ПревелаНевена

Церовић

Део први
Ч И Њ ЕН И Ц Е
1. Једа н угле дан п утн и к у Т ау ру с-експ р есу

Ова књига се не сме без дозволе аутора, ни у целини ни у деловима,
умножавати, прештампавати нити преносити ни у једном облику нити
икаквим средством. Она се без одобрења издавача не сме ни на који други
начин нити икаквим другим средством дистрибуирати нити пак умножавати.
Сва права на објављивање ове кљиге задржавају аутор и издавач према
одредбама Закона о ауторским и сродним правима.

Б и ло је пет сати је дног зи м ског ју тра у С ирији . Н а
перону у А лепу стајао је воз свечано у бележ ен у редо ве
вож њ е као Т ау ру с-експ рес. С астојао се из ку хињ е, кола
за р у ч авањ е , с паваћ и х ко ла и д ва до м аћ а ваго н а.
У з папучицу која води у спаваћа кола стајао је један
м лад ф р анцуски пор учни к, ко ји је бл истао у својој у ни ф орм и, у кога се н иш та дру го ни је видело, до по м одрели
в рх но са и о ба кр аја н ав иш е засу кани х бр ко ва .
Било је хладно, да је пуцало дрво и кам ен, и ова ду ж но ст, испраћај угледног странца, није била ним ало завидна, али је пору чник Д ибоск м уш ки врш ио своју дуж ност. Љ убазне реченице силазиле су му са усана на изврсном ф ранцуском језику . О н у ствари није им ао појм а о
чем у је ту реч . Б и ло је, разу м е се, препр ичавањ а, као и
увек у таквим случајевим а. Г енералово - њ еговог генерала - р асп о л о ж е њ е б и в ало је с в е го р е. А о н д а је с ти гао
он ај стр анац - Б елгијанац - ч ак из Е нгаеске, изгледа .
П ро ш ла је недељ а дана - седм ица изузетне напетости. А
потом су се одиграли извесни догађаји. Један веом а угледан оф ицир изврш ио је самоубиство, један други је поднео
оставку - забринута лица изгубила су нагло свој забринути израз, извесне врјне м ере предострож ности попустиле
су. А генерал је одједном изгледао десет година м лађи.
Д ибо ск је научио један део разговора изм еђу њ ега и
странца.
- В и сте нас спасили, драги м ој - рекао је генерал узо уђ ен о, п р и че м у су м у вел и ки бел и б р ци п о др х тавал и
Д о к ЈС говор ио: - С паси ли сте част ф ранц уске арм ије
-сп реч и ли сте м н ога кр во пр олић а! К ако да в ам се зах ва-

Агаша
Крисши

лим ш то сте пристали да се одазовете м ом е позиву? Д а
дођете овамо, овако далеко....
Н а то је странац (по имену Х еркул П оаро) прикладно одговорио, наглаш авајући реченицу:
- А ли, забога, зар бих могао да заборавим да сте ми
ви једном спасили живот? А потом је генерал опет на све
то љубазно одговорио одбијајући сваку ма и најмању своју заслугу у тој бивш ој услузи, а помињ ући затам још виш е Ф ранцуску, Белгију, славу, част и разне речи у том
смислу; загрлили су се срдачно и разговор се заврш ио:
Ш то се тиче самог случаја, који је био у питању, поручник Дибоск био је још у мраку, мада му је била поверена дуж ност да испрати г. П оароа на Таурус-експрес, а
он ју је обављ ао са свом ревнош ћу и ж аром какав и доликује младом официру са успеш ном каријером пред собом.
- Д анас је недељ а - рече поручник Дибоск. - С утра,
у понедељ ак увече, биће у И стамбулу.
Н ије то била прва примедба ове врсте. Разговори на
перону, пред полазак воза, често се, по природи, пом ало
понављају.
- Т ако је - слож и се г. П оаро.
- М ислим да им ате намеру да останете там о неколико дана?
- Д а, да. И стам бул је град у коме никада нисам био.
Било би ш тета пропутовати кроза њ само тако. - О н пуче прстим а сликовито. - Н и због чега ми се не ж ури - задрж аћу се там о као туриста неколико дана.
- А ја С оф ија је дивна - рече поручник Д ибоск, који
је никада није видео.
Х ладан ветар зафијука ш з перон. О ба човека се стресоше. Поручник Дибоск успе да баци крадимице поглед на
свој сат. Пет минута до пет - само још пет минута!
П ретпостављ ајући да је онај други прим етио њ егов
криш ом бачени поглед, похита опет да почне разговор.
- М ало света путује у ово доба године - рече он бацајући поглед на прозоре спаваћих кола изнад себе.
- Т ако је - слож и се г. П оаро.
- Н адајм о се да нећете бити завејани горе, на Таурусу!

Убисшво у Оријенш-ексиресу

- Зар се то догађа?
_ Догађало се, да. О ве године, још не!
- Н адајм о се онда - рече П оаро. - М етеоролош ки извеш таји из Е вропе су лош и.
_ Веом а лош и. Н а Балкану има м ного снега. _ У
Н ем ачкој такође, чуо сам .
- Д обро - рече поручник Дибоск брзо кад му се учини да ће н асту пи ти опет преки д у разговору. - С утра у
седам и четврт бићете у Ц ариграду.
- Д а - р ече г. П о аро и н астави очајн и чки - А ја С о фија, чуо сам да је веома дивна.
- Ч аробна, верујем .
Изнад њ ихових гаава покрену се завеса на једном купеу спаваћих кола и једна млада ж ена провири.
М ери Д ибенхам је спавала слабо откако је отиш ла
из Багдада прош лог четвртка. Н и у возу за К иркук, ни у
Дому одмора у М осулу, ни прош ле ноћи; нигде
у возуније спавала како ваљ а. С ада, пош то јој је досадило да леж и будна у врућој загуш љ ивој атмосфери свога прегрејаног купеа, устала је и вирила напољ е.
О во би требало да буде А леп. Н ем а ш та да се види,
разуме се. Само дугачак, слабо осветљ ен перон и гласна,
бесна препирка на арапском, ту негде. Д ва човека под
њ еним прозором говорила су француски. Један је био
ф ранцуски оф ицир, а други је био ом ањ и човек са
огромним брковим а. О на се једва прим етно насмеш и.
Н икад није видела никог до те мере утутканог. М ора да
је напољ у јако хладно. Због тога су тако уж асно и загревали воз. П окуш ала је да спусти прозор још ниж е, али
није могла.
Спроводник спаваћих кола је приш ао двојици људи.
-Воз тек ш то није кренуо - рече. - Бољ е би било да се
го-сподин попне у кола. - Човек м алог раста скиде
ш еш ир.К аквог му је сам о јајастог облика глава! Без
обзира насвоје бриге, М ери Д ибенхам се насмеш и. Да
смеш на чо-вечуљ ка! О на врста љ уди малог раста које
човек никада не мож е да схвати озбиљ но!
П оручник Д ибоск изговарао је свој опрош тајни говор. О н га је већ унапред био смислио а сачувао га је за
последњ и тренутак. Био је то веома леп, углађен говор.

убисшво у Оријенш-ексиресу

Д а га н е би превази ш ли , г. П оаро је одговорио н а
исти начин.
- У кола, господин е! - рече спроводник спаваћих кола.
С а изразом бескрајн ог ж аљ ењ а, поп е се г. П оаро у
воз. С проводник уђе за њ им . Г. П оаро м ахн у руком . П оручник Д ибоск поздрави по војни чки.
В оз, уз и зн енадни нагпи трзај, крену лаган о.
- Н ајзад - п ром рм љ а г. П оаро.
- Б рррр - рече поручник Д ибоск, дош авш и потпуно
до сазнањ а до које м ере м у је хладно...
- Е во, господине - показа спроводник П оароу драм ати чн им покретом леп оту њ еговог сп аваћег одељ ка и њ егов уредно см еш тен и п ртљ аг. - Г осп один ов м али коф ер
сам см естио овде.
Њ е г о в а и с п р у ж е н а р у к а д е л о в а л а је с у г е с т и в н о .
Х еркул П оаро спусти у њ у једну савијену новчаницу.
- Х вала, господине. - К ондуктер је постао одсечан и
послован. - К од м ене су госп оди нове карте. У зећу и пасош , м олим вас. Господин прекида пут у И стам бул, тако
сам схватио?
Г. П оаро потврди.
- П р етп о став љ ам да н е п у тује м н о го света? - р еч е
он.
- Н е, господине. И м ам сам о још два путника; оба су
Е нгаези, пуковник из И ндије, и једна м лада дам а из Багдада. Д а ли господи н ж ели неш то?
Господин је затраж ио м алу иеријеа.
боцу [
П ет сати ујутроје незгодно доба да човек крене возом
на пут. Још је преостало два сата до сванућа. С вестан непотпуног ноћног сна и осетљ ивог задатка који је успеш но
изврш ио, г. П ауро се склупча у једном углу и заспа.
К ада се п робудио, било је девет и по и он се упути
прем а коли м а за ручавањ е у потрази за врућом каф ом .
Засад се у њ им а налазио сам о један путник, највероватније млада Енглескињ а о којој је спроводник говорио.
Била је висока, витка и црнка - им ала је, отп рилике, двадесет и осам година. Било је неке врсте хладнокрвне одлучн ости у н ачи ну н а који је доручковала и у н ачи ну н а
1

М инерална вода (П р им . прев.)

који је затраж ила од келнера да јој дон есе још каф е, п о
чем у се видело да јој нису страна ни путовањ а ни велики
свет. Била је одевена у там ну хаљ ину за пут, која је изврсно одговарала прегрејан ој атм осф ери воза.
Г . Х еркул П оаро, пош то није им ао другог п осла, забављ ао се посм атрајући је непри м етн о.
О на је, п ро суђи вао је, она врста м лади х ж ен а која
м ож е да се брин е сам а о себи саврш ен о лако, м а где била. И м ала је достојанствен о држ ањ е и одлучн ост. П рилично м у се доп адала ош тра прави лност њ ен их ц рта и
неж но бледило лица. Допао м у се сјајан црни потиљ ак са
уредним таласим а косе, и њ ене очи хладне, безизразне и
сиве. А ли би ла је, закљ учио је он, неш то м ало сувиш е
1
одлучн а да би би ла оно ш то назт
је онаојоН е/ет т
е.
У том тренутку уш ла је једна друга особа у кола за
ручавањ е. Т о је био ви сок човек изм еђу четрдесет и п едесет година, ви тка стаса, там не пути , косе пом ало проседе на слеп оочни цам а.
- П уковни к из И н дије - рече П оаро сам себи .
Н оводош авш и се м ало поклон и девојци .
- 'Б ројтро, госпођиц е Д ибен хам .
- Д обро јутро, пуковн и че А рбатн от.
П уковник је стајао с руком на наслону од столице
п реко пута њ е.
- И м ате ли ш то п роти в? - уп и та он .
- Разум е се да нем ам . С едите.
- Зн ате, до р у ч ак н и је о б ро к уз к оји се н еп р ек и д н о
ћаска.
- П ретп остављ ам да ни је. А ли ја н е уједам .
П уковни к седе.
- К елн ер - п озва одсечн о.
Н аручн о је јаја и к аф у.
Њ е г о в е с е о ч и за д р ж а ш е з а т р е н у т а к н а Х е р к у л у
оар о у , ад и п р еђо ш е равн о д у ш н о . П о аро , к оји је п р алн о т м
У ^чи о енглеска схватањ а, зн ао је да је овај п осл
и о: „Т ое јСам о некакав проклети стран ац".
е
рни својој народности, двоје Е нглеза нису били гои
- И зм ењ али су н ек оли ко к ратк и х п ри м ед аб а, и
^1_^ада диж е и врати у свој купе.
'Лепажена.(Пр„м.прев.)
>

10

А гаш а К рисш и

У бисш во у О ријенш -ексиресу

За ручком су њ их двоје опет седели за истим столом м аж еној дечурлији .
и опет су обоје потпуно игнорисали трећег путника. Разговор им је био ж ивљ и него о доручку. П уковник А рбатнот је говорио о П ен џабу, а поврем ено је постављ ао девојци по које питањ е о Багдаду, гце је она била нам еш тена као гуверн ан та, ш то је сада већ п остало јасно. У току
разговора открили су неке заједничке пријатељ е, ш то је
непосредн о утиц ало на њ ихово зближ авањ е а см ањ и ло
укоченост у опхођењ у. Расп рављ али су о извесном старом Тому и неком Џ ерију. П уковник је питао да ли ће она
директно у Е нглеску или ће се задрж ати у И стам булу.
- Н е, ићи ћу директн о,
- З ар то н и је ш тета?
- О ви м сам п утем пролазила п ре две годи н е и тада
сам се задрж ала три дан а у И стам булу.
- О х, тако. Е па, м огу да каж ем да сам веом а задовољ ан ш то ћете ићи ди ректн о, јер и ја ћу такође.
И звео је при том неку врсту неспретног м алог поклон а, ц рвен ећи лако док је ово изводио.
„О сетљ ив н ам је наш пуковник", пом и сли Х еркул
П оаро са извесним подсм ехом . „В оз је исто толико опасан као и п реком орско п утовањ е!"
Госпођиц а Д ибенхам рече равнодуш но да ће то бити
веом а при јатн о. Њ ен став био је лако одби јањ е.
П уковник ју је, запазиоје Х еркул П оаро, отпратио до
њ ен ог купеа. К асн и је су прош ли кроз диван предео планине Т ауруса. Д ок су гледали наниж е прем а С ицилијанским вратим а, стојећи у ходнику једно крај другог, девојци се нагло оте уздах.
- Т ако је дивно! Ж елела бих... ж елела бих...
-Да?
- Ж елела би х да м огу да уж ивам у свем у том е!
А р б ат н о т н е о д го во р и . Ч е тв р та ст а л и н и ја њ его в е
вилиц е учи ни се м ало ош тријом и грубљ ом .
- П ст, м олим вас. П ст.
- О х! С ве је у реду. - О н баци пом ало м рзовољ ан поглед у П оароовом правцу. П отом настави: - А ли ја не волим ни пом и сао н а то да сте ви гувернанта, п репуш тен а
на м илост и нем илост тиран ским м ајкам а и њ иховој раз-

1
1

О на се насм еја с једва прим етн им контролисани м
призвуком.
- О х! н е см ете так о да схватате. У гњ етаван а гувернан та већ је давно сруш ен и м ит. У веравам вас да се роди тељ и плаш е м ога терора.
В иш е нису говорили. А рбатнот се м ож да стидео свог
испада.
,Ја овде посм атрам при личн о необи чну м алу ком едију", пом исли П оарр зам иш љ ено.
С ећаће се те своје м исли и касн ије.
С тигли су у Коњ у те ноћи у једанаест и по. О ба путника Е н глеза и заш ли су да опруж е н оге, ш етајући горе-доле ни з снегом п окривен и п ерон.
П оаро се задовољ авао да п осм атра ж ивост ж елезничке стани це кроз прозор. П осле отприлике десет м инута дош ао је до закљ учка да би м у м акар и м ало свеж ег
ваздуха добро дош ло. П рипрем ао се бри ж љ иво, ум отавајући се у неколико капута и ш алова, а преко својих дубоких ципела од бокса обу каљ аче. Т ако опрем љ ен сиђе
обазри во н а перон и стаде да се ш ета. О дш ета даљ е од
локом отиве.
- М ери...
Д евојка га прекиде.
- Н е сада. Н е сада. К ад све прође. К ад буде и за н ас онда...
П оаро се удаљ и ди скретн о. Био је и зн ен ађен .
Т еш ко да би м огао п озн ати хладнокрвн и , одсечн
глас и
госпођице Д ибенхам ...
„Чудновато", пом исли.
С утрадан се питао да се м ож да нису посвађали.
ло М асу разговарали . Д евојка је, разм и ш љ ао је, изгледала
забринута. О чи су јој биле подвучене там ним колутовим а.
Било је око два и по по подне кад воз стаде. Главе су
извиривале кроз прозоре. М ала група љ уди начичкала
уз
се
пругу управљ ајући поглед и упирући прстом на
поднеш то
колим а за ручавањ е.
П оаро се наж е и ослови спроводника спаваћих кола,
који је ж урн о п ролази о. Ч овек одговори а П оаро увуч е
главу и скоро се судари са М ери Дибенхам , којалаје стајаи за њ ега.

12

Агаша
Крисши

Убисшво у Оријенш-ексиресу

1
3

- Ш та се догађа? - упита она на ф ранцуском приличБила су три писм а и један телеграм . О брве му се м ано бех даха. - Заш то см о стали ?
ло
поди гош е кад је угаедао телеграм . Н и је га уопш те
- Н и ш та н и је, госп ођиц е. Н еш то се зап али ло и сп од
очекивао.
к о л а за р у ч ав ањ е. Н и ш т а о зби љ н о . И зва ђен о је . С ад а
О твори га на свој уобичајени уредан и смирен начин.
оп рављ ају квар. Н ем а ни какве оп асности, уверавам вас.
О
дш
там п ан е речи јасно су се оцртавале.
О на учини м али нагао покрет, као да хоће да одагна
Р
А ЗВО Ј П РЕД ВИ Ђ ЕН У КА СН ЕРО ВО М СЛУ пом и сао о опасности , као неш то потп уно н еваж н о.
Ч
А
Ј
У
Д О Ш А О И ЗН Е Н А Д Н О Д О И ЗР А Ж А ЈА М О - Д а, да, то м и је јасно. А ли врем е!
Л
И
М
В
РА Т И Т Е С Е О Д М А Х . - Е , то је баш н еп ријатн о
- В рем е?
пром
рм
љ а П оаро увређен о. П отом погледа на сат.
- Д а, ово ће нас задрж ати.
- М ораћу да п родуж и м ноћас - рече п орти ру - када
- М ож да - слож и се П оаро.
полази С и м п лон -ори јент?
- А ли м и н е см ем о да зак асн и м о! О вај воз треба да
- У девет сати , господине.
сти г е у 6 ,55 , а м ор ам о п рећ и Б осф о р и у х ватати С и м - М ож ете ли м и заузети леж ај у спаваћи м коли м а?
плон ори јент-експрес на другој страни у девет сати. А ко
- С в акак о, госп оди н е. Т о н и је н и м ал о теш ко у ово
касним о сат или два, изгубићем о везу.
доба
годи не. В озови су скоро потпуно празни ; прва или
- М ож да - допусти он.
друга класа?
П огледа је радознало. Једном руком несигурн о се
- П рва.
придрж авала за прозорску пречагу, а усне су јој подрхта- У реду, господин е. Д окле путујете?
вале.
- У Л ондон.
- Д а л и в ам је , го сп о ђ и ц е , м н о г о с т ал о д о т о г а? - Добро, господине. Н абавићу вам карту за Л ондон и
упита он.
заузећу вам постељ у у спаваћим колим а у вагону И стам- Д а . М н о г о м и је с т а л о д о то г а . Ја ... ја м о р а м д а
бул-К але.
ухватим тај воз.
П оаро п он ово погледа на сат. Б и ло је десет м ин ута
Она се одвоји од њ ега и пође низ ходник да би се придо
осам
.
кљ учила пуковнику А рбатноту.
- И м ам ли врем ен а да вечерам ?
Њ ена бојазан, м еђути м , би ла је неоснован а. П осле
- Разум е се, господине.
десетак м и нута воз настави пут. С тигао је у Х ајдп асар
М али Б елги јан ац клим ну гаавом . О н приђе и одјави
сам о са пет м инута закаш њ ењ а, пош то је надокнадио изсобу
коју је резервисао, па преко хола оде у ресторан.
губљ ено врем е у току пута.
Д ок је наручи вао вечеру, једна га рука п отап ш а п о
Б осф ор је би о узбуркан и П оаро ни је уж и вао у п рерамену.
лазу. Н а броду је био растављ ен од своји х сап утника, ни - |
- А х! М ој стари , к акво н еоч ек и ван о зад овољ ство је их ви ш е н и видео. К ад је сти гао н а м ост Г алата, одве- | рече глас и за њ ега.
зао се право у хотел „Т окатлијан ".
Б ио је то ом ањ и, креп ак, стари ји човек с косом подш иш аномеп ћгозхе.С м еш ио се одуш евљ ено. П оаро
подскочи.
2. Х о тел Т о к атли јан
- Бук!
;
- П оаро!
У „Т окатли јан у" је Х еркул П оаро затраж и о собу са
Бук је био Б елгијанац, један од директора М еђун акупатилом . П отом је приш ао порти рској лож и и упитао
родне ком паније сп аваћих кола, и њ егово познанство с
им а ли какве п ош те за њ ега.
бивш ом звездом белгијске полиције је из давнина.

И не само то.Н аћи ћем о се касније . очигледно А мериканац. .пр ош ла крај мене.Д а. . А м ерикан ци су. г. пријатна изгледа. мој драги .То су А м ериканци . изгледао је сасвим пристојно. А на вас? Х еркул П оаро је разм ислио тренутак пре но ш то је одговорио.рече Бук. Намеравао сам да останем овде неколико дана. Х ерку л П оаро је по куш авао да и згаеда скром но. М лађи је све надгледао.рече Бук весело. . . . па . дубоко усађене и лукаве. .А х! И враћате се кући . Бук се насмеја. .рече Бук. . К ад је човек. Сносили су им пртљаг. . заи ста крво ли ч н а! С хватате . . И згледао је забринут и извињ авао се. .рече Бук. су от-кривала која веом а бео низ веш тачких зуба. С ам о су очи ремовај ети утисак. . идем до Лазане. испупч ено чело. О ставио је на м ене непријатан утисак. Х тео сам да упи там пгга мислите о њ иховим личностима? . .М ислите на оног угаедног америчког џентлм ена.рече.' једног слободног леж аја прве класе у возу.Ч удновато. неке чудне. где имам да о б ав и м и зв ес н е п о с л о в е . тридесетих година.М ож да.рече. П р ет п о ст а в љ ам д а п у т у јет е Симплон-оријентом ? . али у томе очигледно није успевао. К ао да је каква д и вљ а звер кр во ло чн а звер .али кроз ж ицу провирује дивљ а ж ивотињ а. Глас му је имао лако промукао призвук. драги м ој . М лађи је био млад човек. .када? .Ргесш т еп1\ Труп . . господине . већ њ егов пратилац. опасне боје. К ад је изврш ио овај теж ак задатак. . Њ егова помл ава ало ћеглава.К ад је прош о крај м ене у ресторану .Десила се једна аф ера у С ирији. осврнуо се око себе док је чекао следеће јело. А ли нисам могао да се ослободим утиска да сам непосредно избегао неку несрећу. А ли није он привукао паж њ у малог детектива.Без су м њ е. док је стављ ао неку прим бу свом ед. али сам примио телеграм који ме позива натраг у Енгаеску на важ ну дужност.М ож да сте у праву. И ма м ного зла у свету.Вечерас.Да. Убисш во у О ријенш -ексиресу 15 П отом се он диж е.Да вам искрено каж ем. на оног угледног ам еричког џентлмена.М ладић изгледа сасвим симпатично. не допада м и се баш много.Н алазите се далеко од свога дом а. Било је свега ш есторо љ уди у ресторану. .А х! .послови! А ли ви ви сте на врхунцу славе данас. драги мој.И зврсно! И ја.Е.Ш та м ислите о овој двојици? . Управо у том тренутку отворио је стаклена врата и рекао: .кавез .Н ема ни. и само за тај таккраделић секунда осетила се чудна зловољ а и неприрод-на ош трина у том погледу.Ч удни сте ви.. Х еркул Поаро усредсреди потом сву паж њ у на то да не замочи бркове у супу.П латите рачун.младом сабеседнику погледао преко себе. погаед му се зауставио за тренутак на П оароу.А онај други? . ле О не су биле ситне. она друга два човека управо су излазили из хотела. све као да ворјеиголо о д об ро нам ер н ој осо би .П о који м ал и усп ех ко ји сам и м ао . .П ослови . К ад се П оаро прикљ учио свом е пријатељ у у холу. У право сам затражио да ми заузму постељу.рече П оаро. н асм ејана уста. .уздах ну Б ук.Сад је све спремно. пријатељ у.П а ш ак. . годиИ м ао је благ изгаед ф илантропа. а од те ш есторице само су двојица интересовала Х еркула П оароа. То јест.Ел па лепо .све је то веома пристојно . Речет. У том тренутку отвориш е се врата и приђе им портир. Та двојица седела су за столом недалеко од њ ега. . . С тарији човек промрм љ а неш то потврдно и изиђе. Х екторе .рече он П оароу. . . м ож е би ти . То је био човек између ш ездесет и седам десет на.рече најзад и м ао сам чуд н о осећањ е.

роа да уђе у воз.А ли то је неугодн о .Ш та? Купе број ш еснаест.сп роводн ик п огледа у сп и сак. Х ари с. онда.рече П оаро. С проводник води о том е рачуна! . у м ркој униф орм и . Х ајде . ал и м и стиж ем о у Б еоград тек сутра увече.А ли . рећи ћем о м у да је снаест.О н се насм еш и. Н и како. К ао ш то сам вам рекао. В ећ се у куп еу налази једн а Н ем иц а . Случајно се доП оаро пође низ ходник. Д озвао је носаче и они су одгурали товар до половин е вагон а н а ком е су ли м ене табле озн ачавале п равац: 17 . . госп оди н е . пош то је годило да су многи изабрали управо ову ноћ за путовањ е.О н је такође заузет. В ећ ћем о неш то удеси ти.р еч е дина.У реду. . са страхоп ош товањ ем и уж урбанош ћу поздрави Бука.И м а леж ај друге класе.Н е.рече сп роводн и к . Б ио је то висок. И ли какво друш тво п утује? следњ и купе. .један п утн ик још н ије стигао.Не. .рече сп роводник. а већ је четири м и нута до девет. господине . доспе до купеа. на неки начин. 15ТАМ ВШ -ТК1Е8ТЕ-САШ 8 . . б ез сум њ е п утује какво друш тво нови н ара . пријатељ у .Д обро вече. господине. који се не издаје.О н се обрати оп ет спроводнику. господин е. п роблем ви сок и м лади А м ери кан ац и з „Т ок атли јан а". Ц ео свет је изабрао да пу.. .У бисш во у О ријенш -ексиресу . У о в о д о б а го д и н е ? А х . . средњ их З ати м се об рати П оаро овом н осач у п ок азују ћи м у година. П ролазио је споро. Б ук узвикну нестрпљ иво и ош тро: С воје учти во „п ардон " изговарао је равном ерно као . так о стоје ствари .Ш т а! .Н евероватно. Говорио је лагано оклевајући .П ретп огдегод каква конф еренц ија.А ко и звесни г.П а ш та вели те он да? .К ако год господи н ж ели . се н асм еш и. к оји је п р е д став љ а сам о о в а н о ћ .Б ез обзира на то. То је пука случајност. господине. . потом погледа на сат. О н је м ој пријатељ . да би пропустио П оаузето .све до п оследњ ег м еста. У нутра је био А т и н е . неће тај стићи . Х арис. све је заО нда се уклони са степеница.С тави те госп од и н о в п ртљ аг у број следам .упита љ ути то Б ук. у реду .Т о је и м е к оје слути н а д об ро . Б и ћ е т а к о ђ е и в а г о н Б у к у р еш т -П а р и з.рече П о аро . Д акле.Е па. И м ате куп е број један .П ри м оран сам да путујем обичним вагоном .Н еки Е н глез .рече .собариц а. . . .д ови к н у. .У Б еограду . .Ч и тује ноћас! там ја Д и кенса.врем е је да к ренем о. да постељ е не могу тако дуго да се сачува. . Х ари с! . . а спроводник Ш та се м ене тиче неки г. Господин још није стигао.им аћем о допун ска кола из откуцај часовника. О н и се погледаш е с п уно разум евањ а.обрати се Бук П оароу.И стин а . господине. М ож ете м у дати купе број ш еБ ук. .Н е брин ите се. госп один е.Т о н и у ком случају. . . слободн ог леж аја? О н се нам рш ти кад је П оаро улази о. У век и м а један одељ ак .П а да. господин е. већин а путн ика била изаш ла из куп еа у ходни к. чујем ? ки М . . м орате наћи м еста за овог госпо.И м а ли С асви м н а к рају .број 16.рече .у зв и к н у Б у к . бледуњ ав човек. сувиш е касно..С ве је пуно вечерас.Н е знам . ето. .А ко је то? . .. ју резерви сане. С проводник спаваћих кола. . Х ари с сти гн е.рече портир обраћајући м у се са страхоп ош товањ ем .Л еж ај број седам у другој класи. Н ајзад.Јесу ли сви већ стигли? . .рече Б ук. З ар н и у д р у го ј к л аси н ем а уп раво п окуш авао да дохвати један коф ер.Н ем ојте очајавати . правац..п оли ти чара? . п ри јатељ у.А ли то је ж енски леж ај.П а ш та се то догађа? . . . Н еш то ћем о већ удеси ти .

75 Агаша Крисши убисшво уОри)енш-ексиресу .

Х еркул П оаро м ало закаснио у кола за .бран ио се П оаро.рече М ак К ви н . при звук . О ба човека и зиђош е у ходн Н апиољ к. А ли чак и најиздаш нија напојница губи знамицао поред њ их.Ф еном ен какав се ретко среће . шим.А ли м олим вас.У кола.У п и тањ у је сам о једн а н оћ .С увиш е сте љ убазни. . са извесн им изнен ађењ ем . Глас пун извињ ењ а.. В и си лазите у Б еограду? П оаро п рим ети . госп оди н е.К рећ ем о . О ба човека окретош е се прозору обећана добра напојница ако купе задрж и искљ учи во за гаедајући низ дуги осветљ ени перон. . . но задихан. П оаро сенем а другог излаза. В аш је гор3 .Е во. м ахн у м у руком у знак горео своје незадовољ ство . први је послуж иван . О н зам ахну руком . П оаро уђе у куп е.Н е би х ж елео да вас ли. . госп оди н е . чај кад се један од директора К ом паније налази у возу и кад он изда своја наређењ а.рече.лакш е је .рече. Љ убазан м ладић. .Т о је и зврсн а идеја -.рече.Јесте ли ви м и стер Х ари с? Н е. О р и је н т. Бук.С ве је у реду. м оје је и м е М ак К ви н . К рећем о за један м и н ут.. О н одјури н из ходни к. Б ез сум њ е је човеку Један нагли трзај. . доручковао потпуно сам и провео С проводн ик сп аваћи х кола. н еко ви као: .Н е. 1 М ислим да сте погреш или.С лаж ете се? М ислим да досад тако неш то н ије ни ко чин и о? П а и п ак.Д а м и је с а м о Б а л за к о в о п е р о ! .ако Затим додаде на ф ранцуском Је сгои : .. п ријатељ у м ој.е к с п р е с к р е н у о је н а с в о ј т р о д н е в н и п у т П ош то је п одигао коф ер у м реж у.И зви н и те . Ја. госп один е .• цшв . и то најодабранијим залогајим а. Г осп о ди н .. . подизао је прозор у ходнику и уносио граду. О бострани учтиви протести . Т ек кад су почели да једу разне П иш таљ ка писну. из купеа.р еч е П о аро . Док је говорио.рече весело. П и ш таљ ка п оново пи сн у. пун извињ авањ а у њ еговом гласу. ш то еггеиг.Н и је баш тако. не . у је слећи све м ањ е на храну. Б ук постаде ф и лозоф ски расп олож ен. С утрадан је г.. и зволи те. . . П о ар о од би ја п о н у ђ ен и зад атак њ и кревет. П оаро одговори на енглеском . . јутро прели ставајући забелеш ке о случају који га је поТ о је нечувено! зивао натраг у Л ондон. прилич...1 се м ен е тиче.у реду. Је. Н ије срео готово никог од својих Њ егов сап утни к се насм еш и . ручавањ е. А ли н ису још кретали .дие \> ош т ег ипе б исте ради је узели доњ и леж ај . О чигледн о је био пресапутника. О писао бих ову слику. који је лагано проовог човека. који ли чно поди ж е пртљ аг.Ч ин и м и се д а сте погреш и ли . који је већ седео.С луш ајте. већ да целу ствар треба узети фи лоде и убрзо се наш ао у повлаш ћеном полож ају за столом : зоф ски . .закљ учи о је вероватн о да поздрава и позва га да седн е преко п ута њ ега..у зд а х н у . . ло је било веом а укусно.рече П оаро.Н ем а другог леж аја у возу . леж ај број седам . м и ком отиве. спроводник изађе кроз Е вроп у.Разум ем .рече изнен ада м лади ћ .А х ! .У Б еом ора да се см ести овде. ла преко П оароовог рам ена. У том тренутку чу се глас сп роводника сп аваћих ко..В оз је п р еп ун . В и дите. и то је н ека врста ром ан ти к е.. П оароов пртљ аг. . П оранио је. С вуда око нас су љ уди различитих друш твених ш нр^^ЧН . чу се дуг м еланхоличан звук из ловрсте си ра.

били прави. К ад ова три дана прођу.. Б ук и ж урно м у н асу чаш у. . зам иш љ ено пређе погледом по колим а. . благо. пријатна лица.Т о је принцеза Д рагом иров . . у карираној блузи и сукњ и од твида. . П а потом .. дугоњ о . к ел н е р о д г о в о р и д а ћ е с ве б и ти у реду. страни једно другом е. растају се. П у н п о ш то в а њ а. Бук. разних народности. П рсти су јој били п уни прстењ а. . крупну. О н а је бескрајно богата.О н и једн о ставн о н е зн ају н и за к ак ву ж урбу . као ш то је изјавио г Бук. који су.. старију госпођу. пријатно.Руск и њ а. С иви капут био јој је забачен на рам ена. углађеним . .И тако м оја кћерка рече .вероватно неки трговачки п утн ик. средњ их година. И м ала је густу. А ли без обзира на то. а лице.. Т алијан извади чачкалицу да би могао њ ом е слободније м латарати . Б ук .виш е привлачна н его ш то је одбијала.. Била је то изразита руж ноћа .сам ци . одлазе својим путевим а.. За столом прем а њ им а седела су тројица. Госпођа је око врата и м ала огрли ц у од веом а круп ни х бисера. П оаро клим ну главом . које је подсећало на овц у. .. О брати се келнеру јасним .Т о и каж ем .п ретп оставим о да се догоди какав несрећан случај. Н осила је наочаре. а сав свој н овац улож ио у ин остран ству. О н је већ и раније чуо о принцези Д рагом иров. . какво се среће код добро обученог слуге.. бези зразн а. заваливш и се у столи ци .не м ож еш ти тек так о п ри м ењ и в ати ам ери чк е м ето де у овој зем љ и .вели она . Једна од њ их била је висока.Г розни сте. . црни Т алијан чачкао је зубе са задовољ ством .Р азум е се ..Још м ало вина . .рече г.прош ап та г.говорио је гласн о. бар за тренутак. За једним столом седела је усправно једна од најруж нијих старих дам а које је икад видео. здруж ени. које је личило на краставу ж абу. н езадовољ н а ли ца. драги м ој.Б уди те љ убазни па стави те у м ој куп е боц у м ин ералне воде и велику чаш у сока од поморанџе. П реко п ута њ ега м рш ави . М оја кћи вели. . О вај народ овде см атра за п ри родн о да буде лењ . уредн и Е н глез. У десите да м и за вечеру скувају пилетину без икаквог соса и неш то рибе. Говорила је лагано. распоређени и см еш тени прем а непогреш ивом суду ресторанских келнера. неприкладно нам еш тену у глом азну пунђу.С ваш е тачке гледиш та. В еом а м ала скупоц ен а црна то- убисш во у О ријенш -ексиресу 2 1 ка упадљ иво је одударала од ж утог лиц а. јасно. путаи ц и .И стина је . без предаха. било би то за ж аљ ењ е. К рупни.да храна у С ирији није м ож да сасви м одговарала м ом е стом аку. . К осм ополи та. С лаж ете се? П оаро потврди . не м огу се раздвојити .рече г.П а ип ак . светлож уту косу. М уж јој је још п ре револуц и је расп р одао ц ел окуп н о и м ањ е. . .рече.Р уж н а као вр аг. различитог доба старости. разних друш твених слојева и народн ости. П а и п ак . И м ам о одли чн е н аставн и ке! М орам о прим ењ и вати наш е зап адњ ачке идеале и навикавати И сток да их призн аје. У току три дана ови су љ уди.А х не. тако неш то. О на љ убазно клим ну главом и устаде.Т реба то да прегориш . би ли би сте и зн ен ађ ен и к ад б и сте ви д ели ш та све н аш колеџ ствара. било је дуго. В оз уђе у тунел. С луш ала је трећу ж ену.Т о је ли чн ост . С ркутао је вино. м а колико то изгледало невероватно.рече.слож и се П оаро . О ни спавају и једу под истим кровом . П очео је да их посм атра. пријатељ у. . м ож да то долази услед варењ а.рече П оаро . Б или су то н агађао је. Т ада би м ож да сви они били м еђусобн о повезани. и то см рћу. За једним другим великим столом седела је М ери Д ибенхам с још двем а ж енам а.е па . али потпуно аутократским тоном . слаж ем се с вам а. П оред Е нглеза је седео ви сок А м ерикан ац у дречећем оделу . претпоставим о. да се м ож да н икада ви ш е н е сретн у. једнолично. . Е нглез погледа кроз п розор и накаш љ а се.20 А гаш а К рисш и слојева. . П оглед јој се сусрете с П оароовим и пређе преко њ ега са нем арнош ћу н езаи н тересованог ари стократе. али н ије незап аж ена. Т ринаесторо љ уди седело је у њ им а. М иран једноличан глас био је заглу-ш ен.

К ад је донесена каф а. И згледа да им се мора дати десет посто као напојница.В рл о је леп а и ш и к .рече. . П уш ила је дугу м уш тиклу. Гувернанте су навикнуте да буду обазривије.В рло радо. Њ ене неговане руке им але су там ноцрвено обојене нокте. А могло се то лако удесити. али не запали. . 2 3 . . седела је ж ена средњ их годш а. која је личила на овцу. Ж Ж ена ш то је седела прем а њ ем у била је права девојчица. зап аж ајући лаж н у до бро нам ерн ост обрва и ситне. како се каж е. Г лас м у је био благ. по други пут је П оаро проучавао то непривлачно л иц е. мислио је П оаро.. добро грађен човек. О стала су још сам о два путника .М уж и ж ена. . П оаро се лако поклони.И м ате ли ватре? . П оглед му је био уперен у потиљ ак М ери Дибенхам.сам.П ож урите и дођите да разговарамо. Речет је говорио са својим сапутником. косу црну као зиф т. З аш то ? М ож да је. . пом одно накривљ ена. бела сатенска блуза.. ето.И м е ми је Речет.да им ам част да говорим с господином Х еркулом П оароом . је ли? Бук климну главом. Је ли тако? П оаро се поново поклони. мала укусна црна тока. отприлике двадесетих година. Било је кокетерије у њ еном погледу и гласу. наплаћујући рачуне. али место да пође са М ак К вином. безизразна лица. крупне црне очи.упита.П оароов сапутник М ак Квин и његов послодавац Речет. носила је велики смарагд утиснут у платину. П оаро је сркутао каф у и наручио ликер. . није тако. разм иш љ ао је.рече. М ада је Поаро могао да види само њ егов потиљ ак.Д ин ари или већ тако неш то. . као снег белу пут. И м ала је диван лик странкињ е.настави он . свирепе очи. В ероватно Н ем ица собарица. . Кола за ручавање била су празна. облик и полож ај рам ена одавали су га. Овај други је седео прем а П оароу. А ли. Тесно припијени кратки капут и сукњ а. нагнути напред. Сасвим на крају. О д накита. . У њ има су још били само Поаро. Н ису имали ни евиан[ ни виски. . изненада се спусти на столицу према П оароу. . ш ирока. ж иво разговарајући. Веома привлачан човек тридесетих година.Л еп пар. М ери Дибенхам оклевала.М ислим . уза зид. П оаро клим ну главом.али није био Енглез. За другим столом седело је двоје.М оја кћи му рече: узми бонове за исхрану и нећеш им ати нж аквих непријатности. мислим .п ро м р м љ а П оаро . . Поглед му се управи ка другој страни вагона. и то неке чудне воде. М оја кћерка рече. И згледа као гом ила тричарија. Нису седели заједно. морају. Спољ аш њ и утисци су важ ни. . . . О н је узе. О н нагло окрену главу и П оаро угледа његов профил. господине.Тачно сте обавеш тени. Повиш ен глас старије А мериканке био је пискав и жалостиван. .И дем у купе .објаш њавала је госпођа. Н ем ица или скандинавка. с великим ж утим брковима.рече. Бук устаде. мени је то чудно.То јест. П окупивш и ситнину А мериканка поведе своје друш тво у пратњ и госпође ш то је личила на овцу. поклонивш и се лако другим двема сапутницама.Погледала је са одвратнош ћу на гомилу ситнине пред собом. служ ити дом аћу м инералну воду . .Па ипак.П огледајте све ово чу до ш то м и је дао . М ери Дибенхам одгурну столицу и удаљ и се. Пуковник Арбатнот устаде и пође за њ ом. Гурну руку у џеп и извади кутију ш ибица коју му пруж и. Ч овек је био одевен у одело од м еког енглеског твида . а онда има још и та боца минералне воде. Д евојка која зарађује хлеб м ора да буде дискретна. то ми се чини сасвим чудно.Убисш во у О ријенш -ексиресу За идућим м алим столом седео је пуковник А рбатнот . К рупан.Гледате ли своју дивљу звер? . Затим се диж е и он. који се диж е и оде из кола. Речет и М ек Квин. К елнер је иш ао од стола до стола с касицом. . одевена у црно. М ађарица је већ била отиш ла.М ађарско посланство.

1 В рста киселе воде (П рим .) . прев.

О прости те м и ш то ћу бити личан . . У бисш воу О ријенш -ексиресу 2 5 .П а где је он да Бук? .М оја кли јен тел а.24 А гаш а К рисш и Д етектив је био свестан чудних. то П оаро изиђе н а перон. П оаро га је неколико трен утака зам и ш љ ен о гледао. Њ егов саговорни к није м огао ни да н аслути какве су м у м исли пролазиле кроз главу.И ја такође.Ш та вам се не допада у м ом предлогу? П оаро устаде.рече.В и н е разум ете. М раз је био ош тар. П ош то није требало да крен е до девет и четврт. О брве Х еркула П оароа м ало се п одигош е. ж елео бих да прихватите служ бу коју вам нудим . . Н астави о је грубо. господин е Речет. У купе господина Бука. . п а леп о. госп одине Речет . цени м такво гледи ш те. Ја им ам једног непријатељ а. П ретпостављ ам да сте ви управо човек за м ој новац .рече Речет. Б ук је одбијао све њ егове п ротесте. б о љ е је д в о с т р у к о с е о с и г у р а т и . . О вај га погледа бесно.М ој ж ивот је угрож ен. моје искуство вели да се то.не допада м и се ваш е лиц е. и тапкао ногам а а и м ахао рукам а да би се загрејао. господине П оаро.О н то пон ови благим .Н иш та то није. П оаро је пош ао у потрагу за својим пријатељ ем . господине Речет? . И м ао сам врло м но го среће усвојој професији.Господине.Н е м огу вас задовољ ити. нећете успети . . убедљ ивим гласом . М ного је згодније овако.С ам о једног непријатељ а? .М и сли м да н е сп ад ам у он у врсту љ уд и к оји м огу би ти ухваћени н а сп авањ у.000 долара довело у искуш ењ е? . м ада је сам перон био покривен . кад је човек у полож ају да им а. ја сам богат. . го сп оди н е . разум е се. Знам ја тачн о какву вредн ост која ствар им а за м ен е. И з капута за трен утак нзвади м али аутом атски пи ш тољ . О н се врати у купе. Т акви љ уди им ају непријатељ а. 4.Б езбедн ост? . Господине П оаро. К ри к у н оћи С и м п лон ори јен т-експрес сти гао је у Београд. а затим рече: .О н се преселио у вагон из А тине.прилази м о н еп осредн о и брзо. .Н е би.А ко покуш авате да извучете виш е. ослови га: . И згледало је као да је Речету лакнуло после П оаровог одговора.Е .рече . који је управо сада прикачен. и сте вечери.У м ојој отаџби ни . . .Господине П оаро. госп один е П оаро. господине. госп оди н е П оаро. схватам ја то . П реузим ам веом а м али број случајева. . .Ж ао м и је.П а. А ли к ак о ја п о с м а т р а м с т в а р и . . .В аш пртљ аг је пресељ ен. И мам довољ но новца да бих могао да задовољ им н своје п отребе и своје кап ри це.И м ате веом а м н ого см елости .огром ан новац! Х еркул П оаро је ћутао неколико трен утака. оби чно не сврш ава сам о на једном непријатељ у. Н иш та. госп о ди н е. разум е се. П оаро је вртео главом . .ш та м ари . Спроводник који је стајао на перону. подм уклих очију које су га и спи ти вале пре н о ш то је вај оп ет проговорио. . А ли ов о.рече н ајзад. представљ а огром ан н овац.уп и та Речет ош тро. Разум е се. ја сам у стањ у да се довољ н о добро старам сам о себи. госп оди не. П адао је густ снег. .рече. као ш то рекосте.Ш та бисте ж елели да учиним за вас. . сада је огран и чен а. . Л ице м у је било п отп уно бези зразн о. .Реци те онда колико тр аж и те .Д а ли би вас 20. О н рече брзо: . С ада прихватам сам о он е случајеве који м е интересују. у купе број 1. И напусти кола за ручавањ е. . А ли он н ије дуго остао напољ у. Н епри јатељ или н епри јатељ и . О но ш то је би тно.огром ан новац . И зап ам тите . В и и дете директно у Е нглеску. у четврт до девет.Ш та хоћете да каж ете тим е? . прем а том е бољ е је да оста- . веом а богат. то је м оја безбедност. непријатељ а.

О н се . али ја се и п ак .увек каж е да им ам врло добру интуицију. м оли м вас. ја с е ст р аш н о п л аш и м о в о г ч о в ек а. И како он ај диван м ладић м ож е се да п однеП оароу. одмах иза коВ рата п оред њ их се отвори ш е и м рш ави. Ш веђанком .рече. зар није уж а. Зн ате. Го. пож еле свом пријатељ у лаку ноћ и пође Турцима и њиховој аљ кавости и о стањ у њихових путева.с е ч и н и . н ека врста м исион ара . В еом а је мирно. У п р ав о с ам за п л а ш ен а . К ада м ам а неС ећам се да је воз управо кретао из И стам була кад см о о ш то зап ази . а П оаро проду. б о ји м с е т о г ч о в ек а! спођа Х абард нудила јој је неку илустрацију. . П отом се врата У гледавш и П оароа. низ ходник у свој вагон.рече Ш веђанка. Н и сам баш одуш евљ ен свим тим . П уковн ик А рбатн от је стајао н а вратим а свога чета како седи у кревету.рече. не О н настави разговор са А рбатнотом . ето. М ени је врло добро и али не зн а добро ен глески.У ђи те у м ој купе . С вако годинам а није било оволико снега. О х . сазн ао је све! иК ако он а њ ен м уж припадају колективу једног великогког ам ери чбити завејани . П ри знајем да сам луц каста.њ еговог господара.он ог другог . је сп рем љ ен о за сп авањ е. . ку ноћ. . ваш п ртљ аг .. то не м огу да схватим . н ек и од они х ж и низ ходник.узви кн у . П оаро угледа у м агновењ у господина Реруш и ле. У нутра.П рем еш тен је у други куп е . Н адам се да ћете сп авати добро и низ ходник. К ћерк а м и рече да ћу п ри јатн о п утовати .м и се чини да би свакога тренутка м огло неш то да се досн о х л ад н о ? .Л азакљ учим . о којим а се чита у постари ја А м ерикан ка. . овде.учитељ а. али други х ствари за читањ е. П ри јатна је. Љ уди пођош е и одош е низ ходник у М ак К винов куК ад Ш веђанка оде. пе. С ада ћу скувати ш ољ у чаја.А х. Е то. А м ени се неш то не допада на том човеку. .26 Агаша Крисшц убисшво у Оријенш-ексиресу 27 на нете у директним колим а за К але. да ће вам главобољ а проћи до ујутру. М ож да је то и луц касто. и ш та она м исли о ди ж е се П оаро. П у к о вн и к А р б атн о т и М ак К в и н п ри лази л и су и м .А ли . . бледи слуга ла за ручавањ е. а убрзо затим Х абард прво путовањ е н а И сток. . стајала је разбојника ш то опериш у по возовим а. чи ла сам катан ц ем врата која п овезују н аш а д ва к уп еа. тако м и оном госпођом ш то је личила н а овцу.А ли . му се пром ени. човече. см рачивш и се од беса.О н а к л и м н у п ри ја тељ ск и гл а во м п р ем а годи. Н адајм о се да нећем о ко је разум евао ен глески у возу. у разговору са н овин ам а. колеџа у См ирни и како је то представљ ало ђу за госпоТ ачно у 9. К олико м огу да М и сли м да ћу прво у кревет да читам . У овом вагону см о сам о ја и један м али Г рк лекар. Д акле.рече П оаро н асм еш и вш и се. кћерка.В еом а сте љ убазни . собара . О вога другог дана путовањ а. . да м у буде секретар. каква ноћ! К аж у да П оаро је сазн ао све о кћерки госпође Х абард. уп раво говорио. И згледао је веом а изн ен ађен .Н е. бране су се изиђе. Зака. А х! П ријатељ у м ој.Т о је од хладноће. Е п а.м и слио сам да сте н ас н ап усти ли .И м ате ли асп и ри н а? Јесте ли д о и ста си гу рн и ? Ја сује у вези с ваш ом политиком у И ндији. К аквог ли гоГ оворили сте да силазите у Б еограду. .15 воз је кренуо из станиц е. М а ш та. слуш ајте.Јадн о створењ е. то к аж е м оја том е говори ли. М ак К вин прекиде неш то ш то је ца затвори ш е. П рим етивш и П оароа.Г ле . тако. израз ликупеа у разговору с М ак К ви ном . који је био напред. госпођа Х абард. али . ш та м ен е ин тере. сподара! Н еш то н ије у реду с тим човеком . драга.И м ам довољ н о н екако не осећам срећн ом . О н а је Ш веђанка. онд а је он а сто п осто у п раву. н е . дак ле.Б аш н и. .н ем а га! н алази одм ах до м ен е.З н ат е.то је све.говори о је М ак К вин . то м и се н им ало не доп ада.би х се ни м ало и зн ен адила да је он уби ца. Б ила је веом а заи нтересоваоним ш то сам јој причала о својој ћерки. Госпођа Х абард повуче П оароа у стран у. он а се обрати П оароу. Д воја врата од њ еговог купеа.. лаку н оћ. Г осп ођа Х абард п ож еле лаку ноћ П оароу. и м ам довољ н о. узм и те то . У чи н ило м и се као да п окуш ава да их отвори . М оја кћерка .Н исте м е разум ели . драга м оја .

. Ч уо је како се но тврди . ца. П огледа на сат. У стаде и отвори врата. К ондуктер погледа преко свог рам ен а. ум и рен . чинило се.. све је било неуобичајено тихо. буљ ећи у таван и цу. кораци су одзвањ али низ ходник и Тај крик га је пренуо. М а ко то био.. бринут. недостајало -Д а? м у је ритм и чко кретањ е воза. П ре свега.п рев. П робудио се неколико сати касније. '?• 29 хо? Грло м у се осуш ило.Кондуктер похита даљ е.. Зн ао је ш та га је пробуди ло . Звонц еје зазво-' вањ а. Звр. госп ођо. Н ајзад је. Ч и тао је око п ола али застаде.вероватн о н ека стани ц а. П оаро је посм атрао кроз одш крин ута! П отом се зачуш е гласови . недалеко од П оароокон дуктер сп аваћи х кола потрчао н и з ходн и к и закуц ао! вих..Д ам а је А м ерикан ка. п а угаси лам п у.' аро је јасно чуо: . скоро Зврчало је једнако. вели. ваоник. Закуц а на врата. Звррр. С вуче се и леж е у кревет. Н ије м огао п оново да заспи . О вај снег. Је те шз 1готре. а човек је стајао ту. Где би се он м огао сакри ти ? Расп рављ ао сам се с њ ом . У оволиком простору. спор био реш ен. ц ао н а врата изнад којих се указала светлост. пош то је у тиш ини чуо неко зврјањ е.. звук одврнуте славине и воде ш то тече. . Звррр.Л аку н оћ.упоран и брбљ ив. Где је човек? Н еко је био нестркрик. П оново погледа на сат. . Ч овек сата. потом оп ет ош тар звук када је затварао ум и. О н а и даљ е уп орно тврди .и затварањ е врата. п љ ускањ е.Зам исли те ш та сам све преж ивео с њ ом ! О на упорви у возу изгледали су неприродно јасни. Н агло.У бисш во у О ријенш -ексиресу^ . ло један и четврт. изиш ао и оставио за собом закљ учана врата? А ли Х ерк ул П оаро је леж ао будан . нило и светлост се указа изнад других врата.„. да би заку. • ^ . А ко је то била нека станиБ ри сао је чело.В1еп.управо тврди . С проводник одм ах стиж е. њ ој се не м ож е ниш та доказати . . и то се тргао из Звррр. ш тао ум иваоник. П о-Сеп' е$1 пеп.М олим вас м инералн е воде. Н асупрот том е. О н притисну звонце. и ж енски глас . Т ек ш то је . гласо.гласно јечањ е...) . л* . П оаро се насм еш и у себи. Речетовог. који се налазио одмах поред про-ш затраж ити м инералне воде..М ож да га је м и г П о аро овог 5. пун извињ ењ а. госп ођо .. И згледао је задихан и заП оаро опет леж е. С етио се да је у следећем купеу био Речет. А како је. К ао да нем а већ ионако Заш то је н ап ољ у н а ж елезн и чкој стан иц и би ло тако ти довољ но ствари за бригу. У истом трен утку зачу се пљив. П робудила се. госп о ди н е. 23_____________________________Агаш а Крисш и 1 Н и ш та. питао патикам а. П репирка . а затим угаси осветљ ењ е. баш у тренутку кад је| човек је долазио.ном купеу! Зам ислите. уж урбано. Заборавио је да затраж и боцум инералне воде.. Б ило је управо двадесет и три м ин ута до један .укрлико је то уопш те и била . господине. није м огао да одговори на све позиве одједн ом . .јасан звук када је спу. упорно је држ ао прст н а дугм ету.да се неки човек налази у њ еРечет креће у суседном купеу . ош тар звук звон цета.Л аку н оћ. М опиеиг. сада.О дм ах. П оаро се подиж е у кревету и запали лампу. К он дуктер закуц а и п о други пут. П руж и прст прем а звонцету. у непосредној близини.трајала је У истом тренутку један глас из суседног купеа довикну: извесно врем е. на Речетова врата.. Н из ходник су се чули нечији пригуш ениу кораци. Злочин ока навео да олакш а себи . П рим ети да воз стоји . ниж е у ходГоспођа Х абард! нику. сам је. П озвониће сп роводнику и П оаро пређе у свој купе. преварио сам се (П рим .Рекао сам да је то н ем огуће. сн а.спроводников пун пош товрата.

У пали смо у смет. и .* О вога пута и згледало је к ао да је пало н еш то теш ко Ј и тупо ударило у врата. сада су биле потпуно поруш ене. Н исте прим етил и? В оз стоји. м ож ем о сад даним а и даним а стајати овде .Очигледно. Кад се пробудио. седећи на свом малом седиш ту. А ли с њ его.рече П оаро и поново леж е.$ ве десне стране. као и увек. одакле се чуо читав хор ж алопојки. . У четврт до десет.Где се ми сада налазимо? . А ето ш та се догађа. У право је био задремао.веома неугодно. отвори врата и провири. Н а другом крају. О вога пута спавао је све до јутра. П огледа на сат и виде да је већ прош ло девет.30 А гаш а К рисш и Убисш во у Оријенш -ексиресу 3 1 ни А мериканац рече да је то . С ећам се да сам једном био завејан пуних седам дана. И талијан рече да има хитног посла у М илану. .А брод ми одлази прекосутра.јадиковала је. воз је још стајао. Велики наноси снега окруж ивали су воз. господине. .К ћерка м и је тврд ил а д а ће то б ити најпо год ни ји начин на свету. Н иш та. пође у кола за ручавањ е.П а разум е се. држ ати.Снег? изрази наду да ће воз м ож да надокнадити . К ако ћу га ухвати ти ? Е то. С ве је било тихо као у гробу. низ ходник. одлазила је нека ж ена огрнута црвеним ким оном . . П одигао је завесу и провирио напољ е. не м огу н и телеграм д а пош аљ ем . П оаро попи чаш у воде и нам ести се да спава. да одлож им путовањ е.изгубљ ено време. Ч овек оде и одмах се врати са боцом воде. дотеран и кицош ки одевен. Круп- . имам слабе ж ивце . Само седим у возу док не стигнем у П ариз.И змеђу В инковаца и Брода. И сувиш е сам бесна да бих м огла о томе да говорим. 1 С ве бриге које су могае постојати између путника. кад га опет неш то пробуди. госпо ди не. . I С кочи. уредан. . Сви су међусобно били повезани заједничком несрећом. Госпођа Х абард била је најгласнија у свом јадиковању. спроводник је бележ ио бројке на велике табаке хартије.Лаку ноћ. Бог зна колико ћемо се овде за.

с британским нагласком. . Н ије било принцезе Д рагомиров и м ађарског ногбрачпара.Која ли је ово земљ а уопш те? . О сим тога.њ ено деца чека м ене . она рече: .Н исам то ја.рече П оаро госпођици Дибенхам. . собарице. . .рече М ак Квин узнемирено. А рбатнот ослови П оароа и обрати м у се на ском францујезику. Ш та се м ож е друго и очекивати? . Н алазим се у купеу у коме се он раније налазио.. ви сте један од директора предузећа. В и бисте нам мопга рећи. не . . њ еговог собара и Н ем ице.Р ђаво плакати .Н ико ж иви у овом возу ниш та не зна. ш та деси се. Само ш ака бескорисних странаца! Д а се ово догађа код куће.упита М ери Д ибенхам .Ч иним и се.О х! И звш ш те.М олим. није било Речета. Бук није био у колима за ручавање.Н е. П оаро га исправи. Ш веђанка је брисала сузе. И нико подбогом не покуш ава да учини неш то. госпођ иц е . наш ао би се неко ко би бар покуш ао да учини неш то. .упита госпсфа Х абрад плачним гласом.Не могу ниш та њима јавим. . .О х! П а м и см о на Балкану. Ш та мислити они? Рећи ће рђава ствари м ени десиле.Зар нико не зна? Глас јој је био нестрпљ ив. Зам ењ ујете ме с мојим пријател>ем Буком. ...рече Ш веђанка и поче да плаче. . С ве до бро . али Поаро примети њ емда у у није било трага оног готово грозничавогпљнестрења које се показивало за време застоја на Таурус-експресу. Госпођа Х абард настави.В и сте једи ни стрпљ иви.рече на енгаеском . То је сасвим природно. . .Све је то у реду . С м еш ећи се. .К олико ћем о се задрж ати овде? .Л у да сам . .рече.М ож емо се даним а задрж ати овде. Кад јој је речено да је то Југославија. П оаро се да освртао би утврдио ко је све још био одсутан.М оја сестра . .

. Н е.рече спроводник спаваћих кола. ватно због својих малих димензија. него ж ж класе . госп оди'•н е.. . и њ егов Н асм еш и се учтиво али хладн о. господине .32 А гаш а К рисш и У бисш во у О ријенш -ексиресу 3 3 О н а благо слеж е рам ен и м а. кроз прозор. Бук је седео на м алом седиш ту у супротном углу..Д а ? . О н застаде. Било је јасно да се догозећа. рактер од м ога. он а стара госп ођа. Б ио је бео као креда.Т о се заи ста м ож ем о питати . овај м а. госп ођи це. пахуљ ица све до коначног починка увече.У ђи те. на врата. сам да себе ш тедим од непотребн их узбуђењ а.М и сли м да је м оје држ ањ е пре себи чн о.Ш та се догодило? .. возовођа.. Речет? И зви н и те. у патикам а за прободен.. П рво овај снег.. у огром н и сн ег ш то је био н а. и нека врста уздрж аног уздаха дође од Ч уо је м ного ш тош та о кћерки госп ође Х абард и сазн ао спроводника спаваћих кола. спавањ е.натрпаности. Речет.А ш та се већ м ож е? бисте били тако љ убазни да дођете до њ ега на неколико . .. В еом а руж н а стар а госп сф а.В и сте јак к арак тер .. уђе један од сп ро.рече П о аро блаК упе није био Буков.О н трчи такође за м ог п ри јатељ а Б ука . . Јутро је пролазило. . учтивим гласом .век. Њ ен по глед п ролази о је век. Њ ој је сам о п отребно да ди гне м али прст и да | О м ањ и човек крај п розора п ом аче се н из седиш те.А х! Д обри м ој п ријатељ у . затраж и пон еш то.:| И ш ао је за водичем низ ходник. већ круп ан плав чоО н а га н и је чак н и гледала.В и сте ф илозоф ..изабран верого. Н еколико љ уди. да м исли интензивно.. п ри м ети ли . госп ођи ц е .. који је гледао напољ е на снег. Знам ја још м ного. ви сте најснаж нији карактер међу нам а.Б ук је говорио с неким тихим очајањ ем . Ч овек по им ену.е. .узви кн у Б ук. м ного јачи ка. како би се он сам ро. свом пријатељ у. ко разговара с непознатим човеком и стран цем . не. тренутака. . па се уклони да би пропустио П оароа. С вакако сте је . . налазио се м али. од њ его.. Давао је утисак пре...О .А сад .рече П оаИ зраз Б уковог ли ца налагао м у је... .Један А м ери кан ац .Госп оди н Б ук вас п оздрављ а. се круп ан човек у п лавој униф орм и. дило неш то неуоби чајено. које је госпођа Х абард им ала обичај да м у лич. ђан к и н и м м и си он ар ск и м ц и љ еви м а.изразио. Т о н ије био њ егов сп роводн ик.Јадан путник? К оји путник? У трен утк у када је слуш ао кон ф узн у при чу о Ш ве. прем а њ ем у.А ли то је зато ш то је он један од ди ректора п реду.Ч ини ми се. Је.Р Н п огледа н а н еке забелеш ке пред собом ..и ц ео воз одм ах тр. налазио је до јутрос и зм ењ ала сам о н еколико речен иц а. но исплете. н а при м ер. П оаро м еђу њ и.. П оаро га погледа.Е то. а н е зато ш то је аутори тати ван карак тер. остадош е у коли м а за ручавањ е. М ери Д ибенхам се насм еш и.. с који м спречавајући на тај начин П оароа да уђе дубљ е. А сада.. . . леж и један п утн и к м ртав н а свом леж ају. . при влачн а. С тојећи усправно.. извини се Ш веђанки и оде..П оаро се провуче поред оне друге двојице и седе прем а чи. так о 1 водни ка спаваћи х кола и стаде уз њ егово рам .Д а. Н авикла П оаро устаде. Водич закуца на једпадао.? углу уз прозор. црни чоО на као да се изненада освестила да би утврдила ка. био је погоднији у овоме тренутку и скраћивао је врем е.упита. али п ри ли чн о П отребни сте нам . У -А то је. и би о би срећан ако . одиста.А ш та сада? вог устајањ а ујутру и првог доручка с каш ом од овсених . п оред њ ега. Заједн ички ж и вот застој. за ж ивотне навике покојног господина Х абарда. спроводник спаваћих кола. п о и м ен у.

наиш ао келнер из кола за ручавањ е. заборавио сам. то је била ж ена. Када су бесне. .П розор Речетовог купеа нађен је ш иром отворен. . Климнуо је главом тако зналачки да су сви посумњ али да је морао имати неког личног искуства. Н ема одговора . ко би изаш ао тим путем . . тај отворен прозор је сам о варка. а кондуктер спаваћих кола ували се у угао и сакри лице рукам а. и хладно .нареди Б ук. .рече замиш љ ено П оаро.В ерујте.р еч е с п р о в о д н и к в о за . ех! Л екар. Убисш во у Оријенш -ексиресу | 3 5 . не можемо да наставимо пут.М ора да је то била веома снаж на ж ена. нисам вас ни представио. .упита П оаро.Б и о је в ео м а н ен а у ч а н . господин П оаро. ..али уверавам вас. П очнимо с тим убиством. П оароове очи се разрогачиш е.С обар овога Речета лупао је неколико пута јутрос на врата. Грк. . То нас наводи да поверујем о да је убица побегао тим путем .Б и л а је то н е к а ж е н а .Разум е се да је озбиљ но.. које је само по себи првостепена несрећа.р еч е д р К о н с та н т и н . са унутраш њ е стране . и не само сатима. данима! . располаж у огромном снагом. то је страш но. Као да је неко зажмурио па потом у наступу беса ударао слепо све наново и наново. . П рекинули см о ланац и уш ли.Да није било самоубиство. кад је говорио са спроводником . С проводник проговори пом ало узнемирено..рече Бук.О во је озби љ н о! . М ож ем о се овде задрж ати сатим а.али мислим да могу са сигурнош ћу рећи да је смрт наступила изм еђу поноћи и два сата ујутру.дванаест .. злочин с научним познавањ ем анатом ије . . који настави: .рече.рече П оаро. Др К онстантин је зам иш љ ено вртео главом . М еђутим. .. насмеја се саркастично. .И ма и горе.. П оново је загњ урио лице у руке.пром рм љ а П оаро. . А ли не сам о то.Б ррр! .. . Ж елео је да зна да ли ће господин ручати. . а он је био причврш ћен. С ам о је ж ена у стањ у да зада такве ударце.Б ољ е би би л о да до п усти те то м ч овеку да седн е рече.када? .упита. ах. . . У дарци. | Спроводник воза се мало помаче. Н е мислим да говорим с техничке тачке гледиш та . . .И ја сам чуо ш та се деш авало.упита П оаро.. .али хладно! П розор је отворен и снег упада унутр а. . О м ањ и црнпураст човек се поклони. Тада је.М огао би се иначе онесвестити. .34 А гаш а К рисиш .О творио сам м у врата.То је велико дивљ аш тво .Т о је нека ж ена . околности су необичне. Др Константин.. Н ико није одговарао. пре пола сата. .Т о је веом а теж ак полож ај . П оаро се обрати лекару. као да су задавани насумице и без везе.У биство је откривено . М а ко. Било је једанаест сати.М иш ел! С про водни к спаваћих кол а се усправи . разуме се. . Др Константин. један или два ударца задани су с таквом жестином да су могли да продру кроз чврсте наслаге костију и миш ића.све је тихо унутра..И спричајте овом господину тачно оно ш то се догодило . оставио би јасне трагове у снегу. а нису готово ниш та ош тетили. А ли по м ом м иш љ ењ у. Н еки су једноставно преклизнули. Био је.рече П оаро.Знамо да је био ж ив око двадесет м инута до један.Врата су била закључана и закачена ланцем. Ж ене су такве..К ада је тај Речет последњ и пут виђен ж ив? . П оаро такође.Т ачно . Л иц е м у је још било бледо и уплаш ено. . А ли постоји и ланац.Теш ко је одредити у таквим случајевима .Др Константин сматра да је смрт наступила око један сат попоноћи. Ето.рече П оаро. Је ли то последњ е ш то је познато? -Д а. П о м и сл и о са м д а је го сп о д и н и м а о м о ж д а ка к ав удар! П озвао сам спроводника воза. .то сам о уноси забуну .рече спроводни к воза прого воривш и први пут. није било никаквих трагова.Д а ли сам оубица зада себи десет ..То није био.петнаест удараца? .рече лекар .

м илион и једна неприлика.р е ч е а Т он м у је израж авао проф есион ално незадовољ ство.А п ретп остави м о да га ја не реш и м ? ПРИНЦЕЗА ДРАГОМИРОВ АТИНА-ПАРИЗ . Д а испиХАРДМАН тате рани ји ж ивот сви х ових љ уди. А л и н ећ ем о сад а ФОСКАРЕЛИ улазити у то. Знате ли на кога м иВАГОН слим? РЕСГОРАН ТОАЛЕТ С п р о в о д н и к с п а в а ћ и х к о л а к о м е с е б и о о б р а ти о .Д о ђи те.Речет је разговарао јуче са м н ом . У зм и те ову ГРЕТА ОЛСОН МЕРИ истрагу у своје руке! Н е. . н е ради у одабраном друш тву. а п отом . м ож да.говори м у и м е М еђуХЕРКУЛ ПОАРО народне ком паније спаваћих кола. У м есто тога . Бук идући за својим м ислим а.1 . неш то да додам ваш им чињ еницам а роводн и к воза је и згаед ао ож алош ћен ш то је њ е.то захтева врем е и бескрајне непријатности. П итањ е је ш та сада да чиним о? . у * грозном оделу.е п а. А ли нисам ли ја често слуш ао од вас да је човеку.рече стер и ли револвераш . . да откри јете њ и хове ћопајМ ех све . и м ам вере у вас! У верен сам да . О н непрекидно ж ваће гум у.Д а. ХИЛДЕГАРДЕ ШМИТ . нем ојте м е одби ти. да се Vналази 3 А ко је тако .рече П оаро . Т о би он да б и о н ек ак ав ган г.36 А гаш а К рисш ц У бисш во у О ријенш -ексиресу 3 7 . Знам неш то и ПУКОВНИК АРБАТНОТ о ваш им м етодам а. ко ће то знати.А х. С асл у ш ајте п у тн и к е. чао м иЈС. А ли н ије то м огао би ти он. да би реш ио неки случај. уколико сам м огао да разум ем . то је број 16. . МАСГЕРМАН Н и с те м о р ал и .изгледа да је све изведеЖ ИВОТНОЈ опасности. С хватиДИБЕНХАМ те да је то за нас веом а озби љ но .„ З б р и с а н " . господине. Зн ам ваш у м оћ.реч е Б ук . М ож е би ти .рече И оаро. Н и с те м о р ал и .И м ам . леп о. ћук .говаС птеори ја пони ш тен а. верујем . м ој п ри јатељ у! .Р азу м ете ли ш та би х ж елео да вас зам оли м . т о је а м е р и ч к и и з р а з . како би то било једноставно кад бисмо биРЕЧЕТ ли у стањ у да им пруж им о реш ењ е! И наче ће ту бити одГБА ХАБАРД лагањ а. испитајте каквих би реш ењ а м огло бити . не. .ви ћете реш ити м истерију! И м аћем о СГОЛИЦА КОНДУКТЕРА ГРОФ АНДРЕЊИ да каж ем о: „О ди грало се убиство. . прегледајте леш . ово је злочи н ац !" ВАГОН . и озби љ н ијих н еп ри лика за невина ГРОФИЦА АНДРЕЊИ лица.О н поглеХЕКТОР МАК КВИН да у П оароа.Јед ан круп ан А м ери к ан ац н алази се у возу . но веом а ам атерски. Кад југословенска полиција стигне.П ознат м и је углед који уж ивате.Човек простог изгледа.Б уков п лас постаде и зрази то ласкав. з а р н е ? .О н да то н и је ж ен а. непријатности. ш то се. . ТОАЛЕТ климну главом . И сп ри . О во је идеалан случај за вас. довољ но да се завали у столицу и Д а разм и ш љ а? У ч и н и те то сад а. . п ри јатељ у . Ја бих га видео кад је излазио из купеа или улазио. И П оаро п огледа њ ега.

мртав је. да нам предстоје многи часови досаде. О н седе и поче поново: ... . док будемо завејани овде. налазе се још обични вагони. ..м але сиве ћелије свог м озга.. пош то су закљ учани одм ах после вечере синоћ.Заш то..? О ш трим покретом упути га Поаро на седиш те у углу. . . П оаро клим ну главом . . г.. сада у возу. а не само о . прибравш и се... П оред тога.Добро. не разумевајући потпуно брзи течан разговор на ф ранцуском језику.М иш ел ће вам их набавити. . Н е ка ж ен а? .У овом вагону см о др К онстантин и ја једини путници. Завалите се и разм иш љ ајте.П ре свега .Ш та се догађа? .упита П оаро. Прободен. . .. и на њему забележ ена имена свих путника који су заузимали поједине купее.У реду.С вакако . .рече П оаро у зб у ђ е н о . И ја сам.С проводник спаваћих кола напусти купе.ш та се догађа у возу? Д а ли се неш то десило? .рече. то н е м о ж е б и ти т еж а к случај.рече . О н се обрати спроводнику воза. .О вога се пута М ак К вин изненади.Ш та хоћете тачно тим е да каж ете. прош ле ноћи. .Заш то.П ретпостављ ате . Речет убијен? . И зузев кратког блеска у очима није одавао никакве знаке узбуђењ а или очајањ а. овај п роб лем м е и н тересу је. У вагону из Букуреш та налази се један хром и стари господин. .. М ак К вин скупи уста и зазвиж да.Затим . . сви вам стојим о на располагањ у..смрти.. прихватате? . . У суш ти н и .Н е. Ваш послодавац.. О сим тога. старац је био отпоран.рече П оаро .рече П оаро . .рече Бук ж иво. Бук рече достојанствено: .као ш то сте то често говорили .То је оно на ш та сте ви м ислили. Н еш то се догодило. ж елео бих план вагона И стамбул-К але. Х оћете ли да каж ете да је ум ро на спавањ у? П а. али они не долазе у обзир. .И зглед а д а он да треба . Господин Речет је убијен.рече П оаро тихо . И спред вагона И стам бул-Кале налазе се само кола за ручавањ е.У право сам то и м исл ио.Н ајзад су га ипак стигли . Али ж елео б и х д а зн ам заш то сте тако си гур н и д а је р еч о убиству. . при јатељ у .Пола сата после поноћи упали смо у смет. употребите . . и ви ћете сазнати! О н се наж е гледајући љ убазно у свога пријатељ а. М ак Квин је стајао и гледао час једног час другог. нема ни пола сата.К ао ш то р е к о сте .Значи. Припремите се за удар. М огао би да нам пруж и драгоцене податке.То би било најзгодније . П оароу. О н застаде у недоумици да ли да се насмеш и. .В аш а м е вера охрабрује. У бисш во Оу ријенш -ексиресу 3 9 6 . . ж елео бих да прегаедам њ ихове пасош е и карте. М ак Квине? М ак К вин се колебао. . разум е се .А зар није? .да је г. .Тачно.П а. .рече полако.? . Отад нико није могао да напусти воз. Р азм и ш љ ао сам.рече П оаро.П ре свега.рече Б ук.слож и се П оаро.К аквих још путника им а у возу? .нека она буду на располагањ у г.38 Агаш а К рисШ и то није никакво ваш е самохвалисањ е. али нећем о о томе говори ти .ево готовог проблем а на домаку моје руке. Речет. . У њ има ћете врш ити саслуш ања. П оверите м и случај.О н се о б ра ти доктору. верујем ? Грк климну главом. . А сада .поче он м арљ иво.ж елео бих да проговорим коју реч с М ак Квином.П релазио је с једног човека на другог. .У даљ ите све љ уде из кола за ручавањ е ..В аш а претпоставка б ила је потпуно тачна. .У бица је међу нама. не . .датраж и м о у б и ц у у ва го н у И с та м б у л -К ал е. С проводник га добро познаје. отпоран. пређе на свој м атерњ и језик .

Б и о је то угодан ж ивот. јесам .Д а.П очео је да добија писм а .А ко бисте били тако добри. И зраз збуњ ен ости п ређе му преко лица.Ја сам представник М еђународн е ком паније спаваћ и х к ол а. Т о се код понеких љ уди догађа. - У бисш во у О ријенш -ексиресу 4 1 .рече. П рво писмо стигло је пре петнаестак дана..Д а ли су та писм а униш тена? .Ш та је невероватн о? . М ак К вин једино рече: . .40 Агаш а КрисШ ц М ак К ви н је оклевао. Х оћете ли да вам их донесем ? . П оаро га преки де.Н иш та. У п раво се био п освађао са својим секретаром . М орам ово да раш чи сти м .И скрен о речен о. .Н е зн ам .Д а ли вам се то чини као реш ењ е које би м огло све да објасни. . . . М оја дуж ност је би ла да п рати м њ егову кореспонденцију. не верујем да је Речет бил о њ ег о в о п р ав о и м е . М ак Квине.Заш то м и сли те? . све ш то зн ате о покојнику. П онудио м и је ту служ бу.К ако м у је било им е и презим е? . .И з ког је краја А м ерик е порек лом ? . И м е м и је Х еркул П оаро. срео сам госп оди н а Речета пре једн о годи н у дан а. п о том до д ад е: . Био сам без новца. . . као ш то сте видели .П утовали смо свуда наоколо. А ко је очекивао да остави некакав утисак.К о сте зап раво ви? К уда ви уопш те спадате? . .А сад а м и и сп ри ч ајте св е ш то год м ож ете о свом послодавцу. Господин Речет је ж елео да види свет. и задовол>ан ш то сам наш ао добро запослењ е које м и је још и на тањ и ру понуђено.Н е.О н застад е. . .Д а ли је био ам ери чки поданик? -Д а. П р е т п о с т а в љ ам д а је н ап у с ти о А м ери к у заув ек д а б и и зб ег ао н еко га и л и н еш то .С ам уел Е двард Речет. . Х еркул П оаро га погледа са одвратн ош ћу.И м е вам је м ож да п озн ато. .сам о м ислио сам да је то и м е н екаквог ж енског кројача.А тада? •V« * . . знам да је Речет п оц еп ао једно у бесу. .Ш та сте там о ради ли? .рече. Господин Речет је био у истом хотелу.Д ош ао сам и з Њ ујо рк а да се и н тересујем за н ек у кон цеси ју наф те.Е то. . м ислим да још им ам неколико у својој архиви.очекујући да он настави. дајте м и сва обавеш тењ а која сте у стањ у да м и пруж ите. госп оди не П оаро.Н икад никог није пом ињ ао.Н е зн ам . рец ите м и оно ш то знате. . М и слим да је им ао успеха у том е . . .Н и је то тако лако. . М лади ћ слеж е р ам ен и м а.П а да. да ја уоп ш те ниш та не знам! Господин Речет није никада говорио о себи ни ти о свом ж и воту у А м ери ци. П ре свега.М ора да сте створили некакву теорију. .К олико сте би ли у тој служ би ? . а ја сам је прихватио. * .Једва неш то преко годину дана. П ретп остављ ао сам да се м ож да сти део свога порекла.Д етек ти в сам .Јесте ли их и ви ви дели? . не. Н исте били ни у каквом сродству с њ им ? . чини м и се као да сам већ чуо .А отад а? .И м а ли он н екак ви х рођака? . г. . .Л еп о. М ак К вине. Н е удаљ авајмо се од предм ета и наставим о. .Н е. В и ш е сам и м ао улогу тум ача н его секр етар а. Х оћу да м и испри чате. В еом а м у је см етало ш то не зна језике. П оаро је наваљ ивао.И стина.. ни је у том е успео. г.Н евероватн о! .М олим вас. .све до пре неколико недељ а. М ој пријатељ и ја прилично см о лош е у свем у том е прош ли. Н е верујем да би вас све остало у вези тога интересовало. када сам био у П ерсији. .А тако? . Ја сам би о њ егов секретар.претећа писм а.С тварн о и сти на је то.

Тако је. М орам п ри зн ати .Х ектору М ак К вину био је ли. К ако би се то рекло у крим иналним ром ађа и за см и рености.Зн ате ли када је г. И ш о врло ско. љ ив прем а њ ем у.леш ке од њ ега. . . А ли н ек ак о он се лако стресе . О бављ ала се дуготрајна увредљ ива конаи зм ени чно. м и рно. Р ечет до би о п оследњ е п ретеће . потребан тренутак-два пре н его ш то је одговорио. Био је то.В ам а? М ак К винов и зн ен ађен и п ри звук у гласу говори о је писмо? П оароу сасви м си гурн о да м лади ћ о том е н и је н и ш та . .Х вала.З аш то ? . В рати о се за неколи ко треП оаро клим ну главом . . . . п о слово у п оједи н им речи м а.. ним а „н е м ож ете м и ниш та". .. Б и о је увек сасвим Н ије било п отпи са. Речет и ја били см о у саврш ено добрим односим а.осећао сам да се м ного ш тош та догаглаве до пете. које је О в о п и см о н и је п и сала јед н а особ а. Н и за ж иву главу.В и то н е би сте п ри м етили .О н застаде.. ан ти кам а.рече н ајзад . .И м ам још једно питањ е да вам поставим . Речеш . О н клим ну главом .рече П оаро љ убазн о. О неки м п лочи ц ам а и керам иц и .42 А гаш а К рисш и М ак К ви н оде из купеа.десет саписа.. изузев издигнутих обрва. п а затим рече: ..Т еш ко је рећи.Знате ли да се г. госп оди н е П оаро.С и ноћ око. г.рече. Д ва он купио у П ерсији. Једн оличн и ји од руко. је давцу? Д а ли сте га волели? .Н е бих м огао тачн о да к аж ем . сигуран сам . знаш ли? квог разлога за так во м иш љ ењ е. -К ак ве? Зато је потребно око. рукописа. О но ш то м у је послано. . .П ретпостављ ам да очекујете да се сав н ајеж и м од ш ком . дочеиаћем о ш е се! . н ем ам ни каро. У ш ао сам у њ егов купе да узмем неке прибеМ ак К вин је буљ ио у њ ега.Н е . Р ечет обрати о м ен и за п ом оћ? . када сте последњ и пут видели господина Речета ж ивог? . како је то њ ем у својствен о. без обзи ра н а то. . хоћемо. О си м тога.Рећи ћу вам и сти н у. мислим .О ног јутра кад см о отпутовали из И стам була. господи. Б и о је з аб р и н у т. није било то или три лиц а су га п исала . О н. ш то је наручено.С тил је једн оли чан ! . свиреп и опасан Н аучићемо м и ш ебе иам еш и.Госп оди не М ак К ви не. Без икаквог ком ентара. он је преш ао преко тога са сме. . Т о м ного отеж ава и ден тиф и ковањ е ренсподенција.разм и ш љ ао је трен утак . Донеиаћемо се ми ш ебе. знао. неко ко је на такве ствари навикао. М ладић нагло затрепта очим а. хоћете ли м и рећи сасви м П рво писм о је им ало следећу садрж ину: пош тено и тачно како сте се односили прем а свом послоМ ислио си да ћеш нам умаћи и да ћеш све избећи. ти. Д оч еиаћем о ш е се.а свако од њ их нап исало је..Д а .човек . Још једн о п и тањ е: П оаро спусти писм о.Н и сам .. госп оди не М ак К вин е. ве пи саће харти је. па постави једн о неочекивано нутака и ставио пред П оароа два листа прили чно прљ апитање. .И тада је г. па рече: . Р ец и те м и к ак о се п о н аш ао не М ак К вине: да ли сте били у добрим односим а са свокад је прво писм о? јим послодавцем ? М ак К ви н је оклевао. М ак К ви н е. мислим . М рзео сам га и би о н еп оверП оаро и друго писм о. Речет п оследњ и пут ви ђен ж и в? О н застад е. слова су ш там п ан а. узе љ убазан у опхођењ у. Р ечеш .

господи н е М ак К ви не. презим е и адресу у А м ерици..М ож да бисте. м огли да м и дате своје им е. М ак К ви н рече: .

и адресу и з Њ ујорка.О н т о вер о в а тн о ве ћ зн а . П оаро се завали у јастуке.Њ егов соб ар. •' ! Агаш а Крисш и .Био бих вам веом а захвалан ако бисте задрж али извесно вре- Убисш во у Оријенш-ексиресу 4 5 м е за себе ово о см рти госп оди н а Р ечета.Т о је све. м ор аће да б уд е обавеш тен. засад.рече. . М астерм ан .. - . . .Х ектор В илар М ак К вин . господине М ак К вин е .р еп е П о ар о о д се ч н о . .'I 1> .44 I.

В ер оватн о је о тво рен п розор тр ебал о то д а н агов ести . ум рљ ан крвљ у. Т о није у складу с њ еговом психом . К олико тачно им а ран а? . овакве греш ке. дугуљ астог лика. . Водио сам рачуна да приликом увиђаја не пом ерим леш . И стина. и да је било отисака прстију они би нам м ало м огли пом оћи . али ја н е м исли м да би то би ла ств арн о сум њ и ва ок олн о ст. Речет м у није испри чао да је п окуш ао да затраж и од м ен е и звесн е услуге и да је у том е претрп ео неусп ех. ш то би вероватно чи н и о да је н а м а који н ачи н био ум еш ан у целу ствар.И згледао је п ош тен и неп осред ан . . Х в а л а вам .П рем а том е. Л еш У п ратњ и доктора К он стан тин а. П оаро клим ну главом . а завеса подигнута. .Ја.Т о не би требало да буде теш ко.Н еко је м орао стајати ту и задавати м у ударац за ударцем . м орам призн ати да не м огу да зам ислим овог трезвен ог М ак К вина. Без сум њ е. ним ало. П оаро је кренуо у суседни вагон у купе у ком е се налазио убијени човек. . затворити прозор. била је ош тра хладноћа. . . . Н ико није напустио вагон овим путем . . И ли пак. П рва ствар која је деловала на чула. Н ајзад се усправи уз лаку грим асу. Т о би били отисци г. ш то зн ачи да су избрисани . без икаквих последица.п ром рм љ а П оаро . . . А м ерикан ац оде. како губи главу и п робада своју ж ртву дванаест или четрнаест пута.Т о није лепо .м ож ем о.Н е .А ко је так о. Разгледао је паж љ иво оквир сам ог п розора. К риминалци не праве. о осталим народн остим а. П оаро клим ну главом и н аж е се преко леш а. О ба човека уђош е.рече лекар.У праву сте. П оптеда око себе. .уп и та Б ук .Ш та је све порем ећено у овом купеу? . али снег је порем етио убицине нам ере. Он има врло лош е м иш љ ењ е о А м ерик анцим а. П оаро се обрати свом е пратиоцу.Н ем а отисака прстију уопш те. . Б ритана ц је и као ш то к аж е.додаде он весело . П реп о стављ ам д а је Р ечет био џ ен тлм ен. госп один е М ак К вин е. овде је права лудница! П ош то је затворио п розор. С проводник је дош ао и откљ учао им врата. Н и је се п ретварао да им а било каквих сим патија прем а свом послодавц у. Речета. био је откоп чан и одгрн ут. Горњ и део пиж ам е. 7. . бар једној особи признајете да је невин а ш то се ти че злочи н а . . ја сум њ ичим свакога све до последњ ег тренутка. п окуш а јте д а га н атерат е да држ и јези к за зубима. а никако м иш љ е њ е. као ш то је то н аш п ри јатељ спроводни к воза тврдио.Н иш та није дотакнуто. „ж и ви за свој рачун ". Д акле.А п ош то је тако . у дан аш њ е врем е. П розор је био спуш тен до краја.Н и сам ж елео да га затвори м .то би виш е личило на латински тем перам ен т. који је задрж авао за себе своје личн о м и ш љ ењ е у свим м огућим приликам а.рече Б ук зам и ш љ ен о.Треба да установим природу предм ета и врсту рана.В ерујете ли он ом е ш та овај м ладић каж е? . уоп ш те. И звади једну малу кутију из свог џепа и дуну м ало праш ка на њ ега. П оаро упери н а њ ега поглед п ун прекора. А ли без обзира на све. н а н еку ж ену.Т о је дело човека који је говорио луд од махните м рж њ е . Речет је леж ао на леђи м а. зн ате .Д ак л е? . .рече Б у к весело.рече. . Њ егов пратилац се насм еш и са одобравањ ем . њ еговог собара или спроводника. П оаро паж љ иво осм отри прозовор.Б ррр . први п ут усм ери п аж њ у на н епокретно тело у кревету. .

В идите ову рану овде. .там о. изврш ен. изн ен ађен . али.46 Агаш а КрисШ ц У бисш во у О ријенш ексиресу 4 7 .М исли те? М и ло м и је. Н ису крвариле.Зн ачи .У праву сте . . . сп роводн и к га и скљ учује свако јутро око десет сати.Н абројао сам их дванаест. Једна или две су тако ла. двоје.И зврсно . Н еш то у лекаровом гласу привуче П оароову паж њ у. Т ај ударац је. . уби ц а је лев ак ? Н е.С асвим сигурно. . А ли то је.А какво би друго објаш њ ењ е м огло да се п руж и? сти па се врати о да то п ровери.ду. . То су слаби. А ли.В и дите ове две ран е. је уби ц а п оверовао да н ије и зврш и о задатак у п отп ун о.. Да ли бисте м огаи да ки од ових удараца. . атлетски разви јен а ж ен а. го то во н ем ог у ће.к р а тк о в р ем е в ећ м р . П оаро је ћутао трен утак-два. Д есн ом руком је то са.Р ец и те. Н е. Н еки од ових удараца су н>а. . није м огао да види да ли је њ егов или њ ен задатак се то очеки вало.М лада. С друге м рм љ а детекти в. О н нагло упита: стране. П оаро.к уп е. О п ет се враћам о н а две особе . . то је сасвим невероватно. како би мраку. Грк.П а. П р в и је б и о у га ш ен ..Јасн о м и је.А то је? бама? . А ли ако је ударац рац? задан левом руком .П он о во п ок аза н а њ и х . та. у бли зини десног рамена.Д а. безумно! . . загон етно? С ветиљ ка је била затворена. У том слу ч ају м о р ао б и потребн а за ове ударце. испод десне руке. м орао и х је зад ати м уш к ачовек да зада ударац изврнувш и руку. П рви убица је пробоо своју ж ртву и напустио боке су. саговорник рече бриж но. О ни су п родрли кроз м иш иће. П оаро. стајао је буљ ећи у .Чини м и се да бих м огао потврдно одговорити.П о ваш ем м и ш љ ењ у . сн аж н а. леш .П рекидач ће н ам дати одговор . сам о још једн а ствар. У змите моју оловку.. овај овде .Н еш то вам се учи ни ло н евероватао. Ш та м ислите о .када су м у ти ударци задани.рече.упи О см о три о је п рек и д ач горњ ег светл а и ау том атск у та благо.п оказа он .Д а је ч о в ек већ б и о м р тав . бар три би м огле да изазову см рт.и онај П оаро одм ери руком . указују на извесну слабост. . п ош то је угаси о св етл о. лу.То се и ја управо питам . н абран а чела.У к оли ко као бесмислица.К ако ви каж ете г. .рече зам иш љ ено. Н ије ли то мож да случајна дост! Ш та им а још ? подударн ост? И м а ли каквих других недоследности .Ш то ће рећи? том е? . сваки ударац м ора да је повредио крвне судове . . г. Д руги уби ц а је уш ао п о па ипак . п ри јатељ у. м огла је .В ели к а је сн ага би ла сви м теш к о .Ш експир. нем аа сум њ е. . тав . Н еш то вам се овд е чи ни н о ћ н у с в ет и љ к у и зн а д п о ст ељ е. .Д а ли је ж ена м огла да зада такве ударце? задан левом руком . .О вде нам се п руж а хи.рече П оаро. очи гп едн о. узгредни ударци. . то је м н ого теж е нарочито ако је била под утицајем неког снаж ног осећанего ш то изгледа. П оароове очи су ж м иркале.Т еш к о је рећи . квих које би указивале да је реч о двем а различитим осо. зар не? . ом ањ ег раста. М ен и је то пом ало звучало .рече доктор одуш евљ ено.ивице нису растворене.рече П оаро зам и ш љ ен о.п ризн аде лекар.Д а ли је би ло укљ учен о елек три чн о осветљ ењ е? П огледа га ош тро. недостатак снаге или недостатак одлучнозадате такав ударац ? сти. зар не? . к ак о би то р ек ао вел и к и .. и задао је бар два ударца леш у.П рем а том е. готово сасвим сигурно. В и ди те. али то је. овде и там о .Т ачн о . по м ом мш ш ћењ у. Д руги исто тако изведени десном руком .Д обро .Т ако и згледа . као ш то сам већ рекао.п роке да би се м огле назвати готово огреботин ам а.А ш та то? п о теза п рво г и д р уго г у б и ц е. .

. ароАселипоново е прем а поду.рече м ир. П ом ети . и м ат е већ р еш ењ а? . п разн а.Н и је би ло ни трага од оруж ја. н о. И м ао се осећај као да н иш та не м ож е зује на час када је и зврш ен злочин.узвикн у лек ар. то је била ж ена.пром рм љ а П оаро. ш тољ . он а је била левак. . . ж ем о се п ож али ти да н ем ам о к љ учева за реш ењ е ов ог . . у | О вога пута саж држ ао је на длану прибор за чиш ћењ е лукојој су се налазили опуш ак цигаре и неколико ком адића |ле.рече П оаро. У би ц а м ора да га је ро. П оароове очи лутале су п о купеу. У ово је ум еш ана нека ж ена.Ж ен ска м арам и ца . У углу је би о извезен м онограм X. а вероватно око један сат.. И зм еђу поноћи и два сата ујутру.М ож да је то својина господина Речета? . П оаро кли м н у главом .Ч уди м се заш то .узвикну ж устро доктор. дувана ни дуванкесе.Једн а је пљ оснати ја од друге. две сагореле ш ибиц е. оси м тога. та особа није била левак] био је у праву.Т о је врста ш ибица која се купује по возовим а . рекао С аж е се и подиж е неш то с пода. . Речетово одело је висило Н еки п ри звук у њ еговом гласу и зн енадио је лекара.ре.П р ем а то м е .рече лекар. Б иле су велике и . А х! С ве је то см еш но! . на зиду. .• .Н еосп орн о. . једн а вел и к а бо ц а и п еп ељ ар а.лаж ни зуб и и чаш а воде.А х! . М ехани зам је би о А ли даљ а истрага није открила никакву другу врсту нагло и необазриво навијен. . И опет као наручен! О вога пута. ш та сте урадили са оруж јем ? .а да ли се? Б рани ли сам а себе? би н ам се олакш але ствари. је и звукао кути ју ш и би ца.П р еви д ео сам то . поцепане хартије.Е во објаш њ ењ а за непокретност ж ртве . као птичје. О н проговори с наглом ж естином у гласу. че лекар . он а је обележ ен а м он ограО н подвуче руку под јастук и извуче аутоматски пи.лекар је обази рово п ретраж и вао џеп ове п и П оаро је оп и павао џеп ове Речетовог одела.С аврш ен о .Н ије било никакве луле ни у једном од њ егових џено. м ада је теш ко бити пот- . који изгледа као наручен.П ун је.р еч е.С лучај п очи њ е ди вно да п латн а. који м у је Речет п оказао јуче. .У пра.С п роводн ик воза он је био слаб. О н п одиж е обе ш и би це и п ри м ећујете.мом.О пијен? . . ш та ће она у свем у том е? ви че ли? Бори во. а казаљ ке су показивале јеш ибица.С хватате ли м оје гледиш те? Б ио је то четвртасти ком адић веом а ф иног ланеног .К оја стицајем околности. . -Д а. претпоставкам а. П аж љ иво и х је п оређао. .А ж ртва. Т о се слаж е с м оји м да избегне њ иховој проницљ ивости.рече П оа-1 .О блију ш ибицу запалио је господин Речет. . остављ а за собом своју м арам ицу! . . И з м алог џ еп а извади златан сат. кљ уч који се односи на м уш карца! Н е м оосм отри их паж љ иво.О тк о п ч ао с ам б л у зу и . . У п раво ж ам е на леш у.рече. бо ц а м и н ер ал н е во д е.О ве две ш и би ц е су разли чи тог облик а . се разјаш њ ава! У би ца је био човек и званредн о сн аж ан ..В идите ли? .Т о би м огао да буде кљ уч заплета.48 Агаш аКрисШ ц У бисш во у О ријенш -ексиресу 4 9 . лекар. . У згред буди речеж иво. . И м а овде кљ учева у изобиљ у.у ом отим а од хартије. .К аква срећа за нас! . још једн а чаш а.Т о нам укаош тре. Н а м алом столу налазили су се различи ти п редпре но ш то је м огао да затраж и објаш њ ењ е. како се то догађа у књ игам а или у фи лм овим а .у п и та д о к т о р случаја.наговести Д октор подиж е п разну чаш у и ом ири са је.рече П оаро. Х ајде да једноставно је забацио.. сам ја. ви ди те .р еч е П о ар о . то је.З ар н е? . дан и четврт. пова. О н и се осврнуш е око себе. В иди те ли ? са собом понео. погледам о да ли је им ао и ову пљ осн атију врсту.

О вај куп е је пун разних трагова. Н иједна од госпођа н ије у овом тренутку у свом купеу. је ли? ..А л и ч е м у с а д а к у ти ја з а ш е ш и р е ? . Т о би би ло м ало суви ш е стицаја околности! .. или пак лаж ни. посм атрајући поц еп ан е парчи ће харти је. . а извесни ударци биће слаби и без икаквог дејства. . П оаро је разм и ш љ ао. али ја вас не разум ем потп ун о...И звин и те. и.О н о ш то је м ен и у овом трен у тк у п о требн о. м арам ица. а не отисак прстију или пепео од цигарете. О тп ри ли к е п ре п етнаест година прављ ен е су на овај начин кути је за ш еш ире. ја.А х .О нда пож ури те.Е то. Ш веђанкину кутију и собаричину. некакав пропуст.р еч е П о ар о. .Д а.. Затим има и друга.. В рати се са обе кутије. господине. Затим отвори Ш веђанкину и узвикну задовољ но. била је у тој забелеш ци н екаква греш ка. . г. а не г. да би то и зглед ало к ао дело н ек ог м уш к арц а? И ли п ак . . да би х вам п руж и о п ри м ер . Т о је једна могућност. Ч овек стиж е трчећи . Д ок је ово говори о. П р о б о ш ћу свог непријатељ а непотребно неколико пута. верујем .. није лаж ан. Д а ли је њ у ж ен а и сп усти ла? И ли је м уш карац који је изврш и о злочин рекао сам себи „удеси ћу д а т о и згл ед а к ао д а је ж ен а и звр ш и л а зл о ч и н . .Агаша Крисши пуно тачан у тим питањ им а. који..би ли пон аособ заин тересовани за ствар и да је свак о од њ их би ло тако н еоб азри во па је за собом оставило трага о свом ид ен ти тету. не м огу још ниш та рећи. Један и четврт. Вадећи обазриво ш еш ире.м уш карац и ж ен а . Речет. . господине. Ш веђан к а. . господин е. П оаро му није дао врем ен а да п остављ а пи тањ а. Ш еш ир се пробадао иглом и набадао на та испупчењ а од ж ичан е м реж е.. прибор за чиш ћењ е луле.н аш ли см о ж ен ск у м ар ам и ц у. драги д ок торе.М огуће. н еш то. К ао ш то рекох. а спусти ћу ову м арам и цу там о где н иком е не м ож е п ром аћи". . али овде им а један кљ уч. Н еш то је м рм љ ао за себе. свакако је м огуће. Ш то се тога тиче. Њ их две су једина нада. О н уздахну и наж е се преко стола. ш ест.. Р ећи ћете и м да је такав царин ски п роп и с.Н и ја сам н е р азум ем . В ерујем да је ову ш и би ц у уп отреби о убица. . П оаро. то м е веом а забрињ ава.А х! Д оћи ће и то. могли би бити прави и истинити. О твори врата и позва спроводника. . гро ф и ц а А н дрењ и и М аДат е 1а Рппсеме Вга§от 1го$Ћ њ ена собарица.. Т о је час кад је и зврш ен злочи н. открио је округла испупчењ а начињ ена од ж ичане мреж е. Ја траж им психологију. д а . М о ж д а н ек у заб ел еш к у . . ето ш та н ам је п отребн о . Ето нам потврде.Н и ш та уо п ш те н е разум ем . Д р К он стан ти н н и је зн ао к ако треба да протум ачи рву чудновату примедбу. . Л екар га изненађено п огледа.К олико им а ж ен а у овом вагону? С проводни к је бројао на прсте.. сат који је стао у један и четврт. У сваком случају. Спроводник се удаљ и.В и ди те ли .О н д а м и д о н ес и т е . ја се н е ослањ ам н а проц едуру експ ерта. г. П оаро. У потребљ ена је да би спалила извесн у и н к ри м и н и сан у х ар ти ју . две. А ко је тако.. м лада Е н глески њ а.Н е разум ем вас потп ун о. господи н е док торе. три. али м огу ли ја бити сигуран да су ти трагови уп раво то ш то и згледа да су? .у п и т а л е к ар још увек у недоумици.Једна. М ислим на ову пљ оснату ш ибицу.У реду. . веш то је скин уо два од тих при весак а. ч ек а јт е д а р а зм и сл и м . К ад се врата затвори ш е. то је стари нска ж ен ска кути ја за ш еш и ре. који је остављ ао за собом неко м огуће от- . м ада бих м огао у том е погреш ити. Зати м оп ет зап акова кути ју и рече спроводн ику да их врати. С тара А м ериканк а. Д а ли га је ж ена убила па н ам ерн о остави ла п ри бор за чи ш ћењ е луле. ове одгонетке. А ли у овом случају би м и добро дош ло м ало стручн е н аучн е п ом оћи . треб а ли озбиљ н о п ретпостави ти да су двоје љ уди .. м а ш та ш то вам падне на п ам ет.С ве он е им ају кути је за ш еш и ре. као ш то п ри м ећујете. п он ово се ок рен у свом е саговорнику. П оаро отвори собаричину и гурну је у страну. .

Н еки случај у А м ериц и . Х ајде да се прикљ учимо г. потпуно је разум љ и во да је све требало да изгаеда да друга два излаза нису искориш ћена.об јасн и П о аро . на који је онда начин убица напустио купе? .К ако се он звао? .За св аки сл уч ај .О дли чна и деја . Буку.Н ад ајм о се да ће одговори ти својој сврси. Било је то веом а м ало парче хартије. .Т о је средство ком е се м ора п рибећи у случају нуж де . н астави: . П огледавш и око себе. а врата која воде у ходник не сам о да су била закљ учан а изнутра већ и катанцем осигурана. 8 . С ам о су се указале три речи и део четврте: „. Речи које су излази ле из плам ен а.и нестане.да ако је уб и ц а имао нам еру да нас убеди да је побегао кроз прозор. .Нема виш е ш та да се ради овде.И м а једна ствар коју не разумем .рече др К онстантин .. Х и тро и веш то претресе још једном џепове одела убијен ога човека. м ислим..рече п реко рам ена. Н аш је задатак да пронађем о како је трик изведен. . П оаро н и је би о расп олож ен да саоп ш ти. Л екар је п аж љ и во п рати о цео ток догађаја.ећај се Д јези А рм остронг" .Д а . .И сто то к аж е п ублик а када се н ек а особа везани х руку и н огу закљ уча у неко м ало одељ ењ е . И знен ада је угледао слабе трагове слова. Још једном се осврну око себе. . па је потом спојивш и оба ком адића гвож ђа за увојке.К асети .П отом ће би ти и сп раж њ ена и г.рече П оаро.. С м атрао сам за н ајбољ е да се ручак одм ах и зд а у коли м а за ручавањ е . . . и с њ ихове стране. . К ао и „лице које иш чезне" из одаје . Л екар га је посм атрао с великим интересовањ ем .рече .. али она су била забрављ ена с друге стране. . Н е м огу тачн о да се сети м . О н је паж љ иво сп усти о гвож ђе за увојке. П ре неколико година. И зравн ао је ону другу преко њ е. . И справио је две гом илице ж ице с великом паж њ ом привио поцепан ом от хартије за једну од њ их.рече.упи та лекар. М етал је почео да се уси јава. . Закљ учао је врата ш то повезују оба купеа. . .. П окуш аћу да одгонетнем ш та је то било.А ко убица није побегао кроз прозор. И заш ао је из куп еа и за неколи ко трен утака вратио се с м алом ш пиритусном лампом и с гвож ђем за прављ ењ е увојака. придрж ао све изнад плам ен а ш пиритусне лам пе.Д а ли то и м а какво зн ачењ е за вас? .Знам п раво и м е уби јенога. . Знам заш то је м орао да напусти А м ерику. Још неш то сем тога.ако би леп ој госп ођи Х абард пало на памет да прибави појединости о убиству из прве руке.А х! . П оароове очи су бли стале.рече.Х о ћ у да к аж ем .У потребљ авам и х за бркове .П ри сећам се н ечега. Н иједан од њ их тројице није био гладан.рече.узви кн у ош тро П оаро. зар н е? . и ако су врата која спајају оба купеа била забрављ ена с друге стране.Д р К он стан ти н н абра обрве.? .и ово је трик. П окуш а да отвори врата која су водила директно у следећи купе. али у њ и м а ни је н аш ао ни ш та ш то би Убисш во у Оријенш -ексиресу 5 3 било вредно интересовањ а.Б и о је то слу чај у А м ери ц и .Д а . С л у ч ај о тм и ц е д ет ет а А р м о ст р о н г о в и х Н аш ли су Б ука како уп раво заврш ава ом лет.К асети. да би о том е пи сала својој кћерки . а то се одн оси на ове последњ е.52 Агаша Крисш ц криће у вези с нападачем .У ск оро ћ ем о се уп усти ти у све то .рече П о аро . П рво треб а да утврдимо да ли смо овде видели све ш то смо могаи видети. У м еђуврем ену сам наредио да нам а тројици донесу овам о да неш то поједемо. . . . и ручак је - ..Ш та хоћете. . П оаро м ож е да саслуш а п утнике.

.убрзо заврш ен. на који су били усредсређене њихове мисли. бук је поменуо предмет. али тек кад су сркутали кафу.

Т о нам . . у н а сту п у о ч ајањ а. м и ли о н ер а и з В ол С тр ита. А зати м су наиш ле јо ш гор е ствар и. . н им ало . К асети је би о тај чо век! А ли пом о ћу о гро м но г бо гатства. О д т а д а је б и о д о к о н и џ е н тлм ен.н е д о н о ш ч е . .Т о је в р л о д о б р о . . Н ећ у в ам до сађ и в ати св и м те ш ко ћ ам а ко је су и з то га п р о и зи ш ле. м ада не м о гу д а се сетим појединости. а ко се тач н о с ећ а м .ре ч е Б у к. ко је је на гом илао .Б и л а је јо ш јед н а см р т. К ад јој је би ло тр и го дине. Н а јза д. К а о п о с л е д и ц а ш о ка . П о л и ц и ја је б и л а у в е р е н а д а је о н а зн а л а н е ш то о зло чи н у. Њ е н с у п р у г. О дб и л и су д а п о в ер у ју њ ено м х истер и ч н о м н е ги р а њ у . Знам заш то је било нео пходно да напусти А м ери ку. њ е га би стан о в н и ш тв о л и н ч о в а ло д а н и је б и о д о в о љ н о п ам ета н д а у м ак н е. пријатељ у. Бук се разведри при пом ену сло м љ е ног сата. П р о м е н и о је и м е и н а п у с т и о А м е р и к у .С ећ ам се са да .А ко сам у праву ш то се м о је претпо ставке тиче. кр ји је о ст ао с л о м љ е н а с р ц а.54 А гаш а К рисШ и .У р еду је. .П уко вн и к А рм о стро н г је био Е нглез . П о ар о је н а с тав и о да о б ја ш њ ав а о бо стр ан е закљ у чке. К ад би им полиција бил а с к о р о н а т р а г у . откривен леш детета . И сприч ао је оних неко лико р ечи које је наш ао на поцепано м ком адић у хар тије.С ећате ли се да сте некад ч итали о беби А рм стронгов их ? О н је у би о м а лу Д ејзи А р м стр о н г .у п и та: .С лаж ем се с в ам а. З аш то ? З ато ш то је п ом и њ а л о р е ч „ А р м с т р о н г ". . једна несрећна дадиљ а.р е ч е Б у к .Т о. . открива тач но врем е кад се злочи н одиграо.девојчицу коју су обож авали. . р о д и л а је м р т в о д е т е . З ад р ж аћ у с е н а тр ен у та к к ад је. најчу вени је ам ер ичке тр агетки њ е сво га врем ена. . ко је је би ло м р тво бар петнаест дана. К асније је доказано да је би ла по тп у н о н ев и на и да ни је у оп ш те б и ла сауч есни к у зло чину. њ егове и др К онстантина. Б и о је п о л у А м е р и к а н а ц . и ли је то д е л о н е ке л и ч н е о с в ете.А сада хо ћу да вам р азјасним ово.Н еп р и ја тн о је и м и с л и ти о то м е . к а к в а т р а г е д и ја . и траж ена је нем огућ е в и со ка с у м а као ц е н а за њ е н о о с ло бо ђ е њ е . ш ју је К асети својеврем ено неч им обм ану о. ко ји је и з аз в а л о о тк р и ћ е с в е га т о г а . Јези в с лу ч ај. У б исш во у О ријенш -ексиресу 5 5 скриваж леш и настављ али да извлаче колико год је било м о гућ е новаца пре него ш то б и зло чин био откр ивен. био је ослобо ђен у недо статку н е ки х тех н и ч к и х д о каза .р еч е П о ар о . . П о ар о с е м ало н асм еш и . .А х ! К а к в а ж и в о т и њ а . .Д о б р о ? . В ан дер х о лта.А ли није било неопходно да буде убијен баш у О ријент-екеп ресу . . .И м а ли јо ш ж и в и х ч лан ов а п о р о диц е А р м стро нг? . на ж алост. а о н а с а м а је у м р ла . о н и б и у б и ја л и с в о г а з а р о б љ е н и к а . о ткри о сам идентитет ж ртве.Н е м огу да ж алим ш то је м ртав. . О н се о ж енио кћер ком Л ин де А р ден. и зв р ш ио је сам оубиство . ја д н а д ев о јк а се бацила кр оз прозор и погину ла је. изгаеда.О ко ш ест м есе ц и кас н и је о в ај К ас ети је б и о у х ап ш ен као вођа банде ко ја је о тела дете. Б ез о б зи р а н а то .А к о је та ј ч о в ек ? . . И м а и др уги х м еста за то . .П итањ е ко је треба сам и себи сада да поставим о јесте следеће: Д а ли је о во убиство дело неке про тивнич ке банде. к о ја п р е д с та в љ а р е ш е њ е з а го нетке. ко ји је пу товао по свету и ж ивео од ренте. . Ф ранцускињ а или Ш вајц а р к и њ а . зах ваљ ујућ и тајној вези и власти коју је им ао над р азним љ удим а. С ад а м и је ја сн о ш та се до го д и л о .К . п о ш то је и сп л аћ е н а огром на сум а од двеста хиљ ада долара. Јавно м њ ењ е је до сти гло врху нац него до вањ а.Б о ж е м о ј. . С е ћ а м с е с а д а . О н је сх в атио д а је Б у к м орао и м ати извесна предубеђењ а у то м погледу . Ч ини м и се да сам некад читао о н еко ј м л ађ ој сес тр и го сп о ђ е А рм с тр о н г. о нд а је то п и см о уб и ц а зап ал ио . Ж ивел и су у А м ерици и им али јединче .Д а. О ни су се служ или и раније истим оваквим методима.Б у к о в г л а с је о д а в а о о д вратност из ду бине ду ш е. отета је. п о ш то м у је м ајка кћ ерк а В .Д а . . . не знам . Г оспо ђа А рм о строн г је оч екивала друго дете.то је К асети .носи лац О р д е н а В и к то р и ји н о г к р с та .

. збо г ч ега га он а д ру га д во ји ц а и зн е нађен о по гле даш е.Б ило је неко г неопи сиво г пр извука у њ е говом гласу.

. .Н адам се да господин неће пом и сли ти да сам учин и о м а какав п роп уст . П ре свега. . .М огу ли и ја да пођем с вам а? .ж и ви близу К алеа. зн ате н еш то о том човеку.М ож ем о почети и страж ни поступак без икакве даљ е узбуне. К ак вог је он карактера? Д а ли је он човек чији м се речи м а м ож е веровати? . Н а столу је било хартије. П оаро п оче испи ти ван>е. вероватн о.упита др К онстантин. у 24 часа и 37 м и нута. после вас!" . . .К ола за ручавањ е су сада слободна. презиме и адресу.С вакако. „али не.рече.рече Б ук п оди ж ући се.био свак ако ж ив у двадесет до један. и колико је дуго радио на овој линији. То је једн а од чињ ениц а. пера и оловака.Е .У 23 м инута до један да бисм о били сасвим тачни. и келнер из ресторана уђе.У ж асно је ово ш то се догодило.56 Агаша Крисшц . м асти ла.рече П оаро. Н а столу и сп ред П оароа. П јер М и ш ел р ади у ов ој К ом п ан и ји п рек о п етн аест годи н а. И сказ сп роводни ка спаваћих кола С ве је било припремљ ено у колима за ручавањ е.Х ајде да разговарам о с њ и м . П асош и и возне карте били су слож ени са стране на гом или. ни н ајм ањ е . . П оаро није одговорио. С ве ове појединости он је већ знао.К аж ете да сте ви личн о чули Речета како разговара са спроводником у двадесет до један? П оаро је једноставно п репри чао он о ш то се догодило. . Прво је упитао М иш ела за име. Речет је био ж ив. П јер М иш ел се м ало прибра. драги докторе. В и . П осле измене ситних учтивости ко ће кога пропустити . П оаро нема ниш та п роти в? .напустиш е купе. . .„после вас. н и најм ањ е. П оаро клим ну главом схватајући. В еом а чести т и п ош тен . н а ком е су црвен им м асти лом била забележ ена им ена путника.то до к азу је да је К асети и ли Речет. Н адам се да господин не претпостављ а да се то мож е ма колико довести у везу са м ном ? П ош тр м у је ублаж и о зебњ у.П рем а том е. али ово узим ањ е оп- .М оје је м и ш љ ењ е да се то м ож е безусловн о. .И зврсно . господине!".реч е Б ук .Н е. Л екар је седео с друге стран е пролаза. како ћу настави ти да га н ази вам . У колико г. Д руги део ИСТРАГА 1. О н је Ф ран ц уз . али је био јако узрујан .рече.рече забрин уто ш етајући очим а са П оароа на Бука. С едео је и пиљ ио зам иш љ ено преда се. . откад је у служ би . м ислим да би требало да чујем о исказ спроводни ка спаваћи х кола. господине .рече П оаро. да се и зразим о служ бено. . леж ао је п лан вагон а И стам бул-К але. Н еко је закуц ао на врата.Д обро . П оаро и Б ук седели су један уз другог са исте стране стола.П рећи ћем о там о . М ож да не нарочи то велике пам ети . п а леп о .

њ егов секретар. да поразговарам са својим колегам а. госп оди н е. г о сп о д и н е. .убрзо пош то см о се зауставили. господине. . . П отом .Г о то в о н еп о с р ед н о п о сл е в е ч ер е.Н а француском . и м лади А м ериканац .В ратио се у свој купе: .Т ачн о . госп од и н е. Заборављ ате да је зазвонио око двадесет до један .С ећ ам се .У које доба се све то оди грало? .Д а ли сте се вратили н а своје седиш те? . господине. господине. . г.Д а ли је п осле тога когод улазио у њ егов куп е? . То је би ло н еш то одм ах после јед ан сат.Јесте ли си гурни? . које је управо тад а зазвони ло. па м е је то сп речавало да задрем ам . К ада је г.М ож да сте спавали ? .Њ егов собар.Ш та се управо догодило? .уколико.Н е бих м огао тачно да одредим .Д а. госп один е. М и ш ел.Зак уц ао сам на врата. господине. п ре но ш то см о кренули и з Б еограда. Речет легао? .А потом ? .Разум е се . . одазвао сам се н а ваш е звон о и донео вам м инералну воду. Н аредио м и је да м у нам естим п остељ у док вечера.Н а енглеском или ф ранцуском ? .Д обро. . В агон-ресторан К О Л А П А Р И С -А Т И Н А . . -Д а? У бисш во Оу ријенш -ексиресу 5 9 .А гаш а К рисш и ш тих п одатака требало је да п ослуж и да се човек см ири и ослободи.Н е. Говорили см о о снегу. .Т о сам и ја чуо. . . као ш то м и се то оби чно догађа. госп одине. разм ести о сам кревет у једн ом к уп еу .Зати м . госп оди не.Н е. и тако сам и учин ио.. . тада сте га п оследњ и пут ви дели и чули? .А када сте се врати ли ? . сећам се . С едели су и разговарали . .Н е. .С ада ћу вас.р еч е П о аро . М ак К вин био сам у свом купеу када сте оти ш ли да м у разм ести те кревет? . В оз је стајао. У ствари .Је ли још ко? . то је други купе од краја ходника. господине? Ја сам био на свом м алом седиш ту у дну.Ш та је урадио пуковник када се растао од М ак Квина? .Затим .настави П оаро . Б и л а је то А м ер и к ан к а. Где сте би ли у један и четврт? .Д а ли сте ви дели к ога од п утн и к а да се к ретао п о . у атинска кола. госп один е.Н е.рече П оаро.А сада .Н и сте п он ово одлазили у атин ска кола? . ја бих то знао.Б рој 15 . З в о н и л а је већ н еколико пута узастопце. господи н е. .Ја. . Т ако исто је учи н ио и претходн е н оћи .С њ им је био енглески пуковник из броја 15. Речетовог секретара. С вакако није било касније од два сата.врати м о се н а догађаје од п рош ле н оћи . зар не? . . али он м и је довик н уо да је п огреш ио.то сам в ам и сп р и ч ао .Да. .Н еко звон це је зазвони ло. . .С е п 'ем п еп. Н е м огу да каж ем сасвим тачно.К оје су тачн о би ле њ егове речи ? .. .Д а л и је њ егов кревет већ би о н ам еш тен ? . господине. . Н ам ести о сам га док је он вечерао.Д а. А п отом сте се удаљ или? . господине.у к уп еу м ладог А м ери канц а. седео сам на свом е седи ш ту све до ју тр а.М ислим да нисам . је т е $ш $ (гот ре.А зати м ? . . п р в о сам од го в о ри о н а јо ш јед н о звон це. уп и тати н еш то ш то је веом а важ н о.О тиш ао сам у суседни вагон.то је сасвим близу ваш ег седиш та. отпри ли ке п ола сата касн и је.Д а ли је г. које гледа низ ходник.

.ходнику? С проводн ик је разм иш љ ао.

госп оди н е.К оја госпођа? .К оли ко је сати било? .Н е виД им да је било м а каквог ваш ег пропуста.рече. . госп оди н е. Рекосте да је још једно звон це зазвонило док сте лупали на врата г.Да. * .рече спроводник см ерно. пробудио сам се од н ечега ш то м и се учи ни ло као да је удари ло у м оја врата. Д об овао је зам иш љ ен о трен утак-два п о столу.Х вала.У Винковцим а.О к ан и те се таквих м исли.рече Бук . .. .О н да м ора да м и се п ричинило .60 А гаш а К рисш ц . .И то сте и учи ни ли? . А ли зб ог ло-врем ен а били см о у закаш њ ењ у двадесет м и нута.Д а ли је м огао неко да пређе из обичних вагона који се н алазе у ком позиц ији воза? . и зви н и те. го сп оди н е. Ш та претп остављ ате да је то м огло би ти ? Ч овек је п иљ и о у њ ега.Х ајд е да п ређем о н а другу тачк у .рече. .Д а. О н тада клим ну главом .. и ја сам га чуо. .Т о је све засад . П јер М и ш ел оде.Н е зн ам . . .рече М и ш ел . Речета.О на су увек и зн утра закљ учана. господине. .Н иш та. пријатељ у . . .рече Бук љ убазн о.Н ису сада закљ учан а. господине.Н и да би м огао да буде скривен н егде у возу? . . Ж елела је да позовем њ ен у собари цу. И м ала је н а себи ц рвену дом аћу хаљ ину са зм ајевим а по њ ој. Спроводник устаде и погледа Бука.И н тересовало м е да ли ћете се тога сетити .рече.Д обро. отвори ли своја врата и п ровири ли за трен утак н ап ољ е. и ви сте сам и .Н и чега н ије било.Јесте ли сигурни ? . .реч е П оар о. .В ер оватн о . Б и ло је то н а дн у ходн и к а.Ч ини м и се да је једна госпођа излазила у тоалет на крају ходника. П оаро није обрати о паж њ у на ову прим едбу. Т о су учин и ли и остали кондуктери. потпуно сам сигуран.Н е.Т о је било звонце М адат е 1а Р гт семе П га^от гго/. . С п р оводн и к п огл ед а и зн ен ађен о .П ретп остави м о да се п рош ле ноћи уби ц а п оп ео у воз.А ш та је било са предњ им улазом ? С вратим а поред кола за ручавањ е? . да не заборавим . господине. М ож да није ж елео пред спроводником сп аваћих кола. све до јутра. Д а ли је сасвим сигурно да није м огао напустити воз пош то је изврш ио злочин ? П јер М и ш ел је одречн о клим ао гаавом .К ада је воз п оследњ и пут стао? . П оаро клим н у главом .А х! Још неш то. . .О си м тога . К о је то звон ио? . . зати м м у се ли ц е разведри. . У ствари . господине.н и ко н е би м огао да се попн е у спаваћа кола да га ја не види м . пријатељ у.А х. У згред буди речен о. . .Д а ли сте ви у В ин ковц им а излази ли из воза? .Господин ваљ да не сум њ ичи м ене? . убисш во О у ријенш -ексиресу 6 1 .Т ребало је да одатле крен ем о у 11. . а она м и је би ла окрен ута леђим а. .рече П оаро ф илозоф ски. П о аро је п аж љ и во п роу чавао п лан п ред со бом . С иш ао сам на перон као и оби чно и стајао сам н а пап учи ц и вагон а. П оаро м у се насм еш и љ убазно.Б или сте зле среће.58. .Н ем ојте се узбуђивати . Н ичега.нисте чули неш то у купеу поред вас. п ријатељ у . П осле вечере закљ учавају се врата изм еђу путничких вагон а и спаваћих кола.У колико .С ве см о до б р о п ретр аж и ли . . У м ирен.р еч е Б у к .рече П оаро. . . господине.А зати м ? . .Н ем а сум њ е да их је отворио неко од путника да би погледао колики је снег.

Х ектор М ак К вин се наж е заинтересовано напред. О тац м и је био окруж ни јавни туж и лац ко ме је случај био п оверен .Н е сувиш е рђаво. г. потом поцрвене прилично збуњ ено.. Радујем се њ еговом заврш етку.А ко је икад неки човек заслуж ио оно ш то м у се десило.да би било добро измењ ати коју реч са г. .М ислим .62 А га ш аК р и сШ и 2 .рече најзад . М ак К вине? . Речет је био Касети.како напредују ствари? .Д а? .рече .Д акле . онда је то Р ечет. . . .И згледа као да сам себе инкриминиш ем. . С екр етаро в и сказ Тренутак-два П оаро је седео замиш љ ен. би ло је сам о њ егово лаж но име..И м ам за то својих личних разлога. ..О сећате се веом а погођени тим е.укљ учујући познату аф еру мале Д ејзи А рм стронг.узвикну он. О д наш ег последњ ег разговора дознао сам неш то .Л ице му се см рачи. П оаро.В и гајите таква осећањ а као да бисте и сам и били вољ ни да изврш ите то добро дело? . . ..В и нисте о том е им али појма.била је то дивна ж ена. . г. или К асети. Тако блага а сломљ ена срца.. М лади А мериканац се појавио одмах. Такав човек није требало да ж иви! . Д а сам то знао. В идео сам госпођу А рм стронг виш е пута . човек који је руководио чувеним случајевима отмица деце .П роклети зликовац! . . Ја.Р ечет. М ак Квин.В иш е бих вас сумњ ичио г.идентитет Р ечета.он застаде. одсекао бих радије своју десну руку пре него ш то би им ала прилике да ради м а какав секретарски посао за њ ега! .Био бих. М ак Квином. као ш то сте пр етп остављ али . г.рече млади А м ериканац одлучно. И зраз највећег чуђењ а појави се на М ак К виновом лицу.Н е. . М ак К вине? .рече. с обзиром на ону ш то сада већ знамо. да показујете Убисш во у Оријенш -ексиресу 6 3 уобичајену ж алост због смрти свог послодавца. потом се смрачи. господине . .

сш пао на перон у Београду. Потом додаде: . М ак Квине.јесте д а утврдим свачији покрет у возу. .По парчету једног писма.То је веома једноставно. као да је покуш авао да то сам себи разјасни. П уковник А рбатнот је стајао још у ходнику. чак и онда када би то требало да м е спасе електричне столице .р ече П оар о . Њ егов купе био је већ припремљ ен . чини м и се да сте прош ли поред нас док смо разговарали.пош то сам једн е ноћи с вам а спавао. Вратио сам се у свој купе. Буљ ио је у П оароа. која се налазила у купеу поред мога.. .Т о зависи . број 6 и 7. поново сам уш ао. пуковником А рбатнотом уосталом .. Н е треба се вређати. као ш то сам вам рекао.А сада. .. направио сам неке забелеш ке за писм а која је требало исписати. које сам наш ао у његовом купеу.А ко нисам непристојно радознао. П отом сам уш ао код господина Р ечета и.З адатак који м и п рестоји . уколико је то могуће? . реците како сте то пронаш ли? М ислим на К асетијев идентитет? . . Затим сам ступио у разговор са оним Е нглезом . г.Свакако.Н е верујем да бих то могао учинити.А ли сигурно. П ређите одмах на ствар и дајте ми прилике да разјасним све ш то се мене тиче.Тако је. и после мог одласка били сте у њ ему сами.рече П оаро . али пош то је било сувиш е хладно. то је било прилично несмотрено од страног човека? . Разговарао сам извесно врем е с једном м ладом Е нгпескињ ом .с које тачке гаедиш та се посматра. . разум ете ли ме? То је само уобичајени ток ислеђењ а? .рече М ак К вин ош тро.. хоћу да м и опиш ете све своје кретањ е прош ле ноћи од тренутка када сте отиш ли из кола за ручавањ е. М ладом човеку као да се ова примедба учини прилично нејасна.. читао једно врем е. м ислим .Н ије потребно да вас питам за број ваш ег купеа рече П оаро см еш ећи се . То је одељ ак друге класе.

А тада? .. .Д а ли сте и злази ли уоп ш те и з воза у току н оћи ? . али овај м и се доп адао. Ја се обичн о не леп им за Британце . да.Д а ли н а врата уз кола за ручавањ е? -Д а.м и сли м да н и сам . сећам се да јесу..О х. Ч и ни м и се н еш то око два сата. М и сли те ли н а то? . чини м и се да нисам .А х. н е . о влади у И ндији и наш им бригам а у вези с финансијском ситуацијом и кризом у В ол С три ту.О тиш ао је у свој купе.. .Н а она која су н аш ем куп еу би ла најближ а. У брзо см о опет ускочили у вагон . да ли сге ту ш ипку поново н ам естили ? . како се оно зваш е?.Зн ате ли к ол ик о је сати би ло кад је оти ш ао? .А рбатнот и ја пом ислили см о да сиђем о у..он и су уобрж ен е тикве. . Ја сам уш ао п оследњ и. П огледали см о напољ е и видели дебеле нам ете снега.Д а ли је то од вели ког зн ачаја? УбисШ во Оријенш у -ексиресу . да. п а сам м у предлож ио да пређе у м ој.Г де сте би ли док га је он н ам еш тао? . а ја сам позвао спроводника да м и н ам ести кревет.Ш та се догодило кад вам је пуковник А рбатнот најзад пож елео лаку н оћ? .А тада сам легао у кревет и сп авао све до јутра.Д а ли сте п ри м ети ли да је воз стао? . .Д ак ле. Расправљ али см о о светској политици.: 4*вАЈ &Њ ИГУ 6 5 . .64 Агаш а К рисш ц за спавањ е. . А ли би ло је страш н о хладн о . . .П рили чн о касно. Н аручио сам пиће и упустили см о се у разговор. К ад сте се вратили у воз.Д а.К роз к оја врата сте и заш ли и з воза? . Н е.м ећава. . О н нагло додаде: . М ало см о би ли изн ен ађен и .С тајао сам тачно пред вратим а у ходнику и пуш ио.. . у В инковцим а да опруж им о м ало ноге.С ећате ли се да ли су била закљ учан а? М ак К ви н је разм иш љ ао. Н ека врста ш и п к е би ла је при чврш ћен а за к ваку. али нисм о см атрали да је то озби љ н о..

врата ваш ег куп еа би ла отворен а п рем а ходни ку? ' Х ек тор М ак К ви н кли м н у главом .Дакле. А ли. М ак К вине? . Ја је нисам загледао. . претпостављ ам .Јесте ли је ви дели кад се вр аћала? . али претпостављ ам да је то м орала учинити. да ли вас двоје п утујете увек другом класом ? .Ж елео бих да им . те је на тај начин могао да дсфе и до мене и до ствари лако и када год би то заж елео. господине. . па би. П оаро застаде за трен утак. господине.О н увек. . А једн а ж ен а је п рош ла у суп ротном правцу. А ли ја сам обично путовао првом . у овом случају. ж ена која иде ходником у том правцу била мени окренута леђим а непосредно пош то прође поред м ојих врата. К ао ш то знате. а и не бих јој м огао сагледати лице. П оаро клим н у гиавом .Још једино питањ е.П ретп остављ ам да је и ш ла у тоалет? . све постељ е прве класе биле су заузете. .М и слим да је то све за сада. У згред буди речен о..В ероватн о.Разум ем .К оја ж ен а? .М огло би бити. В олео бих да сада п оразговарам са собаром г. . према томе. сада кад то помињ ете. не пуш им . Као да се присећам да је у магновењ у поред врата прош ла нека особа одевена у црвену свилу. идући прем а њ им а.М ислим да је спроводник прош ао једном . г. г.Н е. Тада би он обично стављ ао већину пртљ ага у м ој купе.Н е бих могао рећи. Е па. П уш ите ли на лулу. долазећи од кола за ручавањ е. ако м ож ете. Видите. с . каж ете да ли је когод прош ао ходником после В инковаца до тренутка када сте се растали да би сте оти ш ли на п очин ак? М ак К ви н н аб ра обрве. Х вала. нисам приметио да се вратила. Речета. . Н исам стварно запазио. управо сам расправљ ао о нечему са А рбатнотом. М ак К ви н е.по м огућству у купеу непосредно поред господина Речета. м ој купе гледа у правцу кола за ручавањ е. не. . на крају воза. да џ док сте ви и п уковн ик А рбатн от седели и разговарали. изузев оне у којој се он налазио. .

66 А гаш аКрисш и У биаиво у О ријенш -ексиресу 6 7 .

21 Ф рајар стри т. .Д а ли је то би ло н еш то необи чн о? . .Д а ли знате које је средство обично узи м ао? . зави сило је сам о од тога ш та га је разљ ути ло. . И м а о је о б и ч а ј д а п о зв о н и спроводни ку. чин и м и се да је био забрин ут.К олико вам је година? . . .Д а м у слож им или обесим одело. госп одине. Речета? С обар је разм и ш љ ао.Ч уо сам кад је расправљ ао о неким писм им а. . Р азум е се. . П оаро му понуди да седне. . С амо напис: „У спављ ујуће средство .Д а ли га је узео и прош ле н оћи? . М астерм ан е? .Н е.П и тао сам га да ли м у је још ш того д п отр ебн о. .Где станујете? .Х оћете ли м и сада рећи.У ком см ислу забринут? . госп оди не.Т ридесет и девет. као ш то ја то каж ем . и у ш та о сам у к о је д о б а б и г о сп о д и н Р еч ет ж ел ео д а га пробудим ујутру. како сам разум ео. .П р ем а том е. господи не.Н аи м е.Д а ли сте били п ри врж ен и свом е послодавц у. господине. .узети пред спавањ е". О н је веом а учти во стајао и чекао.Ш та се догодило затим? . н и сте би ли заб ри н у ти к ад је в р ем е п ролазило.Д а ли је то било уоби чајно? . госп оди не.В и сте. да м у буде при руци. Речета? . господи н е. . . . . .С а св и м .Н исте били присутн и кад га је п оп ио? .Д а ли се понаш ао потпуно и сто као и обично? С обар је разм и ш љ ао трен утак. код господина Речета. . господине.II 3. он је лако п адао у ватру. . К ларкен вел. уп раво је чи тао н еко п и см о. господи н е. г о с п о д и н е .Д а ли је ваш господар узим ао када какво успављ ујуће средство? Д р К он стантин се наж е м ало напред.Д а. .Н е. к атк ад н е би устао све до ручка. као и оби чно.И сп ричајте м и ш та се тачн о одиграло? . . а потом да га п ош аљ е по м ене. господине. У п итао м е да ли сам га ја унео у купе. кад би ж елео да устане.У ш ао сам . С ипао сам м у га у чаш у и стави о је на сточић. С обар ов и ск аз За А м ери канц ем је дош ао на ред Е нглез бледог ли ка. госп одине. господине.Е двард-Х енри М астерм ан. Рекао је да не ж ели да буде узнем ираван докле год не зазвони. господине.Т о је зави сило. Д а м у стави м лаж н у ви ли ц у у воду и д а се п об ри н ем да буд е спрем н о за н оћ све ш то би м у затребало. са безизразним лицем .О ткуд а сте то зн али? .Ч ули сте да вам је господар убијен? . господин е. а н ије било н и каквог п ози ва? . Говори о је да иначе не м ож е да заспи. В еом а н еп ри јатан догађај.Д акле. с господином М ек К вином . од њ еговог располож ењ а. П он ек ад би устајао за до руч ак . Ч овек је говори о без икаквог узбуђењ а. кога је П оаро већ претходног дан а прим ети о. м олим вас. . .Д а ли је им ао оби чај да устаје ран о или касн о? . . али он је грдио и стављ ао је прим едбе на сваки м ој п окрет.Да.Д а. да бих и зврш ио њ егова наређењ а.Д а.Н е. господине. У то доба и ли н еш то касни је. собар г. .У век кад би п утовао возом .Ш та су биле тачно ваш е дуж н ости ? . Н а боци није било никаквог назива.Б ило је то отп рилике си ноћ око девет сати.В аш е им е? . рек ао сам да н исам учинио н иш та сли чн о. госп оди не. . у које сте доба последњ и п ут ви дели г.Н е би х вам м огао рећи си гурно.Д а ли вам је било познато да је ваш господар им ао непријатељ а? .

Н е. госп оди н е. О н је би о дареж љ ив послодавац.Д а ли сте икада били у А м ерици ? . . убисш воу О ријенш -ексиресу 6 9 . господине.68 ћ А гаш а К рисш и М астерм аново ли це постало је још безизразније него иначе.Н е би х то м огао рећи . . . господине.Рецим о да ја уоп ш те не м арим за А м ери канце.А ли ви га н исте волели? .

С обаров тон би о је п ун ом аловаж авањ а.Н е. ниш та н еуобичајено. господине. читам „Роб љ убави" од госпође А рабеле Ри чардсон . госп од и не. ш то м и је м ало ублаж ило бол. . господине. али нисам спавао. .О ко десет и по.С м атрам да је веом а пријатна. Један крупан И талијан.Рекао сам господин у М ак К ви ну.Д а ни је излази о и з купеа у току н оћи? .. А сада.Болео м е зуб. п а рече: .Ж ао м и је.Н исте ли у току н оћи неш то п ри м ети ли? . . П ош то је воз стајао у м есту. али не м огу.Ч и ни м и се да нисам .да се разонодим .П а ипак. господине. господин е. Т ако је дош ао спроводни к и нам ести о кревете.Заш то н исте сп авали ? .С тави о сам м ало уљ а од каран ф и лића.И м а ли још кога с вам а? . госп оди н е. Речет. господине.? . П оаро се насм еш и . . .Д ак л е. .Л егао сам .Б и о је у А м ери ц и . Ш та сте радили пош то сте отиш ли из купеа свога господара? . .К рајњ и к уп е друте класе. господине. господине. . реци м о.О х. П оаро је ћутао тренутак-два. В ратили сте се у свој купе и читали сте „Роб љ убави ". разум ете. У палио сам светиљ ку изнад главе и настави о да читам .Н е. . Б и ла је то м ала девојчи ц а.. господин е.. . В иш е волим да читам .Д а ли вас двоји ц а разговарате м н ого? .Д обра ствар? . -Д а. . госп оди н е. -А ви? . . пређим о на ваш е кретањ е п рош ле н оћи. Н им ало не м ож ете да нам расветлите трагедију? . хтео је тај И тали јан да легн е. дои ста. . која постељ а п ри пада вам а? . .С ећате ли се да сте икада читали у новина ма о случају отм и ц е детета А рм стр онгових ? Об раз и му се ма ло зар ум ен е ш е. М огао је да зам и сли слику -огром н ог говорљ и вог И талијана и непосредни прези р њ ему упућен од џентлм еновог џентлм ена. господине. г . то је истина. .Д а.Н и ја.у Ч ик агу . .Д а ли сте н еш то п редузели да олакш ате болове? .. . . госп один е. господине. .У соб арев ом гласу п рви п ут се осетила и зраж ена топ ли н а и осећањ е.Доњ а. зар не? В еом а уж асн а аф ера. .Т еш ко да м огу да поверујем . господине.М и слите на И талијан а? Т ај је захркао чим је легао. дои ста. П отом сам отиш ао у свој купе и чи тао.А ш та читате. .тако сам разум ео.П а сте п отом легли и засп али? .. била је ти ш и на.Н е. хајде да наставимо. господине. госп од ин е. см ем ли да знам ? . . био главни п одстрекач тог случаја? .У право сада. да га госп одар зове. Бар.А ваш сапутник? .Т о је број 4? . .Д а ли зн а т е д а је ваш послод а в ац .В аш купе је. до када? . госп один е. .Јасн о м и је.Д а ли он говори енглески ? . господин е. .пи тао је. господин е. и згл ед а м и да н ем а ви ш е ш та д а се к аж е. господине. госп одине. то је непријатн о! .Да.Зар н исте уоп ш те спавали? . П оаро је гледао у свој план .В еом а непријатно. неку врсту енглеског језика.Д а.П а.Добро. . Н еп осредн о и за кола за ручавањ е. али ипак нисам био у стањ у да заспим . Т о је ствар ф орм алности . задрем ао сам ок о чети ри сата ујутру.

господине. . али старија госпођа А мериканка налази се у специјалном душ евном стањ у.Саслуш аћем о сад њену причу. Речета? . А ко ви.Н е. А ли сигуран сам да он мож е дати одличне податке о мени.У том случају . молим вас. 4 . . како бих ја то описао.О но ш то им ам да вам каж ем управо је следеће. Она каж е да зна све о убици. сместила сам га у чарапу и сакрила под јасгук . ако схватате ш та хоћу да каж ем. А потом . и хоћу да их саопш тим само неком званичном лицу. пунш те ли на лулу? . .Знате ли да ли је било некакве свађе или зле крви изм еђу ваш ег господара и М ак К вина? . Једноставно сам леж ала и мислила: „М илост. само сам леж ала затворених очију и размиш љ ала ш та би требало да учиним. Служ ио сам код њега неколико година. О ви грозни возови.Јесте ж си гурн и у то. . Легаа сам у кревет и заспала. . Њ ен неодлучни поглед лутао је између њ их тројице. размиш љ ала сам и сви разни уж аси о којима сам читала. .. П уш им само цигарете. господине. . госпођо. господо. . . Н алази се у веома раздраж еном стањ у. врло значајне. дакле. А м ери кан ки н и сказ Госпођа Х абард је стигла у кола за ручавањ е у тако узрујаном стањ у и без даха да је једва говорила. И мислила сам „Е. господине. господине? О на већ подуж е траж и да разговара са неким званичним лицем.најбољ е би било да н>у саслуш амо као следећу. па лепо.И звините ме. Н е м огу вам ни описати како сам се осећала. Речета? . јер.Сада ми пре свега реците ово. .Заш то сте отиш ли од њ ега? .А колико сте били код г. у сваком случају неће доћи до мог накита". М естермане. У згред буди речено.па ипак сам знала да се неки човек налази у мом купеу.рече П оаро. пгго је најбрж е м огуће.И спричајте то м ени. господине. А ли то нем а везе. знате.Да ли да јој то саопш там. господгае. Господин М ак К вин био је веом а пријатан џентлмен. господине. седите. .Г де сте били са служ бом пре него ш то сте дош ли код г. П оаро се наж е напред. у Гросвенор скверу. . заи- Убисшво у Оријенш-ексиресу 7 1 ста.Разум е се да сам сигурна! Ш та вам пада на пам ет! Знам ја ш та говорим . .А ли пре свега.ш то није баш веом а пријатно.Н е.Х вала вам . С обар је један тренутак оклевао. Тако сам била преплаш ена да нисам могла да викнем. господине. некако неравно.рече. господине. . и могу вам рећи да сам мислила да . сад ће м е убити". .Хвала вам.70 Агаша Крисши .Одлазио је за истичну А мерику.Само неш то мало виш е од девет месеци.. госпођо .рече П оаро см еш ећи се . али ниш та се није догађало.К од сер Х енрија Тмлинсона. господине. Спроводник је покуш ао да је умири. и нисам му виш е био потребан. Рећи ћу вам све ш то год има да се каж е. кад се наједном пробудих .Да. О во је довољ но. Где сам оно стала? .У тврдили сте.П ош аљ ите нам је . П ритискивала сам и притискивала.био је м рак . а мислила сам „Д акле. . пролазили су ми кроз главу. некако сам се п р и б р а л а и н а п и п а л а р у к о м зв о н ц е и п р и ти с н у л а спроводник. управо сам захвал на да м оја ћерка н е зн а н иш та о уж асном стањ у у ком е се налазим". Госпођа Х абард се тром о скљ ока на столицу прем а њему. госпођо? . П оаро м у главом даде знак да мож е да иде. да се неки човек налази у ваш ем купеу. ако можете да схватите ш та хоћу да каж ем. а убица је био управо у мом купеу! О на застаде да би својим речима дала драматичан израз. Н еки убица налазио се ноћас у возу. узгред буди речено. Ко је овде званично лице? И м ам врло значајне податке. господине.

О н је ионако . говорила сам себи. м ож да су поубијали све ж иво у возу". „М илост.ће срце престати да ми куца.

О н се обрати благо госп ођи . м огло је отпасти са спроводникове уни ф орм е.М ора да се и звукао кроз врата н ап ољ е у ходн ик.Д акл е..О во дугм е. . пакетић Глауберове соли. госпођо. . једн е наочаре с дебелим оквиром . И .Т о м е се м о ж е н а ћ и п р и р о д н о о б јаш њ е њ е . . А ли.М и л о м и је ш то сам вас упо зн ал а. и ох! К акво олакш ањ е кад сам чула кораке како трче н из ходник и како неко куца на врата. О дм ах сам се о том е побри нула. Н ареди ла сам м у да и х закљ уча одм ах на лицу м еста.о н ај јад н и к к ог а су уб и л и . било кад је си ноћ нам еш тао кревет. наставила сам да притискам звонце. Госпођа Х абард уздахну узбуђен о.р е ч е П оаро. госп ођо? . и м ам и доказа о том е. м ож ете ли то да верујете. дакле. бочицу аспирина. . како сам ја била препаднута! К ада би сам о м оја ћерка знала. рекла бих да је то све било једн оставно. Ш тави ш е. . свеж ањ кљ учева. и сасви м сигурн о она ни су била закљ учан а. . . Н и сам погледала н а сат н икако. господине. И згледа да је претпостављ ао да сам све то сањ ала. и др К онстан тин. о чи су м и би ле чврсто затворене. узвикнула сам и у и стом трен утку ук љ учи ла осветљ ењ е.У колико је то сати би ло. и изгледало је као да м и не верује. госпођо.П а ово је дугм е са униф орм е спроводника спаваћих кола! . .Знате.Д акле. И звукла је једну за другом две велике чисте марам ице. . Бук. н ије би ло ж иве душ е.. госпођо. св ак ак о ..П оаро.. не верујем . Било је потпуно јасно да је човек нестао. доводио ме је до лудила! Ја н е сп адам у особе које н еш то уобразе. да је то ш то сте чули био ш ум од некога ко се кретао у суседн ом купеу . н е б и х м о гл а р ећи . „С лободно". чековн у књ иж и цу ам ери чких експрес чекова. нећу тврдити да сам била онолико ош троум на колико је то требало.Д акле. то вам са сигурнош ћу н е м огу рећи . па.једн о дугм е.А која је ваш а теори ја? . Ч овек је био управо ту у истом купеу са м ном . чини м и се да м и ваш е им е није познато? .М ислите ли да се он врати о у суседни купе? Убисш во у Оријенш-ексиресу 7 3 . Т ако сам била пом етена.. . пет н иски лаж н их ори јен талних перли и један м али м етални предм ет . Ч овек у м ом куп еу би о је уби ца. једн е м аказе. П обедоносно је и звукла велику торбу и почела да претура по њ ој. рекла сам човеку ш та се догодило. То није отпало ни с једне од м ојих ствари. један од директора К ом паније. да би х се п отп ун о осигурала. П оаро. Н атерала сам га да погледа под седиш те.Е .72 Агаш а Крисш и стајао у м есту. .М илост. и некакав непријатан м ир био је у ваздуху.В идите ли ово дугме? Д акле. а ово је г. најједн оставни је м огуће.О ткуд знам куда је отиш ао? М оје очи биле су чврсто затворене.Н е. Н аш ла сам га јутрос кад сам устала. У образи ла сам да је то човек и з су сед н о г к уп еа . н екаква пи см а. И згледа као да ни ш та друго не знате да ради те већ сам о да стављ ате .у купеу убијенога? . К ако оно беш е?. било кад је претраж ивао ваш купе. м ада је он тврди о да је то суви ш е м али п ростор да би се човек у њ ем у могао сакрити. Б ук се наж е и узвикну: ..рече свој тројиц и .Н е верујете. устала сам и стави ла коф ер н а врата. а пош то је он отиш ао.Ја п росто н е зн ам ш та је с вам а свим а.господине. госп ођо Х абард? . али у к уп еу је би о човек и н ачин на који је спроводник покуш авао да ме смири. Р ек л а сам спроводнику да погледа врата изм еђу наш их купеа.А ш та се п отом догодило. па поново утон у у своја излагањ а. Зн ате. К о би то други и м огао би ти ? . К ад га је спустила н а сто. ф отограф и ју изузетно безбојног детета.. целулоидну фиолу великих зелен их м ентол бом бона. то није м оје дугм е. Госпођа Х абард пром рм љ а: . О во се чинило госпођи Х абард као драм атични врхунац пре него недостатак поен те..

при м едбе. С ада слуш ајте. Ч и тала сам н еке и лустрац ије си н о ћ п р е н его ш то сам засп ал а. П р е н его ш то сам и с- .

. то и м ислим. Спроводник је погледао под седиш те с врата. јесте? .Дакле. у ствари. . греш ком је отворила врата суседног купеа. . а она је казала да јесу. . управо. и претпостављам да је мож да рекао неш то не баш сасвим учтиво .Дакле! Дакле.Д акле . М ора да је б и ло ок о десет и по или четврт до једанаест.упита П оаро.рече П оаро. кад ми се не верује објасни она. Рекла сам јој где се налазе.К ако то да ви сами нисте погледали? . . . је ли? . .рече П оаро. доиста .К олико је било сати кад сте је замолили да то учини уместо вас? . би ла је сва збуњ ена.Врло добро.Д акле. Н е добра човек". упитала сам оно ш ведско створењ е . м огу ли вам поставити неколико питањ а? .упита. .Госпођо.А ли. Убисш во у Оријенш-ексиресу 7 5 . . ко би то могао помислити! М орам да пиш ем и испричам све својој ћерки. рече. Речетова? . господине П оаро. . заиста. Нимало није у реду смејати се таквим стварима. . Јесте ли то схватили? О ни потврдиш е.рече .Д акле. Д акле. В и ди те.да каже тако нешто једној дами. Била је дош ла да м е упита да ли имам аспирина.О н није био од пристојне врсте љ уди .Д а ли сте чули какав звук из г.да ли су закљ учана. . јутрос је ово дугме леж ало управо на илустрацијама. сећам се. О творила је њ егова греш ком . Е.она застаде.рече П оаро.Х ркао је.С ећате ли се слу чаја отм иц е д етета А р м стронгових. Знате како је то теш ко кад идете кроз воз. а сва су врата затворена. „О х" Ја правила греш ка. да. то ја називам доказним материјалом . . зар вам нисам . Д р Константин се брзо извини.Зато ш то сам била у кревету. . Д р Константин се осмехну. изгледа.А сада. „О н каж е. а како сам и м огла? О н је био мртав. У м ро је прош ле ноћи.Н е мислите ваљ да.Н исте га чу ли како хр че п осл е он ога када сте се уплаш или због човека који се налазио у ваш ем купеу? . Јадни ца. О н се насм ејао. . врло радо.не сасвим . Речет је био тај човек.А х! Х ркао је.Јесам ... О на се нагло насмеја. п о ш то вам је и ш ао н а ж ивце он ај човек Р ечет. ви сувиш е стара".У ж асно. Б ила је сва очајна због тога. . Како бисте ви то назвали.Ш та хоћете тиме да каж ете.одврати одм ах госпођа Х абард. И згледао је збуњ ен. О дговор као да је ум ирио госпођу.К ако то . П ретходне ноћи нисам м огла од тога ока да склопим. А и како је битанга која је то учинила избегла сваку казну! А х.Д а.П одивљ ам горе од стрш љ ена. госпођо Х убард? . и она је узела један из м оје торбе. Речетовог купеа после тога? .? . П руж или сте нам веома интересантан и важ ан исказ . али није уопш те прилазио прозору.А ви сте били у кревету? -Д а. . па. О н је м ртав. ..О х.А х.ону другу душ у .Д а. .. ни сте о дм ах закљ учали врата изм еђу ваш их купеа? . да сам неш то могла да га се дочепам .74 Агаш а Крисш и кључила лампу ставила сам те илустрације на једну малу торбу која је стајала на поду близу прозора. . госпођо? . .би ла је ван себе.Г . а затим је уш ао и закљ учао врата између мог и суседног купеа. волела бих да знам ? .С ирото створењ е . .Госпођа Х абард се од узбуђењ а упола подиж е са столице.О н ни је успео да се извуче. а госпођа Х абард га сместа ош ину ош трим погледом. а моја кесица са сунђером висила је на кваки. . .Д акле.Ч екајте м ал о д а разм и сли м .

Д ад м ам а . М о ја ћ ер ка увек каж е: .казала синоћ да тај човек им а непријатне црте? В идите д а сам б и ла у п раву .

госпођо. у овом возу. нимало се не изненађујем". можете се кладити у свој последњи долар да је у праву". госпођо. У последњем тренутку он рече: . погодити чији је који купе.. видите...дакле . Веома је теш ко. и то су скром не ствари . госпођо. Све су оне обележене са Ц .Дакле.Према томе.И звините.76 Агаш а Крисш и неш то оцени.Испустили сте марамицу.То није м оје.А ли кад сам вас м алопре упитао да ли сте неш то чули у суседном купеу. .. разуме се. Каролина М арта Хабард. А ли . ш та се вас тиче. . И мала сам извесно предосећањ е у вези с тим човеком.Х . .Па.Не. М оја м арам ица је овде унутра.Које је доба било кад сте чули женски глас? .Да ли је то било пре него што сте се уплашили човека у вашем купеу или после? . .у ствари. .Дакле.М илост. забога. неко у црвеном кимону уш ао је ноћас или у ваш купе или купе господина Речета. Никако не могу да се освестим да је то било оно чудовиш те Касети.нека врста домаће радиности од пурпурне свиле. госпођо. .Дакле. Д акле. какво незгодно питањ е! Дакле. доиста. Пробудила сам се само за тренутак и чула сам неку жену како говори. .Хоћете ли да запишете овде своју адресу? Госпођа Хабард учини то не престајући да говори.госп ођа Х аб ард прилично поцрвене. Заиста не знам . Ш та би моја ћерка рекла.а не раскош ни париски бесови. . коју ми је м оја ћерка поклонила . Веома много. рекли сте да сте само чули како господин Речет хрче. . господине П оаро.Верујем да се чак и ви с врем ена на врем е некако збуните.. Чему ли служи таква марамица и чији ли је нос мож е употребити? Ниједан од њих тројице као да није имао одговора на ово питање и госпођа Хабард изађе тријумфално. Поаро се наже напред.Не знам како сте то погодили господине Поаро. чули сте неки женски глас у суседном купеу? . У згред буди речено. А ли од свакога сам чула увек да је госпођа Арм стронг била изванредно љ упка жена и да ју је муж обожавао. ето каква је он врста љ уди. нико у црвеној домаћој хаљини није улазио у мој купе. зар не? . господине Поаро? .Није баш културно говорити о томе. не. А ш то се оног другог тиче. И мам две кућне хаљине . зар не.. то је сасвим тачно.Д акле. . имате ли црвену свилену кућну хаљину? .Д акле. Госпођа Хабард погледа на мали комадић ланеног платна који јој је он пружао. госпођо Хабард. М ислио сам да се на њ ој налази монограм X.. јесам. Речетов купе.Томе се не бих нимало изненадила. то је управо оно ш то сте ви малопре рекли! Н е би могао да разговара са неком женом да је био мртав. . А ли.М .Па. и онда сам опет наставила да спавам.Да.. и уверена сам да никад не бих нешто слично поменула тројици стране господе да ме на то нисте навели. Госпођа Хабард напући усне и рече оштро: .Да ли сте познавали неког из породице Армстронг.. заиста. много сте нам пом огли. Они су се кретали у веом а затвореном кругу. . М орате ме сматрати веома ограниченим. Д а ли бисте ми рекли своје име и презиме? .Пардон. Касети.. . Па сам ја једноставно помислила.. . која је некако прикладна за путовање бродом.Не бих вам могла рећи.. али то није моја марамица. госпођо Хабард? .. . какве су моје кућне хаљине? . кад су сва врата затворена. .Просто не могу да се освестим. Поаро је вешто успео да помогне доброј госпођи да сакупи садржину своје торбе и да је потом испрати до врата. . Убисш во уОријеншексиресу 7 7 . Он јесте хркао извесно врем е.Д акле. то је стварно чудно.ружичасту фланелску. било је потпуно јасно где се она налази. као ш то рекосте малочас. и једну другу.О нда је морала ући у г. .

. . . . број 10. М ож да. Д а ли то треба да значи да је П јер М иш ел ипак на неки начин умеш ан у све то? .А ви лично.О н га показа на плану. .К ако то да сте сигурни када сте били заспали? ': . Речета закљ учана? .Н е. . једну младу Енглескињу. јесте ли ви излазили из купеа? . .Н е. да сте ви последњ е лице које је видело убијеног док је још био ж ив? .О во дугме. Ш веђан ка ла. прелазећи тактично са тог предм ета разговора.О н застаде.Ја сам веома лакосана.Д а ли вам је ш тогод рекао? Блага рум ен се појави на образима цењ ене госпсфе.Јесте ли убрзо затим заспали? . управо кад сам била задрем ала. Убисшво у Оријенш -ексиресу 7 9 _ А ш та сте затим радили. госпог. Стали смо. Поаро јој је поставио прво питањ е за које је већ знао и одговоре . О творила сам греш ком врата њ еговог купеа. . на некој станици. . Веома пријатну. То је веом а страш но. веома љ убазну.Т о дугм е наговеш тава извесне м огућности .А х! Ево га. . па настави пош то П оаро није одговорио. горњ и или доњ и? .То мора да су били В инковци.Д а.Н е знам. све до јутра. госпођице.Затим сам се вратила у свој купе. То је била врло непријатна греш ка. али је била потпуно мирна. госпође Х абард. Н е м огу да разум ем .А јесу ли била закљ учана? -Ј е с у . 49 година.име.Јесте.Да. узела аспирин и легла.Д а ли је воз стао пре него ш то сте заспали? . Ја сам се брзо извинила и хитро сам се повукла. . рече м у. Замолила сам је за аспирин и она м и га је дала. али сам била будна још извесно време. ' С игурна сам да бих се пробудила да је она силазила са своје постељ е. О на је ж м иркала кратковидо кроз наочаре према П оароу. овај овде? .Када сам легла било је пет минута до једанаест. Грета О лсон. У тврдили су да она разуме и говори француски. пре него ш то будем о расправљ али о исказу и сведочењу које смо управо чули. Глава м е је м ањ е болела. Веома сам се постидела. А госпођа А м ериканка ми каж е да је убица био управо у њ еном купеу.упита П оаро. Ваш купе је. П отом је упитао за њ ено заним ањ е. Претурао је по хрпи пасош а која је стајала пред њ им. ш та се догодило ноћас. . сигурна сам да није. И наче је изучена нудиљ а. О на је путовала из Багдада. Ч итао је књ игу.Х ајде да саслу ш ам о као следећ у ону Ш веђанку. . госпођице? .Н е баш веом а брзо.ја их нисам потпуно разум ела. .О н се насмејао и рекао неколико речи.рече П оаро зам и ш љ ен о .В и знате. године старости и адреса.Јесте ли имали неку сапутницу? . Будим се и на најмањ и ш ум. да ли је она излазила из купеа? . О на је. . -А затим ? . . јесте.Д а ли вас је упитала да ли су врата изм еђу њ еног купеа и купеа г.Разуме се. разуме се.К оји сте ви кревет заузимали. Ја . .У које се доба све то одиграло? . чини ми се. .У ш ла сам код госпође А м ериканке.Ш та каж ете на то? П ријатељ у м ој! . . тако да се разговор водио на том језику. домаћица у м исионарској ш коли у близини И нстамбула. Бук је превртао дугме које је госпођа Хабард остави- . . госпођице? .П ош то је воз кренуо из Винковаца.Ч ујем. . јер увек погледам на сат пре него ш то га навијем.Тако је. . Бук издаде наређењ е келнеру и одмах је уведена госпођа са ж утосивом пунђом и благим лицем као у јагњета.Д а ли сте га стварно и видели? .78 А га ш а К ри сШ и 5 .Доњу постељу.Н е верујем .

И м ате ли ви црвени свилени ким оно.. госпођице? .

Заврш ио је пи сањ е и п руж и о харти ју Б уку. ти А м е р и к а н ц и . . О на прихвати хартију и оловку. коју јој је он пруж ао и записа им е и адресу.А дам а која је с вам а. П отом поче пријатељ ским тоном : .80 Агаша Крисш и Убисш во у Оријенш-ексиресу .Д раги м ој. .Д а. п ријатељ у? . О к о 10.уп ита Б ук. . њ ега. пријатну кућну хаљ ину М ак К ви н одлази од Р ечета. вде ћу се задрж ати код сестре око недељ у дана.Н е. 9.Заш то путујете? И дете ли н а одм ор? . одлазим кући на одмор. . П оаро је п исао неш то уж урбано на п арчету харти је. . И м ам добру.Ш та то п и ш ете.15 В оз к реће и з Б еограда О к о 9 . Д а ју п у н о н о в а ц а за о с н и в а њ е ш к о л а и болн иц а. А ли је требало да одем там о с једном госпођом . заиста не.Б ледољ убичаста аба. . О вде састављ ам хронолош ки догађај. Г осп о ђа О л сон је б и ла озло јеђен а. прво идем у Л озану. а ш та је то би ло? П оаро јој објасни. Љ убазна Ш веђанка се удаљ и. од јегер-м атеријала. њ ено пријатно лице било се зарум енило.Н е. Њ ен а ж ућкаста пунђа тресла се од узбуђењ а. . М еђутим . ја сам навикао да будем систем ати чан и уредан . каква се купује н а И стоку.00 8 1 . П рактични су. а очи су јој се напуниле сузам а. инвалидом . С рце м е боли за њ ом .С а задовољ ством . Јадн а м ати .4 0 С о б ар о д л ази о д Р еч ет а.Н е.Д а ли се сећате да сте и кад чули о случају отм иц е детета А рм строн гових? . а п р и п р ем љ ен о усп ављ ујуће средство остављ а крај:. А ли. О н и су врло д обри .Зар и м а тако злих љ уди на свету? Т о п околеба човека и веру у љ уде. путовањ е је отказано у последњ ем трен утк у. П оаро клим ну главом .Д а ли сте икад би ли у А м ериц и .М ож да ћете би ти тако љ убазн и па ћете м и забележ ити и м е и адресу ваш е сестре? . госп ођи це? . м ис Д ибенхам ? К акве је боје н>ена кућна хаљ ина? . Б и ло м и је веом а ж ао.

А ш та ћем о са собаром . С ве је то веом а просто. .30 В оз запада у м ећаву. Ш то се м ене ти че. . П оаро је ж м иркао очим а. Велим .рече. Н ап ом ен а: би о је будан и чи тао књ игу. Н есрећна околност. Звони спроводнику. С ве изгаеда потп уно јасно и на м есту.О ко 10. Б ук кли м ну главом са одобравањ ем .Т о је п отп уно јасн о .рече Бук одуш евљ авајући се све виш е својом теоријом . слао м у прво претеће писм о и најзад м у се осветио на бруталан начин.Б ојим се да то н и је баш тако једноставно као ш то изгледа . Ч ини м и се потпуно очигледно да је злочин изврш ен у 1.Н е. то је онај високи И талијан. ЈеЈМтИе1 го т р е". . п ронаш ао. За то нам представљ а доказ часовник. .37 Речетово звонце звони.15.пром рм љ а. то је незгодно. У и звесн ом см и слу је. м ож е се сум њ ати да су он и Речет били заједно ум еш ани у ову аф ер у о к о о тм и ц е. . кога је болео зуб и који се заклињ е да И тали јан н и како н ије и злази о и з купеа? . И тали јан га је пратио.40 Грета О лсон угледа Речета (последњ и пут виђен ж ив). О ко 1. 0. ш то се к аж е.из Ч икага . п одв али о. К асети је и тал и јан ск о и м е. А ли . пријатељ у. . ш то се тиче в а ш е т е о р и је .и зап ам ти те.Т о је тачн о. . 0.Зар вам се н иш та не чи ни чудн оватим ? . и он се н е заб ад а једном .17 Госпођа Х абард м исли да је човек у њ еном купеу. . . П оаро је с н евери цом кли м ао главом . ја ћу покуш ати да погодим убицин идентитет.У том е је теш коћа.Б ез сум њ е је то реш ењ е ове м и стери је. а в е о м а с р е ћ н а п о н а ш е г и т а л и ја н с к о г п ријатељ а ш то је Речетовог собара болео зуб . и изјава госпође Х абард слаж е се с тим . већ виш е пута.Ш то се м ен е тиче.Д а. и тали јан ск о ор у ж је је н о ж . „е п ' е$ 1 п еп .10 В оз креће из В инковац а (касни ) 0. ја сам уверен да је то тачно . О н одлази из А м ерике . Р еч ет вели С . С проводник се одазива.

го сп од и н е.Где сте се налазили када је звонило звонце госпође Х абард? УбисШ во у Оријенш -ексиресу 8 3 . изгледа сасвим сигурно да је оно отпало човеку који се п рош ле н оћи налази о у к уп еу госп ође Х абард у тренутку кад је звонила. Т ренутак-два леж и паралисан а. 6 .У чините то. госп один е.рече П оаро.А ли . В ероватно се тада човек извукао у ходник. када се П јер М иш елу учин илр да чује звонце.Н е баш тако . госп оди не.Н е м огу да објасн им . Ја сам потпун о н евин . господи не.рече Б ук са достојан ственом сигурнош ћу. Речетов убиц а п ро. . вде сам разговарао са својим колегом . М ора да је нека забун а. М иш ел је трчао брзо да би се одазвао.рече Б ук. О н је додао да је и сп роводник вагона из Букуреш та би о такође с њ им а. да н и сам к ри в . К ад м у је зн ачењ е Б укових речи постало јасн о.О пет вам каж ем . С проводник суседног вагона био је позван . Т о за м ене п редстављ а м истерију. преклињ ем вас. у суседном вагон у. . М иш ел.Т о је веом а неугодно. .и испустио ово дугм е. . Ја лично см а.Н е. Звонце је звонило неколико пута узастопце. ни ти је био збуњ Б ук ен. . . Ч о век је и згл ед ао и зн ен ађ ен . . П јер М и ш ел се веом а раздраж и .у зви к н у М иш ел забрин уто. господи не.М иш ел . Н ађен о је у купеу госп ође А м ери кан ке.А како објаш њ авате ово дугм е са ун и ф орм е спроводника спаваћих кола? .Е то.рече Б ук . сви су јасно чули како звони.Рекао сам вам . О дм ах је потврдио П јер М иш елове речи . . ви ди те.Н е. .П озваћем о га. у1 . М ен е? Ја сам неви н . . .С ве ће се то објасн ити . затворених очију. рече са одређен ом н ам ером : . не.О на то н ије уобразила. . то ни је исти на! .Т о није и сти на.овде им ам о једно дугм е с ваш е ун иф орм е. господине. И ск аз ру ск е п ри н ц езе . Ш та би сте и м али ви о том е да каж ете? С п р овод н и к о ва рук а се аутом атски п оди ж е п рем а униф орм и.Х ајде да саслуш ам о ш та би и м ао П јер М и ш ел да нам каж е о овом дугм ету.р еч е Б у к . Разговарали су око десетак м инута. . Госпођа Х абард се буди да би утврдила да се неко налази у њ ен ом купеу. Заш то бих ја хтео да уби јем човека кога никад нисам ви део? . . госп о ди н е. П оново позваш е спроводни ка спаваћи х кола.В и м ене оп туж ујете за тај злочи н. . Јесте ли срели кога у ходнику? .С обзиром на околности у којим а је ово дугме нађено. С ва м оја дугм ад су на броју. . И друга два спроводника изјавиш е да нису изгубили никакво дугме и да уопш те нису улазили у купе госпође Х абард. господин е. ш ао је тим путем . . Тек онда она је почела да звони. П оаро одрично клим ну главом .С м и ри те се. . господине. није то тако једноставно као ш то изгледа .. спроводник није стигао Г одм ах: Ч уо је тек трећи и ли четврти позив. Њ их тројица расправљ али су о ситуацији коју је изазвао велики снег.Т о је п и тањ е врем ен а. А ли. н и је н и к ога би ло там о.пром рм љ а оп ет. М и ш ел .Н исам ја и згуби о ни какво дугм е. трам да је било довољ н о врем ен а.Н езгодн о .Н е м огу за то би ти одговоран . О н их је посм атрао уп итно.и уср ед ср ед и те своје м исли на тренутак када сте потрчали на звонце госпође Х абард. учините то.Д а ли сте приметили неког да одлази ходником у супротном справцу? . господин е. Г о сп ођа м ора да је све то уоб рази ла. К ада је отвори о врата изм еђу два вагона...викао је.82 А гаш а К рисш и . али н и у к ом ни слјеу ч ају давао ути сак кри вца.

. .За ш та? За ш та? С етите се да се свуда око воза н алазе вели ки см етови снега.

рече П оар о . .рече спроводник. . закљ учава и заб рављ ује врата са ун утраш њ е стран е. . .С ки м ћете п рво говори ти .С асвим је једноставно . Ауепие 17 С1е\)гг. н али к н а к раставу ж аб у.К ако се зове ваш а собари ц а? . П ренесите јој ту поруку.са И тали јан ом ? . гроф а и гроф и ц у А н дрењ и . као и крастава ж аба. а м ож да и виш е. а затим м и је читала наглас све док нисам задрем ала. . убија га. подудара се . М ож дат ће аЛ ат е 1а Р ппсехзе би ти тако добра да нам посвети неколико тренутака. Њ ен о си тно ли ц е.М огао се п овући у један од тоалета и ли је м огао нестати у једном од купеа. А ли принцеза Д рагом иров одби да то прихвати. . . Биће м и мило да вам пруж им сву пом оћ која је у м ојој м оћи . би ло је чак ж уће н его п ретходн ог дан а.Т о се подудара. .Д ва п ута отворен а су н аш ем тајанствен ом убиц и рече П оаро. О н а је б ила неосп орн о У бисш во у О ријенш -ексиресу 8 5 руж н а. . П ри родн о је да морате саслуш ати све путнике. Ч итала сам све до једанаест сати . боравила сам у аустријској амбасади. . Једн и м покретом рук е Б ук даде зн ак да се сва три спроводника м огу повући. Л егла сам непосредно после вечере. ш то се одм ах м огло и осети ти.Х оћете да каж ете да је м огао да се повуче у свој купе? П оаро клим ну главом . М огло је п роћи пола сата.довикн у Бук.В еом а сте љ убазн и . Рат . О на ош тро прекиде китњ асту Букову реченицу. убица долази и з свог куп еа. . м олим вас. Затраж и ла сам од сп роводни ка да м и нам ести кревет док ја будем у колима за ручавањ е. као и адресу. . Т о је свачија дуж ност.Т реба да саслуш ам о још осам п утника . Глас јој је био дубок. и м ала је очи там не и заповедни чке.А ли ниш та. .А ли они су сви заузети.Н исте ли чули ни ш та необично за то врем е. улази у Речетов. . ако не ж ели да се узн ем ирава и долази овам о . Н исам м огла да заспи м због и звесни х реум ати чн их болова од који х п ати м .84 А гаш а К рисш ц .Да. . госп ођо .пром рм љ а Б ук.Д раге вољ е. М иш ел. . пријатељ у м ој. пуковн и к а А рбатн ота и господина Х ардм ан а. О на се појавила у колим а за ручавањ е. господине .рече.К ако сте се оком или на И талијана! Н е. П оаро пром рм љ а: .Н исам чула ни ш та н еоби чн о. . с лаким призвуком промуклости. које су откри вале скри вен у ен ергију и интелектуалну снагу.М ож ете то напи сати и сам и .В раћате се кући из И стам була. када сам и скљ учи ла светлост.Н ије то тако једн оставно као ш то изгаеда.рече П оаро.Д ок је спроводник био одсутан десетак м инута. . Т ри путника друге класе: госпођиц у Д ибен хам . -Д а. .В аш е пуно име и презим е. Н е м огу рећи тачно кад је отиш ла. Разум ела сам да је и зврш ен о н ек о уби ство. М оја собарица путује са м ном. госп ођо? . О на ме је м асирала.Да. О ко четврт до један зазвон ила сам и п озвала собарицу.Д а ли бисте били тако добри да м и укратко испричате куда сте се све кретали п рош ле н оћи после вечере? . клим нула је лако главом и села преко пута П оароа. пуну извињ ењ а. веом а јасан. . госпођицу Ш мит. д о к јо ш спроводник није стигао. А н тонија Ф оскарелија и собарицу. почећемо са врха лествиц е. Н аш п ријатељ лек ар објасни ће вам то. .Н ије потребно да м и се извињ авате.П е т п у т н и к а п р в е к л а се : п р и н ц е зу Д р а г о м и р о в . који је управо излази о и з вагона. П а ип ак. М ож да бисте ради је хтели то сам и да забележ и те? П оаро извуче хартије и оловку. излази кроз к уп е г о с п о ђ е Х а б а р д и с т и ж е с р е ћ н о у с в о ј к у п е . госпођо? . Ш та ж ели те да зн ате.Н аталија Драгомиров.Р ец и те јој да је м ож ем о сач ек ати у њ ен ом к уп еу . господо.Д а ли је воз већ тада би о стао? -Д а. али принцеза га одби.

.Х илдегарде Ш м ит. .

Д а ли је она код вас већ дуго? . Хтео сам да упитам да ли вам је познато име тога човека? . госпођо. господине. Чини ми се да се сестра госпође А рм стронг удала за неког Енглеза пре неколико година и да је отиш ла у Енгаеску. веома права. рече.Да. господине . . господине. окићеном прстењ ем. Бојим се да вам ни ја ни м оја ж ена не мож емо много пом оћи.да сам с обзиром на ово пгго се догодило приморан да поставим извесна питањ а свим путницима.А ко ж елите да сазнате њ егово им е . . . убисш во у О ријенш -ексиресу 8 7 . Херкул П оаро .Да ли сте икад познавали неку породицу по имену А рмстронг . познавали сте добро пуковника А рм стронга? . гледан изблиза. господине. . познато ко је убијен? . које је имао у Н ем ачкој. да сте били у А мерици? Н агла пром ена предм ета разговора навела је стару дам у да изненађено подигне обрве.рече . . стара дама рече: . да.али м огу л и д а вас упитам за им е? Ваш е лице чини м и се некако познато. . И згубила сам сваки додир с млађом генерацијом. а уских кукова.О в о је вел и к а д а м а . . господо? . изгледао би као Енглез да није било њ егових дугих бркова и нечег необичног у облику јабучица.рече П оаро .Ж елите ли још ш тогод да ме упитате. пријатељу мој.рече .свакако се оно налази на њ еговом пасош у? .стојим вам на располагању.Г р оф је и згледао вео м а и зн ен ађен П оаро овим питањ ем.Схватио сам да је то онај крупни А мериканац . потпуно сте у праву. она застаде. па рече: . То је судбина.Д а ли вам је. Био је бар ш ест стопа висок.. али овог тренутка не м огу м у се сетити имена..П рем а том е.Н о. м ало крутих покрета. док се дизала и док су се остали дизали исто-врем ено. .86 Агаш а К рисш ц . .Разум ећете. .П ретпостављ ам да им ате разлога за такво питањ е. госпођо. госпођо. . госпођо. па затимХрече: еркул П оаро. И сказ гроф а и гроф ице А ндр ењ и Затим су позвани гро ф и гро ф и ца А нд рењ и. О на лако одмахну руком. Затим. господо .ш та м огу да учиним за вас? . О н показа главом сто за којим су Речет и М ак К вин обично седели.Заиста вам то не бих могла рећи.Ш та м и сл и те о њој.П уно пута.С матрате ли је поверљ ивом особом? . .р еч е Б у к . . .А ли то. није њ егово право им е. Седео је за овим столом за време обеда. Сећам се сада. ш та ли је хтела да каж е са оним „судбина". О н је онај .Н аравно.И ме на њ еговом пасош у гласи Речет . 7. господине. М и см о спавали и уопш те нисмо ниш та чули.рече . . Да.Безусловно. То је био човек пријатна изгледа. А ли гроф је уш ао сам у кола за ручавањ е. једно унеколико лично питањ е. . . О на застаде за тренутак.То је све. М оја кућна хаљ ина је од плавог сатена.Н е. А ли Х еркул П оаро је само климао главом .П отпуно разум ем ваш полож ај. О девен у врло лепо скројен енглески твид. Ћ утала је један тренутак.М ислим се.рече П оаро.М оје је име.породицу у којој се одиграла једна трагедија? Са извесним узбуђењ ем у гласу. . наравно .П етнаест година. . господине. госп о ди н е .рече гроф неусиљ ено.Само једну ствар.Говорите о мојим пријатељ има. О на лако подиж е обрве. Њ ена породица потиче са им ањ а м ог покојног муж а. В еома сам вам захвалан на тако непосредним одговорима.П ретпостављ ам. За боју ваш е кућне хаљ ине. развијених рамена. О на оде.И зви н и те.човек очигаедно непријатног израза лица.

.К асети који је одговоран за чувену злочиначку отм ицу Деце у Америци.

. . О ко једанаест сати моја ж ен а је оти ш ла н а сп авањ е. К рш тено и м е Е лен а М ари ја.. упозн ао сам толике. . господо . . седели см о извесно врем е у оном другом .Б оравио сам годину дана у В аш ингтон у. госп ођо гроф и це. О н пруж и хартију П оароу преко стола и устаде.. И згледала је збуњ ен а и изван редно привлачн а. К ад см о се врати ли.П овукли сте се на сп авањ е. О ви љ уди не могу бити ни у ком случају умеш ани у убиство. Г роф и грофица А ндрењ и заузим али су два суседна м еђусобно повезана купеа бр.К оји број купеа је то био? . А рм стронг. девојачко презим е Голденберг. м оја ж ен а узим а н еко средство за спавањ е.Н ајбољ е је да ја то сам нап иш ем . О ртограф ија нази ва м ога п ољ ског добра је м ало теш ка за оне који не позн ају језик м оје зем љ е.С вак ако. .р еч е Б у к . . то је неопходн о за м ој извеш тај. године старости двадесет. Глас м у је звучао ауторитативно. Спавао сам чврсто све до . ја би х и п ак ж елео да проговорим макар и једну једину реч са госпођом грофицом. А м ерика је и зузетн а зем љ а. .у п ратњ и ж ене. О н је сам о м ало ви ш е раш и ри о очи. Т о је сам о ф о рмалност. свакако . госп оди не грофе? О чи Х еркула П оароа уп рави ш е се на п лан .У веравам вас да је то потпуно непотребн о.Би ло би сасви м н еп отребн о да и м оја ж ен а долази овам о . пријатељ у. и поклон ивш и се п онуди јој м есто прем а себи .рече. С п авала сам .-Х в ала вам . . би ћ у в еом а так ти ч ан . О н пређе на следећи п одатак .П оаро се галан тно поди ж е.Д а ли сте осети ли да је воз стао? . убисш во у Оријенш -ексиресу 8 9 . .Н иш та вам она не м ож е рећи виш е од мене. .У опш те нш тга. и ја сам такође легао. теш ко је сетити се. .С ам о сам хтео да вас питам да ли сте ш тогод видели или чули у току прош ле ноћи ш то би ун еколико расветли ло овај случај.'п"Ш еро. П оклон и се одсечно и оде и з кола за ручавањ е. И грали см о пикета.Б рој 13. О н се насм еш и и слеж е рам ени м а.Један купе био нам је намеш тен за спавањ е док см о се налази ли у коли м а за ручавањ е. . госп одо? . .К ако год ж елите.Ж елели сте да разговарате са м н ом . .Б ез бр и ге. . али овај је изгледао потпуно равнодуш ан прем а тој вести.Д и п л о м а тск и п асо ш . . када. .рече.А х! .... разум ећете.Ж ао м и је ш то не м огу да вам пом огнем м а на који начин.А ли да се врати м о н а предм ет.рече љ убазн о.М ож да сте били там о. Гроф је зловољ но попустио.. П оаро је благо треп тао прем а њ ем у. 12 и 13.Ш та м огу још да учиним да бих вам пом огао? .Т о ће б и ти н ајоб и чн и ја ф о рм ал н о ст . госп оди н е гро ф е. Н а њ ем у се налазила једна масна м рљ а. П оаро пруж и руку и м аш и се једног пасош а. П оароове очи м ало засијаш е. Н а њ ем у је писало грофово им е и титула. коју је некад направио непаж љ ив служ беник.К ад год путује возом .88 Агаш а Крисш и П аж љ и во је п осм атрао гро ф а док је говори о .А ли .М ож да сте п ознавали п ородицу А рм строн г? . . У ћута кад грофица А ндрењ и уђе у кола за ручавањ е.. . Т о је сам о ф"орм г. да ни кога не увредим о.А ваш а ж ен а? Гроф се насм еш и. госп одине гроф е? .реч е .Т о би свакако требало да расветли цео слу чај. О нда застаде.рече. . С п роводн и к је н ам ести о мој купе.Н и сам то п рим етио све до јутрос. П оаро м у п руж и ком ад харти је и.А рм стронг. господин е.Т о је сам о ф орм алн ост. ал ал-и х о ћ ет е л и јо ш д а м и п р и б е л еж и т е сво је и м е и Гроф је п исао лагано и паж љ иво. . . . .М о р ам о б и ти обазри ви.ал и .. .рече. . П опила је уобичајен у дозу трионала.

. . И згледала је егзотично и дивно. Х вала вам . .Н е .Н а лулу? .Н ећем о вас виш е задрж авати . Г овори те ли ен глески ? . О клевала је: њ ене очи су га чудно п осм атрале. П оаро је обавио ислеђењ е на енглеском . осећам .Н и сам чула н и ш та.А х! Д раги стари пријатељ у . ово н ам ни је пом огло. јесу ли тачне? .Ја н и сам југословен ски детек ти в. госп ођо. док се она хитро дизала. там не. мислим . госп ођо. прем а стран ој м оди . - 8 .В иди те ли! П остао сам он о ш то се назива снобом ! П рва класа. треба интервјуисати привлачног пуковника А рбатнота.П рип ад ам целом свету . треба да буде саслуш ана пре друге класе. Д ивне су то очи биле.Заш то сте м е то уп и тали ? . .М ож да бисте хтели да потпиш ете овај меморандум у ту сврху. . није би ло толи ко страш н о.Т ада још ни см о би ли венчани. н а п рим ер. У сн е. веом а црвене. И зговор јој је био драж естан . поцрвеневш и м ало. господине.М ислила сам да нем а детектива у возу кад пролази кроз Југославију . У згред буди речено. госпођо.Говорим пом ало.Јесте ли прати ли свог м уж а у А м ерику. . . . К ао следећег. П оаро се поклони још једном . Затим се насм еја. које су сенчиле изванредно бледило њ ених образа. госпођо . госп ођо? . О чи су м у м ало затрептале кад м у се поглед срете са ж ивахним Буковим очима.П оаро м ахну неодређено руком . ове појединости. ваш е девојачко презиме. године старости и тако даљ е.рече. . П ош то је установио да је пуковниково знањ е ф ранц уског језика прили чно огран и чен о.Д акле.П отпуно тачн е. .рече П оаро драм ати чн о. биле су сасвим м ало растављ ене. би ла сам узела средство за спавањ е. господине. госпођо.рече П оаро. О на потаиса брзо.Затим . у облику бадем а.А х. Д а ли је то заи ста важ но? У бисш во у О ријенш -ексиресу 9 1 В еом а зн ачајно. . В идите. В иди те. Е лен а А н дрењ и. П роучавао је м асн у м рљ у на м ађарском диплом атском пасош у. .Н е. не треба виш е да вас задрж авам .О на се насм еш и. .све до И тали је.90 А гаш а К рисш и .П рипадате ли Д руш тву народа? . О н а уп и та радозн ало: .Госпођо . м ож да ћете м и рећи какве је боје ваш а кућна хаљ и на? Г ледала га је разрогачени х очију.Двоје љ уди који нису видели ниш та и нису чули ниш та.Р ади м п рвен ствен о у Л он дон у. да ли ваш м уж пуш и ? О на је пиљ ила у њ ега док је стајала спрем н а за пола-зак. . .О во је леп а ж ен а .С ам о још тренутак. .детективи м орају да п остављ ају сва м огућа пи тањ а. . .П а ви сте онда п рави детектив? . Н а прим ер. с врло дугим црним трепавицам а.А х! Разум ем . госп ођо. додаде: . .О на је од ш иф она ж уте боје. Ја сам интернационални детектив. цигарете и ц игаре..Х оћем о ли сада да поразговарам о са И тали јан ом ? П оаро за трен утак не одговори . П а..додаде н а том језику? .Н и сте ли. И ск а з п у к о вн и к а А р б а тн о т а П оаро се подиж е уз лак трзај. . тек см о годину дан а у браку. . -Д а.Н е.А х! Х вала. клим ну главом и оде. .и зјави Б ук узди ш ући . . тако. госп оди н е. чули н екакав м етеж у куп еу п оред вас? А м ери к ан ка к оја се у њ ем у н алази и м ала је читав наступ хистерије и звонила је позивајући спроводника. . О на се насм еш и. . елегантним косим рукописом .Н а услузи .

м огу вам потврди ти да м и с Д ибенхам н е би м огла да буде та особа.Н е. Ч овек је п рободен н и м ањ е н и виш е него дванаест пута. П рем а том е.рече хладно пуковник А рбатнот. .права дам а.С асвим тако.Ја сам б и о у њ его вом . долази такође из Б агдада. О н сп у сти п ог лед и п оче да се игра харти јом п ред собом . господине. .Т о је онај м лади човек по им ену М ак К вин? •• -Д а . како би то А м ери канци рекли. . Ч ак је и спроводник воза рекао једном п рили ком : „Т о је нека ж ен а". обраћам се Убисшво у Оријенш -ексиресу 9 3 вама. ви се н е враћате кући бродом И сточн е бродске компаније? -Н е. -) .рече П оаро с п ри ви дн и м и зразом п отп ун ог олакш ањ а. по мом дубоком уверењ у.Д а ли вам је то он а к азала? . А ли веом а је теш ко донети суд о Е нглескињ и.као да је казивао њ егов став . мали безобразниче.А ли . Каква је врста особе та м ис Д ибенхам ? Ш та зн ате о њ ој? . .О длу чи о сам да се вр ати м суво зем ни м п утем и з личн их разлога. О дм ах је излож ила своје миш љ ењ е о њ еговој пом ало непријатној појави.рече. С хватио сам да м лада Е нглескињ а.рече п уковн и к са и звесн ом топли ном .Т а је п о м и сао бесм и слен а . . сек ретаром покојниковим. . П оаро настави: . О в о к ао д а је зб ун и л о П о аро а.Д олази те ли право из И ндије? П уковник одговори суво: .А х! Јесте ли ви били у њ еговом купеу или он у ваш ем? ' .А заш то не? .ово се односи на вас. П уковн ик А рбатн от га пресече хладни м погледом . од и грао се у један и ч етвр т п рош ле н оћи .Је ли то неки ваш при јатељ или п ознани к? *. . који забадате нос свуда". м ис Д ибенхам . П остао је уп орнији и још ви ш е стран ац н его ш то је то било п отребн о. ни сам . У један и четврт.Зауставио сам се једну ноћ да бих видео Ч алдеш ки У р и три дан а сам се задрж ао у Б агдаду с ком ан д ан том ваздухопловства. Д акле. .р еч е А р б атн о т. ви.М и с Д и бен хам је .А х! . им ам о разлога да вер ујем о .З аи ста н е зн ам ш та хоћете да к аж ете . С аставн и део редовн ог неопходн ог пута и слеђењ а јесте да се свако у возу и сп и та ш та су он и ли она ради ли у то врем е.никада га раније није видела. све је било утврђено.Т о је до крајности неправилно .рече П оаро уз осм ех. . ш та је он да м ој п рвен ствени задатак? Д а све ж ене које п утују вагоном И стам б ул-К але „п ретресем ". . .В и идете кући из И ндије на одм ор? П уковник А рбатнот одговори кратко: -Д а. м орам да затраж и м ваш у пом оћ.Госп оди н е. М ож да сте је срели там о? . разговарао сам с м лади м А м ери к ан ц ем . П рви п ут сам срео м ис Д ибен хам к ада см о он а и ја делили вагон ж елезни чког кон воја од К рикука до Н исибина.П рем а том е. већ једноставним претпоставкам а).Т ај човек је за њ у био потпун странац . А ко је реч о каквој ж ени као ш то м и се чин и да ви то сум њ ате (по м ом м и ш љ ењ у без икаквог доказа. П оаро се н аж е н ап ред. В и и м ис Д ибенхам сте једино двоје Е нглеза у возу. . .92 А гаш а Крисш и А рбатнотово им е.реч е.В еом а сте заинтересовани у том питањ у . годин е старости. „А ово . . . Н еоп ходн о је д а за тр аж и м о д с в ак о га о д в а с м и ш љ ењ е о о н о м другом . . у интересу правде.Н ије тако. овај злочин је по свој прилиц и и зврш и ла н ека ж ен а. В еом а су уздрж ан и и Е нглези. В идите ли. који је м ој стари пријатељ .С ве је ово узгредн о . .Јесте. н е м и слите да би она м огла да буде ум еш ан а у овај злочин? . .Б уд и м о п рак ти чн и и позабавим о се чињ еницам а. О вај злочин. .Задрж али сте се три дана у Багдаду. зави чајн а адреса и тачан војни чин .

никада га пре овог путовањ а нисам видео. С туП нли смо у случајан разговор јуче и обојица см?о се заин- .Н е.1 .

Ш та сте радили потом ? . претп оследњ и . .А сада. В ратили сте се у воз. господине. Ч ов ек је би о вео м а зах в ал ан ш то је убисш во у О ријеш и-ексиресу 9 5 м огао да се врати у ову запару.н а п о љ у је б и л о хладн о. П уковн и к је п оново разм и ш љ ао. .р е ч е П о а р о х р а б р е ћ и г а .П риличан број особа. . пуковниче А рбатнот. А ли. Био сам сасвим изненађен кад сам погледао на сат и видео да је четврт до два. ..али овај м лади ћ м и се допао. то је једна од он их ствари које човек не прим ећује а не запаж а их. К уп е ни је био н ам еш тен за спавањ е. В еом а је то теш ко. . ако схватате ш та хоћу да каж ем . У ствари. . М ак К вин га је позвао управо кад сам улазио у свој купе. Н и П оаро ни пуковник А рбатнот нису обратили паж њ у на њ ега. у ц елом свету. П оаро се осм ехну сетивш и се М ак К виновог миш љ ењ а о Британц им а.94 А гаш а К рисш и т ер есо вал и .Д а.он и су сен ти м е н т ал н и и и д еа л и с т и ..потом наилазе други и затварају све од реда. на суп ротн ој страни кола за ручавањ е? -Д а. рекао сам себи . .Т еш ко је рећи .О тиш ао сам у свој куп е и легао.пуковни к н астави брзо . С ели сте пон ово.приличн о . В и ди те л и . да ли је к огод прош ао ходн и ком п оред ваш их врата? . Д а к л е . А ли . . У нгко доба те вечери . усредсредите своју мисао на прош л у н о ћ .м ож да ци гарету. Н и сам гледао у том правц у.. Б ила је м ећава. причекајте да видим .Где је био спроводник када сте отиш ли у свој купе? . .М и слим н а. пуш и ли сте . Расправљ ате о стањ у у Е вроп и .. и н т е р е со в а л о г а је о н о ш то би х м у ја м огао рећи . ни сам обраћао пажњу..Ј ци . М и сл и м да б и се о сети о н а сто тш у јар ди д ал еко . станите за тренутак. последњ и сат и по ваш ег разговора. . зар не? . С ам о сам осетио ш уш тањ е свиле и н екакав м ирис.Н и сам је видео. Х ладн оћ а је б и л а у ж асн а... рец им о.. тако да се изразимо.р еч е. м олим вас . П отом см о п реш ли н а светску п оли ти ку уопш те.м ож д а се све то о ди гр ал о р ан и је у то к у в еч ери .рече. м ислим .М ирис? Д обар м ирис? .Ја п уш им н а лулу. осим спроводника. А м ен е је и н т е р е с о в а л о ш та би он могао рећи о ф инансијској ситуацији у А мери. али сам о за тренутак . . к ао ш то управо рекосте. В и п рим ећујете неприм ећујући.Јесте ли у то врем е прекин ули разговор? -Д а. п ретп остављ ам . .В и ди те.. .С едео је на крају ходника за једним м алим столом . претпостављ ам . И м ао сам скоро три десетогод и ш њ е и ск у с т в о у т о ј зе м љ и .Н е бих м огао рећи. Д ок сте разговарали с госп оди н ом М ак К вин ом . при ли чн о теж ак. ж елео бих да паж љ иво пром и сли те. ..Д акле. Застао је за дели ћ секунд е.. . У својио је п уно н екаквих нем огућих идиотских идеја у вези са ситуацијом у И н д и ји . .Д а м у н ам ести к ревет.В еом а је теш к о св ак о га зад о во љ и ти ..Е н глези отварају све од реда . Т о је н ајгоре код А м ери к ан ац а . .В оз креће оп ет.Да ли сте је видели? Да ли је била м лада или стара? .н е б и х зн ао ш та бих с њ им а. И заш ли сте у В ин ковц и м а. број 15. Д а ли је когод прош ао поред врата.. м ада см атрам да је уж асн о како се ови возови прегрејавају. В и пуш и те н а своју лулу. пром и сли те? А рбатнот се м рш ти о трудећи се да се сети.Т о је купе. „ж ен ски м ирис .Заш то га је п озвао? . В ећин а света повукла се на ноћни починак.А л и ви сте об д ар ен и војн и ч к о м м о ћи зап аж ањ а свега и до најм ањ их си тн иц а. Ја о б и ч н о н е в о л и м А м ер и к ан ц е . М ак К вин је п уш ио цигарете.К ревет вам је већ био нам еш тен ? -Д а. али је одречно м ахао главом . Н исам обраћао паж њ у. прош ла је и нека ж ена.П а. Н е сећам се да је м а ко прош ао.. м ож да лулу. . тако да се изразим . С ада је већ к асно. Бук уздахну..

.Зато ш то се сећам д а сам га осети о. . .. А човек к оји се н алази о ун утра. Т оби А рм стронг. . ..н е м и сли те н а њ ега? П а С елби А рм строн г .. не бих виш имеао . . . м олим вас. О дли кован је В и кторијин им крстом .Заш то? . п ри м ети о сам да су врата купеа п оред м ога ..рече пуковник. Зати м је п ритворио врата веом а нагло. поротн о суђењ е представљ а здрав систем. М ислим да је сасвим природно отворити врата и провирити ако човек ж ели да виД и н еш то .крајњ а . Разуме се.Д а ли сте икад позн авали неког пуковника А рм стронга? . .он је п оги н уо н а Соми. а чије је једино дете било отето и убијен о. број 16.сум њ иво! А рбатн от је разм иш љ ао трен утак-два.Д а . . П оаро га је гледао зам иш љ ено тренутак-два. м и сли м да нем ам виш е ш та да вас питам. заиста. Н аправи о је изврсну каријеру. да га видим обеш еног. . та свињ а заслуж ила оно ш то је и добила.па да. . н е м огу рећи са сигурн ош ћу. крив је за уби ство детета п уковни ка А рм строн га. зн ао п о чувењ у. пуковниче А рбатнот. . Рани јутарњ и часови .Али. . оставим о то. О н устаде. ви дајете предност закону у реду пред личном осветом ? У бисш во у О ријенш -ексиресу 9 7 . . врата тога купеа н ису би ла п отп ун о затворен а.96 Агаш а КрисШ и је теж ак ". . да.У право н иш та.он је оклевао. чини ми се.рече.све је веом а тихо . кад се осврнете на ноћаш њ е догађаје . знам да у томе нем а ничега.Н е.Био сам уверен да ће то бити ваш а тачка гледи ш та. А ли . Н е ж ели м да и дем там о. А рм стронг .Н е .О х .рече пуковник лагано. то м ор а да је би ло у ток у п оследњ их пола сата.Д а. ако вам нисам виш е п отребан . који се ож енио А м ериканком . п ук овн и че А рб атн оте. .М и сли м н а пуковни ка А рм остронга. ја сам готово сасви м сигуран да је тако било.. А рбатн отово лиц е се п рилично нам ргоди. . м орало је бити после В инковаца. као ш то то чин е К орзиканци.. С ам о јед н а м ал а п о јед и н о ст. повезан а крвним сродством . управо кад сам говори о о том е како се С таљ ин ов п етогодиш њ и план п ретворио у велико чи ш ћењ е.Да. там о п реко.или да каж ем о ш то вам се чини сада.... знате. ви рекосте м а ш та. Д иван м ом ак.П а.П а. изузев то . н астави те. .Ч овек који је ноћас убијен.А ли . Зн ам одакле та асоцијација .. .Д а.Рекао сам вам да у томе нема ничега . али када је то би ло.А рм стронг. М ада би м и било пријатније.цела ствар је била некако језива као детективска прича. он ај бојаж љ и ви н ачи н н а к оји је он то учинио.рече Арбатнот извињ авајући се.У ствари. то није у ствари ниш та . . Д акле. или погубљ еног на елек три чној столиц и .то је подстакло код м ен е м исао о полож ају ж ен а у Руси ји.Н и када. Н астави те сам о. А ли . н и је то н и ш та. У колико. . знате како је.Реците ш то год хоћете. М ислим да се иначе никад нисам срео с тим човеком . да. разум е се.познавао сам два или три А рм строн га. С вако га је волео. А зн ам да ни см о преш ли н а Русију све до сасви м пред крај наш ег разговора. која се м еђусобно убијају нож евим а. привукао је м оју паж њ у. . то м и је пало у очи као м ало чудновато. . . мада сам га.А х.зн ате. Све је то бесм ислено.О нда је.рече П оаро с невери цом .ж ена .Д акле. . пуковниче А рбатноте. о да. Г рубо речен о. не м огу се стварати п лем ен а..Д а ли се то десило пош то је воз већ би о стао? . . вири о је н ап ољ е н екако бојаж љ и во. и ли М аф ија . по м ом м иш љ ењ у.Д а . по свим прописим а.Х вала вам . .пуковн и че А рбатн от? .П а. Да ли сте икада били у А м ериц и. И м а Т ом и А рм стронг у 60-тој .Д обро.А ли . Н ичега нема чега бисте се ви сетили да се одиграло ноћас а ш то би вам се м а на који начин учинило . . сећам се да сам чи тао о тој грозн ој аф ери .рече. али..Н е м ож ете ли то п остави ти одређени је? . кад сам се врати о у свој куп е.

ниш та. .

. Н ем огуће је. Речет них А м ери чких Д рж ава.А психологија се м ора пош товати.рече Б ук.. А сада пређим о на наш следећи ин тервју. .Ш та нам м ож ете рећи о том предм ету? м иш љ ао о њ ем у. м исли те да је м огуће. немогуће.П утујете ли увек првом класом .. О н нам игну.високи екстраваган тни А м ен о . Њ егове првоби тне уро9. . на. који је седео за истим столом са И талијаном и собаром . али свакако не потпис пуковника А рбатнота.Т о зн ачи . ••* .? води пантљ ике за писаће м аш ине? .да су о тац и браћа госп ођиц е Д ибенхам похађали исту врсту ш коле као и пуков. .П ук овн ик А рб атн от п уш и н а лулу .. О вај злочин нош њ е догађаје. . -П осл ови . грубо. А м ерикан ац клим ну главом .'Б рој'тро.О н је досад једини човек који је признао да пуш и на У право тако.у п и т а д р К о н с т ан т и н с а и н т е р е со в а њ ем је неш то по устим а када је уш ао у кола за ручавањ е.У том е и јесте ствар. пом ало приглуп . нем ам ни ш та п ротив. вас? . трговачки сте п утни к. .И з к ога р азло г а? П оаро је снаж н о тресао главом . Би о је одевен у при ли чно упадљ и во кариран о П оц рвен евш и м ало.м ож да га је П утујете из И стам б ула у П ариз? чак и п озн авао.С асви м тачн о . .П рем а том е. м ада то н еће да п ри зна.У Рече. .О х ! . при јатељ и м оји . да један чести т. О вога пута Бук није пом ињ ао И тали јана.А сада. лулу. оследњ и од путни ка п рве класе који је саслуш ан. . О н се зан есе у н ек у в р сту сањ ар ењ а до б ују ћи лак о С претн о је п рем еш тао п о устим а гум у за ж вакањ е. и прем етао . он оде. заступн и к ф ирм е која прои з-М и с л и т е . д о које м ере је то . госп одо .Ш то се м ен е ти че. -Д а . м еснато. . прећи ћем о н а н оћа.рече прилично збуњ е.П рим орани см о да саслуш ам о све путнике у возу.Ш т а . руж и часту кош уљ у.рече П оаро. одело.У опш те ниш та. ~ П оаро је посм атрао пасош пред собом . пош тен Е н глез м о.| В и сте С ирус Бетм ан Х ардм ан. И сказ госп оди н а Х ардм ан а ђене одвратности ш то га саслуш авају „странци" нестало је. господине. .рече. дречаву кравату. А он је чуо о п уковни ку А рм стронгу . потпуно нем огуће.98 А гаш а К рисш и убисш во у О ријенш -ексиресу 9 9 В ојн ик је оклевао тренутак. госп один е Х ардм ан е. П ретп остављ ам да је то једини начин. П оданик С једињ етовом куп еу н аш ао сам п ри бор за чи ш ћењ е луле.Т у је реч о п сихологији .. господине Х ардм аж е да прободе н еп ри јатељ а дванаест пута узастопц е ноне? ж ем ! Н е осећате ли.С вакако. А ли је раз. прстима по столу. си неки потпис. али је својим израш та зом одавало човека п итом е и ведре нарави . П редузеће плаћа путне трош кове. Ч етридесет и једна вам је годије пуш ио сам о цигаре. . О на је риканац.р еч е д р К о н с тан ти н р азо ч аран о .реч е П оаро .? ' . . то сам ја главом .м ож ете м и веровати да је она ж ен а од реда.Ч ули сте о овом е убиству.биоПје господин Х ардм ан .Ш та м огу да учи ни м за н ик А рбатн от. .Ш то се ти че м ис Д ибенхам . . господин е Х ардм ане? н ем а н и какве везе са злочи н ом ? .Д а. П отом подиж е поглед. Л ице му је било снаж но.О н д а т о .рече.

ле п осле вечере? . то је ш тета. М ож да ћете нам . исп ри чати све он о ш то сте ради ли нпоћ рош н .А х. господин е Х ардм ан е..

Е во како су се ствари о ди грале. али ко сте ви управо? О бјаснитем и. Господин Хардман уздахну. на несрећу. као ш то рекох . један од директора Компаније спаваћих кола. . извади гуму за ж вакање. Бук. О вај господин је лекар који је прегледао леш . .М олим вас.О во је г. Разм иш љ ао је још трену так-два. Д ош ао Убисш во у О ријенш -ексиресу 1 0 1 сам у Европу пратећи двојицу варалица .100 Агаш а К рисш и П р в и п у т је с а д а и зг л е д а л о д а А м е р и к а н а ц н е м а спреман одговор. То је била једна од најпознатијих и највиш е цењених приватних детективских агенција из Њ ујорка. А ли. . Н иш та уо пш те.П ретпостављ ам да ће најбољ е бити да вам-едж ем све ш то знам .П оаро је испитивао подсетницу која м у је добачена.За вас је свакако најпреиоручљ ивије да нам испричате све ш то знате .О вај пасош представљ а извесну варку .С вакако. . Њ ујорк П оароу је то им е било познато. треб ало би да неш то знам. Требало би да знам. господине Х ардмане.рече П оаро одсечно. Бук је вирио преко њ еговог рамена. У том истом тренутку.то нем а никакве везе са целим овим случајем. не знам ниш та. . г. господо. Х ардм ане. М ак Н ејлова деш екш ивска агенција. То је управо оно ш то ме једи.И звините. . . објасните нам то.рече господин Х ардм ан.П а. као да је целокупна њ егова личност претрпела пром ену.објасните нам ш та све ово значи? . П остао је м ањ е позори ш на лич ност. Г.Ево ко сам ја стварно. .К ад бих знао било ш та. -Ави? . А ли . . . рече .рече.Ја сам Х еркул П оаро.Ч уо сам за вас . а претворио се ви ш е у стварно биће. . Ц ела хајка заврш ила се . Звучни уњ кави тонови њ еговог гласа ублаж или су се. Н ајзад рече. с највећим задовољ ством бих вам то рекао. Х А РД М А Н . и стрпа руку у један џеп. С И РИ ЈУ С Б. Компанија ме је задуж ила да испитам тај случај.

Будите љ убазни и дођите данас поподне у четири сата у мој апартман. упркос мени. учинило м и се да број 16 представљ а веома добру стратегијску тачку. Кад сам проучио целокупну ситуацију. ја сам путовао истим возом и. Т о н е о стављ а баш нарочито повољ ну слику о мени. Речет. В ас су ми приказали као једног од представника М ак Нејлове детективске агенције. Телеграф исао сам ш ефу и добио упутства да се вратим.Свакако. са задњ ег краја .мада је то морало одмах да отпадне. господо. задњ а врата прем а платф орм и. Једини пут којим би м огао да уђе некакав зликовац м огла би бити крајњ а.Био је узнем ирен? . а и за то ми је било потребно прилично преговарањ а. Драги господине.Правио се као да није. . М ен и је сва како н еп р и јатн о збо г то га. Дакле. Т р е б а л о је д а п у ту је м истим возом као и он за П ариз и да обратим паж њ у да нико не успе да га се дочепа. или из воза. П оказао ми је неколико писама која је примио. и управо сам се спремао натраг у мој стариЊ ујорк. . на предњ ем крају.Јавио сам се у одређено време и господин Речет ме упознао са стањ ем ствари. била су закљ учана преко ноћи. С амо су се кола за ручавањ е налазила испред истамбулских спаваћих кола. Једино м есто које сам могао да добијем био је леж ај број 16. П отпис је био: С . Њ егова је замисао била да треба да путујем у купеу до њ ега .Д обро? . Н ап р а в и о м и је јед н у п о н у д у . кад сам прим ио ово. али је био сасвим препаднут.Е . Н атпис при врху био је „Токатлијан хотел". . О н пруж и једно писмо. а врата прем а платф орм и. А ли то нема никакве везе с овим . неко га се ипак дочепао. О н је све то био унапред припремио.у оба случаја морао би проћи непосредно испред м ог купеа.у И стамбулу.Д а ли вам је он дао ма какве податке о трагу којим је требало да се крећете? . П ретпостављ ам да спроводник ж ели да задрж и тај купе на сопственом располагањ у. .

Ах. Х ардман настави? . знао сам како изгледа.Е.то је било отприлике непосредно пош то је воз потпуно стао. Потом.В и сте.рече П оаро замиш љ ено. разум е се.остао је там о око четврт сата. тамне пути. Н е сумњ ам да је виш е љ уди морало бити кивно на Кесетија. г. ш то се тога тиче.С вакако. да. Х ардм ане.. м и сл и м о идентитату могућег нападача? . па не знам много о њ ем у. С павао сам дањ у. г.Д а ли сте мопта да видите спроводника са свог места? . О вај не одговори. . М ож да је им ала какве посредне везе.О мањ и човек. Убисш во у Оријенш -ексиресу 10 3 Било је речи и о једној девојци која је скочила кроз прозор. господине м ој! Н е. тамне пути.Јесте ли сигурни..Речет је био Касети. Рекао је само да је тај тип био ж ељан њ егове крви и да је био реш ен да дође до њ е. убица А рмстронгових.рече. Н ико није уш ао у воз спољ а. там не пути. . О на је била некаква странкињ а. па. .Д а. наставите своје причањ е. П ознали сте га? . Затим..то су речи старога човека. одговорио је на неколико звона .Д а ли је он уопш те напуш тао то седиш те пош то је воз стао у Винковцима? . А ли. .С вакако је знао виш е него ш то је рекао свом е секретару . .Л епо. али морате водити рачуна да је било још других случајева осим Армстронгових. био је некако уздрж ан. П ретпостављ ам да сам видео извесне њ егове фотограф ије по новинама.Н е. Врата сум и била м ало одш кринута и ја сам м отрио. Х ардман звизну. Н еко звон ц е је зво н и ло као л уд о. . Н икакво страно лице није прош ло. Х ардмане? . после тога. Хардман накриви пчаву и управи испитивачки поглед на П оароа. Синоћ исто тако. Вероватније друге или треће.И м а м ало ш та да се каж е.Сићуш ан човек.рече лагано. ш то се мене лично тиче. . Рече такође да не верује да ће се то десити у току прве ноћи. Прве ноћи се није догодило ниш та сумњиво. . рече: .Т о је свакако изненађењ е! .Речет.Је ли то била последњ а станица? П а. То је добра полазна тачка. . Н алазио сам се на Западу кад се тај случај одиграо. .рече П оаро зам иш љ ено. нисам га познао.102 Агаш а К рисш и . . Заклећу се уто. господине? .Знао је он ш тош та . А м ериканац је тресао гаавом.мртав је. ж енске боје гааса .Ко. у вези са случајем А рм стронг .Сасвим сам сигуран.ом ањ и. рекао заш то м у је ж ивот био угрож ен? -. Господин Речет ми га је описао. готово непосредно пред мојим вратима. на прим ер .. а нико није прош ао кроз воз из задњ их вагона. .сећате ли се? . ми имамо разлога да верујемо да је овај злочин у непосредној вези са случајем А рмстронг.Свакако.Н е бих се м огао сетити никога ко би одговарао томе опису. управљајући ош тар погаед на Хардмана. ж енске боје гласа . .рече Бу к. разуме се. О н седи на оном малом седиш ту. . а ко одговара том опису . Касети се бавио отимањем деце већ подуж е време. Готово свако ко је умеш ан у тај случај. знали ко је он у ствари био? . нисам радио на том предмету. и он се - . ж енска боја гласа? Х ардм ан је разм иш љ ао тренутак-два. прош ао је поред м ене и преш ао у задњ и вагон . .Д а ли вам је неш то пр ичао о свом е н епријатељ у? Д а л и вам је.Н е могу да вас разум ем.Теш ко је рећи.Н и ст е и м а л и н и к ак ву п р етп о с тав ку . . -Ш та? Сва три човека нагош е се ж иво напред. а био сам будан ноћу и бдео.П о зн а јет е л и к о га к о б и б и о у в е зи са с л у ч аје м А рмстронг. али не бих познао н и сво ју ро ђен у м а јку кад је н о ви н ск и ф о то реп ор тер „обради". Н е мож ете се задрж ати само на овом једном.

И зиш ао сам у ходник да бих видео ш та је п осре ди .б и о сам п ри ли ч н о у зн ем и р ен .вратио трчећи. разу м ећ ете - .

Д а. Ја сам се см еш као. П одигла је чи. А ли све је у реду.О м ањ и човек.виђао сам га у канцеларији његовог оца у Њ ујорку . до виђењ а. господо. . там не пути. н е. За. П озн ајем га п рили чно доб ро . све док није отиш ао на крај ходника да там о нам ести нечији кревет. заи ста. да.Д ао вам је веом а ин тересан тан исказ . . отприлике све до пет сати јутрос.зам иш љ ено. П оаро климну главом . . боцу м инералне воде за некога. Н е.104 убисш во О у ријенш -ексиресу А гаш а К рисш и 10 5 али то је била сам о она ам ери чка драм а. то је п ри ча за коју би се веом а лако м огло доказати да је н еи стинита. Н е верујем да се одатле удаљ авао. господине П оаро. О н то услуж но учини. М ож да јесте.И ли м ож да радије п уш ите н а лулу? . Т ај тип љ уди м и је позн ат. к о би м огао д а п отврди ваш у причу о ваш ем иден ти тету г. П а. господине П оаро.О пи с који се н е м ож е односи ти н и на кога у возу тим је приш ао једном другом купеу и вратио се да узм е рече П оаро.рече Б ук - ] 1 ! > .рече. Н е причам ја никакве бајке. А утом атски су м у руке исправљ але хартије на столу. . . I Н ем а н и к ога.Д а. после тога. .М исли те ли да је то истина? .Б уди те тако доб ри п а стави те своје и н и ц и јале н а ов о . таву узбуну око не зн ам све чега. Т ри човека се погледаш е. . М ило ми је ш то смо се упознали. П осле тога се см естио на своје седиш те. П оаро и звади табак еру. па нагло оде. п ретп о стављ ам . О н се послуж и. . Х ардм ане? ' . мораћете да сачекате па да пош аљ ете телеграм у Њ ујорк кад снег попусти.Т о не бих м огао рећи . О н подиж е још једном служ бену легитим ацију. О сим тога.Д а ли је уопш те био задрем ао? . танког гласа .али то не значи да би се он м огао сећати мене од толиког броја осталих служ беника. ни како.У овом возу? П а.рече Б ук .Ја. У коли ко то н е би би о м лади М ак К вин . .упита др К онстантин.

Д а. али и сп од то га све је лош е. Њ егово доброћудно. . в и д и те..И м е вам је А н тон ио Ф оскарели? .В и сте заступник Ф ордове фирм е? -Д а. Разум ем се ја у трговину! .О н пуче прстим а. .Да. Т о је бољ е за м оје послове. Б ило је то типично италијанско лице. И з овога човека ни су м орале да се и звлаче и н ф орм ације. добро одевени. Л ице м у је сијало. Н астало је бескрајн о брбљ и во и злагањ е. м ачјим кораком .1 0 .Пмрем е. О н е су куљ але.П р ем а том е.. изгледало је потпуно безначајно оно ш то тројиц а иследника нису знали о Ф оскарелијевим пословним м етодим а.. . ам ерички поданик? А м ериканац се н асм еш и . .учин и ћем о по вољ и Буку и саслуш аћем о И талијана. сунцем оп аљ ено и там но. као ш то видим . П оаро п ресече н егло ток усп ом ен а. господине.Д а ли сте се у току свог боравка у С једињ ени м Д рж авам а икада с срели покојником? . дети њ асто лице сијало је од задовољ ства је када застао и обрисао м арам ицом зн ој са чела. . о њ еговом м иш љ ењ у о С једи њ еним А м еричким Д рж авам а и о већин и европски х држ ава. с једва осетним страни м нагласком. Псам отпун о саврем ен. . И тал и јан о в и ск аз . А ли познат ми је тај тип љ уди. И з соп ствен ог и ск уства.рече ..рече П оаро ж м иркајући очим а . њ еговим путовањ им а и приходим а.Д а. Н а к рају свега. господи не. а тови ди те . И злаж ем вам своје м и ш љ ењ е он акво какво је.Н икад. господине. м оја м ала сестриц а.ја п рави м вели ке п ослове. .. А нтони о Ф оскарели. Говорио је добро и течн о ф ран цуски . .. м огао б и х рећи да је он би о н ев аљ ац . . А х! Д обро се сећам дана када сам се п рви п ут укрц ао н а брод а пођем у А м ерику.А сада .В и сте.Т о су веома пристојни љ уди. б ор ави ли сте св уда п о С једи њ ен и м А м ери чким Д рж авам а последњ их десет годин а. уђе у кола за ручавањ е хитрим . стално? . тако далеко! М оја м ајка.

беба. чини м и се. пријатељ у мој.Рекох вам да није уопш те говорио. П отом долази спроводник и нам еш та нам кревете. Тада управо заспим. П оаро гурну табак хартије пред њ ега. . . В аш ингтон. ж алосно је климао главом.Н е сећам се сасви м тач н о. као и увек. ^ . .Д а ли сте икад срели неког члана породице А рмстронг? .. Т о је неопходно. Бедни Џ он Бул. м ож да сте и у праву. Теш ко је рећи. .106 А гаш а Крисш ц . М алог Енглеза. господо. И т а л и ја н је п и с а о к р а с н о п и с о м . цигарете. М оја је горњ а постељ а. .рече П оаро уз осмех. читајући књ игу.И спричајте ми. молим вас.П ропаш ће м и тај посао. . . то. . док се свађају.Знате ли да л и је уоп ш те излази о из купеа у току ноћи? Убисш во у Оријенш -ексиресу 10 7 . веома укрућено. отмичар. али најбољ е познајем Њ ујорк. П оаро га понуди једном. А ли ово. . . да је овај злочин вео м а бриж љ и во исплан иран и изведен.он је И тали јан..рече ф илозофски .А ко би сте хтел и ово да по тп и ш ете и д а стави те своју сталну адресу. ти Енглези . . мислећи да је то царински преглед на каквој граници. . И м ен а. И талијан као да је био прва особа која се није слагала са овом тачком гледиш та. Светлост из ходника.рече П оаро.рече П оаро суво. који га дели са м ном .крајњ и купе. Р азго варао сам са го спо ди н о м А мериканцем за м ојим столом .С ам о цигарете. Кад год се пробудим.Тачно . боли зу б. па. цигаре? .рече Бук . З а т и м у с т а д е -осмех му је био пријатан као и увек. ..В и пуш ите. То бих чуо. ово је сасвим друкчија врста злочина. пријатељ у мој. П рава риба. Н ајзад се враћа ..Речет је био К асети.веома издуж ена лица. Д етроит.Не верујем.. П опео сам се горе. а И тали јани се служ е нож ем ! А вели ки су лаж ови! Н е волим И талијане. О н оде.О х.Д а ли сте икад били у Ч икагу? . али ја ћу вам указати на то. .упита га Бук.Д а ли он икад говор и о свом господару? Д а ли је икад изразио какву м рж њ у према њ ем у? . О стао сам овде до кл е год сам м огао .Ш та сам вам говорио? П остао сам проницљ ив . Само прош ле године продао сам.читам лица. Седи у углу. да нем а саврш ено никаквог доказа против тога човека. П уш им и читам .Боравио је дуго времена у А мерици .С ећате ли се случаја А рм стронг? ..Је ли то све? Н исам вам виш е потребан? З богом .Д а..О простите по хиљ аду пута. И талијанове руке се раш ириш е у знак извињ ењ а. отиш ао је да послуж и свога господара.Н е. В ади некакву м алу боцу нечега ш то м и ри ш е веома јако. П оаро погледа свога пријатељ а. тачно све своје кретањ е у току прош ле ноћи после вечере.А х. О н продаје пантљ ике за писаће м аш ине. такве се ствари догађају . зар не? . Да ли сте били у С једињ еним Д рж авам а? Н е? Т ребало би да идете.пром рм љ а П оаро.на лулу. молим вас. не удаљавајте се од предмета.. не верујем. да . рекосте . чујем га како стењ е. .диван град. . Зан и м љ и ви је је.. . и он је узе.То се види . Бедна раса љ уди. . И злож ићу вам неке бројке. д а? Б и л а је то мала девојчица.Ваш е је миш љ ењ е потпуно тачно .С а задовољ ством ..А ш та ћ ем о са п си хо логи јом ? З ар И тали јан и н е пробадају нож евима? ..П а... И м ам тек неку малу зам исао. .Господине.каж е сам о да и не.несимпатични су. О н је празан.у тако цивилизованом свету као ш то је А м ерика.С вакако .Н арочито кад падну у ватру. П отом сам се вратио у свој купе.Б рој 4 и 5 . веома трагичан случај. . . молим вас. П оаро га пресече. . . Када бисм о сам о м огли да се извучем о из овог снега! И мам састанак у М илану. . Н ије био симпатичан. С ам о у А м ерици се м ож ете научити исправном начину трговине. аутоматски се човек буди.. Н еће да разговара .

како бих се изразио . То није . То је злочин који показује траго- .латински злочин.То је дуго припрем ан злочин.

рече М ери Д и бен хам м ирно.да саслуш ам о м ис М ери Д ибен. поче П оаро. дови тљ ивог.рече .И згаед а да тр еба да доби јем н аступ хи стери је да 11. госп сф и це. не бих м огла рећи да сам м а и најм ањ е уз. љ удска природа проти вречш ен злочин у овом возу? на.О п ро сти те м и ш то ово каж ем .О ни ум иру.108 А гаш а К рисш и У бисш во Оу ријенш -ексиресу 10 9 ве хладнокрвног.П рви пут сам га видела јуче. стварн о. да.У путио сам вам сасвим једноставно питањ е. . П ре неколи ко тренутасам у постељ у и спавала сам .. чини ми се.Р азум е се. свакако. п остављ ам вам сасви м супротн а п итањ а. . В еом а прикладно одевена у једноставан црни костим . О чекујем да м и Би ло је очигп едно да је ово пи тањ е било неочекива.Б оји м се да н ем ам н и ш та д а вам к аж ем . Најзад.Д а ли бисте били так о љ убазн и.посао по утврђеном реду. К ада је М ери Д ибенхам уш ла у кола за ручавањ е. држ и м и ск љ учи во п редм ета. м ислите ви. Јесте ли м ного узбуђени ш то је изврчај. искљ учи во би се држ ало чи так. О вај м етод вам се не доп ада? гледи ш та.Н е разум ем вас потп ун о? О гран и чи ћете се и ск љ у чи во н а п ред м ет о ком е је реч . П рв о о см о тр и м сво га водом догађаја од п рош ле н оћи? сведок а. Код њ ега ш ен злочин у овом возу? се. И сказ госп о ђи ц е Д и б ен хам бих доказала своју осећајност. А ли уби ства су м ало ређа. госпоО дговори ће вам би ти кратки и односиће се на сам слуђиц е. тврди ла је П оароову п рвоби тн у оцену о себи. Н е осећате хам. да м и на који ја спроводим саслуш ањ е .Заиста. се били су уредни и неумрш ени. водила енглеска истрага. госпођиц е. -Д а.Ви. . у стан ови м њ его в и ли њ ен к ар актер. . Рукопис јој је био јасан и м о би све било одсечно и суво.О х.Једва сам га и прим ети ла. гледате помало с презиром на начин . О на се м ало насм еш и..Ја н и сам . госп ођи це. н о. благи таласи њ ен е црне ко.Н ије оставио н а вас утисак рђавог човека? . . О на седе прем а П оароу . то је за вас сасви м једн оставн а ствар. ла.И м е вам је М ери Д и бен х ам . . овде за ручком .прет. ех? постављ ам англосаксонског ум а. чињ еница . пром иш љ еног ум а .Е нглескињ а? П оаро је продорно погледа.одговара са да или н е. ш то је и зврда м и каж е све своје погледе на сваки предм ет. ка постављ ао сам питањ а једном господину који је ж елео . Њ ен е се си ве очи м ало раш ири ш е. никакво узбуђењ е. А ли ја. госпођиц е. п а п рем а . не бих м огла рећи да сам о том е разм иш љ а-Д а. Н аступ јој је био исто та. госпођице. А пош то је. некако као губљ ењ е врем ена. ш та им ате да нам испричате пои м ам св оји х м ал и х осо б ен о сти . П онови ћу га. Д а ли се м ени допало лице . .Злочи н. и Буку посм атрајући их упи тно. а 26 годи н а вам је? О на лако слеж е рам ени м а.Х ајде сада .Н исте п озн авали покојника? с ф ранцуском сивом блузом . запи ш ете своју сталну адресу н а овај ком адић хартије? Н е би се тако.И какав вам се учи н ио? ко тих и сређен као и њ ена коса. . љ уди умиру сваког дана. ш та м исли те. . д акле.рече он ж м иркајући. П и там вас . о том е разм и ш љ ала с те тачк е ш та осећате. . али то м и се чи н и буђена. ово и ли он о.П рава сте А н глосаксонк а.А сада. веом а је непријатн о ш то се то догодило О н подиж е два последњ а пасош а. О ти ш ла том е и усклађујем своја питањ а. . . Т аО на испуни њ егову ж ељ у. Зати м долази те ви . по-1 .Д а ли вас м н ого узбуђује. Н е. госп ођи ц е. О ц м а х м и је ја с н о д а ћ е т е б и ти у р е д н и и м е т о д и ч н и .

. . М рм љ ао је сам ом. П оглед је јасн о говорио . И м ала је кратко подш иш ану косу и видела сам јој сам о потиљ ак. О н а се м ало н асм еш и док је говори ла. госпођице? О на клим ну главом . п а се врати .Знате ли ко је тај човек Речет у ствари био.Н е зн ам . мислим . Н е м огу да разум ем .. тачн о је. Ш та хоћете ти м е да каж ете? .А х! Н адам се да см ем да спом ен ем . П робудила сам се јутрос око пет сати.И м а т е л и јо ш к а к в у к у ћ н у х а љ и н у . .Д евојка се повуче м ало н атраг. тако је.О х! .И згледа љ убазна. то није м оја. О на подиж е погпед и погледа П оароа п раво у лиц е. . .У Л ондон? -Д а.У право сам вам рекла. . . м и слим . . она је од оних особа које не би ни м уву повредиле. И згаедао је као мачка која хоће да зграби м и ш а.. Ућисшво у Оријеншексиресу 11 1 -А чи јајеон да? . О на вели да сте јој рекли да је она последн > а особа која је видела тога човека ж ивог.при родн а вун а. Б ледољ убичаста. О н а м и сли .А ш та м и сли те о случају А рм строн г? . .А не знате ко је то био? Да ли је она била плава. али теш ко је рећи. ако би х м огла да нађем н еш то ш то би м и одговарало. без икакве и ндискреције. .М ери Д ибенхам разрогачи очи.А по стасу? .П риличн о ви сока и ви тка.Б агдад је прилично забачен. подигавш и поглед. .110 Агаша Крисшц господина Речета или није. . збуњ ена.А х. В и сте казали „то ни је м оја" . не изгледа да би било од пом оћи при проналаж ењ у убице.Н е бих могаа рећи. да је ви с обзиром на то сум њ и чи те. . го сп о ђ и ц е ? П урпурну дом аћу хаљ ину на прим ер? . знате.рече девојка суво. И згледа прилично забринута. претпостављ ам . тако м и се чи ни . Д а ли бих могаа да јој каж ем да је у заблуди? Д оиста.В и путујете из Бавдада. М ис Дибенхам не одговори. С ве немово а никаквог см и сла". . . П отом . П о ким он у су би ли извезен и зм ајеви. .В и нисте рекли „не. да сам приметио боју ваш е кућне хаљ ине на п уту и з А леп а за И стам бул.Ш веђан ка.Т о је би ло сасви м уж асн о . В и дела сам н еку особ у у ц рвен ом ки м ону н и ж е доле у ходнику.ви сте безобразни . . П оаро се наж е напред. зар не?.ЈН себи: е м огу да разум ем . . О творила сам врата и погледала у ходник.Б ила сам запослен а као васп итачи ц а двоје дец е. .Н е. нем ам ја никакву такву ствар".В раћате ли се н а своју дуж ност после одм ора? .Јесте. .А заш то то? . .Н исам сигурна.Ш та сте радили у Багдаду? .и гледала је п ри ли чн о и зн ен ађен а али хи тро се подиже. једноставна..Н ек а врста м рке боје . О на клим ну главом . . м ис Дибенхам ? -Д а. госпођиц е. Т ренутак је ћутао.ш то значи да таква ствар припада неком другом . Н е зн ам . М ислио сам да м ож да треба да се удате.Н еком другом у овом возу? -Д а.Н и је потребно да вас дуж е задрж авам . тако. Ч ини м и се да бих виш е волела неку служ бу у Л он дону. м ис О лсон .. .А ком е то? . рече: .К акво је ваш е м иш љ ењ е о дами која је с вам а у купеу.К акве је боје њ ена кућна хаљ ин а? . са осећајем да воз већ дуж е врем ена стоји у м есту. о мис О лсон? . да. У вратам а је оклевала један трен утак. . зм ајеви. П оаро је погледа зам иш љ ено.Госпођа Х абард је свим а испричала. црна или седа? .Д а.

.У које доба је оти ш ла п о асп ирин код госпође Х абард? .

Н еш то после десет и п о.А х! Т о је сам о психолош ки разлог. . О на то учини.Х вала вам.А х. . . крије се хладно-ш та? крван. инвенти ван ум . О на нем а ни каквих осећањ а.Д а. Био је до крајности љ убазан и веом а срдачан. П отом се ок рете и и зађе. да су обоје у ово ум еш ани .А ли.рече П оаро. . им а их два. онда су они обоје ум еш ани у то .О нда м ислим да м ож ете да разуверите ваш у пријатељ ицу. . П и там се. -П у к о ти н у ? Бук одм ахну главом . уп раво то не п роизилази из чи њ ен иц а . . Н е могу себи м ладе дам е испод њ еног оклопа сам оуверењ а. Х ил. Н е. х тео сам д а п о к о л еб ам хл ад н ок р вн о ст јед н е . пријатељ у. ш та би требало очекивати . би би ла ум еш ан а у злочи н такве врсте.рече. достојна пош товањ а.О н а је хладн ош и руке. . . успео? Н е зн ам . Затим . Ш то се тиче разлога због кога сум њ ичим м ис Д ибенхам .. У бисш во у О ријенш -ексиресу 11 3 П репричао им је чудну изм ену м исли коју је чуо у току путовањ а и з А леп а. собарица. Један од би ж ену ослободи о. .М ислим да нисте у праву. чекала је м ирно да почне испитивањ е. уверен сам . колико? . П оарови м етоди с Х илдегардом Ш м ит представљ али П оаро уздахну. Ш веђан ка.Т раж ио сам неку пукотину. С У потпуну супротност њ еговом опхођењ у с М ери Ди.В и дите ли. И згледакрвна.р е ч е Б у к к ад је о н за в р ш и о . П оаро јој понуди да седне. . заи ст а . . п ош то је испи сала своје и м е њ их је неш то ш то сам начуо а ш то ви засад још не знате. .А би ла је одсутна. да ли Б ук је гпедао радознало свога п ријатељ а.рече др К он стан ти н . интелиген тан .В ас двојица. такво реш ењ е загон етке суви ш е је једностазн о.она и Е нглез. покојников секретар. А либи за мис Д ибен хам п руж а н ека ж ен а. А ли знам да није очекивала да ћу прићи . . коју он а н и кад рани је није видела. . Н ије ли тако? А ли не . . П оаро клим ну главом .Ч у д н о . боде човека нож ем .. да неприпрем љ ен и изнен адан злочин. позвала би га п ред суд. П оаро се обрати лекару.В и подозревате да би то м огла би ти он а .да свако од њ их обезбеди алиби за оног другог. Забрине се и блеји.Д а ли је Речет м огао да буде убијен тако рано? Л екар одречно одм ахну главом . пријатељ у. .Т о т р е б а р а зја с н и т и . И ск аз со б ар и ц е Н ем и ц е П оаро се насм еш и . П рекрстив. говара том опису.то се не догађа.то би м огла би ти последњ а особа на свету која њ и келн ера. и адресу. 1 2 . је м огуће да је м ис Д ибенхам била у стањ у да исплани ра . стајала је и чекала п они зно. П окуш али сте да учините овај злочин? И за свега тога. полако. зн ате. м ож да н е претеран о и н тели гентн а.О ко пет м инута. осм ехом који је изази вао сим п атију.Р ек о сте д а и м а јо ш јед ан р азл о г зб ог к ог а в и њ у сум њ и чите .рече Бук дегарде Ш м и т. морате се ослободити опсесије да је то бенхам . М ис Д ибенхам од. он лаган о почн е испи ти вањ е. .П риступим о и последњ ем им ену на наш ој листи. па лепо .О на је као овц а.А ли заш то? О на даје ути сак веом а љ упке м лаХ илдегарде Ш м ит уш ла је у кола за ручавањ е у пратде дам е . узим ају последњ и пасош . . Н е би м огла да про. предм ету на начин на који сам м у приш ао.Д а ли је излазила из куп еа у току н оћи? -Н е.112 А га ш а К р и сШ ц . А к о т о т р е б а д а зн а ч и о н о ш т о в и претпостављ ате да и значи.ла је см ерн о створењ е. госпођице.Н е разум ем вас потпуно. Д а ли сам Д а представим ту м ладу Е нглескињ у као крим иналца.п одсети га Бук. а али би пуковн ика А рбатнота п одрж ава М ак К вин .С лаж ем се .И зненада се осмехну на њ ега.

господине.Н е. .Н иш та м и није познато.П а ип ак. господине.И сп ричајте нам . па сам затворила књ игу и вратила се у свој купе. господине.Н е сећам се. господине.Т о је там н оплава ф ланелска кућн а хаљ и н а.А зати м ? . господине. заиста. О н а не спава добро. и ако се лож и.У реду. господине. господин е. би ло од кори сти за нас. Н ије било ни кога сем спроводника. то је веом а леп а хаљ ин а .Д а.Е то. настави те. ч и њ е н и ц а ш т а с е о д и г р ал о п р о ш л е н о ћ и . ш то је највиш е м огуће. господин е.Ш та је он радио? . Њ ен е благе очи исколачиш е се н а њ ега.Н е. .Д а ли се сећате који је то купе би о? . . П окри ла сам је и она м и је пож елела лаку ноћ. тачно где је то било и ш та се догодило.р е ч е . . кад је сп роводн ик дош ао и саопш тио м и то. С хватате ли? Н и је изгледало као да је разум ела. ви сте прим или поруку и устали сте. Зати м сам угасила светло и отиш ла. али њ ена екселенци ја каж е да је то утолико бољ е. и ак о вам а н и ш та н е гово ри .С коро је налетео на м ене. .114 А гаш а К рисш и Разговор је тек ао на н ем ачком јези ку. К ад јој се присп авало.Н ем а ниш та виш е.П рво.И з којег? Х илдегарде Ш м ит изгледала је опет уплаш ен а и П оаро баци прекоран п оглед на свога пријатељ а. н а п ри м ер. господин е. С п авала сам .С п роводн и к м ора често да одговара на поједин а звона у току н оћи . . Д воја-троја врата даљ е од госп ође п рин ц езе. . Б и ло је веом а хладно. госп одине. м олим вас. н и ш та друго. господин е. господине. Н е бих ж елела да се појавим пред њ еном екселенцијом у кућној хаљ ини. Д а ли је то било уобичајено да се по вас долази на тај начин? . .И злазио је и з једн ог купеа. а колико сте се задрж али код госпође? О ко пола сата.Ш та? Б ук се наж е н ап ред. .црвен а. видели н еку госп ођу у црвеном ки м ону извезеном зм ајевим а. .Н исте ли. . зар н е? О на је пи љ и ла у њ ега. Н асула сам јој м ало м ин ералн е воде у чаш у. .П ри родн о .Ж елели бисм о да сазнам о. али м ож да сте неш то видели и ли ч ули . С ви су спавали. Вратила сам се у свој купе и легла. . . навукла сам неш то од одела. А ш та сте радили када сте сти гли код њ е? . Л еп о.Б ило је то негде у средини вагон а. Н е чи там баш најбољ е наглас.А он је изиш ао из купеа и скоро се сударио с вам а? У ком правцу је иш ао? .Н астави те. Т о је било када сам се враћала из свог куп еа у купе госпође п ринцезе с покривачем . Д обро. господине. а затим сам јој чи тала наглас. на прим ер. Т о је м ала ш ал а с м оје стран е.М асирала сам Је.рече. . љ убазно ли ц е задрж ало је и зраз см ерн е глуп авости док је одговарала: . . .С ећате ли се у које доба? . знате.М и знамо да нам не м ож ете пруж ити много података који би се односили на сам злочин . . У бисш во у О ријенш -ексиресу - 11 5 Знате ли у које је доба то било? Н е. Т ак о сте ви оти ш л и до госп ође п ри н ц езе. господин е. . видели сте спроводника? . донела сам њ еној екселенцији још једно ћебе из м ога куп еа. зн ате да је ваш а госп одари ц а п ослала по вас прош ле ноћи ! . рекла м и је да м огу да идем. Н а тај н ачи н лакш е заспи. . М илости ва госп ођа често је траж ила услуге у току ноћи. . . Д а ли сте обукли кућну хаљ ину? . господине.Да.Н исам .Н и је било необично господин е. . .Д а ли сте неког срели у ходнику? . да. Њ ен о ш ироко.То јесте.А ли. ш то б и .

Зато сам и пом исли о да би м огла би ти ваш а.. М ора да сте пофеш или. би о је ом ањ и и црн . О на застаде па зати м настави: .С ве је то ствар редовног пута ислеђењ а. П јер М иш ел.Н а њ ој се налази иницијал X видите. преклињ ем вас. крупни спроводник вагон а из Б укуреш та. Бук м у ш апну неш то на уво. круп н и љ уди . П оаро п ром рм љ а н еш то на уво Буку.рече П оаро озби љ н о. господине.да је он био крив за смрт једног м алог детета? . О н се извинио и наставио н и з ходн и к п рем а коли м а за ру чавањ е. . И м ао је м але брчи ће. господине. н еки други ! Д а ли сте га видели п ре тога? . . . О н извади ком адић ланен ог платн а из џепа и пруж и јој га.Д а. О вај сиром ах спроводни к. ж енске боје гааса . . У бисш воу О ријенш -ексиресу 11 7 . изгледа да је им ао веом а нем и рн у н оћ . О ви су сви високи.Је ли то ваш а м арам и ц а. С узе навреш е ж ени на очи . .прво је дош ао да вас пробуди . а не знате чи ја би м огла би ти ? О д њ их тројице који су је слуш али само је П оаро осетио призвук оклевањ а у њ еном одговору. О н ај кога сам ја ви д ела. там н е пути . Д а ли бисте били тако добри па да ми каж ете кога сте о д њ и х с р ел и п р о ш л е н о ћ и к а д с т е н о си л и п о к р и в а ч принцези? Т ри човека уђош е. врло добро га се сећам. управо ни ш та уоп ш те! Н епријатељ о коме је говорио тај Речет.А х. био је ипак у во3 У ? А ли где је он сада? Како је м огао испарити у ваздух? В рти м и се у глави . али не верујем да је на њ ега одговорио.рече Буку. госп ођо? Н астао је тренутак ћутањ а док ју је ж ен а осм отрила. П оаро клим ну главом и рече ж ени: .Н е.А ли ја не разум ем н иш та.Т о је и скљ учи во п и тањ е врем ен а? .Н ије м е пробудио тај исти спроводник. па то је м арам иц а за неку дам у.Н е разум ем .Н иједног од њ их нисам видела прош ле ноћи. .А х! Н е.? П оаро је говорио охрабрујуће. 13.116 А гаш а К рисш и .Н икад. господин е.рече. него један други. Т о м ора да је дивна зем љ а. . . П оаро је настављ ао испи тивањ е на пријатељ ски начин.Б ио је то уж асан злочи н .М ож да сте чу ли од н ек ога к о је стварн о б и о ов ај убијени човек . високи плави спроводник вагона А тина-П ариз. . ф рау Ш м и т? . учин и очајн и чки покрет.М и сли те ли да б и сте м огли д а га п реп озн ате к ад бисте га видели? .У мом правцу. чула сам . господине.М ислим да бих. заи ста.реч е. В еом а ск уп оц ен а м арам и ц а. рекла бих. Н ек о зв он ц е је почело да звони. госп оди не .зликовачк и . .О н а ни је ваш а. господин е..А ли они су једини спроводници у возу. Г лас м у је био слаб као ж енски. када м и је рекао „п ардон ". . . господин е. . господине. . Р ец и те неш то. Х илдегарде Ш м и т и х погледа и одм ах затресе главом. . Д обри бог н е би треб ало да доп у сти да се такв е ствари догађају.Д а ли сте икад били у А м ери ци . Л ице јој се било м ало зарум енело.О м ањ и човек. Затим подиж е поглед. господине. К ако је то. Н е при пада он а м ени . . П окаж и те м и к ако н ем огуће м ож е да буде могуће! .С асвим сам сигурна. и стасити.С ва тројица спроводника спаваћих кола доћи ће сада. господине. М и у Н ем ачкој н исм о тако зли . . Заиста.А . Руком везен а. а затим се одази вао на звонц а. С ва три спроводника и Х илдегарде Ш м итБук одош е.Н е. Б ило је то грозно . господине. О вај устаде и при ђе вратим а да би издао наређењ е. при јатељ у м ој. Њ ена снаж на м атерин ска душ а била је потресен а. К р атак п реглед и ск аза п оједи н и х п у тн и к а . П оти че и з П ариза.

биће теш ко установити њ ихове ћопа јМ1еу већини случајева вер рва тн о се н еће н и п о куш ава ти зато ш то н и ш та н е стоји на путу да се према њ им а гаји извесно подозрењ е. Чули смо изјаве појединих путника. То је чињ еница број један. . . о који м а см о већ расправљ али др К он стантин и ја. П оаро се накаш љ а и поравна комадић упијаће хартије. Ја посматрам могућности.Зар вам нисам рекао да сам . . то је да ће задрж ати Х ардм ана и телеграф исти да би се уверила да ли је сам себе тачно представио.да. прободен је на дванаест места и умро је прош ле ноћи. . Хардман путује с лажним пасош ем .П ам етна је то реченица .рече П оаро.О н се уопш те не развија. пријатељ у.м ож ем о бар толико да учинимо . онакав какав сада изгледа. . прем а том е.Злочин је изврш ен у један и четврт јутрос. .рече Бук. не.Н исам м ађионичар. го сп о ди н е . А мериканац. То јесте. као ш то рекосте. им а извесних непобитних чињ еница. Ја сам . н астави те. Н е. .р ече др К он стантин. немогуће м ора да буде могуће. није невероватна и веома је могућа. без обзира на изгдед ствари. Вратићу се већ на њ их. није сасвим сигурно да је она тачна. . . О н је тамо где је и био. .Х ајде да се осврнем о на случај. .М о ли м вас. А ли у Х ардмановом случају ствар је једноставна. О н мирно настави: Убисш во у Оријенш -ексиресу 11 9 . Знам о извесне ствари. . . .П рећи ћу. . У случају м ногих путника.гарантујем .рече П оаро. . свакако. И ли је он особа за коју се представљ а или није.Задовољ ан сам ш то бар то признајете. Бук се тада окоми на њ ега. П огреш но сте ме разумели. . Због тога и каж ем да ће се доказати да је све у реду. драги м ој. неом етен овом упадицом. П оаро је одмахнуо гаавом. брзо. Тај човек Речет. Н алазимо га на прилично . сваки амерички детектив могао би да им а своје личне разлоге због којих би ж елео да убије Р ечета. Хардман.Н е. не . или Касети. . . привремено. то није истина. никако. Све иде у прилог томе да су се ствари тако одидграле. П рво ш то ће полиција учинити кад буде стигпа на м есто злочина. А ова прича коју он износи о том е како га је Речет пронаш ао и запослио. а и Н ем ица собарица .Н е бих тако рекао.А ш та смо тим е добили? Н ш пта уопш те.118 Агаш а Крисш и .И то је опет једна од малог броја ствари које знам о . по мом м иш љ ењ у. . никако. јесте врем е када се одиграо злочин. С ледећа важ на чињ еница. мада. да чујем о м удро ст Х ер кула П оароа.рече Б ук уз један ироничан покрет. А ко је прихватимо као истину. .да осмотрим о наш проблем . М и смо ипак напредовали. преко извесних прилично чу дн их појава.Н е све. П остоји . П оаро настави мирно.Н ем огуће није м огао да се догоди.Н е. М ож ем о да средимо све чињ енице које нам стоје на располагањ у. веома заинтересован овом загонетком. Ш то се мене тиче. у један и четврт. П ретерујете. То потврђује и изјава Н ем ице Х илдегарде Ш мит. мож да.О слобађате га сваке сум њ е? . О вај случај развија се на врло чудан начин.Т о вам гарантујем . као и ви.Н е. морамо осмотрити Д а ли има неког доказа о томе.П роговор ите најзад. човек веом а заинтересован овом загонетком ? А ли .П ред нам а стоје три могућности: Број један: да је злочин изврш ен. као и ви. . п ри ли чан број доказа који би иш ли у прилог таквом гледиш ту. ш та се заправо догодило у возу прош ле ноћи. они су по ш тош та додали у прилог наш ем упознавањ у са целом ствари.С лаж е се са исказом др Константина.а то ће сместа направити од њега предм ет подозрењ а. П ре свега. ја сматрам да мож ем о прихватити Х ардманову изјаву о себи самом е. разуме се. методично и по реду. цео случај је постао мањ е неразумљ ив него ш то је био.П ретерујем.Н е. Х еркул П оаро се није ним ало збунио.О бјасните ми онда.

1 В о п еј~ к1 еД-о б р о н а м ер н о ст (л а т .) .

Њ ен опис човека кога је видела у униф орм и спроводника спаваћи х кола потпун о се слаж е са тим . .четворо сведок а. обучена у м уш ко одело.где је оти ш ла? П оаро је м ахао прекорно плавом . п ријатељ у м ој . како би см о могли рећи.С луш ајте.Човекова висина.рече Бук.дирек тн ом и ли и н ди рек тном .особа које се плаш и Речет . могао би бити заиста ж ена.. А ли. П репричао је надугачко закљ учке до којих су он и лекар заједнички дош ли. . .Т о је п отп ун о јасн о . и пуковник А рбатн от и Х ектор М ак Квин.. .. гроф А н дрењ и .н ем огућ е . А ли постоји још једн а м огућн ост. зар не? . догодило се! Н е м ож ем о побећи од чињ ен иц а. Б и тн о је . С к л о н и ст е д а тр ч и т е к ао ж д р еб е п ред рудом . прем а том е. Т о је дугм е нађено у купеу госпође Х абард. спроводник је био унутра код госпође Х абард. . коју м ож да нисте прим етили. П јер М иш ел је изјавио да није напуш тао своје седиш те. .где је он сада? . Висока ж ена. тако изузетно добро см иш љ еном да нам оно чак ни на памет не пада. Б ук зајеча и ухвати се п оново за главу. . Б ук се с н ап ором уздрж авао док н ису заврш и ли . п уковн и к А рбатн от. А ли он ипак пом ињ е боју ж енског гласа.а и путник у возу. . сви путници су високи љ уди . То сте хтели да каж ете? О сим Речетовог собара. То јест. А им а још једна изјава у прилог том е. да би ш то бољ е изврш ила сврју н ам еру. две особе. . . ви ди те. осим у извесним нарочитим случајевим а. там н о г т ен а . на неком месту.!.А п ош то сте дош ли до закљ учка да п остоји .С вега два одговора п остоје на то. пријатељ у. ш то се ти че при роде п окојникови х ран а. Т ако сам и ја сам говорио.Д а. девојк а се н алази ла са св о јо м газд ар и ц о м .Ц ела ствар је п ука изм и ш љ отин а . .Ч ињ еница да обојица.Т о је идеја .н ек а веш тачк а тво реви н а . У бисш воу О ријенш -ексиресу 12 1 . П а ипак.рече П оаро са сим п ати јом . Х ектор М ак К ви н . п о лак о . или је он. П ре н его ш то се уп и там к уд а је н естао тај човек.. ја се п и там да ли је такав човек стварн о и п остојао? Јер. К ад је н аи ш ао да се од азов е п о зи ву госп о ђе Х аб ард .120 А гаш а К рисш и неочекиваном м есту . пријатељ у. Д ок се дивим ваш ој опрезности. и згледала би м алог раста.А ли свакако би Речет зн ао. П оаро м у узе реч из уста. п ри зн ајем д а јо ш н и сте д о ш л и д о гл авн о г п р о б л ем а . да.узвикну Б ук. . В рти вам се у глави. Затим се поново нам рш ти. па је. м и сли м . он је главом онај човек . помињ у да је спроводник прош ао крај њ иховог купеа. И ли је још увек скривен у возу. п ри ч а о о м ањ ем чо в еку . ж ен ск е б о је гл аса . о ва п р и ч а. о д ев ен о г у у н и ф о р м у сп роводн и ка сп аваћих кола. М ож да је и та ж ена већ једном покуш ала да угрози њ егов ж и вот. а би ла је об учен а у м уш ко одело. к ак о то да п рави сп роводник н ије пом енуо да ју је видео кад је н аи лази о да се одазове на звон це госпође Х абард? .Једн а м ала п ри м едба . . Речет је м ож да погоди о да ће он а поново уп отреби ти исти трик.Зн ам . Они томе нису придавали никакав значај.У заб л у д и с те .то н е м о ж е би ти. И м а ли још какве потврде за ове две приче? И м а. али.р е ч е Б у к . ваш ем м етоду да напред у јете к о р ак п о к о р ак .А ли и м а једн а прим едба. м и слим да би сад требало да в ам и сп ри чам н еке н едо следн ости к оје је п ри м ети о др К остантин. ако је човек неко изм и ш љ ен о лице .у и зјави Х илдегарде Ш м и т. господо. С ети те се „ж ен ск ог" гласа. . чије се лице расветли.П р ем а то м е. тако добро преруш ен да га Речет није м огао препознати. п окуш авам д а утврди м да ли заи ста постоји так во биће од крви и м еса.Т о п р ед с т а в љ а и зв ес н у м о гу ћ н о с т . Т у м ож ем о да би рам о и зм еђу два реш ењ а. .к оли к о лак ш е м ож е он он да и н естати ! П рем а том е.Зн ам тачн о како се осећате.рече нестрпљ и во П оароу. С в и се сл аж ем о д а так в а особа постоји . или пак друга м огућност.А ш та је то? . К ад се н ајзад вр а ти л а у с в о ј к у п е. Т о је бесм и слен о . засн и ва н а свед очењ у .И талијан . рекао Х ардм ану да пази на извесног м уш карца. А ко је п ри ча Х и лд егард е Ш м и т тачн а.М ож да је и знао. .Т ач н о . од којих га ниједан не би довео на онај крај вагона да би прош ао поред купеа у коме су седели А рбатнот и М ак К вин. Ч овек би м огао да буде преобучен као ж ен а.рече др К он стан ти н .

. п аде онесвеш ћен а свом теж ином на Б уково рам е. дајте јој м ало коњ ака.В и зн ате где се те ствари н алазе? . п о с т о ји ж ен а у ц р в е н о м к и м о н у . . . да поврем ено доби јам ути сак да то м ора бити заиста сасвим једноставно. смем рећи. .п а и сада се осећам веом а чудно. Д а ли је она била једно те исто лице с лаж ним спроводником спаваћих кола? И лије то била нека сасвим друга особа? Где су он и? Г д е су ово двоје? А .Н аћи ћете ц рвен и ки м он о у п ртљ агу једног од м уш карац а.Т о је исуви ш е страш но . А ко је Х и лдегарде Ш м и т кри ва.. Д р К он стантин позва једн ог келн ера. који дотрча. . још као дете. .То је лудост! . А и он а је нестала. а к о га је в и д ел а Х и л д ег а р д е Ш м и т .Још м ало. и поново је почела да говори.сав крвав. госпођо? . У бисш во у О ријенш -ексиресу 12 3 Г раја се п риближ авала. . .Рећи ћу вам једно пророчан ство . пош то је ово сам о лек.. П рво спроводник спаваћих кола. . В рата н а крају кола за ручавањ е се нагло отвориш е. П оаро се так ође п оди ж е. па и ја сам . В елики н ож .рече лекар. спусти Бук онесвеш ћену ж ену при чем у јој глава паде на сто. О си м то г а .али ако је н евин а. пријатељ у. С астојала се од п родорни х к ри кова и н егодовањ а н еког ж енског гласа. . ..а коју је ом ирисао. Н е м огу да верујем да м а ко у овом возу м ож е да схвати м оја осећањ а.А сада направим о ф ан тази ју још ф ан тасти чнијом рече П оаро весело. . .ух . М ада.А ки како. О на сркну још једном .узвикну.. . при сам ој пом исли на то.М и сли те да би требало? Ја сам дож и вотн и трезвен>ак. ш т о н ам га је д ао Х ар д м ан .Заи ста. м ож да.А х! Е то н еч ег о др еђ ен о г .узвикну. вде је униф орм а спроводника сп аваћих кола и црвени ким оно? . М ак К вин. за к оји м а је н еп о- . пук овн и к А рбатн о т! К о је он а би ла? Н и ко у возу н е п ри зн аје да им а ц рвени ким оно.. .зајеча Б ук .И м ам неку м ајуш н у зам исао. С ви чланови м оје породиц е су ап сти н ен ти . В ећ и сам а п ојава крви .? .А ли то је сам о једн а од м оји х „сићуш них идеја". к оју је ви д ео П јер М и ш ел .Н е м огу вам објасни ти колико је то би ло страш но. П остави ћу ствар овако.Х илдегарде Ш м ит? М и слите.К аква је ово бука која н ам се прибли ж ава? . Госпођа Х абард улете. то ће бити н еш то. Разум ете ли ? П отом одјури за оном двојиц ом ..рече.Л и чи на локом отиву под пуном п аром . захваљ ујући тим м етодам а.122 А гаш а К рисш ц . П осле неколико тренутака седела је п ијуц кајући коњ ак из чаш е КО ЈУ ј°ј еЈпруж ио келнер. К елнер јој поново пруж и чаш у.. Д а. . Д о к а зн и м а те р и јал .Н оћас су у возу била два тајанствена странца.. Никада ни у којој прилици не пијем алкохолна пића. . него ш то би то иначе било.Н е он о ш то ви п ретп остављ ате. ви тк а ж ен а.в и со к а .Б у к п од ск о чи ж и во . У м ојој торбици за сунђер. то је исувиш е страш но. узгред буди речен о. 1 4 .Д ве убиц е .Д рж ите јој овако главу .. У век сам била врло осетљ ива. а ун и ф орм у сп роводн и ка сп аваћи х кола у п ртљ агу Х илдегарде Ш м ит..н и је се н и м ал о и н тер есо вао за то д а в раћ а свест дам ам а средњ их година.П а где онда? .и то у О ријент-експ ресу. М ојој торбиц и за сун ђер. С ам а та п ом и сао натеривала га је скоро на плач..о р у ж је Виш е грубо него каваљ ерски. У м еђув р ем ен у су П о ар о и Б ук . М ож да се госпсф а Х абард освестила брж е.отп оче Б ук и застаде. који одговар а о п и с у .. ним ало. М орам о претраж и ти пртљ аг свих п утника.Зар не? То је толико лудо. п у к о вн и к А р б а тн о т и М ак К ви н . . она ће се сигурно там о налазити.А ко се освести . . м и с Д и бен хам . уни ф орм а би се м огла н аћи у њ ен ом пртљ агу . П а нагло се преваливш и н ап ред. Ц елокуп н а њ егова заи нтересован ост би ла је усредсређен а искљ учиво н а зл о ч и н .

пож урили из кола за руча- .средн о иш ао др К он стан тин .

В рата се нису п окрен ула.Т ако је .И м а н еш то. убисш во у О ријенш -ексиресу 12 5 . али сасвим м ало . м оли м вас .Ч овек п ролази кроз овај купе. И сп од њ е на поду.рече П оаро одсутн о. то је сам о једна си тница. сти цај једн аки х околн ости ни је м о ж д а .П реклињ ем вас.М ора да се тако оди грало. . које се постеп ено суж авало. П оаро је поди ж е п аж љ и во. С ва н>ена енергија била је усредсређена на једну другу ствар.јевтин а ствар.Н ем а ш та да ви ди те . пријатељ у. Н исам га ни дотакао. . . повуче се кроз врата напољ е у ходник.В ећ см о и суви ш е п резаси ћ ен и п од ударн ости м а. Д р К он стан тин се осећао при ли чно кривим . висила је вели ка коцкаста гум ен а торба за сун ђер. ш та се догодило. украш ене дрш ке и сечива.рече Б ук. .Ш то се тога тиче. да би се најзад п ретвори ло у заош трени ш иљ ак. . .к ак в е је о н а к ри ко ве п уш тала! М и слио сам да су и њ у убили! Д отрчао сам . . Н а кваки од врата које воде у суседни купе. п равог сечива .рече и п он ови ту исту речен иц у још на неколи ко разни х јези ка. . .124 А гаш а К рисш ц вањ е.Ш та је то ? . С проводник провири у купе. па низ ходник истам булског вагона. понео прем а госпођи Х абард прили чно некаваљ ерски. зар н е? . О брве су м у биле набран е као у недоум ици. очи гл едн о н е. покуш а оп ет.п ром рм љ а. .И сти на . .Н е м орате би ти веом а обазри ви . али врата су и даљ е била чврсто затворен а. тобож источњ ачке и зраде. несвестан да је пробудио госпођу Х абард. П оаро га подиж е. О н дрдаде уз речит покрет руке: . затим . К ао да је м и сли о н а н еш то друго.З ак љ учали см о и х с дру ге стр ан е. Г о сп о ђ а А м ерр к анк а . О н се. . Л екар га је зачуђен о п осм атрао.О дговарало би свим а нанетим ранам а. . зар н е. Д акле.У теш или сте м е м ало. . .Н а њ ој нећете наћи никакви х други х оти сака п рсти ју. докторе? Л екар га је п осм атрао.С ви редом су покуш авал и д а у ђу . оси м оти сака госпође Х абард.рече сп роводник са уздахом олакш ањ а. . А ли она није имала ниш та да му пребаци.а. Д воје љ уди је одлучило да прободе Речета прош ле ноћи. М и сао м у п ро ђе к роз главу и он хи тро угура к рвљ у ум рљ ан и н ож у њ у. Х иљ аде оваквих тобож е источњ ачких кам а производи се и ш аљ е у истам булске базе.З ар вам то и сто н е п ада у очи ? Н е. н ап и п а торби ц у за сун ђер . т а к о ве л и к к а о ш т о т о и згл е д а . а П оаро непосредно за њ им . ш то вам се не допада? П оаро га хи тро п огледа. и уђе у купе. см атрао је. и ври сн ула је да м ора да и де п о вас.С рећан сам ш то сте дош ли госп один е . С ечи во је било попрскано м рљ ам а које су ли чи ле на рђу. .Д а .Н ем а сум њ е. прем а купеу госп ође Х абард. П реглед др К он стан ти н а ни је трајао дуго.р е ч е л е к а р . Као да су сви путници у возу били груписани испред врата. опробао кваку. . С проводник. а он а је ви кала као луд а. п окуш авао је да их задрж и.рече П оаро. леж ала је кам а. подигавш и торбицу за сунђер.рече.Т о се све слаж е. . О тпри ли ке за стоп у и знад кваке н алазио се завор. П отом . И сувиш е би добро било да је свако од њ их изабрао потпуно исто оруж је. А ли се на њ еговом лицу још видела радозналост.рече П оаро. .рече Б ук.П усти те м е да прођем . сећ ате ли се? рече лек ар. па је и отиш ла вриш тећи колико је грло носи и саопш тавајући свим а. господине.п ром рм љ а П оаро. К ад затвара за собом врата која везују об а к уп еа. .Г осп ођа А м ери кан ка се враћа. Е во уп раво оруж ја које н ам је н едостајало . нем ојте тако говорити.То је там о унутра.Т о је управо одговарајуће оруж је . . . Гледао је замиш љ ено на врата пред собом .уп и та Б ук. бриж ног израза лиц а. П рогура своју дебељ уш касту п ојаву п оред путни ка који су ом етали пролаз. поред чијих купеа је пролазила. .

као ш то види те.. .О н о ш то за м ен е још представљ а загонетку . О на поче да плаче.Је ли тако? О х. каж ете? ..М и слим д а би за госпођу би ло бољ е да пром ени и број купеа. П оаро је прекиде одлучн о. као ш то ви каж ете. уколико не би неко од господе.Брава је тачно и сп од к вак е .. Рец им о купе број 12.Д а ли вам одговара. бити пребачен у други вагон. госп ођо. Л еж али сте н а својој п остељ и . госп о ђо . .Н ећу ви ш е остати у овом купеу! Д акле. а ја вам каж ем јасн о и гаасн о да н ећу учи ни ти тако неш то! П а. не бих спавала у њ ем у ноћас да м и платите м илион долара. О х. управо сам вам то тврдила..викну Б ук. госпођо. . . Д а ли сте сигурни да су била закљ учана? . Н и сам н еуравн отеж ен о н ервозна ж ена.А х! то је ди вн о. .р еч е П о а р о п р е н ег о ш то је њ его в п р и ја тељ м огао да одговори . . кад се п робудиш воз ће се кретати у супротном ".. Убисшво у Оријенш-ексиресу 12 7 Госпођу Х абард отпратиш е сва тројица до њ еног новог куп еа. . . С том ак м и се п реврће кад сам о погледам на ову. господине. . м ораћу Д а куп и м торби цу за сун ђер. В аш зах тев је потпун о н а свом м есту. како је човек уш ао у ваш купе. а она рече: „П а.то је. П ртљ аг ће вам се одм ах прем естити у неки други купе.П а. јер ако засп и ш у једн ом правц у. Д акле.А ли.Н исам . н и к о н и ш та н е п р ед у зи м а. госпођо. .у исти овај .Госпођо . који је прикачен у Б еограду. Спроводник се прихвати пртљ ага. а б р о д м и п о л ази прекосутра. . . А ли .О х! К ад би м оја ћерк а сам о м огаа да зн а. Добићете купе у суседном вагону.свако од нас.У сваком случају. . . врло љ убазно. .одобри госпођа Х абард. .Т о би м е д овело п о тп ун о до лудила.С игурн о . господи не . сада сте п отп ун о задовољ ни и срећни? .. Н и сте м огли ви д ети одан де где сте леж али да ли је брава закљ учан а или откљ учана. . али спавати у купеу непосредно врата у врата с мртвац ем .126 А гаш а К ри сш и ~ Једн оставн о ћу вам рећи ово . . Е то где см о зап али у см е то в е.јасн о м и је . зб ог к еси ц е за сун ђер.То је дивно. госпо ђо? то је. . госпођо. . Б ук проговори. . кад би м огла да види сада.Д акле.Д акле.Тако је . ради је ћу седети ц елу ноћ у ходнику. Рекла сам својој ћерки : .. то ти неће би ти од користи . свакако је све пуно...А ли ником другом није прош ао убица управо кроз њ егов купе и то усред ноћи.Д а. одм ах се осећам бољ е. . си н оћ см о уш ли у Б еоград у једном правцу а изаш ли у другом .рече П оаро .кеси ц а за сун ђ ер је к ри ва. О на се задовољ н о освртала око себе.сам о он је постављ ен у супротном правцу.Х оћу куп е који гледа у п равц у кретањ а воза". И п отпун о је било тачн о он о ш то је к азала.То је врло.Знам ш та ћете рећи .Д обро. . . .Н е п ом и њ и те то.так о . то је исти на. ..Х ајде једн оставн о да рекон струиш ем о тај догађај. дакле.и ни сте м огли сам и то да п ровери те. . заб ога. .П огр еш н о сте разум ел и . потпун о исти купе као онај који сте напусти ли. П оћи ћем о с вам а и побринућем о се да се удобно смести те.Д акле. П оаро поди ж е кесиц у за сун ђер и об еси је н а кваку врата која су водила у суседни купе. н е би х се тако и зрази ла. М и ш ел .у купе број 3? .П рен есите овај пртљ аг у неки празан куп е у вагону А ти на-П ариз.Н е . Госпођа Х абард се захвали П оароу. Госпсфа Х абард скиде м арам ицу с лица.рече без даха кад је наиш ла на врата.рече. Ш веђан ка је то провери ла н а м оје очи .рече Б ук . и љ убазно предусретљ иво од вас. м ам а.сви се налазим о у истом полож ају .. У веравам вас да то ум ем да ценим . ако су врата која и х п овезују била закљ учан а.В аш пртљ аг ће.он а се стр есе.

П роверила је и рекла вам да су закљ учана. см ат р ам д а м е је т ај гр ад разочарао . П ретрес је био брзо готов. .Забога. Џ он сон сачекао.Б ез об хзира на то.неки г. госп ођо. I* •'^ * 1 5 . П оаро оде у пратњ и своја два пријатељ а. н и су увек и најп ам етније. М орате се п открепи ти . она је м огла да закљ учи да су била закљ учана и с ваш е стран е. К ога ћем о претрести као следећег? . али у п разн о . И .Бож е! М ож да је и пам етније да тако поступите! Н е бих м огла да поднесем још неко изненађењ е. госп ођо. и испратио ме на брод француске ком паније који је иш ао за С м ирну.А због ч ега то ? . Д оп усти ћете м и да п ретраж и м ваш пртљ аг? .Н е. I I 12 9 ..'.Т ако је. .Б рава је сам о једн а м етална избочина . најлакш и м огући начин путовањ а.О н да каф у.„деце м оје ћерке. .И згледало је као да П оаро ж ели да то бли ж е објасн и . да није госп ођа Х абард одуговлачила ствар наваљ ујући да се укаж е дуж на паж њ а снимцим а „моје ћерке" и двоје прилично руж не деце . ако остан е усп равн а. ићи редом кроз вагон . .П р еж и в ели сте јед ан ш ок . који је већ био п ом ало нестрпљ ив. . Д опутовала сам бродом директно у И стам бул и један п ри јатељ м оје ћерке . . А ш то се тиче оних м ош еја и облачењ а они х огром н и х ствари .рее госпођа Х абард п лачљ и вим гласом . го сп о ђ о. Џ он сон (и зван редн о п ријатан човек. сам о уоби чајен и ток и слеђењ а.А ли п ре свега. п о чели см о .Тако је. Госпођи Х абард се поново указаш е сузе.сав је некако склон паду.О дли чн о. п а п ретрес не би трајао дуж е од неколи ко м инута. го сп о ђ о . зар не изгледају бистра?" ч -•*. м огаа је и п огреш и ти . од куп еа до куп еа. С хватате ш та хоћу да каж ем . „Само седиш у свом купеу". . како да одложим свој пут бродом ? Требало би да их обавестим. о чем у сам оно говори ла? . . . какав чудан н ачин израж авањ а.О д тога коњ ака се некако чудно осећам у глави.једна кутија за ш еш ире. рекла бих да би то било прилично лудо од њ е.Н е би х м огаа да каж ем да баш јако волим чај . волела би х да га упозн ате) . Н ар ед и ћ ем о келнеру из ресторан а да вам дон есе м ало чаја и бисквита. А то је сад немогуће.п ри м ети Б ук. м и с О л со н . овако. у који м а човек вуче н оге а м ора да их натакн е преко ци пела. један јеф тин коф ер и путничка торба која је била препуњ ена. „и стиж еш право у П ариз и тамо ће те сачекати А мерикан-експрес".сачекао м е и п о к азао м и ц ео И с та м б у л . Чини м и се да би м и пријало м ало кафе. .С прем ам о се да почнем о претресањ е пртљ ага свих путн ика.Говори ли сте да вас је г. најп ри јатн и је.Д ак ле. . али сетите се своје кесе за сун ђер. . говорила је. С адрж и на сва ова три ком ада била је једн оставн а и исправн а. . Н е бих ж елео да вас подсетим на једн о н еп ри јатно и скуство. Ш та ће он рећи кад за ово чује! М 6ја ћерка је говорила да је ово најсигурнији. П отребан вам је н екакав стимуланс. Кад се окрене надесно.Дакле. врата. П р е т р е с п р тљ а га с в и х п у тн и к а П ош то је престао са разни м неискрен им учти востим а и п ош то је рек ао госп ођи Х абард да ће н аручи ти да јој се донесе каф а. Г оспођа Х абард је путовала с веом а м алим пртљ агом . па пош то су била закљ учана с друге стране.Г осп ођо. онда нису. м ислим . . госп ођо. . а м уж м оје ћерке м е сачекао одмах на пристаниш ту.су закљ учана.128 Агаша Крисши убисшво у Оријеншексиресу . Т о је заиста исувиш е страш но..Т о је ви ш е ен Ч глески обичај. П оаро.Н ајједноставније би било. ш то зн ачи да ћем о почети од . разум е се.Тако је.А Ш в еђ ан к а. д а л и с те о ви м п у тем и ш л и за Смирну? . М ож да је она сам о пробала врата. . н ајљ убазн и је особе. ш та да учиним.. . стајал а је и зм еђ у в ас и врата. једна м ала ствар. искористи прилику. драги моји.ето. .У згр ед .

.од оног пријатног Х ардм ана.куп еа број 16 .

Ја би х веом а волео да одем у А м ери ку . . н ед о п у ш т ен о т о ч е њ е ал к о холни х п ића. добро дош ли. а ак о ж ели те да п ретраж и те и м оје џ епове. . Д ао с ам о д м ах п р егрш т турских новчаница. .И м а м ного ш тош та чем у се ја дивим код А м ери- У бисш во у О ријенш -ексиресу 1 3 1 канац а.е т о .А у П ари зу? Х ардм ан поново намигну.рече Х ардм ан . Б ар н е у к о л и к о п о д м аж ет е сп р о в о д н и к а. Да вам каж ем право.слож и се П оаро. м ож да сам м ало старинских схватањ а.ш та буде п реостало од ове м але количи не стаће у једн у боц у с натп исом средства за прањ е косе.р е ч е Б у к . и крупни детекти в клим н у главом с разум евањ ем .р еч е Бук уз осм ех.И зволите.Д ок ја сти гн ем д о П ари за . уђи те. Х ардм ан нам игну. . .А х ! . . госп одо. али . Е во м ојих кљ учева.н е б и х м о г а о р е ћ и д а је прохиби ц ија и кад п редстављ ала п роблем за м ене. М и ш ел! Б рзо су прегледали садрж и ну Х ардм ан ови х двеју „торби ".р еч е . .И зговарао је ове речи п аж љ иво. . М ора да се у њ им а налазила п ри личн а количина алкохолних пића. С ам о.Н е претресају се често торбе на грани ц ам а. . и досад није било никаквих неприлика. уж и вајући у њ има. па. који је пуш ио цигару. .Н аучи ли би сте н еколико саврем ени х м етода там о .Е вроп у треба п робуди ти. . О на је нап ола заспала. то јест. госп од и н е .В и н е п ри зн ајете п р о хи би ц и ју .Т о је сасвим у реду.рече П оаро.В аш и ам ери чки п ојм ови су тако чудн и . .130 А гаш а К рисш ц Х ардм ан.С проводник ће то учинити. О вде је п рили чн о прен атрп ано да би се м огло прим ити друш тво. . ако је то уопш те и зводљ и во. Бук објасн и разлог њ и хове посете. Д а ли да вам скин ем торбе? . .р е ч е Х а р д м а н . дочекао их је љ убазно.И стина је да је А м ерика земљ а напретка . чудио сам се ш то то и раније ни сте предузели. .Д а к л е .рече. госп одо.

Ф ранцускињ а или Белгијанка.рече. . Х ардм ан окрете главу да би погледао за трен утак н а снег. О ни закуц аш е на врата. У биство. В рата следећег купеа била су затворена. г. П уковни к А рбатн от је седео у једн ом углу. а када то каж ете. О вај прибор за чиш ћењ е луле био је истоветан као и онај којије наш ао на поду у покојниковом купеу.једва то могу да п оверујем .А ли п ретп остављ ам да су сваком е народу њ егове девојке најм илије.ТоШ <1е тепге. кокетн а. П уковн и к н ије направио н икакав приговор.см атрам да А мериканке нису тако ш армантне као моје сународнице. . пуш ио на лулу и читао неки илустровани лист. П оаро је п рим ети о п акетић с п рибором за чи ш ћењ е луле. В олео би х да се зап ослим око н еког и ли нечег. С ам о ви си ш около и уби јаш врем е. зар не? .промрмљ а Поаро .Н екако засењ ујуће.П рави западњ ачки дух ж урбе .П оаро к ли м н у главом . и снег. а принцезин дубоки глас довикну: .м ислим да се нико не м ож е поредити с њ ом .С луш ајте.прим ети он .М ож да сте у п раву. Т о је био купе п рин ц езе Д рагом иров. И м ао је два теш ка кож н а коф ера. а никаква п осла. онда сте све рекли. . П оаро објасн и дуж н ост коју су врш или . П реглед пртљ ага трајао је сам о неколико тренутака.уп ита. . . 1 . . а они продуж иш е у следећи куп е.О би чн о. господо.) . .А ! .О статак м ог пртљ ага послат је споровозн о м орем објасни он.У век употребљ авате и сту врсту? . . А ко м огу да их н абавим . О н п оче да ж м и рка као да м у снег см ета очи м а. Д р К онстан тин прим ети то исто када су опет изаш ли У ходник. С проводник врати торбе на м есто. П оаро . К ао већин а војних лица. ' Ипак (фр. ш арм антна . цела ова ствар и де м и на ж ивце. и све друго.С лободно. .рече П оаро уз осм ех. . Н и је то у њ еговој п ри роди . п уковни к је би о уредан .

ни какве сн аге. у ствари.Н е узим ам у своју служ бу љ уде у које нем ам поверењ а.рече м ирно када је он заврш ио . . него неку собарицу виш е ш ик . отеж ући. . А ли и у том случају спроводник би је позвао.П рем а том е. П ринцеза јој се обрати на њ еном матерњ ем језику.Н и ш та. . познавала сам и волела А н у А рм стронг. .. О на лично. .Знате ли ш та бих најради је учинила с таквим човеком као ш то је он? В олела бих да сам могла да довикнем својој послузи: „И ш ибајте овог човека до бесвести. . О на ће присуствовати прегледу заједно с вам а. зар не. гледала кроз прозор на сн ег. П ри нц еза га саслуш а ћутећи. њ ено ситно ли це.Јесте ли сасвим сигурни? . која би м и пом агала при облачењ у? . .. П оаро.Т о би м ож да било природније.Т о је тачно .В ећ сам вам то рекла .Д а ли су ваш и кљ учеви увек код собари це. то је сам о ф орм алност. ин тели ген тн е очи . задрж авао на поједин им речим а. .упи та П оаро. госпођо? . госп ођо. . .132 А гаш а К рисш и Б ук је говорио у им е свију њ их.као. па га избац ите на ђубриш те".Г осп ођо. . . К љ учеви су код м оје собарице.рече п ри н ц еза м и рн о.А ко је неопходн о.Д а . О на га погледа с неком наглом ж естином .Глас јој се споро. П ри нц еза ош тро преки де Б укова и звињ ењ а. П отом се нагло окрете п рем а свом купеу. . зар не ж елите да види те ш та се н алази у м оји м коф ерим а? В ртео је главом . госп ођо? . . у коју се мож е имати поверењ а.У ваш ем случају.Н ем ам снаге у њ и м а . зауставиле н а њ еговом лиц у. Ја? Н и ш та. где је дево јка уж урбан о п аковала коф ере. госп одине. госпођо. налик на краставу ж абу. а П оаро је застао с њ ом .тим е је све речено.. . које су се заврш авале ш акам а ш то су ли чиле на канџе пуне прстењ а.М ислим . . .Ш та. О на је одбијала вртећи главом . . Ћ утала је трен утак-два. П ри м етио је како су се там н е. В и м и слите.То је веом а невероватно. О на спусти поглед на своје м рш аве.Ш мит ми је веом а одана. да. Био је пун пош товањ а и веом а учтив док је објаш њ авао дуж н ост коју су врш или. госпођо. Т ако су се ствари реш авале кад сам ја била м лада.А ли .О даност . разум е се да хоћете н еш то да каж ете. г. Н емица је у м еђуврем ену стигла с кљ учевим а.то се н е м ож е плати ти. да се ваш а снага састоји у ваш ој вољ и а не у рукам а. остала је у ходнику. М ож да је бољ е им ати у служ би неку просту ж ену.А ли.П оверењ е зн ачи заиста неш то у овакви м врем еним а. Н е зн ам да ли због тога треба да ж али м или да се радујем. м ож да сте и у праву. . Ш та м ислите о том е? М ислите да не бих м огла да упрљ ам руке тим е ш то бих убила таквог ниткова као ш то је тај К асети ? П а. на прим ер.П а. . би ло је потп уно равнодуш н о. хоћете да каж ете. . сам о је паж љ иво слуш ао. И н тересује м е о чем у ли то разм и ш љ ате? О н је погледа у лице веом а непосредно.Н аравн о.Н и ш та н е каж ете. господине.рече П оаро зам и ш љ ено. препуш тајући Буку задатак да претраж и п ртљ аг.госп оди н е.рече. у црно одевене руке. . круж ећи наоколо. П осм атрала га је подсм еш љ иво. госп одо . г. О н још није говорио. а зати м рече: . да би требало да им ам уз себе неку виспрену Ф ранцускињ у.А ако би у току ноћи. царински служ бени ци затраж и ли д а се н еки ком ад пртљ ага отвори? С тара госп ођа слеж е рам еним а. неку висп рену П ариж анку. на некој од граница. ви им ате саврш ено поверењ е у њ у. П оаро? . наредивш и У ћисш во у О ријенш -ексиресу 13 3 јој да отвори коф ере и да пом ргне господи у претраж ивањ у.

- Н ем ате н икакве потребе да се и звињ авате, госпоД и не. Злочи н је и зврш ен . И звесн и задац и м орају да се
изврш е. Т о је све.

134

А гаш а
К рисш и

- Веома сте љ убазни, госпођо.
О на лако клиим ну главом док су они одлазили.
В рата
н а след ећа д ва ку п еа би ла су затворензастаде
а. Б ук и
почеш а се по глави.
- Д о ђаво ла! - рече. - Т о би м о гл о б и ти н езго дн о .
О ни им ају дипломатске пасош е. Њ ихов пртљ аг је изузет
од свих прегледа.
- То се односи на царинске прегледе. А ли убиство је
неш то сасвим друго.
- Знам ја то. А ли без обзира на све - не бисмо ж елели да имамо неких непријатности...
- Н ем ојте падати у очајањ е, пријатељ у. Гроф и грофица схватиће то сасвим правилно. Видите како је принцеза Д рагом иров била љ убазна.
- О на је латински велика. И ово двоје је из истог друш твеног круга. али гроф је оставио на мене утисак помало ж естоке нарави. Н ије му било пријатно када сте упорно захтевали да испитате и њ егову жену. А ово ће му бити још непријатније. К ако би било - ех - да их изоставим о. Н а крају крајева, они не м огу им ати ниш та са свим
тим . Заш то бих себи стварао непотребне неприлике.
- Н е слаж ем се с вам а - рече П оаро. - С и гуран сам
да ће гроф А лдрењ и разумети целу ствар. У сваком случају, да покуш амо.
И пре него ш то је Бук могао да одговори, он закуца
ош тро на врата купеа број 13.
Један глас изнутра довикну: - С лободно.
Гроф је седео у углу, близу врата, и читао новине.
Грофица је била ш ћућурена у супротном углу, крај прозора. Јастук јој је био испод главе, и изгледала је као да
је дотад спавала.
- И звините, господине гроф е - поче П оаро. - М олим
вас, оп рости те за ово у зн ем и равањ е. В рш и м о п ретрес
целокупног пртљ ага у возу. У већини случајева, реч је о
једној формалности. А ли, мора се обавити. Г. Бук сматра
да бисте, пош то им ате дипломатски пасош , могли с правом захтевати да будете изузети од таквог претреса.
Гроф је размиш љ ао тренутак.
- Х вала вам - рече. - А ли м и се чи ни да не б и б ил о
потребно да се направи м а какав изузетак у м ом случају.

У Л исш воуО ријенш -ексиресу

13
5

Виш е бих волео да наш пртљ аг буде погледан, као и пртљ аг свих осталих путника.
О н се обрати својој ж ени.
- Н ем ате ниш та против, надам се, Елена?
- Н е, нем ам - рече гроф иц а без оклевањ а.
И зврш и ш е бр з и донекле површ ан п реглед. П оаро
као да је хтео да сакрије своју збун,еност, па је стављ ао
различите, ситне, безначајне прим едбе, као:
- О вде им ате потпуно влаж ну етикету на свом коферу, госпођо - док је спуш тао коф ер од плавог саф ијана,
на коме су били утиснути иницијали и круна.
Гроф ица ниш та не одговори на ову прим едбу. У
ствари се чинило као да јој је цео овај поступак прилично досадан, остала је ш ћућурена у свом углу, гледајући
сањ алачки кроз прозор, док су љ уди претраж ивали њ ен
пртљаг у суседном купеу.
П оаро заврш и претрес, отвори м али орм ар изнад
умиваоника и баци брз поглед на садрж ину у њему - сунђер, крем за лице, пудер и мала боца с натписом „Трионал".
Затим се уз обостране учтиве изјаве друш тво које је
изврш ило претрес повуче.
Сада су били на реду купе госпође Х абард, покојников купе и П оароов.
Преш ли су сада у другу класу. Први, купе број 10, заузимале су М ери Дибенхам, која је читала књ игу, и Грета О лсон, која је чврсто спавала али се нагло пренула кад
су они уш ли.
П оаро понови своје припремљ ено објаш њ ење. Ш веђанка је изгледала узбуђена, М ери Д ибенхам била је
смирено равнодуш на.
П оаро се обрати Ш веђанки.
- А ко допустите, госпођице, прегледаћем о прво ваш
пртљ аг, а затим ћете бити м ож да тако добри па ћете попледати како је госпођи А мериканки. П реселили смо је у
један од купеа у суседном вагону, али она је још веома узнемирена, ш то је последица онога ш то је пронаш ла. Н аручио сам да јој се однесе кафа, али мислим да она припада оној врсти људи којима је саговорник неопходан као

насуш ни хлеб.

О на уздахн у . В олите непосредан м етод.Д а .А ви н е воли те губљ ењ е врем ен а. г. то би представљ ало само закаш њ ењ е од 24 часа. буде за нам а". свакако ће он а одм ах отићи там о . О на се н асм еш и.одби јате да објасн и те речи ? .г• 136 А гаш а К рисш и Д обра госпођица била је одм ах пуна саосећањ а.К о се изви њ ава. пруж ићу вам тај непосредан м етод.одби јам . госп ођи це. госп ођи ц е. . он а рече: . . госпођице? О на рече веом а м ирно: .Н е.Т е су речи им але извесног значењ а.Д а вам не приписујем и м исли које вам нису у глави? Н е. али не бих вам га могла рећи. . О ријен т-експрес полази сваког дан а из И стам була.Н е разум ем вас. још није прим етила да јој недостају ж ице из кутије за ш еш ире. госп ођи ц е. С ве је то било до крајн ости скром но. : С ада је м ис Д ибенхам први пут показивала знаке да '< ће изгубити стрпљ ењ е? . П оаро? . Затим . Јесте ли то хтели д а к аж ете? М о р ате м и од ати п р и зн ањ е за и звесн у м о ћ запаж ањ а и здравог разум а.М и сли те ли да сам хтела да каж ем . К ада јој се он обратио. Ви сте м у говори ли: „Н е сада. госпођи це. тако свесни својих поступ ака. и Д а један дан закаш њ ењ а м ож е да порем ети све договоре и Д а изазове м ного неприлика. ви воли те да непосредно прилази те предм ету. госпођице. Н естало вам је те см ирен ости.Заш то сте је удаљ и ли. А х.коф ер јој н ије закљ учан а пон еће собом и н еш то ам он ијачни х соли . М исли су већ увелико там о. О н а одјури.П риписујете м и речи које нисам изговори о. Н е. а већ је си рота госп ођа би ла тако пом етена сам и м п утовањ ем и тим е ш то се растала од своје ћерке. т о г Р еч ет а. он а м у пруж и кљ учеве.С луш ајте. . Ч ак и да сте изгубили везу.. да. господине.О дли чан и зговор . Зар н е? . тако см ирени. госпођице. брзо је прегледан о. . госпођице.Т ако сте и говори ли. . П осм атрала је П оароа.би ла је тренутак и згубљ ен а у м и сли м а. К ад све буде прош ло. зарн е? .. Зати м .М ислим да м е потпуно добро разум ете. он а рече: .А х. . тако дакле? П ри јатељ и очекују ваш долазак ? Н е ж елите да им причин ите непријатн ост? . док је сп уш тао један од коф ера и отварао га. М ис Д ибенхам спусти књ игу.Ја вам а п остављ ам п и тањ а. Ви.Ж елели сте да остан ем сам а.али и зговор у сваком случају. . О днекуд из м рака чуо сам ваш и пуковников глас. Ш та сте хтели да каж ете тим речим а. А ли ми се чини да се м ного врем ена губи зато ш то се не говори истина околиш ећи. Б ио сам и заш ао из воза да учи ни м оно ш то Е н глези нази вају „опруж и ти ноге" на станици у К оњ и. . О н о ш то је њ ој припадало. ум есто да се непосредно приђе стварим а. Д обро. сам се оптуж ује. К ада . мислим да није тако. . У питаћу вас за зн ачењ е извесн и х речи које сам начуо н а п уту и з У бисш воу О ријенш -ексиресу 13 7 С ирије. Н е сада. В оз је им ао и звесно закаш њ ењ е оног дан а када је требало да стигнемо у И стам бул.са задатком који сам била преузела. зар н е? .уби ство? . Били сте веом а узнемирени.Госпођице. у свом ж ивоту. И з н еког разлога сте уобрази л и да ја н еш то б л и ж е зн ам о о во ј г н у сн ој р або ти .У образи ли сте извесн е ствари .о овом убиству човека кога никада у ж ивоту нисам видела.Ш та хоћете тим е да каж ете? -Зав рш ен је. М ора да је то био уж асан ш ок за ж ивце. нисам уопш те ниш та уобразила. О н е су у вези са . .Заш то м исли те да је тако? . М огу вам само дати своју часну р еч д а н и к ад а н и с ам в и д ел а т о г ч о в ек а. О тићи ће она одм ах.И згледа да ви не м ож ете да схватите да неко м ож е имати пријатељ е који очекују њ егов долазак у Л ондон. Т ако је. . А ли .Н исам ж елела да изгубим везу.А . госп ођиц е? П а да би п рави ла друш тво госпођи А м ерикан ки.ако хоћете тако да постави те ствари . п одсети ћу вас н а још један догађај. . Б ез сум њ е.Задатак који је сад а заврш ен ? . постоји пословица. као да се прен ула.Ја. . све док га нисам срела у овом возу.

к ао и п каж ете ви у Е нглеској.П озн ајете ли доб ро пуковни ка А рбатн ота? И м ао је утисак да је осетила и звесн о олакш ањ е п ром ен ом предм ета разговора. . .И зви н ите.П рек о телеф он а. . Т о је бесм и слено. .Н а основу чега сте си гурни? . а преко н>е упозорили сте и пуковника. А пуковник А рбатнот је једини човек у возу који пући на лулу. наш ли см о п ри бор за чиш ћен. г. П оаро? П оаро испруж и руке у знак извињ ењ а.. ипак. В и не показујете виш е никакве зн аке нестЈ пљ ењ а. госпођице.В и сте је упозорили.М еђуградски пози в ..О бјасните м и своје изм ењ ено држ ањ е.П а ип ак . . О н се поклони и изађе из купеа затварајући за собом врата.П рви пут сам га срела на овом путовањ у. м еђ уварош к и п ози в п рек о ж и ц е.. У м есто тога он рече: .Зар вам се не чини да правите прилично велико питањ е н и око чега. . . једн оставн о је рекла: . .. а ако је унутра. овог Р ечета? В ртела је одлучно главом .Д а ли је то било м удро. д а.М о р ам в ас п о дсети ти да га н е п о зн ајете вр л о д о бро. .К ојеш та. пош то не постоји м с гу ћ н о с т за сл ањ е т ел ег р ам а ваш и м п р и ја тељ и м а н и т м огућност да и х п отраж и те преко везе.У овом возу . пријатељ у . Ж Ж ена је стајала спрем на. стављ ате м у ласицу у рупу. ..Д а ли и м ате н екаквог доказа да је м ож да п озн авао овог човек а. . убисшвоуОрфнш-ексиресу_ 13 9 . О н рече верм а благо: .исправи га он а. „ М ери Д иб ен хам п оц рвен е и угризе се за усн у.Још одби јате да м и објасн ите зн ачењ е оних речи „К ад то буде за нам а"? О на рече хладно: . он ће истрчати.Д раги м ој.Н а осн ову он ога ш то је говорио.А х .упита Бук.П риродно. Н ије' јој виш е било до см еха.. П уковник А рбатнот би био последњ и човек на свету који би м огао бити ум еш ан у н екак ав зл о чи н . О н ју је веом а паж љ иво посм атрао.Н е см ета ни ш та .М ож да је то н едостатак н ас детек тива. М ери Д ибенхам не одговори.Ш та је чудно? . . П оаро прегледа брзо садрж ај м алог коф ера који се . О н а слеж е рам еним а. .е луле на поду у покојниковом купеу. н аро ч и то у о вак о театр ал ан зл о ч и н као ш то је овај.оп ет см о и м али закаш њ ењ е.: П отп уно сам си гурна да није.П а. ако ж елите да ухватите кунића. ._ да пош аљ ете ни једну једину реч. као ] рекосте. . госп ођиц е.рече Х еркул П оаро. О чекујем о да понаш ањ е буде увек доследно. госпођиц е.Н ем ам ви ш е ш та да каж ем .138 А га ш аК р и с Ш и . У ш ли су у купе Х илдегарде Ш мит. израз лица био јој је пун пош товањ а. али она није покази вала знаке ни изненађењ а ни узбуђењ а. А овога пута м ного озбиљ није закаш њ ењ е. госпођи ц е? . м и сли те? . Н ем ам о разум евањ а за пром ен е расп ол ож ењ а. билс прек о телеграф а. То је све ш то сам учинио. С м и рени сте и ф илозоф ски настројени .Тај тип љ уди добро ми је познат. Н и сам зн ала да и м а још на н еш то да се одговори.Д а. Т о се у толикој м ери слагало са оним ш то је П оаро и сам м ислио да је био спрем ан да се слож и са њ ом . .О ткри ћу ја већ то. .чудно је. овога пута ваш став је потп у-ј но друкчији. . било телеф оном . М ери Д ибенхам се насм еш и м ало и проти в своје вс љ е. али без икаквог узбуђењ а.П а ип ак. . госпођице.Н исте м и одговорили . бескрајн о је н еп ри јатн о н е би ти у м огућн с_. везе. .

налазио на седи ш ту.рече. .Где су кљ учеви ? . . Зати м потраж и од спроводни ка да ски не већи коф ер из м реж е.

Д е. све м оје газдариц е су тврдиле то. . ж ена се осм ехи вала и против своје вољ е. Б ио сам м у сам о од кори сти .ш али м .И м ам осећај као да сам н ајсум њ ивије лице у овом возу. .рече П о аро упозоривш и их притом погледом .рече Б ук .Д а. сећам се ш та сте рекли .Т ако је. Х ектор М ак К вин је драге вољ е пристао на п ретрес. треће с другог краја.Ја се сам о . господин е.зн ањ е јези ка и тако даљ е. С удара се с вам а.Б ез сум њ е је им ао н ам еру да поново закљ уча и врата која сп ајају оба к у п еа.н астави Б ук. .рече Б ук .још и црвени ким оно. то је већ опасн ост. то је све због снега. Закљ учана или незакљ учана. н е . У влачи се унутра. С вак о м ож е д а вас .В и дите. Где би м огао да сакрије то одело? С ви купеи су п уни. Слуш ајте. те види да није заузет.О том е м ор ам о тек да п ор азговар ам о . . . госп один е . скида уни ф орм у и стрпа је ж урн о у јед ан од коф ера у м реж и . А ова дв а п оследњ а к уп еа заузи м ају м уш карци. Н и сам ја то стави ла ту. ал и је м о ж д а ч у о н ек и п о к р ет и з к р ев ет а п а се због тога уплаш ио. . .Зато сам и пом исли о да је госпођа све то сањ ала.рече. В ероватн о ће п роћи и звесн о врем е док се то открије. .А зати м ? . заш то д а н е? . О н подиж е блузу. . . рећи ћу вам како се ово одиграло.Е во о б јаш њ ењ а к ак о је ч о в ек м о гао д а п р о л ази кроз закљ учан а врата . . Н ем ојте се узрујавати. . човек је лако м огао да прође кроз врата која повезују куп еа. . . О дједном се Н ем и чин а тупавост из тем ељ а изм ени.В рло радо. Ш та треба учи ни ти као следеће? О н м ора да се ослободи уни ф орм е.Н е. С ећате ли се да је М иш ел рекао да су врата која воде из купеа госпође Х абард у ходник била закљ учана кад се одазвао на њ ено звонце. . . који су слуш али паж љ иво. па би то управо поставило ствари на право м есто. . Н и к ако н и сам н и зави ри ла у тај к оф ер о ткак о см о отп утовале и з И стам була. Н адао се д а га н и ко н еће вид ети .Н ије закљ учан.А х! . Ја. . де.узви кн у он а. . Т о је њ егова н есрећа.С вакако. Н едостајало је једно дугме.И сти н а. као ш то сам сигуран да сте добра к увари ца. Т о сада ви ш е не представљ а м еру п редострож н ости . П релазила је м олећиво погледом с једног на другог. Њ егов поглед п ређе н а Б ука и др К он стан тин а. О си м тога. О н п ролази крај једн ог купеа. који им служ и зато да би могли да откљ учавају врата појединих купеа. С игуран сам да ви нисте сакрили уни ф орм у.С ећате ли се ш та сам вам рекао? П огледајте овам о за трен утак? Н а врху коф ера н алазила се на брзину пресави јен а м рка уни ф орм а сп роводн ика сп аваћих кола. човек кога сте видели у униформ и спроводника спаваћих кола. . П оаро завуче руку у џеп и извади један калауз за спроводнике.рече М ак К ви н бр зо. Тај човек. . на ком е су врата отворена.рече П оаро. отворен их уста.П и тањ а која сте п остављ али госп ођи Х абард би ла су п отп ун о н еп отребн а.р еч е П о аро . М ора да је то купе оне ж ене с којом се управо сударио.Т о ни је м оје. заи ста.рече он уз туж ан осм ех.. све је у реду.рече спроводни к. зар не? С ва збуњ ена. м огли см о то одм ах да п огодим о. С луш ајте.140 Агаша Крисши . С ам о би још требало да пронађете тестам ен т п о ком е м и је старац завеш тао сав свој новац.С ада треба сам о да нађем о . О на застаде. а® Убисшво у Оријенш-ексиресу 14 1 . . В и сте добра куварица.Н е би он м ен и остави о н и ц ен та. Заи ста. П оаро отвори браве и поди ж е п оклопац . и оп ет је и згаедала заплаш ена.А ха! . .А ли сада је све јасн о .рече П оаро .Б у ди те у в ер ен и д а је све у реду. .Заи ста. Б ук га подозриво погледа. заи ста то је ц ела истина. ако се већ им а униф орм а спроводника спаваћи х кола. Н а крају крајева. . стварно. који рем ети све њ егове планове. П оаро је узео благо под руку и покуш а да је ум ири. заш то се не би им ао и кљ уч који припада спроводнику..С тварн о. волео би х да то ш то п ре сврш и те . па обративш и се Буку настави : . М и вам верујем о. излази из куепа убијенога.И п ак ћем о и зврш и ти п ретрес.

О дсечени смо од сваког норм алног тока ислеђењ а. . А ли о том е ћем о расправљ ати. Знамо све ш то се м огло сазнати.Ц игарете ће м и бити потребне.некаква чињ еница . Део трећиХЕРКУЛ ПО АРО СЕДИ И РАЗМ ИШ Љ А 1.Разуме се да ми задаје бриге. . Д а ли ови љ уди чије смо изјаве узели. дакле . Бук је изгледао депримиран.упита Б ук. дакле. по моме м иш љ ењ у.Н е? . О н седе и забезекну се.Н иш та .м ислим на сведочењ е путника! О но нам управо ниш та није казало.рече. немачком и италијанском језику. .крја м и недостаје! С лучај је теж ак.рече др Константин кад угледа П оароа. ако не говорите ниједан други језик осим правилног америчког. Спусти га и откачи браву. доказни м атеријал који пруж а њ ихов пртљ аг.П а.Тако. Затим додаде кад је њ егов пријатељ сео: . . .А ш та сад? . .рече лекар.ре че .Тако је то. . леж и у овоме . И мамо изјаве путника и свеДочење сопствених очију. сведочанство наш их очију.н и је м и јасн о ш та ће те учинити као следеће. .А ко реш ите овај случај.И с к р ен о р еч е н о . Н е могу да га ухватим ни за главу ни за реп. . И звади табакеру. говоре истину или лаж у? Н ем ам о никаквог начина да то утврдим о . К оји од њ их? Бук и др Константин били су у разговору када је Поаро уш ао у кола за ручавањ е. О во је веом а теж ак. .Л епо сведочењ е . Бриж љ иво слож ен. .В р атићем о се у ко ла за руч авањ е . Н и ја сам нисам некакав лингвиста. О н извади табакеру и запали цигарету. јер је нам ерно отеж ан.пром рм љ а. . све то. В рло добро. али знам оно ш то ја називам језиком за споразумевањ е при куповинама и по који елегантан портирски израз на ф ранцуском.рече Бук.Заним љ ивост овог случаја. . упркос својој спремности да му се повинује. То су веж бе.142 Агаш а К рисШ и превари. налазио се танак црвени свилени ким оно извезен змајевим а. на врху кофера.Ево га .р ече П оар о. . веж бе за ош трењ е ум а. заиста ћу почети да верујем у чуда! . На нама је сада да се послуж имо својим умовима.С л аж ем се . И м амо изјаве путника. прихватам га. знате. П ретрес пртљ ага крупног И талијана и собара није дао никаквог резултата.рече ш аљ иво. И звините м е за тренутак. М ак Квин уздахну. П ође брзо низ ходник у свој купе.рече. О ни кренуш е према последњ ем купеу.Управо сам вам рекао.П рикљ учићу вам се за који тренутак . пао м и је кам ен са срца . Као да се осећао пом ало непријатно због претреса. . И зазивањ е. Б ила је празна. П осм атроа је П оароа са интересовањ ем .Задаје вам бриге овај случај? . веом а чудан случај. И ма нечега у овом случају . Елас му је био неш то јачи иего обично.рече.Ч ак ни ком пром итујућег завеш тања. . . Знао је да има још извесну залиху цигарета у једном коферу. Н е м ож емо очекивати никакву другу помоћ. Ко ли је био обучен у онај црвени кимоно? Где ли се сада налази? Волео бих да то сазнамо.рече П оаро зам и ш љ ен о. Сва тројица стајали су у дну вагона и посматрали један другог. . .А ли на ш та се мож емо ослонити? .Све је то лепо и красно . П оаро је вртео главом .изузев средстава која мож емо сам и да см ислим о. О чи су му изгледале сањ алачке.

п а. Р еч ет је ж ел ео д а види света. да је у то време.Д а. .Б ук је још и зглед ао збуњ ен о. у 23 минута до један.М орам о такође обрати ти м ало паж њ у на врем е каД а је неж ељ ени гост уш ао у купе. Затим је сачек ао да се све сти ш а.Ш та? Још вам н и је јасн о? Т о је н еоп рости во . он се и зрази о ф разом к оју не би и зговори о човек са знањ ем само неколико речи француског„С језика. по м ом м иш љ ењ у. п о м а л о зб у њ ен . Р е ч е т н и је з н а о д а г о в о р и ф ран ц уски .15. . С а сигур- у^исшвоуОрфт-ексиресу_ 14 5 нош ћу мож емо рећи. К олико се сећам . У з то.Д а. .рече лекар. откљ учао је врата која воде у купе госпође Х абард и извукао се тим путем . П ри родн о реаговањ е н а све то би ло би сум њ и чи ти свакога ко би цм ао поуздан алиби у том одређеном врем ену .Н е сл аж ем се с в ам а.Н е баш веом а славан алиби .Ш та в ам . и кад је закљ учио да је све си гурно а п ростор раш чиш ћен .каж ем ак о . прем а том е. П ош то је воз кренуо из В инко- . .ово ново откриће не утиче м ного на ствар. . рец ите м и ш та сам то п роп усти о? . Тај неко није био Речет. е в о о б ја ш њ е њ а . И зјава п у тн и к а пруж ила н ам је н еколико интересантн и х чи њ ен иц а. . је т е ш з (гот ре ".заврш и уверљ иво Бук.И згледа да све м ора дословно да вам се објасни . казује часовни к? . и спаљ ивао је писмо које га је терети ло.јер и м али сте једн у п ри ли к у. . не у вези с п исм им а. да . закљ учао је и забрави о Речетова врата са ун утраш њ е стран е. .Т ребало је то одмах да нам буде јасно! С ећам се како сте наглаш авали те речи када сте их н ам а понављ али .рече Бук зам иш љ ено .узвж н у узб уђен о др К он стан ти н . Заи ста.изјава м ладог М ек К вина. И н е треба додавати п ретпоставке чињ еницам а које су нам заиста познате. .С тв ар н о . п ри јатељ у .У извесном см ислу . .рече Б ук скепти чно. . У 23 м и нута до један би о је Речет већ м ртав. глас који је говорио француски објасни о м у је да је то била греш ка и да н и је потребан .К азаљ ке на сату показивале су 1. е п'е$1 пеп.А ко су казаљ ке пом ерене ..Т реба нап редовати .тачно врем е у које је незвани гост заи ста и напустио м есто злочин а. и па је та особа била или француске народности. мислим.У вези с писм им а? . .В еом а сте обазриви . И зговори о је. то је тачно. а часовник померен на један и четврт да би се н а тај начин створио алиби .с разли ком ш то је Речет би о уби јен отп ри лике пола сата раније.прву изјаву коју см о чули . управо је тако као ш то см о и м ислили .Т акво п осм атрањ е ствари је правилно. Г . оп ет. . Н ем ам о никаквог стварног доказа да је Речет био мртав у то време.Н е.У зећу сам о један прим ер .Н и сам то п ри м ети о. . Када је био у м огућности да то учи н и? У коли ко н е би см о п рихватили м огућност саучесниш тва правог спроводника..Т ачн о .Зато ш то н исте слуш али . већ онај други човек. постојао је сам о један тренутак када је м огао то да учи ни за врем е док је воз стајао у В инковцим а.144 Агаша . или је пак говорила течно француски.. прао се после злочина. . .15 . . е. П реш ао је погледом с лекаревог ли ца н а Б уково ли -| це.Н е треба пренагаи ти .у овом случају у 1. С ада разум ем ваш е неповерењ е да се ослоните на доказ који представљ а н агло н авијени часовн и к. Без сум њ е је п рао руке од крви. . сам о корак по корак . веом а зн ачајну реченицу. .Е . А ли к ада се сп роводн и к одазвао н а њ егово звонце прош ле ноћи. .Х оћете да каж ете. .рече П оаро. речи су м у б и л е: „П у то вал и см о н аок ол о . М оја улога била је виш е улога тумача него секретара". л е п о . 1 . Сметало му је ш то не зна да говори стране језике.р еч е Б у к . .Заи ста ..А њ егов убиц а би о је тај који је говори о! . . била нека друга особа у Речетовом купеу. п а .А крик који вас је пробудио? .он да вр ем е на које су оне пом ерене м ора да и м а и звесног зн ачењ а. уп р аво м алоп ре када је рекао: „С вако м ож е да вас превари ако не говори те ниједан други језик осим п равилног ам ери чког језика". П оаро п одиж е руку у зн ак стиш авањ а.

Г реш а О лсон .146 А гаш а К рисш ц ваца.Н аправи о сам списак . (Видео га је у ходнику Х . Д ок аз ирош ив њ ега или сум њ и ве ок о лн Н ем осш а. .А ли прем а наш ем првоби тном расуђи вањ у. А ли за врем е задрж авањ а у Винковцим а. Е двард М асш ерм ан . .а м ерич ки иод ан ик Л еж ај број 6. Алиби О д поноћи до два сата после поноћи (јам чи А нтонио Ф оскарели).рече. О д 1 по поноћи до 1.О п ет се вр аћам о на почетак. .рече Б ук . једина особа која би прим етила неког прекобројног путника био би управо прави сп роводник. друга класа П обуда М о гу ћн о д а п р ои зл ази и з п о в езан о сти са п ок ојн и ком .П јер М иш ел . П обуда Н ем а. друга класа. друга класа. Био је исписан читко. спроводник се налазио напољ у на п ерону. спроводник је седео тако да је гледао низ ходник. по реду. . то м ора д а је би о један од п утн ик а . пош то изг л ед а д а је т о н ам е р н о см и ш љ ен о д а б и с е б а ц и л а сум њ а на њ ега.37. чији је био собар. (О д п он оћи до 1. Л екар и Бук се наднесош е заједно над списак. С друге стране. Алиби О д поноћи до 2 сата после поноћи. Алиби О д поноћи до два по поноћи нем а. Х ек ш ор М ак К вин . Л еж ај бр. освеж ио бих вам п ам ћењ е. К оји од њ их? П оаро се осм ехну.енглески иоданик . П ростор је би о раш чи ш ћен.16 јам че оба остала сп роводни ка) Д ок аз ир ош ив њ ега У бисш во Оу ријенш -ексиресу 14 7 Н ем а. С ум њ иве околн осш и У ниф орм а спроводника спаваћих кола која је нађена представљ а околност која м у иде у прилог. Госиођа Х абард . 4. па ако нико од путника не би обраћао паж њ у на спроводника спаваћих кола.ф ран ц уск и и од ан ик . у и сто врем е када је глас из Речетовог купеа проговорио у 12.ш вед ски иоданик Л еж ај број 10.ам ерички иоданик Л еж ај број 3. П обуда Н ем а. како су путници били саслуш авани . С ум њ иве околн осш и Н ем а. С и р ово д н ик . ирва класа П обуда Н ем а. не изгледа да го-вори добро ф ранцуски.15 до 2 јам чи спроводник) Д ок аз ир ош ив њ ега Н ем а. м етодично. Д ок аз ир ош ив њ е или сум њ иве ок олн о сш и П ри чу о чов ек у у њ ен ом к уп еу п одрж ав ају и ск ази Х ардм анов и собарице Ш м ит.П . .А ко ж елите да га погледате. а од 1.30 јам чи п ук овн и к А рбатн от. и изузев ш то је он једини човек чија висина м ензије и диодговарају униф орм и спроводника спаваћи х кола која је нађена. П обуда М огуће д а ироизилази из сарад њ е са иокојн иком ? Алиби О д поноћи до два сата после п оноћи.

Алиби .

м ађарски иоданик.15 Гроф ица А ндрењ и . А либи. ирва класа. Побуда Н ема. (Јам чи њ ен супруг. . Дииломаш ски иасош . П обуда Б и л а је у бл и с к о м п р и ја тељ ству с п о р о ди ц о м А рм стронг и кума Соњ и А рм стронг.бриш ански иоданик. Алиби О д поноћи до два сата после поноћи (јамчи спроводник и собарица). ирва класа. Леж ај број 13.148 Агаш а Крисш ц Од поноћи до два сата по поноћи (јамчи М ери Дибенхам).) Убисш во у Оријенш -ексиресу 14 9 П уковник АрбаШ нош . П ринцеза Драгомиров . У зела је трионал и спавала. Боца трионала нађена у њ еном ормару. П римедба П оследњ а која је видела Речета ж ивог. Лежај 12. Гроф А ндрењ и . Нема. Алиби О д поноћи до два после поноћи.наш урализовани ф ранцуски иоданик. ирва класа. Доказ против њ е или сумњ иве околности.као горе. Леж ај број 14. О д поноћи до два после поноћи .али не и за врем е од 1 до 1. П обуда Н ема. Леж ај број 15.

Алиби О д поноћи до два после поноћи (јам чи Е двард М астерм ан). Леж ај број 11. Алиби О д поноћи до два после поноћи (јамчи Грета О лсон). А либи V . Д ока з ирош ив њ е или сум њ иве о колносш и Разговор који је начуо Х. изузев оруж ја које је употребљ ено. Д оказ против њ ега или сум њ иве околности Н ема. Леж ај број 8. П обуда Н епозната. О тиш ао је у свој купе и није никак о и злази о . друга класа. М ери Дибенхам .П. Леж ај број 5.) Доказ ирош ив њ ега ш ш сум њ иве околносш и Нема. и њено одбијање да га објасни. (У п ри л ог то м е сведоч е М ак К ви н и спроводник. (П ореклом И ш алијан). друга класа. друга класа.ам ерички иоданик.П обуда Нема. Анш онио Ф оскарели . Алиби О д п о н о ћ и д о д в а п о сл е п о н оћ и . Буку). а за које би се могло сматрати да одговара његовом темпераменту (према г. Хилдегарде Ш миш .бриш ански иоданик. Р а зго ва ра о је с а М ак Квином до 1.немачки иоданик. П обуда Н ема.30. Побуда Нема.

А од њ их три? .М ож да ће ово би ти ви ш е п о ваш ем укусу .П рем а том е.р еч е П оар о кл и м ају ћ и зад о вољ н о главом.рече Бук разведривш и се мало после овог позивањ а на њ егову проницљ ивост. не воде рачуна о том е колико плаћају. -То је врло скупоцена марам ица.додаде лекар . О сим тога. М орали бисмо на сваки начин бити сређени и методични. . м ож е се довести у везу с три особе .рече.Д а ли се то одиграло раније? 8.О ви подаци су. као ш то је целом свету познато. П римедба И зјаве путника подрж ава и тврђењ е спроводника да нико није изаш ао из Речетовог купеа између поноћи и једног сата по поноћи (када је он сам преш ао у суседни вагон) и од 1.А друго питањ е . У прилог тој теорији прим ећујете да пуковник А рбатнот не показује никакво снебиван>е и признаје слободно да пуш и на лулу и да употребљава ову врсту прибора за чиш ћењ е луле. . С лаж ем се са г. О тиш ла је да легне.Ш то се м ене тиче. .К о је био одевен у црвени кимоно? 4. г. чије је друго име Хермион. 2.П очним о од м арамице. С проводник је пробудио око 12.рече др К онстантин.р ече Поаро уз благ смеш ак. Д а ли је он испао пуковнику А рбатноту или неком другом ? .К ако би се м огле друкчије објаснити њ егеве ране? Убисш воу Оријенш -ексиресу 1 5 1 .две одгонетке. М арам ица обележ ена иницијалом X . . обоје искљ учујете собарицу? . П оаро . Ш то се тога ти че. Брук настави пом ало дидактично. чија је? 2.Д акле. .рече П оаро . био је свакако помало чудноват. К ао ш то је и она сама то казала.прибор за чиш ћењ е луле.Теш ко је рећи. П риб ор за чи ш ћењ е лул е лаж ан је кљ уч загонетке.Заш то казаљ ке на сату показују 1.Д а. Ко је био човек или ж ена преруш ен у спроводника спаваћих кола? 5. М ар ам и ц а је стварн а ом аш ка .П рибор за чиш ћењ е луле.Н е баца много светлости на целу ствар .Б е зус ло в н о . .с госпођом Хабард. а не по правом.по ш то н и ко н е ж ели да при зн а да је њ егова. Ш та знате. да ли је испао пуковнику А рбатноту или неком другом ? 3. а учинио је то да би оптуж ио дугајлију Енглеза. . О нај разговор који сте ви начули. Бук м у га пруж и са гримасом на лицу. док му је пружао један други лист хартије. разумете . . . А ли ја м ислим да би требало гласати за мис Дибенхам.Д а ли је злочин изврш ен у то врем е? 7. с мис Дибенхам. а тако исто и њ ено одбијањ е да га објасни.упита П оаро. да размотрим о ш та бисмо м огли да учинимо .150 Агаш а КрисШ ц О д поноћи до два после поноћи (јамчи спроводник и њ ена газдарица). ово је марамица неког члана виш ег друш твеног слоја. Б у ком . .38 и отиш ла је код газдарице. мож да је зову по другом имену. Е н глези не задају у дар це но ж ем . Д есет п итањНаа хартији је писало: С ш вари које ш реба објасниш и 1. а А мериканци. ја гласам за А мериканку . и са собарицом Х илдегарде Ш мит.И ницијалX .М ож ем о ли бити сигурни да је Речета проболо виш е од једне особе? 10. . било би то сувиш е необазриво. ви сте у праву.15 до 2 сата.Д а ли се то одиграло касније? 9.К ао ш то рекосте. .15? 6.искљ учиво кратак извод и зјава ко је см о чули а који су сведен и н а овај начин само зато да би били ш то прегледнији. .Т о је већ теж е. В и ш е сам н акл оњ ен гледиш ту да је неко други испустио прибор за чиш ћењ е луле. постоји извесна сумња на њ у.

.П равилно расуђујете . .рече П оаро.

Остала двојица чекала су са страхопоштовањем. чекајте . Бук је прешао на следеће питање са списка. Хардман. . Неки пишу десном. . јер неки људи чине извесне ствари десном руком а друге левом.Слажем се .настави Бук.а то је.15? Томе могу да нађем два објашњења.Имате ли ви нешто боље да предложите? . . . Она стиже касније и враћа казаљке на сату да би себи осигурала алиби.ко је био одевен у црвени кимоно? . г. могли бисмо набројати известан број људи који то сигурно нису били.следеће је питање.Што се тога тиче. Госпођа Хабард. мис Дибенхам. а такође.Није то био убица из спаваћих кола који је подесио сат! То је била особа коју смо назвали други убица .. .са изузетком приниезе Драгомиров. Па ипак.рече др Константин.не верујем да је иједан од вас умео да оцени оно што је најинтересантније у вези с тим сатом.зашто казаљке сломљеног сата показују 1. али је некако дошла до закључка да он има сат у џепу од пижаме. Фоскарели.да ли је злочин извршен у то време 1.Да ли се питање број 6 односи на то? . у сваком случају. не знајући да је он већ мртав. Бук.рече др Константин.Уколико то није неко споља па је нашао некакво скривено место .Број пет . изппеда немогуће да је то могао бити ма ко .Према томе..Мора да је то једно од ових четворо . Поаро.Али без обзира на то . Или је то учинио убица да би себи осигурао алиби. Ко је био човек или жена прерушен у спроводника спаваћих кола? Дакле. . признајемо да смо овде потучени.Питање број три . . пуковник Арбатнот.Да ли је то било раније?" .Смислио сам . . . . признаћу да уопште немам појма. заклињу се обоје да мис Дибенхам и собар никако нису излазили из својих купеа. то је нешто.Можда сте приметили да сам навео свакога путника да напише или адресу или потпис.упита лекар. јер је чуо људе како се крећу наоколо .пада ми нешто на памет. . .или. а Антонио Фоскарели у другом.рече Поаро .она га је пробола у мраку. вратила је слепо казаљке на сату и навила га је колико је то било потребно.упита он. Имате ли какво мишљење о том предмету. др Константине? .Немам.Заиста .настави он . Свака особа од које се то затражило. узела је перо у своју десну руку . принцеза Драгомиров и гроф Андрењи . Према томе. Први убица је ушао пре 1. Ја одговарам да јесте. извесне могућности. зар не би требало да предузмемо кораке да бисмо утврдили који је од путника левак? . и г. немогуће.левак .признаде Поаро.рече Бук. Преостаје нам собар. . .Засад не . .Нисам потпуно занемарио и ту тачку . извадила га је. мислим. такође може да се одговори потврдно.752 А гаиш К рисш и . Следеће питање пружа.15.15. сувише су крупне.Лепо сте то смислили. гроф Андрењи и Хектор Мак Квин. .другим речима жена у убисш во у О ријенш -ексиресу 15 3 црвеном кимону.На то питање .Као што би то рекао наш стари пријатељ Еуклид промрмља Поаро. Из тога се не може извести закључак. . а гроф Андрењи нам је испричао да је његова жена узела средство за спавање.одговарам „не". . други убица је дошао после 1. . Бук га погледа хладно.рече Поаро. али играју голф левом руком.што је бесмислено! .Браво! .Да. Хилдегарде Шмит се заклиње да је била код принцезе. Слажем се с вашом теоријом.. у томе смо се сложили. Хилдегарде Шмит и Грета Олсон. али на питање „да ли се то одиграло касније?". сви су сувише високи. а потом је био спречен да напусти купе кад је имао намеру. Што се тиче питања у вези с леваком. која је одбила да нешто напише. докторе? Лекар климну главом.15 .а нико од њих то не би могао бити? Грета Олсон у једном случају.рече најзад. мада он не жели да ода. А ви. .

.рече Бук.Принцеза Драгомиров. немогуће ..

и давали своје изјаве. П ретпостављ ати да је један човек задавао ударц е п рво слабо а затим сн аж н о.. Т о је оно ш то не п рестајем да сам себе п итам . Т о је јаче од м ене. Т о је вероватно зато ш то нем ају никакву представу о оном е ш то је ван њ иховог дом ета... не бих то рекао. . не мож е би ти н икаквог другог објаш њ ењ а за ове ран е. Затвори м о сва тројица очи и разм и ш љ ајмо....овде на ваш е очи.С ве см о претресли.С ум њ ам да би им ала снаге да нанесе онај одређени ударац који је и звео левак . Бук и др К онстантин. то уопш те нем а ни каквог смисла. м ож да п осле једно пола сата. п ри п рем ам се да св оју тео ри ју п р етворим у праксу . А ли то није би тно. П утници су седели овде.Н е. Ц ела ствар је до крајности непријатна. Знам о све ш то се м ож е сазн ати ..М огло би ту да се п остави пи тањ е ути цаја ум а над телом . . Букове м исли су иш ле отприлике овим током : . А заш то би лагао? Н и је лак о п од м и ти ти Е н глезе...Т о нем а н икаквог см исла. . један за другим .О д сада је све овде . . Е нглези су до крајности хладнокрвни. .дакле. а телесни састав при нц езе Д рагом и ров је и зузетн о н еж ан . И вас двојица м ора- УбисШ воу Оријенш -ексиресу 15 5 те учи ни ти то исто. . они су тако неприступ ачни. П итам се сам о кад ћем о из свега овог испливати. А с полицијом ових зем аљ а биће врло теш ко изаћи на крај. О н се завали у седиш те. п рво десн ом руком а зати м левом . преосетљ иви ш то се тиче свог достојантва..П ри н ц еза Д р агом и ро в и м а вели ке личне вредности и огром ну снагу вољ е.рече П оаро. А ли мислим с виш е снаге него ш то би је једн а стари ја ж ен а м огаа сакуп ити . Т ако су спори у овим зем љ ам а. С ве чи њ енице налазе се пред нам а .П ређим о на питањ е 9 и 10. надмени су од силне важ ности. .ш то се ти че оног посла око заваљ и вањ а у седи ш те и и зналаж ењ а и сти н е? Д ак ле.С виш е сн аге него ш то би је нека ж ен а м огла им ати ? . уредно и методично.П ош али ли см о се м ало м еђусобн о. али не м огу да се отмем утиску да је то до краја м ере невероватно.. Све ће то писати по новинама.. П оаро очи гл ед н о м и сл и д а је о ва Е н гл еск и њ а ум еш ан а у ц ел у ствар.Н е . О ЈИ од њих? 3. А ли оставимо то за трен утак. А ли уколи ко се то свега овога ти че. зар н е .ш тета..К ао ш то и ви сам и р ек о сте..С ати протичу пре него ш то се неко реш и м а ш та да учини.154 А гаш а К рисш ц .он се луп и п о челу. .реч е П оар о. к ак в о се д р у го о б јаш њ ењ е м ож е н аћи за то? П оаро је буљ ио п раво преда се. Н астојали су да продру кроз збрку проти вречни х чињ ени ца до јасног и одређеног реш ењ а. задао н ове ран е леш у . .са спољ не тачке гледиш та. покуш али су да послуш ају П оарова упутства. М ож ем о ли би ти сигурни да је Речета проболо нож ем виш е од једне особе. О н се љ убазно насм еш и на Б ука. .бриж љ иво сређене. . . И згледа да то ни у ком случају није учи н ио И тали јан . Н ап равиће од овог велику аф еру. и како би се друкчи је м огле објасн и ти њ егове ране? П о м ом миш љ ењ у. Т акав случај не наилази често њ иховим путем..Т о је управо оно ш то се и ја питам .Т а одређен а ран а н ан ета је п рили чно сн аж н о.рече. И од тог тренутка су Букове м исли кренуле саврш ено познатим правцем којим су прош ле већ добрих стотину пута.Б езусловн о м орам да разм и ш љ ам .. П р етп остављ ам да собар Е н глез не лаж е кад каж е да овај није уопш те излазио из купеа. И звесн е сугести вн е п оједи н о сти П рош ло је добрих четврт сата п ре н его ш то је м а ко проговорио. А м ислите ли да две убице им ају неког см исла? . већ сам разм и ш љ ао. М ора да нам је нека екипа за спасавањ е пош ла у сусрет. и да је после и звесн ог врем ен а.Један или виш е ових путника убило је КРечета.рече др К он станти н сум њ ајући. . говорећи с медицинске тачке гледиш та.

М исли др К он стантина иш ле су овим током :

156

А гаш а К рисш и

- Ч удан је он, овај м али човечуљ ак. Геније? И ли помало луцкаст? Да ли ће он реш ити тајну? И скљ учено. Н е
видим никаквог излаза из свега тога. С ве је суви ш е конф узно... С ви лаж у, м ож да... А ли и да је тако, н иш та нам
то не пом аж е. А ко сви лаж у, исто је то толико конф узно
као и да сви говоре истин у. В рло је то чудн о са овим ранам а. Н е м огу да разум ем ...Л акш е би би ло разум ети да
је п уц ан о н а њ ега - најзад, п ојам револ вер аш а м ор а д а
значи да они пуцају пиш тољ ем . Ч удна зем љ а, та А м ерика. В олео би х да одем там о. Т о је так о п рогреси вн а зем љ а. К ад се вратим кући, м орам да одем до Д ем етри уса
Загон е - он је био у А м ериц и , п ун је саврем ених идеја...
Зан им а м е ш та ли ради Зија сада, у овом трен утку. А ко
м оја ж ена икада дозна...
Њ егове м исли пређош е искљ учиво на личн е ствари .
Х еркул П оаро је седео п отпун о непом и чн о.
М огло би се пом исли ти да спава.
А потом , изненада, после четврт сата потпун е н еп ом ичности, почеш е обрве лагано да м у се подиж у навиш е.
О те м у се м али уздах. О н пром рм љ а сам себи у браду:
- А ли н а крају к рајева, заш то да н е? А ако је так о е, па, ако је тако, тим е ће се све објасни ти.
О твори учи . Б и ле су зелен е к ао м ачје. О н д а рече
благо:
- Д обро. Разм и ш љ ао сам . А ви ?
И згубљ ени у својим м ислим а, оба човека се нагло
пренуш е.
- И ја сам такође разм иш љ ао - рече Б ук с једва при метним призвуком кривице. - А ли нисам дош ао ни до каквог закљ учка. Разјаш њ ењ е злочина ваш је занат, не мој,
пријатељ у.
- И ја с а м т а к о ђ е п р е м и ш љ а о с в е л и к о м о з б и љ нош ћу - рече лекар н е поцрвеневш и, присећајући се неких својих м исли у вези са извесним порнограф ским појединостим а.
- Разм иш љ ао сам о ви ш е м огући х теори ја, али н и о
једној која би м е заи ста и задовољ ила.
П оаро клим ну љ убазно главом . Њ егов поклон као да
је кази вао:

У бисш во у О ријенш -ексиресу

15
7

„С асвим тачн о. Т о управо и треба рећи. Д али сте м и
лозинку коју сам и очекивао".
С едео је веома усправно, истуривш и грудни кош , сукао је бркове и говорио као неки обучени говорник који
се обраћа каквом народн ом збору.
- П ријатељ и, претресао сам у својој глави све чињ ен и це, и п он ови о сам себи и сказе п утн ика - са следећи м
резултато м : Н алази м , м ад а засад при личн о м аглови то,
и звесно објаш њ ењ е које би м огло да одговори чињ ени цам а, онаквим какве их м и знам о. Т о је веом а чудно објаш њ ењ е, и не м огу засад бити сигуран да је то и оно право. Д а би х то деф ин и ти вн о откри о, м орам да и зврш и м
извесн е експерим енте.
- Ж елео бих прво да п ом енем и звесне податке који
м и се чине као неки наговеш таји. П очним о с једном прим едбом коју је м ен и ставио г. Бук на овом истом м есту,
п ри ли ком н аш ег п рвог заједн и чк ог ручка у овом возу.
О н је говорио о чињ еници да см о окруж ени љ удим а различи тих друш твених редова, различитих доба старости,
разли читих народности. Т о је пом ало редак случај у ово
д об а год и н е. К о л а А ти н а-П ари з и к ол а Б у к у реш т-П ариз, на п ри м ер, скоро су сасвим п разна. С етите се такође једн ог путника који се н ије ни п рјави о. М и сли м да је
то значајно. О си м тога, и м а извесн и х ситни х чи њ ен иц а
које м и изгаедају као неки наговеш таји , н а п ри м ер, п олож ај кесице за сунђер госпође Х абард, им е м ајке госпође А рм стронг, детекти вски м етоди г. Х ардм ан а, наговеш тавањ е г. М ак К ви на да је Речет лично поцепао огорели ком ади ћ хартије који см о н аш ли , крш тено и м е принц езе Д рагом иров, и м асн а м рљ а на м ађарском пасош у.
О ба човека пи љ ила су у њ ега.
- Д а ли вам ш тогод казују све ове чи њ ен иц е? - упи та П оаро.
- У п раво н иш та - рече Б ук и скрен о.
- А вам а, г. докторе?
- У оп ш те н е разум ем о чем у говорите.
Бук се у међуврем ену ухватио за ону једну једину
опипљ иву ствар коју је њ егов пријатељ пом енуо, па је
прем етао по пасош им а. М рм љ ајући , извукао је пасош
гроф а и гроф иц е А н дрењ и и отвори о га.

Вчц&&И•*Г. У« •,*....* тт

Т ЈГ ТА
*ДХ Т

158

А гаш а К рисш и

- М исли те ли н а ово? Н а ову п рљ аву м рљ у?
- Д а. Т о је приличн о свеж а м асна м рљ а. П рим етили
сте на ком е се м есту н алази ?
- Н а п оч етк у оп и са гроф о ве ж ен е, тачн и је речен о,
там о вде је н ап исано њ ено крш тен о им е. А ли п ризнајем
да м и још ни је јасн о ш та то треба да зн ачи .
- П рићи ћу том е из једног другог угла. В ратим о се на
м арам иц у, која је нађен а н а м есту злочин а. К ао ш то см о
н едавн о утв рди ли - три се особ е м огу довести у вези с
тим словом
X . Госпођа Х абард, м ис Д ибенхам и собарица Х илдегарде Ш м и т. А сада, осм отрим о ту марам иц у с
друге тачке гледиш та. Т о је, пријатељ и м оји, изванредно
скуп оц ен а м арам иц а - луксузн а ствар, руком рађена, извезен а у П ари зу. К оји би од путн и ка, без обзи ра н а м онограм , м огао да поседује такву м арам ицу? Госпођа Х абард, ни у ком случају, то је богата ж ена без икаквих ж ељ а за безобзирним расип ни ш твом ш то се одевањ а тиче.
Н и м и с Д и б ех ам ; т ај д р у ш тв ен и р ед Е н гл еск и њ а и м а
укусну памучну марамицу, али не скупоцени комадић ланен ог п латн а, к оји м ож да стаје две стотин е ф ран ака. А
поготову не собариц а. А ли , постоје две ж ене у возу које
би м огле поседовати такву марамицу. Д а видимо да ли их
м ож ем о м а на који начин довести у везу саXсловом
.Те
две ж ене на које ја м исли м су п ри нцеза Д рагом иров...
- Ч и је је к рш тен о и м е Н атали ја - додад е и рон и чн о
Бук.
- Т ачн о. А њ ен о крш тен о и м е, како сам управо сада
рек ао, делује н еосп орн о сугести вн о. Д руга ж ена је гроф и ц а А н дрењ и . И одм ах нам н еш то пада у очи ...
- Слуш ајте ви!
- С луш ам , ако хоћете. Њ ено крш тено им е на п асош у
запрљ ала је једна масна м рљ а. С ам о случајност, свако би
рекао. А ли , обрати те паж њ у на њ ено крш тен о и м е. Е лена. П ретпоставите да ум есто Е лена, пиш е Х елена. Т о вели коX м огло би да се претвори у вели ко Е , п а потом да
се прецрта мало е уз њ ега, сасвим лако - а затим да се кане једн а м асн а м рљ а, да би се сакри ла ова и зм ен а.
- Х елена - узвик н у Б ук. - Т о је и деја.
- С вакако, то је идеја! Т раж и о сам н екакву п отврду,
м а колико незн атн у, за м оју идеју - и наш ао сам је. Једна

15
9

од етикета за коф ере на гроф и чином пртљ агу пом ало је
овлаж ена. То је управо она на којој се налази први иницијал на горњ ој страни коф ера. Т а етикета је одлепљ ен а
и поново залепљ ена на друго м есто.
- П остајете убедљ и ви - рече Б ук - али гроф и ц а А ндрењ и - свакако...
- С ада се м орате потп уно окренути и ц елом случају
прићи из сасвим другог угла. Како је требало да ово убиство буде приказано осталима? Н е заборавите да је снег,
порем етио ц ео п рвоби тни план убичин. П ретп остави м о
за трен утак да н ем а снега, да је воз н астави о н орм ално
свој пут. Ш та би се онда догодило?
- У биство би , реци м о, било откривено, по свој п рили ци , тек на италијанској гран иц и, ран о јутрос. В елики
део истих изјава био би дат и италијанској полицији. М ак
К вин би показао претећа писма. Г. Х ардм ан би испричао
своју причу, госпођа Х абард би горела од ж ељ е да исприча како је н ек и човек п рош ао к роз њ ен купе, н аш ло би
се и дугае. П ретпостављ ам да би се сам о две ствари одиграле друкчије. Ч овек би прош ао кроз купе госп ође Х абард неш то пре један сат - а униформ а спроводника спаваћих кола наш ла би се склоњ ен а у једн ом од тоалета.
- Х оћете да каж ете?
- Х о ћу д а к аж ем д а је уби ство би ло см и ш љ ен о да
остави утисак као да га је изврш ио неко ко је дош ао спољ а. П р етп о етављ ал о б и се да је уб и ц а н ап у сти о во з у
Броду, где воз треба да стигне у 0,58. Н еко би се вероватн о сусрео с н еки м непозн атим сп роводни ком сп аваћи х
кола у ходнику. У ниф орм а би би ла остављ ен а н а неком
сум њ и вом м есту, как о би се јасн о по казало к ак о је ц ео
три к и звед ен . Н и к о н е би су м њ и ч и о п у тн и к е. Т ак о је,
пријатељ у мој, било см иш љ ено да се спољ ном свету прикаж е цела ствар.
- А ли незгода која се догодила возу мењ а целу ствар.
Б ез сум њ е, овд е н алази м о разл ог заш то се ч овек зад рж ао толи ко дуго у к уп еу са својом ж ртвом . Ч екао је да
воз продуж и. А ли је дош ао до закљ учка да воз неће проДуж ити. Требало је направити друкчији план. С ада ће се
знати да је убица још у возу.

^. .

И сувиш е ж урите. .Т ачно . Д оноси те закљ учке м ного раније 1 6 1 . у суш тини . ово је тр ебал о д а о си гура да ће он разум ети разлог заш то м у се угрож ава ж ивот.он о п исм о које се од носило на б ебу А рм строн гови х.рече Б ук н естрпљ и во. Н ам ењ ена су. П ређи м о н а м арам и ц у. Њ егово наређењ е Х ардм ану указује на искљ учиво „ли чног" непријатељ а чијег је он идентитета био потпуно свестан. Т о п и см о. П рва брига уби чи н а би ла је д а га ун и ш ти . м ора вам би ти јасн о да су претећа п исм а п исан а безли чн им сти лом . О во је п ак би ла друга преп река за њ егове план ове. П рва је би ла сн ег. У случају да Речет н и је ран ије схвати о целу ствар. А ли ш та ће ту м арам и ц а? . то је кљ уч који непосредно оптуж ује н екога чи ји је ин иц ијал X . да ли су она обм анула Речета? Н а њ и м а као да је и сп исан одговор „не". О н а су н естварна. М ора да постоји неко у возу тако блиско повезан са п ородиц ом А рм стронг да би и зналаж ењ е те забелеш ке одм ах управило сву сум њ у на ту особу. М огла су би ти и сечак из м а к ог безн ач ајн о г ам ери ч к о г кр и м и н ал н о г ро м ан а. . И зоставићу прибор за чиш ћењ е л у л е . .О на је установила да је и сп усти ла м арам и цу и одм ах п редузела корак е да сакри је своје крш тено и м е. О но ш то се м орам о упитати . а испустила ју је нехоти це управо та особа. П ре свега. . то је. В е ћ с м о м н о г о ш т о ш т а р е к л и у в е зи с њ и м . ж да зн ачи сам о једну ствар. Н ајједн оставн ије објаш њ ен о.С ве м и је то јасно. А ли Речет је свак ако при м и о једн о п исм о веом а чудн ог карактера . и чи је см о парче н аш ли у њ еговом к упеу.160 А гаш а К рисш и У бисш во у О ријенш -ексиресу . није требало да буде нађено.Т а ц едуљ и ца која је тако бри ж љ иво ун иш тен а.А сада долазим о на друга два кљ уча за реш ењ е ове загонетке коју см о наш ли. него ш то би х ја то себи допусти о. као ш то сам ц ело врем е и говорио.Д а. ако прихватамо Х ардманову причу као истиниту.В ратићу се н а то н еш то заоби лазни м п утем . . То јест. искљ учиво полицији. . да .рече др К онстантин . друга ја би ла то ш то см о успели д а рекон струи ш ем о он о п арч^ хартије.

С асвим тачно. која је била так ор ећи дете у врем е кад се трагеди ја оди гр ала.И м а ли нека друга алтерн атива? . М огло је то би ти и м е Голденберг .и отеж авајући доказни м атеријал који оптуж ује.они сам о доказују да гроф и ц а А н д р ењ и и з и зв есн о г р а зл о г а ж ел и д а п р и к р и је свој идентитет.она је врло вероватно им ала у својим венам а ср едњ о евр оп ск е крви .п рим ети лекар . .. и својом појавом веом а п одсећа на стран ки њ у. М ноге народности пристиж у у А м ерику.и зм еђу осталог.А ли у таквом случају . У право сам п ом енуо им е м ајке госпођ е А р м с тр о н г . на прим ер.н ек у ж и ц у јевр ејск е м ож д а. С ет и т е с е к о м а д а „ К ак о в а м д р аг о ". В ерујем . а к оја би би ла н еви н а. у возу се налази извесн а особа блиск а п оро ди ц и А рм строн г . Н е . в ео м а сл ав н а глум и ца . ако се нађе лице у лице с м огућнош ћу да буде осуђена за у б и ст во . м лађа ћерк а Л и н де А рд ен . Ш експ и рова трагичарка.А р д е н ск е ш у м е " и „Розалинде". и да се . ни је би ло њ ен о п раво им е. п ријатељ у м ој. Т о је побуда . да је та м лађа сестра госпође А рм стронг. Л инда А рден . . П ретп оставим о. би ла Х ел ен а Г о лден б ерг.. П р етп остави м о онд а да остављ ате за собом м арам иц у која п ри п ада тој ж ен и.једн а ж ен а. да сте изврш и ли н еки злочи н и ж елите да пребаци те сум њ у н а неког другог.Ш та м и слите. н е б и предузим ала кораке да сакрије свој идентитет.Заиста? В и тако м и слите? Т о је у ствари м и ш љ ењ е полицијског иследника. каква би м огла би ти њ ен а веза с породи ц ом А рм строн г? О н а н и к ад н и је б и ла у А м ери ц и .С вакако да им а. Т о је б и л а Л и н д а А р д ен .особа која б и ти м е б и л а об ел еж ен а. им е п о ком е је била позната у ц елом свету. Д акле. госпоД о. бар тако каж е. . О дакле јој инспирација за њ ено ум етничко им е. и ја вам велим да ће и н ајн евин и ја особа изгтбити главу и учинити најбесм исленије ствари. н е. м асн а м р љ а и п р о м ењ ен а ет и к ет а н е представљ ају доказ кривиц е . А ли мени је позната љ удска природ а. Њ у ће испитивати . и она говори неправилно енглески. . А ли не би требало да буде теш ко погодити ко је он а зап раво. .. у чем у чак и претерује. откриће се њ ена веза с породицом А рм стронг.

Т о је исти н а. М ало су говори ли. О боје. П усти м ене да говорим . то ни је м оја м арам ица. Јед ан од к елн ера уш ао је н а врата н а крају вагон а и при ш ао им . она одм ах лаж е .а узим ала је од свега ш то јој је п он уђен о. П оаро је то п рен ебрегао.Н е. нека донесу вечеру.Н ије ваш а м арам иц а? Јесте ли си гурн и? . .а н е Е лен а. .М и сл и м д а н и је так о . изразито ам ери чки глас. П оаро скочи и крену за њ им а. госпођо. Х елен а Г олден б ерг. н е м ож е да се сети . О н а је одм ах закљ учи ла. В аш е и м е је Х е л ен а . О на га п рек и да стављ ајући м у своју м алу рук у н а уста.И звините. Б ук погледа П оароа. П ри том е ју је храбрила Ш веђанка. п ри јатељ и м оји .Н е разум ем . . која је см атрала да м ора да води о њ ој н арочиту бригу. м ислим да м ож ем о са си гурн ош ћу рећи да је при нц еза Д рагом и ров лагала. чи м је сазнала ко је стварно Речет. Ч ак и брбљ и ва госпођа Х абард би ла је н еп ри родно ћутљ и ва. да ће Х елена бити осум њ ичена. н а њ ој се н алази ваш иницијал X. пош то је прим етио да су гроф и гроф иц а А ндрењ и увек послуж авни последњ и и да се при крају оброка оклевало да им се подн есе рачун. господине. . да л и је то сасви м м о гу ћ е? П р и н ц еза Д рагом иров волела је Л инду А рден као ш то велике дам е воле вели ке ум етн и ке. па је поново пруж и њ ем у.Б езусловно. . господине.П и там вас. Још је им ао јуж њ ачку топлу боју гласа. Д руш тво које се сакупило у колим а за ручавањ е било је веом а утучено.С асвим сигурна. с којим правом ви. К ад су се најзад дигли и кренули прем а вратим а.Ч и јег и м ен а о н а н е м о ж е д а се се ти ! П и т ам в ас . В ечера је готова.н еодређена је. . К елн ер од е к роз врата н а другом к рају ваго на. У бисш во у О ријенш -ексиресу 16 3 П ре н его ш то је оброк послуж ен . он а ју је ви дела. Глас јој је био пром ењ ен. О вај кли м н у потврдн о главом ..П огреш или сте. . О братио се Б уку. господине. Д р К онстантин је сасвим добро погодио каква су наређењ а њ ем у издата.А . П руж ио јој је м алу четвртасту м арам ицу с м он ограмом. . али нагло постаде ош трији и резак.П рва п арти ја. п огледа. испустили сте м арам ицу. господин е.Д а ли да послуж им вечеру. . зар не? Н а то ће гроф бесн о: . П а прем а том е. О на је узе.. О на је била кум а једн е од њ ен и х ћерк и . Рудолф . О чи су м у би ле уп рте на грофи чин о лице. О н а је зн ала да је Х елен а у возу. како гроф тако и гроф иц а. П оаро рече блаж им гласом : Н ем а н икаквог см и сла пори цати . Н е. Гледајући га нетрем ице.П а ипак. О на пром рм љ а док је седела за столом : . П оаро је п овукао за рукав ш ефа сале и пром рм љ ао неш то. су п обледели сам ртн ички. 4 . М оглосе чути звоно и њ егов повиш ен и глас: . Због тога је произиш ло да су гроф ица и гроф остали последњ и у колим а за ручавањ е. господине? В ећ им а извесн о врем е како је готова. кад см о је упитали неш то у вези са сестром . . М а сн а м р љ а н а м ађ а р ск о м п асо ш у П оаро је седео за столом са Б уком и лекаром . Гроф учи ни јед ан нагао п ок рет. . м лађа ћерк а Л и н де А рден Х елена Голден берг. Д а ли би он а так о брзо заборави ла п резим е к оје је прим ила удајом њ ен а друга ћерка? Т о изгледа невероватн о. Б ољ е би било Д а седнем о и да расправим о целу ствар. она одговори: .Н исам располож ена ни за какво јело . Гробн а ти ш и на завл ада тренутак-два. сестра госпође А рм строн г.А ли принц еза Д рагом иров каж е да се она удала за Е нглеза. М оји иницијали су Е .162 А га ш а К р и сШ и у д ал а за гр о ф а А н д р е њ и а к ад а је о н б и о а т а ш е у В аш ингтону. п рви п ут. Беспредм етно је п ориц ати он о ш то овај госп один каж е. Био је то. али „м исли да се Х елен а удала за неког Е нглеза" наговеш тај ш то је год м огуће даљ и од п раве и стин е.

П ош то нас је зла срећа довела у исти воз као и тога Речета.М огао ју је н еко стави ти там о да би вас оп туж ио? . П ови новао се покрету њ ен е рук е и обоје су сели прем а П оароу. познато м и је. Б ила би подвргнута испитивањ им а . госп оди н е. .П а и пак сте п реузели н а себе да изврш ите и зм ен у им ена на пасош у? . . Било би веом а непријатно за вас да вам ж ена буде ум еш ана у један неприличан полицијски случај. Х елен а рече м и рно: . али он о ш то је рекла истин а је . . . П оаро.С рећан сам ш то признајете тако отворено ту чињ ен и ц у.О сврни те се на м ој полож ај. ипак. м лађа сестра госпође А рм стронг. госп оди не .У ствари. али оно ш то каж е н еосп орн о је тачно. . П оаро. потп уно је тачно . м оју сестру. . . Говорио је с озбиљ нош ћу да је било теш ко посум њ ати у оно ш то је говори о. И м ам м арам и ц е које су сличне овој. Знам . да је м оја? А ли заи. О на настави м ирније. на њ у би одмах пала сум њ а. .И ја. . то јест. пром ени- . П оаро је лако и н еповерљ иво кли м ао главом . Д а је он а н еви н а.да. све оно ш то сте м и испричали ваш супруг и ви је гом ила лаж и.А ни сте га ви уби ли . никада нисам подигла руку на тог човека. м ајке чија је осећајна снага. . м ож ете п о го ди ти м о ј разл ог наш разлог.рече гроф и ц а. а и м ој супруг то зна и зак леће се так ође . Р уд о лф е. . разум е се. он је слом ио срце м ом е зету. узбуђи вала до суза препуна гледали ш та. био сам уверен . Т о м огу да разум ем .у свем у.О на се м ало насм еш и.Б ез об зи ра на и н иц иXјал ? .Б ез об зи ра н а м он ограм . А ли.гроф је говори о озби љ н о и ватрено.Г осп один е П оаро . госп оди н е .Ја сам Х елен а Г олден берг. госпођо? . како онда објаш њ авате да се м арам ица ваш е ж ене наш ла у покојниковом купеу.И ја вам дајем своју часну реч да Х елена прош ле н оћи н ије никако излази ла из свог к уп еа. то сам ја знао. али ниједна не одговара потпуно овом м оделу. постојала је само једна могућност. господи не. ако м арам ица није ваш а. . да не м огу да се н адам да ћете у то поверовати.Т о је било искљ учиво м оје дело . Та марамица није моја. П о ар о . . П оаро п остављ а ствари п рили чно грубо. г. Т роје љ уди које сам највиш е на свету волела.Н а часну реч .Т а м арам и ц а ни је м оја. госп ођо .О д сви х п у тн и к а у во зу . г.рече гроф иц а. . О ријенш -ексиресу П оаро је гледао час гроф и ц у.Н исте м е упознали с том чињ еницом јутрос. О вај човек који је убијен. Говорила је с великом озбиљ нош ћу.Н е каж ем да вам не верујем . Д а ли б и сте м и сада рек ли разлоге зб ог к оји х сте то учи н и ли и заш то сте п ром ен и ли своје крш тено и м е на п асош у? . Г . .м ож да би је и ухапсили .узвикну гроф љ утито. .Н аводите м е да признам . О на је саврш ен о и потпуно невина. М оја ж ен а ни како није и злазила из свог куп еа п рош ле н оћи .П ородиц а вам је. М и слите ли да бих м огао п одн ети м и сао да м оју ж ен у п ов лач е к роз јед ан гн усан п о ли ц и јск и сл у ч ај.Господине! .м ој свет! Глас јој је звучао дирљ иво и страсно. јед и н а сам ја в ер ов атн о им ала најоправдан ијег разлога да га убијем . да сам вас лагао . . то н ије м оја м арам и ц а. госпођо гроф иц е.због њ ен их сродничких веза с породицом А рмстронг.Н е љ у ти се.Заш то сте онда. али вас уверавам да је тако. г. -Н е. час гроф а. лице је које је убило м оју м алу сестри чину.п он ови гроф . .убац и гроф . п он осн а и стара. . м а коли ко да сам м огп а би ти у искуш ењ у да тако неш то учиним. госп о ђо .В аш е тврђењ е.рече П оаро полако.164 А гаш аК рисш и Г роф се сти ш а. П ри зн ајем . који су представљ али м ој дом . као глум ице.К ун ем вам се.рече гроф . П оп ила је средство за сп авањ е тачн о он ако као ш то сам вам и рекао. О на је била права ћерка своје мајке. . и зузев у једн ој ствари . .С вак ак о .

ли им е на пасош у? .

Б или су убеђен и да је он а н екако у то ум еш ана. Б ила је тако слатка.п ретвори ти Х елен а у Е лен а било је сасвим лако.Б и ла је још једн а ж ртва.О х. нем а никог.нека врста гуверн ан те за м ен е. на њ у сам заборави ла. дубок.. О на загњ ури лице у руке. . .Н е м огу да се сетим .Н е. не никога. г.онда . Једн а п осредн а ж ртва.онда м и м орате пом оћи. д а би х м ог ао там о п рон аћи кари ку која објаш њ ава целу ствар.Т о је била оби чна нудиљ а из болнице. . брбљ ала из досаде с неким . давш и м у информ ације о том е у које доба Д ејзи излази. претп остављ ам . П оаро . С оњ а . .В е л и к у при родну довитљ и вост и .п р и м е т и П о а р о с у в о . она? Разум е се да њ у познајем . С тенгелберг се п рези вала. О на је би ла Е нглески њ а. пун. потп уно преплаш ен а.Д а вам п ом огн ем ? . н е. У казао сам Х елени да ће.п он ови он а туж но. Зар није било никога уз вас ко би надгледао ваш е учењ е или ко би се бринуо о вам а? . А ствар је би ла тако п роста .И ви сам и . .. И он а је такође би ла при врж ена Д ејзи . Разлог уби ства леж и у прош лости . М ож да и јесте. . Б ило је тако страш но .драга м оја. госп о ђо . зар н е? -Д а. Б ила сам п реп лаш ен а. разум ете. Разговарали см о о целој ствари пре него ш то сте нас саслуш али.Јадн а С узан а? Д а.А к о треба да вам поверујем .Била је Ф ранцускињ а. ж елео би х да п аж љ и во разм исли те п ре н его ш то м и одго вори те н а ово п и тањ е..ви сте били м лада девојка у оно врем е. госп ођа? .О х. али ак о је тако.Д а.С ви су м ртви .А ко је била нудиљ а? . Би ла је приврж ена Д ејзи. . . П олици ја ју је и сп и ти вала. сигурна сам . да. црвенокоса ж ена. О х. н е. П ром ислите сада паж љ иво. .а ви н е каж ете да ја нећу да вам поверујем . оенса а б и ти с м е с т а п о д в р г н у т а м н о г о с тр о ж и је м и с п и т и в а њ у . ви дели н еког ко би вам био познат? О на је пи љ ила у њ ега. В р ати те м е у п ро ш ло ст. безобзи рн у одлучност да обм анете правду. господи н е гроф е. Зар н е м ож ете н икако да разум ете? Глас јој је био умиљ ат. ако се п ри м ети д а њ ен о к рш тен о и м е п о ч иXњ. то је све б ило - во уОрфш-ексиресу несвесно. .па сада то све да почне поново да се претреса. .А ш та каж ете о п ри н цези Д рагом и ров? . Х елен а је дубоко разм иш љ ала.н аж е се он а н ап ред . по свем у суд ећи . присетите се. О соба је м огаа изм енити свој изглед. би ло је то уж асно.имала је тако дивне увојке. О н а је. откако се н алазите у овом возу. М ислила сам да п одразум евате некога . или бољ е речи Ш котланђан ка.О х.К ако се п рези вала? .К оје је народности била.А сад. . тако срећна .166 Агаша Крисш ц Н а ово одговори гроф : Зато ш то см о чули да је н ађен а нека м арам и ц а са м о"нограмом X . П оаро.Ја? Н е. и м ала сам једн ог зм аја . Л епа. госпођо . С ви см о је звали С узан а. глумице. госп ођо. м ислила је да је см атрају одговорном за све. П рош ле су године.О н а се стресе. молећив.некога и з. . м ила Д ејзи.сви : Роберт. . Били см о сви луди за њом.Б ац ила се кроз п розор. госпођо. Зати м рече: . м огло би се рећи.он вам је објасн ио к ак о се то догодило. . н асм ејан а девојка. П оаро ју је озбиљ но гледао. и з он ог доба. до бесвести . а и ст о в р ем ен о и С о њ и н а с ек р ет ар и ц а. . Б и ла сам се следи ла од страха. . и м ате п отезе изван редно обд а р ен о г к р и м и н а л ц а . .О н а је била дадиљ а.В и . госп ођо. С иротица.у он ој трагеди ји која в ам је разо ри ла дом и уц вели ла в аш м лади ж и в о т. К рупна. Д а м е осум њ и че и да м е м ож да баце у там ни ц у.У право сам то и мислио. глас ћер-ке Л инде А рден. Д а ли сте.и мојој сестри. г.Ш та бих могла о том е да вам испричам? О ни су сви м ртви . .

К ако се звала? . ..М ис Ф рибоди.

П ри ђе право њ им а и сва тројица устадош е.Б ез обзи ра н а то. госп ођо . С ећате ли се да сам вам стално говорио да постоје две м огућности ш то се тиче власниш тва м арам ице. зн ате. В рата на крају вагон а су се отворила.М огла бих и сести. и при нц еза Д рагом и ров уђе у кола за ручавањ е. .изви н и те .М ен и је и згледала јак о стар а. ви сте сасвим уверени у њ ену кривицу? . ш та би друго м огао да каж е? О н обож ава своју ж ену. К р ш т ен о и м е п р и н ц езе Д р аго м и р о в К ад су се гро ф и гроф и ц а удаљ или . . ШвоуОрфш-ексиресу убиС ~ Н исам баш си гуран ш то се м арам иц е ти че. водила рачуна о м ојим хаљ инам а и била је нека врста м оје личн е собарице. н еће је п огуби ти .то ће бити све.О дли чан п отез . П ризн аћу.А ви сте си гурн и . Б ук је би о п рили чн о и зн ен ађен . 5 .Н и најм ањ е. госп ођо п ри н цезо. П оаро п оглед а преко стола на ону другу двојицу.Заиста нем ате п ојм а? . М ој м онограм се налази у углу. пала м и је нап ам ет бесм исли ца .да је њ егова ж ен а н евин а? .Н и сте м е уп и тали .О п рости те м и .В аљ да н е верујете гроф овом изри чи том тврђењ у на њ егову часн у реч .да вам нико у возу није познат? О на одговори озбиљ н о: . свакако н ем а ни какве сум њ е у то? М ислио сам да је ваш циљ био да ублаж ите ствари док нас н е извуку и з овог снега и док п олиција не п реузм е ствар у своје руке. господине.рече Б ук срдачн о.У суш тини.Н е.м ож да би то м огло бити и истин а. никад м и не би ни на памет пало да сум њ ичим гроф а и гроф и ц у А н дрењ и . Ж ели да је спасе! В рло је добро и сп лео своју лаж . али ш та би то друго м огло би ти н его лаж ? . М оје м арам иц е им ају увек м онограм по руској азбуци X је Н по руском . . Б и ло је нечега н а овој гордој старој госпођи.168 А гаш а К рисш и . Б ук заћута. . м ислим . . П р етп о стављ ам д а ни је м огла им ати виш е од четрдесет годин а. али до које м ере се м ож ем о ослони ти н а истини тост ваш их одговора? 1« * .Н и сте н ам рекли ју тро с за врем е саслуш ањ а да је ова м арам иц а ваш а. . разум е се.А ни је било други х стан ара у кући? .Н атали ја. С узан а је.А ли.Је ли то ова.Д раги п ри јатељ у м ој. П а и п ак .Т ако је. то је слово X .В иди те ли . . . П оаро бац и три јум ф алан погаед н а ону другу двојиД У- . О на седе. Н ико уопш те. . п ри родн о. да се код вас налази једна м оја марамица. .Ш то се м ен е тиче.Д а ли је би ла м лада и ли стара? . нико. . .рече Б ук. В аш е к рш тен о и м е је . . . госп ођо. . П остоје олакш авајуће околности . В аш е следеће п и тањ е биће .С ам о послуга.Т ако је. . О н а се обрати П оароу не обраћајући п аж њ у на остале. . М и слим да нем а сум њ е д а је он а и зврш и л а злочин ? П ри ли чн о је то туж н о . госп ођо? О н и звуче м али четвртасти к ом ад ић ф и н ог лан ен ог платна.П а. Н еколи ко годин а затвора . због чега се он осећао збуњ ено и непријатно.рече ..рече при нц еза суво. госп ођо. С ети те се м арам иц е. господине. О на уздахну. госп оди н е. . не.Н ије потребно да одуговлачим о ово.како нап редујем о.п отп ун о си гурни . О на га погледа хладно. и зволите сести .рече П оаро..Н е. см атрао сам д а он и уопш те нем ају никакве везе с тим . . .откуд то да м оја м арам иц а леж и крај леш а уб и јен ога? М ој одговор н а то јесте да н ем ам појма.Д раги м ој.В ерујем .М олим вас. М арами ца реш ава ц елу ствар. господо.

. н ик ад а н е би м огао нико с тако неж ним телесним саставом да их зада. .уп и та П оаро лекара. .П а. О на устаде. А ли како се то слаж е са оном м о- У бисш воу О ријенш -ексиресу 17 1 јом чудном главном замиш љ у? Д а. П р и м ети о сам и зв есн о м ал о ко леб ањ е к ад сам у п и тао соб ари ц у д а ли јо ј је п озн ато к ом е п ри п ад а м ар ам и ц а.А ли то као да вам се допада .П ретпостављ ам да се то односи на оно ш то вам нис ам и сп р и ч а л а: д а је Х е л ен а А н д р е њ и с е с т р а г о с п о ђ е А рм остронг? . О на је била у неизвесности да ли да призна да је то м арам иц а њ ен е газдарице.А ли он е слаби је? .реч е П о ар о . О н одречн о заврте гаавом . н ем ам н и к ак ве сн аге у њ и м а.задовољ ен а.Заи ста. могло би то сасвим да буде. С ам о им покаж и те ову која је у п и тањ у и он и ћ е вас об авести ти да је он а н ап рављ ена по мом захтеву пре виш е од годину дана.р е ч е П о ар о . . то показује да и она такође м ож е да буде одана.рече П оаро весело.пр ом рм љ а ти хо П о аро . . Р ек ла је: „Н е. .О не слаби је. . . .С вакако.Д а ли је он а м огла да уби је Речета? .Д а ли је в аш а соб ари ц а.н а д о г а ђ а ј о д ју тр о с. . госп ођ о.р еч е Б ук . см атрам да је правда . п реп о зн ал а о ву м арам иц у када см о јој је јутрос показали? . . онда тај оби чн о . . П оклон ивш и се лако она и зађе из кола за ручавањ е.А х ! . . Х тео сам да видим да ли ће погледати на своју десну или леву руку.М ора да јесте. Н е зн ам да ли због тога треба да ж алим и ли да будем задовољ н а". . Њ ена м ајка би ла је м оја п ријатељ иц а. к ад сам јој рекао да се њ ена снага налази виш е у њ еној вољ и н его у рукам а. Ја верујем .он и који су задани с великом снагом и к оји су проби ли м и ш и ћ . госп ођо. ви сте н ас н ам ерно слагали . О на је п огледала на обе руке. . П ауро се наж е напред.Т о још н ије разјаснило тачку која се ти че левака. А ли је дала врло чудан одговор. дакле. У згр ед бу ди р еч ен о . Т о је била нека врста клопке. у оданост прем а својим пријатељ им а. господо.т о је о п а с н а стара дам а.И м ате ли још ш та ш то бисте ж елели да м е уп и тате? .Т ак ва дв о ли ч н о ст је у ж асн а . Ч удна је то прим едба.додаде он прекорн о. ово м оје тврђењ е м ож е лако да се докаж е. да ли м огу да вам поверујем ? И ли ш ти тите ћерку своје п ријатељ иц е? . Д аћу вам адресу љ уди у П ари зу који израђују м оје марам иц е.Л ице јој се развуче у неки груб осмех. О н а је ви дела и н и је ни ш та рекла? А х. та прим едба.170 Агаш а К рисШ и П оаро изговори ове речи благо.то м е заним а. Њ егове м исли биле су управљ ене на чудна откри ћа у току последњ их пола сата. господо.М ислите? .Д ак л е.О н и ударци .Н е.М и сл и м . . у том е је ствар . д а л и сте п ри м ети ли д а гроф А ндрењ и држ и м арам и цу у десном горњ ем џ еп у? Бук је одречно вртео главом . прем а својој породици и свом е друш твеном реду.Т о и м а сл ед ећ е п реи м у ћ ство .правда у најуж ем см и слу .Јасно м и је ш та хоћете да каж ете. Т о исто учинила бих и поново.Б и ћу веом а разочаран ако н е буд е тако. П рин цеза Д рагом иров одговори охоло. .Н е верујете да треба да учи н и те оно ш то је н ајви ш е м огуће да бисте пом огли правди ? . господо.ни када. М арамица је моја. У овом случају ш то се тиче м арам ице чак. О н пром рм љ а: .р е ч е Б у к у з зн а ч а ја н п о к р е т . да.Још ћем о ви ш е откри ти . .и оп ет лаж и .А к о н екога ко је слагао суочи те са истин ом . колика ли је количина лаж и коју су нам испричали јутрос.У овом случају. . . . То сам о утврђује моје м иш љ ењ е о злочину. Н иш та од свега тога није учинила.У виђате ли м оје теш коће.Л аж и .

.врло често искљ учи во и з и зн ен ађењ а. Н еоп ходн о је сам о погодити оно ш то је тачно да би се постигао потребан ути сак.и п ризн а .

А рбатнот. у ком п оП уковник А рбатнот подиж е обрве.О н да ће бар једна особа бити потпуно ослобођена сумњ е. .Д акле? там о.п ри бо р ш то га пози вају у кола за ручавањ е на други разговор.Знате ли где је н ађен ? П уковник рече одсечно: . Д а ли вам је познато на ш та су се од.Јер . . јаве и каж ем сам ом себи : „А ко тај и тај лаж е.У р ед у . к ак о то ри м : ак о л аж е . А рбатнот не одговори.Рекао сам да то и н ем а н икаквог зн ачаја.О но због чега сам стварн о хтео да вас види м јесте које об авеш тењ е.Заиста? Н е верујем . Н е стављ ам никакву личну ознаку. да сте ви носиле ове речи ? једини међу путницима вагона И стамбул-Кале који пуш и . .П ре свега.А претп оставим о. вели веом а успеш но са грофи цом А ндрењ и .М олим? . нисам . Д р уги и н тер в ју с п у к о вн и к ом А р б атн о то м А рбатнот је изгледао изненађен. разм атрам њ ихове из.Д а сам то учинио. А ли м и се чин и да би сте н ам м огли дати још .А ко м ислите да сам га ја там о испусти о. сасвим једна друга ствар . да су ваш а нагађањ а .И звините ш то вас узнемиравам и по други пут .Т о и н ем а н и к ак во г риМ ш ш ћЉпуковник . теш ко да би се м огло очекивати . .Ж ао м и је.Д а ли вам је јасн о. г.А х! П роцес елим инисањ а. О сећао се непријатП ук овн и ку А рбатн оту је очи гледн о било досадн о но док је гледао у П оароа.О н а је говори ла: „Н е сада.У опш те нисте с њ им разговарали и нисте га ни убислучајн о погреш на? ли? . Речета? м о такве и сте м етоде с н еколико других особа.М ис Д ибен. не.З аш то ? . п уковн иче А рбатн от.Д а ли сте улазили неки пут у купе г.С ледећи с који м ћем о се ухвати ти у кош тац биће . п уковн и че А рб атн от. да бих вас са том чи њ ени цом упозн ао. А ли стварн о ни. И ја сам м огао и рекао: да см исли м још један аест других објаш њ ењ а откуда он . Н аставиће. .772 А гаш а К рисШ и уКисшвоу Оријенш-ексиресу . 6 . . . видите ли овај прибор за чиш ћењ е луле? су вам а биле упућене у станици у К оњ и? -Д а. он је вероватн о м ој.то м ож е би ти сам о и з да се он там о наш ао? тог и тог разлога и у том и том питањ у.Н ем ам појм а. И забирам путника по путника.п р о м р м љ а П о ар о .У том случају. К ада све буде п рош ло. . ти. . ви ди те . . и одговоМ ож ете ли н ам рећи . . Једном см о то из. че П оаро.. . гледу лаж е и који је разлог њ еговог лагањ а?". хам вам је м ож да испричала да сам начуо неке речи које .Сасвим тачно.Н е знам ..Н исам с тим човеком чак ни речи п роговори о. пријатељ у.н астави ч ов ек м ал ог р аста . П уковникове обрве се опет подигош е подругљ иво.ак о . П оаро. .Н ађен је крај леш а уби јен ога. Њ егово лице је имало најнепријатнији израз док је седао за чиш ћењ е луле нем а ни каквог зн ачаја.То је једини начин на који се овај случај мож е води. значаја. . знате.Д а ли је ваш ? . Када буде за нам а". зап ам ти те .настави П оаро.реА рбатн от је пиљ ио у њ ега. али м орам да одбијем да вам на лулу? одговорим на ово питањ е.К ога ћем о као следећег узети у своје руке? сам убио тог човека.

.П редлаж ем да упитате м ис Д ибенхам лично за значењ е ових речи. .

.М ислила сам да разлог одм ах пада уочи . у Оријенш -ексиресу 17 5 . . .рече п уковни к убедљ иво. П оаро је благо клим н уо главом .А х. . С ва четворица седели су у потпуној ти ш ини. управо ж и вели у њ иховој к ући . Л ице . заш то сте н ас Н астао је тренутак м ртве тиш ин е.Зато.Н ећете да одате тајн у једн е дам е? Дибенхам.М ени не пада у очи. тако добра да дође овам о. У сне јој се развукош е у осм ех. то је тачно. истина да сам вас лагала. .О дмах. 7 .И ди те и зам оли те Е нглескињ у из броја 11 да буде .р еч е . У правила је очи за тренутак на пуковника А рбатно.Н ем ате ни каквог доказа п ротив њ е. господине. П уковн и к А рбатн от слеж е рам еним а.С вакако. . м и сли м да ч ак и вам а треб а да б уде потп ун о јасн о да су м оја уста запечаћена. Х оћ у да к аж ем да је да сте у заблуди.174 Агаш а Крисиц^ УКисш во. А ко је м ис Д и бен хам н еви н а. хам слагала? .сам о за један трен утак. .Х тео сам да вас упи там .п озн ато н ам је ви ш е н его ш то ви . госп ођи це.Н и чињ еницу да је мис Д ибенхам била друж беница О н а рече П оароу: у к у ћ и А р м с т р о н г о в и х у в р е м е о т м и ц е м а л е Д е јз и Ж елели сте да м е ви ди те? А рм строн г? .Госпођа одм ах долази.Н исам ни у каквој заблуди.А он а је одби ла да вам то каж е? . Заш то ме је мис Д ибен.И згледа да м и н е остаје ни ш та друго. заш тсгје он а са.Х вала. П рам ен њ ене косе.П р ем а том е. ш то је мис Д ибенхам оно спрем а на борбу. . све је подсећало на прам ац брода који је спрем ан да храбро заш то би се могао назвати до крајности сум њ ива особа. госп ођи ц е. И д ен ти те т М ер и Д и б ен х ам . Р екли у А м ерици ? сте м и да никад нисте били у А м ерици. П рим ети о је како се колеба за трен утак и како се за. П оаро? . у вр ем е тр агед и је кри ла чи њ ен и цу? Заш то м и је рекла д а ни кад ни је би ла А рм строн гови х.М ож ете то постави ти и так о.М ис Дибенхам м и је рекла да су се оне односиле на извесну њ ену личну ствар. -Д а. Један од келнера из ре. било је укочен о и безизраж ајн о.П огреш н о сте м е р азум ели .А заш то о н д а н е б и с те њ ен е р е ч и см ат р ал и к ао истините? Била је гологлава. лук ноздрва.рече. то н ије исти на. пуковниче Арбатнот.Л агала вас? Н е зн ам ш та хоћете да к аж ете.С ак ри ли сте ч и њ ен и ц у д а сте. У том тренутку била је леп а.Н ајбољ е б и би ло да се обрати те њ ој.Д а . . признајете? сторана дође с другог краја вагон а. П уковн ик се накаш љ а. рон и у п обесн ело м оре. м опуковника А рбатнота изгледало је као да је исклесано од гу ли вас уп итети за разлог ови х изврдавањ а? дрвета.Т о је и сти на. госпођице. разум е се. јутрос лагали? . госп ођи це. Још верујем . . ако ж елите. А сада. г. П оаро подиж е глас и викну.Д а случајно нисте у заблуди? тим прибрала. госпођице. . . .Н ије то којеш та.П а да.Б ар сте и скрен и . господине. . . Главу је била забацила као да се . Т рен у так -два к асн и је у кола за руч авањ е уђ е М ери .Т о сам већ учинио. К елн ер се врати .Н е.В и д и те . . та . м и сли те. П ош то сте м е ухвати ли у лаж и . .К ојеш та .

са . уједн аченим извесн и мпризвуком ош трине: гласом .О н а рече м ирн им .

. И стина. успевала у ж ивоту.то се деш ава ж ен ам а! А зати м ..Ш та хоћете ти м е да каж ете? . г. А ли он а до те м ере остављ а ути сак странки њ е .О х. . Н и сам хтела д а и злаж ем оп асн ости углед који сам стекла.сталн о м е је то м учи ло. и УбисШ во у Оријенш -ексиресу личне су м е бриге заокупиле.В р тел а је о д реч н о гл авом .У суђујем се да прим етим . Поаро. у врем е кад с ам је п о зн а в ал а .М ож да вам то изгледа чудно. . . да нисте преп ознали у гроф и ци А ндрењ и м лађу сестру госп ође А рм строн г.м ислите ли да би м а која просечна Енглескињ а из средњ ег сталеж а хтела да запосли такву девојку као гувернанту за своју ћерку? . н его јавн ом мнењ у! Д осад сам . госпођи ц е. Т о је б и л о п р е в и ш е о д т р и го д и н е . П адале су м и ви ш е у очи њ ен е хаљ ине него ли це.Х оћете да каж ете? О на подиж е главу и погледа га право у очи. а не ви. О н а слеж е рам еним а. госп ођице. . зн ате.176 А гаш а К рисш ц : V . . к ри ви ц а . .да је никад не бих довела у везу са оном м алом ам еричком ученицом . П оаро. 17 7 .н и је р еч ту о к ри ви ц и . сам о сам бацила по који летимичан поглед на њ у када сам улазила у кола за ручавањ е.Ја м орам сам а да се издрж авам . којој сте предавали у Њ ујорку? . п ош то и з свега тога не би м огло да п роизађе н и ш та добро. И сти на. да бих ја био позван да донесем о том е најбољ и суд. м огли сте м и пом оћи у иден ти фи ковањ у личности.она се м ало осм ехн у .п а. гроф иц а м е п одсећала н а н ек ога .Н е видим заш то да не . .Н а п ри м ер. како се треба борити да би се доби ло и задрж ало неко п ри стојн о зап ослењ е? М ислите ли да би девојка која је задрж ана у притвору у вези с некаквим убиством .Ш та ви зн ате о том е.ако вам се не би приписала никаква кривица. чије би име а мож да и фотографи ја изаш ле у енглеским новинам а .Г р о ф и ц а А н др ењ и ? Н е.. О н а још н и је би ла одрасла.Д а ли је м огуће. г. Била сам зап ослен а на добро плаћен им и пријатн им м ести м а. али ја је н исам п реп озн ала. .

У ствари. .узви к н у. полож и лице на своју испруж ену руку и стаде да плаче.. ви .каквог идиота правим сама од себе! О на брзо изађе из вагона. све ви ш е губе м оћ и зраж авањ а.овај.. . . Н исам ја ово погоди о. чујете ли? А ако је и када будете м учи ли и досађивали јој. Њ име је овладало бескрајно дивљ ењ е прем а њ еговом пријатељ у. Т о је изванредно. не могавш и виш е да влада собом .Н е м огу . . . П а затим нагло. А ли Б ука н ису ин тересовала енглеска осећањ а. окрете још једн ом п рем а П оароу. . А рбатнот се поново обрати девојци.Н и ш та то ни је. каквог идиота . О на се подиж е.не м огу.. за им е бож је. . А рбатнот се.ни како. О н застаде. О на рече тихим гласом : .А х. . Ш то год ви ш е п адају у ватру. госпођи ц е? П оаров глас био је веом а благ и упоран . зар н е.В олим да ви ди м љ утог Е н глеза .С лом ићу сваку кош чицу у ваш ем проклетом телу. П оаро? А ко вам будем потребна м орате м е позвати.рече П оаро. пре него ш то је п ош ао за њ ом . одвратн о м ало уображ ен о њ уш к ало ..М ери .негодовао је Бук.Д раги п ри јатељ у .Ја .М и с Д и б ен х ам н и је н и к ако у м еш ан а у ц ел у ов у ствар . ди вн и сте .Зар нећете да м и повери те своју тајну. не п ада м и никаква слава овога пута. као да ће јој се срце слом и ти.. И х. изненада. то м и је испри чала гроф и ца А н дрењи. П уковник подскочи и стаде несп ретно уз њ у.Н евероватн о је како вам те ствари падају н а п ам ет .рече др К он стан ти н зади вљ ен о. Н и сам вам ви ш е п отребн а. им аћете п осла са м ном . .рече. слуш ајте. па окренувш и се бесн о п рострели П оароа погледом. . С ве је у реду. . . . г.Господине .П рав о је чудо како сте опет тачно погодили .В еом а су и н тересан тни . О н оде крупним корацим а.

одм ах сам то схватио. црвен е косе . гроф иц а се брзо ухватила за неко друго им е.с? Н е. .удари песницом о сто. . В и сок у. I 8 .то је заи ста вео м а и зу зетан сл у ч ај ....Н ем ам ш та да в ам к аж ем ниш та..П ош то већ зн ате . Ј . . . па ју је подсвесн а асоц ијац и ја м и сли издала. Разум е се.рече П оаро.В ероватно оп ет због оданости . .С ећате се да сам је упитао о њ еној гувернан ти или друж бен ици.Н иш та м е сада н е б и и зн ен ади ло . не. сећате се? -Д а. А ли то ће бити за вас олакш авајућа околност. К рупни И талијан им ао је лукав израз лица кад је дош ао. никад. Речи су м у недостајале. С ва њ егова сигурност и срдачност у њ еговом начину наступ а нестала је.Ш та ж ели те? . . . .А ко ви ово називате природним . чујете ли ме! Рег П ш . д о те м ере да је то одм ах м орало п асти у очи . П ош то јој се им е Д ибенхам вртело по гаави .Г овори те као да сте ам ери чки поли ц ајац . И тали јан .р е ч е Бук. .И сти н у? . . Заш то ли је то учин и ла? .Т о је веом а дубоком ислена прим едба .Д а. он . .Н е. . .рече П оаро одсечно.И стину! . и м ате још н еш то да н ам и сп ри чате .„н а чисти ну". као звер ухваћена у клопку. Н о в а и зн ен ађ у ју ћ а о тк р и ћ а . зар не? В и сте били возач? П оглед м у се срете с И талијан ови м . В ећ сам у својој глави дош ао до закљ учка да ако је М ери Д ибенхам ум еш ана у целу ствар.Е то још једн е лаж и . О на је рекла м и с Ф и рб оди. „Н а чи сти ну". али п остоји једн а радњ а у Л ондону која се до скоро звала Дибенхам и Ф ирбоди . Б ук подиж е руке са изразом ком ичн ог очајањ а. П оаро је у м еђуврем ену затраж ио од келнера и з кола за ручавањ е д а позове А н тон и ја Ф оскарели ја. Т о отеж ава пом ало ствари.О п ет ћете се послуж и ти неким од ваш и х чувени х нагађањ а? . А ли тада је брзо м орала да изм исли неко им е.рече П оаро. П оаро рече м ирн о: . ако дође непосредно од вас. а прво које јој је п ало на п ам ет било је Ф ирбоди .178 убисш во у О рценш -ексиресу А гаш а К рисш и . в .рече Б ук.Т ачн о. Н исам уопш те изиш ао из купеа.али не зато ш то то н ису и покуш авали . Е нглез дугог лица м ож е то да посведочи. Н ем ате ни каквог доказа п роти мене.Н иш та! Ч ак и кад би се доказало да је свако у возу био члан дом аћинства А рм стронгових. .У реду.Тачно.О н бац и н еп ри јатан п оглед н а П оароа.тог Речета.Д а ли бисте ж елели да чујете ш та ваш главни осум њ ичени. не бих показивао ни какве знак е изн ен ађењ а. средовечну ж ен у. Н исам ја убио ту сви њ у . пријатељ у. У знем ирено је погледао с једног краја на други.П а д а л и с в а к о у о в о м в о зу г о в о р и л аж и ? . то је сасвим природно.Н е.Т о уп раво п ок уш авам о да утврди м о . .А х! И м али сте искуства с њ ујорш ком полицијом ? .р еч е др К он стантин. . н е. н и к ак ве везе ја ш сам и м ао с ц елом том ствари од прош ле ноћи.З аш то сте лагал и ју тр• о.К ако? Д а ли је то м огуће? .Д а.заш то м е он да п и тате? < . али гроф ица А ндрењ и је описала сасви м друкчију особу.Т о је било у случају А рм строн г. м ора да је представљ ала у кући неш то у том својству. .у ствари потпун о супротн у у сваком п огледу м и с Д и бенхам . Н ису могли ниш та да докаж у против м ене . м ож д а ви то и н е зн ате. Н естаде беса у и зразу круп ног човека.М ож да ми је она већ позната. .реч е. тако он и каж у . С пласнуо је као п робуш ени б алон. им а да и зјави о себи ? .

Број 10 . праву истину. и сти н а.С ам о н ек олик о као он и рђави И тали јан и уби ц е. К ацеле куће.то је н ем огуће. Једном кад будем о сазнали.Т о је завера.С ада већ занем ела од јецањ а. подиж е поглед и рече м ирно: ж ена.д а н и сам м о гао . он а је би ла ан ђелче .узвик н у Б ук .В рло доб ро. речи истине. Т онио.простењ а Б ук. то је н ем огуће. к о ја је т р е б а л о д а о д е н а А ли. вам. Ж ао м и је ш то сам прећутао ту чи њ ени ц у јутрос.Д раги м ој. Х о ћете да м е осум њ и чи те? И то све тр еб ал о је д а в ам и сп р иправу ч ам истину о себи још јутрос.В рти м и се у гаави . рен а н ега м але Д ејзи А рм строн г. Тада се окрете нагло и удаљ и се крупним корацима из ко. м орам о то сазнати. . најбољ е да одм ах дођем . А ла.све.и ла. госпођице. Н и сте им али никакве везе с П лакала је јаче н его икад.ж ем вам .ах.А х.нија. Горко је плака. господин е.Још н ек о? . А ли надам се. ла за ручавањ е.да су м ен е ухап си ли .. без узбуђењ а. О чи му се напуниш е сузам а. бриш ући сузе вели ком м арам и цом .. и м ислио сам ж ем о установити коначн о ко је кривац . м орам о сазн ати. то је све. . да он то н и је м огао учи н и ти . . Глас му је постао блаж и. О н .п оступ грубо ао је с њ ом .А ли ни сте то били ви . госп один е. .је тај зли човек мтав р.не јавати . сп оди н е.м ало слатко нпри о врж е. гоупорно да плаче. . али он је веом а благо створењ е . ви ди те. М ож ете и ћи . господине. м алу децу. и да вам испричам К аж ем вам . м оТ о је било веом а лош е од м ен е. а после тога сам би о њ егов собар у Њ укаж е да је свако лиц е у возу им ало разлоге да убије Рејорку. Д а сам то био ја .и н>ена јадна м ајка . . С тари Т он и. Био сам посилни пуковника А рм стронга у .п л а к а л а је н е ср е ћ н а . отм иц ом детета. А х.180 А гаш а К рисш ц :: П о ар о је б ел еж и о н еш то н а к о м ад и ћ у х ар ти је .. господин е.Ш та вам п ада напам ет? П а. С едела би у аутом обилу и то. Ч ак и ако се најзад дорату. . Ф оск арели је зб уњ ен о ан ђелче.д а сте . чета. Разум ем. о . н е . о којим а се свуда чита.Рекао сам вам да м ож ете и ћи. ао је п раво прем а П оароу а говорио К елн ер и з кола за ручавањ е дотрча. господине. В и сте дади љ а којој је била повеО н за ћ у т а . Д овољ н о је ш то бож е држ ала волан . ја м огу са си гурн ош ћу да се закун ем да он н ије уопш те О на се завали у седи ш те прем а П оароу и настави и злази о и з куп еа п рош ле н оћи .П и етро . Н ем ојте се узрустранац .. Н ећу вас виш е н иш та п итати.Т о је и с ти н а . да ниуколико не сум њ ичите ТоК елнер љ убазно уведе Грету О лсон. П рем а том е. А Н х!е м огу н и да говори м . је никокада н ије н и им ати ниш та с тим ? ж и вело.ш то не мож е виш е да убија или мучи '' ш ио. Грета О лсон се подиж е и слепо напипа пут прем а вратим а. м ирним гласом . господине. зб о г је д н е с в и њ е о д ч о в ек а . би ли там о к ао ја . .Н адам се да вам не см етам . Т ако сам се радовала ш то ел ек три ч н у сто ли ц у ! С р ам о та је ш то н и је там о и завр . судари се с неким човеком који је управо Тулази о је би о. К ад је до њ их стигла.и с т и н а је т о . Т он и је.р азум ем све . . звала м е.не м о-ж ете схвати ти .О дм ах.Јасн о в ам је да то н и сам б ио ја . П оаро н астави да је тап ш е благо п о рам ен у. ја сам се плаш ила п лаш . да ће н ајбољ е би ти да дођем и да скин ем кам ен са срца.д а сте вицдели ел у с тр аш н у т р агед и ју . та м ала би ла је рад ост . Н е м ож ете разум ети .Ш веђанку.а отео ју је онај покварен и човек . господине.добр о .Д обр о . С м атрао за сам .Н ем ојте се узрујавати. собар М астерм ан Иш .сх ватам .. .П оаро је п отап ш а по рам ен у. . дивна м ала. Н и је зн ала н и за ш та друго до за благост л> убав и оклевао. .п о зва П о аро . . господи н е. каж ем и полиција усп ела то да схвати.н ем ам речи .и оно друго м ало. не би повредио н и м уву. С ва п ослуга ју је обож авала! Ч ак је сте признали оно ш то знам да је истина. је својим уобичајеним -.

182

А гаш а К рисш ц

П оаро га је уп орно посм атрао.
- Н е, господи не. Т о м е см латило. Н е зн ам како би х •,
- Је ли то све ш то им ате да м и каж ете?
о
реш
ио. Н е м огу они сви бити учесници; али који је од :
ов
- То је све, господине.
ш
и
х
к
ри
вац , н е м о гу д а д о к аж ем . К ак о сте ви о тк ри ли
О н затим застаде, па пош то П оаро не проговори, ла- све ово, то
је оно ш то би х ж елео да зн ам .
ко се поклони у знак извињ ењ а и после тренутног оклевањ а оде на исти онакав миран, ненам етљ ив начин на ко- - Ја сам сам о п огађао.
- Е , онда сте, верујте м и, веом а веш ти у нагађањ им а.
ји је и дош ао.
- О во - рече др К онстан тин - ово је још луђе и неве- Д а, и спри чаћу ц елом свету коли ко сте веш ти у н агађароватније од икаквог крим иналног романа ш то сам читао. н>има.
- Слаж ем се - рече Бук. - О д дванаест путника који се
Г. Х ардм ан се завали у столиц у и стаде да посм атра
налазе у овом вагону, доказало се да их је деветоро било
у вези са случајем А рм строн г. Ш та је следеће, п итам ја задивљ ено П оароа.
- И зви н и т е - р е ч е - ал и н и к о н е б и т о в е р о в а о к ад
вас? И ли, м ож да би требало да каж ем ко је следећи ?
вас п огледа. С ки дам вам капу. Заиста вам је ски дам .
:;
- М огу већ да вам одговори м на ваш е питањ е - рече
П оаро. - Е во н аш ег детекти ва А м ериканц а, ево г. Х ард- И сувиш е сте љ убазни, г. Х ардм ане.
',мана.
•-.•
- Д олази ли и он да се исповеди?
- Н им ало. М орам да вам одам при зн ањ е.
П ре него ш то је П оаро м огао да одговори, А м ери ка- А ли без об зи ра н а то - рече П оар о - п робл ем још
нац је већ стигао до њ иховог стола. О н хитро погледа на
није
потпуно реш ен. М ож ем о ли м и рећи са сигурнош ћу
све њ их, па затим , док је седао, стаде да развлачи реч по
реч:
ко је убио Речета?
- Ш та се управо догађа у овом возу? М ени ово изгле- М ен е и зостави те - рече г. Х ардм ан . - Н е дајем н ида као лудница.
какве изјаве. уопш те. Само сам пун дивљ ењ а. А ш та је са
П оаро је ж м иркао очи м а п осм атрајући га:
они м двем а особам а за које још н исте нап рави ли н ика- Јесте ли сасви м сигурн и , г. Х ардм ан е, да ви сам и
кве претп оставке? С а старом госп ођом А м ериканком и
н исте били баш тован у кући А рм строн гови х?
са собариц ом ? П ретп остављ ам да м ож ем о при хвати ти
- Н ису и м али н и какве баш те - одговори г. Х ардм ан
као сигурно да су оне једине две невине путнице у возу?
схватајући пи тањ е дословно.
- У колико и х - рече П оаро см еш ећи се - н е м ож ем о
- А да н и сте били собар?
убројати у наш у м алу збирку као - реци м о - дом аћиц у и
- Н ем ам углађени х м анира који су потребни за такву
куварицу у дом аћинству А рм стронгових.
служ б у. Н е, н и сам н и к ад би о н и у к аквој вези с к ућом
- Д акле, сада м е н иш та н а свету не би и зненади ло А рм стронг, али почињ ем да верујем да сам отприлике јерече
Х ардм ан с тихом резигнацијом . - Л удница - ето ш та
дина особа у овом возу која н ије с њ им а у вези! М ож ете
је
цела
ова ствар - то је лудн иц а.
ли ви то да савладате - п и там вас? М ож ете ли то да са- А х, то би било заиста м ало сувиш е храбро уопш тавладате?
- Т о је свак ак о п ом ал о н еоби чн о - реч е П оар о блавањ е и стих стиц аја околн ости - рече Б ук. - Н е м огу сви
го.
би ти ум еш ани у ту ствар.
- С м еш н о - оте се Б уку.
П оаро га погледа.
- И м ате ли ви неких соп ствен их ивези
деја усазло- В и н е разум ете - реч е. - У оп ш те н е разум ете. Р ечином , г. Х ардм ан е? - упи та П оаро. . .< ..,.
ци те м и - рече - зн ате ли ко је уби о Р ечета?
- А ви ? - одврати Бук.
П оаро клим ну главом .
- О х, да - рече.- П озн ато је то м ен и већ извесно врем е. Т о је тако јасн о да се чуди м ш то ви то такође ни сте
увидели. - О н погледа Х ардм ана, па упи та:
:» ;г

184

Агаша КрисШ и

-А ви?
ж л>иво навијен и стао у један и четврт. Др Константин,
Д етекти в је одречн о њ и хао главом . П иљ и о је радо- који је прегледао леш пош то је откривен , претп остављ а
знало у П оароа.
да је см рт наступила у врем е изм еђу поноћи и два сата
- Ја н е зн ам - рече. - Н ем ам п ојм а. К о је од њ и х то изјутра. П ола сата после поноћи, као ш то је то свим а ваучинио?
ма познато, воз је запао у см етове. П осле тога било је неП оаро је ћутао један тренутак . Затим рече:
м огуће да било ко напусти воз.
- А ко би сте били тако добри, г. Х ардм ане, сазовите
- И зјава г. Х ардм ан а, који је члан њ ујорш ке детексве овам о. П остоје две м огућности за реш ењ е овог слу- тивске агенције (неколико глава окретош е се у правцу г.
чаја. Ж елим да вам свим а обе и злож им .
Х ардм ан а) показује да нико није м огао проћи поред њ еговог купеа (купе број 16 у дну ходника), а да га он не види. Због тога см о прим орани да закљ учим о да се убиц а
9, П оаро предлаж е два реш ењ а
н ал ази м еђу п утн и ц и м а одр еђен ог в агон а, и то вагон а
П утн иц и су стизали у кола за ручавањ е и поседали И стам бул-К але.
око столова. С ви су, м ањ е или ви ш е, им али исти и зраз, - Т о је, рећи ћу, била н аш а теори ја.
израз и ш чеки вањ а пом еш ан са страховањ ем . Ш веђанка - К ако? - узви кн у и зненађен о Б ук.
је још п лак ала, а госп о ђа Х абард је теш и ла.
- А ли ја ћу вам излож и тии једну другу теорију. В ео- М орате се прибрати , драга м оја. С ве ће бити у нај- м а је једноставна. Г. Речет је имао извесног непријатељ а
бољ ем реду. Н е см ете да губи те контролу над сам ом со- кога се плаш и о. О пи сао је тог н еп ри јатељ а г. Х ардм ану
бом . А ко је неко од н ас грозни уби ца, сви знам о сасвим и рекао м у да ће покуш ај, уколико до њ ега уопш те буде
тачн о да то ни сте ви . Д акле, свако ко би то и п ом ислио, дош ло, бити изврш ен друге ноћи по поласку из И стамбубио би луд. С еди те овде; ја ћу одм ах уз вас; и нем ојте се
ла.
бринути.
- А сада вам велим , госп ође и госп од о, да је г. Речет
Глас јој зам ре када се П оаро п одиж
С проводник
е.
зн
ао
м ного ви ш е н его ш то је и сп ри чао. Н еп ри јатељ је,
спаваћих кола оклевао је у вратим а.
к
ао
ш
то је г. Р еч ет и оч ек и вао , у ш ао у в оз у Б ео гр ад у
- Д опуш тате ли м и да остан ем , господи не?
или
мож
да у Винковцим а, на врата која су пуковник А р- С вакако, М иш ел.
батног и г. М ак К вин оставили отворена. А они су право
П оаро се накаш љ а.
б и л и с и ш л и н а п е р о н . Б и о је с н а б д е в е н у н и ф о р м о м
- Господо и госпође, говорићу вам на енглеском језику, пош то м и сли м да ви сви знате п ом ало тај јези к. Н а- сп р о в од н и к а сп аваћ и х к ол а к о ју је би о н аву као п рек о
лазим о се овде да бисмо испитали случај у вези са смрћу свог свакодневног одела и имао је калауз, ш то м у је ом оС ам ју ел а Е д в ар д а Р еч ет а - н ек ад аш њ ег К ас ети ја. П о - гућило да уђе у купе г. Речета, иако су врата била закљ устоје две м огућности за расветљ авањ е овог злочина. И з- чан а. Г . Речет је био под дејством средстава за спавањ е.
ло ж и ћ у вам об е, п а ћ у затр аж и ти од г. Б ук а и др К о н - Т ај га је човек избо с великом окрутнош ћу и напустио је
куп е кроз врата која воде у купе госп ође Х абард...
стан тина да расуде које је реш ењ е тачн о.
- С вима вам а познате су чињ енице самога случаја. Г.
- Т ако је - рече госпођа Х абард клим ајући потврдн о
Речет је ујутру н ађен избоден .-Зн а се, као п оследњ е, да
је он био ж ив у 0,37 часова прош ле н оћи, кад је разгова- главом.
- У гурао је каму којом се послужио, у торбицу за сунрао са сп роводн иком спаваћи х кола кроз затворен а врата. У џепу њ егове пи ж ам е нађен је сат, који је био н еп а- ђер госп ође Х абард, док је п рол ази о. Н е зн ајући , и згу-

био је дугм е са своје униф орм е. П отом се извукао из
купеа и отиш ао низ ходник. Б рзо је убацио униф орм у у
један кофер у неком празном купеу и неколико
тренутака

ник? Н еке сам већ разјасни о. госпођо. па је прого. Било П отом сви поскочиш е када др К онстантин нагло удаје дванаест и четврт кад је г. М ислите ли да сам и ја заборавила да вратим часов.а не један и четврт.рече . П оаро изнен ађен о п огледа н а њ ега. покуш ао сам да зам и слим да ли . Т о је м орао би ти и ли Речетов глас наест м ањ и х тачака.А ш та је са часовни ком ? . . итд.сам о у А м ериц и. О но је непотпуно бар у два. околност пала на пам ет. М огла је то би ти . к асн и је сте и м али најваж нија јестећуприм едба коју је учинио г.Н е. забор ави о да вр ати св ој часовн и к за јед ан сат ун атраг.. П рећи на оне тачке које су преостале. тог човека . Н абројао сам их својој двојици колега.и ли пак глас њ еговог убиц е. П о сл у ж и в ш и се и да је м арам ица коју сам јој показао ваш а. Њ егов ча.С лож ио сам се с њ и м .а ш т о с е т и ч е с к у п љ е н о г д р у ка. . У А м ериц и би се м огло н аћи . госп оди би такво друш тво и кад м огло да се сакупи под н еким не? други м оК олности м а. за.Н е. Р еч ет је сну зам исао да вам на тај начин пруж и необорив алиби. О н се пон ово окрен у п рем а остали м а. П оаро .Д акл е.да ћу м орати да вам излож им и м оч е т о м и з а т е к а о г а м р т в о г . М и слим да сте чули човека како прош у. В аш а собариц а је знала п реп оу п р ав о п р е н его ш т о је в о з к р ен у о . па се.ја вам се дивим . П р и н ц е за Д р а г о м и р о в је г л е д а л а П о а р о а п р а в о у .п а је п р ед стављ ал о . так во к ак в о је. Бук у колим а руж ан сан о некој особи која се налази у ваш ем купеу и за ручавањ е за врем е ручка.добаци Б ук п реко вољ е. М ож да ћете се касније с њ и м слож и ти. одевен у свакодн евн о одело. совник је још п оказивао источн оевропско врем е. О н а је оп ет и сти м п ролазом . П рва и лази к роз ваш к уп е ..? .м ож да . п а сте зазвони ли по сп роводни . н ека трећа особа. које је Н астаде трен утак ти ш ин е.се вредне паж њ е.ово.рече. Г . које је би ло зан и м љ и во зато ш то је тако разли чи.узвикн у .Т о н и је н ем и н овн о. ако вам то ш та каж е. ш тва.М ислили сте на све.Д акле. у 23 м ин ута до један. им ајући у глави неја. . прилично неспретно покуш ала да вас заш ти ти. вори о п ретварајући се да то Речет говори . Т врдила је да га је видела касније.упи та г.А ли то је бесм ислен о. . П о з в о н и о је д а о б а в е с т и спроводника.. и оп ет не! Т о је објаш њ ењ е Б ук.али п одсвесн о. И звесне тачке учиниле су м и ж ем . . П ринцеза спусти главу. редове и народности. хтели сте н еш то да каж ете. такво објаш њ ењ е . А одговор који сам дао сам себи био је . и заш ао је и з воза _ В еом а просто. св е др у ш тв ен е госпођа Х абард.К ад сам саслуш ао све и зјав е. госп ођо.186 А га ш а К р и с Ш ц касн ије.М огуће је .К ако објаш њ авате и зјаву м оје собари ц е. Х ардм ан . Речет п рободен .Д а. . г. као ш то је м асн а м рљ а н а пасо.плаш ио се да га не оптуж е за злочин. н е. Н ек о ко је уш ао д а п оразговара с Ре. госп ођо..А ш та ћем о с гаасом који је п роговори о и з куп еа које нем а ни главе ни репа.У то м е леж и о б јаш њ ењ е ц ел е ств ари . п ретп остављ ам д а је то м огу ће .п ри зн аде то .док је воз стајао у В инковцим а.В идим .А ли н е .и м ора то потпуно тачн о да зна. . господине. али када м и је та и зузетн а очи.али раније . као ш то је то требало да учи ни у Ц ариброду. Злочин није и зврш ен тако.П остоји једна друга м огућност за реш ењ е злочина. првог дан а пош то см о отп упробудили сте се нагло. подигла бура у је друго реш ењ е. С рела је су одахнули. .т о в а л и и з И с т а м б у л а . П оаро погаеда на госп ођу Х абард.врати м а уз к ола за ручавањ Сви е. не зн ам ни сам а тачн о ш та сам хтела да каж м урио и почео да м ислим. А ли н ем ојте и суви ш е брзо н апусти ти њ ему . Е во како сам ја до њ е дош ао. за један сат ун ап ред од средњ оевропског врем ена. ри песницом о сто. захвали о сам се. Ја .

дом аћинство. .И т а л и ја н в о за ч . Е н г л е с к и њ а гуверн ан та. састављ ено управо од тако различи тих на-р о д н о с т и .

у Д и бен хам са и зразом „м еђуградск а" за телеф он зив." п а је затим застао и н аста. Д акле.ју је пуковник упознаонеколи тек ко дан а раније . изјавила да никад одлазила није у њ ено униш тењ е . то је дало изванредно интересантан иразм ислио.. п а је би ло пуно задовољ авајући. А рбатнот мис и Дибенхам у ствари добро познају а да се из . веом а сли чно оном е како би реди тељ поставио позори -и необјаш њ ива чињ еница. задовољ авајући резултат. И н т е р е с а н т н а с т в а р . . П р ем а том е.а ја познајем ш ао и звесну забелеш ку која п ом и њ е случај А рм строн г. А претп остављ ало се да п ри ли чн о чудн у п рим едбу. П ретпоставим о да је оно ш то је им ао на.другим речим а. и тако даљ е.. је била ни-у обичај да узм е успављ ујуће средство кад путује возом . то њ ен о тврби ђењ ло еби саврш ено тачно говим јастуком очигледно је кази вао да је такво тврђењ е да је она заузим ала купе број 4 .н о и сп од к ваке н а врати м а ћи.. није десио. Г осп бард ођа Х а. -. „али свакако.Због тога сам закљ учио да се п уковни к н е старог човека".. А ко м у га је дао? О чи глед но.> у б и т и Р е ч е т а .изм иш љ а догађај који се никад сам м у све ш то м и је испричао о сопственом идентитету.О сим тога.ду н ави јен ог сата. он је био убица или са.прем па. Т о м е довело до м оје ш ем е „нагађањ а" . ал и д а л и б и Р е ч е т у з е о т ак в о била закљ учана или не.поглед у м ладу мдау.Р еч етов ш титио Р ечета било би да проведе н оћ у њ еговом купеу џеп на пиж ам и . М а које наркотично средство да м у је дато. Х ардм ан а. па је зам олила О лсон мис да то учи н и средство и п рош ле н оћи? А утом атски револвер п од њ е. зл о ч и н н и је и звр ш ен у јед .не пренагљјући.П ређим о сад на једног другог сведока.А ли ја сам м огао да осетим да то није било оно ш то неког одређен ог разлога претварају да су стран ци . Т о је п о т п у н о ја с н о и з д в а ја л о в а г о н заљ к е. учесник убице.'. А ли приликом другог направио је јасн о да је с њ ом у при сн и м сим одноа. Ч ак и да се заљ убио на први О н је рек ао: „А ли сваако. М ак Квина.ум есто њ е.. ла јесте д а н и к о н и у к о м дру го м дел у во за н и је м огао нам ерно стављ ен у џ еп и да су м у нам ерно п ом ерене ка. п о мшољм ењ м иу. м орало је к од н еп арн и х бројева.била је изјаву г. завор је би ти без њ еговог зн ањ а.типа. П оверовао зак љ учи м д а госп ођабард Х а. али кад је дош ло до стварних метода које је употребио да . У зм им о пре свега А р б а тн о т а . Д ак ле. не би га ни најм ањ е М ак К вин и ли собар. па сам је издвојио да бих о њ ој ш ни ком ад.122. О во м и се учинило као прилично чудна Ш веђанка дади љ а.П о м ом м и ш љ ењ у. на поде-'• лу улога појединим личностима у драм и А рм стронгових. Е н глезе п уковнивог ко.С једињ ен е Д рж аве.чињ еница да ју је пуковник А рбатнот зваонаМ ери. м еђутим . би заш ти тио г.„кука" за сат. Једини начин на који би стварно за.гд е се зав о р н алази н сред еп о . .то је било прилично несм отрено од стра.З а ти м со б а р . као ш то је купе број 3. изван редн о неудобн о и неподесно м есто и ли н а н ек ом м есту где б и м огао да п ри п ази н а њ егова за д р ж а њ е са та . Ф рац ускињ а собари ца. проучио сам сваку појединачну изјаву и начуо и з разговора изм еђу м и с Д и бенхам к о вин пи ука дош ао до извесних чудних закљ учака. п о г о т о в у ш то се н а ч ел о гл ав е н ал ази . Још једн у је хтео да каж е. Речет је им ао нам еру да буде на опрези прош ле но. п рича м у је би ла н и м ањ е н и ви. пош то је леж ала у кревету.то јест. и ли м а к оји п ар ан бр о Јлаж . м огла сакри ти кесицасун за ђер.. Б и о сам п ри м ор ан д а . Једина ствар коју је њ егова изјава јасно показива. М ој први разговор с њ им био је пот.С ада прелазим о н а и зјаву г. а том е. . он би н ап редовао лагано и при стојно вио: „М ислим . стварн о и н тересан тн а тачка у п оглеш е него бесм ислена.м а-л у значајн у тачку представљ ала је извесн а при сн ост м и с м еру да каж е било. врата. О н је р ек ао д а је њ ег о в газд а и м ао нам је испричала да.А сада м и доп усти те да каж ем коју реч о врем ен у. Речета.ан и ч етврт. то је било сагорено!". у. то је м есто где је он н ађен . прилично изнад кваке. ск А и п оком случају би М ак К вин м орао зн ати за забелеш ку и за м ис Д ибенхам је. То м огућн ости да устан ови да ли су врата везивала која су купе б и м о г л о б и т и и с ти н а . . Због тога сам см атрао као сигурно да је сат . В рло добро. И злож ио сам м у да сам н а.188 А гаш а К рисш ц убисшвоуОрфш-ексиресу И стам бул-К але.В ер оватн о сте ви до сад ч ул и он и х н еко ликоје ко рсам ечи .

стањ у да докаж е свој алиби. п рем а том е. са Ш в еђ манладом к ом и била комедија која се одиграла због м ене! Свако м ож е да Е нглескињ ом . А ко је неопходн о. на чи. Д ош ао каквог рани јег позн ан ства.П а у које врем е је стварно изврш ен злочин? И ко га буде сам а и и зврш и тељ . А ли.у тв р ди м м а к акв е о теж авају ћ е ок ол н ости б и л о за к оју дио из сна. да. Речет је био убијен у неко доба непосредно после два са. . а није било никаквих знакова борбе.објаш њ ен а.вљ ало пи тањ е њ егове кри ви це. је то би ти већ м ртав. н е један . П риви ђала м и се сам ови ни те. А к о се п ок аж ем так о н ев ер о ватн о в аго н о м И с та м б у л -К ал е у м р тв о ј сез о н и . Н и је се п остам ож е одм ах да изађе на чи сти ну. Говорио сам себи: „О во је чудно -не м огу сви п розре цело ону ствар са сатом .С ећам се да је М ак К вин обратио п аж њ у. А одм ах п осле усвајањ а ове је убио? претпоставке. ако је Речет био под сн аж ним дејством особу у возу. п о ш т о Р е ч е т н и је г о в о р и о случаја ок олн ости . А ли уверен сам да је у 23 м ин ута до је. као саврш ен и м озаик.А ли план је успео! О творио сам врата и прови рио је п рободен дванаест п ута. М ак К вин и пуковник . изврш ен ран и је? Д а будем о О н н астави полако: тачни. б и л а је глуп п а не схвати м зн ачењ е те реченице. повезаног са циљ ивош ћу. О н м ож е да каж е: „И з.бити ум еш ани!" п лет п о детекти вски м п ри чам а. да тако м н ого света. Т и ш и н а је би ла таква да се м огла чути м ува неко са стране био осум њ и чен за злочи н а н е би био у кад п ролети . да се брани. би о би у стањ у да ступи у неку врсту али би . а да је Р еч ет м орао било и нем огуће. у 23 минута до један? М ој пријатељ . Јер. игра њ ој одређену улогу.изузетн о м н ош тво љ уди којевје алпо утоф р ан ц у ск ом јези ку . гао пож алити на недостатак паж њ е.којих се чи ни ло веом а н евероватно да је м огло би-ти м а њ еницу да Речет није ум ео да говори француски. ф ран ц у ск и .м орао бити п лан. п утује и сти м возом самког о и з пуч у о у 2 3 м и н у т а д о је д а н . м еђу и зпут већ двапут (а други пут на веом а јасан начин). г. као и приличн о чудан стицај околн ости да је у неког успављ ујућег средства.Д а ли је.он и би ли ум еш ан и . онда м и се м о. П утници у истам булском ва- I .П о м ом миш љ ењ у. О н и су п ретпостављ али .било је дванаест путника Р ечет .н ије могао да крикне. А ствар која мчила е је м ун ап ољ е.. го сп о д о ..Речет је и збегао п равду у А м ери ц и. П оаро. И ста се ствар догодила и са сам до закљ учка да је цела она ствар у 23 минута до један со бар ом Е н глезом и И тали јан ом . у случају ако би те у њ ега. поносећи се својом прон . г. састоји из дванаест особа .А зати м . Н ије се м олих ослободи оптуж еног и доведе у питањ е крајњи исход. М ак К ви н .В и део сам .Н арочи то м е је п огод и л а и зузетн а теш ко ћа д а је као доказ том е у п рилог гласни кри к који м е је пробу.А рб атнот п руж али алиби један другом е .две особе. па да ћу опет см атрати да онај глас који сам случајем А рм стронг. која га је осуди ла на ворио.то је прилично чест за. а то је само скромно м иш љ ењ е.сређен. С тварно сам чуо кад је и зговорен а речени ц а на ц ело врем е . Д а је сваком п оједи начн ом случају сведочењ е које ж ал је опрум огао да кри кн е. ра скренути паж њ а на њ у. изјава једне или виш е остаО н застаде посм атрајући своје слуш аоце. С удск асепорота средства. см рт и која је била прим орана неопходнош ћу случаја да . цео случај постао м и је изванредно јасан и . С ве су очи биле упрХ ардм анова изјава била је неопходна. крајњ а гран иц а коју лекар см атра за м огућу. како свак а особа та. С етио сам се једн е при м едбе ни ка пуковдан Речет још леж ао и спавао под утицајем успављ ујућег А рбатн ота о суђењ у п у тем п ороте.190 Агаш а Крисш и Убисшво у Оријенш-ексиресу . Речет који је гозван а порота од дванаест чланова. „неподесну" особу.Ш то се ти че тога ко га је убио. Тако је све подеш ено. О н не ум е да говори ф ранц уски". Т о није м огла бити случајност. св е м и је п остал о јасн о. Т ако су г. сум њ а пала м а на коју особу. ако би . С в и су да ћу ја м орати то да прозрем . н е сам о да је би ло н евероватн то је о. то н ије м огао бити г. д ол ази л о од л и ц а к о је б и х м о гао окао п и сати борбе. Бук истакао . н и је м огао би ти њ его в.

С вака и најситни- .гону нису били ни у каквој опасности.

б и л о је п а ж љ и в о с п а љ е н о . док сам ја саслуш авао љ уде у колима за п рви поглед чудн а. То је лутно било никаквог разлога да се м а ко у возу сум њ ичи. там н е очи . по договору. там н е п ути . ников купе .Када је М ак Квин првобитно сазнао да је писм о. раск о ш н о и зр ађ ен д а ви ш е п р ед стављ а п оп од н евн у да је свака особа.да су је такође видели.н> и резултат. бри ж љ иво ставио црвен и ким врхон о на . О пис ле.а и њ ен пртљ аг садрж ао сам о један неглиж е од ш иф к оона.ж ену у црвеном ким ону.н ом полож ају. собарица и спроводник.спроводник.А рм строн г м огла веров атн о н ајтеж е док азати ) и други ш т а ч к а п р е т е ћ а п и с м а . м ам никаквих непосредних средстава да утврдим истину. П ретпостављ ам да је одрж а. м ис Д ибенхам и М ак К вин . Б е з и к а к в о г ж ај гроф ице А ндрењ и постао је озбиљ ан и њ ен супруг је кљ уча који би указивао на случај А рм стронг. је и м а о н а јја ч и а л и б и и ч и ја с е в е з а с а п о р о д и ц о м П ри р ода сам и х ран а . да би се ун ела забун а у крајњ и регим ). Д аљ е.хаљ ину за чај него кућну хаљ ину.С ви су они до једног.192 Агаша Крисши Убисшво у Оријенш-ексиресу 19 3 ја појединост у њ иховим изјавам а била је обрађена рани.Д а л и је ов о р еш ењ е об јаш њ ав ал о све? Д а. . била практичн о у неприкосновеа к оја је М ак К в и н ун и ш ти о . кола ударце! Н и он и сам и н икад н еће зн ати који га је уда.одм ах предузео кораке да изрш и изм ене на пасош у. м арам иц а. м ада сам м ож да у заблуди .јак и ли слаб . тан ечујн о је. н е зн ам . О пет сам ја сведок постојањ а те ген д арн ог „ом ањ ег чо века. М и слим да је неко ко сла им а см ико и на ж ену. која су упозоравала Речета на њ егову судбину. не би апсо. Зрело п ром и ш љ ен и збор ж и вао н и један од п рави х сп роводн и ка сп аваћи х кола а личности .н о саветовањ е на брзи н у и да су затим одлучили да и сје. А управо такав утисак им али су и нам е. У том трен утку п оло с в о м ја с т у к у . која стварн а. које је Речет вероватн о н аш ао на м ах саоп ш ти о ову вест остали м а. која терети п рин ц езу Д рагом иров. кроз купе госпође Х абард .бе. би о би п ри м ећен од ли свак у в езу с п ород и ц ом А рм строн г.Н е знам тачн о ш та се догодило кад су заверени ц и а нису веровали да ћу се упустити у тај предм ет.један који терети пуковника А рбатнота ји (ко.је. али када се д об ро п ром и сли . уколико откри ли да је њ и хов п лан дели м и чно онем огућен .тре-ба м огао се прим енити подједнако добро како на човека та. да би сваки нови делић сазнањ а који би п утни ка буде осум њ и чено. погодан опис.ким оно како нестаје у даљ ин и . пош то се њ еговом заслугом није опту.н еж н ом телесн ом саставу и али би ју који јој п руж ају ва писм а. К ог је п орекла та одора. П отом .и да је задава. н и ш та ручавањ е. у б ац и л и су н а тр аг „л аж н и к љ у ч " . дели м ично остало читаво.ж ен е.сваку је н ан ел а друга особа.кљ уч. и то од почетка до краја. м рачени купе. . због се м оје сум њ е не би упериле против једне одређене осонезгоде која је задесила воз. и да је управо реч А рм стронг остала цела. али та је м огућн ост већ би ла се расветлио отеж ао још ви ш е сам о реш ењ е.л еген д арн у Речет . случај је и згледао ф анта.и ви ди м ц р вен и са". ж енске боје гласа".в е ш т а ч к а п о ш т о с у б и л а н е .разум е се лаж . захваљ ујући свом друш твен ом полож ају. Х ардм анова п рича о том е како га је позвао зу л тат. П ретп остављ ам . потпуно одбијаста. за духовитости . а „човек м алог ра. П ретпостан е би бо љ е о дгов ар ало о в ак ви м ок ол н о сти м а. свом н о изузетна као доказни м атеријал. Ц ела ствар била је веом а м удро см и ш љ ена.П оследњ е писм о. била друга н есрећна околност! Т о би се см атрало као ствар са стране. Једин о ш то је м ој п ријатељ Б ук при м ети о. м ора да је од.З ам и сао о том е д а га тр еб а п ро б о сти . В е. пош то је ор уж је к оје м ож е свак о у п отреби ти . сада се м ож е очекивати да један или виш е теш ко подеш ена. јесте. рац заправо убио. Д ва такозван а „кљ уча" убачена су у покојру да изазову.још требало додати јесте: ун ети још већу забун у у крајстично нем огућ. загон етка трају. И стина. улази ла у Речетов за.је је тако бриж љ иво спаљ ен о. К ао ш то је предвиђен а и предузете су п отребне м ере. зам ен и вш и и х о ви м др у . ж ен ск е бо је ш а. и згл ед а н а мога кофера. једна за другом . Зн али су д а н еједн ог и ли виш е п утн ика како н ап уш та воз у Б роду. К ам а је вљ ам да представљ а својину гроф ице А ндрењ и . н ап исана сам о зато да би м огла да буду показа. Ја у стајем и п р ов и ри м н ап ољ е . (Б ез сум њ е су постојала и пра.

али осетим инстинктивно добру кувариц у. Дош ао сам до закљ учка да особа. г. Т о би све објасн ило . ш то је он п окуш ао да припиш е снегу који га је засенио.н и је од он и х љ уди који се м огу подм итити да би учествовали у злочин у . П оаро. А ко узм ем о да је м оја теори ја о злочи н у и сп равна. Била сам управо луда од бол а .оног уж асног дана у Њ ујорку. П о природи сам их ствари . мора да је лице од кога би се понајпре очекивало да тако поступ и . О н ј е б и о н а ј б о љ и . А ли ни ви не м ож ете сасвим да зам и слите како је то изгледало .О на греш ка у вези с кеси цом за сун ђер била је несм о тр ен а. М ајк а госп о ђ е А рм стр о н г . заузео м есто своје ж ене. Н ије ми ни пало на памет да су завори на различитим местима. сањ алачким гласом .Дош ао сам до веом а чудног закљ учка. О н застаде. Т о је сам о до к аз д а у век тр еб а савесн о о б ављ ати пробе. одиграла је најваж н ију улогу у целој драм и. А ли ако сте зап ослени као собари ца. Т ада сам се досетио да је покојна дадиљ а била Ф ранцускињ а. ваш и п ослодавци ретко им ају п ри лике да упознају да ли сте и ли ни сте добра куварица. У бисш во у О ријенш -ексиресу 19 5 . П оставио сам јој клоп ку . А л и ак о је так о . није м огла им ати никакав алиби на који би се м огла ослонити. С ве см о то извели кад см о путовали там о претпостављ ам да сам онда м орала им ати непаран купе. погледа право у П оароа. М огао сам сам о да см ислим да је био заљ убљ ен у ону м ладу Ф ранцускињ у.сав рш ен о п ри ро дн у. сасвим различитим од онога којим се служ ила у току целог путовањ а. доп усти те м и то да каж ем . Г о в о р и м о ф о ф и ц и А н д р ењ и . .Вам а је све јасно.м огао сам да погодим м есто које је о н а зау зи м ал а у д о м аћ и н с тву А р м ст р о н го в и х . С м атрао сам да је гроф А ндрењ и.У век сам себе зам иш љ ала у ком и чним улогам а. П ретп остави м о да је та н есрећн а девојк а би ла П јер М иш елова ћерка.. А ли то је изгледало веом а невероватн о.А ко је тако. Х и лдегарде Ш м и т . заиста.з а т о је б и л а п о т р е б н а уметница.П отом је био ту и Х ардм ан. тако да се изразим о. П а пром енивш и м ало полож ај. била је виш е излож ена сум њ и. п р и в р ж е н у а м е р и ч к у м а јк у .Л и н да А р д ен .194 А гаш а К рисш и . Д а ли је било још других лица чији удео у драми није био јасан? П уковника А рбатнота обележ ио сам као пријатељ а А рм стронгових.. кад се заклињ ао онако свечано својом чаш ћу да њ егова суп руга те н оћи н икако није излазила из купеа. г о с п о ђ а Х абард. О д говори ла је: „Д а. Ви сте диван човек. О н а н астави : 4 . О н д а и П је р М и ш е л м о р а д а је у м е ш а н у с л у ч а ј А рм строн г. П ош то је заузим ала купе који је био у вези с Речетовим купеом . о н д а и м ам о тр и н а ес т особа. госп ођа Х абард рече: . благим . Д ак л е . која није учествовала у злочину.О с т а је н а м г о сп о ђ а Х а б а р д . Разговарао сам с њ им о драж им а странкињ а . онда је П јер М иш ел био безусловно један од оних дванаесторо. све м оје газдарице говориле су тако". раскош ним . Затим . М о ж д а сам сувиш е прож дрљ ив. једна једин а била н евин а. онда је очи гледн о сп роводн и к сп аваћи х кола и сам м орао бити један од саучесн и к а у заве р и . Н а м ен е је о с та ви л а ути сак озбиљ ност њ еног суп руга.так о и сто и п ослуга. глумица. А ли постојала је уметница у вези с породицом А рм стр он г. М есто уоби чајен е ф орм уле „од толиког броја љ уди један кривац". а н е дванаест. С обариц а. . О ни су вероватно пош ли заједно у рат. који је кроз дуги ни з год ин а би о зап ослен у К ом п ан ији . а ја верујем да он а м ора би ти исп равн а. И згледало је сасвим јасн о да он н е припада дом аћи нству А рм стронгових. О диграти улогу коју је он а оди гр ала . . а п ук овн и к А рб атн от се т а к о ђ е н а л а з и о т а м о .то би објасн и ло такође и м есто које је и забрано за злочи н . К оја је то особ а? . п ом ал о см еш н у .С ад а је тр еб ал о осм о тр и ти јо ш једн у тач к у . Рекао сам јој да зн ам да је добра кувари ц а. м ени се постављ ао проблем да је од трин аест особа сам о једна.и она је уп ала у њ у.и ето где сам оп ет пости гао дејство које сам и траж ио. А ли како објаснити њ егово саучесни ш тво? О н је био при стојан човек. И зн ен ада м у сузе н авреш е н а очи.

. .рече А рбатн от.м стронга.п ри јатељ Џ он а .С п асао м и је ж и вот у рату .

Као да је сматрао да цела та ствар на тај начин изптеда пристојније. Мери је обрадила све појединости касније с Хектором Мак Квином. али је на несрећу постојао један купе који нисмо могли добити. разуме се. разуме се. Знали смо преко Хектора да ће се Речет враћати са Истока касније или раније. Г. А тада.и он је био тај који нам је објаснио тачно како је Касети успео да се ослободи помоћу свог новца. Убисшво у Оријенш-ексиресу Она застаде. . не знам . Харис.или боље речено једанаест . није се смела пропустити овако погодна прилика. али се сложио да то решава већину наших тешкоћа. Није му се допала замисао да треба пробости Речета ножем. Осим тога. Имали смо намеру да заузмемо сва купеа у вагону Истамбул-Кале. разуме се. Он је одувек обожавао Соњу моју ћерку . Требало је прво да уђемо у траг Речету. 19 7 . . Хардман је најзад успео то. али на крају смо се одлучили за овај чин.Супруг моје ћерке морао је. Дакле. Прво смо мислили да извлачимо коцком ко ће то извршити. Пошто је Пјер Мишел радио управо у том возу. Он је био заузет много раније за једног од директора Компаније. Сузана је била његова јединица. ви сте се појавили. дан када је Мишел на дужности. био је чиста измишљотина.Одлучили смо на лицу места .Дуго нам је времена било потребно док смо усавршили свој план.да смртна казна коју је Касети избегао мора да се изврши.можда смо били луди. да буде упознат с целом ствари. Затим смо одржали саветовање са Сузаниним оцем. Хектор је лукавством целу ствар извео тако да је Речет изабрао прави дан за пут. у последњем тренутку. Оријент-експресом. Сузанин отац је био вољан. Упели смо и то. То је предложио возач Антонио. и он је захтевао да пође тим возом заједно с њом. Било нас је дванаест . Пуковник Арбатнот је веома упорно захтевао да нас буде дванаесторо. Затим смо морали да покушамо да упослимо Мастермана и Хектора код њега или бар једног од њих.796 Агаша Крисши .Сузанин отац се налазио. Јер било би незгодно ако би се неки странац налазио у Хекторовом купеу. то ће бити и добар начин да се не осумњиче људи са стране. у Француској.

. слажем се . г.неоспорно је тако. који покреће срца..рече др Константин.они се воле.Дакле . и оног другог детета.рече . Шта ћете сада учинити? Сада ће се све открити. тај дубоки.. убудуће. . Реч је о другој деци пре Деј-зи . Све ове добре верне душе ..Ви сте један од директора Компаније . Поаро. Али непотребно је увла-чити све ове остале у то. које би можда било живо и здраво данас.и сиротог Мишела . Поаро .овај. Друштво га је осу-дило. Није то само зато што је он био одговоран за смрт моје кћерке и њеног детета. Глас јој је дивно звучао кроз пренатрпану простори-ју.Што се тиче лекарског вештачења. Слажете ли се.рече.Свакако. и пуковника Арбатнота . . мислим . .прва теорија коју сте изложили била је тачна .. част ми је да се повучем. Поаро погледа у свог пријатеља. на мене саму? Радо бих пробола тог човека дванаест пута. зар не можете да баците кривицу на мене. а који је узбудио многа гледалишта у Њујорку.. Није само то. г.Према томе .рече шта ви кажете? Бук се накашља. докторе? . Сада вам је све познато.пошто сам вам изложио решење.. Предлажем да то буде решење које ћемо изложити југословенској полицији када она стигне. да сам наговестио једну или две фантастичне ствари. потресни гаас.рече Поаро .могло је бити још друге. . ми смо извршили пресуду.По мом мишљењу.и Мери. .

1'осалпну. чим е је још један од светс к и п о з н а т и х л и т е р а р н и х л и к о в а . Њ ен по следњ и објављ ен р ом У си ан. пре него ш то су се развели 1928. А гата М илер је р ођена у Т оркају. Х ерку л П о аро и госпо ђица М ар пл. у О боје. године. и то дело је до сада пајдуж е константно игран ком ад у исгорији позориш та. удала се за иуковника А рч ибалда К ристија. г о с п о ђ и ц а Џ е јн М арпл. почевш У бии сш одва у ВикаријаШ1930. такође је био пр ва екран изац ија њ е ног ексцен три ч но г белги јс ко г де те ктив а Х ер ку ла П оа ро а. која је прем ијерно изведена у Л ондону 25.Б А гата К р исти је најп ознатији светск и писац м истер ија и с пр авом је зову „кр аљ ицом злоч ина". С а сигурнош ћу једна од најпознатијих изм иш љ ених креација сви х врем ена. Госпођица М арпл се по јавила у пр еко 12 ром ан а. су наш и роко п ознати захваљ ујући екр анизац ији у ф илм о ви м а и . Г одине 1914. Њ ене књ иге су продате у билио нском тираж у на енгческом језику . 15 . А гатин први р ом М ан.исШ ериозна аф ера у С ш ајлзу (19 20 ). новембра 1952. О вај заним љ иви нар је добио и једну ћерку. која је трајала виш е од пола века. укљ учујућн М иш оловку. У својој књ иж евној каријери. и исто то лико на других 45 светских језж а. добила своју улогу и на ф илму. у Е нглеској. авијатичара при К раљ евским авио тру пам а. ава но убисш во (19 76). Једино су Библија и Ш експирова дела дож ивела већу продају од романа А гате К ристи . А гата К рисги је написала 79 романа и колекцнја м алих прича. П оароове „сиве ћелије" су трнјум ф овале у борби против опаких злочина у преко 33 романа. такође је екранизо ван. Т аш ђе је написала десетине позориш них комада. септем бра 1980.

уксу зно о п рем љ ен и во з. М еђу ти м . главн и х ер ој ово г чу вено г р ом ан а је Х ер ку л П о ар о . слу чајн о и ли н е. је и сто и м ен и ф и л м д о б и о п р ести ж н у Е М И н агр ад у . Н ап и сала је и чети р и ау то б и о гр аф ске књ и ге. наш ао баш у о во м возу. У м р ла је 12 . већ два реш ењ а овог злочина.8 4 8 -7 0 -3 4 .. пез НАРОДНА КЊ ИГА 2004.С м р ш на Н и (19 лу 78 ) су сам о н еки о д усп еш н их ф и лм о ва базир ан и х н а њ ен о м раДУА гата К р и сти је тако ђ е н ап и сал а ш ест р о м ан ти чн и х ро м ана по д п сеу до н и м о м М ер и В естм ако т. јан у ар а 1 97 6 . а већ 1974. П о ар о д о л ази д о дв а м о гу ћ а р еш ењ а о во г зл о ч и н а. и . управо је пр еш зо турску гр ан и ц у к ад а је п о ч ел а сн еж н а о лу ја. А м ер икан ац ко га су пр о н аш ли м р тво г у сво м ку п еу .о. А л и . са вр ати м а зак љ у ч аш ш и зну тр а. с ш в о у О р и је н ш -е к с и р е с у (1 97 4). К о је о д п о м ен у ти х је о н о п р аво ? Г ом ила и нтри га. У пр аво носле по ноН и снеж на о луја је зауставила О рп јенш -ексир Л ес. д о б и л а је н ајвећ е н ац и о н алн о п р и зн ањ е . ко ји је н зн ен ађујуће пр епу н за то до ба го дн ие. к ао и забавн е п у сто ло ви не н а м но гим ар х ео ло ш к и м ек сп ед и ц н јам а ко је је п о сећ и вала са сво ји м д р у гим м у ж ем . го ди н е. и збо ден о г десетак н у та. н и зо м о п сер вац и ја и см и ш љ ен и х ко н стру кц ија. к ад а је п р и м и л а о р д ен Б р и т ан ск о г кр а љ евст в а . К ро з сер и ју п о једи начи х разго во р а са п у тн и ци м а. С а п у тни ц и м а ко ји су ви ш е н его ш пр н гап тн и ..С ведо к ои ш уж(19 бе 57 ). тајни и н еобичности су ци љ н о см иш љ ене како би Х ер ку ла П о ар о а скр ен у л и са пр аво г п у та у о т кр и в ањ у и с тгае о о во м зл о ч и н у . и ндиви ду алн и и зан им љ и ви ли ко ви сваки за себе. ко ји се. Г о ди н е 1 9 7 1 . С в и су о су м њ и ч е н и и н а ш х ер о ј П о ар о и м а за д ата к д а пр о н ађе у б ицу . А гат а К р и с У тиБ И С Т В О У О Р И Ј Е Н Т -Е К С П Р Е С У Издају П О М ШН. чувен и белги јски детекти в. е\\зрарег5 ап<1 М а§<ш <1.200 Агаша Крисши к р а т к и м Т В с е р и јаУм ба и. д р ам ати ч ан р асп лет ц ел е си ту ац и је н ас до во д и н е до потен ци јалн о једно г. већ у ју тр оО рјеи јенШ -екси роесстао б ез једно г о д сво ји х п у тн и ка. ш то је н аји н тр и ган тн и је.8 4 8 -7 0 -3 5 Тираж 50000 Ш ш а м иа НАРОДНА КЊИГА . О вај бестселер је први пу т објављ ен 1934. Д ирекш ор С н еж ан а М и јо ви ћ Лекшор-корекшор Соња Томашевић Пласман 0 1 1 /8 4 8 -7 0 -3 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful