1

CUPRINS
1. O Privire De Ansamblu..............................................9 2. Reconsiderarea ŞtiinŃei Oficiale 1. Introducere.......................................................... 17 2. Fizica Newtoniană...............................................18 3. Teoria RelativităŃii...............................................19 4. Fizica Cuantică....................................................20 5. Teoria Stringurilor...............................................27 6. Teoria Haosului...................................................28 7. Câmpul Punctului Zero....................................... 30 8. Eterul şi Structura Materiei................................ 32 9. Cymatics............................................................. 34 10. Experimentul lui DePalma.................................. 37 11. Generatorul lui Faraday...................................... 38 12. Efectul Aspden.................................................... 40 13. Experiment AntigravitaŃional..............................41 14. Efectul Searl........................................................ 42 15. Kozyrev-Savantul Mileniului Trei...................... 42 16. Ginzburg şi Teoria RelativităŃii.......................... 43 17. Fizica Microclusterilor……………………….... 46 18. Cristalele............................................................. 47 19. Cotterell şi Ciclurile Solare…………………….. 47 20. Geometria Sacră………………………………. 49 21. Experimente cu Piramide…………………….... 52 22. Tehnologia Formării Universului........................54 23. Cercetări în Domeniul ConştiinŃei.......................63 24. ADN-ul şi EvoluŃia..............................................82 25. Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare......................96 26. ŞtiinŃe Vechi........................................................111 27. Teoria a Tot Ceea Ce Este.................................. 125 2

3. Creatorul şi CreaŃia 1. Puterea ImaginaŃiei..........................................129 2. Creatorul Universal......................................... 130 3. CreaŃia şi Experimentul VieŃii............................133 4. Uitarea............................................................. 135 5. Totul Este Doar o Joacă.................................. 140 6. Despre Energie................................................ 143 7. ÎnvăŃături Vechi...............................................146 4. Adevărata Istorie a UmanităŃii 1. Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers................. 151 2. Originea VieŃii pe Pământ...............................152 3. Atlantida şi Zeii DecăzuŃi................................155 4. Epoca Întunericului......................................... 157 5. Jocul SocietăŃilor Secrete................................ 160 6. SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial……………………………………... 163 7. Epoca De Aur................................................. 166 5. Antrenamentul ConştiinŃei 1. Introducere...................................................... 171 2. Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul……… 173 3. Oprirea MinŃii................................................. 175 4. Centrele ConştiinŃei........................................ 180 5. Formarea Noii Psihologii................................186 6. Chakrele.......................................................... 190 7. IniŃierea........................................................... 195 6. Anul 2012 - Anul Ascensiunii………………….... 203

3

1. O PRIVIRE DE ANSAMBLU

Suntem în toamna anului 2008. Dacă ne uităm cu atenŃie în jurul nostru, putem vedea cum lumea devine din ce în ce mai confuză, din ce în ce mai îngrijorată de ziua de mâine. Se pare că după ani şi ani de alergătură şi trai, într-un ritm din ce în ce mai alert, ceva nu mai merge, sistemul pe care l-am creat pe această planetă devine din ce în ce mai instabil, mai nesigur şi se pare că nu mai are capacitatea de a ne mai susŃine viaŃa în continuare. Ceva se întâmplă, ceva parcă pluteşte în aer. Tot mai multe surse de informare "neoficiale" ne spun că trăim de multă vreme păcăliŃi, conduşi din umbră de o mână de oameni bine camuflaŃi, organizaŃi în societăŃi secrete, care ne-au controlat destinele de milenii, deŃinând toată puterea economică, politică şi financiară. Din ce în ce mai mulŃi se întreabă cum am ajuns în această criză, dacă este o soluŃie de redresare şi care este aceea? Mai există şi alte păreri, sau aşa cum majoritatea religiilor o profeŃesc, că ne apropiem de Apocalipsă, de sfârşitul dramatic al civilizaŃiei noastre şi vom fi pedepsiŃi de Dumnezeu pentru toate răutăŃile şi păcatele noastre. Hotărât lucru, omenirea este într-o criză cum nu a mai fost niciodată în trecut. Bursele au luat-o razna, investitorii îşi smulg părul din cap, calculându-şi pierderile, instituŃiile financiare solide, care-i priveau pe toŃi de sus, au început să se zdruncine serios, companii multinaŃionale, care de zeci de ani au condus lumea, gâfâie, încercând să-şi mai menŃină un strop de profit. Totul, dar parcă totul se năruie. Politicienii şi finanŃiştii încearcă să liniştească lumea cu promisiuni utopice, de redresare economică în următorii 4

altfel criza aceasta nu numai că nu se va rezolva. care au făcut programul dinainte. ci din contră. noi fiind doar actori pe marea scena cosmică. ascultă.” “dacă am fost. cei care îşi mai aduc aminte. Câteodată. ca şi când situaŃia în care am ajuns acum nu ar avea altă cauză decât greşeala unor bănci. pe o planetă secătuită de rezerve 5 . Dacă suntem singuri şi ni se permite să facem ce vrem. dar nu înŃeleg. denumit viaŃă şi care este rolul şi locul nostru în acest univers infinit. ridică ochii către cer şi îl roagă pe Cel ce face jocurile vieŃii şi ale morŃii. se va amplifica până la limite greu de prevăzut. toŃi se uită. “de unde venim şi unde mergem”. sau suntem vizitaŃi”. sau dacă suntem asistaŃi şi dirijaŃi din umbră de alte forŃe. Căutarea haotică în bezna ignoranŃei şi a neputinŃei ne-a obosit. sunt acum prezente în minŃile unui număr din ce în ce mai mare de oameni. “cine este Creatorul şi cum funcŃionează el”. Dar nimeni nu înŃelege nimic. parcă încercând să ne deschidă tot mai mult imaginaŃia şi visarea. Ce ne mai poate aduce ziua de mâine. setea de cunoaştere a multora a crescut. de alt adevăr. Filmele prezintă concepte şi tehnologii cu mult deasupra lumii şi cunoştiinŃelor noastre. ca de exemplu: “cine suntem”. alte modalităŃi de a ne trăi viaŃa. care au supralicitat creditele. inclusiv să ne distrugem planeta. Nimeni nu vrea să privească în ansamblu. de soluŃii concrete şi de o reconsiderare a tot ceea ce ştim. Întrebări existenŃiale. majoritatea trăind la limita sărăciei. Se pare că avem nevoie de o schimbare radicală. în condiŃiile în care suntem aproape şapte miliarde de suflete. dar nu văd. “există viaŃă inteligentă pe alte planete. nimeni nu ştie cine face regulile în acest joc. să aibă milă şi să-i salveze din această situaŃie dramatică.zece ani. către alte orizonturi.

se pare că nu mai pot trece neobservate. căderea comunismului. dar mai ales lipsit de orice speranŃă de viitor. tehnică. au avut loc transformări radicale accelerate în toate domeniile vieŃii. cu minciunile şi 6 . mass media oficială nemaiputând stăvili. Într-adevăr. sau a unor mari catastrofe naturale. unde calitatea aerului se înrăutăŃeşte pe zi ce trece şi unde graficele climaterice pe următorii ani. implorând ajutorul divin. sau surse noi de energie şi nici posibilitatea de a ne refugia pe alte planete mai sigure. eliberarea negrilor. decât de către cei care întradevăr nu vor să observe. la prima vedere lucrurile par aproape fără rezolvare. Să amintim numai de emanciparea femeii. Observăm cum parcă se desfiinŃează tot mai multe bariere ale necunoaşterii şi se eliberează tot mai mult spiritul uman. ne avertizează că mari cantităŃi de gheaŃă se vor topi. par foarte plauzibile şi din ce în ce mai mulŃi oameni se sperie. ştiinŃă. spiritualitate. fiecare pretinzând că spune adevărul. distorsiuni peste distorsiuni. a conştiinŃei umane. probabilitatea unui război. Dacă însă privim lucrurile în ansamblu. salvându-i de la pieire şi dându-le viaŃă veşnică. putem observa cum de-a lungul ultimei sute de ani. arte. a adus tot mai multă lumină şi adevăr în minŃile celor însetaŃi de cunoaştere. debalansată ecologic. Şi încă nu se întrevăd nici apariŃia de noi tehnologii. pe care zeci de specii de plante şi de animale mor în fiecare an. omul de rând fiind nu numai dezorientat şi speriat. îndeosebi după apariŃia Internetului. filozofie.naturale. Explozia informaŃională. Lumina cunoaşterii şi eliberarea spiritului. în tot acest iureş de informaŃie. inundând continentele. Vedem deci o derută totală. chiar a sfârşitului planetei. care-i va împărŃi pe cei buni de cei răi. Se vorbeşte chiar şi de a doua venire a lui Isus.

iar susul va deveni jos. Epoca de Aur. Odată ce aŃi înŃeles şi însuşit cele scrise aici. Nu cumva este mai degrabă vorba de o transformare de sistem care. normală dealtfel. de a merge mai departe pe scara evolutiva. cercetări şi experimente. în scopul de a ne crea cadrul necesar experimentării vieŃii. viaŃa voastră se va schimba la o sută optzeci de grade. la un nivel superior de experienŃă. într-o paletă foarte vastă de posibilităŃi. de o incredibilă complexitate. după zeci de mii de ani de rătăcit prin întuneric. nu se poate face decât prin degradarea celui vechi? Nu cumva ceea ce pare un sfârşit este de fapt un început? Nu cumva în loc de Apocalipsă ne aşteaptă Paradisul. dacă îl acceptăm sau nu. acest proces. În funcŃie de aceasta vom fi capabili sau nu. aşa cum este şi normal. de aceea prima reacŃie. o piesă de teatru perfect regizată de către forŃe superioare nouă. profeŃită şi visată dintotdeauna de mulŃi lideri ai umanităŃii? Cartea aceasta are ca scop dezvăluirea celor mai profunde adevăruri ale universului şi ale vieŃii. După mulŃi ani de studii. Cele ce veŃi citi în continuare sunt lucruri foarte puŃin cunoscute în rândul maselor largi de oameni. în sfârşit ne-am maturizat. demonstrând cum funcŃionează totul şi cum se 7 . care reaşează toate vechile teorii pe cu totul alte baze. că tot ceea ce am fost învăŃaŃi a fost o iluzie. va fi că nu se poate să fie adevărate. Prima parte a cărŃii este dedicată noilor concepte ştiinŃifice. Vremea copilăriei rasei umane a trecut. albul va deveni negru. având ca obiectiv real dezvoltarea şi evoluŃia propriei noastre conştiinŃe.cenzura. o păcăleală. faŃă de care lumea actuală va rămâne în amintirea noastră ca o Epocă a Întunericului. A sosit timpul să aflăm adevărul şi să alegem conştient. am ajuns să înŃeleg şi să cred cu toată tăria.

în partea a treia este prezentat un ghid de antrenament şi lucru cu propria conştiinŃă. sau concepŃii. în dorinŃa sinceră de a-i ajuta pe cât mai mulŃi dintre semenii mei. le-am înŃeles şi le-am experimentat veridicitatea. având în vedere etapa pe care o parcurgem şi că ne aflăm în pragul unor incredibile transformări planetare. mă simt responsabil de a le populariza cât mai pe larg. care prezintă doar faptele de suprafaŃă.rezolvă toate paradoxurile şi toate enigmele neexplicate. în procesul lor de reamintire a “cine sunt cu adevărat” şi de a ieşi din întunericul neştiinŃei. neinfluenŃat de nici o dogmă. fără însă a explica şi cauzele reale şi mai ales cine a stat în spatele lor. Şi pentru cei care într-adevăr vor crede că toate acestea sunt adevărate şi simt dorinŃa de a se transforma. văzută prin prisma unei cu totul altei perspective decât cea din manualele oficiale de istorie. filozofie. la lumina cunoaşterii. VeŃi înŃelege de unde vine şi încotro se îndreaptă rasa umană şi ce perspective extraordinare i se deschid în următorii ani. ci ele reprezintă adevărul obiectiv. sau vreo grupare religioasă. Cea de a doua prezintă o trecere in revistă a istoriei umanităŃii. Dacă sunteŃi mulŃumiŃi cu viaŃa pe care o duceŃi. menit a vă schimba total viaŃa. pentru a promova pe scara evolutivă la nivelul următor. dacă nu credeŃi că realitatea e cu mult mai complexă şi mai grandioasă decât aŃi fost învăŃaŃi. pentru a începe o 8 . sursele de la care le-am preluat fiind cu mult mai presus decât acestea. Nu sunt propriile mele teorii. Fiind de o atât de mare importanŃă pentru umanitate. Toate aceste informaŃii nu îmi aparŃin. Eu am doar meritul că le-am citit. percepŃia şi înŃelegerea lucrurilor. dacă nu sunteŃi pregătiŃi de a vă debarasa de tot ceea ce ştiŃi.

aceea de redescoperire a adevărului. Dacă îl veŃi înŃelege şi adopta ca mod personal de viaŃă. în comparaŃie cu ceea ce ştiŃi şi aveŃi curajul de a vă deprograma de vechile concepte. care e cu mult mai măreŃ decât cea mai fantezistă imaginaŃie. AŃi ajuns exact la ceea ce căutaŃi.viaŃă nouă. Eu nu pot decât să vă înfăŃişez tabloul general. AnalizaŃi logic cele ce veŃi afla. aici veŃi găsi răspunsurile şi soluŃiile la tot ceea ce vă frământă. vă îndeamnă să visaŃi la o viaŃă mai bună. Dacă însă sufletul nu vă dă pace. deschideŃi-vă mintea şi mai ales sufletul. Deci pregătiŃi-vă pentru cea mai extraordinară aventură. nu e cazul să vă mai bateŃi capul cu descifrarea conceptelor care urmează. LăsaŃi deoparte orice prejudecată. vă spune că ceva nu e în regulă cu planeta aceasta şi că viaŃa ar trebui trăită altfel. aceasta depinde în exclusivitate numai de voi şi de obiectivele pe care vi le-aŃi fixat pentru viitor. opriŃi-vă aici. adunate cu mare efort dea lungul propriei mele călătorii a cunoaşterii. pentru a vă transforma viaŃa şi a vă relansa speranŃa în viitor. 9 . format din sute de bucăŃele dispersate. sunteŃi pe calea cea bună.

10 .

11 .

blocaje şi întrebări au creat o derută nemaiîntâlnită anterior în lumea ştiinŃei. Preferă să sfideze şi să se facă că nu observă fenomene evidente. că reprezintă particularităŃi sau efecte. ştiinŃa oficială se află într-o criză cum nu a mai fost niciodată. dacă nu a studiat ştiinŃa şi noile ei teorii. cercetătorii au început să se divizeze şi o serie nesfârşită de enigme. în sine. în lumea celor mai noi şi bulversante 12 . au fost greşite! Interpretarea realităŃii într-o variantă distorsionată. Teorii şi experimente care au încercat să dea răspunsuri şi să facă lumină. demonstraŃii şi experimente revoluŃionare. RECONSIDERAREA ŞTIINłEI OFICIALE 2. numai în dorinŃa de a-şi păstra poziŃiile sociale confortabile. mai puŃin obişnuită. încăpăŃânându-se să recunoască că premisele pe care s-a întemeiat. care nu pot să creadă că tot ce au învăŃat ei în facultate este total fals! Mai bine zis. În cele ce urmează vă invit la o călătorie. care nu explică în totalitate fenomenele ce au loc în univers. nu cauza. au rămas doar în sfera ştiinŃei alternative. univers şi legile lui de funcŃionare. nu şi cauzele reale ale acestora. datorită faptului că în şcoală ni s-au predat doar efectele fenomenelor. se pare că este încă pe placul conservatorilor. nu ştie că încă de pe vremea lui Einstein. în timp ce ştiinŃa “oficială” se învrte n cerc. acum câteva sute de ani.2. pe cont propriu.1 Introducere Majoritatea dintre noi am rămas cu o imagine greşită despre materie. Hotărât lucru. dând un amalgam caraghios de explicaŃii puerile. Nimeni. mai exact este în pragul falimentului şi dacă nu se va restructura îşi va pierde credibilitatea.

Rene Descartes. ci doar deschiderea de posibilităŃi nelimitate.2 Fizica Newtoniană Isaac Newton (1642-1727) este considerat ca fiind fondatorul ştiinŃei moderne. o nouă viziune şi o nouă teorie. Atomul era considerat ca fiind un punct limitat. a fost abandonată şi ştiinŃa s-a separat de dogma religioasă.descoperiri. 2. vechea viziune. care a împărŃit lumea noastră în domeniile spiritual şi material. pentru care nu mai există nici enigme. în ceea ce priveşte viitorul şi bunăstarea omenirii. Pentru aceasta tot ce trebuie să ştim este să examinăm fiecare rotiŃă. că în spatele tuturor lucrurilor ar sta un Creator Inteligent (Dumnezeu). cel puŃin până la începutul sec al XX lea. adică părerea că studiul lumii fizice se poate face asemenea studiului unei maşini. 13 . l-a inspirat pe Isaac Newton. nici paradoxuri. Dacă vrem să-i înŃelegem structura trebuie să-l despărŃim în părŃile componente şi să le studiem în parte. particular în spaŃiu. Când vom fi descoperit cea mai mică particulă existentă în natură. iar în final vom înŃelege funcŃionarea întregului mecanism. care a încercat să explice realitatea. cu Teoria Generală a RelativităŃii. Premisa fizicii lui Newton a fost determinismul cauzal. vom înŃelege tot ceea ce trebuie să ştim despre atom. Datorită lor. când Einstein a desfiinŃat supremaŃia fizicii Newtoniene. Să presupunem că vrem să înŃelegem cum funcŃionează un ceas mecanic. care răstoarnă pur şi simplu tot ceea ce este oficial acceptat ca fiind adevărat şi care vor duce în final la un nou model de explicare a lucrurilor.

sau câmpuri de energie. lumea exterioară este strict obiectivă. o cauză materială. electroni şi protoni (lista lor pare infinită) fizicienii încă mai descoperă noi particule. pentru a desface atomul în părŃi componente. urmată în 1915. ce sunt accelerate până aproape de viteza luminii. în funcŃie 14 .ŞtiinŃa a urmat apoi fidelă (ca să nu spunem “oarbă”) această premisă. ştiinŃa a formulat un protocol prin care tot ceea ce este acceptat ca adevărat. El a demonstrat că legile Newtoniene sunt statice şi sunt relative. se sparge în părŃi minuscule. fiind într-o derută totală. de Teoria Generalizată a RelativităŃii. prin introducerea Teoriei RelativităŃii. iar acesta să fie capabil de a fi reprodus în orice alt laborator de pe planetă. cum ar fi cel din ElveŃia. adică experimentele ştiinŃifice nu sunt dependente de observatorul care efectuează experimentul. ConştiinŃa a fost considerată ca având de asemenea. În aceste acceleratoare materia este bombardată cu particule. trebuie să fie mai întâi verificat printr-un experiment.3 Teoria RelativităŃii În 1905 Albert Einstein a schimbat însă viziunea fizicii. cu aceleaşi rezultate. forŃe măsurabile. S-au construit acceleratoare de particule imense. După ce un atom este bombardat de această particulă accelerată. interacŃionând cu obiectele fizice. Newton a presupus că orice fenomen din lumea exterioară trebuie să aibă o cauză materială. Conform acestei fizici. De aceea. ce sunt studiate într-o cameră cu vapori. eliberând subparticule. ea fiind efectul reacŃiilor chimice ce au loc în creier. 2. Pe lângă neutroni. S-au catalogat aproximativ 300 de particule subcuantice.

În funcŃie de diferenŃele de viteze între observator şi obiectul observat. Acesta fiind un corp ce absoarbe complet radiaŃiile căldurii. adică culorile luminoase emise de un corp negru. dintre observator şi obiectul observat. Plank a descoperit că. iar nimic şi nimeni nu poate depăşi viteza luminii. ci ca unul singur.4 Fizica Cuantică Fondatorul fizicii cuantice este Max Plank. Teoria RelativităŃii susŃine principiul local şi anume că toate fenomenele fizice trebuie să aibă loc într-un timp şi spaŃiu limitat. spaŃiul începe să se contracte iar timpul se încetineşte.de observator şi obiectul observat. AcŃiunilor la distanŃă le trebuie un timp. decât nişte mişcări şi reguli strict mecanice şi materialiste? 2. necesar pentru a se deplasa. atinge temperatura de echilibru şi apoi o iradiază. În 1900. el a studiat liniile spectrale. Pe această bază neam clădit societatea şi mai ales tehnologia actuală. Dar oare aceasta este tot? Nu există nimic mai mult în acest univers infinit. El a presupus că vibraŃia atomilor era sursa acestei 15 . Stricta obiectivitate a realităŃii fizice se menŃine numai dacă luăm în considerare efectele relativiste. Acesta este nivelul general de cunoştinŃe al omului obişnuit şi de aici rezultă felul în care în mod uzual ne desfăşurăm activitatea şi viaŃa zilnică. iradierea căldurii acestui corp nu se făcea în flux continuu de energie. ci era transmisă în cantităŃi (unităŃi) egale. având o frecvenŃă fixă. pe care l-a denumit “spaŃiu-timp continuum”. Einstein a concluzionat că spaŃiul şi timpul nu mai pot fi privite ca două lucruri separate. sau se accelerează.

radiaŃii. Liniile discrete ale spectrului de energie puteau fi explicate numai dacă atomii erau excitaŃi într-o mai mare stare energetică, datorită absorbŃiei căldurii. Apoi această energie era eliberată şi radiau energie electromagnetică, pe măsură ce atomul revenea la starea sa iniŃială. Aceste unităŃi de energie le-a denumit cuante, energia lor fiind proporŃională cu frecvenŃa radiaŃiei. Conceptul de cuante de energie a lui Planck, a intrat în conflict cu teoria clasică a Electromagnetismului a lui Maxwell, care presupunea că energia electromagnetică se mişca în unde, în orice cantitate, fie ea cât de mică, în nici un caz cuantificată. Însă Einstein a confirmat această teorie în experimente efectuate cu efectul fotoelectric, numindu-le fotoni cuantici. Adică, a dovedit că lumina este constituită din particule, pe care le-a denumit fotoni. În 1905 Rutherford a descoperit nucleul atomic, iar în 1913, Niels Bohr a propus un model al atomului similar cu un sistem solar în miniatură, în care electronii orbitează în jurul nucleului, pe nivele (straturi) de energie. Aceasta, spunea el, explica descoperirile lui Planck, în sensul că un atom poate exista numai în anumite stări energetice stabilite. Electronii se pot roti în jurul nucleului numai pe anumite straturi (nivele) şi pot sări de pe un strat pe altul. Când electronii sar de pe un strat superior pe unul inferior, se emite un foton, de o anumită lungime de undă. Electronul nu se deplasează în spaŃiul dintre straturi, ci doar sare instantaneu de pe unul pe celălalt! Bohr a explicat misterul de ce electronii nu se ciocnesc de nucleu, prin faptul că ar exista un strat inferior care nu poate fi depăşit. Şi astfel, ştiinŃa s-a resemnat, dând aceste explicaŃii puerile la ceea ce a denumit magia fizicii cuantice! 16

Louis de Broglie, în 1924, a ridicat întrebarea dacă electronii pot fi numai particule sau şi unde. El a observat că aceştia se comportă în anumite cazuri ca nişte particule iar în altele ca nişte unde. Şi a introdus noŃiunea de dualismul undă particulă a electronilor. Apoi, fizica cuantică a făcut un model matematic pentru acest comportament “ciudat” al materiei, fără însă a da vreo altă explicaŃie. Oricum, toate încercările de a determina dimensiunea unui electron au dus la concluzia că acesta practic, nu are dimensiuni, chiar dacă pare că în anumite cazuri se comportă ca o particulă minusculă. Fizica cuantică este cea mai mare ciudăŃenie cu care s-a confruntat vreodată ştiinŃa omenească. S-a descoperit că la nivel subatomic natura şi fenomenele ei nu mai pot fi interpretate după teoria determinstică Newtoniană. Se pare că aşa zisele legi fizice care sunt puse în evidenŃă la nivel macroscopic, îşi încetează acŃiunea la nivel cuantic! Este imposibil de a determina cu exactitate starea şi proprietăŃile unei particule, pot fi calculate doar sub formă de probabilităŃi, aşa zisele unde de probabilităŃi. Acesta a fost denumit “Principiul de Incertitudine a lui Heisenberg”. Trebuie să precizăm că natura non-deterministică a materiei, nu este datorată lipsei de aparate de măsurat adecvate, ci pur şi simplu este o proprietate a naturii, de care nu s-a ştiut anterior. Electronii sar de pe un strat pe altul, fără a avea o cauză aparentă. Comportamentul haotic al materiei la nivel microscopic a bulversat şi derutat oamenii de ştiinŃă, care erau convinşi că natura se supune unor legi mecanice predictibile. A rămas celebră fraza lui Einstein “Dumnezeu nu joacă zaruri”, el fiind convins că pentru orice fenomen trebuie să existe o formulă matematică precisă. 17

Oare mai era ceva ce fizicienii nu luau în calcul, sau care le scăpa atenŃiei şi înŃelegerii lor? Erwin Schrodinger a formulat ecuaŃia pentru a determina fie momentul (viteza), fie locaŃia exactă a unui electron, dintr-un nor electronic, determinarea ambelor fiind imposibilă! Dacă se ştie poziŃia unui electron, atunci viteza nu mai este sigură, sau invers. Pentru a rezolva enigma naturii dualiste a particulelor, s-a explicat că particula nu există cu adevărat, ci doar imaginar, ca o superpoziŃie a tuturor posibilităŃilor, cu o distribuŃie asemănătoare unei unde, atunci când nu este observată. De îndată ce un observator (experimentatorul) măsoară particula, starea cuantică a ei, adică superpoziŃia tuturor probabilităŃilor, se spune că colapsează într-una din stările (realităŃile) fizice. Altfel spus, particula nu există cu adevărat înainte ca observatorul să o observe!!! Înainte ea există doar într-un tărâm transcendental de posibilităŃi. Când este observată, pur şi simplu se “materializează” într-una din posibilităŃi. Aceasta a devenit cunoscută ca faimoasa Interpretare de la Copenhaga şi a fost propusă de Niels Bohr. Ea spune că actul observaŃiei conştiente a observatorului, cauzează colapsarea undelor cuantice probabilistice. Deci, lumea fizică este subiectivă, observatorul jucând un rol activ în modelarea naturii. La nivel cuantic noi suntem cocreatori ai propriei noastre realităŃi!!! În sprijinul acestei afirmaŃii vine şi celebrul Experiment al Dublelor Fante. În principiu, aici este vorba de un tun electronic, ce bombardează electroni printr-un ecran, în care sunt făcute două fante verticale, apoi urmele lor sunt vizualizate pe un alt ecran. Dacă se trimit electroni printro singură fantă, se observă cum pe ecran apare o urmă verticală, ce demonstrează că electronul s-a comportat ca 18

o mică “bila” materială. Apoi, dacă se transmit electroni prin cele două fante, se observă că pe ecran apar mai multe linii verticale, ca şi când ar fi urmele de interferenŃă a două unde! Dacă se pune un instrument de observare, la una din fante, pentru a vedea cum se comportă electronul, pe ecran apar doar două linii verticale, ce arată că electronul se comportă ca o particulă. Dar nu s-a schimbat nimic din condiŃiile experimentului, doar s-a introdus un instrument de observare, adică un observator!!! Este ca şi când electronul a ştiut că este observat şi şi-a schimbat comportamentul, pentru a răspunde aşteptărilor observatorului!!! Einstein odată, spunea că “nu mai sunt sigur că Luna este încă acolo când îmi întorc capul de la ea”, adică materia se reîntoarce la energie (starea de undă pură, atunci când nu este observată). Fizica cuantică a însemnat sfârşitul interpretării obiective a realităŃii. Newton şi teoria sa rămânând un arhaism, care poate fi aplicat, cu o marjă de aproximaŃie, numai la fenomenele macroscopice. O altă “ciudăŃenie” descoperită în fenomenele cuantice, este aşa zisul efect al nonlocalităŃii, adică un efect ce are loc instantaneu, între obiecte fizice separate în spaŃiu, care indiferent la ce distanŃă s-ar afla, nu prezintă decalaj de timp între ele. Aceasta ar contrazice teoria lui Einstein, care spune că nimic în univers nu poate depăşi viteza luminii. În 1935, Einstein, Podolsky şi Rosen au propus o corelaŃie pentru particulele interconectate şi anume, că două particule sunt interconectate, când stările lor cuantice sunt cuplate. Aceste particule acŃionează ca una singură, ca şi când nu ar fi separate, indiferent ce distanŃă le-ar separa. Una reacŃionează la fel ca şi cealaltă, 19

altele decât cel fizic. utilizând doi fotoni gemeni. în 1993. una din 20 . El spune că ceea ce vedem ca fiind doi fotoni diferiŃi este iluzoriu. O altă descoperire larg disputată a fost descoperirea “particulelor virtuale”. fie există alte hiperspaŃii. asistată de programe complexe pe calculator. pe o distanŃă de 800m. trimişi în direcŃii diferite. John Bell în 1964 a demonstrat definitiv acest efect ca fiind real. nevăzut şi neperceput de noi. însă în adevăr. au lucrat la o “teleportare cuantică”. unde timpul şi spaŃiul nu există. El a presupus că universul este proiectat pe principii holografice. adică unitarism. Acest experiment a demonstrat pentru prima oară teleportarea cuantică în afara laboratorului. ci de fenomenul de nonlocalitate. unde are loc o comunicaŃie instantanee. ar putea fi realizată şi pentru organisme vii. Toate aceste descoperiri au dus la concluzia că. în anumite condiŃii. Fizicianul englez David Bohm a venit cu o explicaŃie. folosind acest efect de nonlocalitate şi deşi nu au fost capabili de a teleporta decât particule.instantaneu. Alain Aspect este cel care a dovedit în anul 1982 principiul nonlocalităŃii. fie că teoria lui Einstein şi anume că viteza maximă este cea a luminii. să presupunem că fixăm două camere de luat vederi ca să filmeze mişcările unui peşte aflat într-un acvariu. În aprilie 2004. ei sunt de fapt uniŃi la un nivel subcuantic. sunt la fel de “reale” sau “nereale” ca şi celelalte particule. peste fluviul Dunărea. De exemplu. Inginerii de la IBM. Acestea intră şi ies din realitatea noastră fizică cu viteze foarte mari. este falsă. astfel încât s-a convenit că ele nu ar fi reale. au concluzionat că aceasta. Nu este vorba de o comunicaŃie cu viteză superluminică. radio BBC a anunŃat că cercetătorii din Austria au realizat teleportarea unor fotoni înrudiŃi.

un singur sistem. un observator neutru. dar a căror mişcări sunt în perfect sincronism.faŃă şi alta din lateral. interconectat. adică se regenera şi era capabilă să se protejeze de orice substanŃă străină. este o singură entitate. Plasma este un gaz ce conŃine o mare densitate de electroni şi ioni pozitivi. electronii şiau încetat comportamentul individual şi au început a se comporta ca şi cum făceau parte dintr-un întreg. În 1946 au fost efectuate experimente pe plasmă. de către David Bohm. el a constatat că odată intraŃi în plasmă. va vedea doi peşti separaŃi. Deci întreg universul. decât cu aceea a unui sistem mecanic”. Bohm a ajuns la concluzia că separarea în observator şi observat este o iluzie şi că de fapt ei sunt unul şi acelaşi. la un nivel mai profund. Spre surprinderea sa. Plasma se comporta ca şi un organism biologic. Dacă aceste imagini apar pe două ecrane diferite. separaŃia fiind doar o iluzie. învelind-o într-un strat protector! El a relatat că "aceste sisteme cuantice au organizarea asemănătoare mai degrabă cu a unor fiinŃe vii. conştiinŃa fiind deci o proprietate intrinsecă a energiei ce există peste tot în univers!!! În 1985 cercetătorii de la IBM (laboratorul Almaden) au utilizat un microscop electronic. totul fiind un singur sistem diferenŃiat pe diverse grade de conştiinŃă. neînŃelegând de ce. în scopul de a fotografia moleculele de Germaniu şi pentru prima dată a fost văzut cu ochii un atom ! 21 .

neclare. a făcut o teribilă eroare! Dacă ai învăŃat aşa ceva. conŃine mai multă energie decât toată materia (stele. planete. în figura de mai sus. Şi o ultimă “bomba”. Ea explică cum se pot 22 . Milo Wolff despre această descoperire: “Nu există orbite electronice! Cine a presupus că electronii se rotesc în jurul nucleului ca planetele. iar cea mai îngustă terminaŃie a picăturii converge într-un mic punct central. uită imediat! Sunt doar formaŃiuni de unde staŃionare”. etc. în ceaŃă.5 Teoria Stringurilor Unificarea teoriei relativităŃii şi a fizicii cuantice a fost făcută de Teoria Stringurilor. în formă de picături. Când au fost studiaŃi electronii.Ceea ce vedem.) din univers!!! 2. sunt obiecte sferice. Spre stupefacŃia fizicienilor s-a găsit că fiecare centimetru cub din aşa zisul spaŃiu gol (vid). s-a văzut că aceştia nu sunt “puncte” ci “nori”. Iată un extras din cartea Dr. ce par să aibă calităŃi nonsferice şi care sunt într-o organizaŃie geometrică.

Oamenii de ştiinŃă s-au lăsat păcăliŃi sute de ani. care a revoluŃionat gândirea şi înŃelegerea umană. 2. se manifestă în diferite particule subatomice.unifica cele patru câmpuri de forŃe (nuclear tare şi slab. ce le oferă un grad de libertate. pe care le-au denumit erori! Fenomene Newtoniene cum ar fi. ci ele operează în anumite marje stabilite. este adevărată şi pentru aşa zisele evenimente previzibile. sau mişcările planetelor pe orbite. electromagnetism şi gravitaŃie) într-o teorie unică “a tot ce este”. alte dimensiuni. Universul 23 . asemenea celor de vioară. neglijând micile deviaŃii de măsurat. în raportul frecvenŃelor notelor muzicale. ce caracterizează fenomenele cuantice. În funcŃie de variaŃiile frecvenŃei lor. Totul este format din aceste mici corzi ce vibrează pe diferite note (frecvenŃe). se comportă haotic şi nu fix. Universul nu se supune unor legi fizice exacte. acestea prin combinare. Raportul dintre mărimea unui string si cea a unui atom este aproximativ egal cu cel dintre un atom si Pământ! Nonlocalitatea se explică prin existenŃa altor plane de realitate. încât nu pot fi puse în evidenŃă prin metodele de observaŃie cunoscute. pe lângă lumea noastră fizică. Ea spune ca incertitudinea. sunt atât de minuscule. Şi anume că materia este alcătuită din mici unităŃi de energie vibratorie. mai înalte. oscilaŃia unui pendul.6 Teoria Haosului În anii ‘70 a apărut o nouă ştiinŃă. Este vorba de Teoria Haosului. din scara diatonică. denumite corzi (stringuri). Însă aceste stringuri. deoarece nici o informaŃie nu poate călători cu o viteză superioară luminii.

Ele ar putea fi denumite mai degrabă. creând o ordine ascunsă. a descoperit că există o ordine ascunsă. Acesta. din ultimele sute de ani şi a găsit o logică în aceste fluctuaŃii! Ceea ce el a descoperit. par la prima vedere a fi haotice. la un nivel mai profund. Lumea nu este organizată total de legi fizice fixe. sunt şi ele supuse transformării. în New York. iar legile fizice. “obiceiuri fizice”. formaŃi din unităŃi geometrice. El a studiat preŃul bumbacului. sau cristalizarea apei în gheaŃă. ele au un grad de ordine ascunsă. cum ar fi în arterele şi venele din sistemul cardio vascular. chiar şi în preŃurile la bursă. a fost noŃiunea de fractal. Plantele au o simetrie fractalică şi de asemenea munŃii. până la infinit. Teoria Haosului a însemnat sfârşitul vechilor legi fizice 24 . Fractalii sunt întâlniŃi peste tot în natură. torusul şi atractorul “străin”. adică o configuraŃie geometrică. este creativ şi într-o continuă stare de evoluŃie. Universul este doar un sistem în evoluŃie. Haosul este atras de atractori. fiind de altfel şi o proprietate a fotografiei holografice. Ei reprezintă forŃe naturale ce crează ordine din haos. decât legi. Teoria Haosului a descoperit existenŃa a patru atractori cosmici de bază şi anume: punctul. evoluŃiei. pe când era angajat la IBM. Fondatorul acestei teorii a fost Benoit Mandelbrot. Deşi unele evenimente cum ar fi curgerea picăturilor de apă dintr-un robinet. Fractalii sunt asemenea fagurelui de miere. ci se auto-organizează cu ajutorul acestor atractori. ce se repetă la diferite scări. De altfel “chaos” în limba greacă înseamnă “forŃa cosmică ce crează din nimic”! Legile fizice.nu este în nici un caz deterministic. reprezintă “memoria universală” a felului cum să se facă lucrurile (experienŃa). cercul. sau în bronhiile ce formează plămânii. în timp.

iar energia să fie nulă. de la Universitatea Princetown. energia existând din belşug. în loc de a vedea că nu există energie. cum ar fi Legea a Doua a Termodinamicii şi Legea Entropiei. 2. apoi dispar. din acest câmp. Puthoff a găsit o cantitate imensă de energie! El i-a dat numele de Energia Punctului Zero. Chiar şi într-o cameră perfect întunecată se poate măsura prezenŃa fotonilor virtuali. au calculat că o ceaşcă din energia punctului zero (a vidului) este suficientă pentru a aduce toate oceanele de pe planetă.7 Câmpul Punctului Zero Fizica cuantică de la începutul sec al XX lea a făcut evident faptul că peste tot în univers există o mare de energie cuantică (supă cuantică). Harold Puthoff a fost primul care a măsurat această energie a universului. care spuneau că ordinea în univers va decădea de-a lungul timpului în dezordine. Măsurătoarea a fost făcută la zero absolut (0 grade Kelvin egală cu – 273 grade Celsius). Concluzia 25 .ce au dominat câteva secole gândirea ştiinŃifică umană. Câmpul punctului zero este asemenea unei supe de particule cuantice virtuale şi fotoni. la punctul de fierbere. nici chiar în aşa zisul spaŃiu gol. pentru numai câteva miimi de secundă. Fotonii şi toate celelalte feluri de particule elementare. Universul nu este niciodată în repaus. concluzionând că nu există noŃiunea de spaŃiu gol (vacuum). John Wheeler şi Richard Feynman. peste tot în univers. Însă. considerată ca fiind cea mai joasă temperatură posibil de atins. la această temperatură toată agitaŃia moleculară ar trebui să înceteze. vin în realitatea noastră. Conform vechii teorii Newtoniene. Dr.

o formă de energie difuză!!! Trăim într-o mare de energie. 26 . Primii care au descoperit aplicaŃii ale energiei libere. se formează o mică bulă de aer care.000 grade C şi o presiune imensă!!! Deoarece energia punctului zero este practic o energie inepuizabilă şi gratuită. În urma acestei vibraŃii. atinge valoarea de 30. Însă din considerente militare. de care nu suntem conştienŃi. Bearden a descoperit ecuaŃiile originale ale lui Maxwell. ajungând în centrul vasului. El a concluzionat că lucrările iniŃiale ale lui Maxwell au fost interpretate greşit şi mult prea simplificat. de la două difuzoare. denumit “generator electric static”. este rezonat cu unde sonore de 20 Khz. începe să se contracte ritmic emiŃând lumină. Este vorba de transformarea undelor sonore în energie luminoasă! Un mic balon de sticlă umplut cu apă. au fost Michael Faraday şi Nicola Tesla. fiind dezvoltate doar în proiecte secrete. în scopul de a putea fi înŃelese. Tom Bearden a patentat un dispozitiv cu energie liberă. aceste aplicaŃii au fost suprimate la nivel global. de către Lorentz şi Heavenside. Bearden a refăcut lucrările lui Maxwell. ci din potriva. asemenea peştilor scufundaŃi în apă şi asta deoarece organele noastre de simŃ nu sunt suficient de sensibile pentru a o sesiza. SonoluminiscenŃa este un fenomen foarte ciudat şi foarte greu de explicat prin vederea ştiinŃifică veche. în scopul de a realiza dispozitive de perpetuum mobile. ele rămânând doar în faza de laborator. fondatorul Teoriei clasice a Electrodinamicii. ea a fost în atenŃia multor cercetători. Temperatura în centrul acestei bule.este că materia nu este o substanŃă condensată. Acesta poate produce de 100 de ori mai multă energie decât cea necesară pentru a-l pune în mişcare.

în 1979. Nicola Tesla a descoperit undele scalare longitudinale.în care era evident că se poate lua energie din vacuum. care se încarcă singură din câmpul de zero şi generează 18 V la 250 mA. dar cu o tensiune de sute de volŃi. După aproape o sută de ani. Ideea acestor teorii ale vibraŃiilor este simplă şi anume 27 . care este prezentă peste tot. încălzirea metalelor fără sursă de căldură. experimentul Michelson. pentru a crea aceste unde. însăşi proprietatea dualităŃii undă particulă din fizica cuantică nu-şi mai are sensul. această energie. el a construit o baterie. ale câmpului electromagnetic. Aşa că. etc. teoria eterului. folosind bobine de inducŃie. deoarece nu există nimic altceva decât unde. trăim întrun univers bazat pe oscilaŃii. La începutul secolului al XX lea.8 Eterul şi Structura Materiei Un număr din ce în ce mai mare de fizicieni descoperă ceea ce Einstein şi Schrodinger au presupus şi anume că fizica este pe un drum greşit şi că trebuie reconsiderată. 2.Morly (care susŃinea că există spaŃiu gol) dovedindu-se eronat. fără nici o pierdere! Efectul Hutchinson descoperit de canadianul John Hutchinson. a demonstrat efecte ca: levitaŃia de obiecte grele. în sensul de a abandona idea că materia este ceva format din particule solide! De fapt. Printre altele. folosind interferenŃa undelor radio de joasă energie. asemenea unui ocean de energie vibratorie. fuziunea materialelor diferite (cum ar fi între un metal şi o bucată de lemn). folosind bobinele lui Tesla şi un generator Van der Graaf. revine în actualitate. El a demonstrat că acestea se pot propaga pe distanŃe foarte lungi.

Spre deosebire de toate celelalte teorii fizice. aceasta este singura capabilă de a da un model viabil al realităŃii şi de a explica toate fenomenele şi anomaliile mecanicii cuantice. 28 . Una se mişcă spre centrul de vibraŃie. bazat pe eter. iar cealaltă dinspre centru spre exterior. al Teoriei Stringurilor şi Teoriei RelativităŃii. Modelul descrie materia. în energia eterului. soluŃia simplă şi clară a tuturor comportamentelor din univers!!! În timp ce toate celelalte teorii se bazează doar pe observaŃie şi experimente de laborator. fiind rezultatul a două vârtejuri suprapuse. care este prezentă peste tot în univers. tridimensionale. ca fiind formată din mici vârtejuri. Ei susŃin că această mare de energie se comportă asemenea unui fluid. materia există atât timp cât există aceste vârtejuri. sau pierdută de umanitate. materia este punctul focal al undelor staŃionare rezultate din intersecŃia undelor de interferenŃă. Proprietatea mecanică este cea care dă masă materiei şi reprezintă momentul unghiular al vârtejului.că. aceste mişcări oscilatorii în energie. în această energie (asemenea vârtejurilor în apă). torusurile dau naştere la nucleu şi la straturile electronice. electromagnetismul şi practic orice!!! Se pare că este veriga uitată. la nivel subatomic. Deci. Undele sunt de tip sferic. pe care el a numit-o ForŃa lui Dumnezeu. din istoria ştiinŃei. inerŃia creată de vortexuri. Eterul are atât proprietăŃi mecanice cât şi electromagnetice. Acest vârtej a fost denumit torus deoarece are forma unui torus. precum şi gravitaŃia. aceasta este capabilă de a crea un model matematic previzibil al tuturor fenomenelor încă înainte de a fi observate. Combinate în configuraŃii sferice. David Thomson şi Jim Bourassa au conceput un model integrat. Masa este simplu.

umplut cu apă. în formă sferică. În starea de repaus.9 Cymatics Dr. vizibile. tridimensionale!!! Pe măsura creşterii frecvenŃei de vibraŃie.. 2. folosind un balon de sticlă. particulele din lichid se adunau în forme geometrice. Hans Jenny a demonstrat formarea geometriei vibraŃiilor sonore într-un fluid. trecând pe rând prin cele cinci Solide Platonice. aceste forme se modificau. 29 . lichidul arătând ca fiind tulbure. în care a pus o suspensie de particule solide (coloizi). Când însă era supus vibraŃiilor sonore. aceştia difuzau uniform.

susŃine şi el acelaşi lucru şi anume că eterul este un fel de fluid superconductor. Daniel Winter. capabile de a crea o imagine. în scopul de a crea iluzia materiei. în Fizica Imploziei. asemenea spectrului luminii. Prin lucrările sale. iluminând cele mai întunecate porŃiuni din matematică. Acesta este un exemplu a 30 . cum ar fi funcŃiile modulare. pe care l-a descoperit fizica cuantică. În ele. ce dă “formă” energiei eterice. El a fost comparat cu o supernovă. care demonstrează felul cum apar acele mici forme geometrice. numărul 24 (8x3) apare repetat. De asemenea aceste figuri aveau diferite culori.Acesta este cel mai elocvent experiment. Srinivasa Ramanujan a fost unul dintre cei mai ciudaŃi matematicieni a tuturor timpurilor. care curge prin toate obiectele fizice. Acest model al eterului este de fapt acelaşi lucru cu Câmpul Punctului Zero. a avansat matematica cu 100 de ani.

Deci numărul critic pentru Teoria Stringurilor este 8+2=10. dodecaedrul (12 feŃe) şi icosaedrul (20 de feŃe). Smith a arătat că structurile geometrice ale Solidelor Platonice se află în interiorul sferelor circumscrise. bazat pe frecvenŃele de vibraŃie ale octavelor muzicale. iar dimensiunile de existenŃă sunt create pe baza modelului vibraŃiilor în eter. care reprezintă originea celor 10 dimensiuni de vibraŃie. Aceste geometrii Platonice. Stringul vibrează în 10 dimensiuni. în care fiecare din cele 24 de funcŃii corespunde unei vibraŃii fizice a stringurilor. ci doar 8 dimensiuni! Tony Smith descrie un model în 8 dimensiuni. cubul. Ele sunt figuri geometrice tridimensionale.ceea ce matematica numeşte “numere magice”. concluzia este că nu sunt necesare cele 2 dimensiuni în plus. Deci. pentru a rămâne în vibraŃie (pentru a nu se anula oscilaŃiile). bazate pe numărul 8. Platon fiind cel care le-a descris pe larg. numărul 24 este înlocuit cu 8. de geometriile de bază ce se formează când eterul vibrează. Fizicienii au adăugat încă 2 dimensiuni la cele 8 ale lui Ramanujan. Miraculos. Ei nu erau conştienŃi însă. deoarece necesită respectarea acestor funcŃii. funcŃia lui Ramanujan apare de asemenea în Teoria Stringurilor. deoarece au crezut că stringurile trebuie să-şi menŃină simetria. Când aceste funcŃii sunt generalizate. deoarece ele erau cunoscute de vechii greci. au fost denumite astfel. care apar acolo unde te aştepŃi mai puŃin. având geometriile bazate pe Solidele Platonice. 31 . care au proprietatea că se pot înscrie într-un cerc şi sunt: octaedrul (două tetraedre regulate cu bază comună).

îndreptat în jos şi l-am înclina.2.000 rot/min. astfel că apa. devine la fel de simplu ca şi când am lua un furtun cu apă. ce are la bază apa curgătoare.10 Experimentul lui DePalma Ca să utilizăm o analogie. pentru a nu apare nici un fel de rezistenŃă a aerului. Acest experiment s-a desfăşurat în vid. acest principiu care sfidează gravitaŃia. care ar putea influenŃa 32 . de 27. foarte mare. În experimentul făcut de Dr. din două catapulte. Singura diferenŃă. se aruncă două mingi. în loc să curgă vertical. sub acelaşi unghi şi cu aceeaşi forŃă. Bruce DePalma. în înŃelesul clasic. să curgă în lateral. este că uneia dintre mingi i se dă o rotaŃie în jurul axei.

la care a ataşat o bucată de hârtie în capătul superior. În acest scop. adică de un flux magnetic. din cupru. ci se poate produce chiar dacă nu se taie liniile de flux magnetic. este nevoie de două componente: stator şi rotor. fără nici un stator! 33 . mingea rotitoare se înălŃa mai sus şi cadea mai repede şi mai departe decât cealaltă! Singura explicaŃie a acestui experiment este că ambele mingi absorb energie dintr-o sursă invizibilă. cea rotitoare absorbind mai multă. Pe acest disc. a văzut că la bornele galvanometrului s-a înregistrat un curent electric!!! Deşi totul era doar un rotor. că pentru a genera un curent electric. legate la un galvanometru. care să taie spirele rotorului. asemănător unei lumânări. Faraday a arătat că aceasta nu este singura modalitate de a produce curent electric. spre surprinderea sa. Într-o sfidare totală a oricărei legi din fizica Newtoniană. conform teoriei clasice a electromagnetismului. Peste hârtie a lipit un disc. a pus apoi două perii colectoare. 2. asemănător unei monede.rezultatul.11 Generatorul lui Faraday Toată lumea ştie. el a confecŃionat următorul dispozitiv: un magnet cilindric. Când a rotit acest dispozitiv. având ambele capete tăiate perfect plat.

Singura explicaŃie a funcŃionării acestui tip de generator. de către forŃa centrifugă. astfel în acesta apărând o diferenŃă de potenŃial. acest fluid fiind aruncat la extremitatea discului. este că acest câmp exterior pe care l-am denumit eter. Concluzia este că există posibilităŃi tehnologice mult mai avansate. Prin simpla rotire a acestui disc magnetizat s-a obŃinut un curent electric! Vedem deci. cum vechile principii ale Teoriei Electromagnetismului nu sunt decât un caz particular ale unor fenomene mai largi. iar celălalt pe margine. Fără această energie eterică. prin rotaŃie. decât cele utilizate în industria noastră. chiar există şi se poate extrage energie din el. DePalma a mers mai departe şi a confecŃionat un disc magnetizat.ExplicaŃia acestui fenomen este că energia magnetică se comportă ea însăşi ca un fluid. într-un sistem izolat. am avea o mişcare perpetuă. ceea ce ar 34 . având un pol în centru.

Ansamblul a fost introdus într-un cilindru. Două giroscoape magnetizate au fost montate alături.contrazice toate teoriile clasice ale fizicii. ce cântarea 11 kg. Spre surprinderea sa însă. apa din pahar mai continuă să se rotească încă o perioadă de timp. după care l-a oprit. La fel este şi eterul. ele se rotesc în sensuri opuse. Chiar după oprirea sa.12 Efectul Aspden Harold Aspden a făcut următorul experiment. nu se opreşte brusc şi asta datorită faptului că apa nu e solidă. astfel încât şi sistemul de giroscoape se roteşte odată cu el. aşa cum am mai spus. Fenomenul este asemănător învârtirii unui pahar cu apă. pe cea orizontală. 2. prin rotaŃie. apoi l-a adus până la o anumită viteză de rotaŃie. care la rândul său se roteşte şi el. l-a adus din nou până la aceeaşi viteză de rotaŃie. Fenomenul de levitaŃie se obŃine. Această redirecŃionare poate fi realizată foarte simplu. prin redirecŃionarea curgerii eterice de pe direcŃia verticală. ExplicaŃia? Energia din interiorul magnetului a continuat să se învârtă. După mai puŃin de un minut. care a fost capabil să-şi piardă total greutatea şi să se ridice vertical!!! 35 . A magnetizat un rotor. Având axele de rotaŃie verticale. O altă intenŃie a lui De Palma a fost aceea de a demonstra efectul de antigravitaŃie. acest sistem neputându-se autosusŃine fără a extrage energie de altundeva. ce compune magnetul. Maşina a demonstrat o pierdere în greutate de 3 kg! Geoff Russell a creat un dispozitiv. chiar şi când acesta s-a oprit. a doua oară el a absorbit de 10 ori mai puŃină energie.

din material superconductor.13 Experimentul AntigravitaŃional din Finlanda O demonstraŃie oficială. una în jos. Acesta a descoperit întâmplător efectul antigravitaŃional. care a apărut şi în mass-media. creând o forŃă ce face ca inelul să se rotească. cei trei magneŃi determină inelul.2. o parte din el curge înapoi. AlŃi doi magneŃi înconjoară inelul. putem avea trei cazuri şi anume: cel obişnuit. a fost făcută de finlandezul Eugene Podkletnov. în care corpul pluteşte şi una în care acesta se deplasează în sus (când levitaŃia este mai mare decât gravitaŃia). ExplicaŃia este că nu tot eterul ce intră în materie dispare. Deci practic apar două forŃe. pe când lucra cu superconductori (materiale ce-şi pierd rezistenŃa electromagnetică. 36 . să leviteze. de cădere a corpurilor. spre pământ (gravitaŃia) şi alta în sus (levitaŃia). În acest dispozitiv. la temperaturi foarte scăzute). asemenea vârtejului într-o apă. o situaŃie de echilibru. În funcŃie de raportul dintre cele două forŃe.

2.14 Efectul Searl Profesorul John Searl a confecŃionat un generator format din role cilindrice magnetice, care se rotesc la rândul lor în interiorul unor inele magnetice. MagneŃii folosiŃi nu sunt din cei obişnuiŃi, ci de un tip special, deosebit de puternici, denumiŃi odymium. Pe măsură ce generatorul se accelera, a constatat că acesta a început să se ridice în aer, până la mai bine de 15 m înălŃime!!! S-a menŃinut la această altitudine, în timp ce continua să se tureze, în jurul său apărând un gaz luminiscent, de culoare roz. În acelaşi timp, ionizaŃia aerului din jur a crescut atât de mult, încât toate radioreceptoarele au pornit instantaneu. În final, generatorul s-a înălŃat tot mai sus, spre cer, cu o viteză foarte mare, părăsind atmosfera pământului!!! În decursul timpului, Searl şi-a continuat şi extins cercetările în acest domeniu, confecŃionând aparate de zbor în formă de disc, asemenea OZN-urilor, pe care a reuşit să le controleze, din ce în ce mai bine.

2.15 Kozyrev - Savantul Mileniului Trei EvidenŃe clare că toată materia fizică este formată dintrun eter de energie conştientă, au existat încă din anii 1950. Renumitul astrofizician rus Dr. Nokolai Kozyrev, a demonstrat, fără nici un fel de îndoială, că o astfel de sursă de energie trebuie să existe. Analogia cea mai simplă, pentru a înŃelege aceste fenomene, este aceea de a ne imagina toate obiectele fizice materiale, ca pe nişte bureŃi scufundaŃi în apă. Aceştia devin saturaŃi şi prin proceduri mecanice obişnuite, avem posibilitatea de a le creşte sau scădea volumul de apă (energie). Kozyrev a 37

arătat că simplu, prin scuturarea, rotirea, vibrarea, sau ruperea obiectelor fizice, greutatea lor creşte, sau scade, cu mici cantităŃi. Simpla ridicare şi coborâre a unei greutăŃi de 10 kg, exercită o “presiune de torsiune” asupra unui pendul, aflat la o distanŃă de 3 metri, chiar dacă sunt separate de un perete!!! Pendulul a fost închis într-un clopot de sticlă, în vacuum, pentru a se exclude posibilitatea de a fi influenŃat de mişcările aerului. Într-un alt experiment s-au pus pe o balanŃă două greutăŃi identice, apoi s-a luat unul din corpuri, care după ce a fost scuturat timp de un minut, a fost pus înapoi pe balanŃă. Şi surpriză, s-a observat că aceasta nu s-a mai echilibrat, corpul pierzându-şi din greutate! Aceste experimente, au fost refăcute ulterior de numeroşi alŃi cercetători ruşi, curioşi să vadă dacă nu cumva este vorba de vreo eroare, însă rezultatele au fost identice.

2.16 Vladimir Ginzburg şi Teoria RelativităŃii Acesta a descoperit că se pot face câteva modificări în ecuaŃiile Teoriei RelativităŃii, în scopul de a le adapta la modelul eteric. Einstein a concluzionat că masa unui obiect creşte atunci când este accelerat, către viteza luminii, masa lui tinzând la infinit. Ginzburg susŃine că putem să inversăm aceste ecuaŃii, fără a viola nici o observaŃie ştiinŃifică. În loc de o creştere în masă, corpul va ceda energie înapoi în eter, masa sa scăzând, iar pe măsură ce acesta se apropie de viteza luminii, va pierde toate caracteristicile de masă gravitaŃională, masă inerŃială, precum şi încărcarea electrică. Pe măsura accelerării corpului, asemenea unui burete, presiunea 38

crescândă ce se exercită asupra sa, îi va comprima atomii şi moleculele componente, eliberând cât mai mult eter. Numai o particulă în repaus poate fi considerată cu adevărat materie pură! De îndată ce ea începe să se deplaseze, masa şi încărcarea electrică vor începe să scadă, încet, încet, dispărând înapoi în eter. Materia este compusă din energie atomică, care este 99,999% spaŃiu gol! Ceea ce rămâne, adică 0,001% nu este solid, ci mai degrabă derivă din energia punctului de zero. ÎnŃelegând armonicile acestor oscilaŃii, înŃelegem că atomul este de asemenea expresia unei culori, a unui sunet şi a unei vibraŃii geometrice. Astfel se explică de ce limita teoretică a Tabelului Periodic al Elementelor este de 144, adică armonica luminii. Aceste rapoarte sunt respectate de la scara atomică, la cea a sistemelor planetare, sau a galaxiilor, universul fiind de tip holografic, sau fractal. Dr. O. Crane furnizează un model al explicării polarităŃii atomului, care rezolvă enigmele din fizica oficială. El spune că de fapt, nu este vorba de o polarizare electrică, ci de o diferenŃă între presiunea lor eterică. Electronii având o presiune mai ridicată decât protonii, va apare astfel o curgere de energie între cei doi. Numai aşa, spune el, se pot unifica gravitaŃia şi electromagnetismul. Amândouă reprezintă presiunea spre interior a energiei eterice, îndreptată spre centrul câmpului sferic, sau obiectului (cu alte cuvinte este tendinŃa acestei energii de a se unifica din nou, de a deveni una). Experimentele cu particule, din fizica cuantică, au arătat că există o tendinŃă spre structura sferică a acestui câmp de energie. Totodată, acestea au fost văzute că se rotesc în jurul axei proprii.

39

Pe măsura deplasării particulelor prin eter, axa lor centrală se aliniază cu direcŃia deplasării. Aceasta dănd mişcării lor o calitate de vortex, asemănătoare cu un inel făcut din fum de Ńigară. Această formaŃiune este creată automat, de orice mişcare în linie dreaptă printr-un fluid. În concluzie, aspectul real al unui atom este în forma unui torus (asemenea unui măr scobit la mijloc), după cum se poate vedea în figura de mai sus (săgeŃile indicând direcŃiile interne de rotaŃie). Aceasta este marea enigma a particulelor cuantice. Iată de ce iniŃial, au fost confundate cu nişte mici biluŃe sferice. Se poate observa că există o similitudine cu o “sferă energetică vibratorie”, scobită la mijloc, însă nu este vorba de ceva solid, ci de o mişcare asemănătoare unui vârtej în apă 40

ci “nori de energie eterică”. Deci acest experiment demonstrează clar cum un obiect. În cadrul lor electronii. materialul a dispărut pur şi simplu din această realitate!!! La scăderea temperaturii. Microclusterii au proprietăŃile similare cu ale unui fluid şi ale unui solid în acelaşi timp. David Hudson a făcut câteva experimente surprinzătoare cu microclusterii. ce curg către nucleu. greutatea acestuia a crescut de 300 de ori! Pe măsura încălzirii lui. apărând din nou şi recăpătându-şi greutatea. poate fi mutat complet într-o altă dimensiune de vibraŃie 41 . datorită curgerii energiei negative. apoi la o altă vibraŃie cum s-au transformat în icosaedru. Microclusterii acŃionează ca un singur atom.17 Fizica Microclusterilor Microclusterii sunt “particule” minuscule. Iată o fotografie a clusterilor de Aur. ce se combină natural în Solidele Platonice.2. se mişcă liber. De exemplu. încălzind un microcluster de Iridium. nefiind legaŃi de vreun atom! Adică nu există electroni. în funcŃie de vibraŃia lor. la 850 grade C. în formă de cub. centrul devenind încărcat cu sarcină pozitivă. aşa zişi de valenŃă. care arată clar că atomii sunt vortexuri în eter.

ia forma unui tetraedru. la nivel microscopic. sau a secundei. a lui John Nordberg.a eterului. Cristalele îşi menŃin aceeaşi orientare şi sunt simetrice. în 42 . funcŃie de viteza luminii. ce se schimbă în intervale armonice. Teoria Marii Unificări. Soarele.19 Maurice Cotterell şi Ciclurile Solare Lumina este cea mai rapidă mişcare posibilă în marea de eter. 2. Cristalele se formează prin repetiŃie periodică a aceleiaşi unităŃi structurale de bază. în acest caz armonici ale numărului 144. 2. Astfel dacă timpul este o mişcare armonică.18 Cristalele Sarea de bucătărie este cel mai cunoscut exemplu. atunci când se schimbă viteza luminii se schimbă şi percepŃia noastră. pe ceas. Mişcarea relativă a unei secunde. la o anumită densitate. Timpul. nu la mişcarea Soarelui. aşa cum noi îl măsurăm. nemaifiind perceptibil de organele noastre de simŃ. de cum Natriul şi Clorul se unesc şi formează Solide Platonice şi anume un cub. Molecula de apă. Ele sunt solide ce au suprafeŃe plane. este de 1440 de ori mai rapidă decât mişcarea Soarelui pe cer. arată că proprietăŃile timpului se potrivesc mult mai bine dacă le raportăm la viteza luminii. conform timpului nostru. este în funcŃie de simple vibraŃii în mişcare. Moleculele de Fluor se aşează după un octaedru. care se intersectează în anumite unghiuri şi sunt ordonate geometric. formată din două molecule de Hidrogen şi una de Oxigen.

i-a apărut următorul grafic: 43 .deplasarea sa prin diferite densităŃi energetice din galaxie. Dacă înŃelegem cu adevărat ciclul hiperdimensional al Soarelui. A calculat că cele două cicluri de rotaŃie se intersectează la fiecare 87. Comparând apoi poziŃia unghiulară a celor două câmpuri magnetice ale Soarelui din fiecare bit. unele cu altele.2422 zile. când au loc aceste transformări dimensionale. se roteşte mai repede la ecuator şi mai încet la poli.4545 zile. sau petele solare. raportată la perioada unui an pământesc. el a calculat diversele forŃe ce interacŃionează. cu cea a polilor săi. a introdus toate datele într-un supercomputer şi spre surprinderea sa. Având acces la date luate prin satelit. Cotterell a constatat că sunt necesare 26 de zile pământeşti pentru o rotaŃie la ecuator şi 37 pentru una la poli. ce îi afectează structura. de 365. găsim că ele se fac după o programare grafică! Maurice Cotterell a descoperit un ciclu în exploziile solare. A comparat viteza de rotaŃie cunoscută a ecuatorului Soarelui. acestea fiind de fapt schimbări dimensionale. Acest ciclu l-a denumit bit. Deoarece Soarele este un corp gazos. suferă schimbări energetice.

apoi a grecilor. ce se pot înscrie perfect într-o sferă (inscriptibile). Studiind apoi istoria umanităŃii.499299 ani. în număr de cinci.4545 biŃi. Cotterell a găsit o interdependenŃă între această radiaŃie solară şi comportamentul. foarte aproape de 11. perioadelor de întuneric. aceste poligoane regulate. care însă respectă raportul NUMĂRULUI DE AUR. apoi unul de 48 biŃi şi a ajuns la ciclul de 11. de 11.Ciclurile petelor solare. cu diferite frecvenŃe. respectiv căderii de civilizaŃii! 2. Întregul grafic se repetă după 781 biŃi.49 ani de activitate intensă. sau conştiinŃa omenirii!!! Activitatea ridicată a Soarelui corespunde creşterilor de mari civilizaŃii. apar după un ciclu de periodicitate. Încă de pe vremea egiptenilor. Ele reprezintă forme de unde în spaŃiul tridimensional.1 ani. Alte cicluri par să fie mult mai lungi. fiecare 44 . bazat pe 87.20 Geometria Sacră Din cele mai vechi timpuri au existat informaŃii şi desene despre ceea ce a fost numită GEOMETRIA SACRĂ A UNIVERSULUI. care compun tot ceea ce există în lumea fizică. Maurice a trasat un grafic. După cum am mai menŃionat. activitatea joasă. A descoperit un microciclu de 8 biŃi (aprox 700 zile). Aceste poligoane sunt caracteristice diferitelor dimensiuni de existenŃă. sunt rezultatul nodurilor de unde staŃionare. media dată de ştiinŃă pentru o pată solară. Analizând liniile magnetice ale ecuatorului şi polilor Soarelui. formate în urma vibraŃiei eterului. asemenea bătăilor inimii. s-au păstrat informaŃii despre cele cinci forme geometrice de bază. de declin economic şi cultural.

Leonardo Fibonnaci a realizat pe baza Numărului de Aur seria.89. Din expansiunea acestor dreptunghiuri se construieşte Spirala de Aur. phi=1. Pe baza acestui număr se poate stabili Dreptunghiul de Aur.8.61803399.3. care din aceste motive a fost denumit NUMĂRUL DE AUR. Atât formarea materiei.. etc.34. în punctele în care vibraŃiile s-au anulat reciproc. animale şi om) se face în funcŃie de felul cum aceste forme geometrice se asociază..vârf al poliedrelor atingând o sferă. Deoarece aceste figuri geometrice sunt formate de diferite frecvenŃe de vibraŃie.21. care-i poartă numele şi anume: 1. 2.13.5. Totul în univers este bazat pe un raport fix şi anume pe numărul iraŃional.55. formând un nod fix. se poate concluziona că materia este de fapt muzică cristalizată în această energie. cât şi creşterea organismelor pluricelulare (plante.144. având aceleaşi rapoarte cu notele muzicale. 45 ..

0. De asemenea raportul dintre două numere consecutive. 3/2=1. tinde la valoarea Numărului de Aur: 2/1=2. plante. bursa de valori. Acest număr a fost cunoscut din cele mai vechi timpuri.60. cum ar fi piramidele din Egipt. sistemul solar. se obŃine ca sumă a celor două precedente. etc. 8/5=1. 144/89=1. creşterea populaŃiei. 5/3=1.Fiecare număr din acest şir. ADN. sau în arhitectura grecească. Legea lui Bode spune că distanŃele dintre planete corespund raŃiilor muzicale. muzică.667. El apare de asemenea în: proporŃiile trupului uman şi a multor animale. 46 .5. etc.618. El stă la baza multora din construcŃiile antichităŃii.

nu a îngheŃat nici la -36 grade C Cu ocazia măsurării energiei de deasupra piramidei. comparativ cu grupul de control. Care a fost însă scopul acestor construcŃii. Iată câteva din rezultatele uluitoare la care s-a ajuns: Medicamentul venoglobulină. atât pe uscat cât şi sub oceane. ce par să reziste o eternitate? Institutul de Fizică din Kiev a efectuat un studiu. un antivirus. s-a constat că avea o lăŃime de 500 m şi o înălŃime de 2000 m. şi-a crescut eficacitatea de 3 ori Un grup de cobai infectaŃi cu un virus. De asemenea. în care scop s-au construit un număr de 17 piramide cu înălŃimi de câteva zeci de metri.2. sau au vizitat planeta noastră în trecut? Un lucru este sigur: cei ce le-au construit ştiau mult mai multe decât noi în ceea ce priveşte fizica universului.21 Experimente cu Piramide Desigur se ştie că peste tot pe Pământ au fost construite piramide. imposibil de realizat astăzi? Ce fiinŃe evoluate au fost. au supravieŃuit în proporŃie de 60%. pozele luate de către NASA de pe Marte. au arătat clar existenŃa unor piramide antice şi a unui sfinx! Care să fi fost scopul acestor construcŃii magistrale. de-a lungul a 10 ani. de o perfecŃiune tehnologică. pentru producerea acesteia fiind nevoie de câteva centrale hidroelectrice Diverse seminŃe au fost Ńinute în piramidă între 47 - - . foarte amănunŃit. unde proporŃia a fost de 7% RezistenŃa electrică a materialelor a crescut vertiginos Apa Ńinută în piramidă.

menŃinerea lui pe orbită. Poate fi construită simplu din opt bare metalice. evitarea inversiunii 48 . Deci. lemn. am să vă dau câteva indicii. De exemplu. Şi pentru această valoare. au crescut între 20 şi 100% mai mari Otrăvurile devin mai puŃin nocive Materialele radioactive îşi scurtează timpul de decădere Bacteriile şi viruşii devin mult mai puŃini nocivi Betonul devine mult mai solid O lamă de ras se ascute din nou. Ucigaşii şi hoŃii notorii şi-au îmblânzit comportamentul în mod vizibil. pentru balansarea energetică a Pământului.9 din lungimea bazei. unghiul dintre feŃele laterale şi bază. ŃinuŃi în piramidă. aur. Unul ar fi. sau chiar numai din patru(muchiile laterale). având mai multe scopuri. singură Dacă se bea apă Ńinută în piramidă. putem vedea că strămoşii noştri au construit aceste piramide în deplină cunoştinŃă de cauză. Important este ca. Pentru cei interesaŃi să-şi construiască o mini-piramidă acasă. şi-au mărit concentraŃia de leucocite şi celule albe din sânge Se pare că piramidele au proprietatea de a disipa energia cutremurelor şi de a îmblânzi vremea S-au expus în piramidă piper şi sare. sudate sau lipite între ele. sau argint). sau metal (cupru. să nu depăşească 72 de grade. creşte rezistenta la viruşi Şoarecii. lungimea muchiei este egală cu 0. ce au fost administrate apoi în câteva penitenciare. Materialul poate fi plastic. apoi odată plantate.- una şi cinci zile. piramida lui Kheops are aproximativ 52 de grade.

care a izbucnit din nimic. putem concluziona că peste tot există o energie vibratorie. Toate informaŃiile moderne ne permit astăzi. să considerăm originea şi creaŃia universului nostru. asemenea “zeilor”. care face regulile jocului. o formă de unde staŃionare în acest vast ocean. Însuşi marele mesager Isus Cristos. o forŃă creatoare. 2. Apoi. cei în cauză căpătau puteri supranaturale. ca fiind rezultatul unei FiinŃe Inteligente. Din cele prezentate anterior. a trecut prin iniŃierea în piramidă. legende şi ştiinŃe esoterice. Materia este mai degrabă vibraŃie îngheŃată. pentru iniŃierea spirituală şi “iluminarea” unor conducători “aleşi”. Crearea de lumi fizice este bazată pe principiul hologramei. În urma acestor iniŃieri. asemănător unui fluid. iar în spatele tuturor stă o inteligenŃă. să mergem mai departe şi să schiŃăm un model unificat al cosmologiei universale. iar atomii nu sunt mici sfere materiale. ci vortexuri în acest eter. prin alinierea centrilor energetici (chakrelor). Acest model a fost ascuns în cărŃi vechi.polilor magnetici. consemnate în vechile texte sfinte. că avem un model de bază despre cum funcŃionează materia şi energia. aşteptând să fie redescoperit. înainte de a fi capabil să facă toate acele minuni.22 Tehnologia Formării Universului Acum. în loc de cel a unei explozii primare (Big Bang). 49 . din aura trupului lor. conştiinŃa fiind adevărata forŃă motoare. la nivel cuantic. sau a cataclismelor naturale. monumente.

În interiorul acestora se află micile sfere. datorită presiunii înconjurătoare. În 50 . are viteza şi presiunea maximă. din A1 şi A2. am văzut că formaŃiile în care densităŃile. deoarece A1 exercită o presiune dinspre polul nord spre centru. în sensul că cele două straturi îşi vor continua rotaŃia. care s-a divizat în cele două forme de eter. din univers. aşa cum am văzut anterior. Axa centrală a acestora. pe care. cele două straturi alunecă unul pe lângă celălalt. reprezintă sfere concentrice. în final totul are forma unei Sfere Universale. dar dinspre sud. în care s-au format geometrii în forma Solidelor Platonice. îşi vor creşte dimensiunea. galaxiile şi universurile se aşează. De asemenea. aceste sfere nu sunt cu adevărat sfere materiale.într-un spaŃiu cosmic întunecat şi mort. duc la concluzia că există două forme de “eter” (materie neagră) care conlucrează şi interacŃionează reciproc. cu geometrii cristaline. În cea mai mare parte a timpului. pentru uşurinŃa înŃelegerii. stratificate (incluse unele în altele). Nenumărate observaŃii şi experimente. iar porŃiunea respectivă. printre care şi studiul “materiei negre”. Deci. nu se amestecă şi se omogenizează. ele se vor contopi. o să le denumim A1 şi A2. Aceste două fluide. Aşadar. BineînŃeles. însă atunci când geometriile lor devin aliniate. ci toroizi sferici. centrul este supus vitezei şi presiunii maxime. ce le determină să rămână legate într-o formaŃiune stabilă (cristalizată). comportându-se bineînŃeles ca nişte fluide. ci exercită o presiune între ele. Pe măsură ce ele vor atrage alte sfere. Acestea au viteze de vibraŃie diferite (A1 mai rapid decât A2) şi se rotesc în sensuri opuse. Această mică sferă este o replică a întregului. se va aranja în formă de sferă (asemenea unei picături de apă). în timp ce A2 tot spre centru.

vor forma mici cantităŃi de plasmă luminoasă. ce se formează atunci când aruncăm o piatră în apă. pe măsură ce absoarbe tot mai multă energie. comportându-se ca un Oscilator Central. Aceste mişcări. prezentat anterior. între Oscilatorul Central şi ultimul strat al universului. asemenea unei “respiraŃii” regulate. Apoi acesta începe un ritm de pulsaŃii.urma acestei presiuni. dând naştere la mişcări de oscilaŃii. unde va lua naştere energie electromagnetică. care formează 7 densităŃi. care scade dinspre centru spre periferie. care sunt diferite pentru fiecare sferă. Sunt 7 sfere de bază. de implozie – explozie. fiecare dintre acestea va avea o densitate eterică diferită. datorat presiunii exterioare. InteracŃiunea dintre straturile A1 şi A2. sub formă de plasmă! Această sferă de energie continua să crească. Astfel se formează strat după strat de energie sferică. vor pulsa cu un ritm constant. altfel spus cu un Soare Central. Teoretic. care îşi continuă rotaŃia. a sferei centrale. sunt un număr infinit de sfere concentrice similare unei formaŃiuni de fractali. asemenea straturilor unei cepe. Acest model a fost demonstrat în experimentul de SonoluminiscenŃă. adică lumină şi materie. ce se va transmite în cele două straturi. ce se vor extinde până la limita cea mai îndepărtată. se vor forma sfere concentrice. Forma iniŃială poate fi asemănată cu plasma luminoasă. 51 . în centrul sferei se va forma o sferă. asemenea unui elastic. până la infinit. în general prea slabă pentru a fi detectată vizibil. la rândul lor acestea fiind subdivizate în alte 7 subdensităŃi şi aşa mai departe. Asemenea cercurilor concentrice. Datorită interferenŃei undelor. la suprafeŃele de contact.

fiecare atom este o hologramă perfectă a Sferei Universale. din fiecare densitate de bază. Astfel se formează o metagalaxie. forma acesteia fiind de spirală plană. va duce la o expulzare a materiei. această implozie degajând o lumină albă foarte puternică. au nişte limite. cu cele două straturi A1 şi A2 rotindu-se în opoziŃie. spre exterior. pe măsură ce ne deplasăm spre nivelul octavei. de-a lungul planului lor eliptic. după care colapsează. Deci în final. formată din 52 . înseamnă că toată materia ce se formează. se va forma lumea cuantică. moment în care se va atinge maximul de densitate energetică. Acest proces de expansiune şi contracŃie. Sfera Universală. vom obŃine din nou întregul şi singularitatea. În timp. apoi crescând în mărime. Fiecare din aceste metagalaxii vor continua acest proces. după aceleaşi principii. demonstrând construcŃia fractalică a universului. înseamnă că ar trebui să observăm acest model de sferă. care la rândul lor. poate fi observat în evoluŃia stelelor. din ce în ce mai mici. dinspre Soarele Central. Şi tot aşa.În ciuda infinităŃii numărului de subnivele. respectiv maximă. vor forma miliarde de stele. Şi dacă lucrurile stau într-adevăr astfel. se va roti de asemenea. iar forŃele de tip gravitaŃional vor începe să colapseze toate nivelele înapoi spre centru. iar fiecare dintre stele va forma planete. fiind într-o stare de rotaŃie. toată energia disponibilă a straturilor se va consuma. ajung la stadiul de “gigant roşu”. Marginile între care aceste nivele vibratorii pot varia. în subdiviziuni armonice. care sub apăsarea presiunii mai ridicate din jur. de-a lungul ecuatorului apărând o zonă de joasă presiune. la început ele sunt mici. Planetele vor crea mai departe sateliŃi şi inele. generând galaxii. denumită “supernovă”. minimă.

Searl. sau absorbi lumina şi alte radiaŃii electromagnetice. pe care-l produc. aşa cum au demonstrat-o experimentele făcute de Schappeller. Globurile luminoase. Structura de torus. Este de asemenea cunoscut că magneŃii. aceste sfere luminoase plasmatice. fără a–şi slăbi intensitatea. Tesla a fost primul care a descoperit faptul că un câmp magnetic se roteşte. şi la o scară mai mică. deşi nimeni nu a găsit o explicaŃie adecvată la aceasta. dintr-o gamă largă de frecvenŃe Pot provoca oprirea funcŃionarii aparatelor electronice. de diferite dimensiuni. Fenomenele “domeniilor de vacuum” (energia punctului de zero) sunt formaŃiuni de energie sferică. permit acestei energii să curgă.două straturi rotitoare. atrăgând obiectele metalice. atât în interiorul cât şi în exteriorul lor Pot influenŃa câmpul gravitaŃional. deoarece sunt într-o mişcare de rotaŃie ApariŃia lor este mult mai frecventă. Roschin şi Godin. sunt doar un exemplu de fenomene electromagnetice. care produc următoarele efecte (anomalii): Sunt capabile de a penetra prin materie Pot emite. putând fi produse în laborator. poate fi întâlnită în câmpul magnetic. fie să devină mai grele Pot antrena aerul şi praful ca să se rotească în interiorul lor.sud. au o durată de viaŃă de peste 1000 de ani. Aceasta deoarece câmpul este creat în formă de torus şi când cele două câmpuri A1 şi A2 au orientarea moleculară nord . în anii cu activitate solară intensă. până acum. datorită câmpului electric foarte puternic. făcând obiectele fie să leviteze. 53 - .

Richard Pasichnyk a demonstrat că aproape toate planetele din sistemul solar. cunoscut sub denumirea de heliosferă. Unele atmosfere. determinându-i rotaŃia. bineînŃeles tot în formă de torus. Acest halou sferic. a găsit prin experienŃe de laborator. se formează prin procese de rotaŃie a fluidelor. cunoscută sub numele de “halou galactic”. Majoritatea lumii ştie că o galaxie are forma unui disc format din stele. în numai 24 de ore! De asemenea nenumărate cercetări au arătat că centrul planetelor nu este format din metal. având forma unei spirale în plan. determină majoritatea forŃei gravitaŃionale. cum ar fi cea a lui Venus. s-au observat la planetele gazoase. în sensuri opuse. Ionosfera lui Venus îşi poate modifica înălŃimea de la aproximativ 200 km la câteva mii de km. care este de asemenea în formă de torus sferic. Soarele nostru are un câmp magnetic.este vorba de materie şi antimaterie. având materia formată la nivelul eliptic. Cercetătorul japonez Takashi Ikehata. că formaŃiunea de spirală a unei galaxii. exercitată asupra galaxiei. însă nu prea mulŃi ştiu că ea este înconjurată de o sferă de “materie neagră” şi “energie neagră”. Deci o galaxie este asemenea unei sfere de energie. fie emană o energie. SuprafaŃa Soarelui pulsează şi ea. planete şi gaz. Benzi de gaze rotitoare. ca şi când ar fi un obiect sferic unitar. asemenea Oscilatorului Central. Aceasta ne arată cum o planetă este de fapt. Dyatlov a arătat că aceste formaŃiuni apar numai când două forme de eter sunt amestecate . se ridică şi coboară. demonstrând fenomenul de “respiraŃie”. 54 . de-a lungul ecuatorului.Dr. o replică în miniatură a macrocosmosului. ci din plasmă. fie au un inel vizibil.

celălalt în dreptul constelaŃiei Aquila. ci formează o axă universală. În concluzie totul este un sistem unic de vibraŃii sferice (pulsaŃii). explică cum câmpurile de torsiune. nu sunt distribuite uniform. în Teoria Universului Anizotropic (anizotropic înseamnă că nu este egal în toate direcŃiile). care din nou ne demonstrează că apar ca rezultat al unei energii la scară mai mare. într-un gaz de Argon rece. Grupurile de galaxii. un pol al axei se află în direcŃia constelaŃiei Sextans. denumite “superclusteri”. Borge Nodland şi John Ralston. Universul trebuie să fie înconjurat de un câmp de energie în formă de torus sferic. Aşa cum se vede din figura de mai sus. staŃionar). cu o axă centrală pe direcŃia nord-sud. injectând plasmă de Argon fierbinte (ce se roteşte la o viteză supersonică.mai degrabă. se ştie că se adună în forme sferice. decât prin cele gravitaŃionale. existente în univers şi care cauzează rotaŃia particulelor. Dacă vrem să demonstrăm că acest model este într55 . care se comportă după simplele principii muzicale (armonice).

Stoneking a calculat lungimile de undă ale Soarelui şi 56 . ar trebui să găsim o unificare armonică. apărute printr-o explozie iniŃială (Big Bang)? Cred că oricine îşi dă seama acum că o astfel de ipoteză este de-a dreptul copilărească!!! Aşa cum am mai spus. sunt interconectate prin raportul 34560. distanŃele medii între toate aceste formaŃiuni energetice de formă sferică. adică ar trebui să existe un singur raport muzical. la toate nivelele.adevăr cel real. Fizicianul Ray Tomes a găsit că. pentru sistemul său planetar. valabilă în tot universul. În 1998. Soarele este el însuşi un oscilator. B. ÎnmulŃind distanŃa dintre luni cu 34560 obŃinem distanŃa dintre planete ÎnmulŃind distanŃa dintre planete cu 34560 obŃinem distanŃa dintre stele ÎnmulŃind distanŃa dintre stele cu 34560 obŃinem distanŃa dintre galaxii ÎnmulŃind distanŃa dintre galaxii cu 34560 obŃinem mărimea universului ÎmpărŃind distanŃa dintre luni la 34560 obŃinem distanŃa dintre celule (aceeaşi pentru plante. J. animale şi om) ÎmpărŃind distanŃa dintre celule la 34560 obŃinem distanŃa dintre atomi ÎmpărŃind distanŃa dintre atomi la 34560 obŃinem distanŃa dintre nucleoni (cele mai mici particule materiale) ÎmpărŃind viteza luminii la 34560 obŃinem viteza sunetului ÎmpărŃind viteza sunetului la 34560 obŃinem viteza de propagare a căldurii - Încă tot mai credeŃi că totul în univers este rezultatul accidentelor întâmplătoare şi că este format din corpuri solide.

foarte. este influenŃat de forŃele din galaxie. În mod normal. a cadrului necesar pentru a susŃine experienŃa multidimensională a vieŃii. de sferele invizibile de energie. 57 . că toată această creaŃie are un scop. descoperit. Dar să nu uităm însă. că sistemul solar este format din sfere concentrice. având Soarele în centru! Şi dacă toate acestea sunt adevărate.spre surprinderea sa. nu a fost pur şi simplu o joacă fără rost! Scopul ei a fost crearea lumilor. Tot acest sistem este într-o continuă transformare. A1 şi A2. atât faŃă de steaua centrală. atunci ar trebui să regăsim aceleaşi proporŃii şi în alte sisteme planetare din galaxie. Venus şi Pământ. are aceleaşi caracteristici cu al nostru. care au aceleaşi rapoarte relative ca Mercur. erau zone de presiune joasă. în mişcarea sa. ce au permis planetelor să se formeze. Mazeh şi Goldman au observat că pulsarul B1257+12 are cel puŃin trei planete. De asemenea. el a mai descoperit că fiecare planetă se află la un număr exact de diametre solare. orbitând în jurul său. în direcŃia de deplasare. a găsit că la sfârşitul fiecărei lungimi de undă. trasăm orbitele planetelor ca fiind simple elipse. dar trebuie să înŃelegem că ele sunt Ńinute pe traiectorie de forme sferice de oscilaŃie. de rotaŃia celor două straturi. în ce priveşte distanŃa faŃă de Soare. datorită faptului că sistemul solar. s-a format Universul şi tot ceea ce este în el. din punct de vedere fizic. Primul sistem planetar cu mai mult de două planete. se află câte o planetă! Aceste noduri în oscilaŃii. Unele din sfere sunt mai turtite. cât şi una faŃă de cealaltă! Iată deci. Putem spune deci. foarte pe scurt felul cum. invizibile şi forŃate să se deplaseze pe o elipsă. Planetele sunt Ńinute pe poziŃie. formând elipse.

înseamnă de fapt acelaşi lucru. galaxiile în metagalaxii. asemenea celulelor din trupul nostru. toate aceste denumiri. Totul este O FIINłĂ. stea şi planetă. deci vor urma şi ei ciclul evolutiv al planetei respective. În procesul de evoluŃie. al paranormalului şi al supranaturalului. căreia i-am dat până acum.fiecare galaxie. misiunea noastră s-a încheiat. catalogarea lor a fost făcută datorită neînŃelegerii noastre. divizat prin el însuşi în părŃi. cu titlul de “supranatural”. un singur SISTEM. conform ciclurilor armonice. după ce am aşternut baza cunoaşterii ştiinŃifice. planetele se transformă în stele. fiecare parte fiind asemenea întregului. la esenŃa lucrurilor. sau “paranormal”. supunându-se unor transformări. nu trebuie sfidat. fie şi la unu la mie dintre noi. destulă satisfacŃie. Locuitorii unei planete sunt parte din aceasta. VedeŃi. o entitate. la punctul fierbinte. sau vom da nume unui fenomen natural. este momentul să ne relaxăm şi să oprim logica minŃii raŃionale. intrând în tărâmul magiei şi al miracolelor. stelele în galaxii. despre adevărata fizică a universului. Nimic nu este mai greşit şi nimic nu este mai dăunător propriilor noastre vieŃi şi mai ales propriei evoluŃii! Un fenomen care se manifestă. dacă vom sfida. pe principiul fractalilor. Este timpul ca această călătorie să ajungă la destinaŃie. etc. în dorinŃa de a ne regăsi liniştea.23 Cercetări în Domeniul ConştiinŃei Iată că. crezând că. 2. ci trebuie analizat şi mai ales trebuie să ne facă să înŃelegem că realitatea este cu mult mai 58 . lăsând explicaŃia lui în seama generaŃiilor următoare.

complexă decât ne-am imaginat-o în trecut. în termeni foarte clari şi expliciŃi în faŃa noastră. rămâne însă la latitudinea fiecăruia dintre noi. ce ajută la balansarea energetică a aurei umane şi la vindecare) şi a unei alte discipline asiatice. Dr. ce radia o energie electromagnetică foarte slabă. NoŃiunea de CONŞTIINłĂ a fost şi încă mai este greşit înŃeleasă de către majoritatea lumii. El a găsit că mâinile lor aveau un magnetism vindecător. care să deschidă porŃile tuturor enigmelor. Fenomenul de uitare şi limitare a percepŃiei. Este o iluzie că aceasta ar fi efectul reacŃiilor chimice. Acest adevăr a stat şi stă acum din nou.5 microni). Adevărul este exact pe dos şi anume conştiinŃa este cauza. conştiinŃa dispare. Tiller a condus cercetări în scopul de a studia efectul intenŃiei umane. sau cum neau forŃat alŃii să ne-o imaginam. odată cunoscut. este cauza acestei iluzii. sub o milionime de watt. să fie asemenea unei “chei fermecate”. În acest scop a construit un dispozitiv special.000 de gauss. ce se petrec în creier şi odată ce ele încetează. Qi Gong. ADEVĂRUL. iar palmele lor emiteau o radiaŃie infraroşie (cu lungimea de undă între 1 şi 4. ultrasenzitiv. echivalent cu 20. William Tiller a construit un contor Geiger. dacă îl vom vedea sau nu. emisă de practicanŃii de Reki (o veche artă chinezească. cu care a măsurat energia subtilă. este factorul primordial şi doar se filtrează prin intermediul minŃii. trebuie să fie capabil de a ne da răspuns logic la toate fenomenele existente. folosind ca subiecŃi oameni neantrenaŃi. Iată câteva din rezultatele sale: Aciditatea (PH) din apă poate fi ridicată sau coborâtă Activitatea enzimelor ficatului uman poate fi crescută cu până la 30% 59 . este TOT CEEA CE ESTE.

În 2006 cartea sa Biologia CredinŃei a fost premiată ca fiind cea mai bună carte ştiinŃifică a anului. fiind în contact direct cu mediul înconjurător. ale calculatoarelor noastre.- Ritmul de creştere al larvelor de muşte poate fi crescut cu 25% Bruce Lipton este unul din biologii de renume. De mic copil el a fost fascinat de lumea microscopică a celulelor şi a înŃeles că aceasta nu este de loc o lume mecanică. Celula 60 . ceea ce se credea despre celulă şi anume că nucleul ar fi responsabil de transformările acesteia este fals. sau gena. care alcătuiesc un organ. în vindecare. având superprograme. organismele fiind MAŞINĂRII (tehnologii). autosugestia şi hipnoza sunt atât de mediatizate în ultimii 30 de ani. ce are capabilitatea de a modifica programul general de funcŃionare al organismului. mai bine zis programată. La fel se întâmplă cu sistemele şi organismele. ce le asigură funcŃiile necesare. ca fiind capabile de adevărate miracole. Ideea de bază a descoperirilor sale este că. nu a minŃii raŃionale. de lumea medicală. ci din contră una condusă de forŃe inteligente. sunt de fapt asemenea unui “computer cip”. ce are grijă de colonie. ea fiind interfaŃa dintre celulă şi mediul exterior. din circuitele integrate. Deci totul este de fapt. Adică celula. Ea este cea care. Lipton a subliniat importanŃa gândirii pozitive în eliberarea chimicalelor şi mai ales puterea SUBCONŞTIENTULUI. Astfel se explică de ce puterea CREDINłEI. Sunt instrumente folosite de entităŃile de conştiinŃă (spirite) pentru a face experienŃe în lumea virtuală fizică. Astfel o colonie de celule. dă semnalele de 1 şi 0 la gene şi le modifică programul. are la rândul ei un program general. similar unui SUPERCOMPUTER. Cea care dă toate semnalele de transformare este de fapt membrana.

el a demonstrat cum 61 . Prin nenumărate experimente. sunt capabile de a învăŃa şi de a transmite noi informaŃii la urmaşi. sistem nervos. pe care l-a denumi Efectul Hado. sexual. Cercetătorul japonez Masuru Emoto. digestie. Celulele. culturile de celule îşi continuă viaŃa independent. fiind capabilă de a face tot ceea ce face un organism. a studiat efectul intenŃiei umane asupra apei. Izolate de organism.este un organism în miniatură. etc. Fiecare nucleu are funcŃii identice cu a organismului: respiraŃie. funcŃionând pe principiul fractalilor.

Când trimitea gânduri şi sentimente de dragoste. Cleve Backster a utilizat în experimentele sale un poligraf. de exemplu cea clasică forma cristale de o extraordinară complexitate. În urma acestora a concluzionat că URA distruge iar DRAGOSTEA îmbunătăŃeşte viaŃa! Când un om trimite gânduri atacatoare unei plante. când trimitea gânduri negative. Un alt test a fost făcut cu un vierme. iar când acesta a fost aşezat pe aceeaşi farfurie. în timp ce heavy metal o cristaliza neregulat. Apoi şi-a extins experimentele utilizând diferite genuri de muzică. iar când îi trimite dragoste. se cristalizau în funcŃie de emoŃiile sale. care a fost pus pe o farfurie. Apoi a fost servit drept hrană altui vierme. au dat rezultate similare. El a utilizat o mare varietate de probe de apă. A văzut cum aceste forme de gheaŃă. InfluenŃa muzicii a fost de-a dreptul uimitoare. luate din diverse surse de pe glob şi a studiat felul cum se formează cristalele de gheaŃă. pe plante şi alte forme de viaŃă. nu doar trupul nostru. cristalele erau imperfecte. ea intră într-o stare de alarmă şi chiar poate să moară. ce avea pe margine o substanŃă acidă şi când acesta o atingea era ars. planta creşte şi înfloreşte.gândurile şi sentimentele noastre afectează realitatea fizică înconjurătoare. apa forma cristale. ceva asemănător detectorului de minciuni. sau chiar nu apăreau de loc. sau îi pune muzică. După mai multe încercări. bietul vierme a învăŃat că e mai bine să stea cuminte în mijlocul farfuriei. Efectul Backster demonstrează că plantele sunt foarte sensibile la vibraŃiile energetice din mediul înconjurător. Experimentele cu iaurt. cu forme foarte complexe şi simetrice. se comporta 62 . datorită conŃinutului său în bacterii.

un fenomen surprinzător a avut loc! Deodată. Desigur acest fenomen este valabil şi la oameni. a fost subiectul unor cercetări de mai bine de 30 de ani. cum ar fi. levitaŃia. din insula Koshima. indiferent pe ce nivel evolutiv se află aceasta. astfel ferindu-l de pericol. Dar iată că o dată ce acest prag de 100 a fost atins. Într-o zi însă. pe care îi aruncau în nisip. Prin ingerarea viermelui “de sacrificiu” noua informaŃie s-a transmis la ADN-ul celuilalt. fără a se arde de loc.ca şi cum ştia lecŃia. materializarea şi 63 . maimuŃele nu îi mâncau. Între 1952 şi 1958 un grup de aproximativ 100 de exemplare au învăŃat aceasta. Cartofii fiind murdari. ExplicaŃia? Simplu. Destul de încet nu-i aşa? Se pare că maimuŃele sunt cam “grele de cap”. Cu timpul. pentru că legile de funcŃionare ale conştiinŃei sunt aceleaşi. percepŃia extrasenzorială. ca prin minune. Întâmplare? Nicidecum. Unii dintre locuitorii Pământului s-au născut sau şi-au dezvoltat abilităŃi deosebite. au început în acelaşi timp să spele cartofii! CoincidenŃă? În nici un caz. În natură nu există coincidenŃe. de pe alte insule. În 1952 cercetătorii japonezi au hrănit aceste maimuŃe cu cartofi dulci. animalele trăiesc foarte puŃin ca o conştiinŃă individuală şi mai mult ca o conştiinŃă de grup (minŃile lor fiind asemenea unor calculatoare conectate la Internet) şi odată ce o noua informaŃie a fost însuşită de un număr critic de indivizi. o tânără maimuŃă a găsit soluŃia şi a spălat cartoful în râu. tot mai multe maimuŃe au învăŃat acest truc. tot tribul şi-a însuşit acest nou obicei! Şi mai uimitor este faptul că şi alte colonii de maimuŃe. care în mod normal sunt caracteristice lumilor mai evoluate. ea va fi programată pentru toată specia respectivă. MaimuŃa japoneză Macaca Fuscata.

Ermolayev apuca întâi obiectul. precum şi între mâinile subiecŃilor. Boris Ermolayev a participat într-o serie de experimente susŃinute la universitatea din Moscova. celebrul magician american Chris Angel. să imprime fotografii pe o peliculă fotografică şi să mişte obiecte. în peste 100 de ocazii. etc. Nina Kulagina a fost capabilă să controleze bătăile inimii unei broaşte. între anii 1973 şi 1974. de a vindeca. după care acesta rămânea suspendat în aer.dematerializarea obiectelor. Măsurătorile au determinat existenŃa unui câmp electric. Acestea sunt lucruri foarte normale şi explicabile în modelul eteric al realităŃii şi Ńine de deblocarea şi creşterea vibraŃiei centrilor energetici din trup (a chakrelor). cum ar fi cazul sfintei Tereza (1515-1582). Numeroşi sfinŃi creştini au fost semnalaŃi levitând. pentru a se exclude orice posibilitate de fraudă. În zilele noastre. Studii foarte amănunŃite asupra fenomenului de telekinezie (deplasarea de obiecte fără contact fizic) au fost făcute în fosta Uniune Sovietică şi în Cehoslovacia. teleportare şi încă multe alte “minunăŃii”. capacitatea de a vedea aura şi energiile. Sfântul Joseph of Cupertino (1603-1663) era capabil să “zboare” la peste 3 m înălŃime. în mijlocul străzii spre stupefacŃia şi uimirea trecătorilor. apoi încet îşi despărŃea mâinile la o distanŃă de 10 cm. de peste jumătate de kilogram. mers pe apă. ceea ce i-a determinat pe cercetători să concluzioneze că o persoană antrenată este capabilă de a crea o intensitate energetică suficientă pentru a 64 . în vecinătatea obiectelor respective. Testele au fost realizate sub un foarte strict control. lucrul acesta fiind observat de mulŃi oameni. face demonstraŃii de levitaŃie.

“Inventatorul a tăiat o gaură mare în podeaua laboratorului. Printre altele el a pus la punct o metodă de aşi amplifica forŃa mentală. blocul de piatră a început a se ridica de la pământ şi după 3 minute a fost aşezat în vârful stâncii. apoi pe măsura creşterii zgomotului şi a ritmului. la o distanŃă de 63 m de piatră. cu unghiul de 90 de grade. de 1m lungime şi 1. După aceea şi-a ataşat de mijloc o centură ciudată. este LevitaŃia Tibetană. În primele 4 minute nu s-a întâmplat nimic. la aproximativ 250m de stâncă.. având pe ea câteva 65 . la aproape 250m înălŃime! Această ceremonie a continuat prin aducerea de noi pietre şi ridicarea a 5-6 blocuri pe oră. pentru a levita obiecte. ce era înconjurată înspre nord de stânci. O binecunoscută demonstraŃie a modului cum sunetele sunt capabile să modifice vibraŃia mediului înconjurător. a lui Bruce Cathie. Într-o zi prietenul meu m-a dus întrun loc învecinat mănăstirii şi mi-a arătat o pajişte înclinată. Iată un fragment din cartea “AntigravitaŃia şi Energetica Pământului”.influenŃa un obiect aflat la distanŃă. Cunoaşterea diferitelor vibraŃii audio demonstrează ştiinŃific că un sunet poate anula forŃa gravitaŃională.” John Keely este unul din întemeietorii Fizicii VibraŃiilor. “Ştim de la preoŃii din orientul îndepărtat că sunt capabili de a ridica pietre grele în vârful munŃilor..5m lăŃime. folosind diverse sunete. Apoi 19 instrumente muzicale au fost aranjate în arc de cerc. pe o traiectorie parabolică. de aproximativ 500m lungime şi 150m înălŃime. se afla un bloc de piatră. Deodată un călugăr dădu semnalul şi concertul începu. Instrumentele muzicale folosite au fost 13 tobe şi 6 trompete. În mijlocul acestei pajişti. Iată un citat despre una din demonstraŃiile sale. schimbându-i proprietăŃile (densitatea fluidica).

Însă nu a găsit existenŃa nici unui câmp cunoscut! Singurul instrument capabil de a-l detecta. Victor Grebennikov. a descoperit întâmplător un fenomen ciudat. obiectul a început a se scufunda în pământ. simŃi o senzaŃie de căldură. În curând descoperi că. A început să vadă lumini în faŃa ochilor. iar în urechi auzea o Ńiuială. ele reveneau la la loc. concentrându-se din nou. cu termometre. găsind o bucată din acel uriaş muşuroi şi trecându-şi mâna peste el. efectele dispăreau. era trupul uman! 66 . s-a întins ca să se odihnească. Mutându-se câŃiva metri mai încolo.butoane. şi-a crescut forŃa gravitaŃională. electrometre. auzindu-şi foarte strident bătăile inimii. Apoi intensificându-şi concentrarea. ca şi când. fără a găsi nici o explicaŃie plauzibilă. s-a ridicat câŃiva centimetri deasupra podelei apoi s-a îndreptat spre gaura făcută anterior. ce stătea în colŃul laboratorului. inclusiv o stare de greaŃă. la marginea unei ridicături. cercetător în domeniul insectelor. dar când se apropia. Punându-şi capul deasupra sa. astupând-o. Deodată. Ani de zile s-a întrebat ce-i s-a întâmplat atunci în Kamyshlovo. a început să experimenteze efecte foarte ciudate. Pe când efectua cercetări în zona Kamyshlovo. un glob de fier. ca o sonerie. Dar într-o zi. în care erau o puzderie de galerii subterane de albine. detectoare de ultrasunete. După câteva minute de concentrare. să aibă un gust ciudat metalic în gură. După ce a făcut câteva ajustări la centură. etc. Corpul părea că că i se expandează şi parcă era în cădere liberă. Începu apoi o serie întreagă de teste. toate simptomele se repetară. globul s-a ridicat şi s-a deplasat la loc”. pe care apoi l-a denumi Efectul Structurii de Cavitate. chiar dacă acoperea containerul cu un capac metalic efectele continuau. magnetometre.

ci pur şi simplu de geometria corpului. a drojdiei. a fost capabil să leviteze. având deasupra un compartiment cu astfel de muşuroaie. în scurt timp punându-şi la punct un vehicul hiperdimensional.Construind aceeaşi arhitectură artificial. ce aveau ca efect reducerea forŃei gravitaŃionale. din energia eterică! Grebennikov şi-a continuat cercetările. Aceşti pacienŃi trăiau experienŃe cu totul neobişnuite. Punând mai multe insecte de acest tip pe o platformă. A constatat astfel că durerile de cap puternice dispăreau ca prin farmec. în prezenŃa acestui câmp. în urma expunerii la acest câmp. Aceasta era capabilă de a capta undele de torsiune. germinaŃiei grâului şi a altor plante. 67 . a studiat mai bine de 30 de ani stările modificate ale conştiinŃei umane. care le amplifică! De asemenea ceasurile şi echipamentele electronice se dereglau. metal. Cu ocazia altor studii a descoperit un fluture. fiind opus celui de piramidă. care au arătat efectul de inhibare a creşterii bacteriei saprofite. a obŃinut acelaşi efect. Concluzia a fost că nu era vorba de materialul în sine. iar rezultatele au fost de-a dreptul revoluŃionare. În şedinŃele sale a folosit o substanŃă psihedelică . şeful cercetărilor psihiatrice din Maryland. Se pare că efectul de cavitate absoarbe energia din sistemele biologice. prevăzut pe aripi cu nişte structuri. A văzut că LSD-ul era capabil de a-i vindeca pe bolnavii de dezordine mentală. din plastic. PacienŃii experimentau nivele din ce în ce mai adânci de conştiinŃă. denumită LSD. hârtie. Stanislav Grof. cu condiŃia ca structura geometrică să fie respectată. Cercetările sale au mers mai departe. cu care a făcut nenumărate călătorii. lemn. pe care l-a folosit pentru vindecări. sau schizofrenie. realizând un scaun.

AlŃii se puneau în pielea rudelor.Unul a relatat experienŃa ca embrion. dând detalii despre circulaŃia sângelui în interiorul placentei şi chiar despre procese celulare şi biochimice. necunoscute de ea la nivel mental. datele din experimentele cu LSD. a naturii realităŃii şi a fiinŃei umane. o femeie a descris cu extrem de multe amănunte. Dar ciudat. din plane de existenŃă superioare. sau transă poate ieşi din trup şi călători prin acest câmp infinit de inteligenŃă. Cu altă ocazie. Să ne reamintim că peste tot este doar o singură energie inteligentă. dând detalii despre care nu ştiau în acel moment. AlŃii depăşeau graniŃele egoului propriu şi povesteau cum e să te simŃi în pielea altor vieŃuitoare. ghizi spirituali. în această stare de transă. care ia toate formele de existenŃa fizică. Unii explorau chiar universe paralele şi alte nivele de realitate. Concluzia lui Grof a fost că nu există limite în ceea ce pot experimenta pacienŃii. Nu am nici o îndoială în mintea mea. 68 . Iată un fragment din concluziile sale: “după ani de încrâncenare şi confuzie. practic fără limite. medicină şi ştiinŃă în general. psihiatrie. pacientul demonstra cunoştiinŃe de biologie care-i depăşeau pregătirea. la început Grof a crezut că este vorba doar de imaginaŃia acestuia. AlŃii întâlneau fiinŃe energetice inteligente.” Şi desigur avea dreptate! ConştiinŃa unui individ în stare de hipnoză. că înŃelegerea curentă despre univers. ceea ce desigur. cum se simŃea în trupul unei reptile preistorice. este superficială şi incorectă. ele confirmându-se ulterior. mă determină să susŃin că este nevoie de o imediată revizie a teoriilor actuale de psihologie. sau chiar obiecte! Science fiction? Nici pe departe. etc. care nu posedau un trup fizic: îngeri.

efectuate în toată lumea. nu există nici timp şi nici spaŃiu. totul fiind ca o BAZĂ DE DATE universale. într-o stare de profundă relaxare. sau să explorăm alte lumi paralele. cât şi din altele. 63 erau încă în viaŃă. a folosit tehnica vizualizării la bolnavii de cancer. despre care nici măcar nu aveau habar. arată că 69 . la care durata de viaŃă era de 12 luni. medic oncolog în Dallas. Fizicianul Alan Wolf în urma câtorva ani de studiu de visare conştientă. consideraŃi incurabili. cât şi din viitor. Numeroase studii. Tehnica sa era simplă. a fost şi concluzia la care a ajuns AsociaŃia Pentru Studiul Viselor.accesând date. în timp ce cele sănătoase le luau locul. cancerul era în regresie la 12. care nu se limitează doar la sănătate. De exemplu. atât din încarnarea prezentă. a fost uimit cum subiecŃii erau capabili de a relata locuri şi informaŃii. care se cristalizează ca efect al programării facute de către conştiinŃă (forŃa imaginaŃiei). Dr. În Planul Astral al conştiinŃei pure. el a obŃinut următoarele rezultate: patru ani mai târziu. sau din “baza de date universale”. Carl Simonton. bolnavii îşi imaginau cum o energie vindecătoare de culoare albă-aurie intra în zona vătămată. atât din trecut. cu rezultate deosebite. şi anume prin exerciŃii mentale de vizualizare. Texas. Ideea că suntem capabili de a accesa imagini şi informaŃii din “conştiinŃa colectivă”. dintr-un un eşalon de 159 de pacienŃi. lucrurile nu mai par atât de ciudate! Controlul pe care mintea îl are asupra trupului are aplicaŃii practice. apoi cum celulele bolnave se micşorau. iar la 17 boala era stabilă! Uimitor nu-i aşa? Însă dacă ne amintim cea ce spune fizica cuantică şi anume că materia (deci şi celulele corpului nostru) este energie brută. 14 erau perfect sănătoşi.

cu o vopsea inofensivă. Cunoscut este cazul lui Wright. pe nume Krebiozen. un pacient bolnav de cancer. La sfârşitul studiului a aflat că nivelul hormonilor de stress a reflectat întotdeauna distanŃa estimată mental şi nu cea reală!!! Adică trupurile lor răspundeau nu la realitate. Lewis Thomas vindeca pacienŃii de negi prin simpla pictare a pielii. În loc de a-i trata real. Acesta i-a cerut medicamentul respectiv şi spre surprinderea medicilor. Spre surprinderea lor starea acestor pacienŃi era la fel ca şi a celor operaŃi! Negii.vizualizarea are un enorm efect asupra performanŃelor fizice şi atletice. El a luat câteva grupuri de soldaŃi şi le-a dat diferite informaŃii. Unii au mers 30km şi apoi le-a spus că mai au încă 10 km de parcurs. În anii ‘50 angina pectorală era o boală care se trata prin intervenŃie chirurgicală. căruia medicii nu îi mai dăduseră mult de trăit. dar de fapt au mers 40 km. sunt foarte uşor de vindecat prin Efectul Placebo. Însă doctorul Bruno Klopfer i-a spus de existenŃa unui medicament miraculos. la analize. Un grup de cercetători au decis să facă un experiment. este hipnoza. la diferite culturi. altora nu. Efectul Placebo este un “tratament mincinos”. este doar un truc mental. Astfel pacientului i se 70 . unora le-a dat marcatoare de distanŃă. Avem abilitatea de a ne controla trupul prin credinŃa noastră. tumorile dispăruseră! O altă metodă de a accesa puterea de vindecare. mergea pe picioarele sale. Shlomo Breznitz a făcut experimente cu soldaŃii de infanterie. aşa cum o demonstrează existenŃa a nenumărate ritualuri existente de-a lungul globului. de exemplu. după weekend. din interiorul nostru. ci la ceea ce ei îşi imaginau ca fiind real. doar înscenau operaŃia. iar după 10 zile. altora că vor merge 60km. care nu are nici o acŃiune asupra trupului. era bine.

considerat “sfânt”. în urma tratamentului. fiind renumit pentru puterea sa de a crea materie din eter!!! El este capabil de a materializa inele sau alte bijuterii. Concluzia la care cercetătorii au ajuns a fost că nu este nimic trucat.înserează o credinŃă în subconştient. Mason. care este emisă din adâncul fiinŃei umane. Iată exemplul unui tânăr. Sigur. materializează dulciuri şi delicatese şi asta doar prin vibraŃia mâinilor sale. în care adesea materializa mâncare. ci totul este pur şi simplu real! Timp de 10 ani. stratul de pe mâna stângă a căzut. care s-a născut cu o boală genetică. dacă nu este vorba de vreo înşelătorie. nu la nivel mental. care pur şi simplu nu are legătură cu ceea ce crede mintea sa logică. forŃa motoare a conştiinŃei (subconştientului). După 5 zile. În final. etc. Hipnoterapistul A. toată pielea i-a revenit la normal. denumită boala lui Brocq şi anume. braŃul său era perfect normal. cu scopul de a vedea. crează între palmele sale cantităŃi imense de cenuşă sfântă. gata încălzită. Erlendur Haraldson l-a urmărit pe Sai Baba în demonstraŃiile sale. iar după 10 zile. deoarece era o boală genetică. Aceste demonstraŃii au fost văzute de mii de martori şi de asemenea s-au făcut cercetări ştiinŃifice. Atunci când acesta trece prin mulŃime. fructe. îl sugestiona că boala dispăruse şi solzii s-au curăŃat. este reprogramată. de la spitalul Regina Victoria. obiecte exotice. De asemenea. este un indian. în care după ce-i inducea o stare adâncă de transă. Concluzia la care a ajuns Haraldson a fost că omul are un potenŃial enorm. Prin aceasta. a început câteva şedinŃe de hipnoterapie cu acesta. din Londra. asemenea reptilelor. pe care le oferă apoi cadou celor ce îl venerează. neutilizat şi care stă într-o stare 71 . vindecarea s-a făcut prin modificarea ADN-ului!!! Sathya Sai Baba. pielea sa era solzoasă.

apoi a fost preluat de Armata Americană. Ingo Swan. care odată ajunse la creier. auz. pentru a localiza armele chimice ale lui Saddam Husein. de-a lungul a 20 de ani. despre care noi 72 .latentă (adormită). Concluziile au fost că fenomenul nu era limitat în timp şi spaŃiu! Puteau fi recepŃionate persoane în locuri în care acestea nu au ajuns încă. pipăit. erau întâlnite şi studiate OZN-uri. fiind cunoscut sub denumirea de Proiectul Stargate. Dar ce sunt de fapt acestea? Sunt unde electromagnetice. iar aceştia. s-au făcut explorări în spaŃiul cosmic. Programul a început sub urmărirea CIA. În multe din aceste cercetări mentale. sunt bazate pe cele 5 simŃuri şi anume: văz. Cercetările efectuate de către Dr. Toate aceste experimente au fost stocate în dosare secrete. Deci imaginile şi sunetele. cercetări ale diferitor planete din sistemul solar. adevărul este că toate informaŃiile pe care le primim din lumea exterioară. în scopul de a crea spioni psi. în stare de transă. De asemenea. Iată ce spunea generalul Ed Thompson: ”Nu ştiam în acea vreme cum să explicăm acest fenomen. Oricum. acesta le interpretează. Multe ar fi de spus despre starea de somn. în domeniul “vederii la distanŃă”. dar eram convinşi că funcŃionează şi era de o extraordinară utilitate pentru operaŃiunile militare secrete”. au fost susŃinute şi încurajate de guvernul American. luându-se informaŃii ce s-au confirmat ulterior de către NASA. erau capabili de a localiza obiectivele trupelor inamice. conform programării anterioare. care au fost apoi denumite Dosarele X. gust şi miros. Această tehnică a fost utilizată în războiul din Golf. El a pus la punct o metodă prin care subiecŃilor li se dădeau coordonatele de pe hartă.

oameni şi întâmplări. a făcut diagnostice după 73 . recepŃionează altele pe o altă cale. Edgar Cayce (1877-1945) a fost unul dintre cei mai renumiŃi profeŃi. care sunt mai intense decât cele din starea de veghe. de unde în timpul somnului. atunci când nu mai recepŃionează informaŃii prin intermediul simŃurilor. exterioară lui. sau întâmplări noi. Deci lumea exterioară este o lume virtuală!!! Îndată ce aceste semnale încetează imaginea pur şi simplu dispare. de unde a furnizat nenumărate informaŃii. Însă nimic nu poate fi mai greşit decât această explicaŃie copilărească. persoane. De asemenea. a sufletului.credem că reprezintă lumea exterioară. trupul este perfect relaxat şi practic nu preluăm nici o informaŃie prin organele de simŃ. ŞtiinŃa veche credea că visele sunt rememorări ale unor întâmplări trecute. asemenea unui computer. Este asemenea imaginii ce se formează pe monitorul calculatorului. la nivelul conştiinŃei. Ambele însă sunt semnale electromagnetice. din ultima sută de ani. creierul fiind asemenea unei antene de recepŃie. apar doar în interiorul creierului nostru! În afară ele nu arată la fel. dar visăm locuri. una exterioară şi altă interioară. din trecutul şi viitorul planetei. generată de unde electromagnetice. Dacă omul este format numai dintr-un creier mecanic. fiind însoŃite de senzaŃii şi sentimente. pe care le converteşte şi le dă un sens fizic. pe două căi. El era capabil de a intra uşor într-o stare de transă. sau oameni paranormali. cea directă. nu ar putea imagina. Este vorba de percepŃia extrasenzorială. care par foarte reale. sunt doar vibraŃii energetice capabile de a activa receptorii de simŃ. conform programărilor anterioare. În timpul somnului. sau inventa locuri. Trebuie să existe o bază de date. capabil de a lua informaŃii din eter. ca urmare a unui software.

de multe ori acesta fiind din spectrul negativ şi având efecte dezastruoase asupra “gazdei”. De aceea acest vehicul (trup). adică un individ controlat de alt spirit decât cel propriu. reîncarnarea. percepŃia extrasenzorială. ce-i conferă o marjă de autonomie şi-i asigură supravieŃuirea. un instrument. astrologia. în scopul de a experimenta viaŃa în lumea fizică. bipolară (pozitiv şi negativ) şi pe măsură ce învaŃă din aceste experienŃe (lecŃii de viaŃă). El a avut şi are nenumăraŃi adepŃi şi este întemeietorul spiritualităŃii moderne. adică nu are un grad suficient de ridicat al CONŞTIINłEI ŞI CONTROLULUI DE SINE!!! Acest fenomen a fost întâlnit din cele mai vechi timpuri şi a fost denumit posedare. Trupul fizic. Cayce a scris numeroase cărŃi de referinŃă. poate fi controlat şi de alte entităŃi de conştiinŃă. etc. Câteva din subiectele abordate de el au fost: originea şi destinul umanităŃii. schimbările ce vor urma pe Pământ. sau în spaŃiu. foarte complex din punct de vedere tehnologic. care este etern şi fără limite în timp. cunoscută sub numele de New Age. Atlantida. în cazul când cea proprie nu este pe deplin dezvoltată (evoluată).poza bolnavului. nu este nimic altceva decât un VEHICUL. ea evoluează înapoi către SURSA primară (inteligenŃa întregului). aflate în acest câmp energetic conştient (eter). legile universale. materială. 74 . în care a explicat adevărul despre natura realităŃii şi evoluŃia spiritelor. care a zdruncinat din temelii conceptele vechilor religii dogmatice. având programe proprii. Această entitate proprie de conştiinŃă s-a separat de conştiinŃa ÎNTREGULUI. viaŃa neştiută a lui Isus. deşi nu avea nici o pregătire medicală. Însă adevărata identitate a fiecărui individ este ENTITATEA PROPRIE DE CONŞTIINłĂ (sufletul). dând tratamentele necesare. Egiptul antic şi piramidele.

prin care o entitate inteligentă superioară. Şi acum este momentul să înŃelegem. cu acordul gazdei. comunicarea dintre părŃile sale componente se face asemenea comunicării radio. fiind legate sentimental de persoana respectivă. putându-se folosi un INSTRUMENT de comunicaŃie (mecanismul de vorbire al unui individ). doar în puŃine momente. Unii erau posedaŃi de fiinŃe extraterestre. este peste tot şi deşi îmbracă forme diferite. adică era “în control” de viaŃa şi trupul propriu. cel posedat nu era “în apele lui”. Multe dintre aceste suferinŃe se datorau unor experienŃe dramatice petrecute în incarnări trecute. Tehnica inventată de Baldwin s-a bazat pe aducerea pacientului în stare de hipnoză. apela la ajutorul Gardienilor Luminii. a tratat sute de pacienŃi care sufereau de această “boală”. alŃii aveau scopul de a suge “forŃa vieŃii” din trupul respectiv. care aveau pur şi simplu scopul de a experimenta. pentru a-l îndepărta. Indiferent care ar fi cauza. după care era capabil de a conversa cu spiritul respectiv şi de a-l convinge să părăsească trupul.Psihiatrul american William Baldwin utilizând tehnica hipnozei. Vedem deci cum conştiinŃa nu are limite. Aceasta este de altfel şi explicaŃia fenomenului de chanelling. nici separaŃie. cu care îşi asigurau hrana proprie. poate cel mai important lucru şi anume noŃiunea de IUBIRE!!! Am văzut că orice emoŃie nu este altceva decât energie 75 . alte spirite aparŃineau unor rude decedate. De multe ori. în rest fiind într-o stare de suferinŃă emoŃională şi fizică. care nu vroiau să părăsească planul Pământului. comunică umanităŃii informaŃii în scopul de a-i ajuta evoluŃia. mai ales în cazul spiritelor negative.

CREATORUL a fost asemănat cu LUMINA (energia primară care a creat tot ceea ce este) şi cu IUBIREA NECONDIłIONATĂ. Daniel Winter a demonstrat că dragostea este legată de Numărul de Aur. nu numai chimic. având diferite frecvenŃe. în toate textele spirituale. ură. având diverse frecvenŃe şi aranjamente. care este secretat de către creier şi se stabileşte la fiecare celulă şi în ADN. să ne reamintim că totul este energie vibratorie. ca undă purtătoare. căci schimbându-şi energia. pace. compasiune) sunt adevărate elixire. sunt supuşi alegerii între cele două feluri de energii şi asta numai 76 .spirituală. toată creaŃia Sa şi toată experienŃa vieŃii ar dispărea subit. în timp ce cele din spectrul negativ (frică. invidie) sunt asemenea unor otrăvuri ce atacă şi distrug celulele!!! Şi pentru a înŃelege aceasta şi din punct de vedere fizic. Dacă undele de interferenŃă nu ar menŃine raportul Numărului de Aur. Cele emise de emoŃiile din spectrul pozitiv (dragoste. egoism. divizate în cele două mari polarităŃi POZITIVĂ şi NEGATIVĂ. în călătoria lor prin Dimensiunea a Treia. Armonicile mai înalte ale şirului lui Fibonnaci sunt bazate pe cea mai mare lungime de undă a Numărului de Aur. Nu există decât un singur fel în care conştiinŃa universală poate crea. ar apărea o interferenŃă distructivă. a fost denumită de către Winter UNDA IUBIRII. Cascada de unde electromagnetice cu cea mai mare lungime de undă. cea a polarităŃilor. bucurie. care practic ar distruge materia şi viaŃa!!! Iată de ce din totdeauna. Fiecare din aceste emoŃii au un corespondent chimic. ce întreŃin şi stimulează funcŃiile organismului. Numai oamenii. Pentru a permite undelor staŃionare ale luminii să interfereze etern este necesar ca ea să se facă în structuri fractalice. “apă vie”. Nici nu s-ar putea altfel.

Fiecare faŃă a cubului are 9 mici cuburi. prin învăŃarea lecŃiilor de viaŃă. cauzată de uitarea adevărului şi limitarea percepŃiei. decât IUBIRE. de-a lungul drumului de evoluŃie a conştiinŃei. pentru a demonstra că evoluŃia nu poate fi considerată un joc al norocului. El a folosit analogia cu un cub Rubik. de acum 530 de milioane de ani. Dar ca să rezolvi jocul vieŃii. în ceea ce priveşte evoluŃia reală a speciilor. îi va lua 2 minute. simŃurile. când ai 3.până când vor înŃelege că nu este nimic altceva. 2. doar prin întâmplare. sunt mult prea complexe pentru a putea apare doar prin accident! Problema cu aceste sisteme biologice complexe. aceste prototipuri nefiind descoperite în zăcămintele de fosile. pentru că nu este capabil de a explica multe enigme. Nu poate explica explozia bruscă de noi forme de viaŃă. sistemul imunitar. Reamintirea se face treptat. astfel încât să se realizeze aceeaşi culoare pe fiecare faŃă.24 ADN-ul şi EvoluŃia Darwinismul a fost aspru criticat în ultimii 20 de ani. MMatematicianul Fred Hoyle a venit cu o analogie. Însă acest timp este mai lung decât viaŃa universului! Dacă îi dăm ajutor şi-i spunem “da” sau “nu” la fiecare rotire. Dacă îi dăm unui orb să rezolve cubul. Toate sistemele biologice. în tot acest complex de universe. din alte prototipuri. este că ele nu s-au dezvoltat gradat. organele. acestuia îi vor trebui 126 de miliarde de ani pentru a-l completa. Orice altceva reprezintă doar o DISTORSIUNE. cât şi vertical. cât timp ar trebui? 77 .1 miliarde de nucleotide ce trebuiesc să fie perfect aliniate în lanŃurile de ADN. cu 3 straturi ce pot fi rotite atât orizontal.

Fiecare ramură a helixului unui ADN este formată din 3. guanine (G) şi timine (T). Sunt însă doar patru nucleotide de bază şi anume: adenine (A). Cel mai amplu studiu efectuat asupra celor 10% din tripleŃii folosiŃi. acum 35. aşa cum au descoperit în urmă cu 50 de ani Crick şi Watson. Restul este adormit. Nucleotidele formează legături. ADN-ul bazat pe lanŃul dublu helicoidal stă la baza vieŃii pe Pământ. a fost efectuat într-un efort 78 . însă apărând numai la o parte din indivizi. Sunt 64 tipuri diferite de codoni în lanŃul de ADN.000 de ani. fiecare din acestea fiind echivalentul genetic al unui aminoacid. fiind o matriŃă pentru producerea tuturor proteinelor din organism (trupul uman conŃine între 70. tocmai ca acestea să supravieŃuiască. Trei din aceste elemente de bază dintr-un lanŃ formează un triplet (codon).000 şi 90. Deci teoria supravieŃuirii celui mai puternic este o iluzie nu are nici un pic de adevăr în ea. Din lanŃul complet de tripleŃi numai 10% este folosit pentru codificarea şi reproducerea proteinelor. perechi de bază între două lanŃuri de ADN. nu la toŃi. ce a avut loc la omul de Neanderthal. citozine (C). Dintr-o dată un om de grotă a făcut saltul la civilizaŃia Sumeriană! De fapt mutaŃiile genetice au apărut nu ca urmare a schimbărilor de mediu. ci înainte. SecvenŃa codonilor dintr-o singură proteină este denumită genă.000 de proteine diferite). legate împreună pentru a forma acest lanŃ imens. Însă de atunci înŃelegerea noastră referitoare la acest subiect s-a schimbat dramatic. ADNul stochează memoria moleculară pentru reproducerea celulelor. căci astfel ar fi murit toate speciile.1 miliarde de nucleotide.Încă mai credeŃi că evoluŃia este rezultatul unor întâmplări oarbe? O altă întrebare dificilă pentru Darwinism este explicaŃia saltului brusc în inteligenŃă şi conştiinŃă.

fondatorul ei fiind Michael Behe. aceasta neputând fi explicat decât printr-o forŃă inteligentă. Teoria CreaŃiei Inteligente. El a făcut următorul experiment. s-a crezut că vor fi găsite cel puŃin 100. mici schimbări. De aceea el conclude că există o altă forŃă capabilă de a reprograma ADN-ul. urmate de salturi uriaşe în evoluŃie. Deoarece corpul uman conŃine cel puŃin 70. nu rezultatul unui şir de procese accidentale. şi-a reprogramat ADN-ul astfel încât să supravieŃuiască şi să se poată hrăni cu lactoză. Aceasta în loc de a muri. În anul 1995 a apărut o nouă teorie. ce respectă anumite cicluri. gradual. El susŃine că viaŃa pe Pământ este rezultatul unui proiect inteligent. Toate presupunerile anterioare precum că ADN-ul ar fi ca o “carte” în care toate informaŃiile evoluŃiei ar fi înscrise pur şi simplu. Dar spre stupefacŃia cercetătorilor. A luat o bacterie care nu poate digera zahărul din lapte (lactoza) şi a a plasat-o într-un mediu ce conŃinea doar lactoză. sau răsturnat. fericite. ca singura posibilitate de hrană. ei au descoperit că ADN-ul uman conŃine numai 30.000 care să explice diferenŃele de personalitate şi caracter).internaŃional denumit “Proiectul Genome”.000 care să explice reproducerea şi 30.000 de gene (70. Scopul acestuia a fost de a identifica structura completă a ADNului uman şi de a face schema genelor şi a tripleŃilor. decât cu maimuŃele! Deci inclusiv ! legile evoluŃiei trebuiesc reconsiderate! DDr Bruce Lipton susŃine că celulele au abilitatea de a rescrie (reprograma) ADN-ul propriu atunci când se schimbă condiŃiile exterioare.000 de proteine diferite.000 de gene! De asemenea s-a găsit că 98% din aceste gene sunt identice cu ale cimpanzeilor. nu prin 79 . văzând că noi avem de fapt mai multe în comun cu delfinii. Spune că au loc etape de progres.

sunt transformate în energie electromagnetică. Daniel Winter explică implozia undelor lungi în unde scurte. de la formele de viaŃă mai simple. mergând direct la ADN–ul fiecărei celule. în acelaşi timp. ConştiinŃa trebuie să fie în spatele acesteia. raportul lor este constant şi egal cu Numărul de Aur (1. Sunetele bătăilor inimii în combinaŃie cu senzaŃiile şi sentimentele noastre. în glandele din trupul uman.61803399). ci se acumulează în timp. D Daniel Winter şi echipa lui au găsit dovezi că emoŃiile umane au proprietatea de a reprograma ADN-ul. nu în felul înŃeles de mecanica Newtoniană. evoluŃie cuantică. înainte ca să apară noua specie. ca fiind mecanismul ce transmite emoŃiile inimii la ADN. emoŃiile devenind energie în mişcare. fiind în concordanŃă cu un mai mare plan evolutiv.dezvoltare liniară. Moleculele de ADN. Pentru a crea forma de dodecagon sunt necesare zece spirale phi. Astfel se explică de ce nu s-au descoperit niciodată fosile tranzitorii. Ideea de bază este că mutaŃiile genetice au loc în starea cuantică. la cele mai complexe. sunt acordate pe frecvenŃa inimii şi devin astfel capabile de a recepŃiona emoŃiile sonice. în scopul de a crea noi specii. Goswami consideră că alegerile conştiinŃei sunt responsabile pentru colapsul potenŃialului cuantic al genelor. El mai spune că se poate observa o direcŃie în evoluŃie. pentru că ele nu au existat!. Aceasta permite să aibă loc un număr nelimitat de posibilităŃi de combinaŃii de gene. ca o undă.dffdddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfd F Fizicianul Amit Goswami crede că salturile în evoluŃia speciilor pot fi explicate prin fizica cuantică şi anume prin ceea ce a fost denumită. Privit de deasupra ADN-ul are forma unui dodecagon. Aceste mutaŃii cuantice nu se manifestă imediat. Chiar dacă lungimea de undă este diferită. Nu 80 .dfdfdf.

de asemenea metabolismul celular. Plantele recepŃionează această lumină direct de la Soare. chiar dacă sunt transportate la distanŃe foarte mari. este de a crea raze laser ultraviolete în interiorul ADN-ului. cu scopul de a lua fotonii de la soare. când le lipseşte îngrijirea şi atenŃia iubitoare a mamei. super coerent. Animalele consumând plante iau aceşti biofotoni indirect. ei pot să moară. uniform distribuit. care iniŃiază replica celulelor. Lumina soarelui este stocată. Moleculele de ADN acŃionează mai degrabă ca nişte memorii. folosind clorofila printr-un proces. Cleve Backster susŃine că trupul nostru este un biosistem unitar. care dăunează sănătăŃii!!! Studii ştiinŃifice au arătat că indiferent cât de bine ar fi hrăniŃi sugarii. ca şi biofotonii în organisme. ÎmbrăŃişările drăgăstoase ale mamei lor sunt trimise direct la ADN-ul copiilor. El a dovedit experimental. ci în toate moleculele. că celulele izolate de corpul uman rămân încă în comunicaŃie cu trupul. nu numai în moleculele de ADN. denumit fotosinteză.numai emoŃiile alimentează ADN-ul nostru cu raze ultraviolete albastre. capabile de a citi şi scrie informaŃia dintr-un câmp nonlocal. emoŃională şi sănătate. Persoanele care suferă de depresiuni şi emoŃii negative îşi vor înrăutăŃi starea de sănătate! FRICA este emoŃia negativă cea mai periculoasă. Scopul metabolismului atât la plante cât şi la animale.hhghghghghghghghghghghghghghgg C Conform lui Gajajev informaŃia organismului este stocată de asemenea nonlocal. M Multe studii au arătat că există o relaŃie clară între starea noastră mentală. 81 . în urma consumului de hrană.

Ei au comparat regulile sintactice şi semantice şi au găsit că 82 . ci serveşte de asemenea. Ultimele cercetări ruseşti explică direct şi indirect fenomene cum ar fi clarviziunea. la stocarea de date pentru comunicaŃie. Aceasta a fost dovedită şi explicată ştiinŃific. intuiŃia. Ei au adunat o echipă de lingvişti şi geneticieni pentru a cerceta porŃiunea de 90% şi rezultatele au fost de-a dreptul revoluŃionare! Au găsit că ADN-ul nu este responsabil doar pentru construcŃia corpului fizic. În plus. ADN-ul uman acŃionează ca o versiune biologică a INTERNETULUI. nu au crezut că natura a fost atât de stupidă. s-a făcut evidenŃa unui nou tip de medicină în care ADN-ul poate fi influenŃat şi reprogramat prin cuvinte şi frecvenŃe. cuvinte şi gânduri. fără a înlocui genele. celelalte 90% sunt considerate ca fiind inutile.ÎnvăŃătorii esoterici şi spirituali au ştiut de mii de ani că trupul nostru este programabil prin limbaj. puterea de vindecare spontană. Doar 10% din ADN este folosit pentru a forma proteine. codul genetic urmează aceleaşi reguli cu ale limbajului uman. influenŃa minŃii umane asupra vremii şi multe altele. fiind cu mult superior acestuia. Lingviştii au descoperit că. Cercetătorii ruşi însă.

simplu prin transmiterea vibraŃiilor corespunzătoare informaŃiei. Biofizicianul rus Pjotr Garjajev şi colegii săi au cercetat comportamentul vibraŃional al ADN-ului după care au consemnat că “cromozomii acŃionează ca un computer holografic. Este perfect normal şi natural ca ADN-ul nostru să reacŃioneze la limbaj. fără a mai utiliza procedeele clasice. ei au transformat cu succes embrionul unei broaşte într-unul de salamandră. Deoarece structurile de bază ale perechilor alcaline şi ale limbajului sunt similare. având o mai mare influenŃă în formarea organismelor. Acestea sunt echivalentele microscopice ale aşa numitelor punŃi Einstein-Rosen. sau hipnoza pot avea un efect atât de puternic asupra trupului uman. Se pot simplu utiliza cuvinte şi propoziŃii ale limbajului uman! SubstanŃele de ADN viu vor reacŃiona întotdeauna la radiaŃiile laser ce au fost modulate prin limbaj şi chiar la unde radio. din vecinătatea găurilor negre. nu a fost necesară decodarea lor. dacă se folosesc frecvenŃele audio corespunzătoare. se pot obŃine efecte de clonare. folosind radiaŃia laser endogenă”. decât procesele biochimice! Cercetătorii ruşi au aflat de asemenea că ADN-ul nostru poate crea structuri invizibile în energia vacuumului din spaŃiu. Aceasta reprezintă o incredibilă descoperire şi anume că prin simpla aplicare a unor frecvente audio şi a limbajului. producând “găuri de vierme”. lăsate de 83 . De exemplu.alcalinele din ADN-ul nostru urmează gramatica obişnuită şi au reguli asemenea limbajului nostru. Aceasta explică de ce afirmaŃiile. ci ca o reflecŃie a structurilor din ADN. modificându-i informaŃia genetică. De aici rezultă că limbajul uman nu a apărut prin coincidenŃă. Ei au modulat anumite frecvenŃe de sunet într-o rază de laser care apoi a influenŃat frecvenŃa ADN-ului.

Ele reprezintă legături în formă de tunele între arii ale universului total diferite. În natură hipercomunicaŃia este prezentă de milioane de ani. Dacă însă regina este ucisă. Aceasta este cunoscută ca inspiraŃie sau intuiŃie (de multe ori manifestându-se în stare de transă. chiar şi când este departe. O dovadă a acesteia este viaŃa organizată a insectelor. sau hipnoză). Aceasta deoarece regina le transmite lucratoarelor planul de construcŃie. prin care informaŃia poate fi transmisă în afara timpului şi a spaŃiului. De-a lungul mai multor ani. care este în afara cunoştiinŃelor sale (bazei proprii de date). un asistent medical în vârstă de 42 de ani visa că era aşezat pe un CD-ROM de informaŃii. De exemplu dacă regina furnicilor este separată de colonia ei. A doua zi dimineaŃă Tartini a fost apt să scrie piesa respectivă din memorie. ADN-ul atrage aceşti biŃi de informaŃie şi-i transmite conştiinŃei noastre. blochează hipercomunicaŃia. La oameni hipercomunicaŃia este întâlnită mai ales când cineva are acces la o informaŃie. De exemplu compozitorul italian Giuseppe Tartini a visat într-o noapte că un demon stătea la marginea patului său cântând la vioară. Stressul. numind-o Sonata Diavolului.stelele ce au ars. de care nu 84 . chanelling) este mult mai eficace într-o stare de relaxare. vor continua să construiască adăpostul conform planului. Acest proces de hipercomunicaŃie (telepatie. Nu contează cât de departe este. furnicile lucrătoare rămase. DimineaŃa era capabil să-şi amintească informaŃii incredibile din diverse domenii. atâta vreme cât este în viaŃă. grijile. niciuna nemaiştiind ce să facă. iar informaŃia primită va fi total distorsionată. toată colonia îşi încetează lucrul. etc. prin intermediul conştiinŃei de grup.

Aparatele electronice pot fi perturbate sau să-şi înceteze funcŃionarea timp de câteva ore. acesta fiind numele dat de cercetătorii ruşi câmpului capabil de a crea găuri de vierme. Efectele secundare. care erau atât de avansate încât ele sunt încă utilizate şi astăzi în calculele de fizică hiperdimensională. au putut fi explicate ştiinŃific. în vecinătatea persoanei respective. inexplicabile.. în secolul al 19 lea. Aceasta este o colecŃie bizară de corali. Aşadar ştim cu precizie că ADN-ul nostru poate insera sau lua date din reŃea şi stabili comunicaŃia cu alŃi membri ai reŃelei (conştiinŃele tuturor vieŃuitoarelor şi oamenilor pot fi privite ca nişte computere racordate la Internet). Matematicianul Srinivasa Ramanujan a venit cu formule matematice. la început oamenii erau capabili de comunicaŃie hiperdimensională (telepatică) şi trăiau ca o conştiinŃă de grup. După toate aparenŃele. ci de un “câmp de unde de torsiune”. sau telepatia. el a spus că le-a primit în vis de la zeiŃa Namakal. apoi când acest câmp se disipează. aceasta fiind uitată. Astfel fenomene ca vindecarea la distanŃă. Întrebat cum a descoperit aceste formule. 85 . nemaifiind science – fiction. Richard Hoagland a raportat probleme similare cu computerul său pe când efectua experimente la vortexul natural din Ed Leedskalin.avea habar. Mai exact nu este vorba de un câmp electromagnetic. aparatele funcŃionează din nou normal. pe măsura dezvoltării lor. în Florida. întâlnite adesea în hipercomunicaŃia dintre oameni. se manifestă sub formă de câmpuri electromagnetice.

care este capabil să lucreze la temperatura normală a corpului. În anumite lucrări de vindecare a planetei. ele se pot stabiliza formând domenii de vacuum. care conŃin cantităŃi mari de energie. S-a găsit că aceste domenii de vacuum emit unde de joasă frecvenŃă. extrem de mici. Toate superconductoarele sunt capabile de a stoca lumină (informaŃie). sau meditează simultan la pace. violenŃa înregistrează scăderi dramatice.Cercetătorii presupun că dacă oamenii. Mai este şi un alt fenomen legat de ADN şi găurile de vierme. În general. MulŃi spiritualişti produc astfel de mingi. aceasta explicând cum ADN-ul depozitează o atât de mare cantitate de date. În aceste formaŃiuni gravitaŃia se poate transforma în electricitate. fiind menŃinute numai pentru câteva fracŃiuni de secundă. vremea este greu de influenŃat de un singur individ. Acest fenomen are 86 . însă acest lucru devine posibil unui grup de conştiinŃe. diferit faŃă de superconductoarele artificiale. ar avea puteri asemănătoare zeilor. în meditaŃie. Normal aceste găuri de vierme. care cauzează o senzaŃie plăcută. astfel de efecte luminoase pot apărea pe pelicula fotografică. care necesită temperaturi extrem de joase pentru a funcŃiona (-200 grade C). Aparent ADN-ul este de asemenea un superconductor organic. Domeniile de vacuum sunt mingi iradiante de gaz ionizat. sunt foarte instabile. sau coloane vizibile de lumină. ca fiinŃe individuale şi-ar recăpăta conştiinŃa de grup. În anumite condiŃii însă. Când un mare număr de oameni se gândesc. Se pare că umanitatea se îndreaptă spre această nouă etapa în evoluŃia sa. la fel ca cele emise de creierul uman şi din această cauză ele sunt capabile să reacŃioneze la gândurile noastre.

Tot ceea ce ştiam anterior despre ADN se schimbă. Nu putem fi niciodată siguri ce formă de conştiinŃă vom accesa când folosim hipercomunicaŃia. Acest efect de “flipflop” între particulă şi undă. în urma noilor studii. Moleculele de ADN sunt construite dintr-un singur atom aranjat în formă dublu helicoidală. Şi spre surprinderea voastră vă informez că deja s-a construit unul format din 16 “cubiŃi” (16 atomi diferiŃi care oscilează între cele două stări). în funcŃie de conştiinŃa observatorului. viaŃa fiind deci creată de acest câmp 87 . De asemenea sunt cunoscute anomalii gravitaŃionale ale Pământului care contribuie la formarea domeniilor de vacuum. În trecut cei ce experimentau o astfel de hipercomunicaŃie erau convinşi că s-au întâlnit cu un înger. ar crea semnalele de “on” şi “off”.legătură cu forŃele de gravitaŃie şi antigravitaŃie. în final rezultând un “computer cuantic”. Asta ar însemna că oamenii de ştiinŃă ar putea confecŃionă un circuit de computer pe un singur atom. fie ca o undă de energie. ar putea rezolva multe soluŃii diferite în acelaşi timp. similare computerelor digitale. Ele vor funcŃiona de un miliard de ori mai rapid ca cele bazate pe cipurile de silicon şi practic nu consumă de loc energie! Şi se spune că ele vor fi capabile de a EVOLUA pe măsură ce procesează datele!!! Aceste computere folosesc principiul cunoscut în fizica cuantică de “dualismul undă particula”. Ele apar ca găuri de vierme mult mai stabile în comunicaŃie cu energii din afara propriului nostru spaŃiu şi timp. Guvernele American şi Japonez au alocat mari sume de bani pentru cercetări în scopul construirii de computere cuantice. adică proprietatea unei particule subatomice de a se comporta fie ca o particulă. Deoarece “biŃii” acestor computere pot fi în cele două stări simultan.

ci foarte activă 2.000 de fosile marine. sau în explozii. Un organism marin simplu. CondiŃiile normale din spaŃiul cosmic cauzează formarea spontană a helixurilor ADN-ului 3. Această concluzie a tras-o din studiul a 36. La sfârşitul fiecărui ciclu are loc o explozie de noi specii. INTELIGENTĂ!!! S-a mai constatat de asemenea că: care este 1. Concluzia este că cineva din umbră face jocurile în acest spectacol denumit viaŃă! Cineva pur şi simplu schimbă codurile în ADN-uri pentru a forma noi specii. după care urmează milioane de ani de stagnare? Paleontologul David Sepkoski a descoperit existenŃa un ciclu de 26 de milioane de ani. evoluează spontan în prezenŃa unei forme speciale de lumină Din ce în ce mai mulŃi cercetători avansează astăzi ideea unui Program Inteligent în creaŃia Universului. Se ridică întrebarea dacă această evoluŃie a vieŃii are loc liniar. Ultima mare manifestare de noi specii a fost acum 65 de milioane de ani şi conform ciclului lui Rhode de 62 milioane plus sau minus 3 milioane. O bacterie crescută în spaŃiul cosmic este de 300 de ori mai toxică decât cea crescută pe Pământ 4. cum greşit presupunea vechea teorie a lui Darwin!!! Şi acum să facem umătorul calcul. Partea de 70% pasivă din ADN nu este pasivă de loc.de ENERGIE UNIVERSALĂ. ele nu apar ca urmare a unui proces îndelungat de luptă pentru existenŃă. înseamnă că ne aflăm în pragul unui nou salt în evoluŃie! Dacă este aşa putem vedea semne în 88 .

pentru o aşa zisă “planetă moartă” .Uranus: foarte mari modificări în luminozitate şi o creştere a activităŃii norilor . referitoare la sistemul nostru solar: .Soarele înregistrează cea mai ridicată activitate din 1940 încoace.Pământul înregistrează schimbări climatice (încălzire) şi geofizice evidente. comparativ cu ultimii 11. însoŃite de o intensificare a câmpului magnetic.000 de ani .Jupiter: încălzire foarte puternică şi o creştere luminozităŃii norilor de plasmă cu peste 200% a . deşi se îndepărtează de Soare 89 .Saturn în ultimii 20 de ani.Pluto: creşterea cu 300% a presiunii atmosferice.Mercur: s-au descoperit calote de gheaŃă neaşteptate. . a suferit o abruptă descreştere în viteza de rotaŃie şi o creştere a radiaŃiilor X la ecuator .Venus şi-a crescut luminozitatea cu 2500% şi a suferit schimbări atmosferice substanŃiale în mai puŃin de 30 de ani . furtuni puternice şi dispariŃii de calote glaciare polare.schimbările factorilor exteriori ai Pământului? Iată un scurt sumar al unor date preluate de la NASA.Neptun: o creştere cu 40% a luminozităŃii atmosferice .Marte are şi ea o încălzire globală. .

dar este evident că ea este vie şi este inteligentă! Ca urmare.oioioipoipooipoiipoip A cesAceste transformări energetice ale planetei pot fi cauza creşterii numărului de raportări de fenomene paranormale. din ultimii ani. Adică există SPERANłĂ!!! 90 . Este de asemenea cauza posibilă a creşterilor tensiunilor din lumea politică economică. religioasă şi socială.Cu aceste noi informaŃii despre ADN se pare că se petrec mult mai multe decât ne-am putea imagina.În 6. Se observă că tot mai multă energie vine spre planetele din sistemul nostru solar.2 milioane de ani fiecare planetă şi sateliŃii din sistemul nostru solar face un număr par de rotaŃii de revoluŃie şi ajung în perfectă aliniere. Orice discuŃie raŃională despre anul 2012 ar fi incompletă explorând doar schimbările prin care trece Pământul şi îmbrăŃişând ideea că ne îndreptăm spre Apocalipsă. Acelaşi flux crescut de energie intră de asemenea şi în trupurile noastre!!! Dacă această energie ar fi fost “moartă” aceasta nu ar fi însemnat mare lucru. determinându-le să devină tot mai strălucitoare.2 este o armonică a ciclului de 62 milioane de ani descoperit de Rohde). fiecare persoană de pe planetă este supusă la o încărcare (activare a ADN-ului) care va avea ca efect un salt în evoluŃia umanităŃii!lk. Aceasta se va întâmpla la 21 decembrie 2012! (6. mai fierbinŃi şi crescându-şi câmpul magnetic.

pe măsură ce ne deplasăm în galaxie. către o zonă cu densitate energetică mult mai ridicată? Fizica actuală face apel din ce în ce mai mult la geometria sacră. cu privire la ceea ce va urma? Se referă el la schimbările climaterice. ce au loc la nivelul tuturor planetelor din sistemul solar. ce apar peste noapte în lanurile de 91 . Nenumărate formaŃiuni geometrice.25 Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare Nenumărate secrete au fost şi sunt ascunse oamenilor de rând. asemănător unei mingi de fotbal. comparată cu ceea ce se întâmplă la nivel de galaxie.2. Este acesta un mesaj ascuns pe care fostul vicepreşedinte de la Casa Albă îl dă omenirii. Iată coperta din “Un Adevăr Incomod”. arătând că universul are forma unui dodecagon. al lui Al Gore.

în funcŃie de vibraŃie şi cum ADN-ul uman se va modifica de la două la douăsprezece spirale. mesaje codate de la fiinŃe inteligente superioare.grâu. 92 . ne prezintă desene ce arată clar modul cum apar aceste geometrii.

În lumea inversă. boala s-a transmis la cultura sănătoasă. este fixă în timp. în care spaŃiul şi timpul se inversează. ajungând la cultura sănătoasă. e în concordanŃă cu aranjarea petelor roşii ale lui Jupiter.timp. Aceasta explică foarte bine principiul nonlocalităŃii din fizica cuantică. dar se poate deplasa în timp. la una sănătoasă. Viruşii. O particulă aflată în realitatea noastră.Richard Hoagland a demonstrat cum în toate planetele există o structură de dublu tetraedru. Aceasta explică toate enigmele din fizica cuantică. după cum se ştie au forme geometrice şi în urma impactului cu cuarŃul s-au transformat în unde. ci de exemplu. denumită timp-spaŃiu. după reflexia de un perete. Când a trecut-o prin sticlă. denumită spaŃiu . însă când a transferat-o prin cuarŃ. sau cu lanŃul vulcanic de pe Marte. Un experiment recent a arătat cum o moleculă formată din 60 de atomi de carbon. putându-se deplasa doar în spaŃiu. paralelă. Fizicianul Dewey Larson a demonstrat că timpul este un domeniu tridimensional. care desfăşurată ar avea lungimea de peste un metru şi jumătate şi care se poate descompune în energie pură. Un experiment interesant a fost făcut de cercetătorul rus Kaznecheyev. cu o grosime de 100 nanometri. În afara realităŃii noastre există o alta. nimic deosebit nu s-a întâmplat. Această structură nu este prezentă numai la Pământ. unde 93 . Materia pur şi simplu dispare! ADN-ul este o moleculă asemănătoare. care a trecut printr-un ecran radiaŃia unei culturi de celule infectate. având o lăŃime de 1 nanometru. existând un alt tărâm. ea este fixă în spaŃiu. ca expresie a vibraŃiilor îngheŃate. cu zona întunecată de pe Neptun. se transformă din solid în energie pură.

Ce este însă dedesubt? Pentru a ajunge dincolo este necesar să facem o gaură de vierme. prin care se poate vedea viitorul şi trecutul. unde în interior se află realitatea spaŃiu-timp. Chiar şi după moartea sa. decât liniar. însă suntem fixaŃi în timp. cum ar fi cel de la Stonehenge. Harold Sherman prezintă povestea prieteniei sale cu Watkins. în timp-spaŃiu ne putem mişca în 3 dimensiuni ale timpului. După moartea lui Watkins. Pe de altă parte. iar pentru a comunica. de aceea ne putem deplasa în spaŃiu. spunându-i că totul se vede ca nişte sfere concentrice. Însă pentru a ajunge în acest tărâm avem nevoie de o poartă stelară. planul astral. În timp ce acesta din urmă efectua o expediŃie în Antarctica. Pământul are propriile sale porŃi stelare naturale. cei doi au menŃinut un contact telepatic. În spaŃiu-timp avem 3 dimensiuni ale spaŃiului şi una a timpului. Einstein a lansat idea de spaŃiu-timp continuum. curgerea sa fiind asemenea unui rău. Acesta este tărâmul viselor. În cartea sa “Cum Să Ne Activăm PercepŃia Extrasenzorială”. sau un torus. în nici un caz ca loc de veci pentru un rege megaloman. Deci numai reŃeaua aceasta şi ceea ce este deasupra reprezintă lumea în care trăim. sau al piramidelor. curbând-o. Putem face analogia cu un măr.timpul este extins. presupunând că gravitaŃia apare ca urmare a afundării planetelor în această reŃea. s-a constatat. cum încă mai cred unii. a trebuit să găsească un canal. al experienŃelor paranormale. Acesta a fost motivul real al construirii monumentelor megalitice. ceea ce nu a fost tocmai uşor. în cele 3 direcŃii. prin intermediul cărora se poate călători în timp. Watkins a intrat în contact telepatic cu Sherman. I-a povestit 94 . iar în exterior timpspaŃiu. prin citirea jurnalului său. că experienŃele şi durerile fizice erau transmise prietenului său. în care nu ne putem deplasa.

Tot ce se întâmplă. care aveau în vârful coifurilor această formă. Osiris. în sfere concentrice. unde se petrec toate procesele conştiente.despre chakre. că reprezintă diferite nivele ale sufletului. din mitologia Egipteană. Sumerienii au făcut desene oamenilor Anunaki. Însă în centrul creierului se afla glanda pineală. picturi şi monumente. cu centrul în centrul creierului. este prezentat arătând cum energia kundalini 95 . căci o întâlnim în nenumărate texte. Vechile culturi se pare că aveau un respect deosebit pentru ea. de con de brad. zeul lumii subterane. ce are forma unui con de brad. Procesul de ridicare a energiei kundalini face ca aceste chakre să colapseze. se întâmplă în interiorul acestor sfere.

În Hinduism. având încolăcit în jurul gâtului un şarpe şi desenul celui de al 3 lea ochi. având în centru glanda pineală. Zeul babilonian Thamus tine în mâna sa un con. 96 . zeiŃa distrugerii.se urcă spre glanda pineala. punctul de întâlnire al tuturor energiilor. putem avea acces la celălalt tărâm. Shiva are părul coafat ca un con. în mijlocul frunŃii. Când toate chakrele se mută în jurul capului.

asemenea celui din Camera Regilor din marea piramidă. în zona denumită Curtea Conului. adică al 3 lea ochi. are în vârful lăncii tot un con. iată încă ceva care ar trebui să vă dea foarte serios de gândit! În piaŃa Vaticanului. Şi asta nu e totul. este reprezentat Ńinând în mână un sceptru ce are în vârf un con. având la baza inscripŃii 97 . Alcoolul nu a fost denumit întâmplător şi spirt. Dacă va fi ochiul tău curat. tot trupul tău va fi luminat.Zeul vinului. Se ştie că acesta este simbolul dispariŃiei morŃii şi a tranziŃiei către viaŃa spirituală.22 Isus spune: “Luminătorul trupului este ochiul (atenŃie ochiul. Lângă ea se află un sarcofag deschis.” CredeŃi că toate acestea sunt simple întâmplări şi cei în cauză nu ştiau ce fac? Dacă încă vă mai îndoiŃi. nu ochii). pentru că el are capacitatea de a deschide glanda pineală. Dionisus portarul lumii de dincolo. ci ca fiind legat de spirit. Lângă acestea se află un leu asemănător Sfinxului din Egipt. Bachus. cea mai mare statuie are forma unui con de brad. În Matei 6.

Care să fie oare legătura dintre creştinism şi vechii egipteni? 98 .cuneiforme.

călătorii în tărâmuri paranormale. întâlniri cu fiinŃe 99 .Şi neaşteptat. Această substanŃă este aceeaşi cu cea folosită în poŃiunile şamanilor. Trezirea glandei pineale are efecte extraordinare asupra expandării conştiinŃei şi deschide accesul la toate cunoştiinŃele universale. Această glandă se activează după ce nu mai este bombardată de fotonii trimişi de ochi. yopo. o substanŃă care calmează sistemul nervos. în scopul de a face experienŃe de dilatare a timpului. Dimetriltriptamina (DMT) este o altă substanŃă pe care glanda pineală o secretă. Ea emite apoi melatonină. transă. bineînŃeles un con de brad! Desigur este deja prea mult ca toate acestea să fie simple coincidenŃe. fiind extrasă din plante ca. iată că însuşi papa are în vârful sceptrului său. călătorii în timp. înainte de culcare. hipnoză. sau ayahuasca. departe de cei mulŃi. Stările de somn şi visare sunt similare cu cea de meditaŃie. deci în prezenŃa întunericului. Este clar că ele reflectă vechi cunoştinŃe. cu străşnicie de-a lungul mileniilor. dând un ultim impuls în vederea deschiderii porŃii spirituale. Ńinute în secret. sau experienŃe mistice.

se formează mici molecule de microclusteri. HalucinaŃiile apar ca urmare a lipsei de somn. De aceea. În absenŃa luminii. permiŃând percepŃia. datorită dietei greşite. glanda pineală este umplută cu apă. apărând dereglări. sau avem capacitatea de a vizualiza conştient. au capacitatea de a o deschide forŃat şi de a-i accelera funcŃionarea. adică trăieşti în întuneric. atunci când închidem ochii încă mai putem vedea imagini. considerându-ne fiinŃe divine. alimentate de imaginaŃie. în scopul de a recepŃiona informaŃii din timp-spaŃiu. sau băuturilor carbogazoase. referitor la semnul fiarei. Nu întâmplător glanda pineală are cea mai mare concentraŃie de sânge din corp. Simbolismul din Biblie. care are rolul de a o izola de toate radiaŃiile exterioare. Desigur. cum este cazul majorităŃii oamenilor de pe Pământ. fluoritei din apă. fără a avea acces la cea spirituală. etc. nu tot ce apare în creier este din cauza glandei pineale. fluorului din pasta de dinŃi. Ea lucrează asemenea unui televizor. folosindu-ne ochiul minŃii. sau ochiul spiritual. reprezintă situaŃia când eşti prizonier în lumea materială. de aceea ea a fost denumită al 3 lea ochi. ci pentru că are nevoie de multă energie. Înăuntrul său. pot duce la blocarea ei. aceasta făcându-se prin interfaŃa dintre cele două lumi. situat pe frunte (punctul negru). doar când călătoreşti în timp. însă câteodată. când ai vise. În interiorul său. pentru a se activa. În scopul de a-i uşura deschiderea trebuie să devenim conştienŃi şi să ne acceptăm în totalitate.spirituale. furnizând imagini şi sunete. Structura interioară a glandei este similară cu a retinei ochilor. în jurul glandei pineale se formează un scut electromagnetic. din spaŃiu-timp. când melatonina este secretată în timp ce eşti 100 . care în timp se calcifiază. SubstanŃe ca LSD sau DMT. care se transformă în unde.

după care se poate forma un tetraedru regulat. putem înŃelege în sfârşit mesajul ascuns. Aceasta se întâmplă în cazul bolnavilor de schizofrenie. care atunci când stăm aşezaŃi cu faŃa în sus. După modelul său a fost realizat un microfon tridimensional. obŃinându-se un sunet holografic.treaz. Studiul timpanului urechii. apoi sunetul a fost redat în difuzoare holografice. Nu-i aşa că natura este mai inteligentă decât cea mai fantastică imaginaŃie omenească? Şi ca o consecinŃă a acestei structuri geometrice. ce credeŃi? Glanda pineală. similar cu o hologramă din lumină. în simbolul de pe spatele 101 . Glanda pineală trebuie privită deci ca fiind o poartă hiperdimensională naturală. are în centrul său. a arătat că poziŃia acestuia este în unghi. de secole. Lobii urechii au unghiurile egale cu cele ale marii piramide din Egipt. ce se formează la nivelul creierului.

Desigur. aşa zise ştiinŃifico-fantastice. primeşte planul de fabricare a unei astfel de maşini. Ca metodă de a prelua imaginile ar putea fi folosirea unui gaz ionizat. apoi maşina timpului ar fi pregătită pentru călătorii în lumile din timp-spaŃiu. bazat pe principiul ecranului TV. 102 . acuma ne punem întrebarea dacă şi cum am putea realiza un dispozitiv. intrând în comunicaŃie cu o civilizaŃie din constelaŃia Vega.bancnotei de un dolar şi anume ochiul din piramidă. care în realitate au avut scopul de a pregăti conştiinŃa umanităŃii. care este apoi realizată şi testată. bazat pe acest principiu? Sau dacă s-a realizat deja? În principal am avea nevoie de un recipient umplut cu apă pură. Nenumărate surse de informare credibile ne spun că guvernul American a realizat de mult acest tip de vehicul stelar. un sistem capabil de a realiza scutul electromagnetic şi un mecanism pentru a îl acorda. pentru etapa următoare a evoluŃiei sale. în care aceste tehnologii vor fi la ordinea zilei. în care omenirea. Dezvăluiri ascunse s-au făcut mai ales prin intermediul filmelor. Un exemplu este filmul Contact.

ale lui George Bush. venită din viitor. Biologul american Dan Burish a făcut dezvăluiri senzaŃionale despre proiectul Majestic. ca urmare a unor cataclisme ce au avut loc în anul 2012. împreună cu o rasă de extratereştri. care fiind originară de pe Pământ. pentru a falsifica alegerile prezidenŃiale din anii 2000 şi 2004. Este vorba de 103 . În epava navei prăbuşite la Roswell. s-a găsit un cub capabil de a se deschide şi a arăta viitorul.Se poate observa cum părŃile componente sunt. în Aria 51. în 1947. a suferit nişte dereglări genetice. rezervorul şi inelele care. ce a stat la baza vieŃii pe Pământ şi a observat cum se poate crea şi modifica ADN-ul cu ajutorul vibraŃiilor. El a fost denumit looking glass. prin rotire cu o viteză foarte mare. Filmul The Last Mimzy este o dezvăluire ascunsă a tehnologiei looking glas şi a proiectului Majestic 12. fiind utilizat printre altele. El a refăcut genetic sămânŃa originară. creează scutul electromagnetic. în care timp de 10 ani a făcut studii secrete în microbiologie.

pentru toată lumea. Astfel au înŃeles că viitorul nu poate fi prevăzut cu adevărat cu nici un fel de dispozitiv. nu trebuiesc luate în consideraŃie! Fiecare din aceşti profeŃi a văzut doar o probabilitate a viitorului. babei Vanga şi multe altele. războaie. foarte clar. cu scopul de a lua o mostră de ADN. totul devenea alb şi nu erau capabili să mai vadă nimic. atunci vedea catastrofe şi distrugerea Pământului. toate aceste tehnologii de citire a viitorului. în vederea salvării acelei rase. Cum se vor petrece lucrurile cu adevărat nimeni nu poate spune cu precizie. care sunt astăzi la modă. au fost dezactivate. Totodată apărea o succesiune de viitoruri paralele. Viitorul se scrie de către noi în fiecare moment şi depinde de noi dacă vom experimenta catastrofe naturale. De aceea vreau să subliniez. Un lucru foarte interesant apărea atunci când ajungeau la anul 2012. Dacă observatorul avea gânduri catastrofice. în funcŃie de gândurile şi emoŃiile oamenilor. căci el este în continuă transformare. însă. deoarece se pare că ele pot influenŃa negativ transformările ce vor avea loc în anul 2012 şi mai ales este vorba de inversarea axei polilor. liniştită spre Noua Lume. în funcŃie de gradul său de înŃelegere. În finalul filmului cubul crează o gaură de vierme. necesară călătoriei în timp. că tot acest bombardament de profeŃii catastrofice. 104 . care a fost influenŃată de diverse polarităŃi ale conştiinŃei universale şi umane şi interpretată de propria minte logica.doi copii care găsesc un cub venit din viitor. sau vom face o tranziŃie calmă. greu de descifrat chiar şi pe calculator. În decembrie 2006. începând cu cele din Biblie şi continuând cu cele ale lui Nostradamus.

în timpul celui de al doilea război mondial. având puteri paranormale. SubiecŃii simŃeau în acel punct. au fost recuperate scaunul de pilotaj şi ecranul de proiecŃie. A fost denumit scaunul Montauk. fiind capabil să îndepărteze flota inamică. Cercetările făcute în viitor cu acest scaun au găsit că. îi transmiteau lui Tom Cruise imaginile pe un ecran gazos. se foloseşte un astfel de scaun pentru a-i depista pe mutanŃii dispăruŃi. Ciudat nu-i aşa? Tehnologia PorŃii Stelare. însă ulterior a fost îngropată sub 105 . Rezultatul a fost de-a dreptul uimitor şi anume. pe care nu erau capabili să îl treacă. fiind respinşi cu brutalitate. în care nu mai există nici timp nici spaŃiu. În Total Recall. în care puterea mentală îi este amplificată. El funcŃionează ca o interfaŃă a conştiinŃei.Dintr-o altă epava a unei nave extraterestre. a fost realizată. după modelul celei rămase de la Atlantida. asemănătoare cu cea din filmul Stargate SG1. transformându-le în realitate şi era capabilă de a vedea în timp şi spaŃiu. În acelaşi timp însă experimentau o expandare bruscă a conştiinŃei. după 21 decembrie 2012. persoanei aşezate în acest scaun. i se amplificau gândurile. ci devine o linie dreaptă. Arnold Schwartzeneger utilizează şi el un scaun miraculos. putând fi orice. aşezaŃi în scaune plutitoare. În filmul XMen. asemănător cu un amplificator psihic şi era folosit în scopul propulsării navei prin puterea mentală. aruncând asupra ei globuri de foc. graficul nu mai are forma sinusoidală. sau un atom şi având acces la toate cunoştiinŃele universale. În filmul Stargate colonelul O'neal foloseşte scaunul străbunilor. Şi iarăşi prin filme s-a dezvăluit existenŃa acestei tehnologii superavansate. o galaxie. În filmul Minority Report. oameni. un baraj energetic. până la nivelul cosmic. pentru a călători pe Marte.

cum ar fi ridicări sau prăbuşiri de mari imperii. ci unul exponenŃial. 2. apoi vor avea loc la intervale de o lună. dezvoltându-ne toate abilităŃile paranormale adormite. în secret. precum şi a galaxiilor. în caz de cataclisme. în ultima etapă va avea loc un salt brusc. războaie. unde de altfel a fost realizată o bază. în creşterea şi dezvoltarea organismelor. deşi par a fi noi. El a văzut că în punctele de diviziune au avut loc mari transformări istorice în evoluŃia umanităŃii. Ele stau la baza cunoştiinŃelor societăŃilor secrete şi cu diverse grade 106 . în care cel ce intră se trezeşte instantaneu pe Marte.618) care. iar în ultimul an în fiecare zi! EvoluŃia nefiind un proces liniar.gheaŃa din Antarctica. fiind unul în 2009. etc. Pământul va trece printr-o poartă stelară şi va intra în timpspaŃiu. păstrându-se cu mare grijă. după cum am mai spus este prezent peste tot în natură. nu sunt deloc. pentru evacuare. prezentate anterior. Cu cât ne apropiem de anul 2012 succesiunea acestor puncte critice se accelerează. având o nouă vibraŃie. Cercetătorul rus Serghey Smeliakov. pentru a nu permite unor entităŃi negative să distrugă Pământul. care practic ne va propulsa pe o altă treaptă de existenŃă. o săptămână. câteva în 2010. Practic. la numărul de aur (1. O altă realizare tehnologică secretă este Jump Room. în cercuri restrânse.26 ŞtiinŃe Vechi Toate informaŃiile şi teoriile ştiinŃifice. esoterice. Acestea au fost cunoscute de zeci de mii de ani. a avut ideea de a diviza spirala timpului din calendarul Mayaşilor.

arhangheli. Creştinismul.de distorsiune. secole de-a rândul. Pentru început să vedem cum se regăsesc aceste concepte în unele din ideile principale ale vechilor religii existente pe planetă. diavoli. ceea ce este cel mai important. având în vedere nivelul extraordinar de inteligenŃă al Creatorului. deşi divizat în foarte multe subramuri şi secte. are însă câteva concepte comune şi anume: Creatorul (Dumnezeu) este spirit După moarte spiritul omului îşi continuă existenŃa undeva în ÎmpărăŃia Cerului Admite existenŃa altor lumi şi a unor fiinŃe mai evoluate ( îngeri. Însă. explică toate enigmele şi toate blocajele. Deşi este simplu de înŃeles. acest model al realităŃii. Un lucru este însă clar. extinderea sa la infinit îi dă o complexitate aproape imposibil de imaginat pentru o minte omenească. cum de altfel şi trebuie să fie. se întâlnesc chiar şi în principiile religiilor. dacă vom avea credinŃă (în noi) Tot Isus a spus că toŃi suntem fiii Creatorului şi suntem UNA Islamismul: Există un singur Creator al universului (Allah) 107 . ca principii generale.) Isus s-a incarnat pe Pământ din spiritul Creatorului şi a demonstrat că legile fizice pot fi încălcate Isus însuşi a spus că şi noi vom putea face minuni ca şi el. este deosebit de elegant. etc. cu care s-a confruntat ştiinŃa.

în care toate adevărurile pot fi cunoscute Nirvana este Ńelul hinduiştilor. se poate atinge o stare a conştiinŃei în care omul se eliberează de suferinŃa lumii fizice şi a trupului ViaŃa este ca o călătorie Moartea este reîntoarcerea şi nu sfârşitul - 108 . autodisciplină şi privaŃiuni. în care sufletul se eliberează de ciclurile reîncarnărilor (trecerea întrun plan mai înalt de existenŃă. prin evoluŃie spirituală) - - Budismul: Crede în ciclul de reîncarnare al sufletelor Prin practici de meditaŃie. mai marele tuturor. însă în trecut.- Legătura între Creator şi oameni este făcută prin intermediul îngerilor Creatorul a vorbit oamenilor prin profeŃi (prin chanelling) După moarte sufletul merge în alte lumi pur spirituale (energetice) Hinduismul: Există un Creator. diverşi zei (extratereştri) au trăit pe Pământ. printre oameni Sufletele se reîncarnează şi de fiecare dată acumulează o datorie (karma) Prin anumite practici şi autodisciplină se poate atinge starea de iluminare (conştiinŃa intra în contact cu baza de date universală).

ca o proiecŃie a Creatorului Toate fenomenele sunt manifestarea unei singure realităŃi 109 . prin care se poate cunoaşte adevărul şi deveni iluminat. în care se pune accent pe experimentarea Divinului. Iată conceptele cătorva dintre ele: Kabbalah (Iudaism): Creatorul este lumină PărŃi desprinse din Creator au continuat procesul de creaŃie la scară mai redusă Creatorul este una cu creaŃia sa ! Sufismul (Islamism): Prin purificare şi stăpânirea ego-ului se poate ajunge la înŃelegerea a cine este Creatorul Conceptul central este dragostea.Iudaismul: Crede în existenŃa unui singur Creator care nu este material Crede în existenŃa unui moment în timp în care cei morŃi vor învia şi vor avea viaŃă veşnică (trecerea într-un alt plan de existenŃă Sufletele au libertatea de a alege între bine şi rău - Misticismul este prezent ca o ramură mai avansată a religiilor de bază.

ce asistă evoluŃia Şamanii (vracii). nemuritoare şi liberă łelul practicilor este de a atinge conştiinŃa cosmică Indienii nativi din America de Nord şi de Sud: Toată viaŃa este sfântă. pământul este viu Totul în natură are spirit şi există gardieni spirituali. prin anumite ritualuri şi ingerarea unor plante psihedelice. unele foarte diferite de altele. demonstrând puteri supranaturale Vedem deci o mare diversitate de concepte prezente pe planetă. ci prin experienŃe Creatorul nu trebuie căutat în afară. fiecare crezând că el ştie adevărata cale spre Dumnezeu şi că celelalte sunt 110 . luminoasă.. El este în interiorul fiecăruia! Practicile spirituale. mai ales meditaŃia. încât nu pot fi explicate în cuvinte Vedanta (Hinduism): Natura omului este divină Scopul vieŃii omului este de a realiza că este fiinŃă divină Adevărata noastră identitate este pură. eliberează spiritul şi-l apropie de Creator ExperienŃele spirituale sunt atât de complexe. pot lua legătura cu spiritele.Misticismul Creştin: Adevărurile spirituale nu pot fi înŃelese prin gândirea logică.

sau căi religioase. Desigur cu toŃii am auzit despre ştiinŃa veche denumită Astrologie. cunoscând şi utilizând energiile ascunse ale universului. sau chiar zilnic horoscopul. Este timpul să ne maturizăm şi să înŃelegem că Dumnezeu este unul singur şi că El este cu mult deasupra religiilor noastre copilăreşti şi distorsionate.rele. A devenit un obicei monden să ne consultăm săptămânal. o caracteristică a Epocii Necunoaşterii. În Europa regimurile politice dictatoriale şi mai ales influenŃa societăŃilor secrete oculte. care era deosebit de avansată. De multe ori. o singură spiritualitate. în fapt ar trebui să existe doar o singură religie. existenŃa unui număr atât de mare de religii şi secte este un nonsens. care a fost scopul si mecanismul care a stat la baza înfiinŃării religiilor. în funcŃie de accesul lor la informaŃie şi de cine au fost cei care le-au furnizat-o. Cele mai înalte cunoştiinŃe au existat în Asia (India. de-a lungul istoriei. aceea a ADEVĂRULUI. distorsionând si falsificând adevăratele învăŃături ale lui Isus! Vom vedea mai incolo de altfel. Toate separaŃiile acestea sunt false. ca de altfel toate informaŃiile vechi. a DRAGOSTEI şi a UNITĂłII. Aceasta se datorează diferitelor nivele de cunoaştere la care au ajuns diversele culturi. s-a păstrat de la civilizaŃia Atlantidei. Această ştiinŃă. în care. în comparaŃie cu a noastră. Desigur. au impus o religie extrem de deformată. cu scopul de a impune altora anumite idei. Tibet) şi în America (indienii nativi). în dorinŃa de a şti ce ne aşteaptă şi dacă ne vor zâmbi sorŃii norocului. ce stau în 111 . s-a ajuns pană la crime şi războaie. separarea ei de ştiinŃă fiind o altă ILUZIE. din păcate. se lasă păcălită încă o mare parte din omenire.

mai apoi de control a funcŃiilor vitale. dar în general aceasta este confundată cu un sistem de exerciŃii fizice şi de respiraŃie. cel puŃin între BINE şi RĂU. locul de naştere. dar şi conjunctura corpurilor cereşti. Oricum experienŃele deja programate nu le veŃi putea evita! Foarte multă lume a auzit despre Yoga. deci sfatul meu este să gândiŃi tot timpul pozitiv şi că aveŃi în fiecare moment şansa maximă de a vă realiza obiectivele dorite!!! LăsaŃi aştrii să-şi facă treaba lor. înainte de a se încarna.spatele creaŃiei. care desigur are o explicaŃie fizică. iar după aceste două etape premergătoare. se trece la exerciŃii de meditaŃie şi experienŃe în afara corpului. putându-se provoca şi controla moartea clinică. AtenŃie însă să nu cădeŃi în capcana acestui obicei. în care să vă încredeŃi fanatic!!! Nu uitaŃi că totuşi aveŃi în fiecare moment posibilitatea de a alege CONŞTIENT. În fapt este vorba de o întreagă filozofie despre viaŃă şi univers. De aici şi apariŃia horoscopului. emoŃiile) este CREATOARE. într-un singur sistem. Energia noastră (gândurile. şi asta prin interpretarea mentală pe care o daŃi evenimentelor. Trupul 112 . care va pune o amprentă netă asupra temperamentului şi caracterului individului. deci aranjamentul aştrilor este asemenea unei matrici energetice şi ca atare determină influenŃele corespunzătoare. Totul fiind perfect programat. părinŃii. Filozofia Yoga recunoaşte că omul este “fiinŃă de lumină” ca şi Creatorul şi prin antrenamente încearcă să realizeze uniunea cu El şi starea de iluminare. căci aceste corpuri cereşti se deplasează permanent şi îşi schimbă aranjamentele energetice. Să ne amintim că totul este energie interconectată. etc. sufletul îşi alege nu numai conjunctura vieŃii.

toată creaŃia a apărut dintr-o respiraŃie energetică a unicului Creator (Brahman). care aflat în preajma aurei umane o influenŃează. prin apariŃia polarităŃilor (plus şi minus). El a realizat mai întâi 5 nivele de vibraŃie. dau extraordinar de multe informaŃii corecte despre creaŃie şi univers. O străveche practică asiatică foloseşte cristalele în scopul vindecării şi a evoluŃiei spirituale. Vechile scripturi Vedic (India). De asemenea. Tot ceea ce există. pe care o denumeşte prana. Clarvăzătorii din vechime. Cristalele sunt materie organică. Ea se bazează pe faptul că fiecare cristal are o vibraŃie energetică proprie. au făcut experienŃe în afara trupului. ajutând la alinierea şi balansarea acesteia şi a centrilor energetici. ele sunt vii. Multe dintre aceste legende spun că ajungând la 113 . se înŃelege că în tot şi în toate există două forŃe complementare. este conectat cu energia universală. fiind de o mare complexitate şi o mare paletă coloristică. şi anume masculin (yang) şi feminin (yin). una care îi dă direcŃia şi alta care-i dau caracteristicile? Acestea sunt cele două laturi ale sale. necesare vieŃii. nu material. nici decum anorganică cum susŃine biologia clasică. au două componente. relatând că au văzut cum arată unitatea de conştiinŃă galactică a creaŃiei şi au denumit-o “Copacul Lumii”. prin centrii energetici (chackre). Sistemul nostru solar este umplut până la refuz cu prana.fiind pur energetic. este asemănat cu un ocean de energie. Vă mai amintiŃi că undele de torsiune fiind tridimensionale. care trebuiesc activaŃi. În viziunea acesteia. iar acest ocean mişcă corpurile cereşti. la două dintre ele. care mai apoi s-au expandat în 7. Tot oceanul de prana reprezintă o imagine completă a unui organism viu.

anume plantele. 114 . "Copacul Lumii" reprezintă de asemena ierarhia creaŃiei pe diferitele nivele de conştiinŃă. iar deasupra tuturor Creatorul. incepând cu viaŃa anorganică şi continuând cu cea organică.trunchi şi căŃărându-te în copac. După aceea se pot vedea fiinŃele inteligente superioare. vei avea experienŃe mistice foarte puternice. animalele şi omul.

sau marele univers este asemenea unui copac divin. a templelor greceşti. Copacul vieŃii Scandinavian are pe ramurile sale 9 sfere. în jurul căreia se roteşte Pământul. ce are rădăcinile în realitatea spiritului şi ramurile deasupra Pământului. Grecii. de forŃă şi logică. această reprezentare nu este nimic altceva decât cea a unui torus. Perşii. În vremea Egiptului antic existau două şcoli secrete.În imaginea de mai sus se poate observa clar că este vorba de sfere înscrise în sfere. Kabbala aseamănă creaŃia cu un copac. au legende ce descriu axa copacului. precum şi două zone conice. Geometria Sacră poate fi urmărită de-a lungul timpului înapoi la Grecii antici. credeau că macrocosmosul. cu sensul către centru. În învăŃăturile vechi despre geometria sacră. a tot ce este în univers. pe care Egiptenii le-au simbolizat prin 9 stamine de avocado. Anticii hinduşi şi scandinavi. Chaldeenii şi Japonezii. de dragoste şi compasiune. se credea că această creaŃie. care studia principiile feminine ale creaŃiei. Cealaltă. în cercuri restrânse. forma de bază a unităŃilor de conştiinŃă!!! Creatorul. ale masonilor. etc. Toate acestea sunt închise în cea de a zecea sferă. cele ale Cavalerilor Templieri. După cum este uşor de observat. sau oul cosmic. poate fi descrisă prin forme geometrice. Egipt şi Atlantizi. Simbolul ordinului Masonic este un echer şi un compas. Ochiul Drept a lui Horus. preda principiile inteligenŃei masculine ale creaŃiei. atât în nord cât şi în sud. cele două instrumente necesare pentru a desena 115 . crescând dintr-o singură sămânŃă în spaŃiu. radiază 6 linii. situat în partea de sus. Aceste geometrii au fost aplicate în construcŃia marilor piramide. una era denumită Ochiul Stâng a lui Horus. Ea a fost foarte bine păstrată. ce arată ca o mişcare de vortex. sau lumi.

deoarece sunt rotunjite.figurile geometriei sacre. sunt denumite forme feminine. La început Creatorul a creat din nimic o singură sferă centrală. 116 . CreaŃia este foarte bine exprimată simbolic. apoi o altă sferă care se intersectează cu prima şi de-a lungul a celor 7 zile de creaŃie. Figura astfel obŃinută se numeşte Cubul lui Metatron. în Floarea VieŃii. cu forme rigide. cu centrul în interiorul celei precedente. vom obŃine Fructul VieŃii. Cercurile colorate cu forme rotunde. Dacă colorăm cecurile ce înconjoară intersecŃiile. alte sfere. Dacă unim cu linii toate centrele sferelor obŃinem. partea masculină.

Atât egiptenii cât şi grecii antici ştiau mult mai multe despre fizica universului decât ştim 117 .Filozoful Plato a descris aceasta cu 400 de ani înaintea erei noastre. CircumferinŃa pătratului este egală cu cea a cercului. a lui Leonardo da Vinci. Triunghiul are exact proporŃiile marii piramide a lui Kheops. Întâmplare? Nicidecum. O altă figură (simbol) care derivă din Floarea VieŃii este Copacul VieŃii. Raportul diametrelor celor două cercuri este egal cu cel dintre diametrele Lunii şi Soarelui. după cum acesta îşi poziŃionează mâinile. sau într-un cerc. Cercul mic reprezintă Luna. Poza de mai sus este celebra reprezentare a Omului Vitruvian. Ea arată că trupul omenesc se înscrie într-un pătrat. Toate Solidele Platonice pot fi regăsite în acesta figură. iar cercul mare Soarele. în care prin evoluŃie se înaintează prin toate aceste puncte. având unghiul bazei de 51 grade şi 51 minute. care reprezintă subiectul central în Kabbala.

noi astăzi. în ce priveşte cosmologia şi chiar profeŃii ale viitorului.!!! Simbolul acesta reprezintă celebra Stea a lui David. nefiind altceva decât o reprezentare în plan. La muzeul Ashmolean din Oxford. Vreau doar să arăt aici că Numărul de Aur este prezent. Platon explica în cartea sa Timaeus. a lui Brahman. Egiptenii obişnuiau să denumească materia ca fiind muzică îngheŃată. Se ştie nu numai că tehnologia de construcŃie nu putea să fie decât cea antigravitaŃională. Despre piramidele din platoul Giza s-a scris enorm. Cosmologia Hindusă susŃine că toată lumea fizică a apărut dintr-un sunet (vibraŃie) primordial şi anume OHM. a două tetraedre regulate întrepătrunse. sculptate în piatră. ca un 118 . se află 5 solide platonice. dar şi că în dimensionarea şi proporŃiile lor se ascund nenumărate informaŃii. a evreilor. datate o mie de ani înainte de Platon. că solidele platonice sunt formele de bază ce construiesc materia şi că aceste cunoştiinŃe vin de la Atlantida. ceea ce este exact ce ne demonstrează experimentul Cymatics.

masculin şi feminin. literele sale nefiind alese întâmplător. Un lucru este evident şi anume că una sau mai multe civilizaŃii. au existat în trecut pe Pământ. Unul dintre simbolurile sacre ale Egiptenilor reprezintă un şarpe cu două capete având deasupra un vultur. Alfabetul evreiesc a fost creat în cunoştiinŃă de toate acestea. ca proiecŃii. Dacă aşezăm aceasta în jurul axei unui tetraedru regulat şi o rotim. Acesta reprezintă cele două aspecte ale undelor de torsiune. care îmbracă polarităŃile Dimensiunii a Treia (binele şi răul. ce veghează deasupra tuturor. lumină şi întuneric).indiciu de bază al creaŃiei. Dublul laturii bazei împărŃită la înălŃime. dau numărul phi. apoi o deplasăm pe verticală. precum şi apotema împărŃită la jumătatea laturii bazei. Vulturul din vârf reprezintă Creatorul. pe feŃele laterale vor apare. cu toate distorsionările şi manipulările respective. adică phi. Este de acum timpul să reconsiderăm toată 119 . deosebit de avansate. în dimensionarea marii piramide. Prima literă este o spirală. cum multe cunoştiinŃe au supravieŃuit de-a lungul mileniilor. în mod succesiv. toate celelalte litere!!! Vedem deci.

putem în sfârşit să schiŃăm un model al realităŃii ADEVĂRAT . a involuat. care întradevăr să funcŃioneze şi să ne dea explicaŃii logice la toate enigmele şi paradoxurile ştiinŃei. este o singură “entitate”. Materia nu există. care reprezintă cele şapte dimensiuni de bază. că tot ceea ce a fost. Din acest motiv ele au fost 120 . În termeni foarte simpli. în care se experimentează viaŃa. una care dă direcŃia de propagare şi alta care îi dă caracteristicile.istoria rasei noastre şi să înŃelegem că civilizaŃia umană. FrecvenŃele vibraŃiilor respectă proporŃiile scării diatonice muzicale. demonstrată prin nenumărate experimente. este şi va fi. asemenea undelor de radio emise de o antenă. până la infinit. arată ca nişte sfere ce se expandează. pe care îl vom denumi ETER. sunt divizate în alte şapte subdimensiuni şi tot aşa. ce se combină în structuri geometrice. cea mai simplă asemănare a sa fiind cu un ocean de energie inteligentă. este o iluzie. Aceste vibraŃii dau naştere la sfere circumscrise. asemenea Solidelor Platonice. adică a Numărului de Aur. un singur sistem. care la rândul lor. De aceea ele sunt formate din două unde plane. acest model de explicare a felului “cum lucrurile funcŃionează”. pretutindeni. Particulele subatomice se formează ca mici perechi de vârtejuri în apă. nu în plan. Undele vibratorii deplasându-se în spaŃiul tridimensional.27 Teoria a Tot Ceea Ce Este După toată această incursiune. iar legile fizice se supun celor ale oscilaŃiilor şi ale mecanicii fluidelor. nici decum nu a evoluat liniar din maimuŃă şi din omul de grotă!!! 2. pleacă de la premisa. sub forma unui torus.

Tot ceea ce există este viu şi este supus unor cicluri periodice de evoluŃie. diferitele densităŃi. prin creerea de lumi (universe. însă este ierarhizată pe nivele de conştiinŃă. ViaŃa în sine există ca urmare a mişcării vibratorii în acest ocean energetic şi este structurată pe o multitudine de nivele de experienŃă (densităŃi de vibraŃie). Semnalele electrice şi partea de “hardware” sunt date de vibraŃiile eterice. al hologramei. acest proces fiind denumit evoluŃie. prin intermediul ADN-ului. iar “software-ul” fiind de fapt inteligenŃa. fiind limitate la anumite spectre de frecvenŃă. Modelul final este foarte asemănător cu al unui JOC VIRTUAL PE COMPUTER. nu se deranjează unele pe altele. asemenea posturilor de radio. imaginile de pe monitor reprezentând materia. InteligenŃa părŃilor funcŃionează după aceleaşi principii ca întregul. ConştiinŃa este o caracteristică intrinsecă a tot ceea ce există. Fiecare parte are doar un singur Ńel şi anume. în toate părŃile sale. după cicluri cosmice prestabilite. Ea este ETERNĂ şi deşi poate lua diverse forme fizice. planete. minerale. putem spune că universul este INTELIGENT şi TEHNOLOGIC. Deci. îşi păstrează identitatea. care au diferite nivele de frecvenŃe. Diversele entităŃi sunt preprogramate. Organele de percepŃie ale fiinŃelor. însă la scară mai mică. humanoizi). chiar dacă sunt în acelaşi spaŃiu. Totul este construit pe principiul fractalilor. 121 . ce este prezentă în fiecare bit din această energie. adică întregul se regăseşte în formă identică. din atmosfera Pământului. galaxii. crează iluzia separaŃiei. lumile. stele. în scopul de a realiza anumite funcŃii.denumite unde de torsiune. energii şi inteligenŃă. sau dacă vreŃi. Scopul principal este experimentarea. plante. de a se reuni cu totalul.

capabilă de a manipula şi controla energia brută. porŃi stelare. călătorii în timp. teleportare. iar oamenii. inepuizabile şi gratuite şi de tehnologii. pe măsura evoluŃiei lor. 122 . Dacă astfel stau treburile în univers. înseamnă că se deschid perspective nebănuite în ceea ce priveşte noi forme de energie. dezvoltându-şi abilităŃi şi puteri asemănătoare zeilor mitologici. se pot transforma în “superoameni”. bazate pe antigravitaŃie. etc… Şi dacă forŃa motoare ce stă în spatele formării materiei este CONŞTIINłA. fenomenele paranormale devenind ceva “normal”. atunci însăşi legile fizice ale universului tridimensional pot fi încălcate.adică “baza personală de date”.

123 .

în aşa zisa materie. doar vrea să experimenteze toate variantele posibile. ea are în spate o forŃă motoare. un aparat tehnic. Modul în care s-a realizat experienŃa pe planeta Pământ în ultimele mii de ani. Nu este nici pe departe cea mai bună. din fiecare secundă. invizibilă ochiului. spaŃiu şi luptă pentru existenŃa neexistând cu adevărat.3. sau cea mai benefică. TendinŃa noastră de 124 . Legea cauzei şi efectului ne spune că nimic nu se întâmplă în univers fără a avea o cauză. Nimic nu poate lua formă fizică. Universul nu o judecă şi nu are preferinŃe. o cauză. unde să ne desfăşurăm viaŃa. însă ea este reală şi de fapt este cea care împreună cu vorbele şi faptele reprezintă cele trei etape ale creaŃiei umane. Ea reprezintă energia primordială care pune în mişcare energia brută şi o transformă în realitate fizică. Acesta este cel mai mare dar pe care Creatorul ni l-a dat când ne-a creat. din punctul său de vedere nimic nefiind dureros. o existenŃă fizică tridimensională.1 Puterea ImaginaŃiei Indiferent din ce domeniu ar fi creaŃia umană. Lumea gândului şi a imaginaŃiei este o lume pur energetică. Ne-a dat-o în scopul ca la rândul nostru să creăm o lume proprie. “după chipul şi asemănarea Sa”. sub formă de imaginaŃie. fără ca mai întâi să fi existat în forma unui gând. ci este doar atât: o variantă posibilă. CREATORUL ŞI CREAłIA 3. o teorie ştiinŃifică. de natură energetică. asemenea unui teren de joacă. nu reprezintă decât una din infinitele variante posibile şi a fost creat de alegerea noastră conştientă. noŃiunile de timp. pe tot parcursul istoriei sale. fie ea o operă artistică.

Nu se pune problema demonstraŃiilor ştiinŃifice. sau “Dumnezeu”. Un lucru este însă sigur. în care fiecare părticică are proprietăŃile întregului şi este în sine o unitate de conştiinŃă. nu există şi nu va exista niciodată altcineva. care s-a păstrat cu sfinŃenie în cercuri secrete. indiferent ce nume i-am da nu are nici o importanŃă. de evoluŃie. tot ceea ce era capabilă să facă era doar să-şi imagineze.2 Creatorul Universal Absolutul a fost este şi va fi. de către cei “aleşi”. ne-a făcut să dezvoltăm ştiinŃa şi tehnica. să creăm opere artistice din cele mai extraordinare. de acŃiuni care însă nu sunt posibile în lumea absolutului. El a fost denumit “Creatorul Unic”. ele au existat şi există din belşug. această energie conştientă de ea însăşi. Acesta este cel mai mare secret al tuturor timpurilor. 3.mai bine. Ca model fizic cel mai uşor de imaginat ar fi ca o “mare de energie conştientă”. Deci. Nu a existat. Important este să înŃelegem cine este şi ce face în acest mare joc. este singura modalitate prin care s-a putut face posibilă realizarea de experienŃe fizice într-o lume a absolutului. Este la fel ca şi când stăm întinşi în 125 . peste tot şi în toate. ForŃa imaginaŃiei este de fapt tot ceea ce există în Univers. denumit viaŃă. “Marele Zeu”. sau “Tot Ceea Ce Este”. de-a lungul mileniilor. fiind nemişcată. însă nu sunt popularizate pe larg. care i-au controlat si dirijat pe cei mulŃi. prin aceasta punându-ne amprenta în istoria planetei. din aceleaşi motive. în funcŃie de preferinŃele şi nivelul de înŃelegere al fiecărei colectivităŃi. “Unicul Zeu”. este esenŃa Creatorului. să viseze la tot felul de experienŃe.

trucuri pe care creierul şi organele noastre de simŃ ni le joacă pentru a ne păcăli şi a 126 . Astfel s-au format lumi. nemaifiind nimeni altcineva. aceasta realizându-se asemenea mişcării valurilor adică prin vibraŃie proprie. tridimensionale. Cât credeŃi că aŃi putea rezista în această stare? Dar iată. Nu este o separaŃie fizică. ca ochii şi urechile noastre. cum ar fi posibil ca un sistem unic şi închis să se separe cu adevărat? Este doar un flux. stelele. Stările de agregare solid.pat cu ochii închişi şi visăm conştient că suntem pe plajă. asemenea câmpului din jurul unui magnet. Ele nu sunt solide. după tovărăşie. Nimic nu este mai trist decât să fii singur într-o cameră sferică cu pereŃii albi. galaxiile. doar el. datorate unei multitudini de frecvenŃe de vibraŃie. pe malul mării şi ne simŃim bine. nu sunt materiale şi nici adevărate. Deoarece nu există “aici şi acolo”. prin oscilaŃie. o reŃea infinită de curgeri energetice. relaxaŃi şi fericiŃi. creând diverse zone distincte. tânjea după experienŃă. Şi atunci ce era de făcut? Absolutul fiind singur. s-au creat “realităŃi virtuale”. sunt impresii. având diverse forme şi culori. idea primordială! Acest imens ocean s-a împărŃit în miliarde şi miliarde de părticele. fără a vedea nici măcar un punct. inclusiv omul. apoi interpretate în interiorului unui computer. formate din energie de tip luminos şi având diferite câmpuri proprii de forŃă. sunt realizate pe acest principiu tehnologic. fără a auzi nici un sunet. în bătaia brizei şi a soarelui. planetele sunt pur şi simplu imagini holografice. creierul uman. deodată a apărut soluŃia. lichid şi gazos s-au realizat prin câmpuri de forŃă proprii. ca fiind obiecte materiale separate şi distincte. ce ar putea fi interpretate de traductori adecvaŃi. Deci lumile create. Orice este în universul acesta. care de fapt nici nu ar fi posibilă.

Fiecare din aceste fiinŃe sunt de fapt instrumente. Ele sunt folosite de către entităŃile de conştiinŃă. de fiecare dată când un suflet intră într-un corp îşi şterge memoriile anterioare. animalele şi oamenii. a decorului. demonstrând un nivel incredibil de inteligenŃă. 127 . aşa zisele suflete. De aceea s-a spus din vechime că omul este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi că El este în fiecare dintre noi. adică fiinŃele: plantele. prin călătoria lor de-a lungul unui lung drum. ca un lanŃ interdependent şi cu o precizie matematică absolută. de-a lungul a multiplelor cicluri de încarnări. încet. funcŃionând pe principii informatice. sau spirite. Pentru ca experienŃa şi implicaŃia să fie totale. sisteme tehnologice foarte complexe.ne da senzaŃia că sunt reale. a scenei. Aceasta se face prin relaŃia pe care ele o au unele cu celelalte şi cu mediul înconjurător. fiind un singur sistem. asemenea computerelor. de a se reîntoarce la Sursă. de care sunt responsabile anumite părŃi specifice ale întregului. Totul a fost proiectat într-un perfect echilibru. denumite Gardienii CreaŃiei. în spatele iluziei totul este interconectat. Însă în adevăr nu există separaŃie între ele şi nici între ele şi mediu. Oamenii faŃă de plante şi animale au capacitatea de a crea lumi după propria voinŃa pentru a învăŃa din diversele experienŃe şi încet. denumit evoluŃie. După realizarea cadrului. s-au realizat actorii. în scop de experimentare.

evoluŃia conştiinŃei nu se poate face altfel decât conştient. există diferite nivele de experienŃe. iar omul pe cel de-al treilea. care pur şi simplu propulsează o specie de pe un nivel inferior pe altul superior. Din studiul evoluŃiei vieŃii în trecut. care însă nu sunt altceva decât limitări voite.3 CreaŃia şi Experimentul VieŃii În acest complex de lumi. fiecare având diferite scopuri şi funcŃii. până când vom fi pregătiŃi să mergem mai departe.3. ci doar asistată. pe al patrulea nivel şi cum vom putea ajunge acolo. acestea sunt cu adevărat întrebările pe care trebuie să ni le punem în aceşti ani decisivi. cum de altfel a presupus Descartes. ce oferă fiinŃelor anumite grade de libertate. în care sunt posibile anumite spectre de probabilităŃi. Deoarece nu este nimic altceva decât conştiinŃă. însă nu este vorba de procese pur mecanice. ForŃa motoare este “intenŃia”.atât 128 . în marele plan al creaŃiei. ci energetico-vibratorii. ea nu poate fi impusă de altcineva. Ce este mai departe. influenŃa conştiinŃei trebuind înŃeleasă ca fiind primordială . Nici pe departe nu este vorba de un proces liniar. se poate concluziona că după anumite cicluri de acumulări cantitative au loc salturi calitative. Mineralele sunt pe nivelul întâi. plantele şi animalele pe nivelul al doilea. ea poate apare şi ca o reacŃie la schimbarea condiŃiilor exterioare. bazate pe aşa zisele legi fizice specifice. căci eşecul de a promova la nivelul următor ne va face să rămânem încă un ciclu de douăzeci şi cinci de mii de ani în lumea tridimensională. prin voinŃă proprie. care sunt în număr infinit. În principiu sunt şapte nivele de bază. EvoluŃia nu este legată neapărat numai de factorii climaterici şi cei de nutriŃie. aşa cum greşit a presupus Darwin.

în etape. este uşor de imaginat cum evoluŃia se face după voia şi planul Creatorului. sunt formate la rândul lor din puncte fixe date de undele staŃionare ale intersecŃiilor acestor mişcări vibratorii. care este responsabilă de planeta Pământ. dând 129 . UnităŃile vibratorii de bază. În plus. odată ce i s-a modificat frecvenŃa vibratorie. cu viteze atât de mari. fie ea celulă sau organism sunt modificate instantaneu. ele apar şi dispar din realitatea noastră. sunt asemănătoare cu nişte vârtejuri. De altfel. călătorind în mai multe realităŃi paralele. exact cum ar fi crearea de imagini pe monitorul unui computer. cercetările arheologice moderne contrazic faptul că omul se trage din maimuŃă. cât şi conştiinŃa mai înaltă. încât percepŃia noastră nu este conştientă de aceasta. în funcŃie de frecvenŃa vibraŃiilor luminoase exterioare şi nefiind nimic “solid”. Acestea se asociază în forme geometrice. Fizica cuantică a demonstrat că particulele subatomice nu sunt mici unităŃi solide. Odată înŃeles acest lucru. asemenea Solidelor Platonice. ci mai degrabă sunt aglomerări de vibraŃii cu mişcări atât de rapide încât se creează o ceaŃă. nefăcându-se. adică electronii. într-o clipire. sau cu două pâlnii puse cap la cap. trecerea de la un nivel la altul. Aşa cum au arătat cercetările recente asupra ADN-ului. aşa cum greşit a presupus ştiinŃa clasică materialistă. orice structură. dacă vreŃi o analogie. El este doar înrudit cu aceasta. prin tranziŃii liniare de milioane de ani. fără a avea o formă anumită. cea de grup. acesta este format. Însă aceste particule subatomice. ele sunt formate din nori vibraŃionali energetici. sau modificat. ea există atâta timp cât există impulsurile electromagnetice necesare şi este în funcŃie de acestea. Este.conştiinŃa proprie. protonii şi neutronii nu respectă modelul planetar în miniatură.

care au fost stocate în baza sa de date. aceste structuri geometrice îşi schimbă forma la cea corespunzătoare. ConştiinŃa pură are tendinŃa de a trăi în prezent. implicarea devenind totală.4 Uitarea IntenŃia Creatorului de a realiza aceste lumi şi experienŃe.naştere aşa ziselor particule subatomice. care la rândul lor formează atomul. De exemplu. dragoste absolută şi bucurie. de unde vin şi în ce scop sunt aici. care trăieşte 130 . entităŃile separate din întreg. aceste forme reprezintă două tetraedre regulate cu bază comună. Toate însă sunt de fapt punctele fixe (nodurile staŃionare) care crează impresia de particule. a fost şi este de curiozitate. de-a lungul succesivelor incarnări. Ea este asemenea unui computer. în care noi suntem acum. s-au lăsat furate de stimulii exteriori şi de intensitatea evenimentelor. Este ca şi când ne uităm la un film de acŃiune. devenind parte din acŃiune. bazându-se pe informaŃiile luate din mediul exterior. uitând cine sunt. iar pentru densitatea a patra. nu mai suntem conştienŃi unde ne aflăm şi ce este în jurul nostru. doar mintea este maşinăria ce face analize ale trecutului şi estimări viitoare. de a lua forma ei. pentru dimensiunea a treia. iar trăirile îmbrăcând de multe ori forma luptei pentru supravieŃuire. Uitarea este o caracteristică funcŃională a conştiinŃei şi anume de a se lăsa furată de experienŃă. împreună cu personajele virtuale ale filmului. cu mare încărcătură emoŃională şi uitam cine suntem. 3. un cub. dând naştere la adevărate tragedii. plângând sau râzând. Odată cu schimbarea frecvenŃei de vibraŃie a mediului respectiv. Cu timpul însă.

şi pe măsura revenirii memoriilor anterioare.numai la nivelul trupului şi al acestei realităŃi. demonice. a acestei iluzii. în funcŃie de concepŃiile şi modelul de viaŃă al fiecărei colectivităŃi. în interesul grupului. în sens intrinsec. Însă nici ea şi nici trupul nu reprezintă adevărata noastră identitate. aşa zise negative. ea este singura capabilă de a ne scoate din iluzie şi de a ne elibera. ele sunt date de interpretarea mentală personală. nu doar al celui personal. Adevărata esenŃă a noastră este entitatea proprie de conştiinŃă. sufletul. este liber şi este cunoscător al adevărului. iar viaŃa era un adevărat Paradis. La naştere. este reacŃia la evenimentele exterioare pe care aceasta o dă în funcŃie de programarea care i s-a făcut. Satana fiind o altă faŃetă a Sa. care este etern. a fost necesară pentru realizarea experienŃelor complexe. Aceasta duce la evoluŃia spirituală. astfel încât s-a trecut la extinderea spectrului ei de la pozitiv la negativ. NoŃiunile de bine şi rău nu sunt reale. armonie şi dragoste. fiind conştientă numai de informaŃiile recepŃionate prin intermediul organelor de simŃ. fiecare suflet având în fiecare moment libertatea de a alege între cele două. De aceea s-a introdus uitarea. sufletul începe să facă alegeri din ce în ce mai pozitive. ştergerea memoriilor anterioare şi apariŃia entităŃilor. Crearea celor două forŃe “binele şi răul”. apoi pe 131 . PercepŃia la nivelul sufletului este de fapt cea adevărată. ele sunt unelte de experimentare. de-a lungul timpului. trăind în pace. Totul este interpretarea minŃii. Însă această experienŃă era unilaterală. căci nu mai există nimeni şi nimic decât Dumnezeu. fiecare individ are memoria “albă”. La începutul creaŃiei sufletele îşi aminteau cine sunt. Ele nu fac parte din alt sistem. La fel noŃiunea de suferinŃă. este iluzorie şi relativă.

Iadul adevărat este aici pe Pământ şi este dat de erorile în gândire. inconştient. automată. face aceleaşi glume. care ne Ńin în energie negativă şi ne transformă experienŃa vieŃii întrun coşmar. De aceea nu vom întâlni doi oameni care să gândească identic. denumit Iad. Mecanismul de funcŃionare al minŃii şi al maşinăriei umane este următorul: în timp.măsura trecerii timpului. ce are aceleaşi tabieturi. nimeni nu este pedepsit după moarte pentru păcatele sale şi nu există un astfel de loc fizic. prin filtrul raŃiunii. fără a o mai trece prin gândire. prieteni. Nimic însă nu este mai dăunător evoluŃiei conştiinŃei noastre decât acest mod de a trăi mecanic. părinŃi. Este o minciună inventată de cei care au avut intenŃia de a-i Ńine pe cei mulŃi în frică. ci care au doar puncte comune. cu scopul de a-i putea conduce şi controla. dă aceleaşi replici. Putem spune că în cea mai mare parte funcŃionăm pe “pilot automat”. pe cea care ne este cea mai avantajoasă şi plăcută. despre ce este viaŃa şi cum trebuie ea trăită. Să ne reamintim că forŃa creatoare este conştiinŃa. experienŃe fizice. iar experienŃa este de tip “reactiv” la evenimentele şi stimulii exteriori. fără putinŃa de a o controla. şi aşa mai departe. ea crează materie. rude îi adaugă un sistem de concepŃii şi credinŃe. toŃi cei din jurul său. aceleaşi ticuri. În timp ce sufletul propriu stă într-o stare de 132 . Sufletul devine un “spectator” fără a lua iniŃiative proprii. Ne transformă într-un “robot”. dintr-o gamă de probabilităŃi. programările anterioare se înregistrează în baza de date şi la orice stimul sau acŃiune care se repetă reacŃia este identică. unde cei răi vor îndura chinuri groaznice. Suntem înzestraŃi cu această putere de a alege în fiecare moment. Păcatul nu există cu adevărat. educatori. sau mişcări necontrolate.

făcând analize inutile. În aceasta constă evoluŃia omului. Adevărul este însă altul! Natura nu ar fi făcut risipă de material dacă el nu ar fi fost necesar. Apoi prin exerciŃii menite a opri acŃiunile şi mintea. Ele ne supraîncarcă mintea cu gânduri negative. sau face. pentru că nimeni nu ne-a învâŃat altfel şi pentru că am fost păcăliŃi în ceea ce priveşte propria noastră identitate. simte. folosindu-se de noi. evoluŃia nu se face de la sine. acestea sunt din spectrul negativ.“adormire”. De cele mai multe ori. Nimic nu se poate face cu jumătate de măsură. în sensul autocontrolului personal . din acest câmp de conştiinŃe care ne înconjoară. Acesta este modul în care majoritatea dintre noi funcŃionăm. spre asta tindem în viitorul apropiat şi vom discuta ce consecinŃe extraordinare va avea asupra noastră. este doar ajutată şi asistată. neavând nici o utilitate. cine suntem. căci iureşul gândurilor este asemenea unui fluviu care se pare că curge continuu. care se amplifică şi se învârt în cerc. dar după un timp lucrurile se vor 133 . Sigur. de unde venim şi unde ne ducem şi de ce performanŃe suntem capabili. Ni s-a spus că avem un creier din care nu putem folosi decât 5-10 % şi un ADN din care 90% este reziduu. să aibă voinŃa de a lucra cu el. Ce este de făcut? Aşa cum spuneam.a ceea ce gândeşte. chiar dacă nu în prezent. Cum se poate realiza practic aceasta? Mai întâi prin cunoaşterea şi acceptarea adevărului. fără a avea nici un control asupra lui. fără a fi convins. gândurile. sau de inimă. efectul fiind secarea trupului de energie şi de multe ori dureri de cap. alte entităŃi de conştiinŃă. iau comanda trupului şi a minŃii noastre. la început aceasta va părea imposibil. el va fi utilizat în viitor. fiecare individ trebuie să vrea să evolueze.

vom înŃelege mecanismele energetice care ne pun în mişcare şi câte din gândurile şi acŃiunile noastre sunt efectul voinŃei personale şi câte nu. necunoscut anterior şi ne vom îngrozi cât de distructiv am putut să trăim înainte. o mai mare putere de focusare şi concentrare şi un surplus general de energie. Gândurile şi emoŃiile negative emit substanŃe otrăvitoare. Aceasta este prima victorie în stăpânirea şi controlul complexei maşinării umane. vom descoperi o lume nouă. ne vom simŃi mai bine. mai veseli. care nu sunt nici necesare. Să nu uităm că fiecare gând şi emoŃie îşi au un corespondent chimic. intensitatea şi durata acestora se va reduce drastic. emis de creier şi care se îndreaptă la fiecare celulă.schimba şi o pace mentală nemaiîntâlnită anterior. care pur şi simplu distrug sănătatea celulelor. Cu timpul. Abia după ce am înŃeles aceasta. Vom vedea când conştiinŃa este trează şi când adoarme. un mod nou de a trăi şi percepe viaŃa. De fapt. funcŃionarea noastră fiind controlată de forŃe exterioare. Etapa următoare este observarea conştiinŃei şi a energiei proprii şi observarea altor persoane. Şi ne mai întrebăm de ce medicina modernă a constatat că stressul este principala cauză a bolilor grave! 134 . fiind mult mai mult tentaŃi de a avea relaŃii de dragoste şi compasiune faŃă de semenii noştri. încet. care au scopul de a ne pune în controlul propriei noastre persoane. Încet. cât mai mult posibil. Stând mult mai mult în partea pozitivă a experienŃei. este timpul exerciŃiilor de autocontrol. nici în avantajul nostru. ne va cuprinde fiinŃa. efectul fiind o pace mentală. Foarte mult de lucru vom avea cu controlul şi stăpânirea gândurilor inutile şi a emoŃiilor negative.

De ce? Pentru că este conştient că nu sunt reale. aceasta având în final un singur scop. sufletele îşi aleg conjunctura. este asigurat. ştim că este doar un film. toate scenariile fiind scrise dinainte. căci aceasta a fost alegerea noastră. Ele sunt doar experienŃe şi nimic mai mult. sau dramele. care aşteaptă să vadă ce alegere se va face în momentul următor. dinainte proiectate. iar actorii nu se omoară cu adevărat. în funcŃie de agenda proprie. spectre de realităŃi paralele. prin realităŃi paralele. o vom putea schimba. sau mai bine zis. deşi rezultatul se ştie. De fapt fiecare conştiinŃă trece. Astfel putem înŃelege de ce Dumnezeu nu intervine să facă pace şi bunăstare pe planetă. totul se întâmplă simultan. nu sunt percepute de El astfel. stă într-o stare de permanent extaz şi dragoste necondiŃionată pentru creaŃia sa. care reprezintă tot ce este. scenariul în care va avea loc viaŃa respectivă. de-a lungul acestei lungi călătorii cosmice. peste care nimeni nu intervine.3. prin alegerile proprii. şi să evolueze spiritual. într-un permanent “moment prezent”. Scopul suprem al fiecărui suflet. În lumea absolutului neexistând timp. căile de ajungere la destinaŃie sunt multiple şi fac parte din înzestrarea fiecărui suflet cu libera alegere. Mai pe înŃelesul tuturor. la nivelul său de conştiinŃă. Înainte de fiecare întrupare. să înŃeleagă că cel mai important lucru este dragostea.5 Totul Este Doar o Joacă Creatorul. atunci când vom avea voinŃa necesară. este vorba de faptul că. ExperienŃele. ce oferă un surplus de suspans Creatorului. este de a se 135 . Noi am creat această lume şi numai noi. uitarea făcându-le reale şi mai ales palpitante. aşa cum noi stând relaxaŃi în fotoliu şi urmărind un film. aşa zise negative.

Frica de moarte. că toŃi suntem unul şi să descopere divinul înăuntrul său. asemenea părinŃii pe copii. în felul său. vom orbecăi în întunericul adânc al necunoaşterii şi al uitării şi vom sta în partea întunecată a lumii. iubirea necondiŃionată şi potenŃa absolută. în care sufletul eliberat de carcasa şi limitările trupului. entităŃi energetice de lumină care-l ocrotesc şi direcŃionează prin viaŃă. extratereştri. ca prin farmec. care ar trebui să ne înspăimânte mai mult decât părăsirea ei! Aici suntem doar călători astrali. cu o precizie matematică şi oricât de grele ar părea unele situaŃii prezente. Când vom ajunge să realizăm aceasta. Totul fiind dinainte programat. Până atunci însă. pe drumul evoluŃiei. Deci să nu ne temem. este cea mai bună variantă pentru noi. originea şi locul nostru real nu este aici. Însă pentru aceasta el trebuie să treacă printr-o serie de experienŃe. Însă aşa zisul moment al morŃii este de fapt cel mai minunat moment al vieŃii. desigur cu efectele dureroase aferente. perfect calculat. până când va realiza că totul este doar lumină şi iubire necondiŃionată. este de a descoperi scânteia de divin din sufletul nostru. să nu ne fie frică de viitor! El este asigurat. total opuse. experimentează extazul. ci în lumea absolutului. De fapt este şederea aici pe planetă. Adevăratul nostru scop aici pe planetă. drumul fiecărui suflet este. Fiecare suflet are proprii săi ghizi astrali. în ansamblu aceasta este calea perfectă pe care trebuie să o parcurgă.reîntoarce înapoi la Sursă şi de a avea pace şi linişte. unde nu există suferinŃă sau luptă pentru supravieŃuire. uniunea cu tot ce este. este poate cea mai mare frică pe care o avem. viaŃa noastră se va schimba la o sută optzeci de grade. 136 . destinaŃia fiind dinainte asigurată.

până la sfârşitul vieŃii. este numai împotriva noastră. cu precizie matematică. reintră în ciclul natural al Pământului. cel mai simplu este să ne fixăm un obiectiv. adică de a ne învârti în jurul aceluiaşi punct. o viziune clară despre viitor şi să ne focalizăm asupra ei. cât şi pentru cea de grup. mereu. totul este perfect proiectat dinainte. să creăm cât mai mult şi mai extraordinar. Deci să ne fixăm obiective din cele mai grandioase.Deci să ne bucurăm. Accidentele se întâmplă pentru că au un scop. mereu. doar de bucurie şi de a folosi fiecare moment la maximum. căci nu o poate schimba. Iar moartea nu vine decât când sufletul şi-a încheiat agenda şi nu mai are nici un scop aici. atât pentru conştiinŃa proprie. Vedem deci cât de magistral este acest proces. Numai astfel vom putea opri stilul acesta de a trăi “în cerc “. devenind din nou viaŃă. 137 . pentru a reanaliza cele învăŃate şi a vedea ce este cel mai bine de făcut în continuare. Şi dacă nu ne place prezentul. Trupul fizic este cel care rămâne şi conform principiului că “nimic nu se pierde. căci el ne ajută să ne autodefinim “cine suntem şi cine vrem să devenim”. În vechime se spunea că fiecare om are o soartă. Atunci se reîntoarce de unde a venit. Cât despre noi. să privim fiecare eveniment din viaŃa noastră cu recunoştiinŃă. Numai astfel în final. totul se transformă”. nu avem nici un motiv de frică. denumit viaŃă şi cât de perfect este el proiectat. Să fugim de orice interpretare negativă pe care ego-ul nostru este tentat să o dea. ViaŃa este un dar preŃios şi este prea scurtă pentru a o irosi în van. cu care trebuie să se împace. Să învăŃăm să acceptăm. Nimic nu se întâmplă întâmplător în acest univers. hrană pentru plante şi animale. vom putea zice că am trăit cu adevărat. astfel ca prin propria voinŃă să evoluăm spiritual.

PercepŃiile organelor de simŃ sunt 138 . În fiecare secundă recepŃionăm semnale energetice atât de la alŃi oameni. privind peste veacuri. această vibraŃie ar înceta. toate evenimentele par să fie acolo simultan. nu este altceva decât un proces fizic şi mental datorat curgerii energiei. experienŃele negative au dispărut rămânând doar nostalgia unor vremuri frumoase. se suprapun în acelaşi spaŃiu. nimic nu este separat. observăm cum totul este perfect şi parcă nu există secvenŃialitate. lucrurile mici de satisfacere a nevoilor trupeşti. orice sentiment este o emisie de energie care călătoreşte instantaneu în tot sistemul. planete şi fiinŃele aferente ar dispare instantaneu. Fiecare entitate recepŃionează semnalele pe care este acordată. orice senzaŃie. galaxii. dacă ne uităm în trecut. cât şi de la mediul înconjurător.De deasupra. filozofiile. sau lupta pentru existenŃă nu se văd. Dacă această mişcare. având nenumărate frecvenŃe. noi înşine suntem energie. 3. ViaŃa ca definiŃie. Numai când ne uităm în viitor totul pare complicat. Fluxurile de energii. se intersectează creând o reŃea de o complexitate greu de imaginat. aşa cum imaginea de pe ecranul televizorului dispare când îl închidem. tehnologiile. având frecvenŃe diferite de oscilaŃie. ştiinŃele. asemenea recepŃiei staŃiilor TV.6 Despre Energie Totul este energie. nu există decât un singur sistem. Ceea ce se vede şi ceea ce rămâne de-a lungul istoriei unei civilizaŃii sunt creaŃiile ei. fără a se deranja unele pe altele. stele. Orice gând. Aceste energii. Totul este interconectat la nivel energetico-spiritual. operele de artă. totul. construcŃiile. asemenea semnalelor radio.

suntem pentru El cum sunt celulele pentru trupul nostru. La nivel personal. Când suntem nervoşi sau supăraŃi. Noi şi El suntem acelaşi. nici de aparate electromagnetice de măsurare. este inclus şi Creatorul. iar nivelul 139 . altele mai rarefiate. frecvenŃa energetică este şi ea joasă. la rândul Său. mai sunt încă şase învelişuri similare. În timpul somnului corpul astral se desprinde de cel fizic călătorind prin realităŃi. Crearea realităŃii fizice necesită însă o intensă focusare şi menŃinerea aceluiaşi gând (obiectiv) timp îndelungat. Energia care stă la baza emoŃiilor umane este de o intensitate foarte redusă. însă. Ele este sensibil la aceasta şi răspunde foarte prompt la orice stimul. în această hologramă generală mutidimensională. aşa cum o demonstrează procesele din univers. Orice gând. trăind diferite aventuri. facem pentru El. ea nu poate fi percepută nici de organele de simŃ. el însuşi redescoperindu-se pe El şi evoluând. căci nefiind separaŃie între noi şi El. ceea ce noi facem. Corpul fizic al omului nu este singurul. Singurul aparat capabil de a o înregistra este trupul uman. ca şi cele trăite în starea de veghe. adică de materializare în lumea fizică depinde de intensitatea sa. având densităŃi din ce în ce mai mici. creând o hologramă luminoasă. aşa zisele corpuri de lumină. care sunt la fel de reale sau virtuale. iar gradul ei de densitate. Unele trupuri au densităŃi energetice mai mari.limitate la anumite game de frecvenŃe. În acest proces de redescoperire a adevăratei noastre identităŃi. Fiecare gând creează o realitate. deşi însumată poate ajunge la valori imense. în funcŃie de realitatea pe care este proiectată să o experimenteze. toŃi suntem acelaşi. cum sunt de exemplu îngerii. orice emoŃie este energie creatoare. sau cel eteric. cum ar fi corpul astral. de reamintire mai exact. prin această mare de energie conştientă. cum este cazul omului.

Crăciun. De aceea dacă schimbul de energie se face conştient şi nu egocentrist. fiind hrănite cu “apă vie”. persoanele respective influenŃându-se reciproc. ConştiinŃa are o proprietate foarte interesantă. Orice contact interuman. Acestea au efectul de a ne rebalansa energia şi de a ne reîncărca. atunci ambele persoane vor avea de câştigat. căci toate celulele din corpul nostru se bucură. în sensul că îşi vor amplifica energia proprie. Să creăm. iubitori. SituaŃia opusă este “autodistructivă” şi chiar dacă efectul nu se observă imediat. capabili de a “răsturna munŃii”. la un mare meci de fotbal. FrecvenŃa noastră vibratorie şi nivelul energetic sunt în strânsă dependenŃă de emoŃiile noastre. să râdem să ne bucurăm din orice. Faptul că nu avem din belşug energie. de ziua onomastică. abia după ora închiderii parcă mai prindem puŃină viaŃă. vom putea învăŃa să ne observăm nivelul de energie şi de vibraŃie. Când suntem veseli. în timp ce la lucru. implică un schimb de energie. nu este greu de loc. deoarece ea este infinită în univers. măcar în timpul liber. în ceea 140 . nu neapărat numai cel fizic. Concluzia este să încercăm pe cât posibil să facem ceea ce ne place. suntem superenergizaŃi. Cu răbdare. să avem un hobby. să iubim. De aceea este foarte important autocontrolul şi să stăm cât mai mult în energie înaltă.de energie din corpul nostru este scăzut. memoria funcŃionează mai bine. la un concert. dacă nu în totalitate. prin gânduri şi atitudini negative. monotonia a ceea ce facem ne Ńine într-o vibraŃie şi energie foarte joasă. şi ne simŃim perfect sănătoşi. Vom vedea că la anumite ocazii. în timp el va apare cu siguranŃă. este din cauză că noi o blocăm mental. frecvenŃa este ridicată şi suntem plini de energie.

precum şi manipularea din umbră a ştiinŃei şi tehnologiei. 3.ce priveşte frecvenŃa. reale.7 ÎnvăŃături Vechi Toate aceste adevăruri au fost şi sunt în faŃa ochilor noştri. de a comunica telepatic cu alte entităŃi mai evoluate. cu care se simt conectaŃi. ca întreg. extraterestre şi chiar de a crea sau modifica materia. Şi am crezut că există unii oameni mai speciali decât alŃii. de a călători în timp (aşa zişii profeŃi). De fapt miracolele sunt fenomene naturale. au demonstrat-o nenumăraŃi maeştri. Din punct de vedere fizic. pe vremea lui Pitagora. Ńinute în secret. De-a lungul istoriei omenirii. 141 . Adevărul este că ei nu au nimic în plus. Şi toate acestea doar cu ajutorul minŃii. de a se teleporta. au existat cunoştiinŃe înalte despre legile universale. sau ale grecilor antici. ne-au făcut să le sfidăm. FrecvenŃa mai ridicată înseamnă un grad mai ridicat de percepŃie a sistemului. ca şi când ar fi invenŃii sau minciuni. s-a făcut prin diferenŃierea frecvenŃelor vibratorii. care au făcut ca puterea să fie concentrată în mâinile a câtorva. în ei şi în puterea Creatorului. De aceea nici nu ne-am pus problema ce au acei oameni în plus faŃă de noi. vindecători. posibile însă în alte condiŃii de frecvenŃă. Din cele mai vechi timpuri. nu a celor mulŃi. prin luarea de informaŃii din baza de date universală. Este cunoscut cazul “şcolilor misterelor” ale egiptenilor. ierarhizarea conştiinŃei pe diferite nivele de evoluŃie. decât credinŃa. dar necunoaşterea şi iluzia luptei zilnice pentru existenŃă. oameni capabili de a levita. Efectele acestei creşteri vibraŃionale sunt din punctul nostru actual de vedere de-a dreptul miraculoase.

trebuie să îmbinăm ştiinŃa şi tehnica cu o spiritualitate a adevărului. am crezut că viaŃa dusă este cea mai bună posibilă. au părut exagerări ale unui idealist. în cadrul unor societăŃi secrete oculte. însă câŃi l-au auzit şi mai ales câŃi l-au urmat? Vorbele lui. nu era o fiinŃă umană la fel ca noi. aparŃinând mai degrabă vreunei secte. în scopul de a Ńine masele în frică. dacă urmăm calea sa. Prin exemplul personal şi prin demonstraŃiile sale miraculoase. Ce alegere vom face însă pentru viitor. Parcă a călcat acum două mii de ani pe această planetă un învăŃător care spunea acelaşi lucru. sfidând şi chiar negând religiile oficiale.Ele s-au transmis din generaŃie în generaŃie. politice corespunzătoare acestor idei. Adevărul este că Isus. ca de pildă “iubeşte-Ńi aproapele şi roagă-te pentru duşmanii tăi”. ba 142 . financiare. acestea fiind create pe premise false. Însă dacă vrem cu adevărat să trăim la maxim experienŃa vieŃii. A fost aceasta bine sau rău? Cu siguranŃă nu a fost nici bine nici rău! Simplu. asta contează! Să nu uităm că noi suntem creatorii propriei noastre experienŃe. cea a dragostei şi a luminii. a fost doar una din infinitatea de probabilităŃi în care se poate trăi viaŃa. a avut ca efect realizarea unor sisteme economice. Aşa cum spunea “şi voi puteŃi face ca mine. ci un fiu al Luminii. Problema este ce vrem să facem acum. TendinŃa materialistă a ştiinŃei şi culturii occidentale. căci despre el este vorba. a luminii şi a iubirii. de-a lungul evoluŃiei noastre. in scopul de a ne arăta calea pe care să o urmăm. necunoaştere şi supunere. care le-au Ńinut pentru ei. precum şi dezvoltarea vertiginoasă a tehnicii. venit pe Pământ dintr-o dimensiune superioară de existenŃă. care sfidau legile fizice ale acestei lumi. ne-a arătat adevărul şi ce putem ajunge. când am aflat adevărul? Atâta timp cât am fost păcăliŃi.

iniŃialii urmaşi ai lui Isus fiind izgoniŃi şi omorâŃi cu brutalitate. Ei au inventat un Dumnezeu fals care reprezintă exact opusul celui adevărat!!! Dar cine a putut să-i contrazică? Se zice că nu există puşcărie mai eficace ca cea a necunoaşterii. au fost manipulate. arătând că nu există separaŃie nici între el şi Dumnezeu. mesager al lui Dumnezeu pe Pământ. Ne aflăm la cea mai mare răscruce de drumuri din istorie. nici între noi şi el. Iată cum cel mai mare master. dezechilibrată şi o populaŃie din care mai bine de trei sferturi este la limita sărăciei. Viitorul copiilor şi nepoŃilor noştri se scrie astăzi. în preajma dezastrului planetar global. suntem o rasă primitivă şi ar trebui să luăm urgent o decizie în privinŃa a cine suntem şi încotro vrem să mergem! Continuând în acelaşi fel nu vom ajunge decât la rezultatul fatal al autodistrugerii noastre şi a planetei. având o planetă distrusă. sau confiscate. punându-se în loc nişte teologii false. suntem parteneri în acelaşi grandios joc cosmic. care să îi Ńină pe oameni în întunericul necunoaşterii şi mai ales a fricii de Dumnezeu. dacă aveŃi credinŃă”. de către fiecare dintre noi! 143 . Din păcate religiile care vorbesc în numele său. Noi toŃi suntem Unul. atunci când eşti înlănŃuit. ne-a pregătit în ascensiunea noastră spre viitor.încă şi mai multe. acum. Oricât am vrea să ne amăgim. textele gnostice arse. crezând că eşti liber! Iată de ce am ajuns acum.

144 .

145 .

ADEVĂRATA ISTORIE A UMANITĂłII 4. pornind de la sursa centrală de oscilaŃie (soarele central). în care separaŃia dintre indivizi şi domnia ego-ului sunt la maximum. Sufletele parcurg un drum lung de reîntoarcere la sursă. date de respiraŃia divină a soarelui central.22. din conştiinŃa totală a Creatorului. Fiecăreia dintre aceste entităŃi de conştiinŃă i s-au dat misiuni. creaŃia universului s-a făcut în etape. astfel că cea mai mică particulă subatomică este o copie identică a macrocosmosului. după nişte cicluri prestabilite. Aceasta este cunoscută ca fiind o perioadă de întuneric. a întregului. La sfârşitul ciclului. Însă aceste conştiinŃe divizate imaginar.1 Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers După cum am văzut în subcapitolul 2. Pe măsura maturizării lor. deoarece conştiinŃa este proprietatea intrinsecă a acestei energii. Fiecare subsistem creat a dat apoi naştere la rândul său. formată din bine şi rău. inteligente. la noi subsisteme. de-a lungul a multor incarnări. programe. odată cu deplasarea 146 . una pozitivă şi alta negativă. după principul fractalilor.4. În prima parte ele experimentează uitarea totală şi lumea polarităŃilor. în scopul de a crea o gamă cât mai largă de experienŃe. în funcŃie de rolul pe care trebuie să-l joace în marele plan al creaŃiei. Aici îşi dispută întâietatea două forŃe. dată în principal de frecvenŃa lor de vibraŃie. au la rândul lor diferite grade de autoconştienŃă. entităŃile de conştiinŃă încep să înŃeleagă că nu există decât o fiinŃă supremă şi că esenŃa ei este iubirea necondiŃionată. Aceste sisteme sunt în esenŃa lor vii. pornindu-şi experienŃa din cel mai îndepărtat punct al sferei creaŃiei.

bine camuflaŃi.planetei gazdă prin univers. capabile de a se încarna în timpuri diferite. pe calea dură a uitării şi a separaŃiei.2 Originea VieŃii pe Pământ Cu milioane de ani în urmă. Aceste experienŃe sunt create şi asistate de ghizii evoluŃiei. în urma exploziei atomice. le crează condiŃiile cele mai potrivite procesului lor de învăŃare. în funcŃie de nivelul la care au ajuns. cunoşteau misterele ierarhiilor divinei creaŃii şi ale logosului planetei şi au dat naştere la grupuri de suflete. ce a distrus planeta Mellon (Lucifer). fraŃi din spaŃiul cosmic. în care sufletele trebuie să înveŃe. pentru a evolua mai departe. Ele 147 . unde oamenii sunt actorii. care cunoscând regulile jocului universal. aflată între Jupiter şi Marte. stabilindu-se în centrul planetei. lecŃia iubirii necondiŃionate. Cu alte cuvinte trebuie să privim Pământul. necesare reîncarnării sufletelor. ele intră într-o zonă de vibraŃie şi energie mai ridicate. sub ghidarea spirituală a Masterilor ÎnŃelepciunii. au venit pe Pământ. fiinŃe inteligente superioare nouă. o şcoală. are în spatele cortinei regizori. creatorii universului. sufletele s-au încarnat. 4. ca dealtfel orice altă planetă. În funcŃie de stadiul de dezvoltare al fiecărei perioade. Aceste trupuri superluminoase. Această scenă. ce au ca efect schimbarea ADN-ului şi a frecvenŃei vibraŃionale şi implicit a tipului lor de experienŃă. ce fuseseră eliberate. în vederea dezvoltării unor forme de viaŃă biologică mai avansate. humanoizi compleŃi. ca fiind o scenă cosmică. Misiunea lor era de a pregăti suprafaŃa Pământului. care sunt în deplină cunoştiinŃă de planul Creatorului şi au misiunea de a-l îndeplini.

În planul iniŃial al Creatorului (Tatăl). în interiorul Pământului. scopul cosmic a fost de a realiza o nouă zonă de creaŃie. încât sufletele din Mellona. după care i-au asistat în dezvoltarea lor genetică. au căpătat trupuri adecvate. pentru a sintetiza toate sufletele într-o singură formă de corp universal. primele forme animalice au trecut prin multele etape de evoluŃie. fraŃii din spaŃiu. Trupurile acestor creaŃii au devenit perfecte într-un timp atât de scurt. au construit oraşe subterane. aflaŃi la suprafaŃă. de-a lungul a mii de încarnări. fiind dezvoltate prin inginerie genetică şi într-un interval relativ scurt. au venit pe Pământ pentru a introduce noua formă de fiinŃă humanoidă. Totul a mers conform planului. având trupuri eterice. capabilă de a depăşi toate polarităŃile şi diversităŃile zonelor climaterice. fusese o diversitate atât de mare de specii nonhumanoide. cei nemuritori. Au creat Agartha. Toate culorile şi rasele au contribuit cu material genetic şi au plantat specii de animale. au venit voluntari pe Pământ. care prin 148 . ce erau situaŃi în centrul Pământului şi muritorii. pentru a produce o umanitate universală. după care mulŃi colaboratori din ConfederaŃia Galactică. în care spiritele se incarnau. pentru a atinge completarea. grădina Edenului. după chipul şi asemănarea lor. ConfederaŃia Galactică şi liderii ei.şi-au ales experienŃe de viaŃă specifice. Din acel moment au existat două feluri de oameni. Pământul a fost considerat ca fiind o planetă potrivită. La început. FraŃii Luminii. Jupiter şi Marte s-au putut încarna pe Pământ. Până atunci. De aceea. până când au devenit fiinŃe umane complete. Au creat oameni. pentru această geneză biologică. încât acestea aveau probleme în a se reîncarna în alte sisteme stelare.

cadru în care diferite grupuri de suflete au efectuat experienŃe. Gardienii EvoluŃiei. prin cele cinci simŃuri. Lucrul acesta însă le fusese interzis şi ca urmare şi-au pierdut statutul de imortalitate şi imparŃialitate. Aceşti semizei au rămas însă cu o consolare: aveau puteri paranormale. aveau o percepŃie extrasenzorială dezvoltată şi prin magnetismul mâinilor lor. zeii decăzuŃi au trăit o mie de ani. S-au creat civilizaŃii.încarnări succesive. din corpul fizic. mult mai mari decât muritorii de rând. 149 . regii oferindu-le daruri şi pe fiicele lor. pe drumul ei spre maturizare. În subconştient mai erau prezente încă vechile cunoştiinŃe tehnologice înalte. Au fost izgoniŃi din grădina Edenului şi şiau pierdut tinereŃea veşnică. Unii dintre ei au fost ispitiŃi şi au procreat copii cu fetele reîncarnate. Toate acestea i-au făcut să devină ghizi spirituali pentru ceilalŃi oameni. Însă aceasta s-a întâmplat deoarece aşa fusese planul Creatorului. urmăreau să se dezvolte către adevăraŃi humanoizi. dar cu timpul durata de viaŃă a lor a scăzut la patru sute de ani. sufletele lor făcând o alegere voluntară. ToŃi profeŃii. IniŃial. înalŃii preoŃi şi magicienii din vechime. decăzând pe scara evoluŃiei. puteau face uz de o mult mai înaltă percepŃie. care s-au dezvoltat şi au apus. Prin vibraŃia centrilor energetici (a chakrelor). în scopul de a ajuta umanitatea şi de a o călăuzi. denumiŃi şi îngeri au luat puterea în mâinile lor. îşi au originea în sufletele zeilor decăzuŃi. masterau puterea de a vindeca.

nu erau bogaŃi şi săraci. Nu cunoşteau munca. Recunoşteau că toŃi sunt parte din Dumnezeu pe Pământ şi că nu există nimic separat de Dumnezeu. luând contact cu alte civilizaŃii extraterestre. făcute de către Masterii ÎnŃelepciunii. împărŃind toate bogăŃiile. Deşi experienŃa lor era cea a Dimensiunii a 4 a ştiau 150 . ÎnŃelegerea lumii interioare. se realiza prin iniŃieri în temple. a existat o civilizaŃie. biologică. că ea este trupul. făcând doar activitate voluntară în folosul obştii. nici egocentrism.3 Atlantida şi Zeii DecăzuŃi După mii şi mii de ani. trăiau în belşug. ce puteau fi trezite şi în cadrul şcolilor de mistere. învăŃau să-şi ridice conştiinŃa la cea de zei. De aceea. Rezultatul a fost iluminarea totală.4. Nimeni nu se ruga la zei separaŃi şi încă îşi mai aminteau că sunt zei decăzuŃi la procesul de încarnare. a căror locuitori erau umpluŃi cu spirit. toată lumea având tot ceea ce-i trebuia. materiale. oamenii neavând un ego separat de sinele superior. şi a celei exterioare. înŃelegea că planeta este o fiinŃă vie. pe un continent în Oceanul Atlantic. cunoscând secretele creaŃiei şi care trăiau în armonie cu legile universului. explorau spaŃiul cosmic. Rasa umană din acea vreme. Toate ramurile ştiinŃei erau înfloritoare. care le oferea adevărurile sale prin inspiraŃie divină. Legile frăŃiei cosmice şi respectul pentru viaŃă au înlocuit religiile dogmatice. iar bolile erau în totalitate vindecabile. denumit Atlantida. Nu existau proprietăŃi. ei au deschis porŃile unei percepŃii mai ridicate a spiritului universal. Ştiau că aveau puteri adormite. spirituale. talentele şi aptitudinile erau încurajate. De aceea o păstrau curată şi nepoluată. iar ei celulele. CivilizaŃia lor era foarte diferită de cea contemporană.

comprimarea materiei prin sunet şi lumină şi au construit transmiŃătoare pentru studiul timpului. ştiind ce se va întâmpla. de unde folosind bariere de timp şi gravitaŃie au închis porŃile oraşelelor de aur din adâncuri. prin care reŃeaua magnetică a Pământului a fost dereglată şi continente întregi s-au scufundat. trecând prin Epoca Întunericului. în însăşi construcŃia lor geometrică. aşezate în punctele energetice ale planetei. ce va putea fi descifrat de oameni. pentru a-i călăuzi pe oameni în călătoria lor de uitare. Masterii ÎnŃelepciunii. la sfârşitul Epocii Întunericului. AlŃii s-au retras în centrul planetei. Masterii din Atlantida au avertizat locuitorii de catastrofele ce urmau să vină şi au trimis pe cei aleşi în locuri mai sigure. Extratereştrii au părăsit planeta. unde vor uita tot şi vor trăi în separaŃie şi luptă pentru supravieŃuire. în perioada de întuneric nefiindu-le permis să intervină şi să apară pe Pământ. ci doar să ghideze şi să asiste procesul de evoluŃie. nu în texte scrise. utilizând cristale foarte puternice. Au studiat gravitaŃia. pentru a controla structura materiei. Structurile piramidale au fost folosite pentru 151 . Au cercetat electrogravitaŃia.despre ciclurile cosmice de expiraŃie şi inspiraŃie divină. Pe când Atlantida era la apogeul dezvoltării sale. generând şi întărind ego-ul. ci codate matematic. Realizarea fizică a vibraŃiei Dimensiunii a 3 a s-a făcut prin inversiunea polilor. au păstrat cunoştiinŃele omenirii în piramide. într-un limbaj universal. deci că vor decădea înapoi în Dimensiunea a 3 a. întorcându-se pe Venus şi în constelaŃia Pleiadelor. cercetători ambiŃioşi au vrut să smulgă ultimele secrete ale naturii. ExperienŃa dragostei din societatea matriarhală va fi înlocuită cu cea patriarhală. în catastrofe naturale.

care încă nu-şi terminaseră iniŃierea.comunicarea cu lumile superioare. CeilalŃi. care au început o milenară luptă pentru putere. totul a progresat în polaritate. Gruparea cea nouă. limbile şi tradiŃiile s-au divizat. una exoterică. pentru ei. 4. cunoştiinŃele.4 Epoca Întunericului După catastrofă. FrăŃia Atlantidei a împărŃit cunoştiinŃele în două. O parte din aceste cunoştiinŃe înalte. au produs o primă catastrofă şi anume o bombă gravitaŃională. au fost duse în 152 . Atunci a apărut pentru prima oară pe Pământ. şi una esoterică pentru cei aleşi (iniŃiaŃii din FrăŃie). una pozitivă (Agartha) şi una negativă (Shamballa). au apărut conducătorii şi elita. de-a lungul diverselor orânduiri şi epoci istorice. pentru cei mulŃi. fără aprobare de la Consiliul Celor Şapte ÎnŃelepŃi. FrăŃia Întunericului. Ghizi spirituali şi lideri au căzut sub influenŃa polarităŃii. ce a stat la originea formării universului. se închinau la ei şi îi serveau. care practic a demarat separaŃia şi războiul dintre cele două părŃi. un grup de studenŃi. naŃiile s-au răspândit. urma să folosească ştiinŃa în scop de putere şi control. Însă. în multiple încarnări. În cadrul FrăŃiei Atlantidei au apărut două polarităŃi. în căutarea sunetului primordial. ajungând la apogeu în timpul celui de-al doilea război mondial. separaŃie şi individualism. Celebra zicală "cunoaşterea înseamnă putere" datează din acea vreme. luptă ce a continuat până în zilele noastre. Deoarece cunoştiinŃele au fost Ńinute departe de cei mulŃi. fiind neştiutori. spiritul lor a decăzut tot mai mult. care Ńineau cunoştiinŃele în secret.

S-a jucat jocul. Primii faraoni au fost descendenŃii direcŃi ai Atlantidei. în care sufletele să aibă condiŃii propice dezvoltării. cu misiuni secrete. FraŃii din spaŃiul cosmic i-au inspirat pentru a crea imperii. cu scopul divin de a crea în permanenŃă scena jocului polarităŃilor. se vor întoarce şi vor dezvălui toate secretele. pentru a îndeplini planul general al creaŃiei. Toate acestea au fost îndeaproape urmărite şi dirijate de către extratereştri. în frăŃia Dragonului Roşu. ToŃi conducătorii lumii au fost conduşi din umbră de a treia parte. printr-o gamă foarte largă de experienŃe. pentru a ghida evoluŃia sufletelor către completare. Toate războaiele au avut ca scop introducerea unor noi etape istorice. au introdus un program secret de educaŃie. care s-a ocupat de educaŃia spirituală în vest şi cea a Dragonului Galben. necesar evoluŃiei umanităŃii. 153 . “când două părŃi se luptă.Egipt. în est. Luptătorii spirituali din Agartha şi Shamballa. Sub îndrumarea Shamballei s-a înfiinŃat FrăŃia Şarpelui. altele în Tibet şi în India. au promis că la sfârşitul Epocii Întunericului. ajutând trecerea la Epoca de Aur. între cele două polarităŃi. iar textele secrete erau păstrate şi predate din generaŃie în generaŃie. de la ConfederaŃia Galactică. Aceasta s-a împărŃit mai apoi. Mănăstirile lor încă mai există în Tibet. Din timp în timp. unde se efectuau ritualurile de iniŃiere. Purtătorii luminii. denumiŃi Gardienii lui Dumnezeu. DeŃinerea înaltei tehnologii antigravitaŃionale le-a permis construirea piramidelor. pentru a influenŃa liderii şi a le da noi instrucŃiuni. agenda celei de a treia rămâne ascunsă”. fraŃii din spaŃiu au trimis mesageri pe Pământ.

A fost impusă influenŃa Soarelui. după care dispare misterios în timpul unei călătorii în Asia. Ei servesc jocului impus de Shamballa şi lucrează cu FrăŃia Dragonului Roşu. în timp ce Shamballa a reprezentat polul Omega. unii ca masteri încarnaŃi. Altfel Creatorul nu ar mai fi atotputernic. dar absolut nimic nu s-a întâmplat accidental! În Univers nu există întâmplări şi nici accidente. al lumii materiale. De-a lungul timpului au apărut şi alte frăŃii. Nimic. care nu eşuează niciodată. A menŃinut câmpul magnetic şi karma planetei şi deşi ei au corpuri eterice. alŃii ca emisari. ci doar un observator. Agartha este un oraş eteric. de exemplu. a masculinului. s-au retras înainte de dezastru. religiile. ceea ce este de-a dreptul imposibil. care s-au luptat pentru a conduce toată lumea. pentru a nu se crea un întuneric total. ci doar un plan grandios. care odată ajunşi la maturitatea spirituală. s-au materializat din când în când. Agartha a reprezentat polul Alfa. în scopul de a ghida evoluŃia umanităŃii. prin intermediul mesagerilor din oraşele de sub Pământ. cum ar fi IluminaŃii şi Masonii. sistemele sociale. Misiunea lor a fost de a veghea asupra oamenilor. subpământean. Toate regimurile politice.Contele de Saint Germain. de a-i coordona şi de a le ascunde cu grijă adevărul şi cunoştiinŃele. Periodic au fost date impulsuri în conştiinŃă. apare în istorie câteva secole de-a rândul. ca o forŃă de balansare. deoarece nu mai există nimeni în afara Sa. periodic. Ce s-a întâmplat cu Agartha. erau iniŃiaŃi. prin introducerea noii ordini mondiale. în timpul domniei Shamballei? Ea a acŃionat. până când oamenii vor deveni 154 . în care cei şapte înŃelepŃi ai Atlantidei. IluminaŃii. au avut acelaşi obiectiv. latura spiritului.

CunoştiinŃele fără experienŃă pot deveni periculoase.5 Jocul SocietăŃilor Secrete Mii şi mii de ani s-au scurs. cu rolul de a răspândi mesajul. El va avea abilităŃi deosebite şi va fi mai puternic decât toŃi regii lumii. iar Atlantida şi frăŃia ei secretă au fost uitate. denumit avatarul Ascensiunii. care se mai păstrează şi în ziua de astăzi. Noul avatar este un grup complex de suflete. Cum de altfel s-a întâmplat permanent. 4. încarnarea lui Dumnezeu pe Pământ. Pe vremea Vechiului Testament. Fiecare eră a avut un rol. a manifestat iubirea necondiŃionată. evreii au înflorit.capabili de a le lua din interiorul lor. FrăŃia iudeilor ştia cu 155 . a omului complex. cu ajutorul tehnologiei deŃinute de la Atlantizi. pentru a pune fundaŃia omului zeu. SocietăŃile secrete oculte au ridicat imperii. Isus. oraşe şi civilizaŃii. eliberându-se din sclavia în care erau ŃinuŃi de către egipteni. aceştia înflorind. care au primit noi instrucŃiuni de la Creator. din umbră. iar fiecare avatar a stabilit noi direcŃii de dezvoltare. Ultimul avatar. destinul umanităŃii a fost transferat de la o cultură la alta. El va introduce noua eră a Vărsătorului. când oamenii vor înŃelege că sunt UNA. FraŃii din spaŃiu i-au inspirat pe preoŃii iudei. evreii au câştigat împotriva unei ramuri a Agarthei. Astfel a apărut Kabbala. dându-le cunoştiinŃe. Grupurile babiloniene şi cele evreieşti s-au certat mult timp între ele. ProfeŃii le-au spus că un mare mesia va apare şi va aduce o nouă eră. de la Potop la Abraham şi Moise. temple. care dintre ei era rasa aleasă de Dumnezeu. În final. de aceea mai întâi fiecare om a trebuit să crească până astăzi.

religiile. de la Atlantida la Egipt. Şi-au trimis emisari în noile teritorii. ci de a deprograma structura ego-ului. prin mijlocirea extratereştrilor. America. lucrând mână în mână cu Creatorul.aproximaŃie cam când avea să se nască mesia. înŃelegere. FrăŃiile secrete au lucrat tot timpul în spatele cortinei. omenirea a trecut printr-un crud proces de evoluŃie. sau societatea. încet. adusă de Isus. ci ghizii ei. la Greci. pentru a oferi oamenilor cadrul necesar reducerii părŃii animalice din ei. Scopul evoluŃiei nu e de a distruge trupul. sistemele statale. Negativul din noi şi din lume ne învaŃă cum să primim încet. Fără întuneric nu ar putea fi posibilă experienŃa luminii. practic. nimeni nu este total negativ. Roma şi toate culturile Europene. Australia. au construit temple şi au furnizat bani. jumătate animal. încetând de a-l mai judeca şi va deveni pozitiv prin propria sa voinŃă. astăzi. În timpul misiunii sale. au primit iniŃiere parŃială şi ajutor. însă s-au speriat foarte tare că-şi vor pierde supremaŃia spirituală. până când omul va recunoaşte un frate în semenul său. Aşa a apărut zicala “sunt singura putere care doresc binele şi creez răul şi sunt singura putere care doresc răul şi creez binele”. FrăŃiile secrete nu au fost duşmanii omenirii. căci practic erau jumătate om. Masonii şi IluminaŃii. Totul este doar o experienŃă. Toate forŃele conducătoare. Cristos a arătat că viaŃa lui Dumnezeu este în interiorul fiecăruia. care sunt urmaşii ordinului Cavalerilor Templieri. Cum? Lăsând la o parte toate percepŃiile negative. EvoluŃia omului este 156 . nu mai există loc pe planetă care să nu fi fost influenŃat de vechiul ordin al frăŃiei. nu în scripturile moarte! De la începutul decăderii Atlantidei şi până la renaşterea luminii. pentru a-l educa pe om.

Creştinismul şi frăŃiile s-au impus la curŃile regale Europene. În viitorul apropiat se va realiza uniunea dintre ego-ul masculin şi spiritul feminin. în Biblie dându-se o interpretare greşită a ceea ce s-a întâmplat. sau falsificate. care era de partea romanilor. urmând strict cuvinte moarte. încât îi înfruntau chiar 157 . Au văzut în Babilon că iudeii au distrus frăŃia veche şi au aflat adevărul falsificării Evangheliei Eseenilor şi al mesajului lui Isus. De fiecare dată când profeŃii primeau revelaŃii divine. Aşa au apărut toate religiile şi sectele lor. datorită necunoaşterii. văzând aceasta. construind castele şi introducând sistemul monetar. În secolul al XI lea cruciaŃi germani şi baltici au călătorit în Siria. cuvintele sale au fost interpretate greşit. spre dezamăgirea urmaşilor fideli. iar în unele locuri falsificate dinadins!!! FrăŃia secretă. au încercat să afle adevărul. care i-au ridicat în poziŃii de putere în Europa.asemenea aurului. Multe alte frăŃii însă. au căpătat averi. din care îşi au originea IluminaŃii şi Masonii de astăzi. Acesta este ordinul Cavalerilor Templieri. După moartea lui Isus. De-a lungul timpului. a cerut să fie spânzurat de picioare. care trebuie să treacă prin foc pentru a deveni pur. iar documentele autentice arse. ele erau dinadins distorsionate. Puterea lor ajunsese atât de mare. Aceasta i-a determinat să se separe de creştinism şi şantajând Vaticanul. deoarece nu erau de acord cu politica bisericii. pentru a simboliza confuzia creată. a falsificat scripturile originale. Ei au fost izgoniŃi şi omorâŃi fără milă. unde un vechi master le-a spus adevărul despre frăŃia din Atlantida. Apostolul Petru. apoi de-a lungul timpului au devenit din ce în ce mai distorsionate. iar sinele superior va fi întrupat pe Pământ.

profeŃită de Isus. înfiinŃând Noul Ordin Templier. Iudeii erau descendenŃii rasei inferioare şi reprezentau Diavolul. Aici Von Liebenfels l-a iniŃiat pe tânărul Adolf împărtăşindu-i cunoştiinŃele Templierilor. ceea ce i-a determinat să se refugieze în Viena. în trecut. În secolul al XIX lea elita esoterică Europeană era foarte preocupată de căutarea rădăcinilor vechilor zei. El a studiat vechile scrieri indiene. pe care nu îi considera mai evoluaŃi decât maimuŃele. despre cum. el şi-a format concepŃia că Templierii trebuiau să fie în opoziŃie cu oamenii obişnuiŃi. un călugăr din Viena. această rasă animalică trebuia stârpită şi transformată în sclavi. cum ar fi Bhagavad Gita. Tot răul din lume se datora acestora şi pentru a ieşi din Epoca Întunericului şi a instaura Epoca De Aur. Ca urmare. cu părul blond şi ochi albaştri. în care erau descrise pe larg luptele zeilor din Atlantida.6 SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial La începutul secolului al XX lea. unde folosind cunoştiinŃele Geometriei Sacre. a părăsit vechiul ordin. care nu era de acord cu ideile Cavalerilor Templieri. descendentă directă a zeilor din Atlantida. evreii au preluat puterea de la urmaşii Atlantidei şi cum au falsificat mesajul lui Isus.şi pe regi. 4. de aceea a fost pornită o prigoană împotriva lor. locul de naştere a lui Adolf Hitler. una dintre ele fiind în oraşul Braunau. Mănăstirile Templierilor se întindeau de-a lungul Dunării. au construit castele şi mănăstiri în care şi-au ascuns documentele. rasa aleasă fiind cea germanică (ariană). Friedrich Nietzsche susŃinea ideea oamenilor 158 . pe nume Lanz Von Liebenfels.

Masonii au scos 120 de milioane de dolari americani din Banca ElveŃiei. fiind alcoolic. Dietrich Ecart i-a mijlocit lui Hitler întâlnirea cu membrii din Agartha şi l-a convins că el era cel ce trebuia să îndeplinească această misiune. comunism. Noi aducem puterea în mâinile celor puternici. Toate acestea au înflăcărat imaginaŃia tânărului Hitler şi ca urmare a unei traume din copilărie. văzându-se un urmaş al Atlantidei şi mesager al calităŃilor şi abilităŃilor pierdute ale zeilor. datorită faptului că tatăl său. Dietrich Ecart. IluminaŃii. din umbră. o bătea pe mama sa. dincolo de munŃi. Planul nostru este de a introduce o nouă ordine mondială. se va naşte un mesia ce va salva lumea de rău şi va instaura o Epocă de Aur. sau cataclism. Una dintre cele mai puternice societăŃi oculte din acea vreme şi anume societatea Tulah. Scrieri secrete ale ÎnŃelepŃilor din Zion. pentru a-i susŃine numirea în fruntea armatei germane. Ea se baza pe profeŃiile secrete ale lui Ioan. Ceea ce nu a ştiut Hitler a fost că. Ei îi considerau pe Masoni ca fiind mesagerii lui Satana. a avut o foarte mare influenŃă în formarea lui Hitler. capabilă de a controla toate finanŃele şi datoriile”. după care Isus va reveni pe Pământ. indiferent că este vorba de regat. până când omenirea se va sătura de războaie. după cum povesteau textele hinduiste. Prin folosirea drogurilor. colaborator la revista ocultă Osara. de o mie de ani. Hitler a devenit medium. ia încolŃit idea de a lupta pentru a elibera lumea de ForŃele Întunericului. în documente secrete relatau că: “Suntem singura forŃă care finanŃează toate partidele şi războaiele.zei originari din Atalantida. făcea mare propagandă acestor idei. De fapt al doilea război mondial a fost tot continuarea vechiului război din Atlantida. în care cele două frăŃii se 159 . care spuneau că.

de fapt. ei au căutat intrarea în oraşele subpământene. din rândul prizonierilor. Hitler. germanii au avut contacte şi cu o rasă de care i-au furnizat tehnologie extratereştrii. Simbolul de zvastica era de fapt inversul simbolului Atlantidei. a fost încarnarea unuia din vechii masteri ai întunericului.acuzau din nou reciproc. Printre altele. în schimbul oferirii de material biologic de studiu. 160 . în preajma polului sud şi găsind-o. de practicarea magiei negre. au înfiinŃat oraşul Noul Berlin. De asemenea. antigravitaŃională.

fiind creat şi susŃinut de conştiinŃa colectivă. sau a ochilor. la maturitate. ce va fi selectată dintre toate naŃiile. de lecŃii învăŃate în urma unei vaste game de experienŃe. s-a sfârşit şi vom intra din nou în Epoca de Aur. ci prin evoluŃie şi eliberarea de sub influenŃele ego-ului. LecŃia învăŃată din acest război ar trebui să fie că. mai întâi. după mii şi mii de ani de încarnări.Deşi cei mai mulŃi au crezut că Hitler s-a sinucis în buncărul său. rasa umană a ajuns în fine.7 Epoca de Aur Şi astfel. până în anul 1987. la nivelul următor. în locul care este cel 161 . A venit timpul ca omul să se unească din nou cu Dumnezeu. ci prin modificarea lumii interioare. Problemele sociale nu se rezolvă prin acŃiuni de forŃă în lumea fizică. pentru unii va fi Apocalipsa. o rasă nu poate fi superioară alteia. cea exterioară o va urma. ci după gradul de înŃelepciune şi dragoste faŃă de aproapele său şi faŃă de Creatorul Universal. după culoarea părului. ca fiinŃa sa să intre în contact cu Sinele Superior şi să fie ghidată din interior. în Argentina. 4. după care. împreună cu soŃia sa. el a reuşit să fugă. Oricum fiecare suflet îşi va urma calea sa de-a lungul spiralei evolutive. Cele ce vor urma vor fi percepute diferit de fiecare. unde a trăit ascuns. Crearea unei Epoci de Aur nu se poate face în nici un caz prin război. pentru alŃii Eliberarea. Planeta se va ridica din nou în conştiinŃă. Ciclul cosmic al întunericului. plantând sămânŃa pentru umanitatea de mâine. Al doilea război mondial a reprezentat una dintre cele mai dure lecŃii pentru umanitate.

înŃelegând că toŃi suntem UNUL. 162 . În deplasarea sa prin galaxie. Au făcut un plan. fapt care va transforma ADN-ul uman de la două la douăsprezece spirale. La sfârşitul Epocii Întunericului Ghizii EvoluŃiei se vor întoarce pe Pământ. corespunzătoare Dimensiunii a 4 a. De asemenea au fost trimise impulsuri codate în subconştient. ca să trimită legiunile sale de Lucrători ai Luminii. activându-i toate abilităŃile adormite şi transformându-l pe om într-un adevărat zeu. activând porŃile către ascensiune. către Dimensiunea a 4 a şi a 5 a. reŃeaua magnetică a Pământului. a fost activată de grupuri de Lucrători ai Luminii. Primii voluntari au sosit începând cu anii ’60. pentru a activa frecvenŃa corpului luminos. Pe data de 11 ianuarie 1991.. să-şi înceteze activitatea.m. Ştiind că un singur mesaj nu este suficient. asistaŃi de masteri înălŃaŃi. Periodic s-au trimis informaŃii. în centrii energetici ai planetei. planeta a intrat într-o zonă de mare densitate şi vibraŃie energetică. Foarte mulŃi oameni se trezesc. pentru a se încarna pe Pământ. telepatic şi prin chanelling. iar reprezentanŃii ConfederaŃiei Galactice vor asista omenirea în procesul ei de ascensiune. care dezvăluie toate secretele universului şi ale creaŃiei. Masterii din Atlantida au decis să se încarneze şi ei din nou.mai potrivit pentru el. împreună cu arhanghelul Mihai. Ei s-au adunat în locuri specifice. fraŃii din spaŃiu au lansat o mai mare asistenŃă. având nenumărate alte civilizaŃii şi dimensiuni. după somnul de milenii realizând că universul este viu. la ora 11:11 a. FraŃii din Agartha şi Shamballa au făcut public tot planul ascuns al jocului şi au dat instrucŃiuni frăŃiilor IluminaŃilor şi Masonilor.

În final. Altele au făcut cercetări comune în domeniul microbiologiei. în Aria 51. în schimbul materialului genetic. se vor aduna împreună cu Lucrătorii Luminii. Cercetătorii care descopereau lucruri prea eliberatoare. Unele specii extraterestre au dat guvernului American secretele celor mai avansate tehnologii. călătoria în timp. a fost pe cât posibil muşamalizată. ŞtiinŃa a fost şi ea manipulată. În decursul Epocii Întunericului toate cunoştiinŃele au fost dinadins distorsionate. crearea materiei şi a vieŃii din eter) sunt cunoscute. teleportarea. opoziŃiile se vor uni la un nivel superior.misiunea lor fiind îndeplinită. porŃile stelare. Imense oraşe de lumină vor descinde de pe traiectoriile lor. S-au făcut toate eforturile posibile pentru a ascunde contactele ce au avut loc cu alte rase extraterestre. Practic. contrazicând părerile oficiale. dezvoltarea sa fiind mult încetinită. anchetele formale sfârşind într-un munte de dosare prăfuite. Aceste locuri vor avea o vibraŃie mult mai ridicată şi vor fi în legătură şi sub controlul direct al fraŃilor extratereştri. oamenii intrând în grădina Edenului. erau fie marginalizaŃi şi ridiculizaŃi. ancorându-se în locuri specifice pe Pământ. De aceea orice întâlnire de gradul trei. iar negativul va dispare pentru totdeauna. până când conştiinŃa lor va fi pregătită să le utilizeze în scop paşnic. fie chiar ameninŃaŃi cu moartea. de care aveau nevoie. dar Ńinute departe de cei mulŃi. Accesul la oraşele subterane se va deschide din nou. împreună cu oameni de ştiinŃă autohtoni. în care cei selectaŃi pentru ascensiune. toate tainele fizicii universale (energia liberă. Religiile create l-au separat pe om de adevărul divin şi 163 . pentru antrenamente şi instruire.

sau va dispare. Vom înŃelege că cea mai mare înŃelepciune este aceea de a onora viaŃa. 164 . care va continua să propovăduiască separatismul şi egocentrismul. adevăratul templu a lui Dumnezeu fiind trupul uman. căci fiecare va deveni propriul său master. nu numai în persoanele alese. ca o expresie desăvârşită a Divinului. Odată cu reîntoarcerea masterilor din Atlantida. vremea masterilor se va încheia. religioasă. politică. Dragostea necondiŃionată şi uniunea vor sta la baza noii societăŃi. Rasa umană va intra ca membră în ConfederaŃia Galactică şi va începe explorarea spaŃiului cosmic. fiind în contact permanent cu Sinele său Superior. se va restructura. Orice structură socială. Religia este ceva ce trebuie să aibă loc în interiorul fiecăruia. Fiecare va trebui să redescopere divinul în interiorul său.adevărurile vieŃii.

165 .

decât variantele ce se învaŃă la şcoală şi la religie. nu reprezintă altceva decât o etapă intermediară în evoluŃia conştiinŃei. manipula materia. fără dispozitive tehnologice şi de a lua informaŃii din baza de date infinită a universului. oricum nu vei fi de acord cu el. mai pe înŃelesul clasic. suflet sau conştiinŃă sunt denumiri echivalente. ANTRENAMENTUL CONŞTIINłEI 5. avea percepŃie extrasenzorială. Această evoluŃie.5. deşi este asigurată. Înseamnă că eşti la începutul ciclului dimensiunii a 3 a. atunci poŃi să nu mai citeşti acest capitol. a călători în timp şi spaŃiu. a levita. Omul actual. trebuie înŃeleasă ca fiind conştiinŃa proprie a unei entităŃi. fiind situat între regnul animal şi cel de zeu întrupat. Deci spirit. mişca obiecte fără atingerea fizică. capabil de: a trăi nelimitat. nu reprezintă trei lucruri diferite şi nu sunt noŃiuni abstracte. adică un superhumanoid. în funcŃie de voinŃa şi efortul depus de fiecare individ. ci foarte reale. eşti adânc prins în capcana iluziei şi mai ai încă multe zeci de mii de ani de stat la acest nivel.1 Introducere De la început vreau să fac clar următorul lucru şi anume că binecunoscuta noŃiune de spirit. crezând că ceea ce percepi prin organele de simŃ este totul şi că înainte şi după această viaŃă nu mai este nimic. Antrenamentul Spiritual. Nu înseamnă că 166 . care s-a vehiculat şi se vehiculează atât de larg. poate avea loc mai repede sau mai încet. Dacă eşti mulŃumit cu viaŃa pe care o duci şi dacă nu ştii nimic din adevărurile universale. De aceea titlul acestui capitol ar putea fi tradus.

poŃi doar să o uiŃi. în care viaŃa ta va fi un adevărat Paradis. comparativ cu cea primitivă şi sălbatică. pentru a pune bazele Epocii de Aur. Tu ai fost. programat cu precizie matematică. pentru ca prin parcurgerea tuturor experienŃelor posibile. binele şi răul nefiind caracteristici intrinseci. eşti şi vei fi întotdeauna o fiinŃă divină. în funcŃie de dorinŃa şi voinŃa personală. să cauŃi febril adevărul despre tine şi despre univers. Nimic nu va putea schimba în bine viaŃa noastră dacă vom rămâne fideli vechilor programări mentale. să învăŃăm şi să evoluăm.este rău. de către Unicul Creator. vor ascende pe Noul Pământ. adică începi să te trezeşti din somnul adânc al uitării şi ai şansa să te îndrepŃi spre o nouă etapă de experienŃă. de forŃe superioare omului. ce a fost creată dinadins. ViaŃa este cea mai extraordinară aventură a ta şi a universului şi indiferent în ce punct te-ai afla în această călătorie. a cărei esenŃă sunt iubirea si lumina. la stadiul de adevăraŃi 167 . să cauŃi un alt mod de a trăi şi percepe viaŃa. în care te zbaŃi acum. va trece în Dimensiunea a 4 a. eşti nemulŃumit de tot ceea ce se intamplă in jurul tău. nu poŃi fi ceea ce nu eşti. de ce nu reflectă adevărul adevărat şi că reprezintă o iluzie. dacă sufletul te îndeamnă să citeşti cu nesaŃ. Mai sunt doar 3 ani până la momentul istoric în care Pământul. eşti pe calea cea bună. Primul pas este să înŃelegem de ce aceste programări sunt false. care neau fost implantate încă din primele zile de viaŃă. iar efortul şi munca asiduă îŃi vor fi răsplătite cu vârf şi îndesat. conform ciclului cosmic. ci doar interpretări mentale. Paradisul mult visat şi mult aşteptat. O parte din cei încarnaŃi acum pe planetă. Dacă însă. Miza jocului este foarte mare.

ReacŃiile chimice sunt efectul şi nu cauza proceselor ce au loc în interiorul nostru. veŃi deveni capabili să le verificaŃi veridicitatea prin propria experienŃă. pe care unii au obişnuit să o denumească Dumnezeu. ExperienŃele din timpul viselor au loc în creier. asemănător cu cele din starea de veghe. toate organismele sunt vii. sunt interpretările pe care creierul le dă unor impulsuri electromagnetice pe care acesta le primeşte. pe măsură ce veŃi învăŃa să descoperiŃi cosmosul interior. dar stând la originea vieŃii şi a realităŃii. Ea se manifestă ca o energie vibratorie. Toate corpurile cereşti. văz. menŃinerea unei anumite configuraŃii se realizează în funcŃie de procesele mentale şi emoŃionale. miros şi gust.humanoizi. Deci deschideŃi-vă minŃile la noile informaŃii. cum este şi trupul nostru. care crează realităŃi fizice. Nimic nu este stabil. auz. dar mai ales dăunător sănătăŃii şi dezvoltării noastre. pipăit. a privi organismul uman ca pe un dispozitiv pur mecanic şi material. prezentate în această carte. cele ale luminii şi aveŃi curajul să abandonaŃi vechile învăŃături ale întunericului! Apoi. singura diferenŃă fiind că semnalele 168 . este o conştiinŃă. sunt interconectate şi se influenŃează reciproc. materiale.2 Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul Tot ceea ce există peste tot în acest univers şi toate celelalte. sau Creator. o inteligenŃă supremă. Tot ceea ce percepem prin intermediul organelor de simŃ. gândurile şi emoŃiile fiind nu numai reale. deoarece fiind în continuă mişcare şi vibraŃie. 5. De aceea. este nu numai neadevărat. asemenea curgerii unui fluid.

Singura forŃă pe care o avem. crezând că vechile programări şi interpretările pe care le dăm. de mişcare. emoŃional. trup şi spirit care sunt într-o permanentă interdependenŃă.electromagnetice vin. în general. Ele sunt dispuse în straturi. de această dată direct. mai puŃin dense. Trăim. reprezintă adevărul absolut. prin intermediul glandei pineale. la nivelul minŃii logice. asemenea foilor unei cepe şi au culorile spectrului luminii. Omul este un complex format din minte. neînŃelegerea acestui lucru şi neglijarea oricărei din aceste trei părŃi componente. sunt capabili de a ne expanda conştiinŃa la nivel cosmic. Trupul fizic. de comunicaŃie cu lumea pură a conştiinŃei. din partea celorlalŃi indivizi de pe planetă. instinctiv şi sexual. este voinŃa. formează aura. În permanenŃă suntem supuşi influenŃelor. în funcŃie de 169 . în cea mai mare parte a timpului. ele fiind dezvoltate mai mult sau mai puŃin. ConştiinŃa noastră este divizată în 5 părŃi (centre). în a ne menŃine un nivel ridicat de energie şi de vibraŃie. De asemenea mai există alŃi doi centri superiori (intelectual şi emoŃional) care odată dezvoltaŃi şi balansaŃi. precum şi a aştrilor. din alte tărâmuri de existenŃă. Aceste trupuri. dar nu este aşa. Pentru a percepe realitatea în mod obiectiv şi a fi în comunicaŃie cu Creatorul. ele reprezintă adevărul subiectiv şi nu face decât să ne ne limiteze percepŃia. după un lung şi greu antrenament. care au funcŃii distincte şi anume: intelectual. este doar unul din cele 7 trupuri pe care le avem. fiind extrem de dăunătoare sănătăŃii şi stării de bine. altor entităŃi. trebuie să stăm în afara minŃii şi să trăim la nivelul sufletului. Aceasta însă nu poate apare decât ca urmare a dezvoltării conştiinŃei de sine. care este asemenea unei porŃi stelare. pe care îl vedem.

Ea a fost proiectată ca o unealtă de supravieŃuire pe de o parte.nivelul spiritual al fiecăruia. Deblocarea şi balansarea lor este de o importanŃă vitală în menŃinerea sănătăŃii şi a nivelului de conştiinŃă. pe de altă parte însă.3 Oprirea MinŃii Mintea este o maşinărie infernală. alcătuită din carne şi oase. 5. ConştiinŃa reprezintă ceva exterior trupului fizic. memoriile anterioare sunt şterse. Ea este asemenea unei antene de recepŃie. din acest ocean de conştiinŃe. trebuie să ne imaginăm că suntem formaŃi din mai multe straturi gazoase. ConştiinŃele superioare. ce vibrează şi au o mişcare de curgere permanentă. pentru a face experienŃa mult mai reală şi mai palpitantă. ceea ce este bine. În trupul fizic există 7 centri energetici principali (chakre). fără un trup fizic. pe care îl formează. Zeci de 170 . bazată pe toate programările anterioare. Deoarece percepŃia noastră se reduce la organele exterioare de simŃ. controlează şi dirijează. este eternă şi nu se manifestă în timp sau în spaŃiu. cu infinitul. Singura problemă este că odată cu încarnarea. pur energetice. are scopul de a ne Ńine blocaŃi în iluzie şi într-o viaŃă de tip mecanicist. Deci mai degrabă. sunt capabile de a intra în minŃile noastre şi de a ne provoca gânduri şi chiar sentimente. prin care energia curge şi prin care se face legătura cu mediul exterior. ceea ce este fals. capabilă de a primi semnale electromagnetice din eter. decât o maşinărie materială. nu realizăm că aceste gânduri nu ne aparŃin şi credem că întotdeauna suntem aceeaşi persoană. având diferite densităŃi.

în dorinŃa lor de a experimenta lumea fizică.entităŃi inteligente. Atâta este puterea a de concentrare a omului. Un prim pas ar fi să vă uitaŃi la ceas şi. la cum vă cheamă şi ce faceŃi acuma. pentru a participa la experienŃă. aşa cum bate vântul. sau de mare pericol. să încercaŃi să vă concentraŃi la o singură idee. de exemplu. bazate pe frică şi negativitate. VeŃi vedea că după maximum un minut şi jumătate. PuŃine sunt momentele când luăm controlul asupra minŃii şi trupului nostru şi adevărata noastră identitate. însă cu puŃin efort şi perseverenŃă se pot obŃine rezultate. Sigur aceasta pare imposibil la început pentru cineva care trăieşte 100% la nivelul minŃii. bucurie. în a vedea cine suntem cu adevărat. asemenea lipitorilor care doresc să ne sugă sângele. sesizând că ele pur şi simplu vin în capul vostru de aiurea. Numărul gândurilor aiurea care ne trec prin minte este de zeci de mii pe zi. de a ne calma iureşul gândurilor. EntităŃile negative ne controlează minŃile în cea mai mare parte a timpului şi se hrănesc cu energia noastră. majoritatea dintre ele fiind doar analize inutile. De aceea primul pas în a realiza aceasta. ne dau tot felul de impulsuri. obosiŃi iar mintea va începe iar să alerge nebună la tot felul de lucruri. se trezeşte din adormirea sa. tot cu ochii pe ceas. de exemplu. pentru a ne lărgi percepŃia şi a restabili contactul pierdut cu divinul din noi şi de pretutindeni. Un alt exerciŃiu ar fi ca. Asta se întâmplă în general în momentele de mare încărcătură emoŃională. sufletul. timp de 2 minute să urmăriŃi câte şi ce fel de gânduri vă trec prin cap. exterioare nouă. de un minut şi jumătate! ForŃe 171 . Ele sunt asemenea prădătorilor. este de a ne opri din ceea ce facem.

la fel de colorată şi de reală ca şi cea fizică. VeŃi fi uimiŃi că pentru prima oară aŃi descoperit că. să zicem o floare. ce formă şi ce culoare are. o anumită imagine. Cu puŃină practică veŃi ajunge să percepeŃi imagini şi lumi virtuale. de exemplu un pix. VeŃi vedea cât de greu este să vă focalizaŃi atenŃia în acest mod. să vă apropiaŃi de ea. cu ochiul minŃii. nu are nici o legătură cu înregistrările anterioare din creier. AşezaŃi-vă liniştiŃi pe un scaun. îmbunătăŃeşte memoria şi ceea ce este cel mai important. una din ele şi încercaŃi să o focalizaŃi. închideŃi ochii şi lăsaŃi imaginile care apar în faŃa voastră să se perinde în voie. din ce material este alcătuit. pe care o percepeŃi cu ochii. ca şi când vă uitaŃi la televizor. prin lărgirea viziunii până aproape de 180 de grade. venită din eter. ÎncercaŃi să închideŃi ochii şi să vizualizaŃi. încercaŃi să lăsaŃi alte gânduri şi analizaŃi-i fiecare detaliu. imaginea respectivă fiind foarte neclară şi dispărând repede din obiectiv. Acest exerciŃiu ajută la focalizarea atenŃiei. Uitându-vă fix la el. Aceasta este informaŃia pură. văzându-i toate detaliile. mai încetineşte viteza cu care se derulează gândurile. 172 . urmărindu-i toate detaliile şi culorile. care a fost procesul lui de fabricaŃie. O modalitate de a opri mintea este şi defocalizarea ochilor. Apoi luaŃi de exemplu. interioară. sau o canapea. există şi o alta. etc. ContemplaŃi un obiect. în afara lumii exterioare.exterioare voinŃei proprii ne dirijează permanent.

alŃii numai ascultând muzică. veŃi vedea că este o bagatelă şi oriunde aŃi fi. deşi dă o ameŃeală uşoară. Nu există doi oameni identici! Sunt persoane care nu pot să mediteze decât ascultând comenzile unui instructor. fie în poziŃia de lotus. dacă ameŃiŃi. care spun ele. sunteŃi în control. într-un loc ferit de zgomot şi perturbaŃii exterioare. închideŃi ochii şi rotiŃi-vă trupul încet. cu ajutorul ei puteŃi dărâma munŃii. Acest exerciŃiu. decât să aplicaŃi orbeşte o anumită tehnică. să vă aşezaŃi repede. sau o roată cu spiŃe colorate. Pasul următor este să învăŃaŃi să faceŃi meditaŃie. după câteva luni de practică şi mai ales prin voinŃă. sute de şcoli dau diverse tehnici. După 2-3 173 . închideŃi ochii şi mai ales fiŃi hotărâŃi şi convinşi că vreŃi să vă relaxaŃi şi să scoateŃi tot stress-ul şi energia negativă din voi. putând încetini undele creierului în maximum două minute. oriunde v-aŃi afla. calmează mintea foarte rapid şi mai ales deschide chakrele. Este bine să fiŃi în faŃa patului. Principala forŃă universală alături de voinŃa este intenŃia. Metodele sunt foarte variate. care vi se potriveşte. Adevărul este că în primul rând trebuie să înŃelegeŃi fenomenul şi ce se întâmplă. în sens invers acelor de ceasornic. merg cel mai bine. Nu forŃaŃi mai mult decât puteŃi.ÎnchideŃi ochii şi vizualizaŃi un disc. Cel mai bine e să vă dezvoltaŃi o tehnică personală. Deci aşezându-vă fie pe un scaun. nu numai să opriŃi mintea. Deşi la început stăpânirea trupului şi a minŃii pare un lucru foarte greu. fie întinşi cu faŃa în sus în pat. care se roteşte în sensul invers acelor de ceasornic. pentru ca. Acest simplu exerciŃiu are efecte puternice asupra opririi gândurilor şi a îmbunătăŃirii vizualizării. Stând în picioare.

cu timpul însă. iar percepŃia vi se va muta din lumea spaŃiu-timp în timp-spaŃiu. Chiar dacă la început gândurile încă vor mai veni. lăsaŃi-le să curgă. Încet. apoi deschideŃi ochii. De multe ori vă pot apărea imagini. ImaginaŃi-vă că sunteŃi pe o plajă. în care undele creierului se încetinesc la mai puŃin de 10 bătăi pe secundă. deşi nu vă mai simŃiŃi trupul şi nu mai gândiŃi cu creierul. încet. cu sufletul. revenind înapoi în lumea fizică.respiraŃii adânci. După relaxarea trupului şi oprirea minŃii veŃi intra în contact cu adevărata voastră identitate. spate. încet. ca şi când aŃi dormit câteva ore. şi acestea trebuiesc relaxate. mâini. e bine să vă menŃineŃi conştiinŃa. cu divinul. inima. Acest simplu exerciŃiu este benefic sănătăŃii şi memoriei. încet. O numărătoare inversă de la 50 la zero este apoi foarte benefică. pentru a vă adânci în relaxare. bazin. umeri. veŃi vedea cum gândurile se estompează şi o stare dulce de confort. după o perioadă veŃi vedea cum mintea se opreşte şi surpriză! Voi încă mai existaŃi. că vă simŃiŃi bine şi nimic şi nimeni nu vă mai supără. vă va cuprinde. ficatul şi rinichii. începeŃi relaxarea trupului. nu vă opuneŃi. stând relaxaŃi la soare. o intensitate greu de imaginat. Când o doriŃi. Ideea trebuie să fie că vreŃi să vă relaxaŃi. încetând să vă mai simŃiŃi corpul. căci sunt multe de făcut în această stare. începeŃi să vă mişcaŃi mâinile şi trupul. picioare. Starea aceasta este denumită starea alfa. piept. sau lumini care vor da experienŃei acesteia. gândurile fiind cu mult 174 . Nu-i nimic dacă la început veŃi aŃipi. de la creştetul capului coborând pe gât. în bătaia brizei şi auziŃi sunetul molcom al valurilor mării. abdomen. de visare conştientă. Nu omiteŃi organele interne vitale. asemenea celei de înainte de a adormi. dar mai ales vă va reîncărca cu energie.

Deci caută prieteni. care sunt şi ei pe acest drum. VeŃi înŃelege că nu sunteŃi nici trupul şi nici mintea. de bine ce ai început să scoŃi capul. veŃi înŃelege că părăsirea corpului fizic. cu mult mai grandios şi mai liber. când are loc o trezire în masă a sufletelor. este punctul de plecare pentru toate experienŃele spirituale şi pentru transformarea vieŃii personale. crezând că normalul e să fii ca ei. cu mult mai presus de acestea. Acest tip de exerciŃiu. căci ai să te loveşti de ziduri de neîncredere şi de încăpăŃânare. Ai să încerci să le explici că viaŃa trebuie înŃeleasă şi trăită altfel.4 Centrele ConştiinŃei Odată ce ai început să înŃelegi adevărata realitate şi că ai fost păcălit. de meditaŃie. nimeni nu te va crede.încetinite. pe măsură ce faci noi descoperiri în explorările tale pe tărâmul infinit al conştiinŃei universale. ai să încerci să comunici prietenilor şi familiei ce ai descoperit şi că totul e o iluzie. experienŃa acelui moment fiind de o complexitate greu de imaginat. Nu renunŃa! Mai ai atât de mult de descoperit şi de explorat! Aventura ta abia a început. Iar 175 . odată ce aŃi înŃeles aceasta. într-o lume anormală! Momentul acesta va fi ca un şoc în viaŃa ta şi dacă nu ai tăria să continui. Frica de moarte va dispare. este o eliberare. viaŃa vi se va schimbă radical! 5. Însă fii pregătit. te poŃi pierde uşor înapoi în iluzie. deoarece nu a avut aceleaşi experienŃe ca tine. cu orice preŃ. Nu veŃi mai fi niciodată la fel. Oricum un lucru este sigur. MulŃi vor spune că nu eşti normal. Adevărul este însă că abia tu începi să devii normal. Nu e chiar aşa de greu să-i găseşti în aceşti ani. ci o inteligenŃă superioară.

din alte lumi. aşa zişii centri şi anume: logic. toŃi avem un Sine Superior. sau conştiinŃa. oricând dorim. este asemenea unei puşcării. totul este mecanic. care este tot timpul cu noi şi putem să-i contactăm şi să le cerem sfatul. nu e viaŃă cu adevărat! Apoi e timpul să începi să observi cum funcŃionează oamenii ceilalŃi şi cum funcŃionezi tu. ToŃi suntem unul şi nimeni nu e singur cu adevărat. de mişcare. ToŃi avem ghizi spirituali. acŃiunile. iar tu eşti doar un observator al propriei tale vieŃi. dar absolut tot ce ai fost învăŃat. Nu-Ńi va fi uşor şi încet. PoŃi să crezi că ai să devii o superfiinŃă într-o Lume Nouă. Ei sunt acolo pentru noi. înŃelege că evoluŃia ta merită orice efort şi că viaŃa trăită adormit. Fii deci ca un luptător. Centrul logic este legat de creier şi se comportă ca un 176 . faŃă de care cea actuală îŃi va părea o sălbăticie? Totul. încet este posibil să devii din ce în ce mai singur. divinul este în interiorul tău. secându-te de energie. Acum începe pentru tine o mare bătălie şi anume cea a deprogramării şi reprogramarea după noile adevăruri. instinctiv şi sexual. Aşa cum am mai spus mintea. funcŃionează diferenŃiat pe 5 nivele. Vezi cum vorbele. cultura. societatea. emoŃional. mişcările. este distorsionat şi fals. EmoŃiile apar necontrolat şi de cele mai multe ori nu îŃi fac plăcere.miza este mai mare ca orice recompensă de pe lumea aceasta. de când ai deschis ochii. filozofiile. ca un mecanism. gardieni ai evoluŃiei şi ne înconjoară cu dragostea lor necondiŃionată. tot ce spun religiile. Însă nu uita. ştiinŃa oficială. Felul de a trăi este reactiv şi consideri că tot ce se întâmplă nu are nici o legătură cu alegerea ta.

este mai întâi însuşită de centrul logic. Centrul emoŃional este cel unde apar emoŃiile. să zicem învăŃarea scrisului. secreŃia glandelor. a jocurilor sportive. frică. Deoarece centrul de mişcare este cu mult mai rapid decât cel logic. ne este mult mai uşor să scriem fără să gândim. comparaŃia. piciorul se mută aproape instantaneu pe frână. supărare. realizarea unei impresii. De asemenea. până la conducerea automobilului. formarea de reprezentări şi concepte. centrul emoŃional se află în zona şalelor. şamd. negaŃia. memoria gustului. care odată programată este transferată la cel de mişcare. în funcŃie de ce programe i-au fost inserate. când şofaŃi şi apare o situaŃie limită. cum ar fi. respiraŃia. vorbirea. uimire. 177 . imaginaŃia. odată ce ochiul a înregistrat pericolul. Toate funcŃiile de gândire. ÎncercaŃi să tipăriŃi la tastatură gândind fiecare mişcare. digestia. funcŃionarea organelor interne. O să vedeŃi că va fi cumplit de greu şi veŃi obosi rapid. El este situat. Orice mişcare nouă. asimilaŃia. de toate reflexele interioare. bucurie. Cel de mişcare este responsabil de memorarea tuturor mişcărilor de la învăŃarea mersului. Dacă ar fi aşa. CredeŃi că apare mai întâi gândirea logică ce dă semnalul la muşchii piciorului? În nici un caz. Centrul instinctiv este răspunzător pe de o parte de toate procesele interne ale organismului. afirmaŃia. circulaŃia sângelui. Pe de altă parte. ar fi atât de lung încât ne-ar fi imposibil să evităm accidentul! Ca poziŃie. îşi au originea aici. în zona pieptului. timpul necesar analizei logice plus cel de deplasare a impulsului nervos.mecanism care analizează şi judecă.

emoŃională şi intelectuală. Centrul intelectual se manifestă prin afirmaŃii şi negaŃii. Cea emoŃională prin plăcerea mişcării. dans. deşi există aceşti centri specializaŃi. Fiecare centru este împărŃit în două părŃi şi anume. De asemenea şi asta este foarte important de ştiut şi de urmărit. pentru centrul intelectual latura mecanică se manifestă prin înregistrarea automată de impresii. sau ticuri. Însă funcŃionarea cu centrii nebalansaŃi este o funcŃionare defectuoasă şi ca atare randamentul ei va fi scăzut. entuziasm intelectual. în timp ce cea intelectuală prin invenŃii ce au ca scop uşurarea activităŃilor practice.memoria mirosului. una pozitivă şi alta negativă. Cel emoŃional prin emoŃii pozitive (plăcute) şi negative (neplăcute). Cea emoŃională prin dorinŃa de a şti. iar cea intelectuală prin creaŃie artistică. memoria durerii. centrele mai sunt împărŃite în latura mecanică. De aceea este foarte important ca printr-o observaŃie atentă să vedem când un centru nu funcŃionează corect şi să îl rebalansăm. pasiuni. Cea emoŃională prin sensul rafinat al umorului. strănutul. un alt centru poate să-i ia locul. râsul. de a descoperi. prin memorii. astfel încât complexa maşinărie umană să funcŃioneze. 178 . Latura mecanică a centrului emoŃional se manifestă prin umor ieftin. În timp ce latura intelectuală a centrului intelectual se manifestă prin atenŃie controlată. meşteşugăreşti. sau asociaŃii. iar centrul de mişcare prin mişcare sau repaus. Latura mecanică a centrului de mişcare se traduce prin mişcări automate. Din considerente de supravieŃuire. simŃ estetic. animalic. De exemplu. sport. căscatul. dacă apare un dezechilibru.

în cea mai mare parte. O altă consecinŃă este faptul că la muncile intelectuale le este mai greu. iar consecinŃele sunt că acel om devine o maşină. de aceea 179 . să devii practic jumătate bărbat. uitând de emoŃii şi confundând de cele mai multe ori sentimentele cu gândurile. O gândire super-raŃională anulează aproape total funcŃionarea centrului emoŃional. preocupat exclusiv de supravieŃuire şi de plăcerile trupeşti. După controlul gândurilor. că fie bărbat fie femeie. Obiectivul este să îŃi echilibrezi cele două laturi ale energiei şi anume masculinul şi femininul.De exemplu. Pe de altă parte femeile sunt fiinŃe mai delicate şi trăiesc foarte mult la nivelul centrului emoŃional. Problema este însă. adică să balansăm cei doi centri. EmoŃiile se abat în general. capacitatea lor de concentrare fiind mai redusă. ConsecinŃa acestui lucru este că. trebuie să încercăm să observăm şi să înŃelegem această modalitate de funcŃionare greşită şi să o corectăm. De asemenea apare aşa zisa stare de stress. bărbaŃii au tendinŃa de a funcŃiona. De fapt. fără suflet. de la caz la caz existând variaŃiuni. cele negative având efecte de-a dreptul dezastruoase. obiectivul următor este controlul emoŃiilor. care duce la dureri de cap şi la secreŃia de substanŃe nocive celulelor. la nivelul centrului intelectual. în anumite situaŃii aceste emoŃii capătă o intensitate atât de mare încât ele îşi pierd total controlul nervilor. deşi în esenŃă ele sunt mai iubitoare şi mai puŃin egoiste. jumătate femeie! Numai atunci vei deveni o fiinŃă echilibrată şi vei balansa logica cu emoŃiile. emoŃiile negative nu sunt necesare vieŃii şi funcŃionarii organismului. Desigur aceasta este adevărat în general. intelectual şi emoŃional. ca un trăsnet asupra noastră.

în general. Vorbitul. iar vorbitul prea mult. nimic şi nimeni nu te poate salva. când eşti stăpânit de frică. însă savurează orice victorie şi încet. emoŃiile şi mişcările în totalitate. situaŃie. duce la pierderea conştiinŃei. exerciŃii de respiraŃie. sau orice altă activitate care ne produce plăcere. persoană. duce la un consum de energie.trebuie să ne luptăm cu ele. meditaŃie. eşti prins într-o activitate. Fii deci mai degrabă observator şi vorbeşte numai când şi ce trebuie. ascultarea de muzică. De altfel rasele evoluate folosesc telepatia în scop de comunicare. ieşitul la o plimbare. poŃi trece la etapa de control. Scopul acestor antrenamente este de a îŃi menŃine o 180 . Omul are tendinŃa de a se identifica cu orice lucru. îŃi pierzi conştiinŃa. gândurile. Dacă nu eşti conştient de aceasta şi nu vezi ce Ńi se întâmplă. Identificarea este foarte dăunătoare. încet vei progresa. să observăm cum ni se întunecă mintea şi ne pierdem conştiinŃa şi prin toate metodele să încercăm să ne mutăm înapoi în latura pozitivă. Ca modalităŃi ar fi pe lângă o foarte solidă voinŃă. de aceea observarea a ceea ce se întâmplă cu tine îŃi mai dă o şansă de a te redresa. Tu eşti singurul tău salvator! După o lungă perioadă de observaŃie. Observă că atunci când eşti prea surescitat. eşti pierdut total. Controlul vorbitului este o altă preocupare pe care un om superior trebuie să o aibă. sau activitate. necontrolat. în care vei verifica adevărul acestor lucruri. Sigur nu va fi uşor la început să-Ńi controlezi. Să observăm ce se întâmplă cu noi în acele momente.

5. veseli. de vibraŃie şi energie înaltă. care încearcă să definească imagini. Fii deci egoist cu energia şi vibraŃia personală. Observă nivelul energetic pe care îl ai şi ce îl face să crească sau să scadă. emoŃii.5 Formarea Noii Psihologii CunoştiinŃele teoretice. pentru că nu ştiu. deoarece e mai uşor. AmintiŃi-vă ce a spus Isus pe când era schingiuit: “Iartă-i Doamne. Desigur de un mare ajutor în realizarea acestui obiectiv îl au o foarte clară înŃelegere a felului cum funcŃionează viaŃa şi menŃinerea percepŃiei că toŃi suntem unul. ca antrenamentul să înceapă de la nivelul trupului şi anume. când acesta face o boroboaŃă. Caută grupuri de oameni pozitivi. Observă cum mai toŃi oamenii. ExperienŃa este cea care dă adevărul. între care energia circulă liber şi se amplifică. sunete. deschişi. că nu ştiu ce fac. Cum se poate supăra un părinte pe copilul său.stare de bine. iubitori. în dorinŃa lor de a se simŃi bine. Nu uita că trăim într-un univers prădător. calmi. Abia după aceea putem spune că apare cu adevărat înŃelegerea. nu valorează nimic fără o experienŃă pe măsură. încearcă doar să îŃi ia energie. sau violenŃi. sau trăiri. iar nimeni nu face nimic rău din intenŃie ci doar din neştiinŃă. asemenea unei jungle! Trebuie să fii asemenea unui războinic.” Evită să ai de a face cu oameni egocentrişti. ştie doar că nu are încă o conştiinŃă matură. Cuvintele sunt doar simboluri. negativişti. debarasarea 181 . De aceea practica trebuie să meargă în paralel cu acumularea de informaŃie. Este de preferat. care îşi apără pielea în permanenŃă. oricât ar fie ele de avansate.

apare un aflux de energie. Observă cum la început oboseşti uşor. sau un grup sunt de preferat. cu concentrare (eventual cu ochii închişi) şi respiraŃie. luată în sens invers. Ce spunea Isus? “Până când nu ai să te naşti din nou. ExerciŃiile fizice. mai ales cele de forŃă. Ceea ce nu îŃi face plăcere şi care nu te mai reprezintă. vorbitul prea mult. O şcoală. de la cele mai noi evenimente. Sportul şi mişcarea fizică trebuie să fie o preocupare majoră în viaŃa ta. Aceasta nu este uşor desigur. care este de-a dreptul imens. sedentarism. preluată din rezervorul general. obiceiuri mecanice. scoate din memorie. sedentarismul îl omoară şi îl îmbătrâneşte repede. Rezerva de energie a trupului uman este foarte mare şi după trecerea unui prag critic. Eşti un om nou consideră că te-ai renăscut. capacitatea de efort creşte. Odată ce Ńi-ai lansat intenŃia clară de a te reprograma trebuie să-Ńi însuşeşti un cu totul alt mod de viaŃă şi de a gândi. un nou mod de a percepe şi de a interpreta totul în viaŃă. alimentaŃia deficitară. căci toŃi şi toate în jurul tău sunt diferite.de vicii. nu numai fizică dar şi mentală. ticuri. făcându-Ńi o analiză a vieŃii tale până în prezent. nu ai să intri în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. înapoi şi analizează tot ce Ńi s-a întâmplat. apoi pe măsura antrenamentului. de aceea cuvântul cheie trebuie să fie voinŃa. ÎnvaŃă să simŃi plăcerea mişcării. apărând o plăcere a mişcării. Începe. Trupul uman are nevoie de mişcare.” Toate greşelile pe care le-ai 182 . trebuie să fie făcute ca o meditaŃie. Trebuie să-Ńi formezi o nouă psihologie. Supraefortul este cel mai important. De unul singur îŃi va fi foarte greu. toate persoanele şi evenimentele. el fiind singurul care ajută dezvoltarea. Încearcă să-Ńi găseşti tovarăşi care sunt pe aceeaşi frecvenŃă cu tine.

Important nu este ce ai făcut. nu îŃi vei înceta existenŃa. Încearcă să-Ńi păstrezi calmul şi echilibrul în orice situaŃie. nimeni nu te pedepseşte pentru ce ai făcut. nu există decât experienŃa. Păcatul este o iluzie inventată de dogmele religioase. iar noi suntem aici pentru a învăŃa şi a creşte spiritual. Tu şi experienŃa ta. Se spune că orice atac este un strigăt de ajutor. Accidentele nu se întâmplă întâmplător. Şi dacă cea mai mare frică este să mori. Binele sau răul nu există ca adevăr intrinsec. Dă dragoste şi înŃelegere tuturor celor din jur şi înŃelege-i că dacă fac greşeli. ci din lipsă de înŃelepciune şi conştienŃă. sau vătămat. atunci de ce să mai ai frică? Frica este cel mai mare inamic al tău îŃi paralizează gândirea şi trupul. EsenŃa Creatorului este iubire necondiŃionată. iar dacă moartea este o experienŃă foarte plăcută. înŃelege că nu le-ai făcut intenŃionat. creându-Ńi un lanŃ de evenimente nefavorabile. un nou început. (de altfel naşterea e cu mult mai dură decât moartea). ci ce ai de gând să faci de acum încolo! Nu te simŃi vinovat pentru nimic şi iartă-i pe toŃi cei care te-au supărat. Distruge-Ńi ego-ul! El îti este cel mai mare duşman. Tu eşti singurul tău judecător. Hitler a avut cele mai bune intenŃii şi anume de a salva omenirea şi a instaura Epoca de Aur. o transformare. Deci nu ai fi putut să eviŃi. Nimeni nu vrea să facă rău cu adevărat.făcut. 183 . ele au scopul lor în evoluŃie. este din cauză că nu ştiu. Totul este doar în mintea ta. chiar dacă ai supărat sau ai vătămat pe alŃii. eşti mult mai mult decât acest trup fizic şi prin părăsirea lui. se întâmplă obligatoriu. oricât ar fi ea de dură. ÎnŃelege că moartea nu e ceva de speriat. e doar un prag. nu uita că totul este preprogramat şi ceea ce trebuie să se întâmple.

în lumină şi întuneric. pe această planetă. Ai tot ce-Ńi trebuie ca să fii fericit. sau handicapaŃii de pe planetă. Nu îŃi este de nici un ajutor. în bine şi rău. de fapt ai foarte puŃin timp. nu ai nevoie de nimic şi de nimeni. Însă tu stai deasupra tuturor şi nu-Ńi scădea vibraŃia 184 . încetează să mai visezi fără rost şi să-Ńi proiectezi mintea în viitor. fii un luptător şi nu uita că nimic nu se întâmplă împotriva ta. despre nimic. de aceea lumea din jurul tău e atât de crudă şi de nedreaptă. Nu trebuie să ai milă de ceilalŃi. Creatorul şi creaŃia sunt perfecte. Scopul întunericului este divin şi anume de a ne crea experienŃa proprie pentru a ne dezvolta conştiinŃa. Dar nu avea milă pentru toŃi săracii. iar ziua de mâine va fi bună pentru tine. Gândeşte pozitiv şi fii paşnic. Abia eşti conştient de al tău. nu ai evolua la nivelul următor nici într-un milion de ani. Foloseşte-l la maximum. iar tu ai singura obligaŃie să-Ńi urmezi propria experienŃă şi evoluŃie. Eşti în acea etapă în care trebuie să înŃelegi asta. ajută-l cu ceea ce are nevoie. Tu nu ştii care este locul şi planul sufletului altuia. suntem un fir de praf într-un univers infinit. ToŃi şi toate sunt perfecte. ÎnŃelege că trăim într-o lume polarizată. fără cea a întunericului. Nu poate fi experienŃă a luminii. Nu te văita la nimeni. îŃi iroseşti clipa şi îŃi consumi energia inutil. iar viaŃa ta este perfectă. sau în trecut. chiar dacă-Ńi este greu. Trăieşte doar în prezent la maximum de intensitate. łi-a fost sortit să treci prin această experienŃă. trupul este cel mai mare dar care Ńi-a fost dat.Ceea ce ne distruge este faptul că ne dăm prea multă importanŃă. Nu vezi că din situaŃiile cele mai grele ieşi întărit şi mai înŃelept? Dacă totul Ńi-ar fi uşor. Dacă simŃi că vrei să ajuŃi pe cineva. pentru a creşte şi a te dezvolta spiritual. Nu avem nici o importanŃă. fii brav. Nu ai o eternitate aici.

dragostea necondiŃionată a Creatorului şi crede că nu eşti lăsat singur nici o clipă. nimic nu este serios. Este doar o simulare virtuală!!! Opreşte-Ńi mintea şi lasă-Ńi liberă percepŃia la splendoarea naturii şi a vieŃii. sau un vis. care în cultura Indiana sunt cunoscuŃi sub denumirea de chakre. Alege deci conştient. asemenea unui copil. Chakrele se rotesc cu viteze diferite şi vibrează cu frecvenŃe 185 . Ei stabilesc legătura cu celelalte trupuri energetice şi au forma unor vortexuri. sau situaŃie. Stai cât mai mult în bucurie. Priveşte totul detaşat. cu capătul ascuŃit aşezat de-a lungul şirei spinării. savurează la maximum toate experienŃele şi înŃelege că totul este doar o joacă. îŃi dă oportunitatea de a alege cine eşti şi cine vrei să devii. nu te implica prea mult emoŃional. în orice eveniment. Vezi tabloul general al creaŃiei.pentru nimeni şi nimic. grandoarea şi măreŃia lui. o contemplaŃie şi găseşte plăcere în cele mai monotone activităŃi. de a trezi cât mai mult din puterea ta adormită! 5. Vezi frumuseŃea şi perfecŃiunea în orice persoană. Fă din orice activitate o meditaŃie. nu judeca pe nimeni. Secretul este să alegi întotdeauna cu dragoste. ca pe un film. Decide cine vrei să fii şi în ce relaŃie vrei să te situezi faŃă de fiecare persoană. Puterea omului este incalculabilă. în veselie. de aceea să ai un singur obiectiv şi anume de a ajunge la putere. Fiecare clipă este de aur.6 Chakrele Curgerea fluxului de energie în trupul fizic se face prin centrii energetici.

din spectrul luminii. prin picioare. prin eliberarea de hormoni. precum şi o glandă endocrină. Culoarea asociată este roşu. după care urcă pe şira spinării. hrană şi adăpost.diferite. Nevoile ei sunt instinctuale. Ea conduce energia pământului în sus. fiecăreia fiindu-i asociată o culoare. Aici se află încolăcită energia kundalini 186 . pentru a balansa sistemul endocrin. FuncŃia ei principală este de a ne conecta la pământ. Să facem o scurtă trecere în revistă a principalelor chakre: • Chakra Rădăcinii este situată între picioare şi este îndreptată în jos. de supravieŃuire.

Este legată de dragoste şi face legătura între opoziŃiile psihicului: masculin şi feminin. safir albastru. Chakra Inimii este situată în dreptul pieptului. Chakra Plexului Solar este situată în dreptul plexului solar. nu domina. turmalină galbenă. autonomia şi ne influenŃează metabolismul. carnelian. ego-ul şi unitatea. opal. citrină. Cristale utilizate: topaz. să simŃim compasiune. cum ar fi cea a sunetului. Cristale utilizate: safir. Ea ne dă puterea personală. Cristale utilizate: jasper roşu.energia evoluŃiei conştiinŃei. reprezentând limbajul. voinŃa. senzaŃii şi mişcare. rubin. Ne permite să iubim intens. calcită. topaz roz. carnelian. garnet roşu. rodonită. Ne aduce împlinirea sexuală şi abilitatea de a accepta schimbarea. spontaneitate şi puterea de a accepta. cuarŃ roz. Ne dă energie. Culoarea asociată este albastru. care stă adormită. aquamarină. aşteptând să fie trezită. Culoarea asociată este verde. Chakra Gâtului este situată la gât. să avem un simŃământ de pace. deasupra organelor genitale Culoarea asociată este oranj. dorinŃe. Prin ea experimentăm lumea exterioară ca vibraŃii. Ea ne conectează cu ceilalŃi prin emoŃii. Cristale utilizate: peridot. Ne ajută să comunicăm cu 187 • • • . • Chakra Sexuală este situată în partea de jos a abdomenului. pentru a se ridica spre cap. Culoarea asociată este galben. emerald.

este multidimensională. înŃelegere. făcând conexiunea cu cosmosul şi cu Creatorul. Culoarea asociată este indigo. Ea reprezintă chakra conştiinŃei. Reprezintă Lactee şi preia Cristale utilizate: • • • Chakra Poarta Stelară este situată deasupra capului la o înălŃime de 30 cm de creştetul capului. rotindu-se cu o viteză foarte 188 . în evoluŃia noastră actuală. conexie spirituală şi extaz. situată deasupra cm. Ne permite să înŃelegem marea scenă a spiritului. Ne aduce informaŃie. Cristale utilizate: moldavită. cea care le controlează pe toate celelalte. Chakra Coroanei este situată în creştetul capului. Culoarea asociată este violet. Ne conectează cu cosmosul. Chakra Steaua Sufletului este capului la o distanŃă de 15 conexiunea cu galaxia Calea informaŃiile din surse galactice. Ne deschide facultăŃile paranormale şi înŃelegerea spirituală. selenită. turcoaz. înŃelepciune. Cristale utilizate: diamant. • Chakra FrunŃii este situată în mijlocul frunŃii. Cristale utilizate: topaz albastru. sugilită. ametist. Este cea mai înaltă legătură pe care o putem face cu creaŃia.ceilalŃi şi să fim buni oratori. safir albastru. Este legată de actul vederii spirituale. Aceşti centri energetici. Cristale utilizate: celestită. holografică şi situată în afara timpului. lapis iazuli. Dă conştiinŃa pură.

precum şi dezvoltarea voinŃei. Ei nu îşi păstrează viteza şi frecvenŃa de la sine. sau cap. Când sunt nebalansate. Chakrele a şasea şi a şaptea se activează atunci când devenim conştienŃi de lumea spirituală. începând să ne dezvoltăm percepŃia extrasenzorială. sau acŃiune. ci sunt în permanenŃă influenŃaŃi de orice gând. În meditaŃie. Blocajele la nivelul chakrelor întâia şi a doua sunt date de frică. începând cu cea a rădăcinii. Un exerciŃiu foarte uşor. de deschidere a chakrelor este de a ne concentra la ceea ce credem. prin fiecare chakră. Simptomele fizice includ dureri de picioare. ne simŃim victime. spate. prin relaxare şi vizualizare chakrele pot fi deschise conştient. avem sentimentul fricii faŃă de viaŃă. Abia după o lungă perioadă de stabilitate. ele încep să se cristalizeze. iertarea tuturor celor care ne-au rănit şi deschiderea către comunicaŃie. respectul faŃă de sine şi intenŃia de a nu te lăsa controlat de alŃii. La cea de a cincea înŃelepciunea.mare şi făcând legătura dintre trupul nostru şi mediul exterior. după care este important să ne imaginăm cum energia kundalini urcă încet. fugim de realitatea fizică. sentiment. sunt de o mare sensibilitate. trup şi spirit stă la baza sănătăŃii şi a stării noastre de bine. sau suntem egoişti. Perfectul echilibru dintre minte. până ajunge la 189 . în gândirea şi comportamentul nostru. Pentru cea de a patra trebuie să ne cultivăm sentimentul de iubire necondiŃionată. La cea de a treia. de Unicul Creator. pe rând. de sexualitate şi neîncrederea în puterea proprie. Deschiderea şi alinierea chakrelor este secretul dezvoltării abilităŃilor paranormale. despre anumite laturi ale vieŃii şi să ne schimbăm gândirea greşită.

care sunt simboluri specifice fiecărei chakre Muzica şi dansul. deşi sunt foarte importante. cafelei. sunt: • • • • • • • • • • • • Masajul. VAM. HAM. de activare şi balansare a chakrelor. 190 . etc Reflexologia.7 IniŃierea Simplele exerciŃii de concentrare. prin posturi şi meditaŃie Aşezarea pe fiecare chakră a unui cristal de culoarea corespunzătoare Terapia culorilor IncantaŃia mantrelor specifice pentru fiecare chakră şi anume: LAM. Alte metode uzuale şi la îndemâna tuturor. alcoolului. nu au puterea. focusare a atenŃiei şi meditaŃie. foloseşte punctele din palme şi tălpi. bazată cât mai mult pe vegetale şi eliminarea grăsimilor. foloseşte lichide volatile din plante (uleiuri). efectuată de instructori specializaŃi Yoga. corespunzătoare chakrelor. combinată cu vizualizarea culorii respective Aromoterapia. YAM. unde sunt situate chakrele Reiki este o formă de a direcŃiona curgerea energiei prin corp. prin masarea acestora. RAM.cea a coroanei. efectuat de către un terapist Plimbările într-un cadru natural liniştit şi nepoluat AlimentaŃia. cu care se masează locurile de pe corp. OM Concentrarea asupra yantrelor. 5.

sau în locuri sacre. turcoazul şi lapis iazuli. sau surescitată. în oraşele mari. Practic. dacă este relaxată. fă exerciŃii de meditaŃie acolo şi încearcă să simŃi energia soarelui. Caută locuri liniştite.singure. Acestea sunt construcŃii megalitice. Cristalele şi anumite minerale care au un nivel ridicat de energie. având o gamă largă de frecvenŃe. Aici energia este deosebit de puternică. Observă pe fiecare. la început. Deoarece sistemul nervos este obişnuit să funcŃioneze la un potenŃial foarte scăzut. Printre cele mai puternice cristale sunt. în mijlocul naturii. este necesar să te expui la o sursă puternică de energie. În trecut. cum îŃi este mintea. dacă îl Ńii în mână şi intri într-o stare de relaxare. ce efect are asupra ta. Orice cristal este uşor de simŃit. pe malul mării. a aerului şi a apei. iniŃierea spirituală era făcută în temple. asistată de către masteri. cum te simŃi. diferite de cea a aurei proprii. Purtarea cristalelor la gât este de un foarte mare ajutor. situate în centrii energetici ai planetei. totul este energie. Planeta are anumite puncte în care liniile de câmp energetic se intersectează. Iată câteva recomandări. de meditaŃie. calcita. ce respectă principiile geometriei sacre. energia este foarte redusă şi foarte distorsionată. după o perioadă relativ scurtă. aglomerate. te influenŃează şi te ajută să îŃi deschizi chakrele. care să-Ńi deblocheze forŃat chakrele şi să îŃi oprească mintea. ai să începi să înŃelegi ce este aceea energie şi ai să o simŃi în orice obiect. aşa zisele vortexe. Ca o regulă generală. în ce priveşte folosirea cristalelor: 191 . Multe din aceste locuri mai există încă şi pot fi vizitate. moldavita. Lucrând cu ele. deci orice obiect şi orice fiinŃă are energia sa. de a ne deschide spiritual.

Piatra Lunii ComunicaŃie: Turcoaz MagneŃii sunt materiale deosebit de puternice. crescându-Ńi considerabil vigoarea fizică şi mentală. Aur. plasticul. Ca material se poate utiliza lemnul. din Egipt. ÎŃi va fi schimba viaŃa! De un mare ajutor în schimbarea percepŃiei îŃi va fi. nivelul de amplificare diferă. în care unghiul feŃelor laterale este de 52 de grade. Cea mai potrivită proporŃie este cea a marii piramide de la Giza. sau chiar puneŃi-o deasupra patului şi dormi în ea. Nu este greu. un magnet purtat la gât îŃi va alinia chakrele cu liniile magnetice ale Pământului. capabilă de a amplifica energia. În funcŃie de material şi de dimensiunile ei. Kanite. minte. Piramida este structura geometrică cea mai puternică. Într-o încăpere cu lumină difuză. la alŃii cât şi la diferite obiecte. Turcoaz ComunicaŃie extraterestră: Moldavite. ConfecŃionează-Ńi o astfel de piramidă şi meditează în ea.capabile de a face să curgă energia. Lepidolită Concentrare: Fluorite.• • • • • • • • • • • AbundenŃă: Citrine Sedative: Ametist. dacă ai să începi să vezi aura atât la tine. Jasper. Lapis Iazuli Fericire: Citrine Autocontrol: Labradorite Călătorii astrale: Geode. trup şi spirit: CuarŃ fumuriu. Goelite Curaj:Aquamarine Depresie: Topaz. roagă pe cineva să stea cu spatele spre un perete 192 . cuprul. Labradorite Balans. sau aluminiul.

obŃinute din plante. De asemenea. cu alte entităŃi inteligente. cum ar fi. Apoi fă exerciŃii pentru a vedea aura plantelor. pentru a-Ńi aminti cine eşti şi eventual să-Ńi vindeci vreo traumă. Acesta poate fi contactat. cel care te ghidează poate să te trimită în vieŃile trecute. pentru a o asista. sau chiar un prieten mai iniŃiat. vei simŃi o supra încărcare energetică şi o extraordinară stare de pace şi linişte. a unui obiect roşu. pe care obişnuiesc să le utilizeze şamanii din America. mult mai profundă decât meditaŃia. un instructor. vei începe să sesizezi o ceaŃă gălbuie care îi înconjoară capul. Fiecare persoană are un Sine Superior. care reprezintă conştiinŃa sa venită din viitor. În această stare. te poate hipnotiza. Uitându-te insistent cu ochii în afara focusului. luarea de informaŃii despre viitorul şi planul tău aici pe Pământ. Pentru că. el poate comunica prin tine. au capacitatea de a-Ńi înălŃa conştiinŃa. cu acordul tău bineînŃeles.alb. ca şi când dormi. în care mintea îŃi este total oprită. Hipnoza reprezintă o tehnică deosebit de puternică pentru expandarea conştiinŃei şi deschiderea glandei pineale. de exemplu. folosindu-Ńi mecanismul de vorbire. După terminarea şedinŃei. însă eşti conştient. inducându-Ńi o stare de relaxare. sau albastru. iar 193 . încercând să fixezi un punct undeva în spatele persoanei. care este responsabilă de percepŃia tărâmurilor din timpspaŃiu. în stare de hipnoză şi îŃi poate da sfaturi foarte importante pentru viaŃa şi evoluŃia ta. cel puŃin la început nu ai încă voinŃa şi tehnica necesară. modificându-Ńi percepŃia şi făcându-te să înŃelegi că eşti spirit liber. întrun scop prestabilit. Anumite substanŃe psihedelice.

Ele trebuiesc folosite. marihuana. care te Ńine prizonier. la dependenŃă. printr-o folosire mecanică şi prea abundentă. Plantele practic. etc. asemenea unui robot. percepŃia ta se limitează. mai înalte. Dar atenŃie! Nu le folosi singur. ci doar la început. cocaină. nu sunt nocive şi în principal au fost create cu un scop benefic în evoluŃia conştiinŃei. să înŃelegi cine eşti şi cum funcŃionezi. anumite ciuperci. nu să te ameŃeşti şi să adormi fără a înŃelege nimic. nefiind naturale. sute de astfel de plante. vei începe să visezi conştient. Aşa zisele droguri sintetice. care să te ghideze şi cu care să poŃi împărtăşi din această experienŃă extraordinară. DMT-ul. Scopul tău este să-Ńi expandezi conştiinŃa şi să descoperi ce este în afara iluziei. morfină. de către Creator. în scop de amuzament. cu scopul de a-i ajuta în evoluŃie pe cei dornici. până când Ńi se deblochează chakrele şi Ńi se deschide sistemul nervos. 194 . Închizând ochii. şi ar fi bine să fii asistat de un iniŃiat.prin intrarea în corp şi acŃionarea prin intermediul minŃii. însă poate cele mai uzuale ar fi LSD-ul (care de altfel a fost utilizat în medicină cu rezultate extraordinare). pot avea efecte nedorite asupra sănătăŃii! De asemenea pot duce. a matricei. Sigur. vei fi capabil de a-i vedea mişcările geometrice. nu le folosi. unde poŃi contacta diverse alte entităŃi inteligente. tranchilizantele. Vei înŃelege că trupul tău este un mecanism. stabilit cu precizie matematică şi că percepŃia ta este foarte limitată. cum se deplasează pe un grafic. nu tot timpul. pe planetă au fost însămânŃate. deoarece. nu sunt recomandabile. cum fac mulŃi. adică să călătoreşti prin alte tărâmuri. De asemenea vei putea simŃi cu adevărat energia şi să vezi aura. la petreceri. de aceea în mod obişnuit nu poŃi sesiza mecanicismul trupului. doar de câteva ori în viaŃă.

Încearcă să-Ńi aminteşti visele. ca de transă. dar te vei scufunda din ce în ce mai adânc în oceanul de conştiinŃă.Desfă palmele şi imaginează-Ńi cum iese energie din ele. Practic îŃi vei deschide poarta stelară hiperdimensională naturală. dându-Ńi senzaŃia că eşti străbătut de un curent electric. ca urmare a influenŃei mâinilor asupra aurei capului. vei fi capabil de a călători pe alte tărâmuri mai înalte. Cu timpul meditaŃia. În această stare. de a stabili contacte cu Sinele Superior. deoarece ei sunt efectul creşterii vibraŃiei celulelor corpului. Fă asta până când ai să simŃi o căldură în palme. toată experienŃa este doar imaginaŃie. chiar dacă nu o vezi. Ai să simŃi fiori şi o presiune în cap. ca şi când ai ceva solid între palme şi aproape că nu mai poŃi să le apropii. a auzi voci. Aceşti fiori. sau a-Ńi pierde cunoştiinŃa. În general senzaŃia de energie se simte asemenea unei călduri. de a vedea imagini. iar ca efecte secundare ar fi: încălzirea feŃei. fără a adormi. depărtează-le. sau pe şira spinării. în lateral. nu numai că va fi din ce în ce mai uşor de realizat. Mişcă-Ńi palmele prin faŃa capului. łine palmele faŃă în faŃă. a urechilor. apropie-le. este doar o proiecŃie virtuală ce apare în interiorul creierului 195 . şi înŃelege că lumea viselor este la fel de reală ca şi cea fizică. care pot fi de o intensitate foarte mare. sau cu alte fiinŃe energetice inteligente. după o vreme te vei simŃi. care se află în creier şi îŃi vei elibera percepŃia de capcana iluziei. simte această energie. notează-le dacă este necesar. la aproximativ 20 cm şi imaginează-Ńi cum circulă un flux de energie între ele. fiori prin corp. sunt deosebit de benefici.

eşti o fiinŃă divină. forŃa ce stă în spatele formării tuturor galaxiilor şi a corpurilor cereşti. Nimeni şi nimic nu-Ńi vor sta în cale. esenŃa Creatorului.tău. Ea reprezintă însăşi forŃa vieŃii. Nu există cu adevărat o lume fizică materială. ba din contră toate forŃele universale te vor servi şi-Ńi vor da ajutor în realizarea acestui măreŃ obiectiv. care vibrează şi se mulează într-o incredibilă diversitate de forme de ondulaŃii. Tu eşti cel care decizi dacă vrei să o foloseşti sau nu. odată ce Ńi-ai lansat clar intenŃia de a evolua accelerat. ai tot timpul la îndemână cea mai mare forŃă posibilă: intenŃia. Nu te subestima şi nu te limita în nici un fel. Şi nu uita. 196 . puterea ta este infinită. ci doar un ocean infinit de energie conştientă.

197 .

6. ANUL 2012 - ANUL ASCENSIUNII Universul în care trăim, deşi nu este singurul, este imens, cuprinzând miliarde de galaxii, care la rândul lor cuprind miliarde de stele, asemănătoare soarelui, multe dintre ele având sisteme planetare similare cu al nostru. ViaŃa nu se desfăşoară numai în densitatea a treia de vibraŃie, ci în multe altele, divizată pe principul celor şapte frecvenŃe ale scării muzicale. De aceea planetele care nouă ne par a fi nelocuite, sunt de fapt locuite de fiinŃe energetice în alte dimensiuni. Ele sunt formate din şapte sfere energetice concentrice, având culorile spectrului luminii. Fiecare dintre aceste sfere este o planetă locuibilă în dimensiunea respectivă. De exemplu noi locuim pe sfera a treia a planetei, de culoarea galbenă, corespunzătoare Dimensiunii a 3 a. Aşa cum am mai spus, există şi lumi subterane, Pământul asemănându-se mai degrabă cu un fagure de miere, decât cu un corp solid. CredeŃi oare că un Creator atât de perfect şi calculat ar fi făcut risipă de material creând atâtea corpuri cereşti numai pentru decor? În nici un caz. Ele sunt “scene cosmice” unde se joacă, aceeaşi piesă, şi anume cea a vieŃii, numai că viaŃa este mult mai complexă şi mai variată decât cea pe care o experimentăm şi o înŃelegem noi. Deci, fiinŃe inteligente sunt mult mai multe decât neam putea imagina şi sub multe alte forme. Însă ca o regulă generală, forma de bază în acest univers a fost aleasă ca fiind cea “humanoidă”, nu reptiliană, sau asemenea monştrilor prezentaŃi în unele filme de science fiction. De aceea, cu mici variaŃii de proporŃii, culoarea pielii, sau densitate, aceste fiinŃe se aseamănă unele cu altele. Ele, aşa cum am mai spus, sunt de două feluri: din 198

partea “luminii”, blânde, iubitoare, care ajută procesul evolutiv, şi din partea “întunericului”, fiinŃe egocentriste, care nu cunosc adevărul şi au frică de lumină şi de dragoste, acŃionând în interese personale, cu scopul de a lua energie, de fapt aceasta fiind hrana lor. Aceste civilizaŃii sunt bineînŃeles pe diverse nivele evolutive, unele nefiind capabile de a se desprinde de planeta lor (cum este şi cazul nostru), iar altele deŃinând cunoştiinŃe cu mult mai avansate ale fizicii universului şi având posibilităŃi de a se deplasa prin spaŃiu, cu alte metode decât cu simple nave cu reacŃie (chiar şi pe Pământ această tehnologie este depăşită de 30 de ani). FiinŃele de lumină sunt organizate în ConfederaŃia Galactică, ele fiind conştiente de planul de ansamblu al Creatorului şi îndeplinesc misiuni în scopul de a îi realiza planurile. Regulile principale ale jocului în acest univers sunt: "Legea respectării voinŃei proprii a fiecărei entităŃi" şi "Legea că totul este permis". Astfel cele două echipe, Lumina şi Întunericul se luptă între ele, ca într-un joc virtual pe computer. Cea mai apropiată asemănare ar fi cu filmul Războiul Stelelor. Uneori au loc bătălii între cele două forŃe, pentru asigurarea supremaŃiei în diferite zone ale galaxiei. Însă, spre bucuria noastră, acest joc nu este proiectat să dureze la infinit, este împarŃit pe cicluri şi odată cu intrarea Pământului în zona de vibraŃie ridicată, din galaxie, lucrurile nu vor mai putea continua aşa. Pământul iese treptat la lumină, iar pe data de 21 decembrie 2012 va trece în vibraŃia a patra, nemaisuportând viaŃa în dimensiunea a treia. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Pământul actual, aşa cum îl ştim noi astăzi, nu va mai susŃine viaŃa în Dimen199

siunea a 3 a. Noua lume va fi în altă vibraŃie, pe o sferă în jurul Pământului actual, cu o rază mai mare, în spectrul verde al luminii, ce va fi invizibilă percepŃiei din dimensiunea a treia. Pământenii vor avea oportunitatea de a se îndrepta spre lumină şi iubire, iar cei ce vor face această alegere conştient, vor ascende în Dimensiunea a 4 a. CeilalŃi, care nu vor crede şi nu vor fi pregătiŃi pentru această transformare radicală a conştiinŃei, vor părăsi planeta, continuându-şi drumul evolutiv în altă zonă a galaxiei, cu vibraŃia corespunzătoare. Deci fiecare, în funcŃie de credinŃa lui şi de alegerea pe care o va face, se va deplasa la locul potrivit nivelului său evolutiv. Lumea aceasta, aşa cum o ştim astăzi nu va mai exista, va fi de domeniul trecutului! Procesul de ascensiune evolutivă, din Dimensiunea a 3 a în cea de a 4 a, este un proces fizic complex, de creştere a frecvenŃei de vibraŃie a fiecărei molecule din corpul nostru. Cum se face aceasta? Se face conştient pe baza schimbării de percepŃie şi comportament, pe alegerea de a sta cât mai mult în vibraŃie înaltă, pozitivă şi în iubire, de a ne ajuta semenii, de a ne pune în serviciul omenirii şi al procesului său evolutiv. Să nu mai dăm interpretări negative la ceea ce apare în viaŃa noastră, să înŃelegem că mai presus de toate este un plan grandios, pe care mintea noastră nu-l înŃelege şi că suntem protejaŃi, nimic rău nu ni se poate întâmpla. Să fugim de energia negativă, care ne Ńine în percepŃie scăzută şi frecvenŃă joasă. Cu cât vom lucra mai mult cu noi pentru aceste transformări interioare, cu atât avem şansa istorică de a ne muta în Lumea Nouă, bazată pe cu totul alte principii, care va fi de 100 de ori mai armonioasă şi mai bună ca cea în care trăim astăzi. Aşa cum am mai spus, este foarte important să căutăm 200

informaŃie, să fim, aşa cum spunea Isus, “însetaŃi de adevăr”; să ne deschidem mintea şi să ne ascultăm sufletul, acea voce interioară care ne ghidează în tot ceea ce facem. Aceasta este scânteia divină a Creatorului, care există în fiecare dintre noi, dar pe care, din păcate, de atâtea ori o sfidăm, neştiind ce înseamnă şi ascultăm de gândirea raŃională a minŃii logice, a ego-ului. Simultan cu dorinŃa noastră de a ne transforma, energia ce vine spre Pământ se va amplifica şi practic va constitui o forŃă care ne va trage spre noua destinaŃie, însă aceasta numai dacă ne “deschidem” la ea, mai precis dacă ne acordăm pe frecvenŃa ei. Altfel, dacă vom bloca energia schimbării, sistemul nostru nervos va fi suprasolicitat, în trupul nostru apărând şocuri, ce vor putea duce la efecte dramatice. Ascensiunea este un proces lung şi complex de evoluŃie spirituală. El a început cu mii de ani în urmă, în prezent ajungând în ultima sa etapă. De obicei planetele şi speciile de viaŃă încarnate pe ele, ascend prin exeperimentarea de cataclisme naturale, adică prin ciclul moarte – înviere. De aceea încă din timpuri străvechi s-au făcut tot felul de profeŃii despre dezastre teribile. Învierea reprezintă de fapt ascensiunea, prin care toate formele biologice încep viaŃa din nou, la un nivel superior de conştiinŃă, într-o dimensiune mai înaltă. Organismul este supus unui şir de transformări, ce au ca scop final uniunea dintre trupul fizic şi spirit, într-o singură fiinŃă de lumină, care este perfectă. Încarnarea lui Isus a reprezentat un punct important în procesul de evoluŃie şi ascensiune, deoarece El a preluat păcatele oamenilor (karma) transmutandu-le energia către lumină, deschizând astfel calea unei ascensiuni blânde. Acest

201

schimbările vor fi perfect integrate în toate ariile vieŃii şi spiritului. până când apariŃia fiinŃei de lumină devine posibilă. mentale şi emoŃionale. în anul 1988. care pot da stări de depresie. deoarece ascensiunea nu s-a mai făcut niciodată în acest fel. Metoda de creştere a luminii din trupurile fizice ale tuturor formelor de viaŃă. în paralel cu schimbările fizice. Între etape există perioade de gol. se intensifică transpiraŃia şi e posibilă 202 . ce duc adesea la simptome asemănătoare unei îmbolnăviri. pot apare dureri. Pe măsură ce tot mai multă lumină intră prin ochi şi urechi. la şapte luni după ConvergenŃa Armonică şi reprezintă un experiment. sau un sentiment de inutilitate. Primii şase paşi au fost structuraŃi pentru a crea o modificare gradată la toate nivelele. Datorită scăderii densităŃii celulelor. De la nivelul al şaptelea la al zecelea. nu a mai fost aplicată în nici unul din universuri şi are scopul de a transforma carcasa fizică într-un vehicul capabil de a se uni cu Sinele Superior. Corpul luminos de nivelul al optulea crează schimbări extreme în trupul fizic. Corpul de lumină a fost introdus ca un experiment. prin trezirea spirituală obişnuită. Cu cât celulele sunt mai încărcate cu energie luminoasă. spiritul are un nivel mai ridicat. cu atât densitatea trupului este mai coborâtă şi corespunzător. cauzate de moartea egou-lui. transformările se axează consecutiv pe câte o arie a experienŃei personale.proces se desfăşoară în etape. La sfârşitul fiecăreia dintre ele. precum şi a vibraŃiei planetei. Crearea corpului luminos are loc în douăsprezece etape. sau înŃepături şi adesea junghiuri în cap. Primul pas a durat o mie de ani şi a început cu răscumpărarea făcută de Isus.

este exerciŃiul fizic intens (ridicarea de greutăŃi.chiar şi apariŃia diareei. care emit aceste semnale în scopul trezirii conştiinŃei. noi abilităŃi vor începe să facă parte din viaŃa ta obişnuită. ce intră în el. Este începutul trezirii spirituale. având ca efect îngrăşarea. ducând la dereglări metabolice. ce vin sub formă de “pachete luminoase” (coduri). distrugând receptorii de insulină din celule. continuarea unei relaŃii bazate pe control şi manipulare devenind intolerabilă. Clarviziunea practic va lua locul 203 . emanând în jurul tău dragoste şi tandreŃe. în scopul de a înmagazina fluxul crescut de energie spirituală. trebuiesc convertite apoi în gânduri conştiente. Preocuparea principală este cea a relaŃiilor interumane. Odată cu apariŃia noii identităŃi se va schimba şi percepŃia locului şi rolului în această lume. Trupul uman are tendinŃa de a-şi mări volumul. viaŃa îŃi va părea nouă şi te vei simŃi ca renăscut. Aceste mesaje. ce te va conduce la masterarea abilităŃilor adormite ale trupului şi ale spiritului. La începutul nivelului al zecelea. ci se arde. ce pot deveni adesea foarte intense şi supărătoare. Ele se manifestă ca Ńiuituri. etc). alergarea. sau bâzâieli în cap. La nivelul al nouălea. ReŃeaua energetică a galaxiei transmite în permanenŃă mesaje către toate formele de viaŃă de pe Pământ. Masa musculară astfel creată este singura capabilă de a proteja sistemul nervos de supraîncărcarea energetica la care este supus. Singurul lucru posibil de făcut în acest caz. schimbările spirituale (din nivelul al şaptelea) se integrează cu cele fizice (din nivelul al optulea). Pe măsură ce vei deveni din ce în ce mai conştient de energie. pentru a putea fi înŃelese şi folosite în viaŃa de zi cu zi. Nivelul lor de intensitate este reglat de ghizii spirituali. înotul. łesutul adipos nu are aceeaşi capacitate.

Prietenii s-ar putea să-Ńi spună că ai ceva schimbat şi că ai întinerit. Nivelul al unsprezecelea apare ca o progresie naturală a celui anterior. care se întâmplă într-o clipă. În fine nivelul al doisprezecelea. camuflate în trupuri de oameni obişnuiŃi. AbilităŃile spirituale continuă să crească. Ele sunt printre noi. destinaŃia acestui mare salt evolutiv! Ea este marcată de activarea completă şi mutarea vehiculului interdimensional luminos (Merkabah) în centrul trupului. uniunea cu Creatorul Universal. Acest surplus de energie îŃi va da posibilitatea să realizezi adevărate “miracole”. 204 . extazul.vederii fizice şi vei începe să vezi imagini din Dimensiunea a 4 a. În acelaşi timp apar nivele mai profunde de procesare a emoŃiilor şi vei crea cele mai adânci frici. Numeroase fiinŃe extraterestre sunt acum în jurul nostru. iar trupul începe să-şi schimbe aspectul. devenind pe deplin responsabil de viaŃa ta. Tot ce ai de făcut în realizarea acestui obiectiv divin este să-Ńi trăieşti fiecare clipă ca pe o capodoperă a bucuriei. Vei învăŃa cum să-Ńi economiseşti energia nemaiconsumand-o inutil pe gânduri şi emoŃii. dar un altul. Este de fapt un proces foarte simplu. cu misiunea de a ajuta procesul. Cu timpul însă vei învăŃa cum să foloseşti această nouă peceptie. tu fiind tot aici. reprezintă ascensiunea. cum ar fi de exemplu. ceea ce la început îŃi va crea confuzie. pentru a le experimenta şi a te curăŃa de ele. tranziŃia fiind atât de uşoară încât adesea trece neobservată. manifestarea imediată a gândului în realitate fizică. Numeroase nave orbitează în jurul Pământului. DiferenŃa constă în abilitatea de a trăi şi simŃi bucuria. Ascensiunea poate avea loc atât la nivel individual cât şi în grup. devenind mai luminos.

Ei practic. la nivel personal. de către forŃele întunericului. reacŃia ei fiind prin aşa zisele cataclisme (inundaŃii. Aceasta trebuie să ne dea curaj şi speranŃă. nu aterizează să intre în contact fizic direct cu noi. altfel aceasta nu ar mai fi asistenŃă ci control. cutremure. atât în starea de veghe. taifunuri. Aceste fiinŃe extraterestre. Răspunsul este foarte simplu.). în general. Respectarea voinŃei personale este legea de bază pe care ei nu o pot încălca. ele fiind ca nişte forŃe care debalansează planeta. sunt cauzate de diferenŃele de frecvenŃe dintre cea planetară şi cele ale conştiinŃei umanităŃii. contactul fizic ar însemna o violare a voinŃei celor ce nu doresc aceasta şi chiar şi pentru cei care într-adevăr o doresc. etc. cât şi în vis. pentru a nu se generaliza cataclismele naturale. încearcă să ghideze gândurile tuturor pământenilor şi să-i ajute în a se trezi la adevăr.influenŃând probabilităŃile spre partea pozitivă şi menŃinând liniile energetice ale planetei. Deci. lucrează în plan telepatic. care este nevoită să reacŃioneze. Chiar dacă sunt mulŃi care ar dori aceasta. în ceea ce priveşte fizica hiperdimensională a universului şi legile creaŃiei. secete. nu suntem singuri în acest moment de cumpănă din istoria noastră. ar însemna o impunere. mai evoluate. Acum este momentul să descoperim adevărul înăuntrul nostru şi 205 . prin voinŃă proprie şi nu poate fi impusă de altcineva. Şi tocmai de aceasta urmează să ne debarasăm noi acuma: de controlul la care am fost supuşi mii de ani. aceasta făcându-se. Acestea de obicei. EvoluŃia conştiinŃei se face conştient. Multă lume se întreabă de ce aceşti extratereştri. a căror frecvenŃă le permite comunicarea. Timpul în care alŃii să ne impună adevărul lor a trecut. Astfel ne-au fost transmise cantităŃi imense de informaŃie ştiinŃifică. dacă există cu adevărat. prin contacte cu diverse persoane.

având abilităŃi şi puteri care acuma Ńin de domeniul paranormalului şi anume: levitaŃia (posibilitatea de a zbura prin aer fără aripi). ne-am bloca în cea mai întunecată şi egocentristă perioadă din istorie. este vorba de o revoluŃie paşnică. Deci este timpul să ne bucurăm. spirituală. precum şi creşterea numărului de oameni care se trezesc la realitate şi adevăr. Efectele existenŃei la frecvenŃa Dimensiunii a 4 a vor fi de-a dreptul miraculoase. iar pe de alta. Aceasta i-ar împiedica pe cei ce într-adevăr vor să evolueze şi practic ar putea duce la sfârşitul tuturora. telekinezia (capacitatea de a mişca obiecte cu 206 . De aceea. Să credem în proces. se mai pune întrebarea de ce aceste informaŃii nu sunt făcute public. vor ajuta procesul fizic de ascensiune. în puterea Creatorului. ieşind de sub capcana iluziei.să ne schimbăm viaŃa! Desigur. Să înŃelegem că nu este vorba de o păcăleală şi că acest moment. Energia crescândă. iar creierul va funcŃiona la capacitatea sa maximă. în dragostea Lui necondiŃionată pentru fiecare dintre noi şi în şansa noastră de a trăi într-o lume mai bună. de care s-a ştiut din cele mai vechi timpuri. având o frecvenŃă din ce în ce mai ridicată. care are loc dinspre interior spre exterior. imaginaŃivă panica ce s-ar produce în rândul oamenilor neiniŃiaŃi. este acum. Şi în loc să ne îndreptăm spre lumină şi iubire. ADN-ul va avea activate douăsprezece spirale. care va intra în trupurile noastre. aflând că vine “sfârşitul lumii”! Agresivitatea şi experienŃele negative ar lua o amploare de neimaginat. astăzi în viaŃa fiecăruia. nu să ne speriem. Aceasta va însemna că ne vom transforma în adevăraŃi super-oameni. prin mass media? Pentru că pe de o parte mass media este cenzurată.

ceea ce ne va permite să începem explorarea galaxiei. sau unde vor ajunge. fie că vom rămâne în Dimensiunea a 3 a. ca în filmul Stargate. Nu este greu de loc! Nu este vorba decât să ne reîntoarcem la esenŃa noastră. în dragoste şi pace. Toate acestea în condiŃiile existenŃei ca o conştiinŃă de grup. 207 . telepatia. compasiunii. puterea de vindecare spontană. aşa cum spunea Isus. Pacea şi dragostea Creatorului să ne umple inimile! Să căutăm şi să folosim asistenŃa. putând fi modelat după plac. este să dorim să ne schimbăm. să ştergem programarea trecută şi să ne reprogramăm în spiritul iubirii.. am venit aici în acest ceas tocmai pentru a fi parte din procesul transformării planetei. care este din belşug în jurul nostru şi să ne lansăm intenŃia clară de a evolua accelerat. Nu sună frumos? Aceasta va fi. odată ce am aflat această informaŃie şi am crezut-o. corpul nemaifiind supus îmbătrânirii. adevăratul Paradis. în care vom trăi ca o familie. Tot ce avem de făcut. pe care de atâta timp am uitat-o. călătoria în timp. Vom înŃelege că este energie şi hrană din belşug şi vom dezvolta tehnologii de antigravitaŃie şi “porŃi stelare”. Să stăm cât mai mult în frecvenŃă ridicată şi să ne dorim schimbarea. în armonie cu noua planetă.. Să-i respectăm pe toŃi cei care sunt aici cu noi. etc. căci într-un fel sau altul. Suntem o generaŃie norocoasă.ajutorul minŃii). nu separată că acum. capacitatea de a transforma şi crea materie. în care moartea va dispare. sau unii. indiferent unde se află. sau vom sări într-a 4 a. veseliei şi ajutorului reciproc. “împărăŃia lui Dumnezeu pe Pământ”. chiar direct într-a 5 a. toŃi suntem speciali şi toŃi vom face un mare salt în evoluŃia personală.

Astfel, Universul, asemenea zânei fermecate din poveste, ne va îndeplini dorinŃa. Să nu uităm că voinŃa Creatorului este de fapt VOINłA NOASTRĂ!!!

208

MulŃumesc lui Inyth pentru suportul dat în realizarea acestei cărŃi.

209

BIBLIOGRAFIE

1. CărŃi Seth Speaks (Jane Roberts) The Nature Of Personal Reality (Jane Roberts) The Unknown Reality (Jane Roberts) The Magical Approach (Jane Roberts) The Holographic Universe (Michael Talbot) Rule By Secrecy (Jim Marrs) Alien Agenda (Jim Marrs) Psi Spies (Jim Marrs) Quantum Consciousness (James L. Forberg) Close Encounters of The Possession Kind (William Baldwin) Ancient Energy (Bill Dayholos) Souls of Distorsion Awakening (Jan Wickerink) Conversations With God (Neale Donald Walsch) Communion with God (Neale Donald Walsch) Friendship with God (Neale Donald Walsch) The New Revelations (Neale Donald Walsch) Tommorow’s God (Neale Donald Walsch) Home With God (Neale Donald Walsch) The Teachings of Don Juan (Carlos Castaneda) Separate Reality (Carlos Castaneda) Journey To Ixtlan (Carlos Castaneda) Tales of Power (Carlos Castaneda) The Second Ring of Power (Carlos Castaneda) The Eagle’s Gift (Carlos Castaneda) Fire From Within (Carlos Castaneda) Power of Silence (Carlos Castaneda) 210

The Art of Dreaming (Carlos Castaneda) The Active Side of Infinity (Carlos Castaneda) The Psychology Of Man’s Possible Evolution (P. D. Ouspensky) In Search of the Miraculous (P. D. Ouspensky) The Fourth Way (P. D. Ouspensky) An Outline of Occult Science (Rudolf Steiner) How To Know Higher Worlds (Rudolf Steiner) Shift of The Ages (David Wilcock) The Science of Oneness (David Wilcock) The Divine Cosmos (David Wilcock) Bringers of the Dawn (Barbara Marciniak) The Law of One Material (Ra) The Chakra Bible (Patricia Mercier) The Essential Crystal Book (Simon and Sue Lilly) Crystal Prescriptions (Judy Hall) Bhagavad Gita (Shri Swami Sivanada) The Missing Peace in Your Life (Robert M. Williams) The Power of Now (Echart Tolle) A Course in Miracles (Dr. Helen Schucman, Dr. William Thetford) Biology of Belief (Bruce Lipton) Wisdom of Your Cells (Bruce Lipton) The Elegant Universe (Brian Greene) The Mind of God (Paul Davies) God and the New Physics (Paul Davies) Jesus: A Story of Enlightenment (Deepak Chopra) How to Know God (Deepak Chopra) Life After Death (Deepak Chopra) Perfect Health (Deepak Chopra) Silva Mind Control Method (Jose Silva) You the Healer (Jose Silva) Everyday ESP (Jose Silva) 211

Archangels and the Unseen Forces (Edgar Cayce) Out of Your Mind (audio) (Alan Watts) Our Ancestors Came From Outer Space (Maurice Chatelain) Misteries of Ontario (John Robert Colombo) Haluginogens and Culture (audio) (Terence Mc. Kenna) The World and Its Double (audio) (Terence Mc.Physics of the Impossible (Michio Kaku) Parallel Worlds (Michio Kaku) The Universe in a Single Atom (Dalai Lama) Miracles of the Gods (Erich Von Daniken) Gods From Outer Space (Erich Von Daniken) In Search of Ancient Gods (Erich Von Daniken) The Universe in a Nutshell (Stephen Hawking) The Nature of Space and Time (Stephen Hawking) The Theory of Everything (Stephen Hawking) Fingerprints of the God (Graham Hancock) The Conscious Universe (Kafatos Menas. Kenna) Time and I Ching (audio) (Terence Mc. Nadeau Robert) The Dancing Wu Li Masters (Gary Zukav) Operation Terra (Sara Lyara Estes) Nexus-A Neo Novel (Deborah Morrison) Contacting Your Spirit Guide (Sylvia Browne) Life on the Other Side (Sylvia Browne) Chanelling Your Higher Self (Edgar Cayce) On Atlantis (Edgar Cayce) Predictions for the 21st Century (Edgar Cayce) Angels. 212 . Kenna) The Last Word (audio) (Terence Mc. Kenna) The Psychedelic Society (audio) (Terence Mc.

O’Brien) Why Christianity Must Change or Die (John Shelby Spong) Supersleep (Teri Mahaney) Creative Visualisation (Shakti Gawain) Everyday Enlightenment (Dan Millman) Way of the Peaceful Warrior (Dan Millman) The Divine Matrix (Gregg Braden) Cosmic Voyage (Courtney Brown) The Gods Machines (Wun Chok Bong) Into the Bermuda Triangle (Gian Quasar) Secrets in the Fields (Freddy Silva) Area 51-The Dreamland Chronicles (David Darlington) Working with Auras (Jane Struthers) Varieties of Scientific Experience (Carl Sagan) The Language of God (Francis Collins) 213 . Brennan) Becoming Human (Jean Vanier) God and the Evolving Universe (Redfield Murphy Timbers) At the End of an Age (John Lukacs) Hinduism (Louis Renou) Journing into the Miraculous (Todd Bentley) The Art of Dying (Patricia Weenolsen) Intelligent Memory (Barry Gordon) Incredible Optical Illusions (Nigel Rodgers) Going Within (Shirley MacLaine) Ghosts and the Supernatural (Richard Cavendish) The Ancient Path of Kabbalah (David Aaron) Religions of the World (E. J. Brenilly.Kenna) The Truth Seminar (audio) (Neale Donald Walsch) Syncrodestiny (audio) (Deepak Chopra) The Astral Projection Workbook (J. H.

Tom Kenyon) Atlantis (John Michael Greer) Supernatural (Graham Hancock) Maya Cosmogenesis 2012 (John Major Jenkins) The Templar Papers (Oddovar Olsen) Astronomy (Mark Garlick) The Spiritual Brain (Mario Beauregard) The Unknown Universe (Richard Hammond) Nature’s Blueprint (Dan Hooper) 2. Filme ŞtiinŃifice şi Prezentări Video What The Bleep Do We Know? The Secret Illusion and Reality The Secret Behind The Matter The Cosmic Plan The Pineal Gland Is A Stargate The Second Coming Of Science The Legend of Atlantis (ELIA) Secret Space The Mistery Of Cydonia Future Of Mankind (Michael Tsarion) 214 .Zen (Kenneth Kraft) When Science Meets Religion (Ian Barbour) African Religion (Aloysius Lugira) Taoism (Paula Hartz) Native American Religions (Paula Hartz) Global Warming (Paul Brown) Extreme Nature (Mark Carwardine) The Healing Power of Meditation (Gabriel Weiss) The Astrology Bible (Judy Hall) The Great Shift (Lee Caroll.

NASA Coverup Roswell 986 Unexplained Misteries The Scientific Case for God and His Word Multidimensional Universes 070 Cosmos 08 (Carl Sagan) 215 .Origins Of Evil (Michael Tsarion) Symbolism (Michael Tsarion) The Destruction Of Atlantis (Michael Tsarion) Evolving Ideas Conference (Tom Bearden) Energetic Forces in the Universe (Robert Reckmeyer) An Inconvenient Truth (Al Gore) The Ring Of Power Zeitgeist UFO Files Richard Hoagland (Project Camelot) Dan Burisch (Project Camelot) George Green (Project Camelot) Benjamin Fulford (Project Camelot) Bob Dean (Project Camelot) Sgt. Clifford Stone (Project Camelot) The2012 Enigma (David Wilcock) Tesla the Race to Zero Point Energy Antigravity free Energy The Missing Secrets of Nikola Tesla Unlocking Misteries of Life Evolution-Great Transformations Genesis Revisited Are We Alone In The Universe ? The Misterious World Saturns Hyperdimensional Hexagon The Polygon Dichotomy Mars.

com goldmanmethod.html greatdreams.shtml goldennumber.com orbit.com hemi-sync.com trufax.com servtech.com/freenrg/tors cseti.com 216 .com amasci.nl crystalinks.MovingThrough Time and Space(Chantal Akerman) 3.org newciv.com cycle-trader.uk depalma.com universeofpower.com learningmeditation.com silvaultramindsystems.ca enterprisemission.org philosophy.com gyro-scope.org keelynet.org centerpointe. Site-uri pe Internet hutchisoneffect.com/sg/index.com singtech.pair.net 21stcenturysciencetech.com soulsofdistortion.co.com geometrycode.com digg.com lauralee.com/munck.

com superstringtheory.com newton.com ourhollowearth.ex.com livingcosmos.htm hado.com deoxy.com athenapolis.html primarypeception.lightworker.org projectcamelot.ac.com antigravitypower.com/Grebennikov/index.net projectavalon.com lightworkers.net hypnosis.com 217 .tripod.com cropcircleconnector.com nealedonaldwalsch.net divinecosmos.org/mckenna.uk tmgnow.

218 .

219 .