Aralin I: “TINAWAG AKO NG DIYOS SA AKING PANGALAN” Layunin: Pagkatapos ng aralin, ang mga bata ay inaasahang: Doktrina: Malaman

at maunawaan ang kahalagahan ng ating pangalan na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Moral; Igalang at mahalin ang gating pangalan at ng bawat isa. Pagsamba: Mapasalamatan ang Panginoong Diyos dahil sa ipinagkaloob Niyang mga magagandang pangalan sa pamamagitan ng panalangin. Kristiyanong Mensahe: Lahat tayo ay mahal ng Panginoong Diyos, kaya ipinagkalooban Niya tayo ng maganda at espesyal na pangalan at sa pamamagitan ng ating pangalan, tayo’y tinawag ng ating Diyos Ama. Salita ng Diyos: Huwag niyong gamitin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa walang katuturan sapagkat may katumbas itong parusa sa inyo. (Exodo 20:7) Kristiyanong Buhay:  Title: Ang Sampung Utos  Source: Exodo 20:7  Stress: Lahat tayo’y binigyan ng espesyal na ating Panginoong Diyos, tayo ay mahal Niya. Suggested Activities:  Pag awit ng “Ako ay may Pangalan” at “Jesus is a Happy Name”  Pagpapakilala (by pair)  Takdang Aralin: Paggawa ng name tag

Phase I C: Magandang umaga mga ading. M: Magandang umaga din po mga ate at kuya. C: Bago natin umpisahan ang ating talakayan, gusto muna naming magpakilala. Kami ay galling sa La Salette of San Mateo, 4th year student, ako si kuya Allan, ako si ate Cia, at ako naman si ate Kia. M: Ah... C: Oh mga adding, nakapagpakilala na kami. Kayo naman ngayon, at dapat yung katabi mo naman ang magpapakilala sa iyo dito sa harapan.Maliwanag mga ading. M: Opo. (Mag umpisa ng magpakilala) C: Ok! Ang galing galing pala ninyo! Talagang kilala niyo ang bawat isa. M: Opo C: Pero ikaw ading, bakit ayaw mong magpakilala sa amin? M: E kasi po ate tinatawanan po nila ang pangalan ko eh. At dahil daw po pangit ang pangalan ko. Phase II (Basic Human Desire) C: Oh! Ading sinu-sino ba ang mga nagsasabing pangit ang pangalan mo? M: Sila po ate/kuya. C: O kayo pala eh. Alam ba ninyo na masama na tinatawanan ang pangalan niya? M: Opo C: Hindi ba may sari-sarili tayong pangalan at ito ay dapat natin minamahal at iginagalang? M: Meron po (Opo ate/kuya) C: Di ba may natatanggap kayong mga regalo? M: Meron po. C: Ano ang ginagawa niyo rito? Oh ikaw ading? M: Ako po, ahm, iniingatan kop o ito. C: Tama C: At saka diba mga ading kapag may natatanggap tayo na kahit ano, sa huli nagpapasalamat tayo. M: Opo. C: So, ano ulit ang gagawin natin sa ipinagkaloob ng Diyos sa atin na pangalan? (ako po ate/kuya) M: Mamahalin, iingatan, igagalang at magpapasalamat po. C: Ang galling-galing mo naman! At dahil diyan, bibigyan ka namin ng tatlong palakpak.

Opening Prayer: Panginoong Diyos, tagapagligtas ng Sanlibutan, pinupuri ka namin. Maraming salamat po sa aming mga magulang na patuloy na sumusuporta at gumagabay sa amin. Maraming salamat po sa pagbibigay ng espesyal at magandang pangalan sa amin. At gabayan Niyo po kami sa araw na ito. Amen.

Phase III C: Pero mga ading, kilala niyo ba kung sino ang nagbigay ng mga pangalan natin? M: (Ako po ate/kuya) sila mama at papa ko po.

pwede ba tayong tumayo at awitin ang “Jesus is a Happy Name” M: Opo ate/kuya C: Bigyan natin ng limang palakpak ang mga sarili natin. Ok ba yun mga ading? M: Opo. M: Opo. C: Sa anong paraan natin gagawin? M: Ate/Kuya sa pagdadasal at pagsisimba po. gayundin po ang aming mga magulang sa aming mga bahay bahay.C: Tama. meron pang isa at siya ay si Jesus. C: Tama. At huwag na tayong mang aasar na pangit ang pangalan ng iba. Closing Prayer: Panginoong Diyos. C: Ang galling niyo palang kumanta. Amen. kopyahin niyo ang inyong Takdang aralin at dapat meron na yan sa susunod nating pagkikita at pagsasama. C: Ikaw ading. bigyan natin ng ating mga sarili ng “ang galing galing clap” C: Mga ading. C: Ok. Salamat din po sa mga bagong kaalaman na natutunan namin ngayon. C: Masaya ba kayo sa araw na ito? Madami ba tayong natutunan? M: Opo. mahalin natin ang ating mga pangalan. At bukod sa mga magulang natin. Phase IV C: At dapat mga ading. Kilala niyo ba siya? M: Hindi po. mga ading. Salamat din po sa mga pangalan na binigay ninyo sa amin. Kasi masama yun. Ok. C: Kaya lahat tayo ay may pangalan kasi? M: Mahal at espesyal po tayo sa Kanya. M: Opo. gumalang at ipagmalaki natin ang ating mga pangalan. C: Di ba dapat lang tayong magbigay ng pasasalamat kay Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. ate/kuya. M: Opo. C: Gusto niyo bang kantahin ulit natin ang “Ako ay may Pangalan”. . sino ulit si Jesus? M: Si Jesus po ay Siya ang nagbigay ng pangalan natin. Dahil bigay ito nino? M: Ni Jesus po. C: Wow! Ang galling! C: At ngayon alam na natin ang kahalagahan ng pangalan natin. Kaya po ito napakaespesyal. Madami po. C: Mga ading. makinig kayo (ipakita ang litrato ni Jesus) at ipapakilala namin sa inyo si Jesus. maraming salamat po sa araw na ito. M: Opo. Patuloy Niyo pa sana kaming gabayan at ilayo Niyo po kami sa kapahamakan. Mga ading dapat lagi nating tandaan sa isip at itanim sa puso na marunong tayong magmahal. ok na ok po. M: Opo. C: Sige maaari na tayong tumayo para sa ating panalangin.