UNIT KOKURIKULUM 

SMK PUTRAJAYA 1  4, JALAN P8,  62250 PUTRAJAYA  Tel 603 8888 0200  Fax 603 8888 0131 

Manual Pegurusan Sukan 
Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya 1  Tahun 2003

Tahun 

2003

Manual Pengurusan Sukan

Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya 1 
BAHAGIAN 1 
Pendahuluan, Matlamat, Strategi dan Perlaksanaan 
PENDAHULUAN 
Segala kandungan dalam Buku Panduan ini merupakan kerangka dasar tatacara pengurusan  Majlis  Sukan  Sekolah.  Pengubahsuaian  adalah  masih  dan  perlu  dilakukan  dari  semasa  ke  semasa  mengikut keperluan. 

MATLAMAT SUKAN DI SEKOLAH 
Sukan di sekolah bermatlamatkan  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Meluaskan tapak bakat.  Melahirkan atlet berprestasi tinggi.  Memupuk sikap positif dan disiplin diri.  Merealisasikan konsep Sukan untuk Semua.  Menggalakkan pendemokrasian dalam sukan.  Menyemai keseronokan dan kebebasan dalam sukan.  Membudayakan minat bersukan seluruh warga sekolah.  Memastikan warga sekolah memperoleh pengetahuan asas sukan.  Mewujudkan rentasan pengetahuan kesihatan, kecergasan dan keselamatan dalam sukan  secara tidak formal. 

OBJEKTIF AKTIVITI SUKAN 
Aktiviti sukan di sekolah disasarkan mencapai  o  o  o  Keupayaan melahirkan sekurang­kurangnya seorang atlet berprestasi tinggi setahun bagi  mewakili daerah dan negeri.  Warga sekolah yang berpengetahuan tentang aktiviti dan pengurusan sukan.  Sukan sebagai wadah dan wahana pembangunan jasmani, emosi, rohani dan intelek warga  sekolah melalui aktiviti secara terancang dan sedar.

 Johan Daerah  Johan Daerah  N.  MISI SUKAN SEKOLAH  Misi Sukan Sekolah dibentuk berdasarkan konsep “ Pembangunan dan Pencapaian Menyeluruh”.  Mewujudkan Sistem Payung beberapa sukan terpilih . Fortius – (Strange in spirit)  VISI  Melahirkan atlet gemilang hasil penglibatan semua dengan menjadikan aktiviti bersukan  sebagai budaya seterusnya menghayati semangat kesukanan dalam rutin kehidupan.  Misi  ini  diharapkan  akan  mencapai  Sasaran  Prestasi  Peningkatan  dan  Pencapaian  Sepuluh Tahun.  Melaksanakan Program  Pembangunan dan  Permuafakatan  Sukan dengan  pihak  khusus  seperti Majlis Sukan Negara.TEMA  Citius – (Speed in action).  5.  3.  Memperanankan secara berkesan amalam Penyelidikan dan Pembangunan (R&D).  4. Perbadanan  Putrajaya dan Individu­individu berkemahiran.  Meningkatan  keyakinan  “Cuba  dan  Cebur”  ke  dalam  diri  setiap  pelajar  beberapa  sukan  terpilih. Johan Negeri  Johan Negeri  Ketiga Kebangsaan  ELIT  ­  Pelancaran  Wakil Daerah  Wakil Negeri  Pelatih Kebangsaan  Ringkasan Rancangan “Sasaran Prestasi Peningkatan dan Pencapaian Sepuluh Tahun .  2.  TAHUN  2000­2001  2002­2003  2004­2005  2006­2007  2008­2009  INDIVIDU  Wakil Daerah  Wakil Negeri  Wakil Negeri  Pelatih Kebangsaan  Pelatih Kebangsaan  PASUKAN  N. Majlis Sukan Negeri.  1.  Menjadikan pengetahuan Sains Sukan sebagai ilmu utama dan teras kepada segala aktiviti  sukan. Persatuan­persatuan Sukan. Altius – (High for goal).

” .BAHAGIAN 2  Majlis Sukan Sekolah  PENDAHULUAN  Majlis  Sukan  Sekolah  merupakan  sebuah  majlis  yang  dianggotai  beberapa  ahli  majlis  bertujuan  mengendalikan  seluruh  perancangan  dan  pembangunan  sukan  khasnya  di  peringkat  sekolah.  AHLI MAJLIS  Dicadangkan senarai ahli majlis seperti berikut : · · · · Pengerusi  (Pengetua) Naib Pengerusi  (Penolong Kanan Ko­Kurikulum) Setiausaha  (Setiausaha Sukan) Ahli Majlis  o  Perancangan & Pembangunan  o  Peralatan & Kemudahan  o  Perhubungan & Seranta  o  Program Sukan Untuk Semua  o  Program Sukan Untuk Elit Guru Ketua Rumah Sukan Guru Penolong Ketua Rumah Sukan Guru Pengurus Permainan  · · · “Majlis Sukan hendaklah sentiasa berhubung rapat dengan Setiausaha  Ko­Kurikulum  kerana  terdapat  pertindanan  tugas  dan  fungsi  khasnya  dalam pengendalian Pasukan Permainan.

Mengenal pasti dan menyelia jenis sukan / permainan yang akan dijalankan. Mengadakan mesyuarat sukan sekolah dan menggariskan perancangan dan agenda sistem  sukan di sekolah. . Mendapatkan  maklumat  daripada  guru­guru  berkaitan  kebolehan.  kecenderungan  dan  pengalaman yang ada pada guru­guru. Menyediakan kemudahan bagi membolehkan sesuatu sukan / permainan dijalankan.STRUKTUR ORGANISASI MAJLIS SUKAN SEKOLAH  PEN GERUSI  PEN GETUA  N AIB PEN GERUSI  PK  HEM / PK  K O K O  SETIAUSAHA  SETIAUSAHA SUK AN  SETIAUSAHA  K O K URIK ULUM  AHLI MAJLIS  *dilantik  GURU K ETUA  RUMAH SUK AN  PEN ASIHAT  K ELAB PERMAIN AN  GURU­GURU  RUMAH SUK AN  JAWATAN K UASA  PELAJAR  JAWATAN K UASA  PELAJAR  PERANAN AHLI MAJLIS SUKAN SEKOLAH  PENGETUA · · · · · Menetapkan dasar dan garis panduan / peraturan serta menyediakan Rancangan Kemajuan  Sukan Sekolah.

Menyediakan jadual dan panduan tugas kepada semua guru. Menyusun takwim tahunan aktiviti sukan. Menyediakan  peraturan  penggunaan  peralatan  dan  kemudahan  sukan  serta  memastikan  peraturan dipatuhi. daerah dan negeri. Tugas­tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari semasa ke semasa. Membentuk jawatankuasa rumah di kalangan pelajar. Membantu  pengetua  dalam  urusan  pembelian  peralatan  sukan  (sebaik­baiknya  dibuat  penyelarasan dengan Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan). Mengendalikan secara bersama dengan setiausaha sukan aktiviti sukan di sekolah. Berhubung  dengan  guru­guru  lain  dalam  kegiatan  kokurikulum  sukan  untuk  penyelarasan  kemudahan dan pembahagian waktu kegiatan sukan. Menyelia semua kegiatan sukan sekolah dan memberi nasihat serta bantuan yang diperlukan. Menyelaraskan dan membantu mengelolakan sukan di peringkat sekolah. Memberi taklimat tentang Dasar dan Rancangan Kemajuan Sukan Sekolah. PPD. Membuat pengagihan tugas kepada guru rumah sukan. Memastikan laporan aktiviti rumah sukan disediakan untuk edaran dan rekod . KPM). Memastikan kemudahan dan peralatan sukan diselenggara dengan baik. Merekodkan semua pencapaian pelajar dan pasukan sekolah dalam satu sistem rekod. JPN. menyelia dan memantau pelaksanaan aktiviti. Mengadakan  satu  sistem  “Quartermaster  (Pengurusan  dan  Penjagaan)”  penggunaan  peralatan sukan. Membuat mesyuarat agung rumah sukan. Menyediakan papan maklumat berkenaan dengan aktiviti sukan di sekolah.  · · · KETUA GURU RUMAH SUKAN · · · · · · Memastikan senarai ahli rumah sukan yang lengkap (guru dan pelajar). Menjadi penyelaras utama jika menjadi tuan rumah sesuatu kejohanan. Mengawal. Tugas­tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari semasa ke semasa. Membuat perancangan untuk tindakan susulan. Mewakili  pengetua  bagi  menghadiri  mesyuarat­mesyuarat  berkenaan  sukan  mengikut  keperluan dan arahan pengetua. Memastikan  guru­guru  berkaitan  menyediakan  laporan  lengkap  tentang  aktiviti  sukan  di  sekolah dan luar sekolah seterusnya mengumpulkan dan merekodkannya dalam satu sistem  pelaporan. Menyimpan semua rekod dan data yang berkaitan. Sentiasa berbincang dengan pengetua / penolong kanan HEM / penolong kanan Kokurikulum  hal­hal berkenaan kepentingan dan kemajuan sukan sekolah.  SETIAUSAHA SUKAN · · · · · · · · · · · · · · · Merancang program sukan secara keseluruhan. Merancang  pengurusan  kewangan  bagi  peruntukan  perbelanjaan  sukan  serta  aktiviti  dan  program pembangunan sukan. Menyediakan satu sistem stok dan inventori peralatan dan kemudahan sukan. Memastikan langkah­langkah keselamatan telah diambil untuk semua kegiatan  sukan. Memastikan pelaksanaan aktiviti.PK KOKURIKULUM · · · · · · · · · · Melantik dan menyusun tugas­tugas guru dalam bidang sukan. Menganalisis pencapaian keseluruhan aktiviti dan melaporkan kepada pihak pengurusan lebih  tinggi (Pengetua.

Bertanggungjawab  dalam  permainan  bagi  peringkat  daerah. Berbincang dengan setiausaha sukan berkenaan keperluan kemudahan dan peralatan. . selamat dan  mencukupi sebelum. Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar. Mencatat  kehadiran  pelajar  dalam  latihan  rumah  sukan  dan  mengambil  tindakan  terhadap  pelajar yang tidak hadir. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan dan semasa bagi pengurusan pasukan. kemahiran dan minat pelajar dalam permainan. Mengurus pengangkutan untuk pasukan ke pertandingan. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat dari mereka yang lebih berkemahiran. Membentuk jawatankuasa pelajar bagi kelab dan pasukan sekolah. Mengawasi keselamatan pelajar waktu latihan. Menganjurkan perlawanan antara kelas atau rumah sukan. Tugas­tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari semasa ke semasa. Melaporkan dan merekodkan keputusan setiap pertandingan (perlawanan) yang disertai. Merancang bagi meningkatkan pengetahuan. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut takwim dan jadual yang ditetapkan. Memastikan  dan  berusaha  boleh  dijadikan  tempat  rujukan  pelajar  bagi  peraturan­peraturan  dan kemahiran asas permainan. Menjaga kebajikan peserta­peserta ke pertandingan. Bersama­sama guru Ketua Rumah Sukan menjalankan hal­hal pengurusan rumah sukan. Tugas­tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari semasa ke semasa.  GURU PENASIHAT PERMAINAN · · · · · · · · · · · · · · · · · · Guru penasihat permainan ialah guru permainan bagi pasukan sekolah.  negeri  dan  kebangsaan  (jika  berkaitan). semasa dan selepas digunakan. Menguruskan  surat makluman dan kebenaran ibu bapa / penjaga untuk semua aktiviti yang  dijalankan.  GURU RUMAH SUKAN · · · · · · · · Mengurus dan menjalankan latihan rumah sukan pada hari­hari yang ditetapkan. Memaklumkan pelajar yang berpotensi kepada guru permainan atau setiausaha sukan. Menilai  prestasi  pasukan  sekolah  dan  mengambil  langkah­langkah  untuk  mempertingkat  kualiti pasukan. memilih dan melatih pelajar yang berpotensi untuk mewakili sekolah.· · Merekodkan dan melaporkan pencapaian pelajar kepada setiausaha sukan. Mengenal pasti. Tugas­tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari semasa ke semasa. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik. Merancang aktiviti tahunan dengan guru rumah sukan.

RUMAH SUKAN  Rumah  Sukan  terdiri  daripada  5  unit  dengan  menggunakan  satu  sistem  penentuan  pembahagian rumah.  Senarai pembahagian Rumah Sukan  RUMAH  Bestari (Hijau)  Perdana (Ungu)  Putra (Kuning)  Siber (Biru)  Wira (Merah)  DIGIT AKHIR  0 dan 1  2 dan 3  4 dan 5  6 dan 7  8 dan 9 . daftar  Nombor rujukan rumah ialah digit 3.  Sistem tersebut menggunakan digit terakhir Nombor Pendaftaran Pelajar.  Contoh  Nombor Daftar 0073 / 02  tahun daftar  no.

  í  Cadangan senarai nama Pegawai Sukan.  í  Menjelaskan peraturan dan syarat pertandingan.  í  Pelaksanaan kejohanan keseluruhan dan Pelan Tindakan Risiko.  í  Cadangan senarai Jawatankuasa Pelaksana.  í  Atur cara rasmi.  í  Anggaran perbelanjaan.  í  Perbelanjaan setiap Jawatankuasa (jika berkaitan).  í  Membuat anggaran peruntukan dan sumber kewangan.  í  Membentuk jawatankuasa kecil.BAHAGIAN 3  Pengurusan Kejohanan Olahraga  ALIRAN KERJA  Tugas­tugas berikut mestilah diberi perhatian oleh Setiausaha Sukan dengan kerjasama  Jawatankuasa­jawatankuasa berkenaan:  Penyediaan kertas cadangan yang terperinci yang mengandungi perkara­perkara berikut:  í  Cadangan senarai Jawatankuasa Induk.  Memanggil mesyuarat Jawatankuasa Induk  í  Membincangkan kertas pelaksanaan acara.  í  Senarai tugas setiap jawatankuasa.  Memanggil mesyuarat Pengurus Pasukan (Ketua Rumah)  í  Mengesahkan acara dan kelas umur yang dipertandingkan.  Memanggil mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana  í  Membincangkan pelaksanaan kejohanan dan Pelan Tindakan Risiko.  Persediaan sebelum kejohanan  í  Penyediaan balapan dan padang serta peralatan yang berkaitan.  í  Perasmi dan atur cara rasmi.  í  Penyediaan borang­borang  §  penyertaan keseluruhan  §  penyertaan acara (untuk penyelia peserta)  §  keputusan  §  hakim penamat  §  pencatat masa  §  acara lompatan  §  acara balingan .  í  Tujuan / objektif / matlamat.  í  Susunan jadual latihan rumah sukan.  í  Senarai semak kerja dan tindakan.  í  Acara­acara yang dipertandingkan dan kelas umur.  í  Penerangan tugas Pengurus Pasukan.  í  Mengesahkan pelantikan semua jawatankuasa.  í  Tarikh / masa / tempat.  í  Menyemak bidang tugas setiap jawatankuasa.

  Menyediakan dan memeriksa peralatan latihan.  Mendapatkan senarai nama Jawatankuasa Kecil. .  Memastikan kebersihan kawasan khemah terjaga.  KETUA GURU RUMAH / GURU RUMAH  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Menyenaraikan nama peserta yang mewakili rumah.  Menyusun tugasan Pegawai Sukan.  Menyediakan pakaian peserta dan ahli rumah.  Menyediakan nombor­nombor peserta.  Menyediakan program pentadbiran.SENARAI TUGAS JAWATANKUASA PELAKSANA  SETIAUSAHA SUKAN / PENGURUS KEJOHANAN  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Mengadakan mesyuarat penyelarasan dengan Ketua Guru Rumah.  Menyediakan minuman dan makanan peserta dan ahli rumah.  Memastikan semua Pengerusi Jawatankuasa telah mengambil tindakan tugasan masing­masing.  Menyenaraikan acara­acara yang dipertandingkan.  Menyediakan tempat duduk VIP.  Mengisi borang penyertaan bagi semua acara.  Memastikan ukuran dan penyediaan gelanggang bertepatan.  Mendapatkan senarai nama Pegawai Sukan dan membuat pelantikan. pegawai dan peserta.  Membuat persiapan langkah keselamatan dan kawalan disiplin.  Memberi taklimat kepada Pengurus Pasukan.  Menyediakan dan mengedar pelan kedudukan pasukan dan pegawai.  Menyelaraskan tindakan kerja dengan urus setia.  Menyerahkan senarai nama peserta kepada Urus Setia.  Menyediakan dan memeriksa peralatan sukan.  Mengadakan taklimat / nasihat / panduan untuk peserta.  Menyediakan atur cara hari kejohanan.  Menguruskan belanjawan dalaman rumah.  Menyusun atur kedudukan khemah dan semua peralatan kejohanan yang terlibat.  Membuat anggaran perbelanjaan.  JAWATANKUASA PERTANDINGAN  o  o  o  o  o  o  o  o  Menyediakan borang­borang pertandingan.  Menyediakan anggaran perbelanjaan kejohanan.  Menyediakan khemah rumah.  Memberi taklimat kepada Pengurus Peserta.  JAWATANKUASA TEKNIK  o  o  o  o  o  o  o  o  Menyediakan gelanggang dan perkara berkaitan.  Menyediakan pelan­pelan / kedudukan gelanggang.  Mendapatkan senarai peserta.  Membuat anggaran perbelanjaan.  Membuat anggaran perbelanjaan.  Menyediakan pembantu teknik setiap gelanggang.

  Menyediakan. menerbitkan dan mengedarkan buku program.  Membuat anggaran perbelanjaan.  Membuat anggaran perbelanjaan.  JAWATANKUASA MINUMAN (DAN JAMUAN)  o  o  o  o  o  o  o  o  Membuat anggaran jumlah minuman yang diperlukan. mencetak dan mengeluarkan keputusan rasmi acara.  Memastikan pegawai bersedia dan mencukupi pada hari kejohanan. merekod.  o  Mengumpul. dan memeriksa hadiah / piala pusingan tahun sebelumnya.  Menyusun Jadual Tugas Kepegawaian.  Menyusun aturan pemberian hadiah.  o  Menyenaraikan nama peserta yang layak mewakili sekolah.  Membuat anggaran perbelanjaan. mengumpulkan.  *Jawatankuasa berasingan perlu diwujudkan jika terdapat jamuan khas.  Mendapatkan penajaan (dengan kerjasama Jawatankuasa Iklan dan Tajaan).  Memberi elaun bertugas kepada pegawai (jika ada).  Menjaga kebersihan dan keselamatan minuman dan kawasan penyediaan.  Menempah hadiah / cenderamata untuk peserta / pasukan / pegawai / tetamu.  o  Menyediakan Jadual Besar Pertandingan.JAWATANKUASA KEPEGAWAIAN  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Mendapatkan senarai nama pegawai.  o  Menyerahkan keputusan kepada urus setia.  o  Menyediakan program (perisian) keputusan.  membuat anggaran perbelanjaan.  Menyediakan minuman dan tempat mengambil minuman untuk peserta. mengenal pasti dan menjemput penyampai hadiah.  Menyediakan dan menghantar minuman untuk pegawai / urus setia / tetamu.  Menyediakan senarai pegawai gantian dalam Pelan Tindakan Risiko.  Menyediakan pengurus pemenang.  Mendapatkan penaja­penaja minuman (dengan kerjasama Jawatankuasa Iklan dan Tajaan).  keputusan  dan  rekod  pencapaian  kejohanan  tahun  sebelumnya.  JAWATANKUASA BUKU PROGRAM  o  o  o  o  Mendapatkan semua maklumat yang berkaitan.  Mendapatkan penajaan (dengan kerjasama Jawatankuasa Iklan dan Tajaan).  o  Membukukan semua keputusan mengikut acara.  Memberi taklimat kepada semua pegawai.  o  Membuat Pelan Tindakan Risiko.  Memberi taklimat kepada Pengurus Pasukan. .  Melantik pegawai kejohanan (termasuk pelepas).  Menyenaraikan.  JAWATANKUASA HADIAH DAN CENDERAMATA  o  o  o  o  o  o  o  o  Mendapatkan.  JAWATANKUASA STATISTIK  o  Mendapatkan  butiran  lengkap  pertandingan.  Memberi taklimat kepada Pengurus Pasukan.  Memberi cenderamata kepada pegawai (jika ada).  o  Mengemas kini keputusan dari semasa ke semasa.  o  Membuat anggaran perbelanjaan.

  Menyediakan roset dan buku program khas kepada jemputan utama.  o  Menyusun atur cara perasmian.  JAWATANKUASA KEBAJIKAN.  Menjemput penaja dan pengiklan ke majlis perasmian.  o  Memberi taklimat kepada Pengurus Pasukan.  Menulis surat mendapatkan penajaan dan iklan.  o  Menyediakan Pelan Tindakan Risiko.  Memastikan peralatan dalam keadaan yang baik.  o  Menyediakan juruacara untuk majlis perasmian.  Menyediakan juruacara kejohanan.  JAWATANKUASA SERANTA.  Menyediakan Pelan Tindakan Risiko.  Membuat anggaran perbelanjaan. SAMBUTAN DAN PROTOKOL  o  o  o  o  o  o  o  o  Mengenal pasti tetamu yang akan dijemput dalam majlis dan kejohanan.  Mengalu­alukan kehadiran jemputan.  Membuat anggaran perbelanjaan. .  o  Menghubungi pihak polis dan pasukan bantuan pertolongan cemas.  JAWATANKUASA SIARAYA DAN JURUACARA  o  o  o  o  o  Menyediakan peralatan pembesar suara yang sesuai dan mencukupi.  Memaklumkan tetamu untuk penyampaian hadiah kepada Jawatankuasa Hadiah.  JAWATANKUASA IKLAN DAN PENAJA  o  o  o  o  o  Mengenal pasti dan mendapatkan sumber kewangan.  o  Mengenal pasti orang kenamaan / tetamu dalam majlis.  Berhubung dengan media tentang kejohanan.  o  Memberi perkhidmatan keselamatan dan kecemasan serta­merta.  Mengambil bahan bermedia sepanjang kejohanan. PUBLISITI DAN RAKAMAN  o  o  o  o  Menjadi penghubung dan memberi maklumat tepat kepada jemputan dan pemberita.  o  Membuat raptai perasmian (dengan kerjasama Jawatankuasa Perbarisan).  Menyerahkan senarai penaja dan iklan kepada Jawatankuasa Buku Program.  JAWATANKUASA JEMPUTAN.  Menyediakan dan melabel tempat duduk.  Memberi panduan arah dan tempat duduk kepada jemputan.  Menulis dan menghantar surat / kad jemputan.JAWATANKUASA PERASMIAN  o  Mengenal  pasti  dan  menjemput  perasmi  pembukaan  dan  penutup  dengan  kerjasama  Jawatankuasa Jemputan. Sambutan dan Protokol.  Menulis surat rakaman terima kasih kepada penaja dan pengiklan.  Memasang dan menyimpan peralatan.  o  Membuat anggaran perbelanjaan. KESELAMATAN DAN  PERTOLONGAN CEMAS  o  Menyediakan Pelan Tindakan Risiko bagi keselamatan dan kecemasan.

 dsb.o  Menyediakan pembantu bagi hal­hal kawalan keselamatan dan kecemasan.  bekalan  elektrik.  * Pelan Tindakan Risiko  ­  satu perancangan tindakan jika berlaku hal­hal di luar kawalan  dan  jangkaan  seperti  faktor  cuaca. kehilangan atau kerosakan peralatan.  kekurangan  pegawai dan pembantu.  SENARAI UMUM PEGAWAI KEJOHANAN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Juri Rayuan Pengurus Kejohanan Penolong Pengurus Kejohanan Pengurus Teknik Penolong Pengurus Teknik Referi Balapan Referi Padang Ketua Hakim Balapan Ketua Hakim Padang Ketua Penjaga Masa Ketua Pengadil Lorong Ketua Pencatat Ketua Pengawas Ketua Penyelia Peserta Hakim Balapan Hakim Padang Pelepas Penjaga Masa Pengadil Lorong / Pencatat Pusingan Pencatat Penyelia Peserta Penolong Pelepas Juruacara Perangkaan dan Keputusan Hadiah .  kerosakan  teknikal.

0 kg  1. 1  Lelaki (L3) & Perempuan (P3) · Peserta­peserta hendaklah mengambil bahagian mengikut kategorinya. · Penyertaan  peserta  bagi  acara  terbuka  adalah  bebas  iaitu  tidak  termasuk  dalam  bilangan  penyertaan individu atau berpasukan.Tinggi  1.0 kg  .45 kg  4.30 m  1.0 kg  1. Contohnya.00 m  M.95 m  600 g  4.  KUMPULAN UMUR · Kumpulan umur mengikut kategori berikut :  o  Kelas 1  :  Ting.  PERMULAAN BAGI ACARA BALAPAN · Bagi  acara­acara  berikut.00 kg  1.15 m  1.00 kg  L. Cakera  1. 2 & 3  Lelaki (L2) & Perempuan (P2)  o  Kelas 3  :  Ting. PRESINT 8  UNDANG­UNDANG DAN PERATURAN AM  KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH KALI         TAHUN  UNDANG­UNDANG PERTANDINGAN · Pertandingan  ini  akan  mengikut  Undang­Undang  KOAM  dan  Peraturan  Am  MSSM  dengan  sedikit pengubahsuaian (akan dinyatakan).  PERATURAN PENYERTAAN · Acara Individu  :  Setiap  Rumah  Sukan  hanya mesti menamakan  dua  orang  peserta  untuk acara perseorangan. · Seseorang peserta hanya dibenarkan mengambil bahagian dalam tiga (3) acara individu dan  dua (2) acara lari berganti­ganti. Tinggi Permulaan)  Acara  L1  L2  L3  P1  L.90 m  600 g  4. Lembing  700 g  600 g  600 g  600 g  L. Peluru  5. 4 & 5  Lelaki (L1) & Perempuan (P1)  o  Kelas 2  :  Ting.00 kg  1.0 kg  P3  0.00 kg  4. seorang  peserta Kelas 2 tidak boleh mengambil bahagian dalam kumpulan Kelas 1 kecuali bagi acara­  acara terbuka bebas.55 kg  4. · Acara Berpasukan  :  Setiap  Rumah  Sukan  dibenarkan  menamakan  satu  pasukan sahaja untuk setiap kumpulan umur. Jarak.0 kg  ACARA­ACARA BALAPAN DAN PADANG Bil  1  2  3  4  P2  0.  mulaan  dekam  (crouch  start)  mesti  digunakan  tetapi  penggunaan  blok pemula (starting block) adalah pilihan peserta:  o  100 meter  o  200 meter  o  400 meter  o  4 x 100 meter  o  4 x 400 meter  ACARA PADANG  (Berat.CONTOH UNDANG­UNDANG PERTANDINGAN  MAJLIS SUKAN SEKOLAH  SMK PUTRAJAYA 1.20 m  1.5 kg  1.

Peserta terbaik tersebut secara automatik akan melayakkan diri ke pertandingan akhir. Acara­acara yang dipertandingkan seperti berikut :  Bil  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Acara  100 meter  200 meter  400 meter  800 meter  4 x 100 meter  4 x 400 meter  Lompat Tinggi  Lontar Peluru  Lempar Cakera  Rejam Lembing  Kumpulan Umur  semua  semua  semua  semua  semua  semua  semua  semua  semua  semua  UMLAH  Jumlah  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  60  ACARA­ACARA TERBUKA · Acara terbuka terbahagi kepada dua kategori :  o  Mengikut kumpulan umur (tarik tali)  o  Bebas (acara­acara lain) · Acara­acara yang dipertandingkan seperti berikut : · Bil  Acara  Penyertaan  1  Tarik Tali  kumpulan umur  2  Perbarisan  rumah  3  1500 meter  Lelaki & Perempuan  4  Keceriaan Khemah  rumah  JUMLAH  MATA KEMENANGAN  Jumlah  6  1  2  1  10  Kedudukan  Acara Individu  Acara Berpasukan  Acara Terbuka  Acara Khas  Emas  5  10  20  15  Perak  3  6  15  12  Gangsa  2  4  12  9 **  Keempat  1  2  9  ­  ** Tempat ke­3. 200 m dan 400 m. Pengundian lorong akan dilakukan secara rawak oleh jawatan kuasa teknik (tanpa mengambil  kira latar belakang pencapaian peserta). kedudukan mata seperti berikut :  Naib Johan  195  Ketiga  190  Keempat  185  Kelima  180 2 .· · · · · · Setiap rumah mesti menghantar 2 peserta bagi semua acara balapan dan padang. ke­4. ke­5 · Johan  200  Bagi acara Merentas Desa. Peserta  kedua  terbaik  setiap  rumah  akan  bertanding  dalam  acara  saringan  dan  3  peserta  terbaik dalam saringan akan layak ke peringkat akhir. Setiap rumah mesti mengenal pasti peserta terbaik antara 2 peserta bagi acara balapan 100  m.

  o  Pengawas Pusat Sumber bukan Ketua Rumah Sukan atau Penolong Ketua Rumah  Sukan adalah peserta Pengawas Pusat Sumber. Keceriaan Khemah  o  Rumah  Sukan  boleh  menggunakan  sebarang  hiasan  selagi  tidak  mengganggu  khemah­khemah yang lain atau pandangan penonton.00  (tidak  dikembalikan  jika  ditolak)  kepada  Pengerusi  Jawatankuasa Juri Rayuan.  o  Persembahan  gimik  di  hadapan  pentas  utama  dibenarkan  dalam  tempoh  tidak  melebihi 15 saat.  o  Pasukan rumah yang gagal menyertai tidak akan mendapat sebarang mata. Perbarisan Rumah  o  Setiap rumah mesti  terdiri  daripada  53  orang  peserta  dengan  pecahan  1  pembawa  pelekat rumah. Wira).  o  Bagi 3 pasukan yang kalah. · Bantahan  boleh  dibuat  dalam  masa  15  minit  selepas  keputusan  rasmi  dengan  cagaran  bantahan  sebanyak  RM100.  o  Ketua  Pelajar  bukan  Ketua  Rumah  Sukan  atau  Penolong  Ketua  Rumah  Sukan  adalah peserta Ketua Pelajar. 3  .  Perdana. kesemuanya menduduki tempat ketiga.  · · · HAL­HAL LAIN · Semua peserta dikehendaki melaporkan diri kepada penyelia peserta 30 minit sebelum acara  bermula.  o  Pertandingan dijalankan secara kalah mati.  o  2 pasukan terbaik akan menentukan Johan (Emas) dan Naib Johan (Perak). 1 pembawa bendera rumah.  o  Undian  akan  dijalankan  bagi  menentukan  pasangan  lawan  dengan  1  perlawanan  pusingan awal.  Siber.  Putra.  o  Pertandingan  akan  bermula  daripada  penanda  bendera  putih  sehingga  kumpulan  perbarisan meninggalkan padang.  o  Peserta pilihan pasukan Rumah Sukan adalah peserta Rumah Sukan.  o  Peserta­peserta lain adalah peserta badan beruniform.  o  Setiap pasukan terdiri daripada tidak lebih 12 orang peserta. 1 ketua rumah dan 5 x 10 ahli rumah. 2 perlawanan separuh akhir dan 1 perlawanan akhir.PERATURAN­PERATURAN ACARA TERBUKA · Tarik Tali  o  Mengikut kategori umur.  o  Kedudukan  giliran  perbarisan  mengikut  susunan  huruf    (Bestari.  PERATURAN PERBARISAN Keutamaan pemilihan individu seperti berikut :  o  Ketua  Rumah  Sukan  dan  Penolong  Ketua  Rumah  Sukan  adalah  peserta  Rumah  Sukan.

KANDUNGAN UMUM BUKU ATUR CARA · · · · · · · · · · · · Kata­kata Aluan (Kementerian / Jabatan / PPD) Kata­kata Aluan Pengetua Kata­kata Aluan YDP PIBG Jawatan Kuasa Pengelola / Induk Jawatan Kuasa Kecil Kejohanan Jawatan Kuasa Pertandingan Senarai Kepegawaian Atur Cara Perasmian / Penutupan Atur Cara Kejohanan Undang­undang Pertandingan Senarai Pemegang Rekod dan Catatan Rekod Penghargaan 4  .

Hanya pelajar yang mendapat pengesahan masalah kesihatan daripada pegawai perubatan  dan yang terlibat dalam kepegawaian sahaja dibenarkan untuk tidak mengambil bahagian. Pegawai Semakan Check Point  o  Membuat semakan nombor pelekat peserta bagi memastikan peserta mematuhi arah  larian.  Tempat  Kesepuluh  =  3  mata..  o  Menunjuk  arah  kepada  peserta­peserta  di  simpang  atau  tempat  yang  boleh  mengelirukan peserta larian.  JARAK PERTANDINGAN  Jarak yang digunakan Peringkat Daerah dan Negeri · Lelaki  Bawah 18 Tahun  :  · Lelaki  Bawah 15 Tahun  :  · Lelaki  Bawah 12 Tahun  :  · Perempuan  Bawah 18 Tahun  :  · Perempuan  Bawah 15 Tahun  :  · Perempuan  Bawah 15 Tahun  :  10 km 8 km 5 km 5 km 5 km 4 km  Jarak  yang  dicadangkan  (dan  telah  digunakan)  di  SMK  Putrajaya  1  mengikut  kesesuaian  trek  larian..  PERATURAN AM · · · · Pengurus  Pasukan  mesti  memastikan  semua  peserta  berada  dalam  keadaan  sihat  dan  memuaskan untuk bertanding.BAHAGIAN 4  Pengurusan Kejohanan Larian Sekolah  PENDAHULUAN  Secara umum..  Contoh  had  masa  :  Peserta­peserta  yang  mendapat  tempat  sebelas  ke  atas  dan  menamatkan larian dalam masa 1 jam akan diberi 2 mata. aspek persediaan dan kepegawaian adalah hampir menyamai Pengurusan Kejohanan  Olahraga. Pemberian  mata  boleh  mengikut  sama  ada  kedudukan  sahaja  atau  kedudukan  dan  had  masa. Pegawai Kawalan Trafik  o  Memastikan keselamatan dan membuat kawalan lalu lintas laluan peserta. · · 5  . Perkara­perkara yang dinyatakan berikut adalah aspek­aspek yang dianggap khusus untuk  Pengurusan Kejohanan Larian Sekolah. Peserta hendaklah mempunyai tanda pengenalan khusus kategori seperti warna kain pelekat  yang berbeza bagi kategori umur dan jantina yang berbeza. · Pegawai Tunjuk Arah  o  Mengiringi peserta pertama mengikut arah larian.. · Lelaki  :  7 km · Perempuan  :  4 km  KEPEGAWAIAN  Pegawai­pegawai berikut adalah tambahan khusus untuk Acara Larian.    atau  o  Mengagihkan kad semakan kepada peserta di check point terpilih yang tertentu.  Contoh  kedudukan  :  Tempat  Pertama  =  20  mata  .

  o  Bertugas bersama­sama pencatat dan penjaga masa. Peta Larian  o  Mesti  disediakan  dengan  petunjuk­petunjuk  www. St. Pegawai Kawalan Trafik mesti dimaklumkan  pegawai yang mengiringi peserta terakhir.  Latihan  2  untuk  semua  secara  serentak.  HAL­HAL LAIN · Latihan  o  Latihan perlu dijalankan sekurang­kurangnya dua kali bagi setiap kategori. Pegawai Lorong­lorong Penamat  o  Menjaga serta mengagihkan kad nombor kedudukan pada lorong penamat mengikut  kategori. John Ambulans atau Pertahanan Awam.my/service/precplan/htm · · · yang  jelas.  Latihan  serentak  penting  bagi  menguji  keberkesanan Pengurusan Pegawai Pertandingan dan Kawalan Trafik. Langkah Keselamatan  o  Peserta  yang  terakhir  mesti  diiringi  oleh  seorang  pegawai  bagi  memastikan  semua  peserta telah selamat tiba di garisan penamat. Contoh :  Latihan 1 untuk Peserta Lelaki sahaja.pjholds.  Rujukan  :  6 .  o  Perlu dapatkan kerjasama daripada pihak hospital atau agensi bantuan kecemasan  seperti PBSMM.com. Latihan 1 untuk Peserta Perempuan sahaja.· · o  Perlu dapatkan kerjasama daripada pihak berkuasa seperti polis dan pihak berkuasa  tempatan (Perbadanan Putrajaya) Pegawai Rondaan Pertolongan Cemas  o  Bersedia dengan sebarang kemungkinan kes­kes kecemasan sepanjang trek larian.  o  Pegawai Kawalan Trafik hanya boleh meninggalkan tempat bertugas apabila peserta  akhir telah melintasi tempat kawalannya. Kebajikan Petugas  o  Perlu  ada  satu  jawatan  kuasa  yang  akan  memastikan  kebajikan  pegawai  khasnya  yang bertugas di sepanjang trek seperti penyediaan minuman dan payung besar bagi  tempat yang terlalu terdedah dengan pancaran matahari.

 PPD. JPS.BAHAGIAN 5  Seliaan & Laporan  ASPEK SELIAAN  Perkara­perkara  berikut  akan  diaudit  semasa  penyeliaan  dilakukan  oleh  pihak­pihak  Pejabat  Pendidikan  Daerah  atau  Jabatan  Pendidikan  Negeri  atau  Kementerian  Pnedidikan  Malaysia  atau  Jemaah Nazir Sekolah : · Pengurusan dan Pentadbiran Am  o  Misi Sukan Sekolah  o  Carta Organisasi Sukan Sekolah  o  Data dan Maklumat Guru  o  Majlis Sukan Sekolah  o  Sistem Pengurusan Sukan  o  Pekeliling­pekeliling Iktisas Sukan  o  Pengurusan Kewangan Sukan  o  Pengurusan Kewangan SUWA  o  Rancangan Tahunan Sukan  o  Agihan Tugas Guru­guru Sukan  o  Mesyuarat Pengurusan Sukan (sekurang­kurangnya 4 kali setahun)  o  Peraturan Am Kegiatan Sukan di Sekolah Sistem Fail  o  Fail Induk  o  Fail Pekeliling Am Perkhidmatan / Arahan KPM.  o  Fail Maklumat Permainan  o  Fail Analisis Keputusan Prestasi Sukan  o  Fail Rancangan Perkembangan Staf / Kursus  o  Fail Aktiviti Rancangan Sukan Pengurusan Sukan  o  Perancangan Sukan  o  Takwin Aktiviti Sukan  o  Jawatankuasa Sukan Sekolah  o  Jawatankuasa Kerja Sukan Sekolah  o  Pengurusan Sukan Untuk Semua  o  Pengurusan Sukan Untuk Elit  o  Buku Teks dan Rujukan Guru  o  Buku Laporan Sukan  o  Program Peningkatan Prestasi Sukan  o  Projek Khas Sukan  o  Pengurusan Stor Sukan  o  Pengurusan Bilik Persalinan Pakaian  o  Pengurusan Bilik Darjah  o  Pengurusan Bilik Sumber Sukan  o  Pengurusan Rekod Kesihatan / Fizikal Pelajar (Atlet)  o  Papan Kenyataan Sukan Sekolah  o  Program Permuafakatan Sukan  o  Penyelidikan dan Pembangunan  o  Program Perkembangan Staf 7  · · .

o  · Pengurusan Bilik Gerakan Penilaian  o  Analisis Keputusan Sukan Sekolah  o  Post Mortem Sukan Sekolah  o  Rekod Pencapaian Prestasi Pelajar  o  Program Perkembangan Staf  o  Papan Kenyataan Sukan  o  Alatan dan Inventori Pusat Sumber / Penyelia Sekolah  o  Carta Organisasi  o  Perancangan dan Jadual Aktiviti  o  Pelaksanaan Perancangan  o  Rekod Stor Sukan  o  Rekod Penggunaan  o  Pengurusan Bahan  o  Pengurusan Bilik Tayang  o  Keceriaan  o  Buku Rekod Bacaan  o  Instrumen Pencerapan / Penyeliaan  o  Rekod Pencerapan / Penyeliaan  o  Laporan Jemaah Nazir  o  Maklum Balas Guru  o  Perkembangan Staf  o  Takwin Penyeliaan Sekolah · 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful