ஷிக வாகன ேமாதக ஹ த

யாமள கண விளபித ர
வாமன ப மேஹ வர ர
வின விநாயக பாத நம ேத
ஐ கரதைன ஆைனமகதைன
இதியினிளபிைற ேபா%ெமயி'றைன
நதி மகதைன ஞானெகா)தைன 
தியி* ைவத+ ேபா',கி-ேறேன

நவராதி.
அபா01.ய

ப2+ைகக3

தைலசிற கியமானைவ

எ5வளேவா
ஒ-ப

இதா%,அவ',3

நா9க3

ெகா2டா;

விழா

மிக சிற= வா>த நவராதி.தா-. 
கியமாக= பாக=ேபானா* ஒ வஷதி* நா-1 நவராதி.க3
உ2;

அவ'றி* ர9டாசி மாத

நவராதி.ைய
ஆ+

அமாவாைச அ;த நா3

எ*ேலா ெகா2டா;கிறாக3.ஆஷாட

மாததி*

வ

நவராதி.யா1.

வ

நவராதி. 

ர9டாசி

மாததி*

சரகால எ-, A,வ.
இத

சரகாலதி*

ெகா2டா;வாக3.

வ

இத

ஒ-ப

நவராதி.ையB
நா9க0ட-

ஒ

சிற=பாக
நாைள

A;தலாகB ேசதசராக ெகா2டாட=ப;கிற. தச எ-றா* ப
அட-

ஒ

இரைவB

ெகா2டா;கிறாக3.இத

ேச (தச+ரா)

பநா3

ப2+ைக ைமE.%3ள

திவிழாவாக

சா2ேட வ.

அபிைக1B சிற=பாக விழா ெகா2டாட=ப;கிற.
சர

காலதி- 

கிய

மாதமாகிய 

ர9டாசி

மாததி-

வள

பிைறயி* பிரதைம திதியி* ஆரபி ஒ-ப திதிFட- பதாவ
திதியான தசமி திதிFட- நிைறGெப,கிற நவராதி. விழா.

நவராதி. விழா இரG ேநரதி* தா- Hைஜ ெச>ய=ப;. வா*மீ கி
இராமாயணதி* 

ர9டாசியி*

இராம-,இராவணLட-

ேபா

வ

தசமி

ெச>ய

உகத

(விஜய

தசமி)

அ-,

நா3

எ-,

அ-,

ேபா1= ற=ப9டதாக இகிற. பதாவ நாளான விஜய தசமி
அ-, 

திய

க*வி

க'பைத

ெதாடM1வாக3.பா2டவக3

அNஞானவாச + அBOன-தா- ஒ ஆ2; காலமாக க9+
ைவதித

ஆFதMகைள

எ*லா

விஜய

தசமி அ-,

மீ 2;

எ; உயி=பிெகா2டா-.
சதி வழிபா9;1.ய விரதMகளி* ெவ3ளிகிழைம விரத, ெபளணமி
விரத,

நவராதி.

நவராதி.

எ-ப

விரத

எ-பன

விரதமி

மிகG 

கியமானைவ.

ெகா2டாட=ப;கிற.

சிவராதி.

வழிபட த1த ஒ இராதி. சிவராதி.. சதிைய வழிபட த1த
ஒ-ப இராதி. நவராதி..
நவ எ-ப ஒ-ப.
வ9+*

ப நா9க3 ெகா2டாட=ப; விழாவாக நவராதி., தவிர
ேவ, விரத விழா இ*ைல. வ9+*

ெகா2டாட=ப; இத விழா வ;

எ-ற ேகாயி%1 ஒ'பிரேமா'சவ' எ-, Aட ெசா*லா.
சிதிைர, ர9டாசி ஆகிய இர2; மாதMகைள யமன ேகார= ப'க3
எ-, ெசா*வாக3. பிணிக3 உடைல -,தி,பிணி நலிFப+
ெச>F.

சாதாரமாக, 

-பMகைள

உயி

இைறவ-

உட%

தாMகேவ

அ3வதி*ைல. 

+யாத 

-பMக3

பல

உட%1

ஏ'ப;ேபா, அவ'றிலி ேபா1வா> சதி வழிபா;.
சதிையB

சிதிைர

மாததி*

வழிப;வ

வசத

நவராதி.

என=ப;. 
ர9டாசி மாததி* வழிப;வ பாரபத நவராதி. அ*ல சாரதா
நவராதி. என=ப;. இஇைவ இர2+* சாரதா நவராதி. எ-ப 
கR ெப'ற; எ*ேலா ெகா2டா;வ; தனிB சிற== ெப'ற.

நவராதி.

வழிபா;

பவைதB
நவராதி.
பய-.

சாத

ெப2க0ேக

ெப2க3 நவராதி.

வழிபா9டா*

க-னிக3

மாMகலய=

Tத

திமண=

எ*லா

வயைடய,

வழிபா9+*

ெப2 1ழைதக3

ெப,வ

பய-.

உ.ய.

ெப,வ

ஈ;படலா.
மகிRBசியி-

பய-. OமMகலிக3

OமMகலிக3

ெப,வ

ெப,வ மனமகிRBசி, மன

நிைறG; எ*ேலா ெப,வ ப.Hரண தி=தி. 
ர9டாசி மாத

வளபிைற=

பிரதைமயி*

ெதாடMகி

விஜயதசமியி*

நவராதி. +கிற. த* ஒ-ப நா9களி* =ெப ேதவியைர
வழிபடேவ2;. 
த* T-,
T-, நா9க3 ைகயி- வழிபா;.
வழிபா;. இைட T-, நா9க3
ல9Oமி வழிபா;.
வழிபா;. கைட T-, நா9க3 சர வதி வழிபா;.
வழிபா;. 
ைக : இவ3 ெந=பி- அழ1. ஆேவச= பாைவ.வரதிீ
ெத>வ.
சிவபி.ைய. இBசா சதி. ''ெகா'றைவ '' , ''காளி'' எ-, 1றி=பி;வ.
வரகளிீ
ெதாடகதி%, +வி% வழி=ப; ெத>வ. ைக,
மகிஷ- எ-ற அOரLட- ஒ-ப இரGக3 ேபா.9டா3. இைவேய '
நவராதி. ' என=ப;.
அவைன

வைதத

பதா

நா3

' விஜயதசமி'[
விஜயதசமி விஜய

ேமலான

ெவ'றி] [ மகிஷாOரமதினியி- திேகால மாம*லரதி* சி'ப
வ+வி* நா

க2;3ேளா]

வMகாளதி* 

கா

Hைஜ

எ-ற

ெபயேரா; ெகா2டா;கிறாக3.
நவைக: வன ைக, Eலினி ைக , ஜாதேவ ேதாைக,
Wவாலா ைக, சாதி ைக சப. ைக, தீ= ைக, ஆE. 
ைக லவண ைக . இஇவக3 ைகயி- அசMக3.
இல9Oமி : இவ3

மல.-

அழ1.

அ3

பாைவFட-

அழகாக

விளM1கிறா3. ெச*வதி- ெத>வ. விX பி.ைய. கி.யா சதி.
இல9Oமி அதட- ேதா-றியவ3. அத மயமானவ3. ெபா-னிற
ேமனிFட-

கமலாசனதி*

வ'றிகிறா3.

இவைள

நா-1

யாைனக3 எ=ேபா நீரா9;கிற. கியமாக, இவ3 ெச*வ வள

த வ,ைமைய அக'றி அ3 .பவ3. இவ01 தனி ேகாயி*
இ1மிட தி=பதியி%3ள திBசாY.
அடஇல9Oமி : ஆதி ல9Oமி, மாக இல9Oமி, தன இல9Oமி, தானிய
இல9Oமி

,

சதான

இல9Oமி,

வரஇல9Oமி,

விஜயல9Oமி

,

கஜ

இல9Oமி .இவக3 இல9Oமியி- அசMக3.
சர வதி : இவ3 ைவரதி- அழ1. அைமதி= பாைவFட- அழகாக=
பிரகாசிகிறா3. க*வியி- ெத>வ. பிரபி.ைய. ஞான சகதி. தமிR
Z*க3

சர வதிைய,

1றி=பி;கிற.

'ஆ'றMகைரB

இஇவ01

தனி

ெசா'கிழதி

ேகாயி*

எ-,

'

இ1மிட

ஊ

AதY. கபகாக ெகா9+ கிழM1 வி'றவ3.
சர வதி

Hைஜ : நவராதி.யி-

ந9சதிர

உBசமாக

ஆறாவ, ஏழாவ

இ1ேபா,

நாளி*

சர வதிைய

Tல

ஆவாகன

ெச>வ ைறயா1. இ ேதவியி- அவதார நா3. சர வதி Hைஜ
சிரவண

எ-ற ந9சதிர உBசமா1

நாளி*

நிைறG ெப,கிற.

சிரவண - திேவாண அ-ேற விஜயதசமி. சதாயதி* ெதாழி*
, லைம எ-ற இஇர2ேட பி.Gகளி* அடM1கிற. ஒ-, லைம
ஞான, இர2; ெதாழி* ஞான.லைம ெப,வ ஒ ெதாழி*தா-.
இ ஞானட- ெதாடைடய.
எனேவ, ஞானதிHைஜ.

ெத>வமான

நவராதி.யி-

எ9டா

சர வதிைய=
நாைள

மகா

Hஜி=ப

சர வதி

அடமி

எ-,,

ஒ-பதா நாைள மகா நவமி எ-, 1றி=பி;வ வழக. இஇைவ
ேமலான நா9களா1.
விஜய தசமி:
தசமி:
ஒ-ப

நா9க3

மகிஷாOரLட-

ேபா.9ட

ேதவி

, பதா

நா3

அவைன ெவ-றா3. இநாேள விஜயதசமி - ெவ'றி தகிற நா3. பல
1ழைதக3

க*வியிைன

இ-,தா-

ஆரபி=பாக3.

ெதாடM1 அைன ந'கா.யMக0 ெவ'றி த.

இ-,

சர வதி : 7. சர வதி 8.யி* க-னி வழிபா.9ச சர வதி. இதிராணி. ெந=பி* எ-ன? ேபா9. இதனா*. ப9.கிறாக3. அவ01 எளிைமயான பதி. அத.. 2. ெத>வMகளாகG ெகா3ளேவ2. மாகெல9Oமி 5.ப. .=பதா* ேவ2+ய அபா3 ஆழமான. நீலசர வதி. பMேக'ப எ-ப நவராதி. ஒ5ெவா சதி1 T-. பணைத ழகிBெச>F Hைஜகளினா*தா- எ-ற எ2ண எ=ப+ேயா ஆழமாக ேவ-றிவி9ட. மேகOவ. வராகி. . கடசர வதி. சிேர வ. கினி சர வதி ஒ-ப சதிக3: =ெப சதிகளி*. கீ தீ வ.. ஒ ப. தனேக ச.. நவராதி.அட சர வதி: வாகீ வ. நவராதி. வராகி.கிேறா. ஆயிரகணகி* ெசலவழி.த=ப.=டைவகைள ெந>யி* கிெய.வார இத ஒ-ப ேதவிைய ேதவியகைளF த-ைமயாகG. இதிராணி. அ5வளேவ!" எ.பதாஈ. 3. இல9Oமி: இல9Oமி: 4. சா2+ சா2+.வ ஒ ைற. ளஜா. மேகOவ.யாம* வா>1 வதைதB ெசா*லிெகா2. ைறயாக ம'றவகைள= நவராதி.. ெகளமா.யி- இ5வா. நவராதி - நாமகைள மனகி= ெகா9+= படாேடாபமாக அபிைக சர வதி சர வதி பிராதைன நீ9+ மனமகிRவா3 ெச>தா* Hைச ேபா. ஏமாவி. வழிபா9+* விழாவி- பல 1றிேகா3களி* ஒ-றா1. ைவணவி 6.யி- ேபா வழிப.. அசMக3 சிற=பாக உ3ளன. வழிபா9+* மிக= பலக-னியக0.யாக ெத. நாரசிமி .வாளா. நவராதி. ைக: ைக: 1. அவகளி1.ேபா ஒ5ெவா நா0 ஒ5ெவா க-னிைய ஒ5ெவா ேதவியாக பாவைன ெச> வழிப. எ-ப ஒ வைக..யி. 9.

சி. அவக01 ெச*வா1 த'காலதி*தா- ெச-றZ'றா2.கி-றன. ெத>வMகைள )த'ெபாளாக வணMகி வத ெபலவக0 Aட நாமகைளதிக தவறவி*ைல.தமிழக3 ப-ென. 1மர1பர. கைலமகேள சமண இலபக" ேநா¢* சவஞபீட வ ஏற+த. தமிழகளிைடேய மதி= சா¢வி9ட.வைரயி%Aட இ*லாவி+L க'றவக01 ெகளரவமாவ இத."ஈ9+ எ)ப" 1மர1ப. வயதி* திBெசb கனி- கவிமா. கைலமகளி"நாமக3 அவ திக3 காண=ப. கபனி. கனி- திவளா* அவ த'பா9. நாமகளி- ேபர01= பிறததிலி அவைடய ெப. அவக01 கி9+ய. கனி.யாக= ெபாழிதா. சிற விளMகி பரவிய.க01 -ன வைர ம-னகைளவிட லவகளிெச*வாேக ஓMகியித. க*வியி- கியவதா%ேம நாமகளி. )ைமயாக= தீவிர சிவபதராகிய ெப'றவக3. ஒ9டAத.வி9. லவகளி- ெச*வாகா%.Mகாலமாக வணMகிவ ெத>வMகளி* நாமக3. ச-னிதானதி* வி9. .ேபா* பா+ய "கத கலிெவ2பா".ைற பா¢ேசாதிதிகிறா3. சில Z'றா2."சர வதி அதாதி"F. ேவ. ஆதி சMகரா¢- ேபரா'றைல T-. ெப விX ஒ9டAத பதராகிய நாமகைள கப. ஏராளமாக தமிR கா=பியமாகிய சீ வகசிதாமணியி*Aட எ-ெறா இலகியதி* அதியாய உ3ள..வழிபா.. அ+க+ கைலமகைள ேநர+யாக= பா1 ேப. ேபசாமேலேய ெப'ேறா பாதிரமானவ இதவ அவைர அவ. கைலமகளாகிய சர வதிF விளM1கி-றா3."சகல கலாவ*லி மாைல"F மிகG ஆ'ற* வா>த திமாைலக3.B ெச-றன.

அM1 அவ மீ னா9சியிச-னிதியி* "மீ னா9சியம. பிறமதவாதிக0ட.. ஆனா* அெமாழி 1பர1 ெத. ஆகேவ காசியி* ஒ மடைத ேதா'.வாதி9. ஆகேவ சர வதிைய தியானி "சகல கலாவ*லி மாைல" எL பாடைல= பா+னா. . 1பரனி. நவா இ தானி ெமாழியி* ேபசினா. அதி* "ெதா.. அவைர காணB ெச-றா 1பர.பயேன" எ-L பாடலி-ேபா திமைல நாயக.அவ1 "1மர1பர-" எ-L ெபய ந-1 விளMகலாயி'.இதரப1திகளி% தி1விஜய ெச>தா.1 பழபாட* ெதாைடயி.க)தி* E9+னா3. அ=ேபா காசி1 காசியி* தமிழக01 ெச-றா. ெச> ெச-றா. ெவ*வத'காக 1பர தமிRநா9+% அத-பிற1 பாரதநா9+.லி மைர1 வதா.ேமஇ*ைலேய தலமாகிய எ-ற ஆதMக அவ1 ஏ'ப9ட. திBெசb. நாமக0ைடய அளா* 1பர1 இ தானியி* ேபO ஆ'ற* ஏ'ப9ட.விக நிBசயிதா. எ-.அ-றிலிதா.யா.ெகா2+தா3. அ5வமய இ தானதி- ேபரரசராக ஷா ஜஹா- இதா.மீ சவா.க)தி* கிடத மாைலைய கழ'றி. 1ழைத வ+விலி அMகய'க2ணி ேக9. அைத ம-ன திமைல நாயகா¢. சிதராகிய 1பர ேபா1ேபாேத சிMகெமா-றி. மீ னா9சி.* இ வதா.ம+மீ சி. அவைடய பிரதிநிதியாக அவைடய Tதமகனாகிய தாரா ஷிேகா நவா= பதவியி* அG எ-L ஊ.பி3ைளதமிR" பா+னா. ைசவகளி- கிய ஒ-.

ஆகியவ'ைற ஏதாவ பலகாரMக3. சர வதி1 இத ெமாழிகெள*லா நிBசய ெதா¢F. மனமகிRG'ற நவா காசியி* மட க9+ெகா3ள இனாமாக நில ழMகினா. -னா* ஒ ெவ2ணிற ணிைய வி. 1M1ம. கிைடதா* சா¢. அத-மீ ேபா-ற தகMக3. ஒ-.. ஊபதி. ஓ ேலா ேபா-ற இடMகளி* இத'ெக*லா எM1 ேபாவதா? கணினி.கைலமகைள நிைன ேவ2+ெகா3ளவதா- அ.ய சாதனMக3.மி*ைல.ெமாழியறிG ஏ'ப..வ எ=ப+? சர வதி படைத ைவெகா2.ைவகலா. அத- அேக விளேக'றிைவ. ெப. ஏேதா எ-. அ-றிலி 1மர1பரா¢. மலக3.வாக3. ம'ற சமயMகளி* சாதாரணமாகதானி=பாக3... ம'றப+1 ெடதா ேகா= ெதாழி%1. கிைட=பைத ைவகலா..மடைத "காசிமட" எ-.ய கவிக3. எ)கவிக3. இகாலதி* Aட சில கி தவ சமயேபாதைனயாளக01 இைறயளா* ேவ'. அைழ1 வழக ஏ'ப9ட. எளிைமயாக கைலமகைள வழிப.ேகாைளB சம=பிதா. விHதி எ-. அத பீடதி* தமிழிேலா இ=பதாக ெத%Mகிேலா எெமாழியி% நிைனகலா. சாபிராணி.இ5வைக சிதிைய "Gift of Tongues" எ-. நவாபிட இ தானியி* சரளமாகஉைரயா+ த ேவ2. அத'1- தகபீடதி* சர வதிைய ஆவாஹன பயவிடAடா. யேதட. க'Hற தீப. அவைடய வழியி* வத மடாதிபதிகைள "காசிவாசி" எ-. A. மNச3. கியமாக "சகல கலா வ*லி மாைல"ைய= ப+= Hைஜ ெச>யலா. ெவ'றிைலபா1. ெச>யேவ2. O2ட* ேபா-றைவ ைவகேவ2. )மனட. எ-னேமா. . வாகனMக3 ேபா-றவ'ைற ஆMகாM1 வி9.

உ2டா. எளிைமயான பதி.=டைவகைள ெந>யி* கிெய.பிதாக. பணியி* பணி அ3வா>! பMகய ஆசனதி* A. பOெபா'ெகா+ேய! கனதன 1-. ஆயிரகணகி* ெசலவழி. ஏமாவி.ெவ3ைளF3ள த2தாமைர1 தகா ெகாேலா சக ஏ) அளி. அளி1 ெச)தமிR ெத3 அ ஆ உ.=பதா* ேவ2+ய அபா3 ஆழமான. Oம1 கேப! சகலகலாவ*லிேய! 3.அ9கடலி* 1ளி1 ப+1எ-. ெசா'Oைவ ெபா9Oைவ ேதா>தர நா'கவிF பா.யாம* வா>1 வதைதB ெசா*லிெகா2. ெத3ளி ெதளி1 பLவ* லேவா கவிமைழசிதக2. ப9.சகலகலாவ*லி மாைலையB ெசா*ல +யா வி9ட% கவைலFற ேவ2டா..வாளா.உறMக. அ5வளேவ! சர வதி Hைஜ சகலகலாவ*லிமாைல (1மர1பர) 1. பணைத ழகிBெச>F Hைஜகளினா*தா- எ-ற எ2ண எ=ப+ேயா ஆழமாக ேவ-றிவி9ட.உ2டா1 வ2ண க2டா.யாக ெத. . நா. ெவ2தாமைர1 அ-றி நி-பத தாMகஎ. ஐபா* கா. அவ01 எ.Mெகாேலா?உளெகா2. தனேக ச. நாமகைள மனகி= ெகா9+= படாேடாபமாக அபிைக பிராதைன நீ9+ மனமகிRவா3 ெச>தா* ேபா. ஒழிதா.Oைவெகா3 கேப! சகலகலாவ*லிேய! 2. A. ெந=பி* எ-ன? ேபா9.

பா9.ெபா'பாதபMேககஎெநNசதட அலராத எ-ேன? ெந. அரச-னநாணநைட க'1 பதாயதாேள! சகலகலாவ*லிேய! . க*விெசா*லவ*ல ந*விைதF த அ+ைம ெகா3வா>!நளின ஆசனேச ெச*வி1 அ. ப2X பரத க*விF தீNெசா* பLவ% யாஎ2X ெபா) எளி எ>தந*கா>! எ)தா மைறF வி2X விF ன% கன%ெவMகா%. ெபா0 ெபாளா* ெபா பயL எ-பா* A9. ெசா'வி'ப-ன. ெச>ய.Nெச*வ=ேபேற! சகலகலாவ*லிேய! 9. அவதான.ப+ உ-கைடக2ந*கா>! உளெகா2.அ-ப க2X க நிைறதா>! சகலகலாவ*லிேய! 7. கைலதமிR தீபா* அதெதளி1 வ2ண கா9.பி+ேயா.தா3 கமல அNசவச உயேதா.ெசநாG அக ெவ3ைள கNசதவிO ஒதிதா>! சகலகலாவ*லிேய! 6. ஒகால சிைதயாைம ந*1 க*வி= ெப. கா1 கைண கடேல! சகலகலாவ*லிேய! 5. ெசா'1 ெபா91 உயிரா ெம>ஞானதி* ேதா'ற எ-ன நி'கி-ற நி-ைன நிைன=பவ யா?நிலேதா> ைழைக ந'1Nசரதி. ெதா2ட தீ9. ெவ3 ஓதிம=ேபேட! சக*கலாவ*லிேய! 8. இதத.களி1 கலாபமயிேல! சகலகலாவ*லிேய! 4. b1 பLவ* ைற ேதா>த க*விFெசா'Oைவேதா> வா1 ெபக= பணி அ3வா>! வடZ* கட% ேத1 ெச)தமிRB ெச*வ ெதா2ட ெசநாவி* நி-. எ-. பNOஅ=.

கி-ற பலZ* ைறகளி% சாத க*விையF.சிதிர. இனிைமயான ெசதமிRB ெச*வைதF சம கித கடைலF அ+யாகளிசிற=பான நாவினி* வ'றி ீ கா1 கைணகடலான சகலகலாவ*லிேய! சீ bகி=ெப. பணிைய என1 அ3 .வாயாக! . ெதளிவாக= பLவ*கைள ெதளி1 லவகளிகவிமைழ ெபாழியக2. ம2க2ட. ெவ21ைடகீ ழாக. உ-Lைடய அ3 நிைறத கடலி* 1ளி=பத'1 எ-னா* இய%ேமா? 4.பிதனா1மா. எ-Lைடய bய உ3ளமான. 1ளிBசி ெபாதிய தாமைர1 த1தி இ*ைலேயா? 2. அவ'ைற உ2ட விXயி* ெகா2+க. தாமைர மலரா* ஆன ஆசனதி* அமதிகி-ற பOைமயான ெபா'ெகா+யாேள! 1-. ெசா'Oைவநிைறத வாைகF என1= ெப1ப+ அ3. எப2க2ட அளவி*. உ3ள கனி. ேபா-ற தனMகைளF.விளபி* உ-ேபா* க2க2ட ெத>வ உளேதா? சகலகலாவ*லிேய! ெபா3: ெபா3: 1.10. மர. அவ'ைற அழி=பவராகிய சிவ. ஐ வைகயாக= ைனய=ெப'ற Aத* வனைதB Oம3ள கபைனய சகலகலாவ*லிேய! ெசா'Oைவ ெபா9Oைவ ேதா>த நா*வைக கவிகளாகிய ஆO.. ெவ2தாமைரேக அ*லாம*.வா>! சகலகலாவ*லிேய! 3. விதார ஆகியவ'ைற=பா. உல1 ஏ) கா. பணியBெச>வா>! பைட=ேபா. களி=பைடF ேதாைகமயிலாேள! சகலகலாவ*லிேய! நீ அளிய ெசழி=பான ெச)தமிR அதைத அதி. ேம'ப9டம-ன.தலா வி2க2ட ெத>வ ப*ேகா+ உ2ேடL. பைட1 ஆ'ற* ெகா2ட பிரம-Oைவ1 கபான சகலகலாவ*லிேய! உதிவ+கைளதாMக.

உைடய தாமைரைய ெகா+யாக ெகா2ட பிரமனி. ராஜ அ-னAட நாX வ2ண நைடபயி%கி-றா>!தாமைரையேபா-ற திதா3கைளFைடய சகலகலாவ*லிேய! ெசா*%1 ெபா01 உயிராகியெம>ஞானதி. எகாலதி% அழியாத த-ைமைய ந*1 க*வியாகிய ெபNெச*வதிபயனான சகலகலாவ*லிேய! சிற= மி1 ெசா* திறைமF.கா9சியாக திகழA+ய உ-ைன நிைனகA+ய திறைமசாலி யா? . வி2ணி%.நிைன1ேபா எளிதி* எ>மா. தாமைர மல. மன உவ ெதா2டக3 பைடகி-றன.5.ெபா'பாதMகளாகியதாமைர மலக3 எ.* வ'றி1 ீ ல9Oமி1 அ.கைலதமிழாகிய Oைவயான பா* அதைத.% ெந=பி%.F ஆ'ற%. அவ. த2. கதி% நிைறதி1சகலகலாவ*லிேய!தமிழான ப2X பரத க*விF இனிைமயான கவிைதF நா. என1 அ3 .மனதி%. அதைன ெதளிGறெச>யவ*ல ெவ2ணிற= ெப2 அ-ன ேபா-ற சகலகலாவ*லிேய! பாடைலF அத. ேவததி%.HமிையெதாடA+ய திைகையFைடய ெப2யாைனேயா. உகைடக2 பாைவைய அ3வாயாக! 8.வாயாக! 7. உ-Lைடயெவ2தாமைர மல ஆசனைத=ேபா-. ெந.ெநNசமாகிய தடாகதி* மலராத ஏேனா? 6. அ-ப க2ணி%. எ-பதா* நீ. க*வி ேபாதிகதக லைமF என1 அளி ஆ9ெகா3வாயாக! 9.ெபாைளF.ம2ணி%.நீ. கதி வ'றி1 ீ சகலகலாவ*லிேய! ந-ைமயளிகி-ற ெசபNO ேபா-ற சிவத அழ1மிக உ. அவதான . கா'றி%.ெசைமயான நாவி%. ெபாளா* ஏ'படA+ய பயைனF எ-னிடதி* ேசமா.

பிரமா தலான ெத>வMக3 பலேகா+ இதா%Aட உ-ைனேபா-ற க2க2ட ெத>வ ேவ. ெச> அ3வா>! .10. ீ நிலGலைகஆ9சி ெச>F ம-னக0 எ-Lைடய பாட*கைள ேக9ட உடேன அவக3 எ-ைன= பணிFமா. உளேதா? சகலகலாவ*லிேய! 1ைடநிழலி* வ'றி.

.. * எ9டாவ ப+யி* ேதவகளி.தியி* இைறவனி* கலக ேவ2. ஆ-மcதியாக மனித.ேநாக நவராதி. ேவ2. * நா-காவ ப+யி* நா-1 அறிG ெகா2ட உயிகைள விள1 ந2. * த* ப+யி* ஓரறிG உயி= ெபா9கைள உண *. சM1 ேபா-ற ெபாைமக3 இத* ேவ2.ெபாைமக3 இட ெபற ேவ2.கிேறா.... ெபாைமகைள ைவ வழிபட ேவ2.ெகா%வி* ஒ-ப ப+க3 அைம=பத. ேவ2... ெகா+ ேபா-ற தாவர ெபாைமக3 இத* ேவ2. ேபா-ற ெபாைமக3 இட ெபற ேவ2. * இர2டாவ ப+யி* இர2டறிG ெகா2ட நைத. * ஆறாவ ப+யி* ஆறறிG பைடத உயத மனிதகளிெபாைமக3 இட ெபற ேவ2.ஷிகளி. ஒ-ப ப+க3 ைவ ஒ5ெவா ப+யி% பி-வமா. * ஐதாவ ப+யி* ஐயறிG ெகா2ட நா'கா* விலM1க3. ெச+. இேவ மனித= பிற=பிஅ+=பைட தவ.. * ஏழாவ ப+யி* மனிதL1 மனிதL1 ேம'ப9ட மக. ெபாைமக3 இட ெபற ேவ2.தைம ப+=ப+யாக உயதிெகா2.உவMக3 இடெபற ேவ2. ெகா% ைவ=பதி* ஒ தவ உ3ள. மனிதஎ5வைகயிேலL த-ைன உயதி ெகா3ள ேவ2. .... எ. இைத விள1 ெபா9ேட ெகா% கா9சியி* ஒ-ப ப+க3 ைவ அதி* ெபாைமகைள அ. ேவ2. * T-றாவ ப+யி* TவறிG உயிகைள விள1 கைரயா-.. இ. வ2. பறைவக3.கி வழிப... ெபாைமக3 இட ெபற ேவ2..

ைவகலா. * ஒ-பதாவ ப+யி* பிரமா.நவகிரக அதிபதிக3.ணாம வளBசி ெப'. விX சிவ.. நாயகமாக இக ேவ2.எ-L Tதிக3 Tதிக3 அவத ேதவியகளான சர வதி. மனித. ேவ2. ேவ2. எ-கிற தவைத உணதேவ இ=ப+ ெகா%= ப+களி* ெபாைமக3 ைவக ைவக ேவ2. த* நா3 ேதவிைய= ப'றிய பாட*கைள ேதா+ ராகதி* பா. ல9Oமி பாவதி ஆகிேயாடஇக ேவ2.வ சிற=பான. ெத>வMக3 அடதி1 பாலகக3 எ-பன ைவகலா..ப+=ப+யாக ப. கைடசியி* ெத>வ ஆக ேவ2. சர வதி ல9Oமி. ேவ2. ஆதிபராசதி ந. அதிபதிக3 பNசHத ெத>வMக3.. பாட*: க'பகவ*லி நிராக: ராகமாலிகா ராக: ஆனத ைபரவி . பிரமா விX. ெகா%வி* பாட ேவ2+ய பாட*க3 ெகா%வி* ஒ5ெவா நா0 பாட ேவ2+ய பாட*கைள ராகடஅளி3ேளா....

ேச> நாரNசனிேய ரfி=பா> ெகNOகிேறனமா (க'பகவ*லி) WD . பதி மயிலா. ந*லா9சி ெச>தி.எைன மறதா* நானித நானிலதி* நா.தா0 அமா (க'பகவ*லி) ராக: க*யாணி எ*ேலா1 இ-பMக3 எழிலா> இைறNசி எ-. நீேய நபி.ெபா'பதMக3 பி+ேதந'கதி அ3வாயமா ேதவி (க'பகவ*லி) ப'பல ேபா'.தாேய உ. மாேய வாரா> இ தண பாேகe தாேய பாவதிேய இத ேலாேக வ.த* யா. வNசிேய நி-னிட தNசெமன அைடேத.F அத உ*லாசிேய உமா உைன நபிேனனமா (க'பகவ*லி) ராக: பாேகe நாேக வ. அபிேக எபிராெகாNசி1லாவி.யி* சி'ப நிைறத உய சிMகார ேகாயி* ெகா2ட (க'பகவ*லி) ராக: ஆனத ைபரவி webdunia photo நீயித ேவைளதனி* ேசய. நீேய உலகினி* ைணயமா (க'பகவ*லி) ராக: ரNசனி அNசன ைமயி. நாயகிேய நிய க*யாணிேய கபாலி காத* . எைனகா=பா> வாகீ வ.க'பகவ*லி நி.டேமா? ஏனித ெமௗளன அமா ஏைழ எனகள? ஆனத ைபரவிேய ஆத.

தி. இத..ைர விநாயக பிரணவதி.வாக3. Oழி. வ+வ. அதனா* இத சMகடஹர சதி விரததி'1 அMகாரக சதி விரத எ-.மகவ" on 13-08-2008 10:10 Favoured : 5 Published in : ஆ-மீ க. A.மகா சMகடஹர சதி விரததி. Oல ப9ச (வளபிைற) வளபிைற) சதிைய "வர சதி' சதி எ-.. நாளா1. A. சதி திதி விநாயக1 மிகG உகத நாளா1. சMகடஹர .த வ+வேம பி3ைளயா Oழி. உ2டா1. த-தலி* இத விரதைத அMகாரகஅL+ நவகிரகMகளி* ஒ-றானா.வ+வ. க9. பி3ைளயா Oழிைய இ9டாேல ஆணவ ஒழி இைற உணG உ2டா1. ெபய உ2. எ-.வாக3. கிண ப9ச (ேத> பிைற) பிைற) சதிைய "சMகடஹர சதி' சதி எ-.

ஆனா. வ சதி திதியி* ெதாடMகி ஓரா2. அவ'ைற bகி ெகா2. உபவாச இ=ப ந-.. அவைடய ஓெர).தா>B சி.சதி விரதைத அL+ ராவண..= ெப. பிற1 Hைஜைய + சா=பிட ேவ2.தா-. திைகையF. )வ ெஜபிக ேவ2. அவத-ைன= பா எ3ளி நைகயா+யைத க2ட விநாயக அவனி. பா2டவக3 . விதி=ப+ அL+தா* எ*லா -பMக0 நீM1. விநாயக ராணைத பாராயண ெச>வ ந-ைம பய1. உறகதி* 2ணிய நீரா+ இ எ) சிவBசி-னMகைள விதி=ப+ த. ேத>தைவயாகேவ இ1 என Aறேவ.. அவ ஆ.. ெச*வ..ெபயைரயாவ இைடவிடா அ-. ஆெற) மதிரMகளி* ஏதாவ ஒ-ைற இG ெத.. விநாயக ஒ ைற ைகைலயி* ஆனதமா> திநடன ெச> ெகா2+த ேவைளயி* அMேக வத சதிர-. இத விரதைத விநாயக சதி1= பிற1 வ சMகடஹர சதியி* இ மகா சMகடஹர சதி வைர உ.உதிக 5 நாழிைக1 (2 மணி ேநர) -னேர ெகா2. மன . விநாயக= ெபமாைன தியானிக ேவ2. அ-. விநாயக.இலMைக ம-ன.ேயாதனாதியைர ெவ-றன. அகிய வி9.கைட பி+தா* எ*லா நல-க0 கிைட1. ெச*வா1 கிைட1.வைதF பா வி9. ஆவணி மாததி* வ ேத>பிைற சதியி* இ 12 மாதMக3 அL+ விநாயக சதி1 ைதய ேத>பிைற சதியான மகா சMகடஹர சதி அ-.சதிரைன பாவி9. சMக*ப ெச> ெகா2.கைலக3 ேத> ேபானைவ. இத விரதைத ெதாடM1 நாளி* E.ெபத ெதாதிையF.. சMகடஹர சதி விரதைத மாசி மாத கிணப9ச ெச5வா> கிழைமேயா. இரG சதிேராதய ஆன உட..திFட.யாதவக3 விநாயக.ய. +1 மர உ2.

சMகடஹர சதி விரத அL+தவக3 தMக3 விரத= பலைன யாகாவ தான ெகா. வட HராGேமா அ*ல மகா சMகடஹர சதி அ-றிலிேதா விரத இக ஆரபி. விரத இ விநாயக.அைள= ெப'றா-. அைத= ேபாகி ெகா3ளB சதி விரத இ Hஜிதா* அவக01 ந-ைமேய விைளF!" எனG ெசா-னா.. ெச> வழிப9. த* Oகில ப9சB சதிகளி* உ-ைன= பா=பவக01= பாவ சபவி1. மகா சதி எனG ெசா*ல= ப. "இ-.அத'1= ப.தா* Aட அவ1B சMகடMக3 விலகி விநாயக.வதிய சதிர. இத விரதேம சMகடஹர சதி விரத என அைழக= ப. விநாயக1= Hைஜக3.த எ2ணிய "கல" எ-L னிவ அவL1B சMகட சதி விரத ப'றிF.அ3 கிைட1 எ-பத'1 கீ Rக2ட கைத ஒ உதாரண ஆ1.கிற. Tலமதிர .."வி=ரத-" எ-L ெபயைடயவ. த-Lைடய தவ'ைற நீகG சதி தினத-. ஒ5ெவா ெபளணமி1= பி-ன வ ஒ5ெவா சதிF சMகடஹர சதி எனG. வேவா1B சகல ந-ைமக0 கி9. அ=ேபா விநாயக சதிரனிட.ெகாைல. எனG Aறினா. ஆவணி ெபளணமியிபி-ன வ சMகடஹர சதி. ஒைற த2டகா வனதி* வசி வத ேவடஒவ. விநாயக வழிபா.கிற. எனG. ெகா3ைளக01 அNசாதவைன ந*வழி=ப.காரமாகG. Oல ப9சB சதி ஆன விநாயக சதி அ-..

ய வர. நா3 ஆக.தா* விமான கிள என ெத. அவL விநாயகைர= ேபா-ற வ+வேம ெபற ஆரபிதா-. தி ேவைளயி* விதிவசதா* அவனி. ெகா2.த. . த* Tலமதிரைத இைடவிடா ஜபி வத வி=ரத-. அ5வாேற விரத பலைன= ெப'. ஆக.த.ேதேவதிர-. அ=ேபா சMகட சதி விரத இதவக3 தMக3 விரத பலைன ெகா. இ5விதமா> விநாயக. HGல1 வகிறா-.ெந'றி= ெபா9+* இ திைக ேபால ேதா-ற ஆரபி. விமான Tல அமர உல1 அைடகிறா. ேபாகிற..ேபா-றவ'ைறF உபேதசிதா. "=க2+" என அைழக= ப9ட அவL1 விநாயக.விமானதி* ஏறி. த.சன கிைடகேவ அவைன= பாதாேல கிைட1 2ணியைத= ெபற ேதவேலாகதி* இ ேதேவதிர.திவிைளயாட*க3 அேநக. அ-.சன ெப'.விமான ம2ணி* ைதF2. உவேம மாறி அவனி.

 தா. ெபபார ேகா.ேத திதிய த* ஐெத) ெதளிவா>= ெபாதேவ வ உளதனி' 1 . ேவழ க விளM1சி bர அNOகர அM1ச பாச ெநNசி' 1+ெகா2ட நீலேமனிF நா-ற வாF நாலி ய T-.ய ெம>Nஞான அ'த ஈ-ற க'பக களிேற =பழ gக Tஷிக வாகன இ=ெபா) ெத-ைன யா9ெகாள ேவ2+ தாயா> என1 தாென) தளி மாயா=பிறவி மயக ம.தேவ-தேவ--ேகாலெச> Mக க.+F திர2ட= . க2X மதB Oவ.க க.Z* திகெழாளி மா ெசா'பதM கடத . இர2. ெசவிF இலM1ெபா.க bமணிேய நீெயன1B சMக தமிR T-. சீ த களபB ெசதாமைர=H பாத சில பல இைச பாட= ெபா-னைர ஞாL Hகி லாைடF வ-ன மMகி* வளதழ ெகறி=ப= ேபைழ வயி.பா% ெதளிேதL பா1 ப=மிைவ நா% கலன1 நா. தா.

கைணயி.தி= ேபBOைர ய.ேத இைடபிM கைலயி.1வ+ வாகி 1வலயத-னி* திவ+ ைவத திறஅ ெபா3 என வாடா வைகதா.தி3 க+ தலெமா தலெமா நா-1 தெதன களி மலெமா T-றி.த-ைன அட1 பாய இ-.நாவி* உணதி 12டலி யதனி' A+ய அசைப வி2ெட) மதிர ெவளி=பட உைர Tலா தாரதி.9+ய bணிநா-ெற) பாபி.எ)தறி வி கைடயி' O)ைன கபால கா9+ T-.ேத ஒ-ப வாயி' ஒம திரதா* ஐல கதைவ அைட=பM கா9+ ஆறா தார அM1ச நிைலF ேபறா நி.இனிெதன களி கவிக ெளா.விைன கைளேத உவ9டா உபேதச க9+ எ-ெசவியி* ெதவி9டாத ஞான ெதளிைவFM கா9+ ஐல.T2ெட) கனைல காலா* எ)=M கதறி விேத அத நிைலF ஆதித.மயக அ. ம2டலதி.இயக .M1M கதிைன யறிவி இவிைன த-ைன அ.மகிRெதன மகிRெதன களி ேகாடா Fகதா' ெகா.

ய9ட காய ல=பட என1 ெத.1த சகாய.1ணைதFM Aறி Aறி இைடB சகரதி.=ைபFM கா9+B ச2க bலN சக E9ச எ2கமாக இனிெதன களி= .உ. நிைலF உட' சகரதி.தி கதினி' கபால வாயி* கா9+ இதி தி இனிெதன களி எ-ைன அறிவி எனக3 ெச> -ைன விைனயி. விளMக நி.ெசவியி* எ*ைல இ*லா ஆன தமளி அ*ல* கைளேத கைளேத அ3வழி கா9+B சததி L3ேள சதாசிவ கா9+B சிததி L3ேள சிவலிMகM கா9+ அXவி' கXவா> அ=பா% க=பாலா> கX'றி நி-ற க3ேள கா9+ ேவட நீ.சிைத ெதளிவி இ3 ெவளியிர2+' ெகா-றிட ெம-ன அ3த ஆனத த)தி எ.A9+ அNச கரதி.ஈெர9.தி A.அ ெபா3 த-ைன . நிைலF ெத.சன= ப.தைல கைளேத வா1 மன இ*லா மேனாலய ேதகிேய எ-ற.ெம> ெதா2ட 1ழாட.ெய9.

சரேண.நிைலயறி வி தவ நிைலைய தெதைன ஆ2ட விதக விநாயக விைரகழ* சரேண.ெநNச கதி. .

ஆவணி மாததி* வ ேத>பிைற சதியிலி 12 மாதMக3 பிரதி மாத அL+. அைழக=ப.கிற சMகர ஹர சதி விரதைத மாசி மாத கிணப9ச (ேத>பிைற பிைற)) ெச5வா>கிழைமேயா. த. Oல கிண ப9ச ப9ச (ேத>பிைற சதிைய திைய)) சMகடஹர சதி எ-. ேப. விநாயக சதி1 .=பக* நீ+க◌ி-ற ஹர சதியி* க2ட + கிண பகலி* அகிய சதிF உபவாச த. ராவண- .. விநாயகர ெப'றா. இரவி* சதிேராதய வைர 'றைவ. திமாலி- ஹர ச◌ிவெபமா3 இலMகாதிபய விநாயக1 ப. எ-. +யி* ஆ1 இ1 உதரபதனமாக வர அL+ேத பா2டவகள◌். வ சதி திதியி* வMகி ஓரா2. A. வைரF3ள Oல சதிF.. சMகட விரததி'ேக'றைவ இரG சதிரைன இ=ப.நாரதர உபேதச=ப+ சMகட ஹர சதி விரதமிதா. அைழக=ப. ெப'றா. திவளா தி வளா* அவனிைய இகG சMகர தாMகG..தலி* இத விரதைத அMகாரக. ந.கிற.வாக3. சMகடஹர சதி எ-. Hைஜைய உ2ப. விதி=ப+ அL+தா* எ*லா -பMக0 நீMக= ெப.ேயாதனாதியைர ெவ-றன.(ெச5வா>) அL+ நவகிரகMகளி* ஒ-றானா.வ. ெச*வா1 ஆகிய அைன இ-பMகைளF அைடவ◌ாக3. அதனா* இத சMகட ஹர விரததி'1 சதி அMகாரக சதி விரத எ-.ைகயாகG சத◌ி விரதைத ெப'றா-. ெச*வ.சMகட ஹர சதி சதி திதி கேணச1 மிகG உகத (வளபிைற பிைற)) சதிைய வரசதி ந-னா3. பி- ஆதிேசஷ.

..ய.தி.வாக3 எ-ப உ.B சா=பிட ேவ2.அளா* ெப.உதிக 5 நாழிைக1 (ஒ நாழிைக எ-ப 24 ந◌ிமிடMகளா1. இர2டைர நாழிைக எ-ப 60 நிமிடMக3.சதிர பகவாைன பாவி9. வட )வ அL+க +யாதவக3. +1 2. இரG சதிேராதய ஆனGட. விதி=ப+ ெச> ெகா2. விநாயக ராணைத= பாராயண ெச>வ ந*ல...யாதவக3 விநாயகர ெபயகைளயாவ இைடவிடா அன◌்.. ெபமாைன தியானிக ேவ2. ஆெற) மதிரMகளி* ஏதாக◌ி% ஒ-ைற. *ல.வ. உ2.. இ5 விரதைத ஓரா2. எனேவ 5 நாழிைகக3 எ-ப 120 நிமிடMக3 அ*ல 2 மண◌ி) ◌ி) -னேர உறகதிலி எ).. . தி. நல-கைளF சதி விரதைத ெப.. நா3 )A ெஜபித* ேவ2. உபவாச இ=ப நல. அவைடய ஓெர). அG ெத. அதாவ விநாயக சதி1= பிற1 வ சMகட ஹர உ. னித அணி ெகா2.. விநாயக= சMக'ப சிவBசசி-னMகைள நதியி* நீரா+. அதவா ஒ மணி ணி.. மஹா சMகட ஹர சதி தினதிலாவ அL+தா* ஒ வட விரத கைடபி+க பலைன விநாயக.திFடஇதைகய சதிய◌ிலி மஹா அL+=பவக3 எ*லா சதி வா>த சMகடஹர சMகடஹர சதி வைர. மர இத விரைத ெதாடM1 நாளி* E.திய ேத'பிைற சதியான மஹா சMகட ஹர சதிய-. அ-.

‘Beloved and wise Ganesha. The huge size of Ganesha represents the entire universe and its curled trunk symbolises AUM. Lord Shiva said. Lord Ganesha and His brother Subramanya once had a dispute as to who is the eldest. His broken tusk represents knowledge and it is believed that he wrote Mahabharat with the tusk. Ganesha replied ‘No. you did not go around’. How can you be the winner. He is always honored first in all worship. Shakti Ganesha Mantra Om hrim gam grim mahaganapataye namah svaha This mantra removes all negatives energies of the seventh house of marriage and transfered to the third house of parakrama and the mantra devata sits in the 11th house of gains.Lord Ganesha Lord Ganesha is revered as the son of the universal parents Shiva and Parvathi. I have gone around my parents and they represents the entire universe’. Ganesha’s head represents supreme knowledge. The matter was settled and Ganesha acknowledged to be the eldest. Visualize baby ganesha is held in the hands of Durga (his mother) and is being protected from evil eyes (Saturn) . Shiva said whoever would make a tour of the world and come back has the right to the elder. This mantra gives achievement of all objectives. Lord Subramanya flew on his peacock but the supremely wise Ganesha moves around his divine parents and claimed to be the winner. They decided to revert to Lord Shiva for a final decision.

Goddess Parvati created the Lord Ganesh with her sweat and energy along with the soil and sandal in order to guard her when she takes bath.Ucchista Ganesha Visualise Ganesha in a dancing form.V. we offer pray with several fruits and other things. Lord Ganesh was beheaded by Lord Shiva who later was persuaded by Parvati to revive him. This festival will be celebrated at Kuantan Sri Sithi Vinayagar Temple for ten days. It is recommended to have an idol dancing Ganesha near the headstand of the bed of the couples Vinayagar Chaturthi . Ucchista Ganesha is worshiped to remove domestic harmony and relationship with spouse and in laws is greatly improved. This year's Vinayagar Chaturthi prayers will begin from 14th August 2009 untill 24th August 2009. RAVINDRAN .SUBRAMANIAM FAMILY 18-09-2009 Tue MR.Ganesh Puja Festival Vinayagar Chaturthi . Vinayagar Chaturthi in Kuantan Sri Sithi Vinayagar Temple:Vinayagar Chaturthi Festival is celebrated every year in the Tamil Month of Avani starting on the shukla chaturthi.MUTHU KUMAR FAMILY 19-08-2009 Wed MR. jovial and comprising mood.V. The Ubayam Takers for this prayers as follows. all of us should pray and get the ample grace of Supreme Lord Ganesh.SIVASUPRAMANIAM FAMILY .P.PR. fourth day of the waxing moon period.MYLVAGANAM FAMILY 16-08-2009 Sun MR.MUNUSAMY FAMILY 17-08-2009 Mon MR. Trying to guard his mother's bath. On this occasion. Even though.:- Vinayagar Sathurti 14-08-2009 Fri TEMPLE COMMITTEE 15-08-2009 Sat MR. The purpose of birth of Lord Ganesh is to destroy the devil “Gajamugasuran”. the most favorite dish of Lord Ganesh is “Kolukattai” a famous south Indian dish. Ganesh Puja is well being performed with the new Ganesh idol and fruits by everybody.K. May the Lord gives you the health and wealth for your entire family.Celebrating as the sign of the birthday of Lord Ganesh (Elephant Headed Hindu God) who is the son of Lord Shiva and Goddess Parvati.L.PARAMESWARY Family 20-08-2009 Thu MR. Finally Lord Shiva promised always the first pooja will be performed to Lord Ganesh before any auspicious things to be done.

Kannan.R. "Wish You All a Very Happy Vinayagar Chaturthi and Ganesh Puja Festival" . Mr.Jeyasingam.S.Ganesan. Mr.Sanderan.M.N.21-09-2009 Fri KEMAMAN HINDU DEVOTEES 22-09-2009 Sat ARULISAI YOUTH GROUP 23-08-2009 Sun VINAYAGAR DEVOTEES 24-08-2009 Mon Dr. Mr.

ெபய. "ஓ அநீ வராய நம" எ-ப.கிற. இவ1 ேம* ெப.விநாயக ெபய விளக "வி " எ-றா* "இத'1 ேம* இ*ைல" என= ெபா3. கணபதி எ-ப...யவ யாமி*ைல எ-. நாயக எ-றா* தைலவ என= ெபா3. "ண" எ-ப ஜீவகளி. பர=பிம ெசாபமாயி=பவ. எ-ப. ெபா3.ட=ப9ட. ெபா3பட விநாயக எ-. ேமா9சதி'1 அவேன தைலவ-.என= ெபா3 ப. .ேமா9சைத 1றிகிற.. விநாயக1 அBசி1 ேபா .. "பதி " எ-L பத தைலவ. "அநீ வராய" எ-றா* தன1 ேம* ஒ ஈ வரேன இ*ைல எ-. கணபதி எL ெசா*லி* "க" எ-ப ஞானைத 1றிகிற.கணபதி.

அ. இட ைகயி* பாச கயி. திைகயி* னித நீ1ட ைவ3ளா.வல ைககளி* அM1ச. ஆக.இகிற? இகிற விநாயக1 பிைகFட. உயதிைண அைன கலதவ. அவேர அைன எ-பேத இத தவ.ைண= ெபா3. மனித உயதிைண. ெப வயிைற ெகா2டதா* Hதகைள உ3ளடகியவ . விநாயக.விநாயக வ+வ விளக யாைனதைல. வல பக சிறிய தத ஆகியைவ உ3ளன. அதாவ ஆ2. ததளி கைள த-ைனB ேச .ெப2 ஜீவராசிக3 அவ3 அடக. பி.ய வயி.ட ஏ.ேச ஐ கரMகளிகிற. யாைந அ..ைண . இட பக நீ2ட தத.. னித நீ1ட ெகா2. இட ைகயி* அமித கலசமாகிய ேமாதக ஆகியைவ இ1. சிறிய தத ெப2 த-ைமையF 1றி1. க)1 கீ ேழ மனித உட*. மிக= ெப. -பக வல ைகயி* ஒ+த தத. நீ2ட தத ஆ2 த-ைமையF. உலக வாRவி* உழ-.

ெகா2. ீ வல ேம* ைகயி* . சாதாரண ேமாதக அ*ல இ. உலக13 சகல உயிக01 அடக எ-ப ேபால.பதகளிஎதி. அவர ெந'றியி* E. பாசகயி.கைள க9+= ேபா. தன13 சகல உயிக0 அடக எ-பைத கா9. ஒ+த தத ெகா2.க யாைன வ+வி* இகிற. வல கீ R ைகயி* தL ெகா% வ'றிகிறாக3.உடலி* இ=பதாகB ெசா*ல=ப. பாரத எ)கிறா. நவகிரக= பி3ைளயா ஓMகார நாயகனா> திக) பி3ைளயா.தாக தணி கைள=ைப= ேபாகி பிற=ப'ற நிைலைய அளிகிறா.. ேமாதக உ2ைட. வல ெதாைடயி* ெச5வா> பகவாL.கிற. வ*லைம பைடத. இவர அM1சேமா மன எ-ற யாைனைய க9+= ேபா. இட ைகயி* ேமாதக ைவ3ளா.மகளி. த.)ைமயான க*விைய= ெபற ேவ2. அதனா*தா. எ-பைத 1றிகிற.கிற. உலக உ2ைட. இ மனித. நாபியி* சதிரL.கிறா.யL. அM1ச யாைனைய அடக உதG கவி.

ைவநாயகி. ெபௗத. அரசமரத+ ஏ-? ஏ- அரசமரத+ நிழ* ப+த நீ. ெப2க3 அரச மரைதB O'றி வேபா கிைட1 கா'. எனேவ கிராமMகளி* 1ளதMகைரயி* அரச மரத+யி* பி3ைளயா ைவதிகிறாக3. சமண சமயதவகளா% சிற=பாக வழிப. கிராமதிலி=பவக0 1ளதி* 1ளி வி9. இட கீ R ைகயி* OகிரL. இ மததி* ம9. விேன வ. சிற= இவ12.கேண வ. . இட ெதாைடயி* ேகG இகிறாகளா.சனிF .. ஐMகினி எL ெப2பா* சிற== ெபயக0 உ2.* 1ளி=ப உட* நலதி'1 ந*ல.கைள நீக A+ய.. சிரசி* 1 பகவாL. கேணசினி .ம*ல.க=ப=ைப 1ைறபா. ெப2களி. அரசமரைதB O'றி= பி3ைளயாைர வணMகிB ெச*கிறாக3. ெப2 விநாயக விநாயக1 விநாயகி .. இட ேம* ைகயி* ரா1G.

க. வ-னி மர அகினிையF. வ-னி. வாதராயண மர கா'ைறF. விநாயக1 உகத இைலக3 *ைல.. ெவ3ைள அக*.கீ ) இவைர= பிரதிைட ெச>யலா. ெந*லி. அBசிகலா. ஜாதி ம*லிைக. தாைழ. ேதவதா. நாFவி. மத இைல. . அரO. இத ஐ மரMக0 பNசHத தவைத விள1கிற. இ தவிர வாதராயண மர. மாைள. எ1 இைல. அகதி இவ'றி. வ-னி. விL கிரதி. இத ஐ மரMக0 விநாயக ேகாவிலி* நட=ப9டா* அ )ைம ெப'ற ேகாவிலாக இ1. ெந*லி மர த2ண ீைரF. அரளி.இைலகைள ெகா2. இலைத. ஆல மரதி. ஆலமர ம2ைணF 1றி1.சலாMக2ணி. ஊமைத.விநாயக அவேக'ற மரMக0 விநாயக ெபபா% அரச மரத+யிேலேய இ=பா. மG. க2டMகத. அரச மர ஆகாயைதF. வி*வ.

பால விநாயக 3. அைவ. 1. ெவ'றி விநாயக 9. ஏரப விநாயக 14. ஏகா9சர விநாயக 15. உBசிட விநாயக 11. உத2ட விநாயக 12. விநாயகைர= ப*ேவ. சதி விநாயக 5. இடMகளி* Oமா 32 வ+வMகளி* பல ெபயகளா* அைழ வணMகி வகிறாக3. வர விநாயக 10. சிதி விநாயக 6. ஊவ விநாயக 13.வ+வMக3. ேயாக விநாயக 2. ஏக தத விநாயக . பதி விநாயக 4.. வரீ விநாயக 7.விநாயக. வ+வMக3. வின விநாயக 8.

சி+ விநாயக 31. O=ர விநாயக 27. வி க விநாயக 17. இரணேமாசன விநாயக 23. ஹு. 2+ விநாயக 21.16. O=ர பிரசாத விநாயக 28. கா விநாயக 20. விஜ விநாயக 19. சிMக விநாயக 25. சMகடஹுர விநாயக 26. மகா விநாயக . ல9Oமி விநாயக 24.யா9 சர விநாயக 30. தி. தண விநாயக 22.திரா விநாயக 29. நித விநாயக 32. க விநாயக 18.

த சில இ ஒ அ. விேஷசமான ஏ-? ஏநம நா9. ராதி. சிவராதி. -ன அபிைகைய= ப'றிய. எ-ப எ-ன? எ-ன எதனா* bக வகிற? இத bக அவசியதானா? எ-. நம ந-ைமைய நா+ சேவ வரநம1தத வர. மரணதி'1= ெபய. பி-ன சிவைன= ப'றிய.நைம அைடகிறா-.பவகளா* நவராதி.O.ய பாகிய இ-றியைமயாத எ-ற +வி'1 வதன.bகமா. சிவராதி. எ-ற இர2. ராதி. பகெல*லா ேவைல ெச> நா தினேதா.கிற.கிற. தீக நிதிைர எ-.என ேவத மைறவிடமாக A. எ-ப எ-ன? எ-ன ராதி. bகதி* சிவ.= ஏ'ப.கிற.சிவராதி.=பாக ேவைல ெச>வதி*ைல.க0ேம விேஷசமாக ெகா2டாட= ப. எ-ப யாெதா ேவைலF ெச>யாம* இ3 ER உறM1 காலமா.O. விசா. . ராதி. காலதி* Hைஜ ெச>ய ேவ2. எ-பைத இைவ ெம>=பிகி-றன. அ=ப+ உறMகி எ)தா* தா. . bக இ*லாவி+* உட% மன O.உட%1 ஆேராகிய O. ஆனா* அளG கட bMக Aடா. இைத bM1கிறா. விரதMகளி* இ சமயதி* சிவெபமாைன வழிப. இரவி* உறM1கிேறா.

 bM1வ ைதனதின=ரளய என=ப.பகெல*லா அைல தி. தி ஒ-ைறF நிைன=பதி*ைல.ந ஜீவைன அைண அகி* அமகி-றா-. இ=ப+ இம2Xல1 வி2Xல1 ஒ சமய ேவைலைய வி9.நம1 அளி அL=கிறா. சிவன சதிைய .A. Oகமாக bMகிேன.M1கிற. ெம)கி* தMக= ெபா+க3 உ ெத. ரலய எ-பேத பிரளய எ-றாயி'.தன13 லய=ப. பிரளயதி* இைறவைன தவிர ஒ வ G காண=படா.கிறா.யMக0 உட% சதிைய இழ ஓ>வைடகி-றன..க எ-பதா1. பிர எ-றா* உலக.யாம* மைறவ ேபா* உலக சிவன சதியி* ஒளிதி1. அத பிரபNசதி'1 இழத சதிைய அளி=பத'காக சிவ. நா பகலி* ேவைல ெச> கைள= ேபாவ ேபா* உலெக*லா வளBசி காலதி* ேவைல ெச> கைள=பைடகிற. இேத பிரளய என=ப. இேவ மஹாபிரளய என=ப. அBசமய க2 கா2பதி*ைல.. அBசமய நா இழத சதிைய சிவ.த நம இதி.என எ)த பி. கா ேக9பதி*ைல. லய எ-றா* இர2டற கலத*..கிேறா. நா தினேதா.. இைறவனிட ஒ. பிரளய எ-றா* உலக ஒ.. அBசமய நம இதயதி* உ3ள ஈ வர.

=ரதி எ-. அ மாசி மாத ேத> பிைறயா1. ஆ1. சிவைன நா சிவமாக (ேசமமாக) இ=பத'காக= Hஜித தினேம சிவராதி. சிவலிMகதி'1 அபிேசக ெச>யB ெச>ய நம -ப அக% ேநா> நீM1.1கிறா. உலக ஒ. அ=ப+ உலக சிவனிட ஒ. A.ய. ஆ1. சிவைன அBசமய Hஜிதா3. ஆனா* சிவைன வி9.Mகிய நாேள சிவராதி. சகல .எ-. சிவைன தவிர ேவ. நமகாக ேதவி சிவைன= Hஜித தினதி* நா சிவைன= Hஜிதா* தின Hஜி=பைதவிட ப-மடM1 பயைன த. சிவL அ=ப+ேய வர ததா. சிவHைஜ இ*லாவி+* நா வாழ ழயா. அ-.வாக3. ெசா*வாக3. என ேதவி ேவ2+னா3. ஒ வ G இ*ைல. அ-ைனயான உைமயவ3 1ழைதகளான ந ெபா9.கிறாக3.யாத சதி மாதிர இ=பா3.எ-. மன ெதளிF. தீயி* ெம)ைக உகினா* தMக தனிேய வவ ேபா* சி + காலதி* ஜீவக3 கமாவி'1 ஏ'றப+ உட* எ. அ-. பி.அபிேசக=.Mகிய ெபா) பாவதி.ெம)1 ேபா-ற =ரதியி* தMக=ெபா+ ேபா-ற ஜீவகைள ஒ. த9டாைன=ேபா* பரம.ய. எ-. சிவ. மாைய எ-. Oத உபவாச இ இரG க2 விழி நா-1 கால Hைஜ ெச>பவ1 தி தரேவ2. வி X அலMகார=.

சன ெச>ய ேவ2. . HராகG உபவாசமாக இ வரேவ2.வி*வ. விரத ேம'ெகா3பவக3 அதிகாைல நீரா+ சிவசநதியி* சிவHைஜ ேம'ெகா30வ சிறத. நிதானமாக Hைஜ ெச> சிவன3 ெபறலா. HைஜையB ெச> +க +யாதவக3 ேகாயி%1B ெச-.. நா-1 கால சிவ Hைஜக3: Hைஜக3: சிவராதி. இளநீ பழரச சதன ஐ கலச தீத -இத வ. அM1 நட1 Hைஜையக2.கB சா. Tதி சிவ. இரவி% நா-1 காலMகளி% நட1 Hைஜயி* கல ெகா3ள ேவ2.ைச கிரமதி* இத வ களா* பதிெனா ர ஜபட. Hைஜ ேம'ெகா2. த* சாம: சாம:.சதன=HBO . ஒ-. ஆதலா* அபிேசக திரவியMக0 Oதமாக இக ேவ2.ந-ைமக0 உ2டா1....அேதேபா* சீ கிர ேகாப உ2டா1. களிகலா.ப9.பNசக5ய அபிேசக . தயி ேத. Hைஜ ெச>யாதவ Hைஜ ெச>F இடதி* இைவகைள அளி அபிேசக த..அபிேசக ெச>யேவ2. அ-. அ5வா. பகலி* உறMகAடா. சீ கிர அLகிரக ெச>F. Hைஜ ெச>பவ Oதமாக இ மன வா1 உட* T-. ந*ல எ2ெண> பNசக5ய பNசாமித ெந> பா*.

Oதா-ன நிேவதன .யO ேவத பாராயண.ெபறலாேம? .பாயாச நிேவதன .ேவத பாராயண.தாமைர அலMகார .நதியாவ9ைட மல சாத*.அதவன ேவத பாராயண. இர2டா சாம: சாம:.கBசா.வி*வ அBசைன . ம*லிைக அலMகார .சாமேவத பாராயண. அபிேசக .வி*வ அBசைன .எ3 அ-ன நிேவதன . பா*. ளசி அலMகார .அBசைன பBைச= பயி'.ேத.பBைச க'Hர சாத*. நீMக0 சிவராதி.அபிேசக . அ*லி நீேலா'பல நதியாவத அலMகார அBசைன .பBைசக'Hர ப-ன ீ ேச அைரB சாத*. ெந> கலத பNசாமித அபிேசக . தயி.= ெபாMக* நிேவதன . T-றா சாம: சாம:. நா-கா சாம: சாம:.சகைர. Hைஜ ெச> பய.

சcரேதா. பாசத-ைமFைடயைவகளா>. தMக01 ஒ தைலவைன உைடயைவகளா> இ1. ேசதனமா>.Fமா? ெத.வன. நா*வைக ேதா'றைதF.Fமா ஆ-மாக3 நிதியமா>.சராFச எ-பைவகளா.ெதாழி% உைடயைவகளா>. நா*வைக ேதா'றMக3: ேதா'றMக3: அ2டச. வியாபகமா>. உ'பிBச வி ேவ கிழM1 . Oேவதச.வன. எ)வைக= பிற=ைபF.ஆ-மாைவ ெத. ெவ5ேவறா> விைனகைளB ெச> விைன=பய-கைள அLபவி=பைவகளா>. உ'பிBச. தீவிைனெய-L இ விைன1 ஈடாக. எ2ப நா-1 Zறாயிர ேயானி ேபதைதF உைடயைவகளா>= பிறதிறழ%. Oேவதச வியைவயி* ேதா-. அைவக03 அ2டச 9ைடயி' ேதா-. சி'றறிG. ஆ-மாக3 ந*விைன. சி.

நா'கா* விலM1க3 ப Zறாயிரேயானி ேபத. ேப. ேதவக3 பதிெனா Zறாயிர ேயானி ேபத.தலிய சில ஊவனG வி9+* தலிய சில பறைவக0 பிற1. நா'கா* விலM1க0 பிற1. OராFச க=ைபயி' ேதா-. வைகக0 சMகமMகளா. ெகா. ெகா+ கிழM1களிL தாவரMக3 பிற1. மனிதக0.வன. விலM1. நீவாRவன. நீவாRவனG பிற1. நீவாRவன ப Zறாயிரேயானி ேபத. தாவரம*லாத ம'ைற ஆ. மனிதக3 ஒ-ப Zறாயிரேயானி ேபத.வன. க=ைபயிேல ேதவக0. எ)வைக= பிற=க3: பிற=க3: ேதவ. தாவர.தலியைவகைள ேம'பிள ேதா-. தாவர பெதா-ப Zறாயிரேயானி ேபத ஆக எ2ப நா-1 Zறாயிரேயானி ேபத. 9ைடயிேல பறைவக0. வியைவயிேல கிமி. பறைவ ப Zறாயிரேயானி ேபத. ஊவன பதிைன Zறாயிரேயானி ேபத. பறைவ. விதிL ேவ. ஊவனG. மனித. ஊவன. .

கதகைதF அறிF TவறிGயிக3. இரதைதF அறிF ஈரறிGயிக3.ஆ-மாக3. தலியைவ அT-றிேனா. பிF. கைரயாL. ஓரறிGயி. உவைதF அறிF நாலறிGயிக3. ஆ-மாக3. அ=ப+ அLபவி ெதாைல .பயனாகிய -பைத நரகதி% அLபவி1. சி=பிF சM1 தலியைவ அதேனா. தா எ. T1.. நாலறிGய. எ. சிததாலறிF அறிGைடய ஆறறிGயிக3. பறைவF அநா-கிேனா. வ2. கா எL ஐெபாறிகளினா% சிததினா% அறிF அறிவி. க2. ஐயறிGயி. ேதவக0. வைக=ப. ஈரறிGயி. ஆறறிGயி என ஆ. சதைதF அறிF ஐயறிGயிக3.சைத அறிF ஓரறிGயிக3. தலியைவ அ5விர2+ேனா. தீவிைனயி. நா1. ந*விைனயி. மனிதக0 அ5ைவதிேனா. *%.மர தலியைவ ப.த சcர1 ஏ'ப. TவறிGயி.பயனாகிய இ-பைதB Oவகதி%. தா Hமியிேல ெச>த ந*விைன. தீவிைன எL இவைக விைனக030. விலM1.வைகயினாேல. ெம>.

ேவ உ3ள Hமியி% Oழ-.F. அைவ வழM1 2ணிய ேதசதிேல பிற=ப மி1த 2ணிய. கம1 ஈடாக. உயி1யிராகிய கடGைள மன வா1 காயMகளினாேல . கீ ேழ உ3ள நரகதி%. இ=ப+ பிறதிறழ% ஆ-மாக3 தாவர ேயானி தலிய கீ )3ள ேயானிக3 எ*லாவ'றி% பிற பிறதிைள.த* ேபா%. இ5வைமயாகிய மனித= பிற=ைப உ2டாகிய. ேமேல உ3ள Oவகதி%.ெதாைலயாம* எNசி நி-ற இவிைனகளினாேல திபG Hமியி* வ பிற அைவகளி.தம1 ஒ நிைலைம இ*லாத ெகா3ளிவ9ட.பய-களாகிய இ-ப -பMகைள அLபவி1. கடG0ைடய ஆNைஞயினாேல. இ=ப+ேய. தி. கா'றா+F ேபால. ேவதாகமMக3 வழMகாத மிேலBச ேதசைத வி9. இத-ைமFைடய மனித= பிற=ைப எ. கடைல ைகயினாேல நீதி கைரேய. 2ணிய ேமலீ 9+னாேல மனித= பிற=பிேல வத* மி1த அைமயா. ந. அ5வைம ஆராFMகால.=பிL.

அத'1 ேம'ப9ட விதாவைதயி. சcர க=ைபயி* அழியிL அழிF. வய வைரயி%3ள பாலாவைதயி. பிறத பி.யாேத. எ=ப+F இதB சcர நிைலயி-றி அழிவ உ2ைமதா-. உ>ய ேவ2. உ>F ெபா9ேடயா.வழிப9.அழியிL அழிF. இ=பிறவி த=பினா* எ=பிறவி வா>1ேமா.அழியிL அழிF. T-. அத'1 ேம* நா'ப வய வைரயி%3ள தணாவைதயி. அG ெத. .அழியிL அழிF.சில கால வாR அழியிL அழிF. பமாததி' பிறதGடேன அழியிL அழிF.. வய1 ேம* பதினா. அழிவி*லாத தியி-பைத= ெப'. ஆதலா* இதB சcர.யாேத. அழிFMகாலேமா ெத. உ3ள ெபா)ேத இதன நிைலயாைமைய அறி ெபMகைண கடலாகிய கடGைள வழிப9. யா வேமா.

ராண 4. நாரதீய . சிைf 2. பவி+ய ராண 7. ைவணவ ராண 4.. ேசாதிட 4.. இ1 2. நியாய 3. சாம 3. அதவ ேவதாMகேவதாMக-6 1. இ மத ெசா*% கீ RகாX தகவ*க3 உMக01 ெத. மீ மாNைச 2.ெகளதம Eதிர 2. மிதி மீ மாNைசாNைச-2 1. காணத Eதிர ராணராண-18 1.Fமா? ேவதேவத-4 1. ைசவ ராண 5. பாகவத ராண 6. க'ப உபாMகஉபாMக-4 1. பம ராண 3. வியாகரண 5. உதரமீ மாNைச நியாயநியாய-2 1.பிரம ராண 2. யO 4. HவேமாமாNைச 2. சதO 3. நித 6.இ மத ெசா*கிற ெசா*கிற.

ம'ச ராண 17.பராசர மிதி 11. பிரக பதி மிதி 3.த மிதி இதிகாசஇதிகாச-3 1. தீ=த 7. தf மிதி 4. இராமாயண 3. வராக ராண 13. விசய 12. யாNஞ5*கிய மிதி 8. கிரண 28. ேரா'கீ த 22. பாரத ைசவாகமைசவாகம-28 1. உசன மிதி 13. ஆகிேனய ராண 10. O=பிரேபத 11. காட ராண 18. சதிரஞான 20. சித 24. சவத மிதி 12. பிரமைகவத ராண 11. ம1ட 18. காரண 5. ெகளதம மிதி 6. சMக மிதி 14. Oவாயவ 14. சாதாதப மிதி 10.10. இலிMக ராண 12. யம மிதி 5. சேவாத 26. வாள . விமல 19. விX மிதி 17. ஆேனய 15. கவிப 21. அNOமா. அMகிர மிதி 7. பிரேசத மிதி 9. மிதி 16. Aம ராண 16. ஆபதப மிதி 18. பாரேமOவர 27. வர ீ 16.ராண 8. ெரளரவ 17. லளித 23. சகசிர 9. மாக2ேடய ராண 9. ேயாகஜ 3. அதி. E1ம 8. சிதிய 4. சதான 25. ஹா. லிகித மிதி 15. காமிக 2. அசித 6. காத ராண 14. பிரமா2ட ராண மிதி மிதி-18 1. வாமண ராண 15.சிவரகசிய 2. மL மிதி 2. நிBOவாச 13.

ச=பி சதிர (ச=பி-ெந>) 5. மகாதல 7. Oரா சதிர (Oரா-க30) 4. விதல 3. Hேலாக 2. ஜHவப ீ 2. மகேலாக 5. கரவப ீ சதிரசதிர-7 1.ைவணவாகமைவணவாகம-2 1. சாகவப ீ 7. 1சவப ீ 5. Oதல 4. தலாதல 5. பிலஷவப ீ 3. வேலாக 3. சனேலாக 6.லவண சதிர ( லவண-உ=) 2. Oேதாதக சதிர (Oேதாதகந*ல நீ) . சா-மலிவப ீ 4. Oவேலாக 4. ரசாதல 6. பாதாள bவபீ -7 ப 1. தேபாேலாக 7. இfீ சதிர ( இfூ-க=பNசா.) 3. சதியேலாக கீ )லக)லக-7 1. ைவகானச ேம%லகேம%லக-7 1. fீர சதிர (fீர-பா*) 7. கிெரளNசவப ீ 6.தயி) 6. அதல 2. ததி சதிர (ததி.பாNசராதிர 2.

க-னட 10. . சாவக 5. காசி 5. அேயாதி 2. ஹ.திராவிட 2. பதிராOவ வஷ 9.வஷவஷ-9 1. மாைய (ஹ. ேசானக 4.வாரைக. 1சல. மைர 3. காNசி 6. கலிMக 13. இர2மய வஷ 7. 1டக 8. அவதி 7. பாரத வஷ 2. வMக 14. கிஷ வஷ 3. ெத%Mக 12.வா) 4. 0வ 7. சிMகள 3. பாைட நிலநில-18 1. ெகாMகண 9. வஷ 4. இளாவித வஷ 5.கடார 17. இரமியக வஷ 6. 1 வஷ 8. மகத 16. ெகா*ல 11. ேகமாலவ வஷ தி நகரநகர-7 1. ெகளட 18. கMக 15. சீ ன 6.

ஊமைத. ெகா-ைற தலியன விேசஷ. • பவளம*லியா* சர வதிைய அBசைன ெச>ய Aடா. HBசிக3 க+த மலகைள உபேயாகிக Aடா. • மலைர )வமாக அBசைன ெச>ய ேவ2. அேபால. ெவ3ெள1 ஆகியவ'றா% அBசிகலா. ைப.) • பரமசிவL1 தாழH உதவா. இதR இதழாக கி3ளி அBசைன ெச>யலாகா. ம9. . அ)கி=ேபான. • விXைவ அfைதயா* அBசிக Aடா. பி*வ.சில ஆ-மீ க 1றி=க3 • விநாயகைர ளசியா* அBசைன ெச>ய Aடா. (விநாயக சதிய-. • %க சாமதி=Hைவ க2+=பாக உபேயாக=ப.ேம ளசி தளதா* அBசைன ெச>யலா.. • வா+=ேபான. • விX சபதமான ெத>வMக01 ம9. ஒ தள ேபாடலா. சிவசபதைடய ெத>வMக0ேக பி*வாBசைன ெச>யலா.த Aடா.

• *ைல. வி*வ. • தாமைர. • மலகைள கி3ளி Hஜிக Aடா. அ1. மெகா). gகர=ப9ட. பைழய. மதாணி. • சபக ெமா9. தவிர.தAடா. • ளசி.க3 Hைஜ1 உகதைவ அ*ல. தப.த ேவ2. ச2பக. • வாசைன இ*லாத. கி0ைவ. கா>த. கிR(மகிழ). வா+ய. மலகைள தடாகதிலி எ. மலகளி.ப+ உபேயாகிகலா. தாமைர. ெநாBசி.திவ+களி* சம=பிக=ப9ட மலகளி* எ.தி ெகா2. தைரயி* வி)த ஆகிய மலகைள அBசைன1 உபேயாக= ப. நீேலாபல ேபா-ற நீ.த அ-ைறேக உபேயாக=ப. ளசி ஆகியவ'ைற ம9... ேசதித. ெசMக)நீ. ) ஆகியவ'ேறா. ஈரணி உ.* ேதா-. வி*வ. மீ 2. வர=ப9ட. .. • ஒ ைற இைறவ. ேவ. +. எ-கிற விதியி*ைல. பி*வ..த ேவ2. மலத மலகைள அ-ைறேக உபேயாக=ப. விளா-இைவ பNச வி*வ என=ப. வி*வ. இைவ சிவHைஜ1 உ.• அ-. ெகா2.ெமா9. தகாதவகளா* ெதாட=ப9ட. ளசிைய தளமாகேவ அBசிக ேவ2.யைவ. அBசைன ெச>ய Aடா.ேம ம.

அலMகாரதி% ம'ைறய நா9களி* உபேயாகிக தகாதெத-. ேபா. வாைழ. • ெப விர% ேமாதிர விர% ேச திநீ. ெகா3ள Aடா. • 1. நிேவதன ெச>ய ேவ2. அளிக ேவ2. ளியபழ. Hஜககளிடமிதா.நாFவி. இலைத..வார ேதவைதகளி.மிF3ள ேதMகாையB சமமாக உைட 1. ெந*லி. • அபிேஷக. விலக=ப9ட மலகைள உபேயாகிகலா. காலMகளி* க9டாயமாக திைர ேபாட ேவ2. பலிேபா. திைர ேபா9+1 காலதி* இைற உைவ காணலாகா. மாைள. ம'ற விர*கைளB ேசக Aடா. தானாக எ.. ைநேவய தலிய கிய வழிபா9. ஆைட அணிவி=ப. ைக மணிைய அ+க ேவ2.. சதன அலMகார. எ%மிBைச. bபதீப +F வைரயி%. ெந*லி ஆகியவ'றி.மிைய நீகி வி9.. . • ேகாவி*களி*. பலா=பழ.ய பழMக3 நாக=பழ.ேபா. மாபழ. • Hைஜ1.வகதி%. ெகா>யா..திநீ. ப. வதி ீ வல வ ேபா. கணபதி Hைஜயி. ேபா-ற பிரசாதMகைள= ெபற ேவ2. • திவிழா காலதி%. • Hைஜயி. விXராதி.இைல Hைஜ1 உகதைவ.

''க2கைள'' 1றிதா%. த* பதினா.தா3. ஒவைகB சிற=பான மவ ஆ'ற* ெகா2டதாக கத=ப.B சிவ ெநறி . மனித 1லதா* உதிராக மணிக3 அணிய=ப9.உதிரா9ச ெத.F ஞானிக0 . வதன. அவைடய அைள 1றி=பதாகேவ இ=ெபய அைம3ள. ெப. 1ரா* (கபில brown) எ-L நிறMகளா* ஐவைக= ப9ட. ேநாய'ற. கால தியான ெச>தா. ெகா3ேவா. ஜப.க2ண ீேர உதிராகதி. Eடான க2ண ீ ளிக3 உ2ேடா+ன. சதி ஆகியன வழியாகB சமய ஈேட'ற. "அக akkam.னMகளினதிந-ைமகாகB சிவ.களி% அைல தி. க2ைண விழித. ெசைம. ப*லாயிர ஆ2. கால ெதா9.வ. நா9. ெகா3ேவா.கிற. ஒ-. அBசம'ற. )ைமயான வாRைகைய வாழ3ளாக3.ப*லா2. தியானதினி-.ேதா'ற என சிவராண A. அவ'ைற Hமிதா> உதிராகமாக ஈ-ெற. உலகதி%3ள எ*லா உயி. கைம.களாக ந*ல உட* நல. பகவாசிவனி. இமயதி% ஏைனய கா. 1ம. வைர 3 ைனக3 ெகா2ட. உதிரா9ச எL உதிராக எ-ற ெபய ேநர+= ெபாளி* சிவனி.(n) ெவ2ைம.ஷிக0 உதிராகMகைளF அவ'றினா* ெச>ய=ப9ட மாைலகைளF அணி. ெபா-ைம. அBசம'ற வாRைக ஆகியன ேவ2+.

அகமணி எ-. இைவ ஆ'ற* வா>த மி-காத= (Electro. வத பி..களாக கீ Rதிைச= ப2பா9+னராகிய சீ னக3.அ)த நிைலக3 (Stress Levels) இரத அ)த (Blood Pressure) மிக உயத இரத அ)த (Hyper tension) ஆகியைவகைள க9. உதிராக மரMகளிலி ெபற=ப.யா. . ஆ.கி-றன.கி-ற-.A+யைவ. ஜ=பானியக3. வவ.சில ப1திக3.ய ெத-னா. ஜாவா. ெத'காசியாவி% வளகி-றன. ெபய வழMகிய.அணிேவா. and customarily worn by the Tamilian Saivaites from Lemurian or pre-historic times) இத உதிராக மணிக3 எலிேயாகாப கனி'ற ெறா = (Elacocarpus Ganitrus Roxb) எ-றைழக=ப. பனிமைல அ+வார ேநபாள நா9+* இய'ைகயாக விைளவ.கிறன. மதி2ைம ஆகியவ'ைற ேமப. of five different colours. உதிராக மணிக3 பயLட. (Rudraksa bead. தாேவா.உதிராக (ராf) என= ெபய மாறியமான கா>மணி இ. இைவ ெத-கிழகாசியாவி* 1றி=பி9ட சில இடMகளி*. இத உதிராக பல Z'றா2.தமிழரா* "அணிய=ப9.வட.ட சாதமான ஒ உணைவF b2.Magnetic) ப2கைள ெகா2டன. இைவ அணிேவா. இைவ அணிேவா1 ஒ க1விG (Concentration) Aத ேநா1 (Focus).=ப. ெகா. considered to possess some rare medical properties. சீ னா. ெபௗதக3. ைதவா-. having one to sixteen pointed projections over the surface. a Nepalese A product. மேலசியாவி.

கீ Rதிைச= ப2பா9+.ய அகமணி. . இத மணிகைள இதயைதB O'றி அணிவதா* ெபற +கி-ற என க2. க2+ைக. அைமதி. மிக வி. ெகா.யக3. நாயகமணி.ம. சிவமணி. ைன. அ3 --> அ31 --> அ1. க2ட.மதேதா. க2+. ெசM. "உ=லைக அணிதவ " .ெச. க2மணி. ெத>வமணி.தி=கR 475 அ3= Aைம (திவா).ைடேய பரவலாக பய-பா9+* இ வ3ள. ெவ3 --> ெவ31 -->ெவ1 = வி. 'அ' ெபைம= ெபா9 பி-ெனா9.திவாைன திவாைன ேகாB ெசM. ெகா3ள=ப9ட.இ-றியைமயா= ப2பான Aத ேநா1 தியானதி'1 உகததாக ெகா3ள=ப. இதியக3 ஆகிேயா. கடG2மணி. 4 அ1 --> அக = ெப. அ1 --> அ1 = Aைம. 3ைனF3ள அக மணி. உதிராக 1றித சில பாட* கக3 "தைலெய% ப= ெகாகிற கக" . 3ைன. 2மணி எ-பன அகமணியி. பிற ெபாைள வி. சாத ஆகியவ'ைற.. விள1 --> (கலMகைர) விளக.

ண.வன. 2மணி எ-. . கடGைளேய ஒசா தமிழ சிவ.எ-L ெபயரா* வழிப. A ைனகைள ெகா2டெத-ேற ெபா3 ப. ேம%. --> க2+ = ைனக03ள உதிராக. க3 மணி எ-ப க2மணி எ-. அ1 அ*ல அக எ-L ெபயைர= ேபா-. க2. 'கடG2மணி' தலிய நா'ெபய ஒெபா9 ெசா'கேள. 3 மணி எ-பன கடG2மணி. ணத ேபா-ேற. கடG3 மணி.= வி2X --> விX .ைவணவ ைவணவ. 2மணி எ-ப ெவளி=பைட. இவ'.3 த* நா-ெகாழித ஏைனய ெவ*லா.சிவமாகி வடெமாழியா* ைசவமான ேபா*. வி2ணவைன அைடயாளM காண ைவணவதிலி தைல கீ ழாக= ேபாக ேவ2.. சிவ..ெபயக3. தமிழி* இ வடெமாழி1= ேபான வழி: வி2ணவ. க2+ --> க2+ைக = உதிராக மாைல.வதா*.

உதிர.ஆRவாகளா* வி2ணகர எ-ற ெசா*ைல= ெபமா3 ேகாயி%1= பய. உ2ண --> உண (இதி% தைல கீ ழாக நா .க2ணினி-.. ெசேமனிய-. ேதா-றிய மணிேய எ-. எ3ளளG ெதாடபி*ைல. ெபா3ப. சிவ எ-L ஆ.ெபயகைள .எ-L ெசதமிR= ெபயB ெசா*ேலா. க2மணி எ-ப சிவ. ைவதிகிேறா. ெத>வமாகிய உதிரL1 சிவL1 யாெதா ெதாடமி*ைல. உண அ*ல.இதனா* தா. ெபாளா* ெதாட ெகா2ட பல தமிRB ெசா'க3 இகி-றன.எ-. உ2ண எ-பேதா.த*. அைத ஆரா>த* இைறவL1 மாறான அறMகைட (பாவ) எ-. ஆ.3ள. ெத>வMக91 ெபாவாக வழMக= ப9.எ-L ஆ. ஆ.ப. அழ* வ2ண-.ய அைடெமாழி இதிர-. அக எ-ப அf எ-L வடெசா' தி. ெபா3ப. இ-ைறய தமிழ1= ெபாவாக மதைறயி' ப1தறிவி-ைமயா*. மாணிக Aத.ய ேவத Bசி.) உ2ணதா..வைத= பாகிேறா.ய ேவத கா'. நபி ெகா2+கி-றன.ய= ராண= ர9ைடெய*லா ) உ2ைம எ-..ேப எ-. மMகல எ-. அத'1B சிவதவ. அதி வ2ண-.தலிய சிவ. சிவ. அகினி.

அமணி1 அ=ெபயேர உலக வழகி* வழMகியதனா%. அணி வததனா%.. அகமணி ேமனா. கிேரகதி'1 இனமான ஒ ெமாழிைய= ேபசி ெகா2+த ேமைலயாசிய ஆ.ய வ1=பா இதியாவி'13 1 -னேர." உதிராக அணிவதா* கிைட1 பல-க3: பல-க3: சாமியாகைள= ப'றி ஒ அைடயாள கா9. ேபா . நா9.ேநா1க. அ1 எ-பேத த.த* ேதா-றிய இய'ைகயான ெபய. நா9+ேலேய ேதா-றி வளBசியைட வி9ட bய தமிR மதமாதலா%. பி- பிராகிதராF மாறியதனா%. -->த (ப ) அக = பத சிவ மணி. அக எ-றான. அ 'அ' எ-L ெபைம= ெபா9 பி-ெனா9.களி* விைளயாைமயா%. உதிரா9ச. காலெதா9. சிவ ெநறி 1ம. ைசவ1. தமிழ இதியா ) பரவி வட இதிய தமிழ - திராவிடராF.ய சிவ சி-னMக3 T-றி* ஒ-. அகமணிையB சிவனிய 1ம.= ெப'. திைவெத). ம'றைவ திநீ. தமிR ைற=ப+ 2மணி எ-பேத அ=ெபய= ெபாளா.

ைமயாகG வாழB ெச>F.=ப. அதி உயத இரத அ)த ஆகியவ'ைற க9. "காவிB ச9ைட". 1றி=பி9ட ைறயி*. இ5Gலக=ேப.உ3 ஒளிைய இ ேமேலாMகB ெச>கிற. உதிராக அதLைடய உயி. மன அ)த.. ேவ+ைகயாகG. நாகcகதி'காக அணிகிற விஷயமி*ைல.பைதF அைமதியாகG ஒ'.ேபா-ற ப*ேவ. மவ விதி ைறகைளேக'ப ."ெந'றியி* ப9ைட".. த-ைம1 ெபய ேபான. க1வா. காகா> வலி=.த உதG. இ ) 1. ஆகியவ'ைற அைடவதி* உதிராக உதGகி-ற. எMெக*லா உதிராக வணMக= ப.யைம. இ ெப. அபாயகரமான ேநா>கைள 1ண=ப. Oய அ-ைபF ேமப..கி-ற. "க)தி* ெகா9ைட" எ-.கி-ேறா அMெக*லா திமக3 உைறகிறா3. சில சமயMகளி* விைனயாகG ெசா*வ2.த வ*ல. வி2Xலக=ேப. உதிராகைத அணிவதா* ஒவ அகால மரணதிலி த=பலா. அணிேவா. இ ெவ.ய* மவ= (Biomedical) ப2க01. உதிராக 12டலினிைய (ஆதம இ-ப ைன) எ)=வதி* ைண . உதிராக ஓ ஆHவமான Tலிைக= ெபா3 எ-ப ஆரா>Bசியாளகளா* ஒ= ெகா3ள=ப9ட ஒ விஷயமா1. உதிராக Oய ஆ'றைலF.

மன ஊகைதF.கிற.ேத ஒ க. ேபா எ*லா OகMகைளF அLபவி=ப.ைச= ப.யனா* ஆள=ப. இவ ேவ2.யாக க2டறிவத'1. எனிL ப'ற'றவரா> இ=ப. . ஒ க உதிராக.. ஒ5ெவா கதி'1 ஒ5ெவா பலஉ2.ஓ நமBசிவாய. இ அணிேவா1 மன அைமதிையF.. கைத= ெபா. இ க எ-.இ bய உணைவ (Pure consciousness) 1றிகிற.கிற. 38 வைகயான உதிராகதி*. அணிபவ1= ேபாக ேமா9ச கி9. இவ ராஜா ஜனக ேபா-. இத உதிராக ஏைனய எ*லா கMகைளFைடய உதிராகMக01 அரசனாைகயா*. ேநா>கைளB ச. க.வத'1 உதGவதா* மவக01 இ மிகG உகததா1. வ. மதிர .ைகயாள=ப9டா* இ மிகG நBOத-ைம வா>த 2கைளF Aட 1ண=ப. வாRவ.ைவ சிகிBைசயி* ெவ'றி ெப. ஓ ஹc நமஹ ஒ கைடய உதிராக E. ஒ க. 21 வைக மிக பிரசித.த=ப. அ. தி AைமF அளிகிற..

க. மதிர . ஒைம த-ைமைய நிைல ெபறB ெச>வ இததனித-ைமயா1. எ*லா= ெபா9கைளF உ2ட பி-ன தீ b>ைமயாக இ=ப ேபா* T-.e ெகௗ. கணவ--மைனவி. T-. ெப'ேறா-1ழைதக3. இத ஒ'. ேதவி பாவதிF (சதி) இைணத உவமான அத நாc வரைர 1றிகிற.ப9. ஓ நமஹ இ கைடய உதிராகைத ஆ0 ேகா3 சதிர-. ந2பகளிைடேய உ3ள ெதாடைப 1றிகலா.ைம 1-சிய-.இர2. க.ஓ கிள ீ நமஹ இத க3ள உதிராகைத ஆ0 ேகா3 ெச5வா>.ைம' (unity) உணைவ அளி1. க உதிரக தாRG மன=பா-ைம (Inferiority Complex) . க3ள உதிராகைத அணியவ அ3 கி9+ய ேபா. தன வாRைகயி* பாவMகளி*. மதிர .களிலி வி. க. தவ. இத T-. (மாெதா பாக-) இத உதிராக அணிேவா1 'ஒ'.சிவL. இ பகவா. க. சMகராய நமஹ. bய நிைலைய அைடகி-றா.இ தீகடGைள 1றிகிற.

1றியீடான சிவைன 1றி1.ைகயாளக3 ஆகிேயா1 ந'பயஅளிக வ*ல. அணிேவா1 அ3 கிைடத ேபா ஆக சதி கி9.கிற.ஓ ஹc நமஹ ஐ கMக0ைடய உதிராகதி. அறிவியலாளக3. இ ஒவ. மாணவக3. ஞாபகசதி. க. எ)தாளக3.ஓ ஹc நமஹ இத நா-1 க3ள உதிராகைத ஆ0 ேகா3 த-.இரத அ)த.. இதய ேநா>க3 ஆகியவ'ைற க2காணிகிற. இத ஐ கைடய உதிராக மாைல அணிேதா1 உட* நல. Aத மதி தி சாய ஆகியவ'ைற ேமப. நா-க உதிராகMக3 T-றிைன வல ைகயி* க9+னா* அவ . இ பிரமைன 1றிகிற.பவக01 உகததா1.கிற. மதிர . பதி. ஐ க. அைமதி ஆகியன கி9.. இ மMகளகரதி. இத .உ3ளாத பய (Subjective fear) 1'ற உணG (Guilt) மனBேசாG ேபா-றவ'றா* -ப=ப. நா-1 க மதிரம .ஆ0 ேகா3 வியாழ-.யா எதி நி'க +யா.

அட. இ ேதவி திமகைள 1றி1. உட* ெதாடபான -பMக3.பிற=..ஓ மஹா ல9சிைய நமஹ ஓஅ ஹீ நமக இத ஏ) க உதிராகைத ஆ0 ேகா3 சனி. இத மாைலைய அணிேவாைடய மன அைமதியாக இ1. ேமலாளக3. க மதிர - வாமி காதிேகயாய நமஹ இத ஆ. நிதி ெதா*ைலக3.ைகயாளக3.இைத அணிபவக01 அகால மரண ஏ'படா எ-பதி* சேதக ஏGமி*ைல. மன -பMக3 ஆகியவ'றா* வத . பதி. ஆ.. நிவாகிக3. திடமான மன ஆகியைவ அள=ப. வணிகக3.இர2டாவ மகனான காதிேகய கடGைள 1றி1. ேமப. இத உதிராக சிவனி. இைத அணிேவா1 ந*ல உட* நல அ3 பாலிக=ப.த=ப9ட தி.உதிராக மாைலைய ஜப ெச>வத'1 பய-ப. ஆகிேயா1 உகத.வ. க உதிராக.=கைள ஆ3கிற. இ ஒவ. இைத அணி ேவ2+ேயா1 அறிG. க உதிராகைத ஆ0 ேகா3 ெவ3ளி. இத ஆ. ஏ) க மதிர . மனதி9ப..

மனைதF. பணி ஆகியவ'றி* -ேன'ற ஏ'ப. இ ேதவி ைகைய (சதி) 1றிகிற. சிதிக3 (Siddhies) ஆகிய எ*லா= ேப. இைத அணி வணM1பவக01 அ-ைன கடG3 ெவ'றிகரமான .நவ காைய நமஹ.. எ9. ஓ ஹc ஹு நமஹ இத ஒ-ப க உதிராகைத ஆ0 ேகா3 ேக.களி.ஆ0 ேகா3 இரா1.கைளF அளி1. இ பகவா. க மதிர . இைத அணிேவா.எதி.வடஅவ மகிRவாக கழிக +கிற.க3 அழி ேபாவாக3. இத ஏ) க உதிராகைத ஒவ அணிவதா* அவ1 வணிக.கேணசைர 1றிகிற.. அணிேவா1 . கைடய உதிராகதி. ேநாகMகைளF இத உதிராக மா'றி வி. அதாவ இவக3 எதி.ஒ ஹீ நமஹ.. இ ய'சிகளி% தைடகைள நீகி ெவ'றிைய தகிற. ஓ கேணஷாய நமஹ இத எ9. ஒ-ப க மதிர .திக3 (Riddhis).'றி=ேபா இத உதிராகைத அணித* ேவ2.

அLமாைன 1றி1. ஒ ஹc g நமஹ இ பகவா.. ப அவதாரMகளி% ெச*வா1 இத= பக உதிராகதி* உ2..உட%1 இ ேகடய ேபா* ெசய*ப9. ஒவ. ப திைசகளின. ெவ'றி ஆகியனவ'ைற அ0. எ*லா தீய சதிகைளF விர9.வைத இ த.மி*ைல. அBசமி-ைம ஆகியவ'ைற அளி=பா3. ப க மதிர .கிற. e ைவணைவ நமஹ. ெசய* திற. ணிG3ள வாRைக. ேகா3களினா* ஏ'ப. இ வணMகி ேவ2+ேயா1 அறிG.வாRைகைய வாRவத'1 அதிக சதி.ப பரபைர பரபைரயாகB ெசழி='. எ*லாவ'றி'1 ேமலாக. தீய பல-கைளF இ சாத=ப.ஒ e திர நமஹ... ஆ'ற*.e நாராணாய நமஹ. இைத அணிேவா அBசம'றவராக . ேநைமயான நீதி ஆ'ற* மிக ெசா*லா9சி. ஒ-.1. விபதினா* மரண ஏ'ப. பதிேனா க மதிர . வா). ஓ mc நமஹ இத ப க3ள உதிராகதி'1 ஆ0 ேகா3 எ-. இைத அணி வணM1ேவாக0ைடய 1.

பிறைர ஆ9சி ெச> வவ. நிவாகிக3 ேபா-ேறா1 உகத.யனி1ணMகைளF ெப. இ1ணMகளா* ஒவ எ-. அட. பிரகாசி1 ஒளிFடL..Eயாய நமஹ ஓ ேரா. ப-னிர2.அடமா சிதிகைளF இ அளிக வ*ல. பலட-.ஆவா. அரசிய*வாதிக3. இைத அணிேவா அளவ'ற நிவாக திறைன= ெப. தியானதி'1 இ உதG. க மதிர . மகிRBசி அைடத காமகடG3.ேfா2 ரG2 நமஹ இ E. இ வியகதக வைகயி* பயனளிக வ*ல.க3. மா9சிைம ஆகியவ'ைற அளி=பட.ஓ ஹc நமஹ இ இதிரைன 1றி1.வ. பதி-T-.E. க உதிராக மதி. க மதிர .விபதக எ*லா OகMகைளF இ அளி1. . வணிகக3. ெச*வ. ெதா) ேவ2+யவக01 மனித.வ. அட. இத= ப-னிர2. ஆ9சியாளக3. இைத அணிேவாைர காமகடG3 விவ.ய கடGைள 1றி1.உலக ஆைசக3 அைன இ நிைறேவ'.

வழி ) 1.அைள= ெப. கவைலக3 எ*லாவ'ைறF கட விட +கிற.கிற. இைத அணிேவா இடக3.த +Gகளி* ஒ ேபா ேதா*வியைடவதி*ைல.ேம%.ப+F அறிGைர AறிF3ளன. வைர உ3ள கMக3. -பMக3.உ2.பதி'1 ெசழி=ைப ெகா.கி-றன. . இத உதிராக அணிேவாைடய ஆறாவ லைன விழிகB ெச>கிற.ஓ நமஹ சிவாய இத= பதினா-1 கைடய உதிராகேம அதி உயத விைல மதி=ப'ற ெத>வக ீ மணியா1..வா. அணிேவா1= பாகா=ைபF எ*லாB ெச*வMகைளF இ ெகா. ப2ைடய கால னிவக3 இத உதிராக மணிகைள Hைஜ ேமைடயி* ைவ1ப+F அத. இ=ப+ ஒ5ெவா கதி'1 ஒ5ெவா பல. இைத அணிேவா தா எ.A9+ேய அறிகி-றா. பதினா-1 க மதிர . கMக3.அணிேவா1 உலக ஆைசக3 எ*லாவ'ைறF நிைறேவ'. அதனா* அவ எதிகால நிகRGகைள . பதிைன த* இபெதா-. அேவ ேதவ மணிFமா1. பகவாஉதிரனி.

எனேவ இத உதிராக 1. உதிராகைத 3. சMக உதிராகைத ஒவ வழி=ப. 54. சMக. -ப. இடதி* ைவ ெதா) வதா* அவ1 ஏ'ப. ேவதைன. எ2ணிைகயி* வைளயமாக ேகா அணிவ. மதிர . வத ீ த. ைகயி* அணிF உதிராக அM1பMச ேபா* ெசய*ப9. சMக.கிற. த'ற மதிரதா* ' ெசவிெயா-. உலகிய* தைடக3 எ*லா அழிகி-றன.ஓ ெகள. 6.பதி* அைமதிF மகிRBசிF ேமேலாM1கி-றன.கி-றன. 1. க2டதி* அேகார மதிரதா* 32 த. 4. சிரசி* ஆ.க. சMக என அைழக= ப. க)தி*. . ெகௗ.கி-ற.க. த.க. 5. இ சிவL பாவதிF ேசத உவானதாக ெகா3ள= ப. சMகராய நமஹ இய*பாகேவ ஒ-றாக இைணத இ உதிராகMக3 ெகௗ. 108 எ-ற கணகி* இ1. க)தி* அணிF மாைலக3 27.பதி* அைமதிF Oக விளMக ைவ1 சிறத ெபாளாக கத=ப.ெகௗ. பய. மதிர எ2X : " ஈசான மதிரதா* சிைகயி* நா'ப.அளி1. இ கணவL மைனவிF ஒவைர ஒவ அறி ெகா3ள உதGகிற.1 ஆ.

[பிறவாைம ெப. இலைத கனிஅளG3ள மதிம . " உதமேம மலக தி-கனிெகா= பானக2+ . ெந*லிகனி அளG3ள மணி உதமமான . பிரசாத மதிரதா* -ைக1 8 மாபி* மாைலயாக 108 மணிகைள அணிதி. Aற= ெப'. இதைன= பி-வ ெவ2பா . மதர 12 அணிக. இ ெச>வா கG9 கா.வ] மணி அளG: அளG: ெபபா% இ=ேபா பல மிகB சிறிய அளGைடய மணிகைளேய விபி= HXகிறாக3. எனிL உதிராக விசி9ட எ-L Zலி* எத அளG உதிராக மணி சிற=ைடய எ-.உரதி* [மாபி*] 49 அணிக. கடைல அளGைடய அதம. " .க. ேதா3களி* 16 அணிக . மதிம மா1 இலைத வ-கனிெகா= இதல3 நீசN சணவி திைண ெய-ன ேவநிைனக . பாசவித பா'ற நிைன= பா.3ள.

மதிைமந.ய மணிக3: மணிக3: இர2.T-.க க2+ெசப மாைல கிைசயா இர2.ஒ-.. அனாகிைக.க9ைட விர*.. விர*. கைடய ெசபமாைல1 உ.டேன பக பதி. வித2.ட. க ப)ைடய . கனிைடயா* இர9ைசைணF . ம'றைன உதம. ெசப1. மதிைமயா* ெபா9ேப. பாட*: இர2. தBசனி. ப க பதி-T-. விர*. அனாமிைகயா* சாதிF.ேமாதிர விர* .ய ெசபமாைல1. இைசயா .இர2. கனிைட.ெசபமாைல1..O2. [அM1ட. ப) . ம'றைன உதம மாெம-. கைடய T-. . தBசனியா* ச நாச.ண. இதைன A.] ெசபி1 ஒலி: ஒலி: ெசபி1Mகா* மானத மத ஒலி என T-.ஆ3கா9+ விர*.ய அ-.ய விர*: விர*: அM1டதினா* ேமா9ச.

 வழி-.( திவா..ெவளியீ. 108 ெசபித* அதம "வல கரதி* ஜப மாைல ெகா2. அதி'பாதி மதிம.ணியா* மைற ெகா3க.க ேவ2. இழிெதாழிலேர ஒலி உBச. எ2ண ேவ2. . 1008 ெசபித* உதம..மானதமாக உBசி=ப உதம .=ப. ைறேய நீரா9+. ீ ஜபமாைல க2ணி* ஒ'றி ெகா2. ீ 1ைறவற -ேபா* ேகாைவயாகி. மத தி சிதி1.ைற ஆதீன 1954.. ந-ன ீரா9+. உதிராக அணிதவைர பணிவ சிவ 2ணிய.வ. ேம'க2டபைவகைள Aறியைவ சிதபர மைறயான சபத பா+ அளிய 'உதிராக விசி9ட " எ-L ெவ2பா Zலி* க2டனவா1. ெசபமாைல அ. ெபா: ெபா: சிவபத1 உதிராக தான ெச>வ சிற=ைடய. 108 ைற காயதி. ெசபி1 கால உதிராக மாைல ைகதவறி கீ ேழ வழி-.) . தன 1G அதைன கா2ட* Aடா" எ-ப விதி.. அேகார ஒ Z. உBச. மானத தி1 ஏ .

காNசி ரதி* ைகலாச நாத ேகாயிைல க9+யவ. இதைன அவக3 இய'ெபயரா% சிற== ெபயகளாL அறியவ.எ-.மகா பலிரதி* 'கேணச' ேகாவி* எ-ற சிவாலாயைத அைமதவ-. உைடயவக3.ப T-. ஆறாவ OேலாகMகளி* அ5வரச. தி=ப. ஜைட. திநாGகரசரா* ைசவ சாதவனாகிய மேகதிர.இராசசிம. அைவ அரசL1 சிவL1 ெபா3 ெபா வ2ண சிேலைடயாக உ3ள.உதிராக மணிகளாலான சிவலிMகைத தைல+யாக அணிதவ.அ.ெபா3 "ைம " எ-ப உதிராக. காNசி1 அ2ைமயி* Aர எ-ற ஊ. . அறிய . த. அதி* இர2டாவ.இத T-ைறேய உ2ைம= ெபா3 என மதி வாRதவ Tதி நாயனா. வாதாபி ெகா2ட தலா நரசிம வம-.மக-. ப*லவ அரசகளி* ெபபாேலா ைசவ சமயB சா ப'.* வியாவிநீத ப*லேவOவரகித எ-ற சிவாலயைத க9+னா-. நாய-மாகo3 ஒவ Tதி நாயனா.தைதயாகிய பரேமOவரவம. அவைரB Oதர திெதா2ட ெதாைகயி* " ைமயா* உலகா2ட Tதி1 அ+ேய. திநீ." எ-.எ-L ப*லவ அரசனி. இேகாவிலி* பதிெனா வடெமாழிB OேலாMகக3 க* ெவ9+* இகிற.

* HMேகாயிலி* " விதான" அைமதிததாக திநாGகரச A.ஆ0ைமைய மா'றG. இM1 க2ட உதிராக மணியாகG இகலா ஆகேவ கவைறயி* சிவலிMக திேமனி1 ேம* உBசியி* அைமய ேவ2. கஹா ரா> தைலைமயிலான அறிவியலாளகளி.வனதி* டாட.3 திவ2ணாமைலயி* அணாசேலOவர காணலா.வ.Oவாமிக3 பல சிவ தலMகளி* அைமக உதவினா. அ=ப+ அைமதவ'.ஆ>வி'1= பி-னேர உதிராக கRெப'ற. அவ1 ேநரான ந-ேநா1 உ2டாகG வ*ல பலேவ. உதிராகதி.தித ேபா. உதிராகதிஆ'ற* பல காலமாக மக01 ெத.வ 'உதிராக விதான' இைத உணத தி=பனதா3 மட eகாசி வாசி நதி தபிரா. இவக3 உயி ேவதியிய* ைற .இ ேம% பிரப*ய அைடத. ெபபாலான தலMகளி* ப9டாைடயா* அைமக= ெப'றி1 திவா. கவைறயி* சிவலிMக திேமனி1 ேம* உBசியி* ேம'க9+ இ=ப காணலா.வகிற.ஆ'ற* மிக ப2க3 உதிராக மணிக01 உ2..பி'ப1தியி* தா. உதிராக ப'றிய அறிவிய* +Gக3 ஒவ. இதியாவி%3ள வாரணாசி= ப*கைல கழகதி%3ள ெதாழி*g9ப நி. எ2பகளி.. ஆ'ற* மிக ப2க3 உதிராக மணிக01 உ2.. 1றி=பாக.

ஒ 1றி=பி9ட வைக மி. ஒ 1றி=பி9ட கைதFைடய உதிராகைதேயா அ-ேற* ஒ ெதா1தி கMக3 ெகா2ட உதிராக மணிகைளேயா அணிேவா1. ேம% இத ஆ>வாளக3. உதிராக மணிகைள அணிவதா* இதய+= க9.மனேநா> மவ ைற (Psychiatry) ெபா மவ ைற. உளவிய* ைற ஆகிய ைறக0ட.+=க3 (Transformation in the personality) வாRைகைய ேநா1 த-ைம.ஆ'றைல அறிவிய* ேநாகி* நி.இைண உதிராக 1றி ஆ>G ேம'ெகா2டாக3.எ2ணிைக ெபா. அைமF. ெச> கா9ட இவக01 +த. அத. ேம'Aறிய ஆ'ற*க3 உதிராகதி.=ப.வழியாக Tைள1B ெச*% இரத அளG சம சீ ராக=ப.கிற எ-பைதF நி.(Bio-chemistry) மி. தா க2ட +Gகைள மீ 2.ஆவ. உயத மன அ)த Aத மன1விG ஆகியைவ . இவக3 உதிராகதி.வியட-.த=ப9. மனதி9ப ஆகியன மா'ற ெப.. உதிராகதி'1. த-ைம (Pargmagnetic) அXக நிைல மி-பா>G3ள த-ைம (Inductive) ஆகியன உ3ளன எ-பைத இவக3 நிைல நி.ெதாழி* g9பதி.வின.வின. சதி மிக மி-காத= ப2க3 (Electromagnetic) காத ைனகளா* ஈக=ப. த.கி-றன.க=க3 அ*ல கMக3 ேம'பர=பி%3ள ப1=களி.

ஒவ1 ஏ'ப; ேபா, Tைள1 Tைளயிலி இரத
ஓ9ட பீறி9; ெச*வ ேநாக தக. இத மணிகளிைணFட- ஒவைகB சாத ஒ க1விG, Aத 1விG
ஆகியவ'ைற எளிதி* ெபற+கிற.

அட- உதிராக அணிேவா1 1றி=பிடதக அளG
மனதிடைதF, உ3ளாத பலைதF அளி=பதாக க2;
ெகா3ள=ப9;3ள. ெபா= பய-பா9+'கான உதிராக
மணிகைளவிட, ஒ-றிலி இபெதா கMக3 வைர
உ3ள அதிக ஆ'ற%3ள உதிராக மணிக02;. இைவ
ஒ5ெவா-, நம மனைதF, நைமB O'றிF3ள
ஆகHவமான சதிகைளF ஒ நிைல=ப;தி, ெசழி=,
ஆக, உ30ணG திற-, எதிகால நிகRGக3 1றி
ஆ>த*, பாலின ஒதிைசG ேபா-ற சிற== ப2கைள
அளிகி-றன. உ,தியாக, உதிராகMக3 நா இ-L
திறபடB ெசயலா'றG, இ-L ெவ'றி காX
வாRைகைய வாழG உதGகி-ற வியத1 மணிகளா1.

உதிராக மணிக3 அணிபவக01 மன அ)த
1ைற3ளைதF அவக3 க2டன. இ5வா, மன அ)த
நிைல 1ைறவ, ெதாடBசியாகB சாத=ப; மகைள
அதிக அளவி* உ9ெகா3வதா* ம9;ேம ெச>ய +3ள.
உதிராக மணிக3 ஆக=Hவமான அதிவைலகைள ெவளி

ெகாண ஒவ1 உடலி% மனதி%3ள எதிமைற
உணGகைள ெவளிேய',கி-றன.

இத ஆ>வாளகளா* நர மா'றிக3 (Neuro Transmiters)
ெடாபைம- (Dopamine), ெசெறா.- (Serotinin), ேபா-ற
ெசய*பா;களி* உதிராக மணிகைள அணிவதா* ஏ'ப;
தாகMகைளF நிைலநா9ட +த. இதைகய
தாகMகளினா* ஒவர ஆ0ைமயி% மன=பாMகி%
ஆகHவமான மா'றMக3 நிகRகி-றன. உதிராகைத
அணிேவா, தம1 ஏ'ப; ஏைனய ந-ைமக0ட-,
அவக0ைடய மன அ)த நிைல எதிபாராத அளG
1ைறதி=பைதF க2டன. இதைகய மன அ)த
நிைல1ைறG, இவைர சாத=ப; மகைள அதிக
அளவி* ெதாட உ9ெகா3வதா* ெபற=ப9;3ள ம9;ேம
உதிராக மணிக3, ஆகHவமான அதிவைலகைள
ெவளிெகாண ஒவ1 உடலி%, மனதி%3ள
எதிமைற உணGகைள ெவளிேய',கி-றன. உதிராக
மணிக3 ஒவைர 'அ*பா மன நிைல1' (Alpha state of mind)
இ9;B ெச*கி-றன.

ேயாகிக3 வியத1 வைகயி*, மனைத க9;=ப;த
A+யவகளாக இதிகி-றன. அதாவ உடலி*
த-ைன=ட- A+ய ெசய*க3, த-ைன=ப',B ெச>F
ெசய*க3 இர2ைடF, 1றி=பாக உதிராக மணிகைள=

பய-ப;தி க9;=ப;த A+யவகளாக இதன. இவக3,
உடலி- பாகா=பி'1 எத வித ணிக0 அணியாமேலேய
இமாலய மைலயி- க;M1ளிைர தாMகினாக3. இவக3
தம உடலி%3ள ெவ=பைத ெவளி ெகாண ேபா அைத
க9;=ப;தி அத- வழி 1ளிைர தாMகினாக3. இ
சாதாரணமாக ெச>யதக ெசய* அ*ல.

உதிராக மணிக01B சில விளக +யாத, ஆனா*
வியகதக மி-காத= ப2க0, ஊசி அ;த ைற=
ப2க0 [Acupressure] உ2; எ-பைத= ஆ>வாளக3 எ;
கா9+F3ளாக3. க)ைதB O'றி உதிராகைத
அணிவதா*, அ இரதB O'ேறா9டைத க9;=ப;வடநம1 உகததாகG ஆகிற. நம இதய +=கைள
க9;=ப;வதா* சாதியமாகிற.

உடலி* அ*ல மனதி* அசாதாரண நிைலேயா அ-ேற*
ஏதாவ ேநாேயா இதா* அவ'ைறB O9+ கா9; இரதB
O'ேறா9ட விளM1கிற. எ;தகா9டாக ஒவ உயத
மன அ)த நிைலையேயா அ-ேற* உ,= உ,=களி*
சீ ேக9ைடேயா உண ேநரதி* அவைடய இரதB
O'ேறா9ட வத

அதிகமாகிற.இத'1 மாறாக இரதB
O'ேறா9டைத க9;=ப;வதா* அவைடய மன அ)த
நிைல 1ைறகிற. ேசாமைடேசச- (Somatisation) அதாவ சீ ர'ற
Oவாச இரதB O'ேறா9ட க9;=ப;த=ப9டGட-

அத'கான காரணி அத- கியவைத இழ வி;கிற.
இத அ+ப=ைட விதிைறைய ெகா2ேட எ*லா ைசேகா
பாமேகாெலாஜி- (Psycho pharmacological) மக0
ெசய*ப;கி-ற-. இரதB O'ேறா9ட சாதாரண நிைல1
வத, ஒவ1 மனெதளிG ஏ'ப;வட-, உட*
மன ஆகிய இர2+- ெசய*பா;களி% Aத ேநா1
உ2டாகி-ற.

உதிராக நம1, உடலி* இேலசாக இ1 உணைவF
சாதைத அளிகிற. அட- அ நம ஒ9; ெமாத
நலைதF திறைனF ேமப;கிற. உதிராக
மணிகைள அணிவதா* ம9; ஏ'ப; வியத1
விைளGகைள க2ட பல, இமணிக3 ெத>வகமானைவ

இைறவனா* அL=ப=ப9டைவ என கதி அவ'ைற
வணMகின.

உ2ைமயான உதிராக மணிகைள அணித
ஆயிரகணகா- மக3, அைவ தம1 இரத அ)த,
மனBேசாG, ம', நர ேகாளா, உ9ப9ட மனடெதாடபான ெதா*ைலக3 ஆகியவ'றிலி 1றி=பிடதக
நிவாரன கிைடததாக அறிகிறாக3. அைத அணிேவா1
த-னபிைக, உ3ளாத பல (Inner Strength) இர2ைடF
1றி=பிடதக அளவி* ேமேலாMகB ெச>வதாக க2;பி+க=
ப9;3ள.

தீைம ப'றி ஆ> ேநா1 திற-. நம மனைதF.சிற=த-ைம எ-ன? எ-ன ஆசியக3 மர வழியாக உதிராகைத= பய-ப.ேயாகிக0 றவிக0 உதிராகைத ெவ. உதிராக அணிய விதிைறக3 / நியம ஏ உ3ளதா? உ3ளதா ..தி வ3ளன. 1றி=பிடதக மன அடகட. ஆசியாவி. இைவ ஒ5ெவா-.தி.நீ2ட ேநர தியான ெச>F ஒ க1விF ஏ'ப9டைத க2டன.சாதாரண பய-பா9+%3ள உதிராக மணிகைள விட.(Inductivity) எதிகாலதி* வரA+ய ந-ைம. அவ'ைறB ெசழி= (Prosperity) பைட1 ஆ'ற* (Creativity) உ30ணG திற. பாலின ஒதிைசG ேபா-றைவ ெசய*படG. நைமB O'றிF3ள ஆக=Hவமான சதிகைளF ேந=ப. உதிராக மணிக3 1றித சில ேக3விக0 பதி*க0 உதிராக மணிகளி. ேம% ெவ'றிF3ள வாRைகைய நா வாழG உதGகி-றன. த* இபெதா உதிராக மணிக0 உ2. அவக01 வியத1 ைறயி* அதிக அளG சாதிF.மேன அணிவதா* ம9.. மிகB சதி வா>த ஒ-.

பவக01 உகததாக அைமகிற. இதைகய மேனாநிைல தியான ெச>வத'1.A+ய ெதாழி* .. ந*ல உதிராக மணிகைள இவக3 Tல Hைஜ ெச> அணிவதனா*.க0 உ2. இத உதிராகதிைன ஒ 1 Tல அ*ல சா-ேறாக3 Tல ெப. Aத ேநா1. க=ைடய மணிக3 மனிதLைடய ஆ0ைமையF. ஒ-. க=க3 த* =பெத9.வத'1 மிக இ-றியைமயாத ப2களா1.அவ'றி1 சில சிற== பய-பா.உதிராக அணிேவா சில நியமMகைள ேம'ெகா3ள ேவ2. ஒ க 1விF. Aத ேநா1ேம எத ைறயி% ெவ'றியீ9. க=3ள வைர உதிராக மணிக3 மிக அ.க0ட. மன அைமதி. ஒவ1 சாதி. க=3ள மணிக0 கிைடகி-றன. இபதிர2. த* =பெத9. இ-ைறய உலகி* மன ெதாடபான ெசய*பா.தாகேவ கிைடகி-றன.. அட. இத= ப*ேவ. இத உதிராக மணிக3 மிகG ஆ'ற* வா>தைவ. .கி-றன. மனநிைலF ஆகHவமான வழியி* மா'.கி-றன. ஒக 1விG ஆகியன கி9.வ சிற=பா1.

. எ9. வய19ப9டவகளா* எ*லா மணிகைளF அணிய +யா. உைரயா. இ5வா.உதிராக மணிக3 அைன மனித 1லதிபய-பா9+'காகேவ உ3ளன. ப2பா.. சமய= பி-னணி 1றித எதவித=பா1 பா. ஆமா அைனைதF மீ 2. இத உதிராக மணிக3 நம மன..=ப9ட கMகைளFைடய மணிகைள ஒ-றாகB ேச அணியலாமா அணியலாமா? மா ப*ேவ. ேபBசி* இனிைம ேவ2. எ*ேலா உதிராகைத உதிராகைத அணியலாமா? அணியலாமா அணியலா. நில. மைவ ஒழித* ேவ2. இன. ேவ. வய.. ெத>வகமானைவF ீ Aட. இமணிக3 இய'ைக1கத ஆ'ற%ட-. ேச அணிபவ1 ேவ. இதனா* உணவி* ஊைன தவிதிட ேவ2. 1றி=பி9ட எ2X3ள க=கைளFைடய மணிகளினா* ெச>ய=ப9டைத Aட அணியலா..தனி=ப9ட ஆ'றைல ஒேர ேநரதி* உணர +F. இளைம ெபறB ெச>F.ப9ட மணிகளி.வதி*.மி-றி எ*ேலா இைத அணியலா. உட*. ஒவ. பா*. கMகைளFைடய மணிகைள ஒ-றாகB ேச அணியலா.

இைவ 1றி அதிக கவைல=பட ேவ2டா.உவ. ேம. இவ'ைற நபகமான இடதி* நபிைகயான ந2ப Tல ெப. இேலசாக அதி சதிFைடய.ப3ள ேகா.தாகைத ஒவ உண ெகா3ள எதைன நா9க3 நா9க3 ஆ1? ஆ1 ஒவ தன உ3ளMைகயி* உதிராகைத= பி+த மாதிரதிேலேய அதLைடய 1றி=பிடதக தாகைத உணர +F எ-ப ெவளி=பைட. இத உதிராக மணிக0ைடய மணிக0ைடய உ2ைம த-ைமைய எ5வா. இ அவரவ உட* மி-சதி ஆ'றைல= ெபா.உதிராகதி.கி-ற. சி. நீ.* மித1 மணிக3 ேபாலியானைவ எ-ற அ+=பைடயி* நிகR ேசாதைனக3 ச. ஒ ந*ல உதிராகதிைன நா எ5வா..த.கலா? ேதெத.க3 இைவெய*லா . ேதெத. ந-1 வைரய. மரதினா* ெச>ய=ப9. இ ஆ'றேலா. அளG ப'றி பல1 1ழ=ப ஏ'ப.வ சிறத வழியா1. மணி ேபா-ற அைம=க3.* TR1 மணிக3 உ2ைமயானைவ. ேசாதிகலா? ேசாதிகலா நீ.யானைவ அ*ல.க=ப9ட கMக3.* எளிதாக TRகிவி. உ3ேள ஈயைத அைட3ள மணிக3 Aட நீ.கலா உதிராகதி.

ெச>ய Aடாதைவ எ-..தா.யாைத. நம னித Z*களி-ப+ உதிராகைத எ=ேபா அணியலா.ந.இைத அணிய ேவ2. ம. எ-றி*ைல. பாக ேவ2. எ*ேலா உதிராகைத அணியலா.வி%3ள ைள1 அகி* ெவ+=க3 இ*லா இகி-றனவா எ-. சிறிய அளவி%3ள மணிக3 Aட மMகளகரமானைவக3. எGமி*ைல. ஒ 1. அ- ஆகிய ப2க0டஅணிய ேவ2..இய*பானதாக அைம3ளனவா எ-. உதிராகைத அணிய -ெனBச.ைக நடவ+ைகக3 எ-ன? எ-ன உதிராக அணிதி1 ேபா ெச>ய ேவ2+யைவ. உதிராக மணிக3 எ5வளG காலதி'1 இ1? இ1 எதைன ஆ2.. இவ'ைற ந-1 பாகா ைவ ெகா2டா* தைலைற தைலைறயாக Aட ைவ ெகா3ளலா. அட. அவ'ைற நபிைக.பதி* வாRபவக3 க) மாைலக3. இக3 ம9.க01 இைவ இகலா. மாைலக3 ஜபமாைலக3 உதிராக மணிக3 ஆகியவ'ைற மா'றி ெகா3ளலாமா? ெகா3ளலாமா . பாக ேவ2.

இ*ைல.. இவ'ைற ஒவ. உதிராகதி'1 அைத அணிபவ1 இைடேய ஒவைக உறG2.வாRவி. ஆனா*.தி1= பி- ம'றவ பய-ப.தலா. இ மிக அதரMகமான. இைத ேவேறாவடL பகி ெகா3ள Aடா. ..

திவிள1 தீப தீப விள1 ப2ைடய காலெதா9ேட தமிழகளிைடேய இ வகிற. அக* அ*ல தாழி.கிறாக3.கிற. 'காலதி* ஒ நாளி* ''விளகி. விள1 மMகளகரமான எ-பதா* அைட ெமாழியாக 'தி' எ-L ெசா*%ட. இைண3ளாக3.. ந ப2ைடய தமிழக3 ஒளியி.'திவிள1' எ-. வகிற. தி. த2. எ-.அ நம வாRவி%.வேத சிற=ைடய. தீப தலியன பல தவ g9பMகைள உ3ளடகி ெகா2+=பதாக நம ெப.ேயாக3 A. விளMகB ெச>வேத விள1 எ-கிறாக3 தமிழறிஞக3. இ=பைத கா9. அக*.3ள திவிள1. மைற=பைத நீகி மைறப9டைத மக01 கா9. வ9+* ீ எழி* .கிற. விள1 தமிழக01 நி'பB ெச*வMக03 ஒ-றாக திகRகிற.வேத விள1. எ2ெண>. தாRவி% நம சடM1களி%. ப2ைடய ைற=ப+ விளேக'.உயைவ அறி அதைன ந வாRேவா. நா3'' எ-L ெபயரா* எ*லா ேகாயி*களி% தீப ஏ'. விழாகளி% ெப பM1 ெப'.வேத விள1. விள1. பல அMகMகைள ெகா2.பத. திநா3 ெகா2டாட=ப9டதாக ெத. ெமா9.. விள1 எ-L ெசா* bய தனி தமிRB ெசா*. சிற=பாக Aற=ப.

கிைள விள1க3. b2டாமணி விள1க3. எழி% நிைறத விளைக இைறவைன கா9.. b1 விள1க3. ''ேசாதிேய'' Oடேர. ER ஒளி விளேக' எ-. தீவதிக3. ேதா-றின. ஆைகயா* கைல அச. Hைச விள1க3 எ-. இைறNOகிறாக3. கR பா+F3ளன. இைறவைன 'விறகி* தீயின-' எ-. அ9ேசாதி க'கால மாறி உேலாக கால அபிய ெச. எனேவ விள1 வழிபா.ய தவ g9பைத ல=ப.வ நம தமிழ மர.1 விள1 ஏ'றி வழிப. சவிள1க3. அறிைவ 1றிெகா2டதாக ஆ-ேறாக3 க2ட +. 'மைறய நி-. ''அ3 ஒளி விளMகிட ஆணவ ெமLேமா . உலகி* நிைற3ள அNஞானமாகிய இ9ைட அக'றி ெம>ஞானைத உண ஒ=ப'ற உய. 1 விள1க3. நிைல விள1க3. விளேக இைறவ-. ப2ைடய தமிழ ஒளிைய இைறவனாக க2டன. தீபல9Oமி விள1க3. திவிள1 கா இைள அக'றி இ-பகரமான ஒளிைய தகிற. இைறவனாகிய அ9ெபNேசாதி. வழிகா9+ எ-கிறாக3. பிதைள உேலாகMகளி* ைகவிள1க3. மகளிடதி%3ள அறிG ஒளிேய விள1.ளாமாமணிB ேசாதியா-' எ-.

ேவ ஒளித விளேக'' எ-.கிறா. அ9பாவி* வ3ளலா பா.மாமணிB ேசாதியா-" -எ-. சபதா ஒளி வள விளேக உல=பிலா ஒ-ேற .ெவளி ந.ஒளிைய.ஆளற எ-Lள ேதா'றிய விளேக -ற தவ .ெசலா நீகிந* இ-ற எ-L3 ேத'றிய விளேக மயலற வழியா வாRG ேம-ேம% இய%ற ெவ-Lள ேத'றிய விளாேக இ.ளா.பாலி' ப. விளகிைன= ப'றி நிைறய AறிF3ளாக3. இைறவனி.ேவ நா9+ய விளேக க ெவளி யைனM கதிெராளி விளMகிட உெவளி ந. ''b2டாவிளகி. நம இலகியMகளி* சா-ேறாக3.Oடரைணயா>'' -எ-ப OதரTதியிOதரTதியி. ெந>ேயா-'' '' மைறய நி-. ெவளி யைன மியெலாளி விளMகிட ந.ெமாழி ''ஞானB Oட விளகா> நி-றவ-'' '' விறகிற றீயின.

சிதாமணிF ''திMகைள= ேபா'.' O9. திமாளிைக ேதவ "அலகி* ேசாதிய. ஞாயி. ..எ-.எ-. பாவா> வாேனா தைலவி ம2ேணா த*வி .! காவி. திTதி -எ-.. ேபா'.! ஞாயி.! திMகைள= ேபா'. ேம வல தி.தலா-. ேசகிழா சிதாேதவி ெச)Mகைல நியம நதா விளேக.உணG ER கடதேதா உணேவ ெதளிவள பளிM1 திர3 மணி1-ேற சித9 திதி1 ேதேன '' .ேபா' ெபா'ேகா9.வா-" .அபல தா. நாட-றிகி.மணிேமகைலF ''Oட.! ெகாMகல தா ெச-னி 1ளி ெவ-1ைட ேபா-றிவMக Xல களிதலா-. ேபா'.

எ-. விளைக விள1 விள1ைடயாக3 விளகி. ந'றிைணF ''விளகிைன ஏ'றி ெவளினய அறிமிவிளகி. சில=பதிகார நீ மீ மிைச பல ெதாழ ேதா-றி ேயற விளMகிய Oட'' .-ேன ேவதைன மா.விள1 Gளகவ தாேம '' -எ-. பரவி இதா% சிற=பாக ெகா2டா+யவக3 ந தமிழக3. பா+F3ளாக3. 1ழ' பணைல மடைத பாதிேய பரேன பா* ெகா3 ெவ2ண'றா> ீ பMகய தயL மாலறியா நீதிேய ெச*வ தி=ெப ைறF3 நிைறமல 1த ேமவிய சீ . உலகெமM1 BOட வழிபா..எ-. '' ேசாதிேய Oடேர ERஒளி விளேக O. சில=பதிகார.

ப2ைட கால ெதா9ேட இ ஒ ெப .திTல திமதிர ப2ைட தமிழகதி*. கிண ெஜயதி.தைழதா* அதேவ எ-றளாேய '' -மணிவாசக மணிவாசக திவாசக '' உ3ள ெபM ேகாயி* ஊLட ஆலய வ3ள* பிரரனா1 வா> ேகார வாச* ெத3ள ெதளிதா1B சீ வ. ைத மாத தமிR மக3 ெபாMக* ப2+ைக ெகா2டா+ வதாக3.ஆத. பM1னி மாத பாரத=ேபா நைடெப'றதா* அமாததி* ந*ல கா. தீபாவளி Aட ெகா2டா+யதாக ெத.சிவலிMக க3ள= லைள காளா மனிவிளேக'' .இற வி9டதா* அமாதி* திமண ேபா-ற மMகளகரமான கா. ஆ+ மாததி* சிவபதனான ராவண.யMக3 எைதF ெச>யா.ய ெச>ய=ப. ேகா1லாடமி ேபா-ற ப2+ைககளி* எG ெகா2டாட=ப9டதாக ெத. ெகா2டாட=ப9.யவி*ைல. வ ராமநவமி.ஆதிேய ய+ேய. இ-.வதி*ைல.யவி*ைல.

 சிற=பாக தமிழக3 ெகா2டா+ வ ப2+ைக தீபதிநாளா1.ப2+ைகயாக மிளிகிற.பயத அறNெச> திMக3 ெச*Oட ெந. இ காதிைக தீப திநா3 எ-.ைச ேபா*' எ-. தீப நா அ-றாட காைலF . உைர Aற=ப.Mெகா+ ேபா* ' -எ-.. ஆ+ களிதி=பைத சMக Z'களி* சா-. .கிற. வகிற. ப2ைட தமிழக3 மைலB சிகரMகளி* விளேக'றி விழா ெகா2டா+ வி2. அ.வ. நமி* எதைன ேப1 தீப ஏ'ற ேவ2+ய ைறக3 ப'றிF.கிற. ' அ. ேகரளதி% ஆதிராவி% இதிநா3 இ-. ெகா2டா. உ2. ந'றிைண A.மீ . காதிைக நா3 ெபயரேல ெப'ற அறNெச>த'1.க=ப9ட விOபிேல ெச*கி-ற 'ஒளிையFைடய நீ2ட விள1களி.ய திMகளி* எ.மாைலF Hைச அைறயி* தீப ஏ'றி ஆ2டவைன வணM1கிேறா. களி ெகா2. ெகா2டாட=ப9.கிறாக3. தின தீப ஏ'.

பாவMகைள அக'றி. ேபா9. விளேக'ற ேவ2. கட. தி. எதிபாராத ெதா*ைலக0..ெம-றா* தாமைர த2.ெதா*ைலக3 வில1.திைசயி* உ3ள கைத ஒேபா ஏ'றAடா. த-ைம ெகா2டதா. 'பிறவியி. சவ மMகள. ெத.அைவ த பல-க3 ப'றிF ெத.பNOதி.. ேம'1 திைசயி* உ3ள கைத ம9.ைம ஏ'ப. ஏ'றினா* சேகாதரகளிைடேய ஒ'.ேவா வடதிைசயி* உ3ள கைத ஏ'ற ேவ2..ெச*வைத தக ைவ ெகா3ள ேவ2. தி.வைகக0 அைவ த பல-க3 தி.ேம ஏ'றினா* நைம ெதாட -பMக3 நீM1வட.. ெப ெச*வ ேவ2.F ? தீப ஏ'.களி. கட-க0 பாவMக0 A.ேபா கிழ1 திைசயி* உ3ள கைத ம9.யி*லாம* தீப ஏ? OகMகைள A9.மகளிைடேய ந-மதி= கிைட1. ..

)த' கடGளான கேணச= ெபமாL1 உகத இ.? ஏேதா இ1 எ2ைணைய ஊ'றி விள1 ஏ'.F? எத எ2ைணயி9டா% விள1 எ.உதவி ெபறG ேவ=ெப2ைண தீப உகத. எ2ைணயினா* பல-க3 ேநெரதிராகG வா>=க3 உ2.மைனவி உறG நல ெபறG.ேபா அதி* வி.Fட.த* எ-ப மிகG தவறான ஒ-. ெபறG மNச3 நிறMெகா2ட திய தி. கிரக ேதாஷMக3 விலகி Oக ெபற Oதமான பO ெந>யினா* தீப ஏ'ற ேவ2. நீ+த ஆF3 ெபறG ெவ3ெள1= ப9ைட தி. ேபா9. ெச>விைனக3 நீMகG. விளேக'ற ேவ2. தி.மழைல= ேபறி*ைலேய என ஏM1ேவா வாைழத2.. நல ேவ2+ நா விளேக'. கணவ.) அைளF ெபற . ம'றவகளி.யி* விளேக'ற ேவ2... தி. தபதிக3 மனெமா வாழG . ேபா9...Fதா-...எ2ைணயி9டா*தாேன தீப எ. அவரவக3 தMக3 1ல ெத>வதி. விளேக'ற ேவ2.மக=ேப.

பாமாயி* ேபா-றைவகைள ெகா2. ெச*வMக3 அைனைதF ெபற விேவா ேவ=ெப2ைண. எ3 எ2ைண (ந*ெல2ைண) தீப எ-. ெதா*ைலகைளF.ேம ஆ2டவL1 உகத.சி-னமா1.. கா9. கடைல எ2ைண.1 எ2ைண. மதிர சிதி ெபற ேவ2.. ஒளியி.வழி ெச>வ ஆமண1 எ2ைண தீப. இஇ%=ைப எ2ைண. க. ந*ெல2ைண. மனதி* ெதளிG. தீபேம'ற ேவ2. ெந>. கNOட1றி ேபா சாவியிசி-னமா1 எ-. Oடைர அக'. ெந> T-ைறF கல தீப ஏ'ற ேவ2. நவகிரகMகைள தி=தி ெச>யG ஏ'ற. ெவ2ைம ஒளி உணைவ அளி1 1றியா1.வ ெச*வைத அழி1 1றியா1 .. ேதMகா> எ2ைண ஆகிய ஐ எ2ைணகைளF கல விளேக'ற ேவ2. உ. ஒேபா விளேக'றேவ Aடா. மனகவைலையF. ெசNOட1றி ேபாகளதி. . பாவMகைளFேம ெபக வ*லைவ இத எ2ைணயி.தீபMக3.ேவா Oதமான ேதMகா> எ2ைண ெகா2.ேவா விளெக2ைண.கிற. இ%=ைப எ2ைண.சதிகைள எ.திF ஏ'பட ேவ2.

.

 ெகா3ளலாேம? க-: க-: 1 எ-றா* அழ1 எ-பாக3. ஆ. இத ெசா*%1 இளைம.க 1க-. ஒ5ெவா ெபய1 ஒ சில காரணMக3 இகிற. ஞான சதி இைவகைள 1றி1 எ-. இதைன ெபயக3 எ-. ஆதலா* க.யா சதி.மண நிைறத ெத>வத-ைமF.டL ேச 1 எ-றாயி'.இT-. இBசா சதி.கிற. மண. சரவண பவ-. ெம*லின. ேத. எதைனேயா ெபயக3 இகிற. நம13 பல ேக3விக3 எழலா. கடG3 த-ைம. ேவல-. 1நாத.மாறாத இளைமF. அழ1.உ எL உயிெர) ஒ5ெவா-. விசாக-. சரவண பவ- .எ-. அழியாத அழ1. 1மார-. எ=ப+ கL1 ம9.இதைன இதைன ெபயக3? ெபயக3 க கடG01 கத-. கி. ெதவி9டாத இனிைமF உைடயவ.கL1 ஏ. ெசா*கிறாக3.எ-.எ-. பல ெபா3க0 இகிற. 1ைறயாத ந. இைடயின. ெபா3 ெகா3ள=ப. ஒ சில ெபயக01 ம9.மாவ அத'கான காரணைத நா ெத.. வ*லின ெம> எ)க0ட.

ஞான.எ-றா* உதிதவஎ-கிற ெபாளி* மMகள. எ-. சிவதி'1. A.. பவ.எ-பைதேய இ உணகிற. பகர பாவ நீக வகர எ-றா* ஆ- இய'ைக 1ண எ-. சதி வபமாகG ேச விளM1கிறா.சதியிஅேதாக ேசத. வ எ-றா* சாவக. ைவராகிய.சிவ வபமாகG. ீ ஐ வய எ-பைவதா. சாவக.க சிவ ெபமாL13ள ஐ கMக0ட. அ9சரைதFைடயவ-.க எL ெபய வத. ச எ-றா* மMகள. A. க.கMகளானதா* ஆ. தி. அேகார. 1க- . ீ ந எ-றா* ேபா. ர எ-றா* ஒளி ெகாைட.ய. ணர எ-றா* நிவிடயம. ெபா3ப.வ. ரகர எ-றா* விஷய நீக. ஈசான எ-ற ஐ கMக3. ெசா*பவக0 உ2..எ-. சரவணபவஎ-றா* நாண* ERத ெபா>ைகயி* ேதா-றியவ-. வாமேதவ. ஆ.சரவணபவ எ-கிற ஆ.கMக3 எ-.ேதா-றியவ. ீ வர ீ ேபா-ற சிற=பிய*க0ட. சதிேயாஜத. அகர எ-றா* நியதி=தி.ஒளிெகாைட. கR.ய த'ட. சகர எ-றா* உ2ைம. வ.ஆ.அேதாக ேச ஆ.வாக3. இட.

வி* இ=ப. ஒ சில 1 எ-றா* அ. ெகா+யாகG இ=பைவ மயி%..அழி=பதா* 1மார.பவ-. ெபா3 ெசா*கிறாக3.எ-றா* நாச ெச>பவ.வ. மார. ஒ=ப'ற கைணைய 1றிகிற.எ-றா* ப9சியி. ெபா3. சாக--சNச. சிவL1 உைமயா01 ந. அ+யா மன ேகாவிலி* தMகி.எ-.எ-பாக3.எ-.=பவ. விசாக- விசாக. ெசா*கிறாக3.மனமாகிய 1ைகயி* இ=பவ-.ஆனா. தகராகாசதி* வசி=பவ-. ேசவ%. கL1 வாகனமாகG.ேம* சNச.எ-கிற ெபய ஏ'ப9ட. கத எ-றா* ேதா3 எ-ற அத உ2.மயி* ப9சிைய வாகனமாக ெகா2டவ-. .=.வி* இ=பதா* கத. இத'1 வலிைமFைடயவ. வி-ப9சி. கத- க எ-றா* ந. இைவ இைறவனிட கா9.=பவ. 1மார- 1 எL அறியாைமயாகிய மன=பிணிைய மாற.எ-.

ஆ.வி* உ3ள ஒளி மிக. பிரm-பரவ ய. ெசா*வாக3. ெகா2. கL1 அைடயாள இத ேவ*தா-. .ய-. ெபய.வ+ேவ எ-.T-. வி2மீ -கைள ெகா2ட விசாக.தைலFைடய நா+யாக அைசய= ெப'றி=பத'1 O=பிரமணிய எ-.T-.மாக இ=ப விசாகதி. நதிேதவ1 உபேதசிதவ. பிரகாச ெபாதிய ேஜாதிமணியாக விளM1வதா* O=பிரமணிய-.T-றி.அதனி-.ந. பிரகாசி=ப க-. ேம% விOதி எ-கிற தானதி* ஆ. வ மதிய (ஆைஞ) தானதி* ஆ. விளM1வ.எ-ப ெவ'றிய தகிற ேவைல ைகயி* ஏதியதா* வத ெபய. 1நாத- பிரமவியா மரகைள விள1 ஆசி. ேவல- ேவல.விசாக ந9சதிரதி* பிறதவ-. . பி.ஆனா.எ-பதா* 1நாத. சிவL1 அக திய1.T-. ஆ.கனி. இ-ப ஒளிF வ+வாக உைடயவஎ-ப இத.அத. . ஆ. ப9ைடயாக உ9சி மணியாக. பி. O=பிரமணிய O எ-றா* ஆனத.கMக3 .T-.

வ 1றி=பிடதக. ெபயக3 வழMக=ப.கிற.கிற. . ெசா*ல=ப.கிற. ஆ2+ ேகாலதி* ஞான=பழமாக விளM1வதா* பழநி எ-.எ-.ஆதாரMகைள ச2க எ-.எ-.. சதி. சில ெபயக3 காதிைக= ெப2க3 வளததா* காதிேகய. அைழக=ப. தன அ+யவகைள உ'ற ேவைளயி* வ கா1 சிற=பா* ேவைளகாரஎ-. அ=ெப2க01 வா1ைல எ-ற ம'ெறா ெபய உ2ெட-பதா* வா1ேலய. திமா* TவைரF இைண1 ெத>வமாக இ=பதா* மா* க. இத க கடG3 தமிழகளா* தமிR கடG3 எ-. சிவ-.எ-. ஆ. ேவ.தலாகிய உ3ளேம O=பிரமணிய எ-. இ தவிர இ-L எதைனேயா ெபயக3 கL1 வழMக=ப.

நம13 இ1 சில சேதகMக3 அகலலா. இ ணைவ அளி1. அதிகாைலயி* எ) ப+தா* அ மனதி* அ)தமாக= பதிF. வி.= ப+ வி. ேதG நா9களி* மதிய உணவி'1= பி- இர2. இ=ப+ எ)தி= பா=ப மனதி* மிகG ஆழமாக= பதி வி. 3.. 6. 7.. 4. ேபா பாடMக3 1றி அதிகமாக= ேபச ேவ2. அ-ைறய பாடMகைள அ-ேற தி9டமி9. ப+=பைத ஒ ைற எ)தி= பாகலா.. 5. மணி ேநர ப+=பைத வழகமாகி ெகா30Mக3.ேதவி* ெவ'றி ெபற சில ஆேலாசைனக3 1. . தின அதிகாைலயி* 1ைறத இர2. ந2பக0ட.. மணி ேநர bMகினா* ந*ல. 2. அைமதியான இடதி* வசதியாக அம ப+க ேவ2.உைரயா.Mக3.ைற நா9களி* அைன= பாடMகைளF ஒ ைற தி=பி= ப+ ெகா3ள ேவ2.. நாைள= பா ெகா3ளலா எ-ப பி-னா* Oைமயாகி= ேபா> வி.

தைல=களி.த ேக3விக01 ம9. வினா எ2..ைக1B ெச*% - ப+தைத நிைனG1 ெகா2..த* விைடதா3க3 ேபா-றைவகைள ச. பக எ2 ேபா-றைவகைள ச.வழிேய சி. ெகா3ள ேவ2. ேதG ைமயதி'1 உ. 12. ேதGகான ) ேநரைதF பய-ப. A. தலி* பதி* அளிக ேவ2. அத நா9களி* 1ைறத ஐ மணி ேநரமாவ bMக ேவ2..8. ேதG ேநர +F - நா அளி3ள பதி*க3 ச.யாக இகிறதா எ-. 1றி=க3 தயா. இரG ப+ + ப..யாக எ)த ேவ2. 13. ேதG நா9களி* அதிக ேநர ப+கிேற. வினாதாைள தலி* )ைமயாக= ப+ ெத. விட ேவ2.. ெச> ெகா3ள ேவ2. 11...யாக எ)தி விட ேவ2. 14.. 9. ஒ ைற ச. . அதிகமான ேநர க2விழி ெகா2+க Aடா. ேதG +F - விைடதா3கைள க9+ ெமாத=பகMக3.ய ேநரதி'1 -ேப ெச-.தி ெகா3ள ேவ2. 10. ேதG1 - ப+B ெச*லலா.எ-.. ந-1 ெத. வர ய'சிக ேவ2.

. உMக3 ேதG +Gக3 நீMக3 எதிபாைத விட ந-றாக இ1.. O'றி% பா கவனைத திைச தி=பி விடAடா.. இதா* ந-றாக இ1. விைடதாளி* வினாக01 படMக3 அவசியெமனி* படMகைள வைர ேதைவயான வ2ணMகைள= பய-ப.Fப+ அ+ேகா+9.தி அழகான 1றி=கைளF எ)Mக3. வாRக3. 16. விைடதா3 திபவக3 மனதி* ந விைடதா3க3 ந*ல நிைலயி* எ)கைள அழகாகG ேபாமான இைடெவளி வி9.. 20.ேம கவனமிக ேவ2. ேதG எ) ேபா விைடயளி=பதி* ம9. தைல=க3 தனிேய ெத. 1றி=பி9ட வினாவி'1 பதி* அளிக அதிக ேநரைத எ. 19. ேதG1B ெச*% ேபா சா=பிடாம* ெச*லAடா. உரக= ப+=பைத விட மனதி'13 பதிFப+ ப+க ேவ2. அதனா* ஏ'ப. 18. . ெகா3ள Aடா. 17. இத 1றி=கைள ம9. நீMக3 கைட=பி+= பாMக3. கைள= பதி* அளி=பதி* சிரமைத ஏ'ப..15.

.

ேதாலி* எ-L ெகா)== ெபா3 Oரகி-ற. மன உைளBசலி% இத'1 மா'. க ெபாலிைவ இழ வி.க=ப பாதி=பிலி த=பிக. இள பவ வய வMகியGடேன கதி* பக3 ைளக வMகி வி.ேமா எ-கிற அBசதி%.ந சமதி'1 ேதைவயான எ2ெண>= பைசைய ெகா.. . அ)1 ேச க= பகளாக ேதா-. காண ம ேத+ அைலF இள வயதின ஏராள..ேதாலி* நிைறய எ2ெண>B Oர=பிக3 உ3ளன.. இதனா* தMக3 க )வ ப3ள வி) அசிMகமாகி வி.கிற.கிற..உ9ற கீ Rபாகதி%3ள ந. இைவ பவ வயதி* அளG1 அதிகமாகB Oர=பதா* ேதா* வாரMகளி* அைடப9. இத பவ வய பகளா* ஆX1 ச. ெப2X1 ச. த=பிக. க= பக3 வவ ஏ-? ஏ- • க சமதி.கி-றன.கிற.. இத தா.

= றைதF உ2டா1.. சிவத O'.யாகளினா* ெவ2ைம நிற= பக3 உவாகி-றன.• க= பக3 பரபைரயாக வவ உ2. ெபாவாக பக3 வவத'1 ெபா.த Aடா.1 இதா* உடேன அைத நீக ேவ2.* க)வ ேவ2.. இ வைகயாக இகிற. ேவ.த ேவ2. • க= பக3 க= நிற= பக3. அனி எL இ வைகயான பாr.. ெவ2ைம நிற= பக3 எ-. • தைலயி* ெபா.1 வவத'1 இ-ெனா காரணமாக இகிற. இேத ேபா* மலBசிக% ெபா. • பிேரபிேயானி ம'.பாதி=பிலி த=பிக • கைத அ+க+ இள Eடான நீ. இதைகய பக3 ெவ2ைம gனிF.. பகளி. • எ2ெண> அதிகமாக உ3ள ேசா=கைள= பய-ப. மNச3 ேபா-ற ம= ெபா9க3 கலத ேசா=கைள= பய-ப. • சதன.1 இ=ப ஒ கிய காரண. . • சிபாஸிய எ2ெண>B Oர=பிகளி* Oர1 சீ ப எ-L ெம)1 ேபா-ற ெபா0. ெமலானிநிறமிக0 ேச க= நிற= பக3 உ2டாகி-ற.

ேகர9. • தைலயி* ெபா. . ேராைம. ெவ2ைடகா> தலியைவ உணவி* ேச ெகா3வ ந*ல. • ெகா)= மி1த ெபா3க3 சாேல9.. ெச>வதா* உட* உண 1ைற க=பைவ வராம* த..க ெகா>யா.. தகாளி. ெவநீ பக ேவ2. ேம% • எ2ெண> ெபா3க3. எ2ெணயி* ெபாறித உணG= ெபா3கைள உ2பைத தவிக ேவ2. காைலயி* எ)த.த Aடா. மசாலா= ெபா3க3 தலியவ'ைற அளேவா. ேபா-ற சக3 அதிக கலத உணG= ெபா3கைள அளேவா.ைக1= ேபா1 ேபா. ெகா3ள ேவ2. சா=பிட ேவ2. • இரG ப. உ=.வ ந*ல. • மலBசிக* க=பக3 ேதா-ற கிய காரண எ-பதா*.கலா. ெவ2ெண> ஆகியவ'ைற அளேவா. • கார.ப* லகி 1ளித நீைர= பகG..மகைள= பய-ப. சா=பி. • ெகா)=. ளி. மாமிச உணGக3. அேயா+-. 1றி=பாக நாBச அதிக3ள ெபாைள உணவி* ேச ெகா3ளலா. ேச ெகா3வ ந*ல. கீ ைரக3.• மவக3 ஆேலாசைனயி-றி நாமாக மாதிைர .1க3 இதா* உடேன அத'கான சிகிBைச எ. மலBசிக* வராம* த. இ5வா. ஐ கிc.

. க= பகைள அக'றி ெகா3ளலா.-இைவயைன கைட=பி+ க= பக3 மைறயாமலிதா* அழ1 நிைலயMக01B ெச-.

கG. உதாரணமாக: ஒ ஜாதகதி* ெச5வா> ேதாஷ உ3ளதா இ*ைலயா எ-.க01 இலாகா பி.காரMக3 ேஜாதிட 1றி.கிரகMக3 ேவைல ெச>F வித 1றி சில வ. உதாரணமாக:தMக: 1.ேஜாதிடதி.தியான +ைவ எ.காரMக3 Aற ஆரபிகிேற-. நவகிரகMகளி.இத ேப9ைட1 O எ-பதா* 1றி=பி9ட ஜாதக.இலாகாவி* நீMக3 1 விைளயாடலா. ஒ கிரக Oபபலமாக உ3ளதா இ*ைலயா எ-பைத நிணயிக ேஜாதிடதி* 1001 விதிக3 இதா% ேஜாதிடக3 உ.. இதா. ஒ பிரதம.உMக01 ெசா*லG திண.சைபயி* உ3ள மதி.கிறாக3.அ+=பைட.த.. எத கிரக Oபபலமாக இ*ைலேயா அத கிரக உMக3 வாRவி* விைளயா+வி. இ 1றி விவாதிக .ைகயி* ஒ=பைட3ளா. இ:சனி உMக3 ஜாதகதி* எத கிரக Oபபலமாக இகிறேதா அத கிரகதி.பிற1 ப.அLபவைத அ+=பைடயாக ெகா2ேட பலெசா*லி வகிேற-.பைட=பி* உ3ளவ'ைற 9 இலாகாவாக பி. நிணயிக 1001 விதிக3 உ3ளன. தவேபா* இைறவ.நவகிரக ேதாஷMக01 நவன ீ ப. இதனா* நா. அத. த மதி.க3 ெசா*லிவி9.

ெசா*கிேறா.க9+க3.அMக ஹீன ஏ'ப9.தீ விபக3. ெச5வா> ெக9டா* இகA+ய 1ணநல.கார1 காரணமான கிரக பலமா> உ3ளதா> +G ெச>கிேற-.ைமயான ெச5வா> ேதாஷ ஜாதக எ-.அ+ த+. நிணயிகிேற-. யாகMக3.அதீத E9டா* வ வயி'. ேம'ப+ ெதா*ைலக3 க9.எ.மானா* வடகணகி* இ)1.சி. ெச5வா> ஏ'ப.13 இதா* ேதாஷ ப. ேம'ப+ ெதா*ைலக3 ெதாட நட வவதா> ஜாதக Aறினா* அவ ஜாதக க. நவகிரக ேதாஷMக3: ேதாஷMக3: நவகிரகMகளா* விைளF தீய பல-கைளேய ேஜாதிட Z*க3 நவகிரக ேதாஷMக3 எ-. வலி).=ள9 ஷுக. இதனா* தா.க3 உ3ளனவா?(ேகாப. எ-.காரMக3 எ-.த A+ய விபக3.3ளதா எ-.கி-றன.க2க3 சிவத*. இைவ நடதிதா* ெச5வா> ேதாஷ இ=பதாக நிணயிகிேற-.பி. எனேவ நா1றி=பி9ட ஜாத1 ெச5வா> ெதாடபான வியாதிக3 உ3ளதா (பி. ெபய E9+F3ேள-. பாகிேற-. ேம'ப+ தீயபல-கைள தவிக ேவ2+B ெச>ய=ப.சி.ேஜாதிட ைற1 அLபவ ேஜாதிட எ-. ேக9டறிகிேற-. . விேசஷ Hைஜகைளேய ப. A.ேவ2. ேபா9 வைகயி* ஆவ) எ-.

இதனா* ெபமளG ெச5வா>1. வி. Hைஜக3 ெச>வ.அதிபதி. தான வழM1வ (Hமி தான. யாகதி* சம=பிக=ப. லன த'ெகா2. (உ) ெச5 5-* நி-றதா* ேதாஷ ஏ'ப9.காரMகைள எ*லா 3 வைகயி* அடகி விடலா. 3. ெபா9க3 எத கிரகதிஅதிகார19ப9டைவேயா. ேதவைதக01 யாகMக3: யாகMக3: யாக எ-றா* எ-ன? (ெச5வா> காரகவ வகி1) ெந=ைப வள பல விைலFயத ெபா9கைள அதி* ேபா9.3ள எ-றா* 5 .3ள எ-பைத கவனிக ேவ2. Hசி வவ. அத கிரகதி. 1றி=பி9ட கிரககான திதல1B ெச-. ேகா தான. எத கிரக ேதாஷைத த3ளேதா அத'1.ய ேதாஷMக3 1ைறF (ெச5வா> ெந=1 அதிபதி எ-பதா*). 2. 1.நாளிவைர நீMக3 ேக3வி=ப9.3ள ப. எதைனயாவ வ9+* ீ எத ராசியி* நி-றதா* ேதாஷ ஏ'ப9. (உ) ப9டாைடக01B Oர.ய ேதவைத1 யாகMக3.ேதாஷMக0 1ைறF. 1.வேத. அ-னதான தலியைவ).

ெச5வா> ெந=1 அதிபதி.தன ெந=பி* நாசமாக ேவ2. இட. O=ரமணியைர= தியி* நி. Hைஜயைற-மி-சார =ளபாயி-9.ேதாஷ 1ைறF. யாக ெச>வதா* ெச5வா> தஅதிகார19ப9ட ெந=பா* க2டைதF நாச ெச> வி. ெச5வா> 1. ெபநடMகைள கா9. 2.. .மேன யாக வள ெபா9கைள அனி1B சம=பி=பதா* ேதாஷ 1ைறFமா? ேயாசி=பாMக3! ெச5வா> 2–+ேலா. 2ணியதலMக3-ச= ேடஷ-க3.க3. ேகாவி*க3-மி-சார 9ரா- பாமக3. 12-எ-ப விரய பாவ.எ-ப தி தான. நபலா. c-சாஜபி3 ேப9ட. 8எ-ப ஆF3பாவ. ஜாதக. இட. எ-ப பல-.சி=ப: மனிதக3 நடமா.சி=ப: த. ேதாஷைத 1ைற1 எ-.ய கடG3. ந c-சாஜபி3 ேப9ட.வத'1 - நாேம -வ அனி1= ெபா9கைளB சம=பிகிேறா. காரண 2-எ-ப தனபாவ. 8-+ேலா. எ-ப பல-. கிரகதலMகைள த. O=ரமணிய. 12-+ேலா இ ேதாஷைத தவதான* யாக. நடMகைள கா9.வதா* (தியானி=பதா*) ேதாஷ 1ைறFமா? ெவ. இ5விடMகளி* ெச5வா> நி-றா* ெந=பா* நடMக3 ஏ'பட ேவ2. யாகMகைள நடதித பிராமணக01 த9சிைண தவதா* 1 கிரகதி.

எ2ெண>-சனி.யான நிைலயிலிதா* Hைஜ அைறயிேலேய சாW ஆகிவி..கிறீக3. இ விபேதா-தீவிபேதா நடக ேவ2+ய ேநர எ-. ஊன'ேறா-சனி. ைவFMக3! இத ேநரதி* நீMக3 . அ=ேபா தா.ேகாவி%1 ேபாகிறீக3 (ெச5வா>1.* ீ (ெப9ேரா%1 அதிபதி-ெச5) மைலேம* உ3ள க. தான வழM1த*: வழM1த*: நீMக3 தான வழM1 ெபா3 எத கிரகதிஅதிகார19ப9டேதா அத கிரகதி. ைவFMக3! ச= ேடஷLேக (2ணியதலMக3) ேபானா% அ எ=ப+ சாW ஆ1? 3.மா? எ-.யிேலேய ஏேதா பிரBசிைனயிகிற எ-. ேயாசிFMக3! அேத சமய கிரக ஏ'ப. தMக-1. பிராமண1. தீவிபதி* சிகியவ-ெச5வா>.ேதாஷ 1ைறF.வல. வ வி. லனேகா 8-* உ3ளா. இேத ேபா* நீMக3 யா1 தான ெச>கிறீகேளா அவைர= ெபா.ச.ேதாஷ 1ைறF.கார எ-ப கிரக ஏ'ப.உதாரணமாக ெச5வா> ராசிேகா.க=ப9.வி.. ேயாசிFMக3! .த உ3ள நடைத நம1 நாேம ஏ'ப. இதனா* விபேதா-தீவிபேதா த.ய கடG3க) ஒ அBசைன ெச> ெகா2. ேப9ட. ேதாஷ 1ைறF. ஆக ப.தி ெகா3வதா1.த உ3ள நட-நம1 நாேம ஏ'ப.தி ெகா30 நட சமமாக இகேவ2.

காரMக3 எ*லா உலைகைய வி)Mகிவி9.வதா> இகAடா. ெகா.ஏ'ப. இத மறதி தபதிகைள ேபாலீ ேடஷLேகா.கிற. சபிரதாய= ப. திமண ஆகிவி.ேகா ெகா2.ப.விப உ.காரMகைளF.கார ேக9. நா எ-ன ெச>கிேறா? ஊ.உ3ள.* உ3ள ேஜாதிடகைளெய*லா பா= ப. இதனா* ஆMகில மவ ைறயி* ேநா>க3 த'காலிகமாக அக=ப9.காரMக3 அைம3ளன.க=ப9. எ-. ைவFMக3.. ேபா>B ேச வி. ேபமிலி ேகா9.கார எ-ப கிரகதி. ரத ேசத உ.கிேறா. ெச>ய=ப9ட ெப ப.காரMகளி* உ3ள 1ைறக3சபிரதாயமாகB ெசா*ல=ப9. நா ப. ைச.தி.தீயபலைன த. . ஒழிய9. மாMகா> அ+த கைதயாக உ3ள.B சனியிட வா>தா வாMகி ெகா3கிேறா.வ ேபா-ற ேமாசமான விைளGக3 தா. ேஜாதிடகைளF மற வி.க. இ=ேபா ஒ ஜாதகதி* 7-* சனி உ3ளா எ-.ம*லவா?சபிரதாய= ப.தி எL ேபா நாமாகேவ ரததான ெச>வி9டா* விப த.கிற. (த'காலிகமாகேவL) நி. சிலகால கழி )ேவகட. க'கைள T9ைடயாக க9+ெகா2.திய வ+வி* ெவளி=ப. திமண தாமதமா1 அ5வளG தா-.. சனிF ச. வி.B O1 கசாய 1+த கைதயாகதா. ேம% வா>தா வாMகி ெகா30 ததிரமாகG.

அத Tலிைககைள=ேபாலேவ நவகிரகMக0 -வ. ெவ3ளதி'1 வைள ெகா.ைரயி* விளக=ேபா1 நவன= ீ ப.ேபOகிேற- .வி.பி..நா. 1. ேஹாமிேயாபதி.காத மர ேவட. E. ேக9பாரா. எ*லா= க) இைறவLேக! இனி கிரகMக3 ேபச9.தடவிெகா.1 *ேல ெவ3ள வ+தபி. நமிட ேபசினா* எ=ப+யி1 எ-ற க'பைனேய இத க9. அேலாபதி. இவ'றி'ெக*லா அ+=பைட ஆரா>BசிF.ய. கிரகMக3 த தீய பலைன 1ைறத ப9ச நடMக0டஎ=ப+ ஏ'.Gட.நிமி நி'1. ஆ'றைல= ெப'றிகிறா>” எ-. ஆனா* நபி மவ எ-.Mக=ப9.* நிஜமாகியிகிற.ெகா3வ எ-பைத க'பி1. திய Tலிைககைள= ப. அத Tலிைகக0 E9Oமமான ைறயி* த ஆ'ற*கைள விள1மா. சிதைவதிய இ=ப+ எதைனேயா ைவதிய ைறகைள ேக3வி= ப9+=பீக3. இேவ நபி மவதி'1 அ+=பைட. வைள ெகா. ெதாட= ப. அ+B ெச*ல=ப9..இத க9.ைர ெதாட.ேசாதைனக0தா-. "நீ எெதத ேநா>கைள 1ண=ப. ஒ ைவதிய ைற இ=பைத நீMக3 அறிவகளா? ீ இைறbத கம நபி (ச*) அவக3 த க2களி* ப.காரMகேளா.

3ளா.உMகளி* பல1 ஜாதகேமயிகா. கடG3 பிரதம! நவகிரகMகேள மதி. வட. தைதFடஉறG. கிழ1திைச. விளபரMக3. தைலைம= ப2க3. ெகா. நாMக3 எMக3 இலாகாவி. ெக%. மாத. த1த ப. த-னபிைக இத'ெக*லா நாேன அதிகா.உMக3 ஜாதகதி* ந*ல இடதி* உ9கா ந-ைம ெச>F நிைலயிலிதா*. உMக01 ஜாதக இ*லாவி9ட% பிறத ேததி. தைதவழி உறG..ந*ல நிைலயி* இகிேறனா? இ*ைலயா? எ-. வலக2. தி9டமி9ட ெதாடB . தாமைரமல.ேவ-. ேநர ெத. நா.கீ R வ விஷயMக3. நாளிதRக3 இைவ யாG எஅதிகார19ப9டைவேய! பிதைள.க01 இலாகாகைள= பி. ெகா2.க3!!ஒ பிரதம எ=ப+ மதி. ெகா. விவகாரMகளி* அதிகார ெச%கிேறா. எ%. வழMகி. நாMக3 உMக3 ஜாதகதி* ந-ைம ெச>F நிைலயிலிதா* ந-ைம ெச>கிேறா. தான-க+கார. அதிகார ெச% விஷயMகைளெய*லா வா. ஆமா-தைத.காரMகைளF ெச> ெகா3ளலா. ெத.கிறாேரா அேதேபா* கடG0 எMக01 (நவகிரகMக01) இலாகாகைள= பி. ப*. மாணிகக*. மைல= பிரேதசMக3. ேம'பாைவ. தீைம ெச>F நிைலயிலிதா* தீைம ெச>கிேறா.யாவி9டா% உMக3 ஜாதகதி* நா.

எத கிரக அளி1 தீயபலனிலி யா த=பேவ +யா. உ3o.கீ Rவபைவேய. ஊரா9சி. அ+ைம ெதாழி* இ=ப+யாக உMக3 வாRைக நககிறதா? "ஆ" எ-ப உMக3 பதிலானா*. தாRG மன=பா-ைம. எ% றிG. ஒ*லியானவக3. இைத இதயதி* வாMகிெகா3வதா? ேதாளி* தாMகி ெகா3வதா எ-ப உMக3 சாமதியைத= ெபா. நகரா9சி ம-றMக3. ேவ.O'. ஆதச ஷரான தைத. இைறவ. அத.ந*லஉறG. தைதFட.ேபரளாள-. ஒளிG மைறவ'ற ேபBO.. எ% றிG. ேகாைர=* ேபா-ற தைல +Fைடயவக3. த-னபிைக.எ-. நா. எத ஜாதகைத எ. மாறாக= ப*ேநா>. ேபா-றதா1.ம9. ஒ'ைறதைலவலி.அதிகாரதி. அத.ந*ல நிைலயி* இகிேற. bகமி-ைம இைவயாG எ.ேம அ*ல. நாஉMக3 ஜாதகதி* ந*ல நிைலயி* இ*ைல எ-.த விஷய. அவட.தா% எத கிரக 100% தீயபலைன த நிைலயி* இகா. Aைரயி*லாத வ. ீ ஏகதிர-. எMக3 தீயபலஎ-ப சீ றிகிளபிவி9ட =பாகி 12. நா% ேபைர ைவ ேவைலவாM1 ெதாழி*. இ=ப+ உMக3 வாRைக இதா* உMக3 ஜாதகதி* நா.=பயணMக3.விேராத. அேத ேநர எத கிரக 100% ந*ல பலைன த நிைலயி% .

சி ேவகைவதா* எ-ன ஆ1ேமா.ஆதிக ெச% விஷயMகளி* ஒ சிலவ'றிலாவ..ெசா-னைத ைவ நா. அத கிரக ஆ0ைம ெச>F எ*லா விஷயMகளி% பல.=பா9+லி1 விஷயMகைள -ேப ெசா*லிF3ேள-. தனிேய 1றி ெகா30Mக3. எ-றா* எைதயாவ இழதா.1ைறத அளG கிரக பலைத ைவெகா2.வி.எ-பைத அறி ெகா2+=பீக3. கா*ப+ ேசா.ஆகேவ2. கீ RகாX ப.க9. எனேவ ஒ5ெவா ஜாதக... எ-றா% அ. அேவதா.ெபற நிைனதா% நிக) பாதிரைத (கிரகபலைத) மா'ற +யா.இகா. விலகியிMக3. அைவ தவிர ம'ற விஷயMகைள வி9. நா. எ-Lைடய தீயபல. நா.நீMக3 எைதயாவ ெபறேவ2. அவ'றி* உMக3 நிைல1 இ-றியைமயாதைவ எைவேயா! அவ'ைற ம9.சிைய 1ைற ெகா3ளலா அ*லவா! அகல உ)வைதகா9+% ஆழ உ)வ ந-ற*லவா? இவைர நா.உMக3 ஜாதகதி* எத நிைலயி* உ3ேள.உMக3 ஜாதகதி* எத நிைலயி* இதா% ச. எ.1ைற ந'பல-க3 அதிக.காரMகைள நீMக3 ெச> ெகா2டா* எ-னா* . ேவ1 பாதிரதி* அைர=ப+ அ. ெகாNசமாவ ந'பலைன= ெப'ேற தீபவக3.

சதிர. தா>வழி உறG. நா. பிரககளி.தG.அதிகார ெச% விசயMகளி* இ வவாைய தவிகG. ெவ2.காரMக3: 1. காய. 6. )நிலா நா3. தினச.1. 4. நீரக. s. தாFடனான உறG.அதிக.காரMக3: ப.விைளய A+ய தீயபல-க3 1ைறF. ெதாழி%1 (உMக3 ஜாதகதி* ந*ல நிைலயி* உ3ள கிரக காரகவ வகி1 ெதாழி%1) மாறிவிடG. O2ணாBச (கா*சிய) அதிக3ள உணைவ உ9ெகா3ளG. அமிலதி.மைனவிய. மன. சி. E. நா.ய நம கார ெச>க 2. சNசல.ேசாதைன ெச>வி கா*ஷிய இழ=ேபா.அதிகார ெச% ெதாழி*களி* நீMக3 த'ேபா இதா* ெம*ல ேவ. த2ண ீ ெதாடபான . உர* இதா* அ=ற=ப. ப. மதிர ப+கG 3. ந*ல பல-க3 அதிக. 2.=பாகதி* ப3ள. நீ= ப. தா>. இரG ேநர. 5.=ேபா இதா* உடன+யாகB சிகிBைசைய வகG.ேபOகிேற- வடேம'1 திைச. சி. gைரயீர*. வ9+ீ ந.

திr ந-ைமக3.எ-.கிறீக3 எ-றா* நாஉMக3 ஜாதகதி* தீைம ெச>F நிைலயி* உ3ேள. திr= பயண. ேப.ெவ'றிேம* ெவ'றி ெப. எ-. ெசா*ல +யாத இடMக3 (உ) நீBச* 1ள. நீ2ட Oவாச. இத'1 மாறாக நிைலயி*லாத வாRைக. கா>கறி மாெக9.பவரா? "ஆ" எ-ப உMக3 பதிலானா* நாஉMக3 ஜாதகதி* ந*ல நிைலயி* இகிேற. 15 நா9க3 வள*. ேவதைனFடனான ஊ மா'ற. ரயி* நிைலயMக3 தலியன. நீMக3 ைம. நீரக ெதாடபான பிரBசைனக0ட. அத. அத. சி. மனBேசாG. க*யாண ம2டப. நதி. அ+க+ ெதாழி* மா'ற. பட1. . மக0ட. இளைம. க=ப* பயண. கட'கைர. திr பணவரGக0ட. இர2ேடகா* நா9களி* + விடA+ய வணிகMக3 இவ'றி'ெக*லா சதிரனாகிய நாேன அதிபதி. நதிகைர. 15 நா9க3 3ள*. தா> வய ெப2க3. ெதாழி*க3. ெபாமக3 ஆதரG. க2ட காத*. ேநாயாளியான தா>.நீMக3 அவதி= ப. யா எ5வளG ேநர இ=பாக3 எ-.இடMக3.எ-. சீ ஸன* வியாபாரMக3.ேநர+ ெதாட3ள ேவைலக3. gைரயீர*.

ெதா9+ ைவ வ2ணமயமான மீ -கைள= பா ெகா2+Mக3.அதிகார வகி1 ெதாழி*களி* ஈ. கீ RகாX ப. க2களி. 7. சாதமான அமைன வணM1Mக3.காரMகைளB ெச> ெகா30Mக3. நீBச*.கைள மறகாதீக3. தைல1 1ளி=ப. 5. கியமா> க-னியா1மா. எ-னா* விைளF தீைமக3 1ைற ந-ைமக3 அதிக.1.Mக3. அம-. ெட-ஷ-.த2டைன காத*வழி எ-ற கவிஞ.எத நிைலயி* இதா% ச. ப. நா.காரMக3: ப. 4. அமாவாைச1= பி-வ 14 நா9க3 நிலெவாளியி* உணவMக3 (அதாMக நிலாBேசா.Mக3. ெகா30Mக3. சதிரபல இ1 நா9களி* ம9. "பாகலா" “பாகலா" எ-ேற ெசா*லி ெகா2+Mக3.ப9+தா* ெம*ல கழ2. 6. Oதமான 1+நீைரேய அMக3.காத.)..காதீக3. மீ . 8. அதிக .ேம கிய +Gகைள எ.நா. உதவா.காரMக3: 1. ஊNசலா.ைவர வ. வா1 ெகா. ஆFத த. அக* சாைற அMக3. உMக01 bO. 9. 3.. ைக. காமராஜ மாதி. 2.

"ேக ெக9+கா" எ-.ய-. மிலி9ட. ேக. சதிர-. எ%13 ெவ3ைளயXகைள (ேநா> கிமிகைள எதி= ேபாரா.சி.ைவ சிகிBைச. வடேம'கி* சைமயலைற Aடா. ரயி*ேவ.பைவ இைவேய . பவழக*. தக. க9+க3. ெத'1 திைச. ச. சனி. Oரஎ*ேலா1ேம ேசனாதிபதி நா.ய. நாதீைம ெச>F நிைலயி* இதா* ம9. ரத. ம'ற கிரகMக3 தீைம ெச>F நிைலயிலிதா* "E. ஜாதகைதேய ேதாஷ ஜாதக எ-. சைமய* இைவ எ*லாவ'றி'1 நாேன அதிபதி. ேபா9 . இவக01 ம9. ெச5வா> ேபOகிேற- இவைர உMகளிட ேபசினாகேள E. 10. 1.ய 1லதின. எ-. ெந=.Fமா? எ. ம'.அதிகார ெச% விஷயMக3 அ=ப+! வயதி* இைளயவக3 ேபாலீ .ேநா>வரா கா=பைவ) உ'பதி ெச>F மWைஜ.ெவயி*. விsக. த. .மி*ைல. ப3ளMக3 Aடா 3. எ.3ள ரா1.பலமிழ9டா". ரத. எ.E9.ெபா3. ஆFதMக3. விப.Mக3.. ேபா9+. ஓரமா> ைவ வி. ேகாப. அ.சி. அதிக 1ளி ேபா-றவ'ைற தவி வி.தா-.இலாகா அ=ப+! நா.வாக3! ஏ.ெத. ெவ+ ெபா9க3.ேஜாதிடக3 ெசா*வாக3.Bச* ெதாடபான வியாதிக3. தா. மி-சார.

க0ட. பலி இைவF எ.ககடG3.உMக3 ஜாதகதி* தீைம ெச>F நிைலயி* உ3ேள. கீ RகாX ப.எ-.கிறாகளா? ஏ'கனேவ விப.காரMகைளB ெச> ெகா30Mக3.அதிகார ெச% ைறகளி* எத= பிரBசிைனFமி-றி ெதாழி*.எ-.ேச உMகைள ெதா*ைல=ப. ெகா3ள பிராணிக3. ேலா பிபி.ேம'ெசா-ன உபாைதக3 ஏமி-றி நா. பா*.களாகி. தீவிப எதிலாவ சிகிF3ள ீகளா? அ. நா.1. பிற எதி.உMக3 ஜாதகதி* எத நிைலயி* இதா% ச.இலாகாவி. . அ*ஸ ேபா-ற வியாதிகளா* அவதி=ப. வியாபார ெச> வகிறீகளா? "ஆ" எ-ப உMக3 பதிலானா* நா.பவரா? சேகாதரகேள எதி. நீMக3 ைஹ.உMக3 ஜாதகதி* ந-ைம ெச>F நிைலயி* இகிேற. ரதேசாைக. மாமிச.ைவ சிகிBைச நட3ளதா? காத* திமண விசயMகளி* பி-னைடவா* வபவரா? "ஆ" எ-ப உMக3 பதிலானா* நா. அத.கீ R வபைவேய. அத. எ-னா* விைளF தீைமக3 1ைற ந-ைமக3 அதிக.

எ=ப+F ரத ேசத உ. உMக3 வ. 4. உMக3 1. ப3ளிக3. உMக01 உட'பயி'சி எ-ப மிக கிய. ேகாப எ-ப ைகயாலாகாதனதிெவளி=பா. 5..Mக3.தி எ-L ேபா ரத தான ெகா. தியான பயி%Mக3. 6.தா* விப தவிக=ப. எ-பைத உண திறைமைய வள ெகா3ள=பாMக3. . 7. மைல ேம* உ3ள O=ரமணியைர வழிப.காரMக3: ப. ரததான ப'றி உMக0கி1 பிரைமகைள= ேபாகி ெகா2. ேகாயி*க3. ீ (அ) வியாபார தலதி* ெத'1 (அ) ெதகிழ1= ப1தியி* ப3ளMக3 இதா* தலி* T+வி.2ணிய வ அ*லவா? 2. ப3ளி வாச*க3.ப டாடைர கலதாேலாசி வடதி'1 ஒ ைறயாவ ரததான ெச>ய ஆரபிFMக3.Mக3.ப. ZலகMக3. மி-ைற ஊழியக01 எ-றா* உதம).காரMக3: 1. 3.Mக3 (காவ*ைற. +தா* கராேத ஜுேடா ேபா-ற த'கா= கைலகைள பயி%Mக3. நீMக3 மாமிச உணைவ தவி ந2பக01 ஆகிேயா வாMகிேயா ேபா.வனMக01 மி-சாதன= ெபா9கைள தான ெச>FMக3. ேசைவ நி.

தைர +க9 வாMகிவி9. ெச5– ச2ைடதிறைம.காரகவ வகி1 ம. கsனிேகஷ-. தாதாக0ட.ஆதிகதி'19ப9ட சினிமாைறயி* ஓரளG சாதிதாக3.Mக3 4. கிரகMகளி.வ.Tல அவக3 கைதைய + வி9ேட-. ரா1ேபOகிேற- சமீ ப காலமா> திைரைற= பிரகக3 ேபாைத= ெபா9க01 அ+ைமயாவ.திr என ெவளி=ப. விஷமதிB ெச=ேபாவ ேபா-ற ெச>திக3 ெதாட ெவளிவவைத= பதி=பீக3. இதா% அவக3 ேவ. கைல.அவக3 ஜாதகதி* தீைம ெச>F நிைலயி* இதி=ேப-. ேகபினி* உ9கா பட பாதா* திேய9டகாரக3 வி. இத'1 காரண எ-ன ெத. மாபியா ேபா-றவ'றி.அதிகார ெச% ைறகளி* இ வில1Mக3. த-–எ). நா.ரகசிய ெதாட ெகா2+=ப.Fமா?நா.8.பலதா* (Oர-–அழ1.நா.பைட=பான நா.திேய9டகாரகைள விட ஏமாளியா? அதனா* தா. . நா9+ய. அவ'றிலி வ ஆதாயMகைள தவிவி. ேபாைத=ெபா3. பி. 1-பண) எ. மாயமா> மைறவ.வாகளா எ-ன? கடGளி.

மீ 9+Mகி* ேபசி. சினிமாவி* எ-றா* ஹீேரா ெவ-.=பதாக நிகRBசி நிர* இ1.தலி* அழக'ற ெப2ைண அத ஜாதக1 மைனவியாக= பா=ேப-.ெப'ேறா இைத நடக வி.வாகளா? விட மா9டாக3.தி1= ேபா> ஓ>ெவ.= ெப2ைண மைனவியா1வாக3.வா.ேவா. A. வ இடMகளி* த*வைர ெகா*ல வி*ல-க3 A9ட ஏ'பா. ச*லைட ேபா9. 1ணைதேயா. சலி.எ-.மனைதேயா. ைவFMக3.வி. வி*ல-க3 த*வைர ஏேபா9+ேலேய ெகா*ல தி9டமி9+=பாக3. அ.தீேவ-.க3 ெச> +தி1.வா.A9டமா? இ=ேபா எ-ைனேய எ.A9ட ேபா* ெசய* ப.3ேள. எ. நாMக3 ட=பிM சினிமாவி* வி*ல. இனி நா. உட*நலைதேயா ெக. ட=பிM சினிமா வி*ல.த. நா.ெகா30Mகேள-! நா. விதின வி.நவகிரகMகளான எMக3 ெசய* ைறையB ச'.வி.. . ஜாதக. எ=ப+ேயா ஹீேரா த*வைர கா=பா'றி வி. மகால9Oமி மாதி.தா. மனித வாRைக எ-ன சினிமாவா? கடGளி. ெரௗ2டானாவி* திபி.ேவனா அத= ெப2ணி. எனேவ த*வ கா=பா'ற= ப9..தா.கிேறேக0Mக3.7-* நி-.ஆக ேவ2.பைட=பான நாMக3 ெவ. அதி* மாநில த*வ ஏேபா9+* இறMகி.

ெப1ேலஷ-. ஏ>=. 11. பா='. ெம+க* . பாக3. ேபாத* இைவF எ.கீ R சினிமா. ெபா> ேபOத*. ஆMகில மக3.! E. 6.அதிகாரதி. தி. லா9ட. ேபாலி சர1கைள வி'ற*. இவைர உMகைள விஷ ஜக3 க+ததி*ைலயா? ெம+க* .ேவ-.த*. பM1Bசைத.. சேதக. இ=ேபா ஓரளG எMக3 ெசய*ைற உMக01= .யாfநடததி*ைலயா? எைதB ெச>தா% ச9ட=ப+= பகலி*. தி9.எ-. அலஜி. இ.. க3ளேதாணியி* ெவளிநா. 4. எ2Xகிேற-.த*.வி. இ9+* ெச>F ேவைலக3. சாராய. நக* தயா.=1 கீ Rபாகதி* ைவதியக01= ல=படாத ேநா>க3.யைன= ேபாலேவ நாL அதிக ேபசி வி9ேட. 10.. எ2Xகிேற-. பலஹீனMக3. கடத*. ஏமா'..தி1 எ-. (நாL ேகG 3.பலதா* ேம'ப+ தீைமகைள எ-னா* ெச>ய +யாவி9டா* அத தபதிகைள= பி. விஷ.. வ. ச. க= மாெக9. பக*.அதிகார19ப9டைவேய.த*.ஒேவைள இதர கிரகMகளி. வய1 த1த வளBசியி*லா ேபாத* (அ) ஊைளBசைத. ைக. ப= ேப1B ெசா*லிB ெச>ேத சஸ ஆகியிகிறீகளா? . கண1 கா9.யாf-. விஷபிராணிக3. விஷய1 வகிேற-. எ. பிற ெமாழிக3 ஆகியைவ வகி-றன. Eதா9ட. 12 தவிர இதர இடMகளிலிதா* அ ச=பேதாஷ).

5. ெஜமனி ேபா-ற ெமாழிகைள க'க ய'சி ெச>FMக3. +ெக9. +தவ'ைற உடேன ெச>FMக3.காரMக3 ெசா*கிேற-. நிBசய நா. '. ெகா3ைள. விைளயா9டா> ேகமராவி* பட பி+FMக3.உMக01 ெமாழிெவறி கிைடயாதா? சினிமா ைபதிய (அ) சினிமா மீ ெவ. லா9ட. ைறய'ற வமானMக3. விைளயா9டா> நட=படேவ மாத ஒ-றிர2. 4.காரMக3 : 1. . கடத* ெதாடபான ெவளிநா9. ப. காO ைவ ஆடாதீக3 6. 3.இ பிராமணரா* Hஜிக=படாத அமைன வணM1Mக3.= இ*ைலயா? 'ஆ' எ-ப உMக3 பதிலானா* உMக3 ஜாதகதி* நா. +யாதவ'ைற +தேபா ெச>FMக3. ைக=பழக. அத.க3 வாM1Mக3. பிெரNO. 2.B சினிமாகைள பாMக3.உMக3 ஜாதகதி* தீைம ெச>F நிைலயி* உ3ேள.ட. E.ெகா30Mக3. சீ 9டாட க'. அத.ந*ல நிைலயி* இகிேற. நீMக3 ஏ'கனேவ ம=பழக. நாவ*க3 ப+FMக3.எ-.பல-க3 1ைறய= ப.எ-. அதி% அ5வ=ேபா ச9ட13 சிகி மீ 2டவரா> இதா*. எ-னா* விைளத ெக.

7. பரமபத ஆ;Mக3.
8. ப;ைக அைறB Oவ.* தைலயைண, ப;ைக உைறகளி*
'9ராக-' (ெப.ய பா) ஓவிய இ1ப+B ெச>FMக3. ர=ப
பாகைள= ேபா9; ைவFMக3.
9. கிராம=றMகளி* பா நடமா; இடMக01= ேபாகாதீக3.
10. மாத ஒ ைறயாயிL யாேரL ஒ 'ெப.O1' ஒ
'க9+M' ேபாட காO ெகா; ஒழிFMக3.
11.1+=பழக இதா* ெம*ல 1ைற ெகா2ேட வ
(தவைணயி* விஷ இ) நி,தி வி;Mக3.

5. 1ேபOகிேற-

"னரபிமரண, னரபிஜனன" "உறM1வ ேபா% சாகா;,
உறMகி விழி=ப ேபா% பிற=" இத'ெக*லா எ-ன அத
ெத.Fமா? மனித- ம,ப+ ம,ப+= பிற ெகா2ேட இ=பாஎ-பதா1. ேபான பிறவிகளி* சா-ேறாைர, அதணைர=
பணி, அவ மன 1ளிர நடதவக3 ம,ப+ பிற1 ேபா,
நா- ந*ல நிைலகளி* நி'1 ஜாதகதி* பிறகிறீக3. உMக3
கடத பிறவி - ெசா-னத'1 மாறாக இதா* நா- தீைம
ெச>F நிைலயி* உ3ள ஜாதகதி* பிற=பீக3.

கடத பிறவியி* உMக3 சிரமபலைன அLபவித எக9;=பா9+* இ1 சா-ேறா, அதண இத= பிறவியி*
உMகைள ந*வழி=ப;தி த கட- தீ ெகா3வாக3

எ-ப இத- உ9ெபாளா1.இைதேய நீMக3 ம'ற
கிரகMக01 ெபாதி=பாகலா.

பிறவி எ;=பேத கட- தீகதா-. ஆனா* கட- தீக வ
நீMக3 அைத மற எ*லாவ'ைறF ெபற+கிறீக3.
கடGேளா உலக= ெபா9கைள 9-ஆக= பி. நவகிரகMகளான
எMக3 ெபா,=பி* வி9; ைவ3ளா.

E.ய--மைலBசாதியினைரF, சதிர--பிரககளிமைனவிய, ைவசியைரF, ெச5வா>–வரக3,

சேகாதரக3,
ச.யகைளF, ரா1–பிறெமாழியினைர, ேக–பிறமததினைர,
Oகிர-–எதிபாலினைர, பிராமண க=பிணி= ெப2க3, சனி–
தலிக3, ேவைலகாரகைளF த க9;=பா9+*
ைவ3ளன.

அேத ேபா* நா- பிராமணக3, மதி.க3, சா-ேறாைர எக9;=பா9+* ைவ3ேள-. இத= பிறவியி* எதகிரக
ெதாடபான தீைமக3 ஏ'ப;கி-றனேவா கடத பிறவியி* அத
கிரக ெதாடபான மனிதக01 நீMக3 கட- ப9;3ள ீக3
எ-, அத.

ச.! ச.! நிைறயேவ விசயMகைள= ேபா9; உைடவி9ேட-.
பிற1 மதி. சைப A9டதி* எ;த +Gகைள எ=ப+
த-னிBைசயாக அறிவிகலா எ-, பிரதம (கடG3)
ேகாபி ெகா3ள= ேபாகிறா. கடத பிறவிகளி* ப9ட

கடைன தீ=ப கிய. ெமாதமாக தீ=பேதா!
தவைணயி* தீ=பேதா! அவரவர வி=ப. தீகிேற-தீகிேற- எ-, கால கழிதா* ெகா;தவ- க)தி* 
2; ேபா9; வEலி வி;வைத= ேபாலேவ நாMக0
க2டப+ தீய பல-கைளெகா; வி;ேவா.

எMக3 தீய பல-களிலி த=ப ஒேர வழி நாMக3
க2டைதF பறிவி;- நீMகளாகேவ 'உMக3 சா> ' ப+
எMக3 ஆ0ைக19ப9ட விசயMகைள வி9; ெகா;
வி;வேத! எ-ப உMக01= .தி1 எ-, நகிேற-.

நா- தMக, ைபனா- , அரசிய*, மத, மத சாத
நி,வனMக3, ேதவ தானMக3, வடகிழ1 திைச
அகியவ'றி'1 அதிகா., நாேன திரகாரக-, ெபௗதிரகாரக(ேபர-க3), நீதிம-ற, கtல, பராக, பிராமண,
சா-ேறா, இதய, வயி,, ஞாபகசதி, ராண, ேவத, ேசைவ
நி,வனMக3, ஆ9சி ெமாழி, அரO த வ9;

வசதி, காசாள,
க2டட, -ேயாசைனFட- தி9டமி9; ெசய*ப;த*, இ
எ*லா எ- இலாகாவி- கீ R வபைவ. த9சிணாTதி,
சாயிபாபா, eராகேவதிரர ஆகிேயா என பிரதி பMகேள!

உMக3 கைத எ=ப+? எ- அதிகார19ப9ட தMக, 
-ேயாசைன, ெச*வா1 (அரசிய*), காலாகாலதி*
க*யாண, 1ழைத=பாகிய யாG ஏ'ப9;3ளதா? ஆ

எ-ப உMக3 பதிலானா* நா- உMக3 ஜாதகதி* ந*ல
நிைலயி*, ந-ைம ெச>F நிைலயி* நி-றிகிேற- எ-,
அத.

ேகா9; வழ1, வ9+1 கட- வாM1த*, ேலசான இதய=
படபட=, மறதி, வயி',ேகாளா,க3, அ+க+ தMக நைகக3
தி; ேபாத*, அடகி* )கி=ேபாத* இைவ உMக3 வாRவி*
நடதிகிறதா? "ஆ" எ-ப உMக3 பதிலானா* நா- உMக3
ஜாதகதி* தீைம ெச>F நிைலயி* இகிேறஎ-,அத. ப.காரMக3நா- எத நிைலயி* இதா% ச..
கீ RகாX ப.காரMக3 ெச> ெகா2டா* எ-னா*
விைளயA+ய தீைமக3 1ைறF.

ப.காரMக3:
ப.காரMக3:

1. வியாழகிழைம மNசளாைட அணி த9சிணாTதிேகா
ேவ, எவேரL 1Gேகா விரதமிMக3.
2. தMகைத லாக.* ைவFMக3.
3. வ9+1 ஆைச=படாதீக3.
4. அஜீரணைத தவி வி;Mக3.
5. பிராமண ந2பக01B சா=பா; ேபா;Mக3.
6. மNச3 நிற= ெபா9கைள அதிக உபேயாகிFMக3.
7. ேகாயி*, 1ள, ஆசிரம, தி=பணி ேசைவக01= பண
ெகா;Mக3. ஆனா* நீMக3 அM1 ெச*வேதா, ஈ;பா;

. சனிேபOகிேற- ெச5வா>1 அ.1 எ*லா காலதி% மனிதனி. ஆF3 எ=ேபா அதிக.=ப. 9.(த2ண. வயி'றி* வி*வ இைலைய ெம-. எ.கா9. பழ1Mக3.1 காலதி* அளG1 மீ றிய OகMகைள அLபவி அஸிமிேலஷ.ஆF3காரக-. வி)M1Mக3. ஜல கழித*. 6. ப+க3. ெப. உடலி* ேச ேபான மலினMக3 .Mக3.அளேவா.1? நா. மல.ேவைல உMக3 ஆFைள அதிக. வMகி.. 10.யமில வாFைவ ெவளிவி. நா. 8. அேத ேநர ேநா> எ-பேத மனித உட* ஆேராயமாக உ3ள எ-பத'கான அறி1றி எ-L இய'ைக ைவதிய விதிைய இM1 நிைனG ப. ீ கா'. மா+=ப+க3 இதா* நீகி வி. எலிமிேனஷனி* (வியத*.வேதா ேவ2டா. வடகிழகி* ேம. ேநா> வரா எ-.கிேற-.. மனித.தப+யாக எ-ைன=ப'றிய வததிக3 தாஅதிக. க. உணG உ9ெகா30த*). ேதவ தானMகைள தவி வி.ய மனிதக0ட.Mக3.நா.திெகா30Mக3.த*) தைடகைள ஏ'ப.ஆFைள அதிக. ேகா9.திெகா3கிறா-.பிரதிAலமாகB சNச. ெவ. ெசா*வத'கி*ைல.அLAலமாக சNச. 11.

உட* Oத.=றB Oத எ-.1. ீ ஒ)Mகா> ேவைலைய= பா1 ேபாதா.1 ேபா (ஒ5ெவா இர2டைர வட1) த* பாதி ெக. நா. =ப வடMகளி* 3.. உட%ைழ= அதிக.ஆF3 அதிக. 6. அைத ெவளிேய'ற உட* ெச>F ய'சிேய ேநா>. 11 எ-ற 4 .உடலா* திர9ட=ப..பாதி அத அளG1 ெக.ய அளவி* ந-ைம ெச>யமா9ேட-. ஒ ேவைள நா. எழைரB சனி எ-.1றி=பி9ட ஜாதக1 ேயாககாரகனாக இதா* த* பாதி ெப. ஒ5ெவா ராசியி* சNச. ஆைடB Oத. சிரமMகளா* உட* பல ெப. விதமாகG பலத.ராசிB சகரைத (12 ராசிக3) ஒ தடைவ O'றிவர 30 வடMக3 ஆகி-றன.1ேபா. நா.க. ேகாசாரதி* ஏழைர சனி நட வ ேபா இேத விதிைய= பி-ப'ற ேவ2. 2. 10.கிற. சாதைன பைடத எ*ேலாேம த ஏழைரB சனி காலதி*தா. 19 வடMக3 நைடெபறA+ய சனி திைச வேபா அதத* பாதி ஒ விதமாகG ம.பாதியி* தீைமைய தேவ-.1றி=பி9ட ஜாதக1= பாவியாகேவா. பய. மாரகனாகேவா இதா* த* பாதியி* ந-ைமைய த பி.அத சாதைனைய= பைடதி=பாக3. ேநரைத வணாகா.வாக3. உட* உைழ=பினா*தா. OகMகளா* உட* பலவன ீ அைடF. பலைன ததா* ம.பாதி ேவ.பல-கைள தரமா9ேட-.1. O'.

ேசைகேயா ஏ'ப.1ேபா த2டைன தகிேற-. உைடகைள கைறயா1 ெதாழி*க3.நா. 6. எ2ெண> விக3. நா.1 ேபா.ராசிகளி* சNச. ஒ பாவகிரகதி. விஷய1 வகிேற-. நா. கிரா=. OரMகெதாழி*.Tல நீ2ட ஆFைளதகிேற-. நீ2ட கால தி9டMக3. A. க= நிற இவ'றி'ெக*லா நாேன அதிபதி.நாந*ல இடதி* (3. பைழய ெபா9க3. எ2ெண> ெச1. மகைள கசகி= பிழிF ெதாழி*க3 (கவ9+-ெகாத+ைம). எைம.பாைவேயா. கா*க3. 11) சNச.1 ேபா தா--அத 4-* 2-வ = 10 வடMகளி* தா.Oகைத வழM1கிேற-.! Oய தப9ட ேபா.வி)த 1.த-னிBைசயாக எ.மரணMக3 சபவிகி-றன.தசா காலதி* (அ) ஏழைரB சனி காலதி* எத ஜாதகைரF ெகா*ல மா9ேட-.ம'ற இடMகளி* சNச. வழகறிஞ. மித மிNசிய OகேபாகMகளி. ேம'1திைச. ேபாதா. தலி இன மக3. bO கிள= ெதாழி*க3. ம'ற 20 வடMகளி* நா. ெபா.காரணமாக நீMக3 ெச>F கமMக01 (பாவMக01) நா. இத. நா'ற. .! ச. ஒ9+ய க-ன. ெதாழிலாளக3. ச. இ. விவசாய. உ3 வாMகிய க2க3.கமகாரக. 10. என1 ேவ. கMக*. கிராைன9.ைம. ைகக3.சிரமMகைள வழM1கிேற-.

மத தி.காரMக3: ப. மலBசிக* இவ'றி'1 நாேன அதிகா. ப.உMக3 ஜாதகதி* ந*ல நிைலயி* இகிேற. ஆசன. நீலநிற ஆைட. ஏைழ ம'.கீ R வபைவேய.G.. நரக3.அதிகாரதி. வகி-றனவா? 'ஆ' எ-ப உMக3 பதிலானா* நா. சைமய%1 ந*ெல2ைணையேய உபேயாகிFMக3.1. இயலாதவக01= பைழய ெபா9க3 ம'. ளா . அ+ைமயாத*. எ-னா* ஏ'ப.உMக3 ஜாதகதி* ந*ல நிைலயி* இ*ைல எ-. பி. தீைமக3 1ைற ந-ைமக3 அதிக. நா.காரMக3 ெச> ெகா30Mக3.காரMக3: 1. க. ெபா3. ேம'ெசா-ன ப9+யலி* உ3ள விஷயMகளி* உMக01 நட. தாமத.த*. ெபா3.எ-. .அதிகார19ப9ட விஷயMகைள இவைர ெசா-ேன-. கச=பான ெபா9க3. 3. அணிகல-கைள அதிக உபேயாகிFMக3. மரண ெதாடபா> கிைட1 நிவாரண இைவF எ. 2.உMக3 ஜாதகதி* எத நிைலயி* இதா% கீ RகாX ப. க= நிறைத தவி. ெதாழி'சMகMக3. நீ2ட ஆF3.எ. சிைற=ப. ேதா*விகேள ஏ'ப9. அவ=பான ெபா9க3. இத விஷயMகளி* நீMக3 லாப. ெவ'றி ெப'றிகிறீகளா? 'ஆ' எ-ப உMக3 பதிலானா* நா.ேசாப*. ேபா ஊழியக3.

13. த-ேபOகிேற-: த-ேபOகிேற-: .1 லி=9 ேக9டா* தயMகாம* ெகா. யாேரL ேபாலீ ேடஷ-. 4. சனி1றிய ரதின நீல. ஆ பதி.ய ெவ3ளியிேலா அணிவ ந*ல.Mக3.ய உேலாகமான இபி* அ*ல சனி1 மிதிர கிரகமாகிய OகிரL1. 5. ேம'1 திைசயி* ப3ள. டால அணியG. 11. 8. ேகா9. அலMக. 12. 7.தா> Oத Oகாதார பாகாதீக3. ெச-9...ஆ0ைக19ப9ட ெதாழி*களி* நீMக3 இதா* ெம*ல விலகி வி.Mக3. ேதா9ட ேபா. காலியிட Aடா.தி ெகா30Mக3.Mக3. எ. இைத தMகதி* அணியAடா +தா* சனி1.கா9. கிராம காவ* ேதவைதகைள வழி=ப. எதி% ெப.ேமாதிர. ீ அைத= பல=ப. பாக'கா> அதிக உணவி* ேசகG.காதீக3. ேவ=பிைல ரச 1+கG. O. =ேரய தவிகG. தியான ெச>FMக3. வைளய. 7. 1+யி=ப பைழய வடாயிதா*. அகதிகீ ைர. பல-கைள தவி விடG.இ தான ெச>யG.Mக3. 6. பிரBசிைன வரா எ-றா* ைணயாகG ேபாMக3. 10. 9.

கிைடதா%. -பி. . ப=ளி லிமிெட9 கெபனிக3 யாG எ. திறைமயான ேபBசாளக3 எ.அ0ைம19ப9டைவேய. A. ேபா ட*. மனிதனி.என1 ெகா.தி1 அதிகாரMகைள கீ ேழ தகிேற-.1 திறைம."ெபா. நாடக அரM1க3. மாெக9+M ஊழியக3. வி'பைன பிரதிநிதிக3. எ . க-ச*ட-ஸி ைறகளி* ெவ'றி ஆகியவ'ைற வழM1வ நாேன. ஏெஜ-சி. க=ப. A9. ேஜாதிட. வியாபாரMக3.+. ஆ2க01 விைரக3. அரO சா நி. A9.அறிகமி*லாத இவைரB ேச ைவ1 எத ெதாழி% எஅதிகார19ப9டேத..ெபைமைய அறியலா.% இ1 பஜா ெதக3 எ.வனMக3. ெப2க01 சிைன=ைபக3 ஆேராகியமாக இக உதGவ நாேன.கிைட1மா" எ-பாக3. கணிததிறைம.பலதி* ெஜாலி=பாக3. மவெதாழி* வியாபார1 அதிபதி நாேன.ஆ0ைம19ப9+1.றG அைம=க3. இதிலிேத எ. மனதிலி=பைத எதிராளி1 விவ. HMகாக3.+. ஒ5ெவா ஊ.ய. இைறவ. கதரM1க3. தியவகைள ெதாட ெகா30 திறைம.ேதா*. த.மா'ற1 உதG ெதைன A9டMக3 யாG1 நாேன அதிகா.

! உMக3 ஜாதகதி* நா. 6. 3. யாகாகG. T-றாவ நபக3. தீைமக3 1ைறF.* (அ) ேபானி* ெத.ந*ல நிைலயி* இ*ைல எ-. மாமனா1 காரக. எத தகவைலF ேந. ப. ைபதியதி'1 ஆரப தகவ* 1ழ=பதா-. 5.ேம'ெசா-ன ப9+யைல= பாதீக3 அ*லவா? இதி* உ3ள விசயMகளி* நீMக3 ெவ'றி. A. தா>மாம-.காரMக3: ப.காரMகைளB ெச> ெகா30Mக3. 4.த=பிரைமைய தவ நாேன. தா>மாம-க3. bதகைள நபாதீக3. ள=க3.தி1ழ=ப. .1.ட b ெச*லாதீக3.ைக ேதைவ. யா. உMக01 உதவா.விFMக3. சMகMக3. ச. வியாபார ேவ2டா. அத. நட அைடதவரானா*. ெகா3ளாதீக3.காரMக3: 1. sனிய-க3. தபா*.எத நிைலயி* இதா% கீ R காX ப.ய. மாறாக நீMக3 ேம'ப+ விசயMகளி* ேதா*வி. விலகிேய இMக3.எ-. உMக01 ேதைவயி*லாத விசயMகைள ெத. உMக3 ஜாதகதி* நா. மாமனாக3 விசயMகளி* எBச. லாப அைடதவரா? 'ஆ' எ-ப உMக3 பதிலானா* நாஉMக3 ஜாதகதி* ந*ல நிைலயி* இகிேற. அத. எ-னா* விைளய A+ய ந-ைமக3 அதிக. 2.நாேன.

கிேற-. விரதியா*தா.மனிதைன ேமா9ச மாக1 தி=ப +F. ேஜாதிடக3.ெத. ெகா3ளாதீக3. மனித. 11. விலகி யிMக3.Tல அவ'ைற அக=பாகாதீக3. ேதா* வியாதிக3 இதா* ஆMகில மவதி. மவக3. விNஞானைத கிய= பாடமாக எ. க2ணைன ளசி மாைல=ேபா9.எ=ேபா ேமா9ச மாக1 திவா-? அவயாைரெய*லா 'நமவ' எ-. க3ள உறG உதவா.7. 8. ேகேபOகிேற- ேக ேபா* ெக. ஆ! ந9. உறG. நபியிகிறாேனா அவக3 ேராக ெச>ய ேவ2. மரகத=பBைசக* ேமாதிர அணியG 8.=பவனி*ைல எ-ப ேஜாதிட ெபா-ெமாழி. ஆ+9டகைள வி9. பாச எ*லாவ'ைறF நாெக. இ=ேபா தமிழக த*வ1 என திைச நட வகிற. பத.ேமா9சகாரக-. வணMகG. 9. ேராகதா* விரதி ஏ'பட ேவ2.. ஏ. மாணவக3 கணித. ஒ5ெவா ஜாதகைனF ேமா9ச மாக1தி=வ எ. . 10..கடைம.Fமா? நா.

மதிர விைதகளி* ஈ.த*. Oபகா. 3.வ. நாேடா+யா> தி.தி=ப ேபா-ற அBச. u ேபா-றவ'ைற தவித*. ப. ச-யாச. 2. ேவதாத.யாத பீதி. உ.= ேபாலி நி. ெவளிநா. அைலBச*. எளிைமயான வாRG.. வ2 ீ விரய. ேயாக பயி%த*. பிறமத வழிபா9. . 7. ெச*ல ஆைச=ப9.தலMக01B ெச*%த*.அதிகார எ*ைலைய= பா=ேபா. 2க3. ைவu. பினி.யMக3. விசா ெதாைலத*. 6.வனMகளிட ெப பணைத இழத*. காரணம'ற கலக.வ இவ'றி'ெக*லா நாேன காரண. ச-னியாசிக01 உணவளித*. மனதி* இன .இனி எ. Fத அறிவிக=ப. 8. பா9+க3.. வழி தவறி வி. பா= 'றிஅகி* ப. ெவளிநா. வாரதி'1 ஒ நாளாவ காவி உைட த. 5. கலகதி* சிகி ெகா3வ. Aைரயி*லாத விநாயகைர வணM1த*. சீ ைல=ேப-.த உைடயி-ைம.காரMக3: 1. 4.த*. நபியவ யாவ ைகவி9.த*. ேயாக.பா.காரMக3: ப.களி* இ1 ேபா பா ேபா9. வி. யாேரL Eனிய ைவவி9டாகளா? ெச>விைன ெச> வி9டாகளா? எL சேதக. வ+-ைம.ய பதித ேமாதிர அணித*. ீ ேசாறி-ைம.

காரMகைளF ெச> ெகா3ள ேவ2. Oகிரனாகிய நா.ய ப.Oைவ உணG. ெச5வா> ஆதிக ெச% விசயMகளி% எBச. சMகீ த எ*லாவ'ைறF வா.க9டைள. நா-1 சகர வாகன.வி9டா* பிற "அவLெக-ன=பா! Oகிரதிைச அ+1" எ-ப வழக. காரண இவ'றி'ெக*லா நா.கார ெச> ெகா3பவக3.இக ேவ2. ரா1-சனிைய=ேபா% பலனளிக ேவ2. அேதேபா* நாஅளி1 தீயபல-க3 1ைறய. ந*ல நடன. வாசைன= ெபா9க3. ப.தாஅதிபதி. ந*ல bக. ெநா. ப9டாைடக3.ய ப. Oகிர-ேபOகிேற- யாராவ ஓரளG வசதி ெப'. அ. நா--ெச5வாைய=ேபா%.ய ப.(1றி=: ரா1G நாL ஒவெகாவ எ=ேபா சமச=தமதி* அதாவ 1800-* இ=பதா* ரா1ேதாஷ இ=பவக3 அத'கான ப. சனி.ைகFட.1 தீனிக3. ) 9.காரMகேளா. இதி* உ2ைமயி*லாம* இ*ைல. என1. ரா1G1. அழகான மைனவி.. எனேவ எMக01. வழM1கிேற-.காரMகேளா..காரMகைளF ெச> ெகா3ளேவ2...ய பMகளா.ஜாதகதி* ந*ல நிைலயி* உ9கா வி9டா*. . ேம%. படாேடாபமான பனிBச. ஜாதகL1= ெப. எ-ப இைறவ.

. ஆடபர. படாேடாப. 2. ெச ெவறி. இேபா-ற பீசா. லஜு.தி-றா* பசி தீரAடா.அவ ஜாதகதி* ந*ல நிைலயி* இ*ைல எ-. OமMகலி= ெப2க01 தாHல வழMகி (வசதியிதா* . ேகா வைகயறாG1 நாேன அதிபதி.காரMக3 : 1. தீைமக3 1ைறF. ஏசி அைற. 1+தா* தாக தீரAடா. ெபா3.ஆ0ைக19ப9ட விசயMகளி* ந-ைம அதிக. ேப-ஸி ேபா-றவ'ைற தவிகG. லீ =பக3.. 4. கீ RகாX ப. 5. ஒ ஜாதகனி.=க3. எதிபாலின.நீசமாகியிதா* ஆ2ைமயி-ைம. நா. திமணமாகாதவக3 பிரமBசய ைக ெகா3ளG. ெச வகிரMக3 ஆகியைவ அத ஜாதகL1 பாதி= த.ஆ0ைக19ப9டைவேய. திமணமானவக3 மாத ேபாக மாத இைற எ-பைத பி-ப'றG. கியமாக வாகனMகைள தவிகG. ப. ஐ ந9சதிர ேஹா9ட*க3.1. மம உ.அதரMக வாRG பாதிக=ப9டா* நா. ஒ ஜாதகதி* நா. ெத-கிழ1திைச.ஜாதகதி* எத நிைலயி* இதா% ச.காரMகைளB ெச> ெகா2டா* எ. ெவ3ளிBசாமா-க0 எ. 3.

8. ெச=+ ேடM இதா* உடேன T+ விடG. 9.-பMக01 Tல. சMசீ த. ஆ. எைதெய*லா ேபாரா+ அைடதீகேளா! அேவ உMக3 வாRவி.Mக3. . +Gைர: +Gைர: எெத*லா உMக3 ய'சியி*லாமேல உMகைள ேத+ வதேதா அெத*லா ஆ2டவ. உறG= ெப2க01B ேசா=.சளிகG (ைற= ெப2க01 அ*ல).ப. வ9+* ீ ெத-கிழகி* ப3ள. ெவ3ளிகிழைம ல9Oமி= Hைஜ ெச>யG. ெதாMகாதீக3. 6. இைச.B ேசைல சம=பிகG. 7.. அ உMகைளF ப. நடன. 10. க2ணா+. அர9ைட. கBேச.ெவ3ளி 1M1மB சிமிR) அவக3 ஆசிைய= ெபறG.ேகாயி%1 ெவ2ப9. ஏ)மைலயா. ெகா. வைளய* ப.O. கா ெம+ சமாBசாரMகைள தவிகG.ஆபக3 த9+=ேபா1 ைக ந)வி= ேபாவைத= பி+ ெகா2..1ழியி* த3ளிவி. எனேவ வி9. சீ =.

.எ*ேலா1 தனேயாகதா-! தனேயாகதா-! ேஜாதிடவிய* அவரவ பிறத ேநர கிரக நிைல=ப+ இ-னா1 தனேயாக.கிற. அைவ மனித வாRவி* ஏ'ப. 9 கிரகMகளி* காரகவ. அைனவ1 தனேயாக எ-ப ேஜாதிடவியலி-ப+ கனவி% அசாதியமான ஒ-. வாRதா*. ஆனா* ஜாதகB சகரதி* உ3ள 12 பாவMக3. பாவMக3 காரகவ வகி1 விசயMகைள வி9.க2. ெதாட ெகா2. எதைன ேமாசமான ஜாதகைத எ. ெகா2டா% ஒேர ஒ பாவமாவ.2ணிய பலதா%. இைத எ. ஆணிதரமாக Aறலா.. வைரய. விலகி த ஜாதகதி* ந'பல-கைள வழM1 நிைலயி* உ3ள ஒேர கிரக அ*ல ஒேர பாவ காரகவ வகி1 விசயMகேளா.தா. பாதி=கைள ஆழமாக A பா1ேபா அைனவ1 தனேயாக எ-ப சாதியேம எ-. எதைன ேமாசமான ஜாதகதி* பிறதிதா% ெக9ட பல-கைள வா.க2. நட . இ-னா1 தனேயாகமி*ைல எ-. ம9. பி+= எ-. ஒேர ஒ கிரகமாவ ந'பல-கைள வழM1 நிலயிேல உ3ள. அைனவ தனேயாக ெபறலா எ-ப எ. மா த9+ ெகா3வைதவிட அேநக வாRவி* ெத>வதிதிவளா%. ெப'ேறா. வழM1 நிைலயி* உ3ள கிரகMக3. பி+=.

மிக சாதாரண ஜாதகதி* பிறதவக0. இத க9. ஆ.வகிற எ-.த ஒேர ஒ பாவ அ*ல ஒேர ஒ கிரகதி. எ2க3 எைவ எ-. த ஜாதகதி* தீயபல. தனேயாகைத அLபவி=பைத காண +கிற.ப9. ந ஜாதகதி* ெக. ெதாழி*க3. அேத ேநரதி* 11 பாவMக3. ஒேர ஒ பாவ அ*ல ஒேர ஒ கிரக ந*ல நிைலயி* இக அத கிரக அ*ல அத பாவ காரகவ வகி1 விசயMகளி* ம9. பாக .மானா* அத'1 ெச>ய ேவ2+ய ஒ-.. நா அைனவ தனேயாக ெபற ேவ2. கிரகMக3 எைவ.. வி9.வேத மிகB ச. பா+.காரகவ விஷயMகளி* ஈ. 8 கிரகMக3 ந*ல நிைலயி* இதா% அைவ காரகவ வகி1 விஷMகைளெய*லா வி9.ைர ெதாடகான அ+=பைட தவ இதா-.யானதா1. A. உலேக மாய எ-.வைதF காண+கிற. மனிதக3.ப9. ெதாடகிற. ம'ற 8 கிரகMக3. ஈ. ேசாக ெகா2டா.பல-கைள அ3ளி த நிைலயி* உ3ள பாவMக3. அைவ ஆ9சி ெச% விஷயMக3. திைச.தா-.. 11 பாவMக3 ெதாடபான விஷயMகளி* அவக01 கட நடMக3 இதா% தன ேயாக ம9..

எ2க3. அலMகார. ைவ>FMக3. அவ'றி'1 ெதாடபி*லாத வைகயி* வாRைவ தி9டமி9.ேவ2. திைச. 5. 11 பாவMகளி* ஏேதL ஒ பாவேமL Oபபலமா> உ3ளதா பாMக3.. ேயாசைனகைள T9ைட க9+விட ேவ2. 3 ஆ பாவ Oபபலமாயிதா* இ இைளய சேகாதர. எ-பைத இ=ேபா பா=ேபா. அவ'றி'1 100 சதவத ீ ெதாட3ள வைகயி* வாRைவ தி9டமி9.கைள கா9. 9. ல9சியMக3. ந ஜாதகதி* மிக ந*ல பலைன த நிைலயி* உ3ள ஒேர பாவ அ*ல கிரக எ எ-. ெகா3ள ேவ2. பாகேவ2. பாக ேவ2. அ.. 4.. அ=ேபா எ-ன ெச>ய ேவ2. லனபாவ: லனபாவ: உMக3 ஜாதகதி* லனபாவ Oபபலமாயி*ைல எ-.மிட.. Oயதப9ட ெசாத அபிலாஷக3.. 7.. அைவ ஆ9சி ெச% விஷயMக3. மனிதக3.. டப. அழ1. தலி* பாவMகைள ப'றி பா=ேபா.. எைவ எ-.ட கா9+ அ*ல தாMகேள பா அவகளி* யாைடய ஜாதக பல வா>ததாக உ3ளேதா அவக0ைடய ேயாசைன=ப+. சேகாதி. ஜாதகதி* 3. ெதாழி*க3. அவகளி- . உடபிறதவகளி* ஜாதகMகைள ேஜாதிட.. ெகா3ள ேவ2.

பவ. வய வத மக3 / மகஇதா* அவகள ேயாசைன. (1றி=பி9ட சேகாதர அ*ல சேகாதி. எனேவ ெச-ற பதியி* Aறியப+ தா>. ராசிகைள= ப.. தன ேயாக ெபறலா.ேயாசைன=ப+.ராசி தMக01 வசிய / ந9 ராசியாக இக ேவ2.) 4ஆ ஆ பாவ Oபபலமா> இதா* இ தா>.மிட.க3 த க9.றGட. க)1 ஆைச=படா. எ2ணா வாழேவ2.ஜாதகMகைள.. தா> வழி உறGகளி. ைணைய நாடலா.றGட.மிட. அவர A9. தா> வழி உறGகைள கா9.ெசய*ப9.ஜாதகMக3 Oபபலமாயி=ப கிய. ேம% ெபய .) 7ஆ ஆ பாவ Oபபலமா> இதா* . திரகைள கா9. ெச> வர ேவ2.A9. திர. தி. அவகளிராசி தMக3 ராசி1 வசிய அ*ல ந9பாக இ=ப கிய). ேப=ப வ ம9.ெசய*ப9.சீ லி அதி* ேதG ெப. தன ேயாக ெபறலா. எ-.யி. (அவகளி. 5ஆ ஆ பாவ Oபபலமா> இதா* இ தி. எனேவ ேடபி3 வ.=பா9+* இக ேவ2.

/ மைனவிைய கா9. அவர ராசி தMக3 ராசி1 வசிய / ந9 ராசியாக இதா* அவர ேயாசைன=ப+. அவர A9..ெசய*ப9. தைத வழி உறவின.மிட. சேகாதி.ெசய*ப9.இ கணவ.ெசய*ப9. இவகளி* ஏதாவ ஒவ. 9ஆ ஆ பாவ Oபபலமா> இதா* இ தைத. ஜாதகதி* 4 ஆ பாவ ெக9+தா* . தன ேயாக ெபறலா. இவகளி* ஏதாவ ஒவ.றGட.றGட. 11ஆ ஆ பாவ Oபபலமா> இதா* இ Tத சேகாதர.. 1ைவ கா9.றGட.கைள கா9. அவர A9.மிட. கணவ. தன ேயாக ெபறலா. அவர ராசி தMக3 ராசி1 வசிய / ந9 ராசியாக இதா* அவர ேயாசைன=ப+.மிட.ஜாதக Oபபலமா> இ./ மைனவியி. அவர ராசி தMக3 ராசி1 வசிய / ந9 ராசியாக இதா* அவர ேயாசைன=ப+. தன ேயாக ெபறலா. அவர A9.ஜாதக Oபபலமா> இ.ஜாதக Oபபலமா> இ.

அமாவாைச இ9+* ெபBசாளி1= ேபானேத வழி எ-.. நிைன ேம'ப+=க01 19ைப ெசா*லிவிட ேவ2. தாயிட ஒ9+ உறவா. ஹGஸிMக ஆ9ேடா ெமாைப* ேபா-ற ெதாழி*களி* இறMக Aடா.கைள நிைனவி* ைவ "தாF ேசF எ-றா% வாF வயி. ஜாதகதி* 5 ஆ பாவ ெக9+தா* இ தி. உபேயாகி=ப ந*ல.Oபபலமா> இ வ. உண வாழ ேவ2. படா உறவாட ேவ2.. ேப=ப வகி* ஈ.. "ெத-ைனய= ெபதா / பி3ைளய= ெபதா க2ண ீ!" எ-ற க2ணதாசனி. ெசாத வ. ீ வாகன1 கனG காண Aடா. ஒேவைள ஜாதகதி* Oகிர. திர தான.BOைரகா> கறி1தவா" எ-. பி3ைளக3 ேம* ப'ைற வள ெகா3ள Aடா.வைத தவி விடேவ2. ேட3 வ. அதிடைத நபி எதB ெசயலி% இறMக Aடா." எ-. ெசய*பட Aடா. ெசாத ேயாசைனFட.வ..வ.."ஏ9. ஜாதகதி* 7 ஆ பாவ ெக9+தா* . ேவ. தா> வழி உறவினகளிட ப9.பட Aடா.. ீ வாகன ேயாக ஏ'ப9+தா% அைத ெசாத1 ம9. வாடைக வி.

வசதி.மிட. க*வி.. எனேவ 7 ஆ பாவ ெக9+=பி. அேத ேநர 7 ஆ பாவ ெக9+தா% அழ1. ஒ5ெவா ெப2X ம-மதேன தகணவனாக வரேவ2. இற=1 பி. ஆனா* கணவ.. ஒ'.வாR வவைத காண+கிற. எ-.கி-றன.நடவர=ேபாவ இ=பிறவியி.ேதெத.இ மைனவிைய கா9. நம1 இைறவ.கிற./ மைனவி எ-ற உறG விசயதி* ம9.3ள ஆ2. கவBசி.1 வா>=ைப தகிறா-. 9ஆ ஆ பாவ ெக9+தா* .ைமFட. +கிறா3. எ-. 1ைறவாக உ3ளவைர வாRைக ைணயாக ேதG ெச> ெகா3வ ந*ல. வசதி. ஆனா* யதாததி* பா1ேபா 7 ஆ பாவ ெக9. ஒ5ெவா ஆX உலக அழகிேய மைனவியாக வரேவ2.அழ1. +கிறா-.நிைனGகேள. வாழேவ2. ம'ற உறGக3 எ*லா பிற=பிேலேய அைம வி. எனேவ உ30வெத*லா உயG3ள* எ-. வதி ீ வைர மைனவி எ-ற க2ணதாசனி.தவ= பாட* வ. க*வி 1ைறவாக உ3ளவைர வாRைக ைணயாக ஏ'. கவBசி. ெப2X1 அவக3 ஆைசேக'ற வாRைக ைண அைமF ேபா அ நரகமாக மாறி வி.

12 பாவMக3 ெக9டா* எ-ன ெச>ய ேவ2. சேகாத.* 3. (1றி=: ெமாத 12 பாவMக3 இ1ேபா இத ெதாட.ந*ல எ-பேத ஆ1.வ ந*ல. 6. வியாபார ெச>யேவா ைனய Aடா. ) 3ஆ ஆ பாவ ெக9டா* மனதி* ைத. O'றி வ பண. தMக3 . ெவளிநா. Tத சேகாதர. 11 ஆ பாவ ெக9+தா* இ Tத சேகாதர. ீ Oயய'சியி* நபிைக ைவ=பீக3.க0ட. ெதாடகைள ெகா2.ய மி1. ெதாழி* . 8. சேகாத.. பிரயாணMக01 அNசாம*. ஆ மா ேபா-றைவ வரா பா ெகா3ள ேவ2.ெசாகேம எ-றா% ெசாத ஊைர ேபால வமா எ-. (அேத ேநர ைத. ெபா3 ஈ9.மிட.மிட.களி* ேவைல ேத. லாபைத கா9.வேதா ெவளிநா9. எ-ப Aற=படவி*ைல.க* வாMக* ெச>ய Aடா.கைள கா9.ெகா. நிைன ெசாத நா9+ேலேய 1=ைப ெகா9.வக3. காரண இைவ ெக9டா*தா. இத இட ெக9+தா* லாபதி'ேகா. கா*க01B சகர க9+ ெகா2. ேநா>களான Tல.ய அளG1 அதிகமாகி விடாம* பா ெகா30Mக3) பிரயாணMகளா* ஏ'ப. 10. வ9+ேகா ஆைச=பட Aடா.

ேகா9." "வி வி9டா.தி வா.1ைறகளாகிவி. ெசலGகைள கா9.F ேப> ேபாேல" இெத*லா . கட-க3 தீ.இ. எ9. ேநா>க3 1ணமா1. ந*ேலா1 ெபா*லனா நா. 6ஆ ஆ பாவ ெக9டா* 6 ஆ பாவ ெக9டா* எதி.க3 ஓ+ ஒளிவ.பாதி=பா* உMகைள அ.தவக3 நா9ைட ெக. தான எ-பதா* இ பல ெப.. "ந*ல ெபா)ைதெய*லா bMகி ெக. வழ1களி* சாதக ஏ'ப..தட. 8ஆ ஆ பாவ ெக9டா* 8 ஆ பாவ ெக9டா* ஆF3 ெப1.மிடமா1." "ஆன தலி* அதிக ெசலவானா* எ*ேலா1 க3ளனா>.வ ஆF91ைறைவ கா9.ெப'ேறாக01 நீMக3 தா.Oக3 பிறதா% அவகைள விட நீMக3 உயத நிைலயி* இ=பீக3.ய தீ வி9டா* Oத. எனேவ இத பாவ Oபபலமா> இதா* திr மரண ஏ'ப.ெநா ெக9டா-" "இதி.. வா.சாக இக வா>= அதிக.தாL ெக9டா. இதர கிரகMகளி. எ-ன ஒ பிரBசிைன எ-றா* வயதாக வயதாக காக3 தா. உட%றG. 12ஆ ஆ பாவ ெக9டா* 12ஆ பாவ bக.

. எனேவ தா. ெசலG. Aறவி*ைல. வி.ேம'ெசா-ன பாவMக3 ெக9+தா* தனேயாக ெபற எ-ன ெச>ய ேவ2. ெச 1ைறதா* தா. எ-ப உ. ேம'ெசா-ன பாவMக3 வாRவி* ெதா*ைலக3 1ைற தானாகேவ தனேயாக ஏ'ப9. ஆக bக. .வாRவி* உயG ஏ'ப.. இைவ 1ைறய 12ஆ பாவ ெக9...தி.தாேன ஆகேவ2.நீMக3 அறியாத ஒ-ற*ல. எ-.

பய-க0.. . அம. Hக3.-ைப. சிவ. விX . பவளம*லி.. *ைல.யகாதி. ெச2பக. வி*வம.அவ'றி* சில இMேக. மெகா).அக*.. E.. க. ெவ2தாமைர.பய-க0.யகாதி.அBசிக உதG Hக0 அவ'றி. அBசைன ெச>வ? அத அBசைனயா* நம1 எ-ன பய-க3 கிைட1? எ-. ெசதாமைர. ெச5வரளி. E. விநாயக .ெசபதி..ம*லிைக. ெசபவளம*லி. ேராஜா. நா இைறவL1 எத= Hகைள ெகா2. அ9ட9பMக3 என=ப. *ைல. தாமைர. பய-க3. ேராஜாமல. -ைன. ளசி.. இைறவைன அBசிக உதG Hக3. நா அBசைன ெச>F Hகளா* நம1 கிைட1 பய-க3.-ம*லிைக. ெசபதி. நதியாவ9ட. இைவ எ9.. இ மத ராணMகளி* Aற=ப9. சாமதி. ெவ3ெள1..தாமைர.3ள.

அக* -க2பாைவைய= ெப1 நரக01 வலிைமs9. தியான வள1. பவளம*லி பவளம*லி -சிறத வி=பMகைள வள1.யைத ெகா. *ைல ம*லிைக -னிதத-ைம த. எக H -பயைத ஒழி ைத.ெத>வக= ீ ேபணைவF ைசதிய சதிையF த. நதியாவ9ட -ெபா3 ப'றா 1ைறைய நீகி ெச*வைத ெகா. ேவ2+யவ'ைற= ெபறலா. ளசி=HG இைலF -பதி த. ஆ2டவ-பா* இனிய எ2ணைதF த.. ந*ல வழி1 மா'றிB ெச*%. மெகா) -ேவ2டாதவ'ைற வி9.1. ெசபதி அரளி -தவறான ேபாகிைன த. ெசபதி.1.தாமைர . . *ைல. சமநிைல அளி1. ேராஜா -சரணாகதி= பாவைன த.

எ%மிBச பழ . அைடயலா. கபி. பா* . ேத. தயி .விக= ப9. சதனாதி ைதல .சா.. கிைடக. திமNசன=ெபா+திமNசன=ெபா+ கட-. அவ'றி* கியமான சில ம9.ந*ல உடைல= ெபறலா.. 1ர* இனிைம த. . இMேக.கிைட1 எ-.. தீ. விHதி .உட* வலிைம த.Oகத.ந-மக9ேப. ேநா>. பNசாமித .ேபாக அளி1. ீ ேப.பைகைமைய அழி1. இளநீ . இ மத ராணMகளி* ெத.அபிேஷகMகளா* வ பல-க3 நா இைறவL1 ெச>F அபிேஷக= அபிேஷக= ெபா3 ஒ5ெவா-றி'1 ஒ5ெவா பல. ெந> .3ள. . ேமா9ச ந*1.வ.நீ2ட ஆF3 கி9.ேபாக..Oகத.

தான ெச>வதா* வ பல-க3. வாைழ=பழ .க நிவதி.திமக3 வவா3. .சதன 1ழ.சகல பாகியMக0 உ2டா1.தீவிைன நீ1. மாபழ .B சM1 . வல. ெந* எ2ைண . கலாபிேசக -நிைனதைவ நட1.இலாப த. ந*விைன ஆ1. பா* பNசாமித .சப ந*1.ச நாச. 1ழ ப-ன ீ .ெவ'றி கிைட1. ெசாணாபிேஷக .விOர நிவதி. அ-ன . நீ . ெந*.சாதி உ2டா1. ெவ*ல .பயி விதி ஆ1. சகைர . பல-க3.

க2பாைவ தீகமா1.பிரமேலாகைதF. இMேக.திர பாகிய உ2டா1.நா தான த ஒ5ெவா ெபா01 ஒ5ெவா பலகிைட1 எ-. தMக தான .. ெந>.சனைதF ெகா.தான .3ள.சி தான . அ..திர கடL நீM1. இ மத ராணMகளி* ெத. அ-ன தான . .ேநா> தீ1.ஆகியவ'ைற அக'. ெவ3ளி தான ... ெந> எ2ைண தான .ப ேதாஷ நீM1.மனகவைல நீM1.ஞான உ2டா1. ேதவகட-. ெந*லிகனி தான . பிகட.த.விக= ப9. ஈ வர த. ேத. அவ'றி* கியமான சில ம9.பாவMகைள= ேபா1.1. ேகாைம தான . Hமி தான .1.ஷிகட-. வ திர தான -ஆFைள விதி ெச>F. தீப தான .

.நிைனத கா.இதி..பா* தான .. ேதMகா> தான .க நீM1.ய நிைறேவ.ய விதி ஏ'ப. பழMக3 தான . தயி தான . .திF சிதிF கி9.

கட. கிரக ேதாஷ கழிF.-பMக3 நீMகி பீைட வில1 ேம'1 ேநாகி தீபேம'ற .சகல ெச*வ கிைட1 ஒ க தீப .ெதா*ைல அக%.எம பய அXகா.திர Oக த நா-1 க தீப ..விளேக'. Oக த ஐ க தீப . .ப ஒ'.வத. ந*ெல2ெண> தீப . ேம'ற..பல-க3 ெந>தீப .ஆேராகிய விளெக2ெண> தீப . கிழ1 ேநாகி தீபேம'ற .. Hமி.பO. க தீப ..ைம த T-. க தீப .ெச*வ ெப1.த இர2.மதிம பல. இ%=ைப எ2ெண> தீப .. தீபேம'ற.ஞான ஏ'ப.1.

பய-க3 ஞாயி. Oபகா. . ேவைல வா>= தைட நீMகி ெச*வ ெப1. மனகவைல தீ சனி . வியாழ. எமL1= பிcதி.திமணதைட.1 பாக ேகா+ ந-ைம உ2டா1.ெத'1 ேநாகி தீபேம'ற . சவ மMகள உ2டா1.வாகன விபக3 ஏ'படாம* நைம கா1.பாவ.யதைட.க2 சபதமான ேநா> தீ திMக3 . அபச1ன. வட1 ேநாகி தீபேம'ற . .அைல பாF மன அடMகி அைமதிF. விள1 லக ேவ2+ய நா9க3 அத..

 அதி உபவாச இத*. நா9க3ெதாட காைல ேநர உணைவ ம9. T-. காைல ேநர ம9. அதி உபவாச இத*. க. 1. உபவாச இத*. நா9க3ெதாட மதிய ேநர உணைவ ம9.பாைல ம9. T-. நா9க3 பக* ஒேவைள T-.3ள. உபவாச இத*. அதி உபவாச இத*. ெத. நா9க3 நீைர ம9.ைமயான விரதMக01 21 நா9க3 ெவ. பOபா* ம9. பக* ேநர உணைவ ம9. 11. 10. உபவாச இத*. உணவதி உபவாச இத*. உபவாச இத*.அ*ல இளநீ ஆகியவ'றி* ஏதாவ ஒ-ைற ம9. சா=பி9. 2. உபவாச இத*. உமிRநீைர Aட வி)Mகாம* இ=ப. சா=பி9. ைக=பி+ உணைவ . 9. எத உணGமி*லாம* ெதாட ப-னிர2. சா=பி9. சா=பி9. 6. 4. நா9க3ெதாட இரG ேநர உணைவ ம9. அைவ. 5.எத உபவாச விரத இ=ப ந*ல? ந*ல இ மத= ராணதி* 27 வைகயான உபவாச விரதMக3 1றி=பிட=ப9.ேம கைட=பி+=பாகளா. இரG ேநர உணைவ ம9. 12. சா=பி9. பOவி. 8. 7. 3. T-. அதி உபவாச இத*. இைத ேயாகிக3 ம9. T-.

மாG ()Mக* அ. ஒ நா3 )வ திைண மாG ம9. உபவாச இத*. 18. உபவாச இத*. ஒநா3 பக* ேநரதி* Oதமான எ30= 2ணா1 ம9. சா=பி9. Oகிலப9ச +த பிற1 திப ஒ5ெவா பி+ அ-னமாக 1ைற=ப என உபவாச இத*. ைக=பி+ அளG உணG ம9. T-. 20. உபவாச இத*. ஒ நா3 ேமாைர ம9.பா* சா=பி9. 17. சா=பி9. ஒ நா3 )வ வி*வ தைழையF நீைரF ம9. உபவாச இத*. ேத>பிைற அ-.ம9. அதி உபவாச இத*. சா=பி9.சிைய வ. 21. உபவாச இத*. உபவாச இத*. 13. 15.ேம அதி உபவாச இத*. ந-1 ெபா+ ெந>. . ஒ நா3 )வ Oதமான நீைர ம9. 14. ேதMகா>. சா=பி9. 16. சா=பி9. 19. ஒ நா3 )வ ெபா. சகைர ஆகியவ'ைற= ேபா9. சா=பி9. ஆரபி வளபிைற + திப ேத>பிைற நா9க3 வைர தின ஒபி+ அ-னைத ம9. ஒநா3 இரவி* ம9.= பிைச ைவதி=ப) ம9. பி-ன தின ஒ5ெவா பி+ அ-னைத அதிகமாகி ெகா2.ேம அதி உபவாச இத*. பOவி. இரவி* ம9.

22. ஒ நா3 )வ அரச இைல தளிகைளF, நீைரF
அதி உபவாச இத*.
23. ஒ நா3 )வ அதி இளதளிகைளF, நீைரF
ம9; அதி உபவாச இத*.
24. இ ேவைள உணGட- உபவாச இத*.
25. த* நா3 ஒ ேவைள பக* உணG ம9;, ம,நா3 இரG
ம9; உணGட- உபவாச இத*.
26. மாமிச உணGக3, மசாலாக3 இ*லாத ைசவ உணGகைள
ம9;ேம 1ைறத அளG சா=பி9; உபவாச இத*.
27. வாைழகா>, H2;, ெவMகாய, ெபMகா> ஆகியைவ
ேசத உணGகைள ம9; ேச ெகா3ளாம* உபவாச
இத*.

- இத உபவாச விரதMகளி* எைத கைட=பி+தா* ந*ல
எ-கிறீகளா? உMக3 உட* நிைல1, ERநிைல1 த1த
எத உபவாசைதF நீMக3 ேதG ெச> ெகா3ளலா.
ஆனா* எGேம சா=பிடாம* நீ ம9; அதி உபவாச
இ=பேத சிறத விரத ைறயா1.

பிரேதாஷ எ=ப+ விேஷசமான?
விேஷசமான
சிவெபமாL1 உகத விரதMகளி* பிரேதாஷ ஒ-,.
பிரேதாஷ வழிபா; சகல ெசௗபாகியMகைளF தர வ*ல.
1ழைத இ*லாதவக01 திர பாகிய கிைட1.
திமணமாகாத க-னி= ெப2க01 விைரவி* திமண
நைடெப,. வ,ைம நீMகி ெச*வ ெப1. ேநா>க3 நீM1
. எ; ெகா2ட கா.யMகளி* ெவ'றி கிைட1.

ஒ5ெவா மாத வளபிைறயி* ஒ பிரேதாஷ
ேத>பிைறயி* ஒ பிரேதாஷமாக மாதமிைற பிரேதாஷ
வ. பிரேதாஷ எ-ப ஏழைர நாழிைக ம9;தா-.
திரேயாதசி நாளி* E.ய- மைறF மாைல ேவைளயி* E.யமைறவத'1 - உ3ள T-ேற கா* நாழிைகF,
மைறத பி- உ3ள T-ேற கா* நாழிைகF, அதாவ
மாைல 4.30 மணி த* 6.00 மணி வைர பிரேதாஷ காலமா1.

ெபாவாக வளபிைறயிேலா, ேத>பிைறயிேலா, மாைல
ேவைளயி* திரேயாதசி வதா* அ மஹாபிரேதாஷ ஆ1.
அேவ சனிகிழைமகளி* வதா* அ சனி= பிரேதாஷமா1.

ேதவகளி- -ப ேபாக நNைச உ2ட சிவெபமா-,
அைன உயிக0 -ப நீMகி இ-', வாழ கயிலாய
மைலயி* பிரேதாஷ காலதி*தா- நதிேதவ.- இ
ெகாக0கிைடயி* திநடனமா+ மகிRவிதா. அதனா*

பிரேதாஷ காலதி* தவறாம* சிவாலயதி'1B ெச-, நதி
ேதவ1 சிற= வழிபா; ெச> சிவெபமாைன நதியி- இ
ெகாக0கிைடயி* நடமா; ேகாலதி* வழிப;த* சிற=.

ஆகேவ, பிரேதாஷ தினத-, பிரேதாஷ ேவைளயாகிய மாைல
4.00 மணி த* 6.00 மணி வைர சிவாலயதி* வழிப;ேபா
ேசாம Eத பிரத9சண ெச>வ விேஷச பலைன த.

சிவாலயதி* நதி ெபமானிடமி ற=ப9;, இட=றமாகB
ெச-, ச2+ேகOவரைர வணMகி, அMகி வத வழிேய
திபி வ, நதிேதவைர வணMகி, வல=றமாக ேகாகி வைர
வ, மீ 2; வத வழிேய திபி நதிேதவ.ெகாக0கிைடேய சிவெபமாைன வணMக ேவ2;.
இ=ப+ T-, ைற வணM1 ைற1 ேசாம Eத
பிரத9சண எ-, ெபய.

இத ேசாம Eத பிரத9சண ெச>வதா* ஒ வடதி'1
ஆலய ெச-, இைறவைன வழிபா; ெச>த பலL, சனி=
பிரேதாஷ தினதி* இத ேசாம Eத பிரத9சண ெச>தா*
ஐ வடதி'1 ஆலய ெச-, இைறவைன வழிபா; ெச>த
பலL கிைட1 எ-கிறாக3.

விநாயகைர வழிப;வத- விபரMக3 ெத.Fமா?
ெத.Fமா

விநாயக சிைல - மிகG பணிGட- உடைல சா>
நி-, தலி* வலைகயா* ெந'றியி- இ ெபா9;களி%
19+ ெகா3ள ேவ2;. வல ைகயா* இட=பகதி%,
இட ைகயா* வல=பகதி% T-, ைற 19+
,காகைள= பி+ ேதா=கரண ேபாட ேவ2;.
ேதMகாைய சித, காயாக உைட நம தீவிைனக0
அ5வாேற ெநா,Mக ேவ2;ெமன அவ.ட பணிவாக ேக9க
ேவ2;. அக* மாைல அணிவி ெந>தீப கா9+
வணMகி திப ேவ2;. விநாயகைர T-, ைற வல
வரேவ2;. இத'காக ராணMக3 எ-ன ெசா*கி-றன
ெத.Fமா?

தைலயி* 19+ ேதா=கரண ேபா;வ ஏ-?
ஏ-

அகதிய கம2டலதி* ெகா2; வத கMைக நதிைய காக
வ+வி* வத விநாயக கவிRதா. பி-ன அதணB சி,வவ+வி* அகதிய - வ நி-றா. ேகாப ெகா2ட
அகதிய விநாயக.- தைலயி* 19+னா. அ=ேபா விநாயக

ேதவக3 ேபா9டன. சித.- ேபா9ட ேதா= கரணைத விநாயக - பயபதிFட. த* விநாயக1 தைலயி* 19+ வழிப.Tல வினMகைள தகத விேன வர எ-ற ெபய ஏ'ப9ட. அOர. ெச-ற கலசMகளிேமலித ேதMகா>கைள அவ. நி.Oயப எ.காக வதி த. அத. அ-.தி தன1 ேதா= கரண ேபாட ைவதா-.மீ வசி ீ அத அOரைன= ெபா+= ெபா+யாகினா.Tல தகதா. வழக வத. காயாக உைட=ப உைட=ப ஏ-? ஏ- மேகா'கட எ-கிற னிவராக அவதார ெச>த விநாயக காசிப னிவ. தன1 வத தைடைய ேதMகாைய வசி ீ எறிதத. அ-.தினா-.ஆ ரமதி* தMகியிதா. எத ெசய%1 கிளபினா% தைடக3 ஏ'ப9டா* அைத உைடக விநாயகைர வணMகிB ெச*% வழக2. வழிப.எ-ற அOர. கஜகாOர. உலக ந-ைம கதி காவி.கா> .தைலயிேலேய 19+ ெகா2டா.அவகைள த... அகதிய த. விநாயக அவைன அழி ேதவகைள= பாகாதா. த* ேதா=கரண ேபா9. வழக வMகிய.ைய உவாக அ=ப+ ெச>ததாக Aறினா. ேதMகாைய சித. விநாயக யாகதி'காக ெகா2.ேதவகைள அ+ைம= ப.தவ. ஒ யாகதி'1 ற=ப9ட ேபா ஒ அOர.

த-ைன எதி=பவகைள அனலா> மா'றி தகி வி.ேதவகைள மிகG -. இநிைலயி* ஒ னிவ அக*ைல ெகா2. ேகாபதி* அவைன அ=ப+ேய வி)Mகி வி9டா. அவ1 1ட 1டமாக கMைக நீ அபிேஷக ெச>ய=ப9ட. அவக3 சிவ.13 ெச-ற அனலாOர. த* த-ைன அக* ெகா2.ேதேவதிரனா% அடக +யவி*ைல. அ-. விநாயக1 அத ெவ=பைத தாMக +யவி*ைல. அனலாOரL வயி'. அM1 ெச-ற அனலாOரHதகணMகைள எ. அக* மாைல ஏ-? ஏ- அனலாOர.உைட1 வழக உவான. விநாயக Hத கணMக0டேபா1B ெச-றா. அவர எ. சிவL விநாயக1 அத அரகைன அழி வப+ க9டைளயி9டா. விநாயக அனலாOரLட.வா-.ேமாதினா.தி வதா-.B சாபலாகினா-. அBசிக . அதனா* எத பயL ஏ'படவி*ைல. வ விநாயக.தைல ேம* ைவதா.13 ஜீரணமாகி வி9டா-. பாவதிையB சதி ைறயி9டன. ஆனா* அவைன ெவ'றி ெகா3ள +யவி*ைல. இவைன பிரமாவா% . வயி'.எ-ற அOர.Bச* அடMகிய.அைத ெவ=பமைடயB ெச>தா-..

ஒவ ம'ெறாவட.. ேபச ேவ2... 9. கடGைள= ப'றிய விஷயைத ம9.ேவ2. வ.. . 2..ெமன விநாயக க9டைளயி9டா. வழிபா9+* மனைத 'றி%மாக ஒக= ப.. 7. சநிதிைய மைறகாம* நி'க ேவ2.ேபச Aடா. இத இடதிலிேத பிரசாத ெப'. ெத>வதி'1 ைநேவதியமாக= பைடக=ப. 3. 4.. இ*லாம* வழிபா. உணG= ெபா3க3 மக01= பிரசாதமாக வழMக=பட ேவ2. 6. பிற1 இைடs. 8. ஆலயதிL3 எ*லா இடMகைளF Oதமாக ைவதிக ஒைழக ேவ2. வழிபா..த ேவ2. ஆலயதிL3 கைட=பி+க ேவ2+ய விதிக3 1. ெச>ய ேவ2. +த பி- ஓ. ெகா3ள ேவ2. 5.ைசயாகB ெச-.டதி* அைமதியாக அம தியான ெச>ய ேவ2.

காரMக3 .ைகயி* ஒ=பைட3ளா.உMக01 ெசா*லG திண.கிறாக3. த மதி.காரMக3 Aற ஆரபிகிேற-. ஒ கிரக Oபபலமாக உ3ளதா இ*ைலயா எ-பைத நிணயிக ேஜாதிடதி* 1001 விதிக3 இதா% ேஜாதிடக3 உ. இ:சனி உMக3 ஜாதகதி* எத கிரக Oபபலமாக இகிறேதா அத கிரகதி.இலாகாவி* நீMக3 1 விைளயாடலா.த. b.தியான +ைவ எ. தவேபா* இைறவ.கிரகMக3 ேவைல ெச>F வித 1றி சில வ.. உதாரணமாக:தMக: 1.நவகிரக ேதாஷMக01 நவன ீ ப.சிb சிb.க01 இலாகா பி. அத.க3 ெசா*லிவி9. எ .சைபயி* உ3ள மதி. எ .பைட=பி* உ3ளவ'ைற 9 இலாகாவாக பி. நவகிரகMகளி. . ேகச-.பிற1 ப. எத கிரக Oபபலமாக இ*ைலேயா அத கிரக உMக3 வாRவி* விைளயா+வி.கG.ேஜாதிடதி. ஒ பிரதம. இதா. ேஜாதிட 1றி.அ+=பைட. ேகச-.

ெச5வா> ெக9டா* இகA+ய 1ணநல. இைவ நடதிதா* ெச5வா> ேதாஷ இ=பதாக நிணயிகிேற-. நிணயிக 1001 விதிக3 உ3ளன.எ.அMக ஹீன ஏ'ப9. ெச5வா> ஏ'ப.க2க3 சிவத*..ேஜாதிட ைற1 அLபவ ேஜாதிட எ-.சி.இதனா* நா. எ-.13 இதா* ேதாஷ ப.3ளதா எ-.அ+ த+.ைமயான ெச5வா> ேதாஷ ஜாதக எ-. ேக9டறிகிேற-.அதீத E9டா* வ வயி'. இதனா* தா. இ 1றி விவாதிக ேவ2.க9+க3.த A+ய விபக3. ேம'ப+ ெதா*ைலக3 ெதாட நட வவதா> ஜாதக Aறினா* அவ ஜாதக க. நவகிரக ேதாஷMக3: ேதாஷMக3: . ேபா9 வைகயி* ஆவ) எ-. எனேவ நா1றி=பி9ட ஜாத1 ெச5வா> ெதாடபான வியாதிக3 உ3ளதா (பி.இத ேப9ைட1 O எ-பதா* 1றி=பி9ட ஜாதக. உதாரணமாக: ஒ ஜாதகதி* ெச5வா> ேதாஷ உ3ளதா இ*ைலயா எ-.மானா* வடகணகி* இ)1.பி.=ள9 ஷுக. வலி). நிணயிகிேற-.கார1 காரணமான கிரக பலமா> உ3ளதா> +G ெச>கிேற-.அLபவைத அ+=பைடயாக ெகா2ேட பலெசா*லி வகிேற-.தீ விபக3.க3 உ3ளனவா?(ேகாப. பாகிேற-. ேம'ப+ ெதா*ைலக3 க9.சி. ெபய E9+F3ேள-.

நாளிவைர நீMக3 ேக3வி=ப9. 3. ேம'ப+ தீயபல-கைள தவிக ேவ2+B ெச>ய=ப. யாகதி* சம=பிக=ப. 1.ய ேதாஷMக3 1ைறF (ெச5வா> ெந=1 அதிபதி எ-பதா*).காரMக3 எ-.3ள ப. 1. வி.கி-றன. 2. இதனா* ெபமளG ெச5வா>1. ெசா*கிேறா. ேதவைதக01 யாகMக3: யாகMக3: யாக எ-றா* எ-ன? (ெச5வா> காரகவ வகி1) ெந=ைப வள பல விைலFயத ெபா9கைள அதி* ேபா9.வேத. விேசஷ Hைஜகைளேய ப. Hசி வவ. 1றி=பி9ட கிரககான திதல1B ெச-. அ-னதான தலியைவ). யாகMக3.காரMகைள எ*லா 3 வைகயி* அடகி விடலா. Hைஜக3 ெச>வ.நவகிரகMகளா* விைளF தீய பல-கைளேய ேஜாதிட Z*க3 நவகிரக ேதாஷMக3 எ-. A. ேகா தான.ய ேதவைத1 யாகMக3. தான வழM1வ (Hமி தான. எத கிரக ேதாஷைத த3ளேதா அத'1. ெபா9க3 எத கிரகதி- .

அதிகார19ப9டைவேயா, அத கிரகதி- ேதாஷMக0
1ைறF. (உ) ப9டாைடக01B Oர- அதிபதி.

லன த'ெகா2; எதைனயாவ வ9+*

எத ராசியி*
நி-றதா* ேதாஷ ஏ'ப9;3ள எ-பைத கவனிக ேவ2;
(உ) ெச5 5-* நி-றதா* ேதாஷ ஏ'ப9;3ள எ-றா* 5
எ-ப தி தான, ெச5வா> 1.ய கடG3, O=ரமணிய,
O=ரமணியைர= தியி* நி,வதா* (தியானி=பதா*)
ேதாஷ 1ைறFமா? ெவ,மேன யாக வள ெபா9கைள
அனி1B சம=பி=பதா* ேதாஷ 1ைறFமா?
ேயாசி=பாMக3!

ெச5வா> 2–+ேலா, 8-+ேலா, 12-+ேலா இ ேதாஷைத
தவதான* யாக, ேதாஷைத 1ைற1 எ-, நபலா,
காரண 2-எ-ப தனபாவ, ெச5வா> ெந=1 அதிபதி,
ஜாதக.- தன ெந=பி* நாசமாக ேவ2; எ-ப பல-, 8எ-ப ஆF3பாவ, ெபநடMகைள கா9; இட, 12-எ-ப
விரய பாவ, நடMகைள கா9; இட, இ5விடMகளி*
ெச5வா> நி-றா* ெந=பா* நடMக3 ஏ'பட ேவ2;
எ-ப பல-, யாக ெச>வதா* ெச5வா> தஅதிகார19ப9ட ெந=பா* க2டைதF நாச ெச>
வி;வத'1 - நாேம -வ அனி1= ெபா9கைளB
சம=பிகிேறா. யாகMகைள நடதித பிராமணக01
த9சிைண தவதா* 1 கிரகதி- ேதாஷ 1ைறF.

2. கிரகதலMகைள த.சி=ப:
த.சி=ப:

மனிதக3 நடமா; c-சாஜபி3 ேப9ட.க3, Hைஜயைற-மி-சார
=ளபாயி-9, ேகாவி*க3-மி-சார 9ரா- பாமக3, 
2ணியதலMக3-ச= ேடஷ-க3, ந c-சாஜபி3 ேப9ட.
ச.யான நிைலயிலிதா* Hைஜ அைறயிேலேய சாW
ஆகிவி;. ேப9ட.யிேலேய ஏேதா பிரBசிைனயிகிற எ-,
ைவFMக3! ச= ேடஷLேக (2ணியதலMக3) ேபானா%
அ எ=ப+ சாW ஆ1?

3. தான வழM1த*:
வழM1த*:

நீMக3 தான வழM1 ெபா3 எத கிரகதிஅதிகார19ப9டேதா அத கிரகதி- ேதாஷ 1ைறF.
எ2ெண>-சனி, தMக-1, இேத ேபா* நீMக3 யா1 தான
ெச>கிறீகேளா அவைர= ெபா, ேதாஷ 1ைறF.
ஊன'ேறா-சனி, தீவிபதி* சிகியவ-ெச5வா>, பிராமண1, ஆக ப.கார எ-ப கிரக ஏ'ப;த உ3ள நடைத
நம1 நாேம ஏ'ப;தி ெகா3வதா1. ேயாசிFMக3! அேத
சமய கிரக ஏ'ப;த உ3ள நட-நம1 நாேம
ஏ'ப;தி ெகா30 நட சமமாக இகேவ2;,
அ=ேபா தா- ேதாஷ 1ைறF.உதாரணமாக ெச5வா>
ராசிேகா, லனேகா 8-* உ3ளா, இ விபேதா-தீவிபேதா
நடக ேவ2+ய ேநர எ-, ைவFMக3! இத ேநரதி* நீMக3

;வல.*

(ெப9ேரா%1 அதிபதி-ெச5) மைலேம* உ3ள 
க- ேகாவி%1 ேபாகிறீக3 (ெச5வா>1.ய கடG3க) ஒ அBசைன ெச> ெகா2; வ வி;கிறீக3,
இதனா* விபேதா-தீவிபேதா த;க=ப9;வி;மா? எ-,
ேயாசிFMக3!

விப உ,தி, ரத ேசத உ,தி எL ேபா நாமாகேவ
ரததான ெச>வி9டா* விப த;க=ப9;
வி;ம*லவா?சபிரதாய= ப.காரMகளி* உ3ள
1ைறக3சபிரதாயமாகB ெசா*ல=ப9;, ெச>ய=ப9ட ெப
ப.காரMக3 எ*லா உலைகைய வி)Mகிவி9;B O1
கசாய 1+த கைதயாகதா- உ3ள. க'கைள T9ைடயாக
க9+ெகா2; மாMகா> அ+த கைதயாக உ3ள. ேம%
வா>தா வாMகி ெகா30 ததிரமாகG, சபிரதாய=
ப.காரMக3 அைம3ளன.

இ=ேபா ஒ ஜாதகதி* 7-* சனி உ3ளா எ-, ைவFMக3,
திமண தாமதமா1 அ5வளG தா-, நா எ-ன ெச>கிேறா?
ஊ.* உ3ள ேஜாதிடகைளெய*லா பா= ப.கார ேக9;B
சனியிட வா>தா வாMகி ெகா3கிேறா, சனிF ச.
ஒழிய9; எ-, ைச; ெகா;க, திமண ஆகிவி;கிற.

நா ப.காரMகைளF, ேஜாதிடகைளF மற வி;கிேறா,
இத மறதி தபதிகைள ேபாலீ ேடஷLேகா, ேபமிலி

ேகா9;ேகா ெகா2; ேபா>B ேச வி;கிற.ப.கார
எ-ப கிரகதி- தீயபலைன த; (த'காலிகமாகேவL)
நி,வதா> இகAடா. இதனா* ஆMகில மவ 
ைறயி* ேநா>க3 த'காலிகமாக அக=ப9; சிலகால
கழி )ேவகட- திய வ+வி* ெவளி=ப;வ ேபா-ற
ேமாசமான விைளGக3 தா- ஏ'ப;.

நா- இத க9;ைரயி* விளக=ேபா1 நவன=

ப.காரMகேளா,
கிரகMக3 த தீய பலைன 1ைறத ப9ச நடMக0டஎ=ப+ ஏ',ெகா3வ எ-பைத க'பி1. ெவ3ளதி'1
வைள ெகா;காத மர ேவட- பி;Mக=ப9; அ+B
ெச*ல=ப9;வி;, வைள ெகா;1 *ேல ெவ3ள
வ+தபி- நிமி நி'1.

ேஹாமிேயாபதி, அேலாபதி, சிதைவதிய இ=ப+ எதைனேயா
ைவதிய ைறகைள ேக3வி= ப9+=பீக3.
இவ'றி'ெக*லா அ+=பைட ஆரா>BசிF, ெதாட=
ப.ேசாதைனக0தா-. ஆனா* நபி மவ எ-, ஒ
ைவதிய ைற இ=பைத நீMக3 அறிவகளா?

இைறbத 
கம நபி (ச*) அவக3 த க2களி* ப; திய
Tலிைககைள= ப.Gட- தடவிெகா; "நீ எெதத
ேநா>கைள 1ண=ப; ஆ'றைல= ெப'றிகிறா>” எ-,
ேக9பாரா. அத Tலிைகக0 E9Oமமான ைறயி* த
ஆ'ற*கைள விள1மா, இேவ நபி மவதி'1

 ெகா2.கீ R வ விஷயMக3. கிழ1திைச.உMக3 ஜாதகதி* ந*ல இடதி* உ9கா ந-ைம ெச>F நிைலயிலிதா*.ேபOகிேற- உMகளி* பல1 ஜாதகேமயிகா.ந*ல நிைலயி* இகிேறனா? இ*ைலயா? எ-. மாத. ேநர ெத.* நிஜமாகியிகிற. வட. தீைம ெச>F நிைலயிலிதா* தீைம ெச>கிேறா. அதிகார ெச% விஷயMகைளெய*லா வா.கிறாேரா அேதேபா* கடG0 எMக01 (நவகிரகMக01) இலாகாகைள= பி.காரMகைளF ெச> ெகா3ளலா. அத Tலிைககைள=ேபாலேவ நவகிரகMக0 -வ.யாவி9டா% உMக3 ஜாதகதி* நா. 1.. ெத. எ*லா= க) இைறவLேக! இனி கிரகMக3 ேபச9. உMக01 ஜாதக இ*லாவி9ட% பிறத ேததி. ெகா. வழMகி.3ளா.ைர ெதாட. நமிட ேபசினா* எ=ப+யி1 எ-ற க'பைனேய இத க9.ய.அ+=பைட. . விவகாரMகளி* அதிகார ெச%கிேறா. நா.க01 இலாகாகைள= பி. கடG3 பிரதம! நவகிரகMகேள மதி. நாMக3 உMக3 ஜாதகதி* ந-ைம ெச>F நிைலயிலிதா* ந-ைம ெச>கிேறா. ெகா.ேவ-. த1த ப. E.க3!!ஒ பிரதம எ=ப+ மதி. நாMக3 எMக3 இலாகாவி.

ஆமா-தைத. நா. தாRG மன=பா-ைம. Aைரயி*லாத வ. எத கிரக அளி1 தீயபலனிலி யா த=பேவ +யா.. எMக3 தீயபல- . தாமைரமல. நகரா9சி ம-றMக3. நா% ேபைர ைவ ேவைலவாM1 ெதாழி*. தைதFடஉறG. அத. bகமி-ைம இைவயாG எ. ப*.. எ% றிG. த-னபிைக இத'ெக*லா நாேன அதிகா. ேகாைர=* ேபா-ற தைல +Fைடயவக3.ந*லஉறG. ஒளிG மைறவ'ற ேபBO.அதிகாரதி. வலக2. விளபரMக3. ஒ*லியானவக3.விேராத. அவட. தைதவழி உறG.ேம அ*ல. ேவ. அ+ைம ெதாழி* இ=ப+யாக உMக3 வாRைக நககிறதா? "ஆ" எ-ப உMக3 பதிலானா*. தான-க+கார. தைலைம= ப2க3.=பயணMக3. த-னபிைக. ஆதச ஷரான தைத. தைதFட. எ%. ெக%.கீ Rவபைவேய. நாஉMக3 ஜாதகதி* ந*ல நிைலயி* இ*ைல எ-. மைல= பிரேதசMக3. ேம'பாைவ. எ% றிG. உ3o. நாளிதRக3 இைவ யாG எஅதிகார19ப9டைவேய! பிதைள.மாணிகக*. ஒ'ைறதைலவலி. இ=ப+ உMக3 வாRைக இதா* உMக3 ஜாதகதி* நா.ந*ல நிைலயி* இகிேற. மாறாக= ப*ேநா>.ம9. தி9டமி9ட ெதாடB O'. அத.எ-. ீ ஏகதிர-. ஊரா9சி.

எ-றா% . எ-Lைடய தீயபல.த விஷய.ேபரளாள-.ஆகேவ2. விலகியிMக3. ெகாNசமாவ ந'பலைன= ெப'ேற தீபவக3.=பா9+லி1 விஷயMகைள -ேப ெசா*லிF3ேள-. ேபா-றதா1. எ.. அைவ தவிர ம'ற விஷயMகைள வி9.சி ேவகைவதா* எ-ன ஆ1ேமா.1ைற ந'பல-க3 அதிக. அேத ேநர எத கிரக 100% ந*ல பலைன த நிைலயி% இகா. அவ'றி* உMக3 நிைல1 இ-றியைமயாதைவ எைவேயா! அவ'ைற ம9. தனிேய 1றி ெகா30Mக3..க9.எ-ப சீ றிகிளபிவி9ட =பாகி 12.தா% எத கிரக 100% தீயபலைன த நிைலயி* இகா.1ைறத அளG கிரக பலைத ைவெகா2. இைறவ. அேவதா. இைத இதயதி* வாMகிெகா3வதா? ேதாளி* தாMகி ெகா3வதா எ-ப உMக3 சாமதியைத= ெபா. ேவ1 பாதிரதி* அைர=ப+ அ. எனேவ ஒ5ெவா ஜாதக. எத ஜாதகைத எ.ெபற நிைனதா% நிக) பாதிரைத (கிரகபலைத) மா'ற +யா. நா.ஆதிக ெச% விஷயMகளி* ஒ சிலவ'றிலாவ. அத கிரக ஆ0ைம ெச>F எ*லா விஷயMகளி% பல.நீMக3 எைதயாவ ெபறேவ2. எ-றா* எைதயாவ இழதா. கா*ப+ ேசா.வி.

ய நம கார ெச>க 2.அதிகார ெச% விசயMகளி* இ வவாைய தவிகG. 5.காரMக3: 1. .ேசாதைன ெச>வி கா*ஷிய இழ=ேபா. ெதாழி%1 (உMக3 ஜாதகதி* ந*ல நிைலயி* உ3ள கிரக காரகவ வகி1 ெதாழி%1) மாறிவிடG. ப. தினச..அதிக.1. நா.=ேபா இதா* உடன+யாகB சிகிBைசைய வகG.உMக3 ஜாதகதி* எத நிைலயி* உ3ேள. E.ெசா-னைத ைவ நா. மதிர ப+கG 3. நா. சி. s. காய. O2ணாBச (கா*சிய) அதிக3ள உணைவ உ9ெகா3ளG.அ. நா.காரMக3: ப.அதிகார ெச% ெதாழி*களி* நீMக3 த'ேபா இதா* ெம*ல ேவ. நீ= ப.உMக3 ஜாதகதி* எத நிைலயி* இதா% ச. ந*ல பல-க3 அதிக. 4.காரMகைள நீMக3 ெச> ெகா2டா* எ-னா* விைளய A+ய தீயபல-க3 1ைறF.எ-பைத அறி ெகா2+=பீக3.சிைய 1ைற ெகா3ளலா அ*லவா! அகல உ)வைதகா9+% ஆழ உ)வ ந-ற*லவா? இவைர நா. கீ RகாX ப. அமிலதி.

15 நா9க3 வள*. ேவதைனFடனான ஊ மா'ற. க*யாண ம2டப. . த2ண ீ ெதாடபான இடMக3. திr= பயண. இரG ேநர.6. வ9+ீ ந. திr ந-ைமக3. நதி. 15 நா9க3 3ள*. கா>கறி மாெக9. தா>வழி உறG.=பாகதி* ப3ள. அத. மன. க=ப* பயண. நீ2ட Oவாச.ேபOகிேற- வடேம'1 திைச. பிரககளி. சி. சதிர. தா> வய ெப2க3. ெவ2. 2. க2ட காத*. பட1.தG. ேப. )நிலா நா3. இளைம. நீMக3 ைம. ெசா*ல +யாத இடMக3 (உ) நீBச* 1ள.எ-. நதிகைர.ெவ'றிேம* ெவ'றி ெப. கட'கைர. தாFடனான உறG. நீரக. ெபாமக3 ஆதரG. தா>. gைரயீர*. இத'1 மாறாக நிைலயி*லாத வாRைக. திr பணவரGக0ட. உர* இதா* அ=ற=ப. சீ ஸன* வியாபாரMக3. எ-.ேநர+ ெதாட3ள ேவைலக3. சNசல. அ+க+ ெதாழி* மா'ற. மக0ட. இர2ேடகா* நா9களி* + விடA+ய வணிகMக3 இவ'றி'ெக*லா சதிரனாகிய நாேன அதிபதி. ரயி* நிைலயMக3 தலியன. மனBேசாG.மைனவிய.பவரா? "ஆ" எ-ப உMக3 பதிலானா* நாஉMக3 ஜாதகதி* ந*ல நிைலயி* இகிேற. யா எ5வளG ேநர இ=பாக3 எ-. ெதாழி*க3.

ேநாயாளியான தா>.காத. 5.அதிகார வகி1 ெதாழி*களி* ஈ. ப. கியமா> க-னியா1மா.Mக3. 3. gைரயீர*.ெதா9+ ைவ வ2ணமயமான மீ -கைள= பா ெகா2+Mக3.காரMக3: ப. நீரக ெதாடபான பிரBசைனக0ட.ப9+தா* ெம*ல கழ2. எ-னா* விைளF தீைமக3 1ைற ந-ைமக3 அதிக.எ-.காரMக3: 1. அத.எத நிைலயி* இதா% ச. 4.நீMக3 அவதி= ப.Mக3.காரMகைளB ெச> ெகா30Mக3. அக* சாைற அMக3.1. 2. சதிரபல இ1 நா9களி* ம9. ஆFத த. 7. உதவா. அமாவாைச1= பி-வ 14 நா9க3 நிலெவாளியி* உணவMக3 (அதாMக நிலாBேசா.ேம கிய +Gகைள எ. நா. Oதமான 1+நீைரேய அMக3. 6..). . கீ RகாX ப.கிறீக3 எ-றா* நாஉMக3 ஜாதகதி* தீைம ெச>F நிைலயி* உ3ேள. ெட-ஷ-. சாதமான அமைன வணM1Mக3. ைக. நா. மீ . ெகா30Mக3. அம-. உMக01 bO. சி. ஊNசலா.

3ள ரா1. ெச5வா> ேபOகிேற- இவைர உMகளிட ேபசினாகேள E.Mக3.மி*ைல. மிலி9ட. "ேக ெக9+கா" எ-. .ைவர வ.வாக3! ஏ. ம'..Fமா? எ. நாதீைம ெச>F நிைலயி* இதா* ம9. இவக01 ம9. "பாகலா" “பாகலா" எ-ேற ெசா*லி ெகா2+Mக3. ரயி*ேவ. வா1 ெகா.பலமிழ9டா". ஆFதMக3.அதிகார ெச% விஷயMக3 அ=ப+! வயதி* இைளயவக3 ேபாலீ . ஓரமா> ைவ வி.ய.ெத.பைவ இைவேய . Oரஎ*ேலா1ேம ேசனாதிபதி நா.கைள மறகாதீக3.8. எ%13 ெவ3ைளயXகைள (ேநா> கிமிகைள எதி= ேபாரா. மி-சார.. ேக. ஜாதகைதேய ேதாஷ ஜாதக எ-. ரத. எ. 9.ெபா3. க2களி. காமராஜ மாதி. த. சதிர-. தைல1 1ளி=ப. சனி. 1. ப3ளMக3 Aடா 3.ேநா>வரா கா=பைவ) உ'பதி ெச>F மWைஜ. ெவ+ ெபா9க3.ய-. தக. ம'ற கிரகMக3 தீைம ெச>F நிைலயிலிதா* "E. அதிக 1ளி ேபா-றவ'ைற தவி வி. ெத'1 திைச. விsக.தா-.த2டைன காத*வழி எ-ற கவிஞ. அதிக ெவயி*. ேகாப. தா.ேஜாதிடக3 ெசா*வாக3. வடேம'கி* சைமயலைற Aடா. 10.காதீக3. நீBச*.இலாகா அ=ப+! நா. ெந=.

பலி இைவF எ. ேபா9 . ேபா9+. நீMக3 ைஹ.Bச* ெதாடபான வியாதிக3.எ-.அதிகார ெச% ைறகளி* எத= பிரBசிைனFமி-றி ெதாழி*. ககடG3.க0ட.ய 1லதின. பா*.சி. மாமிச. .ைவ சிகிBைச நட3ளதா? காத* திமண விசயMகளி* பி-னைடவா* வபவரா? "ஆ" எ-ப உMக3 பதிலானா* நா.களாகி. ச. அ*ஸ ேபா-ற வியாதிகளா* அவதி=ப.எ-. ரதேசாைக.கீ R வபைவேய. சைமய* இைவ எ*லாவ'றி'1 நாேன அதிபதி. க9+க3. எ. வியாபார ெச> வகிறீகளா? "ஆ" எ-ப உMக3 பதிலானா* நா.உMக3 ஜாதகதி* தீைம ெச>F நிைலயி* உ3ேள. ேலா பிபி. தீவிப எதிலாவ சிகிF3ள ீகளா? அ.E9.ேச உMகைள ெதா*ைல=ப. அத. அத. ெகா3ள பிராணிக3.கிறாகளா? ஏ'கனேவ விப.சி.பவழக*.உMக3 ஜாதகதி* ந-ைம ெச>F நிைலயி* இகிேற.ேம'ெசா-ன உபாைதக3 ஏமி-றி நா.ைவ சிகிBைச. ரத. அ. விப.இலாகாவி. பிற எதி. எ-.பவரா? சேகாதரகேள எதி.

உMக3 ஜாதகதி* எத நிைலயி* இதா% ச. 5.தி எ-L ேபா ரத தான ெகா. எ=ப+F ரத ேசத உ. எ-னா* விைளF தீைமக3 1ைற ந-ைமக3 அதிக. கீ RகாX ப.2ணிய வ அ*லவா? 2. 6.காரMகைளB ெச> ெகா30Mக3. உMக01 உட'பயி'சி எ-ப மிக கிய.காரMக3: ப.Mக3. ீ (அ) வியாபார தலதி* ெத'1 (அ) ெதகிழ1= ப1தியி* ப3ளMக3 இதா* தலி* T+வி.1. 4. ப3ளிக3. ேகாயி*க3..தா* விப தவிக=ப.Mக3. ரததான ப'றி உMக0கி1 பிரைமகைள= ேபாகி ெகா2. உMக3 1. +தா* கராேத ஜுேடா ேபா-ற த'கா= கைலகைள பயி%Mக3. ேகாப எ-ப ைகயாலாகாதனதி- .Mக3 (காவ*ைற. தியான பயி%Mக3.ப டாடைர கலதாேலாசி வடதி'1 ஒ ைறயாவ ரததான ெச>ய ஆரபிFMக3.காரMக3: 1. 7. மி-ைற ஊழியக01 எ-றா* உதம). ப3ளி வாச*க3. ப. 3. மைல ேம* உ3ள O=ரமணியைர வழிப.வனMக01 மி-சாதன= ெபா9கைள தான ெச>FMக3. நீMக3 மாமிச உணைவ தவி ந2பக01 ஆகிேயா வாMகிேயா ேபா. ZலகMக3. உMக3 வ. ேசைவ நி.நா.

Mக3 4.பலதா* (Oர-–அழ1. 1-பண) எ. தாதாக0ட.ரகசிய ெதாட ெகா2+=ப. இதா% அவக3 ேவ.வாகளா எ-ன? கடGளி. பி.ெவளி=பா. 8.பைட=பான நா.திr என ெவளி=ப.அவக3 ஜாதகதி* தீைம ெச>F நிைலயி* இதி=ேப-. கிரகMகளி.அதிகார ெச% ைறகளி* இ வில1Mக3. மாயமா> மைறவ. . ேகபினி* உ9கா பட பாதா* திேய9டகாரக3 வி.திேய9டகாரகைள விட ஏமாளியா? அதனா* தா. நா. ெச5– ச2ைடதிறைம. கைல. ேபாைத=ெபா3. விஷமதிB ெச=ேபாவ ேபா-ற ெச>திக3 ெதாட ெவளிவவைத= பதி=பீக3.ஆதிகதி'19ப9ட சினிமாைறயி* ஓரளG சாதிதாக3.காரகவ வகி1 ம. அவ'றிலி வ ஆதாயMகைள தவிவி. எ-பைத உண திறைமைய வள ெகா3ள=பாMக3. நா9+ய. ரா1ேபOகிேற- சமீ ப காலமா> திைரைற= பிரகக3 ேபாைத= ெபா9க01 அ+ைமயாவ. இத'1 காரண எ-ன ெத. கsனிேகஷ-.நா. த-–எ).Fமா?நா. தைர +க9 வாMகிவி9.வ.

ெப'ேறா இைத நடக வி. எனேவ த*வ கா=பா'ற= ப9. அ. எ=ப+ேயா ஹீேரா த*வைர கா=பா'றி வி.A9டமா? இ=ேபா எ-ைனேய எ. மீ 9+Mகி* ேபசி.தலி* அழக'ற ெப2ைண அத ஜாதக1 மைனவியாக= பா=ேப-. விதின வி.த.ெகா30Mகேள-! நா. ஜாதக.. வி*ல-க3 த*வைர ஏேபா9+ேலேய ெகா*ல தி9டமி9+=பாக3.எ-.=பதாக நிகRBசி நிர* இ1. நா.. வ இடMகளி* த*வைர ெகா*ல வி*ல-க3 A9ட ஏ'பா. ைவFMக3.3ேள.வா. சலி. ச*லைட ேபா9.கிேறேக0Mக3.7-* நி-.வாகளா? விட மா9டாக3.ஆக ேவ2. மனித வாRைக எ-ன சினிமாவா? கடGளி. எ.மாபியா ேபா-றவ'றி. சினிமாவி* எ-றா* ஹீேரா ெவ-.A9ட ேபா* ெசய* ப.வி. நாMக3 ட=பிM சினிமாவி* வி*ல. மகால9Oமி மாதி. நவகிரகMகளான எMக3 ெசய* ைறையB ச'. A.வா.தி1= ேபா> ஓ>ெவ.க3 ெச> +தி1.பைட=பான நாMக3 ெவ.ேவா.= ெப2ைண மைனவியா1வாக3. ெரௗ2டானாவி* திபி. ட=பிM சினிமா வி*ல. .தா. அதி* மாநில த*வ ஏேபா9+* இறMகி.Tல அவக3 கைதைய + வி9ேட-.

=1 கீ Rபாகதி* ைவதியக01= ல=படாத ேநா>க3.யாf-. ைக. 11.த*. ஒேவைள இதர கிரகMகளி. பாக3.. ெப1ேலஷ-. இ=ேபா ஓரளG எMக3 ெசய*ைற உMக01= . பிற ெமாழிக3 ஆகியைவ வகி-றன. தி. 10..கீ R சினிமா.. ெம+க* . 12 தவிர இதர இடMகளிலிதா* அ ச=பேதாஷ).பலதா* ேம'ப+ தீைமகைள எ-னா* ெச>ய +யாவி9டா* அத தபதிகைள= பி.அதிகார19ப9டைவேய.அதிகாரதி. பலஹீனMக3. பா='. 4. நக* தயா. உட*நலைதேயா ெக. பM1Bசைத. அலஜி. சாராய.ேவ-. ச. க3ளேதாணியி* ெவளிநா. Eதா9ட.! E. வய1 த1த வளBசியி*லா ேபாத* (அ) ஊைளBசைத. ேபாலி சர1கைள வி'ற*.எ-.தி1 எ-. விஷய1 வகிேற-. ேபாத* இைவF எ. ஏ>=.. க= மாெக9. ஏமா'. லா9ட. 6.த*. (நாL ேகG 3.தா.மனைதேயா. விஷபிராணிக3. சேதக. 1ணைதேயா.த*. கண1 கா9.வி.இனி நா.தீேவ-. இ.வி. ஆMகில மக3. வ. இ9+* ெச>F ேவைலக3. பக*.ேவனா அத= ெப2ணி.யாf- . எ2Xகிேற-. எ.யைன= ேபாலேவ நாL அதிக ேபசி வி9ேட.. கடத*. இவைர உMகைள விஷ ஜக3 க+ததி*ைலயா? ெம+க* . விஷ. எ2Xகிேற-. தி9. ெபா> ேபOத*.

E. ைக=பழக. ெஜமனி ேபா-ற ெமாழிகைள க'க ய'சி ெச>FMக3.ந*ல நிைலயி* இகிேற.இ பிராமணரா* Hஜிக=படாத அமைன வணM1Mக3. 4. அத. அத. +தவ'ைற உடேன ெச>FMக3. கடத* ெதாடபான ெவளிநா9.= இ*ைலயா? 'ஆ' எ-ப உMக3 பதிலானா* உMக3 ஜாதகதி* நா. நீMக3 ஏ'கனேவ ம=பழக. எ-னா* விைளத ெக. விைளயா9டா> ேகமராவி* பட பி+FMக3. அதி% அ5வ=ேபா ச9ட13 சிகி மீ 2டவரா> இதா*.காரMக3 : 1.ெகா30Mக3. காO ைவ ஆடாதீக3 . நாவ*க3 ப+FMக3. சீ 9டாட க'. +யாதவ'ைற +தேபா ெச>FMக3.எ-. ப.பல-க3 1ைறய= ப. நிBசய நா. ைறய'ற வமானMக3. ெகா3ைள.காரMக3 ெசா*கிேற-. '.எ-.நடததி*ைலயா? எைதB ெச>தா% ச9ட=ப+= பகலி*.ட.B சினிமாகைள பாMக3.உMக3 ஜாதகதி* தீைம ெச>F நிைலயி* உ3ேள. 2. பிெரNO. ப= ேப1B ெசா*லிB ெச>ேத சஸ ஆகியிகிறீகளா? உMக01 ெமாழிெவறி கிைடயாதா? சினிமா ைபதிய (அ) சினிமா மீ ெவ. 5. 3.

ைக அைறB Oவ. 5. 9. 10. 7.ப+ பிற1 ேபா.ப+= பிற ெகா2ேட இ=பாஎ-பதா1. ஒழிFMக3.ைக உைறகளி* '9ராக-' (ெப. ேபான பிறவிகளி* சா-ேறாைர.ெசா-னத'1 மாறாக இதா* நா.* தைலயைண.. அவ மன 1ளிர நடதவக3 ம.6. ைவFMக3. ர=ப பாகைள= ேபா9.ப+ ம. பரமபத ஆ. 11.தீைம ெச>F நிைலயி* உ3ள ஜாதகதி* பிற=பீக3. மாத ஒ ைறயாயிL யாேரL ஒ 'ெப.ய பா) ஓவிய இ1ப+B ெச>FMக3. உறMகி விழி=ப ேபா% பிற=" இத'ெக*லா எ-ன அத ெத.ம. இடMக01= ேபாகாதீக3.தி வி. கிராம=றMகளி* பா நடமா. லா9ட. ப. னரபிஜனன" "உறM1வ ேபா% சாகா.Mக3. 8.ந*ல நிைலகளி* நி'1 ஜாதகதி* பிறகிறீக3. விைளயா9டா> நட=படேவ மாத ஒ-றிர2. ப.1+=பழக இதா* ெம*ல 1ைற ெகா2ேட வ (தவைணயி* விஷ இ) நி.O1' ஒ 'க9+M' ேபாட காO ெகா.Mக3. உMக3 கடத பிறவி .Fமா? மனித. அதணைர= பணி.க3 வாM1Mக3. நா. . 1ேபOகிேற- "னரபிமரண. +ெக9.

அத. நவகிரகMகளான எMக3 ெபா.தி த கட.உ9ெபாளா1.ய--மைலBசாதியினைரF. பிறவி எ. சா-ேறாைர எக9.=பேத கட.க3. ஆனா* கட.தீகதா-.பிராமணக3.கடத பிறவியி* உMக3 சிரமபலைன அLபவித எக9.=பா9+* இ1 சா-ேறா. ைவ3ளா. . Oகிர-–எதிபாலினைர. பிராமண க=பிணி= ெப2க3.=பா9+* ைவ3ேள-.யகைளF. ெச5வா>–வரக3. மதி.இைதேய நீMக3 ம'ற கிரகMக01 ெபாதி=பாகலா. சனி– தலிக3. ச.தீக வ நீMக3 அைத மற எ*லாவ'ைறF ெபற+கிறீக3. ேக–பிறமததினைர.=பி* வி9. E.கி-றனேவா கடத பிறவியி* அத கிரக ெதாடபான மனிதக01 நீMக3 கட. ீ சேகாதரக3. கடGேளா உலக= ெபா9கைள 9-ஆக= பி. அேத ேபா* நா. ைவசியைரF. ேவைலகாரகைளF த க9.3ள ீக3 எ-.ப9.=பா9+* ைவ3ளன.தீ ெகா3வாக3 எ-ப இத. சதிர--பிரககளிமைனவிய. இத= பிறவியி* எதகிரக ெதாடபான தீைமக3 ஏ'ப. ரா1–பிறெமாழியினைர. அதண இத= பிறவியி* உMகைள ந*வழி=ப.

வேத! எ-ப உMக01= .தMக.! நிைறயேவ விசயMகைள= ேபா9.. கால கழிதா* ெகா.கீ R வபைவ.வைத= ேபாலேவ நாMக0 க2டப+ தீய பல-கைளெகா. தீகிேற-தீகிேற. ெகா.எ-. வயி. வEலி வி..! ச. ராண.தி1 எ-. ீ வசதி. இதய.க)தி* 2. கடத பிறவிகளி* ப9ட கடைன தீ=ப கிய. பராக. வடகிழ1 திைச அகியவ'றி'1 அதிகா. ெசய*ப.தவ.வனMக3. க2டட.ச. ெபௗதிரகாரக(ேபர-க3). -ேயாசைனFட. காசாள. ைபனா- . மத. ேசைவ நி. ேபா9. எMக3 தீய பல-களிலி த=ப ஒேர வழி நாMக3 க2டைதF பறிவி. நாேன திரகாரக-. வி. ேதவ தானMக3. வி.ேவா. மத சாத நி. பிராமண. ஆ9சி ெமாழி.- நீMகளாகேவ 'உMக3 சா> ' ப+ எMக3 ஆ0ைக19ப9ட விசயMகைள வி9. பிரதம (கடG3) ேகாபி ெகா3ள= ேபாகிறா.த*. சா-ேறா. சாயிபாபா. நா. அரசிய*. நீதிம-ற.தி9டமி9. பிற1 மதி.வனMக3. நகிேற-. த9சிணாTதி. உைடவி9ேட-. கtல. ேவத.இலாகாவி. ஞாபகசதி. அரO த வ9. ெமாதமாக தீ=பேதா! தவைணயி* தீ=பேதா! அவரவர வி=ப.த +Gகைள எ=ப+ த-னிBைசயாக அறிவிகலா எ-. இ எ*லா எ. சைப A9டதி* எ. eராகேவதிரர ஆகிேயா என பிரதி பMகேள! .

4. அடகி* )கி=ேபாத* இைவ உMக3 வாRவி* நடதிகிறதா? "ஆ" எ-ப உMக3 பதிலானா* நா.Mக3. ேகா9. வ9+1 கட.ேகாளா. பிராமண ந2பக01B சா=பா. 1ழைத=பாகிய யாG ஏ'ப9. ேபா. அத. ப. எவேரL 1Gேகா விரதமிMக3. அ+க+ தMக நைகக3 தி.காரMக3: 1. ந-ைம ெச>F நிைலயி* நி-றிகிேற.3ளதா? ஆ எ-ப உMக3 பதிலானா* நா.காரMக3: ப. 5.அத. தMகைத லாக.எத நிைலயி* இதா% ச.உMக3 கைத எ=ப+? எ. அஜீரணைத தவி வி.* ைவFMக3.Mக3. காலாகாலதி* க*யாண.உMக3 ஜாதகதி* தீைம ெச>F நிைலயி* இகிேறஎ-.வாM1த*. வயி'. மறதி. .உMக3 ஜாதகதி* ந*ல நிைலயி*. ப. -ேயாசைன.எ-. 2. கீ RகாX ப.அதிகார19ப9ட தMக. ெச*வா1 (அரசிய*). வ9+1 ஆைச=படாதீக3. ேலசான இதய= படபட=. 3.க3.காரMக3நா.காரMக3 ெச> ெகா2டா* எ-னா* விைளயA+ய தீைமக3 1ைறF.. ேபாத*. வழ1. வியாழகிழைம மNசளாைட அணி த9சிணாTதிேகா ேவ.

தப+யாக எ-ைன=ப'றிய வததிக3 தாஅதிக. மNச3 நிற= ெபா9கைள அதிக உபேயாகிFMக3.1 எ*லா காலதி% மனிதனி. வடகிழகி* ேம. 11.ஆFைள அதிக.. ஆசிரம. ெசா*வத'கி*ைல.ஆF3காரக-.கிேற-.=ப. ஈ. ெவ.பா. ீ கா'.Mக3. வி)M1Mக3.பிரதிAலமாகB சNச. ஜல . ெப. நா. 9.1 காலதி* அளG1 மீ றிய OகMகைள அLபவி அஸிமிேலஷ. வயி'றி* வி*வ இைலைய ெம-. 10.ய மனிதக0ட. ேநா> வரா எ-.Mக3. மல. உணG உ9ெகா30த*). அேத ேநர ேநா> எ-பேத மனித உட* ஆேராயமாக உ3ள எ-பத'கான அறி1றி எ-L இய'ைக ைவதிய விதிைய இM1 நிைனG ப.6. ேகாயி*.திெகா30Mக3.Mக3. ேதவ தானMகைள தவி வி. 8. எ. வMகி. ேகா9. மனித.(த2ண. ப+க3. தி=பணி ேசைவக01= பண ெகா. கா9. ஆF3 எ=ேபா அதிக.1? நா. 6. 7.நா. மா+=ப+க3 இதா* நீகி வி.அLAலமாக சNச. சனிேபOகிேற- ெச5வா>1 அ.வேதா ேவ2டா. 1ள. ஆனா* நீMக3 அM1 ெச*வேதா.. பழ1Mக3.அளேவா.. எலிமிேனஷனி* (வியத*.ேவைல உMக3 ஆFைள அதிக.

வாக3.1.பாதியி* தீைமைய தேவ-.. விதமாகG பலத. மாரகனாகேவா இதா* த* பாதியி* ந-ைமைய த பி.1றி=பி9ட ஜாதக1 ேயாககாரகனாக இதா* த* பாதி ெப. . உட* Oத.ய அளவி* ந-ைம ெச>யமா9ேட-.உடலா* திர9ட=ப. உட%ைழ= அதிக.அத சாதைனைய= பைடதி=பாக3.கிற.பாதி அத அளG1 ெக. ஒ5ெவா ராசியி* சNச. 2.திெகா3கிறா-.1றி=பி9ட ஜாதக1= பாவியாகேவா.ஆF3 அதிக. ேநரைத வணாகா. நா.யமில வாFைவ ெவளிவி. O'.கழித*. பலைன ததா* ம. 19 வடMக3 நைடெபறA+ய சனி திைச வேபா அதத* பாதி ஒ விதமாகG ம. எழைரB சனி எ-. சாதைன பைடத எ*ேலாேம த ஏழைரB சனி காலதி*தா. ஆைடB Oத. உடலி* ேச ேபான மலினMக3 க. க. ீ ஒ)Mகா> ேவைலைய= பா1 ேபாதா. ஒ ேவைள நா.த*) தைடகைள ஏ'ப. உட* உைழ=பினா*தா. ேகாசாரதி* ஏழைர சனி நட வ ேபா இேத விதிைய= பி-ப'ற ேவ2.பாதி ேவ.1 ேபா (ஒ5ெவா இர2டைர வட1) த* பாதி ெக.1.பல-கைள தரமா9ேட-. பய.1ேபா. அைத ெவளிேய'ற உட* ெச>F ய'சிேய ேநா>.=றB Oத எ-.

6. பைழய .! ச. ச.1 ேபா. நா.த-னிBைசயாக எ. கMக*.சிரமMகைள வழM1கிேற-. ெதாழிலாளக3.தசா காலதி* (அ) ஏழைரB சனி காலதி* எத ஜாதகைரF ெகா*ல மா9ேட-. இ.Tல நீ2ட ஆFைளதகிேற-. ைகக3.காரணமாக நீMக3 ெச>F கமMக01 (பாவMக01) நா. நா.ம'ற இடMகளி* சNச. எ2ெண> விக3. நா. உைடகைள கைறயா1 ெதாழி*க3. bO கிள= ெதாழி*க3. நா'ற. கிராைன9.நா. ேசைகேயா ஏ'ப. கா*க3. மித மிNசிய OகேபாகMகளி. விவசாய. எ2ெண> ெச1.1ேபா த2டைன தகிேற-. 10. A. OரMகெதாழி*. தலி இன மக3. என1 ேவ. இத. வழகறிஞ. விஷய1 வகிேற-.! Oய தப9ட ேபா.வி)த 1.Oகைத வழM1கிேற-. எைம.மரணMக3 சபவிகி-றன. சிரமMகளா* உட* பல ெப. ஒ9+ய க-ன. ேபாதா.நாந*ல இடதி* (3. 6. உ3 வாMகிய க2க3. 11 எ-ற 4 ராசிகளி* சNச. 10. ெபா.கமகாரக. ஒ பாவகிரகதி. =ப வடMகளி* 3.பாைவேயா.ைம. ம'ற 20 வடMகளி* நா..1 ேபா தா--அத 4-* 2-வ = 10 வடMகளி* தா.ராசிB சகரைத (12 ராசிக3) ஒ தடைவ O'றிவர 30 வடMக3 ஆகி-றன. 11) சNச.OகMகளா* உட* பலவன ீ அைடF. நீ2ட கால தி9டMக3. மகைள கசகி= பிழிF ெதாழி*க3 (கவ9+-ெகாத+ைம).

த*. ெவ'றி ெப'றிகிறீகளா? 'ஆ' எ-ப உMக3 பதிலானா* நா. ேம'ெசா-ன ப9+யலி* உ3ள விஷயMகளி* உMக01 நட. ேதா*விகேள ஏ'ப9. ெபா3. ேபா ஊழியக3. நரக3. வகி-றனவா? 'ஆ' எ-ப உMக3 பதிலானா* நா. மரண ெதாடபா> கிைட1 நிவாரண இைவF எ. மலBசிக* இவ'றி'1 நாேன அதிகா. எ-னா* ஏ'ப.எ.G. ளா . நீ2ட ஆF3. நா. அ+ைமயாத*..உMக3 ஜாதகதி* எத நிைலயி* இதா% கீ RகாX ப. க= நிற இவ'றி'ெக*லா நாேன அதிபதி. ேசாப*.காரMக3: ப. ப. ேம'1திைச.1. கச=பான ெபா9க3.உMக3 ஜாதகதி* ந*ல நிைலயி* இ*ைல எ-.காரMக3: . ஆசன.ெபா9க3. சிைற=ப.அதிகார19ப9ட விஷயMகைள இவைர ெசா-ேன-. தீைமக3 1ைற ந-ைமக3 அதிக. ெதாழி'சMகMக3. மத தி. ெபா3. இத விஷயMகளி* நீMக3 லாப. க.கீ R வபைவேய.உMக3 ஜாதகதி* ந*ல நிைலயி* இகிேற. அவ=பான ெபா9க3.அதிகாரதி. தாமத. பி.எ-. கிரா=.காரMக3 ெச> ெகா30Mக3.

அகதிகீ ைர.1 லி=9 ேக9டா* தயMகாம* ெகா. ேவ=பிைல ரச 1+கG. 10. 3. டால அணியG. 5. 9. =ேரய தவிகG.Mக3. 2. தியான ெச>FMக3. 6.காதீக3. இைத தMகதி* அணியAடா +தா* சனி1. யாேரL ேபாலீ ேடஷ-. அணிகல-கைள அதிக உபேயாகிFMக3.Mக3.தி ெகா30Mக3.கா9.ஆ0ைக19ப9ட ெதாழி*களி* நீMக3 இதா* ெம*ல விலகி வி. சைமய%1 ந*ெல2ைணையேய உபேயாகிFMக3. O. . ஆ பதி. 11. பல-கைள தவி விடG. பிரBசிைன வரா எ-றா* ைணயாகG ேபாMக3. வைளய.1. ஏைழ ம'. ீ அைத= பல=ப. க= நிறைத தவி.ய உேலாகமான இபி* அ*ல சனி1 மிதிர கிரகமாகிய OகிரL1. சனி1றிய ரதின நீல. ெச-9. இயலாதவக01= பைழய ெபா9க3 ம'. எ. இ தான ெச>யG. பாக'கா> அதிக உணவி* ேசகG.ேமாதிர. 4.Mக3. அலMக. கிராம காவ* ேதவைதகைள வழி=ப. ேதா9ட ேபா.Mக3. 7.. 8. 1+யி=ப பைழய வடாயிதா*.ய ெவ3ளியிேலா அணிவ ந*ல.. நீலநிற ஆைட. ேகா9.

கதரM1க3.ய.மா'ற1 உதG ெதைன A9டMக3 . த-ேபOகிேற-: த-ேபOகிேற-: "ெபா.என1 ெகா. -பி. ெப2க01 சிைன=ைபக3 ஆேராகியமாக இக உதGவ நாேன.அறிகமி*லாத இவைரB ேச ைவ1 எத ெதாழி% எஅதிகார19ப9டேத.அ0ைம19ப9டைவேய.+. எ . கணிததிறைம. க-ச*ட-ஸி ைறகளி* ெவ'றி ஆகியவ'ைற வழM1வ நாேன. HMகாக3. ஆ2க01 விைரக3. நாடக அரM1க3. வி'பைன பிரதிநிதிக3.ேதா*. மாெக9+M ஊழியக3. A9.தா> Oத Oகாதார பாகாதீக3. இைறவ.கிைடதா%. A9. A. வியாபாரMக3. இதிலிேத எ. 7.12.தி1 அதிகாரMகைள கீ ேழ தகிேற-. காலியிட Aடா. ேபா ட*. ப=ளி லிமிெட9 கெபனிக3 யாG எ. திறைமயான ேபBசாளக3 எ.+. ேஜாதிட.றG அைம=க3. அரO சா நி. மனதிலி=பைத எதிராளி1 விவ. 13. மவெதாழி* வியாபார1 அதிபதி நாேன. ேம'1 திைசயி* ப3ள.பலதி* ெஜாலி=பாக3.1 திறைம.கிைட1மா" எ-பாக3. ஏெஜ-சி.ெபைமைய அறியலா. க=ப. எதி% ெப. த. மனிதனி.வனMக3. தியவகைள ெதாட ெகா30 திறைம.

எ-. உMக3 ஜாதகதி* நா. மாறாக நீMக3 ேம'ப+ விசயMகளி* ேதா*வி.யாG1 நாேன அதிகா. ப.ய. தி1ழ=ப.த=பிரைமைய தவ நாேன.* (அ) ேபானி* ெத. எ-னா* விைளய A+ய ந-ைமக3 அதிக. வியாபார ேவ2டா. ச.ஆ0ைம19ப9+1.ேம'ெசா-ன ப9+யைல= பாதீக3 அ*லவா? இதி* உ3ள விசயMகளி* நீMக3 ெவ'றி.காரMக3: 1. அத. bதகைள நபாதீக3. . sனிய-க3. தா>மாம-. 4.1.. தபா*. 2. அத.நாேன.விFMக3. யா.! உMக3 ஜாதகதி* நா. A. எத தகவைலF ேந.காரMக3: ப. லாப அைடதவரா? 'ஆ' எ-ப உMக3 பதிலானா* நாஉMக3 ஜாதகதி* ந*ல நிைலயி* இகிேற. நட அைடதவரானா*. உMக01 உதவா.எத நிைலயி* இதா% கீ R காX ப.காரMகைளB ெச> ெகா30Mக3. தீைமக3 1ைறF.% இ1 பஜா ெதக3 எ. ள=க3. மாமனா1 காரக. ெகா3ளாதீக3. உMக01 ேதைவயி*லாத விசயMகைள ெத. 5. யாகாகG. T-றாவ நபக3.ட b ெச*லாதீக3. சMகMக3.ந*ல நிைலயி* இ*ைல எ-. ஒ5ெவா ஊ. ைபதியதி'1 ஆரப தகவ* 1ழ=பதா-. 3.

விலகிேய இMக3.மனிதைன ேமா9ச மாக1 தி=ப +F. மவக3. விNஞானைத கிய= பாடமாக எ. ஆ! ந9.ைக ேதைவ. 9. ேஜாதிடக3.ேமா9சகாரக-. உறG. ஆ+9டகைள வி9. ெகா3ளாதீக3. மாமனாக3 விசயMகளி* எBச.=பவனி*ைல எ-ப ேஜாதிட ெபா-ெமாழி. வணMகG.ெத. மாணவக3 கணித. பாச எ*லாவ'ைறF நாெக. ேதா* வியாதிக3 இதா* ஆMகில மவதி. 6. 7. ேகேபOகிேற- ேக ேபா* ெக. . க3ள உறG உதவா. ஒ5ெவா ஜாதகைனF ேமா9ச மாக1தி=வ எ. விலகி யிMக3.Fமா? நா.Tல அவ'ைற அக=பாகாதீக3..கடைம. இ=ேபா தமிழக த*வ1 என திைச நட வகிற. மரகத=பBைசக* ேமாதிர அணியG 8.கிேற-. 10.. ஏ. ேராகதா* விரதி ஏ'பட ேவ2. விரதியா*தா. 8. மனித. பத. தா>மாம-க3. க2ணைன ளசி மாைல=ேபா9. நபியிகிறாேனா அவக3 ேராக ெச>ய ேவ2. 11.எ=ேபா ேமா9ச மாக1 திவா-? அவயாைரெய*லா 'நமவ' எ-.

கலகதி* சிகி ெகா3வ. வழி தவறி வி. ச-யாச. 5. யாேரL Eனிய ைவவி9டாகளா? ெச>விைன ெச> வி9டாகளா? எL சேதக. வி. ீ ேசாறி-ைம.த*. 2. வ2 ீ விரய.வ இவ'றி'ெக*லா நாேன காரண. வாரதி'1 ஒ நாளாவ காவி உைட த. 2க3.த*. நாேடா+யா> தி.யாத பீதி.யMக3. u ேபா-றவ'ைற தவித*. 7.வனMகளிட ெப பணைத இழத*.த உைடயி-ைம. விசா ெதாைலத*. ேயாக பயி%த*.த*. நபியவ யாவ ைகவி9. பா9+க3. Oபகா.களி* இ1 ேபா பா ேபா9. ெச*ல ஆைச=ப9. ேவதாத. ெவளிநா.காரMக3: ப. 6. சீ ைல=ேப-. பிறமத வழிபா9. ப. 8.வ. வ+-ைம. Fத அறிவிக=ப. காரணம'ற கலக. பினி. மதிர விைதகளி* ஈ. . Aைரயி*லாத விநாயகைர வணM1த*.காரMக3: 1.. உ. 3.அதிகார எ*ைலைய= பா=ேபா.ய பதித ேமாதிர அணித*.தி=ப ேபா-ற அBச. எளிைமயான வாRG.= ேபாலி நி. ச-னியாசிக01 உணவளித*.பா. ேயாக.தலMக01B ெச*%த*. பா= 'றிஅகி* ப. அைலBச*. மனதி* இன .. 4. ெவளிநா. ைவu.இனி எ.

ய ப.(1றி=: ரா1G நாL ஒவெகாவ எ=ேபா சமச=தமதி* அதாவ 1800-* இ=பதா* ரா1ேதாஷ இ=பவக3 அத'கான ப.ைகFட..கார ெச> ெகா3பவக3. வழM1கிேற-.வி9டா* பிற "அவLெக-ன=பா! Oகிரதிைச அ+1" எ-ப வழக. என1..தாஅதிபதி.காரMகைளF ெச> ெகா3ளேவ2. ேம%. எ-ப இைறவ. ஜாதகL1= ெப. ) 9.காரMகைளF ெச> ெகா3ள ேவ2.காரMகேளா. அழகான மைனவி.இக ேவ2.ய பMகளா.. ரா1G1.ய ப..Oைவ உணG. ரா1-சனிைய=ேபா% பலனளிக ேவ2.ஜாதகதி* ந*ல நிைலயி* உ9கா வி9டா*. ந*ல bக. ெச5வா> ஆதிக ெச% விசயMகளி% எBச. ந*ல நடன. படாேடாபமான பனிBச. இதி* உ2ைமயி*லாம* இ*ைல. Oகிர-ேபOகிேற- யாராவ ஓரளG வசதி ெப'.ய ப. ெநா.1 தீனிக3.க9டைள. சMகீ த எ*லாவ'ைறF வா. நா-1 சகர வாகன. Oகிரனாகிய நா. ப9டாைடக3. ப. நா--ெச5வாைய=ேபா%. வாசைன= ெபா9க3. அ. காரண இவ'றி'ெக*லா நா. அேதேபா* நாஅளி1 தீயபல-க3 1ைறய.காரMகேளா. எனேவ எMக01. . சனி.

இேபா-ற பீசா.. எதிபாலின. ெத-கிழ1திைச.1. ஐ ந9சதிர ேஹா9ட*க3. ேகா வைகயறாG1 நாேன அதிபதி. படாேடாப.காரMக3 : 1.ஜாதகதி* எத நிைலயி* இதா% ச.அதரMக வாRG பாதிக=ப9டா* நா.ஆ0ைக19ப9ட விசயMகளி* ந-ைம அதிக. 5. கீ RகாX ப. 2.. லீ =பக3.தி-றா* பசி தீரAடா. ஏசி அைற. ெபா3. ேப-ஸி ேபா-றவ'ைற தவிகG. லஜு. ெவ3ளிBசாமா-க0 எ. ஒ ஜாதகதி* நா.அவ ஜாதகதி* ந*ல நிைலயி* இ*ைல எ-. 4. ெச வகிரMக3 ஆகியைவ அத ஜாதகL1 பாதி= த. தீைமக3 1ைறF. மம உ.காரMகைளB ெச> ெகா2டா* எ. ஆடபர. 1+தா* தாக தீரAடா.=க3. ெச ெவறி. திமணமாகாதவக3 பிரமBசய ைக ெகா3ளG. OமMகலி= ெப2க01 தாHல வழMகி (வசதியிதா* .ஆ0ைக19ப9டைவேய. கியமாக வாகனMகைள தவிகG. ஒ ஜாதகனி. திமணமானவக3 மாத ேபாக மாத இைற எ-பைத பி-ப'றG. ப. 3.நீசமாகியிதா* ஆ2ைமயி-ைம. நா.

7. எைதெய*லா ேபாரா+ அைடதீகேளா! அேவ உMக3 வாRவி. அ உMகைளF ப.1ழியி* த3ளிவி. 8. சMசீ த. கா ெம+ சமாBசாரMகைள தவிகG. சீ =. நடன. எனேவ வி9.ப.Mக3. வ9+* ீ ெத-கிழகி* ப3ள. ஆ.ஆபக3 த9+=ேபா1 ைக ந)வி= ேபாவைத= பி+ ெகா2.. ெவ3ளிகிழைம ல9Oமி= Hைஜ ெச>யG. வைளய* ப. க2ணா+. ஏ)மைலயா.ேகாயி%1 ெவ2ப9. இைச.O. 10. 6.B ேசைல சம=பிகG.ெவ3ளி 1M1மB சிமிR) அவக3 ஆசிைய= ெபறG. உறG= ெப2க01B ேசா=. +Gைர: +Gைர: எெத*லா உMக3 ய'சியி*லாமேல உMகைள ேத+ வதேதா அெத*லா ஆ2டவ. ெச=+ ேடM இதா* உடேன T+ விடG. கBேச. ெதாMகாதீக3. அர9ைட.. ெகா.சளிகG (ைற= ெப2க01 அ*ல).-பMக01 Tல. 9. .