1 Milan Uzelac ESTETIKA2 Uvod Jedina posledica istrajnog promi ljanja stanja i sudbine moderne umetnosti jeste - lo e raspolo

enje. Umetni ka dela stvaraju se i danas, uprkos injenici da njihovo dalje nastajanje ima sve manje opravdanja. Onaj ko predaje estetiku a s namerom da ne to bitno i smisleno ka e o filozofskoj prirodi umetnosti i umetni kog stvaranja, morao bi s pravom da se zapita: ta re i sve manjem broju slu alaca o onom ega mo da vi e i nema. Izlaz iz situacije kojom dominira ose aj da nema ta da se vi e ka e i da se praznih ruku ali jo uvek ne i prazne du e izlazi pred slu aoce, u slu aju kad se izla u ideje preuzete od na ih savremenika, jedan od najzna ajnijih filozofa XX stole a, Edmund Huserl na ao je u radikalizovanju pitanja o biti na eg saznanja. Danas, itavo stole e nakon nastanka fenomenologije, znamo ishod i znan nam je rezultat do kog je dospeo ovaj veliki mislioc ive i u uverenju da e novootkrivena transcendentalna subjektivnost biti pouzdano tlo svekolikog na eg delovanja i mi ljenja. Tim putem mi vi e ne mo emo i i a da ne budemo svesni odgovornosti pred vremenom u kome ivimo; nema teorije

kojom se mo e neutralizovati zlim namerama preplavljena praksa. Ako je Huserl jasno video narastaju e zlo koje je tridesetih godina svetu pripremala Nema ka, mi danas ne mo emo ne videti zlo koje najrazvijeniji delovi na e planete ovog puta pripremaju svekolikom njenom smislu. Mo e li svetska pneuma podneti toliku koli inu zla? Mo emo li se i danas jo baviti umetno u a da zlo ne bude sredi nja tema na ih razgovora? Mo emo li govoriti o umetnosti a bez odgovornosti pred drugima i pred sobom, mo emo li i dalje neodgovorno tvrditi da su sva umetni ka dela jednako vredna, da je sve jednako mogu e, da je sve to 3 se stvara umetnost i tako odbaciti jedinu mogu nost umetnosti na tlu njene drugosti? Kona no, mo emo li istrajati u borbi za ne to egzistencijalno odlu uju e, u borbi koja je ne od danas i ne od ju e ve od samog po etka izgubljena? Mo emo, jer moramo, jer smo lo e raspolo eni i nemamo vi e miran san. Klasi no vreme estetike, a o kome e ovde, sticajem razli itih okolnosti, najvi e biti re i, upravo je zavr eno. Zavr eno je i vreme postmoderne, vreme koje je sve to je jo odolevalo njenom ni te em duhu definitivno dovelo u pitanje; iz praha ni danas jo ni ta ne izrasta. Treba vremena da pepeo se sabere u svoju suprotnost, u ono to ga je porodilo. ivimo u doba koje je posle klasi nog; svi napori usmereni na osmi ljavanje umetnosti i njene prakse a u doba kad je svaki razlog

de avanja pod vekim znakom pitanja mogu se sabrati kao postklasi na razmi ljanja i svaka filozofija umetnosti na njihovom tlu mo e se odrediti kao postklasi na estetika. Ve samo insistiranje na pitanju o stanju estetike danas podrazumeva neko prethodno prihvatanje da tako ne to postoji, tj. da ivimo u doba kad je estetika jo uvek mogu a. I dalje je otvoreno pitanje da li se kraj "klasi nog" perioda estetike poklapa s delom G.V.F. Hegela, ili tak kraj ini tek esteti ka teorija T. Adorna koja bi mogla biti kraj jedne i istovremeno po etak naredne, postklasi ne epohe. U prvom slu aju kraj klasi ne estetike bio bi podudaran s krajem nema ke klasi ne filozofije oli enom u delu najve eg nema kog mislioca XIX stole a; u drugom slu aju, situacija je ne to slo enija no, svakako i relativno lako odrediva: postkasi no doba nastalo bi sa pojavom postmoderne umetnosti, sa stavom da ni ultramoderno nije vi e moderno; na teorijskom planu, to bi podrazumevalo dijalog s nekim priznatim teoreti arima postmodernizma, ali ne u manjoj meri i sa Huserlom, Adornom i Markuzeom, sa filozofima koji su u temelju svakog bitnog mi ljenja o umetnosti, a na 4 koje se na svojim predavanjima esto pozivam premda to uvek eksplicitno i ne isti em; ovo poslednje je jedan od mojih skromnih "doprinosa" postmodenom postupku. Ono to otvara daleko slo enije pitanje jeste mogu nost same estetike, koja, da bi uop te mogla postojati,

mogu a je samo kao teorijska disciplina, kao filozofija umetnosti; svako drugo odre enje moglo bi voditi ak i zanimljivim zaklju cima, ali takvima koji ne bi prevazilazili granice subjektivnih mnenja. Estetika zadr ava svoju objektivnost i strogost samo dok je filozofska disciplina. Tome ne smeta ni injenica da se dana nje umetni ko stvaranje sve vi e pribli ava mi ljenju umetnosti kakvo odlikuje estetiku i da stvaraju i, savremeni umetnici zapravo grade svoje odgovore na pitanjima o umetnosti koja bismo, u ranijim vremenima, ozna avali poetikama a danas, usled terminolo ke konfuzije «estetikama». Ako savremena dela i jesu nekakve «estetike», izraz neke unutra nje «estetike» umetnika, ostaje pitanje u kojoj je meri sâma estetika jo uvek mogu a. Ovde e stoga biti re i o temeljnim esteti kim problemima a s ciljem da se u ine pretpostavke za promi ljanje stanja umetnosti i teorije umetnosti, stanja vremena u kome smo se zadesili, a sve to s ciljem da bi se stvorile elementarne pretpostavke za shvatanje prostora koji se danas jo uvek neprimetno otvara delima koja ve nazivamo ili emo tek nazvati umetni kim. * Razgovor o estetici danas nikom ne mo e olak ati opstanak ni umetnicima ni ljubiteljima umetnosti, ali ni misliocima, onima na koje se jo sredinom XX stole a

pozivao Nikolaj Hartman veruju i da se estetika pi e upravo za njih za filozofe. Ako se danas estetika i pi e, ona se pi e, bukvalno, ni za koga, jer, ini se, nikome nije potrebna. Umetnici i publika se ose aju jednako dobro ili 5 lo e i bez estetike budu i da nisu vi e u stanju ni da prepoznaju dela koja se danas stvaraju a filozofi, napustiv i ontolo ki put, vi e ne ose aju potrebu da tematizovanjem nastajanja dela utemelje samo nastajanje; razlog tome je, mo da, i u narasloj animoznosti spram metafizike koju ve ina vi e ne razume nakon nedoumice koju je nenamerno stvorio svojim novim na inom formulisanja apriorija najve i novovekovni metafizi ar Imanuel Kant. Na av i se ne vi e na ni ijoj zemlji (jer ova poslednja bi bila i prostor filozofije) ve u nedefinisanom prostoru ispunjenom disipativnim strukturama ija labilna, privremena i uslovna ure enost ne dozvoljava pozivanje na kategorije uzvi enog i savr enog (na koje se ulnost u vreme Baumgartena mogla osloniti), estetika je, nakon prvih iskustava avanture u koju se upustila moderna nauka (pre svega termodinamika i genetika), dospela u situaciju da vi e nema ni jasan predmet istra ivanja a jo manje razlog daljega opstanka. Nastav i nezavisno od umetnosti i pokazav i tokom istorije da se mo e razvijati i nezavisno od nje, estetika je u vi e navrata potvrdila kako se mo e na i i u tesnoj vezi s

umetni kom praksom a to mo e biti za obe jednako plodotvorno. I u ovom slu aju primat prakti nog, u filozofsko-terminolo kom smislu gr kih re i praxis i prattein a oli en u pojmu umetni ke prakse, esto je potisnut u drugi plan pa nije slu ajno to se sve u estalije, nakon dugih teorijskih analiza, postavlja pitanje: a ta bi s tim sad trebalo initi? Mo da bi se mirno moglo uzvratiti: ni ta; ta biste vi sa filozofijom? Kona no, tome bi nas pou ila i postmoderna ijem lahorastom, neobaveznom svetu ja ne pripadam, a ne pripadam tom na inu postavljanja pitanja ne stoga to ga smatram ve uveliko antikvarnim ve prvenstveno stoga to ne mogu da krajnje lakomisleno odbacim princip odgovornosti kao pseudoprincip. 6 Sve e e nalazim se u situaciji kakva bi ranijih godina bila krajnje nezamisliva, u situaciji nerazumevanja. Knjige se sve manje itaju, svaki pojam stvara nepremostive te ko e. Ljudi po inju da misle samo u slikama, u dvodimenzionalnim shemama kojima je nemogu e dodati dimenziju dubine. Sve re i kao da ostaju negde na sredini, zamrznute u vazduhu; ni do koga ne dopiru. Nedovoljni su i upe atljivi primeri koje nalazimo u tekstu H-G. Gadamera Nemogu nost dijaloga; svet je oti ao korak dalje: vi e nije osnovna te ko a u tome kako uspostaviti dijalog, ve kako uop te voditi dijalog. Te ko a je s re ima, s pojmovima koji, iako izgovoreni, naprosto ne

postoje; kao da ne postoji iskustvo njihove upotrebe. Mi ljenje se povuklo u sebe. Nove generacije, izobli ene televizijom, videom, i svetl u diskoteka i varljivim mogu nostima internet, nesposobne su da osete strast dijaloga; njima argumenti ne zna e ni ta jer su u me uvremenu i injenice izgubile svaki smisao. Kao da su to bi a osu ena na to da mogu razumeti samo slike, ali i u tom slu aju krajnje redukovane, jednostavne slike. Njima je nedostupna simbolika slika van Ajka ili Grinevalda budu i da ne poseduju elementarna znanja o onom to ini duhovni temelj evropske kulture protiv koje se upravo vodi bespo tedna bitka zapo eta u Francuskoj 1968. da bi svoju kulminaciju dobila u Bolonji na ih dana. Ako nikakva asocijacija u glavama novih generacija ne mo e biti povezana s ne im to se e dalje od po etaka ameri ke tehni ke civilizacije, to samo ozna ava trijumf ameri ke nekulture. ovek jedne dimenzija sve intenzivnije napla uje svoje honorare a njegovi tvorci ive od rente na davno polo en ulog. Na istoj smo planeti a u razli itim svetovima; estetika, zahvaljuju i svom poreklu u ulnom, pripada i nama. Re je o ne em to nije privatno vlasni tvo ni 7 duhovna privilegija neke odre ene kulture, ve svojstvo ljudskosti kao takve. Da je sve druga ije a sposobnost ose anja ista, estetika bi svakako imala isto svoje istorijsko mesto; mo da s drugim rezultatima, ali ne i sa druga ijim

pitanjima. Kada se koli ina neposrednog susretanja smanjuje i uz mno tvo raznih aparata komunicira na daljinu (u la nom uverenju kako brzina prenosa informacija zbli ava), u situaciji smo da se pitamo za smisao i mogu nost na eg u e a u istinskom razgovoru koji odlikuje neposrednost i blizina; to posebno dolazi do izraza sada kad smisla i razloga sve manji ima i predmet o kome ho emo ne to da ka emo; kona no, ima li jo i eg vrednog razgovora? Ima li jo uop te nekog razgovora tamo gde gospodari samo buka, sme a glasova to dolaze s trga, od onih to svu svoju pamet dr e u bankarskom sefu? Vreme odre eno samo posebnim interesima spremno je samo za posebne odgovore i estetika u njemu ne nalazi svoje mesto. Me utim, a to je ipak paradoksalno: ona nije ugro ena i nije na periferiji sveta. Nalazi se sa one strane granice, u gluvoj ti ini, u praznini, na mestu to nema mesta, u vremenu koje sebe ne poseduje. Utihnula je i buka. uje se samo jednoli an um i biv i svet, do kraja osiroma en, sveden na binarne relacije, sad se u svom jadnom «bogatstvu» ini nedosti nim, nama, u ti ini. Za nama je XX stole e koje je u velikoj meri bilo i vek eksperimenta; re je o vremenu obele enom tra enjima koja su cilj imala esto u samima sebi i nije slu ajno da je vi e pa nje posve ivano metodi, otkrivanju novih puteva a

daleko manje ciljevima do kojih bi trebalo sti i. Ciljevi nisu nedostajali i zato mi jo uvek ivimo na razvalinama utopija nastalim u nekoliko poslednja stole a. Znatan deo konkretnog sveta kojim smo okru eni i dalje se ne da zahvatiti mre om nau nih pojmova; istovremeno, stalno se 8 otkrivaju novi horizonti, iskrsavaju novi problemi, stvaraju se sve nove i nove situacije prepune opasnosti i rizika. ivimo u posebno interesantnom vremenu koje u sebi sabira sve pro lo ali tek pokatkad otkriva usku stazu ka budu em; to budu e jednako je neizvesno koliko i nerazumljivo. Mo da ponajpre i stoga to se na njega stari pojmovi vi e ne mogu primeniti a novi jo nisu izgra eni, mo da i zato to na e telo jo uvek ne uspeva da neposredno komunicira s novim okru enjem to ga sve vi e i sve br e zarobljava. Zavr ila se epoha klasi ne (kvantne) fizike; svet niko vi e ne vidi kao stati an, reverzibilan poredak; ivimo u doba koje se mnogima pokazuje kao haos, ali haos sa mnogo smisla, budu i da se haos sve vi e potvr uje kao iskon svakog poretka. Materija podsti e nepovratne procese i oni, povratno, organizuju iznova materiju; materija nije vi e neka pasivna supstancija (kako je opisivana u okviru mehanicisti kih pristupa svetu) ve joj je svojstvena spontana aktivnost. Sam jezik kojim se izra avaju stanja materije biva problemati an, neprecizan, zahteva da se prvo on konstitui e pa onda tek da se ne to ka e o stvarima

na koje se odnosi; ali, nakon konstitucije jezika, nejasno je u kojoj meri on mo e i ta van sebe ozna avati, tj. kakav je njegov intencionalni doseg i mo e li vi e jezik da se bilo na ta van sebe odnosi. Stvari su ostale zatvorene, u svojim svetovima, u granicama kroz koje svetlo uma vi e ne prodire; ako je jo doskora govor o stvarima i pru ao neko estetsko zadovoljstvo, danas, u odsustvu odlu uju ih rezultata, u odsustvu temeljnih znanja o stvarima ostala je samo svest estetskog ali ne i estetsko samo. Uobi ajeno je da se u kriznim situacijama, posebno u asovima demografske eksplozije, svi pozivaju na rezultate nauke koja bi trebalo da igra va nu ulogu; ali, nauka, budu i vekovima u dubokoj krizi, izneverava nas, kao i u 9 ranijim vremenima; njeno univerzalno poslanje pod sve ve om je sumnjom; «Nova alijansa» kao odgovor aku Monou, nakon dvadesetak godina pod istim je znakom pitanja pod kojim se na la i prethodna teza o na oj osami u svetu; odista: zar jo treba verovati u novi savez sa prirodom, kad ga sama priroda sa svom estinom osporava? ivimo u o ekivanju katastrofe koju nam prire uje priroda. Mi nismo saveznici prirode, nismo ak ni toliko veliki da bi joj bili ravnopravni protivnici; ne mo e se re i ni da smo ugrozili prirodu. Nismo ni njeni sau esnici; prirodu mi uop te ne interesujemo. Na a efemernost je beskrajna.

ak ni u toj beskrajnosti svoje ni tavnosti ne uspevamo da dotaknemo rub odore prirode. Zato, katastrofa je sve vi e mogu a, sve realnija. Re je, razume se, o samo jednom malom, neznatnom ispadu na beskona noj tkanini sveta. Ono to se de ava na ovoj planeti sve vi e pokazuje se kao kosmi ka gre ka i priroda to mora ispraviti hodom u suprotnom smeru. Ljudska neodgovornost je najve i saveznik prirode koja e jednog dana opet bi e ista i idealna, bez ostatka. Do tog vremena u ovoj privremenoj, neprirodnoj situaciji, u prilici smo da se, o ekuju i svoj, kraj batrgamo i zanosimo; ose aj sve ve e zjape e praznine prevladavamo na najrazli itije na ine: pre svega ironijom, samouveravanjem u svoju neophodnost - istovremeno, konstatujemo: - nema dubine, nema ozbiljnog - vlada povr nost - ljudi se tite neznanjem - dominantan ose aj je ose aj praznine - vreme nije vi e tvrdo tlo i upori te, jer ono je ve nost koga nema - nema istorije, jer ivimo posle njenog «kraja» - nema skale vrednosti10 - ose a se gubitak svakog oslonca - nema ose anja ni tavnosti i veli ine

- norma i ideal likovnih umetnosti je kola - u knji evnosti ponovo je u modi dnevnik autora - u muzici se tematizuje ti ina, pauza U XX stole u stvari su se radikalno izmenile, a te radikalne promene nismo do kraja svesni jer jo uvek u njoj ivimo; knjige iz filozofije se ne pi u vi e na isti na in kao pre ne to vi e od pola veka; stvari u filozofiji su se do te mere izmenile da samo nakon nekoliko decenija niz knjiga, u kojima smo doskora videli plam mi ljenja, izraz najvi e dijalektike, sad vidimo kao izraz ne eg definitivno pro log, kao ne to to nam najverovatnije ne e dopasti vi e nikad u ruke. Malo ko danas ita one naslove koje je toliko eleo u mladosti a koji mu tad nisu bili dostupni; mno tvo od onog to ve je napisano te ko da e biti objavljeno; ne zbog tog to nema uslova ili mogu nosti; naprotiv, njih ima u daleko ve oj meri no ikad, ali, re i u tim spisima nizu vi e izraz ara s kojim su bile napisane. Te re i sada su izraz pusto i i praznine u koju smo potisnuli svaki smisao i red. Sada smo okrenuti budu em bez budu eg, okrenuti smo haosu i njegovoj labavoj strukturi u kojoj se ogleda sva nestabilna dijalektika moderne i postmoderne i njihovih ireverzibilnih odnosa. Moglo bi se re i da mi idemo nekud napred, ali napred sve vreme ni eg nema. Stratezi postmoderne, pa ak

i oni koji se poput . Deride hvale da taj pojam, kao ni termine klasi no, moderno, postmoderno nikad nisu koristili «jer ih kod takvih periodizacija, naro ito to se ti e istorizma i teologije, zabrinjava to to one uvek impliciraju jedno «pre» i «potom», te da «potom» uvek dolazi nakon «pre», a da, kao Derida, imaju «mnogo manje sre en odnos prema istoriji» (Derida, 1993, 138), zapravo, nastoje da 11 izbegnu svaku odgovorost. ive i u jednom ve nom «sada», ove «postmoderniste bez imena» nikakvo produkovanje zla koje se odvija u njihovoj blizini, podr ano njihovim strategijama relativizovanja sveg to postoji kao i «bespo tednom» borbom protiv «metafizi kih temelja» Zapada ne mo e probuditi iz dogmatskog relativisti kog anything goes dreme a. Uprkos svim razlikama rezultati postmoderne koji nam se u poslednje vreme ho e nametnuti svojim dijagnosti kim mo ima, obi no se formuli u s tri najizrazitija simptoma: (a) ljudi nemaju pristup realnosti i zato ne postoje sredstva za postizanje istine; (b) realnost je nedostupna jer smo zarobljenici jezika koji daje formu na im mislima jo pre no to po injeno misliti, i zato ne mo emo da izrazimo ono o emu mislimo; (c) mi stvaramo realnost pomo u jezika i prirodu realnosti odre uje onaj ko mo e da formira jezik. Premda to izgleda lepo, i u svakom slu aju zavodljivo

s druge strane. umetnosti. Poku aj da se izgradi neka «postmoderna filozofija» poslednja je sapunska opera u stole u koje se upravo zavr ilo. Ta realnost sada se vidi kao kriza ekologije. s jedne strane. politika i ekonomija postali realnost. ostaje utisak da sve diskusije oko postmoderne i sva ta postmoderna «moda» idu ka svom neumitnom zalasku. Tako o tre napetosti izme u pretenzija uma. ali daleko smo od toga da bi ono bilo i osmi ljeno. pokazuje se kao epoha prakse i eksperimenta. bez obzira s koliko duhovitosti se odbijala pomisao o nu nosti da se svojim strategijama i «metodama» podnese moralni ra un sve se pretvara u mehure sapunice. ** Odista. demokratije. kao vreme kad su plodovi (zahtevi) epohe prosve enosti veliki zahtevi 12 koje je postavila tada nauka i etika. morala. ono se jo uvek pokazuje kao polje na kome se presecaju razli ita duhovna tra enja.u eno. XX stole e je zavr eno. u istoriji ove anstva nije bilo. odbijaju i ideju o postojanju ma kakvog sredi ta. postmoderni diskurs nastoji da sebe postavi kao svoj sopstveni predmet. nauke i racionalnosti. Sâma nau na delatnost razvila se u poslednje vreme do te mere da ugro ava i samu oblast kulture prete i da njene . nauke. u asu kad. i pada dru tvene svesti u iracionalno nasilje i misticizam.

u novo doba taj entuzijazam je splasnuo: naspram kratkotrajne vere u mogu nost saglasja oveka i prirode. manje vidna je zavisnost tih promena od promene na eg odnosa spram ulnosti i emocija iju metamorfozu uslovljavaju iste te nauke. jasno se zapa a sve ve e udaljavanje oveka od prirode. Promena na ih stavova o nauci i prirodi vi e je no o igledna. neki savremeni nau nici (I. Ne bi li sebe bolje razumeo. sve ve e razmimoila enje dveju opre nih teleolo kih strela na tlu samoorganizuju eg haosa. ali i za jakim li nostima . Izraz duhovnog stresa pokazuje se i u javnim zahtevima za pravnom organizacijom dru tvenog ivota. ako se inilo da se potraga za ve nom istinom privodi kraju. modernu nauku vide kao kancerogeno tkivo koje se velikom brzinom iri po telu kulture prete i da uni ti kulturni ivot dru tva. krajnje samokriti ki. ovek je bio od samih po etaka prinu en da se u tra enju odgovora obra a prirodi. u zahtevima za nau no utemeljenim re enjima ali i za pomo u horoskopima. u velikoj meri taj sumnjivi "dijalog" nastavljaju i se u novo 13 . Ako se u doba vladavine klasi ne nauke ovek oslanjao na zakone nezavisne od vremena te se inilo mogu im «nau no» razotkriti pro lost jednog sistema i potpuno predvi ati njegovu budu nost.sadr aje u potpunosti potisne iz na eg vidnog polja. Prigo in).

ne samo da ne vidi stazu pred sobom. Isklju ena je svaka predvidljivost i vidljivost onog to bi trebalo da je pred nama.doba traje do na ih dana . mnogo manje o onom koji je pitan.sada u uverenju kako priroda odgovara na pitanja nau nika/eksperimentatora. i iznova. injenica da u pravilno postavljenom pitanju le i najve i deo odgovora. a skoro ni ta o onom o emu se pita. strukture mogu da nestaju no mogu i da nastaju. Nalazimo se u potpuno izmenjenom svetu. Da li je svet savr en mehanizam ili bi e u vlasti boga na to priroda ne odgovara. bez obzira na to to se akcenat prenosi sa supstancijalnosti na odnose. Nalik smo atleti aru dugopruga u koji. veze. daleko vi e govori o onom koji pita. uvek. nalaze i se na po etku staze. A ta je sam predmet? Sada se opet. ono ostaje i dalje aktuelno. ve nije siguran da mo e da na ini i prvi korak. ona je iznad sukoba racionalnih i iracionalnih stremljenja koja vi e govore o svojim protagonistima a skoro ni ta o predmetu samog spora. postavlja pitanje same stvari. Sve na e te ko e odslikavaju se u tom poku aju da se na ini taj prvi korak koji je istovremeno ne samo nov. vreme. U savremenoj nauci svet se sad vidi kao pluralisti an. Sami procesi dopu taju vi e razli itih tuma enja koja su me usobno jednako valjana. nego i druga iji od svakog prethodnog koji smo dosad u ivotu na inili. kompleksan. .

ini se da isti taj postmodenizam nije ostavio ni kamen na kamenu ni od uma. ili su potonji izvr ioci bili ispod nivoa zadatka koji im je bio postavljen? Racionalizam prosve enosti (moderna) koji je scijentifikovao sve komponente kulture. da li je nevolja koja nas je sna la logi ka posledica principa koje su propovedali ideolozi prosve enosti. odredio je sudbinu filozofije u poslednja dva stole a: iz ljubavi prema mudrosti ona je pretvorena u ljubav prema znanju. to je dovelo do opadanja njenog kulturnog zna aja. ali su u svakom slu aju nosili u sebi izvesnu regulativnost). dok. do njenog otu ivanja od . tre i smatraju da se radi o 14 zavr etku projekta savremenosti koji se zavr ava s XX stole em a koji je dva veka ranije nazvan prosve eno u. drugi razlog vide u krizi koja je zadesila Evropu jer su se pokidale njene neposredne veze s izvorom koji su neki nalazili u anti koj gr koj filozofiji (sa kojom ova dana nja Evropa. ni od morala (koji ni dosad nisu vladali svetom.Da bi se makar donekle razumelo to to nas je sad zadesilo esto se za odgovor obra amo ranijim filozofijama tra e i uzrok ovoj. Neki razloge vide u padu iz okrilja hri anstva koje je odnegovalo zapadnu kulturu. novonastaloj situaciji. nastala u vreme Karla Velikog nekih posebnih dodirnih ta aka nema). Nakon najsve ijeg iskustva poslednjih nekoliko decenija koje mnogi vole da opisuju postmodernim kategorijama.

zahvaljuju i njenom sujetnom nastojanju da sama sebe iz sebe izgra uje. svesna svih opasnosti koje donosi latentno ontologizovanje stvari. lepa elja. onda treba uti i glas savremenih nau nika koji slo no ponavljaju kako je «neophodno za i u prostor iza ovog «sveta koli ina». ali. Duhovni rezultati XX stole a su paradoksalni: ovek ima sve ja i ose aj individualnosti i slobode.oveka. Naspram sholasti ke metafizike koja je svo bivstvuju e mogla odre ivati samo u supstancijalnim kategorijama. Ako ve novovekovna filozofija te ko prihvata svu dubinu srednjevekovnog u enja o transcendentalijama i ako joj isto tako malo dopire do svesti jednostranost njenog subjektivisti kog stanovi ta (koje se ne razlikuje nimalo od onog anti kog objektivisti kog). ako poka e njegovu opravdanost. nova 15 metafizika. ali ta se iza toga zapravo krije? ta uop te mo e danas filozofija? Njeni putevi su u velikoj meri zatvoreni. Filozofija mo e ponovo dobiti svoj raniji zna aj samo ako iznova po ne da osmi ljava bi e savremenog oveka. ponajvi e. akcenat stavlja na njihova modalna i temporalna odre enja. .u svet nastaju eg i ra aju eg. za i u «svet svojstava» . Ovo zvu i kao neka lepa parola. do njenog pretvaranja u arsenal saznajnih metoda. Time ona nastoji da bude u saglasju sa savremenom naukom. ima sve vi e samoodricanja od slobode. istovremeno.

bekstva od individualnosti. krizno stanje savremene filozofije. iz nauke e se izvla iti i dalje svaka mogu a korist. Ogledala postmoderne refleksije vi e ne stvaraju harmoniju. onda je on u stvaranju pretpostavki za novo promi ljanje problema slobode i odgovornosti. renesansa. Filozofski postmodernizam izra ava bolesno. u njima se umno avaju likovi. ali koga e interesovati teorija struna. Savremen ovek postao je problemati an. Fundamentalne nauke sredinom devedesetih godina XX stole a do le su do svoga kraja. prosve enost) a odgovori na njih behu: hri anstvo. sholastika. nekim posebnim putevima. dolazi "zlatno doba" primenjenih nauka. bez obzira koliko neki od postmodernista ne vole da ih svrstavaju u svevladaju i postmodernisti ki hor. Ako postmodernizam i ima neki zna aj. U istoriji filozofije je takvih situacija ve bilo (sofistika. naprotiv. ili razmi ljanja Andreja Lindea? Kome e biti inspiracija . S punim pravom mo emo sebi postaviti pitanje: kako nas je postmoderna do tako ne eg dovela? Pre e biti da smo. posebnim spoznajnim tehnologijama dospeli u ravan gde ni nauka nije vi e odre ena ranijim racionalnim principom. nau no-tehni ki progres. sva postmoderna igra smislova odvija se u potrazi za novim smislovima. to ni u kom slu aju na zna i da naukâ u vremenu koje dolazi ne e biti.

ve "subjektivnim" kriterijumima kao to su elegantnost i lepota pa fizika estica sve vi e ima anse da postane grana estetike (D. Ova situacija nije i apsolutno nova: na kraju krajeva. Libhabera. Vitna. odnosno. Gulda. i Njutnova teorija gravitacije nalazi se van granica zdravog smisla. Svako istra ivanje danas je u velikoj meri. Maldenbora. fizi ari koji se danas bave teorijom superstruna vi e se ne zanimaju za fiziku. Vajnberga. Kako jedno telo mo e delovati na drugo kroz ogromni prostor? Ako kvantna mehanika i ne mo e do kraja da objasni svet. nu no. filozofima. Kaufmana samo umetnicima i esteti arima. poetsko istra ivanje prirode pri emu pesnik (nau nik) nastupa istovremeno i u ulozi tvorca (koji se aktivno me a u stvari prirode) i u ulozi njenog istra iva a. ona je i dalje najcelovitija teorija koja je na la eksperimentalnu potvrdu. Dajsona. Lindli). Fajgenbauma. u najve oj meri. Fajnemana. Boma. 16 Prigo ina.razmi ljanja Zeljdovi a. Budu i da njihove teorije nikad ne e mo i da budu potkrepljene eksperimentima. i . na dokazivanju kakvo je predlo io jo u XIV stole i Vilim Okam: da je najbolje obja njenje ono koje po iva na najmanje pretpostavki (a to je poljuljalo i tada vladaju u Ptolomejevu teoriju). Nauka je danas. za razliku od nje teorija struna mo e se zasnovati na esteti kim sudovima. Penrouza.

oktobra 2002. najvi eg neimara. a uop te ne ono to odista jeste. priroda ga ima na pretek a obrada kamena do savr enstva ostaje zadatak (prekovremeni) poslednjeg. stranice koje slede uvod su u osnovne pojmove i probleme klasi ne estetike.18 POJAM I PREDMET ESTETIKE Okru eni smo umetni kim delima. daleko manje ono to nam je strukturom ula dato. Za tako ne to potrebno je vreme. na dohvat ruke nam je mno tvo knjiga i tuma enja umetnosti.17 Zato. Vidimo i otkrivamo ono to elimo da vidimo. uljuljkivanje u stanje zanetosti "uspehom" koji je unapred uprogramiran kao deo rezultata do kojeg je trebalo do i. postojanje umetnosti prihvatamo kao i postojanje ostalih predmeta u na oj blizini. smatramo da nam je ona veoma . ono to se nalazi nakon njenog kraja predmet je jedne druge knjige koja eka da se za njeno objavljivanje steknu minimalni uslovi. Planeta na kojom ivimo je nesavr ena. iako ga svakodnevno sre emo. U Novom Sadu. savr ena e biti tek u asu kad postane kristal jednak sa svih strana il komad granita neprobojan u lepoti. istovremeno ose amo da je re o ne em ne-obi nom. umetnicima koje slu amo dok tuma e svoju delatnost. 15.samozavaravanje. o ne em to. ne spada u svakodnevno.

ona nije 19 produ etak umetnosti drugim sredstvima ve pre svega . ta je estetsko iskustvo i kakav je odnos prirodnog i umetni ki lepog. pa ak ni njeno pravo na egzistenciju" (Adorno. Istovremeno. nestrpljiv. ve ina njih zna da estetika sa sobom donosi razo aranje jer se "ne pi e ni za tvorca ni za posmatra a lepog. 5). ve jedino i isklju ivo za mislioca. Poneko. dobije elju da digne ruke od razmi ljanja o umetnosti jer ona treba da budi u ivanje a ne razmi ljanje o njenoj su tini. uvek ostaje ne to sa one strane govora. ose amo kako tu ima ne eg tajanstvenog. za mnoga tra imo tuma enja. kome delanje i dr anje one dvojice predstavlja zagonetku" (Hartman. estetika ne mo e da nas pou i kako da napravimo odre en lepi oblik. ho emo da ih prevedemo iz njihovog u na jezik i obi no dolazimo do zaklju ka da je takvo prevo enje do kraja nemogu e. 25). 1980. Ako bi i mogla da nam ka e ta je lepo.bliska i da postoji ponajvi e zato da bismo u inili vidljivim svoj odnos spram sveta ali isto tako i prirodu tog sveta. neizrecivog. stole a prime uje kako je "postalo samo po sebi razumljivo da ni ta to se ti e umetnosti. znamo da nam sva umetni ka dela nisu ni jednako bliska ni jednako razumljiva. ima i onih koji ele da znaju ta je to umetnost a ta umetni ko delo. Me utim. 1968. nije stoga nimalo slu ajno to jedan od najzna ajnijih esteti ara 20. ni u njoj samoj ni u njenom odnosu spram celine nije vi e samo po sebi razumljivo.

mogli su se odva iti ve postoje i filozofski sistemi koji svim fenomenima rezervi u njihovu rupu (Adorno.trajno nastojanje da se mi ljenjem doku i temelj onog to ose amo pred umetni kim delom. Ostaje pitanje: koliko je to danas jo uop te mogu e? Ako je u umetnosti bitno ono to u njoj nije slu aj. premda je ono. 1980. da ga dovede u relaciju prema njegovoj neistini. u istini bez koje ne mo e biti ni istinito ni la no. onda su u pravu oni koji tra e da se raspravljaju i o . na tako ne to. svakako najve eg filozofa sistema. Postoji ube enje da nam umetni ko delo uvek otvara svet jo -ne-vi enog i jo -ne-iskazanog. ali za jedno takvo razumevanje neophodna je filozofija. ali ne i umetnosti a to se mo e objasniti upravo time to on nije umetnost prepoznao "u njenom jedinstvu sa prirodom i u razlici prema njoj". Tu istinu treba da razumemo u smislu otvorenosti koja ima prvenstvo u odnosu na sve drugo. kako nas je pou io Martin Hajdeger (M. Istina je bitan momenat na umetni kim delima. u neistinitom jedne epohe" (Adorno). Njen bi zadatak bio da "umetni ko delo pojmi kao jedinstvo istine tj. pi e Teodor Adorno. jer nema dela koje ne bi u estvovalo u neistinitom izvan sebe. 1893-1976). 299). mo emo na i definiciju lepog. Heidegger. Zato i kod Georga Vilhelma Fridriha Hegela. Problem se ne re ava time to emo jednostavno definisati umetnost.

iz jedne njene posebne discipline . sve je uo ljivije interesovanje najnaprednijih umetnika za estetiku . jer. nju nam pru a filozofija i zato nam klju za tuma enje umetnosti dolazi iz filozofije. S druge strane.ne zato da bi iz nje izveli sebi neka uputstva za stvaranje (pa ih mo da videli u jednom trenutku kao sama dela). 1.ta zna i umetnost. Za njihovo razumevanje potrebna je pomo . mi ljenje o umetnosti koje vi e ne po iva samo na varljivim i subjektivnim sudovima ukusa. da je neophodna refleksija. ta nam kazuju svi pojmovi koje ovde koristimo? ta zna e zapravo izrazi kao to su istina. umetni ko delo? Mnogi od ovih pojmova danas su te ko razumljivi. ako me u filozofima ima i onih koji e re i da je estetika iza la iz mode (i da zato ima tako malo 20 knjiga iz oblasti estetike). daleko od toga da imaju jednozna nu i jasnu primenu. Ali. ma kako harmoni nim nam se inilo. stoga je mo da i sudbina estetike da se kre e putem to ide uvek pored reke kojom prolaze umetni ka dela a za ije tuma enje pojmovi ostaju trajna potreba. otvorenost. svako umetni ko delo. tj. stvarnost.estetike.umetnosti obratimo estetici kao filozofiji umetnosti. kona no . nosi u sebi niz problema i daleko je od slike jedinstvenosti o kojoj se esto govori. ve stoga to znaju da je pro lo vreme naivne umetnosti. svet. Nastanak estetike kao filozofske discipline Estetika kao filozofska disciplina ima dugu pro lost .

u srednjem veku. stole a. ali imaju i u vidu 21 na in na koji ga mi shvatamo i koristimo on je tvorevina 18. Do preokreta je do lo tek sa Baumgartenom koji.ali kratku istoriju: iako interes za fenomen umetnosti i za umetni ka dela mo emo konstatovati i u prethodnim epohama (poznato je da se ve ina renesansnih umetnika bavila i praksom i teorijom umetnosti) i-njenica je da istoriju estetike kao filozofske discipline mo emo pratiti tek od prve polovine 18. Svi ovi termini koristili su se u vreme antike i srednjega veka ali ne u razmatranjima o lepom. zadr avaju i dotad va e u podelu .G. postojali su ekvivalenti ovih izraza: sensatio i intellectus (pridevski: sensitivus. Oba izraza Grci su upotrebljavali i u pridevskom obliku (aisthetikos . 17141762) po prvi put odredio naziv i predmet u svom spisu Filozofske meditacije o nekim aspektima pesni kog dela (1735). o umetnosti ili do ivljaju lepog. Baumgarten. s tom razlikom to se umesto sensitivus ponekad koristio izraz aestheticus. 1679-1754). nema ki filozof Aleksandar Gotlib Baumgarten (A. Pridev estetski gr kog je porekla. nastoje i da izlo i program estetike kao jedne posebne filozofske discipline koja bi bila naspram logike. U latinskom jeziku. Wolff.noetikos). intellectivus). od vremena kad joj je u enik Hristijana Volfa (Ch. Grci su izrazom aisthesis ozna avali ulni utisak i on je bio u paru s izrazom noesis kojim se ozna avalo mi ljenje. stole a.

ve tek nakon objavljivana tre eg slavnog dela nema kog filozofa Imanuela Kanta (I. kada estetiku odre uje kao nauku ulnog saznanja (Aesthetica est scientia cognitionis sensitivae).saznanja na duhovno i ulno. Ve ina filozofa danas za godinu nastanka estetike kao filozofske discipline uzima onu u kojoj Baumgarten objavljuje prvi deo svog spisa pod istoimenim naslovom Aesthetica (1750). deo filozofije koji istra uje ovo podru je ljudskih saznajnih mo i naziva se cognitio aesthetica. Kritike mo i su enja (1790). Zahvaljuju i Baumgartenu estetsko saznanje se u 18. po inje da ovo na nov na in interpretira. stole u opet isti e . moralisti ki prenagla enih tema u umetnostima (posebno u slikarstvu). on naime. ulno saznanje i imalo temelj u 22 saznajnoj funkciji. Kant. ili jednostavno: aesthetica. Ovi se nazivi nisu ustalili odmah. ulno saznanje (cognitio sensitiva) odre uje kao saznanje lepog. ako je tokom antike i srednjeg veka estetsko .shva eno kao neposredno. 17241804). jer. Pokazalo se da je estetika usko vezana za isticanje ulnih oblika ija se vrednost suprotstavlja dotada njoj vladavini istorijskih. Ne treba gubiti iz vida da se ra anje estetike zbiva u novom veku u isto vreme kad nastaje i svest o estetskom to treba razumeti kao reakciju na intelektualizam umetnosti a koju danas odre ujemo kao baroknu. kasnije se ono nalazi u sferi razuma i biva apsorbovano od logike i metafizike.

pobolj ava i izo trava ovekovo ulno saznanje. precizno govore i. nastojao da . ili. savr enstvo koje se ne mo e svesti ni na kakvu drugu vrstu savr enstva i koje nije intelektualne prirode iako je paralelno sa intelektualnim savr enstvom (Gilbert-Kun.V. 1859-1938).kao jedno specifi no saznanje i naspram logike. Husserl. a pastir gleda sunce druk ijim o ima od astronoma. koja proiruje umnu spoznaju. Baumgarten je o igledno do ao do dva zna ajna uvida: (a) da umetnosti imaju jedinstven materijal koji. shvata moralnost na druga iji na in od filozofa. ali su istovremeno obi no zbrkane i nera lanjene. kao i lepih umetnosti (kojima ne odgovaraju logi ki ta ne ideje nauke) jeste podru je slika koje su esto ive. estetika dobija zadatak da oplemenjuje. Leibniz. Baumgarten je. a koji ini temelj svekolike umetnosti i nauke. na tragu Lajbnicovog (G. Treba imati u vidu da je Baumgartenov pojam estetskog iri od dana njeg i da se u velikoj meri poklapa s potonjim pojmom sveta ivota (Lebenswelt) tematizovanog u poznim spisima velikog nema kog filozofa Edmunda Huserla (E. ka e Baumgarten. kako je on govorio. me utim. 1969. 1646-1716) uvida da se savr eno mo e ne samo racionalno ve i ulno spoznati i odrediti. 224). Pesnik. Nauka i logika bave se univerzalijama dok predmet poezije. nije intelektualne prirode i (b) da umetnosti imaju vrednosti.

te da se estetska sfera pokazuje kao utemeljuju a. Od tog trenutka ulnost i razum nalaze se jedno pored drugog kao dva ravnopravna puta prema istini. ako se estetsko mo e kretati i putem istine.. francuski mislilac Deni Didro (D. 1713-1784) smatrao je da nauka i ukus nastaju na istom obrascu ali da teku sasvim paralelnim linijama. svaka od njih ima sopstvenu istinu i sopstveni princip. § CXV) a filozofima se otvara mogu nost da istra uju i one ve tine u kojima se ni e saznajne sposobnosti mogu usavr avati. ulno iskustvo mo e biti jedna posebna mogu nost saznanja. njima odgovaraju dve nezavisne discipline: logika i estetika. Drugim re ima: logika se mora zatvoriti u one 23 granice u kojima se stvarno kre e (Meditationes. § CXVI). da. ono to podle e vi oj saznajnoj sposobnosti. ukidaju i Lajbnicovu racionalisti ku vertikalnu podelu saznajnih mo i po kojoj je ulno saznanje ni e a pojmovno vi e. To zna i da je "noetsko. a estetsko .predmet estetike" (Med. Baumgartenov savremenik. predmet logike. Diderot. stoga pesnik mora biti filozof: pesnik koji izmi lja i filozof koji rezonuje jednako su i u istom smislu logi ni ili . da poka e da ova ne mo e polagati pravo na sve saznanje.ograni i domen logike. Tako Baumgarten. omogu uje utemeljenje jedne nove filozofske discipline i otvaranje jednog novog prostora unutar kojeg je mogu a analiza umetni kog dela.

Paetzold).nelogi ni. kako to u predgovoru Baumgartenovog ranog spisa prime uje savremeni nema ki filozof i esteti ar Hajnc Pecold (H. Baumgartenova estetika. pre n. teoriju lepog i teoriju senzitivnih modaliteta saznanja (Paetzold. ne treba pritom gubiti iz vida da u drugoj polovini XVIII stole a estetika postaje u takvoj meri moda da je an Pol 1804. Baumgarten ubrzo nakon smrti zaboravljen i tek u na e vreme (u vreme probu enog interesa za prirodu i ulnost koji je podstakla i postmoderna) iznova "otkriven". godine pisao kako njegovo vreme "ni od ega ne vrvi koliko od esteti ara" i to je doba kad svi pi u studije ili . 1983.) koji je isticao da ulima ne pripada istina. U XVIII stole u preovla uje uverenje da je estetska umetnost istinska umetnost i to je osnovni razlog to Hegel umetnost stavlja pored religije i filozofije. 427-347. objedinjuje u 24 sebi tri teorijska nastojanja nepovezana u dotada njoj tradiciji: teoriju umetnosti. a to po njegovom mi ljenju ukazuje na postojanje analogije izme u izmi ljanja i istine i dovoljno karakteri e i pesnika i filozofa. XLVII). 186d). Ne treba gubiti iz vida da Baumgartenova rehabilitacija ulnosti iskazuje i otpor protiv Platona (Platon. Sve to ima za posledicu da se umetnost po inje jednako uva avati kao i filozofija. e. po to u nama ne postoji nikakav poseban organ percepcije ve da "sama du a kroz sebe razmatranjem zahvata ono to je u svemu zajedni ko" (Teetet.

na primer ime kalistika. ve samo lepo u umetnosti. Hegel je znao za "dalekose nost" izraza estetika. 1970. ona je ponikla u Volfovoj koli u ono vreme kad su se u Nema koj umetni ka dela posmatrala s obzirom na ose anja koja bi trebalo da proizvode. I usled toga to je to ime nepodesno ili. ose anja divljenja. Zbog toga emo ostati kod imena estetika. na primer.V. straha. ose anja prijatnosti. Zapo inju i u vi e navrata dr ana predavanja iz estetike on ka e: "Zna se da ime estetika nije u stvari sasvim podesno za taj predmet /prostrano carstvo lepoga/.traktate iz estetike (koji danas ve inom imaju samo istorijsku vrednost). Hegel. Istra ivanja o kojima je ovde re osvetli e na nov na in najve i filozof nema ke klasi ne filozofije Georg Vilhelm Fridrih Hegel (G. 17701831).F. jer nauka koja se ima u vidu ne posmatra lepo uop te. o ose anju. 3). kao to su. zbog povr nosti toga imena injeni su poku aji da se iskuju druga imena. Me utim. to se ime tako e pokazalo nedovoljnim. sau e a itd. ta nije re eno. te u ovom novom zna enju jedne nove nauke ili upravo u smislu ne ega to bi tek trebalo da postane jedna filozofska disciplina. o 25 emu Kant pi e ve u Prvoj verziji uvoda u spis Kritike mo i . a osim toga ono se u op tem govoru tako ukorenilo da se kao ime mo e zadr ati" (Hegel. jer strogo uzev "estetika" ozna ava nauku o ulu. jer kao prosto ime ono je za nas ravnodu no.

u doba prosvetiteljstva. U prvi mah mo e se initi udnim da se (iako sama re estetika ima gr ko poreklo). U krajnjoj liniji ovo bi mogla biti i intencija Baumgartena. biva jo bolje istaknuta. Povinuju i se konvencijama svoga vremena Hegel je mogao konstatovati kako estetika u ovom smislu (kao filozofija umetnosti) jeste istovremeno i op ta estetika koja pored istra ivanja estetskog predmeta i njegove recepcije (estetskog suda i iskustva) kao estetskog iskustva za svoj predmet uzima i pitanje razlike umetni kih rodova. 1975. on je shodno primedbi o ovom pojmu koju je izrekao u svojoj prvoj Kritici. u vreme kad se budi interes za prirodu. 50). ime sfera ulnosti. ulnost i umetnost. Baumgarten. razlike koja nama danas nije toliko interesantna ne samo zato to su po tom pitanju mi ljenja krajnje podeljena. kao temelj i umetnosti i nauke. kao jedan od sapokreta a predromanti arskog pokreta Sturm und Drang nije bio svestan dalekose nosti promena koje je podstakao svojim interesom za pesni tvo i umetnost nastoje i da rehabilituje . ve prvenstveno stoga to se sa tim pitanjem javlja iznova i problem prirode same umetnosti. estetika kao filozofska disciplina konstitui e tek u novom veku.su enja (Kant. s pravom smatrao da je bolje ostati kod preciznijeg izraza kao to je kritika estetske mo i su enja i na taj na in estetiku rezervisati za teoriju o ulima.

Na taj na in on je postavio temelj teorije lepih umetnosti (iako sam estetici sistematski daje mesto unutar empirijske psihologije).F. Baumgarten oblast ulnog ose anja (koju pripisuje umetnosti i pesni tvu) integri e u filozofiju.ulnost koja u racionalisti koj filozofiji nije zauzimala neko zna ajno mesto. * U svom spisu iz 1735. I/556). 1758). i Metaphysica (1739) bavio i problemom lepog. on je zapravo te io tome da prevlada konfrontiranost filozofije i umetnosti pri emu se oblast ulnosti i ose anja javlja kao oblast koju do toga asa filozofija jo nije bila tematizovala (Ritter. Po etni temelji lepih umetnosti i nauka) premda se i sam Baumgarten u spisima Aesthetica (1750. U po etku on pod estetikom razume teoriju ulnog saznanja . Sve to bilo je omogu eno Baumgartenovim vra anjem Lajbnicu i jednim druga ijim pristupom do tog asa potiskivanom problemu ulnosti koji je u novovekovnom racionalizmu 26 ostao nere en. Meier. ime je zapravo omogu eno saznanje samog ivota. Baumgartenove ideje iz Meditacija uskoro je dalje razvio i usavr io njegov u enik Majer (G. 1748. tj. njegova namera bila je da poka e kako je estetsko iskustvo centralno za teoriju ulnog saznanja. toj oblasti pripisuje mogu nost da mo e dospeti do istine i tako dolazi do saznanja o mogu nosti da se oblast ulnog sazanja uvede u sistem filozofije.

ose anja i opa anja koji le e u osnovi dobroga ukusa. termometar. Re je o "lepom mi ljenju" koje nastaje iz uzbu enosti pri rasu ivanju gde se sjedinjuju mi ljenje.. Iz toga je vidno kako je razvoj estetike kao filozofske discipline odre en samom mo i prosu ivanja u ijoj je osnovi mogu nost saznanja ulnosti i odre enje lepoga mi ljenja. i u strogom smislu teoriju specifi nog ulnog saznanja koja obuhvata i nauke i umetnosti. teleskop. u prvo vreme Baumgarten je razvijao jedan "estetski empirizam" u kome e "oru je ula" biti instrumenti kao to su mikroskop.. Baumgarten je .uop te. uobrazilja i jasnost vi enja. mogu e je spoznati i specifi nu ulnost kao to je lep duh. Po Baumgartenu postoji ulna i intelektualna mo prosu ivanja. Obe oblasti pripadaju teoriji saznanja i prva se naziva estetika a druga logika. U slu aju kad se ulnost 27 u celini mo e saznati. Za prelaz od u enja o dobrom ukusu na saznajnoteorijsko utemeljenje suda o dobrom ukusu va no je i terminolo ko preciziranje koje ini Baumgarten: izraz ukus (Geschmack) zamenjuje se izrazom mo procenjivanja (Beuerteilungskraft). ulno se prosu uje oblast ukusa a intelektualno oblast logi kog. Razvijaju i estetiku kao logiku. barometar. ose anje. pam enje. Pojam ulnosti nije bio odmah do kraja razvijen. re je o daru koji ne pripada svima ve manjem broju ljudi i tu se radi o uzbu enosti du e.

on nastoji da za ulno saznanje razvije jednu nauku o saznanju na isti na in kao to je nekada Aristotel u logici izlo io sposobnost pojmovnog mi ljenja. tj. Kao jedini mogu i put Baumgartenu se pokazuje nau na rekonstrukcija jezi ke upotrebe istinitog. vi e razvija kao "jo -ne" mi ljenje. (kako su to nagla avali Lajbnic i Volf). Iako se u po etku estetika. jedno u enje o saznanju koje je utemeljeno u metafizici. i to kao nauku o ni em saznanju (gnoseologia inferior) u kome se nalaze ni e saznajne mo i. Baumgarten ulno saznanje istra uje kao prvi stepen saznanja koje se nalazi izme u "tamne osnove du e" i jasnog i razgovetnog saznanja razuma. razvije kori enjem filozofskih sredstava. za Baumgartena su logika i estetika vode e discipline teorijske i prakti ne filozofije i stoga je sasvim razum-ljivo to on osnovni smer svojih istra ivanja vidi u nastojanju da se teorija ukusa. drugim re ima. kao teorija ulnoga saznanja (scientia cognitionis sensitivae). kao oblik dobroga ivota. me utim. Kako je Baumgartenov u itelj Volf ulnom saznanju pripisivao status nesavr enoga saznanja. dobrog i lepog. kako se opa anje i ose anje ne mogu .utemeljuje kao nauku o ulnom saznanju. pa ono stoga nije moglo biti u pravom smislu predmet filozofskog interesa ( to e potom kao posebnu temu razviti Hegel u svojim predavanjima iz estetike).

ostaje neminovno slab. dok jasno a ne nedostaje onom to je duhovno. Iako je pojmovno saznanje najsavr enije. Na to shvatanje nadovezuje se Baumgarten isti u i da je logi ki mogu e tematizovanje ulnog iskustva. va i tako e kao prava predstava sveta i kao takvo ono je ogledalo bo anskog saznanja. i ulno opa anje. pa se tako estetika pokazuje kao nauka o saznanju lepoga. pre svega na Lajbnicovom u enju o monadama gde se zastupa teza kako sav ivot pa tako i duhovni ivot poseduje pravo bivstvovanje. Ako filozofska analiza te i jasnosti i nedvosmislenosti samo je po sebi razumljivo da ose aj za lepo. Nakon kratkog vremena istra ivanja su pokazala da ulno u oposredovani ose aj za lepo ostaje problemati an pre svega zbog nejasnosti predstave koja se oslanja na ulni elemenat. na in bo anskog saznanja. to postaje mogu e 28 pozivanjem na prestabiliranu harmoniju.do kraja doku iti razumom i umom. u ve oj ili manjoj meri. odnosno. Razlog za to da i ulnosti pripada istina po iva na metafizi kim premisama. kao ose aj. koje po iva na nesavr enim predstavama. To je zapravo po etna dilema estetike kojom se bavi jo i Hegel i zato izri ito postavlja pitanje da li je estetika kao u enje o lepom prividu uop te vredna filozofske . racionalno saznatljivo. iji je cilj filozofska analiza mo i prosu ivanja. Duhovno bivstvovanje (monade) odra ava.

postoje dva na ina da se filozofski odredi to prosu ivanje lepoga: ono se mo e analizirati ili unutar kritike ukusa koja je izgra ena poput teorije saznanja. nastaloj na tragu Volfa. ili unutar metafizike lepog koja nastoji da izna e temelj ulnoga iskustva. ** Baumgarten je ve u po etku nastojao da prevazi e nazna ene te ko e pa zato u njegovoj teoriji o ni em saznanju nalazimo u enje o umetnosti i "lepo mi ljenje" defini e se kao estetska mo . * Posve je jasno da se u prosu ivanju ukusa ne radi o ose aju lepog. opa anju i ose anju) i mi ljenju. to "lepo mi ljenje" je (kao i akt bo anskog stvaranja) istovremeno i saznanje i delovanje: 29 lepo je ono to potresa srce.obrade. on ide korak dalje kad tvrdi kako je "privid bitan za bit". ka e Baumgarten. Ako je estetsko predstavljanje sveta pomo u lepoga mi ljenja mogu e zahvaljuju i ulnosti (tj. itamo kako je lepo ono to se dopada. me utim dopadanje je predmet prosu ivanja i ono ne mo e biti ma kakvo po to se prosu ivanjem odlu uje da li je ne to lepo ili ne. dok u njegovoj Metafizici. na to pitanje on odgovara pozitivno ali. ve o sudu o predmetima koji takav ose aj . u priznavanju nu nosti ulnosti za saznanje a privida za istinu.

odre uje se pomo u jasnosti. sudovi ukusa. sud posebno obrazovanog oveka. ali jasnosti koja nije matemati ka u smislu racionalisti ke filozofije (more geometrico). opa anje. pa tako i sud "ovo je lepo". nije po Baumgartenu ni apsolutan (te time i jasan) ni ulan. u sebi je tamno i konfuzno i zato tradicionalnom racionalisti kom filozofijom vlada uverenje da sudove treba saznajno predstaviti kao jasne i razgovetne ideje. U sudu o lepom nije re o ma kakvom ulima oposredovanom opa aju.izazivaju. Sli no je i sa razgovetno u. Za izvo enje u enja o sudu va na je pretpostavka o tome da sud ukusa nije obi ni ulni sud. Ako estetskoj predstavi nedostaje claritas ne nedostaju joj harmonia i poredak. kao ne to to se nalazi izme u ulnog opa anja i jasnog saznanja. Takvi sudovi. "senzitivni" sudovi. oni nisu saznajni sudovi u strogom smislu re i ve prividni. Mogu nost prosu ivanja lepoga samo je "gotovost da se stvari ulno prosu uju". ili se pojavljuje kao ne to nepovezano. Estetska predstava. Najbli a definicija je u toj gotovosti. ulno posedovanje predmeta. ve je to sud znalca. u mogu nosti da se utvrdi da li "mno tvenost stvari" poseduje jedinstvo i harmoniju. ali da ova nije teorijski realizovana. kao dejstvo jasnosti /claritas/: to zna i da estetska predstava fakti ki 30 poseduje jasnost. nisu ni istiniti ni la ni. ve o jednom specifi nom opa aju: o ose aju za . Jedan sud uop te.

Zato je sud ukusa u gotovosti da se jasno sudi o savr enosti ili nesavr enosti. drugim re ima. ukus kakav nije dostupan svima. Sve ovo vi e no jasno potvr uje tezu da estetski sud le i na sredini izme u ulnog i razumskog suda pa se svako ocenjivanje koje se oslanja na ula (sluha. nejasne predstave. Predstave koje su oposredovane od "ni ih delova na e sposobnosti saznanja" / ula/ ne mogu ostati samo tamne.lepo. kad se govori o estetskom sudu u stro em smislu. promi ljenu mo prosu ivanja. Umetni ko delo (u Baumgartenovoj analizi . jedan fini ukus kojim je mogu e otkrivati savr enost ili nesavr enost predmeta. Na specijalnim odre enjima lepih predmeta pokazuje Baumgarten to ta je lepo pri ulnom prosu ivanju nekoga predmeta. ili vida) uop teno naziva ukusom. to mo e samo neko ko poseduje posebni dar i posebno obrazovanje: samo znalac mo e biti i sudija o umetnosti i ovaj poseduje zrelu. jedan pro i eni ukus. Tim opa ajem obuhva ena je savr enost predmeta i u njemu pripadaju em ulnom sudu o tome "da je to lepo". ali. to to dolazi do izraza u finom ukusu a to je rezultat procenjivanja ulnih nadra aja. savr enost predmeta biva istovremeno i saznata. mora se imati u vidu da ne mo e svako korektno suditi o ukusu. Predmeti procenjivanja su u najve oj meri ulne predstave. Nauka o pravilima jasnog prosu ivanja jeste "kritika u njenom daljem zna enju".

Sud ukusa o lepom. i to pomo u predstave "op tosti pravila". adekvatna. Istovremeno. o umetnosti. jasna ali ne i razgovetna ve zbrkana predstava predmeta. jasna. na osnovu kojih se sastavlja pesma". Tako se pokazuje da ulna predstava oposredovana u 31 umetnosti kao lepa predstava predmeta mora biti jasna predstava. jeste manja recepcija predstava predmeta no saznanja. sud kriti ara umetnosti jeste saznajni sud u striktnom smislu i poseduje razgovetne karakteristike kojima se umetni ko delo razlikuju od konkretne stvari. samostalna i adekvatna" predstava predmeta. To zna i da su poetske predstave jasne ali su pritom pojmovno nerazgovetne i zbrkane. istan ani ukus. jeste specifi ni saznajni sud. Tako je mogu e da se izgradi jedna nauka o pesni tvu ili poetika. Takva nauka o razvijanju (proizvo enju) lepih predstava razlikuje se od saznanja i to samo u jednoj ta ci. u poeziji.pesma) jeste poku aj jezi kog oposredovanja ulnih predstava a s obzirom na savr enost opa enog predmeta. naime u tome da nema nikakvih uslova neophodnih za razgovetnost predstava. Baumgartenu se ini mogu im da u govornoj umetnosti. kao sposobnost prosu ivanja lepih stvari (koji se pripisuje kako recipijentima tako i . Umetni ko delo je samostalna. ona se razlikuje od saznanja: saznanje je "pojmovna. ** Fini.

ukus (kao saznanje) mora imati metafizi ku potvrdu za svoje specifi no delovanje. Dodu e. a to pretpostavlja da postoje e stvari nisu predmet suda ukusa. Kako je ukus senzitivno. to je potpuno". istovremeno. jer to nisu predmeti koji se samo jednostavno pojavljuju. Metafizi ka teza "lepo je ono to se dopada" biva sad preciznije: "lepo je ono to je savr eno. mora kao i svako saznanje da bude u vr en i utemeljen a to ne zna i ni ta drugo do da mora biti analiziran kao "sud". ulno procenjivanje savr enstva stvari. Baumgarten razvija estetiku kao u enje o umetni kom stvaranju koje je.proizvo a ima). ve istovremeno ukazuju i na to odakle se pojavljuju. to je i razlog to se estetika kao u enje o prosu ivanju lepoga mo e razvijati i kao metafizika lepoga. ve stvari koje nam iznova bivaju date u saznanju. savr enstvo se otkriva u oblasti ulima 32 iskusivih stvari ali predmeti tu bivaju zahva eni na jedan poseban na in. te da ukus potvr uje lepotu pojavne savr enosti sveta. pojavljuju e stvari ravnaju se unutar sveta koji nam se na ulni na in pokazuje u svojoj lepoti. u enje o estetskom sudu - . U metafizici lepoga se u subjektivnom oprisutnjenju pokazuje svet u svome savr enstvu a raznovrsno mno tvo stupa u harmoniju i poredak. Prihvataju i tezu da umetnost nije predstava sveta kakav je on fakti ki ve takvog kakav se formira u lepom mi ljenju kao najbolji od svih mogu ih svetova.

estetika u mo i su enja. mi ljenje je zapravo u enje po kome se estetsko saznanje predstavlja . plemenitost. vidi osnov nastajanja umetni koga dela. i taj akt se odvija u lepom mi ljenju. jasnost. U procenjivanju kao i u proizvo enju lepoga predmeta treba videti niz momenata u kojima se estetsko saznanje pokazuje kao ocenjivanje proizvedenih predmeta. estetsko saznanje u tom slu aju nije ni ta drugo do obuhvatno obrazovanje. Baumgarten isti e niz kakakteristika (bogatstvo predmeta. Me utim. U jedinstvu kriti kog i metafizi kog utemeljenja lepog. Sli no kao to teologija stvaranja u saznanju boga vidi postojanje sveta. ubedljivost) koje posebno ne sistematizuje budu i da estetsko saznanje koncipira po modelu pojmovne predstave stvarala kog saznanja boga. Baumgarten estetsko saznanje vidi kao ivo saznanje. dakle u specifi nom obliku saznanja.teorija saznanja. takvim paralelizmom on zadobija mogu nost da se nadove e na izvorne koncepcije estetskog shvatanja kao oblika ivota. Model za to nalazi se u religioznom ivotu kao stvarala tvu. istinitost. budu i da 33 Baumgarten estetiku vidi kao u enje kako da se duh oplemeni pomo u lepoga. kao ivot u saznanju. Identifikovanje stvaranja i saznanja koje on vr i mogu e je samo na osnovu teolo ke pretpostavke o stvaranju. evidentnost. Saznanje i stvaranje su u bo anskom aktu stvaranja jedno.

*** Iz metafizi kog utemeljenja racionalisti ke estetike sledi dalje odre enje principa podra avanja. preobra ava tako u deo prakti ne filozofije. ako u racionalisti koj filozofiji Baumgartenovog vremena jo ne postoji bli e odre enje odnosa izme u estetske sposobnosti prosu ivanja i prakse a to ovom misliocu omogu uje razvijanje teorije o saznajnoj medijalnoj ulozi estetske predstave. a ne razgovetno saznanje. po mi ljenju Baumgartena. koji je stvorio bog. U tom slu aju ona ne proizvodi ulni privid ve metafizi ku osnovu istine pokazuje kao privid. ako je umetnost zbrkano. ume e istra ivanja. vodi tome da se zadatak estetike vidi u usagla avanju sveta umetnosti sa tim najboljim od svih mogu ih svetova a ne sa fakti kim. kod ilera se estetika. u umetnosti ne radi o . Tu usmerenost estetike prema praksi razvi e oslanjaju i se na Kanta tek iler. ona bi mogla jo uvek da va i kao pravo saznanje u slu aju da kroz lepotu savr enog sveta. Tako se. Lajbnicova tvrdnja da je postoje i svet kao bo ja tvorevina najbolji od svih mogu ih svetova. izdi e na nivo sveop te obrazovanog oveka pa ima razloga da se ka e kako je Baumgartenova Estetika zapravo logika.kao poznavanje sveta koje "esteti ara. ars inveniendi. ulima pristupa nim svetom. ranije shvatana kao teorija saznanja. odslikava prirodu. estetskog poznavaoca.

i .opisivanju sveta. stvaranju u aktu i kroz akt saznanja. kao sposobnost predstavljanja sveta. ve teolo kim. kao odre enja lepe stvari i to saznanje je strukturno nalik saznanju boga. ono prethodi i ono je naspram umetni ki lepog. Pomenuta koncepcija saznanja postavlja temelje odre enju genija. ve podra avanje jedne odre ene predstave prirode: predstave prirode kao savr enoga sveta. Obe vrste lepog se dovode u vezu ukoliko je priroda kao bo je delo nadre ena svim ljudskim proizvodima i ta teza ne po iva na filozofskim pretpostavkama o stvaranju. Nadovezivanje na takvo tuma enje sveta iz perspektive saznanja boga ima u vidu posebnost umetni kog saznanja sveta/prirode: re je o saznanju koje je nacrt sveta. Na temelju metafizi kog utvr ivanja estetike kao u enja o saznanju imamo dva odre enja estetike koja e uticati na dalji razvoj ove discipline: (1) svrha umetnosti le i u podra avanju prirode. prirodno lepo ima prvenstvo. ve o pojavljivanju prirode koje je identi no s bo ijim mi ljenjem sveta. pri emu bi to opisivanje bilo nalik opisu kakav sre emo u naukama. Ovo odgovara bo anskoj predstavi i postoji pre svih kona nih predstava kao beskrajna mogu nost. Podra avanje prirode nije stoga podra avanje prirode u njenom fakti kom 34 pojavljivanju. (2) saznanje koje se manifestuje u umetnosti koncipirano je analogno stvarala kom saznanju boga.

Kako te ve ta ki /umetni ki/ proizvedene stvari igraju podre enu ulogu. Takvu poziciju e udaljavaju i se od Kanta formulisati kasnije Hegel. Smenjivanje 35 estetike konstruisane kao na in saznanja.umetniku pripada sposobnost saznanja koja nije svakodnevna . Dokazuju i nemogu nost metafizi kog utemeljenja estetike. sve tri pomenute vrste proizvo enja uzor tra e u oblasti lepog koja se ravna prema prirodno lepom. estetikom koja se formira unutar teorije delovanja. po prvi put imamo kritiku teorije podra avanja i prvenstva prirodno lepoga kao i s tim povezane koncepcije umetni koga dela i genija. da je na samom po etku ve uo ena. *** Mora se jo jednom ista i. Brane i estetiku i njen predmet od mogu ih prigovora .on je genije. Kant razlikuje ru ni rad. Kant odre uje sud ukusa kao prosu ivanje prirodno lepoga a prosu ivanje umetni ki lepoga usmerava se na lepotu ve ta ki proizvedenih stvari. tapete) i umetnost. umetni ke/ve ta ke tvorevine ( tap za etnju. Kantovo odre enje umetnosti kao simbola obi ajnosti izlazi izvan analitike lepoga. neadekvatnost izraza estetika kao i sama injenica da ova disciplina od vremena svog nastanka ima sudbinu da neprestano mora da se dokazuje i opravdava.

kao umetnost. sredstva njegovog predstavljanja i prikladnost. to nije samo neposredno u ivanje. 1970. 36 "iza tog stava stoji zapadno mi ljenje nakon Grka to odgovara jednoj istini bi a koja se ve zbila" (Hajdeger. kako ovaj mislilac ka e. umetnost se pokazuje ne im od odlu uju eg zna aja. neprikladnost tih dvaju inilaca. odnosno. i to ne u cilju da bismo ponovo probudili umetnost. iako sada njost nije povoljna za umetnost. Hegel jasno isti e da.Hegel je na po etku svojih uvenih predavanja iz estetike koja je dr ao u Berlinu rekao: "Ono to umetni ka dela izazivaju u nama danas. pri injavala puno zadovoljenje. po to mi na em misaonom posmatranju podvrgavamo sadr inu umetni kog dela. jer u doba dominacije refleksije. a na ta ukazuje Martin Hajdeger u pogovoru svog spisa o izvoru umetni kog dela jer. Zbog toga nauka o umetnosti predstavlja u na e doba potrebu u ve oj meri nego u onim danima kad je umetnost za sebe. 487). iako umetnost u pogledu svoje najvi e namene jeste i ostaje ne to to pripada pro losti. ve u isto vreme i na e su enje. U ovom pozivu treba videti razlog za to krajnja odluka o Hegelovom negativnom stavu o umetnosti do danas nije doneta. 12-13). Umetnost nas poziva na misaono posmatranje. ve da bismo nau no uvideli ta umetnost jeste" (Hegel. . poziva na misaono posmatranje. u vreme kad vladaju misao i refleksija. 1972.

s druge strane. No.Umetnost je izgubila raniji zna aj. drugom prilikom ta je konkretno umetni ko delo. Put do prirodnog. ne mo e se olako pre i preko konstatacije da ve u samom pojmu estetike imamo ne to zastarelo. sve do na ih dana ostaje fundamentalni na in opho enja oveka sa svetom. Razlog pluralizmu esteti kih teorija Adorno vidi "s jedne strane. Dufrenne) estetika mo e razumeti kao teorijska refleksija o ljudskoj praksi. kako to prime uje savremeni francuski esteti ar Mikel Difren (M. kao neprestano vra anje neposredno. kona no. Teodor Adorno prime uje da se to ne odnosi samo na umetni ku praksu i na ravnodu nost prema esteti koj teoriji po to estetika sve vreme po iva na nesigurnim pretpostavkama budu i trajno raspeta izme u metafizi kih i empiristi kih zahteva.ulnom kontaktu sa stvarno u. u principijelnoj te ko i. jednom se od nje zahteva da obja njava ta je to umetnost. estetika kao nauka stoga ne mora biti ugro ena pored svih zamerki koje se mogu (opravdano i neopravdano) uputiti dana njoj umetni koj praksi. do onog izvornog vodi preko aisthesis. to je neosporno. no to jo ni ta ne kazuje o statusu estetike kao filozofske refleksije o umetnosti i. Sada se. ak nemogu nosti da se jednim sistemom filozofskih kategorija generalno . estetike kao filozofske discipline koja za svoj predmet istra ivanja uzima umetnost koja.

izvedenih sudova. ve inom iz konvencionalnih predstava. "samo bi estetika bila u stanju da prosu uje o tome da li i kako umetnost pre ivljava posle pada metafizike kojoj ona zahvaljuje svoje postojanje i sadr inu" (130). umetnost se ose a ugro enom od estetike. Predmet estetike Postoje razli ita shvatanja o tome ta bi bio predmet . a s druge strane. 2.obuhvati umetnost. bilo da polazi od pojmovnog. Njena sudbina je da mora uvek polaziti od same stvari umetnosti a u tome danas svoju istra iva ku ansu vidi fenomenolo ka estetika koja sve vreme istrajava na tematizovanju same stvari umetnosti. prebacuje joj se da koristi op te pojmove koji proma uju one momente to le e u osnovi moderne umetnosti. jer. nastoje i da pre ivi putem svoje smrti. bilo od bezpojmovnog iskustva.37 Slabljenju interesa za estetiku mo da je uzrok i sam njen predmet: umetnost pribe i te sve vi e tra i u svojoj negaciji. U tome treba videti razlog to je filozofska estetika zapala u fatalnu alternativu izme u glupe i trivijalne op tosti i proizvoljnih. zato se estetici prebacuje da uvek tapka za umetno u. u tradicionalnoj zavisnosti esteti kih iskaza od spoznajnoteorijskih pozicija koje su njihova pretpostavka" (Adorno. kako to opet prime uje Adorno. 119). Nevolja estetike mogla bi da bude i to to ona vi e ne uspeva da se konstitui e. S druge strane. 1990.

a to zna i izvesna koli ina organizovanog znanja o umetni kim delima ove ili one oblasti ili. neku sliku kao dragocenu ili bezvrednu. opet. ili. kad svako prema svom sopstvenom ukusu mo e kvalifikovati na primer. izvedenih iz odre enih pretpostavki pogleda na svet. to je (b) nauka filozofskog tipa. koje svakome dozvoljava da arbitrarno deli presude o lepom. ru nom. Ako takva ube enja o karakteru estetike preovla uju u datoj sredini ili irem dru tvenom sloju.. onda. Za druge. u skladu sa formiranim ili nepouzdanim trenutnim ukusima" (Moravski. 15-16). to zna i zbir naj irih uop tavanja o prirodi umetnosti i lepog. estetskoj vrednosti itd. Doga a se da se pod njom 38 podrazumeva (c) svako nesistematizovano i neorganizovano znanje o ovim ili onim umetni kim delima. kad neku odre enu filozofiju estetske . isti e ovaj autor na istom mestu. me utim. nije udno. koja nemaju. 1974. to estetiku smatraju sumnjivom naukom. Po e li se od toga da ona nije neka posebna nauka.estetike i ta bi ona zapravo trebalo da bude. na osnovu kojeg se vr i vrednovanje. li eno me utim pretenzija da bude op te priznato kao ta no. nau nih osnova. iz njih nekoliko. poljski esteti ar Stefan Moravski u knjizi Predmet i metoda estetike pi e kako bi u tom slu aju estetika za jedne bila (a) nauka takve vrste kakvom obi no smatramo umetni ku kritiku. ili postaju pomodna u izvesnom istorijskom periodu. u najboljem slu aju. jer.

i to je jo mnogo gore. Zadatak filozofske estetike je u tome da 39 razume umetnost kao elemenat ljudske kulture i da eksplicira tu razumljivost tako to e nastojati da je utemelji. i na osnovu nekoliko pro itanih tekstova sumnjivog kvaliteta (jer i u takvom slu aju izbor je apsolutno nepouzdan) usu uju se da govore. tada nam ne preostaje ni ta drugo no odbaciti izu avanje estetskih problema (16). ili kad se cela stvar svodi na umetni ku kritiku koja je zaista manifestacija jednog subjektivnog stava koji sugeri e da je x bolje od y .vrednosti ovaj ili onaj mudrac name e drugima. da razlikuje umetnost i neumetnost. re je u najve em broju slu ajeva o onima koji estetiku nisu ozbiljno izu avali. Zadatak filozofske estetike nije u tome da potvr uje egzistentnost umetnosti. da pi u o estetici. koji ne znaju njenu istoriju i ne poznaju nijedno od velikih dela istorije filozofije pa tako i estetike. jer sadr i ba takvu viziju sveta. ponaj e e dolaze iz njenog nerazumevanja i nepoznavanja osnovnih problema kojima se estetika zapravo bavi. Pored svih razlika koje se javljaju unutar . injenica je da i danas nailazimo na odbojne stavove spram estetike ak i kod onih koji pretenduju da se njom ozbiljno bave. da razlikuje znalce umetnosti od banauza i isti e prave spram pogre nih sudova. da daje recepte za stvaranje umetni kih dela. uzroci mogu biti razni.

U tome treba videti razlog tome to upravo filozofija postavlja pitanje ta jedan lepi predmet. kao ljudsku tvorevinu. ona ne posmatra umetnost kao prostu injenicu. kao oblasti unutar koje se sre u posebne tvorevine (Seiende) koje se razlikuju od svakodnevnih stvari. klju za pristup . Budu i da filozofija nije injeni na nauka. jer polazi se od shvatanja da umetnost.Odre ivanje predmetne oblasti umetnosti. Na osnovu svega izlo enog i polaze i od niza posebnih istra ivanja umetni kog fenomena zadaci jedne filozofske estetike mogli bi biti slede i: .filozofske estetike op ta je saglasnost u tome da je neophodno da se fenomen umetnosti razume pomo u adekvatnih kategorija i pojmova i tako u ini pristupa nim. u tome se ogleda njen specifi ni zadatak. mo e se razumeti ak i ako sam fenomen stvaranja ostaje do kraja nedoku iv. kako umetnost poznaje svet kao svet kulture. Umetnost je unutarsvetska i njenu osobitost i povezanost s drugim predmetima unutar sveta filozofska estetika tek treba da objasni. ali. tj. ve nastoji da istra i posebnost ovog faktuma. kao i svaki drugi fenomen u svetu. filozofska estetika ima za zadatak da odredi smisao nastajanja takvih objekata koje nazivamo umetni kim. kao fakat me u drugim faktima. tj. umetni ko delo (razli ito od objekata prirode i upotrebnih stvari) ozna ava i ta ga razlikuje od drugih ulnih stvari.

o biti i na inu bivstvovanja umetni kih predmeta. Ontologija umetnosti je bitni deo filozofske estetike i nastoji da odgovori na pitanje kako se mogu razumeti umetni ka dela i i ta treba da va i kao umetni ko delo. preko Aristotelovog odre enja umetnosti kao rezultata i podstreka "lepog delovanja" pa do modernih pozicija analiti ke estetike. . pri emu se te i razumevanju pitanja o bivstvovanju. odre ena merila ili modeli (kakvima je u doba klasicizma bila gr ka lepota) i u odnosu na koje se potom procenjuju sva umetni ka dela.Filozofska estetika nastoji da razvije pristupe kojima bi se fenomen umetnosti mogao doku iti kako kroz pojmovnu analizu objekta tako i kroz pojmovnu analizu njegovog proizvo enja. i time se bavi ontologija umetnosti. Radi se o kriterijumu razlikovanja umetni kih dela kao ulnih stvari. . s druge strane. 40 Treba imati u vidu da se u svim verzijama filozofske estetike po inje s Platonovim odre enjem umetnosti kao o lepoj "stvari" koja je suprotstavljena oblasti ideja. od drugih predmeta. odnosno. Ali. Kako su oba pristupa u tradicionalnoj estetici bili alternativni za izgradju jedne ontologije umetnosti. ona daje bivstvena odre enja umetnosti i ome uje predmetnu oblast estetike.toj oblasti le i u pitanju o bivstvovanju tih posebnih tvorevina. bit umetnosti se mo e odrediti i tako to bi se istakli "objektivni" kriterijumi procenjivanja umetni koga dela.

.mo e se po i od nastajanja dela i kao kriterijum umetnosti ista i njegova funkcija u ljudskome ivotu. u kulturi. tako to bi nekim svojim "savetima" usmeravala su enje o umetnosti.Nadalje.Kao jedan od svojih osnovnih zadataka filozofska estetika vidi u razvijanju kritike (kako svakodnevnog tako i nau nog) govora o umetnost. Isto tako. posebnost biti takvih objekata (bivstvuju ih). da poput . ono se mo e pokazati i kao proizvod ljudskih ruku i tad je dokument o njegovom opho enju sa stvarima. tj. posledica njegovog odno enja spram sveta. pri emu zadatak estetike nije odeljivanje umetnosti od ne-umetnosti ve u tome da se da 41 ta razlika razume. me utim. ali i iz sfere umetnosti u neke njoj strane oblasti. . zadatak filozofske estetike je u razvijanju i stvaranju kategorija i temeljnih pojmova kojima se opisuje specifi na oblast estetskih objekata i ako je to mogu e. Umetni ko delo se u ovom drugom slu aju vidi kao proizvod bo je delatnosti a ovek je samo posrednik. Pre bi se moglo re i da estetika uvek ostaje jedan korak iza umetnosti i njenih faktografskih opisivanja. da se neprestano misli ta granica koju predmeti prelaze kre u i se iz oblasti upotrebnih predmeta u oblast umetni kih dela. kriti ari ili interpretatori umetnosti. filozofska estetika ne te i ni tome da odredi mogu nosti teorijskog pristupa kojim se koriste istori ari. izvr ilac bo je namere).

bez namere da njoj bude neki nekrolog ve da razume na in na koji umetni ko delo kao delo uspostavlja identitet sa samim sobom. 1979. uvek je unapred ozna ena onim to je ona jednom bila. esto e se pokazati da je to ogledalo u manjoj ili ve oj meri zavisno od filozofske estetike. otvorena prema onom to e postati i to. Filozofska estetika pita: ta nama zna i umetnost u na oj istorijskoj kulturi. ali se legitimira onim to je postala. nikako ne ostaje ograni ena na teorijska pitanja to ih postavlja sama filozofija. U vezi s teorijom umetnosti i naukom o umetnosti (posebno u istoriji umetnosti). jer "definicija onog ta umetnost jeste. me utim. koja je njena relevantnost za svakodnevni ivot. 28). ne e postati" (Adorno. te bi principijelni odnos izme u filozofske estetike i umetni ke kritike karakterisalo to da filozofska estetika niti uti e na stvari umetnosti niti na teoriju umetnosti.Minervine sove svoj let zapo inje u predve erje jedne umetni ke prakse. mo da. Filozofska estetika daje op te osnove umetni koj kritici i ako se umetnosti posmatraju u ogledalu njihovog zna enja. Estetika tako misli samu stvar umetnosti. 42 filozofskoj estetici se esto name e zadatak da bude nau na . ali i injenica da filozofija nema direktni uticaj na formiranje tehni kog samorazumevanja umetnosti. estetika kao filozofska disciplina. imaju i umetnost za svoj predmet.

druga esteti ka merila filozofska estetika ne mo e da formuli e a priori i da ih defini e pre svakoga iskustva. tj. kao znak odre ene refleksije. na neka tuma enja koja bi za sve mogla biti relevantna i zato filozofija umetnosti mo e i mora da istra i takve opcije. tada se od filozofije umetnosti esto o ekuje da donese odluku o tome da li je neki predmet umetni ko delo ili ne. Umetnosti mogu ukazivati na put orijentacije. ona mo e da umetni ka dela vidi kao ulne predmete koji imaju odre eni smisao. mo e da tematizuje njihova temeljna svojstva tamo gde ona nisu jasno nazna ena ili gde se nedovoljno jasno pojavljuju. istina. me utim. Ona mo e samo da istra i predlo ene esteti ke kriterijume imaju i u vidu njihove pretpostavke. i tu treba re i da zadatak filozofske estetike nije u tome da gradi nau nu teoriju koja bi omogu avala samorazumevanje umetniku. u samorazumevanju umetnosti. ona. zadatak filozofske estetike nije da istra i sadr aje takvih orijentacija ili da opisuje na in . Filozofska estetika mo e samo razviti jedno op te odre enje o tome ta je umetni ko delo u odnosu na druge predmete. istra uje osnove predlo enih pojmova i pita o njihovim nau nim oblicima nastoje i istovremeno da da bitne karakteristike umetnosti. kao odre eno tuma enje sveta.teorija. ve da pre svega razvija principijelno odre enje umetnosti. Jedna dalja oblast zadataka za filozofsku estetiku otvara se u samotuma enju.

u tematizovanju ove samorazumljivosti od strane umetnika).njihovog obrazovanja ve da osvetli poseban ugao sveta iz kojeg orijentacije delovanja proisti u. ve je vidi kao momenat kulture i polazi od njene uloge koju umetnost ima u svetu koji je oblikovao ovek. Imaju i u vidu svo mno tvo oblika u kojima se pojavljuje . i. u samorazumevanju umetnosti (tj. Filozofska estetika ne utvr uje apriorno mogu e umetni ke opcije (mogu primer takvog na ina odno enja nalazimo u socrealizmu gde je dru tveno relevantna istina utvr ena u filozofiji dijalekti kog materijalizma. Filozofija nema za cilj da izgradi sistem znanja o umetnosti iji su sadr aj i forma unapred odre eni. Imanentna pretpostavka nau nog. istorijskog i tehni kog bavljenja umetno u mora se sresti sa na inima eksplikacije tuma enja biti umetnosti koje sre emo u filozofskoj estetici. 43 Uop teno gledano pred filozofskom estetikom su pitanja: ta je umetnost? ta je umetni ko delo? Kakav zna aj "za nas" ima umetnost? Kakav zna aj ona ima za ljudsku kulturu uop te? Filozofska estetika ne posmatra umetnosti izolovano od uslova njenog nastanka i njenog delovanja. implicitno deluje takva pretpostavka. Utemeljenje kulturne funkcije umetnosti nije mogu e ni u teoriji umetnosti ni u istoriji umetnosti i to stoga to obe pretpostavljaju odre enu sliku istorijsko kulturnih funkcija umetnosti.

da je velika muzika .bila mogu a samo u jednom odre enom razdoblju ove anstva" (Adorno. pa mo da i o estetici kao o ne em pre ivelom. Kad ka emo da je danas govor o umetnosti. delimi no i stvar mode. o krizi odnosa dela i njegovog tuma enja iji je estetika najvi i izraz.umetnost. kona no. imaju i svoj sadr aj u svojoj vlastitoj prolaznosti.kao ne to kasno . Zadatak filozofske estetike je da ovu tezu dovede do razumljivosti. prema umetni kim delima koja su egzistentno prisutna u njoj. tek jedna 44 manifestacija prirode u samo jednom trenutku njenog razvoja. mo emo je razumeti kao specifi ni oblik manifestovanja ljudskoga sveta. to e re i da umetnost nije neki temeljni fenomen ljudskog opstanka ve pojava koja . naime. a da to pritom nije nema puka apstraktna mogu nost. pa bi za svu umetnost moglo va iti ono to je Adorno pisao u svojim analizama nove muzike. govoriti pritom o krizi estetike zna i istovremeno govoriti i o krizi njenog predmeta. o krizi umetnosti i njenih dela. ** Bavljenje estetikom zna i istovremeno i zauzimanje odre enog stava prema stvarnosti. da je. o krizi stvarnosti koja se reflektuje kao kriza estetike. 1979. da utemelji sva znanja i shvatanja o umetnosti i da stvori programe za istra ivanje svih oblasti umetnosti. 29). jer bi se moglo tvrditi kako je umetnost. "zamislivo.

.. o "estetikama" pojedinih umetnosti.karakteri e tek jedan period njegove istorije. 1976. Mora se jo jednom ista i da estetika ne priprema nastajanje dela.govori se o estetici filma. savremeni esteti ar Danilo Pejovi izdvaja niz nesporazuma koji prate odnos estetike i umetnosti: (a) odr ava se pogre no mi ljenje da je umetnost "slobodna delatnost" a esteti ar arbitar po pitanju umetnosti te se estetika javlja kao normativna disciplina koja sama nezavisno od dela odre uje da li je neko delo umetni ko ili ne. o industrijskoj estetici. Isti u i kako raspravljanje o prikladnosti estetike u na e vreme mora prerasti u razgovor o mogu nosti umetnosti u doba tehnike. treba re i. pa se ne to zavr eno dodaje kao atribut ne em beskona nom. nadalje. i tako dolazimo u situaciju da esto vi e govorimo o samoj estetici nego o umetnosti. estetici pozori ta. Mo da i umetnost i estetika imaju pred sobom nedoma ivu budu nost. ve da uvek za korak. a imaju i u vidu (pored teorijskih argumenata) i injenicu da se ra a itav niz takozvanih genitivnih estetika . dva ostaje iza .da je preuranjeno o tako ne em donositi kona ni sud. 222-3). pa bi shodno tome umetnici pri stvaranju morali da polaze od odre enih filozofskih pretpostavki (Pejovi . (b) estetika se progla ava za skup recepata za stvaranje umetni kih dela. uprkos svim pomodnim govorima o umetnosti i estetici..

ve intelektualna intuicija koja joj omogu uje da neposredno spoznaje apsolutno. Estetika predstavlja ne to samo za onog ko ima filozofski stav" (Hartman. ve jedino i isklju ivo za mislioca kome delanje i dr anje one dvojice predstavlja zagonetku. na po etku svoje Estetike Nikolaj 45 Hartman (N. 1882-1950) ka e da se "estetika ne pi e ni za tvorca ni za posmatra a lepog. odnosno. Uostalom.a) dovode i u vezu estetiku i filozofiju umetnosti moramo biti svesni toga da ova dva fenomena nisu u istoj ravni: estetika je gnoseolo ka a filozofija umetnosti ontolo ka disciplina. Umetnost jeste oblik saznanja... ali njen organon nisu pojmovi. To zna i da svaka estetika polazi od ve ostvarenih dela ije joj postojanje omogu uju formulisanje principa i teorijske oslonce u njenom promi ljanju umetni kog fenomena.b) filozofija umetnosti polazi od toga da je istina dostupna samo filozofiji. 1968. (c. dovoljno je prisetiti se da je jo i za Kanta. ali ima slu ajeva kad ontologija biva istovremeno i gnoseologija tada metafizika umetnosti postaje estetika. (c. poznato je. a nakon Baumgartena. estetike i metafizike umetnosti. . Estetika nije svaka filozofija umetnosti (estetika je. novovekovna tvorevina). Naredna zabluda bila bi u (c) nekriti nom izjedna avanju estetike i filozofije umetnosti. 5). estetika samo teorija apriornih oblika opa anja. Tako e.ostvarene umetnosti. Hartmann.

odnos oveka prema celini kosmosa.Filozofija umetnosti ima jedan svoj izvor u Platonovom u enju o jedinstvu dobra i lepog. filozofija umetnosti. S druge strane. pa tada estetika nastoji da umetnost podvede pod nauku. umetnost se mo e odrediti kao ne to apsolutno. ima izvor i u Aristotelovom mi ljenju gde nalazimo jednu teoriju 46 umetni ke proizvodnje. proizvo enje ne onoga to je ve proizvedeno nego proizvo enje samoga proizvo enja (Pejovi . ovo Pejovi tuma i tako to e re i da je umetnost odnos oveka prema svetu kao svetu. 1976. sadr ana je misao o osudi umetnosti jer ova nikad ne mo e ideju lepote dosti i u njenoj uzvi enosti a za Platona lepo nije umetni ki lepo ve ideja koju svaki umetnik podra ava podra avanjem njenih odraza predmeta realnog sveta. 222-229). Ako je istina umetnosti u tome to ona u sebi samoj nosi ne to to nadilazi samu umetnost. Kandinsky. Platonova metafizika lepote i Aristotelova teorija umetni ke proizvodnje sastaju se u Hegelovoj filozofiji gde se umetnost shvata kao ideja u ulnom liku. u u enju ovog velikog anti kog mislioca kome se i danas neprestano vra amo. Ruski slikar Vasilij Kandinski (V. to zna i da je istina . kako to prime uje Pejovi . pri emu je umetni ko oblikovanje (poiesis) jedno osobito proizvo enje. 1866-1944) video je u umetnosit izraz kosmi kog odnosa.

47 Filozofska estetika dopunjuje ostale filozofske discipline i istovremeno dobija od njih konkretne podsticaje.umetnosti u onom to ona sama nije. Ovo poslednje je jasno ako imamo u vidu da u tuma enju na ina postojanja i strukture umetni kih dela estetika mora tra iti pomo od drugih filozofskih disciplina kao to su ontologija ili gnoseologija. pru anje uvida u osnovne ivotne uslove kao i pru anje uvida u veze izme u izvesnih do ivljaja predmeta i njihovih vrednosti. zato umetni ka dela nisu samo izraz svoje epohe niti se obra aju samo svojim savremenicima nego vremenu kao vremenu (Pejovi . Zadatak tako shva ene estetike kao filozofije umetnosti jeste obja njavanje osnovnih pojmova. 1976. tj. takvih koje otkrivaju isto uvek u novom obliku i s punim pravom mo e re i da istra ivanje odnosa estetike i umetnosti pru a odlu uju e oslonce za razumevanje kako njihove prirode. 233). pa umetnost nadilazi vreme kao vreme i svet kao svet. Ako se slo imo s tim umetnost nije samo izraz svoga vremena. ** Ono to prevashodno odre uje filozofsku estetiku jeste samonegacija posmatra a. nego odre enih situacija ljudskog opstanka u svetu. njegova skoncentrisanost koja nema za predmet pojedino delo ve umetni ko delo kao delo. ili bitnih situacija. tako i strukture ljudskoga opstanka. To to je estetika filozofska disciplina ne .

Filozofska estetika mo e empirijskim istra i-vanjima dati okvir istra ivanja. Nalaze i se u blizini bivstvovanja filozofija i umetnost nastoje da bitstvo predmeta koji misle i ose aju slede na tragu svog celokupnog iskustva. *** Filozofija i umetnost imaju dugu pro lost i jednako dugu istoriju tokom koje su se as osporavale as podr avale. razjasniti temeljne pojmove i osnovne principe ali njen prvenstveni zadatak je da empirijskim istra ivanjima obja njava ono to se u njima implicitno podrazumeva i to se nekriti ki prihvata. i jedni i drugi pretendovali su na to da kazuju bivstvovanje. Na av i se na strani filozofa Platon je dalekose no uticao kako na genezu argumentovanja u sporu tako i na odre enje prirode ova dva fenomena na mestima gde se oni ukr taju. Ponekad se inilo da one dolaze iz istog izvora. ti susreti ostavili su traga i na jednoj i na drugoj. njihova . odnosno.zna i da ona treba da odbaci sva empirijska istra ivanja ve da treba odlu no da se bori protiv tendencije da se filozofska estetika zameni empirijskom estetikom. istinu o bivstvovanju. Ve Platon u svom poznatom dijalogu Dr ava kazuje kako me u filozofima i pesnicima postoji neka stara kavga. ponekad da su to me usubno najdalji svetovi ije se teme i objekti ne mogu nijednoga asa dota i.

moramo u pomo prizvati slike umetnosti.istra ivanja se u najve oj meri iscrpljuju pitanjem o mo i i mogu nosti stvaranja i ova tema prisutna je od vremena Aristotela pa do na ih dana. tako i sva tuma enja to ih svojim prisustvom ove neprestano izazivaju. Ako je refleksija. Na me i filozofije i umetnosti naj e e misli se slikama a slika se nedore enim mislima. ive i u vremenu kad se ini da je sve u umetnosti ve "oprobano" i da nema ni eg to bi moglo da uka e na neka nova re enja ili da otvori dosad samo slu ene horizonte. a kad nam zaka u pojmovi filozofije. U asu kad postoje poku aji osporavaja kako rezultata filozofije tako i opstajanja umetni kih dela koja dovodi u problemati nu situaciju njima imanentna potreba za autonomijom. postavljanje pitanja njihovog smisla mo e se odgoditi ali ne i trajno zanemariti. moramo biti spremni da na izazov koji dolazi iz umetnosti odgovorimo uz pomo filozofije. trajna je zagonetka prelaz iz sveta stvari u svet umetni kih dela. ovo je istovremeno i delo i umetni ko delo. nagove taji umetnosti isto su to i tragovi koje za sobom ostavlja tamo-amo tumaraju a misao. ose amo da dela to nas sa svih strana doti u u velikoj meri kriju neku tajnovitu sposobnost da se prevazi e kako vreme u kojem su nastala. Ne mo e se zaobi i problem to 48 ga pred nas postavlja egzistentnost umetni kog dela. to kre e se na prirodnom tlu kojeg smo svesni u .

druga stvarnost se tu javlja kao polje objekata ija je egzistentna nezavisnost suprotstavljena egzistenciji unutarsvetskih stvari. izvornog kretanja bivstvovanja koje se mo e misliti samo kao igra. ve prevashodno rezultat stvarala kog. To tlo jeste ni ta ali ne neko "prazno" ni ta. 49 njegovom otkrivanju posve uju se umetnici ija dela svedo e o naporu da se dohvati su tastvo nedohvatljivog. filozofija pita za poreklo umetni kog dela iz ne eg to ovo pre sebe nije. ne propituju i prirodu stvari ve nastoje i da ovu zahvati u asu promene. a umetnost razlog svake filozofije koja pita za osnov iz kojeg izrasta metafizika. i. ako je ta an Kantov uvid o harmoni noj igri uobrazilje i razuma kao dveju saznajnih sposobnosti su enja koja proizvodi oset (a ovaj se javlja kao mogu e i op te zajedni ko tlo). onda nam filozofija ostaje bitni oslonac u tuma enjima umetnosti kao najvi eg oblika igre. XVI/7) koja otvara najvi e probleme konstitucije nau ne stvarnosti. s punim pravom mo e se govoriti o preplitanju filozofije i umetnosti . samo jedna fenomenolo ka igra (Hua. Tamo gde se pita za razlog utemeljuju eg ni ta deluju i nastupa umetnost i delom oblikuje prirodu nastajanja kao specifi nu razliku nestvorenih i stvorenih stvari. Tematizuju i odnos dela i drugog filozofija misli ono to umetnost neprestano ini.transcendentalnom stavu. u skoku u ono drugo. u igraju oj biti bivstvovanja krije se svet.

Ontologija je kao i estetika novovekovna filozofijska disciplina. pre n. a upu ivanje ovih mislilaca na razli itost na ina postojanja i mnogozna nost pojma bivstvovanja to iz toga sledi determinisa e u moderno doba sva ontolo ka istra ivanja. drugi (b) kao teoriju o estetskoj vrednosti.na tlu koje prozra uje ontologija. U promi ljanju moderne umetnosti prisutna su pozivanja kako na Baumgartena. posebno ona u oblasti umetnosti. raznovrsnost pristupa delu. Umetnost se pokazuje kao 50 tlo na kojem se prepli u ontolo ka i gnoseolo ka istra ivanja. tre i estetiku tuma e kao (c) filozofiju umetnosti. zapa ena u razli itim tuma enjima pojmova kao to su mimesis i poiesis nazna ava ve kod Platona i Aristotela (Aristotel. 384-322. Ovde treba imati u vidu i razlog mnogim nesporazumima koje donosi estetika a koje sre emo u me usobno esto suprotstavljenim tradicijama na kojima po ivaju esteti ka istra ivanja tokom ovog stole a. 1880-1937). mesto na kome se analizom estetskog iskustva iznova otkrivaju problem umetni kog stvarala tva i problem egzistentnosti umetni kog dela kao centralni . to je razlog to neki estetiku vide kao (a) teoriju lepog. problemi kojima se bave i jedna i druga prisutni su ve i u filozofiji anti kog doba. e) sve probleme koje e kasnije estetika uzeti za svoj predmet. tako i na Hegela i Morica Gajgera (M. Geiger.

na e pitanje bi moglo da glasi: kako se to delo. tu se radi o pitanju koje pita za tlo iz kojeg izrastaju i stvari i pitanja o njima. Ontolo ko pitanje ne mo e biti izbegnuto: njegovim postavljanjem pita se za smisao postojanja. Nakon svih teorija o kraju umetnosti i besmislu umetni ke prakse. ne zna se uvek da li ona tom mre om gospodari ili je u mre u uhva ena. Igrati samo na kartu postmoderne zna ilo bi opet da se igra samo na jednu kartu i to bi bila metodolo ka izdaja te iste postmoderne koja po iva na pluralizmu odgovora i postupaka. u mre i stvari i pitanja kre e se umetnost. javljaju se filozofija i umetnost tamo gde bismo ih najmanje o ekivali: u osnovi sveta ivota doku enog propitivanjem osnovnog kosmoontolo kog stava to se manifestuje u igri kosmi kih . ako umetni ka praksa mora uvek da ima neko konkretno delo za svoj rezultat. razlikuje od drugih upotrebnih stvari? Pitanje spada u red onih koja ve samim svojim postojanjem otvara moderna umetnost. Upravo stoga.problemi vremena koje je dovelo u pitanje i pojam umetnosti i umetni ku praksu. nakon poku aja da se sagleda kraj estetike i proma enost svake teorije umetnosti. za smisao pitanja i smisao smisla. destrukcija ontolo kog pitanja kakvu nude neka nastojanja ozna ena kao "postmoderna" nije ni ta drugo do samo jedan od nagla enih problema unutar strategija moderne.

navika je ve da se ta metoda odre uje kao fenomenolo ka jer se ova i dalje ini najprimerenijom kada je re o izlaganjima ove vrste. Kru ni tok vremena ni u jednom asu ne raskriva sve oblike bivstvovanja i zato mnogo je prisutnog a nedovoljno vidljivog tamo gde su umetni ka dela istovremeno i znaci i govor. Tako. Nose i u sebi i pojavnost i ono to se pojavljuju i ne pojavljuje. Na po etku smo jednog novog vi enja umetnosti i jedne nove umetnosti razli ite od svega to nam je sa uvalo iskustvo. To dola enje iz budu nosti delom se ve dogodilo ali se u ranijim delima nedovoljno nazire jer se klju evi prepoznavanja ne nalaze ni u pro losti ni u sada njosti. Ono to se 51 danas u umetnosti de ava mo da je manje umetnost a mnogo vi e materijal za dela koja e tek do i. pre svakog govora o umetnosti mora se makar u obrisima posedovati svest o metodi kojom se dospeva u delo. Tlo tog privida jeste izvor transcendentalnog privida u kojem se od . Ovde se umetni kim delima pristupa tako to se ona sagledaju iz njih samih a da se pritom nema neka prethodna ideja dela.mo i. umetnost biva prisutna tamo gde se o njoj eksplicitno vi e ne govori a nema je tamo gde se obi nom pogledu jo uvek ini najprisutnijom. umetni ka dela se pokazuju kao fenomeni u pravom smislu te re i. To pojavno pokazuje se ponaj e e kao osobit privid bivstvovanja po sebi samoga sveta.

Umetnost . ho e da dospe do biti stvari. umetnost. nastoji odrediti umetnost. i to razvijanjem njenih adekvatnih pojmova a s namerom da se poka e kako je ona bitan momenat ljudske kulture. uvek osloba aju a i razre uju a. da opeva ono najumetni kije same umetnosti. obi no se pozivamo na na ose aj ili o umetnosti govorimo kao o nekoj nesvrhovitoj igri. Umetnost se ogra uje od oblasti pojmovnog mi ljenja 52 i ini se da ona tad nije predmet filozofije te da je nemogu e zasnivanje nekakve filozofske estetike budu i da ona i nema neki svoj pravi predmet. To. takav pojam je tada te ko kritikovati a te ko ga je i terminolo ki precizno odeliti od ostalih pojava ljudske kulture. * U na im svakodnevnim razgovorima o umetnosti odoma ilo se uverenje da umetnost nema ni eg zajedni kog sa razumom i umom. ose amo da umetnost ne pripada ni oblasti na eg svakodnevnog delanja. Istovremeno. razume se. dovodi filozofiju u te ko u jer ne mo e odmah da umetnost poka e kao prirodni predmet svoga istra ivanja. Istovremeno.po etka nalazi zarobljen ljudski um. da se od samih po etaka filozofije. no. Nastoje i da istra i fenomen umetnosti filozofska estetika nema za zadatak da govori samo o umetnosti ve da o njoj da jedno sveobuhvatno odre enje. znamo. Na tom putu ona se mora sresti sa filozofijom. Kad govorimo o umetnosti. sa one strane privida.

igra ka. poieti ka dimenzija. Ova dvostruka neodre enost vodi te ko ama pri poku aju filozofskog definisanja mesta umetnosti u sklopu celine ljudskih delatnosti: s jedne strane uo avamo njen ulni i opa ajni karakter. ona ne pripada ni oblasti ljudskog delovanja da bi se mogla odrediti kao oblik ljudske 53 delatnosti i da bi se bez ostatka mogla analizirati njena prakti na. Usled ulnog karaktera umetnosti i njenog pripadanja sferi opa anja i oseta. sve do vremena novovekovne racionalisti ke filozofije nije do lo do formiranja estetike kao filozofske discipline. s druge strane. ulna forma saznanja sveta. naime. istovremeno. a s druge njenu nesvrhovitost. to bi omogu ilo njeno utemeljenje u jednoj prakti noj filozofiji. ona ne pripada ni samo oblasti ljudskoga delovanja. Umetnost ne pripada oblasti ljudskog saznanja i ne mo e se definisati samo kao neka posebna. Analogno te ko i da se odredi mesto i smisao umetnosti. ve . .ne pripada samo oblasti saznanja. unutar filozofske estetike postoje dve me usobno suprotstavljene koncepcije umetnosti i mo e se re i dve paradigme njenog filozofskog obra ivanja. istovremeno. zbog njene nesvrhovitosti stalno su se dovodili u pitanje njena relevantnost za delanje i njen kulturni zna aj. a to bi opravdavalo njeno utemeljenje u jednoj teoriji saznanja ili u jednoj metafizici saznanja.

Tako. Filozofsko odre enje umetnosti je mogu e samo u slu aju da se ima u vidu kulturni zna aj umetnosti u ranijem ali i sada njem vremenu. prirodno ili umetni ki lepo). ili. lepi privid. Obe paradigme estetike sre u se u zahtevu da . nasuprot tome. govori se o tome da bi. Postoje tendencije da se pre e preko ovog problema kao neva nog. umetnost morala dati bitna odre enja za sve dalje esteti ke pojmove (kao to su ideal. ali. delo. umetnost bi imala prakti ni zadatak da humanizuje istorijski svet. mora se odmah re i da uvo enje u temeljne probleme estetike podrazumeva veliki broj refleksija o umetnosti kakvih se nakupilo tokom istorije filozofije. a da se konsekvence ovog protivre ja u kome se ona nalazi ne izvode do kraja. Filozofsko odre enje umetnosti podrazumeva uvid u kontroverzu o umetnosti koja je ve du e vreme dominantna. genije. postoje i tendencije da se istakne sukob onih koji se zala u za autonomiju umetnosti i onih koji brane njenu kulturnu funkciju. Isticanje autonomnosti onemogu uje umetnosti da ima istorijsko-kulturnu funkciju. usled svoje autonomnosti. s jedne strane. iz odre enja istorijske funkcije umetnosti kao "dela" preti velika opasnost da se umetnost degradira na ideologiju. da se stope razli ite pozicije. ali. usled autonomije oveka i njegove mo i da se slobodno obrazuje i moralno deluje.Me utim.

zavisi i odgovor na pitanje o "ontolo kom statusu" umetni kog dela. Na taj na in mogu e je razumeti istorijsku poziciju estetike prosvetiteljstva. pojam genija i ideala kao i autonomije umetnosti. Delovanje sadr ajno utvr enih esteti kih pojmova i istovremeno s tim i esteti kih paradigmi koje postoje u . Da bi se pri lo problemu umetnosti potrebno je s jedne strane istra iti te osnovne pojmove kao to su princip odra avanja i njegovo implicitno odre enje lepote. Pritom. dobija i jedan poseban i druga iji istorijski smisao pre svega po tome to se 54 druga ije odnosi prema stvarnosti i to ovu druga ije tuma i. Umetnost. to istovremeno zna i da je na osnovu uvida u sve to mogu e izgraditi jednu filozofiju umetnosti. sistematsku estetiku nema kog idealizma kao i esteti ke stavove u marksizmu. ili kao lepog privida. treba ista i da zna aj ovih pojmova jeste razumljiv u kontekstu tuma enja umetnosti kao ulno-opa ljive istine. Kantovu kritiku mo i prosu ivanja. isto tako kao i odre enje njenog istorijskog zna aja.umetnost bude na in isku avanja istine. ili o biti umetnosti. odnosno njene istorijske funkcije. neomarksizmu ili analiti koj estetici. usled razli itih pristupa i poku aja da se ona razume. Od metodske odluke kakva e se doneti. i obe na prvi pogled jednako razvijaju svoje temeljne pojmove.

isto tako. Sve ovo opravdava stalnu potrebu za istra ivanjem odnosa umetnosti i filozofije. kao i da kritikuje i/ili osmisli nau ni i svakodnevni govor o umetnosti. Odnos njih dveju razli ito je bio tuma en: za Hegela umetnost je bila ni a od filozofije za elinga be e obrnuto. Pri svim kritikama pojmovnog ustrojstva fenomena umetnosti po-kazuje se nu nost kori enja filozofijskih pomo nih sredstava. filozofska estetika ima za zadatak da tematizuje pretpostavke umetni ke kritike. To je i osnovni razlog to se umetnost u 55 poslednje vreme istra uje na dvostruki na ina a s obzirom na dve ranije pomenute paradigme: s jedne strane. a s druge strane kao na in integrisanja umetni kog dela u oblast delovanja. kao i razli itih teorija umetnosti. Pored uvida u umetni ke teorije. umetnost se odre uje kao na in saznanja.kritici umetnosti. . kao i u umetni ku praksu. neophodno je imati uvid i u ono to su sami umetnici rekli o svojoj umetnosti kao i u neke predrefleksivne pozajmice sa kojima se sre e filozofska estetika. Ako se imaju u vidu odre enja umetnosti koja sre emo tokom istorije filozofije. teorije umetnosti i istorije umetnosti. u svakom slu aju. nailazimo na principijelno razli ite stavove o tome kako je mogu e na filozofijski na in obraditi umetnost. a umetnost ho e daleko vi e: da rezultat svog iskustva i poka e. obe pretenduju na to da ne to osobito i odlu uju e ka u o svetu. mogu e je analizirati samo ako se kriti ki odnosimo prema zna enju i primeni tih pojmova.

nego kao i umetnost. 1970. Löwenberg) je primetio kako se kao klju ni problem prilikom svakog pore enja knji evnog umetni kog 56 dela i filozofskog umetni kog dela (koje tako e poseduje imaginaciju.o igledno je da se umetnost ne kre e samo u medijumu privida. samo je jedan korak do uvo enja u igru pojmova kao to su predstava. javlja misao o bliskosti filozofije i umetnosti. ostvarenje istine" (MerleauPonty. najobuhvatnije istine duha dovedu do svesti i izgovore" (Hegel. MerleauPonty. odnosno estetskog. nego zasnivanje bivstvovanja. viziju i perspektivu knji evnog umetni -kog . jer ona ivi na tlu mo i do aravanja . Takva ideja mogla je pote i upravo iz fenomenolo ke filozofije. Isti u i da svet koji misli fenomenologija nije obja njavanje nekog prethodnog bivstvovanja. Levenberg (J. kao posledica njenih stalnih tematizovanja subjektivnosti: odatle. 1978.u ravni ulnog. da nas ne odvra a od supstancijalnih interesa. 9). . ve da je od izuzetnog zna aja za ivot i to kao "jedan od na ina da se ono bo ansko. Ovde se. najdublji ljudski interesi. 16). Moris Merlo-Ponti (M. ili oprisutnjenje. 1901-1961) u predgovoru spisa Fenomenologija percepcije pi e da "filozofija nije odraz neke prethodne istine. delimi no i na tragu Hajdegera. a povodom filozofskog jezika u Predgovoru Hegelove Fenomenologije duha. U diskusiji sa . umetnost vidi svet kao predstavu. Ipolitom.

kako Valter Bimel (W.ulno poka e. Ovaj zahtev dovodi u blizinu filozofiju i umetnost i iznova se postavlja pitanje njihovog odnosa. 201). Ima razloga tvrdnji da i umetnost i filozofija te e tome da ne to ka u o istini. javlja njegova istinitost (Ipolit. da se tuma i iz filozofije. u kakvom je odnosu istina filozofije i istina knji evnosti i u kakvom su odnosu ove istine spram istine koju nalazilo u oblasti nauka. Danas je postalo moderno . 1988. i jedna i druga nastoje da istinu dovedu do svesti. onda.istorija osporavanja filozofije istovremeno je istorija filozofije.dela). Biemel. 1918) prime uje. to i ne bi bio povod raspravi da je. to. to nije slu aj i sada se pred nas postavlja zahtev da se umetnost razume. razume se nije ne to novo . Osim potrebe da ne to ka e. mo da i stoga jo od najstarijih vremena. XIII). postoji me u njima spor o pravu prvenstva. me utim. umetnost stalno nastoji da to "ne to" i neposredno. da je "izgovore". vi e je zabrinjavaju e to to o njoj pretenduju da govore oni koji je ne znaju i ne razumeju. Poznato je da filozofiju u vreme nakon Hegela prati niz osporavanja. kako je ve bezbroj puta nagla eno. a ako jeste. 1980. Mo emo se s pravom zapitati da li je istina Hegelove Fenomenologije odista ta istina koja se ovde isti e. epoha u kojoj se tretiranje umenosti redukovalo na esteti ko posmatranje zavr ena (Biemel.

Pretpostavi li se i to da ne postoji neki poseban filozofski jezik koji bi bio primeren samo filozofiji ve je na delu jedan op ti jezik (svima dostupan ali ne i svima razumljiv) mo e se ipak re i da u filozofiji imamo posla s posebnom "filozofskom" logikom.napadati filozofiju isticanjem njene zavr enosti i izli nosti. 1988. a onda isto tako i: umetni ki govoriti o filozofiji koja pretenduje na to da sa uva istotu svog govora i pritom nesvesno previ a (mo da i namerno) da je svaki filozofski govor uvek odre en predmetom kao i da upotreba pojmova istovremeno povla i za sobom itavu njihovu metafizi ku tradiciju ali i njihov preobra aj podstaknut predmetom saznanja. dogodilo se da se sad i ta osporavanja ine prevazi enim. znak i igra u diskursu humanisti kih nauka ak Derida (J. Tu kao da se "kritikovana stvar" sveti svome "kriti aru": filozofski govoriti o umetnosti zna i i umetni ki govoriti o umetnosti. U predavanju Struktura. no. jer. 292). 1930) je lucidno istakao kako "napad na metafiziku nema smisla ako 57 se realizuje bez metafizi kih pojmova" (Derida. koja se sukobljava s logikom umetni kog stvaranja kad god nastoji da pronikne . Te ko a osporavanja mo da le i u samoj prirodi filozofskog mi ljenja. Derrida. nemogu e je izgovoriti neku destruktivnu tvrdnju a da ova ve nije poprimila logiku onoga to nastoji da ospori.

a sve s . Kako se ve dovoljno dugo pa nja posve uje opravdanju nu nosti postojanja upravo filozofije umetnosti ima isto tako mnogo razloga da se ve jednom tematizuje i jedna umetnost filozofije koju ne bi karakterisala samo specifi na metoda izgra ena na tragu rezultata nove umetnosti a koja se istovremeno sa pojavom postmodernih strategija ra a na o igled svih na ih nastojanja da akcenat stalno stavljamo na ontolo ku dimenziju umetnosti. Morawski.u prirodu i strukturu umetni kog dela a to je dodatno ote ano za istra ivanje u slu aju kad se priroda i kultura ukrste na takav na in da je vi e nemogu e videti ih istovremeno i kao zasebne celine. ili na destrukciju (Moravski. jasno je. te na invenciju (koja se potvr uje u neo ekivanim kombinacijama poznatih elemenata). Bude li u tom slu aju olak ano kretanje u oblasti umetni kih dela i istovremeno stvoreno jedno posve novo shvatanje same filozofije. da vi e ne bismo bili svedoci jednosmernih kretanja u vremenu ve da je re o istovremenom kretanju mi ljenja i same 58 umetni ke prakse u raznim smerovima koje ne karakteri e vi e ni jedinstvo prostora. Ve pominjani poljski esteti ar Stefan Moravski (S. 1990. na istra ivanje sopstvenog ivota ne bi li se ovaj u inio autenti nijim. 1921) s mnogo razloga tvrdi kako smo ve od pedesetih godina svedoci prebacivanja te i ta sa stvarala tva (kao sposobnosti gradnje sveta fikcije) na kolektivna iskustva. 273).

Waldenfels. Sasvim jednostavno re eno: ako se u slikarstvu napusti ravnote a izme u slike i odslikane stvari. zavisi od toga da li se umetni ko stvaranje shvata kao podra avanje prirode ili kao stvaranje "paralelno" prirodi. 242). ili da ga nadvisi svetom lepog privida nego da uspostavi novi na in gledanja. a da. Indiciju za mogu e ukr tanje realnosti i fikcije (koje bi u ekstremnom slu aju vodilo ukidanju umetnosti) Bernard Valdenfels (B. Dijagnoza savremene umetnosti ini nam plauzibilnom pretpostavku da dalekose no odricanje od funkcije odslikavanja stvara vlastite probleme. zate ene stvari prikladnim tehnikama monta e i prikladnim aran manima dobijaju karakter znaka" (Waldenfels. s jedne strane. 1934) e podupreti isticanjem pretpostavke da se umetni ko stvaranje i razumevanje umetnosti ne moraju trajno razilaziti i ka e kako bi se trebalo zapitati u kojoj meri oblik umetni kog dela. slike ozna avaju same sebe i postaju stvari.namerom da se dovede u pitanje ontolo ki status umetnosti kao alternativne stvarnosti. s druge strane.da.ne bi bio neki drugi svet ve ovaj svet kao 59 . 1991. Isti autor u spisu Fikcija i realnost pi e kako umetnost "nije tu tek da odslika neki realni ili idealni svet. i to pomo u produktivnih fikcija. onda to vodi prema dvostrukoj tendenciji . Svet umetnosti ka e ovaj filozof . slu anja i nove forme kretanja. govorenja.

no. s druge strane. ima razloga da se preispita ideja o svetu umetnosti kao drugoj stvarnosti. U tom slu aju kao kriti no javlja se pitanje na ina odno enja ovih mre a. pa se prostor shvata kao mno tvo jednakovrednih mesta. Ovo oprezno kori enje izraza svet ve pokazuje da se prihvata besmislenost upotrebe ovog pojma u pluralu. ako je prostor kojim se kre emo mre a ta aka u kojoj nema centralne u odnosu na koju se sve druge mogu posmatrati.drugi" (Waldenfels. 1991. 100). Ako je ispravna teza da "postoje vori ta u mre i sveta gde se sabira zbivanje gradnje smisla. Moderna umetnost nastoji da opstane tako to e poku ati da izbegne pad u platonizam i to je ono po emu se novo tuma enje umetnosti razlikuje od onog koje nalazimo kod Hegela. jer. Kada je re o umetnosti o igledno je da ona u tom slu aju omogu uje opstanak fikcija i fiktivne stvarnosti u kojoj se vi e ne ogledaju samo ulne stvari ve nastaju objekti sasvim nepoznati realnosti kojom se kre emo. ali /da/ ne postoji nikakvo sredi te po ev od kojeg se sve rasvetljava" (Waldenfels. 241). posve je nejasno kako se pona aju te ta ke poklapanja interpretirane u dva razlita "sveta". budu i da to nije uo ljivo. sebe odre uje upravo u . ali koje. jer one i da su paralelne. mogu e je pretpostaviti postojanje vi e paralelnih mre a od kojih bi jednu inio "svet" umetnosti. 1991. jednom se moraju ukrstiti.

ako se slo imo s ovim filozofom i u tome da su misao i refleksija nadma ili lepu umetnost.stalnom susretanju s mi ljenjem umetnosti koje se nastoji opovrgnuti. 60 naime. Hegel konstatovao da "umetnost ne pru a vi e ono zadovoljenje duhovnih potreba koje su narodi ranijih vremena u njoj tra ili i u njoj nalazili" (premda umetnost. Jo je po etkom pro log stole a. kao filozofske discipline koja za predmet svog istra ivanja uzima umetnost kao fundamentalni na in opho enja oveka sa svetom. Na novo odre enje biti umetni kog dela. vodi preko aisthesis pa estetika kao nauka ne mora biti ugro ena svim zamerkama koje se (opravdano i neopravdano) upu uju dana njoj umetni koj praksi. izvornom. 13). no to jo ne odre uje status estetike kao filozofske refleksije o umetnosti. Zato se estetika mo e razumeti kao "teorijska refleksija o ljudskoj praksi". ve i su enje. kao neprestano vra anje neposredno ulnom kontaktu sa stvarno u. onda se moramo slo iti i sa jednim drugim njegovim jednako bitnim uvidom. Put prirodnom. ime se ovo . 1970. iako umanjenog zna aja i dalje postoji). te nas umetnost poziva na misaono posmatranje kako bismo nau no uvideli ta umetnost jeste" (Hegel. Umetnost je izgubila raniji zna aj. da "umetni ka dela u nama vi e ne pobu uju samo u ivanje.

Slika koja se predstavlja kao otelotvorena vidljivost bila bi istovremeno i ovde i negde drugde" (Waldenfels. ukazuje i sam Valdenfels: "Ukr tanje fikcije i realnosti bi imalo za posledicu da se umetni ka dela u odnosu na neumetni ka ne odlikuju primarno time to se na njima vidi. za to nisu potrebni tek spoljni podsticaji.izdvaja iz niza stvari realnog sveta. Mogu e je estetiku razumeti i kao filozofiraju u refleksiju o degradaciji statusa umetnosti. pa i politi ka delovanja. To ne isklju uje predoblike umetni kog. nego time kakve nove mogu nosti gledanja i nove smisaone odnose otvaraju. Tako se u sredi te istra ivanja dovodi stvarala ka delatnost subjekta. No. Tra enje smisla na tlu umetnosti uvek podrazumeva i njegovo gra enje koje nema za cilj sagledanje fakti kog sveta ve prevo enje neegzistentnog u formu odsutnosti 61 koja pripada realnom svetu u svojoj nevidljivosti. 243). akcenat se stavlja na produkovanje smisla. na mogu nost njegovog prevo enja u izraz a to bi moglo biti bitno ishodi te fenomenolo ke redukcije kako je ovu video Huserl. ali time se jo uvek ne umanjuje opravdanost zahteva za nu no u refleksije o umetnosti i to kako o biti umetni kih dela tako i o mo i koja ih stvara. ili to se s njima predstavlja. tu se te i odgovoru na pitanje ta . 1991. a svetu umetnosti kao ono to je vidljivo i utemeljuju e. isto kao to ne isklju uje svakodnevna.

mi ljenje mora da postane intelektualna igra. 1990. koje s ironijom percipira svest i distancira ga od samog sebe (Moravski. Zahtev za susretanjem filozofije i umetnosti nije nov: nalazimo ga ve kod legela koji se. ako filozofa vodi . Ako je saznavanje jedno a estetski do ivljaj ne to posve drugo. 171). Istu misao nalazimo jo kod Novalisa: poezija i filozofija su isto poku aj da se obuhvati su tina duha. ili je mogu e ne to suprotno: da filozofija dospe u vlast umetnosti tako to e joj ova inkorporirati svoju metodu. opredeljuje za refleksivno-filozofsko stvarala tvo. Tako se otvara slede e pitanje: da li bit umetnosti biva ugro ena kada se ova podvrgne filozofskim tuma enjima (posebno onda kad umetnost filozofiji slu i samo kao poligon za demonstriranje nekih njenih teza) pa umetnost postaje u toj meri zavisna od filozofije da od nje po inje dobijati i principe svog daljeg razvoja.umetnost jeste. isticanjem zahteva zaizgradnjom poezije o poeziji. svoj mnogovrsni na in mi ljenja ( to e za posledicu imati razna postmoderna "filozofska" dela kojima pored sve njihove unutra nje potrebe za lepr avim opravdanjem u stilu anything goes ustvari dominira jedna specifi na metoda ije poreklo po iva u umetnosti). nema ni eg sigurnog van ovekovog ja. Tako se pokazuje da filozofija po prirodi stvari dospeva u blizinu umetnosti i ono to budi interesovanje jesu posledice tog susretanja.

opredeljivanju za odre en na in izlaganja prethodi ve ranije doneta odre ena odluka.kao da postoji neki paralelni svet slikovnog mi ljenja prepun znanja o na em odnosu spram sveta koji V. nego . odre ena distanca koja se mo e meriti i izraziti brojevima. Filozofija je spremna da tuma i umetnost ali se onda postavlja pitanje cene. Ovakvim tuma enjem stvari estetika mora do i do samosvesti i tematizovati svoj status kao i poku aje njegovog opravdanja. onda je opravdano pitati da li filozof umetni ko delo (ne koriste i intuitivne uvide) mo e 62 do kraja saznati. ini nam se kako do nekih uvida ne dospevamo racionalnim sredstvima ve imaginacijom . da li filozofija mo e da ostane samo mi ljenje o umetni koj intuiciji. odnosno. neodredljiv timung to menjaju i stvari menja i nas. ili i sama mora da iz intuicije misli intuiciju zahvaljuju i kojoj (a ne samo konstrukciji) nastaje delo. Umetnost nastoji da sa uva svoju autonomiju ali je mora uvek iznova opravdavati sredstvima koja se nalazi van njenih okvira. u prirodi svakog tuma enja le i rizik.analiza a umetnika intuicija. Bimel odre uje terminom blizina: ovim se pojmom ne ozna ava "prostorna udaljenost izme u stvari. njih dve se moraju pomagati ali u tom pomaganju se nu no i sukobljavaju i posledica tog "susretanja" je udesna atmosfera. Umetnosti je potrebno tuma enje kao to je filozofskom izlaganju neophodan stil.

Osobitost sveta umetnosti potvr uje svojevrsnost umetni kih dela kao i estetskih predmeta kao intencionalnih tvorevina. kao umetnikova konstrukcija koja samostalno egzistira pokraj realnog sveta. kad je uzdrmana sposobnost ljudskog uma da se ta granica uspostavi. a uvek ostaje nemerljiv" (Biemel. tako i estetika dobija pravo na punu autonomiju. na koju se ova oslanja nalazi puno opravdanje opstanaka. tada u svom totalitetu bivaju istinski . te ko e nastaju kad autonomni svet umetnosti u svojoj objektivnosti biva ugro en. kad je ugro en princip racionalnosti na kojem po iva ova razlika pa predmeti umetnosti vi e nisu predmeti posebnog ve ovog istog i jedinog sveta. primer za tako ne to mo emo na i u nekim nastojanjima neoavangarde. pa vi e nije mogu e odgovoriti na pitanje gde je granica umetnosti i neumetnosti. 1980. kad se dovede u pitanje uslov konstituisanja umetni kog dela sadr an u zahtevu da ono mo e biti smisaona struktura nezavisna od sklopa stvari realnog sveta. u smenjivanju umetnost odre enim na inom postojanja ili igrom sa stvarno u.temelj svetskog odnosa koji odlikuje odre enu epohu. tada je estetski do ivljaj kontemplacija tog sveta a estetika. Vidi li se svet umetnosti kao druga stvarnost. kako svet umetnosti. XIII). Mi ljenje umetnosti nu no je refleksija koja nastaje 63 u susretu s umetni kim delom.

ona jo uvek mo e da pita za istinu onog ni ta u kojem se koreni metafizika. to je razlika intuitivnog i intelektualnog ina u ijoj su osnovi dva tipa delatnosti. Naspram ovakve horizontalne podele mogu e je tra iti i jednu kvalitativnu razliku u kojoj e se odnos umetnosti i filozofije pokazati kao jedan daleko slo eniji odnos i u kojem e umetnost igrati u odnosu na filozofiju nadre enu ulogu. posebno u asu kad 64 stvarno postaje nestvarno. Umetnost je la koja ini da uvidimo istinu. Ako se i slo imo sa stavom da ona vi e ne te i istinitosti kao merilu ve neodoljivo stremi otkrivanju svega to je pod naslagama nekriti ki prihva enog znanja. Ima esteti ara koji su. 1866-1952). poput Benedeta Kro ea (B. razliku umetnosti i filozofije videli kao razliku intuicije i pojma. Umetnost nije deo filozofije kao to nije ni popri te na kojem nauka oprobava svoje metodske mogu nosti. a predmetno bespredmetno. (kao jedini predmet esteti kih istra ivanja). Pablo Pikaso je jednom prilikom rekao: "Mi svi znamo da umetnost nije istina. tako i sama estetika. Croce. injenica je da svaka od umetnosti (u jednom svom delu) ne mo e izbe i direktni susret sa istinom. istina umetnosti svedokuje o nemo i i . Ako je istina o kojoj govorimo antimetafizi ka (pri emu bi metafizika bila svedena samo na ontologiju).ugro eni kako umetnost. barem istinu koja nam je data da je razumemo".

oni su tada konkurenti filozofa. to je stoga to umetnost vi e nije kao anti ka techne pesni ko otkrivanje istine u kojem se ogleda i ovekov bitni odnos prema postojanju. misle i sebe kao jedini predmet svoje delatnosti. o prirodi postojanja do koje dolaze umetnici. dospeva u vezu s filozofijom upravo u ravni mi ljenja. kazuju sveto i bit prisustvovanja vide u neprisustvu. ta praznina jeste popri te susreta umetnosti i filozofije. in promene povezuje umetnost i mi ljenje: menjaju i se umetnost misli sebe u oblikovanju predmeta koji "hode i" za svrhama opona a ve ni ivot. Ovde se ho e tematizovati govor moderne umetnosti a u njegovom principu filozofska dimenzija umetni kog same umetnosti.kona nosti ljudskog opstanka. postavlja se pitanje da li je jo mogu govor o umetnosti iz umetnosti same. Ako se svi napori dana nje umetnosti zavr avaju porazom. Ona ivi u svojim promenama kao to mi ljenje ivi u kretanju pojma. govor koji e mo i da o uva unutra nju logiku prirode umetnosti. Umetnost sada suo ava oveka sa prividnim predmetima ije senke svojom stvarstveno u poslednje ontolo ke probleme ostavljaju trajno otvorenim. Svet umetnosti kao i . Uprkos svoj samosvojnosti i neprestanom gra enju sebe iz sebe same umetnost. kre u i oko predmeta mi ljenje se kre e oko samog sebe i gradi svoj lik u praznom prostoru.

Ovde se iznova postavlja pitanje odnosa umetni kog i neumetni kog. 65 Dok filozofija misli stvari iznutra nastoje i da iz njih iza e. prodire u njih. i kre u i se njihovim strukturnim linijama otkriva ontolo ku prirodu onti ke veze stvari. nova umetnost vi e ne pretenduje na povla en polo aj u dru tvenim promenama. Razlika je u meri prisutnosti svesti u njima i mogu se videti dve sfere: sfera stvarnog i sfera estetskog. svakodnevlju i metodama svakodnevlja ima za posledicu niz poku aja da se vrati dostojanstvo klasicizma .svet realnih produkata ine predmeti istovetne onti ke strukture. okretanje tradiciji. rezultat su delovanja iste mo i proizvo enja. umetnost prilazi stvarima spolja. pitanje odre enja umetnosti iz nje same. To je na in na koji se manifestuje nastajanje umetni kog unutar dela koje se razlikuje od sebe vi enog iz pro losti kao ne-umetnost. Spram zahteva za istotom u umetnosti ( to podrazumeva zahtev za autonomijom svake od umetnosti a potom i umetnosti kao umetnosti) a koji se slu a od kraja XVIII stole a i kojim je obele en razvoj moderne umetnosti ija se kriza pokazuje (pored ostalog) kao rezultat krize odnosa umetnosti prema dru tvu. Odgovor na pitanje o biti umetnosti ne treba tra iti od onih koji umetnost stvaraju ve pre od onih to njenu tajnovitu prirodu vide kao osnovni problem mi ljenja. sa agresivnim nastupom postmodernizma.

a mimo toga ipak ne to nastaje to se ne da odrediti. ovde nije re o razo aranju koje estetika izaziva kod stvaralaca i posmatra a umetni kih dela. Kako. injenica je da dela i dalje postoje u svom institucionalnom smislu. S druge strane. ako bez strukturiranosti. onda jo uvek ima dovoljno razloga da se postavi pitanje prirode ove nove prakse to ne te e i nikakvom oblikovanju ipak oblikuje. ki i ti ina. Vattimo) . umetnost vi e nije umetnost. kao kretanje bez intelektualnih pretenzija. Opisuju i stanje u kojem se smrt umetnosti uvek iznova najavljuje i doga a. onda je ona istvremeno sopstvena negacija. a koji su: utopija. ne mo emo biti ravnodu ni pred simptomima smrti umetnosti. injenica je da bavljenje estetikom donosi i izvesnu neugodnost. bez ma te na kojoj po iva. kao igra bez pravila. sada se nelagodno ose aju i oni kojima je estetika prvenstveno namenjena. ako se umetnost danas vidi kao igra smislova i zna enja. a koje se mo e ozna iti i kao sumrak umetnosti. naprotiv.zapadne civilizacije a da se temeljni pojmovi kojima se umetnost odre uje ostave krajnje otvorenim. to ne te e i stvaranju ipak stvara. u svetu bez umetni kih predmeta mo e postoji umetnost? Nije li tu po sredi vaspostavljanje novog poretka stvari na tlu tradicije 66 koja ne te i pozitivnim efektima? Iako nas jo uvek okru uju umetni ka dela. ani Vatimo (G. ali isto tako. bez unutra nje logike.

izu avanje njegove strukture ne mo e se vr iti ako se u vidu neprestano nema injenica njegovog ivota u vremenu. novog manifestovanja istine u delu. ose ajna manifestacija ideje kao "ostvarivanje istine". 61). nasle enog iz pro losti. Delo je samo u delovanju egzistentno.ka e slede e: "Ko se bavi estetikom i dospe u situaciju da opi e umetni ki do ivljaj i do ivljaj lepog. . Njoj je mogu e izbe i odbacivanjem esteti ke tradicije i novim utemeljenje estetike. Ako se iz vida ne sme izgubiti delo jo manje bi se moglo opravdati previ anje amfiboli nog odnosa estetike i 67 umetnosti. odnosa u kome se prelamaju sva prakti na i teorijska nastojanja filozofa i mislilaca u poslednja dva stole a. ili je to to se naziva estetikom samo svedok njene smrti. Ta nelagodnost izraz je novog iskustva. pomalo emfati nog jezika. budu i da se nikad zapravo i nije radilo o smrti estetskog. U pomenutom spisu Vatimo postavlja pitanje: mo e li se jo uvek na i umetni ko delo koje bi bilo uzor genija. ostaje otvoreno pitanje o kakvoj je sada to estetici zapravo re ? Da li jo uvek pred sobom imamo estetiku. Ta nelagodnost najdublji je izraz krize u kojoj se estetika na la. ose a neku vrstu neugodnosti ako uporedi ovu emfati nost sa do ivljajem umetnosti do kog sam on dolazi i koji pronalazi kod svojih savremenika" (Vatimo. 1991. ve esteti kog. pomo u konceptualnog.

Pre svakog govora o umetnosti mora se imati (makar u obrisima) svest o metodi kojom se dospeva u smisaoni horizont umetni kog dela. To dola enje iz budu nosti delom se ve dogodilo ali se u ranijim delima nedovoljno prepoznaje po to se klju evi razumevanja ne nalaze ni u pro losti ni u sada njosti. Kru ni tok vremena nikad ne raskriva sve oblike bivstvovanja vremena i zato mnogo je prisutnog a nedovoljno vidljivog tamo gde su umetni ka dela istovremeno i znaci i govor. na po etku nove umetnosti razli ite od svega to je iznedrila dosada nja umetni ka praksa. pa ako je postalo uobi ajeno da se metoda za esteti ka istra ivanja najpre tra i u fenomenolo koj filozofiji to je prvenstveno stoga to se ova i dalje ini najprimerenijom kada je o izlaganjima ove vrste . Ono to se sada u umetnosti de ava e e je manje umetnost a vi e materijal za dela koja e tek do i. Me utim. ako se umetni kim delima pristupa tako to e se razumeti iz njih samih a da se pritom nema neka prethodna ideja dela.** Ako se danas sa sve ve im interesovanjem okre emo filozofskom promi ljanju umetnosti mo da je to znak da smo na po etku novog vi enja umetnosti. to je istovremeno i stoga to umetni ka dela imaju tendenciju odbacivanja svoje sopstvene stvarnovitosti koja je medijum njihovog ukidanja (Adorno).

jer njena pobuna protiv privida pobuna je protiv njene objektivizacije. a da je za to naravno. Pojavno o kojem je ovde re . Tlo tog privida izvor je transcendentalnog privida u kome se nalazi zarobljen ljudski um. nastaju i u slojevima empirijskog nosi u sebi i tvarni karakter. injenica da je u pojmu svakog umetni kog dela sadr ano protivre je po to je sama realnost dela nerealna (pa je delo realno samo u onoj meri u kojoj je nerealno). sa one strane privida ho e da dospe do onog bitnog same stvari da opeva ono najumetni kije same umetnosti. umetnost. 1990. Ako . Za to je potreban filozof poput Adorna koji e re i da se "u tastaturi svakog klavira krije cela Appassionata. pokazuje se ponaj e e kao osobit privid bivstvovanja po sebi samoga 68 sveta. da kompozitor mora samo da je izvu e. Na tom putu ona se mora sresti sa filozofijom i takav susret bio bi "znak jednog novog prijateljstva". Filozofi su pozvani da govore o na inu egzistencije umetni kih dela jer umetnost upravo svojom "objektivno u" dovodi u pitanje "realnost" realnog sveta.re . putokaz je koji treba slediti kako bi se sama umetnost mogla razumeti. neophodan Betoven" (Adorno. uvek osloba aju a i razre uju a. Nose i u sebi i pojavnost i ono to se pojavljuju i ne pojavljuje umetni ka dela se pokazuju kao fenomeni u pravom smislu te re i: umetni ko delo nije samo estetsko ve . 46).

Izraz esteti ka kategorija nastaje krajem XIX stole a zahvaljuju i uticaju Kantove terminologije i prvi ga.se u po etku umetnost poziva na realnost da bi potom ustuknula pred njom to nije injenica koju treba "razre avati". sude i po istra ivanjima An Surio. Rejmon Baje . Kako je re o pojmovima kojima se nastoji definisati bit umetni kog same umetnosti i budu i da se na i pristupi i odnosi spram umetnosti menjaju. oni su sve manje jasni i sve manje upotrebljivi. odnosno kategorija. esto se ini da i same esteti ke kategorije ostaju u senci. 69 ESTETI KE KATEGORIJE Od vremena svog nastanka pa do na ih dana estetika kao jedan od svojih najva nijih zadataka vidi odre ivanje svojih najvi ih tematskih pojmova. Sredinom XX stole a Etjen Surio pod ovim pojmom podrazumeva "sredstvo za iskazivanje izri itih i direktnih vrednosnih sudova" u ovom smislu kategorije "odgovaraju utiscima" koji su u isti mah "neposredni i jednostavni". a to zna i da esteti ke kategorije predstavljaju "osobene vrednosti i ukuse". jer se i operativni pojmovi sve vi e nalaze u oblasti koja se to dublje u nju zalazimo sve manje mogu jednozna no odrediti. odnosno. nedovoljno istra ene. to ih vi e koristimo. pa to se vi e o njima pi e. koristi francuski esteti ar Viktor Ba (1896) da bi njime ozna io forme. modifikacije lepog. ve bitno svojstvo same umetnosti.

po re ima nema kog filozofa. 9091). da zamisli neki novi objekat. Kant smatra da razum jedino pomo u kategorija mo e u raznovrsnosti opa anja ne to da razume.(1933) defini e esteti ke kategorije kao vrednosti. koje mo e imati razli ita predmetna odre enja. . razli ite forme izra avanja. pa stoga gradi sistem kategorija koji po iva na zajedni kom principu. bilo preduzeto na sre u (Kant. on zamera Aristotelu da nije postupao po nekom principu. na mo i su enja. Tokom istorije filozofije postoje razli ita shvatanja ta se pod ovim pojmom misli. 1971. ** Mada se bivstvovanje stvarima pripisuje na razli ite na ine. istovremeno. tj. odnosno. 1990. Aristotel ozna ava izrazom kategoria. 136-7). tako se zapravo 70 tematizuje na in na koji se pojedina no bivstvuju e javlja u mno tvu. Surio. samo bivstvuju e. kao etose i smatra da one "proizlaze iz arhitekture dela". kriterijumi za njihovo odre ivanje bili bi: "(a) unutra nji sklad me u njihovim vidovima otkrivenim u svakoj umetnosti i (b) saglasnost me u njenim vidovima u svim umetnostima i disciplinama" (A. da je kategorije "pokupio onako kako je na njih nailazio" a sve stoga to je njegovo istra ivanje istih pojmova. U Kritici mo i su enja Kant kategorije odre uje kao " iste pojmove razuma koji se a priori odnose na predmete opa anja uop te".

Uz svo po tovanje Kanta. struktura stvari koja je zajedni ka svim drugim stvarima. Kona no. koliko e. imenovanja/ dospeva i do onog bivstvuju eg (on. itd. pojedina no bivstvuju e. Aristotel smatra da se sa postavljanjem logosa. U kategorijama se nahodi gradnja stvari kao takve. Mora se imati u vidu da je osnova i tlo Aristotelovog filozofiranja sam jezik. Ali.. jeste ono to se mo e izre i i izra ava se kao koren sveg bivstvovanja. iz saznanja da se o jednoj stvari mo e govoriti 71 polaze i od njene kakvo e. proisti e Aristotelovo u enje o kategorijama. kao i na ina na koji on postavlja pitanje. tu je nit vodilja njegovog mi ljenja. i to jezik koji nije samo neki instrument ljudskog izra avanja. ve jezik u funkciji otkri a bivstvovanja i njegovog ustrojstva. zato on filozofira ontolo ki i to u bukvalnom smislu te re i. Seiende). Drugim re ima: ono to je bivstvuju e. Sve bi bilo odvi e jednostavno ako bi se Aristotel otpisao tako olako. o emu se ovde zapravo radi? Pitanje bi ovde. i to je ono to je uvek ve prethodno pretpostavljeno. na . sa mogu no u govora /izgovaranja. tako se nazire i razlog nastojanju da se bivstvuju e mo e izraziti na mnogo na ina (to on legetao pollachos). odnosa spram drugih stvari. U tome je veli ina ali i granica njegove filozofije. ne bi se moglo prihvatiti ovo njegovo poslednje tvr enje. Iz mnogovrsnosti na ina na koje se mo e govoriti o bivstvuju em.

jer.. pitanje su tine. Svaku stvar mo emo videti iz mnogo uglova a ipak ima ne eg po emu je ona upravo ta stvar.. mo emo se pitati koliko osobitosti neka stvar gubi. kako ih opa amo. Da se dospe do metafizi kog odre enja su tine mogu e je samo ako ovom pristupimo unutar horizonta op teg pitanja o bivstvovanju. ili bolje re eno: problemski pojam metafizike i on se provla i kroz svu istoriju filozofije. kako ih razumemo. odre uju i taj pojam odre uje se kako predmet tako i bit filozofije. Osobina svake stvari je. ipak. da istovremeno bude jedno i mnogo. dakle. ne po iva na saznajnoteorijskom razlikovanju empirijskog i apriornog saznanja ve na uvidu u prirodu samog bivstvovanja. ostaje ista stvar. a za to njoj "podle e e" (hypostasis) Rimljani su skovali izraz substantia. ima tvrdo u (koliko u) i veli inu. kona no: u emu je zapravo stvarnost stvari s kojima se neposredno sre emo? Svaka stvar koju vidimo pred sobom ima prednju i zadnju stranu. kao metafizi ko pitanje. To to svakoj stvari le i u osnovi Grci su odredili izrazom hypokeimenon. Taj izraz substancija ubrzo je postao veoma "problemati an". koliko zadr ava a da pritom.po etku. Svaka stvar je raspeta izme u bivanja i promene. Neko bivstvuju e mo e se razumeti ako se po e od . moglo biti naizgled sasvim trivijalno: kako mi vidimo stvari.

te upravo zato bivstvovanje i mo e biti pravo upravo kao ne-pravo. Ovde se odmah mo e postaviti pitanje da li je Aristotel pod kategorijama imao u vidu " iste pojmove razuma koji se a priori odnose prema predmetima uop te" i da li su njegove kategorije proisticale ipak iz nekog osnova. Dakle op te uzeto ovde kategorije ne ozna avaju . Odnosno. 163). 1994. bivstvovanje mo emo razlikovati kao pravo i ne-pravo bivstvovanje (a to nema nikakve veze sa saznajno teorijskim odnosom ispravnog i pogre nog) budu i da je 72 svaka saznajnoteorijska razlika odre ena ontolo kom razlikom a ne obratno (Fink. U Aristotelovim Topikama nailazi se na re i kategoreisthai i kategoroumenon to bi zna ilo "iskazivanje" i "iskazano". odnosno iskaz koji se daje na sudu (Teetet. da li pod kategorijama Kant misli isto to i Aristotel. ili gene kategorion. Kant tuma i kao transcendentalne forme na ega saznanja? Ovo poslednje odre enje kategorija nije u nesaglasju s odre enjem kategorije kao iskaza ili kategorije kao zna enja kopule. Aristotelov pojam kategorija (kategoria) dolazi iz pravnog jezika i prvobitno zna i optu bu. ako ono to su za Aristotela poslednji na ini bivstvovanja i datosti.razlike koja odre uje odnos su tine i ne-su tine i zato. ve shemata tes kategorias. 167a) ali tu jo nemamo i kasnije zna enje ovog pojma. pritom kategorije ne ozna avaju kategoriai (praedicamenta).

definicija kategorija kao istih pojmova razuma a priori nije ni u kakvoj vezi ni sa ontolo kim na inom postavljanja pitanja kakav sre emo kod Aristotela niti s njegovim razli itim tuma enjima zna enja kopule. Ipak. 190. Vidimo da ve jezi ko odre enje ovog izraza jasno 73 pokazuje da Aristotelove kategorije po svom poreklu moraju biti ne to posve drugo no to pod pojmom kategorije misli Kant. kako ih Aristotel vidi. o na inima njegovog bivstvovanja kao i o njegovim rodovima. Me utim. budu i da u jednoj sistematskoj topici nije te ko na i mesto koje bi svakom pojmu odgovaralo (Kant. nisu nikakvi isti pojmovi razuma a priori. tvori prostor u kome jezik filozofskog mi ljenja dolazi do izraza. Bi e koje se izra ava (on logomenon). . ve izraz kojim se ho e odrediti bivstvuju e u svetlu ljudskoga govora. niti su kategorije "police" koje treba samo ispuniti. ve na ine i forme iskaza. 90-92). razli ite na ine na koje ne to o ne em mo e biti izre eno. To zna i da su kategorije iskazi "o" stvari i to jezi ki smislenosti neke stvari. pa i ona da gr ka ontologija nastaje iz duha gr koga jezika. ali ni najvi i pojmovi. stvar u njenom jezi kom obliku.iskaz uop te. treba re i da Aristotelov pojam kategorija nije samo neki tehni ki pojam. kako se ina e ponaj e e ozna avaju. Iz te dvosmislenosti slede i sve potonje posledice. Kategorije. Kategorije su temeljni iskazi o bivstvuju em.

dodu e. le i u jednom sasvim preciznom pitanju: na kakve razli ite na ine ne to o ne em mo e biti izre eno? Aristotelovo u enje o kategorijama ima dva izvora. Ovde se eli ista i da u enje o kategorijama nije Aristotelovo originalno otkri e: prvo.nebivstvuju e. pre svega kroz suprotstavljanje u enju o idejama. tako ne to se moglo sresti ve i. gde po prvi put nalazimo u enje o modusima iskaza. da bi svoj krajnji izraz imalo u Aristotelovom u enju o kategorijama. Speusipa i Ksenokrata sre emo niz kategorijalnih parova kojima se nastoji zahvatiti svet i apsolut. Antistena i Megarana do Aristotelovih Topika. u Platonovom Parmenidu.Drugim re ima: Kantov i Aristotelov put mi ljenja odvijaju se u dvema razli itim ravnima. istovetno . kad je re o ovom drugom misliocu. zatim.drugo. Istorijska linija ovakvog tuma enja kategorija vodi preko Platona (Sofist). kod Megaranina Poliksena. razlikovanjem tih na ina nastaju modusi iskaza (shemata tes kategorias). u nesavr enom obliku. jedno - . u Aristotelovom ranom dijalogu Eudem a i kod Ksenokrata. Izvor kategorija. stoga to ve kod 74 Platona. to su parovi: bivstvuju e . Drugi izvor le i u ontolo kim istra ivanjima Aristotelovim. prvi izvor je u promeni razli itih zna enja re i biti (einai) uop te i pritom kopule kao oznake su tine koja mo e postojati na vi e na ina.

Aristotel nigde ne isti e da su deset kategorija njegovo originalno otkri e a to bi zna ilo da ih nigde nije mogao na i no u Platonovoj Akademiji (v. I/41-3). 1899. odnos /pros ti. ograni eno .mno tvo. kakvo a /poion.neograni eno. Aristotel razlikuje deset kategorija: bivstvo /ousia/ i devet uzgrednosti. . polo aj /keisthai. Ono to je ovde neosporno. mirovanje . Ovo drugo shvatanje ima poreklo u filozofiji Akademije iako se tamo modusi bivstvovanja jo ne nazivaju kategorijama. Istovremeno. to je injenica da je kod Aristotela mogu e razlikovati dva tuma enja kategorija koja postoje jedno pored drugog: (a) "logi ko" tuma enje kategorija kao modusa izraza i (b) "ontolo ko" tuma enje kategorija kao modusa bivstvovanja. Hartmann. isto tako.kretanje. Aristotelovo ontolo ko tuma enje kategorija u istoimenom spisu veoma je udaljeno od platonovskog shvatanja jer pretpostavlja aristotelovsku a ne Platonovu ontologiju. tj. quantitas/. relatio/. uzgrednih (akcidentalnih) svojstava bivstva /simbebekota/: koliko a /poson. Ovo istovremeno upu uje na to da se onaj ko istra uje istoriju kategorija ne sme ograni iti samo na one pojmove koje kao kategorije odre uje Aristotel. qualitas/. ve mora imati u vidu i najvi a po ela /principe/ koja ovaj stavlja iznad kategorija ali isto tako i postpredikamente koje u poslednjih est glava Aristotelovog spisa o kategorijama dodaje neko od poznijih aristotelovaca.

Na ovu vezu prvo je ukazao V. pati/. kategorije. da bi vezu Aristotelovih kategorija i oblika re i temeljno dokazao Maks Miler (M. Kategorije Aristotel nije shvatio samo kao funkcije mi ljenja ili kao pojmove kao takve. poion (kakvo a) sa pridevom (adjektiv). Benveniste). habitus/. quando/ delovanje /poiein. potom to potvrdio fon Trendelenburg. ve kao izraze bivstvovanja /shemata tes kategorias ton ontos/. poson (koliko a) sa brojem. uo ljivo je kako pomenute kategorije 75 stoje u odre enom odnosu prema nekima od gramati kih oblika: ousia je u vezi sa imenicom (substantiv). Okamski. Ono to. Müller) kojeg su potom sledili i drugi autori (Zeller. neprestano . Ve na prvi pogled jasno je da sve ovde navedene kategorije nemaju jednak zna aj i da ostaje otvreno pitanje da li se neke od njih mo da mogu podvesti pod neke druge. kada /pote. Njegovo u enje o kategorijama kao pretpostavku ima ontolo ko va enje op tih predikata. E. Bonitz. zapravo. on nije sproveo ni posve jasnu razliku izme u logi ke i metafizi ke strane kategorija. Aristotel je o igledno polazio od gramati kih iskaza ne imaju i pritom u vidu temelj izvo enja kakav je kasnije tra io Kant. Istovremeno. trpljenje /paschein. gde /poi.situs/. zato su. ontolo ke temeljne forme u kojima bivstvuju e postoji. dakle. agere/. s druge strane. imanje /echein. ubi/. kako je ve istaknuto. itd.

i koji omogu ava izricanje . u knjizi: Uzelac. koji jedno umetni ko delo neposredno izaziva zbog na ina na koji u njemu deluje odre en sistem strukturnih sila. tada se tim terminom. specijalizovanog etosa. M. op irnije. Vr ac 1998. Kao definicija esteti ke kategorije mo e nam poslu iti odre enje koje nalazimo kod francuske esteti arke An Surio a koje ka e da je esteti ka kategorija "afektivni utisak.: Uvod u filozofiju I (metaphysica generalis). 111-168. po mi ljenju savremenog francuskog esteti ara Mikela Difrena. kategorije su ontolo ke forme u kojima bivstvuju e postoji a to nadalje zna i da sve to na ma koji na in jeste. forme govora (izra avanja) ve da su to zapravo na ini bivstvovanja. *** Kada je o esteti kim kategorijama re .moramo imati u vidu jeste da Aristotel dolazi do toga da kategorije nisu samo na ini.76 reagovanje posmatra a pred umetni kim delom". iako su subjektivne one se ne menjaju slobodnom voljom posmatra a. po tom svom na inu bivstvovanja mora stojati i pod nekom kategorijom1 . tako i odre ena struktura objekta. ali. ozna ava kako odre eni stav subjekta. str. to zna i da se esteti ke kategorije ispoljavaju "kroz ose ajno ili emocionalno 1 O tome.

budu i da lepom i uzvi enom. Za razliku od sistema kategorija koji se sre u kod Kanta i elinga.esteti kih vrednosnih sudova. kao dvema centralnim kategorijama. To nikako ne zna i da do na ih dana nije bilo poku aja da se odrede i sistematizuju najvi i pojmovi kojima se slu i estetika. kod Hegela nalazimo sistem esteti kih kategorija . kao i drugih predstavnika nema ke klasi ne estetike. 1971. ve u drugoj polovini 18. on pridodaje jo i komi no (koje se mo e izvesti iz uzvi enog). sa mogu nostima koje su zajedni ke svim umetnostima" (A. Surio. prvi takav sistematski poku aj nalazimo tek kod Kanta koji u Kritici mo i su enja ne samo da nabraja i analizira esteti ke kategorije ve gradi i njihov sistem koriste i se istim logi kim principima klasifikacije na kojima je prethodno utemeljio i svoj filozofski sistem u Kritici istoga uma. Slede i poku aj nalazimo ve kod elinga koji temelj klasifikacije esteti kih kategorija vidi u principu prelaza kona nog u beskona no iz ijeg primirenja i harmonije nastaje lepo. 146). njegov sistem je u osnovi trijadi an. pre svega ima se u vidu dvotomno delo Johana Zulcera Op ta istorija lepih umetnosti (1774) kao i ne to ranije publikovan Volterov Filozofski re nik (1764) u kojima se nalazi obra en ve i broj osnovnih esteti kih pojmova premda njihovo izlaganje nema sistematski karakter. stole a filozofi nastoje da odrede temeljne esteti ke pojmove.

najvi ih pojmova kojima se ho e zahvatiti umetnost) polaze i od rezultata istra ivanja umetni kog fenomena. Re je o sistemu koji se gradi samo 77 na odnosu kategorija ve polazi od njihovog istorijskog nastanka i prati njihovu menu. esteti ari nastoje da odgovore na pitanje da li su sve esteti ke kategorije jednakovredne. najvi u ta ku svog razvoja. Ako sva ova nastojanja odlikuje zahtev da se sistem umetnosti izvede iz njenoga pojma krajem XIX i u prvoj polovini XX stole a dominira e tendencija da se da potpun pregled esteti kih kategorija (dakle. u klasi noj formi umetnost dosti e lepotu. simboli koj i romanti koj i one u svojoj dijalekti koj povezanosti odgovaraju trima istorijskim formama razvoja ideala: simboli ka umetnost je umetnost uzvi enog.koji se istorijski razvija. da bi u romanti noj umetnosti (koja se usmerava na duhovno i unutra nje a gubi intres za spolja nje i ulno) poseban zna aj dobila kategorija ru nog. ili su neke manje a druge vi e va ne. Prve tri kategorije odgovaraju trima istorijskim formama razvoja umetnosti .klasi noj. mi ljenja su podeljena ve kad je re o najdiskutovanijoj kategoriji. osnovne kategorije takvog sistema jesu lepo. istovremeno. kategoriji lepog. uzvi eno i ru no kojima se jo pridodaju tragi no i komi no ali se ove kategorije ne razmatraju same po sebi ve kroz analizu konkretnih umetni kih dela. dok neki smatraju da je to tek jedna od esteti kih kategorija a da .

Odluka o tom kako e se odgovoriti na ovo pitanje zavisi od samog odre enja estetike. S druge strane. komi no. Budu i da imamo niz razli itih teorija i pristupa osnovnim esteti kim problemima. injenica je da se ovi problemi ne mogu zaobi i (svako pone to zna o tome ta je lepo. a V. lako je uo ljivo da . ru no. Iz dosada nje literature da 78 se videti kako izlaganje o esteti kim kategorijama nije nimalo jednostavno jer ono pretpostavlja prethodno re enje niza drugih problema.pored nje imamo i druge kao to su tragi no. te An Surio smatra da je kategorije lepog nemogu e klasifikovati jer se obele ja esteti kih kategorije na nalaze uvek u istim ravnima postojanja. Tatarkjevi da su esteti ke kategorije samo pojavni oblici a ne vrste lepog. tragi no ili komi no) i stoga se ovde ograni avamo samo na nekoliko op tijih informacija o ovim pojmovima koji su stole ima predmet intenzivnih rasprava pa stoga ne mogu biti zanemareni. drugi teoreti ari zastupaju shvatanje da se mo e govoriti samo o lepom a da su svi ostali pojmovi koji ga prate tek njegove varijante. To zna i da izlaganje (kao to bi to trebalo) ne mo e zapo eti izlaganjem osnovnih pojmova jer postoje do te mere razli ita shvatanja da su u velikoj meri u pravu i oni koji smatraju da ovakvo jedno poglavlje iz spisa koji se bavi na elnim problemima estetika treba isklju iti. ili uzvi eno.

pateti no. melodramsko. humoreskno. P. ljupko i prikladno. divno. jednorodnost. prostotu. pateti no. Hogart (1753) isti e saglasnost. duhovito. tragi no. komi no. E. Berk (1757) lepo i uzvi eno.) isti e veli inu. Lalo (1877-1953) u svojoj knjizi Esteti ki pojmovi (1925) nastoji da izlo i sistem devet esteti kih kategorija koje izvodi iz pojma harmonije. raznorodnost. veli inu. herojsko. a E. brzinu i lepo. U na em stole u imamo jo dva niza kategorija koji zajedno obuhvataju ve inu dosad tematizovanih esteti kih pojmova: . dramati no. uzvi eno. plemenito i lirsko.T. neobi nost i lepo. luda ko. udesno. Adison (18. uzvi eno. st. Surio (1947) ovom 79 spisku dodaje: elegi no. a to su: lepo. ljupko.raznovrsnost kriterijuma koji se koriste ima za posledicu i razli ite podele esteti kih kategorija. groteskno. ovde emo pomenuti samo neke ranije poku aje da se pobroje pojmovi kojima bi se mogla okarakterisati posebnost umetni kih dela. poeti no. Trasino (1529) i on razlikuje jasnost. Ruski esteti ar V. V. groteskno. slikovito. D . me u ranim teoreti arima je . U spisu Esteti ke kategorije Surio pi e o esteti kim kategorijama kao pojmovima kojima se izra ava stepen dosegnu a umetni kog savr enstva. divno. a F. estakov koji je ve i deo svojih radova posvetio istra ivanju . fantasti no. tragi no. Fi er (1837) lepo. Ve na prvi pogled zapa a se niz kategorija i osobina koje nisu ni istog ranga ni jednake va nosti. slo enost i mno tvo.

vrednostima ili nekim metafizi kim kvalitetima. katarsis. razumljivo je to ima i esteti ara koji smatraju da se o esteti kim kategorijama ne mo e govoriti. strukturama. B. Tako. A ako se insistira na tome da se dobije empirijska definicija sveop te valjanosti.smatra ovaj italijanski esteti ar mogla ponuditi ova: "Uzvi eno (ili komi no. Kro e. ljupkost.koje su istovremeno i kategorije estetskog . To je razlog to nijedna definicija esteti kih kategorija ne zadovoljava i zato. u asno. tragi no ili humoristi no. (b) op te esteti ke kategorije . disharmoni no). polaze i od odre enih intuitivnih i iracionalnih pretpostavki. Ako se mnogi istra iva i ne mogu slo iti o tome da li je re zapravo o kategorijama. komi no i ru no). (c) esteti ke modifikacije (harmonija. jedino bi se . ideal. groteskno. "treba dati slobodu govornicima i piscima da svaki put iznova defini u uzvi eno ili komi no. tragi no. tragi no. prema svojoj elji i kako je prikladno s obzirom na cilj to ga sebi postavljaju". ironija.problema esteti kih kategorija u svojoj knjizi Esteti ke kategorije (1983) predla e slede i niz kategorija: (a) polazi na kategorija (estetsko). herojsko.(lepo. po re ima Kro ea. uzvi eno. smatra da su esteti ke kategorije pseudo-pojmovi koji su krajnje individualni pa tako i krajnje proizvoljni i neodre eni te ne mogu biti izraz ni eg realnog ve su samo fiksacija raznih psiholo kih nijansi i odraz na ih ose anja. .

iz injenice da poku aja da se esteti kim kategorijama (ili nekoj od njih) . 93). negativni odnos spram esteti kih kategorija sre emo i kod predstavnika savremene neopozitivisti ke estetike. predrasuda koja svoje poreklo ima u tradicionalnoj estetici koja je sebe smatrala granom filozofije.humoristi no itd. koji negiraju i estetiku kao filozofsku disciplinu smatraju da se ova ne mo e zasnivati na rezultatima savremenih pozitivnih nauka te da su esteti ke kategorije samo anahronizam. Kona no. Predstavnik ovakvog shvatanja je Tomas Manro po ijem shvatanju esteti ke kategorije nisu neophodne ve su relikt iz vremena kada je estetika sebe smatrala filozofijom pa te ko a u odre ivanju esteti kih kategorija le i u njihovoj krajnjoj op tosti i doslednoj neodre enosti. druga je stvar to neki od pojmova mogu biti manje ili vi e aktuelni u jednom vremenu. 1991. ovo poslednje nije jo uvek i odlu uju i argument protiv izu avanja i upotrebe esteti kih kategorija budu i da jedna disciplina mora posedovati i svoj odre en kategorijalni aparat.80 Isto tako. Me utim. no oni svakako govore o stanju ne samo razvijenosti odre ene discipline ve u velikoj meri poma u istorijsko razumevanje njenih temeljnih problema.) jeste sve ono to je bilo ili e biti tako nazivano od onih koji su se slu ili ili e se slu iti tim re ima" (Croce.

jo uvek se ne mo e izvesti zaklju ak o antikvarnosti samoga problema esteti kih kategorija iji se puni smisao mo e otkriti tek s obzirom na potpuno zahvatanje njihovog istorijskog razvoja. ili. nije stoga nimalo slu ajno to je ve etrdesetih godina pro loga stole a Hegelov u enik K. svrhovitost. od njega nezavisna kategorija. kao vi i pojam svih 81 esteti kih kategorija. Ponekad se tim pojmom obuhvataju sve esteti ke kategorije pa se on. . otmenost.na e mesto unutar sistematskog izlaganja o problemima umetnosti ima koliko i esteti ara. Tokom istorije kao rodovi lepog isticani su: simetrija. komi nog ili ljupkog jer se kao argument navodi da ono to je umetni ki uspelo ne mora uvek biti i lepo. LEPO Pojam lepo ima kako dugu istoriju tako i niz razli itih zna enja. veli ina. a da estetika esto ima za posla i sa ru nim. 1853/. ljupkost. koje se u tom slu aju ne shvata kao nedostatak lepog ve kao ovom kontrarna. slikovitost. lepo se isti e kao jedna od esteti kih kategorija i stoji pored tragi nog. 1805-1879) napisao spis pod naslovom Estetika ru nog /Ästhetik des Hässlichen. Rozenkranc (C. uzvi enost. Rosenkranz. bogatstvo oblika. osnovna te ko a je u odre ivanju obima i sadr aja pojma lepog. poklapa s pojmom umetni ko. prikladnost. da postoji niz estetskih vrednosti koje se ne mogu svesti na lepo. harmonija.

a Rimljani re pulchrum.). budu i da je re o pojmu koji ima milenijumsku istoriju.. misli.. oni su bili u mogu nosti da pojam lepo koriste u irem zna enju (i da njime obuhvataju lepe stvari. lepe zvuke. Sve to dokazuje da imamo za posla s jednim krajnje neodre enim pojmom a to je i razumljivo. potpuno potisnuo izraz pulchrum i danas se na ao u nizu savremenih jezika (francuski.briljantnost. * Za ono to mi ozna avamo pojmom lepo Grci su koristili izraz kalon. italijanski. to je auditivno lepo). engleski. ili harmonia. Rano nastala dvosmislenost ovog pojma ostala je i u kasnijim vremenima: Plotin (204-269) je (kao uostalom i . karaktere ili zakone) kao i u u em zna enju (i tada su ovim izrazom ozna avali ono to je prijatno za vid i sluh . lepe oblike. za ono to je srazmerno. jer su za ono to mi zovemo lepo koristili druge nazive (symetria. i dr. za ono to je sazvu no.bonellum . da bi se potom pro irio na sve lepo.ime je lepo bilo odvojeno od dobra.bellum/) a koji se u po etku primenjivao samo kad se govorilo o lepoti ena i dece. ovaj latinski naziv zadr ao se tokom antike i srednjega veka da bi se izgubio u vreme renesanse i bio zamenjen izrazom bellum (koji je nastao skra ivanjem deminutiva pojma bonum /bonum . s 82 druge strane. to je vizuelno lepo. obi aje. sofisti i stoici koristili su pomenuti pojam u ovom u em zna enju). Treba ista i da su Grci lepo shvatali druga ije nego mi.

a ova na proporciji delova i ona glasi: lepo po iva na proporciji delova. odnosi se na oblast estetike kao i na moralno lepo i tako je i u srednjem veku. a u doba renesanse M. To pak zna i da lepo po iva na ne emu to se mo e ustanoviti pomo u brojeva: do tog otkri a se do lo prvo na polju muzike. da bi se to shvatanje potom pro irilo na vajarstvo. taj je pojam postao vremenom i osnovni. Ficino. misao). mo emo razlikovati (b) lepo u isklju ivo esteti kom zna enju i njim se obuhvata sve ono to izaziva estetske do ivljaje (re . a mo emo razlikovati i (c) lepo u estetskom zna enju. Tako se mo e videti da imamo zapravo posla s tri pojma lepog: (a) lepo u naj irem zna enju. Kako je to .Platon) lepo shvatao ire i stoga je pisao o lepim naukama i lepim vrlinama. slikarstvo i arhitekturu. 1433-1499) lepo su ava samo na ono to se mo e doku iti ulom vida. kako po rasprostranjenosti tako i po du ini trajanja i uticaju koji je imala. takozvana velika teorija lepog. su eno na oblast vida. tada lepi mogu biti samo oblik i boja. Fi ino (M. nju su zasnovali pitagorejci smatraju i da lepota stvari po iva na savr enoj strukturi. nadalje. * Iz mno tva teorija lepog nastalih od vremena pitagorejaca pa do na ih dana izdvaja se. boja. a tu spada uobi ajena upotreba ovog pojma kod Grka. zvuk.

iako u ovom dijalogu nalazimo niz negativnih odre enja lepog Platon jo uvek ne izla e i svoje shvatanje ovog pojma. poredak i meru (Timej. zatim. niti se mno i niti ga nestaje. teorija muzike i teorija likovnih umetnosti iako su nastale nezavisno jedna od druge. a druga koncepcija sre e se u njegovom poznatom dijalogu Gozba i ona daleko prevazilazi okvire "pitagorejske" estetike. a da je ru no a nedostatak mere. a sutra nije. ni danas lepo. Imaju i u vidu dijaloge njegovog zrelog i poznog doba mo e se uo iti preplitanje dveju koncepcija: jedna polazi od pitagorejskog shvatanja lepog kao proporcije i nalazimo je u dijalozima Timej i Fileb gde on lepo odre uje s obzirom na veli inu. U pomenutom dijalogu itamo da je lepo "ne to to je pravo. U dijalogu Hipija ve i Platon razmatra niz shvatanja lepog koja vladaju u njegovo vreme. tezu da je lepo ne to prigodno ili svrhovito (Sokrat) ili da je lepo ono to pru a ulno zadovoljstvo. ve no i to niti postaje niti propada. a s druge ru no. 31c) i gde se lepo dovodi u vezu sa umereno u i srazmerno u (Fileb. a prema . On odbacuje tezu da je lepo neka konkretna fizi ka stvar. 64de).imalo za posledicu tra enje savr ene proporcije u muzici 83 (nomoi) i vajarstvu (kanon). zatim. Me utim. Sve to preuze e potom i Platon smatraju i da je o uvanje mere i proporcije uvek lepo. to nije s jedne strane lepo. po ivale na istoj koncepciji lepog. ni prema ovome lepo.

1451a). tako i fabula treba da ima du inu koja se lako pamti" (Poet. a to zna i da su lepota i poredak neophodno i univerzalno svojstvo lepote i da lepi mogu biti ne samo umetni ka dela ve i svi predmeti koje sre emo u prirodi. isti u i kvantitativno svojstvo lepog. Re je o lepoti do koje se dospeva mi ljenjem.. a za druge nije" (Gozba.. u estvuje u tome na ovakav nekakav na in to to ostalo nastaje i nestaje. kao da je samo za jedne lepo. niti mu se i ta de ava (211ab). 1451a). o ideji lepote koja omogu uje lepotu svih konkretnih stvari. Da bi ne to bilo lepo ono mora imati odre enu veli inu i ne mo e lepo biti ni ne to veoma veliko niti ne to posve si u no. nastao u jako kratko vreme gubi (Poet. Treba imati u vidu da se. U Politici Aristotel pi e da "kako lepota obi no nastaje iz sklada broja i veli ine. pomenuta svojstva 84 lepog treba da imaju sve stvari pa tako i umetni ka dela: "Kao to ne iva i iva bi a treba da imaju veli inu koja se lako da sagledati. ni ovde lepo.. a ono niti se i ta pove ava. Platonov u enik Aristotel je glavne odlike lepote video u veli ini i poretku (Poet. i sve ostalo to je lepo. 1326a). onda najlep a mora biti ona dr ava u kojoj je broj stanovni tva u skladu s veli inom zemlje" (Pol.. jer ako je ne to sasvim malo ne mo e biti lepo po to se opa aj. niti smanjuje. ka e Platon. a onde ru no.onome ru no. 1451a). Lepo je ne to to je samo po sebi i sa sobom jednovrsno i ve no. Aristotel ne vra a na pozicije . 211a).

pre n. Osim veli ine i poretka svaka lepa stvar treba da je takva da se mo e lako sagledati. Lepota tela. lako emo uo iti kako im je blizak i slavni besednik Ciceron (106-43.pitagorejaca ve ide daleko dalje od njih: on spaja kvantitativna svojstva lepog (poredak i veli ina) sa kvalitativnim principom (preglednost. pa se bit kako telesno tako u du evno lepog posti e simetrijom i proporcijom. a lepota razuma le i u harmoniji u enja i vrline. prijatno za o i). govorili su oni. ona je ne to objektivno. da je saglasna s ovekovim merilima s njegovim do ivljajem. u dobroj boji i fizi koj trajnosti. na po etku helenisti ke epohe. Tako su simetrija. e) koji isti e jedinstvo korisnog i lepog i time se ovaj anti ki pisac nadovezuje na Sokrata koji je lepotu video u . da su poistove ivali lepo i dobro. tako i prema celini. stoi ki filozofi su razvili u enje o simetriji kao osnovi i su tini lepote. Nakon smrti Aristotela. Lepota tela mo e biti samo u simetriji njegovih delova koji su u skladnom odnosu kako me u sobom. Na taj na in se Aristotel udaljava i od pitagorejaca i od Platona: lepota nije u apstraktnim matemati kim odnosima niti u ideji ve u samim realnim stvarima. smatraju i da samo lepo mo e biti i dobro. po iva u simetriji njegovih delova. 85 Ako se ima u vidu da su stoici posebno isticali moralnu vrednost lepote. mera i proporcija postali osnovni pojmovi stoi ke estetike.

zvezde ili zlato koji nam se pokazuju iz jednoga dela. U kategorijalni sistem anti ke estetike Ciceron uvodi i pojam decorum kojim se ukazuje na ono to je pristalo. Kamen sam po sebi nije lep. koji se svojom esteti kom koncepcijom suprotstavlja itavoj anti koj tradiciji. Tako. nedoli no. ako je re o lepoti oveka vide emo da proporcije ne odra avaju uvek unutra nju prirodu lepote po to se izraz lica mo e menjati pa se jedno isto lice jednom mo e videti kao lepo drugi put kao ru no. jer bi u tom slu aju lepi mogli biti samo slo eni predmeti a ne recimo svetlost. to dolikuje. ve on to postaje kada . smatraju i da lepo nije odnos delova i da se lepota ne ra a iz materije ve iz forme koja je u umu umetnika. Kako se kao suprotnost ovog pojma javlja nepristojno. jedan od poslednjih velikih filozofa Antike.svrhovitosti. jasno je da tu nije re o nekom "nedostatku dekora" i da decorum ne treba izvoditi iz dekoracije ili ukra avanja. isti e Plotin u svom traktatu O lepom te ko je govoriti o proporcijama kad se radi o duhovnom karakteru neke osobe. nekih zakona ili obi aja iju lepotu ne mogu izraziti ni proporcija ni simetrija. isto tako. Ne pori u i da lepota tela po iva u rasporedu delova ovu teoriju preuzima nakon vi e stole a Plotin ali je i pro iruje uvidom da lepota nije isklju ivo u rasporedu delova. mada se same proporcije lica pritom ne menjaju. ka e Plotin. Kona no.

oblik i sklad poti e od Avgustina (354-430) koji je pisao: "Dopada se samo lepo. u lepom pak oblici. da je i sam razum broj kojim se ra unaju sve stvari. Avgustin se ne e odre i mi ljenja o vezi lepog i srazmernog ime se pribli ava u enju pitagorejaca. du a se mo e srediti pomo u umetnosti tako to e postati skladna i lepa a to je preduslov za posmatranje boga. Avgustin smatra da su sve umetnosti i nauke sre ene pomo u brojeva. red i broj su odre uju e crte lepote.dobije lik nekog lepog oveka ili bo anstva i lep je ne zahvaljuju i svojoj biti ve formi koju je u njega polo ilo ume e. Ovo je istovremeno i posledica shvatanja da se svemir pridr ava reda budu i da bog voli red i da je za etnik reda. a u proporcijama brojevi". kao i platonizma i . stoga. 86 Vekovna formula lepog: umerenost. pa kako put prema spasenju i istini vodi prema redu i broju. Sve ovo pokazuje kako je estetika Avgustina most od esteti kih u enja poznog helenizma. svedo enjeo tome nalazimo i u njegovom delu Ispovesti. Iako kasnije osu uje svoja mladala ka shvatanja. u oblicima proporcije. svetla i tame pridao je veliki zna aj i ulnoj lepoti. Avgustin koji je u mladosti izu io anti ku retoriku i filozofiju i koji se nalazio pod znatnim uticajem manihejstva koje je propovedalo dualizam dobra i zla. oduhoviti sebe zna i isto to i sebe oblikovati.

srazmer i sjaj. ono to nam se dopada kad ga vidimo. u prirodnim kao i u umetni kim predmetima. Lepota za njih nije bila vezana samo za proizvode umetnosti (u dana njem zna enju te re i) i zato esteti ke ideje ne treba tra iti u teoriji umetnosti. u zgradama ili u pesmama. ka e on. Lepo je. ka srednjovekovnom u enju o lepom te nije nimalo slu ajno to e se srednjovekovni autori esto obra ati Avgustinu kao autoritetu kad je re o prirodi i su tini lepog. kod Bonaventure (1221-1274). tj. njom se poku ava na initi kompromis izme u pitagorajske tradicije koja insistira na proporciji i neoplatoni arske koja lepotu vidi kao sijanje i .neopitagorejstva. Svakako najve i mislilac pozne sholastike i itavog srednjeg veka. u oveku. Tokom itavog srednjeg veka va e a formula lepog je consonantia et claritas. koji se nalazi pod dubokim uticajem Avgustina. Ako je Albert Veliki definisao lepo kao "elegantnu samerljivost". teoriji igre ili teoriji privida. kao "sjaj forme koja sija na srazmernim delovima materije". Srednjovekovni filozofi nalazili su lepo u svemu to je sadr avalo ta svojstva i odnose: u svemiru. budu i da povezuje lepo i proporcionalno. na i emo odre enje lepog kao "izbrojive jednakosti". a isto tako i u celokupnom sistemu stvari. Toma Akvinski (1224/51274) smatrao je da ne to da bi bilo lepo mora da ispunjava 87 tri uslova: celinu.

II/279). stvorena prvog dana tri dana pre no to je stvoreno sunce i ona je telesna. Nikole Kuzanskog (1401-1464) nalazimo niz ideja srednjeg veka (simboliku brojeva. (. 1989.i makro-kosmosa vodi ga tome da ljudsku li nost vidi kao bo ansku. iako je nju sv.i mikro-kosmosa. zajedni ka svim telima i na elo njihove aktivnosti. Svetlost je. "u svim telesnim tvorevinama postoji jedna supstancijalna forma koju imaju sva tela. pa razli ite vrste tela ine stupnjevitu hijerarhiju prema tome da li vi e u estvuju u formi svetlosti" (Koplston.. Tako. ime se na posve nov na in vidi mesto i uloga 88 oveka u svetu. kao pojavljivanje svetla. Ne treba gubiti iz vida da. ideju o jedinstvu makro. prva supstancijalna forma.. po mi ljenju Bonaventure. po mi ljenju Nikole Kuzanskog. a to je svetlost.) Svetlost nije telo nego forma tela. Avgustin interpretirao kao an eosku tvorevinu.isijavanje. odre e-nje lepog kao proporcije i sjaja) koje on tuma i na bitno novi na in: predstava o broj anoj prirodi lepote nije za njega plod fantazije ve on nastoji da joj izna e koren u iskustvu a uz pomo matematike i logike. Ideja o jedinstvu mikro. Kod poslednjeg mislioca srednjeg veka i prvog filozofa novog doba. lepo u sebi sadr i tri elementa koji obrazuju dijalekti ko trojstvo: (a) lepo se pokazuje kao beskona no jedinstvo forme koje se . smatrao je on.

(b) lepota je raznovrsna i njoj pripada sve to postoji u svetu. u tome nam mogu pomo i izvanredne analize ovog problema koje nalazimo u knjizi R. Koliko god da se mo e govoriti o neoplatonizmu kod N.manifestuje u proporciji i harmoniji. Kuzanskog. Kuzanski estetizuje celokupnu realnost pa se u svemu to poseduje formu nalazi istovremeno i lepota. injenica je da tu vi e nema one apstraktne simbolike toliko karakteristi ne za srednji vek. kod njega lepota nije sen ili odraz ideje boga. Asunta Teorija lepog u srednjem veku. kako jedinstvo koje le i u osnovi lepog pretpostavlja raznovrsnost. priroda lepog se mo e izraziti formulom: (c) jedinstvo u mno tvu. ve svaki realni oblik ulno prosvetljava beskona na i jedinstvena lepota adekvatna svim svojim pojedina nim manifestacijama. a. *** Potrebno je ipak pojasniti bit poimanja lepote u srednjem veku. ukoliko se te ilo prakti noj . to je potrebno ponajpre stoga to za srednjevekovno mi ljenje lepota nije bila svrha za koju su stvarani oni predmeti koje mi danas nazivamo umetni kim delima. Sve to postoji proizvod je apsolutne lepote i Kuzanski odbacuje svako hijerarhizovanje lepote jer su svi oblici lepote potpuno ravnopravni. Istovremeno. Lepota je bila atribut svojstven materiji i na inu njene obrade. Kako je lepota univerzalno svojstvo bivstvovanja.

pri kori enju predmeta. To zna i da je lepota uvek bila podre ena nameni. a ne kao subjektivni izraz artifex-a. zna enju i cilju predmeta a to se jasno vidi u izlaganju . videlo kao objekt.svrsi. niti na njegovu subjektivizaciju u li nom delanju artifex-a. i ukoliko se vodilo ra una i o metafori kom zna enju njegova oblika i o moralnoj pouci koja je bila namenjena onome ko je predmet pri upotrebi posmatrao. ono je bilo oblikovano tako da je metafori ki moglo biti nosilac odre enog zna enja i ko se njim slu i trebalo je da bude naveden da sena odre en na in pona a u ivotu. sa stanovi ta posmatra a. dok je umetni ko delo bilo opus artificiale (stvoreno. Zahvaljuju i tom atributskom karakteru koji se odnosi na razne aspekte predmetnosti pojam umetni ke lepote je u srednjem veku bio obuhatniji nego u modernom mi lenju. Lepota jednog takvog opus artificiale nije se odnosila na ovo ili ono od njegovih objektivnih obele ja. otkrije jedna nadzemaljska i 89 nevidljiva stvarnost. ve ta ko delo) napravljeno od odre enog materijala i za neku prakti nu svrhu. kako to obi no danas mislimo. pritom. a u isto vreme zadatak dela je bio da posmatra a uzdigne do nadzemaljskih vidika. To jedinstvo je bilo delo koje se. kojoj je umetni ko delo trebalo da slu i. ve se lepota odnosila na sva obele ja predmeta u njihovom jedinstvu. Trebalo je te iti da se posmatra u.

Srednjovekovna svest se nije sa toliko respekta odnosila prema umetni kim delima kao dana nja. jer lepota mora odgovarati svrsi. Pri tom je uvek morao imati na umu svrhu kojoj e delo kasnije slu iti. Kao opus artificiale umetni ko delo se nije razlikovalo od ode e ili pribora. Ali ona stoga ne bi bila bolja. O ovom izgledu morao je voditi ra una artifex kad je obra ivao materijal. objektivan izgled. imali presudan udeo u oblikovanju samog predmeta. koji je uslovljavao stepen njegove lepote. tavi e.Tome Akvinskog koji ka e da bi od stakla napravljena testera bila prijatnija za oko nego gvozdena. zato to je u ovima videla ono to mi danas odre ujemo kao industrijski dizajn. koji je bio jedinstvo svojstava koja su . Po srednjovekovnom mi ljenju. rezanju. Oblik nije rezultirao samo iz rada artifex-a nego i iz grubog materijala. Izgled umetni kog dela bio je u srednjem veku podre en svojoj neumetni koj funkciji. a testera od stakla ne bi odgovarala svojoj svrsi. u to vreme kategorija lepog nije se razlikovala od kategorije korisnog. koja je primenjivana s obzirom na funkciju kojoj je delo bilo namenjeno. Zato su izabrani materijal i tehnika. Poku avao se ostvariti izgled koji po sebi nije bio svrha ve integrativna komponenta funkcije kojoj je predmet imao da 90 slu i. bila je uslovljena ovom poslednjom. svakom materijalu bio je svojstven specifi an.

za ljude srednjeg veka lik je bio sadr an ve u materijalu i odre en svojstvima tog materijala. takvog koji je bio siroma an zbog svog inherentnog izgleda. Tu se nalazimo pred shvatanjem koje je suprotno dana njem shvatanju. tj. lako bilo oblikovati. Ona su bila kontemplabilna (mogla su se pri ulnom opa anju ili posmatranju. U tom smislu je lepota umetni kog dela bila sli na lepoti bilo kog materijalnog predmeta. a artifices su morali iskoristiti sve njegove mogu nosti. Nasuprot tome. s druge strane. ali ga je. mogla su se posmatrati kao vidljiv prikaz jedne 91 misli koja nije shvatana kao "sadr aj" u onom smislu u kom mi pravimo razliku izme u sadr aja i forme umetni kog . Ovo poslednje se de avalo kod bojenih statua ra enih od neplemenitog materijala. Oni su ga mogli isticati ili skrivati od pogleda. hartija i povez. Oni su ono to su za knji evno delo slog. Umetni ka dela stvorena su u srednjem veku kao metafore koje su ne to drugo zna ile. i sa tog stanovi ta su dela i procenjivana. Publika je bila naviknuta da ovaj aspekt ima pred o ima i da ga ocenjuje. samo nosioci duhovnog lika u kome je su tina umetni kog dela. Za nas su materijal iz kojeg se delo izra uje i tehnika koja se primenjuje da bi se taj materijal obradio. shvatiti odjednom kao celina).delovala na ula i koja su dala jedan objektivan "estetski" aspekt.

Potpuno je stoga razumljivo kad Dante ka e kako je alegorijski smisao forma bukvalnog smisla budu i da se lepota umetni kog dela u srednjem veku shvatala kao metafori ko zna enje koje slici. Stoga je bilo mogu e. Slika nije forma koja samo sebe zna i i koju mogu ni misaoni sadr aji. ponekad i nu no. da skaredne scene doprinose lepoti /venustas/ neke sakralne gradnje. U srednjem veku posmatra u je isti opa aj lepote dela (lepote zna enja koja se ta dela metafori ki izra avala) budio interesovanje koje nije bilo upravljeno na predstavljene empirijske sadr aje. U srednjem veku se umetni ko delo cenilo kao lepo i prema moralnom cilju na koji je bilo upravljeno.dela. a ne prolazno re avala . a za nju je materija ono to je za nas forma sadr aja. Zato tokom itavog srednjeg veka umetnost nije bila pot injena moralnoj usmerenosti na osnovu nekog "esteti kog" svojstva koje bi bilo nezavisno od bilo kakvog cilja. po to je njegova kontemplabilnost uticala na ivot. Na e shvatanje je odre eno pojmom "nezainteresovanog dopadanja" koje se od vremena Kanta smatra bitnim da bi se moglo u ivati u delu. daje oblik. iji su oblik bili ovi sadr aji na inom svoga predstavljanja. Ta misao bila je forma. odnosno odslikavanju. samo spolja dodiruju. ve na moralno raspolo enje. koji se mogu misliti i sami za sebe. Moralna usmerenost je bila komponenta samog "esteti kog" kvaliteta.

Treba se imati u vidu da umetni ko delo kao opus artificiale mo e biti objektivno lepo kao i opus naturale. neop-hodno je da imamo u vidu predstavu lepog kao op teg objektivnog predikata. koje je uklju ivalo sve interese mi ljenja i ivljenja. Da bi se rekonstruisala srednjovekovna shvatanja koja su upravljala umetni kim stvaranjem i ocenjivanjem umetnosti.dnevne brige i zadovoljavala dnevne interese. kao svaka stvar koja postoji u . ve upravo sposobnost da ga probudi 92 i dovede do najve eg uspona. Mera lepote nekog dela zavisila je od toga koliko su ovi razli iti aspekti njegove kontemplabilnosti bili sliveni u jedinstvo u predmetu koji su ukra avali. U ovom maksimalnom naponu svih interesovanja nalazila se krajnja svrha. "anago ki" smisao (moralna pouka). Presudno za jedno delo nije bilo da posmatra a ponese tako da on zaboravi druge misli. Kvalitet umetni kog dela (pojam koji je nepoznat u srednjem veku) nalazio se u organskom jedinstvu kontemplabilnosti materije. Ta moralna dimenzija dela nije izbijala iz njihovog sadr aja ve iz forme predstavljanja koja se nama pokazuje kao "esteti ki" kvalitet. ** Ono to danas nazivamo esteti kim u ivanjem bilo je u srednjem veku posmatra ko gledanje. zna enja. moralnog cilja i nadzemaljskog sveta. tj. ili da ga zabavi.

prirodi. naprotiv. Ri ard od Sen-Viktora (XII stole e) razlikuje diskurzivno saznanje i opa anje tako to ka e da se diskurzivno saznanje kre e od pojedina nog ka pojedina nom. koje predmeti izazivaju pri posmatranju. a opa anje obuhvata svoj predmet odjednom.lepo je ono to se pri posmatranju dopada. Kontemplabilnost je konstitutivno svojstvo stvari kao takvih. ve od izvesnih svojstava koja se nalaze u njima i s kojima se nu no suo avamo pri posmatranju. ne zavisi od stava koji mi prema njima slobodno zauzimamo. (Toma)/. Zato. dopadanje. za srednjovekovno mi ljenje. Lepota i jednog i drugog (i stovrenog i prirodnog dela) zavisi od dopadanja koje pobu uje u onom ko ga posmatra. Kako u srednjem veku opa anje nije prekid. . ona je refleks subjektivne dispozicije u isto tako subjektivnom iskustvu. jasno je da ovo poslednje proizilazi iz potrebe koja se mora zadovoljiti. Drugim re ima: kontemplabilnost je svojstvo svakog bi a (materijalnog ili imaterijalnog) pa stoga ona 93 nije bila aktivnost razli ita od delanja i diskurzivnog saznanja (i zato je ovaj pojam obimom iri u srednjem veku no kasnije). Za moderno mi ljenje. pauza u delanju. ve prevazila enje delanja. Od Jovana Skota Eriugene (810-877) i karolin kih pesnika pa do Tome Akvinskog i pozne sholastike lepota dela se zasniva na njihovoj kontemplabilnosti /Pulchra sunt qua visa placet .

koji je omogu avao da se ono u iva kao lepota. najvi e mudrosti. Lepota pojedina nih stvari je bila svojstvo koje je prevazilazilo njihovu pojedina nost. vr i se u puno i koja ne trpi ni od kakvog nedostatka. koji se nije razlikovao od diskurzivnog mi ljenja.opa anje. tj. Kontemplacija je tako bila usmerena na inteligibilno-op te. koji je lepota svih lepota. odnosno u domenu ni eg saznanja (o bogu bi se. moglo re i samo ono to bog nije). Op te se neposredno saznavalo samo u opa aju. lepota. a opa anje nastaje iz savr enog. ostajalo je uvek u domenu parcijalnih istina. Tako se kontemplabilnost. vezano uvek za parcijalna saznanja. prema shvatanju Pseudo-Dionizija (oko 500. bila je na in saznanja. e). n. svakog bi a podudara s njegovom savr eno u. ona je bila najvi i oblik saznanja. Kontemplacija. naprotiv. Diskurzivno mi ljenje. ovo poslednje se u pojedina noulnom ostvarivalo kao svojstvo koje je iz njega pri opa anju izbijalo kao lepota. do vizije boga. u kojoj se u ivala lepota onog to se posmatra. kojim se postizao cilj do kojeg diskurzivno sazanje nikada ne mo e dospeti: do apsolutne istine. delanje ukazuje na nekakvu nesavr enost. ve svojstvo svih pojedina nih delova posredstvom op teg koje je bilo 94 . Stoga se ona mogla i materijalno a priori utvrditi pa ona nije bila svojstvo jednog ili drugog dela u njihovoj individualnosti. tavi e.ulno zna i porediti ga sa inteligibilno-op tim. Opa ati pojedina no.

Ono to nije neposredno odre eno za posmatranje tako e je lepo. ime u estvuje u najvi oj formi . Umetnost je objektivna kao i priroda zato to je priroda lepa. tj. Odsustvo tog razlikovanja pribli ava umetnost prirodi (koja se posmatra objektivisti ki a ne subjektivisti ki) i prenosi bitna obele ja umetnosti na prirodu. (b) priroda je lepa zato to njeno savr enstvo u estvuje u onoj kontemplabilnosti koju za nas poseduje isklju ivo umetnost.sadr ano u njima. Lepota je sinonim za savr enstvo. Materija. Tako priroda postaje predmet esteti kog posmatranja koje nadma a i dopunjuje svaki drugi teorijski ili prakti ni odnos prema njoj. zemlju sa nebom a oveka ponovo s bogom.u bogu. Tako u XIII stole u Robert Grostest pi e da ja lepota /formositas/ ono ime je svako bi e formosus. ovek (kao artifex) se u svom delanju samo ugleda na boga (kao . Univerzalna kontemplabilnost i preimu stvo koje je opa anje imalo nad svakim ljudskim delanjem i znanjem. u inili su da je lepota u prirodi i umetnosti bila najvi i kvalitet koji je vezivao ovaj svet sa vi im svetom. ukoliko se pri posmatranju kao lep dopada. Do nerazlikovanja prirode i umetnosti u srednjem vekudolazi iz dva razloga: (a) umetnost je lepa zato to je kontemplabilna. Uostalom. iva bi a i predmeti koje je izradio ovek savr eni su ukoliko su lepi.

saradnik boga. na lepotu boga koja prosijava kroz lepotu sveta. kao izraz samoga boga. Izme u boga i oveka postoji velika razlika. Zato u srednjem veku. umetni ko delo nije lepo zato to izra ava subjektivnost umetnika. koji su sli ni predmetima prirode (i kao i ovi za posmatranje lepi). jer i umetni ka dela imaju uvek neku upotrebnu namenu.artifexa) kao tvorca lepe prirode. Umetnost nije neka delatnost odvojena i razli ita od ostalih. Moglo bi se re i da je umetnost izraz oveka a priroda izraz boga. U odsustvu razlikovanja umetnosti i prirode ne treba videti potiskivanje umetnosti u dana njem smislu. Kao oblikovalac lepih stvari ovek postaje pomaga . tvorcu lepe prirode. Ako se nijedan ne mo e nazvati umetnikom u dana njem zna enju te re i. ve aspekt delanja kome je cilj vidljiva lepota sopstvenih proizvoda. Po to umetnost stvara predmete koji se mogu posmatrati. dok se ovek ugleda na lepotu koja ve postoji. Bog stvara lepotu iz ni ega. umetnost je jedina ljudska delatnost koja oveka odista ini sli nim bogu. ve zato to je umetnik umeo da delu da takvo objektivno savr enstvo da se ono. On . mo e staviti u isti red s 95 lepotama prirode. ve njenu superiornost u pore enju sa svakom drugom ljudskom delatno u. ipak je svaki artifex i umetnik po to se trudi oko lepote svoga dela.

ograni enje (finitio) i raspored (colocatio). ve se prema svakoj ljudskoj delatnosti odnosi kao to se mi odnosimo prema pojmu "umetnosti".stvara i za posmatranje. iako u modificiranom vidu. Njegovo "biti umetnik" daje mu kao artifex-u savr enost. ali je svaki artifex i umetnik. pi e Alberti. a manje razmi ljanju o lepom tako da tokom renesanse ova teorija i dalje va i. Srednjovekovna estetika umetnost u na em smislu ne razlikuje od svake druge ljudske delatnosti. Iz ove savr enosti proisti e paradoks srednjovekovne estetike koja ne zna za razliku umetnosti i prirode a istovremeno prirodu shvata na isti na in kao i umetnost. Odsustvo samobitnosti umetnosti ovde se pokazuje kao prednost: nijedan artifex nije samo umetnik. pa se Alberti vra a anti koj definiciji . autor slavnog 96 traktata O arhitekturi. Njegovi proizvodi su tako e umetn ka dela. lepo je harmonija i dobra proporcija. *** Renesansni filozofi bili su vi e okrenuti prirodi. Pridaju i izuzetan zna aj matemati koj osnovi umetnosti on smatra da je su tina lepog u harmoniji (concinnitas) koja je izvor svake lepote a samu lepotu arhitekture obezbe uju tri momenta: broj (numerus). koje je vi e od prakti ne delatnosti kojoj proizvod treba da slu i. Tako dolazi do zamene srednjevekovne formule lepog novom: lepo je harmonija delova.

Psiholo ke analize empirista tokom XVII stole a pokazuju da lepo ne po iva na nekoj odre enoj proporciji i rasporedu delova. ali. Francis. Lajbnic i Monteskije (Ch. a velika teorija bila je formirana na modelu klasi ne umetnosti i knji evnosti.lepote kao harmonije i srazmernosti. dok je Elison lepotu zvukova. 16891755) pisali su da je lepo neuhvatljivo. injenica je da nijedna teorija nije bila do te mere iroko prihva ena i rasprostranjena kao pomenuta velika teorija lepog. Montesquieu. slikovitost i puno u. Mendelssohn. Volf i Baumgarten su lepo videli kao savr enstvo ulnog a Mozes Mendelson (M. u otkrivanju ideje u stvarima. u umerenosti. na savr enstvu. boja i re i pripisivao . u otkrivanju psihi nosti. a Ha eson (Hutscheson. Ova posle vi e od dve hiljade godina dolazi u krizu i to onog asa kad se promenio ukus pod uticajem neklasi nih umetnosti poznog baroka i romantizma. 1694-1747) i Hjum da je ono subjektivna predstava ljudi. ve da je pre svega utemeljeno na nedostatku pravilnosti budu i da zahteva ivost. Pored ove teorije lepog koja traje od vremena pitagorejaca pa sve do XVII stole a postojale su i druge teorije koje su isticale kako lepo po iva na jednome u mno tvu. mnogo stole a posle Avgustina pi e kako nas muzika o arava iako njena lepota po iva jedino na saglasnosti brojeva. a Lajbnic. na prikladnosti. 1729-1786) kao nejasnu sliku savr enstva.

da on nije logi ki ve estetski sud pod kojim razumemo onaj sud iji odredbeni razlog ne mo e biti druk iji do subjektivan (Kant. Predstave koje su date u jednom sudu mogu biti empirijske (dakle: estetske) a sud koji se na osnovu njih donosi jeste logi ki. mi. ako bi se date predstave ( ak i da su racionalne) odnosile isklju ivo na subjekt (na njegovo ose anje). kvantitet. a oslanjaju i se na tradicionalnu podelu logi kih sudova. Da bismo mogli razlikovati da li je ne to lepo ili nije. ve je povezujemo uobraziljom sa subjektom i sa njegovim ose anjem zadovoljstva i nezadovoljstva. . a. To zna i da sud ukusa nikako nije sud saznanja. polaze i od stava da ono to je potrebno da se neki predmet nazove lepim mo e da se prona e analizom sudova ukusa (pri emu je ukus mo prosu ivanja onog to je lepo). modalitet i relaciju. 93). isti e Kant. samo ako se te predstave u sudu dovode u vezu sa objektom.ose anjima koja ovi izazivaju. **97 Pojam lepog zauze e centralno mesto u Kantovoj estetici. sud bi o njima uvek bio estetski. analizira pojam ukusa s obzirom na etiri njegova mogu a svojstva kvalitet. Sud ukusa u pogledu njegovog kvaliteta. 1975. ovde emo izlo iti kako on odre uje pojam lepog u njegovoj Kritici mo i su enja. ne povezujemo razumom predstavu sa nekim predmetom. u suprotnom slu aju.

va no je ta ja iz njegove predstave u sebi proizvodim. takav sud nikako ne predstavlja neki sud ukusa. on. i da. a pod ose anjem (Gefuehl) ono to uvek ostaje subjektvino i to nije u stanju da sa injava predstavu nekog predmeta. Svako mora priznati da je pristrasan svaki onaj sud o lepoti u koji se me a ma i najmanji interes. ne sme ni najmanje da bude zainteresovan za egzistenciju odre ene stvari. kao opa aj jednog predmeta ula. kad se pojavi pitanje da li je ne to lepo. prema tome.Interesovanjem Kant naziva ono dopadanje koje mi povezujemo sa predstavom o egzistenciji nekog predmeta i zato. a ne u emu zavisim od njegove 98 egzistencije. Da bih mogao re i da je neki predmet lep i da bih dokazao da imam ukus. onda se ne eli znati da li je nama ili ma kome i ta stalo do egzistencije te stvari ili ne. Pod osetom (Empfindung) se podrazumeva objektivna predstava ula. Prijatno je ono to se u osetu dopada ulima i sve to se dopada prijatno je po tome to se dopada. Me utim. prijatnost te zelene boje spada u . Da bi neko mogao u stvarima ukusa da ima ulogu sudije. ve se tada ho e znati kako mi tu stvar porosu ujemo u istome posmatranju (u opa anju ili u refleksiji). ve u tome mora da bude potpuno ravnodu an. isti e Kant. Zelena boja livada spada u objektivne osete. svako takvo interesovanje stoji u vezi sa mo i htenja.

.isti e Kant . ukrasi koji se bez ikakve svrhe upli u jedni u druge pod imenom ladnjaka ne zavise ni od kakvog odre enog pojma. slobodni crte i. Da bih za ne to mogao re i da je dobro. tj. neko dopadanje koje izaziva postojanje nekog objekta ili neke radnje. Me utim. i time se tako e razlikuje od prijatnog koje se potpuno zasniva na osetu. ja u svako doba moram znati kakva stvar treba da je taj predmet.subjektivni oset kojim se ne predstavlja nikakav predmet. to mi nije potrebno da bih u ne emu na ao lepotu. Tome nasuprot. tj. za ne to drugo ka emo da je dobro po sebi. odnos uma prema (bar mogu em) htenju. spada u ose anja kojima se predmet posmatra kao objekat dopadanja. a ipak se dopadaju.mora da zavisi od refleksije o nekom predmetu koja nas dovodi do nekog pojma (svejedno 99 kojeg). dakle. tj. U oba dobra uvek se sadr i pojam neke svrhe. tj. mi nazivamo pone to dobrim radi ne ega (ono je korisno) i ono nam se svi a kao sredstvo. sud ukusa je isklju ivo kontemplativan. Kako je dobro ono to posredstvom uma izaziva dopadanje pomo u istog pojma. i ono nam se svi a samo po sebi. pa dopadanje koje u nama izaziva lepo . moram imati neki pojam o njemu. I prijatno i dobro stoje u vezi sa mo i htenja i utoliko nose sa sobom izvesno dopadanje. Cve e. dopada nam se ne samo predmet ve i njegova egzistencija. neki interes.

niti je na pojmove usmeren. Stoga bi se o dopadanju moglo re i: u sva tri pomenuta slu aja dopadanje stoji u vezi ili sa sklono u. i stoga se ne zasniva na pojmovima. razlikuju se predmeti i vrste predstava jedne od drugih. budu i da je i indiferentan u pogledu postojanja jednog predmeta. Od ove tri vrste dopadanja samo i jedino dopadanje ukusa koje poti e od lepoga jeste nezainteresovano i slobodno dopadanje. lepo zna i za njega ono to mu se jednostavno dopada. Jer milost. lepota ima vrednost samo za ljude (za bi a koja su umna. Ali. sud ukusa nikako nije neki sud saznanja (niti teorijski niti prakti ni sud saznanja). niti interes ula niti interes uma.Takav sud. jer nikakav interes ne iznu uje odobravanje. i s obzirom na to ose anje. izrazi koji se za njih koriste nisu jednorodni: prijatno zna i za nekoga ono to ga zadovoljava. ni sama ta kontemplacija nije usmerena na pojmove. dobro zna i ono to on ceni. dok dobro ima vrednost za svako umno bi e uop te. ili sa milo u ili sa po tovanjem. jer. ono emu on pridaje neku objektivnu vrednost. ali koja su istovremeno i ivotinjska .ne za duhove). Prijatno. odobrava. lepo i dobro ozna avaju tri razli ita odnosa predstava prema ose aju zadovoljstva i nezadovoljstva. ako prijatnost ima vrednost i za ivotinje koje su li ene uma. jeste jedino slobodno dopadanje. Sve ovo . Isto tako. povezuje samo njegovo svojstvo sa ose anjem zadovoljstva i nezadovoljstva. Me utim.

Pola e pravo na subjektivnu op tost. Kako se dopadanje ne zasniva na sklonosti subjekta (niti na nekom prikrivenom interesu).vodi prvom odre enju: Ukus predstavlja mo prosu ivanja jednog predmeta ili neke vrste predstavljanja pomo u dopadanja ili nedopadanja bez i-kakvog interesa. Ne postoji prelaz od pojmova na ose anje zadovoljstva ili nezadovoljstva. 1975. Sud ukusa. mora polagati pravo na to da va i za svakoga. ta op tost ne mo e poticati iz pojmova. Estetski sud je sli an logi kom sudu zato to se pretpostavlja da va i za svakoga. b. ve se onaj ko sudi ose a potpuno slobodan u pogledu dopadanja koje posve uje predmetu. i kao da je taj sud logi an (da na osnovu pojmova o objektu ini neko saznanje o njemu. to zna i da se takvo dopadanje mo e pripisati svakome. Iz ranijeg stava da je dopadanje koje lepo izaziva bez ikakvog interesa. a ne zapravo estetski sud (koji sadr i samo vezu predstave predmeta sa subjektom). govoriti o lepome kao da lepota predstavlja neku osobinu predmeta. 100). S obzirom na prijatno sud se zasniva na li nom . Zato e onaj ko sudi. sa sve u da je iz njega odstranjen svaki interes. Sud ukusa u pogledu njegovog kvantiteta. ali. mo e se izvesti i teza da je lepo ono to se bez pojmova predstavlja kao objekt op teg dopadanja. on nije u stanju da prona e bilo kakve li ne uslove kao razlog dopadanju. Predmet 100 takvog dopadanja naziva se lepim (Kant.

tada se govori o lepoti koja kao da ini osobinu stvari. ono to je lepo samo za pojedinca. onda se o ekuje i od drugih da do ivljavaju isto takvo dopadanje. ali. ne emo se pozivati na svoj ukus kad govorimo o koncertu. sudom ukusa (o lepom) zahteva se od svakoga da mu se jedan predmet dopada a da se to dopadanje pritom ne zasniva na nekom pojmu (jer bi tada predstavljalo ono to je dobro).ne emo tad re i: "to je za mene lepo". a sud o ukusu refleksije pola e pravo na op te va enje. Kant pi e da je mogu e je razlikovati ukus ula i ukus refleksije. nije lepo.ose anju. Op tost o kojoj je . Kada je re o lepom stvar stoji druga ije. zato u pogledu prijatnog va i stav: svaki ovek ima svoj vlastiti ukus (ukus ula). u tom slu aje se ne sudi za sebe ve za sve. i ne ra una se s tim da e se drugi s tim stavom saglasiti. Sud o ukusu ula ne pretenduje na op te va enje. Ova odredbena op tost estetskog suda zami lja se u sudu ukusa samo kao subjektivna. Zato se ka e: ta stvar je lepa. ve se od njih saglasnost 101 zahteva. Kad se za ne to ka e da je lepo. i jedan i drugi ukus donose estetske (ne prakti ne) sudove o jednom predmetu samo s obzirom na odnos predstave tog predmeta prema ose anju zadovoljstva i nezadovoljstva. nekoj zgradi ili pesmi . Mnoge stvari mogu imati dra i i biti prijatne ali jo nisu i lepe. ulni ukus donosi samo li ne sudove a ukus refleksije tobo e op teva e e sudove.

od estetskog op teg va enja (koje se ne zasniva ni na kom pojmu) ne mo e se zaklju iti na logi ko op te va enje. U pogledu logi kog kvaliteta svi sudovi ukusa su pojedina ni sudovi. sud: "ru a je (po mirisu) prijatna". ali ne sud ukusa. jer se sudovi estetskog op teg va enja ne odnose na objekat. jeste estetski i pojedina ni sud. svaki objektivno op teva e i sud jeste subjektivan: ako taj sud va i za sve to se nalazi pod datim pojmom onda on va i tako e za svakoga ko jedan predmet zami lja pomo u tog pojma. Zato estetska op tost mora biti op tost naro ite vrste. ve sud ula. za koji tako e upotrebljavamo izraz op te va enje. op tosti u smislu va enja . tj. sudovi ukusa ne mogu posedovati kvantitet op teva e ih sudova jer se predmet dr i neposredno s mojim ose anjem zadovoljstva ili nezadovoljstva. tj. pa ipak taj isti predikat prote e preko celokupne sfere onih koji sude. ve samo neki njegov subjektivni kvalitet. ona ne sadr i objektivni kvalitet suda. Sud do koga se dolazi pore enjem mnogih pojedina nih sudova i koji glasi: "ru e uop te su lepe". Od jednog subjektivnog op teg va enja. Taj ulni sud razlikuje se od suda ukusa jer sud ukusa nosi u sebi estetski kvantitet op tosti. jeste logi ki sud koji se zasniva na jednom 102 estetskom sudu. jer ona ne povezuje predikat lepote sa pojmom objekta posmatranog u njegovoj celokupnoj logi koj sferi.ovde re (a koja se ne zasniva na pojmovima o objektu) nije logi ka ve estetska.

Sud ukusa ne zahteva da se sa njim svako saglasi (jer to mo e initi samo jedan logi ki op ti sud. mi gajimo uverenje da na svojoj strani imamo neki op ti glas. i pola emo pravo na to da da e se svako saglasiti sa nama. ve od pristupanja drugih. sam za sebe. tj. mogu nost jednog estetskog suda koji se u isto vreme mo e posmatrati kao sud koji va i za svakoga. do jedan takav op ti glas bez posredovanja pojmova. To zna i da se u sudu ukusa ne zahteva u pogledu dopadanja ni ta drugo. ali. u to se ne mo e sumnjati. po to se za njega mogu navesti razlozi). onda se gubi svaka predstava o lepoti. Ne postoji nikakvo pravilo na osnovu koga bi neko bio prinu en da prizna da li je ne to lepo ili ne.za svakoga to se ne mo e na i u sudu o prijatnom. sudi shodno toj ideji. Prema tome. kad neki predmet nazovemo lepim. u stvari. Ali. nasuprot tome. o tome svako eli da sudi svojim vlastitim o ima. op ti glas predstavlja samo jednu ideju. da li je neki pojedina ni predmet lep. da on taj svoj sud dovodi u vezu sa tom idejom (te da taj sud treba da predstavlja jedan sud ukusa) to on nagove tava izrazom lepote. na osnovu li nog ose anja mogla bi se doneti odluka koja va i jedino za onog ko posmatra i to je odluka o njegovom dopadanju. neko . Ako se objekti prosu uju prema pojmovima. Da onaj ko smatra da donosi neki sud ukusa. sud ukusa iziskuje od svakoga saglasnost samo kao jedan slu aj pravila u pogledu koga se potvrda ne o ekuje od pojmova.

mora ve le ati u osnovi suda ukusa kao subjektivni uslov i izazivati u ivanje u predmetu kao svoju posledicu. Da bi se op ta sposobnost stanja du evnosti saop tila u datoj predstavi. to je sve. u pogledu ega bi se mogla o ekivati saglasnost svakog pojedinca. Ako taj odredbeni razlog suda (o ovoj op toj saop tljivosti predstave) treba da se zamisli subjektivno (bez nekog pojma . takvo bi postupanje bilo protivre no sa samim sobom. Predstava je samo utoliko objektivna i samo na osnovu toga poseduje jednu op tu odnosnu ta ku koja nagoni ljude da se u svojoj mo i predstavljanja sagla avaju.mo e biti u to siguran ako odstrani iz dopadanja sve ono to pripada prijatnom i dobrom. ni ta ne mo e da se saop ti kao op te osim saznanja i predstave (ukoliko predstava pripada saznanju). Me utim. to prosu ivanje prethodi ose anju zadovoljstva. ili. Re enje ovog problema predstavlja klju kritike ukusa i otuda je dostojno da mu se pokloni puna pa nja: kada bi zadovoljstvo (datim predmetom) prethodilo i kad bi se njegova op ta saop tljivost u sudu ukusa priznala predstavi predmeta. uo avaju i ono to pritom preostaje. Kant postavlja slede e pitanje: da li u sudu ukusa 103 ose anje zadovoljstva prethodi prosu ivanju predmeta. ono bi bilo samo ista prijatnost u ulnom osetu (i moglo bi otuda dobijati vrednost jer bi neposredno zavisilo od predstave iji nam predmet biva dat).

isto subjektivno (estetsko) prosu ivanje predmeta ili predstave (preko kojih nam predmet biva dat) prethodi zadovoljstvu koje predmet izaziva i predstavlja osnov zadovoljstva koje ose amo u harmoniji mo i saznanja. a da se ne pretpostavi neki odre eni pojam. Ali. du evno stanje u toj predstavi mora da predstavlja stanje ose anja slobodne igre predstavnih mo i na jednoj predstavi datoj radi saznanja uop te. jeste jedini na in predstavljanja koji va i za svakoga. . Ovo istovremeno zna i i to da one mo i saznanja koje ta predstava stavlja u pokret deluju slobodno. potrebni su uobrazilja (radi povezivanja raznovrsnosti opa aja) i razum (zbog jedinstva pojma koji ujedinjuje predstave). onda taj odredbeni razlog mo e biti samo i jedino ono du evno stanje koje nalazimo u uzajamnom odnosu mo i predstavljanja. jer.o predmetu). to onda ne mo e biti ni ta drugo do stanje du evnosti u slobodnoj igri uobrazilje i razuma. saznanje kao 104 odredba objekta u kojoj date predstave treba da se podudaraju. da bi moglo uop te da postane saznanje iz predstave kojom je dat neki predmet. To stanje slobodne igre saznajnih mo i kod jedne predstave kojom biva dat neki predmet. Po to subjektivna saop tljivost tog na ina predstavljanja treba da se obavi u sudu ukusa. mora biti takvo da se mo e saop titi. ukoliko te mo i dovode u vezu datu predstavu sa saznanjem uop te.

108). 1975. Tako dospevamo do drugog odre enja lepog: Lepo je ono to bez pojma izaziva op te dopadanje (Kant. Svrha je predmet nekog pojma ukoliko se ovaj pojam posmatra kao uzrok onog predmeta (realni osnov njegove mogu nosti). ali ako je subjektivan on mo e da se oseti u dejstvu na du evnost. Predstava posledice je ovde odredbeni osnov njenog uzroka i prethodi tom njenom uzroku.Podsticanje obe mo i (uobrazilje i razuma) na neodre enu delatnost. kauzalnost jednog pojma u pogledu njegovog objekta jeste svrhovitost (forma finalis). c. zami lja kao mogu samo na osnovu pojma o toj posledici. O odnosu koji za svoj osnov ne uzima nikakav pojam. Sud ukusa s obzirom na relaciju. Svest o kauzalnosti neke predstave u pogledu stanja subjekta (s tim da se subjekt odr i u tom stanju) 105 ozna ava ono to se naziva zadovoljstvo. nije mogu a nikakva druga svest do svest na osnovu ose anja onog dejstva koje se sastoji u olak anoj igri obe du evne mo i (uobrazilje i razuma) o ivotvorenih svojom uzajamnom saglasno u. nasuprot tome: nezadovoljstvo je ona predstava koja sadr i uzrok da se . Neka svrha zami lja se onde gde se ne samo saznanje nekog predmeta ve i sam predmet (njegova forma ili egzistencija) kao posledica. poti e od ose anja iju op tu saop tljivost postulira sud ukusa. Svaki objektivni odnos mo e samo da se zamisli.

ali obja njenje njene mogu nosti mo emo da pojmimo samo time to je izvodimo iz neke volje. Svaka svrha. Svrhovitim se naziva neki objekt. ako se posmatra kao osnov dopadanja. To zna i da svrhovitost mo e da postoji bez svrhe ukoliko uzroke te forme ne pretpostavimo u nekoj volji. . ukoliko se na nju mo e uticati samo pojmovima (tako da dela shodno predstavi o nekoj svrsi) predstavlja volju. ali ni predstava neke objektivne svrhe (tj.stanje predstava pretvori u njihovu vlastitu suprotnost (da se spre e ili odstrane). jer sud ukusa je estetski sud a ne neki sud saznanja. Ni u kom slu aju ne mo e da le i u osnovi suda ukusa neka subjektivna svrha. mogu nost samoga predmeta na osnovu principa svrhovitosti) a to zna i da nikakav pojam dobroga nije u stanju da odredi sud ukusa. tj. ili neka radnja zbog toga to mi njihovu mogu nost mo emo da objasnimo i shvatimo jedino ukoliko kao njihov osnov pretpostavimo neku kauzalnost svrha. neko du evno stanje. nosi uvek u sebi neki interes kao odredbeni razlog suda o predmetu zadovoljstva. ve jedino na me usobni odnos mo i predstavljanja ukoliko ih neka predstava podsti e na delatnost. Mo htenja. neku volju koja ih je tako rasporedila prema predstavi o nekom pravilu. sud ukusa se ne odnosi ni na kakav pojam osobine unutra nje ili spolja nje mogu nosti predmeta na osnovu ovog ili onog uzroka.

jeste isti sud ukusa. kao to to ini interes uma. isti estetski sudovi su oni koji izra avaju lepotu o nekom predmetu. naro ito kad ne dopu ta da svrhovitost prethodi ose anju zadovoljstva. isti estetski sudovi (kao formalni) su jedini pravi sudovi ukusa. Svaka forma predmeta ula jeste ili oblik ili igra. sud ukusa je nezavisan od dra i i ganu a i takav 106 sud. ve nju zasniva na tom ose anju. sud koji za odredbeni osnov ima samo svrhovitost forme. empirijski estetski sudovi su sudovi ula (materijalni estetski sudovi). Empirijski jesu oni estetski sudovi koji izra avaju prijatnost i neprijatnost.Polaze i od toga da sud ukusa za svoj predmet ima samoformu svrhovitosti nekog predmeta (ili njegovog na ina predstavljanja). tj. isto onako kao to teorijski (logi ki) sudovi. u ovom drugom slu aju ili igra mnogih oblika (u . ili o njegovom na inu predstavljanja. Ovo Kant nastoji da objasni slede im primerima: estetski sudovi mogu se podeliti na empirijske i iste. na koji dra i ganu e nemaju nikakvog uticaja (premda se oni mogu povezati sa dopadanjem koje izaziva ono to je lepo). Jedan sud ukusa samo je utoliko ist ukoliko se sa njegovom odredbenom osnovom ne me a nikakvo prosto empirijsko dopadanje (a to se de ava svaki put kad dra ili ganu e imaju nekog udela u onom sudu kojim ne to treba oglasiti za lepo). Kant isti e kako svaki interes kvari sud ukusa i li ava ga njegove nepristrasnosti.

ali sa dodatkom: ona se zami lja nejasno. zbog ega mi taj predmet nazivamo lepim. Dopadanje nekog predmeta. Objektivna svrhovitost mo e da se sazna samo posredstvom veze onoga to je raznovrsno sa nekom odre enom svrhom. dakle samo pomo u nekog pojma. Ono lepo. dakle. ni pojam neke odredbene svrhe. jer dobro predstavlja neku objektivnu svrhovitost. vezu predmeta sa nekom odre enom svrhom. i stoga su je znameniti filozofi smatrali za istovetnu s lepotom. 107 savr enost) vi e se pribli ava predikatu lepote. takav sud koji se zasniva na subjektivnim osnovama i njegov odredbeni osnov ne mo e biti neki pojam. te. tj. predstavlja savr enost predmeta). Kant smatra da je od najve eg zna aja da se u kritici ukusa re i pitanje: da li se i lepota mo e stvarno svesti na pojam savr enosti? Sud ukusa jeste estetski sud. jeste potpuno nezavisno od predstave dobroga. to dopadanje ne bi predstavljalo ono neposredno dopadanje predmeta koje sa injava bitni uslov suda o lepoti. ili unutra nja (tj. Objektivna svrhovitost je ili spolja nja (tj. predstavlja korisnost). ne mo e se zasnivati na predstavi njegove korisnosti. Objektivna unutra nja svrhovitost (tj. prema tome. ako bi tako bilo. tj. a to zna i da u lepoti kao formalnoj subjektivnoj . Sud ukusa je potpuno nezavisan od pojma savr enosti.prostoru mimika i ples) ili prosta igra mnogih oseta (u vremenu).

Dopadanje koje izaziva lepota jeste takvo dopadanje koje ne pretpostavlja nikakav pojam. ve je neposredno vezano sa predstavom preko koje nam predmet biva dat. a nikako pojam objekta. ni tavna je razlika izme u pojmova dobrog i lepog.svrhovitosti ni u kom se slu aju ne zami lja neka savr enost predmeta kao navodno formalna svrhovitost. Tra iti neki princip ukusa. a pojam dobroga jasan pojam savr enosti a da su oni (u pogledu sadr ine i porekla) istovetni. predstavljalo bi besplodni trud. koja bi se sastojala u tome da se lepo i dobro razlikuju samo u pogledu logi ke forme. jer taj 108 . onda taj sud ukusa nije vi e slobodan i ist sud ukusa. kao da pojam lepoga predstavlja samo nerazgovetan pojam savr enosti. ali pri svemu tome ipak objektivna svrhovitost. njegov odredbeni osnov jeste ose anje subjekta. pa time bude ograni en. jer. Tako Kant dolazi do zaklju ka da ne mo e postojati nikakvo objektivno pravilo ukusa na osnovu kojeg bi se pomo u pojmova odre ivalo ta je lepo jer svaki sud takvog porekla jeste nu no estetski. sud ukusa (u pogledu nekog predmeta) bio bi ist od odre ene unutra nje svrhe samo u slu aju da onaj ko sudi ili ne bi imao nikakvog pojma o toj svrsi ili bi u svome sudu apstrahovao od toga pojma. ako se pak sud ukusa u pogledu dopadanja lepote u ini zavisnim od svrhe u onoj prvoj vrsti dopadanja kao od suda uma. tj.

Takav ideal jeste ideal uobrazilje (i to zato to se ne zasniva na pojmovima nego na prikazivanju). ali ukus pokazuje samo ukoliko je u stanju da taj uzor sam prosudi. ukoliko u tome uspe. kao inteligenciji. Tako Kant dospeva do tre eg odre enja: Lepota je forma . onaj ovek koji umom odre uje sebi svoje svrhe. prauzor ukusa. Samo ono to u samome sebi poseduje svrhu svoje egzistencije. taj pokazuje. jeste jedna ista ideja koju svaki mora da proizvede u samom sebi i prema kojoj mora da prosu uje sve to je objekat ukusa. isto onako kao to je ove anstvo u njegovoj li nosti. koji se zasniva na neodre enoj ideji uma o nekom maksimumu (ali koji se ne mo e predstaviti pojmovima. jedino sposobno za ideal savr enosti za razliku od svih ostalih predmeta u svetu. Kant razlikuju ideju i ideal: ideja ozna ava jedan pojam uma. Ukus mora predstavljati jednu naro itu mo . Iz toga proizlazi da najuzvi eniji uzor. to predstavlja primer prosu ivanja ukusom. pa ak i ukus svakoga drugoga. trebalo videti kao ideal lepoga koji mi (mada ga ne posedujemo) te imo da proizvedemo u sebi. a ideal predstavu nekog pojedina nog bi a koje odgovara ideji. doista ume nost. samo je on slobodan za ideal lepote. ve samo u pjedina nom prikazivanju). tj. ko se ugleda na neki uzor. a njemu odgovaraju a mo prikazivanja je uobrazilja. me utim. To je razlog injenici da bi praizvor ukusa.princip je nemogu i sam u sebi protivre an.

svrhovitosti jednog predmeta. to se ta nu nost ne mo e izvesti iz odre enih pojmova. Sud ukusa od sva-kog zahteva da se s njim saglasi. Lepo se zami lja u nu noj vezi sa dopadanjem. To zajedni ko ulo ne mo e da se zbog te upotrebe zasniva na iskustvu. ve da treba sa njim da se saglasi. Po to nijedan estetski sud ne predstavlja neki objektivni sud. to dopadanje je nu na posledica jednog objektivnog zakona i ne zna i ni ta drugo do to da je naprosto potrebno da se 109 postupa na odre en na in. 1975. niti sud saznanja. d. U svim sudovima. ukoliko se ona na njemu opa a bez predstave o nekoj svrsi (Kant. pri emu se a priori mo e saznati da e svaki pojedinac osetiti dopadanje to ga izaziva predmet koji se naziva lepim. ono ne kazuje da e se svaki saglasiti sa na im sudom. mi ne dozvoljavamo nikome da bude druga ijeg mi ljenja. kojima ogla avamo ne to za lepo. a ko ogla ava ne to za lepo taj pola e pravo na to da svaki treba da odobrava dati predmet i da ga isto tako oglasi za lepi predmet. Na taj na in Kant dospeva i do etvrtog odre enja lepog: lepo je . 124). i prema tome nije apodikti an. ve samo na svome ose anju. mada pri tom svoj sud ipak ne zasnivamo na pojmovima. Sud ukusa prema modalitetu. ve kao neko zajedni ko ose anje. Ova nu nost je nu nost naro ite vrste: to nije neka teorijska objektivna nu nost. na ose anju koje uzimamo za osnovu ne kao li no ose anje.

umetnost je ovostrano. u po etku on je vatreni pristalica Keningsber kog filozofa da bi se potom znatno udaljio od njega nastoje i da formuli e svoje sopstveno shvatanje niza esteti kih kategorija pa tako i pojma lepog. objektivno manifestovanje Apsoluta. 1759-1805). Schelling.W. Tako se s pojomom igre ukazuje na jedno bitno svojstvo koje nalazimo u pojmu lepog momenat dijalekti kog jedinstva subjekta i objekta.V. 1775-1854).J. slobode i nu nosti. On pi e o lepoti igre kao slobodnoj manifestaciji svih stvarala kih ovekovih sila iji proizvod nije predmet realne stvarnosti budu i da igra zauzima srednji polo aj izme u oblasti ivota i svesti. F. momenat koji e biti podsticajan u daljem razvoju nema ke estetike. ** Na niz Kantovih ideja a posebno na ove iz njegove tre e Kritike nadovezuje se nema ki knji evnik i esteti ar Fridrih iler (F.J. 1975. ali isto tako i ilerove. Schiller. 128).ono to se bez pojma saznaje kao predmet nekog nu nog dopadanja (Kant. jer. eling (F. dok filozofija mo e apsolut da prika e samo subjektivno. pomo u refleksije. jedan drugi zna ajan filozof tog vremena koji se tako e formira pod uticajem Kantove filozofije. stvarnosti i fikcije. isti e u svom ranom . idealnog i stvarnog.110 Fridrih iler polazi od teze da je umetnost superiorna nad filozofijom.

u granicama najstro e nu nosti i zakonomernosti. 1989. 95-6). Ono to mi nazivamo prirodom jeste pesma koja je zatvorena u tajnom . niti je samo ono realno (ono je u delovanju) ona je potpuno pro imanje ili sjedinjavanje jednog i drugog" ( eling.spisu Filozofija umetnosti kako je "lepota svuda tamo gde se dodiruju svetlost i materija. nastavlja eling. umetnost je apsolutna sinteza ili uzajamno pro imanje slobode i nu nosti ( eling. tako re i u jednom plamenu gori ono to je u povesti i prirodi rastavljeno i to isto tako u ivotu i delovanju kao i u mi ljenju ve no mora da be i jedno od drugog. nazivamo neki oblik pri ijem se stvaranju ini da se priroda igrala sa najve om slobodom i najuzvi enijom razborito u. po re ima elinga. ono najvi e to "otvara svetinju nad svetinjom" gde u ve nom i istinskom sjedinjenju. Shvatanje to ga umetnik sebi stvara o prirodi jeste za umetnost iskonsko i prirodno. lepo je. a ipak u formama. Prema tome. lepim. Ako istini odgovara nu nost a dobroti sloboda. zato je umetnost (u kojoj dolazi do identifikovanja idealnog i realnog) organon filozofije. 95). Lepota nije ni samo ono op te ili idealno (ovo je istina). Kao osnovno svojstvo umetni kog dela. idealno i realno. "beskona no prikazano kao kona no" ( eling. 1989. Lepa je ona pesma u kojoj najvi a sloboda samu sebe opet shvata u nu nosti. 265). 1965. onda je lepota sjedinjenje realnog i idealnog.

to je ideja ne samo istinita. 1970. i ka e kako je me anje ovih dveju lepota jedna najra irenijih i najrasprostranjenijih iluzija: jo i danas ima onih to vrednost neke slike odre uju s obzirom na bogatstvo boja ili sli nost lika na slici i modela. od vremena kad itaoci po inju da se identifikuju s junacima u romanu. Ovo je i posledica zatheva publike koja voli da u delu nalazi ono emu se divi u stvarnosti.udnovatom pismu. Ako se ranije esto postavljalo pitanje da li je osnovni predmet estetike lepota umetnosti ili lepota prirode. Hegel isti e ovu prvu. a kad je o romanu re to je posebno vidno od vremena romantizma. tra e i samoga sebe. I/112). dok se od romana zahteva da prikazuje stvarnost i da za glavne junake bira plemenite i simpati ne likove.) ( eling. elinga. Ako se i kod ranijih mislilaca (Kanta. 271). be i od samoga sebe (. 1965. Zolgera) moglo na i shvatanje kako je lepo " ulni izgled ideje". mi bismo u njoj spoznali Odiseju duha.. koji 111 udnovato zavaravan. Hegelova je nesporna zasluga to je ovo sistematski obrazlo io: "po to pojam neposredno ostaje u jedinstvu sa svojom spolja njom egzistencijom. Takva publika ne zna da ima dva na ina divljenja za dve . nego i lepa. No kad bi se zagonetka mogla razotkriti. Blagodare i tome lepo se defini e kao ulni izgled ideje" (Hegel. Kao predmet estetike Hegel isti e isklju ivo lepo u umetnosti..

"umetni kim okom". Pritom ne treba zaboraviti da umetnost (kako je to jo Aristotel pokazao) ne opona a ni prirodu ni pojedina no prirodno lepo. a potom ih iler i Hegel logi ki primenili u estetici. O lepom u prirodi govore romanti ari i kod njih se javlja protest protiv novovekovne racionalnosti. tj. Po mi ljenju Hegela lepo u prirodi nije lepo po sebi niti je . ve prirodno lepo po sebi.vrste vrednosti koje se ne mogu porediti. stole u rasprostranjeno je razlikovanje prirodno i umetni ki lepog.112 Da bi se njoj moglo "estetski" pristupiti pretpostavlja se "slobodno" pojavljivanje prirode. posebno protiv instrumentalizovanja ljudskih odnosa prema prirodi. Prirodno lepo nije vi e predmet teorije dok se umetni ko delo (koje su proizveli ljudi) suprotstavlja nena injenoj prirodi. dakle od po etka pro loga stole a. Prirodno lepo je i ezlo iz umetnosti sa sve ve om dominacijom pojma slobode i ljudskog dostojanstva koje je prvo inaugurisao Kant. ono po iva na tezi da je umetnost odraz prirode i da prirodno lepo ima ontolo ko prvenstvo. odnosno. Od vremena elinga. U 19. estetika odre ena kao filozofija umetnosti usredsre uje se na umetni ka dela. ako je prevedena na jezik onih dela na koja se prethodno duh ve privikao. pokaza e se da priroda ima estetsku vrednost samo ako je prethodno vi ena kroz umetnost.

uzvi enija nego ma koji proizvod prirode. I/124-5). fenomen. 1970. Me utim. ona su umetni ka ukoliko su postala pojava. I/4). te ukoliko duh i njegove tvorevine stoje na vi em stupnju od prirode i njenih pojava utoliko je i umetni ki lepo uzvi enije od lepote u prirodi. i u njemu preporo ena. Kad je o delima umetnosti re . "Umetni ki lepo.posmatrano sa formalnog stanovi ta. treba re i da prirodno lepo gubi sugestivnost . jer u takvoj dosetki ima uvek duhovitosti i slobode" (Hegel..) jer umetni ka lepota predstavlja lepotu koja je u duhu ro ena. stoji na vi em stupnju od prirode (. Hegelov stav da je prirodno lepo siroma nije (no to jeste) posledica je odre enja prirode iz njene drugosti. za svest koja lepotu shvata (Hegel. 1970. mo e se re i da je ak i jedna r ava dosetka. S druge strane. ono to se pojavljuje a ne slepi privid.proizvedeno samo zato da bi se pojavljivalo. za nas. ono to se u delima pojavljuje jeste duh i on je supstanca umetnosti. formalnim odnosima koji le e u osnovi prirodno lepog. prirodno lepo je lepo samo za ne to drugo. tavi e . pi e Hegel na po etku svoje Estetike. moramo imati u vidu da Hegel protivstavlja ivi duh matemati kim. kakva oveku doista pada na um.. Ovo za posledicu ima da je prirodna lepota ni e vrste.nastavlja na istom mestu ovaj filozof . pa je zato nu nost 113 postojanja umetni ki lepog posledica nedostatka prirodne stvarnosti.

ideja uzvi enog je jedina ideja koja se do na ih dana odr ala me u tradicionalnim esteti kim idejama a neki vode i savremeni teoreti ari smatraju da je re o par exsellence kategoriji moderne. posle naglog pada formalne lepote. formalne lepote kao temeljne kategorije. Prirodno lepo je nemo naspram umetni ki lepog koje dalje razvija jezik estetskog diskursa. me u njima je i Teodor Adorno koji isti e kako je "ideja uzvi enog. . a to se dogodilo u XVII stole u. UZVI ENO Posle naglog pada vekovima vladaju e teorije klasi ne. uzvi eno koje je Kant bio rezervisao za ose anje prirode (jer jo nije iskusio veliku subjektivnu umetnost) postalo je ubrzo nakon njega konstituens same umetnosti. Sa tezom da je "lepo u prirodi ono to se pojavljuje kao ne to vi e od onog to jeste" obnavlja se romanti arska ideja o subjektnosti prirode i ona je izraz suprotstavljanja postvarenom pojmu prirode koji nalazimo u modernim naukama. nije iznena uju e to e sa samorazumevanjem moderne priroda dobiti novo zna enje: estetski sugestivno bi e prirode pokazuje se kao ne to zagonetno spram umetnosti.kad pred sobom vi e nemamo oduhovljenu prirodu koja nam se obra a. jedina ideja koja se kroz itavu modernu odr ala me u tradicionalnim esateti kim idejama" (Adorno. 327). No. 1979.

zna ajno. Malo druga ije shvatanje nalazimo kod Demetrija koji u svom traktatu O stilu razlikuje etiri stila: prost.e. bio je svojstven Empedoklu. strogi. Mada je o uzvi enom stilu dosta pisano u anti kim retorikama. najzna ajnijim se obi no smatra traktat O uzvi enom (Peri pypsous) koji je dugo bio pripisivan znamenitom retoru iz III stole a Kasiju Longinu (da bi se njegovo autorstvo danas pripisivalo nepoznatom autoru iz I stole a n. jer se u svom traktatu . koji se sad uslovno naziva Pseudo-Longin). Takav stil. analiziraju i veli anstveni /megaloprepes/ stil on ka e kako taj ne proisti e iz odnosa re i ili razli itih retori kih tehnika ve pre iz predmeta o kome je re . a to pokazuje da su Grci i Rimljani uzvi eno shvatali kao veli inu i ozbiljnost. koja je uzvi enim stilom ozna avala najvi i stil 114 govorni tva koji se odlikovao zna ajem i dostojanstveno u. suptilan i mo an.Sam pojam uzvi enog se formirao u poznoj antici i to u retorici. u tom smislu ovaj pojam esto koristi Dionisije iz Halikarnasa u svom traktatu O spajanju re i gde on razlikuje tri vrste govora: strogi. uzvi eni stil bio je taj prvi. smatralo se tada. ljupki (suptilni) i srednji. Pindari i Eshilu a imao je u sebi ne to veliko. velelepno. veli anstven. Ovaj polemi ki spis napisan je protiv istoimenog traktata retora Cecilija. sledbenika Dionisija iz Halikarnasa koga autor kritikuje zbog suvog formalizma.

Prva je i najzna ajnija sposobnost za velike zamisli (.). peti momenat uzvi enoga oje naj koji uklju uje sve one koji mu prethode a ine ga kompozicija i poredak re i. jer se bez nje ni ta ne mo e stvoriti. Zatim dolazi plemenitost izraza. a da bi se to postiglo Pseudo-Longin isti e pet izvora iz kojih proisti e uzvi enost stila: "Svima je tim izvorima. Ostale se ve mogu ste i na ve ta ki na in. ona obuhvata dva dela. 1980. podra avanje ili pouka ve dovo enje slu aoca u stanje 115 odu evljenja. pa na kraju. kao to pretpostavljamo. Druga je duboko i nadahnuto ose anje. temelj prirodna sposobnost. Te su dve sposobnosti uzvi enog ve im delom uro ene. sve to te i za ozbiljno u . na samom po etku ka e da je ono "neki vrhunac i izvrsnost izraza" i da izaziva veliki emotivni utisak jer "u pravo vreme i na zgodnom mestu potresa sve poput groma i otkrije odjednom govornikovu snagu" (Pseudo-Longin. i to izbor re i te govor u prenesenom i doteranom izra avanju.. Tre a sposobnosti se sastoji u nekoj posebnojobradi figura (kojih ima dve vrste: figure misli i figure izra avanja).Cecilije zadovoljava pobrojavanjem tehni kih retori kih pravila ne odgovaraju i pritom ta je po svojoj prirodi uzvi eno.. Sam Pseudo-Longin u pomenutom traktatu daje vi e odre enja uzvi enog. 6). Longin posebnu pa nju posve uje delovanju uzvi enog na oveka: cilj uzvi enog nije o i enje.

1671-1713) i Ha esona Berk smatra da su na e 116 predstave o lepom i sudovi ukusa zasnovani na iskustvu. Boileau-Despreaux. prevo enjem ovog spisa. traktat po inje da se tuma i na nov na in . da bi tek u XIX stole u uzvi eno bilo shva eno kao jedna od kategorija lepog. u anti ko vreme smatran traktatom iz retorike. iznena enje i ushi enje. Hjum. Ogled o uzvi enom. da bi 1757. mi ljenju Berka.i uzvi eno u" (Pseudo-Longin. Anthony Ashley Cooper lord.kao spis iz teorije knji evnosti. 14). eftsberi i Ha eson. uveo u estetiku pojam uzvi enosti (a s ovim i pojam neobi nosti). Ovaj spis. D on Bejl pi e. vezano za afekte samoodr anja a u koje spadaju strah. Edmund. 1980. Na tragu eftsberija (Schaftesbury. u as. i kako su ulni organi kod svih ljudi jednaki jednake su i predstave o lepom i uzvi enom. izgubljen je tokom srednjeg veka i bio je otkriven samo u X stole u u Vizantiji i prilo en uz rukopis traktata Fizi ki problemi koji je bio pripisivan Aristotelu. Tako je Nikola Boalo (N. U ovom spisu Berk produ ava tradiciju engleske senzualisti ke estetike koja po inje s Lokom. U Engleskoj su pojam uzvi enog u znatnoj meri koristili Adison. nakon to je prona en u XVI stole u i preveden (1672) na francuski. Uzvi eno je po. u to vreme ne mnogo uticajan. 1636-1711). Edmund Berk (Burke. 1729-1797) objavio spis Filozofska istra ivanja o poreklu na ih ideja uzvi enog i lepog. Godine 1747. Sve to je takvo da .

Berk nastoji da suprotstavljanjem ova dva pojma poka e njihovu kontrarnost. tako e se javiti pojam pitoreskno /picturesque/ (1792). to se pokazuje u asnim ili je vezano za predmete koji izazivaju u as ili ne to tome sli no. takva koncepcija uzvi enog bila je u Engleskoj estetici XVIII stole a tesno povezana s u enjem o geniju.izaziva ideju nezadovoljstva i opasnosti. kao . Razlike vidi u tome to uzvi eno po iva na nezadovoljstvu a lepo na pozitivnim ose anjima. nadalje. a lepo za neku slabost. Ve na prvoj strani svog spisa Berk ukazuje na pogre nu. pa je i razumljivo to on nalazi bliskost uzvi enog i ru nog. Tada e se kao reakcija protiv estetike klasicizma javiti sentimentalizam i potreba za novim kategorijama i pojmovima budu i da su oni klasicisti ki postali nedovoljni. Neopravdano povezuju i uzvi eno samo sa negativnim afektima i tako su avaju i doseg ovog pojma. romanti nom pejza u i idejama predromanti arske estetike. Pomenuti Berkov traktat o poreklu na ih ideja uzvi enog i lepog bio je popularan ne samo u Engleskoj ve i u drugim evropskim zemljama. posebno u Nema koj i Francuskoj. uzvi eno se vezuje za ne to sna no i mo no. esto proizvoljnu upotrebu pojmova uzvi enog i posebno lepog i zato on nastoji da ove pojmove ne analizira izolovano ve u njihovoj me usobnoj povezanosti ali i razlici. jeste po Berku izvor uzvi enog.

16). U nastojanju da se razlu e ose anja lepog i 117 uzvi enog. razmatrati na osnovu apriornih principa uma unutar sistema filozofskih ali i esteti kih kategorija i nastojati da poka e karakteristike uzvi enog na osnovu njegovog mesta u sistemu esteti kih kategorija.. 1973. "Pogled na brda iji sne ni vrhovi nadvisuju oblake. naspram lepog koje se odlikuje proporcionalno u i pravilno u. nalaze i u piramidama dostojanstvenost a u Crkvi sv." (Kant. opis oluje koja besni. pitoreskno karakteri u nered i asimetrija. dve i po decenije kasnije njega vi e ne e zadovoljiti empiristi ki kriterijumi pa e se uzvi eno. . kao uostalom i pre njega Berk. cvetne aleje. Petra veli anstvenost.ne to to je na sredini izme u lepog i uzvi enog. niske ivice i u razne oblike potkresano drve e su lepi.. dan je lep. nasta e i Kantov rani spis O lepom i uzvi enom (1764) gde e se ista i kako uzvi eno uzbu uje a lepo privla i. (.) da bi se taj utisak mogao razviti u nama sa odgovaraju om ja inom moramo imati ose anje uzvi enog.. Ve tu Kant.) Visoki hrastovi i usamljene senke u raju su uzvi eni. (. pi e kako je uzvi eno povezano s grandiozno u predmeta i izaziva u as i uzbu enje. No je uzvi ena. a pod velikim uticajem Berka. ili slika pakla koju daje Milton izazivaju dopadanje ali dopadanje pra eno jezom. kao uostalom pre njega i lepo.. Ako u ovom spisu Kant odre uju i uzvi eno polazi od senzualisti kih i empiristi kih principa.

tra iti samo u du evnosti onoga koji sudi a ne u objektu prirode. To dopadanje nije povezano sa ose anjem kao to je ose anje prijatnoga. 132-3). Kant isti e da je zadovoljstvo koje dobijamo od lepog povezano s predstavom kvaliteta a zadovoljstvo koje pru a uzvi eno s predstavom kvantiteta. ve sud refleksije. 1975. ve je spojeno sa istim prikazivanjem ili sa mo i prikazivanja. niti sa nekim odre enim pojmom. ni neki logi ko-odredbeni sud. dok dopadanje lepoga nosi u sebi neko neposredno ose anje usavr avanja ivota. Lepo se sagla ava sa uzvi enim u tome to se oboje samo sobom dopadaju. tako to biva proizvedeno ose anjem nekog trenutnog ko enja ivotnih sila. dotle ose anje uzvi enog. nadalje. kao dopadanje koje izaziva ono to je dobro. ije prosu ivanje daje povod za to njegovo raspolo enje. Isto tako lepo i uzvi eno se sagla avaju i time to ni jedno ni drugo ne pretpostavlja ni neki ulni sud. usled ega .* Ukazuju i na razliku lepog i uzvi enog I. pa otuda dopadanje uzvi enoga sadr i u sebi divljenje i po tovanje (Kant. Dok u lepom ukus pretpostavlja i odr ava du u u mirnoj kontemplaciji. nosi u sebi kao svoj karakter jedno uzbu enje du e 118 povezano s prosu ivanjem predmeta. smatra Kant. ose anje uzvi enog predstavlja zadovoljstvo koje nastaje samo indirektno. Prava uzvi enost mora se.

pa . Lepota prirode odnosi se na onu formu predmeta koja se sastoji u ograni avanju. Zato su obe vrste sudova pojedina ni sudovi. a kod uzvi enog sa predstavom kvantiteta. Kako predmet istovremeno privla i i odbija du u. ose anje uzvi enog predstavlja zadovoljstvo koje nastaje samo indirektno (tako to biva proizvedeno ose anjem nekog trenutnog ko enja ivotnih sila i njihovog izlivanja 119 koje odmah posle toga nastupa. a ono dopadanje koje izaziva uzvi eno razlikuje se od dopadanja koje izaziva lepo: kako dopadanje lepoga nosi neposredno u sebi neko ose anje usavr avanja ivota. Prema tome. ukoliko se na njemu ili povodom njega zami lja bezgrani nost. dopadanje uzvi enoga ne sadr i toliko pozitivno zadovoljstvo koliko divljenje i po tovanje. me utim. a ipak se pri tome u mislima dodaje njen totalitet tako da se lepo izgleda shvata kao prikazivanje nekog neodre enog pojma razuma.se mo prikazivanja ili uobrazilja posmatra kod nekog datog opa aja saglasno sa mo i pojmova razuma ili uma kao unapre enje uma. uzvi eno se mo e na i tako e na nekom neoformljenom predmetu. kod lepoga dopadanje je spojeno sa predstavom kvaliteta. Istovremeno. ali ipak takvi da sebe ogla avaju kao op teva e e u pogledu svakog subjekta (mada pola u pravo samo na ose anje zadovoljstva a ne saznanja predmeta). postoje razlike izme u te dve vrste sudova. a uzvi eno kao prikazivanje nekog neodre enog pojma uma.

ono to u nama izaziva ose anje uzvi enoga. ve tako e. osnov za uzvi eno mo emo tra iti jedino u nama i u . ve stoji samo u vezi sa idejama uma. Ta samostalna prirodna lepota ne pro iruje na e saznanje prirodnih objekata. naprotiv. u pojam o toj prirodi kao umetnosti. i tako ona sa injava po sebi jedan predmet dopadanja. dok za lepo u prirodi moramo da tra imo neki osnov izvan nas. Samostalna lepota prirode otkriva nam jednu tehniku prirode koja nju predstavlja kao jedan sistem zasnovan na zakonima iji se princip ne nalazi nigde u celokupnoj na oj razumskoj mo i. i za uobrazilju tako re i nasilni ko ali se ipak prosu uje kao da je utoliko uzvi enije. Ne treba re i da je predmet uzvi en ve da je podesan za prikazivanje neke uzvi enosti. tako da se pojave moraju prosu ivati ne samo kao ono to pripada prirodi u njenom nesvrhovitom mehanizmu. kao ne to to je analogno umetnosti.zaslu uje da se nazove negativno zadovoljstvo. usled ega je predmet prosto predodre en za na u mo su enja. mo e za na u mo su enja izgledati neprikladno. naime u mo i jedne svrhovitosti koja se odnosi na upotrebu mo i su enja u pogledu pojava. na koju mo e da se nai e u du i. ali pro iruje na pojam o prirodi. Dok lepota u prirodi (samostalna lepota) nosi u sebi jednu svrhovitost svoje forme. na pojam o prirodi kao prostom mehanizmu. budu i da uzvi eno u pravom smislu ne mo e da se sadr i ni u kakvoj ulnoj formi.

tako. to. Apsolutno veliko jeste ono to je veliko nezavisno od svakog upore ivanja i stoga je uzvi eno ono sa kojim u pore enju sve ostalo biva malo. biti veliki i predstaviti veli inu jesu sasvim razli iti pojmovi (magnitudo i quantitas). to je tako e ne to sasvim drugo nego kad se ka e da je ono apsolutno veliko.onom na inu mi ljenja kojim se uzvi enost unosi u predstavu o prirodi. U analitici uzvi enog Kant smatra da treba uzeti u obzir jednu podelu kakva nije bila potrebna u analizi lepoga: on razlikuje matemati ki i dinami ki uzvi eno. Kant polazi i od toga da uzvi enim ne treba nazvati . To stoga to ose anje uzvi enog nosi u sebi kao svoj karakter jedno uzbu enje du e koje je povezano sa prosu ivanjem predmeta. na op teva e i na in. ma kako ga mi velikim ocenjivali. kad se ka e da je ne to jednostavno (simpliciter) veliko. u pogledu kvaliteta. posmatrano u nekom drugom odnosu. S druge strane. i u 120 pogledu modaliteta kao nu no. Tako se pokazuje da u prirodi ne mo e ni ta postojati. Kada je bilo re i o analitici lepoga Kant je ukazao kako se dopadanje lepoga mo e razmotriti u pogledu kvantiteta. bez interesa. ne bi moglo da se obezvredi do beskona no maloga. Ali. a u lepome ukus pretpostavlja i odr ava du u u mirnoj kontemplaciji. Uzv enim nazivamo ono to je naprosto (apsolutno) veliko. u pogledu relacije kao subjektivna svrhovitost. Isto.

to se ti e estetskog ocenjivanja veli ina. es-tetsko (odre eno je subjektivno a ne objektivno) a to se matemati kog ocenjivanja veli ina ti e. dok estetsko ocenjivanje veli ina prikazuje veli inu u apsolutnom smislu. Intuitivno primiti . na kraju krajeva.objekt. ve raspolo enje duha koje izaziva neka odre ena predstava kojom se bavi refleksivna mo su enja i zato on ka e da je uzvi eno ono to. pokazuje mo du e koja prevazilazi svako merilo ula. ak i samo time to se mo e zamisliti. ali. a njihovo ocenjivanje u istom opa aju (merom odoka) jeste estetsko. jer matemati ko ocenjivanje veli ina pomo u brojeva pokazuje uvek samo relativnu veli inu. onda to estetsko najve e nosi sa sobom ideju uzvi enoga i proizvodi ono ganu e koje nije u stanju da izazove nikakvo matemati ko ocenjivanje veli ina pomo u brojeva (osim ako se pri tome ona estetska osnovna mera ivo odr i u uobrazilji). za takvo ocenjivanje ne postoji ne to najve e jer se vladavina brojeva prote e u beskona nost. za njega svakako postoji ne to najve e. Ocenjivanje veli ine pojmovima broja (ili njihovim znacima u algebri) jeste matemati ko. Svako prosu ivanje veli ine predmeta u prirodi jeste. od koje subjektivno (za subjekt koji sudi) 121 nije mogu a nijedna ve a mera. upore uju i je uvek sa drugim veli inama iste vrste. ukoliko je du a u stanju da je shvati u jednom opa aju. i za ovo estetsko najve e mo e se re i: ako se ono prosudi kao apsolutna mera.

Ako je zahvatanje dospelo dotle da u uobrazilji ve po inju da se gase one delimi ne predstave ulnog opa anja koje su prvo zahva ene. kao to ne mo emo biti ni suvi e daleko od njih. za to su potrebne dve radnje ove mo i: zahvatanje (apprehensio) i obuhvatanje (comprehensio aesthetica). te njihovo obuhvatanje nikada nije 122 potpuno. naime. Sa velike daljine piramida e biti nejasno vi ena. tu nema te ko a. a ako se previ e pribli imo. onda ona gubi na jednoj strani onoliko koliko na drugoj dobija. Zato se piramidama ne smemo pribli iti suvi e. estetski najve e osnovne mere za ocenjivanje veli ina.neki kvantum u uobrazilji da bi se taj kvantum mogao upotrebiti kao mera ili kao jedinica radi ocene veli ine pomo u brojeva. obuhvatanje postaje sve te e ukoliko zahvatanje dalje odmi e. ve e se pogled kretati od podno ja ka vrhu pa e za tako ne to uvek trebati neko vreme a u toku tog vremena uvek se prvi delovi piramide delimi no gase pre nego to je uobrazilja zahvatila njene poslednje delove. ali. jer sa njim mo e da se ide u beskona nost. i uskoro dospeva do svoga maksimuma do. to se ti e zahvatanja. . te u obuhvatanju postoji neko najve e koje uobrazilja nije u stanju da prevazi e. ne emo je zahvatiti u jednom asu. da bismo mogli do iveti ganu e koje izaziva njihova veli ina. dok uobrazilja nastavlja sa zahvatanjem drugih delimi nih predstava.

Sve to. Prva nepromenljiva osnovna mera prirode jeste njena apsolutna celina. Kako je ta osnovna mera jedan samome sebi protivre an pojam koji po veli ini prevazilazi svako merilo ula. tj. da bi se sa njegovim idejama subjektivno saglasila. podesnu za ocenjivanje veli ina i da je upotrebi za to ocenjivanje veli ina. da bi proizvela jedno du evno . uobrazilja je dorasla svakom predmetu i u stanju je da za to matemati ko ocenjivanje proizvede dovoljnu meru. po mi ljenju Kanta vodi tvrdnji da kao to u prosu ivanju lepoga estetska mo su enja dovodi uobrazilju u njenoj slobodnoj igri u vezu sa razumom da bi se uskladila sa njegovim pojmovima uop te (bez njihove odredbe). to se ti e matemati kog oce-njivanja veli ina. koja pored nje kao pojave predstavlja njenu sa etu beskona nost. estetsko ocenjivanje veli ina mora biti ono u kojem se ose a stremljenje ka sa imanju koje prekora uje sposobnost uobrazilje da progresivno zahvatanje obuhvata i jednu celinu opa aja.Sama priroda je uzvi ena u onoj od svojih pojava ije opa anje nosi sobom ideju njene beskona nosti. ini da se kao uzvi en ne oceni predmet. tako ona u prosu ivanju neke stvari kao uzvi ene dovodi tu istu mo u vezu sa umom. ve du evno raspolo enje u njegovom prosu ivanju. i pri tome se u isto vreme opa a nepodesnost u napredovanju te bezgrani ne mo i da uz najmanji napor razuma stvori neku osnovnu meru.

samo utoliko ukoliko se posmatra predmet straha. kada ga prosu ujemo tako to zami ljamo samo slu aj u kome bismo eventualno za eleli da mu se odupremo. jeste dinami ki uzvi ena. Mogu e je da se neki predmet posmatra kao stra an. ali da bi tada svaki otpor bio savr eno uzaludan. Iz toga sledi da se prava uzvi enost mora tra iti samo u du evnosti onoga ko sudi a ne u objektu prirode. izbegava da pogleda predmet koji mu uliva strah i zato je . Onaj ko se boji. i sa njim je saglasno. posmatrana u estetskom sudu kao sila koja nema nikakve vlasti nad nama. koje bi izazvao uticaj odre enih ideja (prakti nih) na ose anje. Priroda mo e od estetske mo i su enja da bude vi ena sila (dakle. Sila predstavlja jednu mo koja 123 savla uje velike prepreke. kao dinami ki uzvi ena). a da se od njega ne strahuje. isto onako kao to ni onaj koga obuzimaju sklonosti i prohtevi nije u stanju da sudi o lepome u prirodi. Upravo ta ista sila zove se vlast kada savla uje i otpor onoga to i samo poseduje silu a priroda. Ako treba da dinami ki prosu ujemo prirodu kao uzvi enu. Onaj ko se boji nikako nije u stanju da sudi o uzvi enome u prirodi. onda ona mora da se zamisli kao izaziva straha. ije prosu ivanje daje povod za to njegovo raspolo enje. Naspram matemati kog postoji i dinami ko shvatanje uzvi enog.raspolo enje koje odgovara onom raspolo enju. isti e Kant.

orkani. vulkani. ivot) posmatramo kao malo. zdravlje. sve te pojave pretvaraju na u mo odupiranja (u pore enju sa svojom silinom) u bezna ajnu malenkost. Me utim.nemogu e da neka u asna stvar izazove u nama dopadanje te otuda zadovoljstvo koje nastaje posle neke tegobe uvek izaziva veselost. koja. njihov izgled postaje nam utoliko privla niji i utoliko stra niji. oslobo enja ranije opasnostim u tom asu biva povezana s namerom da se nikada vi e ne izlo imo toj opasnosti. bezgrani ni okean. bujne reke. visoki vodopad. Priroda se u na em estetskom sudu ne prosu uje kao uzvi ena ukoliko izaziva strah. ve zato to u nama izaziva 124 na u mo da sve ono o emu vodimo brigu (imovina. olujni oblaci. Sna ne stene. jer na e du evne mo i uznose iznad njihove obi ne srednje mere i ine da u sebi otkrijemo jednu mo odupiranja koja nam uliva hrabrost da se mo emo meriti s prividnom svemo i prirode. ako se samo nalazimo u sigurnosti od njih. mi te predmete rado nazivamo uzvi enima. i da stoga silu prirode (kojoj smo u pogledu ovih dobara na svaki na in pot injeni) ne smatramo za neku takvu silu kojoj bi morali da se povinujemo ak i kad bi bila u pitanju na a najvi a na ela. Priroda se tu naziva uzvi enom zato to podsti e uobrazilju na prikazivanje onih slu ajeva u kojima je du evnost u stanju da oseti vlastitu nadmo nost svoje .

u kojoj se ono to je ulno u predstavi prirode prosu uje kao podesno za neku njegovu nad ulnu upotrebu. mo e se objasniti samo pomo u kvantiteta. Uzvi eno se sastoji samo od relacije. Dobro. ili u ono to je lepo. lepo zahteva predstavu izvesnog kvaliteta objekta koji se mo e objasniti i svesti na pojmove (mada se u estetskom sudu lepo ne svodi na pojmove) i ono nas kultivi e po to u isto vreme u i da treba obratiti pa nju na svrhovitost u ose anju zadovoljstva. S obzirom na ose anje zadovoljstva svaki se predmet. dodu e ne za estetiku. ili u ono to je uzvi eno. mora uvrstiti ili u ono to je prijatno. * Kantovu koncepciju uzvi enog razvi e potom iler koji u lanku O uzvi enom (1793) pi e da mi uzvi enim nazivamo onaj predmet pred ijom predstavom na a ulna .namene ak i nad prirodom. prosu eno subjektivno prema ose anju koje ono uliva (objekat moralnog ose anja) kao mogu nost odre enja subjektovih mo i predstavom jednog apsolutno prinudnog zakona. Prijatno kao oset koji u du evnosti izaziva mno tvo nadra aja. i po sebi je potrebna. odlikuje se modalitetom jedne na pojmovima a priori zasnovane nu nosti koja u sebi ne sadr i samo pretenziju ve i zapovest odobravanja za svakoga. ve za istu intelektualnu mo su enja. isti e Kant. ili u ono to je naprosto dobro.

Ono postoji u raznim prirodnim fenomenima: u buri. ti ini ravnice. ali se moralno. u pustinji. ovde e. teorijski veliko pro iruje oblast na ih manifestacija a prakti no veliko /dinami ki uzvi eno/ .priroda ose a svoju ograni enost a umna priroda svoje 125 prvenstvo. slobodu od svakog ograni enja. pi e u svojoj Estetici kako uzvi eno sre emo u svim oblastima u kojima imamo posla s ne im izvanredno velikim ili nadmo nim: u prirodi i u ljudskom ivotu. Idu i dalje od Kanta iler nastoji da izgradi razliku teorijskog i prakti no uzvi enog. tu jo nemamo posla s estetski uzvi enim. Za estetski do ivljaj je bitno da u njemu ne sme biti straha pred velikim i mo nim . sne nim vrhovima planina. Pomenute ideje Kanta i ilera na i e odjek kako kod filozofa nema ke klasi ne filozofije tako i u delima njihovih nastavlja a. u talasanju mora. to je predmet pred kojim se nalazimo fizi ki u neugodnom polo aju. prvo protivre i uslovima na eg postojanja a drugo protivre i uslovima na e svesti. Hartmana koji na tragu Kanta i njegovih bitnih odre enja. u vodopadima. iz sistemskih razloga biti ukazano na ve ranije pominjani spis N. posredstvom ideje. na taj na in. Ose anje uzvi enog (za razliku od ose anja lepog) okre e se vi e subjektu no objektu pa stoga uzvi eno postaje estetski uzvi eno zahvaljuju i opa aju em i u ivaju em stavu subjekta. me utim.na u mo . zvezdanom nebu. nad njim uzvi ujemo. u mislima i u fantaziji.

tu uzvi eno jednostavno postoji u osobi i to nije estetski. uzvi enog nema mnogo u slikarstvu jer je ovo previ e sputano ulnim elementom a budu i da se vezuje za dublje slojeve umetni koga dela vi e ga ima u vajarstvu koje je najpre oblikovalo uzvi eno u bo anskim likovima (stvaraju i ideal ljudskog koji prelazi stvarost). 1968.predmetima koji se sre u u prirodi. Tako. ve moralno uzvi eno (i ne e se pogre iti ako se ka e da je kod 126 Kanta do ivljaj uzvi enog zapravo nagove taj moralnosti. uzvi en je iznad dobara mira i udobnosti. uzvi eno se javlja i u epu. pored divljenja. ali u razli itom intenzitetu. pa Kant podvla i da: "onaj ko se boji ne mo e stvoriti sud o uzvi enom u prirodi. Uzvi eno postaje estetski uzvi eno tek onda kada. postignemo distancu i mogu nost da ga u miru posmatramo i pustimo da njegova veli ina deluje na nas daleko od svakog uzbu enja i aktuelnosti (Hartman. kao to onaj ko je zaveden naklono u i udnjom ne mo e stvoriti sud o lepom". mo emo na i ne samo u prirodi ve i u umetnostima (sa izuzetkom ornamenta). po re ima Hartmana. onaj ko rtvuje ivot i zdravlje. biti uzvi en. Uzvi eno postoji u ljudskom ivotu: onaj ko podnosi patnju i bol uzvi en je iznad patnje i bola. tamo gde sudbine junaka postaju zna ajne i tragi ne (mada . Uzvi eno. nema veze s ose ajem uzvi enog. 432).

treba ga odvojiti od kvantitativnog ne zato to uzvi eno ne mo e biti kvantitativno. (e) obuzimaju e i potresno. u dubini du evne dinamike i ona mo e da izrazi du evno uzvi eno zato to mu omogu uje da neposredno progovori i tako izaziva satreperenje slu aoca koje ga obuzima iznutra pa on uzvi eno do ivljava kao svoju unutra njost. (d) ogromno. nadalje.tragi no nije isto to i uzvi eno). U pomenutom spisu N. uzvi eno je fundirano u vrednosti koja je u predmetu . Arhitetkura pokazuje stati ki uzvi eno u tihom miru i veli ini i tako je oduvek bilo u monumentalnim gra evinama (Hartman. stra no i sna no. Ponajvi e se uzvi enost javlja u muzici i arhitekturi. (c) u sebi zatvoreno i savr eno. (b) ozbiljno. Pritom on pokazuje da je te ko dati pozitivnu definiciju uzvi enog. Hartman razlikuje vi e vrsta uzvi enog: (a) veliko i veli anstveno. ve zato to se tu radi o nadmo nosti druge vrste. muzika ga pokazuje. treba odvojiti od transcendentnog i od boga i uzeti u obzir samo ono ovostrano i blisko. dubokoumno. nadmo no. nadalje. 127 prirodno i ljudsko. 1968. ali da je mogu e odrediti uzvi eno na negativan na in: tako to e se ista i ta uzvi eno nije.. Uzvi eno. smatra Hartman.. uzvi eno treba odvojiti od pritiskaju eg iako u uzvi enom mo e biti i stra nog i katastrofalnog ali ovde se radi o uzdignutosti nadmo nog kroz opa aj. sve ano. nadalje. 4356).

. . tajanstvenog.to je zabavno koje je puno promena i raznoliko a toga nema u uzvi enom jer ono ne haje za promenu. to je vidno i po tome to i vrednosno ose anje sasvim suprotno reaguje na ta dva momenta: na proma aj i propast ono reaguje jadikovanjem i oplakivanjem. Ako je na prvi pogled udno da je dosadno suprotno uzvi enom treba se prisetiti ta je suprotno dosadnom . U dosadnom nema onog prikrivaju eg. Pravo tragi no je naju e povezano s uzvi enim ali nije njemu identi no ve ostaje naspram njega i ini mu protivte u. Isto tako. Ve na ozbiljnost uzvi enog koje dugo traje mo e se preobratiti u dosadno i toga je bio svestan ve i Platon koji na kraju dijaloga Gozba tra i da tragi an pesnik mora istovremeno biti i komi an jer ni ta ne mo e (kao komika) uneti raznolikost u monotonu stvarnost.naj e e mo e da zapadne). uzvi eno treba odvojiti od njegovih grani nih pojmova kao to su tragi no.njegova sopstvena vrednost. to je. 457). dosadno. malo zapa en fenomen i nigde u estetici nije ta no uo en mada ga neke ideje dodiruju. isti e Hartman.. ponornog. Najva niji grani ni fenomen uzvi enog je komi no jer je "samo jedan korak od uzvi enog do sme nog".budu i da ima uvek najvi e pretenzije . a na veli inu onog to tu propada odu evljenjem i unutra njim uzdizanjem (Hartman. Kao grani ni fenomen uzvi enog javlja se i dosadno. 1968. komi no (u koje uzvi eno .

za spolja nje slojeve. "Razlog tome nalazi se u neutralnosti tona i materijalne forme. Hartman ipak nalazi i ne to uzvi eno to je ovek stvorio a to ne mo e skliznuti u komi no: ono je u neprikaziva kim umetnostima. Tako ne to se mo e spre iti tako to e tragi ni pesnik sam prona i grani no mesto gde bi se to moglo dogoditi i uzeti ga kao negativnu stranu tragi nog.preokre e ga da se ne bori protiv uzvi enog .Postoji velika mogu nost da se uzvi eno proma i da se preobrati u sme no jer. kao i u neodre enosti muzi kog i arhitektonskog izraza. i u najgorem slu aju mogu delovati kao proma aj ali ne i komi no. uz svu tetu i nesre u. 460). time mu slama o tricu . onda su ove potpuno vezane za prednji plan . u muzici i arhitekturi. 1968. Opasnost da uzvi eno pre e u komi no i banalno najve a je u pesni koj umetnosti. Ako i tu postoje slabosti i formalne gre ke. * . pretenzija uzvi enog je najvi a i 128 najobuhvatnija i takva se pretenzija najlak e proma i pa je tu i mogu nost iskliznu a najve a a su tina komi nog le i upravo u tome da ono to je va no i krajnje ozbiljno preobrati u ni tavno i banalno (Hartman. tovare i tragi nom heroju.i time omogu uje da se tragika jo vi e pove a. te ko prokletstvo sme nog (Hartman. koji /izrazi/ nisu tematski sadr ajni. 1968. jo i porugu. ve samo posreduju du evnu dinamiku" (460). 457-9).

bilo bi "belo" kao Maljevi ev kvadrat. nastavlja Liotar. ono bi stvaralo u itak samo tako da izaziva bol. . ono bi inilo vidljivim samo tako to ustvari zabranjuje da se vidi. svet za nas ostaje ne to uzvi eno pa Kant zavr avaju i Kritiku prakti nog uma mo e da ka e kako dve stvari ispunjavaju du u uvek novim i sve ve im divljenjem i strahopo tovanjem: zvezdano nebo nad nama i moralni zakon u nama (Kant. mi mo emo imati ideju sveta. mogli bismo nazvati onu koja nastoji da prika e ne-prikazivo. 1924) smatra da moderna umetnosti u estetici uzvi enog nalazi svoju pogonsku snagu isto kao to i logika avangardnih pokreta u njoj nalazi svoje aksiome. ali samo na negativan na in. ovog puta to se ini u raspravama o odnosu moderne i postmoderne umetnosti. 1979. an-Fransoa Liotar (J-F. 174). Modernom umetno u. smatra Liotar.Mo da iznena uju e deluje injenica da dve stotine godina nakon Kanta imamo ponovno tematizovanje pojma uzvi enog. ono bi izbegavalo sve figurativno i odra avaju e. Lyotard. Tako. Predstavnik takve umetnosti koja po iva na estetici uzvi enog jeste slikarstvo koje bi "kao slikarstvo dodu e ne to "prikazivalo". mogao dospeti u vezu s nekim pojmom. U ovim se poukama. ali ne mo emo imati njegovu 129 predstavu. Kant je pokazao da uzvi eno nastaje kad mo uobrazilje nije u stanju da prika e jedan predmet koji bi makar samo u na elu.

to je ponajpre stoga . mo da jedno od najvi e citiranih u istoriji estetike glasi: "Tragedija je podra avanje ozbiljne i celovite radnje 130 primerene veli ine ukra enim govorom. TRAGI NO Prvu sistematski razvijenu koncepciju tragi nog nalazimo u anti ko doba i to u vezi sa teorijom tragedije. me utim. 238-241).mogu iznova spoznati aksiomi umetni kih avangardi u onoj meri u kojoj ovi ciljaju na to da se posredstvom vidljivog prikazivanja usmere na neprikazivo. to zna i maskirali. mogli izgraditi samo na temelju odre enja uzvi enog kako bi ga sa svoje strane legitimisali. To slavno mesto iz njegovog traktata o pesni tvu. Aristotel je u Poetici dao odre enje tragedije koje je za mnogo slede ih vekova ne samo odredilo tragediju ve i bit tragi nog. oni bi se. podra avanje se vr i ljudskim delovanjem a ne pripovedanjem i ono sa aljenjem i strahom posti e o i enje takvih ose anja" (Poet. Te ko je u itavoj esteti koj literaturi na i vi e navo eno i vi e komentarisano mesto. Oni bi ostali nerazja njivi bez nesamerljivosti stvarnosti i pojma. 1988. 1449b). nesamerljivosti koja je implicirana u Kantovoj filozofiji uzvi enog" (Lyotard. Sistem dokaza u ije ime ili s ijom pomo i se ovaj zadatak zastupa i opravdava zaslu uju veliku pa nju. i to svakom od vrsta ukra avanja posebno u odgovaraju im delovama tragedije..

. u protivnom slu aju jo bi manje bilo jasno postojanje do te mere opre nih mi ljenja o vrednosti. nejasnog ili mo da neodre enog u ovoj definiciji. i to ne samo u odnosu na tragediju ve i u odnosu na poeziju uop te. to tako e nije specifi nost samo tragedije. o tome da je ep ozbiljan kao i tragedija. To to tragedija treba da ima odre en obim i da bude zavr ena. 1450b 24-32) i to da tragedija ima razne delove i da je svaki deo ukra en na svoj na in. to opet nije specifi nost tragedije i sam Aristotel govori o po etku. Na prvom mestu. jer se i ranije govorilo o ukra avanju pomo u ritma.to. o tome govori i sam Aristotel: "epska poezija sli no tragediji jeste predstavljanje ozbiljnih karaktera" (1449b 10-11). o igledno. Nadalje. pi e ovaj teoreti ar. s druge strane. zna aju i koherenciji pomenute definicije. to da tragedija treba da bude "zavr ena" i da ima odre en obim (1449b 23-24. Kao primer. Loseva. me utim. u Poetici nalazimo stav da je re o podra avanju ozbiljne i zavr ene radnje (1449b 23-4).F. ovde se navodi nekoliko te ko a na koje nailazimo u analizama ovog Aristotelovog spisa a koje nalazimo kod ruskog filozofa i filologa A. to da je tragedija podra avanje radnje i nije podra avanje samo njena odlika jer se podra avanje odnosi i na svu poeziju (1447a 12-16). To zna i da prva dva svojstva tragedije kod Aristotela ne govore ni o emu. ima ne eg spornog. re i i harmonije (1447a 21-2).

ve i u drugim anrovima poezije. (a) radnja se ne zavr ava samo u tragediji. (b) ta pojava je protivre na s faktom gr ke scene: kao to je svima poznato na sceni se zavr avaju samo okon ane radnje.131 U specifi na svojstva tragedije Aristotel ubraja radnju a ne pri u (tragedija je "podra avanje delovanjem a ne pri om" (1449b 26). A po re ima Aristotela ne samo tragedija ve i poezija uop te koristi se radnjom (1451b 27-9). tako gr ka drama za saop tavanje radnje ne koristi se radnjom nego pri om o njoj. i kakvo sa aljenje ima u vidu Aristotel zato to nisu svaki strah i svako sa aljenje tragi ni. No u ovom odre enju nije jasna nijedna re : nije jasno kakav strah.sredini i kraju umetni kog dela uop te a ne samo u odnosu na tragediju. naprimer u komediji. jer. "upravo takvih" i "afekata". to se ti e re i: "o i enje". Kao naredni momenat isti e se da se tragi ko podra avanje zbiva /perainousa/ posredstvom sa aljenja i straha kojima se iste ti afekti (1449b 26-7). Mo e se zaklju iti da to to se navodi kao odre enje tragedije i to je izazivalo stotine tuma enja svedo i samo o . To se nikako ne sla e sa umetni kim analizama samog Aristotela. o njima postoji vi evekovna literatura koja do na ih dana nije do la do nekih odre enih rezultata. no ne uvek .ono to je centralna radnja tragedije o tome pri a vesnik.

Bolest du e nastaje iz suvi ka ili nedostatka. ono se ili sastoji iz op tih fraza (koje se mogu odnositi i na druge anrove) ili je zagonetka koju Aristotel nije ni sam nalazio za shodno da je bli e razjasni (Losev. Postoji i shvatanje da poslednje re i i nisu kraj re enice i da Poetika dolazi do nas u iskrivljenom obliku. analogno uta ivanju gladi pomo u hrane.tome da kod Aristotela nema zapravo nikakvog odre enja tragedije. znamo da je najskromnija funkcija umetnosti zadovoljavanje potrebe ili olak avanje bola. a na e du e olak ane i razveseljene) Aristotel smatra zadovoljstvom koje je svojstveno tragediji. 1975. I muzika i drama slu e ove anstvu tako to rastere uju du u i donose posebno zadovoljstvo olak anja. Izazivanje katarze (kroz koju bivamo o i eni. zaklju uje Losev. Jedan od vode ih pojmova tu je sa aljenje. ili. ve da ima samo jednu i to u sumnjivom obliku. da nema dve ili tri knjige o kojima su govorili stari. Mehanizam pomo u kojeg se posti u ti lekoviti u inci bio je . Ima i onih koji tvrde da.132 Ovo ipak ne zna i da bi trebalo da odustanemo od mi ljenja osnovnih pojmova koje sre emo u ovoj definiciji. ona nam mo e o istiti du u od nagomilanih nezdravih stvari. umetnost mo e ispuniti praznine u du i i pove ati energiju. kad je o ovom traktatu re . imamo pred sobom ne Aristotelov spis ve bele ke njegovih u enika sa predavanja. IV/439-440).

kako shvatiti delovanje katarze putem zadovoljstva? Sa aljenje treba da deluje na sa aljenje. I sam Aristotel ka e da je le enje homeopatsko: isto se uklanja istim . Neki smatraju da preterano sa aljenje treba otkloniti snagom nekog iscrpljuju eg emocionalnog do ivljaja. Platon je smatrao da se strah i sli na psiholo ka obolenja budu i da su to unutra nja kretanja mogu le iti primenom nekog ve eg spolja njeg kretanja. zanos zanosom. Da bi se razvile moralne navike u du i oni koji su zadu eni za vaspitanje du e moraju je uskladiti sa . Ali. tj. Forma se razlikuje od materije kao to se aktivnost razlikuje od pasivnosti i pravi oblik od nepravilnosti. ono sa aljenje koje le i i ono koje treba da bude izle eno nije isto sa aljenje.predmet beskrajnih diskusija. Obja njenje bi ipak moglo biti druga ije: Aristotel je smatrao da su zla u du i sli na 133 bolestima u telu. treba dr ati ravnote u izme u tendencije ka toplom i tendencije ka hladnom. Lek je forma sa aljenja a bolest njegova materija. to zna i da e istinsko sa aljenje Kralja Edipa ugasiti la no sa aljenje nerazumne sentimentalnosti.sa aljenje se uklanja sa aljenjem. strah na strah. strah strahom. Bolest dolazi otuda to hladni elemenat dobija prevlast. Da bi telo bilo zdravo. snaga koja uznemiruje biva potisnuta jo ve om uznemiriju om snagom iste vrste.

Izme u zdravlja du e i tela postojala je ne samo analogija nego i istovetnost.razumom. Oni treba u organizam da uvedu na elo mere i da poreme enu naviku dovedu na srednji put. Op ti uslov me udelovanja bio bi u tome da izme u inioca koji deluje i inioca koji se podvrgava delovanju treba da postoji neka op ta sli nost ali i razlika koja omogu uje da prvi uti e. da ne bude ni suvi e pla ljiva ni suvi e nagla. kodi ili koristi drugom. Tako. koje se de ava nekome ko ga ne zaslu uje. ostvarenje. i koje bi se moglo dogoditi nama ili nekom na em . ili forma tela i ako ne to kodi ili koristi jednom. Ideal medicine i etike bio je o uvanje zlatne sredine u funkcijama du e i tela. po Aristotelu. Pravi je odnos kad se dva razli ita bi a prilagode jedno drugom. pozori ni komadi da bi terapeutski delovali moraju du i-telu povratiti uravnote eno funkcionisanje. Su tinu sa aljenja Aristotel iskazuje u Retorici: "Sa aljenje je ose anje bola uzrokovano prizorom nekog zla. Du a-telo je iskrivljena kad je (u doslovnom smislu re i) van ravnote e ili van reda. Moramo imati u vidu da za Aristotela du a nije jedna stvar a telo druga. razornog ili bolnog. a drugi prima uticaj. Uslov koji je pogodan za stvarala ku aktivnost u celom svemiru nije sli no sa sli nim ( to bi bilo jalovo ponavljanje) nego uzajamno prilago avanje suprotnih principa. ve je du a ispunjenje.

ali on je bolji od nas.prijatelju. Aristotel zahteva od dobre tragedije da iznese pred nas sliku oveka uni tenog nezaslu enom nesre om. i to uskoro" (Ret. jer je njegova gre ka . Zbog toga neki tragi an karakter. III/604).. usled sukoba koje one njime izazivaju.. (.. koji nam je ulio strah od sile povre enog morala. u saose anju onog to je afirmativno i supstancijalno.) Otuda ne smemo pobrkati interesovanje za tragi an ishod sa onim prostodu nim smirenjem koje ovek ose a pri izjavi sau e a u nekom alosnom doga aju.) Me utim. a za koje se one ipak moraju zalagati svim svojim bi em" (Hegel.. a to u njemu mora postojati. pi e Hegel. onda on sam mora da je od vrednosti i da je valjan. u nekoj nesre i kao nesre i. bila ova zaslu ena ili nezaslu ena. Takvo sa aljenje ne mogu u nama izazvati lupe i i bitange. ali taj ovek treba da ima neku gre ku koja je delimi no prouzrokovala katastrofu. On treba da bude osoba sli na nama (da bismo mogli osetiti srodnost i verovatnu sli nost sudbine). Nerazborito sa aljenje je slabost jer nas pritiska pred svakim prizorom nesre e. ka njivo. (. sastoji se u istovremenom saose anju moralne 134 opravdanosti onog ko strada. 1970. 1385b). treba u svojoj nesre i da probudi u nama izvesno tragi no saose anje. pravo tragi no stradanje dosu uje se delotvornim individuama samo kao posledica takvog njihovog vlastitog delanja koje je isto tako opravdano kao to je. "Pravo sa aljenje.

nastojati da dovedu u pitanje principe na kojima je po ivao anti ki do ivljaj tragi nog. strah za nama sli na . oni e se pritom na i u paradoksalnoj situaciji: s jedne strane priznava e ogroman emotivni uticaj tragedije ali e s druge.relativno mala i jer gre i na kraljevski na in: "Sa aljenje pobu uje onaj koji nezaslu eno pada u nesre u. srednjovekovni i pre svega hri anski mislioci u znatnoj meri ustati protiv Aristotelove koncepcije tragedije. 1453b). Testa i dr. * Nije nimalo slu ajno to e. niti zapada u nesre u usled poroka i zlo ina nego usled zablude i da onaj kome se to dogodi bude od takvih ljudi koji su prethodno u ivali veliku sre u i ugled. Radnju treba tako voditi da se sa aljenje poka e u svojoj istinskoj formi." ( eling.sa aljenje prema nekrivom.tako da ishod ne e biti takav da izazove sa aljenje niti strah" (Poet. poput Edipa. stvaraju i novu kulturu koja se bitno razlikuje od anti ke. 339). 1989. U tim odredbama nalazi se zakon ili ve tina akcije da se izazove sa a-ljenje. Tragi an junak je neko ko se. "ne odlikuje vrlinom i pravedno u. dakle.. O tome Avgustin pi e u Ispovestima: "Zanosile su me pozori ne predstave pune slika mojih patnji i goru ih . a strah nastaje tako to prepoznajemo da je onaj koji do ivljava nesre u neko sli an nama . U asno delo treba da bude izvr eno me u prijateljima i da se ne zna identitet 135 li nosti.

nego samo da ali. mada samo na kratko. Pa ako se one ljudske nesre e bilo stare bilo izmi ljene.samilost. i piscu onih slika vi e uga a kad vi e ali. teko predstavljaju da onaj koji ih gleda ne trpi. kakve mo e biti samilosti kad je re o stvarima izmi ljenim. to je patnja a saose anje s patnjom drugih . Gledalac se ne poziva da pomogne. imati "epohu tragedije". 2). Ali. III. pa mo da samo zato ljudi i vole bol" (Conf. po drugi put. na sceni. svaki se ovek rado veseli. a ako trpi. srednji vek poznaje samo 136 dramu i tako e biti do vremena ekspira.. Razlika je u tome kada ih sami trpimo. gledalac iz pozori ta odlazi sa dosadom i osudom. ljudi vole suze i bol? Zapravo. Za to ovek tamo eli da oseti bol kad gleda alosne i tragi ne prizore koje on sam ne bi eleo da trpi? Pa ipak gledalac eli da zbog njih trpi bol i sam taj bol je njegova naslada.stvari to su plamen razgoreva e u meni. Teorija tragi nog po ela je da se razvija tek u . ostaje do kraja napet i zadovoljan. // Zar dakle. Korneja i Rasina kad emo. sukob takve vrste vi e ne nalazimo u srednjem veku i pravog dramskog sukoba ne mo e biti tamo gde je jedna strana (bog) uvek u pravu a druga ( ovek) uvek kriva. Jer ti nas prizori toliko vi e uzbu uju koliko su nam manje strani ti afekti. A budu i da niko ne eli da pati. mo da mu je ipak drago da ose a samilost. a toga nema bez bola. Ako je za tragediju neophodno postojanje dveju jednakopravnih mo i koje se nalaze u sukobu.

pi e Volter. eling postavlja pitanje kakvo mora biti to zlo da bi ono bilo . istinska tragedija. prirodno. treba da nam je prisan u punom zna enju te re i. po re ima ovog filozofa.epohi prosve enosti koja je u teatru videla kolu moralnosti. mo da najbitnije uvide na i upravo kod elinga i Hegela. jeste u pateti nom i u asnom prizoru. Predmet na eg sa aljenja. o ivljena slika. a delovanje koje treba da izazove saose anje treba biti moralno. pokretna. Svi potonji mislioci pi u na njihovom tragu i mahom operi u primerima koji se mogu na i rasuti po itavom opusu ova dva mislioca. Tako i kod ilera osnovu tragi nog ini sukob ulnog i moralnog u ljudskoj prirodi. ne samo opisano ve izlo eno u obliku radnje. Za elinga su tina tragedije nalazi se u dijalektici slobode i nu nosti. Sa aljenje i njegov izvor treba u potpunosti da nam budu izlo eni me usobno povezanim doga ajima i ono treba da bude ulno pedstavljeno. po njegovom mi ljenju. Tragedija je. tj. i u njoj predstavljeni ljudi treba da delaju. Za Voltera zadatak tragedije je u o i enju pomo u sa aljenja i straha. Sasvim je razumljivo to emo o problemu tragi nog koji nije samo estetski ali ni samo eti ki fenomen. ona je iva slika ljudskih strasti. sukob ovih dveju suprotnosti vodi uvidu da su obe pobedonosne i pobe ene. Treba re i da estetika prosvetiteljstva nije prelazila granice moralno-psiholo kog tuma enja tragi nog.

snagom ili razumom i pame u.u svojim tragedijama tra ili takvu ravnote u pravde i ove nosti bez koje se njihov smisao za moral nije mogao zadovoljiti.. poput Odiseja. pri povratku ku i savlada niz nesre nih slu ajeva i mnoge nevolje. ka e on. ili osvete bogova. neizbe ne kobi. ne pobu uje interesovanje za tragi no.. izaziva u nama divljenje i mi ga s 137 u ivanjem pratimo.pi e eling . Najve a mogu a . naime fizi kom.bez istinske krivice postati kriv na osnovu sudbine a to zna i da sama krivica mora biti nu nost a ne da se junaku pripisuje usled zablude. ukoliko je ta nesre a samo fizi kog karaktera ( eling. neizle iva bolest. 338-9). na primer. Najvi i slu aj tragedije imamo kad je "tragi na li nost nu no kriva za neki zlo in (. ak i nesre a . kao to se u samoj toj ravnote i izra avao najvi i moral. gubitak imanja i tome sli no. 1989. Junak koji. ) To je ona najvi a mogu a nesre a .primereno tragediji. Ba ta ravnote a je glavna stvar tragedije. Nije tragi no to to se ka njava promi ljen i slobodno po injen zlo in.kojoj se ovek ne mo e suprotstaviti. ne mo e izazvati uistinu tragi ni sukob. "Grci su . Sama nesre a koja dolazi spolja. jer "ve po sebi zahtevamo da se li nost uzdigne iznad nesre e spolja. ali za njega nismo zainteresovani kao za tragi no. jer se to to se suprotstavlja mo e suzbiti isto takvom silom.nastavlja eling . te prezir u nama izaziva ona li nost koja to ne mo e.

jesu u pravu. ve prvenstveno pitanje tragi nog koje ini tragediju. Tako je. 342). neizbe no postane krivac. Hegel pita za temelj pesni tva i ovaj nalazi u sukobu. Ali to to taj bez krivice krivac dobrovoljno prihvata kaznu. ve sukob. po shvatanju Hegela. U sredi tu drame u najve im anti kim tragedijama nije tragi ni junak. i to ne sukob dobra i zla. naspram Platona koji se bavi sadr ajem pesni tva i naspram Aristotela koji se bavi njegovom formom. Kod Hegela ne emo na i analizu tragedije. 1989. "Prvobitna tragi nost sastoji se u tome to u granicama takvog sukoba obe protivni ke strane. dok su. on ne nastoji poput Aristotela da sa ini priru nik u uputstvima dramskim piscima.nesre a je. ve sukob dveju jednostranih pozicija od kojih svaka 138 otelovljuje dobro pa su motivi obeju strana o tome jednako opravdani. kad neko nevin sudbinski. zato. s druge strane. one uzete za sebe. III/602). i zbog toga u svojoj moralnosti i na osnovu nje one jednako padaju u greh" (Hegel. one ipak u stanju da pravu pozitivnu sadr inu svoje svrhe i svog karaktera proture samo kao negaciju i povredu one druge isto tako opravdane snage. on ne postavlja ak ni pitanje tragedije. 1970. tragedija mesto sukoba koji se ne mo e izbe i te se ovaj ukida tragi nim . tek time se sloboda uzdi e do najvi eg identiteta sa nu no u" ( eling. pozitivnog i negativnog. to je onaj uzvi eni elemenat tragedije.

U potonjim vremenima izmenio se odnos prema svetu pa zahtev za pisanjem po merilima prvih gr kih pesnika li i na zahtev modernim kompozitorima da pi u po uzorima majstora iz XVI stole a. Niko posle Homera nije ponovo pisao Ilijadu i danas se pred dramskim piscima javljaju druga iji zahtevi i te ko je re i da li su ovi manji tragi ari od svojih prethodnika. Ovde bih skrenuo pa nju na tekst predavanja Albera 2 O ovome op irnije: Uzelac. da li je tragedijasvoj najvi i izraz imala samo u dva sre na trenutka ili u razli itim oblicima neprestano traje. tako.: Stvarnost umetni kog dela. niti Euripid kao Sofokle koji je pod starost a pod uticajem mla ega Euripida morao da se menja. * Najosobenija i sveop ta odlika gr ke tragedije bila je u tome da se publici prika e ogromna i silna patnja. M. ve Sofokle nije pisao kao Eshil.re enjem kojim se ve ita pravda ostvaruje u individuama na taj na in to ona propa u individualnosti uspostavlja moralnu supstanciju i moralno jedinstvo 2 . tako se previ a da se i sami rodovi menjaju u vremenu. da bi se potom zaklju ilo da je samo postojanje ne to stravi no i u asno. Knji evna .

Uzrok nastanka . nije poklonilo dovoljno pa nje injenici da udesan procvat elizabetinske tragedije. i cveta u susednim zemljama na samoj granici zapadne Evrope. Prvo razdoblje je gr ko. (poglavlje: Hegel i priroda drame. Nikad se. Drugo jedva da ne to du e traje. s onim trenucima u kojima je ivot naroda istovremeno krcat slavom i opasnostima. 265-6). 5197). str. Kami isti e injenicu da izme u dva "tragi ka trenutka". u Atini. Novi Sad 1991.zajednica. 1984. Lope de Vega ima 54 godine i dotad je ve bio izveden najve i deo njegovih komada. ono je krajnje jedinstveno. panske tragedije zlatnog veka i francuske klasi ne tragedije XVII veka. i traje samo jedan vek. Kalderon i Kornej su ivi. gr kog i novovekovnog.139 Kamija O budu nosti tragedije odr anog 1955. Po av i od toga da se "velika razdoblja moderne tragi ke umetnosti u istoriji poklapaju s prelomnim vekovima. imamo preko dvadeset vekova u kojima nema tragedije. u stvari. kao to je nema ni posle. Kami je ukazao na to kako u trideset vekova istorije zapadnih naroda "postoje samo dva razdoblja tragi ke umetnosti i oba jednako prostorno i vremenski ograni ena. Najzad izme u ekspira i Rasina manji je vremenski razmak nego izme u Eshila i Euripida" (Kami. Kad ekspir umire. od Eshila do Euripida. pada skoro u isto vreme. onda kada je budu nost neizvesna a sada njost dramati na".

a formula savr ene tragedije "Svako ima opravdanje. 266). Obrazac melodrame bio bi. samo je jedna od njih pravi na. Ovde emo navesti jo jedno mesto iz pomenutog Kamijevog predavanja. 266-7). zapravo raskida s njom a da pri tom jo nije prona ao neki novi vid koji bi ga zadovoljio" (Kami. ali Kreont nema krivo. U prvoj. kao i da se "tragi no doba uvek poklapa s razdobljem u kome se ovek. ka drugim vidovima misli u ijoj je osnovi individualna i racionalisti ka refleksija" (Kami. odvaja od starog oblika civilizacije. 1984. Drugim re ima: tragedija je dvosmislena. stoga hor u . ovaj: "Jedan jedini je pravedan i ima opravdanje". snage koje se sukobljavaju u tragediji podjednako su pravi ne i podjednako razumne. koji ga nemilosrdno ka njava ima sa svoje strane pravo. Antigona ima pravo. svesno ili ne. a Zevs. 1984. drama pojednostavljena. druga zlo (i stoga u na e vreme propagandno pozori te nije ni ta drugo do vaskrsavanje melodrame).tragedije Kami ho e da objasni time to se u obe epohe zbiva "prelaz od vidova kosmi ke misli. ono gde on nastoji da poka e po 140 emu se tragedija razlikuje od drame ili melodrame: ". Tako je Prometej istovremno pravi an i nepravi an. niko nije pravedan". sve u svemu. naprotiv. duboko pro etih pojmova bo anskog i svetog.. U melodrami ili drami. U drugoj. svaka snaga je istovremeno dobra i zla.. jedna je dobro.

zna i uni titi sebe" (Kami. ** Mo da bi se stoga moglo zaklju iti da tragi no ozna ava situaciju u kojoj se ovek na ao i strada.anti kim tragedijama. srlja u propast kako bi pobedu odnelo pravo za koje on misli da je jedino. S jedne i druge strane te granice sre u se jednako legitimne snage u estokom i ve nom sukobu. 268). Tako je i ve na tema anti ke tragedije granica koju ne treba pre i. Ako osnovu anti ke tragedije ini sukob oveka i bo anskog na ela koje se ogleda u svetu i ako postoji pritom ravnote a ta dva suprotstavljena principa. 1984. u prvom redu. ne poznaje tu granicu. KOMI NO . hteti naru iti tu ravnote u. poziva na opreznost. sa zaslepljeno u ili stra u. jasno je za to u vreme kad hri anstvo oveka stavlja u okrilje bo anskog poretka. Jer on zna da svako do izvesne granice ima pravo i da onaj ko. mo emo imati samo religijsku dramu ali ne i religijsku tragediju jer u vreme od antike pa do renesanse. te tako nema sukoba dveju jednakopravnih strana. ve je to takvo stradanje u kome se ovek bori i aktivno u estvuje. takav sukob koji on ne mo e izbe i i to je prelomni momenat njegovog postojanja. ali tu nije 141 re o nekom pasivnom stradanju izazvanom neprijateljskim silama. nema sukobo oveka i bo anskog na ela. Ne znati gde je ta granica.

ime na neki na in omogu uju da se ona upozna preko same prisutnosti. ve je an Pol. nije stoga nimalo slu ajno to ga sre emo jo u najstarija vremena. izme u smeha i osmeha. po re ima Kro ea. prime uje "kako je za sve definicije komi nog zajedni ko da je jedina njihova zasluga to su one same komi ne te u zbilji proizvode injenicu koju zalud poku avaju logi ki utvrditi. groteske i satire i zato neki esteti ari smatraju da su upravo ironija. ne bez osnova. premda. nalazimo ga kod Homera. pa niz dosada njih istra ivanja pokazuju da komi no nije samo "obrnuta strana uzvi enog" / an Pol/ ve elemenat daleko slo enijeg sistema u koji se uklju uju i sve ostale kategorije estetike. A ko e ikad mo i odrediti logi ku grani nu liniju izme u komi nog i nekomi nog. groteska i humor estetske modifikacije komi nog. izme u osmeha i ozbiljnosti te o trim rezovima odeliti taj uvek raznoliki kontinuum u koji se sliva ivot" (Croce. 95). Nesporna je injenica da je komi no oduvek imalo veliku delotvornost. kao to su tragi no ili uzvi eno. 1991. Ovo nikako ne zna i da se u me uvremenu i na trenutak odustalo od izu avanja fenomena komi nog koje se esto uzima za kategoriju polarnu drugim kategorijama.Ima dovoljno razloga da se komi no ubroji u osnovne esteti ke kategorije. Oblast komi nog je slo ena: od lakog humora do podsme ljive ironije. ali odmah . pre svega u gr koj mitologiji.

142 parodija). posebno kod Platona. u vreme jo uvek vladaju e filozofije . tj.treba re i da je tu re o jednom posebnom odnosu anti kog sveta prema raznim formama komi nog (ironija. Tako se kod Homera sre e "veselo. Istovremeno. tada se mora imati u vidu da anti ki humor ima posve drugo svojstvo (da on nije "estetski" u istoj meri koliko lepo kod Grka. Ako mi danas obi no pod humorom razumemo ironi ni odnos subjekta k predmetima koji su izgubili pozitivnu vrednost pa se humor razume kao svojstvo svesti. te je humor unutra nji princip bivstvovanja pa se s obzirom na njega gradi i sav ivot kao i odnosi i postupci heroja i bogova anti ke mitologije. nasmejano bivstvovanje" i tu je sav ivot bogova pro et svetlim komizmom. odnosno. kao ocena koju daje subjekt. nije nikako i "umetni ki" lepo). pre svega. bivstvovanje kao humor. humor ne mo e da rani svest i ose anja bogova niti im potkopava temelj bivstvovanja i to. Anti ki humor nije karakteristika individualne svesti i zato je mogu e da u doba antike samo bivstvovanje istupa kao humoristi ko. Tako. burleska. naj istiji humor nije tu neka esteti ka kategorija ve samo bistvovanje. Danas. humor kao bivstvovanje. stoga to je on unutra nja su tina samog bivstvovanja najkarakteristi nija crta ivota bogova.

u pesni koj umetnosti. kako komi no shvata. Istovremeno. a potom na gnoseolo kom ili aksiolo kom planu. humor je stav posmatra a ili stvaraoca i ti e se na ina na koji ovek posmatra komi no. Kako humor uvek zadr ava ne to dobrodu no i kako se kad je re o humoru uvek radi o karakterno uslovljenom etosu itavog pogleda na svet u njega bi jo mogli od na ina . Iako je ivot pun komike. Zato humoristi an ovek nije komi an i ne smejemo se njemu ve se s njim smejemo nekom drugom. S druge strane. te ko da se mo e govoriti vi e o ontolo koj dimenziji komi nog i nije nimalo slu ajno to ve ina savremenih esteti kih istra ivanja komi nog ovaj fenomen rasvetljuju u prvom redu na psiholo kom. * Kao tema estetike komi no obuhvata u e podru je no to ga imaju uzvi eno i ljupko. smatra Hartman. da li bismo tu komiku i videli da nemamo "pesni ko" oko. jer ono dominira samo u jednoj. komi an ovek nije humoristi an jer njemu esto nedostaje humor da bi video sopstvenu komiku. pitanje je. koji je od zna aja samo za subjekt.subjektivnosti. treba razlikovati 143 komi no i humorno: dok je prvo stvar predmeta. jer se ljuti i razbesni i tamo gde bi se smejao ovek koji ima smisla za humor. kvalitet predmeta. smejemo se predmetu njegovog humora pa se mo e re i da ni sam humor nije uvek komi an.

"komi na maska koja je ru na i izobli ena. Aristotel smatra da je komedija "opona anje ljudi manje vrednog karaktera. Re je o prikazu onog to je slabije u oveku. kao to je to slu aj sa pojmom lepog koji se ne mo e do kraja re iti. 1968. sarkazam se manifestuje gorkim. 487-496). nego je 144 ono to je sme no deo ru noga. neka pogre ka ili neka ru no a koja ne izaziva bol niti vodi u propast" a primer za to je. ali u humor svakako ne spada ni ironija ni sarkazam. ini se da nas analiza pojma lepog dovodi do ne eg to je u krajnjoj liniji nerazlo ivo a tako ne to nije slu aj kad je re o komi nom. Hartman tako isti e da mi rado slu amo duhovitog oveka ali ga ne volimo jer ose amo da nas on u na oj slabosti ne podnosi. dok se prva ogleda u pokazivanju sopstvene nadmo i prividnim poni avanjem sopstvenoga ja. 1449a). poraznim odbijanjem u formi preteranog priznavanja.. po re ima Aristotela.kori enja komi nog da ubrojimo i prazno zabavljanje u komi nom i vic kao iskori avanje komike radi poente. ali ne iskazuje bol" (Poet. podrugljivim. mudar ovek se uva da mu ne poka e svoju slabost (Hartman. a to . Sme no je naime. ve da ismeva na etos. * U poku aju da se odgovori na pitanje o su tini komi nog ve ina esteti ara se sla e da problem komi nog nije tako duboko metafizi an. ali ne lo ih u svakom pogledu.

moglo bi se re i da kod Aristotela postoji neka veza tragedije i komedije.. od neke koristi u sporovima i. Aristotel pi e o Homerovoj komediji Margit koja do nas nije do la.. Ne to ranije. ali o tome on posebno ne govori. Sve ovo pokazuje Aristotelov interes za delovanje komi nog na oveka i moglo bi se postaviti pitanje da li kod njega mo emo na i mesto o postojanju komi nog kartarsisa. postupci" (Ret. 1448b-1449a) i iz ovoga se mo e izvesti vi e zaklju aka: sme no se odnosi na oblast ru nog i to ne toliko fizi ki. ve na sme no (Poet. tako ne to to ostaje bez dubljeg bola i tete. dakle. zatim. a gde Homer ne stavlja akcent na porugu. govor. U Retorici Aristotel pi e kako "sli no tome.ne va i za bilo koju slabost ve samo za onu koja je sme na. Tako ne eg u delu Aristotela nema. pa je sme no izvestan proma aj i ne to ru no. U svakom slu aju. u istom delu. U Retorici nalazimo mesto gde on ka e: " to se ti e ala. sme no je vezano za neku gre ku koja je u vezi sa nepodudaranjem o ekivanog i onog to e se desiti i kona no. sme no je u vezi s nekom gre kom ali koja nema tetne posledice. . 1371b). budu i da su kako se ini. kao to igra te svaka vrsta opu tanja i smeh spadaju me u ugodnosti. ovamo nu no ide i sve to izaziva smeh: ljudi. ali to nalazimo kod kasnijih pisaca koji su nastojali da komediju defini u po obrascu Aristotelove uvene definicije tragedije pa umesto pojma tragedija nalazimo tu pojam komedija. koliko moralno ru nog.

a gde Ciceron istupa kao u enik Filona iz Larise koga je slu ao u Atini 79. Ironija je bli a irokogrudnijem karakteru no lakrdija. da li je potrebno da govornik izaziva smeh.e. . dok u drugom to ini zbog drugih" (Ret. odakle on navire. nalazimo ve razvijenu teoriju komi nog koja je veoma bliska Aristotelu. jer je smeh ve ini slu ajeva povezan s tim to ukazuje na neku nepristojnost na pristojan na in (De orat.n.budu i da treba. a alu 145 ozbiljno u. p. od kojih jedne slobodnom oveku pristaju. protivnikovu ozbiljnost nipoda tavati alom.n. ako treba. p.. Njegov u enik Teofrast je napisao traktat O sme nom koji nam nije sa uvan ali kod Cicerona (106-43.). to smo u Poetici 3 rekli koliko ih je vrsta.e. kako bi svako mogao odabrati alu koja je u skladu s njegovim karakterom. Postavljaju i pet pitanja o smehu: ta je smeh. p. jer u prvom slu aju ovek pribegava ali i smehu radi samog sebe. U svakom slu aju. 1419b). Ciceron smatra da je izvor sme nog sve to je nepristojno i ru no. u njegovom dijalogu O govorniku (dovr enom 55.).e.. Aristotelovi stavovi o komi nom kao i njegovo u enje o tragediji imali su veliki uticaj na potonje autore. a druge ne pristaju. kao to je Gorgija s pravom govorio. u kom stepenu i koje su vrste sme nog. n. sve do na ih dana.

ovde Aristotel izgleda upu uje na izgubljeni deo tog spisa koji nije sa uvan. gde se kao dve glavne li nosti javljaju Lucije Kras i Marko Antonije kao predstavnici dve vrste retorike . Poruzi mo e podvr i ono to ne zaslu uje ni mr nju ni sa aljenje. Pitanje koje pritom Ciceron postavlja ti e se toga 3 Po mi ljenju nekih istra iva a.. karakteri e jednostrana ozbiljnost tona. Bahtin u svojoj studiji o Rableu i narodnoj srednjevekovnoj kulturi. a ne zaslu uju ni kazne za svoja nedela (De orat. U srednjem veku hri anska crkva isklju uje komi no iz umetnosti. svakako ne ono to zaslu uje strogu kaznu.Ciceron izdvaja vi e vrsta sme nog (o troumnost. 59). kao ni tu ne ili zaljubljene. Ozbiljnost je jedina forma izra avanje .jer Antonije pretpostavlja sudsku retoriku i naglasak stavlja na prirodni ose aj jezika a Kras ve u pa nju poklanja ukrasima jer je predstavnik senatskog govora . II. U istom dijalogu. Slu benu srednjovekovnu kulturu. kako je to primetio M.II. slabosti koje se sre u u ivotu ljudi koji nisu ni mnogo uva eni ni mnogo nesre ni. humor. Vidimo da se naglasak stavlja na na in izra avanja potrebno je na i na in da se nepristojno i ru no poka u sme nim. zajedljivost i ironiju) kojima se treba slu iti govornik.146 ta treba podvr i smehu. 58).M. dakle.

Servantesa i ekspira. u Rimu se 1470. 1550. Teorija komi nog razvija se u vreme renesanse paralelno s teorijom drame: u Italiji se ve u XV stole u obnavlja anti ka komedija. intio. Na Crkvenom saboru u Turu (817. dobra i sveg postoje eg. Tek u vreme renesanse smeh kao tvora ko na elo nalazimo u visokoj umetnosti i kulturi. kod Boka a i Rablea. a komi no i njegove forme nalazimo i kao predmet jednog traktata Petrarke. Tertulijan) osu uju smeh koji dolazi od avola a Vasilije Veliki propoveda uzdr avanje od smeha jer je glasno smejanje svojstveno oveku koji je neobuzdan i ne ume da vlada sobom. 1965. sasvim je razumljivo to je tad papa Lav IV tra io da se zabrane avolske pesme koje obi an narod peva u no nim asovima nad mrtvima kao i smeh naroda i kikotanje. a Makijaveli Mandragoru (1514).istine. igraju Plaut i Terencije (na latinskom jeziku. dok ih Gverino nije preveo na italijanski). Ve rani hri anski pisci (Jovan Zlatousti. 82). zna ajnog i va nog (Bahtin. godine) re eno je da sve tenici treba da se uzdr avaju od svih oblika uveseljavanja sluha i vida koja umanjuju du evne snage i veruju e treba ube ivati da odbace nepristojne i sramne igre. uskoro imamo i savremene italijanske komedije: Lodoviko Ariosto pi e Komediju o sanduku (1508). . 147 Pod uticajem tad iznova otkrivene Aristotelove Poetike po inju da se pi u traktati o komi nom (Ma i. Zamena (1509).

Za teoriju komi nog posebno je zna ajna teorija humora koju nalazimo kod Bena D onsona koji pojmu humour daje malo druga ije zna enje od onog koje mu mi danas obi no pridajemo. Sve te teorije o prirodi komi nog bi e dalje razvijane u XVII i XVIII stole u. to je kod D onsona crta karaktera koja dominira ovekom. dok se ose aj smeha vezuje za ose aj zavisti i nesavr enost ovekove prirode. tek Hobs . ve treba da rasvetli karakter oveka. ili se pi u traktati u kojima se znatan prostor posve uje komi nom (Robortelo). Smeh je strast koja izaziva radost i smeh za svoj izvor ima predstavu o na oj nadmo i i zna enju. posebno kad se izla e teorija afekata. Humor zato ne treba da se svede na smeh. pa i u vreme renesanse nedostaje ne to vrlo va no: subjektivno nali je komi nog.1554). U XVII stole u kategorija komi nog prelazi iz teorije drame u filozofiju. O smehu kao fiziolo kom afektu pi e Dekart a Hobs u smehu nalazi jedan od oblika strasti. uloga subjekta koji do ivljava komiku. Uo ljivo je da u anti ko vreme. strast koja dovedena do krajnosti mo e odvesti u nastranost i udno pona anje. Humor. svi ti traktati slede Aristotela pa izuzetak nije Poetika Trisina gde se ra lanjuje slo ena priroda komi nog koje se pokazuje vezanim za ulno zadovoljstvo koje nastaje posmatranjem ne eg ru nog ili nesavr enog.

eftsberi rehabilituje komi no u njegovim razli itim oblicima isti u i dru tveni zna aj satire.upozorava da "komi no zna i nastajanje ne eg neo ekivanog. neka sitni avost u ljudskom pona anju. dok je melanholija uvek ru na. ovde je istaknut zna ajan momenat "nastajanja neo ekivanog". U vreme prosve anosti dolazi do odbacivanja ove stroge klasicisti ke hijerarhije tragi nog i komi nog i samim tim do irenja sfere komi nog koje dobija sve istaknutiju ulogu i u umetnosti i u ivotu. ironije ili burleske. Za ovog filozofa veselost ne mo e biti beskona na. Racionalisti ka filozofija je imala visok uticaj na estetiku klasicizma i sasvim je razumljivo to e se u to vreme prednost dati tragediji koja slika ivot heroja dok e komedija imati za posla sa svakodnevnim. Tako. Da bi nastalo sme no neophodna su dva momenta: jasnost i neo ekivanost. smatra opat Di Bo. Spinoza tako e smatra da smeh izaziva 148 ose aj zadovoljstva: smejanje je zadovoljstvo nastalo kao posledica toga to mi uobra avamo da je stvar koji ne vidimo ne to to zanemarujemo ili zapostavljamo. a ne to da neo ekivano mora biti slabost. i opisiva e ljude koje mi stalno imamo pred sobom. Sme ni nedostaci aktera na sceni ne treba preterano da nas uzbu uju. ali povezanog sa ose anjem sopstvene nadmo i". jer bi u tim slu aju bilo ote ano da ih prepoznamo kod sebe i da ih ispravljamo. .

215). ne predstavljaju ni ta komi no. 1975. Polaze i od psiholo kog u inka komi nog Kant smatra da "u svemu to treba da izazove neki iv. U onom delu 149 svoje Estetike gde raspravlja o dramskoj umetnosti on prvo podvla i razliku sme nog i komi nog: "Sme an mo e postati svaki kontrast izme u su tinskog i njegove pojave. i to ukoliko . to je jedna protivre nost na osnovu koje se pojava ukida u samoj sebi i na osnovu koje se namera u svom ostvarivanju li ava svog cilja" (Hegel.a Lesing smatra da komedija treba da ljude ispravlja smehom a ne porugom. razume se. a ipak se isto tako radujemo prostoti prirode koja (. Zna ajno je. na primer. Smeh predstavlja jedan afekt koji poni e iz iznenadnog preobra aja napregnutog o ekivanja u ni ta" (Kant. stvar je slo enija: "Ljudski poroci.. grohotan smeh mora da se nalazi neka besmislica (dakle ne to to se po sebi razumu ne mo e dopadati). da ala u svim slu ajevima mora uvek u sebi da sadr i ne to to je u stanju da nas za jedan trenutak obmane (216). O tome nam satira pru a jedan vrlo suvoparan dokaz. ne to dalje: "smejemo se bezazlenosti koja jo ne ume da se pretvara.) osuje uje ve tinu pretvaranja" (217). Sa komi nim. isti e Kant. 1970. Me u predstavnicima nema ke klasi ne filozofije najpreciznija i najplodotvornija odre enja sme nog i komi nog nalazimo. III/605). izme u namere i sredstva. kod Hegela.. smatra Hegel.

su blistavije boje u kojima nam odslikava protivre nost koja postoji izme u realnog sveta i onog kakav bi trebalo da daje plemeniti ovek. Po shvatanju rodona elnika psihoanalize. mada im se mi smejemo. za njega je potrebna beskrajno dobra volja i beskrajno samopouzdanje. mo e se re i da stvari kojima se ljudi smeju mogu biti tako suprotne da se ni ta suprotnije ne da zamisliti. Freud. potrebno je da je ovek iznad svoje vlastite protivre nosti umesto da je zbog nje ogor en i nesre an.. to se ti e komi nog. III/605-6). oblicima. ni budala tine. koja sigurna u samu sebe. prvobitno samo u 150 . 1856-1939). ne moraju biti komi ne. mo e da podnese poni tavanje svojih ciljeva i njihovog realizovanja" (Hegel. Sigmunda Frojdu (S. postupcima i karakternim crtama. ali isto tako oni se esto smeju i onome to je najva nije i najdublje. "komi no se najpre pojav-ljuje kao nenadno otkri e proiza lo iz socijalnih odnosa me u ljudima. potrebni su bla enost i sre a subjektivnosti. Isto tako. koji se bavio dinami kim i strukturnim problemima dosetke kao i komi nog kao fenomena. Ljude mogu da nasmeju najprostije i najbljutavije stvari. Ono se nalazi kod osoba u njihovim pokretima. (.) Me utim. uzete po sebi i za sebe. 1970. samo ako se na njemu poka e neka sasvim bezna ajna strana koja stoji u protivre nosti s njihovim navikama i svakodnevnim shvatanjima.. Uop te uzev. besmislice i ludorije.

bezna ajan ili ru an: ali nikada ne e biti sme an. Francuski filozof Anri Bergson (H. 18591941) znatno je uticao svojim poznatim spisom O smehu i na neke od Frojdovih analiza. me utim. parodija. isti e Bergson. razotkrivanje. Komi no.telesnim a kasnije i u njihovim du evnim osobinama. dra estan. 200). da je ne to shvatio prelako. Bergson polazi od toga da (a) nema komi nog izvan onog to je isto ljudsko. to zna i da je komi no. jedan pejza . ve na po etku on se ogra uje od poku aja da da definiciju komi nog i smatra da ovu kategoriju treba posmatrati u njenom ivotu i razvoju. zapravo. mrtvi predmeti. ali samo zato to emo u njoj otkriti dr anje oveka ili neki ljudski izraz. Smeja emo se jednoj ivotinji. Bergson. 194). mi se smejemo i u slu aju da je neko utro io premalo energije. 1976. odnosno u ispoljavanju tih osobina" (Frojd. kao i da komi no mo e da se odvoji od neke osobe kad se sagleda uslov pod kojim ta osoba postaje komi na. Frojd napominje da uz pomo personifikacije komi nim mogu postati i ivotinje. . smatra nadalje Frojd. divan. karikiranje. travestija i dr.posmatra a i komi nog objekta (Frojd. "mo e biti lep. Postoji niz razli itih sredstava da se neko ili ne to na ini komi nim: podra avanje. posledica razlike izme u dve investirane energije . 1976. preru avanje. jeste rezultat suvi e velikog utro ka energije i mi se ne em smejemo kad ga vidimo kao ne to preterano i necelishodno.

Kao tre i momenat sme nog Bergson isti e da je (c) smeh uvek smeh grupe. sve to je ve ta ko.. vre anje. ali ono emu emo se tada smejati nije par e oje ili slame. smeh "uvek krije neku zadnju misao da se sporazume (. Kao drugo svojstvo smeha Bergson isti e (b) ravnodu nost. a to zna i da smeh podrazumeva zajedni ki ivot.. Ne u 151 da ka em da se mi ne bi mogli smejati jednoj osobi koja nam pobu uje. usiljeno. neprirodno. na primer. stvarnima ili zami ljenim" (Bergson. 2-6). Hartman navodi: ozbiljnost. napadnost. Ako komi no nastaje preokretanjem uzvi enog mo e se postaviti pitanje ta bi moglo biti njegovi grani ni fenomeni. banalno. ovek ne mo e u ivati u smehu ako se oseti izdvojenim. prigu iti to sa aljenje". sa aljenje ili ak naklonost: samo onda treba. on je neka vrsta dru tvenog gesta koji ka njava svaku krutost u pona anju. vremenska ograni enost. dosada.Smeja emo se jednom e iru. Sam pak efekat komike zavisi od veli ine ve . za nekoliko asaka zaboraviti tu naklonost. sme no "mo e proizvesti uzburkanje samo pod uslovom da padne na veoma mirnu i ujedinjenu povr inu du e: ravnodu nost je njegova prirodna sredina. 1920. ve oblik koji su mu ljudi dali".) zaveru sa ostalima koji se smeju. Smeh nema ve eg neprijatelja nego to je uzbu enje. proma ivanje poente. To zna i da je smeh isklju ivo ljudska osobina i da nastaje u ovekovom odnosu spram sveta stvari i drugih ljudi.

To su razli ite strane istog zbivanja koje se ne mogu odvojiti jedna od druge. kojom ini razumljivim ono to je prividno iskrivljeno i nejedinstveno. kona no sam ivot takav i zato to se on. * Kao zasebne kategorije tragi no i komi no i ezavaju u novoj umetnosti. pesnik za to mora imati veli inu. To zacelo ne mo. u "iritiraju em identitetu". po re ima Hartmana. ipak. istovremeno.pomenutog "stropo tavanja u ni ta". na taj na in vi e pribli ava ivotu nego li pesnici iste tragedije. Ovaj pojam ne treba shvati kao me avinu komi nog i tragi nog. Nimalo slu ajno javlja se iznova na njihovoj granici pojam tragikomi no. radi se o vezivanju komike za ozbiljne na ine pona anja pa je samo tragi no u pravoj tragikomici istovremeno komi no i to tako da jedno ne ukida drugo. Za tako ne to obi no se kao primer navodi delo Kralj Lir koje po inje nesmotrenom odlukom Lira da svu vlast ispusti iz ruku i da se pri tome jo da voditi dvoli nim uveravanjima . Na pitanje: "kako se ekspir mogao usuditi na tako ne to u velikoj drami. unutra nju irinu. i jedinstvo i snagu sinteze. pesnik. Ali se ekspir mogao usuditi na svoju sintezu zato to u . u svoj irini?" Hartman daje slede i 152 odgovor: zato to je.e svaki pesnik. a. prisutne su samo u onoj meri u kojoj su znak onog to nestaje iz stvarnosti.posledice su nesagledive i zaista tragi ne. ve se oba odr avaju.

III/608). dok tragi na vrstina volje omek ava a dubina sukoba se poravnava. mada u njoj razlika izme u tragi nog i komi nog te i da se izgubi. 1970. Umesto da dela u komi noj izopa enosti. 1970. ali koja po svome zna aju nije tako korenita. Dublje povezivanje tragi nog i komi nog shvatanja u jednu novu celinu. ne izoliju i se kao potpuno suprotne jedna drugoj.ivotu uvek ima sme nih gluposti koje izazivaju tragi ne posledice. pribli uju jedna drugoj i sa injavaju konkretnu celinu" (Hegel. Na vezu tragi nog i komi nog ve je ranije ukazao Hegel: "Na sredini izme u tragedije i komedije stoji jedna tre a glavna vrsta dramske poezije. subjektivnost se ispunjava ozbiljno u supstancijalnih odnosa i postojanih karaktera. ve u takvom njihovom poravnanju." ne sastoji se u stavljanju tih suprotnosti jedne pored druge ili u njihovom preobra anju jedne u drugu. isti e na istom mestu Hegel. i to u tom stepenu da izmirenje interesa i harmoni no ujedinjenje ciljeva i individua postaju mogu i (Hegel. u kome se one uzajamno otupljuju. ili se bar obe te strane. III/609). * Sa raspadom metafizi ke tradicije dolazi do krize lepog koja temelj ima u modernoj umetnosti pa se s pravom postavlja pitanje na koji se pojam estetika mora orijentisati .

Markuze zala u i se za jedan utopijski horizont estetskog unutar kojeg se mogu razvijati ovekove materijalne i duhovne potrebe. Na tragu ovakvih shvatanja i Ni eovog tuma enja estetskog iskustva kao instrumenta volje za mo na i e se u novo vreme i H. nedostatak lepog. ali. To novo mesto temeljenja estetike pokazuje se kao oblast estetskog iskustva.. stole a su ava oblast lepog time to se ovde pominjane kategorije nastoje da se distanciraju od 153 lepog. 980a)).budu i da se jo od 18. ili je samo momenat lepog. Ako je reagovanje na ru no u i estetsko. U XVIII stole u estetsko iskustvo se shvata kao specifi na forma saznanja koja stoji spram samoiskustva i iskustva sveta. kao indirektna kritika instrumentalne racionalnosti mo e se ista i Kantovo odre enje estetskog stanja kao "slobodne igre mo i predstavljanja" a samo je jedan korak odatle do ilerovog shvatanja estetskog stanja kao celine ljudskosti. ako se . RU NO Od samog po etka postavlja se pitanje da li je ru no posebna esteti ka kategorija. U tada njoj antropolo ki orijentisanoj filozofiji ovekova ulno-estetska egzistencija po prvi put dospeva u sredi te diskusija (iako za tako ne to ima povoda ve kod Aristotela (Met. ru no jo uvek ne bi moralo biti posebna kategorija ve bi pre moglo biti tuma eno kao suprotnost. Estetski senzibilitet tada se suprotstavlja umu.

a Nikola Kuzanski kao ne to to nije sadr ano u samom bivstvovanju ve samo u svesti ljudi: ru no ne pripada carstvu lepog jer iz lepog mo e nastati samo lepo. 154 razmatra i odobrava samo po sebi a njemu suprotno je ru no.tuma i kao posebna kategorija koja stoji nasuprot lepog. koji je isticao kako "lepo vi e nije vladaju i princip u poeziji. ovo e shvatanje posebnu potvrdu dobiti potom u . lepo i ru no da bi u kontrastu s ru nim lepo jo vi e do lo do izra aja. isti e on. PseudoDionisije je ru no shvatao kao jednu od manifestacija zla. Avgustin o odnosu lepog i ru nog govori po analogiji dobra i zla: lepo se. a o tako ne emu ipak ne govorimo. U vreme renesanse Alberti u ru nom vidi nedostatak a Leonardo da "nije uvek dobro to to je lepo" i preporu uje slikarima da me aju suprotnosti. univerzum i dalje ostaje lep". neki njeni delovi. Problem ru nog je prisutan pri prou avanju dela H. Mada je lepota univerzalna. U anti ko vreme ru no je negacija lepog i tu tezu prihvataju i hri anski mislioci. Bo a ili F. mogu biti i ru ni. U istoriji estetike ru no se razmatra kao kategorija povezana s komi nim (Ciceron) ili uzvi enim a ponajpre s lepim. Goje. legela. bez sumnje slu e predstavljanju ru nog". smatra Avgustin. ali je teorijski on iroko otvoren od vremena romanti ara. onda bi trebalo pretpostaviti da mora postojati i neka esteti ka kategorija to stoji naspram uzvi enog kao njegova suprotnost. posebno F. pa mnoga od najboljih dela. pa "ako je ne to u pojedinosti i ru no.

formalna i strukturalna karakteristika. 8-14). Postavlja se pitanje: kako se ru no mo e uvesti u umetnosti koje su podru je lepog? Ovde nije re o ru nom kao ne em neuspelom. Pitanje se postavlja o umetni ki a 155 ne o prirodno ru nom. 1448b. o emu govori ve Aristotel ukazuju i da ima stvari koje ne gledamo rado u njihovoj prirodnoj stvarnosti. Tako bi ru no moglo biti ono delo u kojem je umetnik u svojoj nameri tek delimi no uspeo. o ru nom kao relacionom lanu u jednoj umetni koj celini. kao na primer oblike najodvratnijih ivotinja i mrtvaca (Poet.literaturi. Za njih bismo ponajpre rekli da im je ru no a kompoziciona. Pravi problem u tuma enju ru nog nastaje kad moderni umetnici namerno nastoje da razbiju harmoniju dela.. od Bodlera i Lotreamona pa do Kafke i Sartra i niza dela savremene umetnosti za koja mo emo kazati pre sve drugo no da su lepa. kad se ne asnim smatra svaki koherentan na in mi ljenja (Ni e). ru an bi tada bio neuspeo umetni ki izraz. kad se isti e da celovitost jeste neistina (Adorno). pa je tako svako harmoni no delo neistinito. ali kad su naro ito bri ljivo naslikane onda ih sa zadovoljstvom posmatramo. Lesing je na tragu uvenog i upravo citiranog Aristotelog spisa pisao da lepa umetnost pokazuje svoju izvrsnost u tome to lepo opisuje stvari koje bi u prirodi bile ru ne ili . ve o ru nom kao konstitutivnoj kontrastnoj kategoriji.

U pripremnim radovima za spis Esteti ka teorija T. Fi er. F. Ruge. ali je zadivljen kad mu se pru i na takav na in da to ne mo e odbaciti. Dezintegracija duhova hrani se ru nim po to ono za te duhove postaje ideal njihovih negativnih stanja. . M. sledbenik i biograf Hegela kao i izdava Kantovih dela. Tako. 99114). da bi se zagolicali otupeli nervi tada se sastavlja ono to je ne uveno.nepodno ljive.-T. Ru no postaje jedno od centralnih pitanja estetike tek u drugoj polovini 19. 1976. Karl Rozenkranc (K. da je tavi e prinu en da to sa u ivanjem primi. disparatno. a Kant je isticao da ak i prikaz zlog i ru nog mo e i mora biti lep ako se predmet posmatra samo estetski (jer ina e izaziva ili neukusnost ili ga enje). analizira prirodu i izvore ru nog dokazuju i kako je ovo identi no sa zlim. ali se ho e u ivati u umetnosti. Gete je govorio da se obrazovan ovek sa odvratno u okre e od onog to je nisko i nemoralno. Rozenkranc) kad se ho e pokazati da je re o jednoj zasebnoj kategoriji a ne tek o negaciji lepog. asler. Rosenkranz. Tako pojam ru nog biva uvek iznova aktuelan u prelaznim vremenima kao to je i ovo na e (Damnjanovi . 1805-1879). autor ranije ve pomenute knjige Estetika ru nog (1855). K. verovao je kako ima epoha u kojima se usled fizi ke i psihi ke pokvarenosti ne mo e shvatiti istinito i lepo. stole a (A. protivre no.

esto jedno postaje negacija drugog. Tada su tim pojmom ozna avane muze. ono to se otima" (Adorno. gratia) imao je zna ajnu ulogu u anti kom vi enju sveta. Aukso. po svojoj funkciji. charis. 48). ipak. kao i na ru nom ne treba prebrzo zanemariti momenat neposrednosti: niko ko voli. moglo postati lepo. na lepom. njihov odnos se otkriva postepeno i pri tom. LJUPKO Ako je danas pojam ljupkosti i izgubio svoje zna ajno mesto koje je imao u ranijim vremenima.ne e dopustiti da mu zakr lja lepota voljene. mogu biti odvratni. naravno. Pri tom. toliko malo ima jednostavno lepog: trivijalno je da najlep i zalazak sunca. Tako nam Adorno eli re i da se umetnost ne mo e identifikovati sa lepim. da je kategorija lepog samo momenat i to momenat koji se preobra ava u svojoj unutra njosti. treba imati u vidu da je pojam ljupkog (gr.Adorno pi e slede e: "Ima veoma malo jednostavno ru nog.a to je uslov ljubavi . Kleta. najlep a devojka. 156 onoliko koliko bi ru no. da se apsorpcijom ru nog menja i lepo po sebi a da to estetika ne uspeva da odgonetne. 1990. posebno me u njima Talija. ko je sposoban da shvata razlike . lat. Lepo i ru no ne treba ni hipostazirati ni relativizirati. Lepota je istorijski na sebi samoj. verno naslikani. ili o gracioznosti nekog pokreta. mada jo uvek govorimo o ljupkosti linija nekog crte a ili nekoga tela. Karpa i .

Fi ino. Gratia.Harmonija i tim izrazom htelo se ukazati na oblast lepog i uzvi enog. nalazimo ga kog Huga od sen Viktora koji smatra da na najvi em stepenu razvoja umetnosti ovek nastoji da stvari napravi gracioznim. u svom komentaru Platonovog dijaloga Gozba odbacuje srednjovekovno shvatanje lepog kao ordo. pa su zato harite (gracije) pre le u novovekovnu simboliku i umetnost kao oli enje lepog i ljupkosti. dobija estetsko zna enje. U vreme renesanse ljupkost postaje samostalna esteti ka kategorija. Ovo je zna ajno jer tu ljupkost. M. Taj pojam se relativno retko sre e u srednjovekovnoj estetici. budu i da se vezuje za sferu ulnog. Kasniji autori (Dionizije iz Halikarnas. On isti e kako postoje dva na ina da se postigne elegancija u govoru: to su (a) kratko a (kad se dve misli sjedinjuju u jednom 157 iskazu) i (b) poredak re i. modus i species jer smatra da . dok Vasilije Bla eni pi e kako je "lepota u harmoni nosti sjedinjenih delova tako to je javlja u svojoj gracioznosti". Rimljani su charis preveli terminom gratia. Mihail Psel) vide u charis jedan od va nih momenata lepote. na oblast koja je bila povezana s mlado u i ne no u. U svom spisu O stilu Demetrije pojam charis koristi da bi ozna io gracioznost u besedni tvu i u dramskoj poeziji. to je za njega ono to je "prijatno za o i a nepogodno za upotrebu".

panteisti ka filozodija renesanse je oduhovila prirodu. mo e imati pravilnije proporcije no drugi. Zato je ljupkost odlu uju i momenat lepote. po shvatanju Loka.smatra M. Tako je na mesto formalnog i stati kog shvatanja lepote do lo jedno dinami ko koje je naglasak stavilo na lepotu kretanja i 158 promene.poredak i proporcija nisu dovoljni temelj lepote te smatra da ljupkost daje predmetu posebnu lepotu i dra to se ne mo e posti i slepim pridr avanjem pravila. odu evljava i odu evljavaju i rasplamsava se vatrenom ljubavlju". U enje o ljupkosti bilo je u vreme renesanse povezano s novim shvatanjem umetnosti i prirode materije. potvrda da su navike i pravila pona anja postali unutra nja ovekova kultura. u obliku tela i zvuka. Ljupkost je potvrda ovekovog moralnog i estetskog savr enstva. smatra Fi ino. njegova prirodna potreba. vide i u njoj duhovnu. unutra nja ovekova lepota i prosvetljava sve njegove .neka dra est /gratia/ iva i duhovna slivena. delatnu mo . Ljupkost je tako. Jedan ovek. Engleski filozof D on Lok u ljupkosti vidi harmoni no jedinstvo unutra nje i spoljne lepote. ali lep i e biti onaj u kome ima vi e gracioznosti i elegancije. sa svetle im zrakom boga prvo u an elu a zatim u du i ljudi. Fi ino . "Lepota je . koja posredstvom uma kontemplacije i sluha pokre e i nasla uje na e du e. slobode i nu nosti u ovekovom pona anju pa je stoga ljupkost najvi i cilj vaspitanja.

moralna ljupkost (moral. podse a na anti ku kalokagatiju . po re ima Tatarkjevi.P. Treba samo napomenuti da postoji i geneza u primeni ovog pojma. dok se vreme renesanse ljupkost videla u pona anju i prirodnom. grace) koja nastaje unutra njim kretanjem du e. neusiljenom izgledu. toj spolja njoj ljupkosti odgovara duhovna. ona odre uje unutra nju moralnu prirodu oveka. I dok su u vreme renesanse ljupkost i veli ina bili izmireni. a os-novna karakteristika . estakov.postupke i svo njegovo delovanje. u doba rokoka. ljupkost je privilegija ena i mladih osoba (Vato). a potom tek. postaju me usubno suprotstavljene kategorije (Tatarkjevi . Ovo u enje Loka razvi e u engleskoj Ha eson i eftsberi. Ona odra ava raznovrsnost ovekovih moralnih svojstava kao i promenu. kod mladih i kod starih (Rafael). pre svega. u onom to kretanju i postupcima ljudi daje prirodnost i slobodu i zato se ona pre svega za-pa a u kretanju tela. njegovu duhovnu lepotu koja svoj odraz nalazi i ovekovom moralnom ivotu. odnosno oblikovanje ovekovog moralnog sveta. Ovo u enje o ljupkosti. a njena suprotnost -surovost. 1980.si u nost formi. u XVIII stole u. Moralna ljupkost je iznad one spolja nje. eftsberi vidi gracioznost. 163-4). slobodnom. to e re i da je ljupkost prvo vi ena kod mu karaca i kod ena. kako to prime uje V. naime.a. njena suprotost je bila ukru enost i izve ta enost. koje u mnogome.

186). 1983. ali najvi e jedinstvo nastaje pri spajanju oba vida lepote iz ega nastaje ljupkost. Polaze i od toga da do lepog dospevamo najvi e onda kad o njegovom uzroku ne razmi ljamo. pravi e zapravo razliku izme u unutra nje i relativne lepote. a na osnovu ega e potom Kant razlikovati lepo i uzvi eno. bez refleksije) i reflektovanu lepotu (lepota koja se o ituje u refleksiji kao prikladnost predmeta za neku svrhu). dopada se sam po sebi. 1696-1782). kotske kole. Sasvim je razumljivo to e njegov sledbenik Henri Hjum (Home. lord Kames. 1729-1797).( estakov. dok se druga javlja u odnosu raznih predmeta kad se manifestuje njihova formalna pravilnost i proporcionalnost. Ha eson e. Edmund. injenica je da i drugi mislioci u to vreme nastoje da ljupko ne udalje mnogo od pojma lepog ili da ga za njega ve u. videti u ljupkosti ono to ovekovoj lepoti daje dra i privla nost. Henry. engleski . razvija dalje engleski filozof Ha eson. Prvu nalazimo u pojedinim predmetima nezavisno od nekih drugih stvari i ona svedo i o unutra njoj svrhovitosti lepih predmeta. Edmund Berk (Burke. budu i da je izli no pitati o lepom kao to je izli no pitati o o tome ta je vidljivo. 159 profesor etike u Glazgovu i rodona elnik tzv. razlikuju i samostalnu lepotu (lepota neposredno do ivljena. povezuju i kao i eftsberi ljupkost s kretanjem. Svaki oblik lepote ima relativnu samostalnost.

dolazi do zaklju ka da bi lep predmet morao biti relativno mali. drugi uzvi enost a tre i ljupkost. raspravlja u svojim esteti kim spisima o tome kakav treba biti predmet ija bi se lepota mogla osetiti ulima. ali ne kao i lepota. jer nebo daruje samo sklonost i sposobnost za nju. po re ima Berka. ono to lepi stil razlikuje od visokog jeste ljupkost koja se usredsre uje u pozama a javlja u delovanju i kretanju tela. U Nema koj je u enje o ljupkosti dobilo svoj puni izraz u delima Vinkelmana (J. po re ima Vinkelmana. u dra esti poze i kretanja nalazi se. 1717-1768) koji je periodizuju i gr ku umetnost na staru.filozof i politi ar. dakle. ljupkost se nalazi bitno u vezi s stavom i 160 kretanjem: da bi ne to bilo graciozno.J. upravo u toj slobodi. u oblosti. ona se javlja u prikazu ode e i u svemu to ima spolja nji oblik. . To zna i da ako se ideja ljupkosti za Berka bitno i ne razlikuje od ideje lepote. Tako se ljupkost opet na la i blizini lepote. umno prijatno. Ljupkost je ono to je. re je o predmetu "delikatne strukture u kojoj ne bi bilo vidno nikakvo naprezanje". gladak. isto tako. Winckelmann. zasnivaju i estetiku senziualisti ki i prvi koji je pre Kanta nastojao da odeli lepo od uzvi enog. i sva magija gracioznosti. visoku i lepu isticao kako prvi period odlikuje energija. raznolik u pojedinim delovima koji moraju biti me usobno isprepleteni. ono je dar neba. ne sme se ose ati nikakav napor.

gracioznost se kod slikara pretvara u grimasu. U poeziji ljupkost je to to ona jeste. Gracioznost mora . Ljupkost je svojstvo nehoti nog kretanja koje odlikuje sloboda i nepredodre enost. uz pomo ljupkosti. Gotthold Ephraim.Ljupkost se razvija vaspitanjem i razmi ljanjem i mo e se preobratiti u njoj odgovaraju e prirodno svojstvo. premda je dar neba. Friedrich. iler povezuje ljupkost i kretanje ali prime uje da nije svako kretanje i ljupko jer bi se na taj na in ljupko i lepo izjedna ili. pre svih Lesing (Lessing. Ali. ljupkost videti kao lepotu pokreta i smatra e da je mo e bolje predstaviti pesnik no slikar koji jedva da uspeva da nazna i kretanje i budu i da su njegove figure u stvarnosti nepokretne. jer je svaka lepota svojstvo kretanja. samo vaspitanjem. 1729-1781) i iler (Schiller. Ljupkost ivi u jednostavnosti du e i spokojstvu i mo e je pomra iti divlji plam razbuktalih strasti. 1759-1805). Vinkelmana slede i ostali nema ki esteti ari. Svoj ljudskoj delatnosti i svim njegovim postupcima ljupkost daje prijatnost i u lepom telu vlada neodoljivim arima. razgrani avaju i likovne i pesni ke umetnosti. ovekova priroda mo e se uzdi i do tih visina gde ljudski postupci i pona anje bivaju apsolutno slobodni. Prvi e. lepota u pokretu koju sve vreme udimo da 161 posmatramo. drugi pomenuti mislioc. kao i svi njegovi engleski i nema ki prethodnici. Isto tako. ljupkost mo e biti dosegnuta samo vaspitanjem.

stati ka harmonija. dok se uzvi eno i ljupko pokazuju u tra enju ravnote e. Ljupkost je po ileru svojstvo celokupne li nosti. lepo je ponovno na ena ravnote a. R. ono se posti e bez napora. Kao to je ru no suprotnost lepom tako je komi no negativna strana ljupkog. U 19. smatra iler. ljupkost i dostojanstvo jedno drugo pro imaju jer samo od ljupkosti mo e neka vrlina dobiti legitimitet i samo zahvaljuju i postojanju vrline ljupkost dobija vrednost. da bi u slede em stole u o ovoj kategoriji pisali francuski esteti ar Rejmon Baje (R. harmonija njegove prirode i ona vi e odgovara idealu savr ene li nosti no dostojanstvo koje po iva na napetosti izme u ose aja i du nosti.do te mere biti prirodna. Istovremeno. gipko u. stole u o ljupkosti e jo pisati Herbert Spenser (H. uzvi eno ili komi no. 1820-1903). Bayer. 1898) kao i Nikolaj Hartman u sistematskom smislu. Postavljaju i temelje jedinstva moralnog i estetskog vaspitanja oveka iler u enje o ljupkosti dovodi do njegovog logi kog kraja. Spencer. Ljupkost se po mi ljenju ovog teoreti ara odlikuje spontano u. Baje nastoji da utvrdi po emu se kategorija ljupkosti razlikuje od ostalih kategorija kao to su lepo. Ako ova istra ivanja i nisu dala velike rezultate ona su navela esteti are da zaklju e kako je tu ipak re pre o vrednostima no o . da graciozna osoba i ne bude svesna svoje gracioznosti. nehajno u.

ulnoj fantaziji. Ako bismo ipak hteli da rezimiramo dosada nje izlaganje o ovom pojmu.strukturama. blagost i ne nost) isklju uju. da se ono kre e u polju ulnog i nalazi se u podru ju slikarskog. to ne mora biti uvek tako: uzvi enost i ljupkost se u oveku mogu ukrstiti jer ne to mo e biti u svojoj dubini uzvi eno a na povr ini ljupko. za njihovo spoljnje dr anje i na in govora. lako se mo e uo iti da Baje nastoji da pojmu ljupkosti da aktuelnu sadr inu tako to e ga pribli iti pojmu dinamike (preuzetom od Spensera) pa karakteristike 162 koje se pripisuju ljupkom imaju s njim samo formalne veze. Za razliku od uzvi enog koje se vezuje za dublje slojeve ljupko se nalazi u povr inskim slojevima. tada se. Ako se na ljupkom previ e insistira. oporost i strogost) i ljupkost (koju odlikuju lako a. vezuje se za sloj kretanja i mimike lica. upozorava Hartman. Ako se u prvi mah ini da se uzvi enost (koju odlikuju va nost. To je onaj sloj koji se ostvaruje u glumi zato to se neposredno obra a ulima. tada se ljupko preobra a u svoju suprotnost: ono vi e ne privla i. De ava se da umetnici ho e s dra esnim i privla nim da na ine ne to veliko i tako ih poja avaju preko njihovih granica da vi e nisu ivotno istiniti. jer nije ubedljivo a nije . zapada u ki . ono se vezuje za sloj koji se nalazi neposredno iza prednjeg plana. onda bismo se mogli slo iti s Hartmanom da se za ljupko mo e re i kako ono ostavlja utisak i to privla an utisak.

sladunjavo i povr no. 461-476). kao to je re eno. Ki je unutra nje iskliznu e umetni kog htenja koje nema sredstava da se oblikuje. ili nema kim . ve ta ki izmi ljenim kontrastima boja koje deluju neprirodno. jer upravo sa onim to se da nau iti mogu se initi zloupotrebe. manifestuje se u nesposobnosti da se ono vidljivo zaista izvorno shvati. jer gde se uzvi eno pogre no upotrebljava ono zapada u komiku i dosadu. ** Pojam ki a (iako taj termin ima nejasno poreklo) javlja se u prvo vreme u slikarstvu kao oznaka nedovoljno iste slikarske ve tine. poku ajima izvo enja sa nedovoljnom ve tinom. Ljupko je zato vi e izlo eno diletantizmu. ima nejasno poreklo. Tako se nedovoljna ve tina vi enja zamenjuje plitkim. pa tako neki autori pojam ki a dovode u vezu s engleskom re ju sketch. Ki ugro ava ono to je ljupko i njemu srodno. Dirljivo tada prelazi u otu no. ki je opasan i razoran zato to ostaje neproziran za onog ko sam nema sigurno ose anje za formu i meru. ono je 163 manje za ti eno od zloupotrebe onog to je spolja nje i to se relativno mo e nau iti u umetnostima. a blago i slatko u sladunjavo. ali to nasilno nastoji. sna na ose anja prelaze u sentimentalnost.ubedljivo jer vi e nije autenti no. Ako je ovo preterivanje drasti no onda umesto umetni kog dela imamo ki kao njegovu karikaturu. pi e Hartman (1968. ali ne ugro ava i uzvi eno. Sam pojam.

do te mere je neodrediv i neuhvatljiv da 164 to ini ozbiljnu te ko u u poku ajima razgrani avanja umetnosti i ne-umetnosti. i kad se zapo elo s utvr ivanjem njegovih osnovnih svojstava lako se pokazalo kako se ki nalazi u svim vremenima. Kad je ovde anglo-ameri kim kupcima neka slika bila preskupa naru ivali bi samo njenu skicu a sketch. pa se poput nekih teoreti ara (F. "Protivre nosti. da je ki zapravo star koliko i umetnost. i kitschen . konkuri u jo dve druge: kitschen .nov name taj preparirati tako da izgleda kao star. premda izuzetno prisutan.. und. Mogu e je da je s jednom od ove tri etimologije povezan i glagol (etwas) verkitschen . Iako istorijski nema nijednog dovoljno jasnog pojma ki a.prodati ne to jeftino" (Gic. posebno izbijaju na videlo kad o tome ta ki jeste valja odlu ivati na osnovu ma kakvog objektivnog kanona prave umetnosti. (. budu i da se istovremeno. 23). savremeni nema ki teoreti ar Ludvig Gic smatra da je "ki . isti e Gic.gomilati blato sa ulice. 1990. sam fenomen ki a. Te ko a u poku ajima da se odredi pojam ki a bila bi pre svega u tome to se ovaj pojam nije zadr ao samo u oblasti likovnih umetnosti ve se pro irio i na sve druge oblasti umetnosti i ivota. zasnovanoj na li nom se anju Avenarijusa.) Ovoj teoriji. tako. Karpfen) mo e govoriti o "ki u u geniju". poreklom iz Minhena (sedamdesetih godina pro loga veka).glagolom kitschen.. prevashodno u upotrebi kod slikara. na paradoksalan .

do pojma ki a ne mo elo do i analiti kim putem. epigonstvu i manirizmu" (Gic. 29). 1990. polaze i od opisa ne dela. ve tematizovanjem "ki erskog sloja" kao antropolo kog problema (Gic. te bi ki trebalo rastuma iti njim samim a ne suprotstavljanjem pseudo-umetnosti i "prave" umetnosti. ve samog ki -do ivljaja. pomenuti autor. neko estetsko zastranjivanje ili dekorativni neuspeh. Nastoje i da prevlada shvatanje kako je ki samo izraz umetni ke slabosti. smatra da ukazivanjem samo na tehniku ne bismo mogli da odredimo razliku izme u umetnosti i ki a ve i stoga to tehnika jednako mo e biti u slu bi i umetnosti i ki a. pri emu se ki pokazuje kao izraz (i posledica) odre enog ivotnog stava. 1990. lokalizovanjem ki a u sferi estetskog uop te.na in. prostom analizom ki -proizvoda. ovek koji voli ki i koji je spreman da bude . Zato u pomenutoj knjizi Gic s pravom citira odlomak iz jednog predavanja Hermana Broha a koji bi mogao biti moto i njegovog spisa: "Ki niti bi se pojavio. slo imo li se sa osnovnom tezom Gica. Gic smatra da po to se ki javlja kao pseudo-umetnost dodatnu te ko u ini i to to je neophodno prethodno odrediti ta je zapravo umetnost. ili. ki erska svojstva jednog proizvoda demonstriraju upravo na njegovoj konvencionalnosti. ini se da. 26). budu i da i proizvodi ki a pretenduju na to da budu progla eni umetni kim delima. u knjizi Fenomenologija ki a. niti bi se odr ao da ne postoji ki lija.

pa ako je ki la . potrebno mu je da bi video sebe u njemu i da bi se. naslednici klasi ne umetnosti). 1990. Tako se " tancuju" estradne zvezde. ogledalo koje e ulep avati njegovu sliku. imamo ih i me u slikarima kao i knji evnicima koji za svoje usluge i dodvoravanje publici ili vladaju em re imu mogu biti nagra eni najraznovrsnijim. intuitivna kultura. polistilistika. "rafiniranijoj" publici koja smatra da je "prosve ena" jer je "posve ena" u izraze kao to su hepening. s druge strane. Umetnike te vrste ne sre emo samo u oblasti popularne muzike. formira ukus istih korisnika. ali da imamo i ki namenjen "intelektualnijoj". To zna i da imamo ki koji vlada estradnom pop-kulturom i koji je namenjen irokoj publici. 26). delom i sa iskrenim zadovoljstvom. Umetnost. opredelio za njegove la i" (Gic.njegov producent. shva ena u naj irem smislu. stvaraju i ga.kao to se to esto i s pravom 165 smatra -krivicu za to snosi sam ovek. i njegov konzument kupuju i ga i pla aju i za njega visoku cenu. performans. kome je potrebno jedno takvo la no ogledalo. ak najvi im priznanjima ili ambasadorskim mestima. uvek je odraz odgovaraju eg oveka. ali i pseudoklasici (tzv. Re je o jednom komercijalnom procesu koji poseduje odgovaraju u tehnologiju. . Sve to vi e no jasno pokazuje da ki poseduje "sposobnost" da umetni ka dela prilagodi ukusu i potrebama konzumenata a da.

knji evnika. Jednostavnije re eno: re je o netalentovanim. Nije isklju eno da isti ljudi rade za oba tipa publike i to je razumljivo: oni su zanatlije. Zato mogu poput K. " to prostije. re je o svojevrsnoj "duhovnoj prostituciji" na ra un minule velike umetnosti. Ne treba prevideti ni politi ku dimenziju ki a: sre a irokih narodnih masa koje u ivaju u ki u kao i vi ih slojeva zanetih svojom "elitarnom" umetno u va na je za politi ku stabilnost dr ave isto koliko i sportski uspesi neznatnog broja vrhunskih najamnika. to bolje". to genijalnije" kad je re o akademskim autorima. a ne umetnici ili stvaraoci. itd.minimalizam. tokhauzena da ru enje trgovinskog centra u Njujorku . veli aju i svoju ispraznost. U su tini. Na "kulturnom" planu posebno je zna ajna pseudou enost nekolicine "umetnika" (kompozitora. aleatorika. postoje dve devize. krajnje ograni enim osobama koje ive u uverenju da e od svojih itaoca ili slu aoca mo i da iskam e novac uvaljuju i im svoja umetni ki bezvredna dela. slikara) koji svojim 166 ispraznim konstrukcijama li enim i trunke duha stvaraju privid dubokoumlja davanjem stupidnih intervjua na raznim sajmovima knjiga ili u dvominutnim vestima. Njihov cilj je slava i novac a ne umetnost. i takvu zastupaju predstavnici estrade i ou-biznisa i: " to komplikovanije. postmoderni postupak.

Isto tako. posmatraju i kao najuzbudljiviji detektivski film. da bismo se njima uop te mogli koristiti. navodno. teorija umetnosti misli u pojmovima i to mi ljenje u pojmovima ima svoju loguku pojma koja je op eobavezuju a. zato mogu poput B. U 167 estetici. Pojmovima se ne mo emo proizvoljno slu iti. Lucifer me u nama). * Estetika kao filozofska disciplina ima trajnu obavezu da ve na samom po etku jasno odredi pojmove kojima e se slu iti. znati njihovu istoriju i istoriju njihovih odnosa spram drugih pojmova. i da oni obrazuju uvek odre en sistem unutar .veli aju kao najve e umetni ko delo (jer je. kao i u drugim disciplinama isklju ena je svaka subjektivnost i proizvoljnost u kori enju temeljnim pojmovima. Okud ave da u ivaju u juri u vojske i tenkova na zgradu Parlamenta u Moskvi (1993). niti pod njima podrazumevati ono to nam se ho e. ako umetnost misli u slikama ili tonovima. posve je jasno da se nikad ne mogu svi pojmovi odrediti: postoje u svakoj oblasti neki tematski pojmovi koji izra avaju bit te oblasti i postoji niz operativnih pojmova kojima se ti operativni pojmovi mogu u initi razumljivim. ve moramo. Tako se pokazuje da je ki najmo nije oru je u rukama "umetni ke" mafije koja nastoji da oblikuje ukus i fa izuje svest naj irih dru tvenih slojevi ali i jo neiskvarenih i neintegrisanih vi ih slojeva dru tva.

isto. onih koje se naj e e javljaju i koje su tokom istorije izazvale najvi e rasprava. Me utim. Ovde se nije te ilo tome da se u potpunosti razmotre struktura. Ne treba posebno isticati ono to je ve od samog po etka jasno: sfera umetnosti i sfera pojmovnog mi ljenja dve su razli ite oblasti. . Umetnost ini ono to mi ljenje ne mo e. Taj odnos estetike i logike ve je. svojstvo je ljudskog duha da tra i odgovore i na ona pitanja na koja ne mo e dati kona ne odgovore i jedno od takvih pitanja jeste pitanje biti umetnosti. videli smo to. injenica je da ono ne mo e biti zaobi eno kao to je injenica da se do ivljaj ne mo e nikad do kraja pojmovno izraziti. ali se pritom mi ljenje ne osloba a obaveze da o tom naporu umetni kog na ina mi ljenja ne to izrazi onim sredstvima koja mi ljenju stoje na raspolaganju. kao to se nije i lo ni za tim da se da potpuni pregled svih esteti kih kategorija.kojeg se nastoji da se istuma i neki umetni ki fenomen. budu i da bismo se ve na samom po etku upleli u nerazre ive te ko e pri samom pobrojavanju ovih temeljnih pojmova a na to je u uvodu ovog dela ve ukazano. na samom po etku tematizovao Baumgarten strogo razdvajaju i sferu ulnosti i mi lje-nja i svakoj odre uju i svoju posebnu oblast i njen poseban doseg. sadr aj i istorijski razvoj svih esteti kih kategorija. Ovde se stoga nalazi pregled samo nekih od esteti kih kategorija.

ali isto tako i nedvosmisleno potvr uje kako se bez odre enih pojmova fenomen umetnosti ne mo e misliti. Mo da e se u budu em vremenu u raspravama o umetnosti javiti neki potpuno novi pojmovi. Sve izra eniji e biti zahtev da mi ljenje umetnosti bude prepu teno znalcima umetnosti jer umetnost nije tek neki sporadi an momenat na eg ivota. ve su Sokratovi tu ioci to osetili i podi u i optu nicu u ime odbrane zdravlja du e dobro su znali da je ume e dijalektike opasnije od onog lekarskog i da ono obavezuje koliko one koji misle umetnost toliko i one koji je stvaraju. jer to nema po na u egzistenciju one pogubne posledice kakve nastaju pod skalperom koji vodi ruka lo eg hirurga. Sve manje e biti prisutno uverenje kako je u umetnosti sve mogu e i kako se mo e sve to se ho e. tra i e sve ve u odgovornost i obaveziva e nas na sve e e polaganje ra una o onom to se izri e. Pojam umetnosti Da bi se neko delo odredilo kao umetni ko delo . 169 ODRE ENJE POJMA UMETNOST 1.njihova istorija u dovoljnoj meri potvr uje injenicu da te kategorije u razli itim vremenima imaju razli it zna aj. Uostalom. ali zahtev za 168 strogo u njihove primene ne e se ni najmanje umanjiti. vreme koje dolazi bi e sve stro e. ve ne to to poput sokratovske dijalektike mo e biti i opasno za du u ako se na e u pogre nim rukama.

Zato je posve razumljivo to u srednjem veku nije postojala neka filozofija umetnosti u strogom zna enju te . ali. jasno je to se od samih po etaka pojam umetnosti javlja kao jedan od temeljnih filozofskih problema. On odre uje umetnost kao isti privid. bitno druga ija shvatanja i to iz prostog razloga to su mislioci i umetnici ranijih vremena stvari videli bitno druga ije no mi. i s filozofskog stanovi ta ne im bezna ajnim. kako se do pojma umetnosti mo e do i samo na osnovu uvida u svojstva i prirodu umetni kih dela i kako se tu nalazimo neprestano u jednoj latentnoj opasnosti da umetni ko delo odre ujemo na osnovu pojma umetnosti a da oblast umetnosti ome ujemo dosegom umetni kih dela. i to obja njava time to je ideja lepog iznad svih ostalih ideja.neophodno je da pre toga imamo pojam umetnosti. Za sve to se ranije zbivalo i mislilo potrebna su posebna. svest o te ko i da se pojmovno odredi fenomen umetnosti uo ljiva je ve kod Platona. Me utim. Ono to ve na po etku treba re i jeste da su stari pod umetno u mislili ne to sasvim drugo no mi danas i da na i pojmovi i na a shvatanja o umetnosti funkcioni u ako se kre emo u pro lost negde do sredine XVIII stole a. mi veoma dobro znamo da lepo o kome govori Platon nije i umetni ki lepo i da njegova ocena ni u najmanjoj meri ne uti e na odluku o tome ta je umetnost ve zapo ete rasprave sve vi e razbuktava.

u svakom slu aju: praotac te hipoteke koja se nadnela nad filozofskom estetikom jeste Platon. nije privuklo mnogo pa nje. Mo e se re i da su anti ka i srednjovekovna odre enja lepog od malog zna aja za odre enje umetnosti pa nije nimalo slu ajno to se estetika antike kao i estetika srednjega veka smatra samo za "predstupanj" estetike. sredinom XVIII stole a.re i a Aristotelovo nastojanje da odredi lepotu kao pojavljivanje lepog u delovanju. odnosno za pripremu nastajanja filozofske estetike koju sre emo tek u novo doba. U tome treba tra iti osnovni razlog to filozofska estetika od samog svoga po etka ima hipoteku jedne skepse spram umetnosti kao ulnog privida. Dakle. Platon odre uje umetnost kao ulni fenomen. Idealnost lepog stoji naspram ulnog pojavljivanja. i apsurdnost to se tu ose a mogu e je izbe i rehabilitacijom ulnosti u horizontu saznanja. koji . Presa ivanje platonisti kog pojma lepog u hri ansko u enje o idejama va nije je za nastojanje da se stvori model 170 po kome bi bilo shvatljivo teolo ko saznanje boga. nego za samo odre enje umetnosti. pa se mo e u prvi mah initi i paradoksalnim da je za filozofsku estetiku u strogom smislu re i manje odlu uju a aristotelovska Poetika a mnogo vi e platonovska metafizika lepog. tek unutar novovekovne filozofije sre emo estetiku kao posebnu filozofsku disciplinu.

ve sa . i mnogo kasnije. umetnost nema visok filozofski rang no to ne isklju uje mogu nost da umetnost pre mo e ugroziti oveka no to bi mu mogla koristi. ali. naime u filozofiji nema kog idealizma. Kao takva. Iznad ideje dobrog i istinitog nalazi se ideja lepog kao kulminaciona ta ka u koju se slivaju ostale ideje. Me utim. Ta konsekvenca nije izvedena ni u vreme antike ni u srednjem 171 veku. Me utim. umetnosti se usmeravaju ka jednoj ideji koja kod Platonovog daljeg sledbenika Plotina. u ne-ma kom idealizmu. zauzima posebno mesto u svetu ideja. Preko neoplatonizma Platonova misao ima pristup u sistematsku estetiku elinga i Hegela i zato se elingova estetika odre uje kao "metafizika umetnosti" a Hegelovo stanovi te kao "esteti ki platonizam" zahvaljuju i kojem je omogu ena posredna kritika platonisti kih izvora njihovih predstava sistema. Ona se nalazi u poznoj recepciji platonizma. od nastojanja da svoj ivot odmerava i usagla ava s obzirom na ideje. u konsekventnoj rehabilitaciji ulnosti ne pokazuje se veza umetnosti (u povratku na platonisti ku ideju lepog kao na jedinstvo istine i dobrog) sa saznanjem sveta. Odu evljenje udaljava oveka od ideje. Tako bi se moglo pokazati kako je umetnost realizacija ideje lepog koja koja je u najte njoj vezi sa idejama dobrog i istine.izaziva odu evljenje kod posmatra a. u nema kom idealizmu biva prevladana skepsa filozofa prema ulnoj pojavi lepoga.

U njegovom u enju o transcendentalijama Toma odre uje lepotu (pulchritudo) pomo u kombinacije karakteristika istine i dobrog. tuma enja sveta i specifi nog delovanja. tj. Primer za takvo tuma enje Platona (pod uticajem Aristotelovog mi ljenja) nalazimo kod Tome Akvinskog. ono je jedno i ono je istinito. kao jedinstvo razumevanja. Umetnost se shvata kao saznanje konkretnog. ve ona ukazuje na umetnost kao fenomen kulture. Na jednom od puteva koji vodi od Platonove filozofije. a koje je istovremeno paradigma ljudskog istorijskog delovanja koje svoj izvor ima u mo i slobodnog oblikovanja. njegovi atributi. Filozofija umetnosti se ne ostvaruje (kako je to eling tvrdio) samo kao posledica integracije teorijske i prakti ne filozofije. Neoplatoni arska filozofija odre uje na bitan na in i tuma enje fenomena lepog u srednjem veku kao "pojavljuju u saznatljivost". dobija zna enje aristotelovska paradigma koja umetnost odre uje kao lepo delovanje. Kao transcendentalije va e tu osobine bi a. ve praslika moralnog delovanja . Umetnost stoga nije samo neki na in saznanja sveta. re je o saznanju predmeta koji je .ljudskim delovanjem. istorijskog sveta. koji pripadaju predmetu 172 kao objektu saznanja. Predmet saznanja je uop te bivstvuju e.slobodni projekt.

usmeravanje na pojavljuju u stvar koja se pokazuje kao "lepa"). Ovde lepo. Me uigra ova tri momenta pokazuje se kao lepa. tj u logici njegove predstave. zato to su saznatljiv i saznati predmet odre eni pomo u harmonia et claritas. Na taj na in srednjovekovna estetika (pod platonisti kim uticajem) ini odlu an korak napred prema novovekovnoj estetici: prelaz od ideje lepog prema umetnosti (tj. Volfa. Saznatljivost lepog. tj sa . kao karakteristika to isti e ne to lepo kao saznatljivo biva analogna sa saznajnom teorijom u logici opa aja lepog. kao i u novovekovnoj estetici. Ove tri osobine bivstvuju ega se pretpostavljaju u ljudskom saznanju i zajedno u njemu u estvuju /igraju/ i to stoga to je svem kona nom znanju pretpostavljeno jedno prabo ansko znanje kao njegov konstitutivan momenat. u vezi s filozofijom H. spada u oblast saznanja pa Tomina misao igra u racionalisti koj filozofskoj estetici jo jednu bitnu ulogu: po svojoj koncepciji ne odre uje se samo lepota u kontekstu saznanja kao umetnost ve i sam predmet (ukoliko je on lep). Sa po etkom novovekovnog mi ljenja u filozofiji racionalizma. Tako se isti e posebnost umetnosti i umetnost se mo e potvrditi ukoliko se lepe stvari kao predmeti ulnog predstavjanja odnose prema istinskoj predstavi predmeta.principijelno predmet saznanja.

Principi i temeljni pojmovi ovakve. pojam prirodnog i umetni ki lepog. nalazimo jedno novo filozofsko reflektiranje o umetnosti koje do na ih dana odre uje razumevanje filozofske estetike. ali kod njih. izlagati filozofija umetnosti tako to e se zapo injati s mi ljenjima Platona i Aristotela. U antici je obra ena problematika umetnosti samo u kontekstu saznanja ili delovanja. na novi na in shva ene estetike. To je pomak u odnosu na ranije pozicije kakve nalazimo kod Platona i Aristotela jer se tu 173 sad postavlja fundament dalekose nog u enja o umetnosti i lepom a to e za posledicu imati tematizovanje problema estetskog iskustva. Baumgarten razvija jedno ulno pojavljuju e odre enje istine i u vezi s tim estetiku kao filozofiju umetnosti. i samo ona ostaje merodavna i za kasnija istra ivanja unutar filozofske estetike. kao i tokom srednjega veka nemamo estetiku u strogom smislu. kao iskustva . Mo e se. definicija umetnosti kao saznanja (tj. kao to se to ini u istorijama estetike. Odnos prema estetskom iskustvu jeste oznaka modernog na ina prosu ivanja lepoga i umetnosti i s pojmom estet-skog iskustva dobijaju anti ke i srednjovekovne koncepcije lepoga (ideje lepoga) i umetnosti jedan novi temelj.Baumgartenom. Estetiku mo emo kao specifi nu filozofsku disciplinu posmatrati samo u njenoj novovekovnoj formi. bili bi: princip podra avanja.

Ovo se shvatanje zadr alo do vremena renesanse i pokazuje da je u anti ko vreme i tokom srednjeg veka pojam umetnosti bio iri no to je danas. ono nije spadalo u umetnost. u pojmu ideala). Ni pomenuti latinski a ni gr ki izraz nisu u stara vremena ozna avali ono to danas mislimo pod pojmom umetnost. svaka svrsishodna delatnost koja po iva na poznavanju pravila. propisa.istine). no za umetnike. pojam i ontolo ki status umetni kog dela. Budu i da se injenje ne eg u nadahnu u ili fantaziji nije dr alo pravila. tako je i pojam pravila ulazio u definiciju umetnosti. *** Izraz umetnost prevod je latinske re i ars a ova je prevod gr ke techne. 174 poezija stvarana u zanosu i uz pomo Muza ubrajana je u vid prorokovanja pa su pesnici pre progla avani za proroke. Tokom starog i srednjeg veka njima se ozna ava svako ume e izrade nekog predmeta. Ovome treba dodati odre enje umetnika kao genija i s tim u vezi. Zato za umetnost u tom smislu jo je pogodnija re ume e. umetnost be e dakle svako umenje proizvo enja . od takvog shvatanja zavisna odre enja umetni koga dela. Gr ki lekar i filozof Galen (129-199) definisao je umetnost kao skup op tih pravila i korisnih propisa koji slu e odre enom cilju. odre enje lepog privida (fikcije) i s tim u vezi uspostavljanje odnosa umetnosti i realnosti (recimo.

Danas bismo od svih ovih "umetnosti" (koje su tada izu avane ne kao lepe umetnosti ve kao teorijske nauke) izdvojili samo muziku. U slobodne umetnosti ubrajane su gramatika. aritmetika. astronomija i muzika. Ficino. a ovo umenje je podrazumevalo poznavanje principa proizvo enja. Zato je obim pojma umetnost bio iri no danas jer je pored ume a slikara obuhvatao i ume e stolara ili obu ara. retorika. ali muzika tada nije bila teorija pevanja.175 Do odvajanja lepih umetnosti (ovaj se izraz javlja . ve u enje o harmoniji. Umetnost je tako shvatana kao ve tina proizvo enja bliska zanatu koja je zahtevala pored duhovnog i fizi ki napor te je stoga bila manje vredna od isto duhovnih delatnosti. geometrija. sviranja ili komponovanja.stvari. logika. U srednjem veku ova druga grupa ne naziva se vi e vulgarnim ve mehani kim umetnostima. to zna i da se pojmom umetnosti u anti ko vreme mislilo i na zanate i na nauke. kao to je ve re eno nije pripadala nijednoj grupi umetnosti. Osnovna podela ve tina u anti ko doba na artes liberales i artes vulgares polazi od toga da li je upra njavanje umetnosti zahtevalo duhovni ili fizi ki napor. 1433-1499). Savremene umetnosti kao to su vajarstvo ili slikarstvo spadale su u mehani ke umetnosti i u grupu slobodnih umetnosti uklju io ih je tek Marsilio Fi ino (M. dok poezija.

za koje je zajedni ko da s obzirom na svoju harmoniju proizvode prijatnost) od zanata i nauka dolazi u poznoj renesansi. ali i tada kori en je izraz crta ke umetnosti jer se smatralo da je crte ono to objedinjuje sve ove tri umetnosti. metalu. Fi ino (1492) koristi izraz muzi ke umetnosti jer muzika daje nadahnu e stvaraocima . Od XV do XVII stole a bilo je mnogo poku aja da se na e zajedni ki pojam za umetnosti koje su se polako odvajale od zanata: firentinski humanista . . ve su se koristili razli iti nazivi za one koji izra uju statue u kamenu.1675. slikarstvo. treba imati u vidu da je tek u XVI stole u do lo do sjedinjavanja pet dotad razli itih kategorija u jedan op tiji pojam: sculptores i tek tada po inje da se formira svest da su proizvodi vajara srodni s onim delima koja proizvode slikari i arhitekte i da sve te ve tine mogu biti obuhva ene jednim imenom. Ovo je ipak bilo lak e no do i do shvatanja ta novoizdvojenu grupu umetnosti me u-sobno vezuje: na po etku renesanse nije postojao pojam vajara. izraz likovne umetnosti bi e uveden znatno kasnije. vajarstvo. igru i muziku. drvetu. glini ili vosku. govorni tvo. Maneti (1532) govorio je o duhovnim umetnostima (jer su ove proizvod duha i obra aju se duhu).govornicima. kada ga po prvi put u traktatu o arhitekturi koristi Fransoa Blondel i njime povezuje poeziju. upravitelj platonske akademije u Firenci M.

muziku. ali smo zato dobili nov pojam umetnosti. 1713-1770) uveo naziv lepe umetnosti koji je ovog puta bio iroko prihva en.pesnicima. Lodoviko Kastelvetro u svom traktatu iz 1572. neki. poeziju i igru kao i dve njima bliske umetnosti: arhitekturu i govorni tvo. Misao da je umetnost jedna posebna sfera u kojoj participiraju umetni ka dela kao u jednoj zasebnoj stvarnosti mo e se pratiti tek od vremena romantizma. iste godine 176 D ems Haris je predlo io naziv otmene umetnosti da bi 1747. Na taj na in. arl Bate (Ch. ne treba podse ati da je i Kant (1788) umetnost video samo kao skup pravila kojih se ovek mora pridr avati da bi . odr ao se naziv umetnost. Sve ovo mo e izgledati jednostavno a zapravo. i odr ao se i u slede em stole u. ovani Pjero Kaprijano (1555) u svojoj Poetici pi e o plemenitim umetnostima (jer su ove predmet na ih najplemenitijih ula). Batteux. Dakle. a ambatista Viko je (1744) predlagao naziv prijatne umetnosti. kao Emanuel Tezauro (1685) smatraju da su ove umetnosti poeti ne (tj. rezultat je milenijumskog mi ljenja i praktikovanja umetnosti. u to vreme dolazi do definitivnog odvajanja umetnosti od zanata i izraz umetnost po inje da se primenjuje samo na pet lepih umetnosti: slikarstvo. metafori ne). tek u XVIII stole u izraz lepe umetnosti u ao u govor nau nika. arhitektima). vajarstvo. isti e memorijalne umetnosti (jer pomo u njih stvari i doga aje zadr avamo u se anju). vajarima.

Jer. a treba znati da su slikarstvo i vajarstvo od vremena Platona i Aristotela vi eni kao podra avala ke umetnosti a to nije slu aj kad je re o arhitekturi ili muzici.. Ova Bateova teorija nije i uspela teorija. do 1900. kao proizvo enje lepog. Tako se mo e zaklju iti da se od V stole a stare ere pa do XVI stole a na e ere umetnost shvata kao proizvo enje po pravilima. ali je svakako prvi poku aj da se obuhvate sve lepe umetnosti i kao princip na kojem po ivaju izdvoji podra avanje (mimesis. fotografiju. Danas se vi e ne koristi izraz lepe umetnosti. Danas se iznova postavlja pitanje koje ljudske delatnosti uvrstiti u umetnost a koje ne. Ako podela umetnosti tokom istorije nije bila sporna.). plakat. Ovo pokazuje do kakvih se te ko a dolazi pri poku aju 177 definisanja obima umetnosti (danas bi tu dodali film. a od 1700. kako isti e poljski filozof Vladislav Tatarkjevi . godine). ini se nemogu om podela umetnosti kad nije odre en jasno njihov obim jer nema saglasnosti o odnosu umetnosti i neumetnosti. . ako umetnost treba da pobudi dopadanje onda su parfemi umetnost. oni to. imitatio). lepo nije ni izdvajaju a ni neophodna crta (sumnja u odre enje umetnosti pomo u lepog pojavila se ve oko 1900.sazdao proizvod "slobodan propisima umetnosti".. Francuski esteti ar arl Bate jo je po jednoj stvari zna ajan: on je zajedni ku crtu svih lepih umetnosti video u podra avanju. danas je princip podele postao sporan.

vrtlarstvo. Te ko je re i i ta bi to bila jedna umetnost ako znamo da su za Aristotela tragedija i komedija dve razli ite ve tine. kamenu. pa nas ne bi smelo iznenaditi da su jo u vreme baroka u slikarstvo spadale i pozori ne predstave. ve se menja i obim pojma pojedinih umetnosti. odnosno. a da sve do vremena renesanse obrada statue u drvetu. Nema ni danas saglasnosti u pogledu obima umetnosti kao to nema saglasnosti ni koji se zahtevi mogu pred nju postaviti: da li umetnost treba da pobu uje strastvenost du e (Dionisije iz Halikarnasa). bronzi ili vosku nije imala zajedni ki naziv . a ove. to znamo. mo da podsti e ivot daju i mu oblik koji be i kona no. mo da umetnost postoji samo radi umetnosti (Teofil Gotje). mo da ima cilj da nas istrgne iz svakodnevnosti.me utim. ini se da su klasifikacija umetnosti kao i odnos me u njima stvar konvencije. Ako nema saglasnosti kad je re o obimu umetnosti. gra enje slavoluka kao i organizovanje vatrometa. mo da se ovim pojmom obuhvata sve ono to se dopada i to uzbu uje. ili da podse a na pravo bivstvovanje (Plotin). 178 . nisu ako se od umetni kog dela zahteva i duhovna sadr ina. saznanje zakona duha (Hegel).vajarstvo. da otvara let prema nebu (Mikelan elo) ili je prava umetnost u viziji boga u prirodi (Novalis). vremenom se menjaju pa ne samo da nazivi umetnosti menjaju zna enje.

da pobu uje ganutost ili potres" (Tatarkjevi .ako je proizvod toga podra avanja. dolazi do slede eg zaklju ka: "definicija umetnosti mora da uzme u obzir kako njenu nameru tako i njeno delovanje. ili (c) postoji jedna umetnost sa mno tvom ogranaka ili (d) ima onoliko umetnosti koliko i njenih varijanti. 2. dakle definicija ne samo alternativna nego dvostruko alternativna.jer. nema saglasnosti kad je re o pojmu umetnosti. 20-46). ija izlaganja o pojmu umetnosti ovde pratimo. manjevi e. (3) davanje oblika stvarima. ovakav oblik: umetnost je podra avanje stvari ili konstruisanje formi. izra avanja kadar da ushi uje. Ima e. 1980. Vladislav Tatarkjevi . Istorija podela umetnosti Istorija podele i klasifikacije umetnosti tekla je uporedo s istorijom njenog definisanja: sa promenom . nadalje. Bi e to. a i namera i delovanje mogu biti ovakvi ili onakvi. (5) izazivanje estetskog do ivljaja. umetnost mo e biti (4) ekspresija. ili (6) potresa da bi neki autori rekli da je umetnost (7) otvoren pojam te da stoga nije mogu e dati njene kona ne i zadovoljavaju e definicije. nije jasno da li (a) umetnost obuhvata literaturu ili ne ( esto ka emo knji evnost i umetnost). ili izra avanje do ivljaja . konstruisanja. (b) da li je umetnost delo ili umenje stvaranja dela. (2) podra avanje stvarnosti. Tokom istorije sre e se niz definicija umetnosti i ona je: (1) proizvo enje lepog.

1140a). Aristotel je umetnost odre ivao kao sposobnost svesnog proizvo enja koja je povezana s pravilnim rasu ivanjem (Nik. u druge. Platon je tako e razlikovao umetnosti koje proizvode realne stvari i suprotstavljao ih onima koje proizvode slike stvari. klasifikuju i umetnosti. menjao se i obim njenog pojma a to je za posledicu imalo druga ije podele umetnosti. a retori ar Kvintilijan kao proizvo enje stvari prema pravilima.definicije umetnosti. Arhitektura je spadala u prvu a slikarstvo u drugu grupu. et. spadala je arhitektura. anti ki ljudi klasifikovali sva umenja (umetnosti. umenje se poistove ivalo sa poznavanjem principa proizvo enja i zato je umetnost bila 179 shva ena kao umenje proizvo enja na osnovu principa i pravila. Tako su. Platon je razlikovao produktivne i reproduktivne umetnosti: u prve.. Polaze i od toga da razne umetnosti imaju razli it odnos prema stvarima. zanate i nauke). koje su se bavile proizvo enjem realnih stvari. Ova podela na produktivne i reproduktivne umetnosti bila je popularna u antici a nije izgubila popularnost ni u novo doba. ova podela je bila identi na s prethodnom jer predmeti podra avanja nisu bili . Jo jednom treba podvu i da je u antici pojam umetnosti bio druga iji no danas i da se pod njim podrazumevalo svako umenje proizvo enja stvari. koje su proizvodile slike stvari ubrajano je slikarstvo.

scenska umetnost. (2) sara uju sa prirodom (medicina. dok je Ciceron umetnosti delio na vi e (politika i vojne umetnosti). Plotin je umetnosti delio s obzirom na to da li (1) izra uju fizi ke predmete (arhitektura). poezija. Slobodne su bile duhovne umetnosti (geometrija. (4) ulep avaju i ukra avaju (retorika. atletika). Retori ar Kvintilijan je razlikovao prakti ne umetnosti (muzika i ples) i poieti ke umetnosti (arhitektura i slikarstvo). Ona je bila uslovljena dru tvenim odnosima anti kog doba: budu i da je za neke umetnosti bilo potrebno vi e a za neke druge manje fizi kog napora one su se Grcima pokazivale razli ito vredne. Aristotel je na inio podelu na umetnosti koje dopunjuju prirodu i one koje je podra avaju. iako je nastala u Gr koj ova je podela do nas do la u latinskoj terminologiji kao podela na artes liberales i artes vulgares. . 14) slavni lekar iz II stole a Galen. kako isti e Tatarkjevi . (3) podra avaju prirodu (slikarstvo). u obliku koji nam je 180 preneo (u svom spisu Protrepticus. svakako najra irenija podela u anti ko doba bila je ona koja sve umetnosti deli na slobodne (od fizi kog napora) i proste umetnosti. Ne znamo ko je formulisao ovu klasifikaciju. muzika. ratarstvo). poznata je. ali.stvari nego slike stvari. vajarstvo. astronomija) a proste one koje su zahtevale rad ruku (vajarstvo). srednje (nauke. govorni tvo) i manje umetnosti (slikarstvo.

pa je stoga bila najrasprostranjenija anti ka podela umetnosti na slobodne i proste. stepen njene produhovljenosti. kako se odnosi prema ili fizi kom naporu koji se primenjuje pri izradi umetni kih tvorevina. dok su mehani ke . vaspitnu ulogu i inila je osnovu programa obrazovanja. Zapa a se da sve ove klasifikacije po ivaju na razli itim principima i da se pri podeli umetnosti polazi od toga koja je svrha svake od njih. tako se menja i podela umetnosti. ova podela je imala prakti nu.politika /ulep avanje ljudskog delovanja/) ili su to (5) isto duhovne umetnosti (geometrija). te se zovu mehani kim. odnosno. tako e. Upra njavanjem slobodnih umetnosti obrazovao se ivot dostojan slobodnog oveka (koji je 181 raspolagao slobodnim vremenom). ponekad se uzima u obzir vrednost umetnosti. jasno je da ove sistematizacije nastaju u asu kad se ho e definisati umetnost a kako se menja obim njenog pojma. Anti ki pojam umetnosti nastavlja da ivi i u srednjem veku: umetnost se shvata kao pravilan pojam o stvarima koje treba da budu proizvedene. Vidimo da su lepe umetnosti po shvatanju Plotina razdvojene i da spadaju delom u prvu a delom u tre u grupu. Ove podele istovremeno svedo e i o tome da se u doba antike umetnost ne vidi kao ne to bitno razli ito od zanata. ali sada s tom razlikom to su proste umetnosti postale cenjenije.

. geometrija. le enja. zatim umetnost razmene dobara. ljudi koji "zara uju hleb u znoju lica svoga". Hugo od svetog Viktora ka e da sledbenici mehani kih umetnosti moraju pozajmljivati svoj materijal od prirode. dok se ljudi koji se bave slobodnim umetnostima opravdano nazivaju "slobodnim". transporta. umetnosti prve grupe se jo zovu racionalne (ili trivijalne. gra enja skloni ta i oru ja. poezija. odbrane od neprijatelja. astronomija i muzika). jer ih ima tri). Mehani ke umetnosti obuhvataju umetnost izrade ode e. Slobodne umetnosti se dele na trivijum (gramatika. S druge strane. a esto i takmac filozofiji jer je poput nje pretendovala na istinu. ve je u enje o harmoniji u pitagorejskom smislu. Va no je podvu i da su to bile nauke a ne umetnosti u dana njem smislu ove re i. U srednjem veku bilo je poku aja da se naspram sedam slobodnih stavi isti broj mehani kih umetnosti. Od svih tih umetnosti mi bismo danas kao umetnost najpre videli muziku. ve ve tina bliska prorokovanju. 1969. ali u ono vreme muzika nije teorija komponovanja. a druge realne (ili kvadrivijalne). sve do vremena renesanse nije umetnost. dijalektika) i kvadrivijum (aritmetika. sviranja ili pevanja. 136). bilo zato to tra e slobodu uma u mi ljenju. pribavljanja hrane.umetnosti bile delatnost ljudi sku enog duha. retorika. ili zato to su to obi no plemi i (GilbertKun.

K. Galena).razume se. posebno kad znamo da renesansa sa klasi nim pojmom umetnosti preuzima od antike i klasi ne podele umetnosti (podele Platona. slikara. tipi no je za stav koji je tada nastajao. kako on izjavljuje. U svojim kasnijim godinama Mikelan elo je pisao . pomorstvo. kako se i tada umetnost shvatala kao pravilo proizvodnje (Fi ino). muzi ara. izgleda udno da ipak dolazi do promene u podeli umetnosti. Mi ljenje Mikelan elovog oca i stri eva.tako se i desilo da se na tom spisku ne na u umetnosti kao to su slikarstvo ili vajarstvo (a kojima mesta nije bilo me u slobodnim umetnostima budu i da behu rad ruku).182 Do preokreta dolazi u doba renesanse. slikarstvo i poezija se od skromnih zanata uzdi u na stepen slobodnih profesija. poljoprivreda ili medicina. napisan. Gilbert konstatuje kako "tu promenu ilustruje Albertijev (14041472) esej o slikarstvu. Cicerona. do promene dolazi usled promene dru tvenog polo aja arhitekata. nisu mogle biti pobrojane sve mehani ke umetnosti (kojih je bilo mnogo vi e) ve one za ivot najva nije . ali da tu pre budu pomenuti lov. koji su smatrali da su osramo eni time to mladi lan njihove porodice vi e voli da crta nego da se podvrgne normalnom knji evnom obrazovanju. vajara. pesnika. da bi uzdigao tu umetnost iznad njenog niskog polo aja zanata na polo aj branioca i predstavnika savremene misli.

nego one na kojima ga oslovljavaju prosto Mikelan elo Buonaroti" (Gilbert-Kun. ona daje duhu uzvi enu hranu koja se ne mo e dobiti pomo u injenica to nam ih nudi istorija. 1561-1626) je na prelazu XVI u XVII stole e sva ume a podelio s obzirom na to da li se oslanjaju na razum (nauke). tu mesto nisu mogli da na u muzika ili slikarstvo jer slu e . 183 kao "tkanje od la i") jer ono po njegovom mi ljenju zauzima najvi e mesto zato to se za razliku od slikarstva i muzike ne obra a samo jednom ulu. te predstavlja tvorevinu ljudske fantazije. Tako po inje da se stvara svest o tome da delatnosti kojima se pomenuti umetnici bave zauzimaju posebno mesto u sistemu umetnosti te to onda zahteva i posebnu klasifikaciju istih. Da bi se ove umetnosti mogle izdvojiti u jednu posebnu grupu. engleski filozof Frensis Bekon (F. Bacon. 1969. 142-3). U umenja koja se oslanjaju na ma tu on ubraja samo pesni tvo (do tog asa esto i nipoda tavano.svom bratu Lionardu da ne dopusti vi e sve teniku da mu pisma stavlja na adresu Michelangelo scultore. pam enje (istorija) ili ma tu (umetnosti). Poezija je privilegovana s obzirom na svoj sadr aj. jer ga taj epitet svrstava u isti red sa vlasnicima zanatskih radnji. nezrele ljude. On ne prima vi e porud bine sa takvim naslovom. Za Bekona poezija je predoblik filozofije i prikladna je za mlade. bilo je potrebno utvrditi ta ih spaja.

Tada se razgrani avaju nauke i umetnosti: nauke obe avaju pouku. pri emu je smisao lepih umetnosti prijatnost. dok umetnost pru a u ivanje. Emocionalnost nije kao to su neki mislili plod romanti ke nauke o umetnosti ve pripada glavnim temama kraja XVII i po etka XVIII stole a. te se tako stvara novi prostor za druga ije odre enje umetnosti. vajarstvo. arl Bate je izdvojio grupu lepih umetnosti (muzika. njena dela su plodovi prirode i to je vreme kad umetnost po inje da se shvata kao proizvo enje po pravilima i proizvo enje lepoga. U doba prosvetiteljstva umetnosti se dele na lepe i mehani ke. odnosno o iju. ispituju se ose aji itaoca. poezija. ples /umetnost pokreta/) kojima su kasnije dodati 184 . pa im je mesto me u prakti nim umetnostima gde se ve nalaze medicina i kozmetika. ona je prakti na i ne mo e se nau iti. a mehani kih korisnost. Godine 1747. pesnika kao i sposobnost umetni kih dela da izazovu odre ena ose anja. Iako je poezija ni eg ranga od nauke i filozofije ovde je od epohalnog zna aja to to se iz grupe umetnosti elimini u zanati a uvodi poezija. slikarstvo. ve u vreme predromantizma emocionalnost po inje da smenjuje fantaziju.prijatnosti u iju. Teorije koje nalaze po etke duhovne aktivnosti u pesni tvu doprinele su tome da se ose aji pripi u umetnosti a razum rezervi e za nauke. one su teorijske i potreban je napor da se njima ovlada.

arhitektura i govorni tvo. Treba re i da za openhauera sve . etika i estetika. 1775-1854) je klasifikovao umetnosti s obzirom na njihov odnos prema beskrajnosti. muziku i poeziju. slikarstvo. stole u ljudi su se klasifikacijom umetnosti bavili manje nego ranije. arhitekturu. va no je izdvajanje lepih umetnosti koje su uskoro bile priznate za jedine umetnosti pa se pojam umetnosti po eo primenjivati samo na njih. prakti na i poieti ka). Ako doba prosvetiteljstva na planu podele umetnosti ne donosi ne to bitno novo. vajarstvo.J. vajarstvo. a slede a dva mesta se daju govorni tvu. moral i lepe umetnosti. plesu. ali. 1717-1783) je 1751. Polazna ta ka tada je postao pojam umetnosti: Fridrih Vilhelm Jozef eling (F. sve ljudske delatnosti dele se na nauku. pozori tu. u Uvodu za Enciklopediju istakao slikarstvo. an Dalamber (J. d'Alembert. 17881860) na osnovu njihovog odnosa prema volji koja je postala osnov njegove filozofije. U potonjim podelama pominju se uvek arhitektura. a Artur openhauer (A. U to vreme. Schelling. poezija i muzika.V. pa tako imamo tri oblasti delatnosti na koje se kasnije primenjuju pojmovi: nauka. ili vrtlarstvu. naspram ranijih podela koje su polazile od pojedinih umetnosti nema ki filozofi s po etka pro loga stole a pristupili su klasifikaciji aprioristi ki. Schopenhauer. a po uzoru na Aristotela (koji je sva znanja delio na teorijska. U 19.

muzika kao kopija volje simboli e samoga oveka. openhauer na to odgovara: "muzika je slepo praktikovanje metafizike . na prostorne i vremenske umetnosti. u narednih pola stole a na injeno je mnogo sli nih podela.nesvesno filozofiranje". Hegel je umetnosti podelio na simboli ke. Budu i da ja e od istorije stvarnih doga aja izra ava kona ni smisao stvari. na one koje zahtevaju izvo a a (muzika) i koje ga ne zahtevaju (slikarstvo).umetnosti nisu istoga ranga: muzika je njihova kruna i njihov zbir. . njihov rezultat bio je niz podela umetnosti na produktivne i reproduktivne. semanti ke i asemanti ke. na one koje bude odre ene asocijacije (slikarstvo) i one koje bude neodre ene asocijacije (muzika). klasi ne i romanti ke. ova se podela nije zasnivala na vrstama 185 umetnosti ve na stilovima. Nadalje. umetnosti su deljene na figurativne i nefigurativne. najrasprostranjenija podela bila je podela umetnosti na iste i primenjene umetnosti. na konkretne i apstraktne. Sve to pokazuje kako su opet primenjivani razli iti principi podele: ula kojima se obra aju. na umetnosti koje se percipiraju pogledom i one koje se percipiraju sluhom. funkcija umetnosti. ako je ranije Lajbnic pisao da je "muzika slepo praktikovanje matematike". Na mesto velikih filozofskih sistema (koji su se zavr ili sa Hegelom) nastupila su empirijska istra ivanja.

na ini delovanja. umetnosti koje se koriste pokretima i zvucima. Tako je nema ki filozof Maks Desoar (M. odnosno umetnosti apstraktne. 1848-1930) je razlikovao predmetne i nepredmetne umetnosti. tj. bez odre enih asocijacija (arhitektura i muzika).na ini izvo enja. a vremenske. koje su figurativne i s odre enim asocijacijama (vajarstvo. poezija. akusti ke i . slikarstvo. 1867-1947) po etkom dvadesetog stole a u svojoj knjizi Estetika i op ta nauka o umetnosti sve umetnosti podelio na (a) prostorne. umetnosti su istovremeno bile podeljene na reproduktivne. u prostorne umetnosti behu vajarstvo. poezija i ples) i na nereproduktivne umetnosti. Dessoir. ples i muzika. a psiholog Osvald Kilpe na opti ke. odnosno umetnosti pokreta. od daljih klasifikacija umetnosti (kao ni esteti kih kategorija. odnosno umetnosti koje su nepokretne i koje se slu e slikama i (b) vremenske umetnosti. Na kraju se pokazalo da je pored svih razli itih podela rezultat bio isti: podela umetnosti se inila neosporna a sporan je bio jedino princip. o emu smo govorili u prethodnom poglavlju) nije se odustalo: Johanes Folkelt (J. zvu ne i pokretne umetnosti. fon Vize je umetnosti delio na likovne. slikarstvo i arhitektura. korisnost umetnosti. Premda je Desoar zaklju io svoja razmatranja tezom 186 da "nema takvog sistema umetnosti koji bi zadovoljio sve zahteve. Volkelt. ili njeni elementi.

podra avanje. "introjekcija ili projekcija ose anja" (T. a Tomas Manro (T. "oblik samosvesti duha i objektivizacije oveka" (Hegel). Lips). U Francuskoj je izme u dva svetska rata Alen (Alain. "indirektno zadovoljavanje potisnutih elja" (S. kao "forma odra avanja i saznavanja stvarnosti" (Leonardo). 1892-1962) likovne i ritmi ke. "svesna iluzija ili obmana" (C. "slobodna i bezinteresna delatnost" (Kant). "stvaranje po principima lepote" (Marks).opti koakusti ke. 1980. Svi ovi poku aji klasifikacije umetnosti pokazuju u kojoj meri je problemati no svako odre enje obima umetnosti. izazivanje do ivljaja. umetnost je dosad odre ivana kao "imitacija prirode" (kod Grka). izazivanje potresa. "smisaoni . Frojd). Nije nimalo slu ajno to uvek iznova dospevamo do problema definisanja umetnosti. 1897) na geometrijske i biometri ke (tj. stvaranje oblika. Lang). Souriau. Suzana Langer (S. 55-76). kona no. a Etjen Surio (E. mo e se re i da u definicijama odista ne oskudevamo. 1868-1951) razlikovao dru tvene i samotni ke umetnosti. one koje operi u geometrijskim ili ivim oblicima). Langer. ekspresija. jer ini se otvorenim pitanje koje smo gore ve istakli: da li je umetnost proizvo enje lepog. da li je umetnost u umetnikovom stavu. 1895) je poku ala da umetnosti podeli po vrsti iluzije koju proizvode. ili je re o otvorenom (pa tako i nedefinljivom) pojmu (Tatarkjevi . Munro.

Passmore.A. 1982/3. nije problem u tome da li je jedna definicija umetnosti mogu a. Luka ). 1977.fenomen. ve u tome to su sve ranije definicije. 137). Moris). odnosno simbol" (S. Stoga savremeni esteti ar Adolfo San ez Vaskez isti e da "danas vi e nije mogu e svoditi umetnost na jedan istorijski oblik. tako se raznolikost ose a i na planu umetni ke prakse (a) kroz nastajanje i nestajanje umetni kih pravaca. 1914). kao to se to inilo u pro losti stavlja-njem znaka jednakosti izme u moderne umetnosti i klasi ne. Langer). poput australijskog filozofa D ona Pasmora (J. Kao to se zapa a raznolikost definicija umetnosti na teorijskom planu. odnosno klasicisti ke umetnosti" (Vaskez. smatrali su da "sve nevolje estetike poti u otuda to ona poku ava da konstrui e svoj . pa jedna definicija umetnosti danas mora polaziti od raznovrsnog pesni kog iskustva i sada njosti i pro losti. "jezik kojim se saop tavaju vrednosti" ( . pokreta i stilova u vremenu. "poruka koju prenosi informacija" (A. "na in ispoljavanja 187 samosvesti ove anstva" ( . Neki autori. i (b) kroz razli itost posebnih umetnosti kao i posebnih umetni kih dela (u okviru jedne umetnosti). progla avaju i jednu osobinu su tinskom za svu umetnost dovodile do toga da se pojam umetnosti zatvori i time dovede u protivre nost sa postoje om umetni kom praksom. 136-57/. Dakle. Mol) /Vazquez.

isklju. nastajanja novih pokreta. novog. stilova i novih umetni kih dela. umetnost kao umetni ko stvarala tvo.nepostoje i predmet .umetnost". Ako pojam umetnosti mora da bude otvoren. Sva te ko a definisanja umetnosti sastojala bi se dakle u saznanju da je nemogu e dospeti do skrivene su tine koja bi se mogla prepoznati u svim umetni kim delima. i to zato to "nema estetskih svojstava koja su zajedni ka svim vrednim umetni kim delima. jedinstvenih i neponovljivih . originalnog." Tako se otvorenost pokazuje kao su tinska osobina umetnosti (152). pravaca. Neko je delo umetni ko ukoliko u njemu prepoznajemo elemente 188 ranijih dela. To nas vodi zaklju ku da bi insistiranja na samo jednoj premda su tinskoj osobini dela nu no vodilo tradicionalnoj definiciji umetnosti." Ono to bi po Pasmoru bilo zajedni ko svim delima jeste jedan "estetski na in posmatranja stvari" (141). Delo je delo u onoj meri u kojoj "li i" a ne u kojoj se "razlikuje". pa se stoga zaklju uje da ne postoji estetika jer nema svoj predmet istra ivanja. Tako prepoznavanje postaje kriterijum.nalazi se u samoj biti umetnosti.uje se sve to je specifi no za odre eno delo. onda se ta otvorenost . I dok nauke proizvode pojmove kojima se razumeva stvarnost. kao stvarala ka delatnost jeste . Ali isklju ivanjem razli itog.shva ena kao "stalni proces stvaranja.

. opredme en u pomenutom proizvodu. a iji pojam ne zasniva nikakvu teoriju i.S. sadr aj koji ispoljava odre en odnos prema stvarnosti" (154). zahvaljuju i formi koju poprima data materija. 14). to kao heuristi ki princip pripada na oj mo i su enja u njenom ta je umetnost u celini. Vaskez predla e slede u definiciju umetnosti: "Umetnost je ljudska prakti na stvarala ka delatnost pomo u koje se proizvodi odre eni materijalni. ne 189 sadr i saznanje objekata i njihovih osobina. umetni kom delu. isto kao ni logika. U ovoj definiciji nalazimo otvoren pojam umetnosti kao otvorene stvarnosti. nije te i te na tome ta je umetnost u jednom istorijskom periodu. ve samo postavlja jedan princip radi napredovanja po iskustvenim zakonima. jer. Umetnost i tehnika U prvoj verziji uvoda u Kritiku mo i su enja Imanuela Kanta nailazimo na ideju o prirodi kao umetnosti koja za organon svog tuma enja ima jednu. ime se omogu uje prou avanje prirode" (Kant. ulni predmet. pojam o tehnici prirode. ve 3. izra ava i saop tava duhovni sadr aj objektivizovan."proces uobli avanja date materije u kojoj se opredme uju i kristalizuju neka ljudska svojstva". 1975. kako autor isti e. A. kako on ka e "tehniku prirode u pogledu njenih posebnih zakona. tj. koji. Kako ta predstava prirode kao umetnosti za Kanta jeste ista ideja koja samo slu i kao princip na eg prou avanja prirode.

prosu ivanju prirode. ve nastoji da ih zahvati tehni ki. kako to ovaj filozof isti e. onda izlaganje to sledi ho e da ukazivanjem na razliku techne i tehnike kao i njihovu duboku srodnost poka e kako se do biti umetni kog umetnosti mo e do i upravo tematizovanjem ovih pojmova. Ako estetika. to e re i da ne postupa s njima ematski. Ako refleksivna mo su enja pojave to ih istra uje ne podvodi pod empirijske pojmove o odre enim prirodnim stvarima. tj. mehani ki. istovremeno i neodre enom principu svrhovitog rasporeda prirode u jednome sistemu" (str. nauka i zanata . prema op tem. Ova Kantova upotreba pojma "tehnike" vra a nas njenom izvornom anti kom zna enju koje i danas mo e biti podsticajno u promi ljanju umetnosti kao ume a /techne/ i definisanju estetike kao svojevrsne tehno-logije. kako je to ve vi e puta nagla eno. kao filozofska disciplina to za svoj predmet ima umetnost i itavu sferu ulnog saznanja. 21). nastaje tek sredinom XVIII stole a onda je taj doga aj u dubokoj vezi s "tehno-lo kim" vi enjem prirode i njenih dela te smo na tom putu du nici koliko Kanta toliko i Aristotela kod koga zapravo po prvi put nalazimo razlikovanje umetnosti. a da to. na a mo su enja pretvara u princip svoje refleksije. ili. kako Kant na istom mestu ka e "umetni ki. mo su enja pritom nije u stanju da tu tehniku objasni ili bli e odredi.

isto tako. S druge strane.unutar same techne. 34)? odgovor bi mogao biti: zato to je bila neko pro-iz-vode e raskrivanje /Entbergen/ i to je spadala u poiesis. poeziju. Svestan toga. * Malo emo koju knjigu otvoriti a da se u njoj ne ka e kako ivimo u vreme tehnike i da su nauka i tehnika gospodari kako na eg ivota i na eg vremena. Ali. tako i na eg na ina mi ljenja. ne mo e se zanemariti pozitivan doprinos primene odre enih nau nih i tehni kih dostignu a. u spisu O pitanju tehnike. 1967. pla imo je se ali se i uzdamo u nju dok svakog asa o ekujemo neku pomo od ma ina koje nas okru uju. ali visoko vreme? Za to je nosila samo skromno ime techne" (Heidegger. pesni ko. ni zaobi i ambivalentni odnos to ga imamo spram tehnike: volimo je i mrzimo. ovaj pojam nalazimo kao jedan od sredi njih pojmova vode ih filozofa ovog 190 stole a Martina Hajdegera i Eugena Finka. Tada zaboravljamo da tehnika i umetnost imaju isto poreklo skriveno u gr kom izrazu techne. kako je ve u vi e navrata istaknuto. Kasnije e ovu karakteristiku techne poprimiti svako raskrivanje koje pro ima umetnost lepog. ali. Nimalo slu ajno. Martin Hajdeger postavlja pitanje smisla umetnosti kod Grka (a time i njenog potonjeg odnosa prema tehnici): " ta be e umetnost? Mo da za kratko. u prvo vreme poezija ne be e umetnost (na na in kako mi danas .

odlu uju e promi ljanje tehnike i odlu uju a rasprava s njom se mora dogoditi u podru ju koje je srodno s njenom biti a istovremeno od nje temeljno razli ito. To podru je je umetnost i za jedno sporenje ove vrste ona ostaje bitni u esnik rasprave sve dok ne izgubi vezu sa istinom. kako bit tehnike nije ni ta tehni ko.koristimo ovaj pojam). Tehnika. po re ima Hajdegera. ve ne to blisko prorokovanju pa se sa filozofijom. najvi e smo joj izlo eni na milost i nemilost upravo onda kad je posmatramo kao ne to . Posebno provokativno deluje Hajdegerov stav da. u dana njem zna enju ove re i. od davnina nalazi u nekoj staroj kavzi (Pol. kao najvi a forma racionalne svesti to obezbe uju i postojanost "primorava zemlju da iskora i preko naraslog kruga svoje mogu nosti i goni je ka onom to vi e nije mogu e i to je zato nemogu e" (Heidegger. 38) postaje izrazit predmet istra ivanja tek nakon Hegelove smrti. kao ra unaju i i ovladavaju i oblik ovekovog odnosa prema prirodi. kako to Platon svedo i. 607b). 191 Mo da stoga to se pitanje dobro ne postavlja a mo da zato to obe prebivaju u senci istine? a. 1982. Tehnika i techne Fenomen tehnike. u toj meri gospodari njim da se spram tehnike vi e ne mo e biti ravnodu an. Tako nam bit tehnike (kao i bit umetnosti) biva sve tajnovitijom.

bi e samorazumljivo da u svako doba ovek ima druga ije ku e. tu se nalazimo u podru ju slobode i to slobode koja se shvata na ontolo ki na in. da mi ljenje uvek polazi od onog to je najbli e i nastoji da u njegovoj blizini najdu e ostane. Sa postavljanjem pitanje bivstvovanja bivao igledno da pre eg pitanja. upozorava on. jer put kroz iskustvo su tine tehnike vodi nas razumevanju postava kao udesa raskrivanja. da tehniku tretiramo kao jednu od temeljnih kategorija savremene filozofije. pa je sa ovom bit tehnike u najbli em srodstvu (Heidegger. koje poziva na odgovornost da se stalno odgovara. 18). iako nije puki slu aj. pa je u prvi mah udno pitanje: da li su ma ine koje na svakom koraku sre emo samo sada nje forme tih ve itih stvari. 5). ne mo e biti.neutralno (Heidegger. te ako se kao podru je njene biti javlja istina /Wahr-heit/ (Heidegger. oru a. postaje materijal tehnike. nije puko ljudsko delo (Heidegger. Ako smo pou eni time da po etak filozofije le i u 192 blizini obi nih stvari. kao fenomen bivstvovanja. s druge strane. 1967. Ako je ona na in pro-iz-vode eg raskrivanja /Entbergen/. ili rezultat dugog istorijskog puta koji na u (ma inama ugro enu) epohu vezuje za Homera? . oru je. ima razloga (ako znamo da "samo tehni ko ne dospeva do biti tehnike"). sam ovek. 1967. 1967. 12). drugim re ima. Moderna tehnika. 25). 1967. pri emu udes /Geschick/ jeste podru je unutar kojeg se raskrivanje dovodi na put.

Platon za umetnost. Platon ovaj pojam interpretira kao izvorno proizvo enje (Fink. 1965. ona je ozna avala poesis lepih umnetnosti. 601d). a modernu tehniku (samo) kao potomka anti ke techne (Fink. ona je nauka i umetnost. ali ima i jedno ire zna enje: kao proizvo enje iz skrivenosti u neskrivenost uop te. Ako se izraz poiesis koristi u ovom drugom zna enju onda techne mo e biti samo jedan od . isti e Hajdeger. techne je pre svega upu ivala na raskrivanje koje je pro-iz-vodilo istinu u sjaju onog to sija. uglavnom upotrebljava izraz technai (Fedar). 9). Techne je bila nekad.Koliko dugo mi sebe promi ljamo iz na eg porekla toliko dugo ma ine shvatamo samo kao iste kasne forme oru a. 1965. Platon pojam techne pretvara u spekulativan pojam: dok se u naivnoj predstavi techne neznatno preoblikuje na tlu koje ima postojanu prirodu. techne stoga nije ozna ilo samo tehniku (u dana njem smislu upotrebe ove re i). zanatska ali i vladarska ve tina. kako mi danas razumevamo ovaj pojam. pro-iz-vo enje istinitog u lepo /Hervorbringen des Wahren in das Schoene/. ali (slede i uobi ajenu praksu tog vremena) najbli u umetnost (umetnost re i) ozna ava kao poiesis. ne opa aju i kako se s njenom pojavom de ava ne to dosad neisku ano. Techne kod Grka jeste ljudska delatnost. 9). Ovaj termin pritom ima u e zna enje: poiesis je (pored chremosine i mimetike techne ) jedna od techne: poietike techne (Pol.

Ljudi na eg vremena jo uvek. za proizvo enjem. Ako techne treba razumeti kao injenje.na ina spomenutog proizvo enja (no ni tada techne ne treba 193 svoditi na neko injenje rukom. esto se previ aju tri tipa proizvo enja koja nalazimo u tradicionalnoj razlici to nam ih uva metafizika neguju i misao o dovr enosti bivstvovanja. 65). 1967. Anti ka ontologija. Platonovska ontologija je u velikoj meri determinisana jednim techne-modelom. u ideji anticipira mogu e i ini mogu im prostor igre mogu nosti postoje eg bivstvuju eg (Fink. pa preoblikovan. Taj moderni ovek. na mnogo na ina ive u pro losti i bespomo ni su pred "novim ljudskim svetom" nastalim u doba tehnike. injenja i stvaranja. kao "tehni aru" pri emu se proizvo enje odre uje idejom zbira svih mogu nosti. jeste subjekt koji. 1972. ve je izmenjen i sam ovek. na manuelni rad). kao . * S druge strane. eli zagospodariti nad svim objektima (Axelos. Axelos). pa u dijalogu Timaj nalazimo kazivanje o demijurgu kao arhitekti. stupa na novi put svoje istorije (Fink. to po re ima Kostasa Akselosa (C. U u toj elji za vladanjem. 96). Ljudski svet nije modernom tehnikom izmenjen samo u tehni kom smislu. a koji su sadr ani u pojmovima proizvo enja. po mi ljenju Finka. svojim mi ljenjem izmenjenim radom i delovanjem. 1974. 67).

1991. 42). proizvo enje. 50). a s druge proizvo enje o ove ene prirode. jer iz svoje utrobe pojedine stvari iznosi u otvorenost. za 194 reprodukciju kapitala. kako na to upozorava i ani Vatimo "tehnika i zbog svog globalnog projekta po kom se sva bi a povezuju u uzro ne veze koje su predvidljive i kojima se mo e upravljati. Izvorno poetska je priroda sama. Planka: Wirklich ist. kako odrediti proizvodnju koja nije nikom namenjena. ovek je tako poetska bit. 1967. Njegov poiesis se temelji u izvornoj poiesis prirode ije je on ponavljanje. i to za fizi ki rad. ovek proizvodi ljudski svet na dvostruki na in: to proizvo enje s jedne strane je proizvo enje dru tva. was sich messen laest /Stvarno je ono to se mo e meriti/ (Heidegger. U prvom slu aju re je o proizvo enju totalne . jer ponavlja izvorni poiesis prirode. Tehnika postaje problemati na kad se ima u vidu kvantitativan princip na kome ona po iva pa se stoga Hajdeger i poziva na onu esto citiranu re enicu M. ali. Istovremeno. proizvodnju koja ne ide za odre enom potrebom? Takvo pitanje mo e se postaviti tek u novom veku s nastankom gra anskog dru tva kada se pojam tehnike vezuje za rad. predstavlja najvi i domet metafizike" (Vatimo. Obi no ka emo da je temeljna crta ljudske stvarnosti delovanje /Wirken/.proizvo enje blisko tehnici mora se imati u vidu da je techne na izvestan na in isto to i poiesis.

sada je poslednji cilj mo proizvo enja koja nije vo ena nikakvim ciljem. razlikuje se od one anti ke: ona je raskrivanje. ve je ono ta ostvaruje. Njihov temelj je u proizvo enju koje se de ava bez ikakvog spoljnog cilja i ne slu i ni em do proizvo enju. Po sredi je delovanje kojim ovek proizvodi sebe samog ophode i se sa ni im a to je karakteristi no za na u epohu. u drugom. Tehniku ne treba razumeti kao izraz pojedina nog stvaranja. radi postizanja mo i. to zna i da se bit oveka temelji u njegovoj mo i proizvo enja koja se prvenstveno pokazuje kao proizvo enje /Herstellung/ socijalnih odnosa. Veli ina Marksovog Kapitala le i u spoznaji "igre kapitala". u proizvodnosti a ne u proizvodima. Ako se ranije proizvodilo radi ne eg drugog. moderna tehnika na koju ovde mislimo. u otkri u da kapital ve no igra u sebi. da igra reprodukuji i se iz sebe samoga. pritom se mogu nost proizvo enja vidi kao ovekova temeljna osobina budu i da je u stvarala tvu postavljena njegova bit jer on sam po sebi nema neko ve no bivstvovanje. o proizvo enju totalne tehnike. no ne u smislu poieti kog proizvo enja ve u 195 smislu izazivanja (Herausfordern) koje ima cilj u proizvo enju radi samog proizvo enja. Tehnika je na in raskrivanja.politike. ve kao bitnu dimenziju op teg procesa stvaranja . ali. jer prava mo je u injenju. Ovaj susret politike i tehnike jeste ono to odre uje na e vreme.

Kako je svet jedini i pravi problem filozofskog mi ljenja. te ovekovog oblikovanja sveta. 1977. 1971. uprkos svoj tamno i koja le i u njenoj stvarnosti (Sachgehalt). kao planer budu nosti. tehni ki gigant arteficira itavu zemlju i ma a se ve drugih nebeskih tela (Fink. kao njegovo odno enje prema svetu u celini (Pejovi . 107). prvenstveno onda kad se govor pokazuje kao konstitutivni elemenat sveta koji shvatamo kao ljudski svet (Castoriadis. Tako dospevamo u blizinu tehnike shva ene kao odre eno dr anje oveka. 1965. 242) ini se nu nim jednako kao i iz ovoga proistekli zahtev. da se iznova promisli odnos oveka i sveta. tako i pojam stvaranja danas zadobija druga ije zna enje. ovek kao prora unavalac. 203-4). 36). ima za nas jednozna an. kao radnik. 1981. ni sliku. Kao to se tehnika razlikuje od techne.koja se pojavljuje u op toj formi dru tvenog ivota. Ako je proizvo enje samo opho enje sa mogu nostima onda ono podrazumeva i svojevrstan odnos ne samo prema ni ta ve i prema celini. Grci pojam stvaranja nisu imali iako stvarahu izuzetna umetni ka . prema svetu. za koji kao celost nemamo ni jasnu predstavu. ova re pritom. 1972. pi e Fink. 44). odre en smisao (Ulmer. dobija veli inu kakvu nikada do sada nije imao u istoriji. obrat od mi ljenja stvari prema mi ljenju sveta (Fink.

kao mimesis kako je to kod Platona i Aristotela. u otvorenost. za razliku od Hajdegera. u na e vreme situacija je bitno druga ija: moderna proizvodnja ne shvata sebe kao modus razotkrivanja ne eg ve postoje eg. smatra Eugen Fink (E. Ovde je od posebne va nosti razumevanje prirode injenja. ni neko naknadno stvaranje /Nach-Schaffen/ prema nekom uzoru ili nekoj pra-slici. tako poiesis ozna ava i proizvodnju tehnitesa i physis kao mo da najvi i oblik (samo)proizvo enja. 1905-1975). a ne izlaze samo na videlo. Domet onog to se mo e stvoriti biva unapre en 196 odre en idejom.dela. izrada stvari je tako uvid u ideju predmeta. Fink. Proizvo enje pravi stvari koje zaista nastaju. Zato. tu nije po sredi ni neko naknadno injenje. Za Hajdegera nema ni eg pogre nijeg od svo enja poiesis samo na umetni ko ili. jo gore. injenje. na pesni ko stvaranje. jer. koji stvarala tvo shvata na jedan . Hajdeger poiesis tuma i kao proizvo enje u prisutnosti i ovo shvatanje ini se nadre enim drugim tuma enjima koja poiesis odre uju kao stvaranje. Proizvode e poieti ko delovanje ovekovo ne mo e se pojmiti kao podra avanje /Nach-Ahmung/. Tehnokratska proizvodnja nije nikakvo proizno enje. Nije slu ajno to Hajdeger Platonov izraz poiesis prevodi sa Hervorbringen (proizvo enje) jer eli da naglasi gr ko zna enje te re i. za Platona stvaranje je prevo enje skrivenog u neskriveno.

to je stvaranje ne eg to se nigde prethodno ne mo e na i. 197 ini se da Fink proizvo enje. 161). kao stvaranje neke nove stvari koja ak ni u mogu nosti nije postojala unapred. 1974. ne eg to se ne odnosi ak ni prema ni em. kao injenje ne eg to dotad nije postojalo. Fink stvaranje vidi kao neko kretanje napred. ovek je kosmi ko mesto gde nastaju i bivstvuju e i stvari. Budu i da takvo produktivno opho enje sa ni ta nije ni jednostavno ni lako. kao neko iz-vo enje.tradicionalan na in. ve odnos prema ni em (Fink. pa tako i pojam tehnike shvata druga ije no Hajdeger. ni u ve noj ideji ni u bo anskom umu. ve ovo po iva u ni em. Jednostavno re eno: moderno proizvo enje nije nikakav odnos prema nekom najvi em bivstvuju em. po njegovom mi ljenju moderno proizvodjenje nije pro-izno enje /HervorBringen/ ve kretanje koje svo ve postoje e bivstvuju e prevazilazi i proizvodi stvar koja nije bila ni u mogu nosti ni u kona nom duhu. Nema ni eg odakle bi proizvo enje bilo usmeravano. ovakvo shvatanje nalazimo kod Finka i ono je svakako posledica njegove "filozofske antropologije" koja po iva na u enju o oveku kao popri tu borbe temeljnih fenomena. 1974. kao proizno enje ne eg ve postoje eg na videlo. ali jednako i na uvidu Hajdegera da "filozofija u epohi dovr ene metafizike jeste . 208). mogao bi se nazreti razlog za to su politi ki pokreti modernog sveta jo uvek odre eni ideolo kim slikama o budu nosti (Fink.

Kako tehni ko delo nije ni ta drugo do delo koje ini ovek (pri emu se proizvodi oveka razlikuju od proizvoda prirode). Ono na to se ovde sa sigurno u mo e ukazati jeste jedno daleko ire shvatanje pojma stvaranja koji je s one strane kako anti kog tako i hri anskog. Sa po-stavom raste opasnost da se ne dospe do prvobitne istine. u skrivanju istine i zastiranju su tine poiesisa. u tom slu aju tehnika. . tj. 25). a po mi ljenju Finka to je sad dru tvo proizvo a a.antropologija" i da je pritom svejedno da li se ova ozna ava kao "filozofska" antropologija ili ne (Heidegger.dospevanje u su tinu koja vi e nije vidljiva kao su tina to svetle i 198 omogu uje sve ostalo. Zasluga je Hajdegera to je opasnost video u udesu koji postoji na na in po-stava (Ge-stell). Grci su razlikovali Physei Onta od Techne Onta. u nemogu nosti raskrivanja. da ostane odsutno ono spasonosno . kao udes raskrivanja. zakriva svoju bit koja je istina i trajanje istovremeno. Zadatak bi filozofije bio da misli to to se istinski zbiva. 1982. kreacionisti kog tuma enja: ovek koji stvara i stvaraju i proizvodi samoga sebe jeste ono mesto u kosmosu na kojem bivstvovanje prevazilazi sve to je bilo i izviru i iz ni eg bivstvovanje se pokazuje kao ne to nedovr eno ali istovremeno i zavisno od oveka budu i da je pred njim i u njemu u stalnom nastajanju. u mogu nosti da ovek ne dospe do svoje su tine.

polis) i nije slu ajno da se politika. ali. preti da izmakne ovekovoj vlasti (Heidegger. a sve ostalo objekt. 88). . po mi ljenju Akselosa. upozorava Hajdeger.razlikovali su proizvode prirode (mno tvo bivstvuju ih. No. Ako nije samo sredstvo. s druge strane. pitanje je kako se njom uop te mo e gospodariti? Tehnika se pokazuje kao od oveka osamostaljena mo utemeljena u bivstvovanju. mo e razumeti samo u svetlu tehnike. hrana. 1974. Fink pritom prime uje da ako se danas tehnika ho e utemeljiti u politici i ako se politika obja njava tehni kim kategorijama. opasna. ego je univerzalizovan. "Tehni ar" danas vi e nije individuum. 7). ona je neka osobita. te ko razumljiva sila. omogu uje oveku da zagospodari bivstvovanjem u celini: subjekt i objekt spajaju se u procesu proizvodnje. pojedina ne stvari) od ljudskih proizvoda (ku e. kao sam na in bivstvovanja. ta biva sa ovekom? Tehnika. ove anstvo postaje subjekt. mo e li se unutar tog subjekt-objekt-odnosa i dalje misliti? Tehnika kao unutra nji pokreta istorije koja u moderno vreme postaje istorija sveta. imaju i ontolo ki primat u sklopu ostalih ljudskih produkata. ve u jednakoj meri dolazi do nesporazuma i kad je re o biti i na inu postojanja tehnike utemelje-ne u politici (Fink. ode a. mora do i do nesporazuma ne samo kad je re o biti i na inu postojanja politi kog stvaranja. 1967.

da sam. isto prirodno stanje oveka je njegova 199 tehni ka i politi ka mo proizvo enja (koje je neuporedivo s bilo im u kosmosu). ali mu tehnika odre uje i radni dan i praznik. te se fenomeni tehnike i rada pokazuju kao odlu uju i i odre uju i za filozofiranje na eg vremena to se. bez mo i kontrole. Tehnika nije onaj elemenat koji razara oveka ve je. po re ima Finka. lepota (Fink. 1967. imamo jedan vid analfabetizma. Sameraju i svet ovek i sebe podvodi pod mo merenja te se istovremeno pokazuje i kao merilac i kao predmet merenja.Za razliku od Hajdegera. onaj koji preoblikuje i koji sam biva preoblikovan. na in ispoljavanja ovekovih stvarala kih mo i. egzistira na potro a ki na in. Moderna tehnika ovladavaju i prirodom. preti da ostanemo bez onog to su ranije epohe odre ivale re ima istina. tako. sloboda. postane predmet me u predmetima. 98-9). ostaju i kod bitnog. Samo problematizovanje tehnike. . Fink tehniku povezuje s ljudskim radom a kao opasnosti na ega vremena vidi ovekove proizvode. on ivi u komforu. a da ustvari ne shvata ta se s njim zapravo de ava. istovremeno. kao i politika. ovek kao deo prirode jeste radnik. a i slepost za tehniku ne shvatimo li je na bitno problemati an na in. ovek gradi tehni ku kulturu. ovladava i ovekom koji jo uvek eli da sebi podredi prirodu nalaze i se u stalnoj opasnosti da podre uju i padne pod mo podre ivanja. pita za bit ovih fenomena. tj.

To je mogu e stoga to se sa pojavom modernog doba promenio karakter tehnike: ona vi e nema smisao anti ke techne kao poiesisa koji Hajdeger odre uje kao proiz-vo enje koje je Ereignis to nastaje kad skriveno stupi u neskrivenost na na in raskrivanja za koje su Grci koristili izraz aletheia. ve stvoreno pokazuje svoje granice samo u stvarala kom inu. sada se proizvo enje pokazuje kao stvaranje koje nije unapred odre eno onim to se stvara. Pitaju i o biti tehnike mi iznosimo na videlo na odnos prema njenoj biti. 23). u pravljenju. Budu i da se kao lik istine tehnika temelji u povesti metafizike (Heidegger. a ne . Ova re to aludira oblikom na zakon /Gesetz/ ozna ava onu vrstu raskrivanja /Entbergen/ koja vlada u su tini moderne tehnike a da sama nije ne to tehni ko. Bit moderne tehnike. 171). mo emo sebi u zadatak uvek iznova postaviti promi ljanje biti tehnike. 1967.postavljanje pitanja tehnike. po re ima Hajdegera. a rad dnevno opho enje sa prirodom. 1967. pokazuje se va nijim od svakog pozitivnog odgovora: postavljanje pitanja uvodi u upitnost i omogu uje da se mi ljenjem razlike tehnike i njene su tine ostane na putu pitanja. Ako je nekad vlast bila mo no oblikovanje ovekovog zajedni kog ivota. kako ka e Hajdeger pokazuje se u onom to on naziva po-stav /Ge-stell/ 200 (Heidegger. mnogo pi e ali malo misli. jer i danas se o njoj. da se ostaje u trajnoj zapitanosti.

kako to Fink izvanredno prime uje. te mo biva odre ena delovanjem proizvodnih snaga.rad je sam postao sila i bogatstvo" (Fink. to je samo stoga to on. Moderni rad. Proizvod postaje proizvodni proces. Kako proizvo enje o kojem je ovde re . treba razumeti kao isto proizvo enje (oslobo eno ideja vodilja. zato politiku mo emo shvatiti samo kao tehnokratsku tvorevinu. ve se po mi ljenju Finka odvija bez predaha i te i samonastavljanju procesa. jer vreme neradnika i radnika bez vlasti bli i se kraju. proizvo a i postaju stvarna mo . 19). 15). Delatno proizvo enje pokazuje se kao jedina realnost. a ne nagomilavanjem proizvoda (Fink. "Radnici moraju vladati jer osim rada ne postoji nijedna druga istinska ljudska snaga . nije ispravno 201 shvatio dinami ku temeljnu crtu moderne tehnike i povesnu nu nost u politi kom samooblikovanju ljudskog ivota (Fink. 193). ne zavr ava se u samostalnim predmetima. 1966. Ako se danas kritikuje Marksov pojam proletarijata i njegovo shvatanje revolucije kao emancipacije. Stoga bi Finkov zaklju ak glasio da u tehni kom razdoblju dr ava mora postati dr avom radnika. . 14). 1966. Zato u vreme tehnike dr ava mora biti dr ava radnika. 1974. dr ava onih koji proizvode. jer je njihova mogu nost rada. dr ava kao vladavina radnika. a to isto va i i na planu tehnike.u prethodnom uvidu (Fink. 1966.

da bi stvorio odre en proizvod. on to nije u inio ak i onda kad je pisao "epiloge pesni tvu". ve je to proizvo enje u . 1989. iako se tako ne to nametalo samom prirodom stvari. ini se opravdanim prigovor Finku da se radnik. pa je jedna od njegovih glavnih karakteristika Bildlosigkeit). putevima re avanja jedne ontologije i kosmologije sveta. 355). neophodno permanentno proizvo enje.vi ih slika. karakteristika ovakvog stvaranja bila bi u tome da je samo proizvo enje va nije od proizvoda. a ini se da je ba tu problematika umetnosti iz samo Finku znanih razloga bila zaobi ena. njegovo mi ljenje bilo je vo eno sasvim drugim putevima. proizvode se stvari koje nisu vi e namenjene trajnoj upotrebi pa je stoga. Neprestana vezanost za proizvo enje uslov je stvarala kog proizvo enja i zato vlast mogu imati samo oni koji neprestano stvaraju. pritom je daleko vi e iznena uju a injenica da Fink nije tematizovao umetni ko stvarala tvo. mora povinovati odre enim pravilima pa je stoga njegovo stvarala tvo mogu e samo unutar uskih granica (Petrovi . Pitanje koje se ovde mo e postaviti jeste: mo e li jedno takvo proizvo enje za koje se zala e Fink biti univerzalno proizvo enje. Ovde treba imati u vidu da je tu re o proizvo enju posebne vrste: to je proizvodjenje u kojem nisu nepomirljivo suprotstavljeni proizvo enje i rad. budu i da proizvodi s proizvedeno u svojom gube vrednost.

On. odre enoj u vreme Grka kao techne. 1967. U umetnosti. 35).spadala je u poiesis koji se.kome radnik stupa u vladavinu. Stoga je umetnost bila ume e. ka e on izri ito. b. ukazuje kako je nekad techne zna ilo tvorenje lepog iz istine /Hervorbringen des Wahren in das Schoene/ (Heidegger. gde se izvorno nalazila tehnika kao techne. u blizinu poiesis. 474). budu i da ne zna i ono tehni ko u dana njem smislu te re i. vezano u za materijal (hile). Techne ne ukazuje na pravljenje ve na us-postavljanje dela. razlikovao od praxis kao delatnosti vezane za delovanje oveka. prevo enje iz skrivenosti u neskriveno. nikada ne zna i neku vrstu prakti nog napora (Heidegger. 1972. ve tina a dela umetnosti izvor saznanja a ne predmet u ivanja. kako bit znanja po iva u aletheia. u otkrivanju bivstvuju eg. pro-iz-vo enje dela iz skrivenosti u njegovu prisutnost . techne kao isku eno znanje jeste proizvo enje bivstvuju eg. raskrivala se istina. ve tvore e raskrivanje . Tehnika i umetnost Hajdeger nastoji da se fenomen tehnike dovede u 202 blizinu umetnosti. Techne. U spisu Izvor umetni kog dela Hajdeger ka e da tuma enje techne kao zanata i umetnosti ipak ostaje povr no jer ono ne ozna ava samo to. ve pre svega neki na in znanja. videli smo. umetnost nije bila ni sektor kulturnog stvaranja.

ali i kao temelju samom. Stvarala tvo nije izno enje. da li se sva tri pomenuta fenomena nalaze u istoj ravni)? O igledno je da i tehnika i umetnost ele da se potvrde u stvaranju. . ve proizvo enje stvari koje prethodno nisu postojale. kako Hajdeger ka e. On.usred rastu eg physis (Heidegger. ali mo da je i ta povesnost deo nepovesnog. gde su granice imaginarnog sveta umetnosti i kako sve to razumeti kada je po sredi tehnika? ini se da upravo 203 u igri kao kosmi kom simbolu. te "jo ima nade da kad sve postane tehni ko bit se tehnike nastani u istini" (Hajdeger)? Mo da je povesni na in mi ljenja pretpostavka razumevanja tehnike. sadr i se anje na techne koja je osnovni uslov bitnog razvoja metafizike uop te. ali. Mo da ne treba izgubiti iz vida da naziv tehnika upu uje na dovr enje metafizike. u kojem svetu se to de ava. 1972. te je u vlasti deteta koje se igra. Moglo bi se postaviti pitanje: gde su granice tehnike i umetnosti. 474). Ne krije li se u totalnoj povesti tehnike i kraj tehnike. ako i jedna i druga ho e da ovladaju svetom? Kako se ova dva fenomena odnose prema igri i u kojoj meri ih igra mo e rasvetliti i pojasniti (kona no. le i klju za razumevanje ova dva fenomena. Svemo i gospodare e tehnike suprotstavlja se umetnost. U spisu Stav identiteta /Der Satz der Identitaet/ Hajdeger upozorava da "Tehnika.

plan koji oveka najzad nagoni na odluku ili da postane sluga svom planu ili da ostane njegov gospodar" (Heidegger. Hajdeger s pravom ka e da "dana nji svet tehnike ne mo emo da odbacimo kao avolje delo. ako uspemo da ujemo zov bivstvovanja koji progovara iz biti same tehnike. Tako se dolazi do saznanja da tehniku ne mo emo svesti na ne to jednostavno bivstvuju e: ona obezbe uje postojanost ali u toj postojanosti ne nalazi osnov svoga opstajanja. 1982. oveka kako lebdi negde u praznini koja u sebi nosi karakter bez-ciljnosti budu i da je dovr enje su tine volje koja ho e sebe samu. to jo uvek ne zna i da moramo ostati u vlasti tehnike. onda emo u tehnici videti metafiziku koja se dovr ava. va i kao plan koji ovek projektuje. on 204 ukazuje na mogu nost "iskakanja iz sveta tehnike". no. zemlju emo videti kao zvezdu lutalicu. a to je mogu e ako se oslobodimo opsednutosti sada njo u. ako se oslobodimo prisutnih stvari koje u njihovom totalitetu identifikujemo s jedinom stvarno u. polaze i od oveka i njegovih ma ina.predstavljena u naj irem smislu i shodno svojim mnogobrojnim pojavama. 55). Kad god se pomene tehnika za tim pojmom odmah idu i pojmovi vladanja. 1982. slu enja. 50). To je mogu e za . zar je to slu ajno? Ako se tehnika ne razume samo tehni ki. gospodarenja. niti smemo da ga uni timo ukoliko se za to sam ne postara" (Heidegger.

drugim re ima: postav je zajedni ki izvor prirodne nauke i tehnike. Techne je tako pro-izno enje. to zna i da tehnika ne te i samo isporu ivanju ne eg. 126). gomilanju stvorenog koje je posledica osloba anja prirodne energije. Bit tehnike se Hajdegeru ne pokazuje kao ne to tehni ko. i tu le i opasnost: ona nije u tehnici ve u tajni njene biti. Pitanje o biti tehnike pitanje je o biti same biti koja ostaje najdu e skrivena. 1972. Zato se bit tehnike mo e opisati kao podru je istine. Ako je. pi e Hajdeger u spisu Obrat /Die Kehre/. Ako se techne nekad pokazivala kao proizno enje . to bi zna ilo da je on gospodar bivstvovanja (Heidegger. vezana za stvaranje. kao na in po kojem se ono to je stvarno razotkriva kao stanje. ona je poieti na. iza ovog u prvi mah neobi nog izraza krije se naziv za skup izazova koji oveka i bivstvovanje stavljaju jedno spram drugog tako da se oni uzajamno po-stavljaju. nju ovek ne mo e nadvladati jer.mi ljenje koje ide napred i "koje gleda prema onom to nam se pribli ava kao zov su tine identiteta oveka i bivstvovanja". onda se tehnika ne mo e pokoriti golim ljudskim inom. ma insko. dakle. bit tehnike bivstvovanje samo. Techne kao na in istine ukazuje na ono to se ne proizvodi samo po sebi. radi o na inu na koji se jedno spram drugog odnose ovek i bivstvovanje u svetu tehnike. ve na ono to je poiesis s obzirom na etiri pro-pusta /Ver-an-lassen/. ve akumulaciji. tu se. ve kao po-stav /Ge-stell/. ne samo u slu aju tehnike.

kako ve Hajdeger ukazuje. da ne mo e proizvesti bivstvovanje bivstvuju eg kao physis. biva jasno da je umetnost podre ena u odnosu na samootkrivanje bivstvovanja. bila poiesis. Raskrivanje se zbivalo u umetnosti. 598b). tj. umetnost (Pol.istine u sjaju onog to sija. onda je ona ozna avala pro-izvo enje istinitog u lepo i ona je. u aletheia. to bi moglo zna iti da umetnost (mimesis) ne mo e proizvesti eidos kao ideju. ona je delanje koje za posledicu ima pojavljivanje stvari koje od ranije postoje. ali se obratno ne mo e re i. Mo da e se u prvi mah u initi paradoksalnim ako se ka e da je Finkov odnos prema umetnosti u velikoj meri odre en osnovnim Platonovim stavom. Razlika izme u techne i tehnike ogleda se u tome to prva slu i zadovoljavanju elementarnih ovekovih potreba. pa upravo 205 u ovoj treba tra iti bit tehnike. U drugom slu aju problem nastaje kad se uvi a da rad ne mo e biti odre en idejama ve se mo e stvoriti ne to potpuno novo. u biti tehnike u estvuje i sama tehnika. pa je tako rad u anti ko doba shva en kao oblikovanje nekog prirodnog materijala koje pretpostavlja postojanje ideje prema kojoj se delatnost upravlja. setimo li se onog uvenog mesta iz Dr ave gde se ka e da Daleko od istine stoji. Platon pravo . Tako se tehnika ispre uje na putu kad god se ho e dospeti sa one strane zaborava. u odnosu na iz-stavljanje bivstvovanja u neskrivenosti. dakle.

Ovakvo jedno tuma enje svakako je bli e dana njim postmodernim tuma enjima umetnosti koja . Fink odbacuje sve unapred dato to bi bilo uzor i vodilja i insistira na ovekovom vlastitom stvarala tvu koje po iva na neprestanoj promeni pa tu nalazimo jedno druga ije shvatanja tehnike od onog Hajdegerovog: naspram apokalipti nog shvatanja tehnike (i 206 politike) koje je bilo posledica jedne stati ne metafizi ke predstave o bivstvovanju Fink smatra da e "nova dinami ka stvarnost oveka koji sam sebe proizvodi proiste i upravo iz odsutnosti svih demona i bogova. Fink je imao razloga da umetnost stavi u drugi plan svojih interesovanja. iz ovekove kosmi ke usamljenosti".bivstvuju e (eidos) uvek ozna ava sa on tei aletheiai i iz ovog Hajdeger s pravom eli da doka e u svom spisu o Ni eu da u osnovi Platonovog shvatanja umetnosti (mimesis) stoji u stvari gr ko poimanje istine. polaze i od povezanosti rada i vladavine koji poprimaju planetarnu. Mo da je upravo insistiranjem na prvenstvu stvaranja kao stvaranja i njegovoj ne-metafizi koj osnovi Fink do ao do zaklju ka da nema bitne razlike izme u ne-stvarala kog i stvarala kog na ina proizvo enja. Odbacuju i nepokretnost i stati nost. kosmi ku dimenziju. Ako je u umetnosti video injenje (mimesis) u kojem se podra ava uzorno a to onda podrazumeva predstavljanje na na in ne eg drugog.

mogu e bi mo da bilo da se takvom stanovi tu suprotstavi teza o neophodnosti identifikovanja metafizi ke atmosfere u koju su uronjena 207 umetni ka dela a koja se mo e de ifrovati u pomalo neobi nom govoru o onom svetom to omogu uje stvari u njihovom dvostrukom postojanju. jo nije pala. Zato. S druge strane Hajdegerov tradicionalisti ki pristup tehnici mo da ima i neke prednosti jer omogu uje da se umetni ko stvaranje sagleda kao jedno specifi no stvaranje i da se tako sa uva oblast umetnosti kao regija od izuzetnog zna aja budu i da odluka o Hegelovom klju nom stavu s po etka njegove Estetike.pojam stvaranja zadr a-vaju u prvom planu a da pritom u izvesnoj meri gube sam pojam u-metnosti. . izlaganje to sledi ima za cilj da istakne tu esto previ anu dimenziju bez koje ni dela nove umetnosti ne mogu biti umetni ka dela. ** Vi e je no o igledno da priroda onog umetni kog umetnosti ostaje trajna zagonetka. kako prime uje Hajdeger. i da ova istovremeno pribli i svetu obi nih stvari a s tendencijom da se granica izme u te dve oblasti to vi e relativizuje. Uz svo nastojanje moderne umetnosti iji smo svedoci na kraju ovog stole a da iz svoje sfere isklju i problem vrednovanja dela. to istovremeno ne zna i da se ona ne mo e racionalno tematizovati i to ak i onda ako znamo da se u ve ini slu ajeva dospeva do negativnog odgovora.

istorijsko razmatranje ovog pojma u velikoj meri odgovara i istorijskom razvoju predstave o biti umetnosti. Umetnost i stvarnost Sredinom XIX stole a esteti ari su u svojim istra ivanjima posebnu pa nju posvetili odnosu umetnosti i stvarnosti. a na latinskom imitatio. takvo je uverenje dugo bilo vladaju e. sam pojam podra avanja te ko je odrediti po to je tokom istorije u svakoj epohi imao drugi smisao koji je odgovarao tada njim filozofskim shvatanjima umetnosti. pa ve razumevanje izraza mimesis kod Grka zadaje danas ogromne te ko e. no na taj na in ne mo emo razumeti ove nazive. Danas podra avanje zna i isto to i ponavljanje. . do tog vremena teorija podra avanja nije imala mnogo velikih protivnika i nije pobu ivala polemike. budu i da jo u anti ka vremena pojam podra avanja (mimesis) vezuje za su tinu umetnosti. Vischer.T. jedan od Hegelovih u enika Fridrih Teodor Fi er (F. ovaj pojam ima mno tvo zna enja me u kojima prvenstveno nije bilo ni ponavljanje ni ponavljanje vi enih stvari i samo su neka od njegovih zna enja vezana za umetnost. podra avanje se na gr kom jeziku ka e mimesis. 18071887) izneti prve argumente protiv podra avanja stvarnosti od strane umetnosti. Vremenom oni su menjali zna enje. Tek e 1846.3. Iako ni kod Aristotela umetnost nije shvatana kao podra avanje.

nema ih ni kod liri ara. kao i pojam techne. muzike koja svojim zvu anjem ispunjava svu vasionu 4 . ali isto tako. u svakom slu aju. imaju u to vreme ire zna enje no danas.3. kad je o Platonu re . te pojam mimesis. Mnogi autori pi u o tome kako su tinu anti ke estetike ini pojam podra avanja (mimesis) i tada se izlaganje obi no zapo inje pozivanjem na Platona.1. Taj izraz koriste ve i pitagorejci kad isti u kako se muzika ne stvara mehani kim sklapanjem melodija ve podra avanjem muzike sfera. sa izuzetkom Teognida i Pindara. Kod Homera i Hesioda ne javlja se taj termin niti iz njega izvedeni pridevski i prilo ki oblici. injenica je da pojam podra avanja igra va nu ulogu u anti koj estetici. injenica je da se srodna re mimos rasprostrla po Siciliji zahvaljuju i dramskoj poeziji Siraku anina Sofrona i prenela se na celu tu pesni ku . zanati i nauke. tuma enje filozofske dimenzije ovoga pojma jednako je tako te ko kao i tuma enje one njegove druge dimenzije. Umetnost kao mimesis208 Pojam podra avanja sre emo ve kod presokratovaca no on tu nema neko specifi no esteti ko zna enje jer se ne vezuje za umetnosti po to se tim pojmom ozna avaju razni oblici ljudske delatnosti i me u njima. Etimologija ove re i nije razja njena. filolo ke.

ujni. Novi Sad 1998. Teognid je isticao kako "glupak ne ume da podra ava" a Pindar u svojoj XII pitijskoj himni ka e za frula a Midu da "dodirom usana svojih podra ava zvu no jadikovanje Eurijalovo" dok Herodot (IV. Sofist i Timaj. to istovremeno pokazuje da je u petom veku (pre na e ere. 25-37. Akademija umetnosti. Dr ava. Isokrata.: Estetika muzike I. Plutarha i dr. posredstvom ula. i sli no bi se 4 O pitagorejskom shvatanju muzike videti op irnije u knjizi: Uzelac M. razume se) pojam bio poznat i esto upotrebljavan. Postoje e stvari (koje sa injavaju na ulni. vidljivi) svet samo su odraz tog drugog sveta (koji nije ovom transcendentan niti naspram njega) i tek kroz znanje (episteme) uspevamo da ulne pojave dovedemo u vezu i u poredak. Da bi se utvrdilo zna enje mimeze kod Platona treba ispitati ta treba da bude pravi predmet podra avanja sa stanovi ta umetnosti. to jest podvesti predmet saznanja pod . Znati .vrstu. Na osnovu niza mesta kod Ksenofonta. Prema Platonu najvi i stepen stvarnosti jeste prabi e.209 moglo re i i za niz mesta kod Platona u njegovim dijalozima Kratil. prikazuje kao vi estruko i stalno primenljivo. oblast ideja. mo emo zaklju iti da mimesis zna i podra avanje. prikazivanje.to zna i pojmiti ono to nam se u ovom svetu senki. 166) kazuje da vladar Egipta podra ava Darija. predstavljanje. str.

tako umetnik ostaje na tre em stepenu stvarnosti ispod istine. Me u prve spada arhitektura. Umetnik je. koje postaju dostupne tek preko racionalnog saznanja. naslikana ku a. Umetnost kao mimeza nastaje reprodukovanjem sveta senki. za razliku od one sagra ene. Budu i da su predmeti ulnog opa anja imitacije praslika. zna i: mo i navesti razloge tog shvatanja i obuhvatanja vi estrukosti u funkciji principa koji vladaju u prvobitnom svetu. Platon razlikuje tvora ku od podra avala ke umetnosti. ideja. 597e). po to do njega dopire samo privid odre ene stvarnosti koja je i sama prolazna kopija stvarnih praslika. 210 Arhitektura kao stvaranje ima prednost nad vajarstvom i slikarstvom koji se iscrpljuju u podra avanju. zaklju ujemo da je umetnik podra avalac podra avanog. obrazlo iti. kojoj on daje vi i stepen no slikarstvu ili vajarstvu. Znati i dokazivati zna i vra ati se u taj svet. Znati. dokazati. nazva emo podra avaocem" (Dr ava. dakle. opsenar i podra avaoc pa "svakog ko uradi ne to to prema pravoj prirodi stvari i stoji na tre em mestu. naziva se snom . arhitektura nije podra avanje sveta senki nego stvaranje ne eg to preko umetnosti sti e egzistenciju u tom svetu (ta e razlika igrati veliku ulogu u umetni koj teoriji renesanse).jednu ideju. Platon razlikuje umetnost koja proizvodi od one koja samo podra ava. jedno obli je koje razja njava su tinu pojave.

intelektualno su neuki i nedosledni u svojim predstavljanjima. kao i zanatlija. Pesni ka umetnost sastoji se od podra avanja. 1974. ako ga vr i u pravo vreme i ako se ne bavi drugim poslovima (Dr ava. 370bc).stvorenim za budne. imenima i definicijama bi a i delovanja . dela umetnika . 109-114). Idealan umetnik (dobar gra anin. pesnik te ko mo e da bude takav. Podra avaoci podra avalaca koji nikad stvarno ne razmi ljaju i ne defini u. ne mo e razumeti krajnju korisnost svoje ve tine jer jedino dijalekti ar umetnik dobrog ivota. ka e na drugom mestu Platon. pesnici i slikari nalaze se na tre em stupnju i prave slike stvari koje su na drugom. jer "prava slika pravi nosti i njena vrednost je u tome da obu ar koji je to po prirodi radi samo obu u i ni ta drugo. koji se bavi idejama. tj. a gra evinar samo gradi. posao e. Mo emo imati bezbroj slika neke stvari i pravljenje slike iz bilo kog ugla stvar je umetnika. "svega e biti u ve oj meri i lep e i lak e ako pojedinac radi posao koji odgovara njegovoj sposobnosti. Me utim. on. ispasti najbolje "ako svako vr i samo jedan posao". filozof) mora biti jednosmislen i dosledan. Platon pesnike naziva "podra avala kim sojem". i svi drugi rade sli no". zanatlija koji pravi krevet bli i je istini i znanju nego umetnik koji taj krevet slika (Grassi. dok zanatlije prave stvari drugog stupnja. privatnog i javnog.uvek pravilno shvata funkcije.

brzo zemlju. Osudom podra avanja uvek se osu uje i njegova mnogostrukost. Istinsko bi e. tako se i umetnik pokazuje kao mnogostran ovek sposoban da otiskuje samo spoljni izgled stvari. iluzionisti ku slikarsku kolu Apolodora ili Zeuksisa koja je bila omiljena u njegovo doba. Platon je. . sprave i biljke (Dr ava. mo da je Platon imao u vidu lo e podra avala ke umetnosti. on e brzo napraviti i sunce. po pravoj definiciji je jedno. i koja. oblik i odnos (Polignot). Podra avala ke umetnosti zanemaruju celinu u korist senke i zato i pesnik i slikar moraju zauzeti nisko esto mesto me u ljudskim bi ima.Platon upore uje s odrazima u ogledalu: umetnik mo e biti tvorac svega ako uzme ogledalo i da ga sa sobom svuda nosi. dakle. takve su slikare-novatore i nazivali slikarima senki. zato je Platonova kritika umetni kog podra avanja posledica kritike novatorstva u umetnosti koje se sre e kod njegovih savremenika. i stvari na nebu. brzo samog sebe i druge ivotinje. koriste i se perspektivom i varijacijama tonova nastoja e da postigne potpun privid spoljnog sveta. pre svega novu. Oni koji su upotrebljavali svetlost i senku da bi preneli izgled svih stvari rtvovali su istine umetnosti: meru. 596de). takav tvorac je slikar: ogledalo je simbol nedoslednosti i bezumnosti poezije i slikarstva i kao to 211 ogledalo udvostru ava stvari.

tako da sada postoji ozbiljna oskudica imena. vatra. od njih se zahtevalo da se dr e tog standarda bez izmene. biljke. zemlja. kao to je danas. imaju i u vidu vreme pre Frinida (koji je me ao heksametre sa slobodnim lirskim stihovima.umetnosti su samo jedna njegova vrsta. Po to je noma koju su upotrebljavali imala odre enu meru i visinu tona. a dramati ari i drugi pesnici stvarali su neobi ne ritmove i obrte. da po volji uvode varijacije u melodiju ili ritam." Platon ovo sad prevazilazi tako to ka e da postoje dve vrste stvaranja: bo ansko i ljudsko. Bo anski stvaraoc proizvodi dve vrste stvari: (1) realne stvari / ivotinje. a lira je kod njega zvu ala kao truba) rekao kako "u ranim vremenima muzi arima nije bilo dopu teno. vazduh." Za Platona postoje razne vrste podra avanja i za njega je podra avanje irok termin . Paralelno sa tim razlikuju se i dve vrste ljudskih proizvoda: (1) realne stvari /ku e i ono to je sli no tim izra evinama/ i (2) slika . protiv eksperimenta. Ra lanjivanje raznih podra avanja je te ko jer su stari po 212 Platonovom saznanju "patili od izvesne lenosti i nedovoljno jasnog razabiranja podela. a na javi ono to zovemo senkama/.protiv iluzionizma i novine. Plutarh je. voda/ i (2) reprodukcije tih originala /slike u snu. eksperimentalno razvijaju i svoju umetnost. treba znati da u to vreme slikari nisu bili izuzetak: i muzi ari su menjali skale i instrumente prema svojoj udi.

ako se pesnik ne skriva iza neke druge osobe. kad svoj govor doteruje prema toj drugoj osobi koju u govoru zamenjuje i kad se tako ini sli nim nekoj drugoj osobi (glasom ili dr anjem). ili podra avanjem ili na oba na ina (Dr ava. ali. i tu bi . ili ih (2) sam stvara /gluma/. Platon isti e kako postoje tri vrste pesama i pripovedanja: (a) isto podra avanje.tada je pesma pesnika pripovedanje bez podra avanja. ali. ili jednostavnim pri anjem. tada pesnik podra ava. kad on ne to govori kao da to govori neko drugi. sada njosti ili budu nosti i oni nam to predaju. Platon se posve uje analizi ovih poslednjih privida. 392de). pesnik pripoveda kad govori o onome to rade drugi. pri anje pro losti. Sve to pesnici ili mitolozi pri aju samo je. jeste ta nost koja le i u reprodukovanju svojstava i proporcija originala. i tu spadaju tragedija i 213 komedija. Ono to Platon u podra avanju ceni. Ova druga vrsta ljudskih proizvoda deli se na (1) slike koje su sli ne i (2) slike koje izgledaju sli ne /fantazme u kojima se krije ne to la no/. To zna i da pesnik pripoveda podra avaju i. ve u svoje ime govori o nekom drugom i doga ajima koji su zadesili tu drugu osobu .ku e /takore i san koji je ovek stvorio za budne o i/. po re ima Platona. (b) jednostavno pripovedanje pesnikovo. ka e Platon. bilo da ih ovek proizvodi (1) oru ima /slikarstvo i vajarstvo/.

u Dr avi. oni mogu biti samo jedno. drugim re ima: ho e li se u dr avi dozvoliti tragedija i komedija ili ne. i to od malih nogu. Za Platona je od odlu uju eg zna aja: mo e li se pesnicima dozvoliti da pevaju pesme s podra avanjem ili bez podra avanja. te kona no. slobodoumlje i druge takve osobine. odva nost. samo ono to njima dolikuje: hrabrost. Ve je ranije nagla eno da je pravi na dr ava ona u kojoj svako radi svoj posao i da svaki ovek mo e da obavlja samo jedan posao jer nikad ne bi postao uven ako bi obavljao vi e poslova. a ne sad ovo a sad ono. bogoboja ljivost. kao to ne smeju podra avati ni ma ta to je ru no. Platon (za razliku od zavr nog dela dijaloga Gozba) isti e kako jedan pesnik ne mo e biti istovremeno dobar tragi ar i komediograf. estitost. onda mogu podra avati. i nju sre emo naj e e u epskim pesmama. uvari ne smeju imati ropski duh i stoga takav duh ne mogu ni podra avati. pa stoga ne mogu i da rade ni ta drugo. a da ni isti glumac ne mo e jednako dobro igrati i u komediji i u tragediji (iako su i komedija i tragedija mimeti ke umetnosti). treba li da se idealni uvari dr ave (ve baju) razumeju u podra avanju ili ne. Kako uvari i vladari idealne dr ave moraju biti oslobo eni svakog posla.spadali u najve em broju ditirambi i (c) me avina jednog i drugog. ako pak podra avaju. "zar nisi . Ovde. ne mogu ni podra avati.

Ako se pak. upija mladi ima u krv i meso. sre ne i nesre ne. odvratno mu je da postane njegova slika i da se u ivi u ivot gorih ljudi. 396de). ili vi u. ili one to grde. psuju. a. zaljubljene ili trudne). nadalje. njegov razum sve to prezire" (Dr ava. kao ni one to 214 ludi su re ju ili delom). s jedne strane. jer.primetio .kako se podra avanje ako se na njega naviknu jo u mladim godinama. ako to nije u ali. glas ili razum?" Platon ne dopu ta da mladi i podra avaju ene (mlade ili stare. svadljive i ohole. a u manjoj meri ili nikako ne e to initi ako je u pitanju ovek koji je propao od bolesti ili ljubavne strasti. mo da za kratko vreme. ivotinje ili pojave u prirodi i Platon zaklju uje da e " estiti pesnik. s druge.ka e Platon . bolesne. neve t tome. Takav pesnik e se slu iti podra avanjem i . osim. mladi i ne treba da podra avaju r ave ljude (stra ljivce. robove. govori o nekom nedostojnom oveku. od pijanstva ili zbog koje druge mane. kad ovaj ini ne to dobro. naro ito ako prikazuje dobrog oveka iji je rad ta an i razuman. ropkinje ili ropske poslove. kad u svome pripovedanju do e do mesta na kojem treba da istakne re i ili dela nekog odli nog oveka. ne treba podra avati ni zanatlije. nego e se stideti da ga podra ava jer je. pa bilo da podra avaju telo. hteti da to izgovori kao da je on sam taj ovek i ne e se stideti takvog podra avanja. onda pesnik nikako ne e hteti da sebe izravnava s gorim.

Platon navodi kako postoje (a) ideje. pa kad bi nam taj ovek hteo pokazati sve svoje ve tine i recitovati svoje pesme. 398a).jednostavnim pripovedanjem (kao to je slu aj kod Homera). onda e on. a ipak bismo mu rekli da kod nas u dr avi ne postoji takav ovek i da ne sme ni postojati i poslali bismo ga u neku drugu dr avu po to bismo prethodno izlili mnogo mirisa na njegovu glavu i oven ali ga vunenim vrpcama. Sli no tuma enje mimesisa nalazimo i u X knjizi Dr ave. onda bismo mu ukazali bo ansku po ast. ukoliko manje vredi utoliko vi e podra avati (396e-397a) i Platonov zaklju ak bi sa eto glasio: "Ako bi u na u dr avu do ao ovek tako okretan da bi mogao primati sve te oblike /za podra avanje/ i da bi mogao podra avati sve stvari. kad smo po eli vaspitavati ratnike" (Dr ava. (b) stvari kao njihovi odrazi i (c) odrazi tih odraza (dela slikara i umetnika). kako slikarska umetnost ne podra ava predmete kakvima oni zaista jesu (ideje). ali tako to e podra avati samo dobra dela junaka o kojima je re i pritom e podra avanje u celom delu zauzimati neznatno mesto. ako pak. I mi bismo se i dalje koristili svojim ozbiljnim iako ne tako prijatnim pesnikom i pripoveda em. kao onom ko zaslu uje najvi e divljenje. po mi ljenju Platona. ve podra ava . pesnik nije takav. 215 koji bi nam kazivao izreke valjanih ljudi i koji bi govorio prema onim na elima koja smo postavili u po etku.

tj. i lako se mogu obraditi i bez znanja prave istine. ne razume ni ta osim podra avanja. Svojim re ima i izrazima daje /pesnik/ nekako razne boje od svake umetnosti.njihove odraze (predmete kakvima se oni pokazuju)..) jer od svake stvari obuhvata samo jedan mali njen deo i to samo njen izgled (sliku)" (Dr ava. ritmi ki i harmoni ki govori bilo o obu arima.. postoje tri vrste stvaranja i tri vrste stvaraoca: to su bog. Kako postoje tri vrste stvari. bilo o ratovanju ili o ne em drugom: tom na inu govora je ta velika udotvorna mo uro ena (. Tako se dela umetnika. isti e Platon. misle kako je sasvim lepo re eno ako neko metri ki. samo su podra avaoci slika istinske vrline i svega onog o emu pesme pevaju. izglede. ali da razume samo njegovu pojavu" (Dr ava. nego gledaju na boje i oblike (... po ev od Homera. "svaka je umetnost koja podra ava daleko od istine (.) mi tvrdimo da tvorac slike. tako da ostali.. 598bc). koji tako e gledaju samo na re i. podra avaoc. u pore enju sa stvarno u.). kao to smo rekli: slikar pravi obu ara. "Svi pesnici. jer je ono o emu ona kazuju samo slika (privi enje) a ne stvarnost (Dr ava. ali. a da pritom o obu arima ni ta ne zna i pravi je za one koji se u to i sami ne razumeju. ne razume ni ta od onoga to zaista postoji. 600e601b). nalaze na tre em mestu. a da se istine i ne doti u. 599a). nego. zanatlija i . upravo samo njegovu sliku..

Sve ovo vi e no jasno kazuje da teorija mimesisa kod Platona nije samo tuma enje su tine umetnosti ve i dokaz njene slabostri i i nesavr enstva. pa taj izraz kod njega dobija druga iji smisao. otklanja terminolo ke nejasno e koje se sre u kod Platona. 597e). U Poetici Aristotel isti e est elemenata koji ine . uz to komedija i sastavljanje ditiramba. 598b-603b) a to je u velikoj meri posledica i veoma irokog tuma enja ovog pojma. ali istovremeno. kako Platon ka e. budu i da su slike i sva dela nastala podra avala kim ume em daleko od stvarnosti (Dr ava. ** Nasle uju i od svog u itelja i pojam mimesis Aristotel produ ava platonovsku tradicij. te najve i deo sviranja na citri. ako je Platon govorio o podra avanju ve nih ideja. Aristotel. sve se to govore i uop teno. nazva emo podra avaocem" (Dr ava. mo e ozna iti kao opona anje" (Poet. dok prvi stvara ono po emu neka stvar jeste. kritikuje platonovsko u enje o idejama i govori o podra avanju biti stvari. on podra ava izgled i.umetnik. ovaj 216 tre i stvara ugledaju i se na izgled stvari. "svakog onog ko uradi ne to to prema pravoj prirodi te stvari stoji na tre em mestu. jer ideja se nalazi u stvarima pa je stoga mogu e podra avati samo stvari i sve umetnosti imaju po prirodi svojstvo da podra avaju: "Epsko i tragi ko pesni tvo. 1447a)..

ali. po re ima Aristotela. ta je to tragi ki mit? Pre svega. isto tako ne mo e biti ni slu ajno jer se "umetnost ne bavi slu ajnim" (Pol. ako je podra avanje samo podra avanje op teg. O igledno. no ta zna i podra avanje i ta mo e biti predmet podra avanja? Predmet podra avanja ne mo e biti ni ta pojedina no. me u ovim pojmovima mit se pokazuje kao najva niji i on je. nije re o podra avanju pojedinih momenata i doga aja iz svakodnevnog ivota. koji nije protiv svakog podra avanja. Sa ovim pitanjem vi e se ne nalazimo samo na tlu teorije umetnosti. misli. ve samo protiv nepouzdanog. scenerija i muzi ka kompozicija. ako . Imamo li u vidu zna enje ovog pojma kod Platona. ali. jer "nijedno ume e ne razmatra pojedina no" 217 (Ret. Doslovno prevesti pojam mimesis ini se u prvi mah jednostavnim i prihvatljivim. karakteri. 1993. 1450b). po re ima Loseva. II/715). to je po Aristotelu podra avanje radnje (mimesis tes praxeos). mo emo re i da Aristotel nastavlja platonovsku tradiciju tuma enja pojma mimesis. ali. du a tragedije (Poet. nije u pitanju samo temelj Poetike ve i osnova njegove prve filozofije (Losev. onda vi e nije jasna Aristotelova antiteza op teg i posebnog po to se on zala e za jedinstvo realno bivstvuju eg i op tosti sveg to je realno mislivo. 1281b).pojam tragedije kao umetni ke forme. re i. to su mit. jer tu... 1356b)..

ako je ovo saznajni proces i ako ono pru a zadovoljstvo (po to gledaju u predmet podra ava-nja ovek ose a zadovoljstvo ak i kad je predmet neprijatan. Prevod ove re i s podra avanje je tradicionalan i naj e i. 148bc)).Platon govori o podra avanju ideje. ali ima i onih koji taj pojam prevode i kao odra avaju e predstavljanje. Me utim.. re tu o igledno nije toliko o podra avanju koliko o tvora kom proizvo enju stvarnosti. injenica je da u gr kom jeziku a i kod samog Aristotela ovaj termin ima razli ita zna enja. mimesis kao svojstvo oveka (time to ima saznajni karakter i to pru a zadovoljstvo) bitno u sebi sadr i i estetski momenat. (Poet. na dijalektici materije i forme. njegovo u enje o mimezi ne po iva na teoriji ideja ve na u enju o bivstvuju em. imaju jedno zna enje u svakodnevnom govoru a drugo u filozofiji. kod Aristotela se radi o podra avanju biti stvari. Kada se o . svest. ili saznanje. tako ovaj pojam prevode svi oni koji se mnogo ne bave tuma enjem Aristotelovog shvatanja umetni kog procesa. mnogi prevode mimesis jednostavno s podra avanje. pesni ka obrada datog 218 materijala. Za razliku od Platona Aristotel ima jasnu koncepciju pojma mimesis ali ovaj termin je kod njega mnogozna an pa sva njegova zna enja nisu u vezi s umetno u. poznato je da i mnogi drugi termini kao to su du a. ako je sva umetnost podra avanje. podra avaju e konstruisanje.

proces podra avanja se obi no onda usredsre uje na sam predmet podra avanja. svaka umetnost se zasniva na podra avanju (ovo vidimo iz Poet. komedija. obi no se previ a Aristotelova koncepcija neutralnosti u bivstvenom smislu. odnosno fakti ke stvarnosti. gde se navode umetnosti zasnovane na podra avanju /epska i tragi na poezija. ditirambska poezija. Tako su odgovarali svi oni koji su u mimesisu videli potvrdu Aristotelovog realizma. podra avanje op teg. Umetnost je. Ako bi se nastojalo sabrati sve to nalazimo u . podra avanje upravo takve oblasti i ona je stvarala ko proizvo enje ne onog to jeste ili onog to je bilo ve onog to bi moglo biti s obzirom na verovatnost ili neophodnost. 1447a.podra avanju govori u obi nom zna enju. sredine koja nas okru uje. naturalizma i sli nih usmerenja u umetnosti. muzika na aulusu i kitari/). umetnost je uvek odnos prema op tem. U IX glavi Poetike Aristotel formuli e predmet umetni kog proizvo enja kao takav koji je u bitstvenom smislu neutralan i o kojem se ne mo e re i ni da ni ne. Zato za njega podra avanje nije podra avanje pojedinih injenica ili doga aja iz svakodnevnog ivota. Kada istra iva i Aristotela utvr uju kako on ima u vidu podra avanje postoje ega. ta se podra ava? Podra ava se realni svet koji nas okru uje. po Aristotelu. No da li je to prava Aristotelova intencija? To bi za njega bilo nedopustivo.

to ne zna i da oni ne u estvuju u bivstvovanju. Ako. po re ima Aristotela. To je formula koju bi prihvatio i Platon. neutralni. onda se. pitagorejci govore o podra avanju su tine pomo u brojeva a Platon ima u vidu u e e u brojevima. u bitstvenom smislu. oni . Razlika je u sferi u enja o eidosima ili formama. obratno: samo blagodare i tome to se ovi umetni ki eidosi tretiraju ne kao po sebi i nezavisni od bivstvovanja.Poetici. ve kao mogu i. I za jednog i za drugog bivstvuju e je podra avanje ideja. (2) uro eno oveku od detinjstva. razlika izme u Platona i Aristotela nije u oblasti mimesisa ili methexisa ve u tome ta je predmet mimesisa. no itav problem je u tome kakve su to ideje.tj. po Aristotelu. ime se on (3) razlikuje od drugih ivih bi a to su sposobna da 219 podra avaju jer (4) zahvaljuju i podra avanju dolaze i do prvih znanja. ali je Aristotel u svom nesumnjivom platonizmu daleko od Platonove osnovne konstrukcije a to se vidi kad se postavi pitanje ontolo kog statusa ideja. menja samo re (a to je u su tini isto). (7) uop tavaju eg (8) posmatranja (9) stvorenog predmeta (10) s gledi ta ovog ili onog (11) bitstveno neutralnog (12) uzora. (5) Proizvodi podra avanja pru aju zadovoljstvo koje dolazi od (6) misaono kombinuju eg. tada bi se moglo re i kako je podra avanje (1) ljudsko delo. Umetni ki eidosi o kojima govori Aristotel samo su mogu i eidosi .

potpuno neposredno u estvuju u bivstvovanju. Ako je bivstvovanje, koje je po Aristotelu predmet podra avanja, neutralno u smislu na eg uobi ajenog da i ne, ono je zapravo ideja umetni kog dela; samo umetni ko delo nema za cilj da stvori bilo kakav drugi pralik (tj. ideju). Umetni ko delo mora nas sve vreme primoravati da poredimo umetni ki lik i umetni ku ideju jer delo nije ni u liku ni u ideji uzetima samostalno. Su tina umetni kog do ivljaja bila bi u tome da se sve vreme poredi umetni ki lik s umetni kom idejom. Ono nije odre eno ni ni sadr ajem ni formom umetni kog dela ve u njegovoj samostalno datoj pulsiraju oj strukturi. 220 Neka je to to je prikazano negativno, nisko, odvratno; sve to ti e se stvari a su tina umetni kog dela se ne zavr ava predstavljanjem stvari. Su tina umetni kog dela i umetni kog do ivljaja je u stalnom pore enju predmeta i njegovog umetni ki prikazanog lika, i samo zato za nas nisu va ne stvari koje su prikazane u umetnosti same po sebi ve kao stvari koje su nastale kao rezultat delovanja ovih ili onih op tosti koje same po sebi stvaraju sopstvene zakone javljanja i oblikovanja sveg pojedina nog. Kona no, ovo pore enje lika i ideje koje se zbiva umetni kim podra avanjem izaziva u oveku posve specifi an ose aj zadovoljstva zato to nema ni eg zajednidni kog ni s logi kim zaklju ivanjem ni s moralnom

poukom niti s bukvalnim kopiranjem prirode; zato takvim (umetni kim), podra avanjima mogu biti naru eni zakoni logike i zakoni morala a mo e se na i i ono to je sa stanovi ta prirode neverovatno, neprirodno i apsurdno. Za ovu originalnu aristotelovsku koncepciju umetnosti mo emo re i da ona po iva na zamisli o "autonomiji" umetnosti, o autonomiji njenih unutra njih zakona, o autonomiji estetskog i umetni kog do ivljaja, o punoj nezavisnosti sfere umetnosti od logike, etike i nauke o prirodi. Podra avanje o kojem govori Aristotel nije samo bit umetnosti, ve i takva njegova bit koja stvara potpuno autonomnu sferu ljudskoga stvarala tva, To je ono to se mo e nazvati novinom i specifi no u aristotelovskog u enja o podra avanju. Ovo ne zna i da bi Aristotelu trebalo pripisivati i u enje o umetnosti kao o apsolutno savr enoj stvarnosti. Obratno: apsolutna stvarnost ne sastoji se niti iz umetnosti niti iz specifi nih pravila i zakona. Apsolutna stvarnost nije ni umetnost, ni priroda, ni moral, ni ljudski teorijski um s njegovim logi kim zaklju ivanjem o istom bivstvovanju. Autenti na i apsolutna stvarnost po Aristotelu je 221 stapanje svih tih jednostranih tipova stvarnosti, stapanje koje je oveku dato nesavr eno a koje svoju savr enu formu ima samo u kosmi kom umu iji su subjektivni korelat bogovi s njihovim apsolutnim mi ljenjem i stvaranjem. U

tom smislu dela umetnosti i itava oblast umetni kog stvaranja samo su jednostrana stvarnost, jedan od vidova apsolutne stvarnosti bivstvovanja; u tome se Aristotel sla e i sa Platonom i s itavom antikom. Me utim, budu i da se jednostrano odnosi spram stvarnosti, umetni ko podra avanje ima specifi nu, sopstvenu su tinu koja se ne svodi ni na logiku, ni na etiku niti na dru tveni ivot niti na zakonitosti prirodnog ili prirodno-nau nog bivstvovanja. Principijelno ne razdvajaju i umetni ku i ontolo ku oblast, Aristotel je ja e no ma ko drugi od njegovih savremenika okarakterisao specifi nost umetnosti njenu autonomnost i unutra nju, stvarala ku, ni im uslovljenu oblast umetni kog podra avanja; razdvoje li se sfere umetnosti i ontologije, to je Aristotelu bilo strano i nezamislivo, onda se zapada u novovekovnu estetiku subjektivnosti; njegovo u e-nje o podra avanju pokazuje se kao metod pulsiraju e-strukturnog oblikovanja i to nije bez Platonovog uticaja, po to ve on pod podra avanjem misli slobodnu igru uobrazilje (Dr ava, 602b). Originalnom umetno u Aristotel smatra samo muziku jer ona podra ava samim psihi kim procesom: gledaoce uzbu uje najvi e ono to im pre svega dopire do sluha (Pol., 1336b). Ritam i melodija vi e od ma ega mogu odra avati gnev i krotkost koje sre emo u realnoj stvarnosti, kao i mu evnost i umerenost i sva njima

suprotna svojstva (1340a). Polaze i od toga da je jedino originalna - muzika, Aristotel ide dalje i tvrdi kako su sve ostale umetnosti samo "prividna" podra avanja eti kih i psiholo kih svojstava oveka koja su vidna na njemu kad se ovaj na e u stanju afekta; to je razlog to miksolidijska 222 melodija izaziva tu no, poti teno raspolo enje, dorska srednje, uravnote eno, dok frigijska melodija deluje uzbu uju e; sledstveno tome mo e se re i da postoji samo jedno autenti no podra avanje - muzi ko. Ostali tipovi podra avanja su relativni, i to su podra avanja uz pomo unutra njih stanja oveka ali samo pomo u spolja njih likova. Slikar Polignot prikazivao je ljude boljima od nas, Pausanija gorima, a Dionisije nalik nama (Poet., 1448a). Otud razumemo i Platona koji ka e da svako lepo dr anje tela i svaku melodiju kad izra ava du evno ili telesno preimu stvo, bilo neposredno ili posredno kroz sliku mo emo smatrati lepim. Kod Platona nemamo tako stroga razlikovanja kao kod Aristotela: kod njega je "svaka muzi ka umetnost predstavlja ka i stvarala ka umetnost". Platonu nije strano ni aristotelovsko shvatanje harmonije: "Harmonija poseduje udnju, srodnu kretanjima na e du e", ka e on, pa stoga i njegov u enik tvrdi kako "u harmoniji i ritmici postoji neko srodstvo /saglasnost/ sa du om". Postavlja se pitanje: ime je Aristotel obja njavao tu

unutra nju vezu muzike i psihe? Aristotel govori o filozofima ija je du a harmonija, odnosno o filozofima koji "nose harmoniju u sebi", ali to nije i aristotelovsko re enje pitanja budu i da Aristotelu pripada i niz argumenata protiv tog shvatanja a glavni me u njima je da se du a ne mo e misliti kao slo ena od ma kakvih delova (O du i, 407b-408a). Najbli e re enje Aristotelu je ono koje nalazimo u pseudoaristotelovskim Problemima mada je to delo pozni konglomerat delova koji jedva da pripadaju Aristotelu ali u svakom slu aju nastalih unutar njegove kole. Tu se postavlja pitanje: za to su ritam i melodija, budu i da su zvuci, sli ni eti kim svojstvima a ukus, boje i mirisi - ne? Zato to su oni kretanja kao to su i delovanja. Energija je eti ka i stvara eti ka svojstva a ukus i boje ne 223 deluju na isti na in (920a 3-7). Sve ovo va i za iste zvuke; sjedinjeni zvuci (symphonia) ne sadr e eti ka svojstva. Za to samo ono to je ujno ima eti ka svojstva? Zato to samo melodija sadr i kretanje. Aristotel tako daje i karakteristiku muzi kog objekta: on sam po sebi sadr i u sebi energiju, kretanje, i to nezavisno od njegovog delovanja na nas. Zato je i blizak tako na oj du i. U ovim odgovorima budi sumnje to to Aristotel naglasak stavlja samo na iste i odvojene zvuke a ne na povezane /sme ane/ zvuke. To je stoga to me anje zvukova nije lepo jer oni se pri me anju mute i negativno deluju jedan na drugi. Na tome se i ne

zavr ava Aristotelovo shvatanje muzike jer u istim Problemima itamo da se "sazvu ju (symphonia) radujemo stoga to ono kao sme a me usobnih suprotnosti koje sadr e odre ene odnose" (921a); mnogoglasje je smetalo gr kom sluhu i ono je bilo dopu teno samo na osnovu istog aritmeti kog i simetri nog principa. to se poezije ti e, tu materijal sa uvan u Poetici nije jednozna an i nije jasno ta je tu pravo podra avanje Nesumnjivo je da se tu radi o nekom unutra njem podra avanju i to zato to u ovom traktatu Aristotel brani tragediju od prigovora upu enih lo em tuma enju pa i ka e: "taj prigovor se ne odnosi na poetsko delo ve na umetnost glumaca, jer ve i rapsod mo e igrati gestovima" (Poet., 1462a). Na taj na in poezija je utemeljena na unutra njem podra avanju. Ali ranije je ve konstatovano kako je unutra nje podra avanje muzikalno; prirodno, pretpostavlja se da poezija podra ava ljudske postupke i radnje. Tako je "tragedija proizvo enje radnje a radnju izvode neka delatna lica koja imaju ove ili one osobine karaktera i uma i po ovima odre ujemo osobine radnji" (Poet., 1449b-1450a); samo predstavljanje karaktera, radnje i uma nije specifi na karakteristika poezije jer se time bavi i slikarstvo.224 Aristotel razlikuje unutra nje i spolja nje podra avanje; iako ih teorijski strogo razlikuje, Aristotel

smatra da je njihova fakti ka granica promenljiva. Tako e, mora se imati u vidu da iako je podra avanje imanentna funkcija umetni kih dela (za razliku od Platona za koga podra avanje ima manje ili vi e spolja nji karakter), ono obavezno ima i uop tavaju i (generalizuju i) karakter; sva iva bi a po prirodi svojoj ne to podra avaju. ovek je pak bi e koje je "maksimalno mimeti ko" a u samom oveku maksimalno su mimeti ki "zvukovi re i". to se umetnosti ti e ona se ne mo e razumeti bez podra avanja. Pobrojavaju i podra avala ke umetnosti Aristotel navodi umetnosti koje podra avaju pomo u ritma, re i i harmonije, a to su: ep, tragedija, komedija ditiramb, kitaristika i sviranje na aulosu (Poet., 1447a). Postoji epsko, narativno, dramsko, tragi no podra avanje i Aristotel nastoji da odredi odnos me u njima. U XXVI glavi Poetike razmatra se koje je podra avanje vi e - epsko ili tragi no, i zaklju uje da koliko ima vrsta podra avanja toliko ima i vrsta tehni kih delatnosti. Glumac je takmi ar i podra avalac, a hor tako e podra ava, dodu e u manjem stepenu, ka e se na drugom mestu, ili, "umetnost podra ava prirodu", na tre em. Ovde se ne navode sva zna enja pojma priroda koja se kod njega esto malo razlikuje od bo anskog uzroka i obi no se tuma i kao bo anski um, no to je jedan od razloga da platonovsko u enje o u e u stvari u idejama ima u vidu i u pitagorejsko

u enje o podra avanju ideja od strane stvari. Na taj na in (odrediv i podra avanje kao u e e) Aristotel pojam podra avanja rasprostire na svekoliku oblast stvarnosti (materijalnu, prirodnu, ljudsku, kosmi ku). Kod Aristotela princip mimesisa ostaje u su tini pasivan i to va i za svu anti ku filozofiju. Odnos umetni kih dela prema stvarnosti u klasi noj antici ozna avao se 225 terminom mimesis koji se, kako smo videli, obi no prevodi s podra avanje; tako je i u vreme helenizma, a tek kod Cicerona sre emo razliku izme u realnih modela (koje imaju na raspolaganju umetnici) umetnika i i ideje lepog predmeta u svesti umetnika; u III stole u Filostrat pravi razliku izme u proste kopije i tvora kog stvaranja (pa se uvodi spram mimesis pojam phantasia). Jednom re ju: mimesis (podra avanje) ozna avalo je predstavljanje slikara, i ritualnu igru i poetsko delo. Zato je i neizbe no pitanje ta je zapravo podra avanje i o tome se raspravlja u narednim stole ima. Prvo zna enje te re i dolazi do nas iz homerovske Himne Apolonu (I 162-164 Abel.) gde se nalazi nekoliko potpuno razli itih zna enja. Tu se govori kako peva i i igra i umeju da podra avaju pesme i igre svih ljudi; u ovom tekstu mogu e je mimeisthai razumeti dovo enjem u vezu s mimos to zna i "ritualni igra (i peva )" koji je u svojoj pesmi i igri izra avao /prikazivao/ mo samih bogova. O

takvim u asavaju im mimima govori i Eshil; u tom slu aju mimeisthai ne zna i kopiranje niti podra avanje ve "dati izraz", izra avati; u ovom poslednjem smislu se i mo e razumeti pomenuto mesto iz homerske himne. S druge strane, ovaj tekst je mogu e uporediti sa onim iz Dr ave (396b) gde se mimeisthai koristi kao prosto podra avanje rike bikova, rzanja konja i drugih prirodnih zvukova. Odlomak iz homerske himne dopu ta i takvo tuma enje. Kada dolazi do te ko a u tuma enju neke re i onda treba uzeti u obzir itav kontekst toga pojma. No ako se ho e ista i karakteristika svih starogr kih odnosa prema umetnosti onda je to ta nost predstavljanja (tj. fotografsko kopiranje stvarnosti). Grke je do ushi enja dovodilo kad je slika ili skulptura pobu ivala iluziju prirode (po predanju konj Aleksandra je rzao kad je video realisti ki i dobro 226 prikazanog konja). Za razliku od nas koji u tome ne vidimo ni ta da bi posebno uva avali umetnika, Grci su ih na osnovu toga visoko cenili. Na ta no predstavljanje spoljne stvarnosti nije se svodilo majstorstvo umetnika; mimesis nije kod Grka ozna avao samo spoljnu iluzionisti ku sli nost predstavljenog i njegove umetni ke predstave ve je imao i i jedno daleko dublje zna enje koje, ini se, ni do na ih dana jo nije do kraja istra eno. Podra avala ka umetnost je jedna posebna vrsta

proizvo enja; re je o"stvaranju prema nekoj istinitoj ideji" koje je uro eno oveku od detinjstva i njegova prednost nad drugim bi ima je upravo u tome to od svih stvorenja na svetu ovek najvi e podra ava. Podra avanje kao umetnost ne samo to kopira kretanje prirode, koja je primarna fizi ka injenica, nego se takmi i sa procesom saznanja koji je kona na aktualizacija stvari. Lepi se razlikuju od onih koji nisu lepi, a dela umetnosti od stvarnosti po tome to su rasuti elementi u njima organizovani i zato oblikovanje sirove umetni ke gra e po inje time to razum kombinuje te elemente u odre enim proporcijama. Podra avala ka funkcija dosti e svoj cilj i proizvodi savr eno ivo bi e kad je njen plod dobra tragedija. Jer, iako muzika, slikarstvo i vajarstvo podra avaju karaktere i ine zna ajne celine, "istinita ideja" prema kojoj one proizvode nije tako bogata i jaka kao to je jedinstvo radnje. Za Aristotela se merilo dostojanstva i u intelektualnom znanju i u podra avala koj umetnosti nalazi u njihovom stepenu univerzalnosti. Red i simetrija, raspore ivanje delova prema jedinstvenom cilju prisutni su u svakom podra avanju. Tragi na radnja sa svojim ve im obimom ali istovremeno i ve om kompaktno u predstavlja maksimum estetskog reda; ona sadr i vi e raznih sredstava predstavljanja nego sve druge forme umetnosti i ima est sastavnih delova: radnju, karaktere, misao, dikciju, muziku i scenski aparat. 227

Umetnostima instrumentalne muzike i plesa nedostaje logi ka misao i verbalni izraz tragedije. Vajarstvu i slikarstvu nedostaje logi ki govor i muzika. Epskom i retori kom govoru nedostaje scenski aparat i muzika i oni imaju tanju i labaviju strukturu. Retorika je samo pomo na umetnost - deo dramati areve opreme, jer kad Aristotel dolazi do "misli" kao sastavnog dela tragedije, on upu uje itaoce na Retoriku (Poet., 1456a). Aristotel poredi organsko jedinstvo mu-zi kog modusa sa politi kom zajednicom, odnosno njenim rasporedom vladaju ih i pot injenih delova. Tako je mogao uporediti tragediju sa nekom imperijom iji su lanovi politi ke zajednice, jer melodije su samo delovi drama. Kako su karakteri i misli tako e samo delovi drama, Aristotel je tragediju mogao odrediti kao organizam organizma, i tu se jo jednom manifestuje njegovo biologisti ko shvatanje stvari i sveta. Jedinstvo radnje u dobro sastavljenoj tragediji odgovara potpuno razvijenoj racionalnosti nauke u svetu intelekta i nagove tava je; na jednom mestu Aristotel naziva tragediju filozofskom (Poet., 1451b). Nadmo nauke (i one umetnosti koja je ekvivalentna s nau nim ovladavanjem nad prirodom) nad iskustvom ne sastoji se samo u njenoj op tosti, irini i obuhvatnosti, ve i u tome to obja njava za to se odre ene stvari de avaju. "Znanje i razum pripadaju vi e umetnosti nego iskustvu i mi

pretpostavljamo da su umetnici mudriji nego ljudi od iskustva... i to zato to oni znaju uzroke, dok ovi drugi ne znaju" (Met., 981a). Dramska radnja ima funkciju da prika e za to ljudske sudbine. Ona je bolja ukoliko je uzro ni sled ubedljiviji. Vrlina je tragedije to prikazuje nesre u ili sre u kao nu ne, kao ne to to je u datim prilikama moralo biti, kao deo niza koji se mo e ponoviti jer ilustruje zakon. "Pesnikova je funkcija da opisuje ne stvar koja se dogodila, nego stvar koja se mogla dogoditi, tj. ono 228 to je mogu no jer je verovatno i nu no" (Poet. 1451a). Pesnik podra ava "radnju" koja je neprekidna kriva linija sudbine to zakonom svog kretanja obuhvata i gura pred sobom sve pojedina ne doga aje i pojedine li nosti kao to linija spaja ta ke. U drami, ka e Aristotel, glumci ne glume zato da bi podra avali karaktere jer je nemogu a tragedija bez akcije, premda bi mogla postojati tragedija bez karaktera". Dobar tragi ar e predstaviti odnos ljudi i stvari s obzirom na to kako njihovo me udelovanje donosi dobro ili zlo. Nad celim razvojem karaktera i govora u tragediji vlada logika nu nosti. Primere te vrste logike Aristotel naj e e uzima iz Sofoklovih dela. Umetnost je za Aristotela uvek manje savr en sistem nego filozofija. Od tragedije on tra i toliki stepen jedinstva da je to ini usko paralelnom s filozofijom. Sva umetni ka dela koja imaju kao svoju du u radnju ili pri u jesu " ivi

organizmi", no tragedija je zgusnutija nego ep i zato je vi a vrsta podra avanja. Ali, i za ep va i da radnja mora biti iva celina. Stepen povezanosti je razli it ali vrsta organizacije je ista kao i u tragediji - jedinstvena tema sa jasnim po etkom, razvojem i zaklju kom. Homer je prvi u svojoj vrsti zato to je u svojim epovima postigao jedinstvo sli no dramskom. Vidimo da se umetni ka funkcija podra avanja upore uje ne samo sa biolo kim procesom, ve i sa intelektualnom funkcijom, pa kod Aristotela podra avanje, kao i sve drugo, ima materiju i formu. Ako kod Platona imamo umanjivanje univerzalnog u umetnosti na granice li ne vizije, kod Stagiranina je u umetnosti prisutno univerzalno samo po sebi, pa je stoga tragedija "filozofskija i zna ajnija od istorije" (Poet. 1451b). * Iz svega izlo enog mo e se zaklju iti da je podra avanje shvatano (1) obredno, kao ekspresija, (2) 229 demokritovski, kao podra avanje na ina delovanja prirode, (3) platonski, kao kopiranje prirode i (4) aristotelovski, kao slobodno oblikovanje prirode. U helenisti ko i rimsko doba preovladalo je shvatanje podra avanja kao ponavljanja stvarnosti iako je bilo izuzetaka (poput Cicerona) koji su u umetnosti videli slobodni umetnikov izraz, pa su podra avanju ubrzo po eli da suprotstavljaju ma tu,

ekspresiju, nadahnu e, izmi ljanje, slobodu stvaraoca. Po shvatanju Cicerona priroda je iznad umetnosti i ova druga ne mo e da dosegne njenu mnogovrsnost; zato je podra avanje veoma va no i u umetnosti i u ivotu; ovek se, pisao je Ciceron, rodio da bi podra avao svet, ali, premda u svakom predmetu istina pobe uje podra avanje, ona se ne manifestuje dovoljno u svom delovanju i zato je neophodno podra avanje. Raspravljaju i o tome na koji na in mladi i treba da slu aju pesnike Plutarh u svom traktatu pi e da je poezija podra avala ka umetnost suprotstavljena slikarstvu. Mladi ne treba samo da uje ono to je op te poznato, da je poezija slika koja govori a slika poezija koja uti, ve treba da nau i da kad vidi pticu, majmuna ili neko lice treba da se raduje i divi njima ne to su lepi ve to su

nalik. Zato, po prirodi stvari, ru no nikad ne mo e da bude lepo, a podra avanje zaslu uje pohvalu ako dosti e sli nost s dobrim ili lo im; nasuprot tome, ako podra avanjem dobijemo lep lik ru nog tela, ono ne odgovara stvarnosti. Plutarh ho e da ka e kako treba razlikovati objekt i na in podra avanja. Prava umetnost treba da na e saglasje izme u na ina podra avanja i karaktera onog to podra ava; u protivnom slu aju ono vodi samo spolja njem kopiranju stvari. Teoriju podra avanja i njenu primenu u slikarstvu razvija e i Filostrat stariji u svom traktatu O slikama gde

isti e kako je podra avanje na elo umetnosti, ali treba re i da, bez obzira na razli ita shvatanja podra avanja, u 230 anti ko doba (sve do Lukrecija) potpuno odsustvuje podra avanje prirode i to stoga to se priroda nije videla kao tvora ka sila, ve kao celokupnost sveg postoje eg ili su tina, odnosno, princip stvari. Tek kod Lukrecija po prvi put nalazimo koncepciju ive, stvarala ke prirode, ali i kod njega ona je neutralno na elo. Princip podra avanja prirode po prvi put se javlja u vreme helenizma, i to kod Eupompa koji je na pitanje za kim je sledio od svojih prethodnika, odgovorio, pokazuju i gomilu ljudi, a hteo je re i kako treba podra avati prirodu a ne umetnike (Plinije, Hist. nat., XXXIV 19, 6). Tako e, treba imati u vidu da stari Grci nisu umetnost shvatali kao stvarala tvo, kao stvaranje ne eg novog, ve kao podra avanje kosmosa; ideja individualnog stvaranja strana je anti kom svetu; to va i kako za ljudsku delatnost tako i delatnost prirode. Kosmos je kao kakvo ogromno umetni ko delo izvor harmonije i lepote i zato umetnost meru i lepotu mo e dosegnuti samo podra avanjem kosmosa - celim svetom vladaju e bo anstvene harmonije. Celokupna ovekova delatnost, polaza i od proizvo enja stvari a zavr avaju i s umetno u, jeste mimesis, podra avanje lepote kosmosa. Kod Plotina nailazimo na jedno druga ije shvatanje podra ava-nja: umetnost ne podra ava pruirodu, vidljive

stvari, ve idealne oblike (eidose) koji emaniraju iz svetskog uma ili nastaju delovanjem demijurga. Plotin se nalazi na granici anti kog i hri anskog pogleda na svet; umetnost nije vi e samo prosto podra avanje kosmosa, ve podra avanje ideja i su tina. Podra avanje nije samo svojstvo umetnosti ve i ceo kosmos svojim ve nim kretanjem podra ava bo anski um (nous) - simboli ki lik delatnosti demiurga, zanatlije. Ako bi neko omalova avao umetnosti, pozivaju i se na to to one podra avaju samo prirodu, tad isti e Plotin, treba re i da i sama priroda ne to podra ava. Umetni ka 231 dela ne podra avaju vidljivo ve dose u do smisaonih su tina iz kojih nastaje i sama priroda a umetni ka dela moga nastati i sama po sebi. Tako je, nastavlja Plotin, Fidija stvorio svoga Zevsa nezavisno od ma kog ulnog, konkretnog lika, a stvorio ga je takvim kakav bi izgledao kad bi hteo da se pojavi pred na im o ima. Srednjevekovna filozofija je akcenat stavila na individualno stvarala ko na elo. Umetnost je samo bledi ulni odsjaj bo anske lepote, istinite idealne lepote sveta skrivene iza ulne zavese i to je razlog to u estetici srednjega veka preovla uju alegori ka i simboli ka shvatanja umetnosti. Tada se smatralo da umetnost ne podra ava prirodu, niti najlep i kosmos, ve racionalno bo ansko na elo. Pravi umetnik, tvorac celokupne prirode je

bog a umetnik samo podra ava njegovu delatnost, njegove simboli ke atribute - svetlost (Dionizije Areopagita) ili idealne brojeve (Avgustin). U osnovi anti kog shvatanja bila je pretpostavka da je ljudski um pasivan, sposoban da zahvata jedino ono to postoji i da se savr enije ne mo e izmisliti od onog vidljivog, a u srednjem veku do lo se do zaklju ka da ako umetnost treba da podra ava onda treba da podra ava nevidljivi svet koji je ve an i savr eniji od vidljivog sveta. Ako se umetnici ve dr e vidljivog, onda u ovom treba da tra e tragove ve ito lepog a to se mo e doku iti pre preko simbola no neposrednim predstavljanjem stvarnosti. I dok su neki hri anski pisci, kao Tertulijan (oko 155 - oko 220), bili isklju- ivi, smatraju i da bog zabranjuje da se pravi bilo kakav prikaz ovoga sveta (a sli no su mislili i ikonoborci), najve i hri anski mislilac Toma Akvinski (1225/6-1274), nadovezuju i se na Aristotela, razvija ideju o su tini umetni ke delatnosti kao zanatske delatnosti: realna ku a nastaje iz forme koja postoji u umu zanatlije i materije kojoj se ta forma dodaje. Poput anti kih mislilaca Toma je smatrao da forme ne 232 nastaju delatno u umetnika ve da se u gotovom obliku nalaze u du i. Teza o tome kako forma prethodi bi u koje se dosti e razumom va ila je ne samo za mehani ke ve i slobodne umetnosti pa se primenjivala i na muziku. Su tina muzike tad se videla u brojevima i njihovom odnosima.

Brojevi su ve ni i nepromenljivi. Lepota muzike, snaga zvuka, ritam i proporcija zavise od rasporeda brojeva, njihovih proporcija i odnosa. To je vodilo zaklju ku da srednjevekovni muzi ar-kompozitor ni ta novo ne stvara, niti ta novo izmi lja, ve samo slede i matemati ke zakone kombinuje, varira elemente koji ve postoje i na taj na in stvara muzi ke melodije. Na taj na in muzika koja se ulima slu a samo je bledi odraz muzike sveta (musica mundana) koja postoji sa kretanjem nebeskih tela i u njihovoj strukturi, u smeni godi njih doba. Ne ujna muzika je vi i oblik umetnosti, izraz univerzalne harmonije sveta, magi ne snage broj anih odnosa, dok je muzika stvorena glasom ili sviranjem na instrumentima samo odraz te univerzalne muzike sveta. Tek u vreme renesanse rasplamsava se rasprava oko pojma podra avanja, podstaknuta panteisti kim tuma enjima prirode koja se sad vidi kao delatno, tvora ko na elo koje u sebi sadr i princip samokretanja i razvoja; tada se mislioci takmi e oko toga ko e teoriju podra avanja bolje odbraniti, protuma iti ili popraviti. Priroda postaje probni kamen ljudskog saznanja a umetnost nije vi e nekakav zastor koji prikriva istinu ve ogledalo koje daje adekvatan odraz stvarnosti. U to vreme ulazi u upotrebu novolatinska re imitatio i ova je bila ubrzo op te prihva ena. Ponajpre se

teorija podra avanja prihvata u likovnim umetnostima: L.B. Alberti je pisao da za lepo nema sigurnijeg puta od opona anja prirode a Leonardo da Vin i je isticao kako slikarstvo zaslu uje utoliko ve u pohvalu ukoliko pokazuje 233 ve u saglasnost sa stvarima koje podra ava. Um slikara, isti e ovaj umetnik i mislilac, treba da bude nalik ogledalu koje uvek dobija onu boju to je ima predmet koji se u njemu odra ava, i koje poprima toliko likova koliko se pred njim javlja. Novost koju donosi renesansa u odnosu na antiku ogledala bi se u tome to se tad po prvi put princip podra avanja tuma i kao princip individualnog stvarala tva. Ako je tokom antike i srednjeg veka svako stvarala tvo, pa tako i umetni ko, shvatano kao dodavanje ve od ranije gotove forme (koja je postojala u du i umetnika) odre enoj materiji, sad u vreme renesanse, po prvi put se javlja misao da umetnik sam stvara tu formu. Drugim re ima: ako je kod Aristotela i Tome stvaranje neke ku e bilo shva eno kao primenjivanje ideje ku e na materijal, sada s M. Fi inom gradnja ku- e je izgradnja same ideje ku e. Stvaranja se vi e ne shvata kao saodno enje forme i materije ve kao stvaranje novih oblika stvari. Fi ino smatra da kad bi ovek imao neophodna oru a i materijal, on bi sli no bogu, mogao iznova da stvori sav svet. ovek ne samo da stvara forme stvari ve i svoju sopstvenu formu (Piko dela Mirandola). U to vreme dolazi

se do saznanja da umetnost ne podra ava slepo prirodu budu i da se princip podra avanja po inje povezivati sa bo anskim entuzijazmom, s nadahnu em i sa fantazijom. Ako su ve renesansni pisci nastojali da akcenat stave na to da umetnosti ne slu i svako podra avanje ve samo dobro, umetni ko, lepo, puno ma te i na taj na in ukazivali na te ko e koje prate teoriju podra avanja drugi su, tuma e i je, vi estruko odstupali od koncepcije doslovnog ponavljanja stvarnosti. Smatralo se da umetnost prvenstveno ne podra ava prirodu nego norme (Skali ero), prirodne zakone (Alberti), skromnost prirode ( ekspir), ili boga u prirodi (Mikelan elo). Nalaze i da je podra avanje odvi e lak zadatak neki 234 od umetnika i mislilaca renesanse po eli su da odustaju od stare teorije podra avanja i po eli da stvaraju novu teoriju; te i te se prebacuje sa imitatio, na inventio. Pojavilo se ube enje da umetnost mo e biti savr enija od onoga to joj je nare eno da podra ava, od prirode. Mikelan elo je govorio da on prirodu ini lep om no to jeste, a V. Danti da slikar treba da prevazilazi prirodu. Umetnik sli no bogu, iznova stvara sve forme stvari, svu prirodu, daju i joj idealnu harmoniju i meru. Organon umetni kog podra avanja je fantazija ijim posredstvom slikarstvo zadobija svoj vrhovni polo aj u sistemu umetnosti i ve tina. Kako se u vreme renesanse podra avanje razume

kao univerzalna kategorija ona predstavlja su tinu svake posebne umetnosti pa na podra anju prirode po iva ne samo slikarstvo ve u istoj meri i poezija i muzika. To je razlog to Salinas, Carlino i drugi renesansni teoreti ari muziku tuma e kao podra avanje govora i muzika podra ava ili sadr aj, ili smisao ili intonaciju govora. Ovo poslednje nalazimo kod Vin enca Galileja (oca Galilea Galileja) koji u traktatu Dijalog o drevnoj i novoj muzici tvrdi kako je muzika podra avanje intonacije govora, i to pre svega podra avanje raznovrsne intonacije narodnog govora. Najsistematskiju teoriju podra avanja nalazimo u komentarima Aristotelove Poetike koje je napisao Lodoviko Kastelvetro u XVI stole u i koji, polaze i od toga da Aristotel nije do kraja razvio svoje u enje o podra avanju, odre uju i poeziju kao podra avanje i razlikuju i pritom tri vrste podra avanja, a s obzirom na objekt, na in i sredstva podra avanja, ka e kako je poezija "podra avanje koje s obzirom na objekt podra ava ljude koji su bolji, gori, ili kakvi jesu; to se ti e sredstva tu se radi o jeziku, ritmu ili harmoniji, a kad je re o na inu, tu imamo podra avanje pri anja ili drame". Tako je Aristotel, po mi ljenju 235 Kastelvetra, morao opisati jedanaest vrsta podra avanja, a sve to vodi tome da treba da postoji devedeset pet na ina podra avanja.

Ako je Kastelvetro nastojao da interpretiranjem dopuni Aristotelovu Poetiku, ovom e se anti kom misliocu suprotstaviti u svojoj dvotomnoj Poetici jedan od najzna ajnijih platoni ara XVI stole a Franja Petri (Patricius Franciscus, ostrvo Cres, 1529 - Rim 1597). U svom opovrgavanju Aristotela Petri nalazi est slede eh premisa koje treba opovrgnuti: (a) sve to postoji samo po sebi je podra avanje stvari, (b) svaka inovacija je podra avanje realnosti, (c) na sceni se podra ava ivot van nje, (d) isto va i za podra avanje u ditirambskoj i epskoj poeziji, (e) isto va i i za muziku (f) posredstvom podra avanja umetni ke tvorevine se prikazuju kao realno postojanje. Stekav i filozofsko obrazovanje u Padovi, nakon putovanja Evropom Petri je prvo profesor filozofije u Ferari a potom od 1593. u Rimu; veliki je protivnik Aristotelove filozofije kome odri e istorijske zasluge za filozofiju smatraju i ga eklektikom; kao radikalni zastupnik platonizma Petri smatra uzaludnim povezivanje, u njegovo vreme vladaju e aristotelovske filozofije i hri anstva, smatraju i da u hri anstvo treba inkorporirati Platonovu filozofiju. Suprotstavljaju i se Aristotelovoj filozofiji u celini, Petri kritikuje i teze koje nalazi u Poetici, a me u njima i Aristotelovo shvatanje podra avanja. Ako je poezija

podra avanje re i, harmonije i ritma, a re i i same jesu podra avanje, tad svako kori enje re i jeste mimesis i sve ono to govore i pi u filozofi, i pored njih spisi svih ostalih, jeste poezija, jer je sve to sastavljeno od re i, a one su podra avanje, pa mimesis nije su tina umetnosti. Ako su raniji teoreti ari suprotstavljali u duhu manirizma 236 podra avanje i izra avanje, zamisao i realizaciju, ideju i sliku, Petri smatra da je bitno svojstvo poezije i umetnosti uop te izra avanje, a ne podra avanje. Izraz koji nije podra avanje karakteristi an je ne samo za pesnika ve i za govornika i pisca. U vreme klasicizma princip podra avanja se tuma i kao podra avanje racionalisti ki protuma ene prirode. Pod injavaju i umetnost normativnim pravilima "dobrog ukusa" klasicizam je ograni avao ulogu fantazije i imaginacije u umetnosti. Tako je poznati slikar Nikola Pusen (N. Poussin, 1593/4-1665) smatrao da je bit umetnosti u podra avanju svega to se nalazi pod suncem: umetnost se ne razlikuje od prirode i ne mo e za i za njene granice. Ako se u vreme renesanse umetnik smatrao bo anstvenim tvorcem, sposobnim da iznova stvori prirodu, u vreme klasicizma od umetnika se zahteva da sledi prirodu. Geniju je - pi e arl Bate - potrebna ta ka oslonca i nalazi je u prirodi. On ne treba da je stvara niti da je ru i: mo e samo da je sledi i da je podra ava pa prema tome, sve

to radi umetnik jeste plod podra avanja prirode. Takvo podra avanje ne donosi ni ta novo i stoga u slikarstvu, shva enom kao podra avanje vidljivih predmeta, nema ni eg realnog i istinitog; na slici je sve prividno i njeno savr enstvo zavisi od stepena u kome se pribli ava prirodi. Podra avanje je, po mi ljenju . Batea, izvor umetni kog zadovoljstva. Stvaraju i iluziju, umetnost obmanjuje ovekova ula koja fikciju uzimaju za stvarnost i to je uspe nija obmana tim imamo vi e zadovoljstva. Me utim, umetnost ne treba ropski da kopira prirodu, ve na razumski, prosve en na in; ne treba podra avati prirodu po sebi, ve ulep anu prirodu usagla enu s pravilima ukusa i idealnim normama. To zna i da je neophodno takvo podra avanje gde imamo prirodu kakva ona treba da bude i kako je mo e predstaviti razum. Ovo shvatanje umetnosti 237 kao podra avanja prirode nije se zadr alo samo u Francuskoj ve se ra irilo po itavoj Evropi, posebno u Nema koj i to kod rodona elnika estetike A.G. Baumgartena koji u svojoj ranoj disertaciji (1735) pi e da umetnost podra ava prirodu time to je delatnost umetnika podra avanje delatnosti prirode i slede i Lajbnica on tvrdi kako se podra avanje prirode poklapa s principom jedinstva u mno tvu. Na mesto zahteva za podra avanjem prirode Vinkelman e ista i neophodnost za podra avanjem starih, pre svega gr kih umetnika kod kojih je u potpunosti

ostvaren ideal iste lepote. Pravilne proporcije se mogu na i samo kod Grka i ko eli postati veliki mora se ugledati na stare umetnike. Ideja o nu nosti podra avanja prirode pro ima i delo Didroa koji, smatraju i da u prirodi nema ni eg nepravilnog, poziva umetnika da izu ava prirodu, proporcije i stavove ljudskog tela, dru tvene i ivotne osobine ljudi. Svako delo, pisao je Didro, dostojno je pohvale ako u svemu odgovara prirodi. Ovog francuskog filozofa sledi Lesing svojim tuma enjem podra avanja kao realisti kog stvaranja budu i da umetnost podra ava svu vidljivu prirodu. Me utim, umetnost nema za zadatak da potpuno, naturalisti ki kopira prirodu, ali ni da je ulep ava i idealizuje. Umetnost je vezana za ovekovu mo apstrakcije, sposobnost da se pa nja usmerava na odre ene stvari. Li eni te sposobnosti mi ne bismo mogli da u ivamo jer bi se na a svest gubila u beskrajnoj raznovrsnosti prirode. Zadatak je umetnosti da nas izbavi od apstrahovanja, da nam pru i mogu nost da u ivamo u umetni kim delima tako to emo mo i da usmerimo pa nju na izabrane predmete. Na taj na in Lesing daje veoma iroko tuma enje podra avanja i slede i njega Gete e potom polaze i od principa podra avanja izvoditi vi e forme umetni kog stvaranja - manir i stil. 238 Teorija podra avanja nai i e na svoju o tru kritiku

zapravo nasuprot onome to je neumetni ko i neprirodno. a ne samo u prostom formalnom podra avanju onog to postoji. polagalo pravo na zakonsku. I/47). neposrednu i stalnu doslednost prirode nasuprot onome to je proizvoljno napravljeno i to je konvencionalno. smatra on. mada spolja nje pojavljivanje u svojoj prirodnosti sa injava jednu su tinsku odredbu umetnosti.. s druge strane.u delu Hegela. a u ta je umetnost zalutala. .) da bi se snaga i prirodnost ponovo povratile umetnosti koja je nazadovala i postala slabom i nebuloznom. ne ega ta nog. a ne prave umetni ke tvorevine" (Hegel. ili da bi se. On isti e kako je tek u novije (njegovo) vreme "ponovo iskrsao princip podra avanja prirode i prirodnosti uop te. te dakle. (. mora da se sastoji jo u ne em drugom. jer iz takvog podra avanja mogu da poniknu samo tehni ka ve ta ka dela. ipak prirodnost koja se pri tom zahteva ne predstavlja kao takva ono to je supstancijalno i primarno.. Ali. i to le i u osnovi umetnosti. 1970. ili razuzdana igra koja zaostaje iza prirode i koja nam umesto stvarnog ivota pru a samo njegovu la nu sliku. Podra avanje je po Hegelu ili suvi an posao. ma koliko da u toj te nji ima. u jednom pogledu. "Svrha umetnosti. ipak niti je postoje a prirodnost pravilo umetnosti niti prosto podra avanje spolja njih pojava kao spolja njih predstavlja njenu svrhu" (I/47).

(2) ne mo e biti lepa jer se sastoji od razli itih predmeta koji zajedno ne tvore harmoniju (3) a ako u njoj postoji lepo onda je ono ne to prolazno. Suprotne argumente je izneo ruski esteti ar N. erni evski je dao visoku ocenu Platonovom i Aristotelovom u enju o mimesisu nalaze i kod njih skrivenu unutra nju bit umetnosti u proizvo enju stvarnosti a to je iskrivljeno u esteti kim u enjima XVII-XVIII veka. ako nam priroda i izgleda lepa to je stoga to je (4) gledamo o ima esteti ara.T. Umetnost. postoji da bi dosegla ono ega u prirodi nema i zato ne 239 mo e biti podra avanje prirode. . ve u najboljem slu aju crpi iz nje motive koje preobra ava i menja kako bi ih u inila lepim. krajem XIX stole a nema ki psiholog i filozof Karl Gros (K. Tuma e i estetski akt kao unutra nje imitiranje. Fi er do ao je do zaklju ka da priroda ne mo e biti predmet umetnosti po to (1) ne vodi ra una o lepom. kad se podra avanje tuma ilo kao podra avanje prirode a uloga umetnosti ograni ila na prosto kopiranje stvarnosti ime se gubila iz vida stvarala ka mo umetni ke fantazije. postoji da bi stvarala lepo. erni evski smatraju i da se prigovori upu eni stvarnosti primenjuju isklju ivo na umetnost te da umetnost ne samo to stvarnost reprodukuje nego je obja njava i ocenjuje. a unutra nje podra avanje kao najplemenitiju ovekovu igru.Hegelov sledbenik F. s druge strane.

Groos.2. najdalje su razvili kubisti udaljavaju i se od tradicionalnog realizma. Umetnost i priroda Pojam realnosti je iri od pojma prirode jer pored prirode obuhvata i kulturu. kugle i kupe. vi e nije reprodukovanje ve konstruisanje. umetnost uvek za svoj predmet ima humanizovanu prirodu. 1861-1946) razvija koncepciju unutra njeg podra avanja (innere Nachahmung) po kojoj je umetni ko delo produkt unutra njeg podra avanja. a proces umetni kog stvaranja pretpostavlja objektivizovanje likova koji se nalaze u tajanstvenim dubinama na e svesti. Umetnost nikada ne mo e imati za svoj predmet istu. Stoga se mo e postaviti pitanje zasebnosti umetnosti i prirode: do koje mere je umetnost razli ita od prirode. proizvod svesti. Uskoro su umetnici po eli da zastupaju tezu kako umetnost iz stvarnosti treba da preuzima samo strukture da bi oni najradikalniji me u njima ustvrdili kako umetnost ne treba da ima nikakve veze sa stvarno u. ljudskim radom nedotaknutu prirodu. njegovu tezu da se priroda zahvata preko valjka. Sa pojavom moderne umetnosti dolazi do napu tanja teorije o umetnosti kao podra avanju prirode. posmatraju i predmete mi ih preslikavamo i unosimo u na unutra nji svet.240 3. tako u prvom redu slikarstvo. kako ga vidi Pol Sezan. .

na silu koja upravlja prirodom)". tako i na proizvode tog procesa". I u srednjem veku zadr ala su se oba zna enja te je tada injena razlika izme u stvarala ke prirode (natura naturans) i stvorene prirode 241 (natura naturata). nastali verovatno u12. . proizvode umetnosti treba ubrojati u ove jer to su dela koja proizvodi ovek. to zna i da u prirodu spadaju ivotinje. tako i na njihovu formu (njihovu su tinu. Aristotel ka e da u prirodu spadaju (physei) one stvari "koje same po sebi poseduju princip pokreta i mirovanja". Tako je priroda (1) u neprestanoj promeni. ovi termini. ode a (thesei). Naspram ovih nalaze se proizvedene stvari kao to su obu a. kako na "materiju stvari. Po mi ljenju Aristotela izraz priroda se odnosi kako na "prirodni proces. ove stvari su postavljene. ali i (2) ne to to traje uprkos svim promenama.Na formiranje pojma prirode u evropskoj tradiciji presudno su uticali gr ki mislioci. biljke. I u kasnijim vremenima o uvalo se ovo dvostruko shvatanje pojma prirode: priroda je svet to ga obuhvata oko kao i sile to ih zahvata samo um. ali i ovek. sile koje oblikuju svet. tj. Pomenuti gr ki izraz physei Rimljani su preveli sa natura i ta re je tako e zadr ala dvosmislenost ranijeg pojma: i u rimsko doba priroda je zna ila kako skup vidljivih stvari (summa rerum) tako i princip nastajanja prirodnih stvari (lex naturae).

ova druga priroda bila je vidljiva samo umom i be e izvor prve. 1) jasno nam je da on prirodu shvata u ovom drugom zna enju. 8. Bruno. ali i (2) reprodukovanje prirode (u smislu reprodukovanja uzroka i su tina prirode). 1548-1600) i Baruha Spinoze (B. identifikuju i ga sa stvarala kom prirodom. Ako je u doba pozne antike neoplatoni ar Plotin (oko 205-270) pisao da "umetnosti ne podra avaju naprosto vidljive stvari. odr ali su se do novog doba pa ih sre emo kod ordana Bruna (G.stole u. pa je se umetnici ne . Ako su neki srednjevekovni mislioci imenom priroda obuhvatali i boga. nego pose u za principima koji ine vrelo prirode" (Enn. Zastupaju i tezu da umetnost reprodukuje stvarnost umetnici i teoreti ari ranijih vremena su mogli zastupati dva shvatanja koja su bila rezultat razli itog poimanja pojma prirode: podra avanje stvarnosti moglo je biti (1) reprodukovanje prirode. U po etku Grci su smatrali da je priroda savr ena i da se ona pravilno i svrhovito razvija te se nalazi iznad umetnosti. Ali. Spinoza. nije deo prirode. u vreme renesanse pojam prirode ograni en je samo na stvoreni svet. i tada se zadr alo shvatanje o dvojakosti prirode kao (1) skupa stvari i (2) sile koja taj skup odr ava. posle Aristotela koji je isticao kako je u prirodi lepo raspr eno. 1632-1677). dok bog. V. kao tvorac sveta.

javila su se i neka suprotna shvatanja kao recimo skeptika Seksta Empirika (oko 200) da je tvrdnja o skladnoj sagra enosti sveta la . Tokom srednjeg veka ve ina autora smatra da je priroda lepa i savr ena. da jedino on mo e da stvara i op te je mi ljenje da umetnost zaostaje za prirodom jedno je delovanje prirode a ne to drugo delovanje umetnosti. u vreme vladavine racionalizma. boji i bogatstvu zvezda". ali.) pi e da je "svet lep i da se to vidi po njegovom obliku. kao i u pre a nje doba.moraju dr ati ve mogu stvoriti dela savr enija od prirode. pa je Hrisip tvrdio kako je "svemir najve e umetni ko delo". da je bog najve i umetnik. Budu i da su stoi ki filozofi pozne antike bili veoma uticajni u vrstila se teza o savr enstvu prirode. e.oko 50 pre n. priroda se hvali stoga to (1) poseduje lepotu boja i oblika kao i (2) ve ne zakone koji njom vladaju. Tada. Stoici su hvalili umetnost zbog njene sli nosti s prirodom. po eli su i da hvale prirodu zbog njene sli nosti sa umetno u. umetnost se ceni ukoliko se upravlja po razumu i prirodi i to je put kojim se mo e dospeti do savr enstva. u vreme renesanse i baroka isti e se ve na harmonija prirode. a Posejdonije Veliki 242 (oko 135 . o tome da je svet "u svakom pogledu savr en i da sve ciljeve dose e u svim svojim proporcijama i delovima". Stoga tokom XVII stole a. Vrhunac ovakvog shvatanja umetnosti koja mora biti .

(2) mo e li umetnost da se izjedna i sa svetom. 1694-1747). da u umetnosti mo e biti lepo ak i ono to je u prirodi ru no (Ha eson. Odnos umetnosti i prirode nakon 18. a da je istovremeno bilo i shvatanja da umetnost odstupa od prirode jer je od nje savr enija ( eftsberi. reprodukuje. Priroda se po inje vi e ceniti zbog njene vidljive lepote a manje zbog njene stvarala ke mo i: tako preromanti ari ru e racionalisti ki kult prirode. kao Gete. 1671-1713)). i (3) ime se umetnost razlikuje od . dok su tre i. ugleda se na njega. u umetni kom delu videli delo prirode "i to najvi e delo prirode to ga je izvr io ovek po pravilima prirodnih zakona". ili ga podra ava. Ako je bilo teoreti ara koji su smatrali de se umetnost koristi prirodom i da istovremeno od nje odstupa.racionalna kao i umetnost sre emo tada u francuskoj akademskoj estetici. stole a otvorio je niz pitanja: (1) da li se umetnost koristi svetom. Ako je izme u XVII i XIX stole a vladalo na elno uverenje o saglasju prirode i umetnosti (treba imati u vidu da se umetnost sasvim razli ito shvatala ak i onda kad se isticala kao uzor umetnosti. da bi se potom ova teorija promenila jer se promenilo shvatanje prirode. a bilo je i onih koji su smatra li da su lepo prirode i lepo umetnosti dve razli ite kategorije. 243 drugi su bili u uverenju da umetnost mo e prirodom da se koristi ili ne koristi.

utemeljuje istina saznanja. 4. Ako se ovo saznanje lepog postavi u sveobuhvatne okvire jedne metafizi ki utemeljene teorije saznanja pokazuje se dvostruki karakter umetnosti raspete izme u ulne opa ljivosti i pojmovno analiziraju e umnosti. Saznanje lepog mora se pre svega potvrditi kao saznanje. jer ono kao razum i um sadr i u sebi ulnost u proizvodima saznanja.sveta ( ak i kad ga uspe no podra ava) (Tatarkjevi . Estetika se. filozofska estetika mo e zadobiti specifi ni oblik. Analiza saznanja jednog umetni kog dela nikako ne ostaje u oblasti ulnoga iskustva. Umetnost i saznanje Sa ro enjem estetike kao jedne posebne filozofske discipline neminovno je povezana i apstrakcija od kulturne osnove razumevanja umetnosti. koji ho e da zakone . 281-288). Ono to se ovde postavlja kao pitanje jeste pitanje specifi nog saznanja lepog s obzirom na njegovo delovanje u svetu ivota. o sudovima ukusa. Ako se. u lepim stvarima. od integracije umetnosti u forme ljudskoga ivota. pokazuje kao ispit za sudove o lepim stvarima. U sudu se pojavljuje ulno-opa ljiva lepota kao ne to to je pristupa no umu. 1980. tako. Nastavljaju i se na Baumgartena mogu e su dve 244 alternative: Hjumov empirizam. odnosno. polaze i od filozofskih metoda.

i stvaranju ljudske kulture. Imaju i sve to u vidu mogu e je kao bitne momente istra ivanja saznajne prirode umetnosti videti: (a) odre enje umetni kog dela kao odraza prirode. Umetnost unapre uje obrazovanje oveka od strane drugoga oveka i omogu uje njegovu slobodu. tu se postavlja pitanje dru tvene ( eling). (b) odre enje umetnika i genija. Umetnost izdvaja oveka iz istorije i priprema ga za budu nost i zadobija centra nu funkciju u obrazovanju. a ne samo o obrazovanju pojedinca: drugim re ima. kao ideala i (d) tezu o autonomiji umetnosti. I kod elinga i kod Hegela radi se o odre enju uloge umetnosti u modernoj dr avi.saznanja lepog izgradi induktivnim putem i transcendentalna filozofija Kanta koja kritiku mo i su enja vidi kao kritiku estetskih sudova. suprotstavljaju i se elingovoj metafizici lepoga. nastoji da da jedno sveobuhvatno odre enje funkcije umetnosti u ljudskoj istoriji. njega sledi i Hegel koji.Umetni ko delo se ne mo e odrediti kao odraz . (c) odre enje lepote kao umnog oblikovanja stvari. Nadovezuju i se na Kanta i suprotstavljaju i se Herderu i Lesingu takvo tuma enje umetnosti razvija Fridrih iler. odnosno dru tveno-kriti ke (Hegel) funkcije umetnosti. Ako se stvari tako posmatraju. mogle bi se izvesti slede e teze: .

u tom slu aju umetnost va i kao specifi no saznanje.Umetnik ne va i vi e za genija ve je on jedno istorijsko bi e koje tuma i svoj svet. pogled na svet koji daje umetnost jeste alternativni i kriti an s obzirom na druge poglede na svet. kao ustrojstvo sveta (ali ne odre ene stvari). engleskog empirizma.prirode ve ka nacrt sveta uspostavljen unutar intersubjektivnog razumevanja. Ove dve esteti ke paradigme nisu samo izvor i povod filozofskih razgovora o umetnosti. To tuma enje odvija se pomo u njega na poseban na in tako to se ulno izra ava u lepom obliku koji se konkretizuje u umetni kom delu. ve jednako deluju na samorazumevanje umetnika a time povratno i na razvoj umetnosti.Autonomija oveka je izvor i svrha umetnosti. prosvetiteljstva.Lepo se odre uje kao predstava ivota. ali i moderna analiti ka estetika tuma e umetnost kao saznajni fenomen. a koji se pojavljuje u pojedinim stvarima. Kanta. . kao posebni na in . To zna i da se nastajanje umetnosti i njena recepcija tuma e s obzirom na saznajni karakter umetnosti. . Estetika racionalizma.245 . Lepota je ideal (fikcija) ivota koja se suprotstavlja realnosti. Umetni ko delo ima samo posredno svoju autonomiju pomo u koje je mogu e da se sloboda i umnost oveka iskusi u lepim stvarima.

tada bi bavljenje umetno u. trebalo da bude i na in da se odgovori na pitanje o dobrom ivotu. Tako se filozofska estetika javlja kao grana teorije saznanja. Tim pitanjem po inje da se bavi estetika engleskog empirizma i nastoji da razvije u enje o sudovima o lepom analogno tada postoje em u enju o sudovima ulnog ukusa. pa bi se i filozofija umetnosti morala konstruisati analogno s teorijom saznanja jer i ona na isti na in treba da daje teorije budu i da daje tuma enja fenomena umetnosti. o jednom na inu egzistencije koji je primeren oveku. Tako se u obrazovanju specifi nih pitanja koja stoje pred filozofskom estetikom javlja problematika sveta ivota. Dobar ukus se u prvi mah odre uje kao sposobnost da se "uvek na ini pravi izbor" (B. Ako se filozofska estetika razvija kao u enje o specifi nom saznanju sveta. da se razume kao sposobnost su enja.shvatanja sveta i koji se nalazi u konkurenciji s drugim na inima saznanja. tj. temeljna kako za itav 246 dru tveni ivot tako i posebno. Te ko a takvog integrisanja pitanja o umetnosti u prakti ni kontekst obrazovanja adekvatnog oblika ivota le i u tome kako je uop te mogu e u enje dobrog ukusa i ta garantuje op tost sudova ukusa o lepom. Tu se manifestuje " ulna" crta . za etiku i politiku. na jedan posredni na in. a za izbor dobrog ivota potreban je u tom slu aju dobar ukus. Gracijan).

naime traju. njeno ograni enje koje je u tome to se ona okre e svojoj ulno-iskustvenoj osnovi. kako smo to na po etku ukazali. oslanja se na racionalisti ku filozofiju Volfa i pomo u Volfa posreduje i Lajbnicovu koncepciju prestabilirane harmonije izme u ulnosti i mi ljenja.filozofske estetike tj. U svakom slu aju: sa pitanjem o ukusa za lepo nad filozofskom estetikom le i platonisti ka "hipoteka". u enju o ulnom iskustvu. U rehabilizovanju ulnosti. postavio temelje koncepcije estetike kao saznajne teorije. U svom u enju o monadama Lajbnic odre uje ne samo ono umno ve i svo bivstvuju e kao . On je. a na to je ukazao ve ranije Baumgarten. ve oblasti ulnog iskustva. filozofska estetika mora se osloboditi toga da je umetni ko delo ulno-pojavni predmet saznanja istine i da je tu re o sazanju u uobi ajenom zna enju te re i. imaju ulno poreklo i ponovljivi su. s jedne strane. a s druge strane je pretpostavka da teku i ulni utisci (kroz umetnost. re je o uvidu da saznanje nije mogu e bez ulnog iskustva. a najmanje u slikarstvu i poeziji) gube kvalitete saznanja istine. nezavisno od prostora i vremena. Oni. iz perspektive saznanja igraju tu dva momenta bitnu ulogu. Time se pro lost osloba a privida ulnog i to zna i da umetnost ne pripada samo prividu. Ta oblast obra uje se kao i pojmovno saznanje u jednom posebnom u enju.

Njegova istinitost /prikladnost/ po iva u tome to nalikuje bo anskom. To istovremeno omogu uje da se shvati za to je Baumgarten u enje o ulnom saznanju doveo u tesnu vezu s pitanjem o posredovanju istine u umetnosti. proisti e iz duhovne mo i. Oba momenta u enja o monadama: pretpostavka prestabilirane harmonije i s tim povezana pretpostavka da je postoje i svet najbolji od svih mogu ih daju zapravo temeljna odre enja estetike. Za Baumgartena. Sa Baumgartenom filozofska estetika otvara se kao posebna oblast filozofije umetnosti. kao rekonstrukcija ulnog iskustva kao na ina saznanja. u unapred uspostavljenom saglasju obeju. Veza ulnosti (koja obuhvata fizi ko-empirijske objekte) i mi ljenja le i u prestabiliranoj harmoniji. tj. Zato je postoje i svet (tvorevina bo ja) najbolji od svih mogu ih svetova i zato dati.duhovni ivot tako da se ulno-iskusivi psihi ki objekt 247 unapred tuma i kao ne to samo razumom doku ivo. Baumgarten i njegovi u enici nastoje da razviju jedno op te u enje o dobrom ukusu i razvijaju ga u strogom smislu kao filozofsko u enje o ukusu kao eksplikaciji ulnog saznanja. . materijalni svet mora biti takav svet koji se nalazi u blizini saznanja. kao specifi no saznanje lepoga i umetnosti. To zna i da injeni ni svet kao svet stvoren od boga. kao i za Lajbnica to saznanje lepoga (kao i saznanje uop te) jeste stvaranje nalik bo anskom stvaranju.

koja. Nadovezuju i se na njih moderna analiti ka estetika istra uje (i to kao kod N. autonomija umetnosti kao i lepoga kao ideala. ili saznajnoterijski ograni iti umetnost na ne to isto prividno. ve nastoje samo da je formuli u na novi na in. Isto tako. Ove teme i njihove modifikacije nalazimo kod Kanta. odnosno karakteristika umetni kog dela kao lepog oblika. To zna i da u konkretnoj izgradnji estetike i pri odre enju njenih . Tako se postavlja pitanje mesta estetike unutar oblasti filozofije. odre enje genija. odre uju i saznanje kao "put stvaranja sveta" izjedna ava estetiku i teoriju saznanja. na istinu koja nije ni jasna ni razgovetna. odnosno stvaranja.Tako su nazna ene bitne teme estetike: definicija umetnosti kao podra avanja prirode. estetika obuhvata ulno saznanje sa difuznim i nejasnim pojmovima koji kroz ulni svet dospevaju do samih sebe i ine oblast filozofije umetnosti. Moderne pozicije filozofije umetnosti nisu oslobo ene ove po etne dileme. Put filozofske argumentacije koji ovde treba da bude predstavljen ozna en je slede om dilemom: da li umetnost odrediti ontolo ki kao realizaciju ideje lepog. Kao u enje o ulnome iskustvu. sa odre enjem umetnosti kao saznanja povezano je i pitanje o razlici umetnosti i ostalih fenomena. odre enje umetni kog dela kao posebnog realiteta saznanja. Gudmena) teoriju znakova u 248 umetnosti.

** Baumgartenovi nastavlja i problem ukusa za lepo vide kao logi ki problem. le e specifi ne te ko e estetike kao filozofske discipline. a estetika kao u enje o saznanju u smislu jedne teorije jezika i njegovih sredstava koje konstrui e kona an a ne teolo ki um. tako e ima teolo ku boju. Tu se umetnost vidi kao saznanje sveta. kao fenomen ukus za lepo ne . da se vidi ta je to zapravo podra avanje. fenomen. Na tom tragu dolazi i odre enje umetnosti kao dela. Dubioznost statusa umetni koga dela pokazuje se u nastojanju da se njegova stvarnost analizira kao fikcija. istorijski ona se mo e posmatrati u sporu Kanta i ilera. genije. izvor i kvalitet dela. da se analizira njena istorijska i dru tvena funkcija. Tu se javlja i nastojanje da se umetnost odvoji od njene ulne dimenzije. autonomija. Ontolo ko rehabilitovanje ulnosti esto vodi posezanju za teolo kim fundamentima kako bi se mogla utemeljiti posebnost umetnosti. nastojanje da se odrede centralni pojmovi. Prelaz od estetike kao teorije saznanja ka 249 koncepciji po kojoj se umetnost integri e u delovanje nalazi se u diskusiji o pojmu dela.zadataka odre enje oblasti (ontologija umetnosti) temeljnih pojmova i njihove kriti ke funkcije naspram svakodnevnog i nau nog govora o umetnosti. Tako e.

pripada ulnosti ve saznanjem prevladanoj ulnosti; kao predstava predmeta on je u tom slu aju istinski sud o predmetu. Saznanje i umetni ko stvaranje dva su na ina saznajnog su enja to se nalaze jedno pored drugog; tako se estetika po inje tuma iti kao logika ukusa. Logi ku analizu ukusa razvija G.F. Majer (1718-1777) nastoje i da produbi ve jasno eksplicirane Baumgartenove teze. U filozofskoj analizi opa anje i razum ne dolaze neposredno, ve u kontekstu su enja, pa je razumljivo to logi ki sudovi artikuli u razum, dok sudovi ukusa poseduju komponentu opa anja. Suprotnost opa anja i razuma mo e se pojmiti kao suprotnost unutar mo i prosu ivanja, kao suprotnost vi e, intelektualne i ni e, ulne mo i prosu ivanja pa se sama mo prosu ivanja odre uje kao jedinstvo opa anja i razuma. Va no je tu da Majer obuhvatnu estetsku "nauku o zna enju" koncipira polaze i od zna aja ulnosti za sudove ukusa, to e re i da u prvi plan stavlja komponente opa anja. To e biti merodavno za Kantovu Kritiku mo i su enja gde se konsekventno razvija analiza suda ukusa kao aktualizovanje mo i prosu ivanja. Dalje izvo enje na tragu Baumgartenove estetike obele eno je jakim nagla avanjem suda ukusa kao suda saznanja. Popularni filozof nema kog prosvetiteljstva M. Mendelson (1729-1786) nastavlja da povezuje lepe umetnosti i lepe nauke i obe vidi unutar jedne teorije

ulnoga saznanja lepog. Tu nauku e A.A Eberhard (17381778) odrediti kao "nauku o pravilima savr enosti ulnoga saznanja" isti u i kako isto ose anje predmeta ne saznaje 250 ni ta. Do saznanja se dospeva samo u razumu i ulnoj predstavi ili u ulnom saznanju. S tim u vezi lepota se pokazuje kao ulno jedinstvo mno tva, kao osobeni na in saznanja predmeta pa ona ne mo e biti kvalitet ulnih stvari. Nastavlja Baumgartena, vajcarski filozof J.G. Zulcer (1720-1797) pitanje umetni kog u ivanja kao i pitanje umetni kog stvaranja dovodi u sredi te estetike. Iskustvo lepog oposredovano je pomo u dveju sposobnosti: sposobnosti da se ne to predstavi i da se ne to opazi na prijatan na in. Tako se temelji znanja i lepote ne razvijaju unutar u enja o saznanju u strogom smislu, ve unutar antropologije (ili kako se tad jo govorilo "psihologije"). Sli no Kantovom razlikovanju prijatnog i lepog i Sulcer nagla ava va nost umetni kog u iva-nja ali pritom ne misli na jednostavno opa anje, ve na jedinstvo saznanja i opa anja. Prihvataju i Baumgartenovu tezu da je estetsko u ivanje u neposrednoj vezi sa lepim kao ulno savr enim, Zulcer izgra uje koncepciju estetskog su enja kao posmatranja ili kontemplacije u kojoj se saznanje i opa anje sjedinjuju u u ivanju u predmetu. Lepo se kao ulno-savr eno, dopada neposredno, ili

kako e kasnije re i Kant, bez pojma. Zulcer, polaze i od definicije u ivanja u umetnosti kao kontemplacije, istra uje empirijske definicije lepog (lepo je ono to se svima dopada) i poku ava da te definicije dovede u vezu sa racionalisti kim definicijama. Lepota, kao ne to to je ulno savr eno, daje sudove ukusa, merila. Sudovi ukusa (kao sudovi razuma) uteme-ljuju jedinstvo u mno tvu, no, budu i da je u ivanje u umetnosti osnova tog jedinstva i da se nalazi u me uigri saznanja i opa anja, sledi da mi lepima nazivamo sve one predmete koji se dopadaju uobrazilji ili razumu. Ako se ukus odredi kao ulno-saznajni fenomen, tj. ako se odredi na osnovu suda ukusa, estetika bi se mogla 251 razviti kao logika ukusa, tj. kao logika u ivanja u umetnosti. ulnost i opa anje kao komponente suda ukusa bivaju u ovoj logici manje ili vi e integrisane. Majer nagla ava u njegovoj op toj gnoseologiji da je sud o lepom na kraju krajeva prakti no-estetski. Kako je "mali deo na ega saznanja razgovetan" filozofija mora da uzme u obzir (pored razgovetne i jasne istine razuma) i one istine koje su manje razgovetne ali se pokazuju kao relevantne prakti ne istine; u takve istine spada i prakti no-estetski sud, te je, po Majerovom mi ljenju, esteti ar koji se takvim sudovima bavi beskona no mnogo savr eniji, no to je to isto racionalni ovek koji oslonac svojim sudovima nalazi samo u razumu. U vezi s ovakvim shvatanjem je i ilerova

koncepcija o estetskom vaspitanju po kojoj "lepe nauke ... odgovaraju celom oveku" jer pokazuju put kojim istina dospeva u du u oveka. Prakti no-estetski sud je znak istinskog obrazovanja, i lepe nauke koje omogu uju filozofske konstrukcije sudova ukusa u nauci, kao "pravila savr enosti ulnog saznanja", merodavne su za saznajno obrazovanje oveka. Kasnije e za Kantovu Krtiku mo i su enja (koja rekonstrui e koncepciju umetnosti kao saznanja, odnosno sudove ukusa kao saznajne sudove ali bez metafizi kih pretpostavki) biti zna ajni mnogi pomenuti elementi ovako koncipirane racionalisti ke estetike. Suprotnost opa aja i razuma u njegovoj rekonstrukciji, kao suprotnost dve rasudne mo i ( ulne i intelektualne mo i su enja), omogu uje Kantu da filozofski govori o ukusu. U ivanje, koje Zulcer kao merodavnu odliku lepog predmeta dovodi u sredi te istra ivanja, kod Kanta se ne rekonstrui e kao ocenjivanje objekta u ivanja ve se to ini transcendentalnom analizom delatnosti subjekta. ** Filozofska estetika ne razvija se bez lomova od po etaka filozofije. Sredinom XVII stole a javlja se u paniji 252 pitanje o dobrom ukusu, i to pre svega u vezi sa prosu ivanjem oblika ivota, prvenstveno kad je re o dvorskom ivotu. Baltasar Gracijan (1601-1658) defini e ukus kao sposobnost da se "uvek ini pravi izbor". U Kritici

mo i su enja (1790) Kant takav sud ukusa analizira kao specifi ni saznajni sud i kao sposobnost da se na ini pametan i pravi izbor; ljudska mo su enja odre uje se filozofski kao mogu nost da se na ini pravi izbor. Pod uticajem racionalizma i Baumgartenove estetike analizira Kant sud ukusa s obzirom na njegovu sposobnost da dopre do istine. Tako se sud ukusa kao saznajni sud nalazi u osnovi prosu ivanja lepog. U po etku izgleda da je sud ukusa daleko od saznanja istinitog; on se karakteri e sposobno u kretanja u oblasti lepoga (lepih stvari i lepog na ina ivota). Iz tog izvora i do na ih dana se u predrasude o tome kako ovek treba da se ophodi s umetno u. Umetnost se pokazuje kao ne to po prirodi bezopasno ali istovremeno i kao ne to to se ne mo e odstraniti iz ivota. Zato je jo i danas vidljivo kako je bav-ljenje umetno u odre eno teorijom ukusa. Pokazuje se i sada kako je oblast umetnosti (muzej, izlo be) ne to to je iznad svakodnevice, kao to nekad be e oblast dvorskog ivota. Za opho enje s lepim stvarima i lepim oblicima tra i se "znanje za pravilno rasu ivanje", odnosno dobar ukus, koji nije svakome dostupan. Osnova za takvo prosu ivanje o lepom jeste u dobrom ukusu, pretpostavka je relacija u ivotu koje nisu svakome dostupne. Ranije je umetni ko delo bilo jednostavno ulna tvorevina nepristupa na pravom saznanju; sada je obratno:

umetni ko delo, lepo, zahvata pre obrazovanja specifi ne filozofske estetike postoje e teorije o dobrom ukusu kojima se oblikuje posebni tip ivota i koji dobija rang posebnosti, postaje uzvi eno nad obi nim. Lepo se pojavljuje kao ne to ne-svakodnevno, kao uzvi eno. Tako, kategorija uzvi enog, 253 pored drugih kategorija po inje da igra u filozofskoj estetici posebnu ulogu. Tu nije samo re o uzvi eno u nad svakodnevljem, o nekom posebnom polo aju umetnosti u odnosu nad svakodnevicu, ve o onom to je ve Kant izveo (a nastavljaju i se na njega i iler, ako se pri prosu ivanju umetnosti radi o sudu koji odlikuje poseban na in pristupa svetu, pre svega u smislu sazanja sveta). Stvar je samo u tome da se istra i kako je mogu e da se unutar jedne teorije ukusa postave pravila koja bi garantovala da se dobrom ukusu svi mogu u iti i da se tako pru i ansa da ukus principijelno svima bude pristupa an. ** U enje o ukusu, dakle, pretpostavlja objektivna merila sudova ukusa, kojima se mo e odmeriti svaka stvar, odnosno umetni ko delo, da li je lepo ili nije; bilo je poku aja da se kao merilo lepog istakne francuski na in ivota (kao to se verovalo u XVIII stole u na tragu Gracijanija), ili da se istakne gr ka umetnost, kako je bio obi aj u vreme klasicizma. Takva pretpostavka o objektivnom merilu umetnosti ipak je sumnjiva jer se u tom

slu aju mora prihvatiti da je umetnost u jednom odre enom asu imala svoju najvi u ta ku koja se pokazuje kao merilo, i koju sad treba podra avati. ** Alternativu takvom shvatanju imamo u tradiciji, u tome da se istaknu subjektivna merila suda ukusa koja ne ostaju isto suvjektivna; tako se u to vreme u Francuskoj razvija teorija o dobrom ose aju, o subjektivnoj sposobnosti na osnovu koje se mo e izabrati lepo iz mno tva stvari; ta sposobnost defini e se kao ose aj za lepo i to odgovara dobrom ukusu. Predstavnici te teorije su N. Boalo (16361711), La Ro fuko (1613-1680) i protivnik Dekarta - B. Paskal (1629-1663). Teorija dobrog ose aja pozva e se na to kako je 254 mogu e pojmiti ono pravo i akcenat pomera s na ina na predmet saznanja; kartezijanski sudovi razuma po ivaju na principima prosu ivanja koji u smislu teorije saznanja i teorije istie moraju imati objektivni smisao kako bi postojala adekvatnost (saglasje) dobrog ose aja i realnosti. Ali, kako se mogu doku iti ti principi prosu ivanja koji, iako subjektivni, ve po ivaju u stvarima? U svakom slu aju, pokazuje se da teorija dobrog ose aja ne mo e da se izvede bez objektivnih kriterijuma. Monteskije, nagove tava, a to potom razvija opat Di Bo, da se umom i razumom umetnost ne mo e do kraja

doku iti. Tako po inje iznova da se obra uje problem ukusa: re je o koncepciji mo i prosu ivanja, o odre enju uloge ose aja i pojma genija; kao to ranije iz teorije ose aja nastaje teorija ukusa tako se sad u pojmu duha /esprit/ nazire prvi trag genija. ** Jedan drugi temelj filozofske estetike nastaje sa teorijom ukusa. U teoriji ukusa treba sud ukusa da se utemelji pomo u specifi ne sposobnosti u kojoj razum i ose aj zajedni ki deluju a to je mo su enja. Teoreti ar i istori ar A.L. Muratori (1672-1750) razlikuje delovanje dobrog ukusa kako u naukama tako i u umetnosti. Mo su enja ulno obuhvata lepotu predmeta; ona je na sredini izme u razuma (koji daje op te pojmove) i bespojmovnog ose aja. Tako je mo su enja konstitutivna za ukus. U osnovi suda ukusa ne le i samo ose aj za lepo ve istovremeno i znanje i razlikovanje vrednosti svih istina, nauka i umetnosti. Sud ukusa je kao i kod Gracijana vrednosni sud. Mo su enja koja le i u osnovi suda ukusa jeste sposobnost poeti ke ekonomije. Kako se posmatranje lepog usmerava na bezbroj individua i pojedinih stvari, koji su utemeljeni "bezbrojnim zakonima i pravilima mo i su enja" mo su enja ima zadatak da razlikuje i odlu uje.255 Poeti ka ekonomija, i sposobnost prosu ivanja to joj le i u osnovi, jeste temelj u enja o dobrom ukusu a kasnije

temelj filozofske estetike. U Nema koj se oko 1730. razvija jedna teorija ukusa ali kao reakcija na estetiku Boaloa i Di Boa. Johan Hristof Got ed (1700-1766) konstrui e na bazi filozofije racionalizma u enje o ukusu kao zatvoren poetolo ki sistem pravila, kao nauku pravila o lepom i umetnosti. Analogno teoriji saznanja (koja uspostavlja poredak u prirodi) u enje o pesni koj umetnosti, koje razvija Got ed, treba da predstavi oblast lepog kao kosmos koji je ustrojen po odre enim pravilima i to je razlog to je podra avanje prirode i stvarnosti bilo dugo vreme najvi i princip umetnosti. Pomo u op tih pravila Got ed u svom spisu o kriti kom pesni tvu nalazi da je dobri ukus proizvod preciznog upravljanja. Kako se sposobnost mo i su enja analizira u okvirima u enja o sudovima, ovo se izgra uje analogno teoriji saznanja i automatski zadobija objektivno merilo suda ukusa. Saznanje prirode jeste zapravo estetski odgovor na napredak u podra avanju prirode. To podra avanje prirode defini e se kao saznajna delatnost. To nije podra avanje prirode u njenoj pravilnosti niti je podra avanje prirode u njenoj stvarala koj mo i. Drugu koncepciju dobrog ukusa (kao podra avanja prirode) i mo i su enja (kao sposobnosti da se to podra avanje vr i i prosu uje), nalazimo kod J.J. Bodmera (1698-1783) i J.J. Braitingera (1701-1776). Obojica se nastavljaju na Got eda ali razvijaju u enje o ukusu lepog

koje je artikulisano u pesni koj umetnosti. Princip poetike nije vi e pravilnost ve stvarala ka fantazija. Podra avanje prirode pripada mo i su enja. U ovakvom odre enju mo i su enja radi se o tome da se prevladavanje suprotnosti opa aja i razuma predstavi u jednom vi em jedinstvu a ne da se razvija kao "mehani ki sistem ukusa". Opa aj je praizvor suda ukusa; sud ukusa usmerava 256 na sistem prestabilirane harmonije ose aja i razuma koji deluje u mo i uobrazilje. U tradiciji u enja o sudovima ukusa nalaze se i poku aji da se dobar ukus u literaturi i umetnosti poka e kao podra avanje uzora; to nalazimo kod H. Tomasiusa i Johana Keniga (1688-1744). Sa odre enjem dobrog ukusa kao podra avanja uzora mo e se poistovetiti razumska komponenta dobrog ukusa koji se ostvaruje podra avanjem tada njim francuskih autora, racionalnim ponavljanjem i negovanjem onog to je dobar ukus. Tako Kenig defini e ukus kao jedinstvo savr enog ose aja i promi ljenog istra ivanja; on o "unutra njem ose aju razuma" govori kao o "ukusu razuma". Premda sud ukusa kod Got eda ostaje klasicisti ki, novo je to to se sud ukusa pripisuje prosu uju em razumu, tj. mo i su enja. Jedna enje ukusa i mo i su enja vodi u estetici racionalizma do sjedinjavanja problema ukusa u logici. Kant to dalje razvija u smislu jedne utemeljuju e filozofske analize suda ukusa a kroz kritiku mo i prosu ivanja lepog.

Polaze i od pitanja da se filozofski odredi dobar ukus, mo e se re i da postoje dve principijelne mogu nosti prosu ivanja koje se pored svega sjedinjuju u jednoj ta ci koja je relevantna za filozofiju. Pre svega treba po i od teze da se oko ukusa ne treba sukobljavati, da je ukus lepog striktno individualan. U tom slu aju sud ukusa bio bi isto mnenje koje bi moglo polagati pravo samo na verovatno u /doxa/. Pretpostavka za to je u tome da se ukus lepog izra ava u sudu i da sud o lepom nalazi svoj osnov u teoriji mo i su enja kao sposobnosti prosu ivanja. Pri razvijanju estetike kao specifi ne filozofske discipline te i na ta ka stavlja se na formu saznanja suda ukusa koja se javlja kao analiza suda ukusa shva enog kao na in saznanja, kao oblik ivota u kome sudovi ukusa igraju konstitutivnu ulogu. Postoje dve mogu nosti za utemeljenje sudova 257 ukusa: sud ukusa se mo e okarakterisati empirijski i uop teno, kao to je to inio Hjum, ili na na in predstavljanja ali u apstraktnom obliku, daleko od ugra ivanja u oblike ivota, kako je to inio Baumgarten. Posredovanje obe mogu nosti nalazimo u Kantovom nastojanju da se sud lepog i mo su enja koja le i u osnovi tog suda ukusa analiziraju u jednoj kritici. Ovde op tost suda nije logi ka, ali ni empirijska op tost. Kant vr i posredovanje izme u estetike empirizma i racionalizma. O

ukusu se mo e filozofski raspravljati ali se i dalje uva razlika izme u logike, teorije sazanja i estetike. 5. Umetnost kao praksa Estetika istra uje fenomen umetnosti tako to nastoji da odredi oblike, zna enja, dejstva i delovanje umetni kog stvaranja i u ivanja. Kritika umetnosti je delatnost koja konkretno utvr uje svojstva pojedinih umetni kih dela; za razliku od estetike kritika se bavi posebnim delima i nastoji da otkrije genezu svakog umetni kog napora. To zna i da je kritika spona izme u niza pojedinih umetni kih dela i estetike (kao discipline koja se bavi principima umetni kog stvaranja). Povezanost estetike i kritike umetnosti pokazuje se u tome to je svaka kritika te vrste esteti ka a svaka estetika bitno kriti ka; zato je Dejvid Hjum (D. Hume, 1711-1776) za esteti ku nauku predlagao izraz kriticizam ( to se jo i danas sre e u anglosaksonskoj literaturi). Postoje razli ita tuma enja o odnosu kritike umetnosti prema estetici jer postoji i mno tvo stavova o odnosu kritike i umetnosti: dok jedni zastupaju shvatanje da kritika treba da bude nepogre iv u itelj i vrhovni sudija umetnosti, pa bi onda kritika knji evnosti trebalo da bude ono to je knji evnost ivotu - svest o svesti (Pol Sude), drugi smatraju da 258 umetnost ne mo e da o ekuje veliku pomo od kritike jer je i sama posebna vrsta umetnosti: "i kritika je umetnost kao

to su druge umetnosti: isto je tako slaba i isto tako slepa kao i one" (Andre Ruso); tezu o bliskosti kritike i umetnosti nalazimo kod esteti ara B. Kro ea koji estetiku vidi kao metodologiju kritike. Razlika izme u estetike i kritike ipak je vidna: estetika je sinteti ka, kritika analiti ka; estetika otkriva celinu estetskog fenomena, kritika otkriva njegove elemente; zato nije slu ajno to su mnogi sukobi kriti ara doprineli nastajanju novih esteti kih shvatanja. 5.1. Umetnost i kritika Podnaslov Umetnost i kritika mo e da zavede i da skrije nameru koja iza njega stoji. injenica je da se umetni ka dela uvek nalaze u sporu, da su svi spremni da ih "kritikuju", ponaj e e oni koji ak i re kritika ne posmatraju u njenom istorijskom kontekstu, pa pod ovim pojmom misle samo na knji evnu kritiku i pritom zameraju prevodiocima Kantovih triju Kritika da ne umeju ni naslove velikog nema kog mislioca da prevedu. Ovde o tome ne e biti re i; izlo i e se samo polazi te odakle e se u nekom zgodnom asu mo i lak e pristupiti umetnosti. Jer, na e vreme je vreme kritike i kriti ara; svi kritikuju i svi znaju o emu je re ; poku a li pak neko da kritiku "kritikuje" odmah e uo iti da se pod ovim pojmom podrazumevaju razli ite stvari: neko e re i da kritika ozna ava mi ljenje ili uop te um, neko, razumevanje neke stvari, refleksiju o njoj, neko e pak re i da je kritika - nauka. Tako iroka upotreba

Kritika dakle.V. O tome da se uz pomo kritike mo e stvoriti podloga jedne istinske filozofije pi e G. S . Kritika ne postoji stoga da bi se suprotstavljala. Imamo li u vidu sve prigovore koji se upu uju kritici i poku ajima njenog utemeljenja pogre no bi bilo svako apriorno odbacivanje ovog pojma dok se ne utvrdi ta odista 259 u njegovoj osnovi stoji. nije ni delatnost koja bi postojala samo radi sebe same tako to bi opravdavala sopstveno postojanje u e em u ne em za nju nebitnom a to stvari po njihovoj prirodi ne mo e ni promeniti niti ih u njihovoj su tini doku iti. da bi jednostavno bila protiv (iako suprotstavljanje pripada njenoj biti) .ona ima supstancijalno opravdanje u tome to iz "ve nog vr enja" ho e da izdvoji stvar. da je fiksira i rasvetli u njenoj biti. raspravlja se zapravo o biti i mogu nosti same kritike: ona nije ni "to ak koji se ve no vrti i koji svakog asa obara nadole jedan lik koji talas nosi nagore". 1983. raspravljaju i o biti filozofske kritike. po re ima znamenitog nema kog filozofa. tako e jednostrana kih" (Hegel.F.ovog izraza ima za posledicu mno tvo razli itih shvatanja i isto toliko nesporazuma koji su posledica "nekriti ke" upotrebe ovoga pojma. 135). ali ni polemika ili stran arenje koje uva ava "jedno jednostrana ko gledi te naspram drugih. Hegel u Uvodu Kriti kog urnala za filozofiju (1802).

neophodno je da se zna merilo. Za Hegela. kritika stvar mora zahvatiti u njenom totalitetu i zato mora biti svestrana. to ukazuje kako na njenu nepristrasnost i objektivnost tako i op te va enje omogu eno njenom transsubjektivno u ime je zagarantovana njena univerzalnost i egzaktnost. ovo 260 pak mora biti istovetno za onog ko sudi i za onog o kome se sudi. Pritom. uporno insistiranje na samo jednom izgledu stvari. ono nema poreklo u ne em pojedina nom. kritika nije polemika u smislu stran arenja. ne jednostrana jer se jednostrano u. Hajdeger: polemos podrazumeva trajni sukob kao stalno stanje stvari a to zna i da kritika ne mo e biti stati na ve da postoji samo u stalnom dokazivanju opravdanosti principa na kojima po iva. uslov i pretpostavka kritike jeste ideja same filozofije koja jedina . Kad je o filozofiji i filozofskoj kritici re . nezavisno od toga da li je re o nau noj ili umetni koj kritici. niti pak u nekoj posebnosti subjekta. jedna prava polemika (kakva bi morala biti kritika) mora nositi u sebe ne to od one polemos koju na tragu Heraklita ima u vidu Hegel a potom i M. merilo kritike se po Hegelovom mi ljenju nalazi u "ve noj i nepromenljivoj praslici same stvari". kritika mora u sebe upiti i suprotno gledi te i spojiv i ga sa sopstvenim da ga ga potom prevazi e. ne mo e pobediti jednostranost. smatra Hegel.druge strane. a to e re i relativnom i slu ajnom.

Zadatak kritike je da zdere privid filozofije. i zderati ga" (Hegel. ideja filozofije koja postavlja ono apsolutno naspram uslovlje-nog. * Kako je kritika usmerena na ideju filozofije. mo to sama sebe iz sebe proizvodi istovremeno je i stvarnost i poslednja mera te iste stvarnosti. tamo gde ove ima. tj. Sama se stvarnost 261 pokazuje kao oblik mo i i kritika je klju kojim se mo u . 125). da omogu i ideji da se poka e u svom sjaju. 127). Filozofsko su enje stoga nije neko subjektivno su enje: time to se kritika progla ava za supsumciju pod ideju. i da pre svega konstatuje ima li prave filozofije uop te na delu. a tamo gde ove nema kritika se treba "prevashodno usmeriti na privid filozofije. 1983. po Hegelovom mi ljenju. koji je ovim zamu en. kao i obim u kojem se ona radom podigla u nau ni sistem filozofije". jer sama jeste mo . onakvom kakva jeste. time to za svoj predmet ima ideju same filozofije. jeste da objasni "vrstu i stepen u kojem ona slobodno i jasno nastupa. posao filozofske kritike. ona nije zahtev za mo i kako je neki prikazuju.omogu uje da se izbegne pad u relativizam postavljanjem subjektivnosti naspram subjektivnosti. jer to protivre i njenoj biti budu i da je njeno delovanje objektivno i da se kritika neprestano zala e za ideju filozofije. filozofska kritika se razlikuje od svake druge kritike (Hegel. Kritika ne te i mo i. 1983.

Zalaganje za ideju filozofije stoga nije zalaganje za obuzdavanje (uz pomo objektivnosti) ve pre svega zahtev za razumevanje. 1969. odnosno u kritici koja se izdaje za filozofsku. Hegel kazuje kako postoji "manir koji tvrdi da poseduje filozofiju. da amorfno pretopi u pojam. upotrebljava forme i re i u kojima se izra avaju veliki . Ukazuju i na neke od manira prisutnih u filozofskoj kritici. 1974. Kritika u sebi nosi koliko odlu nost da se na tlu kritike istraje. ve je ivot duha onaj ivot koji podnosi smrt i u njoj se odr ava" (Hegel. gledanje u ni ta. 164). Kritika omogu uje ovo gledanje smrti u lice. te e i objektivnom. tako to e. tako se kritika pokazuje kao lek protiv obmane i istovremeno kao sredstvo kojim se spre ava izbegavanje svake odgovornosti. 18). Ovo pak zna i da se filozofiji ne mo e uma i ( ak i onda kad se slu i najgoroj filozofiji). uvek iznova nastojati da neiskazivo prevede u iskazivo.svojoj biti mo e razumeti. u prazninu koja kao takva mora ostati "skandal uma" jer je ne to nepojmljivo za pojam (Fink. Mo da je upravo zadatak kritike da istraje na putu mi ljenja nepojmljivog. toliko i odgovornost da se shvati kako " ivot duha nije onaj ivot koji zazire od smrti i koji se strogo uva pusto enja. Zadatak filozofske kritike bio bi u tome da se (a) otkriju prazni izgovori kojima pojedinci nastoje da umaknu filozofiji i da se (b) predo i slabost za koju je ograni enost sigurno pribe i te.

1983. ali je u osnovi prazno naklapanje bez unutra nje sadr ine. a filozofija je po svojoj prirodi "ne to ezoteri no.filozofski sistemi. ka e na istom mestu Hegel. Da bi ta preokrenutost sveta mogla do kraja biti shva ena neophodna je kritika. Takvo brbljanje bez ideje filozofije sti e za sebe svojom op irno u i vlastitom uobra eno u jednu vrstu autoriteta. 133). pa sama po sebi niti je pravljena za svetinu niti je sposobna spravljati se za svetinu. budu i da ne postoji ni ta obvratnije od takvog preobra aja ozbiljnosti filozofije /danas 262 bismo rekli transformacije/ u plitko u. pod im se podrazumeva prostorna i vremenska ograni ernost jednog pokolenja ljudi. mnogo u estvuje u razgovoru. ona je samo time filozofija to je upravo protivstavljanje razumu a time jo vi e zdravom ljudskom razumu. kritika treba da u ini sve da odbije tu nesre u (Hegel. Kao drugi vladaju i manir prisutan na samom po etku pro log stole a Hegel navodi potrebu da se filozofske ideje im se ispolje odmah ine popularnim i tako istovremeno prostim. 1983. delimi no stoga to prazno a ima neku vrstu op te razumljivosti". 128). u odnosu na razum svet filozofije je po sebi i za sebe preokrenuti svet" (Hegel. delimi no zbog toga to se ini gotovo neverovatnim da mo e postojati tolika ljuska bez jezgre. neprestani rad pojma unutar jednog beskrajnog polja koje otvara samo istinska .

ipak. mo emo re i: kritika je jedno misaono kretanje koje neku stvar prosu uje polaze i od odre enih normi.filozofija. no. merila ili istinu ne treba shvatiti kao ne to dato po sebi. kriti ka refleksija koja u sebi spaja i kriti ki i teorijski momenat: kao kriti ka refleksija kritika je uvek kritika o ne emu i uvek pretpostavlja predmet na koji je usmerena. ako je ova pak i dalje privilegija jedne duhovne aristokratije (jer nikad je svi ne e razumeti kao to nikad svi ne e ni poeziju pisati) onda je to samo znak da sa sve u o va nosti kritike budi se i svest da se za nju i njene principe moramo beskompromisno boriti pa i po cenu gubitka u svetu koji se sporo preokre e na povratku u svoju neskrivenu bit. nezavisno od kriti kog mi ljenja. to za posledicu ima i jedno novo zna enje koje sad dobija kritika: u asu kad kriti ki duh u potrazi za istinom razara sve to je do tada va ilo. . ve prevashodno kao ono to mu le i u osnovi. kako upravo u novom veku pojam norme dospeva u sredi te pa nje. jeste. * Izraz kritika kako ga mi danas koristimo. kritika vi e nije instrument niti samo refleksija ili sud. iako ima svoje poreklo u gr koj filozofiji. jedna novovekovna tvorevina. ve 263 prvenstveno instanca. Znamo da taj predmet kritike uvek je neko delovanje koje ova odmerava s obzirom na njegovu istinitost. Ovde pomenute norme.

ve se zadr ava kod jednog deskriptivnog razja njenja njenog pojma to vidi kao osnovni zadatak filozofije koja bi se s obzirom na ovo novo tematizovano shvatanje istine mogla odrediti kao "fenomenolo ka aletheologija" (Tugendhat. njemu primerenu ontolo ku relevantnost. pojam istine zadobija jednu novu. onda je to pre svega posledica refleksivnog karaktera novovekovne filozofije koja svoj najvi i filozofski izraz dobija u fenomenologiji Edmunda Huserla. tako se pitanje istine do kraja radikalizuje. 1970. pa pitanje o na inu datosti predmeta uvo enjem pojmova kao .Ova veza pojma bivstvovanja i pojma istine mo e se uo iti jo na po etku zapadne filozofije. a u filozofiji apsolutnog idealizma subjektivnost obuhva enu istinom kao celinom). 183). upravlja pitanje bivstvovanja na bivstvujuju e samo a ne vi e na smisao bivstvovanja. kao osnovno pitanje sre emo pitanje na ina datosti subjekta i objekta. kada Hajdeger. Dok kod Kanta. Karakteristika filozofske pozicije kakvu sre emo kod njega ogledala bi se u tome to on ne polazi od jedne pretpostavljene ideje istine (na kojoj bi se potom dalje gradilo). Fihtea i neokantovaca imamo jedno shvatanje pojma istine kao objektivnosti spram koje se odnosi reflektuju i subjekt (kao instanca utemeljenja njenog va enja. Ako se ka e da sada pojam istine poprima posebnu va nost. kod Huserla.

koje mi ovde elimo da tematizujemo. moraju se napustiti svi u osnovi neopravdani zahtevi za "neposrednim" opho enjem sa refleksijom. 1970.to su svetlina i otvorenost otvara novu oblast za pitanje o 264 mogu nosti polja datosti u kome se istina javlja kao takvai istine kao takve. budu i da se pretpostavljalo postojanje odre enih upori nih ta aka iz kojih mi ljenje mo e krenuti u svoju avanturu. koja nije ni subjektivna ni objektivna ve . Kriti ko mi ljenje. tu se ne radi o nekom neprestanom. 1959. po re ima Tugendhata. apsolutnom konstruisanju s ciljem da se vaspostavi ne to apsolutno novo. Sve ovo pak ukazuje da ima dovoljno razloga da se postavi kako pitanje mi ljenja. tako i pitanje same mogu nosti mi ljenja a to bi moralo onda biti problem jedne konsekventne teorije saznanja koja pretenduje na to da bude saznanje saznanja. jer ne-kriti ko uzimanje refleksivnosti kao takve vodi u naivnost (Fink. 184). kako bi to Tugendhat rekao. razumeti kao refleksija o na inima datosti svesti jer smisao transcendentalne redukcije kao redukcije sveta na njegov transcendentalni fenomen jeste . 39). jedan neizvesni temelj (Tugendhat. Tako se transcendentalna refleksija za koju se zala e Huserl (i to posebno u svojim poznim spisima) mo e. obi no ima u vidu odranije pretpostavljen temelj koji Hajdeger dovodi u pitanje.

re je o takvoj vrsti radikalizacije koja se slu i sredstvima to le e izvan fenomenologije: Hajdeger dalje razvija poziciju svoga u itelja tako to se okre e filozofima kao to su (W. 1970. Na taj na in. Ako se ovde tematizuje kriti ko delovanje usmereno na sopstvene uslove i pretpostavke. 1833-1911) i S. onda se s prili nom pouzdano u nazna uje i ta bi zapravo kritika morala da bude: refleksija refleksije.svo enje sveta na njegov korelat: transcendentalnu subjektivnost (Tugendhat. No. 1970. V/140). zahvaljuju i fenomenolo koj redukciji (sa novom radikalno u) otvara se dimenzija u kojoj se ve kretala konstitutivna fenomenologija. 1813-1855) i za cilj i ishodi te filozofije nazna uje "fakti ko iskustvo ivota ija bit po iva u istoriografskom" i pritom nastoji da istakne kako se na in ivota pokazuje izvornijim od na ina datosti koji je kod Huserla bio usmeren samo na predmetnost (Tugendhat. ubrzo e se pokazati da je 265 re o ne em sasvim drugom . Dilthey. 200). Taj prodor o kojem je ovde re omogu uje Hajdeger tako to napu ta prvi korak fenomenolo ke redukcije /epoche/. 264-5). Stoga nimalo ne iznena uje Husrlova reakcija da je tu po sredi ispadanje iz transcendentalno-fenomenolo ke ravni mi ljenja (Hua.o radikalizovanju problematike koju inauguri e ve sam Huserl. ali. Kierkegaard. Kjerkegor (S. pritom se ima u vidu da .

specifi nost filozofskog diskursa se ovde ogleda u tome to uklju uju i u sebe normu istine zadr ava u sebi. Tako se sad tematizuje pitanje govora o govoru a pre svega mogu nost takvog govora. Poznato je da Kantova radikalna destrukcija racionalne psihologije. a kako je ne mo e izbe i on ne treba od nje ni da strahuje. onda jedan od 266 klju nih uvida nalazimo kod Kanta koji smatra da u svim svojim pothvatima um sebe mora da podvrgne kritici. i svoju sopstvenu kritiku (Ipolit. 1959.istra ivanje mogu nosti uma (koje kritiku uma vidi kao njegovu samokritiku) jo uvek ne ukazuje na na in kako je mogu a konsekventna refleksija i s kakvim sadr ajem istine ona uop te ima za posla (Fink. Radi se naime o slede em: ako je kritika sredstvo kojim se mo emo boriti protiv uzroka zabluda. racionalne kosmologije i racionalne . 1988. * Bilo bi nepravedno ne re i da sve ove prodore omogu uje upravo Kant i to tamo gde se to ponajmanje o ekuje: u Kritici istoga uma na mestu gde se tematizuje pojam ni eg. naru avanjem slobode kritike um bi nu no na kodio i samome sebi. 41). kako to ispravno prime uje Ipolit. 190). Pojam istine pokazuje se od odlu uju eg zna aja za odre enje filozofskog diskursa: za razliku od knji evnog (umetni kog) diskursa koji ostaje u okvirima imaginarne spekulacije. emu e se potom morati vratiti i Hajdeger.

Kant pri kraju izlaganja transcendentalne analitike. kako veoma dobro prime uje E. Kant smatra da negacija bez njoj suprotnog realnog objekta nije mogu a. kao (2) prazan predmet nekog pojma /nihil privativum/. Da bi se moglo govoriti o ni ta neophodno je . 1990. Ono to pritom ne treba zaboraviti jeste injenica da Kant raspravljaju i unutar metaphysica specialis koristi stvar kao predmet iskustva i. 94). dodaje jo ne to a s napomenom da "nije po sebi od neke naro ite va nosti". Fink u svojoj knjizi Sve i ni ta /Alles und Nichts/.teologije ima te i te u uverenju da tu predstavljeni totaliteti ne mogu biti zbiljske stvari. I. stoga njegova kritika i danas deluje tako razorno pa nije nimalo slu ajno to o Kantu njegovi savremenici govore kao o "razoritelju svega". no. korelativno tome. Ukazuju i na transcendentalnu amfiboliju pojmova refleksije. 217-8). 1959.dakle ono ni ta. ne to to treba re i radi potpunosti sistema: etvorostruko razlikovanje pojma ni ega. a do koje se dolazi brkanjem objekta istog razuma sa pojavom. predmeti mogu eg iskustva. ve stvari mi ljenja entia rationis . kao (3) prazno opa anje bez predmeta /ens imaginarium/ i kao (4) prazan predmet bez pojma /nihil negativum/ (Kant. Kant polazi od toga da je kona no ljudsko saznanje isklju ivo i jedino merilo prosu ivanja (Fink. On razlikuje ni ta kao (1) prazan pojam bez predmeta /ens rationis/.

tako e. Pokazuje se da je Kantov napad na oblast filozofije koja se u tradiciji naziva metaphysica specialis usmeren tome da poka e pogre nost svih poku aja koji nastoje da se postvari ono to je bezuslovno /gegen eine Verdinglichung des Unbedingten/. ili (4) predmet pojma koji protivre i samome sebi. misliti totalitet. jedna najvi a stvar mi ljenja: ni ta (Fink. ni ta mo e biti (3) formalni uslov ne-predmeta bez supstancije. ono nemogu e. Kako Kant ovo postvarenje /Verdinglichung/ obra uje na jednom strogo misaonom putu E. neophodno je da istovremeno postoji realitet (ne to). Poku a li se. s druge strane. njegova senka. iz ovog razlikovanja pojma ni ta pokazuje se da Kant u jednoj usputnoj primedbi tematizuje okvir u kojem e se kretati sve potonje rasprave o transcendentalnim merilima zahvatanja predmeta filozofije. (2) da bi ni ta bilo oznaka nedostajanja 267 nekog predmeta.da spram njega bude (1) sve. ve . 1959. pokaza e se da ono najop tije /Allheit/ prebiva jedino u predstavi. mnogo ili jedno. tako ne to. po mi ljenju autora Kritike istoga uma ne mo e se prihvatiti budu i da svaki oblik totaliteta prevazilazi iskustvo i ne mo e biti zbiljska stvar. da to ni ta bude predmet nekog pojma kojem ne odgovara nikakav opa aj. u najboljem slu aju. 95). Fink s pravom isti e ovu negativnu ontologiju celine /negative Ontologie der Allheit/ kao osobit doprinos Kantove .

danas se ona pomalja svuda gde filozofija koriste i se svim sredstvima kritike nastoji da probije okorelu skramu stvari. Ovaj Finkov uvid mogao bi biti od presudnog zna aja: on pokazuje da se samo putem radikalne kriti ke refleksije mo e dospeti do ni ta kao zaboravljenog tla metafizike. Kant je s pravom konstatovao da se svet mo e misliti. istovremeno.kritike (Fink. toliko i (naznakom puta nebivstvovanja) kao prvi i istinki za etnik nihilizma. Tako shva en svet bio je blizak ni tini to se po ela pomaljati sa one strane bivstvovanja a tu se ve postavlja pitanje tla iz kojeg izrasta metafizika. koji se svojim u enjem o putu bivstvovanja pokazuje koliko kao zasniva ontologije. 1959. on je dobro znao da svet ne mo e biti stvar. da se mo e imati i pojam sveta. Ako ovu naknadno zapretanu oblast misli ve Parmenid. . pogotovo ne neka d inovska stvar to bi poput posude u sebi sadr ala sve stvari sveta. ali ne i njegova predstava. pitanje o podlozi to drvetu filozofije daje prve podsticaje i potom sve ivotne sokove. *268 Ako se iz dana nje perspektive ocenjuje Kantov epohalni poduhvat ne mo emo se oteti utisku da je ograni enost njegovog prosu ivanja bila posledica jednog na ina mi ljenja koji je sve ocenjivao neprestano se dr e i modela stvari. 95).

Metafizika ostaje ono prvo u filozofiji. * Ovde tematizovano ni ta. iz koje osnove prima korenje. metafizika mo e predo iti bivstvuju e. ona ne pita o ni ta a radi se o tome da se pomo u mi ljenja istine bivstvovanja dospe u temelj metafizike. pita Hajdeger. nepredstavljivo i nemislivo . deblo fizika a grane ostale nauke" te se s punim pravom mo e pitati: na kojem tlu koreni stabla nalaze svoj oslonac. ona ne pita o onom to se prikrilo u tom on. a putem njega i itavo stablo hranljive sokove i snagu? Gde onda po iva metafizika.Treba li jo uvek pominjati ono danas svima poznato mesto koje sre emo u naknadno napisanom uvodu za nastupno predavanje na Univerzitetu u Freiburgu ta je metafizika? /Was ist Metaphysik?/ a u kojem M. ali ima razloga da se pita o tlu na kojem ona po iva. 1596-1650) sliku kako je " itava filozofija poput stabla iji su koreni metafizika. Hajdeger ukazuje na jednu Dekartovu (R. Stvar je u tome da se iz mi ljenja istine bivstvovanja jednom radikalnom kriti kom refleksijom dospe do ni ta. o temelju temelja samog. ali ona ne obra a pa nju na ono to je u ovom bivstvuju em ostalo skriveno. ta je ona sagledana iz njene istinske osnove? ta je u temelju uop te metafizika. Descartes. to nije sporno. na taj na in se 269 temeljno pitanje metafizike (fundamentalno-ontolo ki) izvodi iz pitanja o temelju metafizike.

1984. mogu nost" (Heidegger. Izvesno je da smrt mo emo ozna iti kao jedinu temu filozofije to ostaje s druge strane metafizike. misliti temeljno pitanja filozofije. U smrti kao antropolo kom simbolu metafizi kog ni ta (jer ona ne daje ni ta opstanku to bi ovaj trebalo da ostvari) krije se klju temeljnog ontolo kog pitanja i stoga svaki filozofski govor o smrti samo je poku aj metafizi kog opravdanja za zasnivanje jedne negativne ontologije gra ene na tlu nebivstvovanja. zna i misliti ni ta. na av i se pred smr u shvatamo da nije re o nekom pukom i ezavanju.u isti mah. nenadma iva. 250). ona nije model reverzibilnog (i tako sociolo ki fenomen). kao to je to slu aj kod ana Bodrijara (J. temelj svega opstoje eg i tako do kraja radikalizovati pitanje o doma aju kriti ki zasnovane kritike. Ona se razotkriva kao najvlastitija. zadobija istoga asa sve karakteristike smrti koja se kao osnovni egzistencijal javlja na odlu uju im stranicama epohalnog Hajdegerovog spisa Bivstvovanje i ni ta /Sein und Zeit/: "smrt je mogu nost apsolutne nemogu nosti opstanka. ve prevashodno metafora nepojmljivog a sveomogu uju eg ni ta. ve o nekom uzmicanju koje je sasvim posebne vrste: re je o uzmicanju bivstvuju eg u . Misliti smrt. temelj mi ljenja. Baudrillard) u njegovoj knjizi Simboli ka razmena i smrt. neodnosiva. jer ostaju i u njenom temelju pita ta je metafizika.

ako je tako. opstanak se tek u svojoj unesenosti u ni ta odnosi prema bivstvuju em. o objavi onog pred im se povla i bivstvuju e. dakle samo bivstvovanje mo e dospeti k samome sebi. Ovo pretpostavlja da se oni koji pitaju nalaze izvan filozofije. Ono o emu se ponajpre mora govoriti jeste nadiranje ovog ni ta. ono nas prestravljuje. vladavina ti ine dok opstanak lebdi u praznini. a prelaze i preko ovog prelazi se metafizika u celini: pitanjem o ni ta pro ima se celina metafizike i tek s pitanjem o ni ta bivstvuju e u celini. ostaje samo ni ta. na ono to je iza physis. Ukoliko je pitanje o ni emu metafizi ko pita-nje. Izvorna objavljenost ni ega jeste klju za razumevanje i sveta i opstanka koji svoje poreklo spram bivstvuju eg nalazi u ni ta. jer nakon tog uzmicanja ne ostaje ni pusto . jer kako Hajdeger ka e. utoliko metafizi kim mo e izgledati i pitanje o temelju na ega opstanka a ovaj mo e se odnositi spram bivstvuju eg samo u onoj meri u kojoj je unesen u ni ta te tako otvoren za temeljno pitanje metafizike. Mo e se s mnogo razloga re i kako je u ovom pitanju sadr an i pravi zadatak filozofije: sagledanje sebe iz svoga temelja. Pitaju i za ni ta uvek se prelazi preko bivstvuju eg u celini. 270 Mo emo govoriti o objavi ni ega. Ve bi re metafizika trebalo da upu uje na ni ta. te ko se da objasniti razlog to omogu uje da se o filozofiji .celini koje nas spopada u teskobi. da se odnekud prema njoj odnose.

a tome nas u i itava njena istorija. ako Spinoza vidi mi ljenje kao atribut supstancije. Samo u slobodi mogu je govor o filozofiji. 80). pa Hegel s pravom ka e kako "filozofija po inje onde gde se op te shvata kao sveobuhvatno bi e ili gde se bi e shvata na neki drugi na in. kod Hegela emo nai i na prvi grandiozan poku aj da se misli identitet . od Aristotela do na ih dana pita za bivstvuju e kao bivstvuju e. gde se pojavljuje mi ljenje o mi ljenju". ona za svoj predmet ne mo e imati ni ta koje je negacija bivstvuju eg u njegovoj celovitosti. a to se.uop te govori. Ovde nije po sredi govor injenica. dakle: reflektovati sebe. Ako kod Parmenida nalazimo stav o identi nosti bivstvovanja i mi ljenja a kod Aristotela misao o bivstvovanju kao mi ljenju koje ve no misli samo sebe u svom totalitetu. Ovde misliti zna i to i odnositi se prema sebi. Nije stoga nimalo slu ajno to e 271 Hegel svoje sistematsko delo zami ljeno kao krug krugova. 1970. istorijski gledano. Enciklopediju filozofijskih nauka zavr iti navo enjem jednog od najznamenitijih mesta iz Aristotelove Metafizike. dospe do egzistencije tako to mo e samo da ide u sebe te se tako postavlja svest o slobodi (Hegel. ve govor same stvari to se kre e u sferi vrednosti upravljaju i se sve vreme po meri slobode. Metafizika. po prvi put de ava u Gr koj kad mi ljenje uspeva da. odvojiti se od utonulosti u materijal. oslobodv i se onog prirodnog i ne tonu i vi e u opa anje.

mogu e je dospeti do pitanja smrti. Samo mi ljenjem smrti ovek mo e dospeti do sebe i svesti o kona nosti kao svoje biti. jer on i nije ni ta drugo do smrt koja sebe ni ti u vremenu. pita za ni ta. problem sveni te eg i problem ni eg: tek misle i ni ta (svoju kona nost) govor mo e postati svestan sebe i svog porekla. tu se otvara problem nestvarnog i kona nosti (koja je mogu nost svakog delovanja). i ovo se pokazuje kao metafizi ko pitanje. Tako se tek istinski dospeva po prvi put do pitanja o ni ta. kao ni ta. Ali. metafizika pitaju i za ono iza physis pita za ono to se nalazi iza njega. onda se s pravom . Ali.bivstvovanja i vremena. Pitanje koje se stoga postavlja. od negativiteta to se pokazuje kao takav kakav je uzet sam po sebi. glasi: mo e li se misliti ni ta? Jedan od mogu ih odgovora bio bi da se ni ta mo e razumeti i misliti tako to e se misliti smrt. ta zna i to isto? Misli li se ovo isto iz metafizike. mo da se mi ljenju mo e otvoriti i jedan druga iji put: polaze i od ni ta. a to bi zna ilo da pred 272 sobom imamo samo jedno pitanje: misliti smrt i misliti ni ta zna i: misliti isto. Ovako postavljeno pitanje pretpostavlja transcendiranje sveg bivstvuju eg. ukazivanjem na vremenitost bivstvovanja i tematizovanjem vremena kao temeljnog pojma filozofije ovde se po prvi put otvara mogu nost onom pogledu koji je hrabar da negativnom gleda u lice.

358). kako se mo e zahtevati od metafizike da misli ono to je iza toga ni ta. re je o izvo enju tragedije koju po re ima Hegela "apsolut ve no igra sa samim sobom": tu se radi o ve nom ra anju u objektivnosti tako to se prepu tanjem smrti dolazi do uzdizanja iz sopstvenog pepela u lepotu (Hegel. kao nestvarnost. ono negativno. imenuje kao smrt. Nestvarnost je ontolo ki naziv smrti koja se ovde pokazuje u antropolo koj ravni . 18). Tako se eksplicitno ono najstra nije. To zadr avanje jeste ona arobna sila koja to to je negativno preobra a u bi e" (Hegel. i ono to zahteva najve u silu jeste zadr avanje onog to je mrtvo" i da je duh mo samo po tome to "onome to je negativno gleda u lice otvoreno i to se kod njega zadr ava. jeste ono to je najstra nije. ono to je u osnovi tog ni ta. Ne treba ni u kom slu aju prevideti znamenito mesto iz Predgovora Fenomenologije duha gde se ka e da "smrt. ako se. 1974. 1983. ako onu nestvarnost ho emo da nazovemo tako. kao to vidimo ni to ni ta ne mo e doku iti ko enjem svekolike aparature koju nam na raspolaganje pru a kritika? Svest o smrti istovremeno je i rtvovanje sebe u smrti kao samoukidanje. Da li se metafizika i smrt mogu dovesti u jednu takvu vezu koja bi omogu avala njihovo razumevanje? Ako je smrt ni tina.mo emo pitati da li je uop te mogu a neka metafizika smrti.

1902-1968) kao filozofija smrti (Kojeve. lepo. O istini i istini dela govore kako umetnici tako i kriti ari. Re je tu 273 zapravo o jednoj negativnoj ontologiji koju omogu uje kritika shva ena kao refleksija refleksije. kada je o istini re lako se opa a da ovaj pojam pripada teoriji saznanja ali i drugim filozofskim disciplinama jer se o istini govori i u logici. etici. Umetnost i istina Veoma su iva shvatanja da umetnost mora da ima i neguje kriti ki stav spram sveta u kome nastaje i da se ne mo e neposredno dedukovati iz dru tva jer mora biti njegova antiteza.dokle god se Hegelova filozofija tuma i antropolo ki i vidi na na in Ko eva (A. 519). Problem istine u umetnosti javlja se u raspravama o . me utim. iako ovaj pojam sre emo u Platonovoj trijadi (dobro. Umetni ka dela nisu samo injenice ve u sebi sadr e uvek i kriti ke impulse. 1990. odnos prema realnosti. Kojeve. ontologiji. istina) lako se uvi a da istina nije istog ranga kao lepo i dobro: dok lepo danas spada u oblast estetike a dobro u oblast etike.2. ideju istine koju uslovljava elja umetnika za stvaranjem jednog boljeg sveta. neophodno je po i korak dalje: tada se iz antropolo ke prelazi u ontolo ku ravan i tu se onda radi o filozofiji ni eg pri emu je ni ta samo ontolo ki klju za antropolo ku zagonetku smrti. 5. ili estetici.

postala je su tinska odlika svekolike kasnije umetnosti. n. odnosno . ako na e o i. a da je zavo enje ma te i ube ivanje ljudi u ono ega nema njen osnovni cilj. odgovor na pitanje da li poezija izra ava istinu tra en je u slaganju poezije i stvarnosti. Ako je prigovor pesnicima i umetnicima da la u bio redak u anti ko doba. Ova "iluzionisti ka" teorija umetnosti kao zadatak umetnosti ne vidi istinu nego dovo enje u zabludu pa je umetnik toliko ve i koliko vi e ljude dovodi u zabludu. n. Solon je mislio suprotno tome. e. pre. za autore s kraja srednjeg veka i doba renesanse to se ne mo e re i: Dante isti e kako je pesni tvo "lepa la ". pre. Odre uju i umetnost kao reprodukovanje i podra avanje stvarnosti. Sokrat (469-399.knji evnosti i pesni tvu u gr ko doba. kao slaganje sa stvarno u. na taj na in on se zalagao za "objektivnu" istinu. nenamerno. e) je izveo suprotan zaklju ak te su njegov u enik Platon a za njim i Aristotel definisali umetnosti kao podra avala ke 274 umetnosti ime je istaknuto da one podra avaju stvarnost i time streme prema istini a ova. da dovodi u zabludu da stvara iluzije.) da poezija govori neistinu. Ali. Dok je Homer u pesni tvu video istinu. menjaju i deformi u stvarnost kako se mo e verno podra avati ono to istinski jeste? Za Platona svaka deformacija bila je falsifikat i prava umetnost samo ona koja verno prikazuje stvari. a sofist Gorgija (483-375.

Tako.ne to to nije ni istina ni la ve izmi ljeno. 275 Ako su renesansni umetnici smatrali da se umetno u mo e obuhvati istina te malo be e onih koji su . fikcija. Tako je tokom srednjeg veka preovla uju e mi ljenje bilo da pesni tvo treba da pru a istinu (Tatarkjevi .otuda danas re autor). Aurelije Avgustin (354-430) je smatrao da umetnost istinu ne mo e dosegnuti. 1980. ali su se potom njegovi stavovi primenjivali i na likovne umetnosti. da se pesnici koriste re enicama koje nisu ni istinite ni la ne. Ako je Aristotel umetnost video izvan istine i la i. nego istina i fikcija no to je jedan od retkih izuzetaka: za ve inu renesansnih pisaca umetnost se vrednovala u odnosu na istinu i neistinu onog to prikazuje. Ova sumnja se odr ala i u srednjem veku pa je pesnik dobio naziv auctor (onaj koji pove ava. jo kod Aristotela. Treba imati u vidu da se mnogo ranije. te da pi u i o nepostoje im i nemogu im stvarima mogu praviti i logi ke gre ke a da ipak budu u pravu. 289-298). Platonov u enik je ovo pisao o pesni tvu. dodaje . ili fictor. u sastav umetnosti ne ulazi istina i la . onaj koji tvori fikcije. Ovaj rani hri anski pisac shvatio je da umetnost da bi bila istinita prvo mora biti neistinita: "kako bi slika koja predstavlja konja mogla biti prava slika ako na njoj naslikani konj ne bi bio la ni konj". mo e na i shvatanje da umetnost nema ni eg zajedni kog ni sa istinom ni sa la ju.

pisci 18. Zato se pojam istine tematizuje tamo gde su filozofija i mi ljenje u . Pitanje izvornog smisla istine vezano je za pitanje kako se ljudski ivot u celini odnosi prema istini. 1729-1797) da je "svaka umetnost velika time to obmanjuje". S druge strane. a ono je danas kad se ivot odre uje praksom. (3) o uvanje i jedinstvo stila. a Hegel je pisao da je istina najvi a kategorija koja utemeljuje svet umetnosti. (2) verno podra avanje stvarnosti. Diderot. da " ovek postoji samo u istini" (Novalis). (4) saglasnost dela s njegovim ciljevima i sredstvima. Tugendhat). Burke. 1713-1784) pisao kako "u svakom pesni kom proizvodu uvek ima pone to la i". da je umetnost "izraz stvarnosti i ivota" (Mondrijan). umetnici su isticali da je "mudrost samo u istini" (Gete). to je pitanje ivota u kriti koj odgovornosti (E. a Edmund Berk (E. egzistencijom ili interesom u velikoj meri izgubilo svoju delotvornost. stole a postaju svesni toga da poetska istina nije istina u pravom smislu pa je Deni Didro (D. pa istina umetni kog dela koja se postupno razvija nije drugo do istina filozofaskog pojma ime se umetni ko delo redukuje na pojam istine.bili spremni da istinu prepuste filozofima. Uz sve ove razlike koje se javljaju kad se govori o odnosu umetnosti i istine treba imati u vidu da se vremenom menjao i pojam istine: ona je bila shvatana kao (1) slaganje intelekta i stvari.

dodiru s tradicionalnim disciplinama (metafizika. naspram logi ke istine koja se mo e manifestovati u na em saznajnom odnosu prema svetu. umetni ka istina ne bi bila plod relacije dela i stvarnosti. Istina je ideja. On je smatrao da lepo po iva u prividu. lepo se ne mo e do kraja osloboditi svoje pojavne prirode. a ideal predstavu pojedina ne su tine kao ideji adekvatne". ve pre svega da se utvrdi da li umetnost poseduje sopstvenu istinu. utoliko se kategorija lepog pokazala nedovoljnom za obja njenje su tine umetnosti jer. transcendentalna filozofija) i gde se jo polazi od odnosa oveka i bivstvovanja. odnosno ulni izgled istine koja u njegovoj filozofiji postaje centralna kategorija i stupaju i na mesto lepog te kao najvi a kategorija mo e utemeljiti svet umetnosti. Tako estetika razvijana u Hegelovim predavanjima postaje istorija istine . da je ono ulni izgled ideje. da li se uop te mo e govoriti o istini u umetnosti. Hegel je uo io da u meri u kojoj je umetnost postala sredi nji predmet estetike. o istini dela. Ovde se postavlja pitanje umetni ke istine.konkretizovanje ideje u predstavi pojedina ne su tine ili pak predmeta. ima li razloga da se insistira i na istini u estetici. a lepo ideal . jer ne radi se o tome da delo 276 na uspeli na in prikazuje stvarnost. ovo razlikovanje ideje i ideala Hegel preuzima od Kanta za koga "ideja zna i zapravo pojam uma.

koji se nalazi u svakom umetni ki koherentnom delu. Velek i Voren u njihovoj knjizi Teorija knji evnosti pi u kako "knji evnost me u umetnostima pola e posebno pravo i na "istinu" izra enu pogledom na svet (Weltanschaung). na primer. Vi e je no o igledno da se problem odnosa umetnosti i istine zapravo re ava razmatranjem pitanja odnosa istine u umetnosti i istine van umetnosti. pa pripisuju i je umetnosti ovek zapravo pokazuje kako ovu duboko po tuje. apsolutni kvalitet umetnosti. ukazuju i na to kako se 277 esteti ari uste u da istinitost poreknu kao svojstvo i merilo umetnosti jer je istina delimi no i "po asni termin". Estetska istina se tako javlja kao aporija pa istinu treba "spasti" od zloupotrebe u podru ju umetnosti. a saznanje istine na umetni kom pokazuje se kao filozofsko zna enje umetnosti. Razmatraju i odnos istine i umetni ke istine Kete Hamburger je do la do zaklju ka da je istina kategorija realnosti a da je "estetska" istina zna enjski prazan pojam za estetske kvalitete saznanja i da stoga istina nije esteti ka kategorija po to ima sva ona "jedinstvena" svojstva koja je ine neupotrebljivom u podru ju umetnosti.koja se pokazuje u ogledalu umetnosti" (H-G. Gadamer. . pa istina u vreme posle Hegela postaje jedan od vode ih esteti kih pojmova. 1900-2001). u podru ju formi i zna enja pa otuda i tuma enja. Filozof ili kriti ar mora smatrati da su neki od tih "pogleda" istinitiji od drugih (Eliot.

njome slikovito predstaviti ili u njoj otelotvoriti. svako istra ivanje ovog fenomena pretpostavlja analizu strukture umetni kog dela. Nejasnosti to nastaju pri odre ivanju pojma umetnost rezultat su te ko e da se odredi karakter na ina pojavljivanja onog umetni kog u umetnosti a to se .filozofija koja u sistematskoj pojmovnoj formi postoji izvan knji evnosti. na to pola e pravo. 56-6).misli da je Danteov istinitiji od elijevog.278 UMETNI KO DELO Konstatovali smo ve da je estetika filozofska disciplina i da za svoj predmet ima oblast umetnosti u celini. mada mogu poku avati da to budu ako nema filozofa ije bi delo mogli prikladno da asimiluju" (Velek/Voren. Izgleda da se Eliotovo shvatanje poezije s obzirom na "istinitost" ne razlikuje su tinski od ovoga. kao i njegove konkretizacije u svesti subjekta. 1985. ali se na ovu mo e primeniti. Istina knji evnosti. ali svaka zrela ivotna filozofija mora sadr ati izvesnu meru istinitosti . odnosno do toga po emu je neko delo umetni ko delo.ona. (. da bi se dospelo do onog to ini bit nekog umetni kog dela.) izgleda da je istina u knji evnosti . pa ak i od ekspirovog). U tom smislu Danteova istina je katoli ka teologija i sholasti ka filozofija.. u svakom slu aju.. a umetnici nisu takvi mislioci. Istina je oblast sistematskih mislilaca.

32/. tada fenomen ozna ava ne to to u su tini nije takvo kakvo se pokazuje. ta ovde mislimo kad koristimo pojmove kao to su fenomen i pojavljivanje? ta je zapravo umetni ko delo. Kakav je to umetnost fenomen? Gr ki izraz fainomenon izveden je iz glagola fainestai. Bivstvuju e se tako javlja samo od sebe. te tada imamo drugo zna enje pojma fenomen. to je razlog to su ovako shva eni fenomeni "ukupnost onoga to je obelodanjeno ili se mo e izneti na videlo.pokazuje zapravo kao jedini pravi predmet filozofske estetike. ili nam se takvim na po etku ini. a ta estetski predmet) ta ini estetsku vrednost nekog konkretnog umetni kog dela i mo e li se govoriti o nekim trajnim vrednostima u umetnosti? Neophodno je da se zapo ne od onog to je najjednostavnije. postoji mogu nost da se ono poka e kao ono to samo po sebi nije. i tad ovaj zna i "izgledaju e kao". pa je pojavljivanje ni ta drugo do: "sebe-ne-prikazivanje". jer . tako fenomen zna i ono to je izneto na videlo. odnosno privid. ono pokazuju e-se-samo-po-sebi (Sich-an-ihm-selbstzeigende). 31/. zavisno od na ina na koji mu se pristupa. ono to su Grci naj e e identifikovali sa ta onta (bivstvuju e)" /Heidegger. Me utim. 1984. Ovde nije u pitanju "pokazivanje 279 samoga sebe" ve "javljanje ne eg to se ne pokazuje putem ne ega to se pokazuje" /Heidegger. 1984. Tematizovanje privida vodi u predvorje estetike. a to zna i pokazivati se i upu uje na ono to se pokazuje.

ali onome ko ga opa a. koje su njegove namere? Ako se estetski fenomen mo e dosegnuti analizom estetskog predmeta kao i estetskog akta. Po re ima Hartmana analiza akta upravljena je na (1) receptivni akt posmatra a (a to podrazumeva stav primanja. Na nivou pojave. danas se pak ini da s postmodernom umetno u problematika estetskog iskustva a tako i estetskog akta opet zauzima dominiraru u poziciju u esteti kim istra ivanjima i da se tako obnavljaju neke od teka s kraja pro log stole a. stole a prednost je davana estetici predmeta u odnosu na estetiku akta. javlja se tako kao da realno postoji" /Hartman. ve je realizovano u predmetu jer je ono duhovno (umetni ko) objektivizovano u delu. govori se o "prividu" kao na inu bivstvovanja lepog. 1968. umetnik je neograni eni gospodar te su mu otvorene i neograni ene mogu nosti onoga to nije realno mogu e. Time se misli: to to je pokazano ne postoji stvarno. Zato se mo emo zapitati ta to radi umetnik. nema realnosti. smatra Nikolaj Hartman. sredinom 20. do ivljavanja dela koje se odlikuje onti kim . mogu e je razlikovanje estetike predmeta (kakva je na primer objektivisti ka Hegelova estetika) i estetike akta (kakva je subjektivisti ka Kantova estetika)."po ev od romantike i uz podr ku Hegelove estetike. 43/. Po to se pokazalo da umetni ko bi e nije dato u aktu.

ako se ne razlikuje vanumetni ki sadr aj (koji se . tu se radi o formi pojave kao takve. isto tako. na taj na in 280 mogu nost se prevodi u stvarnost. Analizom umetni kog predmeta mo e se ispitati (1) struktura i gra a umetni kog dela a s namerom da se istra i bit umetni kog dela i odgovori na pitanje ta je umetni ko delo.susretanjem dva bivstvuju a) i na (2) produktivni akt stvaraoca (akt koji opredme uje duhovnu vrednost tako to ovu pretvara u bivstvuju e. onda se postavlja pitanje posebno esteti ki shva enog pojma forme. Umetni ko delo Ako estetski predmet treba tra iti u na inu samopojavljivanja. 1. tako to vrednost prevodi iz va enja u postojanje. Svako njegovo istra ivanje pretpostavlja prethodno ukazivanje na odnos sadr aja i forme. 1. na odnos ija je istorija u znatnoj meri i i istorija tuma enja pojavnih oblika umetnosti.1. te je u tom slu aju re o konstitutivnoj analizi estetskog predmeta. te time imamo jedno onti ko de avanje. o konstituciji estetskog predmeta. uvo enje nepostoje eg u postojanje). mogu e je (2) ispitivati na in postojanja umetni kog dela kako bi se odgovorilo na pitanje kako delo postoji. i tada se vr i modalna analiza estetskog predmeta. Pitanje forme Kao to bavljenje sadr ajem nekog dela zadaje te ko e.

. tkanje umetni kog dela. a da je ru no a nedostatak mere (Soph. predstavljena stvar. te se stoga /u odnosu na pravi sadr aj/ naziva i sadr ina) i umetni ki sadr aj (koji predstavlja samo tkivo. njegovu unutra nju strukturu. a anti ki sinonimi ovog pojma bili su srazmernost (simetria). tj. Ako stoici isti u da je lepota tela u proporciji delova. materija. Platon isti e da o uvanje mere i proporcije uvek je lepo (Phil. Postojanje raznolikih suprotnosti ukazuje na razli ita zna enja pojma forme i 281 ovde se ograni avamo na ona to izdvaja Tatarkjevi u ve pomenutoj knjizi Istorija est pojmova gde sre emo slede a odre enja: a. 228a). kao suprotnost formi navodi se sadr aj. . proporcija i odre en oblik". tako isto znatne te ko e izazivaju i problemi vezani za razumevanje pojma forme.konstitui e oko predmeta o kojem delo govori i koji ini si e ili radnja. sklad (harmonia) i red (taxis). ova se teorija javlja kod pitagorejaca koji smatraju da lepo po iva na proporciji delova jer "red i proporcija su lepi". Forma je isto to i raspored delova. Aristotel smatra da su "glavne vrste lepog pravi sistem. pravi sadr aj). Mnogozna nost pojma forma koji se odr ao jo od rimskih vremena (Grci su kao ekvivalent ovom pojmu koristili izraze morphe (za vidljive forme) i eidos (za pojmovne forme). Suprotnost ovako shva enom pojmu forme jesu elementi. komponente. 64e). tema.

. Suprotnost ovako shva enoj formi jeste sadr aj. a smisao re i sadr aj. Sofist Andomenid ka e: "Nije zadatak da se govori ono to niko nije rekao. Tako su ve sofisti razlikovali sadr aj (ono o emu delo govori) i zvuk re i (kako 282 delo govori). Za razliku od forme shva ene u prvom smislu (a) koja nije ulno data pa je apstraktna. b. Pseudo-Dionisije (na tragu Plotina) lepu formu vidi u proporciji i sjaju a Alberti u harmoniji svih delova primenjenih zajedno jednih na druge. Duns Skot smatra da su forma i figura spolja nji raspored stvari. Ovako shva enoj formi blizak je dana nji pojam struktura (koji ozna ava neslu ajne forme oblikovane iznutra zahvaljuju i unutra njim silama). Kako se u srednjem veku za formu koristi izraz figura (lat. nego da se govori onako kako niko drugi nije kadar". jer. Forma je.oblikovati). pa je u tom smislu u poeziji zvuk re i forma. Ako je u prvom slu aju (a) forma isto to i sistem. u ovom drugom zna enju (b) forma je izgled stvari. To kako je forma u ovom drugom (b) zna enju. "dopada se samo lepo. a u proporcijama brojevi". u ovom svom prvom zna enju isto to i sistem. u oblicima proporcije. Forma je ono to je ulima neposredno dato. u lepome oblici. fingere .Avgustin isti e da nema srednje stvari koja ne bi bila lepa. jer se mo e dohvatiti ulima. forma u ovom drugom smisla (b) je konkretna.

ovdo tre e shvatanje (c) obuhvata samo crte . a vra a u 20. Kandinski ka e: "Forma bez sadr aja nije ruka. Od pojave Ro e de Pila i rubensovaca (XVII stole e) boja je ravnopravna sa crte om i ovaj spor je prestao.U vreme renesanse razlikuje se izra avanje (forma) i misao (sententia). u akademskim krugovima je tada crte imao prvenstvo. Za razliku od prethodnog odre enja forme koje pripada poetici ovo (c) pripada teoriji likovnih umetnosti: Vazari govori o crte u da je sli an formi. dostojnijiji po tovanja nego onaj koji ose aju i dobro kolor lo e crta". pomisao (inventio. ve prazna rukavica napunjena vazduhom. Forma je granica (kontura) predmeta. i ka e se da je "forma geometrijska figura stvorena iz kontura predmeta". Cukaro (XVI stole e) smatra da je crte forma bez telesne supstance. tj. jer su to mo na sredstva u slu bi sadr aja" (O duhovnom u umetnosti. pa je Testlen (1699) smatrao da je "dobar i valjan crta . U XVII stole u je po elo "nadmetanje" izme u slikara i crta a pa se postavilo pitanje emu dati prednost: crte u ili boji. stole u u svim umetnostima. Suprotnost ovako shva enom pojmu forme jeste materija. c. sadr aj). kao to voli svoja oru a ili miris terprentina. a F. ovo odre enje je sli no prethodnom (b) ali dok obuhvata i crte i boju. mada je jo Kant pisao da je . Ovaj odnos se javlja u poetici. gubi u 18. Umetnik strasno voli formu. 1910). mada i prose an kolorist. materijal.

a to je posledica razli ito formulisanih pitanja tokom povesti. suprotnost njoj bile bi crte predmeta.u lepim umetnostima "su tinski momenat crte ". Forma je pojmovna su tina predmeta. ako je lepo proporcija i sjaj. naredna dva se formiraju u filozofiji i potom prenose u estetiku. Ovo shvatanje se gubi u XIII i vra a u XX . Ovakvo odre enje forme (entelechia) sre emo kod Aristotela. Dok je u antici pitanje glasilo: da li je u umetnosti va na jedino forma (a) 283 ili elementi. Rezime (a . onda je svako bi e lepo jer svako bi e ima neku formu (Bonaventura). U izlo ena tri tuma enja forme ova se vidi kao (a) sistem. ako lepo le i u formi. kao ono to u svakoj stvari predstavlja njenu su tinu. Tako ne to de ava se tek u XIII stole u jer. onda je sjaj aristotelovska forma. (b) izgled i (c) crte . d. Tako se lepo po inje odre ivati zavisno od metafizi ke su tine stvari: lepo po iva na sjaju supstancijalne forme koji se otkriva u materiji (Albert Veliki).c). Ovo je shvatanje staro kao i prvo koje je pomenuto (a) i isti e formu kao su tinu date stvarnosti. u vreme renesanse pitanje je bilo: da li je va na forma (c) ili boja. ali ni Aristotel ni njegovi sledbenici nisu ovakvo shva en pojam forme primenjivali u razmi ljanjima o umetnosti. a u XX stole u: da li je va na jedino forma (b) ili i sadr aj umetni kog dela? Dok su ova tri shvatanja forme nastala unutar razmi ljanja o fenomenu umetnosti.

1841-1895) nastoji da formuli e tu zakonitost prisutnu u umetni kom delu. Fiedler. Budu i da o lepom 284 odlu uju sposobnosti stvaraoca.stole u: P. 1990. ne pripada estetici. "Ono to ini da se raznovrsnost u pojavi mo e urediti u izvesne odnose ja nazivam formom pojave". po Kantu. pi e Kant (Kant. univerzalan". on tako e smatra da "nova umetnost izra ava univerzalni elemenat putem rekonstrukcije kosmi kih odnosa". Forma je ono to intelekt unosi u predmet. Fidler koji smatra da se umetnost ogleda u pot injavanju stalnim formama iji je izvor u subjektu (Tatarkjevi . Smatraju i da u umetnosti postoji poredak koji se vlada prema strogim zakonima Konrad Fidler (C. 212237). e. ovakva forma. Tu apriornu formu nalazimo u predmetima ali je nametnuta od subjekta pa je stoga op ta i nu na. njegovo istra ivanje svodi se na istra ivanje autonomnih zakona ma te i njenih pravilnosti i on dolazi do zaklju ka da je umetnost svesno i namerno. . 1980. Na ovaj na in pojam forme je odredio Kant i suprotnost bi bila ono to intelekt nije proizveo ve mu je dato spolja. 51). Prvi koji je uvodi u estetiku jeste K. Po Kantu forma je osobina intelekta koja uzrokuje da intelekt mo e na takav i samo na takav na in da percipira i shvata iskustva a iskustvo ima samo takvu formu. Mondrijan pi e da je "moderni umetnik svestan toga da je do ivljaj lepoga kosmi ki.

apsolutna jasno a relativna jasno a. pa Hajnrih Velflin (H. stvaranje slikara nije ni ta drugo do razvijanje iskonske sposobnosti vi enja. onaj na koga ne uti u racionalno znanje i prakti no odlu ivanje. Woelflin. kao i umetnost ima svoju formu. a kako ima vi e na ina vi enja. o na inima vi enja koje izdvaja kao polarne "forme vi enja" (linearno . 285 1.slikovno. zatvorena forma . koji pod uticajem Burkharta i Hildebranta govori o formalnim kategorijama.stvarala ko razvijanje vizuelne prirode a da je na e vi enje transcendentalno stvaranje. onda postoji i vi e formi. 1864-1945). Na e vi enje. U spisu O prosu ivanju dela likovne umetnosti. nego forma". Fidler isti e da umetnost nema posla s gotovim likovima koje zati e pre svoje delatnosti i nezavisno od nje. itd. raznovrsnost .2. Oblast slikarstva je carstvo vidljivog i pravi slikar je onaj koji ume gledati. Struktura umetni kog dela Radovi Nikolaja Hartmana i Romana Ingardena spadaju u najzna ajnija istra ivanja strukture umetni kog .jednoli nost.) smatra da "pre postoje forme. tj. ve po etak i kraj njene delatnosti le i u stvaranju likova koji kroz nju i po inju uop te da egzistiraju (66). Umetnost stvara formu za ono to jo ni na koji na in ne egzistira za ljudski duh i to u toj formi tek po inje da postoji za njega.otvorena forma.

recimo o Betovenovom 5. konkretizacija do koje posmatra dolazi u estetskom do ivljaju odnosno. pa su neki psiholo ki orijentisani esteti ari (kao T. za konstituisanje estetskog predmeta "zahteva se da kako autor tako i pojedini slu aoci ispune neke posebne psihofizi ke delatnosti". sama stvar i postoji objektivno. on je predmet "za nas" i postoji samo kad prema njemu zauzimamo odre eni stav. klavirskom koncertu. zato se estetski predmet kao i njegove vrednosti mogu objasniti polaze i od estetskog akta. pre se mo e re i da je estetski predmet rezultat (u svesti posmatra a) objektivisanja umetni kog dela koje od umetnika do nas sti e kao shematska tvorevina. po sebi. estetskoj percepciji. Estetski predmet se konstitui e u svesti subjekta i on je rezultat odnosa subjekta prema umetni kom delu. Ako se ovako posmatraju stvari razumljivo je za to govorimo o umetni kom delu. drugim re ima zahteva se realizovanje estetskog do ivljaja. Ovde jo jednom isti emo razliku umetni kog dela i estetskog predmeta: umetni ko delo je predmet posmatranja. Lips) smatrali da je estetski predmet potpuno zavisan od posmatra a.estetskog predmeta.dela i njegovog korelata u svesti subjekta . estetski predmet ne postoji po sebi. sa im se ne bismo mogli slo iti. i o nizu njegovih konkretizacija na injenih od . pa je on uvek proizvod a nikad samostalan predmet.

izvo a a i slu alaca.286 O igledno. re je o delu i ne em to mu je tokom do ivljavanja dela pri-dodato. da ne stari kao to stare stvari oko njega ve da vodi poseban na in ivota u vremenu razli itom od realnog vremena. Umetni ko delo je predmet posebne vrste budu i da je u njemu objektivisan duh koji (otelotvoren u delu). Govoriti o onom to nam je ostalo u svesti nakon zavr etka koncerta. ali mogu nost pridodavanja ve je prethodno bila prisutna u delu (kao mogu nost). estetskim predmetima. omogu uje da umetni ko delo nad ivi svog tvorca i vreme u kome je nastalo. zna i govoriti o jednoj od mogu ih konkretizacija estetskog predmeta i njegove (estetske) vrednosti. Ingarden navodi kako je mogu e stvoriti i jedan vi i estetski predmet koji nije ekvivalent . nematerijalnog) a to je ve prethodno fiksirano. ovo konkretizovanje vr e svi oni koji nakon kompozitora dolaze u dodir sa umetni kim delom i to nas upu uje na zaklju ak da kad govorimo o umetni kom delu ne govorimo o nekom predmetu me u drugim predmetima ve o nekom posebnom predmetu za koji je karakteristi no da u sebi sadr i jo ne to to omogu uje da na osnovu onog tvarnog (materijalnog) postanemo svesni i ne eg to to nije (ne eg duhovnog. sugerisano od strane umetnika. kao to smo rekli.strane dirigenta. ove konkretizacije dobijene su u estetskom do ivljaju i nazivamo ih.

Pitanje koje se pritom postavlja i koje treba razjasniti glasi: "na emu po iva izvanredna snaga uzajamne povezanosti onti kih slojeva umetni kog dela. o njegovoj originalnosti. samosvojnosti. Hartman polazi od toga da je umetni ka tvorevina dvoslojna te se mogu razlikovati dva plana: prednji koji je . 1991. 1968. da i dalje govorimo o identitetu umetni kog dela.pojedina nog estetskog predmeta ve je intersubjektivan i ini ga mi ljenje koje o odre enom umetni kom delu ima itavo dru tvo u nekoj zemlji i u nekom vremenu. Drugim re ima: kako je mogu e imati niz razli itih objektivizacija umetni kog 287 dela (razli itih estetskih predmeta) a da pritom i dalje govorimo o jednom umetni kom delu. 86). "Duhovni sadr aj dela" se ne mo e doku iti razumom ve ulima i zato je neophodan subjekt da bi ovo to je duhovno bilo iz dela "izvu eno na videlo". da je ono satkano iz vi e slojeva od kojih jedan kao nosioc omogu uje pojavljivanje onih drugih. 111). duhovnih slojeva. izvodi ga iz realnog u duhovni svet. To delo je komponenta sveta koji okru uje to dru -tvo i menja se s promenama intersubjektivnog mi ljenja dru tva (Ingarden. neponovljivosti? Iako nam se u prvi mah ini da je umetni ko delo sazdano iz jednog komada pokazuje se da to nije ta no. N. kojom ono i istorijski uva svoj identitet?" (Hartman. to duhovno prevodi posmatra a.

ine platno i mrlje boja. ono to je vidljivo. To je oblikovani kamen u svojoj nepomi nosti. sve to pojavljuje se s288 oblikovanjem prednjeg plana. a crte papir i crte. Ali. ujemo vi e od onog to se mo e u jednom trenutku uti. za posmatra a): (1) prednji plan. boje. kao realnu tvorevinu. to ni sam posmatra ne smatra ne im realnim). deo ivota (a to pripada pozadini. Tako sliku. materijalnog. Jedno muzi ko delo omogu uje da se u duhu uje kompoziciono jedinstvo. mi tako ujemo tonsku tvorevinu. Zahvaljuju i prednjem planu pojavljuje se ono duhovno . na slici se vidi predeo. Pozadina u vajarstvu je kretanje i ivot. Me utim. (2) zadnji plan. u muzici pozadinu ini uspostavljeno jedinstvo dela u na oj svesti nakon to je ono ve zavr eno. Razli itost planova tu se . scena. izra ava ne to to postoji samo za receptivnu svest. linije."pozadina". umetnik mo e oblikovati samo taj prednji plan koji je jedino realan. u slici svetlost i prostor. to su platno.realan i zadnji (ili pozadina) koji je irealan i postoji samo za ivi. pozadina umetni kog dela je duhovni sadr aj i izraz je onog to u umetni kom delu (kao realnoj tvorevini) nije realno. primala ki duh (tj. papir. zvu ni ton (materija koja se oblikuje). injenica je da mi vidimo vi e od onog to se mo e videti.sudbine i strasti. re i. je plan ulnog. sukcesija i povezanost tonova. u pesni tvu je pozadina sklop re i i "prikazana" ljudskost .

u drami govor u stihovima. 45). odvaja pojavljuju e od realnog bi a. Okvir isti e pojavljuju i sadr aj slike. Kako isto vi enje opa a realne i pojavne stvari trodimenzionalno. Ovo pokazuje da je postupak stvaraoca udaljavanje od stvarnosti derealizovanje. pozornica. I druge umetnosti poseduju sredstva derealizacije: u vajarstvu to je postament. koturne. Okvir slu i derealizaciji i suprotstavlja se neumetni koj iluziji. 1968. maska. ako se izbri e razgrani enje sa stvarno u delo se pokazuje kao surogat stvarnosti. odnosno izborom detalja koji e biti prikazani (na taj na in slikar posmatra u sugeri e odre en na in posmatranja). Derealizovanje je tako. te prikazane figure izdvaja iz stvarnosti. Ono postoji kao umetni ko u onoj meri u kojoj se suprotstavlja stvarnosti. Bez derealizacije slika ne bi bila umetni ko delo. Ostaje zagonetno slede e: kako ulno-predmetni. potrebno je da se svet slike izdvoji iz realnog sveta a to se posti e ograni avanjem slike ramom. "udaljavanje od stvarnog" pa predmet umetnosti lebdi izme u dva na ina postojanja a delatnost umetnika ne svodi se ni na realizovanje. ograni avanje realnosti. tj.pokazuje time to ravan slikanja ima dve a pozadina tri dimenzije. ni na omogu avanje ve na dovo enje duhovnog do pojavljivanja (Hartman. Umetni ko delo ne nastoji da simulira stvarnost ve da proizvede drugu stvarnost. .

110). po re ima Hartmana. 289 ovde se zapa a da duhovno determini e materijalni plan. ako prednji plan odre uje granice formiranja pozadine. Drugim re ima: kako duhovno mo e egzistirati u materijalnom. Ta dominantnost pozadine i mogu nost da se duhovno pojavi u materijalnom tako se mo e objasniti time to se "duhovni sadr aj bez sadejstva ivog duha ne mo e na i u oblikovanoj materiji. prelaziti iz epohe u epohu omogu uju i da se u njemu kasnije otvaraju potpuno novi. Produktivni duh tako unosi sadr aj u materiju samo za duh koji shvata. nije inferiorna. ve poseduje transistorijsku prirodu. ako svaka materija dopu ta samo odre enu vrstu oblikovanja. dotad nepoznati sadr aji. mo e se odvojiti od vremena svog nastanka. On se u njoj ne nalazi "po sebi" ve samo "za nas" koji shvatamo. Svi naknadno realizovani "sadr aji" ostaju na liniji onog sadr aja koji je objektivisan . Tako je umetni kom delu omogu eno da egzistira na bitno druga iji na in. kad znamo da su duhovno i materijalno egzistentni na dva razli ita na ina? Pozadina. izvode i posmatra a iz realne u jednu drugu stvarnost umetni ko delo nije sklono propadanju.prednji plan mo e biti nosioc sadr aja koji egzistira na sasvim drugi na in od na ina na koji postoji prednji plan. 1968. ali nije po sebi i nezavisno od toga utisnut u materiju" (Hartman.

Kao to igra ka pripada "ovom svetu" i javlja se kao rezultat obrade nekog materijala te ima odre enu nov anu vrednost. Ovo u velikoj meri va i i za umetni ka dela. dok je postojao samo kao kameni blok David je imao vrednost koju su mu odre ivali kamenoresci. kako se mo e materijalizovati ne to to po svojoj prirodi nije materijalno. Iz ovog mo emo izvesti pouzdan zaklju ak: ovek je u mogu nosti da svojim radom proizvodi stvari koje prebivaju u dve dimenzije: u realnom svetu i u svetu umetnosti. Iako je umetni ko delo realno. prate i pogled Davida mi se prenosimo u jedan drugi. Na taj na in ono uva svoj identitet ostaju i isto u razli itim gledanjima (ili izvo enjima). kako mo e ne to irealno da se konkretizuje u realnom. imaginarni svet i istovremeno shvatamo da ta skulptura pripada i ovom i nekom drugom svetu: ona nam se otkriva kao prozor u svet nestvarnog. Dok je bio samo mogu nost. razlikuje se od realnih stvari time to je u njemu objektivizovano ne to irealno.sa nastankom dela. sad. Mo da je te ko a u tome to Hartman pretpostavlja da je samo prednji plan realan. pa se pojam realnosti su ava svo enjem na ono to je materijalno. Osnovna te ko a ovakvog tuma enju le i u slede em: kako razumeti taj odnos realnog i irealnog. tako isto igra ka biva elemenat i jednog imaginarnog sveta 290 kojim vladaju posve druge vrednosti. mi ne vidimo samo . tj. nakon rada Mikelan ela.

Kao to bivamo uvu eni u svet igre. odnose koje ona proizvodi. odnose i se prema igri odnosimo se i prema fenomenu umetnosti. Ako je krajem pro log stole a pozivanje na "anatomiju" bila privilegija pisaca sada je to zahtev koji postavljaju filozofi. Istovremeno isklju uju se svi posebni rezultati do kojih su dotad do li estetika i nauka o umetnosti te se u sredi te istra ivanja stavlja temeljna struktura zajedni ka za sva knji evna dela. Slo imo li se s tim da je knji evno delo realan predmet.skulpturu. ako je sadr aj romana do ivljaj umetnika u trenutku stvaranja dela i potom do ivljaj onog koji delo kasnije ita. tako u drugom slu aju naspram do ivljaja umetnika imamo mno tvo psihi kih do ivljaja italaca koji su razli iti kako me usobno. tako i u odnosu na autora. Ta "prozornost" skulpture jeste bitni fenomen njene strukture. postavlja se pitanje odnosa dela (u ovom slu aju odre enog romana) i mno tva od tampanih egzemplara. tako bivamo upleteni i u svet umetnosti koji nije ni ta drugo do imaginarni privid. jasno je da ova dva sadr aja nikako nisu identi na. Kao to u prvom slu aju naspram jednog dela imamo mno tvo egzemplara. ve i svet koji ona oblikuje. jasno je do kakvih te ko a dolazi . nadalje. Ako svako novo itanje obrazuje istovremeno i novo delo.

U knji evno delo. (2) sloj u kojem se obrazuju . do ivljaji ni psihi ka stanja autora. Ovi slojevi me usobno se razlikuju s obzirom na materijal sloja kao i ulogu koju ovi igraju u izgradnji itavog dela. 19-21). teoretsko. Tome treba dodati i razli ite mogu e pristupe knji evnom delu: s jedne strane imamo estetski stav koji podrazumeva udubljivanje u samo delo (kontemplativni unutra nji mir) a s druge strane. ne spadaju sudbina. Iako bi se na osnovu ovog moglo zaklju iti kako knji evno delo ima polifonu strukturu. ono je autonomni predmet. isti e Ingarden. tvorevina sazdana od vi e razli itih slojeva. isto tako. kao ni njegovi do ivljaji dok je to delo stvarao. tako je mogu e da jedno te isto delo bude predmet i estetskog i teorijskog posmatranja. svako knji evno delo ima etri sloja: (1) sloj glasova i na njima izgra enih zvu nih tvorevina (re i). 1960. u njegovu strukturu ne ulaze ni psihi ka stanja i do ivljaji itaoca (Ingarden. racionalno zahvatanje predmeta. Ingarden podvla i da bez obzira na literarni rod kojem pripada. knji evno delo ne treba posmatrati kao skup slu ajnih elemenata ve prevashodno kao organsku gra evinu. Uprkos raznorodnosti materijala koji ga obrazuju. kao jedinstvo svih njegovih pojedinih slojeva (25).pri poku aju da se odredi struktura knji evnog dela a na 291 osnovu koje tek mogu e je govoriti o njegovom identitetu.

ve po re ima Ingardena. injenica da za pojavljivanje metafizi kih kvaliteta nije . otkrivaju i se u razli itim situacijama ine specifi nu atmosferu koja sve pro ima i svemu daje posebnu svetlost: ove kvalitete on odre uje kao metafizi ke kvalitete i po njima je jedno delo umetni ko delo (Ingarden. sveto. Ingardenov odgovor je negativan. Kako se u svakom od ovih slojeva konstitui u specifi ne estetske vrednosti ima razloga da se postavi pitanje postojanja i nekog posebno sloja koji bi bio nosioc estetskih vrednosti dela. U predmetnom sloju sre u se jednostavni kvaliteti (ili bitnosti) kao to su uzvi eno.jedinstva zna enja. Ovi se kvaliteti u svakodnevnom ivotu retko realizuju. Ovi kvaliteti nisu neke "predmetne" osobine ili psihi ka stanja. 26-7). Vi eslojnost tvari dela vodi polifoniji njegovih estetskih 292 osobitosti. demonsko. tragi no. (3) sloj shematskih aspekata i (4) sloj predstavljenih predmetnosti i njihovih sudbina (Ingarden. tu no. mora se imati u vidu da se u svakom sloju formiraju razli ite estetske vrednosti (228). njihovom pojavom knji evno umetni ko delo dospeva do svoje najvi e ta ke i osobitost knji evnog dela mo e se poznati po na inu pojavljivanja tih kvaliteta (314). jer materijal svakog sloja vodi konstituisanju sopstvenih. 310-2). 1960. 1960. potresno itd. tom materijalu odgovaraju ih estetskih osobina (56).

1991. predstavljene predmete itd). to Hartman ne defini e precizno pojam sloja ve ga koristi u dva zna enja to mu . organsko jedinstvo. u slikarskom i arhitektonskim. da (3) tako stvorena nova komponenta ne gubi u celini dela svoje posebnosti i razgrani enja ve da ostaje lan celine i da (4) me u raznim 293 osnovnim komponentama ovog tipa postoji organska povezanost (Ingarden. 32). zna enja. Ako ovo u prvi mah deluje iznena uju e treba znati da Ingarden kao uslov postojanja vi eslojnosti jednog dela isti e (1) postojanje raznorodnih komponenti (a to smo u knji evnom delu mogli videti kao jezi ka zvu anja.dovoljan samo predmetni sloj ve da je potrebno sadejstvo i svih ostalih slojeva samo potvr uje da je knji evno umetni ko delo. (2) mogu nost povezivanja jednorodnih delova u tvorevine vi eg reda. to je. S druge strane ovi kvaliteti su zna ajan faktor u esteti kim istra ivanjima budu i da se javljaju u svim umetni kim delima: u knji evnim i muzi kim. stoga. smatra poljski filozof. dok likovno delo ima dva sloja. uprkos svojoj slojevitoj gradnji. u muzi kom delu se ne nalazi nijedan sloj te se na njega ne mo e primeniti pojam mnogoslojne strukture. Ingarden svojim analizama nastoji da doka e kako sva dela nemaju istu strukturu kao to je to kod Hartmana. Zato je muzi kom delu strana struktura kakva je svojstvena knji evnom delu a ako tako ne to ini Hartman.

u tom smislu delo je vanvremeno ili nadvremeno i to mu omogu uje izvo enje u ma kom vremenu jer ne pretpostavlja nikakvu pro lost niti zahteva neku odre enu budu nost. u vremenu istorije realnog sveta. a koje za istoriju estetike ostaje i dalje interesantno. Ingarden ima u vidu dela koja poseduju kvazi-vremenski raspon. zavr enu tvorevinu koja se sastoji od odre enog broja "delova (faza) to postojano prelaze jedni u druge i koji treba da idu u redu jedan za drugim. dela koja imaju takav zavr etak koji ne otvara pespektive za dalje vremenske faze u kojima bi jo ne to moglo biti. obostrano je zavr eno i ne uklju uje se u continuum vremena realnog sveta. Ne upu taju i se u sporenje ove dvojice autora. 1991. tj. ili kako ga Ingarden naziva: kvazi-vreme. ovde se mora podvu i slede e: kad pi e o muzi kom delu. odre eno po etkom i krajem. Posledica toga je da delo nije lokalizovano u odre enom istorijskom vremenu. Ovo zna i da delo poseduje njemu imanentno . 42). Ovo vreme dela.omogu uje da u muzi kom delu vidi vi e slojeva a u knji evnom delu vi e slojeva no to ih analizira Ingarden. Ingarden ima u vidu zatvorenu. Isto ovo va i i kad je re o knji evnom umetni kom delu: i tu se pretpostavlja da je delo zatvoreno i zavr eno. a od kojih svaki po svojoj prirodi ili traje kroz izvestan vremenski period ili bar ispunjava neku vremensku jedinicu" (Ingarden.

Goethe. jeste osetljivost za predmet (na ta je svojim prvim analizama uputio i Baumgarten).vreme i da mu ova kvazivremenska struktura daje karakter nepripadnosti realnom svetu (Ingarden. Stvaranje umetni kog dela Estetski akt je na in kojim se prilazi estetskom predmetu i obuhvata sposobnosti kojima se slu imo u uspostavljanju (produkcija) ili otkrivanju (recepcija) odre ene estetske vrednosti.W. demonskog) pa se delo umetnika pojavljuje kao "druga priroda". ekstaza. ali isto tako on podrazumeva i stvarala ki proces koji je Gete (J. 1749-1832) video kao igru delovanja i protivdelovanja izme u prirode i oveka pri emu umetnik nadma uje prirodu i dospeva do bo anskog (ili kako Gete ka e. koji je ranije shvatan i tuma en kao fantazija. 45-6). 294 2. ovaj akt se pokazuje dvojako: kao produktivni akt stvaraoca i kao receptivni akt posmatra a. Pojam stvaranja i umetni ko stvaranje Kada je o prirodi umetni kog stvaranja re . a. ili opa aj vi eg reda. 1991. ulna predstava. treba ista i da je povezivanje umetnosti i pojma stvarala tva novijeg datuma. Estetski akt. tako se otvaraju problemi recepcije i umetni kog stvaranja. kod starih Grka ovi pojmovi nisu bili bliski jer se smatralo da se umetnik u svom radu mora podvrgavati odre enim zakonima po to je umetnost .

Umetnik po njihovom mi ljenju ne stvara ve reprodukuje. niti je pesnik tj. U muzici nije bilo slobode: melodije su bile propisane. Ako je izuzetak od ovakvog shvatnja kod Grka bila poezija. onaj koji stvara nove stvari. treba imati u vidu da za njih to nije bila umetnost. kada je o pesnicima re . Tako je bilo i kasnije: Ciceron je verovao da umetnost obuhvata one stvari o kojima imamo znanje. sli no je bilo i u likovnim umetnostima gde je sloboda umetnika bila ograni ena proporcijama koje je Poliklet utvrdio za ljudsku figuru smatraju i ih jedino valjanim i savr enim. 239). dok je po mi ljenju autora poznoanti kog spisa O uzvi enom mogu e da se nau i uzvi enost pa ak i pisanje poezije ako se poseduje metoda. Ali. 1980. i imale su naziv nomoi ( to zna i zakoni). Posao umetnika to podle e zakonima jeste otkrivanje zakone prirode i pokoravanje njima zato je umetnik tada bio 295 vi en pre kao otkriva no pronalaza (Tatarkjevi . te stoga umetnost ne sadr i stvarala tvo. naro ito one za sve anosti i zabave. govorilo se druga ije: poezija je bila oblast onog to nije ni istinito ni .(shva ena kao techne) "obra ivanje stvari po pravilima". dok pojam stvaraoca i stvarala tva implicira slobodnu delatnost. on se ne upravlja po slobodi ve po zakonima. tim proporcijama koje su prihvatili i svi drugi on je dao naziv kanon ( to zna i: mera). bio umetnik. priroda je savr ena i ovek je du an da svojim delanjem postaje sli an njoj.

o kojem itamo u Platonovom dijalogu Timaj. Ideja stvaranja iz ni eg Grcima je bila strana. religijskog shvatanja stvaranja jo jednom pokazalo da umetnost nije oblast stvarala tva. slikar.on se shvata kao graditelj sveta. Tako se sa pojavom ovog novog. U latinskom jeziku postojala su za gr ki pojam poiein dva izraza: facere i creare. dodu e. stvar umetnika stoga je samo "skupljanje tragova lepog". proizvodi svet ali ne ni iz ega.la no. Do promene dolazi tek s pojavom hri anstva kad se izraz creatio po inje koristiti samo za delatnost boga koji jedini poseduje mo stvaranja iz ni ega (creatio ex nihilo). Aurelije Augustin je govorio: slikar mora da podra ava lepo a ne da ga izmi lja. takva delatnost vezuje se isklju ivo za bo ju delatnost pa se creatio vi e ne primenjuje na ljudsko stvaranje. a Filostrat je u ma ti video ono to je zajedni ko poeziji i umetnosti. . on mora da podra ava a ne da stvara. a ne kao tvorac kakav je hri anski bog ije stvaranje je in davanja postojanja shva en kao trajno stanje. demiurg. Horacije je pisao da ne samo pesnici nego i slikari imaju privilagiju da smeju sve. ali oba su zna ila isto. Tokom srednjeg veka ni poezija nije bila izuzetak: morala je i ona da se pridr ava pravila pa je smatrana za umenje ali 296 ne i stvaranje. Iako su Grci imali dva izraza za stvaraoca (demiurgos i poetes). ve iz materije i preegzistiraju e ideje .

ali ljudi nisu za njega sposobni. Ljudi srednjeg veka tvrdili su da stvaranje iz ni eg postoji ali da je ono isklju ivo atribut boga. ali da na pitanje da li je svet postojao oduvek ili je nastao sa vremenom filozofija nema odgovora. stoga je istorija sveta neprestano stvaranje. svet nije stvoren u ovom ili onom trenutku. Fi ino smatra da umetnik izmi lja svoja dela. pojam creatio po inje da se koristi i kad se govori o ljudskom stvaranju: pesnik ne samo da izmi lja nego i iznova svara (de novo creat). da umetnik realizuje svoju viziju (Mikelan elo). ve je stvaranje trajno stanje stvari. pa injenica da je stvaranje izvr eno u vremenu jeste stvar vere. te da se umetnici (slikari) koriste istim slobodama kao pesnici i ludaci (Veroneze). tada se po prvi put uje da umetnik unapred odre uje svoje delo (Alberti). nije nijedno od ta dva (Pol. a pod znatnim uticajem N. da on oblikuje unapred po svojoj ideji (Rafael). Toma Akvinski smatra da se sama injenica stvaranja ne mo e dokazati. Tako.kako isti e Platon. Religijska koncepcija stvaranja ne implicira pojam po etka. 597d). U enje o stvaranju sveta bilo je tajna vere i dogma hri anske religije. da primenjuje oblike kakvih nema u prirodi (Leonardo). pesnik stvara sli no . Kuzanskog. Stvarala tvo dakle postoji. u vreme kad ljudi po inju da ose aju nezavisnost i slobodu: M. Do preokreta dolazi u vreme renesanse. u doba renesanse.

bogu. Ovako tuma en pojam stvaranja najvi e se sre e u poeziji i razlikuje se od teolo kog: jedino pesnik ini da ne to iznova nastaje i on jedini o stvarima kojih nema govori bez la i da postoje. Tako u prvi plan teorijskih . Pesnik Kolrid je pisao da u "umetnosti imamo ponavljanje akta stvaranja" a Zola da "rado vidi u svakom piscu stvaraoca koji se trudi da posle Boga stvori novu zemlju". kad se po elo govoriti o stvarala tvu u prirodi ili nauci.v. U XIX stole u jedno se pojam stvarala tva vezuje za umetnost: presudni nisu bili novost ili umna energija. Kasnije e se i u oblasti nauke priznati stvarala ka imaginacija jer se u novo vreme umetnost i nauka pokazuju kao oblasti stvaranja iz slobode. Ovaj na in upotrebe tih pojmova toliko se odoma io da se kasnije. Krajem XVIII i po etkom XIX stole a Vilhelm fon Humbolt (W. ve je u mo i umetnosti stvaranje nove stvarnosti. 1767-1833) pi e da je "umetnost predstavljanje prirode pomo u ma te" i da se ona "sastoji od uni tavanja prirode kao stvarnosti i njenog vaspostavljanja kao proizvoda mo i ma te". Humboldt. ve je stvarala tvo bilo shva eno kao sazdavanje fiktivnih bi a. ljudima inilo kako je ovaj izraz dospeo iz umetnosti. Kuzanski isti e da je stvarala ki princip podjednako 297 va an i za nauku i za umetnost koja vi e ne podra ava prirodu. u to vreme izrazi tvorac i stvaralac postaju sinonimi za umetnika i pesnika.

ne odlu uje samo novina ve i vi i nivo delovanja. ta delatnost . Ljudi cene stvarala tvo jer proizvo enje novih 298 stvari unapre uje ljudski ivot i pro iruje njegove okvire. ve a efikasnost. ne samo umetni ke nego i nau ne i tehni ke. s druge strane isti e se kult stvarala tva i kult nadljudske sposobnosti. radi neposrednog posmatranja i do ivljavanja od strane publike. jasno je. Danas je pojam stvarala tva veoma irok: obuhvata ljudske delatnosti i proizvode svake vrste. 1980. Ako se u ranijim vremenima stvarala tvo nije mnogo isticalo jer je najvi e savr enstvo bio sam kosmos. "u korenu svakog stvarala tva nalazi se posedovanje ne eg vi eg no to su to zemaljski plodovi" (Stravinski). duhovna energija a sve to ne da se meriti. b.istra ivanja skoro u isto vreme dospevaju pojmovi stvaranje i ma ta. Akcenat se tako pomera sa umetnosti na stvarala tvo (Tatarkjevi . Fantazija Umetni ko delo proizlazi iz duha i za njega je potreba subjektivna starala ka delatnost iz koje delo nastaje i kao proizvod postaje radi drugog. Ima poku aja da se stvarala ka dela odrede pojmom novine. ve i napor. nego da se stvara. 238-256). sada se misli da nije va no ta se stvara. ali to je problemati no jer je nov svaki proizvod. U stvarala tvu.

reprodukuju i ih kao "prividne slike" (u ovom drugom slu aju fantazija proizvodi fikcije. Tokom helenskog. ona je sposobnost predo avanja "irealnog" Ma ta je povezana i sa se anjem (anamnesis) jer joj . Eikasia ima dvostruko zna enje: (a) sli an i (b) prividan odraz. Phantasia kao snaga zami ljanja stvara slikovite produkte. a nekoliko stole a kasnije Filostrat prave i razliku izme u proste kopije i tvora kog stvaranja (naspram mimesisa) uvodi pojam fantazija (phantasia). izgledati). tek kod Cicerona sre e se razlika izme u realnih modela umetnika i ideje lepog predmeta u njegovoj svesti. odraze (eikasia). prikazuje nestvarno. Ta dvostrukost karakteri e fantaziju (odnosno ma tu): (1) fantaziju mo emo shvatiti kao izvornu delatnost koja uo avaju i sli nost otkriva veze i time omogu uje da se 299 pojavi ne to novo (tu je re o fantaziji u njenoj ontolo koj funkciji) i (2) fantazija mo e predstavljati delatnost koja obnavlja sa uvane dojmove. * Gr ki termin phantasia poti e od glagola phaino (pojaviti se) a tom glagolu srodan je i termin phainomenon (pojava). i u potonjem helenisti kom periodu sre emo pojam podra avanje i ovaj se primenjuje na sve oblasti stvarnosti. ovaj poslednji izraz nastao je od glagola eiko (a to zna i: biti sli an.umetnika naziva se fantazija.

Budu i da je vid ulna pojava fantazija (phantasia) je dobila svoje ime po svetlosti jer se bez svetlosti ne mo e videti (De an.tek pam enje (mneme) pribavlja materijal njenih "slika". Ali. budu i da ono to ini pesnika u velikoj meri je u suprotnosti s onim to ini logi ara. prvi koji u novom veku ma tu uzima za centralni pojam svojih razmatranja jeste anbatista Viko (G. po to ona ne doprinosi neposredno ontolo kom odre enju sveta (jer zaostaje za razumom u svesti). Ono to odlikuje ma tu to su njene "delotvorne slike" kojima pobu uje strasti. 429a). . Vico.. U svom poznatom spisu Nova nauka on isti e kako je pesnikova ma ta prirodni izraz detinjstva ove anstva. smatra Viko. Uarte) izjavljuje da "onaj ko ho e da bude vrhunski pesnik mora napustiti sve navike koje se odnose na razum". 169-171). Zato su ma tu smatrali izvornim oblikom "vi enja". ona se mo e smatrati igrom ljudskog duha (Grassi. panski pisac Huan Uarte (J. 1668-1744). 1981. Aristotel upu uje na etimolo ku vezu ma te i svetlosti (phaos). Se anje je aktivnost kojom subjekt postaje svestan samoga sebe (Platon). * Iako jo 1575. Ma ta je. stanje ma te je prvo psiholo ko stanje koje dolazi posle ivotinjske ulnosti pa je teologija mogla nastati samo na tlu pesni ke mudrosti. dobra za sebe i po sebi.

Zato umetnik nije upu en na uobra enja koja je sam proizveo ve mora da se odvrati od plitke takozvane idealnosti i da pristupi stvarnosti. po to elemenat stvaranja u umetnosti ne predstavlja misao /kao to je to u filozofiji/ ve stvarno spolja nje uobli avanje. da je podru je pesni ke 300 funkcije ravnopravno s podru jem razuma.Za nastanak estetike ostaje od trajnog zna aja Vikovo shvatanje izlo eno jo 1721. on je zapa anja o ma ti i ulu za lepotu o kojima uveliko pi u njegovi prethodnici (Viko. to je u velikom saglasju s Baumgartenom koji e nekoliko godina kasnije tematizovati intelektualni problem estetike kao posebne oblasti saznanja. ona je stvarala ka sposobnost za koju je potrebno imati (a) dara i smisla za shvatanje stvarnosti i njenih oblika koji slu anjem i gledanjem utiskuju u duh slike onog to postoji i (b) trajno pam enje za aroliki svet tih mnogobrojnih slika. Ha eson) organizovao u bri ljivo izgra en sistem i tako stvorio podlogu za kasnije racionalne konstrukcije u vezi s lepotom. Umetnik stoga mora "u tom elementu da ivi i u njemu da . Upravo e Baumgarten (o emu je ve bilo re i) teoriji ma te i ulnog saznanja omogu iti da postane nezavisna nauka. Berk. Dibo. * O fantaziji kao umetni koj sposobnosti pi e Hegel. to zna i da on mora da crpi iz preobilja ivota a ne iz preobilja apstraktne op tosti.

ve ono to treba da se pojavi u 301 spolja njosti. i ako umetnik misli na filozofski na in. 1970. Istina svih stvari koja ini op ti osnov religije. ka e Hegel. jer za idealno umetni ko delo potrebno je ne samo da se unutra njost duha pojavi u realitetu spolja njih oblika. upravo suprotno. po mi ljenju Hegela ije izlaganje ovde sledimo. Drugi momenat fantazije bio bi. 1970. Stoga ono to u njemu ivi i previre umetnik mora da predstavi u onim formama i pojavama iju je sliku i oblik primio u sebe (Hegel. on time ini ne to to je umetnosti. zahteva (a) dar i interes koji se odnose na shvatanje stvarnog u njegovom realnom obliku kao i (b) zadr avanje onog to se ugledalo (Hegel. bez odabiranja i . Hegel isti e da umetniku filozofija nije neophodno potrebna. filozofije i umetnosti ne mora od strane umetnika da bude shva ena u formi filozofske misli. to su (a) istina koja postoji po sebi i za sebe i (b) racionalnost stvarnoga (Hegel. u pogledu forme znanja. 280). Od umetnika se. ve u konkretnom obliku i u individualnoj stvarnosti. Zadatak umetni ke fantazije sastojao bi se u tome da se svest o unutra njoj racionalnosti zadobije ne u formi op tih stavova i predstava. mnogo uo i da je mnogo u sebi sa uvao poput velikih individua to se oduvek odlikuju jakim pam enjem.se odoma i". 280). dakle. da ona ne zastaje kod ovog prostog snimanja spolja nje i unutra nje stvarnosti. 281). Bez promi ljenosti. 1970. on mora da je mnogo video.

razlikovanja umetnik nije u stanju da ovlada nijednom sadr inom koju bi hteo da uobli i i budalasto je verovanje. ne to sli no pojmu ljudske du e ali i razli ito od nje. porodice ili grupe zanatlija.. grupe ljudi. Du a (lat. misli Hegel. Smatra se da je genij svojevrsno bo anstvo arhajske rimske religije koje se sa uvalo tokom itave istorije Rima. Pojmu genija (lat. anima. to ukazuje na . Onu stvarala ku delatnost fantazije kojom umetnik posti e da se ono to je u njemu samom umno po sebi i za sebe pretvori kao njegovo najvlastitije delo u realni lik Hegel naziva talenat i genije. pomo u nadahnu a a ne metodi kim prora unom. Genije se sastoji u op toj sposobnosti za pravo stvaranje umetni kog dela i u energiji usavr avanja te sposobnosti i njenog dokazivanja delom. genius. srodno glagolu gignere (ra ati) i imenici genus (rod) posve eno je mnogo radova.. tj. Umetni ko delo stoga nije proizvod istog zanosa. 302 bo anstvo ivotne snage pojedinog oveka. po kome pravi umetnik nije svestan onoga to ini. Najpre se javlja ljudski genij. ili nesvesnog. O geniju govorimo onda kada se do ne eg novog dolazi pomo u invencije. ta sposobnost i ta energija ne to su posve subjektivno jer za duhovno stvaranje mo e biti sposoban samo subjekt koji takvo stvaranje postavlja sebi za cilj. predmeta u prirodi: brda ili izvora. Svako od pomenutih bi a imalo bi svo genija.

nastavlja Avgustin. ovo razdvajanje dobrog i zlog genija potpuno je odgovaralo duhu hri anstva i hri anskoj predstavi o borbi . dok je takva du a sveta . Tako. II. 187) i treba ga razumeti kao "smrtnu". po Varonu i Avgustinu postoje dva genija: jedan je sveop ti bog koji ra a. Varon ka e kako je "genij razumska du a svakog pojedinog oveka. koja odle e za vreme sna. Prvi genije je jedan a drugi je mno tven i takvih genija ima koliko i ljudi. tako te je svaki pojedinac poseduje. Genije se ponekad naziva smrtnim (Horacije. 2. kao ivot i kao ovekovo " ivo ja". 13) slede i gramati ara Varona ka e "Genij je bog koji vr i nadzor i ima vlast nad svim to se ra a". a genije je nasuprot tome. smrtan. Poslanice. nastavlja i posle smrti ovekov ivot. a drugi je du a pojedinog oveka. na drugom mestu. Ovaj poslednji genij. Do promene dolazi u vreme Avgustina (354-430) koji u svom najzna ajnijem delu O dr avi bo joj (VII. time se vra amo na to da bi trebalo verovati. samostalno bi e to ivi u njemu. ozna avan i gr kim izrazom demon (daimon) postepeno po inje da asocira na zlog ovekovog demona kao to ima i dobrih demona. kako je du a sveta sveop ti genije". predstavljeno kao neki mali ovek ili senka. njegovo ime skoro da se ne sre e na nadgrobnim spomenicima posve enim podzemnim bogovima to vladaju nad du ama umrlih. telesnu du u oveka.bog.vezu sa disanjem) je dvojnik oveka.

. kori ena kao oru je u napadima protiv klasicizma i esteti kih pravila. stihije kojima bog ka njava ljude. Taj preromanti ki engleski iracionalizam duboko je uticao na nema ke pisce. Po to je verovanje u demone oslabilo. postao je ekvivalentan latinskom terminu ingenium i uklopio se u platonsku teoriju nadahnu a. kad se ideja o stvarala kom geniju uzme za osnovu estetike. U potonjoj hri anskoj literaturi genij se javlja kao an eo i mada se re an eo upotrebljava i za ne ive stvari. naro ito u Engleskoj. Takva kombinacija ideja odigrala je zna ajnu ulogu u estetici osamnaestog veka. an ela ima na raznim stepenima (uticaj gnosticizma) i osim dobrih ima i zlih (kao to je bio slu aj i sa demonima). stole a po eo se iriti isti termin u svom modernom zna enju. Ideja o geniju bila je. Bo ansko nadahnu e suprotstavljalo se racionalnom zakonodavstvu. slobodnom voljom i vi im mo ima. dobra i zla. me utim. u svetim spisima 303 an elima se prvenstveno ozna avaju bestelesna duhovna nadljudska bi a obdarena vi im razumom. ona o igledno ru i svaku teoriju pa se zato poku alo s tra enjem sinteze izme u suprotnih ideja: nadahnu a i pravila.sila svetla i tame. Defini u i genija i kao sposobnost za estetske ideje Kant je pod ovim pojmom mislio na "talenat kojim priroda postavlja pravilo u umetnosti". sredinom 16.

Romanti are treba pomenuti stoga to oni afirmi u pretenzije pesnika na intelektualno saznanje i tako se suprotstavljaju dotada njoj filozofiji kojoj su najodlu nije dali pe at R. 1969. pogodniji uzor nego to sam genije mo e na initi (GilbertKun. pritom on ne sledi nikakva pravila. Locke. Na taj na in iznova se u 18. Pravi genije po mi ljenju romanti ara bio bi pesnik koji mo e biti "pravi tuma i ivota i svemira" i zato an Pol isti e (1804) da svako ljudsko bi e nosi u sebi sve raznovrsne forme ljudskog. oni su ti koji napadaju i pritom . a da se genije razlikuje samo po tome to u njemu svemir ljudskih mo i i karaktera stoji otkriven kao lik u visokom reljefu na 304 jasnom danu. 1632-1704). sve mogu e karaktere. stole u obnavlja stara sva a izme u pesnika i filozofa. Descartes.Po Kantovom mi ljenju genije mo e da stvori slike koje prelaze granice apstraktne misli. Ovo shvatanje je u velikoj meri podudarno s onim koje sre emo kod Novalisa (pseudonim Fridriha fon Hardenberga. 1596-1650) i D on Lok (J. ali pru a uzor po kome se pravila mogu napraviti i zato je zadatak ukusa da sa punog i bogatog proizvoda genija sase e nastranosti i tako na ini skladniji. ovog puta pesnici imaju inicijativu. 284-5). 1772-1801) koji ka e da je "poezija izvorna apsolutna stvarnost". Dekart (R. po mi ljenju ovog esteti ara ove anstvo dobija preko pesnika svest i govor i zato on tako lako ove budi u ljudima.

Sli no e govoriti i Vordsvort (Wordsworth): "poezija je najfilozofskija vrsta pisanja (.) a pesnici su proroci sjedinjeni u mo an sistem istine". smatra danski filozof.) besmrtna kao srce ovekovo (. je o aj a iz o aja nastaje plamena elja koja ra a poeziju i zato u ivanje u poeziji ma koliko bilo zanosno i duboko. budu i da je vidovnjak. To odricanje.. Blake) je 1790. Ovakvom shvatanju poezije i pesnika kasnije e se suprotstavljati Kjerkegor tvrdnjom da su poezija i mudrost nespojivi jer da bi ovek postao pesnik mora se odre i onog to eli da postane. prava priroda svih obi nih stvari) a njegov organ je duhovno ulo. utvrdio prvenstvo pesni kog genija koji.T. ra a se u o ajanju. ima svoj zaseban predmet i zaseban organ: njegov predmet je beskona no (tj. sposobnost koja se razlikuje od razuma koji daje samo me usobne mere stvari.. Iako u engleskom jeziku re "filozofija" esto sva ta zna i. Duhovno ulo je neko pro i eno ulno opa anje ...najbolje mo e nau iti filozofija".nauci o ivotu ..vizionarska sposobnost.) prva i poslednja od sveg znanja (.pretenduju na pravo da se mogu smatrati filozofima: pravi pesnik je mudrac i prorok. Stoga umerenije deluje pesnik i Vordsvortov 305 bliski prijatelj Kolrid (S. ovde treba obratiti pa nju na to da . Utvr uju i prvenstvo pesni kog genija engleski pesnik Viljem Blejk (W.. Coleridge) kad ka e da nas "pravom sistemu filozofije .

moj dru e. 1969. 321-332). injel). Akakije Akakijevi (Gogolj. Feta (iz ciklusa Ofeliji) u kojoj se svaki katren zavr ava stihovima: Moj geniju. ovde se treba prisetiti i romanse ranog ajkovskog na stihove A. zamenjena bra a. Peterbur ka poema). lutaju a du a koja se ne mo e upokojiti. romani o vampirima. *** Drugi pojam koji se vezuje za pojam genija jeste talenat. a me u najpoznatijim likovima su Goljadkin (Dostojevski: Dvojnik. to je posebna sposobnost individualizovanja tvorevina umetnosti u spolja nje pojave. Motiv genija transformisan je u svetskoj literaturi u temu dvojnika. za njega je ma ta umetni ka sposobnost koja samo preure uje ve dati materijal. razre uje i rasipa da bi ponovo stvorio (Gilbert-Kun.Kolrid ne govori o pesniku-filozofu ve o pesniku i filozofu. moj an ele. Otuda se talenat bez genija ne uzdi e visoko iznad spolja nje rutine (Hegel. 282). sen to se odvaja od oveka. sre emo je u raznim oblicima: blizanci. Uobrazilja je ponavljanje ve nog ina stvaranja u kona nom umu i nadahnut njom umetnik postaje sposoban da rastapa. . Onaj ko ima talenta mo e ne to da postogne samo u jednoj zasebnoj oblasti umetnosti a da bi u sebi samom postao savr en njemu je uvek potrebna op ta sposobnost za umetnost i nadahnu e koje se dobija samo od genijalnosti. 1970. po shvatanju Hegela.

a tome bi se moglo dodati da su najve a dela u istoriji umetnosti nastala kao rezultat porud bine a ne oduke umetnika. mo da je vlastito raspolo enje povod koji (poti u i iz unutra njosti) mo e pokazati sebe kao gradivo i sadr inu. ima i onih koji su smatrali da nadahnu e nastaje (c) iz samog umetnika. Recepcija umetni kog dela Estetika recepcije dolazi do izraza tek u vreme kada je poljuljan pojam autonomnog umetni kog dela. No. ka e Hegel.Nadahnu e je delatnost fantazije i tehni kog izvo enja. kao parcijalna metodska refleksija estetika recepcije polazi od saznanja da se. 285-287). posmatrana za sebe kao stanje u umetniku. 3. ko se odlu i da ispeva pesmu a u sebi ne nosi neku sadr inu u obliku ivotnog podsticaja ne e u tome uspeti). "ni struktura umetni kog dela ni . treba imati u vidu da su najve a dela nastala pod uticajem nekog sasvim spolja njeg povoda (Hegel. po re ima H. Jausa. kada je poljuljano u enje o supstancijalitetu dela. jer. verovalo se da je nadahnu e mogu e proizvesti putem (a) ulnog nadra ivanja (ali. kao primer Hegel navodi anti kog pesnika Pindara. ili (b) duhovnom namerom usmerenom na stvaranje (ali.R. Postoje razli ita mi ljenja o nastanku nadahnu a. 1970. Marmontel je pri ao kako je 306 u ampanji imao u jednom podrumu pred sobom 6000 boca pa mu ipak nije do lo nikakvo poetsko nadahnu e).

Jaus akcenat pomera s dela na konkretizaciju smisla koji se konstitui e u . delo iz pro losti "jo uvek ne to govori" zato to "forma shva ena kao karakter umetnosti koji prema a prakti nu funkciju svedo enja o odre enom vremenu. ona imaju posebnu vitalnost i otud mogu biti ishodi ta novih dela. Ovde imamo u vidu pitanje koje sre emo na poslednjim stranama Marxovog uvoda u Grundrisse gde se ukazuje na nesklad izme u geneze i va enja i na primeru gr kog epa isti e mogu nost da kulturne tvorevine pre ive svoje istorijsko-socijalne pretpostavke. i na taj na in savremeno. ine nam se kao prikaz op teg polo aja oveka u svetu. dok s druge strane sud publike uslovljava produkciju autora. Kako delo ne postoji bez svoga delovanja koje pretpostavlja recepciju. Po re ima Jausa. 1978. kao i da mo emo razlikovati umetni ku praksu i napredak u njoj od interpretacije umetni kog u umetnosti. pojmljeno kao implicitni odgovor zahvaljuju i kojem nam delo govori.istorija umetnosti ne mogu shvatiti kao supstanca ili entelehija" (Jaus. 1978. omogu ava da 307 zna enje. estetika proizvodnje mora biti utemeljena na estetici recepcije. nezavisno od promena u vremenu" (Jaus. ostane otvoreno. Budu i da u umetnosti nema pravog napretka ve da svako delo dose e koliko mo e. nose i u sebi trajne odlike uma. 351). 353). kako se su tina umetni kog dela vi e ne mo e odre ivati nezavisno od njegovog delovanja. umetni ka dela.

U umetnosti se dovodi do svesti ono preko ega bi na a ula u svakodnevnom ivotu pre la. . nu no ostaje svestan egzistentnosti obe stvarnosti. u njoj se tematizuje ono ne ulno. pa se u ulnom otkriva ono ne.ulno. tu stupa na scenu mo ma te. dovodi u blizinu i ono to je medjusobno u realnosti najdalje. "U estetskoj svesti percepcija ne te i objektivnoj povezanosti stvari. us-308 postavlja jedinstvo "nemogu eg". estetska percepcija. 1968. 63). Tako "prava stvarnost" sad mo e biti i svet iluzije koji egzistira paralelno s realnim svetom i onaj ko se prema njemu odnosi estetski. ve emotivnu. to nije saznajna percepcija. igra mogu nosti. Subjektivno se mo e objektivisati jer jedini kriterijum nije vi e u objektivnom realitetu. dok percepcija u realnom svetu te i istini. 62). bez interesa za istinu i stvar kre e se slobodno. Estetski odnos prema stvarnosti ne pretpostavlja racionalnu. Ali. * Pitanje koje se ovde postavlja jeste: na koji na in se i kako posmatra odnosi prema delu. Za estetsku percepciju je karakteristi no da nas vra a onom prvobitnom. 366). i po re ima Hartmana. ve posve druga ijoj povezanosti koja postoji samo u odnosu prema subjektu i njegovom na inu vi enja" (str. ono to je u pozadini stvari.konvergenciji teksta i recepcije (Jaus. ona ne pita i ne rezonuje (Hartman. Kako je mogu e sagledanje onog bitnog samog dela. onom to je ispod povr ine postoje eg. 1978. ose ajnu dimenziju.

da se prihvati estetsko neposredno saznanje na na in kako ga je teorijski omogu io Baumgarten. "Pa i kad bi se razvoj estetike dao itati kao povest priznavanja ulnosti. ukoliko u njemu pretenduje na svoja mesta zna enja koja mogu da va e kao ulno organizovani smisao. ve slika samo gledanje. . po mi ljenju ovog savremenog esteti ara. kako u ulnom mo e prebivati neulno. moderna umetnost. perspektiva) preuzima iz vizuelne sfere. 1987. Boehm) u spisu Smisao slike i ulni organi ne bi i ezao u umetnosti sadr an zahtev za filozofijom. kada je o slikarstvu re . za koji u jeziku pojmova ne egzistira nijedan supstitut" (Boehm. ne to trodimenzionalno u ne to dvodimenzionalno). Naprotiv. sada se neposredno saznanje mora tititi od tendencija prema pojmu. Budu i da je tokom istorije postojala tendencija da filozofska refleksija svoje vode e osnovne kategorije (teorija. identitet dela mo e odrediti kao proces prikazivanja u medijumu ula. slikar ne preme ta stanja stvari u uslove povr ine (dakle. odnosno duhovno mo e biti zaronjeno u ulnost. evidencija. Tako se. 1-2). prezentuju i smisao (npr. pi e Gotfrid Bem (G. Svako umetni ko delo iznova postavlja taj zahtev. Problem koji filozofija ne uspeva da re i jeste kako ideja.Istra ivanje recepcije dela od strane posmatra a i interpretatora umetni kih dela pretpostavlja zahtev da se umetnosti prizna vlastita mogu nost saznanja.

Estetski do ivljaj H. jer estetski do ivljaj vodi konstituisanju estetskog predmeta koji se ne mo e svesti na realni predmet. tj. 1987. a ipak da ga istovremeno ve e za celinu njegovog opstojanja (Gadamer. kad je o slici re .G. da onoga koji do ivljava jednim udarcem istrgne iz sklopa njegovog ivota snagom umetni kog dela. a da se njena supstanca ne menja. da pru i pomo gledanju i razjasni 309 "smisao" ulno organizovanog smisla (Boehm. po mi ljenju ovog savremenog nema kog autora. 1978. Gadamer pi e da kao to je umetni ko delo kao takvo svet za sebe. 8). ne mogu izdvojiti jedno od drugog ve se vezuju za povr inu (Boehm. 13). U emu bi bila razlika izme u realne stvari i jednog umetni kog dela? Kada je u pitanju realno opa anje mogu se na nekoj obi noj stvari varirati svakida nji kvaliteti. Zato se estetski akt i odre uje kao . svih odnosa slike. 98). a. tako je i ono to je estetski do ivljeno (kao do ivljaj) udaljeno od svih istinskih veza. Izgleda da je upravo odre enje umetni kog dela da postane estetski do ivljaj. Pokazuje se da objekt saznanja i estetskog do ivljaja ne mo e biti isti. Stvar i svojstvo se.apstraktno slikarstvo) koji nema neku ponovo saznatljivu analogiju u izvesnosti kakvu bi umetnost mogla da i itava iz kanona realnosti. mo e. Kada je o slici re . promena jednog svojstva istovremeno je i promena celikupnog sistema. 1987.

strukturisane celine/. Mogu e je uo iti tri elementa estetskog do ivljaja: (1) emocionalni /estetsko uzbu enje. Estetski do ivljaj po inje "kad se na fonu opa enog ili posredstvom fantazije predstavljenog realnog predmeta ispolji neki posebni kvalitet (obi no kvalitet oblika). u njoj se vr i kontemplativno. ve ga prenosi u osobeno stanje uzbu enja.stav kojim se prilazi umetni kom delu i ini ga niz funkcija i akata kojima se shvata estetski predmet. (2) aktivno-stvarala ki /obrazovanje estetskog predmeta kao kvalitativne. Estetski do ivljaj je celina izdvojena iz prirodnog 310 toka svakodnevnog ivota. Uzbu enje izazvano ovim kvalitetom Ingarden naziva "estetskom prvobitnom emocijom". ona je sastavljena iz mno tva momenata i odlikuje se te njom za posedovanje kvaliteta koji uzbu uje i istovremeno je kristalizacioni centar estetskog predmeta. Ovo ose anje predstavlja prvobitno iskustvo estetske vrednosti i vrednosni odgovor na estetski predmet. u ivanje/. primaju i /o igledno poimanje konstituisane kvalitativne tvorevine/. od . koji onoga to do ivljava ne ostavlja hladnim". Estetski do ivljaj te i konstituisanju estetskog predmeta kao kvalitativne tvorevine. stoga onaj ko estetski do ivljava nije usmeren realnim stvarima ve prema kvalitetu kao takvom. (3) pasivni. emocijama pro eto intencionalno ose anje konstituisanog estetskog predmeta. U poslednjoj fazi do ivljaja nastupa smirenje.

komponente i psihi ki stav koji prati do ivljaj lepog. estetsko saznanje ili estetsko iskustvo. kao to su uzvi eno. klasi na teorija lepog. Kasnije se pokazalo da definisanje estetskog do ivljaja i nije tako jednostavno: esteti ari su izdvajali osobine razli ite od lepog (a njemu istovremeno srodne. ve u isto saznajnom stavu (Ingarden).estetskog iskustva treba razlikovati procenjivanje njegove vrednosti koje se ne vr i na osnovu iskustva. ako takva istra ivanja nisu bila u prvom planu to be e stoga to se u sagledanju lepog nije videla nikakva te ko a: smatralo se da je za vi enje lepog dovoljno posedovanje sposobnosti gledanja. pomenuti vidovi do ivljaja razlikovali su se od umetni kog do ivljaja i sve je to ukazivalo da se lepo. * Kao rezultat istra ivanja u psihologiji u poslednjih sto godina postoji mno tvo radova koji se bave do ivljajem lepog i umetnosti: istra uju se osobine. videli smo. tok. a to. Ne treba misliti da u ranijim epohama nije uop te bilo istra ivanja do ivljaja lepog i umetnosti. tragi no ili komi no) i uklju ivali ih u 311 estetski do ivljaj a to je za posledicu imalo razlikovanje estetskog do ivljaja i do ivljaja lepog. dogodilo se u XVII stole u. umetnost i estetski do ivljaj ne . za ovaj do ivljaj koriste se nazivi estetski do ivljaj. Ovo je prestalo biti samorazumljivo onog asa kada je poljuljana velika.

taj do ivljaj (3) mo e imati razli ite stepene ja ine (i za razliku od drugih do ivljaja i kada je prekomeran nije za osudu) on je (4) svojstven samo oveku i (5) poti e iz ula. ne koristi izraze estetski stav ili estetski do ivljaj ali kod njega nalazimo odlike do ivljaja koje primamo kao gledaoci. Nadalje. 1980. po re ima Tatarkjevi a. a prijatnost te vrste (6) ima poreklo u utiscima. Ako su se tokom srednjeg veka zadr ali anti ki pojmovi i teorije sa njima je trajala i rana teorija po kojoj je . 9) a to je zna ilo da lepo u svetu mo e videti samo onaj ko lepo ima u sebi. ako i sama nije pos-tala lepa" (Enn. Kod Aristotela sre emo opis estetskog stava.mogu identifikovati po to se tu radi o pojmovima razli itog obima. isti e (1) do ivljaj intenzivne prijatnosti crpljene iz gledanja i slu anja. Prve opise estetskog do ivljaja kao sposobnosti uma (koja omogu ava taj do ivljaj) sre emo kod anti kih filozofa. i to slede im re ima: "Nikad ne e ugledati sunce oko koje nije postalo sun ano. taj do ivljaj (2) zaustavlja dejstvo volje pa ovek deluje kao za aran. Ukazuju i na ove karakteristike estetskog do ivljaja koje se sre u u Eudemovoj etici ve Aristotel je. I 6. vi e no jasno istakao posebnost estetskog do ivljaja (Tatarkjevi . uverenje da ljudi imaju takvu sposobnost izrazio je kasnije Plotin. Ve kod Platona nailazimo na opise sposobnosti duha potrebnih za saznanje estetskih do ivljaja. on razume se. 301-302). I nijedna du a ne e videti lepo.

III. estetski do ivljaj. odnosno "duhovni vid" (Eriugena) koji dozvoljava da se se opa a lepo. kada se odustalo od . Pojam ukusa Skriveno ulo za koje Ciceron ka e (De oratore.estetski do ivljaj vezan za gledanje i slu anje to je razlog to su srednjevekovni mislioci nastavili da tra e to unutra nje ulo du e. Ako se lepo mo e opa ati zato to u sebi imamo ugra enu ideju lepog (M. Odgovor na pitanje: kakvoj sposobnosti duha zahvaljujemo za estetske do ivljaje do ao nam je u 18. gusto). Treba istovremeno znati da Gravina ima u vidu primaoca lepoga. Fi ino) 312 Alberti je smatrao da je za primanje lepog dovoljna "pokornost du e". da ne misli na stvarala ki. stole u sa mi lju o naro itoj sposobnosti koja slu i raspoznavanju lepog poznatu kao ukus (taste. Uskoro se postavilo pitanje koje to mo i intelekta mogu da doku e lepo. b. da li su one racionalne ili iracionalne? Racionalno shvatanje ulnog do ivljaja (oslanjaju i se na Aristotela i Vitruvija) vladalo je do vremena baroka kada Vin enco Gravina pi e da se do ivljaji vezani za lepo i umetnosti izdvajaju time to iracionalna ose anja ovladavaju intelektom dovode i ga do stanja zanesenosti. to stanje opijenosti on je nazvao mahnito u (delirio). jeste sposobnost koju su u XVIII stole u metafori no nazivali "ukusom". 50) da razlikuje dobro od zlog ne oslanjaju i se na prave razloge. ve primala ki.

Tako ne to moglo se dogoditi u vreme intenzivnih psiholo kih istra ivanja kakvo je bilo doba prosve enosti. umetni kog stvaranja i estetskog iskustva. Tada se smatra da je ukus ose anje za lepotu i nedostatke prisutne u umetnostima: to je neposredno razlikovanje. odmah treba podvu i da se od samog po etka on nalazi u suprotnosti s intelektualisti kim na elima.poku aja definisanja lepog koje se svakom inilo druga ijim (a to je onda vodilo u relativizam) do lo se na ideju da bi teorija lepog mogla biti zamenjena teorijom ukusa. Za Baltazara Gracijana. kao razlikovanje jezika i nepca. koji me u prvima koristi ovaj izraz. Ako nakon XVIII stole a uticaj teorija koje umetni ko tuma e ukusom po inje da jenjava i u prvi plan 313 istra ivanja dospevaju pojmovi umetnosti. 1992. kada je o istoriji pojma ukusa re . ulni ukus je najanimalnije i najintimnije od svih na ih ula. Tako se ve na po etku sugeri e kako se pod pojmom ukusa misli i na jedan na in saznanja a to opet . Gracijan u ukusu vidi "oduhovljavanje animaliteta" i ukazuje s pravom na to da se obrazovanje (cultura) sastoji ne samo od duha (ingenio) nego i od ukusa (gusto). iako su intelekt i razum prisutni u gotovo svim definicijama ukusa. 13). koje preti e razmi ljanje (Dalhaus. tj. ovom pojmu je tada poklanjana tolika pa na da je itavo to stole e nazivano stole em kritike ukusa. jednom teorijom estetskog do ivljaja.

savr enstvo od nesavr enstva. u skladu sa srcem. Zato to je ose aj za lepo jedno iskustvo. Trevisano je (1724) pisao o ukusu kao ose aju kojem uvek godi da bude u skladu s onim to potvr uje razum. Hume. dobro i lepo. u Nema koj je Kenig (1727) odre ivao ukus kao spretnost intelekta da proizvodi zdrav duh i o troumni sud na temelju kojeg se ta no mogu osetiti istinito. Ose aj za lepo ne mo e se 314 razumeti kao neka predstava koja u nekom (mo da istinitom) sudu dolazi do izraza. * U svom spisu O pravilima ukusa Dejvid Hjum (D. njegova op tost ini se krajnje upitnom. sklad duha i uma i da prosve eni um. 1686). spremno da prodre do najsitnijih pojedinosti i putem njega intelekt razlikuje istinu od la i. 1711-1776) postavlja pitanje da li se mo e dati pravilo ukusa za ose aj lepoga. uvek bira ispravno me u suprotnim i sli nim stvarima (gospo a Dacije.zna i da ukus nije ni ta privatno ve prvenstveno dru tveni fenomen. . pa je on vredna pomo oveku pri razlikovanju istine i dobra. dok je Etori smatrao da je ukus sud kojim se upravlja umetnost. smatralo se da je ukus prirodni ose aj usa en u du u i nezavisan o svakom znanju to se ikad mo e ste i. Bodmer (1736) smatra da je ukus izve bano razmi ljanje. Tokom XVII i XVIII stole a sre emo niz odre enja pojma ukusa: govorilo se da je ukus harmonija.

Ako se na taj na in subjektivizuje. niti iz suda dolazi ose aju neka pouzdanost. budu i da se pravilo ukusa mora utemeljiti na op tosti ose aja za lepo. Hjum pretpostavlja metafizi ku teoriju adekvatnosti istine i prenosi je na sudove ukusa. niti se op tost suda ukusa mo e pokazati kao ne to to po iva na subjektivnoj proizvoljnosti ose aja. Kada je re o predmetu onda njemu uvek odgovara jedan odre eni sud. Sudovi ukusa su do te mere jedinstveni i te ko mogu biti osnova iz koje bi se mogla izvesti op tost ose aja za lepo. Ali. Tako se dospeva do onog op teg mesta o ukusu za lepo oko koga se ne treba sporiti. mada ima i mno tvo pogre nih sudova. promenljiv. Tako se jedan ose aj mo e videti istovremeno kao istinit i la an. u mno tvu razli itih estetskih sudova. kao to su to i individue koji taj ose aj poseduju. na in utemeljenja u estetici ra a dilemu jer. . Zato iz te te ko e estetika mora iza i i osigurati stav u kome se isku ava ose aj lepoga. O ose aju ima i ta nih sudova ali oni uvek mogu i otpasti. Poga a se uvek neka istinitost. ali re je o takvoj istini da nije jasna op tost odnosa spram istine.Ose aj za lepo je mnogovrstan. lepota se pokazuje ne kao osobina stvari ve samo kao posledica individualnog vi enja. i zato je svaki ose aj koji imamo istovremeno i istinit (kao takav koji se odnosi prema sebi samom). Ose aj se uvek odnosi na samoga sebe.

Kao alternativu 315 deduktivnm metodu racionalisti ke estetike (dedukciji znanja i sudova o lepom iz prvih principa) Hjum isti e metod indukcije. Pored zahteva za posebnim mestom koji treba da ima umetni ko delo (time to je izdvojeno iz sveta ivota) Hjum isti e i zahtev za "klasi no u". putem posmatranja koje bi po ivalo na eksperimentu. Stotinak godina kasnije. za kanonom koji e biti op teprihva en. Da bi se mogao razviti ose aj za lepo i da bi se mogla utvrditi pravila bilo je neophodno odrediti prostor recepcije koji bi bio nepovrediv od strane slu ajnih. osnovu za pravila ukusa nalazi on u iskustvu. mora biti oslobo en od svih predrasuda i tako mora i kolovati svoj um da mu ovaj omogu uje uvid u svrhu umetni kog dela. Muzeji su postali mesto gde se sti e iskustvo o umetnosti i to je imalo za posledicu da samo ono to je izdr alo sud vremena tako to je ve dugo predmet divljenja i to je pritom iroko prihva eno mo e da bude shva eno kao lepo. svakodnevnih stavova. taj prostor su postali muzeji i umetni ke izlo be. pa sve do na ih dana. Esteti ar. U tom slu aju mogu e je do njega do i induktivno. Tako se funkcija . oni su mesto gde se mo e iskusiti lepota koja je za ti ena od svakodnevnog sveta ivota.Hjum polazi od toga da na e pravilo za ukus. Te ko a je u tome to posmatranje mora biti oslobo eno smetnji svakodnevlja to se onda pokazuje kao osnovni problem. znalac. obi nih.

da li se umetnost stvara samo za muzeje. U muzeju su dela oslobo ena uticaja svakodnevice i tu se mo emo ve bati u posmatranju i razvijati istorijsko poznavanje dela. u Nema koj od 1805) po inju da se stvaraju muzeji u kojima se umetnost izoluje od svakodnevnog sveta. Hjum uvi a diskrepanciju izme u principijelne mogu nosti i fakti ke retkosti op tosti jednoga suda ukusa i zato nagla ava da se mora slediti stav manjine i to onih koji su znalci i imaju prefinjeni ukus. kao mesto koje pru a uslove za kompetentno negovanje ukusa. Me utim.uma pokazuje kao funkcija ukusa. da li su muzeji mesto namenjeno malom broju znalaca i da 316 li se tu mogu stvoriti pravila za obrazovanje dobrog ukusa? Danas je to dovedeno u pitanje jer je dovedena u pitanje Hjumova sigurnost s kojom bi se moglo analizirati estetsko iskustvo op teva e e za dobar ukus. Taj ose aj za lepo bio je izgubljen i Kant e stoga pokazati skepsu za Hjumovu "estetiku znalca". Tako krajem XVIII i po etkom XIX stole a (u Francvuskoj u vreme Revolucije. ** Nadovezuju i se u znatnoj meri na Hjumaova . nastoje i da prevlada ovu empirijsku poziciju kod Hjuma tako to e ista i racionalisti ku tezu da odlu uju u ulogu u prosu ivanju lepoga igra mi ljenje. Hjum nastoji da izgradi estetiku kao zakonodavca za delo a u kojoj su utemeljena pravila za ocenjivanje ukusa.

te jedna nau na kritika ukusa. U Kritici istog uma Kant formuli e temeljni problem estetike koji e svoj kona ni oblik imati u Kritici mo i su enja. Zbog toga ili . tj. naime. i drugu nalazimo u Kantovom uvidu da sud ukusa ne po iva na znanju. prema kojima bi se morao upravljati na ukus. jedna filozofska estetika nije mogu a. Zato se o ukusu za lepo mo e jednako malo filozofski raspravljati kao i o svakom drugom ukusu koji dobijamo ulima. Ali. nikada ne mogu slu iti kao odre eni zakoni a priori. filozofske estetike i Kant ve u napomeni uz prvi paragraf svoje prve Kritike pi e: "Jedino se Nemci sad slu e re ju estetika da bi njome ozna ili ono to drugi nazivaju kritikom ukusa. Ovde je u osnovi jedna osuje ena nada koju je gajio odli an analiti ar Baumgarten.shvatanja I. te da pravila toga ocenjivanja u ini naukom. da podvede pod principe uma kriti ko ocenjivanje lepoga. Problem le i u tome da isto empirijski kriterijumi ukusa ne mogu biti temelj nau ne kritike ukusa. ovaj trud je uzaludan. prema tome. naprotiv. Prva je sadr ana u zahtevu za jednom kritikom ukusa koja bi u smislu jedne kritike saznanja bila "nau na". na 317 ukus ini pravi probni kamen ovih pravila. to e re i konsekventno izgra ena na sistemu argumenata. tj. te. jer pomenuta pravila ili kriteriji jesu prema svojim najva nijim izvorima isto empiri ki. Kant u svojim razmi ljanjima polazi od dve pretpostavke. ve .

be e vrlo uvena podela saznanja na aistheta kai noeta) ili ga treba deliti sa spekulativnom filozofijom. po re ima Kanta. estetika kao u enje o sudovima ukusa (ili. 1990. Ali. Ali. S tim problemom da je pravilo ukusa isto empirijski op te te da je filozofska kritika ukusa o igledno nesprovodljiva. kod kojih. tu je re o takvom iskustvu koje nije objektivno i stoga je samo privatno i ima individualno va enje.treba ovo ime ponovo uvesti i zadr ati ga za u enje koje je prava nauka ( ime bi se pribli ili jeziku i smislu starih. bavi se Kant u Kritici istog uma. Estetika. Tako se i de ava da se isti e zahtev da subjektivni i individualni sud ukusa bude op teprihva en. a delom u psiholo kom zna enju (Kant. 52). pa re estetika upotrebiti delom u transcendentalnom smislu. ima posla sa specifi nim sudovima o ulnom iskustvu a koji su uslovljeni umetno u. U okviru op teg odre enja uslova mogu nosti saznanja ima on u vidu dodu e to da svo saznanje po inje sa iskustvom koje nam je pristupa no putem ula i da je istinitost tog saznanja uslovljena tim pristupom predmetima. me utim taj . lepim predmetima koji se razlikuju od predmeta koje nalazimo u prirodi. u posebnom zna enju te re i. kao u enje o ukusu i prosu ivanje umetnosti. kako Kant ka e: estetika u psiholo kom zna enju) ne mo e prevladati empirijsku osnovu iskustva.

On je odre uje kao "istra ivanje o ukusu kao estetskoj mo i su enja a koje se vr i ne radi vaspitanja i kulture ukusa (jer e kultura ukusa i i. Tu je re o zadovoljstvu o . U spisu Zapa anja o ose aju lepog i uzvi enog (1764) Kant dopadanje odre uje kao ose aj za lepo i tra i odgovor na pitanje o op tosti dopadanja tako to bi se odredila mugu nost op tosti ose aja za lepo. u Kritici mo i su enja on. On polazi od teze koja se ve nalazi kod Volfa: lepo je ono to se dopada. Kant iz raznih uglova razmatra problem da li bi se mogao razviti jedan "zakonik" za prosu ivanje o tome da li je ne to lepo ili ne. 1975. kako do sada tako i ubudu e. i bez ikakvih takvih istra ivanja) ve jedino u transcendentalnom smeru" (Kant. daje predlog za jednu temeljnu filozofsku estetiku koja bi polazila od op tosti suda ukusa. ** Pre no to bi do ao do opravdanog stava da se o ukusu ne treba sporiti.zahtev ostaje neutemeljen. kao ulni ose aj koji imaju oni koji ose aju zadovoljstvo spram neke stvari. Kant u po etku defini e ose aj. Ova definicija ukus o lepom vra a u oblast privatnog dopadanja sve dok se ne utvrdi neki op ti kriterijum dopadanja. Me utim. 318 svojim tokom. mo da iznena uju e. 59). Na osnovu toga Kant dolazi do zaklju ka da estetika u smislu jedne adekvatne filozofije umetnosti nije mogu a.

Kant tu iznova tematizuje "fini ose aj"naspram ulnog ose aja. s druge ono to izaziva prijatnost. Sve dok se oko jednog ose aja ne mo emo argumentovano sporiti. Fini ose aj zavisi u svakom slu aju od ulnih kvaliteta. te ko je utvrditi neke op te kriterijume po kojima bi odre ene stvari 319 izazivalie odre eni fini ose aj. Posle svega tog pokazuje se jo i da karakteristike osetnih kvaliteta vode razlikovanjima koja su isto individualna. lepo mo e biti i malo. Ovo Kant utvr uje . ono uzvi eno. Na osnovu toga razlikuju se i objekti koji izazivaju lep ose aj: s jedne strane. Razlika izme u lepih ose aja po iva na karakteristikama koje se ulno mogu izdiferencirati. dotle nemamo kriterijum za utvr ivanje njegove ispravnosti. Odatle se razume da ulni ose aj ne le i u osnovi suda o lepom. Nastavljaju i se na Berka on unutar "finog ose aja" razlikuje ose aj za lepo i ose aj za uzvi eno (Uzvi eno dira. S jedne strane je ono to izaziva jezu. mora biti veliko. Kant tako dolazi do zaklju ka da se "Pomo u ose aja ne mo e objektivno suditi o stvarima" /73/. lepo uzbu uje).kome nema izgra enog pojma. da se sud o lepom zasniva na op tosti dopadadanja neke odre ene stvari. Ako se na ovim karakteristikama ose aja ho e utemeljiti estetika. O takvom dopadanju se mo e jednako malo sporiti kao i o ukusu.

kad je re o nekom objektu koji nazivam lepim. U svojim razmi ljanjima Kant polazi od toga da je sud ukusa objektivni sud. Za razliku od ose aja. suprotstavljaju i se Baumgartenu Kant ose aj za lepo /fini ose aj/ razlikuje od dobrog ukusa. Me utim. ili je re o op teva e em sudu o lepom. Takva mogu nost bi bila u sposobnosti da se izna e neposredno zadovoljstvo stvarima koje se i drugima dopadaju. odnosno. Kad je pomenutoj op tosti re . Kant je prinu en da izna e dodatne argumente pa on ispituje da li u sudu o ne em to se dopada imamo uvek neki privatni sud koji se na slu ajni na in odnosi spram drugih. kad je re odobrom ukusu. ve i dopadanje drugih. Argumenti u i protiv Hjuma Kant isti e kako se ta mogu nost ne mo e nau iti posmatranjem. Ta mogu nost nije stvar privatnog dopadanja ve ona pripada transsubjektivnom iskustvu. Stvar je u tome to nije re o nekom privatnom dopadanju.pozivaju i se na Hjuma. kad se ne mo e na i temelj op tosti ovih objektivnih sudova. ve o op tem dopadanju. To on formuli e tako to pita: "ima li mogu nosti da se izabere ono to e se ulima u svakom slu aju dopadati". tj. njihov saznajni kvalitet. Za razliku od nekog privatnog ose aja ta sposobnost je "vi e forma no materija ulnosti". . tada ja ne tuma im svoje individualno dopadanje. i da je. estetika kao nauka ili kritika suda ukusa nemogu a.

Kasnije e Kant ukus odrediti kao "popularnost jednog kultiviranog i finog ula".Baumgartenovim jezikom re eno. ali oni svoj sud ne mogu utemeljiti. tj. Kant stoga defini e ukus kao "sposobnost izbora onog ulnog i op teva e eg". "lepo je ono to nije svrha ne eg drugoga". ono to ima op te va enje mo e biti i lepo. racionalisti ki utemeljenoj estetici. Dopadanje koje je individualno. tj. Kant je prvo prinu en da modifikuje formulaciju "lepo je ono to se dopada" u "lepo je ono to se neposredno dopada". Na taj na in estetski sud po inje da se nalazi u blizini saznajnog suda. ali samo ono to se svima dopada. a ne o neposrednom ose aju. To je razlog to Kant odre uju i pojam lepoga u Kritici mo i su enja sa stanovi ta op tosti dopadanja lepoga polazi od jedne druge perspektive. Grupa znalaca mo e da na ini izbor koji bi se svima dopadao. Kant nastoji da op tost dopadanja lepog tako utemelji to se prosu ivanje ne bi odnosilo na subjekt dopadanja ve na objekt. Ukus je nalik umnom u ulnom prosu ivanju. mo e biti prijatno. Vra aju i se Baumgartenovoj. Ono je stoga naspram jednog apriornog znanja aposteriorno. Kako u estetskom sudu nije re o dopadanju nekog . Ne to bi moglo biti lepo samo kroz iskustvo koje podrazumeva op te principe ulnosti. pojedina no. tu se radi o predstavi 320 ulno-opa ljivog. mogu nost a priori (nezavisna od iskustva).

Materija ulnosti jeste opa aj. o na inu kako predmet biva od nas postavljen. Sud ukusa pojavljuje se samo kao sud o pojavi." Kroz tu napetost opa aja i pojave. Ovo razlikovanje istog oseta i u sebi reflektuju eg opa aja garantuje op tost dopadanja. Ono se dopada zbog forme. Objektivnost suda ukusa ini zapravo skup predstava o nekoj stvari. op te znanje zajednice ljudi. modernije formulisano: objektivnost suda ukusa pojavljuje se kao intersubjektivnost.predmeta koji se sre e u oblasti opa anja ve o ukusu usmerenom na predmete u pojavljivanju. ulni i refleksivni ukus Kant razlikuje oslanjaju i se na odnos materije i forme koji postoji u tradicionalnoj filozofiji. Tako se iznova pokazuje kako je ukus za lepo dru tveni fenomen koji aposteriori zadobijenoj op tosti o pojavi predmeta obezbe uje objektivnost. koje dobijamo od stvari i koje sve zajedno ine objekt. zbog harmonskih odnosa ulnih 321 predstava. U pojavi se ne to mo e dopadati i kad ono nije predmet opa aja. a forma pojava. Ako mo saznanja posreduje pri tome ta je neka . "Opa aj i pojava su razli iti kao materija i forma. Kant razlikuje ist ulni ukus i refleksivni ukus. S tim u vezi razvija Kant misao ose aju za lepo kao ose aju koji va i za sve i suprotstavlja mo saznanja i ose aj. izme u ulnog i refleksivnog ukusa. tj. dolazi se do teze da su sudovi lepog usmereni na objekt i da imaju op te va enje. tj. tj.

ve se mora primiti kao injenica. a u drugom slu aju osnova dopadanja po iva u objektu. Kant nastoji da to pitanje o op tim pravilima ukusa bolje utemelji no to je to slu aj kod Hjuma (koji polazi od skupa znalaca). a njegova forma se prosu uje od strane ukusa. osnova dopadanja je u subjektu. ose aj bi mogao da nam "ka e" da li nam je ne to po volji ili ne. . Sud ukusa je takav sud koji po iva na "objektivnim temeljima". U toj zajednici nalaze se pravila ukusa koji propisuju zakonitost sudovima ukusa. Dobar ukus zadobija se ve bom. zadobija specifi nu op tost na putu na kome se ulnost zadobija kroz iskustvo. koji stvari prosu uje kao pojave. ta se saglasnost ne mo e potvrditi. Kad je o prvome re . Me utim. materija nekog predmeta se ulno opa a.stvar. njegova osnova je u zajednici znalaca. Kako je ovde ipak mogu e da sud ukusa bude ne to privatno Kant nastoji da poka e kako pored stvari koje se samo nekom pojedina no dopadaju ima i stvari koje se svima dopadaju. nije re ni o razumu. i dopadanje va i samo za pojedinca. Procenjivanje nekog objekta kao lepog druga ije se vr i no u procesu njegovog saznanja premda 322 nije re o neposrednom opa aju. Sud ukusa. injenica da ukus poseduje op ta pravila sledi iz toga da su zakoni ulnosti saglasni kod svih ljudi. Za Kanta se tu javlja kao problem mogu nost utemeljenja takvih sudova ukusa. ali.

Ovo ponavljanje delatnosti prirode ne va i samo za ulno date predmete kao pojave. mo e se uspostaviti samo na empirijskim osnovama. stvarati ne to kao to to ini priroda. ve pojmovnost i . Drugim re ima: nije stvar samo u proizvo enju stvari na ulni na in. ve da su prve intuitivne a druge diskurzivne. Talenat je prirodni dar na kome po iva delatnost genija.Pravila ukusa daje genije. tj. ve i za stvaranje pojavnih predmeta. koji su za njega strukturno identi ni. oni su bitno aposteriori i to Kanta vodi do zaklju ka da kritika ukusa nije mogu a kao filozofska estetika. To ne za i ni ta drugo nego da u suprotstavljanju suda saznanja i suda ukusa ne po iva jasnost i zbrkanost. jasne i adekvatne predstave od od ulnih. Genije je talent kroz koji "priroda umetnosti dobija pravila". Zakonik estetskih sudova. deluje identi no kao priroda. Baumgarten u svojim Meditacijama razlikuje pojmovne. o emu je govorio Hjum. Zato za Kanta nema bitne razlike izme u recepcije i produkcije. Ali Kant ne polazi od toga da zakoni ukusa. kako su sudovi ukusa dobijeni iskustvom. ve i u imaginaciji. Me utim. Pravila prosu ivanja uzimaju se zajedno sa pravilima proizvo enja "lepih pojava". Kantovo isticanje nemogu nosti kritike ukusa usmereno je protiv Baumgartena. Originalnost genija je u njegovoj "objektivnosti". odnosno razuma po ivaju na jasnim ili nejasnim predstavama. Genije kao onaj koji saznaje i kao pesnik.

.. pa Kant obnavlja svoja istra ivanja ali pod naslovom kritika ukusa. on u svojim analizama ose aja za lepo mora da isklju i li ni (privatni) ose aj mada nije u mogu nosti da postulira objektivnost tog ose aja kao temelj op tosti. U pitanju da li jedan ose aj ima vi e privatni /individualni/ ili dru tveni zna aj ponovo se ogleda Hjumova problematika.opa ajnost. U estetici racionalizma . mo e se ono to se 323 op te dopada videti samo aposteriori. Ako sudovi razuma imaju op te va enje. Kako je po Hjumu ose aj za lepo mogu samo kao posledica suda znalaca. op tost ose aja za lepo mo e biti samo empirijski doku iva. Za novu Kantovu poziciju u Kritici mo i su enja je odbijanje "objektivnosti" saznanja. kroz iskustvo. U svom kasnijem radu Kritici mo i su enja Kant stoji pred temeljnim problemom op tosti ose aja za lepo. u transcendentalnom smislu. Ali dokle god se op ta pravila ukusa razvijaju empirijski nemogu a je estetika kao nauka. Kako Kant ne eli da po e od takve op tosti. Razum kao sposobnost pojmovnog poimanja nema za posla principijelno ni ta sa intuicijom opa aja. jasno je da nadindividualnost. Kant ne nastoji da isto empirijski utemelji op tost suda ukusa ve da analizira sposobnost ukusa kao estetske mo i su enja. to se podudara sa njegovom izjavom da je na ao novi a priori princip za filozofsko utemeljenje suda ukusa. tj.

da se prosu uje na in delovanja predmeta na nas. Ugodnost ili neugodnost nisu osobenosti samoga objekta. Zato. ve on razvija op te su enje o prirodi s obzirom na princip svrhovitosti prirode. a koji ne le i u samoj prirodi ve u pitanju o prirodi sa stanovi ta ljudske . Taj ose aj jeste predmet suda ukusa. daleko vi e . tako i uma (sposobnost ideja). pa se ose aj ugodnosti ili neugodnosti prosu uje kao posledica sklopa objekta. Prosu ivanje takvog pristupa objektu nedostaje kako oblasti razuma (sposobnosti pojma). To zna i da kod prosu ivanja nekog predmeta kao lepog ne radi se o tome da se ne to na predmetu procenjuje. da se sledstveno tome sud ukusa analizira kao logi ki sud. To to jedan lepi predmet izaziva u subjektu jeste ose aj ugodnosti ili neugodnosti. nije empirijski predmet sa njegovim osobinama predmet na e analize ve su predmet na e analize predstave epirijskog predmeta ukoliko one u subjektu izazivaju reakciju (ose aj dopadanja ili nedopadanja). Kant govori o bivstvovanju za nas nekoga objekta u onoj meri u kojoj je taj predmet suda ukusa. pa pripada mo i su enja. i s obzirom na to 324 koliko su takvi sudovi op ti. U Kritici mo i su enja Kant ne izvodi (kao to je to nameravao) kritiku ukusa.ide se za tim da se rekonstrui e ulno zahvatanje i prosu ivanje nekog lepog predmeta kao objektivno saznanje. ve .

svrhe delovanja. ili je to samo li ni ose aj. jer takvi sudovi nemaju u svojoj osnovi teorijske pojmove. Vode e pitanje je: da li delovanje nekog predmeta na subjekt kod svakog izaziva ose aj dopadanja ili nedopadanja. Ono pre svega. poput ljudske delatnosti sopstvenu svrhu. Planirana kritika ukusa. Ovaj princip svrhovitosti prirode zna i da se priroda gleda kao da ima. Ta "teleologija" prirode predmet je drugog dela Kritike mo i su enja. Naime. ta svrhovitost je subjektivna . analizira sposobnosti refleksivne mo i su enja. apriori utvrditi) koji bi predmet bio "po ukusu". Pojam svrhovitosti treba da 325 uka e na ciljeve. Pojam svrhovitosti prirode je princip a priori koji jednom sudu ukusa daje nu ne pretpostavke i mogu nosti. U estetici kao kritici ukusa nemogu e je unapred utvrditi (tj. tj. Slobodno re eno. Ipak sudom ukusa ne prosu uje se empirijska osobitost nekog predmeta ve neko op te delovanje. pretpostavlja pojam koji svoje mesto ima u analitici ljudskoga delovanja. filozofska estetika.kulture. To prosu ivanje delovanja odre enih predmeta za nas ne mo e se odrediti kao saznajno su enje. Predmet se posmatra s obzirom na to da li izaziva odre en ose aj. kad mi prosu ujemo o predmetima u na oj okolini mi to inimo s obzirom na njihovu svrhovitost. kao da doga aji u prirodi imaju odre eni sled.

Na po etku razvija on paralelno sa odre ivanjem saznajnih sudova specifi ne elemente suda ukusa o lepom. kao suprotnost ose anju. docnije potvr uje i razja njava: izme u nehoti nog i razumnog postoji neka "prestabilirana harmonija". Ma koliko op te i duboko bilo ukorenjeno filozofsko interesovanje za ukus kao za nastojanje da se iracionalnoj. ili pak ukus. K. Dalhaus smatra da se te ko mogla doneti kona na odluka o tome da li razum. Ukus je. mada su ga shvatali kao ose anje (sentiment) ili kao ulo bio primarno dru tvena kategorija te ga je Kant smatrao za op te ose anje koje se ispoljava i .karakteristika koju Kant odre uje kao apriornu. i to preko izvornog utemeljenja suda o lepom a ka analitici uzvi enog i dijalektici estetske mo i su enja. razmi ljanje koje se upravlja prema pravilima. a to odgovara koncepciji suda o uzvi enom. Kant razvija kritiku mo i su enja. U zaklju noj dijalektici estetske mo i su enja otkriva Kant va e e op te sudove i podvrgava ih kritici. ukoliko je ona kritika suda ukusa. kao neposredno ulo za lepo i prikladno. treba da va i kao vrhovna i poslednja instanca. i da li je u pravu sa svojim sudovima. neshvatljivoj pojavi pristupi racionalnim sredstvima. prosu uje nezavisno od pravila i ponekad njima nasuprot. Kao posredni ka teza javilo se tvr enje da ukus pri prvom utisku anticipira odluku koju razum.

i (b) to je tu re o su enju koje zahteva estetsko obrazovanje i kulturu koji su ste eni posredstvom umetnosti. Dobar ukus je uvek siguran u svoj sud. isti e Gadamer. i mada mu je predmet ne to individualno. 1992. (c) ukus karakteri e injenica da se on izra ava pre u negativnim no u pozitivnim sudovima. kao to je ve re eno. Kant smatrao to to je sud ukusa (a) sud o individualnom. Ovo pretendovanje na op tost je izuzetno po tome to nema dovoljnog osnova. Ukus se.posvedo uje u op tenju sa drugima. mora imati . za potajno ugledanje na drugog i za tra enje razloga. ukus nije puko privatno svojstvo. jer on uvek eli da bude dobar ukus. 13). a ne u usamljeni kom poniranju u neko umetni ko delo. niti ga mo emo zameniti pukim podra avanjem. Ve se na prvi pogled vidi da se tu radi o jednom . nadalje. ali je istovremeno neoborivo. Odsutnost suda ukusa uklju uje njegov zahtev za va enjem. Ipak. u svojoj biti on je sigurni ukus: prihvatanje i odbacivanje koje ne zna za kolebanje.njega nam niko ne mo e demonstrirati. Fenomen koji je najvi e povezan sa ukusom jeste moda. Sve ovo ukazuje na to da je kao osobenost suda ukusa koji nije logi ki ve 326 estetski I. Tako se pojedinac ispoljavanjem ukusa uzdi e iznad ograni enosti svojih slu ajnih sklonosati (Dalhaus. (d) ukus uvek te i op tem va enjenju.

neophodno je da se prethodno utvrdi ta je uop te vrednost. isti e Gadamer. u pojmu ukusa je i zahtev da se i u modi dr imo mere da i tu aktiviramo sopstveni sud (Gadamer. to se ne mo e re i i za estetske vrednosti jer bi u tom slu aju one bile . 4. 1978. Ono to je stvar puke mode ne sadr i po sebi nikakvu drugu normu do ono to je uvedeno inom sviju. Prva te ko a javlja se ve pri poku aju odre enja nosioca vrednosti: ako je nosioc moralnih vrednosti isklju ivo ovek. koje su to vrednosti koje sre emo u umetni kom delu i estetskom predmetu kao njegovoj konkretizaciji putem estetskog do ivljaja i kako te vrednosti uop te postoje. a posebno. jer. tako i gnoseologija i religija. odnosno. Moda. Odgovor na ovo pitanje nastoje da daju kako estetika i etika. tako moda stvara jednu dru tvenu zavisnost kojoj se te ko mo emo odupreti. Estetske i umetni ke vrednosti327 Kada se postavi pitanje vrednosti umetnosti. Naspram nje. odnosno vrednosti u umetnosti. po svojoj volji propisuje samo takve stvari koje bi mogle biti i druga ije. ukus se formira unutar zajednice ali joj ne podle e. 64-6). onda se zapravo pitamo kakva je vrednost umetnosti za ljudski ivot. umetni kih vrednosti.promenljivom kako (modus) u okviru neke stalne celine dru tvenog pona anja. fenomen ukusa treba videti kao duhovnu mo razlikovanja. Da bi se moglo govoriti o estetskoj vrednosti.

po to sve to postoji u svetu mo e biti nosioc estetskih vrednosti. dok je sve ostalo irealno) i zato estetska vrednost ostaje vrednost pojavljivanja (Hartman. 501d-502d). 1968. 1. to drugo pitanje nastaje u poku aju promi ljenja smisla umetnosti i odgovore mo emo pratiti jo od Platona: cilj pesni tva mo e biti pru anje zadovoljstva /hedone/ (Gor. vrednosti ne eg to se javlja samo u pojavljivanju. estetska vrednost se ne realizuje jer ni predmet za koji je ona vezana nije realan (realan mu je samo prednji plan. 1968. mogu e je postaviti principijelno pitanje: koja je 328 uloga umetnosti (ne pojedinog umetni kog dela) u ljudskom ivotu. Druga te ko a le i u poku aju da se odgovori na pitanje kako postoje vrednosti. pritom je mogu e razlikovati istorijsku dimenziju pitanja (kada se ho e ne to re i o ulozi koju ova ima unutar ireg sistema vrednosti. Vrednost u umetnosti Pitanje o vrednosti umetnosti jeste pitanje o mestu i ulozi koju umetnost ima u ljudskom ivotu. 411).preusko shva ene. kakav je njihov smisao. 390-402). da li su relativne ili apsolutne (Hartman. ali isto tako ono mo e imati prevashodno . 4. u emu se ogleda njihovo va enje i kona no. Ovo poslednje vi e je prisutno u raspravama o moralnim vrednostima a manje o estetskim jer ove potonje nisu vrednosti akta ve vrednosti predmeta. o mestu umetnosti unutar jedne kulture ili epohe) i.

262). Ne treba smetnuti s uma da umetnost mo e imati i tre u funkciju. Gajgeru tako i N. 1988. 261). Me utim. Tako se ve na po etku filozofije javljaju tri stava o vrednosti umetnosti: hedonisti ki. saznajno-teorijsku: setimo se kako se upravo njoj zahvaljuju i du a polaze i od lepote ulnog sveta uspinje do ideje lepog. Lotreamon). Sledimo li hedonisti ku tezu koja je prevashodno moralno-filozofska.moralne i vaspitne zadatke (a to je i osnovna tema dijaloga koji raspravljaju o ustrojstvu idealne dr ave). 1988. Ovo je blisko kako Kantu i M. recimo kod opata Di Boa koji je smatrao da zabavna vrednost umetni kog dela po iva u igri afekata. moralisti ki i kognitivni (Kutschera. ili sa delima koja ni ne te e tome da budu lepa: Bo . isto va i i za dela . Goja. i to je razlog to jo Hjum smatra da je igra predmet pesni tva (Kutschera. Hartmanu koji je pisao da vrednost umetni kog dela postoji samo za subjekt koji ga opa a jer opa ati jednu vrednost zna i istovremeno je i konstruisati. zaklju i emo da vrednost odre enog umetni kog dela le i u estetskom u itku koji se ra a u posmatra u ili slu aocu u odnosu na umetni ka dela pa bi zadatak umetnosti bio u stvaranju dela koja pru aju u itak i to je stav kakav nalazimo ve po etkom XVII stole a. ima mnogo dela kojima nije prevashodno cilj da pru e u itak (kao to je slu aj sa nizom dela religiozne umetnosti.

arhitekture koja nastaju iz sasvim druga ijih pobuda. posebno onda kada se do e do saznanja da se do najvi eg dobra ne mo e dospeti pomo u umetnosti (Hobs). 4-7). Mo da ne treba ni pominjati slavni spis Horacija Ars poetica (Pismo Pizonima) koji pou ava o istovremenom moralnom i vaspitnom delovanju umetnosti. Ovo ne zna i da nema izuzetaka i da nam i velika religiozna dela ne mogu pru iti estetski 329 u itak. Got eda. Saznajnu funkciju umetnosti kasnije e . Potvrdu o va nosti vaspitne funkcije umetnosti mogu e je na i ne samo kod Platona ve jednako kod Hesioda. ili u Aristotelovoj Politici gde se govori o vaspitnom zna aju muzike (VIII. u basnama Ezopa. nije slu ajno da je u vreme renesanse slikarstvo stajalo u istom redu s filozofijom prirode. ilera. no ono to se ovde ho e re i svakako je to da proizvo enje estetskog u itka nije i pr-venstveni cilj umetnika. 1448b) tezom da je pesni tvo filozofskije od istorije. Sa ovom moralnom funkcijom umetnosti povezana je i kognitivna koju nagove tava ve Aristotel (Poet. Luka a. ova ne slu i samo proizvo enju zadovoljstva ve ima isti zna aj za du u kao gimnastika za telo i tu se opet mo e videti ideal izra en u jedinstvu lepog i dobrog (kalokagathia). ili Brehta (koji e isticati socijalno-kriti ku funkciju teatra). Tezu o njenom vaspitnom delovanju mogu e je na i i kod Didroa. budu i da ne mogu do kraja biti apsolutna tako to bi bila apsolutno nefunkcionalna.

ona mo e da pru i ose aj sre e. ovo poslednje sre emo kod Aristotela koji govori o katarzi uz pomo tragedije (Poetika) ili muzike (Politika) ( injenica je da re katharsis ima kod Grka istovremeno i religiozno i medicinsko zna enje). ako se polazi samo od odre ene njene funkcije koja e se 330 potom progla avati i jedinom. ini se da je nemogu e dospeti do vrednosti neke umetnosti ako se ova ho e sagledati samo iz jednog aspekta. Mogu e je govoriti i o drugim funkcijama umetnosti. dokumentarnu vrednost. Ova teza le i u osnovi zahteva za autonomijom umetnosti koji se postavlja jo u anti ko doba (Horacije. . Umetni ka dela imaju kako materijalnu tako i istorijsku. me u kojima je jedna svakako odlu uju a estetska). tako i prakti nu vrednost ali pitanje o vrednosti i funkciji umetnosti ne pita za vrednost pojedinih umetni kih dela (u kojima se mogu na i razne vrednosti. ovde se radi o ne em drugom: o vrednosti umetnosti kao umetnosti. Franc Ku era s pravom prime uje da se tu ne radi o posrednim vrednostima i funkcijama umetni kih dela. ili da izvr i o i enje. ona mogu imati kako religioznu. o njenoj intrinsi noj vrednosti.ista i Hegel time to e ovu staviti pored filozofije i religije daju i umetnosti za zadatak izra avanje onog bo anskog kao i dovo enje najdubljih interesa oveka i sveobuhvatne istine duha do svesti.

Umetnici u znatnoj meri zavise od prodaje svojih dela i to tako e pru a dr avi mogu nost da se me a u stvari umetnosti. ekonomije ili morala).Lukijan) kad se govorilo kako pesnik i slikar nikom ne mogu biti odgovorni. pa i vrednost posebnog umetni kog dela nije njemu imanentna. Umetnost. mora biti oslobo ena uticaja dr ave premda se on ne mo e prenebregnuti jer dr ava finansira umetni ko proizvo enje. . kao to nau no saznanje ima po sebi vrednost pri emu istina nije neka specifi na nau na vrednost. rad umetni kih ustanova a i dodeljuje umetni ke nagrade. 270). 1988. Umetnik se mo e posvetiti samo velikim temama umetnosti i egzistirati na marginama ivota tako to e negovati sopstvenu autonomiju kao sopstvenu bezodgovornost i 331 pritom iz toga povu i sve konsekvence. Isto tako. on isto tako mo e biti svedok takozvanih tema vremena koje e videti umetni kim okom. intrinsi na vrednost umetnosti nije njoj isto imanentna (Kutschera. U poznijim vremenima ovo nastojanje se ispoljava u te nji da umetni ko stvaranje bude oslobo eno prinude pravila koja bi dolazila spolja. jer. bilo bi pogre no re i da umetnik nema nikakve odgovornosti: odgovornost umetnika je odgovornost naspram ivota. te da umetni ka dela mogu biti podlo na samo svojim sopstvenim merilima (a ne onima koja bi dolazila iz sfere politike. kako Ku era prime uje. Zato.

Ostaje injenica da sredinom pro log stole a zna aj za ivot gubi i sama filozofija: nije nimalo slu ajno to se ve etrdesetih godina 19. pi e Difren. ako se sli an stav mo e na i i ranije / legel. Hegel. 174). ona. da je istinski simptom propadanja umetnosti i njenog zna aja za ivot. to je samo znak da taj stav izra ava duh. Umetni ke i estetske vrednosti Vrednost je ono zahvaljuju i emu predmet predstavlja predmet od vrednosti. nije ne to to je spolja nje u odnosu na predmet. ovu vokaciju estetski predmet nema samo u dopadanju ve u puno i svoga bivstvovanja. ve o propadanju njenog zna aja za ivot. 1802/. i to je va no ista i. princip vrednosti treba tra iti u puno i ulnog pri emu se pod dopadanjem misli na . 4. to je tendencija koja e biti tema filozofskog mi ljenja sve do na ih dana. Pritom se pokazuje da nije u pitanju toliko sama umetnost koliko koncepcija umetnosti koja se formira izme u Baumgartena i Hegela. 2. kao to je u vi e mahova isticano. 1971. ve je sam predmet utoliko ukoliko on odgovara svome pojmu i ukoliko zadovoljava svoju vokaciju (Difren. Hegel.Time to mo e da uzvisi i ulep a ivot umetnost se nalazi u blizini obi aja i ceremonija. odnosno. ne govori o propadanju same umetnosti. rekao je da umetnost po svom najvi em odre enju ostaje za nas pro lost. stole a po inje govoriti o kraju filozofije (Marks) i potrebi njenog prevladavanja.

da ne pripadaju sferi fakti nog. Zato je i mogu e da vrednost shvatimo kao svojstvo nekog dobra. s druge strane. kao objektivizacije duha ulaze i u ljudski ivot susre u se s drugim injenicama i pritom bivaju vrednovana i ocenjivana zavisno od ljudskih shvatanja i interesa.zadovoljavanje senzibiliteta. Iako se lako oseti ta je vredno a ta nije. pa iako su bezinteresne . stoga znamo ta je vredno ali ne uvek i ta je vrednost. treba imati u vidu da vrednosti ne spadaju u sferu stvarnosti. Vrednosti su ukorenjene u predmetima kao to je zahtev za njima ukorenjen u na ivot. daleko je te e odrediti odakle dolazi kriterijum vrednovanja.332 Ve ina se teoreti ara umetnosti i esteti ara sla e u tome da estetski predmet pored ontolo ke i gnoseolo ke ima i aksiolo ku dimenziju budu i da umetni ka dela. ve sferi trebanja. Posebne probleme stvara situiranje vrednosit: ne nalaze i je ni u nekom od slojeva predmeta a ni u subjektu ve u onom ta nam neki predmet zna i moglo bi se re i da vrednosti odre uju stav subjekta prema predmetu te tako poseduju normativni karakter. Kako je oblast vrednovanja prostor u kojem se dodiruju estetika i etika ima esteti ara koji pojam vrednosti vide kao jednu od umetni kih kategorija pa smatraju da su time oslobo eni potrebe da je defini u ili bli e odrede. predmeta koji odgovara nekim te njama i zadovoljava neke na e potrebe.

odnosno njihove relativnosti ili apsolutnosti (Hartman. ono po emu se umetnost mo e pokazati kao umetnost odre uje se kao estetska vrednost. 1968. Hartman smatra .one nastoje i da se ne poistovete s do ivljajem i tako se psihologizuju esto se lak e daju odrediti kao svojstvo predmeta. pa naturalizuju i se poprimaju kosmolo ku dimenziju. neponovljivu vrednost. Ako u umetni kom delu egzistira sama umetnost. Moglo bi se stoga zaklju iti da vrednosti neprestano osciliraju izme u oveka i sveta. i ako je delo vrednije ukoliko je prisutnost umetnosti izra enija a budu i da se prisutnost mo e pre osetiti no logi ki potvrditi. Po to su umetni ka dela objekti posebne vrste i kako se svi me usobno razlikuju pa imaju svoju vlastitu. u prola enju kroz ljude i stvari. da su uvek u kretanju. N. budu i da mogu prianjati uz sve to postoji (a ne poput eti kih vrednosti samo uz oveka). prema (b) razli itim umetnostima i prema (c) vrednosnoj reakciji svesti koja posmatra vrednosti. u pitanju smisla i porekla njihovog va enja. Iako estetske vrednosti imaju ire polje "delovanja" no eti ke. Hartman estetske vrednosti vidi kao 333 umetni ke kvalitete i razlikuje estetske vrednosti prema (a) vrstama predmeta. Videli smo ve da se Hartmanu posebno interesantnim ini metafizi ki problem vrednosti koji se ogleda u na inu postojanja vrednosti. 402).

razliku izme u ovih dveje vrsta vrednosti on je video u tome to je nosioc prvih li nost i one se ne mogu popredmetiti.da je su tinu estetskih vrednosti lak e odrediti nego su tinu eti kih jer kod ovih prvih otpada pritisak metafizi kog problema. Scheler. (b) vrednosti predmeta ije realizovanje mo e biti prevladano /predmeta koji se pokazuje kao privid/ i (c) 334 vrednosti koje pripadaju predmetima na temelju njihove ulne slikovitosti (Scheler. 1874-1928) tvrdi kako estetska vrednost po iva na tlu eti kih vrednosti. sve estetske vrednosti su (a) vrednosti predmeta. U istra ivanju fenomena tragi nog koje se pokazuje kao bitni elemenat samog univerzuma nema ki filozof Maks eler (M. Estetska vrednost se shvata ne kao vrednost ne eg to se pojavljuje. 103). Razlika eti kih i estetskih vrednosti bila bi u tome to to su prve vrednosti vrednosti akta a druge. ona je vrednost estetskih tvorevina. 1966. estetske vrednosti se same ne mogu realizovati jer su (kao nesamostalni kvaliteti) uvek upu eni na svog realnog nosioca. Tom na inu pojavljivanja bliska je igra jer u njoj (kao i u umetnosti) sve biva materijalom igranja pa tako sve mo e postati materijalom umetnosti. stoga. dok je nosioc drugih predmet. vrednost njihove derealizacije. ve kao vrednost pojavljivanja samog. Nasuprot . vrednosti predmeta: estetske vrednosti se ne realizuju ve kao vrednosti pojavljivanja oduvek postoje.

ona je apsolutna u tom smislu to nije sredstvo za neku svrhu.. 1991.sredstvo aktualizacije odre ene odgovaraju e estetske vrednosti u estetskom predmetu. apsolutna je i kao ne to to je neraskidivo povezano sa estetski vrednim kvalitetima" (Ingarden. Ova vrednost je relativna zato to je vrednost za odre enu svrhu. Ingarden smatra da je estetska vrednost estetski relevantan kvalitet. "Umetni ka vrednost nekog umetni kog dela sadr ana je u onim njegovim momentima koji su . da ne predstavlja neko svojstvo fizi kog osnova umetni kog dela.. Savremeni poljski filozof Roman Ingarden razlikuje umetni ke i estetske vrednosti tako to su umetni ke vrednosti one koje se javljaju u samom umetni kom delu (u slici) a estetske vrednosti su one vrednosti koje se konkretno javljaju u estetskom predmetu. javlja u samom estetskom predmetu i na njemu kao .nastavlja Ingarden konstituisana je izme u vrednih kvaliteta zasnovanih na odgovaraju im estetskim kvalitetima.objektivisti kim koncepcijama vrednosti R. ve vrednosti egzistiraju na specifi an na in i postoje samo u ravni isto intencionalnog bivstvovanja. to pripada delu jedino s obzirom na estetsku vrednost. 153). Estetska vrednost se dakle. Estetska vrednost . realizovanu u estetskom predmetu.uz postojanje odgovaraju eg posmatra a s umetni kom kulturom i sposobno u percipiranja .

samo je jedan od kvaliteta estetskih vrednosti koje su nam fenomenalno date. tako i u saznajnim inovima posmatra a. Sve ovo pokazuje da problem estetskih vrednosti (odnosno vrednosnih kvaliteta) nije ni jednozna no odredljiv a ni potpuno razre en u savremenim esteti kim teorijama. 4. prikladno ili uzvi eno (Ingarden.njegova naro ita osobina. Bolcano/. estetska vrednost se pojavljuje in concreto. Da bi se estetske 335 vrednosti uop te mogle (u ovom drugom slu aju) pojaviti neophodno je da posmatra prethodno konstitui e estetski vredne kvalitete. Filozofski problem vrednosti Sticajem mnogih a ponajvi e vanfilozofskih okolnosti (kao Jevrej bio je prinu en da emigrira iz nacisti ke . 197-9). po mi ljenju Ingardena. Ako je umetni ka vrednost "ne to to se pojavljuje u samom umetni kom delu i u njemu poseduje osnovanost svog bivstvovanja". To je mo da jasnije ako znamo da Ingarden estetske vrednosti vidi "dvostruko fundirane": one se temelje kako u estetski vrednim kvalitetima. Lepo. u estetskom predmutu kao /njegov/ posebni momenat" koji sam ima niz modifikacija kao to su lepo. o kojem smo govorili kao o posebnoj esteti koj kategoriji. naprotiv: ini se da smo danas od njega dalje no u ranijim vremenima kada su vrednosti bile vi ene ili kao realnost po sebi (Platon) ili kao stavovi po sebi nezavisni od bilo kakvog realiteta i bilo kakvog subjekta kao nosioca /B. 1975.3.

Kada govori o estetskoj vrednosti on akcenat stavlja na do ivljaje ( to je blisko psiholo koj estetici). Geiger. Nakon objavljivanja njegovih sabranih esteti kih spisa Zna enje umetnosti (Bedeutung der Kunst. posebno estetskih. nekog predmeta (a to je blisko estetici predmeta). 1924) i Pristupi estetici (Zugänge zur Ästhetik. Fenomenolo ka estetika (Die phänomenologische Ästhetik. a kad govori o estetskom u ivanju isti e kako se ovo uvek ti e ne ega. 1976) pada novo svetlo na Gajgerove rane spise o prirodi umetni kih i posebno estetskih vrednosti: Prilozi za estetiku estetskog u ivanja (Beitraege zur Phänomenologie des ästhetischen Genußes. krajem tridesetih godina esteti ar i filozof Moric Gajger (M. Vide i estetiku kao nauku o vrednosti (i tako prihvataju i fundamentalno razlikovanje estetskih i umetni kih vrednosti) Gajger se suprotstavlja tad vladaju oj estetici injenica. 1928). tako se da videti kako Gajger . on se filozofski formira u prvoj deceniji ovog stole a. 1880-1937) je neopravdano potisnut u drugi plan pa su njegova istra ivanj o prirodi estetskih vrednosti ostaala u senci tada vladaju eg pomodne filozofije egzistencije. u onoj fazi fenomenologije koja se obi no ozna ava kao deskriptivna fenomenologija i u tome treba videti osnovni razlog tome to e on te i te 336 svojih istra ivanja staviti na problem vrednosti.Nema ke). 1913).

zato. Treba znati da unutar jedne takve koncepcije sagledanje su tina /Wesenschau/ nije dovoljno: ovo je samo "pretpostavka deskripcije.oscilira izme u subjektivisti kih i objektivisti kih pristupa estetici. Dosta je rano zapa ena razlika izme u bivstvovanja i trebanja. udaljavaju i se od psiholo ke estetike. obele enom sporom izme u subjektivizma i objektivizma. on prednost daje fenomenologiji stoga to ona naspram svih dosada njih filozofskih pravaca nastoji da se "datostima ( istim. Pojam objektivnosti za Gajgera ozna ava usmerenost estetskog do ivljavanja na fenomenalno date predmete i njihove strukturne momente. Po etkom XX stole a. Gajger. zastupa stanovi te objektivizma. izme u sfere fakti kog i sfere normativnog. ili. mora uvek iznova da pita za realitet opisanog. uzeta po sebi. nije ve i filozofija. po mi ljenju Gajgera. Filozofija. M. usmerenost na fenomenalne bitnosti koje stupaju u pojavljivanje. svet 337 vrednosti suprotstavlja se svetu stvarnosti . tj. omogu i da progovore u punini svoga bivstvovanja". a ne deskripcija sama". to je "uvi anje razlike strast fenomenologije". Insistiraju i na istra ivanju apriornih odnosa izme u predmeta Gajger se za razliku od Huserla iz Ideen I zala e za fenomenologiju predmeta a ne akta. koja.trebanje se . kao takvima). kako su fenomenolozi imali obi aj da ka u. pa stoga konstituvna problematika ostaje za njega u drugom planu.

komi no ili uzvi eno. ve predstavlja ne to sasvim novo" (Hartman. ali koja se. N. Vrednosnoj analizi. izdvojiti pojedine op te vrednosti . "suprotstavlja se to to ne mo emo. N. 381). Smatralo se da e se to re iti ako se odgovori na pitanje ta je priroda vrednosti. Hartman je iveo u uverenju da e upravo predmetna analiza umetni kog dela omogu iti da se doku i specifi nost estetskih vrednosti. estetske vrednosti. vrednosti pona anja. produhovljeni do ivljaji.u skladu s rodovima dobrog (aretai) -.suprotstavlja onom to jeste. (u ovom slu aju). Da li su vrednosti ideje. ne svodi na sumu tih crta. ka e on. pored estetskog predmeta svakako je i pitanje estetske vrednosti. kao u etici. ve imamo posla s bezbroj jako individualizovanih vrednosti. tragi no. 1968. konstatuje da je estetici . ostaje pitanje: gde locirati te vrednosti ako se ne mo e re i odmah ni da su u posmatra u niti u predmetu. ipak. Hartman je sredinom ovog stole a pisao da kada je re o estetskim vrednostima stanje estetike nije povoljno. Me u temama koje zaokupljaju pa nju prvih fenomenologa. umetni ki kvaliteti ili se pod vrednostima misli na ranije ve istra ivane esteti ke kategorije kao to su lepo. po to svako umetni ko delo i sve to je ina e lepo ima svoju posebnu vrednost na kojoj se svakako mogu na i op tije crte (elementi vrednosti). odnosno u itka.

38). U svakom slu aju. niz autora smatra e da su vrednosti nesamostalni kvaliteti budu i da su u svojoj egzistenciji upu ene na realnog nosioca. 1968. XXVIII/180). Nije slu ajno da odlu ni podsticaji za istra ivanje problema vrednosti u prvim desenijama XX stole a dolaze 338 od E. ili saznanje fakti ke psiho-fizi ke stvarnosti odre ene filozofskom regulativom nau no-teorijskog u enja o principima. sama analiza subjekta akta nije mogla dati odgovore na pitanja o na inu bivstvovanja. rasprava o vrednosti mora da ima u vidu i metafizi ku dimenziju ovog pitanja: problem vrednosti nu no za sobom . Ako kod B. Bolcana koji je znatno uticao i na Huserla nalazimo shvatanje da su vrednosti (pa tako i estetske vrednosti) nezavisne od bilo kakve realnosti. te e u potonjem vremenu akcenat istra ivanja biti pomeran na ove probleme.najzna ajniji podsticaj do ao iz fenomenologije i to s Huserlovim zahtevom povratka stvarima. na taj na in se pokazuje kako u enje o vrednosti koje emo sresti kod Gajgera svoju osnovnu inspiraciju nalazi kod samog tvorca fenomenolo ke filozofije. ili subjekta koji bi bio njihov nosioc. ve da tu mnogo vi e spada posmatranje prirode iz aspekta vrednosti (Hua. Huserla koji je smatrao da u istinsko u enje o bivstvovanju ne spada samo saznanje opstanka. strukturi i vrednosnoj osobitosti estetskog predmeta (Hartman.

Lotze. odnosno pitanje njihovog va enja. ako se vrednost shvata kao svojstvo . a duh da bi radosnim prihvatanjem odgovorio na pojavu pru enu ulima. 1969. Tako. to je svest o na em unutra njem stanju odre enom utiscima koji dolaze spolja. pitanje njihovog smisla i porekla. ona se preme ta u psihu i psihologizuje se. ima autora koji osporavaju "nezavisnost carstva va e-nja vrednosti od svakog bivstvovanja" i smatraju da do va enja i vrednovanja dolazi na tlu subjekta koji vrednuje (J. Zavisno od toga kako situiramo vrednost ima emo i tome odgovaraju e posledice: ako se pod vredno u podrazumeva do ivljaj. Herman Loce. smatraju da svet postoji zato da bi se u njemu ostvarile idealne vrednosti (Herman Loce /H. pri estetskim zadovoljstvima ose amo da smo kod ku e u svemiru (Gilbert-Kun. Kako uzrok na eg zadovoljstva le i u predmetu ali ne "i samo u predmetu". o injenici da su svet i duh stvoreni jedno za drugo. Loce govori o injenici podudarnosti subjekta i objekta. tj. Poslednji veliki predstavnik nema kog esteti kog idealizma. 417).povla i pitanje na ina postojanja vrednosti. pokre u i njene 339 energije na skladnu igru. smatra da osnovu estetskog iskustva ini ose anje. Folkelt) dok drugi. sklon stavovima modernog naturalizma i empirizma. Mo da upravo zato. svet da bi uzbudio du u do dubina. 1817-1881/).

170). Gajger. Deset godina stariji Gajgerov prijatelj. 1976. po njegovom mi ljenju. ali. ona se naturalizuje. Gajger je svestan toga da se tu radi o takvoj mo i vrednovanja koja se te ko mo e intersubjektivno dokazivati. Tu se naime postavlja problem: kako se mogu zahvatiti. kosmologizuje.predmeta. filozof Aleksandar Pfender (A.ose ajem vrednosti /Wertfühlen/. uostalom. Ovo je dilema pred kojom e se na i i M. tako se u suton jedne civilizacije gube i vrednosti. Ova ideja "sleposti za vrednosti" /Wertblindheit/ nije ni Gajgeru bila strana. niti ulno opaziti. Aleksandar Pfender je govorio o sleposti za vrednosti i isticao da kao to se u suton gube boje. ovim drugim izrazom ho e se sugerisati mogu nost "du evno ose aju eg zahvatanja vrednosti" pa Gajger kasnije pi e o "ose aju em zahvatanju umetni kih vrednosti" (Geiger. ne mogu niti intelektualno saznati. 1870-1941) koristi izraze nala enje vrednosti /Wertfindung/ i ose anje vrednosti /Wertfuehlung/. ve se mogu doku iti jednom specifi nom mo i . mo da takvoj vrsti dokazivanja ne treba pridavati veliki zna aj. Ne treba misliti da se Gajger kre e u pravcu . pri emu se pod do ivljavanjem podrazumeva du evno iskustvo. Sredi nje mesto njegovog u enja jeste razja njenje bivstva kojim su determinisane vrednosti: one se. Pfaender. odnosno do iveti estetske vrednosti.

isto tako nije do kraja vidno u kojoj meri je antropologija neophodna za razvijanje jedne ovakve hijerarhije vrednosti. Ako se u sredi te istra ivanja stavi estetska vrednost prvo na to treba odgovoriti je: ta je zapravo ona? Da li je estetska vrednost kvalitet. osobina. psihi ku i duhovno-personalnu sferu. ta hijerarhija vrednosti kre e se od vitalnih prema duhovnim i nije najjasnije da li tu imamo ve i uticaj M.4. ta mi o njoj znamo? Sigurno je jedno. kao nauku o formama i zakonima estutskih vrednosti i da estetska vrednost mora biti osnovni predmet esteti kih istra ivanja. Hartmana. lestvicu vrednosti i vrednovanja gradi na antropolo kim osnovama razlikuju i vitalnu. naprotiv: on je nastojao da estetiku utemelji u 340 smislu fenomenologije kao stroge nauke. ili ne to to delu dodaje subjekt? Pitanje je: kako mi do ivljavamo estetsku vrednost. ka e Gajger: na im neposrednim do ivljajima mi zahvatamo . Estetika i u enje o vrednostima Ve smo istakli da Gajger estetiku vidi kao nauku o vrednostima. elera ili N. injenica. 4. on konstatuje kako su u poslednjih pedesetak godina (ima se u vidu period: 1880-1930) sva istra ivanja bila usmerena izu avanju estetskog akta to je imalo za posledicu da u prvi plan dospe problem estetskog do ivljaja. kako nam ona postaje pristupa na.relativizma.

gledanjem vrednost slike (Geiger. dotle estetika poznaje dva razli ita na ina do ivljavanja: to su ka e Gajger. zadovoljstvo /Genuß/ (Geiger. ali. Druga razlika koja se mo e na i izme u dopadanja i zadovoljstva bila bi u sferi subjekt-objekt odnosa: u do ivljaju zadovoljstva. kakav je moj odnos prema umetni kom delu. pa se tu radi o tome kako mi se ono dopada. ve jedna emotivna reakcija na umetni ko delo.slu aju i postajemo svesni vrednosti odre ene simfonije. 427). kad ka emo da nam se neka slika dopada ili ne dopada). itaju i zahvatamo vrednost nekog romana. a to je opa anje spoljnjeg sveta). odnosno. stav dopadanja je predracionalni. dopadanje 341 /Gefallen/ i u ivanje. u ivaju i u umetni kom delu . 427).vrednost umetni kog dela . zauzimaju razli ito mesto u oblasti du e i imaju razli ito zna enje za iskustvo estetske vrednosti. Ova dva na ina do ivljavanja razli iti su u svojoj strukturi. Razliku izme u dopadanja i zadovoljstva Gajger obja njava na slede i na in: dopadanje se mo e razumeti kao odgovor na pitanje (recimo. 1976. Sasvim je druga ije kad je re o zadovoljstvu: ono nije odgovor na pitanje. 1976. dok oblast teorijskog poznaje samo jedan oblik neposrednog do ivljaja (kojim nam je dat neki predmet. To ima za posledicu da princip neposrednog iskustva va i za oblast estetskog jednako kao i za oblast fizike ili istorije.

Zato je mogu e da "vidimo" bezvrednost nekog dela. 428). odlu uju e je razlikovanje dopadanja i u ivanja jer ono za posledicu ima razli ite orijentacije u estetici. pritom je. me avina dopadanja i u ivanja u kojoj preovla uje as dopadanje. pri emu.subjekt je pasivan i u itak je tako e pasivan. zauzimanje stava treba videti kao aktivnost subjekta koji se ne pot injava objektu ve ostaje otvoren za odlu ivanje (Geiger. da u njemu u ivamo. u ivanje je u svesti i ono je uzbu enost moga ja i stoga je svako u ivanje samou ivanje izazvano predmetom. Kad je re o dopadanju. vidi a u ivanje je slepo. a da ipak ose amo zanos izazvan tim delom. tu se subjekt prepu ta objektu da bi mogao zauzeti stav. upozorava Gajger. isti e Gajger. Ipak. Razlikovanje ove dve forme estetskog do ivljaja omogu uje razlikovanje estetike vrednosti /Wertaesthetik/ i 342 estetike akta /Wirkungaesthetik/. as u ivanje. 1976. Tako se pokazuje da dok je u itak pasivan. dotle je dopadanje odlu ivanje. sve potonje razlike: metafizi ke i empirijske interpretacije umetni kog dela. da konstatujemo kako je neka umetni ka slika zapravo ki . dopadanje je usmereno na vrednost predmeta. izraz delatnosti subjekta i u njemu su o i otvorene za vrednosne kvalitete predmeta. u ve ini slu ajeva. dok je on jedna prosta injenica. konkretni estetski do ivljaj. ili apsolutisti ko . ka e Gajger. Dopadanje.

Lepo je transcendentalno subjektivno. fenomenolo ka objektivnost ne bi smela da se me a s predmetnom objektivno u ( to bi zna ilo da se ovde radi o svojevrsnoj sferi va enja). pojedina ni subjekt ve za subjektivnost uop te.5. razlika izme u esteti kog intelektualizma ili emocionalizma. Gajger vidi tri mogu a tuma enja: a. posmatra lepo u prirodi i nalazi estetsku vrednost kao kvalitet predmeta. tj. ali ne za neki slu ajni. Ono to je ovde od odlu uju e va nosti jeste pitanje objektivnosti estetske vrednosti: upozoravaju i da objektivnost jednoga fenomena.i relativisti ko tuma enje vrednosti. Lepo je fenomen vezan za subjekt. takav stav zastupali su u anti ko doba Platon i platoni ari. 4. sve su to posledice gore navedene osnovne razlike. Ova transcendentalna subjektivnost je saglasna s kosmi kim zna enjem lepote. b. Objektivnost estetske vrednosti Estetika koja za svoje ishodi te uzima dopadanje zapo inje istra ivanje problemom estetske vrednosti. ovakvo u enje nalazimo kod Hegela. Lepo nije ukorenjeno u 343 . Fenomenolo ka objektivnost podrazumeva nevezanost estetskog za ma koju subjektivnost. Ona posmatra umetni ka dela. Fenomenolo ka objektivnost ne podrazumeva nezavisnost estetskog od svake subjektivnosti. Fenomenolo ka objektivnost lepog je kosmi ka realnost. ili.

Intelektualisti ka estetika 18. u svakom slu aju. Relativnost estetske vrednosti saglasna je s fenomenolo kom objektivno u. Estetika koja u sredi te svog interesa stavlja u itak . 1976. c. ili kao izraz za metafizi ko bivstvovanje (ne kao osobitost temelja sveta kao to je bio slu aj u idealisti ko-metafizi kim estetikama 19. as kao proizvodi istorijskog razvoja. Vekovima je tako estetika bila usmerena na lepotu i estetsku vrednost odre ivala kao kosmi ki fenomen. 431432). stole a je estetsku vrednost videla kao kvalitet predmeta koji vodi poreklo iz ovekovog na ina razumevanja stvari. dovoljno je da je lepo ne to na objektu.temelj sveta koji se predstavlja u lepom. a da pritom sam nije praslika lepog. 433). ili ne. 1976. Tako su estetske vrednosti bile tuma ene as kao najvi i principi. Ovo tre e re enje zastupa Gajger: ako estetika polazi od dopadanja i ako se vrednost shvata kao kvalitet umetni kog dela. isti e Gajger vrednost se videla pre svega kao kvalitet koji se nalazi na predmetu pa bi se s pravom moglo konstatovati da estetika na pravi na in zapo inje tek istra ivanjem estetskog predmeta (Geiger. Da li je lepota objektivna za jedan subjekt. to ovde nije va no. da je objektivno (Geiger. Njena istra ivanja moraju biti usmerena na vrednost kao kvalitet umetni kog dela. onda ona nu no mora biti estetika vrednosti. stole a).

Tu se vrednost razume sa stanovi ta njenog delovanja (kao kad govorimo o vrednosti novca sa stanovi ta njegove kupovne mo i /Kaufkraft/). Za onog ko u ivanje uzima kao sredi te prikaza estetskog osnovni zadatak je analiza u ivanja i ome ivanje estetskog u ivanja. pri emu je on jedna psiholo ka injenica./Genussästhetik/ ide sasvim drugim putem. 1976. Istra ivanje umetni kog dela je u tom slu aju tek na drugom mestu: ono je va no u onoj meri u kojoj u nama stvara u itak i do ivljaje. lepota nije delatnost objekta kojom se lep ose aj proizvodi u subjektu. ve ne to to mu pripisujemo. 435). Stoga je estetika u ivanja /Genussaesthetik/ -344 estetika delovanja /Wirkungaesthetik/ za koju vrednost nije samostalan kvalitet nekog predmeta (Geiger. mi u ivamo u umetni kom delu jer ga do ivljavamo proizvode i u nama u itak. Pritom lepota nije kvalitet koji se nalazi u umetni kom delu. stoga se estetika u itka odnosi prema estetici vrednosti kao estetika u itka prema injeni noj estetici (Geiger. Gajger razlikuje dva tipa vrednosti: neposredne vrednosti (nezavisni kvaliteti nekog predmeta) i posredne vrednosti (sredstva za neku neposrednu svrhu). i dok estetika vrednosti naginje apsolutizmu vrednosti estetika u itka pada u relativizam jer se vrednost dela menja s promenom ljudi i vremena. Kako estetski u itak uvek mora iznova da bude proizveden. Ispitivanja . 434). 1976.

prirodne nauke isklju uju vrednosnu ta ku posmatranja. pa psihologija poroke i vrline tuma i jednako kao to nauka tuma i povr i i krive linije . postoji ube enje da nau na istra ivanja nemaju za posla s vrednostima. Estetika u itka nije pogre na. Gajger to potvr uje primerom: Vrednost El Grekovog dela Sahrana grofa Orgaca odre eni je kvalitet koji se nalazi u umetni kom delu i izra ava njegovu vrednost. Pitanje koje se ovde mo e postaviti bilo bi slede e: ta je dovelo do kretanja od estetike vrednosti prema estetici delovanja? Za to estetika sa Kantom i empiristima sve vi e i vi e u prvi plan stavlja estetsko delovanje pa mo emo na i itave spise o estetici u 345 kojima se re vrednost ne mo e ni na i (Geiger. 1976. ali je nedovoljna: ona estetsku vrednost dela vidi samo u njegovom delovanju. Vrednosti su kvaliteti. 1976.pokazuju da estetske vrednosti spadaju u prvu grupu: posmatraju i neko umetni ko delo zahvataju se njegove vrednosti i tu estetske vrednosti nisu sredstvo za ne to drugo (izazivanje zadovoljstva) ve su vrednosti po sebi.kao injenice . kao ne to to je u njega ugra eno (Geiger. kao prvo. koji se mogu do iveti kao ne to to le i u umetni kom delu. nije dovoljno opisati delovanje ako ho emo da upoznamo vrednost. Ne mo e se umetnost razumeti kada se ona uzima kao sredstvo za neku drugu svrhu. 439). 440)? Odgovor na to Gajger daje isticanjem nau nih i vannau nih razloga koji tu uzajamno deluju.

Na drugom mestu trebalo bi ista i nastojanje vremena da te i relativizmu. 1736-1807) i M.ljudskog ivota. stole a govori kao o tre oj samostalnoj du evnoj energiji. psihologija recimo. ose anje i volju i tu podelu je kasnije prihvatio Kant. Svak ima svoj sopstveni ukus. ona sadr i po prvi put priznanje lepote kao fenomena nesvodljivog na ne to drugo. lako je spojiv relativizam. Ali. ali ni ta ne e re i o vrednosti. svak ima sopstveni do ivljaj vrednosti. ose aj je ostao u . Tetens. Mendelson su pripremili nau ni prostor za ovu novu oblast du e. Volja i saznanje bili su usmereni napolje: saznanje je obuhvatalo svet a volja ga je oblikovala. mogu opisivati i tuma iti vrednovanja. Tetens (N. treba imati u vidu da se o ose aju /Gefuehl/ tek od 18. pored intelekta i volje. Za nas je ovde od posebnog zna aja otkri e subjektivne pozadine svih do ivljaja pri emu je estetski do ivljaj svoje mesto na ao u oblasti ose aja. Mendelson isti e da umetnost zapo ljavaju i posredni ku sposobnost du e doprinosi pretvaranju moralnih na ela u prirodnu sklonost i tako uspostavlja skladnu saradnju me u du evnim energijama. Tako su vrednosti isklju ene iz nau nog raspravljanja. Nauke. Tetens je razlikovao tri sposobnosti du e: razum. Ma koliko ova podela bila potom diskutabilna. Kao tre e. N. ovaj relativizam bli i je estetici delovanja no estetici vrednosti: sa u enjem da vrednost nije ni ta drugo do sredstvo da se izazove u itak.

On smatra da vrednosti odlikuje (a) nesamostalnost. Stoga bi vrednosti umetni kog dela morale da budu oseti. to tek 346 Kant estetiku temelji na ose aju i nije slu ajno to tek on uvodi ose aj u filozofiju. u usmerenosti na ose aj Gajger je tridesetih godina video usmerenost jednom novom obliku diletantizma estetskog do ivljaja to je bio istovremeno i simptom 20. injenica koja se samo pogre no pripisuje predmetu. Usmerenost na ose aj i iracionalno (koja je imala polazi te kod an. stole a. suprotstavljenost du e umu. Nije stoga slu ajno.ak Rusoa i u nema kom pietizmu). on je reagovao na predmet i nije bio zapa en na njemu. Vrednost nije ne to fizi ko. zna i mora biti ne to psihi ko.unutra njosti du e. tj. mo da je i danas opet aktuelna. neka psihi ka injenica. u ici koje proizvodi samo umetni ko delo. posebno u nekim postmodernim nastojanjima da se poljulja stamenost principa uma. one se javljaju samo ako imaju realnog nosioca. Ovom treba dodati i etvrti razlog: budu i da se na tlu op teg filozofsko-saznajnoteorijskog stava svet deli na oblast fizi kog i oblast psihi kog postavilo se pitanje gde bi trebalo da se na e vrednost. a to podrazumeva neophodnost postojanja . one su (b) irealnost (odnosno idealnost). pi e Gajger. Nije na odmet ista i tu tendenciju stavljanja akcenta na ose aj. To je razlog to je nastojao da precizno istra i karakteristike vrednosti uop te a posebno estetskih vrednosti.

mogli bismo re i. "Ne to je vredno . ne to je vredno jer kao takvo (kakvo jeste) ima zna aj za sve" (Geiger. Ove dve karakteristike vrednosti (nesamostalnost i idealnost) istovremeno ukazuju na Gajgerovo udaljavanje od jedne injeni ne ("nau ne") estetike a to je. (b) razrada hijerarhizovanosti estetskih vrednosti. ili subjekte.ako je zna ajno za subjekt. Ono to je ipak specifi no za Gajgera i mo da. jo vi e od toga .ka e Gajger . Kako je nastojao da spram injeni ne i filozofske (platonisti ke) estetike sistematski razvije svoju autonomnu estetiku. posledica prihvatanja intuicije kao posebne metode. 1976. to pretpostavlja razlikovanje povr inske i dubinske dimenzije vrednosti ( to bi bila vertikalna podela .posebne mo i za opa anje vrednosti i istovremeno otkriva za to je za autonomnu estetiku neophodno obezbediti posebnu oblast koja e biti izme u jedne injeni ne i jedne filozofske estetike. Gajger je po ao od pojma estetske vrednosti kao centralnog momenta izdvajaju i pritom tri osnovna zadatka: (a) razvijanje mno tvenosti estetskih vrednosti ( to podrazumeva horizontalnu podelu). 498).znak njegove estetike jeste jedna posebna karakteristika vrednosti: njihov zna aj za subjekta /Bedeutsamkeit für ein Subjekt/: odlu uju e je 347 za sve vrednosti da se na njih primenjuje kategorija zna enja /Bedeutung/.

estetskih vrednosti. (b) fenomenalnost. (b) imitativne i (c) sadr ajno-pozitivne vrednosti. ve prvenstveno polazi od samog estetskog iskustva. Kriterijum podele se posebno ne obja njava. Polaze i od sadr aja vrednosti /Wertgehalt/ Gajger razlikuje tri grupe estetskih vrednosti: (a) formalne. (b) irealnost estetskih vrednosti. (c) autonomiju estetskih vrednosti.vrednosti). M. (c) postupan prelaz od autonomne prema filozofskoj estetici. 4. injenica je da ova horizontalna klasifikacija estetskih . to je karakteristi no za njegovo shvatanje fenomenolo ke metode. u smislu pojavnosti (ovde. zaobilazi se epoche). prividnost estetskog i (c) ulnost (slikovnost /Bildhaftigkeit/) estetskih vrednosti naspram normativne op tosti eti kih vrednosti. elera koji je isticao tri na ina kako se estetske vrednosti mogu razlikovati od eti kih: (a) vezanost estetskih vrednosti za spoljnu realnost a ne za li no delovanje. (e) 348 osobitost estetskih vrednosti kojom se ove razlikuju u odnosu na druge vrednosti.6. Kada je re o estetskim vrednostima on isti e njihovu (a) opa ljivost u umetnostima. Gajger do posebnih odlika estetskih vrednosti ne dolazi njihovim suprotstavljanjem eti kim vrednostima. (d) adherentnost. Karakteristike estetske vrednosti Za razliku od M. njihova upu enost na nosioca vrednosti.

3O2). Kada je re o vertikalnoj podeli estetskih vrednosti ona se temelji na zna enju vrednosti za subjekt.vrednosti podrazumeva razlikovanje estetike i teorije umetnosti ( to se mo e pripisati uticaju J. Zato estetsko iskustvo ima jednu egzistencijalno-hermeneuti ku funkciju. Kako po Gajgerovom mi ljenju estetske vrednosti dubine le e u jezgru li nosti ovek mo e postati potpuniji i savr eniji u sferi estetskog do ivljaja. gde analizira dubinu u ivanja /Genusstiefe/ koja svoj izvor ima u dubini vrednosti estetskog predmeta. "centralnija za saznanje ljudske egzistencije no to su to logika. Folkelta). kad se govori o saznanju ljudske egzistencije. pritom se ne polazi od apstraktnog pojma subjekta ve se ima u vidu egzistencijelni momenat ljudskog bivstvovanja /Menschsein/ odakle oveku uvek dolazi svako odre enje. u ja. zatim oni koji (c) zahvataju dubinu . etika ili filozofija religije" (Geiger. 1976. (b) duboki su do ivljaji koji poti u iz dubokih slojeva ja. navodi kako je dubina u ivanja posledica pet razli itih momenata: (a) duboki su do ivljaji usidreni u subjektu. Analiziraju i pojam dubine Gajger ve u spisu Beiträge zur Phänomenologie des ästhetischen Genusses (1913). to zna i da je svaki u itak dubok ako je centriran u ja /Ichzentrierheit/. Re je dakle o jednom antropolo kom principu "celog oveka" koji sre emo u Diltajevom suprotstavljanju kantovskom pojmu subjekta. pa kod Gajgera estetika je.

oni koji 349 pokazuju kvalitet dubine (Geiger. dotle filozofija religije. ovek . mada vodi direktno ljudskoj egzistenciji. 1913. logika ili filozofija religije. Tako. 657). Ako se estetika pokazuje centralnijom za saznanje egzistencije ovekove no to su etika. nadalje. ili religiozno. to ne zna i da je lepo ljudski centralnije no istinito. ali da nikad ne mo e sagledati strukturu li nosti. na in da se prodre u jezgro bivstvovanja li nosti. ovu sagleda samo u vezi s onim neuslovljenim. Naprotiv: estetska vrednost svoju blizinu ljudskoj egzistenciji (koju mi vidimo kao njenu prednost) pla a odvojeno u od svega onog to pripada svetu kao realitetu. 301). dobro. koji se ire itavom na om sve u. ali ni ona ne dose e svu irinu ljudske strukture koja se mo e konstatovati tek u estetskom fenomenu (Geiger. duboki su do ivljaji koji (d) ispunjuju na e ja.na eg ja. Dok logika kao put ljudskog saznanja i mi ljenja mo e da sagleda samo strukture to ine deo oveka koji se otelotvoruje u ljudskom intelektu. Potres koji izaziva umetni ko slu i tome da razotkrije strukture ljudske egzistencije koje su sme tene najdublje u li nosti. 1976. kad se o eti kim problemima radi. Gajger smatra da psihologija mo e pomo i u analizi i otklanjanju pogre nih pojmova. duboki su do ivljaji koji (e) imaju odre enu te inu. saznanje estetske vrednosti putokaz je istra ivanju temelja ljudske egzistencije. kona no.

To je i razlog tome to umetnik ne uti e na tok zbivanja. prema apsolutnom. ona obuhvata kvalitativne strukture ljudskog bivstvovanja. estetska vrednost svoj koren ima u samoj ljudskoj egzistenciji. no zato svako veliko umetni ko delo otvara ljudsku egzistenciju i pritom je 350 stvara. 302). istotu svog odnosa spram biti oveka umetnost pla a udaljeno u od dnevnih potreba. Zato je umetnost osu ena na utanje jer se ivotne strepnje pokazuju kao realne mo i. Religiozne vrednosti su istije i zahvataju dubinu ljudske egzistencije ali ne i svo njeno bogatstvo. On ne bira potrebe ve one dolaze pred njega. pa stoga mora da ustukne pred svakim politi kim funkcionerom (Geiger. pred njim je odgovornost koja ne poti e iz njega ve iz sveta koji ga okru uje. Uzvi enost eti ke vrednosti le i u jedinstvu spoljnog sveta i ljudske egzistencije. Religiozna vrednost se odnosi samo prema onom neuslovljenom. 1976. ve je odgovorna samo zakonima koji svoje poreklo imaju u strukturi li nosti. . Sasvim je druga ije kad je re o umetnosti: ona se usmerava samo na ljudsku egzistenciju kao takvu.u estvuje u svetu determinisanom delatno u i odre enim potrebama. a struktura ljudske egzistencije je ira i bogatija no to je to neuslovljenost. umetnost nema odgovornosti pred realno u sveta. ovo stvaranje novog pla a se udaljeno u od potreba sveta.

pa se njegov od-nos prema temelju sveta pokazuje kao odnos prema apsolutnoj stvarnosti. za pomo se obra aju metafizici. Estetsko saznanje u svakodnevnom ivotu nema najvi e mesto.351 Dve hiljade godina nastoje filozofi da razre e zagonetku estetskog fenomena. protivre no i logi no. Mo da te ko a. a umetni ko delo ne gleda ni levo ni desno slu i mu sve to se na egzistencijelnom pojavljuje: ulno i dru tveno. I opet estetsko svoj osobit odnos prema ljudskoj egzistenciji u njenoj dubinskoj strukturi pla a time to mora da ustukne pred govorom religioznog o onom poslednjem. realna ili umna. fantasti no i realno. etici. to je stoga to se ovo na egzistencijelnom pokazuje. le i u tome to estetika kao . po mi ljenju Gajgera. kre e njenim dnom i od estetskog se ne mo e zahtevati da obja njava realnost postojanja koje je izvan li nosti.Religiozno kao i eti ko te i pravom bivstvovanju. jo manje je mogu e suprotno: o ekivati da spolja nje bude pristup biti estetskog. Estetsko doti e izvor li ne egzistencije. zato ni religiozno nije potpuno isto (u smislu ljudske egzistencije) jer mu interes nije usmeren na ljudsku egzistenciju samu ve na njen odnos prema apsolutnom. a ne zato to bi estetska vrednost sama po sebi bila dru tvena. sociologiji i ponajvi e psihologiji. eti ko i religiozno. jer ona to nije.

Znamo da ovek mo e da se zadovoljava do ivljajima i da se ne koristi estetikom. Ali. do iveti i estetika je ini predmetom mi ljenja i pojma. u estetskoj intuiciji. Po Gajgerovom mi ljenju estetika je nauka o estetskoj vrednosti.nauka o estetskoj vrednosti jeste jedno protivre je u samome sebi: estetska vrednost se mo e osetiti. to je individualno na njemu. me utim. 305). nagon za do ivljajem i nagon za saznanjem esto su u konfliktu. budu i da je nauka. Pristup tom individualnom i pojedina nom dat je u neposrednom do ivljaju. takvom zahtevu suprotstavlja se sam predmet esteti ke nauke: estetska vrednost. u svi anju i dopadanju. Tako se na po etku estetike nalazi jedna antinomija: . ali pritom znamo da je i ono najiracionalnije okovano realnim lancima (Geiger. Za druge nauke op ti pojam je dato nam sredstvo saznanja jer se one interesuju za op te osobine predmeta (u hemiji jedan komad kamena ne zna i vi e no komad kamena. i ono pripada samo tom umetni kom delu i nijednom drugom. ka e Kant. njen cilj je saznanje i ona nastoji da ga dosegne op tim pojmovima. "lepo je ono to se dopada bez pojma". 1976. me utim. u botanici jedan hrast nije ni ta vi e no jedan egzemplar iz roda hrastova). odnos estetske vrednosti i op teg pojma sasvim je druga iji: ono to je estetski zna ajno na jednom umetni kom delu.

bio je "eroti ar" koga erotsko nije moglo zadovoljiti. Zato se moramo zapitati: ini li ova antinomija estetiku kao nauku mogu om?352 Ovde imamo sukob ivota i refleksije: svakodnevni ivot stavlja ivljenje u prvi plan i svaki konflikt ivljenja i refleksije re ava tako to refleksiju uzglobljuje u tok ivota i tu joj nalazi mesto. estetiku i sisteme ljudskih odnosa koji Platonu ne behu dovoljni. On je iveo tragediju ovog rascepa. eros i pobo nost ali u njima ne ive. Oni su stvarali teologiju. bezpojmovnom do ivljaju. Tako se sukobljuju mo ivljenja i mo promi ljanja. ali predmet ove nauke pristupa an je samo u neposrednom. a kako je bio opijen bogom religiozno je uzimao za predmet mi ljenja.estetika kao nauka mo e se kretati samo u op tim pojmovima. Gajger smatra da niko od filozofa nije ovaj konflikt do ivljaja i refleksije osetio tako o tro kao Platon koji je bio i pesnik i umetnik. Sasvim je druga ije kad je o filozofiji re : ona je po svojoj biti refleksija. Tragika takvog sukoba pokazuje se u najve oj meri u oblasti najvi eg do ivljaja: u oblasti estetskog. . ivot je za nju supstancija koju refleksija obuhvata svojim pojmovima. religioznog do ivljaja. Drugi filozofi spajaju i onda zajedno misle umetnost. on je o umetnosti reflektirao. ovakav sukob istovremeno je nemogu jer se jedna tendencija ostvaruje uvek na ra un druge.

Ako bi metafizi ko. misli se na specifi nu atmosferu koja obavija umetni ka dela kao i ljude koji se nalaze u njihovoj blizini. slu e i se . Kjerkegor koji je video povezanost religioznog. Gajger zaklju uje da esteti ka nauka stoji izme u psiholo ko-pojmovnog na ina posmatranja i romanti nog odu evljenja za estetsko i smatra da se estetici mora pristupiti kako sa strane umetni kog do ivljaja tako i sa strane estetske refleksije. 353 4. ona je drhtaj koji pro ima onog ko se na e pred nekim od dela umetnosti. dok se tragom ovog drugog kre e Avgustin. zvezde ili oblici dr ava. ili. Problemi nema ke romantike behu sli no postavljeni. ljubav i lepo bili samo predmeti mi ljenja kao to to behu kretanje. erotskog i estetskog. i zato se teologija srednjeg veka pre obra a Aristotelu no Platonu. nau ne teologije ili nau ne analize odnosa me u ljudima. recimo. Metafizi ki prostor umetnosti Kada govorimo o metafizi kom u umetnosti tada se pre svega polazi od na ina na koji se metafizi ko javlja u fizi kom. prijateljstvo. koje ovde elimo da tematizujemo kao prostor unutar kojeg prebiva umetni ko delo shvatili kao auru koja ga obuhvata.Sasvim je druga ije kad je o Aristotelu re : za njega su religija. onda bi. On je pre mogao biti otac nau ne estetike. Ta atmosfera je ono metafizi ko to se konsitui e u prostoru izme u elemenata koji grade umetni ko delo.7.

a to zna i da se pesni tvo i mi ljenje ne mogu izjedna iti. zemlje i sveta. Hoelderlin/ pesnik koji je dospeo u objavljenost bivstvovanja /Offenbarkeit des Seins/ odakle peva o odbeglim bogovima (1977. 273) a da je Fridrih Helderlin /F. odnosno otvorenost jeste osvetljenost kojom bivstvovanje obasjava svet kao prebivali te ljudi i bogova. Hajdeger i dovodi ga u sredi te filozofskog ispitivanja u pogovoru spisa ta je metafizika? /Was ist Metaphysik?/ (1943) gde izri ito ka e: Mislilac kazuje bivstvovanje. 354 ini se da sve vi e ima razloga za istra ivanje odnosa svetog i sveta. 1976. Der Dichter nennt das Heilige/ (Heidegger. Ovaj stav nagove ten je ve znatno ranije. po re ima Hajdegera. zemlje i neba. imenuje i zahvaljuje). rekli da je to ono sveto o kome govori u svojim spisima M. u spisu emu pesnici? /Wozu Dichter?/ (1926) gde Hajdeger ka e da je pesni tvo mesto isku avanja onog neizre enog: puta istorije bivstvovanja (Heidegger. Iako pesma i hvala vode poreklo iz prvobitnog mi lje-nja. Mi ljenje tra i re iz koje bi istina bivstvovanja do la do govora. 273). 1977. budu i da je blisko mi ljenju (jer jednako vodi brigu za re i. odnosa ljudi i bogova. 312). Ta objavljenost.pritom jednom drugom terminologijom. one. Pesnik imenuje sveto /Der Denker sagt das Sein. pesni tvo. pred nama su temeljni pojmovi koje treba . jeste pohvala. ne mogu biti mi ljenje.

Ovo jednako va i kada je re o pojmovima zemlje. 279). odnos oveka spram njega samog. Blizina o kojoj je ovde re ni ta ne kazuje o prostornim razlikama. Böhme/ otkriva teolo ka transcendencija potvrde o trojstvu (Siewerth. nije du a sveta. omogu uje spajanje ulnog principa vidljivog sveta sa nad ulnim principom . 294). ovek stoji bli e bogu nego svet jer su i ovek i bog li nosti. i kona no. mo da po prirodi svog postojanja i nu noj. kad se bliske stvari dodiruju (prelaze i pokadkad jedna u drugu) te ko se razlikuju a jo te e jedna drugom odre uju. 1987. ve najvi i ideal li nosti. ve pre svega isti e odnose me u ljudima. odnose izme u oveka i ne-ljudskih stvari. samo njima. Sveto i svet nalaze se u udnoj. kako prime uje Karl Levit (K. a ovek (kao personalna inteligencija). budu i da se kod Helderlina u njihovom sukobu (kao sukobu svetla. dubine. Löwith/. bezdana. 1977. razumljivoj blizini. bog pritom.razumeti kao pojmove fundamentalne ontologije i svaka njihova druga ija upotreba vodila bi do nesporazuma.oni su temeljne mo i skrivanja i osvetljavanja bivstvovanja (Fink. vazduha i vode kod Jakoba Bemea /J. Posmatrano transcendentalno-filozofski (a i izvorno hri anski) izvorno. Ta blizina kojom odmeravamo stvari medijum je unutar kojeg se uspostavljaju sve razlike. Nebo i zemlja moraju se razumeti isklju ivo kao mo i bivstvovanja /Seinsmacht/ .

Boga ne treba ovde razumeti kao boga-tvorca u biblijskom smislu. niti kao boga 355 koji otkriva ve . 1967. sveta i oveka unutar metafizike I. kao na prakti ni um. S mnogo razloga ovde se isti e pojam sveta kako ga sre emo kod Kanta jer e na tragu ovog odre enja biti i sva kasnija tuma enja Huserla. 1967.nevidljivog boga te se tako uspostavlja jedinstven sistem u kojem je ovek srednji pojam u smislu kopule budu i da povezuje svet (ideju totaliteta svih pojava sveta koja se u iskustvu nikad ne ispunjuje) i boga (ideju apsolutno moralne li nosti) /Löwith. 77/. Zato unutar jedne transcendentalne filozofije svet i nije najvi a celina ve je njen najvi i predmet bog pa da bi se ona mogla dovr iti potrebna joj je jedna transcendentalna teologija. 84-5). fizi ki kosmos je tako matemati ka konstrukcija koja se ne mo e neposredno sagledati i kako ta konstrukcija ide u beskona nost svet nam nikada ne mo e biti dat kao empirijska celina empirijski ve ostaje ideelni zadatak ili postulat (kao bog ili besmrtnost du e) /Löwith. 1967. kantovski re eno. Kantovo vidjenje sveta posledica je novovekovne slike sveta koju inauguri e Isak Njutn misle i obrazovanje sveta u smislu jedne konstrukcije koja se upravlja prema matemati ko-fizi kim zakonima. Levit pi e: "Bog je iznad sveta. odre uju i odnos boga. Kanta. . 83-4). svet je izvan oveka i samo duh je u samom oveku" (Loewith.

Kako je mogu e da u jednom asu do e do tog da 356 onog istinskog nema? Mo e li ovo biti ikad dovedeno u pitanje? Prvi odgovor bio bi negativan: ne mo e se dovesti u pitanje egzistentnost istinskog ve samo njegovo prisustvo.Hajdegera i Finka. Destrukcijom blizine sva bivstvuju a povla e se u sebe i egzistiraju u svojim me usvetovima pa u pitanje dospeva prethodno uspostavljen privid celine sveta. kao stanje kojim dominira samo jedan elemenat od ve no sukobljenih kosmi kih mo i: no . odsustvo ina e uvek prisutnog pokazuje se onda kao posebno stanje. Ovaj poslednji e pojam blizine pominjati u nizu spisa a da ga nikad eksplicitno ne tematizuje. Pitanje je da li uop te i postoji? Drugi odgovor. tj. Istinska celina sveta mogu a je samo iz temelja blizine. Sila dana povukla se u sebe. ona je po svom ustrojstvu slo ena: tvore je elementi to svojim prisustvom omogu uju stvari a ove ine celinu svega to jeste. kad ona biva ugro ena ugro ena su i sva bivstvuju a u njoj. po emo li tragom Hajdegera. mogao bi biti pozitivan: sila dana postoji u svetosti te no i. kao stanje no i. Slo enost blizine omogu uje egzistentnost sveg prisutnog. u njenoj udnovatoj svetlini koju ini (i . kada se ovaj naru i mo e opstajati jo samo njegova slika kao simulacija onog ega vi e nema (a to je pretpostavka svega to jeste kao prvo i istinsko).

sveti sve tenici to hode od jedne do druge zemlje u svetoj no i (Heidegger. U navedenom radu M. Kako u oskudnom vremenu mo e biti sadr an jo samo obrat. Kao otvoreno tad ostaje pitanje: da li no svojim trajanjem prevazilazi vreme? Treba. te da njihovoj biti. ukoliko su istinski pesnici. pripada obaveza da pevaju o oskudnom vremenu koje se karakteri e odsustvom bogova. on nalazi da su oni. kako ih pesnik Helderlin imenuje u svojoj uvenoj pesmi Hleb i vino /Brod und Wein/. vreme svetske no i je oskudno jer . 1987. imati u vidu da sveto otvara bivstvovanje s obzirom na spas /Heil/ koji ne mo e biti mi ljen bez otvorenosti sukoba. 1977. tako e. Ako se prihvati pak druga mogu nost. opasnosti. iz bezdana. Hajdeger poku ava da opravda opstanak egzistencije pesnika. 503). taj obrat mora do i iz temelja. 272). zalutalosti /Irre/ koji opet stoje u sticaju bivstvovanja /Ereignung des Seins/ (Siewerth.odre uje) posebno vreme to nastankom svetske no i po inje i to se nestankom iste zavr ava. odsustvom osnove koja 357 omogu uje svetlinu dana. tj. onda se dovodi u pitanje egzistencija sveta ali i njegove osnove to ini podlogu blizine. mogu nost neegzistentnosti istinitog. a ova je tu latentno prisutna kao kontrarna pozicija onti ke mogu nosti istinitog ( to samo kao na in sveta dospeva u ravan ontolo kog pitanja). Bezdan sveta mora u svojoj odsutnosti biti isku an i izdr an sred svetske no i.

1977. Oni pevaju o oskudnosti u kojoj se pokazuje izostanak temelja koji behu bogovi. 1977. pa to skrivanje jeste bezdan. 271). Sveto je trag bogova i na njegovom tragu su pesnici. To za posledicu ima nedosezanje biti bola ili smrtnosti. To nam sad kazuje da oblast svetog i oblast biti nisu identi ne. 275). Jedino to pesnicima preostaje jeste da slede trag bogova. sve dotad vlada svetska no koja se. ono jedino to se u sredi tu stvari a bez temelja mo e iskusiti? Ako pesnike na njihovom putu susre e prisutnost (a to je drugi izraz za bivstvovanje /Sein/) koja se istovremeno i skriva. Ostalo je jo samo sveto kao trag bogova. da se sveto i bit ne mo e dovesti u relaciju identiteta. onda se u njoj kao . Hajdeger ka e da nejasno ostaje ta bi mogao biti trag za trag (Heidegger. po re ima Hajdegera pribli ava svojoj sredini upravo u asu kad oskudnost biva najve a (Heidegger.bit se s bogovima izmestila na neko drugo mesto. smrti.mu nedostaje neskrivenost bola. da li isku avamo ono najvrednije isku avanja. Ima mnogo razloga za pitanje: da li emo se uskoro na i u onom drugom delu no i il nam je usud da i dalje isku avamo bezbitnu pono ? Ako je svetska no sudbina. da svetog ima i u odsutnosti biti. da li smo se sad na li u sredi tu svoje sudbine. Kako se takav trag mo e pokazati? Mo e li se on uop te pokazati? Do obrata bi do lo ako se iznova uspostavi temelj. jer se samo podru je biti povuklo .

Koje to zemlje. 1992.za nebo i zemlju (Fink.to zna i: imenovati sveto u vreme svetske no i. Pevati o tragovima odbeglih bogova zna i pevati o odnosu ljudi i bogova. svet mo emo razumeti kao horizont bivstvovanja. kao bezdanu isku avaju tragovi prisutnosti koji su za pesnike tragovi odbeglih bogova. princip no i kojem se suprotstavlja dan. Sukob zemlje i neba ne vodi izmirenju: svet je izvorna nesloga.skrivenosti. Taj odnos pevaju pesnici hode i u svetoj no i iz zemlje u zemlju. O igledno je da postoji razlika u razumevanju sveta pre i posle Hajdegerovog spisa Kehre /Zaokret/ ali istovremeno moramo konstatovati kako kasnije zna enje ima poreklo ve u spisu Sein und Zeit /Bivstvovanje i vreme/. Iako Hajdeger izraz zemlja preuzima od poznog Huserla (o emu svedo enje imamo i kod Landgrebea) treba imati u vidu da pojam zemlje mo emo razumeti u kontekstu Hajdegerovog pojma sveta. sukob temeljnih elemenata. ono to se sa sigurno u mo e tvrditi . po mi ljenju Helderlina treba da 358 ophode pesnici i ko ih upu uje na put? To lutanje to se pokazuje kao usud mo da je samo nu an na in potvr ivanja mo i zemlje to dr e i ih suprotstavlja se odasvud osvetljenom nebu? Zemlja je ovde osnovni princip. o odnosu neba i zemlje. 196). a svetskost opstanka kao otvorenost za najstarije bogove . pevati u oskudnom vremenu i pritom paziti na trag odbeglih bogova .

1984. Nakon dela Sein und Zeit svet biva shva en kao prostor igre /Spielraum/. da se u njemu mora 359 temeljiti. Heidegger tako jedna i bivstvovanje. Do sveta shva enog kao svetlina koji u spisu o biti istine Hajdeger tuma i kao Ereignis . Ne treba misliti kako na taj na in Hajdeger napu ta pozicije svoga glavnog dela u kojem radikalizuje Huserlovu fenomenologiju tako to ho e da prevlada ontologiju unutar koje se jedna e bivanje i pojavljivanje. 64. 369) i ako se ima u vidu da se ovde radi samo o opstanku i bivstvuju ima koja nisu na na in opstanka onda se mora re i da je svet ipak u opstanku. mora se odmah re i da Hajdeger svet vidi kao "karakter bivstvovanja opstanka" (Heidegger. niti je pak odre enje samog subjekta.jeste da pitanje sistemskog mesta fenomena sveta u poznim Hajdegerovim spisima poprima centralno mesto. s pravom smatra da tek sada po prvi put tematizuje bivstvovanje kao bivstvovanje a to e za logi nu posledicu imati dovo enje sticaja /Ereignis/ kao svetline u prvi plan. prostor igre vremena sveta /Zeitspielraum der Welt/ i svetlinu /Lichtung/. kao prostor igre zna enja unutarvetskih bivstvuju ih. pa je ono da na kojem insistira Hajdeger u izrazu Dasein mogu e samo u okru enju opstanka. U upravo pomenutom spisu Hajdeger upozorava kako svet nije ni neko bivstvuju e za koje bi se moglo re i kako se konstitui e u subjektivnosti.

dospeva se analizom subjektivnosti. 133) ali jo uvek ne kao dimenzija u kojoj se ovo otkrivanje otvara a to e biti mogu e kasnije. u poznim spisima Hajdeger je svet predstavljao kao etvorstvo koje ine zemlja i nebo. bilo bi. Hajdeger smatra da je svetlina sveta isto to i skritost /Verbergung/ prirodno datog i zato je mogu e da tu zemlja dobije svoje centralno mesto. u unutarsvetski bivstvuju em. svet je tada shva en kao prostor igre. 401). po mi ljenju Tugendhata. ova ideja o svetu kao svetlini. Iz ovoga se mo e zaklju iti da kod Hajdegera imamo dva tuma enja sveta: svet kao (a) prostor igre otvorenosti i zatvorenosti i kao (b) prostor igre neskrivenosti bivstvuju eg. smrtnici i bogovi. 1970. kao prostor igre. ali nije jo ni celina smisla (kao u spisu o biti istine) jer obuhvata bitne na ine i odluke jedne povesne epohe (Tugendhat. Jedno srednje zna enje ovoga pojma. 1984. kad unutarsvetsko bivstvuju e ponovo dobije onti ki primat pa svet onda svoj ontolo ki smisao. kao otvorenom prostoru igre doga anja pripremljena je ve u Sein und Zeit gde se svetlina shvata kao otvorenost opstanka /Erschlossenheit des Daseins/ (Hajdeger. mo e zadobiti u ravni onti kog. nebo u poznim spisima Hajdegera treba . mogu e na i u Hajdegerovom spisu o umetni kom delu gde svet nije vi e "onti ka celina smisla pojedinog opstanka" (kao to je shva en kasnije u spisu o biti razloga).

razumeti na na in na koji on vidi svet u spisu o umetni kom 360 delu gde nebo i zemlja stoje na mesto svetline i skrivanja prostora igre vremena. 292). jer. a ini ih svetost. obi no nevidljivi. U odsustvu bogova nema svetla i nema istine. na . a Hajdeger. nenapisanom delu ovog spisa koji je imao za cilj da sa stanovi ta vremenitosti odredi smisao bivstvovanja kao i razli ite na ine bivstvovanja (Tugendhat. kako ina e shvatiti razlog Hajdegerovom netematizovanju pojma Vorhandenheit. po mi ljenju Tugendhata ovakav stav autora dela Sein und Zeit da se razumeti tako to je tematizacija ovog pojma trebalo da se odvije u tre em. elemenat etra po kojem bo ansko jeste (Heidegger. ipak. Kada bogova nema. Ne to je ipak ostalo za njima: to su tragovi. 1970. 272). ali. za koji u tradiciji imamo izraze kao to su bivstvovanje ili existentia. ako se ho e razumeti filozofija Hajdegera onda se ovo mora imati u vidu. a koji on koristi kao privremenu oznaku za ono to se sa stanovi ta vremenitosti mo e odrediti kao prisutnost /Anwesenheit/. osnova to ih omogu uje u njihovoj bo anstvenosti. ona pokazuje da nekog svetla u no i ipak ima. Pa. U pomenutom spisu sveto se odre uje kao elemenat etra po kojem su bogovi bogovi. Sve ovo mo da li i na neko cepidla enje i raspravljanje o nijansama koje mnogi ne vide kao zna ajne. Sveto je osnova iz koje poni u bogovi. 1977.

ako se tek u govoru pesnika otvara bivstvuju e kao bivstvuju e onda njegov in poprima va nost prvog reda. 1977. 62).na tragu svetog . 319). 1977. Ako se govor pokazuje kao bit pesni tva (Heidegger.vodi onom izbavljuju em /Heile/ unutar kojeg se mo e pojaviti sveto. Ta ozbiljnost sve vi e postaje znak stvarnosti u kojoj se ogleda stanje sveta kao neprisutne prisutnosti. 361 Ova je no i opasna (bez obzira na injenicu da u blizini opasnosti raste i ono spasonosno) jer sadr i najozbiljniju mogu nost da se izgube i sveto na tragu bogova i njihovi tragovi. Pesnici. . ono je trag odbeglih bogova. na njihovom tragu kr e srodnim smrtnicima put ka obratu. jedan pripada pesni tvu drugi filozofiji: onaj prvi put . jeste vreme no i sveta. Hajdeger razlikuje kazivanje /Sage/ i imenovanje /Nennen/ kao dva na ina postavljanja istine u delo (Heidegger. pesnici pak.tragu Helderlina smatra da mi ivimo u oskudno vreme koje se karakteri e njihovim odsustvom. jedini trag negda njeg prisustva bogova jeste sveto. isku avaju i ono neizbavljuju e /Heillose/ dolaze na trag svetog (Heidegger. 1977. To sveto (kao jedini preostali trag o kojem se i na ijem tlu mora pevati) jeste vreme odbeglih bogova. To vreme nije prazno vreme. vreme iste odsutnosti. oni u vreme svetske no i izri u sveto. 62). ve vreme na kojem po iva svet i njegova no .

sa bogom. 58). i pitanje odnosa imenovanja i kazivanja. najverovatnije. ve je 362 bo ansko bo ansko zato to jeste na na in svetog" (Heidegger. 1977. injenica je da se u ranijem njegovom spisu pesni tvu pridaje ve i zna aj no potom. Tako se postavlja pitanje odnosa svetog i bivstvovanja. Siewerth/ prime uje. Bilo bi pogre no izjedna avati sveto sa bo anskim. ili bogovima. kako to Gustav Zivert (G. "Sveto nije sveto stoga to je bo ansko. Posledica toga je da sveto ima prvenstvo. sveto je jednozna no i le i u njihovoj osnovi. ono je prostor biti bo anskog /"der Wesensraum" der Gottheit/. dok filozofija kazuje bivstvovanje. Ovo.Pesni tvo imenuje sveto. ono to se "pojavljuje" a istovremeno i ono to . tj. 272). s jedne strane. Sveto ozna ava ne to neprelaznoizvorno. Da sveto nije to i bivstvovanje to je daleko jasnije u pogovora pomenutog spisa Was ist Metaphysik? Ne bi se moglo re i da Hajdeger jasno pravi takvu razliku i u spisu Wozu Dichter? gde tematizuje kazivanje /Sagen/ pesnika (Heidegger. a to zna i da se ne mo e svesti na neku od transcendentalija: naspram transcendentalija koje prevazilaze kategorije kao jednozna ne predikate pa su stoga vi ezna ne i mogu se razumeti u analogiji. krije i re enje zagonetnog odnosa pesni tva i filozofije. 1951. zna i da bo ansko biva imenovano i omogu eno od svetog (odre enog tomisti ki kao bonum transcendentale). tu se.

. Zato se ono mo e samo imenovati. Zato sveto treba dovesti u vezu sa svetom: ne sa svetom u smislu onog unum. Ako ima. napor iznad svega da se bude kod ku e. kako tim izrazom odrediti onda filozofiju? Mo da Novalis ho e da ka e da je . nostalgija) . odnose i se prema njoj. Opevaju i bit pesni tva pesnicim po ev od Helderlina. A2. opevaju i je. prema bivstvovanju kao bivstvovanju. istovremeno misle i bit pesni tva. sveto je isto to i svet. pita Hajdeger. U prvi mah ini se da je to udna. ili. stoga on s mnogo opravdanja navodi pesnika Novalisa koji je jednom rekao da je filozofija tuga za domom /Heimweh/. Krajnja konsekvenca koja bi se tu mo da mogla izvesti glasila bi: Sveto je na in na koji svetuje svet: ono je horizont koji omogu uje "igru transcendentalija".ima li danas jo tako ne eg.je najvi e u svetlu istine. Kad pesnikovanje postaje stvar mi ljenja sveto pesni tva pribli ava se bivstvovanju filozofije. Heimweh (tuga za domom. romanti arska definicija. ali ne isto to i bivstvovanje. pesnici iz pesni tva stupaju u filozofiju. 983a 3f) jednako stoji da je umetnost (a s njom i pesni tvo) sestra filozofije. ali ne i kazivati. ve prevashodno sa svetom kao vladavinom. kao na inom na koji svet svetuje. U predavanjima pod naslovom Grundbegiffe der Metaphysik /Temeljni pojmovi metafizike/ Hajdeger isti e da iako jo od Aristotela naovamo stoji kako pesnici mnogo la u (Met.

Kona nost kona ne stvari jeste karakter sveta /Weltcharakter/. 363 ne: biti samo na jednom mestu. To: u celini /im Ganzen/ nazivamo: svet. kona nost. ali. Ne: biti tamo ili ovde. Kona nost nije osobina. ka e Hajdeger. Mi smo na putu prema celini. Na e bivstvovanje je izgnanost. kako ukazuje Fink u svojim predavanjima Svet i kona nost /Welt und Endlichkeit /. Sve bivstvuju e pripada svetu ija se nestvarost mo e razumeti borbom ivota i smrti. nagon da se bude kod ku e (a to je mogu e samo kad nismo kod ku e).filozofija nostalgija. Za domom tuguje onaj koji nije kod ku e. ta je taj nemir ni eg? Nazivamo ga. prelaz /Uebergang/. ve temeljni na in na eg bivstvovanja. nije ni ta manje udno ni pitanje: ta to zna i: u celini? Ono to se u tom pitanju de ava jeste kona nost oveka. to zna i uvek biti u celini /Ganze/. odnosno - . mi nismo ni jedno ni drugo. Mi smo to na putu /Unterwegs/. bit kona nih stvari ostaje u tami jer se njihova kona nost ne mo e doku iti polaze i od sveta. ka e opet Hajdeger. U na oj tuzi za domom izgnani smo u bivstvovanje u celini. nego: biti uop te kod ku e. biti kod ku e zna i: egzistirati u celini bivstvuju eg. a. Ali. ali. Kona nost nije fenomenalni karakter na bivstvuju em (koji bi se manifestovao kao vrsto a ili boja) niti je ne to poput ograni enosti /Begrenztheit/ to biva doku ivo ukazivanjem na oblik. Sve to je u svetu jeste kona no.

bivstvovanja i ni eg (u prvom slu aju re je o svetskom. do sveta. li nost) samo senka nad njim. suvonjavo ja. osamljivanje? ta se to de ava s nama? ta je to ovek kad mu se u njegovoj osnovi tako ne to de ava? Da li je sve to to ka emo za oveka (da je on ivotinja. odlu uju e je: da li ta pitanja stvarno pitamo? Imamo li mo i da ih nosimo kroz itavu na u egzistenciju? . pita Hajdeger. svo enje oveka na njegov opstanak /Dasein/. u okon avanju /Verendlichung/ sadr ana je poslednja osama 364 /Vereinsamung/ oveka u kojoj svako kao pojedinac stoji. u drugom na tlu kosmologije) /Fink. kao posebnost. nije dovoljno da ta pitanja znamo. ili. vi e je jedno osamljivanje u kojem svaki ovek dolazi do blizine bitnosti svih stvari. Odnosno: kako u jednom razumeti: svet. Ali. da se svodi na ovo ili ono to ispunjava svet. Kona nost po iva samo u okon avanju /Verendlichung/. Opojedina enje to ne zna i da se ovek redukuje na njegovo sitno. Opojedina enje kao svo enje na jedno. kona nost. uvar kulture. 193/. U tom opojedina enju. u drugom o kosmi kom smislu ovog sukoba. ta je osama /Einsamkeit/ u kojoj neko prebiva kao pojedinac. u ovome se de ava opojedina enje /Vereinzelung/. 1990. druga ije re eno: u prvom slu aju nalazimo se na tlu metafizike. senka ne eg sasvim drugog a to nazivamo Dasein? Svako od gornja tri pitanja vodi u celinu.

61). pa nas vode i metafizika vra a u tamu ovekove biti. 1977. Svo to obuhvatanje dolazi i ostaje u jednom uskla ivanju. kazivanje o blizini i daljini bogova (Heidegger. Smrtnici i bogovi su bivstvuju a a bivstvuju a (Seiende) su "stvari" koje. zemlja. 9). 1983. 365 Kazuju i prostor igre u kome se sukobljavaju nebo i zemlja. kazivanje prostora igre njihovog sukoba.Metafizi ki pojmovi nisu ne to to se u i (Heidegger. te pitanje ta je metafizika? nu no zavr ava u onom odavno ve postavljenom pitanju ta je ovek? ali isto tako i pitanju ta je bit? Kako je metafizika temeljno de avanje u ljudskom opstanku i kako su metafizi ka ona pitanja kojima dospevamo u celinu i pitaju i tako da sami (koji pitamo) budemo dovedeni u pitanje i stavljeni u pitanje. budu i da se nalaze u pomenutom etvorstvu to ga ine nebo. Filozofija se de ava u jednom temeljnom timungu. raspolo enju /Stimmung/. pitanje pesni tva i pitanje biti pesni tva javlja se kao temeljno pitanje. bogovi i ljudi pesni tvo kazuje o blizini i daljini bogova. nastavlja Heidegger u spisu Der Ursprung des Kunstwerkes. Pesni tvo je. Mi ih ne mo emo pojmiti u njihovoj strogosti ako ih ne obuhvatimo u onom to oni treba da zna e. kazivanje neskrivenosti bivstvuju eg. svetlo i tama. To obuhvatanje je temeljno nastojanje filozofiranja. Pesni tvo je kazivanje sveta i zemlje. ljudi i .

Tu se stvaranje iznova pokazuje kao proizno enje iz praznine u svetlo egzistentnosti. 1977. zbiraju stvari na e okoline i prirode. 1972. pa je ve dosta davno konstatovano (Haftmann) da je moderno slikarstvo istovremeno i figurativno i apstraktno (Grassi. ini se da ovde imamo jedan problem druge vrste: pitanje odnosa materijala i ljudskih mogu nosti jer u svakom vremenu nije mogu e sve: ostvariva je uvek samo jedna . to je kosmi ki sukob to ini svet kao "pravi horizont bivstvovanja" (Fink. Ovde se iznova susre emo sa ve iskazanom sumnjom da se upravo u odre e-nju te blizine.bogovi. *** U asu kad se opa a nestajanje predmeta i na njihova mesta stupaju slike njihovog razvoja. Moderno slikarstvo na najbolji na in pokazuje kako su prigovori apstraktnosti umetnosti bespredmetni. Sukob svetline i tame prikrivanja sukob u kojem se otvaraju prostor i vreme. on je izvorniji od svih po etaka u vremenu. zbog njene bliskosti nalazimo na mestu odakle poti u sve te ko e: tu zemlja nije samo zatvorenost u sebe onog to ho e sebe da sa uva ve se pokazuje kao princip koji je mogu samo spram neba to obuhvata zemlju sa svih strana. 233). 421). zemlja je tu bivstvena mo zatvorenosti za koju je pojavna zemlja samo simbol. umetnost se pokazuje kao mesto stvara-nja iz mi ljenja stvari i znanja o njima.

Ako do krize nauka dolazi s Galilejevim uvo enjem pojma beskona nosti a to za posledicu ima relativizovanje svih potonjim matemati kih znanja. ne bi trebalo ni u kom slu aju pomisliti kako je re o ne em to bi bilo svojstvo samo na eg vremena i da se tim pojmom odre uje tek neka trenutna situacija.odre ena grupa mogu nosti koja ima mo korespondencije s materijalom. da se uzdignu iznad obi nih zanatlija u slu bi mo nih i bogatih mecena esto sumnjivog ukusa. da njihova dela vi e ne determini u elje naru ilaca. kao i uvek prekasno) da kriza mo e biti i trajno stanje stvari. u oblasti umetnosti do "krize" dolazi onoga asa kad su se umetnici odva ili da se otrgnu uticaju svojih pokrovitelja po elev i da budu samostalni. Smisao koji se vezuje za materijal jeste garant celine dela. umetnost. pra enu . me utim. tu tendenciju izla enja iz senki naru ilaca. zapravo. Ono to nas danas susti e eho je odluka donetih mnogo pre nas. Istorija nas u i (mo da. nije li njen pojam samim svojim 366 problematizovanjem dospeo u izvesnu krizu?367 ESTETIKA I UMETNOST DANAS Kriza je izraz koji naj e e pominjemo kad ho emo da odredimo stanje moderne umetnosti. Pa ipak: ne mo emo se ne zapitati: ta je. Razli ite manifestacije krize u oblasti umetni kog proizvo enja mogu e je pratiti jo od vremena renesanse.

1980. Mo da e umetnost i filozofija morati u nekom budu em asu da se udru e i poku aju ono to im dosad toliko puta nije po lo za rukom. onda je pred njom zasigurno duga i uzbu uju a budu nost. Sve to. 397). Rezultati ne moraju biti ni u kom slu aju pesimisti ki: ako je ta na Adornova teza da je propast umetnosti u la nom dru tvu la na i da umetnost mo e nestati u jednom razotu enom dru tvu. onda umetnost mo e da nas izvede iz nas i vrati ku i pa za tako ne to ona ima vi e ansi no filozofija. u vezi je i sa odlukom o tome kako emo definisati pojam i predmet umetnosti. ako smo pak taj lavirint mi sami.te njom da se izraze sopstvene misli i sopstveni porivi mo emo pratiti od vremena renesanse pa do na ih dana i posve je razumljivo to e krizu umetnosti slediti i kriza umetni kog dela. . istovremeno. Ako se umetnost 368 bude tuma ila na tlu razumevanja igre mo da e se pokazati i kao Arijadnina nit koja nas mo e izvesti iz lavirinta sveta. Umetnost i estetika u senci krize U Adornovoj tvrdnji da u "dru tvu koje odvikava ljude da misle dublje o sebi biva suvi no sve ono to prema uje reprodukovanje njihovog ivota i na ta su prisiljeni kao da ne bi mogli bez toga" (Adorno. 1. svakako najizrazitiji simptom na eg vremena a to e onda delimi no usloviti i krizu estetike iji smo i sami svedoci.

on je samo istakao da umetnost ne e u budu nosti imati pre a nji zna aj. slu amo je jo od vremena kad ju je prvi izrekao u svojim predavanjima po etkom pro log stole a Hegel i tako otvorio dugu raspravu pra enu koliko odobravanjem ili osporavanjem toliko i nerazumevanjem. Zato Adorno. Me utim. 369 Dokle god u dru tvu nisu bili pod znakom pitanja postojanje i funkcija umetni kih dela i dokle god je vladala jedna vrsta konsenzusa izme u samoizvesnosti dru tva i stajali ta umetni kih dela u njemu. nije se postavljalo pitanje esteti ke smisaonosti: ne to prethodno dato izgledalo je po . Odmah treba re i da on nije mislio na kraj mogu nosti umetni kog stvaranja niti je smatrao da vi e ne e biti umetni kih dela.nalazimo potvrdu o tome da je umetnost mo da izli na. ini se da je vreme umetnosti pro lo. pi e: "U umetnosti se potvr uje stav o Minervinoj sovi koja svoj let zapo inje u predve erje. takva konstatacija nije nova. svakako jedan od najzna ajnijih filozofa na tragu Hegela. da je ona u irem smislu re i ipak ideologija. posebno onda ako ne podle u krutoj propagandi jer u tom slu aju izbegavaju i da padnu pod vlast sredstava komunikacije ona su osu ena na nemogu nost komuniciranja sa publikom. te da bi se moglo iveti bez umetnosti ukoliko bi se sledila linija manjeg otpora. Umetni ka dela se danas ine nedelotvornim.

Ona mo e biti komad. deli sveta.umetni kim delima. pa Ginter Volfart (G. postavlja se pitanje da li odre ena dela koja nam nudi moderna mogu jo uvek da budu dela lepe umetnosti. 1986. vi e nisu supstancijalne. tome pak vi e odgovara umetni ko predstavljanje nego proizvo enje. O umetnosti i umetni kom stvaranju mogu e je pisati u onoj meri u kojoj je mogu e govoriti o njihovim proizvodima . Mo da sad po inje da se javlja jedna pasivna . tako ne to javlja se kao novi problem tek u poslednje vreme. kad vi e nisu neposredno prisutne i nesumnjive" (Adorno.sebi razumljivo. 75). ve je u pitanju sad i sama umetnost. Mo da najizrazitiji znak savremene umetnosti jeste kriza pojma dela (Bubner. 118). Filozofska refleksija se hvata za kategorije tek onda kad one. 1990. Wohlfart. Doskora samo postojanje umetni kog dela nije ukazivalo na potrebu da se njime bavi teorija. kako to re e Hegel. 62). Nije doveden u pitanje sam proizvod umetni ke delatnosti. u koje je iz temelja uzdrmano krizom nauka a posebno umetnosti. 1948) s pravom pita: Mo e li umetnost danas jo da bude delo? i odmah odgovara: Umetnost danas mo e da bude delo. 1973. ali to ne mora nu no vi e da bude (Wohlfart. time se u sredi te analize dovodi odnos umetnosti i ne-umetnosti. odnos koji postavlja moderna.

ve vi e do prikaza njene sopstvene su tine.proizvo enje. o kojem se dosad toliko govorilo.crta u genezi umetnosti . sve vreme vladanja klasi ne umetnosti. 1986. na tragu Kanta. odgovor bi bio potvrdan. 119-120). 118). Odgovor Volfarta bi bio: Umetnost danas mo e da bude "lepa" ali to vi e ne mora biti (Wohlfart. Ima opravdanja i naredno pitanje: mora li umetnost danas jo da bude lepa? Do sedamnaestog stole a. 1980. iako se inilo da je upravo ono znak ovog stole a. trenutak slobode (Adorno. lepo ni u u em ni u irem svo zna enju nije znak na ega vremena. ona su poput kamena ili trupca koji nalazimo u prirodi. Umetnosti vi e nije stalo 370 do proizvo enja. 206). Adorno je stoga duboko u pravu kad je pisao da ako je svako umetni ko delo trenutak. najednom po inje da se povla i pred reprezentativnim funkcijama dela. 1986. Manifestacije moderne umetnosti bi mogle biti umetnost. umetnostima vi e pripisuje sloboda no lepota. 1975. do prikaza strukture njene egzistencije. ali to ne moraju vi e biti (Wohlfart. 123). do proizno enja u postoje e. Mo da ovde i nije toliko u . Kao tre e pitanje moglo bi se izdvojiti slede e: mora li umetnost jo biti umetnost? Moderna umetni ka dela esto su li ena onog umetni kog u sebi. da je ono trenutak tvorevine. slobodna umetnost ne mora biti lepa. Sada se. ali lepa umetnost mora biti slobodna (Kant.

u biti moderne umetnosti je da se suprotstavlja 371 dru tvu i stoga je najradikalnija umetnost istovremeno i mra na umetnost pa je crna boja njena osnovna boja (Adorno. Izjedna e li se s njima nesta e njihova specifi nost a time bilo kakva potreba za njihovim prisustvom u ovom i ovakvom svetu. onda je ona to u meri u kojoj su to i ljudski odnosi. * ini se da u poslednje vreme ni estetika kao filozofska disciplina nije u zavidnoj situaciji: jednako je . ali postmoderna ho e ne to drugo od tog drugog. ali je budu i u svojoj biti ironi na i cini na. Ako se modernoj umetnosti prigovara da je apstraktna. jednako kriti ki nastrojena.pitanju povla enje granice izme u umetnosti i prirode koliko izme u umetnosti i onog fenomena za to sociolozi koriste izraz ki . 1980. Nova umetni ka dela ne te e vi e tome da budu dela poput onih nastalih u ranijim vremenima. Branku ija. Postmoderna umetnost kritikuje dru tvo tako to e s njim prividno koketovati. Moderna ho e ne to sasvim drugo. dospevamo do pitanja: mo e li se umetnost jo uop te odrediti? Mo e li se re i da je umetnost sve to se odredi kao umetnost? Re enje nalazimo kod teoreti ara koji su nastojali da odrede prirodu vajarskog dela nakon uvenog carinskog spora koji su u Americi tridesetih godina izazvala dela K. 85).

niti ele da svoj do ivljaj izazvan delom razore analizom). ova mo e biti shva ena kao (1) imanentna kriza discipline i kao (2) rezultat krize umetnosti do kojeg se dolazi kad postaje nesiguran sam 372 pojam umetnosti pa estetika s novim umetni kim delima gubi svaki dodir. ali to nije i dovoljan argument da bi se odbacilo svako mi ljenje razlike sveta i sveta umetnosti. ova teza (a to je manje poznato) oslanja se na uvid M. za njima slede istori ari umetnosti i sve iracionalisti ke filozofske orijentacije koje napadaju temelje esteti ke nau nosti i ovoj suprotstavljaju kao ono najvi e sam ivot (Geiger. u ivaoci umetnosti (koji sebi ne e da odre uju ta da tra e u umetni kim delima. 1924. a poznata je ve Hartmanova konstatacija da estetika donosi razo aranje kako za svtaraoca tako i za u ivaoca umetnosti (budu i da se ova pi e samo za mislioca).ugro en njen smisao kao to je ugro en smisao umetnosti i egzistentnost umetni kog dela. . Kada je o krizi estetike re . 311). U prvi mah ini se da ono to mo da estetiku ponajvi e ugro ava jeste njena metodska nedovr enost ( to bi moglo biti i znak njene prednosti). Zato se i ka e da je umetnost sam ivot. Gajgera da estetika ima niz "neprijatelja": to su umetnici ( to be e od normi koje nalaze u esteti kim istra ivanjima). Ovo pokazuje da se kriza mo e shvatiti kao kriza temelja i kao kriza rezultata.

saznati. 36). razumeti umetni ka dela. umetnost i estetika poti u iz razli itih duhovnih potreba te se ini opravdanim da one ine dve samostalne oblasti pri emu kriza jedne ne mora da za sobom povla i i krizu druge.saznanje (ali ne i saznanje objekata). to zna i. tj. Ovde treba imati u vidu da se (za razliku od kritike) savremena estetika ne stavlja u slu bu savremene . a i ona nije ni ta drugo nego misao koja se ne da zaustaviti" (Adorno. biti svestan njegovog logiciteta. to zna i i filozofija.Ima teoreti ara koji smatraju da umetnost vodi posve nezavisan ivot od estetike i da umetnici sami mogu da (bez pomo i od filozofa) formuli u svoju "estetiku" zato to je umetnost istovremeno i jedna "samokriti ka disciplina". da bi moglo biti potpuno shva eno. neophodna misao. "Svakom umetni kom delu je. ima i onih drugih. 1990. Ovaj stav mo emo prihvatiti ako se sla emo s tim da je umetni ko delo kompleks istine a umetnost . Stanovi te prvih bilo bi opravdano u slu aju da se poka e kako se umetnost i estetika ne nalaze u me usobno nu nom odnosu pa umetnost celim svojim obimom ne pripada podru ju koje estetika istra uje (i mo e da istra i) jer. po re ima Adorna. koji smatraju da je prisustvo filozofije neophodno jer samo iz nje govor o umetnosti mo e dobiti pojmove kojima e biti obja njen na in postojanja i struktura umetni kog dela.

likovnih umetnosti. ove poetike esto se pogre no nazivaju estetikama (pa imamo tako niz genitivnih estetika: estetiku pozori ta. itd) pa se pritom previ a da estetika nema za cilj da tuma i ili razre ava konkretne probleme neke od posebnih umetnosti ili da samo tuma i savremenu umetnost kao takvu. 1990. Ako se estetika shvati kao nauka. a ne estetike stavljaju u slu bu umetnosti i imamo stoga poetike pojedinih umetnosti kao svojevrsna tuma enja njihovog iskustva. kriza izbija na videlo kad se spozna nedovoljnost primene tradicionalnih pojmova na modernu umetnost. Ovome se mo e izbe i ako se u tradicionalne kategorije kao model unese jedno kretanje pojma koje e te kategorije konfrontirati umetni kom iskustvu (Adorno. Estetika se u ovom stole u uputila posve drugim putem i da bi se moglo govoriti o njenoj krizi. Poetike se. neophodno je prethodno odredi estetiku: mogu e ju je shvatiti kao (a) tradicionalnu filozofsku disciplinu. 373 glume.umetnosti: to je stoga to se danas umetnost i ukus ne poklapaju kao u pro losti. kao (b) modernu injeni nu nauku ili kao (c) disciplinu koja prosu uje principe i norme za vrednovanje umetni kih dela. onda e nju poga ati kriza koja poga a i sve druge nauke a ova se sastoji u krizi smisla modernih nauka za modernog oveka. Kriza ne e poga ati estetiku dokle god se ona ne suo ava sa aktuelnim stanjem umetnosti. . filma. 37).

a ljudi energi ni organizatori i ra und ije to svoju snagu i talenat tro e na putu za zaradom. onda. nakon brojnih istra ivanja do lo se do samo jednog izvesnog zaklju ka: u ovom fragmentu svaka re je nejasna. Svedoci smo intenzivnog 374 nastojanja da se ova objasni iz igre premda bi imalo smisla poku ati i obrnuto: objasniti igru iz umetnosti. te se tako. Odatle samo je jedan korak do poku aja da se igra dovede u vezu s jednom drugom temeljnom ljudskom delatno u. Postoji mno tvo tuma enja ovog tajnovitog mesta kod Heraklita. kraljevstvo deteta" (B 52). koristi ili cilja van sebe. Heraklit u jednom svom fragmentu isti e kako je "vreme dete koje se igra razme tanjem kami aka. * Jo u anti ko vreme ima poku aja da se pozivanjem na igru kao jedan operativni model odredi svet a posredno i svet umetnosti. igra slede i svoje unutra nje podsticaje nadilazi obi nu ljudsku delatnost otkrivaju i se kao temeljni fenomen ljudskog opstanka. ve i kao izuzetna ljudska delatnost. u igri. . Umetnost i igra Ako je na e vreme "ozbiljno". Ima filozofa koji smatraju da se tu radi o igri kao univerzalnoj strukturi sveta. to jo ne zna i da nema mesta i za igru koja ne istupa samo kao suprotnost ozbiljnosti. Ne nalaze i se u slu bi neke svrhe. sa umetno u. dovode neposredno u vezu struktura oveka i struktura kosmosa.2.

tj.javljaju se filolozi koji (okupirani jezikom. pa ve kod Platona svet nije vi e neka besciljna igra. B 16). pa ne sti u da se bave jo i filozofijom) ka u da re aion (vreme) u doba Heraklita ne mo e zna iti "vreme uop te" ( to bi bilo mogu e tek nekoliko vekova kasnije. slo imo li se i s tim da kod Heraklita imamo elemenata za jedno shvatanje igre kao simbola sveta. pri emu se sam tok sveta pokazuje kao dete koje se igra. mo da nam kroz ovaj fragment dolazi izgubljeni glas iz dubine orfi kih verovanja odre en nastajanjem i propadanjem kosmosa kao toka svih stvari (Rahner. Hajdeger. nego je rekao "vek". 1952. a pritom nemaran poput deteta u igri (Rahner. doba ovekovog ivota". mo da je aion "kralj i dete zajedno": neodoljiv u svojoj svemo i. Fink) jer. 1952. ili E. u doba stoika). Pre e biti da tu treba da se obratimo za pomo filozofima (kao to su recimo (M. injenica je da Heraklit nije rekao "ljudski vek". vreme. ples stvari. ve da aion ozna ava "ljudski. A 10) i Empedokla (Diels. ali ne i nu no (de ije) a to bi onda vodilo tuma enju aion kao bo anske igre. Pre e biti da ovde aion zna i ve nost. ve jedan umni . vek. injenica je da 375 metafizika potiskuje takvo tuma enje. vek kosmosa u celini za ta ima osnova kod Anaksimandra (Diels. 18) to bi zna ilo da je njegovo delo umno (kraljevsko). Bilo kako bilo. nepojmljivo nastajanje i nestajanje sveg prolaznog. 17).

U komentaru Platonovog dijaloga Timaj Proklo e re i da tvorac sveta oblikuje kosmos u igri (Tim. opet na tragu Platona. tada igra mo e biti samo pralik istine. 644d. on je u mogu nosti da podra ava stvarala ku mo boga (Rahner. III. ve je prethodno oblikovan u logosu i po to je predmet bo anskog stvarala kog u ivanja. u asu kad svet biva interpretiran kao kosmi ka gra evina. Diehl. Iako je Platonovo misaono delo jedna suptilna igra pojma i pritom demonstracija onog najumetni kijeg u umetnosti. kao kosmi ki poredak. Kako je ovek me avina u ivanja i tuge. 15) i pritom ovek nije samo igra ka koju stvara. pa biva potisnuta u sferu ulnog pojavljivanja. neka udljiva mo . 803c). Pesni tvo po njegovom mi ljenju mo e biti samo prethodsni lik i to ulni lik prave istine. ali opet dosta visokog ranga da se njom bave bogovi koji prebivaju na na in igre (Zakoni. protiv znanja misterija i tragedija protiv zahteva pesnika da istinu govore zaneti muzama i Apolonom. igra ne mo e vi e ozna avati kosmi ko kretanje. injenica je da se on istovremeno estoko bori protiv "svetskog" zna enja igre. I/334). te tako na odre en na in dolazi do povratka mi ljenju Heraklita.. 101. Takva igra biva potisnuta u oblast privida. kad se bivstvovanje odre uje kao mi ljenje. pa stoga. u oblast ulnog pojavljivanja.poredak. 2. 1952.. kod Plotina. 28). II. komedije . nalazimo misao da bogovi stvaraju ive igra ke (Enn.

ovako ne to blisko je i starijim obi ajima igre loptom u emu je uvek bilo i ne eg sakralnog (sva igrali ta behu u blizini hramova). produbljeno promi ljanje igre koja e ubrzo nakon publikovanja njegovih spisa postati jedna od centralnih kategorija estetike.i tragedije istovremeno (Fileb. Kod Kanta sre emo filozofsko. to samo potvr uje prisutnost fenomena igre i igranja kako u delima najstarijih filozofa tako i pisaca i ivopisaca i to je mogu e pratiti sve do na ih dana. To je podra avanje pobedonosnog pohoda sunca koje pobe uje demone tame (Heinz-Mohr. potreba i borbe za opstanak. pa Plotin pi e: "Sve je razme tanje kulisa. 1959. on kao glavnu karakteristiku igre naspram rada isti e oslobo enost od ciljeva. Najstarija igra loptom je ritualni in. ona je "svrhovitost . nema igre bez ozbiljnosti i u osnovi svake igre krije se duboka tajna. promena scene. Sav svet nalik je promi ljenoj igri. Igra je oslobo ena odgovornosti i konsekvenci. 50b). Zlatna jabuka je jedna od igra aka Dionisa i mo emo se slo iti s tezom da je lopta simbol igre i harmonije sveta. glumljenje jada" i sve to je ovekovo. ta to je delo igre. O hri anskom tuma enju bo anske igre kazuje nam 376 i slikarska tradicija prikazivanja Hrista koji u ruci dr i jabuku (ili Zemlju). Car August je na jednom srebrnom peharu prikazan s loptom u ruci koja je simbol vlasti na zemlji. 13). glumljenje suza.

1967. ve kao napor da ovek bude ovek. Sloboda kao "ispunjena beskona nost" nastaju i u igri ne javlja se kao prinuda. Sloboda igre je dvostruka: F. forma s materijom. 1975. da ga u ini materijom. da se ovek oslobodi kako moralno. jer tek u igri "duh je izmiren s prirodom. a nagon za formom insistira na apsolutnoj slobodi oveka za oveka. radnja koja je prijatna sama po sebi i koja bi stoga htela ve no da traje. ve bori te te nje za promenom i te nje za nepromenljivo u. iler izme u nagona za materijom i nagona za formom stavlja nagon za igru u ijoj osnovi je te nja da se vreme potre u vremenu. 109). jer "on se igra samo onda kad je u pravom zna enju re i ovek. jer se u igri krije bit najslobodnijeg i najuzvi enijeg postojanja. Po re ima Gadamera. Ne treba pred te inom ovog stava izgubiti iz vida da je u nagonu za igrom sadr ano i ostvarenje celokupnog ovekovog opstanka. puna sloboda postoji samo u igri koja je s one strane ozbiljnog i neozbiljnog. tako i fizi ki. koji nije ni samo materija ni samo duh. lik sa ivotom". 168). kao osnov umetnosti ivota.bez svrhe" (Kant. Dok nagon za materijom te i da oveka stavi u vremenske okvire. iler slobodnu igru saznajnih mo i shvata antropolo ki i na tragu Fihteovog u enja o . i on je samo onda ovek kada se igra" ( iler. Ovaj stav iler odre uje kao stub celokupne zgrade estetske umetnosti. Tek u igri ovek je 377 ovek.

osnova samog oveka. Igra je temelj ovekove slobode. da se ivljenje kao ispoljavanje ljudskosti uzdigne u oblast nadvremenog. 163). 111). Gadamer upozorava da je igra "idealno carstvo" koje istupaju i sa zahtevom za autonomijom te i da izmakne ograni enju i spoljnom tutorstvu dr ave. lajermaher. Hegel e o igri govoriti kao o 378 zabavi. a ova sada ima vlastito stanovi te i potvr uje sopstveni zahtev za autonomnom vladavinom (Gadamer. Ovde se umetnost pokazuje kao vr enje slobode. Iz suprotnosti stvarnosti i privida nastaje pojam umetnosti. legel. 1978.nagonima ukazuje na nagon za igrom kao na harmoni no sjedinjenje nagona za formom i nagona za materijom. 1967. Kod ilera pojam igre zadr ava subjektivno zna enje. odnosno dru tva. jedna potvrda njegove ove nosti koja je to samo dok traje igra. legel) mo e se malo bitno novog na i o fenomenu igre. Putem nje dospeva se do razumevanja onog to je "jo te e": do shvatanja umetnosti ivota. o ne em neodgovornom ali prijatnom. U vreme neposredno posle ilera (Hegel. stvori prostor za moralno i fizi ko oslobo enje oveka ( iler.V. A. Tako e u svojim predavanjima iz istorije filozofije pisati da su Grci u . Kultivisanje nagona za igrom stoga je cilj estetskog vaspitanja. nastojanje da se ivot oblikuje po meri umetnosti. iznad stvarnosti i nepromenljivosti. F. ona se suprotstavlja stvarnosti (s kojom se do tog vremena dopunjavala). onevremenjuju i vreme.

umetni kog dela koje ve no samo sebe stvara". Time to ulep ava ivot ona je nu na. ona je slobodna delatnost dovoljna sebi samoj. ona je delatnost bogata smislom i naspram stvarnosti igra je ne-stvarnost.igri bili oslobo eni od nu nosti i potreba. u umetni koj delatnosti mo e prevladati vreme. izdvaja se iz toka ivota. Uklapaju i pojam igre u pojam kulture J. jer se u njoj. njegov brat Fridrih legel u svom radu Razgovor o poeziji nadilazi tada nja razmi ljanja o igri jednim zna ajnim ali dalje nerazvijanim uvidom: "Sve svete igre umetnosti samo su daleka opona anja beskona ne igre sveta. Nasuprot Hojzingi koji igru i njen zna aj odre uje . kako je ovek ovek samo onda kad je slobodan. u njoj se dete. Igra stvara red. ona je kao zaposlenost sa samim sobom dopu tena kao san ili odmor. legel ne ide dalje od ilera. ali ima svoj prostor i svoje vreme i dopu ta mogu nost ponavljanja.V. da su se njom suprotstavljali ozbiljnosti. pravila. Za lajermahera igra je nevina jer nije ni poslu na ni neposlu na. Hojzinga u knjizi Homo ludens izdvaja igru kao bitnu karakteristiku oveka. igra kao aktivnost ukojoj je mogu a sloboda postaje od izuzetnog zna aja. Ako A. pesnik i prvobitni ovek nalaze u svom prirodnom stanju. Hojzinga obnavlja probleme koje je postavio ve Platon dovode i u blisku vezu pojmove igre i vaspitanja (paidia i paideia).

izme u razonode. opklada). improvizacije. neproduktivna propisana i fiktivna aktivnost i razlikuju i pritom etiri osnovne kategorije igre: (1) agon. igre u kojima igra odbacuje svoju li nost i opona a nekog drugog (gluma. Ro e Kajoa (R. kao borba u kojoj postoje jednaki uslovi za protivnike (sportska 379 takmi enja. ve sa sudbinom (rulet. (4) ilinx. isti e da je igra slobodna. (3) mimicry. tj. igre koje se javljaju kao takmi enje. Polaze i od toga da je igra elementarna funkcija . sociolo ki ili pedago ki. bilijar. Kajoa insistira na poku ajima klasifikacije. izdvojena. kocka. scenske umetnosti. ali nikako i filozofski zna aj. podra avanje nekog drugog). hod po konopcu).situiranjem ovog fenomena u temelj istorije civilizacije. na poreme aju percepcije (brzo okretanje u krug. to ima psiholo ki. ah). neizvesna. igre u kojima odluka ne zavisi od igra a jer po sredi nije igra s protivnikom. Sve igre obuhva ene ovom podelom nalaze se izme u dva pola. igre to po ivaju na izazivanju vrtoglavice. (2) alea. te kod njega nalazimo mno tvo zapa anja karakteristi nih za pojedine igre. lutrija. Caillois) u delu Igre i ljudi akcenat stavlja na opis i kvalifikaciju igara. igre suprotne agonu. nekontrolisane fantazije (paidia) i podvrgavanja proizvljnim konvencijama. improvizacijama (ludus). kao i na opisivanju igre. Udaljavaju i se od poku aja da rasvetli osnov igre i razjasni njen pojam. alpinizam.

Igra stoga ima medijalni smisao: njen na in bivstvovanja je blizak kretanju prirode. 1978.ljudskog ivota bez koje se ovaj uop te ne mo e zamisliti. Kako igra ima sopstvenu bit nezavisnu od svesti onih koji igraju. H. 131). te igru imamo i tamo gde bivstvovanje-za-sebe subjektivnosti ne ograni ava tematski horizont i gde nema subjekata koji se pona aju kao da se igraju (Gadamer. Ne mo e se biti van igre. ispoljava ono to jeste. njen subjekt nije igra ve ona sama dok se ispoljava pomo u igra a. kao to se ni bit umetni kog dela ne da sagledati van njega samog. Gadamer pod igrom.nju sre emo i tamo gde nema subjekata koji se pona aju kao da 380 se igraju. igra kao celina igra a i posmatra a svoj vlastiti duh . po re ima Gadamera. Igra kao na in postojanja umetni kog dela ima svoju oblast u koju uvla i onog koji igra. Igra je slobodan impuls i bez nje je ovekov ivot nezamisliv . odvoji li se ona od subjektivnog zna enja koje ima kod Kanta i ilera. ona je proces kretanja. i u meri u kojoj je ovaj priroda u toj meri je i smisao igre samopredstavljanje. Bivstvovanje igre je izvr enje.G. Njena otvorenost prema posmatra u istovremeno je i njena zatvorenost. misli "sam na in bivstvovanja umetni kog dela" (Gadamer. te Gadamer podvla i da je igra prirodni tok. tvorevina. 132). ispunjenje. ona ima svoju bit nezavisno od svesti igra a. te se u njoj. 1978. Svrha igre je oblikovanje samog kretanja igre.

posebno onda dok i svet igre i svet umetosti vidimo kao svet nezavisan od realnog sveta: u podvojenosti ova dva sveta (realnog i imaginarnog) nazire se dvostrukost egzistencije igra a kao i umetni kog dela. tematizovanje pojma stvarnosti u neposrednoj je blizini s pojmom igre. Zagonetnost sveta igre nije u njegovoj odvojenosti od stvarnog sveta: on nema svoj prostor i svoje vreme u stvarnom prostoru i stvarnom vremenu ve poseduje sopstveni prostor i sopstveno vreme (iako igraju i ovek koristi realni prostor i igra u realnom vremenu). postaje tvorevina. u njoj se ispoljava ono to jeste. a tvorevina. 1978. tako se igra opredme uje. ostaje skriveno. a tako i umetni kog dela: ukidanje ove stvarnosti. Svrha je igre u oblikovanju samog njenog kretanja pa se stoga manifestuje kao samoprikazivanje (Gadamer. jer je u prikazivanju istinska bit igre. ovo pokazuje da se preplitanje stvarnog sveta i sveta igre ne da 381 . jer ovi tek kroz igru dospevaju do duha.nema u onima koje uvla i u igru. svoje pravo bivstvovanje mo e nezavisno od delatnosti igra a da dosegne samo kao igra. biva umetnost. do stvarnosti s one strane "svakodnevne" stvarnosti. * Mnoga istra ivanja ukazuju da se pojam stvarnosti ini klju nim za razumevanje umetni kog dela. izno enje na videlo onog to neprestano izmi e. 138).

tek u toku sveta svaka stvar dobija svoje mesto i vreme. sjaj i senu. postavili smo pitanje koje se nalazi nad svim drugim pitanjima. Onoga asa kad smo postavili pitanje o svetu. ono gradi jedan imaginarni svet. ne to to bi nas vodilo dokolici i razbibrizi. Kako promi ljanje igre nije igra. Kad se pitamo o umetnosti ili o igri. onda je na e pitanje podre eno jednom temeljnom filozofskom problemu: odnosu oveka i sveta. po etak i kraj. iz stvarnosti nastaje ne-stvarnost (i nad-stvarnost kao smisao stvarnosti). Igra i svet kao i umetnost i svet vezani su na jedan bitan na in: da bismo mogli razumeti igru moramo razumeti svet. a za razumevanje sveta kao igre mora se do i do jednog jo dubljeg uvida u svet. Ono to ovde va i za igru va i u velikoj meri i za umetni ko delo: nastav i u jednom stvarnom svetu. jer se tek u okviru njega mo e misaono odrediti celokupno unutarsvetsko bivstvuju e. 1957. tako i umetnost iji se ivot ne da odrediti poznatim . 37). i koriste i se "realnim rekvizitima" oblikuje svet nerealnog.objasniti nekim poznatim modelom susednosti prostora i vremena (Fink. te postavljanje pitanja o odnosu unutarsvetskog bivstvuju eg i sveobuhvatne celine sveta potvr uje da promi ljanje igre i umetnosti nije neko marginalno pitanje. ve se javlja kao prvenstveni filozofski zadatak.

ve nestvarnosti kao bivstvuju eg privida. sve mogu nosti su otvorene. pri emu "igra sveta"kao jedan spekulativni obrazac nije izraz ni eg fenomenskog. I mo da ba ovakvo shvatanje otvara put razumevanju sveta igre i umetni kih dela. jer ini se da nema samo stvarnog i nestvarnog. U igri je mogu e do iveti sre u stvaranja. ve da postoji stvarno koje u sebi sadr i nestvarno kao predstavljeni sadr aj. Tako ne to zbiva se u asu nastajanja umetni kog dela: pred umetnikom izrasta .na inima kretanja stvari. ali po sredi je suprotnost bitno druga ija od 382 suprotnosti toplo-hladno. Pojam stvarnosti je mnogozna an i problemati an u istoj meri kao i pojam nestvarnosti. Svet igre ima karakter nestvarnosti. odnosno. Igra nam se pokazuje kao neobavezna delatnost koju mo emo svakog asa prekinuti bez ikakvih posledica. jeste metafora na ina nastajanja i nestajanja bivstvuju ih stvari u prostoru i vremenu sveta. kako je mogu e o ekivati u tom nestvarnom ukazivanje na bit stvarnog. na ono "najstvarnije". Ako se stvarnost odredi kao momenat igre. prebivaju i u posebnom prostoru i vremenu. da stvarnog ima a nestvarnog nema. te imamo iluziju slobode i neograni enog po etka. jer tu "mo emo" sve. na svet sam? Mi nestvarnost i stvarnost obi no razumevamo kao suprotnosti. ili veliko-malo. ali ne nestvarnosti koja jednostavno nije. jer tu se radi samo o nekim gradualnim razlikama.

onda se igra i umetnost nalaze u tesnoj 383 vezi. Ako je ta an Finkov uvid iz njegove knjige o Ni eu da ljudska igra (igra deteta i umetnika) mo e biti klju ni pojam za univerzum. 1979. Polaze i od rezultata analize igre mo e se dospeti i do novih uvida u bit umetnosti: ako se svet igre pokazuje kao svet umetnosti. . E. U asu kad je delo dovr eno jedinom stvarno u mo e nam se pokazati sam gubitak mogu nosti. ali ne stvarno. zato igra i umetnost pru aju u ivanje u mogu nosti ponavljanja izgubljenih mogu nosti. Igra je bitan koren celokupne ljudske umetnosti (Fink. 1960. gde se (na neistori an na in) mo e iznova sve po eti. U igri se jasno vidi jedno uzmicanje iz stvarnosti i preno enje u modus nestvarnog. ve samo kao privid" (Fink. jer se nalazimo u imaginarnom prostoru i vremenu i pred nama slobodna mogu nost izbora. za svaki potez perom ili etkicom.mno tvo mogu nosti i on se neprestano nalazi u situaciji da bira: on do kraja ostaje odgovoran za svaki izbor. 79). da je ona kosmi ka metafora (Fink. ona se kroz delatnost deteta i umetnika najjasnije pokazuje kao stvarala ko-tvora ki obrat otvorenih mogu nosti. za svaki zabele eni ton. Fink stoga i upozorava: "mo emo birati sve to elimo. (1) 106). Nestvarni svet igre kao u sebi bivstvuju eg privida zbiva se usred objektivno postoje ih stvari.

1979. Na pitanje da li Mikelan elov David stoji na jednom Firentinskom trgu ili u svom "imaginarnom" svetu. S druge strane. Ono to vezuje igru i umetnosti jeste upravo taj svet imaginarnog koji je kao realna mogu nost stvarniji od svake stvarnosti. dok se igra. onda je umetni ka delatnost igrana igra u kojoj mi kao individue samo figuriramo poput onih igra aka koje pominje Platon u Zakonima. na a najvi a mogu nost u medijumu privida. (2) 1988). ona je najvi a forma umetnosti i s njom se pro ima sve vreme dok traje zagonetni svet igre to se istovremeno javlja kao "nestvarnost" i kao "nadstvarnost". 1979. Dok stvara. Fink odgovara: i tu i tamo. umetnost nastaje na me i stvarnosti i nestvarnosti. on je mermerni blok ali i mladi pred borbu na ivot i smrt (Fink. Kao stvarala tvo u magijskoj dimenziji privida igra je simboli ka delatnost u kojoj se prezentuje smisao sveta i ivota. Umetnost je najvi i oblik igre. ovek ivi u dve dimenzije: u obi noj stvarnosti i u jednoj imaginarnoj sferi koja se izgra uje kao imaginarni svet igre. (1) 416). te ako pravi subjekt umetnosti nije ovek ve osnova sveta sama. Igra nas vodi razumevanju sveta i kao kona no stvaranje ona je na taj na in bliska umetnosti. i to osnova koja se tvori kroz oveka. . Davidov svet izranja na tlu nestvarnog koje je nestvarno i nadstvarno u isti mah.

treba verovati da se tako ne to ne e dogoditi. egzistencija umetnosti nije sporna. na in postojanja umetni kog dela kao i tlo na kom se ovo pomalja ine se osnovnim polazi tem u daljem promi ljanju svekolike problematike to u svakom propitivanju fenomena umetni kog uvek iznova otvara.Umetnost i egzistencija Ovaj naslov se u prvi mah ini koliko apstraktnim toliko i neodre enim. jer umetnost tako ne to oduvek zna i ni za trenutak to ne mo e zaboraviti. . ne to sa one strane vida. ali. nesporna je i specifi na egzistencija umetni kih dela to nas okru uju. Nimalo slu ajno. U me uvremenu pou eni smo da ono to ini se najo iglednijim i u prvi mah najjasnijim. pre esto ostaje i najtajanstvenije. nejasno je u kom smeru se kre e ovo izlaganje. umetnosti e svakako trebati jo malo vremena da bi shvatila kako je stvarnost ne to drugo. Poslednja istra ivanja prirode umetnosti pokazuju da se tematizovanjem modaliteta umetnosti kao i statusa njenih dela dospeva u sredi te onih pitanja za koja smo ve u vi e navrata rekli da ine podlogu iz koje izrasta zahtev za uspostavljanjem jedne kosmologije umetnosti.ona nije iznad odra avanja: u estvuje u svemu.384 Ako umetnost nastoji da na tlu igre odgovori na osnovna pitanja koja joj postavlja svet jednom se mo e desiti da svet nestane poput sfinge. ali se ni u emu ne iscrpljuje. 3.

zauzimaju i posebno mesto unutar celine stvari. svest o njoj kao situaciji i poziciji istovremeno bila bi i svest o svetu kao horizontu unutar kojeg odre ujemo sebe "gledanjem u svet". razumeva kao stvarala ko de avanje i ako ona zapravo nije ni ta drugo do beskrajna igra po etka i kraja. stole a. Hajdegera koja mi se i danas u ovoj stvari ini odlu uju om za svaki govor o umetnosti na kraju 20. Egzistentnost umetni kog dela Ako se svekolika igra sveta i danas. U svetu o kom se mo e imati pojam ali ne i predstava. u njegovoj transcendenciji. shvatamo kao egzistencijal. zahvaljuju i poslednjem velikom filozofskom podsticaju to do nas dopire 385 jo uvek na tragu Hegelove Logike. susre u i sve unutarsvetske stvari pa me u njima i umetni ka dela (koja u svojoj fenomenalnosti nikad nisu ne to to bi bilo prethodno postavljeno).Izabrao sam dva primera na tragu filozofije M. egzistiraju i u samorazumevanju (koje karakteri e odno enje spram bivstvovanja unutar sopstvenog bi a) i time. pa se de ava da se ta igra manifestuje kao najskrivenija pretpostavka postojanja umetni kog dela. igra u kojoj smo koliko izgubljeni toliko i prestra eni. saznajemo . u spisuSein und Zeit. mi se orijenti emo spram drugih i pitamo za granice sveta koji. Oba primera imaju svoje poreklo u jednom od tri klju na dela filozofije ovoga stole a. a.

zaronjena su u posebnu.stvari neposredno. a to e re i da iz njih neposredno ne progovara bivstvovanje. umetni kim delom. 1948. a onim drugim. ako je ta razlika nesumnjiva. ozna avala se ovekova starost odnosno njegovo vreme. kao unutarsvetska bi a. ka e on. mi zapravo otvaramo jedno (mo da i jedino) temeljno transcendentalno pitanje metafizike. Zato. ona jednim svojim delom u estvuju u postojanju poput ostalih prirodnih stvari. u njihovoj pristupa nosti. Pitanje to ga ovde otvaramo ti e se specifi nosti kojom se umetni ki predmeti razlikuju od ostalih stvari. Kad je o umetni kim delima (s obzirom na njihovu predmetnost) re . Same stvari. kako se ona mo e razumeti unutar 386 jednog jedinog sveta? Upu uju i na to da je svet vremensko mesto egzistencije K. 71). kad u svetu govorimo o svetu kao takvom. budu i da nisu svetovne. Jaspers koristi priliku da u svom glavnom delu uka e na etimologiju re i svet (Jaspers. ovim izrazom u pre a nja vremena. koji nam u svojoj ukupnoj egzistentnosti zapravo nikada nije dat. ine skup svih ulima dostupnih predmeta i taj zbir obi no ozna avamo izrazom priroda. vek odre ene generacije meren ljudskim opstankom i znamo da se ovakvo shvatanje sveta u velikoj meri podudara sa tuma enjima . drugu stvarnost iji se na in egzistencije ne mo e odrediti unutarsvetkim modelima.

jer. za to se antropologija ne bi mogla temeljiti u kosmologiji? Uostalom. i to iz jednostavnog razloga to se tu pod ivotom misli sama celina bivstvuju eg. Ovaj filolo ki i u osnovi ispravni na in tuma enja Heraklitovog fragmenta preuze e i Mihailo uri u svojoj studiji Ni e i metafizika a to e mu omogu iti da ustvrdi kako Ni e u svom oslanjanju na Heraklita ide predaleko te neopravdano (u metafori kom pa i simboli kom smislu) pro iruje misao o igri na taj na in to njeno zna enje prenosi s podru ja ljudskog na izvanljudsko bivstvuju e ( uri . 1984.kakva nam predla u filolozi interpretiraju i Heraklitov izraz aion. 172-3). no. mo emo li mi u to biti sigurni u istoj meri kao i u slu aju kad tvrdimo da shvatanje sveta to ga nalazimo kod mislilaca iz doba pre Sokrata ima poreklo u antropologiji a ne obratno. filozofija ivota kakvu bismo na li kod Ni ea ni na koji na in ne bi se mogla prihvatiti kao filozofsko posmatranje ivota vi enog kao oblasti bivstvuju eg to stoji naspram ne ivog. Navodno i tu se radi o ljudskom veku. o vremenu ivota ovekova. Bi e najverovatnije da se i u ovom slu aju ponajvi e radi o tome da se izbegne pogre no razumevanje jedne filozofije do kakvog dolazi "u itavanjem" onog to dolazi tek . Na taj na in Ni e se bitno udaljava od Heraklita i ovom pripisuje (istorijski gledano) njemu tu e mi ljenje.

Finka kao i K. ima autora koji Heraklita namerno tuma e "neadekvatno" i za to. Hajdegera. nije mali broj slu ajeva da se kasnija tuma enja 387 prikazuju kao ranija tetome u celosti ne mo e izbe i ni pesni ko-metafori ko mi ljenje velikog mislioca iz Efesa. imaju neke dublje razloge koji su skriveni. ali. odnosno. kod stoika. pa Ni e sa svojim shvatanjem da je svet "igra vatre sa samom sobom" nije posve usamljen. nasuprot "antropolo kog" tuma enja igre koje e biti dominantna karakteristika potonjih mislilaca. "ne to" to postoji po sebi i to setuma enje podudara sa shvatanjemaion kakvo sre emo dva stole a nakon Heraklita. mo da igra sveta koju sre emo na samom po etku filozofije nije obi na metafora. Pomenuti filozofi isti u shvatanje po kome je svet celina. aion je vreme sveta. pa se iz injenice da je "svet Zevsova igra" mo e pojmiti (ako ne i predstaviti) sama igra sveta koja je po svojoj prirodi bitno nadsvetska. u tom su slu aju igre ljudi samo moment i paradigma svetske igre. ve ponajpre obele je nekog unutarsvetskog doga aja (kakav je i ljudska igra) a koje se potom prenosi na svet? Mo da je upravo obrnuto. na E. Zato. pritom pre svih mislimna M.kasnije. verujem. njegov tok. do kraja neeksplicirani temelj njihove filozofije. Ovako shva en svet samo naizgled je blizak datom svetu koji Jaspers vidi . vreme u njegovoj totalnosti. Akselosa.

1986. Tako se pokazuje da je umetni ko delo tipi no ljudska tvorevina. ako ovek egzistira samo u odre enoj. ako situacija odre uje na polo aj. 24). kasnijem zna enju sveta ije bivstvovanje ovek proizvodiu nesvrhovitom saznanju i umetni kom stvaranju (Jaspers. predmet egzistencije pokazuje se kao ne to . Za dela umetnosti se stoga i 388 mo e re i da je su ona posledica kona nog stvaranje koje je ve kvalitativno bitno razli ito od onog beskona nog kakvo hri anska misao pripisuje bogu. To proizvo enje koje se tek s nastankom modernog doba naziva ne samo tehni kim ve i umetni kim mogu e je delimi no i stoga to je ome eno po etkom i krajem koji za egzistenciju moraju ostati trajno nedosti ni. on kao egzistencija ostaje otvoreno i stalno nedovr eno bi e u tom svetu.pretvoren u tehni ki pa se tu sad naslu uje nit vodilja to nas vodi u misaoni prostor prvih gr kih mislilaca: taj. odnosno. ako osnovnu karakteristiku egzistencije ini njena intencionalnost. S druge strane. 71). ako je ona horizont unutar kojeg otkrivamo sebe pa pritom svet razumemo isklju ivo kao svoj svet. Zato. tj. sada naizgled novi pojam "sveta" mogao bi biti paradigma za razumevanje sveta u onom drugom. ako egzistencija intendira prema transcendenciji kao to racionalna svest intendira svetu koji je okru uje (Zurovac.ivo ljudske delatnosti unutar sveta. plod isklju. konkretnoj situaciji svoga opstanka. 1948.

kako se tu nikad ne ostaje kod samog dela ve se ono delovno u delu transcendira. ukoliko je pitanje o bivstvovanju. 1985. koje se iznova javlja unutar metafizi kog mi ljenja zahvaljuju i fenomenologiji. Ako svet razumemo kao neku prethodnu celinu to .Pitanje o svetu je pitanje o bivstvuju em ukoliko je ono jedno (Fink. drugim re ima.nepredmetno kao ne to to u svojoj obuhvatnosti transcendira svaku mogu u predmetnost. jer pitanje o svetu. 1985. Svu paradoksalnost pitanja o svetu sa ima Fink re ima: " Kakav je to udni pojam koji je uvek tu i koji se odnosi na neki predmet koji nikad tu nije i koji nikada ne mo e biti tu" (Fink. Ako ga tuma imo kao igru. 85). on je isto to i bivstvovanje to trajno 389 omogu uje sve to jeste te se tako kvalitativno razlikuje od sveg unutarsvetski bivstvuju eg. jeste transcendentalno pitanje. Umetni ko delo je tako nalik nekom proizvedenom predmetu ali je i ne to posve drugo. Nazna enu karakteristiku transcendencije mogli bismo videti i kao karakteristiku sveta. 82). re je tu zapravo o nedovr enosti u kojoj borave kako egzistencija tako i njeni aktuelni predmeti s kojima se ona neposredno ophodi. to je mo da ponajvi e stoga to poput igre ne mo e imati cilj i svrhu izvan sebe samog ve poput horizonta ostaje stvarima trajno otvorena celina. Svet je sveukupnost bivstvuju eg a da pritom sam nije neko najvi e bivstvuju e.

mo e biti shva ena kao (a) grani ni slu aj bivstvovanja mogu eg unutarsvetskog bivstvuju eg. shva en kao celina bivstvuju eg. Hajdeger. zatim. 1970. isti e ovaj filozof. jer sam prisustvuje u svim stvarima (kao njihov krajnji temelj) a sam nije neka stvar. kao (b) okolna priroda i kona no. postavlja se pitanje: da li razlika u shvatanju sveta na koju ukazuje Jaspers. 283/. tek sa stanovi ta vremenitosti sveta mogu e je odrediti smisao bivstvovanja umetni kog dela i njegove razli ite modalitete. odnosno: "jednog umetni kog objekta" (a do ega nam je ovde zapravo prvenstveno stalo). Na tragu ovako formulisane razlike ne uspeva se doku iti posebnost prirode jedne "umetni ke stvari". svet kao (a) svetskost bez temelja i svet kao (b) pojavljivanje. mo e biti redukovana na stari. nije . kako Hajdeger lepo pokazuje. ini se da do zadovoljavaju eg odgovora ne mo emo do i oslanjaju i se na razlike koje sre emo unutar pojma prirode koji sam. kao uostalom i Kant i Huserl. kao (c) ono to nas obuhvata (a to se u kasnijim Hajdegerovim spisima zamenjuje izrazom zemlja /Erde/) /Tugendgat.priroda. to je sve tako dotle dok se ne uvede u igru i kategorija vremena. imati tri razli ita zna enja. dobro znani odnos: svet . priroda. pretpostavlja da nema u prirodi nekog utemeljenog poretka kosmosa i to je pretpostavka jedne transcendentalne analize sveta koji.svem onti kom prethodi.

I sama moderna umetnost. Neprili nost se stoga pokazuje kao simptom ne . analizom njegove vremenske dimenzije mi dospevamo do onih karakteristika koje odre uju transistorijsku dimenziju umetni kog dela koje je istovremeno (a) vremenski nepromenljiva struktura i (b) bivstvuju e nastalo u vremenu a to e re i. 283). 1948. Zato bi se jedan mogu i pristup delu morao tra iti u analizi na ina njegovog konstituisanja unutarotvorenog prostora igre doga anja. dakle bi e koje svojim postojanjem trajno prevazilazi sve to je unutarsvetsko. na tlu istorije. ne samo put ka njoj. opravdana su nastojanja da se u transcendentalnoj filozofiji tra i klju za razumevanje kako "sistema sveta" tako i sveta umetnosti koji se nasuprot sveta stvari pomalja kao znanje-o-sebisamom-kao-celini. takva analiza bila je teorijski pripremljena ve u delu Sein und Zeit. ivi danas u znaku te neprilike. kao misle a bi a. odnosno "konstrui emo".nikakav ulno iskusiv predmet me u drugim predmetima. Bez obzira na sve nade koje bi se mogle polagati u put koji se na taj na in otvara Jaspers e s puno prava upozoriti da pitanje o jedinstvenoj biti umetnosti vodi u nepriliku (Jaspers. te imo tome da ga 390 konstitui emo. Svet se za jednu kriti ku refleksiju pokazuje kao stvar mi ljenja tek kad mi. Zato nije nimalo slu ajno to se izlaganje ovde nazna ene konstitutivne problematike svakoj filozofiji javlja kao imanentni zadatak a od odlu uju e va nosti. Tek analizom prisutnosti /Anwesenheit/ dela.

Svet se mo e misliti polaze i od sveta stvari ali i polaze i od svetskosti sveta. u tom slu aju svet ne bi bio predmet poput stvari u njemu ve odre enje ovekovog bi a pa tada on nije ne to subjektivno ni ne to objektivno. U ovom drugom slu aju otvara se prostor mi ljenju umetnosti. Potrebno je vremena da se shvati da umetnosti nije tek neki organon. 33). 1990. Mo da je tako ne to mogu e razumeti na tragu pitanja o svetu kao pouzdanoj pozornici na ega ivota. ve prostor vremena u kome se svako bivstvuju e pojavljuje (Fink. produ ena proteza refleksije.toliko svesti. ini se. 391 lak e je uvesti no sprovesti. s tematizovanjem prirode i porekla umetni kog dela pokazuje se da ovo ima neki posve specifi an odnos spram sveta: ono proizvodi tlo na kome i samo po iva ali nosivost te podloge . niti neka po tapalica. ovu razliku. drugi o igledno smera na celinu sveta nezavisnu od oveka. 1990. Ako nam je donekle prvi pojam i jasan. Nazna enoj neprilici mo da se makar privremeno mo e izbe i uvo enjem distinkcije izme u egzistencijelnog i kosmi kog pojma sveta (Fink. Me utim. 170). ve pre svega ta ista refleksija nastala sa druge strane sveta stvari. ve daleko vi e samog stanja stvari u kome se umetnost zatekla nakon svih obrata u koje je dospevala nastoje i da sebe razume (a pritom i o uva) u susretu s teorijama (modernim i postmodernim) to su je bezobzirno svojatale.

species). shva en kao objekt uop te. Predmet. 1928: 6338a). jeste ono to je odre eno formama opa anja. objekt je ne to realno u prostoru i vremenu i odre en mogu no u odno enja tj. s mnogo razloga mo emo se slo iti da je to jedan od bitnih momenata koji omogu uje razumevanje 392 fenomenolo kog stanovi ta to ga je utemeljio ovaj filozof (Metzger. predmet neposredne empirijske svesti o stvari izvan mene. op tim predmetima (pa bi apriori kao predmet bio: essentia. objekt dakle. ka e Kant. Huserl stvari /Sache/ odre uje kao predmete apriori. fenomenologija sve vreme akcenat stavlja na .pritom se ne obja njava. podrazumeva zauzimanje prostora i vremena bez ega bi opa aji bili prazni. to zna i da on stvari identifikuje sa idealnim. ta je to zapravo predmet. pri emu se fenomenolo ka metoda (shva ena pre svega kao opisivanje. Pomenuta pozicija i danas se ini neprevazi enom jer naspram pozitivisti kog redukovanja bivstvuju eg na injenice. eidos. a ne analiziranje) identifikuje s usmereno u mi ljenja i opa anja na takve bezvremene. To je razlog da umetni ko delo kao i svet mora postati predmet filozofske refleksije. a racionalne predmete. to se pitanje koje prethodno mora biti razre eno. a to kona no zna i da je objekt predmet ula a ne naprosto ulna tvorevina (Kant. 59). prostorom i vremenom. 1966.

Posledica toga je da njena pitanja istovremeno bivaju onti ka i ontolo ka. Ovo se isti e stoga to umetni ko delopo ivana tlu elementarne prirode i svojom tajnovitom egzistencijom daje dovoljan razlog da se zapitamo za granice svakog razumevanja. pa tako i za ono to se ini nerazumljivim. injeni ne nauke) jer za svoj predmet uzima ono to je predmet prve filozofije /prima philosophia/: bivstvuju e kao takvo. onda je to. kao u enje koje suspenduje metodu obja njenja (karakteristi nu za empirijske. Ako je ne to delovalo senzacionalno i iznena uju e u Hajdegerovim predavanjima o izvoru umetni kog dela. 1980. da se ona time nalazi u blizini umetnosti kao ontolo kog de avanja u ravni onti kog. na ono samo samih stvari. jedno posve druga ije tuma enje sveta. pa se fenomenologija mogla odrediti kao u enje o apsolutnom po etku (Husserl. koja je dr ao u Frankfurtu 1936. Tako se s gornjim zahtevom naglasak pomerio na samu datost stvari. na taj na in tematizovanje umetnosti unutar ove filozofije dobija svoj pravi smisao. Istovremeno. injenica . fenomenologija zauvek ostalje i transcendentalna time to smera mi ljenju transcendentnog bivstvovanja bivstvuju eg.samo bivstvovanje stvari. 44). kako svedo i Gadamer. Nose i u sebi fundamentalne ontolo ke principe umetni ko delo zato mo e da svedokuje o sukobu sveta i zemlje.

Ako se do razumevanja mesta i zna aja koji pojam zemlje dobija i ne mo e dospeti analizom grani nih hermeneuti kih pojmova kao to su . moglo bi se postaviti pitanje u kojoj je meri tako ne to omogu eno i Hajdegerovim novim tuma enjem opstanka (u Sein und Zeit) koji nije vi e samosaznanje apsolutnog duha. kao posve neo ekivan. 1987. rekli bismo nenadan prodor. ostaje pitanje: s kojim pravom ovaj to ini. ono to bi se moglo 393 ozna iti kao novina. kao da u sebi ima ne to od pesni ke tajne pa Gadamer misli kako da je ovde na delu uticaj Helderlina iz ije poezije Hajdeger prenosi pojam zemlje u svoju filozofiju. 252). U kontekstu ranijeg tuma enja sveta kao celine pojam zemlje ini se nosi u sebi neke misti ne i gnosti ke glasove.da pojam sveta nalazimo i u ranijim Hajdegerovim delima posve je razumljiva. jeste suprotstavljanje sveta i zemlje kao ovom suprotstavljenom pojmu (Gadamer. s kojim pravom u pojmu zemlje tra i ishodi te svekolikog transcendentalnog pitanja (ako je ve Huserl s mnogo mudrosti (1913) radije kao ekvivalent izrazu "zemlja" koristio pojam "tlo" /Boden/). ali. niti samo-nacrt /Selbstentwurf/. To je centralni pojam filozofije ovog stole a i jasno je da ovaj i kod najslavnijeg Huserlovog u enika ima istaknuto mesto. S druge strane. ve opstanak svestan toga da vi e nije sopstveni gospodar nego ponajpre ono to se zati e me u bivstvuju ima: naba eni projekt /geworfener Entwurf/.

njemu pridolaze i odre ene vrednosti kao forme razumevanja koje imaju subjektivno va enje budu i da ne pripadaju ni samoj izvornoj datosti niti iz nje zadobijenoj objektivnoj istini. te je ovom pridavala izuzetan zna aj a da je to nastojanje potom. jasno je to e Hajdeger. Na taj na in. stvar. ali se od ovih istovremeno razlikuje time to istovremeno zna i i ne to drugo. Hajdeger koristi odre en ontolo ki model koji bi trebalo da . prepozna organon nepojmovnog saznanja apsolutne istine. 1987. Imaju i u vidu da je idealisti ka estetika te ila da u umetni kom delu.Befindlichkeit ili Stimmung. 253). mo da ga je mogu e razumeti kao nu no odre enje bivstvovanja umetni koga dela (Gadamer. ustati protiv filozofije neokantovaca koja je. odnosno alegorija i time omogu uje da se razume ne to drugo a to nije ono samo. poput drugih stvari. da bi objasnio na in postojanja umetni kog dela. delo je simbol. svestan metafizi kog horizonta teleolo kog ustrojstva bivstvovanja kakav nalazimo u osnovi Kantovog opisa estetske mo i su enja. posebno kad se radi o esteti kim problemima. optere ena predrasudama. po re ima Gadamera. dospelo u drugi plan. pod uticajem filozofiji neokantovaca. 394 Spis O izvoru umetni kog dela Hajdeger zapo inje uspostavljanjem razlike izme u umetni kog dela i stvari: umetni ko delo je stvar.umetni ko delo je injenica.

do ovog pojma on dolazi ve u svom glavnom spisu (Sein und Zeit) tematizovanjem pitanja svetskosti sveta. Ovo tre e zna enje je za njega od posebnog zna aja jer u sebi sadr i ne to neposredno rasvetljuju e a to se ogleda u modelu proizvo enja kojim se prigotovljava stvar. to je ono to nam je neposredno dato. 1987. Da umetni ko delo ima karakter stvari koji se pokazuje u njegovom prednjem. to je na domak ruke 395 /Vorhandensein/ (ono to odgovara ra unaju em. za takve stvari Hajdeger koristi izraz izra evina /Zeug/. namenjena da slu i ostvarivanju nekih na ih namera. Same stvari (kao takve) postoje nezavisno od toga da li ne em slu e ili ne. utvr uju em na inu postupanja modernih nauka koji ne dopu ta da se misli ni stvarost stvari niti bit . materijalnom planu koji je u funkciji tla. (b) jedinstvo mno tva oseta i (c) oformljen materijal. 255). odnosno osnove na kojoj se potom gradi itava estetska gra evina ve je ranije istra io N. Hartman analiziraju i strukturu estetskog predmeta. odre uju em. Nastavljaju i se na rezultate upravo njegovih istra ivanja koji su posledica analiza Hegelove Fenomenologije duha. one postoje pre izra evine. Hajdeger ukazuje na tri odre enja stvari /Dinkg/ koja poznaje filozofska tradicija: stvar mo e biti (a) nosilac osobina.poseduje sistemsku prednost u odnosu na nau no saznanje (Gadamer.

Drugim re ima: u umetni kom delu sada u prvi plan prodiru sekundarni kvaliteti stvari pa se vi e tu ne radi o prikazu kamena /kao prirodnog objekta/ nego o prikazu njegove tvrdo e.istina o delu. ta je ono to delu omogu uje da bi se u njemu mogla roditi istina? Za razliku od stvari i predmeta karakteristika umetni kog dela je u tome to ovo poslednje mo e da po iva u sebi samom.izra evine. tj. njegove boje u smislu prirode same boje a ne konkretne boje kao akcidencije na stvari. ve na slici imamo ne to to u isti mah izra ava ne samo bi e ve i bivstvovanje onog kome te cipele pripadaju (256). ono po emu ona jeste: itav svet seljakov je u tim cipelama i zato su one delo umetnosti. Tako se postavlja pitanje: ta je zapravo delo /Werk/ i po emu je ono delo? Drugim re ima. Da bi pokazao ta to odlikuje pojedinu izra evinu Hajdeger koristi primer van Gogove slike para selja kih cipela i isti e da ono to je na toj slici vidljivo jeste sama izra evina. ne nekakvo neodre eno bi e koje bi slu ilo nekim neodre enim svrhama (dakle. nije po sredi re o nekoj stvari po sebi). Ono otvara svoj sopstveni . to je zapravo ono po emu je konkretna stvar to to odista jeste. Zahvaljuju i svom stajanjuu-sebi /In-sih-Stehen/ umetni ko delo ne pripada samo svom svetu ve je i sav svet u njemu. Ono to na slici istupa u prvi plan to sad nije neki slu ajni par se-lja kih cipela ve istinska bit izra evine. nikako o njegovoj stvarosnoj osnovi. tu se ra a istina o bivstvuju em .

396 1987. ali se oba fenomena potom sti u u umetni kom delu.svet i kako je predmet ne to samo ukoliko vi e ne pripada sklopu sveta (jer je svet kojem ovo pripada razoren). kao to znak upu uje na zna enje. specifi nu egzistenciju. boje. Ono je stoga tako prisutno. Tonovi u muzi kom delu su vi e tonovi no to su to umovi ili tonovi . ili. i tako postoji da sve iz ega je izra eno (kamen. kako je to inila klasi na estetika. pojam zemlje. re i) dobijaju u njemu posebnu. na na in kako to ini Hajdeger. omogu uje. da se izbegne povratak tuma enjima u ijoj bi osnovi bio pojam genija. U takvom nastojanju ontolo ka struktura dela mo e se razumeti nezavisno od subjektivnosti stvaraoca ili posmatra a. Zemlja se suprotstavlja svetu. pored pojma sveta (kome delo pripada i koji delo postavlja i otvara). i to stoga to Hajdeger. ve sebe pred-stavlja u svome bivstvovanju tako da samog posmatra a primorava na bivstvovanje u njemu. Odre ivanje umetni kog dela tako to e se kao njegove karakteristike izdvojiti stajanje-u-sebi i otvaranje sveta /Welt-Eroeffnen/. koristi svetu suprotam pojam. mo e se re i da je upravo u tom smislu umetni ko delo predmet. Umetni ko delo ne upu uje na ne to. ton. po re ima Gadamera. predmet u delanju.predmet kao posledica delanja umetni ko delo ostaje bez sveta i bez doma (Gadamer. 256).

Ono to je tu nastaju e ini u svojoj napetosti lik samoga dela. sudar /Stoss/ u kome se sve dotada nje ukida i time otvara svet kakav do sada nije postojao. sama . ono ima sopstveno bivstvovanje koje nije u do ivljuju em subjektu niti od ovog prima svoje zna enje. 1987. njegovo bivstvovanje ne mo e se doku iti u do ivljaju ve je 397 ono svojom posebnom egzistencijom doga aj /Ereignis/.ina e. Zato zemlja nije materijal ve ono iz ega sve nastaje i u ta sve propada. Time nije samo dat opis na ina postojanja umetni kog dela kojim se izbegavaju predrasude tradicionalne estetike i modernog mi ljenja subjektivnosti. Ako se mo e re i da svet nastaje u nekom umetni kom delu onda je to nastajanje istovremeno prelazak u miruju i oblik te tako umetni ko delo dobija svoj mir. 256-257). ako razlikujemo ton u delu od tona u realnosti. suprotnosti) i za to Hajdeger koristi izraz zemlja u smislu bivstvovanja zemlje /Erde-Sein/ (Gadamer. boje na slici su vi e boje no to su to boje u prirodi. Ovu napetost odre uje Hajdeger kao sukob neba i zemlje. niti Hajdeger ho e da obnovi spekulativnu estetiku koja defini e umetni ko delo kao ulno pojavljivanje ideje: u umetni kom delu pojavljuje se bivstvovanje samo. to zna i da ono to nastaje u delu i to u njemu postoji jeste bi e sopstvene zatvorenosti (to je boja u njenoj drugosti.

u ovom poslednjem slu aju. nije ni ta drugo do epifanija bo anskog (Fink. ona je posebno manifestovanje istine kakvo se doga a u umetni kom delu (257) a ovo pokazuje kako Hajdegerova intencija nije samo /i sam/ opis umetni kog dela ve izraz nastojanja da se pojmi bivstvovanje kao de avanje istine to je i krajnji smisao ove analize. u mi ljenju ideje bila bi prevladana i istina ulnog pojavljivanja. 102). te da je umetni ko delo materijalizacija ovekovog susreta s istim mo ima bivstvovanja. pri emu. 1994. Ovo hegelovsko odre enje lepog delimi no prihvata i Hajdeger jer ono nastoji da prevlada podvojenost subjekta i objekta. ja i predmeta i ne opisuje vi e bivstvovanje umetni kog dela polaze i od subjektivnosti subjekta. Umetni ko delo. kao sukod zemlje i neba u kojem istina postaje doga aj /Ereignis/. No. Tako se u umetni kom delu otelotvoruje istinsko bivstvovanje u 398 sjaju lepote. U saglasnosti s njim Eugen Fink e utvrditi kako se upravo u u-metnosti omogu uje razaranje nepromenljivog bi a stvari. re i e stoga ovaj mislilac.bitnost to se u stvari pojavljuje postaje transparentna. pa Hajdeger umetni ko delo opisuje kao sudar. Ovo pak zna i da se istina ne ispunjava i ne dovr ava u pojmu filozofije. Pod bo anskim tu se ne misli na neko odre eno bivstvuju e ve bivstvovanje samo. lepota nije neka osobina ve pravo bivstvuju e to se pokazuje u svom istom i nepromenljivom .

u sjedinjuju em etvorstvu. a s druge. svet postoji ukoliko svetuje. ne stvarnosti. kao epifanija bo anskog. njene ideje. Ovo etvorstvo treba razumeti kao svetovanje sveta. da je neposredno tu. dakle: samu stvar. Hajdeger dovodi u pitanje ono to nam je naizgled najbli e pa time i najneposrednije: sam pojam blizine. stvar stvaruje svet. a time i ono to nam se ini da je blizu. Tematizuju i realnu prostornost sveta kao ne to najmanje upitno a time i "najneproblemati nije". II/46). 1967. Stvarost stvari doku uje se u pribli avanju svetu i to pribli avanje je su tina blizine. Izostane li blizina izostaje i rastojanje pa sama stvar kao stvar biva . Stvar bivstvuje na etvorostrukom temelju. Stvar kao stvar mislimo onda kad pustimo da ona u svojoj stvarosti postoji u vladavini sveta (II/53). Hajdegera pre svega interesuje su tina stvari. stvar stvaruje tako to prebiva kao zemlja i nebo. kao bo anstva i smrtnici. s jedne strane.vidu (103). kao mo obrazovanja. ve . Tako su umetni ka dela svojom egzistentno u ne to to je bitno druga ije od stvari i ne to to predmete i izra ene upotrebne stvari uveliko prema uje. ogleda se igra sveta. U svom poznatom radu Stvar Hajdeger e i i korak dalje. zbiraju e bivanje njenog etvorstva (Heidegger. Taj korak dalje Hajdeger ini time to blizinu vidi u stvarovanju /Dingen/ stvari. u njemu tek. umetni ka dela svedokuju o vezi oveka i vladaju eg bo anskog pa stoga poseduju posebni metafizi ki rang.

objekata uop te i igre. one mogu biti neznatne i skromne ali one omogu uju smrtnicima da dospeju do sveta kao sveta. o emu je ovde zapravo jedino i re . Tako stvar i svet dospevaju u neposrednu blizinu. Nigde me u unutarsvetskim stvarima ne postoji model za su tinu bivstvovanja. i zato je su tina bivstvovanja zapravo sama igra. b. budu i 399 da je bi e supstancije uvek ne to pojedina no /Substantia est monadare/. Svet kao temelj umetnosti Da bi se ukazalo makar samo na smer puta koji se u ovoj knjizi predla e i zagovara. ovde se analizira jedna re enica iz poznatog Hajdegerovog spisa Sein und zeit /Bivstvovanje i vreme/: ""Svet" je istovremeno tlo i . Ovo je mogu e upravo u igri kao temelju egzistencije pomenutog etvorstva. ve pre. a sve drugo. pa i dela umetnosti. Same stvari.poni tena. to su to jesu samo onda kad ih neposredno uti u i u borbi sveta isti e sam svet. bi e dovedena u ravan gde se ispituje veza sveta. isti e se sad. Stvar umetnosti. Same stvari prisutne su shodno svojoj su tini. njegovoj budnosti to se ogleda u ustuknu u pred mi ljenjem. blizinu ove blizine ini istinska dimenzija igre u kojoj se ogleda svet. ne pojavljuju se zahvaljuju i ovekovoj delatnosti. ovo je pak mogu e samo kad svet svetuje kao svet. jer stvari. samo njena metafora.

iako je njoj okolno bivstvuju e pristupa no. naime. ist zugleich Boden und Schauplatz und gehoert mit zum alltaeglichen Handel und Wandel" pi e Hajdeger u § 75 spisa Sein und Zeit (Heidegger. 388). "tlo". u tom slu aju bi i ivotinja imala svet. No. Upravo to "svet" zna i za oveka: pristupa nost bivstvuju em kao takvom. mo emo dakle prvu mogu nost ostaviti po strani. Me utim. No. vulgarnom smislu /"gehoert mit zum alltaeglichen Handel und Wandel"/ ili pak u transcendentalnom zna enju /"zugleich Boden und Schauplatz"/? Prema naivnom poimanju svet je jednostavno bivstvuju e. Ta pristupa nost se za Hajdegera temelji u otvorenosti bivstvuju eg kao takvog u celini. 1984. ona nema pristup bivstvuju em kao takvom.pozornica i pripada svakida njem poslovanju ("Die Welt. "pozornica"? . ta su uop te "svet". imala bi pristup onome to se isku ava kao 400 okolni svet. a to zna i da ovo poznato mesto iz glavnog Hajdegerovog spisa treba skupa sa njim propitati s obzirom na odnos "sveta" prema "tlu" i "pozornici". on upu uje na neposrednu pristupa nost bivstvuju eg oko nas. tj. Pitamo: ta ovde zna i zapravo svet? Pretpostavlja li se tu da mi ovaj pojam ve odranije znamo ili se njegovim stavljanjem pod znake navoda ide korak dalje u refleksiji? Drugim re ima: da li Hajdeger svet uzima u jednom prefilozofskom. Imaju i to u vidu.

Deo tako shva enog sveta jeste.b. odnosno on se razumeva kao karakter opstanka /Dasen/ samog401 (Heidegger. ime on vlada i emu slu i. Svet U odnosu na Hajdegerov pojam sveta treba otkloniti mogu e nesporazume ne samo sa vulgarnim shvatanjem sveta nego i sa tradicionalnom racionalnom kosmologijom. 262). pri emu je ovek deo sveta koji stoji nasuprot njega. Kada se iz tradicije racionalne metafizike ho e postaviti problem sveta onda se. ve oduvek i istovremeno onaj koji stoji naspram sveta. Nasuprot tradicionalnom shvatanju po kome je svet ono stvoreno naspram nestvorenog boga. Ovo nije ni la ni krug ni povratak na vulgarni nivo razumevanja sveta ve ukazuje . emu se on suprotstavlja. i ovek. 64). naspram njega. dok se sam opstanak odre uje iz "svetskosti" /Weltlichkeit/. Hajdeger u delu Sein und Zeit fenomen sveta razra uje s obzirom na na in kako se mi pre svega i ponaj e e u svetu svakodnevno kre emo. U hri anskom smi-slu razlika izme u sveta i boga postavlja se kao razlika stvorenog i. obi no polazi od razlike sveta i boga: Svet je u tom slu aju celina nebo anskih i uop te izvan-bo anskih bivstvuju ih. ali i onoga emu je on prepu ten (Heidegger. naravno. Ali ovek nije samo deo sveta.a. 1984. Svet se tu odre uje iz perspektive opstanka. To stajanje spram sveta ima smisao imanja sveta kao onog u emu se ovek kre e. 1983. kao to je poznato. nestvorenog.

179). a koje se ne mo e razumeti izvan odnosa prema svetu. Habermas koji smatra da Hajdeger ne uspeva da iza e iz paradigme subjekt filozofije te ka e da Hajdeger prekora uje horizont filozofije svesti samo da bi ostao u njenoj seni (Habermas.egzistencijal. Da tu nema povratka na naivni pojam sveta jasno je iz toga jer svet nije onti ko odre enje ljudskog bivstvuju eg zato to svet mo e biti samo u bivstvovanju oveka. po mi ljenju Finka. u tom smislu je on na in bivstvovanja ovekove egzistencije . Iako je ovo shvatanje sveta izgra eno u protivstavu prema tradiciji subjekt-filozofije i naro ito Huserlovoj reafirmaciji kartezijanskog "ja jesam". Fink nije zadovoljan ni Huserlovim tuma enjem sveta koje je tako e subjektivno jer je kod ovog pojam transcendentalnog subjektiviteta nedovoljno ontolo ki odre en. ipak na delu jedna subjektivisti ka interpretacija sveta: razlog Hajdegerovom subjektivisti kom tuma enju sveta treba tra iti u tome to se ovaj u eksplikaciji pitanja bivstvovanja i dalje slu i sredstvima transcendentalne filozofije pa svet tuma i kao karakter opstanka. U ovom smeru misli i J. Fink se zala e za jednu kosmolo ku interpretaciju sveta pa kod njega ekspozicija pitanja o svetu slu i "prevladavanju kosmolo ke naivnosti" za koju je . u njemu je. Istovremeno. 1985.na osobeno ustrojstvo jednog posebnog bivstvuju eg koje smo mi sami.

Stoga. izvodi svet iz svetskosti opstanka. 402 Hajdegerova interpretacija sveta kao "na ina bivstvovanja" ostaje subjektivisti ka bez obzira na neospornu injenicu da Hajdeger bivstvovanje shvata bitno druga ije od itave tradicije subjekt-filozofije. u kojoj je potisnut utemeljuju i momenat sveta ne samo u smislu nedostatka odre enosti ve i kosmologi nosti. pa bi se njegov poznati kopernikanski obrat od stvari ka transcendentalnom ja mogao shvatiti i kao obrat od "unutarsvetskog" ka "svetu". a ne sme ta "opstanak" u svet kao kosmos koji. Hajdeger. 1985. po Finku. i to unutar odnosa kao to su: pojedina nost i op tost. obele ava onti ku egzistenciju u odnosu na svet kao subjektovu okolinu i skup postoje ih stvari. injenica i bit. naime."Unutarsvetsko u" bise po tom kriterijumu mogla ozna iti pozicija metafizike ija se sva pitanja postavljaju u odnosu na bivstvuju e. Taj dvozna ni odnos o ituje se i u problematici sveta. .karakteristi no da se svet tuma i modelima unutarsvetski bivstvuju eg (Fink. naime da ga shvata kao bivstvovanje-u-svetu /In-der-Weltsein/. Kant je bio prvi koji je mislio svet kao horizont bivstvuju eg. individuum i pojam. 120). Hajdeger u stvari izlazi iz tradicije subjekt-filozofije i istovremeno ostaje zarobljen nekim njenim postavkama. Sli na ambivalentnost se mo e zapaziti jo u Kantovoj filozofiji.

ma koliko bila temeljna. Jasno je da on razara tlo na kojem stoje dotada nje predstave o svetu i kako on te predstave razotkriva kao obi an privid: ljudskom umu pripada osobit privid koji se manifestuje kao bivstvovanje sveta po sebi. Paradoksalno ali istinito upravo stoga ona nije istinska kosmologija (Fink. Kant na negativan na in sprovodi kosmolo ku razliku izme u onog unutarsvetskog bivstvuju eg i celine sveta. pa se pojam sveta kao takav tu ne javlja kao izvorni problem iako se racionalna metafizika bavi pitanjima ve nosti i bezgrani nosti sveta. Kantovo mi ljenje sveta zavr ava u subjektivizmu zato to on celinu bivstvuju eg interpretira kao "privid" koji ovek . Kant ostvaruje jedan druga iji. na bivstvuju e u svetu. tj. Istovremeno. Razumevanje bivstvuju eg unutar svekolike ontologije metafizike usmereno je.Sva ova odredjenja. me utim na ono "unutarsvetsko". usmerena su. kao to prime uje Fink. kao neka stvar ili zbir stvari. dakle. Svi poku aji da se svet misli po analogiji na unutarsvetske stvari podle u kod Kanta stoga 403 protivre nostima. zna ajan uvid: svet nije stvar. 1990. Kao to vidimo. to zna i da ni celina bivstvuju eg sama nije bivstvuju e. jer se svet uvek javlja kao paradoks kada se ho e misliti kao ne to unutarsvetsko. 194) jer se u njoj celina sveta misli po uzoru na unutarsvetsko bivstvuju e.

dodu e stvara transcendentalno. Takvu razliku metafizika pak ne tematizuje. Ta perspektiva nije ni u Sein und Zeit isklju ivo egzistencijelna. 1977. me utim. bivstvovanje na bivstvuju em. od bivstvovanja samog (Fink. Tu se zavr ava Kantovo pitanje sveta. ali samo pitanje i dalje ostaje. ve na tom ta je uop te 404 bivstvovanje. Ve u Sein und Zeit-u Hajdeger strogo povla i razliku izme u regionalne i kategorijalne interpretacije bivstvuju eg od pitanja o smislu bivstvovanja. Hajdeger ne razlikuje samo bivstvuju e od ustrojstva bivstvovanja ve razlikuje ustrojstvo bivstvovanja. odnosno za Hajdegerovu perspektivu "svetskosti". Akcenat pri tom nije na stvorenom bivstvuju em i njegovim invarijantnim strukturama forme. 234). Iako Kant nije dalje tematizovao pitanje sveta. Sein und Zeit se s tim . ljudski um zarobljem tim prividom? Na to pitanje ne dobijamo jasan odgovor kod Kanta. on je samo konstatovao sudbinu ljudskoga uma ne upu taju i se u njenu dalju tematizaciju.ona je odredjena zaboravom ovog pitanja. ali koji nije stoga ni ta manje subjektivan: prostor i vreme kao iste forme pojavljivanja su subjektivni. Budu i da ne postavlja pitanje o bivstvovanju samom. injenica da je oveka shvatao kao ens cosmologicum od odlu ne je va nosti za Hajdegerovo preobra anje kosmi kog pojma sveta u egzistencijalni. na tome ta jeste. Za to je. Hajdeger ho e da doku i odakle tako ne to mo emo razumeti.

1977. Hajdeger je odr ao i pristupno predavanje Was ist Metaphysik? Ono nosi jasne znake osloba anja od Huserlove fenomenologije i mo e se shvatiti kao prodor ka jednom sasvim novom na inu ontolo kog mi ljenja koje ne te i vi e strogosti u opisu onti kog fenomena. 61-2) . U spisu Vom Wesen des Grundes itava ova problematika se javlja pod imenom temelj. 67). Huserlu za njegov 70. a omogu eno je nacrtom sveta (Heidegger. Za razliku od onti ke otkritosti bivstvuju eg. u smislu religiozne mistike ve kretanje razumevanja. Razumevanje bivstvovanja je transcendiraju e u odnosu na bivstvuju e. ro endan. svet se sad . za "ispitivanje temeljnog pitanja" (Fink. 1967. Centralna misao pristupnog predavanjajeste ontolo ka razlika: razlikovanje bivstvovanja od bivstvuju eg. ve za svoju temu uzima bivstvovanje bivstvuju eg. 1990. Hajdegerovu novu poziciju karakteri e uverenje da je svet izvorno sklop ontolo ke istine (Fink. 168). Time se postavlja pitanje temelja svakog bivstvuju eg koje je transcendentalni karakter biti bivstvovanja uop te (Heidegger. "Temelj" i "utemeljenje" razumeju se kao svetovni nacrt opstanka koji Hajdeger nazivatranscendencija opstanka.u vezi pokazuje kao priprema za odskok. 234) . Nekako u isto vreme kada je spis Vom Wesen des Grundes posvetio E. Transcendencija nije neko realno kretanje. 1976.

168). Tlo Da novo mi ljenje sveta ne bi ostalo prazno potrebno je uvesti i nove pojmove: prostor i vreme ne vi e kao . b. bitni strukturni momenat ljudskoga opstanka (Fink. Takav pojam sveta koji upu uje na " istinu bivstvovanja" Fink mora da prizna kao istinski kosmolo ki a za nas je on zanimljiv jer preko igre otvara mogu nost jednog ireg i ontolo ki temeljnijeg shvatanja umetnosti i samog umetni kog kao takvog. "Istina bivstvovanja" je ekvivalent 405 pitanja o smislu bivstvovanja .razumeva kao samootkrivanje bivstvovanja. kao opstanku otvoren prostor igre za samopokazivanje bivstvuju eg. tj. ali je ona vi e u skladu s Finkovim zahtevom da se svet misli kosmolo ki a time i nesubjektivno. da se ode korak dalje od Hajdegera za koga je svet egzistencijal. Hajdeger nas vodi jednom pojmu sveta koji nije vi e vezan za oveka budu i da svet od sada ozna ava nepredmetnu prisutnost istine bivstvovanja za oveka.b. Po to se istina bivstvovanja de ava kao sticaj /Ereignis/. Dok je u Sein und Zeit svet jo uvek bio odre en prete no razumevanjem vremenosti kao transcendentalnog horizonta razumevanja bivstvovanja. tako to se samo bivstvovanje osvetljava. Hajdeger sada vi e ne govori o "smislu bivstvovanja" iz perspektove vremena ve o samoj "istini bivstvivanja". 1990. ovek nije sredi te sveta ve je daleko vi e ovek sam pridodat svetu.

temelji. me utim. mi pitamo za "utemeljuju i temelj" koji je bezdan za provaljivanje bijstvovanja /Seyn/ (Heidegger. 1950. pa nije nimalo slu ajno to njeno najdublje promi ljanje nalazimo na onom mestu u HegelovimTexte zur Philosophische Propedeutik (1808) gde . odnosno do pojma temelja. 68). Ona je temeljni fenomen. Dakle. na in ostvarivanja temelja. Huserl ve 1913. i u fenomenologiji nije re samo o tlu na kojem se gradi. Igra je na in realizovanja. Odavde do Hajdegera nije dalek put. U tom svetlu treba razumeti i Hajdegerov pojam "tlo". "pojavljivanje" bivstvovanja. Ovom motivu korenovanja kao zornoj predstavi odnosa metafizike 406 i bitnog mi ljenja vrati e se Hajdeger u predgovoru spomenutog inauguralnog predavanja Was ist Metaphysik? Dospev i do pojma tla. u kome se za "prethodno bivstvuju i svet" ka e da nije "jedno univerzalno tlo bivstvivanja" (Husserl.o temelju. jer predstavlja fenomen temelja. govoriti.subjektivne forme ulnosti ve kao "otvorenost neba i zemlje". ovde isto-vremeno zna i govoriti i o igri. Valja se setiti da se ovaj pojam sre e ve u Huserlovom spisuIdeen I. 1989. prostor igre bivstvuju eg. 31). ve i o tlu u kome se koreni. godine anticipira i Hajdegerovu metaforizaciju tla u "zemlju" pripremaju i time osnovu za Hajdegerovo tematizovanje istine (iz svetskosti oveka) kao posledice sukoba sveta i zemlje. Ali ne samo to.

20). su tina pojavljena u samoj sebi. Time. dolazimo i do jednog od osnovnih vidova preko kojih se ispoljava i razumeva fenomen umetnosti. Hegelova 407 koncepcija o unutrau njem sukobu bivstvovanja po iva na igri bivstvovanja po sebi i bivstvovanja za sebe kao . kao "suprotstavljanje i igra snaga". die Einheit der Materie als der ruhenden Sichselbstgleichheit und der Form als der Einheit des Gegensatzes. 1970. uz pomo igre temelj se pojavljuje kao tvar za oblikovanje i oblikuju i materijal. das Innere. Hegel igru temelja pokazuje kao mesto zbivanja stvarnosti /Wirklichkeit/. kao to se lako razabire. stvar to nosi sve.je re o temelju /Grund/: "Der Grund ist als dieses Verhaeltnis das Unbedingte. Igra o kojoj Hegel ovde govori nije stoga obi na metafora ve pojam sa nagla enom ontolo kom te inom. Das Wesen ist hiermit Wirklichkeit geworden" (Hegel. prelazi u stvarnost igrom snaga koje se jedne drugima me u-sobno suprotstavljaju. Igra je na in pojavljivanja temelja koji se pokazuje u svojoj dvostrukosti kao materija i kao forma. Temelj postaje stvarnost. u drugom. Su tina /Wesen/. Kao to vidimo. und als gegensatz und Spiel der sich erregenden und gegeneinander taetigen Kraefte. u prvom slu aju kao "miruju a jednakost materije sa samom sobom". in der ihre Kraefte ruhen. Er stellt sich dar in seinem Dasein als Meterie. kao "jedinstvo suprotnosti". kako to pokazuje Hegel.

eines kindliches Spiels ist die Herrschaft") /Heidegger. Tako se svet shvata kao prostor igre gde onda igru treba razumeti kao igru kre u eg bivstvovanja u svem bivstvuju em (Fink. jer je umetnost izraz ovekovog ivota (Heidegger.. ve na red bivstvovanja (Heidemann. naime. igra. Slede i jedan motiv. 1957.temeljnim na inima bivstvovanja koje obi no odre ujemo izrazima priroda i istorija. 32). tj. a to je krajnja konsekvenca tog starog ali neiskori enog uvida. a za to pitanje smo mi posebno zainteresovani. 1977. 69) onda prethodno treba razgrnuti sva ona tuma enja koja o igri govore iz empirijske ili sociolo ke ravni. po to ona fenomen igre svode na delatnost kojom se bavimo u dokolici. .nije umetni ki ve prvenstveno filozofski pojam. mo e se na i potvrda kod Hajdegera u spisu Identität und Differenz (Heidegger. 1977. 64) pri emu treba imati u vidu da kod Hajdegera pojam igre nije orijentisan na pojam umetnosti. 288). ili je pak shvataju kao puki socijalizuju i elemenat. teza da su tina bivstvovanja jeste sama igra. Ako se sada ho e odgovoriti na pitanje o tome kakva je veza igre i umetnosti. 1977. Kind ist sie spielendes das Brettspiel. Govor o igri koji ostaje samo u disciplinarnoj esteti koj ravni ne ide stoga dovoljno daleko. 258/ problematizujemo igru u onoj meri u kojoj se pokazuje da je na in postojanja igre na in "postojanja" sveta. 1968. koji je uveo jo Heraklit (B 52: "Weltzeit. da sam svet jeste igra.

Zavode a mo igre poti e svakako iz njenih pojavnih oblika. Isticanjem pojma igre elimo da uka emo na temelj iz kojeg se mo e misliti kako svet tako i svet umetnosti ije su granice dana -njom umetni kom praksom dovedene u pitanje isto koliko i sam pojam umetnosti. 1960. on bivstvuju e u celini. simboli ki reprezentat celine sveta. njome je ispunjen na svakodnevni ivot. S obzirom na to. ali mo da i jedini na in da se okovima metafizike izbegne shvatanjem bivstvovanja i bivanja kao igre. ali ona nam u tom obliku ne otkriva su tinu igre. jedna intuicija. 1989. Fink smatra da uzimanje igre sveta za temu spekulativnog mi ljenja jeste zadatak na koji se jo eka (Fink. nego je pre skriva. Mo da tek igra omogu uje to osvetlenje i mo da tek ona kao paradigma ve nog kosmolo kog sukoba omogu uje i svet i filozofiju sveta.kosmi ka priroda igre mo e se sagledati tek u svetlu ne-subjektivnog 408 promi ljanja sveta. S mnogo razloga Fink je ustvrdio da se izvornost kosmolo ke filozofije mo e na i u misli o igri (Fink. a ne tek sociolo ki. Hajdeger je konstatovao kako smo u li u doba koje karakteri eKunstlosigkeit (Heidegger. 1979.temeljni fenomen koji se kao nit vodilja nazire u svakom promi ljanju egzistentnosti svetuju eg sveta. Ona prava. 505). svet odre uje kao igru pri emu je igra sveta mo da samo metafora. 242). ona odasvuda deluje na nas. . 187) koja se kao simbol sveta nalazi kod Heraklita i Ni ea. jer je ini samorazumljivom.

pogre no razumeti. jeste igra sama. tako i celina vremena. Danas je mnogo vi e ugro ena ne toliko ideja umetnosti kao stvarnosti. ne dovodi se. Pozornica Ovde dospevamo do tre eg pojma iz navoda kojim smo po eli na a razmatranja. Sve vi e umetnost kao umetnost odaje utisak ne eg to je do lo do svoga kraja. To zapravo zna i da on jeste na na in igre. b. Sada je stvaranje do lo u sredi te pa nje i istovremeno je na njega pala senka sumnje. Problem sveta postavlja se stoga. ve mogunost njenog delovanja. Kao jedan svoj momenat igra sveta obuhvata svet igre i sve ljudske igre u njemu.Taj iskaz ne treba. naime. popri te sukoba neba i zemlje. odnosno celina pojavljivanja. Postoje stvari i sve ostalo pojedina no. ove dve susre u se na tlu sveta ija je igra 409 transcendencija sveg unutarsvetskog (ona omogu uje nenastalu i neprolaznu borbu neba i zemlje kao osnovnih kosmi kih mo i). Svet je pozornica.c. koliko ideja i mogu nost same umetnosti. me utim. ali isto tako i igru bivstvovanja i igru ni ta.. ali se za svet ne mo e re i da postoji: on ak ne egzistira ( to je karakteristi no za unutarsvetske stvari) ve "svetuje". ve kako jedna celina prostora. da . u pitanje samo umetnost kao rezultat. On nije neka stvarovita celina. Svet u svojoj kosmolo koj igri nadilazi sve to postoji.

Istina se vi e. Zato u ovom Hajdegerovom spisu. kao to je poznato. ona ozna ava jednu temeljnu filozofsku misao o bivstvovanju istine. ali . Istina kao neskrivenost /aletheia/ se. 1990. Jedan od njih je i "sukob sa zemljom". Upravo taj sukob se o ituje na umetni kom delu koje se pokazuje kao organon filozofskog saznanja. naime sme tena u sukob sveta i zemlje. To je. Sukob sveta i zemlje je istina. naime. nalazimo i jedno druga ije odre enje istine: istina je tu. jer nam on poma e da reljefnije ocrtamo nagove tenu vezu sveta i umetnosti. Sukob sveta i zemlje nije samo jedna pesni ka slika. Za nas je sada posebno zanimljiv momenat pozornice. naime medium spoznavanja fundamentalnih ontolo kih principa. odnosno: istina se doga a kao sukob. Pozornica je mesto otelotvorivanja. Gde ima sveta tu ima i njegovog sukoba sa zemljom. u njegovom trojedinstvu Fink. mesto pojavljivanja umetni kog dela. prema uverljivom Finkovom zapa anju.upotrebimo ovde zgodan Finkov izraz. Trojedinstvo drame sveta odra ava bivstvovanje samo. ne interpretira polaze i od oveka (od njegovog sveta 410 razumevanja). ve polaze i od bivstvuju eg kao takvog. dakle. 196). i tema spisa Izvor umetni kog dela u kome svet i zemlja nastupaju kao suprotstavljene mo i. razumeva kao sukob sveta (koji nosi bivstvovanje ljudskog opstanka) i zemlje kao ne eg ne-ljudskog.

Ako u jednom ovakvom Hajdegerovom tuma enju vidimo zaokret /Kehre/ u odnosu na njegova ranija shvatanja. 1990. Istina je tako ne to vi e od obi nog egzistencijala. to je istovremeno kako napu tanje subjektivizma koji vlada novovekovnim mi ljenjem. da povrati svoju izgubljenu i zaboravljenu prirodu igre. ili bolje. temeljni uvid u bivstvovanje istine. ona je ne to vi e na bivstvuju em samom (Fink. tako i napu tanje dotad vladaju eg subjektivnog tuma enja sveta i istine. Svet sada mo e . zemlje shva ene kao sveta u kosmi kom smislu. 174). ve kao tlo i horizont smisla: svet je sad u injen shvatljivim iz sebe kao kosmolo ko zbivanje. Taj sukob sveta i zemlje pokazuje se najo iglednije na umetni kom delu koje je organon filozofskog saznanja.bivstvuju eg koje nije "izazvano". pa gde ima sveta ima i sukoba sa zemljom. Svet je uvek ve ispred subjekata koji se delatno i samosvojno odnose prema objektima. a ovaj se odlikuje Hajdegerovim suprotstavljanjem kako subjektivizmu novovekovnog mi ljenja. tako i sebi samom. ali ne samo kao kontekst predrazumevanja i egzistencijal. Uvo enjem pojma zemlja menja se i optika u kojoj se vidi svet i pritom nije toliko va no Hajdegerovo tuma enje sveta koliko ovo novo shvatanje zemlje kao tamnog svenose eg temelja. Ova promenjena optika omogu uje da svet kod Hajdegera zadobije jednu kosmi ku dimenziju.

S obzirom na ovako skicirano shvatanje sveta i istine a ija je odlika da se pojam sveta misli polaze i od istine. mo da nije po sredi kraj umetnosti.ve pre jedan odre en vid njenog ispoljavanja? Mo da je do kraja do la misao o odre enom modusu funkcionisanja umetnosti? Mo da je do kraja do ao zahtev da umetnost bude vezana za neki oblik i smisao? Umetnost mo e pre iveti u obliku jedne potpuno nove pojave: umetnosti kraja. Ali. Premda "jedna metafizika smrti jeste va an zadatak . onda se s njim moramo slo iti i da "umetnost po svom najvi em odre enju jeste ne to to pripada pro losti" (Hegel. umetnosti ne preostaje ni ta drugo do da svoj ivot produ i i ve e za opstanak sveta. 25). Ukoliko prihvatimo Hegelovo uverenje da je odlu uju e za na opstanak ono to nam pru a najvi a saznanja.kraj kako sveta tako i sebe kao njegove najvi e mogu nosti? Po to nije mogu e govoriti o kraju u apsolutnom smislu.biti shva en ne kao ne to onti ko ve kao Lichtung des Seins. u ni ta. 411 1. jer o svojoj smrti ne mogu svedo iti mrtvi. kao uvid u izvorno. Nije li se sada umetnost prva na la u situaciji da umetni ki misli kraj . pitamo: koje je tu mesto umetnosti i ta je zapravo umetnost nakon znamenitog Hegelovog uvida o kraju umetnosti? Odgovor na ova pitanja mogao bi i i u dva pravca. 1970.

ovde se ne mora raditi o nekom apokalipti nom kraju u u obi ajenom smislu budu i da apokalipsa mo e biti oznaka i kontemplacije. 9). jer je smrt nelagodna tema za metafiziku upravo zbog svoje nepredmetnosti (Fink.filozofije". 1969. Tako. ili pak sa njom ali bez njenog ranijeg zna aja. umetni kim sredstvima. Smrt je metafora praznine iz koje dolaze i u koju se vra aju sva na a dela. isto tako. Tu se pita za granice u kojima . to je samo prividno isto sa prethodnim Hegelovim: u prvom slu aju. Pitanje kraja umetnosti istovremeno je i pitanje o oblasti /Feld/ umetnosti. svojim postojanjem ona omogu uje rad filozofije koja tematizuje unutra nju prirodu umetnosti kao svog odlu uju eg predmeta. otkri a. 15). na tragu Hegela. slika predela iz kojeg poni u stvari i umetni ka dela? Ako se na ovaj drugi na in dolazi opet do tematizovanja kraja umetnosti. odnosno inspirativnog vi enja (Derrida. ona misli kraj sveta ne-svetskim. praznina metafora smrti. umetnost ostaje va an motiv i podsticaj mi ljenju. U drugom slu aju. Umetnost se seli u mi ljenje i iz ovog misli sebe umetnikovanjem samog mi ljenja. ona do kraja ostaje odlu uju a za opstanak pri emu samo mi ljenje svoga kraja istovremeno jeste i mi ljenje kraja sveta kao 412 otelotvorene su tine. mogu e je imati svet bez umetnosti. a mo da isto-vremeno nere iv. 1985. mo da je. umetnost misle i kraj prelazi u sferu bitnog mi ljenja.

ali to ini u ravni ni ega /Nichts/ pa i dalje opstaje. ali i dvosmislenim: da li je tu re o kraju-dovr etku-zavr enosti jednog odno enja spram stvari i sveta. niti se tu radi o tome da se umetnost dohvati u ume u /ve tini/ kao njenoj prirodi. Ovde se eli postaviti pitanje te oblasti. jeste pitanje o regionu koji umetnost. Tako dospevamo do najve e te ko e koja le i u eksplikaciji pitanja o kraju umetnosti: umetnost ne dolazi do zavr etka a pita za svoje granice. ili se tu radi o odre enju oblasti umetnosti. ili. o kraju jednog na ina vi enja stvari. umetnost dolazi do kraja ali ostaje unutar svojih granica. kao regionalna ontologija. o daljoj nemogu osti da se svet sagleda iz na e slobode. Ako je jasno da kraj nije samo zavr etak ve isto tako i oblast u kojoj ne to kao ne to jeste. onda pitanje o kraju umetnosti. 63). umetnost sebe potire.umetnost kao umetnost postoji. o prostoru koji bi ona. na e pitanje o kraju umetnosti ini se jednostavnim. ako sledimo jedno zgodno Hajdegerovo etimologiziranje re i Ende a gde kraj sadr i u sebi trajnu dvosmislenost jer zna i uvek i istovremeno i zavr etak /Ende/ i oblast /Ort/ (Heidegger. 1969. Nije na a stvar u tome to bi se stvar /Sache/ umetnosti kao stvar /Ding/ mogla zahvatiti u svojoj stvarosti /Dingheit/. pitanje ravni u kojoj se umetnost na la. . zaposeda. zaustavljena sopstvenim granicama koje ne mo e pre i. ili. iz svoje biti morala zahvatiti.

413 umetnost sebe sagledava prirodom na eg gledanja. ako se sad granica u beskraj grana. danas ivimo u vreme posle kraja slikarstva. Mi ivimo posle njihovog kraja. znak ne eg to se ni iz sebe ni van sebe ne da odrediti u smislu koji bi svakom govoru o umetnosti morao biti primeren. unutar sebe seukida ali se u ukidanju nastavlja.ili. i dalje se slika. recimo. ni oblast. Stra no je slikati posle kraja slikarstva a jo stra nije misliti bit slikarstva posle njegovog dovr enja. ali slikarstvo time nije ugro eno. ili. raz-upravljanja. ima. Ima slikara koji su dospeli do kraja slikarstva. Ako je problemati nost granice u tome to se ona vi e jasno ne mo e povu i. trudimo se da mislimo istinu onih koji su . Maljevi a i Mondrijana stigla do svoga kraja. i filozofa koji su dospeli do kraja filozofije. ima i pesnika koji su dospeli do kraja pesni tva. bar kad je re o tafelajnom slikarstvu. Umetnost je. a to zna i da postoje i slikarstvo i pesni tvo i filozofija. s delima Kandinskog. u senci njihovog kraja. To je paradoks koji svaki govor o umetnosti mora imati u vidu. To dovr enje mo da je znak kraja. kona no. po etak kretanja u raznim pravcima iz za njih odlu uju eg izvori ta. on mo e biti po etak razgranavanja. pa ipak. Ako kraj ne mo e biti ni zavr etak. onda pitanje umetnosti ostaje otvoreno u istoj meri koliko i nezahvatljivo. peva i filozofira. ako nema vi e svoj samerljiv lik.

Umetnost je stoga popri te kosmi kog sukoba kao to je pozornica kosmi ko glumi te . Prevladavanjem metafizike prevladava se estetika ija se tuma enja kre u unutar kategorija metafizike. Polaze i od tematizovanja pojma sveta i potom pojma igre mo e se dospeti do znanja o igri sveta kao istinskom modelu razumevanja umetnosti budu i da igra sveta i svet i umetnost i sve igre beskrajno nadvisuje. ve jeste granica svakog razumevanja .mesto sukoba kosmi kih mo i. 177) i tu je istina shva ena na jedan bitno novi na in: ona se poima ontolo ki i za Hajdegera zemlja zna i isto to i za presokratovce physis. Umetnost ostaje otvorena stvarnost budu i da je samo neprestani izvor stvaranja iz kojeg dospeva delo.do iveli granicu svog shvatanja sveta i svoje delatnosti. ali to znanje ne daje algoritam umetnosti. a to zna i s onu stranu svih 414 njenih pojavnih oblika. pa se njegovim transcendiranjem dospeva do igri sveta imanentne definicije umetnosti.nerazumljivo. Iz nje mo e nastati i zemlja ali ona nije osnovno osvetljuju e budu i da u estvuje u njemu. Sa novim odre enjem stvari i bivstvuju eg ( to je posledica . odnosno. Taj sukob u kojem se ostvaruje bivstvovanje jeste njegova istina. ili ove samo ome uju predeo koji je po prirodi sasvim razli it od njih. kako bi Fink rekao. ono ostavlja otvorenim pitanje da li je umetnost odre ena svojim granicama. istina se doga a kao taj sukob (Fink. 2. 1990.

Ne radi se tu. gde je mo da s manje opreznosti o ekujemo: u oblasti misli. "dijalekti ko" tuma enje metafizike. Umetnost je dospela tamo gde . a to nije mogu e u initi unapred i jednom za svagda. o kraju umetnosti ve pre o jednom nedovr enom obliku u kojem je utihnula igra da bi se mogla javiti u drugom.novog odre enja sveta) mora se iznova promislitii priroda umetni kog dela. Tako se pokazuje da umetnost ne mo e biti na periferiji ve u samom sredi tu bivstvovanja kao na ina na koji svet i sve unutar njega jeste. "transcendentalno". "kauzalno". ove se igrom ne iscrpljuju ve protivstavljanjem grade svet iz njegove osnove. Ako prevladavanje metafizike zna i davanje prednosti pitanju o istini bivstvovanjau odnosu na svako "idealno". Pitanje: da li umetnost odre uje ne-umetnost iz sebe. onda se umetnosti otvara dosad neotvoriva mogu nost da se na e u temelju sveta. dakle. onda se i svako tuma enje umetnosti mora na i u jednoj novoj dimenziji koja se otvara skokom u pravi po etak umetnosti. Drugim re ima: ako kosmologija kriti ki prevladava ontologiju. mora isto tako ostati otvoreno dok se ne da odgovor o oblasti kojom je umetnost odre ena. Igra mogu nostima unutar umetnosti jeste igra mogu nostima umetnosti. 415 Mogu e je da umetnost postoji samo u svojim granicama i mogu e je da ih ona iz same sebe obrazuje.

ostvaren iz na eg sveta. kultnih. ube en sam da je taj in od velikog teorijskog zna aja . ili. Di an inom . ali. pa danas u ivamo u njihovoj lepoti.tu se propituje granica umetni kog i ne-umetni kog. Pou an primer bi mogla biti dela Marsela Di ana (M.se u pitanje stavlja smisao njenog postojanja. jo jednom podvla im: ne mislim da je lopata za sneg koju je on potpisao i potom izlo io kao umetni ko delo. Duchamp) koji je prvih decenija ovog stole a potpisivanjem razne upotrebne predmete prevodio u umetni ka dela. svojevrsne krize proizvoda umetni ke delatnosti. Umetnost i njen smisao Sve to vi e no jasno kazuje da se u na e vreme mo e govoriti i o svojevrsnoj krizi umetnosti (preciznije bi bilo re i: krizi smisla umetni ke delatnosti). sasvim je mogu e da u nekom budu em vremenu (ako ovo na e nije poslednje) u umetni ka dela budu ubrajan a i dela koja mi danas ne smatramo umetni kim. Kako danas umetni kim delima smatramo i one proizvode i objekte koji koji su u davna vremena stvoreni ne iz estetskih ve iz nekih posve drugih razloga. religioznih. neprestano. dovodi u pitanje. u konstituisanju neke druge stvarnosti iji se prostor. veliko delo. Umetnost svoj izvor vidi u ne-izvoru sveta. uprkos svom delovanju umetnosti. 4. na taj na in pita se za temelj onog to je jo uvek sa injava.

potpisivanja jedan upotrebni predmet. jer. . Radi se o osnovi iz koje proisti u i delo i njegov smisao. Tako se problematizuje koliko svet umetnosti. o krizi pojma i krizi postupka. a to ve pretpostavlja prethodno odre enje pojma umetnosti. pa se umetnost pokazuje kao klju za razumevanje same stvarnosti. Kada se govori o krizi umetnosti i krizi dela. Ovde se radi o samom na inu na koji se mogu razlikovati umetni ki od ne-umetni kih predmeta. Jasno je da tu teorijski aspekt stvari zadr ava primat nad prakti nim. toliko i realni svet u kojem svakodnevno prebivamo. Ovo pak ne zavisi od koli ine dela ili od rasta broja umetni kih objekata. jer tako ne to nije posledica samo novih (uvek poslednjih) dela. posebnu te ko u zadaje promi ljanje izvora umetni kog. izme ta iz realnog 416 sveta u svet umetnosti. bez svesti o svetu umetnosti ne bismo mogli dospeti do svesti o svetu u kojem obitavamo. o osnovi iz koje nastaje ne to to ima princip u sebi i postoji pokraj ne eg to nastaju i iz istog ima princip u drugom i slu i na em opstanku. Sa nastojanjem da se pojam umetnosti to preciznije odredi nu no dolazi do njegovog pro irivanja. ve prvenstveno poku aja da se utvrde na ela i pojmovi na kojima po iva umetnost. odnosno nastanka umetnosti iz ne eg to nije umetnost. sa sve novim i novim odre enjima pojmu umetnosti se pove ava doseg i obim.

1977.Ako se. Adorna da je to mo da i stoga to "umetni ka dela. dakle. Smisao dela ne mo e delu do i iz . ne vode nikakvoj korisnoj nameri za samoodr anje i ivot. Ako je danas. pa nije mogu e da se smisao imenuje kao svrha" (Adorno. Smisao je uvek celovit i intendira celinu. ostaje nam da pojam umetnosti ostavimo otvorenim . jer smisao je uvek smisao za oveka. odvojena od empirijskog realiteta. 1980. pitanje ovekovog bivstvovanja. i budu i da su "bez svrhe". ali ova ima smisao samo u odnosu na ljudsku egzistenciju. a klasa umetni kih dela mo e se identifikovati samo na osnovu ideje umetnosti. mora da zapo inje ovim pitanjem: umetni ka dela postoje . 259).da prihvataju i injenicu postojanja umetni kih dela. pitamo i dalje o mogu nosti njihovog postojanja. Postaviti pitanje smisla zna i postaviti pitanje su tine. to poga a njegovu bit. sa postmodernim iskustvom pojam smisla postao problemati an.kako su ona mogu a?" 417 (Luka . Ovde ima mnogo razloga da se podsetimo prve re enice iz uvene Luka eve Hajdelber ke estetike: "Estetika koja treba da bude obrazlo ena bez ikakvih ilegitimnih pretpostavki. onda svakako treba imati u vidu i misao T. Umetni ka dela sve re e bivaju koherentna pa se koherentnost odbacuje. to budi njegove interese. on je ono to za njega zna i. 3). umetnost mo e odrediti na osnovu karakteristika dela.

Hajdegera subjekt shva en humanisti ki.sfere van njega. Zato govor o smislu jeste uvek meta-govor. govor o smislu smisla koji se u umetnosti mo da najpre doku iti. 46). jer njegova osnova u latinskom jeziku (sensus) ukazuje i na saznanje i na organ ulnosti . bilo bi pitanje humanog smisla umetnosti. ne i poslednjem mestu. 1979. Ovakvo shvatanje subjekta kao supstrata koji se odlikuje jedinstvom svesti upravo je u sredi tu svih napada koji dolaze sa pozicija postmoderne a inspirisanih filozofijom M. Pitanje o smislu je ontolo ko pitanje jer dolazi na mesto pitanja o biti bivstvovanja u asu desupstancijalizacije stvari koja se ogleda u redukciji pojma stvar na predstavu i do ivljaj (Rodin. Smisao se buni pa je sad "smisao pobune u pobuni smisla" (D. to zna i da su stvari a i sam subjekt rezultat konstitucije svesti. Pitanje o smislu stvari. Na tre em. Negiranjem smisla stvara se novi smisao. Pejovi ). koliko je uvek na novi na in postavljano. odnosno: ima li .na ljudsku delatnost. Kako u kontekstu ovde iznetih stavova razumeti zahtev (i da li je po sredi uop te zahtev?) za humanisti kim smislom umetnosti. ivota i umetnosti mo da i nije toliko moderno (ni postmoderno). a misli ne-smisao. kao samosvest 418 jeste korelat metafizi kog bivstvovanja koje se odlikuje stalno u i izvesno u. insistira se na smislu. pa se onda od smisla kao smisla odustaje.

1968. vi e predikat subjekta no funkcija realnog sveta.umetnost (sva umetnost?) humanisti ki smisao. pri emu bi ovaj bio konstituens umetni kog svekolike umetnosti? Da li se ho e re i da humanisti ki jeste isto to i ljudski smisao. da je po sredi onaj smisao koji je najprimereniji ljudskoj biti. vi e karakteristika a manje oslonac. ta nestalnost jeste nesigurno. Mo da se ovde misli na umetnost koja pogoduje nekim ljudskim ciljevima? Ali. 12). dok bi zadatak mi ljenja morao biti da se kao predmet refleksije uvek iznova javlja nestalni karakter bivstvovanja. pitamo odmah: kojim ciljevima? Treba li umetnost uop te da slu i nekim . Prvenstvo subjekta zna i da se bivstvovanje redukuje na prisutnost. ta je to ljudska bit? Nije li po sredi ne to to se apodikti ki pretpostavlja pa onda Hajdeger ima pravo kad ka e da se "svaki humanizam ili temelji u metafizici. ovek se svodi na subjekt a ovaj je sad sredi te i temelj istovremeno. porozno rastegljivo tlo. ali. ili samog sebe ini temeljem jedne takve metafizike" (Heidegger. pa je onda "svaka metafizika humanisti ka a svaki humanizam metafizi ki"? Ako se u ovom Hajdegerovom spisu da videti antihumanisti ka pozicija onda je to istovremeno takva pozicija koja iznova ho e da pita za smisao bivstvovanja budu i da se ovaj ne mo e vi e na i na tlu metafizike koju karakteri e prisutnost /Anwesenheit/.

treba razjasniti prirodu humaniteta. istorijski posmatrano. 1968. istorije. pa zato. ona bi se mogla ume ati u akcije izmene 419 sveta i obrazovanjem ona bi imala humanisti ki smisao par excellence. Humanizam tako pretpostavlja nastojanje da ovek bude slobodan za njegovu ove nost i tako dospe do svoje vrednosti. U oba slu aja homo humanus odre uje se po uzoru na pozno-gr ko obrazovanje obuhva eno imenom paideia (koji se prevodi s humanitas). 10-11). odnosno bivstvuju eg u celini (Heidegger. Ako je za Hajdegera ovako shva en humanizam bitno metafizi ki jer se tu bit oveka jednostavno pretpostavlja. pa se i ne dospeva do pitanja kako bit oveka pripada istini bivstvovanja (bio toga takav humanizam . izraz humanitas nastaje u vreme Rimske republike s namerom da se izdvoji homo humanus (Rimljanin) od homo barbarusa. to opet pretpostavlja da se homo humanus izgra uje uspostavljanjem odnosa spram prirode. istorijski shva enom humanizmu odgovara studium humanitatis. pretpostavlja li govor o umetnosti bilo kakve ciljeve? Ako bi ih umetnost imala van sebe. po re ima Hajdegera. ali pitanje je: da li bi bila jo uvek umetnost? Da bi se ovo do kraja razumelo.ciljevima koji bi bili van nje same? Kona no. U svom pismu o humanizmu Hajdeger isti e kako. u doba Renesanse homo romanus ho e da se odredi spram tobo njih barbara gotske sholastike.

pa se haoti nost pre mo e ista i kao tlo. st. tako i u harmoniji neba. da li umetnosti sad smera harmonizaciji sveta koji sve e e ozna avamo kao haos? O haosu je mogu e govoriti samo sa 420 stanovi ta ve pretpostavljenog reda. Medeja. rekli smo ve da humanizam takvu bit pretpostavlja. Pritom treba imati u vidu da zadatak umetnika nije da re avaju haosnu prirodu realnog sveta. tako se umetnost svojim po-retkom suprotstavlja svetu obi nih stvari koji (li en reda umetnosti) vidi kao haos. osnov svakog ure enog postojanja to se pokazivao kako u strukturi ovekove du e. Pitanje je: da li i danas umetnost svoje poreklo vidi u harmoniji. Razlo no bi bilo i pitanje koliko se jo mo e govoriti o biti sveta ili o biti oveka. Koje je njegovo polazi te? ta se dobija dovo enjem takvog humanizma u blizinu prirode? kako mi danas uop te razumemo prirodu ako smo sve vreme svesni injenice da je umetnost "jedna druga priroda"? U mitskoj predstavi Grka Zevsova k i Harmonija be e majka svih muza (Euripid. ve da haos ovde treba shvatiti samo kao sliku . budu i da haos u sebi (ve ) sadr i sve stvari. kao bit sveta. Marksov humanizam ne podrazumeva povratak antici. Umetnost oblikuju i svoj svet uvodi red u svet koji konstitui e (pa bi mo da najispravnije bilo re i da se sa konstituisanjem sveta umetnosti konstitui e i red same umetnosti). 834).svestan ili ne).

samo u takvoj . 322). dakle. Umetnost je unutarsvetski fenomen od izvansvetskog zna aja: kao pojava unutar sveta umetnost svojim svetom nadma uje sav svet to je okru uje. st. te tako svet stvari postaje svestan sebe samo u kontekstu sveta umetnosti. Ipak. ini se da pitanje oveka ovde ostaje klju no: ve Sofokle ka e: "mnogo je uda na svetu. ali od oveka nema ve eg" (Antigona. ini se da je ani Vatimo (G. pa mi ljenje umetnosti mo e biti ostvarljivo samo unutar jedne transcendentalne kosmologije. jer samo iz perspektive metafizike kao op te teorije bivstvovanja /Sein/ koja ga shvata u "objektivnom" smislu (zanemaruju i. kao i naknadno pitanje utemeljenja umetnosti. Tek kao posledica ovog javlja se mogu nost me uodno enja umetnosti i sveta. ontolo ku razliku). Kad je o Hajdegerovom odre enju humanizma re . Vattimo) u pravu kad ka e kako je kod ovog kriza humanizma povezana s krizom metafizike koja za subjekt rezervi e centralno mesto. Poziv umetnosti je u tome da svetu stvari suprotstavi svoj svet. bez kojeg svetovnost sveta ne mo e postati transparentna. pa 421 upozorava kako je "humanizam sinonim za metafiziku. ve da bi ga svojim redom osmislila.jednog druga ijeg reda kojem se umetost suprotstavlja ne da bi ga poni tila. dok njeno delovanje ostaje delotvorno samo unutar nje same izgra ivanjem sopstvenog sveta umetnosti.

1991. jer. Do krize humanizma dolazi kad u krizu zapada ideja o oveku kao sredi tu sveta. ima u sebi i drugih vrednosti (istorijskih. i to iz dva razloga (1) ono po emu je jedno delo umetni ko. ekonomskih. a za koje su izrazi kao apsurd ili kriza postali preslabi pojmovi. sti u i obrazovanje /Bildung/ u smislu humanae litterae koje odre uje humanizam kao jedan trenutak u istoriji evropske kulture" (Vatimo.) i . to treba shvatiti kao simptom vremena u kojem ivimo. ako je umetnost odre ena ne iz biti oveka ve iz istine bivstvovanja onda humanizam ne mora biti presudan momenat na koji se mora pozivati svako su enje o umetnosti. Ima dovoljno razloga postavljanju pitanja tla s kojeg se odre uje umetnost: da li je to ovek ili svet.perspektivi ovek mo e prona i definiciju na ijoj osnovi se mo e "izgra ivati". 34). jeste njegova estetska dimenzija . o oveku kao temelju i gospodaru bivstvovanja. socijalnih. a delo. politi kih. pod uticajem Hajdegera i njegovog odre enja oveka kao In-der-Welt-sein krenula putem onemogu avanja utemeljenja pitanja o oveku unutar jedne transcendentalne kosmologije. Mo da ovde treba jo ne to imati u vidu: ako je fenomenologija posle 1927. razume se. obrazovati. ta kriza znak je uzdrmanosti ljudske subjektivnosti pred naletom tehnike i sve ve om racionalizacijom sveta.njegova estetska vrednost...

Odva nost koja se od nas tra i jeste da znamo da smo na beztemeljnom tlu. radi se o tome da se metafizika prevlada (überwinden) tako to e se preboleti (verwinden). ne mo e se uma i utisku da ovakav na in vi enja stvari lako odvodi u naivni sociologizam.(2) kada se govori o humanizmu. evidentno je da ona poseduju estetsku dimenziju. ali sa premalo umetnosti. da se bivstvovanje ne vidi vi e kao temelj. mora se imati u vidu o kakvom je humanizmu re . esto se ka e da umetnici ne bi smeli dozvoliti da njihova dela . da je u njima utemeljen takav oblik duhovnosti koji im omogu uje da vode svoj poseban ivot nevezan za sudbinu upotrebnih stvari. U takvoj situaciji onda nije vi e re o humanizmu kao predikatu dela ve kao simptomu koji svojom uzdrmano u potresa i svo tlo na kojem se nalazimo misle i da smo na sigurnom. Kada je o umetni kim delima re . Ovde o tome nije re : ne radi se o ansama koje bi se na le pred postavljenim idealom humanizma ve prvenstveno o samom sadr aju humanisti kog ideala koji od samom po etka po iva na tlu metafizike. nema ni mnogo slobode ni mnogo demokratije. No. Znamo da tamo gde se mnogo govori o slobodi i demokratiji. isto bi se moglo re i i za neprestano insistiranje na humanisti kim porukama umetni kih dela. mo e biti dela sa dosta humanizma. da lebdimo sred stalno preobra avaju e stvarnosti to izmi e svakoj definiciji. 422 jer.

relativne . a u ime humanisti kih ideala. iji smisao nije formiran unutar umetnosti. Pre svake odluke mora da bude razumevanje. Pitanje u kome bi ovde postavljena pitanja trebalo da tra e svoje poreklo. kao smislu smisla.budu iskori ena u neke vanumetni ke svrhe. Ako smo ba eni u svet. ticalo bi se temelja estetske vrednosti: (1) da li je estetska vrednost (estetsko) utemeljeno u oveku (pa bi tada sva umetnost ve po definiciji bila humana. ili (2) temelj estetske vrednosti treba tra iti van oveka (pa umetnost tada nema prvenstveno humani 423 ve mundani karakter). moramo mu se (mi ljenjem) neprestano vra ati i u njemu. Mo da se antropocentristi kom i narcisti kom tuma enju svega oko sebe mo e izbe i tako to e se kao prva i osnovna videti uvek svetska dimenzija stvari (i sebe). ali bi i vrednosti bile subjektivne. Moglo bi se re i i da je tu sadr an osnovni problem svekolike umetnosti XX stole a.to bi imalo za posledicu da jedno takvo stanovi te zavr i u psihologizmu i relativizmu). itava strategija svih nastojanja savremene umetnosti jeste da se izbegne institucionalizaciji umetnosti od strane dru tva. to e se u svetu kao krajnjem horizontu sveg bivstvuju eg tra iti poslednji temelj i poslednja opravdanja. videti potrebu za umetno u kao potrebu za odre enjem sveta i sebe u njemu. Ako je Hajdeger u estvuju i u jednom simpozijumu o Heraklitu .

drugi postmodernu (nalaze i njene korene ve u vreme romantizma) odre uju kao pre-modernu i kao po etak moderne. nejasne. 126).rekao Mi moramo pojmove svakoga dana iznova misliti (Wir müssen die Begriffe jeden Tag neu zu denken) (HeideggerFink. Ona vi e nije tema dana. Dok neki autori postmodernu umetnost vide samo kao logi ki zavr etak moderne ili njen stalni nastavak. to nas se vi e ne ti e. ono se u istoj meri i slavi i osu uje. o njihovom pravu. da se ne zavaramo poput Pontija Pilata kako njihov smisao i njihova istina sad su ne to to je iza nas. novosti ili zastarelosti. onda nas njegove re i opominju da pojmove (o kojima je danas ovde opet i jedino re ) moramo uvek iznova misliti. ako se danas. ak vi e i ne osu uje to je ponajpre zato to se izgubio strah 424 od mo i umetnost. zavodljive pojmove spada i pojam postmoderne umetnosti pa nije nimalo slu ajno to smo svedoci brojnih rasprava o odnosu moderne i postmoderne. 1970. To novo je te ko opisati: bit mu se vi e ose a no to se mo e spoznati. Me u te opasne. Privr enici moderne umetnosti nisu i oni koji je najbolje znaju. pa zato ima razloga da se postavi pitanje . * Izraz moderna umetnost pretpostavlja da je u na e vreme nastalo ne to posve novo u odnosu na raniju umetnost koja se stoga mo e odrediti kao stara umetnost.

apstraktno (apsolutno) slikarstvo i vajarstvo. se zove modern style. odgovor na pitanje o modernoj umetnosti ne treba tra iti od onih koji tu umetnost stvaraju (ono poslednje ne mora biti i najmodernije. futurizam. rokoko su njegovi savremenici nazivali style moderne. oznaku modernog imali bi: konstruktivisti kofunkcionalna arhitektura. apsolutno pesni tvo.koje su njene karakteristike. apsolutna muzika. ekspresionizam. Mnogi smerovi pro le umetnosti nazivali su sebe modernima. Iako je umetnost svesna sebe. Ne bi bilo dobro svu umetnost XX stole a nazvati modernom: mnogi smerovi to vi e nisu (kasni impresionizam. po emu se ova razlikuje od prethodne umetnosti koja nije moderna? Tako se postavlja i pitanje ta je umetni ko u umetnosti. u poslednje vreme se odre uje kao postmoderna umetnost. Umetnost to nastaje pedesatih i ezdesetih godina pa sve do danas. uostalom Adorno je ve krajem etrdesetih godina ukazivao i na postojanje teze kako ultramoderno nije vi e moderno). Da bi se odgovorilo na pitanje o korenima moderne umetnosti. Ono to mi zovemo Jugendstil u Engleskoj 1890. kubizam). a ne ta neki od modernih umetnika ili teoreti ara misli o modernoj umetnosti. moderno je bilo hri ansko spram paganskog kao starog. nadrealizam. prethodno se mora re i ta moderna . graditelj prve goti ke katedrale razlikuje opus modernum i opus antiquum.

niti su to objekti koji koketiraju sa starno u ili eventualno pro lom umetno u. Mo emo re i da je moderna umetnost izraz jedne nove senzibilnosti i lirskog raspolo enja koje dolazi do jasnog izraza kod Bodlera i manifestuje se 425 antitradicionalizmom i nonkonformizmom. Saznanje njene istorije zavisi od saznanja njene biti. premda ovim stavom ostaje unutar moderne) isticao kako je proces slikanja va niji od same slike. Ako je ve u vi e navrata isticano da moderna umetnost nastaje u isto vreme kad i estetika. Sa pojavom moderne umetnosti umetnicima je vi e stalo do samog stvaranja no do gotovih proizvoda pa je jedan od modernih slikara Rau enberg (koga bismo danas mogli nazvati i postmodernim. Ako modernu karakteri e spekulativnost.umetnost jeste. eksperiment (u naukama kao i u umetnosti) . danas pak. u drugoj polovini XX stole a. jer se nalazi na prelomu moderne i postmoderne. Za modernu umetnost ostaje karakteristi no da njena dela nisu odrazi prirode. "postmoderne umetnosti". sve su uo ljiviji simptomi kako krize moderne umetnosti tako i krize estetike kao njenog teorijskog izraza. nezavisni entiteti koje odlikuje antinaturalizam i antiimpresionizam. sa pojavom tzv. ve su prevashodno samosvojne tvorevine. Ova paralelnost doga anja odvi e je vidljiva da bi bila samo slu ajna.

217). kona no. 1987. isticanje praznine. To opravdava propitivanje relacija umetnosti i estetike kao njenog temeljnog mi ljenja na tlu 426 koje omogu uju upravo neke od postmodernih strategija. Upozorenje T. Istina . po svojim doma ajima. postmoderna umetnost svojom antiesteti no u i odbijanjem da se da zna aj nekima od stvarala kih strategija ( to bi bilo karakteristika moderne) radikalno dovodi u pitanje osnovne teme koje je estetika otvorila na tlu moderne.imaginarno. postmodernu epohu odlikuje odbacivanje zahteva za uspostavljanjem smisaonog poretka. a koje nam. estetskog privida. simuliranje stvarnosti kao novog tla umetnosti. to vreme vi e prolazi. Hajdeger je u spisu Helderlin i su tina poezije s pravom pisao: "Poezija izgleda kao igra a nije igra. uvo enje simboli kog ukidanje dihotomije realno . ili. Adorna da modernitet treba shvatiti kao kvalitativnu a ne hronolo ku kategoriju (Adorno. omogu uje prevladavanje antinomija u koje eventualno zapadamo tuma e i simptome postmodernog stanja koje karakteri e jedan novi senzibilitet i jedno novo nastojanje da se razume poezija kao "najopasnije od svih dobara". borba protiv racionalizma. nihilizam do kojeg mi ljenje dospeva propitivanjem problema temelja. Okre u i se tradiciji.te. kao jedine stvarnosti kojom gospodari ironi na igra estetskim zna enjima. postaju estetski sve bliskije nekim nastojanjima moderne.

Me utim. Tores. . u nastojanju da bli e odredi fenomen postmoderne isti e: este pozajmice iz pro losti ( to je suprotnost modernom odbacivanju pro losti). u injenici da se ovo pitanje nalazi s druge strane metafizike mogao bi le ati koren njegove "ultra" modernosti. odbijanje 427 ideolo ke ili politi ke poruke ( to bi istovremeno trebalo da ozna i iscrpljenost avangarde). Ve desetak godina intenzivno se govori o postmodernoj koja bi trebalo da smeni posustalu i sterilnu modernu. 1988. kola u. razume se. sam F. ne u obi nom hronolo kom smislu. ironiji. ali tako da svaki od njih pri tom zaboravlja upravo sebe. re i da ono to u najve oj meri odlikuje sada nje vreme jeste "post"-moderni senzibilitet. s prili nom sigurno u. izrazitu sklonost citatu. Samo pitaju i za temelj mi mo emo pitati za odnos moderne i postmoderne i ne treba nas uditi to emo kao odliku svih postmodernih tendencija videti poricanje pitanja temelja kao metafizi kog pitanja. dotle drugi poput Burharta mita isti u da "postmoderna kao ideologija itekako dobro zna o emu govori".igra sjedinjuje ljude. Ne zanemaruju i ovaj "te ki" pojam kao to je ideologija i imaju i u vidu "samosvest" ideologije kakvu sre emo kod Bodrijara mo e se. dok je to za neke teoreti are te ko definljiv. "skoro neuhvatljiv" pojam (Torres. dekompoziciji. u poeziji ovek se usredsre uje na temelj svog postojanja". 159).

D enks ovom pojmu daje pozitivno zna enje: naspram moderne arhitekture koja te e i istim oblicima isklju uje iz svojih dela elemente drugih umetnosti. P. Jencks) u delu Jezik postmoderne arhitekture (1977). Ako je kasnomoderna arhitektura pragmati na i tehnokratska po svojoj dru tvenoj ideologiji i pritom prenagla ava mnoge od stilisti kih ideja modernizma kako bi o ivela svoj umiru i jezik. Moore. postmoderna arhitektura se okre e tradiciji i svakodnevici. "postmodernizam obuhvata mno tvo raznih pristupa . ili ak u naumljenom smeru a da je njegov glavni jezik ve ezdesetih godina bio istro en. Portoghesi. njena temeljna odlika sad je eklekticizam stilova koji se (na jedan ironi an na in) dovode u vezu tako to ih sre emo jedog do drugog pa se dvostruko kodirani obra aju i masama i eliti. Graves) ije je zajedni ke crte izdvojio arls D enks (Ch. U knjizi Moderni pokreti u arhitekturi D enks pi e kako postmoderniste ini grupa arhitekata koja se razvila iz prethodnih pokreta jer je sagledala nepodobnost modernizma i kao ideologije i kao jezika budu i da ovaj nije uspeo da preobrazi dru tvo u pozitivnom. Ch. M. Ven-turi. zahvaljuju i ovoj knjizi pojam postmoderne postao je popularan i pre ao potom u sve oblasti stvaranja i mi ljenja.Ove karakteristike nalazimo u savremenoj arhitekturi (R.

Habermasa. 450). Ima teoreti ara koji s pravom postavljaju pitanje da li je postmodernizam samo umetni ka tendencija ili je i dru tveni fenomen. izraz previranja zapadnog humanizma. Liotara (J-F. ali i da komuniciraju sa odre enom javno u. Razlozi za ovo dvostruko su tehnolo ki i semiotski: arhitekti ele da koriste savremenu tehnologiju. pojam postmoderna prelazi na podru je filozofije i to prvenstveno zahvaljuju i sporu J-F. izraz neokonzervativizma kojem se Habermas suprotstavlja u poku aju da spase emancipatorski potencijal prosve enog razuma.koji odstupaju od paternalizma i utopizma svoga prethodnika. Lyotard) J. ali svi oni imaju dvostruko kodirani jezik delimi no moderan a delimi no ne to drugo. i postmodernu shvata kao univerzalni fenomen pa stoga govori o postmodernom stanju. Nakon spora modernih i postmodernih povodom Bijenala arhitekture u Veneciji (1980). drugi kritikuje postmodernizam koji se ne oslanja na sopstveni diskurs ve na kritikovane diskurse modernizma. ali mu daju slikovni jezik koji prevazilazi jezik ma ine -428 osnovni modernisti ki lik" (D enks. pa je postmoderna samo "znak vremena". odnosno ideju prosve ene modernosti. 1990. Dok prvi nalaze i se u jednoj metaistorijskoj poziciji nastoji da ispita diskurse prosvetiteljstva i idealizma koji vladaju modernom. . Oni prihvataju industrijsko dru tvo.

govori se i o postmodernom dru tvu. ili politi ki.U tom slu aju mogli bismo razlikovati niz aspekata postmodernizma: filozofski. Adorno. pa T. Bel). Valery) po inju da se okre u klasicisti koj umetnosti. polaze i od izmenjene svesti vremena. bave i se pedesetih godina problemom opadanja moderne epohe na prvi pogled paradoksalno a ustvari posve ta no konstatuje da "ultra moderno nije vi e moderno" (Adorno. mada e se lako uo iti da i pored velikih promena na ekonomskom. mo da to . ekonomski. Birger). 217) i ovo treba jo jednom ponoviti da bi ostalo dobro upam eno. smatra da avangarda osvaja nepoznate oblasti bune i se protiv svega normativnog i tradicionalnog. Stravinski. Me utim. psiholo ki. tehni kom ili dru tvenom planu preovla uju i na in proizvodnje i dalje je isti i karakteri e se privatnim prisvajanjem kolektivno proizvedenog vi ka vrednosti (P. U poslednje vreme govori se o sada njem dru tvu kao o postindustrijskom (D. da ve 429 poznih dvadesetih godina moderna po inje da se pribli ava svome kraju i to onog asa kad vode i avangardni umetnici (Picaso. kako smo to vi e puta ve pomenuli. premda pritom "projekt modernosti nije jo uvek ostvaren" (Habermas). 1987. ini se da je taj bunt avangardista pretrpeo neuspeh. Izgleda da je izraz moderan vezuju i se za pojam novog do kraja odre en u okviru avangardnih pokreta dvadesetih godina ovog veka kad se.

sasvim je mogu e da se postmodernizam pre razume kao povratak nekom od ranijih oblika modernosti nego radikalno odbacivanje 430 . povratak stilovima s kraja pro log stole a i da se onda otud prosu uje moderna arhitektura. ako je ta no da se sad ubla avaju o tre dihotomije izme u ni e i vi e umetnosti a koje je jo Adorno pedesetih godina smatrao nepomirljivim. u ovom drugom slu aju postmoderna bi bila samo logi ki nastavak. Buerger). U tom slu aju ona nije simptom kraja umetnosti ve uslov njenog neprestanog ra anja. ili je samo po sredi prerada tehnika i strategija samog modernizma. da se u poslednje vreme ose a. postmoderna ne bi mogla biti neka samostalna epoha (budu i da postoji u stalnoj opreci spram moderne) ve karakteristika svake epohe za koju je u ranijim vremenima kori en izraz manirizam (U. posebno u oblasti arhitekture. Eko). zavr etak moderne drugim sredstvima. ve pre znak da modernizam po inje da prihvata neke teme na na in kako to ranije nije inio. Birger (P. Pitanje ostaje otvoreno: da li danas pred sobom imamo pokret koji je razli it od moderne.jo uvek ne zna i i kraj moderne epohe. ako je ta no da danas prisustvujemo prevrednovanju figurativnog slikarstva i povratku tradicionalnom romanu (i to ak i kod reprezentativnih predstavnika eksperimentalnog romana). a na to upozorava P. Ako je ta no.

da se sme aju umetnost i ivot. te je tada nova umetnost svoj osnovni zadatak videla u nastojanju da se "umetnost porekne ivotom".modernosti. Pogre no bi bilo izjedna avati pojmove avangarde i modernizma. Desilo se da upravo takva moderna umetnost ponikla u opiranju politizaciji i upotrebi umetnosti u vanumetni ke svrhe pedesetih godina putem masovne reprodukcije i kulturne industrije bude i sama institucionalizovana i iskori ena za potrebe dnevne politike. Ta pobuna se kasnije odre uje izrazom postmoderna. ve pobuna protiv institucionalizovane varijante modurnizma. ve ezdesetih godina uo ava se pobuna. za pojam autonomnog umetni kog dela. Benjamin. aktualizuje se teorijsko delo Valtera Benjamina (W. dotle je modernizam ostao vezan za tradicionalan pojam umetnosti. Dok je avangarda dvadesetih godina bila napad na visoku umetnost 19. suo en sa spajanjem estetike. 1892-1940) ( ije se zalaganje za avangardu sad prihvata kao argument . stole a odvojenu od svakodnevnog ivota. politike i svakodnevnog ivota (u nacisti koj Nema koj tridesetih godina) Adorno se zalagao za autonomiju umetnosti. ali ne u smislu odbacivanja modernizma. ezdesetih godina se ponovo otkriva avangarda dvadesetih. nadrealizam.

Na scenu ponovo stupaju zastareli obrasci i ono "ve vi eno". A. napu taju se merila moderne i avangarde. psihodeli nu umetnost "acid-roka". likovne prikaze svakodnevice. "Estetsku" valensu sada e poprimiti niz dela koja su dotad bila vi ena kao "potro a ka umetnost": vi e se ne insistira na visokim vrednostima.. Drugim re ima: dovo enjem u sredi te umetni kog interesa do tad zanemarivanih fenomena s periferije ljudske egzistencije obnavlja se buntovni tvo koje je u po etku bilo ugra eno u 431 modernu umetnost. dolazi do izra aja veoma konvencionalan obrazac mi ljenja. folk-muziku. jenjavanje kritike moderne mas-kulture. Huisen (A.. alturnativno i uli no pozori te. Jedna od propratnih pojava tada je poku aj revalorizacije popularne kulture koja se javlja kao izazov moderoj umetnosti. to za posledicu ima opadanje vrednosti umetnosti. Huyssen) isti e da "u ve em delu rasprava o postmodernizmu. Potvrdu ovom shvatanju nalazimo u rezultatima Deride koji dovode u pitanje vrednosti dihotomnih obrazaca mi ljenja. te imamo rokenrol.postmoderne protiv moderne). Sada se aktualizuje pitanje kulturnog kontinuiteta/diskontinuiteta. ovu dihotomiju nemogu e je re iti unutar dotad kori enih dvovalentnih relacija. Ili se ka e da se postmodrnizam nadovezuje na modernizam. hepening. i u tom slu aju je pogre na svaka rasprava koja ta dva pojma suprotstavlja jedan .

pa nimalo slu ajno javlja se interesovanje za M. raskid sa modernizmom koji se zatim ocenjuje pozitivno ili negativno" (Huyssen. 1986. napada se institucionalizovana umetnost i zagovaranje tehnolo kog optimizma (medijska tehnologija. Tako se pokret ezdesetih godina odlikuje eljom za raskidom i diskontinuitetom ( to podse a na pokret dadaista dvadesetih). 39). nastoji se premostiti jaz izme u 432 visoke i popularne umetnosti koji je produbila moderna. onda bi ona bila u slede em: dok moderna isti e da u novim uslovima. ili se tvrdi da postoji radikalan prekid. stari uzori prestaju da va e. kibernetika). za kratko vreme bila je komercijalizovana i integrisana u sistem to je ve desetak godina kasnije pop. 20). 1986. sa pojavom novih materijala. Di ana. dotle postmoderna nalazi inspiraciju i podsticaj u slikama pro losti i vra a se "pre-modernim" re enjima. Ako se ho e ista i neka razlika. te se nepokolebljivo veruje u stalno modernizovanje umetnosti. ona nastoji da se posle iskustva moderne vrati "u vreme kad je umetnosti bila jo umetnost" (Huyssen. Adorno koji je branio umetnost od zloupotrebe nije . Obnovom starog postmoderna vi e ne veruje u revolucionarnu misiju umetnosti.i rok-avangardu li ilo avangardnog statusa. ta se me utim dogodilo? Ova pop-avangarda ezdesetih bila je ubrzo zahva ena ve razvijenom kulturnom industrijom.drugom.

trend je sad antimoderan. razlikuje i od modernizma i od avangardizma koji su umetnosti pridavali povla en polo aj u procesima izmene . Stanje je paradoksalno jer je takav postmodernizam istovremeno je i avangardan (budu i da prezentuje savremene tendencije i tokove). Tako se postmoderni senzibilitet. Moglo bi se re i da imamo "povr ni eklekticizam. napu tanje problema kojima je postmoderna htela da pri e esteti ki a ponekad i politi ki. ali eklekti an jer je primetno i vra anje modernisti koj tradiciji. kombinovan s esteti kom amnezijom i iluzijama dostojanstva" (Documenta 7. tako i istovremeno nastojanje da se restauriraju neke od vrednosti visokog modernizma pedesetih. 1982). o ko-jem se danas sve jasnije mo e govoriti. Primetno je kako napu tanje oslobodila kog projekta modernosti. Osamdesetih godina dolazi do irenja umetni kih praksi poniklih na ru evinama moderne. ali i antiavangardan jer nastoji da odbaci bitni interes avangarde za jednu novu umetnost u nastaju em alternativnom dru tvu.mogao da spase autonomnu umetnost pedesetih godina od upotrebe u vanumetni ke svrhe te je mogao samo da konstatuje kako "nema za tite od zloupotrebe dijalektike u komercijalne svrhe". Istovremeno ovaj postmodernizam je i anti-postmoderan jer napu ta razmi ljanje o problemima koje je izazvalo iscrpljivanje modernizma.

dru tva. ovo problematizovanje pojma napretka jo jednom potvr uje da se dana nja postmoderna nastojanja razlikuju od modernizma i postmodernizma time to se okre u pitanjima odnosa tradicije i inovacije. 1986. Jonas e s pravom re i da "istorija /Geschichte/ nema nikakav unapred zacrtan cilj kojem bi ona trebalo da te i ili od kojeg bi je trebalo odvratiti" (Jonas. Huisen pi e da "savremenu umetnost ne mo emo vi e posmatrati samo kao jednu fazu u sledu modernisti kih i avangardisti kih pokreta koji su pedesetih i ezdesetih godina pro log veka nastali u Parizu i koji su odr ali etos kulturnog progresa i avangardizma sve do ezdesetih godina ovog veka" (Huyssen. Visoka umetnost danas vi e nema istaknut 433 dru tveni polo aj. U ve citiranoj raspravi (Predstavljanje postmodernog) A. po mi ljenju Huisena. 85). iako su modurnizam i avangardizam vrsto povezani s dru tvenom i industrijskom modernizacijom. H. jer. 156). konzurvacije i obnove i to tako . oni su. Ako je kriza modernizma rezultat krize odnosa umetnosti u dru tvu. ipak predstavljali protivni ku kulturu premda su energiju crpli ba iz bliskosti krizama koje su izazivali modernizacija i progres. 1990. Mo da bi stoga bilo delotvorno napustiti opredelenje za jednosmernu istoriju modernizma koji se kre e prema nekom unapred zami ljenom cilju i okrenuti se istra ivanju onih tendencija koje upravo to "napredovanje" dovode u pitanje.

pa se ono bitno itave stvari ne nalazi ni u modernom ni u postmodernom ve u njihovoj alternativi. pa ak i dekadenciju. to nije bio slu aj ni s romantizmom i klasicizmom. Ako danas.. u tom pogledu. kao i drugi kategorijski termini .recimo. 85). tavi e. kako to misli M. (. modernizam.to ih otkrivaju i kao esteti ka i kao politi ka pitanja (Huyssen. 1986. ni s barokom i rokokoom. prenagli "rast" termina "postmodernizam" i (b) njegovo semanti ko srodstvo sa terminima koji su jo e eu . Feraris.) Iz istih razloga. sastoji se iz dva faktora: (a) relativna mladost. to nijedan postmodernista ne e priznati. to jest sam modernizam. postmoderna vr i odlu uju u funkciju u samoafirmaciji modernog. Re je o terminu koji u sebi sadr i vlastitu suprtnost. on podse a na temporalnu linearnost i konotira zastarelost. ili romantizam . to zna i da me u nau nicima ne postoji odre ena saglasnost u pogledu njegovog za enja. onda je sasvim razumljivo to se poznatim tezama o kraju umetnosti suprotstavlja teza o po etku nove umetnosti i njene nove prakse.. poststrukturalizam. Glavna pote ko a. U jednom svom napisu Ihab Hasan isti e kako "sama 434 re "postmodernizam" zvu i grubo i neprijatno: ona evocira pojam koji i sama eli da prevazi e ili ukine.i postmodernizam pati od izvesne semanti ke nestabilnosti.

zaklju uje pomenuti autor. Ako se postmoderna mo e razumeti kao kraj vode ih ideja koje su odre ivale modernu. a koji su i sami nestabilni". racionalnost vi e ne sme postojati. Schmidt) pi e da " isto negativno odre enje onog "post" u postmodernoj sadr i tako malo otvorenosti da se ini kako se sastoji od samih zabrana. 14). mit smatra da treba ispitati strategije postmoderne koja zazire od kritike i sukoba (a pritom se poziva na radost stvarala tva kao da . dok drugi isti fenomen nazivaju jednostavno modernizmom (Hasan. razlog tome da neki pod pojmom "postmodernizam" podrazumevaju ono to se obi no ozna ava avangardom ili neoavangardom.upotrebi. Ovde se tako e upozorava da to zatupljuju e "anything goes" umetnost svodi na puko 435 iznena ivanje. Prividno tako irokogruda antidogmati nost formule "anything goes" koju je izna ao Paul Fajerabend (P. Ukazuju i na osnove ideolo kog smisla "nejasnosti" u postmodernoj B. da se ne da smesti beskorisnim. 1988. 1996. Stil vi e ne sme postojati. mit (B. makar sve ostalo sme. modernitet vi e ne sme postojati. neopreznim upitnicima" (Schmidt. te se ova nastoji podrediti "bezuslovnom inovacijskom zahtevu". To je. 17). 1924) u delu Protiv metode ve dovoljno je imala zadatak da pa nju ograni i na uvre eno i poznato. Feyerabend.

Ideolo ke opasnosti koje nosi oznaka "post" bile bi "odbacivanje kriti ke utopije. ali samo kao privatna stvar. na kretanju povr inom i u negiranju dubine. smatra mit. izneseni s neobavezuju om fantazijom" (Schmidt. prividno u ime masa i besklasne kulture proizvoda. druga strategija postmoderne bila bi u dovo enju svega u pitanje pa i samoga pitanja to za posledicu ima skepsu u sva merila kao i opravdavanje eklekticizma. jer. mita zato to smatram da njegovo ukazivanje na postmodernu kao . a etvrta strategija.pred stvarala tvom i njegovim ostvarenjem nema prepreka) i on vidi nekoliko strategija postmoderne: prva strategija vo enja u zaborav bila bi u "prevladavanju" protivre nosti. u insistiranju na poznatom. Postmoderna. ni u ta se ne me ati . u pozivu na igru bez obaveznog smisla. 25). tre a strategija postmoderne bila bi u insistiranju na "nesaznatljivosti" egzistencije dru tvenih struktura. sporazumnost s postoje im sistemom potreba i s na inima njihovog zadovoljavanja. ali to samo stoga da bi im oduzela kriti ku o tricu. spor ne treba da bude principijelan. kriti ki stav je dopu ten. u odbacivanju vode ih ideja moderne.to bi bila peta strategija zaborava koju koristi postmoderna. svuda poku ava da se nadove e na pokrete otpora. 1988. Isti em ovde neke od teza iz knjige B. suprotnosti i sukoba.

kad se ka e da sve pojedina no zavisi od celine i da od nje poprima svoju mesnu vrednost. jer. Postmoderna je znak na ega vremena. sve manje smo sigurni da se stavovi istina je celina i celina je neistina me usobno isklju uju. a da u toj otvorenosti ne progovara nijedno obe anje. Odre uju i granice i doma aj postmoderne u vremenu ovaj autor nam sugeri e. 1988. nijedna anticipacija: nedovr enost postaje samosvrha" (Schmidt. mora "u svakom trenutku i u svakom stadiju planiranja ostati nedovr en projekt. autohtoni regionalizam. Ovaj autor 436 pokazuje kako i postmoderna. odlikuju i se s tri paradigme (istorijski eklekticizam. injenica je da tendencije koje pod tim imenom nastaju u umetnosti imaju prevashodno . tehnologija moderne). Mo da je postmoderna pre sociolo ki no umetni ki fenomen. ali sve teze to joj le e u osnovi ne se u dalje od onih izlo enih u Adornovoj Esteti koj teoriji. iako se sad odlu uju e rasprave o njoj vode i dalje na tlu umetnosti. i u dodiru s filozofijom lako se razvodnjava. 25).zgusnutu ideologiju mo e biti inspirativno i istovremeno demistifikuju e kad se sve vi e pi e o postmodernoj a da se sve manje razume o emu se tu zapravo radi. da je ona (na teorijskom planu) dospela do svoga kraja. imaju i u vidu njene unutra nje potencijale. s druge strane ona na bitan na in poja njava i neke tendencije moderne umetnosti.

mi ljenje umetnosti mo e korespondirati sa jednim oblikom njene realizacije. ve prvenstveno teorijsko pitanje. preciznije. tu se misli umetnost a ne njeni prakti ni rezultati. da svojom smr u isprovocira smrt sistema. * Sve dosad izlo eno jasno pokazuje kako pitanje umetnosti nije samo prakti no. Dodu e. Insistiranjem na kraju umetnosti i slikaju i taj kraj postmoderna umetnost nastoji da izsimulira kraj sistema u kojem nastaje. . Zato pitanje: da li fenomenolo ka teorija umetnosti korespondira sa postmodernom umetno u. govora samog govora. Umetnost se mo e odrediti samo polaze i od njenog 437 pojma a ne od njenih rezultata. tj. Ali. a to je predmet pre teorije nego prakse umetnosti. a ne na tragu ve realizovanih dela.dru tvenu ambiciju: sada je uo ljivija tendencija da se Hegelova teza o kraju umetnosti radikalno realizuje. ako sistem ima sposobnost da potkopavaju i sopstvene temelje iza e iz ove akcije umno en i oja an. budu i da ni sam pojam postmoderne umetnosti nema takav zna aj da bi bio odlu uju i za ono mi ljenje umetnosti koje sebe promi lja prevashodno iz sebe. to je ve simptom da je i samo dru tvo postalo postmoderno. ona je govor takve vrste to nas nagoni da postavljamo pitanje mogu nosti govora o govoru ili. ali to nije i njegov prevashodni cilj. ne mo e ostati klju no i obavezuju e pitanje.

Tako se postmodernizam nametnuo kao velika moda i to nije ostalo bez tragova ni u filozofiji odakle su se razni tekstovi uzimali za predmet najraznovrsnijih «postmodernisti kih tuma enja» koja su se u velikom broju slu ajeva svodila na neodgovorno nasilje . pomalo i nesre nih okolnosti. Delez. pro irio se i na itanje i interpretaciju filozofskih tekstova a to je 438 kulminiralo primenom novoizgra enih «postmodernisti kih» pojmova na najnovije pojave u umetnosti i dru tvenoj praksi. strukturalizam. postali su vladaju a moda u krugovima francuskih mislilaca a ubrzo i u drugim zemljama. Odmah na po etku je neophodno naglasiti da postmodernizam nije filozofija. . . Gatari. . Sticajem raznih. i dr. a potom i poststrukturalizam. Bataj.Logi na sudbina postmodernisti kog projekta Kad je nakon II svetskog rata po eo u Evropi da jenjava interes za egzistencijalizam. dekonstrukcija. F. re je o jednom novom smeru u savremenoj knji evnoj kritici. simulakrumi. Derida. Liotar i njima mo emo da zahvalimo na uvo enju niza novih pojmova kao to su diskurs. kao i na novom na inu «filozofiranja» postmodernisti kom. njeni zakonodavci me u tada njim teoreti arima behu . odnovno novom na inu itanja knji evnih tekstova. F. taj metod. Bodrijar. o jednom novom pristupu. izoanaliza. nadahnut prevelikim optimizmom.

u ve ini slu ajeva. kao izraziti simbol. jednom re ju. manija stvaranja meta-tekstova i meta-meta-tekstova pravdana je sumnjivim. S druge strane. pa ako bi neko pokazao kako. to se ne mo e re i i za teoriju dru tva. ovde se. sve to bilo je vi e odraz vremena u kome su tekstovi nastajali. jezik postmoderne i jo vi e njena logika imali su presudan uticaj na razumevanje sveta u kome ivimo. onda bi se odmah pojavio neko etvrti ko bi sam taj postupak primenio na prvog. istini ili jednozna nosti. pre svega. kako neki autor pogre no tuma i delo nekog tre eg autora. Ako neke velike koristi od postmoderne filozofija i nije imala. bez mnogo uva avanja autora teksta. na primer. jer dok se tamo te ilo razumevanju teksta koji se tuma io. Postmodernizam kao tehnika tuma enja u su tini je uveliko zaostajao za tuma enjima i interpretacijama koje smo imali u vreme sholastike. pre utkivanje i neodgovornost. vremena koje je sve vi e bilo spremno na kompromise. i lo za tim da se stvori novi tekst. pretvarala u razonodu poluobrazovanog i dokonog sveta.nad tekstom a od strane onih koji za razumevanje istih nisu imali temeljno obrazovanje. prikrivenim metafizi kim iskazima te se sva ova moda. vremena koje je sve manje dozvoljavalo da se govori o ta nosti. Ne bi me iznenadilo . itd. na formiranje novih vrednosnih stavova. i mo da bi bolje bilo re i simptom vremena.

to je injenica da u neozbiljnom svetu ovek vi e ne mo e biti ozbiljan. Sasvim je mogu e da slede e izlaganje bude pomalo i konfuzno i protivre no. U svetu gde se sve kupuje. sada se misli u slikama. Svet u kome je lopovluk samo d eparenje. u kome se ne snosi odgovornost za zlo koje se drugima nanosi taj svet je istinski postmoderan. ali ne i plja ka dr ave od strane najvi ih njenih inovnika. 439 Ovde ne e biti dat neki celovit prikaz postmodernisti kog projekta. Nove generacije nemaju vi e sposobnost pojmovnog mi ljenja. tek neki od stavova koji bi trebalo da osvetle savremenu scenu na kojoj nastaje na a umetnost. ponaj e e u skicama. shemama i nije slu ajno to su strip i karikatura vode e forme izra avanja. sve vrednosti su pretvorene u svoju karikaturu i nije slu ajno to ve ina ljudi ne mo e misaono da se uzdigne iznad stripa. Ako je postmoderna ne to pokazala. a u kome su najve i kradljivci i najve i sponzori. ali ono e u tom slu aju biti sasvim u duhu postmodernih nastojanja.ako se jednog dana poka e kako postmoderna u daleko ve oj meri pripada problemskog krugu pitanja etike no estetike. ne mo e se re i ni da je re o nekom prikazu u pravom smislu te re i. ja nemam ni ta protiv stripa i . ovde su pobrojani tek neki od simptoma. Ako umetni ka kritika nema vi e nikakav zna aj jasno je za to kriti ari vi e nemaju nikakav ugled.

ali mi ih je ao zbog situacije u kojoj su se na li. ne ukazuje na neko doba «posle moderne». Liotar je postavio mno tvo aspekata i shema. koja je isticala jedan princip i nastojala da svet. prirodu i subjekt objasni 440 pojmovnim sredstvima J. bez obzira na to to se postmodernisti sve vreme pozivaju na najraznoraznije procedure nastoje i da istra e tekstovnu logiku u knji evnim(?) tekstovima. stanje postindustrijskog dru tva u kome je kultura stupila u postmoderni stadijum. odnosno destrukcija. Ti pojmovi skliske su slike varljivih stanja koja ve ina vi e i ne nastoji da registruje a kamo li da ih na neki na in misli. Na mesto monizma moderne. Uveden je niz novih pojmova koji to nisu u pravom zna enju te re i. Liotar se poziva na reprezentativne predstavnike klasi ne moderne. pa postmoderna o kojoj se tad po inje govoriti ne podrazumeva neki vremenski odnos spram moderne. Promenjena su sredstva izra avanja i promenjen je re nik. jezi kih igara koji su svi zajedno pretendovali na to da budu istina. na Ni ea i predstavnike avangardnog pokreta. de-konstrukcija vode ih predstava moderne. ve postmoderna pledira na to da bude refleksija. on govori o redigovanju moderne. Istovremeno.karikature kao forme izra avanja.-F. doba u kome je znanje kardinalno . Postmoderna bi po mi ljenju Liotara trebalo samo biti znak da se ne to u modernoj pribli ava svom kraju.

Pritom svaka od tih pozicija ima svoja pravila i svoje pravo i njihov spor ne mo e biti izgla en "sveop tim razumevanjem". naslu ujemo (predose amo) da to «jednoglasje» ne mo e da se preto i u re enicu (Liotar. nagla ava razlike i pluralizam. kao drugo. Suprotstavljaju i se «plemenitom zadatku» da te imo jednosmislenosti a ne da negujemo dvosmislenost. novo i trenutno a ne tradicionalno trajno. Na alost. nastavlja ovaj filozof « ta ako je cilj mi ljenja (?) raskol. Re je o stanju u kome nijedna predlo ena pozicija ne mo e dobiti apsolutnu vlast stanje u kome nema ni pora enih ni pobe enih.promenilo svoj status. mogu a a da je. Samo. jednakopravnih suprotstavljenih pozicija u svakom diskursu. ona zdravlje re enica. ako pretpostavljamo da je jednosmislenost kao prvo. . kada jednosmislenost ostvarimo kao cilj. 1991. Liotar u knjizi pod te ko prevodivim naslovom Le différend (kod nas prevedeno kao Raskol) isti e kako se s tim zahtevom mo emo slo iti ako mislimo na Platonov na in. Postmoderna stoga akcenat stavlja na razliku a ne na identitet. pre nego konsenzus? I to kako u anru plemenitog. tako i u 441 anru obi nog jezika? I to kao da je jezik u punom «zdravlju» i snazi? To ne zna i nastavlja Liotar da negujemo dvosmislenost. na destrukciju a ne na stabilnost i stabilizovanje. stanje neprestanih razlika i raznoglasja. ako vi e volimo dijalog no raskol.

jer nedostaje pravilo rasu ivanja primenjivo na obe argumentacije. teta proisti e iz nepo tovanja pravila odre ene vrste govora i mo e se ispraviti ako se po tuju pravila. kao takvo.91-2). ne zna i da druga nije. Kad je re o pojmu koji stoji kao naslov ove Liotarove knjige (raskol . ve o susretu dve ili vi e strana koje nakon susreta/sukoba o uvavaju i dalje sebe. Vi e no jasno je da ovde imamo za posla s jednim polivalentnim na inom mi ljenja koje nastoji da se odredi kroz neopredeljivanje. To to je jedna argumentacija legitimna. re je o susretu bez negativnih posledica po neku od strana koje su se u odre eno vreme zadesile na odre enom mestu. ili onih vrsta govora o kojem. jedna od njih. raskol bi bio takav slu aj rasprave izme u (najmanje) dve strane koji ne bi mogao pravedno da se razre i. da bismo njihov raskol razre ili kao da je u pitanju spor. u nekom sada koje samo. Tu nije re o sporu koji bi kao svoj rezultat ima pobednika. a obe ako nijedna ne dopu ta to pravilo) pretrpela bi nepravdu. (najmanje. problem je razumevanja . Nepravda proisti e iz injenice da pravila odre ene vrste govora po kojima se rasu uje nisu pravila one vrste. 1991. Ako bismo nastavlja Liotar isto pravilo rasu ivanja primenili na obe.le différend) treba ga objasniti re ima samog Liotara: «Za razliku od spora. ili o kojima se rasu uje» (Liotar. 5).

zaboravljeni od sveta i od sebe . Za nama su velika dela filozofije. Mnoga od njih behu svetionici svog vremena a danas. koje 442 filozofije? Ko tu filozofiju ima? Zar treba po ko zna koji put. To mo e biti i ta no. mi to mo da te ka srca prihvatamo. jo uvek. filozofija Hegela poslednja je re filozofije. Ali. Kona no. ali kojoj mi poku avamo da se pribli imo na raznim putevima. sve dok ne bude otkrivena jedina u ulnosti vrlo zarasla staza.jo od vremena Aristotela. 497). ta to njima nedostaje da bi nas osvetlila i prosvetlila? Ono to su ranija vremena isticala kao orijentire u svom delanju nas jedva da doti e u na oj osornosti i oholosti. za neke. i dok nam ne po e za rukom da pasliku koja dosad nije uspela. jednakom praslici. u inimo ukoliko je to oveku dosu eno. ta tome je uzrok. to vi e nije Hegel ve neko sasvim drugi. gde je ta filozofija kod koga se ona nalazi i po emu je mo emo poznati? (Kant. Jasno je: ovde je re o filozofiji. 1990. bledo su svetilo u na oj tami. vreme se izmenilo i kome je danas jo do Hegela u doksografskom smislu te re i? U onom drugom smislu. promenila se filozofija. To smo zapravo mi. Sve dotle ne postoji nijedna filozofija koja se mo e u iti. odista. pa sve do na ih dana. u promenjenom vremenu. opet i iznova citirati Kanta: «Filozofija je ista ideja o jednoj mogu oj nauci koja in concreto nigde nije data. zaista. jer. o njenom odre enju i s pravom se postavlja pitanje o kojoj i kakvoj je filozofiji re .

distinkciju izme u filozofa i intelektualca: zadatak filozofa je da. istina oslobo ena germanskih romanti arskih zabluda i prepotentnih samozavaravanja. Za to ga za to okrivljavati? Ali. Re je tu o negiranju supstancijalnosti i tuma enju sveta kao igre re enica od kojih nijedna nije prva te svaka re enica «koja se dogodi 443 biva uvedena u igru i sukob izme u razli itih vrsta govora. naspram filozofa. o novim regionalnim ontologijama za koje Hegel nije mogao znati. Re je o novom disciplinama. zbog odgovornosti koju ima prema mi ljenju. Te vrste govora o kojima se ovde govori jesu zapravo strategije. Ovo je pak jo jedan omiljeni izraz postmodernisti ke filozofije. Bez obzira na pomodnost postmodernisti ke filozofije treba ista i i jednu distinkciju koju nalazimo kod Liotara. intelektualac nastoji da se raskoli zaborave. za to se na njega i pozivati u vreme kad njegovi odgovori vi e ne funkcioni u u svetu polivalentne dijalektike? Liotar nastoji da dovede u pitanje itavu zapadnu tradiciju filozofiranja koja se dve hiljade godina nalazi u senci Platonovog mi ljenja. jer ono to je uspeh (ili potvrda) za odre eni govor nije za neki drugi (str. Ovaj sukob je raskol. odnosno.samih nemarna bi a. i to tako to jednu vrstu govora. izlo ena susretu s izazovima ekologije i genetike. ma koja . utvrdi raskole i da prona e (nemogu i) jezik u kojem e se izra avati. 144).

ve izrazito nastoje da budu ne-ideolo ki. po to je stilisti ka igra smislova i interpretacija pretpostavljala op tu erudiciju kao i odre eno vladanje . Druga privla na strana poststrukturalizma i 444 postmodernizma be e utisak tehnologi nosti i majstorstva. predodre uje za politi ku hegemoniju (str. a daleko od toga nije ni Hajdegerov pojam destrukcije kojim se ovaj hteo poslu iti kako bi do ao do temelja metafizike.da je. Neanga ovanost poststrukturalizma i postmodernizma koji se ne pozivaju ni na kakvu ideologiju. legel i drugi romanti ari. Neko je primetio kako postmodernizam ima sli nosti s programima Windows: o evidni su nedostaci i slabosti i svi to znaju. 150). ideolo ka neanga ovanost nema neki spolja nji ve unutra nji razlog: u otsustvu jedinstvene pozicije. pre svega zbog nametljivog marketinga. po svojoj biti nije ni ta drugo do dekonstrukcija. sokratovski metod. Treba tome dodati jo nekoliko razloga: a. po ele su da se de avaju udne stvari: dekonstrukcija se isticala kao neko veliko otkri e mada se tu radilo o ne em to je odavno bilo poznato u istoriji misli i kulture. u vanpozicionalnosti. no svi su prinu eni da se njim koriste. b. kako ga opisuje Platon. ** S pojavom ove nove terminologije s kojom je nastupala postmoderna. o tome su pisali Novalis.

te da je neophodna (c) metamorfoza tradicionalne moralnosti. tradicionalan za humanitarne nauke. od racionalnosti ka novoj arhaici. to je jedna od starih tema Huserlove fenomenologije. i da postmodernisti ki bonton pretpostavlja ili imoralnost (a tako i ogoljenu amoralnost). telesnost. avaj. Ovaj poslednji zahtev koji je istakao postmodernizam be e posledica uvida da je (a) iscrpljen potencijal nau notehni kog racionalizma i da je potrebno obratiti se nekim drugim temeljima osmi ljenja bivstvovanja (pre svega humanisti kim) kao i da (b) ti temelji nisu vi e vezani za Logos. c. . ili jepre utkivanje (ali nikako i obra anje etici i moralnoj kulturi). u okviru kojih je nastao poststrukturalizam a i postmodernizam. U centru mentalnosti i diskursa na lo se telo.govorom. da se metamorfoza moralnosti javlja s pretpostavkom realizacije novog kulturnog potencijala (sadr anog u telocentrizmu). od intelektualizma i duhovnosti ka telesnosti. Prvi je stav (a) antiscijentisti ki i antitehnicisti ki. od verbalnosti ka vizualnosti. dok tre i stav (c) ukazuje na to da se telocentrizam vezuje za radikalne promene moralnosti. drugi stav (b) izra ava krizu logocentrizma i racionalizma. Postmodernizam je pod znak pitanja doveo dotad vladaju u racionalnost i otvorio put od logocentrizma ka telocentrizmu. da nisu logocentri ni.

Igra etimologijama zamenjuje konceptualnu analizu. U prvi plan. ambivalentnost. citiranje. ve intuitivnu igru smislovima i metaforama. Ta ka na kraju nema opravdanja. izbija erudicija. 445 Postmoderno podrazumeva vi eza nost. Ta otvorenost i nedovr enost. op ta na itanost. ve neodgovornost. Jedinstvena norma. ne misao i su enje. aluzije. normativnost anormativnosti. autorski stav. U njemu ne nalazimo stilsku i konceptualnu obaveznost. kad je re o kompetentnosti autora. glavno u stilistici postmodernizma nije rezultat osmi ljavanja ve demonstracija njegovog procesa. Tekst se stvara narativno. U svakom asu tekst mo e biti produ en. Postmodernizmom se mo e odrediti epoha kraja stila. kanon. posebnu vrednost ima spontanost ili imitacija spontanosti smisaonih asocijacija. kumulativno. princip anything goes. da se bude odgovoran. u svakom asu mo e biti prekinut. Zato je postmodernizam kultura kulturâ. sposobnost za asocijacije. jeste: otsustvo normi i kanona. odbijanje da se zauzme li ni. kraja literature kojoj ostaju dve mogu nosti postojanja: citat i komentar.Kriti na ta ka u kojoj postmodernizam dolazi u pitanje nije toliko odbijanje konstruktivnosti i insistiranje na igri smislovima i interpretacijama (kao svom jedinom cilju). nesre enost misli i teksta. njihova . eklekticizam.

446 izokre u i samu sebe. moralni principi i ideali sve to se pokazuje beskorisnim kad nema nedvosmislenih orijentira u svetu i kulturi. Liberalizam s njegovom podelom rada i specijalizacija bespomo an je pred «jednostavnim odgovorima» agresivne .neobaveznost imaju za posledicu neobaveznost razumevanja. prava i racionalne argumentacije. posmatra . ovek ne mo e da na e svoje mesto u tom svetu u kojem se udvaja. utraja. brinu i se samo za sebe. kaleidoskop kulture. pokazuje se pogubnom za oveka kao za brontosauruse veli ina njihovih tela. da do ivljava radost prepoznavanja izvora citiranja ili asocijacija i rebusa koje zadaje autor. Znanje. kaleidoskopski umno ava smisao i lik sveta. Kultura prepuna sobom. italac. tako je nepredvidivo i njihovo tuma enje. prepun kulture pokazuje se nehumanim. liberalno-demokratsko dru tvo je po svojoj biti logocentri no budu i da je svo pot injeno ideji dogovora. majstorstvo. esto se isti e kako postmodernizam sa svojom multikulturalno u jeste proizvod liberalno-demokratskog dru tva. Druga je stvar to je krajem 20. stole a liberalizam u dubokoj krizi. prevr u i svoja sredstva s lica na nali je. me utim. Kultura prestaje da bude kultura. Kako su nepredvidivi (neura unljivi) govor i tekst autora. slu alac mo e razumeti po meri sopstvene erudicije. antihumanim i ne-ljudskim. erudicija.

Pitanje dekonstrukcije ini se da su dva pojma pojma bitno obele ila evropsku misao dvadesetog stole a: destrukcija i dekonstrukcija. Ali. Ova zamisao nalazi se na tragu Kanta koji je. pozivanjem na transcendentalnu svest. kako to . prvi pripada Hajdegeru. nerazumljiva i opasna. Tako je. odnosno. Hajdeger je u svojim analizama Kanta pokazao da navodna destrukcija metafizike koju je nastojao da vr i ovaj filozof ima i jasan 447 konstruktivni momenat a ovaj se ogledao u tematizovanju pitanja jezika koje je u svoj ranijoj metafizici bilo uvek ve unapred pretpostavljeno poput pitanja bivstvovanja u horizontu vremena. tajanstvena.ve ine koja ne misli racionalno ve mitologi no i za koju je savremena nau no-tehni ka civilizacija zagonetna. Hajdeger je. Na taj na in. kao prirodne stihije za prvobitnog oveka. «ja mislim» koje mora pratiti sve moje predstave. Najavljuju i drugi deo svog spisa Sein und Zeit Hajdeger je nameravao da izvr i destrukciju zapadne metafizike tako to bi jednim kretanjem unazad (destrukcijom) dospeo do njenog temelja. drugi Deridi. nastojao da na e najvi i princip iz kog bi sav njegov sistem mogao biti pojmovno dosledno izveden. vr e i kritiku metafizike Kant bio zapravo metafizi ar i to prvi i jedini koji je mislio vremenitost kategorija od kojih se o ekivalo da budu primenjive na opa aje.

Tu on dosta duguje Ni eu koji vrste predstave vrednosti oformljene u evropsko-hri anskoj tradiciji genealo ki rasto uje pokazuju i kako one zavise od tog iz koje se perspektive posmatraju. 1992. 49-50). ve pitanje postavlja u temelju istog (Kimerle. Derida neprestano menja perspektive i istovremeno se stalno poziva na neke nove metafizi ke perspektive koje nalazi u istoriji filozofije. Kimerle. budu i da on insistira na stalnom menjanju perspektiva. jasno pokazao da Kant kategorije kao i njihovo jedinstvo ne misli kao ve ne i nepromenljive principe ve ih vidi u vremenu. vi e je no o igledno da Deridi ne odgovara istovremeno delovanje destruktivnih i konstruktivnih aspekata. Derida istra uje razli ita me udelovanja elemenata unutar njegove strukture. ali to tlone bi bilo poslednji temelj kako je to smatrala tradicionalna metafizika pa te to i razlog tome da Hajdeger konstatuje kako Kant ne pita za temelj metafizi kog sistema. ali i to u onoj meri u kojoj se uop te i mo e . U kontekstu ovakvog pristupa trebalo bi osvetliti namere aka Deride pri uvo enju pojma dekonstrukcije. Na taj na in on je zapravo hteo da obezbedi tlo na kome bi se mogao graditi metafizi ki sistem. kao vremenite. Usredsre uju i se na analizu teksta.prime uje H. Mnogozna nost i raznovrsnost perspektiva ovde je korelat je Deridinom pojmu inventivnosti.

koja nas. beskona na. progla avaju i sve to za deridijanizam (Culler. tako to ga relativizuje time to iznutra 448 operi e njegovim elementima nastoje i da u njemu uka e na dotad nezapa ene strukture i da iz teksta izvu e zna enja koja ranije ne behu primarna. ili da. 117). Sve to navodi neke od onih koji se bave spisima Deride da konstatuju kako on «te i «slobodnoj igri» koja dose e do «metodi kog ludizma». Re je o igledno o metodi koja destrui e tekst. Deridino delo (Glas) «posmatraju kao umetni ko delo a specifi ne filozofske pojmove koje je razvio Derida stavljaju u zagradu». pa ljivo bira njihove manje zna ajne «sporedne» tekstove za svoje artisti ke analize. osloba a za radosno lutanje» (Vejn But). 113. a s namerom da od teksta napravi novi tekst. toliko je Derida nesporno zna ajan za savremenu knji evnu kritiku pa i one smerove unutar teorije umetnosti koji su . 1991. varljiva i zastra uju a. kako bi proizveo «diseminaciju» tekstova.govoriti o nekoj strukturi teksta. Koliko god nemao zna aja za savremenu filozofiju. suo avaju i se s tekstovima filozofa. jer tekst ne samo da mo e biti razli ito interpretiran ve je mogu e da interpretacijom tekst dobije i one sadr aje koji su se u me uvremenu izgubili ili ostali sve skriveni. Svakako u tome i treba videti razlog injenici da Derida. poput D efrija Hartmana.

pre svega. U svakom slu aju. nastojanje da se svi pristupi poka u kao jednakovredni i na same sebe primenjivi i da se otkriju neke filozofiji od samog po etka prisutne a imanentne pretpostavke. nastupila je s velikim teorijskim ambicijama. uprkos sve njene vi ezna nosti. po tome to odbija da prihvati pojam strukture kao u ma kom smislu dat ili objektivno prisutan u tekstu. Dekonstrukcija kao praksa. s dekonstrukcijom moramo ra unati. nesporno. Posve je razumljivo to je pojam dekonstrukcije tuma en na razne na ine (me u njima izdvajali su se: filozofska pozicija. Zastupnici dekonstrukcije polazili su od . ali. i jedno je vi e no izvesno: mo emo se neslagati s dekonstruktivnim postupcima. re je pre svega o jednoj 449 poststrukturalisti koj pojavi. nejasnosti i nepreciznog kori enja kao interpretativne strategije. metoda itanja i interpretacije teksta). njen primarni cilj bio je borba protiv hijerarhizacije pojmova i pristupa. bilo da je re o jednoj posebnoj knji evno-kriti koj strategiji. strategija. kako vreme prolazi sve je jasnije da se dekonstrukcija odli no uklapa u tradiciju knji evne interpretacije.insistirali na relativnosti merila a to je na kulturnom planu dovelo do neodgovornosti u pona anju i to u planetarnim razmerama. ili strategiji koja se javila u procesu bavljenja knji evnim tekstom. mo emo se neslagati i s rezultatima koji za njima slede.

Kalera (Culler. metodi. pre svega u promi ljanju teze da li razum mo e. ukida zabrane kakve je nametala tradicionalna kultura i filozofija. ini mi se da je ovakvo odre enje dekonstrukcije kakvo nalazimo kod D . 195) sasvim adekvatno i krajnje korektno. zaobila enjem jezika. zna enja i pojma metoda koji bi trebalo da ih povezuje. filozofska kritika). periferna metafizi ka pitanja i tako nastoji da izgradi tlo budu e metafizike i humanitarnih nauka i istovremeno. nema razloga da odmah mora biti i . otvoreni karakter dekonstrukcije koja ne pretenduje na kona ke filozofske rezultate. Veoma je opasno mistifikovati i iskrivljivati stvari nazivaju i ih 450 pogre nim imenima. Dekonstrukcija nije svoju energiju iscrpljivala u nastojanju da se odre eni filozofski stavovi primene u analizi knji evnih tekstova ve je prvenstveno nastojala da se istra i logika teksta u spisima koji se nazivaju knji evnim. te da se sve zapravo kre e oko unutra njeg «pitanja metode». dekonstrukcija nije ma kakav metod. Dekonstrukcija pbra a pa nju na dosad zanemarivana. da se dekonstrui e sve (sistemi. 1991.pretpostavke da nema korespondencije izme u uma. Ako je metod dekonstrukcije uspe an u knji evnoj kritici. Budu i da je sve podlo no dekonstrukciji. dospeti do metode. operacija ili analiza a to ukazuje na prethodni.

univerzalizovan i primenjen u svim drugim oblastima pa tako i u filozofiji. Kod istog autora itamo: «Dekonstrukcija je stvorena ponavljanjima, otklonima, izobli avanjima. Ona izranja iz Deridinih i De Manovih radova samo pomo u ponavljanja, opona anja, navoda, iskrivljavanja, parodije. Ona ne postoji kao jednozna an skup smernica, ve kao niz razlika to ih mo emo ucrtati na razli itim osama, kakve su stupanj do kojeg se analizirano delo dr i osnovnom jedinicom, uloga koja se pripisuje ranijim itanjima teksta, zanimanje za istra ivanje odnosa me u ozna iteljima te izvor metajezi kih kategorija upotrebljenih pri analizi» (Culler, 1991, 196). Vi e je no o igledno da se ovde radi o pojmu za koji se jo dugo nakon njegovog uvo enja moglo re i sve, samo ne da je i jednozna an; u prvi mah, dekonstrukcija je zami ljena kao nekakav «transcendentalni obrt» u knji evnoj kritici a po uzoru na takav obrt kakav znamo u filozofiji. To je razlog to pojam dekonstrukcije u velikom meri neke teoreti are podse a na Huserlove pojmove «fenomenolo ka redukcija» ili «fenomenolo ko epoche». Za to je mo da «najzaslu niji» . Derida; mada je u po etku bio pod znatnim uticajem Huserlove fenomenologije, on je smatrao da ovaj veliki nema ki filozof prve polovine XX stole a svoju temeljnu zamisao nije do kraja uspeo da ostvari budu i da je prevideo injenicu da se temelj jezika

nalazi iza granica njegove svakodnevne upotrebe. Taj problem, navodno, javlja se kod Huserla kad on, nakon izvr ene fenomenolo ke redukcije nastoji da re i antinomiju intencionalnosti (ili, konstruisane predmetnosti) i egzistencijalnosti (ili, ontolo kog temelja same svesti). U te nji da rekonstrui e logiku zna enja i iskustva izvedenih iz neposrednih datosti svesti i da pritom izdvoji one 451 strukture iskustva koje se ni na koji na in ne mogu dovesti u pitanje, Huserl je nastojao da nikakav prostor ne dopusti subjektivizmu, da se izvesnost vrati razumu sa svom strogo u kakvu je zahtevao Dekart i da se filozofija izgradi na skromnim ali vrstim temeljima znanja u svetu i o svetu koji ne bi dozvolili pad u subjektivizam, a to se po Huserlovom mi ljenju mo e posti i izdvajanjem konstitutivnih struktura opa anja iz «obi nog» subjektivnog iskustva. Neuspeh ovako zami ljenog projekta ak Derida je nastojao da poka e ukazivanjem kako se u Huserlovim tekstovima elemenat subjektivnosti mo e na i i nakon izvr ene fenomenolo ke redukcije; njegovo i kasnije vra anje ovom misliocu neki su potoniji tuma i nalazili u tome to su za Deridu «Huserlovi tekstovi problemati ni po tome to se opiru svakom uobi ajenom i kona nom itanju» (Noris, 1990, 71), jer, to je omogu avalo Deridi da poka e kako dekonstrukcija mo e proizvesti pravila, postupke,

tehnike, a da sama pritom ne bude ni tehnika ni metoda, da istra uje povest metafizike i povest pojma metode, ali da se sama dekonstrukcija ne mo e pritom jednostavno postaviti kao metoda. Uvode i u knji evnu kritiku pojam dekonstrukcije (delom i na tragu Hajdegerovog pojma destrukcije, dakle, imaju i u vidu odre en uzor na en u filozofiji) Derida nije mogao a da ne uvidi te ko e takvog postupka i zato je nastojao da transcendentalizam spase pomo u diskurzivnih postupaka. Po mi ljenju Deride dekonstrukcija nije analiza, kritika ili regresija na neki jednostavni elemenat ili nerazorivo tlo, ve doga aj (Ereignis) nastao pre refleksije, pojave svesti, pre no to bi ga organizovao subjekt». Tu Derida ima u vidu bi e svake misli i svakog filozofiranja. Kretanje misli nekog filozofa odvija se u borbi s binarnim opozicijama. Ovde se Derida u svojoj kritici po svoj prilici 452 nadovezuje na Ni ea koji je isto smatrao da taktika binarnosti jeste izraz na e subjektivne elje da svet «svedemo» na sheme. Tehnika dekonstrukcije podse a na frojdovsku koncepciju verbalnih gre aka i re je o mogu nosti prodora kroz svest uz pomo destrukcije jezi kih simbola. Dopunjena beskompromisnom kritikom logocentrizma u svim njegovim oblicima, dekonstrukcija ho e da se poka e kao principijelno novi pristup u analizi bi a kulture. D . Kaler stoga s pravom navodi re i De

Mana: "Dekonstrukcije figurativnih tekstova stvaraju blistave pripovesti koje sa svoje strane i tako re i unutar svoje vlastite teksture proizvode stra niju neprozirnost no to je to gre ka koju raspr uju...)" (Culler, 1991, 223). Sa stanovi ta dekonstrukcije svaka tema je konstrukcija i kao takva uslovna, podlo na nizu tuma enja; ali, stvar je u tome to dekonstruktivisti ko itanja otvara sasvim nove mogu nosti itanja teksta, pa se vi e i ne te i razotkrivanju zna enja nekog dela, ve istra ivanju struktura koje se u itanju pojavljuju te na taj na in dekonstruktivisti ka kritika jedno delo analizira kao itanje drugog dela. Na taj na in postavlja se pitanje: ta zapravo kriti ar analizira prilaze i knji evnom delu? Tekst, njegovu kriti ku interpretaciju, konstrukciju nastalu kao rezultat dekonstruktivnog postupka kojim se ono potisnuto u tekstvu izvelo u prvi plan? Ono to jeste, ono to je potisnuto ili ono tek anticipirano (od strane autora), a pretvoreno u glavno (od strane kriti ara)? Kad je o Deridi re , treba re i da ga strast za filozofijom nije zaobi la; i on je smatrao da ne to treba u initi u prilog kritike metafizike; on polazi od toga da je metafizi ko mi ljenje logocentri no, da um, odnosno, mi ljenje stavlja sebe u sredi te i ova tendencija je svoj krajnji izraz dobila kod Hegela, iji filozofski sistem je izveden polaze i od mi ljenja koje je usmereno samom sebi 453

pa tu re nije samo o logocentrizmu ve istovremeno o panlogizmu. Logocentri ka je sva zapadnoevropska filozofija, ali isto tako i nauka, obrazovanje i jezik koji se nalaze u senci logosa kao jedne koncentri u e, sabiraju e sile. Destrukcija evropskog logocentrizma ima za cilj kritiku pretenzije evropske metafizike na op tost i univerzalnost. Sve to nu no, za posledicu ima jedan sasvim drugi jezik i stil filosofiranja, uvo enje niza originalnih pojmova koji bi najvi e odgovarali novoj situaciji filozofije. Imaju i u vidu stav da um koji sebe obuhvata kao mi ljenje to sebe misli, nije samo u sredi tu mi ljenja, ve osnov iz kojeg je izveden itav sistem, Derida, ne bez uticaja hebrejske tradicije i i svog provincijalnog kompleksa, isti e kako je logocentrizam uvek istovremeno i fonocentrizam budu i da u toj tradiciji izgovorena re uvek ima prvenstvo u odnosu na tekst. Takvo fonocentri ko stanovi te u njegovom naj istijem obliku nalazimo izlo eno kod Sokrata koji prednost daje izgovorenoj nad napisanom re i. Nastoje i da ovo shvatanje opovrgne, ili bar relativizuje, Derida se okre e Rusou koji preokre e logocentrizam tako to ose aj stavlja iznad uma. Iako ne prevazilazi granice tradicije Ruso, po njegovom mi ljenju, ostaje zna ajan zato to vi e no ma koji metafizi ar nagla ava fonocentrizam i da kod njega nalazimo jasno nagla enu vezu logo-fonocentrizma i

etnocentrizma a ovo poslednje ima danas poseban zna aj u radovima etnologa (Levi-Stros) kod kojih je izrazito nagla ena upravo kritika etnocentrizma. Derida nastoji da poka e zna aj pisma ija je materijalnost kontrast idealnosti glasa; ononije samo na in da se imenuje ono posebno, ve je ono otvaranje igre razlika. Ali, svo posezanje za te kim, novim, velikim, nepoznatim i ne znam kakvim jo argumentima, ipak ima i svoju pozadinu i jo jasnije namere. J. Habermas s pravom 454 u svom prikazu filozofije . Deride upozorava na zapa anje Suzan Handelman da «Deridino denunciranje zapadnog logocentrizma kao fonocentrizma ima svoj istorijskoreliziogni kontekst u uvek i iznova ponavljanju odbrane re i protiv duha, ime Derida samo zadobija svoje mesto unutar jevrejske apologetike» (Habermas, 1988,174). Derida tu ne izmi lja nekakvu novu filozofiju; naprotiv: on samo kritikuje kritiku ap. Pavla upu enu Jevrejima koji se vi e dr e re i i ne ele napustiti «pismo» u ime «logosa» (2 Kor. 3,6). Tako se pokazuje da Deridino suprotstavljanje zapadnom logocentrizmu jeste samo obnova rabinske hermeneutike ime Derida, po re ima S. Handelman, ho e uni titi gr ko-hri ansku teologiju kako bi nas vratio nazad, od ontologije gramatologiji, od bi a tekstu, od logosa pismu» (Habermas, 1988, 175). Sama dekonstrukcija u tom slu aju jeste nepriznato obnavljanje diskursa s bogom, diskursa koji je prekinut pod modernim uslovima ontoteologije koja

je postala neobaveznom. Tako se moderno «postmetafizi ko» mi ljenje, za koje se zala e . Derida (smatraju i da ide dalje od Hajdegera), pokazuje zapravo samo kao obnova prevazi enog diskursa s jevrejskim bogom. Budu i da pritom Derida koristi slabosti racionalne metafizike (kao filozofije temelja) te se, kako sjajno prime uje Habermas, on bavi samo «mistifikovanjem dohvatljivih dru tvenih patologija» (Habermas, 1988, 171). Oni koji su istra ivali paradoske dekonstruktivizma odavno su ve ukazali na slede e: 1. Kritika binarnih opozicija kakvu sprovodi Derida ne uklanja binarnu strukturu mi ljenja kod samog Deride. Tako, pojam fallogocentrizma podrazumeva dualizam dva elementa: logocentrizma i falocentrizma (dominacija logi kog i mu kog na ela u kulturi); isto va i i za pojmove farmakon (otrov / protivotrov) ili diseminacija (jedinstvo znaka i ozna enog). Kona no, sve to primenjivo je i kad je 455 re o maniru Deridine obrade Kantovih ili Hegelovih tekstova. Pojam arhetipa javlja se kod Deride kao rezultat dekonstrukcije binarnog para pismo/glas (tj. njihovim fakti kim spajanjem/rastavljanjem), dok inverzija «Différance Différence» ukazuje na prodor, pukotinu u kulturi, na antinomi nost dru tvenog bi a. 2. Ako govorimo o dekonstrukciji, tad treba govoriti i o samodekonstrukciji. Analiza «tekstolo kih» postupaka

«dekonstruktivisti kog niza» pokazuje da sami dekonstruktivisti veoma esto manifestuju sopstveni dihotomi ki odnos prema govoru, glasu, pismu. Tu se ponajpre radi o nesvesnom delovanju antinomi nog diskursa u govornoj praksi njegovih protivnika. 3. Dekonstrukcija ukazuje na tekstove i njihove tvorce kao graditelje kulture; no ne daje nikakve garancije, nikakve orijentire. Sama dekonstruktivisti ka hermeneutika na nekoj od svojih etapa krije opasnost od «divlje dekonstrukcije», ru enja svih vrednosti i smislova kulture. ** Vi e je no jasno: zapo ne li se razgovor o dekonstrukciji «uop te», on e nu no voditi filozofskom uop tavanju; moglo bi se re i: pa, dekonstrukcija i pretenduje na filozofsko «uop tavanje» ali, s metafizi ke ta ke gledi ta, dekonstrukcija je prazan pojam, budu i da je jo od vremena Parmenida i Zenona bivstvovanje u celini i kao takvo nepromenljivo. Iz tog aspekta dekonstrukcija je nemogu a. Ako se i promeni diskurs o bivstvovanju, i u tom slu aju dekonstrukcija ostaje isklju ivo diskurzivni problem povezan s jednim od aspekata dinamike osmi ljavanja i preosmi ljavanja. Ako se i slo imo s tim da je problem dekonstrukcije uvek problem odre enog konteksta i ako se uvek tra i

odgovor na to ko se bavi dekonstrukcijom, za to i na koji 456 na in, pozicija . Deride i njegovih istomi ljenika biva problemati na zbog njegovog (i njihovog) stalnog insistiranja na dekonstrukciji «uop te», na dekonstrukciji kao takvoj. To ne mora biti istovremeno i zamerka Deridi: moglo bi se re i: to je pozicija knji evnog kriti ara u kojoj se opravdanim pokazuje svako sredstvo, ili jo preciznije, to je pozicija koja sama govori o neodgovornosti autora za njegovu poziciju (koju on zapravo, nema) kao i za kori ena sredstva. 5

Uostalom, sam Derida u jednom intervjuu jasno ka e; «Kad god treba preuzeti neku odgovornost (eti ku ili politi ku), treba pro i kroz antinomi ne naloge, aporeti ne po obliku, kroz neku vrstu iskustva nemogu eg, bez ega se primena pravila od strane svesnog i sebi identi nog subjekta, koji objektivno podvodi jedan slu ajpod op tost datog zakona, svodi, naprotiv na neodgovornost, - ili bar promi ljanje uvek ne uvene jedinstvenosti odluke koju treba doneti» (Derida, 1993, 126). Vi e je no jasno da Derida nastoji na neodre enosti dekonstrukcije: budu i da ona nije filozofija, da nema metode, da nije ni nau na ni poetska, ona se nigde ne mo e svrstati i ostaje van svih disciplina.Dekonstrukcija bi ozna avala zapravo niz

postupaka koje je sam pojam do te mere nadvladao postav i modnim i popularnim da je i zbog toga izostalo dekonstruisanje same dekonstrukcije. Ovde se Deridin odnos spram dekonstrukcije pokazuje paralelnim onom to ga nalazimo kod Huserla spram fenomenologije. To to Derida ne dovodi u ozbiljno pitanje istinsku vrednost, mogu nost i stvarni doma aj dekonstrukcije (ve ponekad samo upozorava kako ima kod njega i drugih, njemu jednako tako va nih, da ne ka em «dragih» termina), u velikoj meri podse a na Huserla i

5 Perspektive metafizike, SPb. 2000, str. 297-310. 457 njegovo netematizovanje same fenomenologije. Korak dalje, dalekose no, u oba slu aja, ini Eugen Fink postavljanjem pitanja jedne fenomenologije fenomenologije, to je tema njegove VI Kartezijanske meditacije. Tehni ka i kosmi ka racionalnost U XX stole u po prvi put ljudi postaju svesni toga da ono najvrednije, ono najve e za ta se uop te ovek mora anga ovati, eli li uop te biti jo ovek, nije sama borba za

slobodu, pa ak ni njeno dostizanje, ve , prvenstveno, sam do ivljaj slobode, sposobnost da se sloboda izdr i i da se ivi sloboda o kojoj se toliko govori da ve i svaka pomisao na nju izaziva sumnju kako se tu radi o ne em krajnje

problemati nom. Taj do ivljaj slobode do te je mere specifi an i nepoznat, do te je mere egzistencijalno nov i odlu an u suprotstavljenosti svemu drugom, da nije nimalo slu ajno to je esto za posledicu imao koliko bekstvo od slobode, toliko, i jo u ve oj meri, nasilje nad prirodom, nad kulturom i nad drugim ovekom. Sve to ukazuje na duboku krizu pojma racionalnosti kakav nam donosi tradicija evropskog mi ljenja ali i na nu nu potrebu za uspostavljanjem jednog bitno druga ijeg pojma racionalnosti. Istovremeno, kako smo ve konstatovali, nau nici, unutar najrazli itijih disciplina konstatuju kako je do lo vreme "kraja nauke", vreme u kome prestaju da va e predstave o klasi noj racionalnosti koja je razumevanje povezivala s otkri em deterministi kih zakona, a koje je postojalo paralelno s otkri em bivstvovanja izvan okvira bivstvuju eg; nije nimalo slu ajno da je jo i za Ajn tajna svako odstupanje od tog ideala istovremeno zna ilo i odstupanje od mogu nosti da se pretenduje na "razumevanje" sveta, na razumevanje, koje se sve vreme 458 isticalo kao osnovni cilj nauke (Prigo in/Strengs, 2000, 2512). Ide se i korak dalje: sve je rasprostranjenije uvrenje da se i same nauke kre u ka svom zalasku: sva najve a dostignu a ve su za nama; ostao je samo i dalje veliki prostor u oblasti primenjenih nauka dok teorije to u

poslednje vreme izrastaju na tlu fundamentalnih nauka, koje, izgubiv i svoj prakti ni zna aj, nalaze i se daleko van oblasti svakodnevnog ivota, sve vi e poprimaju umetni ku formu i sve su bli e oblasti koju je davno zaposela estetika. Imaju i u vidu da Bekonova borba s "idolama" koje zamagljuju na e pravo saznanje stoji u velikom saglasju sa principom sumnje na kojem se temelji Dekartova metodologija, i isto tako, polaze i od toga da je i sam tvorac empirizma (F. Bekon) svoju koncepciju razmatrao kao sredstvo korekcije delatnosti razuma, vi e je no jasno da empirizam i racionalizam koji nastaju po etkom novog doba ne treba tuma iti kao dve me usobno suprotstavljene tendencije, koje se bore za nekakav primat me usobno se isklju uju i, ve kao dva usmerenja to se me usobno dopunjuju izra avaju i jednu op tu ideju tog vremena ideju o regulativnoj ulozi saznanja u sklopu ovekovog odnosa sa realno u koja ga okru uje. To zna i da su i empirizam i racionalizam samo razli ite forme intelektualnih pretpostavki od kojih su polazili mislioci s po etka modernog doba te je stoga od samog po etka ovog navodno novog poku aja da se pristupi svetu i stvarima u njemu, epistemolo ka linija bila samo jedan od dominantnih pravaca u osmi ljavanju su tine i prirode racionalnosti. Budu i da po svom bitnom odre enju racionalnost nije puka osobina, svojstvo samih stvari, niti

nekakva injenica me u drugim injenicama, ono osnovno to se tu odmah uo ava jeste pre svega sadr aj odre enog nastojanja koje se nalazi u temelju mi ljenja, delovanja, govora ili saznanja; sve to omogu uje da se racionalnost 459 mo e odrediti kao izraz kompetentnosti u smislu sle enja pravila, kao sredstvo za realizovanje vrednosti i stoga nju karakteri u efikasnost i ekonomija postupanja, a to vi e no jasno potvr uje da je sav saznajni interes u svojoj biti zapravo tehni ki; sve to vi e no jasno kazuje da pojam racionalnosti nije neki neutralno deskriptivni, ve vrednosni, normativni predikat. Po to po svojoj biti racionalnost nije vrednosno neutralna i kako je znak na eg vremena tendencija da se sve vrednosti neutralizuju, osamostaljena tehnologija po inje da diktira svoje sopstvene interese, da ih progla ava za op te i da uzurpiranim podru jima prakse name e sopstveni sistem vrednosti (Habermas, 1980, 328), i to ini opravdanim da se postavi pitanje uloge koju treba da ima racionalnost, odnosno: na koji na in, kojim argumentima je mogu e njeno utemeljenje. Kao posledica injenice da se formalno shva ena racionalnost do te mere nametnula a to se ogleda, pre svega u tome da ljudi "racionalno" uti u na neposredni sled doga aja, shodno primeni socijalnih tehnika, te da je mogu e upravljanje sopstvenom sudbinom kori enjem racionalnih tehnika. Ovakvo racionalno upravljanje

Savremenim postmodernim tuma enjima svojstveno je da istupaju protiv dominantnih tuma enja racionalnosti. **460 itava metafizi ka tradicija nastoji na tome da poka e kako je svako osmi ljeno znanje koje pretenduje na istinu . apsolutizacija decentralizuju eg pristupa koji nudi postmoderna ru i svaku mogu nost jednozna nog razumevanja me u ljudima a tako i mogu nost ma kakvog kolektivnog delovanja. U savremenom filozofskom diskursu. u vreme kad se stilistika usmerava na samoizra avanje.saznanje neke su tine. koje "izgra uje" realni svet i istovremeno prosu uje valjanost svojih tvorevina -simulakruma kao i validnost dekonstruktivne tehnike. tj. da sva predlo ena tuma enja smatraju jednako valjanim. To se u prvi mah mo e smatrati predno u ali. s druge strane. a mnogo manje na dostizanje racionalne i konstruktivne jasnosti rasprava o problemu su tine i bivstvovanja bivstvuju eg mo e mnogima izgledati staromodnom do te mere da e ve ina biti sklona tome da ka e kako osnovna pitanja metafizike filozofski vi e ne .svetom sve je problemati nije i to se najbolje vidi na planu istorije: premda istoriju stvaramo mi to ne inimo svesno. sve to za krajnju posledicu ima temeljno dovo enje u pitalje mogu nosti postojanja i same nauke kao tla na kom se mogu izgraditi poslednji odgovori. a u ovo na e postmoderno vreme.

videli neku nju kao nauku. 1003a) od kog nam metafizika dolazi u svom predmetnom iako ne u terminolo kom smislu. Svim pristupuma onom to se vidi kao bitno. sve dotle dok filozofska misao uspeva da sa uva kvalitet misli. kako je to jo Kant istakao. Naspram ovog. ovekova prirodna sklonost. sve dotle dok uspeva da bude predmetna i jasna i pritom ostaje neprikosnovena u sagledanju su tina na na in kako je to detaljno fiksirala deskriptivna fenomenologija jo prve decenije XX stole a tema su tine i su tastvenosti ima duboku opravdanost za dana nje i svako bodu e filozofiranje i metafizika.. njegovo bitno svojstvo po kom je on to to jeste. zajedni ko je da se su tina mo e razumeti kao korelativan pojam: ona izra ava jedno postojano stanje naspram stalno promenljivih pojava. tj. to zna i da su tina ukazuje na ukupnost invarijantnih 461 svojstava u nekoj stvari (na jedinstvenu unutra nju veza u njoj) koja se suprotstavlja mno tvu slu ajnih fakata. dovoljno je da se ve po ko zna koji put podseti da u istoriji flozofije postoji veoma irok spektar tuma enja pojma su tine a da se o njoj mo e govoriti na razli ite na ine. Tako ne to pogre no je isto toliko koliko je i neodgovorno promi ljeno. su tina . a drugi kao umetnost ostaje. Ovde nema prostora da se ova teza temeljnije razvija.doma uju duh na eg vremena. po svojoj prirodi ontolo kog aspekta. na to ukazuje ve Aristotel (Met.

Za to sve ovo isti emo? Tradicionalno shvatanje racionalnosti polazi od ideje pravljenja neke stvari ili pojave. kao sistem neophodnih aspekata i veza me u objektima uzetih u njihovoj prirodnoj povezanosti. odnosno. izra ava i pokazuje kao jedinstvena celina. Zadovoljenjem oba pomenuta uslova odre uje se sadr aj konkretnih metoda saznanja i to. konstantnih svojstava stvari kojima se su tina fiksira. Ova dva momenta invarijantnost i nezavisnost obi no se isti u kao neophodni i dovoljni uslovi (kriterijumi) pri razmatranju svojstava prisutnih u nekoj stvari. kao postojanu normu postojanja. od njihovog skrivenog mehanizma i svima je poznato da takvo shvatanje nalazimo ve kod Frensisa Bekona koji pod racionalno u podrazumeva efektivnost i konstruktivnost odre ene svrhovite delatnosti. tako i iskustvenog. kako apstraktnoteorijskog.ima tako e i aksiolo ku dimenziju: mo emo je razumeti kao odre en zakon razvoja stvari. u isto vreme (b) pomenuta svojstva koja ine su tinu. pre svega. istupaju kao nezavisna od drugih svojstava koja bi mogla odre ivati neku stvar. njom se odre uje ono to je razumno i racionalno. odlikuje (a) niz invarijantnih. ono to omogu uje da se dospe do odre enog cilja a uz pomo sredstava. To podrazumeva jedan druga iji tip znanja no to je to optimalnijih . uvek prisutnih. Sve to vodi zaklju ku da su tinu.

nau no-tehni ki progres. on je vezan ugovorima za izdava e koji odre uju kakve e .onaj koji se sretao u vreme antike. put uspona zapadne. Na mesto nau nika-erudite na po etku novog veka stupa istra iva i u tome se po mi ljenju M. Tu nalazimo potpuno novi tip istra iva a: njemu vi e nije potrebna biblioteka i njega ne nalazimo vi e zami ljenog nad tekstovima. u ijem se svetlu tada razvijaju nauka. ak. koja je odlu uju a i za nastanak deizma. te je stoga za nastanak evropske ideje racionalnosti.od presudnog zna aja sinteza uspostavljena vi e vekova ranije 462 i to izme u anti ke téchne (kao ve ta kog preoblikovanja stvarnosti) i ideje monoteizma. mnogo vi e od toga: on nije uop te zami ljen. i posve je razumljivo to deisti boga-tvorca redukuju na boga-in enjera. preciznije re eno. to je put novovekovne evropske civilizacije. germano-romanske civilizacije. poslovne delatnosti . on je uvek u prolazu: dok raspravlja na konferencijama. ili. Hajdegera nazire i bitan simptom novog doba. prosveta. U svetlu takvog uvida svet se vidi kao konstrukcija (i nije nimalo slu ajno to je sva perspektiva visoke renesanse samo posledica geometrijskih prora una ista konstrukcija) a put saznanja pokazuje se kao put saznanja ranije ugra enog shematizma na kome po iva svet. Bezgrani no se u tom slu aju svodi na ograni eno. kao i dok skuplja na kongresima informacije koje mehani ki potom ugra uje u svoje "spise".

istinski 463 problem nastaje u situaciji kad se budu e ne mo e predvideti. niti se mo e definitivno videti kao pro lo. Svi se pozivaju na nauku a nauke tu ponajmanje ima. politi kim nasiljem i nevi enim genocidom. raznoraznim ekolo kim katastrofama i opasnim tehnologijama. u velikom broju slu ajeva nauka je samo ventil koji omogu uje preraspodelu dru tvenih dobara: finansira se ono nikom potrebno od onih kojima je samo to "finansiranje" jedino opravdanje krajnje besmislene egzistencije. kad postoji mno tvo jednakoverovatnih mogu nosti a ono pro lo. rezultati su ve predodre eni samim formulisanjem projekata. Ne treba posebno isticati da je za tradicionalnu racionalnost svojstveno da (a) odbacuje i osu uje harmoniju . niti se mo e odstraniti iz sada njosti.biti knjige koje oni o ekuju da dobiju za objavljivanje. ima uspeha ako bivstvuju e mo e predvideti u njegovom budu em razvoju ili ako mo e da ga osmisli kao ne to pro lo. U tome treba i videti osnovni razlog to svaki razgovor o budu em postaje sve besmisleniji u XX stole u koje je ostalo obele eno atomskim oru jem. sa svoje strane. Nije nimalo slu ajno to naru ioce projekata uop te ne interesuju njihovi rezultati. Nauka se sve neposrednije preobra a u prakti no istra ivanje a ovo. na taj na in priroda i istorija nastoje da na u svoj smisao.

ili (b) nastoji da odgovornost tuma i kao odgovornu za realizaciju ideje racionalnosti shva ene kao efektivnosti. Takva pak vrsta racionalnosti vodi samodovoljnosti pojedinih sfera uma: u nauci sajentizmu..). krivica... a u politici pojavama novog makijavelizma. Kao posledica apsolutizacije takvih tipova racionalnosti sad do izra aja dolaze: imoralizam. u umetnosti formalisti koj estetici.i meru kao i da (b) ono to je ivo umrtvljuje apstraktnim shemama i na taj na in stvara probleme s kojima se intenzivno sudara metafizika morala tek u XX stole u. prva polovina pomenutog stole a mogla bi se najbolje razumeti u kontekstu politi kih 464 diktatura koje su te ile realizaciji odre enih ideologija. kajanje. negativni aspekti nau no-tehni kog progresa (na kojima izrasta beda) i totalitarizam. Apsolutizacija tradicije tehni ke ili tehnolo ke racionalnosti vodi krajnje apstraktnom racionalizmu optere enom sujetom i nasiljem to je posebno karakteristi no za poslednje decenije XX stole a u kojima je totalitarizam (pod terminolo kom maskom demokratije) procvetao u svom punom sjaju. stid. nije nimalo slu ajno da tehni ka racionalnost kategoriju odgovornosti ili (a) odbacuje kao iracionalnu ( to joj dopu ta da s njom odbaci sve za nju vezane ideje kao to su savest. u tehnici apsurdnosti tehnicizma koji je samome sebi cilj. da bi se tek kasnije a u ime sveop teg zahteva za .

to je sasvim razumljivo.. s najmanje sredstava. od izvora koji je u sredi tu du e.odsustvo savesti te se on oslanja samo na objektivnosti znanjâ.. nego i s kona no u. upravo stoga racionalizam ro en u duhu techne nu no vodi bezodgovornosti vlasti. Takav um mo e da "objasni" sve . o racionalnosti . To omogu uje da se govori i o jednoj druga ijoj racionalnosti.demokratijom definitivno u vrstio planetarni. budu i da se ivot koji opravdava tehni ki um nalazi izvan morala da je tek uz pomo svesti. kao ne to to se ne uklapa u predstave tehnologije razuma. Sve to ima za posledicu da tehni ka racionalnost probleme slobode i odgovornosti vidi kao ne to iracionalno. Racionalnost i postojanje nisu povezani samo sa svojim ciljevima u beskona nosti. po mogu nosti. imperativa. sa ograni eno u izra avanja i opisivanja. Zato je svojstvo tehni kog uma . zakona. Sve to vodi tome da se um sve vi e vidi kao ne to krajnje sumnjivo i problemati no. Nehumanost i prakti na nemo apstraktnog uma ogleda se u tome da je on otkinut od ivog tkanja bi a. na njihovo jasno izra avanje i operisanje njima te se zbog toga racionalnim smatra ono to mo e da dosegne svoj cilj. njegovo polazi te i nit vodilja jeste apstraktni pojam kategorije op teg: principa. ili kako neki vi e vole da ka u globalni totalitarizam.bilo kakva svrha da je u pitanju. saznanja i odgovornosti mogu a realizacija li ne egzistencije oveka.

ta vrsta racionalnosti svoje poreklo ovdi iz ideje prirodne harmonije integralnog sveta kojem je da se izuzetno zna enje pridaje onom to je individualnoneponovljivo. iji deo je individualna. ve o onom to je neophodni deo celine. niti se tu tra i odgovornost pred op tom idejom i njenim nosiocima. re je o odgovornosti koja se mora imati za svoj vlastiti put.koja pripada posve drugoj tradiciji a koja tako e ima svoje poreklo u anti kom mi ljenju. Tu stoga i nije re o odgovornosti pred nekom najvi om instancom (u ma kom obliku ona bila). Razumevanje ovekovog bi a u toj tradiciji nije realizacija tek ne eg to bi ostalo u sebi apstraktno-op te. . a opet. tra i odgovornost za prvobitnu. racionalan na in postavi pitanje o prvobitnoj odgovornosti. Analogon ovom tipu racionalnosti nalazimo u isto nja kom mi ljenju u ideji tao: tao-istina tu se pokazuje kao jedinstven i neponovljiv tao-put u harmoni noj integralnosti sveta. kao minimum. tu se. po etnu harmoniju celine. Ovaj tip racionalnosti jednako je povezan sa ve odranije zaboravljenim kategorijama harmonije i mere. ovog puta u anti koj ideji kosmosa. neponovljiva li nost. tu se radi o realizaciji odre enog dela konkretnog jedinstva ime je omogu eno da se na posve nov. za svoj sopstveni smisao u harmoniji sveta. tu re nije vi e o nekom apstraktnom elementu mno tva. bez poku aja da se za tako ne to tra i alibi u samome bi u. o 465 onom bez ega celina ne mo e biti to to jeste.

ovekovo bivstvovanje je sa-bivstvovanje. a svest ni ta drugo no savest. kao dijalog s njima. ovekov svet ostaje svet njegove li nosti i on nije slu ajan ve pun najraznovrsnijih izbora za koje je karakteristi no da su svi . ali. sa svetom. Primarni nisu ni svest ni mi ljenje ve je primarna prakti na ivotna delatnost iji su samo momenat svest i mi ljenje. Svesni svega to nas je zadesilo osta emo na najboljem putu ako ni na as ne gubimo iz vida da je odgovornost primarna a da su um i razum tek sekundarni. odmah treba re i da kosmi ka racionalnost ne zamenjuje tehni ku ve ovu uklju uje kao sredstvo refleksije. jer ova poslednja je i izvornija i fundamentalnija. za 466 to vreme um nastavlja da tra i samo jasna znanja i objektivna pravila po kojima se njima mo e koristiti ne ulasze i nijednog asa u njihovo vrednosno procenjivanje. primarna je savest kao priznavanje njihovih prava.Na zadatak bi morao biti da tehni ku racionalnost dovedemo u to ve u zavisnost od kosmi ke. i to samo jedno od sredstava utemeljenja ovekovih postupaka. To je i osnovni razlog tome da teoreti nost i racionalnost nisu cilj ve sredstvo. primarna je odgovornost kao odnos sa drugima. U svesti (savesti) realizuje se ovekova li na egzistencija i od njega se tra i da ulo i napor kako bi razumo ono to se u njegovom prisustvu de ava. kao sredstvo doku ivanja mere i sadr aja svake odgovornosti.

racionalnim metodama. jeste sama li nost koja zauzima svoje neponovljivo. pre svega ukazuje na to da su oni samo sredstva da se sazna mera i dubina odgovornosti. injenica da su um i racionalnost sekundarni. To je i osnovni razlog to kosmi ka racionalnost ne odbacuje tehni ku racionalnost niti njenu aparaturu ve prvenstveno nastoji da prevazi e njena ograni enja koja tokom dosada nje istorije imaju krajnje pogubne posledice. Neko bi mogao re i da zna aj individualne li nosti priznaje i apstraktni racionalizam koji apeluje na li nu odgovornost i tra i samoodricanje i pot injavanje. Sredi na ta ka u kojoj se sva odgovornost sabira. ali. i to je ta no. najodgovornije mesto u tkanju bivstvovanja. princip li ne odgovornosti pretpostavlja bezuslovno priznavanje apsolutne slobode volje.izvr eni na tlu odgovornosti.ugaoni je kamen svakog prava i svake moralnosti. da se doku i mera i dubina uklju enosti oveka u veze i odnose unutar sveta i ta mera i dubina zapravo je mera i dubina ukorenjenosti i slobode u svetu. Samosvojnost i primarnost odgovornosti li nosti za ma koju manifestaciju sopstvene aktivnosti . 467 oslanjaju i se na teorijsko znanje i oblikovanje svake . Odbijanje da se prizna sloboda izbora ozna ava krah svakog eti kog sistema. moralnosti i prava. Ostaje nesporno da meru i dubinu odgovornosti ovek mo e spoznati samo tradicionalnim. tj.

Stoga se su tastvo znanja pokazuje kao pojava specifi no ljudske dimenzije bivstvovanja slobode i odgovornosti u harmoni nom sklopu postoje eg. Na taj na in i sama . pokazuje kao put slobode i odgovornosti. Pokazalo se vi e no o igledenim da je dosada nji. politike.put samovolje. ve na umnosti kao putu spoznaje mere i dubine odgovornosti. ovde se svemu bitno menja smer: naglasak ne mo e vi e biti na odgovornosti koja bi se nalazila u funkciji racionalne samovolje. Zato se ovaj drugi put. Kako je na e vreme vreme spoznaje granica tradicionalnog tehni kog uma i racionalnosti. Nedostatak znanja. kao put utvr ivanja bi a i harmonije nastale u du i a u saglasju sa svetom. pa ak i nauke. sve vi e se su ava prostor samovolje racionalisti kog delovanja koje ovek mo e dozvoliti u oblasti tehnike.mogu e situacije. ali sad u svom bitno promenjenom obliku i posve druga ijoj funkciji: kao tehni ko sredstvo saznanja sopstvenog mesta i puta koji svaki pojedinac ima u kosmosu . put kosmi ke racionalnosti. tradicionalni put . toga smo itekako svesni. ali. ugro avanje same du e sveta. put ru enja prirode i kidanja vezâ me u ljudima. tehni ka nerazumljivost i iracionalnost . ne osloba aju nikog od kosmi ke odgovornosti a sama tehni ka odgovornost se pritom ne odbacuje ve se i dalje uzima u obzir.

. U vreme vladavine pojma (koju nije mogu e okarakterisati kao utopiju saznanja) poku aj da se pojam umetnosti ulno zahvati ima za ishod da se ovaj ne mo e istinski opaziti. jedna posve druga ija racionalnost . ** Postmoderna umetnost nosi sa sobom samo jedan od mogu ih odgovora o umetnosti kao op tem predmetu to je (odra avaju i op te jedinstvo) istinski izraz apriorija u kojem se koncentri e centralna tema konstitucije idealne objektivnosti. To konstituisanje mogu e je iz umetnosti. kakav bi to trebalo da bude ovek koji vi e nije ni ivotinja. ni ma ina. znamo i to da o onom o emu se ne mo e govoriti o tome treba utati (Vitgen tajn). analogno vremenu koje 468 misli ono posle kraja vremena.odgovornost dobija svoj izvorniji i racionalni karakter pa je na prvi pogled iracionalna a u stvari vi e no racionalna na tradicionalisti kom planu dok je na kosmi kom tek racionalna. To pak zna i da je filozofija umetnosti mogu a tek u . o njegovoj dana njoj poziciji u kojoj se on. odnosno. metafizi kog iskustva u oblast kulturno osvojenog i aktivno zahva enog. Drugim re ima: uklju ivanje transcendentnog. iznova postavlja pitanje o oveku. pokazuje kao post ovek. ali i da se mora insistirati na govoru upravo o onom o emu se navodno ne mo e govoriti (Adorno).? Znamo da negativna odre enja ne vode putem odre enja. Odista. ni bog.

Ovo pak zna i da ovaj drugi put.suprotstavljanju itavoj dosada njoj esteti koj tradiciji ( to je teza moderne) i istovremeno u nastojanju da se vodi paralelni ivot sa svim poku ajima to nastoje da tematizuju kako problem estetskog. Kada je o utemeljenju estetike re . ve put koji je inaugurisala rana fenomenologija (O. estetski akt mo e biti aktualizovan potencijalnim estetskim predmutom u "reci vremena" a to opet zna i da odre en estetski do ivljaj ne mo e biti ponovljen dva puta. ali to nije istovremeno i novi put. koji bi i postmoderna morala 469 priznati kao svoj. Naime. jeste put novog senzibiliteta. odnosno fenomenolo ka deskripcija estetskog predmeta koja polazi od izvornog zna enja re i aisthesis. Budu i da je estetsko samo "potencijalni predmet" to ukazuje na krhkost ovog . 1973. od onog ulno-opa ajnog. to samo po sebi jo uvek nije i odlu uju a garancija za nastanak velikih dela koja jedino svojom visinom mogu dota i visinu mi ljenja umetnosti koju u sebi sadr i savremena estetika. Istovremeno. tako i pitanje nauke i tehnike modernog doba (Halder. ne sme se zaboraviti da zna aj postmoderne po iva na oprisutnjenju novog umetni kog senzibiliteta. kako je estetski predmet izolovan svojom okolinom. novo "oslu kivanje prirode" zasluga postmoderne. polazi te mo e biti spekulativno mi ljenje. 843). Ovom stavu treba dodati da je novo tematizovanje estutskog. Beker).

ako nam je stalo do temelja iz kojeg se mo e misliti umetnost onda opovrgavati mi ljenje umetnosti u ime sumnjivih trenutnih rezultata koji su vi e posledica sme e prkosa i nemo i. To je ve dovoljan razlog (dalje razvijanje ove teze pokazalo bi samo ispraznost postmodernog obrazlaganja . 17) 6 . jer se estetski do ivljaj ne mo e sa sigurno u ponoviti kao to se dva puta ne mo e u i u istu reku (Poeggeler. mo e initi onaj ko misli da svoju neozbiljnost i zabludnost opravdava zalaganjem za postmodernu. 1965. Teza koja se ovde zastupa mo e sa eto da glasi: istinska teorija umetnosti ne izvodi se iz prakse umetnosti ve iz njenog pojma. No kako govor pretpostavlja i jo ne to drugo no obi nu pri u. Beker). ne smemo se zadovoljiti samo pri om a ne po eliti da je rasklopimo. Da se u govoru o umetnosti polazi od prakse umetnosti ne bi se moglo sti i dalje od poetike odre ene konkretne umetnosti. estetski stav ima legitimnost u metafizi kom mi ljenju transcendencije. Uvo enje logosa i hod na njegovom tragu jeste posao za kojim stoji odre ena odluka a ona je i dublja i dalekose nija od sveg to bi se u nekakvom "postmodernom" askanju moglo naslutiti. Estetski predmet se pokazuje kao "heraklitovski" (O.do ivljaja. da rasklapaju i je prodremo u njenu pozadinu.

Za tuma enje umetni kog dela moramo se stoga obratiti filozofiji. istori nosti i ideje. stvarnosti i privida. on ne te i vremenski fiksiranom.470 pravovaljanosti postmoderne neobaveznosti u odlu ivanju o pravosti) da se filozofija okrene onom to je jedino ozbiljno njeno pitanje: kako bivstvovanje kao takvo. Umutni ko delo je popri te sukoba bivstvovanja i biti. M. Za tako ne to neophodan je filozofski stav budu i da umetnik uvek tra i ono op te i ono traju e u njemu. Ako je ve po definiciji sva umetnost estetska.: Fenomenologija sveta umetnosti. to uzdizanje .6 O svemu tome videti op irnije u knjizi: Uzelac. ve ve nom. jer oba se u estetskom aktu nalaze sjedinjeni: estetsko se pokazuje kao idealizovanje stvarnosti kako u trenutku tako i u ve nosti. za e li se iza tog privida dospeva se u prazninu koja se tad javlja kao temelj iz kog izrasta jedna druga stvarnost. sva umetnost nije nu no i lepa. Novi Sad 2008. Zadatak umetnika je da "zabele i" pokret stvarnosti koja se u umetnosti pokazuje kao privid. ono nije mesto na kojem bi jedno do drugog bili istorijsko i idealno. lepog ili bo anskog i na taj na in dospeva u ravan filozofije. kao apriori dospeva do samodatosti. tek na jednom vi em stupnju ona dolazi u odnos sa idejom dobrog.

zna i imati upori nu ta ku iz koje se mo e aktualizovati situacija to e tad funkcionisati kao mogu nost uspostavljanja razlike me u stvarima. ve jedna pauza i stanje sumnje pre narednog sporazumevanja moderne o sebi samoj" (Henrich. 471 Henriha koji u jednom intervjuu s punim pravom isti e da postmoderna "nije nikakva nova epoha u istoriji ove anstva. Umetnost se pokazuje kao regionalna ontologija unutar koje vlada ve iti sukob kosmi kih mo i iji onti ki odrazi jesu principi umetni kih dela. Sve dana nje kontroverze o odnosu moderne i postmoderne pretpostavljaju izvesnu . Ako je ovde potrebno jo ne to re i o postmodernoj i pomodnom govoru o njoj. Mo e li se i ta pohvalnije re i u prilog fenomenologiji koja se tokom itave svoje istorije bori protiv sumnji i praznog vremena koje Henrih naziva pauzom? ** Sva izlaganja koja se ovde sprovode imaju za pretpostavku odre en model mi ljenja koji je determinisan na po etku evropske kulture. odnositi se prema njoj. 1991. 214). onda treba podsetiti na D. Umetnost se tako pokazuje kao mesto odluke: prostor u kojem stvari dospele iz realnosti tvore "drugu" realnost koja se javlja odlu uju om za razumevanje prve.istovremeno je i prodiranje u dubinu sveta. u njegovu osnovu iz koje izrasta stvarnost stvari i umetnosti. Imati svest o stvarnosti.

ako ne elimo da prihvatimo vrednosti koje nam nudi komercijalizovani ekonomski nakostre en Zapad. pravoslavnim kulturama vlada od vremena vizantijskog filozofa i pesnika Jovana Damaskina (~ 650-754) koji je . O razlici isto ne i zapadne umetnosti na esteti ar Mirko Zurovac zapa a slede e: "velika dela isto ne umetnosti otvaraju neodoljivom snagom simbola uzvi enu i apstraktnu viziju istoga nebivstvovanja. Dok Zurovac smatra da su oba pomenuta stanovi ta vezana za sudbinu metafizike. 1986. mora biti koliko strana. ono 472 to ho e da rehabilituje postmoderna i da nam poka e kao ne to epohalno i revolucionarno jeste misao koja isto nim.dru tvenu situaciju koja nam. 50). Nastanak estetike treba razumeti kao poku aj da se od Kanta naovamo zale i hroni na insuficijencija jedne kulture koja je uporno odbijala da prizna prvenstvo sferi ulnosti i postavi je na vrh celokupne duhovne kulture. Nije nimalo slu ajno to estetika nastaje u doba Baumgartena u latinskom delu Evrope gde emocionalnoestetska sfera dotad nije imala vode u ulogu i nije determinisala celinu kulture. meni se ini da se vezanost za metafiziku pre mo e pripisati zapadnoj umetnosti. da umetnost nastala u ne-sohlasti koj tradiciji ima prednost u poniranju do granica smisla na kojem po iva svet. a dela zapadne umetnosti tragaju bez traga za krajem samog beskraja koji skriva obuhvatnu istinu bivstvovanja" (Zurovac. toliko izvor ravnodu ja.

znao da se pomo u slike mo e saznati sve . onda ga treba sa uvati i negovati kao prednost nasle enu od davnina a ne kao naknadno iskustvo mislilaca koji sebe nazivaju postmodernima. to je umetnost zadr avala ontolo ku dimenziju ne gube i ni asa sve svoje gnoseolo ke komponente. Estetika nije mogla "nastati" na Istoku jer je tu oduvek bila prisutna. pitanje je: mo emo li materijale tako izmeniti da se oni vi e ne pona aju po ranijim principima? To bi verovatno bilo . U ivaju i u umetnosti. ako je takvo u ivanje jo mogu e. Svi "manevri" koje ini postmoderna imaju koliko ideolo ke motive toliko i ambiciju da stvore privid kako sve jo nije izgubljeno. Mi treba da znamo da je to ne to iza nas da smo jo pre mnogo vekova zagazili u doba posle moderne. to mo e zna iti i da Zapad za takvu umetnost jo nije sazreo ili da ivi u doba posle kraja takve umetnosti. Ako postoji odnos prema umetnosti koji je stran Zapadu.celi univerzum. tako to je u umetnosti uvek postojala mera izme u emotivnog i racionalnog. ovi materijalni slojevi odre eni su tradicijom i kulturom. Ako je danas mogu pluralisti ki odnos prema umetnosti. mi jednim delom u ivamo u umetnosti pro losti i tada ne mo emo govoriti samo o estetskom u umetni kom delu jer ovo budu i da je tvarno nosi sa sobom i empirijske slojeve (u kojima se estetsko objektivizovalo).

sumnja u postojanje ikakvog smisla. izmenjene duhovnosti. postoje jo uvek i umetnost i filozofija. O kraju filozofije kao i o kraju umetnosti govori se ve vi e od jednog i po stole a. prizivaju i u pomo iskustvo koje se potisnuto stole ima ve nalazi u na oj blizini? Mo emo li danas kad pojmovno mi ljenje u mi ljenju slikama ima sve ve u opoziciju svet umetnosti vi en kao drugu stvarnost videti i kao svet svetlosti iju nevidljivu stranu doma ujemo ulno ali i racionalno dok istra ujemo osnovu estetskog smisla slike? Epilog: Estetika i postmoderna umetnost Ako se ne mo e re i da na pragu tre eg milenijuma imamo one strahove s kojima su ljudi do ekivali drugi. da sa zebnjom provirujemo u to nadolaze e. Pitanje koje se ovde eli samo nazna iti treba da glasi: mo emo li mi (danas i ovde) govoriti o umutnosti (svesni sve te ine koju nasle e daje ovom pojmu). ini se da nas opseda neka potreba za ra unom i prora unavanjem. mada. . izmenjenom obliku (ali ni mi nismo oni od ju e).mogu e ako im se pristupi iz jedne druga ije. potreba da "zbiramo" rezultate. mo da u nekom novom. ali na 473 temeljno druga iji na in. pa ipak. ini se da umesto njih postoji briga. neizvesno budu e vreme (ako budu nosati vi e uop te mo e biti).

toliko i sporno: naime s koliko se opravdanosti mo e govoriti o Huserlovom "uzmicanju u tradicionalnu metafiziku"? Nije li ovde sam pojam metafizike i . zato. 1979. ono to nije po sebi ve primerak pojma.. pojedina nom i posebnom. vi e ili manje svesno.. Donekle s pravom Adorno isti e kako "filozofija s obzirom na povijesno stanje. kao nosioci filozofske modernosti osetili. u bespojmovnom. po re ima Adorna. pred tim uzmakli u tradicionalnu metazifiku" (Adorno. Sada pojmu postaje neophodno ono do ega ne dopire. u skladu s tradicijom. nije nimalo slu ajno to je u mno tvu filozofskih orijentacija fenomenologija nesporno duboko i dalekose no obele ila ovo stole e koje je uveliko ve na izdisaju. pa i pitanje samog stvaranja koje svoju punu potvrdu nalazi u oblasti umetnosti. neka nova fenomenologija kojoj je svako od savremenih filozofa u ve oj ili manjoj meri du nik. ali su. To su Huserl i Bergson. govorilo se fenomenolo ki. A kad se govorilo o kraju fenomenolo kog pokreta. 29). nalazi svoj istinski interes 474 tamo gde je Hegel. Ovo je koliko ta no. ono to ispada iz njegove sheme apstrakcije.Orijentisanje u svetu sve vi e povla i za sobom pitanje smisla kretanja me u delima koja smo stvorili. u onome to se sve od Platona po kratkom postupku odbacivalo kao prolazno i bezna ajno i na to je Hegel lepio etiketu lenje egzistencije. i pritom stvarala neka druga. izjavljivao da je nezainteresovan.

s druge strane. sterilno stanje umetnosti sada njeg trenutka. pa nam uvodni delovi . Me utim. Nakon iskustva koje nam donosi tzv.metafizi kog kru e odre en no to je to mnogo ranije inio Kant? ** Metamorfoze koje prate metafiziku sve vi e obele avaju ivot fenomenologije koja i dalje budi pitanja i podsti e nas da ne odustajemo od tematizovanja "same stvari". ne mogu re i da se tu ne te i pre svega 475 tome da se stidljivo iznova uvede pitanje samog dela (naspram dosad prenagla enog pitanja stvaranja). filozofija nikad nije bila toliko blizu umetni kom na inu mi ljenja kao to je to u na e doba. Ono to ove dve spaja jeste injenica da nikad do sada umetnost nije tako i u takvoj meri promi ljala svoj temelj i svoju praksu. "postmoderna umetnost" kao i niz poku aja da se ista "teorijski" opravda. ali da. u prvi plan iznose dva stara i prava pitanja (ali u nekoj novoj "postmodernoj" odori): pitanje prostora i pitanje vremena umetni kog dela. To je i osnovni razlog to mnoga dana nja tuma enja umetnosti deluju vidno anahrono. sve e e se. svejedno videli mi stvari supstancijalisti ki ili kao procese. mo da bi to jo pre bila umetnost no filozofija. ako bismo tra ili ono to daje pe at ovom stole u. u nastojanjima da se opravda prolazno.

Smatram da e sva ta razmatranja o postmodernoj biti dragocena za teoriju i praksu knji evnosti XX stole a (gde pre svega i spadaju i odakle su svojevremeno izmilela). toliko i pogre no ube enje kako se borbom za postmoderno insistira na onom to je najprogresivnije. istina ideolo ki jasno obojenog i dobro promi ljenog) uveliko ostalo za nama. Sva opovrgavanja temelja umetnosti i osnove na kojoj bi po ivala gra evina mi ljenja umetnosti jo uvek se dovode u sumnju. me utim te ko bismo se sad sa lako om odlu ili da damo glas onima koji samouvereno brane nekakav postmoderni senzibilitet. Prizivaju i u pomo postmoderno iskustvo priziva se iskustvo pro log. Kona no. vreme jednog "razvodnjavanja" filozofije. XX stole e nije stole e velike knji evnosti (kao prethodno) i zato i mo e imati teoriju kakvu zaslu uje. sve vi e ose amo kako u pozadini te odbrane le i koliko nespremnost da se u e u ko tac s te ko ama naraslim pred dana njom umetno u. na osnovu onog to je bilo ne mo e se . Zato. ali ne i za filozofiju. ako bi bilo mogu e govoriti o tome kako umetni ka dela zaposedaju sad nekakav svoj novi "postmoderni prostor" ne mo emo ne biti svesni i toga kako je vreme postmoderne (ili.Hegelove Estetike sad izgledaju sve ijim i zanimljivijim od svih "postmodernisti kih naklapanja" o umetnosti i nekakvim novim prodorima ili toliko popularnim "strategijama".

nastojimo da ivot u njoj bolje razumemo vra aju i se iskustvu prethodnog. U tom protivljenju treba videti izraz nastojanja da se uspostavi princip razlike kao princip temelja moderne umetnosti. kao i teza o umetnosti kao drugoj stvarnosti ine se nedovoljnim kad umetnost prebiva unutar iste stvarnosti i unutar perspektive koja se otvara sa postmodernim i svim ostalim umetni kim pokretima koji vi e ne pretenduju na to . moderne i tradicije kojoj se ova suprotstavlja. Nimalo slu ajno.odlu ivati o onom to nas je ovog asa sna lo. to je ono o odnosu starih i novih. s njenim raspadom vra amo se osnovnim strategijama moderne i odnosu moderne i premoderne. napu teni smo. Jedino pitanje to ostaje trajno otvoreno. ako se iz svoje ko e ne mo e. samo negacija. ose amo se koliko usamljeni toliko i napu teni. Zato nam danas izgleda tako interesantnim vreme baroka ili predromantizma. Samo protivljenje. poslednji je temelj umetnosti koju danas poznajemo. Pojam fantazije i uzvi enog. Imaju i u vidu sve to je do sada re eno o postmodernoj ne mo emo se oteti utisku da je pri a o postmodernoj odvi e lepa da bi mogla biti trajna. jer sebe vi e ne vidimo kao u esnike u doga anju sveta. Usamljeni smo jer nas ponor odvaja od umetnosti pro losti (a sami smo tome doprineli u onoj meri u kojoj smo pristali na to da sara ujemo u gradnji nekakvih "postmodernih 476 strategija").

da umetnost ima za cilj stvaranja "ve nih" umetni kih dela. ve o nastojanju da se uz pomo pro log probudi jo neiskazano budu e. do okretanja filozofiji koja iako zato ena sred lavirinta poput Arijadne. nije re o vaskrsavanju onog to je pro lo. novo "oslu kivanje prirode" u izvesnoj meri zasluga i postmoderne. Radikalnost njenog . Na e uporno obra anje fenomenolo koj filozofiji upravo ovde nalazi svoje istinsko opravdanje. jo uvek nije i odlu uju a garancija za otvaranje prostora novim delima koja bi svojom visinom mogla dota i visinu mi ljenja umetnosti do koje dose e savremena estetika. opet postala aktuelna i koliko predmet toliko i podsticaj novih istra ivanja. Sa sumnjama koje se ovde ra aju dolazi do tematizovanja pitanja mogu nosti mi ljenja nove umetnosti pa tako i tematizovanja mi ljenja samoga mi ljenja. ako se i prihvati da zna aj postmoderne za tuma enje umetnosti po iva na oprisutnjenju novog umetni kog senzibiliteta. Ako je novo tematizovanje estetskog. Upravo fenomenolo ka filozofija to omogu uje. sve vreme uva klupko konca kojim se mo e 477 dospeti na svetlo. Nije naodmet podsetiti da je ve "otpisana" Huserlova fenomenologija nakon Drugog svetskog rata (kad su filozofija egzistencije i i egzistencijalizam po eli da gube svoj sjaj) sa objavljivanjem spisa Krisis (1954). to. samo po sebi.

u na inu konstituisanja prostora umetni kog dela. Ve prvih decenija XX stole a be e vidno nastojanje fenomenologa da estetika ne bude redukovana ni na istra ivanja usmerena samo na ono subjektivno (na stvarala ke do ivljaje i delatnosti iz kojih nastaju umetnmi ka dela. nakon prolaznog "postmodernog" verovanja da su tine nema. ili na primala ke do ivljaje koji se svode na sticanje utisaka i u ivanje u delima).na ina postavljanja problema i dalje ostaje tema dana. To ne zna i vra anje na prethodne . odnosno. i sama estetika kao filozofska disciplina na la se u nezavidnoj situaciji: jednako je ugro en kako njen smisao tako i smisao umetnosti i egzistentnost umetni kog dela. umetni ka dela). U enje o nesupstancijalnosti po inje 478 imanentno da se sveti pozivanjem na svoje pretpostavke u supstancijalnom. budimo se iz "dogmatskog dreme a": su tina se sre e tamo gde je najmanje o ekujemo . niti isklju ivo na ono objektivno (na predmete. ** S neprestanim pro irivanjem obima pojma umetni kog dela. a to je za posledicu imalo permanentnu potrebu za redefinicijom i pojma umetnosti. njena metoda istrajnog vra anja izvorima oli ena u stavljanju u zagrade svega naknadno dobijenog samo je na in da se dospe do tla koje je garant egzistentnosti ak i onoga to prvi fenomenolozi nisu imali u obzorju.

a sve intenzivnije nastoji da delo unese u istinu. Uprkos raznim nastojanjima da se razore tradirani . 35). da ono tek nastaje u gigantskoj igri pojma zapodenutoj oko jednog jedinog. no ujedno i kao zid izme u mi ljenja i onog to valja misliti. pojam negira tu e nju. Savremena umetnost sve manje ide za tim da istinu ugradi u delo. mo da je istina to dugo tra eno a neprona eno tlo iz kojeg izrastaju nauka i umetnosti. Ako se poka e da da su rezultati nauka i umetnosti samo slike. Ne emo se za uditi ni ako se poka e da tog tla pre "rada pojma" zapravo nema. 1979. prekasno. uvek najvi eg pojma. ve vi enje po etka u svetlu potonjeg iskustva. Ako o ne em danas jo mo e bi-ti re i to je o onom nepojmovnom u pojmu a koje je tema moderne umetnosti.pozicije. preokre e u lutaju e mi ljenje). tragovi "gigantomahije" proma eni odgovori na pogre no postavljeno pitanje tla nasle eno od sve vreme pogre no usmerene filozofije ( to se tek danas. tema koju za sebe eli i filozofska refleksija: "Filozofski pojam ne odustaje od e nje to bespojmovno pro ima umetnost . Kao organon mi ljenja.pi e Adorno . ni to nas ne e iznenaditi. Dolazi novo vreme u enja.i ije ispunjenje kao privid izmi e njenoj neposrednosti. Filozofija mora uzeti na sebe napor da posredstvom pojma nadi e pojam " (Adorno. vreme u enja nad u enjem izazvanim "zadovoljstvom" to dopire iz nauke i umetnosti.

Mo da bi naravou enije bilo u tome da samo oni prvi mogu imati sre e u prepisivanju. Svetska povest tehnike. u zborniku: Esteti ka teorija danas. a mo da i u tome da na e doba obiluje povr inskim promenama dok dubuna. SKZ.: Planetarno. Nolit. BIGZ.pojmovi. U knjizi: Uvod u budu e mi ljenje. T. V. T.: Minima moralia.: Esteti ka teorija. Beograd 1979. V. Stvarnost. Sarajevo 1990. Adorno. Axelos. Beograd 1980.480 VA NIJA LITERATURA Adorno. Frankfurt/M. . 1981. Asunto. ne mo emo se oteti utisku da svi ti dana nji toliko popularni "postmoderni" poku aji lamentacije nad svetom i smislom imaju sudbinu onog studenta kompozicije koji je pao na ispitu zbog "prepisivanja" jednog dela svog profesora: na pitanje drugova za to pomenutu profesorovu kompoziciju nije prepisao od kraja ka po etku. van Betovena.: Teorije o lepom u srednjem veku.. Zagreb 1972. T. T.: Filozofija nove muzike. Adorno. T. Adorno. da se istakne novina i specifi nost pojmova u kojima ivimo. Suhrkamp. Adorno. Beograd 1968. simfoniju L. Masle a.: Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Beograd 1975. Nolit.: Paralipomena i Rani uvod u Esteti ku teoriju. K. Negativna dijalektika. neistra ena i dalje miruje. Masle a. Sarajevo 1987. R. Planetarno. Adorno. T. ovaj je 479 odgovorio da je to upravo i u inio ali je ispitna komisija u njegovom "delu" prepoznala 5.

A. Bergson. Bubner. "Marksizam u svetu". R. Bubner. .. Graz/Wien 1985. znak i igra u diskursu humanisti kih nauka. Prosveta. Passagen. V.: Estetika.: Estetika i stvarala tvo. Sarajevo 1990.G. Meiner. 1-19. J. Derida. Esej o zna enju sme noga. Beograd 1987. V.: Su tina i povest. Neue Hefte fuer Philosophie (5).: Apokalypse. R. S.: Gesammelte Schriften I-II. Beograd 1986/10-11. frooman-holzboog. B. Stuttgart-Bad Cannstatt 1996. KZNS. Beograd 1988. Globus. Buerger. .: Über einige Bedingungen gegenwärtigen Ästhetik. 289-317. Derrida.: O smehu.: Smisao slike i ulni organi. Cvijanovi .: Struktura. Croce. Beograd 1920. 226-254.: Estetika muzike. Dalhaus. P. Centar dru tvenih djelatnosti. Masle a. M. Masle a.: Philosophische Betrachtungen über einige Bedingungen des Gedichtes. str. Univerzitet umetnosti u Beogradu. G. Sarajevo 1988. str.: Filozofijske analize moderne umjetnosti.Baumgarten. A. Biemel. 1973. U zborniku: Strukturalisti ka kontroverza. K. Zagreb 1991.: Propast modernog doba.B. Muzej savremene umetnosti. Damnjanovi . Boehm. Zagreb 1980. W. str. Hamburg 1983. Novi Sad 1992.: Mo e li teorija postati esteti ka? U zborniku: Esteti ka teorija danas. F. Biemel. Beograd 1976. M. Damnjanovi . W.

F. Fink. K. V. Beograd 1990. E. Beograd 1971/8. . S.: Pohvala disharmoniji. in: "Technik und Geselschaft". Klostermann. Fink.: Moderni pokreti u arhitekturi. 1974.: Estetika i filozofija. Fink. 310.: Die Entwiklung der Phänomenologie Edmund Husserls. Düsseldorf 1967. str.: Phänomenologie als ästhetische Theorie. BIGZ. Klostermann. Fidler. E. Tre i program.: Mensch und Maschine. 45-74. E. Fellmann.: O prosu ivanju dela likovnih umetnosti.: Spiel als Weltsymbol. Freiburg/München 1989. Kohlhammer. M. in: Nähe und Distanz. Freiburg/München 1976. Svetovi. S. 1971. Novi Sad 1991. M. Die Geschichte ihrer Ideologie. 12. Eagleton. E. 12-23.: Vom Sinn der Arbeit in unserer Zeit. 1965. J.B. Alber. F. Alber.: Ästhetik. E. str. in: Nähe und . in: "Praxis". Metzler. Fink. 153197. Fink. Herder. 1-2. Prosveta. E. E. Beograd 1984.: Traktat über die Gewalt des Menschen. Fink. Frankfurt/M.481 uri . in: "Mitteilungen der DeutschenPestalozi-Gesellschaft".: Operative Begriffe in Husserls Phänomenologie. Fink. Stuttgart/Weimar 1994. Fellmann. Gra evinska knjiga. Stuttgart 1960. Stuttgart 1969.: Gelebte Philosophie in Deutschland. Fink. Alber.: Likvidacija proizvoda. Fink. Kohlamer.Difren. V. E. Frankfurt/M. Beograd 1980.: Epiloge zur Dichtung.: Ni e i metafizika. 79-100. D enks. Zagreb 1966. T. E. Dorfles. Freiburg/München 1983. S.: Metaphysik und Tod. .

Fink. in: "Jahrbuch für Philosophie und phänomenologiesche 482 Forschung". Stuttgart 4 1979. Geiger. Frojd. 567-684. W. S. E. V. Sarajevo 1978. Königshausen & Neumann. E. S. Königshausen & Neumann. Fink. Königshausen & Neumann. Königshausen & Neumann. Bd. Würzburg 1990. E. M. S.: Die Bedeutung der Kunst.: Philosophie des Geistes. Leipzig und München 1924. Würzburg 1992. Teil I.:Welt und Endlichkeit. Alber. H. Fink. 311-351. P.Distanz.: Natur. E. Fink. Fink. Abt.: Istina i metoda.: Einleitung in die Philosophie. Würzburg 1985.: Ästhetik. S. Würzburg 1995. Vom Wesen der ontologischen Erfahrung. Geiger.: Nietzsche Philosophie. München 1976. . in: Die Kultur der Gegenwart. Zugänge zu einer materialen Wertästhetik. E. Matica srpska 1976.: Pädagogische Kategorienlehre. 1913.: Dosetka i njen odnos prema nesvesnom. E. 180-204. 1. Hinneberg.G. Masle a. M. E. Geiger. Welt. Fink. Freiburg/München 1976. Gadamer. Würzburg 1994. Hrsg. M.: Beiträge zur Phänomenologie des ästhetischen Genusses. Königshausen & Neumann. Freiheit. Kohlhammer. Freiburg/München 1977. Fink. VI.: Sein und Mensch. Fink.

: Estetika I-III. Beograd 1970 Heidegger.: Fenomenologija ki a.W. Novi Sad 1996/400. 832-844. 3. I. Zagreb 1981.: Einführung in die Ästhetik. L.F. Grassi. F. G.: Teorije o lepom u antici. Zagreb 1972.Gethmann-Siefert. 403-425. Beograd 1969. Gic. Hegel. Stutgart 1957-1961. Bd. Beograd 1968. 1970.: Nuernberger und Heidelberger Schriften (1808-1817). Gilbert. E. SKZ. Kultura. Klostermann. Kultura. A. Beograd 1990.E. u zborniku: Nova filozofija umjetnosti.: Sämtliche Werke. Zagreb 1974-79. J. str. Fink. H. Grasi. Naprijed. G.Kun. kolska knjiga.: Der philosophische Diskurs der Moderne. 1970. 1985. Suhrkamp.: Kunst.F. Grassi.: Mo ma te. 1951. Habermas. Frankfurt/M. N. . D. Matica hrvatska. V. Frommann. 16-18. Hegel.: Pristup pojmu postmodernizma. München 1973.: Estetika I-IV.W. G. str. Frankfurt/M. .: Vorlesungen über die Ästhetik I.F.: Estetika. Koesel-Verlag. in: "Handbuch philosophischer Grundbegriffe". S. W.W. Frankfurt/M.: Erlauterungen zu Hölderlins Dichtung. Suhrkamp. Polja. A. Kultura. München 1995. Halder. Hegel.: Istorija estetike. G. E. Suhrkamp. K. E. XX vek. Hasan.F. Frankfurt/M. Hegel. Grli . Beograd 1974. Hartman.: Umetnost kao prikazivanje ljudskog djelovanja.W. M.

1968. Heidegger. 20. Frankfurt/M. Klostermann. V. 1979.: Über den Humanismus. Pfullingen 1967. S. S. Heidegger. M. M. Heidegger. Heidegger.: Obrat (Die Kehre) u knjizi: Uvod u Heideggera.: Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs. 9.: Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens. Gesamtausgabe Bd. Zagreb 1972. str.: Die Lehre vom Urteil im Psychologismus. Gesamtausgabe Bd. Klostermann. 1977. Tübingen 1969.: Wissenschaft und Besinnung. 5. M. Klostermann. Seminar.: Holzwege. Pfullingen 1957. M. 37-62. Frankfurt/M. 125-134.1. Frankfurt/M. Heidegger. Frakfurt/M. Wintersemester 1966/1967. str. 1976. Klostermann. Frankfurt/M 1978. M. Frankfurt/M. Heidegger. S. . V. . in: Gesamtausgabe Bd. V. Pfullingen 1967. M. in: "Vorträge und Aufsätze" I. V. M.: Prevladavanje metafizike. Klostermann. M. M. in: Zur Sache des Denkens.483 Heidegger. in: "Vorträge und Aufsätze" I. Niemeyer. Neske.: Izvor umjetni kog djela. Heidegger M. Gesamtausgabe Bd. 448-487. V. Heidegger. Zagreb 1972.Heidegger. 1970. M. 58-188. M. u knjizi: Mi ljenje i pevanje. Matica hrvatska. Heidegger. Heidegger.: Die Frage nach der Technik.: Heraklit. M. M.: Wegmarken. U knjizi: Nova filozofija umjetnosti. Heidegger. V.Fink E. 5-36.:Identität und Differenz. Klostermann.

M. str. Den Haag 1962. Husserl. E. E. Biemel). 7-40.: Beiträge zur Philosophie. M. Heidegger. Nijhoff. Sarajevo 1991. Masle a. M. str.: Aufsätze und Rezensionen (1890-1910). G. Husserliana IX. Husserl.: Onto-teo-lo ko ustrojstvo metafizike. M. u knjizi: Mi ljenje i pevanje.: Grundbegriffe der Metaphysik. V. V. M. Heidegger. Husserl. W. M. Husserliana XXIII.: Der Begriff des Spiels. Nijhoff. Hamburg 1959.: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie I. M. V.: Pribje i ta. 57-82. Furhe. Erinnerung. M. M. Husserl. Frankfurt/M. Gruyter. Husserliana IX. (u tekstu skra eno: Hua. d. Den Haag 1979. Heidemann.: Sein und Zeit. Nijhoff. Heinz-Mohr. Husserlinana III. Zur Phänomenologie der anschaulichen Vergegenwärtigungen. Nolit. Henrich. I.: Phänomenologische Psychologie. M. Bildbewusstsein. Beograd 1982. Klosterman. Husserliana XXII. Nijhoff. 1989.: Phantasie. Den Haag 1950. Den Haag 1962. . Den Haag 1980. Berlin 1968.: Phänomenologische Psychologie. E.Nolit. Husserl. XXIII). Tuebingen 1984.: Spiel mit dem Spiel. Heidegger. Klostermann. Beograd 1982. 1983. E. Nijhoff. W. Niemeyer. D. Frankfurt/M. Eine kleine Spielphilosophie. Heidegger. (Hrsg. E.

E. S. R. Ingarden. Beograd 1977/1. Knji evna kritika. M. Ingarden. str. R. Beograd 1975. Ingarden.: Existenz-Dasein-Mensch. 1959. SKZ. Vom Anschein bezeichnenden Sprechens und eines ihm folgenden Wissens aus der . R.: O fenomenolo koj estetici.: O filosofskoj estetici. E. Niemeyer. Tuebingen 4 1980 (U tekstu 1980b). 13. umetni ko delo. E. R. Niemeyer. Globus. prilozi se navode prema knjizi: E. Geburtstag.: O saznavanju knji evnog umetni kog dela. De je novine. R. Tübingen 6 1980 (U tekstu 1980a).: Logische Untersuchungen I-II.: Ontologija umetnosti. Zeitschrift fuer Philosophische Forschung. Janssen. P. Gornji Milanovac 1991.: Edmund Husserl.: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie.484 Husserl. Niemeyer.: Kriza evropskih znanosti i transcendentalna fenomenologija. R. Ingarden.Husserl. Ingarden. Ingarden. KZNS. Husserl. M. Huserl: Kriza evropskih nauka. 24-31. str. 289-310. Gledi ta. Nolit. Novi Sad 1991. Ingarden. 459-463. Beograd 1971. R.: Do ivljaj. Zagreb 1990.: Das Literarische Kunstwerk. vrednost. 267-438. Tübingen 1960. Poku aj odredbe oblasti istra ivanja. M. str. Zum 100. Beograd. 1975/3.

Kajoa. Beograd 1979. I.: Gott. Beograd 1990.: Kritika prakti nog uma.R. BIGZ. Eine Einführung in die Geschichte der Ästhetik. I. str. Masle a.Perspektive geschichtlicher Zeit.: Igre i ljudi. Beograd 1973. Sarajevo 1990.: Philosophie.: Husserl und Kant. I. Jauss. Kern. Löwith. F. .: Kako itati Hegela. Jonas. 1994. s. V. Zagreb 1988. Beograd 1978.: Odgovor na pitanje: ta je postmoderna? U zborniku: Postmoderna (nova epoha ili zabluda). Springer. de Gruyter. Kami. Kant.: O budu nosti tragedije. W. H. Lyotard.: Kritika istoga uma. Nijhoff. BIGZ. Luka . 233-243. Vol. Nolit. Nolit. R. H. . Beograd 1975. in: "Journal of the Faculty of Letters. BIGZ. Berlin 1988.: Princip odgovornost. Sarajevo 1990. Eine Untersuchung über Husserls Verhaäeltnis zu Kant und zum Neukantianismus.: Kritika mo i su enja.: Von der Mimesis zur Simulation. Kutschera. J-F. Berlin 1948. Mladost. I. Mensch und Welt in der Metaphysik von Descartes bis 485 zu Nietzsche. Vandenhoeck & Ruprecht. Kant. l9.: Ästhetik. BIGZ. u zborniku: Teorija tragedije. Beograd 1984. Nolit. K. 13-32. K.: Estetika recepcije. Tokyo. Jaspers. Masle a. Beograd 1979. V. v. 265-272. S. Junius.: O lepom i uzvi enom. Kant. A. Beograd 1977.: Hajdelber ka estetika I. A. Kant. Göttingen 1967. Jung. Kojeve. I. Maska i zanos. M. Naprijed. Hamburg 1995. Den Haag 1964.

V.: Problemi komike i smeha. U knjiz: Protiv struje.: Hermeneutische und mantische Phänomenologie. Berlin 1931. Moravski. Zagreb 1988. S. U zborniku: Svijet umjetnosti. Prop. Wiesbaden 1983. Novi Sad 1984.: Phänomenologie und Metaphysik. str. Naprijed. Dnevnik/Knji evna zajednica. 1965. Max Hesses Verlag. . Steiner. Beograd 1968. 244-260. str. U zborniku: Umjetnost i revolucija (Spomenica Danku Grli u). U zborniku: Postmoderna (nova epoha ili zabluda). Pöggeler. Paetzold. Pfullingen 1966. kolska knjiga.: O problemu tehnike kod Eugena Finka. Pejovi . Rahner. Metzger. Paetzold. Pejovi . A. Masle a. Morpurgo-Taljabue. in: Philosophische Rundschau. G. Sarajevo 1978. Moravski. Einsiedeln 1952. P. Novi glas. Nolit.Merleau-Ponty. Nolit. Mladost.: Sumrak estetike.: Der spielende Mensch. V. Zagreb 1989. Petrovi . Neske. Zagreb 1965. Moos. 13. H. D.: Tehnika i metafizika. G. S. 342-357. Beograd 1974.: Simptomi postmodernoga i dijalektika moderne.: Fenomenologija percepcije.: Savremena estetika.: Die deutsche Ästhetik der Gegenwart. M.: Pojam i predmet estetike. O. D. K. Johannes Verl. Zagreb 1976.: Umjetnost i estetika.: Ästhetik des deutschen Idealismus. S. Banjaluka 1990. H. Naprijed. 1-39.

F. Beograd 1967.J. Zagreb 1965. eler.J. 138-157. eling F.: Postmoderna . Gesammelte Werke Bd. Naprijed. Godi njak za povijest filozofije (7). Sedlmayr. Surio. Zagreb 1972. U zborniku: Nova filozofija umjetnosti.: Sistem transcendentalnog idealizma. Beograd 1984. Schelling. Tatarkjevi .486 Schmidt. 159-173. B. 216-224. str. tuken mit. Beograd 1971/8. M. G. F. Torres. Beograd 1980.strategija zaborava. V.: Dijalektika i fenomenologija. Patmos. Naprijed. Matica hrvatska. M. str. Bern/München 1966. H.: Post? Oblici i su tina novog spora starih i modernih.: Heidegger i pitanje bitka. Tre i program. str. D. Tre i program.: Nova muzika.: O lepom. F.: O fenomenu tragi nog. kolska knjiga. Franke. Scheler.: Filozofija umetnosti.W. Düseldorf 1987.Rodin.: Pojam esteti ke kategorije. str. 339-512.: Istorija est pojmova. Kultura. Nolit. u zborniku: Postmoderna (nova epoha ili zabluda).: Das Schicksal der Metaphysik (von Thomas zu Heidegger). Nolit.: Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Siewerth. . Zagreb 1988. G. Beograd 1989. iler. Beograd 1979.: Filozofija moderne umjetnosti. A. BIGZ. H.H. str.V. Nolit. Beograd 1974/22. 133-151. Schmidt. Zagreb 1988. 4. Zagreb 1989. u zborniku: Teorija tragedije.

Voren. Uzelac. pp.B. H.: Filozofija igre. M. S. Novi Sad 1995. Nolit. W. Windelband. in: Phenomenological Aesthetics. Berlin 1970. 1992.. 7-26. Waldenfels. Novi Sad 1991. Mohr. Tuebingen 1972. Freiburg/München 1986.: Der Punkt. The University of Tokio.: Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger. Nos. M. Windelband. J. Vol. Axiomathes.C. Zurovac. Masle a. Matica srpska. V.: Die Philosophie der Welt und die Welt der Philosophie.: Praeludien I-II. Alber.: Philosophie der modernen Lebenswelt. Prilog fenomenologiji igre kod Eugena Finka. R. . Aesthetics). Mohr (Paul Siebeck).. Naprijed. de Gruyter. 79-98. Novi Sad 1994. G.C. M. M. Ulmer. Zurovac. M. 1998. KZNS. KZNS.: Povijest filozofije I .: U mre ama ivotnog sveta. Svetovi. M. O. Beograd 1985. Velek. Uzelac. KZNS. W.B. Vi a kola za obrazovanje vaspita a. Uzelac.Tugendhat. B.: Kosmologija umetnosti. . Tuebingen 1924. W. K. Novi Sad 1987.Heimsoeth. E. J. Sarajevo 1991. Novi Sad 1986.: Umjetnost kao istina i la bi a. Uzelac.: Djetinjstvo i zrelost umjetnosti. 1-2. Vatimo.: Uvod u filozofiju I (metaphysica generalis). . Vr ac 1998. IX.: Kraj moderne. Uzelac.II. 17. in: JTLA (Journal of the Faculty of Letters. Wohlfart.: Teorija knji evnosti. Zagreb 1978.Vol.: Art and Phenomenology in Edmund Husserl. M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful