‫»ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ«‬

‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ‪:‬‬
‫اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ‪ -‬ﭘﮋوﻫﺸﯽ »ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن« )اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ؛ ﻗﺎﺑﻞ‬
‫دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ (www.persianacademy.ir‬ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫در ﺗﺪارك اﯾﻦ رﻫﻨﻤﻮد‪ ،‬از ﺷﻤﺎرهﻫﺎي ﻣﺴﻠﺴﻞ ‪ 34‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه‪ ،‬زﯾﺮا در ﺷﯿﻮه ارﺟﺎعدﻫﯽ ﻣﻘﺎﻻت »ﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن«‪ ،‬از اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره‪-‬‬
‫ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب ﻧﮕﺎرش و وﯾﺮاﯾﺶ )اﺣﻤﺪ ﺳﻤﯿﻌﯽ‪ ،‬اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ؛ ﻓﺼﻞ ‪ (4‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي زﯾﺮ ﻋﯿﻨﺎً از ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ‬
‫ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﮔﺬاريﻫﺎ‪ ،‬ﺣﺮوف ﮐﻮﭼﮏ‪ ،‬ﺣﺮوف ﺑﺰرگ و واژهﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯿﮏ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫‪ .1‬ارﺟﺎع درونﻣﺘﻨﯽ‬
‫‪ ü‬اﮔﺮ در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺧﺎﺻﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬آﻧﺮا ﺑﺎ ﺣﺮوف اﯾﺮاﻧﯿﮏ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؛ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻻت را ﻧﯿﺰ درون‬
‫» « ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ ü‬از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ و اﻟﻘﺎب ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻣﺘﻦ ﺧﻮدداري ﮐﺮده‪ ،‬ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﯿﺪ )ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ‬
‫دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك و ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ‪ ،‬ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ را‬
‫در ﻣﺘﻦ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ(؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪) :‬رﺿﺎﺋﯽ‪ ،‬ﻣﻬﺪي‪ ،‬ص ‪(241‬‬

‫)رﺿﺎﺋﯽ‪ ،‬ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ‪ ،‬ص ‪(81‬‬

‫‪ ü‬در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ‪ ،‬از ذﮐﺮ ﺳﺎل ﻧﮕﺎرش اﺛﺮ ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ )در ﺻﻮرت ارﺟﺎعدﻫﯽ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ :‬ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ )ص ‪ .... (41‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ‪ ،‬اﮔﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺛﺮ در ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
‫ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دارد‪ ،‬ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪ :‬ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ ‪ ،1‬ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ ‪ 2‬و اﻟﯽ آﺧﺮ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪) :‬ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ ‪ ،1‬ص ‪ .(48‬در‬
‫ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ را در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽآورﯾﺪ‪ ،‬آﻧﺮا ﭘﯿﺶ از ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪) ...‬ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ‪ ،‬ص ‪.(41‬‬
‫‪ ü‬ﺑﺮاي ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ از ﻋﻼﻣﺖﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎري )ص( و )‪ (pp.‬اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ :‬ﺟﻬﺎنآراء )ص‬
‫‪ (36-34‬و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ )ص ‪ 34‬و ‪.(36‬‬
‫‪ ü‬از ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ )‪ (footnote‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ذﮐﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺿﺎﻓﯽ و اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﻻﺗﯿﻨﯽ واژهﻫﺎي ﻧﺎآﺷﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و‬
‫ﻧﻪ ﺑﺮاي ارﺟﺎعدﻫﯽ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﺑﺮاي ارﺟﺎع ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﻣﺘﻦ‪ ،‬و ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه‪ ،‬ﺑﻪ روشﻫﺎي زﯾﺮ ﻋﻤﻞ‬
‫ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬
‫)ﻧﯿﺰ ← ﻫﻤﺎن‪ ،‬ص ‪ ←)/(134-133‬ﻋﻠﻮي‪ ،‬ص ‪ (17‬و ﯾﺎ )‪(→ CRAWLY, p. 275‬‬

‫)ﻫﻤﺎن‪ ،‬ص ‪)/(229‬ﻫﻤﻮ‪ ،‬ص ‪)/(147‬ﻫﻤﺎنﺟﺎ(‪(Ibid, p. 11)/‬‬
‫‪١‬‬

1374‬‬ ‫‪ ü‬ﺑﺮاي ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻧﻤﺎد » «‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻪ " "‪...‬‬ ‫‪ ü‬اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ‪:‬‬ ‫وي ﻣﺪام در ﺣﺎل ﻧﮑﻮﻫﺶ وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺮازﻫﺎي ]ﮐﺬا‪ ،‬اﺻﻞ »اﺑﺰارﻫﺎي«[ ﻋﺼﺮ ﻣﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ü‬اﮔﺮ ﮐﺘﺎب داراي ﭼﻨﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮاي ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول‪ ،‬اﺑﺘﺪا ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺳﭙﺲ ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺮاي ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﻫﺎي‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ :‬داﻧﺶﭘﮋوه‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ و ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ﻣﻨﺰوي‪. ،‬‬ ‫‪ ü‬اﮔﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ داراي دو اﺛﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫رﺿﺎﺋﯽ‪ ،‬ﻣﻬﺪي‪....‬‬ ‫‪ ü‬ﺣﺬﻓﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد را ﺑﺎ ]…[ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ؛ اﻓﺰودهﻫﺎي ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در درون ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﻧﻤﺎد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪..2‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ دﺳﺖ دوم‬ ‫‪ ü‬ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ و از ذﮐﺮ دو ﻋﻨﻮان ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ‪. 125‬اﮔﺮ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬در ﻣﺘﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺻﻠﯽ ارﺟﺎع دﻫﯿﺪ و در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﺮﺟﻢ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪:‬‬ ‫در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ← )ﺑﻮﯾﺲ‪ ،‬ص ‪(168‬‬ ‫در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ← ﺑﻮﯾﺲ‪ ،‬ﻣﺮي‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯿﺶ زرﺗﺸﺖ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽزاده‪ ،‬ﺗﻮس‪ ،‬ﺗﻬﺮان ‪.... 27‬‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ دﺳﺖ دوم‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ‬ ‫ﯾﺎﺣﻘﯽ )ﻧﻘﻞ ﺷﺪه در اﮐﺒﺮي‪ ،‬ص ‪(45‬‬ ‫‪ . p.‬‬ ‫‪ ü‬در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ‪ ،‬از ﻋﺒﺎرت ﺑﯽﺗﺎ در داﺧﻞ ] [ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ ü‬ﺑﺮاي ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ در ﻣﻨﺒﻊ دﺳﺖ دوم‪ ،‬در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ دﺳﺖ‬ ‫دوم را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫)‪JONES (Quoted in STRICH.(CHOMSKY. ،(1) ،‬‬ ‫‪. p.‫‪ ü‬اﮔﺮ از اﺻﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮوف ﺑﺰرگ و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫ارﺟﺎع دﻫﯿﺪ‪ :‬ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ )‪ . ،(2) ،‬‬ ‫‪٢‬‬ .

1384‬وﯾﺮاﺳﺖﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﯾﮏ ﮐﺘﺎب(‬ ‫اﻓﺸﺎر‪ ،‬اﯾﺮج‪» ،‬اﺷﻌﺎر ﻧﺼﺮت رازي‪ ،‬ﺷﻬﺎب ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺰه ﮐﻮﭼﮏ وراﻣﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻨﺜﻮر اﻣﺎﻣﯿ‪‬ﻪ«‪ ،‬ﻣﯿﺮاث‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ج ‪ 5‬و ‪ ،7‬ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﯾﺖاﷲ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ‪ ،‬ﻗﻢ ‪) .1350‬ﮐﺘﺎب ﭼﻨﺪﺟﻠﺪي(‬ ‫ﺷﻤﯿﺴﺎ‪ ،‬ﺳﯿﺮوس‪ ،‬ﮐﻠّﯿ‪‬ﺎت ﺳﺒﮏﺷﻨﺎﺳﯽ‪ ،‬وﯾﺮاﺳﺖ دوم‪ ،‬ﻣﯿﺘﺮا‪ ،‬ﺗﻬﺮان ‪) .9‬ﻣﺪﺧﻞ داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف(‬ ‫دﯾﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺳﺠﺎدي‪ ،‬زوار‪ ،‬ﺗﻬﺮان ‪) .554-543‬ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎب(‬ ‫ﺧﺰاﺋﻠﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤ‪‬ﺪ‪» ،‬ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎرة ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺑﻮﺳﺘﺎن«‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻄﺎﺑﻪﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮة ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﺮاﻧﯽ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻮﺷﺶ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﺘﻮده‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺗﻬﺮان ‪ ،1353‬ص ‪) .1362‬‬ ‫)ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ دو ﻣﺘﺮﺟﻢ(‬ ‫ﮐﺮﯾﺴﺘﻨﺴﻦ‪ ،‬آرﺗﻮر‪ ،‬اﯾﺮان در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﮥ رﺷﯿﺪ ﯾﺎﺳﻤﯽ )وﯾﺮاﯾﺶ ﺣﺴﻦ رﺿﺎﺋﯽ ﺑﺎغﺑﯿﺪي(‪ ،‬ﺻﺪاي ﻣﻌﺎﺻﺮ‪،‬‬ ‫ﺗﻬﺮان ‪) .‬‬ ‫)‪(Book‬‬ ‫‪٣‬‬ .1378‬ﻣﺘﺮﺟﻢ و وﯾﺮاﺳﺘﺎر(‬ ‫ﺧﺎﻟﻘﯽﻣﻄﻠﻖ‪ ،‬ﺟﻼل‪» ،‬ﻧﻈﺮي درﺑﺎرة ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎدر ﺳﯿﺎوش«‪ ،‬ﺳﺨﻦﻫﺎي دﯾﺮﯾﻨﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻠﯽ دﻫﺒﺎﺷﯽ‪ ،‬اﻓﮑﺎر‪،‬‬ ‫ﺗﻬﺮان ‪ ،1381‬ص ‪) .A.356-349‬ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎب(‬ ‫ﺑﺮاﻫﻨﯽ‪ ،‬رﺿﺎ‪» ،‬ﺑﯿﺖ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ«‪ ،‬ﻃﻼ در ﻣﺲ )در ﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮي(‪ ،‬ج ‪ ،1‬زرﯾﺎب‪ ،‬ﺗﻬﺮان ‪ ،1380‬ص‬ ‫‪) .‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب(‬ ‫ﺑ‪‬ﺪ‪ ،‬ﺑﺎرون دو‪ ،‬دو ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎره ﻟﺮﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﮑﻨﺪر اﻣﺎناﻟﻠﻬﯽ ﺑﻬﺎروﻧﺪ و ﻟﯿﻠﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎري‪ ،‬ﺑﺎﺑﮏ‪ ،‬ﺗﻬﺮان ‪.194-183‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ(‬ ‫‪HALLIDAY. Edward Arnold. (1992).(1378 :‬ﭼﺎﭘﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﯾﮏ ﮐﺘﺎب(‬ ‫آرﯾﻦﭘﻮر‪ ،‬ﯾﺤﯿﯽ‪ ،‬از ﺻﺒﺎ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﺎ )ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 150‬ﺳﺎل ادب ﭘﺎرﺳﯽ(‪ 2 ،‬ﺟﻠﺪ‪ ،‬زوار‪ ،‬ﺗﻬﺮان ‪) .R.1377‬ﺟﻠﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺎب(‬ ‫اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ‪ ،‬ﻓﻨﻮن ﺳﻤﺎع ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺳﻤﺎن و ﺟﻬﺎن ﮐﻮن و ﻓﺴﺎد از ﮐﺘﺎب ﺷﻔﺎ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮوﻏﯽ‪ ،‬ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﺗﻬﺮان ]ﺑﯽﺗﺎ[‪) .‫‪ ü‬ﮐﺘﺎب‪:‬‬ ‫ﺳﺘﻮده‪ ،‬ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊﺷﻨﺎﺳﯽ و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ‪ ،‬ﺳﻤﺖ‪ ،‬ﺗﻬﺮان ‪.1357‬دﯾﻮان اﺷﻌﺎر(‬ ‫درﯾﺎﺑﻨﺪري‪ ،‬ﻧﺠﻒ‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻓﻬﯿﻤﮥ راﺳﺘﮑﺎر‪ ،‬ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب آﺷﭙﺰي از ﺳﯿﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺎز‪ ،‬ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﭼﺎپ دوازدﻫﻢ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‬ ‫‪) ،1384‬ﭼﺎپ اول‪) . M. Language as Social Semiotics.1380‬‬ ‫اﻣﯿﻦ‪ ،‬ﺣﺴﻦ‪» ،‬ﺷﺎﻓﻌﯽ«‪ ،‬داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺗﺸﯿ‪‬ﻊ‪ ،‬ج ‪) . London.

852-859. (1954). (1960). Martin. Bruford. Cambridge University Press. revised and annotated by W. pp. J. (Spring 2009).pdf> ٤ .107-83 ‫ ص‬،1379 ‫ ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن‬،2 ‫ ﺷﻤﺎرة‬،15 ‫ ﺳﺎل‬،‫ ﻣﺠﻠﮥ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ‬،‫دﻫﻘﯽ‬ . A. “The Elamite Version of the Bisitun Inscriptions”. (Book chapter) MCQUILLAN. W. 23-57. Cambridge.. 3rd ed. Encyclopedia of Literature and Criticism. (2002). Everyman’s Library. Routledge.gmu.1372 ‫ ﺗﻬﺮان‬،‫ داﻧﺸﮑﺪة ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ‬،‫ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان‬،(‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﮐﺘﺎﺑﺪاري‬ :‫ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ‬ü YADAV. translated by T.94-84 ‫ص‬ ‫ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻌﻔﺮي‬،«‫ ﭘﺮﺗﻮي ﺗﺎزه ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن‬،‫ »رﻣﺰزداﯾﯽ از زﺑﺎن ﺑﻠﺨﯽ‬،‫ ﻧﯿﮑﻼس‬،‫ﺳﯿﻤﺰ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ‬ (‫ )ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﻣﺠﻠﻪ‬. :‫ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ‬ü ‫ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﻣﺮاﺟﻌﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان )ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ‬،‫ ﺳﻮﺳﻦ‬،‫ارﺗﺠﺎﻋﯽ‬ . “Goethe on World Literature”. G. pp. (Translated book) :‫ ﻣﺠﻠﻪ‬ü ،1385 ‫ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‬،2 ‫ ﺷﻤﺎرة‬،8 ‫ ﺳﺎل‬،‫ ﻧﺎﻣﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن‬،«‫ وﺟﻮدي ﺣﺎﺿﺮ و ﻏﺎﯾﺐ‬،‫ »ﯾﺎﮐﻮﺑﺴﻦ‬،‫ ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ‬،‫ﺣﻖﺷﻨﺎس‬ . London. M. GRODEN. “Structuralism and Post-Structuralism: From the Centre to the Margin”. The Narrative Reader.. (Various editions of a book) CONNOR.16 ‫ ص‬،(1385) 331 ‫ ش‬،‫ روزﻧﺎﻣﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬،«‫ »ﺷﯿﻮة ﺗﺪﻓﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯿﺎن دورة اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﮐﺸﻒ ﺷﺪ‬،‫ ﻣﻬﺪي‬،‫رﻫﺒﺮ‬ (‫)روزﻧﺎﻣﻪ‬ CAMERON. (ed. KREISWIRTH and I. London & New York. Discourse Analysis. Yule (1989).edu/~ayadav/Goethe%20on%20World%20Literature. Routledge. London & New York. Translation Studies. & G. (2003).BASSNETT. S. (Edited book) Brown. <mason. 14(2). London & New York.). M. Routledge. M.) (2000). H. G. 2nd ed. SZEMAN (eds. S. (Co-authored book) GOETHE. Goethe’s Faust. Journal of Cuneiform Studies.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful