UNIVERSITETI FAMA

Shkrimi akademik: Bazat e teknikës së shkrimit akademik Sllajdet III
Mësimdhënësi: M. sc. Kristë SHTUFI

2

K. Shtufi: Shkrim akademik Programi semestral
I Tetor Hyrje, prezantimi i programit II Tetor Ƕështë puna shkencore? III Tetor Cilësitë e punës shkencore dhe veçoritë e një vepre të mirë shkencore IV Tetor Enigma ± parashtrimi i problemit në punimin shkencor I Nëntor Ushtrimi I ± Hartimi i shtrimit të problemit shkencor II Nëntor Burimet dhe përdorimi i tyre ± Gjurmimi I III Nëntor Burimet dhe përdorimi i tyre ± Gjurmimi II IV Nëntor Ushtrimi II ± Gjurmimi i literaturës për një detyrë shtëpie I Dhjetor Leximi i teksteve, të kuptuarit e tyre dhe dokumentimi i tyre II Dhjetor Të shkruarit ± strukturimi i përmbajtjes III Dhjetor Ushtrimi III ± Hartimi i një ndarjeje ose strukturimi I Jan. Të shkruarit ± sjellja e punimit në formë I II Janar Të shkruarit ± sjellja e punimit në formë II III Janar Gjuha dhe stili i një detyre të shtëpisë IV Janar Ushtrimi IV ± Introduktimi në një detyrë shtëpie I Shkurt Citimi në një detyrë shtëpie II Shkurt Diskutimi përfundimtar dhe kritika e kursit 

        

K. Shtufi: Shkrim akademik Literatura: 
 

 

ECO, Umberto: 2006. Si shkruhet një punim diplome. Tiranë: Dituria, ???. SHAMIQ, Mid¶hat:2006. Si shkruhet vepra shkencore. Shkup: Logos-A, ???. KADRIU, Zeqir [et al.](Përg.): 2006. Shkrimi akademik. Doracak për studentë të viteve të para. Tetovë: Universiteti i EJL, ???. MUSAI, Bardhyl: 2004. Si të shkruajmë ese. Tiranë: Qendra për Arsim Demokratik, ???. BOCE, Elona: 2004. Si të shkruajmë një punim kërkimor. Tiranë: Qendra për Arsim Demokratik, ????. NISHKU, Majlinda: 2004. Si të shkruajmë. Proçesi dhe shkrimet funksionale. Tiranë: Qendra për Arsim Demokratik, ????.

4

K. Shtufi: Shkrim akademik Shembuj formal nga bibliografia
1. Shkrime të mëvetme, literatura e mëvetme Këtu përkojnë librat e të gjitha llojeve (antologjitë p.sh.) dhe të të gjitha formateve, por edhe hartat e vendeve, pamfletet, punimet e diplomës dhe disertacionet! Pra, nuk është me rëndësi sasia. 1.1. Një autor MBIEMRI, Emri: eventualisht numri rendor i botimit 0000. Titulli i veprës. Nëntitulli i veprës. Vendi i botimit: Shtëpia Botuese, faqet. [1] Viti i botimit. 

 

 

5

K. Shtufi: Shkrim akademik Shembuj formal nga bibliografia 

Dy, tre ose më shumë autorë/redaktorë/përgatitës 

Deri në tre autorë jepen me emër e mbiemër. Nëse kemi të bëjmë me një vepër me më shumë se tre autorë, atëherë (të shumtën e rasteve) duhet shënuar vetëm autori i parë duke shënuar edhe [et al.] ose [etj.]. Renditja e njëpasnjëshme e autorëve pason sipas paraqitjes përkatësisht sipas faqes së titullit, përndryshe zakonisht në mënyrë alfabetike. MBIEMRI-MBIEMRI, Emri; Emri MBIEMRI: 0000. Titulli i veprës. Vendi i botimit: Shtëpia Botuese, faqet me shifra arabe.

6

K. Shtufi: Shkrim akademik Shembuj formal nga bibliografia 

 

1.3. Antologjitë, Raporte kongresesh, Festschrifte MBIEMRI, Emri (Bot.): 0000. Titulli i veprës. Redaktuar nga: Emri mbiemri. Vendi i botimit: Shtëpia Botuese, faqet me shifra arabe. MBIEMRI, Emri; Emri MBIEMRI (Bot.): 0000. Titulli i Festschriftit. Dedikimi se kujt i dedikohet ky Festschrift me rastin e cilit përvjetor. Vendi i Botimit: Shtëpia Botuese, faqet.

7

K. Shtufi: Shkrim akademik Shembuj formal nga bibliografia
MBIEMRI, Emri (Bot.): 0000. Titulli i veprës sipas temës.[1] Titulli i Kongresit ose seminarit. Data nga e cila është mbajtur kongresi dhe qyteti ose vendi (Shteti ku është mbajtur kongresi). Titulli i veprës sipas temës. Titulli i Kongresit ose seminarit. Data nga e cila është mbajtur kongresi dhe qyteti ose vendi (Shteti ku është mbajtur kongresi). Vendi i Botimit: Shtëpia Botuese (seria numri i serisë), faqet. [1] Nëse është shkruar në dy a më shumë gjuhë, atëherë jepët titulli sipas renditjes së gjuhëve. 

8

K. Shtufi: Shkrim akademik Shembuj formal nga bibliografia 1.4. Botime tekstesh (Autori dhe botuese/përkthyesi) MBIEMRI, Emri: 0000. Titulli i veprës. Titulli i veprës. Gjuha/Gjuha tjetër. Përkthyer dhe shënimet nga Emri dhe Mbiemri. Prologu nga Emri dhe Mbiemri. Vendi i botimit: Shtëpia Botuese (Seria 0000[1]), faqet me shifra arabe. [1] Numri i serisë. 

9

K. Shtufi: Shkrim akademik Shembuj formal nga bibliografia 

Nëse krahas autorit shënohet një botues/përgatitës/përkthyes, parimisht vlen kjo renditje dhe në këtë formë: autori: viti i botimit. Titulli tematik. Botuesi/Përgatitës/Përkthyesi. Nëse duhet theksuar merita e përgatitësit ose për shembull e një përkthyesi,nëse për shembull për punën është përdorur vetëm hyrja dhe/ose parafjala, atëherë shënohet kjo në rendin e parë.

10

K. Shtufi: Shkrim akademik Shembuj formal nga bibliografia 

 

1.5. Përkthimet si prodhim dhe rezultat i përkthyesit MBIEMRI I PËRKTHYESIT, Emri i përkthyesit (Përkth.): 0000. Emri i autorit origjinal, Mbiemri: Titulli i veprës. Nëntitulli i veprës. Nga anglishtja përktheu Emri dhe Mbiemri. Vendi i botimit: Shtëpia Botuese (Seria 0000), faqet me shifra arabe. MBIEMRI, Emri (Përkth.): 0000. Emri dhe Mbiemri i autorit të veprës origjinale: Titulli i artikullit shkencor. Nëntitulli i artikullit shkencor. [Përkthim i autorizuar nga gjuha origjinale.] Emri i revistës ku është botuar teksti i përkthyer (Vendi i botimit të revistës) vëllimi i revistës.numri i revistës, faqet nga-deri.

11

K. Shtufi: Shkrim akademik Shembuj formal nga bibliografia 

 

1.6. Vepra shumëvëllimshe MBIEMRI, Emri (Bot.): 0000. Titulli i veprës. Numri i vëllimit. Emri i titullit të vëllimit. Vendi i botimit: Shtëpia Botuese (Seria 0000), faqet me shifra arabe. MBIEMRI, Emri: nr. rend. i botimit të dytë0000 [nr. rend. i botimit të parë 0000]. Titulli i veprës. Nëntitulli i veprës. Botimi i dytë, i përpunuar. Vendi i Botimit: Shtëpia Botuese (seria numri rendor), faqet.

12

K. Shtufi: Shkrim akademik Shembuj formal nga bibliografia 

 

1.7. Shkrime universitare MBIEMRI, Emri: 0000. Titulli i veprës. Universiteti i dorëzimit të shkrimit universitar [Lloji i shkrimit botuar apo pabotuar], faqet me shifra romake faqet me shifra arabe. MBIEMRI, Emri: 0000. Titulli i veprës. Vendi i Botimit: Shtëpia Botuese [Viti i disertacionit ende të pabotuar, Universiteti ku është promovuar, Lloji i shkrimit si për shembull disertacione etj.], faqet.

13

K. Shtufi: Shkrim akademik Shembuj formal nga bibliografia 

Te doktoraturat jepet vendi i promovimit. Si vit promovimit vlen viti i lëshimit të diplomës së doktoratës. Shkrimet që nuk shumëzohen si punimet e diplomës marrin një Ä[e pabotuar]³ si shtojcë. Nëse një libër fillimisht është botuar si doktoraturës, kjo shënohet në një shtojcë.

14

K. Shtufi: Shkrim akademik Shembuj formal nga bibliografia 

 

2. Literaturë e pamëvetshme ose shkrime jo të mëvetshme 2.1. Kontributet në vepra të mëvetshme, p. sh. në antologji ose në raporte kongresesh citohen në këtë renditje: Autori, Viti i Botimit, Titulli i kontributit, Botuesi, Titulli i veprës/antologjisë ose i revistës, d. m. th. Kategoria-NË, italic, Numri i vëllimit me shifra arabe, Shtëpia Botuese, Vendi i Botimit, faqet. Vlen parimi: Nëse nuk përmenden në NË-Kategorinëas autori e as botuesi (përgatitësi), autori i kontributit është edhe autor i tërë librit.

15

K. Shtufi: Shkrim akademik Shembuj formal nga bibliografia 

MBIEMRI, Emri: 0000. Titulli i kontributit. Te: Emri i përgatitësit MBIEMRI I PËRGATITËSIT [et al.] (Bot.): Titulli i antologjisë. Vendi i botimit: Shtëpia Botuese (Seria numri i sërisë), faqet nga-deri.

16

K. Shtufi: Shkrim akademik Shembuj formal nga bibliografia 2.2. Artikujt nëpër revista Në parim trajtohen si kontributet në antologji, vetëm që këtu mund të mos e shënojmë botuesin/përgatitësin e një periodikut të tillë që botohet rregullisht. Vendi i botimit shënohet menjëherë pas një hapësire me tastaturë drejtpërdrejt pas ttitullit të revistës në kllapa të vogla, p. sh. Fama (Prishtinë) ose Thema (Prishtinë).

17

K. Shtufi: Shkrim akademik Shembuj formal nga bibliografia 

MBIEMRI, Emri; Emri MBIEMRI: 0000. Titulli I artikullit shkencor. Emri i revistës (Shteti i Botimit, Vendi i botimit) numri i vëllimit, faqet. Nëtu mjafton vetëm shënimi i numrit të vëllimit, nuk është i nevojshëm edhe numri individual i fletushkës, sepse disa revista shkencore i numërojnë në vazhdimësi faqet brenda një viti, i cili pastaj lidhet me një vëllim.

18

K. Shtufi: Shkrim akademik Shembuj formal nga bibliografia 

MBIEMRI, Emri: 0000. Titulli i shkrimit. Emri i revistës (Vendi i Botimit) Vëllimi.Numri i revistës, Faqet nga-deri. Këtu duhet shënuar edhe vëllimi e edhe numri i revistës ose fletushka, sepse disa revista numërojnë përveç vëllimeve edhe numrat përkatësisht fletushkat. Pika ndan vëllimin dhe numrin e revistës, kurse presja ndan vëllimin (përkatësisht fletushkën) nga faqet.

19

K. Shtufi: Shkrim akademik Shembuj formal nga bibliografia 

 

2.3. Recenzionet Citohen si artikujt shkencorë. Autori i tyre përmban edhe shtojcën (Recenzent) ose (Rec.). MBIEMRI, Emri (Rec.): 0000. Emri i autorit që recenzohet MBIEMRI I AUTORIT QË RECENZOHET: Titulli i veprës që recenzohet. Vendi i botimit: Shtëpia Botuese, 0000. Emri i revistës (Vendi i Botimit) Vëllimi, faqet nga-deri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful