CAPITOLUL IV FUZIUNEA ÎNTREPRINDERILOR

4.1. Aspecte juridice Fuziunea, tot mai des întâlnită astăzi într-o economie de piaţă globală, este rezultatul unor obiective propuse de managementul întreprinderii: eliminarea concurenţei şi consolidarea poziţiei pe piaţă; integrarea pe vericală a întreprinderii(absorbirea unui principal furnizor); supraveţuirea unei întreprinderi aflate în dificultate; rentabilizarea unui grup de societăţi.

Din punct de vedere juridic, fuziunea societăţilor comerciale a fost relementată prin dispoziţiile Directivei a 3-a a Consiliului Comunităţii Europene din 9 octombrie 1978. În România fuziunea este reglementată de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, care prezintă coordonatele principale privind operaţiunile de fuziune. Relativ recent, Ministerul Finanţelor Publice – ca organ care reglementează contabilitatea în România, prin Ordinul nr.1078/2003 a elaborat norme metodologice privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale. Ulterior acest ordin a fost abrogat de OMFP 1376/2004, care reglementează în prezent tratamentul contabil şi fiscal a operaţiunilor de reorganizare a întreprinderilor. Fuziunea este operaţiunea prin care două sau mai multe societăţi care au hotărât fiecare în parte, se reunesc pentru a forma o singură societate.Societatea nou formată poate lua naştere prin două modalităţi : absorbţie şi contopire. Fuziunea prin absorbţie se realizează atunci când o societate, numită societate absorbantă, absoarbe una sau mai multe societăţi, numite societăţi absorbite.În cazul fuziunii prin absorbţie, societatea comercială care absoarbe dobândeşte toate drepturile şi obligaţiile societăţii comerciale pe care o absoarbe. Fuziunea prin contopire se realizează atunci când două sau mai multe societăţi hotărăsc înfiinţarea unei societăţi noi prin transmiterea elementelor de activ şi pasiv societăţii nou înfiinţate.În cazul fuziunii prin contopire drepturile şi obligaţiile societăţilor comerciale care îşi încetează existenţa trec asupra societăţii nou înfiinţate. Operaţia de fuziune a societăţilor comerciale are ca efect dizolvarea, fără lichidarea societăţilor care îşi încetează existenţa, şi transmiterea tuturor elementelor de activ şi pasiv către societatea beneficiară.

4.2. Tratamentul contabil al operaţiunilor de fuziune 4.2.1.Pregătirea fuziunii În condiţiile în care economia de piaţă a României este destul de „tânără”, operaţiunile de fuziune nu au fost des întâlnite, cauză pentru care experienţa companiilor este destul de mică.După experienţa altor ţări, o fuziune se desfăşoară după un scenariu destul de lung. Înaintea fuziunii propriu-zise se distinge o etapă pregătitoare care comportă două faze : 1. faza de cunoastere, studiere şi negociere; 2. faza reglementată în care părţile întocmesc şi semnează proiectul de fuziune.

1

Prima fază, cea de cunoaştere, studiere şi negociere are un caracter secret, mai ales la societăţile cotate, pentru a nu produce perturbaţii pe bursă.Această fază comportă pregătiri în cadrul fiecărei societăţi şi negocieri intense cu societăţile interesate. Negocierile se poartă în special pentru evaluarea aporturilor şi fixarea parităţii de schimb.În această etapă societăţile sunt diagnosticate financiar, se fac analize de piaţă şi strategii de comercializare, iar în funcţie de rezultatele acestora se decide dacă fuziunea este oportună sau nu. Dacă fuziunea se consideră oportună urmează faza reglementată, unde societăţile urmează un calendar de fuziune şi semnează proiectul de fuziune.Proiectul de fuziune este documentul principal pe baza căruia se desfăşoară ulterior operaţiile financiare şi contabile angajate de întreprinderile implicate în procesul de fuziune. Proiectul de fuziune este redactat sub semnătură privată şi este supus publicităţii interne(acţionarii întreprinderilor care fuzionează) şi externe(Bursa, Oficiul Registrului Comerţului, etc). 4.2.2.Fuziunea propriuzisă În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii societăţile care fuzionează au obligaţia să efectueze inventarierea elementelor de activ şi pasiv şi să întocmească situaţii financiare. Operaţiunile financiar-contabile care se desfăşoară cu ocazia fuziunii trebuie tratate separat, în funcţie de tipul fuziunii :prin absorbţie sau contopire. 4.2.2.1. Operatiunile care se efectueaza cu ocazia fuziunii prin absorbtie: 1. inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care fuzioneaza, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie; 2. intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa fuzioneze; 3. determinarea capitalului propriu (activului net) pe baza bilantului de fuziune; Pe baza bilanţului întocmit înainte de fuziune se va determina activul net contabil, potrivit formulei: Activ net contabil= Total Active – Total Datorii 4. Evaluarea globală a societăţilor. Determinarea aportului net. Pentru evaluarea societăţilor intrate în fuziune se poate folosi una dintre următoarele metode: metoda patrimonială sau metoda activului net, metoda bursieră, metoda bazată pe rezultate (valoarea de rentabilitate, valoarea de randament, valoarea de supraprofit), metode mixte şi metoda bazată pe fluxul financiar sau cash-flow-ul. Valoarea globală a societăţii stabilită printr-una dintre metodele menţionate, reprezintă valoarea aportului net de fuziune al fiecărei societăţi intrate în fuziune. Pe baza acestei valori se va stabili raportul de schimb. Valoarea activului net contabil este egală cu valoarea aportului net numai în cazul în care s-a folosit metoda patrimonială de evaluare globală a societăţii. În cazul în care cele două valori nu sunt egale, la societatea absorbită sau intrată în contopire, diferenţele sunt recunoscute ca elemente de câştiguri sau pierderi din fuziune, astfel: dacă valoarea aportului net este mai mare decât activul net contabil, diferenţa este recunoscută ca profit. În situaţia inversă, diferenţa este recunoscută ca pierdere. Recunoaşterea se poate realiza fie prin conturile 6583 "Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital" şi 7583 "Venituri din cedarea activelor şi alte operaţii de capital", iar pe această bază în contul 121 "Profit şi pierdere", fie la rezultatul reportat, cont 117 "Rezultatul reportat". Pentru respectarea principiului independenţei exerciţiului, recunoaşterea câştigurilor şi pierderilor aferente perioadelor anterioare se va reflecta în contul 117 "Rezultatul reportat"cu identificarea acestora pe exerciţii financiare, dacă aceasta este posibilă. În situaţia când societatea care a preluat afacerea continuă activitatea comercială a întreprinderii care şi-a cedat bunurile, la operaţiunile de fuziune şi divizare se poate folosi metoda valorii nete contabile care presupune preluarea tuturor elementelor bilanţiere. 5. determinarea raportului de schimb al actiunilor sau al partilor sociale, pentru a acoperi capitalul societatilor comerciale absorbite. In cadrul acestei operatiuni se efectueaza:

2

a) determinarea valorii contabile a acţiunilor sau a părţilor sociale ale societăţilor comerciale care fuzionează, prin raportarea aportului net la numărul de acţiuni sau de părţi sociale emise; b) stabilirea raportului de schimb al acţiunilor sau al părţilor sociale, prin raportarea valorii contabile a unei acţiuni ori părţi sociale a societăţii absorbite la valoarea contabilă a unei acţiuni sau părţi sociale a societăţii absorbante, verificat şi aprobat de experţi ; c) determinarea numarului de actiuni sau de parti sociale ce trebuie emise de societatea comerciala care absoarbe, fie prin raportarea capitalului propriu (activului net) al societatilor comerciale absorbite la valoarea contabila a unei actiuni sau parti sociale a societatii comerciale absorbante, fie prin inmultirea numarului de actiuni ale societatii comerciale absorbite cu raportul de schimb; d) determinarea majorarii capitalului social la societatea comerciala care absoarbe, prin inmultirea numarului de actiuni care trebuie emise de societatea comerciala care absoarbe cu valoarea nominala a unei actiuni sau a unei parti sociale de la aceasta societate comerciala; e) calcularea primei de fuziune, ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor sau a partilor sociale si valoarea nominala a acestora.

4.2.2.2. Operatiunile care se efectueaza cu ocazia fuziunii prin contopire: 1.inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv, intocmirea situatiilor financiare de fuziune si determinarea capitalului propriu (activului net); 2. constituirea noii societati comerciale pe baza capitalului propriu (activului net) al societatilor comerciale care fuzioneaza si determinarea numarului de actiuni, prin raportarea capitalului propriu (activului net) la valoarea nominala a unei actiuni sau a unei parti sociale; 3. reflectarea in contabilitatea societatii comerciale nou infiintate a capitalurilor aportate, a drepturilor si obligatiilor societatilor comerciale care isi inceteaza existenta; 4.reflectarea in contabilitatea societatilor comerciale care s-au dizolvat a elementelor de activ si de pasiv transmise noii societati comerciale. 4.3. Aplicaţie privind fuziunea prin absorbţie.Evaluarea elementelor patrimoniale s-a efectuat folosind metoda patrimonială (metoda activului net). Societăţile X şi Y fuzionează prin absorbţie.Societatea X este societatea absorbantă.Situaţiile patrimoniale ale celor două societăţi, după inventarierea şi evaluarea elementelor patrimoniale se prezintă astfel: Structuri patrimoniale Număr acţiuni Capital social Rezerve Profit Total CAPITALURI PROPRII Datorii comerciale Datorii fiscale TOTAL ELEMENTE DE PASIV Imobilizări Amortizarea imobilizărilor Stocuri Creanţe Disponibilităţi băneşti TOTAL ELEMENTE DE ACTIV Societatea „ X „ 10.000 50.000 10.000 2.000 62.000 10.000 2.000 74.000 20.000 5.000 30.000 15.000 14.000 74.000 Societatea „Y „ 5.000 25.000 5.000 (5.000) 25.000 3.000 2.000 30.000 15.000 5.000 10.000 5.000 5.000 30.000

Să se determine raportul de schimb al acţiunilor pentru a acoperi capitalul social al societăţii absorbite şi să se calculeze prima de fuziune. În cadrul operaţiunii de determinare a raportului de schimb distingem mai multe etape: 1.determinarea valorii contabile a acţiunilor.Dacă la evaluarea am folosit metoda patrimonială, atunci :

3

Valoarea aportului net = Valoarea activului net Valoarea contabilă/acţiune = Capital propriu / Nr acţiuni

Valoare contabilă/acţiune X = 62 / 10 = 6,2 lei Valoare contabilă/acţiune Y = 25 / 5 = 5,0 lei 2.stabilirea raportului de schimb al acţiunilor Raportul de schimb = Vc”Y” / Vc „X” Raportul de schimb = 5,0 / 6,2 Raportul de schimb = 0,8 3.determinarea numărului de acţiuni ce trebuie emise de societatea absorbantă Numărul de acţiuni = Raportul de schimb x Nr. Acţiuni ale soc.absorbite Y Numărul de acţiuni = 0,8 x 5.000 acţiuni Y = 4.000 acţiuni 4.majorarea capitalului social la societatea comercială care absoarbe X Majorarea cap.social = Nr.acţiuni ce trebuie emise x Val.nominală a acţiun. X Majorarea cap.social = 4.000 acţiuni x 5,0 lei = 20.000 lei Valoarea nominală a actiunilor X = Capital social / Nr.acţiuni Valoare nominală a acţiunilor X = 50.000 / 10.000 = 5.0 lei Calculul primei de fuziune Prima de fuziune se determină ca diferenţă între valoarea contabilă a acţiunilor şi valoarea nominală a acestora. Prima de fuziune = 25.000 – 20.000 = 5.000 lei Tratament contabil 1. La societatea absorbită

Operaţiunea de fuziune antrenează dizolvarea societăţii absorbite.În conturi trebuie înregistrate anularea capitalurilor proprii şi transferul activelor şi pasivelor către societatea absorbantă.

-

transmiterea capitalurilor proprii % 101 106 121 = 456 25.000 25.000 5.000 5.000.

- Inchiderea conturilor de activ 461 = 7583 30.000 lei

-

transmiterea elementelor de activ ( scaderea din gestiune)

4

6583

=

% 212 (15.000-5000) 30X 4111 5121

30.000 10.000 10.000 5.000 5.000

-

transmiterea elementelor de pasiv = 401 44X 456 % 419 30.000 3.000 2.000 25.000

-

inchidere contului de venituri 7583 = 121 30.000

-

inchidere contului de cheltuieli 121 = 6583 30.000

-

regularizarea conturilor 461 si 419 419 = 461 30.000

2.

La societatea absorbantă

Societatea absorbantă va înregistra în contabilitate aportul şi prima de fuziune.

Contabilizarea aportului Societatea absorbantă trebuie să înregistreze în contabilitatea sa elementele de activ şi pasiv primite de la societatea absorbită. majorarea capitalului 456 = % 101 104 - preluarea elementelor de activ % 212 30X 4111 512 = 456 30.000 10.000 10.000 5.000 5.000 25.000 20.000 5.000

preluarea elementelor de pasiv

5

456

=

% 401 44X

5.000 3.000 2.000

Prima de fuziune Prima de fuziune reprezintă dreptul de intrare pe care trebuie să-l platească acţionarii societăţii absorbite pentru a intra în noua societate. Tratamentul fiscal al operaţiunilor de fuziune Tratamentul fiscal al operaţiunilor de fuziune prin absorbţie Societatea absobită 1. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 “Venituri din cedarea activelor şi alte operaţii de capital”) sunt venituri neimpozabile în conformitate cu prevederile din Codul fiscal. În mod similar, cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 “Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital”) sunt cheltuieli nedeductibile. 2. Societatea absorbită trebuie să transmită societăţii absorbante valoarea fiscală a fiecărui element de activ şi pasiv transferat. 3. În conformitate cu prevederile din Codul fiscal, reducerea sau anularea oricărui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusă la determinarea profitului impozabil se include în veniturile impozabile ale societăţii absorbite, cu excepţia situaţiei în care societatea absorbantă preia provizionul sau rezerva respectivă. Exemple de rezerve anterior deduse: rezerva legală de 5% din profitul contabil brut până ce aceasta va atinge 20% din capitalul social vărsat, rezervele constituite ca urmare a aplicării facilităţii fiscale privind neimpunerea unei părţi din profitul impozabil. 4. Potrivit Codului fiscal, societatea absorbită are obligaţia să depună declaraţia de impunere şi să plătească impozitul pe profit cu 10 zile înainte de data înregistrării încetării existenţei la registrul comerţului. Societatea absorbantă 1. Potrivit prevederilor din Codul fiscal, pierderea fiscală înregistrată de societatea absorbită nu se recuperează de către societatea absorbantă. 2. Societatea absorbantă foloseşte la determinarea profitului impozabil valorile fiscale ale activelor şi pasivelor transmise de către societatea absorbită; societatea absorbantă amortizează din punct de vedere fiscal valoarea fiscală a mjloacelor fixe amortizabile transferate de la societatea absorbită, aplicând regulile prevăzute Codul fiscal care s-ar fi aplicat de către societatea absorbită în situaţia în care fuziunea nu ar fi avut loc. 3. În cazul în care se preiau de la societatea absorbită rezerve şi/sau provizioane care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil acestea urmează regimul stabilit prin Codul fiscal. 4. În situaţia în care valoarea rezervei legală prevăzută de Codul fiscal, rezultată în urma operaţiei de fuziune, depăşeşte o cincime din capitalul subscris şi vărsat al societăţii absorbante, diferenţa nu se tratează ca venit impozabil atâta timp cât această rezervă se menţine la valoarea rezultată. Tratamentul fiscal al operaţiunilor de fuziune prin contopire Societăţile care îşi încetează existenţa 1. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 “Venituri din cedarea activelor şi alte operaţii de capital”) sunt venituri neimpozabile în conformitate cu prevederile din Codul fiscal. În

6

mod similar, cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 “Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital”) sunt cheltuieli nedeductibile. 2. Societăţile care îşi încetează existenţa trebuie să transmită societăţii absorbante/care ia fiinţă valoarea fiscală a fiecărui element de activ şi pasiv transferat. 3. În conformitate cu prevederile din Codul fiscal, reducerea sau anularea oricărui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusă la determinarea profitului impozabil se include în veniturile impozabile ale societăţilor care îşi încetează existenţa, cu excepţia situaţiei în care societatea care ia fiinţă preia provizionul sau rezerva respectivă. 4. Potrivit prevederilor din Codul fiscal, societăţile care îşi încetează existenţa au obligaţia să depună declaraţia de impunere şi să plătească impozitul pe profit cu 10 zile înainte de data înregistrării încetării existenţei la registrul comerţului. Societatea care ia fiinţă 1. Potrivit prevederilor din Codul fiscal, pierderea fiscală înregistrată de societăţile care îşi încetează existenţa nu se recuperează de către societatea care ia fiinţă. 2. Societatea care ia fiinţă foloseşte la determinarea profitului impozabil valorile fiscale ale activelor şi pasivelor transmise de către societăţile care îşi încetează existenţa; societatea care ia fiinţă amortizează din punct de vedere fiscal valoarea fiscală a mjloacelor fixe amortizabile transferate de la societăţile care îşi încetează existenţa, aplicând regulile prevăzute de Codul fiscal care s-ar fi aplicat de către societatea care îşi încetează existenţa în situaţia în care fuziunea nu ar fi avut loc. 3. În cazul în care se preiau de la societăţile care îşi încetează existenţa rezerve şi/sau provizioane care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil acestea urmează regimul stabilit prin Codul fiscal. 4. În situaţia în care valoarea rezervei legală prevăzută in Codul fiscal, rezultată în urma operaţiei de fuziune, depăşeşte o cincime din capitalul subscris şi vărsat al societăţii care ia fiinţă, diferenţa nu se tratează ca venit impozabil. 5. Valoarea fiscală a titlurilor de participare primite de persoanele care contribuie cu active este egală cu valoarea fiscală a activelor aduse drept contribuţie de către persoanele respective şi se înregistrează în Registrul fiscal.

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful