You are on page 1of 64

HP VALVES HP SUPAPE

HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal


Medium & high-pressure valves in accordance with ASME, EN, BS & API Mediu si supape de inalta presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS &
API
rev. 05 / 01-12-2008
HP Valves Oldenzaal BV P.O. Box 151 7570 AD Oldenzaal The Netherlands rev. 05 / 01-12-2008
HP Valves Oldenzaal BV Zutphenstraat 1 7575 EJ Oldenzaal The Netherlands Supape HP BV Oldenzaal P.O. Box 151 7570 Oldenzaal AD Ţările de Jos
Supape HP Zutphenstraat BV Oldenzaal 1 7575 EJ Oldenzaal Olanda
Phone: +31 (0)541 - 519555 Fax: +31 (0)541 - 522045 Website:
Telefon: +31 (0) 541-519555 Fax: +31 (0) 541 - 522045 Website:
www.hpvalves.com E-Mail: info@hpvalves.com
www.hpvalves.com E-Mail: info@hpvalves.com
This manual and the copyright therein are the property of HP Valves. The manual Acest manual şi drepturile de autor acestea sunt proprietatea Supape
is supplied in confidence and must not be used for any purpose other than which HP. Manualul este furnizat în încredere şi nu trebuie să fie utilizate în alte
it is supplied and must not be reproduced in part or whole or passed on to other scopuri decât care este furnizat şi nu trebuie să fie reproduse în parte sau
without permission in writing from HP-Valves. în totalitate, sau a trecut pe la alte fără permisiunea în scris de la HP-
Member of Indutrade AB Supape.
Membru al AB Indutrade

HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal


Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS & API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS &
Introduction API
Once again you have shown your confidence in our product by selecting it for Introducere
your plant. The HP Valves installation, operation and maintenance instructions Încă o dată ce au arătat încrederea în produsul nostru prin selectarea
contained in this manual are intended for use with our standard products. They acesteia pentru planta ta. Instrucţiunile HP Supape instalarea, operarea şi
may also apply to special valves as long as the special additional instructions are întreţinerea conţinute în acest manual sunt destinate utilizării cu produsele
followed as well. These are available on request. noastre standard. Ele se pot aplica, de asemenea, robinete speciale, atâta
timp cât instrucţiuni speciale suplimentare sunt urmate, de
Caution:
asemenea. Acestea sunt disponibile la cerere.
In terms of their hazard potential, in addition to being subject to these
Atenţie:
instructions our products should also be dealt with according to additional safe În ceea ce priveşte potenţialul lor de risc, în afară de a fi supuse la aceste
handling instructions and on a par with pressure vessels. So the handling and use instrucţiuni produsele noastre ar trebui să fie, de asemenea, examinată în
of our valves and fittings should only be entrusted to properly trained personnel. conformitate cu instrucţiunile suplimentare de manipulare în condiţii de
Contents Page siguranţă şi pe picior de egalitate cu vase sub presiune. Deci, manipularea
1 Transport and Storage Instructions şi utilizarea de robinete şi fitinguri noastre ar trebui să fie încredinţată în
- Transport 3 mod corespunzător de personal instruit.
- Storage 3 Cuprins Page
2 Valve Installation Instructions 1 Transport şi instrucţiunile de păstrare
- Installation 3 - Transporturi 3
- Shot-blasting 4 - Cameră de trei
- Painting 4 2 Instrucţiuni de instalare Valve
- Insulation 4 - Instalare 3
- Flushing of valves 4 - Shot cu alice 4
- Cleaning (Pickling) 4 - Pictura 4
- Izolaţie 4
3 Valve Operating Instructions
- Flushing de supape 4
- Manual 5
- Pneumatic 5 - Curăţătorie (decaparea) 4
- Electric 5 3 Instrucţiuni de operare Valve
4 Start-up & Commissioning Instructions - Manuală, 5
- Gland packing 5 - Pneumatice 5
- Temperature changes 5 - Electrice 5
5 Maintenance Instructions 4 Start-up & Punere Instructiuni
- General 6 - Presetupa 5
- Lubrication 6 schimbările de temperatură 5 -
5 Instrucţiuni de întreţinere
- Disassembly & Assembly 6
- General 6
- Reseating 6
- Lubrifierea 6
- Spare parts 6 - Dezasamblarea & Adunarea 6
6 Preventive Measures 7 - Reseating 6
7 Trouble Shooting 8 Piese de schimb 6 -
8 Pressure-Temperature ratings 10 6 Măsuri preventive 7
9 Disassembly & Assembly instructions 11 7 Trouble Shooting 8
HP 8 evaluări presiune-temperatură 10
HP VALVES 9 dezasamblare şi instrucţiuni de montaj 11
Member of Indutrade AB HP
Page /11 HP SUPAPE
Membru al AB Indutrade
Pagina / 11

Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS & API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS &
API
HP Valves Oldenzaal BV
Supape HP BV Oldenzaal
1 Transport and Storage Instructions.
1 Transport şi instrucţiunile de păstrare.
Transport De transport
When loading or unloading, ensure that the valves are not thrown or subjected to Când încărcare sau descărcare, se asigure că supapele nu sunt aruncate
sudden knocks. Heavy valves should be handled with hemp or synthetic ropes sau supuse la lovituri bruşte. supape de grele ar trebui să fie manipulate cu
slung to the yoke arms. Always make sure that there is no possibility the valve cânepă sau frânghii sintetice activat pentru a bloca braţele
could fall out or the ropes could damage any other parts of the valve (broken jugul. Întotdeauna asiguraţi-vă că nu există nicio posibilitate supapa ar
hand wheels or misaligned glands!!) putea cădea sau corzi ar putea deteriora orice alte părţi ale supapei (roţi de
If the valves are to be shipped further after unloading, make sure that each valve mână rupte sau glandele nealiniate!)
is properly secured against damage and properly packaged according to the În cazul în care supape urmează să fie expediate în continuare după
means of shipment. descărcare, asiguraţi-vă că fiecare supapă este asigurat în mod
On site the valves must be stored to protect them against mechanical damage, corespunzător împotriva deteriorării în mod corespunzător şi ambalate în
ingress of foreign objects, and/or corrosion. Preferably storage is in closed rooms conformitate cu mijloacele de transport.
at room temperature. The protective packaging we provide must be left intact Pe site-ul robinete trebuie să fie stocate pentru a le proteja împotriva
during storage and removed prior to installation or commissioning. The valves deteriorării mecanice, pătrunderii de corpuri străine, şi / sau
should always be stored in the position we deliver them (hand- and motor- coroziune. Preferabil de depozitare este în încăperi închise, la temperatura
camerei. Ambalajul de protecţie care le oferim trebuie să fie lăsate intacte
operated valves => closed position).
în timpul depozitării şi eliminate înainte de instalarea sau punerea în
• Make sure that valves with different body materials are stored separately and
that steel valves are stored in wooden boxes. funcţiune. Supapele trebuie să fie întotdeauna stocate în poziţia pe care
Should it be unavoidable to store the valves outdoors, the greatest attention am da-le (manual şi valve cu motor => pozitia inchis).
should be paid to protecting internal and critical areas of the valves from any kind • Asiguraţi-vă că supapele cu materiale diferite de caroserie sunt stocate
of moisture. It is always recommended to make sure the complete valves are separat şi robinete din oţel care sunt stocate în cutii de lemn.
sealed properly. Ar trebui să fie inevitabil pentru a stoca în aer liber supape, cea mai mare
Should the valves have to be stored for a long time, it is recommended that they atenţie trebuie acordată de protejare a zonelor interne şi critică a supapelor
be labelled as long-term storage items so that when the valves are ready for use de la orice fel de umiditate. Este întotdeauna recomandat să vă asiguraţi
că supapele complete sunt sigilate în mod corespunzător.
extra attention can be paid to stem sealing.
În cazul în care supapele trebuie să fie stocate pentru o lungă perioadă de
The designer, contractor or end user holds overall responsibility for positioning,
timp, se recomandă ca acestea să fie etichetat ca un produs de stocare pe
installation and operation of the valve in the piping system. termen lung, astfel încât atunci când supapele sunt gata pentru atenţie
Planning and installation errors can affect the proper operation of valves and may utilizare suplimentare pot fi plătite la stem de etanşare.
even constitute major hazard potential (e.g. incorrect positioning of check valves Proiectantul, contractantul sau utilizatorul final deţine responsabilitatea
or wrong direction of flow). So please take notice of the following instructions. generală de poziţionare, instalării şi a funcţionării supapei în sistemul de
• Before fitting the valve in position, remove the protection caps from the conducte.
flange, butt weld or socket weld ends. The valve must be free of all foreign erorile de planificare şi instalare pot afecta buna funcţionare a supapelor şi
matter. Cleanliness is the cardinal rule when fitting valves. If the pipe ends poate constitui chiar potenţial pericol major (de exemplu, poziţionarea
require machining, foreign matter must be removed. incorectă a supape sau o direcţie greşită de curgere). Deci, vă rugăm să
• The operating limits of the valve must be the same as (or higher than) the luaţi notă de următoarele instrucţiuni.
operating limits of the piping. See the relevant pressure-temperature tables or • Înainte de a monta supapa în poziţie, scoateţi capacele de protecţie din
our website (www.hpvalves.com). flanşa, sudură sau sudură cap la cap priză se încheie.Vana trebuie să fie
• The valve must be fitted in the pipeline so that the flow direction is the liber de orice corp străin. Curatenia este regula de baza atunci când
same as the arrow direction as marked on the valve. If there is no arrow, the supape de montare. În cazul în care conducta de capete necesită
valve is bi-directional. (gate valves) prelucrare, substanţele străine trebuie îndepărtate.
• The pipe ends must be properly aligned so as to prevent the valve being • Limitele de funcţionare a supapei trebuie să fie acelaşi ca (sau mai mare
decât) limitele de exploatare a conductelor. A se vedea tabelele relevante
subjected to unnecessary strain.
presiune-temperatura sau site-ul nostru (www.hpvalves.com).
Storage
• Vana trebuie să fie montat în conducta, astfel încât direcţia de curgere
2 este aceeaşi ca direcţia indicată de săgeată ca este marcat pe valva. Dacă
Valve Installation Instructions. nu există nici o săgeată, vana este bi-directional. (Supape poarta)
Installation • Capetele conductelor trebuie să fie aliniate în mod corespunzător astfel
Member of Indutrade AB încât să împiedice valva a fost supus la tulpina inutile.
Page /11 De depozitare
2
Valve Instrucţiuni de instalare.
Instalare
Membru al AB Indutrade
Pagina / 11

VALVES
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS & API SUPAPE
HP Valves Oldenzaal BV Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS &
API
• The piping contractor is responsible for welding valves into the pipeline
Supape HP BV Oldenzaal
and any necessary heat treatment, which must be performed in fully closed
position by means of inductive heating. • Contractorul conducte este responsabil pentru supape de sudare în
Heat treatment has to be done according the applicable guidelines. Heating only conductă şi orice tratament termic necesar, care trebuie să fie efectuate în
at the welding ends to prevent internal/external material damage. poziţia complet închis, prin intermediul încălzire inductivă.
• Before welding, the valve must be in full closed position to prevent any Tratamentul termic trebuie să fie realizată în conformitate cu orientările
weld spattering from reaching the seat face (N.A. in case of strainer). aplicabile. Încălzire doar la capete de sudare pentru a preveni intern /
• It is not necessary to disassemble the valve before welding. extern pagube materiale.
• Never attach the welding cable (opposite pole) to the yoke, stem or any • Înainte de sudare, valva trebuie să fie în poziţia închis complet pentru a
other place on the valve assembly. This could cause spots of arcing on the spindle preveni orice stropi de sudură de a ajunge la fata scaunului (NA, în cazul
de filtru).
or seat face. The weld cable should be attached to a bright area on the valve body
• Nu este necesar să demontaţi supapa inainte de sudare.
or, even better, on the pipe itself.
• Nu ataşaţi cablul de sudura (polul opus) la jug, stem sau orice alt loc pe
If the valves will be shot-blasted after welding into the pipeline (and before ansamblul valva. Acest lucru ar putea provoca pete de arc pe fata ax sau
painting), care must be taken to ensure that the valve is in closed position. The scaun. Cablul de sudură ar trebui să fie ataşat la o zonă luminoasă de pe
stem and gland must be protected against blasting grit. Blasting grit between corpul vanei sau, chiar mai bine, pe conducta de sine.
stem and gland will damage the stem; so remove this grit if there is any between În cazul în care supapele va fi împuşcat-sablate după sudare în conducta
the stem and gland. (şi înainte de vopsire), de îngrijire trebuie să fie luate pentru a se asigura
If the valve has to be painted after shot blasting, make sure that the valve is in că supapa este în poziţia închis. Tijei şi glanda trebuie să fie protejate
closed position and the spindle is protected against paint. împotriva sablare. sablare între stem şi glanda va deteriora stem; eliminaţi,
If valves will be insulated after installation, care must be taken to ensure that the astfel încât acest grit dacă există între stem şi glanda.
stuffing box area remains accessible for checks during operation. This also applies Daca valva trebuie să fie vopsite după sablare shot, asiguraţi-vă că
to the cap in case of check valves or strainers. robinetul este în poziţia închis, iar axul este protejata impotriva vopsea.
Flushing of valves Dacă supape va fi izolate după instalare, de îngrijire trebuie să fie luate
After installation and before chemical treatment, ensure that all valves are in fully pentru a se asigura că zona presetupe rămân accesibile pentru controalele
open position (N.A. for check valves and strainers) for through flushing before în timpul funcţionării. Acest lucru se aplică de asemenea în cazul în care
operating. Failure to do this could result in welding scale or other foreign matter capacul de supape de reţinere sau sitele.
Flushing de supape
being trapped between the valve disc and seat, causing damage to both faces. For
După instalare şi înainte de tratamente chimice, a se asigura că toate
flushing after pickling, the valve should be in nearly open position to facilitate
supapele sunt complet în poziţie deschisă (NA pentru supape şi site)
through flushing of the internal faces. pentru prin înroşirea feţei înainte de operare. Nerespectarea de a face
Cleaning (Pickling) acest lucru ar putea duce la o scară de sudură sau alte materii străine fiind
In view of the wide variety of pickling processes, it is not possible to make any prins între discul supapei şi scaun, provocând daune la ambele
general statements on this point. Suffice it to say that the process must be feţe. Pentru înroşirea feţei după decapare, supapa ar trebui să fie în poziţia
selected in accordance with the materials to be pickled. de aproape deschise pentru a facilita, prin înroşirea feţele interne.
• The pickling contractor is responsible for the pickling medium and process. Curăţare (decaparea)
The valve should be in full open position during pickling to prevent the pickling Având în vedere larga varietate de procese de decapare, nu este posibil să
medium from penetrating the packing area. Flushing after pickling should be facă orice declaraţii generale asupra acestui punct. Este suficient să
done with the valve in half open position to facilitate through flushing of the spunem că procesul trebuie să fie selectate în conformitate cu materialele
internal faces. (N.A. for check valves and strainers) care urmează să fie decapate.
Generally it is recommended to decrease the system's non-operational time after • Contractorul decapare este responsabil pentru mediu şi procesul de
pickling to one or a maximum of two days. After that time internal valve corrosion decapare.
is possible. This general recommendation depends on the pickling medium and Supapa ar trebui să fie în poziţie deschisă pe deplin în timpul decapare
process used. pentru a preveni mediu de decapare din penetrant zona de
ambalare. Înroşirea feţei după decapare ar trebui să fie făcut cu supapa în
Shot-blasting
jumătate poziţie deschisă pentru a facilita, prin înroşirea feţele
Painting
Insulation interne. (N.A. pentru supape şi site)
Member of Indutrade AB În general, este recomandat să se reducă timpul de sistem non-
Page /11 operaţionale, după decapare la unul sau maxim două zile. După această
supapă internă timp de coroziune este posibil. Această recomandare
generală depinde de mediul de decapare şi procesul folosit.
Shot cu alice
Pictură
Izolaţie
Membru al AB Indutrade
Pagina / 11

Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS & API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS &
HP Valves Oldenzaal BV API
3 Valve Operating Instructions. Supape HP BV Oldenzaal
Manual 3 Instrucţiuni de operare Valve.
Manual shut-off valves are designed to "shut" when the hand wheel is turned Manual
clockwise and "open" when the hand wheel is turned counter-clockwise Manual de închidere supape sunt proiectate pentru a "închide" atunci când
(including valves with gearbox operators). Hand wheels of electric actuators (or roata de mână este pornit sensul acelor de ceasornic şi "deschis" atunci
pneumatic actuators) are for emergency operation only; they are disengaged când roata de mână este activată (inclusiv valve cu operatorii de cutia de
during normal operation and can be engaged when required. viteze) contra-sensul acelor de ceasornic. roţi de mână de servomotoare
• Valves with hand wheels must always be manually operated. The use of electrice (sau Pmneumocilindre) sunt pentru operarea de urgenţă numai,
bars or pipes to increase leverage can damage the unit and cause accidents and is ele sunt dezactivate în timpul funcţionării normale şi pot fi angajată atunci
therefore not permitted. când este necesar.
• Because valves are frequently subjected to high temperatures protective • Supape cu roţi de mână trebuie să fie întotdeauna cu acţionare
manuală. Utilizarea de bare sau ţevi pentru a spori efectul de levier poate
clothing (particularly gloves) should be worn when touching non-insulated parts.
deteriora unitatea de accidente şi cauza şi este, prin urmare, nu sunt
• Valves are not grounded against static electricity.
permise.
Valves fitted with pneumatic actuators must be operated by a solenoid valve (or • Deoarece supape sunt adesea supuse la temperaturi ridicate
other control valve) in which air is allowed to pass to either the opening or closing îmbrăcăminte de protecţie (în special mănuşi) ar trebui să fie purtat atunci
port of the operator (Please refer to actuator manual) când atinge piese neizolate.
Valves fitted with an electric actuator must be connected & operated in • supape nu sunt fundamentate împotriva electricităţii statice.
accordance with the manufacturer's instructions. (Please refer to actuator Supapele montate cu acţionare pneumatice trebuie să fie exploatată de o
manual) electrovalva (sau supapa de control de altă natură) în care aerul este
Gland packing permis să treacă fie de deschidere sau portul de închidere a operatorului
If a valve is designated a long-term storage item, extra attention should be paid (Vă rugăm să consultaţi manualul de acţionare)
to its packing. Deterioration may cause the packing to leak, in which case the Supapele montate cu un element de acţionare electrică trebuie să fie
gland bolts should be tightened or the packing replaced. conectate şi operate în conformitate cu instrucţiunile producătorului. (Va
If during inspection it becomes clear that the valve is leaking between packing rugam sa consultati manualul de acţionare)
and stem/body, sometimes retightening the packing can solve the problem. If it is Presetupa
clear that the packing should be changed, consult our Disassembly & Assembly În cazul în care o vană este desemnat un element de stocare pe termen
Manual for changing instructions. lung, o atentie deosebita ar trebui acordată de ambalare sale. Deteriorarea
poate provoca de ambalare a scurgerilor, în care caz şuruburile de glanda
• With regard to check valves, strainers and valves equipped with a
ar trebui să fie strânse sau înlocuite de ambalare.
pressure seal bonnet, it is always recommended to tighten the pressure seal
bolting during first operational use under working conditions (see also our Dacă în timpul inspecţiei, devine clar că robinetul se scurge între ambalare
Disassembly & Assembly Manual). şi stem / corp, retightening uneori de ambalare poate rezolva problema. În
Please also check the position of the gland; make sure that there is no contact cazul în care este clar că de ambalare ar trebui să fie schimbat, consultaţi
between the inside face of the gland and the stem (globe and gate valves). Demontarea noastre si Adunarea Manual pentru schimbarea instrucţiuni.
Temperature changes • În ceea ce priveşte verifica supape, filtre şi robinete echipate cu o capota
To prevent damage and leakage due to rapid heating, it is necessary to apply the sigiliu de presiune, este întotdeauna recomandat pentru a strânge
standard temperature rise rates. Garnitură de presiune în timpul cernerii prima utilizare operaţională în
condiţii de lucru (a se vedea, de asemenea, dezasamblare noastre si
• It is the responsibility of the start-up contractor to apply the right
Adunarea Manual).
temperature rise rates.
Vă rugăm să verificaţi, de asemenea, poziţia a glandei; asiguraţi-vă că nu
• During the start-up process, avoid water hammer există contact între faţa interioară a glandei şi stem (glob şi supape
Pneumatic poarta).
Electric Schimbări de temperatură
4 Pentru a preveni deteriorarea şi scurgerile din cauza încălzirii rapide, este
Start-up & Commissioning Instructions. necesar să se aplice ratele standard de temperatura creşte.
Member of Indutrade AB • Este responsabilitatea de start-up contractant să aplice ratele de dreptul
Page /11 de temperatura creşte.
• În timpul procesul de pornire, evita apa ciocan
Pneumatic
Electric
4
Start-up şi Instrucţiuni de punere în funcţiune.
Membru al AB Indutrade
Pagina / 11

VALVES
SUPAPE
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS & API
Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS &
HP Valves Oldenzaal BV API
5 Supape HP BV Oldenzaal
Maintenance Instructions. 5
General Instrucţiuni de întreţinere.
* CAUTION: Before undertaking maintenance and assembly work, please read the General
general safety * ATENŢIE: Înainte de a întreprinde de întreţinere şi de asamblare de
Valves must be serviced regularly to ensure trouble free operation. Typical lucru, vă rugăm să citiţi generale de siguranţă
maintenance points include checking glands and pressure seal construction as Robinete trebuie să fie întreţinut în mod periodic pentru a asigura
well as a function test. funcţionarea fără probleme. puncte tipice de întreţinere includ glandele
* CAUTION: Before undertaking maintenance and assembly work, make sure that verificarea şi presiunea de construcţii derivate din focă, precum şi un test
the valve is not under excessive pressure or at a high temperature and there are de funcţie.
no hazardous media (steam or acid) in the system. * ATENŢIE: Înainte de a întreprinde de întreţinere şi de asamblare de
Thanks to the design of the valves they require no lubrication in order to function muncă, asiguraţi-vă că supapa nu se află sub o presiune excesivă sau la o
properly. If the valves are located outdoors lubrication would only attract sand temperatură ridicată şi că nu există mass-media periculoase (abur sau
acid), în sistem.
and dust.
Datorită designului de supape care nu necesită lubrifiere pentru a funcţiona
To lubricate the actuators (electric actuators or bevel gears) please refer to the
actuator manual. Disassembly & Assembly corect. În cazul în care supape sunt situate în aer liber de lubrifiere ar
There is not enough space in this small manual to list all the instructions for all atrage numai nisip şi praf.
types of valves. Pentru a lubrifia actuatori (dispozitive de comandă electrică sau roţi dinţate
So we refer to our catalogue sheets, special maintenance instructions & drawings conice), vă rugăm să consultaţi manualul de acţionare.Demontarea şi
(in case of special valves: Adunarea
available on request) or our website (www.hpvalves.com). Nu există spaţiu suficient în acest manual mici, pentru a lista toate
Specially designed HP Valves reseating tools allow recutting of worn or damaged instrucţiunile pentru toate tipurile de vane.
seats without removing the valve body from the line. Cutters of various size 3/8" - Deci, ne referim la foi catalogul nostru, instrucţiuni speciale de întreţinere şi
desene (în caz de supape speciale:
2" straight type valves, and 3/8" - 4" y-type valves assure that valves are cut with
disponibil la cerere) sau site-ul nostru (www.hpvalves.com).
the correct angle. (in case of special valves: cutting tools are available on request)
Special concepute HP Supape instrumente reseating permite recutting de
To repair valve seats, follow our reseating instructions and use specially designed locuri uzate sau deteriorate, fără a îndepărta corpul vanei de la linie. Cuţite
tools (only for globe, throttle and check valves). We refer to the relevant de diferite mărimi 3 / 8 "- 2" supape de drept de tip, şi 3 / 8 "- 4" supape de
catalogue sheet or our website (www.hpvalves.com). tip Y se asigure că supapele se taie cu unghiul corect. (În caz de supape
If some parts need to be changed after inspection, it is recommend that this only speciale: scule aschietoare sunt disponibile la cerere)
be done using original valve parts to guarantee proper fit & operation after Pentru a repara scaune de supape, urmaţi instrucţiunile noastre reseating
assembly. şi de a folosi instrumente special concepute (numai pentru glob,
• Please do not use packing cords, but only original HP Valves packing acceleratie si supape). Ne referim la foaia de catalog relevante sau site-ul
parts. nostru (www.hpvalves.com).
• When ordering spare parts, specify the following: În cazul în care anumite părţi trebuie să fie schimbat în urma inspecţiei, se
Type of valve, year of manufacture, nominal diameter, body number (H82 for recomanda ca acest lucru să fie făcut numai folosind piese originale ventil
example), pressure rating, drawing number and (where possible) the Purchase se potrivi pentru a garanta buna funcţionare şi, după asamblare.
Order number under which the valve was first supplied. (If you have any • Vă rugăm să nu folosiţi cordoane de ambalare, dar numai piese originale
questions about this matter please contact us: info@hpvalves.com) HP Supape de ambalare.
precautions and relevant safety rules of the plant. • La comandarea pieselor de schimb, preciza următoarele:
Tip de robinet, an de fabricaţie, cu diametrul nominal, numărul de corp (de
Lubrication
exemplu H82), rating presiune, desen numărul şi (acolo unde este posibil)
Reseating
achiziţionarea Număr de ordine sub care valva a fost prima livrat. (Dacă
Spare parts aveţi orice întrebări despre această problemă va rugam sa ne contactati:
Member of Indutrade AB info@hpvalves.com)
Page /11 măsuri de precauţie şi normele de siguranţă relevante ale plantelor.
Ungere
Reseating
Piese de schimb
Membru al AB Indutrade
Pagina / 11

HP HP
HP VALVES HP SUPAPE
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS & API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS &
Preventive measures API
Măsurile preventive
Transport : During transport and installation, valves can be subject to sudden
Transport: timpul de transport şi instalare, supapele pot fi supuse la lovituri
knocks. Therefore check
and rectify misaligned glands and bonnets. Damaged coatings should be touched- bruşte. Prin urmare, verificaţi
up as soon as possible to prevent corrosion. şi aliniate greşit rectifica glande şi bonete. acoperiri deteriorate ar trebui să
Site storage : Always store valves indoors and preferably in its original packing to fie atins-up, cât mai curând posibil, pentru a preveni coroziunea.
prevent damage and the ingress of dirt or moisture. Make sure the position of the Site-ul de stocare: Întotdeauna supape magazin interior şi, de preferinţă în
valves during site storage is "as supplied". ambalajul original pentru a preveni deteriorarea şi pătrunderea de praf sau
Installation : After storage, check valves for internal cleanliness. Any foreign umiditate. Asiguraţi-vă că poziţia supapelor în timpul depozitării site-ul este
objects should be removed. "ca atare".
Install the valves in the pipe according to the arrow of flow direction indicated on Instalare: După depozitare, verificaţi robinete pentru curăţenia
internă. Orice obiecte straine ar trebui eliminate.
the valve body. When no arrow is shown the valves can be used bi-directional.
Instalaţi supape în conductei în conformitate cu săgeata de direcţia de
Welding : For welding do not disassemble the valve, but place it in its fully opened
curgere indicat pe corpul vanei. Atunci când nu este afişat arrow supapele
or closed position. If electric arc welding processes are used, make sure not to pot fi utilizate bi-directional.
connect any poles the other parts of the valve than the valve body (as close as Sudare: Pentru sudarea nu demontaţi supapa, dar puneţi-l în poziţia
possible to the welding area) or preferably to the connecting pipe. complet deschise sau închise. În cazul în care procesele de sudura cu arc
PWHT : Post weld heat treatment should be executed inductively and with the electric sunt utilizate, asiguraţi-vă că nu conecta orice poli celelalte părţi ale
valves in the fully vanei decât corpul robinetului (cât mai aproape posibil de zona de sudare)
assembled condition and in the fully closed position. sau de preferinţă la conducta de conectare.
Blasting : If for any reason valves are shot-blasted, please make sure to prevent PWHT: tratamentul termic dupa sudare trebuie să fie executate inductiv şi
ingress from blasting grid to the gland and the internals and thoroughly clean the cu supape în totalitate
valves afterwards. Before starting to shot blast make sure the valves are in the asamblate condiţie şi în poziţia complet închis.
fully closed position and stems are fully protected. For pressure sealed valves also Sablare: Dacă pentru orice motiv supape sunt shot-sablat, asiguraţi-vă
protect the area between the bonnet and support for ingress of grid. pentru a împiedica pătrunderea de la reţea de sablare cu glanda şi interne
Painting : Make sure valves are in the fully closed position and stems and şi curăţaţi bine supapele ulterior. Înainte de a începe să suflu împuşcat
identification plates are fully protected. Before applying additional layers of asiguraţi-vă că supapele sunt în poziţia complet închis şi tulpinile sunt pe
painting check their compatibility with the existing coating systems. deplin protejate. Pentru supape de presiune sigilat proteja, de asemenea,
zona dintre capotei şi sprijin pentru pătrunderea reţea.
Insulation : Make sure gland bolting and (if possible) bonnet bolting is accessible
Pictură: Asiguraţi-vă că supapele sunt în poziţia complet închis şi tulpini şi
after insulation and
plăci de identificare sunt pe deplin protejate. Înainte de a aplica straturi
make sure the tightness of the stem packing can be checked without removing suplimentare de pictura verificării compatibilităţii acestora cu sistemele de
the insulation. For pressure sealed valves, the accessibility of bonnet bolting is acoperire existente.
mandatory. Izolatia: Asiguraţi-vă că cernerii glandei şi (dacă este posibil) închidere a
Flushing : At flushing all valves should be in the fully opened position to enable capotei este accesibil după izolare şi
foreign objects to pass and to prevent these objects being trapped between stem Asiguraţi-vă că etanşeitatea ambalare stem pot fi verificate fără a scoate
and backseat or disc and seat. Therefore electric operated valves should be fully izolaţie. Pentru supape de presiune sigilate, accesibilitatea cernerii capotei
opened by hand. este obligatorie.
Pickling : Applying the correct pickling process is the sole responsibility of the Înroşirea feţei: de la Flushing toate supapele ar trebui să fie în poziţia
subject contractor. In case of doubts, HP valves should be contacted. Before the complet deschis pentru a permite obiectele străine să treacă şi pentru a
start of any picking process, the valves should be in the fully opened position to preveni aceste obiecte fiind prins între stem şi bancheta din spate sau disc
prevent ingress of pickling medium in the packing area while after pickling the şi scaun. Prin urmare, supapele acţionate electric ar trebui să fie deschise
system should be thoroughly flushed. complet de mână.
6 Decapare: Aplicarea corectă a procesului de decapare este
Member of Indutrade AB responsabilitatea exclusivă a contractantului subiect. În caz de îndoieli,
supape HP ar trebui să fie contactat. Înainte de începutul oricărui proces
Page /11
de cules, valvele ar trebui să fie în poziţia complet deschis pentru a
împiedica pătrunderea de decapare mediu în zona de ambalare în timp ce
după decapare sistemul trebuie să fie bine spălată.
6
Membru al AB Indutrade
Pagina / 11
HP
HP VALVES HP
HP Valves Oldenzaal BV HP SUPAPE
Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS & API
Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS &
Operating : Valves close when rotating the hand wheels clockwise. The use of
API
spanners or pipes to De operare: Supape închide când se roteşte roţile de mână sensul acelor
increase leverage can damage the valves and therefore is not permitted. If valves de ceasornic. Utilizarea de chei sau conducte de
do not seal using the normal operating mechanism often spanners do not solve pârghie creştere poate deteriora valvele şi, prin urmare, nu este
this because other reasons (such as foreign objects, misaligned glands, scoring permisă. Dacă supape nu sigiliu utilizând mecanismul de funcţionare
stems) than insufficient sized operating mechanisms prevent the valve from fully normală de multe ori de piuliţe nu rezolvă acest lucru, deoarece alte motive
closing. (cum ar fi obiecte străine, glandele aliniati, marcând tulpini) decât
At commissioning and operating check all stem packings for leakage. If leakage is insuficiente mecanismele de funcţionare mijlocii a preveni complet
identified, immediately tighten the gland bolting to stop the leakage and to robinetul de închidere.
prevent erosion of the stem packing. La punerea în funcţiune şi de operare a verifica toate stem ambalaje pentru
At commissioning and operating check all gaskets for leakage. If leakage is scurgere. În cazul în care scurgere este identificată, strângeţi imediat
identified, immediately check the alignment of the bonnet and rectify any glanda bolţuri pentru a opri scurgerile şi pentru a preveni eroziunea de
misalignments. Make sure the bonnet bolting is sufficiently tightened. ambalare stem.
During first time operating at service conditions (after installation or after La punerea în funcţiune şi de operare a verifica toate garniturile de
disassembly), all bonnet bolting on pressure sealed valves should be tightened for scurgeri. În cazul în care scurgere este identificată, a verifica imediat
alinierea a capotei şi a rectifica orice neconcordanţe.Asiguraţi-vă că
proper sealing of the gasket and to prevent misalignment of the bonnet.
cernerii capotei este suficient de strânse.
Medium and high-pressure valves vents and drains usually are placed in tandem,
În timpul exploatării prima dată în condiţii de serviciu (după instalare sau
whereas the upstream valve is used as the "isolator" and the downstream valve după demontarea), toate capotei cernerii pe valvele de presiune sigilate ar
as the "regulator". To prevent damage to the seat of the isolator, both valves trebui să fie strânse pentru etansarea corecta a garniturii şi pentru a
always should be used in the following sequence at opening: 1) open isolator, 2) preveni nealinieri a capotei.
open regulator. At closing the sequence is as follows: 1) close regulator, 2) close Mediu şi valve de înaltă presiune guri de aerisire sau scurgerile de obicei,
isolator. sunt plasate în tandem, în timp ce vana amonte este folosit ca "izolator" şi
Maintenance : Carefully read the manufacturer's IO&M manual before supapa de aval ca "reglementare". Pentru a preveni deteriorarea la sediul
(dis)assembling valves. Regularly check stem packings, gaskets and lubrication. At izolator, ambele robinete întotdeauna ar trebui să fie utilizate în următoarea
re-assembly of valves always install new packings and glands. Only use genuine ordine la deschidere: regulator 1) izolator deschis, 2) deschise. La
spare parts. închiderea ordine este după cum urmează: 1) izolator regulator aproape, 2)
7 Trouble shooting aproape.
Indication Probable cause Rectification Întreţinere: Citiţi cu atenţie manualul de producător IO & M înainte de (dez)
High operating force Misalignment of gland flange causing the gland flange to asamblarea supape. Verifică periodic stem ambalaje, garnituri şi
contact the stem. Re-align gland flange and check stem for damage. In case lubrifiere. La re-asamblare a supapelor instalaţi întotdeauna ambalaje noi
the stem is damaged it should be replaced. şi glande. Folosiţi numai piese de schimb originale.
7 Probleme de fotografiere
Overstressed gland-bolting Loosen the gland bolting to reduce the
Indicarea probabilă cauză Rectificarea
packing friction. Make sure no leakage occurs during operation.
Foreign objects between stem and gland flange Unscrew gland bolting Mare de funcţionare vigoare aliniere a flanşei glandei provoacă flanşa
and remove foreign objects. In case stems are severely damaged they should be glanda pentru a contacta stem. Re-alinierea flanşă glandei şi verificaţi stem
replaced. pentru daune. În cazul în care tulpina este deteriorat ar trebui să fie
Non-genuine stem packing has been used increasing stem friction. înlocuit.
Replace by genuine parts. Suprasolicitată glanda-închidere Slăbiţi glanda bolţuri pentru a reduce
Valve will not close completely / passing valves Foreign objects inside the valve frecarea de ambalare. Asiguraţi-vă că nici o scurgere apare în timpul
prevent it from fully closing. Open, as quickly as possible (to prevent erosion), funcţionării.
the valve (acc. manufacturer's maintenance instructions) and remove foreign Obiectele străine între stem şi glanda flanşă Deşurubaţi cernerii glandei şi
elimina obiecte străine. În cazul în care tulpinile sunt grav deteriorate,
objects.
acestea ar trebui
Due to foreign objects seating surfaces have been damaged. Remove
înlocuit.
foreign objects, as quick as possible (to prevent erosion), and relap seating area's ambalare stem non-autentic a fost folosit în creştere frecare stem.Înlocuiţi
according the manufacturer's instructions. de piese de schimb originale.
Limit switches on electric operated valves are malfunctioning or are Valve nu va închide complet / trecere supape obiecte străine în interiorul
incorrectly adjusted; preventing the valve from reaching its fully closed position. valva a împiedica complet de închidere. Deschis, cât mai repede posibil
Operate the valve manually and readjust the limit switches. In case of (pentru a împiedica eroziunea), supapa (conf. instrucţiunile producătorului
malfunctioning limit switches these should be replaced. de întreţinere) şi scoateţi obiectele străine.
Torque switches on electric operated valves are malfunctioning or are Datorită obiecte străine scaune suprafeţe au fost deteriorate.Eliminare
incorrectly obiecte străine, cât mai repede posibil (pentru a preveni eroziunea), şi
adjusted. Reset the switches according the valve manufacturer's zonă de şedere relap lui conform instrucţiunilor producătorului.
recommendation with respect to value and disconnection method. întrerupătoare de limită privind supapele acţionate electric sunt defecte sau
Member of Indutrade AB sunt incorect ajustate; prevenirea supapa să ajungă la poziţia complet
Page /11 închis. Acţionaţi supapa manual şi reajustarea întrerupătoare de limită. În
cazul funcţionării defectuoase a limita aceste switch-uri ar trebui să fie
înlocuit.
comutatoare Torque privind supapele acţionate electric sunt defecte sau
sunt incorect
ajustate. Reset switch-uri, conform recomandării producătorului vanei cu
privire la metoda de valoare şi deconectare.
Membru al AB Indutrade
Pagina / 11

HP HP
HP VALVES HP SUPAPE
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS & API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS &
Adjustment of coupling on pneumatic operated valves is incorrectly API
preventing the valve from fully closing. Readjust the coupling according to the Ajustare de pe supape pneumatice de cuplare acţionate este prevenirea
manufacturer's instructions. incorect complet robinetul de la închidere. Reajustarea de cuplare în
Valve will not open completely Foreign objects inside the valve (between stem conformitate cu instrucţiunile producătorului.
and backseat) score the stem and prevent it from fully opening. Open the valve Valve nu va deschide complet obiecte străine în interiorul vanei (între stem
(acc. manufacturer's maintenance instructions), remove foreign objects and şi bancheta din spate), scor stem şi de prevenire a deschis
complet. Deschide robinetul (conf. instrucţiunile producătorului de
replace the stem.
întreţinere), îndepărtaţi obiectele străine şi să înlocuiţi stem.
Limit switches on electric operated valves are malfunctioning or are
incorrectly adjusted; preventing the valve from reaching its fully opened position. întrerupătoare de limită privind supapele acţionate electric sunt defecte sau
Operate the valve manually and reset the limit switches. In case of sunt incorect ajustate; prevenirea supapa să ajungă la poziţia complet
malfunctioning limit switches these should be replaced. deschis. Acţionaţi supapa de manual şi a reseta întrerupătoare de limită. În
Torque switches on electric operated valves are malfunctioning or are cazul funcţionării defectuoase a limita aceste switch-uri ar trebui să fie
incorrectly adjusted. Reset the switches according the valve manufacturer's înlocuit.
recommendation with respect to value and disconnection method. comutatoare Torque privind supapele acţionate electric sunt defecte sau
Adjustment of coupling on pneumatic operated valves is incorrectly sunt ajustate incorect. Reiniţializaţi switch-uri, conform recomandării
preventing the valve from fully opening. Readjust the coupling according to the producătorului vanei cu privire la metoda de valoare şi deconectare.
Ajustare de pe supape pneumatice de cuplare acţionate este prevenirea
manufacturer's instructions.
incorect complet robinetul de la deschidere. Reajustarea de cuplare în
Gate valve will not open Valve has been closed with excessive force
conformitate cu instrucţiunile producătorului.
Dismantle valve to open it while preventing damage. Robinet nu va deschide Valve a fost închisă cu forţa excesivă Demontare
Torque/limit switches have been adjusted incorrectly Reset switches to supapa pentru ao deschide în timp ce prevenirea daunelor.
manufacturer's instructions. Întrerupătoare de cuplu / limită au fost ajustate incorect Reset switch-uri cu
Leaking stem packing Misaligned gland or insufficiently tightened gland bolting. instrucţiunile producătorului.
Immediately carefully tighten the gland bolting until the leakage stops. Scurgerea stem ambalare glandei aliniate greşit sau insuficient strânse
Valve has been long-term storage item at the user before being installed. glandei şuruburi. Imediat strânge cu atenţie glanda închidere până când se
Replace stem packing. opreşte de scurgere.
Non-genuine stem packing have been used leading to leakage. Replace Valve a fost elementul de stocare pe termen lung la utilizator înainte de a fi
by genuine parts. instalat. Înlocuiţi stem de ambalare.
Leaking gasket Misaligned bonnet (for bolted bonnet valves) due to ambalare stem Non-autentice au fost folosite duce la scurgeri.Înlocuiţi de
transportation or incorrect piese de schimb originale.
maintenance. Realign bonnet and replace gasket if required. Scurgerea a capotei garnitură aliniate prost (pentru supape cu şuruburi
Bonnet bolting has not been tightened immediately after the valve first capota) din cauza transportului sau incorecte
(after installation or reassembly) reached its service conditions preventing the întreţinere. capota Realiniaţi şi înlocuiţi garnitura, dacă este necesar.
Bonnet sită nu a fost strâns imediat după prima supapă (după instalare sau
gasket to seal optimum. Tighten the bonnet bolting immediately. If leakage
reasamblarea) a ajuns la condiţiile sale de serviciu prevenirea garnitura
doesn't stop the gasket and/or valve body sealing area has been damaged due to
pentru a sigila optime. Strângeţi capota şuruburi imediat. În cazul în care
erosion and should be replace/repaired as per manufacturer's recommendations. scurgerile nu opri garnitura şi / sau supapă zona de organismul de
Non-genuine gaskets have been used leading to leakage. Replace închidere a fost deteriorat din cauza eroziunii şi ar trebui să fie înlocuiţi /
by genuine parts. reparate ca pe recomandările producătorului.
Leakage trough valve body or bonnet Long-term leakage across seat has garnituri non-originale au fost folosite duce la scurgeri. Înlocuiţi de piese de
eroded through the valve body. Replace valve. To prevent future problems, repair schimb originale.
passing valves as quickly as possible Organism prin supapa de scurgere sau de scurgere a capotei pe termen
Imperfection in casting. Replace valve. To prevent future problems, lung în scaun a erodat prin corpul vanei. Înlocuiţi supapa.Pentru a preveni
review minimum NDE specifications. problemele viitoare, repararea valve trece cât mai repede posibil
Hand wheels and stems are bent Damaged during transportation or Imperfecţiune în turnare. Înlocuiţi supapa. Pentru a preveni problemele
installation or excessive force has been applied to the valve while using spanners viitoare, specificatiile minime NDE revizuire.
or other leveraging devices. Replace damaged parts and prevent future roţi de mână şi tulpinile sunt deteriorate îndoite în timpul transportului sau o
damage. instalaţie sau o forţă excesivă a fost aplicat la supapă, folosind chei sau a
Corrosion on valve parts This can be caused by incorrect selection of altor dispozitive de pârghie. Înlocuiţi partile componente defecte şi pentru a
coating systems, incorrect application or due to damaging during transportation preveni deteriorarea în viitor.
Coroziune pe piese robinet Acest lucru poate fi cauzat de selecţie
and installation.Touch-up the damages immediately as per manufacturer's
incorectă a sistemelor de acoperire, din cauza aplicării incorecte sau la
instructions. If result is insufficient contact the manufacturer.
Damaged membrane on pneumatic operated valves. Excessive air pressure deteriorarea în timpul transportului şi de instalare. Touch-up imediat
damaging the membrane. Replace the membrane and readjust the air filter/ despăgubiri în conformitate cu instrucţiunile producătorului.În cazul în care
regulator to 6 bar maximum. rezultatul este insuficient contact producătorul.
Member of Indutrade AB membrană deteriorate pe supape pneumatice operat. presiunea aerului
Page /11 excesivă deteriorarea membranei. Înlocuiţi membrana şi reajustarea filtru
de aer / regulator la maxim 6 bar.
Membru al AB Indutrade
Pagina / 11
HP
HP
VALVES
SUPAPE
Pressure - Temperature ratings Presiune - Temperatura evaluări
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS & API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS &
8 API
Pressure - Temperature Ratings 8
in accordance with ASME B16.34 - 2009 standard class Presiune - Evaluări de temperatură
Class Pressure in bar(g) Temperature in °C în conformitate cu ASME B16.34 - 2009 clasa standard
Material 38° 50° 100° 150° 200° 250° 300° Clasa de presiune în bar (g) Temperatura în ° C
350° 375° 400° 425° 450° 475° 500° 525° 550° Material 38 ° 50 ° 100 ° 150 ° 200 ° 250 ° 300 ° 35 0 ° 375 ° 400 ° 425 ° 450
575° 600° ° 475 ° 500 ° 525 ° 550 ° 575 ° 600 °
o o
U) A105 / WCB 19 19 17 15 13 12 10 8 U) A105 / WCB 19 19 17 15 13 12 10 8 7 6 5
7 6 5 F12 19 19 17 15 13 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1
F12 19 19 17 15 13 12 10 8 7 F316 / CF8M 19 18 16 14 13 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1
F51 20 19 17 15 13 12 10
6 5 4 3 2 1 1 1
oo
F316 / CF8M 19 18 16 14 13 12 10 8
CO A105 / WCB 51 50 46 45 43 41 39 37 36 34 28
7 6 5 4 3 2 1 F12 51 51 50 48 46 44 42 40 38 36 35 33 27 21 16 12 8
F51 20 19 17 15 13 12 10 F22 / WC9 51 51 51 50 48 46 42 40 38 36 35 33 31 28 21 15 10
F316 / CF8M 49 48 42 38 35 33 31 30 29 29 29 28 28 28 26
oo F51 51 51 50 45 42 40 38
CO A105 / WCB 51 50 46 45 43 41 39 oo <0 A105 / WCB 102 100 93 90 87 83 79 75 72 69 57
37 36 34 28 F12 103 103 100 96 92 89 85 80 77 73 70 67 55 42 32 24 17
F22 / WC9 103 103 103 100 97 92 85 80 77 73 70 67 63 56 43 31 21
F12 51 51 50 48 46 44 42 40 F91/C12A 103 103 103 100 97 92 85 80 77 73 70 67 63 56 52 49 47 39
38 36 35 33 27 21 16 12 8 F316 / CF8M 99 96 84 77 71 66 63 60 59 58 58 57 57 56 52
F22 / WC9 51 51 51 50 48 46 42 F51 103 103 101 91 85 80 77
40 38 36 35 33 31 28 21 15 oo
10 00 A105 / WCB 136 133 124 120 116 111 106 100 96 92 76
F316 / CF8M 49 48 42 38 35 33 31 F12 137 137 134 128 123 119 114 107 103 97 93 90 74 57 43 32 23
30 29 29 29 28 28 28 26 F22 / WC9 137 137 137 133 129 123 114 107 103 97 93 90 84 75 58 41
28
F91/C12A 137 137 137 133 129 123 114 107 103 97 93 90 84 75 69 66 63
F51 51 51 50 45 42 40 38
52
o o <0 A105 / WCB 102 100 93 90 87 83 79 F316 / CF8M 132 128 112 102 95 89 84 80 79 78 77 76 76 75 69
75 72 69 57 F51 137 137 135 122 113 107 103
oo 0) A105 / WCB 153 150 139 135 131 125 119 112 109 104 86
F12 103 103 100 96 92 89 85 80 F12 155 154 151 144 138 134 128 120 116 109 105 101 83 64 48 36 26
77 73 70 67 55 42 32 24 17 F22 / WC9 155 155 154 150 145 139 128 120 116 109 105 101 95 84 65
F22 / WC9 103 103 103 100 97 92 85 46 31
80 77 73 70 67 63 56 43 31 F91/C12A 155 155 154 150 145 139 128 120 116 109 105 101 95 84 78
74 71 58
21
F316 / CF8M 148 144 126 115 107 100 94 91 89 88 87 86 86 84 78
F91/C12A 103 103 103 100 97 92 85
F51 155 155 152 137 128 121 116
80 77 73 70 67 63 56 52 49 1500 A105 / WCB 255 250 233 225 219 209 199 187 181 173 143
47 39 F12 258 257 252 240 231 224 214 201 194 183 175 169 139 106 81 60
F316 / CF8M 99 96 84 77 71 66 63 44
60 59 58 58 57 57 56 52 F22 / WC9 258 258 257 250 243 231 214 201 194 183 175 169 158 140
108 78 52
F51 103 103 101 91 85 80 77 F91/C12A 258 258 257 250 243 231 214 201 194 183 175 169 158 140
130 124 119 97
oo F316 / CF8M 248 240 211 192 178 166 158 151 149 147 145 144 143 140
00 A105 / WCB 136 133 124 120 116 111 106 130
100 96 92 76 F51 258 258 253 229 213 202 194
1700 A105 / WCB 289 284 264 255 248 237 225 212 206 196 162
F12 137 137 134 128 123 119 114 107 F12 293 291 285 273 262 253 242 227 219 207 198 191 157 121 92 68
103 97 93 90 74 57 43 32 23 49
F22 / WC9 137 137 137 133 129 123 114 F22 / WC9 293 293 291 284 275 262 242 227 219 207 198 191 179 159
123 88 59
107 103 97 93 90 84 75 58 41
F91/C12A 293 293 291 284 275 262 242 227 219 207 198 191 179 159
28
148 141 135 110
F91/C12A 137 137 137 133 129 123 114 F316 / CF8M 281 272 239 218 202 189 179 171 169 166 165 163 162 159
107 103 97 93 90 84 75 69 66 148
63 52 F51 293 293 287 260 241 229 220
F316 / CF8M 132 128 112 102 95 89 84 2500 A105 / WCB 425 417 388 375 365 349 331 313 303 289 239
80 79 78 77 76 76 75 69 F12 430 429 420 401 385 373 357 335 323 304 291 281 232 178 136 100
73
F51 137 137 135 122 113 107 103 F22 / WC9 430 430 429 418 405 386 357 335 323 304 291 281 263 235
181 130 87
o o 0) A105 / WCB 153 150 139 135 131 125 119 F91/C12A 430 430 429 418 405 386 357 335 323 304 291 281 263 235
112 109 104 86 217 208 199 162
F316 / CF8M 413 400 351 320 297 278 263 252 249 245 242 240 238 235
F12 155 154 151 144 138 134 128 120 217
116 109 105 101 83 64 48 36 26 F51 430 430 422 382 355 337 323
F22 / WC9 155 155 154 150 145 139 128 2700 A105 / WCB 459 451 419 405 394 377 358 338 327 312 258
F12 465 463 454 433 416 403 385 362 349 329 314 304 250 192 147 108
120 116 109 105 101 95 84 65 46
79
31
F91/C12A 155 155 154 150 145 139 128 F22 / WC9 465 465 463 451 437 417 385 362 349 329 314 304 284 253
120 116 109 105 101 95 84 78 74 196 140 94
71 58 F91/C12A 465 465 463 451 437 417 385 362 349 329 314 304 284 253
F316 / CF8M 148 144 126 115 107 100 94 235 224 215 175
91 89 88 87 86 86 84 78 F316 / CF8M 446 432 379 346 320 300 284 272 268 264 262 259 258 253
235
F51 155 155 152 137 128 121 116 F51 465 465 455 413 383 364 349
4500 A105 / WCB 765 751 699 676 657 629 597 563 545 520 431
F12 775 772 756 722 694 672 642 603 581 548 524 507 417 320 245 180
1500 A105 / WCB 255 250 233 225 219 209 199
132
187 181 173 143
F22 / WC9 775 775 773 752 729 694 642 603 581 548 524 507 474 423
326 234 157
F12 258 257 252 240 231 224 214 201 F91/C12A 775 775 773 752 729 694 642 603 581 548 524 507 474 423
194 183 175 169 139 106 81 60 44 391 374 359 292
F22 / WC9 258 258 257 250 243 231 214 F316 / CF8M 744 721 632 577 534 500 474 454 448 441 437 432 430 423
201 194 183 175 169 158 140 108 78 391
52 F51 775 775 759 688 639 606 582
F91/C12A 258 258 257 250 243 231 214
201 194 183 175 169 158 140 130 124
119 97
F316 / CF8M 248 240 211 192 178 166 158
151 149 147 145 144 143 140 130

F51 258 258 253 229 213 202 194

1700 A105 / WCB 289 284 264 255 248 237 225
212 206 196 162

F12 293 291 285 273 262 253 242 227


219 207 198 191 157 121 92 68 49
F22 / WC9 293 293 291 284 275 262 242
227 219 207 198 191 179 159 123 88
59
F91/C12A 293 293 291 284 275 262 242
227 219 207 198 191 179 159 148 141
135 110
F316 / CF8M 281 272 239 218 202 189 179
171 169 166 165 163 162 159 148

F51 293 293 287 260 241 229 220

2500 A105 / WCB 425 417 388 375 365 349 331
313 303 289 239
F12 430 429 420 401 385 373 357 335
323 304 291 281 232 178 136 100 73
F22 / WC9 430 430 429 418 405 386 357
335 323 304 291 281 263 235 181 130
87
F91/C12A 430 430 429 418 405 386 357
335 323 304 291 281 263 235 217 208
199 162
F316 / CF8M 413 400 351 320 297 278 263
252 249 245 242 240 238 235 217

F51 430 430 422 382 355 337 323

2700 A105 / WCB 459 451 419 405 394 377 358
338 327 312 258

F12 465 463 454 433 416 403 385 362


349 329 314 304 250 192 147 108 79
F22 / WC9 465 465 463 451 437 417 385
362 349 329 314 304 284 253 196 140
94
F91/C12A 465 465 463 451 437 417 385
362 349 329 314 304 284 253 235 224
215 175
F316 / CF8M 446 432 379 346 320 300 284
272 268 264 262 259 258 253 235

F51 465 465 455 413 383 364 349

4500 A105 / WCB 765 751 699 676 657 629 597
563 545 520 431

F12 775 772 756 722 694 672 642 603


581 548 524 507 417 320 245 180 132
F22 / WC9 775 775 773 752 729 694 642
603 581 548 524 507 474 423 326 234
157
F91/C12A 775 775 773 752 729 694 642
603 581 548 524 507 474 423 391 374
359 292
F316 / CF8M 744 721 632 577 534 500 474
454 448 441 437 432 430 423 391

F51 775 775 759 688 639 606 582

Member of Indutrade AB Membru al AB Indutrade


Page 10/11 Pagina 10 / 11

HP Valves Oldenzaal BV
Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS & API
Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS &
9 Disassembly & Assembly instructions
API
Disassembly & Assembly of globe valve, with floating backseat < 2V" 9-1 9 dezasamblare şi instrucţiuni de montaj
Disassembly & Assembly of globe valve, with floating backseat 3" 9-2 Dezasamblarea si Adunarea de valva glob, cu 2V plutitor <bancheta din
Disassembly & Assembly of globe valve, with fixed backseat < 2V" 9-4 spate "9-1
Disassembly & Assembly of globe valve, with fixed backseat 3" 9-5 Dezasamblarea si Adunarea de valva glob, cu plutitor bancheta din spate 3
Disassembly & Assembly of globe valve, with integral backseat 4" 9-7 "9-2
Disassembly & Assembly of globe valve, with pneumatic actuator 4" 9-9 Dezasamblarea si Adunarea de valva glob, cu 2V bancheta din spate fix
Disassembly & Assembly of throttle globe valve, with floating backseat 9-11 <"9-4
Disassembly & Assembly of throttle globe valve, with fixed backseat 9-12 Dezasamblarea si Adunarea de valva glob, cu bancheta din spate fix 3 "9-
Disassembly & Assembly of throttle globe valve, with floating backseat and 5
electric actuator 9-13 Dezasamblarea si Adunarea de valva glob, cu bancheta din spate integrală
Disassembly & Assembly of throttle globe valve, with fixed backseat and electric 4 "9-7
actuator 9-14 Disassembly & Assembly of throttle globe valve, with Dezasamblarea si Adunarea de valva glob, cu actuator pneumatic 4 "9-9
floating backseat and pneumatic actuator 9-15 Dezasamblarea si Adunarea de valva glob acceleratie, cu bancheta din
Disassembly & Assembly of stop/check globe valve, with floating backseat spate plutitoare 9-11
Dezasamblarea si Adunarea de valva glob acceleratie, cu bancheta din
9-16
spate fix 9-12
Disassembly & Assembly of stop/check globe valve, with fixed backseat 9-17
Dezasamblarea si Adunarea de valva glob acceleratie, cu bancheta din
Disassembly & Assembly of piston check valve, pressure seal < 2 V" 9-18 spate plutitoare şi de acţionare electrice 9-13
Disassembly & Assembly of piston check valve, pressure seal 3" 1500 lbs 9-19 Dezasamblarea si Adunarea de valva glob acceleratie, cu bancheta din
Disassembly & Assembly of piston check valve, pressure seal 4" 1500-2500 lbs spate fixă şi de acţionare electrice 9-14 Demontarea si Adunarea de valva
9-20 glob acceleratie, cu bancheta din spate plutitoare şi de acţionare
Disassembly & Assembly of piston check valve, pressure seal ball 9-21 pneumatice 9-15
Disassembly & Assembly of gate valve, with floating backseat V" - 1" 9-22 Dezasamblarea si Adunarea de oprire / Supapă de reţinere glob, cu
Disassembly & Assembly of gate valve, with floating backseat 1%" - 2" 9-23 bancheta din spate plutitoare 9-16
Disassembly & Assembly of parallel slide gate valve, 3" - 4" 1500-2500 lbs Dezasamblarea si Adunarea de oprire / Supapă de reţinere glob, cu
9-24 bancheta din spate fix 9-17
Disassembly & Assembly of gate valve, with floating backseat and electric Dezasamblarea si Adunarea de piston supapă de reţinere, sigiliu presiune
actuator V" - 1" 9-26 <2 V "9-18
Disassembly & Assembly of gate valve, with floating backseat and electric Dezasamblarea si Adunarea de supapă de reţinere cu piston, sigiliu de
actuator 1%" - 2" 9-27 presiune 3 "1500 lbs 9-19
Disassembly & Assembly of gate valve, with floating backseat and pneumatic Dezasamblarea si Adunarea de supapă de reţinere cu piston, sigiliu de
presiune 4 "1500-2500 lbs 90-20
actuator 9-28
Dezasamblarea si Adunarea de supapă de reţinere cu piston, sigiliu
Disassembly & Assembly of swing check valve, 3" - 4" 1500-2500 lbs 9-29
Disassembly & Assembly of y-type strainer %" - 2" 9-30 mingea presiune 9-21
Disassembly & Assembly of y-type strainer 2V" - 4" 9-31 Dezasamblarea si Adunarea clapetă, cu bancheta din spate V plutitor "- 1"
Disassembly & Assembly of continuous blow down valve, with floating backseat 9-22
9-32 Dezasamblarea si Adunarea clapetă, cu plutitor bancheta din spate 1% "-
Disassembly & Assembly of continuous blow down valve, with fixed backseat 2" 9-23
9-33 Disassembly & Assembly of continuous blow down valve, with Dezasamblarea si Adunarea de robinet paralel poarta slide, 3 "- 4" 1500-
floating backseat and electric actuator 9-34 2500 lbs 9-24
Use of backseat removal tool 9-35 Dezasamblarea si Adunarea clapetă, cu bancheta din spate plutitoare şi de
acţionare electric V "- 1" 9-26
Reseating HP Valves, globe valves <4" 9-36
Dezasamblarea si Adunarea clapetă, cu bancheta din spate plutitoare şi
Disassembly & Assembly of cast steel globe valve, pressure seal 9-37
electrice de acţionare 1% "- 2" 9-27
Disassembly & Assembly of cast steel stop/check globe valve, pressure seal Dezasamblarea si Adunarea clapetă, cu bancheta din spate plutitoare şi de
9-39 acţionare pneumatice 9-28
Dezasamblarea si Adunarea de swing supapă de reţinere, 3 "- 4" 1500-
2500 lbs 9-29
Dezasamblarea si Adunarea% filtru de tip Y "- 2" 90-30
Dezasamblarea si Adunarea de 2V filtru de tip Y "- 4" 9-31
Dezasamblarea si Adunarea de lovitură continuă în jos supapa, cu
bancheta din spate plutitoare 9-32
Dezasamblarea si Adunarea de lovitură continuă în jos supapa, cu
bancheta din spate fix 9-33 Demontarea si Adunarea lovitură continuă în
jos supapa, cu bancheta din spate plutitoare şi de acţionare electrice 9-34
Utilizarea de instrumentul de eliminare bancheta din spate 9-35
Reseating HP Supape, valve glob <4 "9-36
Dezasamblarea si Adunarea de valva glob din fontă, sigiliu presiune 9-37
Dezasamblarea si Adunarea din oţel stop / Supapă de reţinere glob, sigiliu
presiune 9-39
HP HP
HP VALVES HP SUPAPE
Member of Indutrade AB Membru al AB Indutrade
Page 111 Pagina 111

( HP VALVES (SUPAPE HP
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M10A00 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY GLOBE VALVE M10A00
WITH FLOATING BACKSEAT < 2/" DEMONTAJUL & ADUNAREA ROBINET GLOBE
OTD- CU bancheta din spate PLUTITOARE <2 / "
OTD-


1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. 1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
2. Unscrew the nuts (09) from the gland bolts (06) and remove the gland robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
bolts. accidentale de presurizare.
3. Open the valve completely. 2. Deşurubaţi piuliţele (09) de la şuruburile glanda (06) şi scoateţi
4. Loosen the yoke by applying a force in a counterclockwise direction and şuruburile de glanda.
unscrew it partly from the body (01) : 3. Deschide robinetul complet.
• 7 revolutions for 3/8" - 1/2" valves 4. Slăbiţi jugul prin aplicarea unei forţe într-un sens invers acelor de
• 10 revolutions for 3/4" - 1" valves ceasornic şi deşurubaţi-l parte din corp (01):
• 7 rotaţii de 3 / 8 "- 1 / 2" supape
• 17 revolutions for 1 1/4" - 2" valves
• 10 rotaţii de 3 / 4 "- 1" supape
5. Turn the hand wheel (14) counterclockwise, past the fully open position
• 17 rotaţii pentru 1 1 / 4 "- 2" supape
to force the packing (05) and the floating backseat (04) out of the stuffing box. 5. Rotiţi roata de mână (14) invers acelor de ceasornic, trecut poziţia
6. Unscrew the yoke and jack it together with the remaining parts out of the deschis complet pentru a forţa de ambalare (05) şi pe bancheta din spate
valve body. plutitoare (04) din caseta de umplutură.
7. Remove the nut (21) which secures the hand wheel and rotate the hand 6. Deşurubaţi jugul şi jack-l, împreună cu celelalte părţi din corpul vanei.
wheel clockwise to unscrew the stem (10) from the yoke sleeve (50) until the 7. Scoateţi piuliţa (21), care asigură roata de mână şi rotiţi roata de mână
hand wheel disengages from the stem. sensul acelor de ceasornic la deşurubaţi stem (10) din manşonul de jugul
8. Continue unscrewing the stem by gripping it below the yoke (12) (50) până la roata de mână decupleaza de la stem.
9. Remove the gland flange (07), the gland (08), the packing and the floating 8. Continua desfacerea tija de prindere-l sub jugul (12)
backseat from the stem by holding the stem vertically on a bench with the 9. Îndepărtaţi flanşa glanda (07), glanda (08), ambalarea şi pe bancheta
threaded end down and pressing down the floating backseat. din spate plutitoare din tulpină de către deţine stem vertical pe o bancă cu
capătul filetat în jos şi apăsând în jos pe bancheta din spate plutitoare.

INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY CONTROL DE RE-montaj


1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
2. Examine the following parts for pitting or scratches:
A. SEAT (02) - suprafaţa de etanşare
A. SEAT (02) - Sealing surface
B. STEM - zona de ambalare
B. STEM - Packing area C. DISC (03) - suprafaţa de etanşare
C. DISC (03) - Sealing surface 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. 4. Introduceţi tija de asamblare / disc în corpul vanei.
4. Insert the stem/disc assembly into the valve body. 5. Introduceţi pe bancheta din spate plutitoare (cu rază jos) în corpul
5. Insert the floating backseat (with radius down) into the valve body. vanei.
6. Insert the packing into the valve body (with markings down). 6. Introduceţi ambalare în corpul supapei (cu marcaje jos).
7. Place the gland over the stem. 7. Loc glanda peste stem.
8. Put the yoke together with the gland flange over the stem. 8. Pune jugul împreună cu flanşă glanda peste stem.
9. Screw the yoke on the valve body, while turning the stem 9. Şurub jugul de pe corpul vanei, în timp ce rotirea în sens antiorar stem.
counterclockwise. 10. Fixati flansa glanda cu prezoane.
10. Fix the gland flange with the stud bolts. 11. Fix roata de mână şi plăcuţa (44) la tija cu piuliţă şi şaiba (28).
11. Fix the hand wheel and nameplate (44) to the stem with the nut and 12. Strângeţi piuliţele de prezoane (pentru a comprima de ambalare).
washer (28). 13. Slăbiţi piuliţele de prezoane.
12. Tighten the nuts of the stud bolts (to compress the packing). 14. Apoi, strângeţi cu grijă piuliţele de bolturi din nou.
15. Pressurise sistemului şi verificaţi de ambalare glanda.
13. Loosen the nuts of the stud bolts.
16. În caz de scurgeri, strângeţi piuliţele de şuruburi glandei cu atenţie
14. Then carefully tighten the nuts of the stud bolts again.
15. Pressurise the system and check the gland packing. până când se opreşte scurgerea.
16. In case of leaking, tighten the nuts of the gland bolts carefully until the Capitolul 9 - Page 1
leaking stops.
Chapter 9 - Page 1

VALVES
DISASSEMBLY & ASSEMBLY GLOBE VALVE SUPAPE
DEMONTAJUL & ADUNAREA ROBINET GLOBE
WITH FLOATING BACKSEAT 3"
CU PLUTITOARE bancheta din spate 3 "
Fig.01 Fig.01
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M12A14 API
M12A14
Fig.02
Fig.02
Fig.03
Chapter 9 - Page 2 Fig.03
Capitolul 9 - Page 2
HP VALVES
DISASSEMBLY & ASSEMBLY GLOBE VALVE HP SUPAPE
WITH FLOATING BACKSEAT 3" DEMONTAJUL & ADUNAREA ROBINET GLOBE
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve CU PLUTITOARE bancheta din spate 3 "
1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation.
robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
2. Unscrew the bolts (16) which secure the bevel gear (17), now turn the
accidentale de presurizare.
bevel gear clockwise in this way it will be disconnected from the stem/disc (2). 2. Deşurubaţi şuruburile (16), care asigura viteze conice (17), transforma
(see Fig.01) acum sensul acelor de ceasornic de viteze conice, în acest fel va fi
3. Unscrew the nuts (7) from the gland bolts (9) and remove the gland bolts, deconectat de la stem / disc (2). (A se vedea Fig.01)
(see Fig.02) 3. Deşurubaţi piuliţele (7) din glanda şuruburile (9) şi scoateţi şuruburile
4. Unscrew the hexagon socket screw (15) from the position indicator (13). glanda, (a se vedea Fig.02)
Remove parallel key (12) out of the stem/disc. Unscrew the hexagon socket 4. Deşurubaţi şurubul socket hexagonală (15) de la indicatorul de poziţie
screws (14) which secures the yoke (10) to the valve body (1). (13). Scoateţi paralel cheie (12) din stem / disc. Deşurubaţi şuruburile de
5. Turn the yoke 90°. Now take the yoke together with gland follower (11) hexagonal (14), care fixează jugul (10) pe corpul vanei (1).
and position indicator (13) of the valve body (1). 5. Întoarceţi jugul 90 °. Acum, ia jugul împreun ă cu adept glandei (11) şi
6. Remove the gland (6), the packing (5) and loose backseat (4) out of the indicatorul de poziţie (13) din corpul supapei (1).
valve body (1) by pulling the stem /disc out of the valve body. 6. Scoateţi glanda (6), de ambalare (5) şi pierde bancheta din spate (4) din
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY corpul supapei (1), trăgând stem / out disc din corpul vanei.
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. CONTROL DE RE-montaj
2. Examine the following parts for pitting or scratches: 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
A. SEAT - Sealing surface
A. SEAT - suprafaţa de etanşare
B. STEM - Packing area
C. DISC - Sealing surface B. STEM - zona de ambalare
IF PITTING OR SCRATCHES ARE FOUND, USE SPARE PARTS INSTEAD! C. DISC - suprafaţa de etanşare
Chapter S DACĂ pitting sau zgârieturi sunt găsite, UTILIZAREA PIESE DE SCHIMB
LOC!
Capitolul S

HP Valves Oldenzaal BV
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Supape HP BV Oldenzaal
Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M12A14
API
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent.
M12A14
4. Insert the stem/disc together with loose backseat (4) into the valve body. 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
5. Insert the first packing (5) into the stuffing box (with markings down). 4. Introduceţi tija / disc împreună cu bancheta din spate liber (4), în corpul
Insert the second packing into the stuffing box (with markings up). Place the vanei.
gland (6) over the stem on the packing. 5. Introduceţi prima ambalare (5) în caseta de umplutura (cu marcaje
6. Put the yoke (10) together with the gland follower (11) and position jos). Introduceţi două de ambalare în stuffing box (cu marcaje sus). Loc
indicator (13), on the valve body. Make sure the position indicator gets locked up glanda (6) peste stem pe ambalaj.
by the yoke, in this way it can't turn around the stem/disc. Turn the yoke 90° and 6. Puneţi jugul (10), împreună cu adept glandei (11) şi indicatorul de poziţie
secure it with the hexagon socket screws (14) to the valve body. (13), pe corpul vanei. Asiguraţi-vă că indicatorul de poziţie devine blocat de
7. Place the parallel key (12) into the stem/disc, place the position indicator către jugul, în acest fel nu se poate transforma în jurul tijei / disc. Întoarceţi
(13) over the parallel key and fix it with the hexagon socket screw (15). jugul 90 ° şi fixaţi-o cu şuruburi hexagonală (14) pe corpul vanei.
8. Screw the bevel gear (17) (turning it counterclockwise) on the stem/disc 7. Poziţionaţi cheia paralel (12) în stem / disc, plasaţi indicatorul de poziţie
until the stem/disc no longer touches the seat, the flange and the bevel gear can (13) peste cheia paralel şi fixaţi-l cu şurubul hexagonală (15).
now be secured with the bolts (16). 8. Înşurubaţi uneltele conice (17) (rotirea în sens antiorar), pe tulpină / disc,
9. Fix the gland flange (11) with the stud bolts (19), the spring washers (8) până când stem / discul nu atinge mai scaunului, flanşă şi uneltele conice
poate fi acum garantate cu şuruburile (16).
and the nuts (7).
9. Fix flanşa glanda (11) cu prezoane (19), şaibe elastice (8) şi nuci (7).
10. Tighten the nuts of the stud bolts (to compress the packing). Now loosen
10. Strângeţi piuliţele de prezoane (pentru a comprima de
the nuts of the stud bolts. ambalare). Acum Slăbiţi piuliţele de prezoane.
11. Then carefully tighten the nuts of the stud bolts again. Pressurise the 11. Apoi, strângeţi cu grijă piuliţele de bolturi din nou. Pressurise sistemului
system and check the gland packing. şi verificaţi de ambalare glanda.
12. In case of leaking, tighten the nuts of the stud bolts carefully until the 12. În caz de scurgeri, strângeţi piuliţele de prezoane cu atenţie până când
leaking stops. se opreşte scurgerea.
13. The valve is now ready for use. 13. Supapa este acum gata de utilizare.
3 - Page 3 3 - Page 3

HP VALVES HP SUPAPE
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M12B00 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY GLOBE VALVE M12B00
DEMONTAJUL & ADUNAREA ROBINET GLOBE
WITH FIXED BACKSEAT <2/"
CU bancheta din spate FIX <2 / "
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. 1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
2. Unscrew the nuts (09) from the gland bolts (06) and remove the gland robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
bolts. accidentale de presurizare.
3. Remove the nut (21) which secures the spring washer (28) and nameplate 2. Deşurubaţi piuliţele (09) de la şuruburile de glanda (06) şi scoateţi
(44). şuruburile de glanda.
4. Loosen the yoke (12) by applying a force in a counterclockwise direction. 3. Scoateţi piuliţa (21), care asigură şaiba de primăvară (28) şi plăcuţa
5. Unscrew the yoke the valve while turning the hand wheel (14) clockwise (44).
4. Slăbiţi jugul (12), prin aplicarea unei forţe într-un sens invers acelor de
to unscrew the stem (04) from the yoke sleeve (50) until the hand wheel
ceasornic.
disengages from the stem.
5. Deşurubaţi jugul supapa de cotitură în timp ce roata de mână (14),
6. Remove the yoke together with the gland flange (07) and gland (08) from sensul acelor de ceasornic pentru a deşurubaţi stem (04) din manşonul de
the valve body (01). jugul (50) până la roata de mână decupleaza de la stem.
7. Remove the packing (05) from the valve body. 6. Scoateţi jugul împreună cu flanşă glandei (07) şi glandei (08) din corpul
8. Screw the backseat removal tool on the valve body engaging the adaptor supapei (01).
threat with the body thread. 7. Scoateţi ambalare (05) de la corpul vanei.
9. Loosen the backseat (34) by applying a force in a counter clockwise 8. Şurub instrumentul de eliminare bancheta din spate pe corpul vanei
direction. angajarea ameninţarea adaptor cu filet corp.
10. Unscrew the backseat removal tool from the valve body and remove it 9. Slăbiţi pe bancheta din spate (34), prin aplicarea unei forţe în direcţia
together with the backseat, gasket (33), stem and disc (03). acelor de ceasornic.
10. Deşurubaţi instrumentul de eliminare de pe bancheta din spate corpul
robinetului şi scoateţi-l împreună cu bancheta din spate, garnitura (33),
tulpina, si disc (03).

INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY CONTROL DE RE-montaj


1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth.
2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
2. Examine the following parts for pitting or scratches:
D. SEAT (02) - suprafaţa de etanşare
D. SEAT (02) - Sealing surface E. STEM - zona de ambalare
E. STEM - Packing area F. DISC - suprafaţa de etanşare
F. DISC - Sealing surface 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. 4. Introduceţi stem şi discul în corpul vanei.
4. Insert the stem and disc into the valve body. 5. Introduceţi pe bancheta din spate şi garnitura în corpul vanei.
5. Insert the backseat and gasket into the valve body. 6. Şurub instrumentul de eliminare bancheta din spate pe corpul vanei
6. Screw the backseat removal tool on the valve body engaging the adaptor angajarea firul adaptor cu filet corpul vanei.
thread with the valve body thread. 7. Şurub pe bancheta din spate în corpul vanei şi strângeţi-l prin aplicarea
7. Screw the backseat into the valve body and fasten it by applying a force in unei forţe în direcţia acelor de ceasornic.
a clockwise direction. 8. Introduceţi ambalare în corpul supapei (cu marcaje jos).
8. Insert the packing into the valve body (with markings down). 9. Loc glanda peste stem.
9. Place the gland over the stem. 10. Pune jugul împreună cu flanşă glanda peste stem şi fixaţi flanşa de
10. Put the yoke together with the gland flange over the stem and fix the glanda cu prezoane.
gland flange with the stud bolts. 11. Fixaţi roata de mână şi plăcuţa de tijă cu piuliţă şi şaibă.
12. Strângeţi piuliţele de prezoane (pentru a comprima de ambalare).
11. Fix the hand wheel and nameplate to the stem with the nut and washer.
13. Slăbiţi piuliţele de prezoane.
12. Tighten the nuts of the stud bolts (to compress the packing).
13. Loosen the nuts of the stud bolts. 14. Apoi, strângeţi cu grijă piuliţele de bolturi din nou.
14. Then carefully tighten the nuts of the stud bolts again. 15. Pressurise sistemului şi verificaţi de ambalare glanda.
15. Pressurise the system and check the gland packing. 16. În caz de scurgeri, strângeţi piuliţele de şuruburi glandei cu atenţie
16. In case of leaking, tighten the nuts of the gland bolts carefully until the până când se opreşte scurgerea.
leaking stops. Capitolul 9 - Page 4
Chapter 9 - Page 4
(7,
(7, HP SUPAPE
DEMONTAJUL & ADUNAREA ROBINET GLOBE
HP VALVES
CU bancheta din spate FIXE 3 "
DISASSEMBLY & ASSEMBLY GLOBE VALVE
WITH FIXED BACKSEAT 3"
Fig.01
Fig.02
Fig.01 Capitolul 9 - Page 5
Fig.02
Chapter 9 - Page 5

( HP VALVES (SUPAPE HP
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API
API
M12B14
M12B14
DISASSEMBLY & ASSEMBLY GLOBE VALVE DEMONTAJUL & ADUNAREA ROBINET GLOBE
WITH FIXED BACKSEAT 3" CU bancheta din spate FIXE 3 "

Fig.04 Fig.04
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve 1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
2. Unscrew the bolts (16) which secure the bevel gear (17), now turn the accidentale de presurizare.
bevel gear clockwise in this way it will be disconnected from the stem/disc (2). 2. Deşurubaţi şuruburile (16), care asigura viteze conice (17), transforma
(see Fig.01) acum sensul acelor de ceasornic de viteze conice, în acest fel va fi
3. Unscrew the nuts (7) from the gland bolts (9) and remove the gland bolts. deconectat de la stem / disc (2). (A se vedea Fig.01)
(see Fig.02) 3. Deşurubaţi piuliţele (7) din glanda şuruburile (9) şi scoateţi şuruburile de
4. Unscrew the hexagon socket screw (15) from the position indicator (13). glanda. (A se vedea Fig.02)
Remove parallel key (12) out of the stem/disc. Unscrew the hexagon socket 4. Deşurubaţi şurubul socket hexagonală (15) de la indicatorul de poziţie
screws (14) which secures the yoke (10) to the valve body (1). (13). Scoateţi paralel cheie (12) din stem / disc. Deşurubaţi şuruburile de
hexagonal (14), care fixează jugul (10) pe corpul vanei (1).
5. Turn the yoke 90°. Now take the yoke together with gland follower (11)
5. Întoarceţi jugul 90 °. Acum, ia jugul împreun ă cu adept glandei (11) şi
and position indicator (13) of the valve body (1).
6. Remove the gland (6) and packing (5) out of the valve body (1). Make indicatorul de poziţie (13) din corpul supapei (1).
sure no damage will be made to the stuffing box. 6. Scoateţi glanda (6) şi de ambalare (5) din corpul supapei (1).Asiguraţi-vă
7. Place the backseat-removal tool on the valve body; turn the adaptor (18) că nici un prejudiciu vor fi făcute în caseta de umplutura.
from the tool 90°. Unscrew the backseat (4) by applying a force in 7. Aşezaţi instrumentul de bancheta din spate-eliminarea de pe corpul
counterclockwise direction engaging the adaptor. After turning the adaptor 90°, vanei; rândul său, adaptorul (18) din instrumentul de 90 °.De şurubaţi pe
the backseat (4) can be screwed out of the valve body. (see Fig.03) bancheta din spate (4), prin aplicarea unei forţe în direcţia acelor de
8. Remove the backseat-tool from the valve body. Remove the stem/disc ceasornic angajarea adaptor. După pornirea adaptorul de 90 °, pe
together with the remaining valve internals from the valve body by pulling out bancheta din spate (4) poate fi înşurubată din corpul vanei. (A se vedea
Fig.03)
the stem/disc of the valve body. (see Fig.04)
8. Scoateţi-bancheta din spate maşina din corpul vanei. Scoateţi tija / disc,
9. Remove the gasket (3) out of the valve body.
împreună cu supapa de restul interne din corpul vanei trăgând stem / disc
de pe corpul vanei. (A se vedea Fig.04)
9. Scoateţi garnitura (3) din corpul vanei.

INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY CONTROL DE RE-montaj


1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
2. Examine the following parts for pitting or scratches: 2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
A. SEAT - Sealing surface A. SEAT - suprafaţa de etanşare
B. STEM /disc- Packing area B. STEM / disc-ambalare zona
C. DISC /disc - Sealing surface C. DISC / disc - suprafaţa de etanşare
D. Backseat - Sealing surface D. bancheta din spate - suprafaţa de etanşare

IF PITTING OR SCRATCHES ARE FOUND, USE SPARE PARTS INSTEAD! DACĂ pitting sau zgârieturi sunt găsite, UTILIZAREA PIESE DE SCHIMB
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. LOC!
4. Insert the stem/disc together with backseat (4) and new gasket (3) into 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
4. Introduceţi tija / disc împreună cu bancheta din spate (4) şi garnitură
the valve body.
nouă (3), în corpul vanei.
5. Place the backseat-removal tool on the valve body, screw the backseat
5. Aşezaţi instrumentul de bancheta din spate-eliminarea de pe corpul
into the valve body and turn the adaptor of the tool 90°. Fasten the backseat by vanei, şurub pe bancheta din spate în corpul vanei şi rândul său, adaptorul
applying a force in a clockwise direction. de instrument de 90 °. Fixa ţi pe bancheta din spate prin aplicarea unei forţe
6. Insert the first packing (5) into the stuffing box (with markings down). în direcţia acelor de ceasornic.
Insert the second packing into the stuffing box (with markings up). Place the 6. Introduceţi prima ambalare (5) în caseta de umplutura (cu marcaje
gland (6) over the stem on the packing. jos). Introduceţi două de ambalare în stuffing box (cu marcaje sus). Loc
7. Put the yoke (10) together with the gland follower (11) and position glanda (6) peste stem pe ambalaj.
indicator (13), on the valve body. Make sure the position indicator gets locked up 7. Puneţi jugul (10), împreună cu adept glandei (11) şi indicatorul de poziţie
by the yoke, in this way it can't turn around the stem/disc. Turn the yoke 90° and (13), pe corpul vanei. Asiguraţi-vă că indicatorul de poziţie devine blocat de
secure it with the hexagon socket screws (14) to the valve body. către jugul, în acest fel nu se poate transforma în jurul tijei / disc. Întoarceţi
8. Place the parallel key (12) into the stem/disc, place the position indicator jugul 90 ° şi fixaţi-o cu şuruburi hexagonală (14) pe corpul vanei.
(13) over the parallel key and fix it with the hexagon socket screw-(15). 8. Poziţionaţi cheia paralel (12) în stem / disc, plasaţi indicatorul de poziţie
9. Screw the bevel gear (17) (turning it counterclockwise) on the stem/disc, (13) peste cheia paralel şi fixaţi-l cu şurubul hexagonal-(15).
turning this until the stem/disc no longer touches the seat and the flanges of yoke 9. Şurub de viteze conice (17) (rotirea în sens antiorar), pe tulpină, / disc,
and bevel- gear can be secured with the bolts (16). transformând acest lucru până când stem / discul nu atinge mai scaunului
şi flanşele de jugul şi înclinaţiei de viteze poate fi asigurată cu şuruburi
10. Fix the gland flange (11) with the stud bolts (19), spring washers (8) and
(16).
nuts (7).
11. Tighten the nuts of the stud bolts (to compress the packing). Now loosen 10. Fix flanşa glanda (11) cu prezoane (19), şaibe elastice (8) şi nuci (7).
the nuts of the stud bolts. 11. Strângeţi piuliţele de prezoane (pentru a comprima de
12. Then carefully tighten the nuts of the stud bolts again. Pressurise the ambalare). Acum Slăbiţi piuliţele de prezoane.
system and check the gland packing. 12. Apoi, strângeţi cu grijă piuliţele de bolturi din nou. Pressurise sistemului
13. In case of leaking, tighten the nuts of the stud bolts carefully until the şi verificaţi de ambalare glanda.
leaking stops. 13. În caz de scurgeri, strângeţi piuliţele de prezoane cu atenţie până când
14. The valve is now ready for use. se opreşte scurgerea.
Chapter 9 - Page 6 14. Supapa este acum gata de utilizare.
Capitolul 9 - Page 6
HP VALVES
HP SUPAPE
DISASSEMBLY & ASSEMBLY GLOBE VALVE DEMONTAJUL & ADUNAREA ROBINET GLOBE
WITH INTEGRAL BACKSEAT 4" CU bancheta din spate INTEGRAL 4 "

Chapter 9 - Page Capitolul 9 - Page

HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal


Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M12B16 API
M12B16
Fig.03
Fig.03
HP VALVES
DISASSEMBLY & ASSEMBLY GLOBE VALVE HP SUPAPE
WITH INTEGRAL BACKSEAT 4" DEMONTAJUL & ADUNAREA ROBINET GLOBE
CU bancheta din spate INTEGRAL 4 "
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve
1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation.
robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
2. Unscrew the bolts (20) which secure the gearbox on the top flange and accidentale de presurizare.
remove them. Turn the bevel gear (21) clockwise in this way it will be 2. Deşurubaţi şuruburile (20), care asigura viteze de pe flanşa de sus şi de
disconnected from the stem/disc (2). (see Fig.01) a le elimina. Întoarceţi uneltele conice (21), sensul acelor de ceasornic, în
3. Unscrew and remove the bolt (18) which secures the position indicator acest mod, va fi deconectat de la stem / disc (2). (A se vedea Fig.01)
(17) and remove the parallel key (16). 3. Deşurubaţi şi scoateţi şurubul (18), care fixează indicatorul de poziţie
4. Unscrew and remove the bolts (19) which secure the yoke. Turn the yoke (17) şi scoateţi cheia paralel (16).
(14) 90°. 4. Deşurubaţi şi scoateţi şuruburile (19), care fixează jugul.Întoarceţi jugul
5. Unscrew the nuts (11) from the stud bolts (13) and remove them (14) 90 °.
together with the spring washers (12). (see Fig.02) 5. Deşurubaţi piuliţele (11) de la prezoane (13) şi să le scoateţi, împreună
6. Remove the yoke (14) together with the position indicator (17), the gland cu şaibe elastice (12). (A se vedea Fig.02)
follower (15) and gland (10) from the valve body (1). 6. Scoateţi jugul (14), împreună cu indicatorul de poziţie (17), adept glanda
7. Unscrew the bolts (8) from the retaining ring (7) and remove them (see (15) şi glandei (10) din corpul supapei (1).
Fig.03). 7. Deşurubaţi şuruburile (8) de la inelul de reţinere (7) şi le elimina (a se
8. Screw the retaining ring from the bonnet (3); hold the stem/disc (2) up to vedea Fig.03).
8. Şurub inelul de retinere de la capota (3); deţin stem / disc (2), până la
secure that the bonnet won't fall down. After the retaining ring has been
capota asigura că nu va cădea în jos. După inelul de retinere a fost
removed, lower the stem/disc, bonnet, the packing (9), gasket (4) and ring (5) into
the valve body. eliminat, mai mici tulpina / disc, capota, ambalare (9), garnitură (4) şi inelul
9. Remove the segmental ring (6) out of the valve body by pressing the pins (5) în corpul vanei.
through the bored holes (30). Now the valve internals can be removed by pulling 9. Scoateţi inelul de segmentare (6) din corpul vanei prin apăsarea pinii
out the stem/disc of the valve body. prin găurile plictisit (30). Acum valva interne pot fi eliminate prin scoaterea
stem / disc de pe corpul vanei.
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. CONTROL DE RE-montaj
2. Examine the following parts for pitting or scratches: 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
A. SEAT - Sealing surface
A. SEAT - suprafaţa de etanşare
B. STEM /disc- Packing area
B. STEM / disc-ambalare zona
C. DISC/disc - Sealing surface C. DISC / disc - suprafaţa de etanşare
D. Backseat - Sealing surface D. bancheta din spate - suprafaţa de etanşare
IF PITTING OR SCRATCHES ARE FOUND, USE SPARE PARTS INSTEAD! DACĂ pitting sau zgârieturi sunt găsite, UTILIZAREA PIESE DE SCHIMB
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. LOC!
4. Spray the gasket (4) and bonnet (3) on sealing surface with Molykote 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
K321 R. Place gasket (4) and ring (5) over the bonnet (3), (see Fig.03) and place 4. Spray garnitura (4) şi capotă (3) de etanşare pe suprafaţă cu Molykote
this assembly over the stem/disc (2). K321 R. Place garnitură (4) şi inelul (5) peste capota (3), (a se vedea
5. Insert this completed assembly into the valve body. Fig.03) şi locul acest ansamblu asupra stem / disc (2).
6. Place the segmental ring (6) in the valve body. Make sure that there is no 5. Introduceţi acest ansamblu finalizat în corpul vanei.
split between two segments placed in front of a disassembly hole (30). Pull the 6. Aşezaţi inelul de segmentare (6), în corpul vanei. Asiguraţi-vă că nu
stem/disc up, with the bonnet through the 4-pieces ring. Screw the retaining ring există nici împărţit între două segmente plasat in fata o gaură
(7) on the bonnet and tighten it. dezasamblare (30). Trageţi tija / disc sus, cu capota prin inelul de 4
Chapter S bucati. Şurub inelul de reţinere (7) de pe capota si se strânge.
Capitolul S
HP Valves Oldenzaal BV
Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API
Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M12B16 API
7. Screw the bolts (8) in the retaining ring and tighten them. M12B16
8. Place packing (9) (first with markings down, second with markings up) 7. Înşurubaţi şuruburile (8) în inelul de fixare şi strângeţi-le.
over the stem into the bonnet. Place the gland (10) over the stem on the packing. 8. Loc de ambalare (9) (întâi cu marcaje în jos, al doilea, cu marcaje sus)
9. Place the yoke (14) together with position indicator (17) and gland peste stem în capota. Loc glanda (10) peste stem pe ambalaj.
follower (15), over the stem on the valve body. Make sure the position indicator 9. Loc jugul (14), împreună cu indicator de poziţie (17) şi adept glandei
gets locked up by the yoke, in this way it can't turn around the stem/disc. (15), peste stem pe corpul vanei. Asiguraţi-vă că indicatorul de poziţie
10. Turn the yoke 90° in this way it can be secured by bolts (19) into the valve devine blocat de către jugul, în acest fel nu se poate transforma în jurul tijei
body. / disc.
11. Place the parallel key into the stem, place the position indicator over the 10. Întoarceţi jugul 90 ° în acest mod poate fi asigurat ă prin bolţuri (19) în
parallel key and secure it with the bolt (18). corpul vanei.
12. Fix the gland follower (15) with the stud bolts (13), spring washers (12) 11. Poziţionaţi cheia în paralel stem, locul indicatorul de poziţie asupra
and nuts (11). cheie paralel şi fixaţi-o cu şurubul (18).
13. Tighten the nuts of the stud bolts (to compress the packing). 12. Fixati adept glanda (15) cu prezoane (13), şaibe elastice (12) şi nuci
(11).
14. Loosen the nuts of the stud bolts.
13. Strângeţi piuliţele de prezoane (pentru a comprima de ambalare).
15. Then carefully tighten the nuts of the stud bolts again.
16. Screwthe bevel gear (turning counterclockwise) on the stem/disc , 14. Slăbiţi piuliţele de prezoane.
turning this until the stem/disc no longer touches the seat and the flanges of yoke 15. Apoi, strângeţi cu grijă piuliţele de bolturi din nou.
and bevel gear can be secured with the bolts (20). 16. Screwthe unelte conice (de cotitură invers acelor de ceasornic) pe
17. Pressurise the system and check the gland packing and bonnet. tulpină, / disc, transformând acest lucru până când stem / discul nu atinge
IMPORTANT mai scaunului şi flanşele de jugul şi a uneltelor conic pot fi garantate cu
After starting up the system, once the valve has reached its working temperature şuruburile (20).
and pressure, It is recommended to tighten the bolts (8) into the retaining ring to 17. Pressurise sistemului şi verificaţi de ambalare glanda şi capotă.
force the bonnet into the gasket for optimum sealing. IMPORTANT
După pornirea sistemului, odată ce valva a ajuns la temperatura de lucru şi
18. In case of leaking of the packing tighten the nuts of the gland bolts
a presiunii, Este recomandat să strângeţi şuruburile (8) în inelul de retinere
carefully until the leaking stops.
pentru forţa capotei în garnitura de etanşare optim.
19. In case of leaking of the bonnet tighten the bolts (8) in the retaining ring 18. În caz de scurgere de ambalare strângeţi piuliţele de şuruburi glandei
(7). cu atenţie până când se opreşte scurgerea.
20. The valve is now ready for use. 19. În caz de scurgere a capotei strângeţi şuruburile (8) în inelul de reţinere
3 - Page 8 (7).
20. Supapa este acum gata de utilizare.
3 - Page 8

( HP VALVES (SUPAPE HP
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M12W16 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY GLOBE VALVE M12W16
WITH PNEUMATIC ACTUATOR 4" DEMONTAJUL & ADUNAREA ROBINET GLOBE
Cu servomotor PNEUMATICE 4 "

Disassembly hole
Demontarea gaură
Fig.01 Fig.01
Fig.02 Fig.02
Fig.03 Fig.03
Chapter 9 - Page 9 Capitolul 9 - Page 9

HP VALVES HP SUPAPE
DISASSEMBLY & ASSEMBLY GLOBE VALVE DEMONTAJUL & ADUNAREA ROBINET GLOBE
WITH PNEUMATIC ACTUATOR 4" Cu servomotor PNEUMATICE 4 "
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve 1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
2. Switch on the valve in the closed position. Unscrew bolts (49) (4x) out of accidentale de presurizare.
the coupling to disconnect the upper coupling (17) from the lower coupling (15). 2. Porniţi supapa în poziţia închis. Deşurubaţi şuruburile (49) (4x) din
(see Fig.02) cuplare pentru a deconecta de cuplare superior (17) de cuplare mai mică
(15). (A se vedea Fig.02)
3. Switch on the valve in the open position. Loosen the nut (57) on the
3. Porniţi supapa în poziţia deschis. Slăbiţi piuliţa (57) la capătul filetat (14)
threaded end (14) and unscrew the threaded end out of the pneumatic actuator
(61). Unscrew the nuts (48) (4x) which secure the pneumatic actuator on the top şi deşurubaţi sfârşitul filetat din actuator pneumatic (61).Deşurubaţi piuliţele
flange (12). Remove the pneumatic actuator together with the flange (59) from (48) (4x), care asigura actuator pneumatic de pe flanşă superioară
the top flange, (see Fig.03) (12). Înlăturaţi dispozitivul de acţionare pneumatic, împreună cu flanşă (59)
4. Unscrew the lower coupling from the stem and remove it together with de la flanşa de sus, (a se vedea Fig.03)
the spring washer (10). 4. Deşurubaţi cuplare mai mică din tulpină şi scoateţi-l împreună cu
5. Unscrew and remove the bolts (26) which secure the yoke (12). Turn the garnitura de primăvară (10).
yoke 90°. 5. Deşurubaţi şi scoateţi şuruburile (26), care fixa jugul (12).Întoarceţi jugul
6. Unscrew the nuts (09) from the stud bolts (06) and remove them 90 °.
6. Deşurubaţi piuliţele (09) de la prezoane (06) şi să le scoateţi, împreună
together with the spring washers (27). (see Fig.02)
cu şaibe elastice (27). (A se vedea Fig.02)
7. Remove the yoke together with the gland flange (07) and gland (08) from
7. Scoateţi jugul împreună cu flanşă glandei (07) şi glandei (08) din corpul
the valve body (01). supapei (01).
8. Unscrew the bolts (29) (4x) from the retaining plate (18) and remove 8. Deşurubaţi şuruburile (29) (4x) de la placa de reţinere (18) şi a le
them. elimina.
9. Screw the retaining plate from the bonnet (04); hold the stem/disc (03) 9. Şurub placa de retinere de la capota (04); deţin stem / disc (03) până la
up to secure that the bonnet won't fall down. Afterthe retaining ring has been capota asigura că nu va cădea în jos. Afterthe inel de retinere a fost
removed, lower the stem/disc, bonnet, the packing (05), gasket (19) and ring (20) eliminat, mai mici tulpina / disc, capota, ambalare (05), garnitură (19) şi
into the valve body, (see Fig.03) inelul (20) în corpul supapei, (a se vedea Fig.03)
10. Remove the segmental ring (21) out of the valve body. By pressing the 10. Îndepărtaţi inelul de segmentare (21) din corpul vanei. Prin apăsarea
pins through the disassembly holes. Now the valve internals can be removed by pinii prin găurile demontare. Acum valva interne pot fi eliminate prin
pulling out the stem/disc out of the valve body. scoaterea stem / out disc din corpul vanei.
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY CONTROL DE RE-montaj
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
2. Examine the following parts for pitting or scratches: 2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
A. SEAT - Sealing surface A. SEAT - suprafaţa de etanşare
B. STEM / disc-ambalare zona
B. STEM /disc- Packing area
C. DISC / disc - suprafaţa de etanşare
C. DISC/disc - Sealing surface
D. bancheta din spate - suprafaţa de etanşare
D. Backseat - Sealing surface DACĂ pitting sau zgârieturi sunt găsite, UTILIZAREA PIESE DE SCHIMB
IF PITTING OR SCRATCHES ARE FOUND, USE SPARE PARTS INSTEAD! LOC!
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
4. Spray the gasket and bonnet on sealing surface with Molykote K321 R. 4. Spray garnitura de etanşare şi capotă pe suprafaţă cu Molykote K321 R.
Place gasket and ring over the bonnet, (see Fig.03) and place this assembly over Locul de etanşare şi inelul de pe capota, (a se vedea Fig.03) şi locul acest
the stem/disc. ansamblu asupra stem / disc.
5. Insert this completed assembly into the valve body. 5. Introduceţi acest ansamblu finalizat în corpul vanei.
Chapter S Capitolul S

HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal


Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M12W16 API
6. Place the segmental ring in the valve body. Make sure that there is no M12W16
split between two segments placed in front of a disassembly hole. Pull the 6. Loc inelul segmente din corpul vanei. Asiguraţi-vă că nu există nici
împărţit între două segmente plasat în faţa unei găuri
stem/disc up, with the bonnet through the 4-pieces ring. Screw the retaining ring
dezasamblare. Trageţi tija / disc sus, cu capota prin inelul de 4
on the bonnet and tighten it.
7. Screw the bolts in the retaining ring and tighten them. bucati. Şurub inelul de retinere de pe capota si se strânge.
8. Place packing (first with markings down, second with markings up) over 7. Înşurubaţi şuruburile în ring păstrarea şi le strânge.
the stem into the bonnet. Place the gland over the stem on the packing. 8. Loc de ambalare (mai întâi cu marcaje în jos, al doilea, cu marcaje sus)
9. Place the yoke together with gland follower over the stem on the valve peste stem în capota. Loc glanda peste stem pe ambalaj.
body. 9. Aşezaţi jugul împreună cu adept glandei peste stem pe corpul vanei.
10. Turn the yoke 90° in this way it can be secured by bolts. 10. Întoarceţi jugul 90 ° în acest mod poate fi asigurat ă prin şuruburi.
11. Fix the gland follower with the stud bolts, spring washer and nuts. 11. Fixaţi adept glanda cu prezoane, maşină de spălat de primăvară şi
12. Tighten the nuts of the stud bolts (to compress the packing). nuci.
12. Strângeţi piuliţele de prezoane (pentru a comprima de ambalare).
13. Loosen the nuts of the stud bolts.
13. Slăbiţi piuliţele de prezoane.
14. Grease stem with molykote HCS or equivalent. Place a spring-washer and
14. Unsoare stem cu HCS molykote sau echivalent. Loc o primăvară-şaibă
screw the lower coupling on the stem. Insert the threaded end into the coupling şi şurub de cuplare mai mici de pe tulpină.Introduceţi capătul filetat în locul
and place the position indicator and upper coupling on top of it. Secure this de cuplare şi indicator de poziţie şi de cuplare superioare pe partea de sus
assembly by screwing in the hexagon socket screws. a acesteia. Secure această adunare prin înşurubarea în şuruburi
15. Switch the pneumatic actuator in this direction that it opens the valve. hexagonală.
Place the actuator on the top flange and secure it with the nuts and washers. 15. Comutatorul de acţionare pneumatic în această direcţie, care se
16. Screw the nut and the washer on the threaded end. deschide supapa. Locul servomotorului pe flanşă superioară şi fixaţi-o cu
17. Screw the threaded end into the pneumatic actuator until the stem piuliţe şi şaibe.
engages the backseat. Screw back the threaded end one turn counterclockwise. 16. Şurub piuliţa şi şaibă la capătul filetat.
18. Switch on the solenoid valve, so the actuator closes the valve. Secure the 17. Şurub sfârşitul filetat în actuator pneumatic până la stem angajează pe
nut on the threaded end towards the pneumatic actuator. bancheta din spate. Şurub înapoi filetat invers acelor de ceasornic rândul
19. Then carefully tighten the nuts of the stud bolts again. său, un capăt.
20. Pressurise the system and check the gland packing and the bonnet. 18. Porniţi electrovalva, astfel încât dispozitivul de acţionare închide
IMPORTANT supapa. Secure piuliţa de la capătul filetat faţă de acţionare pneumatic.
After starting up the system, once the valve has reached its working temperature 19. Apoi, strângeţi cu grijă piuliţele de bolturi din nou.
20. Pressurise sistemului şi verificaţi de ambalare glanda şi capota.
and pressure, It is recommended to tighten the bolts into the retaining ring to
IMPORTANT
force the bonnet into the gasket for optimum sealing.
După pornirea sistemului, odată ce valva a ajuns la temperatura de lucru si
21. In case of leaking of the packing tighten the nuts of the gland bolts presiune, este recomandat să strângeţi şuruburile în inelul de retinere
carefully until the leaking stops. pentru a forţa capotei în garnitura de etanşare optim.
22. In case of leaking of the bonnet tighten the bolts in the retaining ring. 21. În caz de scurgere de ambalare strângeţi piuliţele de şuruburi glandei
23. The valve is now ready for use. cu atenţie până când se opreşte scurgerea.
3 - Page 10 22. În caz de scurgere a capotei strângeţi şuruburile în ring retinere.
23. Supapa este acum gata de utilizare.
3 - Page 10

( HP VALVES (SUPAPE HP
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M20A00 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY THROTTLE GLOBE VALVE M20A00
WITH FLOATING BACKSEAT DEMONTAJUL & MONTAJ ACCELERAŢIE GLOBE VALVE
CU bancheta din spate PLUTITOARE
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. 1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
2. Unscrew the nuts (09) from the gland bolts (06) and remove the gland robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
bolts. accidentale de presurizare.
3. Remove the hexagon socket screw from the position indicator (15). Open 2. Deşurubaţi piuliţele (09) de la şuruburile de glanda (06) şi scoateţi
the valve completely. şuruburile de glanda.
4. Loosen the yoke (12) by applying a force in a counterclockwise direction 3. Scoateţi şurubul hexagonală de la indicatorul de poziţie (15).Deschide
and unscrew it partly from the body (01) : robinetul complet.
• 7 revolutions for 3/8"-1/2"valves 4. Slăbiţi jugul (12), prin aplicarea unei forţe într-un sens invers acelor de
ceasornic şi deşurubaţi-l parte din corp (01):
• 10 revolutions for 3/4"-1"valves
• 7 rotaţii de 3 / 8 "-1 / 2" supape
• 17 revolutions for 1-1/4"-2"valves
• 10 rotaţii de 3 / 4 "-1" supape
5. Turn the hand wheel (14) counter clockwise, past the fully open position • 17 revoluţii pentru 1-1/4 "-2" supape
to force the packing (05) and the floating backseat (04) out of the stuffing box. 5. Rotiţi roata de mână (14) acelor de ceasornic, trecut poziţia deschis
6. Unscrew the yoke and jack it together with the remaining parts out of the complet pentru a forţa de ambalare (05) şi pe bancheta din spate plutitoare
valve body. (04) din caseta de umplutură.
7. Unscrew the yoke sleeve nut (32) and remove the hand wheel. 6. Deşurubaţi jugul şi jack-l, împreună cu celelalte părţi din corpul vanei.
8. Unscrew the stem from the yoke sleeve (13) and remove the position 7. Deşurubaţi piuliţa jugul manşon (32) şi scoateţi roata de mână.
indicator, the gland flange (07) and parallel key (23). 8. Deşurubaţi stem din maneca jugul (13) şi scoateţi indicatorul de poziţie,
9. Remove the packing and the floating backseat from the stem by holding flanşa glanda (07) şi cheie paralel (23).
the stem vertically on a bench with the threaded end down and pressing down 9. Scoateţi ambalare şi pe bancheta din spate plutitoare din tulpină de
the floating backseat. exploataţie stem vertical pe o bancă cu capătul filetat în jos şi apăsând în
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY jos pe bancheta din spate plutitoare.
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. CONTROL DE RE-montaj
2. Examine the following parts for pitting or scratches: 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
A. SEAT (02) - Sealing surface 2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
A. SEAT (02) - suprafaţa de etanşare
B. STEM /disc (11) - Packing area
B. STEM / disc (11) - zona de ambalare
C. DISC /disc - Sealing surface
C. DISC / disc - suprafaţa de etanşare
D. Backseat - Sealing surface D. bancheta din spate - suprafaţa de etanşare
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
4. Insert the stem/disc into the valve body. 4. Introduceţi tija / disc în corpul vanei.
5. Insert the floating backseat (with radius down) and the packing into the 5. Introduceţi pe bancheta din spate plutitoare (cu rază în jos) şi de
valve body (with markings down). ambalare în corpul supapei (cu marcaje jos).
6. Place the parallel key in the stem and grease it with molykote HCS or 6. Loc-cheie în paralel stem şi unsoare cu HCS molykote sau echivalent.
equivalent. 7. Pune jugul împreună cu flanşă glanda, indicator de poziţie şi manşon jug
7. Put the yoke together with the gland flange, position indicator and yoke (eventual cu rulment (26)) peste stem şi înşurubaţi jugul pe corpul vanei.
sleeve (with eventual bearing (26)) over the stem and screw the yoke on the valve 8. Loc flanşa glanda în poziţia corectă (ceas cheia paralele) şi repara
body. flanşă glanda cu prezoane.
8. Place the gland flange in the correct position (watch the parallel key) and 9. Şurub jugul mânecă până se cuplează cu jugul.
fix the gland flange with the stud bolts. 10. Aşezaţi roata predea manşonul jugul şi fixaţi-l cu manson jugul.
9. Screw the yoke sleeve up until it engages with the yoke. 11. Strângeţi piuliţele de prezoane. (Pentru a comprima de
10. Place the hand wheel over the yoke sleeve and fix it with the yoke sleeve ambalare). Acum Slăbiţi piuliţele de prezoane.
12. Apoi, strângeţi cu grijă piuliţele de bolturi din nou. Pressurise sistemului
nut.
şi verificaţi de ambalare glanda.
11. Tighten the nuts of the stud bolts. (to compress the packing). Now loosen
the nuts of the stud bolts. 13. În caz de scurgeri, strângeţi piuliţele de şuruburi glandei cu atenţie
12. Then carefully tighten the nuts of the stud bolts again. Pressurise the până când se opreşte scurgerea.
system and check the gland packing. 14. Reglaţi indicatorul de poziţie şi fixaţi-l cu şurubul hexagonală.
13. In case of leaking, tighten the nuts of the gland bolts carefully until the Capitolul - Page
leaking stops.
14. Adjust the position indicator and fix it with the hexagon socket screw.
Chapter - Page

( HP VALVES
(SUPAPE HP
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M20B00 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY THROTTLE GLOBE VALVE WITH FIXED BACKSEAT M20B00
rr bn— (B2) DEMONTAJUL & GLOBE ADUNAREA ROBINET CU ACCELERAŢIE
bancheta din spate FIXE
1 i miliarde rr-(B2)
■ ©
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve 1I
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. ■©
2. Unscrew the nuts (09) from the gland bolts and remove the gland bolts. 1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
3. Remove the hexagon socket screw from the position indicator (15). robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
4. Loosen the yoke (12) by applying a force in a counterclockwise direction. accidentale de presurizare.
5. Unscrew the yoke from the valve while turning the hand wheel (14) 2. Deşurubaţi piuliţele (09) din glanda şuruburile şi scoateţi şuruburile de
glanda.
clockwise to unscrew the stem from the yoke sleeve (13) until it disengages.
3. Scoateţi şurubul hexagonală de la indicatorul de poziţie (15).
Remove the yoke, position indicator and gland flange (07) from the valve body
4. Slăbiţi jugul (12), prin aplicarea unei forţe într-un sens invers acelor de
(01). ceasornic.
6. Remove the nut which secures the hand wheel and remove the hand 5. Deşurubaţi jugul de la robinet în timp ce rotirea roţii de mână (14),
wheel and yoke sleeve from the yoke. sensul acelor de ceasornic a deşuruba stem din maneca jugul (13) până
7. Remove the parallel key (23) from the stem and remove the packing (05) când se deblochează. Scoateţi jugul, indicator de poziţie şi flanşă glandei
out of the valve body. (07) din corpul supapei (01).
8. Screw the backseat removal tool on the valve body engaging the adaptor 6. Scoateţi piuliţa care fixează roata de mână şi scoateţi roata parte, şi
thread with the body thread. manşonul jugul din jugul.
9. Loosen the backseat (34) by applying a force in a counter clockwise 7. Scoateţi cheia paralel (23) din tulpină şi scoateţi de ambalare (05) din
direction. corpul vanei.
10. Unscrew the backseat removal tool from the valve body and remove it 8. Şurub instrumentul de eliminare bancheta din spate pe corpul vanei
together with the backseat gasket (33) and stem/disc (11). angajarea firul adaptor cu filet corp.
9. Slăbiţi pe bancheta din spate (34), prin aplicarea unei forţe în direcţia
acelor de ceasornic.
10. Deşurubaţi instrumentul de eliminare de pe bancheta din spate corpul
robinetului şi scoateţi-l împreună cu garnitura bancheta din spate (33) şi
tulpină / disc (11).
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY CONTROL DE RE-montaj
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
2. Examine the following parts for pitting or scratches: 2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
A. SEAT (02) - Sealing surface A. SEAT (02) - suprafaţa de etanşare
B. STEM /disc - Packing area B. STEM / disc - zona de ambalare
C. DISC /disc - Sealing surface C. DISC / disc - suprafaţa de etanşare
D. Backseat - Sealing surface D. bancheta din spate - suprafaţa de etanşare
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
4. Introduceţi tija / disc, împreună cu bancheta din spate şi garnitura în
4. Insert the stem/disc together with the backseat and the gasket into the
corpul vanei.
valve body.
5. Şurub instrumentul de eliminare bancheta din spate pe corpul vanei
5. Screw the backseat removal tool on the valve body engaging the adaptor angajarea firul adaptor cu filet corp.
thread with the body thread. 6. Şurub pe bancheta din spate în corpul vanei şi strângeţi-l prin aplicarea
6. Screw the backseat into the valve body and fasten it by applying a force in unei forţe în direcţia acelor de ceasornic.
a clockwise direction. 7. Introduceţi ambalare în corpul supapei (cu marcaje jos). Poziţionaţi
7. Insert the packing into the valve body (with markings down).Place the cheia paralele în stem şi unsoare cu HCS molykote sau echivalent.
parallel key in the stem and grease it with molykote HCS or equivalent. 8. Pune jugul împreună cu flanşă glanda, indicator de poziţie şi manşon jug
8. Put the yoke together with the gland flange, position indicator and yoke (eventual cu rulment (26)) peste stem. Şi înşurubaţi jugul pe corpul vanei.
sleeve (with eventual bearing (26)) over the stem. And screw the yoke on the 9. Loc flanşa glanda în poziţia corectă (ceas cheia paralele) şi repara
valve body. flanşă glanda cu prezoane (06).
9. Place the gland flange in the correct position (watch the parallel key) and 10. Şurub jugul mânecă până se cuplează cu jugul. Aşezaţi roata predea
fix the gland flange with the stud bolts (06). manşonul jugul şi fixaţi-l cu manson jugul (32).
10. Screw the yoke sleeve up until it engages with the yoke. Place the hand 11. Strângeţi piuliţele de prezoane. (Pentru a comprima de ambalare)
wheel over the yoke sleeve and fix it with the yoke sleeve nut (32). Acum Slăbiţi piuliţele de prezoane.
11. Tighten the nuts of the stud bolts. (to compress the packing) Now loosen 12. Apoi, strângeţi cu grijă piuliţele de bolturi din nou. Pressurise sistemului
şi verificaţi de ambalare glanda.
the nuts of the stud bolts.
13. În caz de scurgeri, strângeţi piuliţele de şuruburi glandei cu atenţie
12. Then carefully tighten the nuts of the stud bolts again. Pressurise the
până când se opreşte scurgerea.
system and check the gland packing. 14. Reglaţi indicatorul de poziţie şi fixaţi-l cu şurubul hexagonală.
13. In case of leaking, tighten the nuts of the gland bolts carefully until the Capitolul 9 - Page
leaking stops.
14. Adjust the position indicator and fix it with the hexagon socket screw.
Chapter 9 - Page

HP VALVES HP SUPAPE
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M20P00 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY THROTTLE GLOBE VALVE M20P00
WITH FLOATING BACKSEAT AND ELECTRIC ACTUATOR DEMONTAJUL & MONTAJ ACCELERAŢIE GLOBE VALVE
CU PLUTITOARE ACTUATORULUI bancheta din spate si electrice
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve
1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation.
robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
2. Unscrew the nuts (09) from the gland bolts and remove the gland bolts.
3. Remove the hexagon socket screw from the position indicator (15). Open accidentale de presurizare.
the valve completely (by means of the manual drive of the actuator). Past the 2. Deşurubaţi piuliţele (09) din glanda şuruburile şi scoateţi şuruburile de
fully open position to force the packing (05) out of the valve body (01). glanda.
4. Unscrew the bolts which secure the actuator (unscrewing it from the 3. Scoateţi şurubul hexagonală de la indicatorul de poziţie (15).Deschideţi
stem. supapa complet (prin intermediul unităţii de acţionare manuală). Trecut
5. Loosen the yoke (12) by applying a force in a counter clockwise direction poziţia deschis complet la forţa de ambalare (05) din corpul supapei (01).
after removing the tack welds which secure the yoke to the valve body. 4. Deşurubaţi şuruburile care fixează dispozitivul de acţionare
6. Unscrew the yoke from the valve body and remove the position indicator, (deşurubarea-l din stem.
5. Slăbiţi jugul (12), prin aplicarea unei forţe în direcţia acelor de ceasornic,
the gland flange (07), the gland (08) and parallel key (23) from the stem.
după îndepărtarea sudurile tac care fixează jugul pe corpul vanei.
7. Remove the stem and remaining valve internals from the valve body.
6. Deşurubaţi jugul din corpul vanei şi înlăturaţi indicatorul de poziţie,
8. Remove the packing and the floating backseat (04) from the stem by flanşa glanda (07), glanda (08) şi paralel cheie (23) din stem.
holding the stem vertically on a bench with the threaded end down and pressing 7. Scoateţi tija şi supapa rămase interne din corpul vanei.
down the floating backseat. 8. Scoateţi ambalare şi pe bancheta din spate plutitoare (04) din tulpină de
către deţine stem vertical pe o bancă cu capătul filetat în jos şi apăsând în
jos pe bancheta din spate plutitoare.
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY CONTROL DE RE-montaj
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
2. Examine the following parts for pitting or scratches: 2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
A. SEAT (02 - Sealing surface A. SEAT (02 - suprafaţa de etanşare
B. STEM /disc (11) - Packing area B. STEM / disc (11) - zona de ambalare
C. DISC /disc - Sealing surface C. DISC / disc - suprafaţa de etanşare
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
4. Insert the stem/disc into the valve body. 4. Introduceţi tija / disc în corpul vanei.
5. Insert the floating backseat (with radius down) and the packing into the 5. Introduceţi pe bancheta din spate plutitoare (cu rază în jos) şi de
ambalare în corpul supapei (cu marcaje jos).
valve body (with markings down).
6. Loc-cheie în paralel stem şi unsoare cu HCS molykote sau echivalent.
6. Place the parallel key in the stem and grease it with molykote HCS or
7. Pune jugul împreună cu glanda, flansa glanda, indicatorul de poziţie
equivalent. peste stem. Şurub jugul pe corpul vanei.
7. Put the yoke together with the gland, the gland flange, position indicator 8. Loc flanşa glanda în poziţia corectă (ceas cheia paralele) şi repara
over the stem. Screw the yoke on the valve body. flanşă glanda cu prezoane (06).
8. Place the gland flange in the correct position (watch the parallel key) and 9. Strângeţi piuliţele de la prezoane (pentru a comprima de
fix the gland flange with the stud bolts (06). ambalare). Acum Slăbiţi piuliţele de prezoane.
9. Tighten the nuts from the stud bolts (to compress the packing). Now 10. Montaţi dispozitivul de acţionare în partea de sus a flanşei de
loosen the nuts of the stud bolts. conectare. Reglaţi limita întrerupătoare de acţionare.
10. Mount the actuator on top of the connection flange. Adjust the limit • 3 / 8 "- 1 / 2" ventil de călătorie 10mm
switches of the actuator. • 3 / 4 "- 1" 16mm valva de călătorie
• 3/8" - 1/2" valve 10mm travel • 1 1 / 2 "- 2" 36mm ventil de călătorie
• 3/4" - 1" valve 16mm travel 11. Switch acţionare, până când supapa este în poziţia închis. Fix jugul la
• 1 1/2"- 2" valve 36mm travel corpul vanei prin sudare tac.
11. Switch the actuator, until the valve is in closed position. Fix the yoke to 12. Apoi, strângeţi cu grijă piuliţele de bolturi din nou. Pressurise sistemului
the valve body by means of tack welding. şi verificaţi de ambalare glanda.
13. În caz de scurgeri, strângeţi piuliţele de şuruburi glandei cu atenţie
12. Then carefully tighten the nuts of the stud bolts again. Pressurise the
până când se opreşte scurgerea.
system and check the gland packing.
13. In case of leaking, tighten the nuts of the gland bolts carefully until the 14. Reglaţi indicatorul de poziţie şi fixaţi-l cu şurubul hexagonală.
leaking stops. Capitolul 9 - Page
14. Adjust the position indicator and fix it with the hexagon socket screw.
Chapter 9 - Page

HP VALVES
HP Valves Oldenzaal BV HP SUPAPE
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Supape HP BV Oldenzaal
Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M20S00
API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY THROTTLE GLOBE VALVE
M20S00
WITH FIXED BACKSEAT AND ELECTRIC ACTUATOR DEMONTAJUL & MONTAJ ACCELERAŢIE GLOBE VALVE
FIX CU bancheta din spate şi de acţionare ELECTRICE

1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. 1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
2. Unscrew the nuts (09) from the gland bolts (06) and remove the gland robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
bolts. accidentale de presurizare.
3. Remove the hexagon socket screw from the position indicator (15). 2. Deşurubaţi piuliţele (09) de la şuruburile de glanda (06) şi scoateţi
4. Unscrew the bolts which secure the actuator (unscrewing it from the şuruburile de glanda.
stem.) 3. Scoateţi şurubul hexagonală de la indicatorul de poziţie (15).
5. Loosen the yoke (12) by applying a force in a counter clockwise direction 4. Deşurubaţi şuruburile care fixează dispozitivul de acţionare
after removing the tack welds which secure the yoke to the valve body (01). (deşurubarea-l de la stem.)
6. Unscrew the yoke from the valve body and remove the position indicator, 5. Slăbiţi jugul (12), prin aplicarea unei forţe în direcţia acelor de ceasornic,
the gland flange (07), the gland (08) and parallel key (23) from the stem. Remove după eliminarea sudurilor tac care sigur jugul la corpul vanei (01).
6. Deşurubaţi jugul din corpul vanei şi înlăturaţi indicatorul de poziţie,
the packing (05) from the valve body.
flanşa glanda (07), glanda (08) şi paralel cheie (23) din stem. Scoateţi
7. Screw the backseat removal tool on the valve body engaging the adaptor
ambalare (05) de la corpul vanei.
thread with the body thread. Loosen the backseat (34) by applying a force in a 7. Şurub instrumentul de eliminare bancheta din spate pe corpul vanei
counter clockwise direction. angajarea firul adaptor cu filet corp. Slăbiţi pe bancheta din spate (34), prin
8. Unscrew the backseat removal tool from the valve body and remove it aplicarea unei forţe în direcţia acelor de ceasornic.
together with the backseat, gasket (33) and stem/disc (11). 8. Deşurubaţi instrumentul de eliminare de pe bancheta din spate corpul
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY robinetului şi scoateţi-l împreună cu bancheta din spate, garnitura (33) şi
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. tulpină / disc (11).
2. Examine the following parts for pitting or scratches: CONTROL DE RE-montaj
A. SEAT (02) - Sealing surface 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
B. STEM /disc- Packing area 2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
C. DISC /disc - Sealing surface A. SEAT (02) - suprafaţa de etanşare
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. B. STEM / disc-ambalare zona
4. Insert the stem/disc together with the backseat and the gasket into the C. DISC / disc - suprafaţa de etanşare
valve body. 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
5. Screw the backseat removal tool on the valve body engaging the adaptor 4. Introduceţi tija / disc, împreună cu bancheta din spate şi garnitura în
corpul vanei.
thread with the body thread.
5. Şurub instrumentul de eliminare bancheta din spate pe corpul vanei
6. Screw the backseat into the valve body and fasten it by applying a force in
a clockwise direction. angajarea firul adaptor cu filet corp.
7. Insert the packing into the valve body (with markings down). Place the 6. Şurub pe bancheta din spate în corpul vanei şi strângeţi-l prin aplicarea
parallel key in the stem after it is greased with molykote HCS or equivalent. unei forţe în direcţia acelor de ceasornic.
8. Put the yoke together with the gland, the gland flange, position indicator 7. Introduceţi ambalare în corpul supapei (cu marcaje jos). Loc-cheie în
over the stem. Screw the yoke on the valve body. paralel stem după ce este uns cu HCS molykote sau echivalent.
9. Place the gland flange in the correct position (watch the parallel key) and 8. Pune jugul împreună cu glanda, flansa glanda, indicatorul de poziţie
fix the gland flange with the stud bolts. peste stem. Şurub jugul pe corpul vanei.
10. Tighten the nuts from the stud bolts (to compress the packing). Now 9. Loc flanşa glanda în poziţia corectă (ceas cheia paralele) şi repara
flanşă glanda cu prezoane.
loosen the nuts of the stud bolts.
10. Strângeţi piuliţele de la prezoane (pentru a comprima de
11. Mount the actuator on top of the connection flange. Adjust the limit
ambalare). Acum Slăbiţi piuliţele de prezoane.
switches of the actuator. 11. Montaţi dispozitivul de acţionare în partea de sus a flanşei de
• 3/8" - 1/2" valve10mm travel conectare. Reglaţi limita întrerupătoare de acţionare.
• 3/4" - 1" valve16mm travel • 3 / 8 "- 1 / 2" de călătorie valve10mm
• 1 1/2"- 2" valve36mm travel • 3 / 4 "- 1" călătorie valve16mm
12. Switch the actuator, until the valve is in close position. Fix the yoke to the • 1 1 / 2 "- 2" de călătorie valve36mm
valve body by means of tack welding. Then carefully tighten the nuts of the stud 12. Comutarea acţionare, până când supapa este în poziţie strânsă. Fix
bolts again. Pressurise the system and check the gland packing. jugul la corpul vanei prin sudare tac. Apoi, strângeţi cu grijă piuliţele de
13. In case of leaking, tighten the nuts of the gland bolts carefully until the bolturi din nou. Pressurise sistemului şi verificaţi de ambalare glanda.
leaking stops. 13. În caz de scurgeri, strângeţi piuliţele de şuruburi glandei cu atenţie
14. Adjust the position indicator and fix it with the hexagon socket screw. până când se opreşte scurgerea.
Chapter 9 - Page 14. Reglaţi indicatorul de poziţie şi fixaţi-l cu şurubul hexagonală.
Capitolul 9 - Page
HP VALVES
HP Valves Oldenzaal BV HP SUPAPE
Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API
Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M20V00
API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY THROTTLE GLOBE VALVE M20V00
WITH FLOATING BACKSEAT AND PNEUMATIC ACTUATOR DEMONTAJUL & MONTAJ ACCELERAŢIE GLOBE VALVE
CU PLUTITOARE ACTUATORULUI bancheta din spate ŞI PNEUMATICE
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. 1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
2. Switch the solenoid valve (62), so the actuator (61) closes the valve and robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
unscrew the hexagon socket-screws (18) (4x) out of the coupling (15-17). accidentale de presurizare.
3. Switch the solenoid valve, so the actuator opens the valve. 2. Switch supapa solenoid (62), astfel încât acţionare (61) închide supapa
4. Unlock the nut (57) on the threaded end, so you can unscrew the şi deşurubaţi hexagonal-şuruburi (18) (4x) din cuplare (15-17).
threaded end together with the position indicator (16) out of the air cylinder. 3. Comuta electrovalva, astfel încât dispozitivul de acţionare se deschide
Remove the position indicator from the threaded end. supapa.
5. Unscrew the nuts (56) (3x) from the spacer columns (14) and remove the 4. Deblocaţi piuliţa (57) la capătul filetat, astfel încât să puteţi deşurubaţi
air cylinder, spacer columns and limit switches (63) from the screwed flange (12) sfârşitul filetat, împreună cu indicatorul de poziţie (16) din cilindru de
on the valve body (01). Unscrew the nuts (09) from the stud bolts (06) and aer. Scoateţi indicatorul de poziţie de la sfârşitul filetate.
5. Deşurubaţi piuliţele (56) (3x), din coloanele spacer (14) şi scoateţi
remove the stud bolts.
cilindrul de aer, coloane distanţier şi întrerupătoare de limită (63) de la
6. Jack the stem (11) together with coupling, the gland flange (07), the gland
(08), the packing (05) and floating backseat (04) out of the valve body. flanşa de filetat (12) pe corpul supapei (01).Deşurubaţi piuliţele (09) de la
7. Remove the coupling from the stem. Remove the gland follower from the prezoane (06) şi scoateţi şuruburile de stud.
stem. 6. Jack stem (11), împreună cu cuplaj, flanşa glanda (07), glanda (08), de
8. Remove the gland, packing and the floating backseat from the stem by ambalare (05) şi bancheta din spate plutitoare (04) din corpul vanei.
holding the stem vertically on a bench with the threaded end down and pressing 7. Scoateţi de cuplare din stem. Scoateţi adept glanda din stem.
down the floating backseat. 8. Scoateţi glanda, ambalare şi pe bancheta din spate plutitoare din tulpină
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY de exploataţie stem vertical pe o bancă cu capătul filetat în jos şi apăsând
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. în jos pe bancheta din spate plutitoare.
CONTROL DE RE-montaj
2. Examine the following parts for pitting or scratches:
1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
A. SEAT (02) - Sealing surface
2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
B. STEM /disc - Packing area A. SEAT (02) - suprafaţa de etanşare
C. DISC /disc - Sealing surface B. STEM / disc - zona de ambalare
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. C. DISC / disc - suprafaţa de etanşare
4. Insert the stem/disc into the valve body. Insert the floating backseat (with 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
radius down) into the valve body. Insert the packing into the valve body (with 4. Introduceţi tija / disc în corpul vanei. Introduceţi pe bancheta din spate
markings down). plutitoare (cu rază jos) în corpul vanei. Introduceţi ambalare în corpul
5. Place the gland together with the gland flange over the stem. Fix the supapei (cu marcaje jos).
gland flange with the stud bolts. 5. Loc glanda împreună cu flanşă glanda peste stem. Fixati flansa glanda
6. Tighten the nuts of the stud bolts (to compress the packing). cu prezoane.
7. Loosen the nuts of the stud bolts. Then carefully tighten the nuts of the 6. Strângeţi piuliţele de prezoane (pentru a comprima de ambalare).
stud bolts again. 7. Slăbiţi piuliţele de prezoane. Apoi, strângeţi cu grijă piuliţele de bolturi
8. Place the coupling on the stem. Grease stem radius with molykote HCS or din nou.
equivalent. Insert the threaded end into the coupling and place the position 8. Loc de cuplare pe tulpină. Unsoare stem cu raza HCS molykote sau
indicator on top of it. Secure this assembly by screwing in the hexagon socket echivalent. Introduceţi capătul filetat în locul de cuplare şi indicatorul de
poziţie în partea de sus a acesteia. Secure această adunare prin
screws.
înşurubarea în şuruburi hexagonală.
9. Switch the pneumatic actuator in this direction that it opens the valve.
9. Comutatorul de acţionare pneumatic în această direcţie, care se
Place the actuator, spacer columns and limit switches on the screwed flange on deschide supapa. Loc dispozitivul de acţionare, coloane distanţier şi
the body and secure them with the nuts and washers (55) (3x). întrerupătoare de limită pe flanşa înşurubată pe corp şi fixaţi-le cu piuliţe şi
10. Screw the nut and the washer (58) on the threaded end. şaibe (55) (3x).
11. Place the pneumatic actuator on the top flange and secure it with the 10. Şurub piuliţa şi şaiba (58) la capătul filetat.
nuts and washers (4x). 11. Loc dispozitivul de acţionare pneumatic pe flanşă superioară şi fixaţi-l
12. Screw the threaded end into the pneumatic actuator. cu piuliţe şi şaibe (4x).
13. Screw the threaded end into the pneumatic actuator until the stem 12. Şurub sfârşitul filetat în dispozitivul de acţionare pneumatic.
engages the loose backseat. Screw back the threaded end one turn 13. Şurub sfârşitul filetat în actuator pneumatic până la stem angajează pe
counterclockwise. bancheta din spate pierde. Şurub înapoi filetat invers acelor de ceasornic
14. Switch the solenoid valve, so the actuator closes the valve. Secure the nut rândul său, un capăt.
on the threaded end towards the pneumatic actuator. 14. A comuta electrovalva, astfel încât dispozitivul de acţionare închide
15. Pressurise the system and check the gland packing. In case of a leaking supapa. Secure piuliţa de la capătul filetat faţă de acţionare pneumatic.
packing, tighten the nuts from the stud bolts carefully until leaking stops. 15. Pressurise sistemului şi verificaţi de ambalare glanda. În cazul unei
Chapter 9 - Page scurgeri de ambalare, strângeţi piuliţele de la prezoane cu atenţie până la
scurgerea se opreşte.
Capitolul 9 - Page
( HP VALVES (SUPAPE HP
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M30A00 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY STOP/CHECK GLOBE VALVE M30A00
WITH FLOATING BACKSEAT DEMONTAJUL & MONTAJ STOP / CHECK ROBINET GLOBE
CU bancheta din spate PLUTITOARE
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve
1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation.
robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
2. Unscrew the nuts (09) from the gland bolts and remove the gland bolts. accidentale de presurizare.
3. Open the valve completely. 2. Deşurubaţi piuliţele (09) din glanda şuruburile şi scoateţi şuruburile de
4. Loosen the yoke (12) by applying a force in a counterclockwise direction glanda.
and unscrew it partly from the body (01) : 3. Deschide robinetul complet.
• 7 revolutions for 3/8"-1/2" valves 4. Slăbiţi jugul (12), prin aplicarea unei forţe într-un sens invers acelor de
• 10 revolutions for 3/4"-1" valves ceasornic şi deşurubaţi-l parte din corp (01):
• 17 revolutions for 1-1/4"-2" valves • 7 rotaţii de 3 / 8 "-1 / 2" supape
5. Turn the hand wheel (14) counter clockwise, past the fully open position • 10 rotaţii de 3 / 4 "-1" supape
to force the packing and the floating backseat out of the stuffing box. • 17 revoluţii pentru 1-1/4 "-2" supape
6. Unscrew the yoke and jack it together with the remaining parts out of the 5. Rotiţi roata de mână (14) acelor de ceasornic, trecut poziţia deschis
valve body. complet la forţa de ambalare şi în bancheta din spate plutitoare din caseta
7. Remove the nut (21) which secures the hand wheel and rotate the hand de umplutură.
wheel clockwise to unscrew the stem from the yoke sleeve (50) until the hand 6. Deşurubaţi jugul şi jack-l, împreună cu celelalte părţi din corpul vanei.
wheel disengages from the stem. 7. Scoateţi piuliţa (21), care asigură roata de mână şi rotiţi roata de mână
sensul acelor de ceasornic a deşuruba stem din maneca jugul (50) până la
8. Continue unscrewing the stem by gripping it below the yoke.
roata de mână decupleaza de la stem.
9. Remove the gland flange (07), the gland (08), the packing (05) and
8. Continua desfacerea tija de prindere-l sub jugul.
floating backseat (04) from the stem (10) by holding the stem vertically on a 9. Îndepărtaţi flanşa glanda (07), glanda (08), de ambalare (05) şi bancheta
bench with the threaded end down and pressing down the floating backseat. din spate plutitoare (04) de la stem (10), prin organizarea stem vertical pe
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY o bancă cu sfârşitul filetat în jos şi apăsând în jos pe bancheta din spate
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. plutitoare .
2. Examine the following parts for pitting or scratches: CONTROL DE RE-montaj
A. SEAT (02) - Sealing surface 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
B. STEM - Packing area 2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
C. DISC (03) - Sealing surface A. SEAT (02) - suprafaţa de etanşare
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. B. STEM - zona de ambalare
4. Insert the disc into the valve body and give it guidance by placing the C. DISC (03) - suprafaţa de etanşare
stem into the disc. 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
5. Insert the floating backseat (with radius down) into the valve body. 4. Introduceţi discul în corpul vanei şi dea îndrumare prin plasarea stem în
6. Insert the packing into the valve body (with markings down). disc.
7. Place the gland over the stem. 5. Introduceţi pe bancheta din spate plutitoare (cu rază jos) în corpul
vanei.
8. Put the yoke together with the gland flange over the stem.
6. Introduceţi ambalare în corpul supapei (cu marcaje jos).
9. Screw the yoke on the valve body, while turning the stem
counterclockwise. 7. Loc glanda peste stem.
10. Fix the gland flange with the stud bolts (06). 8. Pune jugul împreună cu flanşă glanda peste stem.
11. Fix the hand wheel and nameplate (44) to the stem with the nut and 9. Şurub jugul de pe corpul vanei, în timp ce rotirea în sens antiorar stem.
washer (28). 10. Fixati flansa glanda cu prezoane (06).
12. Tighten the nuts of the stud bolts (to compress the packing). 11. Fix roata de mână şi plăcuţa (44) la tija cu piuliţă şi şaiba (28).
13. Loosen the nuts of the stud bolts. 12. Strângeţi piuliţele de prezoane (pentru a comprima de ambalare).
14. Then carefully tighten the nuts of the stud bolts again. 13. Slăbiţi piuliţele de prezoane.
15. Pressurise the system and check the gland packing. 14. Apoi, strângeţi cu grijă piuliţele de bolturi din nou.
15. Pressurise sistemului şi verificaţi de ambalare glanda.
16. In case of leaking, tighten the nuts of the gland bolts carefully until the
16. În caz de scurgeri, strângeţi piuliţele de şuruburi glandei cu atenţie
leaking stops.
până când se opreşte scurgerea.
Chapter 9 - Page Capitolul 9 - Page

HP VALVES HP SUPAPE
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M32B00 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY STOP/CHECK GLOBE VALVE M32B00
WITH FIXED BACKSEAT DEMONTAJUL & MONTAJ STOP / CHECK ROBINET GLOBE
FIX CU bancheta din spate
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. 1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
2. Unscrew the nuts (09) from the gland bolts and remove the gland bolts. robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
3. Remove the nut (21) which secure the spring washer (28) and nameplate accidentale de presurizare.
2. Deşurubaţi piuliţele (09) din glanda şuruburile şi scoateţi şuruburile de
(44)
glanda.
4. Loosen the yoke (12) by applying a force in counterclockwise direction.
3. Scoateţi piuliţa (21), care asigura şaibă de primăvară (28) şi plăcuţa
5. Unscrew the yoke the valve while turning the hand wheel (14) clockwise (44)
to unscrew the stem (04) from the yoke sleeve (50) until the hand wheel 4. Slăbiţi jugul (12), prin aplicarea unei forţe în direcţia acelor de
disengages from the stem. ceasornic.
6. Remove the yoke together with the gland flange (07) and gland (08) from 5. Deşurubaţi jugul supapa de cotitură în timp ce roata de mână (14),
the valve body (01). sensul acelor de ceasornic pentru a deşurubaţi stem (04) din manşonul de
7. Remove the packing (05) from the valve body. jugul (50) până la roata de mână decupleaza de la stem.
8. Screw the backseat removal tool on the valve body engaging the adaptor 6. Scoateţi jugul împreună cu flanşă glandei (07) şi glandei (08) din corpul
thread with the body thread. supapei (01).
9. Loosen the backseat (34) by applying a force in a counter clockwise 7. Scoateţi ambalare (05) de la corpul vanei.
direction 8. Şurub instrumentul de eliminare bancheta din spate pe corpul vanei
10. Unscrew the backseat removal tool from the valve body and remove it angajarea firul adaptor cu filet corp.
together with the backseat, gasket (33), stem and disc (03). 9. Slăbiţi pe bancheta din spate (34), prin aplicarea unei forţe în direcţia
acelor de ceasornic,
10. Deşurubaţi instrumentul de eliminare de pe bancheta din spate corpul
robinetului şi scoateţi-l împreună cu bancheta din spate, garnitura (33),
tulpina, si disc (03).
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY CONTROL DE RE-montaj
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
2. Examine the following parts for pitting or scratches: 2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
A. SEAT (02) - Sealing surface A. SEAT (02) - suprafaţa de etanşare
B. STEM - Packing area B. STEM - zona de ambalare
C. DISC - Sealing surface C. DISC - suprafaţa de etanşare
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
4. Insert the disc into the valve body and give it guidance by placing the 4. Introduceţi discul în corpul vanei şi dea îndrumare prin plasarea stem în
disc.
stem into the disc.
5. Introduceţi pe bancheta din spate şi garnitura în corpul vanei.
5. Insert the backseat and gasket into the valve body.
6. Şurub instrumentul de eliminare bancheta din spate pe corpul vanei
6. Screw the backseat removal tool on the valve body engaging the adaptor angajarea firul adaptor cu filet corpul vanei.
thread with the valve body thread. 7. Şurub pe bancheta din spate în corpul vanei şi strângeţi-l prin aplicarea
7. Screw the backseat into the valve body and fasten it by applying a force in unei forţe în direcţia acelor de ceasornic.
a clockwise direction. 8. Introduceţi ambalare în corpul supapei (cu marcaje jos).
8. Insert the packing into the valve body (with markings down). 9. Loc glanda peste stem.
9. Place the gland over the stem. 10. Pune jugul împreună cu flanşă glanda peste stem şi fixaţi flanşa de
10. Put the yoke together with the gland flange over the stem and fix the glanda cu prezoane (06).
gland flange with the stud bolts (06). 11. Fixaţi roata de mână şi plăcuţa de tijă cu piuliţă şi şaibă.
11. Fix the hand wheel and nameplate to the stem with the nut and washer. 12. Strângeţi piuliţele de prezoane (pentru a comprima de ambalare).
12. Tighten the nuts of the stud bolts (to compress the packing). 13. Slăbiţi piuliţele de prezoane.
13. Loosen the nuts of the stud bolts. 14. Apoi, strângeţi cu grijă piuliţele de bolturi din nou.
14. Then carefully tighten the nuts of the stud bolts again. 15. Pressurise sistemului şi verificaţi de ambalare glanda.
15. Pressurise the system and check the gland packing. 16. În caz de scurgeri, strângeţi piuliţele de şuruburi glandei cu atenţie
16. In case of leaking, tighten the nuts of the gland bolts carefully until the până când se opreşte scurgerea.
Capitolul 9 - Page
leaking stops.
Chapter 9 - Page

HP VALVES HP SUPAPE
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M40A00 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY PISTON CHECK VALVE M40A00
PRESSURE SEAL <2/" DEMONTAJUL & ansamblul piston supapa de siguranta
Garnitură de presiune <2 / "
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. 1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
2. Unscrew the locknut (32) approximately 12 mm from the bonnet (18). robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
3. Unscrew the cap (20) from the valve body (01) until it engages with the accidentale de presurizare.
locknut. 2. Deşurubaţi Contrapiuliţă (32) la aproximativ 12 mm de la capota (18).
4. Tighten the locknut to force the bonnet and the gasket (19) out of the 3. Deşurubaţi capacul (20) din corpul supapei (01) până când se cuplează
cu Contrapiuliţă.
valve body.
4. Strângeţi Contrapiuliţă pentru a forta capotei şi garnitura (19) din corpul
5. Unscrew the cap together with the bonnet and the gasket from the valve
body. vanei.
6. Remove the spring (17) and disc (03) out of the valve body. 5. Deşurubaţi capacul, împreună cu capota si garnitura de la corpul vanei.
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY 6. Scoateţi arcul (17) şi disc (03) din corpul vanei.
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. CONTROL DE RE-montaj
2. Examine the following parts for pitting or scratches: 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
A. SEAT (02) - Sealing surface 2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
B. BONNET - Packing area A. SEAT (02) - suprafaţa de etanşare
C. GASKET - Sealing surface B. BONNET - zona de ambalare
C. GARNITURA - suprafaţa de etanşare
D. DISC - Sealing surface
D. DISC - suprafaţa de etanşare
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent.
3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
4. Spray the gasket with molykote K321 R. 4. Spray cu garnitura molykote K321 R.
5. Insert the disc and the spring into the valve body. 5. Introduceţi discul şi primăvară în corpul vanei.
6. Insert the bonnet and the gasket into the valve body. 6. Introduceţi capotei şi garnitura în corpul vanei.
7. Screw the cap on the valve body and tighten it. 7. Înşurubaţi capacul pe corpul vanei şi strângeţi-o.
8. Place the washer (27) over the bonnet and screw the locknut on the 8. Loc şaiba (27) peste capotei şi înşurubaţi Contrapiuliţă pe capota.
bonnet. 9. Strângeţi Contrapiuliţă pentru a forţa capotei în garnitura.
9. Tighten the locknut to force the bonnet into the gasket. 10. Pressurise sistem şi strângeţi din nou Contrapiuliţă.
10. Pressurise the system and again tighten the locknut. IMPORTANT
IMPORTANT După pornirea sistemului, odată ce supapa de reţinere a ajuns la
After starting up the system, once the check valve has reached its working temperatura de lucru şi de presiune, se recomandă pentru a strânge
temperature and pressure, it is recommended to tighten the locknut for optimum Contrapiuliţă pentru optime de etanşare.
sealing. Capitolul 9 - Page
Chapter 9 - Page

HP VALVES
HP SUPAPE
HP Valves Oldenzaal BV
Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M40A14 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY PISTON CHECK VALVE 1. M40A14
PRESSURE SEAL 3" 1500 LBS. DEMONTAJUL & PISTON ADUNAREA supapa de siguranta 1.
2. Garnitură de presiune 3 "1500 LBS.
3. 2.
4. 3.
5. 4.
5.

Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve is
isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
Unscrew the locknut (9) approximately 20mm from the bonnet (4). Unscrew the robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
lockbolt (7). accidentale de presurizare.
Deşurubaţi Contrapiuliţă (9) aproximativ 20mm de la capota (4).Deşurubaţi
Turn the cap (6) 90° from the valve body (1). Pull it up against the locknut and
lockbolt (7).
turn the cap again 90°. Tighten the locknut to force the bonnet and the gasket (5)
out of the valve body. Pull the cap together with the bonnet and the gasket of the Întoarceţi capacul (6), 90 ° din corpul supapei (1). Trage ţi-l împotriva
valve body. Contrapiuliţă şi rotiţi capacul din nou 90 °. Strânge ţi Contrapiuliţă pentru a
Unscrew the locknut (9) completely, now remove the spring washer (8), the forta capotei şi garnitura (5) din corpul vanei. Trageţi capacul, împreună cu
bonnet and the gasket. Remove the spring (3) and disc (2) out of the valve body. capota si garnitura de corpul vanei.
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY Deşurubaţi Contrapiuliţă (9) complet, scoateţi acum şaiba de primăvară (8),
Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. Examine the following capotei si garnitura. Scoateţi arcul (3) şi disc (2) din corpul vanei.
parts for pitting or scratches: CONTROL DE RE-montaj
ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată. Examina
A. SEAT - Sealing surface
următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
B. BONNET - Packing area
A. SEAT - suprafaţa de etanşare
C. GASKET - Sealing surface B. BONNET - zona de ambalare
D. BALL - Sealing surface C. GARNITURA - suprafaţa de etanşare
D. BALL - suprafaţa de etanşare

IF PITTING OR SCRATCHES ARE FOUND, USE SPARE PARTS INSTEAD! DACĂ pitting sau zgârieturi sunt găsite, UTILIZAREA PIESE DE SCHIMB
Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. Spray the gasket (5) LOC!
with molykote K321 R. Insert the piston (2) and spring (3) into the valve body (1). Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent. Spray
Insert the bonnet (4) and gasket into the valve body. garnitura (5), cu molykote K321 R. Introduceţi piston (2) şi în primăvara
Place the cap on the valve body and turn it 90° and screw lockbolt (7) into the anului (3) în corpul supapei (1). Introduceţi capota (4) şi garnitura în corpul
valve body. Place the spring washer (8) over the bonnet and screw the locknut (9) vanei.
on the bonnet. Tighten the locknut to force the bonnet into the gasket. Pressurise Loc capacul de pe corpul robinetului şi rotiţi-l cu 90 ° şi lockbolt şurub (7) în
the system and again tighten the locknut (9). corpul vanei. Loc de spalare de primăvară (8) peste capotei şi înşurubaţi
IMPORTANT Contrapiuliţă (9) de pe capota. Strângeţi Contrapiuliţă pentru a forţa
After starting up the system, once the check valve has reached its working capotei în garnitura. Pressurise sistem şi strângeţi din nou Contrapiuliţă
(9).
temperature and pressure, it is recommended to tighten the locknut (9) for
IMPORTANT
optimum sealing.
După pornirea sistemului, odată ce supapa de reţinere a ajuns la
Chapter 9 - Page temperatura de lucru şi de presiune, se recomandă pentru a strânge
Contrapiuliţă (9) pentru etanşare optimă.
Capitolul 9 - Page

( HP VALVES (SUPAPE HP
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M40A16 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY PISTON CHECK VALVE M40A16
PRESSURE SEAL 4" 1500-2500 LBS. DEMONTAJUL & ansamblul piston supapa de siguranta
Garnitură de presiune 4 "1500-2500 LBS.
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. 1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
2. Unscrew the lockbolts (10) from the retaining ring (9). robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
accidentale de presurizare.
3. Remove the retaining ring from the valve body (1).
2. Deşurubaţi lockbolts (10) de la inelul de susţinere (9).
4. Pull down the bonnet (5) this far, so you can remove the 4-pieces-ring (8),
by pressing the pins through the bored holes (3). 3. Îndepărtaţi inelul de retinere din corpul supapei (1).
5. Now the bonnet, distance ring (7), gasket (6), spring (4) and disc (2) can 4. Trage în jos a capotei (5) de departe, astfel încât să puteţi elimina de 4
be removed out of the valve body. bucati-inel (8), prin apăsarea pinii prin găurile plictisit (3).
5. Acum capota, inelul distanţă (7), garnitura (6), de primăvară (4) şi disc
(2) pot fi eliminate din corpul vanei.
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. CONTROL DE RE-montaj
2. Examine the following parts for pitting or scratches: 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
A. SEAT - Sealing surface
A. SEAT - suprafaţa de etanşare
B. BONNET - Packing area B. BONNET - zona de ambalare
C. GASKET - Sealing surface C. GARNITURA - suprafaţa de etanşare
D. DISC - Sealing surface D. DISC - suprafaţa de etanşare
IF PITTING OR SCRATCHES ARE FOUND, USE SPARE PARTS INSTEAD! DACĂ pitting sau zgârieturi sunt găsite, UTILIZAREA PIESE DE SCHIMB
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. LOC!
4. Spray the gasket (6) with molykote K321 R. 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
5. Insert the disc (2) and spring (4) into the valve body (1). 4. Spray garnitura (6), cu molykote K321 R.
6. Insert the bonnet (5) gasket and distance ring (7) into the valve body. 5. Introduceţi discul (2) şi în primăvara anului (4) în corpul supapei (1).
7. Pull down the bonnet this far, you can place the 4-pieces-ring (8) into the 6. Introduceţi capota (5) de etanşare şi inelul de la distanţă (7) în corpul
valve body. Make sure that there is no split between two segments placed in vanei.
front of a disassembly hole (3). 7. Trage în jos capota acest departe, puteţi plasa 4 piese de-inel (8) în
8. Place the lockbolts (10) in the retaining ring (9). Place the retaining ring corpul vanei. Asiguraţi-vă că nu există nici împărţit între două segmente
on the valve body. Screw the lockbolts into the bonnet and tighten them to force plasat in fata o gaură dezasamblare (3).
the bonnet into the gasket. 8. Aşezaţi lockbolts (10) în inelul de reţinere (9). Aşezaţi inelul de retinere
9. Pressurise the system and again tighten the lockbolts. pe corpul vanei. Înşurubaţi lockbolts în capotei şi strângeţi-le pentru a forta
capotei în garnitura.
IMPORTANT
9. Pressurise sistemul şi, din nou strângeţi lockbolts.
After starting up the system, once the check valve has reached its working
IMPORTANT
temperature and pressure, it is recommended to tighten the lockbolts for După pornirea sistemului, odată ce supapa de reţinere a ajuns la
optimum sealing. temperatura de lucru şi de presiune, se recomandă pentru a strânge
Chapter 9 - Page lockbolts pentru optim de etanşare.
Capitolul 9 - Page

HP SUPAPE
HP VALVES Supape HP BV Oldenzaal
HP Valves Oldenzaal BV Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API API
M50A00 M50A00
DISASSEMBLY & ASSEMBLY BALL TYPE CHECK VALVE DEMONTAJUL & MONTAJ TIP CHECK ROBINET
PRESSURE SEAL PRESIUNE SEAL

1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve 1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation.
accidentale de presurizare.
2. Unscrew the locknut (32) approximately 12 mm from the bonnet (18)
3. Unscrew the cap (20) from the valve body (01) until it engages with the 2. Deşurubaţi Contrapiuliţă (32) la aproximativ 12 mm de la capota (18)
locknut. 3. Deşurubaţi capacul (20) din corpul supapei (01) până când se cuplează
4. Tighten the locknut to force the bonnet and the gasket (19) out of the cu Contrapiuliţă.
valve body. 4. Strângeţi Contrapiuliţă pentru a forta capotei şi garnitura (19) din corpul
5. Unscrew the cap together with the bonnet and the gasket from the valve vanei.
body. 5. Deşurubaţi capacul, împreună cu capota si garnitura de la corpul vanei.
6. Remove the spring (17) and the ball (03) out of the valve body. 6. Scoateţi arcul (17) şi mingea (03) din corpul vanei.
CONTROL DE RE-montaj
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY
1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth.
2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
2. Examine the following parts for pitting or scratches: A. SEAT (02) - suprafaţa de etanşare
A. SEAT (02) - Sealing surface B. BONNET - zona de ambalare
B. BONNET - Packing area C. GARNITURA - suprafaţa de etanşare
C. GASKET - Sealing surface D. BALL - suprafaţa de etanşare
D. BALL - Sealing surface 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. 4. Spray cu garnitura molykote K321 R.
4. Spray the gasket with molykote K321 R. 5. Introduceţi mingea şi de primăvară în corpul vanei.
5. Insert the ball and spring into the valve body. 6. Introduceţi capotei şi garnitura în corpul vanei.
6. Insert the bonnet and the gasket into the valve body. 7. Înşurubaţi capacul pe corpul vanei şi strângeţi-o.
7. Screw the cap on the valve body and tighten it. 8. Loc şaiba (27) peste capotei şi înşurubaţi Contrapiuliţă pe capota.
8. Place the washer (27) over the bonnet and screw the locknut on the 9. Strângeţi Contrapiuliţă pentru a forţa capotei în garnitura.
bonnet. 10. Pressurise sistem şi strângeţi din nou Contrapiuliţă.
9. Tighten the locknut to force the bonnet into the gasket. IMPORTANT
10. Pressurise the system and again tighten the locknut. După pornirea sistemului, odată ce supapa de reţinere a ajuns la
IMPORTANT temperatura de lucru şi de presiune, se recomandă pentru a strânge
Contrapiuliţă pentru optime de etanşare.
After starting up the system, once the check valve has reached its working
Capitolul 9 - Page
temperature and pressure, it is recommended to tighten the locknut for optimum
sealing.
Chapter 9 - Page

( HP VALVES (SUPAPE HP
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M66A04 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY GATE VALVE M66A04
WITH FLOATING BACKSEAT (/" - 1") DEMONTAJUL & ADUNAREA clapetă
nrn- CU PLUTITOARE bancheta din spate (/ "- 1")
-© NRN-

1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. 1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
2. Unscrew the nuts (09) from the gland bolts (06) and remove the gland
accidentale de presurizare.
bolts.
3. Open the valve completely. 2. Deşurubaţi piuliţele (09) de la şuruburile de glanda (06) şi scoateţi
4. Loosen the yoke (12) by applying a force in a counterclockwise direction şuruburile de glanda.
and unscrew it partly from the body: 3. Deschide robinetul complet.
• 7 revolutions for 3/8"-1/2" valves 4. Slăbiţi jugul (12), prin aplicarea unei forţe într-un sens invers acelor de
• 10 revolutions for 3/4"-1" valves ceasornic şi deşurubaţi-l în parte din organism:
5. Turn the hand wheel (14) counter clockwise, past the fully open position • 7 rotaţii de 3 / 8 "-1 / 2" supape
to force the packing (05) and the floating backseat (04) out of the stuffing box. • 10 rotaţii de 3 / 4 "-1" supape
6. Unscrew the yoke and jack it together with the remaining parts out of the 5. Rotiţi roata de mână (14) acelor de ceasornic, trecut poziţia deschis
complet pentru a forţa de ambalare (05) şi pe bancheta din spate plutitoare
valve body (01).
(04) din caseta de umplutură.
7. Remove the nut (21) which secures the hand wheel and rotate the hand
6. Deşurubaţi jugul şi jack-l, împreună cu celelalte părţi din corpul supapei
wheel clockwise to unscrew the stem (10) from the yoke sleeve (50) until the (01).
hand wheel disengages from the stem. 7. Scoateţi piuliţa (21), care asigură roata de mână şi rotiţi roata de mână
8. Continue unscrewing the stem by gripping it below the yoke. sensul acelor de ceasornic la deşurubaţi stem (10) din manşonul de jugul
9. Remove the gland flange (07), the gland (08), the packing and the floating (50) până la roata de mână decupleaza de la stem.
backseat from the stem by holding the stem vertically on a bench with the 8. Continua desfacerea tija de prindere-l sub jugul.
threaded end down and pressing it down on the floating backseat. 9. Îndepărtaţi flanşa glanda (07), glanda (08), ambalarea şi pe bancheta
din spate plutitoare din tulpină de către deţine stem vertical pe o bancă cu
capătul filetat în jos şi apăsând-l jos pe bancheta din spate plutitoare.
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY CONTROL DE RE-montaj
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
2. Examine the following parts for pitting or scratches: 2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
A. SEAT (02) - Sealing surface A. SEAT (02) - suprafaţa de etanşare
B. STEM - Packing area B. STEM - zona de ambalare
C. WEDGE (03) - Sealing surface C. PANĂ (03) - suprafaţa de etanşare
3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent.
4. Introduceţi tija / wedge-montaj în corpul vanei.
4. Insert the stem/wedge-assembly into the valve body.
5. Introduceţi pe bancheta din spate plutitoare (cu rază jos) în corpul
5. Insert the floating backseat (with radius down) into the valve body. vanei.
6. Insert the packing into the valve body (with markings down). 6. Introduceţi ambalare în corpul supapei (cu marcaje jos).
7. Place the gland over the stem. 7. Loc glanda peste stem.
8. Put the yoke together with the gland flange over the stem. 8. Pune jugul împreună cu flanşă glanda peste stem.
9. Screw the yoke on the valve body, while turning the stem 9. Şurub jugul de pe corpul vanei, în timp ce rotirea în sens antiorar stem.
counterclockwise. 10. Fixati flansa glanda cu prezoane.
10. Fix the gland flange with the stud bolts. 11. Fix roata de mână şi plăcuţa (44) la tija cu piuliţă şi şaiba (28).
11. Fix the hand wheel and nameplate (44) to the stem with the nut and 12. Strângeţi piuliţele de prezoane. (Pentru a comprima de ambalare).
washer (28). 13. Slăbiţi piuliţele de prezoane.
12. Tighten the nuts of the stud bolts. (to compress the packing). 14. Apoi, strângeţi cu grijă piuliţele de bolturi din nou.
13. Loosen the nuts of the stud bolts. 15. Pressurise sistemului şi verificaţi de ambalare glanda.
14. Then carefully tighten the nuts of the stud bolts again. 16. În caz de scurgeri, strângeţi piuliţele de şuruburi glandei cu atenţie
15. Pressurise the system and check the gland packing. până când se opreşte scurgerea.
16. In case of leaking, tighten the nuts of the gland bolts carefully until the Capitolul 9 - Page
leaking stops.
Chapter 9 - Page
HP VALVES HP SUPAPE
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M66A08 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY GATE VALVE M66A08
WITH FLOATING BACKSEAT (1 - 2") DEMONTAJUL & ADUNAREA clapetă
CU PLUTITOARE bancheta din spate (1 - 2 ")
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve
1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation.
robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
2. Unscrew the nuts (09) from the gland bolts (06) and remove the gland accidentale de presurizare.
bolts. 2. Deşurubaţi piuliţele (09) de la şuruburile de glanda (06) şi scoateţi
3. Open the valve completely. şuruburile de glanda.
4. Loosen the yoke (12) by applying a force in a counterclockwise direction 3. Deschide robinetul complet.
and unscrew it partly from the body (01): - 17 revolutions. 4. Slăbiţi jugul (12), prin aplicarea unei forţe în direcţia acelor de ceasornic
5. Turn the hand wheel (14) counter clockwise, past the fully open position şi deşurubaţi-l parţial din corp (01): - 17 revoluţii.
to force the packing (05) and the floating backseat (04) out of the stuffing box. 5. Rotiţi roata de mână (14) acelor de ceasornic, trecut poziţia deschis
6. Unscrew the yoke and jack it together with the remaining parts out of the complet pentru a forţa de ambalare (05) şi pe bancheta din spate plutitoare
valve body. Caution: be careful with wedge (03)! (04) din caseta de umplutură.
7. Remove the nut (21) which secures the hand wheel and rotate the hand 6. Deşurubaţi jugul şi jack-l, împreună cu celelalte părţi din corpul
wheel clockwise to unscrew the stem (10) from the yoke sleeve (50) until the vanei. Atenţie: să fie atent cu pană (03)!
hand wheel disengages from the stem. 7. Scoateţi piuliţa (21), care asigură roata de mână şi rotiţi roata de mână
8. Continue unscrewing the stem by gripping it below the yoke. sensul acelor de ceasornic la deşurubaţi stem (10) din manşonul de jugul
9. Remove the gland flange (07), the gland (08), the packing and the floating (50) până la roata de mână decupleaza de la stem.
8. Continua desfacerea tija de prindere-l sub jugul.
backseat from the stem by holding the stem vertically on a bench with the
9. Îndepărtaţi flanşa glanda (07), glanda (08), ambalarea şi pe bancheta
threaded end down and pressing it down on the floating backseat.
din spate plutitoare din tulpină de către deţine stem vertical pe o bancă cu
capătul filetat în jos şi apăsând-l jos pe bancheta din spate plutitoare.
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY CONTROL DE RE-montaj
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
2. Examine the following parts for pitting or scratches: 2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
A. SEAT (02) - Sealing surface A. SEAT (02) - suprafaţa de etanşare
B. STEM - Packing area B. STEM - zona de ambalare
C. WEDGE - Sealing surface C. WEDGE - suprafaţa de etanşare
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
4. Place the wedge on the stem and place the floating backseat over the 4. Aşezaţi pană pe tulpină şi locul pe bancheta din spate plutitoare peste
stem and the wedge. tulpină şi pană.
5. Insert the packing into the valve body (with markings down). 5. Introduceţi ambalare în corpul supapei (cu marcaje jos).
6. Place the gland over the stem. 6. Loc glanda peste stem.
7. Put the yoke together with the gland flange over the stem. 7. Pune jugul împreună cu flanşă glanda peste stem.
8. Şurub jugul de pe corpul vanei, în timp ce rotirea în sens antiorar stem.
8. Screw the yoke on the valve body, while turning the stem
9. Fixati flansa glanda cu prezoane.
counterclockwise.
9. Fix the gland flange with the stud bolts. 10. Fixaţi roata de mână de tijă cu piuliţă şi şaiba (28).
10. Fix the hand wheel to the stem with the nut and washer (28). 11. Strângeţi piuliţele de prezoane. (Pentru a comprima de ambalare).
11. Tighten the nuts of the stud bolts. (to compress the packing). 12. Slăbiţi piuliţele de prezoane.
12. Loosen the nuts of the stud bolts. 13. Apoi, strângeţi cu grijă piuliţele de bolturi din nou.
13. Then carefully tighten the nuts of the stud bolts again. 14. Pressurise sistemului şi verificaţi de ambalare glanda.
14. Pressurise the system and check the gland packing. 15. În caz de scurgeri, strângeţi piuliţele de şuruburi glandei cu atenţie
15. In case of leaking, tighten the nuts of the gland bolts carefully until the până când se opreşte scurgerea.
leaking stops. Capitolul 9 - Page
Chapter 9 - Page
HP SUPAPE
HP VALVES Capitolul 9 - Page 24
Chapter 9 - Page 24

DISASSEMBLY & ASSEMBLY PARALLEL SLIDE GATE VALVE DEMONTAJUL & MONTAJ sertar PARALELE ROBINET
3"-4" 1500-2500 LBS. 3 "-4" 1500-2500 LBS.
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve 1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
2. For manual operated valves remove hand wheel nut (32), hand wheel accidentale de presurizare.
(14) and parallel key (24). 2. Pentru supapele acţionate manual scoate roata de mână piuliţă (32),
For valves with a Gearbox or Electric Actuator, remove the Actuator, due to roata de mână (14) şi paralel cheie (24).
unscrewing the bolts (30) from the lower side of the top flange (11). Pentru vane cu o cutie de viteze sau dispozitivul de acţionare electrică,
înlăturaţi dispozitivul de acţionare, datorită desfacerea şuruburilor (30) din
3. Unscrew hexagon socket screws (29) from the top flange.
partea inferioară a flanşă superioară (11).
4. For manual operated valves screw the yoke sleeve (13) together with the
3. Deşurubaţi şuruburile hexagonală (29) de la flanşa de top.
needle bearing (26) from the stem (10). 4. Pentru supapele acţionate manual şurub manşonul de jugul (13),
5. Loosen the bolts (22) from the guiding plate (15) and remove it. Unscrew împreună cu rulment ac (26) din (10) stem.
the stands (12) out of the valve body (01). Unscrew gland bolting/nuts (17-09) 5. Slăbiţi şuruburile (22) de la placa de ghidare (15) şi scoateţi-l.Deşurubaţi
and remove them. Remove the gland (07) and gland-bushing (08). standuri (12) din corpul supapei (01). Deşurubaţi glanda îmbinare filetată /
6. Unscrew the bolts (29) from the retaining ring (18) and unscrew the nuci (17-09) şi a le elimina. Scoateţi glanda (07) şi glanda-bucşă (08).
retaining ring from the bonnet (04), while holding up the stem/disc, to secure the 6. Deşurubaţi şuruburile (29) de la inelul de reţinere (18) şi deşurubaţi
bonnet won't fall down and damage the stem. inelul de retinere de la capota (04), în timp ce deţine până stem / disc,
7. After retaining ring has been removed, lower the stem/disc and bonnet. pentru a asigura capotei nu va cădea în jos şi deteriora stem.
Remove the segmental ring (21) out of the valve body, by pressing the pins 7. After inelul a fost eliminat, mai mici stem / disc şi capotă.Îndepărtaţi
through the bore holes. Now remove the ring (20) and gasket (19), together with inelul de segmentare (21) din corpul vanei, apăsând pinii prin găuri de
the bonnet and stem/disc, by pulling the stem/disc out of the valve body. sondă. Acum, scoate inelul (20) şi garnitura (19), împreună cu capota si
8. Dis-assemble the "disc" by turning the first disc-part (03) 90 degrees, so stem / disc, trăgând stem / out disc din corpul vanei.
that the lip will come out of the disc holder (16). 8. Dis-adune "disc" prin rotirea primul disc-parte (03) 90 de grade, astfel
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY încât buza va ieşi din titularului discului (16).
CONTROL DE RE-montaj
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth.
1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
2. Examine the following parts for pitting or scratches:
A. SEAT (02) - Sealing surface 2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
B. STEM - Packing area A. SEAT (02) - suprafaţa de etanşare
C. DISC/PART-Sealing surface B. STEM - zona de ambalare
VALVES C. DISC / suprafaţă PARTEA-etanşare
SUPAPE
Chapter S
Capitolul S
HP Valves Oldenzaal BV
Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API
Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M66B14
API
3. Place the disc springs (06) (as indicated in Fig.01) into the first disc part. M66B14
Place this disc part into the disc holder, then place the second part. Place them 3. Aşezaţi discul arcuri (06) (astfel cum este indicat în Fig.01), în parte
with one of the three flat machined sides upwards. primul disc. Loc această parte disc în suportul discului, apoi locul a doua
4. Place the bonnet over the stem/disc. Pull up the stem/disc a little bit to parte. Puneţi-le cu una dintre cele trei laturi plate prelucrate în sus.
avoid the bonnet to fall. Place the new gasket in the valve body, with the ring on 4. Loc capota peste stem / disc. Trageţi în sus stem / disc un pic pentru a
top of it. evita capota să cadă. Aşezaţi garnitura nou în corpul vanei, cu inelul pe
5. Place the segmental ring in the valve body. Make sure that there is no partea de sus a acesteia.
split between two segments placed in front of a disassembly hole. Pull up the 5. Loc inelul segmente din corpul vanei. Asiguraţi-vă că nu există nici
stem/disc, with the bonnet through the segmental ring. Screw the retaining ring împărţit între două segmente plasat în faţa unei găuri
on the bonnet and tighten it. Screw the bolts into the retaining ring and tighten dezasamblare. Trageţi în sus stem / disc, cu capota prin inelul
them. segmentale. Şurub inelul de retinere de pe capota si se strânge.Înşurubaţi
6. Place packing (05) (first with markings down, second with markings up) şuruburile în inelul de reţinere şi să le strângeţi.
overthe stem into the bonnet. Place the gland bushing over the stem. Place the 6. Loc de ambalare (05) (întâi cu marcaje în jos, al doilea, cu marcaje în
gland over the stem and secure them with the gland bolting. Tighten the nuts (to sus) overthe stem în capota. Loc glanda bucşă peste stem. Loc glanda
peste stem şi sigur le cu şuruburi glandei.Strângeţi piuliţele (pentru a
compress the packing). Loosen the nuts, then tighten them carefully again.
comprima de ambalare). Slăbiţi piuliţele, apoi strângeţi-le cu atenţie din
7. Screw the stands into the valve body as indicated. Place the guiding plate
nou.
overthe stem on top of stand number 2 and 5. Secure the guiding plate with the 7. Şurub standuri în corpul vanei cum este indicat. Loc overthe placa de
hexagon socket screws through the slot in the stem. ghidare stem pe partea de sus a numărului stand 2 şi 5. Fixaţi placa de
8. For manual operated valves screw the yoke sleeve together with the ghidare cu şuruburi hexagonală prin slotul din partea stem.
needle bearing on the stem. 8. Pentru supapele acţionate manual şurub manşonul de jugul împreună cu
9. Place the top flange on top of the stands and secure them with the care poartă acul pe tulpină.
hexagon socket screws. 9. Loc flanşa de top de pe partea de sus a standurilor si sigur le cu
10. For manual operated valves turn the yoke sleeve against the top flange, şuruburi hexagonală.
place parallel key, hand wheel and secure it with the hand wheel nut. 10. Pentru supapele acţionate manual rotiţi manşonul jugul împotriva
11. Pressurise the system and check the gland packing and bonnet. flanşă superioară, loc-cheie în paralel, roata de mână şi fixaţi-l cu piuliţa de
IMPORTANT roata de mână.
After starting up the system, once the valve has reached its working temperature 11. Pressurise sistemului şi verificaţi de ambalare glanda şi capotă.
and pressure, it is recommended to tighten the bolts into the retaining ring to IMPORTANT
force the bonnet into the gasket for optimum sealing. După pornirea sistemului, odată ce valva a ajuns la temperatura de lucru şi
12. In case of leaking of the packing tighten the nuts of the gland bolts de presiune, este recomandat să strângeţi şuruburile în inelul de retinere
pentru a forţa capotei în garnitura de etanşare optim.
carefully until the leaking stops. In case of leaking of the bonnet tighten the bolts
12. În caz de scurgere de ambalare strângeţi piuliţele de şuruburi glandei
in the retaining ring.
13. The valve is now ready for use. cu atenţie până când se opreşte scurgerea. În caz de scurgere a capotei
— Iri pj strângeţi şuruburile în ring retinere.
i i— 13. Supapa este acum gata de utilizare.
— ^ - - Iri pj
3 - Page 25 i i-
Fig.01 -^-
3 - Page 25
Fig.01

(SUPAPE HP
( HP VALVES Supape HP BV Oldenzaal
HP Valves Oldenzaal BV Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API API
M66P04 M66P04
DISASSEMBLY & ASSEMBLY GATE VALVE DEMONTAJUL & ADUNAREA clapetă
WITH FLOATING BACKSEAT AND ELECTRIC ACTUATOR (/" - 1") Cu servomotor PLUTITOARE bancheta din spate si electrice (/ "- 1")
Actuator not drawn Connection flange Acţionare nu trase flanşă Connection
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve 1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
2. Unscrew the nuts (09) from the gland bolts (09) and remove the gland accidentale de presurizare.
bolts. Unscrew the hexagon socket screw from the position indicator (15). 2. Deşurubaţi piuliţele (09) de la şuruburile glanda (09) şi scoateţi
3. Open the valve completely. (by means of the manual drive of the şuruburile glanda. Deşurubaţi şurubul priza hexagonală din indicatorul de
actuator) past the fully open to force the packing (05) and the floating backseat poziţie (15).
(04) out of the valve body (01). 3. Deschide robinetul complet. (Prin acţionarea manuală a servomotorului)
trecut deschide complet pentru a forţa de ambalare (05) şi pe bancheta din
4. Unscrew the bolts (47) which secure the actuator and remove the
spate plutitoare (04) din corpul supapei (01).
actuator (unscrewing it from the stem).
4. Deşurubaţi şuruburile (47) care asigura dispozitivul de acţionare şi
5. Loosen the yoke (12) by applying a force in a counterclockwise direction înlăturaţi dispozitivul de acţionare (deşurubarea-l de la stem).
after removing the tack welds which secure the yoke to the valve body. 5. Slăbiţi jugul (12), prin aplicarea unei forţe într-un sens invers acelor de
6. Unscrew the yoke from the valve body and remove the position indicator, ceasornic, după îndepărtarea sudurile tac care fixează jugul pe corpul
the gland flange (07), the gland (08) and the parallel key (23) from the stem (10). vanei.
7. Remove the stem and remaining valve internals, from the valve body- 6. Deşurubaţi jugul din corpul vanei şi înlăturaţi indicatorul de poziţie,
body by pulling the stem out of the valve body. flanşa glanda (07), glanda (08) şi tasta paralel (23) din (10) stem.
8. Remove the packing and the floating backseat from stem by holding the 7. Scoateţi tija şi supapa rămase interne, din corpul vanei-corp trăgând
stem vertically on a bench with the threaded end down and pressing down the stem din corpul vanei.
floating backseat. 8. Scoateţi ambalare şi pe bancheta din spate plutitoare de la stem de
exploataţie stem vertical pe o bancă cu capătul filetat în jos şi apăsând în
jos pe bancheta din spate plutitoare.
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY CONTROL DE RE-montaj
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
2. Examine the following parts for pitting or scratches: 2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
A. SEAT (02) - suprafaţa de etanşare
A. SEAT (02) - Sealing surface
B. STEM - zona de ambalare
B. STEM - Packing area
C. WEDGE (03) - Sealing surface C. PANĂ (03) - suprafaţa de etanşare
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
4. Insert the stem/wedge-assembly into the valve body. 4. Introduceţi tija / wedge-montaj în corpul vanei.
5. Insert the floating backseat (with radius down) into the valve body. 5. Introduceţi pe bancheta din spate plutitoare (cu rază jos) în corpul
6. Insert the packing into the valve body (with markings down). vanei.
7. Put the yoke together with the gland, the gland and position indicator 6. Introduceţi ambalare în corpul supapei (cu marcaje jos).
over the stem. 7. Pune jugul împreună cu glanda, glanda şi indicatorul de poziţie peste
8. Screw the yoke on the valve body. stem.
8. Şurub jugul pe corpul vanei.
9. Place the gland flange in the correct position (watch the parallel key) and
9. Loc flanşa glanda în poziţia corectă (ceas cheia paralele) şi fixaţi-l cu
fix it with the stud bolts.
prezoane.
10. Mount the actuator on top of the connection flange. Adjust the limit 10. Montaţi dispozitivul de acţionare în partea de sus a flanşei de
switches of the actuator (3/8"-1/2" valve- ±12 mm travel 3/4" - 1" valve - ± 22 conectare. Reglaţi întrerupătoare de limită de acţionare (3 / 8 "-1 / 2" valva-
mm travel). Switch on the actuator until the valve is in close position. Fix the yoke ± 12 mm de călătorie 3 / 4 "- 1" valve - ± 22 mm de călătorie). Porniţi
to the valve body by means of tack welding. dispozitivul de acţionare până când supapa este în poziţie strânsă. Fix
11. Tighten the nuts of the stud bolts. (to compress the packing). jugul la corpul vanei prin sudare tac.
12. Loosen the nuts of the stud bolts. 11. Strângeţi piuliţele de prezoane. (Pentru a comprima de ambalare).
13. Then carefully tighten the nuts of the stud bolts again. 12. Slăbiţi piuliţele de prezoane.
14. Pressurise the system and check the gland packing. 13. Apoi, strângeţi cu grijă piuliţele de bolturi din nou.
15. In case of leaking, tighten the nuts of the gland bolts carefully until the 14. Pressurise sistemului şi verificaţi de ambalare glanda.
leaking stops. 15. În caz de scurgeri, strângeţi piuliţele de şuruburi glandei cu atenţie
Chapter 9 - Page 26 până când se opreşte scurgerea.
Capitolul 9 - Page 26

( HP VALVES
(SUPAPE HP
HP Valves Oldenzaal BV
Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API
Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M66P08 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY GATE VALVE M66P08
WITH FLOATING BACKSEAT AND ELECTRIC ACTUATOR (1 - 2") DEMONTAJUL & ADUNAREA clapetă
Actuator not drawn Connection flange Cu servomotor PLUTITOARE bancheta din spate si electrice (1 - 2 ")
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve Acţionare nu trase flanşă Connection
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. 1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
2. Unscrew the nuts (09) from the gland bolts (06) and remove the gland robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
bolts. Unscrew the hexagon socket screw from the position indicator (15). accidentale de presurizare.
3. Open the valve completely. (by means of the manual drive of the 2. Deşurubaţi piuliţele (09) de la şuruburile de glanda (06) şi scoateţi
actuator) past the fully open to force the packing (05) and the floating backseat şuruburile de glanda. Deşurubaţi şurubul priza hexagonală din indicatorul
(04) out of the valve body (01). de poziţie (15).
4. Unscrew the bolts which secure the actuator and remove the actuator 3. Deschide robinetul complet. (Prin acţionarea manuală a servomotorului)
(unscrewing it from the stem). trecut deschide complet pentru a forţa de ambalare (05) şi pe bancheta din
5. Loosen the yoke (12) by applying a force in a counterclockwise direction spate plutitoare (04) din corpul supapei (01).
4. Deşurubaţi şuruburile care fixează dispozitivul de acţionare şi înlăturaţi
after removing the tack welds which secure the yoke to the valve body.
dispozitivul de acţionare (deşurubarea-l de la stem).
6. Unscrew the yoke from the valve body and remove the position indicator,
the gland flange (07), the gland (08) and the parallel key (23) from the stem (10). 5. Slăbiţi jugul (12), prin aplicarea unei forţe într-un sens invers acelor de
7. Remove the stem and remaining valve internals, from the valve body- ceasornic, după îndepărtarea sudurile tac care fixează jugul pe corpul
body by pulling the stem out of the valve body. Caution: be careful with wedge vanei.
(03). 6. Deşurubaţi jugul din corpul vanei şi înlăturaţi indicatorul de poziţie,
8. Remove the packing and the floating backseat from stem by holding the flanşa glanda (07), glanda (08) şi tasta paralel (23) din (10) stem.
stem vertically on a bench with threaded end down and pressing down the 7. Scoateţi tija şi supapa rămase interne, din corpul vanei-corp trăgând
floating backseat. stem din corpul vanei. Atenţie: să fie atent cu pană (03).
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY 8. Scoateţi ambalare şi pe bancheta din spate plutitoare de la stem ţinând
stem vertical pe o bancă, cu capăt filetat în jos şi apăsând în jos pe
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth.
bancheta din spate plutitoare.
2. Examine the following parts for pitting or scratches:
CONTROL DE RE-montaj
A. SEAT (02) - Sealing surface 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
B. STEM - Packing area 2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
C. WEDGE - Sealing surface A. SEAT (02) - suprafaţa de etanşare
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. B. STEM - zona de ambalare
4. Place the wedge on the stem and place the floating backseat over the C. WEDGE - suprafaţa de etanşare
stem and the wedge. 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
5. Insert the packing into the valve body (with markings down). 4. Aşezaţi pană pe tulpină şi locul pe bancheta din spate plutitoare peste
6. Put the yoke together with the gland, the gland flange and position tulpină şi pană.
indicator over the stem. 5. Introduceţi ambalare în corpul supapei (cu marcaje jos).
7. Screw the yoke on the valve body. 6. Pune jugul împreună cu glanda, flanşa glanda şi indicator de poziţie
8. Place the gland flange in the correct position (watch the parallel key) and peste stem.
fix it with the stud bolts. 7. Şurub jugul pe corpul vanei.
9. Mount the actuator on top of the connection flange. Adjust the limit 8. Loc flanşa glanda în poziţia corectă (ceas cheia paralele) şi fixaţi-l cu
switches of the actuator (1 1/4" - 2" valve- ±42mm travel). Switch on the prezoane.
9. Montaţi dispozitivul de acţionare în partea de sus a flanşei de
actuator, until the valve is in close position. Fix the yoke to the valve body by
conectare. Reglaţi întrerupătoare de limită de acţionare (1 1 / 4 "- 2"
means of tack welding.
supapă-± 42mm de călătorie). Porniţi dispozitivul de acţionare, până când
10. Tighten the nuts of the stud bolts. (to compress the packing). supapa este în poziţie strânsă. Fix jugul la corpul vanei prin sudare tac.
11. Loosen the nuts of the stud bolts. 10. Strângeţi piuliţele de prezoane. (Pentru a comprima de ambalare).
12. Then carefully tighten the nuts of the stud bolts again. 11. Slăbiţi piuliţele de prezoane.
13. Pressurise the system and check the gland packing. 12. Apoi, strângeţi cu grijă piuliţele de bolturi din nou.
14. In case of leaking, tighten the nuts of the gland bolts carefully until the 13. Pressurise sistemului şi verificaţi de ambalare glanda.
leaking stops. 14. În caz de scurgeri, strângeţi piuliţele de şuruburi glandei cu atenţie
Chapter 9 - Page 27 până când se opreşte scurgerea.
Capitolul 9 - Page 27

HP VALVES HP SUPAPE
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M66V08 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY GATE VALVE M66V08
DEMONTAJUL & ADUNAREA clapetă
WITH FLOATING BACKSEAT AND PNEUMATIC ACTUATOR
CU PLUTITOARE ACTUATORULUI bancheta din spate ŞI PNEUMATICE
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. 1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
2. Switch on the solenoid valve (62), so the actuator (61) closes the valve. robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
3. Unscrew the hexagon socket-screws (18) (4x) out of the coupling (15-17). accidentale de presurizare.
4. Switch on the solenoid valve, so the actuator opens the valve. 2. Porniţi electrovalva (62), astfel încât acţionare (61) închide supapa.
5. Unlock the nut (57) on the threaded end, so you can unscrew the 3. Deşurubaţi locaş hexagonal-şuruburi (18) (4x) din cuplare (15-17).
threaded end together with the position indicator (16) out of the air cylinder. 4. Porniţi electrovalva, astfel încât dispozitivul de acţionare se deschide
supapa.
Remove the position indicator from the threaded end.
5. Deblocaţi piuliţa (57) la capătul filetat, astfel încât să puteţi deşurubaţi
6. Unscrew the nuts (56) (3x) from the spacer columns (14) and remove the
sfârşitul filetat, împreună cu indicatorul de poziţie (16) din cilindru de
air cylinder, spacer columns and limit switches (63) from the screwed flange (12) aer. Scoateţi indicatorul de poziţie de la sfârşitul filetate.
on the valve body (01). 6. Deşurubaţi piuliţele (56) (3x), din coloanele spacer (14) şi scoateţi
7. Unscrew the nuts (09) from the stud bolts (06) and remove the stud bolts. cilindrul de aer, coloane distanţier şi întrerupătoare de limită (63) de la
8. Jack the stem (10) together with coupling, the gland flange (07), the gland flanşa de filetat (12) pe corpul supapei (01).
(08), the packing (05), floating backseat (04) and the wedge (03) out of the valve 7. Deşurubaţi piuliţele (09) de la prezoane (06) şi scoateţi şuruburile de
body. stud.
9. Remove the coupling from the stem. Remove the gland follower from the 8. Jack stem (10), împreună cu cuplare, flanşa glanda (07), glanda (08), de
stem. ambalare (05), plutitoare bancheta din spate (04) şi pană (03) din corpul
10. Remove the gland, packing and the floating backseat from the stem by vanei.
holding the stem vertically on a bench with the threaded end down and pressing 9. Scoateţi de cuplare din stem. Scoateţi adept glanda din stem.
down the floating backseat. 10. Scoateţi glanda, ambalare şi pe bancheta din spate plutitoare din
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY tulpină de exploataţie stem vertical pe o bancă cu capătul filetat în jos şi
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. apăsând în jos pe bancheta din spate plutitoare.
2. Examine the following parts for pitting or scratches: CONTROL DE RE-montaj
A. SEAT (02) - Sealing surface 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
B. STEM - Packing area
A. SEAT (02) - suprafaţa de etanşare
C. WEDGE - Sealing surface
B. STEM - zona de ambalare
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. C. WEDGE - suprafaţa de etanşare
4. Place the wedge on the stem and place the floating backseat over the 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
stem and the wedge. 4. Aşezaţi pană pe tulpină şi locul pe bancheta din spate plutitoare peste
5. Insert this assembly into the valve body. Insert the packing into the valve tulpină şi pană.
body (with markings down). 5. Introduceţi acest ansamblu în corpul vanei. Introduceţi ambalare în
6. Place the gland together with the gland flange over the stem. Fix the corpul supapei (cu marcaje jos).
gland flange with the stud bolts. 6. Loc glanda împreună cu flanşă glanda peste stem. Fixati flansa glanda
7. Tighten the nuts of the stud bolts (to compress the packing). cu prezoane.
8. Loosen the nuts of the stud bolts. Then carefully tighten the nuts of the 7. Strângeţi piuliţele de prezoane (pentru a comprima de ambalare).
stud bolts again. 8. Slăbiţi piuliţele de prezoane. Apoi, strângeţi cu grijă piuliţele de bolturi
9. Place the coupling on the stem. Grease the stem and the threaded end din nou.
with molykote HCS, or equivalent. 9. Loc de cuplare pe tulpină. Grease stem şi la sfârşitul filetat cu HCS
10. Insert the threaded end into the coupling and place the position indicator molykote, sau echivalent.
on top off it. Secure this assembly by screwing in the hexagon socket screws. 10. Introduceţi capătul filetat în locul de cuplare şi indicatorul de poziţie în
partea de sus de pe ea. Secure această adunare prin înşurubarea în
11. Switch on the pneumatic actuator in this direction that it opens the valve.
şuruburi hexagonală.
Place the actuator, spacer columns and limit switches on the screwed flange on
the body and secure them with the nuts and washers (55) (3x). 11. Porniţi dispozitivul de acţionare pneumatic în această direcţie, care se
12. Screw the nut and the washer (58) on the threaded end. deschide supapa. Loc dispozitivul de acţionare, coloane distanţier şi
13. Place the pneumatic actuator on the top flange and secure it with the întrerupătoare de limită pe flanşa înşurubată pe corp şi fixaţi-le cu piuliţe şi
nuts and washers (4x). şaibe (55) (3x).
14. Screw the threaded end into the pneumatic actuator. 12. Şurub piuliţa şi şaiba (58) la capătul filetat.
15. Screw the threaded end into the pneumatic actuator until the stem 13. Loc dispozitivul de acţionare pneumatic pe flanşă superioară şi fixaţi-l
engages the loose backseat. Screw back the threaded end one turn cu piuliţe şi şaibe (4x).
counterclockwise. 14. Şurub sfârşitul filetat în dispozitivul de acţionare pneumatic.
15. Şurub sfârşitul filetat în actuator pneumatic până la stem angajează pe
16. Switch on the solenoid valve, so the actuator closes the valve.
bancheta din spate pierde. Şurub înapoi filetat invers acelor de ceasornic
17. Secure the nut on the threaded end towards the pneumatic actuator.
rândul său, un capăt.
18. Pressurise the system and check the gland packing. In case of a leaking 16. Porniţi electrovalva, astfel încât dispozitivul de acţionare închide
packing, tighten the nuts from the stud bolts carefully until leaking stops. supapa.
Chapter 9 - Page 28 17. Secure piuliţa de la capătul filetat faţă de acţionare pneumatic.
18. Pressurise sistemului şi verificaţi de ambalare glanda. În cazul unei
scurgeri de ambalare, strângeţi piuliţele de la prezoane cu atenţie până la
scurgerea se opreşte.
Capitolul 9 - Page 28

( HP VALVES (SUPAPE HP
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M06A14 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY SWING CHECK VALVE M06A14
3" - 4" 1500-2500 LBS. DEMONTAJUL & MONTAJ SWING supapa de siguranta
3 "- 4" 1500-2500 LBS.
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve
1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
2. Unscrew the nuts (28) on top of the bonnet plate (30) and remove the accidentale de presurizare.
spring washers (27) and the bonnet plate. 2. Deşurubaţi piuliţele (28) pe partea de sus a plăcii capotei (30) şi scoateţi
3. Push down the bonnet (04) and remove the segmental ring (21) out of şaibe elastice (27) şi placa de capota.
the valve body (01), by pressing the pins through the bore holes. Now remove the 3. Împinge în jos a capotei (04) şi scoateţi inelul segmentara (21) din corpul
ring (20) and the gasket (19), together with the bonnet. supapei (01), prin apăsarea pinii prin găuri de sondă.Acum, scoate inelul
4. Unscrew the lock ring (18) out of the valve body and remove the gasket (20) şi garnitura (19), împreună cu capota.
(07) and the disc (03) / holder (16) assembly. 4. Deşurubaţi inelul de blocare (18) din corpul vanei şi scoateţi garnitura
5. Remove the disc out of the disc holder by pressing out the disc pin (06). (07) şi disc (03) / deţinătorul (16) de asamblare.
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY 5. Scoateţi discul din titularului discului, apăsând ştiftul disc (06).
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. CONTROL DE RE-montaj
2. Examine the following parts for pitting or scratches: 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
A. SEAT (02) - Sealing surface 2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
B. DISC - Sealing surface A. SEAT (02) - suprafaţa de etanşare
B. DISC - suprafaţa de etanşare
C. BONNET - Sealing surface
C. BONNET - suprafaţa de etanşare
3. Place the disc into the disc holder and secure it by the disc-pin. Now place
this assembly into the valve body with the flat machined face to the flat machined 3. Aşezaţi discul în carcasa discului şi sigură prin disc-pini. Acum, acest loc
face of the valve body. de asamblare în corpul vanei cu faţa prelucrate plat la faţa prelucrat plat de
4. Place the gasket and secure this assembly with the lock ring. pe corpul vanei.
5. Spray the new gasket with molykote K321 R, or equivalent and place it 4. Aşezaţi garnitura şi asigura această adunare cu inelul de blocare.
over the bonnet, now place ring. 5. Spray cu garnitură nouă molykote K321 R, sau echivalent şi puneţi-l pe
6. Lower this assembly carefully into the valve body. Place the segmental capota, acum inel loc.
ring in the valve body. Make sure that there is no split between two segments in 6. Acest ansamblu mai mic cu atenţie în corpul vanei. Loc inelul segmente
front of a disassembly hole. din corpul vanei. Asiguraţi-vă că nu există nici împărţit între cele două
segmente în faţa unei găuri dezasamblare.
7. Screw the bonnet bolting (29) into the bonnet and place the bonnet
7. Şurub îmbinare filetată capota (29) în a capotei şi locul placa
plate. Place the spring washers and screw on the nuts and tighten them.
capota. Puneti şaibe de primăvară şi şurubul de la fructe cu coajă
8. Pressurise the system and check the bonnet. lemnoasă şi strângeţi-le.
IMPORTANT 8. Pressurise sistemului şi verificaţi capota.
After starting up the system, once the valve has reached its working temperature IMPORTANT
and pressure, it is recommended to tighten the nuts of the bonnet-plate to force După pornirea sistemului, odată ce valva a ajuns la temperatura de lucru şi
the bonnet into the gasket for optimum sealing. de presiune, se recomandă pentru a strânge piuliţele a capotei-placa
9. In case of leaking of the bonnet tighten the nuts. pentru a forta capotei în garnitura de etanşare optim.
10. The valve is now ready for use. 9. În caz de scurgere a capotei strângeţi piuliţele.
Chapter 9 - Page 29 10. Supapa este acum gata de utilizare.
Capitolul 9 - Page 29

( HP VALVES (SUPAPE HP
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M82A00 API
M82A00
DISASSEMBLY & ASSEMBLY Y-TYPE STRAINER %" - 2"
DEMONTAJUL & Y-TIP sita% ADUNAREA "- 2"

1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve 1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
2. Unscrew the locknut (32) approximately 12 mm from the bonnet (18). accidentale de presurizare.
3. Unscrew the cap (20) from the valve body until it engages with the 2. Deşurubaţi Contrapiuliţă (32) la aproximativ 12 mm de la capota (18).
locknut. 3. Deşurubaţi capacul (20) de la corpul vanei până când se cuplează cu
4. Tighten the locknut to force the bonnet and the gasket (19) out of the Contrapiuliţă.
valve body (01). 4. Strângeţi Contrapiuliţă pentru a forta a capotei şi garnitura (19) din
5. Unscrew the cap together with the bonnet and the gasket from the valve corpul supapei (01).
body. 5. Deşurubaţi capacul, împreună cu capota si garnitura de la corpul vanei.
6. Remove the strainer (56) out of the valve body. 6. Scoateţi sita (56) din corpul vanei.
7. Clean the strainer. 7. Curăţaţi sita.
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY CONTROL DE RE-montaj
1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth.
2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
2. Examine the following parts for pitting or scratches:
A. GASKET - Sealing surface A. GARNITURA - suprafaţa de etanşare
B. BONNET - Sealing surface B. BONNET - suprafaţa de etanşare
3. Spray the gasket with molykote K321 R. 3. Spray cu garnitura molykote K321 R.
4. Insert the strainer into the valve body. 4. Introduceţi filtru în corpul vanei.
5. Insert the bonnet and the gasket into the valve body. 5. Introduceţi capotei şi garnitura în corpul vanei.
6. Screw the cap on the valve body and tighten it. 6. Înşurubaţi capacul pe corpul vanei şi strângeţi-o.
7. Place the washer (27) over the bonnet and screw the locknut on the 7. Loc şaiba (27) peste capotei şi înşurubaţi Contrapiuliţă pe capota.
bonnet. 8. Strângeţi Contrapiuliţă pentru a forţa capotei în garnitura.
9. Pressurise sistem şi strângeţi din nou Contrapiuliţă.
8. Tighten the locknut to force the bonnet into the gasket.
IMPORTANT
9. Pressurise the system and again tighten the locknut.
IMPORTANT După pornirea sistemului şi sita a ajuns la temperatura de lucru şi de
presiune, se recomandă pentru a strânge Contrapiuliţă pentru optime de
After starting up the system and the strainer has reached its working temperature etanşare.
and pressure, it is recommended to tighten the locknut for optimum sealing. Capitolul 9 - Page 30
Chapter 9 - Page 30

HP VALVES HP SUPAPE
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M82A14 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY Y-TYPE STRAINER M82A14
2/" - 4" DEMONTAJUL & Y-TIP sita ADUNAREA
2 / "- 4"
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve
1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation.
robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
2. Unscrew the hexagon socket screw (09) which secures the cap (06) to the
accidentale de presurizare.
valve body (01). 2. Deşurubaţi şurubul socket hexagonală (09), care fixează capacul (06) la
3. Loosen the nuts (08). corpul supapei (01).
4. Turn the cap 90°. Now take the cap together with bonnet (03), gasket (04) 3. Slăbiţi piuliţele (08).
and distance ring (05) out of the valve body. 4. Întoarceţi capacul 90 °. Acum, ia capacul, împreun ă cu capac (03),
5. Unscrew the nuts from the bolting (07). Take now the distance ring, garnitură (04) şi inelul de la distanţă (05) din corpul vanei.
bonnet and the gasket out of the cap. 5. Deşurubaţi piuliţele de la bolţuri (07). Ia acum inelul distanţă, capotei si
6. Remove the strainer (02) out of the valve body. la garnitura de capac.
7. Clean the strainer. 6. Scoateţi sita (02) din corpul vanei.
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY 7. Curăţaţi sita.
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. CONTROL DE RE-montaj
2. Examine the following parts for pitting or scratches: 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
A. GASKET - Sealing surface 2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
B. BONNET - Sealing surface A. GARNITURA - suprafaţa de etanşare
IF PITTING OR SCRATCHES ARE FOUND, USE SPARE PARTS INSTEAD! B. BONNET - suprafaţa de etanşare
DACĂ pitting sau zgârieturi sunt găsite, UTILIZAREA PIESE DE SCHIMB
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent.
LOC!
4. Spray the gasket with molykote K321 R.
5. Insert the strainer into the valve body. 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
6. Insert the bonnet, gasket and distance ring into the valve body. 4. Spray cu garnitura molykote K321 R.
7. Place the cap on the valve body and bolting and turn the cap 90°. 5. Introduceţi filtru în corpul vanei.
8. Secure the cap with the hexagon socket screw. 6. Introduceţi inelul capota, garnitură şi distanţa în corpul vanei.
9. Screw the nuts on the bolting (07) and tighten them. 7. Aşezaţi capacul pe corpul robinetului şi închidere şi rotiţi capacul la 90
10. Pressurise the system and again tighten the nuts (08). °.
IMPORTANT 8. Secure capac cu şurub hexagonală.
After starting up the system and the strainer has reached its working temperature 9. Înşurubaţi nuci pe bolţuri (07) şi strângeţi-le.
10. Pressurise sistem şi strângeţi din nou piuliţele (08).
and pressure, it is recommended to tighten the locknut for optimum sealing.
IMPORTANT
Chapter 9 - Page 31
După pornirea sistemului şi sita a ajuns la temperatura de lucru şi de
presiune, se recomandă pentru a strânge Contrapiuliţă pentru optime de
etanşare.
Capitolul 9 - Page 31

( HP VALVES (SUPAPE HP
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M93A00 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY CONTINUOUS BLOW DOWN VALVE M93A00
WITH FLOATING BACKSEAT DEMONTAJUL & BLOW ADUNAREA continuu de VALVE
cr XI- © CU bancheta din spate PLUTITOARE
1 1 CR XI-©
(M) 11
(M)

1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve
1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
2. Unscrew the nuts (09) from the gland bolts (06) and remove the gland accidentale de presurizare.
bolts. 2. Deşurubaţi piuliţele (09) de la şuruburile de glanda (06) şi scoateţi
3. Remove the hexagon socket screw from the position indicator (15). Open şuruburile de glanda.
the valve completely. 3. Scoateţi şurubul hexagonală de la indicatorul de poziţie (15).Deschide
4. Loosen the yoke (12) by applying a force in a counterclockwise direction robinetul complet.
and unscrew it partly from the body (01): 4. Slăbiţi jugul (12), prin aplicarea unei forţe într-un sens invers acelor de
• 7 revolutions for 3/8"-1/2" valves ceasornic şi deşurubaţi-l parţial din corp (01):
• 10 revolutions for 3/4"-1" valves • 7 rotaţii de 3 / 8 "-1 / 2" supape
• 17 revolutions for 1-1/4"-2" valves • 10 rotaţii de 3 / 4 "-1" supape
5. Turn the hand wheel (14) counter clockwise, past the fully open position • 17 revoluţii pentru 1-1/4 "-2" supape
to force the packing (05) and the floating backseat (04) out of the stuffing box. 5. Rotiţi roata de mână (14) acelor de ceasornic, trecut poziţia deschis
6. Unscrew the yoke and jack it together with the remaining parts out of the complet pentru a forţa de ambalare (05) şi pe bancheta din spate plutitoare
valve body. (04) din caseta de umplutură.
6. Deşurubaţi jugul şi jack-l, împreună cu celelalte părţi din corpul vanei.
7. Unscrew the yoke sleeve nut (32) and remove the hand wheel.
7. Deşurubaţi piuliţa jugul manşon (32) şi scoateţi roata de mână.
8. Unscrew the stem (11) from the yoke sleeve (13) and remove the position
indicator, the gland flange (07) and the parallel key (23). 8. Deşurubaţi stem (11) din manşonul de jugul (13) şi scoateţi indicatorul
9. Remove the packing and the floating backseat from the stem by holding de poziţie, flanşa glanda (07) şi paralela cheie (23).
the stem vertically on a bench with the threaded end down and pressing it down 9. Scoateţi ambalare şi pe bancheta din spate plutitoare din tulpină de
on the floating backseat. către deţine stem vertical pe o bancă cu capătul filetat în jos şi apăsând-l
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY jos pe bancheta din spate plutitoare.
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. CONTROL DE RE-montaj
2. Examine the following parts for pitting or scratches: 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
A. SEAT (02) - Sealing surface 2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
A. SEAT (02) - suprafaţa de etanşare
B. STEM/DISC - Packing area
B. STEM / DISC - zona de ambalare
C. DISC - Sealing surface
C. DISC - suprafaţa de etanşare
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
4. Insert the stem/disc into the valve body. 4. Introduceţi tija / disc în corpul vanei.
5. Insert the floating backseat (with radius down) and the packing into the 5. Introduceţi pe bancheta din spate plutitoare (cu rază în jos) şi de
valve body (with markings down). ambalare în corpul supapei (cu marcaje jos).
6. Place the parallel key in the stem and grease it with molykote HCS or 6. Loc-cheie în paralel stem şi unsoare cu HCS molykote sau echivalent.
equivalent. 7. Pune jugul împreună cu flanşă glanda, indicator de poziţie şi manşonul
7. Put the yoke together with the gland flange, the position indicator and de jugul (cu care poartă eventual) peste stem şi înşurubaţi jugul pe corpul
the yoke sleeve (with eventual bearing) over the stem and screw the yoke on the vanei.
valve body. 8. Loc flanşa glanda în poziţia corectă (ceas cheia paralele) şi repara adept
8. Place the gland flange in the correct position (watch the parallel key) and glanda cu prezoane.
fix the gland follower with the stud bolts. 9. Şurub jugul mânecă până se cuplează jugul.
9. Screw the yoke sleeve up until it engages the yoke. 10. Aşezaţi roata predea manşonul jugul şi fixaţi-l cu manson jugul.
10. Place the hand wheel over the yoke sleeve and fix it with the yoke sleeve 11. Strângeţi piuliţele de prezoane (pentru a comprima de
nut. ambalare). Acum Slăbiţi piuliţele de prezoane.
12. Apoi, strângeţi cu grijă piuliţele de bolturi din nou. Pressurise sistemului
11. Tighten the nuts of the stud bolts (to compress the packing). Now loosen
şi verificaţi de ambalare.
the nuts of the stud bolts.
13. În caz de scurgeri, strângeţi piuliţele de şuruburi glandei cu atenţie
12. Then carefully tighten the nuts of the stud bolts again. Pressurise the până când se opreşte scurgerea.
system and check the packing. 14. Reglaţi indicatorul de poziţie şi fixaţi-l cu şurubul hexagonală.
13. In case of leaking, tighten the nuts of the gland bolts carefully until the Capitolul 9 - Page 32
leaking stops.
14. Adjust the position indicator and fix it with the hexagon socket screw.
Chapter 9 - Page 32

HP VALVES HP SUPAPE
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M93B00 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY CONTINUOUS BLOW DOWN VALVE M93B00
WITH FIXED BACKSEAT DEMONTAJUL & BLOW ADUNAREA continuu de VALVE
FIX CU bancheta din spate
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve
1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation.
2. Unscrew the nuts (09) from the gland bolts (06) and remove the gland robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
bolts. accidentale de presurizare.
3. Remove the hexagon socket screw from the position indicator (15). 2. Deşurubaţi piuliţele (09) de la şuruburile de glanda (06) şi scoateţi
4. Loosen the yoke (12) by applying a force in a counterclockwise direction. şuruburile de glanda.
5. Unscrew the yoke from the valve while turning the hand wheel (14) 3. Scoateţi şurubul hexagonală de la indicatorul de poziţie (15).
clockwise to unscrew the stem (11) from the yoke sleeve (13) until it disengages. 4. Slăbiţi jugul (12), prin aplicarea unei forţe într-un sens invers acelor de
Remove the yoke, the position indicator and the gland flange (07) from the valve ceasornic.
body. 5. Deşurubaţi jugul de la robinet în timp ce rotirea roţii de mână (14),
sensul acelor de ceasornic pentru a deşurubaţi stem (11) din manşonul de
6. Remove the nut (32) which secures the hand wheel and remove the hand
jugul (13) până când se deblochează. Scoateţi jugul, indicatorul de poziţie
wheel and the yoke sleeve from the yoke.
şi flanşa glanda (07) de la corpul vanei.
7. Remove the parallel key (23) from the stem and remove the packing (05) 6. Scoateţi piuliţa (32), care asigură roata de mână şi scoateţi roata de
out of the valve body (01). mână şi manşonul jugul de sub jugul.
8. Screw the backseat removal tool on the valve body engaging the adaptor 7. Scoateţi cheia paralel (23) din tulpină şi scoateţi de ambalare (05) din
thread with the body thread. corpul supapei (01).
9. Loosen the backseat (34) by applying a force in counter clockwise 8. Şurub instrumentul de eliminare bancheta din spate pe corpul vanei
direction. angajarea firul adaptor cu filet corp.
10. Unscrew the backseat removal tool from the valve body and remove it 9. Slăbiţi pe bancheta din spate (34), prin aplicarea unei forţe în direcţia
together with the backseat, the gasket (33) and the stem/disc. acelor de ceasornic.
10. Deşurubaţi instrumentul de eliminare de pe bancheta din spate corpul
robinetului şi scoateţi-l împreună cu bancheta din spate, garnitura (33) şi
tija / disc.
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. CONTROL DE RE-montaj
2. Examine the following parts for pitting or scratches: 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
A. SEAT (02) - Sealing surface
A. SEAT (02) - suprafaţa de etanşare
B. STEM/DISC - Packing area
B. STEM / DISC - zona de ambalare
C. DISC - Sealing surface C. DISC - suprafaţa de etanşare
D. BACKSEAT - Sealing surface D. bancheta din spate - suprafaţa de etanşare
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
4. Insert the stem/disc together with the backseat and the gasket into the 4. Introduceţi tija / disc, împreună cu bancheta din spate şi garnitura în
valve body. corpul vanei.
5. Screw the backseat removal tool on the valve body engaging the adaptor 5. Şurub instrumentul de eliminare bancheta din spate pe corpul vanei
thread with the body thread. angajarea firul adaptor cu filet corp.
6. Screw the backseat into the valve body and fasten it by applying a force in 6. Şurub pe bancheta din spate în corpul vanei şi strângeţi-l prin aplicarea
a clockwise direction. unei forţe în direcţia acelor de ceasornic.
7. Insert the packing into the valve body (with the markings down). Place 7. Introduceţi ambalare în corpul vanei (cu marcaje jos). Loc-cheie în
the parallel key in the stem and grease it with molykote HCS or equivalent. paralel stem şi unsoare cu HCS molykote sau echivalent.
8. Put the yoke together with the gland flange, the position indicator and 8. Pune jugul împreună cu flanşă glanda, indicator de poziţie şi manşonul
the yoke sleeve (with eventual bearing) over the stem and screw the yoke on the de jugul (cu care poartă eventual) peste stem şi înşurubaţi jugul pe corpul
valve body. vanei.
9. Loc flanşa glanda în poziţia corectă (ceas cheia paralele) şi repara
9. Place the gland flange in the correct position (watch the parallel key) and
flanşă glanda cu prezoane.
fix the gland flange with the stud bolts.
10. Screw the yoke sleeve up until it engages with the yoke. Place the hand 10. Şurub jugul mânecă până se cuplează cu jugul. Aşezaţi roata predea
wheel over the yoke sleeve and fix it with the yoke sleeve nut. manşonul jugul şi fixaţi-l cu manson jugul.
11. Tighten the nuts of the stud bolts (to compress the packing). Now loosen 11. Strângeţi piuliţele de prezoane (pentru a comprima de
the nuts of the stud bolts. ambalare). Acum Slăbiţi piuliţele de prezoane.
12. Then carefully tighten the nuts of the stud bolts again. Pressurise the 12. Apoi, strângeţi cu grijă piuliţele de bolturi din nou. Pressurise sistemului
system and check the gland packing. şi verificaţi de ambalare glanda.
13. In case of leaking, tighten the nuts of the gland bolts carefully until the 13. În caz de scurgeri, strângeţi piuliţele de şuruburi glandei cu atenţie
leaking stops. până când se opreşte scurgerea.
14. Reglaţi indicatorul de poziţie şi fixaţi-l cu şurubul hexagonală.
14. Adjust the position indicator and fix it with the hexagon socket screw.
Capitolul 9 - Page 33
Chapter 9 - Page 33

HP VALVES HP SUPAPE
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M93P00 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY CONTINUOUS BLOW DOWN VALVE M93P00
WITH FLOATING BACKSEAT AND ELECTRIC ACTUATOR DEMONTAJUL & BLOW ADUNAREA continuu de VALVE
CU PLUTITOARE ACTUATORULUI bancheta din spate si electrice
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. 1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
2. Unscrew the nuts (09) from the gland bolts (06) and remove the gland robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
bolts. accidentale de presurizare.
3. Remove the hexagon socket screw from the position indicator (15). Open 2. Deşurubaţi piuliţele (09) de la şuruburile de glanda (06) şi scoateţi
the valve completely (by means of the manual drive of the actuator). Past the şuruburile de glanda.
3. Scoateţi şurubul hexagonală de la indicatorul de poziţie (15).Deschideţi
fully open position to force the packing (05) out of the valve body (01).
supapa complet (prin intermediul unităţii de acţionare manuală). Trecut
4. Unscrew the bolts which secure the actuator (unscrewing it from the
poziţia deschis complet la forţa de ambalare (05) din corpul supapei (01).
stem). 4. Deşurubaţi şuruburile care fixează dispozitivul de acţionare
5. Loosen the yoke (12) by applying a force in a counter clockwise direction (deşurubarea-l de la stem).
after removing the tack welds which secure the yoke to the valve body. 5. Slăbiţi jugul (12), prin aplicarea unei forţe în direcţia acelor de ceasornic,
6. Unscrew the yoke from the valve body and remove the position indicator, după îndepărtarea sudurile tac care fixează jugul pe corpul vanei.
the gland flange (07), the gland (08) and parallel key (23) from the stem (11). 6. Deşurubaţi jugul din corpul vanei şi înlăturaţi indicatorul de poziţie,
7. Remove the stem and remaining valve internals from the valve body. flanşa glanda (07), glanda (08) şi paralel cheie (23) de la stem (11).
8. Remove the packing and the floating backseat (04) from the stem by 7. Scoateţi tija şi supapa rămase interne din corpul vanei.
holding the stem vertically on a bench with the threaded end down and pressing 8. Scoateţi ambalare şi pe bancheta din spate plutitoare (04) din tulpină de
it down on the floating backseat. către deţine stem vertical pe o bancă cu capătul filetat în jos şi apăsând-l
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY jos pe bancheta din spate plutitoare.
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. CONTROL DE RE-montaj
2. Examine the following parts for pitting or scratches: 1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
A. SEAT (02) - Sealing surface 2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
B. STEM/DISC - Packing area A. SEAT (02) - suprafaţa de etanşare
B. STEM / DISC - zona de ambalare
C. DISC - Sealing surface
C. DISC - suprafaţa de etanşare
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent.
4. Insert the stem/disc into the valve body. 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
5. Insert the floating backseat (with radius down) and the packing into the 4. Introduceţi tija / disc în corpul vanei.
valve body (with markings down). 5. Introduceţi pe bancheta din spate plutitoare (cu rază în jos) şi de
6. Place the parallel key in the stem and grease it with molykote HCS or ambalare în corpul supapei (cu marcaje jos).
equivalent. 6. Loc-cheie în paralel stem şi unsoare cu HCS molykote sau echivalent.
7. Put the yoke together with the gland, the gland flange, position indicator 7. Pune jugul împreună cu glanda, flansa glanda, indicatorul de poziţie
over the stem. Screw the yoke on the valve body. peste stem. Şurub jugul pe corpul vanei.
8. Place the gland flange in the correct position (watch the parallel key) and 8. Loc flanşa glanda în poziţia corectă (ceas cheia paralele) şi repara
flanşă glanda cu prezoane.
fix the gland flange with the stud bolts.
9. Strângeţi piuliţele de la prezoane (pentru a comprima de
9. Tighten the nuts from the stud bolts (to compress the packing). Now
ambalare). Acum Slăbiţi piuliţele de prezoane.
loosen the nuts of the stud bolts. 10. Montaţi dispozitivul de acţionare în partea de sus a flanşei de
10. Mount the actuator on top of the connection flange (45). Adjust the limit conectare (45). Reglaţi limita întrerupătoare de acţionare.
switches of the actuator. • 3 / 8 "- 1 / 2" ventil de călătorie 10mm
• 3/8" - 1/2" valve 10mm travel • 3 / 4 "- 1" 16mm valva de călătorie
• 3/4" - 1" valve 16mm travel • 1 1 / 2 "- 2" 36mm ventil de călătorie
• 1 1/2"- 2" valve 36mm travel 11. Porniţi dispozitivul de acţionare, până când supapa este în poziţie
11. Switch on the actuator, until the valve is in close position. Fix the yoke to strânsă. Fix jugul la corpul vanei prin sudare tac.
the valve body by means of tack welding. 12. Apoi, strângeţi cu grijă piuliţele de bolturi din nou. Pressurise sistemului
12. Then carefully tighten the nuts of the stud bolts again. Pressurise the şi verificaţi de ambalare glanda.
system and check the gland packing. 13. În caz de scurgeri, strângeţi piuliţele de şuruburi glandei cu atenţie
13. In case of leaking, tighten the nuts of the gland bolts carefully until the până când se opreşte scurgerea.
leaking stops. 14. Reglaţi indicatorul de poziţie şi fixaţi-l cu şurubul hexagonală.
14. Adjust the position indicator and fix it with the hexagon socket screw. Capitolul 9 - Page 34
Chapter 9 - Page 34

( HP VALVES
(SUPAPE HP
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
USE OF BACKSEAT REMOVEL TOOL API
DISASSEMBLY UTILIZAREA de instrument REMOVEL bancheta din spate
DEMONTAJUL
Disassemble the valve as described in the disassembly instruction.
See to it that the packing is completely removed from the valve body. Demontati supapa cum este descris în instrucţiunile de demontare.
Screw the backseat removal tool (71) on the valve body. Grijă ca de ambalare este complet eliminat din corpul vanei.
Loosen the backseat (34) by applying a force in a counterclockwise direction. Şurub instrumentul de eliminare bancheta din spate (71) pe corpul vanei.
Unscrew the adaptor (70) from the valve body. Slăbiţi pe bancheta din spate (34), prin aplicarea unei forţe într-un sens
Unscrew the backseat from the valve body. invers acelor de ceasornic.
Remove the backseat removal tool from the valve body. Deşurubaţi adaptor (70) de la corpul vanei.
Remove the stem (34), the backseat and the gasket from the valve body by Deşurubaţi pe bancheta din spate de la corpul vanei.
pulling the stem out of the valve body. Scoateţi instrumentul de eliminare bancheta din spate de la corpul vanei.
Scoateţi stem (34), pe bancheta din spate si garnitura de la corpul vanei
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY
trăgând stem din corpul vanei.
Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth.
RE-ASSEMBLY CONTROL DE RE-montaj
Clean all parts with solvent and a clean cloth. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
Grease the backseat-thread with molykote HCS or equivalent. RE-ADUNAREA
Insert the stem into the valve body. Curăţaţi toate părţile cu solvent şi o cârpă curată.
Insert the backseat with the gasket into the valve body. Grease pe bancheta din spate, firul cu HCS molykote sau echivalent.
Place the backseat removal tool in the valve body and screw the backseat into the Introduceţi tija în corpul vanei.
valve body. Screw the adaptor on the valve body. Introduceţi pe bancheta din spate cu garnitura în corpul vanei.
Now fasten the backseat by applying a force in a clockwise direction. Aşezaţi instrumentul de eliminare bancheta din spate în corpul vanei şi
şurub pe bancheta din spate în corpul vanei. Înşurubaţi adaptorul de pe
Remove the adaptor and the backseat removal tool.
corpul vanei.
Continue assembly the valve in accordance to the disassembly instruction.
Acum, fixaţi pe bancheta din spate prin aplicarea unei forţe în direcţia
Chapter 9 - Page 35 acelor de ceasornic.
Scoateţi adaptorul şi instrumentul de eliminare bancheta din spate.
Continue asamblarea supapa în conformitate cu instrucţiunile de
demontare.
Capitolul 9 - Page 35

HP VALVES HP SUPAPE
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
RESEATING HP VALVES API
GLOBE VALVES <4" RESEATING SUPAPE HP
Globe valve <4 "
Specially designed HP reseating tools allow re-cutting of worn or damaged seats
without removing the valve body from the line. Cutters of various size 3/8" - 2" Special concepute HP instrumente reseating permite re-tăiere de locuri
uzate sau deteriorate, fără a îndepărta corpul vanei de la linie.Cuţite de
straight type and 3/8" - 4" y-type assure that HP Valves are cut with the correct
diferite mărimi 3 / 8 "- 2" de tipul drept şi 3 / 8 "- 4" y-tip asigur că HP
angle. The solid stellite seat requires, because of its hardness, carbide cutters.
Supape se taie cu unghiul corect. Scaunul solid stelit necesită, din cauza
These carbide cutters should be handled with great care to prevent chipping. durităţii sale, freze carbura. Aceste freze carbura ar trebui să fie tratate cu
Jamming these carbide cutters against the valve seat can cause cutting-chipping, mare grijă pentru a preveni aschiere.
or fracturing of the hard stellite seat. RENEWING THE SEATING SURFACE Jamming aceste freze carbura de pe spătarul scaunului supapei poate
- Disassemble the valve as described in the disassembly instruction. cauza taiere de şlefuire, sau fragmentar al scaunului stelit greu. De
- Screw the feed screw (05) out of the adaptor (04) as far as possible. reînnoire a suprafeţei de şedere
- Insert the tool assembly into the valve body engaging the adaptor thread - Demontati supapa cum este descris în instrucţiunile de demontare.
with the body thread. - Înşurubaţi şurubul de alimentare (05) din adaptor (04), pe cât posibil.
- Rotate the feed screw carefully clockwise, while turning the handle (07) - Introduceţi ansamblul instrument în corpul vanei angajarea firul adaptor
clockwise until the cutter (02) lightly contacts the valve seat (01). cu filet corp.
- Cut the valve seat by slowly turning the handle clockwise while applying a - Rotiţi şurubul de alimentare cu atenţie sensul acelor de ceasornic, în timp
steady force with the feed screw. Rotate the handle as smoothly as possible (at ce răsuciţi mânerul (07) sensul acelor de ceasornic, până când cutter (02)
least 3 revolutions). uşor în contact cu scaunul supapei (01).
- Unscrew the feed screw counterclockwise while turning the handle - Tăiaţi scaunul supapei de încet rotind mânerul sensul acelor de ceasornic
clockwise. în timp ce aplicarea unei forţe de echilibru cu şurubul de alimentare. Rotiţi
mânerul cât mai lin (cel puţin 3 rotatii).
- Back out the retainer, remove the tool assembly and clean the cutter of
- Deşurubaţi şurubul feed invers acelor de ceasornic în timp ce rotirea
chips.
- Inspect the seat for a smooth, bright, continuous surface. Repeat these mânerului sensul acelor de ceasornic.
steps as described above if necessary, to obtain a satisfactory reconditioned seat. - Înapoi afară retinere, scoateţi ansamblul instrument şi curăţaţi cutter de
Chapter 9 - Page 36 chips-uri.
- Verificaţi loc pentru un neted, suprafaţă strălucitoare, continuă.Repetaţi
aceşti paşi aşa cum este descris mai sus, dacă este necesar, pentru a
obţine un loc satisfăcătoare recondiţionat.
Capitolul 9 - Page 36
( HP VALVES
(SUPAPE HP
HP Valves Oldenzaal BV
Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M12B24 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY CAST STEEL GLOBE VALVE M12B24
PRESSURE SEAL DEMONTAJUL & MONTAJ CAST STEEL GLOBE VALVE
PRESIUNE SEAL

Fig.01
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve Fig.01
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation. 1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
2. Unscrew the bolts (30) which secure the gearbox (35) on the top flange robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
(11) and remove them. Turn the gearbox clockwise in this way it will be accidentale de presurizare.
disconnected from the stem/disc (03-10). (See Fig.1) 2. Deşurubaţi şuruburile (30), care asigura cutia de viteze (35) pe flanşă
3. Unscrew and remove the bolts (29) which secure the top flange to the superioară (11) şi a le elimina. Rotiţi în sensul acelor de ceasornic cutia de
spacer column (12). (See Fig.2) viteze acest fel va fi deconectat de la stem / disc (03-10). (Vezi fig.1)
4. Unscrew and remove the bolt and nut (22) which secure the position 3. Deşurubaţi şi scoateţi şuruburile (29) care asigura flanşă superioară a
coloanei spacer (12). (Vezi Fig.2)
indicator (15). Remove the position indicator from the stem. Remove the parallel
4. Deşurubaţi şi scoateţi şurubul şi piuliţa (22), care asigura indicatorul de
key (23) out of the stem.
poziţie (15). Scoateţi indicatorul de poziţie din stem.Scoateţi paralel cheie
5. Loosen the gland-bolts (17) / nuts (09). Remove the washers (27) and the (23) din stem.
gland flange (07). Unscrew the gland bolts out of the retaining ring (18). 5. Slăbiţi glanda-şuruburile (17) / nuci (09). Scoateţi şaibe (27) şi flanşa
6. Pull the stem/disc in the backseat to hold up bonnet (04), in this way it glanda (07). Deşurubaţi şuruburile de glanda afara din ring de susţinere
won't fall down into the valve body (01). After loosening the bolts (29) from the (18).
retaining ring, you can screw it of the bonnet. 6. Trageţi tija / disc pe bancheta din spate a rezista capotei (04), în acest
7. Lower the stem together with the bonnet, out of the segmental ring (21). fel nu va cădea în jos, în corpul supapei (01). După slăbirea şuruburile (29)
8. By pressing the pins through the holes in the valve body, you can remove de la inelul de retinere, puteţi să-l şurub a capotei.
the segmental ring. 7. Coborâţi stem, împreună cu capota, afara din ring segmentare (21).
9. Pull the stem/disc together with the bonnet, the gasket (19), the distance 8. Prin apăsarea pinii prin orificiile din corpul vanei, aveţi posibilitatea să
ring (20), the packing (05) and the gland (08) out of the valve body. eliminaţi inelul segmentale.
Fig.0 9. Trageţi tija / disc împreună cu capota, garnitura (19), inelul distanţa (20),
Chapter 9 - Page 37 de ambalare (05) şi a glandei (08) din corpul vanei.
Fig.0
Capitolul 9 - Page 37
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY
CONTROL DE RE-montaj
Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth. Examine the following
parts for pitting or scratches: ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată. Examina
A. SEAT - Sealing surface următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
B. STEM - Sealing area A. SEAT - suprafaţa de etanşare
C. DISC - Sealing surface B. STEM - zona de etanşare
Grease all threaded parts with molykote HCS, or C. DISC - suprafaţa de etanşare
equivalent. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau
Place the bonnet over the stem/disc, place a new gasket over the bonnet. Place echivalent.
the distance ring on top of the gasket. Loc capota peste stem / disc, loc o garnitură nouă pe capota.Aşezaţi inelul
distanţa pe partea de sus a garniturii.
Place this assembly into the valve body. Now the segmental ring can be placed
Loc această adunare în corpul vanei. Acum inelul segmente pot fi plasate
into the valve body. Make sure that there is no split between two segments in în corpul vanei. Asiguraţi-vă că nu există nici împărţit între cele două
front of a disassembly hole. Now pull up the stem/disc with the bonnet through segmente în faţa unei găuri dezasamblare. Acum, trageţi în sus stem / disc
the segmental ring. Now screw the retaining ring on the bonnet engaging the cu capota prin inelul segmentale. şurub Acum inelul menţinerea pe capota
body and position it to secure the accessibility of the gland bolting as in Fig.4. angajarea corpul şi poziţia pe care a asigura accesibilitatea a glandei
Place the packing (first with markings down, second with markings up) and the cernerii ca în Fig.4. Aşezaţi de ambalare (mai întâi cu marcaje în jos, al
gland over the stem. Be careful not to damage it by the stem/disc thread. Pull it doilea, cu marcaje în sus) şi glanda peste stem. Fiţi atenţi să nu-l deteriora
carefully with the gland down into the bonnet. de picior / firul disc.Trageţi-l cu grijă cu glanda jos în capota.
Screw the gland bolts into the retaining ring, place the gland flange and the Înşurubaţi şuruburile glanda în inelul de reţinere, locul flanşa de glanda şi
washers. Screw the gland nuts on the gland bolts. Tighten them to compress the şaibe. Înşurubaţi nuci glanda pe şuruburile de glanda.Strângeţi-le pentru a
packing. Loosen them, then again tighten them. Screw the bolts in the retaining comprima de ambalare. Slăbiţi-le, apoi strângeţi-le din nou. Înşurubaţi
ring and tighten them. şuruburile în inelul de fixare şi strângeţi-le.
Place the parallel key into the stem, lock it up with the position indicator and Loc-cheie în paralel stem, fixaţi-l cu indicator de poziţie şi fixaţi-o cu şurub
secure it with the bolt and the nut. Make sure the position indicator gets locked şi piuliţă. Asiguraţi-vă că indicatorul de poziţie devine blocat de unul dintre
up by one of the spacer columns, in this way the stem can't rotate. (See Fig.4) The coloane veche, în acest fel stem nu poate roti. (A se vedea Fig.4) Flanşa
top flange now can be mounted on top of the spacer column with bolts. de top acum poate fi montată în partea superioară a coloanei cu şuruburi
veche.
Screw the gearbox (turning counterclockwise) on the stem, turning this until the
Şurub cutiei de viteze (cotitură invers acelor de ceasornic) pe tulpină,
stem no longer is pressing down the disc, so the gearbox can be mounted to the
transformând acest lucru până când stem nu mai este apăsarea în jos disc,
top flange without damaging the seat. astfel încât cutia de viteze poate fi montat la flanşă superioară fără a
Pressurise the system and check the gland packing and bonnet gasket for leaking. deteriora scaunului.
In case of leaking of the gland packing tighten the nuts of the gland-bolts carefully Pressurise sistemului şi verificaţi de ambalare glanda şi garnitură de
until the leaking stops. In case of leaking of the bonnet gasket tighten the bolts in capota pentru scurgere. În caz de scurgere de ambalare glandei strângeţi
the retaining ring. piuliţele de glanda-şuruburile cu atenţie până când se opreşte
IMPORTANT scurgerea. În caz de scurgere a garniturii capotei strângeţi şuruburile în
After starting up the system, once the valve has reached its working temperature inelul de fixare.
and pressure, it is recommended to tighten the bolts into the retaining ring to IMPORTANT
force the bonnet into the gasket for optimum sealing. După pornirea sistemului, odată ce valva a ajuns la temperatura de lucru şi
de presiune, este recomandat să strângeţi şuruburile în inelul de retinere
pentru a forţa capotei în garnitura de etanşare optim.

( HP VALVES (SUPAPE HP
Supape HP BV Oldenzaal
HP Valves Oldenzaal BV
Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API
M12B24 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY CAST STEEL GLOBE VALVE M12B24
PRESSURE SEAL DEMONTAJUL & MONTAJ CAST STEEL GLOBE VALVE
PRESIUNE SEAL
1. 2.
1. 2.
9.
10. 9.
10.
11. 12.
11. 12.
13.
13.
Fig.04 Fig.04
Fig.03 Fig.03
Chapter 9 - Page 38 Capitolul 9 - Page 38

( HP VALVES (SUPAPE HP
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
M32B24 API
DISASSEMBLY & ASSEMBLY CAST STEEL STOP/CHECK GLOBE VALVE M32B24
PRESSURE SEAL DEMONTAJUL & MONTAJ oţel turnat STOP / CHECK ROBINET GLOBE
PRESIUNE SEAL

Fig.01
Fig.01
1. Caution, before any attempt is made to disassemble, verify that the valve
1. Atenţie, înainte de orice încercare este făcută să demontaţi, verificaţi că
is isolated from system pressure and secured against accidental pressurisation.
robinetul este izolat de sistemul de presiune şi securizat împotriva
2. Unscrew the bolts (30) which secure the gearbox (35) on the top flange accidentale de presurizare.
(11) and remove them. Turn the gearbox clockwise in this way it will be 2. Deşurubaţi şuruburile (30), care asigura cutia de viteze (35) pe flanşă
disconnected from the stem/disc (03-10). (See Fig.1) superioară (11) şi a le elimina. Rotiţi în sensul acelor de ceasornic cutia de
3. Unscrew and remove the bolts (29) which secure the top flange to the viteze acest fel va fi deconectat de la stem / disc (03-10). (Vezi fig.1)
spacer-column (12). (See Fig.2) 3. Deşurubaţi şi scoateţi şuruburile (29) care asigura flanşă superioară a
4. Unscrew and remove the bolt and nut (22) which secure the position spacer-coloana (12). (Vezi Fig.2)
indicator (15). Remove the position indicator from the stem. Remove parallel key 4. Deşurubaţi şi scoateţi şurubul şi piuliţa (22), care asigura indicatorul de
(23) out of the stem. poziţie (15). Scoateţi indicatorul de poziţie din stem.Scoateţi paralel cheie
5. Loosen gland-bolts (17) / nuts (09). Remove washers (27) and gland (23) din stem.
flange (07). Unscrew gland-bolts out of the retaining ring (18). 5. glanda Slăbiţi-şuruburile (17) / nuci (09). Scoateţi şaibe (27) şi flanşă
6. Pull the stem/disc in the backseat, to hold up bonnet (04) in this way it glandei (07). Deşurubaţi şuruburile de la glanda-a inelului de susţinere
won't fall down into the valve body (01). After loosen the bolts (29) from (18).
retaining ring, you can screw it of the bonnet. 6. Trageţi tija / disc pe bancheta din spate, pentru a rezista capotei (04), în
7. Lower the stem together with bonnet, out of the segmental ring (21). acest fel nu va cădea în jos, în corpul supapei (01). After Slăbiţi şuruburile
(29) de la inelul, puteţi să-l şurub a capotei.
8. By pressing the pins through the holes in to valve body, you can remove
7. Coborâţi stem, împreună cu capota, afara din ring segmentare (21).
the segmental ring.
9. Pull stem/disc together with the bonnet, gasket (19), distance ring (20), 8. Prin apăsarea pinii prin găuri în corpul vanei, la, aveţi posibilitatea să
the packing (05) and gland (08) out of the valve body. eliminaţi inelul segmentale.
10. Remove disc out of valve body. 9. stem Trageţi / disc împreună cu capota, garnitura (19), inel de distanţă
Fig.0 (20), de ambalare (05) şi glandei (08) din corpul vanei.
Chapter 9 - Page 39 10. Scoateţi discul din corpul vanei.
Fig.0
Capitolul 9 - Page 39

CONTROL DE RE-montaj
INSPECTION FOR RE-ASSEMBLY
1. ştergeţi bine toate piesele cu solvent şi o cârpă curată.
1. Thoroughly wipe all parts with solvent and a clean cloth.
2. Examina următoarele părţi pentru pitting sau zgârieturi:
2. Examine the following parts for pitting or scratches: A. SEAT - suprafaţa de etanşare
A. SEAT - Sealing surface B. STEM - zona de etanşare
B. STEM - Sealing area C. DISC - suprafaţa de etanşare
C. DISC - Sealing surface 3. Grease toate piese filetate cu HCS molykote, sau echivalent.
3. Grease all threaded parts with molykote HCS, or equivalent. Aşezaţi discul cu atenţie în corpul vanei. Loc capota peste stem, loc o
Place the disc carefully into the valve body. Place the bonnet over the stem, place garnitură nouă pe capota. Aşezaţi inelul distanţa pe partea de sus a
a new gasket over the bonnet. Place the distance ring on top of the gasket. garniturii.
6. Place this assembly into the valve body. Now the segmental ring can be 6. Loc această adunare în corpul vanei. Acum inelul segmente pot fi
placed into the valve body. Make sure that there is no split between two plasate în corpul vanei. Asiguraţi-vă că nu există nici împărţit între cele
segments in front of a disassembly hole. două segmente în faţa unei găuri dezasamblare.
7. Now pull up the stem/disc with the bonnet through the segmental ring. 7. Acum, trageţi în sus stem / disc cu capota prin inelul segmentale.Acum,
Now screw retaining ring on the bonnet engaging the body and position it to şurubul de fixare inel pe capota angajarea corpului şi poziţia pe care a
secure accessibility of the gland-bolting as in Fig.4. asigura accesibilitatea a glandei-cernerii ca în Fig.4.
8. Place packing (first with markings down, second with markings up) and 8. Loc de ambalare (mai întâi cu marcaje în jos, al doilea, cu marcaje în
sus) şi glanda peste stem. Fiţi atenţi să nu-l deteriora de picior / firul
gland over the stem. Be careful not to damage it by the stem/disc thread. Pull it
disc. Trageţi-l cu atenţie
carefully
cu glanda jos în capota.
with the gland down into the bonnet. 9. Şurub glanda şuruburile în inelul de reţinere, locul flanşa de glanda şi
9. Screw gland bolts into the retaining ring, place the gland flange and the şaibe. Înşurubaţi nuci glanda pe şuruburile de glanda.Strângeţi-le pentru a
washers. Screw the gland nuts on the gland bolts. Tighten them to compress the comprima de ambalare. Slăbiţi-le, apoi strângeţi-le din nou.
packing. Loosen them, then tighten them again. 10. Înşurubaţi şuruburile în inelul de fixare şi strângeţi-le.
10. Screw the bolts in the retaining ring and tighten them. 11. Loc în paralel cheie stem, blocare-l cu indicator de poziţie şi fixaţi-o cu
11. Place parallel key into the stem, lock it up with the position indicator and şurubul şi piuliţa. Asiguraţi-vă că indicatorul de poziţie devine blocat de
secure it with the bolt and the nut. Make sure the position indicator gets locked unul din coloana veche, în acest fel stem nu poate roti. (A se vedea Fig.4)
up by one of the spacer column, in this way the stem can't rotate. (See Fig.4) 12. Flanşa de top acum poate fi montat pe partea de sus a coloanelor
12. The top flange now can be mounted on top of the spacer columns with veche cu şuruburi.
the bolts. 13. Şurub cutia de viteze (rotirea în sens antiorar), pe tulpină, transformând
13. Screw the gearbox (turning it counterclockwise) on the stem, turning this acest lucru până când stem nu mai este apăsarea în jos discul, astfel încât
until the stem no longer is pressing down the disc, so the gearbox can be cutia de viteze poate fi montat la flanşă superioară fără a deteriora
mounted to the top flange without damaging the seat. scaunului.
14. Pressurise the system and check the gland packing and the bonnet gasket 14. Pressurise sistemului şi verificaţi de ambalare glanda si garnitura
capota pentru scurgere. În caz de scurgere de ambalare glandei strângeţi
for leaking. In case of leaking of the gland packing tighten the nuts of the gland
piuliţele de şuruburi glandei cu atenţie până când se opreşte scurgerea. În
bolts carefully until the leaking stops. In case of leaking of the bonnet gasket
tighten the bolts in the retaining ring. caz de scurgere a garniturii capotei strângeţi şuruburile în inelul de fixare.
IMPORTANT IMPORTANT
After starting up the system, once the valve has reached its working temperature După pornirea sistemului, odată ce valva a ajuns la temperatura de lucru şi
and pressure, it is recommended to tighten the bolts de presiune, este recomandat să strângeţi şuruburile
into the retaining ring to force the bonnet into the gasket for optimum sealing. în inelul de retinere pentru forţa capotei în garnitura de etanşare optim.
( HP VALVES (SUPAPE HP
HP Valves Oldenzaal BV Supape HP BV Oldenzaal
Mediu si supape de înaltă presiune, în conformitate cu ASME, EN, BS şi
Medium & high pressure valves in accordance with ASME, EN, BS and API
API
M32B24
M32B24
DISASSEMBLY & ASSEMBLY CAST STEEL STOP/CHECK GLOBE VALVE DEMONTAJUL & MONTAJ oţel turnat STOP / CHECK ROBINET GLOBE
PRESSURE SEAL PRESIUNE SEAL
4. 4.
5. 5.

Fig.04 Fig.04
Fig.03 Fig.03
Chapter 9 - Page 40 Capitolul 9 - Page 40