ii

rw&m;qHk;
rw&m;rIrsm;
2010 a&G;aumufyGJ

Forum for Democracy in Burma
ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမွ ထုတ္ေ၀သည္။

III

yHkESdyfrSwfwrf;
xkwfa0umv
၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ေန႔

yHkESdyfjcif;
ေစာင္ေရ ၁၀၀၀၊ ပထမအႀကိမ္

rsufESmzHk;'DZdkif;
သီဟေမာင္ေမာင္

twGif;pmrsufESmzGJhpnf;rI
သတင္းျပန္ၾကားေရးႏွင့္ မွတ္တမ္းေကာ္မတီ
ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

xkwfa0jzefhcsd
ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု
P.O Box (142)
Mae Sot PO, Tak - 63110
Thailand
Email: democraticforum@csloxinfo.com
Website: www.fdburma.org

rmwdum
ေက်းဇူးစကား

ရည္ရြယ္ခ်က္

နိဒါန္း

အခန္း (၁)၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ ပ်က္ျပားျခင္း

အခန္း (၂)၊ တရားမ၀င္ မဲမ်ား

၁၃

အခန္း (၃)၊ တရားမ၀င္ ပယ္မဲ/ပ်က္ကြက္မဲ/ေပ်ာက္မဲ

၁၈

အခန္း (၄)၊ ႀကိဳတင္မဲမသမာမႈမ်ား

၂၃

အခန္း (၅)၊ မဲေပးခြင့္မရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား

၃၄

အခန္း (၆)၊ မဲေပးရာခိုင္ႏႈန္း

၄၀

အခန္း (၇)၊ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ႏွင့္ ေဖာ္ျပခြင့္

၄၂

အခန္း (၈)၊ ေရြးကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္မ်ားအသံ

၄၆

အခန္း (၉)၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရပါတီမ်ားသေဘာထား ၅၁
အခန္း (၁၀)၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား သေဘာထား

၅၅

အခန္း (၁၁)၊ ႏိုင္ငံတကာမွ တုန္႔ျပန္သံမ်ားႏွင့္ သေဘာထားမ်ား

၅၈

အခန္း (၁၂)၊ အေထြေထြ

၆၁

နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္တင္ျပခ်က္

၆၅

ေနာက္ဆက္တြဲ (က)

၇၂

ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ)

၇၈

အခ်ပ္ပို (၁)

၈၃

အခ်ပ္ပို (၂)

၈၈

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

1

aus;Zl;pum;
ဤမွတ္တမ္း စုစည္းထုတ္ေဝႏုိင္ေရးအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူေပးခဲ့
ၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု၏ အဖြဲ႔၀င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အဖြဲ႔မ်ား၊
မသမာမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်ေျပာဆုိတိုင္တန္းခဲ့ၾကေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ား၊ တသီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ သတင္းဌာနမ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆုိက္စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္
ပံုသ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဝုိင္းဝန္းကူညီခဲ့ၾကသူမ်ား အားလုံးအား ...
ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမွ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း လႈိက္လွဲစြာ
မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစု
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၃၁) ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

2

&nf&G,fcsuf
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ...
(၁) နအဖစစ္အုပ္စု၏ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ မေလ်ာ္ၾသဇာ သံုးခဲ့မႈမ်ားကို ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္
ရန္၊
(၂) ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ေရွ႕ေနာက္မညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ တဖက္ေစာင္းနင္း
ဘက္လိုက္မႈမ်ားကို ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္ရန္၊
(၃) နအဖစစ္အုပ္စု၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီႏွင့္ အာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္တို႔၏
မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုအေပၚႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ
ဗိုလ္က် ေစာ္ကား မတရားလုပ္ခဲ့မႈမ်ားကို ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္ရန္၊
(၄) ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့ေနျခင္းကို ဖြင့္ခ်ရန္၊
(၅) နအဖစစ္အုပ္စု၏ “စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တရား၀င္ရွင္သန္ႀကီးထြားခြင့္ကို အတင္းအဓမၼ
ရယူေရး ဥပေဒမဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား” ကို ဖြင့္ခ်ရန္၊
(၆) ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား ျပည္တြင္းျပည္ပအင္အားစုအသီးသီးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
တို႔မွ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုျဖင့္ စနစ္တက် ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္သြားႏိုင္ရန္၊
စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာကို စုစည္္းတင္ျပပါသည္။ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

3

ed'gef;
2010 a&G;aumufyGJ\ tEIwfvu©Pmrsm;
နအဖစစ္အုပ္စုသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါၿပီ။
ႀကံ့ဖြ႔ံပါတီ၊ တစညပါတီအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း (၃၇) ပါတီ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ၾကသည္။
ဤေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေနရာေပါင္း (၃၃၀) ေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
အတြက္ ေနရာေပါင္း (၁၆၈) ေနရာ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အတြက္ ေနရာေပါင္း (၆၆၅) ေနရာ
စုစုေပါင္း ေနရာေပါင္း (၁၁၆၃) ေနရာ ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
မွ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၉၉/၂၀၁၀၊ ၁၀၀/၂၀၁၀၊ ၁၀၁/၂၀၁၀၊ ၁၀၂/၂၀၁၀ ႏွင့္ ၁၀၃/၂၀၁၀ တို႔ကို ထုတ္ျပန္ၿပီး
ျပည္နယ္ႀကီး (၅) ခုအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၃၂) ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စုႀကီးေပါင္း (၃၀၀) အုပ္စုတိတိကို
“လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ အေျခအေနမရွိသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းျပဳ
မည္မဟုတ္ေၾကာင္း” မည္သည့္ မဲဆႏၵရွင္တဦးတေယာက္၏ သေဘာဆႏၵကိုမွ် မေတာင္းခံပဲ တဘက္သတ္
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
သို႔ျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္
မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားမွာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ျပႆနာမွာ ... ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးသည္ဆိုတိုင္း ဒီမိုကေရစီေခတ္သစ္တရပ္ကို ေရာက္ရွိသြားႏိုင္/
မသြားႏိုင္ဆိုသည့္ ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။
မိမိတို႔တြင္ သမိုင္းအေတြ႔အႀကံဳတရပ္က ပူပူေႏြးေႏြးပင္ရွိခဲ့သည္။
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္။
ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးေၾကာင့္ န၀တစစ္အုပ္စုမွ မလႊဲသာလႊဲသာ က်င္းပေပး
လိုက္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္။
တစံုတရာ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္သူမ်ားထံမွ မွတ္ခ်က္ရခဲ့
သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ (၄၈၅) ေနရာရွိသည့္အနက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က (၃၉၆) ေနရာ (NLD ၃၉၂ ေနရာ၊ မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔
၁ ေနရာ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီ ၃ ေနရာ) ျဖင့္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမို
ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အမတ္ေနရာ (၂၃) ေနရာရၿပီး ဒုတိယအမတ္ေနရာအမ်ားဆံုး ပါတီအျဖစ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ထိုေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားသည္ ယေန႔အထိ ဘာမွ်ျဖစ္မလာေသးပါ။
ထိုေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေခတ္သစ္တရပ္ကို တည္ေဆာက္ခြင့္မရရွိၾကေသးပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးသည္ဆို႐ံုမွ်ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ႏိုင္မည္ဆိုသည္ကို တထစ္ခ် မည္သူမွ် ေျပာ၍မရႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

4

ယခု ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ အႏွစ္သာရအရေရာ၊ ပံု႑ာန္အရပါ
အဆေပါင္းမ်ားစြာ ညံ့ဖ်င္းသြားခဲ့ပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ စုဖြဲ႔မႈမွအစ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒအလယ္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ
ကာလႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း “ေကာက္က်စ္မႈအဖံုဖံု ညစ္နည္းစံု” သံုးၿပီး မဲမသမာမႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းမ်ားအဆံုး
အရာအားလံုးက အရာရာႏွင့္ အေၾကာင္းေၾကာင္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲတခုတြင္ရွိရမည့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္း (၁၆) ခ်က္ႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္သည့္အခါ ...
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈအမွတ္ လံုး၀ (လံုး၀) အႏႈတ္လကၡဏာျပသည့္
အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

vGwfvyfNyD; w&m;rQwonfU a&G;aumufyGJwckwGif &SdoifU&SdxdkufonfU tcsuftvufrsm;
လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတခုတြင္ ရွိသင့္ရွိထုိက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္လွ်င္ ကုလသမဂၢ၏ Universal Declaration of Human Rights အပါအ၀င္၊ ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမ်ား
ပါ၀င္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးပဋိဥာဥ္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ကြန္ဗန္းရွင္းမ်ားေပၚအေျခခံလ်က္
International IDEA (the Institute for Democracy and Electoral Assistance) အဖြဲ႔ႀကီးက ႏုိင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ
စံႏႈန္းမ်ား (International Electoral Standards) စာအုပ္ကုိ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ထုိစာအုပ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ
ေရြးေကာက္ပြဲတခုတြင္ ရွိရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ တခ်က္လွ်င္ အခန္းတခန္းခြဲ၍ ေအာက္ပါအခ်က္ (၁၆) ခ်က္ျဖင့္
ေဖၚျပထားပါသည္။
၁။ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ေရြးေကာက္ပြဲစံ အေျခခံမ်ား၊ (International recognition)
၂။ ဥပေဒဆုိင္ရာ အလုပ္ေဘာင္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ (Legal framework)
၃။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္စနစ္၊ (Electoral system)
၄။ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး (Electoral watchdog)
၅။ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခံပုိင္ခြင့္၊ (Right to elect and be elected)
၆။
၇။
၈။
၉။

မဲေပးခြင့္စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ မဲစာရင္းမ်ား၊ (Voter registration and registers)
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ (Political parties and candidates)
ဒီမုိကေရစီရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ခြင့္မ်ား၊ (Democratic electoral campaigns)
သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ သတင္းယူခြင့္ႏွင့္ ေဖာ္ျပခြင့္၊ (Media access and freedom of
expression)

၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ၊ (Campaign finance and expenditure)
မဲေပးျခင္း၊ (Balloting)
မဲေရတြက္ျခင္း၊ (Counting votes)
ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အခန္းက႑ (Role of the representatives of parties
and candidates)

၁၄။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာသူမ်ား၊ (Election observers)
၁၅။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား၊ (Electoral law)
၁၆။ မဲ႐ုံမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ (Defining/delimiting boundaries of electoral units/
constituencies)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

5

ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဆုိ ထုိႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တုိင္းတာၾကည့္လွ်င္
လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတခု ဟုတ္မဟုတ္ သိႏုိင္ပါသည္။
ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတခု၏ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီကာလ၊ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ
သည့္ေန႔ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလတုိ႔ႏွင့္ဆုိင္သည့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဟုတ္မဟုတ္
ဆန္းစစ္ရန္ လုိအပ္သည့္အခ်က္မ်ား အျပည့္အစုံ ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏုိင္ငံ
တကာ၏ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ တုိင္းတာၾကည့္လွ်င္
ညစ္ပတ္မႈ၊ မသမာမႈမ်ားကုိ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ေတြ႔ေနရပါသည္။

a&G;aumufyGJtBudKumv tpD&ifcHcsuf
ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုသည္ နအဖစစ္အုပ္စုမွ ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍
ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီကတည္းက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတခု
မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတေစာင္ကုိ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ
သည္။
မိမိတုိ႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ “ေကာက္က်စ္မႈအဖုံဖုံ ညစ္နည္းစုံ” ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ အစီရင္ခံ
စာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ နအဖစစ္အုပ္စုမွ ျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္
မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ အခန္း (၁၄) ခန္းခြဲ၍
တင္ျပခဲ့ပါသည္။
ထုိအစီရင္ခံစာတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေရရွည္ တရား၀င္တည္တံ့ေရးအတြက္ နအဖစစ္အုပ္စုက
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္လာပုံမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဘက္လုိက္မႈမ်ား၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီႏွင့္
တျခားပါတီမ်ား၏ အခြင့္အေရးကြာဟမႈမ်ား၊ မတရားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၏
အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းယူခြင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဖၚျပခြင့္မျပဳသည့္အခ်က္မ်ား၊
ႀကိဳတင္မဲမ်ားျဖင့္ လိမ္လည္အႏုိင္ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ားကုိ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္တကြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ေဖာ္ထုတ္ေထာက္ျပထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

a&G;aumufyGJ vufawGhjzpf&yfrsm;
မိမိတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကဳိကာလအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္အတုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္
အခါ နအဖစစ္အုပ္စုမွ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ မသမာမႈမ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏
ဘက္လုိက္မႈ၊ ႀကိဳတင္မဲအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ညစ္ပတ္ခဲ့မႈမ်ား၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီႏွင့္ တျခား ၃၆ ပါတီတုိ႔ၾကား မညီမွ်မႈမ်ား၊ မဲေရ
တြက္ပုံႏွင့္ မဲရလဒ္ေၾကညာပုံတုိ႔တြင္ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ မသမာမႈမ်ားတုိ႔ကုိ အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ နအဖစစ္အုပ္စု၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီႏွင့္ အာဏာပိုင္အဆင့္
ဆင့္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုအေပၚႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ
ဗိုလ္က်ေေစာ္ကား မတရားလုပ္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္ျပႏိုင္ရန္
အတြက္ မိမိတို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းၿပီး ဤအစီရင္ခံစာတြင္
အခန္း (၁၂) ခန္းျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ စနစ္တက် တင္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

6

အခန္း ၁

vQKdY0SufrJay;pepf ysufjym;jcif;
နအဖစစ္အုပ္စု၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအား အသက္သြင္းမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ျဖစ္သည့္အျပင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ အႏိုင္ရေရးအတြက္ စနစ္တက် အကြက္ဆင္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္
ေၾကာင္းမွာလည္း ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံး သိရွိၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။
လက္ေတြ႕က်က်ဆန္းစစ္လွ်င္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္သည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိျခင္း/မရွိ
ျခင္းဆုိသည့္အခ်က္က ထုိေရြးေကာက္ပြဲ၏ ႐ုပ္လုံးကုိ ပုိမုိေပၚလြင္ေစပါသည္။
ထုိအခ်က္ကိုၾကည့္ရာတြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္မရွိျခင္းက အေကာင္းဆုံးသက္ေသျပခ်က္တခုပင္ ျဖစ္
ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးမႈႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးမႈကုိ ထိခုိက္ေစသည့္အေၾကာင္းမ်ားထဲတြင္ မဲေပးမႈကုိ ၀င္ေရာက္
စြက္ဖက္ျခင္း၊ မဲ႐ုံမ်ား၏ အေနအထားႏွင့္ မဲ႐ုံမ်ားအနီးတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားရွိေနျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

vQKdY0SufrJay;pepf ysufjym;rIrSwfwrf;rsm;
နအဖ စစ္အုပ္စုက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးမႈစနစ္ရွိ/မရွိ ကုိ
ေလ့လာၾကည့္ရာ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးမႈကုိ ပ်က္ျပားေစခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႔ရွိခဲ့
ရပါသည္။
(၁) ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ (၂) ရပ္ကြက္၊ အမက (၂၉) ရွိ မဲ႐ုံအမွတ္ (၂၃) တြင္
မဲဆႏၵရွင္ မႏြယ္ႏြယ္ဦး မဲေပးရာတြင္ မဲ႐ံု၀န္ထမ္းက ေနာက္မွထပ္ခ်ပ္မကြာ လိုက္ပါခဲ့ၿပီး၊ မည္သည့္
ပါတီကို မဲထည့္သည္ကိုလည္း အေသအခ်ာ လိုက္လံၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္းကုိ ျပည္သူတဦးက ယခုကဲ့သုိ႔
သတင္းပုိ႔ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

7

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူတဦးက လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ ပ်က္ျပားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္(020_fdb02)

(၂) ရန္ကုန္တိုင္း၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဆႏၵမဲရွင္တဦးမွလည္း မဲမေပးမီ အာဏာပိုင္မ်ား၏
ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ ပ်က္ျပားခဲ့ရပုံကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

တြံ႔ေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူတဦးက လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ ပ်က္ျပားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္ (018_fdb02)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

8

(၃) မဲ႐ံုအတြင္း မဲရုံမွဴး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၀င္မ်ားက မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ မဲေပးမႈ
ကို ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းျဖင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ကို ပ်က္ျပားေစခဲ့ေၾကာင္းကုိ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္မွ
ျပည္သူတဦးက ဤသုိ႔ သတင္းေပးပုိ႔ထားပါသည္။

ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူတဦးက လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ ပ်က္ျပားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္ (019_fdb02)

(၄) ပဲခူးတုိင္း ၿမိဳ႕သစ္၊ ဇိုင္းဂႏိုင္း ေတာင္-ေျမာက္၊ ဟံသာ၀တီ၊ စိန္ထြန္း၊ ဟသၤာကုန္း၊
သနပၸင္၊ ေစ်းပိုင္း၊ ဘုရားေစ်း၊ မြန္စံျပ၊ အင္း၀၊ ဗဟိုရ္စည္၊ ဥႆာ၊ ဥႆာသီရိ၊ ဆိုရွယ္လစ္ စသည့္
ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္တခ်ဳိ႕မွွ မဲ႐ံုမ်ားတြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ ပ်က္ျပားခဲ့ပုံတုိ႔ကုိ
ေဒသခံျပည္သူမ်ားက စုေပါင္း၍ သတင္းေပးပုိ႔ခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

9

ပဲခူးတုိင္းမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ပ်က္ျပားမႈအေၾကာင္း သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္ (022_fdb05)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

10

FDB မွ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ မဲ႐ုံ စစ္တမ္းပုံစံ (021_fdb05)

မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ မဲ႐ံုနံပါတ္ (၁)၊ အလင္းေရာင္စာသင္ေက်ာင္းမွ မဲ႐ံုလုံၿခံဳေရးတာ၀န္
က်ေသာ (၁၄) အပိုင္ ရာအိမ္မွဴးႏွင့္ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားက မဲလာထည့္သူ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မဲမ်ားကို
မဲပုံးထဲ ကူညီၿပီး ထည့္ေပးသေယာင္နဲ႔ ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ်ားကို ျဖန္႔၍ၾကည့္ျခင္း၊ ဘယ္ေနရာမွာအမွန္
ျခစ္သလဲဟု ေမးျခင္း၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ဖြယ္ရာ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား၊ နားမလည္သူ မဲဆႏၵရွင္မ်ား
ကို ျခေသၤ့မွာ အမွန္ျခစ္ဖို႔ တုိက္တြန္းျခင္း၊ ျခေသၤ့မွာ အမွန္မျခစ္လို႔ ေနာက္ေနာင္ ျပႆနာျဖစ္လာရင္
တာ၀န္မယူႏိုင္ဟု ေျပာဆိုျခင္းမ်ားျဖင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ကို ပ်က္ျပားေစခဲ့ပါသည္။
နန္းေတာ္ရာ၊ ၾကည္ေတာ္ကုန္း၊ အထက ၆ ရွိ မဲရုံမွာလည္း မဲ႐ံုမွဴး ဆရာမႀကီးမွ မဲ႐ံုအတြင္း
ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကို ႀကံ့ဖြံ႔မဲထည့္ေရး ဖိအားေပးျခင္းမ်ဳိးေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။(021_fdb05)
ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမွ ေကာက္ယူရရွိခဲ့ေသာ စစ္တမ္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားသာမက လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ ပ်က္ျပားခဲ့ရေၾကာင္းကုိ ျပည္သူမ်ား၏ သတင္းမီဒီယာမ်ား
မွတဆင့္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
(၅) ရန္ကုန္တိုင္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲ႐ံုေတြမွာ မဲေပးသူေတြအတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
မလံုမၿခံဳျဖစ္ေနေၾကာင္းကုိ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီမွ ဝင္အေရြးခံသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္ အမတ္ေလာင္း ဦးေအာင္မ်ဳိးဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ မဇၥ်ိမသတင္းဌာနမွ ၂၀၁၀ ႏုိ၀င္ဘာလ ၇
ရက္ေန႔တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

11

“မဲေပးရင္ က်ေနာ္တုိ႔သိတာက ဆႏၵျပဳခန္းဆိုတာ သပ္သပ္ရွိရမယ္။ သူက ေရာေနတယ္။
အင္တာနက္ကေဖးမွာ ကြန္ျပဴတာထားသလို အကန္႔ေလးေတြနဲ႔ ကာထားတယ္။ ေဘးနားေတြမွာ
မဲစာရြက္ထုတ္ေပးတဲ့ လူတို႔၊ မဲစာရင္းျပဳလုပ္ေပးသူတို႔ ထိုင္ေနၾကတယ္။ လံုၿခံဳမႈသိပ္မရွိဘူးေပါ့ဗ်ာ။
တမင္သက္သက္ လုပ္တယ္လို႔ထင္တယ္။ လွ်ဳိ႕လွ်ဳိ႕ဝွက္ဝွက္မဟုတ္ဘူး။ လံုၿခံဳမႈမရွိဘူးဆိုတာက မဲ
ေပးတဲ့ လူရဲ႕စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ သူ႔ကိုမ်ား အေနာက္က ၾကည့္ေနမလား၊ ဘယ္ပါတီကို ထည့္လိုက္ရင္
ဘယ္သူကမ်ား ေတြ႔သြားမလဲဆိုတဲ့ သံသယဆိုတာ ရွိတယ္။ မဲေပးတဲ့လူက စိတ္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္တယ္
ဆိုရင္ မေကာင္းဘူးေပါ့ဗ်ာ” လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။
(၆) မြန္ျပည္နယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြကို စစ္သားမ်ားက လွည့္ပတ္ၿပီး လံုၿခံဳေရးယူ
ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ၂၀၁၀ ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ မဇၥ်ိမ သတင္းဌာနမွ
ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

“မဲ႐ံုေတြကိုေတာ့ ရယက ေကာ္မရွင္နဲ႔ ေကာ္မတီအဖဲြ႔၀င္ေတြ၊ ဆရာမေတြ၊ ၾကက္ေျခနီေတြ၊
ျပည္သူ႔စစ္နဲ႔ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔၀င္ေတြက ေစာင့္ၾကပ္ေပးပါတယ္။ ဘီးလင္းမွာ ႀကံ့ဖံြ႔နဲ႔ တစညႏွစ္ပါတီပဲ
ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာပါ။
က်ေနာ္ကေတာ့ ၾကက္ေျခခတ္ထည့္ခဲ့တယ္။ ပထမေတာ့ သြားမထည့္ဘူးလို႔ေနတာ။
သူတို႔ဆီမွာ စာရင္းရွိေနေတာ့ မထည့္ရင္ တခုတခု လုပ္မွာ ေၾကာက္တယ္ေလ။ မထည့္ဘူးဆိုရင္
တခုခုျဖစ္မွာ စိုးရိမ္ၿပီး သြားထည့္လိုက္တာ” ဘီးလင္းၿမိဳ႕ေပၚမွ မဲဆႏၵရွင္တေယာက္က မဇၩိမကို ေျပာ
ပါတယ္။
(၇) မဲ႐ုံ၏ ကိုက္ ၅၀၀ အကြာတြင္ ပါတီ၏ မဲဆြယ္သည့္ ပုံစံမ်ား၊ ပိုစတာမ်ား မကပ္ရဘူး၊
မဲ႐ုံပတ္၀န္းက်င္မွာလည္း မဲဆြယ္သည့္ အက်ႌေတြမ၀တ္ရဟု ေျပာထားေသာ္လည္း ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ပါတီ၀င္ လူႀကီးမ်ားက လုပ္ေနတာေတြ႔ရေၾကာင္းကုိ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ ေျပာျပခ်က္ကုိ ဗြီအုိေအအသံလႊင္ဌာနမွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္
ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း လႊင့္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။
“လူႀကီးေတြကိုယ္တုိင္ ၀တ္ထားတယ္၊ ၿပီးေတာ့ စာေတြလည္း မဲ႐ုံနဲ႔ကပ္လ်က္ ၁၀ ကုိက္

ေလာက္ပဲရွိတယ္၊ အဲဒီမွာ ပိုစတာေတြ ေထာင္ထားတာလည္း ေတြ႔တယ္။ ၿပီးေတာ့ မဲ႐ုံစာရြက္ အစိမ္း
ေရာင္ကုိပဲ ႀကံ့ခုိင္ေရးက အမွန္ျခစ္ထားတဲ့ စာရြက္ကို ဒီတုိင္းပဲထည့္ပါဆုိၿပီးေတာ့ မဲ႐ုံတုိင္းမွာ အဲဒီလုိ
ေတြ႔ေနရတယ္။ မဲနံပါတ္ေတြနဲ႔ အဲဒါမ်ဳိးေတြ ေတြ႔ရတဲ့အခါၾကေတာ့ သူတို႔လုပ္ထားတဲ့ အလုပ္ေတြက
လုံး၀ကုိ မ႐ုိးမသား ျဖစ္ေနတယ္။”
“ဘယ္ေထာင့္မဆုိ သူတုိ႔လုံၿခဳံေရးက တခ်ဳိ႕က အရန္မီးသတ္၀တ္စုံနဲ႔၊ မဲျခစ္တဲ့ေနရာက
လဟာျပင္ျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔က ျခစ္တဲ့ေနရာမွာ အကြက္လုပ္ထားတယ္။ အဲဒီမွာလည္း သူတုိ႔က
ေခ်ာင္းၾကည့္လုိ႔ရတယ္၊ အျပင္ကေန မဲပုံးေစာင့္တာနဲ႔ မဲထည့္တဲ့ေနရာ ကိုယ္ဘာလုပ္တယ္ဆိုတာ
ေခ်ာာင္းၾကည့္လုိ႔ရတဲ့ေနရာ ျဖစ္ေနတယ္။ ေဘာပင္ကုိ ျခစ္ရင္လည္း ေဘာပင္က ျခစ္ရာမထင္တဲ့ဟာ
အမ်ားဆုံး လုပ္ထားတယ္။ တခါႏွစ္ခါျခစ္မွ ျပန္ထင္တယ္။ အဲဒါ ပယ္မဲျဖစ္သြားတယ္လို႔ ၾကားရတယ္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

12

(၈) ဂီရိမုန္တုိင္းဒဏ္ အဆုိးဆုံးခံရတဲ့ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းက မဲ႐ုံထဲထိ ၀င္ေရာက္မဲဆြယ္ေၾကာင္းကုိ ဗြီအုိေအအသံလႊင့္ဌာနမွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ
၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း လႊင့္ခဲ့ပါသည္။

“အခု ပန္ငေက်းရြာမွာ ႀကံ့ခုိင္ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမႉးကုိယ္တုိင္ ထုိင္တယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္
အတြင္းေရးမႉး၊ အဲဒီမွာ မဲ႐ုံမႉးက သူ႔အကုိ ေက်ာင္းဆရာႀကီး၊ အဲဒီမွာ မဲ႐ုံထဲ၀င္ၿပီး ႀကံ့ခုိင္ေရးကုိ
ထည့္ဖုိ႔အတြက္ မဲ႐ုံထဲထိ လုပ္ေပးတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ မဲ႐ုံကုိယ္စားလွယ္ ဟန္႔တားတာမရဘူး၊ အဲဒီ
လုိ ေျမပုံမွာ ေတာင္ေပၚရပ္ကြက္မွာ သူတုိ႔က မဲစာရင္းကုိ အခုမွကပ္တယ္။ လူအမ်ားႀကီးရွိတာ နည္း
နည္းပဲ ေပးရေသးတယ္။ ေတာင္ေပၚရပ္ကြက္က မူဆလင္ရပ္ကြက္ကုိ၊ ဒါေပမဲ့ ရခုိင္ကုိ ေထာက္ခံဖုိ႔
အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တမင္ေႏွးေအာင္ လုပ္ထားတာလုိ႔ က်ေနာ္ယူဆတယ္။”
ေန႔လယ္ပုိင္းမွာေတာ့ စစ္ေတြၿမိဳ႕က မူဆလင္အမ်ားစုေနတဲ့ နာဇီရပ္ကြက္မွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး

စည္း႐ုံးေရးမႉးက မဲ႐ုံထဲထိ စြက္ဖက္မႈေတြရွိလုိ႔ မဲ႐ုံမႉးကုိယ္တုိင္ မဲ႐ုံကုိ တာ၀န္မယူေတာ့တဲ့ အေျခ
အေန ျဖစ္သြားပါတယ္။

“မဲ႐ုံမွာ က်ေနာ္တုိ႔ပါတီက ကုိယ္စားလွယ္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ဦးဘတင္
ဆုိတဲ့လူက မဲ႐ုံမွာ မဲလာေပးတဲ့သူကုိယ္တုိင္ အမွန္ျခစ္ၿပီး မဲပုံးထဲမွာ ထည့္တယ္။ မဲေပးမယ့္သူက
မထည့္ရဘူး။ အဲဒီမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္က တားေတာ့ သူ႔ကုိ သတ္မယ္၊ ပုတ္မယ္ဆုိၿပီး
ၿခိမ္းေျခာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေ၀က မဲ႐ုံမႉးကုိ သြားတုိင္တယ္။
မဲ႐ုံမႉးလည္း ဘာမွမတတ္ႏုိင္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ပါတီဥကၠ႒က သြားရွင္းတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ မဲ႐ုံကို တာ၀န္
ယူႏုိင္မလား၊ အျပင္မွာလည္း ကုလားေတြ ႐ုတ္႐ုတ္ျဖစ္ေနၿပီဆုိေတာ့ မဲ႐ုံမႉးကုိယ္တုိင္ တာ၀န္မယူ
ႏုိင္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။” ။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

13

အခန္း ၂

w&m;r0if rJrsm;
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ညစ္နည္းအစုံစုံတြင္ တရားမ၀င္မဲမ်ားျဖင့္ ညစ္နည္းသည္လည္း တခုအပါအ၀င္
ျဖစ္ပါသည္။ တရားမ၀င္မဲမ်ားဆိုသည္မွာ တရားမ၀င္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အလြန္အကြ်ံပိုမဲ၊ အသက္မျပည့္မဲ၊ ေသဆံုးမဲ၊
လူမရွိမဲ၊ ဖိအားေပးမဲ၊ ၀ယ္မဲ၊ လိမ္မဲ၊ ခုိးမဲ စသည့္မဲမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမွ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာစစ္တမ္းပုံစံမ်ားတြင္
လည္း တရားမ၀င္ မဲမ်ားျဖစ္သည့္ ကုိယ္စားျပဳမဲမ်ားရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

FDB မွ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ မတရားလုပ္ရပ္မ်ား စစ္တမ္းပုံစံ (038_fdb02)

tvGeftuRHydkrJ
အခ်ဳိ႕မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မဲေပးႏုိင္သည့္ ဦးေရထက္ မဲအေရအတြက္က ပုိမ်ားေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရ
သည္။ ထုိသုိ႔ အလြန္အကၽြံမဲမ်ားေနသည္ကုိ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာ၏ အမွားျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ပင္
ေအာက္ပါအတုိင္း သိိရွိႏုိင္ပါသည္
ည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

14

rJvdrf? rJcdk;jcif;
မဲလိမ္၊ မဲခုိးပုံမွာ ဆႏၵျပဳလက္မွတ္ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား ပုိမိုေဖၚျပျခင္း၊ ဆႏၵျပဳသူဦးေရ ပိုမိုေဖၚျပျခင္း၊ ထပ္ခါ
ထပ္ခါ မဲေပးျခင္းအျပင္ မဲေရတြက္ရာတြင္လည္း မဲေျပာင္းထည့္ျခင္း၊ တဦးတည္းမွ က်န္သူမ်ားအတြက္ ကိုယ္စား
မဲမ်ား ထည့္ျခင္း စသည္မ်ားပါ၀င္သည္။
မဲ႐ုံ၀န္ထမ္းအမ်ားစုမွာ ႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္မ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ထိုအခ်က္မွာ
လြတ္လပ္စြာ မဲခိုးႏုိင္ရန္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ေအာက္တြင္ တရားမ၀င္မဲမ်ားအေၾကာင္း လက္
ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားထဲက တခ်ဳိ႕ကုိ စုစည္းေဖၚျပထားပါသည္။

jzpf&yf (1)
ေျမာက္ဥကၠလာပ အမက (၂၇) ေက်ာင္းရွိ မဲ႐ံုအမွတ္ (၉) တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ကို......မဲသြားေပးရာ
လူတေယာက္ကို မဲ (၃) မဲေပးရသည္ကို မသိ၍ ၂ ခုေပးၿပီး ျပန္ထြက္သြားရာ အျခားသူမ်ားက (၃) မဲေပးရ
မည္ဟုေျပာသျဖင့္ ျပန္လွည့္သြားေသာအခါ ၎လက္မွတ္ေနရာတြင္ လက္မွတ္ (၃) ခု ထုိးထားၿပီးေၾကာင္းေတြ႔ရ
သည္။ ထိုသူက လက္မွတ္ထိုးတာ (၂) ခါပဲရွိေသးတယ္ဟု ေျပာေသာ္လည္း ခင္ဗ်ားပဲ ၃ ခါထိုးခဲ့ေၾကာင္း လိမ္လည္
ေျပာဆို၍ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။

jzpf&yf (2)
ရန္ကုန္တိုင္း၊ သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ေဘာ့သေျပကန္ေက်းရြာတြင္ ႀက့ံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ စည္း႐ံုး
ေရးမွဴး ဦး၀င္းစိန္တဦးတည္းက မဲ (၁၀၀) ေက်ာ္ကို ဆႏၵျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူတဦးက သတင္းေပးပုိ႔ထား
ပါသည္။
မဲးရံုအမွတ္(၁)။ေဘာ.သေျပကန္ေက်းရြာႀကံဖြတ္ပါတီ၀င္ဥိးတီမွစည္းရံုးထားသူဥိးခင္ေအာင္ေရြအဖ
ဥိး၀င္းစိန္မွတစ္ဥိးတဲးမွမဲအေရအတြက္(၁၀၀)ေက်ာ္တည္ပါသည္။ေနာက္တစ္ဥိးအမည္မသိ.မွလဲးတစ္တည္းမဲ
(၁၀၀)ေက်ာ္တည္.သြားေျကာင္း။
(ေဘာ့သေျပကန္ေက်းရြာမွ ေဒသခံျပည္သူတဦး ေပးပုိ႔သည့္စာ၊ မူရင္း စာ႐ုိက္ထားသည့္အတုိင္း။)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

15

jzpf&yf (3)
ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ခရမ္းကုန္း ၂ ရပ္ကြက္ မဲ႐ံုအမွတ္ (၁) ႏွင့္ ေရႊကူအမက မဲ႐ုံအမွတ္ (၅)
မဲ႐ုံ ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ေအာက္ပါဇနီးေမာင္ႏွံတုိ႔က ဆႏၵမဲေပးထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

မဲဆႏၵရွင္တဦးခ်င္းက မဲဆႏၵနယ္ ၂ နယ္တြင္ မဲေပးခဲ့သည့္အေထာက္အထားပုံစံမူရင္း
(034_fdb02)

jzpf&yf (4)
ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ တီတြဒ္စံျပမဲဆႏၵနယ္ေျမ မဲ႐ံုအမွတ္ (၂) တြင္ မဲ႐ုံ၀န္ထမ္းမ်ား အမ်ားစုမွာ
ႀက့ံဖြ႔ံပါတီမွျဖစ္သည္။ သက္လြင္ဦး၊ ပပ၀င္း၊ ေမသဥၹာစိုး၊ ၀ါ၀ါဦး၊ ျဖဴျဖဴေအာင္၊ လဲလ
့ ဲ့ခိုင္တို႔မွာ ႀက့ံဖြံ႔ပါတီမွ
ျဖစ္သည္။ ထိုမဲ႐ံုတြင္ပင္ ကိုေအးမင္းစိုးတဦးတည္းက တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲပံုးတြင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအတြက္
မဲကူပြန္ (၃) ခုျဖင့္ (၃) ႀကိမ္ လာေရာက္မဲေပးခဲ့သည္။

jzpf&yf (5)
ပဲခူးတိုင္း၊ တံခြန္တိုင္ရြာ မဲ႐ံုတြင္လည္း မဲဆႏၵရွင္ ဦးခင္ေမာင္ရီက သူတဦးတည္းႏွင့္ မဲဆႏၵ
ရွင္ (၅) ဦးအတြက္ မဲထည့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

toufrjynfUrJ
ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအတြက္ မဲမ်ားရယူရန္ အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ား၏ မဲမ်ားကို မသမာနည္း
မ်ားျဖင့္ ရယူခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။
ပဲခူးတုိင္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္၊ သေႏၶပင္မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္သီဟသည္
အသက္မျပည့္ေသာ္လည္း မဲေပးရေၾကာင္းကုိ သက္ေသတဦးက တဖက္ပါအတုိင္း သတင္းေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

16

ပဲခူးတုိင္းရွိ အသက္မျပည့္ဘဲ မဲေပးခဲ့ရသည့္ျဖစ္ရပ္ (035_fdb02)

Ncdrf;ajcmufí rJxnfUcdkif;jcif;
အာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေသာ ရာအိမ္မွဴး၊ ရယက၊ မယက၊ ပယက၊ တရက အဆင့္ဆင့္တို႔သည္
လူထုအား ၿခိမ္းေျခာက္၍ မဲထည့္ေစခိုင္းမႈမ်ား တတိုင္းျပည္လံုးတြင္ ရွိခဲ့သည္။
ႏို၀င္ဘာလ ပထမပတ္အတြင္း ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ၁၉ ရက္ကြက္၊ ေမာင္းမကန္လမ္းမွ ရာအိမ္မွဴး
ဦးျမင့္ေအးသည္ တအိမ္တက္ တအိမ္ဆင္း ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ မျဖစ္မေန မဲထည့္ရမည္၊ မဲလာမေပးပါက
ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းၾကရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့
ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာဘဲနယ္ေျမ မဲဆႏၵနယ္၊ အထက (၄) တြင္ထားရွိေသာ မဲ႐ံုအမွတ္ (၁)
တြင္လည္း ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ်ားေပၚတြင္ အမွတ္စဥ္ ကုဒ္နံပါတ္မ်ား ေရး၍ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္
သည္မွာလည္း မည္သူက မည္သူ႔ကုိ မဲေပးေၾကာင္း သိေအာင္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္နည္းတခုပင္ ျဖစ္ပါ
သည္။

ပဲခူးတုိင္း ျပည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမွတ္စဥ္ကုဒ္နံပတ္မ်ားျဖင့္ မဲထည့္ခုိင္းသည့္ျဖစ္ရပ္ (036_fdb02)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

17

ပဲခူးတိုင္း၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေစ်းတန္းမဲရံုအမွတ္ (၂) တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲပံုး၌ ၂ မဲလိုေနရာ
ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္႐ုံးအေရာက္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေထာက္ခံမဲအျဖစ္ ျဖည့္စြက္လိုက္ၿပီး ပယ္မဲမ်ားကိုလည္း
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေထာက္ခံမဲအျဖစ္ ေျပာင္းလိုက္သည္ကို ေဒသခံမ်က္ျမင္သက္ေသတဦးမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို
မဲဆႏၵနယ္တြင္ပင္ မဲ႐ံုအမွတ္ (၁) တြင္ မဲ႐ုံအဖြဲ႔၀င္မ်ားအမ်ားစုသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္မ်ားျဖစ္ၿပီး မဲေပးသူမ်ား
အား ျခေသၤ့ေနရာတြင္ လက္ေထာက္၍ ဒီေနရာမွာ အမွန္ျခစ္ပါဟု ေျပာ႐ုံသာမက ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ျခစ္ေပးခဲ့
သည္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

18

အခန္း ၃

w&m;r0ify,frJ? ysufuGufrJ? aysmufrJ
နအဖစစ္အုပ္စုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ပယ္မဲ၊ ေပ်ာက္မဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္
ေၾကညာခ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည္၊။ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒမ်ား အခန္း (၁၂)၊ ပုဒ္မ၆၆ (ဂ)၊ (၅)
အရ ဆႏၵျပဳထားျခင္းမွာ မေသခ်ာ မထင္ရွားေသာ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ကုိ ပယ္မဲမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္ဟု ေဖာ္ျပ
ပါရွိသည္။
သုိ႕ေသာ္ မိမိတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစု၏ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စစ္တမ္း
ေကာက္ယူခ်က္မ်ားအရ မဲ႐ံုမ်ားအတြင္း မဲ႐ံုမွဴးမ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္အညီ
မဟုတ္ဘဲ သူတုိ႔၏ ဆႏၵသေဘာအရ အခ်ဳိ႕ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ဆႏၵမဲျပားမ်ားကုိ အတည္ျပဳမဲမ်ား၊ ပယ္မဲမ်ား
အျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ အခုိင္အမာ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။

FDB မွ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္းတြင္ မဲဲမသမာမႈအေၾကာင္း ေဖၚျပခ်က္(023_fdb06)

မဲ႐ုံမ်ားအတြင္း မဲ႐ုံမွဴးမ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္အညီမဟုတ္ဘဲ သူတုိ႔၏
ဆႏၵသေဘာအရ အခ်ဳိ႕ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ဆႏၵမဲျပားမ်ားကုိ သူတုိ႔အလုိရွိသလုိ အတည္ျပဳမဲမ်ား၊ ပယ္မဲမ်ား၊
ေပ်ာက္ဆုံးမဲမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

jzpf&yf (1)
ပဲခူးတုိင္း သဲကုန္းမဲဆႏၵနယ္္ (၂) တြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီမဟုတ္ပဲ မဲ႐ံု၀န္ထမ္းႏွင့္ အာဏာပုိင္
တခ်ဳိ႕သည္ တရားမ၀င္မဲလက္မွတ္မ်ားျဖင့္ တစညပါတီကုိယ္စားလွယ္အား ႐ႈံးနိမ့္ေစၿပီး၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကုိယ္စားလွယ္
အား မတရားအႏုိင္ရရွိေစသည့္ ျပစ္မႈကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ပါသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစညပါတီကုိယ္စားလွယ္မွ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ တုိင္ၾကားခဲ့သည့္စာကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရလွ်င္-

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

19

မဲလက္မွတ္မ်ားကုိ ပယ္မဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒ ၆၆ - ဂ တြင္ ေဖၚျပထားပါ
သည္။ ထုိဥပေဒတြင္ ေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳထားေသာ အမွတ္အသားမပါသည့္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ်ားကို ပယ္မဲ
အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ ပဲခူးတုိင္း သဲကုန္းမဲဆႏၵနယ္ (၂) တြင္ မဲမ်ားေရတြက္ရာတြင္ အႏုိင္အရႈံးအေျဖမေပၚပဲ ၿပီးဆံုး
သြားခဲ့ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၊ မဲလက္မွတ္မ်ားအားလံုးတြင္ ေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳထားေသာ အမွတ္
အသားမ်ား လံုး၀ မပါရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေကာ္မရွင္အမွတ္အသားမပါရွိေသာ မဲလက္မွတ္မ်ားကုိ
ဥပေဒအရ ပယ္မဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မဲရံု၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္တုိ႔သည္ ထုိမဲလက္မွတ္မ်ား
ကုိ ခုိင္လံုသည့္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေရတြက္ခဲ့ၿပီး ထုိမဲဆႏၵနယ္၏ အႏုိင္အရႈံးစာရင္းကုိ တရား၀င္
အျဖစ္္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
(တစညပါတီကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္၀င္းမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ တုိင္ၾကားစာ အျပည့္အစုံကုိ
ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ) တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။)

၁၅-၁၂-၂၀၁၀ ေန႔ထုတ္ နအဖသတင္းစာ အခ်ပ္ပုိ (ဒ) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ တစညကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ကုိယ္စားလွယ္
အႏုိင္အ႐ႈံးစာရင္း (024_fdb06)

jzpf&yf (2)
ပဲခူးတုင
ိ ္းအေနာက္ျခမ္းရွိ မဲ႐တ
ံု ႐ံတ
ု ြင္ ဆႏၵမဲေပးအမွနျ္ ခစ္အမွတအ
္ သားသည္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ား
ေသာ ေဘာင္အတြင္း၌ ရွိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ်ားတြင္ အမွန္ျခစ္အမွတ္အသားမ်ားသည္
သတ္မွတ္ေဘာင္မ်ား ေက်ာ္လြန္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ထုိမဲလက္မွတ္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ နည္း
ဥပေဒမ်ားအရ ပယ္မဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည့္အစား မဲ႐ံု၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ တရား၀င္မဲမ်ား
အျဖစ္ အတည္ျပဳ ေရတြက္ခဲ့ပါသည္။

ပဲခူးတုိင္း၊ အေနာက္ျခမ္းရွိ မႈတ္ရွည္ေက်းရြာမွ မဲမသမာမႈျဖစ္ရပ္အား ျပည္သူတဦး၏တင္ျပခ်က္ (025_fdb06)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

20

jzpf&yf (3)
ပဲခူးတုိင္း နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဇီးကုန္းျမဳိ႕နယ္မ်ားအတြင္း အာဏာပုိင္မ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္
ပယ္မဲမ်ားကုိ ႀကံ့ဖြံ႔ ခုိင္လုံမဲ ျပဳလုပ္သည့္ျဖစ္္ရပ္မ်ားကုိလည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေအာက္ပါအတုိင္း သတင္းေပး
ပုိ႔ခဲ့ပါသည္။

ပဲခူးတုိင္း၊ နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း မဲမသမာမႈလုပ္ရပ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္ (026_fdb06)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

21

jzpf&yf (4)
ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ (စ်) အရ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေနစဥ္
မဲ႐ုံအတြင္း၀င္ခြင့္မရွိဘဲ ၀င္ေရာက္ျခင္းသည္ အခန္း (၁၃) ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ
က်ဴးလြန္ရာေရာက္ပါသည္။
ထုိသုိ႔

မဲ႐ုံမွဴးမ်ားက

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားကုိ

ခ်ိဳးေဖါက္ၿပီး

တာ၀န္မရွိသူမ်ားကုိ

မဲ႐ုံအတြင္း

၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ပဲခူးတုိင္း၊ မုိးညိဳၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစိန္လႈိင္မွ ၿမိဳ႕နယ္
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲသုိ႔ မဲစာရင္းရလဒ္အား လက္မခံ အတည္မျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတုိင္း
တရား၀င္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ပဲခူးတုိင္း၊ မုိးညိဳၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစိန္လႈိင္၏ တုိင္ၾကားခ်က္ မူရင္း (027_fdb06)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

22

jzpf&yf (5)
မြန္ျပည္နယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မုဒြန္းေက်းရြာ မဲဆႏၵနယ္တြင္လည္း မဲ႐ံုႀကီးၾကပ္သည့္
သူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္အညီမလုပ္ဘဲ ခ်ဳိးေဖါက္က်ဴးလြန္မႈရွိေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ
၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗြီအုိေအအသံလႊင့္ဌာမွတဆင့္ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီ၀င္တဦးက အျဖစ္မွန္ကုိ
ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြင့္ခ်ခဲ့ပါသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မုဒြန္းေက်းရြာ မဲဆႏၵနယ္မွာလည္း မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ
ပါတီကို မဲေပးထားတဲ့ မဲျပား ၅၀ဝ ေလာက္ ေပ်ာက္ဆံုးေနတယ္ဆိုၿပီး ပါတီဝင္တဦးက အခုလို ေျပာပါတယ္။
“ေပ်ာက္တယ္ဆိုတာက က်ေနာ္တို႔ မြန္ပါတီကို ေပးမယ့္ မဲအေရအတြက္ကို ဆိုလိုတာေနာ္။ အဲဒါ
မုဒြန္းရြာမွာဗ်၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မုဒြန္းရြာကေနၿပီးေတာ့ သူတို႔က မဲေပးႏိုင္တဲ့ လူဦးေရ အေယာက္ ၅၀ဝ ေက်ာ္
ေက်ာ္ေပါ့၊ လက္မွတ္ ၅၀ဝ ေက်ာ္ေက်ာ္ေပါ့ေနာ္၊ အဲဒါကို ေပ်ာက္ေနတယ္လို႔၊ အဲဒါ က်ေနာ္ထင္တာေတာ့ သက္
ဆို္င္တဲ့ မဲ႐ံုႀကီးၾကပ္တဲ့သူပဲ ျဖစ္မွာပါ။”

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

23

အခန္း ၄

BudKwifrJrormrIrsm;
ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ “ေကာက္
က်စ္မႈအဖုံဖုံ ညစ္နည္းစုံ” အစီရင္ခံစာ အခန္း (၈) တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ ဖိအားေပးႀကိဳတင္မဲမ်ား
ေကာက္ခံပုံအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပတ္သက္၍ က႑မ်ား ခြဲျခားေဖၚထုတ္တင္ျပခဲ့ပါသည္။
နအဖစစ္အုပ္စုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ၌ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ဖိအားမ်ဳိးစုံေပး၍ ႀကိဳတင္မဲ
မ်ား ေကာက္ခံခဲ့ပါသည္။ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကုိ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁/၂၀၁၀)၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အခန္း (၁၀)
မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္ရွိေနေသာသူမ်ား ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးျခင္း၊ အပုိဒ္ (၅၄) တြင္ ေဖၚျပထားသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္
အညီ ႀကိဳတင္မဲေကာက္ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ နအဖစစ္အုပ္စုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလကတည္းကပင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ
ႀကိဳတင္မဲေကာက္ခံရန္ အက်ဳံးမ၀င္သည့္ သူမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ထုိသို႔
ေကာက္ခံရာတြင္လည္း ေကာက္က်စ္မႈအဖံုဖံု၊ ညစ္နည္းမ်ဳိးစံု အသံုးျပဳၿပီး ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အႏိုင္ရေရး
အတြက္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမဲမ်ားျဖစ္ရန္္ ဖိအားေပးရယူခဲ့သည္။
နအဖသည္ ၎၏ အရပ္၀တ္လဲပါတီျဖစ္သည့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအႏုိင္ရေရးအတြက္ မသမာမႈနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ႀကိဳတင္မဲေကာက္ယူမႈတြင္ မသမာမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ႀကိဳတင္မဲေကာက္ယူရာတြင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ားမွာ ဆရာ၊ ဆရာမ
အားလံုးကိုယ္စား တဦးတည္းကပင္ မဲေပးေစျခင္း၊ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ ဌာနအလိုက္ ေလ့လာေရးဆင္းခိုင္းျခင္း၊
အဓမၼခရီးထြက္ေစျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္၍ ႀကိဳတင္မဲေကာက္ယူျခင္း၊ ခရီးလြန္ေနသူမ်ားကိုယ္စား က်န္ေနသည့္ အိမ္သား
မ်ားထံမွ ႀကိဳတင္မဲေကာက္ခံျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားမွ အားလံုးကိုယ္စား ႀကိဳ
တင္မဲေပးျခင္း၊ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားအားလံုးလိုလိုတြင္ မိသားစုပါမက်န္ ႀကိဳတင္မဲေကာက္ယူျခင္း စသျဖင့္
အစုအလိုက္အၿပံဳလိုက္ မသမာေသာ ႀကိဳတင္မဲ ေကာက္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလကတည္းက ေကာက္ယူခဲ့ေသာ ႀကိဳတင္မဲမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္
မညီသည့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။
မိမိတုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကရက္တစ္အင္
အားစုမွ ရရွိခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားထဲတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ ႀကိဳတင္မဲမ်ား မတရား အဓမၼရယူခဲ့သည့္
အေျခအေနမ်ားကုိ ထပ္မံေတြ႔ရွိရပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစု၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စစ္တမ္းပုံစံမ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပရ
လွ်င္ ...
ရန္ကုန္တုိင္း၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔က ႀကံ႔ဖြံ႔ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္အား မဲေပးရန္ ထုိၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထုိင္သူ ၀န္ထမ္းတဦးျဖစ္သည့္
ဦးထြန္းစိန္အား ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္၍ ႀကိဳတင္မဲထည့္ခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။
မႏၱေလးတုိင္း၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္လည္း ႏို၀င္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔က ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမွ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းျဖစ္သည့္ လက္ရွိ နအဖ၏ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး
ဦးေသာင္းက သူ႔အား ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ ေက်ာက္ဆည္နည္းပညာတကၠသုိလ္မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအားလုံးကုိ ေခၚ
ယူ၍ အဓမၼဖိအားေပး ႀကိဳတင္မဲထည့္ခုိင္းခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

24

FDB မွ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား လိမ္လည္ေကာက္ခံရယူမႈ စစ္တမ္းပုံစံ (014_fdb04)

ရပ္ကြက္မ်ားတြင္လည္း လိမ္လည္၍ ဥပေဒႏွင့္မညီသည့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကုိ ေကာက္ခံရယူခဲ့သည္။
ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ စက္တင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔က ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအတြက္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား
လိမ္လည္ ေကာက္ခံရယူခဲ့ပုံကုိ ေဒသခံျပည္သူတဦးမွ ေအာက္ပါအတုိင္း တင္ျပထားပါသည္။

ႀကိဳတင္မဲမ်ားလိမ္လည္ေကာက္ခံရယူမႈအျဖစ္အပ်က္ကုိ ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံျပည္သူတဦး၏ တင္ျပခ်က္ (001_fdb01)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

25

ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေအာက္တုိဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔က ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္း လက္ရွိၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းအတြက္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကုိ ဖိအားေပးလိမ္လည္ရယူခဲ့ပုံႏွင့္ ပတ္
သက္၍ ေဒသခံျပည္သူတဦးက ေအာက္ပါအတုိင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ႀကံ့ဖြံ႔ဦးေအာင္သိန္းလင္းအတြက္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားလိမ္လည္ေကာက္ခံရယူခဲ့ပုံကုိ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မွ
ေဒသခံျပည္သူတဦး၏ တင္ျပခ်က္ (002_fdb01)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

26

ႏုိ၀င္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ခလရ (၁၃၉) တပ္ရွိ တပ္၀န္ထမ္းမ်ားထံမွလည္း
အဓမၼႀကိဳ တင္မဲမ်ား ေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း တပ္တြင္းရွိ ျပည္သူတဦးမွ ယခုကဲ့သုိ႔ ေဖၚထုတ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သံလ်င္ၿမိဳ႕ခလရ(၁၃၉)ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အဓမၼႀကိဳတင္မဲေကာက္ခံပုံကုိ တပ္တြင္းရွိျပည္သူတဦးမွ တင္ျပခ်က္ (003_fdb01)

ထုိသုိ႔ အဓမၼႀကိဳတင္မဲေကာက္ယူ႐ုံျဖင့္ အားမရႏုိင္ေသးဘဲ ခလရ (၁၃၉) တြင္ပင္ ခ႐ုိင္ေရြးေကာက္ပြဲ
မရွင္ ဒုတိယဥကၠဌ ဗုိလ္မွဴးႀကီးျမတ္စုိးက ယခုကဲ့သုိ႔ ဗုိလ္က်ၿပီး ထင္ရာစုိင္းခဲ့ျပန္သည္။

သံလ်င္ ခလရ(၁၃၉)ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ ႀကိဳတင္မဲစာအိတ္မ်ား ဖြင့္ထုတ္ၿပီး ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ေၾကာင္း တုိင္ၾကားခ်က္
(004_fdb01)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

27

မႏၱေလးတုိင္း၊ ေညာင္ဦးခ႐ုိင္၊ ပုဂံၿမိဳ႕သစ္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က ႀကိဳတင္မဲလိမ္လည္ရယူပုံႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မႏၱေလးတုိင္း၊ ေညာင္ဦးခ႐ုိင္မွ ျပည္သူတဦး၏ လိမ္လည္ႀကိဳတင္မဲေကာက္ခံပုံ တင္ျပခ်က္ (005_fdb01)

ထုိအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိၾကည့္လွ်င္ နအဖလက္ရွိအာဏာရ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္
မိမိတုိ႔လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ အသုံးျပဳ၍ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ား၏ မဲမ်ားကုိ ဖိအားေပးႀကိဳတင္မဲမ်ား၊ လိမ္လည္
မဲမ်ား ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး မဲမ်ားေရတြက္သည့္အခ်ိန္တုိ႔တြင္ ျပည္သူတုိ႔၏ ျမင္
ကြင္း၌ပင္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒမဲ့ တရားလက္လြတ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေျဗာင္က်က် ျပဳလုပ္ခဲ့
ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ နအဖမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
ဥပေဒ အခန္း(၁၀) ဆႏၵမဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳေၾကညာျခင္း အခန္း၊ အပုိဒ္ ၄၈ (က) ႏွင့္ (ဃ) တုိ႔တြင္ ႀကိဳ
တင္မဲမ်ား ေရတြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

၄၈။ (က) ရပ္ကြက္ (သုိ႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခဲြသည္ မိမိႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ
မဲ႐ံုအသီးသီးအတြက္ ပုဒ္မ ၄၅၊ ပုဒ္မခဲြ (ခ)၊ (ဂ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၆ တုိ႔အရ ဆႏၵျပဳထားေသာ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲ
လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပဳခဲ့ေသာ မဲဆႏၵရွင္ အမည္စာရင္းတို႔ကုိ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပသည့္ေန႔တြင္ မဲ႐ံု
မဖြင့္မီ သက္ဆုိင္ရာ မဲ႐ံုမွဴး၏ လက္ဝယ္သို႔ အေရာက္ေပးပုိ႔ရမည္။
၄၈။ (ဃ) ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခဲြမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပသည့္ေန႔ ညေန ၄ နာရီ
မတုိင္မီ မိမိလက္ဝယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ပုဒ္မ ၄၅၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၇ တုိ႔အရ ဆႏၵျပဳထားသည့္
ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔၏ ေရြး
ေကာက္ပဲြကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ ေရတြက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဆႏၵမဲ
စာရင္းဇယားမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ တနယ္စီအတြက္ ေပါင္း႐ံုး
စုစည္းရမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

28

နအဖကုိယ္တုိင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကုိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ျပန္လည္ ေဖာက္
ဖ်က္က်ဴးလြန္ၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္အခ်ိန္တြင္ မဲမ်ားကုိ လက္ေတြ႔ေရတြက္သည့္အခါ မဲ႐ႈံးေနသည့္
အေျခအေနမွ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ား အႏုိင္ရေရးအတြက္ မသမာေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကုိ
တရားမ၀င္ အဆမတန္ ျဖည့္ဆည္းရယူခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ပဲခူးတုိင္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္၊ အုတ္ဆြဲရြာအုပ္စု၊ ေရၾကည္ကုန္းေက်းရြာတြင္ ႀကိဳတင္မဲ မသမာမႈလုပ္ပုံႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေအာက္ပါအတုိင္း သတင္းေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။

ေရၾကည္ကုန္းေက်းရြာတြင္ ႀကိဳတင္မဲ မသမာမႈလုပ္ပုံ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္ (006_fdb02)

ေရၾကည္ကုန္းေက်းရြာတြင္ ႀကိဳတင္မဲ မသမာမႈလုပ္ပုံ သက္ေသခံဓါတ္ပုံမ်ား (007/008_fdb02)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

29

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမုိင္းတြင္က်န္ရစ္မည့္ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအနက္ ျပည္ၿမိဳ႕
နယ္၊ ၀က္ထီးကန္တုိက္နယ္တြင္ မသမာမႈျပဳလုပ္ထားသည့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကုိ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားက ယခုကဲ့သုိ႔
ေစ်းအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္သလုိ ညိႇႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပုံလည္း တခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႀကိဳတင္မဲ အေလွ်ာ့အတင္း ညိႇႏႈိင္းၾကပုံ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္ (009_fdb02)

ျပည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပါအခ်က္မ်ားျဖင့္ လုံး၀ အက်ဳံးမ၀င္ဘဲ လြန္ခဲ့သည့္တလခန္႔က
ေကာက္ယူထားသည့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရန္ ၂ ရက္အလုိတြင္မွ ေကာက္ယူသည့္ မဲမ်ားအျဖစ္
လည္းေကာင္း၊ ထုိမဲမ်ားကုိ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမဲမ်ားျဖစ္ရန္ အဓိက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေအာက္ပါအတုိင္း သတင္း
ရရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

30

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ႀကိဳတင္မဲမ်ားကုိ ထင္သလုိျပဳမူသည့္ျဖစ္ရပ္ (010_fdb02)

မြန္ျပည္နယ္ရွိ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီမွ ႀကိဳတင္မဲမ်ားရရွိရန္ လုပ္ပုံလုပ္နည္းကုိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ယခု
ကဲ့သုိ႔ သတင္းေပးပုိ႔ထားပါသည္။
ေက်း၇ြာေကာ္မရွင္တုိင္းအား ၾကိဳင္တင္မဲ ၅၀ မေက်ာ္ပါက မဲရုံးမႈဳးက ဘာေၾကာင့္ မရသည္ကုိ ထုေခ်လြာ
တင္ရသည္။ ၾကိဳတင္မဲမ်ားကုိလဲ ၾကံ့ခုိင္ေရးမွ လစ္လ်ွင္ လစ္သလုိ ရယူခဲ့ၾကသည္။ ၾကိဳတင္မဲမ်ားကုိ ၀န္ထမ္းမ်ား၊
တရာမ၀င္ အလုပ္အကုိင္ လုပ္ေန ေသာသူမ်ား(ဥပမာ - ခ်ဲေရာင္းသူ၊ ေမွာင္ခုိသမားမ်ား၊ လူပြဲ စားမ်ား၊ တရာမ၀င္
ထုိင္းဖုန္းလုပ္ကုိင္သူလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ မာဆက္၊ KTV ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အခ်ိဳ့ ကမၼဏီ ၀န္ထမ္းမ်ား) စသည္သုိ့တြင္
ၾကိဳတင္ယူခဲ့သည္။ မဲမ်ားကုိလဲ ၾကိဳက္ရာျခစ္လုိ့ ေျပာေသာလည္း လာေကာက္ သူမ်ား ေရွ့တြင္ ျခစ္ခုိင္းခဲ့သည္။
မဲရုံး တစ္ခုတြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုသည္ ထုိမဲရုံးတြင္ ဆႏၵေပးနုိင္သူ ၁၀၀၀ရွိသည္။ ထုိ့ ၁၀၀၀
ထဲတြင္ ၾကိဳတင္မဲ ၃၅၀မဲအျဖစ္ လုိက္လံ ေကာက္ခံခဲရသည္။ ၾကိဳတင္မဲ လာေကာက္သူ၏ ၅၀ ရာခုိင္နဳန္းသည္
ၾကံ့ခုိင္ေရးအဖြဲ့၊ ပါတီနွင့္ မလြတ္ကင္းသူမ်ား ျဖစ္ေနသည္။
မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေပးပုိ႔သည့္စာ၊ မူရင္း စာ႐ုိက္ထားသည့္အတုိင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

31

ပဲခူးတုိင္း၊ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕ရွိ ဘုရားႀကီးပုိင္းရပ္ကြက္တြင္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားလက္လြတ္
ေဆာင္ရြက္ပုံကုိ ေဒသခံျပည္သူတဦးက ေအာက္ပါအတုိင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္တကြ အတိအက် သတင္းေပးပုိ႔
ခဲ့ပါသည္။

ပဲခူးတုိင္းအတြင္း ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမွ မတရားႀကိဳတင္မဲမ်ား ရယူမႈျဖစ္စဥ္ (011_12_fdb03)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

32

ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမွ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စစ္တမ္းပုံစံမ်ားေကာက္ယူခဲ့ရာ ေရြး
ေကာက္ပြဲတြင္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တုိင္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူတုိ႔ ေပးခဲ့သည့္
မွတ္ခ်က္မွာ ႀကိဳတင္မဲမသာမႈလုပ္ပုံကုိ ေပၚလြင္ထင္ရွားေစခဲ့ပါသည္။

ႀကိဳတင္မဲလုပ္ႀကံပုံ တင္ျပခ်က္(014_fdb05)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

33

မိမိတုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုသည္ ေရြးေကာက္ၿပီးေနာက္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔တြင္
“၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ လုံး၀ အသိအမွတ္မျပဳႏုိင္ေၾကာင္း သုံးသပ္တင္ျပခ်က္” စာတမ္းတေစာင္ကုိလည္း
ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထုိစာတမ္းတြင္လည္း ႀကိဳတင္မဲအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ညစ္ပတ္ခဲ့မႈမ်ား အမည္တပ္လ်က္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား
ျဖင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ မတရားအႏုိင္ရရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပုံကုိ အခန္းတခန္းျဖင့္ ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။
ထုိသုိ႔ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ား၊ မိမိတုိ႔အင္အားစုမ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိခဲ့ေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွေဖၚျပခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ သုံးသပ္ရလွ်င္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
တႏုိင္ငံလုံး၌ ညစ္ညမ္းႀကိဳတင္မဲမ်ားျဖင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက မတရားအႏုိင္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားေန႐ုံသာမက
နအဖစစ္အုပ္စု၏ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရပင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ႀကိဳတင္မဲ
ေထာင္ေက်ာ္၊ ေသာင္းေက်ာ္ အဆမတန္ ေပါင္းထည့္ၿပီး အႏုိင္ယူထားေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

႐ႈံးနိမ့္ေနရာမွ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက ႀကိဳတင္မဲ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထည့္ေပါင္းၿပီး အႏုိင္ယူသြားသည့္စာရင္း

႐ႈံးနိမ့္ေနရာမွ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက ႀကိဳတင္မဲ ကုိးေထာင္ေက်ာ္ ထည့္ေပါင္းၿပီး အႏုိင္ယူသြားသည့္စာရင္း

႐ႈံးနိမ့္ေနရာမွ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက ႀကိဳတင္မဲ ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ထည့္ေပါင္းၿပီး အႏုိင္ယူသြားသည့္စာရင္း

ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီသည္ တျခားပါတီမ်ားကုိ ႀကိဳတင္မဲမ်ား အဆမတန္ေပါင္းၿပီးေနာက္ ႐ႈံးနိမ့္ေနရာမွ အႏုိင္ရယူ
သြားသည့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း (၆၂) ဦးအထိရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။
ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၏ ႀကိဳတင္မဲခုိး အမတ္မ်ားစာရင္းကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ (က) ျဖင့္လည္း ေဖၚျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

34

အခန္း ၅

rJay;cGifUr&onfU tjzpftysufrsm;
နအဖစစ္အုပ္စုမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ အခန္း (၄) ပုဒ္မ
(၆)၊ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားတြင္ -

၆။ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမေရြး၊
ဘာသာမေရြး ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည္ (က) ေရြးေကာက္ပဲြစတင္က်င္းပသည့္ေန႔တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ဤဥပေဒပါ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေသာ ႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ
သို႔မဟုတ္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ။
(ခ) သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္၏ မဲစာရင္းတြင္ပါဝင္သူ။
ဟု အတိအလင္း ေဖၚျပထားပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ နအဖမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေဖၚျပပါဥပေဒမ်ားအရ တရား၀င္မဲေပးခြင့္ရွိေသာ္လည္း မဲေပးခြင့္မရ
ရွိခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။

rJay;cGifUr&onfU tjzpftysufrsm;
jzpf&yf (1)
ျပည္ၿမဳိ႕နယ္ရွိ မဲ႐ုံတ႐ုံတြင္ ေဒသဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ
ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ကာ ထင္ရာလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ မဲေပးခြင့္မရရွိခဲ့သည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ
ေဒသခံျပည္သူမ်ားက တဖက္ပါအတုိင္းစာရင္းႏွင့္တကြ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

35

ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဲ႐ုံတ႐ုံတြင္ အာဏာပုိင္မ်ား ထင္ရာလုပ္၍ မဲေပးခြင့္မရခဲ့သည့္စာရင္း (028_fdb06)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

36

jzpf&yf (2)
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမွ ေကာက္ခံခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစစ္တမ္း မဲေပးခြင့္
(ပုံစံ-၃) တြင္ ပဲခူးတုိင္း၊ ပဲခူးၿမဳိ႕နယ္၊ အမွတ္(၁) မဲဆႏၵနယ္၌ မဲေပးခြင့္ရွိသူလည္း မဲေပးခြင့္မရခဲ့သူမ်ား
စာရင္းကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႕ရပါသည္။

FDB မွ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ မဲေပးခြင့္ႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစစ္တမ္းပုံစံ (029_fdb06)

jzpf&yf (3)
ရန္ကုန္တုိင္း၊

သံလ်င္ၿမဳိ႕နယ္တြင္

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္

မဲထည့္ခြင့္မရခဲ့ေၾကာင္းကုိ

သံလ်င္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူတဦးက ေအာက္ပါအတုိင္း သတင္းေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။

သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္မွ မဲေပးခြင့္ မရခဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကံဳတခု (030_fdb06)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

37

jzpf&yf (4)
ရန္ကုန္တုိင္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္
မဲထည့္ခြင့္မေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူတဦးမွ အခ်က္အလက္ အတိအက်ႏွင့္ ေအာက္ပါအတုိင္း
သတင္းေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

38

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္မွ မိသားစုလုိက္ မဲေပးခြင့္မရသည့္ အျဖစ္အပ်က္ (031-1/2_fdb06)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

39

jzpf&yf (5)
ပဲခူတုိင္း၊ အေနာက္ျခမ္းျပည္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ မဲ႐ံုတ႐ံုတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ မဲ႐ံုမွဴးတုိ႔မွ
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈတခုကုိလည္း ေအာက္ပါအတုိင္း
က်ဴးလြန္ခဲ့ပါသည္။

ရြာဘဲနယ္ေျမမွ ေဒသခံျပည္သူတဦး ေပးပုိ႔ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ခ်ဳိးေဖါက္မႈျဖစ္စဥ္ (032_fdb06)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

40

အခန္း ၆

rJay;&mckdifEIef;
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီကပင္ စစ္အုပ္စုအာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၀ ေရြး
ေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ဆန္႔က်င္ၿပီး၊ မဲမေပးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားက အဓိကထား
လႈပ္ရွားခဲ့ၾကၿပီး၊ ျပည္ပအင္အားစုမ်ားကလည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမေပးဘဲ သပိတ္ေမွာက္သင့္ေၾကာင္း
လႈံ႔ေဆာ္ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းမႈမ်ားကုိ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
နအဖစစ္အုပ္စုကလည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ျပည္သူမ်ားက သပိတ္ေမွာက္ဆန္႔က်င္ၾကမည္ကုိ
သိေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား အဓမၼေကာက္ခံထားျခင္း၊ တရားမ၀င္ႀကိဳတင္မဲမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊ လိမ္လည္မဲ
ထည့္ျခင္းမ်ားအျပင္၊ ျပည္သူတုိ႔ကုိ မဲေပးေရးအတြက္ ဖိအားေပးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ိဳးစုံကုိလည္း ျပဳလုပ္ထားပါသည္။
ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကုိလည္း ဤအစီရင္ခံစာတြင္ တရားမ၀င္မဲမ်ား၊ ႀကိဳတင္မဲမ်ား
အခန္းတုိ႔တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။
နအဖစစ္အုပ္စုသည္ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္႐ုံသာမက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးသည့္ အေရအတြက္စာရင္းကုိ
လည္း လိမ္လည္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
မိမိတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမွ နမူနာအျဖစ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ
၁၀ ရြာအား စစ္တမ္းေကာက္ၾကည့္ရာ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

မဲလာေပးသူ အေရအတြက္ကုိ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံမ်ား တင္ျပခ်က္ (033_fdb02)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

41

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္အရ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲ႐ုံ ၉ ႐ံု၌
မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၄၅၈၆ ဦးရွိရာ မဲလာေပးသူဦးေရမွာ ၂၂၁၂ ဦးသာ မဲလာေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
မဲလာေပးသူ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၄၈.၂၃ သာရွိသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တခုလံုးအတြက္ ေနာက္ဆံုး နအဖမွ ေၾကညာသည့္အခါ မဲေပးသည့္
ဦးေရ ၇၁.၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းဟု ေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္တြင္ နအဖက မဲေပးသူရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း အုိးနင္းခြက္နင္း
ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) ႏွင့္ (၂) ႏွစ္ခုေပါင္းတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ဦးေရ ၁၅၉၁၈၂ ရွိရာ မဲလာ
ေပးသူဦးေရမွာ ၁၂၈၁၅၃ ဦးရွိ၍ ၈၀.၅၀ ရာႏႈန္း မဲလာေပးသည္ဟု ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္း
စာတြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ ၁၅-၁၁-၂ဝ၁ဝ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာတြင္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) တြင္ ၉၉.၅၇၊ မဲဆႏၵနယ္
(၂) တြင္ ၈၇.၆၀ ဟု ေဖၚျပထားရာ မဲဆႏၵနယ္ႏွစ္ခုေပါင္းတြင္ ၉၃.၅၈ မဲလာေပးေၾကာင္း ေဖၚျပထားျပန္သည္။

awmifilNrdKYe,f? rJqE´e,f rJ&&SdrItajctaejyZ,m;

အထက္ဇယားမွာ နအဖမွ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းအရ ေဖၚျပထားေသာ ဇယားျဖစ္သည္။
ထုိစာရင္းအရ မဲေပးသည့္ဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၉၃.၅၈ မဟုတ္ဘဲ ၈၀.၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ခိုင္လံုမဲမွာ
၇၆.၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသာလွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။
နအဖ၏ တရက္နွင့္ တရက္ ေၾကညာသည့္စာရင္းမ်ားတြင္ပင္ မဲလာေပးသူ အေရအတြက္ႏွင့္ မဲေပး
ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔မွာ ထုိသုိ႔ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ ကယားျပည္နယ္ရွိ ဖ႐ူးဆုိး မဲဆႏၵနယ္ (၁) ႏွင့္ (၂)၊ ရွားေတာမဲဆႏၵနယ္ (၁) ႏွင့္ (၂) တုိ႔တြင္
မဲေပးမႈရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအျပည့္ဟု နအဖအာေဘာ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ယုတိၱမတန္စြာ ေဖာ္ျပထားပါ
ေသးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

42

အခန္း ၇

apmifUMunfUcGifUESifU azmfjycGifU
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း သတင္းမီဒီယာမ်ား ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာခြင့္ကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္း မဲ႐ုံမွဴးမ်ား၊ ရယက၊ မရကမ်ားကမူ မဲလာေပးသူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္႐ုံသာမက ကိုယ္တိုင္
ကိုယ္က် အမွန္ျခစ္ေစလိုသည့္ ပါတီတံဆိပ္၏ေဘးတြင္ အမွန္ျခစ္ရမည္ဟု လိုက္လံျပသခဲ့သည္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။
သက္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားသည္ မဲေရတြက္မႈကုိ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္
မေပးခဲ့ပါ။ ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားရွိလွ်င္ ဆက္လက္ေစာင့္မၾကည့္ႏုိင္ရန္ မဲေရတြကမ
္ ႈကုိ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္မွ
ေရတြက္သည္မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ပဲခူးတိုင္း၊ မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္၊ ဟသၤာေခ်ာင္အုပ္စု၊ အိုးဘိုကြ်န္းေက်းရြာအုပ္စု မဲဆႏၵနယ္ရွိ မဲ႐ုံမ်ားတြင္
ေရြးေကာက္ပြဲေန႔၌ မဲေရတြက္သည့္အခါ မည္သူ႔ကိုမွ် ၾကည့္ခြင့္မေပးဘဲ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မဲေရတြက္သည့္
ေနရာႏွင့္ ၁၅ ေပအကြာတြင္ ေနခိုင္းၿပီး မဲ႐ုံမွဴးႏွင့္အဖြဲ႔က ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ မဲေရတြက္ၿပီး၊ ပယ္မဲမ်ားကိုလည္း
ၾကည့္ခြင့္မေပးခဲ့ပါ။
အခ်ဳိ႕ဂ်ာနယ္မ်ားမွာလည္း ၎တို႔ရရွိခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပခဲ့ရာ စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႔မွ ပိတ္ပင္၊ ပယ္ခ်ခဲ့
ေၾကာင္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမွ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စစ္တမ္းပုံစံတြင္
ယခုကဲ့သုိ႔ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

43

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

44

FDB မွ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ သတင္းေဖာ္ျပခြင့္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စစ္တမ္းပုံစံတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
(015/016_fdb05)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

45

ထုိ႔အျပင္ ျပည္သူတုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာထားမ်ားကုိ သိရွိရန္အတြက္ ရန္ကုန္
တိုင္းတြင္ မဲစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအဖြဲ႔ (Opinion Poll) မွ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ၄ လ အလိုကတည္းက ျပည္သူ႔
စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနသို႔
ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးခ်ိန္အထိ ယင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရခဲ့ေပ။

FDB မွ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစစ္တမ္းပုံစံတြင္ ေဖၚျပခ်က္ (017_fdb05)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

46

အခန္း ၈

a&G;aumufyGJ0ifygwDrsm;ESifU woD;yk*¾vudk,fpm;vS,frsm;toH
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၃၇
ပါတီ ရွိသည္။
ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမွလြဲ၍ တစညပါတီအပါအ၀င္ က်န္ ၃၆ ပါတီတို႔မွာ မဲမသမာမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အညစ္ခံခဲ့ၾကရ
သည္။ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ နအဖစစ္အုပ္စုႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္မွ ႏိုင္ငံေရးပါ၀ါကို
အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ တဖက္သတ္ ဘက္လိုက္ညစ္ပတ္ပ့ံပိုးေပးမႈမ်ားျဖင့္
လည္းေကာင္း၊ အႏိုင္က်င့္ၿပီး ၎တို႔ စိတ္တိုင္းက် ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ
တို႔ကိုပင္ မလိုက္နာေတာ့ဘဲ အစြမး္ ကုန္ ညစ္ပတ္ျခင္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
အေပၚ ဗိုလ္က်ခ်င္တိုင္း ဗိုလ္က်ခဲ့သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီမ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလမ်ား၏ ၂၀၁၀
ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ မေက်နပ္သည့္ ေအာက္ပါေျပာဆုိခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။
၁။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီမွ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔
ဗြီအုိေအအသံလႊင့္ဌာနမွတဆင့္ ေျပာဆုိခ်က္။

“ဒီတုိင္းျပည္ႀကီးမွာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးအသင္းနဲ႔ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္တို႔၊ ရပ္ကြက္လူႀကီး
တို႔၊ ေက်းရြာလူႀကီးတို႔၊ ေက်းရြာေကာ္မရွင္တို႔ ေပါင္းၿပီး မဲခိုးဖို႔ လုပ္ေနတယ္။ တတိုင္းျပည္လံုးပဲ၊
ရပ္ကြက္ၿမိဳ႕ရြာအလုိက္ပဲ။ ေျပာရရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲဗ်ာ။ ၿမိဳ႕ေတြ ေလွ်ာက္ဖတ္ျပရရင္ အမ်ားႀကီးပဲ။
ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေတြ ေပါင္းၿပီး ႀကိဳတင္မဲေတြ ခိုးဖို႔ လုပ္ေနၾကၿပီဗ်ာ။”
“သက္ေသအေထာက္အထားေတြ ရွိပါတယ္ဗ်ာ။ က်ိဳင္းတံုတို႔၊ ဘုိကေလးတို႔၊ မံုရြာတို႔၊
ရန္ကုန္မွာကို ၂ ေနရာ၊ ၃ ေနရာ ရွိပါတယ္ဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အမ်ားႀကီးပါပဲ၊ က်ေနာ္တို႔ ေျဗာင္
ႀကီးကို ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌေတြက သူတို႔ကိုယ္တိုင္၊ ဒီႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔မွာ အမွန္ျခစ္ၿပီးေတာ့
စာအိပ္ထဲထည့္တာေတြလည္း ေတြ႔ေနရတယ္ဗ်ာ။ မ်က္ျမင္သက္ေသေတြ ရွိပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီး
ကေနၿပီးေတာ့လည္း လူဦးေရ ၁၀၀ ေလာက္ရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကို မိသားစုပါ အပါသြားၿပီးေတာ့
မဲထည့္ၾကဆိုၿပီး ညႊန္ၾကားလို႔ မဲလာထည့္တာကို က်ေနာ္တို႔ NDF ကိုယ္စားလွယ္က သြားတားထားလို႔
အခု ေကာ္မရွင္နဲ႔ စကားေျပာေနဆဲပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဆိုေတာ့ အဲဒီလို မဲေတြကို ေကာ္မရွင္ဥပေဒကို
ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳတင္မဲကို မတရားရယူဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတာေတြက ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ျဖစ္ေနပါၿပီဗ်ာ။ အဲဒါ
ကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြပဲ။”
၂။ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီပါတီ (ေခၚ) က်ားျဖဴပါတီ (SNDP) က ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ
(၆) ရက္ေန႔ ဗြီအုိေအအသံလႊင့္ဌာနမွတဆင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက ႀကိဳတင္မဲမ်ား မတရားရယူသြားေၾကာင္း
ေျပာဆုိခ်က္။

အခုလို နည္းလမ္းမမွန္ဘဲ ႀကိဳတင္မဲေကာက္ခံတာေတြ ရွမ္းျပည္နယ္မွာလည္း ေတြ႔ရတာ
ေၾကာင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) က်ားျဖဴပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို
တိုင္ၾကားၿပီးျဖစ္ေပမဲ့ ဘာမွ ျပန္မၾကားသိရေသးဘူးလို႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ က်ားျဖဴပါတီကလည္း အခုလို
ေျပာပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

47

“ျပည္ေထာင္စုကိုေတာ့ တင္ထားတယ္ေျပာတာပဲ။ အဲဒါတင္ၿပီးေတာ့လည္း ဘာမွ ျပန္လည္
တံျ႔ု ပန္လာတာေတြ ဘာေတြ မၾကားရေသးပါဘူး။ အဲနက
္ ယ္လတ
္ က
႔ို လည္း ျပည္နယ္မွာေပါ့ ေတာင္ႀကီးမွာ
ထိုင္ေပးတယ္ဆိုေတာ့ တျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြက ေရာက္လာၾကတယ္ေလ။ ေကာ္မရွင္ေတြကိုယ္တိုင္
ရယကေတြ ကိုယ္တိုင္သြားၿပီးေတာ့ သြားယူတာေပါ့ေနာ္။ အထက္က ခိုင္းလို႔ဆိုၿပီးေတာ့။ ႀကံ့ခိုင္ေရးက
ခိုင္းလို႔ လုပ္ရပါတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေနေကာင္းတဲ့သူေရာ၊ မေကာင္းတဲ့သူေရာ၊ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္တဲ့
သူအထက္ အကုန္လံုးက သြားၿပီးေတာ့ ကဲ ထည့္ထည့္၊ မဲထည့္။ သူတို႔ထဲကို ထည့္လို႔ ေျပာတာေပါ့။
အဲဒီလို တိုင္ၾကတယ္ေလ။”
၃။ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးုပါတီမွ ေဒါက္တာေက်ာ္ေဆြက ရပ္ကြက္အာဏာပုိင္မ်ားက
ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအတြက္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား မတရားရယူေနေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔
အာအက္ဖ္ေအရ္ အသံလႊင့္ဌာနမွတဆင့္ ေျပာဆုိခ်က္။

ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဟာ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္၊ ရပ္ကြက္ဥကၠ႒
စတဲ့ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရြာသူရြာသားေတြဆီကေန ႀကိဳတင္မဲေတြကို နည္း
မ်ဳိးစံုနဲ႔ ရယူေနတာ ေတြ႔ရတယ္လို႔ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးမွာ တစညပါတီက ၀င္ေရာက္
ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ေဒါက္တာေက်ာ္ေဆြက ေျပာပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔ ညက ေက်ာင္းကုန္းရြာမွာ
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာကို ခုလိုေျပာပါတယ္။
“ေဟာေျပာပြဲသြားတဲ့ေနရာမွာ အဲဒီက ရြာမွာ ညႀကီးကို အခ်ိန္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ႀကိဳတင္မဲဆုိၿပီးေတာ့
မဲေတြ ေခၚေပးေနတာ။ သူ႔ရဲ႕ ဥကၠ႒ရယ္၊ ရယကဥကၠ႒ရယ္ ႏွစ္ေယာက္ထဲ၊ ရြာထဲက လူေတြ အကုန္
ေခၚၿပီး မဲေပးခုိင္းေနတာ။ က်ေနာ္တုိ႔ၿမိဳ႕နယ္က တျခားပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြနဲ႔ ညိႇၿပီးေတာ့
တရားစြဲဖို႔ လုပ္ထားတယ္”
“ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ပုဒ္မ (၅၇) ကေန (၆၀) အထိ အကုန္လံုး ခ်ဳိးေဖာက္တာလုိ႔။ အဲဒါ
ေၾကာင့္ ဒါတရားမစြဲလုိ႔ မရဘူး စြဲမွာ။ ဒီျ့ပင္ေနရာေတြမွာလည္း ဒါမ်ဳိးေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနတာ။
အဲဒါေၾကာင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ မဲ႐ံုစိုက္မယ့္ေနရာေတြ အကုန္လံုး က်ေနာ္တုိ႔ပါတီက
ကုိ္ယ္စားလွယ္ လႊတ္ထားတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ကိုယ္စားလွယ္ မရွိတဲ့ မဲရံု ၂ ႐ံုပဲ ရွိတယ္။ အဲဒီက
ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ခု ထပ္သတင္းပို႔ထားတာ အခု အရမ္းမ်ားေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္
အကုန္လံုးစုၿပီးေတာ့မွ တုိင္မယ္လုိ႔ လုပ္ထားတာ။ မဲ႐ံုမွာ မ်က္ျမင္သက္ေသလိုက္မယ့္ သူေတြေရာ။
က်ေနာ္တုိ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ကိုယ္စားလွယ္လုပ္၊ ဟုိလူေတြက သက္ေသလုပ္ၿပီးေတာ့ ဒီလူေတြ
ကို တရားခံအျဖစ္နဲ႔ တုိင္ကိုတုိင္မွာ”
၄။ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီမွ ပါတီ၀င္တဦးက မဲဆႏၵရွင္မ်ားကုိ မဲျပားထုတ္မေပးေတာ့ဘဲ
ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမဲလုပ္ပစ္ခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔ ဗြီအုိေအ အသံလႊင့္ဌာနမွတဆင့္
ေျပာဆုိခ်က္။

မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကမာဝက္ေက်းရြာမွာလည္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ လူ ၂,၅၀ဝ ေက်ာ္ကို ၁,၀ဝ၀
ေက်ာ္ေလာက္ပဲ မဲျပားေတြ ထုတ္ေပးၿပီး က်န္တဲ့ ၁,၂၀ဝ ေက်ာ္ကို မဲျပားမေပးေတာ့ဘဲ ႀကံ့ဖြံ႔မဲအျဖစ္
အသံုးျပဳခဲ့တယ္လို႔ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္တဲ့ သူေတြက ေျပာပါတယ္။ ထို႔အတူ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ က်ံဳဖိုက္
ဘက္မွာလည္း မဲ႐ံုေတြမွာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီဝင္ ၅၀ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေနရာယူထားၿပီးေတာ့ မဲေတြကို
အတင္းျခစ္ေပးေနတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ကို မြန္ပါတီကေန ၿမိဳ႕နယ္
ေကာ္မရွင္႐ံုးကို တိုင္ၾကားခဲ့ေပမဲ့ အခ်င္းခ်င္း ညႇိၾကလို႔သာေျပာၿပီး ေခါင္းေရွာင္သြားခဲ့တယ္လို႔ မြန္ေဒသ
လံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီဝင္တဦးက ေျပာပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

48

အလားတူ မြန္ျပည္နယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မုဒြန္းေက်းရြာ မဲဆႏၵနယ္မွာလည္း မြန္ေဒသလံုး
ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီကို မဲေပးထားတဲ့ မဲျပား ၅၀ဝ ေလာက္ ေပ်ာက္ဆံုးေနတယ္ဆိုၿပီး ပါတီဝင္တဦးက
အခုလို ေျပာပါတယ္။
“ေပ်ာက္တယ္ဆိုတာက က်ေနာ္တို႔ မြန္ပါတီကိုေပးမယ့္ မဲအေရအတြက္ကို ဆိုလိုတာေနာ္။
အဲဒါ မုဒြန္းရြာမွာဗ်၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မုဒြန္းရြာကေနၿပီးေတာ့ သူတို႔က မဲေပးႏိုင္တဲ့ လူဦးေရအေယာက္
၅၀ဝ ေက်ာ္ေက်ာ္ေပါ့၊ လက္မွတ္ ၅၀ဝ ေက်ာ္ေက်ာ္ေပါ့ေနာ္၊ အဲဒါကို ေပ်ာက္ေနတယ္လို႔၊ အဲဒါ က်ေနာ္
ထင္တာေတာ့ သက္ဆိုင္တဲ့ မဲ႐ံုႀကီးၾကပ္တဲ့သူပဲ ျဖစ္မွာပါ။”
၅။ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတုိးတက္ေရးပါတီမွ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကုိယ္စားလွယ္
က မဲ႐ုံထဲအထိ ၀င္ေရာက္မဲဆြယ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔ ဗြီအုိေအအသံ
လႊင့္ဌာနမွတဆင့္ ေျပာဆုိခ်က္။

ဂီရိမုန္တုိင္းဒဏ္ အဆုိးဆုံးခံရတဲ့ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းက မဲ႐ုံထဲထိ ၀င္ေရာက္မဲဆြယ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
“အခု ပန္ငေက်းရြာမွာ ႀကံ့ခုိင္ေရး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမႉးကုိယ္တုိင္ ထုိင္တယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း
ေရးမႉး။ အဲဒီမွာ မဲ႐ုံမႉးက သူ႔အကုိ ေက်ာင္းဆရာႀကီး၊ အဲဒီမွာ မဲ႐ုံထဲ၀င္ၿပီး ႀကံ့ခုိင္ေရးကုိ ထည့္ဖုိ႔အတြက္
မဲ႐ုံထဲထိ လုပ္ေပးတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ မဲ႐ုံကုိယ္စားလွယ္ ဟန္႔တားတာ မရဘူး၊ အဲဒီလုိ။ ေျမပုံမွာ ေတာင္
ေပၚရပ္ကြက္မွာ သူတုိ႔က မဲစာရင္းကုိ အခုမွ ကပ္တယ္။ လူအမ်ားႀကီးရွိတာ နည္းနည္းပဲ ေပးရေသး
တယ္။ ေတာင္ေပၚရပ္ကြက္က မူဆလင္ရပ္ကြက္ကုိ၊ ဒါေပမဲ့ ရခုိင္ကုိ ေထာက္ခံဖုိ႔ အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္။
ဒါေၾကာင့္ တမင္ေႏွးေအာင္ လုပ္ထားတာလုိ႔ က်ေနာ္ယူဆတယ္။”
ေန႔လယ္ပုိင္းမွာေတာ့ စစ္ေတြၿမိဳ႕က မူဆလင္ အမ်ားစုေနတဲ့ နာဇီရပ္ကြက္မွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး
စည္း႐ုံးေရးမႉးက မဲ႐ုံထဲထိ စြက္ဖက္မႈေတြရွိလုိ႔ မဲ႐ုံမႉးကုိယ္တုိင္ မဲ႐ုံကုိ တာ၀န္မယူေတာ့တဲ့ အေျခအေန
ျဖစ္သြားပါတယ္။
“မဲ႐ုံမွာ က်ေနာ္တုိ႔ပါတီက ကုိယ္စားလွယ္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ဦးဘတင္
ဆုိတဲ့ လူက မဲ႐ုံမွာ မဲလာေပးတဲ့သူအတြက္ သူကုိယ္တုိင္ အမွန္ျခစ္ၿပီး မဲပုံးထဲမွာ ထည့္တယ္။ မဲေပး
မယ့္သူက မထည့္ရဘူး။ အဲဒီမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္က တားေတာ့ သူ႔ကုိ သတ္မယ္၊ ပုတ္မယ္
ဆုိၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေ၀က မဲ႐ုံမႉးကုိ သြားတုိင္
တယ္။ မဲ႐ုံမႉးလည္း ဘာမွမတတ္ႏုိင္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ပါတီဥကၠ႒က သြားရွင္းတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ မဲ႐ုံကို
တာ၀န္ယူႏုိင္မလား၊ အျပင္မွာလည္း ကုလားေတြ ႐ုတ္႐ုတ္ျဖစ္ေနၿပီဆုိေတာ့ မဲ႐ုံမႉးကုိယ္တုိင္ တာ၀န္
မယူႏုိင္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။”
၆။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီမွ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအတြက္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား ေဖာေဖာ
သီသီ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ ဗြီအုိေအအသံလႊင့္ဌာနမွတဆင့္
ေျပာဆုိခ်က္။

“အေျခအေနကေတာ့ ဘာမွကို ေသေသခ်ာခ်ာ မသိေတာ့ဘူးဗ်။ မေန႔ညက ေရတြက္တာ
ၾကည့္ေတာ့ ရန္ကုန္မွာ ၁၈ ေနရာေလာက္ရတယ္။ ဒီမနက္က်ေတာ့ အဲဒီဟာေတြက မဟုတ္ျပန္ဘူးဗ်။
ႀကိဳတင္မဲေတြက မဲေရၿပီးေတာ့မွ ႀကိဳတင္မဲေတြ ေရာက္ေရာက္လာၿပီးေတာ့ တေထာင္လုိရင္ တေထာင္
ျဖည့္၊ ႏွစ္ေထာင္လိုရင္ ႏွစ္ေထာင္ျဖည့္ အဲဒီလို ျဖည့္ေနေတာ့ အကုန္လုံးက ျပန္ၿပီးေတာ့ အ႐ႈံးအႏုိင္
ေတြက မသဲကြဲေတာ့ဘူးဗ်။”
ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

49

“ဟုတ္ပါတယ္၊ သူတို႔က ႀကိဳတင္မဲေတြကို အဆင္သင့္ ေႁမြေရခြံအိတ္နဲ႔ ထည့္ထားတာေလ။
လုိရင္ အိတ္လုိက္ယူလာၿပီး ခ်ေပးၿပီးေတာ့ ဖြင့္လုိက္ရင္ အကုန္ႀကံ့ခုိင္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးေတြပဲ ႏုိင္ေနတာပဲေလ။
အဲဒါမ်ဳိးလုပ္တဲ့ဟာေတြက ေနရာတုိင္းမွာလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကလည္း အဲဒီလို ႀကိဳတင္မဲေတြ
ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု မဲ႐ုံမွာ ေပးထားတဲ့ဟာကို ကေမာက္ကမျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္မဲေတြကို
ဘယ္ပုံဘယ္နည္းနဲ႔ ေပးတယ္ဆုိတာကုိ သိခြင့္ေပးပါ၊ ရွင္းေပးပါ၊ ႀကိဳတင္မဲေတြကို ရွင္းမေပးရင္ ေရြး
ေကာက္ပြဲ အႏုိင္အ႐ႈံးလက္မွတ္မွာ လက္မွတ္ထုိး မေပးႏုိင္ပါဘူးလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔က ေကာ္မရွင္ေတြကုိ
ေျပာထားပါတယ္။
၇။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီမွ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔
ဗြီအုိေအအသံလႊင့္ဌာနမွတဆင့္ ေျပာဆုိခ်က္။

မဲ႐ုံရဲ႕ ကိုက္ ၅၀၀ အကြာမွာ ပါတီရဲ႕ မဲဆြယ္တဲ့ ပုံစံေတြ၊ ပိုစတာေတြ မကပ္ရဘူး၊ မဲ႐ုံပတ္၀န္း
က်င္မွာလည္း မဲဆြယ္တဲ့ အက်ႌေတြ မ၀တ္ရဘူးဆိုထားေပမဲ့ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ လူႀကီးေတြက
လုပ္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္လုိ႔ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္က အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက ေျပာပါတယ္။
“လူႀကီးေတြကိုယ္တုိင္ ၀တ္ထားတယ္၊ ၿပီးေတာ့ စာေတြလည္း မဲ႐ုံနဲ႔ကပ္လ်က္ ၁၀ ကုိက္
ေလာက္ပဲ ရွိတယ္၊ အဲဒီမွာ ပိုစတာေတြ ေထာင္ထားတာလည္း ေတြ႔တယ္။ ၿပီးေတာ့ မဲ႐ုံစာရြက္ အစိမ္း
ေရာင္ကုိပဲ ႀကံ့ခုိင္ေရးက အမွန္ျခစ္ထားတဲ့ စာရြက္ကို ဒီတုိင္းပဲထည့္ပါဆုိၿပီးေတာ့ မဲ႐ုံတုိင္းမွာ အဲဒီလုိ
ေတြ႔ေနရတယ္။ မဲနံပါတ္ေတြနဲ႔ အဲဒါမ်ဳိးေတြ ေတြ႔ရတဲ့အခါၾကေတာ့ သူတို႔လုပ္ထားတဲ့ အလုပ္ေတြက
လုံး၀ကုိ မ႐ုိးမသား ျဖစ္ေနတယ္။”
ဖားကန္႔မွာေတာ့ မဲ႐ုံေတြ ၁၀၁ ႐ုံရွိၿပီး ေဒသခံမဟုတ္တဲ့ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းေတြ ၂၀,၀၀၀
ေက်ာ္ကို မဲထည့္ခြင့္ရဖုိ႔ အစိုးရနဲ႔ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးအုန္းျမင့္က
ပူးေပါင္းၿပီး မဲေပးခြင့္ မွတ္ပုံတင္ေတြကို ထုတ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ၿပီး အခုမဲလာထည့္တဲ့ သူေတြကလည္း ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီက မဲဆြယ္ထားတဲ့ ႀကိဳ
တင္စာရြက္ေပၚမွာ မဲျခစ္ၿပီးသားေတြကိုပဲ ဒီအတိုင္း ယူေဆာင္လာၾကတယ္လုိ႔ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက
ဆက္ေျပာပါတယ္။
၈။ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မွ တသီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့
သည့္ ဦးေကာင္းျမတ္ထြဋ္က ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကုိယ္စားလွယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းက
ႀကိဳတင္မဲမ်ား ေပါင္းၿပီး အႏုိင္ယူသြားေၾကာင္းကုိ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔ ဗြီအုိေအ
အသံလႊင့္ဌာနမွတဆင့္ ေျပာဆုိခ်က္။

ရန္ကုန္တုိင္းမွာ အမ်ားက စိတ္၀င္စားေနၾကတဲ့ လက္ရွိျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္
၀န္ဦးေအာင္သိန္းလင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း၊ တသီးပုဂၢလအမတ္ေလာင္း ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္
တုိ႔ရဲ႕ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္က ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ အခု ေတာင္ဥကၠလာပ (၅) ရပ္
ကြက္က မဲ႐ုံေတြမွာ ေရတြက္ၿပီးစီးသြားခဲ့တာမွာ ႀကိဳတင္မဲေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ဦးေအာင္သိန္းလင္းက
အႏုိင္ရသြားခဲ့တယ္လုိ႔ ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္က ဗြီအိုေအကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

50

၉။ တသီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္ ၆ ဦး စုေပါင္း၍ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တမႈမရွိေၾကာင္း
ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ကုိ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔ အာအက္ဖ္ေအ
အသံလႊင့္ဌာနမွ ထုတ္လႊင့္ခ်က္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူ ၆
ဦ္းက ၿပီးခဲ့တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပဲြဟာ တရားမ်ွတမႈမရိွေႀကာင္း ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ ႏိုဝင္ဘာ (၁၂) ရက္
ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။
သူတို႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ ေႀကျငာခ်က္ထဲမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ စနစ္တက်မရွိတဲ့အျပင္
သမာသမတ္မက်တဲ့အတြက္ သူတို႔အေနနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကို အသိအမွတ္မျပဳနိုင္ေႀကာင္း ေဖာ္ျပ
ထားပါတယ္။
ဒီလိုေ႐ြးေကာက္ပဲြမွာ မသမာမႈေတြမ်ားတာေၾကာင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔
မႈေတြ ပိုမ်ားလာနိုင္တယ္လို႔လည္း သံုးသပ္ထားပါတယ္။
ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ကို တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့
ဦးဝင္းခ်ဳိ၊ သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ေျမကေန ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ဦးဝင္းကိုကုိဝင္း၊
ဦးစိုးၾကည္၊ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္က ေဒၚခင္သိန္းဝင္း၊ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္က ေဒါက္တာစိုးလြင္နဲ႔ ဦးေဇာ္
မင္းသိန္းတို႔က ပူးတဲြထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

51

အခန္း ၉

trsKd;om;'Drdkua&pDtzGJhcsKyf tygt0if
90 jynfUESpf a&G;aumufyGJtEdkif&ygwDrsm; oabmxm;
trsKd;om;'Drdkua&pDtzGJhcsKyf oabmxm;
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ အႏုိင္ရပါတီမ်ားကုိ အာဏာမလႊဲဘဲ၊ မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္
က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့
သည္။
ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးသည့္ကာလမ်ားႏွင့္ မဲေပးၾကသည့္ ေန႔မ်ားအတြင္း မဲမသမာမႈမ်ား၊ မဲလိမ္
မႈမ်ား တႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ကိစၥမ်ားအေပၚ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္္ စုံစမ္း
စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ၿပီး ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့
ၾကပါသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔၀င္ ဦး၀င္းတင္က ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ (၈)
ရက္ေန႔ ဗြီအုိေအႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲမသမာမႈေတြေပါ့ဗ်ာ၊ မဲလိမ္မႈေတြ၊ မဲညစ္မႈေတြ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳတင္မဲ
ေတြနဲ႔ မတရားအႏိုင္ယူမႈေတြ ရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီရွိတာေတြ အကုန္လံုးဟာ ေရြးေကာက္ပဲြကို သပိတ္ေမွာက္
ထားတဲ့ အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ မဆုိင္ေသာ္ျငားလည္း ဒါဟာ ဘာပဲေျပာေျပာ ဗမာ
ျပည္ႏိုင္ငံေရးေလာကအတြက္၊ သုိ႔မဟုတ္လည္း ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဒါအက်ဳိး
ယုတ္ေစတဲ့ အခ်က္မ်ားျဖစ္တယ္။ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ ဒီလိုမသမာမႈေတြ၊ မဲလိမ္မႈေတြ ရွိမယ္ဆို
လို႔ရွိရင္ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးေလာကဟာ ပ်က္စီးခ်င္တိုင္း ပ်က္စီးသြားေတာ့မယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔က သတ္
မွတ္တယ္။”
“အဲဒါကေတာ့ လုပ္ရတဲ့ပံုသ႑ာန္နဲ႔ လုပ္ၾကရမွာပဲဗ်ာ။ မလုပ္ဘဲနဲ႔ ထုိင္ေနမယ္၊ မလုပ္ဘဲနဲ႔
လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမယ္၊ ကိုယ္က သပိတ္ေမွာက္ထားတဲ့ အဖဲြ႔အစည္းအေနနဲ႔ ကုိယ္နဲ႔ မဆိုင္ဘူးဆိုၿပီး
ေတာ့ လက္ပိုက္ထားမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးေလာကတခုအတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆိုးက်ဳိးကို (သို႔မဟုတ္)
ႀကီးမားေသာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္ေစႏိုင္တယ္လို႔ က်ေနာ္က ယံုၾကည္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္
ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ ရပ္တည္ေပးရမယ္၊ အမွန္တရားေတြကို ေဖာ္ထုတ္ရမယ္၊ ကမၻာကေန
သိေအာင္လို႔ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ျပဳစုရမယ္။”

&Srf;wdkif;&if;om;rsm;'Drdkua&pDtzGJhcsKyf oabmxm;
ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) ကလည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ လြတ္လပ္ၿပီး တရား
မွ်တမႈ ကင္းမဲ့ေနမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းက ၿမိဳ႕ေပါင္း ၆၀ ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္
အတြင္းက ၿမိဳ႕ ၁၀ ၿမိဳ႕ခန္႔မွာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ေကာက္ယူသည့္ နယ္ေျမမ်ားမွာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား
မ်ား အမ်ားစုေနထိုင္သည့္ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေကာက္ယူရရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္
ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
SNLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔၀င္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးစိုင္းလိတ္က ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ
(၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ဗြီအုိေအအသံလႊင့္ဌာနသုိ႔ ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

52

“အဓိကကေတာ့ ႀကိဳတင္မဲ၊ ေနာက္ ေနာက္တုိးမဲ အဲဒီမဲမသမာမႈေတြက ဘယ္လုိအေန
အထားမ်ဳိး ရိွတယ္၊ လြတ္လပ္ၿပီးေတာ့ တရားမွ်တမႈရိွမရိွကို အဓိက သိခ်င္တာပါ။ အဓိကကေတာ့
ရွမ္းျပည္နယ္အားလံုး ၿမိဳ႕ ၆၀ နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕ေလာက္ကို အဓိကထားၿပီး survey လုပ္တာ
ေပါ့ေနာ္။”
“ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈကေတာ့ မရိွ
သေလာက္ပါပဲ။ လုပ္ပုံလုပ္နည္းျခင္း ကြာျခားေပမဲ့လုိ႔ ေနာက္ဆံုး နိဂံုးဆဲြခ်ရင္ေတာ့ မဲမသမာမႈက ၿမိဳ႕
တိုင္းလုိလုိ ရိွတယ္၊ အနည္းနဲ႔ အမ်ားပဲ ကြာပါတယ္။ ၿမိဳ႕တုိင္းလုိလုိမွာ မသမာတဲ့ ႀကိဳတင္မဲေတြက
အဓိကက်ၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီးေတာ့မွ မဲလိမ္တာမ်ဳိးေတြေပါ့။ အတင္းအဓမၼ မဲထည့္
ခိုင္းတာေတြ၊ ေနာက္တခါ မဲထည့္ခ်င္လ်က္နဲ႔ ထည့္ပိုင္ခြင့္မရိွေအာင္၊ တခါ မဲသြားထည့္လ်က္နဲ႔ ပယ္
မဲျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ႀကံေဆာင္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔ရပါ
တယ္။”

&ckdiftrsKd;om;'Drdkua&pDtzGJhcsKyf oabmxm;
ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ALD) အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ
(CRPP) အတြင္းေရးမႉး၊ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ UNLD အတြင္းေရးမႉးအဖဲြ႔ဝင္

ဦးေအးသာေအာင္က မဇၥ်ိမသတင္းဌာနသုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားကုိ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊
မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔က ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
တခုေပါ့။ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေပး႐ုံနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ျဖစ္လာမယ္၊ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚကို
ေရာက္လာမယ္လို႔ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာလို႔မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ ျမန္မာႏို္င္ငံကို ဒီမို
ကေရစီႏို္င္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္ဖို႔အတြက္ အခ်က္တခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြမလုပ္ခင္မွာ
ေကာင္းမြန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းေတြလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသား
စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ၿပိဳကဲြေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္အင္အားစုနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ၊
တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြ မညီမညြတ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေတြကို ညီညြတ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အမ်ဳိးသား
စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ရပါမယ္။ အဲဒါ တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီ
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးေတြ လုပ္ၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်ရ
ပါမယ္။ ဖဲြ႔စည္းပံုေတြ ဆဲြရပါတယ္။ အဲလို အခင္းအက်င္းေတြၿပီးမွ ေရြးေကာက္ပဲြကို သြားဖို႔လိုပါတယ္။
အခု ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းေတြက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမယ့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး မဟုတ္
ပါဘူး”

ZdkrD;trsKd;om;uGefu&uf oabmxm;
တီးတိန္ၿမိဳ႕ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ
ေကာ္မတီ (CRPP) အဖဲြ႔ဝင္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား မဟာမိတ္အဖဲြ႔ (UNA) ႏွင့္ ဇိုမီးအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ (Zomi
National Congress) ဥကၠ႒ ဦးပူက်င့္ရွင္းထန္က ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာထားကုိ မတ္လ
(၂၉) ရက္ေန႔က မဇၥ်ိမသတင္းဌာနသုိ႔ ယခုကဲ့သုိ႔ ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။

“စစ္မွန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတာမ်ဳိးက တိုင္းျပည္မွာ ျပႆနာေပါင္းစံုကို အားလံုးပါဝင္ေဆြး
ေႏြးၿပီးေတာ့မွ ဒီလိုလုပ္ရင္ေတာ့ အားလံုးမွ်တမယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေရွ႕ကို ဘယ္လို ဆက္စခန္းသြားၾက
မလဲလို႔ အားလံုး ပါဝင္ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆဲြရမယ္။ အဲဒီအေျခခံဥပေဒကို
ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ တိုင္းျပည္မွာ ဘယ္သူက ဘယ္ပါတီ ေထာင္ခ်င္သလဲ။ ပါတီေထာင္ခ်င္တဲ့လူ အား
လံုးေထာင္ပါ။ ဘယ္ႏွစ္ပါတီ ရွိသလဲ။ ရွိသေလာက္ပါတီထဲမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ထြက္လာမယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

53

ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတာ ရွိသမွ်ပါတီထဲမွာ ဘယ္ပါတီဦးေဆာင္ရင္ ေကာင္းမလဲဆိုတာကို လူထုကို ေရြး
ခိုင္းရမယ္။ အဲဒီပါတီအားလံုး ေရြးတဲ့အထဲမွာ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ရင္
တရားမွ်တမႈရွိမလဲ၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မလဲဆိုတာကို အားလံုးၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဒီထဲမွာ အေကာင္း
ဆံုးပုဂိၢဳလ္ကို သမၼတပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ဖို႔။ အဲလို ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ မွ်တဖို႔
အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္တာပါ။ အခုဟာက အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြထားတာလည္း မမွ်တဘူး၊
တဖက္သတ္။ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတာလည္းပဲ မမွ်တဘူး တဖက္သတ္ျဖစ္ေနတယ္။ ဘာမွ ရစရာမရွိ ဘူး။
တိုင္းျပည္အတြက္ လူမ်ဳိးအတြက္ လုပ္မယ့္အလုပ္ေတြကို အားလံုး ပိတ္ပင္ထားၿပီးသား ျဖစ္ေန တယ္။
လႊတ္ေတာ္အမတ္ လခရဖို႔ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္တာထက္စာရင္ တျခားေနရာက ရွာစားရင္ ပိုလို႔ေတာင္
ေကာင္းလိမ့္ဦးမယ္လို႔ ျမင္မိတယ္”

rGeftrsKd;om;'Drdkua&pDtzGJhcsKyf oabmxm;
မြန္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ (Mon National Democracy Front) ဒုဥကၠ႒ ဦးႏုိင္ေငြသိမ္းက ၂၀၀၈
ဖြဲ႔စည္းပုံဥပေဒကုိ အေျခခံလ်က္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္းကုိ မတ္လ
(၂၉) ရက္ေန႔ မဇၥ်ိမသတင္းဌာနသုိ႔ ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“အေစာႀကီးကတည္းက အမ်ဳိးသားညီလာခံကို က်ေနာ္တို႔ လက္မခံပါဘူး။ အမ်ဳိးသား
ညီလာခံရဲ႕ လုပ္ပံုကိုင္ပံုကို မႀကိဳက္လို႔ လက္မခံခဲ့ဘူး။ သူတို႔ ဥပေဒထြက္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္
တို႔ ယူဖတ္တယ္။ ဥပေဒက ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းလည္း မက်ဘူး။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြကလည္း
ဘာမွအက်ဳိးခံရမယ့္ ဥပေဒမ်ဳိးလည္း မဟုတ္ဘူး။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့့္ျမတ္ေရးကိုလည္း
ရႏိုင္မယ္မထင္ဘူး။ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄ဝ၅ မွာ ေဖာ္ျပထားတာက ပါတီဖဲြ႔မယ္
ဆိုရင္ စစ္မွန္တဲ့ စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္ခံတဲ့အဖဲြ႔ ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့
အခ်က္ကို ျမင္ကတည္းက ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကို ဒီဟာနဲ႔ ခ်ည္ေတာ့မယ္။ ဒီဟာကို လက္မွတ္ထိုးမွ
ဖဲြ႔ရလိမ့္မယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက အတိအလင္း ေျပာခဲ့တယ္။ ဖဲြ႔စည္းပံုကို
လက္မခံဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့လူက ဒီဖဲြ႔စည္းပံုကို လက္ခံမွ ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႔ ဖဲြ႔ရမယ္ဆိုတာ ဘယ္လို မွ
မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဟိုကတည္းက က်ေနာ္တို႔က ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ မဝင္ဘူးဆိုတာ
အဖဲြ႔ထဲမွာ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား မဟာမိတ္အဖဲြ႔ UNA
ကေနၿပီးေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလ (၂ဝ) ရက္ေန႔ကတည္းက အထူးေၾကညာခ်က္ ထုတ္ထားတယ္။
က်ေနာ္တို႔ေျပာတာက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး လႊတ္ေပးပါ၊ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးေရးကို
လုပ္ပါ၊ ဖဲြ႔စည္းပံုထဲမွာပါတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့အခ်က္ေတြ ျပင္ေပးပါ။ အဲဒါေတြ မလုပ္ေပးရင္
ေရြးေကာက္ပဲြမဝင္ဘူးလို႔ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္”
“၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုကို အေျခခံၿပီး က်င္းပမယ့္ ဒီေရြးေကာက္ပဲြကို နဂိုကတည္းက လက္မခံႏိုင္
ဘူး။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံလည္း ထူေထာင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုကိုလည္း မတည္
ေဆာက္ႏိုင္ဘူး။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ တိုးတက္ေရးလည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း မရႏိုင္ဘူးလို႔
ဟိုတုန္းကတည္းက အျမင္ရွိပါတယ္။ အခုလည္း အဲဒီအတုိင္းပဲ ရပ္တည္ေနပါတယ္္”

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

54

jynfaxmifpkwdkif;&if;om;vlrsKd;rsm; 'Drdkua&pDtzGJhcsKyf oabmxm;
တမူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမိုကေရစီ
အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (United Nationalities Leagues for Democracy - UNLD) သဘာပတိအဖဲြ႔ဝင္္ ဦးေထာင္ခုိထန္းကလည္း
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ေရြးေကာက္ပဲြမဝင္တဲ့ အဓိကအေၾကာင္းက ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုကို လက္မခံႏိုင္
တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုေရးဆဲြၿပီးကတည္းက မဝင္ဘူးဆိုတာကို အၾကမ္းဖ်င္း ရည္ရြယ္ထားတယ္။
ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ ထြက္လာေတာ့ ပိုေသခ်ာသြားတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ကေန ဒီေန႔အထိ
ႏိုင္ငံေရးလုပ္လာတာက ဗဟိုအစိုးရမွာ ဝန္ႀကီးလည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဝန္ကေလးလည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။
ဝန္ကေလးရဲ႕ ဖိနပ္ကိုင္ေတာင္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ သိသားပဲ။ ဒါဆိုဘာလို႔ ဒီႏိုင္ငံေရးကို
ဆက္လုပ္ေနတာလဲဆိုေတာ့ ဒီဖဲြ႔စည္းပံုဥပေဒမွာ ျပည္နယ္သူ၊ ျပည္နယ္သားျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္
ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့လူေတြ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ လူႀကီးေရြးမယ္။ ကိုယ့္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ကိုယ့္ဟာကိုယ္
ေရြးမယ္။ ကိုယ့္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေရြးမယ့္ ဖဲြ႔စည္းပံုေရးဆဲြႏိုင္မယ္လို႔ထင္လို႔သာ
က်ေနာ္တို႔ဟာ အခုထက္ထိ ႏိုင္ငံေရးဆက္လုပ္တာ။ ခုဟာက ဖဲြ႔စည္းပံု ၂ဝဝ၈ ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့
က်ေနာ္တို႔ လိုခ်င္တဲ့ပံုစံ ဘာတခုမွ မဝင္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုကို က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္း
သားေတြအတြက္ ဘယ္လိုမွ လက္ခံႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိဘူး။ ဒီဖဲြ႔စည္းပံုကို လက္မခံတဲ့အတြက္
ဒီဖဲြ႔စည္းပံုကို အေျခခံမယ့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြကို ငါတို႔မဝင္ဘူး။ ပါတီလည္း မွတ္ပံုမတင္ဘူးလို႔ ဒီလို
ဆံုးျဖတ္လိုက္တာပါ”
“တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးေတြကေတာ့ ျပည္နယ္အသီးသီးမွာရွိတဲ့ ျပည္နယ္အစုိးရေတြမွာ
ႏိင
ု င
္ ံေတာ္ သမၼတက လ်ာထား သတ္မတ
ွ ထ
္ ားတဲ့ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို ျပည္နယ္လတ
ႊ ္ေတာ္ကေန
ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိရဘူး။ အကယ္၍ သေဘာမက်ဘူးဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေနာက္ထပ္တေယာက္
ထပ္ပို႔မယ္။ အဲဒါကိုလည္း မႀကိဳက္ရင္ ျငင္းပယ္လို႔မရဘူး’’
“အခုက ဒီဖဲြ႔စည္းပံုထဲမွာက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္နယ္မွာ လွမ္းၿပီးေတာ့ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္
ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးတို႔ ခန္႔မယ့္ဟာကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိဘဲ
လက္ခံရမယ့္ပံုစံ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေရးမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပဲ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ဒီလို
ပံုစံျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားေတြ အင္မတန္နစ္နာတယ္။ ၿပီးေတာ့
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔မွာလည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တင္သြင္းတဲ့ တပ္မေတာ္သားလႊတ္
ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑မွာ ပါရမယ္ဆိုတာက ျပည္နယ္အထိ ပါေနတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားေတြအတြက္ လံုးဝ အဆင္မေျပဘူး။ လက္ခံႏုိင္စရာ အေၾကာင္း
မရွိဘူး”။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

55

အခန္း ၁၀

vufeufudkifawmfvSefa&;tiftm;pkrsm;\ oabmxm;
လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားကလည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ
အတုိင္း သေဘာထားမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

rGefjynfopfygwD oabmxm;
၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔ကတည္းက မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ “လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာလ
(၇) ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္” ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ
သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အခ်က္ (၆) ခ်က္ ပါ၀င္သည္။ ထုိအခ်က္ (၆) ခ်က္တြင္ ၂၀၁၀ ႏုိ၀င္ဘာ (၇) ရက္
ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္အစုိးရက ၎တုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲၿပီး စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္မဟုတ္သည့္ ၂၀၀၈
ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ အသက္သြင္းမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကို ေခ်ဖ်က္ရန္ႏွင့္
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တရားဝင္ျဖစ္လာေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ျခင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအား ေရြးေကာက္ပြဲ
နည္းဥပေဒမ်ားအပါအ၀င္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ဘက္လုိက္ေပးထားေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ၏ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈကုိ
ျငင္းပယ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေဖၚျပထားပါသည္။
ထုိအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၀ုိင္း၀န္းဆန္႔က်င္ရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက သေဘာ
ထား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

u&iftrsKd;om;tpnf;t&Hk;

(KNU)

oabmxm;

ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔ကေန (၁၈) ရက္ေန႔အထိ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမ
တေနရာတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္ကာလ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဒုဥကၠ႒ ဖဒိုေဒးဗစ္တာကေပါက RFA သုိ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ သေဘာထားကုိ ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ျဖစ္လာမယ့္ အစိုးရဟာ အရပ္သားပံုေဆာင္ေနေပမယ့္ အႏွစ္
သာရအားျဖင့္ေတာ့ စစ္အစုိးရပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လမ္းစဥ္ေတြ မူဝါဒ
ေတြဟာ ေျပာင္းမွာ မဟုတ္ဘူး။ အရင္အတိုင္းပဲ ျပည္သူေတြကို ဖိႏွိပ္ေနမယ္၊ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕
အခြင့္အေရးေတြကို ပိတ္ပင္ထားမွာပဲ။ နအဖက သံုးပြင့္ဆုိင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လက္
ခံတဲ့အထိ က်ေနာ္တုိ႔ တုိက္ပဲြဝင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”

&Srf;jynfwyfrawmf (awmifydkif;)

(SSA-S)

oabmxm;

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) (SSA-S) ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရြက္ဆစ္က ဧရာဝတီ
သတင္းဌာနသုိ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာ
ၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

56

“သူတို႔လုပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲက နည္းလမ္းမက်ဘူး၊ တရားမွ်တမႈလည္း မရွိဘူး။ ျမန္မာ
ျပည္ထဲက ျပႆနာေတြကိုလည္း ဘာမွေျဖရွင္းေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ စစ္အစိုးရက သူတို႔ရဲ႕ အျပစ္
ေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဖံုးတဲ့သေဘာပဲဗ်။ အစိုးရက အဝတ္အစားပဲ ေျပာင္းသြားမယ္၊ သူတို႔စိတ္
ဓာတ္က ေျပာင္းလဲသြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္တရပ္ေပၚလာရင္လည္း အဲဒီလႊတ္ေတာ္က နအဖ
စိတ္ဓာတ္နဲ႔ပဲ ဆက္သြားေနဦးမွာပဲ။ လူေတြကို အသိေပးခ်င္တာတခုက အခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ
မၿငိမ္သက္ေသးပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသြားေပမယ့္လည္း ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံဆိုတာ ျဖစ္လာဦးမွာ မဟုတ္
ေသးဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကေနတဆင့္ ဘာမွျဖစ္လာမွာလည္း မဟုတ္ဘူး။”

0 jynfe,fjynfolhtpdk;& (0 jynfaoG;pnf;nDnGwfa&;wyfrawmf

UWSA)

oabmxm;

“၀” ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းတြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀ ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔အစုိးရ
(UWSA) က ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ သေဘာထားေၾကညာခ်က္တေစာင္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါ

သည္။ ထုိသေဘာထားေၾကညာခ်က္တြင္ “၀” ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းအတြင္းရွိ မုိင္းေမာၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္၀ုိင္
ၿမိဳ႕နယ္၊ နားဖန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပန္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာခဲ့သည့္အတြက္ “၀” ျပည္နယ္ရွိ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ ေလးသိန္းေျခာက္
ေသာင္းက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ လုံး၀ အသိအမွတ္ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

wdk;wufaom Ak'¨bmom u&iftrsKd;om;wyfrawmf

(DKBA)

oabmxm;

တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္ (DKBA) တပ္မဟာ (၅) တပ္မွဴးႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး
ေစာလားပြယ္က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈျဖစ္လာမွာ
မဟုတ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီသတင္းဌာနသုိ႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔က ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကား
ခဲ့ပါသည္။

“ဒီေရြးေကာက္ပြဲက ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ ဒီမုိကေရစီ မေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္သလို တိုင္း
ရင္းသား ျပည္သူလူထုအတြက္လည္း တန္းတူညီမွ်မႈျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီအစစ္အမွန္
မဟုတ္ဘူး။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ အေရခြံလဲတဲ့ သေဘာပါပဲ။
ျပည္သူလူထုကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲကို မေထာက္ခံဘူး။ စစ္မွန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲလည္း
မဟုတ္ဘူး။ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနသလဲဆိုတာကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းက
လာေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာဖို႔လိုပါတယ္။”

oQrf;jynfjyefvnfxlaxmifa&;aumifpD

(RCSS)

oabmxm;

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) က
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လုံး၀ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း သေဘာထားေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
ထုိသေဘာထားေၾကညာခ်က္ပါ အခ်က္ (၄) ခ်က္ကို သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းစာက ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔
တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

57

ေၾကျငာခ်က္တြင္ အခ်က္ (၄) ခ်က္ပါရွိရာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ လုံး၀လက္မခံေၾကာင္း အဓိက
ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏုိ၀င္ဘာ (၇) ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္အစုိးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား ျပည္သူလူထုအား အတင္းအဓမၼမဲေပးခုိင္းျခင္း၊ မသမာမဲလိမ္၊ မဲခုိးျခင္း၊ ႀကိဳတင္မဲ
ေကာက္ယူျခင္း၊ ရြာသူႀကီးမ်ားအား ကုိယ္စားမဲေပးေစျခင္း၊ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးသုံး၍ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ
ရက္နီးမွ မဲ႐ံုေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ အာဏာသုံး၍ ၿပိဳင္ဖက္ပါတီအေပၚ ျပသနာရွာအျပစ္ပုံခ်ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ရလဒ္မွာ လုံး၀ လက္မခံေၾကာင္း၊ ျပတ္သားစြာ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ထုိ႔ျပင္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီက အႏုိင္ရ၍ အစုိးရဖြဲ႔ႏုိင္သည္ဆုိေသာ္မွ ျပည္ေထာင္စုျပသနာေျဖရွင္းႏုိင္မည္
မဟုတ္၊ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရးျပသနာကုိ ေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္၊ ျပည္တြင္းစစ္မီးသာ ပုိမုိေတာက္ေလာင္
ေစႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ က်ဴးလြန္ေနေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ၊ တရားမမွ်တမႈမ်ား
ပေပ်ာက္ကင္းမဲ့မွသာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဤအခ်က္အေပၚ အထူးဂ႐ုစုိက္ စီစစ္ေပး
ရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအား ေတာင္းဆုိခဲ့၏။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

58

အခန္း ၁၁

EdkifiHwumrS wkefhjyefoHrsm;ESifU oabmxm;rsm;
နအဖစစ္အုပ္စုသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း
ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား လွည့္စားရန္ ႀကိဳးစား႐ုံသာမကဘဲ ႏိုင္ငံတကာကိုလည္း အယံုသြင္းရန္ အားထုတ္ခဲ့ပါ
သည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ထင္ရွားလွသည့္မသမာမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုင္ငံတကာမွ
မွန္ကန္စြာ တုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မစခင္ အႀကိဳကာလမ်ားဆီကပင္ စစ္အုပ္စု၏
ယုတ္မာဖိႏွိပ္ေသာ တဖက္သတ္ အခင္းအက်င္းမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရ၍ စတင္တံု႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

zdvpfydkifEdkifiHjcm;a&;0efBuD; oabmxm;
၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၃၀) ရက္ကတည္းက ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊
ဟႏိြဳင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေနေသာ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မၾကာခင္ျပဳလုပ္ေတာ့မည့္
တရားမွွ်တမႈမဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ အာဆီယံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခုိက္ေစမည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့
သည္။

csufEdkifiHjcm;a&;0efBuD; oabmxm;
ထုိေန႔တြင္ပင္ ခ်က္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Karel Schwarzenberg က ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ အေျခအေန
မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဘာမွ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ အေျပာင္းအလဲရွိလာမည္မဟုတ္ဟု
ေျပာၾကားခဲ့ျပန္ပါသည္။

tar&dueftygt0if taemufEdkifiHtrsm;pk oabmxm;
စစ္အုပ္စုက ႏိုဝင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔က ၎တို႔ သတ္မွတ္ထားေသာ မဲ႐ံုမ်ားတြင္ သံ႐ံုးမ်ားအား
သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခြင့္ေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ရာ အေမရိကန္အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက
၎တို႔သတ္မွတ္ေပးေသာ မဲ႐ုံတြင္ ၾကည့္႐ုံနွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ရသည္ဟု အသတ္အမွတ္
ျပဳေပးလိုက္ရမလို ျဖစ္မည္စိုးသျဖင့္ ထိုသို႔ၾကည့္႐ႈရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။

t*FvefEdkifiHoHtrwfBuD; oabmxm;
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမစခင္ ႏိုင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔ကပင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး အင္ဒရူးေဟးက
ထိုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြပ္လပ္တရားမွ်တမႈ လံုးဝ ရွိမည္မဟုတ္ဘဲ၊ အားလံုးပါဝင္နုိင္မည္လည္းမဟုတ္ကာ
၎တို႔အား အေကာင္းျမင္လာေစမည့္ အေျခခံ ဘာတခုမွ်မေတြ႔ရပါဟု ဆိုခဲ့သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္
ဆိုးဆိုးဝါးဝါး လႊဲေခ်ာ္သြားသည့္ အခြင့္အလမ္းပင္ျဖစ္ကာ ျမန္မာနုိင္ငံပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ထပ္မံ၍ ဖိအား
မ်ားေပးရန္လိုပါသည္ဟု ဘန္ေကာက္တြင္ မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားလိုက္သည္။

tar&dueftdrfjzLawmf trsKd;om;vHkNcHKa&;aumifpDESifU EdkifiHjcm;a&;'k0efBuD; oabmxm;
အေမရိကန္အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ မိုက္ဟမ္းမားက ျမန္မာ

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

59

ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တ လြတ္လပ္မည့္ပံုမေပၚပါဟု ေျပာလိုက္သလို ႏိုင္ငံျခားေရး ဒုဝန္ႀကီးေဘးလ္ဘန္း
ကလည္း အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးက ထိုေရြးေကာက္ပြဲသည္ မသမာသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ေတာ့မည္ကို
ညႊန္ျပေနပါသည္ဟု ႏိုဝင္ဘာလ (၅) ရက္ကတည္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

jrefrmUta&;aqmif&Gufaeaom tmqD,Htrwfrsm;tzGJh

(AIPMC)

oabmxm;

ထိုေန႔တြင္ပင္ The ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) (ျမန္မာ့အေရး ေဆာင္ရြက္
ေနေသာ အာဆီယံအမတ္မ်ားအဖြဲ႔) မွ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတခုေပးပို႔ကာ မၾကာမီ ျပဳလုပ္
ေတာ့မည့္ စစ္အုပ္စု၏ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္မွန္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ မေထာက္ခံ
ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

tar&duefor®wESifU EdkifiHjcm;a&;0efBuD; oabmxm;
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး ႏိုဝင္ဘာ (၈) ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယသို႔ေရာက္ရွိေနေသာ အေမရိကန္သမၼတ
အိုဘားမားနွင့္ ၾသစေတးလ်သို႔ ေရာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္တို႔က ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား
သည္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသလို စစ္အုပ္စုမွ ဆက္လက္ဖိႏွိပ္လိုမႈကိုသာ အထင္အရွားျပခဲ့သည္ဟု
႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ဟီလာရီကလင္တန္ကဆိုလွ်င္ အသဲနာစရာ ေကာင္းလြန္းလွသည္ဟုပင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အုိဘားမားက စစ္အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ခိုးယူသြားျခင္းျဖစ္သည္
ဟု ေျပာၾကားကာ အိႏိၵယအစိုးရကိုလည္း ျမန္မာနိုင္ငံကိစၥကို ယခုထက္ ပိုမိုဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့
သည္။

urÇmhukvor*¾twGif;a&;rSL;csKyf befuDrGef; oabmxm;
ႏိုဝင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက စစ္အစိုးရအေနနွင့္
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ျမန္မာျပည္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးျပည့္ဝေစေရးတို႔
အတြက္ စတင္မႈတခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေေစကာ သက္ဆိုင္သူအားလံုးႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေၾကညာခ်က္
ထုတ္၍ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

Edkb,fvfNidrf;csrf;a&;qk&Sif trsKd;orD; 6 OD;ESifU

Nobel Women’s Initiative

tzGJh oabmxm;

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ထိုတရားမွ်တမႈကင္းမဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ထိုသို႔ ျပတ္ျပတ္သားသား မကိုင္
တြယ္ျခင္းကို ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ အမ်ဳိးသမီး ၆ ဦးနွင့္ ၂၀၀၆ ခုနွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Nobel
Women’s Initiative အဖဲြ႔က ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္အာဏာပိုမုိတည္ၿမဲရးကိုသာ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သြားသည္မွာ
ထင္ရွားေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ UN အပါအဝင္ အျပည္အျပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားမွ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေရာ၊
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုပါ ျပတ္ျပတ္သားသား ႐ႈတ္ခ်ၾကရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

urÇmhukvor*¾ vlrIa&;? vlom;csif;pmemaxmufxm;rIESifU
,Ofaus;rIqdkif&maumfrwD (3 Committee) oabmxm;
rd

ႏိုဝင္ဘာ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္ရွိအေျခအေနမ်ား
ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ေဒၚစုလြတ္ေျမာက္လာမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔တြင္ပင္ UN
၏ လူမႈေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာေကာ္မတီ (3rd Committee) မွ စာမ်က္ႏွာ
၆ မ်က္နွာပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (Resolution) ကို ေထာက္ခံမဲ ၉၆ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၈ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၆၀ မဲတို႔ျဖင့္
အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုင္းနုိင္ငံသည္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးစက ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ေနာက္သံုးလေနလွ်င္ အစိုးရတရပ္
ေပၚေပါက္လာကာ တည္ၿငိမ္မႈရွိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံသေယာင္ေျပာခဲ့ေသာ္
လည္း ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳရာတြင္မူ ၾကားေနခဲ့သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အင္ဒိုနီးရွား

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

60
သည္လည္း ၾကားေနခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယတို႔မွာမူ ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့ၾကသည္။

ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္မႈကို ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူတို႔၏
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို စနစ္တက် အၾကမ္းဖက္ခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ကန္႔ကြက္ရႈံခ်ထားကာ စစ္အုပ္စု၏ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တမႈမရွိ၊ လြတ္လပ္မႈွမရွိဘဲ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနွင့္
အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈမရွိျခင္းတို႔အေပၚ ဝမ္းနည္းမိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေျခခံ
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို မခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္ႏွင့္ အျခားနုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိုလည္း လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထား
သည္။

befuDrGef;\ &Hk;tzGJhrSL; ukvor*¾txl;udk,fpm;vS,f rpöwm ADa*serfbD,m oabmxm;
ႏုိဝင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း၏ ႐ံုးအဖြဲ႔မႉး
မစၥတာ ဗီေဂ်နမ္ဘီယာသည္ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္အေနနွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး စစ္ဗိုလ္
ခ်ဳပ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ပါတီမ်ား၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ စစ္အုပ္စုအေနနွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚေနေသာ မေက်နပ္မႈမ်ား၊
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိႏွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ukvor*¾

(Friends of Burma)

jrefrmUrdwfaqGrsm;tkyfpk oabmxm;

ဒီဇင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ၌ (Friends of Burma) ျမန္မာ့မိတ္ေဆြမ်ားအုပ္စုႏွင့္
ဥေရာပသမဂၢတို႔အား အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငႏ
ံ ွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၁၀
ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတခုတြင္ ရွိသင့္ေသာ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အလြန္တရာ
ေဝးကြာနိမ့္က်လွသည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားပါသည္။

ukvor*¾XmecsKyf 2010 ESpfcsKyfowif;pm&Sif;vif;yGJü wifjyaom
rpöwmbefuDrGef; oabmxm;
ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ (၁၇) ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၁၀ ႏွစ္ခ်ဳပ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌
မစၥတာဘန္ကီမြန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာျခင္း
တို႔သည္ ထူးျခားေသာ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသြားေသာ္လည္း ထိုေရြးေကာက္ပြဲသည္
အားနည္းခ်က္ အမ်ားအျပားရွိပါသည္ဟုလည္း အရွိတရားကို လက္ခံေျပာၾကားသြားသည္။

pD;yGm;a&;qdkif&m EdkAJvfqk&Sif tdEd´,vlrsKd; trmw&mqif; oabmxm;
နာမည္ေက်ာ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ႏိုဗဲလ္ဆုရွင္ အိႏိၵယလူမ်ဳိး အမာတရာဆင္းက ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္

The Nation သတင္းစာတြင္ ဒီဇင္ဘာ (၂၅) ရက္ေန႔က ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သူ၏ ေဆာင္းပါး၌ “တေလာက

ႏွစ္
ေပါင္း (၂၀) အတြင္း ပထမဆံုးက်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက သူတို႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အေပါင္းအပါေတြ
ဆက္လက္ အာဏာဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္ေအာင္ မ႐ုိးမသား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္” ဟု အတိအလင္း ေရးသားေဖာ္ျပ
ခဲ့သည္။

စစ္အုပ္စု၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ႕႕႕
ႏိုင္ငံတကာ၏ အျမင္အမ်ားစုမွာ လြတ္လပ္တရားမွ်တမႈ လံုးဝမရွိေသာ၊ မသမာမႈ၊ အႏိုင္က်င့္ၿခိမ္းေျခာက္
မႈမ်ားျဖင့္သာ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတခုျဖစ္သည္ဆိုေသာ အျမင္သေဘာထားကို ရွင္းလင္းစြာ လက္ခံ
နားလည္ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သံခင္းတမန္ခင္းအရ ေျပာဆိုတင္ျပဟန္မွာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈ၊ ျပင္းထန္မႈမ်ား
အကြာအေ၀းရွိၾကေသာ္လည္း အႏွစ္သာရအရ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို မတရားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ လက္
ခံထားသည္ကုိမူ ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

61

အခန္း ၁၂

taxGaxG
နအဖစစ္အုပ္စုသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း၊
တရားမ၀င္မဲမ်ား၊ လိမ္လည္ႀကိဳတင္မဲမ်ားျဖင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအား အႏုိင္ရေစျခင္း၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကုိ မေထာက္ခံသူမ်ားအား
မဲေပးခြင့္မေပးျခင္းတုိ႔ကုိ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့႐ုံမကေသးဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အမွားမ်ဳိးစုံကုိလည္း မွားယြင္း
ခဲ့ပါသည္။
စစ္အုပ္စုအာေဘာ္ ျမန္မာ့အလင္းႏွင့္ ေၾကးမုံသတင္းစာမ်ားတြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲစာရင္းမ်ားကုိ
ေအာက္ပါအတုိင္း လႊဲေခ်ာ္မႈေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

(u) rSm;,Gif;azmfjycsufrsm;
နအဖေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔က
ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁၀၃/၂၀၁၀) ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္း မျပဳလုပ္မည့္ နယ္ေျမမ်ားကုိ
ေအာက္ပါအတုိင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ထုိသုိ႔ မုိင္းလားၿမိဳ႕နယ္ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပသည့္ နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း
၁၅-၁၁-၂၀၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာ အခ်ပ္ပုိ (စ) တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ မုိင္းလားမဲဆႏၵနယ္
ေျမ၌္ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ ၁၂၉၀ ဟု ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။ တျခားေနရာေဒသမ်ားတြင္ မက်င္းပလွ်င္ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရကုိ
ထည့္မတြက္ဘဲ၊ မုိင္းလားၿမိဳ႕နယ္ကုိ ထည့္တြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေၾကညာခဲ့ေသာ
မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူစာရင္းမွာ ၂၉၀၂၁၆၀၈ ဦးဟု မွားယြင္းေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

62

ထုိ႔အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆႏၵမဲလာေပးသူအေရအတြက္ကုိ နအဖေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ
၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁၄၃/၂၀၁၀) “လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ပါတီစုံ
ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း” တြင္
တႏုိင္ငံလုံးဆႏၵမဲေပးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵမဲလာေပးသူအေရအတြက္ ၂၂၄၂၁၁၂၃ ဦးဟု ၇၇.၂၆
ရာခုိင္ႏႈန္းဟု ေဖၚျပထားေသာ္လည္း၊ နအဖသတင္းစာမွပင္ ေန႔စဥ္ေၾကညာခဲ့သည့္ စာရင္းမ်ားအရ ဆႏၵမဲလာ ေပး
သူအေရအတြက္ကုိ ေပါင္းရာတြင္ ၂၁၈၉၁၄ ဦး၊ ၇၅.၄၃ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အလြဲအလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္ေနသည္ကုိ
ေတြ႔ရပါသည္။
ထုိအခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲလာေပးသူအေရအတြက္မွာ နအဖေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္မွ ေၾကညာသည့္အတုိင္း တိက်မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနပါသည္။

(c) ESpfBudrfxyf azmfjycsufrsm;
နအဖ အာေဘာ္ ေၾကးမုံသတင္းစာ - ၁၃.၁၁.၂၀၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ အခ်ပ္ပုိ (ဂ) ႏွင့္ ၁၅.၁၁.၂၀၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ အခ်ပ္ပုိ(က)
တုိ႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ က်ိဳက္မေရာမဲဆႏၵနယ္၊
- ၁၂.၁၁.၂၀၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ အခ်ပ္ပုိ (က) ႏွင့္ ၁၅.၁၁.၂၀၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ အခ်ပ္ပုိ(က)
တုိ႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ သထုံ မဲဆႏၵနယ္ ႏွင့္ ဘီလင္းမဲဆႏၵနယ္၊
- ၁၂.၁၁.၂၀၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ အခ်ပ္ပုိ (ခ) ႏွင့္ ၁၅.၁၁.၂၀၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ အခ်ပ္ပုိ(ဃ)
တုိ႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္၊
- ၁၂.၁၁.၂၀၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ အခ်ပ္ပုိ (ဂ) ႏွင့္ ၁၅.၁၁.၂၀၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ အခ်ပ္ပုိ(စ) တုိ႔
တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကမာရြတ္မဲဆႏၵနယ္၊ ဗဟန္းမဲဆႏၵနယ္၊
- ၁၂.၁၁.၂၀၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ အခ်ပ္ပုိ (က) ႏွင့္ ၁၃.၁၁.၂၀၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ အခ်ပ္ပုိ(ဂ)
တုိ႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းေဒသႀကီး အတြက္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၈ နယ္လုံး၊
- ၁၂.၁၁.၂၀၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ အခ်ပ္ပုိ (ဇ) ႏွင့္ ၁၅.၁၁.၂၀၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ အခ်ပ္ပုိ (ဠ)
တုိ႔တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးလႊတ္ေတာ္အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကရင္အမ်ဳိးသားႏွင့္
ရခုိင္အမ်ဳိးသား
စသည့္နယ္ေျမတို႔တြင္ မဲေပးသူအေရအတြက္၊ ႀကိဳတင္မဲ၊ ခုိင္လုံမဲ စသည့္မဲစာရင္းမ်ား
အားလုံးကုိ (၂) ႀကိမ္ထပ္ ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

(*) tEdkif^t&HI; rlvpm&if;ESifU jyefajymif;aMunmcsuf
ရန္ကန
ု တ
္ င
ုိ ္း ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တသီးပုဂလ
ၢ တုင
ိ ္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုယ
ိ စ
္ ားလွယ္
ေလာင္း ေဒါက္တာေစာႏုိင္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္/အ႐ႈံးအေျဖ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာင္းလဲခဲ့ပုံမွာ နအဖ
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အလြန္႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားကလည္း
ေဒါက္တာေစာႏုိင္၏ အျဖစ္အပ်က္ကုိ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေဖၚျပခဲ့ၾကပါသည္။
ႏို၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ မနက္တြင္ ေဒါက္တာေစာႏုိင္သည္ သူ၏ၿပိဳင္ဘက္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမွ
ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးက ဆႏၵမဲ ၁၄၅ မဲ ျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္သြားေၾကာင္း၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ညတြင္ ေဒါက္
တာေစာႏုိင္က ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးကုိ ဆႏၵမဲ ၆ မဲအသာျဖင့္ ျပန္လည္အႏုိ္င္ရရွိသြားေၾကာင္း၊ ႏုိ၀င္ဘာ
လ (၁၀) ရက္ေန႔ နအဖေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ အႏုိင္ရလႊတ္ေတာ္ကုိယ္
စားလွယ္စာရင္းတြင္ ေဒါက္တာေစာႏုိင္ေနရာတြင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးကုိ အႏုိင္ရရွိသူအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ပါ
သည္။
ေဒါက္တာေစာႏုိင္၏ အျဖစ္အပ်က္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ မိမိအႏုိင္ရသည္ကုိ

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

63

သိရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ထုိးၿပီးမွ နအဖေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ တရား၀င္ အႏုိင္/အ႐ႈံးကုိ ေျပာင္းျပန္
ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(C) tEdkif^t&HI;aehpOfpm;&if;wGifrygbJ tEkdif&&SdonfU trwfavmif;pm;&if;wGif yg0ifvmjcif;
၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ ေၾကးမုံသတင္းစာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွငက
္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁၁၉-၁၂၀-၁၂၁/၂၀၁၀ တုျ႔ိ ဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဥ
ဲ ပေဒ ပုဒမ
္ ၄၁ (က) အရ
မဲဆႏၵနယ္တနယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တဦးတည္းသာရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္း (၅၇) ဦးကုိ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္
ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
ထုိလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စာရင္းကုိ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ေန႔စဥ္ အႏုိင္/အ႐ႈံး
စာရင္းေၾကညာရာတြင္လည္း နအဖအာေဘာ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရွမ္းျပည္
နယ္ရွိ ေအာက္ပါလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၃) ဦးကုိမူ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္/အ႐ႈံးစာရင္းတြင္ မေဖၚျပ
ဘဲ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ အတည္ျပဳေၾကညာခဲ့သည္။

(i) rJa&wGufjcif;ESifU aMunmjcif;
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမ်ားကုိ ေရတြက္ေၾကညာရန္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ မဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳေၾကညာျခင္း အခန္း (၁၀)၊ အပုိဒ္ ၄၈ (ခ) တြင္ -

၄၈။ (ခ) သက္ဆုိင္ရာ မဲ႐ံုအလုိက္ ဆႏၵမဲေပးျခင္း ၿပီးျပတ္လွ်င္ၿပီးျပတ္ခ်င္း မဲ႐ံုမွဴးကုိယ္တုိင္
ျဖစ္ေစ၊ ယင္းက တာဝန္ေပးအပ္ေသာ မဲ႐ံုအဖဲြ႔ဝင္ကျဖစ္ေစ မဲ႐ုံတြင္ပင္ မဲ႐ံုအဖဲြ႔ဝင္မ်ား၊ မဲ႐ံုကိုယ္စား
လွယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ်ားကုိ ေရတြက္ရမည္။ ဆႏၵမဲမ်ား
ေရတြက္ရာတြင္ ခုိင္လံုေသာ ဆႏၵမဲႏွင့္ မခုိင္လံုေသာ ဆႏၵမဲမ်ားကုိ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ခြဲျခား၍
ေရတြက္ရမည္။ မဲ႐ံုမွဴးသည္ ေရတြက္ရရွိေသာ ဆႏၵမဲအေရအတြက္ကုိ သတ္မွတ္သည့္အတုိင္း ဆႏၵမဲ
စာရင္းဇယားမ်ားျပဳစုၿပီး ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခဲြသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ မိတၱဴတ
ေစာင္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခဲြသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္ ဟု ေဖၚျပထားပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႔မဲေရတြက္သည့္အခါ သူတုိ႔ဥပေဒပါအခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာျခင္းမရွိဘဲ
အမ်ားျပည္သူ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေရတြက္မႈမလုပ္ျခင္း၊ ခုိင္လုံမဲႏွင့္ ပယ္မဲ၊ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကုိ စည္းစနစ္
တက် မခြဲျခားျခင္းတုိ႔ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ထုိသုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ဆႏၵမဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳေၾကညာ
ျခင္း ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖါက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမွ စစ္တမ္း
ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားထဲမွ တခ်ဳိ႕ကုိ တင္ျပရလွ်င္ - ပဲခူးတုိင္း (အေနာက္ျခမ္း) ရြာဘဲမဲဆႏၵနယ္ေျမ၊ မဲ႐ုံအမွတ္(၁)
- ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ မႈတ္ရွည္ေက်းရြာအုပ္စု မဲဆႏၵနယ္ေျမ၊ မဲ႐ုံအမွတ္ (၂)
- ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ ၀ါ႐ုံရပ္ကြက္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ၊ မဲ႐ုံအမွတ္(၄)
- ပဲခူးတုိင္း (အေနာက္ျခမ္း) မူယာပင္ရပ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ၊ မဲ႐ုံအမွတ္ (၈)
တုိ႔တြင္ ခုိင္လုံမဲႏွင့္ ပယ္မဲမ်ားကုိ စည္းစနစ္တက် ခြဲျခားမႈမရွိျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ မဲေရ

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

64

တြက္မႈ မလုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ ပဲခူးတုိင္း၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံ
ခဲ့သည့္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) မွ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ၿငိမ္း၏ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔
တရား၀င္တုိင္ၾကားခဲ့သည့္စာထဲတြင္ မဲေရတြက္ပုံ မ႐ုိးသားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖၚျပ
ထားပါသည္။

ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ၿငိမ္း၏ တုိင္ၾကားစာထဲမွ မဲေရတြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မသမာမႈ (039_fdb02)

(p) a&G;aumufyGJESifU tzrf;tqD;
နအဖစစ္အုပ္စုသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့
ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ၊ ေရြးေကာက္ပြဲရက္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ဖမ္းဆီမႈ အမ်ား
အျပားရွိခဲ့ရာ သံဃာတပါးအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း (၁၈) ဦး အဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။
က်ိဳက္႐ုိးပင္ (က်ရစ္ရန္) မွ အမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ စည္း႐ုံးေရးမွဴး
ကုိခင္ေဇာ္ကုိ မဲ႐ုံတြင္ မဲေပးျခင္းကုိ ေႏွာင့္ ယွက္သည္ဟုဆုိကာ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကုိ ေထာက္ခံေသာ ဖမ္းဆီးခံရသူ စုစုေပါင္းမွာ (၁၀၀) ေက်ာ္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

65

ed*Hk;csKyf oHk;oyfwifjycsuf
ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလမ်ားအတြင္း နအဖစစ္အုပ္စုသည္ အကြက္က်က်
ေျခလွမ္းရွိရွိ ေထာင့္စံုေအာင္ ညစ္ပတ္ခဲ့ေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ အခိုင္အမာေတြ႔ရွိရပါသည္။
ေကာက္က်စ္မႈမ်ား၊ ညစ္ပတ္မႈမ်ား၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မွာ ၂၀၁၀ အလြန္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္
နအဖစစ္ယူနီေဖါင္း၀တ္မ်ားက ၂၅%၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ လက္႐ံုးပါတီျဖစ္ေသာ ႀကံ့ဖံြ႔ယူနီေဖါင္းျဖင့္ ၇၅% ရရိွေရး
ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္လံုးတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာ၊ အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ စသည့္ အာဏာ ၃ ရပ္လံုးတြင္လည္းေကာင္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ပံုသ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္
စိုးမိုးထားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ရင္း ျဖစ္ပါသည္။
နအဖစစ္အုပ္စုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလတြင္ ႕႕႕
(၁) ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ကို နအဖစစ္အစိုးရပိုင္ ေကာ္မရွင္အျဖစ္ စိတ္တိုင္းက် ဖဲြ႔စည္းၿပီး ေကာ္မရွင္
၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြန္အကၽြံ ေပးထားျခင္း။
(၂) ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံ
ေရးပါတီမ်ား၊ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို
အလြန္အကၽြံ ကန္႔သတ္တားဆီးထားျခင္း။
(၃) ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရပါတီမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္မလာႏိုင္
ေအာင္ ဖန္တီးထားျခင္း။
(၄) ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္ျဖစ္လာႏိုင္ေလာက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္မ
ေပးျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ပိတ္ဆီးထားျခင္း။
(၅) ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္အျဖစ္ အလားအလာရိွသူမ်ားကို တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ပင္ အ၀င္
မခံပဲ တားဆီးထားျခင္း။
(၆) နအဖစစ္အစိုးရ၏ လက္႐ံုးပါတီျဖစ္သည့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဘ႑ာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အ
ေဆာက္အဦ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ အခြင့္အလမ္းမွန္သမွ်ကို လြတ္လပ္စြာ စိတ္ႀကိဳက္သံုးစြဲခြင့္ကို ေရြးေကာက္
ပဲြဆိုင္ရာ ဥပေဒအရပါ ခြင့္ျပဳထားျခင္း။
(၇) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ဘ႑ာေရးအရလည္း အၾကပ္
အတည္းျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း။
(၈) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ပါတီ၀င္သစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ ပါတီစည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း စည္း႐ံုးေဟာ
ေျပာျခင္း၊ ပါတီစာေစာင္ထုတ္ေ၀ျခင္း စသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ အမ်ဳိးမ်ဳိးထုတ္၍ ကန္႔
သတ္ထားျခင္း။
(၉) ႏိုင္ငံပိုင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ စကားေျပာခြင့္ေပးသည့္ ကိစၥမွာလည္း စီစစ္မႈ၊ တားဆီးမႈ၊ ကန္႔သတ္မႈ
တို႔ျဖင့္ မိမိပါတီ၏ သေဘာထားကို လြတ္လပ္စြာ တင္ျပခြင့္ကို ပိတ္ဆီးထားၿပီး စစ္အစိုးရခြင့္ျပဳသမွ်ကို
သာ ေျပာဆိုတင္ျပခြင့္ ျပဳထားျခင္း။
(၁၀) အျခား ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မဲမေပးရဲရန္ႏွင့္ ႀကံ့ဖံြ႔ပါတီကိုသာ မဲေပးၾကရန္ နည္းလမ္းစံု
သံုး၍ ဖိအားေပး မဲဆြယ္ေနျခင္း။
(၁၁) ႀကိဳတင္မဲ ရယူခြင့္ကို ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုဥပေဒမ်ားကို
ေက်ာ္လြန္ၿပီး ႀကံ့ဖံြ႔မဲ အပိုင္ရေရးအတြက္သာ အာ႐ံုထားၿပီး အတင္းအၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း။
စသည့္ေကာက္က်စ္မႈမ်ား၊ ညစ္ပတ္မႈမ်ား၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးမႈမ်ားကို မီးကုန္ယမ္းကုန္ က်ဴးလြန္ခဲ့
ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔က မိမိတို႔မွ
ထုတ္ျပန္ေသာ “ေကာက္က်စ္မႈအဖုံဖုံ ညစ္နည္းစုံ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ” အစီရင္ခံစာတြင္ အခန္း
(၁၄) ခန္းခြဲ၍ တင္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

66

နအဖစစ္အုပ္စုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ႕႕႕
(၁) ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမွလြဲ၍ က်န္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဟာ
ေျပာထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိခြင့္တို႔ကို႔ လုံး၀ကင္းမဲ့သြားေစသည့္အဆင့္အထိ အလြန္အကၽြံ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခဲ့
သည္။
(၂) ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ အလြန္အကၽြံတင္းၾကပ္ထား႐ုံသာမက
ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ အာဏာပုိင္ အဆင့္ဆင့္က ႀကံ့ဖြံ႔ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီ ၃၆ ပါတီၾကား
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကြာဟထားၿပီး ႀကံ့ဖြံ႕အႏုိင္ရေရးအတြက္ တဖက္သတ္ ဘက္လုိက္ေပးခဲ့သည္။
(၃) မဲေပးခြင့္ရွိသူတုိင္း လြတ္လပ္စြာ မဲေပးႏုိင္ေရးအတြက္ မဲစာရင္းမ်ားအခ်ိန္မီျပဳစုျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား
သိရွိေစရန္ ေၾကညာတင္ျပေပးျခင္းႏွင့္ မဲေပးပုံစနစ္ကုိ လူထုနားလည္ေအာင္ပညာေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ
လုံေလာက္စြာ လုပ္မေပးခဲ့ဘဲ မဲဆႏၵနယ္တခ်ဳိ႕ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မေပးႏိုင္ဟုပင္ တဖက္သတ္
ေၾကညာဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့သည္၊၊ ထိုမွ်သာမက ႀကံ့ဖြံ႔အတြက္ ေသခ်ာမဲမ်ားရရွိေစေရးအတြက္ အသက္
မျပည့္သူ၊ အမွန္တကယ္ မရွိသူ၊ ေသဆုံးၿပီးသူမ်ား၏ မဲစာရင္းမ်ားကိုပါထည့္သြင္းထားျခင္းျဖင့္
လြတ္လပ္ မွ်တစြာ မဲေပးခြင့္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။
(၄) ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၀င္မ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားက မဲ႐ုံ၀န္းက်င္မွာသာမက မဲ႐ုံအတြင္းအထိပင္ ၀င္
ေရာက္စြက္ဖက္ ၾသဇာသုံးၿပီး ႀကံ့ဖြံ႔အသာရေရးအတြက္ အတင္းအဓမၼ မဲေပးခိုင္းမႈမ်ားကုိ ပုံသဏၭာန္
အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ လံုး၀ ပ်က္ယြင္းကင္းမဲ့ခဲ့ရသည္။
(၅) လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ မသမာမႈမ်ားရွိလာပါက ေဖာ္ထုတ္
ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကုိ လုံး၀လာေရာက္ခြင့္
မျပဳခဲ့ပါ။ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ တင္ျပခြင့္ကုိလည္း ပိတ္ပင္ထား
ခဲ့ၿပီး နအဖပုိင္မီဒီယာမ်ားကမူ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ အမႊန္းတင္ဂုဏ္ျပဳေရး အစီ
အစဥ္မ်ားကုိ အခ်ိန္ျပည့္ထုတ္လႊင့္ တင္ျပခဲ့သည္။
(၆) မဲလိမ္မႈ၊ မဲခုိးမႈ၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ တႏိုင္ငံလံုးတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ အဆုိးဆုံးမွာ
ႀကိဳတင္မဲအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ အႏုိင္မရမခ်င္း ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ညစ္ပတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
(၇) မဲေရတြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မဲစာရင္းမ်ားထုတ္ျပန္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား
အလိုက္ အႏိုင္အရႈံးေၾကညာရာတြင္လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတိက်မႈမ်ား ကင္းမဲ့ၿပီး ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ အႏိုင္ရ
ေရး တခုတည္းကိုသာ ပစ္မွတ္ထားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
(၈) တႏိုင္ငံလံုးမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ (၂၉၀၂၁၆၀၈) ဦးရွိသည့္အနက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ဆႏၵမဲေပးသူ
(၇၇.၂၆) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ဆႏၵမဲေပးသူ (၇၆.၇၈) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္
ေတာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ ဆႏၵမဲေပးသူ (၇၆.၆၂) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့သည္ဟု ေၾကညာထားေသာ္လည္း
အမွန္တကယ္ မဲေပးခဲ့သူမွာ ထိုမွ်မရွိခဲ့ပါ။၂ ခါျပန္ ၃ ခါျပန္ ထည့္ခိုင္းျခင္း၊ ၂ ခါျပန္ ၃ ခါျပန္ ေရတြက္ျခင္း၊
၂ ခါျပန္ ၃ ခါျပန္ ေဖၚျပျခင္းမ်ား အလီလီလုပ္ကာ လူထုဆႏၵကို အမွန္တကယ္ ရရွိခဲ့ေလဟန္ လိမ္ညာ
ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
(၉)အလြန္အကၽြံ ညစ္ပတ္ထားသည့္ၾကားမွ လူထု၏ ေထာက္ခံေပးမႈေၾကာင့္ အႏိုင္ရသြားေသာ လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕ကိုေတာင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမွ တရားစြဲၿပီး အႏိုင္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္အျဖစ္အထိ
ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
နအဖစစ္အုပ္စု၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီႏွင့္ အာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး
ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ညစ္ပတ္မႈ၊ မသမာမႈမ်ားကို အလြန္အကၽြံ က်ဴးလြန္ခဲ့
ၾကသည့္အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ျဖင့္ ႐ုိးသားစြာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ သည္းမခံႏုိင္ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ ဖြင့္ခ်ၾက၊ တိုင္တန္းၾက၊
တရားစြဲၾကရသည့္ အေျခအေနထိ ျဖစ္ၾကရပါသည္။
လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဟုတ္မဟုတ္ ဆန္းစစ္ရန္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္း (၁၆) ခ်က္ ရွိၿပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

67

ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတခု၏ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ၊ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ေန႔ႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၾကည့္ၿပီး တိုင္းတာဆန္းစစ္ဆံုးျဖတ္ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏုိင္ငံတကာ
၏ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဆိုပါစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တုိင္းတာၾကည့္သည့္အခါ တခ်က္ႏွင့္မွ
မကိုက္ညီဘဲ ညစ္ပတ္မႈ၊ မသမာမႈမ်ားႏွင့္သာ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျပည့္ႏွက္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
မည္သို႔ပင္ မသမာမႈမ်ား ျပည့္ႏွက္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ မည္သို႔ပင္ ကန္႔ကြက္ေျပာ
ဆိုေနသည္ျဖစ္ေစ နအဖစစ္အုပ္စုကေတာ့ သူ႔ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ၿပီးစီးသြားသည္အထိ ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကိုသာ ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအျဖစ္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၃၂၅ ေနရာအနက္ ၂၅၉
ေနရာ (၇၉.၆%)၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၆၈ ေနရာေ႐ြးခ်ယ္ရာမွာ ၁၂၉ ေနရာ (၇၆.၇%)၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေနရာေပါင္း ၆၆၁ ေနရာမ်ားအနက္ ၄၉၄ ေနရာ(၇၄.၈%) အႏုိင္ရရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေၾကညာခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ
(၅) ရက္ေန႔တြင္ တႏိုင္ငံလံုး၌ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက လႊတေ
္ တာ္ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း (၁၁၅၄) ေနရာအနက္ (၈၈၂) ဦး
အႏိုင္ရခဲ့သည္ဟု ေၾကညာခဲ့ျပန္ပါသည္။
စိတ္တိုင္းက် ေအာင္ပြဲရခ်င္စိတ္ျဖင့္ စိတ္တိုင္းက် ညစ္ပတ္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ႕႕႕
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါတီအသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရရွိမႈမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္
ေနပါသည္။

2008 zGJhpnf;yHktajccHOya't& ,l&rnfU ppfAdkvftrwf &mcdkifEIef;xuf ydk,lxm;aom
jynfolhvTwfawmf\ tEdkif&EdkifiHa&;ygwDrsm; yg0ifrI&mcdkifEIef;tcsKd;tpm;

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

68

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ပါတီမ်ား

အေရအတြက္

ႀကံ့ဖြံ႔

ရာခိုင္ႏႈန္း
၂၅၉

၅၉.၅၄%

တစည

၁၂

၂.၇၆%

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၁၈

၄.၁၄%

ရခုိင္တို္င္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ

၂.၀၇%

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု ပါတီ

၁.၈၄%

၁၃

၂.၉၉%

၁.၃၈%

စစ္ဗိုလ္အမတ္

၁၁၀

၂၅.၂၉%

စုစုေပါင္း

၄၃၅

၁၀၀%

အျခား (၆) ပါတီ
ႀကံ့ဖြံ႔မဟာမိတ္ (၄) ပါတီ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စစ္ဗိုလ္အမတ္မ်ား၏ ေပါင္းလဒ္
မွာ ၈၄.၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အရာရာကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ ပမာဏျဖစ္ေနသည့္၊
အာဏာသံုးရပ္လံုးကို ကိုင္ၿပီး ျပင္္ခ်င္တိုင္းျပင္ ဖ်က္ခ်င္တိုင္းဖ်က္္ႏိုင္သည့္ အေနအထားကို မသမာမႈမ်ဳိးစံုသံုးၿပီး
ရယူထားလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) အရ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ပင္ စစ္ဗုိလ္အမတ္မ်ားသည္ စုစုေပါင္း လႊတ္
ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုမွာမူ ၂၅.၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ယူထားသည္
ကုိ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေတြ႔ၾကရသည္။ အရပ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၃၃၀ ေရြးခ်ယ္ရမည့္အစား ၃၂၅ ေနရာ
သာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ အက်ဳိးအေၾကာင္းမဲ့စြာ ေၾကညာခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း
ရွိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္မွာ ၄၃၅ (အရပ္သား ၃၂၅+ စစ္ဗုိလ္ ၁၁၀) ဦးသာ ျဖစ္ေနရျခင္းျဖစ္
သည္။
အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္ မည္မွ်ပင္ ေလ်ာ့နည္းေနေစကာမူ (သို႔မဟုတ္) အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္
ေရြးခ်ယ္ေပးရမည့္ မဲဆႏၵနယ္ မည္မွ်ပင္ ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရေစကာမူ စစ္ဗုိလ္အမတ္ ၁၁၀ ထည့္ကုိထည့္မည္ဆုိသည့္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ လုံးဝ ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ထုိ႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ စစ္ဗုိလ္အမတ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိရမည့္
အစား ၂၅.၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သြားခဲ့ရပါသည္။
လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အဆုံးအျဖတ္ တစုံတရာအတြက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ႏုိင္မဲ
ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ႀကိဳတင္ၿပီး ေျပာင္အတိအလင္း ခုိးယူထားလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
အရပ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၃၃၀ အျပည့္ျဖင့္ တြက္မည္ဆုိလွ်င္ ရရွိႏုိင္သည့္ လႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္ အခ်ဳိးအစားမွာ ေအာက္ပါပုံအတုိင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

69

vpfvyf (5) ae&m xnfUoGif;azmfjyxm;onfU jynfolhvTwfawmf\ tEdkif&EdkifiHa&;ygwDrsm;
yg0ifrI&mcdkifEIef;tcsKd;tpm;

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ပါတီအသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရရွိမႈမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း
ျဖစ္ေနပါသည္။

trsKd;om;vTwfawmf\ tEdkif&EdkifiHa&;ygwDrsm; yg0ifrI&mcdkifEIef;tcsKd;tpm;

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

70

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
ပါတီမ်ား

အေရအတြက္

ႀကံ့ဖြံ႔

ရာခိုင္ႏႈန္း
၁၂၉

၅၇.၅၉%

တစည

၂.၂၃%

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၁.၃၄%

ရခုိင္တို္င္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ

၃.၁၃%

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ

၁.၇၉%

၁၃

၅.၈၀%

၃.၁၃%

၅၆

၂၅.၀၀%

၂၂၄

၁၀၀%

အျခား (၆) ပါတီ
ႀကံ့ဖြံ႔မဟာမိတ္ (၄) ပါတီ
စစ္ဗိုလ္အမတ္
စုစုေပါင္း

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စစ္ဗိုလ္အမတ္မ်ား၏
ေပါင္းလဒ္မွာ ၈၂.၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္လည္း အဆံုးအျဖတ္မဲမွာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စစ္ဗိုလ္အမတ္မ်ား၏ လက္ထဲတြင္ ရွိေနပါသည္။
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးအတြင္းတြင္ အျခားပါတီမ်ား၏ အခန္းမွာ မရွိေတာ့သေလာက္ အေနအထားျဖစ္
သြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္သြားရေအာင္လည္း စနစ္တက် အကြက္ခ် ညစ္ပတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသ
ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လြႊတ္ေတာ္မ်ား ေခၚယူက်င္းပေတာ့မည္ဟု ေၾကညာထားပါသည္။ ထုိလႊတ္ေတာ္အသီးသီး သုိ႔
တက္ေရာက္လာၾကမည့္ အျခား အႏုိင္ရႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္
မ်ားသည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအဖုိ႔ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းျဖင့္ တင္ျပၾကမည္ဆုိသည့္တုိင္ေအာင္
ဘာမွ်အရာမထင္ျဖစ္ၾကရေတာ့မည္။ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စစ္ဗုိလ္အမတ္မ်ား၏ အမ်ားစုမဲျဖင့္ ပယ္ခ်
ေခ်ာင္ထုိးခံၾကရမည္မွာ အထင္အရွား ျဖစ္ေနပါသည္။
လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္လံုးတြင္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အာဏာ စသည့္ အာဏာ ၃ ရပ္လံုးတြင္လည္းေကာင္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ပံုသ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ စိုးမိုးထားႏိုင္
ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမ်ားတြင္ နအဖစစ္အုပ္စုသည္ မသမာမႈေပါင္းစံု
ကို က်ဴးလြန္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ အတုအေယာင္တခုကို က်င္းပျပခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

71

ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုအေနျဖင့္ ....
၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ လြတ္လပ္တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတခုအျဖစ္ လုံး၀ (လုံးဝ) အသိအမွတ္
ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကုိလည္း လုံး၀ (လုံးဝ) အသိအမွတ္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။
မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ....
၁။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ ဆက္လက္ ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္သည္။
၂။ တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ကိုလည္း ဆက္လက္
ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားမွ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ လက္
နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား၊ တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ရွိေသာ တပ္မွဴးတပ္သားမ်ား၊
ႏုိင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာ့အေရးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ ျမန္မာ့အေရးကုိ ေထာက္ခံစာနာဝန္းရံေနၾကေသာ
ႏုိင္ငံတကာျပည္သူမ်ားႏွင့္ အစုိးရမ်ား၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလည္း
ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တုိက္ပြဲစဥ္ႀကီးအတြင္းတြင္ တက္ႂကြစြာ လက္တြဲေဆာင္
ရြက္ၾကပါရန္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္တို႔ကို ဆက္လက္ဆန္႔က်င္
တိုက္ဖ်က္သြားၾကပါရန္ မိမိတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုက အေလးအနက္ ပန္ၾကားတုိက္တြန္းအပ္
ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

aemufqufwGJ (u)

72

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

73

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

74

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

75

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

76

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

77

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

78

aemufqufwGJ (c)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

79

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

80

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

81

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

82

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

83

tcsyfydk (1)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

84

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

85

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

86

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

87

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

မတရားဆံုး မတရားမႈမ်ား

88

tcsyfydk (2)

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

89

(FDB)

မွ ထုတ္ေ၀သည္။

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful