ehedzi ci o to, ze powstalo aoy bronic obyw,ate'la przed wladz~?

nauki a dmi niSTIFacyjru e 3'1 podobns do

wie'lu Ii r lru a w:.;' k.,;. . .J.""n.~

pisze si\l ksi'lz!Qi i artykuly, jszdzi .si~ lru a konferen c je

Ii wyiClad'a lru a

·O·J 01 u~1qn~ ~~SME~UdJZS J~O~d ·PAM

mO~'S~TmO~~~~TM'MMM dZJO~~JdUdD ~u dUO~qOJZ

Piotr Szreniawski

paski korniksowe 0 naukach adrninistracyjnych

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful