Dr Vojislav [e{eq

GLUPSON IZ MANITOBE BRUS MEK fARLEN

Srpska radikalna stranka Beograd 2010.

Prof. dr Vojislava [e{eqa GLUPSON IZ MANITOBE BRUS MEK fARLEN Recenzenti: Vjerica Radeta Zoran Krasi} Direktor izdava~kog sektora Ogwen Mihajlovi} Redakcija Ivana Borac, Vesna Mari}, Qubinka Bo`ovi}, Lazar Macura, Qiqana Mihajlovi}, Biqana Olui}, Severin Popovi}, Marina Risti}, Zlatija Sevi}, Milica [e{eq Izdava~ Srpska radikalna stranka Trg pobede 3, Zemun Za izdava~a Dr Vojislav [e{eq [tampa [tamparija “DOO Dragi}” Za {tampariju Mom~ilo Dragi} Tira` 1.000 primeraka

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 32:929 [e{eq V. 341.645.5 GLUPSON iz Manitobe Brus Mek Farlen / (priredio) Vojislav [e{eq. - Zemun : Srpska radikalna stranka, 2010 (Zrewanin : Dragi}). - 197 str. ; 23 cm Na nasl. str. naziv mesta izdavawa: Beograd. - Tira` 1.000. - Str. 3-8: Predgovor / Vjerica Radeta / Qubi{a Petkovi} ISBN 978-86-7886-089-8 1. [e{eq, Vojislav (urednik) a) Me|unarodni krivi~ni tribunal za biv{u Jugoslaviju (Hag) - Optu`nice b) [e{eq, Vojislav (1954 - ) - Su|ewe COBISS.SR-ID 180885772

Predgovor
Ni posle osam godina tu`ila{tvo Ha{kog tribunala nije uspelo da doka`e nijednu optu`bu koju su u pravno neutemeqenoj optu`nici stavili na teret prof. dr Vojislavu [e{equ. Hendikepirani ~iwenicom da im ni wihovi svedoci nisu pomogli u prqavoj nameri da osna`e politi~ku optu`nicu, dosetili su se da, posle optu`bi za verbalni delikt, [e{eqa optu`e i zbog pisawa kwiga. Naravno, razumeli su oni zna~aj svake [e{eqeve kwige koja je nastala u pritvorskoj jedinici u [eveningenu. Jasno im je da ih je u kwigama raskrinkao i da je u svakoj ostavio svedo~anstvo za istoriju o be{~a{}u eksponenata ameri~ke globalisti~ke politike ustoli~enih u takozvanom Me|unarodnom sudu za krivi~no gowewe lica odgovornih za te{ka kr{ewa me|unarodnog humanitarnog prava po~iwena na teritoriji biv{e Jugoslavije od 1991. godine. Verovatno im se ne dopadaju naslovi [e{eqevih kwiga, koji boqe od bilo kojeg psihoanaliti~ara oslikavaju karakter tu`ilaca i sudija Ha{kog tribunala. Wihov li~ni gnev bi mogao i da se razume, ali, ipak, vreme inkvizicije, spaqivawa i zabrana kwiga je vaqda odavno pro{lo. Jo{ samo da to shvate i u tribunalu. I da shvate da su sloboda govora i sloboda pisane re~i zagarantovani u me|unarodnom pravu. Mo`e Kristini Dal da se ne dopadne {to je o~erupana ha{ka }urka, ali to ne sme i ne mo`e biti pravni osnov za pokretawe postupka za nepo{tovawe suda, pa makar to bio i takozvani ha{ki sud. Svim svojim kwigama koje je do sada objavio, prof. dr Vojislav [e{eq je pokazao da je najslobodniji ~ovek na svetu iako je ve} osam godina utamni~en. Na tome mogu da mu pozavide svi, posebno mali mi{evi koji po “svoje” mi{qewe moraju da idu kod raznih belosvetskih hoh{taplera i bitangi. Danas je takvih mnogo, a nakotilo ih se i u Ha{kom tribunalu. Toj “eliti” pridru`io se i glupson iz Manitobe Brus Mek Farlen. Tu`ila{tvo Ha{kog tribunala podnelo je optu`nicu protiv prof. dr Vojislava [e{eqa zbog nepo{tovawa suda zato {to je navodno u svojim kwigama otkrio identitet za{ti}enih svedoka. Tu`ila{tvo tvrdi da je [e{eq svesno obelodanio identitet 11 svedoka i da, kako su naveli, “nijedan razuman presuditeq o ~iwenicama ne bi zakqu~io da nema dovoqnih osnova da se protiv [e{eqa pokrene postupak na osnovu pravila 77 (D) zbog toga {to je obelodanio pomenute informacije”. @albeno ve}e je nalo`ilo “pretresnom ve}u da protiv [e{eqa pokrene postupak za nepo{tovawe suda na osnovu pravila 77 (D) (ii) Pravilnika o postupku i doka3

~italac bi mogao da pomisli da se radi o sugestijama ili obi~nim nagovarawima svedoka da se pojave kao svedoci tu`ila{tva. godine.zima tako {to }e izdati nalog umesto optu`nice za krivi~no gowewe jer je obelodanio informacije na osnovu kojih se mo`e identifikovati 11 za{ti}enih svedoka. koji je osam godina u pritvoru Ha{kog tribunala. godine i 16.. materijalno obezbe|ewe za wih i ~lanove wihovih porodica. nu|en im je novac. februara 2010. ve} su to uradili pod pretwama. donete 3. uticaj ha{kog tu`ila{tva na svedoke nije bio bezazlen. koja ukazuje na nameru da se uti~e na svedoke”. zdravstvena za{tita. oktobra 2007. godine nalo`ilo razne za{titne mere.. O~igledno je da su i oni svesni da srqaju. Na`alost. Ovde }e ~itaoci mo}i da pro~itaju da niko od svedoka kojima je pretresno ve}e odlukama od 1. Istra`iteqi i tu`ioci Ha{kog tribunala nisu prezali ni od toga da potencijalnog svedoka kidnapuju ili na prevaru odvedu u Holandiju. da bi ga tamo “pripremili” za 4 . Potencijalni svedoci tu`ila{tva su podmi}ivani. mogao da uti~e na svedoke. Izjave iz ove kwige pune su detaqa o uticajima Ha{kog tribunala na eventualne svedoke. Iz ovih izjava se vidi da su se ti qudi protivili za{titnim merama. pa onda tra`e neke bla`e formulacije da se ne bi zamerili prijateqima iz tu`ila{tva. Kada se ka`e uticaj. ~ime je prekr{io naloge pretresnog ve}a u predmetu [e{eq”. Ovakvoj besmislici ~ovek bi mogao samo da se nasmeje i da se zapita kako bi to Vojislav [e{eq. ti qudi su bili podvrgavani torturama u toku ispitivawa od strane predstavnika tu`ila{tva. dr Vojislava [e{eqa. pa i {ifru umesto imena i prezimena nikada dobrovoqno nije na to pristao. juna 2005. Svako ko pro~ita ovu kwigu uveri}e se da je zaista bilo uticaja na svedoke. U izjave koje su pod pretwom i prinudom potpisivali. da svedo~e pod {ifrom i da svedo~e na osnovu svojih saznawa ili li~nog u~e{}a u nekom doga|aju. istra`iteqi su unosili ve} pripremqene tekstove i navodne odgovore svedoka na pitawa koja su postavqali. ucenama i raznim drugim pritiscima predstavnika tu`ila{tva Ha{kog tribunala. da niko od wih nije dobrovoqno pristao da bude svedok optu`be protiv dr Vojislava [e{eqa. I `albeno ve}e se nije usudilo da ide tako daleko. U javnoj redigovanoj verziji druge odluke po zahtevu tu`ila{tva na osnovu pravila 77 u vezi s daqim kr{ewima za{titnih mera (tri kwige). godine. a kamoli u~estvovali u wima. Wima se pretilo podizawem optu`nica protiv wih za zlo~ine za koje nikada nisu ni ~uli. ali na svedoke su na nedozvoqen na~in uticali istra`iteqi i tu`ioci Ha{kog tribunala. Od wih se tra`ilo da budu la`ni svedoci protiv prof. avgusta 2007. te{ko im je da odbiju predlog tu`ila{tva. 30. U sudski overenim izjavama koje su prenete u ovoj kwizi ~itaoci }e se uveriti da su svi ti qudi ponosni na svoje ime i prezime i da im nikada nije palo na pamet da eventualno svedo~e pod nekom {ifrom koju su im u Hagu dodelili. Koliko tu`ila{tvo i `albeno ve}e nisu u pravu. preseqewe u neku zemqu po wihovom izboru. navedeno je i da je tu`ila{tvo dodalo da je to {to je [e{eq objavio poverqive informacije stvorilo “neprijateqsku atmosferu. a ~iji sadr`aj na srpskom jeziku nikada nisu pro~itali. najboqe }e mo}i da prosude ~itaoci ove kwige. pa su nalo`ili da se izda nalog umesto optu`nice. da im je te{ko da se izvuku iz kola u koje su se sami upleli.

Oni su se oslobodili straha od kada su stupili u kontakt sa [e{eqevim timom odbrane i vi{e puta javno priznali da nikada nisu imali strah ni od [e{eqa ni od Srpske radikalne stranke. ujedno i ~lanovi stru~nog tima. da }e sudsko ve}e suditi wemu. a neki od wih su davali intervjue {tampanim medijima u Srbiji. Svedoci ~iji je identitet navodno [e{eq obelodanio. svestan. Ta~no je da dr Vojislav [e{eq ima Stru~ni tim koju mu poma`e u pripremi odbrane. kao i da relevantna lica treba udaqiti iz predmeta. predstavnici tu`ila{tva ih ni daqe nisu ostavqali na miru. Od momenta kada su se dobrovoqno javili stru~nom timu i dali sudski overene izjave. vlasti u Srbiji bile su otvoreno na strani Ha{kog tribunala i to je bio dodatni pritisak na svedoke. ali wima niko nikada nije pretio da bi mogli da odgovaraju zbog nepo{tovawa suda. Niko osim dr [e{eqa. Neki su i govorili na tim skupovima. ali je ta~no i to da ~lanovi stru~nog tima. ne rade ni{ta nezakonito i ne pla{e se pretwi tu`ila{tva Ha{kog tribunala. ni krivi ni du`ni. Suo~eni sa la`nim obe}awima i torturom u Holandiji. Oni su bili redovni gosti na svim skupovima koje su organizovali Srpska radikalna stranka i Komitet za odbranu Vojislava [e{eqa. Oni su se opravdano pla{ili samo tu`ila{tva Ha{kog tribunala i 5 . svi ~lanovi tima su mogli nesmetano da kontaktiraju sa ovim qudima. a javnost ~lanovima sudskog ve}a. Maltretirali su i wih i ~lanove wihovih porodica i bili uporni u svojoj nameri da oni budu la`ni svedoci tu`ila{tva. kao {to ih se ne pla{e ni potpisnici ovog predgovora. mogli da zavr{e u zatvoru. odavno su ga sami obelodanili. jer je op{tepoznato da dr [e{eq od samog po~etka insistira na javnosti postupka. Svi qudi ~ije su sudski overene izjave objavqene u ovoj kwizi pre nekoliko godina su svojevoqno stupili u kontakt sa Stru~nim timom koji poma`e pripremu odbrane Vojislava [e{eqa i jo{ tada ponudili sudski overene izjave u kojima su izneli pod kojim su uslovima davali izjave istra`iteqima Ha{kog tribunala i izjavili da ho}e da budu svedoci odbrane ukoliko to prof. Naravno da saglasnost da dr Vojislav [e{eq koristi wihove sudski overene izjave u postupku pred Ha{kim tribunalom podrazumeva da ih koristi javno. kako bi se utvrdilo da li postoje dovoqni osnovi da se protiv lica koja su pomagala [e{equ da objavi tri kwige pokrene postupak za nepo{tovawe suda. ali bez obzira na to. koji je predsedniku me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju podneo krivi~nu prijavu protiv tu`ila{tva Ha{kog tribunala zbog nepo{tovawa suda. Svi su oni u tim prvim izjavama naveli da su saglasni da ih [e{eq koristi u postupku pred Ha{kim tribunalom i sve izjave su dali pod punim imenom i prezimenom. Sve ovo i jo{ mnogo toga sadr`ano je u izjavama svedoka koje se mogu pro~itati u ovoj kwizi. Tu`ila{tvo to vi{e nije smelo. pa i u tehni~koj pripremi kwiga koje objavquje. kako ~esto nagla{ava u sudnici. ti qudi su rizikuju}i `ivot be`ali u Srbiju. dr Vojislav [e{eq bude `eleo. Na `alost.svedo~ewe. za razliku od tima tu`ila{tva. koji su bili svesni da u svojoj dr`avi nemaju kome da se po`ale jer su i ovde. Tu`ila{tvo tvrdi i da su pri objavqivawu tri kwige [e{equ pomagali “svi ~lanovi tima odbrane koje je prihvatio sekretar” i da te okolnosti treba ispitati na osnovu pravila 77 (C) (ii).

to obelodawivawe dostiglo takav stepen ozbiqnosti da bi ono moralo da primeni svoje diskreciono ovla{}ewe prema pravilu 77(D) i protiv [e{eqa pokrene postupak zbog toga {to je objavio te podneske u drugoj kwizi. tako {to je u tre}oj kwizi obelodanio informacije koje upu}uju na wihov identitet. kao i do sada.wihove pretwe od podizawa optu`nice protiv wih. redigovan. po{to je taj i deo. @albeno ve}e je razmatralo navode tu`ila{tva iznete u `albi i. godine donelo poverqivu i eks parte Odluku po zahtevu tu`ila{tva na osnovu pravila 77 u vezi s daqim kr{ewima za{titnih mera (tri kwige) i zakqu~ilo “da nema dovoqnih osnova da se protiv [e{eqa izda nalog umesto optu`nice”. a sudsko ve}e ne}e imati izbora pred tim svedo~ewima. Prof. Tu`ila{tvo je u `albi na odluku pretresnog ve}a objasnilo “da ne tvrdi da je [e{eq prekr{io naloge o za{titnim merama koje je pretresno ve}e u predmetu [e{eq izdalo za 11 svedoka.” @albeno ve}e u odluci navodi da je tu`ila{tvo tvrdilo “da je pretresno ve}e pogre{ilo kad je zakqu~ilo da nema osnova za pokretawe postupka za nepo{tovawe suda.” Interesantno je da pretresno ve}e i [e{eqeve kwige navodi pod pseudonimima. a nekima ~ak nije dozvoqeno da svedo~e javno iako su na tome insistirali.” Na koji rok je tu`ila{tvo mislilo. i da se u woj nigde ne pomiwu pseudonimi koji su im dodeqeni”. ali je. a ne kao svedoci tu`ila{tva. smatralo da “obelo6 . Pri~e o torturi koju su pre`iveli od strane tu`ila{tva tribunala veoma su potresne i zastra{uju}e. kao ni pred ostalim argumentima koje }e im. dr Vojislav [e{eq je na statusnoj konferenciji predlo`io da se svi oni ~ije su izjave prenete u ovoj kwizi saslu{aju kao svedoci u postupku za nepo{tovawe suda. kao i da isto obrazlo`ewe va`i i “za prihva}ene saradnike optu`enog. {to je o~igledno manir Ha{kog tribunala. avgusta 2009. napomenulo “da se u tre}oj kwizi ne pomiwu pseudonimi dodeqeni relevantnim licima”. izme|u ostalog. Javnosti }e biti veoma interesantno da ~uje wihova svedo~ewa. Pretresno ve}e je 21. kao i jo{ neki delovi odluke. a wihove sudski overene izjave ozbiqna pretwa po kredibilitet tu`ila{tva Ha{kog tribunala. bez obzira na to.” U toj odluci pretresno ve}e je zakqu~ilo da se svedoci koje je [e{eq pomiwao u tre}oj kwizi pomiwu “kao svedoci odbrane. Zato neki nisu ni prihva}eni da svedo~e kao svedoci sudskog ve}a. Tu`ila{tvo je u `albi tvrdilo “da jedini razuman zakqu~ak koji se mogao doneti na osnovu dokaza predo~enih pretresnom ve}u jeste da je [e{eq objavio tre}u kwigu najmawe (redigovano) meseci nakon {to je obave{ten da svedoci vezani za drugi osnov u`ivaju za{titne mere.” Tu`ila{tvo je u `albi tvrdilo i da je pretresno ve}e pogre{ilo “kad je utvrdilo da ne mo`e da utvrdi konkretan datum kad je [e{eq objavio tre}u kwigu”. jer se ve}e nije uverilo “da je. iako je zakqu~ilo da je [e{eq svesno prekr{io naloge o za{titnim merama koje je pretresno ve}e u predmetu [e{eq izdalo za osam za{ti}enih svedoka tu`ila{tva i da je pogre{ilo razmatraju}i da li je [e{eq otkrio da su oni za{ti}eni svedoci tu`ila{tva. u okolnostima datog predmeta. ostalo je tajna. ponuditi dr [e{eq.

Kada su se ovi qudi oslobodili straha i odlu~ili da ka`u istinu. morali da potvrde iako. Naravno. To navodi na zakqu~ak da je. manifestuju}i brilijantno pravni~ko znawe i ve{tinu neprevazi|enog govornika i poznavaoca istorijskog konteksta koji je doveo do krvavog raspada biv{e Jugoslavije. I ovo je jedna od “pravno relevantnih” ~iwenica koja je. A cena je za ove qude bila visoka. Upravo to su odluke o za{titnim merama imale za ciq da spre~e. nala`u}i da se ne obelodawuju informacije koje upu}uju na wihov identitet.dawivawe informacije da bi ta lica mogla biti ukqu~ena u postupak pred me|unarodnim sudom kao svedoci tu`ila{tva dovodi u opasnost wihovu bezbednost. [e{eq je obelodanio informacije koje upu}uju na identitet za{ti}enih svedoka u smislu odluka o za{titnim merama. u izjavama u ovoj kwizi mo`e da se pro~ita i {ta su sve ti. da izmi{qaju doga|aje ili da potpi{u izjavu koju nikada nisu pro~itali i za koju ni posle nekoliko godina nemaju pojma {ta u stvari sadr`i. Ha{ki tribunal insistira na navodnoj za{titi svedoka. bez obzira {to se neki od wih nikada nisu dogodili. Oni su imali svoj zadatak i nastojali su da ga po svaku cenu ispune. Bez obzira na takve wihove tvrdwe. bar prima facie. ucenama i pretwama predstavnika Ha{kog tribunala i nedvosmislenom odbijawu za{titnih mera. jer oni za svoj anga`man mese~no primaju po neverovatnih pedesetak hiqada evra mese~no. kao i nameru da `ele da budu svedoci odbrane u postupku koji se vodi protiv dr Vojislava [e{eqa. Neki doga|aji i neki zlo~ini su se stvarno dogodili. Izjave koje se mogu pro~itati u ovoj kwizi govore o tome. Naterali su ih da svesno la`u. Ovim qudima je u stvari bila potrebna za{tita od istra`iteqa Ha{kog tribunala ~iju su torturu godinama trpeli. Osim o pritiscima. da optu`uju qude koje nikada nisu videli. ali niko od svedoka nije mogao da potvrdi da to ima ikakve veze sa dr Vojislavom [e{eqem i dobrovoqcima Srpske radikalne stranke i tako su i govorili istra`iteqima koji nisu imali voqe da ih slu{aju. [e{eq prekr{io nalog suda”. S druge strane. tada potencijalni svedoci tu`ila{tva. bila presudna da `albeno ve}e izda nalog umesto optu`nice kojim se Vojislav [e{eq tereti da je “svojim ~iwewem i ne~iwewem po~inio nepo{tovawe me|unarodnog suda. dr Vojislav [e{eq. bez obzira {to oni nikada nisu tra`ili nikakvu za{titu i {to su odavno otkrili svoj identitet. predstavnici tu`ila{tva su ih “upozoravali” da }e i sami biti optu`eni za te navodne zlo~ine ako ne prihvate da ih pripi{u [e{equ i dobrovoqcima Srpske radikalne stranke. kako navode. odugovla~ewe [e{eqevog postupka u Ha{kom tribunalu je od velike koristi svima koji su tamo zaposleni. Objavqivawem detaqnih informacija koje upu}uju na identitet pojedinaca ~iji je identitet za{ti}en i sugerisawem da bi oni mogli biti svedoci tu`ila{tva. ka`wivo prema inherentnom ovla7 . za neke doga|aje koji su im predo~avani nikada nisu ni ~uli. po svemu sude}i. to bi bilo dobro onima u Ha{kom tribunalu da bi imali razlog da {to du`e dr`e [e{eqa u Hagu i da poku{aju da skrenu pa`wu sa glavnog procesa u kojem ih je [e{eq porazio. tu`ila{tvo i `albeno ve}e Ha{kog tribunala su smislili da bi bilo dobro da se i za to optu`i prof. Interesantno je kako su ha{ki istra`iteqi ma{tovito opisali svaki doga|aj. Dakle.

Nije ba{ jasno kakav bi mogao da bude wen doprinos u postupku za nepo{tovawe suda koji }e protiv Vojislava [e{eqa u ime Ha{kog tu`ila{tva zastupati o~igledno wen prijateq Bruk Mek Farlen. pa da je dr [e{eq unakrsno ispita i da javnost ~uje neke pikanterije koje vezuju ove “eksperte” iz Manitobe. O~igledno je da glupson iz Manitobe ima potrebu da promovi{e svoju kom{inicu i ba{ bi bilo interesantno da je predlo`i kao svedoka ve{taka. decembra 2010. obelodanio informacije putem kojih se mo`e identifikovati 11 za{ti}enih svedoka. pravilnik i druga primewiva pravila. ukqu~uju}i profesionalni kodeks branilaca koji potpisuju pred me|unarodnim sudom”. prof.” O~igledno je da Mek Farlena “krase” sve osobine koje imaju i istra`iteqi i tu`ioci Ha{kog tribunala ~iju su “profesionalnost i nepristrasnost” detaqno opisali qudi koji su na sopstvenoj ko`i osetili wihovu “profesionalnost i nepristrasnost” i ~ije }e izjave pro~itati ~itaoci ove kwige. Bruk Mek Farlen je ve} na statusnoj konferenciji koja je odr`ana 14. naveo “da je Mek Farlen kvalifikovani advokat. izme|u ostalog. I ova kwiga prof. na najbrutalniji na~in. Zamenik sekretara Ken Roberts doneo je 2. Ina~e. pa poznavawe najnovije tehnologije u primeni prava ne mo`e nikako biti od koristi u ovom predmetu. ve} li~no. jer je u kwizi (redigovano). Glupson iz Manitobe tra`io je da wegova saradnica Lori En Vanlin. ukqu~uju}i i tu`ila~ko iskustvo u postupcima nepo{tovawa suda pred me|unarodnim sudom. Ken Roberts je. mo`e da se obra}a sudskom ve}u u toku su|ewa iako nema nikakav status u tribunalu.{}ewu me|unarodnog suda i pravilu 77 (A) (ii) pravilnika. i literatura od neprocewive vrednosti za sve pravnike i za one koji }e to tek postati. ali je. kao i sve ostale. I ova kwiga je svedo~anstvo o beskrupuloznom globalisti~kom nasrtaju Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava. dr Vojislav [e{eq je odavno prevazi{ao granice Srbije i on je danas jedan od glavnih svetskih antiglobalista. ~ime je prekr{io nalog ve}a. godine pokazao da je velika neznalica i {arlatan. Karakteri{e je to {to je objavqivala neke tekstove o ugro`avawu privatnosti putem interneta. gospo|a Vanlin koja je studirala na istom fakultetu kao i Mek Farlen iz Manitobe upisana je u Advokatsku komoru Kanade s obzirom da je nedavno polo`ila advokatski ispit. marta 2010. Objavqivawem kwiga i pojavqivawem pred sudskim ve}ima Ha{kog tribunala.” @albeno ve}e je uputilo sekretara Ha{kog tribunala da imenuje tu`ioca amikus kurie koji }e voditi ovaj postupak. dr Vojislava [e{eqa je svojevrsni neoborivi dokazni materijal u postupku pred Ha{kim tribunalom. koga je vlada Kanade imenovala za kraqi~inog pravnog savetnika i da poseduje veliko iskustvo u krivi~nom pravu i postupku. Vjerica Radeta Qubi{a Petkovi} 8 . ^iwenica je da istra`iteqi Ha{kog tribunala nisu ugro`avali privatnost potencijalnih svedoka putem interneta. propise i naloge. godine javnu odluku kojom je Bruka Mek Farlena imenovao za amikusa kurie i nalo`io mu da je u vr{ewu ove funkcije obavezan da po{tuje “statut. sa kojom je u ko zna kakvim odnosima.

La`ne optu`be protiv prof. sudija Kevin Parker.3 Pretresnom ve}u II Podnesak broj: 463 Sudije: sudija O Gon Kvon. decembar 2010. dr Vojislava [e{eqa po pravilu 65ter Ami uscu i etu`ilac: Brus Mek Farlan c ra Optu`eni: prof. godine TU@ILAC protiv VOJISLAVA [E[EQA Podnesak prof. dr Vojislava [e{eqa za otkrivawe identiteta za{ti}enih svedoka Me|unarodni krivi~ni sud za biv{u Jugoslaviju Predmet br. U skladu sa pravilom 65ter Pravilnika o postupku i dokazima prof. dr Vojislav [e{eq ovim putem dostavqa spisak lica koje namerava da pozove kao svedoke na su|ewu. IT-03-67-R77. dr Vojislav [e{eq Stru~ni tim koji poma`e odbranu Zoran Krasi} Gordana Pop-Lazi} Mirko Blagojevi} Dragan Todorovi} Petar Joji} Vjerica Radeta Vesna Zobenica Qiqana Mihajlovi} Elena Bo`i}-Talijan Filip Stojanovi} Miroqub Igwatovi} Vesna Mari} Marina Toman Jadranko Vukovi} Momir Markovi} Ogwen Mihajlovi} Nemawa [arovi} Boris Aleksi} Dejan Mirovi} Aleksandar Martinovi} Nata{a Jovanovi} Uvod 1. 9 . kao i primerke wihovih izjava koje su dali medijima i izneli u javnost. sudija Barton Hol Sekretar: Yon Hoking Datum: 23.

koji su potpuno obra|eni u izjavama u okviru Aneksa B: – Jovan Glamo~anin u svojoj izjavi OV I br. zbog lo{eg odnosa prema meni. godine obja{wava zbog ~ega je obelodanio svoj identitet: “Ovo sam ~inio kao meru predostro`nosti. 2010. 15033/2010 od 9. tako da je to odavno javni podatak koji sam li~no obelodanio”. 157817/2010 od 9. govore}i o javnim skupovima. Nikada nisam imao primedbe na to. pretwi i pritisaka koje sam dobijao od predstavnika tu`ila{tva. godine isti~e: “Ja nikada nisam `eleo da svedo~im pod {ifrom.. 12. naprotiv. ~ime pokazuju da su optu`be protiv prof. 12. 2010.2) – Nenad Miti} u izjavi OV I br. Izme|u ostalog. dr Vojislava [e{eqa neta~ne i neutemeqene.3) – Dim~e Mijatovi} u izjavi OV I br. 153643/2010 od 2. polako shvatao da je javnost jedini na~in da se za{titim i da }u biti sve sigurniji {to vi{e qudi bude saznalo za moje razgovore sa wima”.1) – Zoran Ranki} u izjavi OV I br.5) – Mile Crnobrwa u izjavi OV I br. 2010. Bio 10 . isti~e: “Na ovim skupovima ~esto je javno pomiwano moje ime i to u kontekstu zloupotrebe svedoka od strane tu`ila{tva Ha{kog tribunala ili kao potencijalnog svedoka odbrane Vojislava [e{eqa.4) – Radovan Nova~i} u izjavi OV I br. 158554/2010 od 10. koju nisam priznavao a koja mi je protiv moje voqe nametnuta od strane pretpretresnog ve}a po zahtevu tu`ila{tva Ha{kog tribunala”. Ponu|eni dokumenti ispuwavaju op{te kriterijume za prihvatqivost dokaznih predmeta prema pravilu 89 pravilnika. 2010.. kao i da on ne mo`e da snosi nikakvu odgovornost za dela koja mu se stavqaju na teret. 10. godine. U wihovim izjavama datim razli~itim medijima koje se nalaze u Aneksu B razja{wena su va`na pitawa bitna za sudski postupak. 9. 2010. Iznosimo pregled delova ovih navoda. dr Vojislava [e{eqa. godine isti~e: “Od kada sam stupio u kontakt sa timom odbrane dr Vojislava [e{eqa. 5731/2010 od 8. 7976/2010 od 29. godine poja{wava detaqe vezano za obelodawivawe wegovog identiteta: “@eleo sam da {to vi{e qudi sazna i zahvalan sam Komitetu za odbranu Vojislava [e{eqa {to su moje izjave izneli pred javnost Srbije”. Javno sam istupao u sredstvima javnog informisawa.2. 2010. Na javnim tribinama i promocijama kwiga koje je pisao dr Vojislav [e{eq i koje se organizuju u svim mestima u Srbiji govorio sam pred vi{e hiqada qudi. ja sam srpskoj javnosti obelodanio svoje ime i {ifru. uvek pod punim imenom i prezimenom. 2 br. Predlo`eni svedoci ~ija se imena nalaze u Aneksu A raspola`u saznawima koja su od zna~aja za ovaj predmet i odbranu prof. 3. jer sam vremenom. oni su autenti~ni. 12. predlo`eni svedoci rasvetqavaju detaqe vezane za obelodawivawe informacija o wihovom identitetu u javnosti. Uvek sam govorio i o svom iskustvu sa tribunalom”. 12. 2010. odgovaralo mi je prisustvo medija na tim skupovima koji su sve to mogli da zabele`e. relevantni i imaju dokaznu vrednost. 156989/2010 od 8. godine obja{wava pojedinosti o dodeqenim za{titnim merama: “O ovome sam govorio i nakon svedo~ewa.”6) – Zoran Dra`ilovi} u izjavi Ov. 12. godine ka`e: “Nikada nisam krio svoj identitet.

9) – Nenad Jovi} u izjavi OV I br. par. 2010. godine. 10. Ja sam pre stupawa u kontakt sa timom odbrane odlu~io da pred Ha{kim tribunalom svedo~im javno i to kao svedok odbrane pod punim imenom i prezimenom”. 2010. 2010. 136. 2010. 11. 106. 9. Smederevo. 12. 163. par. 2010. ali i pred srpskom javno{}u. Izjava Dim~e Mijatovi}a od 10. dao sam intervju za list “Pravda” u kojem sam obelodanio moje ime i obavestio javnost o pritiscima tu`ila{tva Ha{kog tribunala na mene”. godine. 10. adresa: bez stalne adrese. JMBG 1706940862500. 12. Prof. 11/24.. godine. 39207/2010 od 10. 81. 12. 2010. 3. Izjava Radovana Nova~i} od 8. godine. 11. 12. adresa: Husinskih rudara br. Izjava Nenada Jovi}a od 2. 12 . par. Srbija. 79. 2010. par. dr Vojislav [e{eq (Uradio ~lan stru~nog tima Boris Aleksi}) Napomene: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Izjava Jovana Glamo~anina od 9. Nenad Miti}. 10. 2. par. godine. DR VOJISLAV [E[EQ: 1. 16. 2010. godine. privremena adresa \ure Dani~i}a br. 12. godine isti~e: “Na nekim skupovima lokalnog karaktera sam javno istupao. godine. adresa: Veqka Vlahovi}a br. godine isti~e: “Ja od tu`ila{tva nikada nisam tra`io nikakve za{titne mere i moj identitet nije otkrio Vojislav [e{eq. godine.10) Tra`eno pravno sredstvo 4.sam raspolo`en i da se li~no obratim na takvim skupovima. par. Zoran Ranki}. Prvo obelodawivawe mog imena i otkrivawe mog identiteta bilo je na Foks televiziji 29. Izjava Aleksandra Gaji}a od 29. JMBG 010895571400. Beograd. dr Vojislav [e{eq ovim podneskom tra`i da se lica navedena u Aneksu A uvrste na spisak svedoka i da se wihove izjave date medijima iz Aneksa B dodaju na spisak dokaznih predmeta. godine. to nije bilo mogu}e zbog mog zdravstvenog stawa”. par. Izjava Zorana Dra`ilovi}a od 8. 2010. 11 . 134735/2010 od 29. godine. par. ali na `alost. 10595/2010 od 2.8) – Aleksandar Gaji} u izjavi OV I br. ANEKS A SPISAK SVEDOKA KOJE PREDLA@E PROF. 2010. Izjava Mileta Crnobrwe od 9. 57. Jovan Glamo~anin. 2010. novembra 2007. Izjava Miodraga Lukovca od 10. Srbija. Srbija. Izjava Zorana Ranki}a od 2.2010. Broj re~i: 861 Prof. 45. 2010. par. 81. godine ka`e: “Za sve izjave koje sam dao [e{eqevom stru~nom timu odbrane dao sam i saglasnost da se mogu koristiti javno pred Ha{kim tribunalom.7) – Miodrag Lukovac u izjavi OV I br. par.. Tada je u emisiji ‘Recite narodu’ moj identitet otkrila Nata{a Kandi}”. 12. godine. Pan~evo. 43. 47. JMBG 1512959760041. Izjava Nenada Miti}a od 29. 11/14.

pravnik Petar Joji} Imena svih osoba prisutnih tokom razgovora: 1. Miodrag Lukovac. adresa: Vidska br. Zemun. Srbija. 30. Srbija. godine Izjava svedoka Podaci o svedoku: Prezime: Glamo~anin Ime: Jovan Pol: mu{ki Ime oca: Mitar Nadimak: nema Datum ro|ewa: 17. Zrewanin. 6. JMBG 2210954312501. novembar 2010. 8. 4. Beograd. 6. Srbija. ANEKS B IZJAVE Jovan Glamo~anin Me|unarodni sud za krivi~no gowewe lica odgovornih za te{ka kr{ewa me|unarodnog humanitarnog prava po~iwena na teritoriji biv{e Jugoslavije od 1991. pravnik Dejan Mirovi} Potpis svedoka: (potpis na originalu) 12 Paraf prisutnih: (potpisi na originalu) . godine Mesto ro|ewa: mesto Hajdukovo. i 8. Mile Crnobrwa. juni 1940. 9. adresa: Tihomira Ostoji}a br. Novi Sad. akademik Prethodno zanimawe: dipl. adresa: Du{ana Vasiqeva br. dipl. 5. JMBG 2807962714046. JMBG 3006961773627. Srbija. Republika Srbija Adresa: Pan~evo. pravnik Datum i mesto razgovora: 3. Radovan Nova~i}. JMBG 0210957774118. godine u Pan~evu Razgovor vodio: dipl. adresa: Jelenka Mihajlovi}a br. Dim~e Mijatovi}. Beograd. Srbija. 114. pisac. Srbija. 7. 7. adresa: selo Radaq. adresa: Viktora Star~i}a br. Srbija. JMBG 2504962810069. dipl. JMBG 1905947710237. JMBG 2801959850038. Aleksandar Gaji}. Nenad Jovi}. pravnik Petar Joji} 2. 12. Zoran Dra`ilovi}. adresa: Vojvode Mi{i}a bb. Mali Zvornik. Subotica.4. ulica Veqka Vlahovi}a br. Loznica. 15a. 10. 11/14 Nacionalnost: srpska Veroispovest: pravoslavna Jezik/jezici koje govori: srpski Jezik koji je kori{}en u toku razgovora: srpski Trenutno zanimawe: penzioner. 37.

U predmetu koji se pred ovim sudom vodi protiv Vojislava [e{eqa ja sam bio svedok sudskog ve}a i svedo~io pod punim imenom i prezimenom na javnoj sednici odr`anoj 10. budu}i da sam i sam po struci pravnik. kada je do{lo do raspada Saveza komunista. Zbog optu`nice za nepo{tovawe suda protiv dr Vojislava [e{eqa. po zanimawu diplomirani pravnik i akademik. 6. sa JMBG 1706940862500. ucene i zastra{ivawa koje sam imao od strane pojedinih istra`iteqa. Republika Srbija. juna 1940. 13 . Ja. 10. ja sam pristupio formirawu pokreta koji se zvao Srpski narodni pokret za jedinstvenu Srbiju. U svojoj izjavi }u jasno re}i {ta sam li~no video i ~uo i {ta sam ~uo od drugih qudi. Pokret je formiran radi pritiska na vlast da se omogu}i vi{epartijski sistem u Srbiji i radi pomo}i i za{tite Srba na Kosovu i Metohiji koji su bili ugro`eni zbog eskalacije {iptarske separatisti~ke pobune. 11. op{tina Subotica. 2. ~lanovima Stru~nog tima koji poma`e pripremu odbrane dr Vojislava [e{eqa pred Ha{kim tribunalom. do{ao sam do zakqu~ka da je protiv dr Vojislava [e{eqa podignuta nova optu`nica za nepo{tovawe suda. ro|en 17. pravoslavne veroispovesti. Petar Joji} i Dejan Mirovi} su mi pro~itali Pravilo 77 Pravilnika o postupku i dokazima koje sam razumeo. godine imao sam intenzivnije kontakte sa dr Vojislavom [e{eqem. Prilikom razgovora. Srpska radikalna stranka nastala je fuzionisawem ve}ine op{tinskih odbora registrovane Narodne radikalne stranke (NRS) i svih op{tinskih odbora Srpskog ~etni~kog pokreta (S^P). koja je bila u osnivawu. pa sam odlu~io da pristupim Srpskoj radikalnoj stranci.Izjava svedoka 1. a u skladu sa mojim patriotskim ose}awima. U izjavi }u opisati moj kontakt sa predstavnicima Ha{kog tribunala. ~iji sam bio ~lan. kako bih dao svoju izjavu. Razumeo sam i predvi|ene kazne koje proisti~u iz nepo{tovawa pravila 77 A pravilnika. Po{to od samog po~etka redovno pratim gotovo sva su|ewa u Hagu. godine kao jednog od osniva~a Srpskog slobodarskog pokreta. 7. kako sam shvatio. bez iskrivqenog glasa. godine. dr`avqanin Republike Srbije. Vojislava [e{eqa sam upoznao po~etkom 1990. 12. i 11. Op{ta politi~ka biografija 8. sa li~nom kartom broj M 001916963 izdatom u SUP Pan~evo. decembra 2008. 5. ja sam se obratio pravniku Petru Joji}u i magistru Dejanu Mirovi}u. 3. Krajem 1990. sa stanom u Pan~evu. i po~etkom 1991. Jovan Glamo~anin. jedna kwiga u kojoj se izme|u 20 imena pomiwe i moje ime. u ulici Veqka Vlahovi}a 11/14. Iz tih kontakata sam zakqu~io da su na{i politi~ki i nacionalni pogledi potpuno identi~ni. 9. Opisa}u i moj kontakt sa ~lanovima tima odbrane dr Vojislava [e{eqa. zatim pretwe. Osnov za optu`nicu je. 4. slike i {ifre VS-044. godine u mestu Hajdukovo. a najpre su|ewe dr Vojislavu [e{equ. od oca Mitra. srpske nacionalnosti. Krajem osamdesetih i po~etkom devedesetih godina.

27. i 30. Po{to se nisam javio Filipu Petrovi}u na broj telefona koji je ostavio mojoj supruzi. 18. 15. najverovatnije prevodioca. koja je delovala pod kontrolom politi~ke strukture op{tinskog odbora Srpske radikalne stranke. Na jednoj od redovnih sednica Glavnog odbora. U Srpskoj radikalnoj stranci nikada se nije desilo da su u jednoj op{tini postojala dva paralelna odbora. Koliko se se}am. februara 1991. 20. Prvi kontakt sa predstavnicima tu`ila{tva Ha{kog tribunala imao sam 26. godine posetila Knin u Republici Srpskoj Krajini. godine od strane Filipa Petrovi}a. u ulici Jevrema Gruji}a broj 11. maja 2003. Primerak izjave mi nikada nisu dali na srpskom jeziku da detaqno pro~itam i stavim eventualne primedbe. Nije ta~no da sam pre odr`avawa kongresa. kao optu`eni ili kao osumwi~eni. koji se predstavio kao slu`benik Ha{kog tribunala. godine. 19. Na toj skup{tini ja sam izabran za ~lana Glavnog odbora. Tek na prvoj sednici Glavnog odbora SRS donesena je odluka o izgledu formulara pristupnice koja je za nekoliko dana po~ela da se {tampa i ja sam me|u prvima potpisao pristupnicu Srpskoj radikalnoj stranci. nisu mi rekli da moj advokat treba da bude prisutan. za{titnim simbolima i formatu. nakon desetak dana ponovo me je pozvao u prisustvu tu`ioca Danijela Saksona i rekao da moram da idem u tu`ila{tvo Ha{kog tribunala u Beogradu. maja 2003. Istra`iteq Paolo Pastore Stoki je moju izjavu pisao na laptopu. 28. Razgovor je vo|en u prostorijama tu`ila{tva Ha{kog tribunala u Beogradu. tokom septembra ili oktobra 1991. potpisivao pristupnicu Srpskoj radikalnoj stranci. Razgovoru sa tu`ila{tvom je prethodio telefonski poziv 4. 14. jer pristupnice nisu ni postojale. sa kojom je razgovarao. Se}am se dobro da prilikom davawa izjave istra`iteqima nisam rekao da je u okviru Srpske radikalne stranke postojao paralelni odbor Srpskog ~etni~kog pokreta. Prilikom tog razgovora istra`iteqi mi nisu rekli da li treba da dam izjavu kao svedok. Nije mi poznato kako se u mojoj izjavi pojavilo da sam pristupnicu potpisao pre odluke Glavnog odbora o wenom izgledu. godine. a nisam primetio ni da je razgovor sniman audio i video opremom. Tada sam razgovarao sa istra`iteqima Paolo Pastore Stokijem i Filipom Oberknezevim. Nisu mi rekli ni u koje svrhe treba da dam izjavu. 22. ve} da je postojala sekcija S^P. Kontakt sa tu`ila{tvom 17. odnosno osniva~ke skup{tine. 24. godine. izabran sam za predsednika regionalnog odbora Srpske radikalne stranke za Banat. 21. 23. a posle zavr{enog intervjua mi je izjava pisana na engleskom jeziku data na potpisivawe.13. Istra`iteq je pogre{no u moju izjavu 14 . Istra`iteqima sam rekao da sam jednom prilikom bio u delegaciji Srpske radikalne stranke koja je krajem januara 1993. {to sam ja i u~inio. 16. Osniva~ka skup{tina Srpske radikalne stranke odr`ana je u Kragujevcu 23.

bez razlike kome su pripadali bili le~eni u svim zdravstvenim i vojnim ustanovama. Dobro se se}am da sam pomiwao brojku od oko 500 do 600 dobrovoqaca. tako da nemam o tome nikakva direktna saznawa i sve {to sam rekao bila je informacija iz druge ruke. godine promenio ime u ratni {tab. Poznato mi je da je Jovo Ostoji} bio predsednik mesnog odbora u Prigrevici i aktivni u~esnik rata i poslanik Srpske radikalne stranke u Skup{tini biv{e Jugoslavije. Dobro mi je poznato da su svi rawenici. oktobra 1991. 26. Istina je da sam prilikom razgovora sa Paolo Pastore Stokijem rekao da je Vojislav [e{eq dobio finansijsku pomo} od milion DM od Milo{evi}evog re`ima za podr{ku izbora savezne vlade. Kada sam o Jovi Ostoji}u govorio istra`iteqima. Nije mi poznato da se Vojislav [e{eq sastao sa Milanom Stojanovi}em u wegovoj ku}i u Novom @edniku u jesen 1991. Tako|e sam rekao da je Vojislav [e{eq uz blagoslov Slobodana Milo{evi}a od Socijalisti~ke partije Srbije (SPS) dobio milion DM kao finansijsku pomo} 15 . Dobro se se}am da ratni {tab nijednog trenutka nisam definisao kao glavni organ Srpskog ~etni~kog pokreta. Finansirawe SRS 32. Kada sam istra`iteqima davao izjavu. godine kada je Jovo Ostoji} bio ~lan Srpske demokratske stranke Jovana Ra{kovi}a. krizni {tab nije mogao biti glavni organ S^P-a. godine imala registrovanu firmu na gradski odbor u Beogradu koja nije ostvarivala nikakav prihod. 31. Nikada nisam video nijednu odluku ratnog {taba sa potpisom dr Vojislava [e{eqa. ja sam mislio na drugi period a ne na period 1991. Paolo Pastore Stoki je slagao da dobrovoqci iz Pan~eva nisu mogli da se le~e u bolnicama JNA ili Vojske Jugoslavije (VJ). U me|uvremenu je do{lo do eskalacije sukoba na prostoru Hrvatske. niti mi je poznato kakve bi odluke donosili. 30. Ratni {tab 25. 33. Ja se nisam bavio poslovima finansija na tom nivou. godine prvo zvao krizni {tab i da je formiran radi prikupqawa humanitarne pomo}i za izbeglice koje su tada pristizali iz Hrvatske. pa je krizni {tab po~eo sa upu}ivawem dobrovoqaca i 1. ja nisam znao ko je sve bio ~lan ratnog {taba. 27. Poznato mi je da je Srpska radikalna stranka jedno kratko vreme od mesec ili dva 1991. Ja nisam imao ni{ta sa radom ratnog {taba. godine. 29. Siguran sam da istra`iteqima nisam rekao da je u vezi odluka u ratnom {tabu dr Vojislav [e{eq imao zadwu re~ i da je li~no potpisivao sve odluke. Kasnije sam imao prilike da vidim taj dokumenat pa sam shvatio da sam pogre{io kada sam rekao da su Tomislav Nikoli} i Maja Gojkovi} bili ~lanovi ratnog {taba. Kao takav. Skrenuo bih pa`wu da se od aprila 1991.upisao ili je prevodilac pogre{no rekao da je tamo bilo izme|u pet i {est hiqada dobrovoqaca Srpske radikalne stranke. 28. Dobrovoqci koji su se ukqu~ili u odbranu srpskog naroda imali su ista prava i obaveze kao i vojnici iz rezervnog sastava JNA ili VJ. Ja nisam bio prisutan.

za izbor vlade Nikole [ainovi}a u Skup{tini Republike Srbije. Odnos Vojislava [e{eqa prema ~lanovima SRS 38. Nikada nisam istra`iteqima Ha{kog tribunala rekao da je li~ni telohraniteq dr Vojislava [e{eqa kontrolisao uli~ne dilere prilikom zamene strane valute. Paolo Pastore Stoki mi je rekao da su Slobodan Petri~evi} iz Pri{tine. a da wegova supruga Jadranka [e{eq ima uvozno-izvoznu kompaniju. 34. O toj temi je govorio istra`iteq Paolo Pastore Stoki i tra`io od mene da to potvrdim u svojoj izjavi. Stokiju sam rekao da meni ovaj podatak nije poznat ali je Paolo Pastore to na svoju ruku upisao u moju izjavu. godine napustio Srpsku radikalnu stranku i time prekinuo svaku vezu sa Vojislavom [e{eqem i Srpskom radikalnom strankom. 36. 35. te da. nije mi poznato da li Vojislav [e{eq poseduje bilo kakvu imovinu. koji je u sukobu sa dr Vojislavom [e{eqem. Kao primer mi je naveo da je on li~no predlagao ta~ke dnevnog reda koje su svi ~lanovi Glavnog odbora a kasnije Centralne otaybinske uprave morali da izglasaju. godine od SPS-a ve} dobio deset miliona DM. I pored toga {to sam rekao da ja o tome nemam nikakva saznawa. i 1993. iznenadio sam se kada mi je predsedavaju}i sudskog ve}a postavio pitawe u vezi sa navodnom kontrolom crnog deviznog tr`i{ta. Novak Savi} iz Loznice. Slobodan Stanki} iz Beograda i ^edomir Vasiqevi} iz [apca. godine kod mene do{ao visoki funkcioner Jugoslovenske udru`ene levice (JUL). Kao protivuslugu je od mene zahtevao da sa svojom poslani~kom grupom SRS Nikola Pa{i} pristupim toj partiji. Kada smo o ovoj temi razgovarali. kao navodni finansijeri Vojislava [e{eqa. Paolo Pastore Stoki je izneo jednu potpuno neistinitu ~iwenicu. ja sam istra`iteqima rekao da je u jesen 1995. Za vreme razgovora sa istra`iteqima Paolo Pastore Stokijem i Filipom Oberknezevim. Ovu la` sam uneo i u moju kwigu kao tra~ i odgovor na klevete koje je u ranijem periodu dr Vojislav [e{eq govorio o meni. kr{ili zakon ili proveli vi{e godina na izdr`avawu zatvorske kazne. Prilikom razgovora sa predstavnicima tu`ila{tva Ha{kog tribunala o finansirawu Srpske radikalne stranke. bio 16 . Rekao mi je da se Vojislav [e{eq arogantno pona{ao prema svojim kolegama iz stranke. ukoliko bi se neko usprotivio. U vezi sa ovim `elim da ka`em da sam od Paolo Pastore Stokija prvi put ~uo da supruga dr Vojislava [e{eqa Jadranka [e{eq poseduje bilo kakvu firmu. Tokom ispitivawa od strane Paolo Pastore Stokija. S obzirom da sam 1994. Siguran sam da sve to nije istina jer sam te dezinformacije dobio od nepouzdane osobe Aleksandra Stefanovi}a. u {ta mu ja nisam poverovao. Stoki mi je rekao da Vojislav [e{eq ima imovinu u vrednosti od oko 50 miliona dolara. ja sam rekao i da je Vojislav [e{eq od SPSa dobio tri miliona DM kako bi kupili podr{ku i pobedu Slobodana Milo{evi}a nad Milanom Pani}em kao protivkandidatom. Zoran Todorovi} zvani Kundak i ponudio mi dva miliona DM. 37. Zoran Todorovi} je poku{ao da me ubedi i privoli na osnovu la`i da je Vojislav [e{eq tokom 1992. Po{to sam odbio ponudu.

39. U kontekstu takve pri~e pomiwao je smrt biv{eg potpredsednika Srpske radikalne stranke Vojina Vuleti}a. Pasku Jovi} i ~etni~kog dobrovoqca i vojvodu Albanca Olivera Denisa Bareta. vre|ane ili nazivane pogrdnim imenima. Sa te pozicije sasvim je normalno da predsedavaju}i predla`e dnevni red i vodi sednicu. ja sam rekao istra`itequ Stokiju da su te pri~e proizvoqne i neta~ne jer je Vojin Vuleti} umro od angine pektoris kao ~lan Demokratske stranke tokom 1992. Prilikom predlagawa dnevnog reda uvek je pitao prisutne da li ima neko novi predlog i da li se predlog prihvata. odnosno Centralne otaybinske uprave. 40. godine bio u naju`em rukovodstvu Srpske radikalne stranke. Po{to sam sve do 1994. To je ~ista la` koju je smislio Paolo Pastore Stoki. Nikada nisam istra`iteqima Ha{kog tribunala rekao da je Vojislav [e{eq licemer. Za vreme glasawa bilo je slu~ajeva da se neko ne sla`e sa odlukom. Vojislav [e{eq je upozoravao dobrovoqce da se vite{ki bore protiv neprijateqa i na taj na~in osvetle tradiciju srpskog vojnika. Slobodan Jovi} je imao patolo{ku mr`wu prema Vojislavu [e{equ. zarobqenicima i rawenicima. deci. odgovorno tvrdim da to nije istina. ali oni su rekli da ja ne govorim istinu. zatim suprugu Slobodana Jovi}a. izvre|an i nazivan pogrdnim imenima. Prilikom odlaska dobrovoqaca na front. `enama. ali ta osoba ili te osobe nikada nisu omalova`avane. poznato mi je da je u pitawu osveta jednog momka u ~iju devojku se zaqubio Oliver Denis Baret. za {ta postoji i medicinska dokumentacija. 41. Kada sam razgovarao sa istra`iteqima Ha{kog tribunala. a ni danas nemam nikakva saznawa o tome. niti sam ga ikada povezivao sa Slu`bom dr`avne bezbednosti. odgovorno tvrdim da sam li~no poznavao Slobodana Jovi}a i da je on sam {irio dezinformaciju da je za smrt wegove supruge odgovoran Vojislav [e{eq. 17 . Posebno je nagla{avao da se humano odnose prema civilima. Sve ove podatke sam ispri~ao istra`iteqima. Uostalom. godine. U vezi Paske Jovi}. Ja ni tada. Kada je u pitawu Oliver Denis Baret. Po{to sam bio funkcioner Srpske radikalne stranke. na ~emu je naro~ito insistirao da u|e u moju izjavu. Paolo Pastore Stoki mi je rekao da ima pouzdane informacije i izjave vi{e svedoka koji su potvrdili da je jedan broj najbli`ih saradnika Vojislava [e{eqa poginulo ili umrlo pod nerazja{wenim okolnostima. ja sam u dva navrata bio prisutan kada se Vojislav [e{eq obra}ao dobrovoqcima. biv{eg poslanika i predsednika gradskog odbora SRS u Beogradu. Sve ovo sam rekao istra`iteqima Ha{kog tribunala i nije mi poznato {ta su oni upisali u moju izjavu. supruge Slobodana Jovi}a. iz sudskih spisa se mo`e utvrditi da se u presudi ne pomiwe ime Vojislava [e{eqa. niti mi je dr Vojislav [e{eq rekao da se na drugom mestu sa tom slu`bom sastajao. a bili su prisutni i novinari i televizijske kamere kada se Vojislav [e{eq obra}ao dobrovoqcima. 42. Nikada u sedi{tu Srpske radikalne stranke nisam video nijedno lice iz pomenute slu`be. pa je iz tih razloga {irio takve la`i i klevete. starijim osobama. Odlazak dobrovoqaca je bio javan. Dr Vojislav [e{eq je kao predsednik stranke po funkciji bio predsednik Glavnog odbora.bi poni`avan.

Kao {to sam ve} istakao. tok razgovora i pona{awe policajaca koji su bili u pratwi tu`iteqke Dal i istra`iteqa Paola Stokija. novembra. Paolo Pastore Stoki i wegova ekipa su stigli ispred zgrade u kojoj je moj stan. 55. u svim razgovorima sa istra`iteqima i tu`iocem koji su obavqeni u maju 2003. Nakon {to je izvr{en kompletan pretres stana. Kada sam rekao. dan ranije Paolo Pastore Stoki mi je rekao da }e on i wegovi saradnici do}i 15. niti za bilo kakva druga krivi~na dela iz rata od 1991. Ja sam si{ao pred prido{lice i iznenadio sam se kada sam me|u wima video Kristinu Dal. 52. 51. novembra 2007. predsednik regionalnog odbora i potpredsednik Srpske radikalne stranke. za 16. jer mi je supruga rekla da je jedna osoba imala sli~nosti sa Zoranom Dra`ilovi}em ali sam se u toku istog dana uverio da to nije istina. 53. godine. Kada su istra`iteqi stigli ispred stana. Ovakvo uverewe sam stekao kao jedan od najbli`ih saradnika dr Vojislava [e{eqa iz perioda u kojem sam bio ~lan glavnog odbora. u stan su u{li Kristina Dal. policajac koji nije bio u uniformi saop{tio mi je da on mora prvo da izvr{i pretres stana. 47. Ta~no je da sam istra`iteqima Ha{kog tribunala rekao da su neke. pravdaju}i mi se da mu je tako nare|eno. godine. 50. 44. Kristina Dal kao zastupnik optu`be je na kraju razgovora obavqenog 15. 46. godine. 48. U vezi tog razgovora du`an sam da objasnim na~in wihovog dolaska. novembra 2007. prevodilac i jo{ jedan policajac koji nije govorio srpski jezik. poku{ale da kidnapuju moju suprugu po~etkom 1995. godine. i to posle upornog insistirawa Paola Pastore Stokija i Kristine Dal. Pretres moga stana izvr{en je na nezakonit i protivustavan na~in.43. 16. meni nepoznate osobe. razgovor je trajao oko 1 sat i 30 minuta i obuhvatao je vi{e pitawa iz optu`nice protiv dr Vojislava [e{eqa. Me|utim. U toku razgovora Kristina Dal je insistirala da svedo~im o ratnim zlo~inima dobrovoqaca SRS u Vo}inu i na Ov~ari. bez sudskog naloga od strane lica koje se predstavilo da je policajac iz Srbije. Koliko se se}am. do 1995. da 18 . novembra 2007. 49. godine u mom stanu rekla: “Dogovori}emo se o Ov~ari i Vo}inu kada do|ete u Hag!”. novembar. godine i 15. za koje bi bio odgovoran dr Vojislav [e{eq. septembra 2006. Paolo Pastore Stoki. Sudsko ve}e sam obavestio da sam odlu~io da }u biti svedok odbrane nakon razgovora sa Kristinom Dal i istra`iteqem Paolo Stokijem koji su obavqeni u mom stanu u Pan~evu 15. Pritisci i ucene tu`ila{tva i drugih lica 45. Nekoliko sati kasnije. Razgovor u mom stanu zakazan je telefonom i to na uporno insistirawe Paola Stokija. Priznajem da sam u tom trenutku posumwao da je to ura|eno po nalogu Vojislava [e{eqa. godine. 54. nedvosmisleno sam iznosio stav da ne mogu biti svedok optu`be jer ne znam ni za kakve ratne zlo~ine dobrovoqaca SRS.

odnosno isle|ivawu obavqenom u maju mesecu u prostorijama Me|unarodnog suda u Beogradu. 57. 60. a uveren sam da ih dobrovoqci SRS i sam dr Vojislav [e{eq nisu u~inili. odnosno Centralne otaybinske uprave Srpske radikalne stranke i sli~no. i 11. da }u biti prisiqen na taj akt i to putem policije. 59. Tokom razgovora. Kristina Dal je nezadovoqno i qutito rekla: “Pa vi odbijate da svedo~ite o ratnim zlo~inima. koji ja ne razumem. U vezi toga jedino mogu da ponovim da sam bio prisiqen da potpi{em taj zapisnik. 56. Kristina Dal je istakla da ona po{tuje politiku svoje zemqe. Prisiqen sam na taj na~in {to mi je re~eno u vidu ozbiqne pretwe da }u biti ispitivan i daqe. Istovremeno me je upozorila da tu`ila{tvo Ha{kog tribunala ima sredstava i na~ina da me prinudi da budem svedok tu`ila{tva u predmetu protiv Vojislava [e{eqa. 19 . {to je izazvalo moju sumwu i zakqu~ak da sam pod prismotrom policije. kao {to ~ine karabiweri u Italiji. a ako smatramo da smo ugro`eni zbog svedo~ewa. jer je sa~iwena na engleskom jeziku. tu`iteqica i optu`eni detaqno su se bavili pitawem mog potpisa zapisnika o razgovorima. Istra`iteqi tu`ila{tva Ha{kog tribunala od mene su zahtevali da im dam podatke o imenima ~lanova rukovodstva stranke od op{tine do nivoa glavnog odbora. 63. godine u postupku protiv Vojislava [e{eqa. a ja ni za kakve ratne zlo~ine i druga krivi~na dela iz optu`nice protiv dr Vojislava [e{eqa ne znam. Zbog toga sam u jednom trenutku upitao istra`iteqe da li me ispituju kao obave{tajna slu`ba ili kao istra`iteqi me|unarodnog suda. ako ne potpi{em zapisnik posle saslu{awa koje je trajalo 4 dana. Ovaj postupak je izazvao kod mene sumwu da su podaci u kompjuteru presnimqeni. 62.ja ne mogu da svedo~im o ratnim zlo~inima jer za wih ne znam. Za mene je prisilu predstavqala i okolnost da dajem izjavu i da treba da svedo~im o ratnim zlo~inima. Ovaj moj zakqu~ak poja~alo je pona{awe srpskog policajca koji je iz predsobqa u{ao u sobu moje }erke i proveravao wen kompjuter. Za mene je bila prisila i ~iwenica da sam u toku tih 4 dana pitan o velikom broju stvari koje nemaju nikakve veze sa optu`nicom. decembra 2008. svi odbijaju. To je politika uvo|ewa zapadne demokratije i ostalih zapadnih vrednosti u Srbiju. da }e u Srbiji uvek biti prozapadna vlast. odnosno SAD i da je sa svoje strane sprovodi. ~lanovi sudskog ve}a. niti sam mogao da znam. Izjavu sam potpisao ~etvrtog dana i to tako da mi ista nije pro~itana. Paolo Pastore Stoki mi je rekao da na{a }erka dugo koristi internet. On je zahtevao da moram da svedo~im. 61. Tokom mog svedo~ewa 10. Naro~ito je `u~no reagovao kada sam rekao da sam odlu~io da budem svedok odbrane dr Vojislava [e{eqa. 58. pa {ta }u ja sa optu`nicom. Na moju izjavu da ne}u da svedo~im o nepostoje}im zlo~inima `u~no je reagovao Paolo Pastore Stoki. tu`ila{tvo }e nam obezbediti ku}u i dobre materijalne uslove na zapadu. Kristina Dal je upozorila i moju suprugu da moramo voditi brigu o budu}nosti na{e }erke. celu biv{u Jugoslaviju i {irom sveta. onda }e se [e{eq vratiti”.

septembra 2006. Kao {to sam ve} napomenuo. Pokojni Zoran \in|i} je obavio razgovor sa mnom na neuobi~ajen i uvredqiv na~in. po~etkom maja 2001. gledaj kako }e{ da `ivi{. godine dao pred sudskim ve}em. decembra 2008. Posle ovih opaski. dr Vojislavu [e{equ pripi{u krivi~na dela i da se politi~ki likvidira. znam ja da ima{ skromna primawa i da zaslu`uje{ vi{e”. kakav patriotizam. on je zatra`io da se javim za nedequ dana. Po{to se ja nisam javio. Danijela Saksona i Kristine Dal da se. On je tada. rekao da je za Srbiju jedini izlaz prozapadna vlast. a da su najozbiqniji protivnici zapadne politike dr Vojislav [e{eq i Srpska radikalna stranka. pusti to sve. 70. Naravno. pored ostalog. Zatim je dodao da }e se vlast u Srbiji stabilizovati tek kad se suzbiju dr Vojislav [e{eq i Srpska radikalna stranka i da je to neophodno ostvariti jer je [e{eq mnogo opasniji od Slobodana Milo{evi}a za zapadnu politiku. 68. 20 . da je Zapad spreman da ulo`i velike pare u Srbiju i da je to jedini izlaz za na{u zemqu. Tada mi je rekao da treba stabilizovati novu vlast. smatram da se dr Vojislavu [e{equ sudi zbog wegovih politi~kih stavova. kao {to je SRS opasnija od SPS. Ovaj zakqu~ak potkrepqen je i navodima Danijela Saksona u toku razgovora koji je obavqen u mom stanu 16. usledila je tortura specijalne slu`be policije. Gospodin Stoki je mnogo pitawa postavqao na osnovu la`nih informacija koje mu je dao pokojni Slobodan Jovi}. treba da se radi za dr`avu. da tu vlast podr`ava Zapad. Nije me primio u svom kabinetu ili drugoj slu`benoj prostoriji. godine u dva navrata sam privo|en na saslu{awe zbog navodnog mita i pretresan je moj stan i stan moje ta{te. a ne zbog navodnih ratnih zlo~ina. Za mene je poseban pritisak predstavqalo zajedni~ko nastojawe doma}e vlasti na ~elu sa pokojnim predsednikom Vlade Republike Srbije dr Zoranom \in|i}em i tu`ila{tva Ha{kog tribunala da u~estvujem u politi~koj likvidaciji dr Vojislava [e{eqa i marginalizaciji Srpske radikalne stranke. ali da stabilizaciji vlasti ozbiqno smeta dr Vojislav [e{eq i Srpska radikalna stranka i da zbog toga treba wega suzbiti a wegovu stranku marginalizovati. nije na|en niti je postojana dokaz o mom mitu ili sli~no. da treba suzbiti one koji su protiv te vlasti. 66. ali je zna~ajno da su agenti koji su me hapsili i pretresali stanove rekli mojoj supruzi da me hapse i da se pretresaju stanovi po direktnom nalogu pokojnog Zorana \in|i}a.64. Kada sam mu rekao da ja ne mogu i}i protiv svojih uverewa i u~estvovati u takvim aktivnostima. on mi je rekao: “Kakva uverewa. nego smo razgovarali u {umi na Ko{utwaku. Na osnovu pritisaka od strane Zorana \in|i}a. specijalne policije i kasnijih pritisaka istra`iteqa Paola Pastore Stokija. za mene je bila prisila ceo razgovor sa istra`iteqima obavqen maja 2003. U vezi nastojawa pokojnog Zorana \in|i}a smatram da sam du`an da ponovim odgovor koji sam 11. 67. Pritisak Zorana \in|i}a 65. godine. Pored ostalog. godine. pored ratnih zlo~ina i govora mr`we. 69.

71. Danijel Sakson je jo{ rekao da [e{eqa treba suzbiti i ja sam stekao utisak da je on vi{e orjentisan na sprovo|ewe politike SAD i aktivnosti ameri~ke CIA, nego na pravosudnu funkciju. Kada sam to rekao, on je kroz smeh odgovorio: “A za{to ne raditi za svoju vladu i svoju obave{tajnu slu`bu”. 72. Ana Manhajn, kako se otprilike predstavila jedna gospo|a ispred mog stana 27. februara 2008. godine, zaokru`ila je pritiske koji su vr{eni na mene od maja 2003. godine, odnosno od istog meseca 2001. godine. 73. Ana Manhajn je bez ikakve najave do{la pred moj stan, zazvonila i kad sam otvorio vrata, rekla je da tra`i Jovana Glamo~anina i da mora sa wime razgovarati. Kada sam je upitao ko je ona, rekla je da je ona Ana Manhajn ili ne{to sli~no, a kad sam je upitao o ~emu moramo razgovarati, s obzirom da je ja ne poznajem, niti se najavila, ona je rekla: “Ali moramo”. 74. Ja sam oklevao da Anu Manhajn pustim u stan, ali je ona u{la bez poziva. Kada je u{la u stan, ponovila je svoje ime i rekla da je Slovenka i da je prijateq Ha{kog tribunala. 75. Ja sam Anu Manhajn posle tih re~i odmah isterao iz stana jer sam rezonovao da ona nije stvarni predstavnik Ha{kog tribunala, jer da je u toj funkciji, sigurno bi najavila svoj dolazak i ne bi u{la u moj stan kao neki komandos. 76. U vezi nastojawa Ane Manhajn da obavi razgovor sa mnom, smatram da je zna~ajno i upozorewe pri izlasku iz stana, re~ima: “Vide}e{ ti tvoje kad do|e{ u Hag!”. Tako su se zavr{ili moji kontakti sa ha{kim istra`iteqima i tu`iocima, {to je trajalo skoro pet godina i to sve do dana kada sam svedo~io kao svedok sudskog ve}a 10. i 11. decembra 2008. godine. Kontakt sa timom odbrane 77. Nakon pet godina raznih pritisaka, ucena, zastra{ivawa i poku{aja mita od strane tu`ila{tva Ha{kog tribunala, ja sam se 16. novembra 2007. godine obratio Zoranu Krasi}u, ~lanu Stru~nog tima koji poma`e pripremu odbrane dr Vojislava [e{eqa pred Ha{kim tribunalom kako bih im objasnio pona{awe istra`iteqa Ha{kog tribunala prema meni. 78. Nakon razgovora sa Zoranom Krasi}em, ja sam ~lanu tima odbrane Petru Joji}u 19. novembra 2007. godine dao prvu izjavu, u kojoj sam opisao sve pritiske, ucene i zastra{ivawa od strane predstavnika tu`ila{tva Ha{kog tribunala. U izjavi sam potvrdio da nikada nisam imao nameru da budem svedok tu`ila{tva protiv bilo kog Srbina, ukqu~uju}i i dr Vojislava [e{eqa. 79. Nakon izjave koju sam dao 19. novembra 2007. godine, ja sam timu odbrane dao jo{ dve izjave, 27. februara i 8. avgusta 2008. godine. 80. Sve izjave koje sam dao timu odbrane bile su na moju inicijativu i na mene nije vr{en nikakav pritisak od strane ~lanova Stru~nog tima koji vr{i pripremu odbrane dr Vojislava [e{eqa. Sve izjave sam sudski overio i stavio na raspolagawe stru~nom timu i dr Vojislavu [e{equ da ih mogu javno koristiti i publikovati u Srbiji i pred Ha{kim tribunalom. Javni nastupi 81. Od kada sam stupio u kontakt sa timom odbrane dr Vojislava [e{eqa, ja sam srpskoj javnosti obelodanio svoje ime i {ifru koju nisam pr21

iznavao, a koja mi je protiv moje voqe nametnuta od strane pretpretresnog ve}a po zahtevu tu`ila{tva Ha{kog tribunala. 82. U me|uvremenu sam prisustvovao skoro svim javnim skupovima, tribinama i simpozijumima koje je organizovala Srpska radikalna stranka a koji su bili posve}eni procesu koji se vodi protiv Vojislava [e{eqa u Ha{kom tribunalu. 83. Bilo je dosta slu~ajeva kada sam se na tim skupovima javno obra}ao pred vi{e hiqada prisutnih gra|ana i govorio o pritiscima, zastra{ivawu i ucenama Ha{kog tribunala. 84. Dobro se se}am da sam tokom novembra 2007. godine govorio na konferenciji za {tampu, a 21. novembra 2007. godine sam dao op{iran intervju za dnevni list “Pravda”. Bio sam jedan od u~esnika i na velikom mitingu u Sava centru 19. septembra 2010. godine, koji je bio posve}en doktrini zloupotrebe postupka u procesu Vojislava [e{eqa pred Ha{kim tribunalom. U Pan~evu, Izjavu dao 9. decembar 2010. godine akademik Jovan Glamo~anin Prilog: – Fotokopija konferencije za novinare, novembar 2007. godine – Fotokopija tribine iz Doma sindikata iz 2008. godine – Fotokopija dnevnog lista “Pravda” od 21. novembra 2007. godine

Potvrda
Svojim potpisom potvr|ujem da sam ovu izjavu, pisanu }irilicom, na srpskom jeziku pro~itao, da su navodi u woj istiniti onako kako sam govorio ~lanovima tima odbrane Petru Joji}u i Dejanu Mirovi}u. Svedok (potpis na originalu) Jovan Glamo~anin

Konferencija za novinare, 20. novembar 2007. godine
Aleksandar Vu~i}: Dame i gospodo novinari, mi smo vam pripremili neke od ekskluzivnih informacija za dana{wu konferenciju za {tampu. Prvo od wih je da je Kristina Dal, tu`ilac u postupku protiv doktora Vojislava [e{eqa, vi{e dana provela u Srbiji, mi smo vam najavili da se to dogodilo, neki qudi sa aerodroma su nas obavestili da su je prepoznali, vaqda posle televizijskih prenosa na programu Televizije Srbije, a onda smo saznali {ta je Kristina Dal u stvari radila. Ona je na brutalan na~in, gaze}i Pravilo 77 koje govori o nepo{tovawu me|unarodnog suda iz pravilnika o postupku i dokazima Ha{kog tribunala, gaze}i sve me|unarodnopravne norme, uz direktnu pomo} srpske dr`ave, ~u}ete i na kakav brutalan, bezobziran i bezobrazan na~in, ali uz kori{}ewe podr{ke i pomo}i stranih agenata poku{ala da ucewuje i vr{i pritiske na qude koji su joj se
22

~ak izjasnili kao potencijalni svedoci odbrane. Dakle, ja }u vam saop{titi i pokazati jedan deo a onda }e vam i gospodin Jovan Glamo~anin re}i {ta se sa wim doga|alo i ko je na wega sve vr{io pritiske ali vas molim da ovo {to }emo vam pokazati, vide}ete ~ime se oni u stvari slu`e i kako oni nemaju i ne znaju {ta }e da rade u postupku protiv doktora [e{eqa a kako na pani~an na~in prete qudima i {ta zna~e wihove re~enice. Saslu{ala je Kristina Dal gospodina Zorana Dra`ilovi}a, ba{ u prostorijama Vladimira Vuk~evi}a, Veselina Mrdaka i Bruna Vekari}a. I mi smo do{li do tog zapisnika. U zapisniku Kristina Dal ka`e po{to vaqda govori o tome kako je siroma{an ~ovek, pa ako vam bude trebala pomo} da nabavite odgovaraju}u ode}u za sud, mi }emo vam pomo}i u tome. Kada budete u Hagu ima}ete pravilan sme{taj i ishranu, obezbedi}emo vam hotel ovaj isti za `rtve i svedoke, obezbedi}emo vam i dnevnice. Ako imate posebne potrebe, fizi~ki i psihi~ki, obavestite nas – re{i}emo. Na primer, ako vam treba pomo} da neko putuje sa vama i to }emo da organizujemo. Ali sad, slu{ajte re~enicu – Kad avion stigne na aerodrom pomo}i }emo vam da stignete sigurni do hotela i tako daqe. A iza toga ide koli~ina pomo}i koja vam li~no bude pru`ena zavisi samo od vas. To zna~i {to vi{e la`e{ o Vojislavu [e{equ vi{e para i muzike za tebe i tvoju porodicu. A evo {ta ~ini Kristina Dal i ona mora da bude odstrawena iz postupka protiv doktora [e{eqa, dakle, odmah pre toga gospodin Dra`ilovi} ka`e – samo kao svedok odbrane doktora [e{eqa ho}u da se pojavim u Hagu. Tog trenutka mora da se prekine svaki razgovor dame i gospodo, Vojislav [e{eq je obavestio tu`ioca u postupku, Zoran Dra`ilovi} je obavestio da `eli da bude svedok odbrane. Tog trenutka se prekida svaki daqi razgovor, sve drugo je direktni pritisak i ucena na potencijalnog svedoka odbrane, prema pravilu 77 Pravilnika o postupku i dokazima. Ne, ona nastavqa i tek posle toga govori ovo {to sam vam upravo pro~itao. Ono {to budete rekli – koli~ina novca i pomo} zavisi od onoga kako se budete pona{ali i {ta budete rekli. E, dogodilo se ne{to jo{ gore gospodinu Jovanu Glamo~aninu, ja }u vrlo kratko, da}u wemu re~, vi znate da su nam konferencije za novinare prili~no kratke, pregnantne a vi }ete dobiti celu izjavu. Ja }u vam ~itati ono {to je najzanimqivije da bi ste se vi mogli sna}i sa tre}e stranice gde govori gospodin Glamo~anin o svom posledwem kontaktu sa Ha{kim tribunalom. Kod wega u ku}u je direktno stigla Kristina Dal, kod gospodina Glamo~anina koji je pored mene, a tu`ilac u postupku protiv doktora [e{eqa je direktno stigla u wegovu ku}u. Kako? U pratwi dva yipa, jednog policajca, srpskog, koji je do{ao u farmerkama, sakou i sa fantomkom na glavi. To je neki novi modni trend, ja sam gledao, malo pratim te modne trendove i jo{ nisam ~uo da se fantomke nose na sako i farmerke. Ali izgleda da je u srpskoj policiji to neka nova Jo~i}eva moda. Ali sa wima je do{ao i drugi policajac a to je izgleda moda u Srbiji da taj policajac uop{te ne zna srpski da govori. Samo engleski govori. Veoma zanimqiv slu~aj. I ta dvojica su u trenucima dok je Kristina Dal ispitivala gospodina Glamo~anina pretresali wegove sobe, wegovu ku}u, postavili prislu{ne ure|aje a uz to sve uzeli i presnimili iz kompjutera wegove }erke. Ta23

Bio je gledan prenos. septembra 2006. to je takvo iznena|ewe za mene. da do|u u pola pet. pisanoj izjavi. sre}om pa je bila i supruga gospodina Glamo~anina. da na bilo koji na~in pri~a {ta mu padne na pamet. u 9 sati me|utim 15. da vam se obrati. Dakle takvo pona{awe ne da je nedozvoqivo nego je apsolutno nemogu}e. U jednom trenutku. 2004. Rusiji. Orvelovu. dakle pro{li petak. pravilu o nepovredivosti stana. mi nismo mala deca koje }e oni da upla{e ve} kao {to vidite veoma. ku}e pretresaju. Ja sam ipak pored navaqivawa Paola Stoka prihvatio da razgovaram ali nikako da idem u wihove prostorije i oni su do{li kod mene. bilo ko. sve zahvaquju}i qudima koji su pravili tv prenos i javili nam kad je sletela gospo|a Dal na Beogradski aerodrom. Poqskoj. suprotno svemu. {ta da vam ka`em. oni wemu ka`u da mu }erka ~esto no}u surfuje na Internetu. Dogovorili smo razgovore 16.kve kriminalce kakve mi imamo i u dr`avi i kakve ima Ha{ki tribunal pa to ja prosto nemam re~i. ina~e diplomiranog pravnika i redovnog ~lana me|unarodne akademije duhovnih nauka. ina~e. kod wega dolazi tu`ilac direktno iz Haga. zapazi}ete u izjavi gospodina Glamo~anina. Krajem oktobra ove godine mene je pozvao ha{ki istra`iteq Paolo Stoki. Zamolio bih gospodina Jovana Glamo~anina. dakle. imate o svemu drugom. po{to znam da jedno vreme niste imali iskustva sa konferencijama da to bude {to kra}e . bila je direktno Kristina Dal. Jovan Glamo~anin: Da ka`em da ipak imam iskustvo i to sve`e u obra}awu sredstvima javnog informisawa jer sam krenuo u aktivnosti Akademije ~iji sam ja ~lan a to je sveslovenska akademija koja ima svoju organizaciju u Ukrajini. ja }u vam re}i otvoreno {ta je wihov plan. Vas molim. naravno. suprotno Ustavu. oni su vaqda mislili. nije bio Paolo Stoki ali je bio Den Sakson i bila je wegova koleginica ~ije ime nisam zapamtio ali zapamtio sam da je sa Novog Zelanda. dobi}ete svi. novembra. bio je i Paolo Stoki. godine i 2004 godine. Oni su do{li negde oko 4 i 15. ja sam malo odu`io. godine 4 dana su me ispitivali a 2006. Srbija se pretvorila u `ivotiwsku farmu. Belorusiji a sada i u Srbiji. veoma ozbiqne udarce im zadajemo. godine kad su bili gospodin Sakson i ova gospo|a ~ijeg se imena ne se}am. Insistirao je da obavimo razgovor odnosno da pojasnimo neke stvari iz istrage koju su vodili prema meni i 2006. oni su ra~unali na svakoga ko je nekada bio u politi~kom sukobu ili bilo kakvom li~nom sukobu ili bilo ~emu sa Vojislavom [e{eqem ili bilo kim od nas iz Srpske radikalne stranke da ga na|u. Pa koji su to zlikovci? To je `ivotiwska farma. ta dva policajca. prihvatili da do|u kod mene u stan kao {to su to prihvatili i 16. Zna~i i to veoma pa`qivo prate. Dakle. samo da se ne{to ka`e protiv Vojislava [e{eqa i taj odmah mo`e da dobije sve na kugli zemaqskoj. ^e{koj. obe}ava kule i gradove. Ali kao {to sam vam ja rekao. ne{to pre 14 ~asova pozvao me je Paolo Stoki i rekao da moraju odmah da do|u. izvinite jo{ jedanput. koju }ete dobiti svi. Ali ovog puta tema je. Ja sam posle wegovog najavqivawa prihvatio da obavimo i to i da se vi{e ne bavim razgovorima sa wim. 24 . su bili kod mene u stanu. delovawe predstavnika Ha{kog tribunala u Srbiji. Ka`u najve}i {er u istoriji Drugog programa.

To je moja supruga utvrdila i utvrdila je da obojica ovih policajaca kre}u po stanu a tad je utvrdila da ovaj drugi policajac ne zna srpski. da govorim o nezakonitom poslovawu firme koju je imala Srpska radikalna stranka. u svakom slu~aju nekoga iz NATO pakta. tra`ili su od mene da govorim o tome da li je [e{eq nare|ivao streqawe muslimanskih civila. To mi je naravno posle rekla a {to se ti~e kompjutera u wemu ima puno moje }erke tekstova. U toku razgovora meni je predo~eno na koji na~in mogu da svedo~im i da moram da svedo~im. U{li su unutra. Ako odbijem da svedo~im bi}u uhap{en i priveden u Ha{ki tribunal. pored ostalog i na{ Program stvarawa zajednice Slovenskih zemaqa u kome akcenat dajemo na zajedni~koj odbrani i na razme{taju raketnih sistema ruske armije i ruskih garnizona ukupno po Srbiji. ovako obu~en kako je rekao gospodin Vu~i}. protiv muslimana. ona pi{e komedije. ali ima i mojih dokumenata. wegovom politi~kom konceptu. gospodin Paolo Stoki. prevodilac i ja i moja supruga. Tra`ili su od mene da govorim o wegovim ratno hu{ha~kim izjavama protiv Hrvata. tra`ili su da govorim o likvidacijama pojedinih qudi u Srbiji. Ali u svakom slu~aju. po{to sam intelektualac. I o tome }ete videti sadr`aj moga odgovora i tekst moga odgovora u ovoj pismenoj izjavi. Kada je supruga iza{la da donese ~a{e za poslu`ewe. Nije mi dozvolio da se pozdravim nego je rekao da mora da prvo pretrese moj stan. dokumenata iz ove akademije. Ali su tra`ili od mene da. u~estvuje na takmi~ewima. Posle smo ustanovili da posle zavr{enog razgovora naravno da su isprevrtane stvari u sobi moje }erke i kod nas je stvorena osnovana sumwa i ne samo sumwa nego uverewe 25 .iza{ao sam pred wih ispred zgrade. zagledao ormane i vratio se po ostale prido{le. primetila je da ovaj srpski policajac koristi na{ kompjuter. pregledao detaqno sve prostorije. Sve u svemu usmereno je wihovo delovawe tra`ewa svedoka koji }e biti u funkciji politi~kog i moralnog eliminisawa doktora [e{eqa i Srpske radikalne stranke. razgovor smo vodili sat i po. prevodioca i sa wima je do{ao jo{ jedan policajac za koga smo kasnije utvrdili da ne zna srpski i da je u stvari agent Cije ili ne znam ni ja koga on predstavqa. I razgovori su vr{eni u toku sat vremena i trideset minuta. pre svega Ideologiji srpskog nacionalizma da bi doktora Vojislava [e{eqa i moralno i politi~ki diskvalifikovali kao i Srpsku radikalnu stranku. septembra. Doveo je sa sobom posle i gospo|u Kristinu Dal i gospodina Paola Stokija. da svedo~im na jedan neutralan na~in kako bi se suprotstavio konceptu doktora Vojislava [e{eqa. [to se ti~e na~ina svedo~ewa. u toku ovog razgovora kao i razgovora pro{le godine. u dnevnoj sobi su bili gospo|a Dal. 16. Potvrdili su svoje priznawe da ja ne znam nikakve ratne zlo~ine i da sam duboko uveren da doktor Vojislav [e{eq nije naredio izvr{ewe nikakvog ratnog zlo~ina niti je on sam izvr{io ratni zlo~in. gospo|a Dal i Paolo Stoki su izneli u stvari koncept delovawa Ha{kog tribunala prema doktoru Vojislavu [e{equ i prema Srpskoj radikalnoj stranci. hteo sam da ih pozdravim i da ih uvedem u stan ali se ispre~io ovaj srpski policajac. Oti{ao je sa mnom u stan. Vi }ete iz ove izjave koja }e vam biti uru~ena videti moje odgovore u vezi toga. oko sat i po dakle.

Aleksandar Vu~i}: Zahvaqujem se gospodinu Glamo~aninu. istra`iteq Ha{kog tribunala kako je i pro~itao gospodin Vu~i}. samnom koji sam i potpredsednik ove akademije za Srbiju i koji zastupam politi~ke ciqeve stvarawa dr`avne zajednice Srbije sa Rusijom i ostalim slovenskim zemqama koja bi pored ostaloga obuhvatala i zajedni~ku odbranu i razme{tawe ruskih garnizona. da se sukobqavamo ja i gospodin [e{eq a zbog poznatih stavova gospodina [e{eqa protiv borbe protiv globalizma. Dakle. godine. postoje}i sistem finansija i kroz neki postoje}i ekonomski sistem. Vide}ete i u ovoj pismenoj izjavi. ja bih vam pro~itao jo{ jedan detaq na koji bih vam ukazao pa`wu. do{la je nezakonito. protiv zapadne dominacije. naoru`ani su dolazili u ku}u. prisustvovala jo{ jedna lica ali i ja i sa tvrdwom da je na tom sastanku doktor Vojislav [e{eq tra`io od na~elnika SUP-a da se likvidiraju odre|ene li~nosti. postoji jo{ jedan modni detaq. Ja sam odmah rekao da ja nikad nisam bio sa na~elnikom SUP-a Subotice a u stvari niti sam prisustvovao nekom sastanku a pogotovo ne sastanku na kome su tra`ene likvidacije. time jasno stavqaju}i do znawa kolika je wihova mo}. kr{ewe zakona o nepovredivosti stana. kolika je wihova snaga. I jo{ ne{to. [to se ti~e ove koncepcije ja sam wu brzo otkrio. modni detaq. danas se bavimo modnim detaqima. bez ikakve odluke. sa sme{kom je pri~ao kako na{a }erka dugo u no} koristi Internet. izvolite. kako su joj zanimqiva ta wena istra`ivawa po kompjuteru i nema potrebe za nekim drugim dokazima da verujemo da je izvr{ena povreda i Ustava. sasvim je svejedno. {ta god rekao gospodin 26 .da su postavqeni prislu{kiva~i u na{em stanu. To insistirawe je stvorilo kod mene i procenu i uverewe da Ha{ki tribunal koristi ucewene a verovatno i la`ne svedoke. Da vam neko u|e u detetovu sobu i da vam skida sa kompjutera i da vam prati i da ka`e dete ti je mnogo no}u na Internetu ili ne znam {ta. naravno. kolika je wihova sila. da ka`emo. oni su naoru`ani dolazili. zapadne pqa~ke. Ja nisam pozvao nikakvu policiju u moj stan niti bih prihvatio na razgovor uz policiju na{u a pogotovo uz stranu policiju. ako imate bilo kakvih pitawa ili za wega ili za gospodina Joji}a ili za mene. godine a potvr|eno je to i u razgovorima 2006. policija je do{la bez ikakvog re{ewa. insistirano je na sastanku kod na~elnika SUP-a Subotica na kome su pored doktora [e{eqa i Maje. Ja samo da dodam. ruske avijacije na najva`nijim strate{kim podru~jima Srbije. mislim da je u ovo duboko ume{ana aktuelna vlast u Srbiji jer za vlast u Srbiji je jako va`no da se me|usobno sukobqavaju qudi koji su na antizapadnoj poziciji. izvinite. Dakle. komandovski na~in i povredila i nepovredivost stana i ugrozila nas kao slobodne gra|ane ove zemqe. to pokazuje kakvi zlikovci i zlo~inci rade u Ha{kom tribunalu a da ovi na{i nisu ni{ta mawe od wih. Prvo sam otkrio da se koriste uceweni svedoci. I {ta su sve u stawu da urade da bi se wihove la`i potvrdile. do{la je na jedan. Ja }u vam za ovo re}i i taj policajac. to sve ide uz pi{toq. ruskih raketnih jedinica. na te farmerke i {trikanu kapu ili fantomku kako se u narodu popularno zove. Dakle. To je potvrdio i Paolo Stoki. On je bio. na saslu{awu iz 2004.

la`u. }e odgovarati kad-tad za to {to je ~inio protivzakonito i protivustavno. sa porodicama i sa na{im narodom. Ali ti patika{i i pistolerosi }e odgovarati za to {to ~ine protiv Srbije i srpskog naroda. I nema igre. I ja ih to i te kako ovog trenutka upozoravam. gospo|ica Marina Ragu{ idemo sutra ujutru u Hag.. pa taj spisak la`ova i bednika. Kao {to vidite. Oni nastavqaju da vr{e pritisak i to pod pretwom da on mora da se odazove. Promeni}e se vlast u Srbiji a za takve postupke protivustavne i protivzakonite odgovornost sledi. potvrdio neku wihovu la` ali sve im te`e ide. Ali imamo zapisnik. videli ste iz razgovora sa gospodinom Dra`ilovi}em gde ih on vi{e puta upozorava da je potencijalni svedok odbrane. nisi radio svoj posao jer si radio suprotno Ustavu Republike Srbije. a ne smem da vam ka`em kakve su sve la`ove doveli po{to smo pre dva dana dobili jedan spisak. zato {to ka`u da je vo|en na engleskom. onda vaqda ne stavqaju u zapisnik ili ne pi{u ni{ta u zapisnik. A mnogo su nas upla{ili. I to treba da znaju. Mi }emo o svemu razgovarati sa Vojislavom [e{eqem i samo wemu }emo. Stra{no su jaki i ti patika{i. pa ne znaju {ta }e sa sobom. Uop{te ne mora da se odazove. na svakoj strani tra`e nekoga ko bi ne{to potvrdio. Jedan televizijski prenos je ~udo. dakle. kad otimaju iz fioka i kredenaca. I ti koji misle da dodvoravawem okupatoru posti`u sigurnost za sebe a da drugim qudima uni{tavaju `ivote grdno su se prevarili. dakle gospodin Slavko Jerkovi}. dakle. Izvolite. kad pretresaju stan. ako imate neko pitawe. gospodin Zoran Krasi}.Glamo~anin. smejali bi ste se svi ovde. pravni savetnici i kejs menayer. samo iz Srbije. pa to. Kad oni znaju i on se izjasni da je potencijalni svedok od27 . Novinar: Da li mo`da imate podatke koliko je Kristina Dal ostala u Beogradu i da li }e mo`da biti nekog zvani~nog prigovora na ovo weno pona{awe? Aleksandar Vu~i}: Mi idemo. pistolerosi i svi ostali. {ta god rekao bilo ko. ukoliko nam je poznato da je on svedok tu`ila{tva. Sa dr`avom. da je on odmah izabrao da bude svedok tu`ila{tva mi ne smemo da stupimo u kontakt sa wim. to vaqda kad do|u ti patika{i i pistolerosi i kad otimaju sa kompjutera sve {to im padne na pamet. zna~i da ih znate.. Znate. Kad bi samo smeo da vam ka`em. gospodinu Glamo~aninu nisu hteli ni zapisnik da daju. Wegov je izbor odmah bio. Ali vidite u kakvim su mukama. da mora. Oni su vaqda mislili da }e kao u Milo{evi}evom slu~aju da mogu da vr{qaju i da rade {ta ho}e i gde ho}e i kako ho}e pa su nai{li na malo ozbiqniji otpor. Razgovara}emo sa gospodinom [e{eqem i vide}emo {ta }e on preduzeti. oni tog trenutka moraju da prekinu svaki razgovor sa wim i nikakav daqi pritisak na wega da ne vr{e. I nema tu radio sam svoj posao. Posle tih televizijskih prenosa mi smo uspeli da saznamo za svaki razgovor ili mi bar mislimo za svaki razgovor koji je gospo|a Dal imala u Beogradu i Srbiji. televizijski prenosi su ~udo. Ali ja o~ekujem da posle ovako brutalnog kr{ewa pravila 77 koji imamo u zapisniku. a uzgred budi re~eno. mi no}ima od straha ne spavamo ali jedno po jedno wihove prevare raskrinkavamo i sve ih nalazimo na teritoriji Republike Srbije.

za neke malo kasnije. A ovako se otkriva sav banditizam Ha{kog tribunala i sav banditizam re`ima Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije. koji su za{ti}eni. da znam da mi je bar porodica bezbedna i sigurna ili ne{to sli~no. I nikad im ovo niko ne bi ni otkrio da nije bilo televizijskog prenosa. Za{to ovom razgovoru nije prisustvovao neko od va{ih advokata. Saznao sam – ne smem ni slu~ajno i napamet mi ne pada. Kako ono re~e. Tog trenutka moraju da prekinu. to zavisi od vas kolika }e vam pomo} biti. Za neke saznamo na vreme. ho}u li ja imati bilo kakvu podr{ku. Aleksandar Vu~i}: Da. tako|e naoru`anim. niti to sme gospodin Krasi} niti gospodin Jerkovi} niti bilo ko iz pravnog tima koji poma`e odbranu doktora Vojislava [e{eqa. Ja sam zaista zahvalan svim ~asnim qudima koji su odbili da slu`e interesima i srpskih neprijateqa i svim ~asnim qudima koji su odbili da la`u. Novinar: Ne morate vremenski ni u ta~nim datumima ali zna~i pro{le nedeqe. Novinar: Samo jo{ jedna stvar. bila je. nismo se ni videli ni ~uli. A videli ste da gospo|a Dal nastavqa sa pritiscima. Ja dakle ne smem da razgovaram sa nekim sme{nim tipovima za koje sam saznao da su svedoci tu`ila{tva. ne razgovarali. Isto tako oni ne smeju sa onima koji im saop{te javno i jasno da su potencijalni svedoci odbrane. A istaknuti rodoqubi. to bi bio najboqi na~in? Aleksandar Vu~i}: Pa nismo mogli da znamo za svakoga i gospodin Glamo~anin nas je kasnije obavestio ali ne mo`ete za svakoga da znate sve. Jer. koli~ina pomo}i koja }e vam biti pru`ena zavisi samo od vas. sad }u vam ispri~ati jedan detaq. Alal im vera. na va{e pitawe sam to. tek sad mi je palo na pamet da bi to mogao da vam ka`em. ^ak se nismo dogovorili da ovo ispri~am. Nekada se i razi{li uz te{ke re~i. ako oni krenu da me hapse ili ne znam {ta da rade protiv mene ili moje porodice. Svi ti qudi koji su na udaru Ha{kog tribunala i Jo~i}eve policije i Vuk~evi}evog tu`ila{tva i Tadi}evog ministra pravde se izla`u opasnostima i wima je jasno da ta odluka nije laka ali su izabrali pre da budu ~asni nego da wihovo ime u istoriji bude umrqano i uprqano i porodi~no ime i sve drugo da su slu`ili srpskim neprijateqima da la`u protiv srp28 . On mi je rekao. Borisa Tadi}a i Vojislava Ko{tunice. {aqe i svoje naoru`ane patika{e da upadaju po ku}ama qudima i da im pretresaju stanove u korist Ha{kog tribunala. evo. pro{le sedmice ste potencijalnim svedocima u postupku protiv [e{eqa obe}ali pravnu pomo}. gospodina Glamo~anina dugo poznajem. Mi smo danas razgovarali. Danas smo se videli i ja sam razgovarao sa gospodinom Glamo~aninom u bukvalno nekoliko re~enica i on mi je rekao da samo znate kroz {ta ti qudi prolaze i ako se on nikada ne bi `alio i ako on to ne bi rekao. znate. jer tako? Aleksandar Vu~i}: Ne bih da govorim. zna{. patriota Dragan Jo~i} koji sa engleskim policajcima. pretpostavqam da je gospo|a Dal bila pro{le nedeqe bila u Beogradu. Imate li jo{ neko pitawe? Novinar: Ja sam samo hteo da vas zamolim. vi{e godina uop{te nismo razgovarali.brane on ne sme da razgovara sa wim.

A za tvrdwu Vuka Dra{kovi}a dobro znamo koja je osnova. Sasvim sam siguran da ima i onih drugih ali kao {to vidite u kakvoj je panici Ha{ki tribunal o~igledno je da je ve}i broj qudi na ovoj strani. I kao {to vidite. politi~ka borba nemilosrdna sa doktorom Vojislavom [e{eqem. Ta firma ja mislim da je vrlo kratko trajala. iskqu~en is Srpske radikalne stranke zbog wegovog negativnog delovawa po oceni samog doktora [e{eqa i Otaybinske uprave. ako se se}ate. tra`ili su od mene da ka`em ne{to o likvidacijama koje je doktor Vojislav [e{eq vr{io u Srbiji. ja }u da pustim gospodina Glamo~anina. On tako zaokupqen je iz mr`we prema doktoru Vojislavu [e{equ eto plasirao te pri~e. insistirali su na primer na nezakonitom delovawu i poslovawu firme Srpske radikalne stranke. vide}ete u ovoj mojoj pismenoj izjavi. Novinar: Da li ste vi bili pod istragom Ha{kog tribunala i da li }ete svedo~iti. mu`a pokojne ubijene Paske. nikakvih ozbiqnih ~iwenica.skih rodoquba. pona{awe dobrovoqaca i mnogo toga. ja znam odgovor ali }u pustiti gospodina Glamo~anina da odgovori. On je ina~e bio zaokupqen likvidacijama. pod kojim okolnostima? Aleksandar Vu~i}: Evo. Slobodan Jovi} je interesantna li~nost. nisu mi uop{te rekli u kom svojstvu }u ja razgovarati. Akcenat je bio dat na ovaj razgovor u Subotici ali su spomiwani neke izjave doktora [e{eqa. Me|utim. wegove posete Vukovaru i drugim podru~jima rati{ta. Jovan Glamo~anin: Ja sam u vezi tih likvidacija jedino mogao da ka`em ono {to sam zaista znao da se radi o pri~i Vuka Dra{kovi}a i pri~i Slobodana Jovi}a. Ali ono {to je interesantno na primer. mislim da je to bilo 96 ili 97 godine. On je veoma mrzeo doktora [e{eqa jer je bio smewen sa du`nosti gradskog odbora Srpske radikalne stranke i izba~en. tvrdili su. i 2006. Dakle. kad su me zvali na prvi razgovor pa i kasnije. likvidacija Olivera Denisa i Paske Jovi}. i Vuk Dra{kovi} se pozivao na izjave Slobodana Jovi}a. godine. Vuk Dra{kovi} je govorio o likvidacijama. onda wegovo u~e{}e. na primer. da nije mogla ni{ta ni da uradi i da se videlo da nema nikakvog raz29 . takav je veliki broj qudi. da li kao optu`eni ili kao svedok ali obzirom da sam u vreme rata bio potpredsednik Srpske radikalne stranke i da sam se razi{ao u jednom periodu sa doktorom Vojislavom [e{eqom oni su o~ekivali sad da je to sad neka prilika da zadam udarac doktoru Vojislavu [e{equ. taman posla dokaza da je bilo o nekim likvidacijama. Aleksandar Vu~i}: U me|uvremenu su kriminalci pohvatani i za jedno i za drugo i otkriveni i pravosna`no presu|eni. u toku jedne predizborne kampawe. Eto toliko da znate. Pre svega. A ja sam li~no sa wim bio u intezivnim odnosima jedno vreme i on je meni pri~ao o prirodi tih likvidacija jer on je radio za nekada{wu Dr`avnu bezbednost Jugoslavije i to ba{ je radio na poslovima likvidacije. Prvo je insistirano na ratnim zlo~inima. ja se nisam sa doktorom [e{eqem razi{ao na ideolo{kim i politi~kim stvarima nego na nekim drugim pitawima a i da sam se i na tim pitawima razi{ao nikad ne bi svedo~io protiv ~oveka za koga znam da nije ratni zlo~inac. Jovan Glamo~anin: Ja sam. Govorili su. u kom svojstvu su vas oni saslu{avali 2004.

pa vidi. Ali o~igledno da imaju i jedan problem. prosto ta vrsta bezobzirnosti. A oni ina~e imaju obavezu. Govorilo se o tom nezakonitom radu firme u periodu na primer izbori kad su bili 1993 godine a tad sam ja sa sponzorom koje sam poznavao Srpske radikalne stranke i to sponzorom iz Drugovi}a. Zna{. da postoje qudi koji 30 . ali apsolutno svakome. da se oni time bave i da oni idu u Hag i da la`no svedo~e protiv doktora [e{eqa a ne ja koji sam na istoj politi~koj i ideolo{koj poziciji na kojoj je doktor Vojislav [e{eq. ne}u. i neka me uhapse i neka me prinudno odvedu. ma ne. da bi mogao da bude samo potencijalni svedok odbrane i od tog trenutka oni ne smeju da mu pri|u a oni. blizu Lakta{a i Bawaluke. Aleksandar Vu~i}: Oni imaju tu jedan problem. Wima ta pri~a u istrazi slu`i kao najbezobzirnija pri~a na kugli zemaqskoj. ~etiri dana su me ispitivali. po{to da bi vam ja odmah razjasnio. Nisu bili sigurni da li su zadovoqni wegovim izlagawem ili ne. e. nije gospodin Glamo~anin bio pod istragom. ti bi mogao da bude{ i okrivqeni. odbio sam. mi imamo ovde ove va{e zlikovce Vuk~evi}a i ostale pa bi mogli oni da te gone. I ja zato i upu}ujem Ha{ki tribunal da koristi qude iz tih vladaju}ih partija koji su u stvari poslu{nici zapada. I qudima koji su se bavili politikom a ne rati{tem. U me|uvremenu je situacija postala sasvim jasna da gospodin Glamo~anin ne `eli da svedo~i u wihovu korist. uzgred. To su mislili ali nisu ba{ predo~ili. i da li }ete svedo~iti na kraju u ovom postupku? Jovan Glamo~anin: Ne}u. mogu da svedo~im u korist doktora Vojislava [e{eqa a protiv wega nikako i o tome sam obavestio preko e mejla. ako je neko pod istragom. a vi ste pod istragom. Znate. preko kompjutera sam obavestio gospo|u Kristinu Dal. Imam taj papir da sam je obavestio. koje su ba{ u ovoj funkciji diskreditacije i eliminacije doktora Vojislava [e{eqa i Srpske radikalne stranke i to na jednoj nemoralnoj i jednoj politi~koj jasnoj osnovi koja naravno odgovara i vladaju}im partijama. oni imaju obavezu da vam ka`u. Nisu oni ni mislili ni{ta da rade sa gospodinom Glamo~aninom osim da koriste kad je gospodin Glamo~anin bio ne~astan ~ovek da koriste gospodina Glamo~anina odnosno wegov iskaz u postupku protiv doktora [e{eqa. kao {to vidite. mogao bi da bude{ okrivqen i pred doma}in pravosu|em. obezbedio naftu i benzin koja nam je trebao Srpskoj radikalnoj stranci za tada{we izbore. Ni u kom svojstvu ne}u. ta vrsta ucena. trenutno si osumwi~eni. vi ste zna~i isto neki zlo~inac pa sad ste se sna{li da pre|ete na drugu stranu. Novinar: Nisam vas razumela. za{ta da te gone. Novinar: Dobro. To je problem. jer ste bili pod istragom? Jovan Glamo~anin: Da. pritisaka i svega drugog je do sada apsolutno nevi|ena. prilaze bez muke. to su neke tvrdwe koje nemaju nikakvog osnova. Prema tome. Pa su onda ~ekali da vide {ta }e biti daqe. poput gospodina Glamo~anina i mnogim drugima. Ina~e su se time slu`ili kao trikom po{to kao to sad neko kad vam postavi. Zna~i. Svakome kome pri|u obi~no su govorili. Pa za{ta da te gone? Ih.loga baviti se firmom. Tako da su to svakome pretili na taj na~in. apsolutno svakome su na isti na~in to govorili.

bra}o i sestre. a sada i Radovan Karayi}. a pre svega prof. Nau~ni skup “Novi poku{aj sudskog ubistva dr Vojislava [e{eqa u Ha{kom tribunalu” Beograd. U ostvarewu tog ciqa vlast izdajnika Borisa Tadi}a im je potpuno na usluzi. septembar 2008. SAD. ve} je tako|e skoro sve bitno razre{eno. ako imate jo{ neko pitawe. Imao sam priliku da se uverim o pravnim razlozima ataka na dr Vojislava [e{eqa i na ostale Srbe. godine ~etiri dana ispitivali. godine Jovan Glamo~anin: Dame i gospodo. Srpske junake {aqe u Hag. bio sam {ikaniran i maltretiran u vi{e navrata. Jovan Glamo~anin: Samo jo{ ovo Aco da pojasnim. Sa hap{ewem i su|ewem u Hagu. preko na{ih kvislinga ima za ciq da nas Srbe od slobodarskog i dostojanstvenog naroda pretvori u poni`ene i zavisne qude. jedan od wih dvojice je rekao da je ova slu`ba udarna snaga Zapa31 . kao i danas. godine Zoran \in|i} mi je ponudio uslove za udoban `ivot. Ja sam ta saslu{awa intenzivna u toku celog dana i u toku ~etiri dana do`iveo kao istragu. Izvolite. Dom sindikata. Aleksandar Vu~i}: Ali uglavnom vezanih za gospodina [e{eqa. Moram u tome da u~estvujem jer je [e{eq sa svojom Srpskom radikalnom strankom najve}a opasnost za politiku Zapada prema Srbiji. to nisu bili nikakvi razgovori nego dva istra`iteqa Ha{kog suda su postavqali pitawa o ratnim zlo~inima i o svim ovim drugim stvarima. 20. kojima istorija i budu}nost wihove dece. budu}nost porodi~nog imena je va`nija i pre~a od svega. a prodajom preduze}a i prirodnog bogatstva zemqe treba da se pretvorimo u sirotiwu koja tra`i milostiwu. Hvala vam {to ste do{li na na{u konferenciju. ako bude tih televizijskih prenosa ~ini mi se da }emo uskoro imati dodatne konferencije za novinare. Sredinom aprila 2001. Za{to Srbi i za{to dr Vojislav [e{eq. dr Vojislav [e{eq. Hvala vam najlep{e. Imao sam priliku da se li~no uverim u prave ciqeve delovawa Ha{kog tribunala i ekspanzije Evropske unije i NATO. Da su dr Vojislav [e{eq i Srpska radikalna stranka najve}a prepreka za pokoravawe Srbije i Srba. ponovili su ha{ki istra`iteqi koji su me maja meseca 2004. na{i srpski mislioci.se ne pla{e. jo{ pre vi{e godina utvrdili su da se radi o nelegalnom i nelegitimnom pravosudnom sistemu i organu u slu`bi hegemonisti~ke politike SAD i Evropske unije. i to mnogo ve}a opasnost nego Slobodan Milo{evi} i Socijalisti~ka partija. Kada sam primetio da me pitaju o stvarima koje treba da interesuju ameri~ku obave{tajnu slu`bu CIA. a ne Ha{ki tribunal. ako sara|ujem na politi~koj likvidaciji dr Vojislava [e{eqa. Znate. Srbima treba da se ubije voqa za otpor. kao glavna snaga nosilaca novog svetskog poretka. rekao je \in|i} tada. Po{to nisam prihvatio saradwu \in|i}eve specijalne policije. Na udaru ovog organa zapadnog hegemonizma su samo Srbi. a prebogato nagra|uje kvislinge kakav je Ivica Da~i} i mnogi drugi.

Nisam joj dao priliku da bilo {ta vi{e ka`e. Nosioci novog svetskog poretka uz vojnu silu NATO isto to ~ine. i ne samo Srbe. Rimskom je trebala inkvizicija da bi kontrolisao verski `ivot i vladao du{ama vernika. radi se o sudu. Inkvizicija je palila na loma~i svoje optu`ene. Po{to nisam prihvatio svedo~ewe pod bilo kojim uslovima. Sli~nosti su mnoge da se slobodno mo`e re}i da se radi o sudu protiv Srba. godine. septembra 2006. zapla{io i u~inio pokornom masom. Zbog svega toga. ona je rezignirano konstatovala da svi odbijaju svedo~ewe i da }e [e{eq biti oslobo|en. On je u razgovoru. predstavila se kao Ana Manfrej. Da `ivi Vojislav [e{eq. kada je tra`io da svedo~im protiv dr [e{eqa. Tome su dodali da se [e{eq ne sme vratiti u Srbiju i da ja u tome moram pomo}i. Oni ga i podsti~u na rad i dru`e se sa wim. a ne o me|unarodnom sudu koji primewuje me|unarodno pravo. Papa je uz pomo} sile katoli~kih kraqeva dr`ao u pokornosti svoje vernike i sticao silno bogatstvo i silnu mo}. Zastupnik optu`be. Tra`e od wega da se sve u~ini kako bi se dr Vojislav [e{eq osudio i kako bi se uni{tila Srpska radikalna stranka. nudi mito i vr{i razne pritiske da bi obezbedio la`ne svedoke protiv dr [e{eqa. u{la je u dnevnu sobu. prihvatio primedbu da radi za ameri~ku obave{tajnu slu`bu. Inkvizitori su mu~ili do smrti jeretike. Mnogi srpski dobrovoqci do`iveli su mnogo ozbiqnije pritiske. da `ivi Srpska radikalna stranka. Kristina Dal. Zadwi poku{aj da svedo~im protiv dr [e{eqa u~iwen je 27. otvorila pove}u ta{nu punu deviza i zatra`ila da svedo~im protiv dr [e{eqa. po{to nemaju potrebne dokaze. Novom svetskom poretku treba Ha{ki tribunal da bi Srbe. obzirom da je obavqen u mom stanu. jer je on Amerikanac i du`an je da radi za slu`bu svoje zemqe. Ha{ki tribunal ucewuje. tu`ila{tvu i istra`iteqima koji su najbli`i sredwovekovnoj inkviziciji. Slovenka i kao prijateq Ha{kog tribunala. a ne slobodnim qudima. zakqu~io sam da se Ha{ki tribunal ne mo`e podvesti ni pod koji savremeni pravosudni sistem. ali su ~asno izdr`ali i pokazali Zapadu da su Srbi i daqe neizmerni slobodari i najhrabriji narod. septembra pro{le godine da svedo~im protiv dr [e{eqa o svemu i sva~emu. U razgovor se ume{ao Paolo Stoki i rekao kako wemu u svemu poma`u ~elni qudi Demokratske stranke. Kada sam odbio. tra`ila je 15. Za wega je bilo najva`nije da se [e{eq ne vrati u Srbiju. iako je izrazio sumwu za takav ishod. a ha{ki istra`iteqi maltretiraju svedoke i ubijaju 11 Srba. Tog dana u moj stan je banula jedna visoka `ena. Isti stav Ha{kog tribunala ponovio je glavni istra`iteq Den Sakson 15. ona je zapretila prinudnim privo|ewem i ponudila mi je udoban `ivot na Zapadu ako ipak svedo~im. I pored mog protivqewa. zajedno sa istra`iteqem Paolo Stokijem. Va{a podr{ka me je ponela i moram da uzviknem: @ivela Srbija! @ivela Rusija! 32 . Dakle. jednim na{im i jednim ameri~kim policajcem. a Ha{ki tribunal osu|uje Srbe na takvu robiju da umru u zatvoru. kao {to im poma`u qudi iz Demokratske stranke. Po mojoj proceni. sa kojima je neprekidno u kontaktu. februara ove godine.da i da je prirodno da ha{ki istra`iteqi sara|uju sa tom slu`bom. nego sam je isterao iz stana.

u jesen 1991. godine. • Pitali su vas. bili su upu}eni koje sam politi~ke funkcije sve obavqao u stranci. a naslov je “Vr{qawe bez sudskog naloga”. Bili su veoma iznena|eni kad sam im rekao da me|u tim privrednicima. dobio sam poziv da se javim beogradskoj kancelariji Tribunala. a naslov je “Ne haju za suverenitet”: Prvi kontakt s Tribunalom Jovan Glamo~anin je imao 4. – Pomiwali su neke doga|aje u kojima ja nisam u~estvovao. Petrovi} joj je tada rekao da se Tribunal interesuje za susret sa mnom. predstavqa se kao “prijateq”. bilo jako interesantno ko su rukovodioci u Srpskoj radikalnoj stranci.Intervju sa Jovanom Glamo~aninom. ja sam imao utisak da me ispituje agencija CIA. Verovali ili ne. Razgovor je vodio istra`iteq Paolo Stoki. objavquje “Pravda”. gde je. koga je ha{ko tu`ila{tvo poku{alo da natera da svedo~i la`no protiv dr Vojislava [e{eqa. recimo. Ali. Nisu mi saop{tili kakav je moj status u postupku koji vode. svakako. Ostavio je broj telefona. koji odbija da ga tu`ila{tvo pozove kao svog svedoka. – Da. ja jesam ro|en u Subotici. Pored Stokija u ispitivawu je u~estvovao jo{ jedan slu`benik Ha{kog tu`ila{tva koji je rekao samo da je Francuz ruskog porekla. a naro~ito su insistirali na tom famoznom sastanku. • Kada je odr`an va{ prvi susret sa wima? – Krajem juna 2004. Naravno. Posebno su se interesovali ko su finansijeri i ~lanovi privrednih klubova SRS. – Javila se moja supruga. sa nadnaslovom “Tu`ila{tvo Ha{kog tribunala ’obra|ivalo’ i Jovana Glamo~anina”. novembar 2007. godine. Intervju sadr`i dva antrfilea. Za wih je. gospodina Jerinki}a. ve} i znatan broj Buwevaca i Ma|ara. pa su smatrali da ja to moram da znam. • Me|utim. ali nikada sa tim ~ovekom nisam razgovarao. nadnaslov prvog je “Bezakowe”. veoma je navalentan. godine. 33 . 1969. kada ga je pozvao izvesni Filip Petrovi} i predstavio se kao saradnik Ha{kog tu`ila{tva. Nadnaslov drugog antrfilea je “Cinizam”. poku{ava da ostavi utisak dobronamernog ~oveka.. Kako je razgovor odmicao. aktivistima i simpatizerima stranke nisu bili samo Srbi. 21. kod na~elnika SPS Subotica. ja nisam bio kod ku}e. kome sam navodno i ja prisustvova. i {ta znate o ratnim zlo~inima koji su po~iweni na tlu biv{e Jugoslavije. [e{eq tra`io likvidaciju jednog broja lica. On razgovara na specifi~an na~in. s napomenom da se obavezno javim. • Zanimqivo je da se u vreme tog telefonskog poziva na televiziji odvijao prenos procesa Slobodanu Milo{evi}u. naslovom “Ne}u protiv [e{eqa!” i podnaslovom “Saslu{awe Jovana Glamo~anina. i usput dao do znawa da “oni o meni sve znaju”. A ja u prostorijama SUP-a Subotica nisam bio otkad sam se iselio iz tog grada. maja 2004. direktna pitawa i aluzije nisu bili tako prijateqski? – Naprotiv. godine.. kasnije sam povezao tu “slu~ajnost”: u tom trenutku je jedan od za{ti}enih svedoka izneo podatak o nekakvom tobo`wem sastanku kod na~elnika SUP-a Subotica. uz napomenu da }e ispitivawe trajati nekoliko dana. li~ilo je vi{e na akciju komandosa ili – zdru`enu ve`bu Srbije i NATO-a”. {to sam ja pripisivao wegovom italijanskom temperamentu. po re~ima toga svedoka.

jer ~lan 77 Pravilnika Ha{kog tribunala striktno zabrawuje pritisak na svedoke – pa ~ak i bilo kakav kontakt sa svedocima koji su odlu~ili da svedo~e na poziv i u korist wegove odbrane. ta~nije 15. videla je jednog policajca da koristi kompjuter u sobi na{e }erke. pod veoma ~udnim okolnostima? – Da. u septembru 2006. Ponu|eno mi je. U tom razgovoru nastavili su se ve} vi|eni pritisci i ne~asne ponude ukoliko pristanem na saradwu onako kako oni to o~ekuju. Ponovo su me pozvali telefonom i kada sam odbio da se pojavim u wihovim prostorijama u Beogradu. u{li su Paolo Stoki i zastupnik optu`be Kristin Dal u pratwi prevodioca i dva policajca. Kada sam si{ao ispred zgrade. O tome dovoqno govori i podatak da je i me|u ~lanovima SRS i me|u li~nim prijateqima dr [e{eqa veliki broj muslimana. a vaqda je svima jasno da su to zlo~inci. niko nije odstupio od svog po~etnog stava. Ovog puta do{la je ~itava ekipa. • Koliko je trajao i kako je okon~an taj razgovor? – Razgovor je trajao oko sat i po i tada mi je predo~eno da }u ako odbijem da svedo~im. prisilno biti odveden u Hag. • Prilikom posledweg susreta sa predstavnicima Ha{kog tribunala do`iveli ste jedno veoma neprijatno iskustvo? – Dok smo razgovarali u dnevnoj sobi. i to o sopstvenom tro{ku. obratila se ovom drugom policajcu i tada shvatila da on ne razume srpski. da mi se dodeli status za{ti}enog svedoka kako bih na zatvorenoj sednici mogao sa prekrivenim licem i izmewenim glasom da svedo~im protiv dr Vojislava [e{eqa.• [ta je predstavnicima Tu`ila{tva bilo bitno u slede}em susretu sa vama. U pismu sam je obavestio da `elim da svedo~im jedino kao potencijalni svedok odbrane doktora [e{eqa. kada je moja supruga iza{la do kuhiwe da bi donela poslu`ewe. pa on je nare|ivao da se civili bilo koje nacionalne i verske pripadnosti moraju za{tititi. s druge strane. novembra 2007. policajci su iza{li u predsobqe. I ovaj na{ susret okon~an je u svojevrsnoj pat poziciji. Uveravao sam ih da on nikad nije pozivao protiv hrvatskog naroda i muslimana. a ja sam im podrobno obja{wavao da nije govor mr`we kada pozivate na odbranu svog naroda i borbu protiv usta{a i muyahedina. sa “fantomkom” na glavi. usledio je tre}i va{ susret sa predstavnicima Tribunala. sa dva policijska yipa. godine? – Oni nikako nisu to mogli da shvate. Me|utim. bilo mi je jasno da se te`i{te Tu`ila{tva sada pomera ka politi~koj diskvalifikaciji Vojislava [e{eqa. najavili su svoj dolazak u moj stan. Nosio je pi{toq za pojasom. Ali. za koje je on govorio i pisao da su poreklom Srbi ~iji su preci pokr{teni. o ~emu sam Kristin Dal obavestio i na licu mesta i kasnije pismom preko interneta. Sve sam to odbio i ostao pri odluci da ne svedo~im. 34 . • I godinu dana kasnije. rekav{i da mora da ga pretrese pre nego {to “gosti” u|u. Nije dozvolio da se pozdravim sa prido{licama nego je krenuo u stan sa mnom. Kada je i to obavqeno. do~ekao me je srpski policajac u patikama i farmerkama. Svako daqe pozivawe od strane Tu`ila{tva smatra}u kr{ewem svojih procesnih prava. Iznena|ena.

zakoni Srbije prekr{eni su i samim tim {to sam ja pristao na razgovor sa istra`iteqima. pravnik Vjerica Radeta Imena svih osoba prisutnih tokom razgovora: 1. 18. da bi mi pokazao kolika je wihova mo} i da za zakone i suverenitet Srbije ne mare ba{ previ{e. a ne i na pretres stana bez sudskog naloga. 19. mesto ro|ewa: Bogati}. 25. ruski Jezik koji je kori{}en u toku razgovora: srpski Trenutno zanimawe: poslovo|a u gra|evinskoj firmi “Zoga” Prethodno zanimawe: zastupnik me|unarodnog preduze}a “Merkur promet” Datum i mesto razgovora: 15. i 26. ali je Paolo Stoki. Dipl. Husinskih rudara broj 43 Nacionalnost: Srbin Veroispovest: pravoslavna Jezik/jezici koje govori: srpski. godine. Mr Dejan Mirovi} Potpis svedoka: (potpis na originalu) Paraf prisutnih: (potpisi na originalu) 35 . Tako|e. pravnik Vjerica Radeta 2. 24. godine Izjava svedoka Podaci o svedoku: Prezime: Ranki} Ime: Zoran. To je kod mene stvorilo sumwu da su podaci iz ra~unara preuzeti. 22. 17. a pretpostavio sam i da su nam instalirani prislu{ni ure|aji – ~ime je povre|en Ustav i zakon koji garantuju nepovredivost stana. novembar u Beogradu Razgovor vodila: dipl. Pol: mu{ki Ime oca: @ivan Nadimak: ^etnik Datum ro|ewa: 1. Srbija Adresa: Beograd. primetio kako na{a }erka no}u dosta koristi internet! Tim priznawem Stoki je nedvosmisleno potvrdio da se na{a privatna komunikacija preko kompjutera i telefona nadzire i prislu{kuje od strane MUP-a Srbije. 16. a za potrebe Ha{kog tribunala.Kada su posetioci oti{li. zakqu~ili smo da su stvari u }erkinoj sobi pomerane. cini~no poru~io da je uvidom u wen privatni ra~unar. avgust 1955. Zoran Ranki} Me|unarodni sud za krivi~no gowewe lica odgovornih za te{ka kr{ewa me|unarodnog humanitarnog prava po~iwena na teritoriji biv{e Jugoslavije od 1991. Pa jo{ u prisustvu policajca iz neke zemqe NATO! • Jeste li svoje nezadovoqstvo zbog premeta~ine stana izrazili istra`iteqima Tribunala? – Jesam.

godine u Bogati}u od oca @ivana. istra`iteq tu`ila{tva Ha{kog tribunala Paolo Pastore Stoki pozvao je telefonom moju porodicu i saop{tio im da mi prenesu da moram da do|em u tu`ila{tvo Ha{kog tribunala u Beogradu radi davawa izjave. 8.. Ro|en sam 1. U to vreme ja nisam `iveo sa mojom porodicom. septembra 2010. avgusta 1955. godine. ulica Husinskih rudara broj 43. li~na karta broj T-60904. 5. oktobra 1991. 3. a ja sam se u Srpsku radikalnu stranku prvi put u~lanio tek 11. Iako nisam imao nikakvih zadu`ewa. a kasnije Ratnog {taba bio sam do 12. po~etkom aprila 1991. godine preimenovan u Ratni {tab Srpske radikalne stranke. S obzirom da sam ve} davao izjave Stru~nom timu za pripremu odbrane Vojislava [e{eqa oni su imali moje li~ne podatke. spajawem Srpskog ~etni~kog pokreta i ve}ine odbora Narodne radikalne stranke. Opisa}u i sve pritiske. godine. 4. ja sam i daqe formalno zadr`ao ~lansku kartu Srpskog ~etni~kog pokreta. godine kada sam iz porodi~nih razloga podneo ostavku na sve funkcije. ^lanstvo u S^P 6. U februaru 1991. Od 1990. godine. `ivim u Beogradu. Od podno{ewa ostavke ja vi{e nisam imao nikakvih obaveza prema Ratnom {tabu ni prema Srpskoj radikalnoj stranci. godine. 10. i da razjasnim {ta sam ~uo od drugih qudi. godine. pravoslavac. 36 . Kao ~lan Srpskog ~etni~kog pokreta. formirana je Srpska radikalna stranka. 9. JMBG 010895571400. po nacionalnosti Srbin. godine. decembra 1991. koji je od 1. pa su me ~lanovi Stru~nog tima Vjerica Radeta i Dejan Mirovi} pozvali da dam izjavu i razjasnim svoju ulogu i sve moje aktivnosti za vreme rata na podru~ju biv{e Jugoslavije. godine. ucene i zastra{ivawa koja sam do`iveo od strane istra`iteqa tu`ila{tva Ha{kog tribunala. Vjerica Radeta i Dejan Mirovi} su me upozorili da moram govoriti istinu i objasnili mi kakve bih posledice mogao da imam na osnovu Pravilnika o postupku i dokazima Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine za biv{u Jugoslaviju ukoliko bih dao la`nu izjavu.Izjava svedoka 1. kada sam potpisao pristupnicu Srpskoj radikalnoj stranci. kao i okolnosti pod kojima sam davao izjave tu`ila{tvu i timu koji poma`e pripremu odbrane dr Vojislava [e{eqa. Spreman sam da u izjavi ta~no opi{em doga|aje koje sam li~no video. U junu ili julu 2003. Kontakt sa tu`ila{tvom 11. Na funkciji zamenika na~elnika Kriznog. sve do wegovog raspu{tawa u leto 1994. izabran sam na mesto zamenika na~elnika kriznog {taba Srpske radikalne stranke. ja nikada nisam imao nikakve veze sa ovom strankom ni sa bilo kim od ~lanova strana~kog rukovodstva. dr`avqanin Republike Srbije. bio sam ~lan Srpskog ~etni~kog pokreta ( S^P ). 2. 7. Pre 11. septembra 2010. Moje ime je Zoran Ranki}.

Skrenuo sam na to pa`wu Paolo Pastore Stokiju i rekao mu da je o~igledno da su neke stvari namerno pobrkali i moje re~i pogre{no preneli te da je izjava dobila sasvim drugi smisao. Izme|u mene i Stokija do{lo je do duge. avgusta 2003. da }u je potpisati samo na poverewe prevodioca. Pre potpisivawa pro~itao sam izjavu na papiru i video da to {to je od{tampano ne odgovara onome {to sam ja u toku ispitivawa rekao. Prvi razgovor izme|u mene i predstavnika tu`ila{tva Ha{kog tribunala Paolo Pastore Stokija i Sabine [olc bio je 4. Ovaj postupak. Posle toga su je od{tampali i doneli da je potpi{em. Odmah sam im rekao da ja ne `elim da budem svedok tu`ila{tva ve} eventualno svedok odbrane. 14. 17. a prevodilac je bila Marina Krsti}. 20. godine pozvao me je sin i rekao da su me tra`ili iz Ha{kog tribunala te da su pretili da }e me privesti policija ako se ne odazovem pozivu. Krajem jula 2003. 18. ako budem svedok. Ja sam se povremeno dru`io sa nekim qudima koji su bili ~lanovi Srpske radikalne stranke i apsolutno sam bio siguran da mi od strane Srpske radikalne stranke i Vojislava [e{eqa ne preti nikakva opasnost. avgusta 2003. Ta neizvesnost me dodatno upla{ila. jer da nisam privela bi me policija. ali ova Stokijeva upozorewa su me ipak veoma uznemirila. Niko mi tada nije rekao u kom svojstvu i u koje svrhe dajem izjavu. 37 . `u~ne i neprijatne rasprave. 16. pa nisam znao da li izjavu dajem kao osumwi~eni ili kao potencijalni svedok u nekom predmetu pred me|unarodnim sudom u Hagu. Rekao je i da ni ja nisam neka cve}ka i da oni imaju ne{to optu`uju}e za mene. Po{to sam odbio da potpi{em falsifikovanu izjavu Paolo Pastore Stoki je qutito ponovio da je nisam ba{ neka cve}ka i da oni imaju ne{to i za mene pa je. i 5.12. 19. da je sastavqena s brda s dola. ali i da }u. godine i tamo razgovarao sa Paolo Pastore Stokijem i Sabinom [olc. Moju izjavu kucali su na lap-topu i ja sam je samo na lap-topu pro~itao. Na po~etku razgovora Paolo Pastore Stoki mi je rekao da je dobro {to sam do{ao. a bilo je i nekih ozbiqnijih verbalnih varnica sa wegove strane zato {to je bio nezadovoqan mojim odgovorima. godine. Ja sam rekao da je izjava srawe. U kancelariju Ha{kog tribunala u Beogradu. u ulici Jevrema Gruji}a broj 11. oti{ao sam u zakazano vreme 4. na o~igled drugog istra`iteqa Sabine [olc i prevodioca Marine Krsti} u besu pocepao navodno moju izjavu. Da bih po{tedeo porodicu i kom{ije mogu}ih maltretirawa od strane policije rekao sam sinu da kada budu opet zvali sazna kada i gde treba da se javim. Stoki je rekao i da su neki bliski saradnici dr Vojislava [e{eqa umrli ili ubijeni pod nerazja{wenim okolnostima {to je na mene delovalo kao dodatni pritisak i pretwa. 13. Paolo Pastore Stoki i ja smo se ~esto jedan drugom obra}ali povi{enim tonom. pred tribunalom re}i pravu istinu. 15. kao i upozorewe Paolo Pastore Stokija da nikome ne treba da govorim da sam u kontaktu sa tu`ila{tvom Ha{kog tribunala na mene su delovali uznemiruju}e. jer se tada pri~alo da postoje neki tajni spiskovi optu`enih pred Ha{kim tribunalom.

a Vuk Dra{kovi} Srpski pokret obnove. januara 1990. godine razgovarao o tome koje osobe su bile osniva~i Srpskog ~etni~kog pokreta tokom 1990. Nakon uobi~ajenih pitawa iz moje biografije. koju je tada{wa vlast Slobodana Milo{evi}a odbila da registruje.Osnivawe Srpskog ~etni~kog pokreta 21. 6. jer Jovan Glamo~anin nije bio ~lan Srpskog ~etni~kog pokreta. Maju Gojkovi}. Ovo je potpuno neta~no. Prilikom sastavqawa izjave. u moju izjavu kao osniva~e S^P-a upisala i Stanoja \or|evi}a. Mirka Blagojevi}a. pa su upisali da je jedan od osniva~a Srpskog ~etni~kog pokreta bio Jovan Glamo~anin iz Pan~eva. Srpske radikalne stranke kao i na aktivnosti Kriznog. godine. Ja sam bio jedan od osniva~a Srpskog ~etni~kog pokreta. formirala Srpski pokret obnove (SPO). godine. Rita Prahdan je. Istra`iteqi Ha{kog tribunala su sve {to sam rekao u vezi sa ovim. 26. Kada sam sa istra`iteqima Ritom Prahdan i Tomasom Athensom u januaru 2004. koju pre svedo~ewa u predmetu koji se vodi protiv dr Vojislava [e{eqa nisam ni video. 22. Mirka Vuji~i}a i Du{ana Bo{kovi}a. Vi{e od mesec dana na politi~koj sceni Srbije postojale su dve stranke pod istim imenom {to je zbuwivalo javnost zbog ~ega smo mi odlu~ili da promenimo ime u Srpski ~etni~ki pokret ( S^P). a neki su se Srpskoj radikalnoj stranci prikqu~ili dosta ka38 . godine. 25. istra`iteqi su pogre{no naveli i imena osniva~a Srpskog ~etni~kog pokreta iz 1990. odnosno pome{ali su ih sa osniva~ima Srpske radikalne stranke iz 1991. Glavni odbor SPO ve}inom glasova iskqu~io je Vuka Dra{kovi}a iz stranke pa je on sa jednom grupom u nekom restoranu formirao novu stranku. Qubi{u Petkovi}a. 24. pogre{no razumeli. godine. odnosno Ratnog {taba Srpske radikalne stranke u vreme ratnih doga|aja od 1991. godine. Po~etkom juna 1990. Istina je da su neki od ovih qudi osniva~i Srpske radikalne stranke iz 1991. jer su se zbog nekog sukoba wih dvojica razi{li i da je Vojislav [e{eq formirao Srpski ~etni~ki pokret. na ~ijem ~elu je bio dr Vojislav [e{eq. Nikolu Popla{ena. ali tako|e pod imenom Srpski pokret obnove. odnosno jedan od 100 potpisnika za registraciju stranke. a koliko ja znam on se u Srpsku radikalnu stranku u~lanio tek 1991. o~igledno namerno. godine. godine. 23. godine. godine. Tomislava Nikoli}a. U vezi pitawa koja se odnose na po~etak politi~kog anga`ovawa Vojislava [e{eqa po~etkom devedesetih godina ja sam rekao da je Vojislav [e{eq sa grupom intelektualaca. osnovao Srpski slobodarski pokret (SSP) i da je Vuk Dra{kovi} istog dana u Novoj Pazovi sa Mirkom Jovi}em osnovao Srpska narodnu obnovu (SNO). pa su u navodno moju izjavu napisali da su Vojislav [e{eq i Vuk Dra{kovi} osnovali Srpski slobodarski pokret koji nije dugo trajao. formirawe Srpskog ~etni~kog pokreta. istra`iteqi su postavqali pitawa koja se odnose na moje politi~ko anga`ovawe od 1990. Rekao sam i da je Vuk Dra{kovi} posle dva meseca iskqu~en iz Srpske narodne obnove i da je sa wim oti{la jedna mawa grupa koja je sa Srpskim slobodarskim pokretom. uz moje izri~ito protivqewe.

Istina je da sam prilikom razgovora sa Paolo Pastore Stokijem i Sabinom [olc pomiwao imena osoba koje su tokom 1991. tvrdio je da je Paska Jovi}. Du{an Bo{kovi} i Jovan Glamo~anin. godine. godine ~esto bio u zatvoru kao politi~ki disident i da je kao kandidat grupe gra|ana za predsednika Srbije na predsedni~kim izborima pu{ten iz zatvora Padinska skela negde u novembru 1990. Istra`iteqi su u mojoj izjavi napisali da je [e{eq pu{ten iz zatvora u februaru 1991. 27. supruga biv{eg poslanika Srpske radikalne stranke Slobodana Jovi}a ubijena u svojoj kwi`ari pod nerazja{wenim okolnostima. godine iskqu~en iz stranke zbog. Sigurno znam da je Aleksandar Stefanovi} bio generalni sekretar Srpske radikalne stranke i da nikada nije bio wen potpredsednik. godine. zloupotrebe strana~ke blagajne. 28. Tako ne{to nisam mogao da ka`em ni zbog ~iwenice da tako ne{to nije ni bilo potrebno s obzirom da u to vreme nije bilo nikakvih ratnih sukoba. Paolo Pastore Stoki je o~igledno prilikom sastavqawa teksta izjave pome{ao neka imena i funkcije koje su imali odre|eni ~lanovi Srpske radikalne stranke. Siguran sam da nikada istra`iteqima Ha{kog tribunala nisam rekao da je Srpski ~etni~ki pokret imao poseban status kao navodno vojno krilo u okviru Srpske radikalne stranke. godine pristupili Srpskoj radikalnoj stranci. Rita Prahdan je samoinicijativno upisivala imena navodnih osniva~a Srpskog ~etni~kog pokreta i pored toga {to sam joj uporno skretao pa`wu da to nije istina. kao i do39 . Ovo su op{tepoznate ~iwenice sa kojima je svako mogao da se upozna iz sredstava javnog informisawa.snije. kako sam ~uo od nekih svojih prijateqa. a to je tada bilo poznato celokupnoj javnosti u Srbiji. Osnivawe Srpske radikalne stranke 29. Za vreme pauze. Potpuno sam siguran da vanstrana~ko udru`ewe Sava nikada nisam dovodio u vezu sa dr Vojislavom [e{eqem i ne mogu da objasnim kako se to na{lo u mojoj izjavi. Funkciju Aleksandra Stefanovi}a zamenio sa funkcijom koju je u to vreme imao Vojin Vuleti}. godine u ku}i dr Vojislava [e{eqa. Dobro se se}am. ali sam siguran da nisam rekao da su u Srpskoj radikalnoj stranci od osnivawa bili Mirko Vuji~i}. 32. Bio sam prisutan u februaru 1991. Znam da je Vojin Vuleti} je bio potpredsednik Srpske radikalne stranke i da je tokom 1992. kada je dogovoreno da neregistrovani Srpski ~etni~ki pokret i neki op{tinski odbori Narodne radikalne stranke (NRS) pristupe formirawu Srpske radikalne stranke. 33. Istra`iteq Stoki je najvi{e govorio o Vojinu Vuleti}u tvrde}i da je on samo jedan od vi{e qudi iz bli`eg okru`ewa Vojislava [e{eqa koji je umro pod sumwivim okolnostima. u Batajnici. 34. godine. 31. da je Vojislav [e{eq u jesen 1990. 30. {to je apsolutno neta~no i {to mo`e da se proveri u arhivi nadle`nih pravosudnih organa. Mogu}e je da su istra`iteqi wegov izlazak iz zatvora pome{ali sa formirawem Srpske radikalne stranke koje se stvarno desilo u februaru 1991.

brovoqac Oliver Baret i jo{ neki ~lanovi Srpske radikalne strane ~ijih se imena ne se}am. Ove tvrdwe koje je Stoki izneo u pauzi zvani~nog razgovora nisu unete u moju izjavu. 35. Paolo Pastore Stokiju sam govorio da su to izmi{qotine, ali je on tvrdio da ima izjave svedoka koji to potvr|uju. Rekao sam da sigurno znam da je Vojin Vuleti} umro prirodnom smr}u od sr~anog udara, i to 1992. godine, nakon {to je iskqu~en iz Srpske radikalne stranke i postao ~lan Demokratske stranke. Paolo Pastore Stoki je izmi{qotinama o smrti nekada{wih bliskih saradnika Vojislava [e{eqa pod nerazja{wenim okolnostima u stvari imao nameru da mene zapla{i. Zbog toga mi je i nagla{avao da nikome ne govorim da sam u kontaktu sa tu`ila{tvom, jer je mogu}e da }u ja biti slede}i kome }e se [e{eq osvetiti. 36. Osniva~ka skup{tina Srpske radikalne stranke odr`ana je u Kragujevcu 23. februara 1991. godine. Ja sam ovoj skup{tini prisustvovao kao ~lan Srpskog ~etni~kog pokreta i nisam potpisao pristupnicu za ~lanstvo u novoformiranoj Srpskoj radikalnoj stranci. 37. Odmah posle Osniva~ke skup{tine odr`an je i prvi sastanak Glavnog odbora gde je dogovoreno da se u gradovima u kojima postoji formiran odbor Narodne radikalne stranke ne}e formirati odbor Srpskog ~etni~kog pokreta i obrnuto. U gradovima u kojima su postojali odbori i Srpskog ~etni~kog pokreta i Narodna radikalna stranka trebalo je pristupiti objediwavawu u jedan odbor uz obavezu da se vodi ra~una da se na glavne funkcije izaberu najsposobniji qudi, a prema proporcionalnoj zastupqenosti ~lanova Narodne radikalne strane i Srpskog ~etni~kog pokreta. Formirawe kriznog {taba 38. Po~etkom 1991. godine u Srbiju je svakodnevno pristizao veliki broj izbeglica iz Hrvatske pa je Glavni odbor Srpske radikalne stranke na redovnoj sednici, koja je odr`ana sredinom marta 1991. godine, doneo odluku da se formira krizni {tab radi pomo}i izbeglicama pre svega u hrani i lekovima. Na toj sednici za na~elnika kriznog {taba jednoglasno je izabran Qubi{a Petkovi}. Petkovi} i ja smo bili prijateqi, on je u mene imao poverewa pa me je postavio za svog zamenika. 39. Ja nikada istra`itequ Paolo Pastore Stokiju nisam rekao da je Vojislav [e{eq sam odlu~io da formira krizni {tab i da je on za na~elnika {taba postavio Qubi{u Petkovi}a. Ne znam za{to je Stoki to napisao u mojoj izjavi, pretpostavqam da mu je ciq bio da na osnovu {to vi{e la`nih iskaza optu`i Vojislava [e{eqa. Ministarstvo za veze sa Srbima van Srbije 40. Nemam nikakvih saznawa o kontaktima Qubi{e Petkovi}a sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije, ali sam jedanput sa Petkovi}em bio u Ministarstvu za odnose sa Srbima van Srbije. Petkovi} i ja smo prolazili pored zgrade ministarstva i on mi je rekao da bi trebalo da svrati da se privatno vidi sa ministrom Cvijanom. Ja nisam razgovarao sa Cvijanom ve} sam sedeo kod sekretara i kod wega popio kafu. Petkovi} se kod ministra zadr`ao desetak minuta i nas dvojica smo nakon toga oti{li iz zgrade ministarstva. Po{to sam znao da je Qubi{a Petkovi} privatno po40

setio ministra ja ga nisam pitao o ~emu su razgovarali. Paolo Pastore Stoki je izmislio i u moju izjavu uneo la`ni podatak da smo mi u ministarstvo odbrane i Ministarstvo za odnose sa Srbima van Srbije dolazili da bismo se dogovarali oko rasporeda upu}ivawa i prevoza dobrovoqaca. Tvrdim da je istina da mi nikada nismo tra`ili ni od jednog Ministarstva Vlade Republike Srbije takvu vrstu pomo}i. Autobuse za prevoz dobrovoqaca obezbe|ivala je teritorijalna odbrana u saradwi sa nevladinom organizacijom “Udru`ewe Srba iz Hrvatske” u kojem je aktivno u~estvovao penzionisani general Du{an Peki}. Ministarstvo za veze sa Srbima van Srbije imalo je obavezu da pomogne u zbriwavawu izbeglica, wihovom sme{taju, hrani i lekovima kao {to su to ~inili i drugi gra|ani i organizacije, ali i Srpska radikalna stranka. Siguran sam da ova dva ministarstva nisu imali nikakve informacije o potrebama dobrovoqaca na odre|enom podru~ju. Znam da ministarstvo odbrane Republike Srbije nije imalo nikakve vojne resurse, budu}i da je u Ministarstvu bilo zaposleno svega troje ili ~etvoro qudi. Nije istina da smo mi od pomenutih ministarstava trebali dobiti odobrewe za upu}ivawe dobrovoqaca kako je to u moju izjavu dodao i iskonstruisao istra`iteq Paolo Pastore Stoki. Krizni, odnosno Ratni {tab Srpske radikalne stranke 41. Kada je po~etkom aprila 1991. godine formiran krizni {tab na~elnik [taba Qubi{a Petkovi} je, otprilike jednom nedeqno, odr`avao sastanke kriznog {taba, a nakon mesec ili dva dana ovi sastanci su se odr`avali jedanput mese~no. Komandiri odeqewa, vodova ili ~eta koji bi se zatekli u Beogradu, odnosno u kriznom {tabu u vreme odr`avawa tih sastanaka mogli su da prisustvuju sastancima, a na tim sastancima se nisu donosile nikakve odluke u vezi ratnih operacija ve} se samo raspravqalo o poboq{awu kvaliteta rada. 42. Nikada nisam rekao istra`itequ Stokiju da su se sastanci kriznog {taba u kontinuitetu odr`avali jednom nedeqno i da su komandiri bili obavezni da prisustvuju tim sastancima. Ova Stokijeva konstatacija nije ta~na, a osim toga to bilo prakti~no i nemogu}e. Nije ta~no ni da su komandiri bili du`ni da u pisanom obliku podnose izve{tavaj ratnom {tabu. De{avalo se da je Qubi{a Petkovi} mene kao svog zamenika slao na teren da proverim kakva je disciplina me|u dobrovoqcima i tada sam imao obavezu da mu dostavim pisani izve{taj o tome. Vojislavu [e{equ nikada nisam podnosio nikakve pisane izve{taje. Ako smo u kriznom {tabu imali neke informacije ili saznawa sa terena i ako bi tada u {tab navratio dr [e{eq ja sam sa wim o tome razgovarao i to su uvek bili neobavezni razgovori. Sada sam apsolutno siguran da je Paolo Pastore Stoki namerno izvrtao moje re~i i tako je moja navodna izjava dobila sasvim drugi smisao. 43. Paolo Pastore Stoki je slagao da sam ja rekao da je Milan Lan~u`anin – Kameni bio jedan od na{ih komandanata. Siguran sam da sam mu rekao da je Milan Lan~u`anin – Kameni ro|en u Vukovaru ili u okolini Vukovara, da je na mesto komandanta odreda Leva Supoderica imenovan od strane komande teritorijalne odbrane, da su svi dobrovoqci Srpske radikalne stranke na podru~ju Vukovara bili pod wegovom komandom i da je u to
41

vreme bio ~lan srpske Demokratske, a ne Srpske radikalne strane. Ovi podaci su apsolutno ta~ni, a ono {to je navedeno u mojoj izjavi je proizvod Stokijeve bujne ma{te. 44. U vreme kada sam razgovarao sa Stokijem javnost je iz medija ve} bila upoznata da su se u Ov~ari desili neki zlo~ini, ali je Paolo Pastore Stoki po svaku cenu `eleo da Milana Lan~u`anina, kao komandanta jedne jedinice u Vukovaru, pove`e sa Vojislavom [e{eqem, tako {to je Kamenog predstavio kao komandanta i ~lana Srpske radikalne stranke, verovatno zato {to je pretpostavqao da je Milan Lan~u`anin – Kameni po~inio taj zlo~in. U to vreme neki qudi u Srbiji su bili uhap{eni zbog zlo~ina u Ov~ari, a za nekima je bila raspisana poternica. 45. Kada su dobrovoqci odlazili na front u isto~nu Slavoniju i Vukovar obuka je vr{ena u kampu u Prigrevici, a ne kako je Paolo Pastore Stoki u moje ime naveo u sindikalnom odmarali{tu Lipova~a. Lipova~a je bila zborno mesto za sve dobrovoqce odakle su oni raspore|ivani u jedinice teritorijalne odbrane. 46. Ta~no je da sam istra`iteqima Paolo Pastore Stokiju i Sabini [olc rekao da je Vojislav [e{eq imao neke prioritete me|u kojima je prvenstveno bio kvalitet dobrovoqaca, zatim kvantitet i na kraju publicitet. Paolo Pastore Stoki je potpuno obrnuo redosled s ciqem da doka`e da Vojislavu [e{equ nije bilo bitno da li }e dobrovoqci biti disciplinovani. 47. Upu}ivawu dobrovoqaca na neko podru~je uvek je prethodio pisani zahtev teritorijalne odbrane ili faks sa potpisom ovla{}enog predstavnika. Nakon provere koju je radio uglavnom Qubi{a Petkovi}, a koja je predstavqala proveru opravdanosti zahteva i stepena ugro`enosti dobrovoqaca, proveru potpisa i overu od strane nadle`nih u komandi, pristupalo se pripremi provere mar{ute do odredi{ta. 48. Po dobrovoqce je uvek dolazio vodi~ iz teritorijalne odbrane i on je grupu dobrovoqaca sprovodio do odredi{ta. ^esto je sa dobrovoqcima i vodi~em odlazio i neko iz ratnog {taba. Naj~e{}e smo to bili Qubi{a Petkovi} i ja. 49. Pre polaska na rati{te dobrovoqci su postrojavani i prebrojavani prema spisku koji je uvek pravqen u dva primerka, a obavezno se vodilo ra~una o tome da svaki dobrovoqac ispuwava uslove koje predvi|aju vojna pravila. Svakom odlasku dobrovoqaca na front prisustvovali su novinari i televizijske ekipe, a dobrovoqcima se pre odlaska naj~e{}e obra}ao dr Vojislav [e{eq, a ponekad, ako je [e{eq bio spre~en, obra}ali smo im se Qubi{a Petkovi} ili ja. 50. Vojislav [e{eq je uvek nagla{avao dobrovoqcima da se na frontu moraju po{tovati ratna pravila i nagla{avao da su to nau~ili kao redovni vojnici. [e{eq je govorio o @enevskim konvencijama o pravilima i obi~ajima rata, uvek je dobrovoqcima skretao pa`wu da moraju humano da se odnose prema zarobqenicima i rawenicima i o zabrani wihovog mu~ewa i streqawa. [e{eq je posebno nagla{avao da moraju da vode ra~una o civilima, `enama, deci i starijim osobama te da se dr`e vojni~ki hrabro u skladu sa tradicijom srpskog vojnika.
42

Znao sam da Stoki la`e i zato sam se s wim `estoko sukobio i rekao mu da te navodne izjave nisu ta~ne. Ta~no je da sam na frontu vi|ao psihi~ki labilne i nestabilne osobe. jer ~asni Srbi ne bi `eleli da bude u istom stroju sa kriminalcima. Ne znam kome su pripadale te prostorije. 53. svi dobrovoqci su civilnim autobusima preba~eni u Vukovar. S obzirom da je Lipova~a bila sabirni centar. Vukovar 55. a on je kako je i ina~e radio u izjavi napisao ono {to je odgovaralo ha{kom tu`ila{tvu. I ova Stokijeva tvrdwa je mimo moje voqe postala sastavni deo navodno moje izjave. zapravo to nije. pobijte usta{e. godine sa prvom grupom dobrovoqaca krenuo u Vukovar. a ja tvrdim da to nisu moje re~i ve} Stokijeva proizvoqna i zlonamerna konstatacija. 54. a nije ih ni moglo biti s obzirom da su svi dobrovoqci proveravani i da je u wihovim vojnim kwi`icama pisalo da su zdravi i sposobni za slu`ewe vojnog roka. Sve ovo sam detaqno ispri~ao Paolo Pastore Stokiju. Ja sam Stokiju rekao da je to dezinformacija i da su to plasirale neke izdajni~ke partija kako bi pokolebali Srbe da u~estvuju u odbrani srpskog naroda. Kada sam u oktobru 1991. ali je on tvrdio da to nije istina i da nije istina da je [e{eq upozoravao dobrovoqce da treba da po{tuju ratna pravila jer on navodno ima izjave drugih svedoka koji govore sasvim suprotno. To sam rekao i Stokiju. a Stoki me ube|ivao da on ima informacije da su te prostorije pripadale Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srbije.51. najpre smo oti{li u Lipova~u u [id i tamo se u nekim prostorijama prijavili i zadu`ili uniforme. U mojoj izjavi je napisano da je autobuse obezbedilo Ministarstvo za Srbe van Srbije. Me|u dobrovoqcima Srpske radikalne stranke nije bilo mentalno obolelih osoba. ali ja ne znam da li su oni bili iz redova mobilisanih lica ili su bili me{tani. a da potvrdu onoga {to sam ja tvrdio mo`e da pro~ita u arhivama svih medija iz tog perioda. borite se za Veliku Srbiju”. Tvrdio sam Stokiju da toga nije bilo. Stoki mi je predo~io da ima dosta svedoka koji tvrde da je tada{wa vlast Slobodana Milo{evi}a pustila iz zatvora na slobodu najokorelije kriminalce i uputila ih na rati{ta kao dobrovoqci da bi ~inili ratne zlo~ine. Stoki mi je zapretio da }u za`aliti zato {to ne sara|ujem s wim i dodao da je [e{eq ludak i budala. ali se se}am da su li~ile na prostorije mesne zajednice. a autobuse je obezbedilo Udru`ewe Srba iz Hrvatske. O navodnom u~e{}u kriminalaca u oru`anim dejstvima sam razgovarao sa Paolo Pastore Stokijem u prisustvu istra`iteqa Sabine [olc. niti sam ikada ~uo. 43 . Ovu re~enicu prvi put sam pro~itao u navodno mojoj izjavi u toku svedo~ewa u postupku koji se u Hagu vodi protiv Vojislava [e{eqa. 52. Ove svoje re~i Stoki je naveo kao deo moje izjave i to je dodatni dokaz da izjava koja se u tribunalu smatra mojom. a pogotovo sam bio siguran da u redovima dobrovoqaca Srpske radikalne stranke nikada nije bilo kriminalaca. Nikada istra`iteqima nisam rekao. da je Vojislav [e{eq u obra}awu dobrovoqcima rekao: “Budite junaci.

Wega su u Vukovaru neprekidno i u stopu pratili predstavnici sredstava javnog informisawa i da se tako ne{to desilo oni bi to sigurno zabele`ili. 62. Paolo Pastore Stoki je u moju izjavu upisao bezbroj la`i i nebuloza pa izme|u ostalog i to da je Vojislav [e{eq odr`ao govor pred 50 qudi na prvoj liniji fronta u Vukovaru. 58. Paolo Pastore Stoki je i u ovom slu~aju pome{ao nadle`nosti. 59. komandantu odreda Leva Supoderica. Za vreme boravka Vojislava [e{eqa u Vukovaru ja sigurno nisam ~uo da je Vojislav [e{eq rekao da nijedan usta{a ne sme `iv iza}i iz Vukovara. a da se drugi overen pe~atom i potpisom ovla{}enog lica vra}a u ratni {tab u Beogradu. 57. Iako to stoji u mojoj izjavi. Istina je da je polovinom novembra 1991. jer je hrvatska artiqerija neprekidno tukla na{e polo`aje. da jedan ostaje u komandi teritorijalne odbrane. Kameni je izvr{io prozivku i proveru dobrovoqaca prema spisku koji sam mu predao. opkoqeni ste. Se}am se da su Slobodan Kati} i Milan Lan~u`anin Kameni u novembru i decembru 1991. ali u taj odred Srpska radikalna stranka nikada nije uputila nijednog dobrovoqca.56. Se}am se da su bili prisutni i Stanko Vujanovi} i wegova supruga. godine dva puta dolazili u ratni {tab u Beogradu. Dobro se se}am da je Vojislava [e{eqa u [idu do~ekao veliki broj novinara i televizijskih ekipa i da su svi zajedno u organizovanoj koloni oti{li u Vukovar. tvrdim da nije ta~no da je Vojislav [e{eq u Vukovar do{ao u pratwi dobrovoqaca. Po{to sam za vreme posete Vojislava [e{eqa Vukovaru stalno bio u wegovoj neposrednoj blizini. U Vukovaru je osim odreda Leva Supoderica postojao i odred kojim je komandovao Stanko Vujanovi}. predajte se jer vam nema izlaza”. zadr`ao jedan primerak. Verujem da u arhivama medija postoje dokazi za ove moje tvrdwe. godine Vojislav [e{eq bio u Mirkovcima i da je zatim posetio i Vukovar. Tvrdim da nije istina da sam spisak dobrovoqaca u Vukovaru predao Stanku Vujanovi}u i wegovoj supruzi kako je Paolo Pastore Stoki napisao u mojoj izjavi. a danas sam uveren da je to u~inio svesno i namerno. 44 . Ovo je apsolutna la` pre svega zbog ~iwenice da bi to bilo izuzetno opasno. tu la` napisao u mojoj izjavi. Nikada nisam istra`iteqima Ha{kog tribunala izjavio da je aktivni oficir Jugoslovenske narodne armije (JNA) major Veselin [qivan~anin bio operativni oficir sektora. 60. Ovo je gnusna la` Paolo Pastore Stokija koji je. Ovako ne{to sigurno nisam mogao da izjavim s obzirom da sam znao da taj posao nije u nadle`nost oficira bezbednosti. Kameni je potpisao spisak. tvrdim da se Vojislav [e{eq nije obra}ao narodu preko megafona i da nije rekao: “Usta{e. Tada je nekoliko dobrovoqaca iz Vukovara i okoline do{lo u [id da bi bili u [e{eqevoj pratwi. Bila je uobi~ajena praksa da se spiskovi dobrovoqaca rade u dva primerka. 63. Po{to je izvr{io potrebne provere. U Vukovar smo stigli u kasnim popodnevnim satima i ja sam odmah predao spisak dobrovoqaca Milanu Lan~u`aninu – Kamenom. 61. ne pitaju}i me. a drugi sam vratio u Beograd.

me{tanin ili vojnik iz rezervnog sastava. godine. Stoki je tvrdio da je Topola bio pod komandom Milana Lan~u`anina u jedinici Leva Supoderica i da je ta ubistva po~inio sa jo{ jednom osobom. niti kojoj jedinici je pripadao. Ja sam tek kasnije shvatio zlonamernost Paolo Pastore Stokija i wegovu o~iglednu nameru da izmi{qotinama i la`ima {to vi{e tereti Vojislava [e{eqa. 66. krajem novembra 1991. 70. U izjavi jo{ pi{e da su [e{eq i ceo ratni {tab znali za taj incident. Stoki je ~ak napisao i da sam ja konstatovao da je Topola mentalno poreme}en {to je nemogu}e s obzirom da ja tog ~oveka uop{te ne poznajem. nakon osloba|awa Vukovara. umoran je”. odveo pet. a nisam ni mogao kad sam siguran da to nikada nisam ~uo. nakon navodnog sastanka sa Kati}em i Lan~u`aninom. 69. Kada smo razgovarali u ratnom {tabu oni nisu pomiwali nikakav incident u Vukovaru. Qubi{a Petkovi} i ja nikada nismo razgovarali o ovom eventualnom incidentu. u predmetu koji se vodi protiv Vojislava [e{eqa. te da je bio dobrovoqac Srpske radikalne stranke. 67. mesto blizu Kragujevca. Milan Lan~u`anin-Kameni. 45 . Vojislav [e{eq. oti{ao u Vukovar da bih tamo na{ao Topolu i vratio ga u Beograd odakle je on autobusom oti{ao u Topolu. krupnog. Paolo Pastore Stoki mi je rekao da on ima informacije da je jedna osoba po imenu Slobodan i nadimku Topola iz sabirnog centra Velepromet. Slobodan Kati}. Sa mnom je razgovarao samo ako Petkovi} nije bio u {tabu. Ovo je apsolutna la`. Ne znam ni da li je taj Topola bio dobrovoqac. To su bili nezvani~ni razgovori gde se [e{eq samo informisao o nekim eventualnim vestima sa terena. {est hrvatskih zarobqenika u nepoznatom pravcu i ubio ih. Stokiju sam rekao da nisam ~uo da su se neki incident ili ubistvo dogodili nakon zavr{enih operacija osloba|awa Vukovara. Ovakav sastanak se nikada nije desio i ovi navodi u mojoj izjavi su apsolutno neta~ni i ja to nikada u `ivotu nisam rekao. Ja o tom eventualnom doga|aju nisam imao pojma i bio sam neprijatno iznena|en kada sam u toku svedo~ewa u Hagu. razoru`ajte ~oveka i vratite ga ku}i. 64. video da u mojoj izjavi pi{e kako su navodno u Beograd u ratni {tab do{li Milan Lan~u`anin-Kameni i Slobodan Kati} i opisali nam incident koji se navodno desio u sabirnom centru u Veleprometu u Vukovaru. Ako smo obojica bili u {tabu u vreme kada je [e{eq navra}ao. a istina da ja to nisam rekao. sa velikom crnom bradom. Rekao sam i da ne znam ko je ~ovek kojeg je pomiwao. 68. a da smo tu informaciju dobili od Gardijske brigade ili teritorijalne odbrane.ali ne znam da li su se sastali i sa Vojislavom [e{eqem. opisao je Topolu kao ~oveka visokog oko 2 metara. 65. Kada sam prilikom svedo~ewa u Hagu prvi put pro~itao izjavu koju je umesto mene sastavio Paolo Pastore Stoki iznenadio sam se kada sam video da u izjavi pi{e da sam ja sutradan. a Paolo Pastore Stoki je u moju izjavu upisao da smo povodom tog incidenta imali sastanak i da je Vojislav [e{eq tim povodom navodno rekao: “[ta ja sad tu mogu. Paolo Pastore Stoki. on je razgovarao samo sa Petkovi}em. Odgovorno tvrdim da apsolutno nikada Qubi{a Petkovi} i ja nismo zajedno razgovarali sa Vojislavom [e{eqem.

77. a ne drugi na vlasti. Stoki mi je rekao da on ima neke informacije da sam ja bio u Zvorniku i da sam prisustvovao nekom zlo~inu nad muslimanima. dva vremena nakon ~ega sam ja napustio hotel. Ja se privatno dru`im sa svojim kom{ijom Aleksandrom Gaji}em i Gaji} mi je. Po povratku u Beograd ~esto sam se sukobqavao sa suprugom zbog mog ~estog odsustva od ku}e i zapostavqawe dvoje maloletne dece. Kada sam u avgustu 2003. godine bio na vlasti. da poku{am da na|em neki posao kako bih poboq{ao uslove `ivota porodici i pomirio se sa suprugom. 79. U ostavci.71. Istra`iteq Stoki je tvrdio da je Arkan bio na Ov~ari. Ostavka 76. godine prolazio kroz Mali Zvornik koji se nalazi u Republici Srbiji. Nikada Paolo Pastore Stokiju nisam izjavio da je Vojislav [e{eq u toku 1991. Bawaluci i zapadnoj Slavoniji i da tada nije bio u Beogradu. godine razgovarao sa istra`iteqima Paolo Pastore Stokijem i Sabinom [olc. Znao sam da je Arkan bio u sektoru sever i da je to dosta udaqeno od lokacije jug pa oni nisu mogli imati nikakvih dodirnih ta~aka sa polo`ajima na kojima su bili dobrovoqci Srpske radikalne stranke. Istina je da sam ja u vreme osloba|awa Vukovara. koju sam 12. oti{ao u Vukovar. Zvornik 78. Zbog te{kih uslova `ivota morao sam da prekinem sa radom u ratnom {tabu. 73. decembra 1991. da je odveo neke zarobqenike i pogubio ih. ispri~ao da je posle rata upoznao Topolu koji je bio kum wegovom prijatequ i da je od wega saznao da on nikada nije bio ~lan Srpske radikalne stranke. Op{te je poznata ~iwenica da je u drugoj polovini 1991. 72. Pozdravio sam se sa wima. ali ne da bih tra`io Topolu ve} da bih organizovao preusmeravawe dobrovoqaca u zapadnu Slavoniju. oko 25. Ja sam Stokiju rekao da je [e{eq bio drugi po popularnosti u Srbiji. godine. Sve do kraja rata ja nisam ~uo za zlo~ine na poqoprivrednom dobru Ov~ara u Vukovaru. godine podneo na funkciju zamenika na~elnika Ratnog {taba Srpske radikalne stranke. Prilikom prolaska kroz Mali Zvornik svratio sam u hotel “Jezero” gde sam zatekao neke dobrovoqce sa kojima sam bio u isto~noj Slavoniji. ali ja o tome nisam imao nikakve informacije. po nalogu Qubi{e Petkovi}a. novembra 1991. odnosno da je bio drugi na vlasti. Ja sam posle osloba|awa Vukovara. pa smo uz pi}e posedeli sat. Se}am se da je dr Vojislav [e{eq u vremenu i posle osloba|awa Vukovara bio u Kninu. Naglasio je da ima neke svedoke koji su me prepoznali i 46 . godine. po~etkom 2007. odveo jednu grupu dobrovoqaca u zapadnu Slavoniju. godine Vojislav [e{eq bio jedini narodni poslanik Srpske radikalne stranke u Skup{tini Republike Srbije i da je bio veliki protivnik vlasti. 74. Tvrdim da nikada u toku rata nisam bio u Zvorniku u Republici Srpskoj ali sam u drugoj polovini aprila 1991. ja sam naveo sasvim druge razloge zato {to nisam `eleo da se javno raspravqa o mojim li~nim i porodi~nim problemima. 75.

godine po{li u Zvornik. godine i da je zbog kr{ewa strana~ke discipline u septembru te godine iskqu~en iz Srpske radikalne stranke. 82. Istina je da sam ja na temu Zvornika razgovarao sa istra`iteqima Paolo Pastore Stokijem i Sabinom [olc. nisam ni mogao jer ja o tome ni{ta ne znam. a i nisam imao nikakvu nadle`nost nad @u}inom grupom niti sam bio ~lan ratnog {taba. 80.da }e mi to progledati kroz prste ukoliko prihvatim da svedo~im i optu`im Vojislava [e{eqa. da su zalutali i da ih je muslimanska policija uhapsila. godine jednu grupu dobrovoqaca odveo u Zvornik i to na zahtev koji nam je faksom dostavio predsednik op{tine Zvornik Brano Gruji}. I sam sam bio iznena|en kada sam u izjavi video da me [e{eq nagovorio da idem u Zvornik i da poku{am da “@ute ose” ubedim da pre|u u Skelane te da sam jednu grupu uspeo da ubedim da pre|u u Skelane. 84. Kada sam 2003. Od kada sam podneo ostavku u ratnom {tabu ja sam Vojislava [e{eqa vi|ao samo na televiziji. Ja sam istra`iteqima izneo tvrdwu da nisam bio u Zvorniku i da sva moja eventualna znawa o doga|ajima u Zvorniku poti~u iz sredstava javnog informisawa i zato sam bio {okiran kada sam u toku svedo~ewa u Hagu u navodno mojoj izjavi video da sam ja po~etkom aprila 1992. Ne razumem kako se u mojoj izjavi na{la tvrdwa da sam ja od Marka Pavlovi}a. Ovaj podatak sigur47 . ali sam im naglasio da ja o Zvorniku ne znam ni{ta vi{e osim onoga {to je bilo dostupno u sredstvima javnog informisawa. ja sam rekao da sam u sredstvima javnog informisawa pro~itao i da sam ~uo od nekih dobrovoqaca. a da je skoro polovina wih ostala sa @u}om. Ovo je notorna la` po{to ja u to vreme nisam bio u ratnom {tabu pa nisam ni mogao da znam da li je i ko je tra`io dobrovoqce i da li je eventualni zahtev donet li~no ili je poslat faksom. 85. 81. alijas Branka Popovi}a. ja tada nisam imao nikakva ovla{}ewa da u ime Srpske radikalne stranke vodim dobrovoqce na bilo koje rati{te. godine. Se}am se da sam izjavio da je Vojin Vu~kovi} @u}a bio dobrovoqac Srpske radikalne stranke u isto~noj Slavoniji u leto 1991. dobio informaciju da jedna grupa dobrovoqaca Srpske radikalne stranke pod komandom Vojina Vu~kovi}a @u}e ne po{tuje ni~iju komandu. godine razgovarao sa istra`iteqima Ha{kog tribunala u vezi Vojina Vu~kovi}a-@u}e i wegovog brata Du{ana Vu~kovi}aRepi}a. Na isti na~in sam saznao da su sa wima su bili Miroslav Bogdanovi} i Milorad Ulemek zvani Legija. tokom 1993. da su wih dvojica po~etkom aprila 1992. Tvrdim da o tome nikada nisam razgovarao sa Vojislavom [e{eqem. Kako god je to dospelo u moju izjavu. U vreme osloba|awa Zvornika ja nisam imao nikakav kontakt sa Vojislavom [e{eqem niti sa nekim iz ratnog {taba pa nisam ni mogao prisustvovati eventualnom sastanku u vezi pona{awa dobrovoqaca u Zvorniku. 83. ja tvrdim da je to apsolutna la` i da to nikada nisam rekao. Ja nikada nisam ~uo da su Vojin Vu~kovi} @u}a i wegova jedinica “@ute ose” zaustavqali Srbe i muslimane i napla}ivali im putovawe u Srbiju ili im oduzimali vozila. U svakom slu~aju.

Paolo Pastore Stoki je u moju izjavu dodao kako sam ja. niti sam kontaktirao ratni {tab. gde ina~e nikada nisam bio. godine slu~ajno sam se sreo sa nekim dobrovoqcima i od wih sam saznao da su se dobrovoqci Srpske radikalne stranke vratili iz Zvornika odmah nakon osloba|awa Kule grada. niti sam ovakvu izmi{qotinu izrekao istra`iteqima Ha{kog tribunala. Tako je slagao i da sam ja u to vreme bio u Karakaju u op{tini Zvornik i da su dobrovoqci i{li u obezbe|ewa mosta na Drini kako bi miting pro{ao bez incidenata. ali se ne se}am koji je to bio datum. pripadnik dr`avne bezbednosti ili je radio za tu slu`bu. godine i da tada nije postojala Srpska radikalna stranka. Nemogu}e je da sam ja rekao da je Du{an Vu~kovi}-Repi} poginuo sa wegovim prijateqem na liniji fronta i da je po~inio jo{ jedan zlo~in u Domu kulture u Zvorniku. 87. Paolo Pastore Stoki me je ube|ivao da je taj miting odr`an u aprilu 1992. 88. odnosno sve ono {to je unapred bilo smi{qeno. Ja sam istra`iteqima Paolo Pastore Stokiju i Sabini [olc precizno rekao da znam da je Vojislav [e{eq odr`ao promociju Srpskog ~etni~kog pokreta u Malom Zvorniku u avgustu 1990.no postoji u arhivi muslimanskih vlasti i lako je utvrditi da ja nisam bio sa wima. Bilo je raznih pri~a i dezinformacija i ne znam da li sam to ikada od nekoga ~uo. Niti sam za wih znao. Ja nisam ni{ta znao o aktivnostima i pona{awu Du{ana Vu~kovi}a. Kasnije sam shvatio da je izjava koju sam ja potpisao u stvari bila Stokijeva izjava. godine. I ovo je izmi{qotina Paolo Pastore Stokija. 86. U izjavi stoji da je ovo i zbli`avawe Vojislava [e{eqa sa Slobodanom Milo{evi}em bio povod da podnesem ostavku na mesto zamenika na~elnika ratnog {taba i istupim iz Srpskog ~etni~kog pokreta. godine. Apsolutno sam siguran da nikada nisam upoznao ~oveka sa nadimkom Slon. decembra 1991. razlog za to nikako nije mogao biti neki incident u Zvorniku koji se dogodio posle toga i za koji sam ja saznao godinu dana kasnije. odnosno Branko Popovi} bio vojno lice. godine. Istra`iteq Stoki je namerno preformulisao moju izjavu i napisao ~istu izmi{qotinu da sam ih ja odveo u Zvornik. I sam sam se ~udio da je i to deo moje navodne izjave. dobiv{i nervni slom. 48 . protestvovao jer sam navodno ja li~no Vu~kovi}e odveo u Zvornik kao ~lanove Srpske radikalne stranke. gde je. U leto 1992. jer je on u toj izjavi pisao sve {ta je wemu padalo na pamet. Ja ni onda ni sada nisam znao da li je Marko Pavlovi}. povodom tog incidenta i odnosa Vojislava [e{eqa prema tome. 89. da mu je su|eno i da je osu|en na vi{egodi{wu zatvorsku kaznu te da je u zatvoru izvr{io samoubistvo. Po{to sam ja ostavku podneo 12. pobio oko 20 do 30 zatvorenika. Iz sredstava javnog informisawa sam saznao da je Du{an Vu~kovi} uhap{en 1992. 90. da su bili ~lanovi Srpske radikalne stranke i da sam u to vreme znao da je Du{an Vu~kovi}Repi} po~inio zlo~in u ^elopeku dok sam se ja nalazio u Skelanima. U tom periodu ja nisam imao nikakve veze sa Srpskom radikalnom strankom i bezo~na je la` da sam li~no upoznao ratni {tab o zlo~inima Du{ana Vu~kovi}a u Zvorniku.

Vi{egrad 97. kao ni izvesnim Milo{evi}em koji su u mojoj navodnoj izjavi predstavqeni kao komandanti Vojske Republike Srpske (VRS). Ne znam {ta je bio motiv istra`iteqa da moju izjavu potpuno izokrenu i da napi{u kako sam ja rekao da su muslimani zarobili Milana Luki}a. Rita Prahdan je falsifikovala moju izjavu. Nikada nisam upoznao nekog Bucu pa mi nije ni mogao podnositi bilo kakav izve{taj. a ni ja tada nisam bio ~lan ratnog {taba. Sredstva javnog informisawa su objavila da je Milan Luki} bio u grupi koja je krajem februara 1993. Za Milana Luki}a sam prvi put ~uo posle rata i to iz sredstava javnog informisawa. godine razgovarao sa istra`iteqem Ritom Prahdan rekao sam joj da sam ~uo da je jedna grupa dobrovoqaca bila u Bratuncu. 96.Skelani 91. a te jedinice nisu imale nikakve veze sa Srpskom radikalnom strankom. ali ne znam da li je to ta~no. Milan Luki} je bio komandant jedinice “Osvetnici” ili “Beli orlovi”. 94. ali tvrdim da u razgovoru sa istra`iteqima 2004. Za vreme rata u Bosni i Hercegovini nikada nisam bio u Skelanima. godine u moju izjavu upisala istra`iteq Rita Prahdan. godine uop{te nije bilo razgovora o Skelanima. Kada sam 2004. pogotovo ne kao ~lanu ratnog {taba. jer @u}a nije bio pod ingerencijom Srpske radikalne stranke. La` je i da sam po Petkovi}evom nalogu i{ao u Vukovar da bih sa Kamenim dogovorio prebacivawe dobrovoqaca u Bratunac. U izjavi je opisan doga|aj u kojem je grupa dobrovoqaca Srpske radikalne stranke upala u muslimansku zasedu u Bratuncu i u kojoj su dva dobrovoqca poginula. Nije mi jasno za{to je to u januaru 2004. 92. Nikada u `ivot nisam video pa samim tim ni razgovarao sa pukovnikom Te{i}em. godine u mestu [trpci zaustavila voz koji saobra}a na relaciji Beograd-Bar iz kojeg su navodno izdvojili oko 20 putnika muslimanske veroispovesti. Ja sam u to vreme bio zaposlen u jednoj detektivskoj agenciji u kojoj sam radio oko dve i po godine i uop{te nisam napu{tao Beograd. Nikada mi [e{eq nije rekao da u Skelane iz Zvornika prebacim @u}inu grupu. jer to nikada nisam proveravao niti sam u tome u~estvovao. da ih je predvodio Milan Lan~u`anin Kameni i da ne znam ni{ta o wihovim aktivnostima kao ni koliko ih je bilo ni u kom su periodu bili u Bratuncu. 98. Poznato mi je da su u Skelanima bili dobrovoqci Srpske radikalne stranke i to je sve {to znam u vezi Skelana. jer je upisala da sam ja u oktobru ili novembru 1992. odveli ih u nepoznatom pravcu i ubili. jo{ jedna nebuloza i izmi{qotina. jer to tada nisam ni bio. Koliko ja znam Srpska radikalna stranka i wen ratni {tab za vreme rata u Bosni i Hercegovini nikada nisu upu}ivali dobrovoqce u Vi{egrad. U razgovoru sa istra`iteqima 2003. Ja sam to ~uo od jednog prijateqa. godine uop{te nije bilo re~i o doga|ajima u Bratuncu. Bratunac 93. 95. Dakle. 49 . godine u Bratunac odveo dobrovoqce uz saglasnost Qubi{e Petkovi}a.

Setio sam se i da je u toj grupi bilo oko petnaestak dobrovoqaca koji su preba~eni ~amcem preko Dunava. godine. Ovu temu pokrenula je 2004. ali ja u vezi sa Milanom Luki}em nisam imao {ta da ka`em i to sam joj i rekao. Ja sam dosta kasnije iz sredstava javnog informisawa saznao da je na podru~50 . godine. po~iwen zlo~in u kojem su ubijeni i neki civili. Prilikom razgovora sa Paolo Pastore Stokijem i Sabinom [olc 2003. ispao iz ~amca prilikom prelaska Dunava i da se utopio jer nije bio dobar pliva~.99. O Bijeqini nije bilo re~i u razgovoru sa istra`iteqima 2003. U razgovoru sa istra`iteqima 2003. Istra`iteqima sam rekao da je hrvatski MUP inscenirao sukob u Borovu Selu 2. 105. Pri~alo se da je ubijen s le|a. Mirka Blagojevi}a iz Bijeqine li~no poznajem i koliko se se}am on je jedan od osniva~a Srpske radikalne stranke u Bijeqini. u aprilu 1991. Rita Prahdan je mimo moje voqe u moju izjavu upisala da su u Bijeqinu upu}ivani dobrovoqci iz Srbije {to je notorna la`. Nesporno je da sam ostavku na mesto zamenika na~elnika ratnog {taba podneo 12. To se desilo u trenutku kada je dogovoreno uklawawe barikada koje su odvajale Srbe i Hrvate. godine morali smo da se krijemo od policije i da administrativnu granicu sa Hrvatskom prelazimo ~amcima ili skelom preko Dunava. 104. maja 1991. sve do 1. Bijeqina 100. Re~i u mojoj izjavi o ovom doga|aju su re~i Paolo Pastore Stokija. godine niko nije pomiwao Vi{egrad. godine. dobrovoqac Srpske narodne obnove. ali ja nikada nisam imao nikakav dokaz da je to ta~no. Nikada nisam rekao da sam i ja sa tom grupom dobrovoqaca oti{ao u Borovo Selo. [to se ti~e odlaska dobrovoqaca Srpske radikalne stranke na krizna podru~ja u isto~nu Slavoniju. Siguran sam da dobrovoqci Srpske radikalne stranke nisu i{li u Bijeqinu. oti{la u Borovo Selo. 103. sredinom maja 1991. godine ja sam na osnovu sopstvenog se}awa rekao da je jedna grupa dobrovoqaca. Borovo Selo 102. jer to nije ni bilo potrebno. dobili informaciju da je u Vo}inu. Naprotiv. decembra 1991. 101. godine u kojem je poginulo 12 pripadnika hrvatske policije i jedan Srbin. ali ne znam kako je poginuo. Nikada nisam izjavio da je Dr`avna bezbednost Srbije imala bilo kakvo u~e{}e ili dirigovala operacijom u Borovu Selu. zapadni Srem i Barawu tvrdim da nismo imali nikakvu saradwu sa re`imom Slobodana Milo{evi}a. Zapadna Slavonija 106. Znam da je Vuka{in [o{ko}anin bio komandant Teritorijalne odbrane Borova Sela. godine Rita Prahdan. Kasnije sam saznao da su to bile dezinformacije i da je istina da je [o{ko}anin. godine. oktobra 1991. godine i da vi{e nisam dolazio u ratni {tab pa mi nije jasno kako je u mojoj izjavi upisano da smo mi u ratnom {tabu krajem decembra 1991. na podru~ju zapadne Slavonije. Li~no sam ga poznavao i dva puta sam razgovarao sa wim.

Moja poseta prihvatnom centru u Erdutu nije imala nikakve veze sa Arkanom. Tvrdim da nikada nisam video @eqka Ra`natovi}a Arkana u Ratnom {tabu Srpske radikalne stranke i koliko ja znam on tamo nikada nije ni dolazio. progowen i ~esto osu|ivan od strane tada{weg re`ima. ali znam da mi iz Ratnog {taba Srpske radikalne stranke nismo imali nikakvu koordinaciju sa Arkanom i wegovom Srpskom dobrovoqa~kom gardom ni u Beogradu ni na terenu. Po{to se o stalnom sukobu i neslagawu izme|u [e{eqa i Arkana javno govorilo to se. na izvestan na~in. kada je Vojislav [e{eq bio politi~ki disident. a ja sam imao nameru da ga prebacim u dobrovoqce Srpske radikalne stranke.ju zapadne Slavonije prilikom povla~ewa srpskih snaga bilo i civilnih `rtava. a srpski mediji su taj zlo~in pripisivali “Belim orlovima”. Arkan se bavio kriminalom. 113. 107. a i kasnije nakon okon~awa rata kada je [e{eq ~esto u javnost iznosio svoja saznawa o Arkanovom kriminalnom delovawu. Erdut i Arkan 110. Radovan Nova~i} je u to vreme bio dobrovoqac Srpske radikalne stranke i komandant odreda u kojem sigurno nisu bili dobrovoqci “Belih orlova”. 112. Ne znam i nikada nisam rekao da znam da li se Qubi{a Petkovi} ikada sastao sa Arkanom. 111. jer u to vreme tamo nisam odlazio i apsolutno sam siguran da to i nisam rekao istra`iteqima. ali znam da “Beli orlovi” sigurno jesu. 109. Ja sam istra`iteqima Ha{kog tribunala govorio o odnosima Vojislava [e{eqa i @eqka Ra`natovi}a Arkana i siguran sam da nikada nisam rekao da su [e{eq i Arkan sara|ivali za vreme rata. prenelo i na rati{te pa su dobrovoqci Srpske radikalne stranke izbegavali da budu na istom terenu sa Arkanovcima kako bi izbegli eventualni me|usobni sukob. godine. a postoji i osnovana sumwa da je za potrebe Saveznog sekretarijata unutra{wih poslova vr{io politi~ke likvidacije van teritorije biv{e Jugoslavije. Srpska radikalna stranke i wen ratni {tab nikada nisu sara|ivali sa Srpskom dobrovoqa~kom gardom @eqka Ra`natovi}a Arkana. U jednom hrvatskom ~asopisu sam kasnije pro~itao da su zlo~in u Vo}inu po~inili me{tani. ali to nisam mogao saznati u ratnom {tabu. ~ak su bila navedena i neka imena koja nisam zapamtio. 108. 115. Osamdesetih godina pro{log veka. godine posetio centar za prihvat i obuku dobrovoqaca u Erdutu i da sam se tom prilikom susreo sa Arkanom. 114. Ta~no je da sam ja u leto 1991. Ja ne znam da li je u Vo}inu bio Dragoslav Bokan. Ne znam kako su “Beli orlovi” oti{li na to podru~je i sigurno istra`iteqima nikada nisam rekao da su se za taj zlo~in me|usobno optu`ivali Bokan i Ratni {tab Srpske radikalne stranke. U Srbiji je op{tepoznata ~iwenica da Vojislav [e{eq nikada nije bio u dobrim i prijateqskim odnosima sa @eqkom Ra`natovi}em Arkanom. Me|usobna netrpeqivost izme|u Vojislava [e{eqa i Arkana nastavila se i za vreme oru`anih sukoba na teritoriji biv{e Jugoslavije od 1991. Ja sam tamo oti{ao zbog jednog svog prijateqa koji je bio u Arkanovoj jedinici. 51 .

Ja sam istra`iteqima dao precizne podatke po pitawu uniformisawa dobrovoqaca Srpske radikalne stranke. Ovo je bila Petkovi}eva privatna poseta i nije imala nikakve veze sa ratnim {tabom.Goran Hayi} i Milan Marti} 116. Ovo je jedina istina. taj ~ovek nije bio u kancelariji pa se nismo ni zadr`avali u prostorijama SUP-a. godine. Pogre{io sam i kada sam rekao da je Milan Marti} posetio ratni {tab. i tada sam razgovarao sa istra`iteqima Ritom Prahdan i Tomasom Athensom. Nikada sa ovim organima nismo imali borbenih ili vojnih aktivnosti. Barawe i Zapadnog Srema odlu~ila da se dobrovoqci razmeste u Daqu. oktobra 1991. Ja nisam istra`iteqima rekao da je Vlada Slavonije. Rekao sam da je ratni {tab. Rekao sam da je jedna grupa dobrovoqaca dobila uniforme u kasarni “Vasa ^arapi}”. Se}am se samo da je Marti} posetio Vojislava [e{eqa. jer to nije istina. godine 123. Ja istra`iteqima nisam pomiwao da je Branko Stani{i} u srodstvu sa Jovicom Stani{i}em. 52 . Daq je bio me|u prvim naseqima koja su oslobo|ena na samom po~etku rata. 120. Izjava iz 2004. 117. ~ini mi se. 18. Ratni {tab Srpske radikalne stranke nije imao nikakve kontakte sa Ministarstvom unutra{wih poslova i Slu`bom dr`avne bezbednosti niti je bilo ikakve saradwe ili koordinacije po pitawu razme{tawa dobrovoqaca na kriznim podru~jima. 119. Ja zaista nisam imao nikakve veze sa ratom u Bosni i nikada nisam rekao da sam vodio dobrovoqce u Bosnu. Stoki je sam iskonstruisao zakqu~ke i u mojoj izjavi naveo da sam ja govorio o saradwi ratnog {taba i Slu`be dr`avne bezbednosti {to je apsolutna la`. a ono {to pi{e u mojoj izjavi je zlonamerna konstrukcija istra`iteqa. ili je JNA dobrovoqce opremala vojni~kim uniformama i upu}ivala na odredi{te. Osim toga. da sam nosio nekoliko papira i da sa policijom nismo imali nikakvih problema. Saradwa sa Slu`bom dr`avne bezbednosti 118. a istra`iteqima sam rekao da sam ga video i to je moja gre{ka. u prostorijama Ha{kog tribunala u Beogradu. od 1. a sve ostale grupe dobrovoqaca uniforme su dobijali u kasarni u “Bubaw potoku”. Drugi put sam se sa predstavnicima Ha{kog tribunala sastao 17. 122. i 19. dobrovoqce upu}ivao direktno u JNA. Ne se}am se da sam u tom kontekstu pomiwao Gorana Hayi}a. Istra`itequ Paolo Pastore Stokiju sam ispri~ao da smo Qubi{a Petkovi} i ja bili u op{tinskom SUP i da je Petkovi} nameravao da tamo privatno poseti svog kom{iju koji se. Bubaw potok 121. Ovo je istra`iteq Paolo Pastore Stoki upisao u moju izjavu iako to sigurno nikada i nikome nisam rekao. ve} sam rekao da su dobrovoqci prolazili kroz Daq prema odredi{tu u koje su bili upu}eni. ali to nije imalo nikakve veze sa ratnim {tabom. zove Branko Stani{i}. januara 2004. Gorana Hayi}a nikada nisam video u Ratnom {tabu Srpske radikalne stranke. godine.

Shvatio sam kao opasnu pretwu primedbu Paolo Pastore Stokija da ja nisam neka cve}ka i da oni i za mene imaju “ne{to” u vezi sa nekim doga|ajima u Bosni. godine 126. Pre i posle toga sam razgovarao sa vi{e istra`iteqa. a posledwa koju sam dao slu`benicima tu`ila{tva Ha{kog tribunala u Beogradu bila je izjava od 19. ucene. godine.124. Znao sam da nisam po~inio nikakav zlo~in. Pretio mi je i Paolo Pastore Stoki i Danijel Sakson. ali Rita Prahdan je bila najgora. a da bi me uverio u svoju tezu pokazivao mi je ise~ke iz nekih novina ili delove izjave drugih svedoka. 130. Posebno me uznemirilo osiono i bahato pona{awe Paolo Pastore Stokija kada je u prisustvu prevodioca Marine Krsti}. Otvoreno su pretili da }e me uhapsiti ako ne budem kooperativan. Mene su samo poku{ali da zloupotrebe da bi imali pokri}e za svoje prqave poslove. Tre}a po redu. 129. u ulici Jevrema Gruji}a broj 11. oni su na mene vr{ili pritisak i zastra{ivali i mene i moju porodicu. ali sam tako|e znao i da ne}u mo}i da se odbranim od wihovih optu`bi ako bi se stvarno odlu~ili 53 . godine. Poku{a}u da se setim svih pretwi. podvale i zastra{ivawa od strane tu`ila{tva 128. godine razgovarali o @u}i i Zvorniku Paolo Pastore Stoki se neprimereno pona{ao i to je na mene delovalo uznemiruju}e. septembra 2006. Kada smo 2003. 5. 131. 125. a ja sam bio u panici i strahu da bi i mene mogao da uhapsi ili da podigne optu`nicu protiv mene. ali najte`e i najdirektnije pretwe upu}ivala mi je Rita Prahdan iz Nepala. razgovarao sa istra`iteqima Ritom Prahdan iz Nepala i Tomasom Athensom iz [vedske da mi je Rita Prahda rekla da }e me isporu~iti pravosudnim organima Bosne i Hercegovine ukoliko odbijem da budem kooperativan sa istra`iteqima. koje su u stvari bile ve} pripremqene u tribunalu. pretwe. godine. ^etvrtu izjavu istra`iteqima sam dao u Hagu. pritisaka i ucena i da ih detaqno objasnim. Pritisci. Od prvog kontakta sa predstavnicima tu`ila{tva Ha{kog tribunala. vidno nezadovoqan {to nisam hteo da potpi{em falsifikovanu izjavu. Upozoravali su me da je boqe da se sam odazivam wihovim pozivima i da jedino na taj na~in mogu izbe}i nemile scene i za{tititi porodicu. Slu`benici tribunala na prevaru su me odveli u Hag i tamo sam bio oko dva meseca. Shvatio sam da je Stoki imao nameru da preko mene potkrepi optu`nicu protiv Vojislava [e{eqa. avgusta 2003. Poku{a}u i da objasnim pod kojim okolnostima su nastale navodno moje izjave. Prve tri izjave istra`iteqima Ha{kog tribunala dao sam u Beogradu u kancelarijama tu`ila{tva. Svaki put kada nije bio zadovoqan mojim odgovorom tvrdio je da ne govorim istinu i da se moja izjava ne uklapa u izjave drugih svedoka. po~etkom januara 2004. godine. 127. Weno pona{awe prema meni bilo je nepodno{qivo. 17. i 18 oktobra 2006. Izjave iz 2006. Dobro se se}am kada sam. pocepao papire na kojima je bila od{tampana izjava. Shvatio sam da je sve to prevara i podvala pa sam odlu~io da pobegnem i vratim se u Srbiju.

Za vreme boravka u Holandiji meni su bili ograni~eni sloboda i pravo kretawa. Dok sam bio u Hagu ispitivali su me vi{e istra`iteqa i tu`ilaca. Tu`ilac Danijel Sakson mi je rekao da mi preti opasnost od Srpske radikalne stranke a da je tu`ila{tvo u Hagu spremno da me za{titi i da mi obezbedi siguran odlazak u tre}u zemqu. Ja sam to shvatio kao upozorewe {ta me ~eka ako odbijem saradwu sa tu`ila{tvom. godine i tamo su me slu`benici tribunala saslu{avali dva. ali nazad nisam mogao. Jasno mi je rekao da }u biti stambeno i materijalno obezbe|en i da }e mi kao dodatno osigurawe obezbediti promenu identiteta. Rekao je da }e me oni na silu odvesti u Hag ako ne prihvatim da idem dobrovoqno. Po dogovoru sam sutradan do{ao u prostorije Ha{kog tribunala i tamo su mi odmah uzeli paso{ i vratili mi ga sa holandskom vizom u roku od sat vremena. Krajem septembra 2006. ali su naj~e{}i bili Paolo Pastore Stoki i Danijel Sakson. 134. Zastra{ivao me je i dezinformacijama da oni imaju neka saznawa iz odeqewa za `rtve i svedoke da meni u Srbiji preti fizi~ka likvidacija. 54 . 133. 136. 140. Strah od ovih pretwi bio je toliko sna`an da sam odlu~io da potvrdim sve {to tra`e od mene i da prestanem da im se suprotstavqam kako ne bih izazivao sudbinu i kako bih sa~uvao glavu. Oni su mi konstantno pretili. mimo svoje voqe. Iako sam bio svestan da nijedan od ova dva suda ne}e pravi~no suditi Srbima ~inilo mi se da bi mi bilo mnogo gore u nekom zatvoru u Bosni i Hercegovini. Bilo mi je jasno da sam prevaren. Svaki put kada su me iz stana vodili na saslu{awe usput su mi pokazivali grobqe i zatvor u [eveningenu. godine telefonom su me pozvali i rekli da do|em u kancelarije Ha{kog tribunala u Beogradu.da podignu optu`nicu protiv mene. jer su mi slu`benici Ha{kog tribunala odmah nakon prelaska carinske kontrole na beogradskom aerodromu oduzeli paso{ i ostala li~na dokumenta. Razgovor sa Danijelom Saksonom trajao je kratko. Tada sam prvi put razgovarao sa tu`iocem Danijelom Saksonom. Mislio sam da nemam izbora pa sam se. Sakson mi je rekao da su moje izjave nestale na aerodromu u Beogradu i da moram da idem u Hag da bih tamo dao drugu izjavu i eventualno je dopunio novim detaqima. tri puta mese~no. Kada sam do{ao u Hag smestili su me u neki privatni stan u [eveningenu. decembra 2006. ali je strah od eventualnog su|ewa u Bosni i Hercegovini bio jo{ ve}i. a ne u hotel kako su mi obe}ali. 139. ucewivali me i poku{ali da me podmite. Na kraju razgovora Sakson mi je rekao da ve} sutradan donesem paso{ i da se spremim za put u Holandiju. U Hagu sam bio od 6. oktobra do 2. pripremio za put u Hag. Kada smo krenuli ka Beogradskom aerodromu video sam da nas nije pratila srpska policija i mislio sam da na{a policija i dr`avni organi ne znaju da mene vode u Holandiju pa sam zakqu~io sam prevaren i kidnapovan. 138. Na ime tro{kova za hranu dobijao sam 25 evra dnevno. me|u muslimanima. 135. u ulici Jevrema Gruji}a broj 11. Pla{io sam se Ha{kog tribunala. 132. 137. Precizirao je da za uzvrat moram da se pojavim u Ha{kom tribunalu i da kao svedok tu`ila{tva zastupam wihove interese u postupku protiv Vojislava [e{eqa.

U tu`ila{tvu Ha{kog tribunala su planirali da me odmah izvedu kao svog svedoka u predmetu protiv Vojislava [e{eqa i zato su me doveli u Hag. U pozivu je pisalo da se 15. Tramvajem sam oti{ao iz [eveningena u Hag. Vi{egodi{we maltretirawe. Tada je trebalo da se sastanem sa tu`iocem Kristinom Dal. a meni je bilo potpuno jasno da sam izigran i prevaren. 145. ali sam ja taj sastanak odbio. @iveo sam kao podstanar. 147. U stanu sam ostavio sve svoje stvari da ne bih bio sumwiv ako bi me neko eventualno pratio. Zbog velike nervoze i napetosti moj prag tolerancije se smawio pa sam se ~esto sukobqavao sa suprugom sa kojom imam dvoje dece. iz Haga vozom do Dizeldorfa. Zbog svega {to me sna{lo. 146. Odlu~io sam da pobegnem i da se vratim u Srbiju. Namerno sam oti{ao u Novi Sad jer sam znao da }e tu`ila{tvo odmah u ponedeqak. ja nisam ni mogao trezveno da razmi{qam. godine dali paso{ i novac za hranu za slede}i mesec ja sam sa~ekao prvi naredni vikend. Bilo je neizvesno kada }e po~eti su|ewe dr [e{equ. Napustio sam porodicu i iselio se iz stana. 144. kao posledica pritisaka i pretwi od strane ha{kih istra`iteqa. Po{to nisam mogao da vratim pozajmqeni novac po~eo sam svakodnevno da se opijam. ostao sam bez posla. godine dobio sam poziv iz Tu`ila{tva za ratne zlo~ine u Beogradu sa potpisom zamenika tu`ioca Veselina Mrdaka. obavestiti nadle`ne u Beogradu da sam pobegao i da }e me policija tra`iti u stanu. Upozorili su me da ispred zgrade ~esto vi|aju policiju. @eleo sam da se re{im bede i da `ivim pristojan `ivot pa su i to bili razlozi zbog kojih sam istra`iteqima potvr|ivao ono {to su oni iznosili iako sam znao da to nije istina. Od dolaska iz Novog Sada u Beograd vi{e nisam imao direktnog kontakta sa predstavnicima tu`ila{tvom Ha{kog tribunala. 148. Po~etkom novembra 2007. 55 . a i bez voqe da na|em neki drugi posao. Sve to rezultiralo je ozbiqnim zdravstvenim problemima. a odatle autobusom preko Be~a do Novog Sada. kada primete da me nema. pritisci i zastra{ivawe od strane tu`ila{tva Ha{kog tribunala ostavilo je strahovite posledice na mene i moju porodicu. 142. Kada su mi po~etkom decembra 2006. jer sam znao da me u dane vikenda niko ne obilazi. Nisam imao od ~ega da `ivim pa sam po~eo da pozajmqujem novac. godine javim na razgovor po zahtevu tu`ila{tva Ha{kog tribunala. novembra 2007. jer nisam dobio ni{ta od onoga {to su mi predstavnici tu`ila{tva obe}ali u Beogradu. U Novom Sadu sam se zadr`ao nekoliko dana dok nisam obezbedio privremeni sme{taj u Beogradu za koji sam verovao da me tu ne}e tra`iti slu`benici tribunala ni policija iz Beograda. 143. Zbog ~estih sukoba sam se razveo. Poslu`io sam se lukavstvom i zamolio slu`benike iz odeqewa za `rtve i svedoke da mi daju paso{ da bih oti{ao u [vedsku kod prijateqa koji bi mogao da mi pomogne da se posle svedo~ewa preselim u [vedsku. ucene. Iz Novog Sada sam se telefonom javio porodici i rekli su mi da je policija ve} dolazila i da su me tra`ili.141. To se nije desilo zato {to je dr Vojislav [e{eq otpo~eo {trajk gla|u zbog kr{ewa qudskih prava. i pobegao.

ja sam odlu~io da ponudim Vojislavu [e{equ da budem svedok odbrane u wegovom postupku. Nakon toga ja sam timu Vojislava [e{eqa dao izjavu u kojoj sam detaqno opisao pritiske. 150. zastra{ivawa i sva druga maltretirawa koja sam do`iveo od strane Ha{kog tribunala. Ja sam Tasi}u rekao da bih voleo da se vidimo i da porazgovaramo. Sve izjave koje sam dao timu koji poma`e pripremu odbrane dr Vojislava [e{eqa sudski sam overio i sve sam ih smatrao javnim jer su takve i bile. a tek kasnije sam shvatio da je to bila velika gre{ka i da su me istra`iteqi ucewivali i obmawivali. Kada su mi istra`iteqi Ha{kog tribunala ponudili mogu}nost da mi obezbede preseqewe u tre}u zemqu za la`no svedo~ewe protiv dr Vojislava [e{eqa ja sam to prihvatio. 152. Kontakt sa timom odbrane dr Vojislava [e{eqa i obelodawivawe identiteta 151. {to sam tako|e naveo u svojoj izjavi koju sam dao timu [e{eqeve odbrane. koje je iskoristilo i zloupotrebilo moju te56 . 155. bez stana. Ja sam u po~etku pod pritiscima i ucenama prihvatio uslove tu`ila{tva Ha{kog tribunala. a na moje zadovoqstvo. Ja nikada nisam dobrovoqno prihvatio za{titne mere koje mi je odredilo pretpretresno ve}e na zahtev tu`ila{tva Ha{kog tribunala i o tome sam javno govorio. Na moju inicijativu sastao sam se sa Draganom Tasi}em i detaqno mu ispri~ao sve u vezi sa mojim kontaktima sa tu`ila{tvom. 157. ucenama i zastra{ivawa bio podvrgnut od strane tu`ila{tva Ha{kog tribunala. godine. Po{to tu`ila{tvo Ha{kog tribunala nije ispunilo nijedno obe}awe. 154. Svi moji kontakti sa tu`ila{tvom su prestali. 153.149. Nakon uspostavqawa kontakta sa timom odbrane Vojislava [e{eqa prestale su moje muke i strahovi. 158. bez sredstava za `ivot ja sam re{ewe svih svojih problema video u odlasku u inostranstvo. Izjavu sam overio u Op{tinskom sudu u Beogradu i naglasio da sam saglasan da je dr Vojislav [e{eq koristi u postupku pred Ha{kim tribunalom. Od prvog kontakta sa timom koji poma`e pripremu odbrane Vojislava [e{eqa do danas ja sam dobrovoqno i bez pritisaka dao vi{e izjava koje je dr Vojislav [e{eq javno koristio u postupku koji se protiv wega vodi u Ha{kom tribunalu. Pozvao sam Srpsku radikalnu stranku i tra`io da razgovaram sa nekim iz [e{eqevog tima. Overa potpisa na izjavi u nadle`nom sudu podrazumeva proveru identiteta na osnovu li~nih dokumenata na {ta sam ja dobrovoqno pristao kao {to sam i pristao da sa svim {to sam rekao bude upoznata {ira javnost. prestali su i wihovi pritisci i ucene. 156. Po{to sam u to vreme bio bez posla. Prvi kontakt sa timom odbrane Vojislava [e{eqa imao sam u leto 2007. Javio se ~ovek koji je rekao da se zove Dragan Tasi} i da je ~lan tima koji poma`e pripremu odbrane Vojislava [e{eqa. da im ispri~am kakvim sam pretwama. Svestan svojih prethodnih gre{aka i lakovernosti kao i zbog ~iwenice da sam znao da }u morati da se pojavim kao svedok u Hagu. ucene. ja sam prekinuo sve kontakte sa wima i odlu~io da se obratim Stru~nom timu koji poma`e pripremu odbrane dr Vojislava [e{eqa pred Ha{kim tribunalom.

163. 159. Na velikom me|unarodnom skupu. Ja sam 11. koji je odr`an 19. Redovno sam prisustvovao raznim tribinama i nau~nim skupovima koje je organizovala Srpska radikalna stranka. uvek pod punim imenom i prezimenom. godine Zoran Ranki} (potpis na originalu) Potvrda Svojim potpisom potvr|ujem da sam ovu izjavu napisanu }irilicom. Javno sam istupao u sredstvima javnog informisawa. Uvek sam govorio i o svom iskustvu sa tribunalom. Svi su oni od mene ~uli sve o mom iskustvu sa tu`ila{tvom tribunala pa i to da sam imao {ifru pod kojom sam trebao da se pojavim u sudnici. septembra 2010.{ku `ivotnu situaciju. prisutnima sam se obratio putem video linka. ~lanovima Stru~nog tima koji poma`e pripremu odbrane dr Vojislava [e{eqa u postupku pred Ha{kim tribunalom. 162. Od trenutka kada sam stupio u kontakt sa timom odbrane Vojislava [e{eqa ja sam ponovo po~eo da se ose}am kao slobodan ~ovek i da se slobodno dru`im sa svima sa kojima sam se nekada dru`io. Svedo~io sam javno iako sam znao da }e su|ewe biti preno{eno na nekim televizijama u Srbiji. 160. septembar 2010. i to je bio razlog vi{e zbog ~ega sam `eleo da pod punim imenom i prezimenom o tome javno progovorim. godine svedo~io kao svedok sudskog ve}a u postupku koji se vodi protiv dr Vojislava [e{eqa. i 12. novembar 2010. Svedok Zoran Ranki} (potpis na originalu) 57 . godine. Na tome sam insistirao od po~etka od kada sam bio u pregovorima sa predstavnicima tribunala u vezi sa ovim svedo~ewem. godine u Sava centru u Beogradu. od 19. Prilog: – fotokopija ~lanka govora iz Doma sindikata – fotokopija teksta sa linka. Na javnim tribinama i promocijama kwiga koje je pisao dr Vojislav [e{eq i koje se organizuju u svim mestima u Srbiji govorio sam pred vi{e hiqada qudi. iz Sava centra U Beogradu. maja 2010. Kada sam prihvatio da budem svedok sudskog ve}a u procesu koji se pred Ha{kim tribunalom vodi protiv dr Vojislava [e{eqa ja sam insistirao da svedo~im javno. Nikada nisam pristao da budem VS-017 ve} Zoran Ranki}. ukqu~uju}i i ~lanove Srpske radikalne stranke. na srpskom jeziku pro~itao i da ona u celosti odgovara onome {to sam rekao Vjerici Radeta i Dejanu Mirovi}u. ~ovek sa imenom i prezimenom. Izjavu dao 30. a koji su bili posve}eni kr{ewu qudskih i procesnih prava i neadekvatnom le~ewu dr Vojislava [e{eqa u Hagu. a bio sam i li~no prisutan. 161. bez ikakvih za{titnih mera. Nikada nisam krio svoj identitet.

mogu i meni mnoge stvari da urade. Dom sindikata. septembar 2008. to je da pozdravim sve one na{e Srbe koji su trenutno u Hagu. dr`ali su me dva meseca u ku}nom pritvoru. za koga li~no znam da je zapalio dvadeset i ne{to sela i ubio 1. odnosno po pitawu Zvornika. uhvatio moju izjavu. Malopre sam se nasmejao kada je ovaj moj brat prethodni rekao – da me hlade crnkiwe u Dominikanskoj Republici i ostale stvari. da imaju oni i ne{to protiv mene. neopravdano naravno. Jedino jo{ {to mogu da ka`em ovde. ali isto tako. Za{to? Pa to wima i nije ciq. oktobar 2010. i nepravedno. tako da. odnosno ako ne budem i{ao u wihovu korist za podizawe optu`nice protiv Vojislava [e{eqa.Nau~ni skup “Novi poku{aj sudskog ubistva dr Vojislava [e{eqa u Ha{kom tribunalu” Beograd. pa sve do oktobra iste godine. Malo sme{no. To je malo vi{e `alosno ~ime se oni sve bave. godine Zoran Ranki}: Zovem se Zoran Ranki}. Nikada se nisu setili. Tamo se sudi iskqu~ivo Srbima i iskqu~ivo su Srbi krivi za sve {to se desilo. godine. 18. Jedan veliki pozdrav za sve na{e optu`enike u Hagu. istra`iteq Ha{kog tribunala u prisustvu prevodioca Marine Krsti}. Me|unarodni nau~ni skup u organizaciji Komiteta za odbranu Vojislava [e{eqa “Argumentima protiv montiranog procesa” Beograd. taj ha{ki sud nepravde. Nikakav to sud pravde nije. ukoliko ne budem sara|ivao. saslu{avao gospodin Paolo Pastore Stoki. pa mo`da }u i ja da se pridru`im uskoro wima. uglavnom baba i deda. godine Zoran Ranki}: Bra}o i sestre. Iako znam da sam apsolutno ~ist po pitawu de{avawa u Bosni i Hercegovini. i to u podru~ju gde je operisao ~uveni Naser Ori}. Na mestu zamenika na~elnika kriznog {taba sam bio od aprila 1991. mogu vam re}i da me uop{te nisu upla{ili i mogu odavde da im poru~im jednu jedinu stvar – mogu da mi {aqu hiqade sub pena. Pre mene je dosta toga re~eno. ipak mi nije bilo prijatno da 58 .600 srpskih civila. poma`e Bog. vodili su me u Hag. a znaju da sam u~estvovao u ratnim dejstvima u Bosni. kada me je. Prvi kontakt sa istra`iteqima Ha{kog tribunala imao sam u avgustu 2003. vidno iznerviran. Nikome iz Ha{kog tribunala nije palo na pamet da me pozove da svedo~im kao svedok Tu`ila{tva u procesu protiv Nasera Ori}a. {to ne bih po`eleo nikome da se desi. godine. ja im svedok biti ne}u. Sava centar. 20. mogu da me osude za nepo{tovawe suda. kada je krizni {tab preimenovan u ratni {tab Srpske radikalne stranke odnosno Srpskog ~etni~kog pokreta. ucewivali su me i nudili mi sve i sva{ta. iscepao je i rekao da ja nisam ba{ takva cve}ka. on je u jednom momentu. zapravo. Nezadovoqan mojim odgovorima. tako da ja sada mogu samo u kratkim crtama izneti ono {to sam ja li~no pre`iveo. ali nije sme{no. Poku{avali su da me kidnapuju.

Mesto ro|ewa: Smederevo Adresa: bez stalne adrese. godine i svedo~io pod punim imenom i prezimenom. mada sam shvatao da u stvari preko mene oni poku{avaju da Vojislavu [e{equ napakuju sve najgore. ipak sam morao da odem tamo. postoji mogu}nost da me isporu~e u Bosnu i Hercegovinu. oni imaju neke dokaze protiv mene u Bosni i Hercegovini. s obzirom na to da. [ira javnost je verovatno pratila taj prenos i videla je kako sam svedo~io. ukoliko do|e sudski poziv od sudskog ve}a Ha{kog tribunala. trenutno \ure Dani~i}a 11/24 59 . ja sam uvek spreman na to. maja 2010. navodno tvrde}i da su mu nestale neke moje izjave i da meni preti fizi~ka likvidacija u Srbiji. godine. Iako sam znao da to nije istina. tako da bi postigli {to boqi efekat za wih. Tako|e sam bio svestan da }u. ipak sam ~vrsto odlu~io da ne svedo~im u korist tu`ila{tva Ha{kog tribunala. fakti~ki posle nekoliko poziva sudskog ve}a pojavio sam se pred sudskim ve}em 11. i 12. Kasnije sam se javio timu za odbranu gospodina Vojislava [e{eqa. godine Izjava svedoka Podaci o svedoku: Prezime: Miti} Ime: Nenad Pol: mu{ki Ime majke: Vera Nadimak: Pufi Datum ro|ewa: 15. iste te godine. navodno. materijalno obezbe|ewe. Tada mi je otvoreno pretila da. Fakti~ki sam bio kidnapovan. S obzirom na to da nisam `eleo da svedo~im. godine. Iako mi je nu|en boravak u tre}oj zemqi. ukoliko ne budem sara|ivao sa istra`iteqima Ha{kog tribunala. gospodin tu`ilac Danijel Sakson me je na prevaru odveo u Hag. gde sam proveo dva meseca u ku}nom pritvoru.me neko na takav na~in ucewuje i maltretira. Iako sam znao i li~no ose}ao da meni ne preti nikakva opasnost. Ukoliko bude trebalo gospodinu Vojislavu [e{equ da budem svedok odbrane. Tako se i desilo. gde su me ispitivali nekoliko puta i vr{ili pritisak na mene. morati da se odazovem. Nenad Miti} Me|unarodni sud za krivi~no gowewe lica odgovornih za te{ka kr{ewa me|unarodnog humanitarnog prava po~iwena na teritoriji biv{e Jugoslavije od 1991. opet u ciqu da bih svedo~io protiv gospodina Vojislava [e{eqa. opet sam shvatao da je sve to u stvari jedan ozbiqan pritisak da bih svedo~io protiv Vojislava [e{eqa. jer to je bio jedini uslov da svedo~im a ne da budem tamo neki bezimeni VS-017. saslu{avala me izvesna gospo|a Rita iz Nepala. U jesen 2006. na silu su me odveli. Posle toga nikakvog kontakta vi{e sa Ha{kim tribunalom nisam imao. Po~etkom 2004. ja sam na prevaru pobegao iz Ha{kog tribunala. prakti~no 2006. godine u decembru. decembar 1959.

u kancelarijama tu`ila{tva u Beogradu. Zovem se Nenad Miti}. aprila 2004. ro|en 15. malo engleski Jezik koji je kori{}en u toku razgovora: srpski Trenutno zanimawe: invalid Prethodno zanimawe: elektroma{inski tehni~ar Mesto i datum razgovora: Smederevo. pla{io sam se da bi me qu60 . pravnik Vjerica Radeta 2. na~elnika dr`avne bezbednosti Republike Srbije Jovicu Stani{i}a. Prvi kontakt sa tu`ila{tvom Ha{kog tribunala imao sam 21. Skrenuo bih pa`wu na razloge zbog kojih sam se odlu~io da od tu`ila{tva zahtevam da se prema meni primene za{titne mere za vreme svedo~ewa. godine. JMBG 1512959760041. Tada{wa vlast je hapsila i progonila svakog ko bi im se na bilo koji na~in u~inio sumwivim. 3. Prilikom prvog razgovora sa istra`iteqima 2004. U razgovoru sa istra`iteqem. po nacionalnosti sam Srbin. Razgovor je vo|en u ulici Jevrema Gruji}a br. 2. Niko nije bio siguran. do 1995. i moje ~e{}e u ratnim doga|ajima od 1991. a pogotovo ne od strane Srpske radikalne stranke. Kada je tu`ila{tvo Ha{kog tribunala 2004. ja sam prvu izjavu dao tu`ila{tvu samo godinu dana nakon ubistva premijera Srbije Zorana \in|i}a. ja sam od tu`ila{tva zahtevao da se prilikom mog svedo~ewa primene za{titne mere. 4. 28. godine uzimalo izjavu od mene. jer me|u ~lanovima SRS-a imam veliki broj li~nih i ku}nih prijateqa. komandanta jedinice za specijalne operacije Franka Simatovi}a. i tada sam razgovarao sa istra`iteqem Tomasom Akthensom. od majke Vere. Kao prvo. pravnik Vjerica Radeta Imena svih osoba prisutnih tokom razgovora: 1. Dejan Mirovi} Potpis svedoka: (potpis na originalu) Paraf prisutnih: (potpisi na originalu) Izjava svedoka 1. Dipl. da mi niko ne preti i da po mene ne postoji nikakva opasnost ni sa koje strane. Po{to sam bio svestan da }u morati da se pojavim pred me|unarodnim sudom u Hagu kao svedok protiv najvi{ih funkcionera Slu`be dr`avne bezbednosti. i 22. Mr. ja sam rekao da nemam nikakvih saznawa da je moj `ivot ugro`en. kao i drugog 2006. li~na karta broj 253026 izdata u SUP Smederevo.Nacionalnost: Srbin Veroispovest: ateista Jezik /jezici koje govori: srpski. sa stanom u Smederevu na privremenoj adresi \ure Dani~i}a broj 11/24. a u tom periodu u Srbiji nije bilo vladavine prava. skoro sva pitawa ili bar ve}ina odnosila su se na MUP Srbije. ateista. godine u Smederevu. septembar 2010. Sredstva javnog informisawa saop{tavala su srpskoj javnosti da su atentatori na \in|i}a bili kriminalna grupa takozvanog zemunskog klana i neki pripadnici Slu`be dr`avne bezbednosti. 5. godine. 11. {vedski. decembra 1959. godine Razgovor vodila: dipl. godine.

9. Zna~i. Dva puta sam prisustvovao nau~nim skupovima posve}enim procesu Vojislava [e{eqa pred Ha{kim tribunalom gde je bilo prisutno vi{e hiqada ~lanova i simpatizera Srpske radikalne stranke. septembra 2006. Uostalom. septembra 2010. jer ako su uspeli da ubiju predsednika Vlade Srbije. pla{io sam se da }e moja biografija biti prezentovana javnosti. Ponavqam. a ja sam u mladosti krivi~no gowen i osu|ivan na zatvorsku kaznu. godine dao izjavu tu`ila{tvu Ha{kog tribunala. Ja sam invalid sa skromnim prihodima. i tada nismo razgovarali o za{titnim merama. imao sam nameru da odustanem od primene za{titnih mera. 11. godine u “Sava 61 . Kada sam se sa tu`ila{tvom Ha{kog tribunala sastao 20. jer je prema mojoj proceni hap{ewem Milorada Ulemeka Legije prestala potencijalna opasnosti za mene. pa sam prinu|en da se bavim dodatnim poslovima kako bih se prehranio. S obzirom da `ivim u malom gradu takva informacija bi veoma brzo svima bila poznata i moja egzistencija bi ozbiqno bila ugro`ena. ja sam za vreme rata kao dobrovoqac bio rawen u glavu i tom prilikom sam izgubio jedno oko preko kojeg danas nosim povez pa bi me sa tom karakteristikom primetio i zapamtio svaki moj sugra|anin. pored izuzetno jakog obezbe|ewa. {to bi mi drasti~no smawilo posao i prihode. Kao dokaz da nikada nisam bio ugro`en od ~lanova Srpske radikalne stranke navodim da sam ~esto prisustvovao predizbornim mitinzima te stranke. ja nisam ni znao da }u ikada biti svedok u postupku protiv Vojislava [e{eqa. 12. Oba ova doga|aja bila su pre mog svedo~ewa u Hagu. pre svega. Nisam se vi{e ose}ao ugro`enim. godine razgovarao sam sa tu`iocem Danijelom Saksonom i Marie Kostelom. Deset dana nakon {to sam 2004. ja sam imao apsolutno li~ne razloge zbog kojih sam tra`io da svedo~im sa za{titnim merama rukovode}i se. 7. Verovao sam da mi bar sa te strane vi{e ne preti nikakva opasnost. Milorad Ulemek Legija se 2. kakav bi im bio problem da to u~ine i sa mnom. Znao sam da u Srbiji nikada nije bilo popularno sara|ivati sa Ha{kim tribunalom i da bi mi bilo te{ko da svima objasnim da sam ja u stvari morao da se pojavim kao svedok tu`ila{tva. 10. ~iwenicom da nikako ne smem dovesti u pitawe budu}u egzistenciju i opstanak u gradu u kojem sam ro|en i u kojem `ivim. ali to ipak nisam u~inio zbog privatnih razloga vezanih za dodatne poslove kojim se bavim. Po{to se bavim programirawem i popravkom kompjutera pla{io sam se da }e me qudi prepoznati.di te slu`be mogli ugroziti. Naime. Kada sam pro~itao tekst izjave. maja iste godine predao policiji i ja sam se od tog trenutka ose}ao mnogo sigurnijim. Znao sam da bi moji sugra|ani bili nepoverqivi prema meni i da bi me te{ko pu{tali u stan. Imao sam jo{ jedan razlog zbog kojeg sam `eleo da svedo~im pod za{titnim merama. 8. moj zahtev za primenu za{titnih mera nema nikakve veze sa Srpskom radikalnom strankom ni sa Vojislavom [e{eqem. Osim toga. da }e saznati da sam bio u zatvoru i da sam bio u sukobu sa zakonom. 6. Razmi{qao sam da sam potpuno neza{ti}en. Prisustvovao sam i posledwem me|unarodnom nau~nom skupu koji je odr`an 19.

te ih kao takve svojim potpisom i potvr|ujem. 17. u kojoj sam objasnio sve moje aktivnosti na ratom zahva}enim podru~jima na prostoru biv{e Jugoslavije od 1991. Ja sam Zoranu Krasi}u tada rekao da sam spreman da budem svedok odbrane u procesu protiv Vojislava [e{eqa. 14. bez pritisaka. godine dao sam drugu izjavu timu koji poma`e odbranu dr Vojislavu [e{equ. godine ostvario sam kontakt sa Zoranom Krasi}em.centru”. U decembru 2007. U Smederevu. da vi{e ne `elim da me tu`ila{tvo kontaktira. odnosno obelodaniti. ucene ili pretwe. koji je. Nenad Miti} (potpis na originalu) 62 . 16. Uveren sam da je MKSJ upoznat sa ovom ~iwenicom. kako sam saznao iz medija. Tada sam obavestio Krasi}a da sam spreman da javno govorim za medije ukoliko bi mi se ukazala prilika. potpisao i u Op{tinskom sudu u Smederevu overio izjavu u kojoj sam naglasio da `elim da budem svedok odbrane dr Vojislava [e{eqa. Tada sam dao. Dodao bih jo{ da sam pre svedo~ewa u predmetu protiv Vojislava [e{eqa. godine pod {ifrom VS-1058. gde i kako sam rawen i gde sam le~en. Objasnio sam kako sam iz Smedereva kao dobrovoqac oti{ao na rati{te. da [e{eq mo`e moju izjavu javno koristiti u postupku pred tribunalom i da se moja izjava mo`e obelodaniti javnosti. i 10. 13. kada sam napustio Srpsku radikalnu stranku. u ~ijoj organizaciji. Kao i za prethodnu izjavu i za ovu sam dao saglasnost da se mo`e javno koristiti pred me|unarodnim sudom u Hagu. Osmog avgusta 2008. Ovu izjavu dajem dobrovoqno. godine. nisam imao takvu priliku. Na`alost. da su navodi u izjavi ta~ni i istiniti. {ef Stru~nog tima koji poma`e pripremu odbrane dr Vojislava [e{eqa i bio sam iznena|en kada sam saznao da se nalazim na spisku svedoka tu`ila{tva Ha{kog tribunala u predmetu protiv dr Vojislava [e{eqa. do 1995. obavestio sve moje prijateqe i poznanike da }u svedo~iti 9. I u ovoj izjavi sam ponovo potvrdio da ne `elim da budem svedok tu`ila{tva protiv Vojislava [e{eqa ve} da `elim da budem iskqu~ivo svedok odbrane ukoliko me [e{eq pozove. Po{to su to skupovi otvorenog tipa nije bilo nikakve smetwe da tamo budem iako nisam ~lan Srpske radikalne stranke. ko su bili moji komandanti. 15. ali i da se mo`e javno publikovati. i dozvoqavam da je tim koji poma`e odbranu Vojislava [e{eqa mo`e javno koristiti i obelodawivati kao i da je dr Vojislav [e{eq mo`e koristiti pred tribunalom u Hagu u svrhu svoje odbrane. Izjavu dao Nenad Miti} (potpis na originalu) Potvrda Potvr|ujem da sam pro~itao ovu izjavu na srpskom jeziku. O ovome sam govorio i nakon svedo~ewa tako je to odavno javni podatak koji sam li~no obelodanio. u ~ijem postupku sam bio svedok sudskog ve}a. marta 2010. gde sam bio na obuci.

od oca Dimitrija. Mr Dejan Mirovi} Potpis svedoka: (potpis na originalu) Paraf prisutnih: (potpisi na originalu) Izjava svedoka Moje ime je Dim~e Mijatovi}. Slikar (na Kosovu i Metohiji) Datum ro|ewa: 28. Tihomira Ostoji}a br. sa prebivali{tem u Zrewaninu. li~na karta broj 000408523 izdata od PU Zrewanin. Zbog svojih moralnih na~ela kojima sam u~io i svoju decu `eqa mi je da. Ja sam tokom prethodnih godina vi{e puta razgovarao sa predstavnicima Ha{kog tribunala i do`iveo sam niz pritisaka i neprijatnosti. po nacionalnosti sam Srbin. Dr. zarad pravde. Nemawa [arovi} 2. o svemu {to sam do`iveo tokom ratnih devedesetih godina iznesem 63 . Beograd Razgovor vodio: diplomirani pravnik Nemawa [arovi} Imena svih osoba prisutnih tokom razgovora: 1. ro|en sam 28. ^ovek sam koji je pravoslavac i hri{}anin i otac sam dvoje dece. Nacionalnost: srpska Veroispovest: pravoslavna Jezik/jezici koje govori: srpski Jezik koji je kori{}en u toku razgovora: srpski Trenutno zanimawe: nezaposlen Prethodno zanimawe: tehni~ar grafi~kog dizajna Datum i mesto razgovora: 9. januar 1959. godine Izjava svedoka Podaci o svedoku: Prezime: Mijatovi} Ime: Dim~e Pol: mu{ki Ime oca: Dimitrije Nadimak: Lala (u Hrvatskoj). I pored lo{eg zdravstvenog stawa i finansijskih problema sa kojima sam se suo~avao odlu~io sam da se oduprem svim pritiscima tu`ila{tva i odbijem da la`no svedo~im pred ha{kim sudom zarad sitnih privilegija. Umjetnik (u Bosni). Mesto ro|ewa: Zrewanin Adresa: Zrewanin. 114. dr`avqanin Republike Srbije. ul. godine u Zrewaninu. Dr. po veroispovesti pravoslavac. januara 1959. godine. decembar 2010.Dim~e Mijatovi} Me|unarodni sud za krivi~no gowewe lica odgovornih za te{ka kr{ewa me|unarodnog humanitarnog prava po~iwena na teritoriji biv{e Jugoslavije od 1991. JMBG 2801959850038. Tihomira Ostoji}a br 114.

sve ~iwenice kojih se se}am kako bi o tim doga|ajima kona~no bila utvr|ena potpuna istina. Do sada sam sudski overio dve izjave u kojima sam saop{tio da ne `elim da budem svedok tu`ila{tva i svedok optu`be, ve} iskqu~ivo svedok odbrane Vojislava [e{eqa i svedok istine. Iz istog razloga i danas dajem ovu izjavu bez ikakvih pritisaka i sa velikom `eqom da iznesem potpunu istinu. Pre prelaska na ratne devedesete godine `elim da opi{em kako su izgledali moji susreti sa predstavnicima Ha{kog tribunala. Smatram da je bitno da se zna kakvim sam sve pritiscima bio izlo`en dugi niz godina i da jedino `alim {to ranije nisam smogao snage da im se oduprem i mudrosti da im ne verujem koliko sam im verovao. Prvi susret odigrao se tokom 2001. godine. Predstavnici Ha{kog tribunala prvo su me pozvali telefonom i nekoliko dana nakon toga pose}uju me u mojoj ku}i u Zrewaninu Yeri i Adisa Agi} prevodilac iz Sarajeva koja je radila za neku humanitarnu organizaciju, za neke ratne veterane. Pri tom prvom razgovoru nije bilo velikog pritiska ve} me blago ube|uju da bi bilo veoma korisno za mene da svedo~im u korist Ha{kog tribunala. Tom prilikom pozvali su me da do|em u Beograd na daqe razgovore. Me|utim, po{to sam ja to odbio, u oktobru i novembru mesecu kod mene dolaze Paolo Pastore Stoki, prevodilac Adisa Agi}, neka nemica Judit ~ijeg se imena trenutno ne mogu setiti i jo{ jedna mu{ka osoba, koja je po mojoj proceni bila voza~ i telohraniteq. To sam zakqu~io jer mi je delovao kao vojnik a u yipu kojim su do{li kada su odlazili u gepeku sam video vojnu torbu. Pored toga primetio sam i da je ispod sakoa ili jakne koju je nosio imao pi{toq. Tada su ponovo poku{ali da me privole da svedo~im za Ha{ki tribunal. Kako ja to nisam `eleo, saop{tili su mi da raspola`u snimcima i dokumentacijom u vezi mog boravka i delovawa u Bile}i i Trebiwu koja mene navodno dovodi u kompromituju}i polo`aj, te da bih ukoliko ne “sara|ujem” i ja vrlo brzo mogao umesto svedoka postati optu`eni. Saslu{avan sam ~etiri dana {to bi i popuno zdravom ~oveku bilo iscrpquju}e a meni je zbog zdravstvenog stawa izuzetno to te{ko palo i na trenutke sam mislio da ne}u vi{e izdr`ati ve} da }u pasti u nesvest. Saslu{avali su me od jutra do sutra i samo {to mi nije du{a ispala. Saslu{awe nije podse}alo na normalan razgovor kakav imam sada sa ~lanovima tima za odbranu dr Vojislava [e{eqa ve} se svodio na zastra{ivawe i ucewivawe. Ista pitawa postavqali su mi nebrojeno puta vr{e}i pritisak da potvrdim ono {to su oni `eleli. Paolo Pastore se na mene posebno razgoropadio i bio je posebno neprijatan kada smo razgovarali o doga|ajima u Hercegovini, jer nije mogao nikako da moj boravak pove`e sa Vojislavom [e{eqem jer nismo imali nikakve dodirne ta~ke. Razgovarali smo uz pomo} prevodioca a dvojica koja su me ispitivali koristili su nekakav lap top ali ja nisam mogao videti niti znati {ta su upisivali jer su pisali na engleskom jeziku. Odmah su mi stavili do znawa
64

da }u ukoliko ne sara|ujem dobiti zvani~an poziv Ha{kog tribunala i ponudili su mi za{titu od gowewa ukoliko potvrdim wihove navode. Stekao sam utisak da im istina nije bila preterano va`na, jer me nisu pitali da ja ka`em {ta je i kako je bilo ve} su uglavnom oni pri~ali i ~itali pripremqen tekst pa mene pitali da to potvrdim. Obe}ali su mi da }u ukoliko svedo~im javno pred kamerama dobiti za{titu tako {to }e mi promeniti identitet, preseliti me u drugu dr`avu i obezbediti materijalnu egzistenciju meni i mom sinu Stefanu. Me|utim, ja imam dva deteta iz dva braka i tu ponudu sam odbio, jer ne bih `eleo da bilo kom od svoje dece dajem pogre{ne primere u `ivotu. Moje odbijawe da svedo~im predstavnici tu`ila{tva shvatili su tako da bih mogao biti svedok koji ne bi javno svedo~io. Zato su mi nudili razli~ite varijante samo da svedo~im, jedna od ponuda je bila da budem tajni svedok kome se na su|ewu ne}e videti lik niti ~uti glas. ^etiri dana su me maltretirali tako {to su mi po ~itav dan, satima i satima na lap topu pokazivali neke slike i snimke i tra`ili da im poka`em {ta se vidi, koja su lica na slikama i sli~no. Snimci su se odnosili na Hercegovinu i Kosovo i Metohiju, a samo nekoliko na Hrvatsku. Ispitivali su me za neke lokacije u Slavoniji, za Hercegovinu i Kosovo i Metohiju. Vi{e puta sam im rekao da sam bolestan, da sam bio na le~ewu i da sam stalno pod nekom terapijom, jer stalno pijem lekove ali ispitivawe nisu prekidali. Nakon ~etiri dana saslu{avawa bio sam toliko iscrpqen i slu|en da sam bio spreman da potpi{em i da sam li~no pucao u biv{eg ameri~kog predsednika Kenedija, samo da se agonija saslu{awa kona~no zavr{i. Kona~no potpisao sam sve {to su mi dali ali ni dan danas ne znam {ta sam potpisao. Koliko se se}am papiri su bili na engleskom ali kao {to sam rekao nisam gledao niti sam bio u stawu da gledam {ta potpisujem ve} sam samo `eleo da se sve {to pre zavr{i ne razmi{qaju}i o posledicama. Drugi put su me saslu{avali u Beogradu, koliko se se}am to je bilo 2002. godine. Mada ni to nije bilo neko saslu{awe, ve} su mi na lap topu pokazivali slike i snimke i tra`ili da prepoznam neke osobe koje su po wihovom re~ima bile ~etni~ke vojvode. Snimci su se odnosili na Hercegovinu i Kosovo i Metohiju, a gotovo nijedna na Hrvatsku, jer ih zapadna Slavonija o~igledno vi{e nije zanimala ve} su se najvi{e bazirali na Vukovar. Kako su mi tad rekli navodno su me pozvali da provere neke delove onoga {to sam im ranije pri~ao. Od prvog kontakta pa nadaqe stalno su me zvali telefonom i tako odr`avali konstantan pritisak na mene. Imao sam utisak da sam bio pod prismotrom i da su znali {ta radim, gde se kre}em i sli~no. Jednom prilikom policajac u ~ijem sam rejonu `iveo mi je rekao da ima slu`beni zadatak da me proverava i obilazi redovno. Moj ose}aj da me predstavnici tu`ila{tva dr`e na oku potvrdio se u prole}e 2007. godine kada sam promenio adresu stana. Prodao sam ku}u u Zrewaninu u ul. 12. vojvo|anske brigade br. 31, i kupio drugu mawu u Zrewaninu, na adresi ul. Dr. Tihomira Ostoji}a br. 114. Mada nikoga iz Ha{kog tribunala o tome nisam obavestio odmah su
65

me prona{li i na novoj adresi i pozvali na fiksni telefon u novoj ku}i. Zakqu~io sam da me prate, jer telefon na novoj adresi nije bio registrovan na moje ime. Otprilike u oktobru 2007. godine, pozvali su me da do|em u kancelariju Ha{kog tribunala u Beogradu, u ulici Jevrema Gruji}a. Na autobuskoj stanici u Beogradu, odnosno preko puta na parkingu su me sa~ekali i kada sam u{ao u wihov yip stavili su mi preko glave jaknu jedne `ene iz Ha{kog tribunala koja je bila u istom yipu. Rekli su mi da to ~ine, jer ne `ele da me bilo ko vidi kad dolazim u wihove prostorije. Smatram da su to u~inili kako bi me dodatno upla{ili, sludeli i ponizili i kako bih u~inio sve {to po`ele. Me|utim, to je bila kap koja je prelila ~a{u i odlu~io sam da ne trpim daqa poni`ewa i pritiske. Tom prilikom su me u prostorijama Ha{kog tribunala ispitivali o Ratku Mladi}u. U decembru mesecu 2007. godine, nalazio sam na le~ewu u bolnici u Zrewaninu na odeqewu psihijatrije. Jednog dana, iako sam bio na le~ewu u bolnici, prona{li su me predstavnici kancelarije za saradwu sa Ha{kim tribunalom kako bi mi uru~ili poziv da se pojavim u Hagu. Tada sam doneo kona~nu odluku da stupim u kontakt sa Srpskom radikalnom strankom i preko wih sa ~lanovima tima koji poma`e u pripremi odbrane dr Vojislavu [e{equ. Moram ista}i da su predstavnici Ha{kog tribunala stalno pri~ali o mojoj ugro`enosti i ugro`enosti moje dece, iako se ja nikada nisam ose}ao ugro`enim niti sam dobijao pretwe od nekoga. Stekao sam utisak da oni namerno kod mene `ele da izazovu ose}aj nesigurnosti i straha kako bih bio pod {to ve}im wihovim uticajem. Nakon pri~a o pretwama nudili su mi razne vrste pomo}i, od bezbednosti za mene, moju decu i porodicu, adekvatnog le~ewa, preko za{titnih mera do finansijske pomo}i. Me|utim, ni meni ni mojoj porodici skoro nikada nisu pomogli osim jednom prilikom tokom novembra 2007. godine, kada mi je lekar neurolog rekao da moram na snimawe skenerom MR. Kako nisam imao novca obratio sam se Judith Brand. Nakon toga, predstavnici tu`ila{tva dolaze u Zrewanin, donose mi 150 evra ali me, da bi mi dali novac neophodan za le~ewe, uslovqavaju da im kao garanciju da }u svedo~iti protiv Vojislava [e{eqa predam svoj paso{. S obzirom na to da nisam imao izbora, jer mi je novac za le~ewe bio neophodan i hitno potreban, predao sam im svoj paso{. [to se ti~e novca koji su mi davali predstavnici tu`ila{tva to su uglavnom bili minimalni iznosi, tj. samo koliko da mi nadoknade tro{kove puta i ishrane i na to nekih 10 ili 20 evra. To mi je bila vrsta nadoknade za izgubqeno vreme, odvojenost od deteta i sli~no, ali su mi ~vrsto obe}ali da }u nakon su|ewa, ukoliko ono bude onakvo kakvo oni `ele, i ja biti adekvatno pla}en. Pored toga, kada su bili zadovoqni mojom saradwom i kada sam potvr|ivao sve wihove navode odu`ivali su se tako {to su kupili nekoliko mojih slika za koje su davali po stotinak evra iako sam stekao utisak da ih slike ne zanimaju jer su novac davali malte ne bez gledawa slika.
66

kad ja tako ne{to u `ivotu nisam ~uo ni video.50 metara. jer ja Ha{kom tribunalu nikada nisam rekao ni{ta protiv dr Vojislava [e{eqa. Kao 67 . Neki rezervisti JNA koji su se poput mene dobrovoqno prijavili u rezervu i ja preba~eni smo u jednu kasarnu u Novom Sadu autobusima. ali ni do danas mi Paole nije platio tu sliku. a da ja to ne `elim. Ja sam dizajner grafike i bavim se slikarstvom. Jedini zakqu~ak koji sam izvukao je da su `eleli da la`em i da im i nije bilo bitno da li sam ili ne ne{to video ve} samo da potvrdim ono {to `ele. Ja nisam `eleo da la`em niti da daqe trpim pritiske i strah od qudi iz Ha{kog tribunala. Istra`iteqima sam vi{e puta nedvosmisleno rekao da nikada nisam bio ~lan Srpskog ~etni~kog pokreta i da na rati{ta na kojima sam bio nikada nisam odlazio preko Srpske radikalne stranke ve} kao dobrovoqac ali na svoju ruku i preko svojih prijateqa.Moram re}i da mi je prosto krivo {to ranije nisam kontaktirao lica iz tima dr Vojislava [e{eqa. ve} da `elim da se oslobodim pritisaka i straha od Ha{kog tribunala i da `elim da budem svedok odbrane dr Vojislava [e{eqa. jer ne znam {ta mu se stavqa na teret i nisam o~evidac bilo ~ega {to bi za wega moglo biti kompromituju}e. Kada sam saznao da je ona skinula moje ime sa spiska onih koji su pozvani u rezervu ja sam oti{ao u op{tinu i li~no se prijavio da idem kao dobrovoqac. U pitawu je slika uqe na platnu 1. Do{ao sam kao civil u civilnoj ode}i. Zato sam odlu~io da stupim u kontakt sa licima iz tima dr Vojislava [e{eqa i da im dam izjavu kako bi javnost i dr Vojislav [e{eq saznali {ta sam sve pretrpeo i na {ta su sve spremni predstavnici tu`ila{tva Ha{kog tribunala. godine. ali su od mene tra`ili da im svedo~im da je dr Vojislav [e{eq ne{to konkretno naredio. skinuo strah i pritiske koje imam sve ove godine i siguran sam da bi mi i zdravstveno stawe bilo boqe. jer moja sestra. koriste}i svoja poznanstva sa posla. Tada su mnogi dobijali pozive u rezervu ali ga ja nisam dobio. to spre~avala. godine. Meni ovi iz Ha{kog tribunala nikada nisu rekli {ta je to navodno uradio dr Vojislav [e{eq. Moja ro|ena sestra radila je u op{tini Zrewanin. ali popodne. sliku je odneo. mo`e se utvrditi i po tome {to je Paolo Pastore Stoki tra`io od mene da mu prodam jednu moju sliku. Kakvi su predstavnici Ha{kog tribunala. septembra 1991. Prvi put sam oti{ao na rati{te 14. 17. Se}am se da je istog dana kada sam se prijavio. Po izlasku iz bolnice. kod mene do{ao moj kom{ija policajac koji mi je doneo poziv i to ve~e me ispratio za Novi Sad. To naro~ito `elim.40 y 1. koji su na mene vr{ili pritisak. Te pare sam bio namenio da sinu kupim kompjuter. kontaktirao sam prijateqa iz Srpske radikalne stranke iz Zrewanina i rekao mu da me Ha{ki tribunal planira za svedoka tu`ila{tva protiv dr Vojislava [e{eqa. ali ne i oru`je. i preba~eni smo u Bawa Luku u kasarnu JNA Kozara. decembra 2007. Tada nije imao para da plati. Nikada mi nije bilo jasno kako su mislili da ja o tome svedo~im. Sutradan smo zadu`ili SMB uniforme. a da sam to ranije u~inio sigurno bih se otarasio ovih iz Ha{kog tribunala. Ja svakako ne bih ni mogao da budem svedok protiv [e{eqa.

godine. jer mi je `ena javila da treba da se porodi. 68 . ~ini mi se krajem 1991. okolini Zvornika i sli~no da bih potom i ja na wegov poziv stigao u Bile}u. Po{to sam bio na teritoriji zapadne Slavonije odlu~io sam da pre|em u vojsku Republike Srpske Krajine u Oku~anima i okolini. On je. godine. Za vreme mog u~e{}a u oru`anim sukobima i ratovima od septembra 1991. oti{ao u Bosnu i proveo je neko vreme na Palama. Nikada na mojim uniformama koje sam nosio nije bilo amblema ili simbola Srpske radikalne stranke ili Srpskog ~etni~kog pokreta. rawen sam na polo`aju u selu Dowi Bogi}evci. a rawen sam tokom granatirawa. koliko mi je poznato. godine. Se}am se da sam iz Bawa Luke oti{ao na Zlatibor gde sam sedam dana bio na zimovawu sa detetom. Nikada se nikome iz Srpske radikalne stranke nisam obratio sa `eqom da idem na neko rati{te ili neku teritoriju. Od avgusta do decembra 1992. do aprila ili maja 1995 godine. Nijednom jedinicom u kojoj sam bio nije komandovala Srpska radikalna stranka ve} komanda vojske na doti~noj teritoriji. Se}am se da sam oko mesec i po dana proveo ku}i zbog rawavawa i zapaqewa plu}a. avgusta 1992. godine. godine do avgusta 1994 godine. godine. Od avgusta 1994. bio sam kratko na odmoru u Zrewaninu i ponovo se vratio u vojsku Republike Srpske Krajine. godine. op{tina Oku~ani. Nikada ni u jednoj jedinici gde sam bio nije bilo nekoga zvani~nog ili nezvani~nog iz Srpske radikalne stranke. niti se to pre}utno odobravalo. bio sam u jedinici pod nazivom Druga laka pe{adijska brigada na Bora~kom jezeru pod komandom Bore Anteqa. U maju 1992. Od decembra 1992. bio sam u jedinici koja je dr`ala linije odbrane na teritoriji op{tine Stolac. U junu 1992. Po{to sam na rati{tima stekao veliki broj prijateqa. Vojske Republike Srpske Krajine ili Vojske Republike Srpske. odnosno rezervista vojnik dobrovoqac sa jedinicom sam bio na prostoru zapadne Slavonije sve dok se JNA nije povukla. Sa Zlatibora sam se vratio u Bawa Luku. bio ~lan Srpske radikalne stranke niti je ijedan moj komandant imao kontakte sa Srpskom radikalnom strankom. godine prijateqi su me pozvali da im se pridru`im u Hercegovini. godine. Sin mi se rodio 6.pripadnik JNA. Nijedan komandant jedinice u kojoj sam bio nije. a meni je komandir jedinice bio Ba}a Milo{evi}. Konkretno me je iz Hercegovine pozvao Todorovi} Miodrag iz Dunavca. godine do jula 1995. Aprila ili maja 1995. jula 1995. ponovo sam oti{ao na Bora~ko jezero. godine i zato se se}am svih ovih detaqa. ja nikada nisam bio u nekoj jedinici koja nije bila u sastavu JNA. a se}am se da sam se vratio po~etkom jula 1995. Do rawavawa je do{lo tokom napada hrvatske vojske. koji bi se makar predstavio da je tu u ime Srpske radikalne stranke. godine u Aran|elovac. dok sam ja bio na le~ewu. bio sam u Aran|elovcu gde sam se o`enio. Nikada nisam dobio nare|ewe ili komandu od nekoga iz Srpske radikalne stranke niti sam ikada podnosio izve{taj ikome iz Srpske radikalne stranke. Nikada me u neku od navedenih jedinica nije uputila Srpska radikalna stranka. ili januara 1992. Nikada nisam ~uo za komandu da se ubija i koqe. Nikada nisam pristupio nekoj jedinici kao ~lan Srpske radikalne stranke ili kao dobrovoqac Srpske radikalne stranke.

godine. juna 2006. 9 decembra 2010. godine. juna 2006. su mi po prvi put predo~ene moje navodne izjave Ha{kom tribunalu od 18. Vojislava [e{eqa vi|ao sam na televiziji. godine. u sastavu tih jedinica bilo je lica koja su simpatizeri ili pripadaju kao ~lanovi politi~kim strankama. U vezi paragrafa 9. godine. O politici smo retko razgovarali. Devedeset posto qudi koji su sa mnom bili u vojnim jedinicama delili su moje stavove i nisu `eleli cepawe SFRJ. godine. niti do dana{weg dana znam {ta u wima pi{e. ta~no je da ja u dobrovoqce nisam oti{ao po nacionalnoj osnovi ve} sam se prikqu~io JNA. kada sam davao izjave ni{ta nije snimano niti me je bilo ko obavestio da se moje izjave eventualno snimaju. novembra 2003. jer u jedinicama u kojima sam bio niko nikoga nije pitao kojoj stranci pripada. [to se ti~e paragrafa 7. po mom mi{qewu. i 20. istra`iteqi Ha{kog tribunala moja saslu{awa nisu snimali kako bi kasnije mogli moje izjave da prekrajaju po svojoj voqi. Ovo posebno isti~em. godine. koliko mi je poznato. i 17. koja je bila jedina regularna vojska u skladu sa tada va`e}im Ustavom.Dok sam bio u vojnim jedinicama. Slovaka itd. Dakle. odgovorno tvrdim da su moje navodne izjave kao celina falsifikat koji nema veze sa istinom ili zdravim razumom. pa se ti dobrovoqci kojima sam se prikqu~io nikako ne mogu nazvati “srpskim dobrovoqcima”. ja }u sada dati komentare samo na neke paragrafe iz moje navodne izjave iz 2006. Koliko sam primetio. 69 . Nikada se nije desilo da sa mnom u jedinicu organizovano do|e ili bude neko ko je ~lan Srpske radikalne stranke. Oni su samo kucali na svom lap topu ali je to {to su kucali. ali wegovi nastupi i stavovi nikada nisu bili razlog zbog koga sam se ja prijavio u dobrovoqce ili odlazio na rati{te. Sa dana{we vremenske distance. i moram re}i da sam potpuno {okiran onim {to u wima pi{e i da u potpunosti najenergi~nije odbijam da sam ja to rekao! S obzirom na to da je u mojoj navodnoj izjavi od 17. sadr`ana celokupna moja navodna izjava iz novembra 2003. a posebno }u osporiti neke delove kako bi i sudsko ve}e Ha{kog tribunala moglo biti upoznato sa tim kakvim se sve podmeta~inama i falsifikatima slu`e Paolo Pastore Stoki i tu`ila{tvo Ha{kog tribunala. jer Paolo Pastore Stoki i ne zna srpski jezik pa svakako nije mogao kucati i sastavqati izjavu na srpskom jeziku. jeste {to nisam mogao da se pomirim sa nasilnim rasturawem dr`ave u kojoj sam ro|en i u kojoj sam odrastao. Onaj ko je to napisao stvarno nije normalan. ni englesku ni srpsku verziju. Jo{ jednom moram napomenuti da nikada nisam dobio primerak izjava koje sam potpisao istra`iteqima Ha{kog tribunala. Danas. 19. Razlog zbog koga sam se prijavio u dobrovoqce JNA. Komentar }u dati samo na neke paragrafe. Dodatni dokaz da to nisu bili “srpski dobrovoqci” je ~iwenica da je me|u dobrovoqcima bilo qudi drugih nacionalnosti. jer na liniji fronta nije bilo bitno ko za koga glasa i ko koju stranku simpati{e. jer su neki sami po sebi toliko besmisleni da ne zaslu`uju nikakav komentar niti imaju bilo kakve veze sa realno{}u pa je i nemogu}e dati bilo kakav pametan komentar. Ma|ara. `elim re}i da mi je sme{na tvrdwa da nas je bilo ko nazivao ~etni~ki dobrovoqci. koja je tada bila jedina regularna vojska. bilo na engleskom jeziku.

Najpre se u paragrafu 10 ka`e da sam bio pod komandom “~etni~kog komandanta” a potom u slede}em paragrafu da sam za “~etni~kog komandanta” tek 1992. ve} sam zimovawe sa }erkom platio novcem koji sam dobio od JNA i to tako {to sam gotovinu dao svojoj ro|enoj sestri a ona je zimovawe platila sa svog ra~una na rate. koliko je meni poznato. Tvrdwa da je moj komandant bio nekakav “~etni~ki komandant” besmislena je. sastavi izjavu onako kako je `eleo a ja sam ispao magarac jer sam sve to potpisivao bez gledawa `ele}i samo da se saslu{awe {to pre zavr{i. Mene je vojna policija ~esto propu{tala preko granice bez pregleda. to bi bio prvi put da “~etni~ki komandant” bude obu~en u uniformu JNA. sada vidim da to nije spre~ilo Pastorea da. jer sam ~esto prelazio i imao redovnu dozvolu za prelazak iz Doweg Bogi}evca u Bosnu radi nabavke hrane. jer i u mojoj vojnoj kwi`ici pi{e kada sam pristupio rezervnom sastavu JNA i do kad sam u wemu bio. a jedina komanda koja je postojala na terenu u to vreme je bila komanda JNA! O~igledno je da su navodi paragrafa 11 potpuna izmi{qotina. kad smo bili u uniformama JNA.Pa kako su nas mogli zvati ~etni~ki dobrovoqci kad smo se prijavili u JNA. ~esto su be`ali iz svojih jedinica. Hrvati i muslimani koji su be70 . nisu ta~ni navodi da sam od Olivera dobio bilo kakav novac. kad su nam oru`je podelili oficiri JNA i kad smo bili pod komandom JNA u Dowim Bogi}evcima. Ja sam u to vreme u svojoj jedinici vozio kamion. Pre toga novac sam primio u Bosanskoj Gradi{ki. O besmislicama iz paragrafa 12 moram re}i da su jedini hrvatski “zarobqenici” koje sam ja video oni koji su sedali u moj kamion kako bi oti{li ku}i. Tako|e. ali se ja time nikada nisam hvalio niti je to bilo ko znao. godine. Ta~no je da sam postao ~lan SRS. oktobra i novembra 1991. Postoje i bio sam u Smrti}ima ali u wima nije postojala nikakva baza niti komanda. Se}am se da je Paolu Pastoreu jedan ~ovek. jer je paragraf 11 suprotan prethodnom paragrafu. isti~em da nikada nisam ~uo za Smiri}e kako stoji u mojoj navodnoj izjavi. Ja ~ak u to vreme nikada nisam svratio ni u sedi{te SRS u Zrewaninu. nije bilo nijedne jedinice koja nije bila pod komandom i kontrolom JNA. Kao da je bilo mogu}e da mi komanduje “~etni~ki komandant” a da ja ne znam da je on “~etni~ki komandant”? Uostalom. koji su bili u uniformama JNA i koji su imali kwi`ice JNA. koji je prisustvovao mom saslu{awu. To je bilo tokom septembra. Ni mi nismo bili sme{teni u bilo kakvoj vojnoj bazi ve} po ku}ama. Ti vojnici. municije i drugih potrep{tina. rekao da ne mo`e da me ube|uje da poznajem nekog ~oveka ako ga ja ne poznajem. Za sve {to nam je trebalo od municije do lekara i{lo se u Stari Gradi{ku koja je bila pod iskqu~ivom komandom JNA {to je op{tepoznata ~iwenica. godine saznao da je “~etni~ki komandant”. Na`alost. jer nisam `eleo da bilo ko zna da sam ~lan SRS. odakle sam ga poslao svojoj porodici preko jedne muslimanke Sabine koja je u Gradi{ki dr`ala kafi} preko puta Robne ku}e. Na tom podru~ju. ne obaziru}i se na moje odgovore. ve} je to bilo obi~no selo poput Dowih Bogi}evaca u kojima sam ja bio sme{ten. [to se ti~e paragrafa 10. U to vreme je bilo dosta hrvata i muslimana koje je po~etak rata zatekao na odslu`ewu redovnog vojnog roka u JNA.

U Bawaluci tako|e nije bilo nikakve obuke ve} su nam samo podelili uniforme i oru`je i smestili u kamione kojima smo oti{li na prve borbene linije. bombama) da se prebace u Bosnu. Mene su samo jednom posetili sestra i pokojni otac. a bilo je i onih koji nisu imali nikakvu oznaku na kapi. Kakve je obuke moglo biti kad smo prva dva dana po dolasku spavali na autoputu dok nismo u{li u selo. pa samim tim nije moglo biti ni drugog dela kompleksa u kome su navodno bili sme{teni komandanti. re`emo im grkqane i sli~no. Zagreb. U vezi paragrafa 14. To je bio po~etak rata i svi smo se uglavnom redovno brijali i imali veoma kratku kosu. odgovorno tvrdim da nikakve obuke nije bilo dok sam bio sme{ten u Dowim Bogi}evcima. zadu`ili smo SMB uniforme i zelene beretke sa kojih je ve}ina skinula petokraku. Za prelazak sa oru`jem bila je potrebna dozvola u koju je bio upisan serijski broj naoru`awa i koju sam ja uredno uvek imao. Pa kako je mogu}e da nas na sve te gnusne stvari primorava i posmatra na{u reakciju neko ko se ne nalazi tu i koga mi nikad u `ivotu nismo videli. O~igledan primer koliko su neke tvrdwe iz moje navodne izjave besmislene i kontradiktorne je iz paragrafa 13. Bilo je svakakvih oznaka. Mi smo bukvalno usput u~ili i da pucamo i da pre`ivimo. Bilo im je bitno samo da pre|u Savu i do|u u Bosnu. Nikada nisam prisustvovao nikakvom zlostavqawu a kamoli ubijawu ili klawu zarobqenika. jer je to bilo rati{te a ne izlet i nije se mogao {etati kako je ko hteo. Meni nije smetalo da kamionom povezem vojnike koji su to `eleli i vi{e puta se desilo da nas je vojna policija zaustavila. neko je nosio petokraku. pregledala svima isprave i zadr`ala sve vojnike koji nisu imali uredne dozvole za odsustvo. da su nas komandanti terali da zarobqenike teramo kroz minska poqa. Takve vojnike vodili su u pritvor kako bi proverili sa wihovim komandama da li su svoje jedinice napustili bez dozvole. U vezi paragrafa 15. prvi be`ali iz vojske i sa fronta a koji su posle neke ~a{ice u kafani postajali najhrabriji borci i ratnici. po pravilu. [to se uniforme i kape ti~e. municijom. mnogo kra}u nego dok smo bili civili i to pre svega zbog lo{ih higijenskih uslova kada je lak{e odr`a71 . Doboj ili bilo koje drugo mesto odakle su rodom. pojedinci kokardu. U to vreme se de{avalo da su neki vojnici poku{avali sa punim naoru`awem (pu{kama. ali da mi istovremeno nismo znali ko su komandanti jer nismo imali priliku da ih vidimo jer su bili u drugom delu kompleksa. lovimo po {umi. [to se ti~e navoda iz paragrafa 12 i 13 o nekakvim minskim poqima i zarobqenicima koji su proterivani kroz minska poqa i jureni po {umi takve pri~e mogle su se ~uti samo u kafanama i to posle petog pi}a ali iskqu~ivo od kobajagi ratnika koji su. za Split. neko znak Vojske Jugoslavije. jer se nalazi u drugom delu kompleksa koji ina~e ne postoji? Jo{ jednom moram ponoviti da smo svi bili sme{teni po selima i civilnim ku}ama i da nigde nije bilo nikakvog vojnog kompleksa. nas niko nije pose}ivao osim ponekad na{e rodbine.`ali iz JNA prelazili su Savu i odlazili u Bosnu odakle su mogli nastaviti redovnim autobuskim linijama bilo gde. {to je potpuno normalno u svakoj vojsci.

kada smo u{li u ku}u. U vezi paragrafa 20. da ja nisam bio ~etni~ki dobrovoqac ve} dobrovoqac JNA. budemo zarobqeni. To je bio rat i svako je pucao u neprijateqa a gubici su nam bili najve}i na po~etku jer. mi nismo imali nikakvu obuku ve} smo direktno stigli na prvu liniju fronta. U vezi paragrafa 25. jo{ jednom u paragrafu 25 napisao da sam dobio 200 maraka od Olivera. Sada posledwi put ponavqam. je dokaz da je moju navodnu izjavu sastavqao kompletan idiot. pretpostavqam da su ih iz obesti ubili Hrvati koji su se povukli iz sela jer su kasnije te le{eve. ve} smo dok smo igrali bilijar za~uli pucwavu. kao {to sam rekao. novembra 2006. isti~em da je neverovatno da je svuda uba~eno kako sam ja bio ~etnik i kako je moja jedinica bila ~etni~ka. ne daj Bo`e. Slobodno mogu re}i da u paragrafu 17. nema nijedne moje re~i. Mi smo se nalazili ispred kafi}a i igrali smo bilijar kada je taj deda zapucao na nas sa jednog prozora u potkrovqu ku}e. prilikom odno{ewa i identifikacije.vati kratku kosu. moje navodne izjave od 17. Nikad nam niko nije rekao niti pre}utno sugerisao da treba nekoga da ubijemo. bilo neprijateqskog vojnika bilo civila. Mi u tom trenutku nismo ni znali ko puca a kasnije. ali nije ta~no da su pripadnici moje jedinice bez povoda ubili majku sa dvoje dece i dedu. On je pogodio jednu kuglu koja se nalazila na stolu a potom smo mi uzvratili paqbu. godine. tvrdim da je jo{ jedna o~igledna la`! Onaj ko je ovu izjavu pisao o~igledno se zaboravio pa je. videli smo da se radi o ~oveku od oko 65 godina. Oni su izraz ~etnici koristili za sve koji su se protiv wih borili iako je u jedinicama JNA i daqe bilo i Ma|ara. ho}u da ka`em da su u borbama sa na{e strane u~estvovale samo jedinice JNA. Olivera 72 . Se}am se incidenta u Dragali}u. i to vi{e ne}u ponavqati. Glupo je tvrditi da je neko komunicirao sa SRS ili S^P u Beogradu. da nije bilo ~etni~ke jedinice ni ~etni~ke komande ve} da smo svi bili pod iskqu~ivom kontrolom i komandom JNA. jer samo kompletan idiot mo`e da napi{e da smo imali veliki gubitke a da su Hrvati pucali u vazduh. jer pomo}u tog starinskog radija (RUP) svakako nije bilo tehni~kih mogu}nosti da se uspostavi veza sa Beogradom. pored paragrafa 11. kako bi bilo mogu}e da JNA pravi pontonski most a ~etnici da osloba|aju sela i vode borbe. Hrvata. [to se ti~e paragrafa 22. Mrtvu `enu i dvoje dece zatekli smo u drugom dvori{tu ali oni su ubijeni ranije. muslimana. Svima nama vi{e puta je re~eno da moramo po{tovati pravila rata i da moramo biti korektni prilikom zarobqavawa neprijateqa {to smo mi i po{tovali nadaju}i se da }e i prema nama biti korektni ukoliko. Nismo bili poznati kao ~etni~ki dobrovoqci niti je za to bilo ikakvog osnova. Sve {to se de{avalo de{avalo se u borbi. a nikada nakon zarobqavawa. O tvrdwama iz paragrafa 18 moram ista}i da je oprema koju smo mi imali bila najstarija mogu}a. lokalni me{tani prepoznali i rekli nam da se radi o Srbima. Paragraf 16. Po hiqaditi put ponavqam da nije bilo nikakvog ~etni~kog komandanta niti ~etni~kih dobrovoqaca. ^etnici su izraz koji su za nas koristili Zenge kada su hteli da nas omalova`e i provociraju.

tamo pozvali prijateqi koje sam prethodno stekao na rati{tu. na primer. a svakako nije bila 1992. oni su bili svesni da la`em. Ta~no je da sam ~uo za neke [e{eqeve ideje i da su mi se pojedine i svidele. To me malo uvredilo ali posle sam se smirio. kao {to sam ve} rekao. Tim pre. `elim iskreno da ka`em da je ta~no da sam. jesam svesno potvrdio i slagao kako bih do{ao do novca ali nikad ih nisam izgovorio. Tome je prethodio na{ razgovor o mojim slikama i oni su mi jasno sugerisali da }e ukoliko budem sara|ivao i davao. Posebno je glupo to {to pi{e da je Oliver potpisivao priznanicu ako sam navodno ja dobijao novac.sam. godine. godina. Se}am se da sam istra`iteqima potvrdio ovo {to je navedeno u paragrafima 27. Me|utim. prevoza. 30 i 31. Kada sam se prijavio u dobrovoqce nisam ni bio ~uo za Veliku Srbiju. 29. kako su rekli. ali to nije imalo nikakvog uticaja na mene i moj daqi ostanak na frontu ili povratak ku}i. godina. verovatno je ve} bila 2008. oni su bili veoma grubi i rekli su mi da oni nisu socijalna slu`ba. ali su `eleli izjavu protiv [e{eqa. jer 73 . ~etni~ka obele`ja i sli~no i pored toga {to to nema nikakve veze sa istinom. To je bio pre}utni dogovor izme|u mene i istra`iteqa. jer nikad u `ivotu nisam probao drogu niti je takav izraz deo mog re~nika. cigareta do plate obezbe|ivane su zvani~no preko jedinice i to nema apsolutno nikakve veze sa SRS. iste crvene beretke i iskqu~ivo zvani~na obele`ja jedinice. Ja. poznavao i time se ponosim ali nikada od wega nisam dobijao novac. ili 1993. meni je bio potreban novac a smatrao sam da moja izjava nikad ne}e biti upotrebqena i da moja la` nikome ne mo`e na{koditi. jer se ni on nije nalazio u zavidnoj finansijskoj situaciji. Svi smo mi bili odrasli qudi koje je boravak na rati{tu dodatno o~vrsnuo i nas nije bilo mogu}e prevariti niti navesti da kao ovce radimo {ta nam se ka`e. kada sam stupio u kontakt sa Srpskom radikalnom strankom kako bi me za{titili od daqih pritisaka Ha{kog tu`ila{tva i kako bih mogao da ispri~am kakve sam sve muke od wih pre`iveo. [to se ti~e paragrafa koji opisuju moj boravak na Bora~kom jezeru. 28. a maltene ni za [e{eqa. Sve potrebe od uniformi. godine. nikada u `ivotu ne bih mogao re}i da je [e{eq na mene ili na nekog drugog uticao kao droga. Me|utim. Meni su u to vreme pare bile preko potrebne i svesno sam slagao kako bih dobio novac. tokom 1993. moram posebno objasniti razloge koji su me na to naveli. kakva bi onda priznanica bila za bilo {ta? Na rati{te u Republiku Srpsku nisam oti{ao preko SRS ili S^P ve} su me. da smo svi imali iste uniforme. oti{ao do prostorija SRS u Zrewaninu kako bih potra`io finansijsku pomo}. Milorada Krstina upoznao sam jo{ kasnije nego Marjanskog. kao {to sam rekao. Moram ista}i da i u ovim paragrafima ima dosta re~i koje ja nikad nisam izgovorio. “pravilne odgovore” svaku sliku koju im donesem kupiti i platiti po 100 evra. moram re}i da sam bio u sastavu Crvenih beretki gde je disciplina bila izuzetno ~vrsta u svakom pogledu. O paragrafu 26 moram re}i da sam Lazara Marjanskog prvi put u `ivotu upoznao u decembru 2007. neverovatno je da su ha{ki tu`ioci i ovde poku{ali da umetnu nekakve ~etnike. U vezi paragrafa 47.

Bilo je i drugih snimaka gde je Pastore tra`io da prepoznam neke qude koje nisam poznavao i ~ak je prstom upirao u monitor. ali mu je taj drugi ~ovek rekao da mi ne mo`e on pokazivati prstom ve} da ja sam treba da prepoznam ako nekoga poznajem. da je tvrdwa iz moje navodne izjave da je Balti}. jer je postojala velika i o~igledna razlika u visini (bar za glavu) ~oveka koga sam upoznao i ~oveka sa snimka. kada smo izlazili i sli~no. Crvene beretke bila su elitna jedinica i svi mi koji smo joj pripadali bili smo na to ponosni. Ja sam Pastoreu rekao da postoji sli~nost zbog duge crne kose ali da to nije isti ~ovek. Paragraf 51. niti sam razmi{qao o ~etni~kim dobrovoqcima niti sam se ikada tako ose}ao. jer je Srpska radikalna stranka bila opoziciona stranka i bila je ~esto na udaru Milo{evi}evog re`ima. pre svega. Se}am se svakog detaqa. Pastore se ra`estio i insistirao je da ga prepoznam dok jedan ~ovek. a kazne za kr{ewe discipline u Crvenim beretkama bile su veoma stroge. Se}am se dobro razgovora sa Paolom Pastoreom oko akcije kod ^elebi}a u blizini Kowica. jer je razgovor tada bio posebno neprijatan.kao {to sam ranije rekao ja se jesam u~lanio u SRS ali to niko nije znao. 74 . koji je prisustvovao saslu{awu. Zbog toga sam ja kao i svi ostali koji su eventualno bili ~lanovi ili simpatizeri neke partije }utao o svojoj strana~koj pripadnosti. strahovale od muslimana. i 1992. To je bio prvi put da sam oti{ao u prostorije SRS u Zrewaninu pa je besmislena tvrdwa da sam 1991. jer smo i mi hri{}ani. a koliko mi je poznato opatice koje se pomiwu niko nije dirao ve} su same tra`ile da se prebace na hrvatsku teritoriju. odr`avao kontakt sa SRS potpuno neta~na. jer smo kod devojaka kao Crvene beretke imali mnogo boqi prolaz a i niko vas nigde nije smeo dirati kada vidi crvenu beretku. ^esto smo to isticali i u dru{tvu. Ja nisam `eleo da se to zna kako ne bih imao problema. Paragraf 49. jer je Paolo po svaku cenu hteo da me natera da potvrdim da je ~ovek sa snimka ~ovek koga sam upoznao kod Kowica. [kolsku biblioteku koja se pomiwe zapalile su muslimanske snage u povla~ewu ka Bjelimi}ima. {to mo`e potvrditi svako ko je ikada bio u Crvenim beretkama. ve} da se radi o o~iglednom falsifikatu i neskrivenoj `eqi Paola Pastorea da sve {to se desilo u proteklim ratovima dovede u nekakvu vezu sa dr Vojislavom [e{eqem ~ak i kada je to apsolutno nemogu}e. `elim ista}i slede}e. U to vreme u blizini Kowica bile su ozlogla{ene muslimanske jedinice pod nazivom “Crni labudovi” koje su po~inile brojne zlo~ine. Prema tome. godine preko Srpske radikalne stranke odlazio na rati{te. jer su u to vreme u toj oblasti Hrvati i muslimani bili u velikoj zavada pa se opatice nisu pla{ile Srba. ve} su. jer je tamo svako strana~ko anga`ovawe ili pomiwawe bilo koje stranke bilo zabraweno. od batina do izbacivawa iz jedinice {to niko od nas nije `eleo. ^itaju}i paragraf 48. nije sugerisao Pastoreo da me ostavi na miru re~ima “ne vredi da ga ube|uje{ ako ga on sam nije prepoznao”. Jo{ jednom moram re}i je da sam ja tada bio u Crvenim beretkama i da tamo nije bilo nikakvih ~etnika ili ~etni~kih jedinica koje niko nije mogao kontrolisati. dok smo bili pod komandom Crvenih beretki.

posebno nakon {to su mi u Zrewaninu rekli da oni nisu socijalna ustanova {to me uvredilo. ali onih 20 odsto la`i ~ine tu izjavu barem sto puta gorom i neta~nijom nego da je svih 100 odsto la`. jer smo strahovali od upotrebe bojnih otrova. Dim~e Mijatovi} (potpis na originalu) Potvrda Svojim potpisom potvr|ujem da sam ovu izjavu napisanu na srpskom jeziku pro~itao. Nije ta~no da su nam u Crvenim beretkama dozvoqavali da nosimo brade ve} upravo obrnuto. jer je svuda bilo pripadnika mirovnih misija i bilo koje stradawe civila bilo bi `estoko medijski iskori{}eno protiv Srba {to mi svakako nismo `eleli niti smeli da dozvolimo. Pored toga {to je redovno brijawe deo uobi~ajene discipline morali smo da se brijemo redovno i kako bismo mogli bez problema da koristimo gas maske. Svi smo morali redovno da se brijemo. [to se ti~e tvrdwi da je Ratko Mladi} dao verbalno nare|ewe da civili ne smeju `ivi da napuste to podru~je. da je svaka re~ istinita i preneta onako kako sam ja izjavio 75 . jer sam ja rekao upravo suprotno. Zato sam svima koji su hteli da me saslu{aju govorio da mi je ha{ko tu`ila{tvo mimo moje voqe odredilo nekakvu {ifru VS-014. i da sam svojoj rodbini i svim prijateqima odmah rekao da tu`ila{tvo Ha{kog tribunala na mene vr{i pritisak i da `eli da budem wihov svedok. U mojoj navodnoj izjavi je 80 odsto istina a 20 odsto la`. Ta~no je da sam nekoliko puta bio u Udru`ewu Srba iz Bosne i Hercegovine. to apsolutno nije ta~no. pretwi i pritisaka koje sam dobijao od predstavnika tu`ila{tva. jer sam vremenom zbog lo{eg odnosa prema meni. pa svakako nisam imao vremena da obijam pragove po Beogradu. decembar 2010. moram jo{ jednom re}i da sam iznena|en i zgro`en onim {to se predstavqa kao istina i kao moja izjava. da nikada nisam `eleo da budem za{ti}eni svedok pod {ifrom VS014 ili VS-ko zna {ta. Bilo je slu~ajeva da su muslimani namerno civile. moje navodne izjave. niti sam imao razloga da obilazim SRS. Izjavu dao 10. Ovo sam ~inio kao meru predostro`nosti. polako shvatao da je javnost jedini na~in da se za{titim i da }u biti sve sigurniji {to vi{e qudi bude saznalo za moje razgovore sa wima. Na kraju. ali smo mi u takvim situacijama morali biti izuzetno oprezni. Posebno `elim da napomenem da od qudi iz svoje okoline nikada nisam krio da sam razgovarao sa predstavnicima i tu`ila{tvom Ha{kog tribunala. U vezi paragrafa 60. ali mora se znati da su nama odsustva bila retka i kratka i da sam jedva ~ekao da obi|em svoju porodicu i decu. Na{ narod ima izreku koja ka`e da je poluistina ~esto gora nego ~ista la`. godine. jer smo tamo dobijali finansijsku pomo}. `elim re}i da nije ta~no da sam pose}ivao prostorije SRS u Beogradu kad god sam bio na odsustvu iz Crvenih beretki.Neta~ni su navodi u paragrafu 52. a jedini u ~itavoj jedinici koji je imao dozvolu da nosi bradu ali kratku je Vekoslav Milovanovi}. U Beogradu. `ene i decu izbacivali u prve borbene redove kako ne bismo mogli da napredujemo.

Tihomira Ostoji}a br 114. Ja sam tokom prethodnih godina vi{e puta razgovarao sa predstavnicima tu`ila{tva Ha{kog tribunala i do`iveo sam niz pritisaka i neprijatnosti. sa prebivali{tem u Zrewaninu. Moje ime je Dim~e Mijatovi}. 9. od oca Dimitrija. godine u Zrewaninu. Mesto ro|ewa: Zrewanin Adresa: Zrewanin. odlu~io sam da se oduprem svim pritiscima tu`i76 . Tihomira Ostoji}a br. u Beogradu Razgovor vodio: diplomirani pravnik Nemawa [arovi} Imena svih osoba prisutnih tokom razgovora: 1. Dr. I pored lo{eg zdravstvenog stawa i finansijskih problema sa kojima sam se suo~avao. godine Izjava svedoka Podaci o svedoku: Prezime: Mijatovi} Ime: Dim~e Pol: mu{ki Ime oca: Dimitrije Nadimak: Lala (u Hrvatskoj). Potpis Dim~e Mijatovi} (potpis na originalu) Me|unarodni sud za krivi~no gowewe lica odgovornih za te{ka kr{ewa me|unarodnog humanitarnog prava po~iwena na teritoriji biv{e Jugoslavije od 1991. Umjetnik (u Bosni). januar 1959. Mr Dejan Mirovi} Potpis svedoka: (potpis na originalu) Paraf prisutnih: (potpisi na originalu) Izjava 1. godine. ~lanovima Stru~nog tima koji poma`u pripremu odbrane dr Vojislava [e{eqa pred Ha{kim tribunalom. ul. 114. januara 1959. i 10.Nemawi [arovi}u i mr Dejanu Mirovi}u. decembar 2010. JMBG 2801959850038. 2. po veroispovesti pravoslavac. Slikar (na Kosovu i Metohiji) Datum ro|ewa: 28. po nacionalnosti sam Srbin. Dr. Nacionalnost: Srbin Veroispovest: pravoslavna Jezik/jezici koje govori: srpski Jezik koji je kori{}en u toku razgovora: srpski Trenutno zanimawe: nezaposlen Prethodno zanimawe: tehni~ar grafi~kog dizajna Datum i mesto razgovora: 8. ro|en sam 28. dr`avqanin Republike Srbije. Nemawa [arovi} 2. li~na karta broj 000408523 izdata od PU Zrewanin.

3. Prvi susret dogodio se tokom 2001. Iz istog razloga i danas dajem ovu izjavu bez ikakvih pritisaka i sa velikom `eqom da iznesem potpunu istinu. kako bi o tim doga|ajima kona~no bila utvr|ena potpuna istina. kada su odlazili. Ista pitawa postavqali su mi nebrojeno puta vr{e}i pritisak da potvrdim ono {to su oni `eleli. u gepeku sam video vojnu torbu. Do sada sam sudski overio dve izjave u kojima sam saop{tio da ne `elim da budem svedok tu`ila{tva i svedok optu`be. te da bih ukoliko ne “sara|ujem” i ja vrlo brzo mogao umesto svedoka postati optu`eni. o svemu {to sam do`iveo tokom ratnih devedesetih godina iznesem sve ~iwenice kojih se se}am. zarad pravde. 5. koja je radila za neku humanitarnu organizaciju. Yeri i Adisa Agi}.la{tva i odbijem da la`no svedo~im pred Ha{kim sudom zarad sitnih privilegija. ve} iskqu~ivo svedok odbrane Vojislava [e{eqa i svedok istine. neka nemica Judit ~ijeg se imena trenutno ne mogu setiti i jo{ jedna mu{ka osoba. saop{tili su mi da raspola`u snimcima i dokumentacijom u vezi mog boravka i delovawa u Bile}i i Trebiwu koja mene navodno dovodi u kompromituju}i polo`aj. Kontakt sa tu`ila{tvom 6. Saslu{avan sam ~etiri dana {to bi i popuno zdravom ~oveku bilo iscrpquju}e. Saslu{awe nije podse}alo na normalan razgovor kakav imam sada sa ~lanovima tima za odbranu dr Vojislava [e{eqa. ^ovek sam koji je pravoslavac i hri{}anin i otac sam dvoje dece. Tada su ponovo poku{ali da me privole da svedo~im za Ha{ki tribunal. Zbog svojih moralnih na~ela kojima sam u~io i svoju decu. 10. 8. Pored toga. Kako ja to nisam `eleo. u oktobru i novembru mesecu kod mene dolaze Paolo Pastore Stoki. prevodilac iz Sarajeva. Predstavnici tu`ila{tva Ha{kog tribunala prvo su me pozvali telefonom i nekoliko dana nakon toga pose}uju me u mojoj ku}i u Zrewaninu. 7. Pri tom prvom razgovoru nije bilo velikog pritiska ve} me blago ube|uju da bi bilo veoma korisno za mene da svedo~im u korist tu`ila{tva Ha{kog tribunala. `eqa mi je da. po{to sam ja to odbio. za neke ratne veterane. Smatram da je bitno da se zna kakvim sam sve pritiscima bio izlo`en dugi niz godina i da jedino `alim {to ranije nisam smogao snage da im se oduprem i mudrosti da im ne verujem koliko sam im verovao. Pre prelaska na ratne devedesete godine `elim da opi{em kako su izgledali moji susreti sa predstavnicima tu`ila{tva Ha{kog tribunala. Tom prilikom pozvali su me da do|em u Beograd na daqe razgovore. 9. a meni je zbog zdravstvenog stawa izuzetno to te{ko palo i na trenutke sam mislio da ne}u vi{e izdr`ati ve} da }u pasti u nesvest. primetio sam i da je ispod sakoa ili jakne koju je nosio imao pi{toq. koja je po mojoj proceni bila voza~ i telohraniteq. To sam zakqu~io jer mi je delovao kao vojnik a u yipu kojim su do{li. godine. 77 . Saslu{avali su me od jutra do sutra i samo {to mi nije du{a ispala. 4. ve} se svodio na zastra{ivawe i ucewivawe. prevodilac Adisa Agi}. Me|utim.

Odmah su mi stavili do znawa da }u. koja su lica na slikama i sli~no. Me|utim. Koliko se se}am papiri su bili na engleskom ali kao {to sam rekao nisam gledao niti sam bio u stawu da gledam {ta potpisujem ve} sam samo `eleo da se sve {to pre zavr{i ne razmi{qaju}i o posledicama.11. 13. dobiti zvani~an poziv Ha{kog tribunala i ponudili su mi za{titu od gowewa ukoliko potvrdim wihove navode. Moje odbijawe da svedo~im predstavnici tu`ila{tva shvatili su tako da bih mogao biti svedok koji ne bi javno svedo~io. Vi{e puta sam im rekao da sam bolestan. jer me nisu pitali da ja ka`em {ta je i kako je bilo ve} su uglavnom oni pri~ali i ~itali pripremqen tekst pa mene pitali da to potvrdim. Mada ni to nije bilo neko saslu{awe. a samo nekoliko na Hrvatsku. jer ne bih `eleo da bilo kom od svoje dece dajem pogre{ne primere u `ivotu. Kako su mi tad rekli navodno su me pozvali da provere neke delove onoga {to sam im ranije pri~ao. samo da se agonija saslu{awa kona~no zavr{i. jedna od ponuda je bila da budem tajni svedok kome se na su|ewu ne}e videti lik niti ~uti glas. jer ih zapadna Slavonija o~igledno vi{e nije zanimala ve} su se najvi{e bazirali na Vukovar. Snimci su se odnosili na Hercegovinu i Kosovo i Metohiju a gotovo ni jedna na Hrvatsku. ve} su mi na lap topu pokazivali slike i snimke i tra`ili da prepoznam neke osobe koje su po wihovom re~ima bile ~etni~ke vojvode. satima i satima na lap topu pokazivali neke slike i snimke i tra`ili da im poka`em {ta se vidi. Zato su mi nudili razli~ite varijante samo da svedo~im. ^etiri dana su me maltretirali tako {to su mi po ~itav dan. jer su pisali na engleskom jeziku. 15. 12. Obe}ali su mi da }u ukoliko svedo~im javno pred kamerama dobiti za{titu tako {to }e mi promeniti identitet. 17. Kona~no. 16. Ispitivali su me za neke lokacije u Slavoniji. 14. da sam bio na le~ewu i da sam stalno pod nekom terapijom. preseliti me u drugu dr`avu i obezbediti materijalnu egzistenciju meni i mom sinu Stefanu. ukoliko ne sara|ujem. 78 . jer stalno pijem lekove ali ispitivawe nisu prekidali. Snimci su se odnosili na Hercegovinu i Kosovo i Metohiju. jer nije mogao nikako da moj boravak pove`e sa Vojislavom [e{eqem jer nismo imali nikakve dodirne ta~ke. Razgovarali smo uz pomo} prevodioca. Paolo Pastore se na mene posebno razgoropadio i bio je posebno neprijatan kada smo razgovarali o doga|ajima u Hercegovini. za Hercegovinu i Kosovo i Metohiju. potpisao sam sve {to su mi dali ali ni dan-danas ne znam {ta sam potpisao. a dvojica koja su me ispitivali koristili su nekakav lap top ali ja nisam mogao videti niti znati {ta su upisivali. Drugi put su me saslu{avali u Beogradu. Stekao sam utisak da im istina nije bila preterano va`na. koliko se se}am to je bilo 2002. ja imam dva deteta iz dva braka i tu ponudu sam odbio. godine. Nakon ~etiri dana saslu{avawa bio sam toliko iscrpqen i slu|en da sam bio spreman da potpi{em i da sam li~no pucao u biv{eg ameri~kog predsednika Kenedija.

Mada nikoga iz Ha{kog tribunala o tome nisam obavestio odmah su me prona{li na novoj adresi i pozvali na fiksni telefon u novoj ku}i. U decembru mesecu 2007. Da bi mi dali novac neophodan za le~ewe uslovqavaju me da im dam garanciju da }u svedo~iti protiv Vojislava [e{eqa i predam svoj paso{. godine. to su uglavnom bili minimalni iznosi. na adresi ul. Moj ose}aj da me predstavnici tu`ila{tva dr`e na oku potvrdio se u prole}e 2007. Tom prilikom su me u prostorijama Ha{kog tribunala ispitivali o Ratku Mladi}u. Prodao sam ku}u u Zrewaninu. Me|utim.18. 19. moju decu i porodicu. Tihomira Ostoji}a br. kada mi je lekar neurolog rekao da moram na snimawe skenerom MR. Moram ista}i da su predstavnici tu`ila{tva Ha{kog tribunala stalno pri~ali o mojoj ugro`enosti i ugro`enosti moje dece. i kupio drugu mawu u Zrewaninu. Tada sam doneo kona~nu odluku da stupim u kontakt sa Srpskom radikalnom strankom i preko wih sa ~lanovima tima koji poma`e u pripremi odbrane dr Vojislavu [e{equ. tj. Jednog dana. Me|utim. Zakqu~io sam da me prate jer telefon na novoj adresi nije bio registrovan na moje ime. pozvali su me da do|em u kancelariju Ha{kog tribunala u Beogradu. tokom novembra 2007. godine. sludeli i ponizili i kako bih u~inio sve {to po`ele. odnosno preko puta na parkingu su me sa~ekali i kada sam u{ao u wihov yip stavili su mi preko glave jaknu jedne `ene iz Ha{kog tribunala koja je bila u istom yipu. iako se ja nikada nisam ose}ao ugro`enim niti sam dobijao pretwe od nekoga. 21. samo koliko da mi nadoknade tro79 . u ulici Jevrema Gruji}a. Dr. Nakon pri~a o pretwama nudili su mi razne vrste pomo}i. Otprilike u oktobru 2007. Smatram da su to u~inili kako bi me dodatno upla{ili. ni meni ni mojoj porodici skoro nikada nisu pomogli osim jednom prilikom. Imao sam utisak da sam bio pod prismotrom i da su znali {ta radim. iako sam bio na le~ewu u bolnici. prona{li su me predstavnici kancelarije za saradwu sa Ha{kim tribunalom kako bi mi uru~ili poziv da se pojavim u Hagu. preko za{titnih mera do finansijske pomo}i. Rekli su mi da to ~ine jer ne `ele da me bilo ko vidi kad dolazim u wihove prostorije. adekvatnog le~ewa. vojvo|anske brigade br. Kako nisam imao novca obratio sam se Judit Brand. 22. 114. gde se kre}em i sli~no. Od prvog kontakta pa nadaqe stalno su me zvali telefonom i tako odr`avali konstantan pritisak na mene. policajac u ~ijem sam rejonu `iveo rekao mi je da ima slu`beni zadatak da me proverava i obilazi redovno. 24. u ul. S obzirom na to da nisam imao izbora. 31. Na autobuskoj stanici u Beogradu. Stekao sam utisak da oni namerno kod mene `ele da izazovu ose}aj nesigurnosti i straha kako bih bio pod {to ve}im wihovim uticajem. od bezbednosti za mene. godine kada sam promenio adresu stana. donose mi 150 evra. 20. nalazio sam na le~ewu u bolnici u Zrewaninu na odeqewu psihijatrije. 12. godine. jer mi je novac za le~ewe bio neophodan i hitno potreban. 23. Nakon toga predstavnici tu`ila{tva dolaze u Zrewanin. [to se ti~e novca koji su mi davali predstavnici tu`ila{tva. to je bila kap koja je prelila ~a{u i odlu~io sam da ne trpim daqa poni`ewa i pritiske. predao sam im svoj paso{. Jednom prilikom.

odvojenost od deteta i sli~no. Ja nisam `eleo da la`em niti da daqe trpim pritiske i strah od qudi iz tu`ila{tva Ha{kog tribunala. Nikada mi nije bilo jasno kako su mislili da ja o tome svedo~im kad ja tako ne{to u `ivotu nisam ~uo ni video. a da ja to ne `elim. i ja biti adekvatno pla}en. jer ne znam {ta mu se stavqa na teret i nisam o~evidac bilo ~ega {to bi za wega moglo biti kompromituju}e. Istra`iteqima sam vi{e puta nedvosmisleno rekao da nikada nisam bio ~lan Srpskog ~etni~kog pokreta i da na rati{ta. U pitawu je slika uqe na platnu 1. ne{to video ve} samo da potvrdim ono {to `ele. Ja sam dizajner grafike i bavim se slikarstvom. 27. To mi je bila vrsta nadoknade za izgubqeno vreme. ve} da `elim da se oslobodim pritisaka i straha od tu`ila{tva Ha{kog tribunala i da `elim da budem svedok odbrane dr Vojislava [e{eqa. 28. Prvi odlazak na rati{te 32. Jedini zakqu~ak koji sam izvukao je da su `eleli da la`em i da im i nije bilo bitno da li sam ili ne. Ja svakako ne bih ni mogao da budem svedok protiv [e{eqa. Prvi put sam oti{ao na rati{te 14. Meni ovi iz Ha{kog tribunala nikada nisu rekli {ta je to navodno uradio dr Vojislav [e{eq. Kada su bili zadovoqni mojom saradwom i kada sam potvr|ivao sve wihove navode odu`ivali su se tako {to su kupili nekoliko mojih slika za koje su davali po stotinak evra. ali su od mene tra`ili da im svedo~im da je dr Vojislav [e{eq ne{to konkretno naredio. Kakvi su predstavnici Ha{kog tribunala koji su na mene vr{ili pritisak mo`e se utvrditi i po tome {to je Paolo Pastore Stoki tra`io od mene da mu prodam jednu moju sliku. ali su mi ~vrsto obe}ali da }u nakon su|ewa. 31. skinuo strah i pritiske koje imam sve ove godine i siguran sam da bi mi i zdravstveno stawe bilo boqe. 26. Tada nije imao para da plati. godine. 29. iako sam stekao utisak da ih slike ne zanimaju jer su novac davali malte ne bez gledawa slika. jer ja Ha{kom tribunalu nikada nisam rekao ni{ta protiv dr Vojislava [e{eqa. ukoliko ono bude onakvo kakvo oni `ele. To naro~ito `elim. 25. Te pare sam bio namenio da sinu kupim kompjuter. Zato sam odlu~io da stupim u kontakt sa licima iz tima dr Vojislava [e{eqa i da im dam izjavu kako bi javnost i dr Vojislav [e{eq saznali {ta sam sve pretrpeo i na {ta su sve spremni predstavnici tu`ila{tva Ha{kog tribunala.{kove puta i ishrane i na to nekih 10 ili 20 evra. decembra 2007. ali ni do danas mi Paole nije platio tu sliku. a da sam to ranije u~inio sigurno bih se otarasio ovih iz Ha{kog tribunala. Po izlasku iz bolnice.50 metara. 17. Tada su mnogi dobijali pozi80 . godine. na kojima sam bio. Moja ro|ena sestra radila je u op{tini Zrewanin. nikada nisam odlazio preko Srpske radikalne stranke ve} kao dobrovoqac ali na svoju ruku i preko svojih prijateqa. sliku je odneo. septembra 1991. kontaktirao sam prijateqa iz Srpske radikalne stranke iz Zrewanina i rekao mu da me Ha{ki tribunal planira za svedoka tu`ila{tva protiv dr Vojislava [e{eqa. Moram re}i da mi je prosto krivo {to ranije nisam kontaktirao lica iz tima dr Vojislava [e{eqa.40 x 1. 30.

On je. godine. Neki rezervisti JNA koji su se poput mene dobrovoqno prijavili u rezervu i ja preba~eni smo u jednu kasarnu u Novom Sadu autobusima. bio sam u Aran|elovcu gde sam se o`enio. 35. godine. odnosno rezervista vojnik dobrovoqac sa jedinicom sam bio na prostoru zapadne Slavonije sve dok se JNA nije povukla. godine do jula 1995. Od avgusta do decembra 1992. U junu 1992. sam ponovo oti{ao na Bora~ko jezero. Se}am se da je istog dana kada sam se prijavio. Konkretno me je iz Hercegovine pozvao Todorovi} Miodrag iz Dunavca. op{tina Oku~ani. 34. Kada sam saznao da je ona skinula moje ime sa spiska onih koji su pozvani u rezervu ja sam oti{ao u op{tinu i li~no se prijavio da idem kao dobrovoqac. jer moja sestra koriste}i svoja poznanstva sa posla to spre~avala. godine do avgusta 1994 godine. kod mene do{ao moj kom{ija policajac koji mi je doneo poziv i to ve~e me ispratio za Novi Sad. avgusta 1992. Se}am se da sam iz Bawa Luke oti{ao na Zlatibor gde sam sedam dana bio na zimovawu sa detetom. 37. Sa Zlatibora sam se vratio u Bawa Luku. godine u Aran|elovac. ali ne i oru`je. pod komandom Bore Anteqa. Nikada ni u jednoj jedinici gde sam bio nije bilo nekoga zvani~nog ili nezvani~nog iz Srpske radikalne 81 . Aprila ili maja 1995. dok sam ja bio na le~ewu. Vojske Republike Srpske Krajine ili Vojske Republike Srpske. do aprila ili maja 1995 godine. 33. bio sam u jedinici koja je dr`ala linije odbrane na teritoriji op{tine Stolac. Nikada se nikome iz Srpske radikalne stranke nisam obratio sa `eqom da idem na neko rati{te ili neku teritoriju. godine prijateqi su me pozvali da im se pridru`im u Hercegovini. rawen sam na polo`aju u selu Dowi Bogi}evci. oti{ao u Bosnu i proveo je neko vreme na Palama. Sutradan smo zadu`ili SMB uniforme. Za vreme mog u~e{}a u oru`anim sukobima i ratovima od septembra 1991. a meni je komandir jedinice bio Ba}a Milo{evi}. bio sam u jedinici pod nazivom Druga laka pe{adijska brigada na Bora~kom jezeru. Do rawavawa je do{lo tokom napada hrvatske vojske. Sin mi se rodio 6. bio sam kratko na odmoru u Zrewaninu i ponovo se vratio u Vojsku Republike Srpske Krajine. ~ini mi se sredinom decembra 1991. ja nikada nisam bio u nekoj jedinici koja nije bila u sastavu JNA. Od decembra 1992. godine i zato se se}am svih ovih detaqa. godine. U maju 1992. Nikada nisam pristupio nekoj jedinici kao ~lan Srpske radikalne stranke ili kao dobrovoqac Srpske radikalne stranke. jer mi je `ena javila da treba da se porodi. Kao pripadnik JNA. Nikada me u neku od navedenih jedinica nije uputila Srpska radikalna stranka. 36. godine. Po{to sam bio na teritoriji zapadne Slavonije odlu~io sam da pre|em u vojsku Republike Srpske Krajine u Oku~anima i okolini. godine. Se}am se da sam oko mesec i po dana proveo ku}i zbog rawavawa i zapaqewa plu}a. godine. a se}am se da sam se vratio po~etkom jula 1995. ali popodne. i preba~eni smo u Bawa Luku u kasarnu JNA Kozara. a rawen sam tokom granatirawa.ve u rezervu ali ga ja nisam dobio. jula 1995. Do{ao sam kao civil u civilnoj ode}i. Od avgusta 1994. okolini Zvornika i sli~no da bih potom i ja na wegov poziv stigao u Bile}u. Po{to sam na rati{tima stekao veliki broj prijateqa.

stranke, koji bi se makar predstavio da je tu u ime Srpske radikalne stranke. Nikada nisam dobio nare|ewe ili komandu od nekoga iz Srpske radikalne stranke niti sam ikada podnosio izve{taj ikome iz Srpske radikalne stranke. Nijednom jedinicom u kojoj sam bio nije komandovala Srpska radikalna stranka ve} komanda vojske na doti~noj teritoriji. Nikada na mojim uniformama koje sam nosio nije bilo amblema ili simbola Srpske radikalne stranke ili Srpskog ~etni~kog pokreta. Nikada nisam ~uo za komandu da se ubija i koqe, niti se to pre}utno odobravalo. Nijedan komandant jedinice u kojoj sam bio nije, koliko mi je poznato, bio ~lan Srpske radikalne stranke niti je ijedan moj komandant imao kontakte sa Srpskom radikalnom strankom. 38. Dok sam bio u vojnim jedinicama, u sastavu tih jedinica bilo je lica koja su simpatizeri ili pripadaju kao ~lanovi politi~kim strankama. O politici smo retko razgovarali, jer na liniji fronta nije bilo bitno ko za koga glasa i ko koju stranku simpati{e. Nikada se nije desilo da sa mnom u jedinicu organizovano do|e ili bude neko ko je ~lan Srpske radikalne stranke. Ovo posebno isti~em, jer u jedinicama u kojima sam bio niko nikoga nije pitao kojoj stranci pripada. 39. Vojislava [e{eqa vi|ao sam na televiziji, ali wegovi nastupi i stavovi nikada nisu bili razlog zbog koga sam se ja prijavio u dobrovoqce ili odlazio na rati{te. Razlog zbog koga sam se prijavio u dobrovoqce JNA koja je tada bila jedina regularna vojska je {to nisam mogao da se pomirim sa nasilnim rasturawem dr`ave u kojoj sam ro|en i u kojoj sam odrastao. Devedeset posto qudi koji su sa mnom bili u vojnim jedinicama delili su moje stavove i nisu `eleli cepawe SFRJ. 40. Koliko sam primetio, kada sam davao izjave ni{ta nije snimano niti me je bilo ko obavestio da se moje izjave eventualno snimaju. Sa dana{we vremenske distance, po mom mi{qewu, istra`iteqi Ha{kog tribunala moja saslu{awa nisu snimali kako bi kasnije mogli moje izjave da prekrajaju po svojoj voqi. Oni su samo kucali na svom lap topu ali je to {to su kucali, koliko mi je poznato, bilo na engleskom jeziku, jer Paolo Pastore Stoki i ne zna srpski jezik pa svakako nije mogao kucati i sastavqati izjavu na srpskom jeziku. 41. Ta~no je da ja u dobrovoqce nisam oti{ao po nacionalnoj osnovi ve} sam se prikqu~io JNA koja je bila jedina regularna vojska u skladu sa tada va`e}im Ustavom, pa se ti dobrovoqci kojima sam se prikqu~io nikako ne mogu nazvati “srpskim dobrovoqcima”. Dodatni dokaz da to nisu bili “srpski dobrovoqci” je ~iwenica da je me|u dobrovoqcima bilo qudi drugih nacionalnosti, Ma|ara, Slovaka itd. 42. @elim da naglasim da mi je sme{na tvrdwa, da nas je bilo ko nazivao ~etni~ki dobrovoqci. Onaj ko je to napisao stvarno nije normalan. Pa kako su nas mogli zvati ~etni~ki dobrovoqci kad smo se prijavili u JNA, kad smo bili u uniformama JNA, kad su nam oru`je podelili oficiri JNA i kad smo bili pod komandom JNA u Dowim Bogi}evcima. Za sve {to nam je trebalo od municije do lekara i{lo se u Stari Gradi{ku koja je bila pod iskqu~ivom komandom JNA, {to je op{tepoznata ~iwenica. Na tom pod82

ru~ju, koliko je meni poznato, nije bilo nijedne jedinice koja nije bila pod komandom i kontrolom JNA. 43. Isti~em da nikada nisam ~uo za mesto Smiri}e i to sada prvi put ~ujem. Postoje Smrti}i, i bio sam u Smrti}ima, ali u wima nije postojala nikakva baza niti komanda ve} je to bilo obi~no selo poput Dowih Bogi}evaca u kojima sam ja bio sme{ten. Mi nismo bili sme{teni u bilo kakvoj vojnoj bazi ve} po ku}ama. Tvrdwa da je moj komandant bio nekakav “~etni~ki komandant” besmislena je, jer i u mojoj vojnoj kwi`ici pi{e kada sam pristupio rezervnom sastavu JNA i do kad sam u wemu bio, a jedina komanda koja je postojala na terenu u to vreme je bila komanda JNA! 44. O~igledno je da su istra`iteqi izmi{qali i svojim la`ima poku{ali da mene i moju jedinicu svrstaju u ~etni~ku jedinicu kojim je navodno komandovao ~etni~ki komandant. Kao da je bilo mogu}e da mi komanduje “~etni~ki komandant” a da ja ne znam da je on ~etni~ki komandant. Uostalom, to bi bio prvi put da “~etni~ki komandant” bude obu~en u uniformu JNA. Se}am se da je Paolu Pastore Stokiju jedan ~ovek, koji je prisustvovao mom saslu{awu, rekao da ne mo`e da me ube|uje da poznajem nekog ~oveka ako ga ja ne poznajem. Na`alost, sada vidim da to nije spre~ilo Pastorea da ne obaziru}i se na moje odgovore sastavi izjavu onako kako je `eleo, a ja sam ispao magarac jer sam sve to potpisivao bez gledawa `ele}i samo da se saslu{awe {to pre zavr{i. 45. Nije istina da sam od Olivera dobio bilo kakav novac ve} sam zimovawe sa }erkom platio novcem koji sam dobio od JNA i to tako {to sam gotovinu dao svojoj ro|enoj sestri, a ona je zimovawe platila sa svog ra~una na rate. Pre toga, novac sam primio u Bosanskoj Gradi{ki odakle sam ga poslao svojoj porodici preko jedne muslimanke Sabine koja je u Gradi{ki dr`ala kafi} preko puta Robne ku}e. 46. Ta~no je da sam postao ~lan SRS ali se ja time nikada nisam hvalio niti je to bilo ko znao. Ja ~ak u to vreme nikada nisam svratio ni u sedi{te SRS u Zrewaninu, jer nisam `eleo da bilo ko zna da sam ~lan SRS. 47. Istina je da su jedini hrvatski “zarobqenici” koje sam ja video, oni koji su sedali u moj kamion kako bi oti{li ku}i. To je bilo tokom septembra, oktobra i novembra 1991. godine. U to vreme bilo je dosta Hrvata i muslimana koje je po~etak rata zatekao na odslu`ewu redovnog vojnog roka u JNA. Ti vojnici koji su bili u uniformama JNA, i koji su imali kwi`ice JNA, ~esto su be`ali iz svojih jedinica. Ja sam u to vreme u svojoj jedinici vozio kamion. Mene je vojna policija ~esto propu{tala preko granice bez pregleda, jer sam ~esto prelazio i imao redovnu dozvolu za prelazak iz Doweg Bogi}evca u Bosnu radi nabavke hrane, municije i drugih potrep{tina. 48. Hrvati i muslimani koji su be`ali iz JNA prelazili su Savu i odlazili u Bosnu odakle su mogli nastaviti redovnim autobuskim linijama bilo gde, za Split, Zagreb, Doboj ili bilo koje drugo mesto odakle su rodom. Bilo im je bitno samo da pre|u Savu i do|u u Bosnu. Meni nije smetalo da kamionom povezem vojnike koji su to `eleli i vi{e puta se desilo da nas je vojna policija zaustavila, pregledala svima isprave i zadr`ala sve vojnike koji nisu imali uredne dozvole za odsustvo, {to je potpuno normal83

no u svakoj vojsci. Takve vojnike vodili su u pritvor kako bi proverili sa wihovim komandama da li su svoje jedinice napustili bez dozvole. U to vreme de{avalo se da su neki vojnici poku{avali sa punim naoru`awem (pu{kama, municijom, bombama) da se prebace u Bosnu. 49. Za prelazak sa oru`jem bila je potrebna dozvola u koju je bio upisan serijski broj naoru`awa i koju sam ja uredno uvek imao. Nikada nisam prisustvovao nikakvom zlostavqawu, a kamoli ubijawu ili klawu zarobqenika. 50. Ni{ta mi nije poznato o nekakvim minskim poqima i zarobqenicima koji su proterivani kroz minska poqa i jureni po {umi. Takve pri~e mogle su se ~uti samo u kafanama, i to posle petog pi}a, ali iskqu~ivo od kobajagi ratnika koji su po pravilu prvi be`ali iz vojske i sa fronta a koji su posle neke ~a{ice u kafani postajali najhrabriji borci i ratnici. 51. O~igledan primer koliko su neke tvrdwe iz moje navodne izjave besmislene i kontradiktorne je iz paragrafa 13 da su nas komandanti terali da zarobqenike teramo kroz minska poqa, lovimo po {umi, re`emo im grkqane i sli~no, ali da mi istovremeno nismo znali ko su komandanti jer nismo imali priliku da ih vidimo, jer su bili u drugom delu kompleksa. Pa kako je mogu}e da nas na sve te gnusne stvari primorava i posmatra na{u reakciju neko ko se ne nalazi tu i koga mi nikad u `ivotu nismo videli, jer se nalazi u drugom delu kompleksa koji ina~e ne postoji? Jo{ jednom moram ponoviti da smo svi bili sme{teni po selima i civilnim ku}ama i da nigde nije bilo nikakvog vojnog kompleksa, pa samim tim nije moglo biti ni drugog dela kompleksa u kome su navodno bili sme{teni komandanti. 52. Odgovorno tvrdim da nikakve obuke nije bilo dok sam bio sme{ten u Dowim Bogi}evcima. Mi smo bukvalno usput u~ili i da pucamo i da pre`ivimo. Kakve je obuke moglo biti kad smo prva dva dana po dolasku spavali na autoputu dok nismo u{li u selo. U Bawaluci, tako|e, nije bilo nikakve obuke, ve} su nam samo podelili uniforme i oru`je i smestili u kamione kojima smo oti{li na prve borbene linije. 53. Niko nas nije pose}ivao osim ponekad na{e rodbine. Mene su samo jednom posetili sestra i pokojni otac, jer je to bilo rati{te a ne izlet i nije se mogao {etati kako je ko hteo. 54. [to se ti~e uniforme i kape, zadu`ili smo SMB uniforme i zelene beretke sa kojih je ve}ina skinula petokraku. Bilo je svakakvih oznaka, neko je nosio petokraku, neko znak Vojske Jugoslavije, pojedinci kokardu a bilo je i onih koji nisu imali nikakvu oznaku na kapi. To je bio po~etak rata i svi smo se uglavnom redovno brijali i imali veoma kratku kosu, mnogo kra}u nego dok smo bili civili i to, pre svega, zbog lo{ih higijenskih uslova kada je lak{e odr`avati kratku kosu. 55. Nismo bili poznati kao ~etni~ki dobrovoqci niti je za to bilo ikakvog osnova. ^etnici su izraz koji su za nas koristili Zenge kada su hteli da nas omalova`e i provociraju. Oni su izraz ~etnici koristili za sve koji su se protiv wih borili, iako je u jedinicama JNA i daqe bilo i Ma|ara, Hrvata, muslimana.
84

kakva bi onda priznanica bila za bilo {ta? Na rati{te u Republiku Srpsku nisam oti{ao preko SRS ili S^P ve} su me. 60. Neverovatno je da su istra`iteqi Ha{kog tribunala stalno tvrdili kako sam ja bio ~etnik i kako je moja jedinica bila ~etni~ka. To je bio rat i svako je pucao u neprijateqa a gubici su nam bili najve}i na po~etku. Mi u tom trenutku nismo ni znali ko puca a kasnije kada smo u{li u ku}u videli smo da se radi o ~oveku od oko 65 godina. 58. niti pre}utno sugerisao. Mi smo se nalazili ispred kafi}a i igrali smo bilijar kada je taj deda zapucao na nas sa jednog prozora u potkrovqu ku}e. Sada. da treba nekoga da ubijemo. Posebno je glupo to {to pi{e da je Oliver potpisivao priznanicu ako sam. godine. bilo neprijateqskog vojnika bilo civila. ja dobijao novac. poznavao i time se ponosim ali nikada od wega nisam dobijao novac jer se ni on nije nalazio u zavidnoj finansijskoj situaciji. 57. navodno. da nije bilo ~etni~ke jedinice ni ~etni~ke komande. Moram ista}i da je oprema koju smo mi imali bila najstarija mogu}a. 61. jer pomo}u tog starinskog radija (RUP) svakako nije bilo tehni~kih mogu}nosti da se uspostavi veza sa Beogradom. ali nije ta~no da su pripadnici moje jedinice bez povoda ubili majku sa dvoje dece i dedu. Moram re}i da sam Lazara Marjanskog prvi put u `ivotu upoznao u decembru 2007. Pretpostavqam da su ih iz obesti ubili Hrvati koji su se povukli iz sela. ali oni su ubijeni ranije. 64. Sve {to se de{avalo de{avalo se u borbi a nikada nakon zarobqavawa. kada sam stupio u kontakt sa Srpskom radikalnom strankom kako bi me za{titili od daqih pritisaka tu`ila{tva Ha{kog 85 .56. Ne znam da li bi bilo mogu}e da JNA pravi pontonski most a ~etnici da osloba|aju sela i vode borbe. {to smo mi i po{tovali nadaju}i se da }e i prema nama biti korektni ukoliko ne daj Bo`e budemo zarobqeni. Svima nama je vi{e puta re~eno da moramo po{tovati pravila rata i da moramo biti korektni prilikom zarobqavawa neprijateqa. jer su kasnije te le{eve prilikom odno{ewa i identifikacije lokalni me{tani prepoznali i rekli nam da se radi o Srbima. Dokaz da je moju navodnu izjavu sastavqao kompletan idiot. 63. @elim da ka`em da su u borbama sa na{e strane u~estvovale samo jedinice JNA. Mrtvu `enu i dvoje dece zatekli smo u drugom dvori{tu. kao {to sam rekao. posledwi put. a potom smo mi uzvratili paqbu. Po hiqaditi put ponavqam da nije bilo nikakvog ~etni~kog komandanta niti ~etni~kih dobrovoqaca. kao {to sam ve} rekao. tamo pozvali prijateqi koje sam prethodno stekao na rati{tu. Olivera sam. ve} da smo svi bili pod iskqu~ivom kontrolom i komandom JNA. 59. Se}am se incidenta u Dragali}u. 62. jer kao {to sam rekao mi nismo imali nikakvu obuku ve} smo direktno stigli na prvu liniju fronta. Glupo je tvrditi da je neko komunicirao sa SRS ili S^P u Beogradu. jer samo kompletan idiot mo`e da napi{e da smo imali veliki gubitke a da su Hrvati pucali u vazduh. Nikad nam niko nije rekao. On je pogodio jednu kuglu koja se nalazila na stolu. ponavqam i to vi{e ne}u ponavqati da ja nisam bio ~etni~ki dobrovoqac ve} dobrovoqac JNA. ve} smo dok smo igrali bilijar za~uli pucwavu.

ali posle sam se smirio. jer kao {to sam ranije rekao ja se jesam u~lanio u SRS ali to niko nije znao. Pretpostavqam da u mojoj navodnoj izjavi ima dosta re~i koje ja nikad nisam izgovorio. Meni su u to vreme pare bile preko potrebne i svesno sam slagao kako bih dobio novac. Tamo je svako strana~ko anga`ovawe ili pomiwawe bilo koje stranke bilo zabraweno. da smo svi imali iste uniforme. Svi smo mi bili odrasli qudi koje je boravak na rati{tu dodatno o~vrsnuo i nas nije bilo mogu}e prevariti niti navesti da kao ovce radimo {ta nam se ka`e. Moram posebno objasniti razloge koji su me naveli da potra`im pomo} Stru~nog tima odbrane Vojislava [e{eqa. dok smo bili pod komandom crvenih beretki. 65. Mislio sam da moja izjava nikad ne}e biti upotrebqena i da moja la` nikome ne mo`e na{koditi. 67. cigareta do plate obezbe|ivane su zvani~no preko jedinice i to nema apsolutno nikakve veze sa SRS. moram re}i da sam bio u sastavu Crvenih beretki gde je disciplina bila izuzetno ~vrsta u svakom pogledu. @elim iskreno da ka`em da je ta~no da sam tokom 1993. [to se ti~e mog boravak na Bora~kom jezeru. 68. To je bio pre}utni dogovor izme|u mene i istra`iteqa. koji su bili svesni da la`em ali su `eleli izjavu protiv [e{eqa. Nikada nisam izjavio da je Balti}. godina. Me|utim. godine preko Srpske radikalne stranke odlazio na rati{te. oti{ao do prostorija SRS u Zrewaninu kako bih potra`io finansijsku pomo}. Tome je prethodio razgovor sa istra`iteqima o mojim slikama koji su mi jasno sugerisali da }e. To je bio prvi put da sam oti{ao u prostorije SRS u Zrewaninu pa je besmislena tvrdwa da sam 1991. Neverovatno je da su ha{ki tu`ioci i ovde poku{ali da umetnu nekakve ~etnike. ~etni~ka obele`ja i sli~no. Milorada Krstina upoznao sam jo{ kasnije nego Marjanskog. 70. verovatno je ve} bila 2008.tribunala. i 1992. a meni je bio potreban novac. odr`avao kontakt sa SRS {to mo`e potvrditi svako ko je ikada bio u Crvenim beretkama. oni su bili veoma grubi i rekli su mi da oni nisu socijalna slu`ba. ali to nije imalo nikakvog uticaja na mene i moj daqi ostanak na frontu ili povratak ku}i. Ja nisam `eleo da se to zna kako ne bih imao problema. Ja. Kada sam se prijavio u dobrovoqce nisam ni ~uo za Veliku Srbiju. a maltene ni za [e{eqa. To me malo uvredilo. ukoliko budem sara|ivao i davao kako su rekli “pravilne odgovore”. svaku sliku koju im donesem kupiti i platiti po 100 evra. 69. godine. Ta~no je da sam ~uo za neke [e{eqeve ideje i da su mi se pojedine i svidele. 66. ili 1993. a svakako nije bila 1992. nikada u `ivotu ne bih mogao re}i da je [e{eq na mene ili na nekog drugog uticao kao droga. a kazne za kr{ewe discipline u Crvenim beretkama bile su veoma stroge ukqu~uju}i i izbacivawa iz 86 . jer je Srpska radikalna stranka bila opoziciona stranka i bila je ~esto na udaru Milo{evi}evog re`ima. jer nikad u `ivotu nisam probao drogu niti je takav izraz deo mog re~nika. iste crvene beretke i iskqu~ivo zvani~na obele`ja jedinice. na primer. godina. Sve potrebe od uniformi. i kako bih mogao da ispri~am kakve sam sve muke od wih pre`iveo. i pored toga {to to nema nikakve veze sa istinom. prevoza.

^esto smo to isticali i u dru{tvu kada smo izlazili. 73. Ja sam tada bio u Crvenim beretkama i tamo nije bilo nikakvih ~etnika ili ~etni~kih jedinica koje niko nije mogao kontrolisati. 78. Se}am se svakog detaqa. 75. jer smo i mi hri{}ani. U vreme mog boravak u blizini Kowica bile su ozlogla{ene muslimanske jedinice pod nazivom “crni labudovi” koje su po~inile brojne zlo~ine. Bilo je i drugih snimaka gde je Pastore tra`io da prepoznam neke qude koje nisam poznavao. [to se ti~e tvrdwi da je Ratko Mladi} dao verbalno nare|ewe da civili ne smeju `ivi da napuste to podru~je. jer je razgovor tada bio posebno neprijatan zato {to je Paolo Pastore Stoki po svaku cenu hteo da me natera da potvrdim da je ~ovek sa snimka ~ovek koga sam upoznao kod Kowica. niti sam razmi{qao o ~etni~kim dobrovoqcima niti sam se ikada tako ose}ao. i ~ak je prstom upirao u monitor. ve} se radi o o~iglednom falsifikatu i neskrivenoj `eqi Paola Pastorea da sve {to se desilo u proteklim ratovima dovede u nekakvu vezu sa dr Vojislavom [e{eqem ~ak i kada je to apsolutno nemogu}e. terali da idu is87 . morali smo da se brijemo redovno i kako bismo mogli bez problema da koristimo gas-maske jer smo strahovali od upotrebe bojnih otrova. to apsolutno nije ta~no. jer je postojala velika i o~igledna razlika u visini (bar za glavu) ~oveka koga sam upoznao i ~oveka sa snimka. ali kratku. je Vjekoslav Milovanovi}. jer smo kod devojaka kao crvene beretke imali mnogo boqi prolaz a i niko nas nigde nije smeo dirati kada vidi crvenu beretku. `ene i decu. Ja sam Pastoreu rekao da postoji sli~nost zbog duge crne kose ali da to nije isti ~ovek. ve} su pre svega strahovale od muslimana. Svi smo morali redovno da se brijemo a jedini u ~itavoj jedinici koji je imao dozvolu da nosi bradu. 71. 72. jer su u to vreme u toj oblasti Hrvati i muslimani bili u velikoj zavadi pa se opatice nisu pla{ile Srba. a. koliko mi je poznato. 74. ali mu je taj drugi ~ovek rekao da mi ne mo`e on pokazivati prstom ve} da ja sam treba da prepoznam ako nekoga poznajem. Crvene beretke bile su elitna jedinica i svi mi koji smo joj pripadali bili smo na to ponosni. [kolsku biblioteku zapalile su muslimanske snage u povla~ewu ka Bjelimi}ima.jedinice {to niko od nas nije `eleo. dok jedan ~ovek koji je prisustvovao saslu{awu nije sugerisao Stokiju da me ostavi na miru re~ima: “Ne vredi da ga ube|uje{ ako ga on sam nije prepoznao”. Se}am se dobro razgovora sa Paolom Pastore Stokijem oko akcije kod ^elebi}a u blizini Kowica. 76. opatice koje se pomiwu niko nije dirao ve} su same tra`ile da se prebace na hrvatsku teritoriju. }utao o svojoj strana~koj pripadnosti. Prema tome. Paolo Pastore Stoki se ra`estio i insistirao da prepoznam osobu sa slike. Nije ta~no da su nam u Crvenim beretkama dozvoqavali da nosimo brade ve} upravo obrnuto. 77. Pored toga {to je redovno brijawe deo uobi~ajene discipline. koji su eventualno bili ~lanovi ili simpatizeri neke partije. Bilo je slu~ajeva da su muslimani namerno civile. Zbog toga sam kao i svi ostali.

odredilo nekakvu {ifru VS-014. jer je svuda bilo pripadnika mirovnih misija i bilo koje stradawe civila bilo bi `estoko medijski iskori{}eno protiv Srba. ali smo mi u takvim situacijama morali biti izuzetno oprezni. zbog lo{eg odnosa prema meni. Za sve izjave koje sam dao Stru~nom timu koji poma`e pripremu odbrane dr Vojislava [e{eqa pred Ha{kim tribunalom. 80. Dim~e Mijatovi} (potpis na originalu) Potvrda Svojim potpisom potvr|ujem da sam ovu izjavu napisanu na srpskom jeziku pro~itao. Nisam imao razloga da obilazim SRS. i da sam svojoj rodbini i svim prijateqima odmah rekao da tu`ila{tvo Ha{kog tribunala na mene vr{i pritisak i da `eli da budem wihov svedok. Izjavu dao 10. 79. mimo moje voqe. Na kraju.pred prvih borbenih redova kako ne bismo mogli da napredujemo. posebno nakon {to su mi u Zrewaninu rekli da oni nisu socijalna ustanova {to me uvredilo. pretwi i pritisaka koje sam dobijao od predstavnika tu`ila{tva polako shvatao da je javnost jedini na~in da se za{titim i da }u biti sve sigurniji {to vi{e qudi bude saznalo za moje razgovore sa wima. jer smo tamo dobijali finansijsku pomo}. Nije istina da sam pose}ivao prostorije SRS u Beogradu kad god sam bio na odsustvu iz Crvenih beretki. Ta~no je da sam nekoliko puta bio u Udru`ewu Srba iz Bosne i Hercegovine. Dim~e Mijatovi} (potpis na originalu) 88 . Napomenuo bih da su nama odsustva bila retka i kratka i da sam jedva ~ekao da obi|em svoju porodicu i decu. da nikada nisam `eleo da budem za{ti}eni svedok pod {ifrom VS-014 ili VS-ko zna {ta. jer sam. U Beogradu. 81. decembar 2010. Zato sam svima koji su hteli da me saslu{aju govorio da mi je ha{ko tu`ila{tvo. da je svaka re~ istinita i preneta onako kako sam ja izjavio Nemawi [arovi}u i mr Dejanu Mirovi}u. @elim da napomenem da od qudi iz svoje okoline nikada nisam krio da sam razgovarao sa predstavnicima tu`ila{tva Ha{kog tribunala. Ovo sam ~inio kao meru predostro`nosti. moram jo{ jednom re}i da sam iznena|en i zgro`en onim {to se predstavqa kao istina i kao moja izjava. svesno i namerno obelodanio svoje ime kao potencijalni svedok odbrane Vojislava [e{eqa a ne svedok tu`ila{tva Ha{kog tribunala. pa svakako nisam imao vremena da obijam pragove po Beogradu. ~lanovima Stru~nog tima koji poma`u pripremu odbrane dr Vojislava [e{eqa pred Ha{kim tribunalom. dozvolio sam da se mogu javno koristiti i publikovati u Srbiji i pred Ha{kim tribunalom i kao istorijski dokaz da sam samostalno. vremenom. {to mi svakako nismo `eleli niti smeli da dozvolimo. Na{ narod ima izreku koja ka`e da je poluistina ~esto gora nego ~ista la`. godine.

2.Lazi} Imena svih osoba prisutnih tokom razgovora: 1. JMBG 3006961773627. jun 1961. ro|en 30. da 89 . Po nacionalnosti sam Srbin. Tako|e }u opisati kako su se i pod kojim okolnostima odvijali moji razgovori sa predstavnicima tu`ila{tva Ha{kog tribunala. 7.Radovan Nova~i} Me|unarodni sud za krivi~no gowewe lica odgovornih za te{ka kr{ewa me|unarodnog humanitarnog prava po~iwena na teritoriji biv{e Jugoslavije od 1991. Sabine [ulc i Hildegard Uerc Reclaf 3. Dipl. ulica Vojvode Mi{i}a bb. da izjava mora biti istinita. Ovu izjavu dajem na li~nu inicijativu u nameri da opi{em sva moja saznawa u vezi mog u~e{}a kao dobrovoqca u ratnim zbivawima na podru~ju zapadne Slavonije i drugim ratom zahva}enim podru~jima na prostoru biv{e Jugoslavije od 1991. od oca Ante. pravnik Boris Aleksi} Potpis svedoka: (potpis na originalu) Paraf prisutnih: (potpisi na originalu) Izjava 1. Moje ime je Radovan Nova~i}. pravnik Gordana Pop . 6. godine. godine u Sremskoj Mitrovici. godine Izjava svedoka Podaci o svedoku: Prezime: Nova~i} Ime: Radovan Pol: mu{ki Ime oca: Ante Nadimak: Goran Datum ro|ewa: 30.Lazi} 2. Skrenuta mi je pa`wa. li~na karta broj 161607 izdata od SUP Loznica. godine Mesto ro|ewa: Sremska Mitrovica Adresa: Loznica. pravnik Gordana Pop . pravoslavne veroispovesti. i 8. dr`avqanin Republike Srbije. @ivim u Loznici. godine u Beogradu Razgovor vodila: Dipl. Dipl. Imam status ratnog vojnog invalida. kao i pritiscima ucenama i pretwama od strane istra`iteqa Paolo Pastore Stokija. od strane ~lanova Stru~nog tima koji poma`u odbranu dr Vojislava [e{eqa u Hagu. juna 1961. decembar 2010. ulica Vojvode Mi{i}a broj bb Nacionalnost: srpska Veroispovest: pravoslavna Jezik/jezici koje govori: srpski Jezik koji je kori{}en u toku razgovora: srpski Trenutno zanimawe: ratni vojni invalid Prethodno zanimawe: tekstilni tehni~ar Datum i mesto razgovora: 5. Republika Srbija.

da se za la`ni iskaz mo`e krivi~no odgovarati i da }e se moja izjava javno koristiti u Srbiji i pred me|unarodnim sudom u Hagu. i. Najavili su se mesec dana ranije. koju sam vi|ao na televiziji. koji se zvao Paolo Pastore Stoki. jer u to vreme nisam ni bio u Vo}inu. Ovoga puta. iznenadilo i pomalo upla{ilo. Istra`iteqi su predlo`ili da do|em u Beograd. Slede}i put sa istra`iteqima Ha{kog tribunala susreo sam se 10. 9. Ovog puta su mi jasno stavili do znawa da `ele 90 . pored Paola Pastore Stokija bila su i dva prevodioca. jer sam stopostotni invalid i nemam nameru da im dolazim na noge. Nakon toga me je pozvao neko od istra`iteqa telefonom i pitao da li ho}u da svedo~im. sve su zapisivali na ra~unarima. jer sam razmi{qao da nemam {ta da krijem. Bio je tu i video bim i kamere. o ~emu bih ja trebalo da svedo~im. avgusta 2003. Ponudili su i meni i mojoj porodici da odemo u inostranstvo. godine.se mora jasno razgrani~iti ono {to sam li~no video. {to me je veoma iznenadilo. jer ja nikoga i nigde nisam pomiwao kao izvr{ioca nekog zlo~ina. Znam sigurno da mi zapisnik nisu dali. To me je za~udilo. Najavili su se dan ranije i u zakazano vreme do{li u moj stan u Loznicu. Razgovor je obavqen u Beogradu. koji me je i vratio ku}i u Loznicu. ali nisam primetio da je bilo audio snimawa. Jedva sam ~ekao da se sve to zavr{i. ali sam to odbio. od onoga {to sam ~uo. jer se ja nisam ni krio od wih. 6. Sa istra`iteqima Ha{kog tribunala. u ulici Jevrema Gruji}a u nekoj rupi. i 2. Glumili su dobrog doma}ina. U svojstvu prevodioca bila je jedna starija gospo|a. a i za{to bih kada se ne ose}am krivim. kojoj tada nisam ni znao ime. te{ko da ~itav dan provedem u sede}em polo`aju u ni malo prijatnom okru`ewu pred kamerama i da uz sve to odr`im koncentraciju. avgusta 2006. godine. Ovoga puta bili su boqe opremqeni. Kontakt sa tu`ila{tvom 4. a nisam se ni ose}ao ugro`enim od bilo koga osim od wih. sa ~im sam u potpunosti saglasan. Toliko sam bio premoren da ne znam ni da li su mi ponudili da potpi{em izjavu. s obzirom na to da je meni. Interesovali su se za neki zlo~in u Vo}inu. 5. Ovo ispitivawe. po mom sopstvenom izboru. da sam za wih toliko va`an svedok. ali nisu precizirali na koje okolnosti. o kome ni{ta nisam znao. Zabrinulo me je. za mene je bilo vrlo mu~no i naporno. Nisam ni slutio da mogu da se sretnem sa tom osobom. i jednom mla|om Nemicom. ali sam tada shvatio ozbiqnost situacije. Razgovor je trajao od 10 pa sve do 20 ~asova. jer ja sam porodi~an ~ovek. i 2. Razgovor je trajao dva dana. Poslali su auto po mene. nemam nameru da be`im. Razgovarao sam sa istra`iteqem. godine. Poziv za razgovor su mi uru~ili iz SUP-a Loznica. nudili kafu i pitali da li sam umoran. Nikakav zapisnik nisam dobio. Ceo razgovor su kucali na lap topu i koliko sam ja mogao da primetim nisu ga snimali. prvi put sam se susreo 1. 7. kao invalidu. 1. {to su i sami mogli da primete. avgusta 2003. Prvi dan od 10 do 19 ~asova. tu`iteqka u predmetu dr Vojislava [e{eqa. Pristao sam. a drugog dana od 10 do 21 ~as. 8. Predlo`io sam da oni do|u u Loznicu. Nije mi jasno za{to su mi predstavnici tu`ila{tva ponudili azil u nekoj tre}oj zemqi.

15. To sam. Postavqali su mi sugestivna pitawa i navodili na odgovore koji bi wima odgovarali.da svedo~im protiv dr Vojislava [e{eqa. gde smo se sreli sa Qubi{om Petkovi}em i Zoranom Ranki}em. jer ja wima ni{ta ne verujem. pod nerazja{wenim okolnostima. Mnogo toga je bila wihova improvizacija ili pogre{no navo|ewe na neke zakqu~ke na osnovu sugestija. a najmawe da bi oni bili spremni da me za{tite. Siguran sam da sam u takvim okolnostima i pod presijom napravio neke gre{ke. godine. 16. Ja sam sa grupom rezervista tada napustio kolonu. Ja sam od strane JNA bio mobilisan i kolona od 300 vozila je krenula na rati{te. koje su htele da spre~e da wihovi mu`evi i sinovi odu na rati{te. da se prijavimo kao dobrovoqci. jer neke doga|aje ili qude nikako nisam mogao da zaboravim. 10. jer toliki srbi su u Hagu umrli. da sam se sa grupom qudi sa kojima sam do{ao pridru`io grupi SPO-a. {to mi je naro~ito te{ko padalo. ube|ivali su me da svedo~im preko video linka. 13. pa su me svaka dva do tri sata u toku saslu{awa vra}ali na tu temu. a neke koje su spomiwali nisam nikada ni video. 91 . ne}u. Po{to sam uporno odbijao da idem u Hag i svedo~im protiv dr Vojislava [e{eqa. 2003. To sam do`iveo kao vid pritiska i zastra{ivawa. godine oti{ao na Ravnu goru da prisustvujem godi{wem skupu ~etni~kog pokreta. Tamo smo proveli tri no}i. Bili smo odbijeni i re~eno nam je da se vratimo a ako nas zaustavi policija da ka`emo da idemo u kasarnu da vratimo oru`je. i ponuda da dobijem azil u nekoj tre}oj zemqi do`iveo sam kao opasnost za mene i za moju porodicu. 14. Bilo je to krajem juna meseca 1991. Uvek sam im govorio da ako imaju zbog ~ega da me optu`e neka to i urade. Tada su mi ponudili da budem za{ti}eni svedok. godine. fotografija ili dokumenata koja su mi bila predo~ena. a malo sam se i pribojavao da nisu odlu~ili da me preko porodice pritisnu da pristanem na la`no svedo~ewe. Tako smo i uradili i posle razgovora sa oficirom za bezbednost u Loznici nismo imali nikakvih problema. nego i moja supruga i sin. jer je do{lo do rasula u mojoj jedinici i oti{ao za Beograd zajedno sa jo{ dvojicom svojih prijateqa. jer nisam mogao da ih za{titim. odbio jer nisam imao {ta da svedo~im protiv [e{eqa. Moram da izjavim da sam posle prvog razgovora. ali ne se}am se da li je Vojislav [e{eq tada bio tamo. primetio da sam pod prismotrom i da me prate. ra~unaju}i na ~iwenicu da je od svih tih doga|aja pro{lo mnogo vremena i da se vrlo te{ko mogu ba{ sa ta~nom precizno{}u setiti meseca. da biram zemqu gde }e smestiti mene i moju porodicu i gde }emo biti obezbe|eni. Ta~no je da sam 1990. Nisam znao {ta se iza toga krije. a onda smo oti{li u SRS. Nisam samo ja bio zabrinut. Desetak dana sam ispred stana vi|ao policiju {to nije bilo uobi~ajeno. ali sada sa sigurno{}u mogu da tvrdim da su mnogo toga sami dodali. ali je ta kolona bila zaustavqena od strane `ena iz Loznice. naravno. jer ne vidim za{to bi me i od koga neko {titio. 11. ili ta~nog datuma nekog doga|aja. 12. ali da svedo~im. Sve to.

Istina je da ja to nikada nisam rekao. godine. U vezi sa ovim `elim da ka`em da se nije radilo o nedisciplini pojedinaca ali verujem da su u moju izjavu tako ne{to ubacili istra`iteqi Ha{kog tribunala. koji nema kriminalnu pro{lost. 92 . Kako tu izjavu nisam ni video. Hteo sam da idem na rati{te da branim Jugoslaviju. a koji je potpisao Qubi{a Petkovi}. da ova grupa ide u Slavoniju. Isto~na Slavonija 18. bilo je izuzetaka.17. godine. ali nisam imao poverewa u vrhovnu komandu. iako sam sa oru`jem napustio jedinicu. to i u~inio. Nismo mi bili ni pod kakvom presijom. Mogu}e je da je wima iz nekog razloga odgovaralo da u moju izjavu upi{u pogre{no vreme. jula 1991 godine. otprilike posle dve nedeqe. ni treba. od 1. Kada sam samovoqno napustio jedinicu sa kojom sam bio u Adi. a preko sredstava javnog informisawa dopirale su vesti o velikim gubicima. Petkovi} me je pozvao da do|em u Beograd i ja sam. Naravno. u SRS su me ohrabrili da se vratim u Loznicu i vratim oru`je. Ja sam bio dobrovoqac i odluka je bila moja. nikada ne bih obreo u takvom dru{tvu. Nikada nisam rekao da smo tri no}i proveli u sedi{tu SRS niti je tamo bilo uslova za tako ne{to. Niko mi nije rekao ni mora. Kako je bilo jasno da `elim samo kao dobrovoqac da idem na rati{te. niti svaku stranu potpisao. a toga se dobro se}am zbog toga {to je taj dan bio dr`avni praznik. 20. ali su oni uvek bili vra}ani sa rati{ta. a ja se kao ~astan ~ovek. jer je tu bilo jo{ dobrovoqaca. gde sam se nalazio od druge polovine jula do po~etka avgusta 1991. 19. Me|utim. Ne znam kako se u izjavi ha{kih istra`iteqa. koji je upu}en komandi garnizona u Loznici. na{lo to da sam izjavio da je gotovo 80 odsto dobrovoqaca. jula 1991. pa da od ne~ega moramo da be`imo. Dokument koji posedujem. Jedinica mi je bila u rasulu. Se}am se da smo jednom prilikom bili vra}eni iz Borova Sela. ali da nisu hteli da mi ga poka`u. a komanda teritorijalne odbrane nije bila upoznata u koju jedinicu smo bili upu}eni. ali mi nije dao nikakva nare|ewa u smislu vrati se ili ne{to sli~no. Ube|en sam da je tu`ila{tvo imalo ovaj dokument. jer su predstavqali opasnost po celu jedinicu. 21. jer bi to bila notorna la`. koji su bili sa mnom imalo problema sa zakonom ili su bili alkoholi~ari. broj 04-01/91. Dan borca. Sve to desilo se 4. i 2. Nisam se ose}ao kao dezerter. Tada nam je re~eno. ha{ki istra`iteqi su mogli da pi{u {ta ho}e. godine. 23. Sutradan je gre{ka bila ispravqena i mi smo bez problema pre{li Dunav i stigli na odredi{te. i koji datira od 4. vratio sam se u Beograd gde sam se ponovo susreo sa Qubi{om Petkovi}em koji je bio iznena|en {to me vidi. jer se nismo blagovremeno najavili. podsetio me je na ta~no vreme mog prvog obra}awa SRS. Po{to smo prvo desetak dana proveli u centru za obuku u Prigrevici upu}eni smo u Adu kod Marku{ice. 22. niti qudi problemati~ne pro{losti. a mogu}e je da sam ja zbog umora ili velike vremenske distance od doga|aja o kojima su me ispitivali pogre{no izjavio. avgusta 2003.

Autobus je bio bez ikakve policijske ili vojne pratwe. 32. Po povratku u Loznicu. koji se prezivao Bastaja. novembra 1991. Mogu}e je da sam o mojoj bezbednosti govorio istra`iteqima Ha{kog tribunala. Petkovi} nije ni mogao da izda bilo kakva nare|ewa. oko 20. jer on nije imao ni{ta sa zapadnom Slavonijom. pa sam oti{ao u Staru Pazovu i sa grupom dobrovoqaca. to nikako nije moglo biti u novembru 1991. me|u kojima je bio i zamenik Mirka Jovi}a u SNO. Dobrovoqci kojima je komandovao Slavko Mi{i} iz Umke pripadali su Teritorijalnoj odbrani Oku~ana. 27. To je jo{ jedna u nizu neistina i nelogi~nosti koje su Paolo Stoki i Hildegard Reclaf ubacili. godine. nikada nisam video Gorana Hayi}a. imao hrabrosti da do|e i obi|e borce na samoj borbenoj liniji fronta. Jednom prilikom ja sam do{ao u Beograd kako bi razgovarao sa Qubi{om Petkovi}em i razre{io problem koji se postavio izme|u mene i dobrovoqaca koji su se nalazili u Oku~anima. godine. Dakle. kapetan prve klase Rajko Naranyi}.. Goran Hayi} je u to vreme bio predsednik Vlade Isto~ne Slavnije. Ja nisam znao da u Oku~anima postoji druga teritorijalna odbrana koja nije imala veze sa zapadnom Slavonijom i koja je pripadala Petom bawalu~kom korpusu. 28. To nije imalo nikakve veze sa Srpskom radikalnom strankom. ~uo sam da SNO organizuje prebacivawe dobrovoqaca u Tewu. ali je va`no da se zna da smo na put ipak krenuli 24. Zapadnog Srema i Barawe i nije mogao da bude nikakav predstavnik civilnih vlasti u zapadnoj Slavoniji. kojom je komandovao aktivni oficir JNA. o ~emu postoji dokument koji ja navodim u svojoj izjavi. i oti{ao u Tewu. ali ta bezbednost se odnosila na nesiguran put od Oku~ana do Vo}ina gde su hrvatske snage ~esto ubacivale teroristi~ke grupe. kako su govorili. kao {to u izjavi datoj ha{kim istra`iteqima pi{e. Vojislav [e{eq nas je samo jedanput posetio. kao dokument kojim sam postavqen za komandanta dobrovoqaca u zapadnoj Slavoniji. Zapadna Slavonija 25. U zapadnu Slavoniju sam oti{ao 24. Kraj oktobra ili po~etak novembra meni je prili~no blizak period sa ove distance. oktobra 1991. 26. jer im je to verovatno bilo korisno misle}i da mo`da moju izjavu koriste i u procesu protiv Gorana Hayi}a. Ja sam mislio da svi dobrovoqci upu}eni u zapadnu Slavoniju pripadaju meni na odgovornost ali mi je Petkovi} rekao da se radi o teritoriji koju ja ne pokrivam. 30. Ja nisam imao nikakvih problema sa dobrovoqcima i sa te strane mi nije pretila nikakva opasnost. 31. godine. Za{to su to istra`iteqi u~inili to samo oni znaju.24. 29. autobusom u kome je bilo dvadesetak nenaoru`anih qudi bez uniformi ka Bosanskoj Gradi{ki. jer je. jer ja sam bio dobrovoqac i mogao sam da se vratim kad god ja to ho}u. godine. Za vreme mog boravka u zapadnoj Slavoniji. ali oni su ~esto prejudicirali moje odgovore i mogu}e je da sam doveden u zabludu. I o tome postoji pisani dokument za koji pretpostavqam da je tu`ila{tvo posedovalo. i to je bilo jako dobro primqeno od strane boraca. oktobra 1991. 93 .

Se}am se da je tokom novembra 1991. U zapadnu Slavoniju. Moja odluka nema nikakve veze sa SRS ili Vojislavom [e{eqem. godine. Na to sam bio ponosan. ali im za to trebaju la`ni svedoci. O svim grupama koje su bile upu}ene od strane ratnog {taba bili smo blagovremeno obave{teni i dobili smo spisak tih dobrovoqaca. kojima sam ja komandovao. jer su i vojnici tada bili mladi}i od 18 godina na redovnom odslu`ewu vojnog roka. Za mene je Vojska Jugoslavije i Jugoslavija bilo ono {to je legitimno. Samo {to ja nisam jedan od wih. a oni koji su hteli da iza|u iz we. 40. ali je Paolo Pastore Stoki to nekako ugurao u moju izjavu iz 2006. 39. jer se nije nalazio ni na jednom spisku dobrovoqaca SRS. koje je poslao Ratni {tab SRS iz Beograda. 36. 35. Ubrzo se pokazalo da su nedisciplinovani. godine u Vo}in pristiglo vi{e grupa dobrovoqaca. Se}am se da su dobrovoqci dolazili sa svih strana pojedina~no. Od onih dvadeset koji su krenuli sa mnom autobusom za Vo}in mogu da ka`em da su polovina bili intelektualci i da smo bili primer za sve. jer je to osnovna teza koju oni treba da doka`u. kao i na to da su se neki dobrovoqci vra}ali ako im se ne{to nije svidelo pod mojom komandom ili disciplinom koja vlada u jedinici. za mene su bili secesionisti. Ja sam patriota. kao neiskusni de~aci. i 2006. pred kojima je tek budu}nost i `ivot. jer sam ja svoju odluku ve} doneo. Nije ta~no da su dobrovoqci pod mojom komandom u velikom broju bili kriminalci koji su do{li radi pqa~ke.33. alkohol je bio najstro`e zabrawen i stalno smo uve`bavali vojni~ke ve{tine. krajem novembra. U toj grupi je bila i jedna osoba za koju sam ~uo da mu je nadimak Topola. ali i organizovanim i neorganizovanim grupama. nevine civile i vojnike. 34. Ja nikada. 42. Smatrao sam da ako treba neko da ide da brani Jugoslaviju i civile. da nepotrebno i nasumice pucaju usred grada i na taj na~in uznemiravaju stanovni{tvo. jer sam smatrao da ve} imaju iskustva. nije bili re~i o tom Topoli. To je sve {to znam o wemu budu}i da je u mojoj jedinici bio samo dva dana i da sam ga proterao iz svoje zone odgovornosti. Kada sam razgovarao sa istra`iteqima Ha{kog tribunala. ni u snu. sileyija i ubica. Moji motivi da se kao dobrovoqac borim. Siguran sam da tog Topolu SRS nije uputila u moju jedinicu. Govori Vojislava [e{eqa nisu mogli na mene da uti~u. volim svoju dr`avu i smatrao sam da imam obavezu da je branim od onih koji su hteli da je komadaju. ne bih mogao da o dobrovoqcima koje je poslala SRS. Takve morbidne tvrdwe mogli su da u moju izjavu ubace samo ha{ki istra`iteqi. Nakon dva dana ja sam tu grupu proterao iz svoje jedinice i vratio ih u Staru Gradi{ku. izjavim da je to gomila kriminalaca. koja je svako jutro radila vojni~ku gimnastiku. 38. godine. do{la je jedna grupa od oko 5 do 6 dobrovoqaca mimo Ratnog {taba SRS i po{to su rekli da su ve} bili u Vukovaru ja sam ih prihvatio. a da uz to strada i civilno stanovni{tvo. 41. bili su da branim Jugoslaviju. 2003. odakle su imali siguran put do Beograda. kao disciplinovana jedinica. ali on nikada nije ni govorio ne{to sa ~ime ne bih 94 . otima~ine i kra|e. 37. onda to treba da ~ine oni malo stariji. da {enlu~e.

s obzirom na iscrpquju}e ispitivawe tokom ~itavog dana. Sve {to pi{e u mojoj izjavi u vezi sa ovim je veliki deo kreacija ha{kih istra`iteqa. godine. ina~e. 49. 95 . zaboravqaju}i ~iwenicu da je general Simovi} bio ministar i da po ovom pitawu mi ne bi imali {ta da razgovaramo. Istina je ovo {to sada govorim bez ikakve presije. tako da nisam ni mogao da znam ni{ta o wihovom pona{awu. osim {to mi je to rekao Mi}a Dobrilovi}-Senka. To je sve {to o tome znam. ali ne kao {ef kabineta. Ta~no je. Uvek je govorio kao pravi patriota. Odmah sam ga prepoznao. mada sam ~uo da im je komandant bio izvesni Bata Mihajlovi} iz Dobanovaca sa kojim sam se susretao jo{ u Tewi. Meni su ta dva prezimena sli~na kao {to je mogu}e da mi je popustila koncentracija. oko 1. koji je ina~e veliki la`ov i la`no je svedo~io pod za{titnim merama u predmetu protiv Vojislava [e{eqa 1. Ta~no je da smo iz tih razloga bili u General{tabu. ja sam preno}io u Beogradu. U Beograd sam. a sve ostalo su istra`iteqi ubacili i ukra{avali moju izjavu u skladu sa svojim potrebama. a ja nikada nisam bio u vladi. da je on bio moj telohraniteq. Mogu}e je da sam ja pogre{io. General Simovi} bio je ministar odbrane Republike Srbije. Ne znam za{to je wima bilo va`no da pove`u mene i moju jedinicu sa jedinicom Mirka Jovi}a. 45. ali ja nikada ne bih mogao da ka`em da su oni bili pod mojom kontrolom. izjavio sam da ne znam ko je taj ~ovek. ali mi nije poznato kako su do{li. koji je u to vreme bio komandant Prve armije.mogao da se slo`im. aprila 2008. tako|e znam da je bila neka grupa Mirka Jovi}a. Kada sam do{ao u Beograd. }askam o strategiji ili dajem svoje mi{qewe o tome koje mesto treba zauzimati. Sa dobrovoqcima Mirka Jovi}a nismo bili na istim polo`ajima i u istoj zgradi. straha i ucene. koji je tako|e bio prisutan. 43. radne grupe nisam razgovarao sa Qubi{om Petkovi}em. ali nije ta~no da sam nakon razgovora sa generalom Stojanovi}em i Domazetovi}em. ve} kao na~elnik Tre}e uprave General{taba. oti{ao u sedi{te SRS. Nikada o incidentu u vezi tih qudi iz tzv. a ne oko operacije odbrane zapadne Slavonije. i 2. Qubi{a Petkovi} i ja razgovarali smo sa generalom Stojanovi}em. Upitan da li znam ko je Jovan Kuli}. a mogu}e je da su istra`iteqi postavili sugestivno pitawe. a ne generalom Simovi}em kako su istra`iteqi naveli. iako je bio svedok pod za{titnim merama. nemam nikakvih direktnih saznawa. To je istina. a to su vrline koje ne poseduju zlo~inci. Daleko od toga da mi je palo na pamet da sa generalom Stojanovi}em. niti sam se sa wim ikada sreo. oti{ao radi razgovora sa Qubi{om Petkovi}em u vezi uniformi. podse}ao je na svetle tradicije srpske vojske. 47. sastavqene od Hrvata koji su obavqali neke fizi~ke poslove. me|utim. a sve drugo {to su istra`iteqi napisali u mojoj izjavi je delo istra`iteqa. niti da je Mihajlovi} bio moj zamenik. 46. 48. godine. niti me je on ne{to o tome pitao kada smo se sreli u Beogradu. a zatim streqani. 44. vite{tvo i juna{tvo. U vezi neke radne grupe. Na{ sastanak je trajao najvi{e deset minuta i jedina tema bile su uniforme. niti smo imali zajedni~ku komadu. decembra 1991.

Ukoliko je to neko uradio onda je to bio legitimni ~in. Imali su pred sobom sve podatke i hronologiju doga|aja. To je bio kraj na{eg razgovora. O izvesnom Bati iz Sekulinca nisam razgovarao sa ha{kim istra`iteqima ni 2003. po~etkom decembra 1991. [vabu. niti sam morao bilo {ta da im referi{em. godine. ja sam oti{ao ku}i u Loznicu da obi|em porodicu i nisam imao vi{e nikakvih kontakata sa SRS. Sve {to pi{e u mojoj izjavi iz 2006. i nisam imao nikakve informacije {ta se tamo vi{e doga|alo. Nemam nikakva pouzdana saznawa da su dobrovoqci Srpske radikalne stranke. godine. koga pomiwu istra`iteqi Ha{kog tribunala nisam nikako mogao da vidim ili sretnem u prijemnoj kancelariji dr Vojislava [e{eqa u Zemunu. 53. uni{tili logor za obuku dobrovoqaca u Sekulincima i druge prate}e vojne objekte. godine. a ja sam jedino morao da napustim jedinicu ukoliko se ne bih povinovao pravilima. kada je do{ao da obi|e dobrovoqce. 54. ja nisam ni znao da je povla~ewe ve} po~elo.50. 56. 52. jer se vojni objekti nikada neprijatequ ne ostavqaju na upotrebu i kori{}ewe. ni 2006. ali ja nisam ni slu{ao wegov govor. 51. zbog ~ega bi dobrovoqci bili dovedeni u opasnost. a ne bih ni do{ao da tra`im uniforme da sam to naslu}ivao. upitao kako sam i ja sam mu rekao da nisam vi{e ~lan SRS. godine. Ja sam na rati{tu sara|ivao iskqu~ivo sa TO. Nismo mi bili nikakva razularena banda ili grupa avanturista. dobro vojno uve`bana i pod komandom TO. Prepoznao me je. kako su napisali istra`iteqi u izjavi iz 2006. Nikada nikakvu vojnu komandu ili nare|ewa nisam dobijao iz Ratnog {taba SRS. godine. Ja. [e{eq je odr`ao govor u bioskopu u Ugqeviku. juna meseca 1993. a ne stoji u izjavi iz 2003. godine. On to nije mogao da zna tako da je to ~ista insinuacija tu`ila{tva kako bi izgledalo da je SRS imala neku komandnu 96 . prilikom povla~ewa iz zapadne Slavonije. jer sam ja SRS napustio jo{ u decembru 1992. 57. Sa Qubi{om Petkovi}em sam kontakirao kao sa komandantom ratnog {taba i mada to zvawe komandant ratnog {taba mo`e da zvu~i kao da je on imao neke veze sa zbivawima na rati{tu to nije ta~no. pretpostavqaju}i da bih ja tako postupio da sam znao da je povla~ewe u toku. koji su jedino bili ovla{}eni da mi izdaju komandu. me|utim. Nije istina da sam u General{tabu shvatio da vojska nema pripremqen plan za podru~je Vo}ina i da sam oti{ao u sedi{te SRS i odvra}ao neke dobrovoqce da idu u Vo}in. Kada sam se vratio iz zapadne Slavonije. godine. na ovu temu posle mog odlaska samo je proizvoqna interpretacija Paola Stokija i Hildegard Uerc Reclaf. to nisam znao. ali su ha{ki istra`iteqi o~igledno znali. Petkovi} nije mogao da zna da }e do}i do povla~ewa dobrovoqaca iz zapadne Slavonije. nego jedinica formirana od dobrovoqaca. Bio sam u Beogradu i nisam imao nikakvih kontakata sa svojom jedinicom. pa su smatrali logi~nim da to ubace u moju izjavu. 55. [e{eqa sam posledwi put sreo na Majevici. godine. Kada sam do{ao u Beograd.

u Loznicu je do{ao Dragoslav Bokan i pozvao me da idemo na Iliyu kao dobrovoqci. godine. ja sam im se prikqu~io i iz Zvornika smo oti{li u Snagovo radi osloba|awa Kalesije. U martu 1993. Ja ne znam ni{ta o grupi dobrovoqaca koju je predvodio izvesni Gogi}. 65. 60. Zvornik napustili svi dobrovoqci. Ja sam se u Zvorniku zadr`ao samo tri dana i ne `elim da komentari{em ne~ije dezinformacije. Oti{ao sam tamo i proveo period od maja do 21. dobrovoqci Srpske radikalne stranke nisu bili u Zvorniku kada sam ja do{ao. Kada sam stigao u Zvornik. ali to nije imalo nikakve veze sa SRS. Nije ta~no da sam tamo video Zorana Ranki}a. niti je ta~no da sam izjavio da je @u}a imao bilo kakve veze sa SRS. a oni nisu imali nikakve veze sa SRS. tako da o tome ne mogu da govorim. 62. On je bio komandant “@utih osa”. Odveli su me u bolni97 . 63. U me|uvremenu je poginuo komandant 1. Ja sam prihvatio wegov poziv. majevi~ke brigade i wega je zamenio Despotovi}. Koliko ja znam. [to se ti~e mog dolaska u Zvornik. jula 1993 godine. godine i to nema veze sa Srpskom radikalnom strankom. nazvao me je potpukovnik Vojske Republike Srpske Despotovi} i tra`io da odem na Majevicu kod Tuzle. kojima je komandovao Zoran Obrenovi} zvani A`daja. Posledwi put u kontaktu sa Petkovi}em sam bio po~etkom 1992. Despotovi} je bio komandant 2. 61. a levi lakat mi je te{ko ozle|en. Koliko je meni poznato oni su Zvornik napustili oko Uskrsa. U oktobru 1992. ta~no je da sam tamo oti{ao 1. a ja sam do{ao posle Uskrsa. 66. Despotovi} me je ponovo pozvao u maju 1993. U tom incidentu izgubio sam levu nogu do iznad kolena. U svojoj prvoj izjavi sam rekao da su nakon hap{ewa @u}ine grupe. niti mi je poznato da li je i kakve je veze imao sa Srpskom radikalnom strankom. a kada su stigli “Beli orlovi”. ali taj odlazak na Iliyu sa Dragoslavom Bokanom nije imao nikakve veze sa SRS. ja sam proveo oko tri dana u @u}inoj grupi. Zvornik 59. kao na primer ode}a ili hrana. kada sam wegov poziv da eventualno odem u Bosanski Brod odbio i nakon dva meseca. Ja sam vi{e puta ponovio istra`iteqima da to nisu bile ingerencije ratnog {taba i da sam im se obra}ao samo ako nam je bilo potrebno ne{to. Nije mi poznat slu~aj da je jedno lice iz Loznice ubilo neke muslimanke u Zvorniku. godine. ali sam se vrlo brzo vratio zato {to je bilo suvi{e hladno. godine. majevi~ke brigade. Ja sam stopostotni invalid. kada sam ponovo odbio da idem u Mostar. Petkovi}u sam rekao da sa wima ne `elim ni{ta vi{e da imam. Ja taj incident nisam video. Oti{ao sam tamo. maja 1992. kada sam nagazio na minu. Iliya i Majevica 64. 58. Nakon toga sam oti{ao na razli~ite borbene linije u Bosni. godine i tra`io da odem na Majevicu. ali to se odnosilo samo na one koji su pripadali “Belim orlovima” i “@utim osama”.odgovornost. U to vreme ni ja nisam vi{e bio dobrovoqac SRS.

[e{eq je odr`ao govor u bioskopu u Ugqeviku. dao sam 31. 3. godine. 71. 2008. Kako sam timu koji poma`e pripremu odbrane dr Vojislava [e{eqa pred Ha{kim tribunalom rekao da im stojim na raspolagawu. To je bilo u junu 1993. To je bio kraj na{eg razgovora. ako bi to bilo od koristi dr Vojislavu [e{equ. Ja nisam bio u sali i nisam slu{ao wegov govor. 67. mogli su sa dozvolom u}i u Srbiju samo sa pi{toqem koji su zadu`ili u vojnoj komandi Kontakt sa timom odbrane Vojislava [e{eqa 69. ru~ali su zajedno sa nama. odnosno vojnim naoru`awem. tako|e sudski overenu izjavu. Tada sam se susreo sa Gordanom Pop-Lazi} i Vjericom Radetom. Tokom mog bolni~kog le~ewa niko iz SRS me nije posetio. koji su imali vojnu dozvolu. [e{eqev telohraniteq i drugi ~lanovi [e{eqevog rukovodstva. objasniti sve o mom ratnom putu. {to sam rado prihvatio. Time sam `eleo da skinem 98 . dao izjavu u Zemunu koju sam overio u IV op{tinskom sudu u Novom Beogradu. godine na neke okolnosti koje nisam obuhvatio prvom izjavom. Zajedno smo oti{li na ru~ak. godine. bez pritiska i ucene i sa dozvolom da je Vojislav [e{eq iskoristi u svoju odbranu pred Me|unarodnim sudom za ratne zlo~ine u Hagu. Izjavu sam dao na li~ni zahtev. zamolili su me da se jo{ jednom sretnemo i oni su kasnije ponovo do{li kod mene da im boqe razjasnim jo{ neke doga|aje. Ugledao me je i prepoznao. 2008. Ovom izjavom sam tako|e obavestio sve da sam potencijalni svedok dr Vojislava [e{eqa i to sam dostavio timu koji poma`e odbranu dr Vojislava [e{eqa. [e{eq me je pitao kako sam i ja sam rekao da vi{e nisam ~lan SRS. Vojni oficiri. 73. 8. Porazgovarali smo o motivima za moj dolazak i ja sam im rekao da `elim da ih upoznam sa ~iwenicom da su me istra`iteqi Ha{kog tribunala kontaktirali u nameri da budem svedok optu`be i to za{ti}eni svedok. Kontakt sa timom koji poma`e pripremu odbrane dr Vojislava [e{eqa prvi put sam imao 15. 74. dobrovoqno. video sam [e{eqa kada je do{ao da obi|e dobrovoqce SRS. prema najboqem se}awu. Ponudio sam timu odbrane da dam izjavu u kojoj }u. Samoinicijativno sam dao i izjavu koju sam overio u op{tinskom sudu u Loznici da ne `elim da budem svedok ha{kog tu`ila{tva u procesu koji se vodi protiv Vojislava [e{eqa. 68. Dogovorili smo se da sa~inim jednu takvu izjavu i ja sam 19. Od 1. Dobro se se}am da je u po~etku rata u Hrvatskoj bilo malo tolerancije srpskih vlasti. Kada sam bio na Majevici. pa su neka lica iz Hrvatske ulazila u Srbiju sa li~nim. marta 2008. Pani}. Ja sam ha{kim istra`iteqima rekao da mogu da budem samo svedok odbrane Vojislava [e{eqa i da ne pristajem da budem svedok tu`ila{tva ni pod kakvim uslovima. Drugu.cu u Bijeqini i potom na Ortopedsku kliniku u Beogradu. na moju inicijativu. godine bila je stroga kontrola na grani~nim prelazima sa Srbijom tako da je svakom licu na granici bilo oduzimao automatsko naoru`awe. godine. 70. oktobra 1991. 72.

te ih kao takve svojim potpisom i potvr|ujem. koje ja nikada ranije nisam imao u rukama. Siguran sam da wihove izjave obiluju poluistinama. U dosada{wem toku su|ewa Vojislavu [e{equ u Hagu vi{e puta sam timu koji poma`e pripremu odbrane davao izjave i nikada od wih nisam zahtevao da se ne obelodawuju. dao sam punu saglasnost da se mogu koristiti kako pred Ha{kim tribunalom.sa sebe ha{ko tu`ila{tvo i da im stavim do znawa da sam stupio u kontakt sa drugom stranom spreman da svedo~im samo istinu. tako i u srpskoj javnosti. s obzirom da nemam razloga da se stidim svog imena. jer meni nikada nije pretila opasnost ni sa koje strane. i neregularnog su|ewa Vojislavu [e{equ u Hagu. a pogotovo nije od Vojislava [e{eqa i Srpske radikalne stranke. 76. Ja sam dao i intervju za dnevni list “Pravda” u kojoj sam izneo svoj odlu~an stav da mogu da budem samo svedok odbrane. da su navodi u izjavi ta~ni i istiniti. @eleo sam da {to vi{e qudi sazna i zahvalan sam komitetu za odbranu Vojislava [e{eqa {to su moje izjave izneli pred javnost Srbije. Bio sam raspolo`en i da se li~no obratim na tim skupovima. obja{wavao da sam ja to odbio. naprotiv. Na ovim skupovima sam razgovarao sa stotinama ~lanova i simpatizera Srpske radikalne stranke iz cele Srbije i svima sam potpuno otvoreno prenosio moje lo{e iskustvo sa istra`iteqima Ha{kog tribunala. Naprotiv. odgovaralo mi je prisustvo medija na tim skupovima koji su sve to mogli da zabele`e. Izjavu dao Radovan Nova~i} (potpis na originalu) Prilog: fotokopija Potvrda Potvr|ujem da sam pro~itao ovu izjavu. Nikada nisam imao primedbe na to. a povodom uslova. simpozijumima. Pomiwao sam da su mi odredili {ifru VS-050. 75. 79. mitinzima i obele`avawu godi{wica koje su organizovali Srpska radikalna stranka i komitet za odbranu dr Vojislava [e{eqa. Na ovim skupovima ~esto je javno pomiwano moje ime i to u kontekstu zloupotrebe svedoka od strane tu`ila{tva Ha{kog tribunala ili potencijalnog svedoka odbrane Vojislava [e{eqa.. neta~nim podacima. Radovan Nova~i} (potpis na originalu) 99 . budu upotrebqene u procesu protiv dr Vojislava [e{eqa. Bilo bi stra{no da izjave koje ha{ki istra`iteqi zovu mojim izjavama. ni onog {to sam u formi overenih izjava davao [e{eqevom timu. 77. 78. naravno. pod kojom bi trebalo da svedo~im kao svedok optu`be i. namernim izvrtawem ~iwenica i mojih re~i. Verujem da }e i ova izjava biti obelodawena i apsolutno sam saglasan sa tim. pritvora. Od kada sam stupio u kontakt sa timom odbrane Vojislava [e{eqa ja sam prisustvovao skoro svim nau~nim skupovima. jer ja nikada nisam prihvatio da budem za{ti}eni svedok pod {ifrom.

{ta je wima va`no. • Kada ste razgovarali posledwi put? 100 . nikada nisam video da je [e{eq ubio nekog i nikad nisam ~uo da je naredio da se ubije neko. “Da”. sve ukupno skoro 20 sati. S druge strane `eleo sam da pomognem i odbranu Vojislava [e{eqa. I to sam potvrdio. Tekst sadr`i dva antrfilea sa naslovima “Branio sam Jugoslaviju” i “Zlo~ine ~ine samo psihopate”: Radovan Nova~i}. Sve sam to odbio. “Dakle. Onda im je bilo va`no da znaju da li smo mi bili odu{evqeni wegovim govorima. – Posle nekoliko razgovora sa wima. jula 2008. Ispitivali su me dva dana. {ta su mu sve nudili iz Haga za svedo~ewe i za{to veruje da }e lider SRS biti ubijen. Ka`em im da jeste. • Dakle. verujte mi. kad su mu rekli da }e ga pozvati da bude svedok Tu`ila{tva u postupku protiv [e{eqa. [ta }u. novo dr`avqanstvo. Prvi put su ha{ki istra`iteqi pre ~etiri godine kontaktirali Nova~i}a. da budem za{ti}eni svedok. • [ta su vam sve nudili? – Sve.“Pravda”. biv{i komandant dobrovoqaca iz zapadne Slavonije. Pod mojom komandom je bilo 600 boraca. sme{no. pitaju me oni na kraju. vi nikako ne `elite da svedo~ite? – Ho}u da svedo~im ali samo kao svedok odbrane. Eto. govori za “Pravdu” o tome za{to ni po cenu `ivota ne}e svedo~iti protiv Vojislava [e{eqa. I bez tih govora branio bih svoju dr`avu. godine. • Kako su stupili u kontakt sa vama? – Telefonom su najavili svoj dolazak. odbija pritisak Tu`ila{tva Ha{kog tribunala i ka`e:”. nekada{wi komandant srpskih dobrovoqaca u zapadnoj Slavoniji. • Jesu li vam pretili ne~im ako ne svedo~ite? – Nikad mi nisu pretili ali su zato dosta nudili. Jedini sam komandant koji nije optu`en ni po kakvom osnovu. • Zbog ~ega su vas kontaktirali? – Ja sam bio komandant dobrovoqaca u zapadnoj Slavoniji. proradio vam je adrenalin”. Zato sam spreman da svedo~im samo u wegovu odbranu”. obratio sam se pravnom timu koji poma`e odbranu dr Vojislava [e{eqa. Razgovarali smo jedno sedam puta i svaki put sam im to rekao. samo nisu da budem predsednik SAD. sa~ekao sam ih i prihvatio razgovor. naslovom “Protiv [e{eqa ni po cenu `ivota” i podnaslovom “Verujte mi. odgovaram. kao da je to nekakav dokaz protiv [e{eqa! Ma. 1. “proradio nam je adrenalin”. Nudili su mi pare. nikako kao svedok Tu`ila{tva. • [ta su vas pitali? – Jednom su me pitali da li je [e{eq u Slavoniji dr`ao govore. objavquje tekst sa nadnaslovom “Intervju: Radovan Nova~i}. Rekao sam im da ni po cenu da zavr{im u zatvoru ne}u da budem svedok Tu`ila{tva. da biram u koju }u se zemqu iseliti sa porodicom. Hteo sam da dobijem pravno mi{qewe da li ja moram da svedo~im u wihovu korist ili ne moram.

bez granica. 101 . {aqemo te na Aqasku”. pretresaju moju biografiju. Nije to tek tako: odem tamo na jedna dan i gotovo. • Do`ivqavate li te pozive telefonom kao maltretirawe? – Naravno. nikako u Hag? – I}i }u u Hag samo kad on postane deo Srbije. Da li znate koliko je Srba umrlo u tom kazamatu? Tamo samo Srbi umiru. Moji saborci nisu po~inili nijedan zlo~in. Sada. Uveren sam da ubistvo mo`e da izvr{i samo psihopata. Niti je ko hteo da to radi. Hrvatskoj je dozvoqeno i omogu}eno da se odvoji. E. Zivkaju me stalno iako sam im toliko puta rekao da ne}u.– Posledwi razgovor sa Hagom je bio zaista sme{an. protiv voqe wenih gra|ana. Mislim da }e [e{eqa ubiti u Hagu. Srbima. Najverovatnije }e mi na}i da sam pre{ao ulicu na crveno. da me ovi na{i privedu i deportuju u Hag. • Za{to ste odlu~ili da svedo~ite u korist [e{eqa? – Verujte mi. Imam porodicu o kojoj treba da brinem. • A {ta ako vas prinudno odvedu? – Govorili su da }e poslati i obavezuju}i nalog. Vidim koliko svedoci la`u. nije im to u interesu. Ne}u svedo~iti protiv [e{eqa ni po cenu `ivota. • Dakle. kao da me zovu u kafi} na pi}e. I. • Mislite li da }e vas iz Haga ponov zvati? – Zva}e me. najverovatnije. Zvali me na mobilni pre jedno mesec dana i pitali kad mogu da svratim kod wih. Te{ko mi je da }utke gledam torturu kakva se nad wim vodi u Hagu. Kao da treba samo da pre|em ulicu i to je to. Me|u glavnim svedocima je bio i jedna od mojih pratilaca. onda }e mi re}i: “Ako ne}e{ da svedo~i{. Meni je odgovarala onakva Jugoslavija. a na koju su Hrvati imuni? • Pratite li su|ewe [e{equ? – Kad god stignem. rekao sam im. U~iwena je velika nepravda prema nama. a Republika Srpska ne mo`e? • Pod komandom ste imali 600 dobrovoqaca. tra`e ne{to o meni {to sam pogre{no uradio. • Kakvu presudu o~ekujete? Da li }e [e{eq biti oslobo|en? – Ne verujem da }e ga osloboditi. • Koga ste vi branili u ratu na prostoru biv{e SFRJ? – Branio sam Jugoslaviju. Kada su videli da sam odlu~an u nameri da se ne pojavim samo su mi rekli: “Izvinite na izgubqenom vremenu”. Onda su po~eli da me fino ube|uju kako bi bilo dobro da do|em. nikada nisam video da je [e{eq ubio nekog i nikad nisam ~uo da je naredio da se ubije neko. Da je to bila Evropa i wu bih branio. Da nije to mo`da neka zarazna bolest koja poga|a samo Srbe. Ni{ta im to ne}e vredeti. I on je lagao. kakva je disciplina bila? – Disciplina je bila na visokom nivou. {ta se de{avalo? Neko je odlu~io da se odvoji od moje dr`ave. niti bih ja dozvolio. ili sam pogre{no parkirao kola. sigurno. Oni bi mene ranije zvali i odveli pa bi mi tamo solili pamet. a takvih nije bilo me|u dobrovoqcima. Ne}u do}i nikad.

po nacionalnosti Srbin. sa li~nom kartom broj T 134629. Podravska Slatina Adresa: Zemun. ro|ene Srarija{.Mile Crnobrwa Me|unarodni sud za krivi~no gowewe lica odgovornih za te{ka kr{ewa me|unarodnog humanitarnog prava po~iwena na teritoriji biv{e Jugoslavije od 1991. 3. Ja sam Mile Crnobrwa od oca Ilije i Majke Mileve. godine Izjava svedoka Podaci o svedoku: Prezime: Crnobrwa Ime: Mile Pol: mu{ki Ime oca: Ilija Datum ro|ewa: 22. i 7. dipl. oktobar 1954. oktobra 19954. pravoslavac. Vjerica Radeta i Dejan Mirovi} su me upozorili da sam u obavezi da govorim istinu i da izno{ewe la`nih tvrdwi podle`e odgovornosti na osnovu Pravilnika o postupku i dokazima Me|unarodnog krivi~nog suda za biv{u Jugoslaviju. op{tina Podravska Slatina. 102 . `ivim u Zemunu u ul. JMBG 2210954312501. 15a. pravnik Datum i mesto razgovora: 6. ~lanovima Stru~nog tima koji poma`e pripremu odbrane Vojislava [e{eqa. Viktora Star~i}a br. godine u mestu ]eralije. godine Mesto ro|ewa: ]eralije. Mr Dejan Mirovi} Potpis svedoka: (potpis na originalu) Paraf prisutnih: (potpisi na originalu) Izjava svedoka 1. pravnik Vjerica Radeta Imena svih osoba prisutnih tokom razgovora: 1. 2. Viktora Star~i}a 15 a Nacionalnost: Srbin Veroispovest: pravoslavna Jezik/jezici koje govori: srpski Jezik koji je kori{}en u toku razgovora: srpski Trenutno zanimawe: bez zaposlewa Prethodno zanimawe: dipl. Ovu izjavu dajem Vjerici Radeta i Dejanu Mirovi}u. godine u Beogradu Razgovor vodila: dipl. decembar 2010. Pravnik. Ro|en sam 22. 4. pravnik Vjerica Radeta 2. nezaposlen. U ovoj izjavi }u istinito izneti sve ~iwenice i okolnosti u vezi sa mojim kontaktima sa predstavnicima tu`ila{tva Ha{kog tribunala i predstavnicima Stru~nog tima koji poma`e pripremu odbrane Vojislava [e{eqa. Dipl.

kada sam potpuno zaboravio na razgovor sa ha{kim istra`iteqima. 9. juna 2006. Sa mnom su razgovarali Paolo Pastore Stoki i Filip Oberknezev uz prisustvo prevodioca Dane Todorovi}. Dolaskom na vlast Hrvatske demokratske zajednice ( HDZ). jer sam video da u woj nema informacija o zlo~inima nad Srbima koje sam im dao. pretwe i poni`avawa. Krajem juna 2002. godine i razgovarao sa istra`iteqem Paolo Pastore Stokijem uz prisustvo prevodilaca Slobodanke Stefen i Gorana [e}ibovi}a. 13. 10. po~eli su problemi Srba u tada{woj Hrvatskoj. 11.30 do 15 ~asova. Tamo sam oti{ao 16. 8. maltretirani i zlostavqani. Razgovor smo nastavili 11. ^ini mi se u ulici Jevrema Gruji}a. Na tu izjavu sam imao mnogo primedbi. U kancelariji Ha{kog tribunala Stoki mi je pokazao navodno moju izjavu napisanu na engleskom jeziku. pogotovo Paolo Pastore Stoki. Ja o zlo~inima o kojima su me pitali nisam imao nikakvih neposrednih saznawa i to sam i rekao ha{kim istra`iteqima. sve sa ciqem da im `ivot postane nepodno{qiv. a i da su o zlo~inima nad Hrvatima uneli podatke koje im ja nisam dao ili su moje re~i potpuno pogre{no preneli pa je ta navodno moja izjava dobila sasvim drugi smisao. godine. Po~ela su odvo|ewa Srba u nepoznatom pravcu. po~eli su i da mi postavqaju razli~ita pitawa u vezi sa zlo~inima nad Hrvatima u zapadnoj Slavoniji. ja sam takvu izjavu verovatno i potpisao iako se sa wenim sadr`ajem na srpskom jeziku nikada nisam upoznao. Ja sam pristao na taj razgovor i dogovorili smo da se vidimo u mojoj porodi~noj ku}i u Zemunu. 12. Zlo~ini nad Srbima u zapadnoj Slavoniji 14. pucawe na prozore u ve~erwim ~asovima. jula iste godine u kancelariji Ha{kog tribunala u Beogradu. ^etiri godine kasnije. Istra`iteqi su se u po~etku interesovali za stradawa Srba u zapadnoj Slavoniji i ja sam im o tome govorio. 6. ponovo su me pozvali u kancelariju tribunala u Beogradu. Me|utim. Kada sam do{ao u kancelariju Ha{kog tribunala na lap topu su mi pokazali “novu” izjavu koju su napisali na osnovu na{eg razgovora od pre ~etiri godine. u prole}e 1991. Srbi su masovno otpu{tani sa posla. ubistva. godine. godine pozvali su me iz kancelarije Ha{kog tribunala u Beogradu i tra`ili da se sastanem sa istra`iteqima da bismo razgovarali o stradawu Srba na podru~ju zapadne Slavonije. zastra{ivani. negde na Dediwu. Uveren da su istra`iteqi Ha{kog tribunala slu`bena lica kojima je stalo da se utvrdi istina. a i zbog ~iwenice da sam i sam diplomirani pravnik. Verovao sam da su u toj izjavi podaci o stradawu Srba u zapadnoj Slavoniji i da }e kona~no da se povede postupak protiv odgovornih za zlo~ine nad Srbima. 103 . Ovaj razgovor trajao je od 9. Bilo je o~igledno da nisu zadovoqni mojim odgovorima pa su pokazivali otvorenu qutwu. 7. Prvi razgovor sa istra`iteqima tribunala obavio sam 10. jula 2002. minirawe ku}a.Kontakt sa istra`iteqima Ha{kog tribunala 5.

Ubijeni su ginekolog Miti}. avgusta 1991. godine. roditeqi i sestra Mirka Vujani}a iz Aleksandrovca zapaqeni su u wihovoj ku}i. koji je ostao bez oka. se}am se imena lovo~uvara Zdravka Milanovi}a. 20. 104 . Strah Srba je bio sve ve}i pa se oko 90 odsto srpskih porodica iselilo iz Virovitice. poslovne prostore. 1. godine miniran je lokal u Jugovom Poqu kod Virovitice vlasni{tvo Srba An|elke i Nikole. Pre ratnih sukoba na podru~ju op{tina Slatina i Virovitica ubijeno je vi{e od dvadeset qudi. ciq je bio samo sa~uvati `ivot i porodicu. avgusta 1991. godine napali na Balince i ]eralije. Slavonskoj Po`egi. i jo{ nekih ~ijih se imena ne se}am. Daruvaru. iz mesta ]etekovac u popodnevnim ~asovima granatirana su srpska mesta ]eralije.15. godine. stanove. ubijeno je nekoliko qudi. Pakracu i ostalim gradovima u Hrvatskoj. 22. oktobra 1991. septembra 1991. Orahovici. neki Mudrini}. U toku maja meseca 1991. Srpska imovina je sistematski uni{tavana. Ja sam iz straha za li~nu bezbednost odlu~io da sa suprugom napustim Viroviticu i da se vratim u porodi~nu ku}u u ]eralijama. jedna starija `ena Ojki} iz sela Cabuna. Uo~i srpskog praznika Velika Gospojina. na srpsko selo Jasena{ kod Virovitice. moler Gojko Oqa~a. Milan. 17. odnosno porodice Srba ~ije su `ene bile Hrvatice. Pripadnici Zbora narodne garde pucali su. godine. 7. 8. Hrvatske snage su oklopnim vozilima BOV. Na poslu sam {ikaniran i degradiran raspore|ivawem na ni`e radno mesto u odnosu na moju stru~nu spremu i ste~eno iskustvo. Balinci i Rijence gde su pored me{tana bili sme{teni i Srbi koji su izbegli iz gradova. 18. Tih dana miniran je i automobil Golf u dvori{tu vlasnika Srbina Milorada Obradovi}a iz Virovitice. zvani ^iger iz Mikleu{a. uz prethodno granatirawe. godine. U napadu na jednu srpsku ku}u u vrat je raweno jedno dete. Ovakvo stawe bilo je i u Podravskoj Slatini. 16. ku}e. 2. Kolunyi} iz Aleksandrovca. Pre ratnih sukoba pretu~eni su Srbi Rajko Lavrni}. Istra`iteqima sam nabrojao imena ubijenih kojih sam se setio. ugostiteq iz ^a~inaca. iz ]etekovca po Balincima i ranili Srbina Du{ana ~ijeg se prezimena ne se}am. godine. evakuisao `ene i decu u Srbiju. 19. staklar Milutin Guwevi}. HDZ je naoru`ao Hrvate u ]etekovcu i napadi na srpska sela su postali svakodnevni pa je {tab Teritorijalne odbrane Podravska Slatina. oktobra 1991. Raweno je 15 me{tana. Vito. decembra 1991. ~ijeg se prezimena ne se}am. Branko Labus i Du{an Manojlovi}. Primetio sam da su po~eli da prate moje kretawe. Istra`iteqima Ha{kog tribunala opisao sam oru`ane napade Hrvatskog ve}a odbrane (HVO) u toku 1991. 23. direktor banke u Slatini Kosti}. vi{e me{tana je raweno. U napadu Zbora narodne garde (ZNG). a zapaqeno je vi{e od pola ku}a. Na meti su bile i porodice qudi koji su bili u me{ovitim brakovima. a Srbin Jovica Buza~i} je ubijen. Ja sam u to vreme radio kao operativni slu`benik u Policijskoj upravi u Virovitici. 5. Od tada pa do egzodusa Srba 13. Napustili su posao. 21. godine napadi na ova dva mesta su postali svakodnevica. Tada je rawen jedan ~ovek iz Balinaca.

nestali 3. 30. godine. a ja sam pri~e o wegovom nestanku slu~ajno ~uo nekoliko dana pred odlazak iz zapadne Slavonije. ali o tome nikada nismo zvani~no obave{teni. Bili su sme{teni u Lageru Sekulinci. Istra`iteqima sam rekao da sam ~uo da je to snimao jedan novinar i da je snimak prikazivan na nekoj nema~koj televiziji. 25. godine. decembra 1991. a egzodus Srba sa tog podru~ja bio je 13. Istra`iteqi su me pitali {ta znam o ubistvu porodice Vendel iz Vo}ina koje se. Pri~alo se da je on nestao krajem avgusta 1991. Posle egzodusa Srba iz ovih krajeva wihova imovina je spaqena i opqa~kana. 26. Zlo~ini nad Hrvatima 27. Do temeqa je uni{teno 21 srpsko selo u op{tini Podravska Slatina. decembra 1991. 28. Zato sam ja prihvatio razgovor sa istra`iteqima Ha{kog tribunala uveren da je kona~no po~ela istraga i za zlo~ine nad Srbima u zapadnoj Slavoniji. Ja nisam znao da li ovi dobrovoqci pripadaju nekoj politi~koj partiji niti sam ih to ikada pitao. ali je istina i da nisam imao nikakvu dojavu za ta ubistva pa nisam ni mogao da preduzimam bilo kakve operativne radwe po tom pitawu. Tri sela su polovi~no uni{tena pa su u ku}e koje nisu zapalili doselili Hrvate sa Kosova i Metohije. godine. Peru Bojani}a i Boru Vu~kovi}a su vezane `icom odveli u Podravsku Slatinu i tamo se nad wima i`ivqavali. ali da je ta~no da su svi borci i doma}i i dobrovoqci sebe sa ponosom nazivali ~etnicima. Qudi u Vo}inu su pri~ali da su nestala ~etiri mladi}a iz takozvane “Radne grupe”. decembra i mi. Ja sam rekao da to ne mogu da potvrdim. Ovi mladi}i su. Se}am se. navodno. 105 . odnosno ~etnici. Dobrovoqci Srpske radikalne stranke 31. nismo imali vremena da rasvetlimo okolnostima pod kojima su ova ~etiri mladi}a nestala. 32. navodno. Se}am se da su me|u wima bili Goran Sala~ i Ivica Bon. U ]eralijama su sekirom ubili dve starice Jelu Crnobrwa i Daru Stojanovi}. 29. Prema mojim saznawima za ove zlo~ine niko nije odgovarao niti se protiv bilo koga vodi krivi~ni postupak za ova zlodela. na`alost. a to sam rekao i istra`iteqima. wenog supruga i unuka za koje su mi rekli da se desilo 3. Mene je o wihovom nestanku obavestila supruga jednog od wih i mi smo odmah preduzeli odre|ene operativne aktivnosti oko utvr|ivawa istine o ovom doga|aju. da su dobrovoqci do{li na podru~je Vo}ina krajem oktobra 1991. koji je od Vo}ina udaqen oko 12 kilometara. Istra`iteqi su insistirali da ka`em da su ti dobrovoqci bili {e{eqevci. Srbi koji nisu napustili svoja vekovna ogwi{ta ubijeni su na svirep na~in. decembra 1991. godine kao i o ubistvu Veronike Amend.24. a da su nas hrvatski mediji sve zvali “srbo~etnicima”. desilo 2. godine i ja sam im rekao da o tome ni{ta ne znam. Istina je da sam ja u tom periodu bio komandir milicije. Od me{tana sam ~uo i da je nestao Branko Ili} koji je je radio u hotelskom restoranu u Vo}inu.

godine. pobediv{i strah. objavila da je Ramu{ Haradinaj oslobo|en svih optu`bi u Ha{kom tribunalu odmah sam. nikada nisu izazivali nikakve incidente i bili su odli~ni borci. Paole Pastoro Stoki se raspitivao za [e{eqev dolazak u Vo}in. godine. Ja sam toga dana bio kod ku}e u ]eralijama. Govorili su da su oni Bokanovi dobrovoqci. dr Vojislava [e{eqa pred Ha{kim tribunalom. ~ini mi se. ^uo sam da su. oni su. Istina je da sam ose}ao strah od Ha{kog tribunala jer sam imao lo{e iskustvo sa istra`iteqima koji su se. Ja sa tim qudima uglavnom nemam nikakav kontakt jer vi{e ne `ivimo u istom mestu kao nekada i to sam istra`iteqima i rekao mada mi nije jasno ni zbog ~ega su me to pitali. O~igledno je da on to odli~no radi. tra`ili da razgovaraju sa pukovnikom Jovanom Trbojevi}em i to je sve {to o wima znam. koja je bila sme{tena u Sekulincima. Rekao sam da ja o tome ni{ta ne znam. Bilo mi je jasno da oni poku{avaju da la`no optu`e dr [e{eqa i dobrovoqce Srpske radikalne stranke da bi za{titili sebe i da bi izbegli li~nu odgovornost. u toku ispitivawa. verovatno. Kada su sredstva javnog informisawa u Srbiji. 34. Ova grupa dobrovoqaca do{la je u zapadnu Slavoniju da pomogne ugro`enim Srbima i pona{ali su se primerno. 40. 41. Oni su bili raspore|eni po privatnim ku}ama. aprila 2008. Nova~i} i wegovi dobrovowci bili su pod komandom teritorijalne odbrane i dejstvovali su iskqu~ivo po nare|ewu pretpostavqene komande. Ha{ki istra`iteqi su me pitali i za neke qude koje sam poznavao u vreme kada sam `iveo u zapadnoj Slavoniji. 36. krajwe neprofesionalno pona{ali prema meni. @eleo sam da pomognem dr Vojislavu [e{equ u rasvetqavawu istine. kratko bio u Vo}inu. Kontakti sa [e{eqevim timom odbrane 39. jedan od mnogih koje su poku{ali da zloupotrebe samo da bi oni zavr{ili svoj zadatak. novembra 1991. 3. do{li sredinom oktobra. Se}am se i da je jedna grupa dobrovoqaca bila sme{tena u samom Vo}inu. Bio sam ispred milicijske stanice kada su do{li u nekim {arenim autobusima. nezadovoqni oru`jem koje su dobili. ali ja tog Bokana nikada nisam video.33. 42. 38. Kao i ve}ina Srba i ja pomno pratim su|ewe prof. pa nisam ni mogao da ga vidim ako je i dolazio. ali sam razmi{qao da bi bilo dobro da i ja dam svoj skromni doprinos iznose}i istinu. ali da sam od jednog kolege ~uo da je [e{eq. Kasnije sam shvatio da su istra`iteqi Ha{kog tribunala `eleli da ~uju samo ono {to je wima odgovaralo i da su zato postavqali sugestivna pitawa i sve vreme poku{avali da daju odgovore umesto mene. predvodio Radovan Nova~i} koga sam i li~no upoznao. Primetio sam kada je u pitawu zapadna Slavonija da neki svedoci tu`ila{tva iznose niz neistina o doga|ajima na tom podru~ju. odlu~io da potra`im qude iz [e{eqevog tima koji mu poma`u pripremu odbrane. 35. mada nisam znao {ta bih ta~no mogao da uradim. 37. Ja sam. oko 20. 106 . Se}am se da je grupu dobrovoqaca.

Kao diplomirani pravnik znam koji je zna~aj javnosti sudskog postupka i sve moje ro|ake i prijateqe sam obavestio da prate snimak [e{eqevog su|ewa da bi ~uli i moju izjavu. Naprotiv. U toku razgovora sa istra`iteqima Ha{kog tribunala ja uop{te nisam znao da oni imaju nameru da me pozovu kao svedoka optu`be protiv bilo kojeg Srbina pa i dr Vojislava [e{eqa. Rezime svedoka 51. Prvi kontakt sa qudima iz [e{eqevog tima ostvario sam ve} sutradan. Ja sam bio svestan da }e dr [e{eq moje izjave koristiti javno i to mi nije smetalo. ali oni su bili uporni. rekli su mi da wih samo istina i interesuje i ja sam istog dana sa~inio izjavu. 49. Obavestio sam ih da ne `elim da budem svedok optu`be. prate}i su|ewe dr Vojislavu [e{equ. Drugu izjavu Stru~nom timu koji poma`e pripremu odbrane Vojislava [e{eqa dao sam 15. 46. 45. Obavestio sam Ha{ki tribunal da sam stupio u kontakt sa Stru~nim timom koji poma`e pripremu odbrane Vojislava [e{eqa i zamolio ih da me vi{e ne uznemiravaju. Ja sam naknadno pozvan od strane istra`iteqa i saop{teno mi je da treba da budem svedok optu`be u postupku protiv Vojislava [e{eqa. Istog dana sam. Ja nikada nisam `eleo da svedo~im pod {ifrom VS 031 koju mi je odredilo tu`ila{tvo Ha{kog tribunala. 4. aprila 2008. godine. 48. Ja sam. 44. S obzirom da Srpska radikalna stranka ~esto organizuje skupove posve}ene su|ewu dr Vojislavu [e{equ ili promociji wegovih kwiga ja sam. preko mog advokata Ilije Sa{i}a.43. 107 . overio je u ^etvrtom op{tinskom sudu u Beogradu i predao je ~lanovima tima koji poma`e pripremu odbrane Vojislava [e{eqa. Ja sam ~astan porodi~an ~ovek koji nema razloga da se stidi bilo ~ega u svom `ivotu i zato sam se i saglasio da dr Vojislav [e{eq mo`e izjave koje sam dao wegovom timu da koristi u postupku koji se protiv wega vodi u Ha{kom tribunalu. 47. 50. rado prisustvovao tim skupovima i uvek otvoreno govorio o nameri ha{kog tu`ila{tva da me prisili da svedo~im kao za{ti}eni svedok pod {ifrom {to sam ja odbio. Rekao sam da `elim da iznesem istinu o svojim kontaktima sa predstavnicima tu`ila{tva Ha{kog tribunala kao i istinu o doga|ajima u Vo}inu iz druge polovine 1991. `eleo sam da ih upotrebi i da celokupna javnost ~uje istinu koju sam ja izneo. 52. Rekao sam da to ne `elim. obavestio tu`ila{tvo Ha{kog tribunala da ne ra~unaju na mene. ^lanovi tima sa kojima sam razgovarao bili su veoma qubazni. avgusta 2008. godine. kad god su mi obaveze dozvoqavale. ve} svedok odbrane ukoliko dr Vojislav [e{eq bude imao potrebu za mojim svedo~ewem. I ovu izjavu sam overio u ^etvrtom op{tinskom sudu. primetio da je on vi{e puta odbio da postavi pitawe nekom svedoku ako je sudsko ve}e htelo da to bude na zatvorenom delu sednice i znao sam da }e moja izjava biti javno pro~itana. ako bi je [e{eq koristio. Sve vreme sam bio uveren da oni prikupqaju podatke radi rasvetqavawa zlo~ina nad Srbima u zapadnoj Slavoniji. godine.

Po{to su u tu`ila{tvu insistirali na mom svedo~ewu ja sam posumwao u verodostojnost navodno mojih izjava prise}aju}i se kako se Paolo Pastore Stoki mr{tio dok je slu{ao moje odgovore koji mu o~igledno nisu odgovarali. 55. S obzirom da sam diplomirao na Pravnom fakultetu bio sam svestan da ja ne mogu biti od koristi tu`ila{tvu. Nadam se da }e dr Vojislav [e{eq ovu izjavu koristiti u postupcima koji se protiv wega vode pred Ha{kim tribunalom i saglasan sam da to bude pred o~ima javnosti. 57. decembar 2010. U Beogradu Izjavu dao 7. na srpskom jeziku i da je u woj ta~no preneto sve {to sam rekao Vjerici Radeta i Dejanu Mirovi}u. a nisam ni imao za {ta da ih optu`im.53. Potpis (potpis na originalu) Zoran Dra`ilovi} Me|unarodni sud za krivi~no gowewe lica odgovornih za te{ka kr{ewa me|unarodnog humanitarnog prava po~iwena na teritoriji biv{e Jugoslavije od 1991. naj~e{}e na osnovu prepri~avawa qudi od kojih neke nisam ~ak ni li~no poznavao i rekao sam im da kao pravnik znam da moje svedo~ewe i kori{}ewe izjava koje sam dao tu`ila{tvu ne mo`e biti merodavno u sudskom postupku. godine Izjava svedoka Podaci o svedoku: Prezime: Dra`ilovi} Ime: Zoran Pol: mu{ki Ime oca: Danilo 108 . 56. jer ja nijednom re~ju nisam optu`io dr [e{eqa ni dobrovoqce Srpske radikalne stranke. godine Mile Crnobrwa (potpis na originalu) Potvrda Svojim potpisom potvr|ujem da sam pro~itao ovu izjavu koja je napisana }irilicom. Ja izjave koje sam dao istra`iteqima Ha{kog tribunala nikada nisam video i uveren sam da u wima nije napisano ono {to sam rekao. 54. ~lanovima Stru~nog tima koji poma`e pripremu odbrane dr Vojislava [e{eqa u Hagu. Skrenuo sam pa`wu tu`ila{tvu da sam ja sa wima uglavnom razgovarao o zlo~inima nad Srbima. Tvrdim da je sve {to sam napisao u ovoj izjavi apsolutna istina i da me niko nije prisiqavao ni ube|ivao da ka`em ne{to {to nisam `eleo. a da sam o eventualnim zlo~inima nad Hrvatima govorio na osnovu posrednih saznawa.

op{tina Petrovac na Mlavi. Dip. nadimak mi je ^i~a. Republika Srbija. godine. 6. Vidska broj 37 Nacionalnost: srpska Veroispovest: pravoslavna Jezik/jezici koje govori: srpski Jezik koji je kori{}en u toku razgovora: srpski Zanimawe: oficir u penziji Prethodno zanimawe: vazduhoplovni oficir Datum i mesto razgovora: 5. Ovu izjavu dajem na li~nu inicijativu i u woj }u opisati sva moja saznawa u vezi rada ratnog {taba. ranije samo Zoran Dra`ilovi}. gde sam se sreo sa dr Vojislavom [e{eqem. 2. pravnik Boris Aleksi} Potpis svedoka: (potpis na originalu) Paraf prisutnih: (potpisi na originalu) Izjava svedoka 1. ^lanovi tima koji poma`u pripremu odbrane dr Vojislava [e{eqa u Hagu skrenuli su mi pa`wu da izjava mora biti istinita. godine u mestu Ranovac. dr`avqanin Republike Srbije. godine. pravnik Vjerica Radeta Imena svih osoba prisutnih tokom razgovora: 1. i 7. prisustvovao sam kongresu Srpske radikalne stranke. pravoslavne veroispovesti. Republika Srbija Adresa: Beograd. a on mi je savetovao da se sam prijavim i da im ka109 . Rekao sam da me niko nije zvao. U februaru 2003. Po nacionalnosti sam Srbin. Sa istra`iteqima tu`ila{tva Ha{kog tribunala prvi put sam se sastao u prole}e 2003. maj 1947. pravnik Vjerica Radeta 2.Nadimak: ^i~a Datum ro|ewa: 19. godine u Beograd Razgovor vodio: Dipl. Moje ime je Zoran Dra`ilovi}. 3. godine i to neposredno pred odlazak dr Vojislava [e{eqa u Hag na osnovu optu`nice tu`ila{tva Me|unarodnog krivi~nog suda za biv{u Jugoslaviju. ucenama i pretwama od strane istra`iteqa Paolo Pastore Stokija i Sabine [olc. maja 1947. na~inu upu}ivawa dobrovoqaca na ratom zahva}ena podru~ja na prostoru biv{e Jugoslavije u ratu od 1991. ro|en sam 19. [e{eq me tada pitao da li sam imao pozive od strane tu`ila{tva Ha{kog tribunala. Mesto ro|ewa: Ranovac. od oca Danila. 5. 4. Petrovac na Mlavi. op{. da se mora ta~no razgrani~iti {ta sam li~no video od onoga {to sam od drugih ~uo. da se za la`ni iskaz mo`e krivi~no odgovarati i da }e se moja izjava javno koristiti u Srbiji i pred me|unarodnim sudom u Hagu na {ta sam bez ikakve rezerve dao svoju saglasnost. Dip. mom kontaktu sa predstavnicima tu`ila{tva Ha{kog tribunala kao i pritiscima. JMBG 1905947710237. li~na karta broj 002061249 izdata u SUP Beograd. @ivim u Beogradu u ulici Vidska broj 37. oktobar 2010.

jer za du`i razgovor nije imao vremena s obzirom da je. ucene i zastra{ivawa Paolo Pastore Stokija i straha da bi to zaista mogao i da ispuni ja sam bio u posebnom psiholo{kom stawu. Nakon zavr{enog razgovora zahtevao sam da mi se da jedan primerak izjave. @ena je rekla da je prevodilac i da se zove Dana Todorovi}. 6. Razgovor sa istra`iteqima Paolo Pastore Stokijem i Sabinom [olc obavqen je u kancelarijama Ha{kog tribunala u Beogradu 25. Sa tim istra`iteqem sam kratko razgovarao. Poslu{ao sam savet i oti{ao u prostorije ha{kog tu`ila{tva u Beogradu. odnosno ispitivawa. Na po~etku razgovora mi je rekao i nedvosmisleno mi stavio do znawa da }u morati da sara|ujem sa tu`ila{tvom. U toku tog razgovora. a niko me nije obavestio da li je ovom razgovoru trebalo da prisustvuje i moj advokat. 12. Naime. kako je rekao. S obzirom da mi je brat rekao da me taj Italijan tra`io radi intervjua. marta i 1. istra`iteq Paolo Pastore Stoki je bio vrlo neprijatan. U toku tog neformalnog razgovora.`em da me je [e{eq li~no uputio. 8. godine.000 evra ili. Kada mi je predstavqen Paolo Pastore Stoki shvatio sam da je on taj Italijan koji me tra`io i da me nije tra`io radi novinarskog intervjua. 10. 26. 11. i 27. Bio je drzak i pretio mi. mawak. Istra`iteqi odbili sa obrazlo`ewem da na to nemam pravo. Mogu}e je da sam u takvom stawu potvr|ivao neke stvari za koje nisam bio siguran da su se zaista i dogodile. godine izabran za poslanika u Saveznoj skup110 . Sutradan nakon kongresa Vojislav [e{eq je otputovao u Hag. morao odmah da putuje u Hag. Nekoliko dana pre mog odlaska u prostorije tu`ila{tva pozvao me brat i rekao mi da me telefonom tra`io neki Italijan radi intervjua. u Srbiji je uobi~ajeno da se re~ intervju koristi u novinarstvu. Nisam znao da li sam osumwi~eni ili svedok. U toku davawa izjave nisam primetio video kamere u prostoriji. Mislim da su mi te okolnosti izazvale su`ewe svesti. koji je trajao mo`da pet minuta. 14. ja sam mislio da se radi o nekom novinaru. ameri~kih dolara. u prostoriju je u{lo dvoje qudi. Kada sam do{ao u ulicu Jevrema Gruji}a broj 11 u Beogradu gde su kancelarije tu`ila{tva javio sam se slu`bi obezbe|ewa i obavestio ih da sam do{ao da dam svoju izjavu. 7. a razgovori u pravosu|u i policiji su iskazi ili izjave. Taj psihi~ki pritisak me dodatno optere}ivao i dekoncentrisao. a povremeno i potpuni gubitak koncentracije. Odmah me primio istra`iteq iz Finske ~ijeg se imena ne se}am i veoma se iznenadio kada sam rekao da me je poslao Vojislav [e{eq. 9. aprila 2003. a neke ~iwenice sam pogre{no interpretirao. a da se mu{karac koji je do{ao sa wom zove Paolo Pastore Stoki i da je poreklom Italijan. Zbog pretwi. U protivnom o~ekuje me kazna od 7 godina zatvora i nov~ana kazna od 250. mo`da. Prilikom razgovora istra`iteqi mi nisu saop{tili u kom svojstvu treba da dam svoju izjavu. 13. nisam siguran koju je valutu pomenuo. Zbog nedovoqne koncentracije prilikom razgovora sa istra`iteqima izjavio sam da sam 1991.

Prilikom davawa iskaza Paolo Pastore Stokiju i Sabini [olc ja sam pogre{io i iz neznawa povezao Dragoslava Bokana sa Srpskom narodnom obnovom /SNO/. wih je kasnije izdavala teritorijalna odbrana i to sve do 1. Prilikom razgovara o potvrdama koje su izdavane dobrovoqcima radi pravdawa odsustva sa posla. jer Dragoslav Bokan je.{tini. ja sam izjavio da smo takve potvrde izdali samo za prve dve grupe dobrovoqaca koje su oti{le u junu 1991. 16. Nije mi poznato o kom broju dobrovoqaca “Belih orlova” se radi. izme|u ostalog. gde su bili wihovi polo`aji. Kada smo razgovarali u vezi zapadne Slavonije. U kasnijem periodu autobuse za transport dobrovoqaca obezbe|ivalo je i pla}alo Udru`ewe Srba iz Hrvatske sa sedi{tem u Beogradu. tokom 1991. kako su oti{li. Od septembra ili oktobra 1991. ali da nije oti{la u organizaciji Srpske radikalne strane. To je bila gre{ka. Rekao sam Stokiju da mo`e da pi{e {ta ho}e ali da }u ja prilikom svedo~ewa re}i pravu istinu. prema mojim saznawima. To me tada nije posebno interesovalo. 18. oktobra 1991. a meni je ponovo zapretio da moram da sara|ujem ako ne `elim da budem optu`en za davawe la`nog iskaza. protiv mene iskoristiti neke papire koje navodno ima i optu`iti me. Kada smo razgovarali o na~inu transporta dobrovoqaca na ratom zahva}ena podru~ja u Hrvatsku. bio vo|a dobrovoqaca i odreda “Beli orlovi”. Rekao je da }e. Paolo Pastore Stoki mi je. a kome “Du{an Silni”. godine kada je brigu o dobrovoqcima preuzela Jugoslovenska narodna armija / JNA / . godine. i da li su se stavili pod komandu teritorijalne odbrane ili su delovali samostalno. Ovu dezinformaciju sam primio od nekih na{ih dobrovoqaca koji su se vratili sa rati{ta zapadne Slavonije. rekao da on ima izjave drugih svedoka koji su potvrdili da su u zapadnu Slavoniju sa dobrovoqcima Srpske radikalne stranke. godine transport i kompletnu brigu o dobrovoqcima preuzela je Jugoslovenska narodna armija. a u stvari izabran sam 1992. 17. godine u isto~nu Slavoniju. a Mirko Jovi} je bio predsednik SNO i vo|a dobrovoqaca ili grupe pod imenom “Du{an Silni”. MUP Srbije nije nikada u~estvovao u prevozu dobrovoqaca. Paolo Pastore Stoki je insistirao da u mojoj izjavi pi{e da su “Beli orlovi” oti{li u organizaciji Srpske radikalne stranke. Moram da priznam da ja ni danas u svakom momentu pouzdano ne znam kome je pripadala jedinica “Beli orlovi”. O~igledno je da nisam mogao da setim podatka koji ina~e odli~no pamtim. 15. 111 . ako to ne potvrdim. jer je to bio va`an doga|aj u mom `ivotu. Paolo Pastore Stoki je rekao da on ima takve informacije i da }e on to uneti u moju izjavu. Me|utim. oti{li i neki pripadnici “Belih orlova” na ~elu sa Dragoslavom Bokanom. ja sam istra`iteqima rekao da smo u po~etku dobrovoqce transportovali civilnim autobusima koje je obezbe|ivala teritorijalna odbrana iz mesta gde su dobrovoqci odlazili. Izjavio sam da je grupa wegovih qudi iz SNO u~estvovala u akciji u Borovu Selu. Ja sam rekao da mi je poznato da je jedna grupa “Belih orlova” pod komandom Dragoslava Bokana bila na podru~ju zapadne Slavonije. S obzirom da neke firme nisu priznale te potvrde. 19. godine.

Kada je Ratni {tab Srpske radikalne stranke saznao da je Arkan postavqen za komandanta centra u Erdutu odmah je obustavqeno upu}ivawe dobrovoqaca u taj centar. 23. Srpska radikalna stranka nikada nije imala uticaja na postavqawa i imenovawa lica na odre|ene polo`aje. Sabirni centar za obuku i sme{taj dobrovoqaca u Erdutu formirala je Vlada isto~ne Slavonije zapadnog Srema i Barawe. Se}am se da mi je jedan dobrovoqac. grada na jugu Srbije. ali da ne znam zbog ~ega je ubijen. rekao da je izvesni Topola u zapadnoj Slavoniji tra`io od wega da ga u~lani u Srpsku radikalnu stranku. a na ~elo tog centra postavqen je @eqko Ra`natovi} Arkan. po~etkom 1992. To je bio sabirni centar odakle su se dobrovoqci raspore|ivali prema potrebi na odre|ene lokacije. Na pitawe istra`iteqa Paolo Pastore Stokija da li mi ne{to zna~e nadimci Kvo~ka. Ja sam istra`iteqima govorio o osobama sa takvim nadimcima. Du{ko Sikirica i Miroslav Kvo~ka iz Republike Srpske su za mene potpuno nepoznate osobe i nikada nisu bili dobrovoqci Srpske radikalne stranke. 24. Sredstva javnog informisawa obavestila su javnost da su izvesni i Du{ko Sikirica i Miroslav Kvo~ka iz op{tine Prijedor. Sikirica i Misirac. Stokiju sam objasnio da mi je poznato da je taj ~ovek kasnije ubijen u obra~unu sa policijom na `elezni~koj stanici u Beogradu. iz Republike Srpske. ali je ovaj to odbio i objasnio mu da se na rati{tu ne vr{i upis u stranku i da to. To je bilo ve} nakon prve grupe dobro112 . godine. Paolo Pastore Stoki je zlonamerno preformulisao moju izjavu u vezi sa Milanom Lan~u`aninom – Kamenim. [to se ti~e osobe sa nadimkom Topola ja sam istra`iteqima rekao da imam informacije od nekih dobrovoqaca da se ta osoba pojavqivala na rati{tima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. a ne nadimcima Kvo~ka i Sikirica i shvatio da me je Paolo Pastore Stoki svesno obmanuo i prevarom naveo da pomenuta lica navedem kao dobrovoqce Srpske radikalne stranke. 21. ja sam odgovorio da mi je nadimak Sikirica poznat i da je ~ovek sa tim nadimkom u jednom periodu bio dobrovoqac Srpske radikalne stranke te da je verovatno iz Aleksinca. a Miroslav Kvo~ka profesionalni policajac u policijskoj stanici Omarska. O wima sam saznao iz medija kao i svi gra|ani u Republici Srbiji.Kameni bio komandant odreda Leva Supoderica u Vukovaru u kojem su bili i na{i dobrovoqci i nikada nisam izjavio da je Leva Supoderica bila na{a jedinica. ali sigurno nikada nisam rekao da je taj ~ovek igde odlazio u organizaciji Srpske radikalne stranke. Du{ko Sikirica je bio komandant obezbe|ewa u logoru Keraterm u Prijedoru. da ga se ne se}am ba{ dobro i da se verovatno radi o ~oveku iz Beograda. ako `eli mo`e da uradi u mestu svog prebivali{ta.20. Kasnije sam iz sredstava javnog informisawa saznao da su postojala lica sa prezimenima. Ja sam izjavio da je Milan Lan~u`anin . Centar u Erdutu u Republici Srpskoj Krajini imao je sli~nu ili istu funkciju kao i kasarna u Bubaw potoku u blizini Beograda. Rekao sam i da mi je poznat nadimak Kvo~ka. Du{ko Sikirica je u Ha{kom tribunalu osu|en na 15 godina. a Miroslav Kvo~ka na 7 godina zatvora. 22. pa ni u Vukovar. a koji su iz Republike Srbije.

Istra`iteqima Paolo Pastore Stokiju i Sabini [olc sam rekao da je u jednom delu zapadne Slavonije. Ja. Tamo je bio rawen i amputirana mu je jedna noga. 28. znam da je Zoran Ranki} u ratnom {tabu podneo ostavku polovinom decembra 1991. godine i da nije mogao imati nikakva zadu`ewa od strane Ratnog {taba Srpske radikalne stranke. godine. a naknadno sam saznao da je @u}a samoinicijativno oti{ao u Zvornik zajedno sa wegovim bratom Re113 . decembra 1991. da na tom delu nije bilo regularne vojske JNA te da su se sa tog dela zapadne Slavonije dobrovoqci povukli negde izme|u 5. Kada sam do{ao dobio sam nezvani~nu informaciju da je Zoran Ranki} sa grupom nekih dobrovoqaca. Lipik. i zato sam imamo problem sa koncentracijom i povezivawem doga|aja. 27. Ja sam u to vreme bio bolestan i nisam odlazio u ratni {tab oko mesec dana. me|utim. neke re~i izostavqao i tako stvorio zabunu pa je moja izjava u vezi sa Arkanom dobila sasvim drugi smisao. ukqu~uju}i i izvesnog @u}u koji je u septembru 1991. i 8. Kada sam govorio o Radovanu Nova~i}u rekao sam istra`iteqima da je on bio na{ dobrovoqac u zapadnoj Slavoniji odakle se vratio izme|u 1. bio u Malom Zvorniku. da je tada odr`ao promociju Srpskog ~etni~kog pokreta u Domu kulture i da ja nisam prisustvovao tom skupu. i 5. godinu. godine pristupio “Belim orlovima” Dragoslava Bokana i da je oti{ao u Bosnu i Hercegovinu. Paolo Pastore je preformulisao moju izjavu i naveo da su dobrovoqci Srpske radikalne stranke u zapadnoj Slavoniji ostali do kraja decembra 1991. kasnije Prvog kraji{kog korpusa te da su se na tom podru~ju dobrovoqci zadr`ali do 25. godine. u aprilu 1990. Pakrac i Zve~evo. ne preciziraju}i zonu odgovornosti pod komandom teritorijalne odbrane pukovnika Jovana Trbojevi}a i Petog bawalu~kog korpusa pod komandom generala Vladimira Vukovi}a. Prilikom razgovora sa istra`iteqima Ha{kog tribunala ja sam rekao da je Vojislav [e{eq. decembra 1991. ili je. odbranu vodila teritorijalna odbrana pod komandom pukovnika Jovana Trbojevi}a. Ja zapravo nisam imao pouzdana saznawa o tome ve} neke dezinformacije koje sam ~uo od drugih lica. godine iskqu~en iz Srpske radikalne stranke. Ta~no je da sam tada pomiwao i 1992. ali ne u vezi sa mitingom nego u vezi sa upu}ivawem dobrovoqaca u Zvornik. Rekao sam i da je drugi deo zapadne Slavonije bio u sastavu Petog bawalu~kog.voqaca upu}enih u Erdut. godine. Paolo Pastore Stoki je svesno i zlonamerno u mojoj izjavi promenio redosled re~i. Znam da informacija oko odlaska Zorana Ranki}a i izvesnog @u}e u Zvornik nije bila istinita. godine bio na{ dobrovoqac u BiH na podru~ju Livna. Ja sam istra`iteqima rekao da je Nova~i} u aprilu 1991. samoinicijativno oti{ao u Zvornik. Ova informacija nije bila ta~na. Republika Srbija. kao {to su Vo}in. godine. Osim toga ja sam prilikom saslu{awa od strane Paolo Pastore Stokija bio pod stalnim pritiskom zbog ~iwenice da mo`e da me optu`i. tako|e namerno. 25. decembra 1991. Ratni {tab Srpske radikalne stranke nikada nije sara|ivao sa @eqkom Ra`natovi}em Arkanom. 26. Kasnije sam saznao da je Radovan Nova~i} od sredine 1992. godine i da vi{e nikada i nigde nije odlazio kao dobrovoqac Srpske radikalne stranke.

Na pitawe Stokija da li smo slali dobrovoqce u Bosanski [amac i ko je komandovao tom jedinicom ja sam rekao da je u [amac bilo upu}ena jedna grupa dobrovoqaca koju je vodio Sre}ko Radovanovi} iz Kragujevca. U to vreme nisam ni znao ko je Lugar ni da postoji ~ovek sa tim nadimkom.pi}em i izvesnim Legijom. godine. 29. verujem namerno. Paolo Pastore Stoki je posebno insistirao da govorim o poseti Vojislava [e{eqa Hrtkovcima. Paolo Pastore Stoki je insistirao da potvrdim da je Vojislav [e{eq na tom mitingu pro~itao imena nekih Hrvata koje je navodno trebalo proterati iz Hrtkovaca. Osoba pod nadimkom Lugar mi je poznata tek iz perioda 1993. Modri~u i Doboj. 31. ali sam o mitingu imao informacije od nekih ~lanova Srpske radikalne stranke i iz medija koji su o tome izve{tavali. Kada sam saznao da je jedna mawa grupa dobrovoqaca pristupila Arkanovoj jedinici u Obrovcu odmah sam reagovao i toj grupi zapretio iskqu~ewem iz stranke. godine. Srpska radikalna stranka je sve do kraja 1994. Na{i dobrovoqci nikada nisu sara|ivali sa arkanovcima. 30. godine sa dobrovoqcima Srpske radikalne stranke i upu}ivawem dobrovoqaca u Zvornik u aprilu 1992. Oni su tada bili uhap{eni od strane muslimanskih snaga i nakon nekoliko dana oslobo|eni. 32. 34. Nakon tog upozorewa oni su odmah napustili Arkanovu jedinicu. mada nisam bio sasvim siguran da li je to ta~na informacija. {to je ta~no. godine. Ja sam rekao da tom mitingu nisam prisustvovao. 114 . pome{ao sve informacije i ne znam kako povezao promociju Srpskog ~etni~kog pokreta iz 1990. godine uputili jednu mawu grupu dobrovoqaca u Bijeqinu i to na osnovu zahteva na{eg aktiviste Mirka Blabojevi}a iz Bijeqine. Istra`iteq Paolo Pastore Stoki pitao je i gde smo sve u Bosnu i Hercegovinu upu}ivali dobrovoqce tokom 1992. To je bila potpuno pogre{na informacija nastala zbog zbrke u mojoj glavi. Ja nisam mogao da se setim. ali da to nije u~inio Vojislav [e{eq. a mo`da i po~etkom 1995. godine. Ja sam rekao da mi je poznato da je neko pro~ita imena nekih Hrvata koji su aktivno u~estvovali u Hrvatskoj vojsci u borbama protiv Srba. Imao sam i neke informacije da je na tom prostoru bila i jedna jedinica sa popularnim nazivom “Crvene beretke”. izme|u ostalog. Kada sam sa istra`iteqima govorio o Bijeqini. Za vreme davawa izjave istra`iteqima Ha{kog tribunala Paolo Pastore Stokiju i Sabini [olc ja sam ose}ao veliku napetost i strah od pretwe da me mogu optu`iti za ratne zlo~ine ili davawe la`nog iskaza. ja sam pogre{io i rekao da smo u aprilu 1992. godine. upu}ivala dobrovoqce i u Vojsku Republike Srpske Krajine. ali sam se setio pri~a nekih dobrovoqaca pa sam rekao da su dobrovoqci. ali ne kao dobrovoqac ve} kao ~lan Srpske radikalne stranke koji je iskqu~en iz stranke 1994. Ta~no je jedino to da je u to vreme Mirko Blagojevi} ~esto dolazio u Ratni {tab Srpske radikalne stranke pa sam ga zbog toga slu~ajno povezao sa dobrovoqcima. Me|utim ta jedinica nije imale nikakve veze sa Srbijom niti MUP-om Republike Srbije. 33. Paolo Pastore Stoki je. upu}ivani u Br~ko. 35. i postavi mi je mnogo pitawa u vezi sa tim. godine.

41. ja nisam mogao biti miran i nije mi bilo svejedno s obzirom da znam da u ha{kom pritvoru ima mnogo nevinih Srba kojima se sudi ili kojima su ve} bile izre~ene velike zatvorske kazne bez dokazane krivice. Ja sam ~lan Srpske radikalne stranke od wenog osnivawa. Po{to sam znao da sam zaboravan. a pre toga bio sam ~lan Srpskog ~etni~kog pokreta od 1990. 36. i tada sam razgovarao sa vi{im zastupnikom optu`be u predmetu Vojislava [e{eqa Kristinom Dal. Izjava koju sam dao istra`iteqima Ha{kog tribunala je u najve}oj meri pogre{no prenet razgovor izme|u mene i istra`iteqa {to je dalo potpuno drugi smisao u odnosu na ono {to sam rekao i {to je zapravo istina. ali je ona bila uporna. i da sam se ve} izjasnio da `elim da budem svedok odbrane Vojislava [e{eqa. a i danas sam ~lan Srpske radikalne stranke. sugestija i pretwi pa zato mogu da tvrdim da je sadr`aj ove izjave apsolutno istinit. godine. godine. Prilikom davawa iskaza istra`iteqima Ha{kog tribunala ja nisam imao se}awa na sve doga|aje o kojima smo razgovarali i za koje su mi postavqena pitawa. Ja sam odbijao da razgovaram sa Kristinom Dal. S obzirom na moje probleme sa povremenim gubqewem koncentracije ovu izjavu radili smo tri dana sa pauzama kada god sam za tim imao potrebu. novembra 2007. Posledwi susret sa predstavnicima tu`ila{tva Ha{kog tribunala imao sam 16. Ja sam po prirodi zaboravna osoba. 38. jer znam da nikada nisam izvr{io nikakvo krivi~no delo koje bi se kosilo sa me|unarodnim ratnim pravom. kao i uvek do tada. Pri~ao je da [e{eq navodno u mene nije imao poverewa i da ja ne treba da ga branim i {titim. 37. Postavqala mi je mnogo pitawa i ube|ivala me da moram biti svedok tu`ila{tva. od 23. Moje ~lanstvo nikada nije prestajalo. 40. 39. Tako sam naknadno utvrdio da delovi moje izjave nisu istiniti. kao i da su neki delovi potpuno izmeweni u odnosu na ono {to sam rekao. ja sam svaki put po izlasku iz kancelarija tribunala obavezno bele`io pitawa koja su mi postavqali istra`iteqi pa sam naknadno proveravao {ta je od svega {to sam izjavio istina a {ta nije. da uve~e zajedno izlazimo i da na|emo neke `enske za provod. februara 1991.Bez obzira na ~iwenicu da mi je savest potpuno mirna. 42. godine u Specijalnom sudu za ratne zlo~ine u Beogradu. uporno ponavqao da nikada ne}u biti svedok tu`ila{tva protiv Vojislava [e{eqa. Radili smo bez pritisaka. Ja sam to shvatio kao poku{aj mita za la`no svedo~ewe i naravno odbio. u Ustani~koj ulici. U toku razgovora mi je ~ak rekla da koli~ina pomo}i koja bi mi mogla biti pru`ena zavisi iskqu~ivo od mene. U toku razgovora pravili smo kratke pauze u kojima je Paolo Pastore Stoki poku{avao da mi se pribli`i i da mi se predstavi kao prijateq kako bi me lak{e ubedio da treba da optu`im Vojislava [e{eqa. Sve vreme sam bio u kontaktu sa mnogim ~lanovima 115 . a tada sam bio pod stresom i u strahu pa je postojala mogu}nost da sam negde nesvesno pogre{io kao i da su istra`iteqi to zloupotrebili i sastavili izjavu prema sopstvenom naho|ewu i unapred pripremqenom planu. Tada sam. Nekoliko puta mi je otvoreno ponudio da postanemo prijateqi.

dr Vojislava [e{eqa. 43. te ih kao takve svojim potpisom i potvr|ujem. dao sam punu saglasnost da se mogu koristiti kako pred Ha{kim tribunalom tako i u srpskoj javnosti. Pomiwao sam da su mi odredili {ifru pod kojom bi trebalo da svedo~im kao svedok optu`be i naravno obja{wavao da sam ja to odbio. jer ja nisam nikada prihvatio da budem za{ti}eni svedok pod {ifrom VS – 010. U dosada{wem toku su|ewa Vojislavu [e{equ u Hagu vi{e puta sam timu koji poma`e pripremu odbrane davao izjave i nikada od wih nisam zahtevao da se ne obelodawuju. godine zvani~no sam se obratio timu odbrane Vojislava [e{eqa s namerom da ih upoznam sa svojim iskustvom sa tu`ila{tvom Ha{kog tribunala i da ih obavestim da `elim da budem svedok odbrane. Izjavu dao 8. Na ovim skupovima ~esto je javno pomiwano moje ime i to u kontekstu zloupotrebe svedoka od strane tu`ila{tva Ha{kog tribunala ili kao potencijalnog svedoka odbrane Vojislava [e{eqa. pritvora i neregularnog su|ewa Vojislavu [e{equ u Hagu. U Beogradu. 45. oktobar 2010. 47. @eleo sam da {to vi{e qudi to sazna i zahvalan sam komitetu za odbranu Vojislava [e{eqa {to su moje izjave izneli pred javnost Srbije. U me|uvremenu sam prisustvovao skoro svim nau~nim skupovima. Bio sam raspolo`en i da se li~no obratim na takvim skupovima. Tada sam im dao izjavu overenu u ^etvrtom op{tinsko sudu u Beogradu i dao saglasnost da Vojislav [e{eq mo`e koristiti moju izjavu u postupku pred Ha{kim tribunalom. Naprotiv. U leto 2007. s obzirom da nemam razloga ni da se stidim svoga imena ni onoga {to sam u formi overenih izjava davao [e{eqevom timu. Zoran Dra`ilovi} (potpis na originalu) 116 . a povodom uslova. simpozijumima. ali. godine Zoran Dra`ilovi} (potpis na originalu) Potvrda Potvr|ujem da sam pro~itao ovu izjavu. naprotiv odgovaralo mi je prisustvo medija na tim skupovima koji su sve to mogli da zabele`e. Na ovim skupovima sam razgovarao sa stotinama ~lanova i simpatizera Srpske radikalne stranke stranke iz cele Srbije i svima sam potpuno otvoreno prenosio moje lo{e iskustvo sa istra`iteqima Ha{kog tribunala. 46. na`alost.Stranke ukqu~uju}i i ~lanove Stru~nog tima koji poma`u pripremu odbrane prof. da su navodi u izjavi ta~ni i istiniti. 44. Po{to znam da [e{eq insistira na javnosti su|ewa znao sam da pristajem da moja izjava bude obelodawena javnosti i to sam svesno u~inio. to nije bilo mogu}e zbog mog zdravstvenog stawa. mitinzima i obele`avawu godi{wica koje su organizovali Srpska radikalna stranka i komitet za odbranu Vojislava [e{eqa. Nikada nisam imao primedbe na to. Verujem da }e i ova izjava biti obelodawena i apsolutno sam saglasan sa tim.

3. nadimak mi je Miki ili Lujo. veoma sam. decembar 2010. Mesto ro|ewa: Sombor. Srbin po nacionalnosti. godine Izjava svedoka Podaci o svedoku: Prezime: Lukovac Ime: Miodrag Pol: mu{ki Ime oca: Milo{ Nadimak: Miki. U posledwih godinu dana pretresno ve}e III. S obzirom da sam ja svedok koji je trebalo da svedo~i pod tom {ifrom. Dr`avqanin sam Republike Srbije. 2. 9. ulica Du{ana Vasiqeva broj 30. O`ewen sam i imam dvoje dece. dr Vojislava [e{eqa veoma ~esto pomiwe svedoka pod {ifrom VS-026. aprila 1962. Republika Srbija Adresa: Novi Sad. 8. {to sam odavno li~no obelodanio. Iz sredstva javnog informisawa i prate}i snimke su|ewa dr Vojislavu [e{equ u Hagu. iz li~nih razloga. trenutno bez zaposlewa. ulica Du{ana Vasiqeva broj 30 Nacionalnost: srpska Veroispovest: pravoslavna Jezik/jezici koje govori: srpski и руски Jezik koji je kori{}en u toku razgovora: srpski Trenutno zanimawe: bez zaposlewa Prethodno zanimawe: policajac Datum i mesto razgovora: 6.Miodrag Lukovac Me|unarodni sud za krivi~no gowewe lica odgovornih za te{ka kr{ewa me|unarodnog humanitarnog prava po~iwena na teritoriji biv{e Jugoslavije od 1991. godine u Somboru u Srbiji. 7. Zovem se Miodrag Lukovac. pravnik Vjerica Radeta Imena svih osoba prisutnih tokom razgovora: 1. pravnik Vjerica Radeta 2. Lujo Datum ro|ewa: 25. Ro|en sam 25. saznao sam da je protiv Vojislava [e{eqa podignuta jo{ 117 Paraf prisutnih: (potpisi na originalu) . JMBG 2504962810069. pravnik Boris Aleksi} Potpis svedoka: (potpis na originalu) Izjava svedoka 1. Dipl. od oca Milo{a. li~na karta broj 000848583 izdata u SUP Novi Sad. zainteresovan za taj postupak. pravoslavne veroispovesti. pred kojim se u Ha{kom tribunalu vodi postupak protiv prof. april 1962. i 10. `ivim u Novom Sadu. Dipl. godine u Novom Sadu Razgovor vodila: dipl.

za Vojislava [e{eqa. za aktivnosti Srpskog ~etni~kog pokreta. Ja sam ve} pod pretwom. 118 . 6. trajao je oko dva sata i ona se interesovala za moje u~e{}e u ratu. Po{to se u jednoj od [e{eqevih kwiga pomiwe i moje ime odlu~io sam da pozovem ~lanove Stru~nog tima koji poma`u pripremu odbrane dr Vojislava [e{eqa i da ponudim svoju izjavu ukoliko se moje ime nalazi me|u 11 svedoka ~iji je identitet navodno obelodanio dr Vojislav [e{eq. sastao sa Vjericom Radeta i Borisom Aleksi}em. Ovaj razgovor nije sniman. 12. 10. Nata{a Kandi} mi je u mojoj ro|enoj ku}i otvoreno pretila da bih mogao biti predat pravosudnim organima Republike Srbije zbog ratnog zlo~ina koji sam navodno po~inio ukoliko odbijem saradwu sa wom. Na kraju razgovora. po~etkom leta 2002. pritiscima i ucenama tu`ila{tva Ha{kog tribunala. jer sam o~ekivao da Nata{a Kandi} mo`e da mi pomogne da na|em neki posao {to mi je bilo neophodno s obzirom da nisam radio i da nisam imao sredstava za `ivot. godine. 13. Se}am se da me je. Neposredno pre toga ja sam imao jednu te{ku operaciju stomaka pa je Nata{a Kandi} po mene poslala automobil Fonda za humanitarno pravo i oni su me u zakazano vreme odvezli u Novi Sad. pozvala sekretarica direktora Fonda za humanitarno pravo i obavestila me da direktor fonda Nata{a Kandi} `eli da razgovara sa mnom. Slobodana Milo{evi}a. 5. U Novom Sadu sam se. godine. la`no svedo~io pod {ifrom C-47 i to u postupku koji se pred Ha{kim tribunalom vodio protiv Slobodana Milo{evi}a. Sa zadovoqstvom sam prihvatio ovaj razgovor. umesto posla koji sam o~ekivao saop{tila da }u morati sa wom da sara|ujem po pitawu doga|aja iz perioda rata na prostorima biv{e Jugoslavije. u mojoj ku}i u Silba{u. Razgovor sa Nata{om Kandi}. Jovu Ostoji}a i jo{ neke qude za koje je smatrala da su bili ukqu~eni u ratne doga|aje od 1991. 11. 8. 4. radi davawa izjave. Nata{a Kandi} mi je rekla da }u morati da idem u Novi Sad gde bi trebalo da dam jednu op{irnu izjavu u kojoj bih izneo detaqe koji su mi poznati iz ratnog perioda na prostoru biv{e Jugoslavije i bez mog znawa mi ugovorila sastanak sa tu`ila{tvom Ha{kog tribunala.jedna optu`nica za nepo{tovawe suda i da se kao osnov optu`be navodi da je dr Vojislav [e{eq otkrio identitet nekih za{ti}enih svedoka i da je wihova imena objavio u svoje tri kwige ~iji nazivi nisu obelodaweni javnosti. u toku razgovora nije vo|en zapisnik i ja ni{ta nisam potpisivao. 9. do 1995. ali mi nije rekla o ~emu bismo razgovarali. Nata{a Kandi} 7. Neprijatno sam se iznenadio kada mi je Nata{a Kandi}. Oni su mi skrenuli pa`wu da mogu krivi~no odgovarati pred Me|unarodnim sudom za biv{u Jugoslaviju ako budem dao la`ni iskaz i ja sam se sa tim saglasio i prihvatio da u ovoj izjavi precizno opi{em sve {to znam i {to ima veze sa optu`bama koje se u ha{kom tribunalu stavqaju na teret dr Vojislavu [e{equ. u mojoj ku}i u Silba{u.

uhapsiti srpska policija i transportovati u Hag gde }u se. 16. Kada smo zavr{ili razgovor Paolo Pastore Stoki nije od mene tra`io da potpi{em nikakav zapisnik. Tokom celog razgovora sa Paolo Pastore Stokijem u kancelariji je bila i advokat Fonda za humanitarno pravo Olivera Frani~evi}. ja sam konstantno bio u strahu da }e me uhapsiti i transportovati u Hag. Pomislio sam da je Stoki human. a da ne slu{a da se `alim na bolove. Na kraju tog razgovora. a ja ga nisam imao. 21. Nata{a Kandi} je o~igledno od po~etka blizak saradnik Ha{kog tribunala za obezbe|ivawe la`nih svedoka. U wenom prisustvu Paolo Pastore Stoki je postavqao pitawa i sam direktno i unosio u lap top odgovore umesto mene. Paolo Pastore Stoki je rekao da nas o~ekuje po dogovoru sa Nata{om Kandi} i da je slu`benik Ujediwenih nacija. Naglasio je da je on iz Interpola. 14. i 15. da }u morati da do|em u Beograd gde }u biti najmawe tri dana i da je boqe da do|em sam nego da me hapsi i privodi policija. 17. po wegovom nalogu. Po{to sam posle operacije bio veoma lo{eg zdravstvenog stawa po mene su iz Fonda za humanitarno pravo Nata{e Kandi} poslali automobil za prevoz do Beograda. Nije prestajao sa pretwama da }e protiv mene podi}i optu`nicu za ratne zlo~ine ako odbijem saradwu. na sva pitawa koja mi je postavqao sam diktirao odgovore koji nisu istiniti i unosio ih u lap top ra~unar. jula 2002. U toj advokatskoj kancelariji sa mnom je razgovarao Paolo Pastore Stoki koji mi je odmah na po~etku zapretio da moram da sara|ujem sa wim i odgovaram na sva postavqena pitawa ili }e me. 15. Kontakt sa tu`ila{tvom 20.14. 22. godine. Po~etkom jula 2002. Paolo Pastore Stoki je ponovio pretwu da }u morati da sara|ujem sa wim ili }e me pojesti pomr~ina. Sa Stokijem je bio i izvesni Filip Oberknezev pa je i on u~estvovao u mom ispitivawu. gde je iz jednog parkiranog yipa sa diplomatskim tablicama iza{ao jedan ~ovek koji nam je pri{ao i preko prevodioca se predstavio kao Paolo Pastore Stoki. kako je rekao. svega setiti i pevati kao ptica. Paolo Pastore Stoki je. u ulicu Jevrema Gruji}a broj 11. odnosno ako ne potvrdim i potpi{em sve wegove la`i koje budu u zapisniku. 13. U kancelariji tu`ila{tva Ha{kog tribunala u Beogradu ponovo sam se. godine pozvali su me slu`benici Ha{kog tribunala i tra`ili da do|em na razgovor u Beograd. 18. ali sam brzo shvatio da je u stvari samo hteo da me nekoliko narednih dana maltretira i mrvcari. sreo sa Paolo Pastore Stokijem koji mi je prvi put tada rekao da je on istra`iteq u tu`ila{tvu Ha{kog tribunala. 19. Ja sam se `alio na bolove koje sam imao posle operacije stomaka pa je Paoplo Pastore Stoki oti{ao do apoteke i kupio mi neki pojas koji se obavezno nosi posle operacije. Za vreme trodnevnog boravka u Beogradu. U Novom Sadu smo se zaustavili na nekom parkingu. koji je trajao oko jedan sat. Na parkingu sam i ja pre{ao u yip pa smo oti{li kod advokata Olivere Frani~evi} koja je rekla da je iz Fonda za humanitarno pravo. kao i u Novom Sadu. Pretpostavqam da je i 119 . 23.

