ΕΛΛΗΝΙΚΗ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ

Πειραιάς,

27 / 1 / 2011

∆ Ε Λ Τ ΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γενικές Απογραφές Κτιρίων & Πληθυσµού-Κατοικιών 2011
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στο πλαίσιο των εθνικών, ευρωπαϊκών
και διεθνών υποχρεώσεών της, διενεργεί τις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και
Πληθυσµού – Κατοικιών 2011, µε βάση το Π.∆. 168/2008 και τον Κανονισµό
763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
Σκοπός των ανωτέρω Γενικών Απογραφών είναι η συγκέντρωση πρόσφατων
στοιχείων για τα δηµογραφικά, οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του
πληθυσµού, για τη σύνθεση των νοικοκυριών και τις συνθήκες στέγασής τους καθώς
και για τον οικοδοµικό πλούτο της Χώρας.
Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν είναι απαραίτητα για:τη χάραξη οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
την περιφερειακή ανάπτυξη, δεδοµένου ότι αποτελούν τη µόνη στατιστική
εργασία η οποία παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής στατιστικών στοιχείων
σε µικρή γεωγραφική ενότητα και µέχρι το επίπεδο οικοδοµικούαπογραφικού τετραγώνου,
τη ρύθµιση ποικίλων διοικητικών και νοµικών θεµάτων, όπως η κατανοµή
κρατικών επιχορηγήσεων στους ΟΤΑ, η ρύθµιση εκλογικών θεµάτων κλπ.,
την εφαρµογή και υλοποίηση ακαδηµαϊκών και λοιπών ερευνητικών
προγραµµάτων,
τη διάχυση και επέκταση της στατιστικής πληροφόρησης στο ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο, αφού τα στοιχεία που προκύπτουν ενδιαφέρουν άµεσα
κάθε πολίτη,
τη δηµιουργία του βασικού πλαισίου αναφοράς για τη διενέργεια των
περισσοτέρων στατιστικών ερευνών και εργασιών.

Ειδικότερα:
Η Απογραφή Κτιρίων θα διεξαχθεί από 1 έως 28 Φεβρουαρίου 2011, µε
ηµεροµηνία αναφοράς των στοιχείων την 15η Ιανουαρίου 2011. Αντικείµενό της θα
είναι η καταµέτρηση όλων των κτιρίων της Χώρας, µε αναφορά στη βασική τους
χρήση, στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώτος και σε άλλα χαρακτηριστικά τους. Οι

ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των κτιρίων θα κληθούν να συνεργαστούν µε το
εντεταλµένο και εκπαιδευµένο άτοµο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τον Τοµεάρχη, για τη
συµπλήρωση του ειδικού ερωτηµατολογίου, µε τη µέθοδο της συνέντευξης.
Η Απογραφή Πληθυσµού – Κατοικιών θα διεξαχθεί για διάστηµα 15 ηµερών, από
30 Μαρτίου έως 13 Απριλίου 2011, µε ηµεροµηνία αναφοράς των στοιχείων την
29η Μαρτίου 2011. Στόχος της θα είναι να καταγραφούν όλα τα άτοµα που
διαµένουν στην ελληνική επικράτεια, στον τόπο µόνιµης κατοικίας τους δηλ. στον
τόπο της συνήθους διαµονής τους.
Με την Απογραφή Πληθυσµού-Κατοικιών, θα γίνει η καταµέτρηση των νοικοκυριών
και της σύνθεσής τους, η καταγραφή των µελών των νοικοκυριών και των
δηµογραφικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και οικονοµικών χαρακτηριστικών τους,
καθώς και η καταγραφή των χαρακτηριστικών και ανέσεων όλων των κατοικιών της
Χώρας. Ο υπεύθυνος και τα µέλη του νοικοκυριού σε συνεργασία µε τον Απογραφέα,
που και αυτός θα είναι εντεταλµένο άτοµο της ΕΛ.ΣΤΑΤ, θα συµπληρώσουν τα
ειδικά ερωτηµατολόγια, µε τη µέθοδο της συνέντευξης.
Των παραπάνω Γενικών Απογραφών προηγείται η εργασία της προµέτρησης
των κατοικιών όλης της Χώρας από εκπαιδευµένους Τοµεάρχες / Προµετρητές,
η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε όλη την Επικράτεια.
Το περιεχόµενο των ερωτηµατολογίων, όπως συµβαίνει µε όλες τις στατιστικές
έρευνες, θα είναι εµπιστευτικό και θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για
στατιστικούς σκοπούς όπως αυτό απορρέει τόσο από την Εθνική Νοµοθεσία (Ν.
3832/2010) όσο και από την Κοινοτική Νοµοθεσία.
Αναµένοντας την συνεργασία κάθε κατοίκου αυτής της χώρας στο µεγάλο και εθνικά
σηµαντικό αυτό έργο, το προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ θα είναι πάντα διαθέσιµο για
περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις.
Πληροφορίες:
Ξενάκη Αθανασία
Γεν ∆/νρια Στατιστικών Ερευνών
Τηλ. 2131352151
Μουταφίδου Αικατερίνη
Προϊσταµένη ∆/νσης Πληθυσµού & Αγοράς Εργασίας
Τηλ. 2131352169
Email: oe_apografis@statistics.gr