Sevgili Arkada lar, Bu dökümanda sizlere Microsoft un üniversite ö rencilerine ücretsiz olarak sunmu oldu u yaz l m geli tirme

ve tasar m araçlar n nas l indirece inizi ayr nt l ekilde anlatmaya çal aca m.

Öncelikle http://www.dreamspark.com adresini ziyaret edip hemen hemen hepimizin MSN için kulland Windows Live ID ile giri yap yoruz. lgili alanlar k rm z daire içerisine al nm t r.

Hemen arkas ndan a a daki gibi login ekran gelecektir. Bilgilerimizi girip Sign In butonuna bas yoruz.

Ba ar l ekilde giri yapt ktan sonra kar m za site anasayfas tekrar ç kacakt r. Buna müteakip ö renci oldu umuzu do rulamam z için sitenin sol k sm nda bir bölüm mevcut. Buradan Get Verified yazan k sma t klamam z gerekiyor.

3. Hemen sonras nda okulumuzu seçmek için kar m za bir üniversite listesi ç kacak buradan kendi üniversitemizi seçip yine Continue butonu ile i lemimize devam ediyoruz. 1. .Get Verified linkine bast ktan sonra kar m za a a daki ekran gelecektir.Seçenekte ise okul seçimimizi yapmak üzere Get verified through my School kk n seçip Continue butonu ile devam ediyoruz.Seçenekte ö renci olarak do rulama yapmak için Verify as a Student terhicini seçiyoruz.Seçenekte ülke seçimini yap yoruz. 2.

tr uzant l mail adresimize gönderilmi olmas gerekiyor.edu. Tüm bu i lemlerden sonra aktivasyon kodunun Microsoft taraf ndan sakarya.edu. Kar m za öyle bir ekran gelmeli: .Üniversite seçimini yap p devam etti imizde üniversitemizin bizlere vermi oldu u mail adresini girmemiz gereken bir bölüm kar m za ç kacakt r.tr eklindeki mail adresimizi yaz p Verify butonuna bas yoruz. Buraya ilgili aktivasyon kodunu alabilmek için örnek@sakarya.

Yine yukar daki resimde bize verilmi olan aktivasyon ba lant s na giderek (https://www. ndirme i lemi için ilgili ürünün üzerine t klay p Download butonuna basman z yeterli olacakt r.A a daki resimde de gördü ünüz gibi mail adresimize gönderilen Access Key i kopyal yoruz. Böylelikle Microsoft nezdinde bir üniversite ö rencisi oldu umuzu do rulam olduk.32158 .dreampark. Kolay gelsin Mücahit AYDINLIK 0927.com/Activate) kopyalam oldumu uz Access Key i ilgili kutucu a kopyal yor ve Verify butonuna t kl yoruz. Hesap do rulama i leminden sonra anasayfada da bulabilece iniz tüm ücretsiz araçlar indirebilirsiniz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful