.bo,byl oajwi~lrsz~ mafema1y:lfJem w ,fJ.~wrii?

chciat.nn sj~ ,oa!.lczJ1c malemal]t:liri p.rzez reJero.n

(piiai~ )

o

wje,te :aauk lro.fZysta z poj~c m.arem.alyCZnyc.h

jabejesr ,1laj'twdniejsze za.da.nie ,m.ai\e,m.a~Jle?

dia,c.zeyo p.roifesomwie m.a,tem.a,/y:lfi Sij ta,cy.mlodz,i'?

IJO 00 po.s.zubjmy czeyoS '0 muzycoe elrsperymenta.~nej

bm,m" ,crebweo"" '~m.eta,m!}zyll;a, m.a,tem.a~a,'·

~du:l!o· W ,nie jest pojecie ,ma,l'e,malJtCZne

o J?

[iC; )

o

~

o

czesc,. m .KaS:Ii;;a,. czy urlzieJisz .mi .Ioo.r:epe~i z .m.arem.al]tl!i?

p.t.1nowalem lyIk!o dwad2iescia,. are .m.i sie zera pomY'iiIV

~

o

.lrtnchce .bye prawujl!;iem, musi .byeai"Jlytare.i"Jte.m mate.maijfCZi"J}i!\m

( diaC:;f1D? )

o

niemoie .byelff'~pol\Vai"Ja fJ.uez .rof1i/(:~

·O·J 01 u1"1qnrr 1"~sME1"uaJZS J401"d ·PAM

v n~1"uz~81"sa1"ill M aUEz~zsa1"illEz

- illO~·J04EaJ~d1"J4S·MMM aZJ04EJaUan EU aU01"qoJZ '1"~A4Eilla4Eill op 1"~9011"ill ~au01"uilla~EzMpoa1"u ° aMos~1"illO~ 1"~SEd

Piotr Szreniawski konik

l

misiek