Spesifikasi Addenda

KERAJAAN

MALAYSIA

SPESIFIKASI ADDENDA Tajuk : Kerja-Kerja Memotong, Mencantas Dan Membersihkan BatangBatang Pokok Di Kem Kementah, Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur Untuk Tempoh Satu (1) Tahun.

1.

Kehendak Am. Spesifikasi tambahan ini hendaklah di baca sama hubungan dengan spesifikasi piawai, lukisan-lukisan (jika ada) dan syarat-syarat kontrak. Istilah spesifikasi yang digunakan adalah sama maksudnya dengan spesifikasi addenda dan spesifikasi piawai. Sebarang percanggahan yang timbul di antara spesifikasi addenda dan spesifikasi piawai dan/atau lukisan kontrak dan/atau syarat-syarat kontrak, perkara-perkara di bawah hendaklah digunakan. 1.1 1.2 Syarat-syarat kontrak adalah lebih diutamakan dari lain-lain dokumen yang menjadi sebahagian daripada kontrak ini. Spesifikasi addenda adalah lebih diutamakan dari dokumen lain di dalam kontrak melainkan syarat-syarat kontrak. Lukisan-lukisan kontrak (jika ada) adalah lebih diutamakan daripada spesifikasi piawai. Di dalam lukisan kontrak (jika ada), lukisan butiran bersekil besar adalah lebih diutamakan dari lukisan butiran bersekil kecil.

1.3 1.4
2.

Lokasi Tapak Kerja/Pemeriksaan Tapak. Kerja-kerja yang hendak dilaksanakan adalah di Kawasan Kem Kementah Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur. Semua pentender adalah dinasihatkan melawat tapak untuk mempastikan sendiri skop dan keadaan kerja-kerja yang terlibat kerana tuntutan tambahan tidak akan dibayar atas alasan kekurangan maklumat mengenai keadaan tapak oleh pihak kontraktor.

3.

Gambar Kemajuan Kerja. Kontraktor hendaklah mengambil gambar-gambar kemajuan kerja sepanjang tempoh kontrak sebelum dan selepas kerja dibuat untuk tujuan pembayaran kemajuan kerja seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. Gambar-gambar tersebut tidak boleh diedarkan kecuali dengan kelulusan secara bertulis dari pihak JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Kontraktor mestilah bertanggungjawab untuk menyerahkan kepada Pegawai Penguasa sama ada di minta atau tidak. 10. Kenyataan Akhbar. 7. Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (PERKESO) Sekalipun terdapat apa-apa maklumat bertentangan terkandung di dalam mana-mana Dokumen Kontrak. Langkah-langkah keselamatan termasuk menyediakan papan tanda petunjuk / amaran hendaklah sentiasa diadakan bagi mencegah kemalangan yang mungkin berlaku dan merbahayakan orang awam dan pekerja. Kebersihan Dan Keselamatan Tapak Kerja Tapak kerja hendaklah sentiasa berada di dalam keadaan bersih pada setiap masa. Ini adalah bagi memudahkan Pegawai Penguasa memberi arahan atau pun teguran berhubung dengan mutu kerja berkenaan. pihak Kontraktor mestilah mengarahkan semua Sub-Kontraktor sama ada telah dilantik atau sebaliknya untuk mematuhi keperluan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 yang diperuntukan dalam Fasal 35 di dalam syarat-syarat Kontrak termasuk menyertakan satu salinan surat pendaftaran dengan PERKESO bagi tujuan urusan pembayaran. atau Lampiran Borang 2 atau 3. Kontraktor juga tidak dibenarkan memberi sebarang maklumat kepada pihak awam mengenai perihal kontrak ini sebelum atau sesudah kerja disiapkan. Program yang telah mendapat kelulusan hendaklah dikemaskinikan dan disemak sekurang-kurangnya sebulan sekali atau bila-bila masa yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. Pegawai Penguasa dan Kakitangannya. Penyelia / Pengawas Kerja Kontraktor hendaklah mengadakan seorang penyelia di tapak kerja pada setiap masa kerja dijalankan. 8. Kontraktor hendaklah menyerahkan kepada Pegawai Penguasa dua (2) salinan Program Kerja untuk kelulusan dalam masa 1 minggu selepas Surat Setuju Terima Sebutharga dikeluarkan. . Iklan Sebarang iklan atau keterangan tidak boleh dipamerkan di tapak bina atau lain-lain tempat tanpa kelulusan secara bertulis daripada Pegawai Penguasa. 6. pekerjanya atau wakilnya tidak dibenarkan membuat kenyataan akhbar atau keterangan yang boleh memburukkan pihak kerajaan.Spesifikasi Addenda 4. jika nombor-nombor Keselamatan Sosial tersebut belum lagi dapat diperolehi dari pekerjapekerja yang bekerja dengan mereka. Program Kerja. Pihak kontraktor. 9. nombor-nombor kod pekerja dari SubKontraktor dan nombor-nombor keselamatan Sosial. Insurans Kontraktor adalah dihendaki untuk menyerahkan kepada Pegawai Penguasa Polisi Insurans ‘Contractor All Risks’ dan Polisi Insurans ‘Workmen Compensation’ yang dikeluarkan oleh Syarikat Insurans yang diakui. 5.

Semua kos bagi urusan pembersihan dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah yang dibenarkan adalah ditanggung oleh kontraktor. 14. 12. Bahan-Bahan Yang Dibekalkan Bahan-bahan yang dibekalkan dan digunakan mestilah mengikut spesifikasi piawai dan memenuhi spesifikasi badan-badan berkanun bertauliah. Denda Lewat . pembekal-pembekal yang telah diluluskan dan mendapat kelulusan dari Pengawai Penguasa. Perakuan Siap Kerja hanya akan dikeluarkan selepas semua Sijil Jaminan bahan binaan yang berkaitan dikemukakan dan diluluskan kepada Pegawai Penguasa. Pembuangan & Pembersihan Di Tapak Kerja Kontraktor adalah dikehendaki untuk menyediakan tong sampah mudah alih menggunakan lori mengikut kesesuaian tapak bagi menampung kapasiti sampah agar kebersihan tapak adalah sentiasa terjamin. Kawalan Dan Papan Tanda Lalulintas 14. Sampah sarap ini perlu dibawa keluar daripada tapak bina apabila penuh atau di atas arahan Pegawai Penguasa. Segala urusan memohon kebenaran penutupan jalan dari pihak yang berkenaan adalah tanggungjawab kontraktor.2 15. 13. Sebarang kecacatan yang telah berlaku dalam tempoh masa kerjakerja dijalankan sama ada secara sengaja/tidak sengaja oleh pihak kontraktor adalah menjadi tanggungjawabnya memperbaiki semula seperti sediakala/asal dengan perbelanjaan sendiri. Penyiapan Kerja Pengukuran akhir akan dibuat apabila kerja-kerja telah disahkan dan menerima laporan siap kerja dari pihak kontraktor. 16. 14. Bayaran akan dibuat tertakluk pada kerja-kerja yang memuaskan dan diluluskan oleh Pegawai Penguasa. Kawalan Keselamatan Kontraktor hendaklah bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakkan harta benda serta keselamatan orang ramai di tapak kerja iaitu dari hari pertama beliau memulakan kerja sehingga siap kerja tersebut. Ciri-ciri keselamatan Kem Tentera hendaklah sentiasa dipatuhi oleh kontraktor.1 Kawalan dan papan tanda lalulintas yang bersesuaian hendaklah disediakan oleh kontraktor semasa menjalankan kerja-kerja yang memerlukan penutupan jalan sebahagian atau sepenuhnya demi keselamatan awam. Semua kenderaan yang terlibat di dalam kerja-kerja pembinaan di tapak bina hendaklah sentiasa bersih supaya tidak mengotorkan jalan di kem.Spesifikasi Addenda 11. Kecacatan Terhadap Kerja-Kerja Sedia Ada Kontraktor dinasihatkan supaya tidak merosakkan apa-apa jua binaan/peralatan sedia ada dan yang berkaitan.

18.2 18. cat. 10/83).3 Sekiranya arahan untuk orang-orang lain menyempurnakan kerja tidak siap telah dikeluarkan tetapi pihak kontraktor kembali menyiapkan kerja-kerja itu ianya akan dianggap sebagai telah disiapkan oleh orang-orang lain itu. kerangka bumbung besi keluli/zincalume/kayu. yang menghendaki pematuhan sesuatu arahan dan Kontraktor tidak pula mematuhi arahan itu. dengan serta-merta mematuhi semua arahan yang dikeluarkan kepadanya oleh Pegawai Penguasa. .1 Arahan bertulis akan dikeluarkan oleh Pegawai Penguasa supaya kontraktor menyiapkan kerja-kerja tersebut dalam tempoh masa tujuh (7) hari dari tarikh surat arahan dikeluarkan. Kontraktor hendaklah. bagi pihak Kerajaan sebagai suatu hutang atau pun boleh dipotong oleh Kerajaan atau Pegawai Penguasa bagi pijhak Kerajaan daripada mana-mana wang yang kena dibayar atau genap masanya dibayar kepada Kontraktor di bawah Kontrak ini. Jika kontraktor tidak menyiapkan kerja mengikut penentuan kerja atau mengikut jadual. Pegawai Penguasa berhak untuk mengesahkan kerjakerja yang dijalankan.Spesifikasi Addenda akan dikenakan ke atas kontraktor sehingga semua sijil-sijil jaminan berkaitan diterima secara bertulis. tindakan akan diambil mengikut fasal 5(b) syarat-syarat kontrak (Pin. maka Pegawai Penguasa. Walaubagaimanapun. boleh melaksanakan kerja-kerja ini dengan menggunakan punca-punca jabatan atau mengambil bekerja dan membayar seorang Kontraktor atau orang-orang lain untuk melaksanakan apa-apa jua kerja yang perlu untuk menyempurnakan arahan itu dan semua kos yang ditanggung berhubungan dengan pengambilan kerja itu hendaklah dituntut daripada Kontraktor oleh Kerajaan atau Pegawai Penguasa. tanpa menjejas apa-apa hak dan remedi lain yang ada pada Kerajaan di bawah Kontrak ini. lapisan kalis air. Kerja-Kerja Yang Tidak Disiapkan. jika terjadi borang tidak dapat disahkan oleh pihak pelanggan atau wakilnya atas sebab-sebab tertentu. 18. Tandatangan pihak pelanggan atau wakilnya hendaklah diperolehi oleh kontraktor dalam borang tertentu apabila kerja siap dijalankan dan kontraktor hendaklah menyerahkan borang ini kepada Pegawai Penguasa untuk pengesahan dan bayaran. Sijil Jaminan Kerja Kontraktor dikehendaki memberikan tempoh sijil jaminan kerja (warranty period) asal yang sah daripada pembekal-pembekal dan “applicator” yang menyatakan tempoh jaminan untuk kerja-kerja seperti pembasmian makhluk perosak. Jika kontraktor gagal mematuhi arahan Pegawai Penguasa dalam tempoh masa tujuh (7) hari itu. tindakan-tindakan seperti berikut akan di ambil ke atas kontraktor mengikut syarat-syarat berikut:- 18. Kontraktor hendaklah dengan serta-merta mematuhi semua arahan yang dikeluarkan kepadanya oleh Pegawai Penguasa. Jika dalam tempoh tujuh (7) hari setelah menerima notis bertulis daripada Pegawai Penguasa. 17. tangki air FRP.

Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor a) Jika Kos Asal atau tempoh kontrak telah tamat yang mana salah satu terdahulu pihak Pegawai Penguasa berhak menamatkan kontrak. Kontraktor hendaklah membayar atau memberikan kepada Kerajaan RM 10. Apa-apa tuntutan tambahan harga/kadar yang mungkin timbul disebabkan tidak ada persamaan dengan kuantiti yang diberi tidak akan dilayan. 20. jika Kontraktor melakukan kemungkiran mengenai mana-mana satu atau lebih daripada perkara yang dinyatakan mengikut fasal 51 (a). Arahan Penamatan Kontrak Kerja Tanpa menjejaskan apa-apa hak atau remedi lain yang dipunyai oleh Kerajaan. 24. Pembayaran Kepada Kontraktor Pengukuran akan dibuat setelah kerja-kerja disiapkan dan pembayaran hanya dibuat tertakluk kepada kerja-kerja yang memuaskan dan diluluskan oleh Pegawai Penguasa mengikut Syarat-Syarat Kontrak.00 sehari sebagai Denda Lewat selama tempoh kerja tersebut terus berkeadaan begitu dan tak siap sehingga sijil siap kerja dikeluarkan atau kontrak ditamatkan. 21. Tempoh Tanggung Kecacatan Tempoh tanggungan kecacatan bagi sebarang kerja pembaikan yang dijalankan ialah selama enam (6) bulan daripada tarikh Perakuan Siap Kerja. Bagaimana pun kontraktor hendaklah melawat ke tapak kerja sebelum menghargakan bagi memastikan sendiri kuantiti sebenar. 10:83) maka kontrak tuan akan ditamatkan. Kuantiti Sementara Kuantiti yang diberikan adalah kuantiti sementara (anggaran) sahaja yang hanya bertujuan memberi panduan pada kontraktor. (b) dan (c) syarat-syarat kontrak (Rev. Denda Lewat Kerana Kerja Tidak Siap Jika Kontraktor tidak menyiapkan kerja pada “Tarikh Siap” yang dinyatakan di dalam Surat Setuju Terima atau dalam lanjutan masa dan Pegawai Penguasa memperakui secara bertulis bahawa pada pendapatnya kerja tersebut dengan munasabahnya sepatutnya telah siap. Kuantiti sebenar akan diperolehi apabila pengukuran semula dibuat setelah kerja-kerja tersebut disiapkan.Spesifikasi Addenda 19. 22. . 23. Penamatan kontrak kerja boleh dilakukan oleh Pegawai Penguasa dengan memberi kepadanya suatu notis yang dihantar dengan pos berdaftar atau dengan diserahkan dengan tangan yang direkodkan. Pegawai Penguasa boleh memotong Denda Lewat itu dari apa-apa wang yang kena dibayar kepada kontraktor. Sekiranya dalam tempoh masa tersebut kerosakkan berulang kembali disebabkan kerendahan mutu barangan atau ketukangan maka ianya menjadi tanggungjawab kontraktor untuk membaiki semula tanpa sebarang pembayaran.

Kesemua kayu yang digunakan hendaklah daripada kayu keras Grup B yang telah dikawit dan tiada sebarang keretakan penjuru yang susut dan tiada sebarang kecacatan.47mm (coated thickness) bersalut zink yang telah diluluskan. bentuk dan saiz yang diluluskan. perkhidmatan yang diberi tidak memuaskan semasa kontrak sedang berjalan. Ringkasan Skop Kerja Binaan i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) 26. Kepingan-kepingan ini hendaklah dipasang mengikut peraturan pembuat dengan sepenuhnya. perabung dan kepingan lurah hendaklah diperbuat daripada bahan yang sama dengan keseluruhan penutup bumbung dan warna yang sama. Semua kayu hendaklah diukur seperti yang ditetapkan mengikut spesifikasi kerja seperti arahan Pegawai Penguasa. Menyediakan Jentera Kerja menggali dan membuang akar umbi Kerja menebang Kerja mencantas Membersihkan pokok tumbang Membersihkan semak samun Membaiki pagar yang rosak Membaiki bumbung rumah rosak Kerja-kerja membaiki longkang yang rosak Kerja-kerja membaiki paip air kumbahan Kerja-kerja mengecat Skop Kerja Binaan 26. Perabung hendaklah disesuaikan dengan bumbung . Setiap kepingan hendaklah mempunyai tindihan di bahagian hujung sekurangkurangnya 150mm dan tindihan di bahagian tepi hendaklah seperti mana yang diperakukan oleh Pembuat. b) Bumbung Dari Jenis Dek Logam (Metal Deck) Dek logam hendaklah digunakan daripada kepingan keluli setebal 0. “fascia board“.Spesifikasi Addenda b) Pegawai Penguasa berhak mengeluarkan Notis menamatkan kontrak sekiranya 25.1 a) Kerja-Kerja Bumbung Kerangka Bumbung Jenis Kayu Kerangka bumbung kayu hendaklah digunapakai untuk penggantian kerja-kerja lama. Kepingan limas. c) Bumbung Dari Jenis Kepingan Simen ‘Non-Asbestos’ Berombak Bumbung simen asbestos hendaklah daripada jenis kepingan asbestos bergelugur ringan dengan warna. Dek logam hendaklah dipasang dengan satu lapisan penebat ‘aluminium foil’ bertetulang (reinforced) dua permukaan (double sided) dan satu lapisan rock wool setebal 50mm dipasang di atas jaringan dawai mata punai berukuran (SWG 28) dengan bentuk berlian bersaiz 25mm.

. limas. 26. dan lurah hendaklah diadakan dan dipasang percantuman dengan keseluruhan penutup bumbung mengikut peraturan pembuat. Perabung untuk bumbung genting hendaklah dipasang dengan mortar simen 1:3. Genting konkrit saling mengirat hendaklah dipasang di atas kayu beroti/Zincalume kelas B yang telah dikawit berukuran 50mm x 30mm yang diluluskan dan dipasang pada jarak 300mm untuk genting biasa dan pada jarak 275mm untuk genting cerun landai. Genting ini hendaklah digunakan dipasang dengan kukuh diatas kayu beroti keras berukuran 50mmx25mm pada jarak lebih kurang 275mm menggunakan dawai keluli. Lubang-lubang skru tidak boleh dibuat secara mengetuk. perabung. ‘Fillet’ simen dan pasir dipasang pada sisi bumbung ‘verge’ ditulangkan dengan dua lembar dawai berduri. d) Bumbung Dari Jenis ‘Concrete Tiles’ Genting konkrit saling mengirat hendaklah daripada jenis dan warna yang diluluskan dan hendaklah mematuhi piawaian british BS550. melengkung bergalvani berbentuk potongan wajik dan sesendal bitumen yang sesuai dibahagian bawahnya. Genting untuk sisi atap. Genting ini hendaklah berukuran 400mm hingga 425mm panjang dan 225mm hingga 263mm lebar dan hendaklah bebas daripada sebarang keretakan dan melending.Spesifikasi Addenda bergelugur dan dipasang lengkap dengan semua penutup perabung dan penutup bahagian hujung mengikut saiz dan jenis yang disyorkan oleh pembuat. Kepingan simen asbestos (asbestos free) untuk siling hendaklah setebal 5mm dipasang pada rangka kayu beroti (ceiling joist). Genting-genting konkrit hendaklah bebas daripada segala kecacatan. Jika gulung-gulung keluli digunakan kepingan bumbung ini hendaklah dipasang dengan menggunakan bolt berbentuk ‘J’ 8mm diameter lengkap dengan sesendal atas dan bawah sepertimana yang diluluskan oleh pihak pembuat.2 a) Kerja-Kerja Pemasangan Siling Siling Asbestos (Asbestos Free) Kepingan asbestos (asbestos free) hendaklah dipasang pada rangka dengan cara sambungan tanggan temu ‘V’ (V shape joints) yang menggunakan paku atau skru dan memasang kumai jika perlu. Genting tanah liat hendaklah berbentuk ‘marsseilles’ mematuhi piawai british BS 402. Penutup perabung. Warna perabung hendaklah bersamaan dengan bumbung. Kepingan bumbung simen asbestos hendaklah dipasang di atas kayu-kayu gulung–gulung dengan menggunakan skru bergalvani 63 mm panjang yang lengkap dengan sesendal. Lubang-lubang skru hendaklah digerudi dengan tepatnya dibahagian puncak gelugur dan digarisan tengah gulung-gulung. genting limas hendaklah diadakan bersepadan dengan keseluruhan bumbung dipasang dengan menggunakan simen mortar 1:3 yang menyerupai warna bumbung.

Di gantung dengan dawai keluli dan dipasang pada sofit. kemudian di sapu dengan satu (1) lapis cat alas dan diikut dengan dua (2) lapis cat kilat enamel yang diluluskan. Kumai kayu berukuran 30mm x 20mm hendaklah dipasang untuk penyambungan kepingan asbestos. ‘dome’ berukuran 1200mm diameter 26. ‘center panel’ berukuran 900mm diameter. Dimana mengecat permukaan lama ditentukan permukaan lama hendaklah di gosok dengan kertas pasir halus. Pihak pembekal hendaklah mengemukakan sijil-sijil pentauliahan syarikat “applicator“ kepada Pegawai Penguasa untuk pengesahan kesahihan dan kelulusan sebelum kerja dimulakan di tapak. Kerja-kerja mengecat hendaklah dilaksanakan oleh Syarikat/Kakitangan Penyapuan (Applicator) yang bertauliah sahaja dan dilantik oleh Pembekal cat yang bahannya diluluskan oleh Pegawai Penguasa. semua buku kayu hendaklah ditutupi dengan pembuku kayu dan semua lubang paku. ‘access panel’ berukuran 450mm x 450mm. Jika permukaan didapati retak dan kelupas keseluruhan cat tersebut hendaklah .3 Kerja-Kerja Mengecat Semua cat-cat yang digunakan hendaklah di bekalkan oleh pembuat-pembuat yang diluluskan oleh JKR.Spesifikasi Addenda Kepingan siling hendaklah dipasang dalam bentuk simetrik bermula dari garisan tengah siling. termasuk ‘beading corner’ berukuran 70mm. a) Mengecat Kerja Kayu Sebelum permukaan baru dicat. Tiap-tiap lapis cat yang terdahulunya hendaklah dibiarkan kering sepenuhnya dan digosok secara ringan dengan kertas pasir halus dan dibersihkan sepenuhnya sebelum lapisan cat yang berikutnya disapu. Semua permukaan kayu yang bertumpu dengan konkrit atau kerja batu-bata hendaklah di sapu dengan cat asas dua (2) lapis sebelum dipasang atau dicantumkan. Permukaan yang telah disediakan hendaklah dicat dengan satu (1) lapis cat alas dan kecuali jika selainnya ditentukan hendaklah di akhiri dengan dua (2) lapisan cat kilat enamel. Plasterglass dipasang dengan pemasangan seperti “cornice’ berbunga berukuran 150mm x 100mm. hendaklah digunakan untuk kerja-kerja mengecat permukaan luar dan dalam bangunan. Cat-cat hendaklah dihantar ke tapakbina dalam bekas asal yang berlakri dari pembuat yang belum dibuka dan hendaklah digunakan mengikut peraturan pembuat. retak dan sebagainya hendaklah ditampal dengan campuran timah putih dan dempul (1:3) dan hendaklah di cat dengan asas kayu aluminium dan diberus dengan sempurna pada permukaan kayu tersebut. Saiz siling 600mm x 1200mm bercorak ringkas mengikut kehendak lukisan atau spesifikasi kerja. Kepingan siling di pasang pada keluli bergalvani (galvanized steel) jarak 1220mm dari tengah ke tengah (main tee runner) dan keluli 65mm x 25mm sebagai ‘cross chanel’ jarak pada 450mm tengah ke tengah. Jenama cat Jotun atau ICI gred A sahaja. b) ‘Siling ‘Plasterglass’ Siling ‘Plasterglass’ hendaklah dari ketebalan 9mm.

Kontraktor hendaklah mengemukan waranti cat selama lima (5) tahun untuk semua kerja-kerja mengecat bahagian dalam dan luar bangunan. cat tersebut hendaklah ditanggalkan dengan mengikis dan kemudiannya permukaan tersebut dibasuh (waterjet). satu (1) lapis cat alas dan disudahi dengan dua (2) lapis cat kilat enamel. sebarang cendawan lumut dan tumbuh-tumbuhan hendaklah ditanggalkan. Jika permukaan lama telah rosak atau berkapur. d) Kerja-Kerja Barnis Permukaan yang hendak disapu dengan barnis hendaklah dilicinkan dahulu dengan kertas pasir halus dan semua celah-celah. Sekiranya cat lama berada dalam keadaan buruk keseluruhan cat lama tersebut hendaklah di tanggalkan dengan menggunakan pelucut cat dan disapu dengan satu (1) lapis asas logam. lubang-lubang dan sebagainya. c) Mengecat Permukaan Berlepa/Batu Permukaan berlepa batu yang baru hendaklah dibiarkan kering dengan sepenuhnya dan dibersihkan dan bebas dari habuk. Di mana mengecat semula permukaan lama yang masih didalam keadaan baik permukaan tersebut hendaklah dibasuh (waterjet) dan disapu dengan dua (2) lapis cat emulsi. kotoran. percikan. Permukaan tersebut hendaklah dibersihkan dengan sempurna dan disapu dengan satu (1) lapis cat asas aluminium untuk kayu diikut dengan satu (1) lapis cat alas dan disudahi dengan dua (2) lapis cat kilat enamel. Permukaan berlepa luar bangunan hendaklah di biarkan kering dengan sepenuhnya dan dibersihkan dan bebas dari habuk. Permukaan lama yang masih baik hendaklah digosok dengan kertas pasir halus dan hendaklah di cat dengan cat asas kemudian satu (1) lapis cat alas dan disudahi dengan dua (2) lapis cat kilat enamel. Permukaan yang telah dibersih hendaklah disapu dengan satu (1) lapis cat asas kalis serap perintang alkali dan diikuti dengan dua (2) lapis cat perintang cuaca “weather shield”. gris. minyak. lepa dan sebagainya. Semua keretakan dan lain-lain kecacatan hendaklah di perbaiki dan permukaan hendaklah dibiarkan kering sepenuhnya. Satu (1) lapis cat asas logam hendaklah disapu diikuti dengan satu (1) lapis cat alas dan disudahi dengan dua (2) lapis cat kilat enamel. kotoran dan sebagainya. b) Mengecat Kerja Logam Permukaan baru yang hendak dicat hendaklah di bersihkan dan bebas dari karat. Kemudian permukaan tersebut hendaklah disapu dengan satu (1) lapis cat asas kalis serap perintang alkali yang diluluskan dan diikuti dengan dua (2) lapis cat emulsi. keruping. Permukaan yang telah dibersih hendaklah di sapu dengan satu (1) lapis cat asas kalis serap perintang alkali dan diikuti dengan dua (2) lapis cat emusli. Bagi dinding lama yang belum dicat. kotoran dan habuk. . Paip kotoran dan paip liang udara hendaklah di cat dengan cat asas seperti diatas dan disapu dengan dua (2) lapis cat kilat enamel.Spesifikasi Addenda ditanggalkan dengan cara membakar atau dengan menggunakan pelucut cat.

........................... ...................................... Bancuhan ini hendaklah keseluruhannya dari campuran yang seragam....... ................................................Spesifikasi Addenda hendaklah di padatkan dengan tepung peputih..... shellac dan gandam bagi lapisan pertama dan diikut dengan satu (1) lapis bancuhan yang dilulus terdiri daripada pencair dan sampang..... Permukaan lama yang memerlukan kerja barnis semula hendaklah dikikis sepenuhnya untuk menanggalkan barnis yang sediada........ Permukaan tersebut hendaklah disapu dengan dua (2) lapis bancuhan barnis mengikut peraturan pembuat...0 Bersedia Untuk Dihubungi Kontraktor adalah dikhendaki memberi alamat penuh..... a) Semua kerja-kerja hendaklah dimaklumkan dalam masa dua (2) jam selepas arahan diterima dan disiapkan selewat-lewat dua puluh empat (24) jam seperti mana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa...... kering... No................ Pager 28.............. bancuhan barnis hendaklah mengandungi minyak spirit................................. Kontraktor hendaklah mengisi butir-butir berikut: Nama Syarikat Alamat ..................... kotoran dan licin..................... telefon pejabat No................................ Permukaan tersebut kemudiannya hendaklah di licinkan dengan kertas pasir halus.. .............. Kontraktor hendaklah sentiasa bersedia untuk menjalankan kerja-kerja apabila duhubungi............................ . Kecuali jika selainnya ditentukan lapisan kemasan hendaklah berkilat......................................... telefon bimbit No.........0 Penyiapan Kerja ............... kering dan bebas dari habuk......... Permukaan hendaklah bersih...... nombor telefon pejabat......... rumah dan telefon bimbit (handphone) atau apa-apa jenis perhubungan yang boleh dihubungi pada bila-bila masa............... Dimana bahan-bahan yang tidak berpaten dibenarkan untuk diguna...... bebas dari habuk........................ dan ianya hendaklah di sapu dengan barnis sepertimana yang telah dihuraikan terdahulu daripada ini untuk permukaan baru...... kotoran dan licin sebelum di sapukan barnis......... 27.... dibersih................. Adalah saya/kami mengaku telah membaca arahan ini dan faham dengan sepenuhnya..... ......... …………………………………… Tandatangan Kontraktor Nama: …………………………… ……………………………………… Tandatangan Saksi Nama: ……………………………… .....................telefon rumah No.................................................

K/P: ………………………….Spesifikasi Addenda No. No. K/P: …………………………… .