Cartea autobiografica a lui Jung - una dintre cele mai tulburatoare piese memorialistice ale secolului - este saraca in fapte de viata exterioara: schita copilariei intr-o familie de pastori, 0 trecere in revista a practicii de medic pSihiatru,intTInirea cu Freud, construirea turnului de la Bollingen, citeva calatorii in locuri exotice (Africa, India). Oar pe fundalul acestor sumare evenimente exterioare se deseneaza conturul viguros al unei alte vieti, de infinita bogatie. Treptele ei cronologice sint intuitia, la 0 virsta incredibil de mica, a unei entitati psihice autonome, formidabila coliziune cu incon~tientul, tirzia lui autorealizare (<< Viata mea, spune Jung de la bun inceput, este povestea unei realizari de sine a incon~tientului »). Aceasta « a doua » viata, cea launtrica, s-a exprimat in vise, viziuni, calatorii in spatH extramundane, experienta nemijlocita a lui Oumnezeu - marturisite public de Jung, alaturi de premonitiile sale asupra viitorului umanitatii ~i gindurile cele mai intime despre religie, numai in Amintiri. $i din acelea~i experiente launtrice s-a nascut originala opera jungiana. Considerindu-Ie incompatibile cu contributia sa ~tiintifica, Jung nu ~i-a inclus Aminfirile in corpusul Operelor complete. $i totu~i aceasta carte autobiografica ramine cea mai buna introducere in psihologia analitica jungiana: aici pot fi gasite originea ~isemnificatia conceptelor ei fundamentale - de la «incon~tient colectiv » ~i «arhetipuri» pina la «individuatie ».

ISBN 973-28-0699-0

Foto copertii:

HENRI CARTIER- BRESSON

COLECTIA

memoriijjurnale

DIE SCHoNE FAMILI£ T 0 FAN

CARL GUSTAV JUNG (1875-1961), psiholog ~i psihiatru elve(ian. Nascut la KeJ3wil (cantonul Thurgau), a facut studii de medicina generala ~i psihiatrie la Basel, a fost profesor la Facultatea de Medicina din Zurich, ~i medic-~ef la clinica psihiatrica universitara BurghOlzli. S-a consacrat insa precumpanitor psihoterapiei clinice ~i, concomitent, cercetarii experimentale ~i teoretice. In 1904 intemeiaza la ZUrich un laborator de psihopato10gie experimentala, valorificind obserfatii personafe ~i descoperiri In domeniul asociatii10r verbale norma1e ~i pato10gice, al dementei precoce ~i al complexelor. Intre 1907 ~i 1912 co1aboreaza intens Cll Freud, atras In special de cercetarile acestuia legate de isterie ~i de vise. Ruptura cu Freud, provocata mai cu seama de rigiditalea concep(iei acestuia, inseamna pentru Jung angajarea ferma pe un drum propriu. Ea 11va duce la elaborarea unui sistem autonom de gindire, axat pe reintroducerea spiritului ca dimensiune fundamentala a fiin(ei ~i pe un ansamb1u de concepte noi, deduse in temeiul unei inde1ungate ~i vaste experien(e clinice. Intre 1921 ~i 1938 intreprinde dilatorii de studii in Africa de nord, in lumea arab a, la indienii pueblo din Arizona, in Kenya, Uganda ~i India. In 1935 este ales pre~edinte al proaspat Intemeiatei "Societa(i e1ve(iene pentru psihologie $i domeniile conexe". In 1944 i se creeaza la Basel 0 catedra de "psihologie medical!:',". In 1948 se infiin\eaza 1a ZUrich institutul care ii poana numele, iar in 1958, inspirata de cercetariie sale, "Societatea international a de psihologie a..'1alitidi". Ultimii ani de viata ~i-i petrece la Bollingen, linga Zi.irich, 10cuind In faimosul turn, unde l~i redacteaza ~i partial i~i dicteaza mernoriile. Scrieri: Uber die Psychologie der Dementia praecox (1907), Wandlungen und Symbole der Libido (1912), Psychologische Typen (1921), Die Beziehungen zwischen dem leh und dem Unbe\vui3ten (1928), Psychologie und Religion (1940), Uber die Psychologie des UnbewuJ3ten (1943), Psychologie und Alchemie (1944), Die Psychologie der Ubertragung (1946), Antwort auf Hiob (1952), Synchronizitiit als ein Prinzip akausaler Zusammenhiinge (1952), Ein modemer My thus (1957). La citevaluni dupa moartea lui ii apar memoriile, Erinnerungen, Triiume, Gedanken, consemnate ~i editate de Aniela Jaffe.

ANIELA JAFFE (1903-1991) s-a nascut la Berlin, Intr-o familie de evrei. In timp ee studia medicina la Hamburg, regimul nazist a c0115trins-o sa paraseasca Germania 5i, astfel, a emigrat in Elvetia. La ZUrich a facut cuno5tirt\a cu C. G. Jung 5i cu eereul psihologiei analitice. eu timpul, a ajuns ea insa~i 0 analista reeunoscutiL Intre 1948-1954 a fast seeretara]a lnstitutul C. G. Jung proaspat infiintat. In ultimii a..'1i e viara ai lui lung, I-a Insot!t ea d seeretara personala ~i colaboratoare. iar din 1957 au luerat amlndoi la alcatuirea biografiei lui. A ]oeuit la Ziirieh pina la moartea survenita in 1991, aetivind ea anaJista 5i seriind ea insa~j numeroase cart! ce slnt considerate importante pentru In(elegerea de catre un eere mai larg a psihologiei jungienc. Cele mai eOnoseute sint Der Myrhus vom Sinn ~i C. G. lung - Bild und Wort.

c. G. lUNG
AMINTIRI, VISE, REFLECTII
Consemnate $i editate de

ANIELA JAFFE
Traducere ~i nota de DANIELA ~TEFANESCU

HUMANITAS
B UCURE~TI

II
DIE SCHoNE FAMILIE T 0 FAN

Coperta IOANA
MEI\;fORJES,

DRAGOMIRESCU
DREAMS, REFLECTIONS

MARDARE
BY C. G . .rUNG

Recorded and edited hy ANJELA JAFFE © ]961, 1962, 1963 by Pantheon Books, a Division of Random House~ Inc. © renewed 1989, 1990, 199] by Random House, Inc. Books,

This translation published by arrangement with Pantheon a Division of Random House~ Inc., Nev.,' I'" ark Traducerea
ERJNNERUNGEN.

s-a efectuat dupa editia a VIII-a din TRAUME, GEDANKEN \iON C. G. JUNG

\,:O/alter-

Aufgezeichnet und herausgegehen van Aniela Jaffe, \t~er1ag, Olten und Freiburg im Breisgdu, 1992. 1996, pentru prezent8. versiune romaneasca

© HUM~t\NITAS;

ISBN973-28-0699-0

Slr.1!ugen C"<lda rn, 1. :SeCI~r 3. 8UCURF4-T1 Tel./Fa~:40 1614.31.49

Nota traduditorului

Prin aceasta apant1e Ii se of era un document unic ~i indelung a~teptat tuturor cititorilor care-l iubesc pe acela care, prin personalitatea ~i opera IUI, a marcat pro fund epoca no astra, fiind, alaturi de S. Freud ~i de A. Adler, unul dintre cei "trei mari" ai psihologiei secolului XX. Opera lui C. G. Jung n-a influen~at numai anumite ~coli psihologice, ci impresioneaza ~i astazi uncerc tot mai larg de oameni, care gasesc in ideile Iui confirmari, sprijin, precum ~i calea spre descoperirea con~tienta a sinelui. In vasta Iui opera ce ramine un monument al secolului, el a ~tiut sa creeze 0 imagine a omului in plenitudinea sa de fiinfa culturala - 0 imagine depa~ind domeniul strict al psihiatriei ~i intrind in eel al antropologiei, al antropologiei culturale. Originalul lung ne ofed ni~te memorii la fel de originale, ce nu seaseamana ca stil eu nid 0 alta carte de amintiri. Specificitatea lor este marcata mai ales prin aceea di putinele evenimente exterioare din carte nu sint evocate ~i nu capata pentm lung 0 semnificatie dedt raportate la evenimentul interior intr-adevar major al vietii lui - intiinirea con~tientului cu ineon~tientul. "Viata mea este povestea unei realiziiri de sine a incon~tientului", marturise~te lung in deschiderea Pro1ogului, pentru ea putin mai jos sa spuna: In fata evenimentelor interioare, celela1te amintiri palesc - ca1atoriile, oamenii ~i iucrurile inconjuri:itoare. [... ] Amintirea faptelor exterioare ale vietii mele S-3. estompat in cea mai mare parte sau a disparut. 1ns3.intilniri1e Cll cealalta realitate, co1iziunea Cll incon~tientul, mi s-au Intiparit in memorie ~i fin mai pot fi ~terse. Acolo a fast intotdeauna abundenta, a fost intotdeauna bogatie, ~i orice altceva a trecut pe un plan secundar," Dar in realizarea acestui caracter eu towl aparte a1 "autobiografiei" ~i-a 1asat eu siguranta amprenta ~ipersonalitatea Anielei Jaffe, care, 1uerind la sfir~itul anilor '30 1a ZUrich ca secretara Si simtindu-se pre a 5

impovarata de maladii fiziee ~i psihice, s-a adresat unui psiholog pentru analiza; in eele din urma, j s-a aeordat 0 ~edinta ell insu~i Jung, iar de aiei a pomit 0 eolaborare ee avea sa dureze tot restul zilelor maestrului, eulminind cu ultimii lui patru ani, dnd, angajindu-lin conversatii intense despre viata lui (mai ales launtrica), i-a stenografiat replicile, pentru ca mai tirziu sa Ie prelucreze ~i editeze. "Aniela Jaffe a fost unica in bllndetea ~i amabilitatea ei, in spiritualitatea ei receptiva, in talentul ei de a minui condeiul ~i loialitatea fata de omul a carui psihologie a Insemnat atit de mult pentru ea. Pastr1ndu-~i cele mai bune calitati din trecutul ei de mundi grea de secretariat - simtul organiziirii ~i ochiul ager pentru ceea ce este esential - a progresat, devenind un analist bine cunoscut ~i foarte apreciat ~i un autor in adevaratul sens al cuvintului", se scrie in necrologul aparut in gazeta londoneza The Independent, la 5 noiembrie 1991. Ce introducere poate fi mai buna in lumea spirituala a unui cercetator decit relatarea trairilor subiective care se aflii in spatele gindurilor, ideilor ~i cunoa~terilor lui? Dar astfel, cartea devine o invitatie pentru fiecare sa tina cont de propriul sau incon~tient ~i de resursele lui. Ea este ~i 0 salvare sau 0 posibilitate de salyare; cei care au de suferit de pe urma dialecticii lor cu incon~tientul vor gasi cu siguranta, gratie miirturiei lui Jung, 0 reconfortare in elanul ~i cutezanta primului om care a plonjat In profunzimile lumii interioare atIt de nelini~titoare dar ~ide bogate ~icare a cautat ~i a intilnit incon~tientul in toata amploarea sa (mai IntIi cu Freud, apoi singur). Ce a Insemnat pentru el aceasta descoperire dramatic a ne-o reveleaza Amintirile - 0 marturie inedita de luciditate, de sineeritate, de euraj. Ele slnt deopotriva un document uman, medical, psihologic, cultural, istoric, indispensabil celor care doresc sa-l Inteleaga pe aeest psiholog fin, psihiatru pasionat, gInditor complex ~i scriitor prolific. Traducerea unei astfel de carti bogate din atitea puncte de vedere este ea insa~i 0 experienta unica in felul ei, datorita imbinarii de catre Jung a unui stil narativ-descriptiv - Insotit pe-alocuri de un umor subtil - cu 0 exprimare inaripata, acolo unde Jung devine liric, cu un limbaj tehnic, obieetiv, atunci cind relateaza probleme de stricta specialitate, eu un stil colocvial, acolo unde a vrut pur ~i simplu sa lase "sa curga" povestea; uneori, Jung formuleaza frazele voit neglijent, adoptInd atitudinea boemului care plute~te pe deasupra incorsetarilor lingvistice; se lntimpIa,
6

cit ~i la cea a unor subcapitole. inainte de a face invitatia la lectura. netinind cont de omisiunile destul de freevente din traducerea in limba engleza. exprimarea cu doua intelesuri fiind superioara univocitatii ~i corespunzind naturii fiinteL Cea univoca are sens "doar dnd se constata fapte. nu lnsa clnd e yorba de 0 interpretare.in schimb. Richard Wilhelm. In ceea ce priveste notele de subsol. intrudt.). a Division of Random House. caci « sensul » nu este tautologie. 1994. Jung recurge nu de putine ori la un limbaj indraznet. ~i anume 0 parte din scrisori. Ne\v Yark. cu cele ale 7 . am consultat permanent atit editia a VIII-a a ariginalului german. eu formulari ie~ite din cadrul conventional. coordonator: Vasile Dem. 1987 -1992 ~i la Focabularul psihanalizei de Jean Lap1anche / J. Inc. textele despre Theodore Flournoy. am tradus textul integral. lucrlnd cu acest text. limba pe care 0 vorbest~ trebuie sa fie "cu dublu sens. aparute sub redactia lui Constantin Gorgos. A~ dori sa atrag atemia asupra cltorva aspecte "tehnice" ale traducerii. G. Asupra tuturor acestor variatii de stil i~i lasa amprenta ceea ce Jung a nurnit la el "personalitatea nr. pe care am incercat sa Ie redau cu elt mai multii fidelitate. intrucit copyrightul este detinut cu aceasta talmacire de Pantheon Books. ma refer atit la absenta unor pasaje. intitulate: "Cite ceva despre familia lui C.-B. In mod deliberat. publicatii in anul 1989 de Vintage Books. dt ~i versiunea englezeascii. Tradudnd. fiecare element. Ie-am alternat pe cele ale editiei germane.. inainte de a trage 0 concluzie. se exprima alteori echivoc. Heinrich Ziminer. Respectlnd onginalul german. Cititorului roman i se ofera. Pontalis. eu migala analistului care cerceteazB. Zamfirescu.~i aspectul ei dublu". sa eizeleze portiuni de text la maximum. care apar cu mentiunea (n. mai scurte sau mai lungi. ci cuprinde intotdeauna mai mult in sine dedt obiectul concret al enuntului". a~adar. Editura Medicala. 1" ~i "personalitatea nr. germ. dupa propriile-i cuvinte. pentru a tine cont de natura pSihic'iJ. Completarea la Cartea ro~ie ~i paginile in care Aniela Jaff6 a relatat des pre stramo~ii lui Jung. Olten. ed. aparuta in anul1992la Walter-Verlag. Pentru traducerea termenilor de specialitate am recurs. Jung". fiecare dintre cele douii fatete ale personalitatii lui manifestindu-se conform tipicului lor . in principaL la Dicrionarul enciclopedic de psihiatrie. Bucure~ti. in patru volume. 0 versiune completa a Amintirilor ~i anexelor. Editura Humanitas.totul contribuind la conturarea unei imagini fascinante a omului Jung in intreaga-i complexitate. 2".

DANIELA $TEFANESCU . Elvetia.). in continuare.lui Jung (c. I-am redat doar in limba romana. talmacirile imi apartin. I~ final. cu citeva din editia engleza (n. Pentru traducerea diferitelor citate presarate de Jung de-a lungul Amintirilor. la prima aparitie.) ~i ale Anielei Jaffe (A. ed.care apat1in ~i ele editiei germane -. G.Icajr pentru promptitudinea cu care a raspuns solicitarilor mele legate de anumite versete biblice. Acolo unde am intllnit pentru prima oara un termen care urmeaza a fi explicat de Aniela Jaffe in Glosar.). t. Candid etc. J.) . pentru indrumarile la traducerea unora dintre citatele 1nlatina ~i1ngreaca veche. in rest. G. fiica lui C. Pe parcursulintregii traduceri am cautat sa respect urmatorul principiu in legatura cu citarea lucrarilor: clnd apare un titlu pentru prima data. engl. precum ~i mamei mele. la Faust. pentru datele bio-bibliografice despre Aniela Jaffe. dt ~i in traducere. Jung. ~i domnului dr Robert Hinshaw. de la Editura Daimon din Einsiedeln.) ~i cu ale mele (n. ~ianume prof. ori de cite ori i-am rugat. Marie-Claire ~telanescu. diac. titlurile ~i in germana. I-am mentionat atit in original. am notat in subsol: V. loan 1. termenulin Glosar. sorilor Roth din Elveria. Anne-Beatrice Schmid-Roth ~idr Fritz Roth. J. ~ dori sa multumesc pe aceasta cale celor care m-au ajutat. pentru faptul ca a urmarit pas cu pas traducerea. pentru informatiile geografice ~iculturale fumizate. In Glosar am reluat insa. la elucidarea anumitor probleme: doamnei Helene Hoemi-Jung. Odiseea. am apelat pe cit posibilla traduceri publicate (de exemplu. doamnei Mariana Balura-Skultety. confruntlnd-o cu originalul ~i facind observatii pertinente.

in timpul Conferintei Eranos din Ascona -. ci in fom1a unei "autobiografii" . and he added to the Consciousness hidden worlds within worlds. a propus sa mi se acorde mie rolul de biografa. Jung intuia ca exista un raport intre aeestea $i diferite idei din opera lui de biitrinete. Dr Jolande Jacobi. What seemed all irregular. Tinind cont de programul lui de lucru incarcat ~i de faptul di. Jung. COLERIDGE. Acest aspect a decis asupra modului de alcatuire a cartii $i prima mea sarcina a constat doar in a pune intrebari Si a nota raspunsurile lui Jung. A ~i acceptat abia dupa indelungi ezitari. insa eurind a inceput sa povesteasea Cll interes crescind despre sine. des pre visele $i gindurile sale. G. despre evolutia lui. Am inceput in primavara lui 1957. obosea repede. de nelini$te interioara au inceput sa se iveasca irnagini din eopilarie de mult disparute. 9 . he saw and shewed to be beautiful Constellations. Dupa 0 perioada.Jung insu~i sa fie cel care vorbe$te. apoi. din New York. Notebooks In vara lui 1956 . rni-a rezervat totu~i' cite 0 dupa-amiaza pe saptarnina ca sa lucram irnpreuna. una dintre colaboratoarele lui C. Kurt Wolfflmi comunicase planul sau de a infati~a cartea nu ca pe 0 "biografie".Introducere He looked at his own Soul with a Telescope. aceasta insemna foarte mult. Jung a fost mai degraba reticent $i ezitant. Atitudinea pozitiva a lui Jung fata de rnunca noastra comuna a dus la sfir$itul anului 1957 la un pas decisiv. dar nu-l putea sesiza inca foarte claro Intr-o diminea\a ill-a intimpinat comunicindu-mi ca ar dori sa serie el insu$i des pre copilaria lui. dki se cuno$tea aversiunea pe care 0 resimtea Jung la ideea de a se prezenta pe sine ~i de a-~i etala viata in fafa ochilor lumii. editorul Kurt Wolff a discutat pentru prima oara cu ni$te prieteni din Zurich despre dorinta sa de a publica 0 biografie a lui Carl Gustav Jung la Editura Pantheon. datorita virstei. Initial. in legaturii cu eare imi relatase deja multe. dar nici pe departe tot. Tuturor le-a fost clar cii nu va fi vorba despre 0 misiune u~oara.

care se ocupa de problemele generale ale psihologiei primitive. Aceasta n-a fost insa singura contributie direct a adusa de Jung la carte. precum Th. Ele se incheie eu absolvirea studiului medicinei in anul 1900. ill care Jung relatase pentru prima oara cite ceva des pre dezvoltarea sa launtrica.. De indata ce m-apuc de Iucru. pe atit de neasteptata. F.ian 1959. se instaleaza imediat simptome fizice neplaeute. Astfel. S-a format ea un virtej Si trebuie sa scriu. A nu 10 . Daca neglijez asta chiar Si numai timp de 0 zi.. Pe vremea aceea. In vara aceluia. la lacul Zurich inferior. Discutiile avusesera lac in casa Iui Jung din Kusnacht1• 1 Localitate situata in cantonul Zurich. in anu} 1956. Jung a seris. mi-a spus: "A fost atins ceva in mine." ASa a Iuat nastere capitolul "Ginduri tirzii". C. Le-a intitulat: "Despre primele evenimente ale vieW mele". unul dintre nepotii sai lucra acolo ca psihi3Jru.autobiografiei". Gnd mi-a inapoiat capitolul "Despre viata de dincola de moarte".0 carte de-a mea este intotdeauna un destin. A-mi asterne pe hirtie primele amintiri este a necesitate. in casa lui de la tara. in care iSi gasesc expresie gindurile-i cele mai profunde. dimas neterminat. In ea salasluieste ceva imprevizibil si nu-mi pot prestabili sau propune nimic. autobiografia 0 ia deja de pe-acum pe un alt fagas decit imi imaginasem la inceput. Jung a terminat cele !rei capitole despre copilarie. tot la Bollingen. a . subcapitolul despre "Kenya Si Uganda". Lienert. Mey. ele dispar si mintea mea devine cit se poate de !impede.. La citva timp dupa aceasta schimbare de atitudine mi-am notat urmatoarele sale cuvinte: .. nepublicat. Cel des pre indienii pueblo provine dintr-un manuscris din anul 1926. dat fiind ca stiam cit de mult il obosea pe Jung scrisul Si ca n-ar intreprinde un asemenea lucru dad nu I-ar simti ca pe 0 "misiune" venita din striifundurile fiintei sale. Mann. M. Toate diminetile Si Ie dedica lecturii capitolelor deja compuse ale cartii noastre. anii de Scoala Si de studentie.. Capitolul "Activitate psihiatricii" a luat fiinta pe baza unar discutii dintre Jung si tinerii medici secundari ai spitalului psihiatric BurghOlzli din Zurich. ehiar daca poate cele mai indeDartate. Intemia Iui mi s-u parut a confirma astfel justificarea interioara.?r. In ianuarie 1959 se afla Ia Bollingen. aid au locuit ~i alte personalitati.Hotarirea a fost pe cit de imbucudttoare." In aprilie 1958. Pentru completarea capitolelor "Sigmund Freud" Si "Confruntarea Cll inconstientul" am preluat diverse pasaje dintr-un seminar tinut in 1925.

. in "hohle Gasse" (=defiIeu). numai esenta spirituala a trairilor era pentru el de neuitat ~i demna de a fi relatata. Cunosc prea multe autobiografii cu autoamagirile lor ~i minciunile lor de circumstanta ~i stiu prea multe in legatura cu imposibilitatea unei descrieri de sine. Capitolele sint ca ni~te raze rapide care lurnineaza numai fugitiv viata exterioara a lui Jung ~i opera sa. Jung s-a referit la ele intr-o scrisoare catre un prieten din studentie. care se afla in canlonul Schwyz. sintem readu~i. pentru ca macar sa indraznesc sa fac incercari in acest domeniu. am dezvoltat indicatiile lui care adesea erau doar in stil telegrafic ~i am eliminat repetitiile. ele transmit atmosfera universului sau spiritual ~i trairile unui om pentru care sutletul a insemnat realitatea cea mai autentica. Mai importante dedt dificultatile formale ale elaborarii au fost altele. " . pe tiranicul guvemalor GeJ3Jer (n. utilizind material din procesele-verbale ale discutiilor noastre. la amintirile tineretii.ri lui Jung in legatura cu lucrurile exterioare. Pe alocuri. Discu\ia sau povestirea spontana poarta caracterul irnprovizatiei. In schirnb. Inca aeum treizeci de ani. dt 5i din exterior. Asa ceva nici nu-mi puteam imagina.. De curind mi s-au cerut insa ni~te informat!i autobiografice ~i cu aceasta ocazie am descoperit di in materialul furnizat de catre se confunda cu KliBnacht (fujj Rigi). atit din interior.Jung a citit manuscrisul ~i I-a aprobat. am facut adaugiri la capitolele scrise de el.). engl. La rindul meu. 11 .). Am facut-o atuDci sub forma unul seminar.] In ultimul timp am tot fost solicitat in diverse reprize sa scriu ceva de tipul unei «autobiografii ». Corespondenta dintre ei a avut loe la sfir~itul anului 1957. t. KliBnacht a dimas celebm datorita legendei despre Wilhelm TeII care I-ar fi ucis acolo in apropiere. ed.trinim. Cu elt progresa cm'tea. de natura mai personaEi. a corectat cite un pasaj ~i a propus completari sau le-a efectuat el insu~i. Adesea mi s-a intimplat sa-i pun in van intreb3. la Lacul celor Palm Cantoane. cu atit mai puternica devenea amalgarnarea dintre rnunca sa ~i a mea. Ai perfecta dreptate! Cind imb3. elevii mei m-au detenninat la un moment dat sa explic cum am ajuns la cODceptia mea despre incon~tieDt. ~i aceea~i trasatura 0 poarta ~i "autobiografia". Acesta 11rugase sa-si serie amintirile din tinerete. Modul in care a luat na5tere car'tea a determinat intr-o anurnita privinta ~i continutul ei. 1 Seminarul din 1925 mentional mai devreme (n.

ide neobi:. nici n-o mai pot revigora. iovituri ale sort. Acestea insa sint elementele care aldituiesc 0 biografie inteligibila: persoane pe care le-ai intilnit in viata..ipoate ca trairile « exterioare » nici IT-aufast vreodata esenrialul sau au fost doar in inasura in care au coincis cu faze de dezvoltare interioara. Din pacate nu pot implini din aceste motive nid dorinta ta.te ~i pasiune.a.asa mi se parea ... tocmai din cauza ca eu .a:.ca in viata mea toate elementele exterioare sa fie accidentale :.esc sa supun unei examinari obiective mikar inceputul inceputului vierii mele.. 0 condirie preliminara extrem de nefavorabila pentru 0 relatare obiectiva! Scrisoarea ta a picat « bineinteles » in momentul in care.nuit1i. 0 sfiaEi in fata viitorilor cititori..participasem la ele cu toata fort. de~i luase deja hotarirea de a se "apuca de treaba". Aid se ive~te insa problema redilrii. ca to ate acele amintiri care mi-au ramas vii se refera la trairi emotion ale care transpun spiritul intr-o stare de nelini:. eu atit mai vii ~i mai colorate sint amintirile mele legate de trairile « interioare ». ceea ce regret foarte mult. pina in ziua morti!. cu putine exceptii. care nu-mi mai pot maripa fantezia in niei un fel. intr-adevar.. scrisoarea se incheie cu un refuz! Conflictul dintre accept ~i refuz nu s-a potolH la el niciodata complet. Am constatat. arice amintire a unor intimplari exterioare a palit :." Aceasta scrlsoare caracterizeazil atitudinea lui Jung..inumai Uiuntricul sa fie incarcat de substantii :.amintirile mele se afla ascunse diferite probleme obiective care ar merita pesemne 0 privire mal atent~L Drept care am reflectat la aceasta posibilitate ~i am ajuns la concluzia de a fudeparta futr-atit celelalte obligatii ale mde ludt sa reu:.. ci vorbea ~i scria des pre ea numind-o "proiectul Anielei Jaffe". .H si altele de acest gen.luasem decizia de a ma apuca de treaba. Nu considera carte a de amintiri drept 0 lucrare ~tiin\ifica ~i nki drept cartea sa.ideterminant.1ereu existuu un rest de scepticism.tea :. destinul vrea . camplicatii. Aceasta sarcina este atit de grea :. Masura mi s-a pamt esentiala pentru a-mi asigura lini:. ni~te Mnturi de care de abia imi mai amintesc.a. Indt a trebuit mai intii sa-mi promit sa nu public rezultatele in timpul vierii. Prin urmare..a cum a vrut-o dintotdeauna .. Infinit de multe astfel de manifestari « exterioare » ale existentei mde s-au scufundat in uitare.idistanta necesara. Or. aventuri. ca sa zic a:. la 12 .. r. cel putin nu pentru moment. Dar ele au devenit. cillatarii.. de care nu ma simt capabil.

Intllnirile n-au fast un eveniment. eu prieteni. printi ~i magnati. ea nu este inclusa in seria Operelor complete (Gesammelte Werke)l. ci ~i a lor. arti~ti ~i scriitori. trebuie sa recunosc di doar pu\ine diotrc aeeste intilniri au reprezentat pentru mine un eveniment. 0 sete nestap]'nWi de cunoa~tere. care cuprindea tot ce avea vreun raport cu su.con~tiin\a sa de medic. Voi folosi aceea~i prescurtare ca ~iin originalul german: tIes. ~rerke (n.fletul. eontinuturile ~i manifestarile sale Si 11Ci:lracteriz!t ca orn de ~tiintii ~i -. care se saluta cu pavilionul.). Nu-i sdipase faptul cii atitudinea religioasa joaca un rol esential in terapia omului suferind psihic.rile intilnirilor lui.prin relatarea experiente10r Iauntrice ale lui lung ~i printr-o bogatie de idei 9i ginduri care. dad e sa fiu sincer. dar. Conform dorintei sale. mai launtrica. Nu mi-e mgiiduit sa deschid privirilor lurnii aceie u~i lTIchise pentru totdeauna~~' Lipsa de date exterioarc cstc insa abundent compensata prin altceva . ace~ti oameni ilni ~i solicitau dte cevu ce nu pot sau nu am Ebertatea sa divulg. s-au estompat eurind. Despre relatii1e care au insemnat ceva pentru mine ~i care mi-au revenit in mintc ea amintiri ale unor vremuri indepartate nu pot povesti. Aceasta e valabil mai ales in ceea ce prive~te ideile sale religioase. Deosebit de retinut a fast Jung in relata. Oid lung se simtea si se considera ]'n primul rind medic. fie eu personalitati cunoscute. Intilnirile noastre erau ca ale vapoarelor in largul marii. indiferent de ceea ce reprezentau aceste personalitati in oehii lumii. did ele il-au fost Dumai via~a mea ceo. raminind fara consecinfe mal profunde. se vor face multe referiri Ia diferite volume din seria Opere/or complete ale lui C. G. eu marile nume ale ~tiintei ~i politieii. Ele sint tipice pentru el lntr-un grad fnalt ~i au fcrma~ fundamentul vieW lui. fie ell oameni apropiati. dupa cum elinsu~i spunea. De cele mai multe ori. Jung. trebuie privite drept biografice. 1" .last but not least . t. 0 traire semnificativa. Cartea contine erezul religios allui lung. Aceasta eoincidea eu descoperirea Iui di sut1etul produce spontan imagini 1 In decursul textullli. lung a fast condus pe csj rnultiple 91 variate la confruntarea cu problemele religioase: anumite experiente care-l plasasera inca de pe dnd era copilill realitatea trairilor religioase ~i ilinsorisera pha la sfir~itul vie~ii. cu exploratori. "Am stat de yorba eu multi oameni celebri ai epocH.care el adusese anumite contributii. A~a di nu mi-au ramas amintiri.

ale cami 14 . In cartea iui de amintiri. bazata pe experienta direeta. Jung nu vorbeste despre Dumnezeu. a spus: "Atunci mi-a devenit clar ca Dumnezeu a fost. Asta I-a fikut sa sufere Si chiar din rindurile cartii de fata emana ici-colo dezamagirea cercetatorului care nu se simte pe deplin inteles in ceea ce prive~te ideile sale religioase. acest lucru se intelegea de la sine $i era vital. ~i de eea obieetiva. IVIai ales prin feluJ in care raspunde la problema raului si prin imaginea unui Dumnezeu care nu este numai iubitor. Acest lucru I-a resimtit mereU in reaqiiIe la opera sa. una dintre experientele imediate cele mai sigure. Ar trebui s-o resimt drept paeatul eel mai grosolan daca ar fi sa opun rezistenla aeestei forte". ca este cieci religios "prin natura sa"." In lucrarile sale ~tiintifice. eel putin pentru mine. Din perspectiva crqtinismului dogmatic. nu este numai "bunul Dumnezeu". 0 data vorbe~te oroul ale cami ginduri sint determinate ~i de sentimente pasionale.cu continut religios. Intr-una din zilele cind seria despre razvratirea lUl juvenila impotriva Biserieii. Mai cu seama in a doua parte a vietii. ea de un soare. lung vorbeste pentru prima ~i singura oara des pre Dumnezeu ~i propria sa experiema religioasa. " Consider ca toate idcile mele se invirtesc in jurullui Dumnezeu ca planetele in jurul soarelui "i ca sint atrase de Eliu mod irezistibil. eel care ia euvintul este cercetatorul. lung a realizat ca 0 deviere de la aceasta natura de baza a sufletului era 0 cauza a numeroase nevroze. In ceHUalt. Nu 0 data a exclamat minios: "In Evul Mediu ill-ar fi ars pe rug!" Abia dupa moartea Iui s-au inmultit vocile teologilor care constata ca lung nu mai poate fi indepihtat din istoria ecleziastica a secolului nostru. Conceptia religioasa a lui Jung se deosebe~te in anumite privinte de cre~tinismul traditional. ci des pre "imaginea lui Dumnezeu in sufletul omului". de intuitie ~i de experientele interioare ~i exterioare ale unei vieti lungi ~i bogate. ci de afinnatia subiectiva. stiintifid. Aid nu este yorba de 0 contradictie. privindu-Ie din punctul de vedere al psihologiei $i delimitindu-le con~tient de problematic a teologica. intr-un caz. in ciuda renumeIui mondial de care se bucura. Pentru el. Precedind astfel. Jung era un outsider. In aJ doilea caz. e] opunea exigentei crestine a credintei necesitatea inrelegerii Si a refleqiei. Si operele Iui cele mai importante abordeaza probiemele religioase ale omului cre~tin. Jung s-a marturisit intotdeauna crestin. ii seria el in 1952 unui tinar cleric.

Am suferit suficient din cauza lipsei de fntelegere de care ai parte ~i a izolarii in care ajungi daca spui lucruri pe care oamenii nu Ie pricep. Una este identiea cu cealaW'i..ceea ee este de inteles. A~a ca « autobiografia . Nu stiu dadi voi fi deja atit de departe de aceasta lume. pe atit de eritiea Si de negativil a fast timp indelungat atitudinea Iui fata de proiectul publicarii ei . "Am pazit acest materia! toata viata SI II-am vrut sa-lIas sa fie expus intregii lumi. Pe cit de pozitiv ~i de activ a participat Jung laelaborarea "autobiografiei".J . Cu fiece capitol. Iua drept premisa solicitudinea cititorilor.i operei sale. Ca am de ~tiinta.i importanta vietii s.asertiuni nu depa~esc frontiera teoriei cunoa~terii. Viata mea este intr-un anumit sens chintesenta a ceea ce am scris. cit SI Intelegerea gresiti:i. Felul cum sint Si felul cum seriu alcatuiesc 0 unitate. a !urnii erau prea dureroase. m-as simti si mai afectat decit 111 cazul altar carti de-ale mele.iata ceea ce slnt eu. Se temea de reactia cititorilor. « Autobiografia» este viata mea privita din lumina a ceea ce am elaborat. ~i mai mult de sine Insusi ~i a 'l.~ns in cele din urma sa se priveasca pe sine. Si nu invers. Toate glndurile mele si toata nazuinta mea . Atunci dnd relata pentru eartea lui de amintiri despre experientele ~i sentimentele sale religioase personale... dispu~i sa-l urmareasca pe drumul trairilor lui subiective. Dad. "Daea Imi pun problema valorii vietii mele. m. el s-a departat. Jung era empirist.urat un fel de proces de transformare Si obiectivare. atunci nu ma pot masura declt dupa 1<: . precum s. nu in ultimul rind din cauza sinceritatii eu care l~i dezvaluise trairile religioase ~i ideile. inch sagetile sa nu ma mai atinga ~i sa pot suporta reaqiile negative." In decursul anilor in care cartea de memorii a capatat forma.i mai negativ. de la distanta. Dar numai acela care a trecut prin experiente similare poate sa recllnoasca ~i va reCUl1O<L')te afirmatiile subiective ale lui Jung ca fiind valabile ~i pentru sine insusi. in Jung s-a desfiis.li este doar punctul pe i. 0 carte ca aceea despre lav s-a lovit deja de atita lipsa de Intelegere. Ostilitatea en care fusese primlta cartea sa Antwort aufHioh (Rdsplll1S !ui 101') era inca prea recenta. cad in fata unor atacuri la adresa lui. ~i astfellectura acestei carti e dificilii pentru oamenii care nu-mi cnnose gindurile sau nu Ie Inteleg. jar neilltelegerea. ca sa zic a~a. atunci Amintirile mele vor avea un efect:.. Altfel spus: acela care poarta in sut1etul sau 0 imagine a lui Dumnezeu avilld niste trasaturi analoage sau identiee. ci se limiteaza in mod con~tient la fapte ~i la ceea ce poate fi dovedit.

i cum s-ar fi putut altfel. capitolul "Despre na~terea operei" numai drept 0 privire retrospectiv3.ideile veacurilor trecute ~i sint nevoit sa spun: Da.ifice. Activitatea rumegatoare caracteristidi familiei animalelor paricopitate. a batrillului maestru.niei in discu. a notat in stilul Sail caracteristie.adopt un stil apodictic. trebuie intr-adevar sa marturisesc ca ceva de genul acesta se afla complet in afara posibilitatilor mele. Dar masurata dupa ideile de azi. ca ~i sentimentul continuita. lung a tot reformuJat ~i redefinit eoneeptele folosite de el.a pe parcursul diferitelor capitole ale cartii.. inseamna ceva. 16 . Ambele ies ~i mai tare in eviden. 0 scurta privire de ansamblu asupra lumii ideilor sale .ii istorice care razbat din aceste cuvinte sint tipice pentm lung. 0 introducere mai buna in lumea spirituala a unui cercetator decit istorisirea modului in care a ajuns la ideile sale ~i relatarea experientelor subiective care se afla indaratul descoperirilor sale. niei in seris. este pentru mine contrariul a ceea ce stimuleaza pofta de milleare . Capitolul "Despre na~terea operei" a ramas ~i el neterminat. " Cititorul sa considere. am elueidat conceptele psihologiei jungiene prin citate din lucrarile sale. S. determinata de moment. In fapt.. rara indoiala. proprii realitatii psihice. Totu~i citatele nu trebuie concepute decit ca ni~te aper~'u-uri sugestive. Pur ~i simplu n-a~ fi capabil sa redau fntr-o forma mai succinta ceea ce am prezentat pe larg cu atita eforl.. amintirile lui lung sint strins impletite cu ideile sale ~tiin. Nu exista insa. Telul unei introduceri in universul lui lung prin mijlocirea sentimentelor este indeplinit de "autobiografia" sa intr-o mare masur3. a~adar. Ori de cite ori a fost posibil. Ie-a lasat sa ramina 0 enigma sau un secret. iar elementele de neexplieat. ~i 5a-1 lase sa actioneze ea atare asupra sa. Ar trebui atunci sa elimin intregul material doveditor ~i sa ma straduiesc numai S8. ceea ce n-ar inlesni Cll nimic dificultatile de intelegere a rezultatelor la eare am ajuns.. Cind i s-a cerut la un moment dat acest lucru. ea nu inseamna nimic. Seurtul glosar pe care I-am anexat cartii la dorinta editorilor Ii ofed celui nefamiiiarizat cu opera ~i terminologia lul Jung dteva explicatii introductive. lung nu ar fi fost niciodata dispus sa of ere un rezumat. putin cam drastic: " . fiind vorba de 0 opera ce ctlprinde mai mult de douazeci de volume? In plus." Caracterul impersonal al acestei afirmatii. care consm in regurgitarea a ceea ee s-a mincat deja.ie..

Decembrie 1961 ANIELA JAFFE .Multi sint cei care m-au ajutat in sarcina mea pe cit de frumoasa pe atit de grea. Hull (Palma de Mallorca). precum ~i pe Richard F. care mi-au fost aliituri. cel care m-a sfiituit cu 0 riibdare ce n-a sliibit nici 0 clipa. care au sprijinit transformarea ideii cartii in realitate. C.ct. atit cu vorba cit ~i cu fapta. Tuturor Ie adresez multumirile mele. fie stimulindu-mi munca prin incurajari ~i critici constructive. pe Marianne ~i Walther Niehus-Jung (KUsnacht . fie insotind cu interes 1entul proces de evolutie. Ii voi mentiona aici numai pe Helene ~i Kurt Wolff (Locarno). in anii genezei luciarii. ZUrich).

pot doar "sa spun pove~ti". dar numai partial. Numai 0 fiinta mitica depii~e~te omul. Cum sa aiba el atunci despre sine 0 parere definitiva? Omul este 0 desfa~urare psihica. ~tiu ca in multe privinte eu nu sint ca altii. dar nu ma pot compara cu nici un animal. pe care n-o stapine~te . Pot insa daar sa fac constatari nemijlocite. nici 0 baza obiectiva. el nu are 0 18 . ~i eu am fost desprins din divinitatea infinita. Dar ce inseamna asta? Ca orice fiinta. Mitul este mai individual ~i exprima viata intr-un mod mai precis dedt 0 face ~tiinta. dar nu ~tiu cum sint eu adevarat. pamind de la care sa poti judeca. Aeeasta lucreaza cu concepte medii.sau poate ca 0 stapine~te. la aproape optzeci ~i trei de ani. Tot ceea ce se afla in incon~tient vrea sa devina eveniment. nici vaca. caci eu nu ma pot afla pe mine ca problema ~tiintifica. Numai printr-un mit se poate exprima ceea ce este omul conform intuitiei sale liiuntriee ~i ceea ce pare el a fi sub specie aeternitatis. cu nici 0 planta ~i nici o piatra. ~i sa se traiasca pe sine ca intreg. Nu se pune problema daca sint adevarate. Pentru a infati~a acest proces al devenirii mele. nu ma pot folosi de limbajul ~tiintific. Sint om. nici copac. Ca urmare. Intrebarea este numai: este aceasta povestea mea. ie~ind din conditiile ei incon~tiente. iar personalitatea vrea ~i ea sa evolueze. Deci astazi. Omul nu se poate campara cu nimic: nu este nici maimuta.Prolog Viata mea este povestea unei realizari de sine a incon~tientului. am inceput sa povestesc mitul vietii mele. adevarul meu? Greutatea in scrierea unei autobiografii eonsta in faptul ca nu posezi nici un etalon de masura. obi~nuite. care sint prea generale pentm a putea satisface multitudinea subiectiva a unei vieti individuale. Nu exista posibilitati pertinente de camparatie.

cititorul poate afla de aeolo rnai multe in legatura ell ea sau poate ruga pe cineva sa i-o relateze. In eel mai bUDcaz.judecata incheiata asupra sa ori a vietii sale.re se cristallzeaza piatra ce urmeaza a fi urelucrati:L In fata ev~nimentelor interioare. povestea este fara de fnceput. oamenii au devenit Si ei ni~te amintiri de neuitat numai in masura in care In cartea destinului meu numele 19 . Din e1e fac parte visele Si lnchipuirile mele. Ceca ce se vede este floarea. a fast i'ntotdeauna bogatie. :.?tiintifice. Ceea ce devine vizibii deasupra pihnintului dureaza doar o vara. Rizomul dainuie. De fapt. De aceea vorbesc eu predidere despre trairile interioare. ea i~i are siHa~ul in rizom. Povestea unei vieti incepe undeva. omul i~i imagineaza doar. de insuficienta. intr-un anume punet. dar eu n-am pierdut niciodata sentimentul perenitiltii vietii sub etema schimbare. Asta ill-a impresionat inca de pe cind eram tinaI' student in medicina ~i mi se parea 0 adevaxata minune sa nu fiu distrus inainte devreme. ceea ce. dar chiar ~i aeolo totul era deja extrem de complicat Nu stim ce va cleveni viata no astra. despre care tocmai se intimpHi sa mai pastram a amintire. oamenii ~i lucrurile inconjuratoare. incH este de-a dreptul 0 rninune daca ceva poate exista Si se poate dezvolta. celelalte arnintiri palese . Acolo a fost Intotdeauna abundenta. Viata omului este 0 incercare indoielnica. pentru mine. coliziunea cu ineon~tie!1tul.. E :ltlt de fugitiva.1 ariee altceva a trecut pe un plan secundar. De aceea. Amintirea faptelor exterioare ale vietii mele s-a estompat In cea mai mare parte san a disp3. 1. Numai din punet de vedere numeric constituie un fenamen uria~.. In fond. din C3.11i s-au intiparit in memorie Si nu mai pot fi ~terse. merita sa fie povestite numai acele evenimente ale vietii mele in care lumea nepieritoare a irupt in cea efemera. Viata am asemuit-o intotdeauna unei plante care traie~te din rizomul ei.calatoriile. ea este cea care dispare. ni se contureaza impresia unei deSerL&ciuni absolute.0 aparitie efemeri:L Daca ne gindim la devenirea ~i disparHia infi11ita a viefii ~i culturilor. nu stirn niciodata cum S-3U derulat lucrurile. Viata sa propriu-zisa nu este vizibila.. Sint numerosi eei care au cunoscut istoria timpului ~i o. Insa inti'lnirile cu cealalta realitate. iar telul p03te fi indicat doar aproximativ. Altfel ar ~ti totuI despre sine. care fom1eaza 111acela~i timp materia originara a muncii mele . Astfel. Ele au fost asemenea bazaltului incandescent ~i top it.rut.u seris despre eo. Apoi se ofileste .

Foarte de timpuriu am ajuns la concluzia ca atunci cind nu exista un raspuns si 0 solutie din interior la complicatiile vietii.lor era inscris dintotdeauna. Nu pot istorisi multe despre ele. viata mea este saraca in evenimente exterioare. . iar a face cuno~tin\a eu ei eehivala eoncomitent eu un fel de reamintire. devenindu-mi importante. Ele reprezinta specifieul vietii mele ~i de ele se ocupa "autobiografia" mea. De aeeea. caci mi s-ar parea ceva vid ~i lipsit de substanta. acestea nu spun pina la urma mare lucru. in tinerete sau mai tirziu. Circumstantele exterioare nu pot inlocui experientele interioare. Eu ma pot intelege pe mine doar prin intimplarile launtrice. Tot sub semnul experientei launtrice au stat ~i evenimentele care au venit spre mine din exterior.

Sau: 0 seara frumoasa de vara. de micul castel Worth ~i de gospodaria parac1iserului. mai degraba 0 impresie destul de vaga: Ma aDu intr-un drucior. de linga lacul Constanfa. ce plutesc ca ni~te insule pe 0 mare nesigura. Acesta a fost momentul in care am devenit. Departe.). Totul este minunat. Copertina caruciorului a fost ridicata. Lumina aurie a soarelui se joaca printre frunzele verzi. de cascada Rinului. Laptele are gust bun ~i miros caracteristic. Aceasta amintire este ~i ea foarte veche. de spalatorie. Este 0 zi frumoasa ~i calda de vara. superb. Ii puteai vedea deosebit de clar in ace a seara. Era prima data cind ii percepeam con~tient mirosul. Amintirile mele incep earn din al doilea sau al treilea an de viata. t. poate cea mai timpurie din viafa mea ~i." M-a luat in fata casei. colorat. pe drumul ce duce la Dachsen. 21 . aparent fara nici 0 legatura intre ele. ca sa zic ~a.1 CopiHiria La 0 jumatate de an dupa na~terea mea (1875). a matu~a mi-a spus: "Acum o sa-ti arat ceva. Imi amintesc de casa parohiala. se intindea lanwl Alpilor in ro~ul incandescent al apusului. Deodata rasare 0 amintire. Vad soarele scinteind printre frunzele ~i Dorile pomiloI'. cerul e albastru. a alta amintire: Sint in sufrageria noastra. de castel. intr-un scaun inalt pentru copii ~i maninc cu lingura lapte cald in care au fost muiate budtele de piine. con~tient de simtul mirosului. de gradina. la umbra unui copac. Tocmai m-am trezit in mijlocul acestei splendori ~i am a senzafie de bine de nedescris. in parohia castelului Laufen de deasupra cascadei Rinului. parintii s-au mutat din KeJ3wil (cantonul Thurgau)."l 1 Matu~a lui lung i se adreseaza In dialect (n. tocmai de aceea. "Acum uita-te acoIo. 5int tot felul de amintiri razlete. situata pe latura dinspre apus a casei. toti munfii s1nt ro~ii. la orizpnt. de biserid.

Nu implinisem inca patru ani pe atunci.at prin griidini?. de 0 eczema genera1a. m-am furi. nu pot dormi. Am vrut sa vad cadavrul irnediat.Da . Am vrut sa merg ~i eu neaparat eu ei.. Apa se intindea in departare. 1. fiecare sa se incline (n.. dupa cum mi-a povestit mama mai tirziu.. a splendoare fara pereche. ca niste copii mid ca mine n-aveau voie sa mearga . Atunci s-a fixat solid in mintea mea ideea ca va trebui sa traiesc 1a 0 margine de lac. Dupa plecarea barbatilor. zise tatal meu. asa gindeam.. pe Uetliberg. Acestia aveau un castel pe ma1ul1acu1ui Constanta.. in timp ce-mi dnta vechile lui cinteee de pe vremea studentiei. Asta m-a interesat extraordinar . aflata in vecinatatea munti10r aeoperiti eu zapada 5i stralucitori.. ~i azi imi mai aduc aminte de vocea tatei. 22 . Imi amintesc mai eu seama de unul. 1a nesfirsit.. 1 Cam asa suna inceputul. ]\i-au putut sa ma mai dezlipeasca de tarmu11acului.asta era situatia 5i n-aveai ce-i face. jeder neige .. spre durerea mea. amintire: oameni strain:' animatie.. Zurich si Uetliberg au fost pentru mine tara dorita Si de neatins.. ~ivor s3. Fara apa. Atunei mi s-a exp1icat. merge prin camera ineolo Si lncoaee. care mi-a plaeut in mod deosebit Si m-a linistit intotdeauna..Pescarii au gasit un cadavru . Inca (. .. dntind pe deasupra mea in linistea noptii. Era aSa-zisul dntec despre suveran: Alles schweige. Soare1e sdnteia pe apt!. am febra. Dintr-o perioada ceva mai tlrzie: Mama mea a pIecat cu mine in Thurgau.). a venit in jos pe cascada Rinu1ui . Se mai contureaza ~i 0 alta imagine: Sint agitat. agitatie. Am suferit. asemenea unor nervuri. Atunei am facut ineonjuruJ easel. P1uteau in jurul meu aluzii obscure in legatura 1 Toti sa tadi. Slujnica veni in fuga: . IVlama m-a retinut linga ea si mi-a interzis eu severitate sa ma due in gradina. pentru a vizita ni~te prieteni. Va1urile facute de vaporas ajungeau pina 1a mal si modelasera nisipul de pe fundu11acuIui in forma de dungulite. Tata ma poarta pe brate. "tara fagaduintei". iar aceast~i imensitate era pentru mine 0 pJacere inimaginabila.r I Am vawt atunci pentru prima oma A1pii! Apoi am auzit ca a doua zi copiii din Dachsen 'lor face 0 excursie cu ~coa1a spre Zurich. Insa usa era ineuiata. da. De-acolo pieura apa eu singe.. Din clipa aceca. omu1 pur Si simp1u nu poate exista. In spate se afla 0 rigo1a care dadea in jos spre panta.spre spalatorie.-1aduca in spaUitorie.

neputinta. II admira pe tatal meu. ~i nu m-au dezamagit. siguranta .v. pe 0 zi albastra de toamna. Mergeam de-a lungul Rinului. ~i m-au deziluzionat. Ulterior. cu ochii aIba~tri~iparul blond ma ducea la plimbare. a avut grija de mine ~i slujnica noastra. Fata cea trnara mi-a devenit mai tfrziu soacra. t. am fost nerncrezator fata de femei. ca ~i pentru altii. Am revazut-o abia dupa ce am implinit douazeci ~i unu de ani. Din perioada despartirii parintilor dateaza ~i 0 alta imagine rememorata de mine: 0 fata tinara. tenul masliniu ~i era cu totul altfel decit mama. Totul mi se parea atit de strain ~i totu~i atit de ciudat de familiar. Era de parca ea n-ar fi apartinut familiei mele. de grtul cu pielea putemic pigmentata ~i de urechea ei. am revizuit aceasta impresie timpurie: Am crezut ca am prieteni. iar pe jos zaceau frunze aurii. Glosarul de la sfir~itul cart. In perioada aceea s-a ocupat de mine 0 matu~a. foarte draguta. sub ni~te artari ~i castani aurii.eu greutati in casmcla parintilor. De atunci incolo am devenit neincrezator ori de cite ori se pronunta cuvintul "dragoste". Imi amintesc de firele ei de par. In intervalul in care a lipsit mama. de siguranta. ~i acum mai tin minte cum ma lua rn brate. care sint Intrebuin\ati In mod obi~nuit de Jung pe parcursul Amintirilor. Soarele batea prin frunzi~.ii (11. Tipul acestei fete a devenit mai tirziu un aspect al animei1 mele. iar eu rmi lasam capul pe umarul ei. 1 Pentru acest tennen de specialitate. Este handicapul cu care am pomit in viata. Mama a stat intemata mai multe luni in spitalul din Basel ~i probabil ca maladia ei a fost urmarea unei dezamagiri conjugale. 23 . amabila. Simtamintul a ceva ce era strain ~i totu~i cunoscut dintotdeauna ~i pe care ea fl comunica a fost caracteristica acelei figuri care a reprezentat pentru mine mai trrziu chintesenta femininului. Absenta indelungata a mamei m-a tulburat ~i preocupat profund. Sentimentul care se lega in mintea mea de notiunea de "feminin" a fost mult timp: lipsa de incredere.). "Tata" insemna pentru mine incredere. Pesemne ca boala s-a aflat intr-un raport direct cu 0 despartire temporara a parintilor mei (1878). in apropierea micului castel Worth. ci numai mie ~i ar fi fost legata intr-un mod incomprehensibil de alte lucruri misterioase. pe care nu Ie puteam intelege. pe sub cascada.dar ~i slabiciune. Ayea parul negru. cam cu douazeci de ani mai in virsta decit mama.

de unele dintre ele imi aduc numai vag aminte: 0 prabu~ire in josul scarilor. Mama ma invatase 0 rugaciune. un doctor imi coase rana la cap. Deodata dispareau anumiti oameni. care pina deunazi fusesera prezenti. Mama mi-a povestit cum am plecat odata la Neuhausen Impreuna Cll slujnica noastra. o Jesu meine Freude Und nimm dein Kuchlein ein. iar toata zona din jurul sau era plina de pri~ejdii: Oameni se ineaca. /0. un cadavru cade peste stinci . un morman pro aspat de pamint maroniu. rana a ciirei cicatrice a fost vizibila pina in ultimii mei ani de liceu. Barbati imbracati solemn. pe care trebuia s-o spun in fiecare seara. ba chiar cople~itoare. Femeile pling.. traglndu-ma spre ea. In ~imitirul apropiat. cu ni~te paUirii neobi~nuit de inalte ~i pantofi negri lustruiti. cum.\ 0 "Domnul Isus" era reconfortant. respectiv 0 rezistenta falsa la viata din aceasta lume. pe atunci. transporHi 0 cutie neagra. 24 . Tata e ~i el printre ei. Isuse. ni~te senzatii nelamurite de frica. putemic. Se petreceau chestii ciudate. ~a ca "domnul" Wegenstein de La castel- amabil. iar un picior mi-a alunecat sub parapet. un "damn" tor. So laft die Englein sing en: Dies Kind solI unverletzet sein. Aflu ca este inmormintat cineva In fundul acestei gropi. pentru cii Imi conferea un anume sentiment de confort sufletesc fata de nesigurantele nelamurite ale noptii: Breit aus die Flugel heide. Se auzea mereu vuietul Inabusit al cascadei Rinului. 1 "Intinde-ti arnbele aripi. Imi amintesc de dureri ~i singe. Will Satan es verschlingen. trecind pe podul de la cascada Rinului.). Imbracat in talar ~i vorbind cu 0 voce rasunatoare. t..Acestea sint amintirile mele "exterioare". Fata a reu~it sa ma prinda in ultimul moment. / Dad Satana vrea sa-linfulece. bucuria mea / $i ia puiul tau. binevoibogat. am cazut. paracliserul sapa 0 groapa. a lovitura intr-un cant al piciorului sobei. brusc. mceam cu placere. in redingote negre. Aceste lucruri indica 0 inclinatie incon~tienta spre sinucidere. Auzeam atunci cii au fost inmormintati sau ca "Domnul Isus" i-a "luat" la el. Ceea ce urmeaza acum sint lucruri mai viguroase. / Atunci fa ingerii sa clnte: I Acest copil sa rlimina nevatamat" (n. in timpul noptii. A veam.

Cfliiechfi (scris ~i Kziechli). desi "Domnului Isus" nu-i plae. Concluzia sinistra facuta prin analogie a avut unnari fatale.J .2 1 Confuzia copilului intre cuvintul german Kiichlein. argumentul meu era "recanfortant". Semana eu un barbat care poarta un fel de imbracaminte de dama. del imi fulged prin minte ideea inspaimintatoare: "Este un iezuit!" Cu pu~in timp inainte auzisem 0 discu\ie dintre tata ~i un c01eg despre m~ina\iile "iezui\ilor". avind un soi de roM neagra. iezuit '" Jesz:it. singur pe strada din fata casei si ma jucam in nisip.). I. al remarcHor lui imi crease Impresia di . Aceste rumegari ale mele au dus la prima mea trauma constiepta. trehuia 1mpiedieat sa-i 1nfulece. Vazindu-l. ~i-a pierdut in ochii mei aspectul de pas are mare. Silueta se apropia incet ~i am putut constata ca era intr-adevar a unui barbat.. pui~or de gaina. Jesus. rapid intr-o spaim~. Dar se spunea si ca "Domnul Isus" "ia" in genere si alti oameni la el. ceea ce era eehivalent cu ingroparea in pamiDt. ca pe un medicament amar. eu joben ~i pamofi negri lustrui\i. ". care se ocupau de cutia eea neagra. Am inceput sa nu ma mai incred in "Domnul Isus". "Domnul lsus" Ii "lua" numai in sila. Asadar. De fapt. Dar mult mai important pentru mine ~i cauza a numeroase reflectii era faptul ca se comparau capiii miei eu "Chlieehli"l. pc care.respectal ~i atent Cll copiii naaptea. pentru ca apoi sa se piarda sus. Strada treeea pe linga casa.-. ma cuprinse 0 teama care se amplifidi. Plna aiei. in padure.iezuitii" ar reprezenta ceva dcosebit de periculos. De ce trebuia sa fie inaripat asemenea unei pasiiri? Era a mica minune care nu m-a preoeupat l11sa mai Indelung. Astfel. din casa se putea vedea 0 portiune buna de drum. r. mdreptfndu-se catre un deal. 2 In germ~J1a.e yorba de dialectelc elvetiene SchwizercWlsch . 1ntr-o zi caniculara de vara ma aflam. pe jumatate iritat. asemanarea dintre cele doua cuvinte flind mult mai evidenta (ll. recanfortanta sl binevoitoare si a fost asociat cu oamenii sumbri. ce-i ajungea pina 1a g1ezne. negri. in redingota. Am zarit atunci pe acea strada 0 silueta eu a palarie lata ~i 0 haina lunga. Tonul impatimit. de moarte. pe care-l urea. neagra.) . Dar cuvintul "Isus" mi-era cunoscut din mica mea rugikiune. pe jumatate temator.. lnsemnind prajituridi (n. nu ~tiam ce insemna cuvintul "iezuiti". . Ceea ce pricepeam 1nsa fara probleme era ca diavolului ii plikeau Chiiechli ~i di.. ea de obicei. iar Isus. Ii man1nca totusi pentru ca sa nu-i ia Satana. Era eeva ce nu puteam intelege. ~i cuvlntul dialectal.•• <. chiar 9i pentru tatal meu. coborind dins pre padure. in mod evident. tocmai de aceea.

am luat-o in sus pe scari pina in pod. Obiectul era insa ciudat a1catuit: compus din 26 . Casa parohiala sta singura in apropierea castelului Laufen ~i in spatele gospodariei parac1iserului se intinde 0 poiana mare. Nu sint sigur. am dat-o deoparte ~i am zarit a incapere dreptunghiulara. dar s-ar putea ca pe el sa fi fost 0 perna ro~ie. in mod evident. dreptunghiulara. Ma aflam. in vis. Speriat de moarte. in mijloc se i'ntindea un covar ro~u. Mai tirziu m-am lamurit. Trebuie sa fi trecut insa destul de mult timp. Tronul era splendid. nu se mai vedea in lung ~i in lat nici urma de silueta neagra. Acesta era motivul pentru care purta haine femeie~ti. Diametrul avea in jur de cincizeci-~aizeci de centimetri.acaperita ~i ea cu dale din piatra. intr-un ungher intunecat. Fiind curios ce s-ar putea ascunde indaratul ei. Draperia era mare ~i grea. ca silueta cea neagra nu fusese de fapt decit un preot catolic inofensiv.:l in lumina crepusculului. ~i m-a frapat aspectul ei somptuas. Am zarit 0 scara de piatra care ducea in adincime.am avut primul vis de care-mi pot aduce aminte ~i care urma sa ma preocupe. M-am apropiat. Tavanul boltit era din piatra. determinindu-ma sa nu ma mi~c din casa. bineinteles. unde m-am strecurat sub 0 grinda. scaldat. un obiect uria~ care aproape ca atingea tavanuL Am crezut mai intii ca-i un trunchi inalt de capac. Frica aceea infernal a mi-a stat inca zile intregi implintata in miidulare. liziera padurii a continuat sa fie pentru mine obiectul unei atentii pline de ingrijarare. ca sa zic a~a. de la intrare pina la 0 estrada joasii. intreaga viata. un adevarat tron regesc ! Pe el se afla ceva. acoperita de 0 draperie verde. plin de curiozitate. Am coborit cu ezitare ~i teama. Jos se afla 0 u~a cu balta. iar podeaua . ~i am privit inauntru. Pe atunci aveam trei sau patru ani. Cam in aceea~i perioada . Pe aceasta platform a se gasea un tron de aur. am alergat acasa in fuga mare. Probabil ca avea intentii rele. N-o vazusem niciodata pina atunci. Nu stiu cit am ramas acolo.'1 M-am gindit di barbatul care cobora strada era. zidita in pamiDt. ca in basme. cind am inceput sa ies din nou pe strada la jaaca. lunga de vreo zece metri. minunat ~i bogat. lar mai apoi. pe poiana asta. caci atunci cind am coborit cu grija pina la etajul intii Si am scos extrem de precaut capul pe fereastra. parca ar fi fost confeqionata din material impletit sau brocart. deghizat. Deodata am descoperit 0 gaudi intunecata.nici macar n-a~ ~ti sa spun cu 0 exactitate absoluta daca nu fusese inaintea evenimentului pe care tocmai I-am mentionat . iar inaltimea vreo patru-cinci metri.

In cel de-al doilea caz. trimite la etimologia cuvintului falus (<I>aA6<... In primul caz ar fi vrut sa spuna ca nu "Isus" sau "iezuitul" era mlncatorul de copii. La fel de necunoscut este izvorul unui falus corect din punct de vedere anatomic. urm.). Asta e capcaunul. 1973.ista e minditorul de oameni" sau "Asta e mzncatorul de oameni". ci falusul. (n. multe seri mi-a fost frica sa adorm. G. Indiperea era relativ luminoasa. mlncatorul de oameni!" M-a cuprins 0 spaima infemala ~i m-am trezit. De atunci Incolo. simbo]izind deci aici misterul pamintului acoperit eu 0 vegetatie verde. Ges. De unde illsa bolta? Fusesem atunci deja pe Munot. deci ca intunecatul "Domn Isus". afiadar. care privea nemi~cat in sus. Gaura din poiana reprezenta pesemne un mormint. fara fata ~i fara par. = drept in sus). C. In acest moment insuportabil am auzit. Falusul din acest vis pare in orice caz a fi un zeu subteran fii care nu trebuie mentionat. Eram ca paralizat de frica. Doar mult mai tirziu. ca mlncatorul de oameni este reprezentat In general prin falus. p. stralucitor) 1. numai sus de tot. cu to ate di n-avea nici ferestre ~i nici lumina. Astfel mi-a dimas el de-a lungul intregii cbpilarii. Interpretarea lui orificium urethrae drept oehi. Covorul este ro~u ca singele. temlndu-ma ca nu cumva sa am din nou un vis asemanator. exista un singur ochi. iezuitul ~i falusul sint identici. 279 ~. chiar in cre~tet. Importanta abstracta a falusului este caracterizata prin faptul ca membrul este intronat pentru sine in mod "itifalic" (i1}u<. Nu poate fi vorba. asemenea unui vierme. lac de sudoare ~i speriat de moarte. ca venind din afara ~i de sus. Werke F. Nu m-am putut lamuri niciodata daca mama voia sa zica in vis: . ed. a carui cortina verde amintefite de poiana. donjonul cetatii din Schaffhausen? Putin probabil ca un copil de trei ani sa fi fost dus acolo. Jung.piele ~i carne vie. Mormintul insu~i este un templu subteran. uita-te bine la el. trezind in mine 0 rezonanta de fiecare data cind 1 Cf. pentru a se catara pe mine. bruse. avea deasupra un fel de cap In forma conidi. avind deasupra probabil o sursa luminoasa. germ. care striga: "Da. = luminos. vocca mamei. Acest vis m-a preocupat ani intregi. dar aveam impresia ca ar putea cobori ill orice clipa de pe tron. am descoperit ca acel obiect ciudat era un falus ~i abia dupa nifite decenii am aflat ca era un falus ritual. de 0 reminiscenta. Deasupra capului plana Insa 0 oarecare luminozitate. 27 . Obiectul nu se mi~ca.

sari tar. "iezuitul". iar iezuitii ii provocasera chiar si tatei teama si suparare. coborind dinspre padurea din munte.ca sa nu mai vorbim despre preotii catoliei eare veneau oeazional si ma dueeau din nou eu gindulia "iezuitul" ce ma speriase. tocInai de la acest Damn Isus venea. deoarece speria ~i ganea stafiile noptii. complet demn de a fi iubit. cu cunun! de aur ~i ve~m1nte albe. "Deghizarea" iezuitului ~i-a aruncat umbra asupra lnvataturii cre~tine ce mi-a fost Imparta~ita. mi se pareau.-mi depa~ese tainica nelneredere. mai ales deoarece despre "Domnul Isus cel bun" vorbeau in special oameni in redingote negre ~i pantofi lustruiti ~i luciosi. Ea imi aparea adesea ca 0 mascarada solemna. pina la confirmare. Pentru con~tiinta mea de atunci. s1 nu ea e eea care a fost esentialul aeelei experiente. toti preoti. pe care eu nu 0 cautasem. intrucit ma gindeam tot mereu la perechea sa subterana ca la 0 revelatie groaznica. insa in clipa urmatoare pareau sa rida in taina. iar apai. Este adevarat ca oamenii puteau sa arboreze acolo 0 mina serioasa sau trista. pe un tron de aur ~edea intii ~i-ntii rcgele. Or. esentialul este stran1a prezentare simboliea ~i uimitoarea interpretare ea "mlncator de cameni". De multe orl mi s-a intimplat sa ma uit intr-acalo sus. intr-ascuns. In anii urmatori. pe un tron eu mult mai frumos 9i mal lnalt ~i mai auriu. ci formularea gnoseologica ce-~i facea lac In mod ehinuitor in creieml meu de copil: "Acesta este un iezuit. indoielnice. in cerul albastru. stateau bunul Dumnezeu ~i Domnul Isus. ci faptul ca el sta pe un tron subpamlntean de aUf. "Domnul Isus" era pentru mine oarecum asemenea unui zeu al moI1ii . Frica de "omul negru" 0 are in definitiv orice eopil. pentru a vedea daca nu ne ameninta iara~i vreo primejdie.ce-i drept. Mi-au inspirat ani de-a rindul teama . n-am reusit niciodata s3. Dragostea ~i bunatatea lui. Erau colegii tatalui meu si opt unchi. Nu fantoma capilareasca a "mincatorului de aameni" este esentialul. care evoeau intotdeauna in mine inmormintarile. Dar in van. fiind rastignit pe cruce ~i un cadavru singerind. cea de copil. "Domnul Isus" n-a fast pentru mine niciodata complet real. care imi erau laudate tara incetare. camp let acceptabil. un fel de funeralii. mi-am dat toata silinra sa stabilesc fata de Cristos relatia pozitiva care mi se pretindea. 28 . si in visul meu.venea vorba putin prea emfatic despre Domnul Isus Cristos. nefiind in fond deloc afectati. sus departe. " Tot astfel. dar el insusi infrico~iitor. in robi1 neagra de dama.

baltoaca va seea. tata m-a luat din pat s.terge s. in 1879.idespre "ml'nditorul de oameni". de coapta. ci doar de un eveniment petrecut citiva ani mai tirziu: Intr-o searii. 9i des pre "interpretari facute ulterior". nec1intita. Asta a fost dupa eruptia vukanului Krakatau. linga Basel. ALanci a inccput in mod ineon~tient viata mea spirituala. a inmormintare in pamint 8. in cea mai putin adinca dintre toate apeJe. vrednici. Intr-o baltoaca formata dupa ploaie. strlHucind in amurg intr-un verde de a splendoare de neuitat. Abia atunci m-am Uimurit eit de necopilareasca. Ah.i ffi-a dus in brate pinil.i Imilasa intotdeauna impresia unor mormoloci optimisti care stau la saare.ide Jos? Prin acest vis de copil am fast initiat in misterele pamintului. pe un tron din aur. pentru a s. ca nu eumva sa fie perturbata imaginea familiara a inocentei copilariei. sanatos.idespre "hazard". in care era yorba despre motivul fundamental antropofag in simbolistica imparta9aniei. 5.i inocenta eu aeeasta presimtire apasatoare a unei vieti omenesti extrem de mature? Cine altul declt oaspeteJe strain care venea 5i de Sus 8. a aha fiinta. A avut lac aiunci. Inghesui\i unul intr-altul.i inlatura rapid ceva mgrozitor de incomod. Cine vorbea atunci in mine? Ai cui era spiritul ce imaginase aceste trairi ? Ce inteligenta superioara actiona aiei ? ~tiu ci1pentru arice cap see este foarte tentant sa fabuleze despre "omulliegru" 5. a doua zi deja. De-abia cincizeci de ani mai tl'rziu mi-a sarit in ochi un pasaj dintr-un comentariu asupra unor ritualuri religioase. Ce prindea glas pe-atunci in mine? Cine ridica ni~te probleme care-mi depas. AsHizi stiu ea s-a intimplat as. ea privea in sus 91 se hranea din carne de am. b. 29 . ace~ti oarneni buni. ca sa zic asa. ba chiar de matura era ideea care incepuse sa incoJteasca in con9tiinta mea prin aceste doua experiente.In vis coboram in grata 9i gaseam acolo.iau trecut ani pina ce am revenit 1a suprafata. pentru a-mi arata eerul. Nu-mi mai amintesc de mutarea noastra la K1ein-Huningen. fara a banui macar ca.eau cunostintele? Cine alciituia ~i alatura Susul ~i JosuL punind astfel bazele pentru tot ceea ce urma sa umple Cll pasiuni furtunoase toata cea de-a doua jumatate a vietii mele? Cine tulbura eopilaria cea mai calma s. in 1883.a pentru a aduee cea mai mare cantitate posibilii de lumina in intunerie. A fast un fel de initiere in imperiul tenebrelor. dind voios din coada. veranda no astra orientata spre apus. neomeneasci1 9i nascuta din tenebre.

rviatu~a mea ma tot zorea sa plecam.AWl daHi. s-a spus ca in nisip s-ar afla cadavre. Spre groaza mamei mele. un de mi-a aratat animalele impaiate de la muzeu. Un pod se prabu~ise in amonte. fortase ~i rupsese digurile. a trebuit s-o luam pe alt drum ca sa ajungem la scara. In casa parinteasca. am desehis ni~te oehi mari. La ora patm au sunat clopotele.parea sa fi fost surprins chiar pe dnd se intorcea de la biserica! Zacea acolo. Tmi amintesc mai cu seama de 0 pictura italieneasca. Adesea ma streeuram pe neobservate in camera lntunecoasa ~i izolata ~i ~edeam ore intregi in fata tablourilor. Nu ma puteam satura privind. biliat diu ~ ee qti. de la inceputul seeolului al XIX-lea. de vreo ~ase ani o matu~a m-a luat intr-o zi eu ea la Basel. reprezentindu-i pe David ~i Goliath. originalul fiind la Luvru. ea semn ca muzeul se inehide. iar pe pereti atlmau tablouri vechi. care trece prin sat. Pe vremea aceea .i striga: "Baiat rau ee e~ti.eu ramineam mereu eu un pas in urma ei ----. Am zabovit mult timp aeolo. in redingota neagra . Toate aceste lucruri imi suscitau nespus interesuL In anii petrecuti la Klein-Htiningen i~i au obir~ia ~i primele mele amintiri legate de artele plastice. inch ide ochii. dar eu nu ma puteam dezlipi de vitrine. Odata a avut loc 0 inundatie puternica. pentru a contempla aeeasta frumusete . ma fascina ~i sa asist la tiiierea porcului. Din clipa aceea n-am mai avut lini~te! Am descoperit cadavrul unui barbat intre doua virste. Riul Wiese. exista 0 incapere solemna ~i intunecoasa. mari de tot. Dupa retragerea apei. tata m-a dus afara ~i mi-a aratat 0 cometa mare. ~i anume prin galeria eu antichitati. Era 0 copie in oglinda din atelierul lui Guido Reni. pe jumatate acoperit de nisip. Matu~a mea ma tragea de mina spre ie~ire . Se inecasera paisprezece oameni ~i fusesera du~i de apele involburate ~i galbene in Rin. Cum intTe timp sala fusese inehisa. la orizontul dinspre rasarit.eram inca foarte mie. cu un brat peste ochi. 0 parohie din secolul al XVIII-lea. Deodata m-am trezit in fata aces tor statui superbe! Cople~it profund. pentru ea voiam sa privese totul eu mare atentie. Nu ~tiu cum a ajuns la noi in familie. Se mai afla acalo un tablou care e acum in easa fiului meu: un peisaj din Basel. Acolo se gasea mobila cea buna. caei nu vazusem nieiodata ceva de 0 frumusete asemanatoare. inehide oehii!" 30 .singura pe care 0 cuno~team.

Am ajuns la 0 biserica ~i mama a spus: "Asta e 0 biserica catolica. Abia pe la treizeci de ani. pentru ca am fost intotde'l'. imprimat cu niste desene mici ~i verzi in forma de semiluna. Nu-mi displacea sa merg la scoala.perie verde . Am mai apucat sa vad luminarile mari pe un altar bogat impodobit (era in perioada Pastelui).. de parca ar fi fost tir1ta printr-un institut pomografic. daca se putea. Aceasta este deci biserica catolica. Imi venea usor.dra. Stefan din Viena . aceea care are de-a face cu iezuitii. aveam simtamL. Cind aveam ~ase ani. Acestea alcatuiau ambianta sau atmosfera care 0 impresurau. In aceasta imagine foarte timpurie pe care am pastrat-o in memorie. singeram rau.'1tulde a fi comis ceva interzis: iezuiti -. amestecata cu teama. Vecinatatea unui preot catolic ma facea sa ma simt.secretul capcaunului. prin usa deschisd . . pe care mi Ie preda tata. Ei sint de vina ca m-am impiedicat si am tipat! Ani fn sir n-am mai putut pasi intr-o biserica catolica. fara sa ma simt cuprins de 0 teama tainica la ideea de singe.$tiu doar ca atunci cind parintii mei m-au ridicat de jos. Astfel s-a desHi9urat prima mea intilnire cu artele frumoase. In celelalte amintiri ale mele este intotdeauna mai in virsta ~i corpolenta. m-a facut sa fug de ling a mama. Matu~a mea fierbea de indignare. si 31 . cind am intrat in Stephansdom . pentru a privi inauntru.Abia in clipa aceea am remarcat di trupurile erau goale ~i purtau frunze de smochin. Stiam sa citesc inca inainte de a merge la scoala.ma mai avansat decit ceilalti. deodata. mama imi apare ca femeie tinara ~i zvelta.Catedrala Sf. cazatura si iezuiti.. Ea m-a fascinat insa intotdeauna..am putut s-o simt pe Mater Ecclesia Hid aceasta senzatie de apasare. pe de alta. La sase ani au inceput orele de latina.." Curiozitatea mea. si mai putin in largul meu. m-am impiedicat de 0 treapta ~i mi-am ranit barbia intr-un razuitor de fier. Pe de 0 parte mi-era rusine ca prin tipatul meu atrasesem asupra mea atentia credinciosilor aflati in biserica. chinuind-o in schimb pe mama sa-mi citeasca. Imi amintesc insa de perioada cind inca nu stiam. N!ci macar nu observasem asta pina atunci. iar mama a purtat 0 rochie pe care n-am putut s-o uit. fiind de altfel singura roc hie a ei pe care mi-o mai amintesc: era dintr-un material negru. cind. Aveam 0 stare de spirit ciudata. parintii mei au facut cu mine b excursie la Arlesheim.

despre 0 bila mica. precum ~i biltalii navale. Noaptea. Unul din motivele pentru care indrageam ~coala era ca acala gasisem ill cele din urma camarazii de joaca a caror lips8. In care se gasea 0 descriere a religiilor exotice. ~apte ori. mai ales a celei indiene. Acest proces se repeta de ~ase. pe de aM parte . ceea ce reprezenta pentru mine o sursa inepuizabila de interes. Acest comportament necopilaresc era legat. de o mare sensibilitate ~i vulnerabilitate. Mama mi-a paves tit mai tlrziu cum tot reveneam la aceste imagini. 0 carte veche pentru cop ii. al carei cap se deta~a de git. ell cucernicie chiar. care-mi produceau teama $i erau de neinteles.). Intr-o noapte. Nu voiam sa ma expun unei astfel de raniri. In mod obscur. Imi aduc aminte insa ca. plutind inaintea lui in aer. 32 . Erau ilustrati Brahma. nu-mi mai amintesc ce anume ma jucam. ed.) !'vla jucam singur ~i in stilul meu. germ. nec1ara.de singudhatea mare resimtitii in copilarie. de care nu pomenisem niciodata nimanui. ci doar faptul ca nu voiam sa fiu deranjat. Se petreceau tot felul de lucruri. Inrudite cu "revelatia mea originara". Eu dormeam in camera tatei. cu voluptate. construind tummi. De la u~a care dadea spre odaia mamei veneau influente ne]ini~titoare. Intre opt ~i unsprezece ani. Dar am mai gasit lnca ceva care a provocatin mine 0 reactie ciudata. Din pacate.. desenam la nesfir~it scene de lupta. ba mici. Le simteam atunci. Parintii mei donneau sepamt. A veam vise de groaza despre lucruri care ba erau mari. Mama imi confirma aceasta hotarire intr-un mod indirect. in jocurile mele ~i nu suportam sa fiu privit sau judecal. de exemplu. A. de la ~apte la opt ani. ca sa Ie distrug apoi. trebuie sa mentionez dl atmosfera nocturna incepea sa devina apasatoare. mil pasiona jocul cu cuburi. (Sora mea era cu noua ani mai mica decit mine. 1 A nu se eonfunda ell Orbis pictlls. ~tiam ca mi-ar fi respins ingrozita "revelaiia". Eram absorbit adine. prin "cutremure". Imediat se forma un cap nou.~i mai ales .anume din Orbis pictLlS1. de J. mama era infrico~atoare ~i misterioas3 . pe de 0 parte. Inainte de a relata aceasta. care se deta~a iara~i. Vishnu ~i Shiv a. asedieri. fiind pentru mine un secret de nedivulgat. bombardamente. Comenius (n. A~a. deoarece nu-mi scapa tonul de u~or dispre~ cu care vorbea despre "pagIni". ca 0 luna mica. Apoi am umplut un caiet intreg eu pete de cemealii ~i ma incinta interpretarea fantastidi pe care le-o dadeam. am vazut pa~ind din u~a ei 0 silueta oarecum luminoasa. 0 resimtisem auta timp.

Din acea perioada timpurie a eopilariei mele dateaza 0 descoperire pe care am faeut-o in compania eolegilor mei din sat: ma instrainau de mine insumi. Am folosit. Nu-mi placeacteIoe sa merg Ia biseriea. ei si pentru ca reda eel mai fidel ideile pe care a vrut sa Ie exprime C. care se apropia treptat.i. Era singura sarbatoare cre~tina pe care 0 celebram cu ardoare. Cu to ate ca visele acestea erau in legatura cu pregatirea fiziologica a adolescentei. Am ales aeeasta talmacire nu doar datorita frumusetii ei. Singura exceptie era de Craciun. vremea rea ~i vintul . Avea de-a face eu noaptea. "tradusa dupa textele originale ebraiee ~i greee~ti de preo\ii profesori Vasile Radu ~i Gala Galaetion. iar frica mea se tot amplifica. Luam parte la pozne sau inventam ehiar eu tot feluI de nazbitii. Pe locul al doiIea se afla noaptea Anului Nou. pe care ~edeau pasari. pe pareursulfntregii car1. Se auzea un murmur. pina ce ma trezea. cam pe la ~apte ani: Am suferit in perioada aceea de un pseudocrup cu crize de sufocare. Firele se faceau tot mai groase.aflata foarte departe. sau des pre fire de telegraf. G. se petreceau lueruri stranii. irespirabila. ~i ill interiorul sau se mi~cau ni~te fapturi aurii. Rolul decisiv l-ajucat aici. CoraIuI de Craciun: Aceasta este ziua pe care a facut-o Domnul1 imi placea nespus de mull. Bueuresti. adica Dumnezeiasca Scriptura a Vechiu/ui ~iNou/Ili Testament. Toate celelaIte sarbatori ma Iasau reee. AdventuI avea in sine ceva care nu prea se potrivea in mintea mea eu venirea CraciunuIui. Mi se parea insa ca datoram aceasta 1 Aeest cintee de Craeiun fneepe eu un eitat biblie. ~tiam totu~i foarte bine ca ~i atunei eind eram singur acasa puteam nascoei atitea ~i atltea. crescind imens ~i fiind gata sa ma striveasca. despre care mi se parea ca nu mi-ar fi treeut niciodata prin minte daca a~ fi fost acasa. de marimea unei luni pline. Aceasta viziune imi imbllnzea de fiecare data teama de sufocare. Cu ei.eitate din uimatoarea versiune romaneasea a Bibliei: Biblia. Fundatia pentru Literatura ~i Arta "Regele Carol II". au avut totu~i un preludiu. ~i tata ma tinea de subsuori. din cite mi se pare. aplecat spre spate. Seara urma pomul de Craciun.).~i eu intunericul casei. deveneam eu totuI aItfeI decit atunei cind eram singur acasa. din fnalta ini\iativa a Majestatii Sale Regelui Carol II". 33 . Dar ea aparea din nou in vise. t. Deasupra mea am vazut un cere albastru scinteietor. In timpul acestor crize ~edeam la pieioarele patului. un factor psihogen: atmosfera spirituala din casa incepuse sa devina sufocanta. pe care Ie credeam a fi ingeri. din versetul 24 al Psalmului 118. 1938. Jung de fieeare data cind a recurs la un eitat biblie (n.

Dar ~i piatra ar putea sa spuna: "eu" ~i sa gindeasea: "Eu mil. paragraful al treilea din acest capitol. 10. iar el ~ade pe mine. Cei1a1ti puteau aprinde in alte "pe~teri" a1te focuri. In gril. Eu sint sus. S!guranta mea launtrica era amenintata. Neindoielnic era insa faptul cii aceasta piatra. Se IntJ'rnpla deseori. 21 (n.fel de corecta a noptii si somnului. ~ 1 V. aflu aiei. Mult timp. Dar nonl perieo! pindea in timpul zilei. t.~i cum as fi simtit 0 dezbinare eu mine insumi ~i m-a~ fi temut de ea. Aici obi~nuiam sa intretin un mie foe.. dadi nu chiar suspecta ~i ostilii intr-un mod obscuI.naua ani) imi faeea plaeere sa ma jac eu focu\.." . tara de raspuns. dar acelea erau profane ~i nu ma interesau. intuiam insa o lume a umbrelor ce nu putea fi inabu~ita. .i atunci ma ridicam. cind eram singur.stra se afla un zid vechi din blacuri mari de piatriL ale caror interstitii formau ni~te grate interesante. In rata zidului cobora" 0 panta in care se ana 0 piatra u~or proeminenta .1gindm-iIor care suna cam a~a: "Eu ~ed pe aceasta piatd. intr-un fel ~au <tItul. 1m! amintesc ca in aceasta Derioada (de 10. pe aceasta panta. Era nevoie in acest scop de eforturile noastre unite. p. ~i atunci ineepea un joc 0. Influenta lumii mai largi. pop111ata cu intrebari infrico~atoare.ma "demeneau ori ma constringeau sa fiu altfel decit credeam eu ca sint.transformare influentei colegilor mei care. Ce-i drept. acesta a reprezentat iooul rueu preferat.discretia carora ma simteam.). Doar focul meu era viu ~i avea un caracter sacru. in care "lumina auric a soarelui se joaca printre frunzele verzi" 1. sa ma ased pe eo. !a care ma ajutau ~i alti eopii . iar ca este jos. Numa! eu aveam voie sa veghez acest Toe.l \ ." Atunei s-ar ivi mtrebarea: "Sint en aeela care ~ade pc piatra sau slnt piatra pe care ~ade el?" Aceasta intrebare ma dezorienta intotdeauna :.un foe care trebud'sa arda "mereu". Percepeam in masura crescinda frumusetea lumii luminoase a zilei. ~i incertitudinea mea era insotita de sentimentul unei obscuritati stranii ~i fascinante. vrajit de enigma pe care mi-o dildea de dezlegat.dina nao. Chiar alilturi de eo. 0 data ce incheia zina cum se cuvine si era 0 introducere 10.saDte 10. se gasea intr-o relatie misterioasa cu mine. sa fie deci intretinut permanent..piatra mea. 34 . care constau in a aduna lemnul necesaI. Puteam ~edea ore intregi pe eo. imi aparea indoielnidi. indoindu-ma in legatura eu mine insumi ~i tot cugetind: "Cine este ce?" Asta imi raminea obseur. in care faceam cuno~tinta ell alti oameni decit parintii mei. rugaciunea mea de seara im! conferea 0 aerotire rituala. Era co.

0 casa. deodata. La unul din eapetele lui am cioplit UIl amulet de vreo sase centimetri. Lumea copilariei mele. in cel de-al zecelea an al vietiimele. en a incuietoare mica. indepartindu-se din ce in ce mai multo Trebuia sa parasesc CLlforta acest loc. Era deopotriya ademenitoare si inspaimintatoare.. lucioasa. pentru a nu-mi pierde yiitorul. plin de o importanta tainidi. asemenea unui mesaj dintr-o aWi lumesi Yreme. TomI eonstituia pcntru mine un mare secret. 0 pastraSelT\ rnuIt timp 1n buzunarul pantalonilor.. Aceasta clipa imi este de neuitat. Eicuit.Treizeci de ani mai tlrziu am fast din nOLlpe acea panta. asa cum au elevii de la ~eoa1a primar5 . fie iillpartita intr-o parte superioara si una inferioara. ma gindeam la omu]ctul meu pus la culcare ~i 1nvclit eu grija si Ia piatra Iui 35 . di nimeni nu-mi va putea descoperi 91 distruge seeretul. lunguiata si negricioasa. in taina. Era piatra lui. mi s-a dezvaluit ce se intelege prin aceasta "eternitate'. eu "redingota. I-am geut chia1' 51 un paltona9 dintr-o bueata de llna. joben si pantofi lustruiti >. caci nici un om nu-I va vedea. Am simtit 0 mare multumire facInd a9a. in podni care era un ioe interzis (il1te1'zis. putrezite si de aceea periculoase) 9i I-am aseuns pe 0 bima de sus\inere a 9arpantei acopeIisului. Viata mea 1a ZUrich mi-a venit brusc In minte si mi s-a parut straina. un loc pe lume ~i un cap doldora de idei ~i planuri ~i. Am pus Enga el 0 piatra din Rin. Am dus. iar eu fusesem rupt de ea si ma prabusisem intr-un timp ce se derula rara oprire. sau cind cram aps.sat de irascibilitatea tatei ori de stare a bolnavicioasa a mamei. din care nu pricepeam IDSa nimic. intrucit scindurile podelei era1. L-am colorat Jfl negru eu ajutorul cemelii. Ma simteam sigur si sentimentul ehinuitor al dezbinarii eu mine Jnsumi disparu astfel. Curind dupa aceea. pe care 0 pictasem 111acuareHi il1 culari diferite. netada. penarul cu omuletul meu sus. Scindarea mea interioara si nesiguranta mea in lumea cea larga m-au condus la 0 ms. am redeyenit copilul care. era vesnica. Stiam ca acolo nu-l va putea gasi uimeni. unde i-am pregatit un patut. Tineam aeolo si un line:d. in care tocmai ma cufundasem. astfe1111cit S3.sura care pe atunci iml era de nC1Dteles: intrebuintam pe yremea aceea un penal' galben. caci mi-a luminat ca fulgerul caracterul de etemitate al copiliiriei mele. ayeam copii. eram casatorit.. In roate situatiile dificile. cind facusem vreo prostie sau cind scnsibilitatea mea fusese ranita. aprinde un foc si sade pe piatra despre care nu se stie dadi ea este eu sau eu sint ea. I-am taiat de pe lineal eu ferastraul 9i I-am pus 1n penar.1mincate de can.

Aceasta posesie a unui secret a avut atunci 0 putemidi influenta formativa asupra mea. avind senzatia ca ar trebui aprofundata. Tot ~a. fiindcii siguranta existentei mele depindea de asta.~i ce-i cu ceea ce se afla sub pamint?" lar cind mi se inoculau Invataturi religioase ~i mi se spunea: "Asta e frumos ~i asta e bine". de a da forma secretului. Atunci a sporit interesul meu pentru plante. ce nu avea voie sa fie tradat niciodata.adesea dupa ni~te pauze de saptamini intregi . nu-mi mai aduc aminte ce voiam sa-i comunic omuletului. ~tiu doar cii "scrisorile" mele insemnau pentru el un fel de biblioteca. Ma aflam intr-o cautare permanenta de ceva misterios. drept un eveniment de maxima importantii pentm mine." 36 . n-am povestit niciodata nimanui visul meu de copil despre falus. Ma multumeam cu sentimentul sigurantei nou doblndite ~i aveam satisfaqia de a poseda ceva la care nu putea ajunge nimeni ~i de care nu ~tia nimeni.urcam In pod intr-ascuns ~i numai cind eram sigur cii nu ma va putea vedea nimeni. Presupun. Imi amintesc ca adaugarea unui cocolo~ nou avea Intotdeauna caracterul unui act ceremonial solemn. Erau fi~ii de hirtie. eram religios in sensul cre~tin . nici explicatia pe care a~ fi putut s-o dau In legatura cu el. Figurina din lemn cu piatra sa era 0 prima incercare..chiar dad intotdeauna cu re~inerea: "Dar nu-i chiar atit de sigur!" sau cu intrebarea: . 0 vad drept elementul esential al primei mele tinereti. pe care apoi Ie Iaceam mototol ~i i Ie dadeam omuletu1ui In piistrare. iar iezuitul apartinea ~i el imperiului nelini~titor despre care nu era voie sa se vorbeasca. Din cind in cind . ~i totu~i nu ~tiam ce era ceea ce voiam sa exprim. In timpul orelor de la ~coala. eventual in natura.Puneam de fiecare data inauntru ~i un cocolo~ de hmie pe care scrisesem in prealabil ceva. Mereu eram absorbit de ea. scrise marunt-marunt. lucioasa ~i frumos colorata. ca or fi fost diferite cugetiiri care Imi placusera in mod deosebit. Din pacate. Acolo ma cataram pe grinzi. Nu ma preocupau pe-atunci nici sensul acestui mod de a aqiona. inventat de mine. cu un scris secret. de~i nu sint sigur. deschideam penarul ~i ma uitam la omulet ~i la piatra. dar exista inca ceva foarte tainic ~i diferit. atunci gindeam in sinea mea: "Da.neteda. inca incon~tient copilareasca. animale ~i pietre. De fapt. despre care oamenii nu ~tiu. Era pentm mine un secret inviolabil. Mereu speram ca s-ar putea giisi ceva. care sa dea 0 explicatie sau care sa-mi arate unde sau care era secretul. Nu ma Intrebam de ceo Era pur ~i simplu ~a.

care nu au cum sa fi patruns In sufletul individual prin nici 0 traditie. Mi-o reprezentam ca pe 0 piatra neteda. ascunzatoarea pietrelor-suflete In apropiere de Arlesheim. erau divinita(i ale naturii. E1 s-a intins pe 0 perioada de aproximativ un an. Au fast pu~i in legatura eu elementul creator ~i cu na~terea vie(ii (n.). ba ca uria~i. iar aceasta statuie se gase~te In gractina mea din Ktisnacht. reprezenta(i ba ca pitici. deci un impuls creator. Abia atunci. al caror cult era de cele mai multe ori raportat la cel al zei(ei Demeter. de~i nu vazusem niciodata 0 reproducere a ei. lucioasa ~i In a~a fel pictata. Ea este 0 dezvoltare ulterioara a acelui obiect cvasisexual a! copilariei. am studiat-o abia cu mult mai tlrziu .Episodul cu omuletul cioplit a alcatuit punctul culminant al copilariei mele ~i totodata incheierea ei. de fapt. care apare uneori reprezentat In arta antica alaturi 'de Esculap. caci. Inc1t era separata Intr-o parte superioara ~i una inferioara. A survenit apoi un golin memoria mea in legatura cu acest eveniment. nota bene. In dime~siuni mai mari. incon~tientul mi-a sugerat numele. care pe urma s-a revelat Insa a fi breath of life. Invelit Cabirii. a unui penar galben. am citit cu acea ocazie despre cache. numi(i ~i "zeii cei mari". Intr-adevar. fara sa-mi amintesc c1tu~i de putin de episodul din copilarie. ed. Intereslndu-ma. Fiind ill 1920 in Anglia. am aflat ca nici tata nu ~tia nimic despre astfel de lucruri. un Telesphoros. Am pus sa mi se ciopleasca una dintre ele In piatra. cu 0 claritate imediata. Aceasta imagine mi se pam Intruc1tva cunoscuta ~i ei i se asocie atunci amintirea unei cutii gal bene.breath of life suflarea vietii. precum ~i a unui omulet. gol care a durat pina la treizeci ~i cinci de ani. ~i despre churingas ale australieni1or. eu revenirea amintirii respective. numind statuia "Atmavictu" . germ. am cioplit doua figurine asemanatoare dintr-o ramura subtire. Inde1etnicindu-ma cu lucrarile preliminare la cartea mea Wandlungen und Symbole der Libido (Transformiiri $i simboluri ale libidoului). citindu-i acestuia dintr-un suI. am capatat pentru prima data ~i convingerea ca exista componente suflete~ti arhaice.nu exist a nici 0 singura carte care sa fi continut informatii de acest gen. Totul este In fond un cabirl. In biblioteca tatiilui meu . Am descoperit brusc di-mi faceam 0 imagine foarte precisa despre 0 astfel de piatra.pe care. J 37 . Atunci s-a ridicat din negura copilariei aceasta frintura de amintire. Omuletul era un mic zeu ascuns al Antichitatii.

inarmat eu 0 provizie de fona vitala .piatra eea negrieioasa. t. aseuns in kista1. cutie (n. 1 Caseta. Acestea sint insa eonexiuni care mi s-au clarificat abia mult mai tirziu. . toate mi se intimplau intr-un mod similar celui pe care I-am vazut ulterior la indigenii din Africa: mai intii actioneaza ~i habar n-au ee fac. Abia mult mai tirziu se gindese la ceea ce au fkut.intr-un paltona~.). Gnd eram eopil. lunguiata.

t. Mi se parea ca. ceea ce reu~i sa puna virf 10. trase de cai magnifici ~i se exprimau intr-o germana sau franceza distinse. tara. eram saraci. Asta nu era tocmai favorabil formarii caracterului meu.lpile pantofilor rupte ~i trebuia sa stea ~ase ore 10. ca tata era un sarman preot de tara. ce-mi umfla ~i 1 V. ca fusesera in timpul vacantelor in Alpi. pogorite din acea splendoare de neatins a muntilor inzapeziti ~i incandescenti sau venite din acea indepartare de nemasurat a marii. Am aflat de 10. mare. erau colegii mei de clasa. !ocuiauln case mari. nolens volens. mult mai putemici dedt tata! meu. era mai putemidi.u in calqti costisitoare. ei cu uimlre. I Cel de-al unsprezecelea an 0.1 vietii mele a fost foarte important pentm mine. ba chiar 10. dintre ei doi.'"'" Anii de scoaHi . termenul in Glasar (n. Mil uitam 10. Am realizat atunci C2.devar in "lumea mare". 10. am preluat roIuI 0. trebuia sa-~i judece parintii.-mi privesc parintii ell alti ochi ~i sa Ie inteleg grijile ~i supararile. pentm mama . caci atunci am intrat 10. Lucrul acesta a produs in mine un fel de lnflat1e1. co. superbe. Am fost rupt astfel de camaro. ajungind intr-o. iar eu un ~i mal s2rman fiu de preot.ceva mai putin. un baieta~ care u~nbla cu ti3. Cu toate aces tea. ei.1'bitrului superior care. in care oameni putemici. pe care nu mi-o puteam nici macar imagina. acei "munti acoperiti cu zapada ~i stralucitori" de lingii ZUrich. Am inceput sa.lucm ciudat . Cll stupoare ~i 0 teribilii lnvidie secreta.).zii mei de joo. ni~te fiinte dintr-o aWl lume.ca de 10. eo.L . 39 . Spre a ma elibera de aceste conflicte. Fiii lor. ma simteam de partea ei cind tat a nu-~i putea stapini nervozitatea plina de toane. avind maniere elegante ~i multi bani de buzunar. ~eoala ell ciorapii uzi. bine imbracati. toate. ciHatoreo. liceu in Basel. M-a cuprins mila mai ales pentru tata.

Obiectul avea pe spate elteva fire de par riizlete. care mi-a ascutit curiozitatea ~i observatia. mi-a spus.oare ar fi trebuit sa aevina maimuta? Eram ~ocat ~i nu mai ~tiam ce Si cum sa simt. care mi-au fost aratate . pentru ca nu observasem nimic pina atunci.diminua in acela~i timp sentimentul de incredere in mine. povestea nu m-a preocupat prea mult. Cum era atunci cu seria de pui pe care 0 pisicii ii fiita 0 data? De cite ori trebuia barza sa tot zboare incolo ~i incoace. Gaseam deosebit de deplasat sa fie expuse lumii in acest mod sentimentele mele de inferioritate care insoteau inflatia. mama a nascut 0 fetita. Caci aceste ocazii 40 . care ~i a~a era instabi!. dar a facut probabil sa se intensifice in memoria mea un eveniment petrecut cind aveam doisprezece ani. Povestea asta era evident iarasi unul din trucurile ale a pe care mi Ie debitau ca sa scape de mine. zbircita. N-aveam atunci numai hainele cele mai bune ~i pantofii lustruiti. ci Si sentimentul demnitatii a ceea ce intentionam sa fac ~i a aparitiei mele in public. taranii ziceau cii vaca a fatat vitelul. mama avea obiceiul neplacut sa strige in urma mea toate sfaturile bune posibile. Eram sigur cii mama fiicuse din nou ceva ce eu nu trebuia sa ~tiu. Aceasta brusca aparitie a surorii mele mi-a liisat un sentiment vag de neincredere. atunci cind eu. ochii inchi~i. Asta mi se parea oricum 0 sliibiciune de neiertat.ai 0 batista la tine? Dar pe miini te-ai spa~ lat?" etc. avilsesem de mult grija ca aparitia mea sa fie elt se poate de irepro~abila. nu ca barza a adus vitelu!. probabil oarba cum sint ciitelu~ii. care arata teribil de dezamagitor: fata ro~ie. ca a unui om batrin. Cind plecam intr-o vizita sau eram invitat undeva. In rest. pina ce-i aducea pe toti ? ~i cum era la vaci? Nu-mi puteam inchipui cum ar fi reusit barza sa tina un vitel intreg in cioc. iar ea tinea in brate 0 faptura micuta. A~a aratau nou-nascutii? Mi s-a ingaimat ceva despre barza care ar fi adus copilu!. Tata era surescitat ~i bucuros. Anumite reactii ulterioare suspecte ale mamei ini-au confirmat banuielile: ceva regretabil era legat de aceasta na~tere. lungi ~i blond-ro~cate. Cind aveam noua ani. din amor-propriu Si vanitate. "Asta-noapte ai capatat 0 surioara". a~a ca 0 luam ca pe 0 injosire ca oamenii de pe strada sa auda ce fel de lucruri ofen sato are striga mama dupa mine: "Nu uita sa transmiti salutari de la tata ~i mama· ~i sa-ti sufli nasul . Tata ill-a dus la capatiiul mamei. ~i apoi. Nu ma frapase faptul ca mama ~ezuse ceva mai des la pat ca de obicei. luindu-ma total prin surprindere.

imi tot suna in urechi. ma simteam important ~i demn. ca mtotdeauna dnd purtam. la optzeci ~i trei de ani. ~i omuletul din penar. gaura. ma gindeam la comoara mea ascunsa in pod. imi amintesc ci:i. nu transmiteam complimentele parintilor sau eram. pe care tablourile!l reprezentau acoperit cu haine pestrite ~i cu care oamenii se purtau ailt de familiar. Daca situatia se inrautatea prea mult. EI nu era un om cu rob a neagra ~i nu era nici "Domnul Isus". omuletul a fost al doilea. imi aminteam ci:i eu mai eram ~i acel celalalt care poseda secretul inviolabil . Astazi mi se pare insa ca a~ fi avut presimtirea vaga a unei inrudiri a "pietrei-suflet" cu piatra care era ~i "eu". Tiriitul care se auzea inauntru rasuna in urechile mele ca 0 fatalitate.insemnau foarte mult pentru mine. "Pantofii mei sint murdari. de indata ce casa straina ajungea in raza mea vizuala. In drum spre casa unde eram invitat. in clipa in care se declan~a soneria. Atunci. ceea ce imi conferea 0 oarecare multumire. imi scriu amintirile. fara motiv. asemanatoare unui mormint. Eram umbrit atunci de impresia de maretie ~i putere degajata de ace~ti oameni. nu mi-a devenit inca foarte cIar ce raport exista mtre amintirile mele cele J1lai timpurii: ele sint ca mladitele izolate ale unui singur rizom subteran. pe de alta. miinile la fel. pentm ci:i mi se parea a fi ceva lipsit de contradictii. respectiv iezuitul cu roba neagra. Am inceput sa ma rog lui Dumnezeu. dnd. tare a~ fi dorit sa dispar la paisprezece stinjeni adincime sub pamint. idee a de Dumnezeu a inceput sa ma intereseze. ceea ce ma ajuta sa-mi recapat demnitatea de om: in toata confuzia mea. Era ~i mai rau atunci dnd mama ma pregatise inainte "cum se cuvine". In timp ceomi-a fost tot mai imposibil sa gasesc 0 relatie pozitiva cu "Domnul Isus". din indaratnicie.piatra ~i omuletu1 cu redingota ~i joben. Dumnezeu nu devenea mai complicat prin neincrederea mea. incapatinat ~i timid. Ma simteam intimidat ~i speriat ca un dine pripa~it. El 41 . hainele mele de duminica. aproximativ de la virsta de unsprezece ani. in micimea mea. N-am batista. In plus. Sint ca etapele unui proces evolutiv incon~tient. Pina in ziua de azi. Imaginea se schimba insa considerabil. oamenii in redingota ~i joben de la marginea unui monnint. gitul meu e negru". intr-o zi de saptamina. Nu-mi pot aduce aminte ca in tineretea mea sa ma fi gindit vreodata la posibilitatea unei legaturi intre "Domnul Isus". Visul despre zeitatea itifalici:i a fost primul meu secret.Ma temeam de ei ~i. din poiana ~i templul falic subteran pe de 0 parte.

r"Juerau niei flori. niei alta asemanare. sine. nu-ti puteai face 0 imagine eoreeta. care secretul meu din pod facl chip ciopl!t. contrar propriei sale definitii a paralelelor. putean fi auzite.. care insemnau sunete. ca se intcf'tiona astfel obtinerea unui soi de sistem de preseurtare. a~a indt. niei animale. Imi rapea prea mult timp. Am eonstatat. gindeam ca a exprima cifrele prin sunete era ceva camp let arbitrar. din cYte auzisem. iar eu inca nici macar nu ~tiam ce erau cifrele propriu-zise. in timp ce a = b mi se parea a fi de-a dreptul 0 minciuna sau 0 inselaciune. atunci a = c. care se intelegea de 10. eu ajutorul caruia multe: cantitati puteau fi reprezentate intr-o formula ablcviata. b = b etc. dar se spunea. Era. ca sa nu mai vorbim de a fi egalullui c! Cind este vorba de 0 egalitate. Asta nu ma interesa insi'j dtm.la ma plictisea. pe care a~ fi preferat sa-1 petree desenind scene de bi. 0 data ce. b printr-o banana ~i x printr-un semn de intrebare. realmente frica. c. eolegii mei se descurcau eu ele si Ii se parea ceva absolut normal.(Dumnezeu) era mai curind 0 fiinta ljnica~ des pre care. y ~i x erau nesugestive si nu-mi explicau nimie din esenta eifrei. deci "Domnu1 Isus". spre TI1area rnea satisfacde: "SiI nu-ti te puteai pm-to. fiind eeva diferit. cantitatile erau inloeuite prin litere. in cele din urma. a. Mi se parea 0 escrocherie stupida. la fel de putin eo. e-adevarat.coo. per dej/nitionem. Spre dezorientarea mea. Orele de religic erau nespus de anoste. atunci se spune a = a. In mod ciudat. ca nn exista nimeni care sa-mi inteleaga greutatile. ca acestea s-ar intilni 10. nimie ce ti-ai fi putut reprezenta. Trebuie sa reeunosc. 0 anumita analogie eu a mijit atunci . co. reI de bine sa exprimi a printr-o alun3.-mi explice scopul aeestei operatiuni eiudate de a transpune cantitati inteligibile in sunete.i de putin. Am priceput. iar de ora de matematica mi-ero. era stabilit ca a desemna altceva dedt b si deei. infinit. nu putea fi egalul lui h. Mil.. Profesorul pretindea ca algebra era un lucru elt se poate de firese. sa zicem asa. ci daar ni~te cantitati care rezultau din numarare. eel mai tare ma revolta principiul: daca a = b si b = c.'italie ~i jUelndu-ma ell focuI. ~i 0 aluna. :.. speriat. puteai 10." Nu cu E1 atlt de familiar cum 0 fikeai ell nu era un "secret". ceva earn in genuJ unui batr'l'n puternic. niei fosile. ca profesorul ~i-a dat toata silinta s9.. b.. Nimeni TIu-mi putea spune ce sint cifrele si en nu stiam niei cum sa formulez intrebarea. pe care nu puteam si nu voiam s-o accept! Etica 42 . Ma cuprindea aceeasi revolta atunci dnd profesorul afirma. ce~i drept.

a calculu]ui. dar a reprezentat si o nalia J'nfrlngerc. pentm cii imi copiam fol'mu]ele algebrice. lrlClt nici ea mai aveam curajul sa pun In'Lrebari..} plna acurTl. de ce si pentru ce . mi-a fost extrem de binevenit. Cel mai de neinteles mi se p3.mai multe cazuri note bune. 0 datii ce nu mii indoiam de raptnl ca se puteo.H In cde .. Puteam sa-mi fae ecuatiile inteligibile numai inlocuind de fiecare data literele valori nurnerice ~iconfi11111ndu-mi.eventual spre a face posibil un sfir~it 0. ~i anume. Nu stiam de unde le scotea. despre care nu realiZalTI pe atunci~ ce-i drept.eu verificarea socotelilor nu ma mal descurcam. profesorul 43 . la batrinete.mea intelectuaEi se i'mpotrivea unor asemenea inconsecvente copiEirqti. prin cl~tigul de timp ce a insemnat. care-mi bJocau calea de "ccces catre iDtelegerea mateincorigibil ca nlaticii. Iar in sehimb eram obligat sa copiez modele de zeitati grecesti eu oehi gai. oreJe de matematica. a putea £i egal cu b. care mi-au faeut seoala nesuferita la maximum. si imi intipareo.1procedurii satisfacator pentru e1. am putut sa fac intrucitva fatii ]0. fiindcii se intimpla din clnd in clnd co. ceea ce. ca. socoti intr-un mod valabi!. optzeci si trei de ani am reusit sa realizez oarecum in ce masura o.?~ fDteleg.1carol' continut nu-l pricepeam. silntamlntul dadi atunci as fi putut admite fara>conflicte interioare. printr-o verificare concrcta. asa cum o racusera colegii mei de scoala. am UVi. ca depindea in esenta de ceea ce simteam. Intrucit celelaJte materii mi se p2ireau u~oare ~i lntruclt am putut sa ma descurc mult timp si 10. ". In plus.rea insa dubiul meu moral in eeea ce pri\·'e~te matematica. lT12. matematica m-ar Ii amagit pentru totdeauna. cline = pisidi etc. eu nu puteam desena dcdt eeea ce-mi preocupa fantezia. Ore!e de rnatematica crau pentru mine 0 teroare S1un supliciu. De-a lungulintregii mele vieti a ramas insa 0 enigma pentru mine cum de nu mi-a fast dat sa izbutesc vreodata sa. sensu] operatici. slabilesc 0 relatie ell matematica. respectiv soare = luna. dar teama mea de esec si micimea existentci mele In raport cu maretia lumii ce mil. ei si un fel de disperare muta. A_D. continuare. ineonjura [j-au provocat in mine doar 0 senzatie de siIa. fiindca R\/earn 0 oaxecare iscusinta la des en. NEi intimida aut de tare faprul ca uli erL:m capabi1 S.rfi racut-o. am fast si exc1us de 10 arele de desen. din cauza totalei meJe incapaeitati.m in minte ce combinatie de litere statuse intr-un loc anumit de pe tabl§>.tematicadatorita memoriei mele vizuale bune. profesorul sa spuna: "Aiai introducern expresia »"' si sa serie citcva 1itere pe tabla. abia 10. si fiindca nu reuscam.

E~ecul in indeplinirea acestei sarcini fiind total. Gara de-acolo a fost pentru mine 0 sursa permanenta de 44 .intregime in lumea enigmaticului. ape. citind. Apoi am fost ridicat ~i dus in casa apropiata a doua matu~ele batrine ~i necasatorite. Uitasem compIet cum de ajunsesem aici. Deodata am prim it 0 lovitura de la un alt Miat. ma aflam dupa terminarea ~colii. la ni~te rude.in primul rind dintr-un sentiment de razbunare impotriva agresorului meu perfid. Am cazut cu capul pe bordura trotuarului. care m-a trintit jos. a~teptindu-mi un coleg. in piata catedralei. coleqionind ~i jucindu-ma. la inceputul verii lui 1887. Totu~i nu ma simteam mai fericit. pietre. (~i azi imi mai apar din dnd in cind in fata ochilor astfel de caricaturi. In momentulloviturii m-a fulgerat gindul : "Acum nu mai trebuie sa mergi la ~coalii!" Eram doar semiincon~tient ~i am ramas intins pe jos cu citeva dipe in plus decit ar fi fost necesar . animale ~i biblioteca tatei. Pictam scene salbatice de razboi sau cetati vechi care erau fie atacate. Al doisprezecelea an al vietii mele a devenit de fapt pentru mine anul hotaritor. el a pus capat orelor mele de desen. mla~tini. Puteam sa fiu liber. Am lipsit de la ~coala mai mult de jumatate de an. fie incendiate sau umpleam pagini peste pagini cu caricaturi. Vreo jumatate de ora am fost cam buimikit. sa visez ore intregi. cu care aveam drum comun spre casa. fadndu-ma sa-mi pierd aproape cuno~tinta. ceea ce mi s-a parut 0 adevarata mana cereasca. avind In acela~i timp u~oare mustrari de con~tiinta. care se scarpinara in cap ~i ma trimisera in vacanta la Winterthur. Toate erau rriinunate. Ma indepartam insa tot mai mult de lume. Imi iroseam timpul hoinarind. undeva la 0 margine de apa ori in paduti sau sa desenez. dar regretam ingrijorarea parintilor mei. Odata. De atunci au inceput sa ma apuce crize de le~in de fiecare data cind se punea problema sa merg din nou la ~coalii. Uneori erau figuri de oameni pe care-i cuno~team ~i care mureau curind dupa aceea.meu s-a gindit pesemne ca a~ avea nevoie de ceva mai naturalist ~i mi-a pus in fata reproducerea unui cap de capra. ace~tia consultara diver~i medici. sa stau pe unde doream.) Dar mai ales ma puteam cufunda in. ci aveam con~tiinta obscura ca fugeam de mine insumi. inainte de a adormi: mutre arborind un rinjet schimonosit ~i care sint in ve~nica schimbare. iar lovitura m-a ametit. Din ea faceau parte copaci. precum ~i atunci dnd parintii mei voiau sa ma convinga sa-mi fac temele ~colare. la ora amiezii.

caei eram de o euriozitate nesatioasa. ~tiam deja pe-atunci ce erau erizele de epilepsie ~i rideam in sinea mea de aee~sta ineptie. dar dupa citeva minute m-am simtit din nou eeva mai bine ~iam lucrat in continuare. M-am fofilat pe virful picioarelor. e 0 poveste trista. Din acel moment am devenit un copil serios. ~tiam ca el fusese. Caci ~tiam ca gre~isem eu fata de mine 45 .~i acum te apuei de lucru!" M-am pus mai departe pe treaba ~i dupa inca o jumatate de ora a urmat a treia criza. Clteva saptamini mai tirziu m-am reintors la ~coaHi ~in-am mai avut niei acolo crize. crizele nu s-au mai repetat ~i de atunci am studiat in fiecare zi cartea mea de gramatica ~i am lucrat in caietele de clasa. Odata a venit un prieten la tata in vizita. Se gindesc la epilepsie. Medicii nu ~tiu ee-i cu el.. iar din partea mea fusese un aranjament diabolic. Ie~isem de sub vraja. "Fir-ar sa fie. Treptat. deci trebuie sa munce~ti". pina ee am avut sentimentul di mi-am invins crizele. Nu mi-era ingiiduit sa patesc a doua oara ~a ceva! Nutreamun sentiment de furie contra propriei mele persoane ~i-mi era totodata ru~ine de mine. De aceea n-am fost niciodata cuadevarat suparat pe colegul care ma trintise pe jos. mi-am spus. Intr-adevar. "pus de soarta". Parintii mei. . Asta a reprezentat coliziunea mea cu realitatea. mi-a trecut prin cap. erau mai ingrijorati ea oricind.indntare. Eu mi-am pierdut picul de avere ~i ce 0 sa se inumple cu el daca nu-~i va putea c1~tigaexistenta? Am fost ca lovit de trasnet. gata eu le~inul!" ~i am perseverat. iar eu m-am aseuns intr-un tufi~ des din spatele lor. "Aha. Nu m-am lasat nici de data asta ~iam mai luerat 0 ora. L-am auzit pe vizitator intrebindu-l pe tata: . .Ah. mi-am reamintit ee se intimplase ~imi-am dat !impede seama di eu fusesem cel care aranjase toata povestea asta ru~inoasa. Oar clnd m-am intors acasa. S-au a~ezat amindoi in gradina. m-am simtit mai bine decit in toate lunile trecute. in sehimb. A trecut ca ~i prima. m-am dus in camera de lueru a tatalui meu. Aproape ca am cazut de pe scaun. a fos~la fel ea inainte.De aiei am invatat ce este 0 nevroza. am seas cartea de gramatica latina ~i am inceput sa toeesc eoncentraL Dupa zece minute am avut 0 criza de le~in. Deodata. ca sa zic a~a. Ar fi cumplit daca ar fi incurabil.~i ee mai face fiul tau? La care tata a raspuns: . Un medic a erewt ca a~ avea epilepsie. A durat aproximativ un sfert de ora pina la a doua eriza.

:stat atunci 0 clipa in care an1 fast brusc invadat de sentirnentuI cople9itof ca toclnai arn ie~it dintr-o negura c1easa. ora cinci dim_ineata~ co. Ea ill-a condus In~3.. Dar nu se intirnDlLl a. dar unul rusinos de data asta~ 0 infrlngere.Ii inainte C':lS:'il. unde inv8_tarrl. ca sa zi. con10rii din altfel ill-ar fi frapat probabil inca. Ma scularn in mod regulat 13. 0 constiinciozitatc fa~a de mine IDsumi.c :-1. diminea'(a. . m-am vir]l. de pe-atunci analogia dintre sentimentul rncu de autoritate ~i acel sentirnent de vclk!ar"e.~. vcn2U aCU111insa.lmplan~mai. Fiecare piatri. rucrunle TI11 se HltInlplau. Slot ell.a. in-am aratat mie ITii s-a revelat mie insumi propriul sine. m-am strecurat.n mIne era . ca ~iin luniJic ne.1i-l insufla COIIloara.tunci am fost inv}tat de catre ofarnilie prietena. departe de arice fume orneneasca. in esenta ei.-i aud vorbindu-mi pe un ton compatimitor. ]l1ciutarea de a fi singur.rn dar wtul mi se 1n- . I\Jimeni altul nu era Vlnovat. 46 .Insumi ~1ell pe 111ine c3. toate pare au i'nsu±letite ~i indescriptibileo l~tunci In-am adll1cit In natura. Eu singur erarn dezertorul 'hiesternat! De atunc~ IDcolo l1-am mai putut suporta sa-i \'ad pe parintii n1ei faclndu-s. erarrL l)ar In acel moment. sa lucn.::m·tontate" nl0a ciudat. In spatele rneu ern ca un perete de IndD. aVlnd cODstiinta ea aCUill. care TIU e de forma.lci Dli se volatilizase orice arnlntire legats.ceasta trrtir(~ rn1 s-a paru~ extrem de Importanta $1de TIona..~in c:ipa :c:ea.!it.i griji din pricina mea sau 58.osebit2L De atunci se trage con~tiinciozitatea mea. la urrrl~i la 0 rigurozitate accentuat1 ~i la 0 sirguinta de. care avea 0 cclsa la \!ier\valdstattersee1 ~ sa-rni Detrec vacanta acolo.S2\. 'in vren1ea acceD-. l. pentru a-mi da a aparen~a de valoare~ ci e co.evroza a fast un alt secret de-cd men. de la unde locui~1n1} la Basel.:z~ iar uneori munceam inca de la tre. ! Lacul eelaT PatEl Cantoane (n.: Sil~t eUJ acu:11 iDcunte. de penaL earn.vrozei rnele de pe umla accidentuluL pierdusem lotaJ arnhltire-El. ~arn ~:~?t.L fiecare planta. pe 3. ]\. taceau dIn rnIne ce acuI:.t eJe. :. dupa care plecam la scoaEt Ceea ce ma dusese pc 0 cale gresita era pasiunea mea pentru solitudine. eu erarn ~e~ care v:li~m. In perioada aceea a ill_ai a\/ut loc un c"'/eniIl1ent lrrlp!Jri~arlt O-a intlluplat in drumul DJeU lung spre ~coala.. <\.dea toata vina. pina la ~apte. Natura mi se parea plina de minuni in care voiam sa ma afund. ex. pe care r.dituJ carUta eu IHc:a DU.1 exi.c.

1. urmare.i nui influent dedI acest fabricant.tunci. Acest mine nu era Dumai adult. ceHUalt are dreptate! cine: S1. dar ne-a pus strict in vedere sa nu facem imprudeme. rne~t deruta~ 3JTl constatat L ca eu erarn In realitate doua persoane J.. eLl un om barrin. foarte vecn. C'i"~d arn Z3xit-c\ ill-aiD ~. prin ceea ce De interzisese e~. casa era situata pe malullaeului ~i avea un hangar pentru barci ~i 0 barea eu 'lisle.bawt 5i a trebuit S3. intre care casul sta suspendat pe arcu11 ~i cL1rele de pieL::. extrem de meritata :. Din nefericire.i-a dat ghes intrebarea: "Day cine oi fi tu~ l'rl de-firtit!'v? Reactionezi ca $i curn ai fi cine ~tie foelrte bine d. M-am simtit foarte 2. ~i anume stind in picioare. easei noastre~ v'enind dinspre Ptidurea N"eagra.. spre Tflareo. ~i cum ar fi rasarit deodata din emotionat: secolul al X'VlrI-le~'.i justificata. Aveam acasa un oaiecr mic ~i .j\. fos"L ca $i cum a~ fl e! vazut-·o din nou $1 i:E. subiect de respect S1 'veneratie.S3. co.h! Iat-o~ . caci ill.admit ca fikusem exact morala pc care mi-o tinvse era. glumit.. Ade"varul este ca l'ni se IIltlmplase ceva ciudat: clnd locuialTI Basel. Concomitent ill-am infuriat insa ca acel badaraD glas 9i necioplit putea Indrazni sa ma insulte pe mine.if. Incercasem acolo toate imprudentele posibile. o autoritate. \. Primullucru pe care I-am fkut a fost deci sa ma. stiam deja cum se dirijeaza 0 luntre ~i cum se visleste.i de zile mari. . C~ontrastul ell realitatea era atlt de grotesc.. Una era elevul care nu putea cepe rrlaterTlaticc_ :::. ci ~i important. care are doua case ~i m_ai mulri cai superbL~' . iar e1 este e~ti tata de farl1ilie si un Offl puternic ~i bogat.~ubred de acest gen. Stap'inul casei ne-a permis [iuJui sau Si mie sa folosim barca. un om mai Era un baxbat care traieste in secolul al x:\lIII-lea ~i poarta pantofi ell catarame 5i 0 pernca alba $i caJatore~te lnJr-o calea9ca avind l'Otile din spate concave. rnl'nia r:necL a incetaL. 0 perSCcC113. bruse. in Klein-HUningen. UTe in barca in partea din spate si 5-0 imping cu visla direct spre largo Asta a fost prea de tot pentru stapinul easeL A fluierat dupa nol sa ne intoarcem 5i mi-a tras 0 sapunea!!. treeD Intr-o zi un cupeu verde.'e~:e!~e c!'ni~ copil de ~coala.Spre marea mea incintare.tc·rl'tal:e un barbat cu care nu era de :. pe vechiul ~ant al fortificatiei HUningen pe malul Rinului.~~~Ll f.i nu ~~ra niei macar pe sine insu~i? cealalta era in1pOrtanta~ de ornare a1. inclt. pun caleasca 3.::-rite..de pe vremea nlca!" l\. De-abia ai Implinit dc)isp. de fapt.f:~recunoscL1t-o~ pentru ca era de acela~i fel eu cea'in care calatoriserTI en l'nsuIT1i! I\l-a napadit apoi un sentirnent d o 47 .

in mod straniu. cind se trezi ca aceasta pacienta. un grup compus din doua figurine. Pina la urma am constatat insa dezamagit ca. doetorul fugi de-acolo. care il siciise de atitea ori. statueta batrinului doctor avea ghete cu catarame. se indreapta spre el. care scotea limba ~i-~i tinea ochii inchi~i. opersonalitate 10caHi bine cunoscuta a vietii din Basel de pe la sfir~itul secolului al XVIII-lea. am meditat la toate. ~i anume in legatura cu trecutul meu drag. Cum de apartineam eu secolului al XVIII-lea? Mi se intimpla inca deseori pe-atunci sa scnu 1786 in loc de 1886 ~i in acele momente ma cuprindea un dor de easa inexplicabil. Dar nici asta eclEurantl. facuta din teracota pictata. Restul trebuia sa fie 0 prostie. nu eram alteeva decit micul ~colar care-~i merita pedeapsa ~i trebuie sa se poarte conform virstei lui. Dupa escapada mea cu barca pe Vierwaldstattersee ~i sapuneala binemeritata.spre amuzamentul trecatorilor. Eram convins: "Astea sint ni~te ghete pe care Ie-am purtat. a~a era! Da. incaWiri pe care le~am recunoseut.). da. pe moment eel putin." Aceasta convingere m-a dezonentat total. t. In clipa aeeea. cealalta figurina era una dintre pacientele sale. Aceasta descoperire m-a tulburat ~i m-a umplut pina la refuz eu 0 multime de refleqii. ~i eram tentat s-o pun in seama numeroaselor pove~ti pe care Ie auzisem de la parinti ~i rude des pre bunieul meu. lasind-o eu limba scoasa .. de dor de casa sau 0 recunoa~tere: "Da. ea fiind ale mele sau asemanatoare cu ele. Ia scoateti limb a ~i inehideti oehii!" Ceea ce femeia ~i facu. "Bine. exact ap a fost!" Inca 0 intimplare m-a tnmis cu gindul spre secolul al XVIII-lea: vazusem acasa la una din matu~ile me Ie 0 statueta de epoca. dar astea au fost ghetele mele !" Le simteam inca in picioarele mele ~i nu-mi puteam explica de unde provenea senzatia asta bizara. ~i impresiile pina atunci disparate s-au rotunjit intr-o imagine unitara: eu traiesc in doua epoci ~i sint doua persoane diferite. cu siguranta aveti ceva. 1 Un sentiment de dezgust (n. Exista o legenda in jurul aces tor doua personaje: se povestea ca batrinul Stlickelberger travers a odata podul de pe Rin. Batrinul domn zise: "Da.de parca mi-ar fi furat cineva ceva sau a~ fi fost in~elat. II reprezenta pe biltrinul doctor Sttickelberger. lamentindu-se din nou. Or. Cupeul era 0 rama~ita din acele vremuri! Nu pot descrie ce s-a petrecut atunci in mine sau ce era acel ceva care m-a impresionat atit de puternic: un sentiment de nostalgie. din secolul al XVIII-lea. 48 .

9i Dumezeu a creat totul. am fost indntat. Frumusetea acestei priveIi~ti m-a copIe9it 9i m-a facut sa ma gindesc: "Lumea e frumoasa ~i biserica e frumoasa. fntr-adevar. sus departe. fiinddi el se naseuse In 1795. In plus. acoperite cu un strat de email coloral. nu poate fi el.). Nu puteam fi identic eu el. 9i. ed. deci traise. iar soarele se oglindea in caramizile noi. Intr-o frumoasa zi estivaia a acelui~i an (1887). Care este pacatul cel mai mare? Gmorul? Nu. Gare avea iara~i Iegatura cu mama care ma pariisise pe 0 perioada de dteva Iuni? In oriee caz.. Sciipasem de 0 povara~i incasasem 0 noua infringere. o oarecare teama fizica pe care n-am putut s-o Inving dedt mult dupa aceea ~i doar Intr-o oarecare masura. de 0 neincredere In rata Iumii ~i a posibiIitatilor ei. Lumea mi se parea frumoasa ~i dezirabiIa. dnd medicul mi-a interzis sa fac sport. In seeolul al XIX-lea. 49 . conform eareia bunicul meu ar fi fost fiul natural allui Goethe. aeeste refleetii au fost la vremea respeetiva numai un fel de banuieli vagi. S-a adaugat aici. de visari. Mergeam la ~coalii pentru a invata ceva ~i nu ca sa fac acrobatii inutile ~i lipsite de sens. eerul era de un albastru splendid 9i soarele stralucea puternic. din cauza traumatismului suferit. 394-395 (11. germ. 1ii1iade deasupra. o istorie suparatoare. de care nici maear n-am voie sa ma apropii. pentru di ~tiu di am auzit povestea asta prima oara de la straini. dar plina de primejdii nedefinite ~i absurde. Apendicele. Nu-mi pot am inti dadi pe-atunei aflasem deja despre Inrudirea legendara cu Goethe. De ce? Pentru cii a9 comite paeatul eel mai mare. la care nu vreau sa ma gindese. Cel mai mare pacat 1 Cf. De aceea." Aid urma un gol In glndurile mele 9i am avut 0 senzatie sufocanta. pp. Exista. Nu ered. In eerul albastru. la rlndul ei. pe un tron de aur. voiam sa ~tiu Intotdeauna de Ia ineeput eu ce urma sa ma eonfrunt 1iiIn cine sa ma incred. propriu-zis. Acoperi9uI catedralei sdnteia in lumina. ca 0 urmare tlrzie a aecidentelor mele timpurii.1 E~ecurilor me1e la matematica ~i desen Ii s-a asociat un al treilea: n-am putut sa sufar niciodata gimnastica. Eram ea paralizat 9i nu mai 9tiam dedt: Sa nu cumva sa gfndesc mai departe aeum! Vine eeva Ingrozitor. Nu-i permiteam nimanui sa-mi dicteze cum sa ma mi~c. Fire~te. ma Intorceam Ia prinz de la 1icoali19i ajunsesem in piata catedralei. Ea era legata. murise eu mult inainte ea eu sa apar pe lume..nu se potrivea intoemai.

Cine II comite este condamnat pe veci la caznele infernului. d mi-ar putea fi de ajutor dad i-a~ marturisi mamei adevaratul motiv al tulburarii mele. sa ma comport in a~a fel. ca la ~coala nu se petrecuse nimic.. Ma trezisem dintr-un somn agitat ~i m-am surprins gindindu-ma din nou la catedraHi ~i la bunul Dumnezeu. ca nu mai ~tiam ce sa fac. pentru a-mi scutum somnul: "Acum vine. Apoi. Ar fi prea trist pentru parintii mei daca unicullor fiu. Urmatoarele doua zile au fast chinuitoare ~i i-au intarit mamei convingerea ca sint bolnav. dad a~ ceda. le-a~ pricinui parintilor cea mai mare suparare. Insa atunci cine 0 vrea? Cine vrea sa ma constnnga 50 . ~i ii era imposibil sa ~tie ca ma aflam in cea mai mare primejdie. Mi-a trecut prin minte. insa am constatat ca gindurile imi tot reveneau la catedrala cea frumoasa. sarmana ~i bun a mea mama. ar fi damnat la osinda ve~nid .este eel impotriva Sfintului Duh. iar eu luptam din rasputeri ca sa-l gonesc. ce-i drept. Mama a observat ca ceva nu era in ordine ~i m-a intrebat: "Ce-i cu tine? S-a intimplat ceva la ~coala?" Am putut s-o asigur. incit sa nu atrag atentia asupra mea. aceea de a comite pacatul de neiertat ~i de a ma prabu~i astfel in inferno Am alungat gindul unei marturisiri ~i am incercat. Imi repetam mereu ~i mereu: "Sa nu cumva sa te ginde~ti la asta. pe care 0 iubeam atit de mult. N-am voie in nici un caz sa gindesc mai departe! Ceea ce a fost mai u~or de gindit dedt de facut. ~i anume sa-mi gindesc gindurile pina la capat. zburau iar~i in alta parte. acela nu se iarta. gindul interzis. Trebuie mai intii sa-mi gindesc gindul asta pina la capat. ~i la bunul Dumnezeu. Ea doar nu banuia nimic. pe cit era cu putinta. Nu Ie pot face a~a ceva parintilor mei. care ~edea pe tron. In timpul noptii am dormit prost. fara a minti. Dar de ce sa gindesc ceva ce nu ~tiu ? Pentru numele lui Dumnezeu. Dar in cea de-a treia noapte. incerca tot mereu sa-~i croiasca drum. Am rezistat tentatiei de a ma spovedi. Acu' e acu'! Trebuie sa gfndesc. fiindu-mi de un mare ajutor ideea di. pe care nu-l cuno~team. ca atinse de un ~oc electric. doar e clar d nu vreau asta. Pe drumul meu lung spre casa am incercat sa cuget la tot felul de alte lucruri. tortura mea a devenit atit de insuportabila. Dar atunci ar fi trebuit sa fac exact ceea ce mi se parea imposibil. sa nu cumva sa te ginde~ti la asta!" Am ajuns acasa intr-o stare destul de tulbure. Transpiram de frica ~i m-am ridicat in capul oaselor. la care tin atit de mult. Era cit pe ce sa-mi las gindurile sa-~i continue cursul! Am simtit ca fortele mele de rezistenta slabesc.

lipsit de orice ajutor..sa gindesc ceva ce nu ~tiu ~i nu vreau? De uncle vine aceasta vointa teribilii? ~i de ce sa-i fiu tocmai eu supus? Ma gindisem cu lauda ~i pretuire la Creatorul acestei lumi frumoase. ei D-au avut parin~i. spre a ajunge in final la Adam ~i Eva. pe care nu-i cuno~team decit din portrete. A tabar!t peste mine ca un vis mit. au fost creati in mod intentionat astfel. dimpotriva. Aveau un aer suficient de binevoitor ~i de demn. pentm ca au facut ceea ce Dumnezeu n·a vrut. f3xa riscul de a fi obligat sa-I gindesc imediat. adica a~a cum am ie~it infaptuit din parintii mei. Erau fapturi desavir~ite ale Domnului. Ii eram recunosditor pentm acest cadou incomensurabil. atunci de ce sa ginclesc tocmai eu ceva inimaginabil de rau? Chiar ca nu ~tiu de ce. Ei n-au avut de ales. Am parcurs in graM intregul ~i lungul ~ir de stramo~i necunoscuti. caei El creeaza numai perfeetiunea. Eram sigur ea dupa. ci au trebuit sa fie a$a cum ii facuse Dumnezeu. Apoi m-am gindit la bunicii mei. Asta reiese $i din prezen\a sarpelui. Cum? Doar nu m-am creat singur. opinia Lui eu insumi si eu singur eram eel care trebuia sa caute calea de ie~ire . Dumnezeu in oITh'1i:. pe care Dumnezeu 11crease inca inainte de a-I crea pe ei. N-am stiut la inceput daca. De uncle vin astfel de lucruri? Mi s-a intimplat fad voia mea.tiinta a a orinduit totul astfe1. Gindul acesta m-a eliberat pe loe de chlnul meu eel mai cumplit. pentru a inlatura orice suspiciune despre 0 posibila vina a lor. 0 asemenea infamie nu Ie-ar fi trecut niciodata prin minte.ceea ce a suscitat un alt argument: 51 . ci au fast creati direct de Dumnezeu. ca primii S parinti sa trebuiasdl sii comita pi:lcatul. evident cu scopnl ca el sa-i duca in ispita pe Adam ~i Eva. Nu ma mai gindeam sa ma rag pentm iluminatie. caci acum ~tiam ea Dumnezeu Insu~i ma adusese in aceasta stare. $i atunci. A fost deci intenfia [ui Dumnezeu ca ei sa pacatuiasca. daca Dumnezeu n-ar fi pus in ei aceasta posibilltate. a data ee Dumnezeu ma pusese in aceasta situatie fara vola mea si ma Hisase acolo. veni ~i gindul decisiv: Adam ~i Eva sint primii oameni. nici n-am vrut a~a ceva. Sau poate di parintii mei au vrut asta? Dar bunii mei parinti nid macar nu s-ar fi gindit vreodata la a~a ceva. ~i totu~i au comis primul pacat. Cum de a fast posibil ? Ei n-ar fi putut sa faca a~a ceva." Aceasta idee mi se parea total ridicola. pentm ca eu nu pot ~i nici macar n-am voie sa ma aventurez in apropierea acestui gind. Nici macar nu ~tiau cum ar fi putut fl altfel. Nici n-am facut. astfel El dorea ea eu sa comit pikatul sau. ci am venit pe lume a~a cum m-a facut Dumnezeu. sa nu-l eomit.

Dar n-o face. desi credinta ~i ratiunea mea ma sperie cu spectrul infemului Si al damnarii? S-ar putea sa fie a~a! Insa acestea sint doar gindurile mele. Somnul meu tulburat ~i chinul meu sufletesc ma abatusera intr-atit. era lips it de puteri in fata lui Dumnezeu. 52 . In mod ciudat. deSi sint pe cale de a fi fortat sa comit pacatul care nu se iarta. Tocmai asta ~i facusem pina acum. clnd devenisem eu fnsumi. Este oare posibil ca Dumnezeu sa doreasdi sa vada dad. intrucit mi-e teama de osinda ve~nicii? Pentru di ar insemna sa pacatuiesc impotriva propriei mele judecati morale Si a invataturilor religiei mele.~i trebuie s-o aflu chiar acum. " Este adevarat ~i ~tiam ca dupa morala convemionala era de la sine inteles ca pacatul trebuie evitat. "E clar ca Dumnezeu vrea Si curajul meu. Si am lasat gindul sa-mi vina: In fata ochilor mele se inalta catedrala cea frumoasa."ee vrea Dumnezeu? sa actionez sau sa nu actionez? Trebuie sa descopar ce vrea Dumnezeu de la mine . Unitatea. oricum. deasupra ei este cerul albastru." Mi-am adunat tot curajul. dar ~tiam ca nu puteam continua sa procedez a~a. Eu ma pot In~ela. caci eram sigur ca El era initiatorul acestei probleme de 0 dificultate disperata. ~tiam di voi fi silit sa cedez in final. Mi-era insa imposibil sa cedez inainte de a fi inteles care era vointa lui Dumnezeu Si ce intentiona EI. Trebuie sa ma gindesc inca a data bine la tot!" Am ajuns insa din nou la aceea~i conc1uzie. Gratie atotputemiciei Sale mi-ar putea inlatura uSor aceasta constringere. am reflectat. Era deci in afara oricarei indoieli pentru mine ca Dumnezeu ma punea la 0 incercare hotaritoare ~i ca esentialul era sa-L inteleg corect. de parca ar fi trebuit sa sar in focuI iadului. El detinea in starea mea spiritual a de atunci un rol neinsemnat ~i. slnt capabil sa ma supun vointei Lui. Nu pot indrazni sa ma incred intr-atlt in propriile mele cugetari. numai di acest lucru nu trebuia sa aiba loc rara intelegerea mea. nu m-am gindit nici 0 clipa ca diavolul mi-ar putea juca 0 festa. Gare vrea sa-mi puna la incercare supunerea. A~a nu mai putea continua. impunindu-mi sarcina neobi~nuita de a face un lucru caruia incerc sa-i rezist eu toate fortele. ba chiar impotriva propriilor Sale porunci. atunci El imi va da indurarea Si iluminarea Sa. inert acel nu-vreau-sa-gindesc al meu se transformase intr-o incordare insuportabila. caCl era yorba de mintuirea etema a sufletului meu: "Dumnezeu ~tie di nu mai pot rezista mult Si nu ma ajuta. maretia ~i supraomenescullui Dumnezeuincepusera sa-mi preocupe fantezia cam din momentul ie~irii mele din ceata. Dad asa stau lucrurile Si eu reu~esc.

0 data cu aceasta. as dori sa resping. Asta mi-a dat senzatia de a fi trait 0 iluminare. care sta. Dar el nu-L cunostea pe Dumnezeul cel viu si imediat. Glndul pe care trebuia sa-l glndesc era pentru mine ceva cumplit si. pomind de la traditia religioasa. Dumnezeu Ii crease si pe Adam ~i Eva In asa fel. In testarea curajului omenesc. Deci asta era. De aceea nu traise niciodata miracolullndurarii. colorat ~i stralucitor al bisericii. Or. Cine lmplineste voia Domnului poate fi sigur ca merge pe drumul cel bun. sus. 0 beatitudine inexprimabila. M-au cuprins 0 u~urare imensa Si un sentiment de eliberare ce nu poate fi descris. Dumnezeu nu se lasa influentat de traditii.satprada nonsensului. ca din aceste probe de curaj sa nu iasa nimic cu adevarat rau.Dumnezeu ~ade pe tronul de aur. care vindeca tot ~i face totul comprehensibil. dupa ce fusesem coplesit de asprimea Sa nelnduplecata. al harului. supunerea a fost cea care mi-a adus lndurarea. si de la acea experienta lncoace am stiut ce este harul divinoAflasem ca slnt la dispozitia lui Dumnezeu si ca nu conteaza nimic altceva decIt a-I lndep1ini vointa.vointa Domnului. care a lnsemnat pentru mine 0 chestiune cumplita ~i sumbra. Atunci a lnceput adevarata mea responsabiiitate. credea 1n Dumnezeu. 53 . iar de sub tron cade un excrement uria~ pe acoperi~ul nou. peste lume. apoi rupe In bucati peretii bisericii. Hicusem experienta unui secret cumplit. Ellmi poate cere astfel Si mie ceva ce. careia el i se opunea din motivele cele mai bune ~i cu credinta cea mai profunda. A facut asta pentru a sti daca slnt ascultatori. Facusem experienta a ceea ce tatal meu nu pricepuse . Am pIlns de fericire si recunostinta ca mi se dezv[Huisera lntelepciunea si bunatatea Domnului. oridt de sacre ar fi ele. pentru a lndeplini lara rezerve cerintele Lui. In omnipotenta Lui. a~a cum nu cunoscusem Inca niciodata. 11strive~te. atotputemic Si liber. Multe din lucrurile pe care nu Ie putusem lntelege lnainte mi s-au c1arificat atunci. pe deasupra Bibliei si a Bisericii. Altfel slnt W. 0 data cu el. I~iluase drept regula de conduita comandamentele Bibliei. In locul oSlndei a~teptate pogOrlse asupra mea lndurarea si. llindeamna pe om spre propria-i libertate si 11poate sili sa renunte la opiniile Si convingerile sale. a~a cum prescrie Biblia si cum llinvatasera stramo~ii sai. mi s-a trezit presimtirea eli si Dumnezeu ar putea fi ceva cumplit. lndt sa fie nevoiti a glndi ceea ce nu voiau sa glndeasca. Va avea El grija. Ea a aruncat 0 umbra asupra vietii mele ~i m-a lacut sa devin foarte meditativ.

$i astfel a Iuat nastere in mine simtamintul de a fi repudiat sau ales. fiullui lona. nid des pre visul eu falusul din templul subteran sau des pre omuietul cioplit. M-a impresionat indelung ca intendentul necredincios este Eiudat si ca Petru. Am citit in Evanghelie.ca si cum as fi vorbit mereu despre pietre care cad din cer. despre povestea fariseului . ~ovaielnicul. 54 . f $i eu ifi zic tie ca tu e9ti Petru 9i pe aceastii piatrii voi zidi biserica mea 9i portile iadului nu vor bind-a. fara a sti de fapt despre ceo V oiam sa incerc sa pun intrebari pentru a afla dad si alti oameni au traversat experiente asemanatoare sau voiam sa dau a intelege ca ar exista lucruri ciudate.un baiat bun? Era 0 noutate pentru mine. ell 0 anumita satisfaqie.ia vamesului si am descoperit ca tocmai cei repudia(i sint cei alqi. Diidusem de ceva rau. Celelalte evenimente i Ie-am comunicat poate sotiei mele. des pre care nu se stie nimic. pc vremea dnd aeesta zabovea inca in memoria mea. pur si simplu n-am putut concepe acest lucm. $tiam ca n-as fi in stare. Crezusem intotdeauna d sint un om corupt si inferior. Nu mi-ar fi trecut 1nsa vreodata prin minte sa vorbesc direct despre aventura mea. Sint un demon sau un porc. blestemat sau binecuvintat. Cind mama mi-a spus odata: "Ai fost intotdeauna un baiat bun". Decenii intregi a planat peste ele un tabu riguros. N-am reusit niciodata sa gasesc la altii nici macar urma de asa ceva. ] Piatra pe care avea sa fie ridicata biserica ]ui Isus: Fericit qti tu. provenind din copilarie. este numit piatra 1. Simone. sinistru sau sumbru.(n. Dar era 0 traire umilitoare. in arice caz. Eu . Fiu! ]ui Dumnezeu ce]ui viu"]. t. si totusi era in acelasi timp ca 0 distinctie. 9i orice vei deslega pe piimint va Ii deslegat 9i in ceruri (Matei 16. ceva de repudiat.). f $i iti voi da tie cheile impari'itiei cerurilor 9i orice vei lega pe pamim va Ii legat 9i in ceruri.. iar acum as fi tinut una in mina. ]7-19) . Uneori simteam un imbold straniu de a vorbi. Despre visul eu falusul am vorbit abia la saized si cinci de ani. Dar apoi am inceput sa cercetez in ascuns Biblia tatalui meu. eu nu eram niciodata sigur de mine insumi. tangibil care facea parte din marele secret .Aceasta experienta am resim(it-o ~i ca pe 0 dovada a propriei mele inferiorita(i.. cu atit mai de necuprins cu mintea mi se parea harul divino La urma urmei. dar tot abia multi ani mai tirziu. Prin acel eveniment al catedralei exista in sfirsit ceva real. cii nu trup 9i singe fi-au dezviiluit tie aceasta [si anume ca E] este "Christosu]. ci Tatal meu cel din cemri. m-am gindit. Cu cit crestea sentimentul meu de inferioritate.

Eu . Dar era 0 traire umilitoare. t. despre povestea fariseului :?ia vame~ului ~i am descoperit ea tocmai cei repudiati sint cei alqi. I Si eu i. sinistru sau sumbru. N-am reu~it niciodata sa gasese la altii niei macar urma de a~a eeva.Aceasta experienta am resimtit-o ~i ca pe 0 dovada a propriei mele inferioritati. pe vremea cind aeesta zabovea inca in memoria mea. tangibil care facea parte din marele secret . Despre visul eu falusul am vorbit abia la ~aizeci ~i cinei de ani. Dar apoi am inceput sa cercetez in ascuns Biblia tatalui meu. fiullui lana.). FiuI Iui Dumnezeu celui viu"]. eu nu eram niciodata sigur de mine insumi.un Miat bun? Era 0 noutate pentru mine. i 1 Piatra pe care avea sa fie ridicata biserica lui Isus: Fericit qti tu. iar acum a~ fi tinut una in mma. ~ovaielnicul. 17-19) . Si astfel a Iuat na~tere in mine simtamintul de a fi repudiat sau ales. Prin acel eveniment al catedralei exista in sfir~it ceva real. filra a ~ti de fapt despre ee. in orice caz. Celelalte evenimente Ie-am comunicat poate sotiei mele. Simone.i zic lie ca tu e'lti Petru 'Iipe aceasta piatra voi zidi biserica mea !iiporlile iadului nu vor bind-a. Y'. Deeenii intregi a planat peste ele un tabu riguros. 54 . ceva de repudiat. despre care nu se ~tie nimic. Nu mi-ar fi trecut insa vreodatii prin minte sa vorbese direct despre aventura mea. ~i totu~i era in acela~i timp ca 0 distinctie. pur ~i simplu n-am putut concepe acest lucru. I Si iti voi da tie cheile imparariei cerurilor 'Ii orice vei lega pe pamint va jl legat 'Ii in cemri. provenind din copili'lrie.'l-a impresionat indelung ca intendentul necredincios este laudat ~i ca Petru. m-am gindit. Cind mama mi-a spus odata: "Ai fost intotdeauna un baiat bun". nici despre visul ell falusul din templul subteran sau despre omuletul eioplit. este numit piatral. dar tot abia multi ani mai tirziu. ci Tata! meu eel din cerw·i. Stiam di n-a~ fi m stare.ca ~i cum as fi vorbit mereu despre pietre care cad din cer. Dadusem de ceva diu. Sint un demon sau un porc.(n. Am citit in Evanghelie. cu atit mai de necuprins cu mintea mi se parea haml divino La urma urmei. 'Ii orice vei deslega pe pamint va fi deslegat 'Ii in ceruri (Matei 16. Cll 0 anumita satisfaqie. Cu cit cre~tea sentimentul meu de inferioritate. ca nu tmp 'Ii singe li·au dezvaluit lie aceasta [~i anume ca El este "ChristosuI. Crezusem intotdeauna di si11tun om compt ~i inferior. blestemat sau bineeuvrntat. Uneori simteam un imbold straniu de a vorbi. Voiam sa incerc sa pun intrebari pentru a afla dad ~i alti oameni au travers at experiente asemanatoare sau voiam sa dau a intelege ca ar exista lucruri ciudate.

nepieritoare. Undeva trebuie sa se afle adevarul. interpretarea obi~nuita. al harului. ci preocupat de secretul meu. Tot mereu trebuia sa gindesc: "Nici aia n-au habar!" Am citit ~i Biblia tatei. ~i azi eonsider a mare realizare faptul ca am reu~it sa rezist tentatiei de a vorbi cu eineva despre seeretul meu. In familia mamei erau ~ase preati." Cotrobaiam prin biblioteca tatalui meu ~i citeam orice puteam gasi despre Dumnezeu. sa gindesc chiar ~i ceva blestemat. 55 . ~i anume in capitolul 9. Din nefericire. Nu ~titi nimic despre el. ce izbucne~te rapid. Simteam 0 lini~te ciudata. Atunei tu m' ai baga In groapa cu liituri. Cugetam: "Pentru numele Iui Dumnezeu. toate astea sint cit se poate de frumoase. De aceea am auzit numeroase eonversatii pe teme religioase." Tot ceea ce spuneau ceilaJti nimerea pe de laturi. cineva trebuie sa ~tie eeva despre asta." Eu eram suma emotiilor mele ~i un Altul in mine era piatra atemporala. Dar cum e cu secretul? Doar este si secretul indurarii. ca apoi sa se stinga. discutii teologice ~i predici. pentru ca eu sa aflu harul Sau. "reconfortandi" a Cartii lui Iov imi anihilase orice interes mai profund. De fapt. "inaltatoare".Intreaga mea tinerete paate fi inteleasa sub semnul secretului. nid 0 nevoie de a se exprima ~i este ve~nica. reflectam: "Piatra n-are nici 0 incertitudine. pentru ca ~tiu ~i trebuie sa indic lucruri pe care altii nu Ie ~tiu ~i. da. care se mistuie in toate emotiile posibile. Eu. Ea m-a eliberat de toate indoielile.. a~a cum este astazi: ~i astazi sint singuratic. con~tiintii Am devorat cartile. Altfel a~ fi gasit 0 mingiiere in ea. in cele mai multe cazuri. versetele 30-31: Dad! m' a~ sputa eu zapada . rela~ia mea eu lumea era inca de atunci prefigurata. dnd Sedeam pe piatra aceea. De fiecare data aveam sentimentul: "Da. Mama mi-a povestit mai tirziuca. nu sint decit un fenomen trecator. toate conflictele incetau. spirit. in schimb. Nu ~titi ca Dumnezeu vrea ca eu sa eomit chiar ~i cev2. cea tradusa de Luther.nedrept. Astfel. fara a deveni mai luminat ~i fntelept. 0 adevarata beatitudine. ei ~i tata ~i dai dintre fratii sai erau tot preoti. nu eram abatut.. traieste intru milenii. in acea vreme eram adesea deprimat. ~i nu doar ei. nici nu var sa Ie stie. Din aeeasta eauza m-am eufundat intr-o singuratate aproape insupartabiIa. Atunci. Sfinta Treime. ca a t1acara. Clnd ma gindeam ca a~ fi piatra.

Pentm asta ma simteam pe de 0 parte prea mic. ridicind din umen. Munca pentru ~eoaUiera ~i ~a destul de deranjanta. II iritau ~i intristau. fiindca ma invatase tata.II Atunci au aparut ~i indoielile profunde legate de tot ce zicea tata. a~a ca atunci dnd cineva spune 0 poveste pe care nici mikar elinsu~i n-o prea poate crede sau pe care 0 ~tie doar din auzite. Era profesor universitar ~iun om foarte inteligent. de anosta. de origine modesta. ceea ee imi era eu mult mai agreabil. Mai cu seama profesorului de latina ii pastrez 0 amintire pHicuta. A~a ca acest profesor ma trimitea adesea in timpul exercitiilor la biblioteca universitatii. tu vrei mereu sa glnde~ti. Asta-mi striea pli1cerea. dar cu voce tare ziceam: "Da-mi acea credinta". de cele mai multe ori eu baieti timizi. Eu nu puteam sa sufar competitiile ~i atunci dnd cineva fiicea din joc 0 coneurenta. Am inceput sa leg prietenii. "Ah. " Eu ma gindeam: "Nu. dar nu ~tiam cum. De altfel. pe de alta ma temeam sa scot la suprafata acel sentiment de autoritate. Cind II auzeam predidnd despre harul divin. Eu ~tiam latina inca de la ~ase ani. am purtat multe discutii cu taHll meu. Insa diseutiile noastre aveau intotdeauna un sfir~it nesatisrncator. Voiam sa-l ajut. Mai tirziu. Au fost dtiva profesori. la optsprezece ani. Am remarcat Insa ell. intorceam spatele jocului. pe care mi-l insufla "cea de-a doua personalitate" a mea. ma gindeam mereu la experienta mea proprie.in urma mea erau c1tiva colegi care ma invidiau ~i voiau cu orice prilej sa ma Intreaca. prostii. indt nu voiam sa mi-o mai impovarez ~i prin ambitii ~iintreceri. 56 . obi~nuia sa spuna. nutrind de fiecare data speranta tainica de a-I face sa simta ceva din harul IaCatorde minuni ~ide a-I ajuta astfelin eonflictele sale de eon~tiintiLEram convins ca totul s-ar rezolva cu bine dad ar implini vointa divina. care mi-au acordat 0 deosebita incredere ~i la care ma glndesc cu recuno~tinta. Ceea ce istorisea el suna searbad ~i sec. un soi de timiditate ma retinea sa-i comunic ceea ce traisem sau sa ma amestec in mdeletnicirile lui personale. Nu trebuie sa ginde~ti. putini la numar. De-atunci incolo am ramas pe loeul al doilea. Rezultatele mele ~colare s-au imbunatatit. ei sa crezi. In anii urmatori am reu~it ehiar sa fiu in fruntea clasei. trebuie sa afli prin experienta directa ~i sa ~tii". la care el pleca totdeauna resemnat.

Unul era fiul parintilor Iui. Mil consideram eu Insumi drept cineva care este vinovat.mai bine zis . de luna. Nimeni nu s-a mai Incumetat sa ma atace. chiar biitrin. Era Insa apropiat de natura. celalalt. De atunci am avut Insi1lini~te. nici 0 acuzatie. iar putinul acela era a~a de contradictoriu. sa fie nevinovat. Ie rasfoiam cu Indntare. $tiam atlt de putin despre mine. de pamlnt. In schimb. cumsecade ~i curat dedt multi altii. Atunei. s-ar fi putut foarte bine sa-l fi facut. dar ar dori. la cincisprezece ani. de soare. acela mergea la ~coaIa ~i era mai putin inteligent. Imi compensam nesiguranta Iauntrica afi~ind 0 siguranta exterioara..defectul se compensa singur. silitor. era adult. un punct vulnerabil. Chiar dad In realitate nu facusem un lucru. eram deja putemic ~i mare ~i Inclinat spre accese de furie. rara aportul voiutei mele. I-am apucat pe unul din ei de ambele brate. in acel~i timp. dar nu mi se parea cu totul de nelnteles. I-am rotit In jurul meu ~i i-am izbit cu picioarele lui pe airi dtiva.se presupunea ca eu fusesem instigatorul. Uncori Imi ticluiam notite cu alibiuri pentru cazul ca ~ fi fost acuzat. Tot ce mi se repro~a ma supara. de vise ~ide tot ceea ce "Dumnezeu" 57 . Fire~te. tnntindu-i pe jos. eu mlna pe con~tiinta. pe mine ma suspectau primul. atent. Cei mai multi profesod ma considerau un prost ~i un ~mecher. Oriunde se isea 0 Indiierare. departe de lumea omeneasca. fiind con~tient ant de vina mea reala dt ~i de cea potentiaHi. Undeva. Aveam de fapt Intotdeauna con~tiinta lncarcatil. Am vilzut deodata ro~u In fata oehilor. de creaturile pline de viatil ~imai ales de noapte. in realitate. neincrezator. pe drumul de Intoareere pe care 11prelungeam la maximum. de vreme. Motiv pentru care eram deosebit de sensibil la repro~uri: ele nimereau toate drept la tinta.pentru a-i aduee dirti. ~tiam dintotdeauna ca eu cram "doi". am fast implicat doar 0 data Intr-o bataie. Daea la ~coala ceva era In neregula. Faptul ca aveam du~mani ~i ca eram adesea bilnuit In mod nedrept ma surprindea. M1:iimteam de-a dreptul u~urat. sau . mai mult sau mai putin. Indt nu puteam respinge.erau ~apte. iar eu aeea ocazie am descoperit ca aveam 0 multime de eolegi care Imi erau ostilL Mi-au Intins 0 eursa . Insa In sinea mea nu puteam contesta Invinuirile care mi se aduceau. In adlncul fiintei mele. atinglnd. Povestea a ajuns la urechile profesorilor. atunci dnd mceam Intr-as devar eeva rau.~im-au atacat pe nea~teptate. macar ~tiam de ce sa am mustrari de con~tiinta. sceptic. dar lmi amintesc doar vag de 0 pedeapsa care mi s-a parut nedreapta.

Din contra. este ceva ce nu-mi era con~tient pe-atunci intr-o forma articulata.om. Biserica a devenit pentru mine treptat un chin.un templu . In viata mea. 1 ~i nr. puteam trece in cealalta stare. ci doar intr-o presimtire tulburatoare ~i in sentimentul cel mai intens. Insu~L Nu voia sa-mi intre in cap ca asemanarea ell Dumnezeu trebuia sa se raporteze doar 10.co. lacurile. Oamenii erau exortati sa aiba acele sentimente.ceea ce voia sa vina spre mine din in. nr. elevul anului 1890. Non-Dumnezeu. asupra creatiei. a personalitatii nr. adica de 10. 2 a jucat rolul principal ~i am incercat mereu sa dau friu liber 10. mai arzatoare. ca sint am in adevaratul sens al cuvintului. Cuno~team to ate aceste insu~iri doar prea bine de 10. deoareee natura imi aparea . vanitatea. 58 . Coplqit de viziunea universului ~i uitind de sine. ceo. rimile.i-ar fi evoeat in mod nemijiocit. ei se desfasoara in fiecare individ. despre ce face El. prostia.despre Dumnezeu. Alaturi de aceasta lume exista insa un domeniu .mine insumi. Jocul altemant al personalitatilor nr. Ba chiar mi se parea ca muntii ina1ti. mai intima. in josnicia.terior. expresie a So. florile ~i anima1ele intruchipau mult mai bine esenta divina decit oamenii in hainele lor ridieole.persona1 deopotriva. 2 este 0 figura tipica. des pre ce intentioneaza E1. Aici trilia "Celalalt". ~i eu tnslIfni . nu mai putea decit sa mire ~i sa admire.unde cel care intra era metamorfozat. de cele mai multe ori insa. detronata de Dumnezeu.2. n-are nimie in comun cu 0 "scindare" in sensul medical obi~nuit. 2 a omului. Ceea ce exprim astazi in fraze care decurg una din alto. intelegerea noastra con~tienta nu este suficienta pentru a vedea ca sintem ~i asta. care s-a intins pe parcursul intregii mele vieti. pomii frumo~i. De indata ce eram singur. co.co. Era co.co. Cautam de aceea lini~tea ~i solitudinea Celuilalt. care-L cunostea pe Dumnezeu co. Aici. Pun aiei "Dumnezeu" intre ghiiimele. despre care eu ~tiam ca era certitudinea ceo.acea personalitate nr. caci acolo se predica tare . Mai ales religiile sint cele care s-au adresat dintotdeauna personalitatii nr. ce nu putea fi tradata prin nici un cuvint. ~i cum spiritul omenesc ar fi privit. despanita. nimic nu-l despartea pe om de Dumnezeu. Nr. pe un secret tainic. 2. 1. falsitatea ~i egocentrismul lor respingator. Aici ~tiam ca sint demn. "omului interior". personal ~i supro. sa creada in aGel mister.aproape ca a~ zice: intr-un mod lipsit de pudoare . simultan cu Dumnezeu. de~i fusese creata de E1 co.

Sceptieismul meu a luat amploare. Nimeni altul nu purta raspunderea universului decit Dumnezeu. printre altele. Mult timp. A veam impresia d. nici macar preotul. In schimb. ea de exemplu ea Dumnezeu e atot~tiutor ~i ca binelnteles a prevazut istoria omenirii. Nr. fiul lui. Mi se parea tot mai indoielnic ~i stingheritor atunci dnd "bunul Dumnezeu". sa fiu injunghiat ca jertfa umana. iar predieile tatei ~i ale altor preoti mi-au devenit tot mai penibile. eu tORte aeestea. sa-L ascultam mai mult pe Dumnezeu dedt pe om. poate fi pur ~i simplu teribili:i. sau il1-ar putea preda unui tribunal nedrept. A veam deseori senzatia ca prescriptiile religiaase existau pentm a fi puse chiar in Ioeul vointei lui Dumnezeu . caci altfel n-ar fi i'ndraznit niciodata sa divulge secretul Domnului In public ~i sa profaneze sentimentele inefabile printr-o sentimentalitate insipida. 1 ma monopoliza prea des ~i prea mull. interziee paeatul ~i ehiar 11 pedepse:?te eu osinda ve~nica in focul iadului. fara a-~i pune mintea la contributie. incit ei au fost nevoiti sa padituiasea ~i. aceste exortatii erau doar super59 . de Vfeme ce eu ~tiam din experienta ca de acest har dumnezeiesc are parte doar eel care impline~te rara rezerve voia Domnului. n-ar fi capabil. dupa cum o arata insa~i Biblia." M-am li:imurit ca atunci dnd eram indemnati. dupa cit se parea. dar. Mi se trezea dubiul: "Gare ~tie ce vorbe~te? Ar putea Eisa el ca eu. Dqi n-o faceam. care ffi-ar rastigni. n-ar putea implini vointa Domnului care. presupunindu-se ca vointa divina este cunoscuta prin revelatie. a~a ca Isaac. Deci. mie imi aparea ca lucml eel mai necunoscut cu putinta. Este adevarat ca asta se ~i predica. diavolul n-a jucat niei un rol in glndurile mele. vointa lui Dumnezeu ar fi trebuit de fapt cercetata zilnic. EI a creat oamenii in a~a fel. eram sigur ca a~ face-o imediat cum s-ar ivi un motiv presant in acest sens. Era pentm mine asemenea ciinelui de curte rau al unui om puternic.care putea fi atlt de nea~teptata ~i de Inspaimintatoare -. ~i El putea fi ~i cumplit. dragostea Domnului pentm oameni ~i cea a oamenilor pentru Dumnezeu erau preamarite ~i recomandate in predicile Incarcate de sentiment ale tatei. Toti oamenii din anturajul meu pareau sa eonsidere jargonul ~i obscuritatea densa pe care 0 raspindea ca fiind de la sine Intelese ~i sa Inghita. dupa cum 0 ~tiam prea bine. in cazul de rata. a~a ca pe Isus? Nu. pentm ea ernul sa nu fie constrins sa inteleaga aeeasta vaima divina. eram sigur ca era 0 cale gre~ita spre a ajunge la Dumnezeu. nimeni nu ~tia despre acest secret. In plus. intotdeauna. toate eontradietiile. ~i anume.N-am putut conchide de aici decit ca.

in teate situatiile cruciale. bineinteles. Mil intrebam: "Cine vorbe~te de fapt a~a? Cine are neru~inarea sa reprezinte un falus in toata goliciunea lui ~i.ficiale ~i negindite. Exista 0 siguranta interioara pe care eu nu mi-am putut-o dovedi niciodata. ma aflam in 60 . care se mentiona. care. Mi s-a pus 0 problema la care trebuie sa raspund. De la bun Inceput am avut in mine sentimentul fiira seaman al unui destin implacabil. ci ea ma avea pe mine. dar care mi-era dovedita. Dar cine pune problema? Nimeni nu mi-a raspuns la aceasta intrebare. a~a cum mi se intimplase mie. Stiam ca trebuia sa dau raspunsul eu insumi. mai ales Cartea lui Iov. Era evident ca nu se cuno~tea absolut delac vointa lui Dumnezeu. Nu eu aveam siguranta. pe deasupra. macar din pura frica de Dumnezeu. I~i poate impune vointa inspaimintatoare asupra omului neajutorat. caci simteam cu certitudine ca nu eu inventasem acele ginduri ~i imagini. la ce ma determinase pe mine? Oricum. era considerata drept invechita. de parca a~ fi fost plasat intr-o viata care trebuia sa fie implinita. Vechiul Testament. nu cu oamenii. care pretinde sa cunoasca vointa divina. "iudaica" ~i depa~ita de mult de catre mesajul cre~tin al dragostei ~i buniltatii Domnului. Simbolistica evenimentelor triiite in copilarie ~i violenta imaginilor m-au tulburat in eel mai inalt grad. Frica de Dumnezeu. caci altfel aceasta problema eentrala ar fi fost tratata eu 0 pudoare sfinta. Ar fi putut prevedea cineva. Nimeni nu mi-a putut lua certitudinea eli eram pus aici ca sa fac ce vrea Dumnezeu ~i nu ce vreau eu. Acestea au fost evenimentele hotantoare ale vietii mele. in Noul Testament nu scria nimic asemanator. ci singur eu Dumnezeu. Asta imi dadea deseori impresia de a fi. intr-un templu ? Cine ma face sa gindesc eli Dumnezeu j~i distruge Biserica in acest mod atit de abominabil? Diavolul a fost eel eare a aranjat aeeste lucruri?" Nu m-am indoit niciodata ca acela care vorbise ~i actionase astfel fusese Dumnezeu sau diavolul. adesea in pofida oricarei convingeri contrarii. imi era pe-atunci inca prea putin familiar ~i nici la orele de instruire pe care Ie urmam in vremea aceea in vederea confirmarii nu auzeam nimic similar. Intotdeauna cind eram "acole" uncle nu mai eram singur. Atunci mi-a incoltit ideea: eu sint eel raspunzator ~ide mine depinde cum mi se modeleaza destinul. care m-ar fi putut lumina in acest sens. din adincurile forului meu interior: eram singur In fata lui Dumnezeu ~inumai Dumnezeu ma intreba In legatura cu aceste lucruri cumplite. in omnipotenta Sa.

ele ramineau ascunse indaratul unci femei grase ~i batrlne. de fapt. eu nimeni. nu mergeam inca la ~coala.~aca de regula dimineam Tara grai. foarte ospitaliere. Si astfel am ramas singur eu gindurile mele. Plini de teama.. Ea parea sa gindeasca asemanator eu mine. lupta singeroasa. doar pentru mine. Primul caz de care-mi pot aminti in acest sens s-a petrecut cind aveam vreo ~ase ani.afara timpului. impunihoare. indntare suprema.cea sa stca la 0 ~ueta. M-am jucat singur. din contra. Eram al veacurilor ~i Acela care dadea atunci raspuns era eel care fusese deja dintotdeauna aeolo ~i care va fi mereu acolo. dar de fiecare data in mod nea~teptat ~i Inspaimintator. Raspindea 0 mare caldura animal3. iar prezenta ei era extraordinar de confortabili1. eel mai mare era un biliat cam de virsta mea ~i avea doua surori. dotara cu 0 autoritate intangibila -. ceea ee nu era bine pentru mine. dar deodata se intimpla sa iasil la iveaHi 0 personalitate incon~tienta. Despre toate aeestea nu puteam vorbi. Eram sigur ca ~i ea era alcatuita diq doua persoane: una era inofensiva ~i umana. care gatea minunat ~i era inzestrata eu simtul umorului. A veau trei copii. in afara mamei. dragi ~i cumsecade. gust ~i profunzime. intr-un mod ridicol. iar vorba ei se auzea ca un murmur vesel. eventual. A~a ma ~i simteam eel mai bine. Dar aceste ealiti1ti nu-~i gilseau nidiieri 0 exprimare propriu-zisa. nu exista nici un dubiu In acest sens. m-am plimbat singur. Nu euno~team pe nimeni in jurul meu caruia i le-a~ fi putut eomunica.pantofiori de lac. pantalon~i ell danteHi. Erau de fapt ora~eni care-~i gateau ~i impopotonau copiii. Mama mi-a fast 0 mama foarte buna. era 1ii foarte eorpolenta. bineinteles. A yea evidente inelinatii literare. mi se parea redutabiHL Aceasta se manifesta numai din cind In dnd. indeosebi duminica. Atunei parca vorbea cu sine ins~i. Mama ma admira mai ales. am visat ell oehii desehi~i ~i mi-am format 0 lume tainica. de 0 f011a nebanuita . pe de alta. ii pl3. numai ~i numai pentru mine. cealalta. copila~ii 61 .. a. $tia sa-~i piece urechea la fieeare. manu~ele albe. Veeinii no~tri de pe atunci erau persoane eu 0 situatie materiaIa buna.0 figura sumbra. A yea toate opiniile traditionale eonventionale care se pot avea. rnsa cUrlnd am remareat ca diseutiile eu ea nu-mi ajungeau. dar cele spuse mi se adresau de fapt mie ~i ma atingeau de obicei in profunzimea fiintei mele. Discutiik cu acel "Altul" erau trairile me Ie cele mai profunde: pe de 0 parte. dadi purtau spalati ~i pieptanati eu grija ~i in zilele de lucru.

se tineau la distanta de ~trengarui eel mare eu pantaIoni rupti, pantofi gaurid ~i miini murdare care eram eu ~i aveau maniere frumoase. Mama ma tot necajea cu comparatii, indemnuri Si mustrari: "Uita-te la acesti copii draguti, sint atit de bine crescuti si de politico~i, iar tu esti un biidaran, cu care nu ~tiu ce sa ma fac." Nu ramineam nepasator la aceste admonestari, dupa cum e ~i firesc, a~a ca am decis sa-i trag baiatului 0 mama de bataie. Ceea ce am ~i pus apoi in aplieare. Furioasa la culme din cauza incidentului nefericit, maica-sa a alergat la a mea ~i a protestat cu mare tam-tam impotriva faptei mele brutale. Mama a fast ingrozita, a~a cum se cuvenea, ~i mi-a tinut 0 predidi lungS., plina de precepte morale si condimentata cu lacrimi, cum nu mai patisem nicicind din partea ea. Eu insa nu ma simteam vinovat cu nimic, ci, dimpotriva, eram deosebit de indntat de fapta mea, caci mi se parea ca astfel a9 fi eompensat intrudtva inconvenientul prezentei acestui strain in satui nostru. Am fost adinc impresionat ::;imihnit de agitatia mamei ~i m-am cuibarit in spatele vechii noastre spinete, la masuta mea, unde am inceput sa construiesc eu jocul rneu de cuburi. Un timp, in camera a domnit linistea. Mama se relrB.sese 9i ea la Iocui ei obi::;nuit de llnga fereastra si tlicota. Deodata am auzit-o ~u~otind, ~i din ceIe dteva cuvinte pe care Ie-am putut prinde am dedus ca 0 preocupa intimplarea, dar de data asta in sens contrar. Suna de pardi mi-ar fi gas it justificare. Deodata, zise cu glas tare: "Astfei de corcituri nici n-ar fi trebuit pastrate, bineinteles !"' Am ~tiut la fel de bmsc di vorbea despre "maimutelele" impopotonate. Fratele ei preferat em vinatoy; avea ciini ~i vorbea tot mereu despre cre~terea dinilor, desprc rase si corcituri. Am constatat, spre u~urarea mea, ca. iji ea ii privea pe ace~ti capii nesuferiti ca pe ni::;te avortoni inferiori Si ca deci mu~truluiala ei nu trebuia Iuata prea ill serios. Dar Ia epoca aceea ~tiam deja ca era cazul sa stau tacut in banca mea f?isa flU cumva sa izbucnesc triumfator: "V ezi, ~i tu e~ti de parerea mea." Cad a:?a ceva ar fi fost respins de ea eu indignare: "Copilingrozitor ee qti, cum poti sa scornesti astfel de barbarii despre mama ta!" Trag de aici concluzia ca trebuia sa fi existat 0 serie de incidente anterioare similare, pe care insa Ie-am uitat. In~ir aceasta poveste deoarece in Vfemea in care scepticismul meu incepea sa se manifeste a mai avut lac 0 intimplare care a aruncat 0 lumina asupra dualitatii mamei mele. La masa a venit odata vorba despre cit de plicticoase puteau fi melodiile anumitor
A2

corale. S-a discutat despre posibilitatea revizuirii dirtii de cihtece biserice~ti. Mama murmura deodata: ,,0 du Liebe meiner Liebe, du verwUnschte Seligkeit." 1 Ca ~i In cazul precedent. m-am facut ca n-aud nimic ~i m-am ferit sa-mi exprim cu prea mult zgomot bucuria, In ciuda sentimentului de triumf care m-a cuprins. Exista 0 diferenta considerabila Intre cele doua personalitati ale mamei mele. Mi se Intlmpla adesea, cind eram copil, sa am co~maruri legate de ea. In timpul zilei era 0 mama iubitoare, dar noaptea Imi parea Inspaimlntatoare. Era atunci ca 0 vizionara, care e, deopotriva, un animal ciudat, ca 0 preoteasa Intr-un blrlog de urs. Arhaica ~i mlrsava. Mlrsava ca adevarul si natura. Atunci era Intruchiparea a ceea ce am desemnat eu drept natural mineP-o Recunosc si in mine ceva din aceasta natura arhaica. Ea mi-a conferit daml, nu Intotdeauna pJacut, de a vedea oamenii ~i lucrurilc asa cum slnt. Ma pot Insela pe mine Insumi, ce-i drept, pacalindu-ma singur, daca nu doresc sa sesizez un aspect. Dar in fond stiu exact cum stau lucrurile. "Adevarata cunoastere" se bazeaza pe un instinct sau pe 0 participation mystique3 cu a1tii. S-ar putea spune ea sint "ochii din planul seeund", care vad intr-un act impersonal de intuitie. Am Inteles asta abia mai tirziu, cind mi s-au intimplat niste lucruri stranii, de exemplu cind la un moment dat am povestit istoria vietii unui om tara a-I cunaaste. Era la nunta unei prietene a satiei mele. Mireasa si familia ei mi-erau total necunoseute. La masa a stat vizavi de mine un damn intre doua virste, eu a barba lunga si frumoasa, des pre care am aflat, cInd s-au facut prezentarile, ca era avoeal. Am purtat a discutie animata des pre 1,,0. tu, iubire a iubirii mele, tu, fericire blestemata." .Toede cuvinte intre enrltnscht (dorit) $i venriinscht (blestemat), rolosit de mama lui C. G . .Tung
(n. t,).

e "Natural mind este spirit, care izvora~le din natura ;;1n-are nimie de-a race cu can;ile. El rasare din natura omului, cum ti~ne9te un izvor din pamint, 9i exprima in\elepciunea specifica a naturii. El spune lucrurile tara menajamente ~i mlrsav." (Extras dintr-o prelegere de seminar nepublicata, 1940.) Traducere din engleza de Aniela Jaffe (n. ed. germ.). 3 Tennen Impmmutat de Jung de la antropologul Levy-Bruhl ca sa denumeasca 0 re!atie in care cei doi parteneri se identifica atlt de intens unul cu ceHilalt, incH nu-;;i mai dau seama de existen\a lor separata; este un reI de contopire apriorica intre obiect 9i subiect, subiectul nemaiputlndu-se distinge clar de obiect; de regula, ea se produce intre persoane, mai rar intre 0 persoana $i un lucru (n. t.).

63

psihologia criminaliL Pentru a-i raspunde la 0 anum ita Intrebare mi-am imaginat povestea unui caz si am impodobit-o eu tot felul de detalii. Inca in timp ce vorbeam,'am observat di interloeutorul meu ~i-a schimbat expresia fetei ~i ca in jurul mesei s-a a~temut o lini~te ciudata. M-am oprit, surprins. Slava DomnuJui ca ajunsesem deja la desert, a~a ca m-am ridicat curi'nd de pe scaun 1?i m-am dus in holul hotelului. Acolo m-am retras intr-un colt, mi-am aprins 0 tigara ~i am incercat sa reflectez asupra situatiei. In acel moment s-a apropiat unul dintre domnii care ~ezuse la masacu mine ~i mi-a repro~at: - Cum de-ati putut comite 0 asemenea indiscretie '? - Indiscretie '? - Da, povestea aceea pe care ati spus-o! - Pai... am inventat-o! Spre groaza mea, s-a dovedit ca relatasem cu toate amanunte1e povestea persoanei din fata mea. In plus, am descoperit in acea clipa ca nu-mi mai aminteam absolut nimic din intreaga istorisire - nici pina in ziua de azi n-a..'11 fost in stare sa-mi mai aduc a..'11inte de ea. In autobiografia saI, Heinrich Zschokke descrie 0 intimplare asemanatoare: cum 11 demasca intr-un restaurant pe un tinar necunoscut ca fiind hot, intrudt a V8.zut in fata ochiului sau interior furtul comis de el. In decursul vietii mi s-a intimplat deseori sa ~tiu ceva ce de fapt n-aveam cum sa ~tiu. Cuno~tintele respective mi-au venit a~a ca ~i cum ar fi fost ideea mea proprie. Lucruri similare patea ~i mama. In astfel de momente nu ~tia ce spune, ci era ca 0 voce de o autoritate absoluta, care exprima exact ceca ce se potrivea Cll situatia in cauz3.. Mama ma considera ~i trata de cele mai multe ori ca superior vlrstei mele ~i discuta Cll mine cum ar fi fikut-o eu un adult. Era evident ca-mi spunea tot ceea ce nu-i putea marturisi tatei, transformindu-ma prea devreme in confidentul grijilor ei multiple. Cind aveam vreo unsprezece ani mi-a comunicat 0 problema eare-l privea pe tata ~i m-a alarmat. Mi-am biitut capul in cautarea unei solutii ~i in cele din urma am ajuns la concluzia ca ar trebui sa-i cer sfatul unui anumit prieten al tatalui meu, des pre care ~tiam din auzite ca era 0 personalitate influenta. Fara a-i sufla mamei

I Selbstschau, de Johann Heinrich Daniel Zschokke (1771-1848), autor elve\ian de remane istorice ~i studii ale istoriei Elve\iei si Bavariei. N-a fost numai scriitor, ci ~i politician (n. t.).
64

o yorba In acest sens, m-am dus in ora~, Intr-o dupa-amiaza dnd l1-aveam ~coala, ~i am sunat la u~a acestui domn. Mi-a deschis 0 slujnica ~i mi-a spus dl stapInul e plecat. Deceptionat ~i mIhnit, m-am Intors acasa. Dar chiar ca a~ putea spune ca a fost 0 pro videntia specialis ca nu era acasa! Curind dupa aceea, mama a revenit in cursul unei conversatii asupra chestiunii respective ~i, de asta data, mi-a prezentat-o cu totul altfel, In arice caz, Intr-o lumina mult mai inofensiva, a~a Indt intreaga poveste s-a risipit In fum. Incidentul m-a afectat profund ~i m-am gindit: "lar tu ai fost suficient de prost ca sa crezi ce-ai auzit ~i erai dt pe ce sa produci un dezastru cu modulIn care ai luat totul prea In serios !" Am decis ca din ziua aceea sa Impart la doi tot ce relata mama. Increderea mea In ea era de-acum limitata, ceea ce m-a Impiedicat sa-i Imparta~esc vreodata ceva ce ma preocupa realmente intens. Dar existau ~i clipe dnd izbucnea cea de-a doua personalitate a ei ~i ce spunea all!:lci era atlt de to the point - la obiect - ~i i':iceasa ma cutremur. Daca mama s-ar atit de adevarat, Incit fi Hisatsub influenta acestci fatctc a ci, atunci a~ fi avut In ea un interlocutor veritabil. In ceea ce-l prive~te pe tata, situatia era cu totul alta. Mi-ar fi pHicut sa-i Infilti~ez dificu!tatile mele religioase ~i sa-i cer sfatul, dar n-o filcearn, pentm ca mi se parea ca a~~ti dinainte ce ar trebui sa-m! raspunda din motive onorabile, din respect fata de profesia sa. Curind dupa aceea mi s-a adeverit dta dreptate am avut cu aceste presupuneri. Orele de instmire In vederea confirmarii, In care ma plictiseam Ingrozitor, mi Ie tinea tat~Hmeu. Intr-o zi rasfoiam prin catehism, pentm a gasi ~i altceva In afara expunerilor despre "Domnul lsus" care-mi sunau sentimental, dar in rest mi-erau de neinteles ~i mi se pareau total neinteresante. Deodata am dat peste paragraful referitor la trinitatea lui Dumnezeu. In sfir~it, ceva ce-mi suscita interesul: 0 unitate care este in acel~i timp 0 trinitate. Era 0 problema a carei contradictie intema ma captiva. Am ~teptat cu nerabdare momentul dnd yom aborda aceasta chestiune. Clnd am ajuns la ea, tatal meu a spus: "Acum ar trebui sa discutam de fapt despre Trinitate, dar 0 sa trecem peste ea, pentru ca, la drept vorbind, n-o Inteleg deloc." Pe de 0 parte, am admirat sinceritatea tatei, pe de alta parte InSa,arn fost dezarnagit la maximum ~iarn reflectat: "Iata-i - n-au habar de nimic ~i nici nu vor sa gmdeasca nimic. Cum a~ putea vorbi eu atunci despre problema mea?"
11 ::,

65

Am Incercat In van sa fac dteva aluzii anumitor co1egi care-mi dar.Jeau impresia ca ar fi meditativi. N-am gasit nici un ecou, ci dimpotriva, 0 uimire care m-a pus in garda. In ciuda plictisului, mi-am dat toata silinta sa ma fortez sa cred fara a intelege - 0 atitudine care parea sa corespunda cu cea a tatalui meu - ~i m-am pregatit pentru imparta~anie, in care mi-am pus ultima nadejde. Era, ce-i drept, doar un ceremonial comemorativ, un fel de solemnitate in memoria "Domnului Isus", mort cu 1890-30= 1860 de ani in urma. Doar EI facuse anumite aluzii ca "Luati, mincati, aceasta este trupul meu"l, referindu-se la piinea cuminecaturii, piine pe care trebuia s-o mine am ca fiind trupul Sau, care totu~i la origine fusese came. Tot a~a, trebuia sa bem vinul, care la origine fusese singe. Intelesesem ca in acest mod trebuia sa ni-L Incorporam. Asta mi se parea insa 0 imposibilitate atlt de evidenta, incit In spatele ei nu putea sta decit un mare mister. In imparta~ania careia tatal meu parea sa-i acorde o asemenea importanta, aveam sa aflu dez1egarea lui. Pregarirea mea pentru Imparta~anie a constat In mod esentia1 in aceasta a~teptare plina de speranta. Dupa cum era obiceiul, am avut drept na~ un membru al consistoriului, un barbat in virsta Si tacut, care-mi era simpatic, un rotar pe care 11urmarisem adesea in atelierul sau muncind cu Indemlnare la stnmg ~i minaind iscusit toporul de dulgher. A aparut, transform at solemn prin redingota ~i joben, ~i n"l-adus la biserica, unde tata, in odajdiile sale bine cunoscute, statea In spatele altarului ~i citea fligaciuni din liturghie. Pe masa altarului se aflau ni~te tavi mari, pe care erau puse bucati mici de Pline. Piinea provenea, dupa cum mi-am dat seama, de la brutarul nostru, care avea 0 pline nu foarte buna, ell gust fad. Dintr-o cana cositorita se tuma vin Intr-un pahar cositorit. Tata mind 0 buditidi de piine, bau 0 Inghititura de yin, despre care ~tiam din ce circiuma fusese luat Inainte 1iidadu paharul mai departe unuia dintre batrlnii prezenti. Toti erau tepeni, ceremonio~i, indiferenti, din cite Imi Iasau impresia. Priveam curios ~i incordat, dar nu puteam nici sa yad, nici sa ghicesc daca In ei se petrecea ceva deosebit. Era ca la toate activitatile biserice~ti, la botezuri, Inmormlntari etc. A yearn senzatia ca aici totul se practica In mod scrupulos conform traditiei. :;Ii tata parea di se straduieste sa execute lucrurile mai ales

I Matei

26, 26 (n. t.).

66

corespunziitor regulilor; din ele fikeau parte ~i cuvintele adecvate, rostite, respectiv citite cu accentuarea ~i gravitatea de rigoare. Nu se pomeni dl se implineau 1860 de ani de la moartea lui Isus, ceea ce de obicei se scoate in evidema la toate festivitatile comemorative. N-am vawt nici tristete, nici bucurie, iar solemnitatea mi se pam - tinind cont de insemnatatea extraordinara a personalitatii celebrate - surpdnzator de slaM din to ate punctele de vedere. Nu rezista in niei un chip eomparatiei eu jubileele laiee. Deodata, imi veni rlndul. Am mincat piinea; era fada, dupa cum ma ~teptam. VinuL din care am luat numai 0 inghititura foarte midi, era slab 5i acru, in mod vizibil nu de cea mai buna calitate. Veni apoi momentul rugaciunii finale ~i toti parasira biserica, fara a fi niei deprimati, nici bucuro5i, ci cu ni5te fete care spuneau: "Ei, 0 facuram 5i pe-asta." Am plecat cu tata acasa, con5tient in mod intens ca purtam 0 palarie neagra nOlia de fetm si un costum negru nou, care era pe cale sa se transfonne lntr-o redingota. Era un fel de haina prelungita, care se Jargea jos, la spate, in doua aripioare, separate de un slit eu un buzunar, in care se putea pune batista, ceea mi se parea a fi un gest barbatesc, adult. Ma simteam ridicat pe plan social 5i acceptat implicit in comunitatea barbatilor; am avut parte in acea zi ~i de un prinz deosebit de bun ~i mi s-a ingaduit sa ma plimb toata ziua in costumul meu cel nou. Dar in rest eram gol pe dinauntru 5i habar n-aveam cum ma simteam. Numai treptat am inceput sa ma luminez, in zilele urmatoare: Nu se intlinplase nimic! Dqi atinsesem apogeul initierii religioase, unde asteptasem sL'i gasesc ceva - nu 5tiam ce -, nu se intimplase nimie. ~tiam ca Dumnezeu s-ar fi putut manifesta fiicindu-mi lucruri neauzite, creind obiecte din foe 5i lumina supraterestra, divina, dar aceasta sarbatorire solemna nu continuse, cel putin pentru mine, niei 0 urma de Dumnezeu. Fusese yorba de EI, e drept, dar fusesera numai vorbe. Nici la ceilalti nu percepusem 0 deznadejde fara margini, 0 emotie covir5itoare sau 0 revarsare de hal', care constituiau pentm mine esenta lui Dumnezeu. Nu remarcasem nimie din C0I11I1111nio1, nimic dintr-o unire sau unifieare. Sa devii una eu cine? eu Isus? Doar era un om care murise cu 1860 de ani in urma. De ce sa devenim una cu el? Este

! Commz/Ilio j'nsearnna in latina comuniune, comunitate, lmparta~anie. In gerrnana, j'mpartasania se numeste KommlllZioi1 (sau Abendmahl). j'n franceza cOl1l11z1l1ziol1, 'n engleza communion j etc. (n. I.).
67

numit "Fiul Domnului", a fost deci probabil un semizeu, ca eroii greci - cum s-ar putea uni atunei un om obi~nuit eu el? Asta se nume~te "religie cre~tina", dar nimie din toate aeestea n-are de-a face cu acel Dumnezeu a carui experien\a 0 facusem. Este in schimb foarte clar ca Isus, omul, avea de-a face cu Dumnezeu; a fost cuprins de deznadejde in Ghetsemani ~i pe cruce, dupa ee propovaduise ca Domnul era un tata bun ~i iubitor. Apoi vazuse insa ~i cit de teribil putea fi Dumnezeu. Puteam in\elege asta. Dar atunci la ce folosea aeeasta biata eeremonie comemorativa, cu piine fada ~i vin aeru? Treptat m-am lamurit ca imparta~ania fusese pentru mine un eveniment fatal. In urma ei ramasese un mare gol, ba mai mult, era 0 pierdere. ~tiam ca nu mai puteam partieipa nieiodata la aceasta ceremonie. Pentru mine ea nu era o religie, ci a absen\a a Dornnului. Biserica reprezenta un loc unde nu mai aveam ce cauta. Pentru mine, acolo nu era viaTa; era moarte. M-a cuprins 0 mila ne\armurita fala de tatal meu. Am inteles deodata tragicul meseriei sale ~i al vietii sale. Doar se lupta cu 0 momte a carei existenta n-o putea admite. Se desehisese 0 prapastie intre el ~i mine ~i nu vedeam niei 0 posibilitate de a arunca o punte peste acest abis infinit. Pe tatal meu a~a de drag ~i de generos, care-mi daruise atita ~i ma lasase sa-mi vad de-ale mele, netiranizindu-ma nieiodata, nu-l puteam azvirli in acea deznadejde ~i in acel sacrilegiu, care erau necesare pentru a trili experienta harului divino Numai un dumnezeu 0 poate face. Eu nu am voie. Ar fi inuman. Dumnezeu nu este uman, m-am gindit. Asta este maretia Sa: nu e atins de nimie uman. Este bun ~i cumplit, ~i una ~i alta, iar, tocmai de aceea, 0 mare primejdie in fata careia, bineinteles, trebuie sa incerci sa te salvezi. Oamenii se cramponeaza, in mod unilateral, de dragostea ~i bunatatea Lui, pentru a nu didea prada ispititorului ~i distrugatorului. ~i Isus a observat asta ~i de aceea ne-a invatat: ,,~i nu ne duce pre noi in ispita." Armonia dintre mine, Biserica ~i lumea omeneasca inconjuratoare, a~a cum 0 cuno~team, s-a spulberat. A veam impresia ca suferisem cea mai mare infringere a vietii mele. Se prabu~ise conceptia mea religioasa care-mi aparea drept uniea legatura profunda ~i plina de sens dintre mine ~i univers, adidi nu mai puteam partieipa la credinta general a, ci ma gaseam implicat in eeva inexprimabil, in "secretul meu", pe care nu-l puteam imparti eu nimeni. Era teribil ~i - ceea ce era cel mai rau - vulgar ~i ridieol, ca un hohot de ris diabolic. 68

Am inceput sa cuget: Ce trebuie sa crezi despre Dumnezeu? Nu inventasem singur acea imagine despre Dumnezeu ~i catedraHi ~i cu atit mai putin acel vis care ma asaltase la virsta de trei ani. vointa mai puternica decit a mea mi Ie impusese pe amindoua. facuse natura in mine? Dar natura nu-i altceva decit vointa Creatorului. La ce bun sa-l acuz aici pe diavol, cind ~i el era 0 creatura a Domnului? Numai Dumnezeu era adevarat - foc pustiitor ~i har indescriptibil. E~ecul imparta~aniei ? Era e~ecul meu? Ma pregatisem cu toata seriozitatea ~i sperasem intr-o traire a harului ~i a iluminarii, dar nu se intimplase nimic. Dumnezeu ramasese absent. Din voia Domnului ~i de dragul Domnului m-am trezit despartit de Biserica ~i de credinta tatalui meu ~i a tuturor celorlalti, in masura in care ace~tia reprezentau religia cre~tina. Cilzusem in afara Bisericii. Asta m-a umplut de 0 tristete care avea sa-mi adumbreasca toti anii pina la inceputul studiului meu universitar.

a a

III
Am inceput sa cam in biblioteca relativ modesta a tatei - care mi se parea insa atunci considerabila - cani care mi-ar fi putut spune ce se ~tia despre Dumnezeu. Mai intii n-am gas it decit conceptiile traditionale, iar nu ceea ce cautam, ~i anume un autor care sa reflecteze independent, de la sine, pina ce am dat peste Christliche Dogmatik (Dogmatica cre$tinii) a lui Biedermann!, din anu! 1869. Parea sa fie un om care gindise singur ~i i~i organizase ~i formase ni~te conceptii proprii. Am aflat ca religia este "un act spiritual al relatiei personale pe care omul ~i-o stabile~te cu Dumnezeu". Afirmatia aceasta m-a contrariat, fiindca eu intelegeam prin religie ceva ce face Dumnezeu cu mine; ea este un act care vine din partea Lui, iar eu sint complet la discretia acestui act, pentm ca cel tare este El. "Religia" mea pur ~i simplu nu cuno~tea nki un fel de relatie umana cu Duhmezeu, did cum puteai intra in relatii eu ceva ee cuno~teai atit de putin, a~a cum era Dumnezeu? Deci trebuia sa ~tiu mai mult despre Dumnezeu, pentru a stabili 0 relatie eu El. In capitolul "Ese~ta lui Dumnezeu" am gasit ca Dumnezeu se atesta singur ca "personalitate", "reprezentabili'i prin analogie
1 Alois

Emanuel Biedermann (1819-1885). teolog evanghelic elve\ian (n. t.).

69

pasiunilor ~i pacatelor. vanitos. pur si simplu suprapamintean.cu eul omenesc. adica el poseda anumite insusiri determinate. susceptibil. AS fi sperat sa aflu din acest paragraf ceva 70 . era infantil. limitate. exigent. direct sau indirect (prin intermediul diavolului). Dumnezeu are personalitate ~i este eul universului." A fast o catastrorn. un caracter. Spre regretul meu. ducea lips a de multe virtuti ~i talente pe care Ie admiram plin de invidie la ceilalti. Mi s-ar fi parut. ci si . in al do ilea rind. caci indata mi-a venit in minte imaginea blasfematorie pe care Dumnezeu mi-o impusese. 2. Am descoperit cum. aceasta definitie imi paru sa corespunda. Daca insa Dumnezeu este tot. 1 si nr. el avea parte mai mult de infringeri decit de succese.d. iresponsabil ~.m. domic sa fie iubit. Paragraful 183 ma invata ca "esenta supraterestra a lui Dumnezeu fata de lumea morala" consta in "dreptatea" Sa.. In primul rind. eul era atit intr-o forma cit Si in cealalta ceva o~trem de limitat. 2) pozitivii: «Faptul ca 10cuieste in cer » etc. iar dreptatea Sa nu este doar cea a unui "judecator". "expresia cea mai imediata penlru esenta supraterestra a lui Dumnezeu este 1) negativii: «Faptul ca este invizibil pentru om » etc. indaratnic. Simteam cum rezistentele cele mai putemice pe care le aveam se opuneau sa mi-L reprezint pe Dumnezeu prin analogie cu eul meu. atunci El nu poate fi decit eul unei lumi subiective. Din cite stiam din Biblie. caci altfel nu se poate stabili 0 relatie cu El. acest factor avea in ochii mei doua aspecte contradictorii: eul nr. ~i ce fel de caracter sau ce fel de personalitate are El? Asta este de fapt ceea ce importa. nedrept. daca nu direct 0 blasfemie. ~i anume ca eul unic in felul sau. ~i aceasta urma sa fie analogia dupa care sa ne fi reprezentat esenta lui Dumnezeu? Am cautat cu infrigurare alte insu~iri ale Domnului Si Ie-am gasit pe toate asa cum Ie cunosteam deja din orele de instruire in vederea confirmarii. 0 stare de fapt greu de cuprins cu mintea. Un camcter este acesta ~i nu un altul. atunci cum mai poate avea El un caracter distinctiv? Dar de poseda caracter. oricum. in definitiv. asa cum eu insumi sint eu! modului meu psihic si fizic de aparitie.0 expresie a naturii Lui sacre". Aici m-am lovit ins~l k un obstacol putemic: personalitatea inseamna. egoist. in orice caz de o insolenta rnra margini. impotriva voin~ei mele. era supus tuturor autoamagirilor Si erorilor posibile. emotiilor. conform paragrafului 172..a. "Eul" mi se parea. lene~. capriciilor. caruia ii apat1ine lumea intreaga".

boala ~i moartea" sint traitemaiintens. vrea sa 0 umple cu dragostea Lui··. Fusese ~i acesta un prilej de satisfaqie? Eram sigur. De~i inca nu implinisem ~aisprezece ani. nu mi se parea totu~i nicideeum nesabuit sa gindese ca El intentionase sa ereeze 0 lume a contrariilor. turuia pur ~i simplu in mod inaltator ~i niei nu observa ce absurditati debita. iar "eternul" eer instelat eu orbitele sale predeterminate mi se parea a fi 0 ingramadire vadita de contingente fiira ordine ~i sens.despre laturile obscure ale lui Dumnezeu. de~i ~tia de la bun inceput rezuItatul experimentelor Sale. "biitrinetea. de~i nu presupuneam ca Dumnezeu simtea 0 satisfaqie crunta in fata suferintei nemeritate a oamenilor ~i animalelor. care-mi dadeau de furea: despre setea Lui de dizbunare.diavolul insu~i. Dar Lui Ii placea sa Ie mai ~i duca in ispita sau sa Ie puna la incercare. ei ca. ce-i drept. dar chiar si aici avusese singur grija ca aceasta splendoare sa nu eumva sa dureze prea mult. Desigur. Oratie atotputerniciei Sale ar fi trebuit sa ~tie cit erau ele de incapabile. Intii am tot rumegat la cuvintullkc'lll1Ccrtant satisfaetie (Wohlgefallen). dar este ~i inspaimintatoare in egala masura. din cauza aeelei lipse generale de idei a instruirii religioase care imi sarea tot mai mult in ochi. lumea este ineomensurabil de frumoasa. Dar tocmai asta nu pricepusem nieiodata. 111 calitatea ei de lume morala. de~i I~i era suficient Sie Insu~i si n-avea nevoie pentru Sine Insu~i decit de EI Insu~i" ~i ca. a umplut-o cu bunatatea Lui". unde exista oameni putini ~i evenimente putine. "in calitatea ei de lume naturala. Dumnezeu putea sa fi simtit satisfaqie eel mult in legatura cu paradisul. in care unul il devora pe celalaIt ~i viata era 0 na~tere in vederea mOriii. La tara. des pre comportamentul Sau de neinteles fata de fapturile create de atotputernicia Lui. Satisfaetie fata de ce sau de cine? Evident ea fata de lume. iar . ca Biedermann nu la asta se gindise. Mie insumi. vazusem deja muIte din realitatile vietii la om ~i animal ~i auzisem la biserica ~i la ~coala destule despre suferinta ~i coruptia acestei lumi. des pre irascibilitatea Sa periculoasa.maiin detaliu ~i mai pe fata decit in alta parte. apoi am citit chiar ca Dumnezeu a creat lumea "spre satisfaqia Sa". "Armoniile minunate" ale legilor naturii imi ereau mai degraba impresia unui haos tinut cu greu in friu.. 0 data ce El considera ci1 munca Lui era buna. intr-un satuc. 0 data ee virise acolo ~arpele veninos ~i perieulos . Care este atunci caracterul Domnului? Ce este 0 personalitate umana care procedeaza astfel? Nu cutezam sa gindesc aceasta problema pina la capat. caci constelatiile 71 .

care putea numai sa camufleze adevarul. Erau ni~te pure combinatii arbitrare. In mod evident. ale imperfectiunii ~i ale raului ~i nu am putut gasi nimic. 2.despre care se vorbea nici macar nu puteau fi vazute i'n realitate.In sfir~it. de corupta.pentru ca e marcata de diavol ~i adusa de eli'ntr-o stare de adevarata harababura. N-~ fi regretat daca sufletullui Faust ar fi ajuns in iad. sa fi cautat adevarul. Insa ~i diavolul este tot fiiptura lui Dumnezeu. "Diavolul padilit" de la urma nu mi-a pli'icut deloc. ~i anume personalitatea ei nr. respectiv extrem de Indoielnic. fara alt preambul: "Trebuie sa cite~ti odata Faust al lui Goethe. nimie altceva dedt vorbarie goala sau chiar mai rau. sa-mi spuna bruse.este ati't de nedesavi'r~ita.m-am gi'ndit ." Am regretat modul de aqiune allui Faust. care sa nu fi vmt sa se In~ele pe sine ~i Sa-I amageasca pe altii ~i nici sa nege realitatea dureroasa a lumii. ba ~i mai mult: eram revoltat. Faust era evident un u~uratic! Ba chiar aveam senzatia ca esentialul ~i ponderea acestei drarne erau In principal de partea lui Mefisto. Asta punea virf la toate! Dogmatica aceasta nu era. Doar parea a fi un personaj deosebit de important. In sufletul meu parca s-ar fi revarsat un balsam miraculos. care ar fi putut fi dus de nas de ni~te i'ngera~i nerozi. ca ~i mine. Era In mod clar iara~i una din acele probleme la eare nu aveai voie sa reflectezi. care sa fi g'indit in mod rational. Mi se parea i'nsa dl. Daca Dumnezeu este "Binele suprem". Trebuia deci sa caut acum sa citesc des pre diavol. atund de ce lumea Lui . dci dupa parerea mea n-ar fi trebuit sa fie atit de unilateral ~i de orbit.creatia Lui . 0 prostie neobi~nuita. In aceasta epoca s-a Inti'mplat ca mama. Bram dezamagit. Imi rami'nea obscur. Dar undeva ~i dndva trebuie sa fi existat oameni care. Ar fi putut fi mal de~tept ~i mai moral! Mi se parea pueril sa-~i puna In joc ~i sa-~i piarda sufletul Jntr-un fel atit de nechibzuit. un om care ia diavoluli'n serios ~i chiar Incheie un pact de si'nge cu adversarul care are puterea sa eontracareze intentia lui Dumnezeu de a crea 0 lumea perfecta. N-ar fi fost pacat de el. In ce masura Dumnezeu umplea lumea naturaEi cu bunatatea Sa. M-am gi'ndit: . Mefisto ramasese padilit i'ntr-un eu totul alt sens: el n-a obtinut dreptul 72 ." Aveam 0 editie frumoasa din Goethe ~i am luat de acolo Faust. Mi-am deschis deci iara~i Dogmatica ~i am cautat un raspuns la aceasta Intrebare arzatoare despre temeiurile suferintei. de vrednica de mila? Evident . dat fiind ca Mefisto era tot ce vrei In afara unui diavol prost. ci pe care trebuia sa Ie crezi pur ~i simplu ca atare..

mai mult dedt atIt. Goethe a devenit pentru mine un profet.atit de amagitoare . a carui figura m-a impresionat adinc ~i in legatura eu care intuiam nec1ar 0 rela~ie cu misterul Mumelor. din 1832. M-am gindit ca.). atunci macar potentia4• In once caz. prea iresponsabil.sau intarit in scris. In orice caz. N-auzisem pina atunci mai nimic de filozofie ~i mi se paru ca intrevad 0 noua speranta. a Dicrionarului general al ~tiinfelor fllozofice a1 lui Krug. Intrucit in biblioteca tatalui meu nu se gaseau filozofi . In mod potential (n. percepeau rolul enigmatic pe care-l joadi el in eliberarea oamenilor din bezna ~i suferinta. Mi-a pamt foarte rau ca ~i Goethe cazuse victima tendintei . Gasisem in cele din urma confirmarea di mai existau sau mai existasera totu~i oameni care vedeau raul ~i puterea sa ce cuprindea intreaga lume ~i. 73 (11. era evident ca invatase de 1a ea sa fie desehis in fata adevaru1ui. dupa parerea mea insa. daca nu actu3. E adevarat ca acolo a ie~it la ivealii infantilitatea sa. M-am adincit imediat in artico1ul des pre Dumnezeu. Intr-at1't. t. acest tip nitel earn flu~turatic ~i lipsit de caracter.). cu 0 etimologie a cuvintu1ui "Gott" (Dumnezeu). ci Faust. poate existau filozofi care reflectasera la probleme1e ce ma framintau ~i deci m-ar fi putut lumina.de bagatelizare a raului. t. care provenea "incontestabil" de la "gut" (bun) ~i care desemna ens summum sau pelfectissimum2• Mai departe scria ca nu se puteau dovedi nici existenta lui Oumnezeu si nici caracteru1 i'nnascut a1 ideii de Dumnezeu.). "capacitatea no astra spirituala" trebuie deja sa fi "atins 1 2 3 4 Printr-o scamatorie (n. Mefisto ~i marea initiere finala au ramas pentru mine un eveniment minunat ~i tainic la hotarele lumii con~tiintei mele. Oar nu-i puteam ierta ca il lichida pe Mefisto printr-un simplu artificiu. t). prea u~uratic ~i superficial. IIU merita sa fie initiat in marile mistere. . eu toate ca se indepartase de filozofie. a trebuit sa ma multumesc cu editia a doua. t. I-a~ mai fi acordat cu draga inima pu~in purgatoriu! Problema reala 0 vedeam zikind in Mefisto. Aceasta putea fi din capu110cului in om. pentru ca gindeau -. cu un tour de passe-passel. In realitate (n. Fiinta suprema sail cea mai desavlr~ita In mod efectiv. spre nemuJtumirea mea. ~i-a continuat In~elatoria pina pe lumea cealalta. int1'-o clipitiL Pentru mine asta era prea teologic.erau suspecti. El incepea. Oescoperisem in timpul lecturii ca Faust fusese un fel de filazof ~i.

care hoinareau goi prin padurile lor. nici nu era 0 idee sau rodul a ceva gindit. aveau astfel de idei. in mod manifest. aceia macar sint siguri ca Dumnezeu exista. ea mi-a fost impusa ~i am fost constrins. Din contra. povestea cu "DomnuI Isus" mi se paruse intotdeauna suspecta ~i n-am crezut-o niciodata cu adevarat. Insa dupa aceea a pagont asupra mea un har inefabil. Nimic nu ma convinsese. 0 data ce El este la fel de evident precum e ci1derea unei caramizi in capul cuiva? Atunci mi-a devenit deodata clar ca Dumnezeu era. Aceasta explica\ie m-a surprins la culme. inainte de a fi in stare sa creeze 0 idee atit de sublima". dar reiese limpede ca de fapt ar vrea sa afirme ca este suficient de convins de existenta lui Dumnezeu. Deci e sigur ca. Am ajuns la concluzia ca. eu cea mai mare cruzime. Ma intrebam: Ce se intimpla oare cu acqti "filazofi"? Este clar ca nu-L cunosc pe Dumnezeu decit din auzite. caci aveau ideea ciudata ca Dumnezeu este lntr-o oarecare masura 0 ipoteza care putea fi discutata. cel putin pentru mine. De ce n-o spune direct? De ce se preface a fi intr-adevar de parere ca omul "produce" ideea de Dumnezeu ~i ca e capabil de asta abia pe 0 anumita treapta de dezvoltare? Din cite ~tiu. Cum am ajuns eu oare la certitudinea mea ca Dumnezeu exista? Mi se povestisera atitea in aceasta privinta ~i totu~i n-am putut crede in fond nimic. Totu~i ea-mi fusese impusa mai mult dedt "Dumnezeu" care era sugerat de obicei numai in fundal. Doar nu inventasem acea poveste infioratoare cu catedrala. Acest Krug se exprima atit de intortocheat. chiar daca fac asertiuni contradictorii despre El. ceva nu era in regula cu filozofii. s-o gfudesc. nu de aid provine ideea mea. ~i salbaticii. De pilda. Cu teologii Iucrurile stau altfel. Bineinteles ca Dumnezeu nu poate fi dovedit. una dintre experientele cele mai sigure ~i imediate. De fapt. Eram 74 . Nu era a~a ca ~i cum ti-ai fi imaginat ~i reprezentat un lucru ~i apoi l-ai fi crezut.un anumit grad de dezvoltare. un fel de presupunere arbitrara care poate fi "creatil" sau nu. caci cum ar putea de exemplu 0 mohe care maninca llna australiana sa-i dovedeasca alteia ca Australia exista? Existenta lui Dumnezeu nu depinde de dovezile noastre. Jar ei doar nu erau "filozofi" care se a~ezau la masa de lucru pentru a "crea o idee de Dumnezeu". Atunci de ce imi era Dumnezeu ceva de la sine inteles? De ce pretind ace~ti filozofi ca Dumnezeu ar fi 0 idee. Nici eu inca n-am "creat 0 idee de Dumnezeu".

Articolul despre rau ~i originea lui s-a dovedit la fel de needificator. teatm. bibliateca tatalui meu.deosebit de deziluzionat ~i din pricina ca nu gaseam nici a apinie ~i nici 0 explicatie referitoare la actiunile obscure ale lui Dumnezeu.a~a scria acolo ca fiind initial rau. scrise ca urmare a celor patru calatorii efectuate de el in jurul lumii ~i a numeroaselor expeditii de mai mica amploare (11. dupa parerea mea. ariginea raului era "neexplicata ~i inexplicabila". in primul rind clasicii. care imi pricinuiau intr-un grad tot mai mare depresiuni. ceea ce pentru mine insemna: similar cu tealagii. t. autarul arata insa ca aceasta afirmatie presupunea deja raul pe care voia sa-l explice.). Ele constituiau cu adevarat a problema care. In rest. Ele au avut loc exclusiv in persanalitatea mea nr. Spre marea mea indntare. demne de a atemie ~i 0 consideratie filozofica speciala. 2 ~i erau strict secrete. cunoscut mai ales prin romanele sale etnologice de calatorie ~i prin impresiile de calatorie. lirica. 2. Acestea ar fi fost. ca ~itraducerile in germana ale romanelor engleze~ti c1asice. Citeam. 1 citea insa pe fata taate romanele lui Gerstacker1. fiira a cere vaie ~i numai in ascuns. I Friedrich Gerstacker (1816-1872). scriitor german.ma laveam de deceptii. Dezamagirea mea fata de faptul ca filozofii pareau sa nici nu ~tie macar despre asta era cu atit mai mare. Daca I-am concepe pe acesta . Intre timp. nr. s-au intins pe mai multi ani. deci am ajunge la un dualism. nici el nu vrea sa mediteze la aceasta problema. in masura in care nu-mi devenisera inca nesuferiti din cauza ~colii ~i a explicatiilor inutil de laboriaase pe care Ie dildea ea unor chestiuni care se intelegeau de la sine. in cantitati mari ~i rara nici un plan. iar acala unde acestea se deschideau oarecum i'ntimplator. Aceastil relatare in ~uvoi continuu se refera la evolutii care. atunci ne-am indlci in contradictii evidente. trebuia sa Ie cada earn greu tealogilor. intrerupte de intervale mai lungi de timp. Lectura nu era numai interesanta. din cite imelegeam eu. ~ianume la paragraful despre diavol. 75 . istorie. ci imi aferea ~i a distractie ~idistragere binefiicataare de la preocuparile mele in calitate de nr. A~a ca ar fi mai bine sa presupunem ca diavolul a fost creat initial ca fiinta buna ~ica I-a carupt abia orgoliul sau. iar mai tirziu lucrari de ~tiinte ale naturii. ~i anume orgoliul. Am trecut de aceea la urmatorul articol. Am inceput sa citesc ~i literatura germana. caci nu gaseam pe tarimul problemelor religiaase decit u~iinchise. Pentru aceste studii am folosit.

Eram lene~ ~i ma plietiseam. in care eram imp ins din cele mai diverse parti. pe de aWl parte. pentru ca ea insemna izolare. nu ma interesa citu~i de putin. "Singularitatea" mea incepu sa-mi provoace treptat sentimentul neplacut ~i nelini~titor ca trebuia sa posed insu~iri respingatoare. "Singularitatea" in care am fost impins mi se parea amenintiitoare. dar unul din urmatoarele. de~i ma iritau adesea prostia ~i ignoranta lor. vrind sa scap eu orice pret de aceasta "izolare blestemata in singularitate".sintaxa german a -. ma interesa. Nu ~tiam ce sa cred: De ce nu trece nimeni prin experiente asemanatoare cu ale mde? De ce nu serie nimic despre ele nici in carlile savante? Sint singurul care are astfel de trairi? De ce a~ fi singurul? Nu m-am gindit niciodata ca a~ fi putut fi eventual nebun. Temele eompunerilor mi se pareau de regula anoste sau ehiar stupide ~i eompozitiile me Ie erau ~i ele in eonformitate ell temele. mai ales gramatica . intruclt materia predata. Ma streeuram eu ni~te note mediocre. pareau a fi nebanuitori ~i nu observau nimie neobi~nuit la mine. Tare a~ fi vorbit cu cineva des pre ele.Ceilalti oameni pareau eu totii sa traiasca intr-adevar pe aIta lume decit mine. avantajul dorit Cll ardoare: in naivitatea lor. Simpatia mea se indrepta spre bi:iietii din familii nevoia~e care. 0 teama de a veni spre mine care ma lasau fara grai. eeea ce imi eonvenea. dqi tmi eople~eau simtirea. fie elaborate anevoios. imi apareau ea ni~te realitati inteligibile. ea ~i mine. mie incon~tiente. veneau de nicaieri. In mijloeul aeestei situatii a cazut ca 0 lovitura de trasnet urmatoarea intimplare: Ni se daduse 0 tema de compunere care de data asta. ~i deseori chiar spre eei care erau mai putin dotati. cad atunci n-a~ mai fi trecut neobservat. intuiam in ceilalti 0 uimire. Imi of ere au insa. Mii simleam complet singur eu certitudinile mele. mai des decit mi-ar fi placut. fie superfieiale. ~i aceasta imi era cu atit mai dezagreabiJa. in mod exceptional. profesori ~i colegi. cad lumina ~i intunericul Domnului. nu primul. se lntlmplase ceva la ~coala care avea sa-mi lase 0 impresie durabila. A~a ca m-am apucat eu zel de treaba ~i am tacut 0 lucrare care mi s-a parut ingrijita ~i reu~itiL Am sperat pentru ea macar unul dintre primele locuri. cu cit eram considerat tap ispa~itor. pe nedrept. pentru ca se potrivea cu tendinta mea general a de a nu bate eumva la ochi. De altfel. 76 . dar nu gaseam nicaieri un punct de contact . La orele de germana eram mai eurind medioeru. dimpotriva. care ii indepartau de mine pe. Asta ma deprima. 0 suspiciune.ci.

ceca ce in fond nu ma 77 . e mediocru.N·am copiat-a.. pe aceea a Iui Jung. am jurat sa ma razbull pe profesor ~i daea ~ f1 avut 0 oeazie s-ar fi putut Intimpla atunei ceva ea pe vremea dreptului celui mai tare.. Colegii mei mi-au aruncat priviri pline de indoialii ~i am constatat ell groaza ca glndeau: "Aha. ai zbura din ~coaHi.. "Doar nu e posibil. ei. Prima a fost a baiatului din fruntea clasei.. m-am glndit. profesorul a fikut 0 pauza pentru a·~i trage suflarea ~i apoi a spus: ..Minti! Nu e~ti In stare sa scrii 0 asemenea lucrare.Mai am aici 0 campozitie. ]a unna unnei. slnt hors concours." Eram COilsiderat destul de prost ~i de superficial.teptat zadamic sa-mi aud numele. ca luerarea mea sa fie atlt de slaba. Ce s-a lntlmplat? Sau. de unde ai copiat-o? Degeaba mi-am sustinut nevinovatia. care se interesase de comportamentul meu la ~coala: "Ah. deci a~a stau lucrurile!" Protestele mele au ram as fara eeou. Este de departe eea mai buna ~i i-a5 fi aeardat loculintii. ~i toate diile care m-ar fi putut seoate din "singularitate" imi erau taiate. Mi s-au clarificat aeum multe lucruri pe care Inainte nu Ie intelegeam. $i mi-a Intors spatele. de exemplu cum de un profesor Ii spusese tatei. Au unnat compunerile celorlalri. dar l~i da silinta. el se indipatlna sa nu vina . dimpotriva. care ma ealifica drept mincinos ~i ~arlatan.em luerarea? Am intors zile intregi in mintea mea aceasta istorie pe toate fetele ~i am ajuns de fiecare data din nou la concluzia ca eram neputincios ~i la discretia unui destin orb ~i stupid. A~a ca . Din pacate insa. . deci sar iara~i In oehi ~i sint izolat in modul eel mai dezagreabi17" Dupa ce au fost diseutate toate lucrarile. Profesorul a ramas imperturbabil ~i a raspuns :.Ceva pot sa-ti spun: Daca a~ ~ti de unde ai eapiat-o. mi-am dat taata silinta sa seriu 0 compunere bun a : Dar el a tipat la mine: . e 0 in~eHkiune. Dezamagit ~i neeajit la eulme. Asta era In ardine.Profesorul nostru diseuta luerarile lntotdeauna in ordinea calitatH lor. Inch sa vina ehiar dupa cele mai slabe. Nimeni nu te crede. De unde ai copiat-a? Marturise~te adevarul! M-am ridieat pc eft de indignat pc atil de furias ~i am strigat: .. Cum Dumnezeu a~ fi putut dovedi di nu eopia. ~i am a. Din c1ipa aceea m-am simtit stigmatizat.

De aceea este neincrezator ca ~i tine. maiestate (n. Peripetii de acest gen erau invaluite in haloul unul numen2• Bineinteles ca pe vremea aceea nu m-as fi putut exprima niciodata in acest fel. Citeva luni dupa evenimentul descris aici. t. cu cit eiteam mai mult $i ma familiarizam mai bine cu lumea citadina. Toate aluziile la ceea ce se petrecea in adincul meu imi erau penibile. t.a~a de parca m-ar fi atins 0 boare din universul stele lor 5i al spatiilor infinite sau de parca un spirit ar fi p~it invizibil in camera. pina in viitorul indepartat. ~i din aceasta cauza te apropii de cei simpli. unul care ar fi disparut de mult in treeut si totu5i ar fi prezent necontenit. 1 ~i nr. ci incerc doar sa luminez cu mijloacele de care dispun acum acea lume a penumbrelor. Atunci cind nu intelegem. cael. Era ca ~i cum m-ar fi cuprins 0 curiozitate rece ~i m-am intrebat. care nu-ti intelege felul de-a fi. ~i totu~i exista ill pennanenta un sentiment In fundal ca in afara de mine insumi mai era implicat 5i altceva ." In lumina acestor consideratii sine ira et studioi am fost frapat de analogia ell cealalta refleqie care mi se impusese atit de categoric cind nu voiam sa gindesc pina la capat gindul interzis. Ce ma scotea insa din sarite era ca ma credeau capabil de 0 frauda. divinitate. 78 . Tristetea ~i furia mea amenintau sa depa~easdi masura. Nr. ne prabu~im lesne intr-o stare de agitatie. desfiintindu-ma astfel pe plan moral. 1 n-a putut-o intelege. Este indubitabil ca pe vremea aceea inca nu intuiam diferenta dintre personalitatile nr. naivi ~i u~or de citit in ei. putere. adica mai bine zis 11intelege la fel de putin ca ~i tine. totusi eu nu adaug acum nimic la starea de atunci a con~tiintei mele.rn". despartindu-ma astfel de 0 inciipere plina de zgomot. Tu n-ai incredere nici in tine insuti. ell atit mi se amplifica senzatia ca toate elementele eu care luam en aeum cunostintl1 ca fiind realitate apartineau altei oroini a lucrurilor 1 2 Fara resentiment 9i partinire (11. Vointa divinil. considerind-o prosteasca ~i ridicoHL In strafundul fiintei mele simteam insa ca ma nimerise intrucitva. dar atunci s-a produs ceva ce mai rem areas em si in trecut de dteva ori. in atemporalitate. 2. "Ce s-a petrecut oare aici? E~ti atit de agitat! Profesorul e cu siguranta un prost. colegii mei de clasa mi-au dat poreda "patriarhul Avraa. ci revendicam ~i lumea Jui 2 drept lumea mea personali1.). s-a facut deodata liniste in mine. nici in altii.).deranja. ca ~i cum s-ar fi inchis 0 usa izolata fonic.

Asemenea animalelor. ~i chiar din aparitia sigma de sine a pisieilor. in lumea Iui Dumnezeu. intunecata. frica Si increderea . care se cramponau de am. in etemitate. printre animale ~i oameni. locuinta ~i teren de vinatoare. bueuria ~i tristetea. a con~tiintei ascutite. De~i 0 admiram pe eea din urma in maniera conventionaHi. vorbirii. ei se adunau in grup. a ~tiimei. se imperecheau ~i se luptau ~i nu vedeau cii locuiau in cosmos. Fiintele din aceasta categoric erau obiecte de eercetare ~i colectie. astfel orinduita de El ~i plina de un tainic tile. Animalele erau cei dragi ~i fideli. foarnea ~i setea. a~a credeam eu. asemenea animalelor. pierdute ale vacilor ~i din cele resemnate ale cailor. Iubeam toate animalele cu singe cald fiinddi sint inrudite indeaproape eu noi ~i participa 10.continea posibilitatea unei distaIltan ~i rataciri de lumea lui Dumnezeu ~i a unei degenerari de care animalul nu era capabil. ~i chiar ~i animalele pierdusera oarecum simtul de a 0 percepe. din cite credeam eu.care se credea neobservat . ~i vertebratele cu singe rece alcatuiau doar 0 etapa intermediara. ~i oamenii mi se pareau a fi incon~tienti. simple curiozitati. in timp ce in oameni ma incredeam tot mai putin. ~i noi ~i. care-~i alesesera casa ~i hambarul co. ei priveau in jos pamintul sau in sus copacii.imurit. ele constituiau manifestari ale unei vieri impersonale Si erau inrudite mai curind cu plantele decit cu oamenii. dragostea ~i ura. din devotamentul ciinilor. intr-un satuc scaldat in lumina soarelui . ceea ce se putea vedea din privirile triste.i demni de incredere. Insectele nu erau animale "adevarate". inceputul exprimarii terestre a lumii lui Dumnezeu. Era co.i totul a ::. Ie putem intelege instinetiv. pe drumul spre insecte. unde totul se na~te ::. Gamenii nu pareau a ~ti nimic. pentru a vedea ce se putea utiliza ~i in ce scop. printre riuri ~i paduri.decit acea imagine a lumii care crescuse 0 data cu mine 10. ignoranta noastriL Le iubearn fiindcii au un suflet co. ~i noi. rara. eei neschimbatori ::. Ele tr1:liesc co. fiind stranii ~i extraomenqti. co. Nu era doar a localitate pe harta. omul ~i animalele "adevarate" erau pafti ale lui Dumnezeu de79 . umpluta cu lucruri indefinibile. ~i cum am fi privit peste umarul Creatorului . ci lumea Iui Dumnezeu. un fel de comunicare directa.in vreme ce confection a juciiriile ~i piesele de decor.un satuc peste care treceau vinturile ~i norii ~i care era invaIuit in noapte adinca.toate continuturile esentiale ale existenrei. cu exceptio. neapreciata in mod deosebit. Regnul vegetal marco. eonsideram ca eo. In schimb.

infinitatea cosmosului ~i a haosului. Am citit astfeI 0 mica introdueere in istoria fiIozofiei. Padurea era de aceea locul unde te simteai cum nu se poate mai aproape de sensul eel mai pro fund ~i de activitatea care inspira fiori de groazii. EmpedocIe ~i Platon in ciuda Iungimii intortocheate a argumentarii socratice. Pe el 9i int1uenta lui Ie tdiisem intr-un mod ciudat de neref1ectat: clnd eI era prezent. caci ele aveau lac in personalitatea nr. Aceasta impresie mi s-a reintarit dnd am cunoscut catedralele gotice. "omuI batrin" . fad vreo intentie sau abatere. ci ~i ideile lumii lui Dumnezeu. De aceea puteau sa se deplaseze de bunavoie ~i sa-~i aleaga re~edintele.(1260-1327). in timp ee eul meu activ 9i comprehensiv. Aici insa. care devenea in mare masura identic cu nr. cl~tigind 0 anumitii privire de ansamblu asupra a tot ce se gindise deja In acest domeniu. raminea pasiv 9i era absorbit in sfera "omului batrin". nr. Asta era ce percepeam in mod obscur ca fiind inrudirea mea eu piatra: natura divina in ambele. Am constatat. ca numeroase din inspiratiile mele i9i aveau inrudirile istorice. care mi se pareau ca intruchipeaza in mod direct sensul incomprehensibil al vietii. Am inceput sa urmaresc sistematic diferite probleme pe care Ie formulasem c0119tient. care apartinea veacurilor. Heraclit. Ea nu exprima doar frumusetea. stapinea scena. t. 2. a impregnat sau a inlocuit treptat universuI inspiratiilor pline de premonitii. in materia moarta ~i in cea vie.). starea mea sufIeteasca depresiva s-u imbunatatit ~i Dr. 80 . Pe vremea aceea n-a9 fi fost In stare. Ia bine ~i la rau. pe clnd lumea plantelor era legata neconditionat.era un vis indepartat ~i irea!. ~i dnd eul. De Ia 9aisprezece Ia nouasprezece ani. 1 piHea pina Ia inexistenta. Erau frumoase 9i academice ca 0 galerie de tabloun. ceata dilemei mele s-a ridicat ineet. a sensului ~i a Iipsei de sens. Enigmatici erau in special pomii.dad imi mai aminteam de el . Eckehart) .venite independente. dupa cum am spus deja. Papa loan al XXII-lea i-a condamnat teoriile mistice ~i panteiste (n. a intentionalitatii impersonale 9i a legitatii mecanice era ascunsa in piatriL Ea continea 9i era totodata misterul nemarginit al fiintei. dar pu~in earn departate. Indrageam mai cu seama ideile Iui Pitagora. 1 a ie~it tot mai clar in relief. de locul ei de amplasare. Drept consecinta. sa-mi formulez simtirile ~i presimtirile intr-un mod clar. 1. Scoala 9i viata citadina ma solicitau mult. iar ~tiinta mea tot mai ampUl. Abia la Meister Eckhart! am I Johannes Eckhart (Eckart. spre satisfactia mea. 1. 0 chintesenta a spiritului. dominican german. nr.

~i 'lnume orbirea '/oin~ei care crease lumea. Hegel il1-a speriat prin limbajul sau pe cit de obositor $i de anevoios. asupra vulpilor riioase. Ccnsideram d\ asta se confiI1ua prin observatiile mele anteriaare asupra pe$tilor bolnavi ~i muribunzi. El nu varbea nici des pre 0 providenta infinil de buna ~i atotinteleapta a creatiei. Filozofia critlea a secolului al XVIII-lea nu mi-a fast limpede la inceput. Scolastica cre~tina ma lasa rece. fihi'i sa-1 fi inteles complet. 81 . pe atit de pretentios. din rathmi explicabile. iar inte1eetualismul aristotelic al S5ntului Toma illi se parea mai lips it de via~a dedt un de~ert de nisip. lata in s5r$it pe cineva care avea curajul sa vacta ca lucrurile nu stateau chiar atlt de bine pentm fundamentele universului. ceva ee n-au sesizat ~i ce nu cunosc eu adevarat.). este vorba despre experienta!" Imi lasav impresia unar oamenl care ~tiau din auzite ca exista elefanti. t. Imi spuneam: "V or Cll totii sa oNiDa cu forfa. nUTD. limbaj pe care I-am privit eu 0 suspiciune nedisimulata. Dar ~i experientele mele legate de am ma imatased orice altceva In afad de credint8 In originara bunatate omeneasca ~i In moralitate. despre dezordine.oniea ceea ce a devenit . ] S2~.tte de moarte de catre furrdci. El era primui care vorbea des pre suferinta lumii care ne iEconjoarii vizibil ~i staruitor. pasiune. V or sa-~i dovedeasca 0 credinta. rara ca ei In~i$i sa fi viizut vreunul vreodata. pe care toti cellal}i de abia pareau sa Ie ia in considerare $1voiau sa Ie rezo]ve intotdeauna 'in "lrmonie ~i inteligibilitate.J arIT:. de fapt. atunci dild. Mi se parea a fi unul din acei ginditorl care crau ferecati intre zidurile propriului edificiu de cLjvinte ~i se mal ~i agitau in inchisoarea lor. Ma cunosteam pe mineil1sumi suficient de bine pentru a ~ti cii ma deosebearr:.eine I-larnzonie des Getvordenen 0 (n.simtit suflul vietii. de un animal. Acum incercau sa demonstreze ell argumente ca trebuie sa existe astfel de animale din motive logice $i sa fie constituite a$a cum sint.cte care se sfirteca reciproc bucatici'i de bucalica ~i asa mai departe.ai gradat~ ca sa zic a~a. rau. nici des pre 0 armonie a devenitului1. inse. prin artificii logice.r~o poiana lrnpodobita en flori: rIme care slnt tortur. Marea descopeJire a ccrcetarilor mele a fast insa Schapenhauer. arborind 0 mina plina de orgoliu. a pasarilor illCJartede frig sau de foame. a iiltregii tragedii nemiloase ce zacea carnuf12Ja Int. ci spunea c1ar ca Ia baza procesulul de suferinte a1 istoriei omenirii $i a cruzimii naturii se afla 0 gt:e~eala.

dedt imaginea schopenhaueriana "pesimista" des pre lume. . nu insa ~i modul sau de a rezolva problema. ehiar 0 putea provoca..iraminea 0 enigma pentru mine cum de Schopenhauer putuse ajunge la 0 asemenea idee. 0 consideram a fi 0 judecati". de vreme ce imaginea i-ar arata exact ceea ce vointa dorea de fapt'? Si ce e intelectul? El este 0 funqie a sufletului omenese.). ci ~i iDtunecimile sale ~i opozitiile sale fata de divinitate. ~tiind din experienta ca pe Dumnezeu nu-L ranea niei 0 blasfemie. A avut drept consecinta 0 transfonnare radicaUi a atitudinii mele fata de lume ~i viatiL Dad inainte cram timid.m descoperit gre~eala de baza din sistemullui Schopenhauer: comisese pacatul fatal de a fi fikut 0 asertiune metafizica. Eram sigur ca prin "vointa" el se referea de fapt la Dumnezeu.Aprobam fara rezerve tabloul sumbru allumii a~a cum 11 zugravea Schopenhauer. caei am crezut dl c. iar relatia Iui eu Kant m-a impresionat tot mai puternie. Stradaniile mi-au fost recompensate. ell mare bataie de cap. ci 0 oglinjoara infinitezimala.-l studiez $i mai temeinic. Cu atit mal mult ma dezamagea 'insa ideea Iui ca intelectul trebuie sa opuna vointei oarbe numai imaginea sa. Aceasta reie$. in mod mai accesibil $i mai comunicativ. Am deseoperit ea sarikia ilU era un dezavantaj ~i niei pe departe motivul principal al suferintelor ~i di fjji eelor 82 . Am fost astfel determinat s8. aceca de a ipostazia $. pe cit se poate. ci. palid. Cum putea oare vointa sa vadii aeeasta imagine. nu 0 agEnda. a~teptind ca acesta sa fie orbit de ea.tiam ce voiarn ~i incercam s-o obtin. departe. Am ineeput deei sa citese operele accstui filozof. II Aceasta dezvoltare filozoficii s-a i'ntins de dnd am implinit ~aptesprezece ani pinf'. 0 data ce era oarba? ~i de ee. care a reprezentat pentru mine 0 iluminare mai mare. slab ~i de 0 sanatate aparent ~ubreda. neincrezator. pentru a 0 detennina pe aeeasta sa se inverseze..terii.ea din teoria kantiana a cunoas. pe care un eopil 0 pune fata in fata cu soarele. temator. justifieata prin fapte. Am devenit. un "lueru in sine" (Ding an sid. chiar de-ar fi putut s-o vada. dimpotrivii. Mi se parea complet inade~vat $. pentru ca El nu dorea Dumai latLlfa luminoasa ~i pozitiva a omului. ill perioada cit am studiat medicina. mai ales Kl'itik del' reinen Vernunjt (O'itica rar:iuniipure). acum mi s-a trezit 0 pofta imensa in taate privini:de. eoneeptia Iui Schopenhauer nu m1-a pricinuit nici 0 suparare. la Creator ~i ca pe Acesta desemna drept "orb". sa fIe incitata sa se inverseze.1califiea un simplu nOli/nenan.

impresionat de compunerea mea ~imacar n-a sustinut ca a~ fi furat-o. ca unii oameni ma considerau fanfaron ~i blagueur. am aflat ca eram privit cu neincredere. . Am descoperit. In urma unor investigatii prudente. Ea a fost doar aruncata pe hirtie cu u~urinta ~i-fara nici 0 stradanie. dar atit de mult improvizata. Am simfit pamintul mai sigur sub picioare ~i am gasit chiar eurajul de a vorbi deschis despre gindurile ~i ideile mele. Am d~tigat prietenii mai multe ~i mai bune dedt vreodata pina atunci.bogati nu erau nicidecum in avantaj fata de bilietii saraci ~i prost imbraca\i. Asta a fost insa. eu toate ca aeest incident m-a revoltat. ci ~i de 0 respingere ostila. M-am lovit nu numai de uimire sau de batjocura. chiar daca intr-o forma putin diferita. de care urma sa ma caiesc. "Asta-i lucrarea lui lung. imi dadeam aere ca a~ intelege ceva din Kant 83 r. ce-i drept. in schimb este cinstit. de munca ~i osteneala. con~tiincios ~isilitor. Pentru asta este nevoie de seriozitate ~i con~tiinciozitate. deoarece faceam adesea remarci sau aluzii la lueruri pe care doar nlei n-aveam cum sa Ie ~tiu. De~i am protestat la repro~urile sale." Erau. care imi stimise interesul. poezia eea mai buna este aceea la care nu se simte efortul cu care a fost creata. lata drumul spre reu~ita in viata. Existau cauze mult mai adinci pentru fericire ~i nefericire decit cantitatea banilor de buzunar. am fast concediat cu remarca: "Dupa Ars poetica. asupra carora insa profesorul nici macar nu s-a oprit. a~a. Rezultatul a fost doboritor. De aeeea am scris lucrarea eu 0 grija deosebita. caci profesorul a fost totu~i . cu aceasta superficialitate n-o sa razbati in viata. de pilda. dupa cum aveam sa aflu din pacate foarte curind. spuse profesorul. doar 0 nein\elegere. N-are nimic din stralucirea ta." Mihnirea mea n-a fost la fel de profunda ca prima data.dupa cum 9tiam. dteva idei bune in ea. S-o ~tii de la mine. Mi-am batut capul tot intrebindu-ma prin ce mi-am putut aU'ageastfel de calomnieri. suspiciunile in rindul colegilor mei erau cele care ma atingeau mai serios. lung. Dar nu ma poti face sa cred ca asta-i valabil ~i in eazullucrarii tale. pentru ca amenintau din nou sa ma azvirle in izolarea ~i depresiunea mea de odinioara. S-a repetat ~ibilnuiala de altactata ca a~ fi un impostor. indt se vede dt de putina seriozitate ~ice efort mic is-au eonsacrat. dindu-mi silinta sa-mi cizelez stilulla maximum. spre marea mea surprindere ~i neplacere. este de-a dreptul stralucitoare. Uita-te la ce a scris D. A fost din nou yorba despre 0 tema de compozitie.a contreCrEur .

-era necunoscut cit de mult corespundea naturii mele duble Reeasta seleqie a unar discipline dintre cele mai diverse: 10.cea realitatea concreta eu stadiile ei istorice oreliminare. in ceEUa1t . iar printre adult. empirismul. parte. de lumea lui Dumnezeu. ms. M-am ferit de atunci incolo sa mentionez aceste subiecte "ezotence" in prezent.arheologia greco-romana. Aceste constatari surprinzatoare mi-au aratat ca de fapt toate problemele arzatoare nu tineau de viat.a cotidianii. 2. numai l'n11tator ~i reconfortant.problematica spirituaEi. $tlintele naturii ma sa. reprezentau in schimb ED l!1vatamint intuitiv bineHkiitor pentru n1. IV Fe masura ce cre$team cram intrebat tot mai freevent de parintii mei ~i de a1ti oameni ee voiam sa devin in fond.i nu ~tiam pe nid unul eu care 219 fi putut discuta. asemenea primului meu secret. Cele calc-m] stimeau euriozitatea in mod deosebit erau. Stiintele naturii corespundeau in mare masura eerintelor spirituale ale personalitatii nr.eeam" la ~coala. paleoiltologia ~i geologia. cj. "Lumii lui Dumnezeu" ii apartinea tot ce era "supraomenesc"-lumina orbitoare. la ~tiinta religiilor . eram fascinat de tot ee avea un raport eu istoria comparata a religiilor.tisf3. N-aveam idei clare in aceasta pnvinta. tenebrele abisale. In eazul eelei dintii. in primul euz. 84 . diseipIinele umaniste. imi lipsea factorul semnificatiei. zoologla. pe care niei nu le "t<'. "Dumnezeu" era pentru mine tot. in car~ intra 9i filozofia. eotidiana 9i ma impingeau in "lumea lui Dumnezeu" eea infinita. nu. pe de alt2. Expresia "lumea lui Dumnezeu".~i Sehopenhauer sau din paleontologie. egipteanii 9i preistoridL E drept ca atund mi. apatia reee a infinitului iD timp ~i spat. Pe de 0 parte. atrageau puternic ~tiintele naturii eu adevarullor bazat pe fapte.iu ~i groteseullugubru allumii irationa1e a hozardului. Tot mereu se iveau intimplari care ma scoteau din existenta mea obisnuita. respeetiv cele istorice. Interesele mele ma solicit au in directii diferite. despre care era mai cuminte sa se tadi. care suna sentimental pentru anumite meehi. Ce mi se parea eel mai penibil aiei era i'mpiediearea 9i paralizarea incercarilor mek de a depasi ill mine separarea dintre cele daua lumi. l1-avea pentru mine cltu9i de putin acest caracter.a colegilor mei. ale spiritului. 1. fara a trebui sa ma tem ca voi fi considerat un laudaros ~i un impostor. 1a eea din mma.

Unchiul meu si velii mei puteau discuta Cll calm dogmele religioase.Mult timp nu m-am putnt orienta in aceasta situatie contradictorie. Am observat ca unchiul meu. "putin prea liber cugetator" ~i astfel se sugera ca el se afla fntr-o pozitie cam strimba fata de ordinea etema a lucrurilor. ma impingea usurel spre teologie. Cit am mers 10.masa lui imi era pennis sa asist uneari la a canversatie matur~i. constringind-o printr-un efort disperat sa vina ~i neputind s-o receptioneze ca pe un har.lito.).ipentm avantajul unie ca 10. prinz 10.Jueram deloe sigur ca. caci in anturajul meu nu auzisem niciodata pe nimeni intretinlndu-se asupra unor subiecte savante. Nu-i scapase cu ce atentie neobisnuita urmaream conversatia 10. ci :. Eram cOl1stient de faptul ca unchiul meu m: banuia cit de mult ma indepihtasem eu de teologie :?iimi parea foarie rau dl trebuia sa-1 deZfui1agesc. care ma fikeau sa ma simt foarte jenat din eauza numeroaselor povesti en miraeole putin eredibile. care era preot 121 Saint Alban din Basel si purta printre rude poreda "Isemannli "1. ci se analizau exclusiv dogme bib lice. nu existau teologi care sa fie in !egaturii mai directa cu inaltimile ametitoare ale universitatii. Numai ca aiel numele de Nietzsche nu se pronunta absolut deloe. 85 . in definitiv. barbatul eel mai In virsta din familia mamei me1e. de 1aParintii Bisericii pina la tealogia cea mai recenta.te eu vreunul dintre fiii sili. Burckhardt era numit " liberal ". Abia citiva ani mai tirziu am priceput ca sarmanul men tata nu indraznea sa gindeasca. Aceste discutii la masa nu mi-an creat insa impresia ca ii preocupau experiente reale sau eniar unele co. iar eel allui Jacob Burckhardt era rostit doar eu 0 apreclere relicenta. Incercam uneari sa discut eu tata. t.. acest unchi al meu. Nu i-am fost insa recunoscator numai pentm asta. inteligenta si intelectuaHL A fost un mare eveniment pentm mine sa constat ca exista a~a ceva. Incerca sa fuga de el insu~i ~i de aceea insista in credinta oarM pe care trebuia s-o cl~tige printr-o lupta aprig3. stiind deci mai multe dedt tata. intrucit era chinuit de indoieli launtrice. ale mele. Insa 1 Omule~ul de fief (n. liceu am avut voie sa maninc in fiecare joi 10. Pareau bine impllntati in siguranta unci ordini de 1a sine intelese a lumi!.masa. I'. atunei cind discuta 0 problema de specio. dar ma intlmpinau de fieeare data 0 nerabdare de neinteles si 0 atitudine defensiva plina de teama. care erau ell to\ii teoIog!. cu sine.

p. ca nu ~tiu nimie des pre saracie. Schapenhauer . in mod evident. de~i tinjeam dupa picaturile stimularii inteleetuale.i. care erau total impregnate eu materiaIismul ~tiintific al epocii. 1 cl~tiga In mod hotarit teren. apar. dar nu am izbutit. nu-~i fae probleme eum de chiar Dumnezeu poate sa smulga un am din ordinea propriei sale lumi spirituale ~i sa-l condamne 13. esti un impostor. Mi se parea ea sint neeinstit ~i tidlos. de indata ee eram singur acasa sau ill natura. N-as fi 2lvut CUlll S2~InS." Este adevarat insa ca nu-mi prea reu~ise pina atnnci. Nr. 1 lnsa $i preocuparile sale in legatura eil alegerea unei prafesii se seufundau. ea un episod neinsemnat din anii nouazeei ai seealului al XIX-lea.ce-i drept inca saradicioase. blasfemie. Cuna"tintele mele in domeniul ~tiintelor naturii l~i gaseau ~i aiei un loe 1. Cind ma reintoreeam 86 .~ personalitatea nr.0 realitate pe eare nu mi-am mai putut-o ascunde mull timp. 2. disparind sub orizont. fiinaca ~tiarl1 prea bine ce catastroffi irnensa ar fi rezultat de aici pentru rnine. De~i teologii mei J] mentionau pe Kant pe un ton elogios. marea "lume a lul Dumnezeu". care acolo mai cadeau ocazional.buia sa-mi marturisesc mie insumi: "Da. pe care nimeni in juru-mi nu p3xea s-o imeleaga. Joile au devenit niste zile negre din eauza eODstiintei mele de obieei incarcate. Am iDeercat sa anihilez personalitatea nr. principiile Iui erau aplicate doar la punctul de vedere advers. Nu-i vina lor 011traiesc 1ntr-o lume a securitatii sociale 5i spirituale. Ea era tin uta numai eu gren in ~ah de eatre marturia istoriei 5i de catre Critica ratiwzii pure. un v v ••• /' In consecmta. IvIa simteam tot mai putin in Iargul meu in aeest climat de siguranta ~i destindere soeiala ~i spirituaIa. am meeput sa ma simt tot mal jenat Clnel urma sa ma a5ez 1a masa eu unehiul si familia sa.1 Kant 1mi reapareau eu violenta 111 minte 1.pe-atunci n-a~ fi eutezat niei in TUptul eapului s2-1 expUiJ framlntarile mele. din 00meniul ~tiin\e!or naturii.. Ascutirea conflictului moral din mine a avut drept conseein(a ca nr. a data ell ei. ce se Iargeau ~i cuno~tintele mele . 2 mi-a devenit tot mai dubios ~i neplacut -. Chiar daea a puteam uita la ~coala "i in prezenta eoiegilor mei. Nici la astQ nu rip~stam in n.. pe mas un!. minti ~i 1n~eli oamenii care 'lor binele. ca religia lor este totodata ~i profesia lor remunerata ~i ca. Eu n-am posibilitatea sa Ie explic. Trebuie deoi si~iau asupra mea i aceasta povara ~i sa invat sa 0 supon.iumpleau vastul tablou eu culari ~i forme. nu ~i la eel propriu. Din contrJ.ici~ fe~. precum ~i in timpul studiului "tiintelar naturii dnd ea se eclipsa. T.

nehotarlt. erau mai prieteno~i ~i mai veseli. erau insa ni~te oameni mult mai draguti. am rabdare.biserica mi se pareau a avea intre ei mai putina "comuniune" sau "comunitate" ~i a forma ~i mai putin 0 "comunitate" decit "laicii". imi imaginam arheologie asiriana si egipteana. daca era sa-i urmez sfatuI.din caHhoria mea in veacuri. "Poti sa devii oriee. dar se gasea intr-o dilema momentan insolubiliL Era evident C3. in taina. 1 se revolta impotriva lui: el voia sa aqioneze ~i sa fie eficace. cu atit ma simteam mal uqurat. nici gind insa pe cea a "comunitatii parohiale". 87 . 1. traia acum ~i aid ~i trebuia sa-~i faca. A ineeput sa-mi fie insa clar ca nr. adid nr. prin care. un fel de intelegere tacita intre noi ca anumite Iucruri se puteau spune ~i face fara comentarii. OsciIam. Nu duceam dedt Jipsa orgii 9i a coralului. mai calzi ~i mai cordiali. mai devreme sau mai tifziu. nu-m! puteam imagina nimic prin eo. ocupata numai in treacat (n.imparta~anie. Duma! teolog nu!" Exista inca de pe-atunci co. merge au eu regularitate 10. atunci mai bine nu teologia. Nu-mi ceruse de pilda niciodata sa-i explic de ce trageam chiulul cit puteam de mult de 10. din obi~nuinta..biserica ~i nu mai participam niciodata 10. Nr. insa incapabil de a misea din loc pe pallint chiar Si 0 pietridca. nu ~tiu ce sa fac!" trecusera de mult. L-am putut lini~ti pe tata ca nu voiam cu nici un chip sa devin teolog. dar. E drept ca ace~tia din urma erau mai putin virtuo~i. studlam insa stiintele naturii si fllozofia in orele mele de ragaz Si mal cu seama in timpu! vacantelor pe care Ie petreceam Cll mama Si eu sora mea acasa. 2 nu avea un pied-iI-terre!. eu cit ma indepartam mal tare de Biserica. intre ~tiintele naturii ~i cele umaniste. "Eu". Cind ma lDtreba pe-atunci cineva ce voiam sa devin. trebuia S3. Aceasta expresie nu msemna absolut nimic pentru mine. eram cople~it ca de 0 stare de mahmureaEi. cu sentimente naturale. Vremurile cind fugeam 1a mama ~i ma lamentam: "Ma plictisesc. Tata a stat de citeva on serios de vorba cu mine: puteam alege Grice studiu. Ambele ma atrageau navalnic. 0 idee despre ee profesie avea sa imbrati~eze. V acanta era de fiecare data perioada anului cind ma puteam intretine ell mine 1 Locuinta provizorie. sa astept pentru a vedea ce se va intimpla. In realitate. obisnuiam sa spun: filolog.). t. In el eram eliberat de orice Acum 'Ii Aici. in el ma simteam ca un ochi in cosmo suI eel cu mii de oehi. cacl oamenii care.

insumi. In plus, tata era atunci. plecat, eel putin 'lara, pentru ca i~i petrecea concediul aproape ell regularitate in Sachseln 1, Doar 0 data s-a intimplat sa fac ~i eu 0 ciilatone in timpul vacantei. Aveam paisprezece ani, dud medieul nostTU mi-a prescris o cura la Entlebuch2, din cauza sanatiitii mele ~ubrede $i a apetitului meu instabil. Am fost pentru prima data atunci singur printre adulti straini, instalat in easa preotului catolic. A reprezentat pentru mine 0 aventura infrico$atoare $i fascinanta deopotriva. Pe preot abia dad. I-am vawt, lar menajera Jui era 0 persoana cam posaca $i baloasa, dar In rest nicidecum nelini$titoare. Nu s-au petrecut lucruri amenintatoare. Eram sub supravegherea unui medic de tara biitrl'll, care conducea un soi de hotel-sanatoriu pentru convalescenti de tot felul. Era 0 societate pestrita din toate punctele de vedere: oameni de la tara, mid funqionari ~i negustori $i cWva oameni cultivati din Basel, printre care un dr. phil., un chimist. .~i tatal meu era dr. phil., dar era filolog ~i lingvist. Chimistul era insa pentru mine 0 noutate extrem de interesanta, un om de ~tiinta, cineva care poate ca intelegea chiar secretele pietrelor! Era un barbai tinar, care ma invata sa joc crochet, dar nu-~i divulga nimie din ~tiinta Iui (probabil imensa); eram preaAtimid, prea stingaci ~i mult plea nC9tiutor ca sa-I pun mtrebiiri. II admiram Ins3. ca pe primul cunoscr.tor a1 misterelor naturii (sau eel putin al unei parti a lor) pc care-1 vcdeam ell ochii mei, In carne ~i oase. ~edea 1a aceea$i rnasa ca $1 mine, minca acelea~i feluri de mine are ca $i mine $i schimba chiar din cmd in cind citeva vorbe cu mine. Mil.simteam ridicat 111 sfera , , mai inalta a adultilor. Inaltarea mea in rang ~ fast eonfhmati.i. si . prin pennisiunea care mi s-a dat de a participa 1a excursiile pacientilor. Cu ocazia unei astfel de iC$iri am vizitat 0 distilerie .'?i am fost invitati 1a 0 degustare; a fost 0 implinire rextuaE'. a versurilor c1asice: Nun aher naht sich das MaWr. Denn dies Getrallke ist Likor ...3 fiindca diferitele paharele ffi-au melt m-am simtit transpus Intr-o stare de
J

~i Infl3.cB.rat Intr-B.tit, naua ~i nea~teptata

La marginea lacului Samen, In cantonul Obwa!d (11. t,). 0 vl1cea ill cantonul Lucema (n, t,). 3 "Acum se aproplc-ncurcatura I Caci lichior este bliutura." Citat din Die .Tobsiade, de umoristul clasic genna., Wilhelm Busch (1832-·1908) - (n. t.),
2

88

nllne: nu rrla.l existau nici un interior ~i exterior, 11lel un "eu" Si "ceilalti", "ki un nr. 1 ~i nr. 2, nid 0 prudentil ~i anxietatc. Pamlntul ;31cert.ll~ Iun-lea s,i tot ce mi9ca, se Invlrte9te, se ridica sau cade devenisera ,mo.. Mil imbi:1Jasem - ~i eram pHn de ru~ine si de 0 beatitudine triumfatoare in acela~i timp. Pardi m-a~ fi Inecat'intr-o mBre de meditatii fericite ~i m-a~ fi cran1ponat~ ca urman:; a 111i:;;c;ib'ii violente a marE involburate, cu oehi!, miinile si picioarele de t03.te obiectele soHde, pentm a-mi pastra echilibrul pe strada unduitoare ~i Intre case ~i pomi ce se Inclinau. i'Ainunat, m-am giadit, numai ca din nefericire nite!u~ prea multo Intfmplarea a avut un sfir~it earn jainic, raminind totu~j 0 descoperire ~i 0 intuire a frumusetii Si sensuIui, pe care Ie stricasem, din pacate, numai din cauza prastiei mele. La capiitul sejurului meu a venit tata sa ma ia ~i m-a dus 1a Lucerna, de unde - ee fericire! - ne-am suit la bordul unui vas cu aburi. Nu vazusem inea niciodata a;;a ceva. Nu ma saturam privind cum funqiona motaml cu abur! ~i deodata S-i3, anuntar ca am ajuns la Vitznau. ~vlai sus de loealitate se afla un munte iilalt ~i tata mi-a explicat ca era Rigi-ul ~i ca exista un tren, ~i anume o eale ferat8. eu cremaliera, care merge a pina aeolo. Ne-am dus 1a 0 gad midi unde am vawt ceo. mai ciudata loeomotiva de pe lurne, eu caz3.tiul eu aburi stind in SUi>, dar pus str1mb. In vagon, chlar ~i locurile pe eare te a;;ezai erau strimbe. Tata mi-a Vlrlt un bilet in mina ~i mi-a spus: "Poti sa ure! acum singur pina pe viTf. Eu ramm aid. fiindea e prea scump pentru amindoi. Ai grlja sa nu cazi." Imi pierise glasul de fericire. Acest munte putemic, ailt de Ina1t, cum nu mai vazusem pina atunei nirnie asemanator, ~i at'lt de aproape de munj:ii de foe ai copiEiriei mele deja de mult trecute! Eram, Intr-adevar, mai-mai un bilrbat in toata legea. Imi cum.pansem pentm aceasta dilatorie un baston din bambus ~i 0 cascheta cnglezeasdl de jaenen, a~a cum i se clivine unui dlator prin lumea largi'i, si acum ... eu, pe acest munte imens! Nu mai c.are cEntre DOl era rnai rnare, eu sau rnuntele. Locoynotiva minunata ma propulsa, eu suflu-i 'liguros, hurducaind, catre In~ntimi ametitoare, unde privirilor mele Ii se deschideau adincimi si departari tot mereu noi" ~i in cele din UiTD3.nl-am trezit pe pisc, 'inconjurat de un aer non, rarefiat, care 1mi era necunoscut, strain, nl8. gl'ndeam~ rn~arr.i.tre.zit Intr-o in1cnsltate de neimaginat: aceasta este Iumea, lUfnea nlea, IU1neapropriu·-zisa~ n11sterul unde tiU exist~i pl'OI~esori, ~coaUi~Intrebari f~irEide raspuns~ uncle
89

Mergeam Cll grija pe poted, dki peste tot se aflau prapastii adinci. Era solemn, trebuia S3 fii politicos ~i lini~tit, caci te gaseai in lumea Iui Dumnezeu. Aiei. ea era l'ntruchipata, era prezenta fizie. A fast cadoul eel mai pretios ~i bun pe care mi I-a facut tata vreodata. Impresia a fast atit de profunda, il1dt amintiTea a ceca ce s-a iiltimplat ulterior s-a ~ters complct. Dar ~i nT. 1. iesise 1a socoteala in aceasta exeursie, ~i impresiile sale au ramas vii pe parcursul eelei mai mari parti a vietii mele. Ma vedeam adult 9i independent, eu 0 palarie tare, neagra 9i un baston eostisitor, ~ezind pe teras a din fata unuia din hotelurile de lux cople9itoare, impozante, extraordinar de distinse din Lucema, de pc chei; sau intr-una din gradinile splendide din Vitznau, stind la 0 masuta aeoperita cu 0 fafa de masa alba, sub a marehiza luminata de stralueirea soarelui diminetii, bindu-mi eafeaua ~i mincind eomulete unse eu unt galben ca aurul ~i eu diferite soiuri de dulceata ~i famind In acest timp tot felul de planuri de excursii pentru intreaga ~i lunga zi de vara care ma a~tepta. Dupa ee-mi terminam cafeaua, ma indreptam calm, fara graba ~i agitatie, eu pas domol, eatre un vas cu abUTi,care dueea in directia Gotthard, la poalele acelor munti uria~i, care sint acoperiti in partea de sus cu ghetari scinteietori. Timp de multe deeenii, aceasta imagine produsa de fantezia mea mi-a revenit adesea cind, abosit dupa, mundi multa, eautam un "punet de repaus". In realitate, de~i mi-am tot prom is aceasta minunatie, nu m-am tinut nieiodat3. de cuvlnt Aceasta prima calatarie eon~tienta a mea a fast urmatii un an sau doi mai tirziu de a alta. Am avut voie s3.-1 vizitez pe tata, care-~i petrecea vacanta in Saehseln. Am anat de 1a el vestea impresionanta ca se imprietenise eu preotul eatolic de aeolo. Mi s-a parut un act de 0 cutezanta colosala ~i O.m admirat in tacere curajul tat;,ilui meu. Am vizitat aeolo Fltie1i, sihastria ~i moa~tele fericitului frate Klaus, de curind beatifieat. Ma intrebam de un de ~tiau catolicii ca fratele Klaus ar fi fericit. Gare mai aparea prin imprejurimi ~i le-o spusese oamenilor? Am fast profund tulburat de genius ioei, de spiritul loeului, ~i am putut nu numai sa-mi imaginez posibilitatea unei astfel de vieti Inehinate Domnului, ci chiar s-o Inteleg - eu un fior Eiuntric ~i 0 intrebare, la care nu cuno~team niei un raspuns: cum puteau suporta sotia 'Ii copiii sai faptul ca barbatul ~i tatal lor era un Stillt, dnd toemai anumite gre~eli 9i Iipsuri erau eeea ee facea co.tats.! meu sa-mi fie deosebit 90

t~idsa intrebi."

de drag? Ma glndeam: "Oare cum se putea trai Impreuna cu un sfint?" Evident ca asta n-a fost nici pentru el posibil ~i de aceea a trebuit sa devina pustnic. Oricum, de la celula lui plna la el acasa nu era prea departe. Aceasta idee nici nu mi s-a parut atlt de rea: sa-mi ~tiu familia Intr-o casa, iar eu sa am Intr-un alt pavilion, ceva mai Incolo, 0 multime de carti ~i 0 masa de scris ~i un foc arzlnd deschis, 111 care sa coc castane ~i pe care sa pun oala mea cu supa pe un trepied. In cali tate de sihastru sfint nid n-ar mai trebui sa ma duc la biserica, ci a~ avea capela mea personala. De la Fllieli am mai mers 0 bucata de drum In sus, pierdut printre glndmi ca printre meandrele unui vis, ~i tocmai ma pregateam sa cobor, cInd din stlnga a rasarit silueta mladioasa a unei fete tinere. Era Imbracata In portullocului, avea 0 fata draguta ~i m-a salutat din ochii ei alba~tri prieteno~i. Ca ~i cum ar fi fost de la sine Inteles, am pornit-o Impreuna la vale. Era aproximativ de-o vlrsta cu mine. Intruclt nu cuno~team alte fete 111 afara veri~oarelor mele, m-am simtit oarecum stingher, ne~tiind cum sa vorbesc cu ea. Am Inceput de aceea sa-i explic ~ovaitor ca ma aflam acolo In vacanta, pentru clteva zile, ca Invatam la liceul din Basel ~i voiam sa studiez mai tlrziu la universitate. In timp ce vorbeam, am fost cuprins de un simtamlnt ciudat de "fatalitate". "Ea a aparut, m-am glndit, chiar In acest moment; merge atlt de firesc alaturi de mine, ca ~i cum am fi facuti unul pentru celiilalt." Am privit-o dintr-o parte ~i am vazut pe fata ei 0 expresie ca de sfiala ~i admiratie, care ma facu sa ma simt jenat ~i Intr-un fel ma atinse. Era oare posibil ca aid sa ma plndeasca- un destin? Este pura coincidenta ca 0 Intllnesc? 0 tarancuta - sa fie oare posibil? E catolica, dar poate ca preotul ei este acela~i cu cel cu care s-a Imprietenit tata. Ea nici macar nu ~tie cine slnt. N-a~ putea, oricum, sa vorbesc cu ea despre Schopenhauer ~i negarea vointei, nu-i ~a? Nu pare a fi cltu~i de putin Il1frico~atoare. Poate ca preotul ei nu este iezuit, unul din popii aia periculo~i. Nu pot nici sa-i spun ca tatal meu e preot reformat, caci ar putea sa se sperie sau sa se simta jignita. -Si nici sa-i tLlrui, colac peste pupaza, despre filozofie ~i des pre diavolul care este mai important decIt Faust ~i pe care Goethe I-a simplificat grosolan, cu atlta nepasare - nu, este exclus! Ea se afla In Indepiirtata tara a inocentei, iar eu am cazut ill realitate, In splendoarea ~i cruzimea creatiei. Cum ar putea suporta a~a ceva? Intre noi sta un zid de nepatruns. Nu exista ~i nu are voie sa existe nici un fel de Inrudire. 91

Cu tristete in suflet, m-am retras in mine insumi ~i am dat conversatiei 0 aWi intorsaturii. Nu coboara spre Sachseln? Vremea este frumoasa; ce vedere superba etc. Privita din afara, aceasta intilnire a fost totallipsita de importanta. Dar vazuta din interior, a avut 0 greutate atit de mare, incit m-a preocupat zile in ~ir ~i a ramas pentru totdeauna ~i de neclintit in memoria mea, ca un monument la margine de drum. Eram pe atunci inca in acea stare copilareasca in care viata e alcatuita din evenimente disparate, necorelate intre ele. Caci cine ar putea des co peri firul destinului care duce de la fratele Klaus la fata cea draguta? Epoca aceea a fost plina de conflicte de -idei. Schopenhauer ~i cre~tinismul, pe de 0 parte, nu reu~eau sa se armonizeze, iar pe de alta parte, or. 1 voia sa se elibereze de sub presiunea sau melancolia personalitatii or. 2. Nu or. 2 era deprimat, ci or. 1 atunci cind i~i amintea de or. 2. Or, s-a intimplat tocmai in aceasta perioada ca din ciocnirea contrariilor sa se nasca prima fantezie sistematica a vietii mele. I~i facu aparitia bucatica dupa bucatica ~i avu originea, din cite-mi amintesc, intr-o traire care ma tulburase pro fund. Era intr-o zi cind 0 furtuna din nord-vest provoca valuri inspumate pe Rin. Drumul meu spre ~coala ducea de-a lungullui. Deodata am V8.zut venind dinspre nord 0 corabie cu 0 mare vela patrata, mergind inaintea furtunii in sus pe Rin - un eveniment complet nou pentru mine: 0 nava cu pinze pe Rin! Asta imi inaripa imaginatia. Daca in locul fluviului cu ape repezi s-ar afla acolo un lac care ar acoperi intreaga Alsacie! Atunci am avea nave cu vele ~i vase mari cu aburi. Atunci Basel ar fi un ora~ portuar. Atunci am fi ca ~i la mare! Atunci totul ar fi altfel ~i noi am trai ca intr-o alili vreme ~i intr-o alta lume. Atunci n-ar exista nici liceu, nici drum lung spre ~coala, iar eu a~ fi adult ~i mi-~ organiza singur viata. Din lac s-ar ridica 0 colina stincoasa, legata de uscat printr-o limba ingusta de pamint, taiata de un canallat, peste care duce un pod de lemn pina la 0 poarta flancata de turnuri, 0 poarta care se deschide spre un ora~el medieval, construit pe versante. Pe stinca se gase~te 0 fortareata, cu un donjon inalt, un foisor. Era casa mea. Nu existau inauntru sali mari sau vreun semn de fast. Incaperile erau mai curind mid ~i lambrisate simplu, biblioteca - extraordinar de atragatoare; se putea gasi in ea tot ce merita sa fie cunoscut. Exista ~i 0 coleqie de arme, iar basti92

oanele erau inzestrate cu tunuri impunatoare. In mica cetate se afla !Ii 0 gamizoana formata din cincizeci de indivizi Inarma~i. Ora!lelul avea dteva sute de locuitori, fiind guvemat de catre un primar !Ii un consiliu al batrinilor. Eu eram arbitrul care se facea vazut doar rareori, eram juge de paix !Ii consilier. Ora!lelul avea pe partea dins pre uscat. un port, in care era acostata nava mea cu doua catarge, echipata cu mai multe tunuri mici. Secretul donjonului, pe care-l !ltiam numai eu, era nervus rerum !Iitotodata raison d' erre ale acestui Intreg aranjament. GIndul ma lovise ca un !l0C. Caci in turn se intindea, din virf !Ii pina la bolta pivnitei, 0 coloana din cupru sau un cablu metalic gros, care se despa~ea sus In firi!loare foarte fine, ca ni!lte crengute, asemenea coroanei unui copac sau - !Ii mai bine - ca un rizom cu toate radacinu~ele sale orientate In sus, rididndu-se In aer. Ele trageau din aer un anume "ceva" inimaginabil, care era dirijat Inspre pivni~a prin coloana de cupru de grosimea unui bra~ de om. Acolo aveam 0 aparatura la fel de inimaginabiIa, un soi de laborator, In care fabricam aur, !Ii anume din acea substanta secreta pe care 0 extrageau din aer radacinile de cupm. Era Intr-adevar un arcanum1 despre a carui natura nu-mi faceam sau nu-mi puteam face o idee. Nu-mi imaginam nici natura procesului de transformare. Peste ceea ce se petrecea In acest laborator, fantezia mea trecea Cll tact sau, mai curind, cu un soi de sfiala. Exista ca un fel de interdic~ie intema: sa nu prive!lti cu precizie !Ii nici sa·nu prive!lti la ceea ce se extragea din aer. De aceea domnea 0 jena tacuta, cum spune Goethe despre "Mume": Von ihnen sprechen ist Verlegenheit.2 "Spiritul" era pentru mine, binein~eles, ceva inefabil, dar In fond nu se deosebea esential de aerul foarte rarefiat. Ceea ce sugeau radacinile !Ii transmiteau trunchiului era un fel de esenta spirituala, care devenea vizibila jos In pivnitii sub forma unor monede de aur finis?te. Nu era in nici un caz doar un simplu truc de magician, ci un secret al naturii venerabil !Ii de 0 importan~a vitala, care-mi fusese impart~it - nu !ltiu cum - !Ii pe care nu numai ca trebuia sa nu-l divulg consiliului batrinilor, ci trebuia sa mi-l tainuiesc intrudtva chiar !Ii mie insumi. Drumul meu lung !Ii plictisitor spre !lcoala Incepu sa se scurteze Intr-un mod binevenit. Nici nu ie1?eam bine din c1adirea
Secret, lucru ascuns, tainic (n. t.). Vorbim deele In perplexitate, Goethe, Faust ll, actul I, "Galerie mtunecata", versul6215, Editura Univers, Bucure~ti, 1983, trad. de ~tefan Aug. Doina~ (11. n.
j
2

93

~colii ~i ma ~i trezeam in cetate, un de erau in curs diferite operatiuni de transformare, se tineau ~edinte de consiliu, se judecau raufiicatori, se aplanau litigii ~i se tragea cu tunul. Corabia se pregatea de plecare, se ridicau plnzele, vasul era drmit cu prudenta afara din port, datorita unei brize u~oare, pentm ca apoi, faclndu-~i aparitia de dupa stinci, sa navigheze impotriva unui vint puternic dinspre nord-vest. ~i iata, a~a ajungeam deodata acasa, de parca nu s-ar fi scurs dedt putine minute. Ie~eam atunci din reveria mea, ca dintr-o trasura care m-ar fi adus acasa fadi nici 0 greutate. Aceasta indeletnicire extrem de placuta a durat citeva luni, pina ce m-am saturat de ea. Apoi, fantezia aceasta a mea mi se pam stupida ~i ridicola. In loc de a visa, am inceput sa construiesc, din pietricele ~i argila folosite pe post de mortar, cetati ~i locuri ingenios fortificate, pentru care mi-a servit drept model fortareata Hiiningen, care pe vremea aceea era conservata inca In toate detaliile. Am studiat in acela~i timp toate planuri!e de fortificatii ale lui Vauban1 de care am putut face rost ~i In scurt timp am fost la curent cu to ate denumirile tehnice. Dupa Vauban ill-am adincit ~i in studiul metodelor moderne de fortificatie de oriee tip ~i am incercat, eu mijloacele mele limitate, sa Ie imit arta. Aceasta preocupare mi-a umplut orele de ragaz timp de peste doi ani, perioada In care mi s-a accentuat inclinatia spre studiul naturii ~i spre lucrurile concrete, indetrimentul personalitatii mele m. 2. Atita vreme cit ~tiam a~a de putin despre lucrurile reale, consideram ca nici n-avea rost sa meditez asupra lor. A fantaza poate oricine, dar a ~ti cu adevarat este 0 aWi treabii. Mi s-a pennis sa ma abonez la 0 revista de ~tiinte ale naturii, pe care am citit-o cu un interes pI in de pasiune. Cautam ~i adunam fosilele pe care Ie gaseam in muntii no~tri Jura ~i toate mineralele accesibile, precum ~i insecte, apoi oase de mamut ~i oseminte de om, primeie din ni~te gropi de pietri~ din dmpia Rinului, celelalte dintr-o groapa comuna de llnga Hiiningen, datlnd din anu! 1811. Plantele ma interesau ~i ele, insa nu din punct de vedere ~tiintific. Dintr-un mativ care nu-mi era foarte clar, ma simteam atras de ele, avind ~i sentimentul cii n-ar fi trebuit sa fie rupte ~i uscate. Erau fiinte care traiau ~i nu capatau un sens dedt lasate sa ereasca ~i sa Infloreasca - un tile ascuns, enigmatic, un gind de-a! Domnului. Trebuiau privite cu respect, contemplate cu mirare filozofica. De~i

I Sebastien Le Prestre de Vauban (1633-1707), mare~al al Fran\ei; numit In 1678 comisar general al fOltifica\iilor, a perfec\ionat apararea ora~elor (11. I.).
94

ceea ce biologia avea de spus despre ele era interesant, nu asta reprezenta esentialuL Nu parveneam sa sesizez ciar ce era acest esential. In ce raport, de pilrla, se gaseau plantele fata de credinta cre~tina sau de negarea ~ointei? 1mi era inexplicabil. Apartineau in mod evident sti:irii divine a inocentei, pe care era mai bine sa nu 0 tulburi. In contrast ell ele, insecteie erau plante denaturate, flori ~i fmete care j'~i perrnisesera sa se tirascii de colo-colo pe un soi ciudat de picioare sau de catalige ~i sa zboare cu aripi, de parca ar fi avut ni~te petale sau sepale, pentru a-~i indeplini roIul de daunatari ai planteIor. Din pricina acestei aetivitati care contrazieea legea, au fast condamnate la exterminari in rnasa, iar expedifiile de pedepsire vizau mai ales diri:ibu~ii ~i omizile. "Mila rata de toate fiintele" se lildta exclusiv la animalele cu singe eald. Exeeptate din eategoria animalelor eu singe reee emu doar broa~tele si broilstele riioase, datorita asemanilrii lor CD. oamenii.

=,"1

c5r a ~i Incol~it Indoiala: sa flU ma Indrept n13i degrab2~ spre istorie ~i filozofie? /\poi :rD-an1 atras intens d~ ~i de civUizatia Babilonului ~i a~ fi preferat sa ma.ecizie aparent rapida a R\'ut Insa HDtecedente. care se l'ntindea de-a Iungul Rinu1ui.01'l(:e. 1:~5tami~>aSUSGiUXl extra-" Studiul ~tiintelor umaniste sau a1 ~tiinteIor nB}UI~j(n. I S:1U fI. spre 111are:. fac arheoIog.ar.~i.~r. hotar1ri. am spus dintr-o data. Am ajuns la 0 colina. "in care :ox. Tatal Ineu 191facea 0 graxflada de griji din aceasHl CaUZEl. ~i am Inun tirnp 8JTI oat. Cind examenuJ de maturitate s-a apropiat ell pa9i repezi ~i a trebuit sa ne hot~h1m la ce facultate vrem sa ne mscriem. mergeam printr-o padure Intunecoasa. dar i-am Hi. iar aeolo nIl existau profesori pentnl aceste specialit2J. oseminte ale unor anin1ale p]~eJlst.u- i-\nii de In ch. Atunci voi il1erge 10. ~Atunci VOl ~ti ceva reaL r~. Proble!na aJ. ded ~tiintele naturii.1 j-\.Jicinu-mi facusem bine aceasHi prornisiune. Mult timp nu m-am put'lt hotan $1 am tot aminat luarea unei" decizii. stud. eu clteva saptamlni "lnainte~ in perioada.sta d.satpc colegii me] in dubiu dad. 96 . midi. '" Nu puteam decit Sa-I dau dreptatc.). tot felul de lucruri. t. mi se intlmpla sa rev in din cind in dud 13 ciArtile mele filozofice. rna referf:am Intr-adevar 1a stud.lda interesului meu cresclnd pentru $tiintele naturii.ce. Intr-o zi spuse: bliiat 11intereseaz8.8. Deci foarte cUlind an1 pllS capat planu1ui meu. Dar IlU ~tie ee vrea.egerii unei profesii se aprDpia In rilod aIarmanL De abia a~teptarn sa tern1in $coala. un l:umul fUln. universitate ~i voi studia. phil. Dar n-a\'earn bani ell sa pot studia in aWl parte dedt Ia Base!.:l Jne::::~ peste ceput sa sap. arn avut doua vise. bineln1eles~ ~tiintele naturii. disputau pentru luarea unei.

lmi paream mie 1nsumi ciudal. Ca zoolog. fusese medic. Oricum. nici in condi~iile unor pretentii modeste. era deja sigur ca urma sa studieze teologia. Cele doua vise m-au determinat cu 0 forta cov1r~itoare sa ma decid pentru ~tiintele naturii. de exempiu. In privin~a aceasta a~ face 1n orice caz ceva ce-mi placea. in eel mai bun caz. Era strabatuta de cursuri de apa ~i 1ntr-un loc aflat 1n intunericul cel mai ad1nc am vazut. despre care auzisem at1t de multe.). Este straniu. scinteind in multe culori ~i campus dintr-o mul~ime de celule mici sau din organe aV1nd forma unor tentacule. angajat la 0 gradina zoologica. Un radiolarl gigant. lumea 1n care traim ~i lucrurilecare ne inconjoara." Acum 1nsa mi-am spus ca studiul medicinei macar incepea cu eel al ~tiintelor naturii. Deviza mea era: "Sa nu' cumva sa imiti. Mi s-a parut 0 minune de nedescris ca aceasta creatura magnifica statea. dispuse radial (n_ t. care-mi fusese prezentat de catre profesorul meu de germana drept prototipul hamiciei ~i al con~tiinciozita~ii. avind la exterior numeroase pseudopode. ~i 1n acel moment am ~tiut: Trebuie sa cunosc natura. in care ma gaseam din nou 1ntr-o padure. 1 Animal din ordinul protozoarelor marine. 1ntr-un loc ascuns. Cu ocazia respectiva mi-a devenit clar ca traiam 1ntr-o epoca ~i intr-un loc in care erai obligat sa-~i d~tigi existenta. cu toate ca bunicul meu patem. fara a fi deranjata. adinca. plasmuirea cea mai stranie ~i miraculoasa cu putin~a: un animal rotund. De ce nu ma puteam hotarl ~i fixa definitiv? Chiar ~i tocilarul D. dar ea nu-mi trecuse niciodata 1nainte prin minte. 1mprejmuit de maracinis des. Tocmai de aceea manifestasem chiar 0 anumita rezistenta fata de aceasta profesie. a~a ca m-am trezit cu inima batindu-mi putemic.ordinar interesul. pe jumatate sc~fundata. In acest scop trebuia sa fii ceva anume ~i ma impresiona profund ca toti colegii mei erau patrun~i de aceasta necesitate ~i ca nu g1ndeau absolut deloc dincolo de ea. Urma un al do ilea vis.. A st1mit 1n mine cea mai intensa dorin~a de cunoa~tere posibila. in apa limpede. Am constatat ca trebuia sa consimt sa. a~ fi preferat-o fata de 0 cariera in invatamintul ~colar. In timp ce ma aflam in acest impas mi-a venit deodata ideea inspirata ca a~ putea -studia medicina. reflectez in sfir~it cu seriozitate la aceasta problema. cu un diametru de aproximativ un metru. nu puteam deveni dedt institutor sau. Asta nu -era 0 perspectiva. inliitur1nd orice indoiala in aceasta privin~a. In apa zacea. 97 . un ele~teu rotund ca un cerc.

rncepi viata cu un asemenea compromis. ca sa zic a~a. in mod evident. 2 nu era de fapt un caracter. in cele din urma. spre ru~inea mea. domeniul medicinei era atit de vast ~i de variat.). avind sentimentul nepIacut ca nu era bine sa-ti. 1 vedea personalitatea mea ca pe un tinar putin simpatic ~i dotat mediocru.. nu exista nici speranta de a gasi un protector care mi-ar fi putut sprijini dorinta. prejudecata. Iimitare. nu puteam frecventa 0 universitate striiina. entuziasm inept pentru idei ~i lucruri pe care nu Ie apreciaza nimeni. cit mai degraba din cauza convingerii mele intime cii toti oamenii "de sus". nici altceva. Profitasem. nu-mi erau binevoitori. ca lene sporadica. confuzie ~i dezordine in chestiuni tinind de domeniul concep~iei asupra lumii. I Viata implinita (n. ca sa ma pregatesc pentru o cariera ~tiintifica. dar avind pretentii ambitioase. Nr. A solicitat insa 0 bursa la universitate pe care. A~a ca. ~i fiind in adincurile fiintei sale un obscurantist izolat de lume. despre mine doua opinii divergente. nascut. drept 0 fiinta nu deosebit de simpatica ~i care genera suspiciuni ~i repro~uri. In cel mai bun caz puteam deveni un diletant in ~tiinta. Optasem cIaI' pentru . Intrucit. ba deceptionat in mod pueril. un temperament necontrolat ~i maniere indoielnice. ba entuziasmat in mod naiv. I drept intruchiparea unei sarcini morale dificile ~i ingrate. deprimare. am ~i ob~inut-o apoi. de prestigiul tatalui meu. Oricum. Intrebarea era cloar: cum? Trebuia sa-mi ci~tig piinea ~i. Ma ru~inam mai putin din cauza faptului ca saracia noastra era a~tfel confirmata in fata tuturor. 2 II considera pe nr. de fapt. Nr. nici cre~tin. in plus. Eu n-a~ fi sperat ~i nu m-a~ fi a~teptat niciodata la aceasta bunatate "de sus".~tiinta". prostie(matematica-!). Nr. 98 . Iipsa de curaj. incit gaseai intotdeauna 0 posibiIitate sa activezi rntr-o anume direc~ie ~tiintifica. Simteam cii sint extrem de diferit de el. • care era un om bun ~i fara ·compIicatii. aceasta decizie irevocabila m-a facut sa ma simt considerabil u~urat. ingreunata de 0 serie de defecte. intrucit n-aveam bani. t. ci 0 vita peracta1.In plus. un fel de leqie care trebuia parcursa ~i tocita neaparat. eram considerat de multi dintre colegii mei. Dar acum se na~tea intrebarea penibiIa: De unde sa vina banii necesari studiului? Tata putea face rost de ei numai partial. A veam. lipsa de intelegere fata de alti oameni. precum ~i de oamenii (cite~te: profesorii) care aveau autoritate in domeniu. m-am decis sa studiez medicina. prietenii imaginare. deci cei cu autoritate in materie.

Ma aflam in pEn a noapte. In schimb. mai mult declt Sfinta Evanghelie cea de la loan. Nu mai erarn un unicat Si 0 simpIa curiozitate. nr. intocmai ca infumurarea lipsita de scrupu1e a lui Faust ~i mai ales uciderea lui Philemon ~i Baucis. Deci Si pentru el . pe care 0 Indragearn atlt. se lasase ~i 0 negurii deasa. mort. ale carui ferestre inalte se deschideau spre un peisaj scaldat in soare. Nr.nr. 2 resimtea expresia posibila a sinelui sau ca pe 0 piatra care era aruncata de la marginea lumii ~i se scufunda fara zgomot in infinitatea noptii. Aici. ceea ce ma convingea ca el constituia raspunsul dat de Goethe la intrebarea timpului sau. Aceasta lntelegere nu numai ca m-a consolat. In aceasta perioada am avut un vis de neuitat.). Inceta intelegerea provizorie.traind. Subaprecierea copilareasca a lui Mefisto ma mlhnea personal. care m-a speriat ~i incurajat totodata. intr-un loc necunoscut Si inaintam numai anevoie impotriva unei vijelii violente. 2) domnea I'nsa lumina ca In incaperile spatioase ale unui palat regal. Eu tineam cu arnbe1e I Joe. Aici. care nu gasea de fapt In vecinatatea sa imediata nici un punct de contact.~i aceasra era marea mea mlngliere . precum ~i certitudinea de a apartine sociellitii omenesti. continut in acesta Si anulat. In elinsu~i (adica in nr. ci mi-a conferit ~i o siguranta iriterioara sporilli. In ciuda admiratiei mele. 1 era. de~i de fapt ar fi nazuit s-o faca. de 0 claritate nemiloasa fata de sine. un a~a-zis lususl al naturii crude. dimpotriva. Faust Insemna pentru mine. dar incapabil ~i indecis in a se exprima pe sine insu~i prin intermediul dens ~i obscur allui 1. dar ~i mai strain Imi era Mlntuitorul sinoptic. sensul ~i continuitatea istorica stapineau In cea mai stricta contradiqie fata de hazardul incoerent al vietii lui 1. N~ul ~i garantul meu era Insu~i marele Goethe. 0 intuiam cu 0 oarecare teama. personificat in Faust. gIuma (11. 2. 99 . cu mo~tenirea timpurilor trecute de care Goethe era vizibil impresionat pina in rarunchi. 2. criticam soiutia definitiva din Faust. 2 il privea pe celalalt drept un univers launtric Intunecat. Cristos cel al Sfintului loan mi-era strain. amuzament. dnd predomina nr. 0 viziune totala a inse~i naturii umane. pHicere. Nr. Nr. t. 2 constituia 0 realitate. ce-i drept. totulintr-una. se simtea intr-un acord secret cu Evul Mediu. In el traia ceva ce aqiona In mod nemijlocit asupra simtirii mele. pe dnd Faust era un echivalent viu allui 2. In plus.

prapria-mi umbra proiectata pe direle invirtejite ale cetii ~i generata de catre luminita pe care 0 duceam in fata mea.ca trebuia sa-mi salvez luminita prin noapte ~i furtuna. mi-am dat imediat seama: este "stafia din Brackenl". singura mea lumina. 2 11urma ca 0 umbra. Aveam impresia ca Adam parasise odinioara Paradisul in acest chip. e cea mai mare comoara pe care 0 posed. Trecutul este colosal de real ~i de prezent ~i ia cu el pe oricine nu se poate rascumpara printr-un raspuns satisfacator.mlini 0 lumina mica. 1 trebuia sa merg mai departe spre studiu. Deodata am avut impresia ca ma urmarea ceva. erori. in tot felul de dependente. care ma urmare~te insa pas cu pas. Totul insa depindea de reu~ita mea in a tine aceasta luminWi in viata. incercind s-o feresc de rafalele de vint care amenintau in fiece c1ipa s-o stinga. dezordini. acolo unde m: se vede ~i nu se percepe nimic in afara de suprafetele unor secrete de nepatruns. totodata. Este adevarat ca-i infinit de midi ~i de fragila in comparatie cu forte Ie intunericului. In acela~i moment am fost ins a con~tient . Cind m-am trezit. Propria mea cunoa~tere e unica. Am privit indarat ~i am zarit 0 forma neagra uria~a. este singura lumina pe care 0 am. care venea in spatele meu. iar nr. la fel de fara preget ~i de direct. in ciuda tuturor primejdiilor. totu~i e 0 lumina. 1 Munte in masivul Harz din Germania. ca luminita era con~tiinta mea. spre limitarea ~i obscuritatea tridimensionalitatii. spre ci~tigul de bani.cu toata spaima mea . supuneri ~i infringeri. t. care era un imperiu luminos de alta natura ~i interzis in mod manifest. Sarcina mea era aceea de a men tine lumina ~i de a nu privi inapoi in vita peracta. Trebuia sa inaintez impotriva furtunii. incilciri. In calitate de nr. Am ~tiut. ea este reprezentata Intr-o scena celebra din Faust de Goethe ~i In opera ell acela~i nume de Gounod (n. care aspira in sine cu nesat tot ce exista ~i careia nu i se sustrage pentru 0 clipa decit ceea ce-~i face loc inainte. care cauta sa ma impinga inapoi in obscuritatea incomensurabila a lumii. Furtuna care sufla inspre mine era timpul care curge fara incetare spre trecut. 1 era purtatorulluminii. Imagina\ia populara a plasat acolo Intllnirea vrajitoarelor ~i a diavolilor In timpul "noPtii walpurgice".). EI exercita 0 putemica forta de suqiune. Acest vis a insemnat pentru mine 0 mare iluminare: acum ~tiam ca nr. Imaginea mea des pre lume a cunoscut atunci 0 Intoarcere de inca 90 de grade: am realizat ca drumul meu ducea irevocabil spre exterior. 100 .

.

Se putea spune. ce se i\rrise In con~tiint2L Doar nu facuserD. 1 ~ iax aceasta stare sc do\/edi ca 0 cornponent.i face en producerea viselDr~ 91illte1igen~a superioara necesara se putea c:tribui ell u~uriITta. Ar fi fast 0 a:utorrlutilare s in ri-a-r a ofl.1J trimise direct Durnnezeu . Pentru iTilne nu era nici un dubiu ca. L ~nainle 51.~hL1r a-l declay nul. Dar f.. t.Jte~. T'rebL~ia s~tul Jas pe tlf.I:lsepernfU e. fapt de ce avusese loc un astfel d. ~i lumina era acolc' dc'area trebuia S2~ un agor pietros. aoar ca 0 UITlbdi }..ra putere en obscuritate.-.fac aluzie la ceva ce aInlntea de uni:versul interior. distanta in de nr..e'm:rnai in. ci doar 0 clescriere. ill'.a lun1ii .\. 2 In urrna rnea.1 'l'. 29 ca. asta imi era c1ar.ginil rr~ai fi existat absolut nici 0 posibilitate de . 101 .\cum am in~e.).In su-· De'\ ·:. are l\lI~'arnlr1trebat arunci: ~.i zator ~i eu care" tocrnai din acest moth/ ~nu ma rn&£ puteam i. caCI TiE ITii~-3Y fi trecut niciodat2:. rr:s.lrni era inca ~i atJJncL dupa CUIT1 pot constata retro~ doar un lucru neHi:D.1 ceva Cie-(.les deodata lTIulte lucruri care In trecut lrni fusesers. care de nf. nirnie ITiele pentru a sustine aceasta dezvoltare.1Llrit~ chicn~daca~ din ID mod de vedere 1'1cOTI:?dentizarn indiscutabil.tma..U de parte. 1 S1.inarii care trecea de fiecare data pe fetele o::nnenilof clnd se s~.i.De uncle vine un astfel de 'vis ?~.~'L . inexplicabile: ~i anUIl1e ace-a umbra rece a uluirii ~i i'Dsrra.re o pers()nalit?~te 1'ntruc1t\l8. ~ ~/iselor. acesta era ~i cazuL Dar asta nu-i 0 explicatie. care se punt. ca inteligenta rnea e'.".:~ rEl~_su.-utcnoDJ. \J. adica en care Sc..:.)cLUc. Eu lDsurni In3~simtearn. prin minte ideea geniaUi ca lumjnosul imperiu interior apare. este de. T":1. Cl tTa. caz~ Intre Tiline $i ''''lr~ 2 se proausese 0 mptul's. care era rr~u1.sta nu iitm:.e praces Si de.SE ClffiI::. In orice caz ce\"a mai inteligent deci't .lcluase ~i brusc la iveaEi Tn vis la un I110rnent dat.. Intr-o luasurti rot :rIled mare identic ell nr.a a latuni lui 2.sOlnnia a [)eo flzfssaJ i~j~CUrf1 0 aslrrdlasei. 2 era in rea1itate 0 pfanton1a~i.-avearn ~-' pentru nhnic 111 lume sa-l reneg fata de mine lnsumi oie . In lumina constiintei.1sa atlta critica gnoseologica7 i"ncl't alYl fDst 2ts21tat de IDJoieli. i p·. L ave:. de exemplu.der:Jlc.e de DUTunezeu (n. '1n acel rnornent lni se paTuse de la sine lnteles ca asernenea vise era. E'.l fantornatic.a cealalta. Trebuia deci sa actioneze ce\"Ct In cc-va inteEgent.

In fundalul. fire~te. cu dt con~tiinta s-a ferit cu mai mare disperare de puterea ei. care trebuiau intelese ca reaqii la anturajul meu parintesc. . lncepe sa se contureze ~i sa-~i arunce umbra cu muIt timp inainte. impresia ca astfel de influente ar fi emanat eventual de la mama. carora mai tlrziu tata avea sa Ie cada. In premiseIe existentei mele . Indoielile religioase.lar Ia acest spirit era caracterul lui istoric. bineinteles.. care. Daca spiritul familial constituie un consensus omnium2. cu care. Reprezentarile "religioase" ciudate. 102 . erau pUismuiri nascute sponian.). La aceasta. lntinderea lui ln timp. Toate astea nu mi Ie-am spus. In sine. fizic ~i psihic. victima. Omul vine pe Iume. cu ni~te predispozitii individuale ~i ia cuno~tinta mai lntli de mediul sau parintesc ~i spiritul acestuia. 0 perioada vasta de pregatire. fiind totu~i prezent ln mod definitiv .. Este de inteIes ca unele presimtiri II cufundau pe tata intr-o stare de nelini~te. ele slnt ~i nu siot. Ie este celor mai multi oameni incon~tient. ~i a lumii in general. respectiv atemporalitatea lui. datorita individualitatii lui. dupa cum nici nu mi-am facut 0 idee despre existenta sa spatiala. care ma asaItasera deja in copilaria cea mai frageda. Acord al tutmor. Caci Ia tara se crede ln aceste Iucruri In functie de circumstante. t. atunci se na~te sentimentul de nesiguranta in raport cu Iumea. au cunoscut In el. Spiritul familial poarta lnsa. desigur.N-am legat de asta nici 0 reprezentare a unei individualitati anume. atunci el va reprezenta . amprenta spiritului epocii. t. caci ea era oarecum ancorata intr-un 1 2 Strigoi. stafie (n. In mod evident. Copiii reaqioneaza mult mai putin la ceea ce spun adultii dedt la factorii imponderabili din atmosfera inconjuratoare. EI juca rolul unui factor care nu era clar definit. 0 asemenea revolutionare a propriei lumi. daca el se afla lnsa in opozitie fata de ce-' multi ~i este el insu~i brazdat de contradictii. Singurul Iucru c. ~i anume cu atit mai mult. N-am avut niciodata. se repercuta ~i asupra mea. copilul se adapteaza incon~tient. la rindul sau. ln atitea cuvinte. de~i datorita originii °mele de Ia tara 0 astfel de posibilitate ar fi fost pe deplin acceptabiHi. care. este de acord doar In mod Iimitat.). ca de exemplu pe aceea a unui revenant1. acord universal (n.:~ sentiment de siguranta in raport cu lumea. adica in el se produc corelatii de natura compensatorie.

0 parte a fiintei noastre in veacuri. constatarea mi-a conferit de fiecare data un sentiment de securitate ~i convingerea ca. rflare rntisura reprezentantii.~cecu 2xdrllC'le H1 "'._.. .. moda'!l'ta~tl' l-'-''''''C''-'-'' ~ . ~i asta ell atlt 5 rnai rrn."o·11'p'!" '-' I ·-"-:.. aici . f Ce: a~a (:!.raja a Lmtarn Lmtanlor.~~n::. 103 .e r-:-.c+~' ~_. . Acest fundal Inele c.al ~....lnt ir:.:. Epoca sa erOlca se dl. pe care irtre crlstientul TlleU er~~s~irn.titudini intr-atlt.·V-"~L""" '"" 11h~']'''''''F~i .:uh anticioat dezvoltarea mea a .-'. Putem 0 i'ntreagzc sa crectem di facem totul dupa Eost~l. care se adreseaza ex~ verbis' acestui em}. C'COi('-o-p l' bi" t"l t ? Ifl':". inclt de 1a el n-a pornit nici un fel de .niu suprafata ei en crt. religioasa a tataJui meu... :-c SfL:'_'l~'~_i'~:U~_l. care rnel ea flU s-a naSCLEd. i- Prin cu\'inte precise (n..acar~.~. !~e il1fluenleaz3...' In (Tedin'.. Nr. din contra.fJ'Y._'-.':".•.e • ... in interiore homine habitat veritos n\'u \fa duceti in afara. Exista insa fapte care. chiar Cl. totu~i viata. ei't ~i a irnaginii de azi asupra lumii.prarat3. ci s-a conturat eu mult 'J':nairrcc> avenl noastra personaHi~ slntem.i21at sa Ie '/2/i -:it d.1terior ~i inceard de aproape doua mii ne arE in mod serios sa-l aduc3_ 10.aUI ~1 ....' ~j s? rm descoperirn niciodata ca am fost in principal :pc: scen~ leatrului bmii.•.). pe de aha parte~ IT. CULoastelD. ~' .U"..cU ct'... in omul interior ade'/axul !) pe..' . cuno~tinta con~tiintei de S'J.c())Jstiente.c!.. onen a e..uirile ciudate.•. __' '~'u..e azi pe mIlne..Leren lnsa niciodata ca fiind EI aveaa~a simteam pomiL muntii~ clmpiile ~i '}Ig:'[tc. care contT2stau in mod stro. compensatorii.Nu mi-a trecut niciodata era aceasta fandare.•.Se 0 verSElne ?. parts anii 1892 ~i 1894 am pmtat 0 serie de discutii vehemente ·C'l . Inc:recen.".•••..._tLcu cit ::. pentru uzul meu Cee Cii ea 1111 este 0 curiozitate individualii 0 ci'cmo[<streazl'i flo:.L~ so...a eu -lntru~=lt\/a de-a f. ·v '. t."po"0. tnE?.. ~i persoDalisr:"ului acesteia: Noli foras ire.sdnb si rnaDifestarile ei conventionale. ~p .ist21 un tenen solid pe care se putea 5to. victimele ~i unu~ spirit colecti"v~ ai c3xui ani de viata Insealnna secole.m 'V 1 a' r. Si cere cu am desemnat-o.. 2 al mamei Injnte ell de Tnele rni-·era sprijinul cel1nai putemic in conflictul care se na~tea ~i pHisro.2C=~2.nume.str['i occidentala.'e"...

L.nJclttoaLe intrebarile mele erau unnate fie de raSpllriStlf de viaia ~i atlt de familiare mie. Ca pieot de Lauten. Nu cum de uu profita de Olice oeazie pentru a se C0I1fru. 'in 111 legatura ell procesele care se petreceau in interiard 1ui ~i ell clilr ceea ce l'n1elegea eI despre sine Insu~i. dar rni~era 1~~ de ciar CR nici reI D-avea nevoie de vreo tot a~a de putin preCUi1i trebuia sa mi se dernonstreze frurnusetea unni iqaSEirit de SO. ell [fzuitaWl c:a mult prea frecvent la scene. Desi vedeam ca Intrebiirile mele critice 11i!11tl1:sta. 'inca sa ajungem Ia (} conversarie CODstrUCt1va..- pe inimaginabil ca el sa flU fi Iacur ~i sa nn fi a\'ut Ci3a Tn8.ze lunga pip a studenteasca ~i era de:Z2lm :'ct[H de casnici2 32" Face.ldC':} lilcheiase 0 data. c... Arnb-ii mer lsi dad. Tlai rn1~dte J cere am sa leg ell el 0 discutie. 9i suferea de 0 irascibilitEte cronica.e~='.arL~tOf. Din incerdirile mele de a incfopi eu \'1 21m anat i'ntr-adevar ca trebuia sa existe ceva aserlJ.des:03. Oil Sli:mitla sa.1. 1ritarea si nemu)tumirea sa se amplific21sera Iui ma umplu de grijil. de plina de sperante de a-I avusese parte ftlfa ~rn::buia s§~~. pros'.iT al1ta despre teoria cunoa~terH spre :l ITL~)fi Elm_L~rit ca c 83t['~1 de cunoa~tere nu poate fi dovedita.tmr-lJrl cncd fn foarte nemdelTll'natic.1 evidenta dintre toate experientele.l\e cu cine'c ~j .tr~ziasnl senT-rElent3-. umeri.m ~ '-' -. Ca urmare. care-mi incita spiritul de contra(:11(:tll::.1} . 8a-1 trans:rnit aceste S.u mare siIinta sa duca 0 viatil pioasa. Este de iuteles c3. cea a lui Dt.eCe..'<.unnezell.'rTl2.:.C. fata posibilitatilor lumii Doctume..' 5e cufunda in amintiri ale \de~ii de student... ill.bH (:'. in de a afla ce\'£}.3.E"-" II zdruncinara mai tirziu si credinto . E drept ca rarnineam cJ:lpllo:cii1crlui nervoase. cu uitarii talentul Sall filologic. Caci ~-nj~er~~ c~ era chinuit de ceva ~i presupuncarD eEl acel ceva avea de~a face cu conceptia sa religioasa asupra lumii.. mult bine . Mama evita tot ce l-ar fi putut aglta Sl nu se preta la nici 0 disputa._. fie de {) ridicare resernnata .jp'Jice c"iestiniJl deQ~~e. era pre.nt8. it'll parea ca luerurile puteau sta a~a nmnai dad j'j necesara. aceste lllil'~ll. In 2prcpierea cascadei Rinului. a fi Intr~o c. dar cind imi pares.~un el-i. mm spen".". D·intr-o serle de 2dt~zii seserrl Ia convingerea ell era vorba de maoie-Ii relifzlosse.\.. 1':Tt. continL1z~ furne.ccesibilz. cazu l'ntr.:. De~i trebuia sa recunosc atitudinii ei.l:rt· san tearll:i ITI. deseori uu eram in stape in frlu temperament. Iv1i se a.prea mull.

t. pe care mi Ie trimisese mie chiar fara sa-L fi intrebat. pe care nu aveam voie sau nu puteam sa-l dezvaIui nici tatei. care nu poate lumina bezna in care orbeeaie ei. Ele il parasisera. Teologia ne instrainase reeiproc pe tata ~i pe mine. fiindca eram incapabil sa pricep cum de un argument perfect rational se putea lovi de 0 rezistenta emotionala. fiindea vedeam cit de fara sperante cazuse prada Bisericii ~i gindirii ei teologiee. Era singuratie. sumbrul auctor rerum creatarum1. toIerase teologia. Odata I-am auzit rugindu-se: se Iupta cu disperare pentru eredinta sa. Aveam senzatia ea i I-a~ fi putut eventual imparta~i daea ar fi fost capabil sa inteleaga experienta directa a lui Dumnezeu. pecetluindu-mi astfeI soarta. spre a nu-i decIan~a emotiile. Am fost zguduit ~i revoltat deopotriva. dupa ce ii bloeasera toate posibilitatiIe de a ajunge nemijlocit la Dumnezeu. care mie imi erau de neinteIes. eu eel putin nu cuno~team pe nimeni in anturajul nostru pe care sa-l ered in stare a-i aduee cuvintuI salvator. pentru ca 0 abordam intotdeauna intr-o maniera foarte nepsihoIogiea ~i inteIectuaIa ~i evitam pe cit posibil aspectul sentimental. Dar acest mod de apropiere avea mereu un efect asemanator cu eel aI basmaIei ro~ii asupra taurului ~i ducea Ia reaqii de enervare. Nu ~tiam de ce . infinit de profunde. unicuI care este cu adevarat responsabil pentru suferinta lumii? I-ar fi trimis cu siguran~a ca raspuns unul din acele vise magice. Dar nu inaintam niciodata atit de mult in discutiile pe care Ie purtam cu eI. asemenea tuturor fapturilor Domnului. De ce n-o facea ell Dumnezeu. N-avea niei un prieten cu care sa se fi putut sfatui. Atunci am inteIes cit se poate de adine ceea ce triiisem: Dumnezeu Insu~i dezavuase in visul meu teoIogia ~i Biseriea intemeiata pe ea. Mi se parea ridicoI sa admit ea oamenii ar fi putut determina astfeI de dezvoltari. fiecare avind sentimentuI sau specific de inferioritate.era pur ~i simplu a~a. nici macar nu ajungeam in raza problemei. ca ~i atitea alte lucruri. A veam 0 presimtire sumbrii ea tata ei:izuse inevitabiI vietima destinuIui sau. Gare ce erau oamenii? Se na~teau pro~ti ~i orbi asemenea eatelu~iIor. Aeeste discutii sterile ne necajeau pe amindoi ~i in ceIe din urma ne retrageam. in care insa nu ma simteam singur. inzestrati cu cea mai saraeacioasa lumina. 105 .atunei 0 faeea cu familia lui ~i eu sine insu~i. De I Autor allucrurilor create (n. Am simtit asta din nou ca pe 0 infringere fatal a. infidele. Ba imi permisese chiar sa arunc 0 privire in propria Sa fiinta. Pe de aIta parte.). Aceasta din urma era cu siguranta un mare secret.

Leipzig ~i Viena. De unde ~tiau teologii ea Dumnezeu orinduise anumite lucruri in mod deliberat ~i di "permitea" altele ~i de unde ~tiau psihiatrii ca materia poseda proprietatile spiritului uman? Eu nu eram deloe in perieol de a cadea vietima materialismului. aidoma teologilor. eartea lui Bernheim asupra sugestiei. Pentru mine insa. t. dar e~uase. pentru ca el citea atunei. Pacatul suprem al credintei mi se parea a fi faptul di ea anticipa experienta. 2 Die Suggestion und ihre Heilwirkung (Sugestia $i efectul ei terapeutic). Tatal meu traia in mod vizibil sub impresia ca psihiatrii ar fi descoperit in creier ceva care dovedea ca inloeul unde ar fi trebuit sa fie spiritul se afla materia ~i nimie "aerat". dici doar ~tiam ea materiali~tii.asta eram sigur ~i la fel eram ~i de faptul di niei unul dintre teologii pe eare-i euno~team nu vazuse eu propriii oehi "lumina [care] lumineaza in intunerie"l.5: Si lumina lumineazii fn fntuneric $i fntunericul n'a cuprins-o (n. asta imi devenea tot mai cIar. da. tradusa de Sigmund Freud. de fapt. ed. la fel ea ~i in teologie! Eram mai sigur ca nieiodata ca ambele dueeau lipsa de eritidi gnoseologidi ~i de experienta. dadi studiam medieina. Doar ~i aeesta era eeva in care trebuia sa erezi. cu mare efort. Cineva ii ~optise eu siguranta eeva la ureche despre "sugestie". De un numar 1 Citat din loan 1. 1888 (n. Ea ii pretindea omului sa creada. germ. saraeul. sa nu care cumva sa cred ceva. pe care ii cuno~team. A~a se expliea de ce ma avertizase tata in diverse rinduri ca nu cumva sa devin materialist. ea nu corespundea felului in care traisem eu experienta Domnului.). N-aveam ee sa fae eu a "religie teologidi". fara nadejdea de a ~ti vreodata. Toate cartile "inteligente" ~i interesante pareau a-i fi interzise. dupa cum am deseoperit la aeea vreme. Leetura nu-l faeea insa ferieit. altfel n-ar fi putut propovadui a "religie teologidi". avertismentul sau insemna. "spiritual". caei pina atunci iI vazusem pe tata eitind doar romane sau eventual cite a deseriere de calatorie. ineercase tatal meu. dizuse pur ~i simplu din lac in put. ei majoritatii oamenilor eultivati ~i serio~i. eredeau in definitiile lor ~i mai ~tiam ~i di tata. ~i nu numai lui. E ceea ce. dar tatiHmeu. la fel ea ~i ipohondria lui. Toanele sale depresive se Inmulteau ~i se intensificau.2 Era pentru mine eeva nou ~i important. Prieepusem ca acea eredinta ce-mi era mereu superlaudata ii jucase 0 festii fatala. 106 .). Tot a~a de putin se putea apara tata ~i impotriva materialismului ridicol al psihiatrilor.

dar in ceIe din urma medicuI a C8. iveal1i spiritul vesel 0. co. Doar fusese Si el pe vremuri un student entuziast in primul sau semestru. in care. jerum. Acum se pIingea de senzatia de a avea "pietre in burta". si anume a boIilor. ce mutatie a lucrurilor! (N. ca propria lui viatii incetase definitiv 0 data cu terminarea studiilor si mi-au trecut prin minte versurile unui cintec studentesc: Privind fn jos. ei plecarii Spre-a filistinilor {ara. asa cum mi se deschidea!li mie. Oare ce-l frinsese. unde a fost infiintata aceasta asociatie studenteasca (n. In primavara imi incepusem studiile 10. Muit timp n-a fost Iuat de noi in serios. comoriIe infinite ale !ltiintei fusesera etalate in fata Iui. Pe cInd eram inca "boboc" m-a insotit chiar intr-o excursie a asociatiei. Si in fata mea. Era Ia sfirsituI verii Iui 1895. Curind dupa aceea. 2 0. Discursul tinut de eI 10.). jerum.se incheiase Si acum mi se deschideau portile de aur spie universitas litterarum Si spre libertatea academica: voi afla adevaruI despre natura in aspecteIe sale principale. fulgerator. medicuI sa fi putut constata ceva precis. Singura perioada a vietii meIe in care ma pIictisisem . Zofingia I. intr-un sat viticol din Markgrafenland. inceputul anuIui 1896. un pahar de vin in acea seara de vara a fost parea ultima scaparare a unei amintiri vii dintr-o epoea in care el fusese ceea ce ar fi trebuit sa fie. si a tinut acoIo un discurs plin de haz.de ani deja. asa cum eram eu acum. o quae mutatio rerum!2 Aceste cuvinte m-au apasat greu pe suflet. ce-l inacrise !Ii inveninase? Nu gaseam nici un raspuns sau gaseam prea multe. careia ii apartinuse si tata odinioara. In plus.) J 107 . t. lumea se deschisese pentru el. Universitatea din Basel. spre incintarea mea. acestea se va adauga cunoasterea starilor biologice de exceptie.adica anii de ScoaIa . se viiitase de toate simptomele abdominale posibile. pat !Ii inceta din viata 10. Numele vine de la ora~elul Zofingen. si 10. am putut intra intr-o asociatie purtind culori. In acelasi timp am recunoscut. in cantonul Aargau.zutpe ginduri.1 trecutuIui sau studentesc. starea lui se inrautati. fara co. t. o jerum. din punct de vedere anatomic Si fiziologic. a iesit iar 10. Spre sfiqitul toamnei Iui 1895 cazu bolnav 10. voi invata tot ce se putea sti des pre am.

unde am gasit-o ~ezind la fereastra ~i tricound. Deodata s-a aflat in fata mea ~i mi-a spus ca tocmai venise din eoneediu.Pentru tine a murit la timp. ~i ea spuse. Nu mai vazusem niciodata un om murind.Cit de repede s-a ispravit totul. tata mi-a aparut in vis. ca se odihnise bine ~iacum se intoreea acasa. Am ~teptat ~i am tot a~teptat suflarea urmatoare . A oftat u~urat ~i a inehis oehii. de exemplu. Peste cueva zile. M-am tot intrebat apoi: 108 . de data asta tata se intorcea acasa insanato~it dupa boala. ca tintuit sub efectul unei vraji. Aeest "pentru tine" ma lovi cumplit ~i am simtit di 0 bueata de trecut se incheiase in mod irevocabil. visul s-a repetat. sa-i dau mamei saptaminal banii pentru menaj. La aproximativ ~ase saptamini dupa ee a murit.Dupa cursuri. iar eu imi faceam din nou repro~uri ca putusem sa cred ca murise. S-a apropiat cu mine de pat ~i a vazut ca tata murise. Atunci mi-am amintit de mama ~i m-am dus in camera veeina. Este foarte sIabit. 2 a mamei mele. Tata horcaia ~i am realizat ca intrase in agonie. Mi-am dat seama ca era cazul sa mint: . se trezi la viata in mine 0 bucata de barhiltie ~i de libertate. ma intorsesem acasa in ziua aceea ~i ma interesasem cum se simte..Moare. zise mama. Mama mea avea treaba in camera de alaturi. Dupa moartea tatei. m-am mutat in camera lui ~i i-am luat locul in cadml familiei. fiindca ea nu ~tia cum sa gospodareasca ~i sa dramuiasc~.. Pe de aWi parte. Zilele urmatoare au fost apasatoare ~i pline de durere. mirata parca. totul a deeurs bine. Dar nici gind! Mi-a fast totu~i ru~ine ca imi imaginasem ca murise. mama vorbi pe vocea ei "cea de-a doua" eu mine sau cu aerul care ma inconjura: . . EI ii ~opti eeva. banii. M-am gindit ca avea sa-mi repro~eze ca ma instal as em in camera lui. . Acest punct de vedere mi se paru a eorespunde cu personalitatea nr. putine amintiri de atunci mi-au ramas intiparite in minte.Da. m-am intors la el. mi-a spus. . Deodata. Ceea ce-mi dildu senzatia ca trebuia sa insemne: Nu v-ati inteles ~i ar fi putut sa-ti devina un obstaeol. Trebuia. Dar ea nu a mai venit. am zis.Ah. e Ia fel ea de obicei. Ceva mai tirziu. dindu-mi a intelege din priviri ca tata delira: Vrea sa ~tie daca ai trecut deja examenul de stat. Era singur. a ineetat sa mai respire. La un moment dat. Stateam linga patul Iui nemi~eat.

Mi-au tinut un an intreg. Legatura dintre noi avea de fapt cu vreo douazeci de ani mai mult dedt noi in~ine..a durat pina la sfir~itul vietii lui (1950). Omul invata atunci sa aprecieze lucrurile simple. 0 formatie clasica ~i 0 traditie intelectuala ingrijita . Fratele mezin al mamei s-a oferit s-o ajute. Imi amintesc inca foarte bine ca am prim it odata cadou 0 cutiuta plina cu tigari de foi. spre deosebire de ei. 0 parte din rudele mateme era de parere ca ar fi trebuit sa-mi caut un loc de amploiat comercial la 0 casa de comert. pe care am preluat-o de la 0 matu~a Mtrina ~i am. . pe I Personalitate marcanta care a jucat un rol important In via\a politica ~i cultural a a ora~ului Basel (11. deoarece incepuse deja la sfir~itul anilor ~aizeci ai secolului trecut cu prietenia dintre tatii no~tri.pe care soarta i-a despartit treptat in anii de mai tirziu. Purtam conversatii dintre cele mai animate ~i nici gind ca ele sa fi abordat numai subiecte medicale."Ce iIlseamna aceasta intoarcere a tatei in vis? Cum de pare atit de «real»?" A fost 0 experienta de neuitat care m-a obligat sa meditez pentru prima oara la viata de dupa moarte. ca sa zic ~a. Aveam cuno~tinte despre diferitele stiluri ale lui Cicero ~i ne interesau teologia ~i filozofia. M-a ajutat un unchi dinspre tata. data cu moartea tatalui meu s-au ridicat probleme serioase ~i grave in legatura cu continuarea studiilor me1e. cad mi-am acordat mie insumi permisiunea de a lua doar cite una in fiecare duminica. Restul I-am cl~tigat lucrind ca asistent preparator ~i ocupindu-ma cu vinzarea unei colectii mici de antichitati. intrudt mijloacele de care dispuneam nu erau nici pe departe suficiente pentru trai. La sfir~itul studiilor mele ii datoram trei mii de franci. t. incasind un profit foarte binevenit.). vindut-o in mod avantajos. N-a~ dori sa nu fi avut parte de aceasta perioada de saracie. 109 o . Privind in urma pot sa spun: anii studentiei au fost ani frumo~i pentru mine. Totul era insufletit spiritualice~te ~i a fost ~i 0 epodi a prieteniilor. Discutam in contradictoriu in legatura cu Schopenhauer ~i Kant. Printre prietenii mei cei mai apropiati se numara Albert Oeri1• Prietenia dintre noi. Dar. M-am simtit imparate~te. bucata cu bucata. Se putea presupune la fiecare. pentru a ci~tiga cit mai curind ceva bani. In cadrul asociatiei Zofingia am tinut mai multe discursuri pe teme teologice ~i psihologice.

sub soarele striilucitor sau sub luna in permanenta transformare. rara a biinui ce ne ~tepta de la via\ii. Aristofan. Virgiliu. a judecatii sale politice ~i precizia lui adesea uluitoare in in(elegerea personalita\ilor contemporane. tinerii studenti ai Baselului. prin gesturile ~i mi~cariIe lui ~i prin felul sau de a vorbi. matuntatea. Ovidiu ~i Hora~iu -. care eram de-o virsta. il intilnisem uneori pe strada. Obi~nuiam sa ne adunam eu toW ~i sa discutam la "Adler" din Weil ~i la "Hirzen" din Haltingen. de sensibilitate ~i un povestitor excelent. 110 . Da. Partea cea mai valoroasa a operei sale . Aceste conversa\ii au alcatuit punctul culminant ~i de neuitat al vietii mele studente~ti. Calatoria a durat patru zile. 11 veneram ca pe marele am ajuns deja legendar. dar care traise ~i activase in mijlocul nostru. am racut amindoi. Scepticismul lui descoperea vanitatea ~i nimicnicia chiar ~i sub faldurile cele mai stralucitoare ale draperiilor. M-a impresionat ca era stranepotul lui Jacob Burckhardt. decedat din pac ate prematur. ora solemna a miezului vie\ii.Oeri ~i pe mine destinul nu numai ca ne-a tinut impreuna. II cunoscusem pe Oeri ca membru al asocia(iei Zofingia. surprinzatoare la virsta aceea. lnaintam. Oeri amintea pu\in de aspectul exterior aI acestui om rar. modul in care privea evenimentele istorice. pe care. ~i anume prin unele trasaturi ale fe(ei. Insa mai mult dedt aceste elemente exterioare m-au atras stilul sau meditativ. dupa ce a fost ani de zile conduditorul spitalului din Urfa. in Asia Mica. dar ne-a unit pina in ultima c1ipa ~i prin legatura fidelitatii. scrii!or iluminist german. Eehipajul s-a compus din trei medici tineri. Era pe dt de plin de umor. lmpin~i de un vint racoros. Oeri adusese tradueerea lui VOEl din Odiseea ~i ne citea in timpul I Johann Heinrich VoB (1751'-1826).tiilmacirile din Homer. 0 calatorie memorabila eu vaporul. ca ~i pe Burckhardt. eu spinaeherul. pe care spiritul ~i hazul sau Ie puteau schi\a intr-un chip inimitabil. Hesiod.). pe care noi. destinul ne-a adus din nou mai des impreuna. pe atit de plin de suflet. de fapt eu velierul meu. Am aflat cite ceva de la prietenul meu ~i despre Bachofen. t. ltinerarul nost~ a fost pina la Walenstadt ~i inapoi. Clnd am implinit treizeci ~i cinci de ani. a mijlocit 0 buna cunoa~tere a culturii antice ~i a constituit 0 sursa de inspiratie a c1asicismului german (n. nu ne-am vazut prea mult in deceniul care a urmat. Dar dnd s-a apropiat de Oeri ~i de mine. la un pahar de Markgrafler. eel de-al treilea in alian\a era Andreas Vischer. Intrudt profesia ~i locul de munca ~e separau. care luerau pe atunci la mine. iar "marea" noastra a fost lacul Zurich.

3 Au urmat anii de razboi. t. despre care va fi yorba In capitolul "Confruntarea cu incon~tientul" (A. ~i iar I-am vazut doar rareori. de la V€XUc. Au amutit ~i marile discutii. a~a cum am putut ghici din diferite intrebiiri disparate pe care mi Ie punea. iar mie mi-a daruit destinul. de George Mumu (n. Sor bun de drum. Nu se mai vorbea de fapt dedt despre evenimentele din prim-planul actualitatii. Editura Univer~.).). ca de exemplu In Divino Comedie sau In "Noaptea walpurgica c. ginduri legate de diHitoria mai mare peste pelagus mundi2 pe care urma sa ne-o rezerve viitorul. ~i mai ales am I Homer. care pina atunci tot ezitase. 3 "Nekyia". Odiseeo. caci amindoi ~tiam ca umbrele deveneau tot mai lungi."sica" din Faust. 1979. precum lui Ulise. Dar intre noi a inceput 0 conversatie interioara. ci ~i prin marea-i eruditie. care-l eelipsa pe al meu. De dupa vasul eel eu botul negru Cuvfntatoarea vajnica zeira Cu par de aur. De la el am invatat multe despre patristidi. 0 stralucire se a~temuse peste lacul sdnteietor ~i peste malurile inviiluite in piela argintie. ne trimise Un vfnt prielnic umj7ator de pfnze. 0 coborire in intunecatul Hades. 1 Dar indiiratul imaginilor homerice scinteietoare se iveau. Era un prieten inteligent ~i ma cuno~tea in felul sau.calatoriei din aventura lui Ulise pe insula lui Circe ~idin "Nekyia". Cuvl'ntul desemneaza ofrand a adusa pentru invocarea din Hades a celor disparu\i. Bucure~ti. trad. Nekyia este de aceea un termen adecvat pentru a indica 0 coborire In Impara~a mortilor. istoria dogmelor. 0 Nekyia. In legiitura cu problemele religioase am primit in timpul studentiei mele multe stimuliiri. J. t. Oeri. In ultimul deceniu al vietii lui ne-am vazut din nou mai des. Acasa mi se oferea prilejul extrem de binevenit de a ma intretine cu un teolog. vicarul raposatului meu tata. Nu se distingea numai prin apetitul sau fenomenal. III .). lung II folose~te aici In sens figurat ~i face a1uzie la "coborirea" sa In lurnea de imagini a incon~tientului. umpllndu-ma de nelini~te. Aceasta intelegere tacita sifidelitatea sa nestramutata au insemnat foarte mult pentru mine. coborirea in Hades. s-a casiitorit nu mult dupa aceea. 2 Oceanullumii (n. (= cadavru) este titlul Cintului al Xl-lea al Odiseei. Circe.

U.(n. se lovea. dar fumizau numai 0 cunoa~tere foarte saracacioasa. 112 . ba chiar cu pl'na Ia 180 de grade de cea teologica. E. 2 Citat din Candide au L'Optimisme (1759). 157. ~i aceasta impulsionare se transmite lntregului tren: tot astfel s-ar perpetua prin veacuri imboldul dat de Cristos (A 1. Teologia lui Ritschl era pe-atunci la ordinea zilei. locomotiva lmpinge din spate.mais itfaut cultiver notre jardin2. I ~i studentii la teologie.L.aflat 0 grfunada de noutati In domeniul teologiei protestante. p.). respectiv un simplu purtator de cuvl'nt al Sfintului Duh. I'n mod naiv cu imaginea cre~tina a Domnului. de cea mai adl'nca nel'ntelegere. de AI. dar plna una-alta trebuie sa ne lucram gractina" (Candid sau aptimismul. ci chiar total lipsita de viata. 1969. I'n sensull'n care-mi fusese Infati~at In timpul instruirii mele I'n vederea confirmarii.P. In decursuI primilor mei ani de studentie am facut descoperirea ca ~tiintele naturii dadeau I'ntr-adevar posibilitatea dobl'ndirii a infinit de multe cuno~tinte. trad. Nu puteam fi nici adeptul teoriei care-L pIasa pe Cristos I'n prim-plan. iar aceasta in principal de 0 natura specializata. Sfintul Duh I'nsemna pentru mine 0 ilustrare adecvata a lui Dumnezeu. pe care-l identificam. Dezamagirea resimtita de mine din aceasta cauza ma duse treptat la un fel de dezinteres resemnat. care diferea cu 90. prin care intelegeam ~tiinta naturii. Aceasta conceptie extrem de neortodoxa. (Pe atunci nu eram con~tient nici de faptul ca adevaratul diavol se nascuse abia 0 data cu cre~tinismul. bineinteles. t.) "Domnul Isus" era pentru mine I'n mod nelndoielnic un om ~i tocmai de aceea I'ndoieinic. povestirea filozofica a lui Voltaire: "Foarte bine ai vorbit. ci ~i de 0 maniera stranie ~i chiar dubioasa. care-L procrease. I'mi lasau impresia ca se multumeau toti cu ideea efectului istoric care pomise de la viata lui Cristos. Era I'n contradiqie absoluta cu propria conceptie a lui Cristos ca Sfintul Duh. II va I'nlocui printre oameni dupa moartea Lui.. pe care-l citeam atunci: Tout cela est bien dit . ~i convingerea mea ca aici nu putea decide dedt experienta se I'ntan tot mai multo Puteam sa spun I'mpreuna cu Candide. Concepti a ei istorica ~i mai cu seama parabola trenului ma iritau. Cel de neconceput. Ideea nu mi se parea numai stupida. Philippide) . Actiunile Sale nu erau numai de o natura sublima.). Bucure~ti. ~ti1 Albrecht Ritschl (1822-1889) folose~te parabola unui tren care este manevrat pe 1inia de triaj. transforml'ndu-L In singura figura hotaritoare I'n drama dintre Dumnezeu ~i om. cu care discutam I'n cadrul asociatiei Zofingia. asemenea faptelor Iui Iehova.

deci trebuia sa fie ceva legat de comportamentul obiectiv al sufletului omenesc. dar ~i aeolo unde era pomenit. fie eu 0 respingere plina de teama. t. scrisa de un teolog. M-am mirat pe de 0 parte de siguranta ell care puteau afirma ca niste chestii ca fantomele ~i mi~carea mesei crau imposibile ~i prin urmare 0 in~clatorie. El era. Dubiile mele initiale s-au risipit repede. am putut sa constat c1ar ca in toate timpurile ~i in eele mai diferite Iocuri de pe pamint se relatau tot mereu acelea~i istorii. ~i anume natura obiectiva a sufletului. 113 . au reactionat fie in bataie de joe si manifestind neineredere. Nu prieepeam nimie din aeeasta observatie eiudata.). nici eunoa~tere. pictor. presupus pretutindeni in mod tacit. iar aeeasta putea foarte bine sa aiba un sens sau altul. medic. tatal unuia dintre prietenii mei de studentie. Nu se auzea insa absolut nimie despre suflet. Era 0 relatare a inceputurilor spiritismului.am din lecturile mele filozofice ca la baza tuturor se afla realitatea psihieului. Oridt de stranii ~i de indoielnice mi s-ar fi parut. caei n-am putut sa nu rem arc ca in prineipiu era vorba despre povestiri identice sau asemanatoare cu cele pe care Ie tot auzisem la tara inca din eopiEiria mea cea mai fragedi:L Materialul era rara indoiala autentic. spre marea mea surprindere. Aeest Iueru trebuia sa aiM un motiv. care parea sa aiba un caraeter temator. pe de alta parte. de atitudinea lor defensiva. Cams!. Dar marea iutrebare daea aeeste pove~ti sint adevarate ~i din punet de vedere fizk raminea tot fara un raspuns sigur. Fire~te ea Ie-am vorbit des pre ea si eamarazilor mei care. cercetator al ~tiin\elor naturii. ca la C. Orieum. menita sa aiba eonseeinte importante: am gas it in biblioteca unui istorie de arta. Fara suflet nu existau niei euno~tinte. ca sa zie ~a. G. Nume ca Zoellner ~i Crookes m-au impresionat ~i am eitit. toata literatura asupra spiritismului care mi-a fost aeeesibiia atunci. ei doar 0 speculatie filozofici:i. o cartieidi din anii saptezeci despre aparitii de spirite. La sfir~itul eelui de-al doilea semestru am fikut insa 0 descoperire. observatiile spiritistilor au constituit totusi pentru mine primele relatari ale unor fenomene psihice obiective. nu se putea afla nimic in afara de ceea ce spuneau filozofii. fi!ozof german (n. Dar tocmai despre aceasta problema esentiala. Niei eu nu eram sigur de tot de veridieitatea 1 Carl Gustav Carns (1789-1869). nu exista 0 eunoa~tere reala. Evident nu aceasta era situatia. EI nu trebuia cautat in niei un caz in faptul ca peste tot cxistau acele~i premise religioase. ee-i drept.

Nr. Passavant.rI I I i i ! i I I absoluta a povestirilor. insa in definitiv de ce sa nu existe stafii? De unde ~tiam noi de fapt ca ceva era" imposibil" ? ~i . Explicatia mi s-a parut consolatoare ~i.ce putea sa insemne teama? Eu insumi consideram astfel de posibilitati extrem de interesante ~i de atragatoare. Teama fata de ce? Nu puteam gasi nici 0 explicatie.mai ales . Justinus Kerner ~i Garres ~i am citit ~apte volume de Swedenborg. ceasuri care se opreau in clipa mortii. Ceea ce-mi provoca interesul eel mai arzator era pentru ceilalti praf ~i fum. in ciuda abundentei sale ~tiinte docte. ceva nemaiauzit sau care facea sa se cutremure lumea? Existau chiar animale care presimteau furtunile ~i cutremurele. care nu ~tia nimic des pre cea de la tara. Evident. spatiului ~i cauzalitatii doar nu era. la urma urmei. de exemplu. tot felul de lucruri care erau de la sine intelese in universul meu de pina atunci. Interesul meu Ii se parea ~i mai suspect dedt preocuparile mele teologice! Aveam senzatia de a fi impins la marginea lumii. caci m-am lamurit ca lumea urbana era limitata spiritual. pahare care se spargeau in momentul critic. ~i asta la prietenii mei cei mai apropiati. mi-a amplificat mai intii stima fata de propria-mi persoana. I-am dezgropat pe Eschenmayer. a animalelor ~i a gindurilor Domnului (cite~te: a plantelor ~i cristalelor). despre lumea real a a muntilor. acum m-am lovit insa de otelul prejudecatilor ~i al unei incapacitati reale de a admite posibilitatile neconventionale. era lumea citadina. Imi infrumusetau considerabil existenta. acum eranf aparent siT1gurul care auzise de astfel de lucruri! Imi puneam in chipul eel mai serios Intrebarea in ce fel de lume nimerisem de fapt. in orice caz. a padurilor ~i riurilor. care valorificase aceste idei din punct de vedere filozofic ~i psihologic. Lumea ci~tiga in profunzime ~i i~i imbogati fundalul. Ideea ca ar fi putut sa existe evenimente care depa~eau categoriile limitative ale timpului. Oare sa fi avut visele. la 0 tendinta critica deplasata ~i la agresivitate. Pina in acel moment ma ciocnisem doar de blocul de piatra al ideilor traditionale. ba chiar motiv de teama. vise care indicau moartea anumitor persoane. dar ce1elalte persoane din anturajul meu erau descurajante. de-a face ~i cu spiritele? Lucrarea Triiume eines Geistersehers (Visele unui vizionar) a lui Kant mi-a cazut in mina la momentul potrivit ~i curind I-am descoperit ~i pe Karl Duprel. ~i iata. fiindca ma ducea la accese de superioritate. 2 al mamei mele era pe deplin de acord cu entuziasmul meu. ceea 114 . Aceasta idee era periculoasa pentru mine.

incit examenul meu 1a aeeasta materie a ~i deeurs intr-un mod eorespunzator de prost. nesimtindu-ma sufieient de bine pregatit. ca nu mi-a mai ramas aproape deloe timp pentru ineursiunile mele in domenii indepartate.ce mi-a provoeat antipatii mentate. Orieum. Aeestea din urma au reactivat. vechile indoieli. eare se praetiea doar in seopuri demonstrative.. Numai duminiea 11puteam studia pe Kant. 115 . de unde am 9i tras eoncluziile mde personale in 1egatura eu rezistentele ce domneau II ! Filozof Unbe\\'ufllen ~i savant german (1842-1906).). Repulsia mea fata de fiziologie era atit de puternica. dar ezitam sa incep sa-l citesc. Se discuta mult despre Nietzsche pe vremea aceea. sentimente de infenoritate ~i depresiuni . am reu9it sa-l tree. Ma dezgusta profund din cauza vivisectiei. dupa simpla lor desenere. procesele demonstrate. Nu ma puteam elibera deloe de sentimentul ca animalele eu singe eald erau inmdite eu noi ~i in niei un eaz ni~te simple automate eu ereier. Dupa primul examen de propedeutica am devenit asistent preparator la catedra de anatomie ~i in semestm! urmator prosectorul mi-a lasat chiar eonducerea cursului de histologie .tiel11u/ui) - autar allucdirii Phi/osophie des (n. Avearn suficienta fafltezie spre a-mi imagina. tot simteam di demonstratia unor asemenea experimente era barbara 9i respingatoare 9i mai cu seama inutila. (Fi/ozafia incon. eiteam eu zel 9i pe Eduard von Hartmann!..bineinteles. eel mai violent de catre studentii in filozofie " competenti' . anurne a identitatii incon9tiente eu animalul. Pe atunei ma ocupam in principal de teona evolutionista ~i de anatomia eomparata 9i m-am familianzat 9i eu teoria neovitalistiL eel mai puternie ma fascina punctul de vedere marfologic in sensul cel mai largo La polul opus se ana pentm mine fiziologia. c1 se sprijinea pe baza mai adinca a unei stari spirituale primitive. spre marea mea satisfactie. Urmatoarele semestre cliniee au fost arit de incareate. De9i imi dadeam seama ca trebuia sa se faea experimente pe astfel de animale.un eiclu pe care m-am deeis sa-l intremp cu ariee pret. in conseeinta. Mila mea fata de animale nu data eventual de la ideile budiste ale filozofiei schopenhaueriene. trageam ehiulul pe cit posibil de la aeeste are de demonstratii. Nietzsche figura in programul meu de citva timp deja. fiind de obicei respins. Nu mai voiam sa stau in afara lumii ~i sa dobindesc faima suspecta de a fi 0 "euriozitate". In eonseeinta. t. Aeeasta realitate psihologiea importanta mi-era insa pe-atunei total neeunoseuta.

In ciuda temerilor mele eram curios .. de exagerarile lui stilistice.. trecea drept unul. ar fi constituit pentru mine stimulentul eel mai puternic -. Am fost entuziasmat tara rezerve ~i curind dupa aceea am citit A.. Mai intii mi-au ciizut in mina Unzeitgemiifle Betrachtungen (Considerarii intempestive). 1 2 Joe al naturii (n. 0 fi avut . Bineinteles . In plus. provenea ~i el dintr-o familie de teologi.Iso sprach Zarathustra (A. eei mai multi nu eitisera un rind seris de el ~i se legau de aceea de diferite elemente echivoce exterioare.. drept un lusus naturae1. ceea ce eu nu-mi doream sa fiu pentru nimic in lume.. aceste elemente nu mi-au servit ca pretext spre a amina lectura lui Nietzsche .r i in sferele mai inalte. idei despre care ar fi vrut.i stapin numai pe dialectul din Basel. de maniera sa de a c1nta la pian. El. dar din Germania cea mare ~i vasta.trairi launtrice... existau unii oameni care-l eunoscusera personal pe Nietzsche. sa vorbeasca ~i care nu fusesera intelese de nimeni. poate ~i franceza. . de exemplu de aerele de gentleman pe care ~i Ie dadea. Nietzsche vorbea 0 germana literara cizelata.. t. in timp ce eu nu eram dedt elvetian ~i ma trageam dintr-o familie modesta de preot dintr-un satuc de graIl!!a.sagrait-a Zarathustra). Ma tern earn de posibila descoperire ca eram ~i eu.0 aparitie ciudata".si parva componere magnis licet2 . eel pUtin in ce prive~te "secretul" care-l izola in mediul sau. Fire~te. adid de tot soiul de particularitati care trebuiau sa-l calee pe nervi pe omul din Basel din acea epod. de la care erau colportate diferite opinii critice referito are la Nietzsche. iar nr. 0 traire dintre cele mai puternice. ca ~i Faust allui Goethe.ispaniola..el fusese profesor universitar. t.dimpotriva. ma puteam asemana cu el. ci simteam 0 teama ascunsa ca a~ putea sa-i seman. i. in arice caz. Dadi e permis sa se compare lucJUlile mid cu cele mari (n. 2 era Zarathustra al meu. asemenea Iui Nietzsche.).. A reprezentat. pe dnd eu eram dt de cit sigur . \>tialatina . italiana .i putea permite la urma urmei 0 anum ita excentricitate... Zarathustra era Faustul lul Nietzsche.im-am hotiint sa-l citesc. care se intindea pina la mare. Autoritatea suprema era bineiilteles Jacob Burckhardt. scrisese carti. 116 . atinsese deci inaltimi fabuloase.cine ~tie? . din nefericire. ce-i drept pastrind distanta potrivita.igreaca. fiind astfel in stare sa relateze despre el tot felul de curiozitati nu toemai simpatice. dar eu n-aveam cum sa ~tiu in ce masur3.). Era evident un excentric sau. in posesia tuturor acestor minunatii.

plin de curaj ~i de naivitate.acest dansator pe sirma . dupa ce trecuse de virsta mijlocie. neintuind nimie din eeea ce urma sa-l a~tepte. era atit de genial. 2.similara celei care des parte un mu~uroi de cirtita de Mont Blanc. t. Unul dintre ei a sfir~it prin a se sinucide. De aici limbajul bombastic. Printre prietenii ~i cunoscutii mei ~tiam doar doi care credeau in Nietzsche ~i-l aprobau deschis.nu aveam nici un dubiu . lucrul de nenumit. ~i-lli:isase liber pe nr. nu se intelese pe sine dnd C3.). Nu gasi insa dedt filistini instruiti ~i. iar Zarathustra era . Nu-~i gasi loculin aceasta lume .morbid. 2 V. Nietzsche vorbise naiv ~i imprudent des pre acest arrheton.ca profesor extraordinar de fi101ogie c1asidi 1a Universitatea din Basel. neintelegerea sa bolnavicioasa: ca. Nietzsche i~i descoperise nr. intr-o lume care nu ~tia ~i nu prieepea nimie des pre astfel de lucruri.(n.dans ce meilleur des mondes possibles -.). 2 al sau abia mai tirziu in viata. i~i facea simtita din dnd in cind prezenta in momente inoportune $i ma constringea sa reflectez asupra propriei mele persoane. Eseu asupra rastumiirii tuturor valaritar) .1a propunerea profesoru1ui sau din anii studen\iei. \iersuch einer Umwertung aller Werte (Vaillfa de putere. ambii homosexuali. Pe de alta parte insa. fiind de aceea un posedat. toemai datorita genialitatii sale ar fi trebuit sa-~i dea seama la timp ca ceva nu era in regula. 1a douazeci ~i cinci de ani . Or. de neexprimat. ea ma tinea totu~i cu sufletulla gura. metaforele abundente. Friedrich Wilhelm Ritschi . Iar el . Der Wiile rur /vlacht. el insu~i era unul. Va \ine aid pre1egeri timp de zece ani (n. indt venise de tinar la Basel ca profesor universitar1. Eu am vazut insa foarte curind di astfel se fac experiente proaste. Aceasta a fost. al doilea a 1 Friedrich Nietzsche a fast chern at in anu1 1869. entuziasmul imnie. ca ~i cum totul ar fi fost in ordine. m-am gindit eu. uitate de Dumnezeu.cazu pina la urma chiar dincolo de sine insu~i. Ilinsufletea speranta copili:ireasca de a descoperi oameni care-i puteau impart~i extazul ~i intelege "rasturnarea tuturor valorilor"2. unul cu care cei din anturajul sau se puteau purta numai cu maxima prudenta. asemenea tuturor celorlalti. care incerca in van sa se faca perceput de catre aceasta lume ce se dediease unei acumuIari incoerente de cuno~tinte. In anul Umlator a fost nurnit profesor titular. Era ~i nr. t. 2 bolnavicios? Aceasta posibilitate m-a cufundat intr-o spaima pe care mult timp n-am vrut sa mi-o marturisesc.zU universul celor misin terioase ~i de nerostit ~i vru sa-Ilaude in fata unei multimi obtuze. in timp ce eu fl cuno~team inca din prima tinerete. 117 . ca intr-o situatie de tragicomedie.

Inclinam in directia primeia dintre ele datorita pregatirii mele deosebite in anatomie Si preferintei me Ie pentru anatomia patologicii. Faptele ramin ~i nu pot fi des considerate pentru multa vreme. Cel naiv in aceasta privinta nu intelege ce jignire inseamna pentru semenul sau sa i se vorbeasca despre eeva ce lui ii este necunoscut. Dqi aveam senzatia ca undeva si cindva trecusem prin valea diamantelor.1a 0 privire mai atenta nu ma puteam convinge nici macar pe mine insumi . Dupa cum Faust mi-a deschis 0 u~a. unde se putea spera." Am constatat di nu ajungi nidier! daca nu vorbe~ti despre lucrurile ~tiute de toti. daca as fi dispus de mijloacele financiare necesare. in fond. care de altfel imi lipseau cu desavirsire. ziaristului sau poetului. Toti ceilalti erau fara de fenomenul Zarathustra nn uluiti sau dezorientati. De aceea m-am gindit la 0 cariera de medic la vreun spital cantonal oarecare. caci odata ~i odatii tot treee pe linga ele cineva care ~tie ce a gasit. i-a raspuns: "Baiete. Le-o luam filozofilor in nume de rau ca perorau despre tot ce nu era accesibil experientei ~i taceau acolo unde ar fi trebuit sa se raspunda la 0 experienta. Nu detineam nimie CODcret. despre astfel de lucruri nu se vorbe~te. Nu intrau atunci In discutie dedt chirurgia sau medicina intema. Mi-era ingrozitor de penibil ca trebuia sa fac datorii. ci pur ~i simplu imuni.se poate comunica doar prin fapte. Cunnd am tras concluzia ca trebuia sa ma specializez. ~i mai mult ca sigur a~ fi ales chirurgia ca meserie. Mi s-a inumplat ca taranului batrin care a descoperit ca doua dintre vacile sale au fost vrajite ~i Ie-au fost prinse capetele in acela~i capastru. Eram impins mai mult ca niciodata catre empirism. intrebat de fiul sau cum de a~a ceva era posibi!. Zarathllstra mi-a inchis una.un geniu nei'nteles. nu puteam convinge pe nimeni . mai cunnd decit intr-o clinica. chiar ~i pentru a putea studia.decazut . S. in absenta a ceva mai bun. Angajarea la 0 clinic a depindea insa in mare masura de proteqia avuta sau 118 . Mi-am dat seama ca.sau chiar ~i numai un aspect neobisnuit . Eu pricepusem ca 0 idee noua .ca probe Ie petrografice pe care Ie adusesem erau altceva decit pietris obi~nuit. 0 asemenea ticalosie i se iarta numai scriitorului.tiam d1 eram constrins sa-mi cistig existenta Cll de curind dupa examenul final. ~i a facut-o cu violenta ~i pentru timp indelungat. la un post remunerat. Eram in anul 1898 dnd am inceput sa ref!ectez serios la cariera mea viitoare de medic. nu faceam dedt sa vorbesc in loc dea prezenta fapte.

mama statea ~i tricota.. Imediat m-am apucat sa cercetez bufetul ~i ceea ce se afla in jurul lui. s-a auzit 0 pocnitura ca 0 impu~ci:itura de pistol. m-am intors seara la ora ~ase acasa ~i am gasit pe toata lumea. in care se afla masa rotunda din lemn de nuc la care mincam. a ci:irei u~a era intredeschisa. Am examinat apoi interiorul bufetului 119 . ce s-a intimplat? A fost chiar llnga mine . Aceea era sufrageria noastra. ci in pI in lemn solid. asta inseamna ceva. ci zgomotul venise din direcria bufetului. " Ne-am uitat ce se petrecuse: Tablia mesei se crapase pina dincolo de mijloc ~i nu intr-un loc incleiat. de unde auzisem explozia. coincidente stranii.de simpatia personaHi a ~efului. fara a gasi '[nsa vreo crapatura. Mama ~edea la fereastra. Mama dadu din cap ~i spuse Cll vocea personalitatii ei nr. privind spre masa: "Ce . " Fara sa vreau. Mama inlemnise in fotoliu. Iarlliii se auzise cu circa 0 ora in urma 0 impu~catura asurzitoare. da. A bolborosit. In incaperea de alaturi. care crapa din senin intr-o zi de vara. intr-o zi rece ~i uscata de iama! Care ar fi putut fi oare cauza unei asemenea explozii? M-am gmdit ci:iexista. nu cutezam sa ma gindesc la 0 imprejurare norocoasa ~i ma multumeam deci cu perspectiva modesta de a ajunge medic macar la vreunul din spitalele locale. In timpul vacantei de vara s-a petrecut ceva care urma sa ma influenreze profu~d. iar slujnica. Provenea din zestrea bunicii me Ie pateme ~i avea pe-atunci 0 vechime de vreo ~aptezeci de ani. tot fara succes. datind de la inceputul secolului al XIX-lea. Sora mea era la ~coala. Am sarit in picioare ~i am alergat in camera vecina. Intr-o buna zi ~edeam in camera mea de lucru ~i studiam. Am ramas fara grai. intr-o stare de agitarie maxima. am fost impresionat ~i m-a suparat faptul ca n-am putut spune nimic. la urma urmei. adica pe mama. 0 piesa de mobila grea. De asta data nu fusese yorba de masa deja deteriorata. Tinind cont de popularitatea mea indqielnici:i ~i de uimirea ~i rezerva pe care Ie trezisem de atitea ori. iar lucrul de mina ii sci:ipase in poale... la 0 distanta de aproximativ un metru de masa. Vreo doua saptamini mai tlrziu. Deodata. Restul avea sa depinda de vrednicia mea. pe sora mea de paisprezece ani ~i pe slujnica no astra.. la bucatarie. uscat de ~aptezeci de ani. Cum se putea intimpla a~a ceva? Un lemn masiv de nuc. in ciuda umiditarii relativ mari a aerului. de capacitatea ~i eficacitatea mea. Cautasera peste tot. obi~nuita la noi ? Inreleg daci:i ar fi fost linga soba inci:ilzita. 2: "Da.

este in ordine. sa tin ~edinte regulate. ceea ce ma supara cu atit mai mult cu cit trebuia sa admit ca eram adinc impresionat..! Mama ~i cu sora mea se aflasera in camera dnd Ie speriase pocnitura brusca. de exemplu. In cercul respectiv se vehicula mai de mult ideea de a mi se face cuno~tinta cu acest mediu. a earui lama se rupsese In bueati. Consideram extrem de improbabil ca Rinul sa curga 0 data intimplator in sus . Curind am constatat ca arice conditii limitative aveau in general un efect stinjenitor. ~i In fiecare dintre celelalte trei colturi era dte 0 bucata din lama.turi cutitul de Pline. Cind am auzit. In sertarulin care se afla co~ul de Pline.Sau. m-am gindit pe loc la intimpiarile noastre ciudate ~i am presupus di ar fi fost In legatura cu acest mediu. 0 fata tinara. A9a ca m-am declarat multumit cu autonomia 1 Cu\itul mpt in patm a fost pastrat eu grija de catre Jung (A. 1. 120 . apoi pus la loc ~i de atunci nimeni nu mai umblase in bufet. iar eu n-am putut dedt sa taco Habar n-aveam ce se intimplase ~i nu gas earn niei un fel de explieatie. virindu-l in deschizatura sertarului ~i rupindu-l apoi bueatiea dupa bueatica. iar alte posibilitati erau excluse eo ipso. Era problematic ca astfel de mi9cari ale mesei sa fie independente de mediu. imi spuse.~- ~i continutul sau. eventual. . A~a ceva nu poate exploda. Cutitul fusese lntrebuintat dnd se servise cafeaua de ora patru. 2 al mamei ma privi plin de inteles. Rezultatele au fost ni~te comunicari 9i ni~te sunete asemanatoare ciocanitului in pereti ~i in masa. A analizat cu lupa marginile crapaturilor ~i a clatinat din cap. Cineva a rupt cutitul bucata cu bucata. Otelul e de buna calitate. Mlnerul zacea lntr-unul din colturile cO~lllui dreptunghiular. Nr. care producea stari de somnambulism ~i fenomene de spiritism. i s-o fi dat drumul sa cada de Ia mare inaltime pe 0 piatra. Am lnceput deci. in fiecare simbiita seara. Atunci ce putea fi? Citeva saptamini mai tirziu am aflat de la diferite rude de-ale mele ca se ocupau de un timp lncoace de spiritism ~i ca aveau un mediu. De ce 9i cum crapa masa ~i se rupea cutitul? Ipoteza hazardului mi se parea evident prea lndepartata. Otelul n-are nimic. Vi s-au lndrugat povqti. am gas it o pline ~i aIa. In ziua urmatoare am dus cutitul rupt la unul dintre eei mai buni meseria~i cutitari din ora~.if. Asta se poate face. care de-abia trecuse de cincisprezece ani.Acest cUtit.). impreuna cu fata cea tlnara 9i ell alte persoane interesate.-~-~--------- f..

pina ce revenise la starea unui copil de doi ani. A trebuit sa las din nOli deoparte.zut cum 0 inteligenta ascutita in~fad 0 problema ~i fonnuleaza acele intrebari care reprezentau in sine deja 0 jumatate de solutie. spre incheierea studlilor mele. Abia citiva ani mai tlrziu a luat na~tere de aici teza mea de doctoral. s-a instalat 0 anumita lincezeala ~i am prins mediulincercind sa produca fenomene prin in~elatorie. Werke I. Nu cuno~team pe nimeni caruia sa-i fi putut Imparta~i intreaga stare de lucruri. Friedrich von MUller 11 inlocuise pe batrinul Immemi. ~i din aceasta conditie se adincise apoi in ultimu-i somn. caci mal tirziu. Am prezentat in teza mea de doctoratI rezultatele acestorobservatii. Dupa ce am efectuat experimentele aproximativ doi ani la rind. Asta a fost deci in mare experienta importanta care a zdruncinat filozofia mea timpurie ~i mi-a dat posibilitatea de a ajunge la un punct de vedere psihologic. ed. Oferta lui era dt pe ce sa ma convinga sa ma dedic medicinei interne. Am rev3. Experienta era insa de 0 asemenea natura. incitiara~i nu puteam scoate un cuvint in legatura cu ea.ann.zut-o 0 data dnd avea douazeci ~i patru de ani ~i am fost profund impresionat de independenta ~i maturitatea personalitatii ei. germ.spre marele meu regret. dad nu s-ar fi intl'mplat intre timp ceva care mi-a inliiturat orice indoialil rereritoare la cariera mea medicala viitoare. in Ges. la rindul lui. nerezolvat. ceva ce merita sa i se acorde mai multa reflectie. 121 . Dupa ce a murit. La douazeci ~i ~ase de ani a murit de tuberculoza. Aflasem ceva obiectiv despre sufletul omenesc. Probabil di s-ar ~i ajuns la asta. Asta m-a determinat sa intrerup ~edintele . mi-a propus sa-l insotesc ca medic la MUnchen unde fusese cnemat. Fata era a fiinta maturizata inainte de vreme. Am int11nit la yon MUller un spirit pe placul meu.).manifesta a ciocaniturilor care se auzeau ~i mi-am indreptat atentia catre continutul comunicarilor. am aflat de la familia sa ca in ultimele luni de viata caracterul ei se dezintegrase fanma ell farima. Ii 1 Zur Psych%gie und Patlwiogie sogenannter occulter Phiinomene (Despre psihoiugla "I paralogia asa-ziselur lenomene ocultej. La 'clinica medical2i. cum patrunde intr-o con~tiinta de copil ~i cum 0 integreaza in cele din urma in el insu~i. parea sa vada ceva in mine. 2. Am V3. 1966 (n. dei invatasem din exemplullor cum ia na~tere un nr. 1902. $i el.

De. Inca imi mai amintesc cum am deschis cartea lui Krafft-Ebing1 cu gindul: "Bun. Nu a~teptam nimic de la el. A~a cum directorul spitalului era inc1us impreuna cu bolnavii sai in acela~i stabiliment. A trebuit sa ma ridic in picioare ~i sa trag adinc aer in piept. Ma simteam prada unei stari de agitatie extrema. Numai aiei se puteau 1 Lehrbuch der Psychiatrie (Manual de psihiatrie).i participesem la leqii cli- nice.r. (11. fatala.""un p. nu aveam motive sa aleg psihiatria. iar aceasta umbra cadea si asupra psihiatriei. Am citit deci in Cuvintul inainte: "Se datoreaza pesemne specificului acestui domeniu al ~tiin!ei ~i imperfeqiunii dezvoltarii sale ca manualele de psihiatrie au 0 caracteristiea mai mult sau mai putin subiectiva. In perioada pregatirii mele pentru examenul de stat.e . Nu-mi puteam aduce aminte de nici un singur caz demonstrat clinic. in mod semnificativ. dupa cum urma sa aflu curind ~i din proprie experien!a. Editia a IV-a. tot ~a ~i acesta era inchis in sine ~i se afla izolat afara din ora~. ca 0 veche leprozerie cu lepro~ii ei. ci doar de plictiseala ~i saturatie.).ihiatti. trebuie sa mentionez in arice caz ca in lumea medicala de atunci psihiatria nu se bucura de un prestigiu deosebit. la urma de tot." Citeva rinduri mai jos. Nimeni nu ~tia mare lucru des pre ea ~i nu exista 0 psihologie care sa-l fi privit pe om ca pe un intreg ~i sa fi inc1us ~i particularitatea lui bolnavicioasa in vederea de ansamblu.i audiu. ~i daca imi aminteam de efectele pe care Ie avusesera asupra tatalui meu experienta lui in spitalul de boli mintale ~i in special cea legata de psihiatrie. Medicii stiau aproape la fel de pu!in ca ~i profanii ~i Ie impart~eau de aceea sentimentele. profesorul de psihiatrie de atunci nu era tocmai incitant." Cursu rile ~i orele la c1inica nu ma impresionasera ~i influentasera nici in cea mai mica masura. Am inceput ell Cuvintul inainte in inten!ia de a descoperi cum te introduce un psihiatru in disciplina lui sau cum argumenteaza in fond si justifica intrucitva existen!a ei. lnima mea incepu deodata sa bata cu putere. autorul numea psihozele "boli ale persoanei". Pentru a scuza aceasta atitudine aroganta.-~ -I I . ia sa vedem ce-o avea de spus un psihiatru despre materia lui. 122 . germ. dci m-a iluminat ~i strafulgerat deodata ideea limpede ca pentru mine nu putea exista un alt !elin afara psihiatriei. Psihiatrul era 0 figura stranie. am Hisat manualul de psihiatrie. Nimanui nu-i pHicea sa priveasca mtr-acolo.em . Boala mintala era 0 problema lipsita de speranta. 1890 ed.

De~i cartea in discutie nu se deosebea de fapt de alte caI1i de acela~i gen.ca decizia mea era ferma. adica la anatomia patologica. pe un drum lateral.ca m-ar putea interesa aceasta lume aparte. t. soarta mi-a jucat 0 festa tocmai la materia la care eram cu adevarat bun. al felului sau de a fi. ca ea era destinul. Vechea mea rana.~i nimeni ~i nimic nu-mi puteau c1inti aceasta convingere .manualul este partial ~i confesiunea subiectiva a autorului. Aici era dmpul empiric comun al faptelor biologice ~i spirituale pe care il cautasem pretutindeni. chiar ~ocati ~i considerau ca nu-s zdravan sa abandonez de dragul acestui nonsens psihiatric ~ansa unei cariere frumoase in medicina interna. pe care nimeni nu voia sau nu putea sa ma urmeze. care reprezenta un domeniu pe fntelesul tuturor ~i-mi statea sub nas fntr-un chip a~a de atragator ~i de demn de invidiat. catre teluri fndepartate. 123 . Decizia mea era luata. dupa cum se intimpla in mai toate minunile care au reu~it prea bine. ajungind la contluenta. In mod caracteristic. ca ~i cum cursurile a doua ape s-ar fi unit ~i m-ar fi purtat irevocabil. Asemenea lucruri nu auzisem niciodata de la profesorii mei din c1inica.uni cursurile celor doua ~uvoaie ale interesului meu ~i. senzatia de instrainare ~i izolare.). intr-un mare toreDt. obscura. Reaqia mea violenta s-a produs atunci dnd am citit la Krafft-Ebing des pre "caracteristica subiectiva" a manualului de psihiatrie. Deci . am putut citi pe fata lui 0 expresie de dezamagire ~i mirare. Am realizat ca ajunsesem din nou. Prietenii mei erau surprin~i. indaratul obiectivitatii experientelor lui ~i raspunde la" boala persoanei" cu totalitatea propriei personalitati. Insa ~tiam .mintul increzator ~i euforic al "unificarii unei naturi dedublate" care m-a transportat ca pe un val magic prin examenul pe care I-am trecut situindu-ma pe primulloc. care mi s-a pamt sa contina pe linga tot felul de debris1-uri 1 Rama~ite (Il. deveni din nou dureroasa.nici macar mie insumi .am cugetat . cu intregul fiintei sale. aceste dteva sugestii facura sa cada 0 lumina transfiguranta asupra problemei psihiatriei ~i ea ma atrase irevocabil sub vraja sa. in mod vizibil. Am comis eroarea ridicola de a nu vedea intr-un preparat. Dar acum am inteles mai bine pentru ceo Nimanui nu-i trecuse prin minte . i~i puteau croi albic comuna. care sc atla cu toate cuno~tintele sale prealabile. fara a-I gasi nicaieri. Cind i-am comunicat-o profesorului meu de medicina interna. Era simt3. Aici era in sfir~it locul unde coliziunea dintre natura ~i spirit devenea realitate.

am ocolit unele obstacole dificile "fluturind drapelul in vint. La putini ani dupa absolvirea studiilor. nu arata interes pentru nimic altceva in afara datelor.dementia praecox . s-a imbolnavit de schizofrenie. N-aveai ce face cu el altceva dedt sa discuti necontenit. in care raspundeam la "boala unei persoane" cu ajutorul premiselor propriei mele personalitati: Psihiatria in sensul eel mai larg este dialogul unui psihic bolnav cu psihicul desemnat drept "normal" al medicului.iStuttgart. 0 personalitate impenetrabila.i cople~it asemenea valurilor unei mari !ara de sfir~it. in ziua urmatoare. Imi mai ramasesera ihsa ni~te bani de pe urma vrnzarii coleqiei de antichitati. suspect de banaEi pentru mine. care amintea de eel al figurilor de pe unele frontoane din Egina. care mi-au oferit nu numai posibilitatea sa ma due la opera. chestiuni profesionale. lasa impresia unui ambitios aproape monomaniac care. A yea deopotriva un aer de superioritate ~i de inferioritate ori de jena ~i niciodata nu se adapta ca lumea unei situatii. faptelor s. ca dintr-o razbunare a sortii. acel colt in care se gaseau ciupercile de am intuit chiar intrebarile care mi se vor pune. Era un solitar.la teatru. In schimb. Altfel a~ fi trecut examenul de stat cu punctajul maxim.----- soor (muguet). am cazut apoi in cursa intr-un mod grotesc tocmai acolo un de ma simteam cel mai sigur. Mentionez aceasta coincidenta ca pe un fenomen caracteristic al paralelismului evenimentelor.(schizofrenia). Pina atunci. mi-am permis luxul de mult rivnit de a merge 0 data . aparent. Un alt candidat a atins acela~i numar de puncte ca ~i mine.icunos. unilateral ~i pina ]a plictis. am fast lnsotit de melodiile din Carmen.i sa fae 0 cillatorie la MUnchen 5. trenul m-a purtat dincolo de gran ita lntr-o lume mai larga. La celelalte discipline numai celule epiteliale. batind din toba ~i cintlnd din trompeta".pentru prima data in viata mea . Datorita acestei conjuncturi. 0 confruntare a persoanei "bolnave" cu personalitatea in principiu la fel de subiectiva a celui care 0 trateaza. iar dnd. In s'eara de dupa ultimul examen. Stradania mea a fost sa explic ca maniile ~i halucinatiile nu erau doar simptome specifice bolilor mintale. Singurul lucru cert care se putea constata la el era acela ca. situatia mea financiara nu-mi ingaduise 0 asemenea extravaganta. Bizet m-a fmbatat 5. Reaqiona la tot cu un zimbet enigmatic. La MUnchen am vilzut pentru prima oad Tn viata mea 124 . Prima mea carte a fost consacrata psihologiei dementei precoce . ci aveau si un sens omenesc. Nu I-am descifrat bine niciodata. ci 5.tintelor medicale.

de~i in exterior a fast 0 saptamlna tulbure . dnd In ] Mic afluent al Rinului. ceea ce am ~i apreeiat in mod deosebit. Faceam parte. Manifestam rezistenta fata de toate acestea. am resimtit foarte putemic aeeasta diferentiL Legatura dintre Zurich ~i lume nu se face prin spirit. Dinpunet de vedere spiritual. profesorul C. nu ~i euprinde eu mintea. La 10 decembrie 1900 mi-am oeupat postul de medic la spitalul Burgholzli din ZU. iar aceasta. ell toate ca ~tiu ca nu mal e~te ce a fost odata. imposibil.rich. a creat in mine 0 atmosfera ale carei profunzimi ~i Insemnatate Ie puteam doar intui. caei In decursul anilor Basel Jmi devenise prea strimt Pentru locuitorii din Basel nu exista dedt orru:. t.I . nuptiaHi. Dar aid. G. Era 0 doamna batrina fermecatoare. ceea ec imi era Ins3.ulJar: numai in Basel totul era "cum trebuie".1 preotului Paul lung ~i nepot 0. dintr-un anumit grup spiritual ~i dintr-un "set" social determinat. ci prin cornert.alia antidi autentidi. Mi-a fileut plikere sa ma instalez in aces! ora~. Nidiieri nu se simtea aici negura sumbra a veaeurilor trecute.). Mi se parea Inconjurata de 0 lume plina de fantezii impalpabile ~i de amintiri ce nu pot fi in3.cea dintre 1 si 9 deeembrie 1900. Era fiica din prima casatorie a bunicului meu. 125 I~ .ultima adiere a unui treeut pe cale de disparitie. co. La Stuttgart am vazut-o (pentru ultima data) pe matu~a mea. atmosfera din Basel mi se parea de nelntrecut ~i de 0 reeeptivitate fata de tot ce exista in lume care era demna de invidiat.bu~ite . dici nu voiam ~i nu puteam sa ma las inlantuit.1 bunicului meu. Jung. SoWl ei era medic psihiatru. fiindcii in Basel fusesem etichetat 0 data pentru totdeauna drept fiu 0. Imi amintesc inca de zilele clud existau un Bachoren ~i un Jacob Burckhardt. chiar dad se depllngea absenta fundalului cultural bogat. profesorul Carl Gustav lung. cu ni~te oehi alba~tri sclipitori si un temperament scinteietor ~i viu. curg'1nd la panile Baselului (11. Toate acestea m-au transpus 1ntr-o stare de spirit primavaratidi. aerul era libel'. imposibil de adus 1napoi. ~i astazi mai am 0 slabieiune dureroasa rata de Basel. in timp ce dincolo de Birs! incepea "mizeria". 0 despartire definitiva de nostalgia copilariei mele. cu Virginie de Lassaulx. insa presiunea tmditiei dntarea prea greu pe umerii mei. Prietenii mei nu puteau pricepe ea plecam ~i erau eonvinsi cii ma voi Intoarce curind. Ajuns la ZUrich. doamna dr Reimer-Jung. sa zic a~a. In combinatie cu muzica Iui Bizet.

cu chiva ani mai tlnara. con~tienta (Bewufltheit). Pard. a:. era 0 natura delicata ~i bolnavicioasa :.-:.. n-o puteam cruta de aceasta durere ~i ea a suportat-o cu curaj. de a renunta la tot ce e strain ~i lnsemnat ~i de a reduce Ja obi~nuit tot ce-i neobi~nuit. a trait singura.reia insa nu i-a supravietuit. care avea cu noua ani mai putin dedt mine. pina la moarte..ieu i-am admirat atitudinea. buna si Ie refuza eelar din jur sa arunce 0 privire curioasa In viara ei launtricii.). 126 . sora mea Gertrud a trait cu mama ei In Basel. iar batrlnul pod de peste Rin era pe jumatate din lemn.l Cu munca la Burgholzli lncepu viata mea lntr-o realitate nedivizata. fara sa se pllnga. Dar eu ~tiam . dar i-am purtat un respect adlnc. neatinsa de judecata si camunieare" (11. iar apoi.d. ed. Timp de 0 jumatate de an m-am lnehis liltre ziduri1e acestei mlnastiri. Tot asa si muri. banalu1 ~i ceea ce este sarac In semnificatii. Era politieoasa.. pe dnd ea era ve:. germ. Existau doar suprafete care nu acopereau nimic. toata numai intentie. slnt probleme. nu s-a maritat niciodata. care s-a produs in 1923. unde a locuit mai fntfi pfna In 1909 la Zollikon.. pastrfnd 0 atitudine desavirsita. mediocrul. pentru a ma obi~nui ell viata ~i spiritu1 unui spital 1 lmediat dupa moartea surorii sale. ar fi fast nascuta sa dud. viata unei "fete batrlne" ~i.ise deosebea de mine In toate privintele.i orlnduise In prealabil toate treburile plna la eel mai mic detaliu. a bunicului meu lung.. A trebuit sa se supuna unei operatii considerate inofensiva. Era 0 "lady" lnnascuta ~i a~a a ~i murit. cuno~tinte care se restringeau In cercuri tot mai mici. la Ktisnacht. Eu eram mult mai emotiv. prietenoasa. lntr-adevar. A dezvoltat lnsa 0 personalitate remarcabila :. Locuia lmpreuna cu sora mea. Mi-a~ fi putut-o imagina petrec1ndu-~i zilele lntr-o fundatie pentru fete biltrine nobile. datorie ~i raspundere. Mamei Ii veni foarte greu ca paraseam Baselul. Jung a seris urmatoarele nnduri: "Plna In anul 1904. insuficiente care pretindeau d. doar inceputuri tara continuari. Viara ei exterioara era linistita. contingente fara eoerenta. In fond. retrasa si se desIasura fn eereul mgust al relariilor de rudenie si de prietenie. d. nefaclnd nici 0 mentiune referitor la propriul destin.spatele catedralei se mai afla Inca vechea cas a a adunarii canonicilor. mi-a fost lntotdeauna 0 straina. Ineheiase 0 viata fmplinita in interior.a cum lntr-un astfeJ de a~ezamint pentru domni~oare tr~iise ~i unica sora. Apoi s-a mutat Impreuna eu ea la Zlirieh.nic calma. Era intrarea In minastirea lumii ~i supunerea fata de legamlntul de a crede numai probabi1ul. orizonturi de 0 lngustime apasatoare ~i pustiul nesfir~it al rutinei. de~i foarte sensibiHi In adlncul fiintei ei. M-a impresionat profund cind s-a descoperit d. Dupa moartea mamei ei.

. caci psihiatria imi aparea drept 0 expresie articulata a acelei reactii biologice eare-l euprinde pe a~a-zisul spirit sanatos la vederea bolii mintale. La urma urmei. Ei n-aveau cum sa ~tie cit de mult ma uimea psihiatria ~i cit imi doream sa-i eunose spiritul. nu numai pentru edifiearea mea personala. V oiam sa ~tiu cum reaetioneaza spiritul uman la priveli~tea propriei sale distrugeri. N-am niei chef. ci eade prada mai degraba judecatii altora .for better or worse. Pe atunci nu ma atragea inca interesul terapeutic. niei nu ma simt in stare sa ma plasez atit de mult in afara mea insumi. intrucit imi of ere au in general posibilitatea dorita eu ardo are de a atinge 0 eunoa~tefe mai adinca a psihieului. ca sa ma familiarizez eu mentalitatea psihiatriea.de boli mintale ~i am eitit de la cap la eoada eele eineizeei de volume din Allgemeine Zeitschrift fur Psychiatrie. ei ~i pentru intelegerea reactiei psihiatriee. Nu ered ca are fost sa mentionez ca toata coneentrarea mea ~i c1austrarea autoimpusii ii surprindeau pe colegii mei. ci ma captivau putemic variantele patologice ale a~a-numitei normalitati.experimentul meu subiectiv. incit sa pot privi propriu-mi destin intr-un mod eu adevarat obiectiv. care nu se judeca singur. A~ co mite cunoseuta gre~eaIa autobiografica de a dezvolta 0 iluzie despre cum ar fi trebuit sa fie sau de a serie 0 apologie pro vita S!la. Am intocmit de aceea in anii urmatori 0 statistica pe cit de tainica pe atit de instructiva asupra conditiilor preliminare ereditare ale colegilor mei elvetieni. de la inceputurile ei. din care a ie~it la iveala viata mea obiectiva. Colegii mei de specialitate imi dadeau impresia ea slnt la fel de interesanti ca ~i bolnavii. in aceste eonditii a ineeput eih>1era mea psihiatrica . omul este un eveniment.

S-au fiicut investigatiile cu aceeasi grija ca de obicei: anamneza. medieii nu se oeupau de bolnavul mintal ca om. ei ei trebuiau sa-1 trateze pe pacientul nr.a. examinari fizice ~. Psihologia bolnavului minta1 nu juea absolut nici un rol. In prim-planul interesului ~i al eereetarii mele statea intrebarea arzatoare: ee se petrece In bolnavii mintali? Era eeva ee inca ilU infelegeam pe atunei. cu deserieri de simptome ~i efectuari de statistiei. Freud a devenit peDtru mine esential. Eram inca om tinar.ul era in cea mai mare parte rezo]vat. :. ineepator in meserie. de personalitatea bo1nava. Diagnostieu1: schizofrenie sau.Iitotu~i. cazui mi se parea ciudaL A yearn sen12S . X. Conceptiile sale mi-au aratat ce eale sa urmez spre aIte cercetari si spre intelegerea cazurilor individua1e. cum se spunea pe atunci. marcat eu un diagnostic. Imi adue iDea bine aminte de un caz care m-a impresionat profund la vremea lui. ci nevrolog. ea individualitate. clinic a universitara psihiatrica din Ziirich. "dementia praecox". si anume mai ales prin cercetarile lui fundamentale in dorneniul psihologiei isteriei ~i a visului. Pomind de la a~a-zisu1 punet de vedere clinic predominant atunei.d. iar printre eolegii mei nu se gasea niei UTIulpe care sa-l fi preocupat aceasta problema. Era "etichetat".m. si n-a~ fi cutezat sa pun un diagnostic diferit.4 Activitate psihiatrica Anii petreeuti de mine la Burgholzli. Pronosticul: negativ Mai intii n-am indraznit sa ma indoiesc de diagnostic. ca sa spunem a~a.uta sa faca abstraqie. care avea 0 lista 1unga de diagnostiee ~i simptome. au fost anii mei de ucenieie. desi el insu~i nu era psihiatru. In aceasta situatie. Invatamintul psihiatric c~. multumindu-se eu diagnostice. ~i cu aceastR caz. Era vorba despre 0 femeie tinara care fusese intemata eu eticheta "n1elancolie" ~i se gasea in seqia mea. teste. Freud a introdus in psihiatrie problema psihologica.

ea crezuse ca el 0 place ~i ca are ~anse la el. fetira se imbolnavi de febra tifoida ~i muri. dici deja incepea sa fie marcata de depresiunea incipienta. Facu asta. nu se facuse nimic. ci des pre 0 depresiune 6bi~nuita ~i mi-am propus sa examinez pacienta dupa metodele mele personale. Fiului ei ii 'dadu chiar sa bea un pahar cu apa nepurificata. Era. dar n-o irnpiedidi. pentru baut ~i apa de riu nepotabila. bineinreles. mai intii fetira de patru ani ~i pe urma baierelul de doi ani. 0 vazu sugind buretele.. care stimea interesul tuturor fetelor dimprejur. fiind suspectata ca va fncerca sa se sinucida. direct de la incon~tient. Evocara fmpreuna amintiri ~i cu aceasta ocazie prietenul ii spuse: "Cind v-ati casatOlit. Fiind foane dragura.zaria di n-ar fi yorba despre schizofrenie. Inainte ca femeia sa se fi casatorit. Sanatatea ei fizica era bun~i. primi vizita unui vechi prieten. a~a ca ea se marita cu aItul. Purin dupa aceea. exista apa pura de izvor. fiul unui mare industria~. In rest.. In acel moment. Am dipatat informariile. am discutat cu ea visele ei. pentru baie ~i spalat. infectata. Acesta fu momentul! In acea clip a se declan~a depresiunea care in citeva saptamini duse la catas trafa : Intr-o zi i~i imbaia copiii. la capatul perioadei de incubarie. cineva a avutun ~oc. Care era situ aria ei din punct de vedere terapeutic? Pina atunci i se administrasera narcotice din cauza insomniilor'~i. Am reu~it astfel sa-i luminez trecutul ~i sa afIu elemente esenriale. Baiatul nu se contarninase. In timp ce-~i imbaia fetira. fiul marelui industria~). depresiunea deveni acuta ~i femeia fu intemata in spital. in mod incon~tient sau doar semicon~tient. Din experimentul asociativ dedusesem faptul di era 0 criminaJa. in esenra. 129 . Cinci ani mai tfrziu. precum ~i numeraase amanunte legate de secretul ei ~i mi-a fost limpede di aici exista un motiv suficient pentru depresiunea ei. era rinuta sub supraveghere. Dar el nu pam sa-i acorde vreo atentie deosebita. cunoscuse un barb at . ca sa zic a~a. un caz de tulburare psihogena. ~i din ele a rezultat 0 poveste sumbra ~i tragidi. Traia intr-o regiune in care alimentarea cu apa nu era impecabila din punct de vedere igienic. In plus. care nu se clarificasera prin anamneza curenta. a~a di am facut cu ea experimentul asociativ. domnul X al dumneavoastra" (adid. Ma ocupam pe vremea aceea cu studii diagnostice pe baza metodei asociatiilor. Era copilul ei preferat.

" Dupa parerea mea. ma tragea ~i pe mine dupa ea! M-am hotarit totu~i sa rise 0 terapie. pesemne ca m-ar fi prevenit: "Pentru numele lui Dumnezeu. Va puteti imagina cit de greu mi-a venit. Ea reprezinta secretul pacientului. In anumite imprejurari.. M-au mai determinat ~i alte motive sa pastrez seeretul rata de colegii mei: ma temeam ca ar discuta despre caz ~i ca ar putea ridica anumite probleme legale.i acolo vina. terapia propriu-zisa incepe abia dupa analizarea acestei istorii personale. In multe cazuri psihiatrice. Nu e lucru u~or sa-i arunci cuiva drept in fata ca a comis 0 crima. pentru a-~i ispa:. Pentru mine. In m~oritatea cazurilor. Dar efectul a fost ca paisprezece zile mai tirziu a putut fi externata ~i ca n-a mai ajuns niciodata in viatil intr-un spital de boli mintale. Parasind spitalul. I-am spus tot ce descoperisem prin experimentul asociativ.. cad daca mi-a~ fi intrebat colegii. eram con~tient ~i de riscul pe care mi-I asumam: dadi pacienta ajungea in infern. al carei punet de pornire mi-era foarte nesigur.easca. E adevarat ca nu se putea proba nimic impotriva pacientei. Totodata.M-am vazut acum pus in fata dilemei: Sa vorbesc eu ea deschis sau nu? Sa Intreprind marea Incercare? Insemna pentru mine 0 problema grea de con~tiinta. a plecat cu 0 mare povara pe umeri. ea contine cheia catre tratamentullui. iar pierderea copilului constituia pentru ea 0 imensa durere. experimentul asociativ poate deschide :. efectul putea fi insa ~i contrar. Insa trebuia sa-I rezolv singur. la fel ~i interpretarea viselor sau contactul uman indelungat ~i riibdator ell pacientul.iu~ura accesul. Fire~te. ~i a fost ceva tragic pentru pacienta sa audil cele rostite de mine ~i sa Ie accepte. sa nu-i spuneti femeii astfel de lucruri.irea Incepuse deja o data cu depresiunea ~i intemarea in spital. se tine sau nu cant de factorii incon~tienti. un neasemuit conflict al datoriei. Soarta 0 pedepsise suficient. explorarea materialului con~tient nu ajunge. De altfe!. totu~i 0 asemenea discutie ar fi putut avea consecinte catastrofale pentru ea. 130 .. Era crucea ei ~i trebuia s-o poarte. Trebuie sa puna intrebar~e care-l vizeaza pe om in intregime ~i nu numai simptomul sau. Ispa:. Se poate raspunde ia 0 intrebare intr-un fel sau altul. in psihologie nu exista mai nieiodata un adevar univoc. eu ~i cu mine. secretul care I-a faeut sa se prabu:.. Mi se parea mai folositor sa se intoarca la viata. pacientul define 0 poveste care nu a fost relatata ~i pe care de regula n-o ~tie nimeni. N-ati faee-o dedt sa-~i iasa ~i mai riiu din minti. in funqie de faptul di. Medicul trebuie doar sa ~tie cum sa procedeze ca s-o aile.

Dupa o. precum ~i psihologia primitivilor. Universitatea din Zurich ~i tot in aeela~i an am devenit medie-~ef 10. A ineeput sa povesteasca ~i sa se lamenteze. co. Suferea de ~aptesprezece ani de 0 paralizie dureroasa a piciorului sting. intmcit aveam de lucru pina peste cap. cf. Au trecut aproximativ zece minute pina ce am izbutit s-o trezesc. Atunei am presupus ca ar fi fast un fel de delir. problema psihanalizei freudiene ajunse in prim-plan . Mergea in cirje. 131 . ~i de Janet ~i Flournoy]. In primele semestre ma Ocupam 10.. Cll toate elementele ~i imprejurarile caracteristice.$i 10. incit nu mai tineam pas cu munca mea. Mai tirziu. am predat cursul de psihiatrie 10. Vorbea fara oprire ~i povestea visele cele mai stranii. psihoiog e]vetian. In decursul anilor. clientela mea partieulara devenise atit de numeroasa. Mi-am continuat insa activitatea profesoralii pinain anulI913. dar am lasat-o in pace. ." Nici n-am TOstit bine aceste cuvinte. ivealii intreaga istorie a bolii ei. el. Mai am inca bine in minte unul dintre cazuri: A venit odata 10. Predam psihopatologia ~i. carora doream sa Ie fac demonstratia unei hipnoze! Cind am vrut dupa 0 jumatate de ora s-o trezesc. am fost nevoit sa renunt 10. ca a inchis ochii ~i a ~i eazut 1ntr-o trans a profunda . Acum trebuie sa va hipnotizez. nu mai avem timp sa ne intindem 10. ~i astfel a ie~it 10. Erau prezenti douazeci de studenti. unul dintre promotorii psihologiei experimentalefn Fran\a. Am inteles asta insa rnult mai tirziu. de vreo cincizeci ~i opt de ani. care parea sa aiba 0 atitudine religioasa in fata vietii. yorba. in legatura cu acesta din urma. si Apendicele (11. urma de-a face cu un caz de psihoza latenta. M-am alarmat si mi-a venit ideea ca s-ar putea sa am pma 10. care reprezentau 0 experienta destul de adinca a inconstientului.. mine 0 femeie mai in virsta. clinica psihiatricii universitara. Acestea erau materiile principale. condusa de slujnica ei. fundamentele psihanalizei freudiene. Am oeupat acest post timp de patm ani. In acest timp a trebuit sa 1 Pierre Janet (1859-1947). bineinteles. cUI"smile asupra hipnozei ma interesam de povestea personala a pacientilor pe care ii prezentam studentilor. rara nici un fel de hipnozii! M-am mirat. Theodore Flournoy (1854-1920).ceea (in 1909). Am a~ezat-o intr-un scaun comod ~i am rugat-o sa-mi relateze povestea ei. Dar situatia a fost carn neplikuta. a cerceta! mai ales fenomenele parapsihologice. t. cursuri mai ales de hipnoza. tlul filozofului Paul Janet.).In 1905 am obtinut titlul de docent. n-am reu~it. In cele din UnTla am intrerupt-o ~i i-am spus: "Ei bine.

am seas de la ea ca durerile se instalaseril Intr-adevar in ziua si ora dnd ii piease sub oehi ammwl din ziar al e). rnsa durerile nu i-au revenit. illIraculoasa.Dar ill-am vindecat! si-a aruncat clrjele ~i a putut sa umble. Dupa prelegere am retinut-o. se rasfrinsera asupra mea. N-aveam Insa nici eea mai vaga idee des pre ee se Intimplase. dar remeia se facuse intr-adevar bine ~i a pleeat ferieita de aeola. Mil adopta.ln sectia mea. asa di a trebuit. De aceea.Eu slnt doctorul si totul este in ordine. strigfnd: . dar tot l1-am priceput ee putuse determina tamaduirea miraculoasa. Mi s-a suit singele la cap. co. Nu-~i putea insa aminti ca s-ar fi mtimplat ceva anume la un moment dat ~i nu gasea pur ~i simplu nki 0 explicatie. Am rugat-o sa ma tina la curent cu starea ei. fiu ~i-si anunta. adica a cazut. De asta data se pllngea de dureri violente de spate. Pe atunci eram un medic tinar care Intruchipa Intocmai idealul ei de fiu.. sa zicem 3. Poate citise 111 ziar anuntul cursului meu. fndt studentii sa nu-m! simta paDica! Atunci clnd ~i-a revenit. A fost una dintre experientele care m-au detenninat sa renunt la hipnoz1L Nu pricepeam ce se petrecuse in reaiitate. fiinddi ea purta numele celui de-al doilea sot.lrsurilor mele.co. La care a izbucnit. spontanlD transa. Era singurul sau eapil. urbi et orbi.ill hipnotizat-o din nou. in eel mult douazeci si patru de are. La primul curs din semestrul de vara al anului urmator aparu din nou. In vreme ce fiul provenea din pJima ei casatorie. m-am rosit tot si ]e-am spus studentilor: .. de erou. 132 . In ciuda scepticismuiui meu. sa accept realitatea vindedirii ei. Bineinreles di sperase sa aiba un baiat inzestrat ~i plin de suceese ~ia fast profund deziluzionata cInd el s-a fmbolnavit psihic chiar ill anii fragezi. femeia era ametita ~i confuz3. vindeeareo. pentru a afla amanunte din viata ei. Nu stiusem nimk. care survenisera abia de curlnd. Am Intrebat-o clnd Incepusera dureriie ~i ce Ie cauzase. I\lu consideram exclus eel ele sa alba un oarecare raport cu reluarea prelegerilor mele. Asta mi-a eonfirmat banuiala.so.fac fn ap fel. ca ~i prima data. Am fncercat s-o linistesc: . dorintele ei ambitioase. l'\.Acum ati vawt ee se poate obfine prin hipnoza. Am constatat astfel ca avea un fiu bolnav mintal internat in clinica. dupa care n-a mai avut dureri. caei prevedeam a recidiv3. Intr-un tirziu. pe care Ie nutrea ea mams.

Asta 0 ajutase. 1905.clinica psihiatrica. intuneric. dar am renuntat foarte curind la ea.Pe plan local i-am datorat. In acest scop aveam nevoie de analiza atenti'[ a viselor ~i a altar manifestari ale incon~tientului. Leipzig. La inceput am aplic. Practica mea psihoterapeutica incepu cu faptul ca 0 mama ma pusese in locul fiului ei bolnav mintal! Fire~te.) . Erau Si citiva americani. unde urma sa conferentiez despre munca Si lucrarile me1e. Lucrarile lor au aparut in reviste americane de specialitate.at hipnoza ~i in cabinetul meu particular. t. Imi placea la fel de putin sa fiu eu eel care decide ce ar trebui sa fadi pacientul. I Zentralbiatt fiir Nervwheilkunde !md Psychiatrie. printre care Carl Peterson ~i Charles Ricksher. deoarece astfel tatonezi prin . iar en mi-am compus lucrarea Zur psychologischen Tatbestandsdiagnostik1 (Despre diagnosticul psihologic al stiirii de fapt). Asta a fost prima mea experienta terapeutidl reala. renumele meu de magician ~i.1 fiului ei. Wake !. gern..Clark University. Nu ~tii niciodata dt timp dureaza un progres sau 0 vindecare. iar eu m-am opus intotdeauna sa actionez In incertitudine. 1903. cum povestea se raspindi curind. Concomitent ~i independent de mine a fast invitat Freud. in anul 1909. Imi amintesc distinct de discutia mea ell acea femeie. Ludwig Binswanger si-a scris atund teza de doctorat asupra experimentului asociativ in re1atie cu efectul psihogalvanic. in care lung a pubiicat iucdirile sale care abordeaza acest subiect (n. intr-adevar. Franz Riklin senior era colaboratorul meu. Nu mai avu niciodata vreo recidiva. A. am amenajat un laborator de psihopatologie experimentaEi 10. Era inteligenta ~i extraordinar de recunoscatoare 0 luasem in serios ~i manifestasem un viu interes pentru destinul ei ~i 0. Studiilor mele asupra asociatiilor2 Ie datorez di am fost invitat mai tlrziu. 133 . 2 Diagl10srische Assoziatioiisswdiel1 (Swdii diagnostice pe baza merodei asociatiilor). a~ putea spune: prima mea analiza. i-am explicat corelatiile ~i ea receptiona ~i accepta totul cu 0 mare putere de intelegere. Eram mult mai interesat sa afJu chiar de la pacient in ce directie se va dezvolta In mod natural. ~i primii mei pacienti particulari. 1966 (n. ed.). d In anii 1904-1905. In Ges. XXVIII. Aveam acolo un numar de elevi eu care cercetam reactiile psihice (adica asociatiile). J. 10. Barth. Ni s-a acordat amindurora titlul de Doctor of Laws honoris causa.

dupa ce am stat putin CD el de yorba. caci prevedea di incercarea mea de a-I trata nu avea sa duca la nimic. intr-o irrcercare disperata de a se narcotiza. detinea in cadml ei 0 functie de conduc'~re.i fiziceste. De indata ce s-a trezit iarasi sub influenta mamei. Intr-o zi am fost chemat de ea.. Mama Iui era proprietara unei intreprinderi mari. respectiv a se elibera de ele. pentru 0 consultatie. dar posedata de un formidabil demon al puterii. Pronosticul era: "incurabil". de a carei origine psihidi nu avea nici cea mai mica idee. a renuntat la bautura si s-a considerat vindecat. Fara stirea Iui. neobi~nuit de dotat. curind au sosit la mine numero~i pacienti de acoio. avea 0 sotie simpatidi si era. m-am decis Ia 0 lovitura de f0rta. am vazut ca omul suferea de 0 nevroza obisnuita. am pregatit pentru mama sa un certificat. dar nu se putea decide sa-~i sacrifice pozitia excelenta. ar fi trebuit sa renunte deja de mult la subordonarea apasatoare fata de mama sa. :. incepea sa bea spre a-si inabusi afectele. colegul meu ii dMuse deja pacientului sfatul de a se adresa la Berlin unei anumite autoritati in neurologie. Dupa un tratament scurt. atestind ca din cauza alcoolismului el nu-si mai putea 134 . pentru a uita de situatia lui apasatoare. in timpul unui sejur de-al ei in Elvetia. el era 0 aparitie delicata care pur si simplu nu putea sa-i faca fata mamei lui.in aparenta. De fiecare data cind era impreuna cu ea sau trebuia sa accepte 0 interventie a ei. Din prudenta. iar fiul. a reinceput sa bea. Dar eu i-am spus: "Nu garantez ca nu ajungeti din nou in aceeasi stare daca va intoarceti l~ vechea dumneavoastra situatie. Bineinteles ca nu reusea sa scape in acest fel de greutatile sale. impotriva propriului instinct. ci se Eisa ademenit de bunastare si confort." Nu m-a crezut insa si a plecat acasa in America bine dispus.Tot datorita experimentului asociativ ~i celui psihogalvanic am devenit cunoscut in America. Drept urmare. Era 0 femeie inteligenta. De fapt. s-ar putea spune. Diagnosticul suna: "neurastenie alcoolica". Am vazut cui ar fi trebuit sa i se opuna fiul si am stiut ca nu avea forra necesara spre a-i rezista. fiinddi ei ii datora situatia. Asa di riimase incatusat de mama. Imi amintesc inca bine de unul dintrc primele cazuri: Un coleg american imi trimisese un bolnav. Insa in fond el nici nu voia sa iasa din cuibul dildut. lipsit de griji . Doar ca bea prea mult. Provenea dintr-o familie bogata ~i stimata. Bolnavul intra la consultatie ~i. Am facut cu el experimerrtul asociativ ~iam descoperit cu aceasta ocazie di suferea de pe umla unui complex matem formidabil.

Trebuia sa fie eliberat din functie. Ce avea sa-mi cornu nice era 0 marturisire: eu douazeei de ani in urma. pina ce disparu din anturajul mamei ei care pierdu oriee contact cu ea. Femeia era 0 dlareata pasionata ~i avea mai multi cai de dIarie care-i captau interesul. se casatori eu acel biirbat. Chiar ~i calul ei preferat se speria de ea. din cauza ca intocmisem certificatul pe aseuns. de care era foarte legata. ~tiam insa ca eram constrins sa iau vina asupra mea. Daca voia sa-I ia in casatorie pe sotul prietenei ei. eomisese 0 erima din gelozie. ~i iata ca "intimplarea" facu ca tocmai a. spre binele pacientului. ~i apoi? Ce-i drept. Se marita de tinara ~i se retrase la o distanta tot mai mare de ea. Ii dispar~ astfel ~i nevraza.indeplini obligatiile impuse de pozitia detinuta in afaeerea ei. In cele din urma trebui sa renunte la calarie. 0 daamna veni la orele mele de cansultatie. Avea un dine lup deosebit de fmmos. Apartinea evident paturilor inalte ale societatii. deoarece dorea sa se marite eu sotul aceleia. Nu lua in considerare niei un fel de serupule morale. zicea ea. I~i otravise cea mai buna prietena. caei barbatul ei nu numai ca-~i invinsese alcoolismul. Paharul se umplu 135 . Pretindea ca ar fi fost doctorita. dad nu era deseoperita. 0 crima nu eonta pentru ea.in eiuda sau toemai datorita tratamentului drastic la care-l supusesem. se cabra ~i 0 azvlrlea la sol. Intr-o zi constata cum caii ineepura sa devina nervo~i sub ea. de indata ce crescu m~are. ei-~i urma aeum ealea propri~ eu eel mai mare sueces. Ceea ee intreprinsesem aici nu se impaca u~or in mod normal eu eon~tiinta medicului. Aeesta era punctul ei de vedere. Stiam insa exact ca numai un act de farta iI putea salva. relativ tinar. Mai este un caz pe care nu I-am uitat. i~i putu dezvolta personalitatea: Fileu 0 eariera stralueita . Cum evolua aeesta in continuare? Fiind acum separat de mama. Ani de zile am avut eon~tiin\a incarcata fata de el.cest dine sa paralizeze. dar el muri foarte curind. Sotia lui imi fu reeunoseatoare. In anii urmatari se petrecura lueruri stranii: fiica rezultata din casatoria lor incerca sa se indeparteze de mama ei. Se apropie atunci mai mult de dinii ei. Aeest sfat a ~i fost pus in aplieare ~i e firese ca fiul s-a infuriat pe mine. Dupa parerea ei. atunei putea s-o elimine pur ~i simplu din drum. asumindu-mi riseul. Refuza sa-~i spuna numele: acesta nu era relevant. deoarece nu avea de gind sa ma consulte dedt a singura data.

care lucra In aeeasta institutie de treizeci ~i cinci de ani. ca nu ar recep~iona faptele ca atare. spre a relnnoda astfel. atunci pedeapsa tot 11poate ajunge. Nu trebuia sa fie Insa un duhovnic de meserie. V oia sa gaseasca un om care sa-i poata accepta marturisirea necondi~ionat. nici nu am vreo dovada ca povestea ei corespundea realita~ii. dar nimeni nu-~i mai amintea de momentul internarii ei. Uneori Ii lua aproape doua ore pentru 0 cana 136 . La un duhovnic ar fi suspectat ca ar asculta-o din obliga~ie profesionaIa. Pina la sfir~it. se omorlse ~i pe sine. to~i murisera intre timp. S-o fi terminat eventual printr-o sinucidere? Nu-mi inchipui cum ar fi putut sa tdiasca mai departe in acea singuratate extrema. caci ea dezvaluie fundalul uman ~i suferin~a umana ~i numai atunci poate incepe terapia medicului. Trebuia sa se spovedeasca ~i veni la mine in aeest seop. m-a facut confidentul ei. 0 legatura cu omenirea. caci povestea ei nu se Incheiase atunei. Trebuia sa aiM un confident care sa nu fie criminal. Daca a racut-o in ascuns. atunci 11ajunge pedeapsa judiciara. ci un medic. N-am aflat niciodata cine era. Am vazut asta foarte clar si dintr-un alt caz: Era yorba despre 0 pacienta batrlna de la seqia de femei. Uneori i~i lasa impresia ca ~i animalele ~i plantele "ar ~ti-o".~i femeia se sim~i "tenninata din punet de vedere moral". Pentru a seapa de izolare. introducindu-~i cu ele intr-un fel hrana in gura. ~i ramine nedescoperit. Era 0 ueiga~a. in plus. Daca eineva a com is 0 crima ~i este prins. Doar 0 sora-~eIa. crima iese la lumina zilei. Cine ucide s-a eondamnat deja singur. Caei cine face 0 asemenea crima i~i distruge sufletul. Prin aceasta crima femeia le-a devenit straina chiar ~i animaleIor ~i s-a cufundat intr-o singuratate insuportabila. Venise la spital cu aproape cincizeei de ani in unna. Batrina nu mai putea vorbi ~i nici absorbi decit hrana lichida sau semiliehida. bolnava la pat de patruzeci de ani. dar. dar ele nu-l ajuta cu nimic pe pacient. Vazuse ca oamenii ~i animalele 0 paraseau ~i era atit de lovita de acest verdict mut:incit n-ar mai fi putut suporta 0 noua oslnda. intrucit of era 0 oarecare orientare. rara s-o con~tientizeze in plan moral. Minca doar cu degetele. mai ~tia cite ceva despre povestea ei. dupa cum 0 arata cazul nostru. Punctul deeisiv este problema "pove~tii" pacientuIui. in virsta de ~aptezeci ~i cinci de ani. ci cu scopul de a Ie judeca moral. Diagnozele clinice slnt importante. Mai tlrziu mi s-a Intlmplat sa ma Intreb citeodata cum i-o fi decurs via~a In continuare. Intr-o oarecare ~asura.

::Citez diE DiCfionaru. Editura IvledicaJa.r a. Ccnsideram ca misiunea principaia a psihiatriei este cunoa. IvIi-a povest it di sora lui iubise un cizmar. oar sera Cllnalntea n1ea A· povestea ca pe vremUfl• 1m! bolnava confeqiona pantofi.derea sau dispari\ia cficieatei ~iadecvarii S acest:cr3 l" ]h - (n.. t. 1987-] 992: Catatol!.1 erd. in conferintele clinice era prezentata ca 0 forma catatonica1 de dementa pl'ecoce.tiam inca nimic.isens nu Ie lDtelegearn.i trageau firele prin piele eu mi. A'~ ~ ". prin dilTi.ifratele ei mai mare veni pentru Inmoffi1lntare. aeolo scria despre eo. ritmice. dar TIn gaseam nici 0 expIicatie. aparute sub redac(ia !ui Constantin Gorgas.:iclopedic de psihiatrie. ceea ce nu-rni spunea nimic~ caci nu rna Himurea absolut deloc In legatura ell selnnifica~ia . (La cizmarii de 10.'e .ra ocupata eu mll1earea.. EraI~l prafund impresionat de gradul distrugerii pe eare-l poate produce 0 boala mintala... cu mlinile si bratele. care insa nu voise sa se insoare ell ea dintr-un oarecare mativ .o. in patnl volume.e1'11 . am vazut-o pe batfIna eu mi~carile ei enigmatice Si ill-am intrebat din nou: De ce 0 fi a~a? Care 0 fi expliea\ia? M-am dus la b3.J). Eram antrenat deei intr-o meserie in care nu ma orientam deIoe! IntT-o seara~ tlfziu. nu:. in timp ee eu orbeciEam nedumerit prin intuneric. cizmarii tineau pantofii intre genunchi . Tn-am dus prin sectie.=--zintegrare a conduitei psiholTIotorii.inuarea sau ini~i8ti\!ei rno[():iiil tradusa prin reducerea la un nivel semiauto1nat ~i stereotip a li1iscirilcr CEt i pfin 5c8..cari foarte asemanatoare.~i originea mi~ciirilor ei ciudate.) Pacienta mmi curlud ~. 137 . "Do.. Impresia H\sata de acest caz asupra mea caracterizeaza reaqia nlea la psihiatria de atuncL Clnd am ajuns medic arrI avut senzalia ca nu pricepeam nimic din eeea ee pretindea psihiatria a fi..terea luerurilor care se petree in interiorul spiritului bolnav. ca avea ni~te gesturi de parca ar fi facut cizmarie. ~ nrn raspuDse. "De ce s-a imbolnavit sora dumneavoastr3. iar despre aceasta Eli ..atau identificarea ei eu omu! iubit.sate se mai paate vedea asta ~i astazi.?" I-am lntrebat." Apci i-am studiat inca 0 data veehea poveste.. Odinioara. Bucuresti.i atunei ea"o luase razna". care dura la rlloarte.. Mj~drile de C1Z11'.i m-am imeresat dadl pacienta 1'usese dintotdeauna astfel.en lapte. Dadi.trina noastra sor11-.. ale caror natura :. fikea ni~te mi~diri ciudate.). J\1i1 simteam extrem de jenat pe llnga Seful meu Si eolegii care afiSau ?ctiVIsiguran~a.

. se afla deja de douazeci de ani in spital. Din acel moment am acordat toata atentia corelatiilor de sens dintr-o psihoza. 1966 (11. 138 . zicind: "Sint reprezentanta lui Socrate". Atunci dnd am cunoscut-o. "2 Sau se lamenta. considerata pina atunci a fi lipsita de sens. prezentind o forma paranoida de dementa precoce. t. 1908. Halle.). dnd incerca sa se explice. ceea ce . cu megalomanie caracteristica. "Neapole Si cu mine trebuie sa aprovizionam lumea cu ti:iitei" indicau cresteri ale valorii proprii. was sol! es bedeuten. ed. Printr-o munca asidua. In Ges. Datorita acestui caz am Inteles pentru prima oara limba schizofrenicilor.dupa cum am descoperit ulterior .voia sa semnifice: "Sint la fel de nedrept acuzata ca ~i Socrate.). germ. iar tatal. betiv. Babette era complet nebuna ~i spunea lucruri pe care nu Ie puteai intelege absolut deloc. m-am convins cii multe din manifestarile pe care noi Ie considerasem 1 Uber die Psychologie der Dementia praecox (Despre psihologio demen{ei precoce). Zicea. a carei poveste am publicat-o. am facut incercarea de a prieepe eontinutul exprimarilor ei confuze. spunea intotdeauna: "lch weifl nicht. Era unul dintre obiectele clasice de demonstratie ale clinicii. Pacienta provenea din partea veche a ora~ului ZUrich. 2 "Nu ~tiu ce poate sa lnsemne" . 1907 ~i Der Jnhalt der Psychose (Con{illutul psillOzei). Sora ei era prostituata.este primul vers al celebrei poezii a lui Heinrich Heine des pre Lorelei din cic1ul Die Heimkehr (11. "Sint Germania Si Helvetia exclusiv din unt dulce"." Exprimari absurde ca: "Sint dublul politehnic de neinlocuit". Ea se imbolnavi la treizeci Si noua de ani. Este yorba despre Babette S. Ocupindu-ma de Babette Si de alte cazuri analoage. Werke I. Imi amintesc bine de pacienta a carei poveste m-a ajutat sa mi se clarifice fundalul psihologic al psihozei ~i mai ales al ideilor fixe absurde. Multe sute de studenti iSi faceau pe baza cazului ei o idee despre procesul inspaimintator al dezintegrarii psihice. deci compensari ale unui complex de inferioritate. din ulitele inguste ~i murdare.! In anul 1908 am tinut la primaria din ZUrich 0 conferinta pe acest subiect. unde venise pe lume ~i traise intr-un mediu saracacios ~i in conditii mizere.Atunei am capatat primele idei des pre originile psihice ale a~a-numitei demente precoce. "Sint prajitura de prune pe blat din malai". Viena. de pilda: "Eu slnt Lorelei" ~i asta din cauza ca medieul.

asa incit nu se prabusea si mai adinc in visul dezintegrant 0. iar eu trebuia sa-i indic de fiecare data un capitol pe care 5a-1 citeasca.?i in mintea pacientilor care creeaza impresia ca ar fi 139 . Data urmatoare trebuia s-o ascult din el. Rezultatul a fost ca dupa vreo ~ase ani vocile care inainte erau raspindite peste tot se retrasera exclusiv ~i exact pe jumatatea stinga a corpului. de exemplu in C. aceasta voce fiicea observatii foarte rezonabile ~i cu ajutoml ei ma descurcam bine eu pacienta. 10. in timp ce ceo.1viselor . co.1incon~tientului. citita ~i rascitita. Am procedat a~a timp de vreo sapte ani. ci doar ingrijit.astfel de pacien~i se gase~te ascunsa in planul din fund 0 "persoana".de obicei prin intermediul vocilor sau 0. La un moment dat. faclndu-l pe pacient sa para aproape normal. E numai vina no astra dacs. lvI-am lamurit pentru prima data ca in psihoza zace ascunsa 0 psihologie generalii a personalit3. stii si observa. roluI meu mi se paru cam ciudat. ci a dimas 10.Z de imbolnavire fizidi. ca ~i aici se regasesc vechile conflicte ale omenirii. nu Ie intelegem sensul.pina atunci drept fara sens nu erau deloc 3tit de "aiurite" precum pareau. A fost un succes nesperat. fel co. "Pe eo. care trebuie desemnata drept nonnala $i care. Era un caz ce nu putea fi vindecat. surprins de propriu-mi curaj. De regula.moarte. arice medic.J.sa zic a~a. fara speranta de vindecare. pina atunci. S-ar putea spune ca pacienta era cel putin "vindecata pe jumatate".sa formuleze remarci ~i obieqii perfect rezonabile si este chiar posibil. Din clnd in clnd eo. 0 Biblie veche. vocea spuse: "Sa te asculte din Biblie!" Aduse cu eo. dar dupa cltva timp m-am lamurit ce semnifica de fapt acest exercitiu: atentia pacientei era tinuta treaza prin procedeul respectiv. caci nu-mi imaginasem niciodata ca lectura noastra din Biblie ar putea avea un efect terapeutic.tii." i-am spus. iar 0 voce In mijlocul toracelui era "vocea Domnului". sa ajunga iar in prim-plan. 0 speranta ~i 0 dorinta. Femeia auzea voci care erau dispersate pe intregul trup. Intensitatea fenomenului pe partea stinga nu s-a dublat. Co. La inceput. Prin preocuparile mele legate de pacienti am int~les ca ideile de persecu~ie si halucinatiile au un simbure de sens. aveam si eu pacien~i care trebuiau Insotiti pina 10. dreapta era complet eliberata. In spatele lor se aflii 0 personalitate. 0 data la paisprezece zile. poate . . trebuie sa ne bazam. povestea unei vieti. Am aflat nu 0 data ca 10. Aveam odata de tratat 0 schizofrenica in virsta.care persoana "normaHi" din fundal mi-a devenit foarte clara.

turi.i apatici sau cretinizati se petree lucruri mai multe ~imai pEne de sens decIt s-ar pa. Or. acuzatia de a Hutri idei himerice. Ciudat mi se pare ca astazi cereetarile mele de atunci sint aproape compiet uitate. Nu se punea niciodata intrebarea ce insemnau fantasmele pacien~iIor ~i de ce un padent avea 0 eu totLll aita fai1tasma dedt celiUaIt.aceasta pacienta este ell siguranta interesant. lar un al treilea ca politia e pe urmele iuL ContinuturiIe fantasmelor nu erau luate In serios./eGe la bolnavii mintali e numai distrugerea tragica~ rareori "lnsa viata acelei laturi a sufIetului care 140 .rit de lezuiti. Ea n-a fost descoperiti'. lung. se zicea pur ~i simplu ca de fapt nu fusese schizofrenie.tria sa se indrepte in suqit spre continuturile psihozei. 1aurma urmei. am tratat schizofrenii inca de 10. Dar cum de at! rezistat oare sa petreeeti are 5i zile In ~ir ell femeia asta fenomenal de urita?" Probabil ca I-am privit destu1 de uimit.obtuzi s. Pentru mine ea era. ~in.psihio. intrudt avea idei fixe atlt de frumoase ~i spunea lucruri atlL de interesante. ci se vorbea doar in general despre "idei de persecutie". propriei noastre no. 0 creatura batrlna ~i prietenoasii. ei Intllnim temelio. acest gind netredndu-mi niciodata prin minte. Schizofrenia sau. nceputul secoluIui prin i metoda psihoterapeutica. Dar a mai neeesitat foarte mult timp pina ee s-a purces la acceptarea ~i introducerea psihologiei in psihoterapie. faptura omeneasca dlsarea ~iIa ea dintr-un nor de nonsens grotesc. Dupa aceea mi-a spus: "Stiti. abia in ziua de azi. unul credea d:i este urn13. Privind din ceea ce se .. era considerata incurabiia. de exemplu. La drept vorbind.rea la prima vedere. altul ca evreii vor sa-l otraveasca. Cind ill-a vizitat Freud in anui 1908 la Zurich. Aceasta descoperire a reprezentat pentrn mine la vremea ei un putemic eveniment emotIOnaL Intotdeauna m-a mirat dt de mult timp a trebu1t sa se scurga pina co. llnr-un anumit sens. Cil limp m-am aflat in clinica a trebuit sa-mi tratez Cll foarte multi! discrefie pacienfii schizofrenici. i-am prezentat cazul !ui Babette. Daca 0 schizofrenie era tratata ell succes. Cllm se Dumea pe-atuncL dementa precoce. ~i. Trebuia sa fiu extrem de precaut dadi voiam sa evit sa mi se aduc8. pUliet ~e vedere ter~pe~tic" la Bab~t~e 11: s-a l:tlmp~at nimic: cael era deja de prea mUlt tImp bolnava. nu descoperim in bolnavul mintal nirnie nou 51 necunoseut. Insa am vazut alte cazun la care aeeastil rnaniera de a te apleca pEn de grijii asupra bolnavului a avut un efect terapeutic durabil. de ce. ee ati descoperit 10.

aripile s-au deschis brusc Si in fata ei a rasarit un biirbat de 0 frumusete suprapaminteana. Obrazul Si intreaga lui faptura erau acoperite de ele. Adesea. Ea si-a luat marele ei cutit folosit la sacrificii. care riipea Si omora femei Si copii. lliiaca nu s-a mai putut foloside cutit. Aceasta era populata. se afla intr-o stare tipic catatonica. care apartinea altor persoane Si pe care incerca sa-limblinzeasca. Auzea yoci. dupa cum am constatat. I-a asteptat pe platforma unui turn. In plus. La cincisprezece ani fusese sedusa de fratele ei Si yiolatii de niste colegi de Scoalii. Cind am yazut-o pentru prima data. s-o fac sa yorbeasca. S-a apropiat de el. A prins-o. I-a ascuns printre yeSminte Si i-a lliiteptat sosirea. aparenta inSala.nu se afBi cu fata la noi. Acesta era motiyul existentei "sublunare" ajumiitiitii feminine a populatiei. A ridicat-o de jos Si a zburat cu ea. si atunci au iesit la suprafata si rezistentele ei: eu i-as fi blocat drumul de intoarcere spre luna si de aceea ii era im- 141 . s-a trezit cu yampirulin fata ei. Ciici pe muntii selenari inalti locuia un yampir. iar la saptesprezece ani ajunse la balamuc. Ayea mai multe perechi de aripi. in cazul unei tinere paciente catatonice. spre surprinderea mea. De la Saisprezece ani se izola din ce in ce mai multo Se ascunse de oameni. cu mina pe cutit. Ayea optsprezece ~ni Si proyenea dintr-o familie cultiYata. incetul cu incetul. indt niGi n-ar mai fi fost in stare sa infiga cutitulin el. care fusese construit in acest scop. inchizind-o cu o strinsoare de fier intre bratele sale inaripate. Dupa depasirea unor rezistente putemice mi-a poyestit ca triiise pe luna. refuza hrana Si intrase intr-o faza de mutenie tatala. Deyeni tot mai ciudata. asemenea unei pasari mari si negre. unde se aflau copiii Si sotiile lor. priyirea vampirului a fascinat-o intr-atit. asa indt populatia lunara era amenintata cu distrugerea. Atunci. Dupa un Sir intreg de nopti. Dupa aceasta revelatie. asa ca ea n-a putut sa vada nimi~ in afara penelor. dar la inceput yazuse doar barbati care 0 luasera imediat cu ei Si 0 dusesera intr-o locuinta "sublunara". Era uimita Si a cuprins-o curiozitatea sa descopere cum arata. I-a yazut in sfirsit rasarind din departare Si apropiindu-se in zbor. pina ce nu mai ayu dedt 0 relatie afectiya cu un dine de curte rau. unde ramase internata un an si jumatate. In decursul multor saptamini am izbutit. pacienta mea a putut vorbi din nou fara inhibitii. Dupa niste pregatiri indelungate. Pacienta mea a decis atunci sa faca ceya pentru locuitorii selenari Si Si-a propus sa nimiceasca vampirul. Deodatii.

10.se instaleaza psihoza. unde se intilni Cll demanul inaripat. intr-un imperiu mitic. in schimb.. 142 . a scapat doar cu 0 rana u~oara. extrapaminteana ~i pierdu contactul cu oamenii. caci acum aveam cuno~tinta :. A ocupat un post de infirmiera intr-un sanatoriu. De asta data a fost extemata mai repede ~i s-a supus eu resemnare destinului ei. se simtea i'njosita In ochii oamenilor. nimic. Eu insumi am vazut de atunci suferinta bolnavilor mintali eu alti ochi. mi-l adusese. sfir~itul tratamentului. I~i procurase deci un revolver! :?i inainte purtase 10. Astfel rezulta insa 0 instdiinare totala de lume . ~i acol0 viata era incarcata de sens. Se scufunda in departari cosmice. Clnd a fost externata dupa doua luni.posibil sa pIece de pe pamint.fata tlnara. sa zicem. nu va puteti intoaree pe luna!" A reeeptionat vorbele mele in tikere ~i complet indiferenta. in spatiul celest. co. Am vizitat-o 0 data in celula ei ~i i-am spus: "Toate astea nu va folosese 10. 0 perioada de timp a suferit de dementa furioasa. do. se putea vorbi din nou cu eo. dadi ati fi dat gre~ !" Clnd se aplana agitatia iscata de irnpu~catura. raspunsese: "V -a~ fi i'mpu~cat ell el. putu sa se into area 10. fara a mai cunoa~te vreodata o recidiviL Ce se poate spune intm interpretarea fantasmelor ei? Prin incestul suferit co. ea un revolver iDcarcat. Eram deci automat amenintat cu moartea.sa spunem a~a. 0 prerogativa a regelui ~i a zeilor. Transfera fiiptura lui In timpul tratamentului. In ultima ~edinta. caci incestul este. se reintoarse in locul ei natal. a~a ca a fost internata din nou la spital. Aeeasta lume nu era frumoasa. Prin povestirea ei ilin~elase intrucitva pe demon in favoarea mea ~i se legase astfel de 0 fiima terestra. fu transpusa. viata ~i chiar sa se disatoreasca.. a~a ea i-a raspuns cu un foe de revolver. conform regulei. avu rnai mul~i copii ~i supravietui in Est eel or doua razboaie mondiale.i despre evenimentele importante ale trairii lor interioare. De aceea. La intrebarea mea mirata. Ceva mai tirziu a avut 0 recidiva: a recazut in catatonie. asupra mea. luna. ~i treptat ~i-a dat seama ca viata pe pamint era inevitabila. Spre norocullui. Ea deveni. elevata insa in imparatia fanteziei. Acol0 luera un medic secundar care a ineereat sa se apropie mtr-un mod cam imprudent de ea. conform traditiei. ca oricine care ar fi incercat s-o convinga sa dUeli 0 existenta umana normaEi. A luptat insa eu disperare impotriva acestei inevitabilitati ~i a consecintelor ei. Se casatori.

Pentru aceasta nu este suficienta 0 143 . Nu pot da un raspuns univoc. Punctul decisiv este di eu. Inca din 1909 am realizat ca nu pot trata psihozele latente. daca nu Ie inteleg simbolistica. dnd poate fi ~i inversat. de fapt. studiul psihiatric singur nu ajunge. dar ~i pacientul are. Atunci am inceput sa studiez mitologia. forte1e tamaduitoare ar trebui sa creasdi in mod firesc din el.tinta. Bineinteles ca un medic trebuie sa cunoasca pretinsele "metode". Reguli general valabile se pot stabili numai Cllm grana salis. atunci am indoieli in ceea ce privqte efectul terapeutic.. Analistul ~i pacientul stau unulin fata celuilalt . dnd. eu pot fi auzit vorbind intr-o analiza in limbaj adlerian. Daca un medic imi spune ca "urmare~te" strict 0 "metoda" sau alta.litate de individ. miine ar putea fi inlocuite cu a!tele. Un adevar psihologic este doar atunci valabil. in c:.!i. In mod foarte intentionat eu nu sint sistematico Pentru mine nu exist a fata de individ decit intelegerea individuala. stau fata in fata cu un aIt om. eliberat de toate presupunerile teoretice. A trebuit ca eu iilsumi sa mai lucrez mult pina sa obtin materialul necesar psihoterapiei. in alta. fo!osind limbajul freudian. Doar nu se pune problema confirmarii unei teorii.Adesea sInt mtrebat despre metoda mea psihoterapeutica sau anaIitica. a!tfel treze~te rezistente superflue. Astazi pot fi valabile. Terapia difera de la caz la caz. Se vorbe~te in literatura de specialitate atit de mu!t despre rezistenra pacientului. caci solutia problemei este intotdeauna una individuala. despre care doctorul ar trebui sa aiM cuno:. Este nevoie pentru fiecare pacient de un alt limbaj. indt un pacient sa se inteleaga pe sine insuSi. In analizele mele ele nu joaca nici un 1'01. Ipotezele teoretice SInt de aplicat daar cu prudent. Acest lucru nu este insa posibil fad comparatia cu punctele de vedere colective.ochi in ochi. Medicul are ceva de spus. ca om. Psihoterapia ~i analizele sint atit de diferite precum indivizii umani. 0 solutie care pentru mine nici nu intra in discutie poate fi pentru a!tcineva tocmai cea co recta. Astfel. Dar el trebuie sa se fereasca sa se fixeze pe 0 anumita cale de rutina. EI trebuie sa inteleaga. indt aproape ri se creeaza senzatia ca psihiatrul incearca sa-i impuna ceva. ci aceea de a face in a~a fel. Cum in psihoterapie esentialul nu este sa se "aplice 0 metoda". Eu 11 tratez pe fiecare bolnav pe cit de individual posibil. Analiza este un dialog care necesita doi parteneri. In cazul pacientilor cultivati ~i inteligenri. ce-l determina si zbuciuma in realitate pe bolnav. psihiatrul are nevoie de mai mult dedt simplele cuno~tinte de specialitate.

ca ea este 0 bucata de viata reala ~i nu o metoda care poate fi Invatata pe dinafara (In sensul literal !). De aceea. ce-i drept. Daca In zma de azi anumiti oameni I~i pierd capu!. iar psihiatrul are de-a face cu 0 lume Intreaga. Exista. EI e. De aceea nu este suficient ca doctorul sa-si Insu~easca i'n analiza didactica un sistem de concepte. atunci explodeaza 0 bomba cu hidrogen! Psihoterapeutul nu trebuie Insa sa-llnte1eaga numai pe pacient. t. Sint multe cazuri care nu pot fi vindecate fara ca medicul sa se implice pe sine. atlt pacientul. 11 poate Invata ~i pe bolnav cum s-o faca. Se poate spune ca terapia pacientului Incepe la medic. acea jumatate a lumii care exista numai In masura In care omul devine con~tient de ea. Dar numai atunci. de al\ii prin "analizand". Ci'nd e yorba despre lucrurile importante este hotarltor daca doctorul se considera pe sine ca 0 parte a dramei sau daca ramlne I Jung foJose~te termenuJ Analysand. doar daca acesta ~tie cum sa se descurce cu sine ~i cu propriile sale probleme. In analiza didactica. Medicul sau terapeutul care nu pricepe acest lucru In analiza sa didactica va trebui sa plateasca mai tlrziu scump. sufletul nu este doar 0 problema personala. el trebuie sa realizeze ca analiza II prive~te pe el personal. dar In analiza propriu-zisa este solicitat omul In Intregime. la fel de important este sa se Inteleaga pe sine.simpla formatie medicala.) 144 . a~a-zisa analiza didactica. cu toata personalitatea lui. dupa cum ~i medicul ~i-a pierdut bucata de suflet pe care n-a i'nvatat s-o cunoasca. In franceza prin analyse. Alterarea psihica a omului este pericolul! Totul depinde de funqionarea corecta sau incorecta a psihicului nostru. ~i a~a-numita "mica psihoterapie". de la sufletul individului ~i al celor multi. Conditia sine qua non a pregatirii sale este de aceea propria analiza. caci orizontul sufletului omenesc cuprinde infinit mai multe dedt cellimitat al cabinetului de consultatie al doctorului. I~i pierde Insa astfel 0 bucata din suflet. iar In engJeza prin analysand (n. medicul trebuie sa Invete sa-si cunoasca sufletul ~i sa ~i-l ia In serios. ci de la om. ca sa zic a~a. Sufletul este cu mult mai complicat ~i mai inaccesibil dedt trupul. redat In limba romana de unii speciaJi~ti prin "anaJizat". nici pacientul n-o sa Invete sa faca a~a. Daca nu este capabil. Astazi. ci una universala. acest lucru se poate vedea mai c1ar ca oridnd In trecut: pericolul care ne ameninta pe toti nu vine de la natura. elt ~i medicul. In calitate de analizatl.

careimi parea insa din anumite motive putin dubioasa.la distanta. Interpretarea mi-a fost limpede indata: daca in vis trebuia sa privesc astfel de jos in sus spre pacienta mea. Terapeutul trebuie sa-~i dea in orice moment seama cum reaqioneaza el insu~i la eonfruntarea eu pacientul. drapindu-se in autoritatea sa. munea sa ramine fara efect. Eu imi iau pacientii in serios. niei ei nu-i scapase faptul ca eeva nu era in regula. "Numai eel ranit vindeca. Doar visele sint compensari ale atitudinii con~tiente. asemenea unei armuri. Sus se afla un castel. Aveam odata 0 pacicl1ta.). I-am descris visul ~i i-am comunicat interpretarea mea. trebuia sa dau capu! tare spre spate. 0 persona 1. 0 femeie foarte inteligenta. M-am trezit eu 0 senzatie dureroasa in ceafa. dnd se pune problema de a fi sau a nu fi. sint obligat sa ma intreb mereu ce fel de mesaj imi aduce pacientul. micile artificii sugestive nu pot fi de folos.lurat bine. in clipele supreme. Am hotarit deei sa vorbesc eu paeienta mea despre asta. t. termenulln Glosar (11. Vreau sa va dau un exemplu in acest sens. Doar nu reaqionam numai eu con~tiinta. n-am niei un punct de atac. a~adar. un fel de cIreel. iar pe tumul eel mai inalt ~edea 0 femeie pe un soi de balustrada. mai ales ca. sa cautam sa ne intelegem visele. 145 . Poate ca ~i eu 1 V. In calitate de medic. Ce inseamna pacientul pentru mine? Daca el nu inseamna nimie pentru mine. ceea ce avu drept consecinta 0 modificare imediata a situatiei ~i tratamentul i~i relua fluxul normal. in marile crize ale vietii. in dreapta se ridica 0 colina abrupta. ci trebuie sa ne ~i intrebam intotdeauna: "Cum traie~te subcon~tientul meu situatia?" Trebuie. analiza s-a desfaf. probabil ca in realitate 0 privisem de sus. printr-o vale. este afectat el insu~i. lata ce vis am avut in noaptea premergatoare urmatoarei ei vizite: Ma plimbam pe 0 ~osea. dar dupa dtva timp am avut senzatia di nimere am mereu alaturi in interpretarea viselor ~i am crezut ca rem arc ~i 0 banalizare a discutiei dintre noi. Pentru a 0 putea vedea bine. La inceput. in lumina soarelui de amurg. Aqiunea medieului are efeet numai aeolo unde este atins. atunci este solicitat medieul cu intreaga sa fiima. Inca din vis reeunoscusem ca femeia era pacienta mea." Daca insa medicul poarta 0 masca. sa ne acordam cea mai metieuloasa atentie ~i sa ne observam pe noi in~ine la fel ca ~i pe pacient. in caz contrar intregu! tratament poate da gre~. bineinteles.

insa a adaugat pe data: . nu se vede silit s-o faca. Era medic ~i a venit la mine cu recomandarile cele mai bune din partea unui vechi coleg. e de inteles ca se supune unei analize. daca este insa "normal".N-am nimic problematic sa va povestesc! Asta ar fi trebuit sa ma puna in garda. Trebuie deci intii ~i-ntii sa acceptati sa fiti analizat 0 data dumneavoastra.o sotie normala. Dar daca nu sinteti. de exemplu. i-am spus. mi-a replicat.$titi ce inseamna asta? Inseamna ca mai intii trebuie sa va cunoa~teti pe dumneavoastra in~iva. Omul a fost de acord.sint pus.a ca barbatul ei ar fi Supraomul! Daca cineva are 0 nevroza. Fusese asistentul lui ~i ii preluase mai tirziu c1ientela. atunci cum poate pacientul sa devina el ~a cum trebuie? Daca nu sinteti convins. Ele vad aspecte pe care barbatul nu Ie sesizeaza. Ele au deseori o intuitie excelenta ~i 0 putere critica ascutita ~i pot ghici jocul barbatilor ~i eventual ~i intrigile animei lor. Eu: .Bun. atunci ia sa va examinam visele. Dar va pot asigura ca am trecut prin experiente uimitoare cu a~a-numita "normalitate": Odata. Ayea un succes normal. ni~te copii normali.sau tocmai pentru el. locuia intr-o casuta normal a dintr-un ora~el normal. avea un venit normal ~i probabil ~i 0 hrana normal a ! V oia sa devina analist. Eu ii sfiituiesc intotdeauna pe anali~ti: "Sa aveti un « duhovnic ». De aceea inca nici 0 femeie n-a fast convins. Chiar ~i papa are un duhovnic. De aici se pot na~te situatii dificile ~i pentru doctor . Daca nu sinteti a~a cum trebuie. barbat sau femeie!" Ciki femeile sint deosebit de inzestrate pentru a~a ceva. la fel ca ~i ei.. . 146 .Eu n-am vise. Instrumentul sinteti dumneavoastra in~iva. atunci sa va ajute Dumnezeu! Atunci yeti induce bolnavii in eroare.In curind 0 sa aveti. I-am spus: . am avut un elev pe deplin "normal". atunci cum 11 puteti convinge pe el? Dumneavoastra sinteti eel care trebuie sa fie adevarata substanta. spre a lua cuno~tinta de inca un punct de vedere. in fata unei probleme. . Adesea se intimpIa ca bolnavul sa fie exact plasturele potrivit pentru locul ~i punctul slab al medicului. 0 c1ientela normala. Fiecare terapeut ar trebui sa aiba 0 posibilitate de control printr-o terta persoana..

Era atit de intuneric. ce-i drept. prinsesem in ultima clipa. Se sperie rau de tot ~i alerga prin incaperea mare ~i goala. in virsta de vreo doi ani.exact in mijlocul camerei . pe ai ciiror pereti atimau tablouri vechi ~i goblenuri minunate. Trenul avea intr-un anumit ora~ 0 oprire de doua ore. imaginea oniridi din centru constituia un simbol nefast. Se sperie ~i i~i dadu in acela. ciici psihoza lui latenta era pe cale sa izbucneasca ~i sa devina manifesta. eventual ~i intr-o familie severa.Altul ar fi visat probabil chiar in noaptea urmatoare. In cele din urma veni un vis impresionant. Fecalele Ie atrag interesul. In cele din urma am II 147 . Striibatu coridoare lungi ~i pa~i in mcapeli frumoase.. descoperi ca et. Atunci vazu . ~i intra in ea. persoana care a visat. Cind mi-a istorisit visul. Acolo gasi 0 casa medievala. dar posibil. pe ultima suta de metri. in speranta de a da peste cineva.ceva alb pe jos ~i. ceea ce incepu sa ma cam nelini~teascii. Acum ~tiam suficient: era 0 psihoza latenta! Trebuie sa va spun cii am nadu~it tot. Deodata constata ca se facuse mai intuneric ~i soarele apusese.)itimp seama ca nu intilnise nici tipenie de om. Intrucit acest ora~ ii era complet necunoscut ~i ar fi dorit sa-l cunoascii. nu era copil. apropiindu-se. Continua a~a timp de vreo paisprezece zile. El nu-~i putu am inti insade nici un vis. Tocmai de aceea. spermd sa gaseascii pe partea cealalta a salii u~a de ie~ire. Copilul din centru este el insu~i pe vremea cind avea doi ani. In acea c1ipa se trezi cu un tipat. incercind sa-l fac sa iasa din vis. Dar nu intllni pe nimeni. incit nu putea deslu~i nici macar peretele de vizavi. ceva neobi~nuit. riisuflind u~urat: "lata ie~irea!" Deschise u~a ~i descoperi cii ajunsese intr-o camera uria~a. a~a ceva se poate mtimpla cu u~urinra 0 data. Acol0 ramine insa doar scurt timp. N-am intrat deloc in amanunte. M-am straduit sa-i infati~ez visul pe cit de inofensiv posibil. 1ncepu sa se alarmeze ~i iuti pasul.aun copil idiot.'. intr-o stare de panica. Apoi ajunse la 0 u~a mare ~i se gindi. Visul relateaza aproximativ urmatoarele: Calatoria cu care incepe este ciilatoria la ZUrich. caci sint colorate ~i au miros! and un copil cre~te la or~. Pentru copiii mici. Faptul trebuia impiedicat. astfel de maniere proaste sint. De jur-imprejur se aflau obiecte vechi ~i pretioase. Se gindi: "Trebuie sa ma intorc la gara!" In acel moment realiza cii se ratacise ~i nu mai $tia pe unde era ie~irea. Visa eli mergea cu trenul. $edea pe 0 olita de noapte ~i se rnInjise cu fecale. 0 pomi spre centru. probabil primaria. era adult. Dar acel medic. m-am lamurit di normalitatea sa era 0 compensare.

t. Se I Co~maruri. Pentru acest sfir~it ne-am fost reciproc foarte recunoscatori. darmite pentru un amator.). mie lnsa sotia lui nu mi-a placut. m-a cuprins un sentiment nelini~titor. Am lntllnit de mai multe ori astfel de situatii. ar trebui sa-i ceara sfatul. un mijloc plauzibil spre a pune capat analizei didactice. lucruri care te persecuta (n. Deosebit de impresionant mi se pare cazul unui pacient pe care-l scosesem dintr-o depresiune psihogeha. caci adesea slnt foarte greu de recunoscut. dnd fu ln~tiintat de un vis ca era urmarit de un bolnav mintal periculos. dar pesemne ca lntelesese ca se apropia 0 stare fatal a.ce au cea mai mica nesiguranta. N-a mai atins niciodata incon~tientul. care s-au ocupat ani lntregi de psihoterapie ~i care au trecut ei ln~i~i printr-o analiza. Tendinta sa spre normalitate corespundea unei personalitati care. De aceea slnt adeptul ideii ca profanii sa lucreze ca anali~ti. In cazurile respective este extrem de important sa se lnteleaga visele. Ajungem astfel la problema analizei Tacute de nespeciali~ti. nu s-ar fi dezvoltat. Am Tacut In ~a fel. Relatia dintre medic ~i pacient poate . lucruri detestabile. Am sustinut punctul de vedere ca ~i aceia care nu slnt medici sa poata studia psihoterapia ~i s-o exercite. 148 . pe care numai foarte putini Ie poseda. Aceasti'i meserie necesita 0 pregatire foarte lndelungata ~i temeinidi ~i 0 cultura generala. De lndata . cu ajutorul unuia dintre visele sale. Insa eu am constatat tot ~ereu din experienta: nespeciali~tii. se lntoarse acasa.izbutit sa gasesc. Chiar ~i pentru medici este adesea dificil sa recunoasca 0 schizofrenie latenta si s-o trateze. Clnd am vazut-o prima data.mai cu seama daca intervine un transfer (Ubertragung) din partea pacientului asupra medicului sau 0 identificare mai mult sau mai putin incon~tienta lntre medic ~i pacient . dar In cazul psihozelor latente pot u~or nimeri pe de laturi. Aceste psihoze latente slnt les beres noiresl ale psihoterapeutilor. ci doar ar fi explodat. ~tiu ceva ~i slnt capabili de ceva. Dupa aceea s-a lntors acasa ~i s-a casatorit. care-mi era recunoscator. La asta se adauga faptul ca nu exista suficienti medici care practica psihoterapia. Indata dupa aceea. Am observat ca-i eram ca un ghimpe In ochi din cauza influentei pe care 0 exercitam asupra sotului ei. prin confruntarea cu incon~tientul. lndt sa nu afle nimic des pre diagnosticul meu. dar sub controlul unui medic specialist.sa duca ocazionalla fenomene de natura parapsihologica.

din cauza presiunii sub care trala. Mai tirziu am aflat ca glontu1 i se oprise in peretele poste-rior al craniului. cum se poate remarca nu rareari in raport eu 0 situatie arhetipala . seam mii Sl'm'(lsern ciudat de nelini$tit $i de nerves. 149 . Nu-mi dadu nie! un semn.in cazul de fafa. Atitudinea femeii reprezenta pentru paeient 0 impovarare neobisnuita. did cinasem dupa conferinta :. am al/ut ~i impresia ca usa ar fi fast deschisa in mare grab?h Am aprins irnediat lumina.1l1tlmpla frecvent ca femei care nu-si iubesc barbatul cu adevarat sa fie ge!oase 91sa-i distnlg~i prieteniileo Ele vor ca el sa Ie aparLina ell totul.r tennenul sincronicitare (fl. La un an dupa disawrie ajunse iads! intr-o stare depresiva. Am mai stat 1nsa mult timp treaz..sa intre in eu mine imediat cum ar fi remarcat 0 scMere a bunei sale dispozitii. intr-un mod foarte de disDozitia mea obi~nuiHl.u prieteni.) Ii gre~it cineva u~a ~i m-am uitat de-a lungul coridomlui. lTI-am gindit. La acest eveniment a fost vorba de un fenomen pur sincro!listie1. nu fara ca nevasta iui sa fi al/ut aici un aport. Simburele oricarei gelozii este 0 !ipsa de dragoste. I~i zburase creierii.).ese loc in realitate in ell totul aWl parte. e.-ar fi ciocnit de partea din spate a craniului men. care . ~i m-am bagat indata in pat. el- perioada aceea fusesem jnvitat sa tin 0 prelegere la B. moartea. Am :ljuns 1a hotel pc 1a miezul nopth. bagatelizindu-i depresiunea. Prin relativizarea timpului ~i a iD incoD~tient este positil ca eu sa fi perceput ceva ce avu:. Pe la vreo doua . . tocmai pentm cii de insele nu-i apartin.tocmai adormisem . In acest caz. . in Glos8.m-am trezit speriat. Toat3.ste fundamentul a ceea ce anticii desemnau "simpatia tuturor luerurilor". totusi a intrat cineva in cameri:t!" Apoi am iilcercat sa-mi amintesc exact ce se Intimplase ~i mi-a revenit in rnemorie ca ma trezisem din pricina unei duren surde. Incon~tienml colectb/ este comun tutufor. convins ea intrase cineva la mine in camera.In ziua urm~toare am primit 0 telegrama ca aeel padent se sinncisese. Convenisem ell prevazind aceasta posibilitate . I\r1i-a trecut prin minte ca . lilsa aeolo era 0 tikere de morrninL "Ciudat. Neglija msa sa procedeze astfel. dar n-am vazut nimic. t. ca ~i cum s-ar fi lovit eeva de fmntea mea. incon~tientul meu ~tiuse des pre starea pacientului meu. careia nu putea sa-i faea fata.probabil c3.

Brusc.l. 2 Tadic = om drept. nu-i distruga casnicia. tlnara. 150 . Fata avea de ani de zile 0 serioasa ne\/fozu anxioasiL c. de team a ea ea 53. t. ini(iata de Israel Baal-Sem in secolul al XVIII-lea (II. 1mi infa~i~a cazul ei Si~ in tin'lp ce povestea~ illa gindeam: .av la ce\:a ~l nu exercit asupra 1ui nie] un fel de presiuni. se spune di ar fi fost un fe1 de snnt 'ii ca ar fi avut daml previziunii.Dad. DostimiL eleganta ~i -foarte inteIigenta.ra In urrna acestei experiente.c~~ asta corespunde destinului sau.l~ binelnteles ca se agra\. fara a descoperi 1nsa eeva deosebit.).r nu exista a'ia eeva! 1 Adepti ai hasidismului. r\rU doua zi. Am vazut cum a inchis oehii pret de 0 clipa ~i am ~tiut pe loc: aiei e huba! Am mgat-o deei sa-mi povesteasci. Nu pricep despre ee e vorba!" Dar deodata 1mi treeD prin minte di ar fi putut avea un complex patern neobisnuit. mi-a trecut prin glnd visul avut ~i an1 reflectat: "Doamne Durrirlezeule~ e rata ~iceea din'\-" is !~' Cum n-arn putut depista Ia ea nie: uffi1a de conlplex flm intrebat-o. nu mai vina 1a el. Ceea ce m:1 intereseaza Inainte de toate este Cd pacicntul S2l djunga sa aiba propria sa conceptie. Aparu () rata t1:nara. Un pagin devine 18. dJ. in care 0 fats.oar toate astea sint prostii! Doo. Facuse. Denumire ce se dadea si rabinilor hasidici (n. rnint un ps. nu i-am putut intelege caw!. a fost rabin.Va. Era 0 c\reica occidentaUi adaptat?~j ilunl1nata pi'Q3. referij:i 10. Iviai intii. Am intrebat-o mai departe: . despre bunieul ei. fiiea unui bancher bogat.Do.'i procedez in astfel de cazuri. 1mi anlintesc bine de cazui unei e\Te-ice pierduse credinta.Incerc niC10data sa con"ttresc un toln.-(]inte1eg deloc.). j\rn ell anamneza.gln. In agenda mea era trecut: consultatie. deja 0 d&r 111cdicul suferise un transfer asupra ei ~i 0 implora in cele din unTIa sa. veni 13 mine 111 calitate de pacienta. Mi-a raspuns ca da.~ . Aeesta fu visul..'n TI1aduva oaselor. ora patru. t. a~a cum obisnuiesc s. hasidiei I? am intrebat-o.ar. . 0 fi fast poate chiar tadic2? Ea: -. . onest si foarte evlavios. mi~care populara religioasa evreiasca. 0 evreica. un cre~tin un cre~tin~ iar un evreu un evreu. 'fatui Incepu ell un vis de-al rneu. pe care n-o cuno~t~am.'i despre bunicul ei ~i am aflat di fusese rabin ~i apaninuse nnd seete evreieilti.

suprafata zacea 0 sfinta. ce a contat a fast frica de Dun1nezeu. Cunostea daar intelectul ~i traia 0 viata lipsita de sens. ~i iata. idei mitologice si religioase. viata ei capati§' un sens . casatorie. ceea ce a dus la vindecarea ei. Dar ee s-a intimplat atunci? In lac sa i-o Intind simplu. de frica de Dumnezeu! p. chiar daca au obtinut ee cautau. n-are sens. caei facea parte din categoria acelor oameni de 10. pentru ca altceva TIn stia.unchl in fata ei : I-am povestit aceSf Si in opt zile nevroza ei a disparut. a toaletelar ~i a sexualitatii.). Am constatat adesea ca oamenii se rrnbolnavesc de nervi atunei cind se muJtumesc eu raspunsuri insuficiente sau false 10. BunicuI dumne(:l'voastra a fast un Tadll dumneavoastra a renegat credinta iudaiciL A trAdat secretul ~i I-a uitat pe DUlnnezeu. de cele ! Cazul se deosebe~te de rnajoritatea celorlalte de acest gen prin durata scurta a tratarnentului (A.Incheiasem astfel anamneza ~i In~elesesem povestea neVfDZei pe care i-am ~i e:plicat-o: -. Dar eo.spun ce\"{ice s-ar putea sa nu in stare sa acceptati. Asemenea oameni 51. reputatie. pentru ca suferiti. stind in geD. In realitate era un capll al Domnului care ar fi trebuit sa implineasca voima Sa tainica. fata era ~i ea prezent~L Se indrepta spre mine ~i ma intreba: "N-aveti 0 umbrela? Ploua atit de tare. n-avea nici un fel de reprezentari mitologice ~i de aceea esentialul in eo./~l.ii. intrebarile vieJ. Daca pot evolua catre a personalitate mai euprinzatoare.'1tnclestati de obicei Intr-o prea mare i ingustim." Am gash intr-adevar 0 umbreEi. sueees exterior si bani si dmin nefericiti Si nevrotici. ci ca sub aceast3. 151 . A trebuit sa trezese in eo.si nid unna de nevroza! La acest eaz n-am apEcat 0 "metoda".! Visul mi-a aratat C3. Iar durnneavoastra aveti aceasta nevroza.. i-am inmlnat-o ca unci zeitati. care se cere activitate spiritualiL Astfel.~sta0 lovi ca un trasnet! In noaptea urmatoare am avut din nOll un vis: In casa mea se dadea 0 receptie. 1. I-arTI explicat pacientei acest lucru.e spirituaiit Viata lor !1-are destul continut.A~CUIl1 0 sa '. am tot mo~mondit eu degetele ea s-o deschid Si am vrut s~ci-o dau. Ei cauta pozitie. Toate intentiile ei se orientau in directia flirtului. l1U era exclusiv 0 persoana superficia13. TIU izbutea sa se exprime. ci intuisem prezenta nunlcJ>~ului. Aiei [l-a fast vorba de a metoda.

~tie ca pina atunci ceva I-a tot retinut sa mearga acolo. De aceea. Cind se apropie de lac. Se sugereaza 0 prezenta invizibila. Pacientul D-a acceptat dedt cu greu asocierea cu ele~teul Bethesda. in predica de duminica dimineata.ele~teul Bethesda. care bate unde vrea. al botezului. 0 refuza deoarece astfel de lucruri apar numai in Biblie ~i. de unde are 0 vedere frumoasa asupra unei vai adinci ~i cu paduri dese. sa-~i depa~easca panica. care are astfer de vise sau viziuni. Atunci insa tot mai ramine deschisa intrebarea daca un om. un numen. dar.mai multe ori Ie inceteaza ~i nevroza. Insa eu nu insist niciodata 1 Uber die Archetypen des kollekliven Unbewufllen. Se treze~te cu un tipat de spaima. 0 boare u~oara de vint adie peste suprafata apei. La mine veneau "oile ratacite". dar El nu este in nici un caz un fen amen a carui experienta 0 poti face. iar ea ii lipse~te foarte des omului din ziua de azi. des pre Sfintul Duh se vorbqte doar in ocazii festive. ci din aceia care i~i pierdusera credinta. eventual. idee a de dezvoltare a avut pentru mine de la bun inceput cea mai mare insemnatate. Dar a trai ~i simti astfel simbolul presupune participarea vie a credinciosului. Eu ~tiu ca omul care a visat ar fi trebuit sa-~i domine frica ~i. el ~i-ar fi putut aminti de fapt de "ele~teul" ale carui ape erau mi~cate de un vint brusc ~i in care erau scufundati bolnavii . Visul pare mai intii de neinteles. Un Inger pogoara ~i atinge apa.. atmosfera devine ciudata ~i. ~i asta ii provoaca 0 teama de moarte celui care viseaza. N-au nimic de-a face eu psihologia. care se increte~te ~i se intuneca. Majoritatea pacientilor mei nu consta din oameni credincio~i. De asta data insa. care capata astfel puteri tamaduitoare. germ. ca teolog. 1935. Oricum. care traie~te prin sine insu~i ~i in fata caruia omul este cuprins de fiori. In asemenea cazuri sintem redu~i la a observa daca incon~tientul nu produce spontan simboluri care inlocuiesc ceea ce lipse~te. 1976 (11. Un teolog avea un vis care se repeta destul de des: Viseaza ca sta pe 0 coasta de deal. Omul credincios are ~i azi prilejul sa triiiasca in biserica simbolurile. la imitatio Christi ~i la multe altele. vrea sa-~i duca planulla indeplinire. Wake lX/l. este capabil sa Ie inteleaga sensul ~i sa-~i asume consecintele.). ca sa zic a~a. deodaHi. Am descris un asemenea caz in Uber die Archetypen des kollektiven Unbewuflten1 (Despre arhetipurile incon$tientului colectiv). ed. In Ges. Sa ne gindim la evenimentul slujbei. Adierea u~oara de vint este pneuma. 152 .

este strain eelor mai multi oameni. Am sarit ~ u in picioare ~i i-am spus: 153 . care avea obiceiul sa-!?i palmuiasdi angajatii. decit un valet de chambre de un rang ceva mai malt. mai strins legati prin Biserica ~i dogma. aventura spirituaIa. doctorul se V3zU pus in incurcatura ~i 0 trimise la mine. Era 0 persoana foa. nebuna. Riscul trairii interioare. daca intra in discutie ceea ce este cel mai personal Intr-o fiinta. Intrucit cucoana nu era.rte impunatoare. Apoi sosi momentul ciod trebui ~-' spun ceva neplacu. iDalta de ~ase picioare . atunci majoritatea oamenilor se sperie ~i multi 0 iau la goana. Rezistentele . In ochii ei nu era. amenintindu-m" ca ma pocne~te. Fire~te ca-i aplicase medicului-~ef palma de rigoare. Uneori e necesara ~i interventia activa din partea doctorului. in definitiv. una ~i civilizata. nu-i a~a?! El 0 trimise atunci la un alt medic. Eu nu consider ca aceasta cale este intotdeauna cea corecta. Doar 11 pliitea.dar psihic? In fata acestei intrebiiri izbucne~te adesea un dispret pe cit de nebanuit pe atit de profund al sufletului.cind cineva nu este dispus sa mearga pe propriul Sall drum !?isa preia partea lui de responsabilitate. Trebuie sa aiba un fundan1ent "supranatural" sau cel putin "istorie" . Intr-o zi se prezenta la mine 0 doamna din inalta nobilime. A~a s-a intimplat !?icu acest teolog. pe de aha. pentru a spune lli?a.mai ales daca sint indJrjite merita atentie. Daca se pune problema triiirii interioare. inclusiv pe medicii ei. Posibilitatea ca ar fi 0 realitate psihicii este anatema. pentru ca adesea ele reprezinta avertismente care nu vor sa fie trecute cu vederea. Nu slnt de acord cu presupunerea ieftina ca nu este yorba despre "nimic altceva" dedt rezistente obi~nuite. Suferea de nevroza obsesionala (Zwangsneurose) ~i fusese in tratament intr-o clinidi. la drept vorbind. daca este contraindicata. pacientul ~i afectele sale. nu gluma! I~i facu deei aparitia ~i purtaram 0 discutie cum nu se poat . an furioasa la mine.v-a spun eu. asta era capabila sa bata. ~i acolo povestea se repeta. In psihoterapia actuala i se pretinde freevent medicului sau psihoterapeutului sa "insoteasca pas cu pas". Pe de 0 parte sint mai aproape de elementul religios. ci trebuia doar tratata cu manu~i. Sint bineinteles con~tient de faptul ca teologii se afla intr-o situatie mai dificila decit altii. Remediul poate fi 0 otrava pe care nu 0 suporta oricine sau 0 operatie care are efect mortal.

poseda ni~te dimensiuni neobi~nuite. Nu mai tin minte cifre exacte.A~a ceva nu mi-a spus inca nime " se lamenta. Cazu inapoi pe scaun. dar care aici sint implantate intr-o dispozitie psihica atlt de ciudat de nefavorabiUi. cu ani in urma. Am efectuat odata. dumneavoastdi sinteti doamna. El intilne~te personalitari care. pr¥fu~indu-se efectiv sub ochii mei." Am avut citeva cazuri. Insa din clipa aceea. In acest caz ar fi fost to eronat s-o "insotesc pas cu pas".tocmai prin simptomele compulsive. 0 treime a fost intr-adevar vindecata. dumnea'J6astrii loviti prima . exprimindu-ma cu precautie.ladies first! Da' dupa aia dau eu! ~i vorbisem serios. spre fericirea sau nefericirea lor. n-au trezit niciodata interesul publicului ~i totu~i . sau sint oameni care au trecut prin evolurii ~i catastrofe fara precedent. pentru ca multe lucruri se realizeaza ~i se inteleg doar dupa ani ~i abia atunci pot deveni ~i eficace. carora un altu1 ~i-ar putea consacra intreaga viata intr-un entuziasm inepuizabil. insa. De dte ori mi s-a intimplat ca fo~ti pacienri sa-mi scrie: "Abia dupa ce au trecut zece ani de cind am fost la dumneavoastra am realizat ce s-a petrecut de fapt. Dar tocmai cazurile neameliorate sint greu de judecat.sau tocmai de aceea . . in care pacientul m-a parasit. Nu rareori se intimpla sa infloreasca in conditii improbabile bogatii ale sufletului. Uneori e yorba despre talente ie~ite din com un.Bun. terapia dev 1 eficienta. Suferea de 0 nevroza obsesionala. In viara unui medic este ceva firesc ca in decursul activitarii sale practice sa intilneasca oameni care sa aiba importanra ~i pentru el insu~i. iar foarte rar a trebuit eu sa expediez un bolnav. 0 treime a cunoscut 0 ameliorare apreciabiHi ~i 0 treime n-a fost influentata iIi mod esenrial. este deseori dificil sa se traga concluzii in legatura cu succesul unui tratament. Dar ~i printre ace~tia s-au gasit unii care mi-au trimis ulterior relatari pozitive. incit nu ~tii daca ai de-a face cu un geniu sau cu un caz de dezvoltare fragmentara.. Ceea ce-i treb ia acestei 'ente era reaqia barbateasca. De aceea. pe care n-ai 154 . Un or astfel de oameni Ii se impun limite de catre natura . Nu i-ar fi folosit citu~i de putin. fiindca nu-~i putea impune sie inse~i ingradiri morale. purine la numar. 0 statistica a rezultatelor tratamentelor mele.

Care scapa de aparentul element bolnavicios de Indata ce dispare golul care se cascase intre eu ~i incon~tient. adicii spre imaginea asupra lumii furnizata de ~tiintele naturii. in favoarea unei lumi conceptuale arti . nici nu sint satisIacuti de jocul cu cuvintele . Dacii ar fi trait intr-un timp ~i un mediu in care omul era inca legat prin mit de lumea striimo~ilor ~i. daca este confruntat cu el in praxi. care ar dori 1 2 termenulln Glosar\(n. dar numai bidimensionale. Cine nu cunoa~te din proprie experienta efectul numinos2 al arhetipurilor va scapa cu greu de a. Aici Incep .). aparen igure. In Glosar termenul Auminosum (11. dintre care prima este Incercarea de a domina totul prin intelect. nu slnt putini la numar cei care pe vremuri nu ar fi ajuns nevrotici. t. atunci procesul psihoterapeutic· va ramlne fara rezultat ~i nu se va realiza nici 0 schimbare.acele cai gre~ite ingrijoratoare. cea a inflarieiJ. Rapoftul necesar pentru ca psihoterapia sa fie eficienta nu-i Ingaduie medicului sa se sustraga impresiilor puternice provocate de sui~urile~i cobori~urile oamenilor suferinzi. t. aceste impresii nu au efect la unul sau la altul.nu numai pentru medic .cest efect negativ. Este vorba despre oameni care nu suporta pierderea mitului ~inu gasesc nici drumul spre 0 lume pur exterioara. Intrucit poseda acum doar 0 notiune intelectuala.fi banuit niciodata cii Ie vei Intilni In platitudinea vietii sociale. iale. Acest raport consta In comparatia ~i adaptarea permanenta. atunci nu se va giisi nici raspunsul. V. de natura traita ~i nu doar viizuta din exterior. Daca doctorul ~i pacientul nu devin 0 problema unul pentru celalalt. dintr-un anume motiv. astfel. nu insa ~i 0 masura empiricii. Ea serve~te scopului tainic de a se sustrage efectului arhetipal ~i astfel a v tei experiente. Aceste victime ale sciziunii suflete~ti a vremii noastre slnt ni~te simpli "nevrotici facultativi". Dad!. Printre pacientii ~a-zis nevrotici din ziua de azi.). adicii In conflict cu ei In~i~i. in confruntarea dialectidi a celor doua realitati psihice care slnt opuse una alteia.joc intelectual al fanteziei care nu are citu~i de putin a face cu intelepciunea. Cine a trait adlnc aceasta scindare cu propria fiinta este ~i cel mai in masura sa dobindeascii 0 Inteiegere mai bun a a proceselor psihice incon~tiente ~i sa evite prirnejdia aceea tipicii ce-l ameninta pe psiholog. EI va supraaprecia sau subaprecia. 155 '" . atunci ar fi fost crutati de dezbinarea cu propria lor persoanii.

0 serie de date ~tiintifice. m-au invatat infinit de multe lucruri. 're de acum A 0 este pus In locul realitatii. nu doar. 0 comprehensiune ~i 0 inteligenta extraordinare.. Printre ei am gasit oameni a caror prietenie a dainuit decenii de-a rindul. Intllnirea cu oameni de cele mai diverse tipuri ~i niveluri psihologice a fost pentru mine de 0 Insemn~tate incomparabil mai mare dedt a discutie fragmentara Cll 0 celebritate. ele se puneau pe treaba cu 0 con~tiinciozitate.. ( .. mina dreapta nu ~tie ce face cea stinga. care promite protectie contra experientei.. D ep Iasarea catre onceptualli ia experientei stanta ~i 0 canfera unui simplu nume. pretin~ii intelectuali. Au contribuit in mod esential ca eu sa patpomi in terapie pe drumuri noi. Nimic nu se obtine doar prin cuvinte. caci la ei. propagindu-mi ideile In Iume. Dintre pacientii cei mai dificili ~i nerecunoscatori fac de aceea parte. pe care ei ~i pacientii mei mi I-au prezentat Intr-o succesiune inepuizabiHi de imagini. dupa experienta mea. indt n-am putut sa nu aflu de aici lucruri esentiale. sa acopere cu nI~te notmnI a~a-ZIS care r r· Itatea vIetH. Nimeni nu se simte in atorat fata de un concept. Cu un intelect care nu este cantrolat prin nici un sentiment se poate solutiona orice . ci in fapte ~i realitati. Ei cultiva a psihologie a compartiments. Pacientii ~i analizatii mei mi-au adus atlt de aproape realitatea vietii omene~ti. Unii dintre analizati au devenit discipolii mei in sensul propriu-zis al cuvintului.. PersoaneJe analizate de mine au fost mai cu seama de sex feminin.~i asta nu in ultimul rind din gre~e!i Si infrlngeri. Conversatii1e cele mai frumoase ~i incaIcate de semnificatii ~i consecinte pe care Ie-am purtat in viata mea sint anonime. Spiritul nu triiie~te insa in natiuni. de cele mai multe ori. ci mai ales sa dobindesc 0 intelegere a propriei fiinte . Intilnirea Cll analizatii mei ~i confruntarea cu fenomenul psihic.~i totu~i.. pe lInga mincina~ii abi~nuiti. ~i tocmai acesta este avantajul cautat. I . totu~i acest procedeu este repetat la infinit. iata ca se instaleaza nevroza. de exemplu. .

1969. ~i Sigmund Freud: £in Naehruf(Sigmund Freud: Un necrologY.). laolaWi cu lucrarile lui Pierre Janet.. G. lung a denumit aceasta lucrare "epocala". germ. Citisem Traumdeutung (Interpretarea viselor) a lui Freud inca din 1900. din exterior.. pacientii bolnavi mintal. 1971 (n. geml. 1 octombrie 1939. 1939. cu £Oatanaivitatea. psihiatrii tineri de atunci. in Ges. Am inceput. ed. Werke IV. adica asupra cazurilor paranoide. ~i Sigmund Freud als kulll!rhistorische £rseheinung (Sigmund Freud cafenomen al istoriei eulturii). Cf. Mai ales cautarca freudiana a unei meta de de analiza a viselor ~i de interpretare a lor mi-a fost folositoare pentru intelegerea formelor schizofrenice de exprimare. ed. DIE S CH0NE 157 FAMILlL T 0 FAN . de a cunoa~te ~i stapini. precum ~i "incercarea pesemne cea mai temerara. sa observ din punct de vedere clinic. pe care Ie-am inregistrat ~iclasificat rara a intelege dtu~i de putin continuturile lor. Werke XV. 1932. In decursul timpuiui.). interesul meu s-a concentrat tot mai mult asupra acelui gen de bolnavi aJaturi de care Hiceam experienta a ceva inteligibil.5 Sigmund Freud1 Aventura dezvoltarii mele spirituale a demarat atunci dnd lli"l1 devenit psihiatru. 1971). lung despre Sigmund Freud ~i opera sa. in Ges. Cele mai multe sint con~inute in Ges. enigmele psihicului incon~tient. am dat peste ni~te procese psihice de 0 natura surprinzatoare. pe tarimul aparent solid ai empirismului.2 1 Capitolul trebuie conceput doar ca 0 completare a numeroaselor scrieri ale lui C. in timp ce pentm colegii no~tri mai in virsta a fost un . Inca de la debutul carierei mele psihiatlice. Werke XV. studiile lui Breuer ~i Freud. m-au stimulat putemic ~i imbogatit substantial. 2 In necrologul sau consacrat lui Freud (Basler Naehrichten. a constituit un izvor de iluminare. obiect de batjocura" (n. care s-a intreprins vreodata. Procedind astfel. Pentru noi. a nebuniil~r maniaco-depresive ~i a tulburarilor psihogene. care erau considerate a fi fost suficient evaluate atunci dnd fusesera etichetate drept "patologice".

Alta era situatia legata de continutul refuliirii. "Oamenii importanti" il mentionau cel mult in secret. Asta nu ma satisfacea deloc. pentru ca n-o Intelegeam Inca. Aici nu-i puteam da dreptate lui Freud. iar la congrese se discuta despre el numai pe coridoare. EI considera trauma sexuala drept cauza a refuliirii. o astfel de tulburare survenea de fiecare data dnd cuvintul-stimul atinsese 0 durere sufleteasca sau un conflict psihic. fie mi-l dadeau dupa un timp de reaqie considerabil prelungit. Lectura lnterpretiirii vise/or a lui Freud mi-a aratat ca aici actiona mecanismul de refulare ~i ca realitatile observate de mine erau In concordanta cu teoria sa. Am capatat-o abia mai tirziu. Munca mea practica ma facuse sa cunosc multe cazuri. de nevroze. dar el nu accepta drept cauze valabile alti factori In afara de sexualitate. intrucit intilnisem frecvent refuliirile In experimentele mele cu asociatiile de cuvinte: la anumite cuvinte-stimul. Mai tirziu i-am infati~at lui Freud astfel de cazuri. De cele mai multe ori Insa. iar eu ma aflam In preajma incheierii unei lucriiri care urma sa ma propulseze in cadrul universitatii. 158 . ca de exemplu problema adaptarii sociale. inaintea mea se contura 0 cariera academica. niciodata in plen. Ceea ce ma interesa inainte de toate la aceasta scriere era utilizarea in domeniul visului a conceptului de "mecanism de refulare" (Verdriingungsmeclzanismus). pacientii fie nu gaseau nici un riispuns asociativ. Era important pentru mine. La douazeci ~i cinci de ani Imi lip sea experienta necesara spre a verifica teoriile lui Freud. Insa Freud era in lumea academica a acelor vremuri categoric 0 persona non grata ~i relatia cu el era de aceea daunatoare oricarui renume ~tiintific. N-am putut decit sa-i confirm expunerile. ei raspundeau adesea rntr-un chip ciudat de altificial la intrebarile mele legate de cauza dereglarii. La Inceput nu mi-a venit u~or sa-i acord lui Freud locul corect in viata mea sau sa adopt atitudinea justa fata de el. A~a di nu mi-a fost citu~i de putin pIacut sa trebuiasca sa constat concordanta dintre experientele me Ie asociative ~i teoriile freudiene. a reprimarii determinate de anumite imprejurari tragice de viata. pacientii nu erau con~tienti de acest lucru. provenind din psihologia nevrozelor. In care sexualitateajuca doar un rol secundar. a exigentelor legate de prestigiu etc. ceea ce mie nu-mi ajungea.Uisasem la vremea respectiva cartea deoparte. Dupa cum am constatat ulterior. Clnd am Iacut cuno~tinta cu opera lui. In 1903 am recitit lnterpretarea vise/or ~i am descoperit legatura cu propriile mele idei. altii fiind factorii care state au In prim-plan.

co!espondell\a intre\cei doi cercetatori demara. Nu-ti poti cladi viata pe 0 minciuna. am luat deschis partea lui Freud ~i am luptat pentru el. Freud deschisese 0 noua cale de cercetare. curind dupa acest incident.. indeletnicindu-ma cu aceste probleme. atunci sint de partea lui.). Oricum. dnd s-au tinut referate despre nevrozele obsesionale. Am scos prima data sabia in apararea lui cu ocazia unui congres desfa~urat la Munchen.1 In urma acestui articol. M-a invitat la el. In 1907. fara a-I mentiona pe Freud. am considerat cazul incheiat. lui Freud lucrarea sa despre Studii diaDupa lV. Ges. bazindu-ma pe propria experienta. 1. 1969 trimise (t906) gnostice . ca toate nevrozele ar fi fost eauzate de refulare sexuala sau traume sexuale. Numai ca tot nu puteam admite.2 Werke ce Jung ii(11. ~i revolta de atunci impotriva lui mi se parea absurda. deodata. Nu dau doi bani pe cariera. am auzit glasul personalitalii mele nr.1nfebruarie 1907 a avut loc la iena 1 Die Hysterielehre Freudsl eine Erwiderung auf die Aschaffenburg'sche Kritik (Teoriafreudialla asupra fsteriei. 2: "Este 0 in~elatorie sa actionezi ca ~i cum nu l-ai cunoa~te pe Freud." ~i cu aceasta. Pentru anumite cazuri. ed.). De atunci incolo.2 Nu intimpinasem multa intelegere fat~ ile exprimate de mine in Despre psihologia dement . precoce ~i colegll ei rideau de mine. insa pentru altele nu. Despre psihologia in anu11913.Ma aflam la un moment dat in laboratorul meu. 0 replica la critica [ui Aschaffenburg). doi profesori germani mi-au trimis scrisori de avertisment: daca ramineam de partea lui Freud ~i continuam sa-l apar. ~i. iar numele lui a fost trecut sub tacere in mod intentionat. acest lucru era valabil. Am raspuns: "Dad ceea ce spune Freud este adevarul. In definitiv. . Jung ii tritnise lui Freud si scrierea sa Ea continua pina demelltei precoce (A. daca ea presupune sa trunchiezi cercetarea ~i sa treei sub taeere adevarul. 59 ." ~i am continuat sa-l apar pe Freud ~i sa pledez pentru ideil~ sale. imi elaborasem lucrarile cu mult inainte de a intelege ceva din ideile luL Oar. gen{ll.. Oar prin aceasta lucr e am ajuns sa-l cunosc p' sonal pe Freud. viitorul meu academic era periclitat. care contribuise intr-un mod aut de substantialIa intelegerea nevrozelor obsesionale. In 1906. dnd diavolul mi-a ~optit la ureche d a~ fi indreptalit sa public rezultatele experimentelor mele ~i concluziile mele. am scris un articol pentru revista Miinchner Medizinische Wochenschriji despre teoria freudiana asupra nevrozei.

Clnd vorbea despre ea.. in sens personal ~i filozofic deopotriva. Cu to ate aceste mtele lui nu-mi puteau indeparta ezitarile ~i risipi mdoieii1e pe care i Ie-am ~i expus in mai muite rinduri. Am realizat ca teoria lui sexuala era extrem de importanta pentru el. Ce nu se putea interpreta direct ca sexua1itate era etichetat de el drept "psihosexualitate". In atitudinea sa ill) exista nimic banal. a carei cauza nu mi-o puteam explica. e1 0 suspecta ~i lasa sa se l. chiar nelini~tit ~i nu se mai observa nimic din felul sau critic ~i sceptic de a fi.\ prima." Nu eram deloc dispus sa-i dau dreptate sau sa las lucmrile a~a. sa ZIC a~a. N~-a~ fara opnre. E un blestcm al sOI1ii.. priI}lele mele impresii legate de el au ramas neclare. ca un rezultat morbid al sexualitatii refulate. Impresia mea fu 160 . gindita logic pina la capat. Inca ceva ~i se pam important la prima noastra int11nire. Freud a ore am vorblt i~t~lnit l~ ca ~a ~ra unu. Era evident ca teoria sexualii 11preocupa mult pe Freud. Asta m-a impresionat. chiar intr-un mod Cll totul neobi~nuit. spre a-mi motiva obieqiile. Dlat. ea era foarte aproape de sufletul sau. Din cu el. impotriva caruia sintem lipsiti de orice putere. nici un alt om I-am putea masura experienta mea cu adevar¥ important pe care nu se cunoscut. Ori de dte ori ie~ea 1a iveala la un om sau intr-o opera de arta expresia unei spiritualitati. confirma el. Cultura ar aparea ca 0 simpla farsa. M-a impresi tee mi-a spus des pre teoria sexuala. Dar nu ma sim~eam deocamdata in stare sa fac fata unei astfel de discutii cu el.11\eleaga ca ar fi yorba de "sexualitate refulata". dar nu ma puteam lamuri in ce masura aprecierea pozitiva era l~gata 1a el de prezum~ii subiective ~i in ce masura de cxperiente concludente. a~a este. Am obiectat ca ipoteza lui. $i totu~i. Asta ma impresiona profund: sexualitatea insemna pentm el un l1uminosum.prinz. dar de fiecare data Ie-a atribuit lipsei mele de experien~. Mai ales atitudinea 1ui Freud fa~a de spirit mi se parea foarte discutabila. ar duce la 0 judecata cu efect distrugator asupra culturii. .Ii insufle~ea atunci fizionomia.noastra de trelsprezece intilnire. 0 expresie ciudata de agita\ie. consideram Ii extraordinar de inteligez't. "Da. tonul sau d6venea pripit. partial nein. Freud avea dreptate: pe-atunci nu aveam inca suficienta experien~a .:clese. patrunzator ~i rem~cabil in toate pri- vin~ele. ~i timp fost primul om de pina atimci. se refera insa la lucruri pe care Ie-am putut aprofunda ~i in~elege cu desavir~ire abia dupa sfir~itul prieteniei noastre. multumindu-ma cu acest raspuns.

Ceca ce parea sa inteleaga Freud prin "ocultism" era aproximativ tot ce ~tiau sa spuna despre suflet filozofia ~i religia.Un bastion .. Am inca vii iI1 amintire vorbele Iui Freud: . eLl s1'i3. . impotriva cui? I-am intrebat.ca multe alte conceptii speculative. al ocultismului. Este lucrul esential. Un adevar era pentru mine 0 ipotezii pe moment satisfiicatoare. indusiv parapsihologia care lua na~tere in acea epoca. vei merge in fiecare duminidi la biserica!" .1a~i retinere. pentru a adauga apoi: .$i promite-mi un lucru..sa aceasta d. Mal inti1 au fost "bastionul" ~i "dogma" care m-au alarmat. Aici a ezitat 0 clipa. valabil pentru to ate timpurile. adica 0 indiscutabila profesiune de credinta. se elaboreaza Dumai acolo unde se vizeaza 0 data pentru totdeauna inabusirea indcieIiloL Asta insa nu mai are nimic a face eu judecata ::tiintific2.Tung..ci pln3. putin miral. c2ici0 dogma. ~tiam ca n-o si1 ma impac niciodata eu 0 asemenea pozifie. ci :iDar DosibiLl .confinnata de 0 cGEversatie pc care am avut-o vreo trei ani mai tlrziu (1910) tot la Viena. Mi se adresase pEn de patima ~i pe tonuI unui tata care ar zice: . A fest 0 Jovitura care nimeri in substanta. mi-a raspuns. Pentru Freud. c3.. teoria sexuaHi era 1a fel de "oeult2:' .. el voia sa ma reeruteze in vderee. nesigure. in miezul prieteniei rlOastre.). sexua1itatea insemna pare-se mai mult deelt pentru airi oamenL Ea era pentru el 0 res religiose obserwmda1• Pus In rata unor astfel de probleme ~i reomul se comporti\ de regula. in mod evident. eu nu-i atribuisem sexualitatii imporcanta unei chestiuni iluctuante. Pentru mine. . trebuie sa facem din ea 0 dogma.1 ci Dumai cu 0 sete personala de putere. a 0 pricepe bine pc atnnei. pc c". observasem Ia Freud 0 iruptie de factori religio~i inconstienti. Fad.re fnj-o li3.. un bastion de neclintit. dragul meu fiu: c3. unei aparari comune impotriva continuturilor ~ncon~tiente a.. promiteti-mi sa nu renumati niciodata la :eoria sexuala. dar I1U un anicol de credinta. t.adica nu a ipoteza dovedita. de teama sa D-O pierzi.rnenin~atoare.Dragul meu ..iscutie contribui la confuzia meo.1 . A~a ca I Un lucru ce trebuie respectat eu religiozitate 61 (n.. Vedeti.Impotriva torentului negru de noroi. careia trebuie sa-i ramli ~idel.

Si punctul de vedere: nu sus trebuia cautat ceea ee se pierduse. eventual. Insa 111 terminologia ~i teoria so. adica In domeniul experientei psihologice. pretentioasa. ce am fost in stare s-o 'lad In corelatie cu atitudinea so. dinspre ceo. ce-i drept. idealiste.cu aceasta. MuIt timp mi-a ramas de neinte1es. mai degraba.Iehova ~i sexualitatea -. Daca nu se izbute~te din direqia laturii luminoase. Si anumr cea a sexualitatii. tot astfel. constringerea. pe care el II pierduse. incon~tienta s. lyE1preocupa mai ales 0 trasatura de caracter: amar1kiunea lui Freud. obsesional etc. In fond Insa. nu s-a pierdut defel. Dupa cum celui care este psihic mai tare ~i de aceea mai de temut Ii revin atributele de "divin" sau "demonic". Tot ramine deschisa intrebarea cum se inving teama. con~tiinta l'ncarcata. In calitate de trasatura psihologica a contrariilor rational incomensurabile . numinozitatea. atunci se va reuSi. Dar ce conteaza de fapt pentru cel care e mai tare daca este Dumit intr-un fel sau Intr-altul? Daca n-ar exista 0 psihologie. 0 imagine care nu era mai putin insistenta. fata de sexualitate. emotia eu care vorbea despre 162 . unui Dumnezeu gelos. adica al unui Dumnezeu ascuns. temator. "libidoul sexual" preluase 1a el rolul unui delis absconditLis. ramlnea aeeeasi.dialogul se sfir~i curlnd.eo. din care-Si luau zborul ditre mine stoluri de idei noi. necunoscut. Un lucm mi-era limpede: Freud. plna.prima noastra Intllnire. Numai agitatia. Eram adlnc tulburat. cind am reflectat 10. care facea mereu caz de ireligiozitatea sa. Avantajul acestei transfonnari consta la Freud aparent In aceea di noul principiu numinos i se parea a fi irepro~abil din punet de vedere stiintific Si eliberat de orice Incarcatura religioasa. Abia muIt mai tirziu. ci jos. Aceste idei mi-au strabatut creierul asemenea unor fiacari tl~nite Intr-o clipa. A veam senzatia ca as fi aruncat 0 privire fugitiva Intr-un tinut nou. 19i elaborase 0 dogma sau. jenat 9i derutat. biologica. ci numai obiecte concrete. imperioasa. E adevarat ca pentru Freud. sexualitatea IDsemna un numinosum. amenintatoare si ambivalenta din punct de vedere moral.este exprimata exclusiv ca functie biologica. atunci In!r-adevar unul ar fi fost distrus ~i celi:ilalt pus In locullui.iinstinctualitatea sau cum se scapa de ele. dupa dteva Incercari bliblite din pmtea mea. Mil frapase Inca de 10.i-au dezvaluit intreaga semnificatie. sentimentul de vina. In realitate. ele au capatat pentm mine importanta ~i s. Nu se modificase dedt denumirea .caracterul lui Freud. elementul presant. i se substituise 0 alta imagine stringenti:i. obscura.

uturilor incon~tientului ~i nu ~tia ca tot :eea ce survine din incoH5tient are un sus si un jos. un interior 51 In exterior. Freud se simtea amenintat de un "torent negru de noroi". 9L ceea ce este ~i Inai mult.sau a ErosuIui . eel pu~in.U Sf fi redus-o si pe ea la 0 simpHi . urrnei~ el voia sa-i lilvete pe ceilal~i .patrundiI 111aintea tuturor In adlncurile negre? sa le de~arte con. tot mereu despre sex. el.a~a. care Incercase S3. 0 consecintii logica.Iui ceea ce spunea acesta5 ci ceea. "ITlistica". pentru ca a fost un mare oro. Era orb In fala paradoxului si a ambiguit~Hii conti:J.. din incoDstient se naste 0 reo. ?oate d.oenea multor alti fii. i'mi dadea mie senzdtia . nu puteo. direia nu-i acordasern plDa atunci suficienta~ aten~ie: Aser.ze.na dragostei . probler. an1 jI1teles ~i ipoteza Iui AJfred Adler asupra puterii. liar pese~clne ca S3. ajunge :1iciodata ill conSOtlanta CU:sine insu~i.. privita din interior.::. nevoia sa orbeasdi.ca. }\.dler nu In\'iltase ~i retinuse de la "tatal .Tcna fuga de sine sau de cealo..si asta fikea Freud .inutul si sa Ie epuizeze. Freud nu-l citise~ CUlTIIni-a spns-o el rnsu~i~ niciodata pe \fietzsche. tel ~i Impotriva sa insusi..atunci nu se ia In considerare decit una dintre jumatati .2. Tenninologia Iui concrerista era Insa prea ingusta spre a exprima el imi orea impresia ca 211'ue1'a de fapt l 3-Ceasta idee.ta con~tient de faptul ca in "mono:onia interpretarii" Sc' e. Freud ramine 'victirna unul .::pl.qie.9i a puterii cazu peste rDine ca un cbiect greu de plumb. Nu se putea face nimie contra acestei unilateralitati a Iui Freud. te Hisau sa intuie~ti C8~ ea atingea In el fibre mai adli1cL facinjn~le sa 'vibre:. Pentru a relua cuvintele sale. luiJ care ar fi puttH fi nUITlita} eventual. pentru a compensa divinizarea 163 .lta latura 0 . interioara personaEi i-ax fi deschis ochii. un Oll1 mistuit de foeul sacru.)ingur aspect. OrJ fara a :-ecunoaste aceasta latura a personalitatii Iui. si nu exista 0 lrnaraciune nlai decit aceea a unul om care l~i este ~ie~i :el mai crincen dusman. co. 1\1-0. AS3 irnpotriva propriului sih. fast niciodo. sexualitatea cuprinde Si spirituaJitate s21uare un sens intrinsec. d Dupa cea de-a dOll a convorbire purtata la '/iena eu Freud.1. de ce era atit de cople:!it de 2ceasta idee. Cind 5e vorbeste despre exterior .sexuaEtate'· sau . Freud nu si-a pus niciodata intrebarea de ce simteo. I-am perceput atunci psihologia ca pe 0 mutare pe tabla de sah a istoriei spirituale. ~i tocrnai de aceea eu v~td ln el 0 figura tragica. cefacea. 0 experient2. La Ufl118.

neadevarate in cealalta. Dad Freud ar fi luat ceva mai mult in considerare adevarul psiho1ogic -ca sexualitatea este numinoasa .se manifesta in experienra in forme opuse: una. S-a infiripat atunci in mintea meaideea ca Eros ~i pulsi ea puterii erau ca doi frati invrajbiti. pentm a violenta obiectul. un om cade lntr-un "da" absolut.asemenea sarcinii lectrice pozitive ~i negative . in schimb m-a suspectat pe mine ca a~ vrea sa trec drept profet. E1 emite 9i in acela~i timp face sa dispara pretentia tragica. adica Eros. Iar Nietzsche.ea este un Dumnezeu ~i un demon -. Trairea numinoasa inalra ~i injose~te concomitent. v. Ode fIl. ra eVI ent ca pro bl ema nu era "Freud versu Adler". pe de alta. foarte zgomotos. ci "Freud versus Nietzsche". iar Adler. t.). Am rerinut asta. cu exuberanra sa. iar cealalta ca un agens. 164 . atunci nu s-ar fi impotmolit in ingustimea unui concept biologic. indt vrea sa-1 ridice. neajutorat in miini1e destinului sau 9i obligat sa i se supuna. Am conchis d Freud trebuie sa se afle atit de adinc sub impresia puterii Erosului. Atunci. Nietzsche. ca pe un numen religios. N-a facut-o. A~a se procedeaza de ceie mai multe ori cu numinozitarile. "E 'd ~ metzsc h eeana' a pI ll' nClpm ill puteD!. Mi se parea a insemna mu mai mult dedt 0 cearta domestica in domeniul psihopatolo 'ei. Erosul solicita pulsiunea puterii la fel de mult cum 11solicita ~i aceasta pe el. ceea ce este corect. cum omul folose9te pulsiunea. 9i Freud concureaza chiar cu Biserica ill intentia lui de a canoniza principii ~i doctrine. poate ca n-ar fi cazut dincolo de marginile lumii. Pendula spirituaIa oscileaza illtre sens 9i nonsens ~i nu intre corect 9i incorect. 30. apare pericolul ca fim1 de care sintem agatati sa se rupa. omul este supus pulsiunii. Freud arata cum obiectul este supus pulsiunii. chiar la rangul de dogma .~i invers. adid pulsiunea puterii .aere perenniusl• Nu este nici un secret ca Zarathustra e vestitorul unei evanghelii. Ce-ar fi una dintre pulsiuni fiira cealalta? Pe de 0 parte. iar altul lntr-un "nu" la fel de abso1ut. care . el incearca sa 0 domine. a trebuit sa-9i creeze un "Supraom".. ce-i drept. dad s-ar fi rinut mai aproape de bazele existenrei umane. Nirdvandva ("eliberat de cei doi") spune Orientul. cad ele slnt adevarate intr-o privinra. fii ai unui singur tata i unei forte psihice motivatoare. ca un patiens. Ori de dte ori sufletul intra in vibrarii puternice datorita unei trairi numinoase. 1) (n. Perico1u1 numinosum-ului consta in aceea ca ademene9te spre extreme ~i ca I Mai trainic dedt arama (Hora~iu.

). pe de 0 parte.n-a observat ceva in acest sens! Conversatia cu Freud imi aratase ca el se temea ca lumina numinoasa a teoriei sale sexuale sa nu fie stinsa de catre un "torent negru de noroi". germ. ar Iua foc . Nu ne-am lamurit deocamdata nici pe departe ce inseamna (aptul ca nu exista absolut nimic. el a respins intregul complex de probleme ca fiind nonsens. Ma interesa sa aflu conceptiile lui Freud des pre precognitie ~i parapsihologie in general. Au mai trecut dtiva ani pina ce Freud a admis seriozitatea parapsihologiei ~i existenta pozitiva. Interpretarea sexuala. intinzindu-se pe dteva decenii. Mi s-a parut ca diafragma mea ar fi din fier ~i ar deveni deodata fierbinte. adica ~m mcercat sa inteleg premisele istorice con~tiente ~i incon~tiente ale psihologiei noastre contemporane. iar ceea ce se credea alaltaieri a fi concluzie gre~ita poate fi miine 0 revelatie . precum ~i la polaritatea ~i energetica sufletului. 165 . Asta explica numinozitatea problemei ~i imediata recurgere la un mijloc religios de aparare: dogma. 1912. Cind I-am vizitat in 1909la VietJa.mai cu seama in chestiuni psihologice. des pre care in realitate nu ~tim inca dedt foarte putin. pe de alta. m-au condus in decursul anilor la problema tipologica.~i. atita timp cit 0 con~tiinta mica . Lor le-a urmat. Tout passe . care s-a ocupat de psihologia luptei eroice. rasuna oasemenea trosnitura in biblioteca.atunci un adevar modest este considerat adevarulinsu~i. am avut 0 s~nzatie stranie. investigarea "torentului negru de noroi" al ocultismului. invocind in sustinerea punctului sau de vedere un pozitivism atit de wperficial.. In caftea mea urmatoare1. Se crea astfel 0 situatie mitologica: lupta dintre lumina $i intunerie. ~i intentiile de putere ale "dogmei". iar 0 eroare mica trece drept 0 ratacire fatala.Sub influenta prejudecatii sale materialiste. R 'tare: Symbole der Wandlung (Simboluri ale transformiirU). vai.ce era ieri adevar este astazi 0 amagire. atit de efemera . Wake V. Ges. 1973 (n.0 bolta incandescenta. I-am intrebat cum gindea in legatura cu aceasta chestiune. ngen und Symbole der Libido (Transformiiri ~i simboluri ale Ubidoului). am reluat ~i dezvoltat ideea fundalului mitologic al reaqiei ciudate a lui Freud. incit doar cu greu m-am abtinut sa nu-j dau 0 replica mai ascutita. In Limp ce Freud i~i expunea argumentele. aceasta fiind j~ '. In acel moment. reala a fenomenelor "oculte".

Sint descoperite intimplator. I-am spus iui Freud: .sa le~urile prin greutatea ei. vOf()it niciodala cu eI despre aces! incident. p.)tiam ca.lata un asa-numit fenomen catalitic de exteriorizare. Nu ce i-a trecut prin minte sau ce semnificatie a avut pri\'ire~lluL arice caz~ IEtlmplarea aceea i-a trezit nelDcrederea 'In mine si am avut senzatia ca i-a~. 2 Cf. ed. pina ce ele de}lin complet plate. germ. Independent de mine primise ~i Freud 0 invitatie ~i ne-am hotarit sa pomirn impreuna 10.vre1e din m]a~tini". in cursul caruia mlastina apo. (n. imi venira in gind pe dud er3ill la Bremen. iar Ferenczi ne-a inso~it.chiar llnga noi. Apendicele.U. Apa de mla~tini:l. Freud nu a facut dedt sa ma priveasca ingrozit.indirect . in Holstein. \/8.2 Ne-am intilnit 10. . germ. cu ocazia extragerii turbei. Am fost invito. "Din scrisorile trimise de Jung din S. a trosnit din DOU ! Nu am Dici astazi idee de uDde 1mi venise acea certitudine.ca si pam!. fi facut lui personal cevo. ca biblioteco.Bn nu~ i~an1 raspuns. 5. a~a incit aceasta .din cauza interesului manifestat de mine pentru "cado.rn gindit cii bib1ioteca se va prabu~i peste DOi. N-am ma. Acesteo.sera in mla~tini sau fusesera Inmormlntati acola. Bremen. Aceste co. asta-i 0 ! -. ed. de altfel . Mass. Danemarca ~i Suedia.lD unele regiuni ale Germanici de nord se gasesc a~a-numitele cadavre din mla~tini.) despre experimentul asociativ.1doilea trosnet! Si. Este exact impresia pe care ne-o cUiduse acel zgomot. sOfiei sale".A.ramine conservata perfect. despre care citisem..As. p. Cf. sint 1e~uri (unele provenind din preistorie) de oameni care se ineco. Apendicele.davre din mla~tini. 367 ~. 361 ~. 166 . "Din scrisorile lui Freud ditre Jung". drum. 1 Anul 1909 se dovedi a fi un an decisiv pentru relatia noastra.t sa tin niste prelegcri la Clark University eN orcester. Dar stiam cu precizie ca zgomotul urma sa se repete. ~i anume lqinullui Freud. mm.contine acizi humici ce distmg oasele ~i in acela~i timp tabikesc pielea. $i ca dovada ca am dreptate va spun de pe-acum d'i imediat va urma un 0. unn. I\ie-2-. In~elatL domnule profesor.). Acolo avu loc incidentul mult disentat ulterior. dar amintirile mele se inceto~asera 1 (11. replica el. inert alTIlndoi ne-am speriat ingrozitor. EI se produse .). Are dec! lac un proces natural de mumificare. intr-adevar: nici n-am restit bine acele cuvinte.

). ~i a1ti faraoni inlocuisera numele stramoSilor lor reali sau divini de pe monumente Si statui prin ale lor proprii. De altfeI. din cauza atitudinii sale negative fata de tata11ui. Nu mai stiu cine adusese yorba despre Amenophis al IV-leal. iar zeIuI Iui de distrugere nu se orientase dedt impotriva numelui zeului Amon. In acel moment. Toti i-au inconjurat neputincioSi. in timpul unei discutii de-a noastra 1a masa pe acest subiect. asezate vertical Si omamentate. rege al Egiptu1ui (1372-1354 a.). el acordase mare onoare Si cinstire memoriei tatalui sau. wcmai datorita complexului sau paterno Asta m-a iritat si am i'ncercat sa-mi expun punctul de vedere ca Amenophis fusese un am creator Si profund religios. 1ntr-o situatie asemanatoare. in 1912. pe care-l facu sa dispara de pretutindeni ~iprobabil de aceea Si de pe cartuSele tatalui sau Amon-hotep. monoteista Si universaHi. dar reforma lui. A substituit re1igia lui Aton. in mod evident. t.si se incurcasera nitel. Atunci I-am luat pe brate. Si anume de intensitatea imaginatiei lui care.). ii putea declanSa un leSin. neinteleasa. am fost chiar speriat. iar privirea pe I Amenophis al IV-lea Akhenaton (adica "cel care place globu1ui"). ca el crease ceva atit de important. I-am dus in incapere::J. S-a scos in evidenta faptul ca. in forma de coloana sau de pilastru. de asemenea. Era in timpd congresului psihanalitic din Mlinchen. II deranja intr-un mod vizibil Si. ale carui aqiuni nu ar putea fi explicate ca niste forme de rezistenta personaEi impotriva tatalui. Freud mai lesina 0 data in prezenta mea. nu i-a supravietuit (n. se simtisera indreptiititi sa procedeze asa. 167 . Inca pe cind 11duceam si-a revenit pe jumatate. cultului lui Amon. Chr. nid o nOlia religie. Din contra. am mai aratat. ei nu inaugurasera nid un nou sti!. drept care confundasem aceste cadavre cu mumiile din minele de plumb din Bremen! Interesul meu 11ca]ca pe Freud pe nervi. Freud a cazut de pe scaun. vecina Si I-am intins pe 0 canapea. frecvente in Antichitate (n. "Ce tot aveti ell aceste cadavre?" ma intrebase de mai multe ori. Ulterior imi spuse ca era convins di aceasta sporovaiala despre cadavre insemna ca ii doream moartea. sor al1ui Nefertiti. si anume 0 religie monoteista. Dar. 2 E vorba de micile monumente comemorative sau funerare de piatra. pierzindu-Si cuno~tinta. fiind incamari ale aceluiaSi zeu. Am fast mai mult decit surprins de prezumtia emisa de el. t. ii distrusese carruSele de pe stele2 Si. isi pierdu cunos:inta.

Nici nu reu~isem inca sa-mi elaborez obieqiile ~i argumente]e in a~a fel. Nu i-am repro~at nirnic. II consideram pe Freud ca fEnd personali". ~i respectu] meu fata de el era prea mare ca sa vreau sa-l provoc la 0 confruntare definitiviL Ideea di a~ fi putut fi impovarat. Freud imi dad use in repetate rinduri a lntelege ca ma considera a fi succesorul sau. Aceasta propozitJe mi se l'mpllntii in memorie. tatea mai in virsta. dura ~apte saptamini. Din adincul sEi. nu-m! convenea un asemenea rol. Eu am avut atunci ni~te vise importante. telurile mele reale.biciunii. Calatoria noastra spre Statele Unite. iar aceasta cre~tere a prestigiulu! imi dispJacea. Pe mine ma interesa cercetarea adevarului ~i nu problema prestigiului personal. in care am pomit din Bremen. Inainte. A fast un qec omenesc care nu m-ar fi determinat niciodata sa intrerup analizele noastre onirice.. a1 dimi subiect nu ma simt autorizat sa-l dezvalui. caci ~i celui mai bun analist i se poate intimpla sa nu dezlege enigma unui vis. iar reJada noastra era ceva deosebit de pre~ios pentru mine. indt el sa Ie poata aprecia. mai matura ~i mai experimemata. caci ~tiam di nu voi fi niciodata in stare sa-i reprezint opiniile coreet.~i spuse: "Doar nu-mi pot risca autarhatea!" In c1ipa aceea. L·am interpretat elt de bine af['l fast capabi!. Freud avu un vis. Eram zilnic Impreuna . eu conducerea unui "partid" mi-era neplacuta din multiple motive. Orice altceva 0 mai fi contribuit la acest lqin .care mi-a aruncat-o nu 0 voi uita niciodata. peste capul meu. al neajutorarii sale se uitase la mine a~a. ca sa zic a~a. dar am adaugat ca a~ putea spune mult mai multe daca voia sa-mi comunice dteva detalii suplimentare din viata sa particulara.1 ne analizam visele. Din contra. La aceste cuvinte. Se petrecu insa atunci ceva care dadu 0 lovitura serioasa relatiei dintre noi. in 1909. Cll care insa Freud nu a ~tiut ce sa fadi. iar pe mine ca pe un fiu. In ea. zacea deja 'in fa~a sfir~jtul relatiei noastre. ~i-o pierdu. Nu mi se potrivea. caci nu insemna pentru mine nimic mai mult decit 0 abatere de la. Nu-mi puteam sacrifica independenta spirituaHi.ambele cazuri au ca element comun fantasma uciderii tatalui. !ineam foarte mult ca ele sa continue. de pardi a~ fi fast tatallui. Freud pIasa autoritatea personaJa mai presLE dedt adev~iruL 168 . Aceste aluzii ma stinghereau.atmosfera era foarte tensionata .privirea lui era plina de suspiciune . Freud se uidi la mine lntr-uil chip straniu . adica in sensul pe care II dorea el.

reflectl'nd: "Acum trebuie sa explorez Intreaga casa. Am examinat ~i podeaua care era acoperita cu dale de piatra. lata visul: Ma gas earn I'otr-o casa necunoscuta care avea doua etaje. ca ni~te rama~ite ale unei civilizatii primitive. aflau oase. cu 0 abundenta de material simbolic. evident foarte vechi ~i pe jumatate dezintegrate. iar in el se. Tot revenea in discutie asupra lor. sugerindu-mi sa descopar in legatura cu ele 0 dorinra. care duceau jos in adincime. Mai ales unul mi se paru important. care avea ni~te piese vechi ~i frumoase de mobiIa I'n stil rococo ~i tablouri vechi ~i pretioase pe pereti. mortarul continea resturi de caramida. Acolo. Am descoperit doua cranii umane. Tragind de el. . Interesul meu era astfel amplificat la maximum. Era "casa mea".destul de I'ntunecat. . cad el ma conduse pentru prima oadi la conceptul de "incon~tient colectiv". Am coborit scara ~i am ajuns la parter. frumos boltita." Am ajuns la 0 u~a grea pe care am deschis-o. Era yorba de vise cu continut colectiv. Eram uimit ca ar fi putut fi casa mea ~i ma gl'ndeam: "Nu-i rau!" Dar atunci I'mi trecu prin minte di I'nca nici nu ~tiam macar cum arata nivelul de jos. alcatuind de aceea un fel de preludiu la cartea mea. precum ~i vase sparte. Pe jos era un strat gros de praf. din caramida ro~ie. sapata in stl'nca. Ceea ce-l interesa pe Freud in primul rind la acest vis fura cele doua cranii. iar podelele. 'In una dintre ele am descoperit un beIciug. Peste tot . totul era mult mai vechi ~i am constatat ca acea parte a casei data de prin secolul al XV -lea sau al XVI-lea. dala s-a ridicat. Cui sa-i doresc moartea?" Am simtit rezistente putemice la 0 astfel de interpretare ~i 169 . Mobilierul ~i instalatia erau medievale. Transformari ~i simboluri ale libidoului. Iasind sa se vada 0 alta scara: ni~te trepte inguste. In spatele ei am descoperit 0 scara de piatra care ducea I'n pivnita. Mergeam dintr-o camera I'n alta. Le-am coborit ~i am ajuns I'ntr-o pe~tera joasa.Atunci m-am trezit. Oare ce gindeam des pre cranii? ~i ale cui erau? ~tiam bineinteles exact unde voia sa ajunga: ca aici ar fi ascunse dorinte tainice de moarte. Ma aflam la etajul superior. Vazind aceasta am realizat ca zidurile proveneau din epoca romana. Am cercetat peretii ~i am observat ca printre pietrele obi~nuite de zid se aflau straturi de caramizi. Freud nu a fost I'n stare sa interpreteze visele mele de-atunci decIt incomplet sau chiar deloc. Acolo era un fel de camera de zi. Am coborit-o ~i m-am trezit intr-o incapere cu aspect arhaic. "Oare ce-o fi vrind de fapt? m-am gindit ill sinea mea.Dupa cum am mai spus.

inainte ca oamenii sa Ie fi acaparat pentru e1. dupa cum ~i pe~terile epocii primitive erau Iocuite mai eu seama de animale. V oiam s11. Freud paru eliberat datorita raspunsului meu. in ciuda stilu1ui inveehit.caci. La parter incepea deja incon~tientul. 10. Dar mi-ar fi fost imposibil sa-lIas pe Freud sa arunce 0 privire in universuI gindurilor mele. a st3. cu completari inca incon~tiente pina atunei. Dar n-a~ fi putut sa-j expun Iui Freud propriile mele idei in legatura cu 0 interpretare a visuIui.rii de atunci a con~tiintei mele. unna Ulmei. eu atit devenea mai strain 91mai intunecat. proprie. Eu crescusem in atmosfera intens istorica a Baselului de la sfir~itul secolului trecut ~i acumu1asem datorita 1ecturii vechilor fi1020fi anumite 170 . 0 Iume care de-abia mai poate fi atinsa sau luminata de catre cOI1'itiinti:LSuf1etul primitiv al omuIui se invecineaza cu viata suf1etului animaIu1ui. invat de Ia eL A~a ca ill-am supus intemiei Iui ~i am spus: "So'[ia mea ~i cumnata mea" . fara a ma lovl de lips?. Cu cit ajungeam mai jos. unor vise de acest tip ~i gasea refugiu in doetrina so. Pe mine insa ma interesa sa descopar adevaratul sens a1 visuIuL Mi-era limpede di acea casa reprezenta un fel de imagine a psihicuIui. adid'. adica Iumea omului primitiv din mine.am ayut ~i ni~te presupuneri legate de ceea ce trehuia de fapt sa insemne visul. Con~tiinfa era repl'ezentata prin camera de zi. doream sa ~tiu ce-ar rezulta din raspunsul meu ~l cum ar reactiona Freud daca l-a~ fi indus In eroare In spiritul doctrinei sale. lmi dadeam perfect seama ca purtarea mea nu era il'epro~abmi din punct de vedere moral. Intr-adevar. Nu ma simteam capabil sa Ie tin piept ~i ma temeam ~i sa nu-i pierd prietenia. Am devenit atunci con~tient elt de putemic percepearn diferenta dintre atitudinea intelectuaIa a Iui Freud ~i a mea. .~sac~ii-am.. povestit 0 minciuna. a~ fi persistat asupra punctuIui meu de vedere. trebuia sa numesc pe cineva d'\ruia merita sa i se doreasca moartea! Pe-atunci eram abia proaspat casatorit ~i ~tiam precis ca in mine nu exista nimic care sa fi indicat asemenea dorinte. Am reallzat astfel ca era neajutorat in faro. Dar pe vremea aceea inca nu ma iDcredeam In judecata mea ~i voiam sa aud parerea lui Freud. dad. In pe9tera am descoperit rama9Jte ale unei culturi primitive. Prapastia dintre al men ~i aI lui era prea adinca. de imelegere din partea Iul ~i de 0 rezistema violenta. A yea atmosfera unei incaperi ce putea fi locuita. Pe de aWl parte.

un model. 3.tului.oas. cum spune englezul. pot sa I~-am putut niciodata sa-i dau dreptate lux Freud ca visul aT fi o "fatads_".yeam impresia ca "istoria spiritualao. fvIoleschott. 0 prernisa de I1&tura esentialmente inzpersonalZt.'ci12lITlilOi.inuit con~tiintei cu malitiozitate.tere lTIai salida pe care sa m3~ am recul10scul rcodurile fUI1cfionale ca fonne de instinct. arzator In zilele premergatoare : Pe ce p.asta nu se intimpla niciodata fara Oct recurg 121 ccnTip11ri3. Dubois-Reymond ~i Darwin.iI1lUl:m"il!c il1corl~t.e domeniul istoriei psihologieL Daca reflectam 10. pe vestigii ale unar rnoduri f:1Tlcticnale dnterioare. a lui Freud ar fi lilceput ell Buchner. ?". dar urechile TIU vor sa He In~ele. Tot astfel.bia mai tlrziu~ c}'nd am doblndit o exr)er']ent~i ~i 0 cUD.fl. ca ochii no~tri sint miopi. pe care I-am conceput mai intii co. Sau auzirn prost. La starea cOI1~tiintei mele.ca 0 care cre~te sau un anirrial care-~i caut~i de rr1l'ncare3 alII de bine elLpot 8-0 faca.'elnIse se bazeaza psihologia freudiana? Carei :ategorii a L~InaneIi apartine ea? Ce raport exista iotre Dersonalismul ei aproape exclusiv ~i conditiile istarice generale? Visul meu dildea raspunsuL El se intorcea evident pina 10. care mi se confirma in uTIIlatoare l"ntr-o ITIasura pe~atunci de nebanuiL El imi oferi primele intuiri ale existentei unui a priori colectiv al psihicului personal.1 :ui Cuno~team in special autorii secolului a1 XVIII-lea. apoi pivnita rOlnana ~i In cele jin unna grata preistoridL Ele reprezinta timpuri trecute ~i stadii ale cCHi~?tiinlei. Multe Intreb2xi ma fra:mlntasera. Aceastii idee se patrivi de minune. Indaratul careia S-3X ascunde sensul Sail. care IlU cuprinde nid o inteiLllJledelIlgelare~ C1care spune ce are de spus atft de bine pe clt e ea In stare -.xno'~t:in1.ieD.1 istorice. pe care tocmai am relatat-o. it clicked. ~lrecum ~ipe cei ai lTIceputului secolului al XI}{-lea. In schimb. Aceasta lume ildituia atmosfera camerei mele de zi de la etajul liltli. ~i visul deveni pentm mine un fir conducatar.v nu mai fu. visul aCUID aIte stratu:ri ale con~tiinrei: pa:rterullil stil medieval. El reprezerrta un fel de diagrarna structurala a sufletului uman.lt. ca sa zic a~a. . Pentru mine visele sint natura.-.sese locuit de mu. nici ochii TIU vor sa dar p02tte ne li1'.:. fiindca urechile ne slut nite! surde. bazele istoriei culturii" a istorie a uncr stari succesive de con~tiinta. un sens ce este dar care-i este ti3. vise in cCinl. Cu muIt timp inainte de a-I cu171 . in vremea studentiei folosisem :ie flecare data In asemenea ocazii vechiullexicon de filozofie 0.

. cind incercasem sa inteleg la c1inidi sensul starilor psihotice de spirit. Visul despre casa avu un efect curios asupra mea: imi retrezi vechile interese arheologice. Am fast pe loc impresionat de caracterul mitologic al fantasmelor. Aqionara ca un catalizator asupra ideilor inca neordonate care se acumulasera in mine. In focul acest'or studii am dat peste materialul fantasmatic al unei tinere americance. ceea ce m-a indemnat la un studiu intensiv al celei din urma. Era ca ~i cum m-a~ fi aflat intr-o casa imaginara de nebuni.noa~te pe Freud. In timp ce lucram la ea. prieten patern stimat de mine. ed. necunoscute mie. ~i cartea ma inflacara! Citeam ca un posedat ~i lucram Cll un interes arzator. Dupa ce m-am intors la ZUrich.). am inceput sa "tratez" tori centaurii. in masura in care am crezut ca recunosc aici 0 predominare a teoriei sale in raport Cll faptele. lipsit de orice caracter arbitrar ~i mai ales de brice intenrie de prestidigitarie. privisem incon~tientul. germ. Treptat. Dimpotriva. In decursul acestei indeletniciri n-am putut sa nu descopar relatia apropiata dintre mitologia a. Ma gaseam intr-o situatie de perplexitate asemanatoare celei in care fusesem pe vremuri. incercind sa-mi sap un fiig~ printr-un munte de material mitologic ~i in cele din urma ~i gnostic. 1810-1823 172 (n. mi-am luat 0 carte despre sapaturile din Babilon ~i am citit ~i diferite scrieri despre mituri. ca pe un proces natural. Nu cuno~team nici un fel de motive pentm presupunerea ca ~iretlicurile con~tiiniei s-ar extinde ~i asupra procese]or naturale ale incon~tientului. Miss Miller. toate nimfe1e. am avut ni~te vise I Leipzig ~iDarmstadt. experienta zilnidi ma iilvata ce rezistenre indirjite opune incon~tientul tendinrelor con~tiintei. precum ~i visele care sint expresia lui imediata. pentm ca in final sa ajung la 0 dezorientare totala. toti zeii ~i toate zeitele din cartea lui Creuzer ~i sa-i analizez de pard ar fi fost pacienrii mei. Materialul fusese publicat in Archives de Psychologie (Geneva) de catre Theodore Flournoy. Interesul manifestat de Freud in aceIa~i timp ~i in acela~i domeniu imi pricinui 0 oarecare indispozitie. din ele ~i din cuno~tintele dobindite de mine in domeniul miturilor Iua fiinra cartea mea despre Transformari ~i simboluri ale libidoului. de Friedrich Creuzer.'1tid ~i psihologia primitivilor. Imi cazu atunci in miini Symbolik und My thologie der alten Volkerl (Simbolistica ~imitologie la popoarele antice).

pe de alta parte.). II apreciam Inca mult pe Freud. Era premisa ca sa pot colabora cu el. "varna" ma facu imediat sa ma gind~sc la "cenzura". Era spre seara ~i am vazut un om mai batrin In uniforma unui funqionar vamal k. Indt viziunea sa asupra lumii era de-a dreptul acritii. t. care indicau deja ruptura de Freud. In decursul activitarii sale. Imi spuneam: "Freud este mult mai de~tept ~imai experimentat dedt tine.de 0 minutiozitate penibila ~ mi se pam 0 aluzie la analiza. Dar inainte ca ~i dupa. fad sa-mi acorde nici 0 atenrie. "E unul din aceia care n-au putut muri". Lucrul e caracteristic pentm toate proiectiile. Ce-i drept. iar "granira" . N-am putut InJatura analogia cu Freud. batdnul vame~ avusese evident parte de atit de putine lucruri Imbucuratoare ~i muJtumitoare. a unui vame~ decedat ~i care inca "bintuie".era pe vremea visului inca departe de a disparea. Procedind astfel. Pe de 0 parte e~ti dependent. spre surprinderea mea. Clnd are loc 0 asemenea proiectie nu e~ti obiectiv. se spunea. iar aceasHi proieqie. asupra careia proiectam imaginea tatalui. ci spiritul unui funqionar vamal mort cu ani in urma. dar eram ~i critic. Atitudinea divizata este un semn ca eram inca incon~tient de aceasta situatie ~i n-o supusesem reflectiei." :. ill ochii mei Freud I~i pierduse atunci (1911) autoritatea. Expresia fetei lui era morocanoasa.m-am apucat sa-l analizez. pe de alta. Clnd. 173 . Aceasta este prima parte a visului. k. u~or melancolica $i suparata. din cauza contrabandei posibile. La granita se des chid bagajele ~i se controleaza. ci ai 0 judecata disociata.ii apoi I-am visat. Visul ma in~ita sa incerc sa ma lamuresc asupra acestei teme. Sa fie asta oare 1 Kaiserliclz-koniglic1z. la propria mea judeca!a ~i Imi ln~bu~isem critica. cezaro-craiesc. pe dt po sibil. al Imperiului austro-ungar (11. la cea dintre con~tient ~i incon~tient. Se mai aflau ~i aW oameni acolo ~i cineva ma lamuri ca batdou] nu era de fapt real. reprezenta pentru mine aceea~i personalitate superioara.pe de 0 parte.simplu ce zice ~i inveri de la el. in ipostaza unui funqionar morocanos al monarhiei cezaro-craie~ti. ~i pe de alta simti rezistente.\ Trecu pe llnga mine. illtr-un anume sens. Sub impresia personalitatii lui Freud renuntasem. Controlul la varna .semnificative. Clnd am avut acel vis. se des cop era presupuneri incon~tiente. Unul dintre cele mai tulburatoare se desfa~udi intr-o regiune muntoasa din apropierea granirei elvetiano-austriece. purin aplecat. la cea dintre opiniile lui Freud ~i ale mele. Deocamdata ascu1ti pur ~i.

mergea un cavaler in armura. Cavalerul ~i funqionarul vamal erau figuri opuse una alteia..dorin~a de moarte sugerata de Freud? Nu puteam gasi nici 0 particica in mine care sa fi nutrit in mod normal 0 asemenea dorin~a. a tout prix. pentru masa de prinz. Cavalerul trece pe aici intotdeauna intre douasprezece ~i unu ~i face a~a de foarte mult timp (am avut impresia ca de seco1e) ~i fiecare ~tie asta. Nimeni nu se intorcea sau nu se uita dupa el. la prinz. sa colaborez ~i sa iau parte cu un egoism lipsit de teama la boga~ia experien~ei sale ~i ~ineam mult la prietenia noastra. 0 tunica alba.intr-un mod nedorit de minemergea evident prea departe. Un soare fierbinte ardea pe uli~e. Visul nu se incheiase 0 data cu episodul funqionarului vamal. Stradutele ce coboara de acolo spre valea Birsigului. perplex. am vazut venind spre mine un cruciat! M-a frapat mai ales ca nici unul din numero~ii oameni care treceau pe acolo nu parea sa-i remarce prezenta. In mijlocul acestui ~uvoi de oameni.Da. Deci n-aveam nici un' temei spre a-i dori moartea. sint in parte ulicioare in trepte. Or~ul era ridicat pe coline ~i-mi amintea de un anumit loc in Basel. care strabate or~ul. Multi oameni veneau catre mine. caci voiam.. ro~ie. ceva in genullui Bergamo. care . venind in direqia mea. deodata. iar eu ~tiam ca acum se inchideau magazinele ~i lumea se indrepta spre casa. Purta un coif de o~el cu crestaturi in dreptul ochilor ~i un pieptar de zale. Ma intrebam ce putea semnifica aparitia aceasta. Funqionarul vamal era fantomatic. ma dezorienta. aveam senza~ia ca ar fi fost total invizibil pentru ceilalti. ~i totu~i era un ora~ italienesc. intre douasprezece ~i unu. 0 compensare a aprecierii ~i admira~iei mele con~tiente. ca sa zic ~a. Visul recomanda 0 atitudine pu~in mai critica. Era Basel. Va puteti imagina ce am simtit cind. Era vara. Ma gas earn intr-un ora~ italienesc ~i era pe la ora prinzLilui. in fa~a ~i pe spatele ei era intre~esuta cite 0 cruce mare. Asta ma uimi la culme. soarele stralucitor se afla la zenit ~i 0 lumina intensa scalda totul.dar de fapt nimeni nu-mi spuse nimic: . la 0 ora de virf. asemenea cuiva care "inca nu 174 . iar deasupra. dar pe vremea aceea nu I-am inteles deloc. Kohlenberg. parca cineva mi-ar fi raspuns . 0 astfel de scara ducea in jos pina la BarfliBerplatz. Eram abatut. e 0 apari~ie obi~nuita. ~i iata. dezorientat. Visul putea fi insa 0 corijare. Urea scara. ci dupa un hiat urma 0 a doua parte. remarcabiHi." Visul m-a tulburat adine. mtr-un or~ modem. cu toate ca propozi~ia finala a visului imi parea sa con~ina 0 aluzie la nemurire.

Intreaga mea fiinta cauta ceva inca necunoscut. Mi se parea de la sine inteles ca varza sa creasca ~i sa infloreasca pe gunoaie. abia reflectiile tesute in jurul ei ma afectasera. acelei scursori negre care-mi altera gustul de viata. care nu ~tiu nimic des pre natura ~i grajdul omenesc.putea sa moara" .prozaica ~i nu foarte impresionanta in sine. Am crescut la tara printre tarani. Pove~tile in jurullegendei Graalului au jucat pentru mine inca din adolescenta un rol important. ma gindeam. un mister. bine ascuns. Apartineau. Doar mult mai tirziu. La cincisprezece ani Ie citisem pentru prima oara ~i a fost un eveniment de neuitat . in sensul eel mai profund. Sigur ca prin aceasta bolnavii de nervi 175 . A doua parte a visului era in mare masura numinoasa. ca sint oameni ca toti ceilalti. In perioada urmatoare. in ciuda tuturor eforturilor mintii cercetatoare. era plin de viata ~i complet real. Ei sint inca prea naivi. scena de la granita . figura enigmatica a cavalerului mi-a dat mult de gindit. Toti a~tia sint pur ~i simplu ora~eni. ~i ceea ce n-am putut invata in staul am aflat prin spiritul ~i duhul lui Rabelais ~i fantezia lara perdea a fo1clorului taranilor no~tri. de mult satul de toate aceste lucruri dezgustatoare. Trebuie sa recunosc ca nu puteam descoperi aici nici 0 idee care sa ma ajute cu ceva. aparent nu se putea descoperi nimic altceva in adincurile sufletului decit "preaomenescul" deja arhicunoscut. Am resimtit 0 mare dezamagire in mine ca. caci aceasta a1catuia. impreuna ell criminalitatea. ca sa zic a~a. ~i trebuie lamuriti. lncestul ~i perversiunile nu erau pentru mine noutati demne de luat in seama sau care sa fi meritat vreo explicatie deosebita. Este epoca in care au inceput a1chimia ~i plecarile cavalerilor in cautarea sfintului Graal. infati~ind cit se poate de limpede ochilor mei uritenia ~i stupiditatea existentei umane. deoarece nu sint adaptati la realitatile vietii. aidoma copiilor. fara a-i putea sesiza insa in intregime semnificatia. care sa dea un sens banalitatii vietii. lumea mea care nu prea avea nimic in comun cu cea a lui Freud. in schimb. Inca din vis am ~tiut ca acel cavaler apartinea secolului al XII-lea. Cavalerul.0 impresie care nu mi s-a mai ~ters niciodata! Banuiam ca indaratul lor se afla inca.0 aparitie pe cale de adisparea. i-am putut intelege sensul intrucitva. dupa ce am meditat indelung asupra visului. Ap ca mi se paru foarte firesc ca visul sa rein vie lumea cavalerilor Graalului ~i a calatoriilor lor in cautarea sa. Bineinteles ca oamenii care nu ~tiu nimic despre natura sint nevrotici.

{nsa Freud se tinea ferm de sensul literal ~i nu putea sesiza semnifieatia spirituala a incestului ca simbol. 'ii anume de una u~or de diagnosticat. analiza nu-i face con~tienti de existenta a ceva diferit ~i mai bun? ~i daca Insa~i teoria Ii tine fixati In aceasta stare ~i nu Ie da ca posibilitate de solutie dedt decizia rationalii sau "rezonabila" de a renunta In sfir~it la copilarii? Ei nu slnt In stare de a~a ceva. ~i cum sa iasa de acolo. 176 . am ~tiut dinainte cii ma va costa prietenia cu Freud. incestul lnseamna 0 complicatie personal a numai In cazuri extrem de rare. Gnd am ajuns In lucrarea mea Transformari ~i simboluri ale libidoului catre final. Pentru mine. Vazusem ca nici Freud. cu ni~te simptome foarte neplacute. Nu eram Insa nicidecum gata sa ma multumesc cu atlt. un mod . Acum ochii mei vedeau clar: El Insu~i suferea de nevroza. a~a cum am descoperit In timpul calatoriei noastre In America. ~tiam ca nu va fi capabil sa aceepte niciodata opiniile mele pe aceasta tema.Inca nu sint vindecati ~i nu se pot lnsanato~i dedt i~ind din nou din mocirla cotidiana. imposi~ bil. dad. Acolo urmau sa fie expuse propriile-mi coneeptii asupra incestului. farii a 0 schimba cu 0 alta. mai ales daca cineva e prill natura sa atlt de nerezonabil ca un nevrotic. iar ca sa obtin un raspuns la ea eram dispus sa sacrific multe. Clnd ~i-a anuntat apoi intentia de a identifica teoria ~i metoda ~i de a Ie dogmatiza. Ma invatase atunei ca lumea Intreaga e putin nevrotica ~i de aceea trebuie sa fim toleranti. ci doream sa ~tiu mai degraba cum se putea evita 0 nevroza. Dar ei se complac In a ramlne In ceea ce fusese Inainte refulat. transformarea decisiva a conceptului de libido ~i inca alte idei. Era pentru mine 0 Intrebare vitala. conform experientei. Trebuia sa ~tiu cu orice pret cum statyau lucrurile cu solutia sa "rezonabila". Acum am Inteles de ce psihologia petsonala a lui Freud prezenta pentru mine un interes atlt de arzator.de viata total rezonabil este. motiv pentm care ~i joaca un rol hotihltor In aproape to ate cosmogoniile ~i In numeroase mituri. nki elevii lui nu puteau Intelege ce Insemna pentm teoria ~i practica psihanalizei faptul ca nki macar maestrul nu reu~ea sa iasa din propria sa nevroza. daca nu descoperii eeva pe care sa se sprijine? Nu se poate renunta la 0 forma de viata. n-am mai putut colabora eu el ~i nu mi-a ramas alta eale dedt aceea de a ma retrage. De regula. De obicei reprezinta un continut Inalt religios. In care ma deosebeam de Freud. la capitolul despre "Sacrificiu". ~i cum sa fie.

eu.ii Ca expresie a unui spirit htonian. explica iDsa aceasta.im-a costat. Doar Riklin si Maeder au ramas de partea mea. fad a-I putea intelege. intr-adevar.U preocupat de cind am intrat In contact en lumea ideatica a alchirI1iei. Timp de doua luni il-am fast eapabil sa ma atin~ d~ candei. Problemele spiritului htonian m-8. Privind retrospectiv. a imaginii divine. hitum sumbri3. problemei i se puse punct. fiind de parere ca Freud va admite eu generozitatc fcluJ meu de a vedea lucrurile.. m-am putut pune din nou pe seris.a lntregului ps1hic.. Am realizat ca acel capitol intitulat . Cartea mea a fast declarata drept proasta. considerat un mistic 5i eu asta. Eu 1nsa eram convins ea nu va fi i'n stare de asa eeva.ere eeeva ce gmaesc sau sa nsc plerderea pnetemel 1m? In eele dm urma.:. fara a-mi puteo. expresie esen~iaIa . sexualitatea este de cea mai ma.. aeeasta eoncluzie.sa.Sacrificiu!" reFezc!1ta s21crificiul meu.. tr~c sub tae."fJt. in spiritullor. Dupa ruptura Cll Freud S-3U indepartat de mine toti prietenii si cunoscutii mei.iesturilor arhaice" ~j aeeea a sexuali(8.explico dincolo de semnificatia sa personala si de ceo. de:. ccle doua probleme care I-au interesat pe Freud eel mal mult: aceea a .e importantlL Caei acel spirit este "ccalalta fata a Jui Dumnezeu". A Incercat sa ma lini~teasdi. De f2i. m··am decis sa seliu . ele au fast trezite la viala in timpul ace!ei disCUtii timpD. Preocuparea mea principala a fast insa sa-i 91.' . care rneditasem temeinic. eLl nu vild valoarea sexualitatii este 0 eroare larg raspindlta. a unci l21tur21 spirituala ~i sensul nurninos.: . deci sa ex prim ace11ucru de care Freud era fascinat..Am discutat eu mea ~i i-am comunicat temerile mele. Ajuns 10. Din contra. Era 0 chestiune 10. c1nd am simtit cit era de zguduit de sexualitate. 0'1anume Cd.insa. Scrier~. sexualitatea joad un rol important In psiholagia IDea. tulburare nfofundlL 1 'i''ij 1 . nu unica .i ~tiam dinainte ca nimeni nu-nli va Intelcge conceptia. ehiar daea nu l-ar putea accepta pentm e1 insusi. ~iind ch!nuit de co~flict~I. Eu imi prevazusem insa izolarea 9i nu-mi fikusem Uuzii In legatura eu reaetia pretin~ilor mei prieteni.rii avute eu Freud. pot afinna ea sint singurul eare a dus mai departe. ~tiam ca in joc era towl ~i ea trebuia sa persist In eonvingerile mele ~i sa stau cheza~ie pentru ele. prietenia Iui Freud.!e 1Jie Psychologie del' ()bertragung (lDSihosi Coniui?ctionis cantin ideile mele pe aceast:?.ehiar dad. ten.

i asume riscul nepopularitatii pe care a aducea cu sine 0 asemenea intreprindere. Prin recunoas. afirma ca actual a cons. sa zicem asa. ceea ce-i ingiidui sa depas. 0 parte de pe a seama de ipocrizli s. sa traga perdeaua 10. desigur. mai mare a lui Freud a constat Hira lDdoiala in faptul di s.ianume i11filozofia lui Carl Gustav Carus s. A avut curajul sa lase cazuistica sa vorbeasca. A demonslrat empiric existenta unui psihic incolls. 11-0. s.tient a smuls trecutului s.terea visuIui co. penetrind in acest chip in psihologia individuala a bolnavului. patrunzind in psihologia lor specifica s.i-a luat in serios pacientii care sufereau de boli nervoase. Se poate. Aidoma unul profet din Vechiul Testament s.ia lui Eduard 'Ion Hartmann. scotind-o 10.i dadea dovada de curaj. co.icOllsecintele sale.tient. ell ochii pacientului s.postulat filozofic.i sa dezvaluie f3. Vedea.i fundamentale ca existenta noastra psihidi are dol poli ramine inca ill sarcina viitorului. Asimilarea conceptiei generale s. in masura ill care este refJectatii filozofic. In aceasta privinta era obiectiv. preluat inca ideea incol1s.i a ajuns astfella a Intelegere mai adindi a bolii dedt fusese posibil pina atunci.itot atita necinste s.tiinta cuIturala. sursa primordiala de informare asupra proceselor din incons. Impulsul constat in pe care I-a dat astfel culturii s.tient. Nu s-a sfiit sa-s.i uitarii 0 v 0.ReaHzarea ceo. care nu fusese prezent lnainte dedt co.tientului s.i-a propus sa demoleze zeii fals. lumina zilei. fara idei preconcepute s.ra mila putrezlciunea sufletului contemporan.easca 0 multime de prejudecati.i civilizatiei noastre descoperirea unui acces spre incons. desi se confrunta de mai bine de 0 jumatate de veac cu ea. Co .iindividuala.10 are care parea pierduta iremediabil.i.

A~a ca m-am hotarit sa las lucrurile in voia intimpl1irii. Ma simteam ca suspendat in neant. in cursul camia s-a derulat in fata mea drumul pe care-l parcursesem pina acolo." Dar indata am auzit ~optindu-se in mine: "De ce sa deschizi toate portile?" $i s-a ~iiscat intrebarea: Oare ce realizasem de fapt? Explicasem miturile unor popoare din trecut. Dupa scurt timp mi-am ~i dat seama ca era corect sa iau ca baza a interpretarii visele ca atare. despre mitul in care omul a trait dintotdeauna. caci inca nu-mi gasisem propria pozitie. Bineinteles ca din "metoda" mea a rezultat 0 multitudine de aspecte aproape de necuprins cu mintea. ce vor povesti ei de la sine. chiar de dezorientare. au inceput sa-mi povesteasca spontan visele ~i fantasmele lor. Ele sint realitatea de la care trebuie sa pomim. Am lasat deoparte punctele de vedere teoretice ~i m-am multumit sa-i ajut pe pacienti sa-~i inteleaga imaginile prin ei in~i~i. Ma interesa mai ales sa dobindesc 0 noua atitudine fata de pacientii mei. fara a face prezumtii. ~ putea chiar spune: necesitatea unei orientari initiale. M-am gindit: "Acum ai in posesia ta 0 cheie catre mitologie ~i ai posibilitatea sa deschizi cu ea toate portile spre psihicul omenesc incon~tient. 179 . a~a cum sint ele. iar eu n-am facut dedt sa pun cHeva intrebari: "Ce va vine in minte in legatura cu asta?" Sau: "Ce intelegeti prin asta?" "De unde vine asta?" Interpretarile au decurs ca de la sine din raspunsurile ~i asociatiile lor. cad aceasta Ie e menirea. Se simtea tot mai putemic necesitatea gasirii unui criteriu. Am trait atunci un moment de claritate neobi~nuita. Am decis deci sa vad mai intii. Rezultatul s-a vadit curind. scrisesem 0 carte des pre erou.6 Confruntarea eu ineon~tientul Dupa despartirea de Freud a inceput pentm mine 0 perioada de incertitudine interioara.

y . Era fikuta dintr-o piatrii verde. in tin1p ce porumbelul biirbatu~ este ocupat eu cei doisprezece mortL" eu aceasta. am avut un vis.ngmeL In cele (lIn a trebult sa renunt. eu rn-am trezit din iar somn. ~edeam aeolo pe un scaun in stir renascentist. In turnul unui castel. porumbelul se transformfi lntr-o fetiti'[ de vreo opt ani.3." "Tu traiesti In el?" a rasunat mai departe intrebarea In mine. nu I N u este mitu] in care traiesc eu. In 1912. ell un par blond-auriu." "Atunci nu rnai avem nici un mit?" "Nu. iVIa giisellil1intr-o loggia italieneasca superba. e ro~te ~ve~ a race un ~orum el.la~sem. "Ca sa fiu sincer. . ~edeam ~i priveam in departare. Se pare ca ar fi Elsat In Urnl3. Atunci. Da~ t1-~amgasit ~ ~ici 0 dc::legare : er. 0 pasare alba coberi in zbor. fetita se intoarse ~i i91 puse eu tandrete braWl pe dupa uDl. ca sa ilU sperie frumoasa pas are alba. . aurit. loggia se gasea sus de tot. cufundat in gindmi. Indatii.j . iar in rata mea se af1a 0 masa de 0 fmmusete rara. incoD~tientuluL Dar nu c-uno&team nici 0 tehnic~ipentru a ajunge pIna la radacinile proceselor 1" . Singurul lucru pe care I-am putnt spune despre vis c~fast ca el indica 0 activare neobi~nuita 8. podea de marmura ~i 0 balustrada de marmura. iar eu Ie-am facut copiilor un semn sa stea lini~titi. iar porumbelul reaparu ~irosti Incet~ell glas omenesc: mai In prime Ie ore ale noptii ma transfor1na in om. Erau ~i copiii mei in jurul mesei. un mie pescaru~ sau un porumbel.te1epciunii alchimice.nele zodiacale. Si am incetat sa mal gindesc.arul meu. sa 0 masa In care era gravata in grecqte esenta iD. e evident dl nu mai avem nici un mit. Pleca in fuga impreuna eu copiii ~i se jucara in minunatele galerii eu coloane ale casteluluL Am ramas pe lac. In jurul Craciunului. pardi ar fi fast smarald."Dar in ce mit traiqte omu! astazi 7" "In mitul crqtin. i~i lua zboruliDspre ceml a11bastJ-0." "Dar care-i oare mitul tau? JVIitui in care traie~ti tu ?~' Deodata dialogul deveni neplacut.. PJ. ba:D~. pentru C. s-ar putea spune.as :::~lta -:0(\ iO. C "" b 1 • " . la cele douasprezece Iuni ale an~lui. M-am gindit si la eei doisprezece apostoli. Se lasa cu gratie pe masa. Dintr-o data. ref]ectlDd 1a ceea ce tocmai se IDtlmplase ~i triljsem.u ffil-(i rL'Ul~'. Bruse dispanl din nou.. cu coloane. auntnee .tus C~1~QOlS?rezece morp? in legatura cu masa de smanud Iml vem m mlnte povestea Cll "tabula smaragdina" din legenda alchiTDica a lui Her~ mes Trismegistos. Ajunsesem la un impas.

11ededt aceea de a a~tepta. ca in vechile capele mortuare cavalerii in armuri1e lor.1acorda atentie fantasmelor me1e. I~i desfaeu miinile . Se repeta des pe-atunci a fantasma inspaimlntatoare: se tot '. M-am uitat eu interes la . trecute.:. de a-mi trai mai departe viata si de . In visul meu. initial imparta· sisem opinia lui Freud ci1in incon~tient s-ar aDo. ed.vestigii ale unar experiente vechi. L-am privit timp indelungat. Bineinteles c3.-'. Erau postamente eu placi de piatra pe care stateau intin~i mortH. 181 . a prins viafa ~i ~i-a mi~cat miinile. Am pleeat mai departe cu un sentiment neplEieut ~i am ajuns 1a un mort care apartinea seco1u1ui a1 XVIII-lea. maarte. ~i de aiel s-a dezvolta! in decursul anilor teoria arhetipurilor. M-am Jprit in fata primului mormint ~i am privit mortul.1 Vise Cii acesta ~i trairea realii a incon~tientului m-au condus la parerea ca aceste vestigii l1-ar fi totu~i forme consumate. pina ce am ajuns. Am mers tot a~a de-a lungulintregului rind. Bruse se mi~ca.i cu am ~tiut c9.-. avind un lung Sir de morminte. 10. De exemplu. un cruciat in pieptar de za1e.exprim astfel.). ci apartin psihicului viu. Trupul lui parea dopEt in lemn.ainele lui.rles. numai cu deosebirea ca monii din visul meu nu erau sculptati in piatra. ~i reveni la viata. Se petrecu acela~i lUcru: cind I-am privit. Aeolo se gase:?te 0 alee eu sareofage care ajung pina in iinastia Merovingienilor. deodata. Era un barbat din anii '30 ai seeolului a1 XIX-lea.ea ceva mort care totuSi mai traia. convins ca era intr-adevar mort. 1 Freud vorbe~te despre resturi arhaice (n. care ~edea ~i el intins ~i cu miinile impreunate. engl. in secolul al XII-lea. Cercetarile mele ulterioare au confkmat aceasta ipoteza. Visul ma preocupa muIt timp. am vazut cum un deget de la mina sti'nga incepe sa i se mi~te u~or. veneam dinspre ora~ ~i am '>azut in fata mea a alee asemanatoare. Zaceau acolo. asta se intimpla numai pentru ca-l priveam eu. in vestimentatia lor de pe vremuri ~i cu miinile impreunate la piept. Dar. ei mumificati intr-un mod eludat. ca sa mil. in cuptoarele :rematOliului erau introduse cadavre Si deodata se constata ca mai ildeau semne de viata. Aceste fantasme cu1minara Si in acela~i :imp lSi gasira deznodarnintul intr-un vis: Mi:i aflam lutr-un loc care-m! amintea de Alyscamps de llnga .

Cevo. Deodata am zarit 0 piatra rosie: 0 piramida eu patm laturi. Din1porrl\'a. biserica are ~i un altar. Aeeste constructii ma fascinars. la zece. mai tirziu am folosit char pietre adevarate. unsprezece ani. Spre surplinderea mea.i am strins pietre din pietri5ul de pe mal. amintirlle din copilarie: cael m-am gindit ea ar putea exista cevo. Era 0 182 .ViseIe n1-UU ImpresionaL clur nu m-au putut ajuta sa depa::. Dar cum pot ajunge 10.iveaEi toemai aceasIa o. partial din apa. nu aveam incotro: trebuia sa ma reintorc 13. A5a ca m-am pus pe treaba: am inceput sa adun pietre potrivite. 0 Preocupat de intrebarea cum a~ putea rezolva problema. de-a lungul lacului ::. lTneori era :}r'l't de putel11ica~ illcit an1 presupus ca trebuie: sa fie vorba 10. mal eu seama. tralaln ca sub 0 constanta presiune inten13.minrire. CLl jocmiJe-"i copila:esti .mine despre 0 tulburare psihieiL De aceea~ anI parcurs de clauS. mi-am spus.eo. mult timp. care mie-mi lipse~te.t constieot prada impulsurilor inconstientului. iviai inti'! ie~i la suprafata 0 arnintire din copililrje~ poate de pe Imi amintesc clar CUITl construiarn casu~e si castele ~i arcuiam porti eu bolti. partial de la malullacului. aici pulseaza viata! Baietelul inca este pe-aei pe undeva 5i are 0 viata creatoare. si s~ reiau Ia no fOe viata de copll. dupa care am inceput sa construiesc: casule. Mal lipsea doar biserica. m-am laso. iar in loe de mortar. eu un fel de toba hexagonala deasupra si 0 cupola patrata.." Acestea fiind zise.. ori in 111irff_cIDtrcaga-mi viat2~. drept care am facut un edificiu patrat. Acest moment a reprezemat un punet de raseruee m destmul meu. caei dupa infinit de multe rezistente si resimtind 0 resemnare extrema m-am pretal in cele din urrrdi 10.eu toate detaIiilc. "Aha. Nu insa J'nainte de a trai dureros umilinta de a nu putea face cu adevarat nimic altceva dedt a ma juea. de vreo patm centimetri inaltime. bsotita de 0 anumita emotie. jut. ridicindu-Ie pc deasupra unoI' sticle.i a trebuit sa-mi admit ignoranta. Dadi voiam sa restabilesc 1ma eontactul eu acea perioada. ie~i 10.esc senzatia de dezorientare.un sat Intreg.aeest joe. Atunci mi-arl1 spus: "Cum tot nu stiu nimie. Pe atunci eranl pasionat de jocul cu cuburi..1vietii mele. eo. 10 treeutul men care sa fie luat In seama drept cauza a tulburarii. Dar mi-a fost teama sa-l construiese.7" Pentru omul adult care eram eu mi se parea insurmol1tabiEi dlstanta dintre prezent ~i eel de-al uDsprezeeelea an 0. un castel . am pornit-o intr-o zi. Dar trecerea In revistii n-2\ dat rezultat ::. 0 sii fac de-acum '1ncolo pur 51 simplu ce-mi vine. ca de obicei.

germ. Era ca ~i cum n-ar mai fi fost yorba de 0 situatie 1 1957 (11. am 9i 9tiut: acesta este dtarul! Am agezat-o deci ln mijloc sub cupola 9i. Inspre toamna lui 1913. M-a costat mult ca sit ma regasesc.tiinta moralii in perspectivii psihologica). iar seara. In fiecare zi construiam dupa mas a de prinz. de pardi ar fi planat ceva in aer. gindurile mi se limpezeau 9i puteam intelege fantasmele a caror prezenta doar 0 presimteam vag. Bineinteles ca imi faceam ginduri in Iegatura cu sensu1 jocului meu 9i ma intrebam: "Ce faci.). 183 . Ori de cite ori mi s-a mai intimplat in viata sa ma poticnesc. Ein moderner My thus (Un mit modern). deci Gegenwart und Zukunft (Prezent 'Ii viitor). ma aflam pe drumul care ducea spre mitu! meu. De indata ce terminam de mincat incepeam sa :na joc pina ce apareau pacientii. pe care Ie-am notat mai tirziu cu mare grija. Corelatia a trezit in mine un sentiment de satisfactie.un simp1L. s-a nascut in decursul cioplirii unei pietre.bucata dintr-o piatd care. 227 noiembrie 1955 (11. Tot ce-am scris in acest an 1. germ. ed. in acest timp. Das Gewissen in psychologischer Sicht (Con:. intr-adevar. Implinirea existentei ei. mi-a revenit In minte falusul subteran din visul meu de copil. ed. presiunea pe care 0 simtisem pma atunci in mine paru sa se deplaseze in afara. tot rostogo1indu-se in apa I)i plintre '. cind ispraveam mai devreme lucrul. sfir>. ma intorceam la activitatea de constructor. In acest timp. sa ma impotmolesc.). iar eontactul eu piatra m-a ajutat.itul vietii ei 9i tot ce mi s-a clarificat cu acest prilej ma smulsesera putemic din mine Insumi. produs al hazarduiui. am pictat un tab Iou sau am prelucrat 0 piatd I)i intotdeauna asta a reprezentat un rite d' entree pentm ideile I)i lucrarile ce au unnat. Situatii de acest gen au continuat sa apara de-a lungul anilor. De cum am zarit-o. doar 0 intuiam ca zacea in mine. atunci cind vremea 0 pennitea. EI declan9a un flux de fantasme. dar aveam convingerea intima ca. de fapt? Construiqti 0 midi agezare I)i Savirge9ti acest Iucm ca pe un ritual!" Nu 9tiam care era raspunsul. Caci construirea era numai inceputul. fusese I)Iefuita plna ce capatase aceasta fOmla .aluri. sa ma fixez I)i sa ma reechilibrez. atmosfera mi se parea mai sumbd ca pina atunci. munca pe care am Hkut-o dupa moartea sotiei ~ele2.

care se revarsa peste toate tarile nordice S1peste cele "-sezate putin mai la sud. pline de un sue tamaduitor. nu incape nici a indoiala. Murise ariee vegetatie. Am vazur valurile gaIbene invrajbite. cum intregul tinut al Lorenei ~i canalele sale inghetaseriL Toata regiunea era pustie. Cind atinse Elve(ia. iar ultima oara in iunie 1914. ruinele operelor civilizatiei plutind prin tOTent 5i moartea a mii 9i mii de oameni. ma tulbura. in timp ce ma aDam s1ng\. rnarea se transforma in singe. Apoi. ci de 0 realitate concretii Aceasr3. 184 . Mi-era rus. Aceste imagini oni[ice se produsera III aprilie 'Ii mai. dar d vedeam torente de slnge. am \lawt ca mUllti! cresteau. de exemplu. Purin dupa aceea . in zona dintre Marea Nordului si Potapu! se intindea din AngEa pina in Rusia Si de Ia coasta MarH Nordului pina aproape de Alpi. iar paminruI impietrea. ale carui frunze se transfOlmasera prin aC1[mneagerului in boabe dulei de strugure. cineva ma intreba ce gindeam des pre evenimentele mondiale din viitorul apropiaL I-am spus c3.inghepte si ele. Am cules boabele ~i Ie-am daruit unei mul~imi de oameni care stateau In a~teptare. Trecura doua saptamini. In eel de-al treilea vis. Aceasta viziune dura aproximariv 0 ora. este perfect real 9i se va intimpla intocmai. iar lacurile 91riurile . ill-am gindit)." In iama unnatoare. din spatiile cosmice se liisa din nOli un ge. am fost deodata asaltat de 0 viziune: Am vazut un potop imens.1l-lDtr-ociil2Sorie. dar lipsit de rod (arborele vietii mele. viziunea nu-mi dildea pace. Ma intrebam dad viziunile indicau a revolutie.un vis mi se repeta de trei od: In mijlocul verii patrundea un ge. Asa ca am conch1S di ar avea de-a face eu mine insumi ~i am presupus ca a~ fi amenintat de 0 psihoziL Ideea riizboiului nu-mi treeu prin mime.era In primavara Iui 1914 ~i apoi pe 1a inceputul verii . Acest vis avu 111saun final neasteptat: Se af1a acolo un copac eu frunze. numai ca transfol1narea in singe fu de asta data ~i mai cumpIita.psihica.ine de sHibiciunea mea. ma zapaci si imi facu grea\a. imepenea sub gheata. devenind din ce in ce mai inal(1.nu gil1deam nimie. arctie. cumplit. 0 voce interioara rmi vorai: "Ia te uita. impresie mi se intari tot mai multo In octombrie. Vedeam astfel. neputindu-mi reprezenta insa bine acest lucru. ca pentru a apafa tara noastriL Se dezUintuia 0 catastrofa ingrozitoare. fara nici un suflet de am. dupa care viziunea reveni in aeeleasi conditii.

In British A1edical Journal~ Londra II.Ferice de eel ce a scaput de rnoarte" (Odiseea) .'. n starea mea de atunci ~i Ia temerile pe care I ~::.iaveam ades senzatia ca ni~te b10curi gi~antice s. intr-o Iume strama.. unde urma sa Ia un congres :' prelegere "hnportanla mcc. tot s.iatitia aItiL :ala.'. in Ges.stin.ar prabuSi de sus asupra mea... Ie facean1 numai plna ce-mi redoblndeam lini~tea care sa-mi pennila sa relan munca mea eu incOrl9tientul.::rnai sin1teau \'ibrind agita~ia Si .!: sa incerc sa inteleg ce seiDtimpla ~i in ce masura :ropria-mi triiire era legata de cea a colectivitiitii. 1914. J.i a :eseoperi calea de urmaL 1\'1a aflam.a fost Hmpede ca trebuia SE gasesc semnificatia a ceea ce traiam in fautasmele mele.. ~rebuia mai intii sa chibzuiesc asupra persoanei mek. ed......11 fast sfarlmati! Nietzsche :. elli n. 21n thnp ce Sung lrni v()rbea des pre aceasta arnintire.La lunii lulie 1914 fusesem invitat de cam:: British dedical Association la Aberdeen.1 in mine saliiSluia insa 0 fona.tl. tFerkc !fl." Eram deseori atit de rL\. Munca asta .n~.timentul de a fi din nou eu 111sumi. In acest sens. Mil a~1eptam sa se intimple ceva.-mi stapinesc emotiile prin exercitii yoga. neajutorat.\usesem in timpul eu cuburile de construit.(A.~rno-~ia dinlauntrLll sau. Insa CUlTi ~elul meu era sa aflu ce se petrecea In rnine.ide neinteles. Traiam neil1trerupt intr-o mare tensiune :. Se declanSa astfel un flux necontenit de fantasme ~i m-am omlduit sa fac tot posibilul pentru a nu pierde orientarea :.nutre&111~ni se r a fi un se.se inseamna d.cestor reflect!i i-a reprezentat notarea fantasmelor pe care Ie .).scolit.j:Jnse acum in prim-planui activitatii mde.:e"l.abandonam 0 PreIegerea a aparut in engleza sub titlul ~IOnthe In1portance or the Unconscious ID Psychopa::hoiogy".'. 0 succeda pe -:ealalt1L Faptnl ca reuSeam sa rezist era 0 chestiune de forta bro·· Holderlin :.entulU1in psihopatolo.. 185 . lncit trebuia s3.. Si tot\11mi se parea dificil :.ndeplini sarcina. sarcina :nca era dari. La 1 august izbucni primul razboi mondiaL Acum. diei asemenea viziuni ~i .). genn. sus!inindu-ma in 111cercarea de a . furtun2'.. Sentimentul de a aseulta de 0 vointa superioara jaca tineari1 piept asaltului incon~tientului era de neinlaturat ~i a ramas ca un fir conducatar. demonicii 91inca de !a inceput ml .mn at sortii chiar ~i faptul ca ~Jcnlai atunci :a trebuit s~ivorbesc despre i1nportanta incon~ti~ntului... Inceputul .3.. De indata ce aveam se:i. Drept mota a1 capitolului 1111i : .. 1968 (n.

Uneori era de pardi a~ Ii auzit totul Cll urechile. Astemeam pe hirtie fantasmele eare o. Experimentu1 meu ma lnvata dt de salutar este din punet de vedere terapeutic sa poti constientiza imaginile care zac indaratul emotiilor. Dad. seinda..tientului. dar i'nsu5i destinul a fost eel care mi-a aruncat manu~a.. adica de cele mai mulce ori intr-un "limbaj elevat".deseo.pe un experiment stiintifie pe eare-] niceam eu Cll mine insumi ~i de 0. Mai intli am formulat fantasmele asa cum le percepusem.idadeam iarasi cuvintul imaginilar :. probabil ca as fi fast sflsiat de continuturile ineon:.mi se pareau a fi niste absurditi:W ~i impotriva earora resim(eam Tezistente putemice. Ci:ki. Una dintre cele mai man dificultati pe care a trebuit s-o depaSesc a fost sa-mi rezolv sentimentele mele negative. M-am lasat voluntar prada emot]iloT. Alteori il simteam eu gura.ivoeilar launtrice. provocindu-ma.tientului tot m-ar fi distrus. ~i apoi mi se intirnpla sa ma aud pe mine insumi ~usotind euvinte.im-am straduit sa exprim in cuvinte Si eonditiile psihiee in care se ivisera. Paate ca Ie-as fi putut disoeia.. pe care totusi nu Ie puteam aproba.. as putea spune ~i di era un cKperiment care se faeea cu mine. Sub pragul constiin[ei. m-a:.. Inca de 10. atlta timp elt nu Ie Intelegi sensul. sursit.1caroi deznod1hnlnt eram interesat In mod vital. IndianuI. Arhetipurile vorbesc Intr-o manied patetica Si ehiar bombastica. in sehimb. 1'imultumit ell ernotiile :. ele sint un amestec diabolic de subJim 5i ridicol. inceput concepusem confruntarea ell ineoD$tientul co.. neadecvat.. Numai in Uffi1aunui efort suprem am fast eapabil sa ies In final din labirint. ce-i drept. Am notat fantasmele cit am putut eu de bine :. ca atunci dnd cineva i~i zgirie auzul scrijeJind un perete cu unghiile sau 0 farfurie cu cutituL Insa cum eu nu ~tiam des pre ce era vorba. face exercitii yoga in seopul de a elimina ell desavlrsire multitudinea eontinuturilor ')l imaginilor psihiee. Numai ca n-am putut face asta decit intT-un limbaj foarte greoi. Stilul limbii lor Imi este neplacut si-mi zglrie sentimentele. dar atunei as fi eazut indiscutabil victima nevrozei 5i in eele din urma continuturile incon:. Astazi.ias fi lasat luerurile aSa. 186 . totul era viu. caci el corespunde stilului arhetipurilor. Nu-mi raminea nimie altceva decit sa notez totul In stilul pe care-l alesese chiar incon~tientul. JVI-a costat mult sa lndur pina 10. Pe masura ce izbuteam sa rraduc elTIotiile in iInaginL adica sa gasese aeele imagini care se ascundeau in ele. l1U aveam aWl cale. ca ~i cum limba mea ar fi formulat vOTbele.eantrolul :. se instaura linistea interioara.

~edeam 1a masa de lucru ~i reflectam incii 0 data asupra temerilor me1e. care-mi ajungea pi'Da 10.genunchi. de pardi aT fi fost mumificat. sa aibiI erect asupra mea. AcoIo. Un cadavru plutea pe suprafata apei. dar in cele din unna am zarit in adiDcime 0 apa curgatoare. Intr-o masa moale. adica eu.-mi impuna. treeind prin intrarea i'ngusta ~i mi-am croit drum pina 10. am ridicat·o ~i am descoperit cii dedesubt era un Spatiu goL La inceput D-am putut distinge nimie. Am avut efectiv senz3. venind din adi'Dcul apei. sa mB. inca nu cuno~tea materia :. Mi-era fridi sa nu-mi piei'd autocontroluL devenind 0 prada a incon~tientuIui. Orbit de lumina. in care ma implicam 'Ii ma lnci'lceam. in sensul propriu 0. dadea senzat·!. pe 0 stind. se afla un cristal ro~u. ci ~i pentru pacientii mei.tia di pamintul ceda sub mine. clnd m-am hotaril sa fac pasul decisiv (12 decembrie). Dupa~un tinlp.paeientii mei nu puteam a~tepta nieiodata ceva ee eu Insumi nu indrazneam sa fae. in calitate de psihiatru. Dar bruse.las sa cad in ele.Pentru a cuprinde fantasmele care ma agitau "subteran". nou-nascut. luminozitate.i domeniuI din proprie experienta. ci ca eu posedam referitor la (Ie In eel ITlai bun caz ni~te prejudec3_ti teoretice de 0 \'aloare i'ndoielnidL In mai multe faze critice m-3. striilucitoL Am luat piatra. iar ceea ce lnsemna acest lucru mi-era cil se poate de clar mie.spre irnensa mea u~urare.t 211 pe~teTii. Era urmat de un scarabeu Degm uria~ ~i apoi aparu. vlscoasa . ~i nu 1a fcarte mare adincime. ochii mei s~au obi~nuit eu intunericul. Un motiv important In cadrul acestor reflectii I-a constituit faptul cii de 10. i'naintea Craciunului. ei ~i 0 reala teama.exprinl a~a. UD tinar ell paml blond. Trebuia totu~i siI cutez sa pun stapinire pe aceste imaginL Dadi n-o facearn. Nu resimteam l1umai rezistente impotriva acestui lucru. . celalalt capa.a de a fi facut din piele tabikita. M-am strecurat cu greu pe linga el. care acum semana eu un crepuscul far3. In fata rnea se afla intrarea Intr-o pe~tera obscura. Pretextul di pacientul avea ali:ituri de el un ajutor nu reu~ea s~. eu TIU ma hazardam numai pentru mine personal.mfi opresc in picioare. de~i ma gasearn j)-ltr-o bezn~ aproape totala. riscam sa puna ele staFinire pe mine. mergind prin apa reee ca gheata. trebuia. \iu ma putearn elibera de UD sentiment de panid. Era in anul ! 913. un soare ro~u. ajutat enorm gindul ciL 1a urma in aceasta imreplindere aventuroasa. ~i cii ma prabu~eam lntr-un hau tenebros. -Stiam ca aSiI-zisul ajutor.1cuvintului. apoi m-am Hisat sa cad. ca sa ITI3. am 187 I I 1 I I I ! I I I ] I . iar acolo state a un pitic. m-am trezit c2.. ranit la cap.

vrut sa acopar iara~i deschizatura cu piarraj cind un lichid l~i faCll loc prin orificiuo Era singe! Tl~ni In jet giOS ~imi se facti greata. ceea ce ma tacu sa renunt 1a orice aWi incercare de a intelege. Jetul de sInge dura. Ma gaseam impreuna cu un tinax necunoscut. ~ase zile mai tirziu (18 decembrie 1913) am avut urmatorul VIS. Eram inarmati eu pu~ti si il pindeam pe 0 carare lngusta dintre stincl. Cobor11I1 mare viteza panta abrupta ~i stineoasa. trebuie sa te ~!'mpu~ti!'~In noptiera mea se afla. dar ceea ce ramase fu un sentiInent intolerabil de culpa. pc lac!" Zbuciumul interior se amplificil pina 1a momentul cumplit dqd glasul zise: "Dad nu deslu~qti visul. sensul visului mi se dez\. insuportabil de mulL In cele din Uffi1a sed ~i. stincos.'alui: nEt bine~ dur asta~i problerna care se des's fa~oara acum in lUTI1e! Siegfried reprezinta ce-ea ce voiau gerr[la. pe creasta muntelui. a~adar. Am incercat. iar stelele erau pe cale de a se stinge. sa adOffi1 din nouj Insa 0 voce lnli spunea: 11'-frebuie sz. Am Inceput sa cuget din nOli ~i. dar mi-a fost imposibil sa-llnte1eg. Cind coti dupa un colt i1 impusearam. trehuia sa-l ucidem. am Gat sii fug. Imaginile ma consternari:L Binell1~eles ca am vawt ca la piece de resistance era un mit eroic ~isolar~ 0 drama a monE ~i relonoirii. eLl pie1e de cu'Ioare 'illchisa. m-am tot gindit 1a visul avut.sa acea revarsare insupOltabila de singe. in locu1 ei se isca 1. partea de rasarit a cerulni se luminase deja. viziunea lua sfir~it.i departe.jrl revolver :incarcat ~i mi se facu frica. via\a putea merge rno. Deodata. un renomen extrem de anormal. atins mortal. 188 . din cite mi se piJxu mie. iar eu ~tiam dl. ~i anume acum. un salbatic. iar el se prabusi. Plin de seirba dar si de remuscarea de a fi distms eeva atlt de mare si de frumos. Rena~terea era simbolizata prin scambeul egiptean. inlelegi visul. La sfiqit ar fi trebuit sa urmeze Daua zi. eu aceasta. Era inainte de revarsatul zoriIor.~ nii sa rcalizezc~ adica irnpuna 'in rnod craie propria vointa. din cIte mi se parea. pe un munte singuratie. in prima raza a soarelui ce tocmai rasarea. lTlinat de teama sa nu se descopere crima. Imi veni atunci in minte viziunea singelui pe care 0 avusesem i11Wamna aceluiasi an. SCEipasem de primejdia de a fi dcscoperit. Siegfried se ivi brusc sus. pe deasupra muntilor rasuna comullui Siegfried. Cind ill-am trezit din somn. dintr-o data. intr-o trasura filcuta din oseminte. Atunci incepu sa cada a ploaie puternica 9i am ~tiut ea ea va sterge to ate urmele faptel.

ca ~i cum eu insumi a~ fi fost impu~cat. Odata fura necesare chiar mai-multe Incercari pentru a ajunge pina in profunzime. caci exista valori mai inalte carora omul trebuie sa Ii se supuna. intrucit parea a fi cel mai Intelept dintre ei trei ~i a dispune de 0 minte agera. Ploaia indica solutionarea tensiunii dintre con~tient ~i incon~tient. nu mi se mai potrivea mie. ca ~i cum ar fi fost oameni reali."Unde exista vointa. fura eliberate forte noi. ca sa zic a~a. De aceea el trebuia rapus. mai Inalte decit vointa eului. Fata ma descumpani ~i mai tare. Imi imaginam deseori 0 eoborlre. Eram nelncrezator fata de Salomeea. data urmatoare a fost deja 0 profunzime cosmica. Spre a Intelege fantasmele. exista ~i 0 cale!" Acela~i lucru il voiam ~i eu. Mai intli s-a ivit imaginea unui crater. Prima oad am atins. care ma ajutara sa due plna la sfir~it experimentul eu incon~tientul.: una capat acestei idenp titati cu idealul eroului. eroul. Aeeste glnduri mi-au fost indeajuns pentru inceput. un barbat batrin cu barM alba ~i 0 fata tinara frumoasa. Ma tineam aproape de Eliahu. am simtit 0 compasiune cople~itoare. De~i pe atunci inca nu-mi era cuputinta sa inteleg sensul visului dincolo de acele putine indicii. iar eu am avut senzatia de a ma afla pe tarimul morti1or. Eliahu ~i cu mine purtaram 0 diseutie mai lunga. este 0 incorporare a umbrei primitive. caci l~i spunea Salomeea! Era oarba. Era ca 0 calatorie spre luna sau ca 0 coborlre In spatiul gol. Impreuna cu ei traia un ~arpe negru. Batrinul mi-a explicat ca era Eliahu. 0 adincime de trei sute de metri. Trebuia insa sa i s<. Prin aceasta l~i gaseau expresie tainica mea identitate cu eroul. Visul arata ca atitudinea Intruchipata de Siegfried. La poalele unui perete stincos Inalt am zarit doua fapturi. care ma insotise ~i luase In fond initiativa de a comite fapta. al carei tile nu I-am putut insa deseifra. ceea ce-mi provoca un ~oc. Salbaticul cu piele de culoare Inchisa. Mi-am luat inima-n dinti ~i am ie~it in Intimpinarea lor. Ce pereche stranie: Salomeea ~i Eliahu! Dar Eliahu ma asigura ca el ~i cu Salomeea erau legati de dnd lumea ~i reu~i sa ma dezorienteze total. care dovedi In mod manifest 0 Inclinatie deosebita pentru mine. Numai ca asta nu mai era posibil acum. precum ~i suferinta pe care 0 traie~te omul daca este constrins sa-~i jertfeasca idealul ~i atitudinea con~tienta. Am ascultat ell atentie ce mi-au spus. Dupa implinirea faptei. a~a ca am putut adormi din nou. 189 .

deoarece nu vede sensullucrurilor. Caci ce semnifica batrlnul? Ce semnifica Salomeea? De ce sInt Impreuna? Abia ani mai tIrziu. de exemplu.a. In mituri. Deodata. Philemon era un pagin ~i aduse Cll sine 0 atmosfera egipteano-elenistica de tonalitate gnostica. mea 0 a treia figura. pe llnga Eliahu ~i Salomeea. dinspre dreapta plana In zbor p fiinta Inaripata: un batrln ell coarne de 190 . Dar asta nu larriurea Inca nimic. Exista multe relatari des pre legatura apropiata dintre ei. In a!ta parte ca a fost transformat dupa moarte Intr-un ~arpe ~i venerat ca atare. Lao Zi ~i dansatoarea pot fi ~i ei mentionati In acestcontext. Klingsor ~i Kundry.?im multe povestiri mitice se gasesc exemple pentru 0 astfel de pereche. un alt personaj rasari din incon~tient.nu de nori. legatura Iptre omul cel batrin ~i fata cea tInara avea sa-mi apara ca fiind perfect naturala. Simon Magul colinda In compania unei fete tinere. A~a. in timp ce Salomeea simbolizeaza elementul erotic. cea a marelui ~arpe negru. sau ca ~arpele este mama lui ~. L-am nurnit Philemon. Dar 0 astfel de definitie ar fi deja prea intelectuala. invocind faptul di tata fusese preot. ca eroul are ochi de ~arpe. In imaginatia mea.m. CUrlnd dupa aceasta fantasma. Intr-adevar. Era acoperit . Se numea Elena ~i era considerata a fi reIncarnarea Elenei din Troia. ci de bulgari maronii de pamint. se afla. de pilda.E firesc ca am incercat sa gasesc 0 explicatie plauzibila pentru aparitia personajelor biblice in imaginatia mea. S-ar putea afirma ca aceste doua figuri sint personificari ale Logosului ~i Erosului. Astfel. Salomeea este 0 reprezentare a animei. Figura lui Imi aparu mai intii intr-un VIS: Se vedea un cer albastru. ~arpele este deseori pandantul eroului. conform traditiei gnostice. Apa era insa cerul albastru. dupa cum am spus deja. cind aveam sa ~tiu mult mai multe. In cursul unor asemenea peregrinari onirice te Intllne~ti frecvent cu un batrln care este Insotit de 0 tmara .d. ~i anume expresii ale unor procese incon~tiente care se deruleaza In fundal. de ai fi zis ca-i Intinderea marii. Este mai judicios sa lasam mai mtli personajele sa fie ceea ce mi-au aparut mie atunci a fi. Se dezvoltase din figura lui Eliahu. E oarba. undeva se spune. In cadrul faritasmei me1e. lasind sa apara printre ei apa albastra a marii. Bulgarii pareau sa se desfaea in bucati. Eliahu este figura profetului batrln ~i mlelept ~i intruchipeaza cunoa~terea. despre care se spune ca ar fi cules-o dintr-un bordel. prezenta ~arpelui indica deci un mit eroic.

"realitatea sufletului". cu culorile lor caracteristice. pentru a mi-o reprezenta mai bine. Philemon reprezenta 0 forta care nu eram eu. cel mult trei zile ~i nu se vedeau pe el leziuni externe. am gasit la malul lacului gradinii mele un pescaru~ mort! Am fost ca lovit de trasnet! Numai extrem de rar se pot vedea pescaru~i In Imprejurimile Ztirichului. Uneori aproape ca mi se parea a fi real fizic. In acest mod ma facu treptat sa Inteleg obiectivitatea psihica. Era pentru mine 0 figura p!ina de mister. 0 resimteam aproape ca pe 0 infringere personala. Cum nu Intelegeam aceasta imagine onirica. am pictat-o. ca sa zic ~a. n-ayea mai mult de doua. ar avea viata proprie. aidoma animalelor din padure ori oamenilor dintr-o Incapere. eventual. Avea aripi care erau ca acelea ale pescaru~ilor. sau ca pasarile din viizduh: "Nici daca vezi oameni Intr-o camera. In vreme ce ele. Din punct de vedere psihologic. iar el rostea lucruri pe care eu nu Ie gindisem In mod con~tient. era doar un produs al hazardului. sint chiar orientate Impotriva mea. de parca ar fi fost gata sa descuie 0 broasca. Philemon ~i alte personaje ale imaginatiei mi-au deschis ochii asupra faptului de 0 importanta decisiva ca exista lucruri In suflet pe care nu eu Ie fac. Imi diideam !impede seama ca el era cel ce vorbea ~i nu eu. Philemon reprezenta ointelegere superioara. cel putin In aparenta. Caci ea msernna: "Nici asta n-ai ~tiut-o pma acum!" ~i ma cuprindea teama ca ~irul unor astfel de personaje ar putea fi nesfir~it ~i m-a~ putea [ataci in 191 . ci care se fac ele singure ~i au viata lor proprie. ~i el se confruntase-cu mine. Datorita dialogurilor cu Philemon mi se clarifica diferenta dintre mine ~i obiectul gindurilor me1e. dupa parerea lui. Purta 0 legatura cu patru chei ~i tinea una dintre ele In a~a fel. Intr-una din zilele In care ma Indeletniceam cu aceasta activitate. Intr-o maniera obiectiva ~i am inreles ca exista ceva In mine care poate rosti lucruri pe care eu nu Ie ~tiu ~i nu Ie gindesc sau intenrionez ~i care. De aceea am fost atit de impresionat de aceasta Intimplare care. De fiecare data cind se contura 0 noua personificare. Ma plimbam cu el prin gradina Incoace ~i Incolo ~i el era pentru mine ceea ce indienii numesc guru. In imaginatia mea. nu ti-ar veni sa afirmi ca i-ai facut tu sau ca e~ti responsabil pentru ei". EIImi explidi faptul ca ma purtam cu gindurile de parca le-a~ fi produs eu Insumi. purtam cu el discutii. ma Invata el.taur. Le~ul era Inca destul de proaspat.

Sarcina a fost preluata de Philemon. posedind 0 ~tiinta. un prieten de-allui Gandhi. In Egiptul antic. ca dintr-un put adine. pe care a trebuit sa-l accept in aceasta privinta. . da. Philemon a fost relativizat prin aparitia unui alt personaj. imi spuse spre marea mea surprindere. Traducere: Purificii tenebrele cumplite ale spiritului nostru (11. . nolens volens. era Chankaracharya. L-am pictat in intruchiparea lui terestra. In fantasma mea. Intr-adevar. se spune in Aurora COllsurgens)I nu mi-a~ fi dorit nimic mai mult decit un guru adevarat. Vreo cincisprezece ani mai tirziu m-a vizitat un indian mai in virsta ~i foarte cultivat. Dar exisrn intotdeauna ~i din aceia care au ea profesor un spirit. "Ka' al regelui" era considerat a fi forma sa paminteana. pe care I-am nurnit Ka.Desigur. o cunoa~tere ~i 0 putinta superioare. care sa-mi fi descilcit produsele involuntare ale fanteziei mele. din pamlnt. atribuitii Sfintului Toma din Aquino. mi-am amintit de Philemon. el mi-a transmis idei ~i ginduri care m-au dus la multe c1arificari interioare. mai cu seama despre relatia dintre guru ~i chelah. concret. ca "psihagog".Exista ~i guru spirituali. la el ma refer. L-am intrebat ~ovaind daca mi-ar putea da informatii in legatura cu natura ~i earacterul propriului sau guru. In aeel moment.0. Doar a murit cu multe secole in urma. Eul meu se simtea devalorizat. Mai tirziu. 192 . .abisuri de ignoranta insondabila. Nu cazusem deei nicideeum in afara lumii omene~ti. .V orbiti deci despre un spirit? am continuat sa intreb. la eare-mi raspunse pe un ton cit se poate de prozaic: . sufletul-Ka venea de jos.Va referiti cumva la comentatorul Vedelor? am intrebat. In "tenebrele" mele de atunci (horridas nostrae mentis purga tenebras. Cei mai multi au drept guru oameni vii.).Sigur ca era un spirit. ~i ne-am intretinut des pre educatia indiana. intruparea sufletului. soc1ul sau fiind alcatuit din piatra. ci Iacusem doar experienta a eeea ce Ii se poate intimpla oamenilor care au preoeupari ~i stradanii asemanatoare. ed. germ. ca pe un bust din bronz. imi confirma. . . adauga interlocutorul meu. Aeeasta informatie a fost pentru mine pe cit de eonsolatoare pe atit de revelatoare. de~i numeroasele succese exterioare m-ar fi putut lini~ti in aceasta direqie. Sus de tot in pictura apare 0 aripa a pyscaru~ului ~i intre ea ~i capullui Ka plute~te 0 I 0 scriere alchimic1i.

Manifestind multe rezistente~i accentuind fiecare cuvint. 1. cu care prelucreaza cutia. in schimb. m-am intrebat: "Ce fac de fapt? Cu siguranta ca n-are nimic comun cu ~tiin~a. ~i Mercur al alchimiei era. 0 psihopata talentata. Din contra. sensul. "femeia din mine" nu poseda un centru 1 Anthroparion (antroparion) este un "omulet". Deci ce e?" Atunci. pe atunci inca nu-mi era cunoscut. in timp ce Ka reprezinta un fel de demon al pamintului sau metalului." Am protestat din nou: "Nu. Apoi veni urmatorul atac . Atunci ce putea fi altceva decit arta? Pe lume nu pareau sa existe decit aceste doua posibilitati! Este modalitatea tipic feminina de a argumenta. caci nu mi-ar fi trecut prin minte ca fantasmele mele ar putea avea ceva a face cu arta. ca spirit al mercurului. care invaluie. i-am explicat vocii ca fant'!Smele mele n-ar avea nimic in comun cu arta. Spune des pre sine: "Sint cel care inmorminteaza zeii in aur ~i nestemate. prin "reflexul etem". m-am gindit ca. vocea provenea de la 0 femeie ~i am recunoscut-o ca fiind cea a unei paciente. Philemon este aspectul spiritual. cum insa n-a urmat nimie de acest gen. un antroparion (A. care manifesta un putemic transfer fata de mine. ca antroparionul din alchimia greceasdi. sau 1l inlocuie~te prin frumuse~e. Cu timpul.nebuloasa stelara rotunda. care nu este eu ~i care ar dori sa-~i exprime propriul punct de vedere. "sensul". Expresia lui Ka are ceva demonic. luminoasa. este insa un spirit inaripat.aeeea~i afirmatie: "Asta este arta. 0 voce din mine rosti: "Este arta." M-am pregatit pentru 0 noua obieqie ~i disputa. un spirit al naturii. 193 . dar care." Philemon are un picior paralizat. iar eu am continuat sa seriu. este natura. homunculusul alchimi~tilor. ascunde spiritul pescaru~ului. Intr-o mina ~ine 0 forma care seamana cu 0 pagoda colorata sau 0 cutie cu moa~te. ce-i drept.1 Ka este insa acela care face totul real.). am reu~it sa integrez ambele personaje. Drept care ea taeu. Devenise 0 fiiptura vie inlauntrul meu. Pe clnd imi notam fantasmele. s-ar putea spune chiar mefistofelic. Din grupul antroparionilor fac parte gnomii. M-a ajutat aici studiul alchimiei. Ka. nu este." ~tiam ca. un fel de homunculus." Am fost profund uimit. dar mi-am spus: "Poate ca incon~tientul meu a format 0 personalitate. Fire~te ca nu era ~tiin~a ceea ce faceam. iar in cealalta un stilet. dactilii Antichitatii.

unei pani a sinelui meu. care reprezenta un alt punet de vedere dedt con~tiinta mea . 1mi accepta oferta Si-~i expuse pe datil pUDctul de vedere IDtr-UD discurs lung.lizat ca In cazul figurii feminine din mine era vorba de un personaj tipie sau arhetipal In ineonstientul biirbatului Si am desemnat-o cu termenul de anima. este 0 imensa deosebire daca ai pur ~i simplu in minte sa povestesti un lueru sau daea-l ~i notezi intr-adevar pe hirtie. ca 10.sa teasa tot felul de intrigi de aici. la rel ca in latina (n. Ii scriam. sf'ir~itul vietii mele. Ma interesa extraordinar de mult ca. Intrucit continuturile incon~tientului au un anumit grad de autonomie. Figura eorespunzatoare din inconstientul femeii am numit-o animus. Parca as fi fast un paeient in analiza pe llnga un spirit feminin! In fiecare seara imi asterneam insemnarile pe hirtie. nu mai puteau fi deformate.i IntIi fu aspectul nego. In "scrisorile" mele am incercat sa fiu pe cit de orrest posibil. Am resimtit sfiala In fata ei. sa-mi atribuie banalitati. am cugetat. este reminin.si am d. die Seele. spuneam: "Da. nu-mi poate intelege fantasmele. e adevarat. De ee Si-l imagino.patat raspunsuri uimitoare si neobi~nuite. Pesemne. este vorba des pre "suflet" In sens primitiv Si m-am intrebat de ce sufletu1 a fost denumit "anima".).1o. a~a am glndit ~i simtit odata. Dar nu sint obligat sa ader 1a aeeste idei pina 10.nimei." Numai treptat am invatat sa discern imre gli1durile mele ~i eontinuturile vocii. De ce aceasta umilinta?" Ceea ce importa in primul rind este diferen!ierea dintre con~tiinta ~i continuturile ineon~tientului.adreso. 194 . si vei primi. "sufletul". omul a fi feminin? i Mai tirziu am reo. Apoi am incereat sa gasesc un nou mod de a ma raporta la eo. t. Ceea ce ma impresiona mo.· "Sa dai ceea ce posezi. 0 femeie din interiorul meu se amesteca In gindurile mele. Numai a$a Ii se poate extrage puterea. Continuturi1e trebuie izolate. Daca voia. caci ma gindeam: "Daca nu-i scriu animei. pe care altfel 0 exercita asupra eonstiintei.tiv 0. In acest sens. co. pomind dins pre eon~tiinta. un contact ell ele. ca sa zie asa." Mai exista insa un motiv pentru con~tiineiozitatea mea: ideile. Si am privit insemnarile fantasmelor mele drept scrisori adresate ei. de exemplu.al vorbirii. a~a ca i-am prop us sa se serveasca de limbajul meu. ~i asta are loc eel mai usor personifidndu-le ~i stabilind apoi. rastalmaeite de catre anima. odata scrise. unci prezente invizibile. 1 In german a. urmind veehea indicatie greceasca.

deoarece 195 . d " .1a UITI1a. caci ceea ce spune ea este ades de 0 mare fortii de . Acesta a crezut-o i-a cazut victima. de vocea ei. .1 voce gliisuia in mine exercita 0 :lfluent3. decisiva este tot con~tHnta. LA.? Niei vorba de asa ceva..fi considerat fantasfnelc inconstientului ca fiind arta. c !fl astfel de momente. LL\I~JnCl. Daca as fi ascnltat iDSS. ouia sa l~~ i\sttizi nu mai sirri! l~e\/oia sa port discutii en aniIna.poi vorbearn en anirna despre 1magini. Daca a::. ' f"" ~ram c-u?r~ns e nellnIst~. Intreaga energie a emotiilo"r rnele se transfonna in. Cu totu! altceva este . De Indata ce desluseam imaginea." -\mbignitatea animei. afectivitatea mea era perturbata ~i . Izbutise sa-i inoculeze unui 20leg de-al meu ideea ca ar fi un artist neinteles.ezi? . pacienta Cl C21"::.:"imei. $i totusi. mtrebam amma: "Acum ce mal al! Ce '.ductie si de 0 viclenie eXIrema..~Svrea sa ~tiu!'. D~i. PlTI3. la fel ca ~i pe un "vis. Ele il-ar fi fast inzestrate eu mai multii putere de convingere decit arice aWl percepere senzoriala ~i eu :1-a~ fi resimtit nid urrni'i de indatorire etiea rata de ele. ~i asta e ceea ce ma lnteresa rnai nlulL de d~cenii ill-an1 adresat anin1ei de :-iecare data cind sirnteaEl C2:.'in nemijlocit con~tiente. caci treInteleg elt se putea de bine. Dupa clteva rezisterite. a~ proceda In :1celasi rnod. Astfel a devenit nesigur pe el Si sensibilIa insinuarile .ensul eu care te lndeletnicesti este art3. ~mnci le-a~ f1 putnt contempla en ochiul meu interior sau vedea :ierulindu-se ea un film. atunei mai mult :3. I te familimizezi ell faptul autonomiei continuturilor incon~ti~:-lte.. agitatia sau senzatia de apasare dispareau. Cauza e~ecului SdU? EI nu se ghida dupa :.ropria apreciere de sine.~:easta telmica nu of era dificultati deosebite.rclaca le-a~ avea. ea producea In mod regulat imaginea pe care 0 vedea. liltrucit nu mai ani astfel de errlotii. chiar in aceasta rezidii posibilitatea de a te In:detnici Cll inconstientuL In realitate.:'are i'ntelcge lOr.on?~lent. Este un lucru :ericulos. fatala asupra barbatilor. sigur ca Intr-o zi lni-ar fi spus: lilChipui cumva ca non. i\stazL ide-He lrni de\.rile inCOIl$tientului 91 ia atitudine In fata Dar anima an~ si U:l aspect pozitiv Ea este cea care mij10ceste :cnstientului imaginile incon~tientului. ci dupa aprecierea altora. e-:Tase pre 19ura in Inc.interes 9i curiozitate fata =Iecontinutul ei. rnanifesta. Anima :-ni-ar fi putut inocula Si mie ideea cii a~ fi UD artist nelnteles ~i :a pretinsa mea natura artisticii mi-ar da dreptul de a neglija realitatea. purtatoare de cuvlnt a inconstientului. poate :iistruge cOTDplet un 01Tl.

c-u-rTI~e.~a. 196 .2 Am intreprins in Cartea incercarc2. 380-381 (n. Pentru mine. sensul de h: :~~~~~~. oApendicele.~Vi·~~~:~~2~~ ] . (iS3 ca nu mal am nevoie de intermediari.esul de cere Pentru lamaism ~i yoga yantrica.Juei ordin).1 Ea cuprinde majorit2. dar D-alYl ca Inca flU terminat-o niciodatiL' Am devenit constient de vorbeam limba corecta. t. Asadar.).:. rnarcat eu 0 cruce sau un cere c!ivi:zat in patn.ntii.ts. genn.~~~~~7~e:~. de obicei in situatii de c()nfuzie iI: deserleIe executate schematic.~l~'~.tea reprezentind mal1dala.pus peste haosul psihic~ astfel incit elementele haDtice sint rIlerl'~in. contine ace-Ieasi fantasme Intr-o forma ~i un limbaj elaborat si este scrisa in carD-ctere gC·itice caligrafice in stilul manuscriselor medievale (A. "Completare la Cartee rosie'" pp. ('iL) ~v. cd.1a capatiJ.arul patru ~irnultipl1i sai. J. Pot citi sensul imaginilor direct din visele mele. ci ~i lil cr'~9tinisrrYJi EVtllui l\ilediu timpuriuo In viziunea sa. Ea reprezint2.tendinta estetizo.. mandala apare mintala ~i dezorientare in cadrul visului. rna.ntra. concentrJndu-rna in mod v serios 21supra problemei intelegerii" Am realizat ca mila fantezie riecesita un teren solid ~i ca rnai Intli trebuia s~1rra reIn tore in i'ntregime i'n realitatea omeneasca. op.Termen provenit din saDscri. . sau in imagini eidetice. aceasta realitate era i'ntelegerea ~tiintifica.am invatat sa accept continuturile inc'JE~tientului Sl S2. decorlnd-o eu imagini 'ii desenelor facute de minedesene.il•. di trcbuia inc~. i in Glasar terrl1enul Nlondalc (n. Din cuno~tir1teIe pe care mi Ie incon~tientul trebuia 53.l~ supr8. patrat sau aranjamente obtinute din nUIT!. }\m notat rantasmele care-mi \"enir3~ minte In perloada aceea In mai 1ntii in Schwarzes Buch (Cartea neagra). In aceSI sens un rl10del al ordinii. iar mcj tirziu Ie-am transferat in Rotes Buch (Cartea rosie).. 5-0 tmeluc.1 sirn.~~.si ~.~~t~t autoreprezentarea proceselor psihice de cenlrare pe sine. mandala nUTIlai in sinul culturilor orientale. trag concluzii concrete . un volum in-folio legat in piele ro~ie. Jung cOEsidedi mandala C2. Jur~g D. prodUCtTea un. fi reprezentata .~~~~~.ui nOl.. zadarnica a unei elaborari estetice a f~n:ILaSrTlelor Inele. Ie Stiu cum trebuie sa ma comport f41 de imagmile interioar'O. instnlment ce poa. 3 Cf. Sub aspectul de )"8.~C:~St2~ cleveni continutu1 muncii ~i operei mele de-o 1 Car-tea neagra cuplinde ~ase volurne mai miei legate in piele neagra Cartea ro~ie. H (Dicfional' $ enciclopedic de psihiatrie.l1d8.E descoper2.~~~r. 2 AJandala .utel:r:pI"eU'na iI: cadrul cercului protector. am renuntat 121 reme 10.te favoriza introducerea l.i pune! central al personalitatii. in existt':?J. semicon~tient.Dolic l::-i~tl cen:'..

~-7esc~ 2 AtU"2a Catena (1an~ulde 8. ci ~i IDsa9i viata. Desi famezia mitidl.. E cons iderat a fi un fagas al erorii.i.de oarneni Inte1epti. Se refera la un 1ant . clt si de cea a obliga~iei etice.rca sa lillocuiasca nu se deterioreaza doar ea. eu aeel material psihie care fumizeaza pietrele de constructie ale unei psihoze ~i care. 197 .intal intr-o confuzie fataIa. Dadi Incea. se g5. e prezenta pretutindeni..(peditie pina 10. Bineinteles ca am avut nevoie.pte".-lr) este 0 aluzie la 0 scriere de alchimiej Aurea J Ccrena I-l(}J!7eri (1723).l ~a:t~t 1I este msa mal mult declt 0 mcercare lIterara. die Pforten ~uj~ureWen. Pentru a ob~ine eliberarea de sub tirania conditiilor ineoD'. :are1 incepind cu Herrnes Trismegistos. la tot pasul. an.. strain~L Familia 5i proresia ramaStTa pentru mine baza 10. caci abia 0 data cu ea a venit ~il'ITtelegerea l'ndatoririi etice fata de ilnagini. leaga pamintul ell cerul (A . In ciuda iritarii destul de lTlari pe care r01-0 producea uneori. are nevoie de ambele: atit de aehitarea obligatiei intelectuale. tocmai in perioada in care Lucran1 121.. orielt de desavlr:.1ambiguitatii ~i incomprehensiunii.se~te ~i la spitalul de boli nervoase.l)e..0 e. nu lnlocuie~te viata. antasfnele Inele~ de un punct de sprijin in "aceasta f ~ulne" j ~i pot spune ca ellTli-a fOSi dat de catre farnilie ~i munca mea profesionaHL Irni ca absolut necesar sa due i?i 0 viata normala~ ca (.>Jo:3.vorii~erschleicht.\tiente. 0. dejien jeder gem.ita ar fi ea.xperirrlent riscaI Sail ell 0 aventura lndoielnica sa te incredintezi faga~ului nesigur care duce in adll1curile incon~tientului.. ca sa zic a~a. Fire~te di este 0 ironie a sortii ca eu. F-:iust 1. deschide aczun elf ('erbicie I Acele'porri de care cu forii se GoeL. eo. m-am intilnit in eadrul experimentelor mele.in '11ajoritatea cazurilor intr-un mod nepopular.ie a fost necesara.Elaborarea estetizanUliD Cartea ro:. reprezintil . un ~. de la inceputurile alchirniei filozofice ~i ale gnosti:ismului ~i piniI la Zarathustra Iui Nietzsche. este pc elt de dezavuata pe atit de temuta. care ma puteam Cureazli r~i. ~vIaglndesc 1a cU'/lntele lui Goethe: VerJnesse dich. op. Ea a inf1uemat deeisi" inodul meu de viatiL M-am Eimurit ca Dici o limba. totodata. echivoc i?i primej:lios . (n. E vorba de acea lume a imaginilor incon~tiente. c:ontrapondere la lulnea launtric2 .1. ~i apare chiar co. r).la un ~ir . care transpune bolnavul E'. eit. . dar este. care. ca psihiatru. El este 0 venga m Aurea Catena2. . \/ersurile 710-711.). care a disparut din epoca noastra rationala. de aceea. ~i 0 matrice a fameziei pJasmuitoare de mituri.celillalt pol allumii.

constrins dinlauntrul meu sa formulez ~i sa exprim ceea ee aT fi putut fi spus intr-o oarecare masur-a de Philemon. familia :. 198 . De jur-imprejurul meu era 0 atmosfera ciudata.tiam ce putea sa insemne sau ce "se" voia de la mine.). ca trebuie s21-1ajut pe pacientii mei.. de a!tfe!..i adevarat~L Treptat. ca an1 a sotie ~i cinei copii ~i CB. Era dezradacinat :. ca sa zic a~a. ale carei dimensiuni :. Dar familia precum ~i con~tiinta ca Stm 0 diploma de medic.tiam mereu ca tot ce triliam avea in vedere aceasta viata reala a mea. eram doar o frunza purtata aiurea de vlntul spiritu1ui.. (11. incarcata ~i aveam senzatia ca vazduhul ar fi fost plin de entitati fantomatice. :. in mine se produse 0 metamorfoza.. i1 poseda mai curind ea pe eI decit invers. Deviza mea era: Hie Rhodus. hie salta...i a garantie ca aveam ~i 0 existenta norma18. Nietzsche pierduse pamintul de sub picioare. dar nu :.iprofesia mea au fost permanent 0 n::alitate binefacatoare :.11 Astfel.ca de doua ori ii fusese smulsa plapuma noaptea si fiuI meu de noua ani avu un co:.isemnificatie ma straduiam sa Ie implinesc. Se intimpla ca uneori continuturile incon:. In anul 1916 am simtit dorinta de a da 0 forma creatoare tdiirii mele interioare: Am fast.. :. aici sa dansezi! . Ele imi demonstrau zi dupa zi ca existam eu adevarat si ca nl'.mar.independent de prima .iplutea pe deasupra pami'ntu1ui.. in casa incepura sa bintuie stafiile: fiica mea cea mare vazu In timpul noptii trecind 0 silueta alba prin camera. t.. locuiesc pe Seestra13e 228 in Klisnacht erau realitati care mii solicitau si-mi impuneal'. p.(11.realmente. 0 agitatie in mine. scoata din slirite.Intoarce intotdeauna $i care-mr do\:edi ell eram un arn obisnuit~ care exisUJ. Apendicele. Apoi.2 Totul lncepu astfel: simteam 0 neliniste. 382 ~. Cealalta fata povesti .).. Aceasta irealitate era pentru mine ehintesenta groazei.iirealitiItii.care.iaeeasta viata. Dimineata 1 2 Aici e Rhodos. caci ce aveam eu in vedere erau aeeasra lume :.fi fast de pierau! printre gindurile mele 5i de minat ici-colo de suflu1 acelui vint al sp1ritului.. intrudt nu poseda nimie altceva dedt lumea interioara a gindurilor sale . aidoma unui J\:ietzsche. de aceea a dizut victima exagerarii :. t. V.tientului sa D13. Oridt a:. Astfelluara nastere Septer!ZSermones ad Mortuos r5apte predici catre mortO eu limbajullor 2pecia1... urrn.

Es eignet sieh.i ci1 am auzit-o. Dinspre cealalta parte a malului. Era 0 zi senina de vara ~i eeie doua servitoare se aflau in budltarie de unde se putea vedea ee se intimpIa in spatiu1liber din fata intrarii. iar un pescar sta eu 0 undita 10. el nu face decit sa prinda pe~tii cei rai!" Aceasta imagine a fost desenata de fiul meu intr-o simbata dimineata. in cor: "Ne intoarcem de 10. Eu eram in apropierea soneriei ~i nu numo. uitindu-ne unii 10. " Aceste cuvinte coresI pund primelor rinduri din Septem Sermones ad Mortuos. clopotelul de 10. mal. De indata ce am Iuat condeiul In mina. ne ferim de ipochimeni . cuvintele incepura sa eurga din mine direct pe hirtie ~i In trel seri treaba fu serisa. Asta se petree eo. aItii! Atmosfera era incarcata. Era o constelatie incon~tientiL iar atmosfera singulara a unei asemenea eonstelatii mi-era bine cunoscuta co. va rag sa ma credeti! Am ~tiut imediat: Acum trebuie sa se intimple ceva. A prins un pe~te. Dar deasupra pesearului plute~te un Inger care spune: "N-ai voie sa-i faci nimie. Atunci. Dar pina in seara urmataare tensiunea reveni putin ~i lucrurile se derulara iara~i in aceIa~i fei. Bineinteles ca ardeam sa aflu dispunsuIIa intrebarea: "Pentru numele Iui Dumnezeu. numen 0.1unui arhetip. unde n-am gas it ee-fuTicautat.. Bintuiaia ineeta. stateau pina sub u~a ~i aveai senzatia di de-abia mai puteai respira. toata ceata de spirite se evapora. ce-o mai fi ~i asta?" La care. reproduse imaginea visata. Casa intreaga pardi ar fi fost umpluta de 0 multime de fiinte. Acest eveniment trebuie Iuat a~a cum a fost sau cum pare a fi fost. Erau peste tot. re11la(i de sl/persritii. dar am ~i vazut limbile clopotelului mi~clndu-se. 0 numi "lmaginea pescarului". Prin centrul desenului trece un riu. sWine. intrare se auzi rasunind in toata casa. pentru a vedea cine sun a astfeL dar aeola nu era nimeni! Am ramas a~a.ceru mamei sale creioane colorate. /1ll illtra ! ! 199 . Duminidi dupa-amiaza. In camera se Eisa lini~tea ~i atmosfera se limpezi. erusaIim. es zeigt sieh an!l Flre~te ca intelectul ar dori sa-~i aroge 11 1 [/1 :ori ~i-amllrg. strigara tare. diavolul vine zburind prin aer. in 1916. Toti am alergat imediat 10. 0 poartii scfrtfie. parca ar fi fost ticsita de spirite. catre ora cinei. Blestema ca i-ar fi fost [urati pestii. ~i eL care nu facuse pina atunci niei un desen. Ne-apar l'edenii. u~a. pre11l0nitii! lYe teli/Oll. Pe capu! pescarului se gase~te un ~emineu din care ies limbi de foe ~i se rididi fum. Pesemne ca era legat de starea de emotie In care ma aflam atunci ~i in care se puteau mstala fenomene parapsihologice.

in "rarirnul mOftilar". Astfel. conversatiile ell mortii. Sutletul. un fenomen care se intilnqte relativ freevent 1a primitivi. Faust de noapte". l~rebuia sa tree etI lI1sun}j prin experienta primordiala si i'n Dins sil l'ncerc sa Dlantez in nirneni. "l\/Iiez 200 . A$u am inc. morti! mi-au deven!t intr-un mod tot mal clar ni5te 'loci a ceea ce este Hid de raspuns. cum intrebarile 5i cerintele la care destinul meu 1m! pretindea sa raspl'nd nu veneau la mine din exterior.:put sa nu-mi mai aparlin claar n1ie Insun1i~ sa TIU rnai am acest drept. Ce dezalanta ar fi a lume fara anomalii : Putin inaintea aeestei intimplari eonsemnasem a fantasma. Daca privesc astazi retrospect!v 5i reflectez Ia sensul celm intimplate in perioada pe care am eonsacrat-o fant8smelor. a ceea ce este nerezo1vat 5i a ceea ee este nemintuit. foarte curind dupa disparitia sufletului.sma dispare sufletul. Intr-un anumit sens. reallzeaza rdatia en incoo~tientul. caei. (n. este 5i 0 rel. Asta eorespunde a5a-numitei pierderi a sufletului. In imagini erau lucwri care nu ma priveau numai pe mine.un fel de schema de ordonare 5i 0 interpretare a continuturi1or generale ale ineon~tientului. Ie eonfera "mon-ilor" posibilitatea sa se manifeste. ald. op.. tarii strabunilor. (Este yorba de eel de-al doilea dintre \'e:"suri.. Aidoma unui mediu. Atune! ~i de atunci ineolo. am impresia di am fost subjugat de catre un mesaj care a ve"it spre mine eu 0 forta copleZ/itoare. t.) {Joethe. A~adar. lI1treagc. ele trebuiau pur ~i sirnplu Sa-51 alba sorgintea in lumea interioara .i. Septem Sermones. dad 1nt1'-o fant3.traire ca fiind 0 anomalie. 11417. anima. aparura ia mine "mortii" 5i Iuara na5tere Seprem Sermones ad lvlorllios.qie eu coleclivitatea maniIar. Viata mea a apartinut din acel moment comunitiitiL Cunoa~terile care erau importante pentru mine sau pe care Ie cautam inca nu puteau fi gasite In ~tiin~a acelor zile. ~i anume di ar fi zburat sufletul din mine. sufletui produce 0 stimulare secreta 5i da forrna umKlor aneestrale. inseamna ca s-a retras in ineoD5tient sau in "tarimul rno[\i10r". ci $i pe multi altii. Era un eveniment important pentru mine·.. De aceea.. eaei ineon~tientul eorespunde midee a manilor. II.tuiau un fel de preiudiu 1a ceea ce aveam de comunicat lumii In legatura eu inco!1~tientul .san mai curind sa a eunaa~tere ~tiintifica in aceasea nimiceasca lTItregul eveniInent. actul '\I. eit. eontinuturilor eolective ale ineonstientuiui.

t."T.de ~ ma retrage de la LTniversitate9p din :Ztirich.ca D.:/eaza existenta de tota1itatea..1-am ~)vlndut" lui . C~ici cine C2~pe C obligatie IT10raUi cade vietima principiului De aiel pot rezulta erecte nin1icitoare care nu-i distrug doar pe C1chiar ~i pe eel care ~tie.zi CB.:.11 p. 201 .ilfJ.. individuale caracterul neplacut al t"".). ar fi dimas In stcdiul unei suflesubiecti'/e ne~/iabile. El1asa inlaginile sa iasa la este UiTi1it e-\entual de ele .: de :::ei a. chiar daca mal E1Lll daar sub fo:rrns. hotarlTea rnt-.n epoca In ~2xe nl~au preocupat irnagini1e dateaza.tB. 165 (lI.j fiecaTe irtlagine Tn parte~ fiecare grija deGsebita sa nut. de san imaginL rnea a fest !IIOdalitatea ~i singura posibilitate de a rna eHbeTcl din acel haas.sabilitate. coe altfe!. A~tunci m-·anl pus In tuluL L-am iubit i-am dar a fast boga~ia mea cea Dlai mare. pJtfeL materialul s-a..saa luat nastere In n~tine sentirl1entul . terenul Astazi Cd nu ill-am Di. eu" ve.ie. ~i visele initiale. sa-l orlnduiesc r2". Ilnaginile incon~tientului Ii impun omului 0 grea respon.si lDai ales sa-l rea1izez In viati"L Caei asta omull'n rnajoritatea cazurilor.iQrlaJ .".' ~-.~i la aceasta rarDine. A demarat in 1912 .8. traga din ele cc)11se:clul:eJe eticeo In acest el invoca efectele negative ale incon.r fi agatat de mine ca ca Dlantele de A~rnavut \. de '.\ 1~ ~:.cees.ea au trecut aproape cincizeci de ani de atunci! Tot ce am facu'L ulterior in '\"iat3~ este deja continut in ele. p. I\Tu-~i da nici nlaCf:1: s~ ie darmite S3.~tientuluL Intr-o oarecare masura~ dar se rnul~ $i eel ce pdcepe ·~ume~reell atft~ corDite 0 gre~eala fataH1.1narea cartE Transjorfl1iiri $i sinl-boluri ale libidoului (. Li ':~areacti"vasern timp de opt ani ca docent (din 1905)~ l'raln:a ~i incoi19tientului ma Infrlnasera enorm pe intelectuaL Dupa_ te. Neln·~elegerea lor precurn 9i 1ipsa fndat'Jlilii IT1Grale prl.. UJJ. eLl ffi-am dedicat lui .a fast unica posibilitate de a-rni duce existenta eel 0 totalitate relativa si de a 0 indepartat niciodata de expe~ 1~oata opera mea~ tot ce am realizat pe plan enn in1agin<itiil.1 S1.ni !1-an1 fast In stare nie! D1acar sa cnesc 0 C:.1n masura In care acest lucru .pitolul "Sigmund FreudH.

fost numit profesor universitar titular. cu totul diferita. am cladit pe eeea ce suh specie aeternitatis mi se parea a fi mai important. In multe privinte diu ca nu ma puteam limita la ceea ce era pe Intelesul tuturOf.tient 11'13-li1sase Iiteralmente fara grai.). 2 n. ." Simteam ca mi se intimpla ceva maret ~i am mizat. . a aparut sub titlul aber die PSYc!lOlogie des Unbewuflten (Despre psihoiogia incon\~iientului). de nu inseamna. in sehimb.! Astfel.c~i n-as rnai putea participc~ activ In cadrul lumii intelectului. 1974.Tung~i-a reluat abia in 1933 activitatea didactidi universitara.ltiam ca-mi va umple viata ~i eram pregatit pentru ariee cutezanta. pentru ariee rise. eram ehiar furios pe destin ~i imi pareo. in virtutea acestui teL Ce eonta. ~i daca te eoncentrezi asupra a ceea ce vrea si spune persona1itatea in1 In aces! interval de timp. Ie predau tinerilor studenri atita timp cit eu eram intr-o stare spirituaHi. ma rag. Werke VII. dar in 1944 a acceptat numirea la Universitatea din Basel co. este important.profesor titular in cadrul unei catedre de psihologie medicala creata pentm el. Pe atunci nu puteam nie: sa-I Inte1eg. Restul. 1921) - (A. deoarece nu pl~~tearnaparea in public inainte de a ajunge cu experimentul meu 10. daca am fast sau nu profesor? Bineinteles di ma SUpaia. Dlel s~i-i dau 0 forma oarecare. J. ~i ca n-ar fi corect 53. rvlaterialul seas la lUlnina din incoll~. ale "rariunii superioare". un final. ~i anum" la Facultatea Tehnidi Federala din Zurich. La urrna urrnei. 202 . In 19358. dupa ce a fost revizuita.Tung a scris doar putin: dteva articole in engleza ~i lucrarea Das Unbelvuflte im iZormalen /!Izd kranken Seelenleben (lnconpientul Iii viara sllfleteasca normaiii ~i boZ'wni) care. plamadita doar din indoieli. ~i due mai departe aceasta sarcini1 stTanie~ experimentul confrun-tarii mele eu incon~tientul. nimic. Dar emotiile de acest gen sIn! trecatoare. Dupa primul curs a fost insa nevoit sa renunte ~i aici la activitatea sa didactica din cauza unei imbolnaviri grave ~i sa demisioneze un an mai tirziu (A. n1-am trezit pus In fata unei alternative: fie Imi continuu cariera universitara care-mi statea atunei deschisa.acest post din motive de sanatate. Perioada s-a incheiat cu publicarea cartii Psychologische Typen (Tipuri psihologice. ar fi trebuit sa gi'isesc mai 1ntli 0 orientare noua. In 1942 a renun\at 10. La universitate mli atlam 1nsa 1Dtr-o pozitie expusa ~i simteam c8. Am abandonat aeei dt se poate de con~tient cariera rnea acaden1ica. :. In Ges. editia a II-a. Iar des pre ceea ee ma preocupa Intr-adeviIr Diei n-a~ fi putut vorbi. fie urmez imboldurile personalitatii mele interioare.

Intr-o zi. De asta m-ain lamurit foarte curind. ~ . se r2~stuma ~?i se instaura un feI de liniste cosrnica .. distan~ talTI de tot Si de toate $1 ceea ce plna de curlnd ma agitase Si iritase parea a apanine untii trecut lndepartat.--' . 1 t'1t~e 1~18: 919... care v'" " '-'~.. Purtam in mine ~i cu mine ginduri despre care Eli puteam vorbi ell nirneni.atunci durerea dispare. de exemplu. dar intotdeauna dnd emotia ajungea 1a apogeu.A. tinerete eram iute la mi'nie. ~i eea interioara. as gasi eontaetul eu !umea de afara Si eu oamenii numai daca m-as stradui intens sa arat cum eominuturile experientei psihiee sint "reale". Stiam ca as fi rost condamnat la 0 izolare absoluta daca nu izbuteam.tunci ms. Interactiunea care astazi arn cunostint. E ceea ce am incercat sa dovedesc mai tirziu in 1ucrarile mele stiintifice. Daua elernente au cGntribuit la HDJ. In care sustinea din nou eu indaratnicie punctu1 203 . Pe Daza acestor imagini am putut observa transfornlarile mele psihice de 1a zi Ia zi. niei altii nu Ie puteam pricepe a fast 0 mare singuratate.sta se petrecea prin 1918-1919. ei ca trairi co1ective.pezirea aerului: Am rupt eontactul eu femeia care voia sa-m! sugereze ca fantasmele me1e ar avea 0 vaioare artistica.*" fast in Ch~te~.i personale ale mele. 0 mandala. Consecinta deciziei mele ~i a preoeuparii mele eu 1ucruri pe care niei eu. D-ar fi fast decit gre~it iEtelese. de nelITlpacat intre Mi-am dat insa de la inceput seama c3. Pictasem prima mandala in 1916. Am resimtit cit se poate de ascutit contradictia dintre Iumea e:{terioar8. inca il--O dintre cele doua lUlIli. dupa ce terminasem de scris Septem Sermones ad Mortlios.a. Mai intli am facut insa towl pentm a-I invata pc cei din apropierea mea un nou mod de a vedea lucrurile. ~ 1 parea sa coreSpUDa3. Prime Ie experiente de acest gen Ie-am avut inca de copil. 111 tlece dlmmeata SChl\am acolo intr-un camet un mie desen in forma" de cere. j"..HI renuntat 1a eariem academica. Abia spre sfirsitul primului razboi mondia! am ie~it treptat din Intuneric. v . . am primit 0 sc1"isoare de 1a acea doamna estetica. am inceput insa mai eu seama 51i-mi inteleg desenele reprezentind mandale. de 11ecare data starll mele launtrlce. \l edean1 claar 0 opozitie interior ~iextel"ior. Bineinte1es ca 11-0 prieepusem..ud'~~x ~oma~ndantlaRegion Anglalse des ll1lemes de GuelTe. puteam sesiza DJuDCl. ~i anume fiU numai ca trai. E ceva ce am trait iara :?l iara~ nu :mma] atunci clnd ". care se pot l'epeta ~i la altl oameni..

de vedere d fantasmele provenite din incon1?tient ar avea valoare artistica 1?i,ca atare, ar trebui considerate arta. Scrisoarea ma dId pe nervi. Nu era nici pe departe 0 prostie, 1?itocmai de aceea deosebit de insinuanta. Doar se !ltie di artistul modern se straduie!lte sa plasmuiasdi arta din inconstient. Utilitarismul1?i grandomania care emanau dintre rinduri atinsera un dubiu in mine, !Ii anume incertitudinea dad fantasmele create erau intr-adevar spontane !Ii naturale sau daca. nu cumva erau, la urma urmei, propria mea produqie arbitrarii. Nu eram nicidecum eliberat de prejudecata generala !Ii de hybrisul con1?tiin~ei ca orice idee intrucitva valoroasa era propriul merit, in timp ce reaqiile inferioare soar isca doar intimplator sau ar proveni chiar din surse straine. Din aceasta iritare 1?iacest dezacord cu mine insumi ie~i la iveala a doua zi 0 mandala modificata: 0 parte a rotunjimii cercului era rupta 1?isimetria perturbata. Doar treptat am realizat ce este mandala de fapt: Gestaltung - Umgestaltung, des ewigen Sinnes ewige Unterhaltung.1 Este sinele2 (das Selbst), este totalitatea personalita~ii, care, dad totul decurge bine, e armonioasa, dar care nu suporta nici un fel de autoamagiri. Imaginile mele reprezentind mandale erau criptograme despre starea sinelui meu, care imi erau fumizate zilnic. Vedeam cum lucra sinele, adica totalitatea mea. La inceput, am putut sesiza asta, ce-i drept, numai intuitiv; insa mi se paru inca de atunci ca desenele me Ie aveau cea mai mare semnifica~ie, ~a cii Ie-am aparat ca pe ni1?te perle rare. Aveam senzatia deslu1?ita a ceva central 1?icu 'timpul am dobindit 0 imagine vie a sinelui. Mi se parea a fi ca monada, care sint eu 1?i are este lumea mea. Mandala c reprezinta aceasta monada 1?icorespunde naturii microcosinice a sufletului. Nu mai 1?tiucite mandaIe am desenat atunci. Au fost foarte multe. In timp ce lucram la ele, se ivea tot mereu intrebarea: "Unde duce procesul in care sint implicat? Care-i este ~elul?" ~tiam din proprie experien~a d nu ~ fi putut alege cu de la mine putere 0 ~inta care sa-mi fi aparut demna de incredere. Traisem experien~a necesitiitii de a renun~ totalla ideea suveranita~ii eului. Tocmai aid suferisem un e!lec: voiam sa continuu prelucrarea ~i aprofundarea

I Formare,
Faust
2

I, "Galerie intunecata", versurile 6287-6288, V. termenulin Glosar (n. f.).

l!, actul

fransfoTmare, / A noimelor efeme etermi perindare, Goethe, op. cif. (n. f.).

204

~tiin~ifidi a miturilor, a~a cum Ie incepusem in Transformari $i simboluri ale libidoului. Era ~elul meu. Clnd colo, nici gind de a~a ceva! Am fost silit sa parcurg singur procesul incon~tientului. A trebuit sa ma las mai intii dus cu fona de acest curent, fara a ~ti incotro ma va purta. Abia cind am inceput sa desenez mandalele, am vazut di totul, toate diile pe care mergeam ~i to~i pa~ii pe care-i faceam duceau inapoi la un punct, ~i anume la punctul din mijloc. Am in~eles tot mai cIar di mandala este centrul. Ea este expresia tuturor drumurilor. Ea este drumul spre centru, spre
individuarie1•

intre anii 1918 ~i (aproximativ) 1920 mi-a devenit limpede ca ~inta dezvoltarii psihice este sinele. Nu exista nici 0 dezvoltare lineara, ci numai 0 apropiere circulara, 0 "circumambu!atie" (Cirdezvoltare intr-un singur sens exista cumambulation) a sinelui. in cel mai bun caz la inceput; ulterior, totul indica inspre centru. Aceasta recunoa~tere imi conferi stabilitate ~i treptat se instaura din nOli lini~tea interioara. ~tiam ca atinsesem, prin mandala ca expresie a sineiui, punctul ultim la care imi era dat sa ajung. Poate ca altcineva ~tie mai mu!t, insa nu eu. confirmare a idei!or mele des pre centru ~i sine am obtinut ci~iva ani mai tirziu (1927) printr-un vis. I-am reprezentat esen~a intr-o mandala, pe care am numit-o "fereastra ditre ve~nicie". Imaginea este reprodusa in Das Geheimnis der Goldenen Bliite2 (Secretul Florii de Aur). Un an mai tirziu am pictat 0 a doua imagine, tot 0 mandala, care reprezinta in centru un castel de aur.3 Cind am terminat, m-am intrebat: "De ce arata alit de chineze~te?" Am fost impresionat de forma ~i de alegerea culorilor, care-mi pareau chineze~ti, de~i in exterior acea mandala n-avea nimic chinezesc in ea. Dar asta era impresia pe care mi-o Iasa imaginea. A fost 0 coinciden~a stranie di putin dupa aceea am primit 0 scrisoare de la Richard Wilhelm; imi trimitea manuscrisul unui tratat daoist -alchimic chinezesc, cu titlul: Secretul Florii de Aur ~i ma ruga sa-l comentez. Am devorat pur ~i simplu manuscrisul, caci textul mi-a adus 0 confirmare nebanuita a ideilor mele des pre mandala ~i mi~carea de lnconjurare a centrului. A fast primul eveniment care mi-a strapuns solitudinea. Am devenit

0

o

Glosar (n. t.). Fig. 3. In Ges. Werke IXIl, 1976, il. 6 (n. ed. gemz.). 3 Secrewl Florii de Aur, editia a X-a, 1973, fig. 10. In Ges. Werke IXIl, 1976, i!. 36 (n. ed. germ.).
2

I V. termenulin

205

con~tient de existenta unei afinitati ~i de posibilitatea de a stabili ni~te legaturi l'ntre ideile rnele :;i cele de 3.co10. l In amintirea acestei coincidente~ a acestei sincronicirari2• aIn scris atunci sub mandala: .;In 1928~ crnd arn pictat imaginea care arata castelul fortificat de aUf, Richard \Vilhelrn mi-a trimis din Frankfurt textul chinezesc: vechi de 0 mie de ani. despre- castelul garben, gem1encle trupului nemuritor. .. mandaEi reprezenta ~i visui din arml 1927. 10.care am fikut deja referire: 1vH1 gasean~,-intr-un ora~ rnurdat: negru de funingine. Pioua ~i era Intuneric~ iama ~i noapte. Ora~ul era Li\!erpooL ~\/Iergealn pe strazile i!1tunecate, impreuna cu cltiva elvetieni, sa ziaem 0 jmnatate de duzina. LL\ vearrl senzatiE ca am fi \Tnit dinspre mare ~dinspre port ~i d1 ora~ul propriu-zis s-ar afla sus. pe faleza. Urcam in directia aceea. Imi amintea de Basel: piata se jos ~i 0 straduta duce prin Totengiiflchen (StradLr~a spre un platou situat mai sus~ spre piata Sf Petru ell rnarea bist-rica Sf. Petru. Clnd am ajuns pe platoL1~ arn g2~Sit 0 larga. slab h1mlnav1 de erau felinare~ in care dadeau IYlulte strazi. (:a:tierele

o

~~:~~Si:;:~~~·l, ; !::~lli&i~~~~r~l.n~~~~~n~~ ~;~O~~l eraitlv~~~~;1~
ploaie5 cea1a, furn ~i In lurnina slaba a .'\tralucea in bataia soareIui. Cre$tea acolo un porn izol;:;:;_t~ rna,s;nOl'cL acoperita 0 de flori ro~ietice. Era de pares. P01TIUl a~ fi stat 1'nlurrdna soarelui 91.ar fi fest, 'in acela~i timp, "lumina e} roei co-

mentau vremea mizerabiLi ~i era clar ca [;u \/edeau pornul. "] Ofbeau despre un alt elvetian care locuia in L,i.''/erpool si se Inirau ca se stabilise tocmai aici. Eu eram e-'-'IUziasrna: de pOil1uluj intl,orit ~i a insulei scaJdate In soare si ITl--arn eu ~e ce'"; apoi ITI-am trezit. In legatura cu un deo~2liu din vis trebuie sa adaug acum 0 observatie: diferitele cartiere ale ora~ului erau, la {j'nduI lor, 0[jurul unni punet central. l-\cesta alc3.tuia 0 piata ganizate radial 111 deschisa~ luminata de un felinar rnare, rep]~e:lt:D astfel locuia In o imitatie Ina! mica a insulei. ~tiarn ca ce13Jalt apropierea unui asernenea centn.J seC;}nd.2x.
1 Despre Richard '\Vilhelm, c:L j--\pendicele~ p. 375 s. urril. Vi. ed germ.), 2 V. terr:.'1enul in Glasar (il. t.).

206

Acest vis I'ntruchipa situatia mea de atunci. lY1aivad ~i acum mantalele cenu~iu-giilbiji de ploaie, lucind din cauza umidit2tii. Totul era elt se poate de neplikut, de negru ~[ impenetrabil privirii - adica a5a cum mii sim(eam eu pe-atunci. Dar aveam viziunea fmmusetii supraterestre 51pentm asta traiam de fapt. Liverpool este the "ele5teu1 vietii". Liver, ficat, este, conform unei vechi conceptii, sediuJ vietii. Experienta acestui vis se asocia 1'n fiint8. mea cu sentimentul a ceva definitiv. Vedeam ca aid era exprimat teluL Centrul e te1u1 5i peste el nu se trece. Prin intermediul visului am inteles ca sinele este un principiu ~i un 3xhetip al orientarii si al sensului. in asta consta fUilctia sa ta.maduitoare. Aceasta cunoa5tere m-a facut sa intrevad pentru prima data ce ar putea fi mitul meu. Dupa acesr vis am renumat sa mai desenez sau sa pictez mandale. El exprima apogeuI dezvoltarii con~tiintei. Ma satisfikea in intregime, dici I'mi dadea 0 imagine completa a situatiei me!e" ~tiusem~ ce-} drepL CD.Tn3.preocupa ceva irnportant, dar IDCa Imi !ipsea Intelegerea, ;;i In jurul meu ilU era nimeni care sa fi In(eJes. Clarificarea adus3. de vis Ifni dadu posibilitatea de a privi obiectiv ceea ce ma preocupa lI1.tr-atir. Fara 0 astfel de viziune poate d'i mi-a~ fi pierdut orientarea ~i ar fi treouit sa abandoDa ceea ce intreprindeam. Dar aici era exprimat sensul. Cind m3. despartisem de Freud reaJizasem dl ma aventuram in ne;;riur, oa ma prabu~eam in necunoscut. La drept
vorbindj la vremea &ceea nu

~tiarn rnare- lucru dincolo de Freud;

dar cutezasem sa pasesc In Il1tuneric. Cind vine apoi un astfel de vis, afoul 11 resi1:~nte co. pt: un actus gratiae10 lvl-a costaL, ca S3. ZlC a~a~patruzeci ~icinci de ani pentru a cuprinde in recipientul operei mele stiintifice lucrurile pe care Ie-am trait ~; notat atunci. Ca tlnar, telul meu a fost sa realizez
ceva In dOD1eniul careia ms. consacrasem. Dupa aceea anl

dat insa peste acest taren! de lava, 5i patima care ardea in focul sau mi-a remodeJat 5i orinduit viata. Aceasta a fost materia -",.L PrimordiaEi care s-a inrous~ si ODera mea este 0 stradanie mai mull sau mai putin reu';3iLilde a include aceasta materie arzinda in concepti a despre Iurne a timpului meu. Primele imaginatE 5i vise au fost ca bazaltullichid-fierbinte, din ele s-a cristalizat piatra pe
care
arYl ,

puttl~s-o prelucrez.
i.;.

1

Act de fs,oa;-e

207

i-\nii in care m-am ocupat de imaginile interioare ali constituit cea IT!ai important2!. a vietii rnele~ in dec'..:rsul careia s-au de-cis toate lucrurile esentiale. Aturrci a Inceput r[lea care au unnat slilt doar niste corrlpletari 0i lamuriri~ activitate ulterioara a constat in a elabora c.eeace ani din inconstient Si !Ylai Tutti rrl3. inundase} illa c()ple~l:;e. luateria primordial~ ..pentru opera unei vietL

7 I
.LI

r-~;p=.~nrp· '-" C>
'><'

r-'- nasterea
,

onerel
.i.

() data ell debutul eelei d,:>a doua jumatati a vietii mele incepuse "~cnJrunt2,Teaeu incol1stientul. Munca mea in acest domeniu se mult timp :;;1 abia dupa douazeci de ani am fost in masura sa InteIeg Intrucltva conllDuturile in1uginal,iilor meie. Mal intii a Lfebuit si:t-mi aduc dovada prefigurarii 1storice a tri1irilor acLca sa raspund 1a intrebarea: "Unde se ga,esc premlsele "nele in istorie?" Daca. nu as fi reusit sa pro due 0 ?semenea nu as fi putm fumiza niciodata 0 confirmare a ideilor fLeek. Experiel"l~a decisiva in acest sens a reprezentat-o inIllnirea ell alchlmia, cael 3.01aacolo am gas it bazele istorice care-mi lipsisera plna atunci. an2Jitica] f3.ce fundamental parte din :;;tiintele nadar este supusa premiselor personale ale observatorului mult ;-,laimult declt oTice 211t<1 De aceea ea este tributara in mare 'T,§sura istcrico-documentare, pentru a elimina din udlec;at.B. illaC8.r e-ro1"11e cele ITlai grosolane. 1.91 8 ~.i t S>26 n studiasern in n1.od serios pe gnostici, deoarece S1ei Si;3cOl1frUrHasera cu lUTI1ea primordiala a incoll9tientului. Se ()cupasers. de continuturile ~i imaginile sale, care erau vizibil contaminate ek, 1umea pulsiunilor. Este insa dificil de spus in ce mod 'llTteleflea~~. ei ircla£1Tlile. c2:.cine lipsesc In mare parte
A.::easta estf: denu.nlirea pe care lung a dat-o contributiei sale la spre a 0 diferen(ia de psihanaliza Jui Freud. Cele doua mari ~coli dinarnice (prima 8. fost initiata de Franz Anton ale celei de-a dCl1ti IVlesmer\ In carG pacienu..1l pcrticips ,.ccn~!ierl'LH la tratame.ntul propriu, au fost analiza psihclogica a 1:.11 Pierre Janet, axata pe investigarea SUbCOll$tientului,ii psih:mali 'ui Sigmund Freud, bazata pc; teoria incon~tientului. Curentu] freudie,n " dat Dstere 1a dous orientar] divergente: psihologia individuaH't a }~Ji A~lfred ~4.d}er 51 psihologia analitica 8. luj Carl Gustav Jung (n. t.).

I

209

informatiile necesare, iar cele pe care Ie detinem Ie datoram in majoritatea cazurilor adversarilor lor, Pi'xintii Bisericii. Nu este nicidecum probabil ca ei sa fi avut 0 conceptie psihologica. Gnostic!i erau prea indepartati in timp de mine pentru a-mi servi arept punct .de plecare, drept legatura cu felul meu de a pune problema. Trad!tia dintre gnoza ~i prezent mi se pihea a fi rupta ~i mult timp nu mi-a fost posibil sa gasesc puntea care ducea de la gnosticism - sau neoplatonism -la prezent. Abia cind am inceput sa int'eleg alchimia, am realizat ca din ea reiese legatura !storic3. ell gnosticismul, ca prin alchimie se stabile~te continuitatea de la treeut la prezent. Ca filozofie medicvala a narm!i ea arunca 0 punte atit spre trecut, 5i anume spre gnosticism, eit 5i spre vi iter, spre psihologia moderna a incon~tientului. Psihologia incon~tientului fusese introdusa de Freud prin motivele gnostice clasice ale sexualitatii, pe de 0 parte, 5i prin cele ale autoritatii pateme nocive, pe de alta. Mot!vul gnosticului Iehova 5i Dumnezeu-Creator api:irea din nOli 111 mitul lui Freud despre tatal originar ~i in supraeul (Doer-Jell) sumbru care provenea de la acest tata. In mitul lui Freud se revela ca un demon, care a produs 0 lume de deceptii, iluzii ~i suferime. Dar dezvoltarea sprc materialism, schitata inca din preocuparea alchimiei cu tainele materiei, avusese drept consecinta impiedicarea perspectivei lui Freud asupra unui alt aspect esential a1 gnosticismului, ~i anume asupra imaginii originare a spiritului constituind un alt Dumnezeu, superior. Conform traditiei gnostice, aces! Dunmezeu superior fusese eel care trimisese oamenilor dTept ajutor cratel'ul (recipient de amestee), vasul metamorfozei spiritua1e.1 Craterul este un principiu feminin, care nu ~i-a gasit lac In lumea patriaxhala a ini Freud. Ce-i drept, Freud nu este singuru1 care sa judece astfel. In lumea spirituali'i catolica, i\1aica Domnului 5i Mireasa lui Cristos a fast acceptati'i abia de curind, dupa 0 ezitare de secole, in thalami/52-ul divin, doblndind astfel macar 0 recunoastere aproximativi'i} In
1 Craterul semnifica in scrierile IUlPoirnandres, care apartinea unei secte gnostice pagine, un vas care, urnplut cu spirit, era trimis de catre Dumnezeu-Creatorul pe pamint, pentru ca sa poata boteza\i In el eei ce nazuiau catre 0 con~tienta mai inalta. Era un fel de uter a1 innoirii ~i a1 renasterii spirituale (A. 1.). 2 Camera nuptiaHi (n. t.). 3 Aid, lung face aluzie la bula papala a ILliPius al XII-lea, care promulga dogma despre Assltlllptio Mariae (1950). Acolo se spune cii.Maria a fast unila

ii

210

lumea protestanta ~i evreiasca stapine~te acum ca ~i deunazi tatal. Spre deosebire de asta, in filozofia ermetica a alchimiei principiul feminin a jucat un rol remarcabil ~i egal cu eel masculin. Unul dintre simbolurile feminine cele mai insemnate ale alchimiei era vasul in care urma sa se produca transformarea substantelor. Or, in centrul descoperirilor mele psihologice se afla un proces al transformarii interne: individuatia. Inainte de a fi descoperit alchimia, avusesem in repetate rinduri vise in care era mereu vorba des pre acelasi motiv: linga casa mea se mai afla 0 alta, adica 0 alta aripa sau 0 construqie care-mi era straina. De fiecare data ma miram in vis di nu cuno~team casa, de~i parea sa fi fost dintotdeauna acolo. In sfir~it, am avut un vis, in care ajungeam in aripa cealalta. Descop<:ream acolo 0 biblioteca minunata, care provenea in cea mai mare parte din secolele al XVI-lea ~i al XVII-lea. De-a lungul peretilor stateau volume in-folio mari ~i groase, legate in piele de pore. Printre ele erau citeva impodobite cu gravuri in arama de 0 natura ciudata ~i continind ilustratii ale unor simboluri minunate, cum nu mai vazusem niciodata. Pe atunci nu ~tiam 1a ce se refereau ~i am recunoscut abia mult mai tirziu ca era yorba de simboluri din alchimie. In vis am simtit doar o fascinatie de nedescris, care emana de la ele ~i de la intreaga biblioteca. Era 0 coleqie medievaIa de incunabule ~i tiparituri din veacul al XVI-lea. Aripa necunoscuta mie este 0 parte a personalitatii mele, un aspect din mine insumi; reprezinta ceva care face parte din mine, dar de care inca nu eram con~tient pe-atunci. Ea ~i mai cu seama biblioteca se raportau la alchimie, pe care, de asemenea, inca nu o cunosteam, de al carei studiu insa urma sa ma apuc. Vreo cincisprezece ani mai tirziu, am reus it sa adun ~i in realitate 0 biblioteca. intrucitva asemaoatoare celei din vis. Visul decisiv, care anticipa intllnirea mea cu alchimia, surveni earn prin 1926: Ma aflu in Tirolul de sud. Este razboi. Ma gasesc pe frontul italian si parasesc zona de front impreuna cu un barbat scund, un tarfu1, in caruta lui trasa de cai. De jur-imprejur explodeaza grein camera nup\iala celesta ca mireasa cu Fiul ~i ca Sofia (in\elepciune) cu divinitatea. Astfel, principiul feminitatii a fost plasat in apropiere imediata de Trinitatea masculina. Cf. Riispuns lui Iav, in Ges. Werke XI, edi\ia a II-a, 1973, p. 492 ~. unn. (11. ed. germ.) ..

211

Ajun~i 10. zarim in fata noastra un peisaj insorit ~i reeunose regiunea Veronei. 1914 (n. eeva in genul palatului unui principe din ltalia de nord.ii.rta ~i de aiei putem zari iara~i. m-am eufundat in lectura unor volume groase despre istoria universaIa. 0 easa senioriala de dimensiuni intinse. Aparent aici zace solu\ia problemelor. Dar ce-i de facut? Sintem aeum prizonieri aici pentru ani intregi!" Dar imi ~i vine ideea consolatoare: Odata ~i-odata. in stinga sint loeuintele personalului de servieiu ~i grajdurile. verde ~i inflorita. In mod eiudat.. aripi~i pavilioane. privind printr-o a doua poarta indepartata.).. Taranul sare de pe capra earutei ~i striga: "Acum sintem prin~i in seeolul al XVII-lea!" Ma gindesc resemnat: "Do. care se intind pina departe. uitasem complet ce scrisese Herbert Silberer des pre aIchimie. I Trebuie sa tree em peste un pod. Sub mine se afla ora~ul. care cu cl\iva ani inainte se derulase in exterior. Ma uit in jurul meu: In dreapta este fatada easei senioriale. de la dusman. Drumul duee prin frumosul peisaj primavaratie ~i vedem orezarii. iar eu '~tiu ca trebuie sa ne indepartam c1t mai repede posibil de loeul aeela. ed. Deodata. Strada duce pe linga castel.1 carui tavan boltit este partial distrus de obuze. care nu putuse fi gasita in exterior (A. Luvru. peisajul scaldat in soare.2 Atunci c1nd i se edita cartea. dupa ni~te ani.) . ci continua pe plan interior. avind multe cliidiri anexe. a~a este. 212 . J. a religiei ~i a filozofiei. se intimpla ceva nea~teptat: Ambele porti se inchid cu un zgomot surd. Intimplarea din vis indica faptul ca razboiul. 2 Probleme del' Mystik und ihrer Symbolik (Probleme ale misticii ~i ale simbo/isticii ei). Abia mult mai tirziu am inteles ca visul se referea 10. Este 0 loeuinta senioriaIa earacteristidl. aIchimie. 1 Grenadele care cad din cer trebuie In\elese ca proiectile ce vin din "partea cealalta". germ. voi ie~i de aiei. 10.chiar in fata intrarii principale. Dupa acest vis. Sint deci efecte care pomesc de la inconstient. treclnd printr-o curte mare. plasata de-a eurmezi~ul strazii. Punctul ei culminant se afla in veacul al XVII-lea. intruclt este foarte perieulos. Inca nu s-a tem1inat. observ 0 eHidire mare. eapatul tunelului. In psihic. totul straluee~te in plin soare. Ma simt u~urat ~i 0 pomim ins pre c1mpia !ombarda. Micul vizitiu ~i cu mine intram printr-o poo. a~a co. pentru a strabate apoi un tunel. Cind ajungem in mijlocul cUr1. fara a descoperi eeva ce mi I-ar fi putut elucida. dinspre latura "umbrei". maslini ~i vita de vie. ~urele ~i alte eEldiri secundare.nade. 0.

213 . Git.). Silberer s-a sinucis (n. Artis Auriferae Volumina Duo (Arta de a produce aurul. Eram pe vremea aceea in corespondenta cuel ~i mi-am exprimat aprobarea fata de ideile lui. numai daca ~tii deja sa Ie interpretezi recuno~ti ca ~i in ele zac multe elemente valoroase. In cele din urma am recunoscut ca era yorba de simboluri. In sfir~it. E adevarat ca textul continua sa mi se para un nonsens evident. oridt de mult am ~tiut sa apreciez punctul de vedere anagogic1. Atunci s-a nascut in mine dorinta de a cunoa~te alchimi~tii." Dar nu-mi dadea pace. aceasta carte a stat necitita aproape doi ani. asta este! lata-ma deci condamnat sa studiez intreaga aIchimie de la inceputurile ei !" 1 "Tennen utilizat de Silberer in 1914 pentru a defini interpretarea simbolurilor ~i a miturilor ill funqie de detenninarile tematice morale universaie. In doua volume). care nu-mi puteau fi de mare ajutor. deci diferit de interpretarile psihanalitice. a~a ca mi-am propus sa studiez temeinic lucrarea. Am insarciriat un librar din Munchen sa ma in~tiinteze daca aveau sa-i cada in mina carti de alchimie. Din dnd in cind ma uitam la ilustratiile ei ~i de fiecare data gindeam: "Doamne.ine lui Jung. m-am putut apropia de esenta aIchimiei. i-am inteles sensul ~i mi-am dat seama: "Da. t. imi veni deodata in minte visul in care se spunea ca sint "prizonier in secolul al XVII-lea". "E fantastic. care tind spre sensu 1 latent. al lui Silberer. printre care se afla 0 serie de "clasici". particular-individual. dar adesea dadeam peste fragmente care imi pareau semnificative ~i ocazional gaseam chiar anumite fraze pe care credeam ca Ie inteleg. Textele alchimice tirzii sint fantastice ~i baroce. 2 op." Acum eram complet captivat ~i ma adinceam in citirea volumelor ori de cite ori timpul mi-o permitea. ce absurditate! A~a ceva este imposibil de inteles. 1593. Lansarea termenului ii apar1. care-mi erau cuno~tinte vechi. Abia prin textul des pre Secretul Florii de Aur. conceptiile lui n-au fost insotite de 0 intelegere mai profunda a lor. pe cind studiam iarasi textele. Iectura deveni fascinanta ~i suscitanta.). curind. Intr-o noapte. deci constructiv. care face parte din alchimia chinezeasca ~i pe care-l capatasem in 1928 de la Richard Wilhelm. Curind dupa aceea imi parveni prima trimitere: 0 culegere voluminoasa de tratate latine~ti. In iama urmatoare m-am pus pe treaba ~i. asta trebuie sa invat sa pricep." (DiCfionar enciclopedic de psihiatrie.) - (n. Mai intii ins a.aIchimia mi se parea a fi ceva colateral ~i grotesc. mi-am spus. Silberer intrebuintase mai ales materiale tirzii. ed. Dupa cum 0 arata finalul sau tragic2. germ.

care patrunde ] Rosariunl Philosoplzorulll (Rozariu[ filo:(~lilor). dar deja explicarea unei nevroze neeesita 0 anamneza. care se conturase inca prin cereetarile mele asupra miturilor. Asta a fast pent:m l!.iilor mele . Con(inuta In Artis Ikriferae. 3 Referire.). t. A_. In felul acesta Ini se deslusi ineetul cu ineetul sensul modului de expriInare alchirnic. termenul In Glosar ( n.).reevent f anumite exprcsii Si loeutiuni ciudatc. tatea comparatiei Ea se baza acum pe un teren 1stor1c Posibilieu alchimia. totlrI gasi locul: lumea de imagini a imaginatiilor. pe care nu-l puteam deslusi ima eu certitudine. 1593 (n. Foarte cunnd an1 constatat eEt psihoJogia anetlitica ~i alchirnia concordau intr-un mod ciudaL Experientele pnn care Lrecusera alchirrli~tii erau expelientele mele. iar lUTI1ealor era Intr-un anun1e sens lumea mea. germ. 4 V.umi eu cunoa~terea vietii personale.TOobseTvat ca in Rusarizuli se repeL~~.a arhetipului ajunsera in centrul investiga1. Scriere anonin1a. 2 Dizolva ~i preeipita (lneheaga). Am um-lari. istond!. Alerclu"ius2 etc.}.line..~rence3. un singur vas.. materie primar!. 0 metoda pur filologica~ 8. E drept cii 0 psihologie a constientului se poate mul1.. In decursul timpuluL am adunat fnulte rnii de cuvinte-titlu Si aIn umplut niste volume Dumai eu excerpte. rnaterialul empiric pe care-l adunasem in practica mea ~i concluziile pe care Ie trasesem de aiei. caei gasisem astfel replica istorica la mea a incon~tientului. Inapoi la gnosticism eu textele veehi. 0 desccperire ideaHi. lapis" prinla JJloteria.ntru a gasi firul in labirintullneandrelor gi'ndirii a. A. vol.$a ca ~icrnd ar fi fost \/orb3. piatra. Lrimitere la un alt pasaj din aceea~i carte (n.). ed.Mi-a trebuit Inuit timp pe. nici 0 psihologie ~iIn orice eaz niei 0 psihologie a incon~tientului. de descifrar·ea unei limbi necunoscute.1chiri1ice~ caci n:. exista nici 0 Ariadne care sa mi-l ff pus In mina. precum ~i continuitatea spirituala Ii cUideau substantli.. Mi se adinci intelegerea pentru caracterullor tipie. 1550. t. lvi-am hotarit deei sa-n1i alcatuiesc un dictionar de cuvinte-titlu ell cross ref.i am recunoscut C8~ fara istorie nu exista.. t. Prin preocuparile pina. II. .: coagula? UJlllln de exemplu"oh'c et vas.IT1 vazut 6 ea aceste expresii erau folosite tot mereu lntr-un anumit sens. lmaginile originare4 ~i esen1.m inceput sa pricep aeum ce serrmificau eontinuturile in perspectiv3. /~ceasta ITtunca ma absorl)i timp de peste un deceniu. bineinteles.). 214 .L Mereur (n.

Aceasta perioada dura din 1913 pina in 1917. furil unnate de cele doua scrieri psihiatrice: Despre psihologia dementei precoee (1907) Si COi1tinutul psihozei (l908V In 19121mi aparu eaftea Transformari 0i simboluri ale iibidoului. EI si-a Inteles Faust-ul ca pe un opus magman sau dil'illum.sa-mi croiesc drum smgur. E impresionant cit de bine se observa ca i'n el trilia Si aqiona 0 substanta vie . In Indeletnicirea mea eu alchimia vad un semn 0. proees ee se Intinde de-a lungul veaeurilor. care a i'nceput clnd aveam unsprezece ani. 0 consider a fi prima mea lucrare in sensul unei intreprinderi pe tarimul ~tiintelor naturE. Intretesuta si unificata de 0 lucrare si un tel. apoi fluxul fantasmelor se diminua. Prima L'1trebare pe care mi-am pus-o atunei suna astfel: "Ce faci eu ineonstientu17" Ca raspuns Iuara nasters: Die Beziehungen zwischen dem lch zli1d dem Unbevvuflten (Relatiile I Toate cele trei lucrari au fast deja citate In capitolul "Activitate psihiatricii" (. El incepu prin preoeuparea eu imaginile propriului meu inconstient. care puse capat prieteniei mele ell Freud. atunei se ivesc vise a carar interpretare cere mai mult decit reminiseente personale.un proces suprapersonal. De atunci a trebuit . si daca se ajunge in decursul tratamentului la momentulluarii unor deeizii neobisnuite. Atunei am i'neeput sa exprim idei ce-mi erau proprii. Abia cind ele se mai domoliril Si clnd n-am mai fost prizonier in interiorul muntelui vrajit. 215 . De aceea spunea corect ea Faust era "ocupatia" lul "prinelpala" si de aeeea viata Iui a fast Ineadrata de aeeasta drama.nolens volens . Si anume: patrunderea in tainele personalitiltii.1 lui mlilldus archetYPlls. am de realizat 0 opera principala. Viata mea este impregnata. Studii diagnostice . t.mai profund decit ~tiint3 constiintei. allumii arhetipaIe. Secretul Iui Goethe este de a f1 fast prins In mreje1e procesului metamorfozei arhetipale.'1..). Adevarata mea munca stiintificil a debutat eu experimentul asociativ (1903).. marele vis 0. Totul se poate expliea pomind de la acest punet central Si toate lucrarile se raporteaza la aceasta tema. am putut sa adopt 0 aritudine obiectiva fata de toate aces tea ~i am "lnceput sa reflectez asupra lor. ~i eu am fost prins ih mrejele aceluiaSi vis si am 0 "ocupatie prineipala".1 relatiei mele interne ell Goethe.

aSadar.l"]ia 1919 Premiul Nobel per:rru literatura (n.. Nietzsche 9i istoria spirituala antica ~l medievaEi.sesc En raspuns. tema (1916) 1..ea asigurari ca lucrarile sale nu ~~lnsemnau:' nirnic. in special Prometheus und Epimetheus. scurt timp dupa aceea in care d1k'. trimit Iul Spitteler un exemplar ai cartii me1e.iv£s de .tlseaZ2cdiferitele aspecte ale constiintei. 0 prezentare a psihologiei con~tiimeL privita dintr-Q per . Cino. spectiva asa-zis clinidL Am incorporat ~i prelucrati:n acectsta carte multa documentatie.). in german~L sub forrn2~de carte. 2 Tipuri psihologice. cit ~i ceo.). Inf::'. cu oarneni Si lucruri. ed. Geneva. nu mi . 111 lac sa serie Dei' Olympische Friihling.Psychologie de fa Suisse Romande. ca. . sub titlul: "La strucnre de l'incoI1Scient". ~Y2rkeVI) editia a II-E.. 1964 (n. 3 Carl Spitteler (1845-1924). Am povestir deja despre dintre dezvoltarea inea interioara Si trirniterea UEui text daaist de catre Richard Wilhelm. mal ales confruntarea indlvidului Cll lumea.a riaicat problema unit8_tii care compenseazii aceasta rnultitudine. i s-[t decem. germ. 1971 (n. a venit luna mai ! Cartea despre tipuri a adus ell sine cunDa~terea ca fiecare judecata a unni om este limitata prin tipul sau ~i fiecale mod de a privi este unul relativ. sa clnte "Hai. i'. b germ. Ea 'D-a condus direct 1a unea chinezeasca de dao. relatia so. poslbilitatile atitudinii sale fata de lume Sl constituie.XD atins atunci In rer1ectiile !?i cercetarile D1ele punctul central al psihologiei rnele. d. ed. In 1929 a luat cartea Secreru! Florii de Aur. Werke Vll. Cartea despre tipuri trateaz8. a Iui Schiller. aT fi PUl:ut la fel de bine. s. cartea despre tipuri.). Simultan m-am dedicat si lucrarilor preliminare 10. publicata in colaboral'e eu el.i anurne 1 S-a publicat mai intii ca articoI in Arcl:l. Descriarn acolo anurnite continuturi tipke ale incon~tientului Si demonstram ca nu este nicidecum indiferent ce atitudine adopts cOi1stientul fara de tIe. Astfel s. au jucat un rol atlt opera lui Spitteler:.2 Un rol insemnat in geneza sa au avut irmebarile: "Cum rna deosebese de Freud Si cum de Adler') Care slnt diferemele dintre conceptii1e noastre?" Tot incercind sa g3. 1916. m-am lovit de problema tipurilor' diei tipnl esee eel care determina Si limiteaza de la lncepur judecata ornului.dintre ell ~i incon~tient).tr-o versiune Hirgita. . am clltezat sa.ll it: 216 . 192L In Ges. Ges. La Paris mn 0 prelegere pe aceasr2. de exemplu. care aparu abia mai tirziu (1928) IG.. dar a tinut 0 conferint~i 10." raspuns. hai. hai. scriitor elvetian.

m. ~i Ges. ed. 1967 (n. deci sa nu mai pomenesc despre pulsiuni de foame.. pentru ca Inca ~i mai lirziu sa-i acorde supraeului ~a-zisa suprematie.2 Privesc de exemplu pulsiunile omene~ti ca pe ni~te forme de manifestare ale un or proeese energetice ~i astfel ca pe ni~te forte analoage caldurii. 1976 (n.).. 1974. de exemplu. Numeroase articole izolate ~i prelegeri formara Intrudtva contraponderea preocuparii launtrice ce durase ani de zile. Am Inceput sa tin conferinte ~i sa fac diverse calatorii mai mici. Abia dupa aceea mi-am gasit drumulinapoi in lume. putere.! tema care ma captivase Inca de pe clnd lucram la cartea mea despre Transformari ~i simboluri ale libidoului era teoria libidoului.trec In plan seeund.. J. este Ia fel de putin admisibiI In psihologie sa subordonezi toate puIsiunile conceptului puterii sau celui al sexualit1:itii. 1928.a. germ. o 1 Articolele se ami in Ges. Aceasta a fost gre~eala initiala a lui Freud. mai tIrziu a eoreetat-o prin ipoteza "puIsiunilor eului" (lchtriebe). a~a cum exista ea In ~tiintele naturii ca energetica generala. iar formele de manifestare pot fi foarte diverse. Acesta era seopul urmarit de mine In eaftea Uber die Energetik del' Seele (Despre energetica sujletului). foame sau altceva . ci sa privesc toate aceste fenomene laolalta.a fel este ~i In psihologie. ca fiind expresii felurite ale energiei psihice. deci ca pe un termen aproximativ cantitativ ~i respingeam de aceea orice determinare calitativa a libidoului. exclusiv din caldura.ideea sinelui. $i aici e In primul rind yorba despre energie (adica despre valori ale intensitatii. 2 Articoleie acestui volum sint reunite in Ges.. editia a II-a. $i In fizica se vorbe~te des pre energie ~i modurile sale de manifestare. Werke X. Werke XVI. Dupa cum fizicianului de azi nu i-ar trece prin minte sa derive toate fortele. In timp ce problemele adesea eontroversate legate de natura libidoului . 217 .d. Werke Vlll. agresive sau sexuale etc. Mi se parea important sa ma eliberez de concretismul caracteristic pina atunci teoriei libidoului. contineau raspunsuri la Intrebari care imi fusesera puse de cititorii ~i pacientii mei. cum ar fi electricitatea. germ. Concepeam libidoul ca pe 0 analogie psihicii a energiei fizice. luminii ~. Prin coneeperea energetica a libidoului se semnaleaza 0 anumita unificare a punetelor de vedere.daca e sexualitate. lumina. ealdura etc. Mi se parea important sa stabilese ~i pentru domeniul psihologiei 0 unificare. ed.). des pre un plus sau un minus).

Nu Dumai ca Ias 0 poarta deschisa mesajului crestin. 1942. l~bia clnd am facut cunostinta eLl al~hirnia~ m-am Eimurit d.cut In Psychologie und Alchernie (Psihologie .i reIigie). E adevarat ca are nevoie de 0 perspectiv3_ DOUa. iar totalitatea omului pe undeva pe. a]tfel se afla pe undeva pe l1nga timp. Si apoi 'in Paracelsica.. Este ceea ce m-am straduit sa infati~ez in scrierile mele.)i incoJu. Un aspect esential alluerarilor mele este Cd ele abordeaza inca de timpuriu probleme privind concepti a des pre lume Si trateaza confruntarea psihologiei ell problema religioasa..c. Am 218 . ineonstientul este un pr0ces Si ci'i rebtia eului eu eontinuturi!e ineonstientului dec!anseaz3 a veritabilil transformare sau dezvoltare a psihi'Cului. psihologiei mele..i (ilchitnie. este semnificativ In aceasta privinta.'s~:~~ i~t(~:7 ~~u mele mil fikuse sa intuiesc se transforma sau ci'.tient constatasern nun-lai ca rna ~~~~e~e~ Cd ineonstientul~~l~. ce-i drept Intr-o fOD112i tlfzie $i baroca.sti. Mai cu seama al doilea capitol din carte. c~iciprocesul prin care trecusem atunci corespundea procesului de metamorfoza alchimica despre care este vorba 111 Psihologie .. ci consider ca el j'~j are loeu1 In centrul omnlui occidental. am ajuns la notiunea centraIa a. el isi g~.. "In cazurile indi"v'iduale~procesul se poate eiti din vise Si fantasme. in 1944. aichirr1ieL ~i anume 'in relatia ei eu re]igia ~i eu psihologia -. Am ajuns astfel In sfirsit pe terenul care alcatuise fundamentul propriilor mele experiente Intre anii 1913 -·1917. Scrierile lui Paracelsus cantin 0 gramada de idei originale5 incluzlnd fonnu]an clare ale problemelor puse de al\:bim.. hiD studiul proceselor individuale Si coleetive de transfonnare Si prin iDtelegerea simbolisticii alchimiee. Insa abia in Psychologie wid Religion (Psihologie . 1940. procesltl illdividuatiei (lndiv iduatiol1sproze fl).i alchimie). "Paracelsus ca fenomen spiritual.celsus a fast cea care ill-a determinat in cele din unna s~iprezint esen.3. suscita transfonnari.seste expresia mai ales in diferitele sisteme religioase Si 111 trans formarea simbolurilor loT. m-am exprimat pe brg 'in legatura ell aceste probleme. pentru a corespunde modificarilor seculare ale spiritului timpuIui.sau s-ar putea spune ~i: aJchimia in aspectul ei de filozofie E ceea ee am fa. In lumea eolectiv3.~~r~~ ~~'~Jl::~~:n~~re~:~~~:~~~~r~ i. Studierea lui Par3. Bineint-eles ca In mintea mea se isca tot Inereu intrebarea ce raport exista intre simbolistica incon~tientului ~i religia cre~tina sau aite religii. linga el.In Reiariile dintre ell .

pentru Psihologie si alchinlie. Werke Xl.1urnc~.ui Isus".g3. . piatra (lapis). genn. este Q Figura pJ.ine. ed.anorganica. A illtemeiat ordinul de papa in 1540 sub numele de instalarii somnului.dat 0 telTiJ'ei:. 0 meditatie din Exercitio. In Cf'S.trat plUrl Si in materia 1 In 1942.'stfel de viziuni nu sin! de.e pe care alchiTf1i$tii n-o vedeau claar ID onl. Viziunea pare. 5 Alchirni:5tii eej ffiai scri0~i realizau ca telul muncii lor nu era transmutatia metalelor cornune in aUf. Co. fn liturghie). ci produce-rea unui aururn non vulgi~ deci a UDU: aUf care nu e eel cornun sau aUrIun philosophicwn~ deci aur filozofic. putusem demonstra cii. germ.a sa-rni sugereze ca I'n timpul reflectiilor mele ofl11sesern ceva. Si textului liturghiei. J. sc8.-urul \-'erde este c~.).r.ldat In lumina~ pe Cristos ra. 1973 (n. ed. Pe atunci ref1ect'lsem mult ]a Anima Christi.. Concomitent~ ma Indeletniceam '~i ell studiile. si anUIl1e analogia lui Cristos cu aUrUl1i non vulgi care flU e eel comun) Si en viriditas (verdele) al alchimi~Li1or. In anul 1939 am un seminar des pre E.r 'm faza premergatoare data cu instal area lUl (n. Intr-o noapte ill-am trezit ~i L-an1 z3xit la picioa[e~e patu]ui. Dispar 0 ordinul iezui\ilor. !-'.vandll{ngssynzbo! 3 Igna~iu de Loyola (1491-1556). confirrnat chlugar spaniol. anima mundi sau filius macrocosmi.nia 1. in Oes.).i alchimie (1944).resc "Comp8. 1Verke Xl.}Jitate.~ Cind am fnteles ca imaginea indica spre aceste simbolm1 aJchirnlce c/: era vorba de fapt despre 0 viziune alchimicii. in del' !~12SS£ (Sirnbolullranjjoi'nzCirii 1942. a lui reconfortat A. era Insa~ foarte clar ~i arn 'V3. eu aIte cuvinte.1 vietH. caei vad deseori imagini plastice hipnagogice+.are Trinitiitii l.l'. editia a II-a.. Imagini care ap8. 1.).Zut ca trupul Sau era alc2Juit din aur verzuL Era un SlY~ctUC!D] dor care rna sperie . obicei ceva n·eobisnuit pentru nl.osimos din un alchirnist $1gnostic din secolul al III-lea. pe ei ii interesau va]orile spirituale si problema transforrnarii psihice (A.). E~ste expresia unui spirit 3.. pC ace=~la l~'aIn cOfnparat in plus cu textullui Z.. dHugD. t. 1973 (ii.stignit pe cruce.yercitia Spiritualia ale lui Ignatiu de .a vi.ralela ell cea a lui Cristos.u. Nu chiar in maxinle naturalS. 2 Des ~. 219 .. ci ~i in nar.2 carea rnea de confruntare a psihologiei analitice cu conceptiile cre~tine ill-a condu~ In cele din Ul1Tla la problen1a Iui Cristos ca figura psihologidL Ind'! In Psilwlogie.cest s-a infi1..~l. e-ditia a II-a.reprezentarecr centraHi a alchimiei. anthropos-ul care In intn~a.

pe de alta in mitul egiptean allui Horus. Ar fi insa 0 eonfuzie grava sa eonsideri drept pura "eoincidenta" faptul d Isus. mintuitorullumii. Trebuie sa fi fost 0 personalitate de 0 anvergura ie~ita din comun dad a putut sa exprime ~i sa reprezinte atit de desavlr~it expeetativa generala. Aiei nu m-am mai oprit la diversele paralele pe tanmul istoriei spirituale. Dad nu m-ar fi frapat aurul verde. ~i anume fiul maeroeosmosului. opus lui divus Augustus. stapinul aeestei lumi. Ideea antica a anthropos-ului. ea imaginea mea traditionaHi este intr-o oareeare masura insufieienta ~i ca deei a~ mai avea de reeuperat cite 0 faza de dezvoltare ere~tina.s-a preeipitat asupra Lui. Ea este semnifieativa intrucit mentalitatea eoleetiva a epoeii Sale . Niei nu L-am eonsiderat pe Cristos drept 0 faptura eliberata de toate aspeetele exterioare. 220 . ehiar dadi ineon~tienta. eaptase oamenii la ineeputul erei ere~tine. In Aion (1951) am reluat problema lui Cristos.anorganiea. a timpului Sau. E eeea ee voiam sa evoe. Seoaterea in evidenta a metalului imi arata insa eoneeperea desehisa aIchimiea a lui Cristos ea pe 0 unire a materiei spirituale vii eu eea fiziea moarta. Ma interesa ~i cum putea fi Cristos prezis astrologie ~i cum a fost inteles in spiritul epoeii Sale ~i in deeursul eel or doua mii de ani de era ere~tina. Ideea respeetiva faeu din problema initial iudaica a lui Mesia 0 problema a lumii intregi.erului.s-ar putea spune: arhetipul prefigurat atunei. de Fiul DomnuJui. impreuna eu toate aeele glose eiudate care se adunasera in jurul Lui de-a lungul seeolelor. un profet evreu aproape neeunoseut. ~i anume imaginea originara a anthropos-ului . ale carei radaeini sint impllntate pe de 0 parte in traditia iudaica. ei m-a preoeupat eonfruntarea figurii lui Cristos eu psihologia. a~ fi fost tentat sa presupun ell in eoneeptia mea "ere~tina" Iipse~te eeva esential. eu alte euvinte. In timpul luerului s-a ivit ~i intrebarea in legatura eu figura istorid. el este prezent ~i in metal ~i piatra. caei ea eorespundea spiritului epoeii. deei eu omul Isus. Nimeni altcineva n-ar fi putut fi purtatorul unui astfel de mesaj in afara toemai a aeestui om isus. Astfel. viziunea mea era 0 unifieare a imaginii lui Cristos eu analogi a sa care se afla in materie. Era yorba de "Fiul Omului". ei am vrut sa scot in relief dezvoltarea de-a lungul veaeurilor a eontinutului religios reprezentat prin EI. a fost eel care a anuntat Evanghelia ~i a devenit sa/vator mundi. fiul dulgh.

printr-o imagine stranie ~i nea~teptata. Problema centraUi.sau invers . care sfnt viizute pe cer). in care inca nu fusesem niciDdata. ci este un copil specific "erei tehnicii". Ce-i drept. In aceasta privin~a. Dupa cum mai toate problemele care ma preocupau omene~te sau ~tiintific erau Insotite sau anticipate de vise. Ein moderner My thus. germ. ci chiar unor popoare mtregi Ii se dipisera forma autonoma de via~a ~i independen~a spirituala. Era locul de munca al tawui meu. lndividul din ziua de azi ~i comunitati1e culturale contemporane se afla In fa~a unei amenintari asemanatoare . Von Dingen.Z. crease atunci 0 lume In care nu numai unui numar mare de indivizi. punctul principal· al psihoterapiei medieale. Am visat din nou cum casa mea ar avea 0 aripa mare. Este raspIndi:-ea pe intreaga planeta a fenomenului O.pericolul pierderii individualita~ii.e ~i pe cele speciale ale psihoterapiei. Cind am deschis-o. Concordan~a aceasta reie~ise deja din cartea mea Psihologie $i alchimie. 1974 (n.).).Puterea Romei. m-am trezit intr-o incapere unde era amenajat un laborator. Werke X. Despre obiecte. ed. conceptia lui Freud ~i a mea coincid perfect. De aceea se discuta deja In multe locuri des pre posibilitatea ~i speranta unei reaparitii a lui Cristos ~i circula deja un zvon vizionar care exprima a~teptarea unei illIntuiri. tot a~a ~i cea a transferului. In fata ferestrei statea 0 masa. aeoperita cu multe reeipiente de sticla ~i toate accesoriile unui laborator zoologic. ea apare astazi Iotr-o forma care nu se poate compara cu nimic din trecut. termenul in G10sar (Ii.am fost interesat sa cercetez ~i sa descopar In lucrarile alchimice pe lInga problemele religioa<. este transferu(2. eu doua eanaturi.coniunctio a carei semnificatie inalta il frapase inca pe Silberer. t. In Ges. Mi-am propus sa 0 vizitez ~i pIna la urma am intrat In ea. Intruchipata prin cezarul divin. 221 . EI nu se afla insa acolo. lntr-unul din aceste vise ea fu sugerata. Impreuna cu problema lui Cristos. Cercetarile mele au dus doi ani mai tirziu la elaborarea scrierii Psihologia transferului (1946) ~i in cele din urma la Mysterium Coniunctionis (1955-1956). al contopirii cu masa. care strivea totul In jurul ei.N. Am ajuns la 0 u~a mare. 1958. $i aici am putut demonstra 0 coresponden~a in cadrul a1chimiei. die am Himmel geselzen werden (Un mit modern.! lntrucit telul meu a fost sa arat cit mai amplu po sibil In ce masura psihologia mea corespunde a1chimiei . 2 V. La pereti ] Cf. ~i anume in reprezentarea unirii .

Atmosfera era apasatoare.. am remarcat 0 perdea care se umfla din cind in cind ca ~i cum ar fi suflat un vint puternic. Fanfara din holul hotelului indica 0 veselie ~i 0 mundaneitate ostentativa. re$edin~a lor propriu-zisa (c. Se duse dincolo ~i cind se intoarse dupa citva timp. e ceva acolo . eonfec\ionat din argila sau lut. pe care Ie observasem In Kenya. unde zace bolnavul pe care vor sa vina sa ~i·1ia. Adesea. Am deschis-o ~i am intrat Intr-o hala uria~a.). 222 . cupluri casatorite de spirite. Sint ni~te disu\e in care oamenii pregatesc paturi micu\e ~i pun ~i ceva provizii. fiecare continind doua paturi. pentru a se intoarce Inainte de ivirea zorilor In padurea de bambusi. al unui bolnav care trebuie sa fie vindeeat. ca sa zic a~a. Eram surprins: "Acum tata se ocupa de ihtiologie!" Stind acolo ~i privind in jurul meu. G. 0 fanfara cinta zgomotos. Aratau ca ni~te mici chio~curi de gradina cu 0 suprafata earn de doi pe doi metri.se gaseau rafturi cu sute de borcane cu toate speciile imaginabile de pe~ti.. pentru ea spiritele sa intre acolo ~i nu in kraal (sat). Nu era nimeni acolo. Rosti numai: "Da. care petreceau acolo noaptea sau chiar ~i ziua. cu fotolii. Indariit zace cu totul altceva. ca sa zic lli)a. numai acea brassband i~i revarsa melodiile. care nu se poate analiza in nici un 1 Asta imi evoca acele "capcane ale spiritelor". masute. bintuie 0 fantoma!" Atunci m-am dus eu insumi in camera cealalta ~i am gasit 0 u~a care dadea in odaia mamei mele. colonade ~i tot luxul aferent. Nu era nimeni in hol. era vizitata in acest loc ~i ca instalase aici paturi pentru ca spiritele sa poata dormi. Nici un om n-ar fi intuit in spatele acestei fatade galagioase cealalta lume care exista ~i ea in casa. In incaperea foarte mare se aflau suspendate de tavan doua ~iruri a cite cinci liizi. posho. I-am vazut adinc zguduit. lara sa ~tiu insa de unde vine. in pat se afla chiar un simulacru. Deodata aparu Hans. In "capcana spiriteJor". imi amintea de holul unui hotel mare. atirnin. Imagiriea onirica a holului este. care in realitate murise de mult. 0 auzisem tot timpul in fundal.d earn la doua picioare distanta de sol. Acesta este insa numai aspectul exterior. 0 caricatura a bonomiei mele ~i a jovialitatii mele lume~ti. aeestea petree apoi noaptea. dansurile ~i mar~urile. J. ~i I-am rugat sa se uite daca in incaperea din spatele perdelei era vreun geam deschis. Erau spirite ce veneau perechi-perechi.! Vizavi de camera mamei mele se afla 0 u~a. Un drum care deseori este pavat artistic eu pietre miei duce de la poteca la aceste casu\e. un tinar de la tara. ~tiam ca mama.

pentru care alchimi~tii cautau leacul (panaceul). A veam senzatia ca aici saJa~luia noaptea. Cind imi amintesc de tatal meu imi revine in memorie un om suferind.suferinta cre~tina. coniunctio. In care domnea un calm misterios. iar iaboratorul indica preocuparea mea cu problema lui Cristos.on Franz. era inca latent In incon~tient ~i. Ambele continuturi ma tinura sub tensiune mai mult de un deceniu.1 Imi amintesc de cite ori mi-au venit in minte Queste du St. Ceva ramasese neimplinit ~i de aceea imi aparea ca aflindu-se Inca la parinti. care se chinuia de pe urma ranii lui Amfortas. cura animarum. caci acestea slnt dupa stravechile conceptii pe~ti. a carui rana nu voia sa se vindece . Asemenea unui Parsifal naiv. Este ciudat ca indeletnicirea cu pe~tele e atribuita in vis tatalui meu. Prima exprima intr-un mod cam grotesc problema lui coniuncrio sau a transferului. un "rege pescar". a~adar. EI este oarecum cel care poarta de grija sufletelor cre~tine. Studii din lnstitutul C. Caci inca nu ma confruntasem cu problema principala a alchimiei "filozofice". ~i nu raspunsesem deci la acea intrebare pe care mi-o punea sufletul omului cre~tin. G. dr Marie-Louise von Franz a continuat acest studiu ~i I-a dus la bun sfir~it In 1958.). ZUrich.rcati cu problema ingrijirii sufletelor. pe dnd lucram la Aion la simbolul pe~telui (ichthys). care sint prin~i In pIasa lui Petru. care este EI Insu~i pe~tele (ichthys). rezervat viitorului. Emma lung ~i Marie-Louise . 1960 Cc.caz in zarva muzicii de fanfara: laboratorul cu pe~ti ~i pavilioanele suspendate pentru spirite. XII. In vis. Cele mai importante imagini ale visului erau "Incaperea de primire a spiritelor" ~i laboratorul cu pe~ti. eu am fost martorul acestei boli in anii tineretii mele I Dupa moartea sotiei mele In 1955. din care sotia mea I~i facus'e misiunea vietii. Die Graalslegende in psyehologischer Sieht (Legenda Graalului In perspectivii psihologicii). La fel de ciudat este faptul di mama mea apare ca pazitoare a sufletelor raposate. care de fapt este sarcina mea. inca nu era incheiata nici munca depusa in vederea studierii legendei Graalului. ambii mei parinti sint inc3. G. Astfel. lung. vol. ar fi trebuit sa includ legenda Graalului in cercetarile mele asupra alchimiei. J. prin aceasta. Cf. Graal (Ciiutarea Sf Graal) ~i regele pescar. 223 . in timp ce holul reprezenta lumea zilei ~i caracterul sau lumesc plin de superficialitate. Ambele erau sala~e 'impresionante. Daca nu m-ar fi impiedicat consideraria fatii de munca sotiei mele.

Acolo ma confruntasem cu psihologia crqtinismului. ca ~i el.. Ii puteam doar intui sensul. Cuvintele din Ga!ateni 2. znreleaga (Matei 19. adica in incon~tient. in schimb. Dupa cum cel ce rane~te se rane~te singur. ci aceia carora Ie esre dar . Nu toti pricep cuvantul acesta. 0 acceptare oarbi:i nu duce niciclnd la solutie. t. Cine poare sa znreleaga. Animalele reprezinta lntr-o oarecare masura umbra zeilor. n-am putut rosti 0 yorba. !ii sunt fameni care s'au facut fameni pe sine. pe atunci inca nu-mi devenise nieideeum con~tient un aspect esential al sareinii mele ~i de aceea nici n-a~ fi fost capabil sa interpretez visul in mod satisfacator. In vis activitatea decisiva e praeticata de la mort la mort. Tata nu s-a ocupat In realitate niciodata de simbolistica teriomorfa] a lui Cristos.care i$i irnprumutii irnaginile din lumea animalii (n. Pisciculi Chrisrianorum arata ca aceia care-L urmeaza pe Cristos slnt ei In~i~i pe~ti. Radacina intema a acestei scrieri se afla Jnca in Aion. trecuse literalmente plna la moarte prin suferinta aratata ~i anuntata de Cristos. ~i anume in lumea de dincolo de con~tiinta. In mod semnificativ. care au nevoie de cura animarum. tot a~a ~i cel ce vindeca se vindeca singur. ci Christos trdiqte zntru mine.~i problema trece astfel In sarcina generatiei urmatoare.~i. De multe ori sacrificium intellectus se rasplate~te ~a. Intr-adevar. nu i-au fost clare In adevarata lor greutate ~i semnificatie. 20: !ii nu eu mai traiesc. ci ~i In zonele "subomene~ti" ale vietii. in legatura cu care te duci la medic ea sa ceri un sfat. mai aveam Insa de depa~it cele mai mari rezistente Hiuntrice pina sa pot a~teme pe hirtie Rdspuns lui fov. 224 . 11-12). caci In materie religioasa avea oroare de orice gindire. pe care natura 0 alatura imaginii lor luminoase. Am avut daar ni~te vagi bi:inuieli. Sint suflete de 0 natura incon~tienta. Voia sa se multumeasca eu credinta. ci in cel mai bun caz la 0 stagnare . penrru zmpardria cerurilor.).. iar lov este intr-o I Sirnbolistica teriornorfa . Laboratorul eu pe~ti este deei un sinonim a1 giijii ecleziastice pentru suflete. Detinerea unor atribute teriomorfe indica faptul ca zeii nu ajung numai in regiuni supraomene~ti. ~i nu ca fiind suferinta omului crqtin in genere. fara a fi fost con~tient de consecimele acestei imitatio Christi. ~ar eredinta nu i-a fost credincioasii. I~i considera chinul ca fiind 0 problema personala.

Era un vis in care ii faceam 0 vizita tatalui meu. iar prin aceasta se da expresie tragicului caracter contradictoriu al acestuia. ceea ce provoadi suferinta este pacatul lumii. 9i in timpuri diferite. 9i se intimpla sa concorde. cu toate consecintele ei. Multe din intrebarile ridicate de public ~i de pacienti ma constrinsesera sa ma exprim mai clar in legatura cu problemele religioase ale omului modem. lov se a~teapta ca Dumnezeu sa fie oarecum aIaturi de el impotriva lui Dumnezeu. iar suferinta omului cre~tin este raspunsul sau general. In Aion se gasesc indicii in legatura cu tema dificila a laturii luminoase ~i a laturii sumbre a imaginii lui Dumnezeu.~i nu ne duce pre Doi in ispita". Dumnezeu este Cel care a creat lumea ~i pacatul ei ~i EI Insu9i trebuie sa sufere in Cristos destinul uman. Asta duce neaparat la intrebarea: Cine poarta vina acestui pacat? La urma urmei.em ani de-a rindul. ni~te fapte care apar mai frecvent ~i in locuri diferite. Dar in cele din urma n-am putut sa nu ma las cuprins de urgenta ~i dificultatea problemei ~i m-am vazut silit sa dau un raspuns. Dar teologii nu cunosc gindirea specifica ~tiintelor naturii ~i mai ales pe cea psihologica. Ezita<. Nu-mi trecu niciodata prin minte ca a~ putea fi suspectat ca pretind sa proclam un adevar metafizic. Am facut-o in forma in care mi se infati~ase ea mie. Locuia la tara.. ~i asta a fost ~i Iov. Imaginea ambivalenta a lui Dumnezeu joaca un rol decisiv in Cartea biblica a lui lov. Materialul psihologiei analitice. $i problema lui lav. Cind fizicianul spune ca atomul are cutare sau cutare compozitie ~i ii proiecteaza un model. intr-un loc necunoscut mie.oarecare masura 0 prefigurare a lui Cristos. Am mentionat "minia lui Dumnezeu". lata tern a principalii in Raspuns lui fov. nu intentioneaza nici el sa exprime prin aceasta un adevar etem. Radacina extern a a acestei scrieri se afla in lumea mea inconjuratoare. intrucit gindirea teologica este obi~nuita sa se ocupe de adevaruri eteme. Am 225 . ~i anume in cea a unei trairi ale carei emotii nu Ie-am inabu~il. ~i anume. Dar e ceea ce-mi repro~eaza teologii. porunca de a te teme de Dumnezeu. acel . decedat de mull. Cristos este servitorul suferind allui Dumnezeu. Alesesem aceasta forma cu un scop precis: sa evit sa las impresia di voiam sa proclam un "adevar etem". fiind con~tient de furtuna pe care . La Cristos. Scrierea mea urma sa fie numai vocea ~i intrebarea unui individ izolat care spera sau se a~teapta sa faca publicul sa reflecteze. Pe amindoi ii leaga ideea suferintei. datele ei esentiale sint afirmatii omene~ti.veam s-o dezlantui. mi se anuntase intr-un vis.

ee spunea dovedea 0 imensitate de cuno~tinte de tot feluL a caror importanta 0 intuiam intrucitva. Se auzea multa galagie. ~i dr Y. Am remareat doar di ceeo. Apoi. ell citeva constructii anexe mari. iar sarcofagele lor s-ar gasi in cripta care apartinea casei. Apoi.~i fiul sau. ca sa zic a~a. care imi este bineinteles ~i mie propriu. dar n-o puteam niei aprecia exact. de lucru ~i acolo se aflau. 0 deschise 10.pusesem eu 0 intrebare sau tata voise sa explice ceva din proprie initiativa? -. Am vazut ca dr Y. ci. sa-l urmaresc. co. Tatal meu supraveghea totul in calitate de custode. tata ~i fiu.vazut 0 casa in stilul seeolului 0. Initial.mfast in stare pasaj. foarte spatioasa. Ma necajeam la gindul cit era de pacat ca trebuia sa vorbeasca in fata a trei natarai co. ci despre un argument aUt de inteligent ~i de savant. De aceea vorbea cu 0 asemenea intensitate. 0 226 . scena s-a transformat: Tata ~i ell mine eram in fata casei.Veehiul Testament . Se mai zicea ~i ca unii dintre ei ar fi murit.1XVIII-lea. ca ~i cum bucati mari de lemn ar fi fast aruncate in jos ~i in to ate direqiile. Amindoi gindeau ca tatiil meu s-ar afla intr-un fel de stare de agitatie seniEl ~i ca s-ar fi lasat prada unui torent de vorbe fara noima. fusese un han intr-o localitate balneara. am aflat ~i ca de-a 1ungul timpului se oprisera acolo multe personaje inalte.~i incepu sa interpreteze un anumit facu atlt de rapid ~i de savant. Mie mi-era insa perfect clar ca nu era yorba despre 0 agitatie bolnavicioasa ~i in Grice caz nu despre 0 peroratie fara sens. oameni renumiti ~i printi. amindoi psihiatri. . nici cuprinde cu mintea. in calitate (~ r~edic. nu intelegea absolut nimic ~i ca fiul sau ineepuse sa rida. in arice caz. L-am intilnit in camera so. incit prostia noastra efectiv nu era capabila sa-l urmareasca ~i des pre ceva foarte important care-l fascina. iar vizavi se gasea un fel de hambar unde fusesera pare-se ingramadite provizii de lemne. in prima ~i a doua editie. dupa cum am observat curind.banuiam ca era Pentateuhul . incit 11-o.carn de-o virsta cu mine . eei doi psihiatri reprezinta un punct de vedere medical !imitat. Ei intruchipeaza umbra mea. Pareo. Biblia pe care 0 tinea tata era legata in piele lueioasa de pe~te. asemanator Bibliei Merian care se gase~te in biblioteca mea. Dar tata nu era numai custode. tatal meu lua 0 Biblie mare dintr-un raft. in contrast total cu ceea ce fusese in timpul vietii. invadat de idei pline de profunzime. era un mare savant fara funqie publica. noi. in mod ciudat. nu ~tiu cum . un volum in-folio gros.

de-a lungul peretilor. Dar facusem ~i eu gestul impreuna cu tatal meu ~i brusc am ~tiut.asta nu mai corespundea realitatii. Dupa acest e~ec. Apoi a ingenuncheat ~i a atins solul cu fmntea. Ambian\a indiana ilustreaza "partea cealalta". de asemenea. Am urcat pe 0 scad ingusta pina la etajul intii. locuia Uric.~i se straduie~te sa ne transmita punctul Iui de vedere. David il tractase pe Urie in mod ru~inos de dragul sotiei acestuia. Ea corespundea exact acelui diwan-i-kaas. Trebuie sa adaug citeva remarci explicative in legatura Cll acest vis. generalul regelui David. Dar dintr-un motiv oarecare n-am putut duce fruntea chiar pina jos la sol. partial de 0 pros tie rautikioasa. Pielea de pe~te califica Biblia drept un continut incon~tient. lasindu-l fata in fata cu du~manul. Totul era a mandala gigantica. cu mare emotie. Aceste fenomene se produc de cele mai multe ori in apropierea tinerilor in prag de pubertate. ingenunchind. pe care. poate datorita tatei. pub lieu I este partial incapabil. 0 scara abrupta ducea spre partea de sus a perete]ui .1 sultanului Akbar din Fatehpur-Sikri. care ~edeau 1n galerie. Ramase poate 0 distanta de un milimetru intre frunte ~i pamint. Ie poruncisc soldatilor sai sa-l paraseasca. pe care-l vazusem in India.Aveam impresia ca acolo ar lucra cel putin doi muncitori.Facerea? . Scena initials. intr-o incapere izolata. dar tat~H meu ma lamuri ca bintuiau fantome. arata ce repercusiuni avea sarcina mie pe-atunci inca incon~tienta. sus. ca sa zic ~a. din centm. caci pqtii sint muti ~i incon~tienti. iar eu I-am imitat. EI este preocupat in mod evident de Biblie . Sus se aHa 0 u~a midi ~i tata spuse: "Acum te voi conduce in fata prezentei celei mai inalte!" Parca mi-ar fi spus : "highest presence". 0 Hisasem in seama tata]ui meu. Bat~eba. Apai am intrat in casa ~i am remarcat ce ziduri groase avea. de unde patm poduri duceau spre centm] in forma de bazin. Bazinul se sprijinea pe 0 calaana uria~a ~i alcatuia jetu] rotund al sultanului. Era 0 incapere inalta ~i rotunda cu 0 galerie de-a lungul perete]ui. Acolo ni se oferi o priveli~te ciudata: 0 saia care era reproducerea fidela a lui diwan-i-kaas (salade consiliu) 0. ajungind pe "partea cealalta". ceea ce inseamna ca eu sint inca necopt ~i prea incon~tient. De aeola Ii se adresa consilierilor ~i filozofilor sai. unde se pare ca sint acei Poltergeister in aqiune. trecem strada. ca in spatele u~ii. adidi a incon~tientului corespunzator. de spirite zgamotaase. Erau deci un fel de Poltergeister. In vis am observat deodata ca. In tim227 I I . Tatal meu nu izbute~te sa se fadi inteles.

Dar mai sus dedt acesta sta victima lui ceo. nevi novata.r fi fast conceput un lovell dteva secole Inainte de na~terea lui Cristos. pentru co. highest presence. 0 expresie care nu se intrebuinteaza in fond dedt pentru Dumnezeu.pul ~ederii mele in India ma impresionase profund structura de mandala pe care 0 avea diwan-i-kaas ca reprezentare a unui continut raportat la un centru. Ceva m-a impiedicat insa .rIi trebuit de fapt sa pot atinge solul cu fruntea. Ero. ASt3Zi. lasindu-I prada du~manului. Mai mult dedt atit. in omul liber. moartea a smuls-o pe sotia mea de ling3_mine . lantul nidana . Centrul este scaunul lui Akbar cel Mare (care domne~te peste un subcontinent). Am inteles abia mai tlrziu ce semnifica aceasta aluzie la Urie: nu numai ca m-am vazut nevoit sa vorbesc in public ~i foarte in detrimentul meu despre imaginea ambivalenta din Vechiul Testament a Domnului ~i despre consecintele sale. al "stapinului lumii".t-o 10. dar. 0 intelegere a Creatomlui sau.. dadi facem abstracfie de bizantinisme." Ceva in mine se impotrive~te ~i nu vrea sa fie un pqte mut. credinciosul sau general Urie.. lata lucrurile care ma a~teptau. dar nu chiar de tot.~i-a luo. supunerea mea sa fie totala. ~i daca n-ar fi a~o. pentru asiaticul credincios Tathagata este supremul. EI este chiar. omul poate ~terge prin radioactivitate mice vi4a superioara de pe suprafata pamintului. ascunse In incon~tient.za. el"l pe femeio. omul-Dumnezeu care este abandonat de Dumnezeu.). foarte pe nedrept.pret de eel putin un miIimetru. pe care David 11abandoneo. atunci niei n-o. EI are chiar posibilitatea de a distmge creatia in aspectul ei esential . dupa cum 0 spune visul. David . J II Samuil 11. Omul i~i rezerva 0 marja. Fara indoiala. Urie este 0 prefiguro. t. in afara de aceasta. unde ar fi ea? ~i care i-ar fl sensul daca ea n-ar fi in stare sa-L ameninte pe Cel ce 0 ameninta? Urie locuie~te mai sus dedt Akbar. omul este abilitat sa dobindeasca a cunoa~tere. Ceva in mine rostea: "Da-da. Gra\ie fortei zeilor. chiar in fata hotaririi divine. absolutuL lata de ce budismul Hinayana a fost suspeetat de ateism. Caei altfel. lui Urie. bine.~i anume con~tiinta des pre lume a omului. 27 (II. cum ar fi David.re a Iui Cristos.m nevoit sa ma inclin in fata acestui destin ~i o.relatiile. Ideea unei distrugeri a lumii i~i are riidacinile inca la Buddha: prin iluminare. 228 . Nu pot sa nu ma gindesc in <\cest context 1a Buddha ~i relatia lui eu zeii. il1 ce ar consta libertatea lui.

asupra vietii fiecarui individ in parte.in experienta individului. ~i anume intrarea "punctului primaverii"l sub semnul Pe~tilor. sarcina mea era rezoI) Echinoc(iul. Din aceste date mi-a rezultat problema sincronicitatii. a omului celui mare . 1967 (Il.).I .). a unei noi epoci . De aceea. Aici am abordat din nou problema transferului. Werke \ill!. innurirea personalitatii mai vaste . Cu aceasta. Incercasem sa scot in evidenta simultaneitatea dintre aparitia lui Cristos ~i inceputul unei noi ere. Aceasta concomi" tenta intre viata Iui Cristos ~i evenimentul astronomic obiectiv. germ.vorbind in termeni psihologici: a "sinelui" . Cristos este "Pe~tele" ~i apare ca stapin al noii epoci (precum Hammurabi ca stapin al zodiei Berbecului). ca Intreg. Abia eu Mysterium Coniunctionis psihologia mea a fost plasata definitiv in realitate ~i consolidata. pozitia soarelui la 21 martie (Il. dar un putin care este hotaritor. 21952.zodia Pe~tilor. ='Jegarea schopenhaueriana a vointei trimite profetic spre 0 problema a viitorului. trebuie desemnata drept sincronicitate."omul interior" . Aid este vorba despre interactiunea dintre incon~tient ~i con~tiinta. Problema Iui Cristos tratata in Aion ma conduse in cele din urma la intrebarea cum se exprimil aparitia anthropos-uIui. despre dezvoltarea din incon~tient a con~tiintei ~i despre impactul. boala ~i moarte . Mysterium Coniwlctionis a eonstituit incheierea confruntarii dintre alchimie ~i psihologia mea a incon~tientului. I I lnUintuirile cauzale. ideea creaturii care-L depa~e~te pe Creator eu foarte putin. Dupa aceasta digresiune in lumea onirica ma reintorc in cea a cartUor mele: in Aioll mai fusese abordat ~i un alt perimetru de probleme. pe care am inrati~at-o in scrierea: Synchronizitat als ein Prinzip akausaler Zusammenhiinge2 (Sincronicitatea ca principiu al relaiiilor acauzale). care s-a apropiat deja ingrijoditor de mult de noi. t. mi-am urmarit insa mai cu seama intentia initiala de a prezenta Intregul domeniu al alchimiei ca pe un fel de psihologie a alchimiei sau ea pe 0 fundamentare alchimica a psihologiei abisale. 1954. care due inevitabil la biltrinete. 229 . in Ges. ed. pe temelii istorice. Visul dezvaluie un glnd ~i 0 presimtire prezente inca de mult in omenire.se poate rupe. care necesita 0 tratare separata. a~a incH iluzia fiintei i~i afla sfir~itul. Am incercat sa dau raspunsul la aceasta intrebare in Von den Wurzeln des Bewufltseins (Despre radacinile con~tiintei).

ca sa formulez a~a. este munca mea spirituala. la transcendent. opera terminata. Capitolul este improvizat ~i s-a nascut din c1ipa1. ca sint atit de pierdut. Astazi pot spune: este chiar miraculos ce succes am avut.vata. redata aici literal (11. J Este formularea lui lung. pentru ca este dificil sa accepte compensarea la lumea con~tienta. la fel ca tot ceea ce va povestesc. esentialul a fost intotdeauna sa spun ceea ce trebuia sa spun. des pre care ~tiintifice. esenta nu se mai pol face alte afirmatii putea sa stea In picioare. De aceea mi s-a pamt adesea. ele au luat nastere sub presiunea destinului. . Pentru mine. ele sint expresia dezvoltarii mele interioare. dar nu pe baza capacitatilor mele. Toate scrierile mele sint. Spiritului care m-a framintat i-am dat cuvintul. sarcini impuse din interior. caci preocuparea cu continuturile incon~tientului modeleaza omul ~i-i determina transformarea. ~i acum ea mentul in care am atins pamintul limita extrema a ceea ce puteam ~tiintific.). Ce am scris m-a invadat. ~tiam ca oamenii vor reaqiona res pingindu-ma. Una nu se poate despik[i de cealalta. Ele reprezinta 0 compensare adusa lumii mele contemporane ~i a trebuit sa spun ceea ce nimeni nu vrea sa auda. m-a asaltat dinsp:~ interior. Bineinteles ca ar fi putut fi mai mult ~i mai bine. Scrierile mele pot fi privite drept ni~te statii de-a lungul vietii mele. am ajuns concomitent la eu intelege din punet de vedere arhetipului in sine. este ceea ce am facut. N-am contat niciodata pe Vl ecou putemic al lucrarilor mele. t. In mosolid. fire~te. Viata mea este actiunea mea. mai mult decit m-as fi putut a~tepta v[eodata. doar una sumariL Ar trebui sa spun de fapt mult mai mult sau mult mai putin. Am sentimentul de a fi facut ce-mi statea mie in puteri. Vederea de ansamblu pe care v-am oferit-o aici asupra operei mele este. mai ales la inceput.

altfel spus. iar intreaga existentii a familiei se deruleaza in jurul acestui centru. In anii tinere\ii. Ideea poate parea absurda. lucrind ~i odihnindu-se.8 Turnul Prin munca mea ~tiintifica. in care focul. cabanele primitive realizeaza 0 idee a totalita\ii . inconjurat de citeva pietre. dar am realizat -0. Aeesta a fost inceputul turnului pe care mi I-am construit la Bollingen. inainte tinuse de minastirea St. la care mai participa tot felul de animale domestice mici. nu j Tumul din Bollingen n-a fost pentru Jung numai 0 cas a de vacanta. V oiam sa construiesc ceva asemanator: 0 locuinta care sa corespunda sentimentelor primare ale omului. sa fae 0 marturisire in piatra. Totu~i CUVlntul ~i hfrtia nu mi se pareau sufident de reale. am reu~it sa pun treptat pe un teren solid fanteziile mele ~i continuturile incon~tientului. Meinrad ~i este pamint al bisericii.). Farmecul ell totul deosebit pe care-l emana tarmullacului Zurich superior ma fascinase dintotdeauna. fusese velist pasionat ~i era inclinat spre orice sport nautic (A. "Fara pamfntuJ meu. I Mi-a fost de la bun ineeput cIar eli urma sa construiesc la malul apei. a insemnat pentru mine nu doar 0 satisfaqie nemaipomenita. Jung se destindea spargind !emne. arde in mijloc. sau. plantfnd ~i recoltind. la batrine\e petrecea acolo cam 0 jumatate din an. E situat in districtul St. In fond. a~a di in 1922 am cumparat terenul din Boilingen. 1. Gallen. sapind. cu ~emineulin centru ~i culcu~urile la pereti.soar putea spune. Am vazut in fata ochilor mintii 0 cabana africana. a unei totalitati familiale. mai simteam nevoia de ceva. ci doar 0 construqie cu un etaj. Trebuia sa degaje 0 senzatie de siguranta ~i adapost." Pina Ja 0 vfrsta fnaintata. opera mea n-ar fi putut Jua na~tere. Mai intii TI-am planuit 0 easa veritabili'i. 231 . Trebuia sa dau intr-un anumit fel 0 infati~are in piatra celor mai intime ginduri ale mele ~i ~tiintei me Ie proprii. un soi de locuinta primitiva. ci ~i 0 implinire plina de sens.

intre cele doua tur232 . in 1923.unde te poti retrage. In 1935 se trezi in mine dorinta de a avea 0 bucata de pamint imprejmuit.numai in sens fizic.adesea al unor imaginatii foarte neplacute ~i al c~lei mai anevoioase gindiri. Cind a fost terminata. Din aceste considerente am adaugat . Este un colti~or al reflectiei ~i imaginatiei .se scursesera alti patm ani .eidin Bollingen: Am descoperit deodata di partea centraJa a cli:idirii.patru parti de constructie diferite.chiar dadi e yorba doar de coltul unei camere despartit de rest printr-o perdea . Am inteles ca trebuia sa ridic 0 casa adevarata. In acest spatiu inchis eu sint numai pentru mine insumi. prima casa rotunda. nimeni n-are voie sa intre . Turnul semnifica pentm mine ceva aidoma unui laca~ matern. separata de trinitatea complexului principal. in 1931 .dedt cu permisiunea mea. exprimind astfel toate lucrurile care ma transpuneau din agitatia timpului in solitudine. in 1927. Sentimentul de lini~te ~i reinnoire pe care mi-l dadea turnul a fost inca de la ineeput foarte intens. vreo jumatate de ora sau chiar numai un sfert de ora. i se adauga constructia centrala cu 0 anexa asemanatoare unui turn.0 curte ~i 0 loggia ins pre lac. Aveam in vedere casele indiene in care de obicei se afla un spatiu . care sta ghemuita la pamint. In limbajul ca<. Mi se eontura insa incetul cu ineetul impresia ca el inca nu exprima tot ce era de spus.un laca~ de concentrare spirituala. ell doua etaje. Am intotdeauna cheia la mine. devenind un turn adevarat. Dupa moartea sotiei mele. atit de mica ~i ascunsa. In decursul anilor am pictat peretii. din prezent in atemporalitate. ~i in aceasta forma cladirea mi se parea prea primitiva. di mai lipsea ceva. am simtit obligatia interioara de a deveni eel ce sint de fapt. sau fac exercitii yoga. care pina atunci zacea chircita.anexa care semana cu un turn fu reconstruita. ci ~i psihic. mi se parea prea primitiv. Dupa dtva timp am avut din nou 0 senzatie de incompletitudine. M-am gindit ca in acest de-al doilea turn 0 incapere sa-mi fie destinata exclusiv mie. Astfel s-a inaliat. ~i nu doar 0 cabana. Acolo oamenii mediteaza. Imi trebuia un spatiu mai larg care sa stea deschis cerului ~i naturii. 0 cuaternitate . am constatat di devenise un veritabil turn de locuit. Ele alciltuiesc a patra parte a intregului. A~a ca dupa patru ani.trecuse iar~i un interval de patru ani . in 1955. Atunci. Luase astfel fiinta un grup de patru. Dar am sehimbat planul inca din timpul primelor stadii de lucru. ~i anume in decursu\ a doisprezece ani.

este personalitatea nr. ca sa zic a~a. sau a con~tiintei. Am renuntat la electricitate ~i fac eu insumi focuI in camin ~i soba. Am construit casa in perioade diferite ~i am urmarit intotdeauna numai necesitatile concrete de moment. ansamblul era incheiat. in nori. la doua luni de la moartea mamei mele. caci "batrinul". dupa cum yom vedea. care a trait dintotdeauna ~i va trai intotdeauna.>a cum sint. A~a vorbe~te intelepciunea alchimiei. Abia mai tirziu am VD. Nu exista nid apa curenta. pe mine sau reprezenta eul meu. Totul are propria sa istorie ~i propria mea istorie ~i aiei este spatiu pentru imperiul fara de spatiu al planului din fund. Nu am reflectat niciodata asupra conexiunilor interne. Seam aprind vechile lampi. In realitate insa. a carui experienta 0 facusem inca pe clnd eram copil.). la un an dupa moartea sotiei mele. ca o acceptare a ceea ce eram. in ceea ce-mi corespunde. 0 amintire aere perennius 1. 233 . t. A avut un efect binefacator asupra mea. Inca de la inceput. in animalele care vin ~i pleaca ~i in obiecte. Aici sint. Aceste date sint inearcate de sens.pintecele mamei sau 0 forma materna in care puteam fi din nou a. obtinuta 0 data eu virsta. ma reprezenta.nun. S-ar putea spune ca am construit turnuI intr-un soi de vis. "omul strabun" lua chipullui Philemon. Turnul imi dadea senzatia de a rena~te in piatra. Sta in afara timpului ~i este fiu al incon~tientului matern. nota de la p. 164 (n. a~ fi considerat asta doar drept 0 indrazneata relevare a propriei mele persoane. 1 V. Nu exista nimic in turn care sa nu fi devenit ~i crescut in decursul deceniilor ~i de care sa nu fiu legat. "fiul strabun al mamei". Mai inainte nu a~ fi fast capabil de a~a ceva. exprima superioritatea eului. Uneori sint ca raspindit in peisaj ~i in lucruri ~i traiesc eu insumi in fiece porn.zutce ie~ise ~i ca rezultase 0 forma plina de tile: un simbol aI totalitatii psihice. cum am fost ~i cum voi fi. "strabunul". Se dezvoltase aidoma unei seminte vechi ce incoltise. Am inalpt-o atunci printr-un etaj superior. Imi aparea ca 0 realizare a ceea ce inainte era doar banuit ~i ca 0 reprezentare a individuatiei. turnul a devenit pentru mine un loc al maturizarii . ~i la Bollingen acesta este viu. in c1ipocitul valurilor. Construqia primului turn i'ncepuse in 1923. 2. Cu aeeasta. In fantasmele mele. ca sa zie ~a. de morti. cad turnul este legat. La Bollingen ma aflu in fiinta mea cea mai autentica..

se constata ca a~a-zisa piatra de colt avea ni~te dimensiuni total gresite: in locul unei pietre Tn trei muchii se adusese un cub.01 alta. Aiei. sint ineonjurat de lini~te si se tri'lieste ill modest harmoll}' Yl'irh naturel. Oar cind am zarit eu piatra. Rasar ginduri care coboara pina in strafundul veacurilor Si anticipeaza in mod corespunzator un viltor indepartat.trebuie sa pompez singur apa. dispretuita ~i repudiata de catre eei ignoranti. ce-i drept Este dispretllita de cei pro~ti. 1. I Titlul unei vechi gravuri chineze~ti In lemn. Cind sosira insa pietrele eu vaporul ~i fura desdircate. in traducere. eea nearatoasa Ca pre! e ieftina. Cum a venit piatra 10. In prezenta mea. Era un cub perfect. creatia ~i jocul sint 10. 234 . zidarul ii dictase propnetarului carierei toate dimensiuni!e si acesta Si Ie trecuse in carnete!. Dar ell atlt mai illbita de cei In!elepti. aveam nevoie de pietre Si Ie-am comandat de la cariera af!ata in apropiere de Bollingen. a ceea ce inseamna tumul pentru mine. am zis: "Nu. pe care se afla un batrln scund intr-un peisaj eroic (A. Eu sparg lemnele ~i tot eu gatese mine area. chinul creatiei se diminueaza.. Aceste lueruri simple 11fac pc am simplu .Si cit de greu este sa fii simplu: ~ La Bollingen. trebuie sa fie a mea!" Oki realizasem pe loc d.). ele suna astfel. lata piatra. Aceste versuri se refera la lapis. Numai ca inca nu stiam ee anume. asta e piatra mea . Mai lntii lmi trecura prin minte niste versuri latinesti ale alchimistului Amaldus de Villanova (mort in 1313) Si fu Si primul iueru ciopiit de mine in piatra. mi se potrivea perfect ~i ca voiam sa fac ceva cu ea.. In anul 1950 am ridicat un fel de monument din piatra in cinsteo. piatra alchimica. cu 0 latura de vreo 50 de centimetrL Zidarul se infurie Si Ie spuse matelotilor di puteau duce piatra imediat inapoi. de dimensiuni mult mai mari deeit fusese eomandat. mine este 0 poveste stranie: Ond am construit zidul de imprejmuire a a~a-zisei gradini.

1.judnd un joc pe esichier . fragmentul Fragmente del" Vorsokratiker (Fragmentele presocraticilor). Toate frazele reprezinta citate din alchimie. Acesta este Telesphoros. 1923.unul dupa altul . ca sa zic asa. Sau intrucit cad din eer ca 0 piatra alba. versuI12). un fel de oehi care ma privea. 2 Prima propozi\ie este un fragment din Heraclit (H. iar in ccntru am plasat un omulet. dar opusa mie il1sami. care ratacqte prin regiunile tenebroase ale acestui cosmos si straluceste ca 0 stea din adi!1curi. Eu sint una.Curind a mai rezultat ~ialtceva. Sint om tinar ~i om batriil totodata. Muritoare sint pentru orieine si totu:.). t. Pe suprafara frontala am distins. L-am d~jtuit :. dar sint ascunsa in locul eel mal launtric al omului.regatul copilului. un cerculet. asa cum poate fi vazut pe anumite reprezentaxi clntice. Hoinarese prin pi'iduri ~i munti..! nu sint niciodata atinsa de sehimbare a vremurilor. Este papusica ce corespunde pupilei ochiului (oupilla)l.i pe acesta in piatra. Omuieful poarta 0 pelerina eu gluga si duce 0 lanterna. cea intoarsa catre lac.2 Aceste cuvinte mi-au venit in minte . Totodata. am pus In !imba latina sub spusele lui Arnaldus de Villanova um1atoarele cuvinte: "In amintirea celei de-a 75-a 1 Pupilla inseamna In latina pupila a ochiului si feti\a. am lasat piatra. in structura naturala a pietrei. El indica drumul catre porrile soarelui si tara viselor. Eine Mithraslitlirgie. Dieterich.jucindu-se ca un copil . v. sa vorbeasca singura intr-o inscriptie latineasca. Pentru celelalte inscrip\ii.). totusi pot fi gas ita pretutindeni. p. N-am cunoscut nici tata nici mama. Diels: Die 1903. Inscriptia este in grecqte. 9). 52). ultima propozi\ie se refera la Homer (Odiseea. Leipzig si Berlin. In Glosar termenul alchil7lie (A. un soi de cabir sau de Tclesphoros allui Eseulap. iata traducerea: Timpul e un copil . fraza urmatoare face aluzie la liturghia lui Mithra (A. 235 . este eel care indica drumurile! Lui i-am dedicat cJteva cuvinte care-mi venisera in minte in timp ce munceam. cfntul24. In incheiere. dar poate fi si un diminutiv de la pupa = piipusii (n. intrucit trebuie sa fiu scoasa din adincuri asemenea unui peste. lata traducerea lor: Eu sint 0 orfana. singura.in timp ce lucram la piatriL Pe cea de-a treia suprafatii.

poate vreo saptamina. care ramine insa de neInteles pentru ceilalti oamenL ~titi ce intentionasem sa eioplese pe spatele pietrei? Le cri de Merlin! Caei ceea ce exprima piatra imi aminte~te de manifestarea Iui Merlin din padure. mai cu seama in figura lui Mercur. dar nu-l pot intelege sau talmaci. De aceea sfir~e~te el in exil ~i de aici Ie cri de Merlin. S-ar putea spune ea secretullui Merlin a fost continuat de alchimie. G. Ca 0 muzicii polifonica. Este un mod de manifestare al locuitorului sau. C. Ma gaseam odata la Bollingen. pe vremea dnd toemai se tennina constructia primului turn. in anul 1950. Ea este plasata In afara turnului ~i-i ca un fel de explicatie a lui. Nu-l traisem inca niciodata atit de intens. este fratele sau obseur. inca nu existau premisele neeesare spre a intelege ceea ce reprezenta el. apa incepu sa fiarba ~i eazanul . ca fiu al diavolului ~i al unei feeioare pure. Gamenii tot ii mai aud strigatul. lung a fikut-o ~i a pus-o aici. sau 0 orchestra intreaga. imi aduc inca perfect aminte. care de asta data mi se parea totu~i deosebita ~i deci interesantii.ramine ~i pina in ziua de azi tot neinteles. dnd a luat na~tere legenda. in seeolul al XII-lea. Parsifal este eroul ere~tin. Apoi a fost preluat de catre psihologia mea a incon~tientului ~i . ca sa-mi incalzesc apa pentm a spala vasele. ill-am tot uitat la ea. Merlin reprezinta incerearea ineon~tientului medieval de a erea 0 figura paralela eu a lui Parsifal. sa clnte. Era de parca 0 orchestra s-ar 236 . Acest strigat pe care nimeni nu-l poate pricepe arata ca el traie~te mai departe ca faptura nemintuita. Intrudt celor mai multi oarneni viata eu incon~tientul Ie este pur ~i simplu incomprehensibila! Una dintre experientele mele cele mai remareabile e sa constat dt de straina Ie este oamenilor. dupa ee disparuse deja din lume.aniversari a zilei sale de na~tere. Apoi. pe care eu n-o pot suferi. Din cite-mi amintese. iar Merlin." Cind piatra fu gata. Suna de pardi s-ar fi auzit mai multe voci sau ni~te instrumente ell coarde. Am stat singur. Domnea un calm de nedescris. poate ceva mai mull. ~edeam in fata focului caminului ~i pusesem pe el un eazan mare. in semn de recuno~tinta. Intr-o seara. trebuie sa fi fost spre inceputul primaverii. a~a spune legend a. Era in iama dintre 1923 -1924. care mai rasuna din padure ~i dupa moartea lui. nu era zapada. m-am tot minunat ~i m-am intrebat ce 0 semnifica oare sa faci a~a ceva. Povestea sa nu este terminata de faptnici azi ~i el tot mai colinda.

am avut imaginea vizuala a mai multor sute de fapturi. imbraeate in culori intunecate. pesemne. Se auzea ~i 0 muzica indepartata. M-am gindit iritat: "Ei. risete. ~i care cob oris era din munri ~i asaltau tumul din ambele parti. A~a era ~i muzica: un flux. pretutindeni. ba cealalta. Atunci m-am gindit ca trebuie sa fie pur ~i simplu fahtome care bintuie. De obieei. am deschis geamurile ~i obloanele. dar cu to ate disonanteie naturii.. Nu se vedea nici ripenie de am. Era 0 muzica dulce. ci ~i cumplit de contradictorie ~i de haotici'i. Iara9i am sarit din pat. .rlsete ~i vorbe. A fi treaz inseamna a percepe realitatea. Eram singur ~i-mi incalzisem soba. La acest gind.nimic. care inconjurau turnu!. perfecta lini~te. visasem doar. am adormit iara~i ~i . In acela~i timp. 237 . a dracului sa fie de treaba!" Crezusem ca-i un vis ~i iata ca totu~i este reaJitate. asemenea naturii apei ~i celei a vintului . ce semnificatie avea faptul ca un vis insista atit de mult pe realitatea sa ~i pe starea mea de trezie. Mai mult de 0 ora am tot ascultat concertul. absolut nimic. eu mult tropait. nu se auzea nici un sunet. iar apci am perceput glasuri . Am ridicat obloanele ~i. In timpul noprii ma trezirii ni~te pa~i u~ori. incit nici nu se pOole descrie. 0 revarsare de sunete..$edeam ~i ascultam fascinat. ca ~i cum ~i-ar fi dat reciproc replica . lar asta era corect. M-am trezit. La inceputul primaverii lui 1924 am fost din nou la Bollingen.fi aflat in interiorul turnului ~i 0 alta afara. discutii. Era 0 seara asemanatoare. aceasta melodie naturala feeridi. M-am glndit: "Oare cine umbla pe-acolo? Ce-o mai fi ~i asta? Doar nu exista decit cararea aceea mica de-a lungul lacului ~i rareori calea pe ea cineva!" Tot reflectind <L5a. mi-am zis. Eram convins ca pa~ii. care se apropia tot mai mult. risetele ~i discutiile fusesera reale! Dar.atit de straniu. Ba predomina una. "E ciudat". dar totul era la fel ca inainte: 0 noapte luminata de luna ~i cufundata Intr-o lini~te de mOlmint. cintat din gura ~i din acordeon. dici natura nu este numai plina de armonie. nn era pie de vint . eu risete. muzica. fiind inca sub imperiul acestei emotii. asta se intimpla numai cind e vorba de fantome.imediat incepu acela9i vis: din nou am auzit pa~i. M-am intrebat bineinteles. -am trezit de-a m binelea ~i m-am dus la fcreastra. la fel de lini~tita. poate fii de rarani in hainele lor de duminidi.. Vi suI constituie deci 0 situatie eehivalenta realitarii ill care el creeaza un fel de stare de veghe. M-am bagat din nou in pat ~i am cugetat cum se putea in~ela omul ~i m-am intrebat de uncle pina unde avusesem un asemenea vis.

care este ~i mai accentuata prin recurema. dnd am luat cuno~tinta de cronica din Lucema a Iul Rennward Cysat.Cysat fu deranjat noaptea. care are reputatia de a fi vizitata de fantome .i-~iface mendrele! . atraga atentia asupra lor. niel a declara d'i. surse ale unor astfel de realitati cunoa~tem. $i anume. Ce insemnau acei fii de tarani care faceau muzica ~i treceau intr-un cortegiu lung? Imi dadeau senzatia ci1 ar fi venit din cmiozitate. A doua zi 11intreba pe ciobanul la care lnnoptase ce puteau sa semnifice oele petrecute. Acesta Ji diidu imediat oexplicalie: trebuie sa fi fast salig Lidl. senzatille corporale. Se poate citl acalo urmatoarea poveste: 111tr-ost1na de pe muntele Pilatus.chipurlie Wodan mai bintuie ~i azi acolo .ile :"rhetipal~. figur. Ca explieatie pentru Intimplarea traita de mine se poate spune ca ar fi fost yorba despre un fenomen de solitudine la care vidn! ~i calmu! din exterior ar fi fast compensate prin imaginea unei mul~imi de oarnenL Asta ar corespunde halucinatiilor pustnicilor. de catre un convol de oameni care treceau de ambele parti ale cabanei. . Explicatia evenimentului ca 0 compensare psihica nu ill-a multumit niciodata total. Abia mult mai tirziu i-am dibuit un sens. sau ce! putin a~a parea.. exact cum mi se intimplase ~i mie sa aud din turn. Co. care reprezinta tot compensari. pe de aha insa. totul era de un rea! atlt de desavlr~lt. IncH am perceput convoiul acelor sdlig Lut care tocmai treceau pe acolo.. pe de 0 parte.. spre deosebire de visele obisnuite. pentru a privi tumu1. Dar acea aventura In-a lasat fara grai ~i nu-mi puteam aminti sa fi auzit vreodata ceva similar. Nu intelegeam mai nimic din aceasta chestiune.este a haJucinatie TIu-mi 1 In dialect elve(ian: raposa(i (i!. " . am1ata luiWodan formata din sufletele defuncte. incit de abia imi gaseam drumul Intre cele doua reaiitati. n. in timpul unei ascensiuni a muntelui Pilatus. De atunci nu mi s-a mal intimplat niciodata sa tdiesc sau sa visez ceva asemanator. 238 . acompaniindu-se eu muzidi ~i dntec. Obi~nuiau sa "blntuie" astfel ~i S8. tendinta incon~tientlllui de a conferi celui care viseaza 0 pronuntara impresie de realitate. In acea noapte. Dar oare se $tie din ce fel de realitati se trag astfe! de pove~ti? S-ar putea emite ~i ideea ca a$ fi fost atit de sensibilizat datorita singuratatii. d~n secolul al XVII-lea.Acest tip de vis trildeaza.

patm ani mai tirziu. Asta se petrecu dupa ce austriecii aruncasera in aer podul de la Grynau. 239 . dupa care fusesera adu~i de ape la malul lacului superior. am construit din nou. se putn constata di leSul fusese aruneat in groapa mtr-o stare probabil foarte avansata de putrefactie. Ie percepem sau intuim ell un simt interior. Ar putea fi mai de grab a un fenamen sincronistic. Am organizat atunei pe terenul meu 0 inmomlintare adevarata pentru soldat 9i am tras trei salve la mormint. care fusese luat cu asalt de francezi. Aceste fenomene arata di intimplari pe care credem ca Ie stim. Cercetind oasele.plecau din Elvetia central a catre Locamo. Putea deci sa fi fost imaginea unnia dintre aceste convoaie. se adunau acolo in "Casa di Ferro".eel mai adesea primavara . fiica mea eea mai mare. dici in Evul Mediu au avut lac astfcl de procesiuni de tineri. "'>. venita in vizit3. Mai ales dad aveam in vedere di exista 0 relatarc paraleIa datind din seeolul al XVII-lea. Ma simteam obligat sa tin cant ~i de posibi1u1 sau caraeter real.20 m. la Minutia. bineinteles: "Prostii! Niei yorba de asa ceva!" Dar cind. au foarte free vent ~i o corespondenta in realitatea exterioara. germ. Apendicele. Exista insa realmente 0 corespondenta conereta eu evenimentul trait de mine. Zaeea la 0 adi!1cime de 2. deveneau soldati si luptau in solda straina.1 V. am gasit intr-adevar un schelet. aici construie~ti? Doar slm cadavre aici!" Am gindit. Era unul dintre nume· raSii soidati francezi. In turn se afla 0 fotografie a mar·· mintului deschis. care se organizau in mod regular primavara Si iSi luau. 400 ed. p. dupa care iSi continuau marSul inspre Milano. In cotul drept avea un glonte vechi de pu~di. care se inecaserii in 1799 in Linth. ell dutee Si voioSie. Erau eonvoaiele de Reislaufer (mercenari) care . exclama: "Ce. eu scheletul Si data zilei in care fusese gas it eadavrul. li j j 1 (11. Cind am iDeeput In 1923 sa cODStruim Ia Bollingen. 22 august 1927.. Fiiea mea simtise prezenta eadavrului.). Darul ei de a presimti este 0 rno~tenire din partea bunicii mele mateme. pentru d. In Italia.poii-am a~ezat acolo 0 piatra funerara eu a inseriptie.I ajungea. Fantezia mea s-a mai preocupat inca mult timp de aeest eveniment onine iesit din comun. ramas bun de 13 patrie.

JlIgend. Acestei imprejurari i se datoreaza pesemne modificarea specificii pe care 0 aduse el blazonului. Michael Majer. un cunoscut alchimist Si contemporan mai tinar al mai putin cunoscutului. 240 .ca sirnbol al reinnoirii ve~nice (n. doctor in medicina Si in drept. Dupa cum crucea si roza reprezinta problematica rozacruciana a contrastelor (per crucem ad rosam). dar mai insernnatului Gerardus Domeus (sfirsitul secolului al XVI-lea). despre care in rest nu se stie nimic. Familia lung avea initial un fenix ca animal heraldic. adica al alchirni~tilor (A.). un civis Moguntinus (cetatean din Mainz) . In Mainzul invecinat traia pe vremea aceea Carl lung (mort in 1654).ci de piatra pe care Ie-am plasat in loggia. Frankfurt. Sigismund lung. tinere\e. fiindca tine de contextul istoric al gindirii si vietii mele. intr-o grinda albastra. tot astfel erucea Si strugurele sint simboluri ale spiritului eel est Si htonian. Aceasta simbolisticii suparatoare este francmasonicii. Unul dintre intemeietorii lor a fost Michael Majer (1568-1622). am cioplit numele stramo~ilor mei paterni in trei pl3. t. respectiv rozacruciana. nascut la inceputul secolului al XVIII-lea. iar intre ele. Bunicul meu schimbase elementele blazonului. Mentionez acest fapt care in sine este lipsit de importanta. Blazonul meu nu mai contine. probabil din spirit de rezistenta. acel aurum philosophorum2• Rozacrucienii iSi au obirSia in filozofia ermetici'i. pasarea fenix initiala. 0 stea de auf. ale ciirui tratate umplu primul volum din Theatrum Chemicum. din 1602. unde au trait cei doi. Verjiingllng]. J. in urma corecturii aduse de bunicul meu. ceea ce are evident a oarecare legatura cu jllng.).In iama 1955-1956. de contradiqie fata de tatal sau. ci in dreapta sus 0 cruce albastra Si in stinga jos un strugure albastru intr-un cimp auriu. Plafonul I-am pictat cu motive din blazonul meu ~i al sotiei mele. 2 Aurul filozofilor. ca :. Era un entuziast francmason Si mare maestru al Lojei elvetiene. Pasarea phoenix . Simbolul unificator este reprezentat prin steaua de aur. respectiv alchimidi. intrucit arborele genealogic se intrerupe la strastrabunicul meu.i din cele ale ginerilor mei. in calitatea lul de comes palatinus (conte palatin) si de medic de curte allui Rudolph al II-lea. si anume elementul crestin Si eel dionisiac. pare sa fi fast pe-atunci un centru a! filozofiei alchimiee. intinerire. era o personalitate cunoscuta si respectata pe plan local. In arice caz.Si asta din cauza ca arhivele muni1 TInar.

am considerat mai intii co. de altfel.atlta timp elt nu este recunoscuta co. aceste evenimente anticipative nu sint lipsite de farmec. Faust rostise. copii. placa strabunilor.ate neterminate ~i fara raspuns de catre parintii ~i bunicii mei. . eu sa desavir~esc sau macar sa continuu lucruri pe care cei dinaintea mea Ie-au las'lt nerezolv'lte. dar aceste dereglari nu sint necesarmente primare.). sub influenta putemica a lui Paracelsus. Domeus era un paracelsist categoric ~i a campus chiar un comentariu amplu 10. urmare a unel modificari neprielnice a climatului social. A vind in vedere ca 0 mare parte a muncii mele de o viata a fost dedicata cercetarii problematicii contrastelor ~i mai cu seama simbolisticii ei aichimice. Am 0 senzatie foarte putemicii de a ma afJa sub inf1uenta un or lucruri sau probleme lEL<. care evident era un om erudit. intreb3. Este mai mult decit probabil ca lui Carl lung. Dintre toti alchimi~tii. De aceea. Cum ar face oricine care este capabil de ceva introspectie. tratatul lui Paracelsus. ci mai curind in situatia coleetiva. intr-un astfel de caz. Astfel. orma uneia personale ~i treze~te atunci in anumite f cazuri impresia ca pe tarimul psihicului personal ceva n-ar fi in ardine. Este. Psihoterapia de pina acum n-a tinut suficient cant de aceasta circumstanta. cauza tulburarii nu trebuie cautata in anturajul personal. De vita longa. el a fost cel care s-a confruntat eel mai mult cu ceea ce se nume~te procesul inc'lividuatiei. am avut dintotdeauna impresia di ~i eu a~ avea de raspuns 10. 241 . t. caci farmacologia de atunci statea ind. motiv pentm care am ~i vrut sa Ie imparta~esc cititorilor tnel. Cind am lucrat 10. co. 1 0 J Mo~tenire (buna sau rea) a aqiunilor trecute (n.ri puse de destin strabunilor mei. Mie mi se pare di mai cunnd ultimul este cazu!. precum ~i de ditre 5tramo~ii mal indepartati. ii erau cunoscute scrierile celor doi alchimi~ti. 0 asediere din timpul razboiului spaniol de succesiune. mi-a devenit clara comuniunea ciudata de destin care ma leaga de stramo~i.de la sine inteles ca sciziunea personalitatii mele este problema ~i raspunderea mea personala. greu de distins daca aceste intreoari sint mai degrabii de natura personaEi sau generala (colectiva). parinti 10. atare de fiecare datE!. dar 10. care trece de 10. problema colectiva 10. E drept ca sfera personala este tulburata. care deocamdata nu s-a gasit raspuns sau di ar trebui co. ci mai curlnd secundare. Pare adesea ca intr-o f'lmilie ar exista un 50i de karma1 impersonal.cipale din Mainz cazura prada fJacarilor 10.

De~i nu credeam in reincarnare. intunericul ~i lumina. ca ~i cum. (n. Aceasta istorie iritanta avu efect asupra mea in masura in care parea sa intareasca ~i sa explice totodata reactiile mele ciudate la Faust. 0 intelegere psihologica a reactiilor mele mi-era imposibila. De aceea m-am simtit atins personal.nici ca viitorul se pregate~te cu mult timp inainte in incon~tient ~i de aceea poate fi ghicit in avans de catre cIarvazatori. m-am cons iderat a fi eu vinovat. A~a. pe care mai bine 0 atribuim zeului betiei. versul 1113. ach.binele ~i raul. Aceasta idee stranie m-a speriat. dar nu aruncase nici 0 lumina asupra problemei acestei dezbinari. op. de pilda. In anii tinerefii mele (cam prin 1893). Conceptia lui Faust parea sa mi se potriveasca exact. Faust a facut sa vibreze in mine 0 coarda ~i m-a atins intr-un mod pe care nu-l puteam infelege in alt fel dedt ca pe ceva personal. spiritul ~i materia.'ohnen. crima asupra lui Philemon ~i Baucis. se ciocne~te de latura-i obscura. Nu ~tiam -in orice caz nu mai mult dedt se ~tie in general chiar ~i azi . t.ce-i drept. Faust. Hybrisul epocii wilhelmine ~oca Europa ~i pregati catastrofa din 1914. nOfiunea aceea pe care indianul 0 denume~te karma mi-era familiara instinctiv. Concluzia mea falsa a mai fost sprijinita ~i de 0 inforrnatie pe care am capatat-o colateralin acei ani de tinerete. ~i am socotit ca este de datoria mea sa ispa~esc vina sau sa impiedic repetarea unei astfel de crime. Am aflat ca circula 0 legenda in legatura cu bunicul meu lung care ar fi fost fiul natural allui Goethe. Jacob Burckhardt a exclamat: "Aceasta este decaderea Germaniei!" ~i deja incepura sa bata la u~a arhetipurile lui Wagner ~i. Fallst !. a~ fi fost part~ in trecut la uciderea celor doi batrini. am fost ~i eu in mod incon~tient prizonierul acestui spirit al epocii ~i n-am avut nici un fel de mijloace de a ma sustrage influentei lui. se ivi ~i expelienta dionisiaca a lui N~~tzsche. ca urrnare a hybrisului ~i a inflatiei sale. dnd a aflat vestea incoronarii imparatului la Versailles. dt. ~i daca Faust a cauzat. Pe vremea dnd am luat contact cu Faust nu puteam banui dt de colectiv era ciudatul mit eroic goetheean ~i cum anticipa in mod profetic destinul german. filozoful inept ~i naiv. 0 data cu ele. de umbra-i nelini~] Ah! dOlia suflete-mi siila$llliesc fn piept! Goethe. in meiner Brust]. ~i pentru mine vorbele eliberatoare: Zwei See/en v. de exemplu. "In fata portii ". Ce m-a impresionat cel mai adinc a fost problema contrariilor . Cum pe-atunci n-aveam idee de existenta incon~tientului.). 242 . Wodan.

Mefisto. minati de un sentiment crescind de insuficienta. Mai tirziu am pomit in opera mea in mod con~tient de la ceea ce Faust • Eisase deoparte: respectarea drepturilor eteme ale omului. iar mi~carea inspre inainte nu mai poate fi oprita. Ne napustim neinfrinat in nou. cu pasiune. In ciuda naturii lui negativiste. a~a cum pretinde psihicul nostru. J. Dar. cu cit ne smulge mai tare din radacinile noastre. lipsa radacinilor sint cele care produc un asemenea "disconfort in civilizatie" ~i 0 astfel de graba. in abia atunci alcatuitul. ne-am prabu~it intr-o cataracta a progresului. nu mai traim in lumina zilei prezente. decit in prezentul pina la care fundalul nostru evolutionist nici macar n-a ajuns inca. Cind colo. Contradiqiile mele launtrice apareau aiei sub forma dramatizata. CLJalte cuvinte. el este de obicei distrus.titoare. intruclt acesta era destinul meu. Dihotomia Faust-Mefisto se contopi pentru mine intr-un singur om. tdsaturile ancestrale se regasesc acolo doar partial. Nu vrem sa admitem di tot ce este mai bun este rascumparat prin ceea 1 Atitudinea lui Jung rciese dintr-o inscrip(ie pe care 0 scrisese inWal peste intrarea casei sale din Bollingen: Philemonis Sacrum . 243 . odata vechiul stdpuns. recuno~terea vechiului ~i continuitatea culturii ~i a istoriei spirituale. care trece foarte aproape pe llnga sinucidere. cola sa combat.peniten(a lui Faust). spiritul vital propriu-zis. trebuia.Fausti Pamitentia (sanctuamllui Philemon . ci din promisiuni. Mefisto reprezintit in opozitie cu savantul arid. Niei 0 solutie nu-mi putea fi indiferenta. ici sa confirm. scrise cuvintele acestea deasupra intrarii celui de-al doilea turn (A.). de aceea trupul ~i sufletul au un caracter eminamente istoric si nu-si gasesc un loc adecvat in ceea ce este nou. Goethe daduse intrucitva 0 schita de baza ~i 0 schema a propriilor mele conflicte ~i solutii. unde a~teptam ivirea adevaratului rasarit de soare. cu Antiehitatea ~i primitivitatea. eram atins ~i ma simteam recunoscut ~i. Nu mai tdim din ceea ce avem. Tocmai pierderea acestei legaturi cu trecutul. "Noul" din sufletul individual este 0 recombinare variata la infinit a unor parti componente extrem de vechi. ~i acela eram eu. ci in intunericul viitorului. de insatisfactie ~i fdmintare. Sin tern departe de a 0 fi lichidat cu Evul Mediu. cu alte cuvinte. Ond locul fu zidit.1 Atit sufletul cit ~i trupul nostru sint compuse din elemente care toate au fost prezente deja in ~irul stdmo~ilor no~tri. care ne impinge cu 0 violenta cu atlt mai salbatidi inainte inspre viitor. to ate peripetiile dramei ma afeetau personal. incit tdim mai mult in viitor ~i intr-o promisiune himerica a unei epoci de aUf.

adid. radio. accesorii sau mecanisme ingenioase (11. eu cit intelegem mai putin eeea ee au cautat tatii ~i strabunii nostri. dad! se indeparteaza cu dezgust de ea. forma ~i giasul fiintei. 244 . sufletele noastre ancestrale percep ~i prieep aeest azi sau. atunei sintem ingriiditi Ia ora ~i minutullui "azi" ~i nu simtim deloe cum ~i dad.ce e mai rau. ea de pilda masurile de scurtare a timpului.m sa vedem ~i sa auzirn. Sint de cele mai multe ori indulciri eaduee ale existentei. care. din paeate. eeanomisese timp. 1 Dispozitive. multumirea sau ferieirea in general. Numai foarte putine elemente amintesc de "azi". televiziune ~i taate eeIeIalte inova\ii care. Dimpotriva. eu atit ne intelegem mai putin pe noi in~ine ~i eontribuim cu toate fortele la augmentarea lipsei de instinete ~i de ri'idaeini a individului.obi~nuiau sa spuna veehii mae~tri. cum reaqioneaza incon~tientu1. Daca vedern ~i auzim prea clar. EJe nu sporese nicideeum tihna. In aceasta carte. prin metode noi sau gadgets! sint. care nu reprezinta insa 0 naseoeire a ratiunii. Este mai degraba a viziune ce rezulta atunei cind ineerca. ea sa nu mai vorbim de primejdiile eumplite la care ne expun deseopeririJe eele mai stralueitoare ale ~tiin\ei. imbunata\irile orientate inspre inapoi sint in general mai putin eostisitoare ~i in sehimb de durata. In turnul" meu din Bollingen se traje~te ea in muite seeole. eu alte euvinte. vorbese mult despre concepti a mea subieetlva. ee-i drept. nu fac decit sa aecelereze ritmul ~i astfel ne lasa mai putin timp ea oricind. personificata prin individ. ell oehi semiinehi~i ~i ureehi nitel astupate. convingatoare pe loe. El imi va supravietui. Imbunata\irile orientate inspre inainte.oriee graba este a diavo-. caci se intore la caile mai simple ~i verifieate ale trecutului ~i nu fae uz decit in ehipul eel mai maderat de ziare. el nu mai urmeaza decit "spiritul gravitatiei". a~a incit. Lini~tea ~i multumirea noastra interioara depind in mare masura de faptul ca familia istoridi. ehipurile. dar in timp indelungat devin indoielnice ~i sint in oriee eaz scump platite. Omnis festinatio ex parte diaboli est . devenit 0 partieuli'i in masa. t. Ne ramine astfel neclar dadi lumea strabunilor participa eu 0 placere primordiali:i Ia viata noastra sau. lului .). iar prin pozitie ~i stil evoea timpuri de mult treeute. Speranta unei libertati sporite este anihilata printr-o sclavie tot mai mare fata de stat. din contra. este in armonie sau nu cu conditiile efemere ale acestui azi al nostru.

doar lampa cu petrol ~i chibriturile ar fi pentru el ceva nOli.bine sau prost. Sut1etele stramo~ilor mei sint insa intretinute ~i prin atmosfera spirituaIa a casei. Nimic nu tulbura mortii . dici eu Ie raspund . Eu traiesc acolo ca "persoana a doua" ~i vad viata In mare .viata care va fi ~i va trece. nici telefon. Este ca ~i cum a tacuta familie mai mare. viata lor le-a lasat in urma ei nerezolvate.nici lumina electridi. care se extinde peste veacuri. ar popula casa. cu tot restul s-ar descurca fi:ira probleme. a~a cum slnt in stare .Dadi un om al secolului al XVI-lea ar intra in casa. . odinioara. I-am desenat chiar pe pereti sub forma de tablouri.la Intrebiiri pe care.

9 CaHitorii Africa de nord La inceputul anului 1920. unde I-am Iasat pe prietenul meu sa-Si vada de afaceri. am putut observa cu atit mai atent oamenii Si comportamentul lor.1 Eram deci in sfirsit acolo unde mi-o dorisem adesea sa fiu. studiam cu atentie mimica Si mai ales manifestarile afective ale oamenilor. Sousse. In acest timp. chiar surescitare. 246 . Am pomit-o in luna martie. Pasind pe pamint maur am avut . un prieten ma instiinta ca avea de Iacut o calatorie de afaceri in Tunisia Si ma intrebii daca nu doream sa-l insotesc. Imi dorisem adesea sa-l vad. Tinindu-ne de-a Iungul coastei.). pe care nu mi Ie puteam explica bine. araba. Am acceptat imediat.imaginea so. pe european din exterior . Mi se intimpla de multe ori sa stau ore intregi intr-o cafenea araba si sa ascult diverse discutii din care nu pricepeam 0 yorba. calm Si apatie orientale mi se pafU 0 masca indaratul careia am intuit 0 framintare. Apendicele. Si anume intr-o tara neeuropeana. pp. ed.reflectata intr-un mediu strain in orice privinta. ~70-371 (11. remarcam schimbarea subtila a gesturilor lor atunci dnd vorbeau cu un european Si invatam astfel. Tunis Si de acolo 10. germ. am ajuns 10. Ceea ce percepe europeanul a fi singe rece. Era un iz de singe. intr-o oarecare masura.in mod straniu .Si cum solul ar fi fost imbibat cu singe. co. sa vad cu alti ochi si sa-l observ pe "omul alb" in afara mediului lui propriu. unue nu se vorbea nici 0 limba europeana si nu domneau nici un fel de conceptii crestim\ unde traia 0 alta rasa si unde 0 aIta traditie istorica si 0 viziune diferita des pre lume marc au fata multimii. DeSi am deplins adinc faptul ca nu cunosteam limbo. intr-o bun a zi. mai intii spre Alger.0 preocupare pe care n-o intelegeam: tara imi dadea impresia ca mirosea ciudat. Singurul 1 Cf.

cea ramana ~i cea cre~tina. la ale carui poale ti~nesc in ~uvoi bogat izvoare caldute. pe eI. barbatii ~i copiii dominau imaginea. luminindu-mi brusc pozitia. zeul timpului care Ie va imbucatati ~i marunti nemilos durata . Ramine de vazut ce va face din islamism era tehnicii. I J . u~or sarate. m-am gindit deodata la ceasul meu de buzunar ~i mi-am amintit de timpul accelerat al europeanului. Pe strazile principale. Parasind Sousse. m-am dus spre sud. cai~i ~i smochini. Dragomanul meu imi confirma ca homosexualitatea era in general frecventa Si de la sine inteleasa Si imi facu pe data propuneri corespunzatoare. Acesta era pesemne intunecatul nor nelinistitor care trecea ameninta. Erau. existenta din timpuri stravechi. prostituate. Sarmanul om nu putea banui ce ginduri ma strabatura ca un fulger. unde aceasta inclinatie forma cimentul societatii barbatesti si al polisului ce-~i are sorgintea in ea.tor pe deasupra capetelor acestor oameni candizi. ore. cu ajutorul unei cunoasteri saracacioase a Coranului. a iarba de un verde incredibil. ~i sa devina constienti de propria lor existenta. Ma simteam readus cu multe secole in urma intr-o lume infinit mai naiva de adolescenti care de-abia incepeau.ce inca mai amintqte de ve~nicie . intr-o prietenie vizibil homosexuaUL M-am simtit deodata transpus in Antichitatea greaca. alfa. cea punica. Am intilnit doar putine fapturi feminine. minute ~i secunde. Curmali inalti formau un acoperi~ verde ~i umbros. sub care crqteau din abundenta piersici. In relativa racoare a acestei umbre verzi umblau siluete inve~mintate in alb. In timp ce ma aflam inca sub impresia cople~itoare de durata infinita ~i de existenta statica. Am vazut citeva Si [ara val. printre care frapau multe perechi tandre. Ora~ul este situat la 0 aarecare altitudine. bine acoperite cu un val. la Tazeur. la Sfax. Pescaru~i stralucind aidrp'11anestematelor zburau prin verdeata ca ni~te sageti. orasul oazei. . 247 1 l . Mi s-au parut a fi asemenea unor animale salbatice care nu vad vinatorul. strins imbratisate. sa se smulga din starea crepusculara initiala. M-am lamurit ca aici barbatii vorbeau cu barbatii Si femeile cu femeile.1 J I . ca 0 forma de aparare in fata destramarii ce ameninta din nord. dar il adulmeca printr-o senzatie nedefinita de nelini~te. dupa cum imi explica dragomanul meu.lucru care-mi trecu prin minte a fost ca aceasta bucata de pamint lichidase deja trei civi!izatii. ~i de aici in Sahara.in ziIe. la marginea unui platau. iar dedesubt. irigind oaza printr-o mie de canale mici. asemenea unor calugarite.

Garnenii urmau sa pregateasca un nou ermp l?i canalele de irigalie aferente. Carnilele gemeau ~i l~i comunicau in variante multiple de ton nemultumirea Iorcronica.un gen de rumoare cu care nu eram obil?nuit. care nu prea inspira incredere. dis-de-dimineata. In mod evident ~i tara sa 0 ~tie. i~i continua calatoria spre teluri nebuloase. treeu pe Ilnga noi pe un eat1r negru. Dragomanul meu ma Iamuri ca astazi avea loc 0 mare sarbatoare. 1neep1nd eu a~a-numitul Ey Mediu. Cu elt avansam mai ad1nc in Sahara. europeanul este eonvins ea el nu mai e ee a fost odaHi. se 1ndrepta spre noi eu 0 (jnuta m1ndrii un calaret 1nfa~urat 1n alb. and ne apropiaram de oaza. ayioanele ~i rachetele. A doua zi dimineata. Pierderea In greutate l?ieorespunzatorul sentiment d'incomplititude Ie eompenseaza prin iluzia sueeeselor sale. care. Ceasulii spune ea. eu un harna$ament frumos de piele. dar acum era plina de oameni. Sigur nu avea inca eeas de buzunar. imediat dupa rasaritul soareluL Animalele noastre de calarie emu ni~te catiri mali. In timpul noptE venisera nil?te triburi din de~ert pentm a presta doua zile de munca a elmpului pentru marabuL Acesta era sinonim cu administratorul bunulilor saracilor ~i poseda muIte cimpuli In oaza. dar nu ~tie Inca ee a devenit 1ntre timp. motonayele. Era 0 aparitie eleganta. cat1ri ~i magari. Ii lip sea inca aeea nota u~oara de nebunie proprie europeanului. Ce-i drept. caei el era. eu at1t mi se 111cetinea mai mult timpull?i ameninta chiar s-o pomeasca 1napoi. cum ar fi trenurile. Impreuna eu dragomanul meu. 1ntr-o agitatie evidenta. eu care se 1nainta repede. s-au furi~at in el ~i i-au luat eeea ee este ireeuperabil. Dogoarea scinteinda care tot cre~tea contribui In mare masura la starea mea de vis. Cu bagajul u~urat. eel care fusese dintotdeauna. eu 0 viteza progresiva. desehisa. eu garnitura In argint. A veau un aspect salbatic. progresul. vocifennd l?i gesticulind. Se afla acolo 0 piata mare. devreme. tara a saluta. timpull?i eu sinonimul sau. camile. 248 . eu atlt mai putin eeas de mina.De la Tozeur am pomit-o dilare catre oaza Nefta. l?i elnd ajunseram la primii palmieri ~i plimele case ale oazei. impresionanta. eu pas iute. mi se paru ca totul acolo era a5a cum fusese dintotdeauna. iar magarii Ie concurau cu tipetele lor disonante. care cu 0 seara 1nainte fusese pustie. care Ii rapesc prin rapiditatea lor tot mai mult din durata lui ~i 11transpun tot mai actlne 1ntr-o alta realitate a vitezelor l?ia aeceleratiilor explozive. Oarnenii alergau incoace l?i incolo. am fost trezit In hanulin care innoptasem de zgomotele diverse din fata easei .

tipetele ragusite. pina ce. In mijlocul acestui haos giiHigios. Fanatic si agitat. 249 . praful Si caldura. Oriunde ajungea. marabutul se deplasa dilare pe cati'ml sau alb. daca se poate. dar eram infestat psihic. Aici surescitarea era. iar eului Ii lipse~te orice autonomie. Toata scena reprezenta pentru mine 0 leqie: Acesti oameni traiesc din afectele lor. rasunau batai de toba si strigate salbatice. cu barM alba. dupa obisnuitul mare concert de dini. tipetele Si ritmul. ie~ind din oaza. totul se petrecea in cea mai mare graba. se ridica deodata un nor de praf. aparu un biitrin venerabii. Multi dansau in ritmul tobelor. blinde si obosite ale virstei inaintate. avfnd coSurile umplute cu 0 cantitate mare de nisip. Nu-mi doream sa fac schimb. Ceea ce ne lipseste noua este mai de graM intensitatea vietii. Spre seara. In timpul noptH. care se compOlta de parca dintotdeauna ar fi avut 0 suta de ani. invocare ce ma impresiona profund. ehema la rugaciunea de dimineata. multimea fu vizibil epuizata si potolita si oamenii se adincira curind in somn. se desfa~ura un steag verde ~i se auzira biltai de toba. care pmtau co~uri din rafie Si sape scurte Si late. Era marabutul pe un catir alb. lingi1 camilele lor.La capiitul eel mai indepartat al pietei. Foarte diferit nu se comporta ea nici la european. inconjurat de biirbati care dansau ~i aveau in mina tobe mici. sapau gropi si ridicau diguri. la primele raze ale soarelui. un om de 0 demnitate naturaJa de neimitat. sporeau zelul. formind acel fundal in fata caruia se reliefa eu mare efect silueta calma a sfintului. ca si cum ar fi pomit la lupta. pe de alta parte ea este agitata de impulsuri liiuntrice Si emotii. In arice caz. locul semana cu un musuroi de fumid ce a fost deranjat. se a~temu 0 liniste totala. invocarea muezinului. dar fara a reflecta.. pina ce am ajuns la locul unde se "lucra". adicii ele ii fac sa traiasca. eu apii de orez ~i calomel. nefiind nicidecum incurajat de dragomanul meu sa ma apropii prea tare. dispunem de 0 oarecare doza de vointa ~i de intentie chibzuita. dfnd in mod clar indicatii. ceea ce se manifesta in exterior printr-o enterita infectioasa. ConStiinta lor Ie mijloceste pe de 0 parte orientarea in Spatiu Si Ie comunica impresiile provenind din exterior. care se vindeca dupa dteva zile dupa obiceiul locului. convoiul trecu prin fata no astra. In fruntea unui lung cortegiu alcatuit din sute de oarneni salbatid. totuSi sintem ceva mai complicati. cu gesturile demne. Peste tot domneau agitatia. Am urmat acest tumult la 0 distanta rezonabil3. salbatice. Din toate partile. altii loveau eu frenezie solul. si mal intensa.

care voia sa exprime ceva ~i n-o putea face mai bine dedt sub forma de vis. la culoare se aflau canapele joase. cu bunatate 250 . Dar se impotrivi.Debordind de impresii ~i ginduri. Ora~ul era situat intr-o dmpie vasta ~i un zid ]] imprejmuia. Stateam in fata unui pod de lemn care ducea peste apa la una dintre ponile intunecate la culoare Si in forma de potcoava. ca sa zic asa. aproape regeasca. el trebuia sa citeasca acum cartea. Apoi. care mi-era cunoscuta din fragmentele maniheene din Turfan. Camera era complet alba. unde el incerca sa-mi apese capul sub apa ca sa ma inece. In timpu] luptei. un tinar intr-un bumus alb. dar nu voiam sa ma las omorit. Ajuns in fata mea. cu care pina adineauri ma luptasem. cu caractere negre. nu cunosteam continutul. Ciod am ajuns cam pe la mijloc. m-am gindit.ceea ce nu-i insa cazul in acele regiuni -inconjurata de un sant lat. din poarta mi-a aparut in cale un arab smead. I-am explicat ca. umplut cu apa. ]a rindul meu. pe jos. ma ataca Si vru sa ma trinteasca pe jos. trasate extraordinar de frumos pe un pergament alb ca laptele. pe care eu 0 scrisesem. Am procedat astfel. octogonala Si boltita. Ce-i drept. Forma sa era patrata Si existau patm portio Citadela din interiorul orasului era . in mijlocul citadelei. care voia sa inteleaga ~i nu putea. Ne baturam 5i ne luptaram. 0 data ce-l invinsesem. in dreapta mea. Domic sa vad citadela ~i din interior. aveam totuSi sentimentul ca era "cartea mea". desi simteam 0 mare admira~ie pentru el. Tinarul principe. Nu era 0 scriere araba. ne loviram de balustrada care ceda Si amindoi dizuram in sant. iar in fata mea. ~tiam ca era principele ce-Si avea reSedinta acolo. cu 0 Infati~are eleganta. unul constient. Am visat ca ma gaseam intr-un ora~ arab si. asta intrece orice masura!" ~i I-am bagat. am pasit pe pod. am [evenit atunci la Tunis ~i in noaptea premergatoare imbardirii noastre spre I\1arsilia am avut un vis care pam a pune capat acestei experienfe. Mi-am pus bratul pe dupa umamllui ~i I-am sili1. Si unul inconstient. scena oniricii se schimba 5i arabul se afla acum cu mine intr-o incapere mare. De-a lungul peretilor din marmura deschisa. ell capul sub apa. Era deschisa. foarte simpla si impresionanta. ca in majoritatea acestor ora~e. ~i aici se afla 0 citadel a. "Nu. ci doar sa-l fac sa-~i piarda cuno~tinta si sa nu mai poata lupta. caci ma obisnuisem sa traiesc mereu pe doua planuri concomitent. a casbah. Asa ~i trebuia. 0 carte deschisa. ci arata mai curind a scriere uiguricii. Nu doream sa-l ucid. Sedea pe jos. din Turkistanul occidental.

dar care. pe de alta parte. in conseeinta. a omu1ui intreg in individualitatea sa nedenaturata.asemenea ingerului Domnului. Copilaria are insa. ~terse din imaginea totala a omului.). De aceea el apare mai intii ca du~man al meu.i. Este ca paradisul copi1ariei. inconjurata de un zid patrat.. fara a reflecta. eare trecuse calare pe lInga noi rara a saluta. eu eft eonstiinta noastra incearca sa se indeparteze mai mult de treeut. $tiam ca trebuia sa se intimple astfel 5. Visul imi Elsa 0 impresie profunda. Natura emotionaHi. eeda. el este . a personei1• Cind intreprind 0 caEitorie in Africa pentru a gasi un loc psihic in afara sferei europeanului. vederea copilului ". datonta naivitatii Si ineon~tientei ei. In a doua parte a visului sint eu stapinul citadelei. mai bine-zis. ne impune noi infringeri. astfel. eel putin. insu~irea de a sehita. mai apropiata de viata a acestor oameni ce traiesc din afecte. Intentia lui de a ma ucide amintqte de motivul luptei lui Iacob cu ingerul. termenul In Glasar (n. Caci acea casbah din care vine este 0 mandala desavirsita: 0 citadela.~i rabdare patema. exercita un efect putemic. care vrea sa ueida omul. sa ia cuno~tinta de gindurile t mele si sa cunoasca deci in acelasi timp omu!. din care ne imaginam ca am evadat. un mesager sau un tnmis al sinelui.i rebuie. EI cunoa~te insa numai adevarul "angelic" ~i ignora arice des pre om. 0 imagine mai eompleta a sine1ui. s-o citeasca. De fapt.spre a vorbi in limbajul Bibliei .i a primitivului treze~te in adultul civilizat nostalgii care provin din dorinte ~i necesitati nesatisfacute. atunci vreau in mod ineon~tient sa descopar in mine acea parte a personalitatii care a devenit ] V. este 0 figura a sinelui. in favoarea adaptarii. dar eu ma apar impotriva lui. el srii la picioarele mele :. 251 .in cele din unna. avind patru poni. credem ca Ie-am depa~it. ingerul ar fi trebuit sa-si aiM laca~ul in mine. un sol al lui Dumnezeu. Ca locuitor ai citadelei. sau. TInarul arab este un duplicat al arabului mindru.. t. Aeestea corespund un or parti ale personalitatii care fusesera retusate si. cultul nostru pentru progres se afla in primejdia de a se lasa prada unor vise de viitor cu atit mai eopilaroase. Este evident ca intilnirea mea cu cultura araba m-a impresionat In mod cople~itor. la cea mai uSoara provoeare. intrueft nu-] eunoa~te. sugestiv asupra aeelor straturi istoriee din noi pe care tocrnai Ie-am depa~it sau. Da.

11caracterizeaza pe arab drept "umbra". aproape neagra. Culoarea pielii lui. chiar se napuste~te ell laeomie asupra 1 A deveni negro sub piele (n. dimpotriva. care-l ameninta in Africa pe europeanul dezradacinat. el este. cre~te ~i salvarea". Conform naturii ei. t. nu ma puteam elibera de un sentiment de superioritate. Europeanului. pentm a ma omori. mai con~tienta. vrea sa ma faca incon~tient (sa ma apese sub apa). din contra. incH de aici sa rezulte un con'flict putemic. neavind nimic de-a face cu persoana mea con~tienta. pentm ca. determinat in mare parte de ratiune. Adevarata natura a acestei tulburari n-am recunoscut-o dedt peste citiva ani. cind m-am aflat in Africa tropicala: a fost primul indiciu in legatura cu acel going black under the skin I. aceste cuvinte ale lui Holderlin 1mi trecura de mai multe ori prin minte in astfel de situatii. in consecinta. E1e arata ca ceva in noi nu se supune doar pasiv influentei incon~tiente.). Aceasta parte se afla in opozitie incon~tienta fata de mine. ci mai mult cu totalitatea personalitatii mele. prin cunoa~tere. Dar nu eram pregatit sa gasesc in mine forte incon~tiente care sa se intereseze cu 0 asemenea intensitate de cauza celorlaIti. ca sa ma exprim a~a. un fel de umbra a sinelui.invizibilii sub influenta ~i presiunea faptului de a fi european. ci. ii este strain mult din ceea ce e omenesc. la tot pasul. mi se amintea de calitatea mea de european. ci mai degraba etnidi. dar nu drept una personala. Nici n-am realizat aceasta situatie in mod con~tient. "Salvarea" consta in aceea ca putem con~tientiza infIuenta incon~tienta cu ajutorul viselor de avertizare. un pericol psihic in mare masura subestimat. iar el W face din aceasta un titlu de glorie fara sa remarce ca asta are loc in detrimentul intensitatii vietii lui ~i ca partea primitiva a personalitatii este. deci cu sinele meu. eu vreau sa 0 fac insa. Visull-a exprimat prin imagine a une! tentative de omor. Din vis reiese limpede in ce sens m-a inriurit intilnirea mea cu Africa de nord: Mai intii am fost amenintat de 0 cople~ire a con~tiintei mele europene printr-un nea~teptat ~i violent atac a1 psihicului incon~tient. condamnata la 0 existenta partial subterana. "Dar unde e primejdie.pentm ca nu 0 admit. Ca stapin peste casbah. 252 . Lucrul era inevitabil ~i accentua 0 anumita distanta ~i instdiinare fata de ace~ti oameni atit de diferiti de mine. caci astfel am putea gasi un modus vivendi camun.

trebuie sa dobindim a cunoa~tere suficienta 253 . Fara ca ultima semnificatie a visului sa mi se dezvaluie atunci ell toata limpezimea. intr-un mod mult mai subiectiv dedt in ariee aIta ~tiinta. dar pe care. Cum am putea deveni eon~tienti. i'ncercihd sa se identifice cu umbra. ci totul se insereaza in economia intreguIui. nimie nu se intimplil doar In mod mecanic. In structura psihid vie. de regula. Este amintirea unei posibilitati de viata inca existente care a fost insa mascata de civilizatie. De aceea preferam s-o uitam.e a fi pierdut nu ~i-ar fi anuntat din nOli prezenta. el mi se intipari in memorie ~i ramase de neuitat. de diferite particularitati nationale. pare-se. Asta este valabil In mod special pentm faptele psihoIogice. Cum insa constiinta nu are niciodata 0 privire de ansamblu asupra Intregului. aparent total diferit ~i strain. spre a pIasa :.. In acest scap. tot a~. in care sintem implicati.ei. nu poate.ia pune in mi~care in mod eficace pirghia criticii. A o retrai naiv ar insemna 0 reddere in barbarie. Aceasta dorinta mi se implini abia cinci ani mai tlrziu.cea traita ~i cea uitata. indt ne simtim retranspu~i total ill situatia initiaIa.sta ciocnire eu "umbra sinelui"? In orice caz. treze~te 0 amintire originara a unui trecut indepartat prea bine cunoscut. lasind in unna-i dorinta eea mai vie de a reveni in Africa Ia primul prilej ce se va ivi.. ceea ce pa. Dar dad ea vine din nou spre noi sub forma unui conflict. lndienii pueblo A vem intotdeauna nevoie de un punct de vedere situat in afara obiectului. sa Inteleaga acest sens.i mai putine despre paraleIeIe istorice.. De aceea trebuie la inceput sa ne mul\umim eu constatarea faptelor ~i sa lasam in seama viitorului si a unor cercetiiri ulterioare sarcina de a gasi un raspuns Ia intrebarea: Ce poate sa insemne ace<1.. atunci ar trebui s-o pastram in comitiinta ~i sa confruntam ambele posibilitati . de exempIu. pe atunci n-aveam nici cea mai midi idee despre natura acestei experiente arhetipale :.tiam inca :. firqte. daca n-am avut niciodata prilejul sa ne privim din exterior propria natiune? A privi din exterior inseamna a vedea din perspectiva unei alte natiuni. Dupa cum 0 amintire din copiIarie poate pune stiIpinire asupra con~tiintei eu 0 emotie atlt de vie. I-am fi uitat de tot. dici rara motive suficiente. este raportat la intreg: este adecvat scopului ~i are sens.i:.a. acest mediu arab.

Pentru prima oara contemplasem dinspre Sahara spectacolul european. ca european. Ora$e" este. 11 chema Ochwia Biano (Lac de Munte). vaporul navigheaza pe mari straine.dar in ce fel de lume! Daca stai de yorba eu un european. ~i in acest proces de asimilare ne lovim apoi de toate incompatibilitatile care alcatuiesc prejudecata nationala ~i specificul national. . era ancorat in lumea lui. cauta mereu cite ceva. Buzele lor sint subtiri. adica un am care ilU apartinea rasei albe. Ia fel cum e un european in a sa . illi s-a parut ca n-ar putea exista nimie mai folositor pentru un european dedt sa priveasca 0 data Europa de pe acoperisul unui zgirie-nori. Era capetenia a~a-numitilor Taos pueblos. fetele brazdate de rjduri $i schimonosite.Dite. dar casele lor inghesuite ~i construite unele peste celelalte sugereaza cuvintul "oras". nasurile ascutite. Acolo am avut pentm prima data noroeul sa vorbesc eu un neeuropean. intre patruzeci ~i eincizeci de ani. Am putut vorbi ell el a~a cum Tareori mi s-a intimplat sa discut ell un european. 0 inteleg abia atunci cind vild unde anume nu ma potrivesc eu. In urmatoarea mea calatorie am ajuns. ajungi pretutindeni pe nisipul unor terenuri de mult eunoscute ~i totu~i neintelese. nu ~tii ce emaiincintator. Ce cauta? Aibii vor mereu cite eeva. . 1nso\it de niste prieteni americani. adinei. earn mult spus. Si in acest timp. inconjurat de 0 civilizatie care sta fata de a noastra earn in aceeasi relatie ca Antichitatea romana fata de epoca modema. sint ve~nic nelinistiti ~i tara 254 .il.inevoluat. ~i anume la indienii pueblo. ca si limba lor. Faptului ca am facut cuno~tinta ell numerosi americani si caliltoriilor spre ~i prin America Ie datorez intr-o foarte mare masura intelegerea ~i critica mea la adresa caracterului european. la indienii din New Mexico. ca ~i intreguI lor fel de a fi. cei care construiesc orlli. oehii lor au 0 privire flxa. ce-i arept. Europa. in lume. Tot ceca ce ma irita la altulimi poate servi intru cunoa~terea propriei me Ie persoane. mi-a spus Ochwia Biano. problema no astra cea mai mare. " in realitate sint numai ni$te sate. Atunci s-a copt in mine dorinta de a continua comparatiile istorice cobori'nd Ia un nivcl cultural ~i mai pU1. Atunei am inteles elt de puternic mai eram ancorat ~i prins chiar si in America in cOl1stiinta cultural a a omului alb. pe cind acoIo. un bilrbat inteligent.nglia 0 inteleg abia atunci dnd vad unde anume nu ma potrivesc eu ca elvetian.a sufletului colectiv strain.priveli$tea unor tiirmuri noi sau deseoperirea unor aceese noi la ceea ce este de muIt cunoscut ~i aproape uitat.>e. Desigur. cit de cruzi amta aIbii.

Noi nu-i inte1egem. incit relatarea mea at fi ineompleta dadi n-a:. $i din aceasta ceata se desprinsera acum imagine dupa imagine. Pentru prima oara in viata. mentiona nimie in acest sens. tortura ~i crestinism chiar pe aeesti indieni pueblo indepi'irtati.. L-am intrebat de ce era de parere ca albii erau nebuni cu totii. De aeola se vedeau indivizi pe celelalte acoperi~uri. raspindire a civilizatiei etc. apoi Scipio Africanul. 0 fata de pasare dipitoare. apoi cetele cotropitoare ~i ucigatoare ale armatelor cruciatilor.tina si pc Carol eel Mare cu faimoasele lui convertiri ale paginilor. Era destul. care visau pa~nic la soare. Augustin.odihna.. mi-a raspuns.1 toate celelalte anima1e de prada care ne impodobesc biazoanele imi pareau a fi exponentii psihologici adecvati ai adevaratei noastre naturi. cineva imi schitase 0 imagine a albului autentie. :. a zis ~i mi-a indicat inima !ui. pe vlrfurile laneilar romane. Am vazut yulturuI roman la Marea NorduIui ~i pe maIul Nilului Alb. Am senzatia d. dintr-o data. Noi credem ca sint nebuni. Cortez ~i ceilalti conchistadori.Dar bineinteles. a~a mi se pam. 0 fat3. Am stc< de vorba pe acoperisul etajului al cincilea a1 cladirii principale. care este demna de un neam de pirati $i de tllhari de drumuI mare. Am simtit cum ceva necunoseut ~i totu~i pro fund familiar se ridid in mine ca 0 ceata lipsita de forma. adinciti in contemplarea soarelui 255 .. care pinde$te cu 0 concentrare cumplita victima indepartata. Am vazut si deeimarea populatiei insulelor din MariIe Sudului prin rachiu tare. Urmara Columb.. Tu unde gindqti? m-am mirat eu. a~a cum invadau ele ora~ele Galiei. Pompei.i atinsese ceva fata de care noi sintem orbi. M-am cufundat 1"ntr-o meditatie prelunga. sabie.iastfel. credinta cre:. imi sari in ochi vanitatea romanticii traditionale a cruciadelor. misiune pe linga pagini. Acest indian nimerise punctu! nostru vulnerabil :. . Apoi I-am vazut pe Sf. infa$urati in paturile lor de lina. Ceea ce denumim noi colonizare. Mi se intipari in illillte ~i altceva din cele zise de Ochwia Biano. mai intli legiunile romane. Era ca ~i cum pina atunci a~ fi vazut doar reproduceri color. . mai are Si 0 aWi fata. transmitind britanilor. . trasaturile putemic conturate ale lui Iuliu Cezar. sifilis si scarlatina adusa cu hainele infestate. eare ii speriau eu foc. Noi nu ~tim ce 'lOr. retu~ate sentimental.. ceea ce mi-a spus el se afla intr-o legatura ati't de strinsa Cll atmosfera deosebita a discutiei noastre. tatal lor.Ei spun ca gindesc cu capu!.Noi gindim aici. Toti vulturii :.

La aproximativ 0 jumatate de ora in susul riului se inalta un munte masiv ~i izolat. Face special un mister din practicile lui religioase. sacramentele lor au incetat de mult sa mai fie un mister. cladite una peste aHa catre centrul a~ezarii. care duceau de la sol pina pe acoperi~ sau de la un acoperi~ la altul spre etajele superioare. al earui mister.iforta de rezistenta impotriva albului care-i atit de putemic. anticipind 10tr-o maniedi ciudata perspectiva unci metro pole amerieane eu zgirie-norii sai in centru. indt am rcnuntat la calea abordarii directe prin Intrebari. care se ridica zilnic pe un cer pur.. In jurul nostru se grupau casele mai joase. construite din caramida uscata la aer (adobe). Muntele. Or. dar la care albii n-aveau acces. Pastrarea secretului Ii da indianului pueblo mindrie :. desi cunoscut unei natiuni intregi. Ea ii confera coeziune ~i unitate ~i mi se pare 0 certitudine faptul ca indienii pueblo vor dainui atita timp ca 0 colectivitate individuala elt mistcrele lor nu 'lor fi detronate sau profanate. iar in chestiuni legate de religia lui devine total inaccesibil. aici aerul era impregnat de un secret care Ie era cunoscut lor tuturor. dici religiile popoarelor eivilizate de azi sint accesibile tuturor. clt ~i pentm colectivitate. cu scari caracteristice. a carlii tradare reprezenta 0 primejdie atit pentm individul in parte. Nu simtisem inca niciodata in trecut 0 astfel de atmosfera de taina. atunci cind scria: W" a rosti numele acelui zen nu imi este Ingaduit. In spatele nostru.diHltar.) In fata naastra se intindea podi~ul onduJat Taos (circa 2300 m deasupra nivelului marii) pina la orizont. fiind 0 metoda lips ita de orice ~ansa de reu~Wi. Am Inteles ce simtea un Pausanias san un Herodot. Indianul pueblo e extrem de inchis in e!. un riu !impede curgea de-a lungul caselor. 256 . Seeretul este pastrat eu atita strictete. (In vremurile agitate din trecut. nu a fost totu~i tradat niciodata. intrarea era de obicei prin acoperi~. " Totu$i acest fel de a fi ilU mi s-a pamt ca inseamna a face pe misteriosul. ci I-am simtit ca pe un secret vital. Aceasta situatie stranie m-a ajutat sii-mi fac 0 idee des pre ceea ee putuse fi Eleusis. Legenda spune ca in zilele clnd Muntele este illvaluit in negura. patrate. iar pe celalalt mal se afla un al doilea pueblo cu ale sale case ro~ietice din adobe. unde anumite piscuri conice (vulcani vechi) se ridicau pina la 0 altitudine de 4000 m. care n-are oume. bi'irbatii 0 pornesc inspre el ~i dispar acolo pentm a exercita ni~te rituri misterioase.

daca ar fi sa smulga cuiva lacrimi). aratind spre soare: . 'ti realitilti1e e~terioare ~are l~. nu credea ca soarele este un glob de foc.co~espund . merglnd pin3. eu 0 lumina orbitoare. adesea.spuns pe care I-am prim it a fast: . darrnite 53. Am avut impresia de a fi ajuns la un perete peste caxe Il\l se puteE'. pe care n-o poate ascunde un aspect ce a contribl1it mult 10. a trebuit sa renun! 10. C1 fapte de 0 Insemnatate 10. Dupa cum am mai spus. TIici macaI' nu-mi considera mtrebarea stupid~L Illasa complet reee.. dad. In viat3.-1irrdispuniL In mod evident. II cuprinde 0 emotie surprinzatoare.l. Oricine poate vedea asta.satisfacerea curiozitatii me1e.Nu este eel care urea acolo tata1 nostru? Cum se poate spnne altfel? Cum poate exista un alt Dumnezeu? Nimic nu poate fi fara soare. Daca atine geam esentialul. Daca voiam Insa sa aflu ceva cu adevarat important. vorbeste des pre lucruri care tin de misterele lui. atuDci dud vorbeau de-spre scare. Intrebarea mea niei macar nu-l mira. de 0 considerabiHi stapinire de sine si demnitate.. De~i nimeni nu se poate sustrage impresiei puterniee pe care o las9.lele mi~cari afeetive atit de bine eunoseute mie.interogarea directa. indianul zise.treee. ConceptiiIe Iui nu sint pentru e1 teorii (care ar trebui sa fie alcatuite foarte straniu.tonare si observam fata interlocutoru1ui meu spre a depista eventuc.Am constatat en uimire cum se transforma expresia fetei indianului dtunci cind vorbe~te des pre reprezentarile lui religioase. !a un calm aproape apatic. obisnuita de zi eu 2i da dovadiJ.Soarele este Dumnezeu. ochii i se umpleau de lacrimi. l tacea sau dadea un raspuns evaziv. caruia un zeu invizibilii daduse forma. !ar soarele se Tidica tot mai sus pe cer. dar en taaie semnele unei emotii profunde. nn reaqiona absolut nLcnicIn e. care deja era perceptibila. In schimb. l~i cauta cuvintele ~i exclama ih cele din unTIa: -. se accentua ~i mai mult. Agita~ia sa. dindu-mi seama ca astfel nu voi ajunge nicaieri. In lImp ce stateam CLl vchWia Blano pe aeopens. e drept d•.fel de mare ~i impresionanta co. faceam unele remarci prin t3.. soarele~ a fast totu~i pentru Inine 0 experienta nOlla ce ill-a Iniscat aorTIC s2t-i vad pe ace~ti oameni maturi ~i demni cum cuprindea 0 enD tie pe care 0-0 puteau disimula. Ce sa faca un GEl singur ill munti? Nici macar nu-~i poate face foeul Tara eL L-am l'ntrebat dad. Singurul r~. ii 2)/ .

ce··ar deveni lumea? ~i.Bineinteles. . 1mi spuse Lac de [VIUnIe. discutia noastra a fast curind intrerupta. 0 258 . continua: Americanii 'lor sa ne interzica religia.Oricine poate sa yada ca spui adcdxul.Nu crezi ca tot ce-i viata vine din munte? Un indian mai in virsta se apropiase de mine pe mocasini ce nu faceau zgomot ~i imi puse aceasta intrebare despre care nu stiu privire inspre riul care caboara din cit de departe batea de fapt. Do. in fata soare1ui. zvonul despre lituri1e tainice care se celebrau pe munte..nu ne lasa americanii in pace? De ce VOl' sa ne interzica dansurile? De ce riu vor sa Ie Ingaduie tineri10r no~tri sa paraseasdi ~coala clDd vrem s11-iIuam in kiwa (laca~ de cult) ea sa-i instruim In religia noastra? Doar nu facem nimie impotriva americanilor! Dupa 0 tacere mal lunga. nedomici sa vorbeasca despre ceva ce privea religia lor. talnica. Am observat ca indienii pueblo. Le folose~te tuturor.Sinteti de parere ca ceea ce fiJceti in religia dumneavoastra poate fi de folos lumii intregi? 1mi raspunse eu multa yioiciune: . 0 facem pentru lumea Intreaga. 0 voce groasa. ca n-am reusit sa capat 0 1nte1egere mai adillca a simbo1ist1c1i apei si a muntelui. Am simtit in aceasta intrebare a emotie care crestea 10..i priveam in sus spre muntele care se inaJta cu aproape 2000 m peste podi. stateau pe acoperisuri1e cele mai inalte din mutl ~i cufundati in ei insi~i.'i~urari in paturi. . as2. C~lC \iata. rostirea cuvintului "munte" si m-am gindit 10. Deodata. De aceea I-am lntrcbat . inf. barbatii care.. Era clar ca aici tot ce-i viata venea din munte. Din pacate. caci unde este apa.Alta data stateam 1a riu . I-am replicat: . cu un gest semnificativ. Daca n-am face as a.De ce. in mod clar. imi indicii soare]e. Tocmai ma gindeam ca acesta era acoperi~u1 continentului american ~i ca oamenii locuiau aici in rata soare1ui co. vorbi din spate in urechea mea stinga: . cl Ekea aluzie 1a ceya foarte important din religia lui. De ce nu ne pot lasa in pace? Doar nu facem numai pentru noi ceea ce facen1. Nimic nu putea fi mai evident. discutau in schimb cu multa pHicere ~i ardoare des pre wlatia lor eu americanii.. Am remarcat din agitatia lui ca. vibrind de 0 emotie profunda. munte imi arata imaginea exterioad care generase aceasta idee. c1 ~i pentru americani.

~tiinta no astra nu ne Imbogateiite.tina.. ci pentru Intreaga lume. pentru a nu descoperi de fapt cit de saraciti sintem ~i cit de jos am ajuns. ~i totu. e impregnata de ideea d prin aqiuni speciale sau printr-un mod special de a 259 J . viata lui este plina detilc cosmologic. atunci incepem sa intelegem punctul de vedere al indianului pueblo. in care odinioara eram indreptatiti sa ne consideram la noi acasa. care locuie~te pe acoperi~ul lumii. ~i actul sau ritual va fi eel care va atinge eel mai curind soarele indepartat. ci ne Indeparteaza tot mai mult de lumea mitid. Nu facem asta numai pentru noi. daca ne dezbaram concomitent de con. privita mai indeaptoape. ca de altfel oricare alta. mai putin irationala. 0 data ce-~i ajuta tatiH . revelatia lui Iehova de pe Sinai. Daca nu ne mai putem practica religia. Atunci va fi noapte pentfU totdeauna. Macar din invidie ~i trebuie sa suridem in fata naivitatii indiene ~i sa ne socotim superiori ~i tare grozavi in dqteptaciunea noastra.tiinta noastra des pre lume . evident al fiecarui individ in parte: EI este fiul soarelui. ce-i drept... d 0 actiune rituala ar putea "produce" in mod magic soarele. Religia noastra cre. Dad vrem sa comparam cu asta autojustificarea noastra.i de faptul di locuie~te pe acoperi. Inspre el. foarte aproape de Dumnezeu.este convingerea lui nemijlocita.ul unei lumi nelimitate. sintem fiii soarelui-tata ~i cu religia no astra 11ajutam zilnic pe tatal nostru sa se rid ice pe eel' ~i sa-l strabata.i 0 schimbam pe un orizont ce pare incomensurabil ~i pe 0 ignoranta a lumii de dincolo de el. Caracterul sacru al muntilor. La fel de pro fund este con~tient . inaintea tuturor. spuse el. . nu este.. Ideea. i~i plead divinitatea urechea.Am simtit ca ajunsesem pe un teren foarte delicat. inspiratia pe care a primit-o Nietzsche in Engadin sint situate pe aceea~i linie. Dadi ne intoarcem 0 clipa privirile de la orice rationalism european ~i ne transpunem in aerullimpede alinaltimilor acelui podi~ solitar. atunci nu putem decit sa fim impresionati de saracia acestuia.. In zece ani soarele nu va mai rasari.. care coboara pe 0 latura in intinsele prerii continentale ~i pe cealalta spre Oceanul Pacific.Doar sintem un popor. sensul pe care ratiunea no astra 11confera vietii noastre.cel ce mentine tot ce e viata -In urcarea ~i coborirea sa zilnid.i ne este mult mal familiara decit am putea bilnui la prima vedere. "Tot ce-i viata vine din munte" . In acel moment m-am lamurit pe ce se bazau "demnitatea" ~i calmul firesc. care noua ne pare absurda. care se invecina cu misterele tribului.

1Domnului genereaza un sentiment de mindrie care ridica individul uman la demnitatea unui factor metafizic. ca 0 constringere magid.TIn percepi unde- va In ton a QUanta de 0 seriozitate ineonfundabiEi. UneIe dintre ele murira inca in cursul urmatoarelor dou{i luni.mas:'. Altul fu or Akley. Inca de mule illa preocupase donnta de a petrece un timp mai Indelungat i'nt:--o tar9~~i printre oameni care aveau de-a face eil mai putin posibil eLl Europa. care avusese meriwl de a face 260 . Se simtea din atrnosfera oa nu c5Jatoreau de pHicere. C~izura victima 11lalariei tfopicale. Deql &desea predomina voio~ia zgolTlotoasit era irrlposibil S2. In toamna lui 1925 aiD plecat ell doi prietenL un englez ~i UIl american.u~l raspuns pe deplin va~ab~lla ~qiunea ~i influent~.actiona tl putem influenta pc Dumnezeu. 5i chiar am aflat inca. Faptul di omul se simte in stare puternlca sa dea. ROUSSEAU Clnd am vlzltat Wemhiey Exhibition la Landra (1925).:: nlains de ['Auteur des chose:'. Un astfel de am este in eel mai depJin sens 3.?ati~ ~ritani~a ~i~ dec:isA !n:lreprind l~tr-ui1 viitor a~n)piat o calatene m Afnca troplcala. 1a Mombasa. ci ~i ca a "produeere" activa. Impreuna ell multi englezi care 3. Am pemit in diUitorie pe un vapor \'/oerman... "Dumnezeu ~i noi" .chiar dadi nu este declt un sU!is-entendu ineon~tient .1 cuvintului 1a locul potrivit.". ill-a stimulat puternic prezentarea exeelenta a populatiilor triiind sub sa do~i. atota IUl Dumnezeu Sl sa OIere In schlmb ceva ce 11 este esential chiar :. dizenteriei ~5ipneumoniei. Kenya :ji Uganda Tout est bien sortan£ de. In permanenta vizavi de mine.. Printre morti se numara si tinaml care statuse 10. ci se tndreptau spre un destin. de pEcta prin rituri SClU prin rugikiune sau printr-o moraEi pEicma DorrmuluL Aqiunea ~i influenta diviniti.acest raport echivalent sta desigur la baza acelui calm de invidiat.CCeptLlsed1 p2ls2lg(~n 1n diverse colonii africane.itii asupra omului stem fCitriin rata eu actul cultic al omului ea un raspuns s! 0 aqiune re':roactiva. inainte de ciilatoria mea de into arc ere des pre soarta mai multora dintre persoanele ell care ill-am aflat atunci pc vapor. ~i poate ca DU Duma! ID aceasta calitate.

Trenul toemai I) lua.tie. apoi. In amintirea mea. Mcmbasa ramine 0 a~ezare europeana. ~i stapina deveni noaptea neagra eo. cind am zan!. zvelt2" proptita intr-o lance lunga ~i privind in jos spre tren. eu un tren pe linie ingusta. aseunsa Intr-o padure de palmieri SI arbori de mango. Cind prima raza. Asezarile se sfir~ira. Treptat se faeH mai reee. in aeela~i timp.ti doar de 0 singura aha experienta aselnanatoare a ne- cunoscumlui. De-a lungu1 tarmului am trecut pe IInga numeroase sate de negri. Tonalitatea afectiva a acestei intlmplari surprinzatoare ma insoti de-a lungullntregii ea12torii prin salbatiea Africa. Pina atunci l'mi in1aginasem ca va trebui sa de daca mi-era dat sE. invaluit intr-un nor de praf ro~u. situatii extraordinar de pitorese 1a un port natural Si dominata de un veehi fort portughez. Pornise 0 data eu mine. trenul incepu sa urce. de pardi as fi trait deja 0 data aeest moment Si as fi cunoscut dintotdeauna aeea lume eare nu era despartita de mine decit printr-o distanta in timp. pe dupa un povimi~ ab. de soare anunta ineeputul noii zile. umed-eanieularii. intr-o expeditie In regiunea populata de gorile si a murit aeolo. ~i anume atunei dnd am observat pentru prima oara. 261 .dea totu~i eoncomitent un sentiment intens de deja vu.ndelabru. Era 0 imagine stranie. VaG ceva atlt de irnposibil. Dar cind s-:. in noaptea tropieala. Am stat o. catre seari3. fi eunoscut pe aeel b3xbat intuneeat. t~. iar eu m-am eufundo. Ala. care rnli a~tepta de cinei rnii de ani.. stma nemi~eata pe un VITf stincos. ci anl considerat fenamenul perfect 110lTflaL ca ~i cu. In interior. dupa ee m-am Intors. m-am trezit. Curind. un fenoInen parapsihologic.ci:lliitoria mea in Africa.eolo doua zi1e. 0 siluem maroniu-negricioasa. Privelistea ma fascina. precum ~i Indians. patrunzind. am pleeat spre Nairobi. profesorul Eugen Bleuler. I) senz3.t in somn. Imi mai pot arnin. nieicind vazuta.: l"ntimplat~ D-an1 rost absolut deloe mirat. numai di dinspre vest.n ar fi fost de Ia sine inteles ~i rni-2f fl f051 de IT1Ultcunoscut. Si de negri.eforturi in directia ocratirii gorilelor ~i ell care ma intilnisem la New York putin inainte d::..eiunele.turl se ridica un imens caetus-eo. Am auzit despre moartea Iui abio. Impreuna CD fostul meu ~ef. in timp ee eu ma aflam inca 1a illuntele Elgon. Parca toemai m-a~ fi Intors In tara tineretii mele Si pardi.'upt eu stinci roSii. care-mi diJ. In care oamenii stateau de vorba In jurul unor foeuri mici.

in rnod cople~itor. Quod natura relinquit inzpe:f'ectlii11. ]rrlruc1t marginea lor ridicata se putea cobor]: ea 0 viziedi . zebre~ paTel mistreti africani ~. (:1[r1 zarit tUITne irnense de anin1ale: gazelc~ anti1ope-gnu. pina ce au ie9it din cimpul meu vizual si am avut sentirnentui dc.ci daar pustiul unor procese calculate. a~a cum a fost ea dintotdeaUI1EL in starea de nefiinta.ul om acol~] care a Inreles C3~aceasta era lumea s.vlr~it. de lina gri ~i alb?" pe care obi~IlUiai sa ie vezi sau chiar sa Ie porti 10. Emu extrem de apreciate.!a "nol tannuriH .}1 ca la vederea acelui -Vlnator intuf~ec8t ~i solitar. era calrnui e~D'ului inceput.sa vibreze In rnine Nu banuiam ue-atunci ce coard2~a nUIT1.eu . 1ntr-o astfel de fantezie dezolanta de mecanism de ceasomic nu exista nid 0 zi" care drama a omului.tepta un spectacol ra1'1 egaL Pln~ 121.1 cTeatiei desavir~irea.n1.neu. On1ul . hTtportanta cosD11ca a on. mirarea TI1ea. ars pel/feit (ce:ea ce natura lasa nedes~. niei 0 sa dues.boys" aflatj la gara purtau caciulile de schi demodate. Na:lrobL situat la 0 altitudine de 1800 IT1. era lumea. cind se iese din ceata hiberna19. nurr1ero~ii ~. Pe 0 cclin~l . privim viata ~i existenta ca pe 0 masina calculata pina la ultimul detuliu 9i care merge mai departe. de abia de se perccpe~l sunetul melancalic al unei pa.a. Pornind de la I~airobi aiD \1izitat ::u un rDle "Ford [\ mare de vlnat.i ca el a creat-o ell ade\'arat abia in aced prin ~tiin\a sa. indianul pueblo: el credea ca ratiunea de a fi a indienilor sai era dataria de a-I ajuta 262 . rara sens. pascind. a lurnii ~i a 1ui Dumnezeu. care-lni arnirttea di~stra}ucin::'a soarelui In Engadin. dupa ni~te reguli cunoscute dinainte ~i predeterminate. rizGntuJ eel rnai o indepartat. procedind astfel. lvI-am iudepartat de ]'11sotitorii mei. .rriilenii f8Xd. TUfElele se mi~cau iilcet. cHitinlnd di.nurn~Lf. caci pina de curind nll fusese nimeni pre:..0 buna a. Aici.. a zonei depresionare.oil-ratoare in Alpi Impotriva "vi'ntului glaciaL aiei j'nsa lInpotriva caldurii arzatoare. Mi-a revenit in minte batrinul meu prieten.sari de prada.scaldat lnrr-~i ini:lec. lunlea lui era a rHea de. ciiL ace~1"stEi s~-r\'~:~na 'intinsa ne a.. desaviqe~te aria).C"ii: lUD1ina orbitoare.Slufitel n-li se clarifi:~5.s. se spune In alchimie.:ent care sa slie ca era "aceasta lume".d.ii ab1a 111 actul irl\/izibil 3. Inca absorbit de visul . existenta abiectivi'!. am In jurul pril1ZLlluiJ8. Noi am utribuit acest act doar Creatorului ~i ilU ne-am gindit ca.:: cap . lmpreuna en psihicul uman.Athi Plains. a fi singuL A~a eEl am fast prirn.a dat lum. Engadin.

nasci'nd. if anything should happen. 263 . I'ara de Cdle' III med s-ar derula spre un sfir~it nedeI'mit . ne-am deplasat pina 10. I.1 fiintei. i-am raspuns. ba mai mull. A~a ca. se a~eza ~i i~i scoase ~i el pipa. murind. prin noaptea eea mai aclinea a nefiintei. nevazuta.). . fiecare eonstituind povara pentru un cap) Si mi-am aprins 0 pipa.. So.1 lumii. I Asta-i prima oad ca sinteti in Africa? Eu sint aici de patruzeci de ani. omul ~i-a gasit locul indispensabi1 in marele proees 0. Cu trenu1 ugandez care era atunei in Iueru. 10. Aeei "boys" ai nostri au descarcat bagajele voluminoase de expeditie. 0 chintesenta a experientei lui. tot dind din capete prin sute de milioane de ani. ~i astfel.neauzita. deci nu vointa ~i intentia. ci este a Domnului. sa traverseze eeruI. M-am a~ezat pe 0 chop box (cutie eu alimente. un squatter evident. Se interesa un de mergeam. Sigistifour (sixty-four). Mister. ma intreba: .zilnie pe taUDlor. Acum II aflasem ~i mai aflasem si altele: c3 omul cste indispensabil pcntru desavir~irea ereatiei. In mod manifest. abia e1 da lumii fiima obiectiva. ei Dumnezeu este eel care domina. Dupa ce i-am schitat te1ul nostru. warde. aiei nu omul. sa zic asa. it is God's country.l La care se ridica fara a saluta ~i disparu in ceata negrilor care veneau gramadiL Cuvintele lui mi se parura a avea 0 oarecare insemnatate ~i am incercat sa-mi imaginez carei stari psihologice Ii corespundean. sit down and don't worry.Do. Erau. Ii invidiasem pentru greaua lor lncarcatura de sens ~i ma uitasem deznadiljduit in jur in diutarea prcpriului nostru mil. meditind asupra faptului ca ne atlam aici. se apropie de mine un englez mai in etate. domnule. aceasta tara nu este a Omului. Dupa citeva clipe. eel putin in aceasta parte a Africii. de unde pomeau la nesfir~it piste ~i carari peste continent.margine de oikumene (gr. cil e1 este de fapt eel dc-:d eloilea creator 0. this here country is not 1\1an's. stati pur ~i simplu jos si nu va faceti griji (n. Pot atunci sa va dau un sfat? Stiti. . Abia con~tiinta omului a ere at existenta obiectiva ~i sensul.Then may I gil'e you a piece of advice? You know.Is this the first time you are in Africa? f am here since forty years. ci 0 rlnduial2i impenetrabila.: pamint locuit). co. devorind in tacere. daca ar fi sa se intimple ceva.statia terminus provizorie.

cind cerull'neepu sa se mai degaje.fel de bine pe 0 mo~ie din Sussex. Apoi a mai trebuit sa ne montam 9i eorturile . eare se remarca prin aeeea ca obi9rmie~te sa dilte 0 gama eoreed. Puteam sa ma aflu 10." Numai sune.pat.~i ne-am tinut aco]o sLim.rea numita brainfever bird. Seara se apropia ~i.-ul ne intimpina in drawing-room..Ko. Pina la prima loealitate.mulieri produce doua dintre eele mai duIei 9i melodioase sunete de flo.:ele . In mijloeu1 indiperii elegante se gasea 0 masa mare aeoperita eu juma1e engleze~ti. iar ploaia torentiala ne uda intr-o clip1ta din cap pina-n picioare ~i transformS. nu lips eo. dar omite ultima nota ~i 0 ia iar~.~i de la incepm. In dimineata urmatoare m-am trezit eu 1aringiti:i 9i rebra 91 a trebuit sa stau a zi 10.i 0 furtuna tropicala eumplita eu fulgere.ut pe care ni Ie putem inchipui ~i incheie pc :) a treia nota. incit nu mai 9Iiam dadi fusesem transpus din realitate mti-Un vis sau dintr-uI1 vis in realltate. A doua zi. a1 ci:imi ] Soldat indigen dintr-Q colonie africana (n. al unui spital ~i . Zdruncinaturile care uru1anl timp de clte\/3.cine ar f1 crezut? . era mult mal mult decit se presupusese. un pirru intr-un obstacol pericules. deodata. absolut oribil de falsa.Nu-mi ineheiasem inca ref1ectiile clnd se auz.din rrei ~i astfel IDcepu expeditia no astra spre muntcJe ElgGD. Clnd clnta era de pardi un clopot ar fi lnconjurat orizontul eu al S211 sunet. Ne-am catarat pe bagaje . Spre noroeu1 nostru. trasnete ~i tunete aproape neintrerupte. ore nu lasara loe gindurilor. militari. 264 . t. unde D. Aeestei imprejurari i-am datorat eunostinta memorabila pe care am faeut-o eu pasa. ajunsedlm inrr-o stare de tatala epuizare 10. al unei garnizoane rniei de African Rifles. Ca muzica de acompaniament 121 febra nu se poate imagina ceva mai enervant. Abia 0 jumatate de ora dupa miezul noPtii. Quod natura relinquit impeifectum. nimic. Slmultan se dezlal1tu. Kakamega. se Eisa noaptea. C. reconfortindu-ne ell un whisky.eram opt oameni . Un alt loeuitor dotat eu pene a1 plantaliilor de bo. In ~emineu ardea un foe vesel sL a! atlt de binevenit.na de caratori.).C.1 fOffi1at2. semnalui de plecare al celor doua ma~ini ale noastre.pentru prima oara.a1 unul mic ospiciu. completata de 0 escorts.C-uI'll ooloo. (District Commissioner). elL de bine am fast in stare. Eram atit de obosit.pa·· sariklopot" se disting printr-o frumusetc ne~tirbita. ne-am constituit cu sprijinul D. sediul unul D.kamega.

colibe din adobe. pentru a impu~ea hienele. dupa ce. ~efullocal ne aduse cadou doua gaini ~i un co~ plin cu oua ~i ne implora sa mai raminem 0 zi. in spatele casei de odihna rasuna un cumplit tipat de om. inelt pariisi scena protestind zgomotos. Pentru calatori existau de-a lungul drumului case de odihna. Ond. nu eram chiar atit de siguri pe noi. 0 lanterna aprinsa. ba latratul ~i scheunatul unor dini. ~i anume ni~te colonii vechi de terrriite. am auzit in departare. acoperite cu iarba ~i rotunde. care erau deschise ~i goale. Noaptea. care chipurile nu ataca omul. care cu siguranta adulmecasera singele de oaie. la inceput.de Africa nihil certum! data eu ivirea zorilor. la intrare se punea.. Bucatarul nostru insa n-avea ~a ceva. bucatarul navaIi in mijlocul nostru cuprins de mare panid ~i ne anunta ca 0 flzi (hiena) venise in coliba lui ~i era ell. In ciuda bogatelor noastre cuno~tinte teoretice in ceea ce prive~te comportamentul hienelor. inalti de doi-trei metri. mai ales atunci dnd. de care era foarte indntat.perete de crater. chiar atunci. situatia deveni mai amenintatoare: eram inconjurati de pretutindeni de un grup mare de hiene infometate. Pricina era 0 reprezentatie pe care 0 o 265 . iar apoi tot mai aproape de noi. Curind insa. Intreaga zona era acoperita eu tumuli mici. cum ar fi tipete ~i rIsete isterice . Caci cu 0 zi inainte in~facasera din coliba lui un batrinel care dormea ~i 11mincasera . ceea ce sperie haita de hiene intr-un asemenea hal. A~a ca ne-am repezit imediat la arme (0 pu~ca Mannlicher de 9 mm ~i o pu~ca de vinatoare) ~i am tras dteva focuri in direqia luminitelor sdnteinde.. pe care noi 0 obtinusem pe cinci ~iIingi ugandezi ~i preparase pentru cina noastra ni~te mutton chops cu un gust excelent. rotunzi. ba erau ni~te sunete stridente. avea in schimb 0 coliba mica proprie. In dimineata urmatoare. Drumul ducea printr-o savana relativ uscata. caci taiase cu 0 zi inainte in fata ei 0 oaie. ni~te sunete ciudate. in rindul caratorilor risetele parusera a nu mai conteni. I-am zarit curind profilIndu-se la orizont. Dar era dt pe ce sa-i fie fatala. deodata. pe ce sa-l omoare. Restul noptii se desfa~ura intr-o Iini~te ~i pace netulburate de nimeni ~i nimic. ~edeam inca fumind in jurul focului. Intreaga tabara era in agitatie. ca proteqie impotriva intru~ilor. presarata cu acacia. inalt de 4400 m. prima mea impresie fu: e 0 scena comica la circul Barnum ~i Bailey. rafalele de hohote de ris rasunara din nou in tabara de "boys". dupa terminarea mesei. Executau un concert infernal ~i in vapaia focului Ii se vedeau luminitele ochilor sdnteind prin iarba malta a savanei. Ba pareau a fi mormaitul unor ur~i.

hiena care se furi~a ~i se apropia cu intentii uciga~e de eel ce dormea. cei trei albi.). cum 0 intllnisem deja pe doamna respectiva la ] "Dumbrava / p1idure [provine] de la a nu luci": expresie folosita intr-o interpretare gre~ita. 0 denumire pompoasa care ne fusese impusa ca un lucus a non lucendo1 de catre Foreign Office din Londra. prietenul meu. E adevarat ca i-am vizitat pe bugishu. care-mi reveni in cali tate de conducator al lui Bugishu Psychological Expedition. Aceasta sceneta se repeta. Se ~tia d avem acel~i itinerar ~i. Calatoria noastra avea un caracter semioficial. t. caci ill felul acesta puteam tocmi mai u1ior caratorii ~i pnmeam 1ii 0 escorta militara. nefireasca. gestica ~i mersul celor care erau obiectul interesului lor. iar unul dintre soldati. ceafa ro~ie. 266 . Unul dintre ei il interpret a pe bucatarul dOlmind. aveam deja trade-marks ale noastre. care avea realmente 0 garderoba eleganta. Mzee este ~i un titlu onorific. glosa fOI1ata. dar cea mai mare parte a timpului am petrecut-o cu elgonii. conform legendei. Astfel.dadeau reiterind evenimentele din noaptea precedenta.(n.non lucet) . bucatarul primi poreda "Fizi". Am invatat astfel foarte mull. nu lumineaza . spre delectarea publicului. confuza (incercarea cuiva de a explica termenul "padure" . englezul. Din acel moment. era poreclit bwana maredadi (gentlemanul eel ~ic). atit de indragite de ei. Mi se paru uimitor cum cuno1iteau natura emotionala a celorlalti. respectiv explicatie lipsita de sens. respectiv "cel cu ceafa ro~ie". Una dintre caile lor intuitive de cunoa~tere consta in a ~ti sa imite intr-o maniera inegalabila felul de exprimare. Negrii mei se dovedira a fi ni~te excelenti cunoscatori ai caracterului uman. fiindd aveam de gind sa ajungem prin regiuni care inca nu se af1au sub controlul albilor. N-am vazut decit foarte putini oameni cu parul alb. Aceasta urma sa se intoard in Egipt trecind prin Sudan. Ea nu era superflua. Nu ma dadeam inapoi de la discutiile lungi. Noi. deoarece se spunea ca toti englezii ar avea. era "Git ro~u". Prin urmare. Virsta inaintata era acolo lucru rar.[ucus prin faptul ca e fntunecata. Americanul. safariul nostru spre muntele Elgon fu insotit de un caporal1ii doi soldati. ~i acesta era un mod de a Ie intra pe sub piele. Am primit 0 scrisoare din partea guvematorului Ugandei in care ne ruga sa acceptam sa ne incredinteze 0 englezoaica. Eu. ceea ce se dovedi a fi avantajos. de nu ~tiu cite ori. eram mzee (batrinul) ~i in etate de 0 suta de ani. care deja pe-atunci aveam parul alb (aveam cincizeci de ani).

ca infirmiera In timpul primului razboi mondial. Eram trei barbati.Nairobi. tara incidente. t. fiul laibon-ului. 0 lume de paradis. Regiunea era aldtuita mai cu seama din savana joasa.). nu exista nici un temei pentru a-I refuza rugamintea. Pa~eam In general pe potecile ba~tina~ilor. independent de aee~tia. Semnele unor torente tertiare de lava se Inmulteau. In plus. Am trecut prin ni~te fi~ii superbe de jungla. Dar anumite imprejurari potrivnice llimpiedicasera sa accepte. i-am fost recunoscatori ei pentru experienta pe care 0 dobindise . Drumul nostru ne ducea in regiunea de nandi ~i prin Nandi Forest. tot cre~tea deasupra noastra. De la el am aflat ca tribul sau tinea de masai. "the medicine man"1. dar ducea. Terenul urca u~or. fu 0 compensare folositoare la masculinitatea noastra unilateraIa. Calarea pe un ponei. singurul cal pe care-lintllnisem pina atunci. Dupa aventura noastra cu hienele ne-am continuat drumul. cu un sol caramiziu. in ciuda rugamintilor capeteniei locale. Se ivi sub forma arhetipului triadei care-l cheama pe cel de-al patrulea. ceea ce reprezenta 0 pura lntlmplare. ~i ele ~erpuiau prin jungla in serpentine izbitor de stnnse. Aici incepea urcu~ul pe poted ingusta. 0 viata soli tara pe pante1e muntelui Eigon. Cll arborii lor uri~i nandi-flame. padurea de nandi. Gindaci gigantici ~i fluturi ~i mai mari in culori bogate populau lizierele ~i lumini~urile. ~i cum se dovedi a fi 0 fire sportiva ~i cur-ajoasa. un complex enom1 de padure seculara. 1 Vraciul (n. Cind prietenul meu mai tinar suferi mai tIrziu de un atac periculos de malarie tropical a. Am ajuns. Eu mai rugasem ~i pe un al treilea prieten sa vina eu noi. Cunnd ne-am aflat In padurea deasa tropicala. Maimute curioase leganau ramurile. Cum sint inclinat sa accept hazardul care vine catre mine. ne simteam foarte indatorati guvernatorului pentru ajutorul multiplu pe care nH acordase. Mentionez acest episod spre a arata pe ce cai subtile un arhetip ne influenteaza aqiunile. care. i-am urat bun sosit doamnei in grupul nostru de trei barbati. miles from anywhere. a~a cum s-a tot vazut in istoria acestui arhetip. la 0 casa de odihna la poalele muntelui Eigon. Acest lucru a fost de ajuns pentru a profila conjunctura incon~tientului sau a destinului. 267 . presarati cu flori ro~ii ca vapaia. Am fast intimpinati de ~eful local. adid avind 0 raza a curbei de trei pina la ~ase metri. de citeva zile deja.

Orice altceva inseamna love-making. Barbatii vorbesc. barbatul se ocupa de vitele mari ~i de vinatoare. In repetate nnduri am auzit negri decretlnd despre un anumit alb: "Este un om rau." Intrebindu. uscata. cartofi dulci. al carei bazin I-am ochit imediat ca sa ne scaldam in el. care locuiau cu totii in aceea~i coliba rotunda.i de ce. identica cu shamba (plantatie de banane.Erau de culoarea ciocolatei ~i de 0 frumusete izbitoare. 1 2 268 . t. Dimineata imi facea pHicere sa ascult clinchetul u~or al inelelor lor de fier pe care Ie purtau la picioare. Era compus din dteva colibe ~i 0 barna. iar femeia era. n-am vorbit niciodata cu 0 femeie indigena. In forma unor mici bobine. aveau inele la picioare ~i bratari din cositor pentru brate ~i git. EI stabili care sa fie caratoarele noastre de apa: 0 femeie cu doua fiice in prag de adolescenta. Cu ~eful tribului m-am putut intelege In suaheli. raspunsul a sunat astfel: "Se culca cu femeile noastre. ci este supus ~i pericolului acelui going black. curind dupa aceea. neavlnd pe ele dedt 0 centura de kaurz"2. in mers leganat. care se folosesc ~i ca bani (n." La elgonii mei. pe care 0 voi mentiona. Avea copii.). mei perlat ~i porumb). capre ~i gaini. In apropiere se afla un sat de negri (un kraaf). cu 0 cascada de vreo trei metri inaltime. apoi cercei din cupru sau din lemn. goale. balansindu-~i amforele de apa pe cap. am observat mai multe cazuri foarte instructive In acest sens. strabatut de un plrlia~ limpede ~i rece. ~i sa Ie vad aparlnd. ed. pe 0 panta dulce. umbrita de acacia. din inalta iarba galbena a savanei. cu 0 singuraexceptie. un loc imprejmuit de un gard viu din wait-a-bit-thorn 1. Kauri (sau kowri) sint scoici micute. cu barbatii. iar buza inferioara era strapunsa de un ac din os sau fier.). iar femeile. ca sa zic a~a.Dupa citeva ore bune de urcu~ am ajuns Intr-un lumini~ frumos ~i larg. cu 0 silueta supla ~i mi~cari de 0 non~alanta eleganta. cu femeile. Un alb care procedeaza altfel nu numai ca-~i risca autoritatea. Societatea Planta spinoasa numita in engleza "spinul-a~teapta-un-pic" (n. Notiunea de "drepturi egale pentru femei" este rodul unei epoci In care 0 asemenea asociere ~i-a pierdut sensu!. venind In sus dinspre piriu. Ca podoaba. germ. Locul nostru de tabara era situat la 0 oarecare distanta. Aveau purtari frumoase ~i ne salutau de fiecare data cu un fermecator suns timid. DellLl1itatea ~i naturaletea ei decurgeau din faptul ca este un partener activ in afaceri. Conform obiceiului. ca ~i la noi in sud.

earn la mijloc intre colibele celor doua femei. era amabil -I?i u maniere e1egante. din cind in cind. de unde priveau prin erapaturile u~ii ~i chi coteau agitati. Simtea. La rugamintea mea ii lasa sa vina afara.sibil. iar eu ii cistigasem in mod vizibil incredee ~ea. la vreo 269 . Abia dupa ce ne-am cunoscut mai bine. de virsta fQijlocie. Femeia avea acelea~i maniere impecabile ca ~i fratele ei. dar nu era avid sa capete cadouri a~a ca altii. Era casatorita. Discutia no astra se des~ura in cadrul conventional al unei conversatii semifamiliare de drawing-room . acoperit eu gainat ~i excremente de capra. ca intre gentlemeni. Cei patru mici mtotos ~i-i ineuiase in coIibi'i. ie~i din coliba cind sosiram ~i ma saluta in chipul cel mai natural po. fiul unui ~ef de trib. Evident.primitiva este Insa reglata printr-un egoism ~i un altruism incon~tient. se afla coliba barbatului.care se invirtea in jurul familiei. speram sa capat 0 privire de ansamblu asupra vietii de familie. El i~i dorea foarte mult sa-i fac surorii lui 0 vizita. ~i avea patru copii. Nu ne a~ezaram. al copiilor. Aceasta ordine incon~tienta se descompune de indata ce se produce 0 dereglare. in afara de centura obligatorie de kauri purta inele la brate ~i la picioare. pe nume Gibroat. mtrucit nu exista nimic pe care am fi putut Iua loc in afara pamintului plin de praf. . Imi istorisea.. Imi amintesc cu placere de cineva care mi-a fumizat informatii importante despre relatiile de familie la elgoni: Era un tinar de 0 mare frumusete. in calitate de a doua sotie. imi Iacea cite 0 viziili. dar formind un triunghi cu ele. ~i indarat. adica de vreo treizeci de ani. Era 0 femeie draguta. social.l1 ca-~i pusese ceva in minte.multe lucruri interesante ~i. iar ambele 0 scot din plin la capat. care ar putea ~i ar trebui sa fie compensata numai printr-un act con~tient.ceva podoabe din cupru. radia tot. in lobul excesiv de intins al urechii .de salon . ca sa-i zicem a~a. iar pieptul i-I acoperea 0 bIanita de animal salbatic. ea ii tinea loc de mama. E drept ea accepta bueuros tigfu1le pe care i Ie ofere am. ca dorea ceva. care. al easei ~i al gradinii. ca sa-i dau ocazia sa ma cunoasca. Dar eu ~tiam ca el era necasatorit ~i di parintii lui murisera. Madame etait chez elie . Prima sotie a sotului ei ~i care era mai in virsta decit gazda mea avea 0 proprietate ce se invecina cu a ei ~i ~ase copii. de bucurie ca incercarea ii reu~ise. Boma "surorii" se gasea la 0 distanta de aproximativ optzeci de metri. Se referea la 0 sora mai in virsta. ~i-a exprimat dorinta total nea~teptata de a-mi face cuno~tinta eu familia lui. ~i am acceptat pentru ea in acest mod.. Dura o gramada de timp pina ce prinsera curaj sa apara.

partial un fen omen natural aVlnd un anumit scop (lmpiedicarea reproducerii !). casa proprie ~i foc de saba). Statele cele mai rationale ~terg eel mai tare deosebirea dintre sexe. Mamentan se afla Intr-un lac necunoscul. mei ~i porumb. Nu privisem pilla atunci niciodata astfel: "Omul ~i celelalte animale" (Herodot). Fiecare dintre cele doua femei poseda shamba ei. de care gazda mea era vizibil mlndra. A veam impresia ca siguranta ~i sentimentul propriei valori ce-i caracterizau comportamentul se bazau In mare masura pe a identitate cu totalitatea ei manifesta. mama tuturor demonilor. lumea ei a1catuita din copii. adicii 0 plantatie de banane. cartofi du1ci. cu frumusetea-i inegalabila ~i suferintele ei la fel de adlnci. Erau mii de mile Intre mine ~i Europa.procul negotiis et integer vitae scelerisque purus (departe de afaceri. ci. care aici nu ma puteau ajunge .cincizeci de metri departare. Fortele mele suflete~ti eliberate curgeau fericite Inapoi In departari preistorice. Mi-am pus Intrebarea dad masculinizarea femeii de rasa alba nu se afla In legatura cu pierderea totalitatii ei naturale (shamba. animaJe mici. shamba ~i -last but not least . Chestiunea nu parea a fi dad el era sau nu acola.fizicul ei care nu era neatragator. scrisoare sau vizite! Asta era 0 componenta esentiala a Expeditiei Psihologice Bugishu. ba a nu fi. Viata noastra de tabarii a fost una dintre perioadele cele mai frumoase ale vietii me Ie . Tovara~ii mei de drum ~i cu mine am avut parte de fericirea de a vedea lumea africana primitiva putin Inainte de sfir~itul sau. locuita de fiul deja adult al primei soW. 270 . ~i daca feminizarea barbatului alb nu reprezinta 0 alta consecinta. mai degraba.nu tu telegrama. Ceea ce se petrece In interiorul acestor suflete "simple" este incon~tient. Rolul pe care-l joaca homosexualitatea In societatea moderna e enorm. am savurat "pacea divina" a uneilumi illdi primitive. nealterat de viata ~i curat de orice vina). de aceea nu este ~tiut ~i nu poate fi dedus declt cu ajutorul materialului de comparatie european de diferentiere "avansata". Nu s-au facut declt putine aluzii la barbal. animale mici. un veritabil pied-a-terre al barbatului. era 0 coliba mica. nu tu apel telefonic. dad ea era acolo In plenitudinea ei ~i ca un centru "geomagnetic" al barbatului ei care colinda cu turmele sale. Gazda mea Intruchipa In mod plenar ~i lipsit de probleme prezenta. casa. copii. ~i anume ca 0 compensare pentru saracirea ei. Parea ba a fi acolo. Ea este partial urmarea complexului matern.

Cind I-am intrebat despre visele lui. nimeni nu mai avea vise. Adesea. un taburet din mahon cu patru picioare. englezii ~tiau tot. se lamentau: "Ah. ace de siguranta pe. mi-a explicat cu lacrimi in ochi: "Inainte. ghidul meu. se ~tie ca negrilor Ie e frica sa fie fotografiati. care erau somalezi de pe coasta ~i suaheli.Ne era u~or sa organizam in fiecare dimineata 0 "palavra" cu indigenii curio~i care inconjurau zile intregi tabara noastra ~i ne urmareau cu interes ne~tirbit toate mi~carile. De altfe!. 271 . Dar rareori . pe care trebuia sa ~ed. Apoi incepeam alocutiunea ~i explicam shauri-ul. Am oferit mici recompense. Am avut 0 data 0 palavra cu laibon-ul. Aveau 0 carte araba despre vise. fiicuta din blana de maimuta albastra ~i constituind un valoros obiect de lux. Presupun ca din teama ~i neincredere. chiar imi cereau sfatul. laibon-ii aveau vise ~i ~tiau daca va fi razboi sau vor fi boli. ma denumisera "Omul Cartii" ~i ma considerau un mahomedan camuflat. Nici nu mai era nevoie de vise. conversatia se asemana cu 0 dezlegare amuzanta de ~arade. folosind din plin un mic diqionar. daca vine ploaia ~i incotro trebuie minate turmele. atunci ci'nd. Cei mai multi participanti vorbeau acceptabil pidgin-suaheli. pe care 0 consuitau ziinic. Dar de cind intrasera albii in Africa. ceea ce era suficient spre a ma intelege. intrucit cuno~team Coranul. m-a initiat in eticheta palavrei: Toti barbatii (femeile nu ne vizitau niciodata) trebuiau sa stea pe jos. MijIoacele mele limitate de exprimare ma sileau Ia 0 simplitate necesara." Bunicul lui inca mai visase a~a. motiv pentru care palavrele se bucurau de mare popularitate. in special in timpul mersului. sintem atit de obositi. Daca aveau dubii in legatura cu 0 interpretare. lucrul acesta nu era valabil pentru ai no~tri "boys". caci acum. chibrituri. se tern ca astfel sa nu Ii se rapeasca sufletul ~i poate ca Ie e teama ~i ca prin cunoa~terea viselor lor Ii se poate face Vreun rau. Carticica era obiectul unei neobosite admiratii.se intimpla sa dureze peste 0 ora. Zadamic! Retinerea lor in a povesti visele n-am putut-o elucida niciodata compIet. batnnni ~ef. caci oamenii oboseau evident ~i. Headman-ul Ibrahim. de exemplu tigari. dar Ia inceput n-am reu~it sa-i fac sa-mi povesteasca nici unul. "the medicine man". izbuteam sa dau expresie dorintei mele." Bineinteles ca m-am interesat de visele negriIor. adica ordinea de zi a paIavrei. facind gesturi elocvente. Aparu intr-o mantie splendida. Ibrahim imi procurase un scaun de ~ef de trib.care oamenii erau foarte avizi sa Ie capete.

La palavra. . oamenii m-au asigurat Cll emfaza ca vecinii lor din vest erau oameni "rai". Nu s-a auzit niei un cuvint des pre vreo ceremonie funerara. Se insinua cIar ca mortul era mincat de catre celalalt sat. in mijlocul colibei. le~urile se puneau in tufi~uri. cadavrul sau este pus pe jos. se aduceau in acel loc cadouri de tot felul ~i in ziua urmatoare cadavrul nu se mai afla acolo. ce-i drept. un batrin striga deodata: "De dimineata. autoritatea vraciului era inlocuita cu cea a D. in mijlocul strazii rurale agitate. In acest sens. In centru erau 0 centura de kauri. precum ~i un bat pentru sapat. Intreaga valoare a vietii a fost transferata in lumea de dincoace. La elgoni insa. observasem daar 0 singura data ceva intr-un satuc.-ului. atunci dnd moare un barbat. Cu aceasta ocazie am aflat insa ca. Odinioara. Acum. El exercita 0 mare influenta.Raspunsul sau arata ca vraciul i~i pierduse ratiunea de a fi. a~a ceva nu se intimpla niciodata. In numeroase eazuri am deviat diseutia la numina. in fata unei colibe goale. 0 data ce "englezii ~tiau mai bine". Laibon-ul nostru nu era 0 personalitate impunatoare in vreun fel. un loc maturatcu grija. sustineau ei. vraciul negocia cu zeii sau cu forta destinului '~i dadea sfaturi poporului sau. Totu~i sau toemai de aeeea reprezenta in mod elocvent ~i impresionant dezintegrarea subterana ~i progresiva a unei lumi depa~ite ~i ce nu avea sa se mai intoarca vreodata. In incheierea acelei palavre. care sfatuia tribul. Cind murea cineva acolo. bratari . care avusese loc inainte.C. Singurullucru pe care I-am putut afla a fost ca in aeeasta coliba murise 0 femeie. Din partea cealalta. Acolo se gasea. satul eel mai apropiat era in~tiintat ~i seara se transporta cadavrul pina la jumatatea drumului dintre cele doua sate. dnd apare soarele. Laibon-ul umbla in jurul lui ~i strope~te pe jos cu lapte dintr-o cea~ca. mai ales la rituri si ceremonii. avind un diametru de citiva metri. unde hienele rezolvau in decursul noptii problema inmormintiirii. Nu mai era nevoie de vocea divina. Este adevarat ca n-am gas it niciodata urmele vreunei inmormintiiri. murmurind in acela~i timp: ayik adhista. adhista ayik! Cuno~team semnificatia acestor cuvinte dintr-o palavra memorabila. tot a~a cum in vechea Grecie cuvintul Pitiei avea autoritate suprema. eercei ~i cioburi de la tot felul de oale. ie~im din 272 . ~i mi se parea a fi numai 0 chestiune de timp ~i de vitali tate a rasei negre pina dnd negrii vor deveni con~tienti de important a fortei fiziee. ~i inele pentru picioare. ei mai eurind un domn batrin nitel plingaret.

vint ~i spirit. in arabil ruch. ~i pe ayfk. Dumnezeu. care ar putea suna 1a fel de tine ~i asd'el: "Doamne.. oamenii 1mbrati:'l3.Cind i-anI lntrebat: . in greaca pneurna --. in rest. Dar $i noi indeplinim ceremoniale .toti kevirondo.u convingerea ca El. eit puteai vedea ell ochii de pe munte :'Iiinca pina in departari nesflr$ite. contine mana personala.Dar bolile voastre cumplite? p. eu palmele inspre soare.. el esic mungu.Dar animalele rele care va omoara vitele? mi-au raspuns: . nu $i ce fae. El este dincolo de bine :'Iide rib. . facuse totnl bine :'IifmInas." L-am pus sa-mi arate ceremonia $1 sa mi-o deserie ell precizie. care este divin in momentul rasaritului sau. Prima secera delicata de aur a lunii noi in purpura cerului de vest este ~i ea Dumnezeu. B~hrlnul spuse eLi aceasta era adevarata religie a tuturor popoardor . Dacii-i atunci e SUbSlaLtacare. Era imposibil de obtinut vreo explieatie $i m-am lamurit ca intr-adevar ei $tiu cloar co fae.luiqte in pamint :'11 este un sheitan (diavol). general. atunci e rohe. e tot ce-mi raspundeau. ascundem ouale de Pa$ti etc. Numai atunci.fara a $ti clar ce facem. magicii ~i vitala. Am intrebat ee voia sa insemne asta. Actd inseamna deci: "Ii ofer Domnului sufletul meu viu. E1 e creatorul frieli. in ceremonia elgonilor e vorba despre 0 ofranda catre scare. in ebraica ruach.9 a. pe linga adhfsta. Daca-i rasuflare. toate triburile. Creatorul. un vint rece care-l pfnde$te pe ciilatoml nocturn "pre a-I aplica 0 Jovitura." Am af1at in continuare ca elgonii venereaza. Batrinul a fluierat un anumit motiv a ilustra cum colinda aytk prin iarba 'lnaltii ~i tainica a savanei.aprindem pomul de Cdlciun. DtL In mod evident. sl tot ce a fikut este in' zuri. de ce suflau sau scuipau In miini. . Dar numai atunci. scuipam in rdini $1 Ie Onem spre soare. "did frumos.colibe. in aqiune. Seuipau sau suflau cu putere In miinile tinute in rata gurii $i apoi Ie rasueeau. toti venerem adhfsta. care salas. de ce faeeau 3. Si: .Leul este bun ill frumos. in conceptia primitiva.tunci mi-au suus: 273 . in miinile Tale imi 1ncredintez spiritul." Este 0 rugaciune fara de cuvinte. "Dintotdeauna s-a fiieut <:1$3". Nu vedeau un sens In aeeasta aqiune. fo11a tamaduitoare. EI este in 'zuri. adid soareole in clipa rasaritului. buyanda. Degeaba .

orizontul era de un alb sdnteietor. lumea lui ayfk: a raului. o data ce perioada dominatiei lor. In fata mea.Stai intins la soare Si este frumos. a frieii. iar de partea cealalta. apoi. 1a ora pse. ca nistc pahare colorate. tomI transformindu-se in cristal scJipitor. in obiecte. lumea tenebrelor. de un verde ce dadea aproape in negru. in adillcimea micii vai. ca Horus. cuvintele laibon-ului si ofranda sa In lapte unesc contrariile. lumina. asemenea apelor sfinte ale Nilului. Filozofia optimista ia sfiqit Si Incepe 0 filozofie a frieii de fantome Si a obiceiurilor magice. acea~ta filozofie inceta brusc. care se luminau ea din interior Si in cele din urma luceau. dominau contraste putemice intre clar Si obscur.-as fi aflat intr-un templu. mai bine zis. Era mai putin tisnirea grandioasa a primelor raze cit ceea ce se intimpla dupa aceea. 274 . a pericolului. Amindoua sint de 0 egaHi putere Si insemnatate. Priveam aceasdi splendoare eu 0 incintare nesatula sau. domneste 0 alta lume. se ridica marginea platoului. ca sa zic aSa. In acele momente pardi . A fast pentm mine un eveniment ce ill-a tu1burat profund sa aud evodndu-se la izvoarele Nilului reprezentarea egipteana primitiva a ambilor aco1iti ai lui Osiris: Horus Si Set . Intunericul. au in mod vizibil 0 durata de dte douasprezeee are. optimismul. 0 data cu apusul soarelui. ziua precum Si noaptea. Cu rasiiritul soarelui revine apoi. intr-un extaz atemporal.0 experienta africana primordiaIacare cursese Si se raspludise. fikind eoncomitent jertfe pentru ambele. soarele ce rasare.. lumina care urca patrundea. care trebuie sa apere de rau. transparente.. Optimismullor ma impresiona. Era ora cea mai sunta a zilei. Treptat. Strigatul pasarii-clopot invaluia orizontul. Seam lnsa. iar noaptea cedeaza in fata unei lumini pline de viat21Rasaritul soarelui la aceasta latitudine constituia un fenomen care ma subjuga in fiecare zi iara Eliiara. In cadrul ritualului simplu al mortilor. cu 0 repeziciune eeuatoriala. Imediat dupa rasaritul soarelui obiSnuiam sa ma asez pe scaunul meu pliant sub 0 acacia. se intindea 0 fisie intunecata de padure tropicala. totul capata forma si contur in lumina care umplea valea cu 0 intensitate Si stralucire de-a dreptul compacta. Deasupra. Cel mai important este insa momentul in care prima raza de lumina strapunge ca 0 sageata Intunericul. cel ce provoaca frica. nidi contradictii interne. ayfk. deasupra. Mai intii. dupa cum am descoperit curind. pIna la malurile Marii Mediterane: adhfsta.

In ochiul animalului e tristete ~i noi nu :. Dorul de lumina este dorul de con~tiinta. ivindu-se bruse. Treptat. experienta solitudinilor ei.tim dadi ea tine de sufletullui sau contine 0 semnificatie dureroasa care emana din acea fiinta primitiva. Asta-i atmosfera Africii. lumina celesta stralucitoare. In realitate.. Atunci am inteles CB. Sint tenebrele primordiale. Cind vine noaptea cea mare. In apropierea cimpiei.ederea noastra bineeuvintata de 1a muntele Elgon se apropie de sfir~iI. Coborlram de-a lungul versantului sudic al muntelui Elgon. la Kakamegas fura descoperite terenuri aurifere. na~terea soarelui dimineata este 0 tri1ire cop le~itoare pentru negri. Imi aminteau de pavianii mari din templul de la Abu Simbel. acoperiti de padure virgina deasa. Clipa aduce mintuirea. din marele intuneric. E 0 experienta originara a momentului trait. ~i este deja pierduta ~i uitata clnd se crede ca soareIe este Dumnezeu. revenim. totul capata 0 nota de 0 adinca melancolie ~i de un nespus dor de lumina. 0 ell totul alta obscuritate decit noaptea natural a apasa greu asupra acelui loc de pe pamint: E originara noapte psihica . Culoarea locuitorilor se facu mal neagra.iceea ce se poate citi ~i in ochii animalelor. eliberarea. peste tara mea cea indepartata sufla mi~carea Mau-Mau. in restul zilei. trupuli~i pierdu eleganta masai-ilor 275 . Ei spun mereu aceea1ii poveste: Dintotdeauna n01 I-am venerat pe marele zeu.. in timp ce.In apropierea locului meu se ridica 0 stinca inaWi. Clipa in care se face lumina este Dumnezeu. mun~ii erau mai inal~i. care executa gesturile de adoratie. in suflet saJa~luiesc inca de la inceputul inceputului 0 nostalgie de lumina 1i10 dorinti:i inepuizabila de a ie1i1din originara-i obscuritate. un secret matern. unde traiau maimute mari (babuini. caracterul peisajului se schimba. care elibereaza lumea. aproape nemi1icate.. In fiecare dimineata stateau lini1itite. De atunci. "Sintem bucuro1ii ca noaptea. Este ceea ce exprima ochii primitivilor :. iar la noi 0 trezire brutala ne intrerupse visul cultural. in latura insorita a stincii.~a cum inca este 1ii azi. umpleau padurea cu "trancanitul" 1ii tipetele lor ascutite. ca 1iimine.Inseamna deja 0 rationalizare. in care bintuie spiritele.nenumaratele milioane de ani ill decursul carora totul a fost a. De aceea. in Egipt. ne demontaram ell tristete corturile 1iine promiseram S8. Cind :. Pareau a venera rasaritul soarelui. pe creasta. s-a sfiqit acum!" . Nu mi-a~ fi putut imagina atund ci:inu-mi era dat sa mai traiesc vreodaHl experienta acestei nebanuite splendori. paviani).

Clnd se lasa noaptea ~i toti de abia ~teptam sa ne culcam. eopii ~i chiar sugari. Fura i'nconjurati de barbati. Corul barbatesc ineepu sa dnte ni~te melodii razboinice navalnice care nu erau I EI Marnur. din Bunamba!e. Prezenta lor era deei un gest pur simbolic din partea guvernamintului. . Ne incarearam bagajele in trenul pe linie ingusta.. eehipati de razboi ~i ell Ianei sclipitoare. aparu eu suita sa. carati de marne in spinare. Intr-un sat. litera!: prefect delegat. care mergea 0 data la paisprezeee zile spre laeul Chioga. Pa~iram pe tarimul bugishu-ilor ~i poposiram dtva timp la casa de odihna. In eiuda caldurii care tot nu eoborise sub 34 de grade se aprinse un foe mare. germ. chibrituri ~i ace de siguranta. M-am uitat dupa "baietii" no~tri ~i dupa soldati . Cind ~eful imi propuse sa organizeze seara un n'goma (dans). situat pe platoul care desparte lacu] Chioga de Albert Nyanza. pina la Masindiport. care formara un cerc exterior. la fel ea ~i eeilalJi "boys" ai no~tri. am avut parte de 0 aventura de neuitat: capetenia loeala.). ed. Un vapor cu zbaturi la pupa al earui eazan se incalzea cu lemne ne lua la bord ~i ne duse. plasata la mare altitudine. mai masiv. dupa dteva incidente.. Ne eontinuaram drumul spre Mbala. Speram sa raminem astfel in termeni buni cu acest trib. am acceptat bueuros ideea. in jurul caruia femeile ~i eopiii alcatuira un cere. De acolo. nu se simteau deloe in largullor. bite ~i sabii. Acolo ne urearam cu bagaje eu tot intr-un camion ~i ajunseram astfella Masinditown. de unde ajunseram in cele din urma eu doua camioane Ford la Jinja. dar am constatat eurind ca ei. ~a cum observasem odata la 0 turma de elefanti ce se simtea amenintata. Intreaga companie nu prea inspira incredere. Mamw. la laeul Victoria. un barb at inalt ~i inca tinar. auziram tobe ~i sunete de corn ~i eurind aparura vreo ~aizeci de barbati. ni se deschise 0 priveli~te minunata asupra vaii largi a Nilului. Nu ~tiam daca aceasta desfa~urare in masa trebuia sa ma bucure sau sa ma ingrijoreze. pe drumul de la laeul Albert la Rejafin Sudan. guvemator 276 (Il. Aveau numai dte trei eartu~e pentru pu~tile lor. urmati la 0 oareeare distanta de femei. Erau negrii cei mai negri pe care ii vazusem vreodata.l-ul din Mimule ne daduse trei askari pentru a ne proteja.~i deveni mai greoi. disparusera de~acolo rara urme! In scop de captatio benevolentiae am distribuit tigari. In mod evident era yorba de 0 oeazie soeiala ~i 0 manifestare de mare amploare.

Prietenul meu ~i cu mine am sarit de pe locurile noastre ~i ne-am amestecat printre dansatori. Pe fetele lor radioase am citit ca au apreciat participarea noastra.Iipsite de armonie ~i. Fire~te. amenintator dar rIzind. lini~tea se lasa ~i ne cufundaram. ~i anume unul din cei doi veri Sarasin. am "adunat multimea. oamenii se despartira. Ne inghesuiram acolo pe un vapor cu zbaturi la pupa care de abia reu1ii sa acosteze la RejM din cauza apelor joase. cinta. Inca ma simteam cople~it de bogatia celor traite. Mi-am amintit cum un compatriot de-al meu. oamenii au observat ca eu doar mceam pc miniosul. pentru ca apoi sa inainteze iar. barbatii dansau fluturindu-~i pu~tile ins pre foe ~i se retrageau din nou. Era a scena de a salbaticie care te umplea de entuziasm. La Rejaf. plecind cu miiicari iuti iii disparind in noapte. agitatia incepu sa debordeze ~i toata treaba mi se paru deodata foarte stranie. EI mai voia insa "inca un dans. a mie de ginduri ma asaltau iii am realizat cu durere cum capacitatea mea de a asimila impresii noi ~i de a 277 . A~a ~i aici: dnd se apropie de unsprezece. Zelullor se dubla. de 0 lance ratacita. biitind in tobe ~i sufllnd in comi. La astfel de dansuri ~i de muzicii negrii cad u~or intr-o stare de parca ar fi posedati. Ca singura arma aveam un bici pentru rinoceri. expeditia noastra se incheie. in samn. Treptat. scaldata in lumina sdnteietoare a focului ~i clarul feeric al lunii. ~i intreaga adunatura tropaia. in !ipsa de ceva mai bun. fusese nimerit in timpul expeditiei in Celebes. tipa ~i transpira din abundenta. epuizati. m-am apucat sa tip in Schweizerdeutsch ca acum era destul. ~i inca unul. Se isca un rIset general. biciul pentru rinoceri ~i. am impartit tigari ~i am facut gestul dormitului. Femeile ~i copiii tropaiau cu pa~i marunti in jurul focului. apoi. Apoi mi-am agitat. Inca mult timp auziram chiotele 1ii tobele in depmare. cii era cazul sa se duca acasa in pat ~i sa se cuIce. la un n' goma de acest fel. I-am facut semn ~efului cii era timpul ca totul sa se telmine ~i sa pIece cu oamenii lui la cuIcare. dar se pare ca exact asta era ce trebuia. 1iiinca unul". picioarele se pusera in mi~care. a data cu aceasta. in direqii diferite. pe Nil. Dansatorii nu mai formau decit 0 hoarda salbaticii ~i m-am temut de tumura pe care ar fi putut s-o ia lucrurile. ritmul dansului ~i al tobelor se accelera. I-am fluturat in aer ~i am inceput sa dansez ~i eu. cintind saibatic. A~a ca. netinind cant de rugamintile ~efului. In cele din urma.

Paralel cu evenimentele din mediul african exigent. nu cumva sa aminteasca de prezent. fadnu-l co. ci mai degraba drept 0 actiune simptomatica. de negru. tinea Inspre capul meu un fier de frizat uria~.frizerul meu negru din America . prin faptul ca evenimentele exterioare cele mai impresionante pareau excluse in mod intentionat din visele mele. care visa prea multe scene de razboi. Intrudt el arata ca ceea ce era primitiv reprezenta pentru mine 0 primejdie. In cele din urma am reusit: era frizerul meu din Chattanooga. Sufeream de un atac de sandj7y fever.. sa fie mentinuta intacta. Aceasta presupunere mi s-a impus.pentru co. respectiv simbolid . Fata sa mi se paru ciudat de cunoscuta. 278 . Din aceasta realitate n-am putut trage alta concluzie decit ca personalitatea mea europeana trebuia. Simteam deja dogoarea dureroasa si m-am trezit cu un sentiment de teama. ilustrind exclusiv scene de-acasa ~i trezind astfel impresia ca in fond nu considerau caHitoria in Africa drept cevo. 0 singura data in decursulintregii dUatorii visasem un negru. trebuie retras de pe linia frontului.. Notasem tot ce era a gindurilor mele se apropia rapid de sa mai trec 0 data In revista toate mele. real.cuprinde marea netarmurita sfir~it. Am luat visul drept un avertisment din parteo.t al viselor mele corespunde. atunci ma aflam eel mai aproape de acel going black. In Tennessee! Un negru american! In vis. ce-i drept. adidi sa mi-l Increteasca. privea problemele me Ie cele mai personale. Evident. dar a trebuit sa meditez indelung pina sa-mi amintesc unde-l mai intllnisem. Comportamentul ciudo. Visele mele se tinusera in timpulintregii calatorii cu indaratnicie de tactica lor interna de a nega Africa. Asta ma constrinse observatiile ~i intimplarile interne. ill visele mele se pastra ~ se impuse cu succes 0 linie interioara. care-mi diminuase desigur forta psihica de rezistenta. Soldatii pe cimpul de lupta viseaza mult mai putin razboiul cit lumea de acasa. incon~tientului. unui fenomen observo. pentru a Ie detecta corelatiile demn sa fie consemnat.ca parul kinky. cu orice pret. Eo. inro~it si voia sa-mi fo. de altfel. Principiul psihiatrilor militari era acela ca un harbat. Spre a reprezenta un negru care ma ameninta.t inca in primul razboi mondial. inconstientul meu mobilizase 0 amintire veche de doisprezece ani . deoarece atunci el nu mai dispunea de forte psihice de aparare impotriva impresiilor din exterior. dadi este ingaduit a merge atit de departe cu personificarea proceselor incon~tiente.

~i orice incercare de a raspunde la ea atingea toate punctele nevralgice posibile ale propriei mele psihologii. Sperasem ca. Astfel. poarta sudicii a Egiptului.inspre Europa. dupa cum am constatat cu surprindere. ca atitia ahii inaintea mea ". Grecia -.dins pre Europa. EI aiost istorisit dupa ce din intunericul original' al timpurilor preL"orice s-a revelat pentru prima data mintuirea prin cultura. dar aici se aflau raspunsul ~i experienta care ma satisHiceau.cit mai cur111dun prilej de a gasi un raspuns la 1ntrebarea oarecum jenanta: Ce se va intimpla cu psihologul lung in the wilds of Africa? 0 1ntrebare pe care ciiutam s-o evit tot mereu. A fost pentru mine ca 0 iluminare. Asta era 1nsa. Mitul despre Horus este povestea luminii divine ce tocmai s-a nascut. Cea mai mare lumina pe care am plimit-o in sensul acesta a fost episodul referitor la Horus.i concomitent cu mine.Din uimirea mea s-a nascut ill mine banuiala ca legasem de aventura mea africana 0 intentie tainicii: sa ma eliberez de Europa ~i complexul sau de probleme chiar cu riscul de a ramine acolo. A trebuit deci sa-mi marturisesc ca decizia de a intreprinde aceasta ciilatorie nu 0 luasem atit datorita lui Wembley Exhibition cit mai cur1nd datorita faptului cii aerul din Europa 1mi devenise irespirabil. sa aflu ceva in aceasta privinta. decit arme. dar m-am simtit incapabil s-o exprim in cuvinte. CaEitdria se 1ncheie la Khartum. Astfel. mi se implinira dorinta ~i planul de a ma apropia de aceasta sfera culturala venind nu dinspre vest . bijuterii ~i oale 279 . adicii prin con~tiinta. litere negre pe chop boxes!) . Calatoria mi se parea a fi m<!j putin 0 investigare a psihologiei primitive Bugislzu Psychological Expedition (B..P. Nu ~tiusem inainte ce-mi va aduce Africa. inspre viitor. ~tiintifica. intim legata de mine. ea era mai degraba una intens personaEi. nu atit 0 1ntrebare obiectiva. urmind cursul geografic al Nilului ~i astfel ~i pe cel al timpului. ci dinspre sud. In tumultul unor astfel de ginduri alunecam pe apele lini~tite ale Nilului inspre nord . 111ciuda proiectului intelectului meu de astudia reaqia europeanului in fata conditiilor de viata ale lumii primitive. Mai mult decit complexa contributie asiatica la cultura egipteana ma interesa aportul hamitic. de psihologia mea. Ele mi-erau mai de pret decit orice recolta etnologidi. Acolo incepea Egiptul. de care am avut parte la elgoni ~i care e readus in memorie at1t de intens prin gestul de veneratie al pavianilor de la Abu Simbel.E. ciilatoria din interiorul Africii spre Egipt a devenit pentru mine ca un fel de drama a genezei luminii. din direqia izvoarelor Nilului.

In timpul ciHatoriei am studiat serios cartea de la prima pina 10.1Universitatii Calcutta. 1974. V dam sa $tiu ce imiurire va avea Africa asupra mea ~i am aflat-o. . Acum aveam insa prilejul sa stau de vorba.'1 cuvinte cultura sa.) Citisem deja mult despre filozofia indiana ~i istor1o. puternie diferenj:iate.sau trofee V]natore~ti. M-am intretinut in detaliu en 1 In dOlla articole. ciilatoria a reprezentat un intennezzo In acea perioada in care eram intens preoeupat de filozofio. !Yerke X. ianuarie ~i Yebruarie 1939)-.). un vis. Astfel. Cll totul alte impresii decit cele culturale fusesera hoti'lxltoare. India m-a atins co."Lumea ca de vis a Indiei") ~i "Was Indien uns lehren kalm" ("What India Can Teach Us" . "Die trauTI1ende '\Ve1t IndieasH C~The I)reanl1ike V/Gr1d of India" . Ele au apamt imediat dupa Intoarcerea lui In revista ASIA (New Yark. 280 . propriile concluzii ~i am dimas in mine insum! co. eu reprezentanti ai spiritului indian ~i sa-l campar pe acesta eu eel europe<lL Era ceva foarte important pentm mine. co.torat-o unei invitatii din partea guvemului britank din India de a participa la festivitatile ce urmo. In calatoria mea afri·. sa-mi trag. In India m-am aflat pentm prima oara sub impresia directa a unei culturi straine. ci am do.sta ciilatorie co. religiei acestui popor ~i eram pe deplin convins de valoarea in\elepciunii orientale. a adevarului ce··mi este mie propriu. In Ges. cana. Dar trebuia sa fac aceo. alchimicii.u sa aiba loc in cinstea celui de-al 25-lea jubileu 0.tii mele. ci ma determina sa iau Cll mine primul volum din Theatrunl Chemicum din 1602. Aceasta nu-mi dadu pace.ultima filil. did am fost ~i am ramas in cautarea individualitiJ. India Caliitoria in India (1938) ll-am fikut-o din initiativa mea. Patrimoniu1 gindirii originar-europene era pus in acest mod in contact constant eu impresiile unui spirit de civilizatie strain.(A. ArrSndoua izvorisera in linie dreapta ncintreruptii din experienrele psihice primordiale ale incon~tientului si produsesera de aceea conceprii identice. asemanatoare sau eel putin comparabile. un homunculus in retorta.T. iar in Africa de nord nu avusesem niciodata ocazia sa discut ell un om care sa fie in stare sa explime 1. care contine scrierile cele mai importante ale lui Gerardus Domeus. sa zic a~a."Ce ne poate lTIva(aIndia"). Jung relateaza impresii din dilatoria sa.

" A fost ceva unie? A fast eeva tipic indian? Ceea ce ill-a preocupat in India in primu1 rind a fast i:ntrebarea J:nlegatura cu natura psihologica a raului. con\inute in natura ~i. ale caror nume din paeate Ie-am ultat.i In diseutiile eu chinezi cultivati ma frapa tot mereu ca u:. In plus.idin rau. dacillntelepciunea pe care 0 roste~te este 0 revelatie proprie sau un proverb care cireulii de 0 mie de ani pe strazi...isa accept pentru mine adevarullor.'1j trecator.t a~tepta. Iv1-a izbit profund constatarea ca spiritualitatea indiana are la fel de mult din bine elt :. in conformitate cu sensullor. Inte1epciunea lor Ie apartine.din ce imi spune fiinta mea interioara sau din ce-mi aeuce natura. fiecare murmura cu politere retinuta ni~te cuvinte care sunara In genul adukan anatman ~i Insemnau: "Dera.gnare. la justa-i valoare. al carui oaspete am fast pentru un timp. iar mie imi apartine numai ceea ce provine din mine insumi.. in fond. nid un suflet (individual).a-zisul "rau" poate sa fie integrat. AiGi se ridid lnsa obiectia mea: la 0 astfe1 de atitudine niei binele. in schimb. niei raul i1-au de fapt contur. In lac sa um1eze eearta 1a care te-ai fi patu. Nu subestimez nicidecum persona1itatea importanta a "sfintului" indian. roti1e carutelor a doi tarani se incurcara illtre ele. SubrBmanya Iyer. am mai diseutat ~i eu multi altii. se simte in afara binelui ~i a rau11. 111Occident. ceea ce are drept urmare 0 oarecare stJ.. Cre~tinu1 nazuiqte catre bine ~j cade v1ctima raului.. La noi. N u se crede cu adevarat in rau. Ele semnifidi mai degraba ceea ce este binele 281 . nu este a:. intrucit trebuia sa ma muHumesc ell propriul meu adevar :. ci trebuie sa traiesc prin mine insumi . dar nici nu-mi arag capacitatea de a-I aprecia. Ma impresiona In mod deosebit cum este integrata aceasta problema In viata spirituaHi indiana ~i am V8..a. problema morala nu pare a sta pe primu1 loc. Pentru omul din Orient. guru al maharadjahului din Mysore.iilU aveam voie sa accept nimie in afari'. Am evitat In sehimb Intllnirea ell a~a-zi$ii oameni "sfinti". de pilda. de ceea ce puteam obtine singur. fib') "a pierde fata". nu se erede eu adevarat in bine. I-am ocolit.zut-o lmr-o lumina nouit :.1i ri cauta sa atinga aceasta stare p11n meditatie sau o yoga. indianul. Pe 0 strada ingusta. Nu ~tiu. In calitate de fenomen izolat. numai ni~te deosebiri de grad ale uDuia ~i aceluia~i lucru.S. in Europa nu pot imprumuta nimie din Orient. ca la DOi. Imi vine in minte o intlmpwe tipica din Ceylon. Biude $1 raul sint pentru el. Mi S-af fi parut a fi un fel de dad a~ fi vmt sa il1vat de la "sfinti" :..

firqte. Se poate intimpla. a participa. 0 desf~urare a divinitafii . sensul suprem 0.starea rara imagini. El vrea sa se elibereze de natura ~i.. 10. fara co. adica. ce ll-am facut sau n-am triEt. sa ajunga ~i in meditatie 10. Atita timp cit omul renunta 10. pre a multe. 0 flacara poate sa iasa ~i sa se intinda spre propria lui casa.meu sau rauI meu. nici de natura. Nu exista pentru mine 0 eliberare a tout prix. starea de vid.indicind un grup de tarani tiner!. ci atingerea eonditiei de nirvana. Eu. lasa prea multe In urma sau practic Ie uita. Un om care n-a trecut prin infernul pasiunilor sale oici nu Ie-a depa~it vreodata. exista posibilitatea ~i per!colul co. sufletul ~i viata Imi apar co. a~ dori sa ma men tin in contemp1area vie a naturii ~i a imaginilor psihice. ~i ce mi-a~ putea dor! mai mult? Pentru mine. Nu pot fi eliberat de ceva ce nu posed. Am discutat mult despre acest fapt remarcabil pe care mi I-a explicat ca pe un mijloc de a atinge spiritualizarea. lucrur!le abandonate sau lasate in urma sa revina cu forta dubla. el sa-~i dea seama. S-ar putea zice in mod paradoxal ca spiritualitatea indiana duce !ipsa In egala masura de rau co. dadi m-am daruit total ~i am luat parte cu totul. illelt are nevoie de nirdmndm. Daca ma sustrag de 10. Am obiectat . 282 . nici de mine. ~i de bine sau ca este atil de Impovarata de cOlltraste. atunci amputez intrueitva partea de suflet ce-i corespunde. Pagoda este acoperita de 10. co. Ele ard atunci in casa de alaturi. participarea sa mi se para prea dificila ~i sa existe suficiente motive pentru a nu ma putea darui total. caci toate acestea sint pentru mine minuni de nedescris. ill mod corespunzator. este ~i nu in aceea ca nl! este sau di nu mai este. de eliberarea de contrarii ~i de ce1e zece mii de lueruri.1 fiintel poate consta numai in aceea ca eo. Telul indianului nu este desavir~irea morala.. baza pina in virf cu sculpturi obscene rafinate. La Konarak (Orissa) am intilnit un pandit care m-a insotit ~i mi-a servit eu amabilitate drept ghid cit timp am vizitat templul ~i marele "templu-car". Natura. Dar atunci ma vad silit sa marturisese un non possumus ~i sa admit ca s-ar putea sa fi omis ceva esential ~i sa fi neglijat Indeplinirea unei sarcini. ceea ce-mi apare mie drept bine sau drept diu. dar. 0 astfel de cunoa~tere patrunzatoare a incapacitatii mele inlocuie~te absenta actului pozitlv. dimpotriva. Nu dorese sa fiu eliberat niei de oameni. 0 adevarata eliberare este posibila numai dadi am facut ceea ce puteam face.

i'nainte de a intra in templu. Inteleptul meu insa 0 tinea una ~i buna ca ei erau incon~tienti ca animalele si ar avea intr-adevar nevoie de un avertisment pr~sant. t.). insotitorul meu imi arata cele doua "ispititoare" . Dupa ce parasiram templul. Semnifica acela~i lucru. )'oni.teun simbol al zeului Shiva Si e infatisat adesea in forma unui trunchi de coloana.ca tinerii nu prea se aflau in acest moment pe cale de a fi spiritualizati. L-am privit stupefiat. Reprezinta forta creatoare si se pune de obicei in legatura cu replica sa feminina.Vedeti aceste doua dansatoare? imi spuse. 2 Aceste pietre sInt panile intime ale barbatului (n. altfel ace~ti incon~tienti ar fi capabili s-o uite! Mi se pam foarte straniu ca el era in stare sa creada di oamenii tineri i~i puteau uita sexualitatea. ES. caci noi am atins un grad de con~tienta care se afla dincolo de aceste lucruri.sculpturile a doua dansatoare. EI insa i'mi ~opti in ureche cu cea mai mare seriozitate: . yoni apare adesea ca soclu. Cum s-ar putea spiritualiza vreodata. Bineinteles di nu se aplica la oameni ca dumneavoastra ~i ca mine.2 M-a~ fi a~teptat sa-mi spuna ca-l reprezentau pe marele zeu Shiva. din al carui centru se ridica linga.Dar exact asta este. care. leganindu-~i ~oldurile seducator. in timp ce ne plimbam de-a lungul unci alei de lingam1: . nu te-ai fi gindit niciodata la a~a ceva. in acest s'cop. Clnd pd~iram pe poarta templului. Chr. . In iconografia shivaitica. Tu. Dar pentru fiii ace~tia de tarani e 0 invatatura ~i 0 avertizare care sint indispensabile. imi spuse deodata. 283 .These stones are man's private parts. ca ~i cum ar fi vrut sa zid: "Da.). ca animalele in afara perioadei de rut. cu ignoranta ta europeana. fara a carei con~tientizare ~i implinire ei n-ar fi avut parte de nici 0 spiritualizare. daca nu-~i implinesc mai intii karma? Aceste imagini evident obscene au ca scop tocmai sa Ie aminteasca oamenilor de dharma (legea) lor. .(n.care tocmai admirau cu gurile cascate acele splendori . t. ci mai curind i~i impuiau capetele cu fantezii sexuale. a~a este.Vedeti aceste pietre? $titi ce semnifica? Vreau sa va spun un mare secret! Eram mirat caci ma gindeam di oricarui copil Ii era cunoscuta natura falid a acestor monumente. ii zimbeau celui ce intra. dar el dadu cu gravitate din cap." 1 Linga(m) corespunde grecescului phallus. Atunci mi-a replicat: . decoratia lui exterioara Ie amintea de dharma. Cultul sau este dovedit (arheologic) Inca in secolul I a.

care m-a acaparat ~i m-a • "" • ~ 1 A V •• ~ . pp. ni~te sunete ritmice de gong.. $i sufletul rneu erau vreme ce ochii rnei Yi um1areau~ ali'ituri de ei ~i ccva m mine Ie multumea in tacere ca veniseriA Intr-un rnod atlt de adecvat In ajutoru_t incapacitatE mele de a-!ni altlcula sentimentele.circurrlambulatie'" In sensul acelor ceasornicului. orn ~ilUflll slnt formu!e sacre in. drumul duce 1a stinga spre un oeo1 circular. aud ceva real des pre India!" sa i'~J~o uit niciodata acele Slftpa din Sanchi. venind din departare.. n.T1ade fngaciune. ~ v '-''' _••. hum = fOffi1UHi tibeta.:un ITlic gong. corespunzator prescriptiei Iui Buddha din Maha-Parinibbana-Sutra. o ~. 2 01n> giu'vaerul i In legatura eu 284 . genn. Au fost restaurate de englezi in chip foarte fidel. dupa care pe cuvintul hum. mergind unulll1 spatele celuilalt..raductibile (11. stiipa-urile Insele. Sint monumente funerare. Se Inclinau actinc 1n intrau pe poart~L Acolo se prosternau din no..dea stitpa-urilor. Inca mClOdata un loc nu ma Vra]lSe mtr-atlL M-am despaqit de insotitorii mei ~i lTI-am adincit.lDci ci'nd descopar un lucru~ 0 persoana sau 0 idee a drar semnificatie imi este inca incon$tient~L Aceste stiipa sint situate pe 0 colina stincoasa. Apci parcurgeau acel oeal dublu. Ele ill-au cople~it cu a forta nea~teptata ~im-au transpus lntr«o stare emorionala care se naste de obicei In mine aU. Panorar(l(i vasta asupra platoului.. Cea mai mare dintre aceste cEidiri este 'inconjurata de un zid ell patru porti artistic lucrate. SCClndau astfel rugaciunea straveche: On1 . clntind un imn in fata fiecarei statui a lui Buddha. 379-380 (n ed.). bateau Intf".Clnd i-am spus Iui Zimmer] aceasta poveste. care duce in acela~i sens. cople~itoare. din lotus. Ia al curei virf se poate ajunge pe un drUI11placut~ facut din ni$te pH-lei mari de piatra care strabat 0 paji~te verde. in atmosfera aceeo. Era un grup de pelerini japonezi care. respectiv cutii de relieve in forma de emisfera. HeiIh~chZinlmer~ cL Apendice1e. Daca ai Incheiat primul inconjur~ pa~e~ti pe un al do ilea drurn circulHr~ plasat mai sus. a exclarnat Indntat: "In sfir~it. • "prms In mre]ele sale. de fapt doua uria~e cupe de orez puse una deasupra celeilalre (concav peste coneav).. Inaintea statuii Iu! Buddha 91 intonau un sOl de cintec coral. Deodata am auzit. subjugat.1nani padnle hlUYt2~ iar bataia gongului c2. minele templului 'Ii lini~tea solitara a looului S8-cm alcatuiesc un tot indescriptibil. In cele patru puncte cardinale se afla statui ale Iui Buddha . Cind intri.•• .

j.1naintat~L i\.a Iui Buddha ca pe realitatea sinelui care a patruns 0 viatii personalii ~i a revcndicat-o pentru sine. calitate de unus l1Elnd!!s.nezeu. $1 oucuria in acela~i ~i-a t1~~~~~!. aceea. 285 .a existentei orne-nesti ~i a lumii In genere.sformat~ ca S2. In fond.-zic a~a... Cristos este om istoric . trait si El murit la 0 'iirst8. mult rnai greu de cu mintea.1ntlInplat~· ca un act z~ldestinu. a~a cum.~~:~~~U ~:~i~~:a~~~~. f'Vleritul imens allui Schopenhauer a fast acela ca a m. Era budismul care mi se revela aeale lntr-o realitate noaa. rara de care 0 lume nu existz. lung i-a campara! pe Buddha ~i pe Crlstos in atitudil1ea lor In fata suferln~ei.lc istoridi IE C()[lse:c!nja. Am Inteles via. I se impunea din siTafundul fiintei Sale. Iui B-uddha. tr2~D. ca fiini." Buddha a vazut ~i lilteles prea bine demnitatea cosmogonidi a coqtiintei omene9ti. -.. de~i.:a care sufera.riOf5 In budisrn Buddha §~a acela91 lucru ca lr1 crestinism: §-2. iar C~ristos de'/enind confarDO} dcstinuluL In creGtin{sm se ]nc. El este mai uman Si mai real deert Buddha.~iDumnezeu ~i.o~e~~. mine ceva central. prin aceasta:.. rationalS.i.1l1prerieJt1siuni. El D-a 'lncetat niciodata sa fie om. Cristos recunoaste in suferinta 0 valoare poziti'/8 si. trebuk sa Se jertfeasd.iferit.lul Situ I S-a .or de inteles.4~mbii au biruit Iurnea: Buddha a fact~t-o printr-o :o.Intensitatea emotiilor mele 1rf1i arata ell acea colina de la Sanchi reprezenta pentru. bele m Gai slnt corecte.~enteior 0~E~r~~1~:. • hensibil nid Sie Dumai d. lumea s-ar cufunda In nean~.lui. In tirnD ce ell'nsusi a proclarnat 1 In cadrul discutiilor mai tlrzii.ai recunoscut sau -ell a redescoperit acest lucru. nu=~i era compreA -. de fapt.Z 2..-d d...). pentru om mai de us.:~ u~:~~ fi altfel decit ca o!11-DiJr:ti.~~z. el cuprinde atlt aspectul fiintei in sine.. Sacrific.ura ma!c In bu(E~~mse \'ede ~i se face rnai InuIt A.ctivitatea lui Cristos 111 calitate de Cristos a durat probabii nurnai fcarte scurt Ulte. ca sa zlcenl asa. Budili12_ interzis suferinta. Gar. de aceea a vazut limpede ca dad i··ar izbLlti cuiva sa stiIH!a lumina C()D9t1h1t(. ell "Ii pc acela a1 fiintei-ce-este-recunoscuta.. dar Tn sensul indian I3uddha este ernul n1ai conl~ b 0 Orl3. Buddha a ghidat de cuno~tin~~a~i $i-o. Intr-o ilnago a devenirii un nI0del care este irnitat. ~_~ (':ristos este. asemenea.!lti~. Sinele sta pentru Buddha deasupra tuturor zeilor ~i reprezinta esent. in timp ce Buddha s-a ridicat inca in timpul vjetii deasupra COilditiei de Oin (A. 0 incorporare a sinelui. dar lntr-un sens ell tot'.

In partea sudidi. se Inalta un castel medieval. Cind. Buddha s-a ridicat. caci m-am Imbolnavit de dizenterie la Calcutta. am avut un vis atlt de caracteristic incit 3.-1 relatez: Ma aflam eu mal multi prieteni :. 34). chiar ~i deasupra zeilor brahmanismului.$dori s3. ceea ce a constituit deja 0 sIabire a ideii sale. In Orient. C. dar oamenii nu au fast capabili sa-L auda..cii prin depa$irea lantului nidana fiecare om In parte ar putea deveni un iluminat. G. tot a$a. la 0 imitatio fidelii a lui Buddha. cf. editia a III-a. $i am regasit pamintul.imite drumul parcurs de Cristos. un grup de turi$ti. cit de dt restabilit fizic... iar noi. Astfel mi s-a ivit. In schimb. lung.). Dezvoltarea istorica a dus Insa la imitatio Christi. Werke XII. 286 . frumusetea $i tenebrele sale. gratie Intelegerii sale. ea a dus. 0 fi$ie de pamlnt de vrea 30 km lungime. Mi-a oferit-o 0 $edere de zece zile In spital. 0 insula salvatoare. Era mica ~i aproape nelocuita. In mijlocul inepuizabilei mari a impresiilor. dupa cum imitatio Christi este 0 anticipare a stagnarii fatale a evolutiei ideii cre$tine. a$a-zisul Occident "cre$tin" se apropie cu pa$i uria$i de posibilitatea de a distruge 0 lume In loc de a crea una nouiL] India m-a onorat Cll trei diplome de doctor . In fata noastra se ridica un donjon impunator. prin a cami 1 In legatura eu problema lui imitatio. splendoarea Indiei . In mod asemanator se lotlmplii $i In cre$tinism: Cristos este modelul care traie:. la care individu! nu-si urrneaza propriul drum catre totali tate a~a cum a fost trasat de destin. 1976 (11. ci Incearca S8. ne g2<seamIn eurtea lui. ureu$urile $i coborl$urile. situata probabil In vecinatatea coastei de sud a Angliei. A fost earn muJt $i am simtit nevoia unei retrageri. Benares $i Calcutta. adica un loc stahl de unde puteam contempla cele zece mii de lucruri :. Prima reprezinta islamuL a dOUdhinduismul $i a treia medicina $i $tiinte!e naturii indo-britanice. de asemenea. Insula era 1ngusta. Cristos s-a adresat evreilor: "Dumnezei sunteti" (loan 10.i agitatia lor ametitoare.Allahabad. Einleitung in die religionspsycholcgische ProNcma!!k der Alchemie (Introducere Inprobiema!ica religioasii ~i psillOlogicii a a/chimiei). un buddha. ed.icunoscuti din ZUrich pe 0 insula pe care nu 0 $tiam..i mizeria-i inexprimabiIa. pe coasta stlncoasa.te In fiecare om cre$tin ca expresie a personalitatii sale integrale. EI a devenit modelul imitat. germ. m-am putut Intoarce la hotel. intinzlndu-se pe direqia nord-sud. in Ges.

Am purtat cu el 0 discutie deosebit de animata ~i m-au frapat eruditia co. singura care se afla acolo. cu frunze.acela~i grup co. luminata slab de licarul unor luminari. "Ei bine. $tiam ca urma sa se intimple ceva. fiindca se comporto. lipsit de pomi. nceput a parut sa provina de 10. sclipitoare. vrejuri si struguri. in timp ee pe mine amindoua ma tulburo. care se numara printre noi ~i semana izbitor cu batrinul Mommsen. ~i inteligenta so. Pe ramurile orizontale se aflau 10. un butuc de vie. dar rara profesor .un ~oarece. 10. Soarele apusese ~i se lasa noaptea. un cucullatus. Aparent. caci Graalul nu ajunsese inca in cetate.u profund.. Se spunea ca ar fi fost ascuns in partea de nord a insulei intr-o caSUta nelocuita. Aceasta informatie parea a avea 0 natura secreta.. Am privit in jur putin neajutarat ~i am descoperit ca stateam llnga zidul unei cliidir1 inalte a castelului. " In acel moment a avut loc un hiat. sa nu perceapa anturajul nostru real imediat. Se spunea ca era cetatea Graalului ~i ca in acea seara va avea lac acolo 0 "celebrare a Graalului". nu era niei macar con~tient de sensullegendei. co. din lemn. Eram vreo ~ase persoane si cu tOtii am pomit-o la drum ins pre nord.0 distanta de cite doi metri ni~te caSUte facute tot din fier. de~i trebuia sa fie celebrat chiar in acea sear~i. nu avea nici vreo idee despre prezenta ei vie. ia uitati acolo . intr-un peisaj stincos. pina acum.in afara cetatii. Un singur lucru ma deranja: vorbea incontinuu des pre un treeut mort ~i tinea prelegeri savante despre relatia dintre izvoarele britanice ~i cele frantuze~ti ale pove~tii Graalului. care se strecura dintr-o cas uta in alto. cu gluga. nu ~tia nimic. de .poarta se putea zari 0 scara lata de piatra. Pareo.. ci din fier negru. asemenea unar ni~e micute. a carei parte inferioara era acoperitii cu un fel de spa1ier. am reperat miscare in frunzi~. Nu vedea scara ~i niei luminile de sarbataare ale salii. Eram . Deodata. In zadar am incercat sa-i atrag atentia o. De abia reu~eam sa vedem cum se termina sus Intr-o haHi cu coloane. In portiunea cea mai ingusta. Dupa citeva ore de mers extenuant am ajuns in 10cuI cel mai ingust al insuki si am descoperit ca era despartita In doua jumatati de un brat al marii. i-am strigat uimit profesowlui. caci un profesor german. apoi am distins i insa clar un amulet din fier. latimea apei avea aproximativ 0 sura de metri. ~i visul s-a transfom1at. ~tiam ca era sarcina noastra sa aducem Graalul de acolo. 287 . de parca ar fi vorbit intr-o sala de curs in fata studentilor lui.obicei.supra particularitatii situatiei. made1at artistic co. Nu era insa confeqionat.

Cei mari de a]tadatb\ n-au r.chiar dad una importanta .nici un pod 5i niei un vapor. se pravalesc din cer senin cantitati mari de apa spre a ne Indrepta catre regiunea deluroasa din interior. Nu mai e India..1 stinca. ele pot fi recunoscute. wws lapis. si ma transpuse in preocuparile prea Indelungat neglijate ale Occidentului. acel salva tor mu. Visul sterse impetuos toate impresiile indiene diurne. cabirul infil.." In Ceylon am eules ultimele impresii ale ciililtoriei mele. orieit de intense ar fi fost ele. ~i"lntr-o forma rnodificataH. ci doar 0 bucati:l. iar 111sotitorii mei au adormit toti. Era fGarte frig. "In talie ginga5' in forta uria~". nu tu tufis. Nici un suflet de am in aceasta regiune pustie. ci 5i-au schirnbat doar numele.care urma sa ma apropie de tel.Ne-am instalat obositi pe jos. numai iarb~" :'. precum si in ceo.nurit. de catre 0 fiintii care mediteaza. De abia reusisem. care l~i gasisera odinioara expresie i11diutarea sfintului Graal.ievoca intmdtva paradisul In care nu poti zabovi prea multo Curlnd am lasat in urma Hoastra Colombo .. Acoia se 288 . Putusem constata deja eu vreo zece ani inainte ca in multe locuri din AngEa ViS111 espre Graal inca nu d S-R spulberat. cind se ivi acest vis esentialmente european. in ciuda intregii eruditE acumulate in jurul legendelor si al poemelor sale.surat in valuri se muta intr-o noua casa. de drum . sa ma eliberez de multitudinea eoplesitoare a impresiilor indiene. nu tu porn.i inviorate 'in chip vizionar.ndi de care aveti 0 nevoie atit de stringentiL Dour slnteti pe calt> de a ruina tat ceea ce veaeuri intregi au edifieat. elt vedeai cu oehii . Mituri. Acest fapt ma impresionase eu atit mal mult cu cit Imi devenise limpede eoncordanta dintre mitul poetic 51asertiunile alchimlei despre unum vas.i Ie-a rectus la nimicuri ridicole sint reinviate de poet . unul dupa alu!. Era de parca visul ill-ar fi intrebat: "Ce faei In India? Cauta mai bine pentru cei de-o seama eu tine vasul sfint. sint deja Marile Sudului :.un port international faarte activ. pe care ziua Ie uita. de aceea. Intre cinei ~i sase. Am reflectat ce era de facut 5i am ajuns la eoncluzia ca trebui::. unde pc seara. a "pietrei filozofale". de bine de diu. cum ne imaginam noi. in acel moment m-am trezit. Am fost smuls din !urnea Indiei ~i mi s-a adus aminte ca India nu era sarcina mea. continuau sa fie povestite noaptea. sa traverscz singur canalul lnot si sa aduc GraaluL AIn rnceput Sa-m! scot hainele. ~i figuri putemice pe care constiinta le-a banalizat . una medicina.

ci unul din numeroasele acte de autoizhavire ale fiintei omene~ti de~teptate. Ceremonia a fost deschisa de un concert de to be care a durat o ora ~i s-a tinut in mondapam sau ceea ce este desemnat 1a templele indiene drept saUi de a~teptare. iar al cincilea . un mantra. Toba vorbe~te. el este in nirvana.un tinar frtHTIOS . burtii sau plexului solar. "I Faptul ca tinerii dnta astfe1 este autentic indian. De-ar imparti Dumnezeul meu cu mine meritul acestei ofran de. pentru a aduce "ofranda sunetului". Templul Dalada-Maligawa. Baieti tineri ~i fete tinere impra~tiau in fata aItarelor munti intregi de flori de iasomie fad codite. Acolo batu singur din toba 0 melodie stranie cu 0 arts. Pe Ja inceputul primaverii am pomit in calatorie spre cas a. Era solistul ~i un adevarat artist in domeniu.se pIasa in mijloc. nu ne putem ruga lui. 0 shoka (mantie lunga. Nu este deci o venerare a unui buddha inexistent.afJa Kandy. 1ntr-o limba originara. atit de coplqit de impresii. ed. Buddha nu mai este. care comine reiicva Sfintului Dinte (allui Buddha). incadrata eu mid lampi de ulei. vechiuI ora~ regal. ce mentine in umezeala-i dildut-racoroasa 0 vegetatie luxurianta. purtind discufii cu dilugarii ~i contemplind textele eanonului gravate pe folii de argint. 1 Pentru Dumnezeu a fost folosit aici cuvintul sanscrit deva . acesta nu "roaga". cu 0 centura ro~ie. 289 . Credeam ca se roaga lui Buddha. a lasat urme in mine care se preumbEi de la 0 infinitate spre 0 alta. Dar India n-a treeut fad urme pe linga mine . Ei cinta: Trecatoare ca frumusetea aces tor Hori este viata.ajungind pina la picioare) alba ~i un turban alb. d m-am ingropat in textele mek latine de alchimie. eu bustul gol. invaluit intr-o negura fina. Din cei cinci tobo~ari. desavir$ita ~i mi~cari frumoase ale trupului $i miinilor. are un farmec deosebit de~i este mic. cite unul se instaJa in fiecare colt al siBii patrate. L-am vazut din spate. germ.Inger piizitor (n. cintind u~or in acest timp 0 rugaciune.dimpotriva. cafeniu inchis ~i lucind. Am asistat aeolo la 0 memorabila ceremonie de seara. cu bratele acoperite de bratari scinteietoare.). indt la Bombay niei nu am coborit pe uscat. el stind in fata intrarii spre mandapam. dar dilugarul care ma conducea 1mi explica: "Nu. ci genereaza mantra cel "meritoriu" sau "expresia" meditativa. pa~i cu toba sa dublii in fata Iui Buddha celde aur. Am petrecut timpul mai muh prin bibliotedi.

Nu-mi faeeam niei un fel de probleme in legatura cu originea ei ~i astfel miracolullipsei unei surse de lumina nici nu-mi trecu prin minte. Cea mai clara amintire am pastrat-o din mozaicul reprezentindu-l pe sfintul Petru scufundindu-se in apa ~i vad inca ~i azi in fata oehilor fieeare amanunt: albastrul marii. Ceea ee ma izbi aici inainte de taate fu 0 lumina albastra blinda care scalda incaperea. pentru a. Astfel. ultimul pe care I-am eontemplat.treeerea eopiilor Israelului prin Marea Ro~ie. mi se paruse semnificativ ~i ma fascinase intr-un mod ie~it din comun. mi se ~terse curind din amintire. care este gata sa se scufunde In apa.era doar a viziti'i scurta . Mormintul ma transpuse din nou intr-o stare de spirit ciudata. mi-am pus in gind sa comand de la Zurich pozele. fara ca acest detaliu sa ma mire insa c1tu~i de putin.mi cumpara fotografii ale mozaicurilor. in special despre coneePtia eiudata a botezu]ui ca initiere.Ravenna :)i Roma Inca in timpul primei mele vizite Ia Ravenna (1914). 290 . benzile cu inscriptiile cuvintelor eare ie~eau din gum lui Cristos ~i a lui Petru ~i pe care IDcercam sa Ie descifrez. botezul era la origine 0 "imersiune" veritabila care eel putin sugera primejdia ineeului. diferitele pietre ale mozaicului. pe care paream sa Ie fi uitat. Am stat eel putin douazeci de minute inaintea aeestui mozaic. Cum timpul ne presa .. vreo douazeci de ani mai tirziu. ceea ee exprima ideea arhetipala a mortii ~i a rena~terii. Astfel de initieri erau adesea legate de 0 punere in perieol a vietii. a treia in schimb. Cel mai impresionant a fost al patrulea mozaic din vestul baptisteriului. In vechea Biblie Merian din biblioteca mea se gase~te 0 ilustrare foarte asemanatoare a acestei minuni. diseutind desp~e ritul initial al botezului. ~i indata dupa aceea ne-am dus in baptisteriu. am avut aceea~i senzatie. mormintul imparatesei Galla Placidia ma tuiburase profund. 0 a doua in nord .am aminat eumpararea lor pe mai tl'rziu. m-am dus imediat Ia Alinari. am vazut patru mari fresce din mozaic de 0 frumusete inexprimabila. Spre uimirea mea. M-am necajit ca nu ma puteam bizui deloc pe memoria mea. care eomporta un real pericol de moarte. Am fost acola cu 0 cuno~tinta. Imaginea de pe partea sudica reprezenta botezul in Iordan. La a doua mea vizita. 0 doamna. dar D-am gasit. Poate ca arata spalarea lui Naaman de lepra in Iordan. cea dinspre est. II infati~a pe Cristos intinzindu-i mina lui Petru. Dupa ee am parasit baptisteriul. acolo un de in amintirea mea se gaseau ni~te ferestre.

Am fast direct afectat de personalitatea Gallei Placidia ~i m-a preocupat intrebarea ce putea sa fi insemnat pentru aceasta femeie erudita. in raport cu ideea arhetipala a 1 2 291 . este foarte dificil sa constati daca si in ce masura doua persoane 'lad simultan acela~i lucru. in cazul in care ar fi fost salvata. Prin aceasta proieqie erau atinse acel element atemporal al incon~tientului ~i acea atmosfera.! Amintirea acestor reprezentari mi-este inca si astazi clara. Ea nu poate fi explicata. San Giovanni a fost distrusa intr-un incendiu impreuna cu mozaicurile sale. In acest caz m-am putut insa asigura suficient ca macar trasaturile esentiale a ceea ce vazuseram amindoi erau acelea~i. Mormintul ei mi se parea ultimul vestigiu prin care mai puteam ajunge la ea in mod personal. $i-a implinit fagaduiala punind sa se construiasca la Ravenna bazilica San Giovanni.Ajuns acasa. sa-mi procure reproducerile. viata alaturi de un principe barbar. Intimplarea din Ravenna este una dintre cele mai stranii traite vreodata de mine. In momentul respectiv ea nu se deosebea cu nimic de realitate:2 Seminarul Tantra-Yoga. In timpul unei calatorii in plina iama pe o mare furtunoasa din Bizant spre Ravenna a facut un legamint sa cliideasdi 0 biserica ~i sa puna sa fie zugravite pericolele marii. germ. de 0 cultura extrem de diferentiata. care pleca la scurt timp dupa aceea la Ravenna. Doamna care m-a insotit n-a putut crede multa vreme di ceea ce "v3. ed. Jung n-a explicat viz'iunea ca pe un fenomen de sincronicitate. ci ca pe o creare noua de moment a incon~tientu1ui. pe care a decorat-o cu mozaicuri.zuse cu propriii ochi" nu exista. 1932 (n. Dupa cum se ~tie. insa in Ambrosiana din Milano se mai gase~te schita reprezentind-o pe Galla Placidia intr-o barca. Un eveniment din istoria imparatesei Galla Placidia (moarta in anul 450) aduce eventual 0 oarecare lumina. Bineinteles ca n-a putut face rost de ele. Destinul si felul ei de a fi m-au tulburat profund ~i ill natura ei intensa anima mea a gasit 0 expresie istoridi adecvata. am rugat 0 cuno~tinta. unde se putea produce miracolul viziunii.). 0 data ce a constatat di mozaicurile descrise de mine nici macar nu existau! Intre timp vorbisem deja intr-un seminar despre conceptia originara a botezului ca initiere ~i mentionasem cu acest prilej ~i mozaicurile pe care Ie vazusem in baptisteriu. In Evul Mediu timpuriu.

Cauza imediata a concretizarii ar consta in relatia animei sale eu Galla Placidia ~iin emo\ia astfel pricinuita (iI. Mi s-a intimplat asemenea lui Petru.este si ramine 0 convingere subiectiva. Cu taate di nu constituie un fapt susceptibil de a fi calificat ~tiintific ~i ar putea deci lipsi. In timpul confruntarii cu anima ill-am izbit intr-adevar de pericolele pc care ie-am vazut reprezentate in mozaicuri. erau acoperiti ~i transformati printr-o viziune la fel de inifierii. si integrarea continuturilor inconstiente a contribuit substantialIa desaviqirea personalitatii mele. Este 0 chestiune indiscutabil subiectiva: eu ma percep lntr-un anum it fel ~i acesta este pentru mine un fapt pe care nici nu pot. 292 . fara un "inainte"..Anima omului are un caracter eminamente istoric. Am scapat ell bine. $tiu de atunci c3. eu Ie apar celorlalti intr-un anumit fel. tara un "dupa aceea". care a strigat dupa ajutor ~i a fost salvat de Isus. Ce i se intimpla cuiva atunci cind integreaza constiintei continuturi inainte inconstiente aproape ca nu poate fi descris prin cuvinte. Ca personificare a incon~tientului. ceva interior poate arata ca fiind exterior si. pe care ochii mei fizici i-au vazut pesenme. A~ fi putut sa am soarta armatei faraonului. poate fi numai trait. ea este imbibata de istorie ~i preistorie. sint ca un barbar care de fapt n-are iswrie . niei n-are seilS sa-l pun la IndoiaUi. nu exisHi niei 0 instanta care sa fie capabila sa lichideze divergentele probabile dintre impresii ~i opinii. ). Era sa ma Inec. Anima cuprinde continuturile trecutului ~i supline~te in om ceea ce ar trebui el sa ~tie despre "preistoria" luL Tot ce a fost viata in trecut ~i e inca viu in el este anima. ceea ce la rindul sau este un fapt care nu poate fi pus la indoiala.ca 0 fiinta iqita din neant. tot a~a.si. ceva exterior ca fiind interioL Peretii reali ai baptisteriului. mi s-a pamt dintotdeauna d. Daca prin integrare a avut loc o transformare si care a fost ea . J. dintr-o "imagine oficiala asupra lumii". Din cite stirn. de asemenea. fara vreo pierdere. a~a ca Petru si ca Naaman. integrarea ramine totu~i un factor ce este practic extrem de important ~i de bagat in conseciute si care nu are voie sa fie trecut in nici un caz eu vederea de psihaterapeutii reali~ti ~i de psihologii care se intereseaza de terapeuticii. Experienta traim in baptisteriul din Ravenna a brazdat in mine o impresie adinca. In comparatie cu ea.

Am calatorit mult de-a lungul vietii mele ~i tare m-a~ fi dus ~i la Rama. am ajuns la concluzia ca referitor la incon~tient mai avem nevoie de multe experiente inainte de a ne stabili la 0 teorie sau la aha. la astfel de pove~ti gase~ti repede tot felul de explicatii. sa recuperez cele neglijate. dar nu ma simteam capabil sa fac fata impresiei pe care mi-ar fi liisat-o acest ora~. In 1917 am plecat cu vaporul de la Genova la Neapale. Acolo. Mil mi. Eu. impresiile mai ca au deps-sit capacitatea mea de asimilare. Stateam la balustrada puntii in timp ce vasul naviga de-a lungul coastei pe latitudinea Romel. Fire~te. este cu totul altceva! Inca de la Pompei anumite lucruri neprevazute devenira con~tiente ~i se conturara intrebari carora nivelul ~tiintei mele nu Ie facu fata. in ariee caz. in 1949. Apoi. Pompei a fost deja ultrasuficient. in spate. In general. am reu$it sa-mi fac a idee asupra psihologiei Antichitatii. Ce era real in ace! moment? Cazul meu nu este nicidecum unic in felul sau. nu poti sa nu-l iei mai in serias decit atunei dnd auzi sau eite~ti pe undeva despre a~a eeva. era Roma! Acolo se afla focarulinca fumegind ~i incandescent al vechilor culturi.adevaraHi ca $i cristelnita nemodificata. in intreaga-i splendoare $i intreaga-i cruzime. dnd aud de oameni care calatoresc la Rama cum ar merge de pilda la Paris sau Londra. dnd un rest de zid ici Si 0 coloana colo te privesc cu 0 fata pe care 0 recunosti imediat. Clnd am vrut. am le~inat la cumpararea biletelor de calatarie. ajuns la 0 vlrsdi Ihaintata. planul unui drum la Roma a fast pus deoparte a data pentru totdeauna. Am putut vizita Pompei abia dupa ce. inchis in incilceala de riidacini a Evului Mediu cre~tin si occidental. in urma studiilor mele dintre 1910 ~i 1913. dar daca ti se intimp!a chiar tie un !uem asemanator. atit una cit ~i celelalte pot fi savurate estetic. . dar atunci dnd la orice pas esti atins pina in striifundul fiintei tale de spiritul care a domnit aici. Acalo zs-cea inca Antichitate vie.

ca ~i cum ar fi fost "in stinga sus" pe 0 harta. Atinsesem limita extrema ~inu ~tiu daca pluteam intr-un vis sau eram in extaz. Spre "dreapta" nu ma uitam. E 294 . globul pamintesc parea colorat sau presarat cu pete de un verde inchis. Privirea mea se indrepta mai Cll seama intr-acolo. La mare adincime sub picioarele mele se afla Ceylonul. Raza mea vizuala nu cuprindea intreg pamintul. ce-i drept. iar in fata mea. "La stinga". Infirmiera mea imi spuse mai tirziu: "Parca ati fi fost inconjurat de un halo luminos!" Era un fenomen pe care-l remarcase uneori la muribunzi. Imaginile erau atit de navalnice. Departe sub mine zaream glabul pamintesc sdJdat intr-o superba lumina albastra.de~ertul ro~u-galbui al Arabiei.10 Viziuni La inceputul anului 1944 mi-am rupt Diciorul. am delirat ~i am avut viziuni care trebuie S3. Mai tirziu m-am interesat cit de sus trebuie sa te afli in spatiu pentru a imbditi~a un cimp vizual de 0 asemenea intindere. incit eu insumi am tras conc1uziaca trebuia sa ma aflu in pragul mortii. dar acolo era fie negura. subcontinentul Indiei. am facut infarct. Venea apoi Marea Ro~ie ~i departe in spate. In stare dCe incon~tienta. In orice caz. ~tiam cii eram pe punctul de a parasi pamintul. mai puteam zari exact un co1ti~ordin Marea Mediterana. In anumite locuri. tot restul parindu-mi-se numai neclar. fie innourat. mi se administrau oxigen ~i camfor. in departare. dar forma sa sfericii putea fi u~or recunoscuHi. Era de pard m-a~ fi gasit sus in spatiul cosmic. Vedeam marea de un albastru intens ~i cantinentele. ca argintul oxidat. fiind in pericol de moarte. iar la scurt timp dupa aceea. Am vazut. ~i muntii inzapeziti ai Himalaiei. Argintiul pamintului parea sa fi capatat acolo 0 nuanta auriu-ro~cata. era 0 intindere vasta . lucruri tulburatoare pentru mine incepura sa se deruleze. fi inceput atunci cind. iar contururile lui scinteiau asemenea argintului prin minunata lumina albastra.

se afla poarta spre templu. ca un meteorit. ce doream sau gindeam. Piatra mea era Si ea un astfel de bloc uria~ Si inchis la culoare. ramase doar un fait accompli. caci era de parca as fi avut linga mine tot ce traisem sau facusem vreodata. Tot ce credeam.in tacere. iar in interior. tot ce se intimplase in jurul meu. Nu mai exista regretul ca ceva fusese Indepmat sau luat. AS putea spune chiar c3. inconjurau uSa cu 0 cununa de flacami luminoase.tot ce existase pma atunci se indeparta de mine. erau linga mine Si ca eu eram ele. Smt bloeuri de granit negru-maroniu. mi-am intors privirea. La acest antreu duceau doua trepte. sapate in niSe mici. obiectiv: eram ceea ce traisem. mi s-a i'ntimplat eeva ciudat: am avut senzatia c3. Piatra plutea in univers. Cind vizitasem la Kandy. iar eu insumi pluteam in univers. Eram compus din istoria mea Si aveam simtamintul cert: "Asta e ceea ce sint. cu spatele spre Oceanul Indian ~i cu fata spre nord. nu-mi mai doream nimic. poate eeva mai mare. TotuI paru a fi de domeniul trecutului. mtreaga fantasmagorie a existentei pamintesti se detaSara de mine sau imi fura rapite . dar. Apoi mi s-a pamt cii mii intorc spre sud. Numeroase adincituri. ci existam. Nu mai voiam. statea un indian negru in pozitie de lotus. cam de marimea casei mele. intrare ducea mtr-un antreu mic. in rcpaus total. Vazusem asta 0 data si in realitate. pe 0 banca de piatra. dar deodata si acesta disparu. in care uneori au fost sapate temple. La inceput predomina sentimentul de a-fi-fost-distrus. fara vreo referire la ceea ce a fost mai Inainte. Statusem. in stinga. 0 295 . J Dupa ee am eontemplat un timp." Acest incident imi ere a senzatia unei saracii extreme. Era inve~mintat in alb ~i Sedea destins. ca sa zic asa. totodata. din ele. Eram alcatuit. ardeau mai multe Siruri de astfel de lampi de ulei Si inconjurau poana. ASa ma astepta . In raza mea vizuaHi se ivi ceva nou.yorba de aproximativ 1500 km SpectacoluJ Terrei de la aeeasta inaltime a fost luerul cel mai deosebit ~i feerie pe care I-am trait vreodata. a unei satisfactii extreme. de a-fi-fost-deposedat. umplute eu ulei de cocos Si fitiluri arzinde. ca sa zic as a. Am zarit la mica distanta in spatiu un bloc imens ~i intunecat de piatra. Dar ceva ramase. Din contra: aveam tot ce eram Si nu aveam decit asta. Sint acest manunchi constituit din ceea ce s-a savi'rsit Si ceea ce a fost. Apropiindu-ma de treptele de la intrarea spre stinca.un proces extrem de dureros. ea sa zie a~a. pe insula Ceylon. templul Sfintului Dinte. Ni~te pietre asemanatoare am vazut pe coasta Golfului Bengal. In dreapta.

era Si aceasta 0 certitudine . viziunea inceta. Caci medicul meu era delegat de pamint sa-mi aduea un mesaj: Se protesta ca eram pe cale sa plec. Aco]o a~ pricepe in sfir~it . Procesul dureros al "defolierii" fusese inutil ~i n-aveam dreptul sa merg in templu. nici sTIrSit. genn). ca a istorie. Aeolo as ajunge la oamenii care cunose raspunsul la intrebarea mea despre "inainte" Si "dupa aceea". se intimpla eeva ce-mi capta atentia: De jos. se ridica 0 imagine. sau viata mea. toate pareau acum a fi fost zadarnice. un fragment caruia ii Iipseau textul precedent ~i cel urmator. 1 Basi/ellS = rege. Acum vine in forma sa primara. ci doar imi inehipui ca 0 fi fost asa. un basiieus din KosI. asta-i medieul meu care m-a tratat. ed. Eram profund dezamagit. Pesemne ca ~i eu eram in forma mea originara. el fusese un avatar al acestui basileus.din ce context istoric fac parte eu . E adevarat ca nu observasem aeest lueru. 296 . care n-are nici inceput. Am realizat imediat: lata..eram sigur de astade indata ce a~ pa~i in templul de piatd. care a existat dintotdeauna.sau mai curind imaginea lui . In clipa in care am receptat mesajul. incamarea temporal a a fOlmei originare. intre noi a avut loc 0 transmitere tacuta de ginduri. In timp ce reflectam inca la aceste lucruri. A veam impresia ca eram 0 pericopa istonca.Ma mai preocupa ~i altceva: in timp ce ma apropiam de templu avusesem certitudinea ca voi ajunge intr-o indipere luminata Si ca ii voi intilni pe toti acei oameni carom Ie apanin in realitate. AS sti ce a fost inaintea mea. De ce s-a desfasurat aSa? De ee am adus cu mine aceste premise? Ce am facut din ele? Ce va rezulta de aici ? La toate aceste intrebari as capata raspuns . ChI. Era medicul meu . Kos era renumit In Antichitate datorita tempiuiui iu! Esculap ~i era locui natal al medicului Hipocrat (sec. N-aveam voie sa parasesc pamintul ~i trebuia sa ma intorc. al V-lea a. Dar aeum apart: in forma sa primordiala. sa ma alatur oamenilor carora Ie apartineam.ineadrat de un lant de am sau de 0 eununa aurita de lauri.) - (n. dins pre Europa.. Viata mea traita rni se paruse adesea ca 0 poveste. Viata mea parea ca Uiiata ell foarfeeele dintr-un lant lung de evenimente Si multe intrebari ramasesera tara de raspuns. de ce am devenit ceea ce sint S1dhre ee continua sa se deruleze viata mea. In viata. Dupa ce a plutit spre mine ea 0 imagine din adincuri Si s-a postat in fata mea. Acolo as afla de ce totul a fost ap ~i nu altfe!.

Atunei ffi-am suparat pe el. care nu-mi spuneau nimie. ~i acum se terminase cu to ate aeestea! Am simtit rezistente putemice impotriva doctorului I11eufiinddi ma readusese la viata. dar eu i-o luam foarte in nume de rau ca nu voia sa vorbeasca despre to ate cele traite de mine ~i de el in viziunea mea. Cugetam deziluzionat: "Acum trebuie sa ma reintorc la « sistemul cutiutelor » !" Caci aveam senzatia ca in spatele orizontului cosmosului fusese clMita artificial 0 lume tridimensionaUi.-i spun sa aiba grija de el!" Eram ferm convin:. imi mceam griji pentru el: "Doar e amenintat. Arn auzit ca uvea atacuri intermitente de febra. dar nu ffi-a inteles. Altrel niei nu mi-ar fj aparut ca principe de Kos. Sotia mea imi repro~a ca nu eram amabil ell el.a~a ca toti ceilalti oameni -in interiorul unei cutiute. "De ce tot pretinde ca nu ~tie ca este un basi/eus din Kos? $i ca ~i-a luat deja forma initiaHi? Vrea sa ma faca sa ered ca nu ~tie !" Asta ma irita. Nu puteam miDea. Avea dreptate. Fusesem bucuras ca in sfir~it lepadasem toate de pe mine. doar nu poate fi adt de imprudent! Vreau s3. Clnd ma aflam in spatiu eram imponderabil ~i nimie nu ma putea trage. Iar acum ar fi trebuit sa-mi inchipui din nou ca asta avea vreo valoare! Viata ~i lumea intreaga erau ca 0 lnchisoare ~i ma necajemn peste masura ca voi gasi din nou toate astea in ardine.arn avut voie sa stau pentru prima data pe marginea patului ~i in acee~i zi el a dizut la pat ~i nu I-a mai parasit. este in prag de moarte. Dumnezeule. Pe de alta parte. Priveli~tea ora~.In locul meu! lvI-am strMuit din rasp uteri sa discut ell el pe aceasta tema.~tiu inca data precisa . am fost ultimullui pacient. Intr-adevar. Curlnd a mudt de septicemie. d 297 . "Doamne. iar acum era iara~i de pardi a~ fi fost agatat de ni~te fire . avind gauri negre sau ea 0 foaie gaurita de ziar plina eu fotografii. A fast un medic bun ~i avea 0 sclipire de geniu. trebuie sa fie atent. La 4 aprilie 1944 . in care fiecare om ~edea singur lntr-o cutiuta. pentru numele lui Dumnezeu ! Mi s-a lnmti~at in forma sa originara! Cind cineva a atins aeeasta fonna.In realitate au mai trecut trei saptamini bune pina ce m-am decis sa traiesc din nou. simtind un degout fata de to ate D11ncaruriJe. Atunci face deja parte din comunitatea « alor sai » !" Deodata imi veni ideea inspaimintatoare ca trebuia sa moanl . se afla In pericol intmdt 11intilnisem In forma sa primara.ului ~j a muntilor pe care 0 pereepeam din patul meu de spital imi aparea asemenea unei perdele pictate.

in Ierusalimul impodobit de sarbatoare. Nu puteam decit sa gindesc continuu: . cu~er. ca ~i cum a~ fi fost la adapost in sinul universului -intr-un vid imens.asa aveam senzatia -in Par'des rimmonim. mult mai in virsta dedt era in realitate. avea loc hieros ] Pardes rimmonim este titlul unui tratat cabalistic allui Moses Cordovero. Ma simteam ca ~i cum as fi plutit in spatiu. De fapt. 1." Spre seara adormeam ~i somnul meu dura pina spre miezul noptii. Reprezinta un principiu feminin ~iunul masculin in interiorul divinitatii CA. Treptat. insa umplut de cel mai inalt sentiment de fericire posibil. eu ingeri ~i lumina. Eu insumi eram "cununia mielului". Urrna "cununia mielului". Iar acolo. ultima viziune. dar intr-o stare cu totul modificata. Ma gindeam sumbru ~i abatut: "Trebuie sa ma reintorc in lumea aia cenu~ie. in care Dumnezeu iese din ascunderea Sa. ~i totulin jurul meu parea fermecat. din secolul al XVI-lea. Erau stari inefabile de beatitudine. Mi'i simream mizerabil ~i slabit ~i de-abia cutezam sa fac 0 mi~care. Iar beatitudinea mea era cea a unei cununii fericite.lata gradina de rodii! lata nunta lui Malhut eu Tiferet!" Nu ~tiu exact ce rol jucam eu acolo. situat superb in peisajul verde. gradina de radii. Malhut ~i Tiferet sint in conceptie cabalistica doua dintre cele zece sfere de manifestari divine.. pina sus. care nici nu poate fi descrisa. 298 . Eu insumi ma aflam . unde avea loc nunta lui Tiferet cu Malhut. La acea ora din noapte infirmiera imi incalzea mincarea. Nu sint in stare sa descriu in detaliu. Atunci imi reveneam ~i stateam treaz pret de vreo ora. a~a cum apare ea in reprezentarile tradiriei Cabalei.1 Sau eram ca Rabi Simon ben Iohai a carui nunta in lumea de dincolo se celebra. si ca mi-ar fi pregatit mincaruri rituale. viziunea gradinii de radii se estompa ~i se trans forma. Mergeam intr-o vale larga. atH e de minunata!" m-am gindit. Nu va pot spune cit era de minunat. in teatru. Era cununia mistica. Pardi a~ fi fost ill extaz sau intr-o stare de suprema beatitudine. Valea se terrnina intr-un amfiteatru antic. caci numai atunci puteam inghiti ceva ~i mincam cu pofta. la marginea unui Ian! lin de coline. eram eu insumi: eu eram nunta. la capatul ei. In timpul zilei. Cind ma uitam spre ea mi se parea di avea un halo albastru in jurul capului. "Este beatitudinea etema. Disparu ~i ea ~i aparu 0 noua reprezentare. Un timp mi se paru ca infirmiera ar fi fost 0 evreica batrina.). eram de cele mai multe ori deprimat.In acele saptamini am trait intr-un ritm ciudat.

exact la trei saptamini dupa prima viziune. Asta era. noapte de noapte. dnd doar i se sesizase clar de~ertaciunea. Viziunile 1 V.gamos1-uL Aparura dansatori ~i dansatoare. prea grosolan ~i prea greoi. De fapt. simteam: "Acum se intoarce dimineata cea eenu~ie! lata cum vine din nou lumea cea gri cu sistemul ei de cutiute! Ce prostie. Au fost lucrul eel mai grozav pe care I-am trait vreodata.). starile vizionare incetara. iar pe un culcu~ impodobit cu flori. Pe masura ce ma apropiam din nou de viata. comparativ. ceea ce era periculos ~i putea sa-i fie daunator. Este imposibil sa infati~ez frumusetea ~i intensitatea sentimentului din timpul viziunilor. indt. ma cufundam in starea celei mai pure beatitudini. Pentru mine. motivele se amestecara ~i devenira mai palide. a~a cum este descris in Iliada. De aeeea mi-am cerut scuze: nu era vina mea. Zeus-tatal ~i Hera eonsumau hieros gamos-ul. pe timpul viziunii despre gradina cu radii. lumea aceasta parea de-a dreptul ridieola. mireasma care umple incaperea. adormeam din nou ~i. Mai e ceva de care-mi amintesc distinct. De obicei. $i apoi acel contrast: ziua! Ziua eram chinuit ~i cu nervii complet la pamint. Toate aceste viziuni erau splendide ~i. limitat spatial ~i spiritual. ce absurditate cumplita!" Caci stiirile launtrice erau atit de fantastice. am rugat-o pe sora sa ma scuze daca unna sa fie vatiimata. a carei manifestare era mysterium coniunctionis. N-a~ fi crewt niciodata ca se putea trece printr-o asemenea experienta. viziunile durau cam 0 ora. ingustat artificial pentru un scop de nerecunoscut ~i detinind totu~i un fel de forta hipnotica de a face sa se creada ca ar fi fost insa~i realitatea. 299 . Atunci am priceput de ce se vorbe~te despre "mire~ma" Sfintului Duh. apoi. In camera era un pneuma de 0 sfintenie inexprimabiIa. ca era macar posibiHi 0 beatitudine continua. Totul ma irita. "inconjurat de imaginile intregii creatii". Treptat. de atunci n-am mai scapat niciodata complet de impresia ca "viata" ar fi un segment de existent a care se deruleaza intr-un sistem universal tridimensional prevazut in acest scop. i-am spus ca in incapere se afla 0 sfintenie mare. t. termenul In Glosar (11. in ciuda revalorizarii ulterioare a credintei mele in lume. Fire~te ca nu m-a inteles. Totul era prea material. spre dimineata deja. La inceput. prezenta sacrului crea 0 atmosfera vrajita. dar mi-era teama sa nu Ie fie insuportabila altora.

am mai trait 0 data aceasta obiectivitate. precum ~i sfir~itul vietii ei. Relatiile afective SL. care nu poate fi insa imaginata. . ceHUalt ~i noi inqine ne pierdem 300 . Singurullucru pe care sentimentull-ar putea cuprinde ar fi 0 suma. Cele trilite ar putea Ii definite eel mai bine ca 0 stare . ci totul . azi ~i poimiine? Atunci. Era dupa moartea sotiei mele. in care prezent. poate rochia cea mai frumoasa pe care 0 imbracase vreodatiL Expresia fetei ei nu era nici vesela. caci de-abia de 0 poti cuprinde Cll mintea. Tot ce se intimpla In timp era concentrat acolo 1ntr-o totaiitate obiectiva.i lipsa de libertate. Era in floarea virstei. fara nici cea mai mica reactie emotionaUi. Fa iilseamna 0 desprindere de evaluarl ~i de ceca ce numim atasament afectiv.ca 0 stare emotionala. desfa~urat in timp sau nu mai putea fi masurat prin concepte temporale. Am vazut-o intr-un vis care a fast ca 0 viziune. ci obiectiv ~tiutoare ~i cunosditoare. impovarate de(constnngere . evenimentele din timpul eelor cincizeci ~i trei de ani ai casniciei noastre. toate ar fi Unul. ceva ar Ii prezentul cel mai evident. Ne sfiim In fata cuvintului "etem". 0 totalitate sclipitoare. mediul.. Un intreg indescriptibilin care smtem mtretesuti ~i noi.iat. acordam 0 mare importanta ata~amentului afectiv. i-o confeqionase cu ani in urma. ~tiam ca nu era ea. dar eu nu pot descrie ceea ce am trait decit ca beatitudine a unei stari atemporale. trecut ~i viitar sint una. Daf acesta tot mai contine proiectii. de parca s-ar fi aflat dincolo de negura afectelor. ceva inca n-ar fi inceput. avind vreo treizeci de ani ~i pUrta rochia pe care veri~oara mea. In fata unei asemenea totalitati ramii fani glas. ~i de trebuie Iuate inapoi pentru a ajunge la noi In~ine ~i la obiectivitate.~i trarile erau perfect reale. Se afla Ia a oarecare departare ~i ma privea direct.aceasta. nici trista. Obiectivitatea traWl de mine In acest vis ~i in viziuni tine de individuatia savirqita. in vreme ce altceva ar fi deja incheiat . Nimic nu mai era separat. ci 0 imagine compusa de ea sau detenninata de ea pentru mine. Continea il1ceputul relatici noastre. nimic nu era [ortat sau fals in ele. surprinderea fata de ceea ce tocmai s-a produs. Mai urziu. In general. precum ~i satisfaqia sau dezamagirea fata de rezultatul a ceea ce s-a petrecut. Cum sa-mi reprezint ca eu sint simultan alaltaieri.'1t relutH de dorintkl 9i cerere.~i totu~i.de 0 obiectivitate absoluta. a~teptam ceva de 1a ceElIah. ~i totu~i II percepem eu 0 tatala obiectivitate. care contine deopotriva expectativa legata de ceea ce va incepe.

. Categoriile de adevarat 9i fals sint. Cine 0 ia pe drumul eel sigur este ca ~imort. Caei in felul acesta exista un eu care nu da gre~ nid cind se intimpHi ceva de neil1teles. Am realizat ~i ca trebuie sa acceptam gindurile. mereu prezente.eum Ie vad eu. Atunei nu se mal intimpla nimie sau.. DIE S C H ti N E 0 0 301 T FAMlllE 0 FAN . care supar!a adevarul ~i care face fata lumii ~i destinului. ahfel viata D-ar fi completa. am avut scntimentul di atitudinea mea ar fi fost gre~iHl ~i dl a~ fi fost deci lmrucitva eu insumi responsabil pentru aecidentul avut. E?i0 aeceptare a propriel mek flinte.eala. trebuie sa luam in ealenl ~i gre.libertatea. Putem eventual crede cii exista ~i un drum mal sigur. Un eu eare rezista. cind ne traim viata. Nu exista nid 0 garantie . a felulul cum sint pur ~i simplu. Abia ca face posibila coniunctio real~1. In calitatea lor de gi:uduri existente. ii93.in niei 0 clipa . rara obiectii subjective. care se formeaza de la sine ih noi insine. problema dUDa alta au venit astfelinspre mine. cum Ie inteleg eu. ea pe eeva ce exista realmente. Or.di nu comitem 0 gre~eaHi sau DU ajungem sa ne afHim in pericol de moarte. s-au copt 9i au capatat forma. Dar acesta ar fi drumul moqilor. A mal rezultat un lucm din boala mea. ci m-am iDcredintat cursului gindurilor mele. Multe din lucrarile mek importante au luat n~tere abia dupa aceea. Nimic nu-i tulburat . caei prezenta gindurilor este mal importanta dedt aprecierea lor subieetiva. Cunoa1?terea obiectiva zace Indaratul relatiilor afective. in oriee caz. A:. Abia dupa boala am priceput cit de importanta este aceeptarea propriului destin. putea sa-l denumesc 0 afirmare. nu ceea ce trebuie. cad fac 9i ele parte din expresia totalitatii. pentru di au un earacter neob!igatoriu. dine010 de ariee evaluare. ea pare a fi misterul central. existemei. 0 infringere este totodata 0 victorie. ce-i drept.ri noi. dar stau in planul a1 doilea. Atunei. Dar clnd mergem pe calea individuatiei. 0 acceptare a fiintei~· un "da" neconditionat la acceptare a conditiilor ceea ce este. asta se poate intimpla numai dad nu ne anlestecam cu indraznealii in intentiile destinului. La inceputul bolji. a93.niei in afara. N-am mai incercat S8. niei judecatile nu sint insa de reprimat. impun propria-mi parere. Dupa boaUi iDcepu pentm mine 0 perioada rodoidi de munca. Cunoa~terea sau intuitia sfir~itului tuturor lucrurilor mi-au dat curajul unor formula. niei inauntru. cael propria eontinuitate a tinut piept t1uxului vietii ~i timpului.

Se vor mai descoperi 302 . dar ~tiu cii sint prezente si cii pot fi exprimate. Intr-o oarecare privinta. Nu stiu dacii sint adevarate ori false.. pe llnga multe alte reprezentari mitice. astfel de ginduri imi dau tircoale. nu-mi doresc sa ayem 0 viata dincolo de moarte si nici n-a~ vrea sa cultiy asemenea idei. in definitiv. Nu pot afirma nici ca-mi doresc. pentm a-i da adevarului cuvintul. Ei bine. Acest lucru a fost posibil numai din cauza ca oamenii din ziua de azi se identificii indeobste exclusiv cu con~tiinta lor ~i isi imagineaza ca sint doar ceea ce stiu ei despre sine. Poate di este nevoie de apropierea mortii pentm a dobindi libertatea necesara spre a proceda astfel. nu Ie reprim dintr-o prejudecata sau aIta. dintre "aici" si "dincolo". ciki atunci ar fi trebuit sa-mi dovedesc ideile. ratiunea critic a a eliminat. pare-se. ~i ideea vietii de dupa moarte. Sint imagini ~i ginduri in mijlocul carora am trait ~i care m-au framintat. nici d.11 Despre viata de dincolo de rnoarte Ceea ce 0 sa va spun despre lumea cealalHi ~i despre 0 viata de dupa moarte consta numai din amintiri. Ideile preconcepute impiedicii insa ~i yatama manifestarea plenara a vietii psihice. fara dorinta si fara concursul meu. fac parte ~i ele din fundamentul !ucrarilor mele care nu sint. In ultimul timp. ele pretind cii ~tiu tot. dar. 0 sa mi Ie exprim aici. Dar eu n-am scris niciodata expressis verbis despre 0 viata de dincolo de moarte. Oricine are chiar . pe care 0 cunosc mult prea putin ca s-o pot corecta printr-o cunoa~tere superioara. nimic altceva decit incercari tot reinnoite de a da un raspuns Ia intrebarea Iegata de interferenta dintre lumea de aici ~i lumea de dincolo. in caz d. Nici acum nu pot face insa mai muIt decit sa spun pove~ti pe acest subiect. Rationalismul si doctrinarismul sint bolile epocii noastre.i numai 0 vaga idee despre psihologie i~i poate cia u~or seama cit de ingradita este aceasta cunoa~tere. si asta n-am cum. sa "mitologizez". trebuie sa constat ca.

ramiD deschise intrebarile dadi fantoma sau vocea smt identice ell mortul sau sint 0 proiectie psihica ~i dadi cele spuse provin ell adevarat de la cel decedat sau izvorase din cuno~tintele prezente in inconstient. Din nefericire.1 i Referitor la "cunoa~terea absoluta" din incon~tient. Tinind cont de astfel de posibilitati. ciici este important ~i salutar sa se vorbeasca ~i despre lucruri pe care mintea nu Ie poate cuprinde.insa multe pe care astazi Ie consideram. ea inseamna 1'ns3. Notiunile noastre de spatiu ~i timp au doar 0 valabilitate aproximativa ~i de aceea lasa deschis un dmp larg de devieri relative ~i absolute. Pentru ratiune. in Ges.fie ca fantoma. acord 0 atentie deosebita miturilor ciudate ale sufletului ~i observ ceea ce mi se intimpla.). C. pentru suflet ~i afectivitate. EI nu mai poate nascoei pove~ti. Pierde astfel mult. 303 . fie prin intermediul unui mediu . deoarece traim intr-o lume anume. ea confera existentei 0 striilueire la care ll-am dori sa renuntam. 1967 (n. Omul mitic revendicii. Ar trebui. ed. Chiar dadi exista astfel de cazuri confirmate. In ziua de azi latura mitica a omului este de cele mai multe ori nedreptatita. Jung. a fi imposibile. Parapsihologia vede a dovada valabila ~tiintific pentru CODtinuarea vietii dupa moarte in aceea ca un defunct se manifesta . Nu putem deteeta daca mai au vreo valabilitate dincolo de valoarea lor ea proiectii antropomOlfe. cf. Nici nu ne putem imagina a aha lume cu ni5te conditii ell totul diferite. Sincro- nicitatea ca principiu al relariilor acauwle.~i comunica lucruri pe care nu Ie ~tiuse dedt el. 0 "trecere dincolo de aceasta". eventual. Nici nu avem motivesuficiente ea s-o facem. dar omul raspuDzator ~tiintific nu poate cODsimti. care a contribuit la constituirea 5i modelarea spiritului nostru ~i a premiselor noastre psihiee. Este ca 0 poveste buna cu fantome. indiferent daca se potrive~te sau nu cu ipotezele mele teoretice. G. Prin struetura noastra innascuta sintem strict limitati ~j deci legati cu fiinta ~i gindirea noastra de aceasta lume a DO astra. Nu ~tim ce inseamna "in realitate" miturile sau pove~tile des pre 0 viata de dupa moarte sau ce fel de realitate zace indaratul lor. sa aceeptam clar ca nu exista niei 0 posibilitate de a obtine 0 certitudine asupra unor lucruri care depasesc iDtelegerea no astra. pe care 0 ascultam stind la foc in fata caminului ~i tragind din pipa. Wake \lllI. 0 activitate vitala salutara. ce-i drept. germ. "mitologizarea" este 0 speculatie sterila. din punctul nostru limitat de vedere.

Cine nu procedeaziJ. Incit un st1r~it absolut Ie pare mai bun decit arice continuare. Adesea ne lmpotrivim ideii de a lua in serias indicatiilc incom. asIa nu se aplidi oricui.chiar dad asta ar lllsemna sa-si marturiseasca neputinta.lntr-un cadru cunoscut.de pilda din vise sau din traditii mitice . Acestui scepticism u~or de lDteles eu Ii opun urmatoarele reflectii: Daca nu pot 9ti un Iucm trebuie sa renunt 1a el ca problema intelectuaIa. Au secole intregi in fa~a. de exempiu in vise. dincolo de existenta actuala. Nu stiu din ce cauza s-a format universul si n-o s-o ~tiu niciodata. traim zi de zi muIt peste Iimitele constiintei noastre. un arhetip. Dar -cum? Ipoteza mea este ca 0 putem face eu ajutorul aluziil()I . au la dispozitie 0 perioada de timp inimaginabila! Ce rost are atunci aceasta haituialil. viata inconstientului participa 9i ea la a noastra..-111i fonnez 0 conceptie.care ar don sa se adauge vietii noastre. Cu cYtratiunea critica 304 . rara stiinta noastrii. le e mai bine ~i sint mai lini~titi.atunci Vieau s-o re~in. Omul trebuie sa poata dovedi ca a fikut tot ce i-a stat in puteri spre a-si forma 0 conceptie des pre viata de dupil moarte on spre a-s1 erea 0 imagine .In ciuda tuturor reflectiiIor rationale care pledeaza impotriva unei certitudini in acest domeniu.. d indiciilor pe care ni Ie trimite inconstientul. Dar daca mi se ofera 0 idee despre asta . imediata si de neinlaturat. viata lor are 0 continuitate nedefinitii Atunci trioiiescmai rezonabil. spre a 0 intregi. Insa In majoritatea cazurilor.i sa lndraznesc S3.tientului. intrudt slntem convinsi de imposibiiitatea dc J. ca ~i cum am cunoaste extinderea reala a vietii! De fapt. Exista aameni care nu simt nici un fel de nevoie de nemurire si care se gindesc CD groaza ca ar trehui sa sada zece mii de ani pe un nor si sa cinte la harpa! Mai sint destui carora viap Ie-a jucat niste feste adt de mite sau care resimt 0 asemenea sila In fata propriei existente. chiar daca va ramIne pentru totdeauna 0 ipoteza si ~tiu ca nu poate fi demonstrata. bogat in viata secretiJ. asa are de pierdut Cad ansamblul de Intrebari care i se pun este mo~tenirea straveche a omenilii. Trebuie ~.~i chiar si aceasta ell restrictii . se raspunde Ia lntrebare. Asa ca tTebuie sa renunt sa fac din aceasta problema una ~tiintifica sau inteJectual3. absurda ? Desigur. problema imartalitatii este asa stringenta. Ratiunea ne impune limite muIt prea inguste si ne lndeamna sa traim numai ceea ce este cunoscut . nu avem voie sa uitam ceva: pentru majoritatea oamenilor inseamna foarte mult sa poata presupune ca. incit trebuie riscata Incercarea de a ne forma 0 conceptie pe aceasta tema..

Era amintirea unui accident ce avusese loc ih timpul serviciului meu militar. Aveam cu mine 0 carte. In gradina se af1au copiil celei de-a doua dintre fiicele mele.zuse in apa ill locul unde tineam barca. Purta un vesmint alb. Am visat atunci ca patul so~iei mele ar fi fast o groapa adinca si cu pere!i zidi~i. Inconstientul ne da 0 sansa. incit m-am gindit pe data ca ar putea indica moartea euiva. La sapte am fost in~tiin~ati ca o veri$oara a nevestei mele murise Ia ora trei! Adesea este vorba numai despre 0 premonitie. Tot asa am avut la un moment dat un vis ° 305 . din cauza razboiului. Deci inconstientul imi fikuse un semn. cum nu stia sa inoate. Am auzit deodata un oftat adine. cel mai mie pe atunci. E destul de adfne acolo 'ii. nu Ie putem ~ti. De ce sa nu-mi poata da atunci informatii ~i des pre altele? Am trecut prin eeva asemanator inaintea mortii cuiva din familia sotiei mele. Gfndi~i-va la fenomene de sineronicitate. Scena avusese loc exact in timp ce ma napadise in tren acea amintire. eu atlt integram mal multa viata.predomina mai mult. am trezit-o Si pe sotia mea ~i m-am uitat Ia ceas. nu insa despre o cunoastere anticipata. Toti copiii pareau nauci si cind i-am intrebat ce se iDtlmplase mi-au povestit: Adrian. dar cu elt sintem capabili sa con~tientizam mai mult incon~tient ~i mai mult mit. Visul era atlt de straniu. in care erau tesute ni~te semne negre ciudate. eft a durat dilatOlia. urmant in eontinuare de aceasta amintire ~i ingrijorat. fiiptura care semana cu so~ia ca Si cum cineva Si-ar fi dat duhul. Ea locuia ell familia ei la noi. eu atit mai saradi devine via~a. Fratele lui mai mare II ajutase sa iasa din apa.zduh. M-am trezit. Ia vise premonitorii si presimtiri! Intr-o zi ma intoreeam acasa de la Bollingen. EI este in stare sa ne comunice uneori lucruri pe care. n-am reusit sa ma eliberez de acea imagine. dar nu puteam citi. M-am gindit nelinistit: "Oare ce s-o fi intimplat? 0 fi fost vreun accident?" La Erlenbach am coborft din tren ~i m-am indreptat spre easa. parasise Pari suI ~i se Intorsese in Elve(ia. comunicindu-ne ceva sau oferindu-ne aluzii plastice. Era un mormint ~i iti crea intrucitva 0 senzatie de antic. mea se ridid. Era ora trei dimineata. Ratiunea supraestimata are comun ell statu] absolutist faptul ca sub dominatia sa individul sarace~te. de dnd. din groapa ~i disparu plutind in v3. Era pe vremea celui de-al doilea razooi mondial. c3. diel fn c1ipa in care trenul s-a pus in miscare. era sa se inece. m-a asaltat imaginea unui om care se ineaca. cu oricita logica.

Ceilalti invitati erau cuno~tinte care inca traiau. Nimic! Clteva saptamini mai tlrziu am primit vestea accidentului mortal al unei doamne cu care eram prieten. Am zarit-o pe sora mea. Trebuie doar sa-ti pastrezi spiritul critic ~i sa ~tii ca astfel de "comunicari" pot avea intotdeauna ~i 0 semnifieatie subiectivii Pot sa corespunda realiti'itii sau nu. caci fusese 0 perioada mai lunga. dupa toate probabilitatile. In incercarea de a-mi evoca persoana din vis. pacienta mea. de~i ar fi trebuit. Cind treci prin asemenea experieme capeti un oarecare respect fata de posibilitatile ~i capacitatile incon~tientului. Am trecut ill revista toti cunoscutii din Basel. Impotriva acestei obieqii n-am alt argument dedt insu~i mitul. Miturile sint formele cele mai timpurii ale ~tiintei. Era de fata ~i un prieten al meu decedat. Clnd vorbesc despre lucrurile de dincolo de moarte. 306 . fiind in acela~i timp atent daca imaginea vreunuia trezea in mine vreo rezonanta. nu mi-am mai putut aminti des pre cine era vorba. ~tiam cine era ~i ca locuia la Base!. ceea ce ma mira foarte tare. pina ell un an inainte de moarte. dar pe care il-O putusem identifica.tot ce-i viata dorqte etemitate. Imi aminteam de ea foarte clar ~i cu multe detalii. procedez astfel. tocmai imaginea ei nu aparuse in lungul ~ir al cuno~timelor mele din Basel. caci murise cu citiva ani in urma. m-am gindit. Eu am invatat totu~i ca acele conceptii pe care Ie-am putut dobindi pe baza unor asemenea indicii ale incon~tientului mi-au adus lamuriri ~i mi-au deschis perspective asupra unor tilcuri noi. Fire~te ca se poate obiecta inca de la bun inceput di miturile ~i visele despre 0 continuitate a vietii dupa moarte sint exclusiv fantezii compensatorii inerente naturii noastre --. sa se afle chiar printre primele. Bineinteles cii nu voi scrie pe aceasta tema 0 Carte a revelatiilor. impins de 0 emotie launtrica ~i nu pot face nimic mai mult dedt sa povestesc vise ~i mituri pe acest subiect. Sora mea se afla in compania unei doamne pe care 0 ~tiam foarte bine ~i inca din vis am tras conc1uzia ca era probabil atinsa de suflul mortii.. ci voi recunoa~te ca am un "mit" care-mi treze~te interesul ~i ma determina sa aprofundez problema. In vis. Am ~tiut imediat: ea era cea pe care 0 vazusem in vis. oridt efort am facut.in care participam la un garden party. dqi aveam intregul vis viu ~i clar in fata ochilor. "E deja marcata". imi evoca vreo amintire. Ond m-am trezit.

Atunci. Durham. 1.i de joe eapacitatea omului de a avea percep\ii extrasenzoriale (A. perceptii nonspatiale ~i altele asemenea. rationali~tii insista ~i astazi ca nu exista experiente parapsihologice. Domnea 0 atmosfera de a~teptare generali:i. il avu cu vreo doua luni inainte de moarte: Ajungea in lumea de dincolo. exista ~i indicii di eel putin 0 parte a psihicului nu este supusa legilor spatiului ~i timpului. Rhine. Dovada ~tiintifica in acest sens a fost adusa de eunoscutele incercari ale lui Rhine!. largita cu 0 aWi dimeniune. nici "mai devreme ~i mai tirziu" nu sint esentiale.U. aceasta relativitate pare sa se amplifiee piil9. De aici rezulta ca reprezentarile noastre de spatiu :)i timp. la a iloilspatialitate ~i 0 atemporalitate absolute. revizuira sau eonfirmara ocazional conceptiile despre a viata dincolo de moarte. care sta in spatele ei sau sub ea ~i in care nici "aiei ~i acolo". abia atunci.Oricum. spatiu ~i cauzalitate se raporteaza Ia 0 alta ordine a lucrurilor. De aceea. dar nu descoperi pe nimeni. In a carei banca din fata ~edeau prietenele ei decedate. Daca insa se produc asemenea fenomene. Nu vad nici a posibilitate de a contesta ca cel putin a parte a existentei noastre psihice se caracterizeaza printr-o relativitate a spatiului ~i timpului. a dovedit prin experimentele sale eu car1. Privi in jur dupa un profesor sau vorbitor.. cad ar fi fatale conceptiei lor des pre Iume. B. S. a femeie de aproape ~aizeci de ani. De 0 insemnatate deosebita fu visul pe care a eleva de-a mea. sint incomplete. 307 . cad toti defunctii ar trebui sa prezinte imediat dupa moarte un rap art asupra experientei lor generale de viatiL Pe morti Ii interesa In mod deosebit experienta pe care raposatii 0 aduceau cu ei. totalitatea fenomenelor ar putea fi explieata omogen. Acolo se afla a clasa. in legatura eu care v-am relatat exemple din viata mea. a imagine completa a lumii ar trebui chiar. I se dadu a intelege ea ea insa:)i era vorbitoarea.). devine a problema de necontestat ~i trebuie sa tinem eont de faptul ca Iumea noastdi eu timp. imaginea rationalista a universului este invalidata. aflata indaratul aparentelor. Pe IInga nenumarate cazuri de premonitii spontane. ca sa zic a~a. Duke University. a9a ca :)i cum faptele 1 J. posibilitatea unei alte realitati cu alte valori. Nu numai visele mele proprii. fiind incompleta. ele aduc dovada ca psihicul functioneaza uneori dincolo de legea cauzalii spatio-temporaIa. deci ~i de cauzalitate. ci ~i cele ale altora imi formara. a data cu i'ndepartarea de con~tiinta.A.

nu are nimk remarcabil. in acest scap. Insa In tlmp ce eel care neaga se mdreapta spre neant.~i evolutiile ee avusesera lac in viata paminteasca ar fj fost evenimentele decisive. sa tina aeeasta eventualitate elt mai departe de gindirea ei eon~tienta. caci "ratiunea" nu-i amta nimie altceva dedt groapa intunecata in care \'3.cuno~tinte".trec:us lucrurile cele Inai incredibile. Omului i se pune un ansamblu de Intlebiiri imperioase ~i el ar trebui sa raspunda la eIe. visul relateaza des pre 0 audientil foarte neobi~nuita.stimpul scurs nu s-ar fi i'ntlmplat absolut nimie. despre viata in \ara mortilar. Or. au jucat un rol important. Apo! au trecut in secund. Dar daca "publicul" se afla intr-un nontimp relativ. pe cit posibil. eel care se lncrede in arhetlp merge pe urrne!e plna 1a moarte. atunci s-ar putea interesa in mod special tocmai de ceea ce Iui ii lipse~te in starea in care se gaseste. eobori. . A trebu. Spre marea n1ea ujfnire~ erau complet neschinl-bari.eei 91cea a Iui Eliahu. 5?itotu~i. femei! Ii era frica de moarte ~i voia. ceea ce Inseamna 0 diferenta 5i un avantaj eonsiderabil in favoarea eelui din urrna. atune! are la fel de :nulta ~re~t~te ~au se insala 10.it~ co. sa zic a9a~ 5-0 iau de la Iflceput ~i i V. 189-190 (il. in viata mea se p~. Dar un "interes" de seama a1 omului cind imbatrine~te II eonstituie toemai famiJiarizarea Iui eu pasibilitatea martii. Clnd am inceput sa lucrez eu SalofD. "eveniment". care eu greu ar putea gasi ega! pe pamim: se manifesta un interes arzator pentru rezultatul psihologic final al unei vieti omene~ti care. a~a cum aparusera in imaginatia . dupa felul nostru de a judeea. unde "desfa~urare". In ariee caz. eeliJJalt ell el. ar fi bine ca omul sa aiba un mit despre moarte. imagini care sa-l ajute ~i sa-I imboga\easca. t. mitul ar putea oferi privirii sale alte imagini. feI d~ m~lt ca un~l care nu creae m ele.). vorbcau ~i actionau de parca. uuul merge Illsa impotriva instinctului s:h. pp. cum nu are niei concluzia ee ar putea fi trasa de-aeolo. "dezvoltare" au devenit notiunl discutabile. Dadl el creae in eIe sau dadlle aeorda m1kar ceva credit. In perioada cind~avu 'lac visul. Ce-i drept. amindoi plutesc in incertitudine.$i fapturile inconstientu1ui sint "neinformate" 5i au nevoie de OIn sau de contactul ell con$tjjnta~ spre a dobindi ~. 1'11 f8. 308 . dar dupa circa dOl ani au reaparut.

tiam sa raspund 1a ele! Era prea devreme dtunci.~formiiri ~i simboluri ale libidoului.tient s. incH emotia ill-a trezit din d SOlTill. Am trait asta pentru prima data in timpul unui tur ell bicicleta prin nordul Italiei.i de rus. In vis ma gasearn in mijlocul unei adunari de spirite ilustre din veacurile trecute Si traiam un sentiment asemanator celui avut mai tirziu rata de "stramosii Hustri". dar aveam 0 presimtire ca prin munca la caftea mea voi da faspuns la intrebarea care mi se pusese. In drum spre casa am ajuns de la Pavia la Arona. care deseori de abia pot fi deosebite de cle.s-ar putea spune la fel de bine: in atemporalitate... Chiar in aeel moment mi-a venit in minte studiul la care lucram pe-atunci. Intentionam s-o luam de-a lungullacnlui :. u stapineam latina sufin dent de bine spre a-I raspunde in aceasta limbS. ceea ce m-a facut sa ma simt atlt de jenat .i am avut un sentiment atit de putemic de inferioritate din cauza Intrebarii la care nu raspunsesem.. s. Ea Imi era pusa de stramo~ii ITlei spirituali in speranta ca var In\1ata lucruri pe care TIU Ie putusera afla pe vren1ea lor. gasesc raspunsuL I Abia rl1ult rnai tlfziu 8Hllnreles .i circumstamele sale sehimbatoare. 1:ns5. pentru a ma apuca de lucru. :. ceea ce m-a mirat atunci roarte tare. Dar la Arona am avut un vis care ne-a dat planurile peste cap. ilU ajunsesem inca atit de departe. ignorind astfeI ce se petrecuse ill lumea cons.. Trebuia v v v . 0 data ce urmau sa fie create abia in secolole ulterioare.i. sa ucrez! ca so. De acolo voiam sa ne suim in tren spre ZUrich.tientului sau "spiriteJe defunqiIor".is." . ind! am luat imediat trenul spre casa. iar eu un :. DiscLltia se purta in latineste.l in ei fns. Un damn eu 0 peruca lunga mi se adresa s.. Ramasesera Tara contact Cll euI s. Abia mal tJrziu am inteles ee se intimplase: eel dol se scurundasera intre timp in incons."'isul ~ireactia ITlea: Dornnul ell peruca lunga era un fel de "spirit al strabunilor sau al martilar" care-mi adresase mle intrebarile lui.inat. de al carei eontirmt nu mi-am mai putut aduce aminte dupa ce ffj-am trezit. Tran. in parte a de jos a lacului Maggiore.iam innoptat acolo.1 apoi prin Tessin pin a la Faido. care se aflau: in piatra neagra din viziunea mea din 1944. cSxuia sa-i sacrific inca trei ziie. pe care I-am facut in 1911 eu un prieten. I)aca Intrebare ~ifaspuns ar fi existat din309 .i imi puse a intrebare dificila. L-arn inteles.sa Ie explic ~i povestesc tGtu!.tiintcL inca de timpuriu am simtit trebuia sa instruicsc personajele incons. Mi-ar fi fast imposibil sa continuu turul en bicicleta.

caci in opinia traditionala. in nonspatialitate ~i atemporalitate.totdeauna. poate ca un "nor de cunoa~tere" difuz in jurul unui arhetip. Se intimpla probabil ea in sufletul individului: EI poate purta ani in ~ir cu sine presimtirea a ceva. pentru ca acolo "n-au gasit ce-au dutat". 0 astfel de operatie ni se pare de neimaginat in starea unei omni~tiinte difuze sau a unei constiinte lipsite de subiect. ar putea aparea ca imagine originara eu multe aspecte. Septem SernlOnes ad Martz/os. stradania lor de a piitrunde in viata spre a se imparta~i din ~tiinta oameniloL Adesea am senzatia ca s-ar afla chiar in spatele nostru. pentru ea doctrina erqtina presupune ca "dineolo" vom vedea luerurile "fata-n fata". Este insa nevoie de un sistem de coordonate pentru ca sa fie posibila 0 diferentiere a continuturilor distincte. ceea ce "acolo". E drept d in natura pare sa fie prezenta 0 eunoa~tere nelimitata. ulterior. Asta m-a mirat atunci foarte tare. a~teptind sa auda ce raspuns Ie vom da lor ~i pe care-l vom da destinului. Ei veneau ..a~a spuneau . devine insa eu adevarat con~tient de acest ceva abia mai tirziu. De aiei. in timp ~i spatiu. diei totuI ar fi putut fi cautat ~i gasit in oriee alt veae. ~i anume in capacitatea de a dobindi cuno~tinfe clare ~i decisive. mortii sint eei care detin marea ~tiinta.inapoi de la Ierusalim.intr-un suflet prins in inehisoarea trupului. atunci n-ar fi fost nicideeum nevoie de eforturile mele. tot moftii au fost cei care mi-au adresat intrebarile hotaritoare. 310 . Mortii intreaba ca ~i cum omni~tiinta sau "omni~tiutul" nu le-ar sta la dispozitie. un "aiei ~i acolo". Cind am scris. Se emite parerea ea ei ar ~ti mult mai multe dedt noi. imi apare ca un sistem de coordonate: el este descompus aici in ordonata ~i abscisa. un "inainte ~i dupa aceea". ci acestea ar putea patrunde doar in sufletul celor vii . adidi de la cei care Ie-au supravietuit ~i exista intr-o lume in continua transformare. Am impresia ca tot ce ii intereseaza este sa obtina raspunsuri la intrebarile lor de la cei In viata. un "sus ~i jos". dar ea nu poate fi sesizata de eon~tiinta dedt atunei dnd conditiile temporale sint prop ice. Cunoa~terea presupune. Spiritul celor vii pare de aceea a fi macar intr-un punct in avantaj fap. ca ~i zamislirea. de cel al mortilor.~tiu" numai ceea ee ~tiau in clip a mortii lor ~i nimie in plus. Lumea tridimensionala. un contrast. Se pare insa ca sufletele celor raposati . intr-un anume moment al vietii. fara determinare spatio-temporala.

Daca ar fi co. dupa moarte sa mai avem parte de 0 existenta con~tienta, atunci eo. ar continua sa mearga, din cite mi se pare mie, ill aceeo.~i directie co. ~i ceo. a con~tiintei omenirii, care are in fiecare epodi 0 limita superioara, dar deplaso.bila. Sint multi oameni care au riimas, in clipa mortii lor, nu numai in urma propriilor posibilitati, ci mai ales mult indaratul a ceea ce, in timpul vietii lor, a fost con~tientizat de aIti oameni. De aici pretentia lor de a obtine in moarte partea de con~tienta pe care n-au dobindit-o in viata. Am ajuns 10. aceasta conc1uzie analizind visele des pre defunqi. Am visat astfel odata ca mi-am vizitat un prieten care murise cu vreo paisprezece zile In urma. In timpul vietii, nu cunoscuse altceva in afara unei conceptii conventionale despre lume ~i se impotmolise in aceasta atitudine iipsita de refleqie. Locuinta lui era situo.ta pe 0 colina, o.semanatoare dealului Ti.illinger de linga Basel. Acolo se afla un castel vechi, 0.1 carui zid circular inconjura o piateta cu 0 bisericuta ~i citeva cHidiri mai mici. Imi amintea de piata din apropierea castelului Rapperswil. Era toamniL Frunzele pomilor batrini capatasera nuante aurii ~i soarele blind transfigura intreaga scena. Acolo ~edea prietenul meu 10. 0 masa cu fiica lui, care studiase 10. Zurich psihologia. ~tiam ca eo. ii dadea lamuririle necesare in psihologie. Era atit de fascinat de ceea ce auzea, inch m-a salutat doar dintr-o mi~care fugitiva a miinii, co. ~i cind mi-ar fi dat a intelege: "Nu ma deranja!" Salutul era in acela~i timp un gest prin care-mi facea semn sa plec. Visul imi spuse ca el pesemne realiza acum, bineinteles intr-un mod pe care nu-l cuno~tearn, realitatea existentei sale psihice, ceea ce in timpul vietii nu fusese niciodata in stare. in legatura cu imaginile acestui vis imi venira mai tlrziu in minte cuvintele: Anahoretii in scena finala Heilige Anachoreten gebirgaufverteilt...1 a partii a doua din Faust sint ginditi co.reprezentari a diferite etape de dezvoltare, care se cornpleteaza ~i se inalta reciproc. alta experiema a evolutiei sufletului dupa moarte am facut-o cind - cam 10. un an dupa moartea sotiei mele - m-am trezit intr-o noapte brusc ~i am ~tiut ca fusesem 10. eo.in sudul Frantei, in Provence, ~i ca petrecuseram 0 zi intreaga impreuna. Hicea acolo

o

I Sjlnli

anahore!i.

risipiri, stlnd lntre prapastii,

Goethe, Fallst II, actul Y,

"Munti cu prapastii", op. eit. (n. t.).

311

studii despre Graal. Faptul mi se pam semnificativ: caci ea murise rnainte de a-~i fi incheiat lucrarea pe aceasta tern!:!.. Explicatia pe planul subiectului - ca anima mea inca nu terminase cu munca impusa ei - nu-mi spune nimic; fiindca eu ~tiu ca nu sint gata. Dar ideea ca sOfia mea continua sa lucreze ~i dupa moarte la dezvoltarea ei psihicaarice s-ar lntelege prin asta - mi se paru plina de tlic, a~a ca visul avu un efect lini'ititor asupra mea. Reprezentali de acest fel sint, fire~te, incorecte ~i dau 0 imagine insuficienta, ca un corp proiectat pe un plan sau ca, invers, construirea unei forme cu patru dimensiuni pomind de la un corp. Spre a se ilustra, ele se servesc de determinarile unci lumi tridimensionale. Dupa cum matematica nu se teme sa creeze 0 expresie pentru raporturi care depa~esc arice empirism, tot a~a tine de esenta unei fantezii disciplinate sa proiecteze imagini a ceea ce scapa intelegerii, dupa principii logice ~i pe baza unor date empirice, ca de pilda enunturile viselor. Metoda folosita este cca a "enuntului necesar", dupa cum I-am numit eu. Ea reprezinta principiul amplificarii in interpretarea viselor, poate fi insa demonstrata cel mai u~or prin enunturile implicate in numerek intregi simple. Unu este, ca prima cifra, 0 unitate. El este insa ~i "unitatea", Unul, Atot-Unul, Unicul ~i Non-Doiul - nu un numeral, nu cuvintul ce denume~te un numar, ci 0 idee filozofica sau un arhetip ~i atribut al Domnului, monada. Este desigur corect ca ratiunea omeneasdi face aceste enunturi, dar ea e in acela~i timp determinata ~i legata de conceptia ei des pre Unu ~i implicatii1e sale. Nu sint, cu alte cuvinte, enunturi arbitrare, ci ele slnt determinate de esenta lui Unu ~i deci necesare. Aceeasi operatie logica s--ar putea efectua teoretic in legatura Cll tOi:'Jereprezentarile individuale ale cifrelor ce urmeaza, dar se ajunge practic curind la sfir~it din cauza complicatiilor sporinde care devin de necuprins. Fiecare aha unitate aduce Cll sine proprietati Si modifican nOlo Asa, de exemplu, 0 proprietate a cifrei patru este aceea d. ecuatiile de gradul patm mai pot fi Inca rezolvate, cele de gradul cind Insa, nu. Un "enunt necesar" dfrei palTUeste dcci ca e deopotriva punet culminant 9i terminus al unei ureari prcmergatoare. IntrucYt cu fiecare aWl unitate apar una sau mai multe proprietati Doi de natura matematicii, enunfurile se compiica atl! de mult, indt nu mai pot fi formulate. 312

Seria infinita de D.urnere corespunde numaruJui infinit de faptmi individu3.le. EJ este compusa tot din indivizi, ~i proprietatile primilor ei zeee membri reprezinta deja - dad e sa reprezinte ceva - 0 cosmogenic a.bstracta derivata din monadii. Proprietatile numerelor slnt 1m3 in acela~i timp proprieti1ti ale materiei ~i de aceea anumite ecuadi sint capabile sa anticipeze comportamentui materiel.

A~ dori,

din aceasta cauza, sa acord

~ialtor

enunturi ale ratiunii

noastre - In afara eelat matematice (care exista de la natura) posibilitatea de a indica dineolo de ele insele realitati nonpereeptibilc. Ma gindesc, de exemplu, 1a plasmuiri ale imaginatiei care se bueura de consensus omnium sau care se disting printr-o mare free vema a ap"ritiei, precum ~i 1a motivele arhetipale. Exista ecuatii matematice despre care nu ~tim caror realit8_ti fizice Ie corespund; de asemenea, exista realit~W mitice despre care nu ~tim 1a Inceput ]3. ce realitati psihice se refera. S-au gasit, de pildii, ecuatii care pun ordine in turbu)en\a gazelor fierbinti cu mult inainte ca acestea sa fi fost cercetate cu precizie; de un timp Si mai indelungat exista mitologeme care exprima desfasurarea anumitor procese subliminale, dar pe care abia a<;tazi Ie putem recilnoa~te ca atare. Gradu1 maxim de con~tienta care a fast deja atins undeva fonneaza, din cite mi se pare, limita superioara de cunoastere la care pot ajunge mortii. Pesemne ci1 de aceea viat,a pamillteasca are 0 semnificatie atit de mare, iar ceea ce omul duce "dineola", atunci dnd moare, este asa de important. Numai aici, in viat,a terestril, uncle contrariile se ciocnesc, poate fi ridicat nivelul general a1 canstiint,ei. Asta pare a fi sarcina metafizica a omului, pe care lnsii. fad a "mitolagiza", el n-o paate Indeplini dedt partial. Mitul e etapa intemiediara inevitabila $1 indispensabila Intre incon~t.ient ~i cunoa~terea con~tient;i. Este srabilit ca incon~tientul ~tie mal multe deci"t con~tiinta! dar ~tiinta sa este de 0 anume. factura~ 0 ~tiinta intru eterr:draie; de cele rnai multe. ori fara referire 1a "aici" ~i "ucum" ~i care nu tine cant de lirnbajul intelectului nostru. Nurn,ai daca Ie dam enunturilor sale- prilejul sa se arnplifice~ cum s-a aratat 111ai sus in exem.plul nUlnerelor~ ajunge in d0111e.niul
lrnelegerii proces se
noastre

~i -';/On1 putea
at'lL

repet~i'lnt!"-unTIlod convingator
~ 1 '4 ~'.l- ~]

a viselor. De aceea este

un aspect nOLl. .,£\cest la fiecare analiza reu~ita de irnportailt sa nu avern pareri

percepe

doctrinare preconcepute in legatura cu ceea ce afinna visele. De indatii ce frapeaza 0 anumita "monotonie a interpretarii" se ~tie di interpretarea a devenit doctrinad, a~adar, nerodnica. Chiar daca nu este posibil sa se aduca. 0 dovada valabiUi a continuarii vietii sufletului dupa moarte, tot exista evenimente care dau de gindit. Eu Ie iau co. pe ni~te indicii, fad sa-mi asum cutezanta de a Ie atribui valoare de cunoasteri. Intr-o noapte nu puteam donni ~i ma gindeam 10. moartea subita a unui prieten, care fusese mmonnintat in ziua precedenta. Moartea lui ma preocupa adinc. Deodata am avut senzatia di s-ar fi aflat in camera. Era de parca ar fi stat 10. pieioarele patului meu ~i mi-ar fi eerut sa merg cu el. N-am avut senzatia unei aparitii, ci 0 imagine vizuala interioad a lui, pe care mi-am explicat-o co. pe 0 'imaginatie. Dar a trebuit sa ma intreb cu toata franchetea: "Am vreo dovada ca este 0 imaginatie? Dar daca nu este? Daca prietenul meu chiar se afla aici, iar eu il iau drept un produs 0.1 fanteziei, n-ar fi asto. 0 nesimtire din partea mea?" A veam insa 10. fel de putin dovada ca statea in fata mea co. aparitie, deci in mod "real". Atunci mi-am spus: "Dovada sau nu ... in loc sa-l explic doar co. pe 0 imaginatie, a~ putea 10. fel de bine sa-l accept co. aparitie ~i sa-i acord realitate macar cu titlu de proba." In clipa in care am gindit astfel, s-a indreptat spre u~a ~i mi-a facut semn sa-l unnez. Trebuia, co. sa zic a~a, sa iau parte 10. joc. Asta nu era insa prevazut! A~a ca a trebuit sa-mi repet argumentul. Abia dupa aceea I-am unnat in imaginatia mea. M-a condus afara din casa, in gradina, pc strada ~i in cele din unna 10. el acasa. (In realitate, casa lui era situata 10. 0 distanta de citeva sute de metri de a mea.) Am intra!. iar el m-a dus pina in camera so. de lucru. S-a suit pe un taburet ~i mi-a indicat a doua carte din cele cinci legate in ro~u care stateau pe raftul 0.1 do ilea de sus. Apoi, viziunea inceta. Nu-i euno~team biblioteca ~i nu ~tiam ce carti avea. In plus, n-a~ fi putut descifra de jos titlurile volumelor pe care mi Ie aratase, caci erau plasate pe penultima etajera. Incidentul din vis mi se paru atit de straniu, incit a doua zi dimineata m-am dus 10. vaduva prietenului meu ~i i-am cerut pennisiunea sa ma uit dupa ceva prin biblioteca lui. ~i intr-adevar, sub raftul pe care-l vazusem in fantezia mea se afla un taburet ~i inca de departe am zarit cele cinci volume legate in ro~u. M-am urcat pe scaunel pentru a putea citi titlurile. Erau traduceri ale 314

romanelor lui Emile Zola; titlul celui de-al doilea volum era: Das Vermachtnis der Totenl• Confinutul mi se paru neinteresant, insa titlul era extrem de semnificativ i'n legatura cu experienta pe care o traisem. Un alt eveniment care-mi dMu de gindit se praduse i'naintea mortii mamei mele. Cid inceta din viata, eu ma aflam in Tessin. Vestea ma zgudui, mai ales c3. moartea ei veni pe nea~teptate. In noaptea dinaintea mortii ei, am avut un vis i'nspaimintator: Ma gaseam intr-o padure deasa ~i intunecoasa; printre copaci gigantici, ca de jungla, erau presarate blocuri de stinc3. fantastice, uria~e. Era un peisaj eraic, preistoric. Deodata am auzit un fluierat ascutit, care lncepu sa riisune prin univers. Genunchii mi se muiara de fridi. In tufi~uri se auzi un trosnet, ~i un cline-lup imens cu botul cumplit cascat tisni de-acolo. ViIzindu-l, singele imi ingheta in vine. Se napusti pe linga mine, iar eu am ~tiut ca Vinatorul Salbatic ii poruncise sa-i aduca un am. 0 spaima de moarte m-a trezit din somn, iar in dimineata urmatoare am primit vestea mortii mamei mele. Rareori m-a intors un vis atit de tare pe dos, ciki la 0 privire superficiaHi parea a spune ca diavolul 0 luase pe mama. Or, era de fapt Vinatorul Salbatic, "Grtinhtitl" - "cel cu palaria verde" -, care vina cu lupii sai in acea noapte de ianuarie clnd bate foehnul. Era W odan, zeul strabunilor alemanici, care 0 chema pe mama s1\.se alature adunarii stramosilor ei, Si anume in mod negativ armatei salbatice, dar pozitiv, raposatilor, acelor sa[ig Liit. Abia misionarii cre~tini au facut din \Vodan un diavol. El este in sine un zeu important - un i\1ercur sau Hennes, cum au recunoscut ramanii in mod just; un spirit al naturii care s-a reintors la viata in figura lui Merlin din legenda Graalului si a devenit, ca spiritus mercurialis, arcanunz2-ul cautat al alchimistilor. Astfel, visul spune ca sufletul mamei mele a fost preluat in acel context mai vast al sinelui, dincolo de aspectul crestin-moral, si anume in acea totalitate de natura si spirit care inglobeaza conflictul contrariilor. Am plecat imediat spre casa Si, noaptea in tren, am resimtit 0 mare tristete, dar in adincul inimii nu puteam fi mihnit, Si asta dintr-un motiv ciudat: pe parcursul iDtregii calatorii am auzit
1 2

Titlul original este: Le Vee/t d'ulle Morte (n. t.). v. nota 1, p. 93 (n. t.).

315

nelncetat muzica de dans, rl'sete. ~i gaJ3~gie'voioasa ..ca ~i cun1 s-ar fi celebrat 0 nunta. Era In contrast izbitor fata de inlpresia CUillplita lasara de vis. AiGi rasunau muzica vese]:i de dans :;;irisete zglobii, a~a Cd mi-a fast imposibil sa ma reculeg, ded1clndu-ma total tr1ste\ii. Tot mereu voia sa ma domine, dar in clipa urn1atoare ma regaseam in mijlocul melodiilor vesele. Era un sentiment de caldura :'Ii bucurie, pe de 0 parte. :;;ide spaima ~ijale. pc de alta - 0 alternare continua de contraste emoticnale, Contrastul se poate explica prin aceea ca moartea este infilti:;;ata 0 data din punctul de vedere al eului $1de cealalta data din perspectiva sufletului. In primul caz, ea apare ca a catastrofil, ca ~i cum for1;e rele $i nemiloase ar fi dipus un om. Caci moartea este 0 brutalitate cumplita - nu trebuie sa ne amagim in aceasta privintil - nu numai co. eveniment fizk, ci in primul rind ca LHml psihic; un om e smuh 'vietii si ceea ce ramine este 0 lini~te glaciaEi de maarte. Nu mai exista niei 0 speranta de a stabili vreo relatie eu el, caei toate puntile au fost taiate. Gameni carora Ie-am fi dorit 0 viata lunga sint secera\i in floarea virstei, in timp ce altii, care nu sint buni de nimic, ajung Ia 0 virsta inaintata. Este 0 reaHtate cmnta pe care n-ar trebui sa ne-o tainuim. Brutalitatea si arbitrarul mortii pot invenina oamenii atit de tare, lodt sa traga de aid concluzia di nu exista un Dumnezeu milostiv, nid dreptate sau bunatate. Dintr-un alt punet de vedere, moanea apare insa ca eveniment Imbucurator. Suh specie aeternitatis este 0 cununie, un mysterium coniunctionis, Sufietul ajunge, ca sa ma exprirn usa, la jllmatatea care Ii lipsqte, el reaJizcaza totalitate8.. Pc sarcofagele grecesti, elementul de bucurie e reprezentat prin dansatoare, pe mormintele etrusce, prin ospete. Li!c moartea cabalistului pios Rabi Simon ben Iohai, prietenii sai au spus ca i~i serbeaza nunta. ~i astazi, in anumite regiuni este traditie sa se organizeze de Ziua i'vlortilor un "picnic" pc mmminte. Toate acestea exprima sentimentul ca moartea ar fi de fapt 0 sarbiltGare a bucuriei. Cu citeva bni inainte de moarwa marnei, in septernbrie 1922, am a'vut un vis care mi-o prevestea, Era despre taHU rneu ~i ma impresion~l adlrico De la moartea deci din 1996~ nu~l !nai visasem niciodata. /~.cum lrni aparu iara~i l'ntr·~un 'vis~ eLl. ~i cum s~ar fi retnton~ dintr-o calatorie lnde:piirtatil.Ac~,·2ta iD.tinerit~i nu manifesta nici un tel de autoritate patem.a. rVl~anl.Jus cu elll1 biblioteca A fast mea ~i iT} ,arn bucurat nespns sa af1u ce· se rnai

i

316

o mare plikcre pentru mine saoi prezint sotia $i copiii mei, 53.-1 arat casa ~i siI-i relatez ce am mai fiient Intre timp 1i1ce am deveniL \1(dam sa-i povestr~sc ~i de cartea despre tipuril care-rni fusese publicata de curYnd. Dar mi-am dat imediat seama ca nu era posibil, Intrucit tata ",,,'ea un aei preocupat. Parco. sa vrea ceva de 10. mine. Am simtit-o clar, a$a ca am batut in retro.gere. Deodata mi-a spus cil dorea sa ma consulte, pentru ca eram psiholog, $i anum;; In legatura eu psihoIogia casniciei, M2i pregateam sa-i tin o prelegere mai lunga despre complicatiile casatoriei, tiar atunci m-an1 tre-zit t~-am inteies cum trebuie ~\/isul,c~ici nu n1i-a trecut prin miDtc CPt. s-ar putea referi Ja rnoartea m.amei rnele. M-am Uimurit a.l)ia clnd a murit subit J'n ianuarie 1923.
Casnicia paxintilor mei n-(1 fost G irg:oiaHi fericita, ci 0 proba de lilcerciJ.re a rifbdarii de muIte greuti!tL Amindoi au comis gTe,~e1i!etipice ffilJ.tor perechi casatorite. Din visul men. a~ fi pUEnt prevedea TIIOartea I11amei: dupa a absentS. de dou3.zee-i ~i ~ase ch:-ani, tata.! rneu se interesa in -vis la psiholog In legatud.l en vederile ~i cLm'o"~ti'lt c~ele :;:Ylui recente referitoare Ia cOlTI.plisa reia cafii1e Cit~G,3reCt:: per.~tru e1 1,!CnlSe

in. stare a sa at,ernrlorala nu achizitioa~a ca trebuia sa se adreseze celui In care:. 0 data ell schimbi3xile aduse de tirnp5 ar fi putut dobindi ni;~te puncte de 'vedere DoL Asa spuile visuL DacEl i-a~ fi In~eles sensul subiectiv a~ rnai fi putut~ fara multe; dar de ce l~an1 a'vut chiar inainte de IT10artea ITlarnei pe care nu anl p!'c1;irl1\it in niei un fel? ~~r~sul ra ad.entat clar spre tata de care Ina lega 0 simpatie e t .•. , ' care se 8.UlnC1Se ell anll. problerna. In r.nod nase inf:)lTIlatii mai
1~n·tc"cl1 i,:,':::on~tler:,u «1 "", '"" '1'"'n:-1re a re18tivl't"'i; ,l "alp' ~pa'o i ~ ~_ ,,"' c,~p ••...•••.,...•. !.,i.~ .•. ~~ ~ ,,1 lio-temporale~ surse rnal bune de infonnare ciecit con~tiin~a care
J.

.!.J. .•. -''"''~

_

'

••..•. _

dispune

Dumai de

S~'l1:w;rial:::, sIn tern redusi.

In ceea e-e

de dupa moarte~ 1a aluziile
insuficiente ale visu1-.J.l $1 a_he ITlartifestad Spollt~m'e ale incon~tiatrlbui entului. Bine"j'nteles a~a ('·urn am" rnai spus, flU se

Ii

acestor indicii \/alGar·~ de cunoa~teri sau chiar de do'vezi. Eko; pot servi ins3, ca baze adcc\'~te unor arnplificari rnitice; ele of eTa
intelecruh.li necesare

care cerc~~teaz~~ acel.
"\/ltalltatl1 sale D~C2'i

de- p(jsibi.lit~Ati absolut

lurnea irrtenl]ediara a
1911

f:1n--

pSlho!ogice

fu:;;eB'..~

pubIicata In anul precedent, .: 1

lIT

(fl. t.),

teZlel mltIce, atunci spiritul este amenintat de incremenire in doctrinarism. Invers, luarea in considerare a gerrnenilor mitici inseamna ~i un pericol pentru spiritele slabe ~i influentabile de a lua presentimentele drept moduri de cunoa~tere ~i de a ipostazia fantasmele. Un mit deosebit de raspindit allumii de dincolo iI fonneaza ideile ~i imaginile despre reincarnare. Intr-o tara a carei cultura spirituala este foarte diferentiati'i ~i mult mai veche decit a noastra, ~i anume India, ideea reineamarii e la fel de natural a ca la noi aceea ca Dumnezeu a creat lumea sau d exista un spiritus rector. Indienii cultivati ~tiu ca noi nu gindim ca ei, dar nu Ie pasa. Corespunzator particularitatilor spirituale orientale, succesiunea na~tere-moarte este giDdita ca 0 desfa~urare nesfir~ita, ca 0 roata eterna care continua sa se iDvirteasca tara tel. Omul traie~te ~i dobinde~te cunoa~tere, ~i moare, ~i 0 ia din nou de la inceput. Numai la Buddha iese Ia .iveaIa ideea unui tel, adica a depa~irii fiintei paminte~ti. Necesitatea mitid a omului occidental cere 0 imagine cvolutiva a lumii, cu fnceput ~i rei. Ea respinge imaginea unci lumi eu inceput ~i sfir:jit pur ~i simplu, dupa cum nu aecepta niei conceptia unui ciclu static ctern, inchis in sine. In schimb, orientalul pare a putea tolera aceasta din urrna idee. In mod c1ar, nu existi un consens referitor la esenta lumii ~i, tot a~a. nici astronomii n-au putut didea pina acum de acord in legaturii cu aeeasta problema. Occidentalului ii este insuportabila absurditatea unei Iumi exclusiv statice, el trebuie sa-i presupuna un sens. Orientalul nu are nevoie de aceasta presupunere, caci el 0 intruchipeazi'i. In timp ce primul vrea sa desavir~easca sensullumii, cel din urma tinde catre implinirea sensului in om ~i se dezbara de lume ~i existenta (Buddha). Eu a~ da dreptate ambilor; cad omul din Occident pare a fi mai cu seama extravertit, cel din Orient, mai cu seama introvertit. Primul proiecteaza sensul ~i il presupune in obiecte; celiilalt 11 simte in sine insu~i. Sensul este insa atit in exterior, cit ~i in interior. Nu se poate separa idee a de karma de cea a ren~sterii. Intrebarea decisiva este dad acel karma al unni om este sau nu personal. In cazul in care coordonatele destinului eu care un om pa~e~te in viata reprezinta rezultatul unor actiuni ::;ireaJizari ale unor vieti anterioare, exista 0 continuitate personaEi. In celalalt 318

caci aItfel sint redus doar la raspunsul pe care mi-l va da lumea. imagina foarte bine ca a~ fi trait in secolele tree ute ~i ca m-a~ fi lovit aeolo de intrebari la care inca nu puteam raspunde. Gare de aceea sint impresionat de faptul ca finalul lui Faust nu contine 0 solutie? Sau de problema la care a quat Nietzsche: trairea dionisiaca ce pare a fi scapat omului cre~tin? Sau este acel W odan-Hermes nelini~tit al stramo~ilor mei alemanici ~i frand care-mi pune intrebari provocatoare? Sau Richard Wilhdm are dreptate cind presupune in gluma ca in viata mea anterioara oi fi fost un chinez rebel care trebuie. De ambele dati. a caror mo~tenire se reune~te in mine. E ceea ce pare sa fi gindit ~i Buddha ciud a incercat sa-~i opreasca devii de la tot felul de specularii inutile. Este sensul existentei mele ca viata sa aiba sa-mi puna 0 intrebare. a ocolit intrebarea ~i n-a intrat mai adinc in problema. Mi-~ puteo. Cind voi mmi. ca trebuia sa ma nasc din nou fiindca nu indeplinisem sarcina care mi se dMuse. a~a ca se incorporeaza din nou tara sa existe 0 continuitate personaEL Buddha a fost intrebat de doua ori de elevii lui daca acel karma al omului este personal sau nu.caz. ~i anume asupra na~terii. faptele mele ma vor urma . Sau. ea nu ar contribui. asupra cauzei ~i efectului evenimentelor dureroase. iar eu trebuie sa fumizez raspunsul meu. Aceasta este sarcina suprapersonala a vietii mele ~i 0 realizez numai cu greu.a~a imi inchipui cel putin. V oi aduce cu mine ceea ce am facut. un karma este intrucitva cuprins de catre 0 na~tere. Buddha a lasat intrebarea deschisa ~i imi vine sa presupun ca niei el n-a ~tiut sa dea cu certitudine un raspuns. a batrinetii ~i a mortii. a vietii. ca pedeapsa. Sint eu 0 combinatie a vietilor strabunilor ~i Ie intrupez din nou vietile? Am mai trait 0 data in trecut ca persoana anume ~i am progresat atit de mult in acea viata indt sa pot incerca acum sa caut a solutie? Nu ~tiu. la eliberarea de iluzia fiintei. invers: Eu insumi sint 0 intrebare adresata lumii. Nu ~tiu ce sa raspund la intrebarea daca acel karma pe care-I td-iiesc este rezultatul vietilor mele anterioare sau mai degraba achizitia stramo~ilor mei. dar la care D-au putut raspunde. Poate ca ea reprezinta ceva ce i-a preocupat inca pe strabunii mei. Buddha considera mai folositor ca discipolii sai sa mediteze asupra lanWlui nidana. Plna atunci se pune Insa problema sa nu ajung sa stau la sfir~itul vietii mele cu miinile goale. a spus el. sa descopere in Europa sufletul sau oriental? 319 .

cu alte cuvinte. Caei o credinta I1'ni demonstreaza numai fenornenul credintei~ nicidecum Insa realitatea continutului care face obiectul credintei. ineompletitudinea imaginii cre~tine a di'vinitarii. in lumea expcrien\ei mek.reritele.ilumite aspecte s-ar putea uImari chiaf. LJ .. penoL-lda Q de caIrn. nu se produce ceva ce af putea eu adevarat indica relDcan1area.Ce simt a fi un rezultat al vietilor strabunilor mei sau un karnza doblndit Intr-o Via\3.te. In cluda cu care in-arn lndrep~ rat spre respectbnll fennmen. pln3~la terrninarea prelucrarii rl1uncii deja reaJizate. ulldeva Si cum va. care inca mai trebuie gas it. Pina "inultimii ani l1-am putut descoperi nirnic convingalor in aceasta privinta. Dar de cUI'lnd am obser-'. j\.af trebui sa se nascil din nou. In aceste conditii. relatlv nurneroase la l1oi7 ale cnedjni. i\m impresia ca ar putea fi in:. Problema despre kartna mi-a ranlas ob5cura.i ispunsul d meu o. sau rilspunsul. descriu procesul reinCaiTIarii la 0 personalitate decedata~ pe care 0 cunosc.adica eventual eu insumi .r putea fi nesatisfikatoare.iconfruntarea ei cu principiul feminin.anterioara personala ar putea flla fel de bine un arhetip impersonaL care tine azi Intreaga lume sub tensiune ~i a pus in mod deosebit staplnire pe mine. a~a cfi n-arn nici un fel de posibilita!i de comparatie.fat chiar la nline Insumi un $ir de 'vise care.ei In relrlcarnare.~ riile. Mil gindesc Si la posibilitatea ca prin realizarile individuale sa se nasca in lume 0 Intrebare la care se cere sa se gaseasca un raspuns. a~ fi Indre-ptatit la mai multe sute de ani de lini:.pun intrebarea ca o:. _ dup~1toate ap'c1.~. ~icea a rena~te1'ii personale sau a metempsihozei. pina sa fie iara~i ne'/oie de c1neva care se intereseaza de astfel de lucruri 0i ar pUle a relua sarcina cu fo10s. Fac binel'nTeles abstrac'~ie de martu. ca de exemplu dezvoltarea seculara a triadei divine o:.. in sine. pentru a fi acceptar. cineva care are karma al meu . fclul in eare.. eu 0 probabilitate ce nu.taurata acuD.~i total de neglijat.Jicloclata11-8.. plna In reaJitatea empirica.n1 Tnai observat sau auzlt nirnic aserrlanatol. De exemplu. Acest continut trebuie sa mi se reveleze empiric. l. co. Observatia mea fiind deci subiectiva 1 eu giudire Jibera ~i Jipsita de prejudecati 320 (n. Libera et V(lcua meilte 1. pentru a cIa un raspuns mai eompleL De aceea mi-a~ putea imagina cii nu ma voi na~te din nou atita timp cit lumea n-are nevoie de un faspuns ~i c8. Ia intrebarea gnostica a originii raului. spre a constata daca. iau nota ell respect de profesiunea indiana de credinta lIT legatura eu rena~terea ~i privesc in jur.

cantemplarea. reprezentarile pe care ~i Ie fae oamenii despre lumea de dincolo sint determinate ~i de dorintele ~i prejudecatile lor. in mod firesc. "viata in lumea de dineolo" apare ca 0 eontinuare eOl1seeventa a vietii psihiee la batrinete. in majoritatea eazurilor. in imaginile interioare ~i exterioare ale treeutului. Ei ramin prizonierii aeestor amintiri.). dupa cum. iar pe aeeasta mi-o imaginez ca pe un mers progresiv prin lumea imaginilor. Din punet de vedere psihologic. In general. Daca presupunem ca "aeolo" exista 0 eontinuare. filozofia reprezinta 0 pregatire intru moarte. prin viata mea. fara a fi totu~i in masura sa sustin 0 anumita opinie. Sf. lumii de dineolo i se asoFapt. ~ dori doar sa mentionez existenta ei. prin gindire. Trebuie sa marturisesc insa ca dupa aceasta experienta privese problema reinearnarii eu oehi putin diferifi. Imaginile interioare ma impiedica sa ma pierd in retrospectiva personala. Exista multi oameni batrini care se impotmolesc in amintirea evenimentelor exterioare. in concepti a lui Platon. sufletul al' putea fi aeea existenta in care se gase~te "lumea de dineolo" sau "tarimul mortilor". t. Medicarnentu1 este preparat prea tlrziu.. in timp ce retrospectiva.] Aceasta presupune ins a ca sufletul biitrinilor nu s-a lignificat sau pietrificat . deoareee viata sufletului nu are nevoie niei de spatiu. mai eu seama imaginile launtrice de care ne oeupam inca de pe aeum. un TOItot mai mare: . Existenta psihica. nu ~i continutul ei. 1 2 321 . 3 A se da inapoi pentru a sari mai bine (II. Astfel. atunei nu ne putem inehipui 0 alta forma de existenta decit eea psihidi. 2.sero medicina paratur cum mala per longas cOllvaluere moras2.~i singulara. batdinii vO$tri vise vor visa.). dad este reflect~ta ~i tradusa in imagini. Apost. t. niei de timp. Cad a data eu inaintarea in virsta. Ineere sa vad linia care. La batl'inete ineepem sa ne derulam amintirile in fata oehilor mintii ~i sa ne recunoa~tem. Ineon~tientul ~i "tarimul mortilar" sint in aceasta privinta sinonime. De aeeea. furnizeaza materialul pentru toate speeulatiile mitiee des pre 0 viata de dineolo. cind raul s-a fortificat prin timp mde1ungat (11. t. refleqia ~i imaginile launtriee joaca. Este ea un stadiu preliminar sau ea 0 pregatire pentru 0 existenta in lumea de dincolo. 17 (II.).. a condus in lume ~i duee din nou afara din lume. inseamna un reeuler pour mieux sauter3.

~i este 0 regula ca tarlmul mortilor sa manifeste 0 tacere glaciala. Cu to ate acestea. atunci lumea imi apare unitara intr-o masura mult prea mare ca sa mai poata exista un "dincolo". Exista undeva "acolo" 0 necesitate stringenta care conditioneaza lumea ~i care vrea sa puna capat starii de "dincolo". a~a ca divinitatea ~i natura pe care 0 cunoa~tem. Mi-a~ putea imagina ca anumite suflete simt starea existentei tridimensionale ca fiind mai fericita decit cea a "ve~niciei".a~a imi inchipui eu . Daca In lumea de dincolo totul ar fi luminos ~i bun.m-a umplut de adinca fericire. Nici yorba insa de a~a ceva. 322 . Nu-mi pot imagina ca dupa moarte aterizam pe 0 lncintatoare cimpie cu flori. Daca ascult glndurile care se formeaza in mine involuntar. ceea ce am trait in viziunile mele din 1944 . Ce-i drept. ~i acolo domnea intunericul. ca sufletele mortilor sa descopere insa numai treptat unde se afla frontierele starii eliberate. Nu-mi pot imagina nici ca suferinta ar lnceta cu totul.ce suflete vor plonja din nou in n~tere. t.eliberarea de povara trupului ~i pel'Ceperea sensului . in felul ei. iar omul cre~tin spera intr-un sfir~it apropiat allumii ? Mi se pare probabil ca ~i In lumea de dincolo sa existe anumite ingradiri. Dar asta nu mi se pare convingator. in care natura contrariilor sa lipseasca total.).ciaza numai reprezentari luminoase. Ginditi-va la stinca neagra la care am ajuns! Era intunecata ~i din granitul cel mai duro Ce lnseamna asta? Daca la baza creatiei n-ar exista nici 0 imper~ fectiune. Lumea in care ajungem dupa moarte va fi mareata ~i teribila. ~i acolo am constatat 0 incetare ciudata a caldurii umane. ~i acolo este "natura" care. ~i din starea prenatala ar putea sa vina lnspre noi efuziuni de frumusete ~i bunatate. e a lui Dumnezeu. Aceasta necesitate creatoare va decide . Dar 1 Nu este a~a (n. atunci de ce aceasta sete de a crea. de ce acest dor de ceea ce trebuie implinit? De ce acorda zeii 0 asemenea importanta omului ~i creatiei? Continuarii ~antului nidana la infinit? Cind de fapt un ~uddha a opus iluziei dureroase a existentei al sau quod non 1. De ce aceasta separare insurmontabila lntre cei morti ~i cei vii? Cel putin jumatate din relatarile asupra lntllnirilor cu spiritele mortilor vorbesc despre ni~te incidente lnfrico~atoare cu spirite sumbre. ar trebui sa existe ~i 0 comunicare amicala lntre noi ~i tot felul de spirite fericite intru Domnul. nici un defect primordial. nepasatoare la durerea celor abandonati.

ceea ce mi-a provocat na~terea trebuie sa fi fost in pnmul rind 0 sete pasionata de a intelege. Daca se simte nevoia fonnani unei paren in aceasta chestiune. procedind astfel poate chiar din convingerea ci'i mai este ceva de desavir~it. atunci s-ar putea lua eventual in considerare ceea ce s-a aflat din fenomenele psihice de disociere. ca sa zicem a~a. De aceea. Ele ar putea fi invocate.poate d. pentru a descoperi reprezentari mitice. Putem cel mult sa spunem ca exist8. Este po sibil ca 0 continuare a vietii tridimensionale sa nu mai aiba sens. daca vrem. acest lucru depinde de cantitatea de completitudine sau incompletitudine a existentei lor umane pe care au luat-o cu ei dincolo. ~tim la fel de putin daca ceea ce continu~. sa existe este con~tient in sine. Intrucit scoarta cerebrala a creierului mare. 0 anumita probabilitate ca ceva din psihicul nostru sa continue sa dainuie dincolo de moartea noastra fizica. de clivaj. Caci este elementul cel mai putemic a1 fiintei mele. Aceasta pomire nesatioasa spre inte1egere ~i-a creat. chiar ~i cind e yorba de cea mai profunda stare de incon~tienta. Sufletul ar disparea atunci din lumea tridimensiona1a ~i ar ajunge intr-o stare pe care budi~tii 0 desemneaza drept nirvana. sediul con~tiintei. pentru a cunoa~te ce este ~i ce se intimpla ~i. ca ~i cum compJexul ar avea 0 con~tiinta de sine. In majontatea cazunlor in care se manifesta un complex scindat. sufletul cade din nou in lumea dorintelor ~i se intoarce in viata. pe deasupra. Daca mai ramine insa un karma care trebuie ispravit. pomind de la aluziile slabe ale incognoscibilului. In favoarea unei astfel de presupuneri pledeaza ~i observatiile uimitoare care se fac in cazul unor le~inuri adinci dupa leziuni cerebrale acute ~i in cazul unar stan grave de colaps. atunci. In ambele situatii se pot semnala. In cazu1 meu. este scoasa din circuit in timpul le~inului. vocile bolnavilor mintali sint personiflcate. astfel de fenomene ramin astazi inca fara explicatie. Ele pot fi 0 marturie in favoarea unei men323 . M-am ocupat de fenomenul complexelor personificate inca in teza mea de doctorat. Noi nu slntem nicidecum in stare sa dovedim ca ceva din noi se pastreaza in veci. aceasta are loc in fonna unei personalitati. 0 data ce sufletuJ a atios anumite stadii ale intelegerii. 0 con~tiinta. se poate ca sufletul sa nu mai trebuiasca sa se intoarca ~i o intelegere superioariI sa impiedice donnra de reincarnare. de exemplu. perceperi ale lumii exterioare. in sprijinul unei continuitati a con~tiintei. precum ~i train onince intense.

ca obiectivu1 unui telescop. In acel vis avut demult ma aflam intr-o drumetie. situata la marginea drumului. ci am remarcat numai un aranjament ±loral minunat.in pozitie lotus ~i cufundat in meditatie adinca. la 0 departare de vreo ~aizeci-~aptezeci de metri. iar sub ochii mei se deschidea. ehiar ~i in starea unei aparente incon~tiente. zburind prin aer. Privindu-l mai atent.i eu.N. Apoi am vazut lnSa ca pe jos. 9i mediteaza la forma mea paminteasdi. Se opri 0 clip a 1a a distanta de vreo patru-cinei sute de metri. Intr-unul avut in octombrie 1958 am zarit din easa mea doua discuri de metal stralucitor in fOffila de Ientile.. 563 s. un obiectiv cu 0 prelungire din metal care ducea la 0 cutie . un alt corp se indrepta in zbor chiar spre mine: 0 lentil a perfect rotunda. Doua vise au aruncat 0 lumina asupra ei. ca sa zic a~a. G. soarele batca. ele zburau pe deasupra casei. Jung. 324 . Cufundat inca pe jumatate 'in vis. Eu sint proiectat de catre lanterna magid sub forma Iui C. urn1. Dar cine minuie~te aparatul ?." $tiam eli. Apoi.z. Mai visasem 0 data ceva despre relatia dintre sine . pe traiectorie curM. Mergeam pc un drum care trecea printr-un peisaj deluros. U~a era data de perete. Acum se dovede~te ciI noi sintem proieqiile lor. inaintea altamlui. dupa care 'i~i continua imediat zborul. 1 Problema raportului dintre "omu] atemporal" .). germ. de jur-imprejur. 0 panorama larga. p. un gind imi treeu prin minte: "Noi credem mereu ca O. Cll rata spre mine.-uri. Se opri in aer.. am recunoscut ca avea figura mea. eu nu voi mai fi. S-ar putea 1 Cf. Indata dupa aceea sosi.Z.-urile sint proiectiile noastre. EI reprezinta 0 parabola: sinele meu se cufunda in meditatie. a9a ca am intrat. Are un vis ~i acest vis sint eu. Am avut acest vis dupa boala mea din 1944. ed. Werke VIfI. ~edea un yoghin . atunci dnd se treze~te.N. ~i ma viza direct. M-am trezit. Deodata am ajuns la 0 capela mica. In Ges. ca un yoghin. M-am speriat ingrozitor 9i m-am trezit Cll gindul: "Aha. un aIt corp. Erau doua O. 1967.(n. inspre lac.0 lanterna magid. iata-l pe cel care ma ginde~te. pc altar nu se aflau nici vreo icoana a Maicii Domnului ~i niei vreun crucifix. In acest sens Sincronicitatea ca principill al relatiilor aeal/zate. prada unui sentiment de mirare. sinele ~i omul terestru in timp ~i spatiu ridica intrebari de cea mai mare dificultate.tineri cel putin subiective a capacitatii con~tiintei. Spre surprinderea mea.

existenta noastra incon~tienta este cea real a. Inversarea indica faptul ca. !e considedim doar ca pe un fel de fenomene marginale. ca ~i cum cineva ~i-ar pune haine de scafandru spre a plonja in mare. 325 . in general. noi con~tientizam insa aceasta corelatie cauzala in sens invers: descoperim in produsele incon~tientului simboluri mandala. opusa con~tiintei. prin experientele lumii tridimensionale ~i poate face.2 JV. folosim tocmai astfel de figuri. 0 privire superficiala se multume~te cu presupunerea cii urmele ~i umbrele siDt cauzate de con~tiinta. ci au propria lor realitate ~i spontaneitate.). ~i el.!ncertitudinea In a ~ti cui sau dimi "loc" ar trebui sa i se atribuie realitatea mai juease 0 data un ral in via\a lui Jung: cind ~edea. Figura yoghinului ar reprezenta intr-o oarecare masura to talitate a mea prenatala incon~tienta. l:. Asemenea lantemei magice. in masura in care aceasta crede in majii. ca un fel de vis care. IUlnd o atitudine religioasa. copil fiind. iar lumea no astra con~tienta reprezinta un fel de iluzie sau 0 realitate aparenta. indicata ~i de capela din imaginea onirica. ~i meditatia yoghinului "proiecteaza" realitatea mea empiridi. in viziunea "celeilalte parti". pe piatra. iar daca vrem sa exprimam totalitatea. t. Cf. fabricata cu un anume scop.0 stare psihica straina noua. centrat pe punctul focal al eului ~i care constituie lumea no astra. Ambele vise tind sa inverseze total raportul dintre con~tiinta eului i?i incon~tient ~i sa infati~eze incon~tientul ca pe creatorul persoanei empirice. imaginile incon~tientului nu sint produse ale con~tiintei. printr-o con~tien~a mai mare. pentru a ajunge in existenta tridimensionala. un pas inainte catre realizarea sa.J. Din acest punct privim la 0 lume obscura ~i enigmatica ~i nu ~tim in ce masura urmele ~i umbrele ei slnt determinate de con~tiinta noastra sau detin 0 realitate proprie. In Glosar termenul ciia/ernitate (n. Este clar ca acest punct de vedere se asemuie~te mult eu concepti a orientala des pre lume.a~a cum adesea este cazul in vise . iar Orientul indepartat . un dmp luminos. Sinele renunta la existenta de dincolo. ~i cunoscutul vis al :t1uturelui allui Tchuang-Tsi CA. EI poate trece. Baza noastra este con~tiinta eului. adicii figuri circulare ~i figuri cuaternare1.spune ~i: el ia forma omeneasca.). juc:ndll-se eu glndul ca aceasta ar spune sau ar fi "eu". care exprima totalitatea. pare a fi realitate atita timp cit ne gasim 1'nel. Cu toate aces tea. in forma terestra. De regula. Dar o observatie mai atenta arata ca.

cu at1t mai nesatisfacatoare ii este viata. din cauza unei insusiri sau a alteia pe care 0 concep ca pe 0 avere personala: talentul "meu" sau. Unicitate si limitare sint sinonime. ~i in relatia cu semenul nostru e hotaritor daca nemarginirea se exprima in ea sau nu. limitat.tienta eu ma descopar a fi limitat s. ~tiindu-ma unic in combinatia mea personal a.terii rationale.tientului. La urma urmei.i si pe lucruri care nu slnt de 0 insemnatate decisiva. nu-mi fixez interesul pe futiliJill. Intr-o epodi orientata exclusiv pe Eirgirea spatiului de viatii si pe cresterea. Cu cit omul pune mai mult accent pe 0 posesiune falsa Si cu cit percepe mai putin ceea ce este esential. El se simte ingriidit pentru di are intentii ingradite. ee se manifesta in betia eifrelor mari si in puterea politica. Ating insa sentimentul de nemarginire numai daca am ca limita extremul. catre 0 constientizare totala. 326 . si conform vechii conceptii crestine cunoasterea de sine este calea catre cunoasterea Domnului. Limitarea cea mai mare a omului este sinele. noi valoram numai datorita esentialului si daca nu avem asa ceva. a tout prix. Numai daca stiu ca nemarginirea este esentialul. infinit? Acesta este criteriul vietii sale. atit unul ell s. am posibilitatea sa devin constient s. eventual. Daca intelegem si simtim ca inca din timpul acestei vieti sintem legati de nemarginire. frumusetea "mea". el se manifesta in trairea lui: "Eu sint numai asla!" Doar constiinta limitarii mele celei mai ingusle in sinele meu se racordeaza la nelimitarea incons. dorintele si atitudinea se modifica.-. Orientul atribuie indubitabil sinelui semnificatie "divina". asadar. ei doar 0 identitate iluzorie eu el. atunci insist sa mi se recunoasca 0 anumita valoare in lume. catre cognitio Dei. Si cunoasterea de sine este deci esenta si inima acestui proces. a cunoas. iar de aici rezulta invidie si gelozie. Daca nu stiu. Constientizarea e cultura 1n sensul eel mai larg. ln cawl omului. viata este irosita.ietem deopotriva. ~~ Intrebarea hotari'toare pentru om e: Te raportezi sau nu la .si deci nu este posibilii nici constientizarea lui -.Totalitatea inconstienta imi apare deci ca veritabilul spiritus rector al tuturor fenomenelor biologice Si psihice. In aceasta cons. Fara ele nu exista 0 percepere a nelimitatului . Ea tinde catre o realizare totala. Dar numai atunci. exigenta suprema este aceea de a fi constienti de unicitatea si de limitarea noastra. adica. in definitiv.i de nemarginire.i celalalt.

Caci misiunea omului ar fi. . la rlndullui. de sporirea con~tiintei noastre. In ambele cazuri. victima incon~tientei. Pe elt putem disceme. sa con~tientizeze ceea ce provine 5i i se impune din incon~tient. tot a~a e ~i el influentat. Aparitia dictatorilor ~i a Intregii mizerii pe care au adus-o cu ei provine de la faptul ca omului i-a fost rapit. ca ~i ace~tia. Este chiar de presupus ca. prin miopia celor care se vor prea de~tepti. In lac sa ramlna necon~tient de acest continut sau identic cu el. EI a dizut. dUelnd astfella 0 demonizare a omului ~ia lumii lui. orice simt al "lumii de dincolo". ar deveni infidel menirii sale de a crea con~tiinta. dupa cum incon~tientul aqioneaza asupra noastra.Epoca noastra a pus Intregul accent pe omul "de aici". unicul sens al existentei umane este sa aprinda o lumina In tenebrele fiintei ca atare. din contra.

unde apare.12 Ginduri tirzii Pentru c1arificarea biografiei mele. 2 Care ~tie bine1e ~i raul (n. Sint exact ceea ce sint ~i nu pot fi nimic altceva: In sine fiinte fara suflet. dupa cum se relateaza in Cartea lui Enoh. I Remarcabilla cre~tinism este faptul ca anticipeaza prin doctrina sa a metamorfoza in divinitate.). in final. 328 .). In cazul ciiderii ingerilor. deci a transform are istoridi de "partea cealalta". refleqiile acestui capitol sint indispensabile. Aceasta are lac sub forma unui mit nou despre a sciziune in cer. "aqiunea de contemplare. 1 In sensul originar al grecescului thearfa. Aceasta "teorie"] este insa a forma de existenta ce face parte din viata mea. engi. este gata sa devoreze ~i oamenii. de~i cititorului i-ar putea parea teoretice. pe care il putem observa ~i astazi in delirul dictatorilor: ingerii creeaza impreuna cu oamenii 0 rasa de uria~i care. t. ea reprezinta un mod de trai. fiigaduindu-le 0 con~tienta sporita (scientes bonum et malum2). a invadare "precipitata" a lumii oamenilor de catre continuturi incon~tiente. indicata prima data in mitul Creatiei. Cel de-al doilea indiciu este ciiderea ingerilor. care nu reprezinta altceva dedt gindurile ~i intuitiile Stapinului lor. ed. un adversar al Creatorului care ii indeamna pe primii oameni la nesupunere. de observare a lumii" sau al cuvintului german Weltanschauung (n. este yorba dcci exclusiv despre ingeri "rai". Ei declan~eaza efectul bine cunoscut al inflatiei. sub aspect de ~arpe. Ingerii siut a specie singulara. 0 funqie la fel de necesara cum sint mincatul ~i bautul.

conferind omului 0 intuitie a configuratiei lui totale. t.i a consecintelor ei. a inceput sa se contureze imaginea unei catastrofe universale. Ce-i drept. si conceptia cre~tina asupra totalita.). adica. ca 0 implinire a ideii din Vechiui Testament a casatoriei divine :. slntem amenintati stringent de pericolul 1 Aceasta tema a fast lratata de Jung in Aioil.tii ce se fmpline~te in lumea de dineoio. Werke IX/2. ci si pentru Creator: In oehii celor eliberati din tenebr~ EI s-a dezbar~t de insusirile Sale sumbre 9i a devenit surmnul7l bonum.. Inca din perioada erestinismului primitiv. 0 data cu el. Trebuie sa lilvatam cum sa umblam ell el. si anume cu nedreptate fariSa. cu principiul raului.). Ea consta in fenomenul uriaSilor. aceasta manifestare a raului gol-golUt a Iuat la poporul rus. minciuna.Treapta a treia ::. Si anume al unui hybris al constiintei: "Nimic nu e mai mare ca omul Si ale sale fapte. A vem in orice caz nevoie de 0 reorientare. Aceasta dezvoltare i~i atinge apogeul in secolul XX. dar a declansat prima izbucnire incendiara violenta la nemti. neabatut. lumea crestina este realmente confruntata. eealalta fata a Creatorului. ed. mai intii. germ.i decisiva a mitului estc insa chiar realizarea de sine a Iui Dumnezeu in forma omeneasca. Cum ar fi acest lucm eu putinta fara a produce mari pagube nu poate fi Intrevazut la ora actuaUi. Daca atingem raul. 0 forma permanenta. adidi de 0 metanoia3. Fata de aeeasta. I De aici incolo s-au Inmultit simptomele neliniStii Si ale indoielii. prefacere (n.nsformari ulterioare a constiintei. 3 Schimbare. pina ce. au aparut primele semne ale unei tro. Acum. de Christlis in nobis .mplifiease pina la conceptio. la sfirsitul celui de-al doilea mileniu. N-a fost un eveniment hotarltor doar Dentm am. pare-se. 329 . 1976 (n. In Ges. Se reveleaza astfel incontestabil cit de tare a fost subminat crestinismul secolului XX. Nu mai poate fi eliminat din lume printr-o schimbare de nume. editia a II-a. Totalitatea inconstienta p~ttrundea astfelin domeniul psihic al experientei launtrice."Cristos in noi". in secolul al Xl-lea. tiranie. pina ce. raul nu mai poate fi bagat~lizat prin eufemismullui privatio bone. cum sa-l manevram. dki el vrea sa participe la viata. a unei amenintari a constiimei.). Raul a devenit realitate determinanta. ideea l'ncarnarii se o. Luminii Ii succeda umbra. 2 Lipsa binelui (11." Caracterul de transcendenta al mitului crestin s-a pierdut Si. 1951. binele supremo Acest mit a ramas viu timp de un mileniu. sclavie ~i constringere morala. t.

Ele formeaza impreuna un tot paradoxal. daci:i decizia etica 0 cere. ca ~i pina acum. nedreptatea comisa. Nu in sensul cii in sine ar deveni rau. el declan~eaza urmari negative. adica decizia intre bine ~i rau. intentionata sau numai gindita se va razbuna in viitor. Putem fi ~i victima unei judecati gre~ite. asta Inseamna ca binele ~i raul i~i pierd caracterul absolut ~i slntem constrin~i sa realizam ca ele reprezinta judecati. indiferent daea este yorba despre alcool sau morfina. Nimic nu ne poate scuti de chinul deciziei etice. Relativitatea lui "bine" ~i "rau" sau "paeatos" nu inseamna nicidecum ca aceste categorii n-ar fi valabile sau n-ar exista. nu este afectata de acest impuls. Etica. caruia ii eadem prada. lumea s-a rastumat pentru noi sau nu. binele se relativizeaza in mod necesar. Dar trebuie. Problema etica este afectata de aceasta numai in masura in care ne simtim nesiguri de evaluarea morala. oridt de dur ar suna. aparind ca una din jumatatile unui contrariu. Deci nu avem voie sa "eadem prada" absolut nimanui. Nu mai avem voie sa ne lasam sedu~i de contrarii. de care ne putem asigura numai daca Dumnezeu consimte . Fata 330 . indiferent de faptul ca. cu consecintele-i psihologice caracteristice.de a-I cadea prada. 0 data eazuti prada lui. Criteriul aqiunilor etice nu mai poate consta in faptul ca ceea ce recunoa~tem drept "bun" are caracterul unui imperativ categoric ~i ca a~a-numitul rau este neaparat de evitat. ci devine doar mai dificila pentru noi. Aprecierea morala se bazeaza Intotdeauna pe codul moral care ne pare noua a fi cert ~i care pretinde ca ~tie precis ce e bine ~i ce e rau. Dupa cum am mai semnalat in aWi parte. sa avem libertatea sa evitam in anumite imprejurari ceea ce este cunoscut drept bine moral ~i sa facem ceea ce este recunoscut drept rau. Prin recunoa~terea realitatii raului. i~i pierde caracterul moral. Acum insa. Cu aIte cuvinte: sa nu cadem prada contrariilor. dar. decizia etici:i devine un act creator subiectiv. sau idealism. avem deci nevoie de un impuls spontan ~i hotaritor din partea incon~tientului. Judecata moraEi este prezenta intotdeauna ~i pretutindeni. Grice forma de patima e ceva rau. pe stifletul nostru. intre timp. Numai continuturile judeciitii sint supuse conditiilor temp orale ~i locale ~i se transforma in mod corespunzator. Practic. Caracterul imperfect al judecatii umane ne face insa sa ne indoim ca opinia noastra e intotdeauna cea corecta.concedente Deo. Un a~a-zis bine. Totu~i trebuie sa luam decizii pe plan etic. dnd ~tim dt de nesigura este baza. Acela~i lucru este valabil ~i pentru rau. nici macar binelui.

lnstinctele sint factori dinamici prezenti a priori. fara sa vorbeasca vreodata despre ceea ce este experienta personaHl. nici de cea1alta. se tot uita temator in jurul lui dupa reguli ~i legi exterioare de care. Sint inconstientul ~i continuturile sale despre care nu exista a 1 "Nu inca-nu inca" . s-ar putea tine. din aceasta cauza. In cazul dat. Aceasta situatie este suportata.modelullui neti-netil din filozofia indiana. In forma moraUI.expresie pe care ~i-o tot repeta eel care mediteaza. are nevoie. unde dam de instincte. Insa de un asemcnea grad de cunoa~tere ne desparte Inca. lndividul este insa de obicei atit de incon~tient indt nu-~i cunoa~te absolut deloc propriile posibilitati decizionale ~i. dadi . 331 . nu-i nimic nou in acest aspect. Trebuie sa ~tie fara menajamente de cit bine ~i de cite fapte ru~inoase este capabi1 ~i sa se fereasca s-o ia pe una drept rcala ~i pc cea1alta drept iluzie. Astfel se propovaduiesc idea1ismedespre care de cele mai multe ori se ~tie Cll certitudine ca nu vor putea fi Implinite niciodata ~iele slnt predicate din oficiu de aceia care ~tiu d ei in~i~i nu Ie-au implinit niciodata ~i nici il-O vor face vreodata.vrea sa traiascii rara a se minti ~i rara a se amagi pe sine. a~adar. a~a cum se pune azi. de care depind. 0 astfel de autocunoastere ar fi deci necesara. in primul rind de 0 cunoa~tere temeinidi de sine. ci el s-a manifestat inca din timpuri prepsihologice. t. In general. fara a fi cercetata mai indeaproape.). codul moral este abrogat iremediabil ~i decizia etica este lasata la aprecierea individului. Ca posibilitate. Abstraqie fikind de neajunsurile general umane. pentm cii numai prin ea ne putem apropia de acel strat fundamental sau de acel nueleu al naturii umane. in timp ce strabate diferitele niveluri ale fiintei in cautarea realitatii neconditionate (n. deciziile etice ale con~tiintei noastre. 0 distanta foarte mare.a individului.a~a cum ar trebui s-o facii de fapt de la sine . de~i posibilitatea unei autocunoa~teri mai profunde exista cu siguranta la multi oameni modemi. Cine vrea sa capete un raspuns la problema rau1ui. aproape fara speranta. ambele sint adevarate ~i el nu va scapa total nid de una. Astfel. sub forma unui "conflict al datoriilor". In sine. 0 buna parte de vina apartine educatiei care se orienteaza exelusiv dupa cele ce se ~tiu in general. in ultima instanta. adid 0 cunoa~tere dt se poate de bun a a tota1itatii sale. In nedumerirea sa.I de a asemenea unilateralitate avem.

). cu a geniala naivitate. caei nu slntem capabili sa euprindem ell ~tiinta noastra natura ineon~tientului. Cl eXClUSIV In TIm 1 Cf. $i chiar dad am cunoa~te-o. dar ne are ea pe noi. 332 . Un Gioaechino da Fiore. cre~tinismul lor a atipit ~i a neglijat sa-~i edifice in eontinuare mitul in deeursul veaeurilor.a ceva. tot nu am pricepe "cum de s-a putut ajunge aiei". germ. darmite sa venim eu un raspuns. de psihologie. cunoasterea aprofundata de sine are nevoie ~i de ~tiintii. dic! nu ~tim nimie despre om sau.. Nil Ii s-a acordat aseultare celor care au dat expresie mi9carilor obscure de dezvoltare ale reprezentarilor mitiee. ca sa zic a~a. fi'lra sa aiba euno~tinte de optica. un Jacob Boehme Si multi a1tii au ramas ni~te dileme ~i Difitc punete obscure pentm fflarea masiL Singllra raza de lumina este Pius al XII-lea ell dogma sa.judecata definitiva.! Dar nid 1Tlaearnu se ~tie la ee ma refer dnd afirm a:. Nu putem avea dedt prejudediti In aeeasta privinta. niei sa-i trasam grani1e rationale. 210-211. Un am de stat a declarat. ~i numai cu bunavointa. Ne aflam fati:i in fata eu problema cumplita a raului ~i niei macar nu o eunoa~tem. nota 3 (n. Avem astazi nevoie de psihologie din motive vitale.u a ~amutit si nu dii nic~ un :aspu~-lS . ceilahi i-au dizut insa prada ~i nu mai vad binele.ln el. Raminem perpleqi ~i dezorientati in fata fenomenului nationa1-socialismului ~i a1 bol~evismului. a~adar. Se ajunge 1a 0 cuno~tere a naturii numai printr-o ~tiinta care large~te eon~tiinta..Gre~~eal~n~ :ez~d~. avem 0 imagine unilaterala si denaturata a 1uL Daca am detine 0 anumita eunoa~tere de sine. ea n-are pic de "imaginatie in ceea ce prive~te raul".hart. Nimeni nu construie~te un telescop sau un microscop eu una. iar ceilalti s-au identificat ell ea. Raul a devenit azi in mod vizibil 0 mare putere: 0 jumatate a omenirii se sprijina pc 0 doctrina fabricata din tot felul de naseoeiri omene~ti. adidJ. pp. Nici maear nu sc'prieepe ca un mit este mort atunci dnd nu mai traie~te si nu se mai dezvolta. ed. Situatia psihologica a lumii de azi arata astfel: unii tot i~i Inehipuie cii sint cre~tini ~i ered di mai pot ca1ca in picioare a~a-zisul rau. Unii nu vor sa ~tie nimie despre aceasta stare de lueruri. situatia ar fi alta. cealalta jumatate sufera de lipsa unui mit pe potriva situatiei. cu doua. In ceea ee prive~te popoarele ere~tine. in ariee caz. un Meister Eck. In feml In care este expus In Simta ~cnptura. E dt se poate de coreet: noi nu avem pic de imaginatie In eeea ce prive~te raul. Mitul ?ostr.

urmare a situatiei politice co. Se pun de exemplu pe seama lui Cristos cuvintele: Firi dar fnrelepti ca ~Bpii sf fcira rautate ca porumbeii. caIito.).3 Ce l. intrebarea ne asalteaza ~i t1'ebuie sa dam raspuns. t.col0 unde Silntul Duh S-a revarsat asupra apostolilor Si a faeut din ei fii ai Domnulu1. In versiunea iniTialii a mitului se gasesc destule puncte de pomire care poarta in sine germenele unOi ciii de dezvoltare. clod Sfintul Apostol Pavel marturise~te.considerale In general jename -. esti hlestemat. iar nol stam a~a.). Continuarea dczvoltarii mitului ar trebui sa Inceapa de o. genn. dar nu ~tim ce sa facem $i numai foarte putini slut eei care trag concluzia ca de asta data este vorba desp1'e suflewl onzenesc de mult uitat. ~1atei 18~ 3 (n.! De ce are omul nevoie de in~elepciunea ~erpilor? ~i in ce raport se afla. niei un credit.tii ce feci.. (n.i dupa ei au primit jiliatio. Codex Bezae ad Lucam 6: 4 Rornani 7~ 19 (n..2 Dar cine lie ginde~te cum sint copiii in realitate? Prin ce moralil justifidl Domoul uzurpa1'ea magarului de care are nevoie pentru a intra dilare in Ierusalim ca triumfator? $i cine este apoi prost dispus ca un copit ~i blestcma smochinul ? Ce fel de morala reiese din parabola intendentului nee1'edincios? Ce eunoa~tere cu implica~ii largi pentru situatia in care ne aflam se gase~te In cuvintele apoe1'ife ale iui Dumnezeu: Omule. 2 3 -+ t. eu miinile goalc. chiar demonice ale ~tiintei sintem cuprin~i de fiori tainici ~i de presimtiri nelini. estifericit.vea 0 ncvoie atlt de urgema de e1. ea ell nevinovatia porumbeilor? De IlU va veti f/ltoaree ca sa/iti ea pruncii . dar chiar am inabu~it toate Ineercarile in acest sens. 16 (n.[lSeamna..titoare.). dadi .. Ce-i drept.tea de eopil 0. In snr~it. ei din toti cei care prin ei 5.~Nici nu vreau sa memionez profetiile clare din Apocalips . uimiti ~i nedumerlti ~i niei maear nu ne putem da seama di nid un mit nu ne vine in ajutor. daea ilU :jtii.. 333 . pe acesta f{ savt!l·:. cd. fiind I Matei 10.esc.1'a de gnostici: "De unde vine rauI'?" n-a gasit raspuns in bmea ere~tina. rind pe care llu-l voiese.care nu numai di nu am continuat s11-1dezvoltarn. ~i aluzia Iui Origene la 0 posibila illintuire a diavolului a fast etichetata drept erezie.1 Domnului. ~i a succeselor teribile. . $1nu numai din ei. diei nu ii se acords.).$i cd/cator allegii. de~i am o. t. co.. bo. Astazi insa. Intrebarea pus a odinio8.

germ. ar trebui sa fie 0 totalitate. Dumnezeu se afla in intregime in fiecare dintre cele trei persoane ale Treimii. izvorl'te din pamint. dar fara a fi con~tienti de cele intimplate. Werke IX/l. 334 . Dupa cum Creatorul este 0 totalitate. din expelienta lui Iov sau din larg raspindita Carte a lui Enoh care apartine epocii imediat precre~tine. i~i aveau radacinile in insa~i divinitatea. ci diavolul.). A fost batut astfel gongul marcind debutul celel de-a doua jumatati a erei cre~tine. Simbolul mandala proiectat de Boehme reprezinta divinitatea scindata: cercul sau interior se despaxte in doua semicercuri care stau spate-n spate. ed. si plasmuirea Sa. fizicii era de pe acest pamint. De aceea nu este de mirare cd inca la inceputul secolului al XI-lea a aparut credinta ca nu Dumnezeu a creat lumea. 1950. Viata lor vizibiEi. ~i anume. a reprezentat de acum opozitia diametrala ~i etema fata de lumea divina. 1976.astfel parta~i ~i la certitudinea ca nu erau doar animalia autohtone. Au Iuat na~tere un imperiu alluminii ~i unul al intunericului. dupa cum spune mitul istoriei cre~tine a mintuirii. Rezultatul a fost pregatit clar inca inainte de aparitia Iui Cristos. printre altele. ci de conflict. ~i in cre~tinism aceasta sciziune metafizica a continuat sa persiste la fel de !impede: Satana. nu sub forma de unitate. orice om se poate imparta~i din totalitatea lui Dumnezeu ~i deci dinfiliatio. care in Vechiul Testament se afla inca in anturajul imediat allui Jehova. invizibil i~i avea originea Si viitorul in imaginea originara a tota!itatii. in Ges. este prezent in totalitate ~i in fiecare dintre partile in care S-a revarsat Sfintul Duh. a rezultat 0 sciziune a totalitatii. E adevarat di nu se poate suprima nimic din reprezentarea totalitatii divine. Gare ce-ar fi spus acesti vechi povestitori viizlnd Hiroshima? Viziunea geniala a lui Jacob Boehme a recunoscut natura paradoxala a imaginii lui Dumnezeu. jumatatea Intunecata I Reprodus in Gestaltungen des Unbewuflten (Contigurar!! ale !ncon"t!emu/ui). ca de doua ori nascuti. contribuind astfella dezvoltarea ulterioara a mitului. In acest fel. fig.l Intmcit. Nu a mai putut fi dezradacinat. ded Fiul Sau. dar omullor Iauntric. Complexio oppositorwn a imaginii lui Dumnezeu patrunde astfel in am. dupa cum se poate intrevedea. in Tat~il etem. plan~a a 3-a. ci. dupa ce mitul despre cMerea ingerilor ariitase deja ca ingerii cazuti fusesera eel care ii invatasera pe oameni ~tiinta ~i artele primejdioase. 1 (n. confoilll premiselor dogmatice ale cre~tinismului.

-uri. O. de care am auzit pentru prima data in 1945. .exprimat in termeni mitici: manifestarea divinitatii incarnate in om. un important punct de rascruce 0. raspindit in intreaga lume. Confruntarea 1 Jung. desemneaza totalitatea sinelui sail ilustreaza totalitatea temeliei sufletului . despre O. care. pentru prima data in 1929. De aceste imagini tine ~i zvonul. ce apar spontan ~i reprezinta 0 sinteza a contrariilor in interiorul sufletului.N. Deoarece acest proces are loc in incon~tientul colectiv. despre care se presupune ca provin fie de pe alte planete. "umbra" sa devina con~tienta. fie chiar din"a patra dimensiune". In masura in care tratamentul analitic face co. se remarca deja 0 compensare psihiciL Ea se manifesta ~i prin imagini circulare unitare. In masura in care imaginea lui Dumnezeu este din punct de vedere psihologic 0 ilustrare a strafundurilor sufletului ~i in masura in care incepe acum sa fie con~tientizata sub forma unei scindari adinci ce se intinde pina in politica mondiali'i. A . fara a fi inteles de catre profesorii raspunzatori de oameni. Se bazeaza fie pe viziuni. Cu peste patruzeci de ani in urma (1918). ce se intimpla concomitent in sufletul omenesc. Se trece cu vederea.N. convingerea ca ne aflam ]0. germ. modema tinde spre unitate. adicii reprezinta 0 compensare a sciziunii. inainte de a 0 publica. Eo.este yorba de simbolul mandala. Secrellli Florii de Aur 335 (11.Z. cauta a echilibrare in unitate.-uri. ceo.\ Mandala este 0 imagine arhetipaEi. Nutrim. el se manifesta pretutindeni. de natura asemanatoare .1 epocii. Este ceea ce da de ~tire ~i zvonullegat de O. ca de obicei.Wilhelm.N. 10. am descoperit in decursul cercetiirilor mele privind incon~tientul colectiv prezenta unui simbol aparent central. el produce 0 sciziune ~i 0 tensiune a contrariilor. cu titlu de probii. dar sintem de parere ca el a fost suscitat de fisiunea ~i fuziunea atomului sau de racheta spatiala. fie pe realitati.Z.a imaginii lovindu-se de reprezentarea deja receptata ca Dumnezeu e "lumina". e simptomul unei dispozitii general prezente. ce-i drept. ed.-urile sint interpretate ca masini zburatoare. rindul lor.Z. a carei existenta poate fi confirmata de-a lungul mileniilor. Acesta este procesul care se deruleaza in vremurile noastre. Spre deosebire de mandala lui Boehme. de~i ar fi sarcina lor sa discearna aceste lucruri. Pentru a fi sigur de descoperirea mea am adunat timp de peste un deceniu ~i alte observatii.). respectiv depa~irea ei anticipata.

termenuliTI Glasar (11. ~i la impartirea (mentaIa) cea mai simpHi a cercului: patratul. Se adevereste acel tertium non datur al logicii: nu se paate intrevedea nici 0 solutie.). Daca totul merge bine. Acesta e simbolizat prin obiectele de la care a pomit trairea Jauntrlca ~i care-~i pastreaza. demon sau Dumnezeu. 336 . moneda rupta in doua.dintre cantradi atinge limita suportabilului dadi Ie luam in serias sau daca sintem luati in serias de ele. germ. e curind urmata de imelegerea ca tensiunea sublectiva dintre OPWiieste doar un caz individuali'n cadrul conflictului universal dintre contrarii. Confruntarea. Ie desemneo. lupta lor si reconcilierea lor in noi.l Ea constituie rezultatul cooperi'irii dintre constient si inconstient si ajunge la ana10gia cu imagine a Iul Dumnezeu in forma mandaiei care este eu siguranta modelul eel mai simplu al unei reprezendri a totalitatii si se ofera spontan imaginatiei. resimtindu-Ie deci ca extrem de putemiee. mai simpla a mandaiei. 0 semnificatle numinoasa. in mare are loc ~i in dimensiunea cea mai mica '11 mai subiectiva a sufletului. erau luate eu sine de dai prieteni clnd urmau sa se desparta (n. 2 V. Este resimtita ca "har". Imaginea lui Dumnezeu este de aceea intotdeauna 0 proieetie a experientei launtrice traite in rata unui "vizavi" puternie. respectiv crucea. ed. Cunoasterea stiintifica uti1izeaza termenu! 1 Una dintre semnifica\iile lui symbolol1 este tessera lzospitalitGtis. Mi:1glndesc aid 10. stapini. daea nu cumva el este caraeterizat prin numinozitatea lui fji forta ei cople~itoare. e un amestec de cele mai multe ori impenetrabil de factori cODstienti si inconstienti si deci un "simbol" (a monedi'i friota in doua. Atunci . forma circulara. In acest caz. nu se poate elibera de ele sau nu poate scapa de cle. de aiei incolo. pentm a Infatisa contrariile.).zu drept mana2. de la natura. Asemenea experiente exercita asupra omului 0 influenta salutara ori distruetiviL El nu ie poate pricepe.e eonvingi'itoare. Survenind din confruntarea si lupta contrariilor. 1. fOlma fundamental a ceo. ea se prezinta tatusi spontan. imaginatia se elibereaza de purul caracter obiectual concret ~ilncearcil sa schiteze imaginea unul "ee" invizibil aBat Indaratul aparen\ei. Psihicu! nostru cste configurat in acord cu structura universului si ceea ce se intimpla. conform traditiei antiee. solutio. Recunoscind coreet ca ere nu izvorase din personalitatea Iui con~tienta. ale carei jumata\i. ale carei jumatati se potrivesc perfect intre ele).si numa! atunci . cuprinde. care mai intii este de natura pur personaEl.

dupa cum ~tim ~i ca ilU noi fabricam un vis sau 0 idee. termenul de "incon~tient". mai apropiata de realitate. niei eonfirma va1abilitatea denumirii de mana. pentru anumite scopuri. Ce ni se intimplil in acest fel putem desemna drept efeet emanind de la un mana. decit anumite concepte transcendente care-s contestabile ~i astfel tind sa ademeneasca spre un anumit fanatism.de "incon~tient". Simboiul tran~formiirii fn liturghie. astfel. ca sa se dovedeasdi in practidi de mare ajutor imaginatiei. De aceea nu se poate niei contesta. ceea ce fusese doar "prezentat" devine ceva "inraptuit". a~a cum nc este cunascuta ~i accesibiIa noua. Daca ms.). germ. dar se poate constata ca senzatia de ciudatenie legata de experienta a ceva abiectiv este autenticiL Noi ~tim ca ni se intimp1a in viata lucruri ce ne par necunoscute. ed. Ura ~i dragostea. Astfel. de 1a Dumnezeu sau de 1a incon~tient. exprim insa mitie 0 fac fiind pe deplin con~tient ca. dadi a~ dori sa ma exprim mitie. Incon~tientul e un concept prea neutru S1rational. dat fiind di DB se poate ajunge 1a eunoa~tere dedt toemai prin intermediul aeestui psihic. Eu prefer. de 1a un demon. pc dnd ultima . "demon" ~i "Dumnezeu" sint sinonime ale incon~tientului. EI a fost introdus tocmai pentru uz ~tiintific si este mult mai propice unei observatii nepatima~e. cad des pre primele ~tim exact la fel de mult sau de putin ca ~i despre ultimul. a~adar. ci e1e iau na~tere cumva din ele insele. ceea ce. Acest din urma concept include domeniul experimentabilului. Calitatea lor emotionaUi Ie confera viata ~i eficacitate. Prime1e trei denumiri au marele avantaj sa Imbrati~eze ~i evoce calitatea emotionala a numinosu1ui. editia a II-a. in Ges.~i. straine.incon~tientul .l Este provocat ! Cf. 1942. ~tiind perfect ca a~ putea vorbi la fel de bine de "Dumnezeu" ~i "demon". este intr-adevar mai [olositor ~i eficient decit un concept ~tiin\ific. 1973. 337 . admitlndu-~i astfel ignoranta in ceea ee-l prive~te. teama ~i veneratia intra In scena confruntarii ~i 0 dramatizeaza in eel mai inalt grad. MarcIe avantaj a1 conceptelor de "demon" ~i "Dumnezeu" este ca ele permit 0 obiectivare mult mai buna a "vizavi"-ului. demon sau Dumnezeu. "mana".este bana13. p. Werke XI. 273 (n. caci n-are cum sa ~tie ceva despre substanta psihieului. care nu ridka pretentii metafizice. adidi realitatea de zi eu zi. Noi numai credem ca ~tim mult mai mult despre primele. ~i anume personificarea.

in un om-Dumnezeu sau un semi-Dumnezeu. iar Dumnezeu devine io exterior om. t. Imaginea pe care (\ are in mod curent cres[inul despre Dumnezeu este cea a unui Creator al lumii ~i Tata atotputemic. dar ~i atunci se intelege cu greu cum de omul nu este sfarimat in bucati prin incamare. faelnd abstraqie de faptul ca omul exterior nu prea pare potrivit spre a fi ilustrarea unui dumnezeu. t.1 naturii ~i loan 14. renunte ia la duaiismul sau (negat ofieia!).). Aceluia care a trait experienta ca "pdn natura lor" contrariile se pot uni. ~i el intra ell intreaga Iui realitate 1n lupta. II situeaza dincolo de ea. El trebuie sa dea euvintul aeelei compiexio oppositonun filozofice a unui Cusanus ~i ambivalentei morale a Iui Boehme. a luat chip de rub.omulin totalitatea so. De aceea.jaulndll-se uamenilor asemUlea ~i la f11fari.mre dovedindu-se ca un om (n. datorita simbolului. flind in chipullui Dumnezeu.' ajunge b nie1~:ti. adica eul sau. n' a {inut ca la 0 prada lo egaliriiteo so ell Dumnezeu. Numai io aeest fel el poa. Lui Ii lipse~te mai eu seama macula peccati (eusurui. 5-7: Ave{i in voi simrirea care era i/1 Chrisios liSliS. prin care totalitatea divina este redusa la scara umana infinitezimala.. 1 2 338 . daca acest Dumnezeu vrea sa devina am. ell ~i sinteza contrariilor. omul. Prill acest act de lI1carnare. Filipeni 2. Numai atunci Dumnezeului unie Ii pot fi eonferite atlt totalitatea ceo! revine. atot~tiutor ~i de 0 bunatate depliniL Or. Mitul trebuie in sfirsit s~_ in serio'..). 9 (n. este necesara 0 nemaipomenita kenosis (goliref. adica sa imre in rea]llU[Ca llmana ~j sa i Se asocieze omului sub forma de " om".aceluia ambivalenta din imaginea unui Dumnezeu 0.: Cu aceasta constatare i~i face aparHia inconvenientul tenninologiei mitice. care aCt'IT1 a liisat sa pe llnga binele atotputernie.'i"1fC si "Ducmezeu poate sa Se nasca". Imaginea erestina a lui Dumnezeu nu se poate ineama fad eontradictii in omul ernpiric.. ~i ehiar Si din aces! motiv este eel pU1.ia dogmatica a trebuit desigur sa-L inzestreze pe Isus Cll lnwSiri care-L elibereaza de conditia uman~. Cel ce. obi~nuita. confoffi1 spuselor In] Cristos: Cel ce m'a wizlIt pe mine a \'CiZllt pe Taru!. pata pacatului originar). este inlocuit in interior de "Dunmezeu". un adversar ve~nic ?i sumbru. ci sa se completeze mutual si sa dea vietii 0 forma plina de sens . in a~a fel melt sa nu mai tinda sa se separe si sa nu se mai lupte l'ntre ele. specula1. Ci s' a golit pe sine. monorcismul ~i ss.

ca din Intlnlplare~ deci nu In n10d intentionat imuita ~i tatonata dintr-un a fc. ce a ereseut incet-incet in mine pe parcursul deceniilor.). 372-373 (ll. 339 .devina constient de crearia Sa. ed. 5-ar afla ascuns elementul de sens. ?v1ultumit3.i imaginea lui Dumnezeu.tim1.'.~Dunlnezcu" ~i "GIY1~'. Dad! ar fj c0119tient de Sine. Ir:1portanta con:.tiintei cstc atit de mare. a omeniriL 1storia spirituala ofera insa 0 alta imagine. mesajul cre~tin arept 0 confruntare creatoare a omului ell contrariile ~i sinteza lor 1t1totalitatea personalitatii sale: sinele.facultatilm sale rellexive.ZalD masura ultra5uficienta ~i istoria biologics.-1. sa fie rczultatul unei intentii Orlent.. a eelei de-a doua cosmogonii. E un tel pe eare-l pot rccunoa~te ~i aprecia ~i care. AcesLa este (elul . Aiei 5e strecoara minunea con~tiintei ref1exive.te C spre un anum.iCreatorul 53. iar omul de sine i'nswii. prin toata acea desfa~urare biologidi imensa. conferindu-i astfel sens ~i ei. recunosclnd existenta lUlnii $i confinnlnd-o Intrucitva Creatorului. endicele.e. acea coniunc.tio ()J7J)ositorunl a a!chimi~t. DinlpotrivJ.l 1 Cf. aparent lips ita de Doima.sau un tel care-l intcgreaza eu tile pc om in ereatie.. calea a fost£!asit8. contrariiIe . Cu ajutorul ci. ?. Este un mit explicativ.. ma satisface. viata devine fe:'lOmen. omul s-a evidentiat. Cd din intuneric sa se nasca lumina :. ~i el demonstreaza prin spiritul ILli di natura a instituit iIi eI un premiu mare tocmai pentru dezvoltarea ccm. ceea ce n-ar fi tara 0 ref1ectie con~tienta. 5i politid.it scop. ridicindu-se din lumea mlimala. Renn.al creaticI :nu-i va pricinui 2TCUtJt1. a~adar. aclica al serviciului pe care omul 1-1poate face lui Dumnezcu. ci C011tradictia din insa:.sitin sfir~it drumul spre manifestare pc treapta vietuitoare1or eu singe cald ~i a unui ereier diferentiat.. p pp. Contrariile interne necesare din imaginea unui Dumnezeu-Creator pot fi impacate in unitatea si totalitatc:a sine1ui ca.lor sau eet unio In cxperienta sinel~i nu se mai surrrlonteaza~ ca inaintc. el va rntelege mitul despre it1carnarea necesara a iui Dumnezeu in om. Acesta cstc sensu I "serviciului divin".. Astfel. Istoria naturii ne po\reste:)te !ransformare: si incidentaUi a speciilor de-a lungul a sutc de milioanc de ani ~idespre a devora ~i a fi devoraL Despre cele din unna rch1tC3. care a g!:'. ~i este putin probabil ca acele cai extrem de indirecte ale erealiei. c:lpune staplnire pe natura. atunci Creatorul n-ar avea nevoie d-~ rapturi con~tiente. care risipe9te milioane de ani pe producerea a nerllllYl8rate specii ~i fapturi. indt nu po\i sa flU presupui c1 pe undeva.

neam caruia E apartine.c(m~ti("':[lL Lipsa de sens plenitudinea ~i In con. Capricornul sau aigokeros este monstrul pe~tell!i-capra2~ unind rnuntele ~i adincullnaxiL UE contrast din dOU2~ elemente anirrlale crescute irnpreuna. Daca 0 comprehensiune nu de 5. a.devinii sUlpi:Jrtabile poate chiar totuL l>I1ci0 nu vr: lnlocui \/reodat2:l l}JJ rn1! nu se poate face din Hici 0 stiinta.ceasta pri\!inta.na ini~ial Este animaInl hFraldic al Iulianilor. speculatia est. Sensul face s~. dUp3. cea a 'Vars8_torului care este 0 fom12 uman~L \!arsritorul succeda celor doi Pe~ti in opozitie (unei coniullctio oppositoru. singulara ar putea fi cu usurin~a irnaginea prhnitiva a unui zeu-creator care se confrunta ell "on1ul". Este un element nou In istoria pentru care nu exista temrre:nl de cOIT.jstentei ornioIle~tJ. insearryn. De aceea TIU se ~tie ce potentialitati sBJa~luiesc In nie: daca eSfe sa se prezidi speciei homo sapiens a IDftorire ~i apoi () disparitie asernanatoare celor ale speciilor de anima!e.gura pc~telui~')sub constelatia 'Varsatorului (11.tia Capriccrrrului se cher.n) ~ipare a reprezenta sinele< Ell~i de~arta ell suveranitate..1:a din steaua fixa Fomalhaut (in araba = .colo uncle exista d2Je pentru era '/ars2:. boaU1.'isu.ereera care \'ine.ltul erei noastre aflate sub semnul P-e9tilor ~i poate ~i ceea ce trebuie spus. In I:nine domne~te tacere5 ca ~i in materialul experimental care-mi stB.a. din totalitatea sufletului. :r~oi nu 9tim clt de departe poate ajuDge procesul con~tientiz3xii ~i unde-l va mai duce pe on}. "did nedifereI1tiabile. dar cred Cd este ceea ce se ponte spune 10. 0Iecesitatea exprin1arii ITlltice este s~J. Caci nu este un ci mitul este ~ j Constela~ie a ~.SJ] e:o. gerrn. 2 CODste19. germ. cap.tisfacut8~dacB.secint2.la dispozitie} deci 1'11 produsele mie cunoscute ale in.)'·Ju-mi imagirrez ca prin ideile mete despre sensul ~i mitul ornului S-(i rostit un adeva. in COSITIOS 0 conceptie care izv()r. sine.. a-VelY.).torului.~ns. sugerat prin simbalul Capricomului. ed. Aceasta fiint8. 340 .). avind In 'vecl. ed. Ea are un se pr'O(iuce de 10.~ 0 care explica suficient ser.iparatie. (Jura lui este fOfTl13.scurgerea unei noi ere de peste doua milenii.r ultinl. flU ne poate fUfniza contraargU1l1ente 1a 0 astfel de posibilitate.continutul urciorului In gura iu! piscis austrinus1 care simbolizeaza un fiu~ un element Inca incon~tienL Din acesta se va na~te un viitar. en anthropos.. adica din cooperarea dintre $i ir.a Iulin Cezar (n.pe~te1ujaustral".e curn aT fi cazuL de sens dear a.con~tientului altor oan1eni sau in documentele istorice.

un dumnezeu sprijinindu-ne atunci impotriva Iu! Dumnezeu. stingaci.o nOlla.sint 1a fel de DClSibile.-1atribuim prooriei noastre ratiuni ? In astfel de cawri nici nu se ~tie. ca visul constituia de fapt 0 cunoa~tere prealabila sau 1a distanta. expu~i unei profunde nesigurante: ell Dunmezeu ca 0 CG>rnplexio oppositorum "toate lucrurile slnt posibile" in sensul deplin al expresiei. nostru" 0\ "inspiratie" 11-0 putem explica. ~i adesea p~ntru mult timp. el presupune ell 0 naivitate copilaroO-sa ca-:. cum am putea 53. este In situutia de a recunGa~te ca se confrunta ell fundarnentele ~i fnceputurile sale involuntare . in ajutor.. Stirn ca 0 "idee" care ne vine in minte nu-i rezultatu! judeditii noastre. Mitul este san poate fi echivoc. Cad toate prin care se ex:pl'ir:n3.caci Ii slnt circumstante datE pe care nu ie poate face sa dispara din lun1e.gindirea vorbele lul. better or 1. De aceea omnl ~i raporteaza totu1la sine ciud incepe sa gindeasca. "cealalti:i vointa" sint material modelat de om .1ui. dupa cum a inte1es-o deja Iov. La Inceput. totul e i\Ylpins Inspre se intimpla $i "cade pe capulIui" ~i numai en greu izbute$te la urma sa cucereasca ~i sa pastreze pentru sine 0 sfera de libertate relativ3 .i" vine la noi. ci gindul a asupra no astra venind de undeva "din aWl parte". precum oracolul din Delfi san un ~i vis. $i chiar de-ar fi vorba despre un vis precognitiv. bine ~i rau .i cunoa~te taate resonurile ~i .ui HU i 3ft 1 . I~u noi inventarn ci el ne ca un nCuvint a1 Domnului~('" D01TiDulu. Precedind astfel. El ll-are obiectivitate fata de sine IDsuSi 91inca nu se poate privi ca fUnd un fenon1en pe care I-a gasit existInd $i CD care. noi f11nduranl~ caci slntem. imaginile Inl 'ii taate limitarile Iui. Cuvi'ntul ~~nise 111tlmpIa.in "sine insu~i".?tie ce este "el Nu banuieste insa ca sElbiciunea con~tiintei llli 9i teama oore5punzatoare de incon~tient 11impiedica sa distinga ceea ce a inventat intentionat de ceea ce i-a parvenit spontan dintr-o aWl sursa. deci adevar ~i eroare. La acest ~i neomenesc in afara de circumstanta di vine spontan spre noi 9i ne impune ni~te obligatii. InceDuturile J. Se sustrage arbitrarv. iar noi n-avenl nick un 1]1ijloc spre a daca ~i cum nirrlie nu c necunoscut difera de DUITinezeu. A_biaclnd s-a asigurat de aceasta cucerire} ~i daar atuf1cI. in termeni psihologici ~i crede ca totul ar izvori din intentia sa 9i d..vorse~este identic.revelatia unei vorbe~te divine In om. Nu putem ~i uici 1m ar trebui SEt renuntam la uzul niei sa abandon am sperar"1tadi instinctul se grabeqte sa ne sara.

este realizata. Nevoia de a se inconjurq de secrete este de 0 importanta vitala in stadiul primitiv. care sint apoi . Printre aceste pseudosecrete exi:. incon~tienta cu ceilalti. Societatea secreta este 0 etapa intermediara pe drumul spre individuatie: individul lasa inca in seama unei organizatii colective efectuarea diferentierii lui de ea. caci secretul comun furnizeaza cimentul necesar coeziunii grupului. se inventeaza sau se ticluiesc "secrete". ~i anume a unui individ con~tient de specificui lui. deci inca nu s-a recunoscut cii de fapt este sarcina individului sa stea pe propriile sale picioare. mai curind ele traiesc cu el ca baza permanenta a existentei lui. profesiunile de credinta pentru cutare 342 . ca apartenenta la organizatii. distingindu-se de tOti ceilalti. chiar daca aici este yorba de 0 identitafe diferentiata social.secrete veritabile. Inceputurile formarii societatii lasa deja sa se i~te nevoia de organizatii secrete. tot numai printr-o identita"te ne~tiuta.in mod ironic . iar efectele lor le-a descris cu ajutorul mitului pe care I-a inteles ca pe un "Cuvint al Domnului".. secretul inseamna 0 compensare folositoare pentru !ipsa de coeziune a personalitatii individuale care. se tot desface. Toate identitatile colective.~tiute" ~i "intelese" doar de initiatii privilegiati. intrudt ~i comunitatea unor indivizi in parte. impunindu-i-se cu 0 forta covir~itoare.sint insa numai lucruri trecute. de exemplu. ca. devine astfel o munca educativa indelungata. Acolo unde nu exista secrete de protejat din motive suficiente. din cauza Ul'IOF reciideri constante in identitatea initiala. iar con~tiinta sa depinde cel putin la fel de mult de colaborarea lor ca de mediul fizic inconjurator. Aceste fapte. II Nu exista nici un mijloc mai bun cans sa apere individul de riscul de a se confunda ~i contopi cu ceilalti dedt posedarea unui secret pe care vrea sau trebuie sa-I pazeasca.ta . care au avut privilegiul unei initieri. In stadiul social. deci ca pe o inspiratie ~i revelatie a numen-ului din "partea cealalta". au fost rezumate de elin conceptia divinitatii. aproape lipsita de speranta.. de pilda in acele societiiti care ~i-au imprumutat "secretul" mai cu seama din traditia alchimicii. la rindul ei. care nici macar nu sint ~tiute de initiati. care-I asalteaza pe om din afara ~i dinauntru. in cazul rozacrucienilor ~i al multor altora. Atingerea telului.

343 . Din contra. cre~e pentru iresponsabili. El va fi propria lui multiplicitate. Dup2\ cum eel initiat in secretul societatii sale i~i afla scaparea intr-o colectivitate nediferentiata. alcatuita din felurite pareri ~i tendinte. scutmi pentru frieo~i.ea ma mCl pe unll mel.arGoa-:. care-l dezbina de sine insu~i Si-l face sa afle scapare in identitatea eu lumea din afara.. ~i adaposturi pentru saraei ~i slabl. Foarte multi ino. ea inseamna pentru foarte mult timp de acum incolo singura posibilitate de existenta a individului. eu 0 anumita justifieare. care inseamna hrana ~i ere~tere. de mult rivnita. tot asa ~i individul are nevoie pe poteca lui singuratica de un secret care. Impotriva acestora din urma nu exista. atmosferele ce i so ofera nu Ie gase~te pe acelea de care are el nevoie. un sin al familiei pentru orfani. dimpotriva. inclt e eonsiderata de multi. de altfel. paturi pentru lene~i.sau cutare . pe cela 1t1 ~ senos. Se poate totu~i intimpla ca un individ sa se vada cOl1stril1s. la care ii ineurajeaza toate opiniile. ca tel final. In . pc:. drept fantasma sau imposibilitate. E yorba de nevroticii sa se de-a v-ati ascunselea cu ceilalti ca Si cu ei ". intrucit in toate inveli~urile. Un astfel de secret 11 eonstringe sa se izoleze in proieetul sau individual. azi mai mult ca oricind. din diferite motive.din motive suficiente. el va fi in dubiu eu sine insu~i ~i i se va parea foarte greu sa-si unifice propria diversitate intr-o aqiune comuna. dar constituie. Va merge singur Si va reprezenta societatea proprie lui. nu Deate san nu are voie sa fie divulgat. •. in egalil masura.:vi2i nu pOL suporta aceasta izolare. Acestea nu merg insa necesarmente in aceea~i direqie. sa efectueze pe propriile picioare drumul spre departari. farmele. . 0 tinta glorioasa. amenintat de anonimat. un port protector pentru naufragiati. Chiar daca in exterior este aparat prin formele sociale ale etapei intermediare. '" 'J .-ism" ~i altele asemenea stau ca 0 piedica in calea indeplinirii <'\Cestelsarcini. a~adar. 0 turma ~i un tare sigur pentru oi rataeite ~i 0 mama. . pentru ratacitori dezamagiti. incorect sa privim etapa intermediara ca obstacol. care pare. 0 tara a fagaduintei pentru pelerini obositi. Identitatile eolective sint cirje pentru pariditici. asta inca nu inseamna ca poseda 0 protectie contra diversitatii interioare. modurlle de viara. D e e1 individual nevoli lor de asimilare in celectiv. Ar fi. Aceasta etapa intennediara este inca atit de esentiala in epoca noastra. in timp ce ariee incercare de a sugera omului eventualitatea ul1ui pas in plus pe drumul independentei apare drept impertinenta sau arogama. convingerile ~i idealurile din jur.. adaposturile.

sa nn vorbeasca despre asemenea lucruri.(n. adica unul care ne inspira teama sau pc care nu-l putem exprima in euvinte descriptive (~i care de aceea apartine aparent categoriei "ideilor nebunqti") poate impiedica regresul altminteri inevitabil. Aceasta necesitate cruda il napadqte pe om cu 0 fatalitate ineluctabila 9i ii demonstreaza ad Dculos. Nevoia unui astfei de secret este in multe cazuri atit de stringenta.[prin nedorit e. lacob cel de atunci era in situatia avantajata ca toata lumea acorda credit eel or relatate de el. eel ce. 0 data ce nu s-a auzit apci nimie despre faptul ca 9i ingerul s-ar fi ales ell un 9chiopatat de pe urma luptei. daca nu ar reu9i sa fadl pe ipocritul tot restul vietii. Un lacob al zilelor noastre ar fi pur 9i simplu intimpinat cu un zlmbet semnificativ. Nevrotie devine insa oricine incearca sa obtina ambele deodata: sa-9i urmeze felul individua19i sa se adapteze cclectivitatii. versurile 6222-6224. ingerul a fest totu9i mai tare. Faust ii.lacob" nu ~i-a admis sie9i ca.ji-de-doril]. "Ga- lerie !ntunecatii". cit.iaqiuni de care nu mai putem fi responsabili. incit se produe ginduri :. se incumeta sa pa~easca dincolo de granita treptei intermediare. ajunge deci de fapt in acel Unbetretene.nid un fel de argumente rationale... Acolo nu exista nici legi. dintre ei dei. dar astfel a impiedicat 0 crima. impins de al sau daimon. nicht zu Betretende1 unde nu mai sint ciii sigure care sa-l ghideze ~i nki adaposturi care sa-i ridice un acoperi~ protector pe deasupra capului. Ar prefera. op. AI' ajunge astfel nolens volens in posesia unui secret ce nu poate fi discutat 9i ar ie9i din cercul colectivitatii. prezenta unor factori straini mai putemici decit el in domeniul sau cel mai intim. (Este vorba de citatul care nu este intre paranteze drepte.). t. pentru eazul l-[FAUST: $1 drumul? I MEFlSTO: Nu-i!] in neCilldtorit e. Numai un secret pe care nu-J putem trada. 344 .iaroganta. Fire9te. unde se credea stapin. Un exemplu sugestiv este povestea lui lacob care s-u luptat cu ingerul. mai cu seama dad ar trebui sa-9i forrneze 0 parere personaIa in legatura cu mesagerullui Iehova. actuJ I. Adesea. de nepa~it) . Literal: [drum] nebatatorit./ Dar Hu-n strabatere. ci o dira necessitas inexplieabila individului./ Dar lilt spre ce-ar. a ie9it din aceasta batalie cu un 90ld luxat.. poate pentru prima data in viata lul. Goethe.. Un asemenea . in consecinta. indaratullor nu zac capriciu :. aceasta reservatio mentalis ar razbate pina la urma la lumina.

Aceasta schimbare Ii confera Insa individului 0 semnifieatie Inainte necunoscuta. atunci niei n-ar fi ajuns vreodata la un conflict de datorii. ci ~i instanta care dezbate problema legata de ceea ce valoreaza el In sine. lumea interioara a c1stigat in greutate la fel de mult. in aceasta situatie. care inainte era. sa zicem. acuzindu-se fara mila ~i aparindu-se eu inver~unare. Dar tocmai aceasta virtute este cea care Ii interzice acceptarea unei decizii a colectivitatii. Dad! insa cineva risdi sa gaseasd solutia unl. prin aceasta. dadi este adulmecat chiar ~i numai de departe. ca elinsu~i a garantat in fata sa.zuta. Dar nici nu pot sa aprob dad vrea sa-~i faca un merit din sHibiciunea ~i la~itatea sa. E in posesia unui secret care nu suporta 0 discutie in public. Daca. pe de 0 parte. dar. cineva 0 ia la sanatoasa. care sa-i poata reda somnuL Daca n-ar fi cunoscut hotaririle unor astfel de judecatori pina la saturatie. Eul. Nu va mai fi de acum incolo numai sediul 111 eului sau bine cunoscut 5i definit social. unde decizia se ia in spatele u~ilor inchise.care ar intilni 0 situatie neprev3. nu i-o pot lua in nume de rau. El presupune intotdeauna 0 con~tiinta mai inalta a responsabiIitatii. fie ellaic sau bisericesc. De aceea.li conflict de datorii pe proprie raspundere ~i in fata unui judedtor care dezbate zi ~i noapte cauza lui. ea a ~i fost saracita sau despovarata de aceasta poniune. pierde prerogativa simplului acuzator ~i in schimbul ei dobinde~te inconvenientul de a aparea ~i in postma de acuzat. il pot rosti fara probleme. 0 portiune considerabiIa din lumea exterioara a ajuns in interior. Eul devine ambivalent ~i ambiguu ~i chiar este prins intre 345 . v3z1ndu-se ridicata la rangul unui tribunal al deciziilor etice. De regula. atunci este transpus in situatia "individului izolat". ci. pe de aWi parte. Nu numai acuzarea e cea care scoate la ivealii fapte pina atunci nebanuiIe. univoc. curtea de judecata a lumii exterioare este transpusa in cea interioara. Intrucit dispretu1 meu nu-i prieinuie~te in rest niei un rau. ci ~i apararea trebuie sa mediteze la ni~te argumente la care nu s-ar fi gindit nimeni pina atunci. de exemplu un conf1ict de datorii ce nu pot fi solutionate in grab~i. Nimie nu intensifica mai muH procesul con~tientizarii dedt confruntarea launtrid a contrariilor. chiar ~i din cauz3. 0 dilatorie In No Man's Land dureaza numai atlta timp elt la orizont nu apare un astfel de conflict ~i se incheie elt se poate de rapid. ~i nu existajudecator. Nu numai d astfel.

a. at'lt teoretic cit si practic. Ele o. premisa indispensabilii a vitalitiitii lui. viata Si care practic chiar aso. care s-a format treptaL in decursul mileniilor.1se aflil cu certitudine aiei in miinile cele mai bune.~. fJe\'inf sup ra 0 rd O!1 au!. Daca energia se apropie insil de stadiul de a deveni constienta.. in favoarea impulsului de a o. co. inalt ~i adinc etc.printr-un soi de scurt-circuit.m.t teate eonflietele de datorii. atunci ea apare proiectata mai intii 'in figuri ca mana.iar si iar In eontradiqii. Nu putini Slot insa eei care se trezesc impinsi afara pe drumul individual. pe de alta parte. sau lsi lI1chipuie chiar ca 0 poseda. Dar in masura in care forma paleste si devine ineficiem::: euL adid omul empiric. decizia se ive~te pur ~i simplu. Energia care sUi 10.I rrnZttOf. care debuteaza ell coliziunea dintre cald $i rece. pare sa intre 111 acestei surse de ~ianun1C in sensu} deplin . tot astfel ~i sufletul are polaritatea so. constien: de 0 polaritC!te care if este Nu se "rezolvil. 346 . nu poate fi suspendata intr-o eontradiqie ve~nica.Clocan ~i nico\'ala.meninta in mod constant unitateo. dat fiind ca doar acestea promit 0 proteetie in fata conflictelor interloare. sl peate niei mikar unuL chi"r dadi S-2." niei pe depmte cu adev8xo. si este. al caror numen pare a fi izvorul de forta ce conditioneaz3. Vor face cunostima in eel mai scurt timp ell pozitivul ~i negativul nalurii omenqti.d.1" argumenta in legatura ell ele ~i s-ar diseuta despre ele la nesfir~it. interioara co. atita limp ci't energia e privita sub aceasta forma.ctiona. Intr-o buna zl. Viata praetid. baza vietii psihice con~tiente e preexistenta acesteia ~i de aceea este intii ~i-ntli inconstienta. clemeni s. Perechile de contrarii ~i contro. inerenta tuturor celm ce sint vii. ornul incearca sa puna p~ aceasta energie~ respectiv sa ajungil in posesia ei.to. Dupa cum toata energia izvora~te din contraril. zei. numai cu ajutorul a nenumarate masuri de protectie. Cine nu este col1strfns sa-si paraseasca mama $i tatiJ. Aceasta echiJibrare are loc in procesul energetic. In~elegerea acestei stari de lueruri duce la concluzia ca e indicat "sa ramii acasa". Ea este. personalitatii si Inlantuie vio. Fata in fata eu aceasta conditie putemica sta unitatea Toarte fragila a eului. este posedat de ea. desi se retrag pentru un moment in planul secund. adidi sa nu parasesti niciodata Imprejmuirea sigma si adapostul caldut oredte de colectiv. Cii un eu chiar a fast posibil pare sa provina din faptul di taate contrariile au tendinta de a se ecllilibra.-lfei u echivoce: pe de 0 parte.diqia lor nu dispar rnsa. precum a recunoscut inca Heraclit.

suspectat drept inexistent. am adoptat 0 atitudine falsa fata de ea. Astfel. forta posesiva sau obsesiva (numinozitate !). a experimentabilului. drept urmare. atunci acest lucru n-ar avea nimic de-a face cu datul unui principiu supraordonat. Daca cineva este inclinat sa creada ca prin astfel de formulari s-ar schimba ceva In natura lucrurilor. Fiind 0 proprietate a instinctului. prin schimbarea numelui n-am indepartat nimic din realitate. Numai pe noi ne afecteaza.Situatia asta grotesca se poate ivi fire~te numai atunci cind daar continuturile con~tiintei tree drept forma psihica de existenta. Ramlnem exact la fel de tare posedati ca mai inainte. Aceasta din um1a circumstanta nu-i lipsita de importanta in masura in care un lucru ce nu detine calitatea de a fi experimentabil poate fi lesne . Aceasta suspectare este atit de atra347 . ci mai degraba formele sub care sint ele percepute ~i concepute. daca numele eel nau implica 0 negare. ~i anume ca forme structurale apriorice ale fundamentului instinctiv al con~tiintei.eventual. EI nu numai ca nu este indepartat sau anihilat. Daturile reale nu se modifica daca Ii se confera un alt nume. In unele Imprejurari. cominuturile proieqiei pot fi integrate in fonne instinctive innascute care premerg con~tiintei. Bineinteles ca arhetipurile nu sint singurele cauze pentru aceasta particularitate de a fi a reprezentarilor. Clnd se admite insa existenta unui psihic incon~tient. Ele stau doar la baza componentei colective a unei conceptii. a~adar. Arhetipuri1e care sint preexistente con~tiintei ~i 0 conditioneaza apar atunci In rolul pe care-I joaca In realitate.anumite modalitati de comportament sau impu1suri. 0 denumire pozitiva a incognoscibilului are ca rezultat ca ne transpune mtr-o atitudine pozitiva corespunzatoare. 0 energie specifica ce determina . ci e chiar impins In apropierea eel or ce pot fi aflate. 0 face numai deoarece acorda vorbelor 0 incredere prea mare. ele participa 1a natura sa dinamica ~i poseda. Daca-L desemnam deci pe Dumnezeu drept arhetip. prin constringere . invers. Prin aceasta. Conceperea lor drept daimonia este deci in acord cu natura lor. nu poate fi considerat dtuSi de putin drept 0 invcntie a constiintei. cel mult. Ele nu reprezinta nicidecum un In-sine al lucrurilor. se mentin obiectivitatea ~i autonomia lor ~i se evita inflatia. Astfel recunoastem Insa di "Dumnezeu" este inscris In sufletul nostru care preexista con~tiintei ~i ca. ci. atunci nu s-a spus nimic des pre adevarata Sa esenta. adica ele au. Cind este a~a. inflatia datorata unor proiectii recurente nu poate fi evitata. Daca cineva ar fi sa-L conceapa pe "Dumnezeu" ca "pur neant".

prin conceptuJ arhetipului. tot a~a se intimpHi ~i eu psihicul. e nOli creat 1a na~tere ~i este numai ceea ce elinsu~i i~i imagineaza ca este. Dupa cum din perspeetiva evolutiei istorice.in incercarea mea de a reconstrui sut1etul primitiv incon~tient. a~a cum s-a intimplat. Eul se fonneaza pe aceasta baza complicata . precum ~i ell fundamentele apriorice ale funqiilor superioare. $i dadi incerdim sa circumscriem mai precis. este totu~i nitel pre a simplista ~i arhaica pentru a ne mai satisface. pur ~i simplu ateism . Psihicul eopilului in starea sa precon~tienta e orice altceva decit tabula rasa. S-a earn ajuns la un acord in privinta fapwIui ea presupunerea dupa care omul ar fi fast creat in intreaga sa glorie in cea de-a ~asea zi a Creatiei. iar dadi noi Ii atribuim. In legatura ell psihicul. inzestrat cu toate instinctele specific omene~ti. conceptii1e arhaice dainuie insa in continuare: el n-are premise arhetipale. eventual. Aceasta pulsiune survine in noi din interior. 348 . dimotdeauna. atunci trebuie sa se compuna din stadii prelim in are de evolutie ale psihicului nostTU con~tient. Viata ~i realitatea acestei baze sint de 0 importanta vitala. ei nu vad realitate psihica. survin mai intii mersul in gal ~i apoi moartea. atunci mikar am exprimat in mod adecvat starea psihologica de fapt. ~i dupa cum trupul omului modem reprezinta in fiecare particica a Iui rezultatul acestei evolutii ~i lasa peste tot sa mai transpara stadiile preliminare ale starii sale prezente. el este prefonnat individual intr-un mod deja recognoscibil ~i. caci ce poate ea sa faca dadi mie-mi lipse~te imboldul endagen de a 0 Iua in stapinire? Nici 0 vointa con~tienta nu va inlocui la nesfTr~it pulsiunea de viata. numele unul daimon personal. con~tiinta a iilceput dintr-o stare eonsiderata incon~tienta ~i asemanatoare celei a animalelor. gnosticism . sau 0 porund. incH anumiti a~a-zi~i credincio~i vild.i ea este cea care-I poarta prin il1treaga Iui viata. punctulin care acest daimon ne cuprinde. Con~tiinta e secundara din punct de vedere filogenetic si ontogenetic. tot a~a are ~i sistemul psihic. Ar trebui recunoscut odata acest fapt evident. fara etape premergatoare.. a~a cum e incon~tientul. ca sa zic a~a. chiar ~i lumea exterioara are 0 insernnatate secundara. ca 0 obligatie sau 0 vointa. fara a cauta mai departe. este tabula rasa. in orice caz. Cind baza nu functioneaza. tot a~a fiecare copU repeta. Daca incon~tientul chiar este ceva.sau.gatoare. Dupa cum trupul are 0 preistorie anatomica de milioane de ani. Fara de ea. in plus. acest proces de diferen!iere.

in domeniullor de specialitate. Dimpotrivii. intr-a aWi lumina ~i due la alte conc1uzii dedt aLund dud dmin limitate la domeniul lor de specialitate. diei in primul rInd ma intereseaza cum imi pot ajuta bolnavul sa-~i regaseasca baza sanatoasiL In aeest sens slnt necesare. ci il1cerc pur '7i simplu sa folosesc cuno~tintele lor ~i in domeniul meu. did sint abordate din per5pectiva psihologica..toare sau salu- DacE'iapHc.tia psihologica. El nu va fi nici de parere ca medicul a vrut sa-l critice daca aeesta din urma Ii atrage aten\ia a.dioscopieL dauna. daca nu s-ar fi folosit razele Ri:\ntg. ramine valabil faptnl dl.ate practic. ~i anume In mod inevitabil. dar uLi neaparat 5i pentru fizician. uncIe serv'esc altor seopuri. I:llivite empiric. adidi nu mal 5i'at privite aid din unghiul vizual a1 adevarului religios sau filozofic. ell toate aspectele-i religioase ~i fi1ozofice~ _Aceste aspecte l~ipierd astfel-caracterul independent pe care~l posediJ. la. ci doar ne-am adus pe noi i:n~ine mai aproape de izvorul vietii. ea a erescut ~i §-(l dezvoltat Intr-o ~tiinta de 0 imensil cornplexitate... ca psihiatru (eare inseamna "medic al suf1etului") sa inclin spre 0 asemenea conceptie. nu in ultima instanta din cauz3. Ciki se fac tot [elul de descoperiri atunci cind cuno~tintele mmi domeniu sint transferate in altu! pemru a fi uti!i.supra anurnitor proprietati tare ale ra. atunci acest Iuem este interesant pentru doctor.sind deoparte pretentia lor de a fi adevaruri independente. Bineinteles ca este de dataria mea sa raportez des pre aceasta uUizare ~i urmariJe ei. Este natural ca eu. Caei. de exe. Cite ar fi ramas ascunse.re a fizicii? {'.n1phI~ cuno$tinte istorice sau teologice In domeniul psihoterapiei. seliltimpJa uneori ca radioterapia sa aiba consecinte peliculoase.atunci D·am eliminat nimie. adidi din perspectiva ~ti349 . euno~tintc atit de variate! Nici eu medieina in generallucrurile nu au stat altfel. care se serve~te de razele sale intr-un mod en totu] diferit ~i In aIte scopuri. N-am nicidecum de gind sa demanstrez ceva altor discipline. Faptul ca la baza dinamicii sufletulul st3.lea.. Ea n-a inregistrat progrese prin faptul c11a descoperit in cele din urma trueul vindecarii ~i ~i-a simplifieat astfe! in mod uluitor metodele. cil a fikut imprumuturi din taate domeniile posibilc. din cite mi-am dat seama din experienta.n In rnedicina~ pe [notiv ca erau 0 descoperi. ci mal degraba sint examinate spre a se constata ee cantin din pUDet de vedere al intemeierii 9i al semnificatiei lor psihologice. 0 polaritate are drept unnare aducerea problematieii contrariilor in sensul eel mai larg In disc:J. ele apar. binei'nreles.

Oriunde proclama psihicul adevaruri absolute . de exemplu. Intrudt principiile explicative nu trebuie Inmultite dincolo de necesitate :?imodul de abordare energetic s-a confirmat ca principiu explicativ general al ~tiintelor naturii. pentm ca nu vede sau Inca nu vede vreo aHa stare. Despre psihic se fac toate afirma~iile imaginabile. pe care prea des. adicii nu poate statua nici un fel de adevaruri absolute. Psihicul nu se poate aVlnta dincolo de sine Insu~i. EI apare. Psihologia ignora judediti ca "numai religios" sau "numai filozofic". printre altele. iar lntre cele doua se na~te ca lysis un al treilea factor 350 . afirmatiile care Incearca sa depa:?easca Iimita pusa de po]aritate . dintre care fiecare se crede fondata In sine Insa~i.slnt posibile doar ca paradoxuri. mai ales de catre teologi. caci polaritatea ce-i este proprie conditioneaza relativitatea afirmatiilor lui. Nu exista nici fapte sigure care ar arata 0 alta conceptie ca fiind mai potrivita :?i. S-ar putea la fel de bine afirma: "esen\a etema este nemi:?carea" sau "esenta etema este Totul". Prin uoilateralitate.II auzim adresat. ca proces dinamic ce se sprijina pe opozitia care-i sta la baza ~i pe caracterul antitetic al continuturilor lui :?i reprezinta 0 tensiune Intre polii sai. caci "totul este tranzitie". In momentul In care ar vrea sa ridice pretentii la vreo valabilitate anume. Ca ele pretind a fi fondate In ele Insele :?iprin ele Insele face parte din modul psihologic de abordare care nu numai ca nu exclude aceasta exigen~a ca nejustificata. se depa~e~te granita.ca. din contra.ea de pilda.In plus. ~i chiar In mod inevitabil. Daca 0 conceptie energetica a psihicului exista cu adevarat.cade nolens volens Intr-unul sau altul dintre contrarii. ele slnt In primul rlndfenomene psihice. Acest fapt mi se pare incontestabil. caracterul antitetic sau de polaritate al psihicului ~i al continuturilor lui s-a dovedit a fi un rezultat esential al empirismului psihologic. eu aceasta nu ex prim bineYnteles vreo evaluare. "esen\a etema este mi:?carea" sau "esenta etema este Unul" . spre deosebire de repro~ul de "numai psihic".intelor naturii. 0 trateaza cu 0 atentie deosebita. Teza este urmata de antiteza. trebuie sa ne limitam ~i In psihologie la ei. afirmatiile despre 0 realitate metafizica . ci. ci mai degraba formulez ideea eli foarte adesea. psihicul se dezintegreaza el Ynsu~i :?i pierde capacitatea de a cunoa:?te. Devine 0 succesiune nereflectata (caci nu este reflectabila) de stan psihice.

t percepere ~i eunaa~tere. chim' daca nu stiu In ce-consta natura lor real~i. nici aparatele lor auxiliare artificiale nu ne garanteaza prezenta unui obiect real. De aeeea chiar an1 em is postDJatul c~afenomenul configuratiUor arhetipalc . In sine. 351 . Avem totu~i suficiente motive sa presupunern existe-nta. ci In legatul's_ ell natura psihieului If! genere. in eel al fenornenelor psihlce . nll vreau sa sugerez Insa d exist!'" Ilumai psihic. ~iJ'n aceasta privinta sintem inchi~i fara sperante 1ntr-o lume exclusiv psihica. respectiv diferitc a fiintei. niciodatii nu se va depa~i pe sine. Din punctu] de "vedere al este irelcvant ce cred eu despre asta. In cazurile in care nici organele noastre senzoriale. Grice intelegere ~i tot ceea ce s-a Inteles este.Acest lucru este valabil bineln~eles l1U nun1ai despre arhetipuri. tennellul in Glosar i.care sint evenimente psihice prin excelenta .D1ai cu seamS. deei a unei fonne numai conditionat psihice. Orice ar afilma des pre el Insu~i.spirituaie". Afim1atiile despre r'~)sihil1tate Sl irnposibilitJ. a$a IncH ne simtim tentati sa afirmam ca nu exista pur ~i simplu niei un obiect reaL N-am tras niciodata aceasta concluzie pripita. pur ::.). a obicctului. Ele Stiu Insa $i cit de difieil este sa reeunosti veritabila natura. nonpsihic. fiicut deelt sa-~j manifeste data in plus natura antitetidi ~i DU a In niei 0 privintd eu adevarat din propriilc sale limite. Trebujc sa rna multumesc en mea. Insa in ill_asura In.unde flU pot fi facute constatari reale. dificulta\ile se amplifid 121 proportii uria~e. $tiintele natmii sint '\n mod tacit convinse ca exisra un obiect transcendent.te sint valabjlc nurnai 111 1 "v. care arbc tipurile se dovedese pentru mine sint adcvaratc. mai ell seama aeolo unde organu! de pereeptie esie deficient sau chiar iipseste Si unde nu exista forme adeevate de gindire sau eJe abia trebuie create.care inainte nu era pereeptibil. pc care le desemnanl in IT10d curcnt drept ~. ~i 5)-0 presupunem ~1_ in acc. Cu stradania mea de a arata limitarea psihicului. Din lipsa de date empirice n-am nici ~tiinta nici cuno~:jtint~ide astfel de fonne ale fiintei. Prin acest praces. pentru oa D-am fost niciodata de pafere ca perceptia no astra af fi in stare sa sesizeze toate formele fiintei. psi hi cui 11-3.se sprijin~t pc existenta unei baze . In spatele acestui vaL a obiectului absolut dar neinteIes care· ne produce Si ne infIuenteaza.i nll putem sa veclem dincclo de psihic. ce~/{lpsihic. Dar acolo unde ~i In masura In care este vorb:.le cc~zuri .

fel de extins. Ce vrea eul se incruci~eaza 1D8a.deliruri colective.joadi un lOl important. In cazurile individuale vor aparea simptome nevrotice. poate fi considerat causa efficiens a unar astfel de afirmatii ~i inteles ca subiectul care Ie determina. eu autonomia 9i numinozitatea proceselor arhetipa1e. representations collectives. III In acest lac mi se impune a aIta realitate. sa faca 0 afirmatie identica. In acest caz este insa vorba des pre 0 motivatie psihodinamica. atunci survin. In acest din urma caz. De~i. ci e inzestrat ~i cu 0 energie specifici1. iar aeolo unde este vorba despre oameni incapabili de 0 nevroza . ci ca obiectiva din punct de vedere psiholagic. Se comite astfel gre~eala de a nu se distinge dadi afirmatia porne~te intr-adevar numai de la un subiect izolat ~i este determinata de motive exc1usiv personale sau dad apare in general ~i izvora~te dintr-unpattern dinamic. dintr-un punct de vedere obiectiv. adid rara motive suficiente. Au fast ~i sint dintotdeauna particele ale imaginii 1umii. exista totu~i afirmatii care aparent trebuie emise rad ratiuni obiective. fenomene psihiee de carenta. nu sint nid Intemeiatc rational. Celt. Nu omul personal face afirmatia.intr-o ma. Daca afirmatiile sint impiedicate sau nu sint luate in considerare. pe care 0 calificam de obicei ca subiectiva ~i 0 privim ca fiind pur personaHi. aceea ci:i pe linga dmpul refleetiei exista ~i un aIt domeniu. niei nu pot fi 1nliiturate prin argumente rationale. 352 . eul 91vointa so. in afara Jor sint pure prezumtii arogante. dupa cum Ie-a numit Levy-Bruhl In mod just.9tere obi9nuita a oamenilor. eel pUtin 13. respectiv chiar sa resimta ca. caci un numar nedefinit de indivizi se 'lad indemnati. AfilTIla~iile arhetipale se sprijina pe premise instinctive ~i D-au nimic de-a face ell ratiunea. ci arhetipul se exprima prin ea. dintr-un imbold launtnc. este interzis sa se faca afirmatii in 'lint. in masura in care ea poate fi supusa unui mod psihologic de abordare. afirmatia nu trebuie conceputa ca subiectiva. A tine cont de ele in plan praetie constituie esenta religiei.interiorul domeniilor spedalizate. ce exista in mod colectiv.sura considerabila ~i 1ntr-o maniera de cele mai muIte ori incon9tienta. 0 anumita viziune este de 0 necesitate vitaliL Intrucit arhetipul nu-i 0 forma pur ~i simplu inactiva. dupa cum 0 arata atit experienta medicala cit ~i 0 cuno3.

~acum au Iacut-o atitia a1tiiinaintea mea. chiar de douii ori $i n' am ce mai adaoga 13 E yorba aici de ceea ce e eel Experienra mea medicaIa precum Iiipropria-mi viata m-au pus nelncetat fara fn fata eu problema iubirii. care este supraordonat fiintei individuale.7). Oricare ar putea fi interpretarea savanta a propoziriei: Dumnezeu este iubire2. Este cimpul Erosului. unit Iiinedivizat. Eros este un kosmoA gonos. a. 0 data ce numai totalitatea are sens. Nu Ii se mai poate adauga nimie. Anticul Eros este . de ceea ce e cel mai fnalt Iiieel mai adine. in care inrelegerea rarionala Iiireprezentarea rarionalii abia gasesc ceva pe care sa puna stapinire. victimele sau mijloacele Iiiinstrumentele "iubirii" cosmogonice. Omul ca parte nu intelege intregul. un creator Iiitata-mama a tot ce e COnlitiema. sa ma aventurez in abordarea acestui daimon.). ci un intreg. in sensul eel mai profund. a trebuit mai mare Iiieel mai mic. 8 ~i 16 (n. favorizare. nici reprezentat. Iiiniciodata una nu poate fi spusa fad cealalta. Asemenea lui Iov. m'amfiicut aramii suniitoare. Ali putea. Pun acest cuvint intre ghilimele pentru a arata ca nu fnreleg prin el 0 simpla pofta. 1) .tot prins Iii inchis fn el 1 Toate Zimbile omene~ti ~i fngere~ti de Ze-a~vorbi. dar n-am fast niciodatii capabil sa dau 0 explicatie valabilii. Caci sintem. "daca nu am dragoste"l. nu exista nici un cuvint care sa exprime totalitatea. Orice ar fi ceea ce am spune. ori chimbaZ giiZiigios(I Corinteni 13. Aceste vorbe spun tot. Nici un limbaj nu-i pe masura acestui paradox. al ciirui domeniu de acriune se intinde de la spatiile nesfirliite ale cerului pfna la abisurile tenebroase ale infernului. sa-mi pUll mfna fa gurii! 0 datii am vorbit # flU mai fncep iar.). 4-5 (n. 3 lov 40. t.fntr-un mod plin de tHe un zeu a ciirui divinitate depiilielitelimitele umanului Iiide aceea nu poate fi nici inre1es.).dadl nu cumva Iiimai vast. 353 . El n-are decit sa spuna "da" sau sa se revolte . t. dacii nu am dragoste. t.(n. ar fi prima dintre toate cuno~terile Iiichintesenra dumnezeirii inselii. 2 I loan 4. dar imi lipselite curajul sa caut acel limbaj capabil sa exprime adecvat paradoxurile incalculabile ale iubirii. dorinra Iiiallele asemanatoare. Iubirea "toate Ie sufera" Iii "toate Ie rabda" (I Corinteni 13. m senzaria cii acea formulare condirionalii a lui Pavel. cuvintele sale confirma divinitatea drept compfexio oppositorum. ii este subordonat. preferinta. de ceea ce e eel mai departe Iiieel mai aproape. A vorbi despre aspecte parriale este intotdeauna prea mult sau prea purin.

8 (11. viata celulei pina in ultimul sau colti~or. a imperfeqiunii ~idependentei sale. 1 2 3 I Corinteni 18. Este 0 marturisire a subordonarii. cu meticulozitate ~tiintifica. I Corinteni 13.). 1 (11.).nu va face decit sa se piarda in nesfir~ite autoiluzionari. Daca poseda un dram de intelepciune va depune armele ~i va numi ignotum per ignotius3. cu numele Domnului. Omul poate da iubirii toate numele care-i stau la dispozitie .ramine. t. Intotdeauna depinde de el ~i este intemeiat in el. t. dar totodata ~i 0 marturie a libertatii sale de a alege mtre adevar ~i eroare. Iubirea ii este lumina ~i intuneric ~i nu ii intrevede sfir~itul. .). ~adar. Un lucru necunoscut printr-un lucru ~i mai necunoscut (n. t. "Dragostea nu piere niciodata"\ chiar daca omul ar grai "limbile ingere~ti"2 sau ar urmari.

" Intr-adevar. Este particularitatea mea. Ei ~i? Eu nu sint acest fluviu.cum am considerat eu aici . Deosebirca dintre· majoritatea oamenilor ~i mine eonsta in aceea di la mine "peretii despartitori" sint transparen\i. spre a seoate apa2 din fluviu. Apendicele.Privire retrospectiva 1 Nu pot aeeepta cind se spune despre mine di a~ fi i'n\elept sau "eunosditor". Stau aici.). Sint la malul fluviului. ed. urm. Schopf en este foarte apropiat de der Schopfer. (n. rabinul a raspuns: "Pentru ca astazi nimeni nu se mai poate apleca atit de adine. Creatorul (n. 3 Strom se reda In limba romanii fie prin "fluviu"' (v. ei In~i~i ar trebui sa scoata apa. fie . ceea ee-mi confed 0 siguranta launtrica. fie prin "torent". Cel care nu vede nimie n-are nici sigurama ~i nu poate trage eoncluzii sau nu se inerede in propriile concluzii. t. 1 2 355 . Cf. curent". Eu percep intrudtva procesele ce se deruleaza in fundal.prin "flux" (n n. dar nu fac nimie. Cineva a seos 0 data 0 pali:ilie cu apa dintr-un fluviu. Exista a legenda veche ~i frumoasa despre un rabin pe care un elev I-a intrebat odam: "Inainte au existat oameni care au vazut fata lui Dumnezeu. p.). Pesemne ea a fast insu~i ineon~tientul. La al\ii sint adesea atit de gro~i incit ilU vild nimie indaratullor -' ~i asta-i face sa ereada ca aeolo niei nu se afla absolut nimie. trebuie sa te eam apleci. Nu ~tiu ee a dec1an~at faptul ca eu pot percepe fluxul' vietii. "A scoate apa" se spune In germarla Wasser schopfen. Eu nu fac nimic. 371 ~. Ceilal\i oameni slnt la malul aceluia~i fluviu. germ. de ce nu mai exista ~i astazi?" La care. dar considera de cele mai multe ori c3. admirind ce poate natura. Nu glndese niciodata ca eu sint acela care trebuie sa aiba grija ca cire~ele sa aiM codite. "puhoi. cele doua paragrafe anterioare).

E important sa avem un secret ~i presimtirea a ceva ce nu I poate fi cunoscut. Singuratatea nu este insa necesarmente opusa comunitiitii. Trebuia sa merg 1 Cf. Era un demon in mine. did de l'ndata ce observam ca nu ma intelegeau. CInd cineva ~tie mai multe decit ceilaI~i. Intrucit. Mil domina ~i mi-o Iua inainte. ma simteam singuratic 'ii la fel sint 'ii in ziua de azi. ci mai degraba din cauza di nu Ie putem comunica lucruri \1 care noua ni se par importante sau din cauza di socotim valabile v ginduri care celor1al~i Ii se par improbabile. chiar daca ramin inexplicabiIe. devine singuratic. Nu ma puteam opri niciodata la ceea ce obtinusem deja. Cine n-a facut niciodata experienta acestui lucru a pierdut ceva esen~ial. Pentru mine.Solitudinea nu survine din cauza ca nu avem oameni in jurul . alineatul 1 (n. Ne umple viata cu 0 nuanta de impersonal. contemporanii mei nu puteau percepe viziunea mea. 55. in cele mai multe cazuri. ~i comunitate a inflore~te numai acolo unde fiecare singuratic Iiii aminte:'ltc de specifieul sau ~i nu se identifidi dcci Cll ceilalti. iar cind se illtimpla sa nu mai ~in seama de nimic era fiindca el ma presa. ~i in cele din urma prezen\a lui a fast decisiva. !:7"'. vedeau In mine doar pc cineva care tot fuge aiurea. nu 'itiu nimic 'ii. pentru a-mi ajunge din urma viziunea. In fond. Solitudinea mea a inceput 0 data cu experienta viselor mele precoce 'Ii iii-a atins apogeul pe vremea cind Iucram Ia problema incon'itientului. Numai atunci viata este intreaga. sa simta ca in ea se intimpla ~i lucruri a caror experienta 0 poate face. t. dupa cum e lesne de inteles. lumea a fast de la bun inceput infinit de mare ~i de insesizabila. 'Ii nu numai acelea care se desIa~oara in Iimitele a:'lteptarilor. nici nu vor sa 'itie nimic. pare-se. Trebuia sa contimm sa alerg. Copil fiind. cu ~ un numinosum.). Am ofens at mul\i oameni. Omul trebuie sa simta ca traie'ite Intr-o lume care este misterioasa Intr-o anumita privinta. pentru di 'itiu 'ii trebuie sa indic lueruri de care ceilalti. p. pentru mine cazul era Incheiat. Ne~teptatul :'Iiincredibilul tin de aceasta lume. 356 . Cunoasterea proeeselor derulate in fundal mi-a preformat de timpuriu r~latia eu lumea.Poate di au fost visele mele avute atit de devreme. Mi-a venit [oarte greu sa ma afirm alatmi de glndurile mele.! -. Ele mi-au determinat evolutia de la bun ineeput. cad nimeni nu simte comunitatea mai pro fund decit 0 simte singuraticul. ea a fost inca din copilaria mea a~a cum este ~i astazi. nostru.

devenind vizibili. dar numai cind apareau In cercul magic al psihologiei./ Caci fie care din zeita?i 0 jertfa cere. Intotdeauna trebuia sa-mi urmez legea interioara eare-mi era impusa ~i nu-mi Eisa libertatea alegerii. Numai clnd tace putem pastra masura moderata. nu pot sa ramin. Cum am putea s-o scoatem la capat fara inconsecvente? Pentru unii oameni eram nemijlocit prezent. sa nu mai fiu acolo eu ei.mai departe. De aceea am simtamintul ca sint conservator pina-n maduva oaselor. in contrast flagrant Cll "infidelitatea" mea. Am Invatat anevoie ca oamenii continua sa fie prezenti. iar binecuvintata inconsecventa are grija ca. dar eu trebuie sa continuu! Eu nu pot. Acum ai dizut tu. Imi umplu pipa din punga Cll tutun a bunicului meu ~i pastrez inca alpen~tocullui impodobit cu un corn 357 Ie· v . nu mai exista nimic. Cind s-a pus oarneni declt altii ~L}n pe treaba daimon-ul. cind faruli~i indrepta raza in alta directie. pentru ca. dar apoi se putea Intimpla ea. ci inIantuit ~i minat de el. bunul meu camarad. In masura In care se aflau in contact cu lumea launtridi. nu. este ceva sfi$ietor. Multi trezeau In mine sentimentul unei umanitati vii. sa pot ramine credincios intr-o masura nebiinuita. U!1iioameI?:ima2!:1~~all il1teresain modul cel ~. chiar ~i atunci dnd nu mai au nimie a-mi spune. in clipa urmatoare. Dar ca am creator e~ti la discretia demonului. dar nu pot ramine! .Pe moment. nu e~ti liber. farmec:ld sa dispara. de indata ceii . Mi-amfiiCut multi du~mani astfel.de~i nu intotdeaunrr ~i nu pretutindeni. Exceptie fadnd pacientii mei. Adesea aveam senzatia eli ma gasesc pe un dmp de lupta. Dar demonul aranjeaza lucrurile astfel. "intern intotdeauna prea aproape :?iprea departe. 1!lult mai mica. nu pot ramIne! Caci "in mod ru~inos inima ne-o smulge 0 putere". Ciki eu insumi sint victima.!inima ne-o smulge 0 putere.li in tens . In mod l"ll:jinos.! daca una a fost fnsa neglijatii. n-o urmam de fiecare data. indt s-o scoatem la capat. n-aveam rabdare eu oamenii. A& putc:a spune eventual: am 0 nevoie mult mai mare de acellli.desc:ifrasem". dat fiind ca nu mai exista nimic care sa ma lege de ei. Ce-i drept Insa. bmsc.. Demonul :?i creativitatea s-au impus in mine in chip absolut ~i 1ipsit de scrupule. te iubesc chiar. Actiunile obi:?nuite pe care mi Ie pIanuiam pierdeau de cele mai multe od prioritatea . Mi-e~ti drag. Lipsa de libertate m-a umplut de tristete.li timp.! nimic bun n-a rezultat vreodatii (HOIderlin).

pe masura evolutiei. abatut.. ~in!~i. Exist pe baia a ceva ce nu cunosc. Nutresc speranta anxioasa Ciisensul va fi'preponderent ~i va ci~tiga biitaJia .la b~~i:" Lao Zi e exemplul unui om cu 0 inte1egere superioara. Unele s-ar fi putut derula altfel daca eu insumi a~ fi fost altfel.' insumi mai multe dedt a~teptam de la mine. Cu cit am inaintat in Vlrsta.__.1JidTao Zi spune: "Toate sint clare. C.enss~u . Multe s-au produs intentionat. Dar nu acesta este ._ u ~ .de capra neagra. '" .n1itde mine. n-am 0 judecata despre mine ~i viata mea.. intrucit fenomenul viata ~i fenomenul om sint prea mari. caracteristica vietii de a fi plina de sens. A~a insa. __ . care a vazut atit valoarea cit ~i nonvaloarea._. n-am 0 convingere definitiva despre nimic._. A fost bogata ~i mi-a oferit multe. Cele mai multe s-au dezvoltat insa in mod natural ~i prin destin. sa ma eunosc sau sa ~tiu despre mine. ambele sint adevarate: viat~ e.. m-am nascut §i ca exist ~i arrts. dar nu totdeauna s-au dovedit a fi in avantajul meu. Sint ~itoate acestea ~i nu pot sa fae suma. Sa credem ca predomina lipsa de sens sau sensul esteo..cazul. numai eu singur sint ~r~prima exact ceea ce simt eu acum.cl1e~tiune de tempe.rament.entimentul ca a§fi fostpurtat. Sint multumit ca viata mea s-a desfa~urat astfel. am trait lucruri minunate legate de ei ~i am realizat eu . A~a.. a facut experienta lor ~i 358 . a§a ca in to ate problemele metafizice. caci s-a intimplat a~a. Cum a~ fi putut sa ma a~tept vreodata la atitea? S-au intimplat tot felul de lucruri la care nu ma a~teptam. totul a fost cum trebuia sa fie. nons.•. entuziast.~t~ sens Ji.~ite_. •• ~._~. Nu sint capabil slCstabilesc 0 valoare sau 0 nonvaloare definitiva.< . __ . pentru ca eu sint cum sint. Am aflat lucruri minunate des pre oa- \i meni. .~. ~tiu. pe care I-a adus din Pontresina unde fusese unul dintre primii vilegiaturi~ti. Sint intristat.multumit.sau nu-mi pare mie cii este .t dezamagit de oameni ~i sint dezamagit de mine insumi. ar disparea tot mai mult. Daca lipsa de sens ar prevala in mod absolut. eu atit mai putin am reu~it sa ma inteleg..are sens ~i nonsens.telui. Regret multe prostii iZ\'9. •.. Nu-mi pot forma 0 judecata definitiva. De fapt.nu mi-a~fiatins . Probabil ca. dezama_~it. sint dezamagit ~i nu sint deiariiagit deopotriva~Siri.JulmaLci:!.. In ciuda tuturor incertitudinilor simt o solidi tate a ceea ce exista §i 0 continuitate a fiintei mele a~a cum este ea.cli~ineapatinareamea'cl~r daca aC:easta n-ar fi fost 0 insu~ire de-a mea. Qe nilnic nu sint foarte sigur. ~umeain carepatrundem nascindu~ne este cruda §i crunta~i totodata de 0 frumusete dumnezeiasca.

~~.~~l~l!ntri~!>_£eyel~ndu-mi. .animalele. norii._. b §l.!otu~i exista atitea care ma implinesc: plantele.n~l~~S. ar dori sa se rein to area in propria fiinta. cu atlt s-a amplificat in mine s~t1tlli:1entulliinlcrlmcu toate lucrurile...care. precumJlct~inUI_Cli~on:!: £ll~m devenit mai n~sigur ill legiituracu-mfneinsumi. ~iua ~i noaptea.. la sfir~itul vietii. in tilcul ve~nic incognoscibil.-"-'-"-'--"~--~'------=~-~~- - . Q(l'llm senzatia ea acea ~~a.. Arhetipul omului batrin care a vazut destule este etern adevarat. Acest tip apare pe fiece treapta a inteligentei ~i este identic cu sine insu~i .. ea~~ta~necunoscuta 0 n diI1lensiune~ propriei mele fiinte.ea e un taran batrill sau un mare filozof ca Lao Zi. -~ _ -" . 6~(l-iatrlnetea .este deci 0 limitare.<ir~~Illa ~jJarase atita timp de lume s-ar fi mutatln !t!~1p_ea2!1.

mlaqtini. Peisajul era de-a dreptui indntator. ~a di ne-am vlnt repede in pat. sotiei sale 6. am luat-o pc East River In sus. Pe toti trei ne-au chinuit diareea ~i durerile ba mai slabe. Pe la ora trei ~ijumatate am pleeat per elevated2 din Strada 42 la debareader ~i ne-am ureat pe 0 eonstructie imensa ~i ciudata . Era umed ~i rece. creaturile de co~mar ale bunului Dumnezeu. In ciuda mizeriei fizice ~i a regimului alimentar sever rn-am dus sa vad colectia paleontologic a. fenboturi etc..Acum am ajunsl eu bine ia Worcester! Trebuie siHi relatez diliitoria.1909.. multli plidure. aveam diaree ~i sufeream de foame. Acalo am Inehiriat ni~teeabine ~i am pomit de la West River. 361 .luni la prof. ba mai violente d~ stomac. Imi este imposibil sa-ti descriu tot ce-am vawt aeolo. care avea vreo einci punti albe.. treuul spre Boston.un vapor. Ferenczi ~ilung eu trenul aerian (n. Am plecat imediat mai departe la Worcester. fneonjunnd vlrful Manhattanului eu zglJie-noriigiganti. eu dealuri joase. M-am fntflnit apoi eu John. bra\ (11. Duminicii dimineata am ajuns pe pamfnt. etc.). Stnmloare. drept prin fumiearul nesfir~it de remorchere. satucuri ell 1 2 3 Freud. Sfmbiita trecuta vremea la New Yark a fost fnchisa. ed. t. lacuri mieu~e.b!ocuri eratice uria~e.Apendice Din scrisorile trimise de lung din S.IX. Colectia este pur ~i simplu unica pentru filogeneza mamiferului tertiar. Worcester . de unde alll luat. Stanley Hail Clark University. unde erau reuniti toti mon~trii stravechi. trecind pc sub padurile Brooklyn ~i Manhattan. prill sound3-ul din spatele lui Long Island. pe ploaie. in Fail River City. t. Ne aflam fnca pe drum dnd eeru! s-a inseninat. germ. ne dureau burtile.) (11. care tocmai picase din Europa.U A..).

este deci foarte batrin. Servitorii sint doi negri tuciurii ca noaptea. Worcester. Are 0 sotie grasa. dar starea generala este buna. Orasul a fost mtemeiat mea din 1690. care a debitat tot soiul de chestii plicticoase.. mai zgfndiire pUtin. Seara. fermeciitor ineonjurate de flori ~i tufisuri inflorite. Intii i-a venit rindul profesomlui X. Am fost extrem 362 . chiar si cele de la toaleta si de la intrare. bine intretinut si extrem de pasnic si confortabil. Cele mai multe case sint mai mici decit a no astra.. dar foarte urita. Ne-a eonsiderat de indata pe Freud ~i pe mine "boys" ai ei ~i ne-a coplesit cu mine are excelenta si vin nobil. Smtem excelent ingrijiti la familia Hall.in vizita la Stanley Hall. vopsite in ro~u. Am avut astazi 0 discutie des pre psihanaliza cu doua doamne mai in vlrsta. imbriicati in smoking. Au 0 camera de lucm superb a cu multe mii de carti si de tigari de foi. La Standish Hotel am gasit un adapost foarte agreabil si ieftin 0/1 the American plan. insa distinsa si de 0 eleganta simpJa si autentica. verde sau gri ~1eu ferestre ell rame albe (Olanda!). care are aproape saptezeci de ani ~i ne-a primit cu cea mai mare ospitalitate.000 de loeuitori) este situata intr-o piidure eu pomi batrini. covoare. Pretutindeni.'11ilia Hall. asa ca ne-a fost vizibil mai bine. 8.IX. unde ne refacem zilnic dupa oboseala newyorkeza. Massachusetts Miercuri. Stomacul meu ~i-a revenit aproape complet. Multa bunastare. in juml easel . totul e ingrijit.'11mutat la fa. Ne-am facut curind nevazuti si am pomit la plimbare prin Imprejurimile orasului care este inconjurat peste tot de lacuri mici si foarte mici si de paduri racoroase. Jumatate din oras (circa 180.. care umbrese toate strazile. care $-au dovedit foarte informate si cu 0 gfndire libera. Freud ~i-a inceput ieri prelegerile ~i a repurtat un mare succes.1909 .Toti oamenii de aici sint foarte amabili ~i au un nivel cultural placut. este midi. iar azi-dimineata ne-a. deschise.. Ora unsprezece ~i jumatate. abundent dotata. dupa 0 odihna buna . acoperite de vita siilbaticii si glicine. Este un damn batrin extrem de fin ~i de distillS. ascunse pe dupa niste copaci mari s1 fmmosi. Casa este amenajata eolosal de amuzant. din dnd in dnd mil. de 0 solemnitate grotescii. stie m schimb sa gateascii formidabil. dar sigur. Ci~tigam aiei teren ~i cauza noastra cre~te incet.case din lemn. ferestrele ajung pina la podea. [otul e Spatios si comod. Am petrecut 0 noapte foarte buna la hotel. Este 0 odihna reconfortanta dupa viata din New York . 0 cu totul alta America! Este asa-numita New England. Clark University Worcester. deci cu pensiune. toate usile. vesel a ~i blajina.gazon englezesc. de peste tot se intra s1 se iese. Iara gard la gradina.. am fost mcintati de privelistea fmmoasa si linistitoare. curat. Azi-dimineata a avut loc sedinta de deschidere. Universitatea. la ~ase. deosebit de cultivate.

.m . De curind am avut un garden party mare eu cindzeci de oarneni ~i am fast inconjurat de cinci cucoane. dici familia Hall a invitat astazi in cinstea noastdi citeva persoane lafive o' clock. M.. Mul~umesc lui Dumnezeu ca mi-arn recapatat intreaga capacitate de a gusta si savura. ceea ce.Aseara a avut lac eu ta-'ll-tarn 0 mare mascarada. Se spune ca vom fi numiti simbata viitoare. Am fast promovat. a~a di ma pot bucura de toate. Ne face bine sa traim a data 9i aceasta fateta a vietii. P. Aid ne gasim intr-un virtej aproape continuu. Seara va avea lac oformal reception.. 9i Freud la fel.IX. iti trimit 0 scrisoare scurta. 1mi vijlie capu!. Am voie sa adaug aeum in urma numelui meu L. Aseara a trcbuit sa lin eu oeazia numirii un discurs improvizat in fata a vreo trei sute de persoaneo . doc tori honoris causa ai Universitatii. Am putu! chiar sa fae glume engleze~ti .l1t earn ostenit 9i mi-e dor de linistea din munti. iar apei ma voi Ugezasatu!. Am fast 9i intervievati de Bostol1 Evening Transcript... Iau acum cu mine in fuga tot ce se mai peate apuca.L. Asta-seara se tine in easa Hall inca 0 private conference despre psychology of sex. de ab!a-ti lasa timp sa resphi.. ne-a dus cu automobilulla margii1ea unui lac fmmos pentm IUllch. Dupa toate aceste minuni S1.. ciici auditoriul este mofensiv ~i doar domic sa afle noutati. arnerieanii sint eu adevarat maestri. Slnt intr-o cabana mare de lemn care are a singura ineapere. in fata mea e un imens ~emineu zidit.'s Camp Keene Valley Adirondacks.de mirat. Massachusetts 14. eu toate robele ro~ii 9i negre posibile ~i palari! patrate eu Giueur! de auf. N.Y. Ai fi nespus de uimita daca ai vedea unde arn aterizat acum in aceasta ~ara a posibilitatilor realmente nelimitate. la rangul de Doctor of Laws honoris causa..dar in ce englezeasca! Miine tin prima conferinta.. in eadrul unei ceremonii fastuoase. Simt cii libidoul meu savureaza asta eu inghitituri mari. 16. Impunator. Clark University Worcester.D. Timpul ni se umple intr-un mod teribil. nu-i asa? Astazi. Sintem aici oarnenii zilei. In asta. dici ma a~teptasem la rezistente. in fond. eu mare pompa.1909 . Ma bucur grozav sa ajung din nOli pe mare unde suf1etul rascolit i~i poate reveni datorita lini9tii si intinderii nesfir~ite. ii 9i putem oferi. insa mi-a pielit orice spaima.. prof. Fortat de imprejurari. 8 1/2 a.IXo1909. Peisajul a fast incmtator. 363 ..

i daca pa~e~tiafara.intr-o dezordine sii!batid!.ajungi pe un virfrotund de stmca.dure~i descoperi foarte curind ca este vorba de 0 pacture virgina nordica. e~ti [ratai ~i ingrijit minunat. brazi. Un incendiu a pustiit eu ni~te ani in urma 0 zona de p3. cu personalullor de serviciu cu tot. ered cli ar trebui sa venim 0 data impreuna aici. in statuI New York. tuia. Solul e alcatuit din grohoti~ din epoca glaciara. pini. 364 . S-au prabu9it cu miile ~i. ajungi in p3. Pc alocuri. dai pe drum de urme de cerb.. dUdnd peste lemn putred. Nome ca in regiunea asta nu exisHi ~erpi eu clopatei. inalt de peste J000 m. este am de pHieut! Peste tot unde ai cuno~tin\e. multe cih1i~ialtele asemenea. prabu~itil. in gauri adinci. aeoperit camplet de piidure virgina inca din epoca glaciara. un cieion a smuls din pfurJnt sute de copaci uria~i. Cll a gramadii mare de lemne inaintea lui. cerbi. Printre copaci se zarqte un peisaj montan. Aid mai traiesc ur~i. din care se ridica din nou capaci tineri. Cabana se afla pe un versant. Cabana emconjurata de 0 veranda acoperita :. cola barba\ii. Acest (inut straniu ~i siilbatic este sHuat la extremitatea nord-esticii a Statelor Unite. ciodinitorile au ciocanit in pomi gauri marl cit capul. ~i 0 familie x. scurgindu-se blInd. Sintem toti de aeord ca de pe urma acestei calMorii ne vor ramine cele mai frumoase amintiri. intre\esut Cll mure. In sIIT~it. acoperit eu un covor moale ~i gros de mu~chi ~i feriga. iar Ia perete: 0 droaie de vesela.. Chiar ieri. In ceea ce mil privqte.. acoperita numai eu lemn putrezit.in cadere. $i ~erpi sint peste tot..)idin desi~.facut din caramida nears a. ajungi mtr-o zona de cring extrem de des. Cll dmpii ~i lacuri. totul ni\el straniu.durece se intinde pe citeva mile. pord spino~i. Este bine sa pledim atit timp elt incii este atit de frumos . ~i de acolo prive~ti in jos spre un peisaj glaciar sii!batic. particip intens la tot ~i-mi place. zmeura ~i 0 combina\ie ciudata intre cele doua. nu vezi Ia mceput dedt pomi: fagi.. 0 incolacire de crengi ~i trunchiuri marl ~i putrezite. Dadl ar fi sa iau cu mine tot ce a~ putea lua. Mil de pomi inal(i ~imorti (i~nescgolft. cola restaurantul. acoperit eu piidure. aproape de grani\a canadianii. au alcatuit 0 inc1lciturade nepiitnms. care searnana cu sequoia. iar ploaia susura dulce. deasupra. ne-a intimpinat unul lung de doua picioare. pe malurile lacurilor mai ealde George ~i Champlain. Jupi. ceva mai jos sint io~irate vreo zece CaSU\ede lemn. cazi.. ici locuiesc femelle.. iar obieetul pe care dormim este ceva intre hamac ~i pat de carnpanie . Te furi~ezica\1irlndu-te pe ~i pe sub trunchiuri groase de copaci. elani.. intre ele pasc vad ~i cai. iei este bucatiiria. in sehimb se pot intilni multe exemplare la citeva ore distan\a. Daca 0 iei in susul piriului care curge prin rata. Freud l~i eroie~ie drum eu un zimbet filazofie prin asHi lume pUna de pitoresc. nu mi-ar ajunge nici doua luni. Locuim intr-o cabana midi. a~ainclt acum riidacinile Ii se ridica spre eer. Cad aici s-au instalat doua familii P. la sosirea noastra. Daca urci mai departe pe ciirarea moale.

N. IvEirturisesc ca sint un adevlirat paditos . Mai sint doua zile pina la plecare! Totul e ca-ntr-un v1:rtej.. Dar acurn sintern obositi de America..'1ie m1nunata.. eu inima u~oara ~i eapul ea dupa 0 mahmureaiil. mai ales f1oaptea.. in dreaptaco~urile fumeginde. renuntlnd la orice t:ufie. in mijloeul unor piiduri virgine imense 9i privearn in deplirtare spre infiniturile albastre ale Ameridi. 18. Tottll are implicafii mult prea vaste.-ii m-au primit eu 0 ~ampa.. Blirbatilor Ie merge aiei atlt de bine pe elt 0 permite gradul de civiliza\ie.. C1iUitoriaa mceput ieri la ora 10. Simem. numai fmctul oprit te atrage.Y. docurile etc.?isimplitate cosmica ~i si!este la tacere. eapitala statului New Yark! Cele 0 suta de mii de impresii pe care Ie iau eu mine din aceasta lara a minunilor nu se pot deserie eu ajutorul eondeiului. Milne dimineata pleeam la New York.?isper ea voi putea astfel sa fezist filra emotie pe viitar la vederea unul pahar eu vin. a9a cii onoarea ma obliga sa ies di.prost.rtadeja in sine germenele sffr~ituluL Trebuie sa-ti povestesc multe. foarte mu!te. in ceea ee prive9te civiliza\ia tehnidi.in ceea ce priYe~teprincipiile ..Albany. Cred ca Il-ar !reolli sa-mi interzic prea multe .. s1 anurne a U11uia nebiiut.1909 Wilhelm der GroBe" . "in de~ertul trist al mani"..tumurile foarte inalte ale zglrie-norilor albictosi 9i rosietid din New York City. Bremen Nava "Kaiser 22. iar astazi sint in viltoarea citadina din Albfu"1Y. la 0 distan\a de muite mile in urma Amendi.1909 .leri ma aflam inca pe un virf stincos gola9' la 0 altitudine de aproape 1700 m. dnd oeeanul este singur eu eeml instelat? Privim muti in depihrtare. caei ce-ar putea rasti omul aid.pe un teren fame ~ubred. in vreme ce multe cuvinte 9i irnagini 1. Am vP'zutaiel lucruri care iti suscitii eea mai mare admiratie 9i altele care te provoaca la 0 meditatie profunda asupra dezvoltlirii sociale. Ceva ce mi s-a clarificat treptat in ultimele zite este reeunoa9terea cli un ideal de posibilitate de viatii a devenit aid realitate. La nava-far ne-am desplirtit de pilatul american si am ie~it in larg. Cu abstinenta a.. este mult prea mare $i incalculabil. cad Y. stlnga . Dal' toate astea costa ingrozitor de mult sl poa. inghefind pina in maduya oaselor in yiutul reee ca ghea(a.'11 ajuns acum . iar pe 21 septembrie.'1asoeiatiile mele de cumpatare. din Hoboken.. Norddeutscher Lloyd.'1 365 . Este ca intotdeauna de 0 maretie . Curind New York-ul a displirut ~i nu dupa mult timp a inceput hula.. Asa-1intotdeauna.. In largui mlirii en noi L. A fost 0 dimineatii eetoasa. iar femeHor .IX. Ce-am trait in aceasta cali1torie nu voi uita niciodatii. leri mi-am scuturat prafui Amerieii de pe taIpi..lX.

prelungindu-se pina spre miezul nOPiii. leri s-a iscat 0 furtuna care a durat toata ziua. 0 mined a camasii mele de pe sofa Ie facu un semn pHn de dor. tunlnd $i bubuind. Frumusetea ~i maretia marii constau In aceea dl ea ne eonstringe sa coborim in striifundurile rodnice al propriului suftet uncle ne confruntam cu noi in~ine. printr-un salt Indraznet. Caei una dintre bucatarii se aHa jos. Dupa cite am observat. asupra no astra se abaturii aversele sMate.de~ertul trist al mani". despre iubirea dintre Hero ~i Leandm (Il. cinci sute de farfurii se trezisera din somnolema lor asemanatoare mortii $i. Dintr-un foe. unde m-am simtit curind faarte bine ~i am servit chiar 0 cina placutiL Din dud ln dna. 366 . t. animind . pantoful care statea In picioare se lasa obosH pe 0 parte $i 0 porni dupa celalalt.. titlul unei tragedii a scriitom!Ul viencz Franz Grillparzer (1791-1872). Bremen Nava "Kaiser Wilhelm der GroBe" 25. sub puntea de comanda. Cea mai mare parte a zilei am stat in fata. a$a ca ne-am dus sa bem un ceai. eu ajutorul unei mUDci a incon~tientului. Se facu reee.vechi ne tree prin minte: 0 voce dulce roste$te ceva despre batrina. Toate obiectele din Indpere prins era viala: perna canapelei se tIn In semiintuneric pe jos. eel obosit de atita drum.. pantofii se dusesera sub sofa. un pantof care zikuse pe podea se ridid. $i am admirat spectacolu! grandios oferi! de coamele valurilor rostogolindu-se spre noi ~i revarslnd un nor invirtejit de spuma peste vapor. pusesera capitt rapid I Des Meeres ulld der Liebe Wellen. il pregate$te lui Odiseu. chiar sub cabina mea. p1ivi uimit de jur-lmprejur 5i se duse apci. afara se izbea dte un val de vas. Acum inca slntem obositi de "chinul acestor din urma zik' $i refleetam ~i facem ordine. iar in interiorul dulapurilor $i a! sertarelor rasunara fO$nete ~i pacanituri. are in sine $i atinge toate visele sufletului. zeita dragala$a care. de mai multe ori.1909 .). valul de perle eel fin $i salvator. impingj'nd pe sub stomac in sus.un cumplit vuiet. despre . De aceea m-am retras in pat.. toata societatea a pomi spre geamantanui eel mare de sub pat. Deodata. intr-un lac iniiltat $i ferit. Acesta lncepu sa se clatine cumplit din cauza mliului $i. Acolo lnsa. autoerelndu-ne. pentm a Iua de acolo valiza 5i servieta mea. Acum insa spectacolul se modifidi. despre Leueoteea.. sub podeaua mea . sub sofa. tlrslindu-se incet. prin tot ceea ce a rasco!it America ln noLo Norddeutscher Lloyd. trosnet. Marea este ea muzica. infinita "mare care vuie~te in departiiri".IX. ti~nlnd din spuma valurilor agitate. creierul se scurse pe canalul spinal $i cauta sa se ridlce din nou.valurile mfu:ii ~i ale iubilii"l. pinit. zomait.

1 2 (11. gemete inexprimabile tradau seeretele menuului. iar de azi-dimineatii v1ntul a inceput sa bata dintr-o alta directieoo. gindese: Da. t. dupa dlsparitia zeilor Greciel. Am dormit minunat. ed.ln prima mea camera trosneste tot timpul.) Observatia i$i pierdu insa curind valoarea din alta cauza. oo'Este remarcabil ca exact in seara in care eu v-am adoptat fomlal ca fiu prim-nascut $i v-am uns urma$ :. dad va vorbesc despre punctul meu de vedere refelitor la fenomenul spiritelor zgomotoase (Poltergeister).). In cea de-a doua. dind din cap ell intelepciune in legatura eu problema psihosintezei. fiindca lucrurile stau totu$i altfel dedt ati putea crede. 367 . nu neg ca experimentul $i comuniciirile dumneavoastra mi-au lasat 0 impresie putemica. se bueura eu adevarat numai atund Cu autorizatia amabila a lui Ernst Freud. Acum mi-e teama sa nu recad fata de dumneavoastra in wIul de tata. Imi pun deci din nou ochelarii de tata eu rame din com si Ii atrag atentia fiului drag sa-Si pastreze eapullimpede $1mai degraba sa nu vrea sa prieeapa ceva ciecit sa aduca jertfe atlt de mali cauzei intelegerii. IX. dad zgomotul atit de frecvent elt timp ati fost dumneavoastra prezent nu s-ar mai fi auzit deloc dupa ce ati pleeat . Si. din fu'1umite motive launtrice mi se pare iaraSi total improbabil sa se petreaca un lueru de aeest gen.iprint mO$tenitor .nitatea mea de tata.adaug ca provocare. Asadar. asemenea naturii lipsite de zei in fata poetului. mobilierul lipsit de spirite sta tacut in fata mea.dumneavoastra m-ati destituit din derr.). La ineeput am crezut ca s-ar putea considera aceasta un fel de dovadii. asta este deci evident. destituire ce pare a va fi plikut la fel de mult ca mle instituirea persoanei dumneavoastra in dernnitatea respectiva.. lVIi-am propus sa observ fenomenul dupa plecarea dmnneavoastra si va dau aici rezultatele.or.in partibus illfidelium . acolo unde cele doua stele2 egiptene grele stau pe rafturiie de stejar ale bibliotecii. de atunei s-a repetat deseori. nota 2 de la p. In eabinele din jur. 167 (11.zadarnidei sortii lor de sclave. Berggasse 19 Draga prietene. Din scrisorile luz"Freud ditre lung! 16 aprilie 1909 Viena. (Nici acum . insa niciodata in legiitura eu gindurile mele $i niciodata dnd ma gindeam la dumneavoastra sau la problemele dunmeavoastra specifice. acolo unde am auzit noi zgomotul. Londra V. trosneste foarte rar. germ. ee sa-i fad. a~a-s tinerii. Credulitatea mea sau eel putin disponibilitatea mea in a erede disparu 0 data ell vraja prezentei dumneavoastrii aid. trebuie insa s-o fac.

FlieB.sperind sa scap de atmosfera apaslitoare. mi-a riimas fidel. superstiiia s-a declan~at in anul ataeului sau. aveam 43 de fuli. deei 61 sau 62? Deodata exista metoda in oriee sminteala sau absurditate. ea nu mai trebuie sa spun nimic 'ii pot muri !ini:.tit. mai intii prin ateniia. Aid ve~igasi din nou confirmata natura specific evreiasca a misticii mele. in 1899. care vede a Elena in fiecare femeie. am seris Interpretarea viselor (care. in al doilea rind. caci ni se taie rasuflarea ~i avem picioareie obosite.\1 doilea rind al prin "solieitudinea hazardului" prezenta in mod incontestabil. eilld an1 seris lnterpretarea vise/or. 368 . folosindu-ma de dreptul conferit de anii mei. eeea ce in acel moment mi s-a paTutinca un termen Yndepartat. Da. dar am primit nr. Iat-o! Convingerea mea i~i are r1idiicinile in anul 1899. Atunci. 6 I. De la calatoria de intoarcere ~i pilla foarte de eurind. care joaea aeela~i rol in formarea halucina~ii1or. t. Cind am ajuns la hotelul din Atena ~i ni s-au dat eamere la etajulYntli am rasuflat U9urat. mai eu seama la mijloaeele de transport . devin vorbiire~ ~iva povestese despre 0 alta chestiune dintre cer ~ipamint.cind n-au nevoie sa ne tirasca ~i pe noi dupa ei. Un element camun se paate siabili usor intre aceste doua fapte. eu 1900.ceea ee arn 91notat cu con~tiinciozitate. (Numai opt ani ma mai despart aeum de el.se repeta ell oriee oeazie la toate abieetele care aveau un numar. Ce alteeva era oare mai la illdemina dedt ideea cli eelelalte dfre urmau sa semnifiee sfir~itul vieiii mele. In rest sint inclinat sa spun doar ca aventuri ca aeeasta ell cifra 61 se explidi prin doua momente.)l Am pleeat apoi eu fratele meu YnGreeia ~i am eunoscut 0 senzatie de-a dreptul nelini~titoare vazmd cum cifra 61 . amplifieatii enorm prin ineon~tient. 31 (cu spiritul meu fatalist I-am V3. Superstitia ea voi muri iutre 61 'Ii 62 de ani se dovede~te a fi eehivalenta ell eonvingerea ea mi-am implinit eu eartea despre vise opera vieiH. Veti fi de aeord ea nu mai suna atit de absurd dupa aeeasta experieni1LDe altfel.). mi s-a dat un nou numar de telefon. asociat bueuros eu un 2. ~i 1. Atunci s-au petreeut simultan doua evenimente. cad aid nu putea intra in discutie nr.preeum solicitudinea somatica in simptomul isteric ~i cea lingvistica in joeurile de cuvinte.sau 60 YnIeg1ituracu 1 ~i eu 2 . acest 31. numai atunci dnd noi nu putem tine pasul. este postdatata). In primul rind. Aeum citiva ani am deseoperit in mine convingerea cii voi muri intre 61 ~i 62 de ani. care nu poate fi inteleasa. 1 Freud a muri! la Vlrstade 83 de ani (n.zuttotu~i ca pe jumiltatea lui 61-62) ~i aeeasta cifd mai desteaptli si mai iute s-a dovedit mai eonsecventa in urmiirire decit prima. pe eare-l mai am ~i azi: 14362. am incercat de atunci sa fac 0 analiza a acestei convingeri. lntrucit am si anumite zone in sistemul meu in care sint numai avid de cunoa~tere ~inicidecum supersti~ios. Ynspatele acestor lueruri zace influenta tainic? a lui W.

ri cordiale durr..a mult acolo~ In colonii1e de lu tropice. Fn1. genn. 369 .. iJraga pnetene~ '" 19 . A~ dari tare ITluh sa V3~:$tiu fn Qeord ell F.. 5i e>ricine ascultii de in!. 1962~ p.\l:iei de "mistic". Re!YUHIC-ledurnneavoastta dobil1dit prin cercetarca problemei dementei va un timp bun ac:u. Al dumneavoastra credincios Freud 1 Cf. Jones) ~Das Lehen und lVerk van Signnmd Freud (Fiata !ii opera !tli Signiluzd Freud). sotiei 5i copiilar.. .t1u ca va liisati ghidat de l!1clinatiile dumneavoastra cele mai HluEtTiceditre studiul fenomenelor oculte 51nu ma fudoiesc ca veti reveni flu se poate face nimic contra acestui lucru ac.rnanunte despre cercetarile dumneavoastra complexe legate de problema fantomelor.). caei important este sa domne~ti 8~casa . (n. Al durruleavoastra Freud 12 mai 1911 Viena.. Numai sa nu ne ramineti pr.1 Promit sa erect tot ceea ce poale fi f5. E.:.A~tept deci en interes sa ailn ~i alte a.. eu salutari cordiale dumneavoastra.Ieatur2i. IX. urrn. 447 ~.sa ell 0 tnC3.cut S&~ara eft de ell rezonabiL I~u 0 fac p bucuros~ asta. Ai dumneavoastra credincios Freud 15 iunie 1911 Viena. dacii unul dintre dumneavoastra se hEzardeaza sa intreprinda pasuI periculos al pubiicarii ~i-mi imaginez ea convenit sa pastrati 0 totala independenta in timpui lucrului. Berggasse 19 prietene~ pl':::bleme ale ocuItismului am devenit umil de dnd cu marea lectie pe care am prirnit-o de la experienta racuta de Ferenczi. Va 5alut cordial 31 apcr di 51 dumneavoastra imi veii serie dupa un lnte..r'!'al Dial scurt de timp. I)ar hybrisul rneu a fast zdruncinat de-atunci. Berggasse '" ..ueavoastra ~i frumoasei case. IX.arl\uin~a impulsurilor iui procedeaza drept. S31uti)..':. ca despre 0 duke 51 gratioasa amagire pe care eu insumi n-o impartasesc.nkl'urt. ed.

uniforme.ai ci:teva trasaturi rapide de condei. Intre Alger si Tunis se intind 900 kIn de piirfljnt african. fesuri ro~ii.zi de stejar de pluta. rasul spahiilar. Astazi. grine si piiduri ve.l920 Grand Hotel. sus. camile si magari. sint prea multe de spus.Scrisoare dare sotia [ui. etc. trimisa din Sousse. muzieanti orbi eu to be si !ilute minuscule cu trei' coarde. care-i tot numai zdrenle.. Dupa 0 vreme grea ~i rece pe mare. Din pac ate nu pot sa seriu eoerent. Ora~ul arab este Antichitate 5i Ev Mediu maur..coava ~i incadrata de majolica. Pe dealuri ondulate gri-verzui. :')itot ce-i viu Ii da ascultare. Case ~i striizi luminoase. eu coloane si 0 POa!1:aill forma de po. 0 curte umbroasa.III. treizeci de ore de c31atorie cu trenul pina la Tunis. sumnd Inspre largul marii de un albastm inehis. verde 5i maIO. cu uria~e riidacini aeriene ca ni~te man~tri. Noaptea. un strigator se inghesuie cu 0 lncarciHura de burnuzUl1 prin mul\ime si lipa eu sunete guturale. o cupola de moschee alba ca zapada. 0 tirsiiala de papuci galbeni ~i ro~ii. verde profund. un muezin dnta rugaciunea amiezii. pfkuri de capaci de-un verde sumbru. 0 paUl. jos. Cll virfuri inalte de palmieri ridici:ndu-se dintre ei. 0 fofilare tiptila de picioare negre go ale etc. de turbane albe :')ifesuri rqii. vai largi ~i podi~uri doldora devin. tre- ° 370 . racoroasa. 0 evreicii batrina de 0 urltenie greu de zugravit in cuvinte trece in pantaloni albi bufanti. viziune indiana. in eterul bineelivinlaL pe minaretul alb. care se inalta pentm a forma nobilele 9i vastele altitudini ale marelui Atlas. iar din desert s-a pornit un 'lInt puternic. imense ca intiIldere. 0 tabara de beduini cu eorturi negre. un call de cer de un albastru adinc. indt nimeni nu se indoiqte de Astarte.l1tale ro~ii. pe care pase rarele capre negre. cu frunzi~ dens. ci este dizolvat in aceasta diversitate ce nu poate fi evaluata 5i cu atit mai putin descrisa: in zid. Horus s-a ridicat dintr-un mUlite indepiirtat ~i palid peste 0 cimpie nesfirsit1i. galbene. 0 dimineafa racaroasa in Alger. printre ele gaibenul tiraliorilor Africii. Omul nu se mai gfnde5te la sine. Bumuzuri albe. maro.. calda 51 stralucitoare de soare. luna este at1t de argintie si stralueeste cu claritate atit de dumnezeiasca. un cizmar coase cu rivna pantofi intr-o nisa mica 5i boHita. albastre. arbori ar. 0 coloana romana. albe. Granada ~i pove~tile din Bagdad. Apoi. Tunisia Luni.. fo~nind in briza marii. un du-ie-vina de ma. Dimineata se ridica mare!e zeu ~i umple ambele orizonturi ell bucuria si puterea lui. fete Cll pie!ea de 1a alb ~i galben-deschis pina la negru ca tikiunele. 15. roiuri de muste. un cersetor.vatta sacri. resturi galben-maronii de orase romane. aburi de la prajituri in ulei. care ar putea proveni din cantonul ZUrich. in apropiere. sala~uri fantastice de zei.padure tropicala vriijita. pe salteaua din fata Iui. Sousse Aceasta Africa este incredibilii' . apoi Gradina Botanicii . Num. pe zid se liW'lie in soare 0 pisidi riioasa.

. am dezgropat din panllnt~ eu ajutorul bastonului n1eu~ un vas ron1c.sta nu-i greu. apoi Sousse..t oricum prezente~ iar pc de alta.lci este supe-noa. 0 11l:lre Inai albastra dectt ai V3zut vreodata.ialti. toate culorile de 0 foq3.~i ce mal luna!!!. in limitele sarcinii paniculare ce mi-a revenit.11. Unui CiZIT13I bun care se $i considera a fi ca atare doar n-{) sa se t~crie pe piatra funera. sa fiu un bun medic aI suf1etelor.decft psihiatru. ba de un albastruadinc. ~i tot mereu marea. .nul trece peste 0 camila care nu se putea decide sa coboare de pe linie ~i0 omoar8~. !T1aCar 3.fenoIIlenologia~ etiologia ~.r cind se constatti fapte. respectiv ell dublu sens) pentru a tine cont de natura Si Hspe. caci doar trebuie Sfl fiu ~i ceva onoraoi1. dltre care se lndreapta toate cforturile mele. T~uIlia sinn~chernat nici sa fondez 0 religie.Dintr-o scrisoare catre un tfndr savant (1952) .ITHirie care nu.ra ca a tryst un paHirier prost~ pentlu ca S-3. ba sticlind in soarele scinteietor de te dor ochii. IlU lIlsa cirid e vorba de 0 interpretare.spus Si mai precis .cl1lice sclipe~te in soare. Nu si'nt . rntlrnplat sa faca 0 data 0 p.1 enuntului. Conform dispozitiei mele naturale a~ putea foa. pe de 0 parte. in porl se at1a veliel1l1 ell cele doua vele latine pe care Ie-am pictal dndva!!! Te impiedici la tot pasul de vestigii romane. cn zidurile ~i tumurilc-i aibe.j\. s··a potrl'vit.Eu IDsurni ma definesc drept erYlpiric.. este insa In detrilnentuI ade\/arului. c:. este tulburarea sufleteasca . ca sint un filozof prost ~i binefnteles ea nu-nli place sa fin ceva 111ediocnl. dar ea vorbe~te. Exprimarea univoca ar-e sens doa. plutind in 8. rasfirat magnit1c pe a coiin~. p. Acestea sint predispozitiile pe care Ie-arD gasit in mine ~i i -'.. cae! "sensu!" nn este tautologie. se gesticuleaza. Irnagineaza-ti un soare putemic. . un aCTlimpcde ca pe muntii eei TIla11J. peste zidul partuar. rasare un oras alb ca zapada.ctul ei dublu. cu cup ole 5i lummi de un alb celest.J. 0 alergatura con1inui1~se striga.j teJeologia ei. fiindca~ elc.ra univocitatii :?i corespunde naturii fiintei. ci cuprinde lTItotdeauna mai mult in sine declt obiectul c-Oucret 0. Adesea m! se rcpro~eazil. caci problematica mea escntialiJ. 1 . incredibiUi.1 . siluete albe. nu de ce-lni spune Africa. Ca enlpiric. Eu tind cOTI~tient ~i intentional catre exprin1area ell doua intelesuri. In mod intentionat las sa rasune toate tcnalitatile :si nUCLl1tarile.11tice. jos.inchipuie-ti . marea de un :ilbastru profund. portul. siD. Nu cultiv I1ici 0 filozo:fie~ ci ma gindesc doar ca.Jie bine sa fiu univac.-. Orlee altceva joaca la rnine un rol auxiliar. in piete mal gase~tl de cumpilrat amforele a..111 realizat ceva. Din paduri de maslini ~i din palmieri ~l garduri vii de cactu~i urja~i. dau 0 imagine ITlai fidel a a realitatii. mizera. Limba pe care 0 vorbesc trebuie sa fie echivoca. Toate astea sint aoar 0 bilb'i'ial3. nici sa profesez vreuna.

. iar asta vedem cel mai pregnant dnd ineeream s-o exprimam. Nu se poate imagina prin ee fel de hazarduri ~i riscuri a trecut procesul de evoiutie. caci el tine cont in acee~i masura de subiectivitatea reprezentarilor arhetipale ~i de autonamia arhetipului. ~i de aceea ne ~i sfiim sa vorbim prea tare despre ea sau. t. in ciuda presentimentului apasator al incomensurabilului. Pentru mine. Nu neg nicideeum ca alti oameni ~tiu mai multe dec1't mine. De aceea prefer limbajul eehivoc. caci fenomenele sincronistice se comparta ea hazardul. organica nu este nici ea . La marginea lui se afla secretul materiei ~i eel al spiritului. respectiv al sensului.. cum pot sa spun di El exista? Experienta mea este insa foarte ingusta ~i restrmsa ~i. restrins ~i la scad omeneasca. ~tim insa ca homeotermia si diferentierea ereierului au fost necesare pentru formarea con~tiintei ~i deci ~i pentru manifestarea unui sens. astfel. Far2. au putut efeetua. eare. cum ar putea fi faeuta vreodata experienta lui Dumnezeu. a aluzie extrem de inadecvata ~i 0 expresie a incapacitatii ~i perpIexitatii umane. fata-n fata cu legile eunoseute ale naturii ~i ell ajutorul aeestora. Smtem prea mici ~i prea nepotriviti. In acest haos al eontingentelor au aqionat probabil fenomene sincronistice. al unui lemurian arboricol. are sens . "Dumnezeu".in ciuda rmduirii ei eare. sa mai ~i filozolam pe seama ei. caci omul e. Spatiul sufletului este imens ~i pI in de realitate vie. deci 0 tdire de natura elt se poate de paradoxaHi. nimie nu seapa de ambiguitatea psihieului. ~i eeea ce reveieaza ea ramine. pe de alta. Gnd e yorba de experienta.. de exemplu. Nu ~tim sa indieam in ce consta faetorul eonstructiv al dezvoltarii biologice. acesta este cadrulin interiorul caruia imi pot exprima experienta . Daca nu fae experienta Lui. ea sa ne putem permite 0 asemenea indrazneala.. singura fiinta care poate eonstata "sensul". o fiinta 1 Fiinta atotputernidi (n. con~tiinta reflexiva a omului lumea este de un nonsens imens. sinteze ce ne par minl!nate. de pilda. m momente arhetipale.a~a funqionez ea membru al soeietatii omene~ti. pma la stadiul de om. Eu nu ~tiu.neaparat plina de sens in contextul general . desprinzindu-ne de experienta omeneasca. eonfoml experientei noastre. Conceptul de ordine (m ereatie) nu este identiecu eel de "sens". inseamna pe de 0 parte un ens potentissimum1 inexprimabil. Dintr-o scrisoare catre un coleg (1959) . derulat de-a lungul a milioane de ani. 372 . Experienta eea mai mare este totodata cea mai mica ~i limitata.. In sine.).. eventual. Cauzalitatea ~i teleologia dau gre~ aici.

se scuza ca oferta mea ramasese atita timp fara raspuns. astfel exista tot mereu ~i pericolul sa se atribuie sens acolo unde de fapt nu exista a~a ceva. 373 . ci ~i pentru Creator: EI este asemanator sau identic cu omul. A vem nevoie de experien~ele sincronistice pentru a putea justifica ipoteza unui sens latent care este independent de con~tiin~a. ~i de ce S-ar oglindi. Pe vremea cind mai eram medic la BurghOlzli. Mai intii. la care s-a produs apoi ruptura dintre Freud ~i nnne. in 1912 I-am convins pe Flournoy sa ia parte la congresul de la Mtinchen. Cum 0 crea~ie n-are un sens recognoscibil fara con~tiin~a reflexiva a omului. ceea ce clarifica multe aspecte ale gindirii sale ~i Ii explica ~i unilateralitatea. Prezen~a lui a insernnat pentru mine un suport considerabil. caci spunea lucruri inteligente la adresa IuL Mi-a atras mai cu seama atenlia asupra rationalismului iluminist allui Freud. adica este la fel de incon~tient ca acesta sau ~i mai incon~tient. Theodore Flournoy in timpul rela~iilor mele cu Freud gasisem ill Theodore Flournoy un prieten paterno Era deja in virsta cind I-am cunoscut. se na~te illtrebarea: De ce ar organiza Creatorul tot acest fen omen universal." nu este valabila numai pentru om. ca sa stam de yorba. ca de exemplu psihicul. 0 a doua con~tiin~a. care mi-a Hisat 0 impresie profunda. inferioara -intr-un fel miliarde de oglinjoare tulburi des pre care ~tie anticipat cum va fi imagine a pe care 0 pot reda? Dupa toate aceste considera~ii am ajuns la concluzia ca no~iunea de a fi creat "dupa chipul ~i asemanarea . 0 veritabila raison d' hre. 0 data ce este deja con~tient de Sine? De ce ar crea. conform mitului incarnarii Se simte chiar obligat sa devina om ~i sa Se of ere omului ca jerWL. ~i cind am ajuns treptat sa recunosc care erau limitele lui Freud. Daca. Din pacate a murit dvva ani dupa aceea. Era important pe_ntru mine sa aflu ce gilldea despre Freud. pe linga omniscientia Lui. calitatea de a fi inzestrat cu sens pare illtotdeauna a fi ceva incon~tient ~i de aceea nu poate fi descoperita decit post hoc. Mai tirziu I-am vizitat peFlournoy la Geneva. I-am scris ca a~ vrea s-o traduc in germ ana. Am primit raspuns abia peste 0 jurnatate de-an. am inceput sa-I fac din cind in cilld cite 0 vizita. 0 data ce El ~tie deja unde ar putea sa Se oglindeasca.. desemnase deja un alt traducator. Spre regretul meu. i-mn citit cartea Des lndes a la Planete Mars. in schimb. avem nevoie de ipoteza unui sens latent. Creatorului I Se atribuie sensullatent ca plan con~tient de crea~ie..fntrucit probabilitatea legilor natmii nu alimenteaza cu nimic supozi~ia ca doar din hazard ar putea Iua na~tere sinteze superioare. caei. ci ~i siiltezele superioare. acestuia i se confera prin ipoteza unui sens latent 0 insemnatate cosmogonica. pentru a explica nu numai fenomenele sincronistice.

Era profesor de filozofie $i psihologie.). adica ceea ce se petrece. tv!ai simteam nevoia unui sprijin $i imi trebuia mal ales eineva eu care sa pot diseuta desehis. Datorita influenlei lui Freud a. stimuIlndu-ma in repetate rinduri. de pilda despre somna. Conceptul de imagination creatrice. Stilul sau era mai curind descriptiv.mai ales dupa despar(irea de Freud . un mod de a concepe lucrurile care nu sta in spiritul german ~i. El vedea problemele in totalitatea lor $1. in ciuda unui interes viu $i cald pentm pacient. Flournoy m-a ajutat sa Ie inteleg mai bine.senzatia cit sint inca mult prea tinsx spre a fi de sine statalOr. Cu el puteam sta de vorba $i despre toate problemele care ma preocupau din punct de vedere $tiin(ific. maniera de a considera un pacient. Este ceea ce am gasit in Flournoy. Toate acestea aveau 0 inriurire benefica asupra mea. foarte fin cultivata. a$a ca el a reprezentat curind pentlU mine un soi de contrapondere 1a Freud. nu se lasa in seama presupunerilor $i. I-am implUmutat de la el. Am invatat multe de 10. De aceea am $i preluat un caz de 10. despre parapsihologie $i psihologia religiilor. Conceptiile lui Flournoy erau exact pe aceea$i linie cu ale mele. astfel reU$ea sa nu piarda din vedere intregul.in primul rind. care ma interesa in mod deosebit. 374 . n-a obtinut din partea acestuia recunoa$terea pe care ar fi mentat-o. Ma preocupasera inca de mult corela(iile din produsele fanteziilor la schizofrenici. Pentm el.e1. iar asta Illi se parea remarcabil in comparalie cu cele viizute la Freud. importante erau faptele. Ie vedea obiectiv. tocmai pentru psihologie de 0 importanta ce nu trebuie neglijata. Dear nu aveam pe atunci pe nimeni care sa fi imparta$it intcresele mele in aceasta privinta. Privea de departe ~i vedea dar.m dobindit multe cuno$tLr1te. Or. ill consecinta. Freud avea un sti! dinamic $i patrunzator: a~tepta ceva de la cazuriJe pe care Ie trata. Se apropia cu prudenta de un caz $i nu pierdea niciodata din vedere illtregu1. influent a puternicii exercita asupra lui pragmatismullui James. se tinea mereu fata de acesta la 0 distan\a necesara examinarii. $i anume pe eel al lui Miss l'vliHer.el. Ceea ce am apreciat in mod deosebit la Flournoy a fast modul sau filozofic de a considera lucrurile 0 ! (Mod de) abordare (n. Flournoy nu voia nimic. t. In Transformari si simboluri ale libidolilui (1912) I-am supus unei analize minu(ioase. :tvfaicu seamS. Flournoy m-a invalat sa iau distanla fala de obiect $i a sprijinit $i linut treaza in mbe niizuinla catre rinduirea lucruri!or intr-o perspectiva vasta. Pragmatismul este inss. adh'1cirea plina de simpatie $i ih(elegere in povestea lui. psihic echilibranta ~i inzestrata cu un simt diferentiat al propor(iilor.Aveam in anii aceia . dar multe nn mi s-au clarificat. Flournoy era 0 personalitate instruita $i distinsa.mbulism. Impresi: mea clara despre atitudinea $tiintifica a lui Flournoy era ca avea un approach! realmente obiectiv.

unde a tinut la Clubul de psihologie 0 conferima despre I Ging I. eu I Ging linga mine ~i am exersat tehnica. Era pe la inceputul anilar '20.corelatii pline de tilc cu propriile-mi procese de gindire. 375 . adica fara sa numere. raportind unulla altul "oracolele" rezultate. dar de acest raport numeric depinde rezultatul. Reie~eau astfel tat felul de ciudatenii de netagaduit . sub pfuul secular. cum i-am spus mai tirziu). Am fost atit de fascinat de aceste experimente. ea am uitat complet sa-mi fac insemnari. In cazul in care chiar exista vreo relatie cauzala psihiea. Voi da ca exemplu cazul unui barbat mal tinar cu un pronuntat complex matern. Mal tirziu am reluat insa de atftea ori experimentul cu pacientii mei. Richard Wilhelm Pe Richard Wilhelm I-am cunoscut Ia Dannstadt. Pe parcursul illtregii vacante de vara ma preocupara atunci intrebiirile: Au raspunsurile din I Ging sens sau nu? Daca au. atunci aceasta nu poate sa rezide dedt in impfu1irea aleatorie a miinunchiului (sau. Apoi am ~ezut adesea ore 1ntregi pe jos. dintr-o mi~care. sub I Carte veche chinezeasca de intelepciune si oracole. Inea inainte de a-I cunoa~te ma ocupasem de filozofia orientala ~i incepusem prin anul1920 sa experimentez pe baza lui I Ging. germ. EI nu ~tie cite tulpin! se afla ill fiecare dintre miinunchiuri. ca intr-un joc de fntrebari ~i raspunsuri. fncit m-am putut convinge de numfuul relativ mare al raspunsurilor care 0 nimereau vizibil. ed.).. in eaderea intfmpIatoare a monedelor). bazata pe 0 cultura cuprinzatoare. In 1923 I-am invitat Ia ZUrich. atunci cum se produc legaturile dintre ~irul psihic ~i cel fizic de evenimente? M-am lovit tot mereu de coincidente uimitoare care m-au dus cu gilldulla un paralelism acauzal (0 sincronicitate. pe care nu mi Ie puteam explica. la baronul Keyserling.~calii inteIepciunii".~i mai cu seama critica Iui bine chibzuita. dnd am luat hotanrea sa aprofundez misterele acestei carti. in alta metoda. (11. ChI. ale carei origini se ami in mileniul al IV-lea a. Se simtea insa nesigur ~i se temea de posibilitatea ca. Singura interventie subiectiva in decursul experimentului consta in aceea ea experimentatorul fmparte miinunchiul de 49 de tulpini ill mod arbitrar. Dorea sa se insoare ~i facuse cuno~tinta Cll 0 fata care i se parea potrivita. cu prilejul unei sesiuni a . In lacul tulpinilor de coada-~oricelului care se falasesc fn metoda clasicii. Toate celelalte manipuliiri sint rfnduite mecanic ~i nu permit nici 0 interferenta a vointei. mi-am tiliat tulpini de trestle. Era fn timpul unei veri petrecute la Bollingen. ceea ce am regretat ulterior foarte tare.

Tocmai treceau pe Jinga un ternplu daoist. La citiva ani dupa primele mele experimente eu tulpinile de trestie aparu I Ging cu comentariullui Wilhelm. Textul hexagramei (rezultatului) sau a suna! astfel: "Fata este putemica.0. Amintindu-mi de cunoscuta poveste despre "bunul prieten" care face tot ceea ce nu vrem sa ne atribuim nOlla i'n~ine. dad se poate spune a~a. Dar Wilhelm cuno~tea intreaga literatura de specialitate 'Ii putea astfel umple golurile care-mi rilmasesera mie.t eu in kgatura cu rezultatele cercetiirilor mele in domeniul incon~tientului: did a recunoscut in ele ceea ce considerase pin~. i-a. L-arn intrebat des pre I Ging ~i am primit raspunsul urmator: . nu-i altceva decit 0 culegere de formule magice rarii importantal Nu cuno~tea metoda practica ~i nici utilizarea ei .. I-am intrebat eu precautie daca n-a profitat ~i el insu~i de acest prilej. fi spus prietenului sau in gluma: "Aid poti consulta oracolul in aceasta privinta. Era clar ca subiectul Ii era neplacut." Prin 1935 m-am intllnit cu filozoful chinez Hu Shih. Wilhelm plecase in China in slujba misiunii crestine ~i acolo i se dezviiluise lumea spiritualitatii OrientuluL \Vilhelm em 0 persona1itate autentic religioasa." Zis ~i filcut. un prieten i-ar fi relatat povestea sa nefericita in dragoste. La care mi-a raspuns recalcitrant: . .Ba da. at\Ll1ci a fi exdusiv tradi\ie a fiJozonei chineze~ti. . Ie puneo. ell vederi largi 31clare. Nu e bine sa ia cineva in ciisatorie 0 astfel de fata.rn pus ~i eu in gluma a intrebare.Si a tinut oracolul cont de ea? A ezitat. I-a.a~a sustinea. iwea capacitatea 376 .rn filcut imediat rast de carte ~i am constatat cu satlsfactie oil vedea corelatiile de sens intr-un chip foarte asemanator eu cel in care m! Ie reprezentasem eu. din nebagare de seama. sa. L-arn intrebat daca oracolul fusese coreet. sigur ca da. ar fi avut doar 0 data de-a face cu ea. Chipurile. da . Bineinteles ca a. In tirnpul unei plimbari. Pe de alta parte. mi-a raspuns. El insa pretindea di nu credea in aceasta absurditate.Mda. Ceea ce e personal atecteaza lineod obiectivitatea. sub dominatia unei alte marne Gare sa-l cople~easdL Am facut experimentul cu eJ. Au intrat impreuna in templu ~i i-au cerut preotului un oracoll Ging. Clud a venit 1a Zurich am avut oeazia sa diseut pe larg cu el ~i sa vorbim despre religie ~i filozofie chinezeasdL Ceea ce mi-a comunicat din abundenp cuno~tintelor lui referireare la spiritul chinezesc mi-a arutlcat atlli"1ci0 lmnina asupra dtorva dintre cele mai dificiJe probleme pe care m!.. incoD'itientul european. nu ajunga din nOli.0. Tinar fiind. I-a mirat nespus ceea ce i-am povest!.influent a eomplexului sau matern. .

exista riscul unui conflict relativ incon~tient. o rezerva moralii de 0 asemenea importanta incit condition a destinul. atit in mimica ~i scris. Consider ca public area acestei lucrari este realizarea cea mai de seama a lui Wilhelm. atunci 377 . el a dat doI GUlg de 0 adaptare fara pereche la . Ajuns in Europa. de 0 asimilare pasiva. Cum era yorba. Cind I-am cunoscut pe Wilhelm. Lumea conceptiei cre~tine treeea in planul secund. Or. Wilhelm a avut noroeul rar sa-l cunoasca in China pe unul dintre inte1eptii vechii ~coli pe care revolutia il alungase din interior. I-au cople~it insa din nou necesita\ile spiritului european.11 ciuda filiatiei sale cre~tine nu putea sa nu recunoasca profunda logica ~i claritate a spiritului chinezesc. Cind a fost terminata ultima pagina a traducerii ~i au ie~it primele ~palturi. aici. acum se putea insa produce contrariul .psihologia vada in comentariulla chinezeasca. Acest maestru bamn. batrinul maestru Lau Nai SUan a incetat din viata. odata imi spuse: "E 0 mare multumire pentru mine ca n-am botezat niciodata un chinez!" 1. I-a initiat in ~tiinta filozofiei chineze~ti yoga ~i a psihologiei lui I Ging. ci efectiv cople~it ~i asimilat. dar nu disparea nieiodata cu desavir~ire. Mi-a fost teama sa nu ajunga astfelin conflict cu sine. s-a dedicat carierei didactice la Institutul chinezesc din Fnmkfurt pe Main. Nil era numai influentat de el pina in ramnchi. Datoram eolaborarii eelor doi barbati editia lui I Ging eu comentmiul ei remarcabil.sa asculte cu 0 atitudine lipsita de prejudecati revelatiile unui spirit straiu ~i sa savir~easca acea minune a empatiei (Einfiihlung) care-l abilita sa faca accesibile Europei comorile spirituale ale Chinei. Retransformarea lui Wilhelm ~i reasimilarea lui la Occident mi s-au pamt nitel nechibzuite ~i deci periculoase. Preluase punetu! de vedere oriental ~i fusese complet impregnat de vechea cultura chinezeasca. parea un adevarat chinez. Aspectele ~i formele cre~tine au ie~it iara~i tot mai mult la suprafatlL Unele prelegeri tinute de el ~i pe care Ie-am auzit mai tirziu de abia de se mai puteau deosebi de ni~te predici. din cite am crezut sa recunosc. daca acest proces are loc fara 0 confruntare con~tienta profunda.ian. al unei ciocniri a sufletului occidental cu cel oriental. Daca" dupa cum banuiese eu. Wilhelm i-a implinit visul des pre discipolul fara egal. adica de 0 influentare prin mediu. Era de parca ~i-ar fi incheiat opera ~i ar fi transmis europeanului ultimul mesaj al b1imnei Chine muribunde.sfera europeana putea ci~tiga din nou prioritate in fata Orientului. Ea a adus pentru prima oara aeeasti:'i lucrare orientala de 0 inegalabila profunzime in fata ochilor Occidentului intr-un mod viu ~i comprehensibil. ci alcatuia 0 reservatio mentalis. Era adinc impresionat de cultura chinezeasca. atitudinea cre~tina cedase initial in fata influentei Chinei. pe nume Lau Nai Si. ca ~i la conferintele lui in fata profanilor. Cu toata claritatea ~i inteligibilitatea spiritului sau occidental. cit ~i in limbaj.

se gasea din nou pe nesfir~itele carari ale stepelor asiatice pustii . de 0 viziune. Am crezut cii-i inteleg situatia. Problema lui Wilhelm se poate concepe ~i drept conflict intre con~tient ~i incon~tient.tice pe care 0 contractase cu vreo douazeci de ani m urma. Se inc1ina adinc in fata mea. In lunile urmatoare. Ce-i drept. am incercat sa-I atrag aten\ia asupra primejdiei care-l amenin\a.planeaza pericolul unui conflict incon~tient care poate afecta ~i starea sanata\ii fizice. Ceea ce-mi incredin\a atunci imi adeveri banuielile. starea i se inrauta\i ~i am auzit di era internat in spital. ca ~i cum ar fi vrut sa-mi transmita un mesaj. nu putuse gasi 0 solutie. in timp ce Wilhelm se afla la mine acasa ca oaspete. I-am spus textual: . ce e de fkut? ceva ma subjuga aiei. 0 data ce aveam aceea~i problema ca ~i el ~i ~tiam ce insemna sa te afli implicat mtr-un asemenea conflict. Aici. medicii nu aballdonasera orice speranta ~i chiar ~i Wilhelm vorbea des pre planuri pe care urma sa Ie traduca in via\a dnd se va simti mai bine. mi-a raspuns. dar am sentimentul ca Occidentul va cople~e~te din nou ~i ca deveni\i infidel misiunii dumneavoastra de a trans mite Orientul Occidentului. E-adevarat ca Wilhelm nu se exprimase !impede in fata mea nlei 1a ultima noastra intllnire. Este 378 . Am sperat ~i eu impreunii cu el. dar ~i fiecare fir din \esatura ve~mintului sau. avu 0 recidiva a dizenteriei est-asi2. am fost tinut treaz. va rog sa nu mi-o lua\i in nume de rau. simteam de indata 0 ezitare ~i 0 inchidere m sine. toemai cmd eram pe punctul de a adormi. Dar Cltiva ani mai tirziu. despre meditatii sau probleme de psihologie a religiei. Dupa ce am ascultat prelegerile lui Wilhelm.Dragul meu Wilhelm. ci:nd nu mai aveam de mai multa vreme ve~ti de la el. totul era in ordine. . La dteva saptamini inaintea mOf\ii lui. Ciudata la aceasta viziune era claritatea ei extraordinarii.mmt albastru mehis. caei il atingea pina la smge.Cred d aveti dreptate. cu miinile incruei~ate in mineei. Am observat totu~i cii era extrem de interesat cInd introduceam punctul de vedere psihologic. Nu numai cii vedeam fiecare rid de pe fata lui.. Interesul lui dura msa numai atIt timp elt era yorba despre lucruri obiective.in China parasita -. In visele pe care Ie avea. care la el luase forma up-ui conflict dintre Vest ~i Est. ~tiam des pre ce era yorba. Dad insa incercam sa abordez problemele actuale ale conflictului sau launtric. De~i era con~tient de aceasta problema. dar aveam mdoielile mele. un fenomen pe care I-am remarcat la multi oameni de seama. La patul meu statea un chinez intr-un ve:. acaparat iar de problema pe care i-o pusese China ~i al direi raspuns Occidentul i-I refuzase. Boala se taragana luni de zile. Am plecat la Frankfurt sa-l vizitez ~i I-am gas it gray bolnav.

de simple idei fantastice 1 Dupa dtva timp cind Isi rec15tiga judecata ~i astfel 5i constiinta stiintifica.eu ceva ironie in glas: "Atunci am realizat brusc ca textele mele sanscrite nu prezentau numai dificultati grama~cale. ed. la vremea dnd 0 scrisesem. un destin ce ilL! suporta interventia umana. 1926 (n. Aceasta reaqie caracteristica nu ma mira. t. care nu se poate fort a ~i nu trebuie fortat. v. era insa capabi! ~i sa asculte cu o atentie intensa. Am petrecut impreuna citeva zile frumoase in decursul carora am purtat discutii bogate in continut ~i colosal de stimulatoare pentm mine. sintactice. Fallst II. nicht zu Betretende1 al unui domeniu unde nu trebuie sa se patrunda. reaqionase la cuvintul "psihologic" ca taurulla culoarea rosie. Cu aceasta ocazie imi povesti cum reactionase la cartea publicata de Richard Wilhelm ~i de mine. resirnti 0 anumita euriozitate sa afle ce avea de fapt de spus psihologia intr-un astfel de eaz. 5i un sens. 1 2 379 .mrner despre forma a. pe linga aeestea. 344 (n.). dici imi era cunoscut de mult. FEnd un mare cunoscator de literatura indiaria.'tistica si yoga 1m-era mca necunoscuta. materialul deosebit de valoros pentru mine.). Zimmer a fast primul sa-mi povesteasca nemijlocit despre acest subiect. Heinrich Zimmer Pe Heinrich Zimmer I-am cunoscut !a inceputul anilor '30. Berlin." Chiar daca aceasta remarea exagerata trebuie inteleasa cum grana salis. Cmd Zimmer avu mtre mlini Secretul Florii de AuI' 5i rasfoi cartea se infurie . V orbeam mai ales despre mitologia indiana. Ridica volumul de pe jos si incepu sa citeasdi. nu putu sa nu descopere 0 serie de paralele interesante. Am gasit in el un om genial cu un temperament extrem de viu. Spuse textual . Zvirli cartea de perete.din cauza comentariului meu psihologic. dar numai in mod indirect. Kunst/arm und Yoga2 ~i-mi dorisem inca de mult sa-l cunosc personal. ceea ce am regretat apoi nespus. Este de 0 onestitate neobi~nuita Si reconfortanta. germ. Doar "sufletul" n-are nimic a face cu astfel de texte care au un interes pur istorie! Asta poate fi numai 0 dovada de !ipsa de abordare ~tiintifica. apreciez in mod deosebit miirturisirea lui Zimmer.. Ca atitia a1tii. nota de la p. Citisem cartea lu! fascinanta. Secretui Florii de Aur.acel Unbetretene.a5a mi-a povestit . KlIllsiform lI11dYoga im illdischell KlIltbild (Forma artistica $i yoga /n imaginea indica de clllt). Din pacate. cum se manifestase in cazuri asemanatoare. V orbea foarte mult ~i foarte iute. pentru care il ajutara foarte mult pronuntata sa clarviziune artistica si intuitia-i iesita din comun. asa indt nu-i putusem folos. ci ca aveau. indeosebi daca ne amintim de acei Goethe. ealtea lui Z.

Arnindoi pareau sa traiasdi in realitate ca intr-o lume striiina.\ dii minorum gentium! eare ne asigura eu un resentiment prost disimulat di au ~tiut toate astea de mull. fara insa ca acea latura a "eternului eopil" sa fi devenit vizibila in aeeea~i masura ea la Zimmer. Din piicate. Zimmer a fost un puer aeternus.. moartea timpurie a lui Zimmer i-a Iaeut imposibiHi 0 eiUatorie in India. I-a imparta~it ~i soarta. zicea el. dnd Wilhelm inri trimise textu1 tratatului alehimic Secretul Florii de AuI'. Continutul aeestei ciJ. avind in vedere deschiderea lui ~i eapacitatea lui de asimilare. linia sumbra a destinului. Aut Zimmer cit ~i Wilhelm aveau 0 naivitate gepjalii. Salomeea ~i ~arpele.. Ocazional. ~i de asta data serise eu muM grija. Cartea ro:fie. de-a faee eu moartea. 380 . N-am mai putut luera la ea. In locul ei. pentm a ineheia ultima imagine. lata textu1: . In intreaga sa fiinta. neexplorata ~i neatinsa. 1 Zei de "ordin inferior" (n. inaripat cu un limbaj stralucitor.rtipe care a scris-o eu serisul sau de mina obi~nuit. eunoa~terea profunda a literaturii indice ~i intuiiia lui ie~ita din com un. t. Am lucrat timp de 16 ani la aceasta carte. ce ranlasese neterminata. Am banuit totu~i di ~i in Wilhelm se aseundea eeva asemanator in modul cum a asimilat China sau.rti gasi atunci dmmul ditre realitate. ~i Wilhelm a murit prematur. M-a tinut departe de ea cuno~tinta pe eare am faeut-o in 1930 ell alehinria.f1orea intr-o abundenta inepuizabiHi.'llila anului 1959 lung reIua. eum I-a asimilat China pe el. Inceputul sf'lf~itului veni in 1928. literele ini(iale erau ornate cu motive pictate. dici "tinar moare cel ee e iubit de zei". mai bine-zis. Nu putu insa sau nu '1m s-o termine nid atunci. singura paginaa aeestei eiJ. faeea sa inf10reasea toti mugurii gractinilor legendelor indiene. eare. despre care aveai senzatia ea inverzea ~i It. Partenerii de diSeutie erau din nou Eliahu. Manii I-au ehemat ia ei. Completare la Cartea ro~ie In toa. ~ternu pe hirtie 0 noua diseutie imaginara mai iunga ~i eare se leaga de unul dintre dialogurile de ineeput ale diI1ii. ea se intrerupe in nrijlocul uIlei fraze. M-a~ fi a~teptat la lueruri mari de la el. eu tu~ negm. Ea avea.). In ineheiere exista 0 eompletare. In loe de aeestea. M-am intrebat adesea ce efeet ar fi putut avea asupra lui eontaetul nemijlocit eu India.1959. in seriere gotidi pres~curtata. in timp ce fiinta lor eea mai launtridi urma. dupa 0 perioada mai lunga de indispozitie.

i-am ramas fidel. ceea ce ar ti ~i devenit.atlt de bine cit am reu~it s-o fac..stiusem dintotdeauna cii acele evenimente contineau lucruri pretioase ~i de aceea n-am ~tiut ce sa fac altceva mai bun decit sa Ie notez Intr-o carte « pretioasii ». In ciuda unei munci imense ~i a unor diversiuni.Observatorului superficialli va piirea ca 0 nebunie." . . ~i sa pictez imaginile care mi se iveau pe dnd Ie retraiam . adicii scumpa.. dacii n-~ fi putut capta foI1a cople~itoare a evenimentelor initiale. chiar dadi niciodata o aHa posibilitate . . dar.stiu cH de Inspairrlintator de neadecvata a fost aceasta Incercare.

Limbajul corespunde aproximativ celui din Cartea rD$ie.I Identificat aid Cll gnosticul Basilides (mceputul secolu1ui a1 II-lea) $1 s-a tinut in parte $i de terminologia acestuia. . De aceea au fast alese ca exelnplu. Mal tirziu ~i-a numil aceasta acfiune un "pikat de ti'1erete" ~i a regretat-o. Scrierea contine "luzii imagistice sau a. de exemplu: Dumnezeu ca ABRAXAS. Nu s-uu putut proema niciodata fn librarii. Gt. Daruia ocazional clte una prietenilor. deZVfuUlt-O nici~ odata. lung $i-a dar numai dupa ezitiiri $i "de dragul onestitatil" cOTIsim· tamintul ca Septem Sermanes ad Mortuas sa fie publicate in canea iul de amintiri.Septem Sermones ad lvlortuos (1916) lung a pennis ca Septem Sermones ad Mortuos ($apte predici cafre morti) sa apara sub forma de bro~ura pentm un cere privat. Ele transmit 0 irripfesie~ chiar daca fragrnentara.j. mai ales natura contradictorie a spiritului..ioc inten\ionat de mlstific:rre. Rezolvarea anagramei din finalul cfu:tii n-. a vietH ~i a asen. Septem Sermones reprezinta un tol inchis in sine. i:~. Aceasta a corespuns unul .l1ticipariideatice caTe au jucat ulterior un rol in opera ~tiintitica a Iui .lung. Faia de discutiile infinit de lungi Cll figuri LTlterioare din Carrell ro"ie.iunilor psihologice.direa in paradoxuri a fast ceea ce-l atrasese pe lung la gnosticL De aceea S-. ceea ce-l \inuse pe lung sub tensiune intre ani 1913 -1917 ~i a ceea ce crease e1 atunci.

care-i peste tot intreg ~i eontinuu. Nimicul este acelasi lucru eu plinul.iplin. pentru dl atunci el ar fi diferit de pleromii si ar avea proprietati. asu cum lumina soarelui patmnde peste tot prin aer. De aceea vorbese numai simbolie des pre creatura ea parte a pleromei.1 niei intunecat prin lumina care il strabate. cad mie si mare sint proprietiiti eontinute in ea. de pild1i ca este alb sau negru. PHnd 0 parte a etemului ~i infmitului.i spa\iu.itul ereaturii. Acolo inHiul1tm. In infinitate. Nimicul sau pHnul Te nurnirn PLEROMA.1altceva des pre nimic. ci in sine insas!. intmdt. ora$ul unde Esrul atfnge Vesrul Senna I Ivlortii s-au intors de la Ierusalim. nu spatial sau temporal. M-au rugat sa-i las sa intre. Dar nu avem pfu"'tede ca. del asta ar insenma sa ne dizolvam pe noi Insine. ereatura nu are parte de ea. ci sintem la 0 depiirtare nesf1r~ita de pleroma. ea se afla si in noi. CREA TURA iln este in pleroma. eterna s. Scrise de Basilides la Alexandria. si mr-au cerut invi1\11tura.i.iintreaga pina ~i in punctul eel mai mle. nu care fiinteaza) in noi ~i infinitul 3R3 . Puteti spune la fel de bine 5.i sfirs. noi sintem iilsa pJeroma 'insas. intrucit are toate proprietiitile. did pleroma nu este de fapt nici. in calitatea noastra de ereatura limitata in timp s. si astfel am ineeput sa-i invat: Aseultati dad: ineep eu nlmieul. pleroma este eel mai mie punet (numai presupus. care l-a1' distinge de plerorna ea fiind eeva diferit. Trece prin ea. In ea nu este nimeni.iinfinit nu are proprietati. Nirnicul este gol 5. simbolie. ne deosebim in esenia de plerorna. In pleroma nu este nimic si este tot: nu merit a sa meditiim asupra pleromei.VII SERMO~"'ES AD MORTUOS Cele $apte fnl'a(aturi carre mur(f. caei. Este nimicul. ci ESENTIAL. 0 data ce este nimicuL Noi sintem ~i intreaga pleroma. Pleroma este infinita. del ceca ce este etem 5. Cum si-ntem insa parti ale pleromei.'lieri divizata. unde n-au gasit ce-au cautat. ca nu este sau este. Pleroma este inceputnl s.i fiinta inceteaza. Desi pleroma patrunde In intregime. pHn este aeelasi lucru eu gal. Ceva infinit si etem nu are proprieti'iti. dupa cum un corp ell desavir~ire transparent nu devine nid lurninos S. gindirea 5.

moartea este intotdeauna ~i pretutind~ni. Vedeti de aid de ce nediferentierea ~i nondistingerea constituie un mare pericol pentm creatura. 384 . la fel ca ~i noncrea~ia. Acest principiu este esenta creaturii. Proprietatile slnt PERECHILE CONTRARII. Dar. Tot ce este a~a-zis stabilit sau determinat este numai relativ. Asta e moartea creaturii. Natura noastra este diferentiere. catre lupta contra inceputului pril'lordial. deoarece ea este proplietatea pleromei inse~i. catre egalitatea periculoasii. De aceea el diferentiaza ~i proprietati ale pleromei care nu sinL El Ie diferentiaza pomind din propria lui natura. De aceea trebuie sa diferentiem proprietatile pleromei. atunci vorbim din diferentierea noastra ~i despre diferentierea noastra. Pleroma are totul. catre diferentiere. Daca diferentiem proprietatik pleromei.a suficient.~moartea etema. De aceea omul trebuie sa vorbeasca despre proprietati ale pleromei care nu sint. dad ea este tot ~i nimic? Vorbesc despre ea ca sa incep de undeva. in fond. Ea este diferita. ca sa va alung iluzia ca undeva. Numai ce este supus schimbarii e stabilit ~i determinat. Ceea ce-i transformabil este insa creatura. ea este unica sta. fie inauntru. a~adar. nu insa creatura. Va zic toate acestea pentm a va elibera de iluzia tii ne-am putea gindi Ia pleroma. A~a ca trebuie sa facem diferen~ieri ale proprietatilor. Diferentierea este creatura. Creatura este intotdeauna ~i pretutindeni. Voi intrebati: ~i ce-i rau daca nu ne diferentiem? Daca nu diferentiem atunci ajungem undeva dincolo de propria nOaStra natura. ba chiar este ea insa~i proprietate. Daca nu sintem credincio~i acestei naturi. Plinul & Golul. care este cealalta proprietate a pleromei. Cadem prada destramiirii in nimic. Cadem in pleroma ins~i ~i renuntiim sa mai fim creatura. Se ridica intrebarea: Cum a Iuat fiin~a creatura? Creaturile au luat fiinta. exista ceva stabilit dinainte sau in vreun fel determinat dinainte. stradania natural a a creaturii se indreaptil. De aceea. de aceea ea ~i diferentiaza.firmament dimprejurul nostru. caci natura lui este diferentierea. diferen~iere ~i nediferentiere. dar n-am spus nimic des pre pleroma. Murim deci in masura in care nu diferentiem. oare de ce mai vorbim despre pleroma. Viul & Mortul. Omul diferentiaza. caei are proprieta~i. Diferentierea este natura ei. Voi spuneti: Ce fOSt are sa se vorbeasca despre eIe? Doar ai spus chiar tu ca nu merita sa ne glndim la pleroma. A vorbi insa des pre diferentierea noastra este necesar ca sa ne putem diferenp. fie afara. atunci ne diferentiem insuficient.ca: DE Efidentul & Ineficientul. E ceea ce se nume~tePRINCIPIUM !NDIVIDUATIONIS. bilita ~i determinata. dincolo de creatura ~i cadem in nediferentiere.

cadeti din nou in pleroma ~i atingeti in acela~i timp diferenta si egalitatea. Daea aspirati deci la diferenta. Diferentierea de ele elibereaza. si anume gillduri despre proprietiiiile nonexistente ale pleromei. ~i nu eadem in pleroma. dar. Timpul & Spatiul. cuprindem ~i raul si untul. Nu gindirea voastrii. Daca aii avea aceasta aspiraiie. adiea in nimic ~i in destramare. dacii aspiram la diferentii? Sa nu uitati eli pleroma n-are propriet1iti. Daca raminem msa credinciosi naturii noastre. ci fiinia voastrii este diferentiere. Luminosul & Intunecatul. caci ele sint m pleroma una cu binele si frumosul. cum fundamentul naturii noastre este diferentierea. Dacii aspiram la bine sau la frumos.. Unul & Multiplul etc. n-ar trebui sii ~tiii absolut nimic despre pleromii si proprietatile ei si tot ati ajunge graiie fiiniei voastre la te1ul corect. Intrucft slntem pleroma fnsii~i. Proprietiitile smt diferite ~i separate in noi unele de altele. si de rau si unt. Proprietiitile apartin pleromei. astfel. totodata. Noi Ie cream prin gindire. in noi nu. De aceea sfntem victima perechilor de contrarii. care sint perechile de contrarii. Cum este dadi aspiram la diferenta? Atunci nu sfntem credinciosi naturii noastre? Si trebuie sa eadem prada ~i egalitiitii. uitam de natura noastra care este diferentiere ~i eadem prada proprietatilor pleromei. ca se anuleaza. iar noi putem ~i trebuie sa Ie posedam sau sa Ie triiim daar In numele ~i sub semnul diferentierii. ci sint eficiente. Frumosul & Untul. pleroma este dezbinatii. ceea ce inseamnii: 1. 385 . Voi replicati: Ai spus ea si diferitul si identicul sint proprietati ale pleromei. In noi. la egalitate sau la oricare alte proprietati.ii slnt proprietatile pleromei care nu smt pentru •. Ne striiduim sa dobindim binele ~i frumosul. avem proprietiitile in numele ~j sub semnul diferentierii. ~i anume aspiraiia la propria fiinia. In pleroma ele se anuleazii. de aceea nu se anuleazii. 2. ~a cum 0 gindiii voi. Perechile de contra. atunci a~pirati la ginduri care vin inspre voi din pleromii. trebuie sa va mviii stiinta cu ajutorul ciireia va puteii iine gmdirea in fnu. atunci ne diferentiem de bine ~i frumos si. Alergind dupii aceste ginduri. Fierbintele & Recele Forta & Materia. nu trebuie sa aspiraii la difereniii. ci LA FIINTA YOASTRA. si anume diferentierii. De aceea nu exista in fond decit 0 aspiratie. De aceea. Binele & Raul.avem si toate aceste proprietiiti m noi. Noi trebuie sa ne diferentiem de proprietiiti. Insa mtrucit gfndirea instriiineaza de fiinia.Diferitul & ldenticul.

Golul eficient este natura diavolului. fiind un Dumnezeu deasupra lui Dumnezeu. Tot ceea ce separarea scoate din pleroma este pereche de contrarii. este la fel de viu ca pururi. de aceea de Dumnezeu tine intotdeauna si diavolul. il numim pe Dumnezeu HELlOS sau soare. Aceasta inseparabilitate este atit de strinsa si. eficienta sta peste ambii. este suficient ca trebuie tot mereu sa vorbim des pre ei. atunci abundenta eficienta este anulata pentru noi. Nu la fel se intimpHi eu creatura. dci fundamentul fiintei sale e abundenta eficienta. Asta provine de la faptul ca ambii stau foarte aproape de pleroma in care toate contrariile sint anulate si devin una. Eficienta ii leaga. Dumnezeu si diavolul se deosebesc prin plin si gol. did oarnenii I-au uitat. ci exista. Pentru a-I diferentia pe Dumnezeu de el.Senno II Mortii stateau in noapte de-a lungul peretilor si strigau: Vrem sa stirn despre Dumnezeu. caci este ceva definit si de aceea diferit de pleroma. dupa cum si fiecare punct minuscui din creat si din necreat este pleroma insasi. Dumnezeu este si pleroma insasi. Tot ceea ce nu diferentiem cade in pleroma si este anulat cu contrariul sau. E! se deosebeste insa de creatura prin aceea ca este mult mai nedes Ius it si mai nedeterminabil dedt creatura. stind unul fata de celiilalt ca opusi eficienti. Abraxas sta pe deasupra soarelui si pe deasupra diavolului. De aceea. In masura in care Dumnezeu si diavolul sint creaturi. 386 . Dumnezeu este proprietate a pleromei. si in aceasHi masura el este deslusirea abundentei eficiente a pleromei. EI este si mai nedefinit dedt Dumnezeu si diavolul. ziimislire si distrugere. Chiar dad cei doi n-ar fi. Dumnezeu si diavol sint primele deslusiri ale nimicului pe care-l numim pleroma. Abraxas este efect. dad nu-l diferentiem pe Dumnezeu. Unde este Dumnezeu? este mort? Dumnezeu Dumnezeu nu-i mort. de aceea liber se desfiisoara natura-i eficienta. Ii spunem pe numele lui de ABRAXAS. precum pleroma insasi. EFICIENTA Ie este comuna. si numai in masura in care e! este definit si diferit este creatura. atit de indisolubila si in viata voastra. Acesta este un Dumnezeu despre care voi n-ati stiut. Nu avem nevoie de nici 0 dovada a existentei lor. Nerealul nu este si nu se impotriveste. De aceea. !ui nu i se opune nimic in afara nerealului. caci in toate ea se anuleaza pe sine insasi. EI este mai putin diferit dedt creatura. Dumnezeu e creatura. E indiferent daca pleroma este sau nu este. dupa cum ati aflat. si tot ceea ce am spus despre creatura este valabil si des pre el. ciici uneste plinul si golul in efectul ei. ei nu se anuleaza. creatura tot i-ar distinge mereu din pleroma gratie naturii ei care diferentiaza.

Intrudt omul nu 0 vede. Ceea ce roste~te Dumnezeul-soare este viata. atunci Abraxas ar fi fast deslu~irea ei. de aceea ei ne apar mult mai eficienti dedt nedeterminabilul Abraxas. moqii Iacura mare tarabai. Dar Abraxas rostqte cuvintul venerabil ~i blestemat. Este Priapos. Este sfinta Impreunare. Incolacire Inaripata de ~erpi. schimbare. din Abraxas msa. totodata. care este mama binelui ~i a raului. Da. A sa-i puterea cea mai mare. Este stiipinul broa~telor riioase ~i al broa~telor. El este foqa. Saarele are un anumit efect. Este monstrul tanmului de jos. ciici n-are un efect anume. al diminuatorului ~i allmbucatatitorului. furie nebunii. 387 . EI are efect nereal. Este hermafroditul celui mai de jos inceput. lumina ~i Intuneric In acel~i cuvint ~iin acee~i fapta. bine ~i rau. care doar este elInsu~i izvorul striilucitor a tot ce-i foqa de via~a.caci in ochii vo~tri se anuleaza elementele opuse. Foqa lui Abraxas este dubHi. Este plinul care se uneste cu golul. din diavol infimum malum. Sermo III Mor~ii se aprapiara ca negura iscata din mla~tini ~i strigara: Vorbe~te-ne mai departe despre Dumnezeul supremo Abraxas este Dumnezeul eel greu de cunoscut. Viata pare a fi mai mica ~i mai slaba dedt summum bonum. Dacii pleroma ar fi avut a fiin~a. care c1ntaIn cor la prinz ~i la miezul noptii. EI este frumos aidoma unei zile de primavara. abisul ve~nic absorbitor al golului. eficienta insa~i. care locuiesc In apa ~i urea pe piimint. caci este diferit de plerama. EI este ~i creatura. Aici. EI este. Abraxas este soarele ~i. EI este splendid asemenea leului In clipa In care-~i doboara victima. care este viata ~i moarte simultan. un polip cu 0 mie de brate. ale acestei foqe. Este dragostea ~i uciderea ei. ciici erau cre~tini. ce-i drept. de aceea este ~i greu de imaginat di Abraxas dep~e~te In foqa chiar ~i soarele. este ceea ce are efect nereal. Abraxas z3rnisle~te adevar ~i minciunii. Ceea ce roste~te diavolul este moarte.EI este probabilitatea improbabila. ci efectul In genere. Din soare el vede summum bonum.Voi Insa n-o vedeti. De aceea. el e insu~i marele Pan ~i micul Pan. al diavolului. VIATA cea In toate privintele nedeterminata. Abraxas este cumplit. orientate unul catre altul. durata. dar nu un efect anume. la fel ~i diavolul.

nici riispuns. Este actiunea diferentierii. mortii urlara ~i vociferara. Este realitatea in~elatoare. A i te inchina insearnna moarte. unul este CEEA CE ARDE. Dumnezeu locuie~te indaratul soarelui.Este srmtul ~i triidiitorullui. in el. Este aparenta ~i umbra omului. Este dragostea marnei pentru fiu.sta-i cumplitul Abraxas. CEEA CE CRE~TE. Este viata creaturii. A nu-i rezista insearnna izbavire. Este dragostea omului. diavolul locuie~te indiiratul noptii. A-I cunoa~te insearnna boala. diavolul trage in noapte. Abraxas insa este lumea. diavolul i~i trirnite blestemul. A-I vedea insearnna orbire. 388 . iar celalalt. diavolul este opusul. Tot ce obtineti implorindu-l pe Durnnezeul-soare ziirnisle~te 0 faptii a diavolului. Ce n~te Durnnezeu din lumina. in fata lui nu exista nici intrebare. SemlO IV Mortii umplura incaperea mormaind ~i spusera: Vorbe~te-ne despre durnnezei ~i diavoli. Asupra fieciirui dar al Dumnezeului-soare. Aici. Este lumina cea mai luminoasii a zilei ~i noaptea cea mai adinca a nebuniei. deci aveti doi durnnezei. Dumnezeul-soare este bine1esuprem. ciici erau nedesavir~i\i. Este contradiqia revelatii a ereaturii fata de pleroma ~i de nimicul sau. Tot ce creati eu Durnnezeul-soare ii diiruie~te diavolului farta aqiunii. A te teme de el insearnna intelepciune. blestematule. Exista insa multe lueruri bune ~i inalte ~i multe rele ~i grele. A. iar printre aeestea exista doi diavoli-dumnezei. creatura se sperie de ea ins~i. Este incintarea pamintului ~i eruzimea cerurilor. Este rostirea omului. devenirea ei ~itrecerea ei. Omul riirnine stana de piatra in fata chipului sau. Este groaza fiului in fata mamei. Este creatura cea mai putemica ~i.

Durnnezeul-soare este stapfnul ei supremo 389 . Trei este arborele vietH. din cauza caruia am fost reprabat. pentru a-~i putea purta particularitatea. Prin rugaciunea noastra nu-i putem adauga nimic. tot astfel nu merita sa adorarn multimea dumnezeilor. Fiece stea este un dumnezeu. deoarece. ale carei natura ~i nlizuinta sint diferentierea. Cel mai putin merita sa adorarn primul Dumnezeu. acumulfnd fn cre~tere materie vie. stau fn singuratate ~i la 0 imensa distanta unii de altii. daca vreti sa faceti din multitudine unul singur? Ceea ce Ie faceti dumnezeilor vi se intfmpla ~i voult Toti sfnteti Iacuti egali ~i. mistuind. Domneasca egalitatea de dragul omului. caci dumnezei sint multi. El fnverze~te. Nenumarati durnnezei au fost oameni. Multimea dumnezeilor corespunde multimii oamenilor. abundenta eficienta ~i summum bonum. deoarece locuiesc unul fn apropierea celuilalt ~i au nevoie de comunitate. pe dnd oameni sint putini. Patru este numarul dumnezeilor principali. Ea da lumina. De dragul mfntuirii va fnvat reprababilul. el dizolva tot ce e format ~i corporal. caci patru este cifra masuratorilor lumii. Binele ~i raul se unesc in flacara.Ceea ce arde este EROSUL sub forma fUidirii. Unu este fnceputul. nici nu-i putem lua nimic. in divinitatea lor. fiinta voastra este mutilata. Dar plinul gol al fntregului este pleroma. Nenumarati dumnezei ~teapta evolutia st1iriiomene~ti. Doi este Erosul. Dupa cum nu merita sa reflectarn la pleroma. dar nu de dragul Domnului. ~i fiece spa~iu pe care-I umple 0 stea . viata ~i dragostea stau fata fn fata. dar vai de voi. ea este multipHi ~i se intinde ~i se mare~te la infinit. Omul are parte de natura dumnezeilor. NoroGpe mine. fiindca mi-este dat sa cunosc multiplicitatea ~ivarietatea dumnezeilor. caci une~te doi intre ei ~i se raspfnde~te straJucind. pe dnd arborele vietH cre~te fncet ~i constant prin timpuri nelimitate. Erosul se aprinde ~i se stinge. Oamenii sint slabi ~i nu-~i suporta diversitatea. Binele ~i raul se unesc in cre~terea arborelui. Patru este diavolul. caci deschide tot ce-i fnchis. astfel. Ceea ce cre~te este ARBORELE VIETH. Durnnezeii lumino~i formeaza lumea celesta. fn care totul devine nimic. dici umple spatiul cu trupuri. lui nu i se opune decft nerealul. Dumnezeii sfnt putemici ~i-~isuporta diversitatea. Cum sfnteti fideli naturii voastre. caci golul efident inghite totul in sine. Dumnezeul-soare. el vine de la dumnezei ~i merge catre Dumnezeu. el este distrugiitorul.un diavol. Efectul fntregului e Abraxas. lncomensurabil aidoma multimii stelelor este numarul dumnezeilor ~i al diavolilor. fiindca fnlocuiti printr-un singur Dumnezeu aceasta multitudine inconciliabila Astfel produceti chinul nonintelegerii ~imutilarea creaturii. asemenea stelelor.

390 . nebunule. tatal piimintesc. ea merge spre ce-i Mincinoasa ~i demonicaeste spiritualitatea biirbatului.Dumnezeii lntunecati fonneaza lumea piimfnteasdL Ea este simpla ~i se miqoreaza ~i se diminueaza la infinit. femeia. mai mic ~i mai rece ~i mai mort dedt piimlntul. care merge spre ce-i mai mic. Ea este biirbateascii ~i de aceea 0 numim PHALLOS. Sa numeascii sexualitatea Phallos ~i sa-l a~eze lntre sine ~i piimlnt. femeii este mai mult piimlnteasca. cei piimlnte~ti mic~oreaza. Incomensurabila este direc~ia ambilor. ea merge spre ce-i mai mare. cei piiminte~ti in sexualitate. Cei cele~ti apar In spiritualitate. Spiritualitatea ~i sexualitatea nu slnt proprietatile voastre. Sexualitatea biirbatului este mai mult piimlnteasca. Spiritualitatea biirbatului este mai mult celesta. ce-i mai mare. Biirbatul sa cunoasca ce-i mai mic. Omul sa se deosebeasca de spiritualitate ~i de sexualitate. Sexualitatea procreeaza ~i creeaza. daca nu-~i separa sexualitatea. sexualitatea femeii este mai mult spirituala. despre biserica ~i comunitatea sacra. Sa numeasca spiritualitatea Mama ~i s-o a~eze intre cer ~i piimint. Ei slnt mai eficienti pentm noi dedt dumnezeii. care merge spre ce-i mai mare. caci slnt strins inmditi cu natura no astra. atunci Ie cadeti prada ca proprieta~i ale pleromei. Biirbatul ~i fcmeia devin diavoli unul pentm celiilalt. Spiritualitatea primqte ~i cuprinde. mama celesta. Nu exista diferen~a intre puterea dumnezeilor cele~ti ~i a celor pamlnte~ti. caci natura creaturii este diferenp.erea. Cei cele~ti miiresc. Fiecare sa mearga la locul sau. ciici Mama ~i Phallos slnt demoni supraomene~ti ~i deslu~iri ale lumii divine. dacii nu-~i separa caile spirituale. Senno V Mortii risera a batjocura ~i strigara: Invata-ne. Sexualitatea biirbatului se lndreapta spre piimlntesc. Daca nu va distingeti de sexualitate ~i spiritualitate ~i nu Ie priviti ca natura peste voi ~i in jurul vostru. satelitul piimlntului. Spiritualitatea mai mic. Mincinoasa ~i demonic a este spiritualitatea femeii. Stapfnul ei cel mai de jos este diavolul. sexualitatea femeii se indreapta spre spiritual. Ea este femeiascii ~i de aceea 0 numim MATER COELESTIS. Biirbatul ~i femeia devin diavoli unul pentru celiilalt. Lumea dumnezeilor se deslu~e~te in spiritualitate ~i in sexualitate. spiritul selenar.

In singuratate. Comunitatea este adincime. Astfel. de aceea comunitatea este indispensabila. ilU de dragul oamenilor.nu sint lucruri. ~i mentine. atunci comunitatea este sub semnullui Phallos. Senno VI Demonul sexualitatii se apropie de sufletul nostru ca ~arpe. singuratatea este iniiltime. asadar. ci se afla sub legea spiritualita~ii ~i a sexualitatii. la fel ~i dumnezeii ~i in primul rind Abraxas cel cumplit. pe care Ie poseda~i ~i Ie con~ine~i. Diferentierea duce la singuratate. ca pe 0 povara comuna. Este pe jurnatate suflet omenesc ~i se numqte dorinta gindului. ~i viata va este 0 cauza comuna ~i 0 primejdie comuna. ci al dumnezeilor. ~i el roie~te prin lucrurile parnintului ~i ne face sa ne temern de ele sau Ie face sa ne stimuleze pof- 391 . un spirit. c5.este dezbinare ~i dizolvare. ~arpele este un suflet pamintesc. Aidorna acestora. Demonul spiritualitatii pogoara in sufletul nostru ca pas5. c5. comunitatea este necesara. Nici o comunitate . dac5. De aceea.re alba. nimeni nu scapa de ace~ti demoni. In comunitate sa fie abtinere. Dar din cauza slabiciunii omului fata de dumnezei si de demoni ~i de legea lor invincibila. manifestiiri ale dumnezeilor ~i. Omul e slab.este suferin~a ~i boaUL Comunitate in tot . Masura corecta in comunitate Masura corecta in singuratate Comunitatea ne da ciildura. Cll care viata v-a inciircat. fiecare sa se subordoneze celuilalt. purific5. Dumnezeii va silesc la comunitate. nu este sub semnul Mamei. purific5. Sa Ie priviti ca pe ni~te demoni ~i ca pe 0 cauza COmllna ~i 0 primejdie comuna. pentru ca aceasta sa se mentina. Atit cit va silesc ei. De aceea sa fie atita comunitate cit e nevoie.ci aveti nevoie de ea. Singuratatea este impotriva comunitatii. pe jumatate demonic. in singuratate sa fie risipa. pentru ca fiecare sa ajunga la sine insu~i ~i sa evite sclavia.ci sint ni~te demoni putemici. ~i adauga. ~i inrudit cu spiritele moqilor. lucruri care ajung dincolo de voi ~i existain sine. singuratatea ne da lumina. ci ele va poseda ~i va con~in pe voi. In comunitate. fiecare sa se supraordoneze celuilalt. Este pe jumatate suflet omenesc si se nume~te gindul dorin~ei. mai mult de atit ~ine de domeniul raului. atita comunitate este necesara. Omul nu are 0 spiritualitate pentru sine sau 0 sexllalitate pentru sine.

omul e Abraxas. Zboara sus pe deasupra pamintului. 1 2 $arpele = die Schlange. De~i nu vrea.. Senno VII In timpul noptii insa. omul se indreapta spre lini~te. Pasarea = der Vogel. Pas1irea la este b1irbateasca2 ~i este gind in actiune. .. pleroma sa. ~arpele trebuie sa ne fie folositor. masculin in gerrnana (n. in infinitatea mai midi sau launtrica.). mortii venira din nou cu ni~te mine lamentabile ~i rostirii: Mai e ceva despre care am uitat sa vorbim: invata-ne despre om. care creeaza sau devoreaza lumea lui. Toate astea Ie ~tiamde fapt de mult.). in el str1iluce~teca lumina tot ceea ce omul retrage din lumea mai mare. de abia J-ati lasat in unna. Aceasta stea este Dumnezeul ~i telul omului. care se furi~eaza prin toate gaurile ~i se prind cu pofta de orice. dar n-are putere impotriva dumnezeilor. din lumea mai mare in lumea mai mica. . este lumea sa. ca va ~i aflati in spatiul eel f1irade sfir~it. Intervine. El duce in sus ginduri1eviclene ale pamintescului. prin care intrati din lumea exterioara a dumnezeilor. El scapa de prinsoarea noastra ~ine arata astfel drumul pe care cu ratiunea noastra umana nu I-am putut gasi. t. In aceasta lume. Omul este 0 poarta. Ea ne poarta cuvintul sus la Mama. 392 . Ea este un recipient al soarelui. Este casta ~i solitara. Mic ~i de nimic este omul. In depiirtarea incomensurabila sta 0 singura stea la zenit. in el. aceia care n-au gasit drumul spre dincolo.. Acesta este unicul sau Dumnezeu c1ilauzitor. divinitatea sa. Este unicul Dumnezeu al acestui un om. un tiran malefic care tortureaza. previne.arpele coboara ~i paralizeaza cu viclenie demonul falic sau Ii da ghes. Ea s1ila~luie~te Mama ~i coboara din dnd in dnd. Aduce veste de la cei de departe care au luat-o inainte ~i care sint desavir~iti. Pas1irea alba este un suflet semicelest al omului. ademenind mereu la compania cea mai rea. a demonilor ~i a sufletelor in lumea interioara. Pretinde singuratatea. demoni ~i suflete. spre el 0 pome~te lunga calatorie a sufletului dupa moarte. adica spre singuriitate. feminin in gerrnana (n.tele.arpele este 0 tim ~i se atine cu diavolul ~i cu spiritele rele. t. .arpele este de natura femeiasd[l ~i cauta intotdeauna societatea mortilor care se afla sub vraja parnintului. un sol al Mamei. Mortii privira cu dispret ~i griiir1i:Inceteaza sa tot vorbe~ti despre dumnezei.

Dumnezeu acoio. mortii tacura ~i se ridicara aidoma fumului deasupra focului ciobanului care-~i pazea tunna in noapte. Rugaciunea mare~te lumina stelei. steaua straluce~te. arunca 0 punte peste moarte. atita timp cit omul 1~1 poate intoarce privirea de la spectacolul scaldat in flacari al Iui Abraxas. La care. Acolo numai soare.Clitre acest unic Dumnezeu indreapHi-se rugaciunea omului. Ciud lumea mai mare devine rece. . etema forta creatoare acolo. Om aici. ANAGRAMMA: NAHTRIHECCUNDE GAHlNNEVERAHTUNIN ZEHGESSURKLACH ZUNNUS. Nimic nu este intre am ~i unul Dumnezeul sau. pregate~te viata lumii mai mid ~i diminueaza dorinta tara de speranta a lumii mai mari. Siabiciune ~i zadiirnicie aici. Aici numai intuneric ~i umezeaHi rece.

lungl de Aniela . Carl Gustav Jung (editat de catre fiul acestuia. Asta trecea. dupa cum a mentionat lung in capitolul "Tumul". un volum in-folio legat ill pergament. ~i "C. nascut la Mannheim. Sophie Ziegler. am avut la dispozitie rezultatele unei cercetari genealogice Iacute illtre 1928 ~i 1929. nepoata lui Lottchen a lui Goethe. ~i numai din spate! Sophie lung-Ziegler s-a imprietenit mai tirziu cu Lotte Kestner. G. Striibunicul lui Jung. lung mai povestea urmatoarele: "Cea de-a doua sotie a striibunicului meu Franz Ignaz Jung. innobilat ulterior. G. Lotte Kestner s-a stabilit la Basel. Ci\iva apj mai tirziu. s-a mutat de la Mainz la Mannheim. ca bunicullui ar fi fost un fiu nelegitim allui Goethe. apoi jumalul bunicului sau. La timpul respectiv. In timpul campaniilor lui Napoleon a condus un spital militar. Bunicul meu avea legaturi ~i cu fratele ei. arhive1e au ars. a fost cancelar bavarez. G. H. Se spune ca Sophie Ziegler ar fi nascut un fiu nelegitim allui Goethe ~i ca acest copil ar fi fost bunicul meu. Despre istoria amintita de doua ori ill carte. ~i cu sora ei frecventau cercul teatrului din Mannheim. ca de altfel ~i Franz Liszt. Sigismund von lung (1745-1824).Cite ceva despre familia lui C. Frate1e lui. fara an de aparitie) ~i doua articole de M. Poveste~te doar ca-l vazuse pe Goethe la Weimar. In plus. pentru a-I vedea pe bunicul meu.Taffe Familia Jung e originara din Mainz. S-a casatorit cu sora mezina a lui Sch1eiermacher. care contine scrisori ~i documente vechi ~i a fost permanent completat de Jung.) J 394 . ca sa zic ~a. Carl Gustav Jung (1794-1864). probabil din cauza relatiilor prietene~ti cu casa Jung. doctorul Franz Ignaz lung (1759-1831). Jungs Basler Vorfahren" ("Stramo~ii baselezi ai lui C. care trma la Roma ~i ill a ciirui casa fiullui Goethe. Ernst Jung. Koelbing. arhiva din casa lui Goethe de la Frankfurt pe Main ~i registrul de botez al parohiei or~ene~ti arhiepiscopale (Biserica Iezuitilor) nu s-a putut dovedi nimic. Totu~i bunicul meu nu mentioneaza nimie in acest sens in jurnalul sau." Din sursele existente. ~i printre prietenii lor se numiirau multi poeti. "Wie Carl Gustav Jung Basler Professor wurde" ("Cum a devenit Carl Gustav Jung profesor la Basel"). pe care 0 soarta ciudata I-a adus la 28 de ani in Elvetia. Goethe nu era Pe llnga povestirile orale ale lui Jung am folosit a~a-numita "Carte a familiei". In timpul asedierii de catre francezi in 1688. Jung"). aparut In Basler Nachrichten la 26 septembrie 1954. drept fapt mai mult ca sigur. aparot ill Basler Nachrichten la 24 iulie 1955. a stat pilla putin inaintea mortii. a~a indt arborele genealogic nu poate fi urmiirit dedt pina la inceputul veacului al XVIII-lea. consilierul de legatie Kestner. Karl August. Carl Gustav Jung. Venea des ill vizita. Personalitatea cea mai cunoscuta din ~irul striimo~ilor patemi ai lui lung este bunicul sau. (Toate notele acestui capitol Ii aparfin Anielei Jaffe.

2". ca sa zicem a~a. caci ea ii revela un anume aspect tainic al fascinatiei produse de Faust-ullui Goethe asupra lui: ea tinea. pe care-l scotea la plimbare prin ora~. Pe de alta parte. a locuit (probabil de la sfir~itul lui 1817) in casa librarului ~i editorului Georg Andreas Reimer. iar doamna Reimer I-a tratat toata viata ca pe un fiu. Jung poveste~te ca. Clnd. I-a ucis pe poetul german si consilierul rus de stat August Kotzebue (1761-1819). organizata de corporatiile studentesti din Jena. in acela~i timp. Carl Gustav Jung a studiat la Heidelberg ~tiintele naturii ~i medicina ~i ~i-a sustinut acolo m 1816 examenul de doctorat summa cum laude. de lumea personalitatii sale "m. a trecut la protestantism (el fiind catolic). Era considerat acolo un copil al farniliei. i se parea semnificativa. student fiind. m schimb. sarbatoare universitara revolutionara in arnintirea Reformei (1517) si a bataIiei de la Leipzig (1813). in primul rind cea prin Carl Jung. in locul unui ditel.! Aici.la Mannheim ~i nu s-a putut stabili dadi. Pe atunci. diferitele discipline erau mai strins apropiate intre ele dedt smt astazi! In timpul anilor petrecuti la Berlin. una dintre poezii i s-a public at in Teutsches Liederbuch. EI insusi avea anumite inclinatii poetice. 395 . care sa spuna astfel de povc~ti despre« tata! necunoscut »". studentii din mtreaga Germanie ~i-au proclamat dorinta unei Germanii libere ~i unite. Tineretea lui a coincis cu 0 perioada politica agitata. a facut parte din societatea de gimnastica a lui Jahn (1778-1852). I se parea "de prost gust" ~i sustinea ca exista din pacate "prea multi pro~ti. Aici el a intrat in cercul unor oameni de seama. "tatal gimnasticii". Jung nu vorbea fara 0 oarecare placere despre aceasta istorie care se afirma cu tenacitate. Printre ei s-a numarat si Carl Gustav Jung. La 24 de ani era deja chirurg asistent al medicului oculist Rust la Charite din Berlin si. Ludwig Tieck si Friedrich Schleiermacher. Cercurile literare berlineze i-au fost de la inceput deschise tmiirului medic. Iar ascendenta legitima. catolicul ~i eruditul doctor in medicina ~i in drept (mort in anul 1654). Sophie Ziegler 0 fi fost la Weimar sau in apropierea lui Goethe. spre amuzamentul intregului Heidelberg. despre care este vorba la sfir~itul capitolului "Tuffiul". rector al Universitatii din Mainz. studentul in teologie si membrul unei corporatii studentesti Karl Ludwig Sand (nascut in anul 1795). Sub influenta celui din urma. printre care se numarau fratii Schlegel. infierat din cauza mentalitatii lui reaqionare ~i suspectat a fi spion. toate corporatiile studentesti ~i asociatiile de gimnastica au fost inabu~ite. predind chimia la ~coala regala prusaca de razboi. Nurnerosi universitari de tendinta liberala au fost arestati ca "demagogi". prietenullui Jung. avea un purcelu~. califica acest zvon drept "supar1itor". docent. TInar fiind. si a participat la marea sarbatoare de la Wartburg. 1 In octornbrie 1817. doi ani mai tirziu.

Reimer-lung Stuttgart I Elisabeth Catherine Carl Gustav Jung Reyenlhaler (1794-1864) -----Fal>e-O Augusta (1805-1865) Sophie Frey (1812-1855) Emilie Preiswcrk (1848-1923) Bertlll.I. Sigismund von Jung (1745-1824. L COpll .[---.l Schenk --r. (187:5-1%1) (1882-1955) I Marianne Niehus Franz lung . Casalorit ell sora mezina a lui Schleicrmachc:r) Virginie de LassauJx (1804-1830) Ooamna dr..e':'~ ARBORE GENEALOGIC Sophie Ziegler Joh."n trei disllicii Johannes Rauschenbach (1856-1932) (1856-1905) ~ Emma Rauschenbach CARL GUSTAV lUNG .

Jung aminte~tede vizita pe care i-a Iaeut-o la Stuttgart doamnei dr Reimer. tinIndu-~i cursulill fata unui singur student ill medicina si a cltorva calfe de barbier. dar ~i de la fratele lui. putea avea cuno~tinta de cele prin care trecuse Jung fiinddi. fapt este di Humboldt II recomanda pe tinarul medic mai Intii (In 1821) Academiei din Bema. a plecat In 1821 la Paris. Conform unei traditii a farniliei. La care veni riispunsul: «Numele n-are nici 0 importanta. In 1818 s~au emis ni~te legi pentru 0 re~rganizare marinimoasa a ii 1 Hermann Reimer era fiullibrarului ~ieditorului din Berlin. de virsta mijlocie ~i cu un aer respectabil. Acum Jung nu se mai putu abtine. Reimer mai adauga: "A. in cazulin care acest post Ii suridea. pe atunci centrul european eel mai important de cereetare in domeniul medicinei. ~ianume un ciocan pentru cercet1iri mineralogice. nu se acordase nici un titlu de doctor. S-a illsurat eu mea lui Carl Gustav lung din prima casatorie a aeestuia eu Virginie de Lassaulx. Aici. 397 . H. ma cheama Alexander van Humboldt. Humboldt 11Intllni pe tiniirul medic stind Infometat afara pe 0 bancs ~i lllua sub obl1iduirealui. a fost "abordat la unul din ospetele date de marele chirurg Dupuytren de catre un domn necunoscut lui.Urmatorul citat 11preiau din articolul deja amintit allui Koelbing despre "Cum a devenit Carl Gustav Jung profesor la Basel". Koelbing "Poezie ~i adevar". Carl Gustav Jung a avut ocazia sa lucreze in calitate de chirurg ~i sa se perfectioneze.tot mereu despre un topor!) A fost Inehis In Inchisoarea din Berlin. Jung 11urma orbe~te ~i se dezmetici abia dnd. avea des de-a face cu taml meu. Acolo. v. Intruclt. din motive literare. se arata cum Carl Gustav Jung. Anatomistul ~i botanistul Johann Jakob Burckhardt a fost timp de mai multi ani unicul profesor la Facultatea de Medicina. 125. un an mai lirziu. Din 1806 pilla In 1814. Universitatii din Basel. care-~i parasise ill 1819 descurajat postul de ministru. (In rapoarte este yorba . iar cilld acest plan dactu gre~. H.dici politia a gasit la el ull cadou de la uciga~. care I-a rugat sa-l urmeze dupa masa In loeuinta lui. socrul lui. Prima int11nire Cll Humboldt ne este transmisa ill diferite versiuni. caci avea sa-I propuna ceva. nu a gasit nici In restul Germaniei vreo posibilitate convenabila de mlmdi. ca fost "demagog". Wilhelm. »" H.dupa examenullui de stat.caraeteristic! . ~ianume la p. ci-~i lua inima-n dinti ~i Intreba cui datora atita bunavointa ~i acest noroc. Intr-o relatare a medicului Hermann Reimer!. Este ceea ce mi-a povestit ~i lung. Acolo I-a eunoscut pe marele cereetator al ~tiintelor naturii. numita de M. protectomllui Ii spuse eii era vorba despre o catedra de anatomie ~i chirurgie la Universitatea din Basel. Alexander yon Humboldt (1769-1859)." Oricum ar sta adeviirulill legatura cu aceste anecdote. situatia era foarte proasta din motive politice ~i tehnico-administrative. eliberat dupa treisprezeee luni lara a fi fost judecat ~iexpulzat din Prusia.In anul 1900. ajun~i ill biroul sau de lucm. care I-a recomandat mai intli seetiei de chirurgie de la Hotel Dieu din Paris.

ia 26 de ani. G. pe Sophie Frey. a fost chemat (In 1822) sa-~i tina cursurile ~inumit dupa un semestru profesor titular. lung. la care 10cuise lung la Berlin. extraordinar de activ. El ceruse mlna fiicei primarului Frey. fiica primarului. Aceasta a murit cUrlnd de iuberculoza. Johann Paul Achilles Jung (1842-1896). cu fiul editorului Georg Andreas Reimer. Nu-l inconjurau doar cu admiratie. un stabiliment care i-ar oferi studentului in ~tiintamedicaIa prilejul unor astfel de observatii sub indrumarea profesorului ar onora Universitatea care ar fi inzestrata cu el. profesorul lung a fost cineva! se spunea prin Basel. Necajit. Cind lung a solicitat catedra de anatomie. " Carl Gustav lung a fost casatorit de trei ori. a fost tatallui C. ci un spital care ar primi bolnavi de tot felul. lung a muncit 0 viata intreaga neobosit ~i cu mult succes pentru dezvoltarea Facultatii de Medicina ~i a stabilimentelor medicaIe din Basel. Un mare organizator. i se datoreaza in mare parte lui. Nu voi repeta decit pe scurt 398 . dar fusese refuzat. la fel. Fiul mezin. chiar disperat. Singura fiica rezultata din aceasta casatorie s-a mantat. in care terapeutica psihica retine intr-o asemenea masura atentia medicilor incit exista reviste speciale care se ocupa excIusiv de aceasta ramura a ~tiintei medicale. dupa cum am mention at deja. Sophie lung s-a stins din viata in 1855 in virsta de 43 de ani. La Paris s-a insurat cu Virginie de Lassaulx (nascuta in 1804). A doua oara a luat-o de sotie pe Elisabeth Catharine Reyenthaler. Doi fii mal mari au murit in tinerete." A treia oara a luat-o de nevasta. Mormintul parinti10r ei se gase~te in gaIeria catedraIei din Basel. In acest timp." lung insu~i spunea despre bunicullui: "A fost 0 personalitate puternica ~i frapanta.Universitatii. familia lui numeroasa trebuia sa ramina a~ezata la masa fara sa scoata 0 vorbulita. ci se ~i temeau de el. Nu-mi imaginez prin aceasta un ospiciu obi~nuit. iar copiii ei. Dezvoltarea ~i extinderea SpitaIului ora~enesc ("Btirgerspital"). Despre el Jung a scris detaIiat in primul capitol al acestei diI1i. a caror Insanato~ire trebuie incercata ~i pe cale psihica. Da. in care de cele mal multe ori sint ingrijiti doar bolnavii incurabili. s-a dus direct la circiuma ~i s-a casatorit cu chelnerita. Eu Insumi am mai navigat in siajul lui. in cele din urma. Interesant pentru noi este efortul depus de el in vederea crearii unui spitaI de psihiatrie. in 1842. care a murit foarte devreme. Copiii lui erau foarte impresionati de el. A reorganizat mal intii predarea anatomiei. lung povestea: "Cu ReyenthaIer s-a casatorit din razbunare! Era chelnerita intr-o circiuma studenteasca din Basel. ~ila Facultatea de Medicina numlirul profesorilor s-a ridicat la patru. caci era un tata destu} de tiranic. da. iar mai tirziu a infiintat Institutul sperantei ("AnstaIt zur Hoffnung") pentru copii debili mintaI. Astfel a ajuns familia lung in Elvetia. spiritual ~i exprimlndu-se cu u~urinta. stralucitor. Intr-un discurs tipant mai tirziu anonim se poate citi: "In epoca noastra. chirurgie ~i obstetrica. Dupa masa de prinz obi~nuia sa doarma vreun sfert de ora.

decedate.preabaseleze). unde s-a nascut C. spre supararea celei de-a doua sotii. La 18 ani s-a Imbolnavit gray illgrijindu-$i un frate bolnav de scarlatina ~i a stat timp de 36 de ore in letargie. Emilie lung. Credea ca In cel' se vorbeste ebraica Si de aceea s-a dedicat eu mare zel studiului aeestei limbi. emditul ~i poetic talentatul prim-pastor baselez.A[[zubaslerisches (Baseleze . In 1833. dnd mama ei. Samuel. Samuel Preiswerk a fost mai illtii pastor la Muttenz. dnd I$i scria predicile. Preiswerk obi~nuia. Baslerisches . ~i a celei de-a doua sotii a acestuia. la ~coala de teologie a Societatii Evanghelice. nascuta Preiswerk. 399 . Apoi. s-a pronuntat pentm redobindirea Palestinei de catre evrei. Pe llnga activitatea de pastor. la 0 ora anume. bunica materna a lui lung. A scris 0 gramatica ebraica. era originara din Basel. limba ebraica ~i teologia Vechiului Testament. "1 Jung relateaza des pre el: "Pe bunicul meu matem nu I-am cunoscut personal. Nu era numai foarte invatat. Nu putea suporta ca spiritele sa treaca prin spatele lui ill timp ce studia Si sa-l deranjeze! Daca Indaratullui se a$eza un om viu. "Gustele". cu spiritul Magda1enei. In fie care saptarmna. Basel. a adus-o din nou la viata cu un fier de calcat tinut pe ceafli. 0 parohie situata deasupra cascadei Rinului. s-a dus la Geneva ~i a predat acolo. rezervat pentm spiritul primei lui sotii. sa stea de yorba In taina. ci avea ~i un simt poetic pronuntat. prim-pastoml Samuel Preiswerk avea un scaun special. G. Magdalene. nascuta Hopf. lung In 1875. Negasindu-se aici pentm el nici un loc de pastor. Era o natura generoasa ~i un om tolerant. a~a 1 Din: Hans Jelmy. ~i astazi se mai povestesc la Basel anecdote pe seama lui. Mama lui lung. dar era un om nitel ciudat. Era fiica mezina a lui Samuel Preiswerk (1799-1871). i se potriyea bine. spiritele . Augusta. Augusta Faber (1805 -1862) din Ntirtingen In Wtirttemberg. Augusta Preiswerk. Das Morgenland (Orientul). a obtinut ~i titlul de docent pentm limbii ebraica ~i literatura. Dar din tot ce am auzit despre el. nascuta Faber. Cltiva ani mai tIrziu a fost chemat illapoi la Basel ~i a ajuns pastor la parohia St. care nu putea crede ca murise. 1961. exista multe pove"ti. care se eredea permanent Inconjurat de spirite. ceea ce reiese ~i din faptul ca Intr-o revista lunara editata de el. am impresia ca numele lui biblic. TImplarul venise deja cu sicriul. "In camera lui de lucm. Leonhard. a fost preot la Laufen. Mama mi-a povestit adesea cum trebuia sa se a~eze fndaratul lui. In 1879 a fost ales In fmntea parohiei de la Klein-Htiningen de llnga Basel. Cei din familia Faber erau protestanti francezi.erau alungate!" Pe seama sotiei lui. aceasta a cunoscut mai multe tiraje. veniti In Germania dupa revocarea edictului de la Nantes (1685). dar a trebuit sa se mute ill or~ul Basel dupa separarea cantonului In Basel-Stadt (Basel-ora~) ~i Basel-Land (Basel-sat).datele exterioare: Paul lung a fost teolog ~i a activat mai Intii ca preot la KeBwil (cantonul Thurgau). timp de patm ani. llnga Schaffhausen.

2.. spre deosebire de el. din care facta parte ~i viitoarea lui soacra.i. iar nT... avea darnl previziunii. C. la fel ca bunicul meu la vremea lui. treci ~i pe la doamna Rauschenbach. foaia s-a mtors insa.1 I Dupa cum am putut afla ulterior.. pe care am cunoscut-o pe dnd era fata. personalitatea mea nr. dar 0 sa traie~ti .i Rauschenbach din Schaffhausen.. Dupa citeva saptiimlni. care a zacut de atunci mcoace timp de peste un deceniu nedeschis mtr-un sertar. doamna Agathe Niehus-lung. lung povestea: "A vearn un prieten de studentie. mentionat de lung in capitolul "Tumul". G. in ceea ce ma prive.2 a dispamt pentru unsprezece ani din mintea mea. un « da» spus vietii. Abia m 1913. lung. Emma (1882-1955)". blazon care inrati.. A devenit.. Conformunei traditii familiale. de. iar dnd am intrat in casa. Bineinteles. provenea din familia de industria.. G." lung s-a casatorit in 1903. » Cind. In capitolul dedicat copilanei lui..lung avea pe-atunci patru ani -la plimbare. Pina in 1902 tinusem un fel de jurnal intim.i se spunea.i anume un fluture care se tira. ceea ce familia punea in legatura cu incidentul mort. am cerut-o in casatorie pe Emma Rauschenbach. ci Simon.dupa cum a adaugat nr.prenumelelui lung. 400 . Despre prima intilnire cu sotia lui. sub presiunea grelelor presimtiri. eu n-aveam nici drciumii familiara in care sa ma refugiez. I-a schimbatin actuala sa forma: .tere. iar numaml stranepotilor se afla in continua cre. 1 s-a afirmat. lmi ~ai amintesc .i pe eare bunicullui. care avea sa devina doamna Bertha Rauschenbaeh. Are numero...i promitatoare in fata mea. De ce sa fiu scutit de dezamagiri m Ie meilleur des mondes possibIes? .ase ani mai tirziu. Sotia lui C.era in 1896. S-a stins din viata in virsta de 57 de ani. cu eodite.ieu mai intti refuzat. nici chelnerita atragatoare. dupa moartea tataIui meu -. am viizut pe scan 0 fata.i n-o viizusem dedt un moment scurt. . Am ~tiut pe loc : Iat-o pe sotia mea! Am fost putemic zguduit. Dar.i «nu »-u1s-a transforrnat intr-un « da ». mi-a rasarit din nou m memorie. lung istorise~te ca tatal sau se imprietenise.. I-am replicat: «N-ai dedt sa nzi. "eruditul doctor in medieina ~iin drept" din Mainz (mort in 1654). doarnna Gret Baumann-lung.te afara dintr-o crisalida.iastiizi exact ca indata dupa aceea i-am spus asta prietenului meu. stiusem imediat eu 0 certitudine absoluta ca urma sa-mi devina sotie. Vnnd sa-l vizitez odata de la Basel.ii ei aparente. il-a facut dedt sa ndii de mine. Franz lung-Merker. nu a fost Carl. cu familia Schenk.Din casatoriile celor cinci copii ai lui. nici nu eram profesor titular cu o sarcina clar conturata .. iar astfel. » Asta am ~i facut. au rezultat nouasprezece nepoti. de vreo paisprezece ani.te. mama mi-a spus: «Daca-i faci 0 vizita prietenului tau la Schaffhausen. . ~ica aceasta il ducea uneori . lung.. ci un sirnplu medic secundar cu un viitor nebulos. mai exista 0 a doua versiune in legatura eu blazonul initial.. doarnna Marianne Niehus-lung ~i doarnna Helene Hoemi-lung.i 0 sa vezi. pe vremea dnd era preot la Laufen (1875-1879). arn fost .aun fenix. a cami familie loeuia la Schaffhausen.i Ulma. caci..

dupa cum a putut dovedi lung in Psyclwlogie und Religion (Psihologie ~i religie) pe baza analogiei dintre reprezentarea alchirnidi centrala a pietrei (lapis) ~i Cristos. etnologie. despre natura ~iom. In neeunoseutul materiei erau proieetate multe simboluri. Astfel. dimpotriva. Amplificare. ci. era eonsiderat a fi eeva ee trebuie dep~it. ~i aeeasta se vede confruntata ell tID fenomen obieetiv necunoseut: ineon-5tientul.Alchimistul cauta "seeretullui Dumnezeu" in materia necunoscuta -5iajungea astfella procedee~i cai ce se asemuiesc celor ale psihologiei modeme a incon~tientului. mistiea. fiinddi este insesizabiL "El are 0 mie de nume. Ambele corespund naturii insesizabile a vietH ~i a psihicului incon~tient. iute ca un cerb. chimia experimentalii in sensul de azi era amesteeata aid eu speeulatH generale. astfelincft sensul ei devine accesibil interpretiirii. plastic-intuitive.ide imagini ~i idei apartinind cre~tinismului. ca piatra nu e piatra (adica ea este totodatii un concept spiritual ~i religios) sau di Mercurul alchimie .nu giisise in cre~tinism un loc ~i0 evaluare adecvata.dupa cum nici a defmitie nu este capabila sa contureze cu claritate maxima esenta unui concept psihic. foIclor. alchimia este un soi de imagine in oglindii. 401 . termenul mai jos) ~i eu ajutorul unor paralele din istoria simbolurilor ~i eea spirituala a omenirii (mitologie. de exemplu.este evaziv. intuneeoasii ~i primitivii. pe care astazi Ie recuno~tem ca fiind continuturi ale ineon-5tientului.imperiul naturii ~i al materiei . De aeeea se spune. partial religioase. Preludiu al ehimiei modeme. Tipice pentru limbajul alchimiei sint imaginea simbolica ~iparadoxul." Nici unul nu-i exprima total esenta . mi~care pomind de la incon~tient.Glosar Alchimie. Alchimia filozofidi a Evuiui Mediu trebuie inteleasa din perspeetiva istoriei spiritului ca 0 mi~care compensatorie fatii de cre~tinism.). Extindere ~i aprofundare a tmei imagini onirice prin asociatii directionate (v. religie.spiritul din materie . a lumi. arta etc. cad obieetul meditatiilor ~itehnicH alchimiste .

care ulterior vor influenta. au un aspect negativ ~i unul pozitiv. JUNG: "Fiecare biirbat poarta in sine imagine a femeii eteme. Aceasta imagine este. Traducere din engleza. p. in Ges. genereaza spontan sentimente. un conglomerat ereditar incon~tient. 1970. 1925. in schimb. mai jos) reprezinta 0 zona intermediara intre con~tiinta eului ~i obiectele lurnii exterioare. care ramine insa. 224. Personificare a unei naturi feminine in incon~tientul biirbatului ~i a unei naturi masculine in incon~tientul femeii. "Functia naturala a animusului (ca ~i a animei) consta in stabilirea unei legaturi intre con~tiinta individuala ~i incon~tientul colectiy (Y. in timp ce la biirbat este mai degraba o imagine a femeii. « arti~ti» ~i celebritiiti sportive). ») De aceea. Toate manifestiirile arhetipale. Intrucit aceasta imagine este incon~tienta. vol. ci a unei femei in genere. provenind din timpuri stravechi ~i ingropat in sistemul viu. I. neintentionat de opinii. persona (v. in fond. cit ~i asupra altor« eroi » (inclusiv tenori. ~i ea poarta in sine 0 imagine despre biirbat. unul primitiY ~i unul diferentiat. 1925. deci ~i animus ~i anima. G. JUNG: "Animusul este in forma lui primarii incon~tienta un conglomerat spontan. Numiirul mai mic al genelor sexului opus pare sa formeze un caracter corespunzind sexului opus." Prelegere de seminar nepublicata. G. un «tip» (<< arhetip ») (v. C.Anima ~i animus. mai jos). nu imaginea cutiirei femei anume. animusul se proiecteazii cu predileqie asupra autoritiitilor «in ale spiritului ». respectiv distorsiona ratiunea. datorita faptului ca se afla in inferioritate. Uber die Entwicklung der Personlichkeit (Despre dezvoltarea personalitiirii). Acela~i lucru este valabil ~i la femeie. (<< Ea i-a sucit capul. In mod corespunzator. Werke XVlI. Animus ~i anima ar trebui sa functioneze ca 0 punte sau ca 0 poarta conducind la imaginile incon~tientului colectiv. de obicei incon~tient. Experienta ne inyata cii ar trebui spus mai exact: 0 imagine despre biirbafi. Aceasta bisexualitate psihicii este 0 reflect are a realitatii biologice cii numiirul mai mare de gene masculine (respectiv feminine) este factorul decisiv in deterrninarea sexului masculin (respectiv feminin).. ea e intotdeauna proiectatii incon~tient asupra fiintei iubite ~i este unul din motivele esentiale ale atractiei pasionale sau ale contrariului ei. un rezultat al tuturor impresiilor despre femeie." Die Ehe als ps)'chologische Beziehung (Ciisnicia ca relatie psihologicii). ~a cum persona reprezinta un fel de punte spre lume. care exercita a influenta dominatoare asupra vietii afective. un sistem psihic de adaptare mo~tenit. C. mai jos) obtinut din toate experientele ancestrale legate de fiinta feminina.. Anima pune bucuros stiipinire 402 . anima.

maseulin. lung). p. ci doar alformei. 1976. 199~. ne inf1uenteaza ~i ne fascineaza. care pare sa apaqina structurii mo~tenite a psihicului ~i se poate manifesta. "Anima este arhetipul vietii. msu~irea de a fi insotite de ni~te tonalitati afeetive deosebit de vii. animusul ei vrea sa diferentieze si sa reeunoasca. peste tot ~i ca fenomen spontan.. miturile si pove~tile literaturii universale contin anumite motive care reapar mereu ~i pretutindeni.. Aceste imagini ~ieonexiuni tipice smt denumite reprezentari arhetipale. frigid. in: Das Gewissen. Suf1etul care (in proeesul individuatiei) se aUitura eon~tiintei eului are deci la barbat semn feminin.-lung-Institut (COll$tiinra moralii. deriva din observatia adesea repetata ca.. 'in Ges." Die Psychologie der Ubertragung (Psihologia transferului). ZUrich. vid. de~i ea presupune ca Eros este eel care i-a aduce. lar secretul femeii este ca viata vine spre ea sub forma spirituala a animusului. Caci viata vine eatre barbat prin anima. De aeeea mai trebuie subliniat 0 data ca arhetipurile nu sint determinate din punet de vedere al eontinutului. de~i el este de parere ca ea ar veni spre el prin ratiune (mind). Acesta este un contrast strict. habitual prin Eros... chiar daca relatia con~tienta a eelor doi indivizi este armonioasa. Arhetip.-G. de exemplu. Anima lui cauta sa unifiee ~i sa uneasca. despreZarathustra lui Nietzsche. vine catre femeie prin ratiunea care este intruehipata in ea prin animus. ~i chiar ~i aeeasta numai mtr-un mod foarte limitat. Ele izvorase din arhetipulm sine ireprezentabil . eu dt smt mai distinete. 1946. 1937. obseur ~i eehivoe in femeie . ea sa zicem ~a.pe eeea ee este ineon~tient. 1958. JUNG: "Coneeptul de arhetip . m consecinta. insa viata adevarata." Prelegere de seminar nepublicata Traducere din engleza. Ea stapine~te viata. Ele au. iar la femeie. unde ea este ~i vietima.. C. neajutorat. adica ar fi un reI de « reprezentari » incon~tiente. Studii din Institutul C. unn. mai jos) are un eontinut determinat doar din momentulm 403 . Studien aus dem C. dar viata traie~te in el prin anima. Este dovedibil ca 0 imagine originara (v. visele.. editia a II-a. EI stapine~te viata prin ratiune. Ne impresioneaza. G. delirurile ~i obsesiile indivizilor din ziua de azi.. lipsit de relatie. p. "Tot mereu mtilnesc ideea gre~ita ca arhetipurile ar fi determinate din punct de vedere al eontinutului.. Werke XVI. G." Das Gewissen in psychologiseher Sieht (Con~tiinra moralii fn perspeetivii psihologieii). ea traie~te. Aeelea~i motive Ie mtilnim in fanteziile. In realitatea eon~tiintei el insearnna 0 situatie conf1ictualli. 323. Praxis der Psyehotherapie (Praetiea psihoterapiei).0 preforma incon~tienta..

G. 244. 95. Dintre caracteristicile complexului fac parte: timpul prelungit de reaciie sau calitatea subiectiv particulara a raspunsurilor. umpluta cu materialul experien~ei con~tiente. care pomesc de la situaiia oniriea data ~i se raporteaza intotdeauna la ea. p. Arhetipul este in sine un element formal gol. comparabila eventual cu sistemul axial al unui cristal.. "Mi se pare probabil ca esenia propriu-zisii a arhetipului nu-i capabila sa devina con~tienta. opoziiie sau succesiune. Experimentu/ asociativ: Metoda psihologica de testare pentru detectarea de complexe cu ajutorul masuriirii timpilor de reac~ie~ial interpretiirii raspunsurilor la cuvinte-stimul date. 1976. De mo~tenit nu se mo~tenesc reprezentiirile. Werke VlII. adica este transcendenta. La fel de pu~in cum poate fi dovedita existen~a arhetipurilor in sine. 174. lung: idei spontane. Die Arehetypen und das kol/ektive Unbewuflte (Arhetipurile ~i ineon~tientul colectiv). in Ges. Nici cea mai buna incercare explicativa nu este altceva decit 0 transpunere mai mult sau mai pUiin reu~ita intr-un alt limbaj al imaginilor. Freud: inliintuire asociativa spontana a celui care viseaza. care nu se raporteaza neaplirat la situa~ia onirica. Asociarii directionate sau controlate In prelucrarea vise/or de catre C. percepiii etc. dupa asemiinare. Asocia~ie. Arhetipurile ~i inco~tientul colectiv. 1938. poate fi dovedita ~i cea a instinctelor. Werke [XIl. flira ca el insu~i sa aiba 0 existen~a materiala. in schimb. care nu-i nimic altceva decit 0 facultas praeformandi. sint determinate doar ca forma. ci formele ce corespund In aceasta privin~a exact instinctelor care. p. Die Dynamik des Unbewuflten (Dinamiea inco~tientului). care preformeaza intrucitva structura cristalina in solu~ia-mama. motiv pentru care 0 denumesc psihoida (v. p. atita timp cit acestea nu se manifesta in concreto. a~adar. in Ges." Die psychologischen Aspekte des Mutterarchetypus (Aspectele psihologice ale arhetipului mamei). Asociarii libere In prelucrarea vise lor de catre S. in Ges. daea prin cuvintele-stimul sint atinse complexe pe care subiectul vrea sa Ie treaea sub tacere sau care nu Ii sint con~tiente. mai jos). 404 . rela~ie. de asemenea. este. 0 posibilitate data a priori a formei de reprezentare..care a devenit con~tienta ~i. 1976. 1946.." Zur Psychologie des Kind-Arehetypus (Despre psihologia arhetipului infans). Imbinare de reprezentiiri. "Nu avem voie nici 0 c1ipa sa ne abandonam iluziei ca in cele din urma un arhetip poate fi explicat ~i astfel lichidat. Werke [XIl. 1967." Theoretisehe Uberlegungen zum Wesen des Psyehischen (Refleefii teoretice eu privire la esenfa psihicului). Forma ei. 1940. Aceasta apare abia in modul de grupare a ionilor ~i apoi a moleculelor.

este necesar ca ea sa aiba un aspect cvadruplu." Seminarul de la Basel. Dincolo de ele. Spre a desemna. 1973. 1943. ca sa zic a~a. p. Ea se treze~te treptat in copil ~i. numim cele patru puncte cardinale. simbolizmd totalitatea. sintem adinc impresionati de faptul . In Ges. Despre psihologia religiei occidentale # orientale.. o cuaternitate sau quaternio are adesea 0 structura de 3 + 1. 616. Cuaternitate. funqia "inferioara" (adica acea functie care nu se afla la dispo405 . (De exemplu. dincolo de care. edi\ia a II-a. nu mai este nimic de spus. Daca vrem sa emitem 0 asemenea judecata. " Zur Psychologie ostlicher Meditation (Despre psihologia medita(iei orientale). patru caste in India. 1948. G. patru culori. in principiu. ci izvor~te din profunzimi necunoscute. p.) Cind a patra marime Ii se aIatura celorlalte trei. prelegere de seminar nepublicata. patru cai ale dezvoltarii spirituale in budism. 1934. nu mai e nimic de spus. daca vrem s-o acceptam sau nu (simtire) ~i 0 a patra funqie care indica de unde vine asta ~i incotro se duce (intuitie). De aceea exista ~ipatru aspecte psihologice ale orientarii psihice. dintr-o stare incon~tienta. 1973. JUNG: "Dadi meditam la ceea ce este p~opriu-zis con~tiinta. 0 a treia funqie care spune dacli asta ne convine sau nu. Werke XI. In psihologia analitica. Pentru a ne orienta trebuie sa avem 0 funqie care constata ca ceva este (senzatie). 182." Versuch einer psychologischen Deutung des Trinitiitsdogmas (incercarea lInei interpretezri psihologice a dogmei Trinitii(ii). ca sa spunem a~a. ~i in interor. trei dintre simbolurile evangheli~tilor sint animale ~iunul este inger. editia a II-a. "Con~tiinta noastra doar nu se creeaza singura. patru calitati primare. totalitatea orizontului. in Ges. Werke XI. adica: devine con~tient. Ea formeaza premisa logica pentru orice judecatii a totalitiifii. G. mandala). Intotdeauna existii patru elemente. deci ca el se desf~oara. Zur Psychologie westlicher und ostlicher Religion (Despre psihologia religiei occidentale ~i orientale). C. Idealul completitudinii este rotundul. in mod universal.0 minune intre minuni . in sensul ca una dintre marimile sale ocupa 0 pozitie de exceptie ~i este de natura diferita fata de celelalte. cercul (v. Este ca un copil care se na~te zilnic din pintecele matern al incon~tientului.. pe parcursul vietii.di despre un eveniment care are loc in cosmos se produce simultan launtric 0 imagine. ia n~tere "Unul". se treze~te in fiecare dimineata din adincul somnului. C. de exemplu.Con~tiin~a. JUNG: "Cuaternitatea este un arhetip care apare. dar diviziunea sa natural a minimal a este cuaternitatea. 0 a doua care stabile~te ce este (gindire).

Unire a unor figuri arhetipale In miturile despre rena~tere. " Antwort auf Hiob (Raspuns lui lov). 207. Atitudine tipid. Wake Xl. Despre psihologia religiei occidentale $i orientale. 502 ~. Imaginea lui Dumnezeu. JUNG: "Putem constata numai prin intermediul psihicului ca divinitatea aqioneaza asupra noastra.. in misterele antice. Despre psihologia religiei occidentale $i orientale. dupa care imago Dei (imaginea lui Dumnezeu) este Intiparita In sufletul omului. Integrarea ei In con~tiinta reprezinta una dintre sarcinile principale ale procesului individuatiei (v. 1948. adidi nu se poate stabili daca divinitatea ~i incon~tientul constituie doua entitati diferite. Hieros gamos. Werke Xl. Termen folosit initial de 406 .a.. mai sus). Exemple tipice sint reprezentarea lui Cristos ~i a Bisericii ca mire ~i mireasa (sponsus et sponsa) ~i unirea alchimica (coniunctio) a soarelui cu luna. Dad a astfel de imagine se ive~te spontan In vise. in Ges. De aceea nu pare improbabil ca arhetipul totalitatii are ill sine a anume pozitie centrala care 11apropie de imaginea lui Dumnezeu. 1952. Extraversie. urIll.. ci cu un anume continut al acestuia: cu arhetipul sinelui. precum ~i In alchimie. 1973. ~i ca exista a tendinti'i independenti'i de vointa con~tienta de a raporta alte arhetipuri la acest centru. care se manifesta spontan In vise etc. Cununie simta sau religioasa. Incercarea unei interpretari psihologice a dogmei Trinitatii. in Ges. editia a II-a. Imaginea lui Dumnezeu nu coincide cu incon~tientul pur ~i simplu. mai jos).m. sinele ca pe a imago Dei in homine". invers. Ambele sint concepte-limiti'i pentru continuturi transcendentale. G. Putem explica imaginea lui Dumnezeu "ca pe a oglindire a sinelui sau. Concept ce dateaza de la Parintii Bisericii. C. 1973. Pe cale empirica nu mai sintem capabili sa deosebim imagine a lui Dumnezeu de acest arhetip. Se poate constata illsa empiric cu suficienta probabilitate d ill incon~tient exista un arhetip al totalitatii. marcata poo concentrarea interesului pe un obiect exterior. fantezii. trebuie Inteleasa din punct de vedere psihologic drept un simbol al sinelui (v. p. editia a II-a. (Jacob Burckhardt) Jung pentru "arhetip" (v.d. Termen opus: Introversie (v. p. mai jos). Asemanarea este subliniata mai ales ~i prin aceea ca arhetipul produce a simbolistid ce a caracterizat ~i exprimat divinitatea dintotdeauna .zitia con~tienta a omului) este de multe ori cea care-l Intruchipeaza pe "al patrulea". Imagine originara. dar nu silltem capabili sa distingem dad aceste aqiuni provin de la Dumnezeu sau de la incon~tient. mai jos). viziuni ~.

Primul grup reprezinta necunoscutul mediului inconjurator. gindesc. 16. ~i anume una omniprezenta. Wake VIII." Reflecfii teoretiee eu prlvire la esenfa pslhleulul. p. 214. tot ce e perceput de simturile mele. Wake IX/2. dar acum este uitat. 1946. p. unn. dar la care nu ma gindesc pe moment. " Instlnkt und Unbewufites (Instinct sl Ineonstient). 1967. a caror experienta se poate face cu ajutorul simturilor. Wake VIII. Eu il numesc colectiv. 1976. Numesc incon~tlent personal suma tuturor acestor continuturi. Dincolo de asta gasim insa in incon~tient ~i insu~irile pe care nu Ie-am dobindit individual.. C. Necunoscutul se divizeaza in doua grupuri de obiecte: cele exterioare. dar nu-i luat in seama de con~tiinta mea. caci. doresc ~i fac neintentionat ~i fara a-i acorda atentie.. nu are continuturi individuale. el i~i afla intotdeauna granita dnd atinge domeniul necunoscutului. imi amintesc. tot ce mi-a fost odata con~tient. "Primul grup include continuturi care constituie componente integrante ale personalitatii individuale ~i de aceea ar putea fi la fel de bine ~i con~tiente. 153 ~. G. 12. (In acest strat "mai adinc" al psihicului intilnim ~i arhetipurile. 1919." Ges. Acest din urma domeniu este ceea ce numim incon~tientul.) Instinctele ~i arhetipurile. "Tot ce ~tiu. adic1iin mod incon~tient. deci din ceea ce nu are nici 0 relatie cu eul in calitate de centru al cimpului con~tiintei.Incon~tient. in Ges. dintr-o constringere . cimpului con~tiintei nu i se pot fixa granite. "La aceste continuturi se adauga ~i toate refularile mai mult sau mai putin intentionate ale unor reprezentari ~i impresii neplacute. ci unele raspindite in mod general ~i regulat. formeaza incon~tientul colectiv. identic a permanent cu sine insa~i. Alon. Acesta din urma este constituit din tot ceea ce nu se ~tie. 407 . p. tot ce simt.. Dlnamiea ineo~tientulul. Dinamlca inco~tientulul. eel din urma grup insearnna ceva ca 0 condirie sau baza a psihicului in genere. adic1imai mult sau mai putin unice. p. celiilalt constituie necunoscutul universului launtric. deci instinctele. Empiric insa. in Ges. 1976. toate lucrurile viitoare ce se pregatesc in mine ~i vor ajunge la nivelul con~tiintei abia mai tirziu. ca impulsuri spre actiuni care rezulta rara o motivatie con~tienta. intrudt el e capabil sa se extinda pina la 0 dimensiune nedefrnita. 1967. care fac obiectul experientei nemijlocite. toate acestea sint continutul incon~tientului. ~i cele interioare. Wake IX/2." Ges. ci Ie-am mo~tenit. JUNG: "Teoretic. Aion.. spre deosebire de incon~tientul definit mai sus.

In Ges.~i se sting in acela~i timp. 1939. "Cel mai jos". 1974. 258. Individuatia nu exclude lumea. de exagerare a importantei personale. Werke lXIl. UnbewlIfites und Individuation (Con!ftiinra. ultima ~i necomparabila. 187. In Ges." Bewufitsein. Wake \illl. deci in masura in care se apropie de sistemele functionale autonome. Dinamiea ineol1!ftientlllui. 1946. Actioneaza in cazurile normale ca un fel de Infumurare. El este la fel de mult acela sau ceilalti. Ref/ecrii teoretiee euprivire la esenrapsihieului. adidi 0 unitate separata. G. edi\ia a II-a.i incon!ftient). C. "Individuatie insearnna: a deveni 0 fiintii individuala. mai sus) san. "in strafund". 1976. Individua~ie."Pe masura ce adincimea ~i intunericul cresc. In Ges. Cad in acest fel individuatia devine pur egocentrism $i autoerotism. prin identificarea cu un arhetip (v. iar de aici se na~te fire~te 0 incurcatura infernal a de concepte. Infla~ie. eu 0 figura istorica sau religioasa. indivizibilil. p. Arhetipurile incon!ftientului colectiv. In cazurile patologice. In Ges. JUNG: "Intrebuintez notiunea de « individuatie » in sensul acelui proces care produce un «individ» psihologic. Or. 293. p. am putea traduce «individuatie» ~i prin «ajungere la propriul sine» sau « realizare de sine». p. un fntreg. 1967. p. 1928. "Vad tot mereu ca procesul individuatiei este confundat cu con~tientizarea eului ~i astfel eul este identificat Cll sinele (v.. Arhetipllrile !fi incon!ftientlll colectiv. Carbonul corpului este pur ~i simplu carbon.~i anume in corpurile chimice . Extindere a personalitatii dincolo de limitele individuale. mai jos). cum este $i eu. Si este compensata de regula prin sentimente corespunzatoare de inferioritate. incon." Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewufiten (Relatiile dintre eu \. psihicul este pur ~i simplu «univers ».. Zwei Schriften uber Analytische Psychologie (Doua scrieri despre psihologia analitica). 1940. 1976." Despre psihologia arhetipului infans. 408 .wient !fi individuatie). pina ce se universalizeaza in materialitatea corpului . inseamna a deveni propriul sine. sinele cuprinde infinit mai mult in el insu~i decit numai un eu. ci 0 include. iar in masura in care prin individualitate intelegem unicitatea noastra cea mai intima. De aceea. 191. Werke vn. « straturile » mai profunde ale psihicului i~i pierd unicitatea individual1LEle devin tot mai colective cu cit sint mai adinci (mai "jos"). Werke lXI!.

sediu ~i loc de na~tere al zeilor. de la fiiil\e supranaturale ~ispirite. a unei roti. patrat ~i crucea cu brate egale ori a carei cifra de baza nu este patru sau opt. La C. prestigiu. emanind de la un om. care sfnt vazute pe eer). mai sus).l1it n patm. Mai cu seama in lumea cre~tina ele exista inca din Evul Mediu timpuriu. cuaternitate). incepind cu Evul Mediu. Tennen melanezian desemnind 0 forta extraordinar de eficace. G. Mandala perturbata: Orice forma care se abate de la cerc. ~ielementele intregului care se afla in pericolul de a se destrama in vag ~i nedeterminat sint iinute laolalta.Introversie.. impreuna eu cei patru fii ai lui. a producerii unui nou centru al personalitaiii. Cere magic. mandala este instrument de contemplaiie (yantra). Mana. edi\ia a X-a. Despre obieete. apare In Ges. cerc magic. din cite arata experienta . C. 1958." Comentariu la: Das Geheimnis der Go/denen BlUte (Secretu/ F/orii de Aur). prin cercul care imprejmuie$te ~i apara. al telului ~i al sinelui (v. un obiect. Concept primitiv al energiei psihice. respeetiv ea un cere imPil. In majoritatea cazuriIor. mandala are forma unei flori. die am Himme/ gesehen werden (Un mil modern.. Ein moderner My thus. forta tamaduitoare ~i magid. Aceasta conceptie trebuie sa fie foarte veche. a~a inelt fiecare i continut i~i capata locul. Atitudine tipidi. pricinuita de eontradictia dintre necesitatile instinctuale ~i cerintele civilizatiei. in Ges. 0 data ce ~i Horus a fost astfel reprezentat. Stare de dezbinare eu sine insu~i. Studien uber a/chemistische VOTstellungen (Sludii despre reprezentari a/chimice). cu 0 tendinia mareata de a lua cifra patru drept baza a strueturii sale. in eoeziune. p. cele mai muite II au pe Cristos in mijloc iar pe cei patru evangheli~ti sau simbolurile lor. Autoreprezentare a unui proces psihic de centrare. mai exact. de catre egipteni. Arhetipul astfel eonstelat reprezintii o schema ordonatoare plasatii ca un fel de "retieul" psihologic. Mandala (sanscrita). JUNO:"Mandala inseamna cere. Termen opus: Extraversie (v. dintre nemultumi409 . a unei cruci. 1929. Van Dillgen. Exprimata simbolic prin forma circulara sau prin aranjamentul simetric al cifrei patru ~i al multiplilor sai (v. Mandalele apar. In lamaism ~i in yoga tantricii. in punctele cardinale. marcata prin concentrarea interesului asupra proceselor intrapsihice. ci sint atestate ~i la noi in numar mare. Zivilisation im (jbergang (Civilizarie fn tranzirie). mai jos) ca totalitate psihica. pe deasupra haosului psihic.. in situatii ee se caracterizeaza prin eonfuzie ~iperplexitate. 1974. 1973. Jung: Simbol al centrului.. Werke X. Mandalele nu sint riispindite numai in intregul Orient. 461. Inseamna ~i sanatate. Werke XlII. G. de la aCiiuni ~i evenimente. Nevroza.

p. S-ar putea spune. dintre obligatiile colective ~i cele individua!e." Uber Psychoanalyse (Despre psihanalizii). Sincronicitate. 82. mai sus) ~icontinuturile lui. ci eeea ee el ~i eeila!ti cred ca este. Astfel de fenomene sincronistice se produe. p. "cvasisufletesc". "de forma sufletului". JUNG:"Persona . Despre psihologia religiei occidentale si orientale. 1967. 1950.. G. C. in Ges. Werke IXIl. Dinamica inconstientului." Synchronizitiit als ein Prinzip akausaler Zusammenhiinge (Sincronicitatea ca principiu al relariilor acauzale). masca purtata de actor in teatrul antic. Numinosum.. inspaimintator. G. p. C. mal sus) constituie un psihic care. Concept Iaurit de C.Sacrul) pentru ceea ce este inexprimabil. insu~ire har1izitadivinitatii ~i nernijlocit experimentabila. 1973. Astfel." Psihologie si religie. 285. pentru a exprima 0 coincidenta sau corespondentii plinii de sens intre: a) un eveniment psihic ~i unul fizic. ~i de aceea I-am desemnat drept psihoid. in Ges.rile infantile ~i vointa de adaptare. 1939. Jung. in Ges.. ireprezentabil. Nevroza este un semna! de oprire inaintea unui drum gresit ~i un strigat de avertisment care sa incite la procesul persona! de vindecare. 1916. Werke XI. 1976.profesorul eu manua!ullui sau tenorul cu vocea luL. Arhetipurile si inconstientul colectiv. La origine. Freud und die Psychoanalyse (Freud si psihanaliza). a! incon~tientului colectiv (v. exagerind putin: persona este eeea ce cineva de fapt nu este. JUNG:"Incon~tientul colectiv (v. C. Pericolul este doar ca omul sa se identifice cu persona . G. "Nevroza este intotdeauna un inlocuitor a! suferintei legitime. aproape fiecare meserie are 0 persona care-i este caracteristica. Formularea [. Werke IV. "Asemarrator sufletului". ediiia a II-a. 1969. tainie. Persona. care nu sint legate intre ele cauza!. "cu totul altfel". de exemplu. mai sus). nu poate fi reprezentat. Jung caracterizeaza astfel stratul foarte adinc.. Concept a!lui Rudolf Otto (Das Heilige .. p. 1952. este acel sistem de adaptare sau acea maniera prin care comuniciim cu lumea.] este la unison cu parerea lui Freud ca 0 nevroza e oarecum 0 incereare de autovindecare. arhetipurile (v. Werke VlII. Psihoid. daca 410 .. in Ges. G. JUNG:"Dereglarea psihologica in caz de nevroza ~i nevroza ins~i pot fi concepute drept 0 incercare nereu~itii de adaptare. spre deosebire de fenomenele psihiee cunoscute de noi.." Uber Wiedergeburt (Despre renastere). 137. 495.

1952. care nu se pot nicidecum raporta unele la altele cauzal. nici cealalta dintre manifestan nu poate fi explicata prin cauzalitate. Werke VIII. p. 66. 1930. G. 1971. b) vise. urm. in Ges. conceptul general al sincronicitatii in sensul special de coincidenta temporala a doua sau mai multe evenimente necorelate intre ele cauzal. 560~.. de unde termenul de « sincronistic ». dat fiind ca principiul cauzal imi piirea insuficient spre a explica anumite fenomene ciudate ale psihologiei incon~tientului. pentru ca simultaneitatea a doua evenimente legate prin semnificatie. Werke XV. 1967. cu atit mai tare scade proba- 411 . asemanatoare sau identice. in Ges. ci trebuie sa fie corelate printr-o aWidesfa~urare de evenimente. departe de a fi un « ce » abstract. dar nu in mod cauzal. simboluri sau stan psihice identice apar concomitent. Dinamica incon$tientului. Aceasta in contrast cu « sincronism ». Nici una. premonitii) au 0 corespondenta in realitatea exterioara: imagine a launtrica sau premonitia s-a dovedit a fi "reala".unele evenimente interioare (vise.. ~adar. imi piirea a fi un criteriu esential. Coincidentele unor evenimente legate prin sens sint imaginabile ca pur hazard. Am descoperit astfel mai intii ca exista fenomene psihologice paralele. Aceasta conexiune mi se piirea a fi data esentialmente prin simultaneitatea lor relativa. Intrebuintez aici. Insa cu cit ele se inmultesc ~i cu cit mai mare ~i mai exacta Ie este concordanta. "Sincronicitatea nu este mai enigmatica sau mai tainica decit discontinuitatile fizicii. Numai convingerea inriidacinata despre atotputernicia cauzalitatii e cea care provoaca dificultati in a intelege ~i care face ca posibilitatea aparitiei sau existentei unor evenimente lipsite de 0 cauza sa para de neimaginat.ca de pilda in cawl cind anumite ginduri. care au loc simultan in locuri diferite. Ele par a fi mai degraba corelate cu procese arhetipale din incon~tient." Sincronicitatea ca principiu al rela{iilor acauzale. "Am ales termenul de «sincronicitate ». care indica simpla simultaneitate a doua evenimente. C. Se pare intr-adeviir ca timpul. viziuni. care au 0 semnificatie identica sau similara. intr-un paralelism neexplicabil cauzal . este mai curind un concret « ce » continuu care contine calitati sau conditii fundamentale care se pot manifesta intr-o relativa simultaneitate in diferite locuri. p. Uber das Phiinomen des Geistes in Kunst und Wissenschaft (Despre fenomenul spiritului In arta $i $tiinra)." Zum Gediichtnis Richard Wilhelms (in memoria lui Richard Wilhelm). lUNG: "Preocuparea mea cu psihologia proceselor incon~tiente m-a constrms cu multi ani in urma s