BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: VẬT LÍ; Khối: A

Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Mã đề thi
246
D D C C D A C C C B B B B D C A A C B C A B B D B D C A B D C A D

317
C A D D A A A D D A B B D C D A D B B A C B C C D D D B D C C C B

572
B C D C C A C B A D D A D C D D A A B C B A B C D D C C A A B B A

681
A D A B B D D A D C D A C C A A D A C A B A A C B D B C D D D A C

794
A D C D D C B D B D D A A C D B B C B A A B A A B B D C B A C C D

859
B D A B C C D A D C C D D C C C A A B D A D B C B D B C A D B D B

1

Câu số 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Mã đề thi
246
D B A B D A B A A D D D A B C A D C D A A A B B C C C

317
B D A B B C C B B C A D B A C D D A A A A A C C B B C

572
D D B C A A C B A B C C B B D C B A D D C A B B D A D

681
B B B D B D C C B D D C B D B B C B A C C B C A C A A

794
C A D B A D C C B C D C A D C A A B B D D B C A B C A

859
C A C D C B B B A C B D D B D A B A C A A D C A A A B

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful