CAPITOLUL IV DIVZAREA INTREPRINDERILOR 1. Considerente juridice Operatiunile divizare sunt reglementate de prevederile Legii nr.

31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Divizarea se face prin impartirea integrala a elementelor de activ si de pasiv ale unei societati comerciale care isi inceteaza existenta, intre doua sau mai multe societati comerciale existente ori care iau fiinta. Divizarea are ca efect dizolvarea, fara lichidare a societatilor comerciale care isi inceteaza existenta, si transmiterea universala a elementelor lor de activ si de pasiv catre societatea sau societatile comerciale beneficiare, in starea in care se afla la data divizarii. Data divizarii reprezinta data inmatricularii la Registrul Comertului a noii societati sau ultimei dintre ele in cazul constituirii uneia sau mai multor societati O societate comerciala nu isi inceteaza existenta in cazul in care o parte din elementele de natura activelor si pasivelor ei se desprind si se transmit catre una sau mai multe societati comerciale existente ori care iau fiinta. Aportul unei parti din elementele de activ ale unei societati comerciale la una sau mai multe societati comerciale existente ori care iau fiinta, in schimbul actiunilor sau partilor sociale ce se atribuie actionarilor/asociatilor acelei societati la societatile comerciale beneficiare, este supus in mod corespunzator dispozitiilor legale privind divizarea, daca are loc prin desprindere potrivit alineatului precedent. 2. Operatiunile care se efectueaza in cazul divizarii sunt: 1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii; 2. intocmirea situatiilor financiare inainte de divizare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se divizeze si care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; 3. Impartirea elementelor de activ si de pasiv ale societatii comerciale care se divizeaza, care se transmit societatilor beneficiare pe baza protocolului de predare primire; 4. Stabilirea realitatii creantelor, obligatiilor, provizioanelor si a altor elemente de activ si de pasiv; 5. Calcularea primei de divizare, ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor sau partilor sociale si valoarea nominala a acestora; 6. Reflectarea in contabilitatea societatilor comerciale beneficiare a elementelor de activ si de pasiv primite de la societatea comerciala care s a divizat; 7. Reflectarea in contabilitatea societatii comerciale care s a divizat a transmiterii elementelor de activ si de pasiv ca urmare a divizarii. 3. Tratamentul fiscal al operatiunilor de divizare Societatea care se divizeaza 1. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital") sunt venituri neimpozabile in conformitate cu prevederile din Codul fiscal. In mod similar, cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital") sunt cheltuieli nedeductibile. 2. Societatea care se divizeaza trebuie sa stabileasca valoarea fiscala a fiecarui element de activ si pasiv transferat si sa o comunice societatii care ia fiinta. 3. In conformitate cu prevederile din Codul fiscal, reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa la determinarea profitului impozabil se include in veniturile impozabile ale societatilor care isi inceteaza existenta, cu exceptia situatiei in care societatea care ia fiinta preia provizionul sau rezerva respectiva.

1

4. Potrivit prevederilor din Codul fiscal, societatile care isi inceteaza existenta au obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei la Registrul Comertului. Atunci cand debitorul nu face plata obligatiilor fiscale, sunt obligati la plata acestora, dobandind calitatea de debitori, cei care preiau, in tot sau in parte, drepturile si obligatiile debitorului persoana juridica, supus divizarii . In cazul in care debitorul persoana juridica este supus divizarii , la plata obligatiilor fiscale sunt obligate, conform raspunderii proportionale: persoana juridica care preia patrimoniul prin absorbtia debitorului; persoanele juridice care se infiinteaza ca urmare a divizarii totale a debitorului sau care preiau patrimoniul ca urmare a acesteia; debitorul, persoanele juridice infiintate ori care isi sporesc patrimoniul ca urmare a divizarii partiale a debitorului. Societatile care preiau activele si pasivele 1. Potrivit prevederilor din Codul fiscal, pierderea fiscala inregistrata de societatea care se divizeaza nu se recupereaza de catre societatile care preiau activele si pasivele transferate. 2. Societatile care preiau activele si pasivele transferate folosesc la determinarea profitului impozabil valorile fiscale ale activelor si pasivelor transmise de catre societatea care se divizeaza. In situatia in care societatile nu cunosc valoarea fiscala pe care activele si pasivele transferate au avut o la societatea care se divizeaza, valoarea fiscala a activelor si pasivelor respective, pentru societatile care preiau activele si pasivele, este zero. 3. In cazul in care se preiau de la societatea care se divizeaza rezerve si/sau provizioane care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, acestea urmeaza regimul stabilit prin prevederile din Codul fiscal. 4. In situatia in care valoarea rezervei legale prevazuta in Codul fiscal, rezulta in urma operatiei de divizare, depaseste o cincime din capitalul subscris si varsat al societatilor care preiau activele si pasivele in urma unei operatiuni de divizare, diferenta nu se trateaza ca venit impozabil atata timp cat aceasta rezerva se mentine la valoarea rezultata. Aplicatie privind divizarea societatilor comerciale Societatea X prezintă următorul bilanţ înaintea divizării: ACTIV Imobilizări Stocuri Creanţe Disponibilităţi Total ACTIV 100.000 50.000 50.000 20.000 220.000 PASIV Capital social 100.000

100 acţiuni x1000 lei/acţiune Rezerve 20.000 Profit 50.000 Datorii 50.000 Toatl PASIV 220.000

Societatea se divide în 2 societăţi comerciale noi X1 şi X2 .Prin proiectul de divizare s a stabilit că divizarea se face pentru toate elementele de activ şi pasiv în proporţie de 60 % X1 şi 40 % X2. Operaţiunile financiar contabile care se efectuează în cazul divizării:

1. Inventarierea elementelor de activ şi pasiv. 2. în urma inventarierii nu s au constatat diferenţe. Evaluarea elementelor de activ şi pasiv ale societăţii X.

în urma reevaluării s a constatat la imobilizări o diferenţă favorabilă de 100.000 lei. a). Înregistrarea plusului de valoare din reevaluare: 212 = ACTIV 105 100.000 lei PASIV

b). Întocmirea bilanţului în urma reevaluării:

2

Imobilizări Stocuri Creanţe Disponibilităţi Total ACTIV 3.

200.000 50.000 50.000 20.000 320.000

Capital social

100.000

100 acţiuni x1000 lei/acţiune Rezerve 20.000 Profit 50.000 Datorii 50.000 Diferenţe din reevaluare 100.000 Total PASIV 320.000

Divizarea societăţii X cele 2 societăţi noi X1 şi X2 Societatea Activ Imobilizări Stocuri Creanţe Disponibilităţi Total ACTIV Societatea X 200.000 50.000 50.000 20.000 320.000 X1 60% 120.000 30.000 30.000 12.000 192.000 Societatea Pasiv Capital social Rezerve Profit Diferente reevaluare Datorii Total PASIV Societatea X 100.000 20.000 50.000 100.000 50.000 320.000 X1 60% 60.000 12.000 30.000 60.000 30.000 192.000

se repartizează elementele de activ şi pasiv conform proiectului de divizare: Societatea X2 40% 80.000 20.000 20.000 8.000 128.000

Societatea X2 40% 40.000 8.000 20.000 40.000 20.000 128.000

-

efectuarea înregistrărilor contabile :

a). La societatea care se divizează (societatea X)

transmitere activelor 6583 = % 320.000 lei 200.000 lei 50.000 lei 50.000 lei 20.000 lei 320.000 lei 100.000 lei 20.000 lei 50.000 lei 100.000 lei 50.000 lei

212
30x 41X 51x • transmitere pasivelor % = 7583

101
106 121

105
40x • Inchidere conturilor de venituri si cheltuieli

3

7583 121 b). la societăţile nou înfiinţate

=

121 = 6583

320.000 lei 320.000 lei

b.1.). la societatea X1 nou înfiinţată ( 60 %) % 212 3** 41* 51x preluarea elementelor de pasiv = 101 105 106 40x 121 b.2. la societatea X2 nou înfiinţată ( 40 %) % 212 3** 41* 51x 101 105 106 40x 121 preluarea elementelor de pasiv = % 128.000 lei 40.000 lei 40.000 lei 8.000 lei 20.000 lei 20.000 lei 6583 20.000 lei 20.000 lei 8.000 lei preluarea elementelor de activ = 7583 128.000 lei 80.000 lei % 192.000 lei 60.000 lei 60.000 lei 12.000 lei 30.000 lei 30.000 lei 6583 30.000 lei 30.000 lei 12.000 lei preluarea elementelor de activ: = 7583 192.000 lei 120.000 lei

4