P. 1
Manualul_dulgherului

Manualul_dulgherului

|Views: 236|Likes:
Published by florinescu61

More info:

Published by: florinescu61 on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2014

pdf

text

original

AURELIA PLE~EA

MJ\lM~Al~l [f))~lGiUE~ruJlruJ~

~

EDITURA TEHNICA Bucure!}ti, 1998

Aurelia Plesec

-

._ Manualul dulgherului
::J ::J s,

" ..s::

Ol

a
::J ::J

s::

:E

a

Editura fehnicd.

1989

CARPENTER'S HANDBOOK

The present work is meant as a support to those who wish to acquire the skills and craftsmanship of a carpenter's job. It is written in an accessible language and it contains a rich illustrative stuff (386 figures. 11 tables. 5 sketches). The work includes: a classification of carpentry works: the materials and the equipment necessary for these works; wood processing; usage and maintenance of cutting and hewing tools and utensils; wood-joining (design and technology principles for joining the wood elements used in carpentry): ways of supporting the diggings and the walls; scaffolding and frameworks used in construction-manufacturing and assembly: wooden walls. floors. ceilings and roofs: construction site scaffolds. devices and installations; wood buildings; general notions on work structure (organisation) and labour technique for the works of carpentry. The work is destined to the pupils in specialised professional schools. to carpenters and master carpenters. to the companies which want to qualifie their workers for this job. as well as to all those interested in doing small carpentry work themselves.

6

Manualul dulgherului

Cenee este scrisa imr-un limbaj accesibi/ publicu/ui larg !jf cuprinde hogar material ilustrativ (figuri, otense §i tabe/e). E« a tost concepute pentru a fi de lin real ajutor in tormeree unei noi generati; de iucreiori calificat; in eceeste meserie care ;mpiictJ, pe langa a/te tucreri imoonente. ~i o grija deosebita in ceea ce prive§te vaJorificarea soperioere §i pretuirce resurse!or lemnoase de care clispune tara noestre. Lucrarea se adreseaz8 elevilor din !jco/ile profesionale §i /icee/e de specia/itate. muncitorilor §i mai§trilor dulghen', firmelor care doresc sa-§i formeze muncitori calificat; in acest domeniu, precum §i tuturor celor care doresc sa execute singuri mici tucre« de du/gherie. Doresc sa muuumesc pe aceasta cete domnu/ui profesor Cornel Papa, care mi-e dat ideea e/aboradi acestei tucren §i m-a incurajat pe parcursul intocmirii ei, doamne/or Lucretia Ba/ea §i Doina Papa care m-eu sprijinit in cursul scriem cartH.
Uri

AUTORUL

CUPRINS

1. NOTIUNIINTRODUCTIVE 1.1 . Rolul !Ii clasificarea construcnuor 1.2. Clasificarea lucrarilor de dulgherie 2. MATERIALE PENTRU LUCRARILE DE DULGHERIE

11 11 13 14 14 15 29 35

2.1. Materiale lemnoase 2.1.1. Studiullemnului.................... 2.1.2. Sortimente de !emn folosite in constructii 2.1.3. Conservarea ~i depczitarea iemnului 2.2. Metate 2.3. Alte materiale folosite in lucrarile de dulgherie 2.3.1. Adezivi 2.3.2. Materiale de firusare 3.INSTRUMENTE, UNELTE, MA$INI $IINSTALATI! DE DULGHERIE

3i
. 39

39
39 PENTRU LUCRARILE 41 41 41 43 44 45 45 45 47 48 48 49 .. 50 ... 51 53 . 53 53 54 54 55 55

3.1. Instrumente 3.1.1. Instrumente pentru rnasurare 3.1.2. Instrumente pentru trasat.. 3.1.3. Instrumente pentru verificat. 3.2. Unelte folosite in dulgherie............ . 3.21. Unelte pentru cioplit. 3.2.2. Unelte pentru taiat....... . 3.2.3. Unelte pentru rindeluit 3.2.4. Unelte pentru razuit............................. 3.2.5. Unelte pentru daltuit.................... 3.2.6. Unelte pentru gaurit....... .. 3.2.7 Unelte pentru pili! . 3.2.8. Unelte pentru batut ~i seas cuie... 3.2.9 Unelte pentru lnsurubat ~i butonat.. 3.3 Ma!llni folosite in dulghene......... 3.3.1. Ma~ini pentru taiat.. .. .. 3.3.2. Ma~lni de nndeluit . 3.3.3. Ma~lni de frezaL.............................. 3.3.4. Ma!lim de burghlat ~i scobit. . 3.3.5. Ma~ini portabile .. .

.. . . .

. .

8
4. PRELUCRAREA LEMNULUI PENTRU LUCRARILE OE DULGHERIE

Manualul diJlgherulu; 59

4.1 Opera,ii pregatltoare 4.1.1. Sortarea 4.1.2. Masurarea pieselor 4.1.3. Trasarea pieselor 4.1.4. Verificarea pieselor 4.2. Operatii de prelucrare manuala.................................................................................. 4.2.1. Ciopllrea 4.2.2. Taierea 4.2.3. Rindeluirea 4.2.4. Rt,zuirea 4.2.5. Dattl.:irea 4.2.6. Gaurirea 4.2.7. Pilirea 4.2.8. Baterea $i scoaterea cuielor 4.2.9. Montarea ~i demontarea ~uruburilor 4.3. Operatii de prelucrare mecaruzata 5. iNTRETINEREA ~I EXPLOATAREA PRELUCRAREA LEMNULUI UNELTELOR $1 SCULELOR TAIEiOARE

59 59
60

60
61 62 62 ,,64 66 68

68
70 70 71

71
72 PENTRU 7.:1

5.1. Intretinerea uneltelor!'li sculelor 5.1.1. lntretinerea fcrastraului incordat 5.1.2. Intrepnerea dii:I'ilor 5.1.3. Intretinerea rindelelor 5.1.4. Intrennerea burqnietor 5.1.5. Intre~inerea sculeior taietoara ale ma~inilor........................ 5.2. Exptcatarea scuteior taietoare ,.,. 5.2.1. ExploatarGa panzelor pangiica 5.2.2. E:xp!catarea panzetor c~rcurare.................................................................. 5.2.3. Exploatarea frezelcr si burphielor 6. iM8iNAREA ELEMENTELOR DIN LEMN FOLOSITE iN DULGHERIE.................

7.t. 74
75 76 75 76 77 78 73 80 81 31 34 34 96 101 20 120 ~23 123

6.1. Clasificarea Imbinarilor d'Jighere$ti 6.2. E)(emp!e de imbinari dulghere~ti.. 6.2.1. !nnadiri 6.2.2. Solidarizari 6.2.3. Noduri (sau intalniri) 7. TEHNCLOGIA iMBINARII LEMNULUI

7.1 Trasarea 7.2. E)(ecutarea taieturilor 7.2.1. Prelucrarea rnanuala 7.2.2. Prelucrarea mecaruzata. 7.3. Asamctarea ~I consohdarea imblnarilor.............................. S. SPRIJINIREA SAPATURILOR ~I A ZJDURILOR....................... .

i27
... 'L35 139 139 .. i 39

8.1. Sprijmirea sapaturilor 8.1.1 Generaiitati .3' 2. Sprijiniri onzontale ,

.

.. ....140

3.3.7.2. 249 252 252 254 258 259 9.1.3. 12.......2.....1.1. Plansee 11 .4.6.7... .. Cofraje mobile 9..6.2.... 204 211 211 211 212 214 216 216 218 . Citirea planurilor de cofraj ~i intocmirea scnitelor 9...2.....4.5. 12..... 12. Atcatoirea acoperi~urilor....3.. Marcarea elementelor cofrajului 9. $arpante 12... Cofraje lixe 9. 9.. Cofraje demontabile 9. Asamblarea ~i montarea cofrajelor demontabile 9. 9.... 220 221 224 231 232 232 239 240 243 248 ......... 12...Cuprins 8.3. Cofraje speciale ..4.. Sprijiniri verticale ..3. Condi~il de calitate pentru acopensuri .. Alegerea materialelor 9.. Tavane 11.4...3. Alcatuirea peretdor din lemn 10. Elemente componente ale cofrajelor 9. Prescrtptii tehnice pentru montarea cofrajelor Decofrarea Manipularea..3.4. 9..4... Conditii de calitate pentru plan~ee. .....1... TAVANE $1 PARDOSELI DIN LEMN 11. 8. 12. transportul ~i conservarea elementelor de cofraj .5..4... Conditii de calilate pentru elemenlele cofrajului Asamblarea ~i montarea cofrajelor 9.... .4. Demontarea sprijinirilor 9. COFRAJE 9.. Ccnditii de calitate pentru peretii din lemn 11. Pardoseli .. Descrierea elementelor de cofraj Descrierea principalelcr tipuri de cofraje 9.. Sprijinirea zidurilor 8.9.5..1. Materiale ulilizale la alcatuirea cofrajelor 9. Realizarea pardoselilor 11 .... PLAN$EE. ACOPERI$URI DIN LEMN. 9 145 148 149 150 151 151 152 153 154 154 155 155 163 163 175 187 197 198 198 203 .2....2.1.. 9. PERETI DIN LEMN 10. Asamblarea ~i montarea cofrajelor fixe 9.3...... Elemente auxiliare . UTILIZATE iN CONSTRUCT" . Confecuonarea cofrajelor 9...6. ...7. Caracteristici generate Clasificarea cofrajelor Oimensionarea cofraj~lor .7..5..1. 9..3. Confecnonarea elementelor cofrajului 9.1.2.4..6. . 9.. Modularea dirnensionala a construcuuor industriale pentru folosirea cofrajelor unificate de inventar 9..6.8..1....2..6......1. 10........1.3. 11...... .....4.... 9. Conoitii de calitate pentru sprijiniri 8.....5.2..1.1.5. Realizarea perenlor din lemn 10... invelitori.

.2. .. 16.4. 291 . 16... . 14. 270 271 272 272 264 14...2.1... Procesu! de producne in constructii Subdiviziunile procesu!ui tehnologic Organizarea productiei.5. . 17. 17.1 14. abateri.. Structura timpulUl de lucru 17. Fi!?e tehnologice MUNCII .282 282 284 15.4...265 266 270 ...ARILOR DIN LEMN. PLAN$E .. 17.. ..4. Condilii de calitate pentru consnuctlse din lemn 16. Mese ~i bancun de lucru Cutii pentru depozttarea rnatensieior Varni~e Alte dispozitive ~i instalatii . . 17..1.10 Manualul duigherulUl 13.2....299 ... 14. .2.4..5...3.. DISPOZITIVE 14. Metode de organrzare a muncii 174.. 16. .. LUCRARILOR DE DULGHERIE ..1. CONSTRUCTII DIN LEMN 27..i in imbinanle din lemn ....4. 263 . . 292 293 .3.3. SCHELE 13. . Dimensiuni.1 274 279 ..2.294 295 296 297 297 298 .. 263 Schele confectionate pe sanner Schele de inventar (prefabncate) Conditii de calitate pentru schele Intretinerea !?idepozitarea schelelor ~IINSTALATII FOLOSITE PE SANTIER ... 18.1. Tipuri de constructii din iemn 15. 303 304 17... 285 286 288 . 13. 13.. .4.... . Tensiur.. . tolerante Ajustaje Stabilirea !?i a!egerea claselor de precizie Precizia formei geometrice. Orqaruzarea tocuun de rnunca.. 15. TEHNICA SECURITATII BIBLIOGRAFIE..1.4. 13. PRlr~CIPIILE PROIECTARII 16. Orqamzarea muncn 17. .2.. Formele de organrzare a rnuncii. 16.... 291 .... ORGANIZAREA 17.3. iM8IN.3....1.4. 17.

care cuprind toate constructiile ce nu se pot incadra la cladiri (drum uri ~i poduri. socio-culturale). care pot fi civile (de locuit. Aceasta clasificare tine seama de gradul de rezistenta a constructiei. exista urrnatoarete tipuri: ctadirile. agrozootehnice (construcni legumicole. care necesita anumite conditii de temperatura. Rolul ~i clasificarea constructtllor Constructiile sunt destinate asigurarii unor conc1itii optime pentru acapostirea ~i desfasurarea vietii ~i activitatii umane. a. turnuri. mecanice). care exercta asupra constructiilor actiuni variabile (biologice. exista trei categorii de constructe cu cerinte ridicate.). alcatuirea ~i modul de execute sunt determinate de urmatorii factori: omul. concucte de apa. cosuri de fum. gaze etc.NOTIUNIINTRODUCTIVE . chimice. pentru acaposurea arurnalelor. publice si administrative. pentru prod use agricole): constructiile inqineresti. eu donnte obisnuite . Oulgheria reprezinta ansamblul pentru constructn (in special fa cfadiri). Constructule se pot clasifica Tnfunctie de criteriile prezentate mai jos. precum ~i de cerintele de exploatare. canaie. lucrarilor de executie a lernnanei 1. lumina. igiena etc.1. constructii hidrotehnice. industriale (cladiri de productie sau pentru deservirea producne). Duo« cslltete. tuneluri. . fizice. Concepna. activitatea orneneasca pentru care este destinata constructla: natura. b.. umiditate. de durabilitatea ei. Dupa de stina tie . ell cerinte medii.

care asigura circulana intre niveluri ~i pot fi exterioare sau interioare. cu aicatuire mixta. 9 . acestea se pot contectiona din lemn. .fundalie. care impart constructia in plan orizontal. 6 . din zidarii diverse. cu rolul de sustinere a cI~dirii ~icare se poate executa din beton (simplu sau armat) sau piatra. 8 . 4 .balcon.planseu. . parterul (Ia nivelul terenului) ~i podul (intre etaje ~i acopens): ele se pot executa din beton annat. structuri speciale (cu arce.etaj(niveQ.fundatia. materiale lemnoase.ecoperisa'. Elementele unei construcui sunt urmatoareie (fig. materiale lemnoase.sceme.trotuar. metal). 12. beton armat. . elemente prefabricate sau beton precomblnat): cu schelet metalic. care impart constructia in plan vertical tormand niveluriJe.soclu. formand incaperile (camerele).fereastra. care are doua componente principale.plan§eele. . Manualul dulgherului Fig. tabla) ~i sarpanta (este scheletul de sustinere a invelitorii ~i se poate confecnona din beton armat. 5 . 1.pererii.).perete exterior. ~i anume: invelitoarea (se confecnoneaza din tigla.perete interior. Elementele generale ale unei cladiri: 1 . metale.12 c. placi curbe etc.invelitori. se intalnesc cladiri cu urmatoarele structuri: din lemn. lemn. 3 . 2 . 10 . olane.parter. din beton simplu sau armat (turnat sau monolit. pere~i se pot executa din carclmida. 7 . exista pereti portanti (asigur~ rezistenta clcldirii) ~i peren despartitori sau de umplutur. beton. . 11 .subsol. Dupa structura de rez. ~i anume: subsolul (sub nivelul terenuJui). 1): . 13.} (pentru compartimentare). Jemn sau grinzi metalice cu urnplutura: .~arpanta.stenta.

pereti ~i plansee.lucrari executate pe santiere: b. umpluturi. zugraveli.5 . puturi etc. lucran de betonare.). schele sau alte lucran provizorii. la aceste tipuri de lucrarl este necesara 0 calificare deosebita a dulgherilor. Pe un santier de construcni. a. Dupa tmponeme lucrarilor §i gradul de calificare a muncii prestate.). se realizeaza: . Ordinea normala de execune a lucranlor la 0 constructle este urmatoarea: sapaturi. Dupa locul in care se executa lucrarile. tencuieli. se realizeaza diferite dispozitive ~i instalatii de santier necesare bunei desfa~urari a lucrarilor.lucrari cu caracter provizoriu sau auxiliar. alaturi de zidari. baracamente etc. cu care deseori conlucreaza. a utilizarii lemnului in constructli . ele se dernonteaza. in acest caz se executa elemente constructive (de exemplu: schelete.20% pentru cofraje.lucrar: de dulgherie secundare. rnarrnura etc. intalnim: . . la executarea unei constructii sunt necesare ~i alte lucrari de specialitate. cofraje etc. Clasificarea lucrarllor de dulgherie t. zidarie ~i izolalii (hidrofuge. EI are sansa sa lucreze cu 0 materie deosebita. lucrarile de dulgherie au un rol important. pardoseli ~i. iar dulgherul este unul din principalii muncitori.). term ice ~i fonice). se constata o crestere anuala constanta.3. in conditiile moderne. lucrari de zugraveli. vopsitorii.betonisti.ucrarile de dulgherie sunt foarte variate ~i se pot clasifica dupa criteriile prezentate in continuare.). lucrart de mstalatu (sanitare. placari. schelet de rezistenta. tapetari ~i vopsitorii. instalatii de ridicat etc. elemente de sprijinire a sapaturilor. . aceste tipuri de lucrari se folosesc in cazul executarf unor constructii speciale: poduri. acoperisuri etc. cum ar fi: lucrari de terasare (sapaturi. lucrari de placare (cu faianta. Pe plan mondial.. in acest caz. tapetari. ~i numai de 15 . betomsti. fie doar pa!\i din acestea (schelete de rezistenta. tuneluri. tigle etc. lucrari de invelire (cu tabla. de 2. 1.) care ajuta la contecnonarea unor parti de constructe. de gaze etc.2. in acest caz se contecnoneaza fie constructii intregi (case.Notiuni introductive 13 in afara lucrarilor de dulgherie. iar la terminarea acestora. electrice. zid~kii.lucrari de dulgherie speciale. fundatii. care raman permanent in componenta constructlei respective. la urrna. acoperis. lucrari de pardoseli.5%. nivelari). alaturi de celelalte lucrari. fierar . lemnul. .lucran executate in ateliere. lemnul se foloseste in proporne de 85% la executa rea elementelor ~i structurilor de rezistenta. care nu trebuie risipita. ~i anume: cai de acces.lucran cu caracter definitiv. .).

. otelul special folosit la fabricarea sculelor. vopsele etc. tabla etc. Nu sunt de neglijat.L. datorita faptului c~ afer~ 0 sene de avantaje in cornparatle cu alte materiale. scanduri rindeluite ~i profilate.L.). prelucrare. 2. semifabncate superioeredin lemn (P. Materialele lemnoase Matenalele lemnoase au 0 larga utilizare in executarea lucrArilor de constructil. acestea au ponderea cea mai mare. panel. asamblare !?i . furnire. pericolul de incendii ~i durabilitatea redusa fa.~ de a alter materiale. . tnsa.meta/e. ca otelut pentru accesorii. niei dezavantajele: rezistentele neuniforme. produse stratificate (placaj.1. cherestea (Iemn ecarisat).). greutate mic~. pl~ci celulareetc. utilizanduse urmatoarele sortimente: lemn rotund. . parchet.F.materiale lemnoase.alte materia/e.. manipulare usoare. ca materialele pentru incleieri (adezivi) !ii materialele pentru finisare (lacuri. !ii P. Acestea implica efectuarea unor operatii suplimentare (impregnarea cu diferite substante ignifuge. hidrofuge sau de prezervare a lemnului).).MATERIALE PENTRU LucRARILE DE DULGHERIE " ~ in lucrarile de dulgherie se utilizeaz~ urmatoareie categorii de materiale: . ~i anume: elasticitate mare.A.

secnenea transversale: B . Studiullemnului Lemnul este produsul unor plante . larice etc.) !?ifoioase (fag.inele anuale. duglas. Oeoarece rasmoasele sunt importante . tei. Acestea difera prin: funcliile din timpul vietii arborelu. 0 mare parte din celuIe mor inca din timpul vie~ii arborelui. Cel mai valoros lemn se gase~te in trunchiul arborilor. Lemnul este un material neomogen ~i foarte complex.). pin. cea mai larga utilizare 0 are lemnul de rasinoase. liane lemnoase. arbusti. nuc. 6 .maduva. suoarbusti. numite ~i elemente anatomice.secnunea radiala (1.) !?iuneori e mai rentabtla folosirea lor acolo. 4 . se utilizeaza din ce in ce mai mult !?ilemnul de foioase.duramen)..1. 7 . avand doar rol de rensteota in cornponenta acestuia. Din punctul de vedere al lemnului. fabricarea instrumentetor muzicale etc.coaia vie sau fiber): C .cambiu: 3 .coaja (scoarta): 2 .secnonea tangentiala (1 .i pentru alte domenii (fabricarea mobilei.1 . propnetan fizico-mecanice bune. stejar. forma ~i dimensiuni. frasin. paltin. 7 a Fig.raze medulare secundare: 5 . ulm. molid.arbori. . durabilitate ndicata.1.. carpen. plantele lemnoase se impart in doua subincrengaturi: rasinoase sau conifere (brad.Materiale pentru lucriuile de dulgherie 15 2.coaia rnoarta: 1. pozitia in arbore ~i cantitatea sau numarul lor. alcatuit dintr-un nurnar mare de celule vegetale. care sunt foarte variate. care are urmatoarele caracteristici: structure simpla ~i unforma. in constructii. plop etc.alburn: 8 .2 . 2. Elementele anatomice ale lemnului: A .raze medulare principale.

iar in cadrul aceleia~i specii difer~ in functie de pozi~ din arbore si planul de seqionare a arborelui. Prin nurnararea inelelor anuale se poate determina varsta arborelui. Inelul anual are doua zone . cire!1ul.). in sectionea transversala au aspectul unor orificii. mesteacanul.1. Albumul este situat in imediata apropiere a cOjii. crapaturi. 2. se pot identifica diversele specii de lemn. Razele medulare se mai numesc !1i"Ienticele" (Ia fag) sau lIoglinzi" (la stejar. sec1iuni radiale!1i seqiuni tangen~ale. imediat dupa tndepartarea acesteia. Defectele lemnului. avsnd aspect lipicios. aninul jugastru. Unele defecte micsoreaza rezistenta lemnului. Principalele defecte ale lemnului sunt urmatoarele: defecte de forma a trunchiului. pinul strob.lemnul timpuriu (de primavara) ~i lemnul tarziu (de toamna) . teiul. MlJduva este formata din tesut moale. in tuncte de aspectul acesteia. duglasul. Acesta este un lemn cu calit~tisuperioare fatA de cele ale lemnului din alburn ~i rezista mai bine la putrezire.1. Modul de grupare a elementelor anatomice observabile cu ochiul tiber se nurneste structura macroscopica. la intrebuintarea lemnului fiind admise 0 parte din ele (Iimitandu-se. paltin etc. Cambiul este situat sub coaja !1i se observa usor. de obicei el se inlatura prin cioplire. insa. situat in centrul cilindrului lemnos. Cambiul este format din celule care asigura cresterea in grosime a cilindrului lemnos. numarullor). ulmul. iar ca specii de foiase stejarul. Dintre speciile de ra!1inoase fara duramen fac parte molidul !1ibradul. Ea este diferita in func1ie de specie. altele influenteaza negativ aspectullui. frasinul. mai ales in sectiunea radiale. in cazul in care culoarea lemnului matur este mai inchisa deec:\ta lemnului din alburn. Lemnul matur este situat in zona central~ a trunchiului !1ieste format din celule moarte. in cazul lemnului pentru constructs. plopul tremurator. tisa.1. Din aceste motive.1. salcia. Coaja (sau scoarta) are doua componente: coaja vie !1icoaja rnoarta. lemnul prezinta defecte care limiteaza posibilitati1e de utilizare in construetii. Ine/ele anua/e reprezinta cantitatea de lemn fermata intr-o perioada vegetativa (un an). defecte de structura.care se deosebesc atat ca aspect. se pot menncna pinul negru. Ca specii de ra!1inoasecu duramen. Ele dau aspect frumos lemnului. iar in sectiunea tangentiala se prezinta sub forma de zgarieturi de diferite dimensiuni. defecteJe lemnului trebuie cunoscute de catre dulgher. . Razele medulare sunt formate din celule in care se depoziteaza suostante hranitoare. iar dintre cele de foioase fagul. Este tmportanta cunoasterea ei deoarece. Structura macroscopica a lemnului. Lemnul din alburn este mai putin rezistent $i putrezeste. in fiecare an se formeaza un tesut de coaja vie (Iiber) spre exterior !1i un inel anual spre interior.1. iar prin el circula seva. nucul. el poarta denurnirea de duramen. Porii sunt prezenti doar la lemnul de foioase. cat ~i ca densitate ~i rezistenta. laricele. realizandu-se seqiuni transversale. Prin urmare. coloratn anormale !?i alteratii. gauri !1i galerii de insecte. Ele nu pot fi evitate in totalitate. plopul negru ~i plopul alb.2). Ea constituie inveli~ul protector al arborelui. salcarnul. Foarte des.16 Manualul dulgherului 2. paltinul. carpenul. Arborele se poate section a dupa trei planuri (fig.2. noduri.

In cm. " Fig. 3. . canelura. . Se calculeaza cu formula: Fig 5. Ea ia nastere in partea mferioara a trunchiului.3). .Materiale pentru lucrarile de dulgherie 17 ~" . Oatorita faptului ca fibrele lemnului nu sunt paralele cu axa pieselor debitate din busteni cu acest defect....'.4) apare la arborii care cresc pe pante mari ~i este. insabierea trunchiului (fig. . I ~.curbura multipla intr-un singur plan: c . Curbura este devierea curba a axei trunchiului de pe linia dreapta ~i poate fi de mai multe tipuri (fig. L -Iungimea busteanului..curbura in planun diferite.: . 0 curba situata intr-un plan. ' .. " " . trunchiulin C = 0 . piesele respective se crapa ~i se deforrneaza mai usor in timpul uscarii... de fapt.. . Tnsabierea trunchiului. in rn: d .' .. in cm/m sau procente. lnsabierea apare foarte des la pin.. Marimea curburii se exprirna prin raportul dintre saqeata maxima s ~i lungimea pornunri curbate I. conicitatea snormeta.curbura simpla intr-un singur plan: b . ..dlL in care: 0 este diametrul bazei busteanului. ' . infurcirea.. L. 4. . mai ales cand el este solicitat la compresiune.diametrul varfului. . Prezenta curburii duce la scaderea rezistentei lemnului rotund folosit la constructs.3bar(area .I': Fig. Conicitatea anormala consta in diferenta prea mare dintre diametrele de la baza ~i varful unui bustean. in m. Tipuri de curburi ale trunchiului: a . insabierea. labartarea trunchiului. ovalitatea. Defecte de fonna ale trunchiului sunt: curbura.

in metri. fibra creata: fibra incalcita. inimi concrescute ~i coaja Intundata. Arborii cu acest . deci. Fig. Ovalitatea. Ea micsoreaza calitatea sortimentelor obtinute din bustenii afectaf (apare defectul de fibra lnchnata). rezultatul exprimandu-se in procente. Lemnu! din aceasta zona are structura nerequlata. 8) apare atunci cano trunchiul se ramitica in doua sau mai multe parti.18 Manuaful dulgherului o Fig. 9) apare in special la Fig. Lemnul din aceasta zona prezinta fibra inclinata. 5) consta in ingro~area pronuntata a bazei trunchiului. imp~rtjta la rnanmea axei mari D. Defectele de structura ale lemnului sunt: neregularitatea latimii inelelor anuale. care primeste 0 culoare rosie-bruna inchisa. Lemnul de compresiune (fig. infurcirea trunchiului. Inelele anuale au iatimi diferite ~i. L3bartarea trunchiului (fig. dupa debitarea bustenilor. 8. Canelura (fig. Conicitatea se considera defect numai oaca C > 1 cm/m. infurcirea trunchiului (fig. de obicei. fibra inclinata. Aceste defecte sunt vizibile. 6) se considera defect doar cand este pronuntata. Piesele debitate din bu~teniicu caneluri prezinta fibra inclinata. Ea se exprima prin distantee.d). inima concrescuta ~i coaja tntundata. lemnul de cornpresiune: excentricitatea. 7) consta in valunrea suoratetei trunchiului ~i apare mai ales la carpen. Canelura. de la capatul gros al trunchiului pana la locul infurcirii. 7. Ovalitatea (fig. comportarea lemnului este diferita in cazul utilizarilor practice. 6. rasinoase ~i consta in ingro-'sarea puternica a lemnului tarziu din inelele anuale. Defectul se mascara prin diferenta dintre diametrul de la baza trunchiului 0 ~i diametrul d rnasurat la inaltimea de un metru. Ovalitatea se m~soar~ prin diterenta dintre lungimile axelor sectiunii transversale (0 .

fiind exprimat in mm. 12. Fibra creata. Fibra resucn« (fig. dreapta. I. 9. 12) consta in devierea ehccidala a fibrelor lemnului in jurul axei trunchiului ~i se recunoaste usor dupa crapaturile care lnsotesc acest defect. Fibra Inclinata. Fig. Fibra InC/inata (fig. h. rasucita. 11). . insabiere. ine/elor anua- in acest caz. Fibra creafa (fig. tomice dupa linii ondulate. Fibra lnclmata apare in cazul bustenitor cu curbura. Cu cat neregularitatea metelor anuale e mai accentuata. 11. compozitia chimica lli proprietatile lemnului de compresiune ditera mult de cele ale lemnului normal. Acest defect rnicsoreaza rezistentele mecanice ale lemnului ~i ingreuneaza prelucrarea lui. ~i lungimea de referinta considerata. Lemnul cu fibra rasucita este de calitate inferioara. frasin etc. suprafetele fiind mai aspre ~i mai greu de finisat. jar piesele contectionate din acest lemn se deforrneaza puternic lli uneori crapa dupa uscare. Neregularitatea Ie. fibrele lli inelele anuale sunt deviate de la axa lonqitudinala a arborelui. cu mtrna excentrica. Paltinul cret este chiar foarte cautat pentru furnire estetice lli fabricarea instrumentelor muzicale. In acest caz. 10) apare mai des la foioase (paltin. Aceasta particularitate se considera defect doar pentru ca este 0 abatere de la cresterea norrnala.Materiale pentru lucrarile de dulgherie 19 defect au forma ovata. iar piesele se deformeaza puternic.) lli consta in devierea elementelor anaFig. se despica ~i se Fig. conicitate sau in cazul taierii pieselor din lemn fara defecte. cu atat lemnul e mai neomogen lli se comports diferit. dar dupa un plan inclinat fata de directia fibrerlor. labartare. 10. in timp ce unele proprietati mecanice sunt mal bune. Acest defect se mascara prin raportul dintre devierea fibrelor de la 0 linie paralela cu axa piesei. Fibra pretucreaza qreu. Fig. inelele anuale au latimi diferite. Lemn de compresiune. Structura.

iar in apropierea lor fibrele sunt deviate. cires. Inima concrescuta. Dupa g~area lor pe piesa. Ra~inoasele au mai multe noduri decat foioasele. Excentricitatea. Dupa gradul de sanatate. Lemnul cu acest defect are rezistenta scazuta. noduri ovale. dar mai mici. 14. Excentricitatea (fig. Aeest defect este Insotit de ovalitatea ~i neregularitatea latimii inelelor anuale. noduri transversale. Fibra incalcita este prezenta mai ales in portiuni cu umflaturi pe trunchi. noduri putrede.) ~i consta in devierea locala a fibrelor. ~i se finiseaza greu. noduri vicioase (partial putrezite). rezultfmd supratete aspre chiar ~i dupa rindeluire. deforrneaza ~i crapa mai usor. rnesteacan. La arborii dezvoltati normal. nuc etc. se lntalnesc: noduri izolate. Fig.considerate defecte deoarece lemnul lor are proprietan diferite ~i duritate de trei ori mai mare decat a lemnului din jur. nodurile creeaza dificultati la prelucrare. se deformeaza putemic si se prelucreaza greu. noduri crapate. iar rezistentele lor mecaniee sunt scazute. Dupa gradul de aderenta la lemnul din jur.20 Manualul dulgherului Fig. Din aeest motiv. 14) desemneaza situatia in care coaja patrunde in cilindrullemnos. noduri negre. Nodurile sunt . exista urmatoarele tipuri de noduri (fig. noduri duble (. fiind resturi de craci inglobate in masa lemnului. 13) consta in devierea laterals a rnaduvei fata de axa trunchiului. Coaja infundatA. Fig 15. Zonele de lemn cu acest defect se prelucreaza greu. noduri pe muchie. noduri alungite. acestea se impart in: noduri pe fata. noduri pe cant. . se . n . se deasebesc: noduri sanatoase. Fibra inca/cita apare in general la foioase (anin. Nodurile sunt cele mai raspandite defecte ~i apar pe trunchiul oricaruii arbore. Coaja infundata (fig.incuib"). 13. Arborii din padure au noduri mai putine ~i mai mici decat eei crescuti izolat. Lemnul cu acest defect este neomogen. Dupa pozitia lor in piesa.. Dupa forma lor se disting: noduri rotunde. 15) apare in cazul cresterii irnpreuna a doua sau mai multe tulpini (trunchiul are 0 forma ovala nerequiata). 16): noduri concrescute.. oduri mustata") ~i noduri grupate (. /nima concrescute (fig. noduri partial concrescute. noduri longitudinale. noduri strapungatoare ~i noduri nestrapunqatoare. noduri cazatoare (nu sunt legate de masa lernnoasa). inirna concrescuta spare in zona de infurcire a tulpinii ~i e insotita foarte des de coaja infundata.

17. larve de f1uturi) numite insecte xilofage. 2 . este un material organic.Materiale pentru lucrarile de dulgherie 21 Crapaturile pot aparea la arborii in picioare sau la arborii ooboratioPrincipalele crapaturi care apar la arborii in picioare sunt: gelivura.dlametrul rulurii.nod cAzAtor. la lemnul umed doborat ~i la lemnul uscat din constructii sau mobilier. Datorita faptului ca lemnul a . Aoerenta nodurilor: secte. 17.a). brad. 17. pe 0 anurnita lungime. b o Glurile ~i galeriile de inFig.b). Ea poate fi par1ialasau completa. el constituie hrana sau adapost pentru insecte (gandaci. Coloratiile anonnale ~i altera~ile sunt datorate bacteriilor sau ciupercilor.complete): 0 . viespi. care consta in desprinderea tesutului lemnos dupa limita inelului anual.diametrul trunchiului. t 2 a a- b Fig.nod concrescut. d . ulm. Acestea produc galerii de diferite forme ~j dimensiuni.partiala. care apare mal des la foloase datorita gerului ~i poate fj inchlsa sau deschisa (fig. fumici. b . 16. Galeriile pot aparea la arborf in picioare.inchisa): b . castan. rnicsorand rezistenta lemnului. rulura (fig.deschisa: 2 .rulura (1 . Crapatur: care apar la arbon: gelivura (1 . ~i apare mai des la molid. .

incinderea (apare sub formA de pete sau benzi) !ii lunura (consta in aparitla unui inel anual cu proprietA\i1e ~i culoarea alburnului in zona duramenului.3. iar aparitia lor duce la schimbarea culorii ~i proprietalilor lemnului. lemnul cu acest defect are aspectul marmorat (zone albicioase delimitate de linii negricioase). R~scoacerea.plansa III). verde-cenusiu. proprietAli mecanice (elasticitatea. proprietati termice (conductivitatea. structurii ~i proprietAtilor fizicomecanice.18). mirosul ~i textural. Proprietatile lemnului.rascoacerea (fig. proprietati electrice ~i magnetice (rezistenta electnca). mooincandu-se doar aspectul lui. forfecarea !ii despicarea). culoarea. proprietati tehnologice (uzura. rezistenta la smulgerea cutetor ~i suruburnor.1.plansa I). 2. cat ~i pentru utilizarea ~i prelucrarea lemnului.1. prezinta un inceput de Fig. 18. duritatea. plasticitatea. dar in lemn au locmodificari insemnate ale culorii.22 Manualul dulgherului Coloratiile anormale sunt provocate de bacteru sau ciuperci ~i pot cuprinde intreaga rnasa a lemnului sau doar anumite zone. amortizarea sunetelor.plansa 11). . absorotla sonora sau fonlca ~i rezonanta Iemnului). duramenul fals (apare la speciile fara duramen. Densitatea lemnului este raportul dintre masa m ~i volumul aparent al lemnului V. care apare tot datorita ciupercilor xilofage. dar !ii la unele foioase albe . care apare mai ales vara. caidura specfica. (se nurneste volum aparent deoarece lemnul are ~i goluri in structura sa). Densitatea este importanta atat pentru transport. Cele mai raspandite alteratii sunt: . umflarea ~i contragerea. Lemnul are proprietA~ foarte variate. care se pot clasifica in felul urmator: proprietA\i fizice (densitatea. in alburnul rA~inoaselor $i mai ales la pin. proprietati acustice (viteza de propagare a sunetelor. exista putregai brun (ciupercile distrug celuloza din lemn) ~i putregai alb (ciupercile distrug lignina din lemn). rezistenta la tractiune. difuzivitatea termlca ~i puterea calorlca). lemnul devenind sfaramicios. putregai. compresiune ~i incovoiere statica sau dinarnica. Alteratii/e sunt cauzate de ciupercile xilofage. umiditatea. Proprietali1e fizice ale lemnului sunt prezentate in continuare. provocand neomogenitatea acestuia . Lemnul cu acest defect nu prezinta modificari importante in ceea ce pnveste rezlstenta. sub formA de praf fin. . la foioasele afectate de incindere. Dintre coloratii1e anormale mentionAm: albastreala (apare mai ales vara.putregaiul.mucegaiul apare la supratata lemnului umed ~i neaerisit. durabilitatea lemnului). Deoarece densitatea este influenlata mult . mai ales la fag .

in kg.:. care arata cantitatea de masA lemnoasa absolut uscata pe care a confine un metru cub de lemn verde. . 11 . 4 . Vmax . in practica se folosec urmatoarele densttati. .densitatea convennonala fe. 'e' vmax in care: ma este masa lemnului in stare absolut uscata (U = 0%).galvanometru.scala de umiditate: 9 .cabtu de legatur~ la retea: 2 . Umiditatea se poate mi!isura cuaparatul electric prezentat in figura 19. 8 .gh_e_ri_e 2_3 de umiditatea lemnului. p = mo 11 5 9 6 Fig.conductor de legc1ltura. in kg. .intrerupAtor: 3 .buton de grosime. 7 . Aparat electric pentru masurarea umiditc1lliilemnului: 1 . trebuie precizata. Po = mo. speciile noastre au densitate aparenta cuprinsa intre 300 ~i 990 kg/m3.masa lemnului la umiditatea U. I) . aceasta se foloseste pentru compararea densitatilor anumitor specii. 'u p = mu.electrozi.volumul maxim allemnului la umiditatea de saturage a 3 fibrei.buton ell ac indicator.densitatea aparenta a lemnului la 0 umiditate oarecare fu. Vu . 5 . in m .comutator.densitatea aparenta a lemnului absolut uscat fo. .potennometru. m. !li umiditatea lemnului in momentul deterrnlnarii masei ~i volumului. Umiditatea JemnuJui reprezinta cantitatea de apa pe care 0 con~ne lemnul ~i se sirnbouzeaza cu U. 19.volumul lemnului la umidiJ tatea U. in m .buton de rnasurare: 10 . Aceste densit~ti se calculeaza cu formulele Vo v.Materiale pentru lucr~_ril_e_d_e_d_ul. printr-un indice. .

). micsorandu-si dimensiunile. . -Iemn uscat (U s 18%). = mu-111o x 100(%). ea se numeste apa legata. in functie de umiditate.). Apa legata influenteaza toate proprietati1e lemnului: prin cresterea ei de la 0% la US" lemnul se umfla !?i multe din valorile care caracterizeaza proprietatile lui scad. u!?iexterioare U 10-13%. numit3 Iii umiditatea de saturatie a lemnului (a nu se confunda cu umiditatea de saturatie a fibrei Us.24 Manualul dulgherului in practica se folosesc urmatoarele umidita1i: . Cand toate golurile din peretii celulari sunt pline cu apa se atinge umiditatea de saturatie a fibrei (Us.lemn in pivnita U.mox100 [%]. .obiecte in aer tiber U 12-15%. Apa care se gase!?te in golurile celulelor (lumen) ~i in spatille Iibere dintre acestea se nurneste apa libera. Aceasta apa se elimina rnai usor din lemn !?i nu influenteaza proprietatile acestuia.) U 8-12%.umiditatea relativa. se atinge umiditatea maxima (UmiJx). el ilii modifica umiditatea absorbind sau cedand apa in functle de umiditatea relativa a aerului (~ ) Iii de temperatura ( t). parchet etc. Este important de re~inut faptul ca proprietatea lemnului de a se = = = = . care se calculeaza cu formula: U. Cand connnutul de apa legata scade intre aceste valori (30%-0%) lemnul se contrage. Valoarea medie a acesteia este de circa 30% pentru lemnul din trunchi !?i difera de la specie la specie. Din aceasta cauza. Deoarece lemnul este un material higroscopic (are proprietatea de a absorbi apa din atmosfera.ferestre. in cazul in care toate golurile Iii spatiile celulare sunt pline cu apa. -Iemn semiuscat (U 18-24%). lernnul se poate clasifica astfel: -Iemn verde (U > 30%). Contragerea §i umflarea lemnului. care se calculeaza cu formula: U = mu.: 19-20%. aceasta patrunzand in peretii celulari sub forma de apa legata). mo . in acest caz. apa se poate gasi in peretii celulari. -Iemn anhidru (U = 0%). -Iemn zvantat (U = 24-30%). lemnul se umfla. ajungand la umiditatea de echilibru higroscopic (Ue). mu in lemn. este necesara eliminarea apei din lemn prin uscare (naturals sau artificiala) pana la umiditatea corespunzatcare conditiilor de utilizare a lemnului respectiv. . Datorita cresterii continutuiui de apa legata de la 0 la 30%.umiditatea absoluta a lemnului U. Valorile recomandate pentru umiditatea lemnului folosit la diferite prod use sunt: .obiecte de interior (mobila.

38 0. in procente tangentiala.25 0. oricata apa absoarbe sau cedeaza lemnul.3 0. mai mult decat cel de raliinoase. Peste aceasta limita. volumica. ~i . Ea ne poate da indicant ~i asupra gradului de sanatate a lemnului.5 9.8 4.1 0.8 5.26 0.5 13. contragerii pieselor la diferite specii totata. in functle de pozitia lor in bustean. De asemenea.5 5.7 7. (tv Contragerea pentru variatia umiditatii de 1 %.1 7. a i 0.8 11.52 0.7 5. Prezenta petelor arata ca lemnul nu e sanatos (vezi coloratiile ~i .. Culoarea lemnului variaza in funcne de specie.5 19.25 voiumica Clv1 af 3.15 0. din acest motiv. fabricarea mobilei etc.6 15. Lemnul sanatos are culoarea distincta.38 0. unitorrna ~i.4 0. constituind unul din cele mai mari dezavantaje ale lemnului folosit in constructii. In tabelul 1 sunt cuprinse valori ale contragerii pieselor la cateva specii. in general. an 0.5 a" 0. mai puternica.18 Brad Molid Fag Stejar Carpen Tel Nuc 11. lemnoasa la alta.60 0.5 18. de la alb la negru.0 14.4 at 7. Deformarea pieselor provenite din manifesta diferit de la 0 specie diferite zone ale busteanutui.5 0. deci pana la atingerea umidita1ii Usf. 20).6 11.8 3.19 0.6 0.5 0.contragereaIii umflareacresc odata cu cresterea densitatii aparente Iii a proportiei de lemn tarziu. in procente radiata.Materiale pentru lucrarile de dulgherie 25 umfla Iii contrage se manifesta doar in domeniul apei legate (apei higroscopice).29 0. Tabelul1 Valorile Contragerea Specia longitudinala.30 0.39 0.5 6.8 8. iar pentru aceteasi specii.13 0.39 0.5 radiala.45 Contragerea Iii umflarea se mai numesc. nu se mai produc modificari ale dimensiunilor acestuia. lemnul de foioase se contrage Iii se umfla. aceste proprietaf se Fig. daca e proaspat tarat.12 0.ocul j lemnului".22 0. 20.55 0.18 0. Contragerea Iii umflarea variaza in functie de zona de lemn din care provine piesa (fig.3 0. in pracnca. tangen~ala.48 0.8 11. piesele de cherestea se vor deforma diferit prin uscare.

). brad.lemn rosiatic-brun cire§. . de umiditate (conductivitatea creste direct propornonal cu cresterea umi~itatji) ~i de temperatura (Ia temperaturi mai ridicate. . Deci. par. lemnul va atinge 0 temperatura mai micA decat alte materiale. deci lemnul greu conduce mai bine caldura). -Iemn vlolet-roslatic palisandru (exotic). sau grosiera (neuniforma). jugastru. . plop.lemn gAlbui-brun duramen de pin negru. tei. se poate face urrnatoarea clasificare a lemnului: . conductivitatea termica a lemnului este redusa Datorita acestei proprietati. duramen de larlce. conductivitatea termlca este influentata de densitate (conductivitatea se rnareste odata cu cresterea acesteia.lemn brun-roz duramen de duglas. inima ro§ie Ia fag. . de exemplu la tlsa. -Iemn alb-galbui-roz album de frasin ~i cer.lemn brun-verzui. . -Iemn brun deschis ulm. altele foarte slab. alburn de salcie alba etc.lemn alb-galbui molid.. substante tanante etc. duramen de castan. lemnul (mai ales cel usor) ~i materialele pe baza de lemn se pot folosi in construcni ca materiale de izolare terrruca. . plop tremur~or. . -Iemn negru abanos (exotic). duramen de pin.lemn alb-cenusiu carpen. conductivitatea creste). frasin.26 Manualul dulgherului alteratllle). duramen de stejar. duramen de salearn... ulm etc. . Proprietatile term ice se referA ia modul de comportare a lemnului fata de caldura. Caldura specifica a lemnului este mult rnai mare in raport cu a altor materiale. Mirosul este mai putemic la lemnul verde sau proaspat talat. In cornparane cu alte materia Ie. Mirosuf femnului se datoreaza componentilor chimici secundari ~i volatili ai lemnului (ra~ini. plop alb. gorun. de exemplu la stejar. mesteaccln etc.lemn verde-brun guiac etc. .lemn brun galbui. platan. frasin. in funcne de culoare. . salcam. paltin. Unele specii au miros mai puternic. Conductivlteiee termics este proprietatea unui corp de a conduce caldura..lemn ceousiu-albieos duramen de nuc ~i de plop negru. Textura lemnului reprezinta aspectul structurii lemnului ~i este deterrninata de rnarirnea §i modul de asezare a elementelor anatomice. lao cantitate de caldura data. In cazul lemnului. Cafdura speciiice reprezinta cantitatea de caldura necesara pentru ridicarea temperaturii unui kilogram de lemn cu 1°C. Poate ti tina (unlforma). album de nuc. .lemn alb-galbui-ro§cat.lemn brun-rosietic tisa. album de ulm de munte.

la fabricarea rnanerelor de instrumente etc. Proprietatlle mecanice sunt legate de capacitatea lemnului de a se opune fortelor exterioare care vor sc1·1 rupa. lemnul este folosit la confectionarea instrumentelor muzicale. Ea este influentatA eel mai tare de umiditate. absorblia sonora creste odata eu cresterea grosimii materialului lemnos. Lemnul masiv nu este bun izolator acustic. Cel mai bun pentru curbare este fagul. in timpul arderii. Plasticitatea temnu'ul este 0 proprietate care poate fi imbuncltatita prin tratamente speciale de plastifiere. Celelalte materiale lemnoase ii sunt superioare din acest punct de vedere. Rezistenta magnetica. lemnul conduce mult mai bine sunetul. hicori ~i altele). Puterea calorica reprezinta cantitatea de cc1ldura degajatc1 de un kilogram de lemn. Proprietatile mecanice vanaza in functie de multi factori ~i sunt prezentate in continuare. Ccmparativ cu alte materiale. Lemnul are proprietatea de a nu se magnetiza. sa·j schimbe forma sau sa patrunda in masa lui. chiar cu densitAli mai mari. Ea este mai buna la lemnul cu densitate mai mare. lemnul absolut useat fiind bun izolator (are' rezistenta electricc1mare). frasinul. stejarul Lemnul tanar este mai usor de curbat.Materiale pentru lucrarile de dulgherie 27 Difuzivitatea termice reprezinta viteza cu care lemnul i~i ridicc1 temperatura sub actiunea caldurii. De asemenea. DatomA aeestei proprietati. putandu-se apoi cenfecnona piese cu forme curbe. apoi urmeaza ulmul. Speciile cu elastieitate rnai mare se folosesc In industria articolelor sportive. . Lemnul uscat se incalze~te rnai repede decat lemnul umed. Proprieta~ile acustice ale lemnului vor fi enumerate mai jos. Rezonsme lemnului este capacitatea lemnului de a amplifica sunetele (datorita acestei proprietan. spectacole. Amortizarea sunetufui este 0 proprietate foarte importantA la alegerea lemnului pentru instrumentele muzicale. chiar ~i in cadrul aceleiasi specii. Absorbtia sonora este eapacitatea lemnului de a absorbi 0 parte din energia sonora.i magnetiee ale lemnului sunt enumerate in continuare. la lemnul cu suprafete neregulate sau la lemnul neomogen. lemnul este foarte valoros pentru fabricarea instrumentelor muzicate). (de exemplu frasinul. Aceasta proprietate ofera posibilitatea folosirii materialelor lemnoase la captu~irea salilor de concerte. scade rezistenta electrica). conterinte etc. Viteza de propagare a sunetufui variaza foarte mult. lar lemnul umed fiind bun ccnducator de electricitate (cu cresterea umiditA\ii. cu Proprieta~ile eleetriee . Izolarea sonora este capacitatea unui perete din lemn de a reduce intensitatea unui sunet care trece prin el. Elasticitatea lemnu!ui variaza de la specie la specie. Ea scade odatc1 cresterea umiditalii. Rezistenta electrica este capacitatea lemnului de a se opune Ja trecerea curentului electric.

plop). specie. Dintre speciile cu rezistenta bunA la compresiune rnenponarn (in ordine descrescatoare): carpenul. Cateva specii cu rezistenta bunA la incovoiere sunt (in ordine descrescatoare): carpenul.te. Ea este importanta la asamiJIarea elementelor de consnucne cu buloane. Rezistenta la lncovoiere dinamic~ (/a §oc) se mai numeste !ji rezilienta. lemnul se poate clasifica astfel: foarte rezistent (salcsm). la imbinArile din constructii. Astfel de specii sunt raslnoasele. Ea este mai slabs decat rezistenta la compresiunea perpendiculara pe fibre. frasinul. In constructii. bradul. scanter etc. paralele sau perpendiculare pe fibre. salcie albA). mai ales in cazul confectionarii parchetelor. urmeaza apoi lemnul de foioase moi.i . molidul etc. frasin). Dintre toate caracteristicile mecanice ale lemnului. duglasul. temperatura. frasinul. desprindere). Duritatea lemnului este proprietatea de a rezista la pAtrunderea in interiorul sau a unui material mai tare. Proprietatile tehnologice ale lemnului vor fi prezentate. Aceasta rezistenta variazA mult in funqie de planul de forfecare. cuie etc.i tenace (reziliente).).foarte putin rezistent (molid. Compresiunea perpendicularA pe fibre se intalne. cozi pentru unelte etc. Rezistenta la despicare este 0 proprietate caracteristica a unor materiale fibroase cum este !ji lemnul. la pilo~ de poduri etc. fag. tei. Rezistenta la incovoiere static~ rAspunde unei solicitari care apare des la lemnul folosit in constructii. stejarul. plopul. Dintre acestea rnentionarn: frasinul. carpen. Rezistenta la incovoierea statica este influentata de mul1ifactori. Uzura lemnului este distrugerea acestuia datorit~ frecarii cu corpuri mai dure (strivlre. Cea mai buna rezisten1A la tractsme 0 are lemnul de rasmoase. nuc. laricele. in cele ce urmeaza. dusurnelelor. . Speciile cu rezistenta buna la soc se mai numesc . aceasta este cea mai bunA. bradul. Lemnul tenace se folose. bradul. forta se aplicA brusc. in acest caz.mor. Rezistenta la compresiune este rezistenta lemnului la fortele care tind sa-I comprime.).te la elementele de constructii supuse la socuri !ji vibralii (avioane. lemnul e supus actiunii de uzura. articole sportive. ulm.28 Manualul dulgherului Rezistenta la trectiune reprezintA opunerea lemnului la forte care tind sa-l alungeasca. dintre care defectele prezente in lemn au rol important. putin rezistent (brad. lemnele se pot clasifica in "tari" . umiditate. pe scurt. fagul. Tn funqie de aceasta proprietate. stejarul. fagul. mai ales in construqii. rnacinare. ulmul. paltin. defecte etc.uruburi. iar cea mai slaba rezistenta la tracnune 0 are lemnul de foioase tari. Lemnul are duritatea maximA in sectiunea transversala. . molidul. in functie de aceastA proprietate. Rezisten1a la compresiune paralela cu fibrele este importantA pentru lemnul cu lungime mica ~i mijlocle (folosind la schele. molidul etc. Lemnul cu rezistenta scazuta la soc se nerneste fragi!. la lemn de minA. in practica. rezistent (steiar. castanet Rezistenta la forfecare corespunde solicitArii la forfecare care apare in multe utilizari ale lemnului.

frasin) ~i lemn putin durabil (plop.: . chirnici). cu L ::: 2. ulm. lemnului i se pot aplica diferite tratamente de protectie sau se poate acoperi cu diferite substante peliculogene (Iacuri. anin).praJinile.1. salcie. Bustenii de rasinoase se decojesc imediat dupa dooorare. de minimum 20 cm: . din trunchiuri sau crengi groase. Cioplilura.Maleriale pentru lucrarile de dulgherie 29 Rezistenta 13. d= 12-16 cm.smulgerea cuie/or $i $uruburi/or este foarte irnportanta. vopsele). 0 $ 20 ern: sunt folosite la scheJe. in contact cu solul sau partial ingropat in pam ant. . d::: 4-7 ern: se folosesc ca !iiI manelele: . Dureoliitstes lemnului (trainieia) este capacitatea lemnului de a-si pastra in tirnp insusirile naturale la acnunea factorilor de distrugere (fizici biologici. castan. Exista urmatoarele sortimente de lemn rotund. rnesteacan. Fig. carpen. esafodaje etc. pin). lemnul se poate ctasitica astfel: lemn foarte durabil (stejar. deoarece altfel sunt predispusi la atacul ciupercilor §i insectelor xilofage. brad. duglas. s-a constatat ca rezistenta este maxima in cazul In care cuiele se introduc tanqential In lemn si minima cane cuiele se introduc paralel cu fibrele. emailuri.6-4 m. tei. i"nfunctie de dimensiuni (tabelul 2): . 2. lemn durabil (molid. Sortimente de lemn folosite in constructii . tisa. Fig. in functie de durabilitate. salcam. Deoarece aceste substante se gasesc mal mult in duramen. 21) se obtine prin doborarea arborilor in exploatanle forestiere. care sunt varfuri sau trunchiuri cu urrnatoarele dirnensiuru: L ::: 6-9 m.manelele. cu L ::: 3-15 m !iii diametrulla jurnatatea lungimii cuprins intre 20 !iii40 ern: se folosesc la fundatii. 22. cu diametrul cel mai mare. EI poate fi cojit sau necojit. Pentru a-i man durabilitatea. diguri. Cele mai durabile (trainice) specii sunt cele care contin substante tanante sau cele cu rnulta ra~ina. Lemnul rotund (fig.bustenii.bile!e. paltin. 21 Lemn rotund.2. deoarece asamb!area prin cuie !?i suruburi este foarte des folosita In practice in rupert cu pozitia cuiului fa~a de duirectia fibrelor. schele etc: . poduri.pilotii. rezulta ca acesta e mai trainic decat alburnul Cea mai mare durabilitate 0 are lemnul pastrat in aer liber. cu L :::3-6 m: d 28-11 em: sunt folosite la sprijiniri.

lemn sferie. d .margine: 9 .laturoi. Fig. c . 22) se obtlne prin cioplirea lemnului rotund. ferastraie'or panglica sau ferastraielor circulare. poduri.cioplitura' (fig.tura. rezultimd grinzi cu fete netede ~i muchii tesite sau ascutite Lemnul cioplit se foloseste mult la constructii rurale. 3 .grinda eu trel fete: e .cherestea tivita: b .30 Manualul dulghelului Tabelul2 Dimensiunile de fasonare a lemnului rotund pentru constructii Sentimentul de Diametrulla ca~tul sub~re (rata coaj~). Lemnul cioplit sau .umirea pieselor de cnerestea dllpc'\ gradul de prelucrare a cantuntor: a .fala: 2 .much Ie: 5 .cherestea semitivita: c .lemn semirotund: b . 24 Fig.capat: 4 . cu ajutorul gaterelor.te~. ~i are eel pulin o fala neteda . em Lungimea lemn rotund BHe Manele Prajini 12-16 8-11 4-7 ~6m ?3m ? 2.grinda eu doua fele. dupa forma geometrica a secnunii transversale: a . Cherestea elemente componente: 1 .cant. traverse.grinda cu patru fete: f .60 m 3 Fig 23. 25. Cheresteaua (Iemnul ecarisat) se obtine prin debitarea busteniior paralel cu axa longitudinala. Sortimente de cherestea. c Der.cherestea netivita.

~ipca. cheresteaua netivita.. 150 18 . in tabelul 3 sunt cuprinse dimensiunile principalelor sortimente de cherestea. exista urmatoac rele tipuri: cheresteaua tivita. 100 . f.... cherestea de a foioase tari (fag. grinzi sau prisme cu patru fete.$ip~.. 24).24 18. ulm etc. 100 20.....25. urmatoarele sortimente: lemn semie . nelim.). margine.. cherestea de foioase moi (plop.24 de ra$inoase GrosimeJla~ime.. 30 (32).. grinda. b-dulap. molid. 100 20 .. exista a-scandura. c-margine. 300 50 . grinzi sau prisme cu doua fete.. palb tin. 25.cherestea tivita curat").. salcie etc. 48 35 . carpen. care are un singur cant prelucrat. 95 . b) dupa gradul de prelucrare a canturilor (fig... 26.rigla. 25 GrosimeJIa~me . tei.. nelim. 26).. nelim.. exista: cherestea de rasmoase (brad.)...i grosime Cherestea de foioase Grosimea. 25). 100 . rotund. exista urrnatoarele scrtimente: scandura.. 40 Frize Scanduri Dulapi Grinzi Rigle 50 .).40 20. stejar. 100 ..30. pin etc.. 120 mm/mm 80 . 300 28 . 350 38 . laturoaie: d) dupa grosime (sau raportul intre grosime ~i lalime. 96 12. Denumirea produselor de cherestea $ipci mm/mm 60 . in func~ie c) dupa forma geometrica a de grosime: sectiunii transversale (fig. care are arnbele canturi neprelucrate (are forma rezultata din f e d bustean): Fig. cheresteaua sernitivita... Cherestea Grosimea. care are ambele canturi prelucrate (daca este tara te~ltura pe canturi. dulap.. de foioase ~i rasinoase: a Tabe/u/3 Sortimente de cherestea dupa grosime sau dupJ raportul dintre latime . anin. mm 20. stert. rigla. 75 100 . 300 120 ... 300 28 .18. margini.Materiale pentru lucrarile de dulgherie 31 Cheresteaua livrata santierelor de construcfii se poate clasifica dupa urrnatoarele criterii: a) dupa specia lemnoasa.. ea se nurneste . 24 100 .. 40 35 . 100 numai stejar 50 ... Sortimente de cherestea. grinzi sau prisme cu trei fete.. mm 12..18.. fig. d-grinda..

precum ~i in funqie de calitatea prelucrarii... 2.00 .ia feteJor in raport cu inelele anuale: a ...00 .00 ~-9~~~ __ ~ a b c Fig..95 0.CO 1.00 de foioase crestere. sub forma de lamele paralelipipedice. subscurta.32 Manualul dulgherulUl [-S~rt"~. .. 0..70 0.. Parchetul (fig. 2. dimensiunile acestor sortimente sunt cuprinse In tabeiul 4...75 0.. 27.cherestea semiradialtl. piese laterale ~i laturoaie: h) dupa calitate. lemnul se clasifiea in functie de prezenta defectelor (nurnarul ~i marimea lor). 5 5 10 .00 . in func~e de pozi. m 1.00 .. frizuri de parchet.25 1.---5 - 25 _ .95 I! Crestere.00 peste 1. 6..scurte -Iungi $ipci Rigle - 25 50 5 10 1. m 3. exista unnatoarele sortimente de cherestea: lunga. in mai multe variante dimensionale. em 10 10 Limite Ie lungimilor..00 . g) dupa locul ocupat in sectiune« transversala a bu§tenilor (fig. c . pervazuri.29) este un produs semifabricat din lemn..20 . normala.. 27) exista urrnatoarele sortimente: cherestea radiala (unghiul dintre tangenta la inelele anuale ~i fata exterioara este cuprins intre 60 ~i90°). Parchetul se fabrica din frize ~i sipci de foioase. b .. exista urrnatoarele sortimente: piesa axialA. Se foloseste la pardoseli ~i se fabrica in mai multe sortimente: piese de parchet.cherestea raolala. cherestea semiradiala (unghiul dintre tangenta la inelele anuale ~i fata exterioara este cuprins intre 45 ~i 60 cherestea tangentiala (unghiul dintre tangenta la inelele anuale ~i fata extenoara este cuprins intre 0° ~i45°). Denumirea pieselor de cherestea. avand canturi prelucrate astfel tncat sA se poata lrnbina intre ele.50 .00 0..40 .'M-r:-_ de cherestea! -~~nG3 Scurta Subscurt~ Sortimente de cherestea dupi TabeJuJ 4 lungime Cherestea de ra~inoase Fnze --.45 . 1 I l cherestea Limitele lungimi'or. 1. 6.cherestea tangen~iala. 0. 3.80. piese centrale. mai ales de fag ~i stejar..00 1. 1.. em 25 . scurta. 0 0 0 ). 6. f) dupa pozitia piesei de cherestea In raport cu inelele anua/e (fig. 28). e) dupa lungime.00 .75 3. 0.

Denumirea pieselor de cherestea. Placajui (fig. Produsele stratificate sunt de mai multe feluri. placajele se pot folosi la pardoseli.piesa axiaiA. la placarea peretdor. 2-frizuri de perete.1 mm.4-1 mm: 56 obtin prin taiere plana sau derulare excentrica ~i se folosesc la acoperirea unor suprafete de material !emnos. diferite specii. panel.a) este un panou alcatuit dintr-un numar impar de foi de furnire tehnice. Placajul prezinta multe avantaje fata de lemn. panouri celulare etc. cofraje etc.estetice.30) sunt produse semifabricate din lemn. peref despartltori. 29. Parchetul: . incleiate intre ele. 4 -I~turoaie. se oblin prin derulare centnca ~i se folosesc la fabricarea placajului. are structura mai omogena decat lemnul masiv. platoanelor etc. Fig. Cele mai folosite placaje sunt cele din fag. cu desen decorativ ~i grosimi de 0.piese laterale. 2 . cu grosimi de 0.Materiale pentru lucrarile de dulgherie 33 3 1 3 Fig. ~i anume: are latimi cu mult mai mari decat cele mai late sortimente de scanduri (deci se poate reduce nurnarul de Inadiri).i profilate (fig. Ele pot fi profilate pe canturi in diferite forme (lamba ~i uluc. fait etc. in lucrarile de constructs. 3 . 28.pervaze. Scandurile rindeluite .tehnice. Scandurile rindeluite se folosesc la dusurnele. lemnului stratificat sau la acoperirea supratetetor cu subfurnir sau furnir de dos. Furnirele pot fi: . Placajul se fabrica cu diverse dimensiuni ~i numere de straturi. dupA locul ocupat in sectiunea transversalA a bu.teanului: 1. 31. ~i anume: placaj.). panelulul. Furnirele sunt foi subtiri obtinute prin deruiarea sau 2 1 taierea plana a bustenilor de 1-piesade parchet. cu direcna fibrelor alternativ perpendicutara. 3. care se folosesc in constructil fara alte prelucrari.piese centrale. .5-3.

Iscui. Panelul (fig. nu craps ~i are greutate redusa: este estetic ~i placut.34 Manualul dulgherului a ~~ ~~ b Ji@S£\. b . Fibrele furnirelor vor fi perpendiculare pe directia fibrelor l?ipcilor din miez.. colora.cu fait: c .cu lambi uluc. .i a ~ Fig. Aceste panouri se pot l?lefui. . b are stabilitate dimensionala mai buns.b) este un panou din lemn format dintr-un miez din ~ipci acoperite pe ambele fe. Panouri stratificate: a . opac).profile diverse. vopsi.e cu un strat de furnir tehnic. Placajul se poate finisa in diferite moduri (transparent. 31. prin lncleiere. furnirui.panel. 30. b . 31. ScAnduri rindeluite ~i profilate: a .~ ~~ C Fig.placaj.

2 . avand in interior un miez care poate fi confectionat din diferite materia Ie. Aceste panouri se utilizeaza in constructs pentru izolarile termice sau acustice ale planseelor ~i pere~lor. 3 .traversa ramei. presarea la temperaturi ridicate. Panou celular (structura): bricate din fibre de lemn im1 .1. 4 . pot avea suprafata ernailata. b .panou pentru u§i. 7 .fumir de talA. Lemnul folosit in constructii trebuie conservat pentru a rezista la actiunea factorilor atmosferici ~i biologici (atacul ciupercilor . 2. 32. rezistA mai bine la varia1iile de umiditate din atmosfera. 5 . 32) sunt alcatuite din rame de cherestea dublu placate cu panouri de placaj sau PFL.adaos paslite ~i incleiate. fumiruitA sau imde miezuri celulare.montantul ramei. Semifabricate superioare din lemn. c .panou pentru u§i. Aceste panouri au urmAtoarele avantaje fa1A de lemn: sunt mai omogene (au aceleasi proprietati mecanice in toate direc1iile). Conservarea . Ele se fabrice in mai multe sortimente ~i se pot folosi asa cum rezulta din fabricatie sau se pot innobila. tencuieli uscate.i depozitarea lemnului Conservarea lemnului. apoi. precum ~i la alte lucriri (captu~eli interioare.placarea cu PFL brica in mai multe sortimente ~i dur. cu inchidere in fal\. Utilizarea acestor sortimente duce la importante economii de cherestea 7 3 4 pe sanner. 6 .3. lemn P/~cile din a§Chii de (PAL) sunt panouri 7 5 a obfinute prin aglomerarea aschiilor de lemn cu ajutorul unui adeziv ~i. primata. b Pliicile din fibre de temn (PFL) sunt panouri fa- c Fig.). a . cofraje etc.miez celular.tipuri melaminata. cu in chid ere firA fall.bordura. Ele se fapentru montarea broa§tei.Materiale pentru lucrarile de dulgherie 35 Panourile celulare (fig.

Lemnul se poate acoperi cu pelicule de lacuri sau vopsele protectoare. Urmeaza apoi uscarea lemnului pe cale naturala sau artificiala (in spafii prevazute cu instalatii speciale). Uscarea naturala prezinta unnatoarele avantaje fala de uscarea artificia:a: apa din lemn se evapora incet (deformftrile Iii crapaturile sunt reduse).teanc. Uscarea naturata se face in aer liber sausub soproane.~ipci de stivuire: 4 . sulfat de cupru (piatn1 vanatj) etc. lemnul se impregneazft sau se vopseste cu substante antiseptice. fosfat de potasiu. Hidrofugarea. 3 . Uscarea artificiala se poate face in timp mai scurt ~i in toata perioada anului. Uscarea naturala are a b Fig. materia lui lemnos stivuindu-se in locuri uscate. 1 . Dupa debita rea (croirea) lemnului.36 Manualul dulgherului ~i insectelor xilofage). Se apliea prin pensulare sau impregnare cu substante ignifuge ca: borax. cum ar fi: carbolineum. fosfat acid de magneziu etc. este economica. MOdalita~de stivuire a cherestelei: a . 33. reducandu-se astfel pericolul de incendiu. Acest lucru se poate face prin mai multe metode: Antiseptizarea. pe postamente din lemn sau beton (pentru aerisirea partii inferioare). lntre piesele de lemn se asaza sipcl (fig. Sistemul de marcare este standardizat. Ignifugarea.e hidrofuge (solutie de bitum. rnarcandu-se (prin poansonare. carton asfaltat etc. Sortarea. se pastreaza culaarea unifonna. Lemnul se mai poate antiseptiza !1i prin carbonizare (expunere partialft la foc).cu spa~ii. fosfat primar Iii secundar de amoniu. 33). incendii etc. . pentru a i se reduce capacitatea de a absorbi umiditate. Acest lucru se face in scopul intarzierii aprinderii lemnului sau al transformftrii arderii rapide in ardere lentft. starnpilare sau vopsire) ctasa de calitate pe capetele pieselor.b . fluorura de sodiu.pies~ de cherestea. Lemnul se acopera cu substan. urmeaza sortarea lui in funcne de dimensiuni Iii defecte.compact. in cel pulin doua straturi. In acest caz.) pe partile expuse intemperiilor. Lacuirea sau vopsirea lemnului. uscarea Ii depozitarea. ulei de creozot. 2.

Nu se folosesc piese din fonta la dulgherie. unelte. placi pentru reazeme.platbenda (I 160-600 rnrn: 9 6-40 mm: L = 3-12 rn): . L = 3-12 rn): . 35) de diferite forme !ji dimensiuni. suruburile necesare pentru asamblare. !?i urmatoarele dezavantaje: dureaza mult.Materiale pentru lucrarne de dulgherie 37 3 Fig. otel ~i otel special. dublu T. 4 . Din cauza depozitarii incorectepot aparea urmatoarele defecte (fig. se foloseste la confectionarea sculelor necesare in dulgherie). zbannrri. rasucire. curbare.otet profilat (poate avea profile in forma de T. crapaturi de uscare ~i fisuri. scoabe de diferite dimensiuni (fig. bombare. L = 3-22 m).arcuire. !ji anume: cuie (fig. se foloseste pentru armarea betonului sau pentru piesele necesare la constructia sarpantei: . se poate face doar in lunile maiseptembrie.Banda de otel (I = 20-150 rnrn. fonta se foloseste la instalatii. 36). Ote/ul. Metale Produsele metalice utilizate in constructii sunt fabricate din fonta. 9 = 1-4 mm.2. 34): arcuire. . U. 34. . . I semi- . 38). Defecte datorate depozitarii incorecte a cherestelei: 1 .otel special (deoarece are rezistenta mare. Fonta.bombare. 3 . 37).rasucire. bride !ji coliere folosite pentru legarea pieselor din lemn (fig. L. 2 . in lucranle de dulgherie se folosesc urrnstoarele sortimente: 5-50 mm. avand diametrul cuprins intre 5 mm ~i 40 mm. in constructs.otel lat (/= 12-150 rnrn: 9 = = = rotund). Oil"! olel se pot confectiona diferite piese.otel rotund sau otel beton. care pot avea forme !?idimensiuni diferite (fig. 2.curbare.

b .6 d b ·I~ D~imO'2Sd h C d e Fig. c . c Fig. Scoabe.cuie pentru montarea ljindrilei.38 Manualul dulgherului Ii h = minim a 0.cuie pentru montarea cartonului asfaltat. Fig. nituri. eutata sau ondulata.6 d h h= minim 0. d . c .cuie scoabe. impletituri metalice din sarma rasucita. 35. cu tija cilindric4 sau pltratl. ~uruburi folosite in construqii: a . folosite pentru asamblarea elementelor de consfrucne din lemn. 36.ljuruburi mecanice.ljuruburi autofiletante (pentru lemn).cuie pentru construc1ii.buloane. inele metalice (fig. b . Cuie utilizate Tnconstruqii: a . 39). 37. tabla folosita la invelitorile acoper~urilor ~i putand fi neagra sau zinceta. sarma (moale. folosite pentru asamblarea tablelor sau a pieselor metalice. de forma plana. utilizate ca armaturi in constructii. care se toloseste in diferite sortimente. . tare ~i ghimpata).cuie cu cloe: e .

). sau in unele cazuri se folosesc ca atare.4. 2.). adezivi de contact' (de tip prenadez. If -t-I II b Fig. regimurile de incleiere sunt Simple. celuloza): sintetici.lgherle 2. Piese de o~el pentru dulgherie: a . Adezivi Adezivii se folosesc ta incleierea pieselor din lemn. melaminoformaldehidice). b . Se pot utiliza urm~toarele tipuri de adezivi: naturali. adezivi pe baza de rA~ini fenolice (fenoplac etc.coliere. dau imbinari rezistente. b . care pot fi adezivi vinilici (sub forma de dispersii de tip aracet.). unii adezivi sunt toxici (cei cu fenol).zbanfuri. etc. Alte materiale folosite in lucrarile de d.3.1.bride. Utilizarea acestor adezivi prezinta ~i urrnatoarele dezavantaje: adezivii preparati dupa retete au timp-limita de utilizare. Materiale de finisare tarea Finisarea lemnului se practica din doua motive: pentru infrumuseelementelor confecticnate din lemn.. c .2. pentru protectia materialelor . cauciuc natural. 38. Inele metalice: a . Utilizarea adezivilor sintetici prezinta urmatoarele avantaje fata de a celor naturali: au 0 rezistenta bun a la apa ~i la sctiunea ciupercilor.3. gutipren etc. crilorom. taiate.. 2. 39.inele dintate. adezivi pe baza de ral1ini aminice (ureoformaldehidice.care sunt de origine animalA (clei de oasesaupiele ~i clei pe baz~ de cazein~) sau de origine vegetalA (pe bazA de amidon. se prepara mai rapid.inele netede.Materiale pentru lucrarile de dulgherie 39 E 'I! 9 a b c I: I: ::$ a II II Fig.

lovituri etc. -care au compoz~iiasemAnAtoare cu ale vopselelor !li se aplicA inainte de vopsire. !li are compozina asernanatoare cu a lacurilor. pentru decolorare !li albire. cele mai folosite lacuri !li vopsele sunt cele pebazA de rA!lini acritice!li alchidice. pentru umplerea porilor (numai in cazul finisAriitransparente). se scoate in evidenlA frumuse\8a naturalAa lemnului ~i se folosesc materiale lemnoase cu 0 valoare esteticA ridicatA) se folosesc urmatoarele materiale: grundul transparent. colotoniu) sau deriva~ cetulozici (Iacuri nitrocelulozice). care poate fi de vopsea sau email. Materiale pentru pregatirea suprafete'or in vaderea finisirii. pentru chituire. in acest caz.) rA!lini naturale !li artificiale (sertac. inainte de IAcuiresau ceruire.obtinandu-se un efect estetic deosebit. solven~ii$i diluan~i. Emailurile aunt lacuri pigmentate ~i se fabrica in aceleasi sortimente ca !li lacurile. cu adezivi sau chimica). cum sunt ra!linite alchidice. care este primul strat aplicat pe supratata lemnului. rA!linile.40 Manualul dulgherului lemnoase impotriva actiunii factorilor atmosferici (umiditate. Chiturile se aplicA peste grunduri !li fac legAtura intrEfacestea !li urmatorul strat. Materiale tehnologice de finis. pentru colorare. care pot fi pe bazA de uleiuri vegetale (in etc. ceara. lacurile. Vopselele sunt suspensii de pigmen~icolora~i!li materiaIe de umpluturA in diferite materiale peliculogene. poliesterice. Pentru finisarea lemnului in constru~ii. pentru !llefuire. . aer) !li impotriva factorilor mecanici (uzura. luminA. poliuretanice etc. Se folosese toarte mult!li lacuri pe bazA de rA!lini sintetice. cum ar fi uleiurile vegetale.re propriu-zisi. care pot fi sub fonnA de pastA sau solide. Aceste materiale se folosesc in urmAtoarele scopuri: pentru curAlire (mecanicA. suprafa~a lemnului se arde usor cu 0 f1acarA. Ea incepe dupa ultima operatie de prelucrare prin a!lchiere a materiaJului lemnos.lelemnoase inferioare din punct de vedere estetic) se folosesc urmAtoarele materiale: grupArile opace. Pentru finisarea transparenta (in acest caz. Se pot utiliza tipurile de materiale de finisare prezentate in cele ce urmeazA. Pentru finisarea opaca (aceasta metoda se foloseste pentru materiale.). Pentru finisarea elementelor de constructii din lemn de rA!linoase se folose!lte foarte des arderea superficia/a a lemnlllui. chiturile.

. $ublerul se confectioneaza in mai multe variante (fig. Instrumente pentru masurare Instrumentele pentru masurarea lungimi/or sunt prevazute cu gradatii ~i se pot folosi tipurile prezentate in continuare.4. Ruleta. Se pot rnasura cu el dimensiunile liniare. $ublerul este prevazut cu vernier. exterioare sau interioare.1. centimetri. care se foloseste pentru masurerea lungimilor. Rigla metahca se contecponeaza din otel ~i este gradata (fig.1. instrumente pentru verificat. in interiorul careia se gase!?te rulata lama din otel care poate avea lungimi diferite (1 m. de diferite forme. Poate avea lungimi de la 1 m la 2 m (fig. 42). ':. Micrometrele se folosese pentru rnasurarea dimensiunilor liniare !ii a diametreJor exterioare. Ea este fermata dintr-o cutie rnetalica sau din mase piastice .1. toll (fig. 40). Micrometrele se confecponeaza pe principiul transformarii mi~carii de rotate a unui surub micro metric cu pas fin in rmscere liniara. 43). Exista micrometre de interior $i de exterior. ueta. 2 m sau chiar 10-20 m) $. 41).} 3. 3.a INSTRUMENTE. este gradata in metn. !?idiametrele exterioare !ii interioare. MA~INI~IINSTALATII PENTRU LUCRARILE DE DULGHERIE y . FOR I ig. instrumente pentru trasat. Instrumente Instrumentele folosite in dulgherie se pot clasifica astfel: instrumente pentru masurare. UNELTE. Metrul este format din lamele din lemn sau metal care se pot plia.

43.ciocuri pentru rnasurarea dimensiunilor interioare. Metrol. b . L . Rigla metali~ flexibilA de mAsurat: de prindere.talpile cursorului.cursor. 3 .42 Manualul dulgherului Fig.1 ingusta subtire pentru masurarea ad~ncimilor).!lmlmU"" a o 2 3 4 I 11'"I1II. Lp -Iungimea Fig.lungimea.~blerul cu doui1 perechi de ciocuri lii tija de adancime (1 ~i 2 . 1-IA~mea.~ublerul de adancime (1 lii 2 . 4 . g .dispozitiv de avans al cursorului). 15 16 17 18 ullllllllllllllll/lllllu. ~ublere: a . 41. 42.grosimea. 3 .rigl.lIl1l1ll1l1ll1l1rlU'III~llIrllll 3 5 6 1 S b Fig. .

c . eel mai complex fiind raportorul cu verniere (fig. d . care pot fi in forma de L. economisindu-se astfel timp de lucru. 44. .rigla mobile. Instrumente pentru trasat Trasarea se poate face cu creionul dulgheresc. .echer fix la unghi de 90°. 44. 5 . 45.reporter tehnic cu vernier. Pentru masurarea unghiurilor se folosesc urmatoarele instrumente: .echerele reglabile (fig. care se foloseste pentru trasarea cercurilor. care se folosesc pentru trasarea diferitelor taieturi ale piesei. Se poate elimina operana de trasare. care se folosesc pentru masurarea unghiurilor interioare sau exterioare !fi sunt de mai multe feluri.riglA fixA.d). 4 .2.b). unelte. b . 45.vernier. 45. daca se utilizeaza saoloane pentru taiat.echerele fixe (fig.semidisc. 44.d). cu creta sau prin zgarierea suprafetet lemnului. numite .c). care se foloseste la trasarea semnelor perpendiculare pe fibre. 45. Instrumente pentru mAsurarea unghiurilor: a . 2 . 44.1. Compasul de mssuret se foloseste pentru rnasurarea diametrelor pieselor. care se fixeaza la unghiul necesar dupa raportor sau sablon. cu §abloane pentru trasat (fig.dispozitiv de reglare. 3 .c).cottare' (sunt cele mai utilizate). cu zganeciul (fig.IM'Istrumente. cat ~i la trasarea ~i verificarea lor.raportoarele. 1 .a).echer fix la unghi de 45° (135°). 3.b). . care se foloseste la trasarea semnelor paralele cu muchiile pieselor. aceste tipuri de echere se pot folosi atat la rnasurarea unghiurilor. sau pot fi in unghi de 45° (135°).a. (5 . Trasarea se poate face prin urmatoarele metode: cu sfoara.riglA mobilA.echer reglabil. cu compasul (fig. cu tnsemnetoru: (fig. din lemn sau metal. masim ~i instalatii pentru lucrArile de dulgherie 43 4 d c Fig. ssnne sau rigla in cazul liniilor drepte.

.i verificarea onzontalitatii . Furtunul de nivel.44 Manualul dulgherului a II' ". Fig. 45. 3.tnsemnatorul.t ". cumosns dulgherului. furtunu/ de nive/. c a .tI . de aer (bolobocul). nivela cu bula .3. echerul dulgherului.i verticalita1ii pieselor. ..~ablonul pentru trasat. c . Fig. firul cu plumb (pentru stabilirea verticalitalii). d .compasul. Instrumente pentru trasat: b . folosita pentru stabilirea . Instrumente pentru verificat Se pot utiliza urmstcarele instrumente pentru verificat: rigla. la care firul cu plumb este montat pe un cadru. 46. la care firul cu plumb este montat la un coltar.zg~rieciul.1.

sau in forma de triunghi echilateral in T . dAltuire. iar la mijloc. 3.folosita la spintecari sau taieri longitudinale.1.2. barda.Instrumente. Unelte pentru talat Pentru taiat sunt folosite uneltele prezentate in continuare.2-2 m. despicare. pe 0 parte. iar forma dintilor variaza in functie de felul taierii (au dinti cu fats oblicA in raport cu linia bazei.2. coada scurta 9i tAi. folosita la cioplire. 46). de la 25 em la 11 em) !?i joagare pentru tAieri transversale (au latura curba. baterea ~i scoaterea cuielor. lama avand la capete 6 cm. . dantura putand fi in L . care sunt de rnai multe marimi. prin cioplire. folosit la cioplirea. Unelte pentru cioplit Uneltele pentru cioplit utilizate sunt: toporut. testa. 3. rnasin: ~i instalatii pentru lucrftrile de dulgherie 45 care este folosit pentru trasarea ~i verificarea nivelului orizontalla 0 distanta oarecare ~i este contectionat din eauciuc. folosindu-se la fel ca acesta. care are lama lata 9i lntcarsa putin intr-o parte. deoarece dintii se tocesc (daca nu se reascut. 47. 13-18 em.2. etc. a grinzilor groase sau pieselor de lemn in pachete ~i are lungimea 1. dulgherul trebuie sa depuna un efort mai mare la taiere). pentru a putea taia prin retragere). la terminarea lucrului. folosindu-se la cioplirea lemnului ~i baterea cuielor. Joagarul se foloseste pentru taierea bustenilor. netezire.folosita la retezari sau tAieri transversale): se recomanda reascutirea dintilor ferastraului dupa 3-4 ore de lucru. cu cate un tub din sticla la capete (fig. ferastraul se decordeaza ~i se curata.2. razutre. taiere. Ferastraiele sunt folosite foarte mult in dulgherie 9i exista urmatoarele tipuri (fig. despicarea 9i retezarea lemnului. unelte. 3. 48): . securea (tcporisca). retezare. Unelte folosite in dulgherie Uneltele sunt folosite de catre dulgheri pentru prelucrarea manuala a lemnului. care are coada mai scurta ~i greutate mai mica decat toporul.ferastraiele incordate. exista joagare pentru taieri longitudinale (panza aeestora se ingusteaza de la un capAt la celalalt.

precum ~i Ia talerea panourilor.dantura in L. la taierea gaurilor !li locasurilor: . . care se Ioloseste acolo unde nu se poate folosi ferastrau' incordat din cauza cadrului: la taieturi complicate.ferastraul lat cu msner. f . la piese cu dlmensiuni mici. care are lama ingusta ~i ascutita la varf !li se foloseste la taierea canturilor curbe. care are panza de aceeasi latime Fig. . .dantura in T. dar care nu se ingusteaza spre varf.ferastraul"coada de soerece". ~i are aceleasi utilizari.ferhtrAu incordat.ferAstrAu lat cu rnaner. b . c . a . care este folosit la ajustarea imbinarilor sau la executa rea taieturilor fine la piesele mici sau subtiri.ferAstrAu de potrivit cu rnaner drept. 48.ferAstrAu de taiat furnir. . care are dimensiuni mici ~i se foloseste la croirea furnirelor cu care se acopera unele suprafete. d .ferastraul de taiat furnir. Forma din\ilor ferAstraului incordat: ca la ferastraul "co ada de vulpe".ferAslrAu de potrivit cu maner mobil.coada de vulpe". b .46 Manualul dulgherului faari MaDtrt a ~ d _-40 c Fig_ 47_ Tipuri de ferAstraie manuale: a . e . a b .ferAstrAu .coada de soarece": g .fera&trAu .ferastraul "coada de vulpe".ferastraul de potrivit cu maner fix sau mObil. la decupari.

49) prezentate in continuare. Acest lucru se face in scopul ob~nerii unei taieturi mai largi decat grosimea p6nzei. g . pentru tcliierileoblice. ma~ini ~i instalatii pentru lucrarile de dulgherie 47 Pentru a se putea lucra cu ferastraiele. f .) sau cutii de ghidare a taieturilor. Pentru aceasta opera~e se folosesc tipurile de rindele (fig. acestea trebuie ceaprazuite ~i ascutite inainte de folosire. 49. h . b . a d CU\l1Unndeia ~ui1Dore h Fig.3. altemativ totr-o parte ~i in cealalta (sau de turtire a vc1irfurilordin~lor). pentru a se evita infundarea din~lor in materialul lemnos.rindea ffituitoare. in cazul t.rindea cioplitoare. d . c .rindea pentru cunt dublu. . Pentru a economisi limp.2.lindea reglabila pentru ~antuit. Tipuri de rindele: a . unelte.pA~1e componente ale unei lindele.rindea pentru zimtuit. e . Unelte pentru rindeluit (netezit) Rindeluireaeste operatia de indepartare de pe piesele de lemn a asperita~lor provocate de unelte sau de sculele ma~inilor cu care piesele au fost prelucrate inainte. 3.Instrumente.1llierii anuale a lemnului se pot folosi diferite sabloam ne de taiat (sablon pentru retezarea scandurilor in pachet etc. Ceaprazuirea este operatla de indoire a din~lor ahltura~.gealau.rindea pentru falluit.

cuti. Acestea sunt folosite de dulgheri pentru indreptarea pieselor de ternn de dimensiuni marl. se scemoseaza . Unelte pentru rizuit Urmele lasate de cutitele rindelelor. taieri. Cu ajutorul lor se pot desprinde de pe suprafete aschli foarte fine. scobiri.48 Manualul dulgherului Rindele pentru indreptat Ii netezit suprafe~ plane.elor prelucrate cu rindeaua fatuitor sau pentru piesele de lemn scurte. .tindeeue fafuitor care se folosette la cun1ltarea supratetelor prelucrate cu rindeaua cioplitor sau la netezirea pieselor tAiate cu ferAstn1lul. care se folose!1te la netezirea primarA a suprafetei. Fig.rindele pentru profilat.4.geafauf (geluitorul) sau rindeaua lunga.2. care este reglabilA. cu ea putandu-se executa uluce (santuri). supratetele mentlonate. Cutitul rindeletor se poate demonta ~i as- 3. a suprafetelor fumiruite sau a pelicuJelor de lac.t. care se foloseste la finisarea suprafe. montat la 45 . te!1irea muchiilor. corpul rindelei este ingust!1i are un culit cu tAi!i convex. . locasur! pentru accesorii. 50). se pot tndecarta prin razuire folosind lame de otel cu canturi drepte sau curbe. cufitul este dublat pe 0 anumita lungime cu un contrafier pentru indepArtarea a~chiilor.rindeaua pentru fa/fuit. Razuitorul se poate folosi pentru rizuirea pieselor din lemn masiv din specii tari. . Piesele din specii moi sau rA!1inoase nu se pot rAzui pentru ca. iar cutitul poate fi simplu (pentru curAtire) sau cu contrafier (pentru netezire): . indepartarea adezivului . Acestea sunt de mai multe tipuri: . Se folosesc pentru operatiile ~i Q . Cu~toaie. care nu au denivelari mari. corpul gealAului este lung. Cutitoaie (fig.rindeaua ciop/itor. fasonari. cu care se pot executa diferite profile. 3. care se folose!1te pentru zimtuirea suprafetelor late (nu ~i a canturilor) care urmeaza a fi incleiate.rindeaua pentru ~antuit. 50. montat la 45°. iar talpa rindelei se unge periodic cu ulei de in. .5. mai ales la speciile tari. care se foloseste pentru curaterea ~inetezirea pieselor de dimensiuni mari.rindeaua pentru zimtu. .rindeaua cu cUfit dublu. manuite liber sau cu ajutorul unor suporturi. Rindele pentru fasonat . cu care se pot executa diferite falluri. corpul rindelei este mai lat !1i are un cutit cu tai!1 drept.2.i netezit suprafete curbe. . Unelte pentru diltuit • Daltuirea se executa la: scobituri pentru imbinare.

Daltile se ascut pe 0 singura parte a tai!?ului. eticoidala. care are lama subnre: se toloseste pentru scobiturile pufin adanci !?ipentru fasonarea lemnului.dalta ingustA. melc. . Lama poate avea diferite forme: spirala. contectlonate dintr-o tija de otel prevazuta la un capat cu 0 lama taietoare. a b a b Fig. rnasiru ~i instala\ii pentru lucrArile de dulgherie 49 rarnas sau scurs. Unelte pentru gaurit Pentru gaurit se folosesc diferite tipuri de burghie. Burghiele se lntrebuinteaza in urmatoarele scopuri: executa rea locasurilor pentru cepuri cilindrice. Fig. b . Coarbe pentru burghie: a . c .simple.maner din lemn. 52.dalta semirotundA sub~re. . b . Tipuri He di~: a . da1ti1eetc. unelte. sculpturi etc. care are lama groasa !?i tai!? pe 0 fata. 53. Burghie eu rnaner: a . lingura etc. pentru a permite utitizarea altor unelte de prelucrat . care se foloseste pentru sculpturi. Se folosesc urrnatoarele tipuri de dalti (fig.rnaner din metal.da/fa semirotunda subtire. b . Hii!?ul dalti~ lor patrunde in lemn datorita impingerii sau datorita loviturilor aplicate cu ciocanul in rnanerultor.cu erie. 51. 51): .2. Fig. a c b 3.dalta ingusta.6. ea se foloseste pentru scobituri adanct.Instrumente. .dalfa lata.dalta lata. executa rea locasunor pentru diferite accesorii.ca de exemplu ferastraul ccada de soarece in cazul decupanlor. pentru prelntarnpinarea craparii lemnului la introducerea cuielor sau suruburilor cu diametre mari.

burghiu lat cu centru. Vrile: a . c . 54.burghiullat. :i unea ~i directia gaurii fa1a de fibre (fig. 55.cu rotire altemativa.7. 54).50 Manualul dulgherului a b Fig. Unelte pentru pilit Pilirea lemnului se executa pentru netezirea asperita~lor rezultate in urma prelucrarii lemnului cu diferite unelte de talat.cu rotire intr-o singuri direc~e. a .burghiul elicoidal. 55). f . Cele mai folosite sunt burghiele cu coarbe. in lemn tare. pentru gauri mari executate oblic fa1a de fibre. pentru gauri mari executate in lungul fibrelor. pentru fasonarea pieselar din lemn ~i pentru tunderea furnirelor (taierea furnirelor care depasesc suprafetele furniruite). 3.burghiu sit pentru gAuri man. . 53) (care pot fi cu eric sau simple) sau cu vrile (fig.burghiu spiral. Tipuri de burghie: orice direqie. in orice lingura.2. e .burghiullingura.burghiul spiral. . pentru gauri adanci ~i mari (cu diametrul de 6-50 mm). direqie. d . o b c d . cu coarbe (fig. b . . folosit pentru gauri mici (cu diametrul de 2-12 mm). in Fig.burghiu . foloelicoidal.burghiu melc. Burghiele pot fi prevazute cu rnaner (fig.burghiu pentru frezat. cu tai~ul diferit in functie de dimensi. ~i anume: . pentru rotunjirea muchiilor.burghiul mete (sfredelul). Dulgherul foloseste mai multe tipuri de burghie. 52). b .

pele: dreptunghiular cu canturi paralele. Pile: dreptunghiulara. . ele~tele patent. 57. 60). b . e . b . c . .ra~pelele. ie§iti din planullamelei.semirolunda. care au dinlii in forma de cioc. d . d .I . care au supratata prev8zuta cu crestatun oblice. in functie de forma. a- Fig.. 57). unelte.dreptunghiular cu canturi curbe.semirotund.8. Unelte pentru batut §i scos cuie Pentru batut cuie se folosesc eioeane de diferite forme §i marimi sau dispozitive pentru batut euie (fig. care prezinta avantajul ca lucrarea se poate executa mai rapid §i mai exact. r{mgile §i dispozitivele de seos cuie (fig.patrata. Ral.pilele. . 3. 59): cle~tele. Pentru seas cuie se folosesc (fig. 56) §i pile (fig." " . simple sau Pentru pilire se folosesc: . ma§ini l.2. iar pentru speciile tan sau mai uscate se recornanda pile cu dantura tina.i instala1ii pentru lucrarile de dulgherie 51 tncruclsate: dantura pilei poate fi aspra.Instrumente. de manme mijlocie sau fina: pentru speciile moi sau umede se folosesc pile cu dantura aspra. 56.cu~t.rotund. a a- c d -~ a fa 0 __ d b c e Fig. exista mai multe tipuri de raspele (fig. c .rotunda. 58).

3 . b . 4 . 59.cle~te patent. 5 .dispozitiv (1 .eutie pentru euie.rangi .man~n.filei.cleste: b .52 Manualul dulgherului 2 e a Fig. Dispozitive pentru scoaterea QJielor: a . Dispozitiv pentru batut euie: 1 . 2 .cleste pentru scos cuie din cofraje (1.r 2 4 155 a b Fig. d . 60. curb. Unelte pentru $COS cuie: a . d 0 fro :g~ E 0 11\ II) U -. 56.bra~ curb). . 2 .guler.filci. 2 .vergea QJ maner.palnie.tub.prelungitor).bra.maner.brat de aqionare. 3 .pieior de capri". 3 . Fig.rangA. 4 . c . 4 .

burghie) lii reprezinta numarut de rotatii pe care Ie face scula intr-un minut. Exista multe tipuri de ferastraie panglica.cheie cu lemn necesare lucrarllor de dulghefalci mobile ("franceza"). unul fiind pus in rniscare de rotate de un motor electric. unelte. danturate pe 0 margine.2. iar cea de avans . . 61. asigurandu-se 0 precizie de prelucrare sporita.i 3. Oeplasarea se poate realiza manual sau mecanizat.1. Turatia n [rot. Unelte pentru in. felul avansului. 3. ma. rie. 61).urubat bulonat: lucreaza mecanizat sortimentele de a .ini folosite in dulgherie 'fJ Cu ajutorul rnasinilor se preFig. Viteza de tetere v [m/s] reprezinta drumul parcurs de scuta taietoare prin lemn intr-o secunda. economisirea materialului lemnos. precum ~i 0 productivitate mai mare a munciL Ma~inile folosite in dulgherie pot fi fixe sau portabile. Ma.3. Mafjini pentru taiat Ferastraiele panglica sunt masini-unelte care folosesc scule sub forma de benzi. Banda (panglica) ruleaza pe doi volanti. Viteza de avans u [m/min] este viteza cu care se deplaseaza materialul sub unealta taietoare.ini ~i instala~ii pentru lucrarile de dulgherie 53 3. freze. b . in funcfie de specia lernnoasa. direcpa de taiere in raport cu fibrele lemnului ~i dimensiunile maxime ale pieselor prelucrate. Unelte pentru infjurubat fji bulonat in acest scop se folosesc ~uf1Jbelnitef chei fixe (de diferite dimensiuni) ~i chei cu (alci mobile a ) (fig.piesa de prelucrat. Cu cat viteza de taiere creste.9.3. in functie de domeniul de utilizare. Milicarea principala (de taiere) 0 executa panglica.lmin].cheie tixa. Aceste caracteristici sunt prezentate in continuare. cu atat supratetele prelucrate sunt mai netede. un timp mai scurt de executare a lucrarilor.Instrumente. numarul de panze panglica. . Apare in cazul sculelor rotitoare (discuri. c . pozitia panzei panglica.surubelnite. Ele prezinta cateva caracteristici importante pentru stabilirea regimurilor de taiere a materialului lemnos.

in scopul oblinerii unor forme geometrice regulate. formatizari. cele din urma executand mi~c~ri de translalie sau pendulare. retezari (simple.54 Manualul dulgherului greutatea ~i puterea rnasinii. Cu ferastraiele panglic~ se pot debita busteni (cu cele mari) sau se pot efectua decuoari.este cel mai raspandit procedeu de prelucrare mecanica a lemnului. cu suprefete netede (creandu-se baze de asezere pentru operatiile urmatoare) sau profilate. 3. Ma!jini de rindeluit Acestea fac parte din grupa rnasinilor de frezat universale. Culitele pot fi drepte sau profilate. se disting trei grupe principale de prefucrar': . . Ele au ca scule taietoare unul sau mai multe discuri circulare (de diferite forme ~i rnanrnl) care pot fi fixe sau mobile. in funcpe de tipul taierii.mesini de indreptat.3. taieri sub un unghi oarecare etc. 3. In functie de varietatea posibilitati1or de prelucrare prin frezare. se pot efectua multe operatii: debitarea bustenilor. necesare pentru asigurarea preciziei dimensionale ~i geometrice a piesei prelucrate.ma:jini de rindeluit la grosime. care pot executa operata de indreptare a unei fete ~i a unui cant.ma:jini de rindeluit pe dous fete. Se folosesc urmatoarele tipuri de rnasint .3. lucrand pe principiul frezarii cilindrice. materialul prelucrat etc. Discurile sunt prevazute cu danturi variate.3. preiucrandu-se concomitent doua suprafete. cu masini de frezat cu ax superior. Fersstraiele circulare sunt foarte variate ~i au multe utiliz~ri. paralele cu cele prelucrate la rnasina de indreptat.prelucrarea suprafetelor deschise (cu masini normale de frezat. care are cate doi arbon de lucru ce pot fi dispu~i paralel sau perpendicular. cea mai raspandita. Aceste ma~ini se folosesc dupa debitarea lemnului masiv. in plus fata de rniscarea de rotate in jurul axului pe care sunt montate.2. fixate pe arbori. . cu ele se pot efectua ~i profilari pe suprafete. spintecari.ma§ini de rindeluit pe trei sau patru fete. creand baza de asezare pentru prelucrarile ulterioare. Ma!jini de frezat Prelucrarea prin frezare . . de mare productivitate ~i precizie. creststuri (cu cele pentru tampl~rie). Sculele taietoare sunt sub forma de cutite lungi ~i inguste. splntecarl (simple sau multiple). la capete sau in multipli). tivirea cherestelei. . cu rnasiru de frezat cu rnasa carusel). care se folosesc pentru a obune celelalte doua supratete. in functie de tipul lor.

3. $i cu aceste ma~ini se poate lucra prin copiere. strapunse. 3. care pot fi monta~i in pozitie orizontala sau verticala.. frezarea canturilor interioare ~i exterioare dupa contur drept sau curb etc. cu ele putandu-se efectua multe tipuri de operatii. Ma§ini de frezat cu ax superior. Ma!jini portabile Aceste masini se folosesc mult in iucrarile de dulgherie. caz in care frezeaza concomitent douA canturi ale acelelasi piese sau doua piese.prelucrarea cepurilor (cu rnasint speciale de cepuit.3. dupa ~ablon. . cu productivitate mare ~i precizie de prelucrare ndicata. unelte.prelucrarea supratetelor cu contur inchis ~i prelucrarea scobiturilor (cu masim de frezat cu ax superior. Cu ajutorul rnasinilor portabile se poate realiza 0 gama larga de operata de prelucrare mecanica.3. gauri. in acest caz. cand se utilizeaza ~i saoloane). Acestea ofera 0 gama largA de posibilitA~ de prelucrare: scobituri foarte variate ca forme ~i dimensiuni. cu rnasinl de frezat cu lant): . care se monteaza direct pe axul motorului. Au un caracter universal. Ma~ina e prevazutA cu rigla de ghidaj (folosita in cazul pieselor rectilinii) ~i cu inel copier (folosit in cazul frez~rii pieselor cu contur curb. canale.4. Scula folosita este freza cu coaca. in practica se folosesc mult ~i rnasini combinate cu mai multi arbori de tucru. in afara masinilor de burghiat. Aceste tipuri de rnaslni pot fi prevazute ~i cu doi sau mai multi arbori de lucru. oblice. ExistA m8§ini de burghiat cu unul sau mai multi arbori de lucru. pe care se pot mont a diferite scule taietoare. pentru obtinerea gAurilor sau scobiturilor se pot folosi ~i ma§ini de frezat cu Ian.Instrumente. Principalele tipuri de rnasini de frezat. pentru ca burghierea este 0 operatie inchisA. deasupra mesei de lucru. in afara de ma~inile des crise anterior. Cu aceste rnasim se pot efectua mai multe tipuri de operant. Se pot efectua diferite forme ~i mArimi de gAuri sau scobituri: drepte. Ma!jini de burghiat !ji scobit PrincipiuJ de lucru al acestor masini diferA mult de al celortalte masiruunelte. Ete au greutate redusa ~i se pot manevra usor.. scula prelucratoare este fermata dintr-un lant cu zale prevazute cu tAi~. Ma§ini normale de frezat. sunt prezentate in continuare.5. simple sau duble). care se poate confectiona in diferite forme ~i mArimi. Scuta prelucrAtoare este burghiul. rnasiru ~i instalatii pentru lucr~rile de dulgherie 55 . cu cea mai larg~ tntrebuintare. oprite.

executarea decuparii cu ferAstraul portabil cu cufit vibrator. a Fig. FerAstrau portabil cu cu. FerasWu portabil cu disc circular. b . b .it vibrator: a .vibrator "coada de vulpe".56 Manualul dulgherului Fig. 62.ferAstrAu portabil cu cu~ . 63.

." . unelte. . Fig. Ma~ina portabila de frezat cu freza. Ma~ina portabila de burghiat: a ~i b . " . 64. bare ~i profile).. cu care se pot executa tAieri diverse §i decupari. asernanatoare cu cele care se pot executa la rnasina de frezat cu ax superior._. : ~~ .posibilitati de utilizare.. canale sau alte operatii. . Cu ma$ina portabita de frezat din figura 64 se pot executa freuri la contur. ._CZ'. rnasin: ~i instala\ii pentru lucrarile de dulgherie 57 In figura 62 este prezentat un ferastrau portabil electric cu disc circular. . materiale plastice §i metale (sub fonna. deget. cu care se pot prelucra materiale lemnoase._._"- ----. de tabla. ~ -_. 65. La acest ferastrau se pot monta diferite tipuri de cu1ite. in figura 63 este prezentat un ferestrAu portabil cu cu~t vibrator in forma de coada de vulpe. . ..Instrumente. cu care se pot executa diferite taieri drepte sau inclinate la un unghi oarecare. .. a b Fig.. .

de §/efuit portabile (fig. d . 66. Foarte mult se folosesc si rindelele electrice portative.cu banda. Cu acestea se pot executa multe tipuri de gauri ~i locasuri. 65).58 Manualul dulqnerului o larga utilizare in lucrarile de dulgherie 0 au ~i ma§iniJe portabi/e de burghiat (fig. care variaza ca forma !?idimensiuni. cu banda sau vibratoare.vibratoare. Ma~ini portabile de slefuit: a. a b c Fig. Pentru operatiile de ~Iefuire se pot folosi diferite mesin. 66). d . La acestea exista posibilitatea de schimbare a materialelor abrazive in functie de gradul de finete dorit pentru suprafete. b $i C .

. moloz etc. . u!1urand executarea operatldor urrnatoare. Operatii pregatitoare Aceste operatii sunt ajutatoare. nici cele necuratate de resturi de parnant.1. Ele au rol important pentru asiqurarea preciziei de prelucrare. Sortarea Sortarea se face in functie de urmatorii factori: .eventualele corpuri strsine. Se realizeaza urmatoarele operatii preqatitoare: sortarea. iar lungimile . tratarea ~i verificarea. cat ~i la unele prelucrari mecanizate. atat in cazul prelucrarf manuaJe.dimensiunile pe care Ie va avea piesa prelucrata. nu se vor prelucra sortimente care contin corpuri metalice.1. alegandu-se sortimentele corespunzatoare ca grosime !1ifatime. masurarea. operatii de prelucrare rnanuala: operatii de prelucrare mecanizata. .1.astfel incat sa fie cat mai apropiate de ale piesei: . precum ~i pentru economisirea materialului lemnos. 4.PRELUCRAREALEMNULUIPENTRU LucRARILE DE DULGHERIE Prelucrarea lemnului destinat pentru lucrArile de dulgherie se poate impa~i in urrnatoarele categorii: operatii pregatitoare. conform cerintelor existente pentru piesa care se va prelucra din el. 4.camatea pe care trebuie sa a aiba materialul lemnos.

prelungirea duratei de folosire a sculelor . decuparilor sau executarii locasurilor. trului unei 9iluri. Pentru evitarea erorilor. iar cu creionul din cealaltil manil se traseaza de-a lungul cantului rig lei -Hpit de el ~i faril sa se incline.1. Rigla se fixeazil la semn. Aceasta opereue este necesaril pentru economisirea materialului lemnos. citirea grada~ei filcandu-se cu privirea perpendicularj ~i nu oblic fatA de grada1ie. b a in cazu'l milsurarii diametrelor exteFig. cu . Muchiile riglei nu trebuie sa fie strarnbe sau ~tirbite. carbune etc. Trasarea cu stoara sau serme (fig.i vizibil. T rasarea sfoara.i manoperil.68) se utilizeaza in cazul pieselor lungi.masurarea diamecu metrul (fig.masurarea diametrului la temdistanta dintre varfurile lui se mascara apoi nul rotund. se inseamnil cu creionul sau creta extremitiltile ei. Cind s-a stabilit dimensiunea necesara. Dimensiunile prea mari duc la risipa de material .1. Se folosesc numai instrumente de masura gradate corect . b .2. Fig. prin ajustilrile ulterioare necesare. Ea constj in executarea liniilor sau conturitor necesare taierilor. este bine sil se respecte vestitul proverb rornanesc "Milsoaril de doua ori .i incadrarea materiei prime in clasa de calitate ceruta.60 Manualul dulgherului deoarece vor deteriora uneltele manuale sau sculele ma.i taie 0 datil". 67. cu o mana se apasa. Sfoara se fixeatiliin cuie in dreptul semnelor.inilor cu care se va efectua prelucrarea. a . 4. In continuare vor fi prezentate cateva reguli de utilizare a diferitelor instrumente de trasat. iar dimensiunile prea mici duc la obtinerea unor piese inutilizabile (rebut irecuperabil). Trasarea pieselor Aceasta opera1ie urmeazA dupil insemnarea dimensiunilor milsurate. Trasarea cu rig/a. Masurarea pieselor Masurarea corecta a dimensiunilor este foarte importeota pentru obtinerea unor piese corespunzatoare. Masurarea cu compasul: rioare sau interioare cu ajutorul compasului. 4.67). dupa ce a fost frecata cu creta. 68.3.

in to ate direc1iile piesei) !ii perpendicularitatea suprafetelor alaturate (aeest lucru se poate face eu ajutorul ecneruluii. In timpul rnontarf se verifica orizontalitatea (cu polobocul. Se flxeaza baza zgarieciului la distanta necesara. 70). Se fixeaza variul din otel al compasului in centrul insemnat. se verifica distanta !ii apoi are lac rniscarea de translalie a zgarieciului pe lungimea dorita. Echerul se fotoseste la trasarea liniilor perpendiculare sau inclinate la diferite unghiuri. Trasarea cu zga.4. . Trasarea cu compasul.Prelucrarea lemnului pentru lucrarile de dulgherie 61 Fig. 4. In mod asemanator se procedeaza cu trasorul !ii cu tnseronatorul Trasarea cu compasul (fig. 69. 71).1. !ii verticalitatea (cu firul cu plumb sau cu polobocu~. cumpene dulgherului sau furtunul de nivet. Trasarea cu zgarieciul (fig. Fig. Verificarea pieselor Verificarea pieselor este necesara in doua situani: dupa confectionarea pieselor ce intra in cornponenta constructlilor sau in timpul rnontarii pieselor (fig. 70. potriveste la deschiderea necesara !ii apoi se roteste. 72). Trasarea cu echerul. Dupa contectionare se verifica pianitatea supratetelor (se poate efectua cu rigla. trasando-se apoi cu creionul de-a lungul ei (ca !ii in cazul riglei). Trasarea cu echerul (fig. iar muchia limbii in dreptul semnului. 71.rieciul. Se procedeaza in felul urrnator: se fixeaza talpa echerului pe cantul sau fata cea mai dreapta. 59). se Fig.

scobirea ~i taierea la jumatate a bustenilor. deoarece se pierde mult material. taierea. securea.cu furtunul de nivel. d ~i e . Operatii de prelucrare manuala Principalele tipuri de operatii manuale folosite in dulgherie sunt: cioplirea. pilirea. ingustarea ~i retezarea scandurilor (se reatizeaza mai rar prin cioplire. barda ~i lesla. f . ascutirea taru~ilor. Verificarea orizontalit~~i~i verticalit~'ii pieselor: a ~i b . daltuirea. rindeluirea. .62 Manualul dulgherului o c d e f Fig. despicarea lemnului. gaurirea. cu precizie de prelucrare destul de mica ~i se poate executa cu toporul.cu nivela. c.1. fasonarea lemnului rotund in grinzi. 72.2. preterandu-se alte metode). 4. baterea cuielor ~i suruburilor.cu firul cu plumb. Cioplirea Aceasta operatie este greoaie. Prin cioplire se pot efectua urmatoarele prelucrari. topori§ca. 4.2.

lemnul trebuie rezemat pe suporturi ~i fixat eu seoabe. rnasurata de la un capat la celalalt. .pentru evitarea a~ehierii puterniee.netezirea suprafetei pAnA la muchia trasatA. 4 ~i 5 . .trasarea muchiei ciopliturii. obtinanou-se astfel prima fala eioplita. Fasonarea grinzilor din lemn rotund (fig. apoi reauzeaza cioplirea bruta. Modul de lueru este urrnatorul: busteanul deeojit se fixeaza bine eu seoabe. sa fie de maxim 1 em. apoi se traseaza muchia ciopliturii: dulgherul prinde cu doua rnaini toporul ~i face cateva crestaturi (Ia 20-30 em distanta) pe marginea ce se va ciopli. eioplirea se face in lungul fibrelor.ciopllrea brutA a primei fete. 6 . 2 ~i 3 . 73. . Succesiunea opera~iilor de fasonare a grinzilor prin cioplirea lemnului rotund: 1 . dupa care executa netezirea suprafetet pima la muchia trasata. in eazul eioplirii trebuie respectate urrnatoarele conditii: .fetele eioplite trebuie sa fie netede ~i abaterea lor de la paralelism.pentru a nu se rnisca in timpul cioplirii. Prima fala eioplita se va aseza pe suporturi. 73). repetandu-se operafille deserise mai sus pana cand se obtin toate fetele grinzii.executarea crestAturilor. pe 0 aoanclrne de maxim 2 em.·Prelucrarea lemnului pentru lucrArile de dulgherie 63 5 Fig.

Scobirea §i taierea la jumatate a bu§tenilor (fig.iilor de tAiere la jumAtate Iii scobire a bu.) la semnul trasat. Aceasta operate se fotoseste destul de mult.cioplirea celuilalt fall: 5 . deoarece lemnul fara defecte (mai ales fara defecte de structura sau noduri) se despica usor in lungul fibrelor. diferite fal. Acestea sunt necesare pentru realizarea unor tipuri de imbinari dulghere~ti. securea. 4 . Operatiile de taiere sunt de mai multe tipuri.ia tAierii fa1a .cioplirea bruta a unui fait. 3 . 74. 2 .cioplirea zonei insemnate. apoi va fi lovita cu toporul (toporisca. 3 . Oulgherul fotoseste in unele cazuri ~i dalta la aceste operafil. Succesiunea opera.tenilor: a . pe langa celelalte unelte. 2 . Piesa va fi asezata ~i fixata pe un suport.2. c .finisarea lateralelor ulucului.2. b .i 3 .forma finalA a piesei). in functie de direc. 2 .trasarea muchiilor falturilor !ii crestarea. 74).executarea fa1lului (1 . Modul de lucru este asernanator.i tAierea pe semn.insemnarea .forma finalA a piesei). 4 .uri. Despicarea lemnului. scobirea ulucului prin cioplire.taierea la jumatate a lemnului prin cioplire (f . barda etc.finisarea ulucului cu dalta). ~i anume in cazul operatslor de croire a pieselor la dimensiunile necesare ~i in cazul executarii imbinarilor. doar ca se pot obnne: Uiierea la jumAtate a lemnului prin cioplire. 4. Taierea Taierile se folosesc in doua cazuri.cioplirea bruta a ulucului. pana la despicare.scobirea ulucului prin cioplire (1 .trasarea muchiilor !ii increstarea zonei cuprinse intre ele.64 Manualul dulgherului c 4 5 Fig.

taierea se continua folosind intreaga lungime a lamei. Men1inerea pozinel lamei fala de semn se poate face cu 0 bucalica de lemn (se asigura astfel protecpe sporita) sau prin sprijinirea pa'1ilor nedintate ale lamei de varful degetului mare de la mana care apasa piesa.taieturi pe semn. . in general. spintecan. la care mijlocul semnului corespunde cu mijlocul tAieturii. acestea se folosesc in eazul in care sunt lntrebulntate ambele piese care se separa prin taiere ~i. se folosesc in eazul in care piesa va fi rindetuita. 77). la croire. iar poruunea eare se inlatura prin taiere va fi ltbera. . La inceputul taierii.a de semn. DupA ce lama ferastraului a patruns putln in adancirne. Lama ferastraulu: se sprijina pe muchia din partea opusa dulgherului. inal1imea de fixare va fi in functie de grosimea piesei (pentru a nu se produce vibratii). in cazul taieturilor pe langA semn sau pe jumatatea semnului.Prelucrarea lemnului pentru lucrarile de dulgherie 65 de fibre. cand taietura se face paralel eu semnul. piesa se a~aza pe un suport astfei incat portiunea care se inlatura sa fie dincolo de marginea lui. va pAtrunde atat in adancirne. Se realizeaza retezari. piesa trebuie astfel fixatA. iar capatul piesei trebuie sprijinit pentru a nu se ascbia muehia eare a rarnas netaiata. in cazul retezani scandurnor (fig. 75. Joaqarele se folosesc doar in cazul taierii bustenilor sau a pieselor de dimensiuni mario Manuirea ferastraielor trebuie sa se face user. atunei cand marginea tAieturii corespunde eu mijloeul semnului. Mi~carile se incetinesc atunei eand taierea se apropie de sfar~it. cat ~i pe la.taieturi pe jumatatea semnului. farA intreruperi sau devieri. Lama Fig. dupa cum se va arata in continuare. piesa poate fi asezata vertical (fig. exista urrnatoarele tipuri de taieturi: .taieturi pe /angel semn. Telieri/e ob/ice au loc atunei cand direcna taierii face cu directia fibrelor un unghi oarecare. Spintecarile sunt tAieri longitudinale (paralel cu fibrele) ~i pot fi simple sau multiple. eu varfurile dinlilor indreptate inainte. taieri oblice sau decupari. pentru a putea unnari mai bine directia de taiere a lamei. la capete sau in multipli de lungime. Tn funcfie de pozitla pe care trebuie sa 0 aiba taietura fa.a de fibre).ime. acestea se a~aza pe lalime pe un suport. se folosesc la exeeutarea imbinArilor. piesa fiind fixata sau bine sprijinita. 76) sau orizontal ~i este necesara folosirea menghinei de la tejgheaua de lucru. Uneltele cele mai utilizate pentru taieri sunt ferastraiele. Oecupan1e au loc in cazul cand taietura urrnareste un contur rectilif'liu sau curbiliniu trasat pe lemn. incat taietura sa fie pe partea dreapta a semnului. in eazul spintecaru orizontale (fig. ferastraul se . Retezarile sunt taieri transversale (perpendiculare fa. 75). prin miscarl de du-te-vino. Retezarea cu ferastr~ur incordat. Taierea cu ferastrau/ incordat. in cazul spintecarilor. piesa ramanand apoi la dimensiunea indicatA de semn. Ferastraui trebuie sA fie potrivit inainte de talere. eare ramane pe piesa la 0 mica distanta.

dupa care se executa taierea propnu-zisa printr-o miscare ritmica ~i uniforma. gradul de flnete (rugozitate) ce trebuie obtinut. iar lemnul se a~aza pe un suport. Pentru taierile Fig. Taierea cu ferastrau/ "coada de soerece". Rindeluirea Netezirea pieselor cu rindelele se face in functie de dimensiunile pieselor. Se executa prin deplasarea acestuia pe langa cantul unei rigle. line cu mana dreapta de rnaner ~i se trage in sus pe semn. 76. alternativa. se introduce 0 pana in taietura. Se face in mod asemanator. Printr-o rniscare u~oara se cresteaza piesa in dreptul semnului. celalalt nu trebuie nici sa impinga. in care se introduce varful tamelel. Spintecarea scandurii in pozine onzontala.66 Manualul dulgherului Fig. Apoi. in momentut lntepenirii lamei. . folosi cutia de ghidare (fig.2.3. cu mi~cari in jos insotite de 0 impingere usoara a dinlilor asupra lemnului. rnarimea denivelarilor pieselor. 78. se apuca cu cealalta mana capatul oratului terastrauiui ~i. 77. Cand unul dintre muncitori trage de joagar. Folosirea cutiei de ghidare la inclinate (la diferite unghiuri) se poate executa rea taieturilor. 4. ca sa nu mai strAnga. Taierea este executata de catre doi muncitori. se executa taierea. Teieree cu ferastrau/ de taiat fumir. in cazul decuparilor se executa mai inainte 0 gaura in oiesa. posibilitatea de manuire corecta ~i cornoda a rindelei in timpul prelucrarii. unealta mentinandu-se permanent in contact cu ea. nici sa apese pe joagar. pentru a se obtine 0 taiere dreapta Taierea cu joagarul.. Spintecarea scandurii in pozi~e verticala. Ftg. 78). Taierea cu ferastrau/ cu mener. pana rezulta 0 crestatura. Fiecare muncitor line cu 0 mana de joagar ~i cu cealalta fixeaza bine piesa.

. rindeaua trebuie apasata usor atat in jos. daca piesele sunt de dimensiuni mari. cu deosebirea ca mana stanga va cuprinde. Se recornanda executarea rindeluirii in sensul fibrelor. rindeaua astfel pnnsa se impinge inainte !?i paralel cu muchia piesei. astfel. de data aceasta. Se verifica cutitul rindelei. Rindeaua lunga (gealaul) se rnanuieste in mod asemanator (fig. talpa sprijinindu-se pe piesa doar cu ca. iar rnanuirea rindelei se face in fetul urrnator (fig. curatirea fetelor {fatui rea) se executa cu rindeaua faluitor. se produc adancltur] in piesa.). capatul din spate (in dreapta). cat !?ilateral. cu atat tai!?ul va ie!?i mai putin in afara talpii. Inclinand-o pe una din muchii (prevenind. finisarea suprafe(ei . in timpul rindeluirii se poate face controlul netezirii fie cu muchia rindelei fie cu rigla sau cu lirnba echerului. partea din fata a corpului.tura cu 0 perie aspra pentru a nu ~tirbi cutitete). Cu cat netezirea trebuie sa fie mai fina. 80). uzarea inutila a cutitulu.5 mm) fata de talpa rindelei Sand tai!?ul iese prea mult in afara talpii. netezirea grosiera a suprafetelor. este obligatorie verificarea curateniei suprafetei respective (eventualele urme de parnant. rindeaua sprijinindu-se cu talpa pe piesa. se retrage apoi rindeaua spre capatut din dreapta. daca este bine montat. moloz sau alte impuritati se inla. pana la obnnerea netezirii corespunzatoare tipului de rindea care se foloseste.lcaiul. apasanou-se pe maner atunci cand rindeaua inca e situata la Fig.Prelucrarea lemnului pentru lucrflrile de dulgherie 67 Ordinea operatiilor de rindeluire este urmatoarea. Cand rindeaua a ajuns sa se sprijine pe piesa cu toata talpa. pentru a se putea pastra permanent !?i contactul cu marginea de ghidare. in acest moment. Aceste operata pot fi executate si cu gealaul (rindeaua lunga) cu cutit simplu sau dublu. rindeaua este sprijinta de piesa doar cu partea din fata a corpului (unde se ~i exercita apasarea).2-0. pentru a efectua 0 noua cursa: se procedeaza la fel. iar mana dreapta se pune in imediata apropiere a cutitului. Numai a!?a profilul sau faltul vor fi paralele cu marginea piesei prelucrate. 79): se prinde manerul rindelei cu mana stanga. se apasa la fel pe ambele capete ale acesteia (mainile apasa cu aceeasi tarle !?i rnanerut ~i corpul). MAnuirea rindelei obi~nuite. 79. Piesa se fixeaza pe bancul sau tejgheaua de lucru. repetand operatiile descrise mai sus.se executa cu rindeaua cioplitor. in momentul in care rindeaua a ajuns la capatul opus al piesei (stanqa) se apasa numai calcaiul ei. . inaintea executarii rindeluirii.se executa cu rindeaua cu cutit dublu. in cazul rnanuirti rindelelor de profilat ~i falluit. ascutit ~i daca are tai!?ul putin ie!?it (cu maxim 0.

in acest caz. R:'zuirea localA a mijlocullamei. 81. Razuitorul se va suprafe\elor. . Se razuiesc numai speciile de eseote tari. Daltuirea se in cepe pe semnul marcat transversal fata de fibre ~i apoi se continua pe semnul din lungul ftbrelor. detormsnd-o putin.2. in acest caz.5.2. Diltuirea inainte de d~ltuire. 80. Rizuirea Scopul razuirii poate fi nivelarea ~i netezirea suprafetei numai pe 0 portiene (fig. dar In ambele sensuri. Cu degetele se va apasa usor Fig. b -Ia sfillitul cursei. 81).la inceputul cursei. pentru ca toate ondula~ile piesei sa fie nivelate. c -controlul netezirii suprafetei cu muchia rindeJei.4. razuitorut se rnanuieste tot oblic. piesele se insemneaza in locul respectiv. Razuirea se peate executa ~i pentru netezire ~i nivelare pe toata . 4.68 ManuaJul duJgherului a c Fig. lama razuitorului se va sprijini oblic pe pies~ ~i acesta se va prinde de capete cu ambele mc'iini. evitandu-se astfel craoarea lemnului. M:'nuirea geal:'ului: a . 4. Daltuirea se foloseste des pentru executarea scobituri/or pentru imbinari sau pentru /oca~uri/e accesorii/or.supratata piesei. deplasa schimbc'indu-~i pozitia fa fiecare cursa.

d . 82): . fie prin crestari cu dalta.b). se scoate dalta ~i se a~aza oblic la 0 mica distanls de taietura verticals. daltuirea suprafetelor curbe. pentru prevenirea craparii pieselor.i c . pentru a nu se taia marginea scobiturii. fie cu ferastraul. c d .se schimba pozitla daltii. se pot produce raniri). Nu trebuie sa se scobeasca mult material odata.chiilor. pans cand direcfia tsieturii se apropie de perpendiculara pe fata (fig. fara insa a se atinge marginile acesteia.a~chiile din interior se scot prin rniscarea unei dilli mai inguste (inainte ~i inapoi).a~zarea dAI~i fa~ de semn. care se intalne~te cu prima (fig. alternand cu taieturi oblice. . Aceasta opera tie se face dupa urmatoarele reguli: . Dsltuirea se face pe 0 parte a piesei. pana cand se obtine adancmea necesara ~i pana ce taietura se apropie de semnul care delimiteaza eelalalt caoat al scobiturii (fig.se aplica in rnanerul daltii cateva lovituri usoare.strApungerea scobiturii. .se executa apoi. 82.Prelucrarea lemnului pentru lucrc\rile de dulgherie 69 Modul de lucru este urrnatorul (fig. sculpturi de diferite forme. din nou.se a~aza dalta cu tai~ul la mica distanta de semn.b). Daca scobitura este strapunsa pe intreaga grosime a piesei (fig.modul spre spate. se pot obtine: te~ituri sau rotunjiri ale muchiilor. taieturi perpendiculare pe piesa. in interiorul scobiturii. . comprimand fibrele ~i b apropiindu-se.aschia obtinuta astfel se Fig. de semn (fig. in cazul fasonarii pieselor cu da1ti. pentru a nu se aschia lemnul ~i a nu se rupe dalta. . ~i se executa taieturi pana cand ultima este ~i perpendiculara pe fata (verticala). b .se executa apoi numai tsieturi oblice. . dups ce a fost putln de tC\iere a a. Mana nu se tine in fata tai~ului (in caz contrar. Modul de lucru cu dalta latA: lndeparteaza prin inclinarea dallii a . apoi piesa se intoarce ~i se executa daltuirea ~i pe cealalta jurnatate a grosimii. astfel. trasarea semnelor se face pe ambele par1i ale piesei. retrasa. 82.c). obtinandu-se 0 noua taieturs.apoi. . 82. 82. pana la jumatatea grosimii. 82. cu ciocanul. 82.se executa tiierea de intrerupere a fibrelor din loc in loc. a~ezand-o cu tai~ul oblic spre interiorul scobiturii.d). cu partea inclinata spre interiorul scobiturii ~i lama perpendiculars pe piesa: . .c). pana cand Uii~ul patrunde in lemn.

se evita taierea contra fibrelor. sau cu 0 mana.ia burghiului trebuie sa fie perfect vertical ell. iar cele mari se fixeaza prin asezarea dulgherului peste ele. Gaurirea Pentru a executa gaurirea pieselor. trasarea se face numai pe piesa de deasupra. apasand manerul uniform !ii urmarind pastrarea directiel corecte a burghiului. bratul coarbei se roteste uniform spre dreapta. burghiul trebuie scos din cand in cand (prin invartire in sens invers) pentru a fi curatat de aschli. in timp ce rnansonul mobil se deplaseaza in sus !ii in jos de-a lungul tijei. fie prin increstarea cu ferastraul). evitAndu-se astfel aschierea pieselor in partea opusa gauririi. in timpul manuirii. trebuie sA se traseze mai intai centrul gaurii. piesele mici se fixem pe bancul de lucru. pe supratata piesei se formem mai intai un prag perpendicular pe directia de gellurire (fie cu dalta. Pentru g~urirea inclinets.OacA acesta se inclinA pu. iar burghiul se poate rupe. Aceasta operatie este folosita mai des in tamplArie. Trasarea se face pe fiecare piesa care trebuie gauritell. in cazul folosirii burghielor elicoidale. cand piesele nu sunt fixate. Pentru executa rea gsunror strapunse. in functie de ina1limea de fixare a piesei care se gAure~te .in. in cazul folos'irii burghielor cu coarbe. gaurirea se face de pe 0 singura parte. Pentru executarea gsurilor adanci in piesele groase. Pentru a nu se frange tija' burghiului din cauza balansarf coarbei. 4. dar sunt multe cazuri in care se utilizeazell !ii in dulgherie. gaurirea se face de pe ambele pArti. Tn cazul in care piesele subliri sunt gellurite in pachet. 4. se apasell manerul. Pentru gellurire. cand piesele sunt fixate.70 Manualul dulgherului . evitand astfel .2. in cazul folosirii vrile]. uneletele de pilit se vor deplasa pe toata lungimea lor ~i se vor apasa numai cand sunt impinse. rnennnancu-se contactul burghiului cu piesa. in care se va aseza varful burghiului. Pilirea Raspelele ~i pilele se pot manui cu ambele maini. cu cealalta sprijinindu-se piesa. pozlnonandu-se tclii!iul fie in jos. .7.6. pozi. pentru ca varful burghiului sellnu alunece pe piesa. pieptul sau barba). in functie de forma piesei. in cazul folosirii burghiului melc.2. Pentru gAurirea perpendicularA pe suprafata piesei. gaura burghiului va fi stramba.tnecarea" burghiului in piesa. fie in sus.. Pentru dellituire. piesele se a!iazc1lin pozitia cea mai convenabiiA !ii fArA sA se poatA deplasa. se recomandell sprijinirea mainii care cuprinde rnanerut (cu fruntea.

se scot cu clestele. Dimensiunile cuielor. cu ranga sau cu dispozitivul de scos cuie). Pentru usurarea acestei operatii. scade rezistenta asarnblaril). pentru a se preintamoina smulgerea usoara a lor. Montarea $i demontarea suruburuor $uruburile pentru lemn (autofiletante) se vor introduce numai prin insurubare ~i niciodata prm batere (altfel. Baterea cuielor in capatul pieselor.8. cuiele de la margine vor avea varful indreptat spre interior (fig.in cazul in care varfurile cuielor au strabatut piesa.cand piesa trebuie pnnsa cu mai multe cuie. in cazul in care acesta va fi Fig. dimensiunile pieselor ~i modul in care actioneaza sarcinile care tind sa separe piesa.9. lungimea cuielor este egalil cu de doua sau trei on grosimea piesei pe care 0 fixeaza.2. pentru a nu ramane in afara acesteia cand lemnul se va usca. . precum ~i numilrul de cuie necesare.Prelucrarea lemnului pentru lucrarile de dulgherie 71 4. Pentru aceasta. Nu se vor scoate cuiele prin smulgere. Baterea $i scoaterea cuielor Aceste operaff sunt des utilizate in dulgherie. sunt in funqie de structura pieselor asamblate.capetele cuielor se pot introduce cu un dorn de otel sub nielul suprafetelor pieselor de lemn in care se bat. pentru construcplte irnportante: . 83). acestea nu vor fi prea apropiate sau nu vor fi pe directia aceletasl fibre. pentru asamblarea pieselor sau pentru fixarea anumitor accesorii metaliee.in cazul cuielor bat ute la capatul lemnului. . . sub cleste se poate aseza 0 bucata mica de lemn. in general. cand cuiele 0 strapung. suruburtie pot fi unse cu ceara sau sapun. dimensiunile cuielor ~i distantele la care se bat vor fi precizate in proiect. 83. vor fi bat ute cu ciocanul (tlnut oblic) in lungul fibrelor. Scoaterea cuielor se va face cu grija pentru a nu distruge suprafata lemnului. Cuiele se mai pot scoate prin baterea dinspre varf cu ciocanul (apoi. Diametrul cuiului nu va depil~i un sfert din grosimea celei mai sub1iri piese care se asambleaza Iii va fi de eel mult 1/5 din grosimea piesei. reutilizat. Se recornanda urmatoarele reguli in cazul bateril cuielor. 4.2. . ci numai prin apasarea in jos a falcilor clestelui.

de indreptare §i rinde/uire. taierea diferitelor profile.3. operatiile care se pot executa. frezari. Oiametrul acestor gAuri nu trebuie sa fie mai mare decat diametrul interior al pAr1iifiletate. se in~urubeaza cu mana.aiba de protec\ie . operatii de gaurire ~i scobire. in locurile trasate pentru montarea lor se vor executa gAuri cu burghiul. Oups executarea gAurii. au fost prezentate succint in capitolul 3.urubului sau craparea pieselor din lemn care se asambleaza (mai ales in cazul speciilor tari. gauriri. pAns la strangerea maximA. adaosul se suplimenteaza cu 3-10% (in functie de umiditate). Ma~inile fixe se folosesc pentru prelucrarea lemnului in atelier. strunjire. asamblarea nu va fi rezistenta.. operafii de frezare. reglarea corecta a masinilor pentru a obtine dimensiunile cerute la piesele prelucrate. decupari.i apoi piulita . Oaca lemnul este umed. Ma~inile portative se folosesc la prelucrarea lemnului pe santier. .72 $urubul inainteaza in piesa de lemn prin rAsucirea apasarea surubelnitei. Tipurile de rnasini cu care se pot efectua aceste operatii. rindeluire. operatii de retezare fina/a. . spintecare. apoi cu 0 cheie potrivitA mArimii ei.i Manualul dulgherului 4. care includ retezari. cepuire.urubului sa se execute gauri cu burghiul. de croire a /emnu/ui.). ~Iefuirietc. tiviri. operatii de §/efuire. se mai fac ~i alte operatii de prelucrare mecanica (rindeluire. cepuire etc. Pentru a preveni ruperea .urubul.urubului. se introduce . modul de intrelinere ~i exploatare. in care se rnonteaza . dupa ee varful acesteia a fost potrivit in crestatura. piesa sa ajunga la dimensiunile finale necesare. in cazul in care. e neeesar ca in locurile insemnate pentru introdueerea . in cazul in care se folosesc . .uruburi groase). Tipurile de rnasini portative sunt foarte variate (vezi capitolul 3) ~i acestea se pot folesi pentru operanl de retezare. decupAri. operat. apoi . ln caz contrar. Operatii de prelucrare mecanizati Principalele categorii de operatii care se pot executa mecanizat ~i succesiunea lor sunt urmatoarele: operat. Este important ca muncitorii care lucreaza cu aeeste rnasini sa cunoasca bine caracteristicile tehnice ale rnasinilor respective. spintecari. tipurile de scule care se pot folosi ~i caracteristicile lor.care. la inceput. pentru ca.uruburi mecanice (buloane). este necesar ca dimensiunile de croire sa fie prevazute cu adaosuri de prelucrare. precum ~i avantajele pe care Ie prezinta prelucrarea mecanizata fats de prelucrarea rnanuala. dupa executarea operanllor de croire menuonate. dupa efectuarea tuturor operatiilor. diametrul gAurilor respective avand diametrul egal cu eel al ..urubul nemaiputandu·~i face filet in lemn pnn tnsuruoere.

Se procedeaza astfel: varful burghiului se fixeaza deasupra locului insemnat pentru gaurire. Rindeluirea cu rindeaua electrica portativB. pentru a nu toci cutitul !?i a nu supralncalzi motoruL Se repeta cursele de inaintare pe piesa. Gaurirea cu burghiul electric portativ. iar motorul se poate suprafncalzt. Se incepe taierea numai dupa 2-3 minute de mers in gol. paralel cu fibrele. in pozitie rasturnata. pentru ca rotirea discului sa ajunga la turatia norrnala Ferastraul se mi!?ca inainte pe linia trasata. 84. Daca gaura este adanca.Prelucrarea lernnului pentru lucrarile de dulgherie 73 a b C Fig. Se verifica directia de gaurire in timpul lucrului. pana se atingte netezimea corespunzatoare a supratetelor. dulgherul poate incepe lucrul rniscand rindeaua inainte pe directla fibrelor. Din acest moment. 84). fara smucituri !?i fara ca dulgherul sa apese pe ferastrau sau sa-i forteze lnaintarea. Daca gaurile sunt strapunse. . ferastraul circular trebuie tras atara. in momentul apropierii burghiului de fundul gaurii. in cazul in care s-a produs lntepenirea discului in piesa de lemn. se reduce viteza de rotatie a burghiului pentru a se evita aschierea lemnului pepartea opusa. burghiul se poate scoate afara din cand in cand pentru inlaturarea talasului. deoarece discul se poate Intepeni. in figura 84 sunt prezentate operatlle care se pot executa cu ferastraul circular portativ.retezarea (taierea transversala). b . Tipuri de taieturi realizate cu ferastraul circular portativ: a . Se a!?teapta revenirea la turatia normala !?i apoi se continua taierea.taierea fal1urilor sau a cepurilor. c . cu mi!icari usoare !?ifara smucituri !?i apasari. Taierea cu ferastraul circular portativ (fig.spintecarea (taierea longitudinalli). Se procedeaza astfel: rnasina este pusa sa functioneze in gol cateva minute. pana se atinge turatla norrnala. se pune in functiune !?i se apasa usor in lemn.

desfa~urate in scopul marirf duratei de utilizare a acestora ~i al asigur~rii preciziei de prelucrare: indreptarea ~i tensionarea panzelor.8 mm).1. 5. ~ UNELTELOR ~I SCULELORTAIETOARE PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI . Pentru taierea speciilor moi. 5. pe cand altele (mai ales in cazul uneltelor manuale) pot fi efectuate de catre dulgher. intre perelii ceaprazuiti nu trebuie s~ ramana spatiu gol (fig. 86}.ii se inclina numai pe 1/3-1/2 din inaltimea lor. Unele dintre aceste operatii pot fi realizate in atelierele speciale de intrelinere a sculelor.3 mm. intretinerea ferastraului incordat Operatiile de intrelinere au loc in ordinea urrnatoare: se curala lama taietoare (cu petrol): se indreapt~ lama. dintii se indoaie alternativ cu aproximativ 0. ceaprazuirea dinlilor panzelor taietoare. curatarea uneltelor ~i sculelor.i sculelor Intretinerea uneltelor ~i sculelor consta din urmatoerele operatii.iNTRETINEREA ~I EXPLOATAREA . se cur~l~ dintii cu pila (in goluri ~i la varf). Din.1. lntretlnerea uneltelor . repararea dintilor. se ceaprazuiesc dintii (cu diferite ceaprazuitoare) ~i se verificA ceaprazuirea cu sabloane (fig. fie b~tand-o cu ciocanul pe 0 ptaca de otel. ascutirea sculelor taietoare.4-0. Urrneaza ascunrea dinlilor. fixandu-se ferastraul pe bancul dulgherului. Pentru taierea spectilor tari. . egalizarea dintilor ascu~iti. dintii se indoaie mai mult (0.1. care se poate face cu pila. de catre mecanici de intrelinere speclalizati in efectuarea acestor lucrari. 85). fie tntinzand-o intre doua p'~ci de aluminiu sau cupru fixate in menghin~.

5. care se face slabind coarda ~i tnclinand panza pana formeaza un unghi de 50-60° cu directia bratelor. Ultima operate este potrivirea lamei (panaei).ceaprazuitor cu opritor: c . La terminarea lucrului.1. care se poate realiza cu egalizatorul sau trecand lama (panza) direct pe pila.cle~te de ceaprazuit.ceaprazuitor simplu: b . iar apoi.rntre~nerea ~i exploatarea uneftelor ~i sculelor taietoare pentru preluaarea lemnulu.~ablon pentru velificarea ceaprazului. se ~terge bine lama sa nu se oxideze ~i se pastreaza in locuri curate ~i uscate. 85. Unelte pentru ceaprazuit: a . intretinerea daltilor . se poate unge cu vaselina sau ulei mineral.prin frecare cu rniscari circulare. b . c b Fig. egalizarea dintllor.gre~it~. la anumite intervale. pe 0 piatra abraziva udata sau la polizor apoi se netezesc pe cealalta parte. ferastraul se decordeaza.2. Ceaprazuirea dintilor fer~str~ului: a . . Daltile se ascut pe 0 singura parte a taisului . d . 87. Fig. in mod asernanater se procedeaza ~i la lntretinerea lamelor taietoare ale celorlalte ferastraie manuale. lncordand cat este necesar. Demontarea lindeleL cu~tului . 75 o c d Fig.corecta. 86.

ascutirea bruta: b . pilindu-se varful prin apasare usoara. indreptarea ~i ascutirea cutitului (unghiul de ascunre este cuprins intre 30° ~i 35°).1. . freze. operatiiled'e montare fiind prezentate in figura 89. Ascutirea cutitului rindeJei: a . burghiul se curata ~i se unge (cu vaselina sau ulei minerai).76 5. in general.8]: . 87). Dupa folosire. cutite ale masinilor de rindeluit. a Fig.5.indreptarea ~i tensionarea panzelor panglica ~i a discurilor circulare.4.ascutirea sculelor prin metode specifice fiecarui tip de scuta. Unghiul de ascutire este cuprins intre 28° ~i 40°.finisarea. Prin ascunre nu trebuie sa se modifice 'diametrul burghiului. prin lovituri usoare cu ciocanul de lemn. Talpa rindelei se unge periodic cu uleiul de in. iar netezirea tai~ului se face pe piatra de gresie.1.1.intretinerea ~i repararea panzelor panglica ~i a discurilor circulare: . . Ascutirea bruta se face la polizor. Se rnonteaza la lac cutltul. ~i cuprinde. 88.ceprazuirea panzelor taietoare: . in ateliere de Intretinere. 88). Intretlnerea sculelor tclietoare ale maslnllor Intretinerea acestor scule (panze panqlica.) se poate face mecanizat. intretinerea rindelelor I Manualul dulgherului Se demonteaza cutitul cand acesta nu mai taie. Se face ajustarea. Finisarea' are lac pe piatra fina (fig. burghie etc. Intretinerea burghielor Burghiul se fixeaza in menghina ~i se ascute cu masina de ascutit sau cu pila. aplicate in spate (fig.3. urrnatoarele operatii [6. discuri circulare. b 5. 5. rindeaua !1i cutltele se pastreaza in locuri curate ~i uscate.

Tntre~nerea $i exploatarea uneltelor ~i sculelor taietoal"e pentru prelucrarea lemnului

77

a

b

c

d

e
Fig. 89. Montarea cuytului rindelei: a - introducerea cutitulul; b - sus~nerea cu1itului in corpul rindelei; c - aplicarea loviturilor in corpul rindelei; d - fixarea cu~tului prin lovire cu ciocanul; e - fixarea definitivi a cu,itului prin lovire in pana: f - verificarea pozi~iei cu~itului.

5.2. Exploatarea sculelor

taietoare

Dulgherul trebuie sa cunoasca 0 serie de lucruri legate de modul de folosire (exploatare) a sculelor, deoarece exlsta muite variante constructive, chiar ~i Jaacelasi tip de scuta, atat in ceea ce priveste forma. cat ~i in privinta parametrilor constructivi [6,8J. Dulgherul trebuie sa stie sa aleaga corect scula (cu forma, marirnea ~i numarul de dinti necesare), in funcne de specia ~i sortimentul de material lemnos care se prelucreaza, direclia de taiere ~i dimensiunile pieselor care se prelucreaza.

78

Manualul dulgherului

a
p

C

Fig. 90. Tipuri de danturi ale panzelor panglica: a-tipA; b-tip B; c-tip C.

5.2.1. Exploatarea

panzelor

panglica

Pimzele panglica au trei tipuri de danturi (fig. 90): - tipul A, pentru ferastraie panglica de tamplarie ~i pentru spintecat; la acestea, ceaprazul se formeaza prin indoire; - tipurile B §i C, pentru ferastraiele panglica de debitat cherestea din busteni ~i pentru spintecat, la care ceaprazul se formeaza prin turtire. Unghiul de degajare a a§chiilor va avea valori maxi me (30°) pentru specii!e moi ~i pentru ra~inoase (deoarece la taiere se desprind mai multe aschii) ~i valori minime (15°) pentru speciile foarte dure. Pasul !ii inaltimea dintilor vor avea valori maxime pentru speciile care se taie usor ~i valori minime pentru speciile foarte dure (pentru a preveni ruperea dintilor in lemn). Pentru stabilitatea panzetor, volantul superior pe care se sprijina panza se Inclina (Ia ma~inile moderne se pot inclina ambele volante). Stabilirea regimului de tucru al femstraielor panglica consta mai ales In determinarea vitezei de avans ( u) optime a materialului. La cresterea vitezei de avans, calitatea suprafelei prelucrate scade. Aceasta scadere se accentueaza cu cat grosimea piesei prelucrate este mai mare, uzura dintilor mai avansata !ii specia lemnului mai moale. 5.2.2. Exploatarea panzelor circulare

Din acest punct de vedere. dimensiunile importante ale panzelor circulare sunt diametrul exterior ~i grosimea. Diametrul exterior se alege in tuncne de tipul ma~inii pe care se monteaza panza ~i de dimensiunile

Tntretinerea !iiiexploatarea uneltelor !iiisculelor ~ietoare pentru prelucrarea lemnului

79

materialului prelucrat. EI se alege cat mai mic posibil, deoarece stabilitatea din timpul taierii este, astfel, mal buna. Grosimea corpului panzei trebuie sa satisfaca urrnatoarele cerinte: sa fie suficient de mare ca panza circulara sa aiba stabilitate laterala: sa nu fie exaqerata, pentru ca rezulta 0 cantitate mare de rurneaus la taiere ~i creste consumul de energie electnea. Tipurile de panze circulare sunt cele prezentate in continuare. Panze circulare cu grosime egali (fig. 91). Acestea se folosesc la spintecari, retezari, seqionari ~ise fabrica in doua tipuri, in funqie de forma danturii: - tipuf A, care se foloseste pentru talen longitudinale (exista doua variante: I, cu din1i triunghiulari inclinati, folosita pentru foioase moi ~i ra~i· noase; II, care are dinti cu ceata, folosita pentru foioase tari); - tipu/ B, folosit pentru taieri transversale-retezan (exista doua vanante: III, cu dinti triunghiulari isosceli, pentru foioase moi ~i rasmoase: IV, cu dinti triunghiulari drepti, pentru foioase tari).

9

a

b

Fig. 91. Discuri circulare cu grosimea egala: a - elementele constructive ale discului; b - tipuri de danturi (tip A: I, II; tip B: III, IV).

Pentru speciile tari, grosimea panzei ~i numarul de dinti vor fi mai mari, iar pasul ~i lnaltimile dinlilor vor fi mai mici decat ale discurilor folosite pentru foioase moi ~i ra~inoase. Pinze circulare armate cu carburi metalice (fig. 92). Aceste discuri circulare au placu1e din carburi metalice fixate pe ele. Forma dintilcr este foarte variata. Exista urrnatoarele tipuri constructive: - panze circulare conice, care se folosesc la spintecarea cherestelei de gresime mica (mai mica decat 20 mm) - panze circu/are biconice, care se folosesc pentru spintecarea in pa~i egale a pieselor; - oenze circufare geluitoare; in urma prelucrari: cu aceste discuri rezulta taieri cu netezime mare a suprefetei: ele se folosesc la spintecarea pieselor cu grosime mai mica oecat 30 mm. Pentru 0 buna taiere, panzele circulare trebuie montate corect ~i fixate bine pe arborii rnasinilor.

80

Manualul dulgherului

51

a

b

c

d

e

Fig. 92. Discuri circulare annate cu cart>uri metahce: a - elemente constructive; b, C - panze drculare conice; d - panzA circulara biconi~; e - pan~ circulara geluitoare.

5.2.3. Exploatarea frezelor

,i

burghielor

Datorita varietatii foarte man a acestor tipuri de scule ~i a conditiilor de exploatare, acestea sunt foarte diferite. Ele sunt prezentate pe larg in lucrarne de specialitate [6,8].

iMBINAREA ELEMENTELOR DIN LEMN FOLOSITE iN DULGHERIE

Pentru executarea elementelor de construcne din lemn, materialul lemnos trebuie asamblat pentru a se obune legaturile dintre piese, care trebuie sa aiba rezistenta prescrisa, ~i dimensiunile necesare pentru elementele de constructie, avand in vedere ca dimensiunile sortimentelor din lemn ~i dimensiunile bustenilor sunt limitate atat ca lungime, cat ~i ca sectiune (Ia\ime ~i grosime).

6.1. Clasificarea lrnbinarllor dulghere~ti
Deoarece in lucrarile de dulgherie se folosesc foarte multe tipuri de imbinari, este necesara 0 clasificare a lor in functie de mai multe criterii. Dupa rolul pe care il au in constructie. exista variantele prezentate in continuare (fig. 93). innadirile sunt imbinari cu ajutorul carora se obtin piese cu lungime sau latirne mai mare decat a materialului lemnos disponibil, corespunzatoare din punct de vedere a rezistentei. Innadirile pot fi de doua feluri: - innadiri in lungime (prelungiri), cand piesele de lemn se lrnbina in lungime. capat la capat, prin diferite metode de asamblare, pentru a se asigura lungimea necesara diferitelor elemente de constructie. - innadiri in latime. cand piesele de lemn se imbina pe canturi, paralel una fa\a de alta. pentru a se obtne la\imire necesare elementelor de constructie. SOlidarizarile se folosesc pentru lntarirea pieselor din lemn (obtinancu-se sectiuni compuse din mai multe piese de lemn) ~i sunt necesare

82

Manualul dulgherului

d

~

f
Fig. 93. imbiniri dulghere§ti: a - imbinare in lungime; b - imbinare in Ii~me; c - solidarizare; d - co1luri; e - ramifica,ii; f - incruci§iri.

pentru prelucrarea unor sarcini importante, acolo unde soHcitarile sunt foarte marl. in acest caz, piesele imbinate sunt tot paralele, insa sesuprapun. Nodurile (sau intalnirile) sunt imbinari cu ajutorul carora se obtin leqaturile dintre piese. Ele pot fi de mai multe feluri: - colturi, cand piesele imbinate se opresc la locul intAlnirii (pot forma un unghi de 90 sau un unghi oarecare); - ramificatii. cand numai una dintre piesele imbinate se opreste la locul lmbinarii, cealalta continuandu-se in ambele sensuri; - mcrucisan, in cazul cand ambele piese se continua in ambele sensuri. Dupa mijloacele cu care se realizeaza imbinarea, exlsta variantele prezentate mai jos. imbinarile prin teietuti sau chertari sunt cele mai folosite tipuri de lmbinan. In acest caz, supratetele pieselor care vin in contact direct se
0

imbinarea elementelor din lemn folosite in dulgherie . lncat sa se evite efectele defavorabile ale umflarii ~i contragerii lemnului (Atentie la orienta rea fibrelor!). iar intarirea imbinelrilor se poate realiza cu piese auxiliare din lemn sau metal. pentru a putea fi revizuite periodic. noduri sau intalniri). Prin ele se transmit eforturile de la un element la altul. marirnea ecliselor. buloanelor ~i penelor etc.Innadirea pieselor orizontale sau oblice trebuie sa fie executata in apropierea unui reazem. in cazul executari. dupa cum urmeaza: .imbinarea trebuie sa fie usor de executat ~ide intretinut. . apar fortecari): . . inele. pentru a se asigura rezistenta necesara. imbinari prin piese de legatura.imbinarile vor fi astfel executate (mai ales in cazul solidarizarilor).se vor 1010si numai imbinari de acelasi tip pentru transmiterea aceluiast efort.suprafetele de contact imbinate trebuie sel fie netede. eclise etc. Piesele de legeltura pot fi din lemn sau din metal. Piesele se imbina prin incleierea lor cu adezivi rezistenti la apa ~i solicitari.slablrea secfiunii prin chertare (talere).la constructiile din lemn importante. care permit ~i aerisirea sau uscarea naturala a pieselor imbinate. pene. .innadirea pieselor verticale nu va depel~i 0 treime din lungimea total a a piesei. . se prevad gauri pentru scurgerea apei. trebuie respectate cateva conditii. fixarea suruburilor sau a altor accesorii trebuie sa fie minima. . fiind rezultatul unor calcule de rezistenta. . imbinarile pot fi executate in ateliere sau pe santiere. deoarece prin uscare se contrage ~i scade rezistenta Irnbinarilor: . 83 prelucreaza in diferite forme. executandu-se la partea superioara a acesteia. sub forma de tije. in locurile expuse umezelii. . solidarizari. lamele. Ele pot fi executate in variantel demontabilel sau in variantel nedernontabila (fixa). detaliile de executie (dimensiunile de taiere la chertari.mbinarilor din lemn. baterea cuielor.) trebuie sa fie date in proiect.elementele de stranqere a accesoriilor se vor monta in locuri vizibile ~i accesibile. . Cupa locul de executare.trebuie sa se mentina in nod axialitatea eforturilor din bare (in caz contrar. . numarut ~i dimensiunile cuielor. imbinari orin incleiere. prin taieturi. Se intalnesc la toate tipurile de Imbinari (innadiri.este important ca Imbinarile sa nu faciliteze aparitia mucegaiului (sa nu permita stagnarea apei ~i sa nu impiedice aerisirea).lemnul nu trebuie sa aiba umiditate pre a mare la montarea in constructe. deoarece nu permit deplasan intre elementele de lemn imbinate. evitandu-se slabirea Imbinarilor ca urmare a contracnilor lemnului. . .

prin piese de legaturA sau prin incleiere. 94.ti 6. b -Iemn rotund. InnAdirea dreaptA (fig. innadirea la jumatatea lemnului (figurile 95 !ii 96) se realizeaza la piesele orizontale din constructil ~i se poate face in doua variante: dreapta (se consolideaza cu buloane asezate la distante ega1e ~idispuse pe diagonale) sau cu varf. Exemple de imbiniri dulghere. innadiri tnnAdirea pieselor in 1Alime sau lungime se poate face prin chertari. cu tAietura oblicA.84 Manualul dulgherului 6. "U 'e ~ r d • I i~ a 1!r 6 1 b Fig. lnnAdirea oblicA se foloseste pentru elementele de construcne asezate in pozilie oblicA (Ia acoperi~uriinnadirea cclpriorilor etc. Este mult mai rezistenta !ii impiedica deplasarea pieselor intre ele. la 0 distanta eel putin egala cu grosimea piesei. La piesele verticale din lemn . Ele se pot fixa cu buloane (distanta intre doua buloane va fi egalA cu grosimea pieselor). a -Iemn ecarisat.1. 1ajumAtate. cu eclise. 6. Exista urmcltoarele tipuri de prelungiri: cap la cap. cu cep ~i scobitura. ~ Innldirea cap la cap poate fi dreaptcl sau oblica. 94) se foloseste pentru elementele verticale ~i se poate intari cu eclise.2.).1.2. cu prag. Eclisele pot fi din lemn sau meta lice !ii pot fi aplicate sau Tngropate (cu 1/6 din grosime). cu scoabe etc. innadirea se poate consolida cu buloane asezate pe axa pieselor.1. fnnadiri in lungime cap la cap prin tAiere dreaptA.2. innldiri prin chertlri in lungime (prelungiri).

cu prag. 98) se foloseste la prelungirea elementelor orizontale din temn eearisat.25 . innadirea cu tAieturA oblica. Ea se poate eonsolida la lemnul eearisat.dreaptA. rotund se foloseste innadirea la jumatate eu eapete drepte sau obliee. Piesele pot fi tntarite eu bride sau zbanturi. Q Fig. unde d este diametrul pieselor). 97. 1 . fiind foarte rezistenta. 95 innadiri in lungime la jumatatea lemnului.5d.imbinarea elementelor din lemn folosite in dulgherie 85 Q Fig.. Nu se foloseste la elementele vertieale. orizontale ~i obliee. b .. innadirea la jumAtatea lemnului la piesele verticale (Iemnul rotund): a . b . 97) se poate folosi la elementele vertieale. la lemnul eearisat. la piese orizontale (Iemn ecarisat): a .cu capete drepte. iar eel rotund . Innadirea cu prag se foloseste.cu vilrf. . 96. in eazul elementelor orizontale ~i obliee. Fig. in general.cu capete oblice. innadirea cu taietura cblica cu prag (fig. lnnadlrea cu taietura obUca eu dinte (fig.eu buloane sau bride metaliee asezate la 1.

cap . cu dinte. 1. h . n . Aceasta se foloseste mult la piesele verticale. ~j innadirea oblica cu prag... cep multiplu drept. c . peretilor din lemn etc.cepuri cilindrice aplicate.86 Manualul dulgherului Exista urmatoarele tipuri: inn~direa dreapta cu prag. Tnnadirea cu tAieturA oblica. e . k . cep simplu inclinat. f ~i9 . j . Tipuri de cepuri: b .1 ~~ 011 k l m n Fig. aJ umeri profilali. . Fig. innidlrea cu cep $i scobiturA. Se lntrebuinteaza urmatoarele tipuri de cepuri (fig. care se folos~te la talpile ~i contrafisele fermelor. 100.cap multiplu drept. 99. care se poate consolida aJ doua buloane fixate la jumatatea la~miipiesei. cu prag: a .cep simplu drept cu urneri profila~.cep simplu drept aplieat.oblica.cep simplu cilindric aplicat sau propriu. c B. 100): cep simplu drept. cep simplu drept. cep simplu drept cu canturi rotunjite. j .cep simplu drept cu umeri. oadA de randunica". Fig.dreapta. cep simplu drept f f a 10 _ ~~ ~ ~ ~ b JI ~ 11. 98.cep drept patrat. cep dublu drept.cep simplu drept cu eanturi rotunjite. b .cep simplu indinat: d .cepuri drepte simple. m .cep dublu drept. Innadirea in lungime.

102. b . Chingile pot fi de capat sau de mijloc ~i pot fi aplicate. acestea sunt ingropate !?i pot sa aiba diferite Vedere din c:apcit Fig. cu lamba !?iuluc. innadlrea din figura 101 este cea mai raspandita. Fig. 6. innadirea prin alaturare cu cepuri: a . cu chingi: a . cep drept patrat: cep . pentru a se evita transmiterea sarcinii prin capul cepului !?i pentru a permite tasarea pieselor in urma uscarf lemnului. curbs. innadirea cu chingi (fig. Se poate realiza in urmatoarele variante: cu chingi. care poate fi aplicat ~i propriu. 103). Adancimea scobiturii trebuie sa fie cu 1.5-1 cm.2. prin suprapunere. b .simple. c . cu cepuri sau cu scoabe.coaca de randunica". cu fait. cep simplu cilindric. innadirea prin chertari in li!ime. innlldirea ln lungime cu cep !ii scobitura pe toata grosimea lemnufui (fa lemn rotund).2. 102) se utilizeaza mult pentru obnnerea panourilor.cu cep vizibil in forma de piscot. .de capat. aplicat. La innadirea cu cepuri (fig. Pentru lemnul rotund.1. ingropate sau sernilnqropsate. 103. oblica. innadirea in 11I~meprin ailiturare.de mijloc. innidirea prin aliturare se mai numeste "imbinare neted if'. cu taietura dreapta.1mbina rea elementelor din lemn tolosite in dulgherie 87 a b Fig. cep cilindric aplicat. Se folosesc urmatoarete tipuri de chertari: prin alaturare. mai mare oecat inal1imea cepului.cu cep vizibil in forma de coada de randunica. 101.

acoperillurilor!li a constructillor provizorii. 104. innadirea se poate intari fie cu cepuri pro prii sau aplicate in diferite forme. 105. 105) se foloseste la lemnul rotund. fie cu chingi.in caplama. b . .88 Manualul dulgherului a b Fig. Fig. innadirea oblica poate fi cu tAietura simpls (tolosita pentru peretii cladirilor provizorii) sau cu taietura dublA (fig. 104) se foloseste pentru dulapi !li scandur]. la contecnonerea peretilor. Fig. TntiritA cu chingi (Ia lemn rotund). innadirea cu fait (fig. 106). 106. Fig. lungimea cepurilor va fi aproximativ egalA cu dublul grosimii pieselor imbinate. La grinzi. innadirea cu fait. forme: drepte. inni!k:tirea prin suprapunere: a . cilindrice. Piesele se pot prinde in cuie. pentru scandurt !li dulapi !li se utilizeazc1 la contecnonarea peretilor din lemn sau a captuselilor. 107.in pendremea. Aceste trei variante de intarire se folosesc. Cepurile vor avea urmatoarele dimensiuni: grosimea cepului va fi egalA cu a treime din grosimea pieselor imbinate (in cazul cepului drept !li al celui cilindric) sau jumatate din grosimea pieselor imbinate (in cazul cepului "coadA de rAndunica" . in general. innAdirea prin alAturare se poate intAri cu buloane sau cepuri suplimentare. Cepurile se dispun altemativ. Innadirea cu tiiieturi dreaptii sau curbi (fig. pentru a nu fi pe aceeasi verticals. "pi!lcot" etc. in "coada de randunica". 107) se foloseste foarte mutt la dusumele. Innadirea cu laieturA oblica dublEi. folositA mult la palplanse. innadirea prin suprapunere (fig.lnnAdirea cu tAieturA curbA.

aceste imbinari pot fi consolidate cu buloane avand diametrul minim de 12 mm. TnnAdirea cu pene te~ite. Pene din lemn. . metale usoare).distanteie dintre pene vor fi cel putin egate cu lungimea penelor.se pot realiza cu sau fara interspa1ii intre piesele componente.2.co adA de randunica") ~i uluc. triunghiulara. Fig. 110. buloane) ~i altele.lungimea penei va fi cel putln egala cu de 5 on adancimea chertarii: . . cilindrice (fig. Acestea vor fi tAiate perpendicular pe fibre ~i pot avea forme te~ite (fig. iar inclinarea fetei tesite este de 1/6-1/10. Piesele de legaturA se introduc in imbin~ri ~i impiedi~ deplasarea reciproca a elementelor de construcne imbinate. Penele pot fi contectionate din lemn tare (stejar.se folosesc la innadirile in prelungire solicitate alternativ la intindere ~i compresiune. ~tifturi. innAdirea cu lambA trapezoidala (. Fig. Penele cilindrice se rnonteaza alipite. trapezoidala (coada de randunica). Prescriptii pentru imbinarile cu pene din lemn: . 109). . domuri. prin ele). pin) sau din metal (fonta. numai transversal. 108. Penele te§ite sunt reglabile.1. 111). Fig.3.. Penele prismatice drepte pot fi montate longitudinal. insa. Se utilizeaza urmatoarele tipuri de piese de legaturA: pene. montate la mijlocul distantei dintre pene (fara a trece. innadiri prin piese de legitur~. tije cilindrice (cuie. otel. 6. a. 109. innidiri cu pene. . 110) sau prismatice drepte (fig. 108). Aceste pene permit 0 buna strangere a imbinarii. fag. Lamba poate fi fixa sau aplicata ~i poate avea forma dreapta. La montare. innadirea cu pene cilindrice la piese transversal sau oblic.imbinarea elementelor din lemn folosite in dulgherie 89 innadirea cu lamba !ji uluc (fig. ele vor fi mai lungi cu 2-3 cm decat piesele care se imbin~.

in acest caz. .ocuri. b .prelungirile cap la cap.ite.pana ~i loca~ul ei vor avea colturile rotunjite. de 3 cm ~i egals cu eel mutt 1/4 din grosime. 111. a Fig.adancirnea cherta.dreapta cu prag 'Ii pene te~e. deoarece prezinta urrnatoarele avantaje: au capacitati portante mari. iar la\imea .a). 111. Pene meta/ice sau de construcfie specia/a. 111. vArful penei va fi previzut cu gaura pentru splint (cui de siguranta). au fiabilitate sponta.90 Manualul dulgherului . . in acest caz. consolidarea realizandu-se cu eclisa ingropata.cap la cap cu eclise ingropate (Ia lemn rotund).rii pentru pene va fi la lemnul ecarisat de eel pu~in 2 cm. pentru a se evita fisurarea pieselor imbinate. 111. innAdirea in lungime cu pene din lemn prismatice ~i te~ite: a . unde pragurile pot fi drepte sau oblice. . b.prelungirile cu prag (fig. se folosesc doua pene te. iar la lemnul rotund va avea adancimea minima. in construc\iile moderne se folosesc din ce in ce mai mult penele metalice. c . cu grosimea egalii cu inaltirnea pragului.cu tAieturAobli~ fi eclise aplicate.b). cu maximum 1/5 din grosimea piesei in care se fixeaza. unde consolidarea are loc cu eclise aplicate fixate cu buloane.unde exista . fixata cu pene prismatice drepte ~i intarita cu buloane (fig. .prelungirile cu taietura oblica (fig. ~iegala.variabila. pre- .c). imbinarile cu pene din lemn se folosesc la: .

care se introduc in elementele care se imbina. Penele metalice se folosesc uneori la lnnadirile in prelungire !1i.in special. dar cu precizarea ca diametrul gaurii va fi mai mic decat diametrul §urubului sau al cuiului. in figura 112 este prezentat un tip de innadire in lungime cu inele.latimea elementelor imbinate cu pene metaliee trebuie sa fie mai mare cu cel putin 4 cm decat diametrul interior al penelor. . . Dupa modul de executie a imbinarilor cu tye.). . la executarea nodurilor grinzilor cu zabrele. domuri ~i ~tifturi cu diametre mai mari decat 5 mm. aeestea nefiind rezistente. noduri etc. Fig. 112. . 113). asezate in centrul fiecarei pene.8 cm. acestea pot fi: . suruburi (vezi figurile 35. .aeestea se introduc fortat. se procedeaza asa §i pentru diametre mai mici ale cuielor sau §uruburilor. tije lamelare). 36). se folosesc la innadiri §i tije lamelare. in cazul in care se folosesc pene cu dinti !1igheare metaliee (fig.imbinari la care tijele se introduc in locasuri sau gauri preqatite inainte (exemple: ~uruburi uzuale ~i buloane. deoarece nu se mai pregatesc inainte tocasurile de fixare a penelor . pentru a fi rezistenta imbinarea. iar daca elementele imbinate sunt din esenta tare. adecvate fiecarui tip de pana. Conditiile de utilizare a penelor metaliee sunt urmatoarele: . Tijele sunt piese metalice. cu dispozitive speciale. Innadiri cu tije. domuri etc. Se folosesc urmatoarele tipuri de tije cilindrice: cuie. din lemn tare (stejar) sau mase plastice.imbinarile cu pene metalice se pot solidariza cu §uruburi prevazute cu !1aibe. . TnnAdire in prelungire cu inele (pene metalice). care pot fi sub forma de ptacute din lemn tare sau placu1e din otel (placi flexibile).5 ori diametrul inelului.fmbinarea elementelor din lemn folosite in dulgherie 91 zinta siguranta maxima.pana inelara neteda trebuie sa patrunda in ambele elemente imbinate cu jumatate din inaltimea sa. in atara de tijele cilindrice. se reduce manopera de executie a imbinarii. suruburi pentru lemn §i cuie cu diametre mai mari decat 6 mm.grosimea elementelor imbinate cu pene metalice trebuie sa fie cu cel puyn 3 cm mai mare decat inaltimea penei !1ide cel putln 5.distanta de la centrele inelelor la capetele pieselor innadite trebuie sa fie egala cu eel de putln 1.se interziee montarea inelelor in piese cu defecte (mai ales cu fibre oblice.

. < .j I - 1 .I $ : 2 I -_ t=. j(D! U :l « 1I . 'CI - . ~ "ii _9- .... ~ Q..-~5 _I: '0 ~ a= ... ! .

b . 1mbinari cu tije: a . Cuiele se pot amplasa pe un numar de randuri atat par. ~nr( II i min 15d 15. . . drept. 114).-i+.-+.imbinari la care tijele se introduc prin batere directa (domuri ~i $tifturi cu diametre mai mici decat 5 mm. cuie cu diametre mai mici decAt 6mm). 0 parte din tijele cilindrice folosite pot fi domuri sau de alt tip. pentru a se evita asezarea unui rand de tije in zona centrala a inimii lemnului (care are rezistenta scazuta): nu se recomanda asezarea in zig-zag.+. dornurile $i $tifturile se amplaseaza pe un nurnar par de randun.in zigzag. buloanele. pentru economie. La imbinarile de prelungire realizate cu ajutorul buloanelor. c .fmbinarea elementelor din lemn folosite in dulgherie 93 Eli 2F Efu!T 2F WT ~2F 2F i 2F a Fig. Dispunerea cuielor folosite la imbinari: a . 114. in zigzag ~ipe diagonala (fig.5 2 1S-25d b I c -1L. 115). cat ~i impar. d -rnodol de batere a cuielor. Dupa modu/ de so/icitare. d -t-. 115.-.asimetrice.---.25d a ~ ·oc 'a~ ~~rid 1* itl . imbinarile cu tije cilindrice pot fi simetrice sau asimetrice (fig. b .imbinari la care tijele se introduc prin tnsurucare (suruburi cu diametre mai mici deccat 4mm).-+- Fig. b .in ~iruri longitudinale.~/ cE '~mn15d ~..in ~iruri oblice. De regula.simetrice.-J-. Conditii/e de uti/izare a tye/or sunt prezentate in cele ce urrneaza $uruburile. insa eel putin 25% vor fi buloane.

exterioare pe 0 fata ~i ascunse pe cealaltA.exterioare pe ambele fete. c .. ln cazul folosirii dornurilor.6 din grosimea grinzii. d d: 12mm Fig.Sd ~ 1---. asezate intre piesele care se imbina (fig. . 90 min 7d t min 3d min3. 116. iar diametrul bulonului se alege de obicei intre 1/4 ~i 1/30 din grosimea pachetului care se strange. Baterea cuielor in adfmcimea pieselor: a lli b . iar la innadirea grinzilor cu secnene simpla se recomanda ca grosimea fururii sa fie egala cu cel pu1in 0. ~ mlmma Distanto minima a b C Fig... innadirea se face cu piese ajutatoare numite fururi (din lemn sau metal).bulon.dorn.i buloane: Oistanta . 2 . 116).fururA. 117. fnnAdirea in lungime cu domuri 1 ... in cazul imbinarii scandurilor ~i dulapilor.94 Manualul dulgherului roll se folosesc mai putin de 2 buloane la 0 imbinare.- . Nu se folosesc mai putin de 4 dornuri sau cuie la 0 imbinare. 3 . ~tifturilor ~i buloanelor la prelungiri. grosimea fururilor va fi egala cu cea a pieselor imbinate. .

depa~ind grosimea pachetului. 119): . pentru a se respecta drstantele prescrise. constructiile din lemn incleiat prelucrate corespunzator ~i bine ignifugate i~i pastreaza capacitatea portanta pana la 500°C (in timp ce constructiile metalice. c . reprezentand de 3 ori a . in ultimul timp. tndraznete l?i tehnologii noi de montare ~i asamblare.in dinti (sunt foarte rezistente). sau de 4 ori diametrul cuiului. transversal fa~a de fibre a c (fig. La executa rea Innadirilor trebuie aleasa imbinarea cea mai potrivita pentru legatura care trebuie sa se obtina. se recornanda utilizarea unor sabloane pe care sunt trasate linii ~i noduri in care vin batute cuiele. pentru constructiile din lemn. 115. distanta dintre cuiele de pe un rand va fi de '15-25 ori diametrul cutuiul.inecat. Posibilitatile de patrundere a cuielor in parchetul de imbinat sunt prezentate in figura 118. Pentru ca lemnul sa nu crape. ceea ce permite mecanizarea aces tor operatii.d). cuiele consecutive trebuie sa se bata deplasat (vezi fig. Se folosesc urmatoarele tipuri de lnnadiri prin incleiere (fig.4. este inlaturata posibilitatea deformarii independente a pieselor componente. se realizeaza imbinari fara slabiri ale secpunilor.1.imbinarea elementelor din lemn folosite in dulgherie 95 Nu se admit imbinari de prelungire la piesele solicitate la intindere realizate cu ajutorul cuielor. imbinarile incleiate sunt. iar dlstanta de la cui la marginea piesei va fi de cel putin 15 ori diametrul cuiuiui. la randurile longitudinale. innadirile executate cu cuie se realizeaza cu ajutorul ecliselor sau furnurilor. . realizandu-se cu ajutorul lor solun: constructive moderne. diametrul cuiului. 117). sunt de 4-5 ori mai usoare ~i sunt de 25-30% mai ieftine decat construcfiile asernanatoare din beton armat. 6. 118. numai pima la 45°C). trebuie sa se tina . In cazul lrnbinarilor cu ajutorul cuielor. innadiri incleiate.2. b .pe intreaga grosime a pachetului. Pentru aceasta.pe suprsfata tesita cu inclinare 1/10-1120 (sunt rezistente). Pentru a se evita craparea lemnului. Posibilita~ de pAtrundere a cuielor: 40ri diametrul cuiului. in lungul fibrelor. de 0 irnportanta asernanatoare cu cea pe care au imbinarile sudate pentru constructsle metalice. Distanta rmmrna dintre b randurile de cuie va fi egala cu de Fig. Innadinle incleiate prezinta urmatoarele avantaje: constructiile realizate din lemn au deschideri mai mari. imbinarile incleiate se folosese din ce in ce mai mult ~i in construcfii. Tehnologiile modeme folosesc tot mai multe placi metalice perforate pentru baterea cuielor.cap la cap (se folosesc la elementele supuse cornprirnarii sau incovoierii). la randurile oblice sau in zig-zag. .

1nnAdiri Tncleiate: a . fara a fi imbinari de rezistenta.for1t de compresiune). Solidarizari Solidariz~rile se oblin prin imbinarea pieselor in grosime sau in grosime !1i lalime. cu t€iietura obhca. . cu t€iietur€i dreapt~ cu prag . care se folosesc mult pentru elementele de constructil supuse la incovoiere. rnansoane etc.ntindere se pot folosi urmatoarele inn~diri: cap la cap cu taieturA cu eclise fixate in buloane .intindere.incovoiere. bride.120). suprafata te~it~. piese de leg~tura sau incleieri. Solicit~ri la elementele din lemn: a .2.cu inele. in functie de noua secnone. la jumatatea lemnului intarita cu inele. buloane.96 Manualul dulgherului cont !1i de natura solicitarilor la care sunt supuse elementele respective (fig. c .cu din~ triunghiulari: (N . cu cep ~i scobitur~. de traqiune..moment de torsiune).cap la cap (N .2. rezultand piese cu rezisten~a sporlta. se recornenda urmatoarele inn~diri: cap la cap cu taietura dreapta consolidata cu eclise. 120. 119. b . M . cum ar fi innadirea cap la cap int~rit~ cu scoabe sau innadirile in latime. Ete se pot obtine prin chert~ri.for1A Celelalte tipuri de innadiri. Fig.i oblica cu prag int€irit~ cu pene. La elementele supuse la compresiune. -~ Q ~~ c Fig. sunt numai imbinari constructive care permit oblinerea marimilor necesare in lungime sau I~lime. b .tifturi. . 6.i pene. cu taietura oblica cu dinte. c .compresiune. La elementele supuse la . spirale. dornuri.

Lamelele pot fi din lemn tare ~i trebuie respectate urmatoarele conditii de utilizare: . 121).1mbinarea elementelor din lemn folosite in dulgherie 97 Fig. Aceste solidarizari trebuie consolidate cu alte piese. iar solidarizarea pieselor cu lnterspetn se poate face cu pene prismatiee drepte sau tesite (reglabile). Cele rnai rezistente soudarizan sunt cele cu pene lli praguri sau cu pene !ii dinte (folosite. .adancirnea de ingropare a lamelei trebuie sa fie eel putin egala cu de 2 ori grosimea ei ~i trebuie sa fie egala in ambele piese solidarizate. Cele mai folosite sunt chertarile cu praguri consolidate cu buloane (fig.grosimea lamelelor va fi egala cu 10-16 mm. Acestea sunt mai rezistente !ii se realizeaza cu economie de material. Solidan'z. Solidarizarea pieselor alipite se face cu pene prismatice drepte montate longitudinal sau oblic. de exemplu. . la care adclncirnea pragurilor nu trebuie sa depaseasca 1/3 din suma grosimilor pieselor solidarizate (se folosesc. la solidarizarea talpilor fermelor). 123). la grinzile planseelor de lemn cu deschidere mare). de exernplu. Solidariziri prin chertari. Solidarizari cu lameie (fig. se realizeaza cu economii de material lli se folosesc cu acelea!ii prescriptii ca cele de la tnnadiri (se folosesc. 121. Solidan'z. Solidariziri prin piese de legitura.ari cu pene meta lice inelare. Se pot realiza dupa cum se va arata in continuare.fibrele lemnului trebuie sa fie transversale fa1a de lamele.ari cu pene din lemn (fig. de exemplu. 122). Solidarizare cu praguli. Aceste sofldenzan sunt rezistente. . la grinzile planseelor din lemn).

montam longitudinalfa~ de piese f1rA interspatiu.cu pene prismatice drepte montate oblic fa~ de piese fara lnterspatlu: d .b). montate la piese cu interspa~u.i trebuie sa fie maimare cu 1-2 mm decat inaltimea lamelei.98 Manualul dulgherului A-A d Fig. a . iar oaca nu au dinti. oaca au dint. fara a se rnai folosi . b .ului nu trebuie sa depa~easca 1/5 din grosimea fiecarei piese care se imbina . montate longitudinal la piese cu interspa~u. pe 0 parte ~ipe alta a latimii (vezi figura 123.lungimea lamelelor poate fi egala cu latimea pieselor sau putin mai mare.distanta dintre lamele trebuie sa fie egala cu de aproximativ 9 ori grosimea lamelei. Solidarizare cu pene din lemn. . lamelele se pot monta pe toata lalimea piesei sau. alternativ. . Piesele din lemn solidarizate prin incleiere formeaza un corp care preia eforturile direct. 122. . c . placulele se rnonteaza in locasuri chertate in prealabil.cu pene prismatice drepte. Solidarizari prin incleiere. ele se monteaza prin batere (acestea se folosesc mutt la executarea grinzilor compuse).cu pene prismatice drepte. -Iame!ele pot fj din placute de otel cu sau fara dinti.cu pene prlsmatice te!jite.adancimea totala a loca..

Astfel. asiqurandu-se astfel valorificarea superioara a materialului lemnos. alte elemente ajutatoara. Sporul de rezistsnta al elementelor incleiate se realizeaza pe seama dispunerii corecte a materialului lemnos de diferite calitali in alcatuirea sectiunii transversale. La realizarea solidarizarilor prin incleiere nu se produce slabirea sectiunilor elementelor din lemn. in zonele puternic solicitate se foloseste material de calitate superioara (clasa I sau II). ~i au proprietati elastice ~i mecanice superioare fata de ale elementelor realizate din lemn obisnuit. b -Iamele pe 0 parte din I~timea piesei. in raport cu manrnea ~i natura solicitarii din sectiune. Solidarizari cu Ismele: a -Iamele pe toa~ lalimea piesei. se pot alcatui sectiuni . 123. De asemenea. Se pot folosi elementele din lemn cu sectiuni ~i lungimi reduse.imbinarea elementelor din lemn folosite in dulgherie 99 a b Fig. iar in zonele mai slab solicitate se foloseste material de calitate interioara (clasa III sau IV). Elementele masive din lemn lamelat lncleiat au rezistente mai mari la foe datorita dimensiunilor mai mari !?idatorita rosturilor de adeziv.

pentru adezivii fenolformaldehidici). Fig.100 Manualul dulgherului compuse pentru elementele de constructa ~i se pot realiza pe cale industriala o serie de elemente ~i subansambluri neeesare ccnstructlilor. Solidarizjri prin indeiere: a . inainte de incleiere cu eel mult 12 ore. 0 incleiere mai rezistenta. .prin alilturare directil cap la cap ~i pe liltime.cu din~ pe grosimea piesei. c . d .alAturare cu te§ire. pentru a evita desfaeerea imbinilrii datorna deformilrii lemnului (fig. ~i la minimum 16°C. precum ~i prese sau dispozitive de incleiere. in urmiltoarele condi~i: grosimea maxima a pieselor folosite este de 50 mm. iar lungimea lor minimil este egalil cu de 20 de ori grosimea.asezarea corecti a materialului in raport c:u inelele anuale. . astfel.alaturare directi. pentru adeziv pe baza de cazeins. 124. amenajari speciale pentru uscarea lemnului ~i condi1ionarea lui dupa incleiere. Solidarizarile in grosime §i lafime se pot realiza astfel (fig. la distante eel putin egale cu de 20 de ori grosimea pieselor. pete sau alte impurita1i. 124. alaturarea cap la cap trebuie sil altemeze in lungul piesei solidarizate.e). lemnul trebuie sa aiba umiditate scm:util (mai micA decAt 18%). dulapi sau rigle. alaturarea pe lungime trebuie sil alterneze la intervale eel putin egale cu de 10 ori grosimea pieselor incleiate. la incleierea pieselor trebuie sa se tinil seama de direC1ia inelelor anuale ~i a fibrelor. b . nurnarul pieselor intrerupte nu trebuie sa depa~easca 25% din numarut total al pieselor. . 124): . Suprafe1ele care se Incleiaza trebuie sil fie neteele ~i bine cura1ate de praf. incaperi incalzite pentru lucrarile de incleiere (Ia minimum 12°C. Intr-o sectiune transversal a a elementului incleiat. solidarizare care asigura. de adeziv.cap la cap pe grosimea piesei. pentru a fi rezistenta.prin alilturare cu te~irea pieselor. La solidarizarea lemnului prin incleiere se folosesc scanduri. Executarea elementelor incleiate se realizeaza in locuri de rnunca inzestrate cu: utilajele necesare pentru prelucrarea lemnului ~i pregatirea solutie. e .

de unghiul sub care se intafnesc piesele. Adezivii se pot aplica manual (cu pensula) sau mecanizat (cu va1turi sau lnstalatll speciale). la care rezistenta coltolui se asigur~ Fig. precum !ii de directia !ii natura solicitanl fa care este supusa piesa respectlva. in constructii se folosesc urmatorii adezivi: cleiuri pe baza de cazeina sau cleiuri pe baza de cazeina-ciment: adezivi fenolformaldehidici. care se pot realiza prin taiere dreepta sau oblica dupa bisectoare.I. pentru a fi folosite la lemnul ecarisat.fa treimea femnufui (fig.2. 125). legatura. . . adeztvi ureo ~i melaminoformaldehidici etc.1.F.pn"n afaturare. Nodurile (atat colturile ~i ramtncatine. Aceste tipuri de noduri sunt prezentate in continuare. piese de Fig. Dupa aplicarea adezivului. Grosimea peliculelor de adezivi va fi egal~ cu 0. soudanzarne incleiate nu se folosesc la elementele solicitate la intindere in directia perpendiculara pe pelicula de adeziv. Colt la treimea lemnului. sa fie rezistenti la actiunea ciupercilor. in functie de rolul ~i pozitia pe care 0 au in consfructie. lnsa. Nodurile realizate prin chertare pot fi la 90° sau la un unghi oarecare.2. Noduri executate prin chertari. Noduri (sau intalniri) Se folosesc multe tipuri de imbinari pentru atcatuirea nodurilor. sa fie usor lucrabili ~i ieftini.imbinarea elementelor din lemn folosite in dulgherie 101 Adezivii fo!ositi trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie rezistenti la apa. Exista urmatoarele tipuri de astfel de imbinari: . -fa jumatatea femnufui (fig. piesele se preseaza in dispozitive sau prese manuale.3.3. 126). elementele imbinate se prind. sa nu fie toxici. 125. Coil cu taietura la jumatate. cu scoabe. Colluri realizate prin chertare. planseelor de lemn etc. care se executa in aceleasi conditii ca cele de la innadiri !ii se folosesc la imbinarea colturilor grinzilor. Alegerea lor trebuie sa se taca. 126. de obicei. incleiere. pneumatice. cat !ii Incrucisarite) se pot executa prin: chertari.. hidraulice sau C. 6. 6.1-0.3 mm.

. trapezoidale. 2 d Fig. din lemn rotund. 128. iar adAncimea de chertare va fi egalA aJ jumltate din diametrul bAmei. cu cep la ambele piese. .cu prag.uri in unghi drept sau ascutit. aceasta imbinare se poate folosi fi la lemnul rotund. 129). care se poate folosi atat la lemnul rotund. deschise fi pot avea forme variate (drepte. aceasta folosmdu-se la lemnul ecarisat. 0 0 . cu IAtimea piesei. . care se foIose. bl3 Fig. distan~ de la margine la chertare va fi eel putin egall cu diametrul bamei.102 Manualul dulgherului Iisand. 129. un prag sau un cep ascuns pentru sporirea rezistentel. Colt cu taietura curb~. in plus. 130). 127.cu tiJietum curbiJ (fig.).cu cep §i scobitura (fig.in "coadtJ de ~ndunictJ· pe jumiJtate (fig. 127). . se prevede. tefirea fiind egalA cu 1/4·1/5 din IAlimea piesei. 0 distan~ ega II . aceste imbinlri se folosesc mult la perelii co nfectiona1i din lemn ecarisat. de la capAtul piesei pc\nlla chertare. Col. Fig. obliee etc. semiascunse. h =Q. cat . strapunse. iar dacA se toloseste la pereti. imbinarea po ate fi la 90 la 45 (in gherung) sau la un unghi oarecare.i la lemnul ecarisat. tesirea facanduse pe eel putin jumAtate din diametrul piesei ~ IAsandu·se pentru coada de randunica 0 portiune egala cu diametrul piesei. . imbinarea cu prag poate fi pentru col. . de obicei. in coada de randunicA. cu deosebirea cA fe1ele care merg in grosimea chertArii sunt obliee. 128). la care cepurile pot fi ascunse. Colt cu t~ietura la jurnatate.te la pere~i confec1iona1i din bAme.cu cep /a ambe/e piese (fig. drepte cu prag. care se asearnana cu collul la jumAtatea lemnului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->