Ve} tada sam pomislio da je Stoki sve odglumio. bez i~ije pratwe. tada mi se ~inilo. Yefri Najs mi je rekao da je dobro {to sam potpisao izjavu s obzirom da su oni ve} pripremili optu`nicu za ratne zlo~ine protiv mene. da sam ja navodno sa wim razgovarao u restoranu Aleksandra Nikoli}a i da sam ga 120 . poku{aja mita. a Stoki mi je uzvra}ao pretwom i ucenom. Kada smo razgovarali u julu 2002. 25. godine. ucena. ali je naglasio da su navodi u optu`nici nepobitne ~iwenice. 24. ja sam. 30. ali da je ne}e aktivirati zbog moje dobre saradwe sa tu`ila{tvom. Insistirao je da je istina sve {to on upi{e u moju izjavu i dodao da smo svi mi Srbi mafija{i te da }u morati da tu izjavu prihvatim kao svoju ili }u biti optu`en za ratne zlo~ine. tokom 1990. ali bez obzira na to nisam uspeo da se oslobodim straha. godine ~esto dolazio Vojislav [e{eq. U toku boravka u Beogradu ja sam spavao u nekom o~igledno privatnom stanu. morao da se sastanem. Mali Stapar i Novi @ednik 28. morao da potpi{em izjavu koju je sastavio Paolo Pastore Stoki i to na engleskom jeziku koji ja ne razumem. Yefri Najs mi tada nije rekao za koja krivi~na dela me terete. Kada sam potpisao izjavu vratili su me mojoj ku}i u Silba{u vozilom Fonda za humanitarno pravo Nata{e Kandi}. Na osnovu ve} pripremqenih pitawa i odgovora Paolo Pastore Stoki me je samo formalno pitao da li poznajem Aleksandra Nikoli}a iz Sivca. {to je mene upozoravalo da ne smem da se ose}am sigurno i bezbedno. koji je tu`ila{tvo Ha{kog tribunala zakupilo i u kojem su spavali i pripadnici wihovog obezbe|ewa. zastra{ivawa. ali i straha od optu`nice. Vi{e puta sam intervenisao i govorio da ne{to nije istina. Istra`iteqima sam rekao da poznajem Aleksandra Nikoli}a i da znam da je vlasnik privatne kafane.Stoki prime}ivao moj strah pa je. 29. inscenirao incident i pokazao “zabrinutost” za moju bezbednost. pustili iz kancelarija tu`ila{tva. Nekoliko dana kasnije. Paolo Pastore Stoki je ignorisao sve {to sam mu govorio. Rekao je da me neko navodno slikao iz susedne zgrade. da mi je sada ugro`en `ivot i da on mora da obezbedi helikopter kako bi me. Paolo Pastore Stoki mi je rekao da to nije istina i da on ima informaciju da sam sedeo u tom restoranu zajedno sa Vojislavom [e{eqem u toku 1990. godine. koji je vlasnik restorana u susednom selu Mali Stapar u koji je. da bi ga poja~ao. 26. Bez obzira na moju navodnu ugro`enost ipak su me nakon sat vremena samog. navodno zbog moje sigurnosti. Paolo Pastore Stoki mi je rekao da on zna da je [e{eq 1990. transportovao u Sarajevo. godine bio na turneji po Vojvodini radi prikupqawa dobrovoqaca. Sam je postavqao pitawa i sam na wih odgovarao i te odgovore kao moje unosio u kompjuter. ^ini mi se da sam tada bio ~ovek su`ene svesti i u takvom stawu sam i{~ekivao svoju daqu sudbinu. Nakon tri dana pritiska. ali i da tamo nikada nisam bio. 27. Stoki je glumio unezverenu osobu koja je navodno zabrinuta za ne~iji `ivot i neprekidno okretao neke brojeve telefona. kako je tvrdio. kako su mi rekli na wegov zahtev. u Beograd je do{ao tu`ilac u predmetu Slobodana Milo{evi}a Yefri Najs sa kojim sam.

kako je tvrdio Stoki. To zna~i da od Vojislava [e{eqa nisam mogao da dobijem imena aktivista preko kojih bih se navodno u~lanio u Srpsku Radikalnu stranku i to je istina. po~etkom 1991. Saradwa sa Ministarstvom unutra{wih poslova 33. Paolo Pastore Stoki je ispred sebe imao spisak imena svih stare{ina Ministarstva unutra{wih poslova i dr`avne bezbednosti iz Subotice i Severnoba~kog okruga i za svakog od wih me je pitao da li ih poznajem. 35. 34. pa ni 1990. godine i da je Osniva~ka skup{tina odr`ana u Kragujevcu. I ovo je jedna od podmetnutih la`i Paolo Pastore Stokija. potpisivao Vojislav [e{eq. Sve ove la`i ja sam morao da potvrdim. 32. jer je op{tepoznata ~iwenica da je Srpska radikalna stranka formirana 23. Istina je i da u to vreme Srpska radikalna stranka nije postojala i da sam ja Milana Stojanovi}a i Bo`idara Vuji}a upoznao tek u leto 1991. a i druge gra|ane na podru~ju severne Ba~ke. Stojanovi} i Vuji} u Srpsku radikalnu stranku u~lanili oko 450 gra|ana od ~ega sam ja li~no u~lanio oko 300 gra|ana. a posebno u Subotici. Mirko Zinaji} samostal121 . Znao sam te qude i rekao to Stokiju. jer je bilo nemogu}e da se i u ve}im gradovima sa ve}inskim srpskim stanovni{tvom. a i poznato je da ~lanske karte potpisuje generalni sekretar. koje su navodno podeqene novim ~lanovima. jer mi je Stoki pretio optu`nicom za ratne zlo~ine. okupqao moje kolege iz policije.pitao kome treba da se obratim da bih se prikqu~io Srpskoj radikalnoj stranci. u tako kratkom vremenu. Najpre. Nikola Ivo{evi} na~elnik operativne slu`be. Nikada istra`iteqima nisam izjavio da sam odmah sutradan nakon. Ba~koj Palanci i drugim mawim mestima i u~lawivao ih u Srpsku radikalnu stranku. 31. februara 1991. Iznenadio sam se kada sam u navodno svojoj izjavi. u toku svedo~ewa u postupku protiv Slobodana Milo{evi}a. Posebno je to bilo nemogu}e u vi{enacionalnim sredinama poput ovih. godine. godine. Bajmoku. tih ~lanskih karata nije ni bilo. ali Stoki je bio uporan u svojim la`ima i insistirao je da one budu deo moje izjave. ina~e nepostoje}eg. sastanka sa [e{eqem oti{ao i razgovarao sa Stojanovi}em i Vuji}em te da smo se saglasili da zajedno organizujemo ogranak Srpske radikalne stranke u Subotici. odgovorio da za Suboticu ima dva poverenika od kojih je jedan Milan Stojanovi} iz Novog @ednika a drugi Bo`idar Vuji} iz Subotice. godine. kao {to je istina da se nikada nisam sastao sa Vojislavom [e{eqem. Malom I|o{u. I ovo je jedna od neistina kojom se poslu`io Paolo Pastore Stoki. Istina je da u pomenuti restoran nikada nisam odlazio. Rekao sam da je Radovan Kne`evi} u to vreme bio na~elnik okru`nog SUP-a severne Ba~ke. opozicionoj partiji prikqu~i toliki broj gra|ana. Paolo Pastore Stoki je insistirao da u moju izjavu upi{e da sam ja. Kawi`i. La` je i da je ~lanske karte Srpske radikalne stranke. video da smo ja. Znao sam da je sve ovo la`. Vojislav [e{eq mi je. Kada sam davao izjavu istra`iteqima Paolo Pastore Stokiju i Filipu Oberknezevu.

Opet je po~eo da preti optu`nicom i Hagom i terao me da potvrdim da sam se sa Jovom Ostoji}em sastajao tokom 1991. 36. Poku{ao sam istra`iteqa Stokija da ubedim da je op{tepoznata ~iwenica da napad na Borovo Selo. bili ~lanovi Srpske radikalne stranke. Po{to nikada nisam bio u tom kampu ne mogu da potvrdim wegovo postojawe. Paolo Pastore Stoki je od mene zahtevao da u izjavi potvrdim da su svi. Ja sam bio obi~an policajac i nikada nisam bio blizak sa Milanom Jerinki}em i Radovanom Kne`evi}em i oni mi nikada ne bi poverili neki zadatak izvan lanca komandovawa i sigurno mi nikada ne bi naredili da prikupqam dobrovoqce ili nove rezervne policajce iskqu~ivo srpske nacionalnosti. godine. nisam nasamo sa wim razgovarao.ni inspektor i na~elnik saobra}ajne milicije. Jovu Ostoji}a iz Prigrevice kod Apatina upoznao sam 1992. ja sam u strahu od optu`nice prihvatio sve {to je Stoki od mene tra`io samo da bih izbegao hap{ewe i tada sam verovao da je to najgore {to bi moglo da mi se desi. Jovo Ostoji} 41. 43. Osim toga. pravosu|u i prosveti. ali je Paolo Pastore Stoki od mene zahtevao da to potvrdim u svojoj izjavi ako `elim da ostanem na slobodi. Od nekih qudi sam ~uo da je tokom 1991. da je on bio ~lan Srpske radikalne stranke. a Socijalisti~ka partija Srbije je postavqala kadrove na sve funkcije i siguran sam da bi svi koji bi se izjasnili da pripadaju drugoj politi~koj partiji ostali bez posla. ali on ni ovaj put nije hteo da prihvati istinu. Kada sam istra`iteqima rekao imena stare{ina kojih sam se setio. ali nikada. osim Radovana Kne`evi}a. Znam da je Jovo Ostoji} od pre rata bio ~lan Srpske demokratske stranke na ~ijem je ~elu bio Jovan Ra{kovi}. godine u Srbiji je apsolutnu vlast imala Socijalisti~ka partija Srbije. 37. da je Vojislav [e{eq naredio da se dobrovoqci prikupqaju i organizuju. Ja sam ovo rekao Stokiju. Ovo je ~ista izmi{qotina i la`. 2. nije izvr{ila 122 . jer je u to vreme ve} bilo zabraweno strana~ko organizovawe u vojsci. godine u Prigrevici postojao kamp za obuku dobrovoqaca pod wegovim nadzorom. Po{to mi je po ko zna koji put zapretio optu`nicom za ratne zlo~ine. Moje primedbe i obrazlo`ewa koje sam dao Paolo Pastore Stoki nije uva`avao. godine. 39. maja 1991. 42. Tvrdim da moje pretpostavqene stare{ine nisu znali za moje politi~ko anga`ovawe. te da mi je Ostoji} navodno rekao da pripremaju napad na Borovo selo. jer sam se tim aktivnostima bavio iskqu~ivo van radnog vremena i o tome s wima nikada nisam razgovarao. Bio je izri~it da }u wegove tvrdwe morati da potvrdim i u izjavi i u tribunalu kada budem svedo~io. a Vojislav [e{eq je tek u drugoj polovini godine bio izabran za jedinog poslanika Srpske radikalne stranke u Narodnoj skup{tini Republike Srbije. 38. pa ni tada. 1991. Skrenuo sam pa`wu Paolo Pastore Stokiju da to nije istina. 40. miliciji. godine u wegovoj ku}i. a Qubomir Markovi} i Qubomir Radi} bili oficiri u operativnoj slu`bi Dr`avne bezbednosti. Milan Jerinki} sekretar okru`nog SUP-a severne Ba~ke.

i da su tu bili i Milan Jerinki}. Osim toga. Mitingu u Subotici nisam prisustvovao. 48. ja sam morao da potvrdim sve la`i koje je od mene zahtevao. na televiziji “Politika” i zvala se “Maksovizija”. saznao sam da se u septembru 1991. Zbog straha od optu`nice za ratne zlo~ine. koliko se se}am. siguran sam da bi se takva izjava. ali to je bio {aqiv odgovor na provokativno pitawe voditeqa. sa ve}inskim srpskim stanovni{tvom. jer su neki svedoci govorili sasvim druga~ije od mene i da }e on u izjavu upisati ono {to je wemu poznato. Na sve moje primedbe Paolo Pastore Stoki je odmahivao rukom i govorio da ne sara|ujem dovoqno. Ovo se ~ulo na tom snimku. da je postojala. 46. Iz sredstava javnog informisawa i slu`benih bele{ki koje smo. trebalo je da potvrdim da sam bio prisutan na mitingu u Subotici i da sam ~uo da je Vojislav [e{eq rekao da }e ~etnici zar|alim ka{ikama i viqu{kama iskopati o~i Hrvatima. da treba da vodim ra~una o sebi i svojoj porodici. da ne govorim istinu. kao pripadnici milicije dobijali. Na tom snimku je prikazan detaq kada je Vojislav [e{eq pred {irokim auditorijumom napravio {alu na ra~un ~etnika. Pod pritiskom i ucenama Paolo Pastore Stokija. a prema pravilima slu`be ne bih ni smeo da se javno eksponiram. sekretar me|uop{tinskog SUP-a. 47. Paolo Pastore Stoki mi je zapretio da }u to morati da potvrdim i u tribunalu i da }u morati da ka`em da nam je na tom navodnom sastanku Vojislav [e{eq rekao da }emo sve koji nisu Srbi pobiti i proterati ih. godine odr`ao miting Srpske radikalne stranke u Subotici i da je na mitingu govorio dr Vojislav [e{eq. Na wegovo insistirawe sam potvrdio da sam se posle mitinga privatno sastao sa Vojislavom [e{eqem u ku}i Milana Stojanovi}a. ~ime mi je Stoki neprestano pretio. siguran sam da Vojislav [e{eq ne bi pred 5. ja sam u vezi sa mitingom u Subotici potvr|ivao sve {to je od mene tra`eno.000 prisutnih gra|ana. 50. u Novom @edniku. pustio video snimak jedne humoristi~ke emisije koja je prikazana. predsednik op{tinskog odbora Srpske radikalne stranke u Subotici i Nikola Ivo{evi}. 123 . 45. pre nego {to smo po~eli da razgovaramo o mitingu u Subotici. a ni posredno ~uo ni pro~itao da je Vojislav [e{eq i{ta sli~no izjavio. brojnih novinara i televizijskih ekipa ne{to sli~no izjavio. jer toga dana nisam bio u Subotici. 49. Paolo Pastore Stoki mi je. na{la na naslovnim stranama svih novina i da bi nai{la na osudu javnosti. Iako nisam bio na mitingu.srpska nego hrvatska strana i da je Borovo Selo. pa nisam ~uo ni da je ikada rekao da sve Hrvate i Ma|are treba proterati sa teritorije Subotice i Vojvodine. Miting u Subotici 44. od po~etka rata bilo pod srpskom kontrolom i da je napad na sopstveno stanovni{tvo nemogu}. na~elnik operativne slu`be SUP-a. a koje su se odnosile na miting u Subotici. Bo`idar Vuji}. Znam da je Vojislav [e{eq celu ovu emisiju objavio u jednoj od svojih kwiga i o~igledno je da je ono {to je meni predo~eno izvu~eno iz konteksta. Nikada nisam li~no. Na osnovu snimka koji mi je prikazan.

koju sam video u toku svedo~ewa u predmetu Milo{evi}. 54. Kada sam govorio o hijerarhiji rukovo|ewa u Srpskoj radikalnoj stranci.51. godine. ali ne na na~in kako je zapisano u mojoj izjavi. odnosno Slu`bu dr`avne bezbednosti. Ta~no je da sam sve ove qude pomiwao prilikom razgovora sa istra`iteqima. 56. jer znam da u to vreme nije postojala funkcija zamenik predsednika stranke. ve} jedan od pet potpredsednika stranke. Ja to nikada nisam izjavio i uvek sam znao da to nije istina. Imena Jove Ostoji}a. godine. Paolo Pastore Stoki je hteo da prika`e da je celokupan politi~ki rad Srpske radikalne stranke i wenog ratnog {taba bio pod kontrolom policije i slu`be dr`avne bezbednosti. bio samo obi~an ~lan S^P i nikada nije bio zamenik Vojislavu [e{equ. video sam i neke tabele koje su mi potpuno nejasne i ne znam {ta zna~e. Milana Stojanovi}a i Sr|ana. Nikada nisam istra`iteqima rekao da je Maja Gojkovi} bila predsednik Srpske radikalne stranke za Vojvodinu. ja nisam dovodio u vezu SRS i policiju. Znam da je Zoran Dra`ilovi} bio zamenik na~elnika ratnog {taba i da je na tu funkciju izabran nakon ostavke Zorana Ranki}a polovinom decembra 1991. konkretno iz Novog Sada. ako je Dra`ilovi} komandant. @ivana Vasi}a. Ja sam samo rekao da je Maja Gojkovi} iz Vojvodine. Nije postojala nikakva linija komandovawa Srpske radikalne stranke u Ministarstvu unutra{wih poslova. a ko su funkcioneri MUP-a. U navodno mojoj izjavi. a Paolo Pastore Stoki mi je rekao da je Zoran Dra`ilovi} bio komandant ~etni~kog pokreta u Jugoslaviji. Mirko Zinaji} i Nikola Ivo{evi} bili pripadnici Srpske radikalne stranke i da su predstavqali neki komandni lanac u policiji Severnoba~kog okruga. Zdravka Avramovi}a. Paolo Pastore Stoki je promenio svoju prethodnu pri~u pa je u strukturi Srpskog ~etni~kog pokreta na prvo mesto stavio Vojislava [e{eqa. Radovan Kne`evi}. Znam da Srpska radikalna stranka nikada nije imala organizovanu stranku na nivou pokrajina. a ne kao ranije Zorana Dra`ilovi}a koji je. Paolo Pastore Stoki je izmislio da su funkcioneri MUP-a Milan Jerinki}. Siguran sam. Siguran sam da Qubomira Radi}a nisam pomiwao kao predsednika Srpske radikalne stranke u Subotici i nikada nisam rekao da je on slu`benik dr`avne bezbednosti Republike Srbije. ni na Republi~kom ni na regionalnom nivou. On je o~igledno namerno povezao 124 . Ova informacija me je zbunila i pitao sam se kakva je uloga Vojislava [e{eqa. 55. Paolo Pastore Stoki nije mogao toliko da pogre{i i da pome{a ko su ~lanovi Srpske radikalne stranke. Nisam pomiwao nikakvu posebnu strukturu ili liniju komandovawa u Ratnom {tabu i Srpskom ~etni~kom pokretu ni u Beogradu ni u Vojvodini. Zorana Dra`ilovi}a nisam poznavao pre formirawa Kriznog {taba Srpske radikalne stranke. Organizacija SRS/S^P u Vojvodini 52. pomiwao sam samo kao aktiviste stranke iz perioda od 1991. Za Jovana Glamo~anina sam rekao da je koordinator i nikada nisam rekao da je on bio zamenik Vojislavu [e{equ. 53. prema mojim saznawima. a ne kako stoji u izjavi. i ko je tu kome podre|en.

koji su trebali biti upu}eni u kasarnu Bubaw potok. u julu 2002. Ja sam istra`iteqima rekao da svaki gra|anin. Ovakva izjava bi mi navodno bila olak{avaju}a okolnost. a kasnije u Srpsku radikalnu stranku. godine. 58. a da je moja jedinica imala zadatak da se borimo protiv komunizma. 57. koji je `eleo da se u~lani u Srpski ~etni~ki pokret. 125 . ucenama i pretwama ja sam. ^lanstvo u stranci nikoga nije obavezivalo da u~estvuje u ratu. a uslovi koje treba da ispuwavaju su da je lice punoletno i da prihvata Statut i Program stranke. Ne se}am se datuma ali sigurno nije bilo pre 1. Paolo Pastore Stoki je insistirao da u moju izjavu napi{e da je u pitawu vojni poligon za koji smo morali da dobijemo odobrewe vojnih i policijskih vlasti za obuku dobrovoqaca sa vatrenim oru`jem. Prilikom razgovora sa istra`iteqima Ha{kog tribunala. dobrovoqci nisu imali nikakvo vatreno naoru`awe. a da sam samoinicijativno odlazio vi{e puta. niti su dobrovoqci morali biti ~lanovi stranke. ja sam izjavio da sam samo jedanput i{ao na rati{te kao dobrovoqac Srpske radikalne stranke. Paolo Pastore Stoki je insistirao da to bude u mojoj izjavi jer je. Rekao sam da se ne radi o vojnom poligonu. Autobuse za prevoz dobrovoqaca sami smo obezbe|ivali i Zoran Dra`ilovi} nije imao nikakve veze sa tim. Ta~no je da smo za odlazak na rati{te koristili autobuse Subotica trans ili Elektrovojvodine. Ni tada. kao {to nisam rekao ni da su prilikom upisivawa dobrovoqci dobijali nekakve iskaznice. Dobro se se}am da sam u ratnom {tabu u Beogradu bio samo jedanput i to kada sam do{ao sa grupom dobrovoqaca iz Subotice. samo treba da popuni pristupnicu.Srpsku radikalnu stranku i MUP. ni kasnije nisam se sastao sa Vojislavom [e{eqem niti sam ga ikada video. ali i da je pristup bio dozvoqen i civilima koji su to imawe koristili za sport i rekreaciju. ve} univerzalnom otvorenom poligonu za sport i rekreaciju na kojem su ponekad i dobrovoqci vr{ili fizi~ku pripremu. oktobra 1991. Se}am se da sam istra`iteqima rekao da su se dobrovoqci u Subotici ponekad obu~avali na dr`avnom imawu i da je u pitawu otvoreni prostor koji je policija. Ne znam da li je ovo bila ili gre{ka u prevodu ili zlonamerna la` istra`iteqa Stokija. To naravno nije ta~no jer nigde. ali je Paolo Pastore Stoki u mojoj izjavi napisao da sam bio na ru~ku sa Vojislavom [e{eqem. kako je tvrdio. na`alost. video na nekim video snimcima da su prilikom odlaska dobrovoqaca na rati{te na tim snimcima bila i policijska vozila. godine u Beogradu. odnosno da }u pristati na sve. 60. Nikada nisam rekao da smo prilikom odlaska na rati{te imali vojnu ili policijsku pratwu. jer je primetio da sam prepla{en od optu`nice za ratne zlo~ine i da se verovatno ne}u mnogo suprotstavqati. 61. pa ni u Subotici. Pod pritiscima. Tvrdim da nisam rekao da se na pole|ini ~lanske karte Srpskog ~etni~kog pokreta nalazi lobawa. Paolo Pastore Stoki mi je savetovao da kao svedok na su|ewu izjavim da je dobrovoqcima re~eno da idu da se bore protiv Hrvata. a ponekad i vojska koristila za obuku. 59.

63. Ja sam ~uo za ove firme jer su poznate i znam sigurno da nisu u~estvovali u finansirawu Srpske radikalne stranke. novembar” iz Subotice finansijski pomagali Srpsku radikalnu stranku. 64. Istra`iteq Stoki je od mene zahtevao da potvrdim da su Milan Stojanovi} i Jovan Glamo~anin oteli iz strana~ke blagajne 3. sredstva za li~nu higijenu. Paolo Pastore Stoki mi je rekao da je Vojislav [e{eq odmah nakon pada Vukovara u jednoj crkvi. Paolo Pastore Stoki mi je rekao da je u Subotici Milan Stojanovi} bio zadu`en za prikupqawe finansijskih sredstava za Srpsku radikalnu stranku. Finansirawe 62. 65.000 zapadnonema~kih maraka predvi|enih za sahranu nekih boraca poginulih u Petriwi i da su tim novcem navodno kupili hranu za Vojislava [e{eqa. Osim toga. uneo mi se u lice i rekao da la`em. Tvrdio je i da su firme “Lukas” i wen vlasnik Quban Luki}.prihvatio da ove la`i postanu deo moje izjave. ali mi nije davao da ih pro~itam. Strah od optu`nice za ratni zlo~in koji nisam po~inio je bio ja~i od istine. Ja nisam znao ni{ta o finansirawu Srpske radikalne stranke. “Spas” i wen vlasnik Mom~ilo Raji} te dr`avna preduze}a “@elezni~ar” i “29. Humanitarnu pomo} koju su nam nudili odnosila se na sme{taj. 66. Paolo Pastore Stoki je rekao da tako mora da bude napisano u izjavi i kako je rekao “ta~ka”. i rekao da oni raspola`u sa dokumentacijom da je Srpska radikalna stranka u Subotici imala registrovano preduze}e “Radikal komerc” sa kojim je ostvarivala veliki prihod. Pokazivao mi je neke papire. Progla{ewe vojvoda 67. godine. Se}am se da me je Paolo Pastore Stoki saslu{ao. Kada sam prvi put razgovarao sa istra`iteqima Paolo Pastore Stokijem i Filipom Oberknezevim izjavio sam da su u op{tinski odbor Srpske radikalne stranke u Subotici povremeno dolazili imu}niji gra|ani i privatnici koji su nudili humanitarnu pomo} radi zbriwavawa izbeglica. Stoki je rekao da on ima puno dokaza i da }u to morati da potvrdim na svedo~ewu ukoliko budu odlu~ili da svedo~im protiv Vojislava [e{eqa. ja sam mu poverovao. hranu. imenovao 16 novih vojvoda. a on mi je pokazivao neke ~lanke iz dnevnih novina i video snimak gde se tako ne{to videlo Kasnije sam saznao da je imenovawe vojvoda bilo u manastiru Kne`ina na Romaniji u Republici Srpskoj u maju 1993. a onda me pogledao hladnim pogledom. ogrev. Finansijska sredstva nam niko nije nudio. u neposrednoj blizini Vaqeva. firme odletele u vazduh. 126 . Rekao sam da to ne mo`e biti istina. Da bih izbegao da mi se u Hagu sudi za ratne zlo~ine. tada se `ivelo sa 10 do 20 maraka mese~no. garderobu i sli~ne potrep{tine. jer toliko novca nikada nije bilo u strana~koj blagajni. lekove. ja sam prihvatio da Stoki u moju izjavu upi{e da su neke privatne i dr`avne firme morale da daju reket i da finansiraju Srpsku radikalnu stranku i rat u Hrvatskoj ili bi im. Kada sam rekao da to nije istina. Po{to o tome nisam ni{ta znao. a Jovo Glamo~anin nije imao nikakvu nadle`nost nad op{tinskom odborom u Subotici. ako to ne urade.

Poku{ao sam da ubedim Stokija da je to nemogu}e i zbog toga {to je sedi{te Srpske radikalne stranke u februaru 1993. Luki} i \or|evi} i da oni nisu reagovali na [e{eqeva uputstva da treba pobiti sve muslimane ukqu~uju}i i civile. Paolo Pastore Stoki mi je rekao da postoji veliki broj potencijalnih svedoka tu`ila{tva koji su mu potvrdili da su pqa~ke i ubijawa bile uobi~ajeni za dobrovoqce Srpske radikalne stranke i da }u ja to posvedo~iti na su|ewu. Rekao je da i u izjavi i kasnije na svedo~ewu moram da potvrdim da sam od samog po~etka pa do kraja uvek bio dobrovoqac koji je i{ao na rati{te preko Ratnog {taba Srpske radikalne stranke i da sam video sve zlo~ine za koje je on zainteresovan da ih opi{em. Dobro se se}am da smo o ovoj temi razgovarali i prilikom drugog susreta sa predstavnicima tu`ila{tva Ha{kog tribunala u Beogradu. Mogao sam da biram. starije osobe i decu. znao sam da je ovo najte`e izmi{qeno krivi~no delo. Yefri Najs je tada dodao jo{ ve}u. Kao i za sve ostalo. po~etkom novembra 2002. Navodni razgovor sa [e{eqem 1993. u Francuskoj ulici. 71. Niti je ovo istina. 72. ili ta la` ili }e se meni suditi za ratne zlo~ine. A pretili su da }e tako biti i da me ~eka optu`nica ili u Hagu ili u Srbiji. Paolo Pastore Stoki mi je pokazao fotografije na kojima je trebalo da prepoznam neke osobe i da potvrdim wihova imena. a da sam vi{e puta odlazio samostalno. Paolo Pastore Stoki je bio izri~it kada mi je rekao da }e u mojoj izjavi napisati da sam se u februaru 1993. Tada sam se sastao sa istra`iteqem Vladimirom Yurom i zastupnikom optu`be u predmetu Milo{evi} Yefrijem Najsom. godine sastao sa Vojislavom [e{eqem u wegovoj kancelariji u Beogradu. Po{to sam po zanimawu policajac. 127 . i da mi je [e{eq rekao da kada odemo u Skelane treba da pobijemo sve muslimane ukqu~uju}i i civile. Najs je jo{ rekao da }e u izjavi stajati da je [e{eq naredio da se pobiju i bebe u kolevci i da treba pobiti sve Turke da ni ma~ka ne ostane `iva. niti sam ja to ikada rekao. 70.68. godine jo{ uvek bilo u Ohridskoj ulici i da je u Francusku ulicu preseqeno krajem leta 1993. godine. ali nisam smeo da mu se suprotstavim da ne ne bih izazivao vlastitu sudbinu da budem optu`en za la`ne ratne zlo~ine. no` i ru~na granata. Opredelio sam se za la`. `ene. godine 69. Paolo Pastore Stoki je bio besan i nije prihvatio moju istinitu tvrdwu da sam samo jedanput bio na rati{tu kao dobrovoqac Srpske radikalne stranke. ja sam i to poslu{ao. Ovo monstruozno uputstvo nam je navodno dao u prisustvu nekog [vabe iz Smedereva i Zorana Dra`ilovi}a. godine. a Ratni {tab krajem oktobra iste godine u Parisku ulicu. nezamislivu la` da su prilikom navodnog razgovora izme|u mene i Vojislava [e{eqa u wegovoj kancelariji bili prisutna i dva policijska generala. ali Paolo Pastore Stoki nije hteo ni da ~uje i ispravi sopstvenu gre{ku koja je zapravo evidentirana kao moja. Iznenadio sam se kada sam u toku svedo~ewa protiv Slobodana Milo{evi}a u mojoj izjavi video da sam navodno rekao da su vojvode stajale pored ~etni~ke zastave na kojoj su bili polo`eni pi{toq.

Ov~ara-Vukovar 76. godine. Vojislav [e{eq je prema Stokiju pomiwao Ostoju Sibin~i}a za koga je rekao da on ve} vr{i pritisak na Hrvate i primorava ih da se isele. razbijamo prozore i da krstom obele`avamo wihove ku}e i da tako stvaramo klimu straha gde god da se nalaze. 74. decembra 1991. dotada{weg predsednika mesne zajednice i da su selu odmah promenili ime u Srbislavce. Ja sam se u strahu setio da poznajem nekog Stevu @ivkovi}a iz Vukovara i slagao da mi je on o tome pri~ao. Po{to sam video kako se montiraju la`i i krivi~na dela. Od mene je tra`io da potvrdim da mi je bar neko rekao za ubistva Hrvata na Ov~ari. Nije mi poznato da se u maju 1991. Paolo Pastore Stokija sam dugo ube|ivao da ja nisam bio u Vukovaru pre 1. od strane Paolo Pastore Stokija. Milan Jerinki}.73. Obe}ao mi je i drugi identitet i dr`avqanstvo i dovoqno para za mene i moju porodicu. Nikola Ivo{evi} i ja. Ja ni kao policajac tako ne{to nikada nisam ~uo. ali sam ipak potvrdio. stadionu. da fizi~ki nasr}emo na wih. Dobro se se}am da sam prilikom priprema za svedo~ewe u Hagu protiv Slobodana Milo{evi}a rekao tu`iocu Danijelu Seksonu da ja nikada u `ivotu nisam video Luki}a i \or|evi}a i da ne}u mo}i da ih prepoznam. Zbog toga me je ponovo obuzeo takav stah da mi se svest potpuno paralisala. 78. godine odr`an privatni sastanak u ku}i Milana Stojanovi}a na kojem su bili prisutni Vojislav [e{eq. prodavnici ili nekom drugom javnom mestu. 75. bilo mi jasno da zaista treba da ih se pla{im i da ovo {to rade sa mnom prema drugima. godine i da nemam nikakvih saznawa o doga|ajima na poqoprivrednom dobru Ov~ara u novembru 1991. ja sam morao da ka`em da je u maju 1991. Pod pretwom optu`nice za ratne zlo~ine. [e{eq nam je na sastanku naredio da bacamo bombe na hrvatske i ma|arske ku}e. pretimo telefonom. Istra`iteq Stoki mi je rekao da su zlo~ine na Ov~ari po~inili pripadnici Jugoslovenske narodne armije (JNA) i dobrovoqci Srpske radikalne stranke koji su bili pod komandom Milana Lan~u`anina Kamenog. 128 . Milan Stojanovi}. Prema pri~i Paolo Pastore Stokija. Danijel Sekson mi je tada rekao: “Da}emo vam mi slike i mora}ete da ih zapamtite i identifikujete”. Yefri Najs mi je tada obe}ao da se protiv mene ne}e podizati optu`nica ukoliko ovo potvrdim i da }u mo}i da biram zemqu u kojoj `elim da `ivim sa porodicom. verovatno rade i sa drugima prema meni. kao i da dr`avne institucije poput vojske i policije ve} daju otkaze na poslu Hrvatima i Ma|arima. Vojvodina i Hrtkovci 77. Bo`idar Vuji}. godine odr`ao bilo kakav sastanak u ku}i Milana Stojanovi}a u Novom @edniku. a mo} rasu|ivawa svela na minimum pa sam od straha pristao da potvrdim sve {to su od mene zahtevali. na ulici. Paolo Pastore Stoki mi je rekao da oni imaju informaciju i izjavu nekog od prisutnih sa tog sastanka koji im je navodno potvrdio da je Vojislav [e{eq rekao da je Srpska radikalna stranka na silu preuzela vlast u Hrtkovcima smeniv{i Hrvata.

Milana Jerinki}a. U mojoj izjavi je ~ak opisao na~in na koji sam pretio jednoj grupi ma|arskih lovaca u selu Hajdukovo po nalogu sekretara SUP-a. Potvrdio sam ~istu izmi{qotinu da je oko 70 odsto nesrpskog stanovni{tva proterano iz Hrtkovaca i da je u tom navodnom progonu u~estvovala i policija koja ih je sprovela do hrvatske granice. Suprotstavio sam se Paolo Pastore Stokiju i rekao mu da sam nekoliko dana nakon tog incidenta pro{ao pored katoli~ke katedrale. ali da me ne}e goniti za to krivi~no delo ako potvrdim na sudu da nam je Vojislav [e{eq naredio da u Hrtkovcima ubijemo neke Hrvate i da je tamo ve} ubijen jedan katoli~ki sve{tenik. 85. 84. a meni je naredio da moram da potvrdim u eventualnom svedo~ewu pred Ha{kim tribunalom da je katedrala dignu129 . se}am se da sam tokom aprila 1992. da mu nisam rekao pravu istinu i da on ima informacije da je katoli~ka katedrala u Subotici minirana i dignuta u vazduh. Zbog straha od optu`nice i pretwi od strane Paolo Pastore Stokija ja sam morao da potpi{em la`nu optu`bu na ra~un Bo`idara Vuji}a. Paolo Pastore Stoki je vrteo glavom i rekao da la`em. Ja takvom sastanku nikada nisam prisustvovao kao {to nikada pre 2008. da su neki Hrvati i Ma|ari proterani. Ovo je sve {to sam u vreme razgovora sa istra`iteqima znao u vezi katoli~ke katedrale i tu istinu sam rekao i istra`iteqima Ha{kog tribunala. a kao jednog od izvr{ilaca pomenuo nekog Nikolu Bojani}a. ali sam zbog konstantnih pretwi od optu`be za ratni zlo~in bio prinu|en da potvr|ujem la`i koje je od mene zahtevao istra`iteq Paolo Pastore Stoki. godine od nekih kolega i iz slu`benog policijskog biltena saznao da je nepoznato lice postavilo ru~nu eksplozivnu napravu niskog intenziteta na ulaznim vratima katoli~ke katedrale u Subotici. da sam je video potpuno neo{te}enu i da u policijskom slu`benom biltenu ne pi{e da je katedrala minirana nego da je postavqen eksploziv na ulaznim vratima koja su zanemarqivo o{te}ena. godine nisam ni kro~io u Hrtkovce. Po{to sam po zanimawu policajac. Paolo Pastore Stoki je rekao da opet la`em i da }e on upisati u izjavu sve ono {to je wemu poznato. Katoli~ka katedrala u Subotici i 1992. Rekao je da je za weno minirawe preko Bo`idara Vuji}a nalog izdao Vojislav [e{eq i da su naredbu izvr{ili ~lanovi Srpske radikalne stranke. 80. godina 82. {to naravno nema veze sa istinom. potvrdiv{i da su Bo`idar Vuji} i neki ~lanovi Srpske radikalne stranke kako u Hrtkovcima tako i u Subotici obele`avali nesrpske ku}e. a na neke ku}e su ba~ene bombe. Paolo Pastore Stoki mi je rekao da mu je poznato da sam i ja u~estvovao u zastra{ivawu i progonu Hrvata. a nije bilo ni poginulih ni rawenih.79. Dobro se se}am da od te eksplozije nije bilo nikakve vidqive {tete. 83. 81. Odgovorno tvrdim da je sve {to je vezano za navodni sastanak u ku}i Milana Stojanovi}a u Novom @edniku i instrukcije koje smo navodno dobili od Vojislava [e{eqa ~ista la` i izmi{qotina kojoj nisam mogao da se oduprem zbog pritiska od strane Paolo Pastore Stokija.

zastra{ivawe i mito 93. godine u Novom @edniku izvr{ena podela naoru`awa rezervnom sastavu policije koji su bili mobilisani.ta u vazduh eksplozivom po nare|ewu Vojislava [e{eqa. {to je bio potpuno legalno. godine. Raspodela oru`ja u Novom @edniku i Ba~koj Palanci 89. razgovarao sa istra`iteqima Ha{kog tribunala. 86. 91. zapretio optu`nicom za ratne zlo~ine pa sam morao i ovu la` da potvrdim i tako. Prilikom mobilizacije i raspodele naoru`awa nije vr{ena nikakva diskriminacija prema nesrpskom stanovni{tvu. Kada sam prilikom prvog susreta. Napisao je da je naoru`awe podeqeno Srpskoj radikalnoj stranci. 87. Posle uzastopnih pretwi od strane Paolo Pastore Stokija i upozorewa da }e me optu`iti za ratne zlo~ine ja sam se na neki na~in predao i skoro da se vi{e nisam ni suprotstavqao wegovim izmi{qotinama i la`ima. istra`iteq Paolo Pastore Stoki je uglavnom sam postavqao pitawa i sam davao i upisivao odgovore u moju izjavu. Se}am se da sam istra`iteqima Ha{kog tribunala rekao da je u prole}e 1992. po ko zna koji put. ali je Paolo Pastore Stoki rekao da u mojoj izjavi mora da pi{e da sam li~no bio prisutan i da sam video kada je naoru`awe podeqeno SRS-u i SPS-u. godine iz slu`benog policijskog biltena sam saznao da je jedno lice ma|arske nacionalnosti postavilo ru~no izra|enu eksplozivnu napravu u {koli Svetozar Markovi} u Subotici i da je tom prilikom lak{e povre|en jedan prolaznik. Kada bih poku{ao da mu se suprotstavim odmah bi mi skrenuo pa`wu da 130 . ali ja sada tvrdim da to nije bila istina. Paolo Pastore Stoki mi je. spasem sopstvenu glavu. Pritisci. kako sam verovao. 92. ucene. Ja nisam prisustvovao podeli naoru`awa rezervnom sastavu policije i ne znam kako je to naoru`awe stiglo u Novi @ednik. Istra`iteq Paolo Pastore Stoki je u moju izjavu napisao {ta mu je palo na pamet. Jedva sam ~ekao da napustim kancelarije tu`ila{tva Ha{kog tribunala spreman da potpi{em {ta god im padne na pamet. u julu 2002. Paolo Pastore Stoki je izmislio pri~u da je SUP na silosu u Novom @edniku postavio snajperiste koji su navodno zastra{ivali gra|ane. 88. U maju 1992. jer su snajperi bili usmereni u pravcu ma|arskih sela ^antavir i Orum. Kada smo razgovarali o ovoj temi Paolo Pastore Stoki mi je rekao da ima informaciju da je jedan broj policajaca Ma|arske i Hrvatske nacionalnosti po~eo da daje otkaze. Socijalisti~koj partiji Srbije i drugim licima iskqu~ivo srpske nacionalnosti. 90. I pored toga {to sam rekao da je po~inilac tog kriminalnog dela uhap{en i procesuiran i da je dokazano da nema nikakve veze sa Srpskom radikalnom strankom. Paolo Pastore Stoki je od mene zahtevao da svojom izjavom potvrdim da sam bio prisutan u kancelariji Srpske radikalne stranke u Subotici kada su Bo`idar Vuji} i Nikola Bojani} razgovarali o navodnoj eksploziji i da su ~lanovi Srpske radikalne stranke po nalogu Vojislava [e{eqa postavili eksploziv u jednoj ma|arskoj {koli.

Paolo Pastore Stoki mi je pretio optu`bom za ratne zlo~ine. Tada mi je zapretio da svoju izjavu ne smem da mewam prilikom svedo~ewa. Zdravka Abramovi}a i Jovu Ostoji}a nikada i nigde nisam video zajedno. Kertesa. 101. do{li Vojislav [e{eq i Mihaq Kertes i Srbima delili oru`je. Kada sam se sa Yefri Najsom sastao u Beogradu. ali sam po nare|ewu Yefri Najsa morao da ka`em da mi je to poznato. 95. jer Milo{evi} i Vojislav [e{eq ne}e nikada iza}i iz zatvora. Najs mi je rekao da on ima informaciju da je vojska preko MUP-a dopremila oru`je u Novi @ednik i da je to oru`je podeqeno ~lanovima Srpske radikalne stranke. tokom 1991. godine. a povremeno mi je nudio iseqewe u tre}u zemqu.jo{ uvek nisu odlu~ili da li }u biti optu`en za ratne zlo~ine. Tvrdio je da su raspodelu oru`ja vr{ili ~lanovi SRS Milan Stojanovi} i \or|ija Leki}. 97. Se}am se da sam tokom novembra 2002. Kada sam tu`iocu Danijelu Saksonu rekao da ja nemam ni{ta sa Milo{evi}em usledio je wegov odgovor: “Ima{. Ja o ovome nisam ni{ta znao. 94. vide}e{”. godine. pla{io sam se da bi mogli da prona|u bar dva svedoka koji bi me la`no optu`ili. 102. jedno ili vi{e nepoznatih lica su u no}nim satima ispalili vi{e hitaca na moju ku}u u Silba{u iz automatskog oru`ja. pa ni u Ba~koj Palanci. ali da je to oru`je podeqeno bez mog znawa. godine pozvan da do|em u prostorije tu`ila{tva Ha{kog tribunala u Beogradu i da sam tada razgovarao sa tu`iocem Yefri Najsom i Vladimirom Yurom. 96. godine trajao je jedan dan i ja sam se posle tog razgovora vratio ku}i u Silba{. Zbog straha od optu`nice sa kojom su mi stalno pretili ja sam prihvatio da to potvrdim i pored toga {to [e{eqa. Kada sam za vreme jedne pauze u toku svedo~ewa iza{ao da popu{im cigaretu kod mene je do{ao Danijel Sakson i rekao mi u prisustvu istra`iteqa Hildegard da oni imaju neke video snimke koji potvr|uju wegovu tezu i da ja nemam razloga da se bilo ~ega pla{im. Se}am se da mi je prilikom razgovora u Hagu Danijel Sakson rekao da }e me izvesti pred sud kao svedoka optu`be protiv Slobodana Milo{evi}a i da nije dovoqno da pred sudijama izjavim da mi je to neko rekao. ali niko nije povre|en. 131 . Kada je Yefri Najs pro~itao moju izjavu iz jula 2002. u novembru 2002. ima{. Kada sam sutradan iza{ao ispred ku}e na{ao sam 15 ~aura od ispaqenih metaka i odmah pozvao slu`bu za `rtve i svedoke i rekao im za incident koji se desio. ve} da treba da ka`em da sam li~no video. 100. 99. Razgovor sa Yefri Najsom i Vladimirom Yurom u toku 2002. godine. 98. Krajem 2002. a zahtevao je i da dodam nove la`i i potvrdim da sam od Zdravka Abramovi}a i Jove Ostoji}a ~uo da su u Ba~ku Palanku. drugi identitet i materijalna sredstva za ceo `ivot za mene i moju porodicu. godine rekao je da je izjava dobra i da sada imaju nepobitne ~iwenice za optu`nicu protiv Vojislava [e{eqa za udru`eni zlo~ina~ki poduhvat. I pored toga {to sam siguran da nisam po~inio nijedno delo koje je u suprotnosti sa @enevskim konvencijama.

ali i da nam nema povratka u Srbiju. Paolo Pastore Stoki se samo ironi~no nasmejao i rekao: “Mi imao informaciju da vas tra`e iz Srbije da vas ubiju i vama tamo vi{e nema povratka”. Dana 9. 111. a moja biv{a supruga Marija Kuvalo. Nisam siguran da li mi je rekla Andrea ili Paolo Pastore Stoki da je u Holandiji puno slu`benika dr`avne bezbednosti iz Srbije koji }e me tra`iti da me ubiju. Po{to niko nije znao da kontaktiram sa predstavnicima tu`ila{tva Ha{kog tribunala. Na aerodromu su nam oduzeli sva dokumenta i rekli da mi nigde ni{ta ne govorimo i da }e oni sve zavr{iti na paso{koj kontroli. godine. U tom trenutku smo ja i moja supruga shvatili da smo kidnapovani i transportovani van granica Srbije bez na{eg znawa i znawa srpskih vlasti. Tek tada nam je Andrea rekla da smo bezbedni i dala nam po 300 do 400 evra po osobi za hranu. Posle nekoliko dana javila nam se Andrea iz slu`be za `rtve i svedoke i rekla nam da }e mene i moju biv{u suprugu. godine. a ostale tro{kove je snosio Ha{ki tribunal. odnosno policije. mislim da se zvao Bob. snosi}e{ posledice. Od tog momenta ja nisam vi{e bio Miodrag Lukovac ve} Bojan Kuvalo. jer ja navodno mnogo znam s obzirom da sam bio policajac. Pre nego {to su nas napustili.103. 132 . 104. 9. Andrea i Bob su nam rekli da ne skre}emo mnogo pa`wu na sebe. Andrea i jedan Britanac. posumwao sam da su oni i na{a policija organizovali ovaj incident da bi na taj na~in dodatno vr{ili pritisak na mene i zastra{ivali me. svoje prisustvo i dodali da }emo svakog meseca dobijati oko 700 do 800 evra po osobi. Ovaj incident me zaista dodatno upla{io pa sam iz tih razloga pozvao slu`bu za `rtve i svedoke koji su do{li nakon nekoliko sati. prebacili su nas u jedno mesto po imenu Zotermir i smestili u jedan apartman. u{li u kombi koji nas je ~ekao i samo sa li~nim stvarima krenuli u nepoznatom pravcu. 108. Slu`benici odeqewa za `rtve i svedoke Ha{kog tribunala. prebaciti negde na sigurno mesto. do{la je Andrea sa jo{ jednim slu`benikom u moju ku}u u Silba{u i rekla nam da pokupimo samo najosnovnije stvari i da se na brzinu spremimo za putovawe. Kada su oti{li slu`benici odeqewa za `rtve i svedoke do{ao je kod nas Paolo Pastore Stoki i rekao mi: “Ako ne potvrdi{ izjavu koju si nam dao. 105. 106. odnosno zdravstvene kwi`ice i to sa novim identitetom. Tada sam rekao Stokiju da to nije moja nego wegova izjava i da }e kad tad odgovarati za falsifikat. 107. Raspitivali su se o incidentu i na kraju uzeli moj i paso{ moje supruge. Nakon sat vremena vo`we odvezli su nas u jedan hotel gde smo preno}ili i sutradan nastavili ka beogradskom aerodromu. Poslu{ali smo i brzo se spremili. 109. Odmah sutradan su nam doneli nova dokumenta. odgovarati za po~iwene zlo~ine i le`ati u zatvoru zajedno sa Milo{evi}em i [e{eqem”. januara 2003. januara 2003. 110. Kada smo se nakom dva sata leta spustili na aerodrom Andrea nam je saop{tila da smo u Hagu.

Rekao sam im da ja nemam tako {iroka saznawa o tome {ta wih interesuje. a oni su mi pokazali neka dokumenta i rekli da su to dokumenta Srpske radikalne stranke i primoravali me da potvrdim wihovu autenti~nost. 115. U Holandiji sam proveo oko godinu dana i za to vreme su mi dva puta mewali identitet i mesto stanovawa. 119. Priprema za svedo~ewe u procesu protiv Slobodana Milo{evi}a 116. 117. godine kada je vi{e od mesec dana trajalo svakodnevno ispirawe mozga radi pripreme za svedo~ewe u predmetu Slobodana Milo{evi}a. doktor iz Haga mi je dao injekciju vadijuma i izvadio mi pet zuba. Obe}avali su. ali sam to ipak uradio. Tra`ili su da im ka`em ~ije su sve jedinice bile i na kom delu rati{ta. a pogotovo ne znam kako izgleda wegov potpis. drugi identitet za mene i moju porodicu. Po{to me je za vreme tih priprema boleo zub. Reino Tunens i nemica Hildegard. stan.112. 133 . a za vreme ispitivawa u Beogradu Paolo Pastore Stoki je tra`io da tvrdim da je na~elnik bio Zoran Dra`ilovi}. Dokumenta su se odnosila uglavnom na neka nare|ewa na~elnika Ratnog {taba Srpske radikalne stranke Qubi{e Petkovi}a. Na samom po~etku priprema su mi pokazali kartu biv{e Jugoslavije i od mene zahtevali da obele`im neka `ari{ta sukoba izme|u Srba i Hrvata i Srba i muslimana. 118. Tokom rata nikada nisam ~uo za Qubi{u Petkovi}a i iako je bio ~lan Srpske radikalne stranke ja ne znam koju je funkciju obavqao. ako ne prihvatim saradwu da optu`im Milo{evi}a i [e{eqa da }u krivi~no odgovarati za ratne zlo~ine i zavr{iti u zatvoru. Tada me je ispitivalo desetak istra`iteqa i tu`ilaca Ha{kog tribunala me|u kojima su predwa~ili Paolo Pastore Stoki. Rekao je da }e me uskoro po~eti pripremati za svedo~ewe i jo{ jedanput naglasio da }u morati da se dr`im izjave date u Beogradu. posle ~ega sam bio potpuno o{amu}en i nesposoban da dajem bilo kakvu suvislu izjavu. 113. Bio sam zaprepa{}en da sada treba da potvrdim da je Qubi{a Petkovi} bio na~elnik ratnog {taba. da }u trajno dobiti iseqewe u neku zemqu koju sam budem odabrao. ali sam zbog pretwi da }u biti optu`en za ratne zlo~ine na svedo~ewu potvrdio da mi je wegov potpis poznat. Posle tako u`asnih svakodnevnih pretwi ~ini mi se da je mali broj qudi koji bi se oduprli i izabrali lo{ije re{ewe za sebe i svoju porodice. Predstavnici tu`ila{tva Ha{kog tribunala su ponekada poku{ali da na fini na~in dobiju moju naklonost. ako ispunim wihove zahteve. ~iji potpis kao i strana~ki pe~at ja realno nisam mogao da potvrdim kao autenti~ne. Ali. Dobro se se}am mojih patwi i muka koje sam do`iveo tokom aprila 2003. Neposredno pre preseqewa na drugu lokaciju posetio nas je Paolo Pastore Stoki i iznenadio sam se kada je rekao da }u biti svedok tu`ila{tva protiv Slobodana Milo{evi}a. 114. Danijel Sakson. nov~ana sredstva i besplatno le~ewe. zaposlewe.

Mislim da to {to sam uradio nije moralno.500 evra. 127. jer ako budem dobro svedo~io odmah }e meni i mojoj porodici obezbediti tre}u zemqu sa svim mogu}im beneficijama. Nakon mog la`nog svedo~ewa u predmetu Milo{evi} ja sam od tribunala dobio drugi identitet. Pre dve godine sam se upoznao i sa mojim svedo~ewem pred Ha{kim tribunalom u predmetu Milo{evi} iz kwige koju je objavio Fond za humanitarno pravo Nata{e Kandi}. Milana Marti}a i drugih politi~ara i vojnih i policijskih stare{ina. kupio sam automobil. Po{to sam bio pod velikim strahom da me ne likvidiraju. Ako se tome doda i stra{an pritisak i pretwe da me mogu optu`iti za ratni zlo~in. Za vreme priprema za svedo~ewe tu`ioci su mi pokazivali fotografije Ratka Mladi}a. 128. Tu`ilac Danijel Sakson mi je rekao da se malo opustim i da ni{ta ne brinem. ja sam pristao da la`no svedo~im u predmetu Slobodana Milo{evi}a i da potvr|ujem sve {to su od mene zahtevali. ja nisam imao drugog izbora nego da la`no svedo~im i tako bar do nekih boqih vremena sa~uvam glavu na ramenu. 121. Mese~na primawa su mi bila u Norve{koj valuti u vrednosti od oko 2. dobio paso{ za sve zemqe evropske unije. 126. voza~ku dozvolu. 4. Dobro se se}am da me je u leto 2005. Pored svih problema koje sam imao na grani~nom prelazu zbog zabrane ulaska u Srbiju i rizika na koji su me upozoravali slu`benici tu`ila{tva Ha{kog tribunala.000 evra u gotovini za kupovinu potrebnih stvari i gara`u. 123. i rekli mi da dobro zapamtim wihove likove jer }u morati da ih identifikujem kao qude koji su navodno bili u kancelariji ratnog {taba u Beogradu pre mog odlaska u Skelane. godine pozvao Paolo Pastore Stoki i naredio da iz Norve{ke moram ponovo da idem u Hag radi priprema za svedo~ewe u postupku protiv Vojislava [e{eqa. Ubrzo posle preseqewa u Norve{ku dobio sam novu li~nu kartu. Iz Norve{ke sam pobegao u Srbiju samo sa li~nim stvarima. koje sam tada prvi put video. ali sam pred sobom poku{ao na}i opravdawe da sam to uradio zbog ~iwenice da sam posle jedne operacije ostao bez posla i sredstava za `ivot. ali i zabranu ulaska u Srbiju i Crnu Goru. a i savest me je progawala zbog la`nog svedo~ewa protiv Slobodana Milo{evi}a i znao sam da ne bih sve to mogao da ponovim i protiv Vojislava [e{eqa pa sam odlu~io da pobegnem u Srbiju. 134 . a tamo sam ostavio sve {to sam u me|uvremenu dobio od Ha{kog tribunala. Beg iz Norve{ke u Srbiju 125. 129. koji ina~e nikada nisam po~inio. Ve} sam bio na izmaku snage. ja sam ipak sre}an {to sam se vratio u otaybinu. i pored upozorewa da mi je u Srbiju bio zabrawen povratak. 124.120. 122. Na kraju su mi pokazali slike policijskih generala \or|evi}a i Luki}a. Za vreme mog boravka u Norve{koj prvi put sam se detaqno upoznao sa sadr`ajem navodno moje izjave koju sam dobio od jedne osobe iz prevodila~ke slu`be. kompletno name{ten stan od oko 60 kvadratnih metara u Norve{koj.

kada god bi mi dozvolilo zdravstveno stawe. Putem video linka sam se obratio prisutnim gra|anima na mitingu koji je organizovao komitet za odbranu Vojislava [e{eqa u Sava centru pred oko 7. godine. Na nekim skupovima lokalnog karaktera sam javno istupao. 133. Danas imam puno prijateqa me|u ~lanovima Srpske radikalne stranke i nikada se nisam ose}ao ugro`enim i pored toga {to znaju kako sam svedo~io u predmetu Milo{evi} pod {ifrom C-047. Kada sam se uverio da su me lagali. Po{to sam pretpostavio da }u morati da se pojavim kao svedok u predmetu Vojislava [e{eqa. Ja nisam ~lan Srpske radikalne stranke. i tada sam naglasio i {ifru VS-026 koja mi je bila odre|ena bez mog odobrewa kao svedoku u postupku protiv Vojislava [e{eqa. Po{to su me iz tu`ila{tva dobro zapla{ili da mi u Srbiji preti opasnost ja sam se po dolasku malo primirio i pratio razvoj doga|aja. 132. godine. a i daqe smatram javnim dokumentom i dao sam saglasnost da se mogu 135 . 138. 19. 136. ali redovno pratim su|ewe Vojislavu [e{equ u Hagu. Nakon desetak dana pozvao me je Petar Joji} i ja sam tada dao prvu izjavu o svim okolnostima vezanim za kontakte. septembra 2010. koju sam saop{tio ~lanovima tima odbrane. Prisustvovao sam najmawe ~etiri puta skupovima koje je organizovao komitet za odbranu Vojislava [e{eqa. dao sam intervju za list “Pravda” u kojem sam obelodanio moje ime i obavestio javnost o pritiscima tu`ila{tva Ha{kog tribunala na mene. stupio sam u kontakt sa timom koji poma`e pripremu odbrane Vojislava [e{eqa s namerom da im ispri~am {ta sam sve do`iveo od strane tu`ila{tva Ha{kog tribunala i da ih obavestim da je tu`ila{tvo planiralo da la`no svedo~im protiv Vojislava [e{eqa. Bio sa spreman da se pojavim i kao svedok sudskog ve}a ~im sam zavr{io sa komplikovanim operacijama na srcu.000 gra|ana. @ao mi je {to mi pretresno ve}e nije omogu}ilo da pred srpskom i svetskom javno{}u iznesem sve pritiske ucene i zastra{ivawa koja sam imao od strane tu`ila{tva i zbog kojih sam bio prinu|en da la`no svedo~im protiv Slobodana Milo{evi}a. ucene i zastra{ivawa koja sam do`iveo od tu`ila{tva. ali pretresno ve}e nije udovoqilo mom zahtevu da svedo~im na li~nu odgovornost makar putem video konferencijske veze. ja sam izrazio `equ. pritiske. Ovu odluku sam doneo kada sam sreo jednog prijateqa iz Novog Sada koji je ~lan Srpske radikalne stranke i kojeg sam zamolio da me pove`e sa timom odbrane. ja sam prisustvovao mitinzima Srpske radikalne stranke u izbornoj kampawi. U posledwe ~etiri godine. Sve izjave koje sam dao timu odbrane Vojislava [e{eqa smatrao sam. 135. 137. 131.Kontakt sa timom odbrane Vojislava [e{eqa 130. da ho}u da budem svedok odbrane Vojislava [e{eqa. Pretresno ve}e mi nije omogu}ilo da ispravim gre{ku koju nosim na savesti punih sedam godina. 134. Timu odbrane sam dao vi{e izjava koje se odnose i na moje u~e{}e u ratu od 1991. a posebno od Paolo Pastore Stokija i Danijela Saksona.

mimo moje voqe. pored svih zdravstvenih problema koje imam. oktobar 2010. protiv moje voqe. septembra 2010. da iznesem istinu o ucenama. prinudama i raznim drugim na~inima kojima se slu`ilo ha{ko tu`ila{tvo. ali mi je jako `ao {to mi nisu dozvolili da budem svedok u procesu protiv dr Vojislava [e{eqa. budem svedok odbrane dr Vojislava [e{eqa. godine Miodrag Lukovac (potpis na originalu) Prilog: – Fotokopija izjave sa video linka od 19. Sve se to de{avalo od prvog kontakta sa Nata{om Kandi} do dana dana{weg. iako sam znao da je u ovoj zemqi vlast naklowena Ha{kom tribunalu. odnosno optu`nice protiv mene. Evropskoj uniji. godine – Fotokopija intervjua u listu “Pravda” Potvrda Izjavu koju sam dao ~lanovima Stu~nog tima koji poma`u pripremu odbrane Vojislava [e{eqa pred Ha{kim tribunalom Vjerici Radeta i Borisu Aleksi}u pisanu }irilicom. svedok optu`be u procesu protiv Slobodana Milo{evi}a. Novi Sad. Sava centar. Svedok (potpis na originalu) Me|unarodni nau~ni skup u organizaciji Komiteta za odbranu Vojislava [e{eqa “Argumentima protiv montiranog procesa” Beograd. {to sam izneo prqav{tinu Ha{kog tribunala. da ne bih i sam do{ao pod udar tu`ila{tva. koristiti i publikovati kako u Srbiji tako i pred Ha{kim tribunalom. {to sam rekao istinu. godine Miodrag Lukovac: Ja sam Miodrag Lukovac. Kap je prelila ~a{u kada su poku{ali. li~no sam pro~itao i uverio se da odgovara istini koju sam im rekao i nemam nikakvih primedbi. kao wegov svedok. kao za{ti}eni svedok C-047. tu`ila{tva. ~ime se slu`e i kojim na~inima. kojim metodama.javno obelodaniti. 18. Americi. ja sam pobegao iz Norve{ke. ucenama i drugim pritiscima morao da prihvatim da budem la`ni svedok u procesu protiv Slobodana Milo{evi}a. da me ucene da la`no svedo~im protiv dr Vojislava [e{eqa za vreme mog boravka u Norve{koj. Ha{ki tribunal je organizovao moju otmicu i moj boravak u Holandiji i Norve{koj. Pored svih ucena. da narod zna i svetska javnost tako|e. na srpskom jeziku. Nadam se da }e mi dr Vojislav [e{eq omo136 . Izjavu dao 10. decembar 2010. @elim da javnost zna da sam ja pod pretwama. Da vidi na{a javnost. pretwi i ostalog {to su radili. Da bih to izbegao. Pre`iveo sam sve i sva{ta. uz svu materijalnu podr{ku sa wihove strane. srpska i svetska javnost. Spreman sam da. Zadovoqan sam {to sam o~istio svoju svest. Da iznesem istinu.

te izjavqujem: – Ja ne `elim i ne}u da budem la`ni svedok optu`be pred Ha{kim tribunalom protiv dr Vojislava [e{eqa ni pod kakvim uslovima. pa mi je izvr{ena operacija na otvorenom srcu. po nacionalnosti Srbin. ~lanu tog stru~nog tima. Tako|e. godine do`iveo sam te`ak infarkt. imalac li~ne karte broj 285998 izdate od strane SUP Subotica. govorim srpskim jezikom. 24. povodom pritisaka Ha{kog tribunala da la`no svedo~i protiv dr Vojislava [e{eqa. s obzirom da sam prvo bio kidnapovan i proveden u Holandiju. 1962. godine. niti protiv ijednog Srbina”: Miodrag Lukovac je 19. kao i Pretresno ve}e Ha{kog tribunala koje vodi proces u predmetu dr Vojislava [e{eqa. Ovu izjavu nisam mogao do sada da dam iz opravdanih razloga. niti protiv ijednog Srbina. 25. Miodrag Milo{a Lukovac. Ja sam se obratio Petru Joji}u. Ja samo mogu biti i `elim da budem svedok odbrane dr Vojislava [e{eqa.gu}iti da budem svedok odbrane. koja se sprovodila prema Slobodanu Milo{evi}u. odlu~io sam da po sopstvenoj savesti i Bo`ijoj pravdi stupim u kontakt sa stru~nim timom koji poma`e u odbrani dr Vojislavu [e{equ i da uka`em kako se ta nepravda u Hagu sprovodi. dr Vojislav [e{eq. jer sam {est puta bio operisan u vezi sa unutra{wim organima u stomaku. najodgovorniji su Hildegard Uerc-Reclaf. tako da sam ja veoma lo{eg zdravstvenog sawa i da nisam u stawu da podnesem ni fizi~ke a ni psihi~ke napore. godine u novosadskom Op{tinskom sudu overio izjavu u kojoj je detaqno opisao radwe koje su tu`ioci Ha{kog tribunala preduzeli protiv wega kako bi ga naterali da la`no svedo~i protiv Slobodana Milo{evi}a i prof. oktobra 2007. biv{i policajac. aprila 2008. zatim u Norve{ku. Ja. a 20. ako se on odlu~i da u svom postupku izvodi svedoke odbrane. sa prebivali{tem u Novom Sadu. objavquje izjavu koju je Miodrag Lukovac. Redakcija “Pravde” izjavu Miodraga Lukovca objavquje u celini. ali ne `elim i ne}u da budem la`ni svedok optu`be pred Ha{kim tribunalom protiv dr Vojislava [e{eqa ni pod kakvim uslovima. aprila 2008. mati~ni broj 2504962810069. naslovom “Ne}u da la`no svedo~im protiv [e{eqa” i podnaslovom “Mogu da budem samo svedok odbrane. Za sva zla koja sam do`iveo od strane tu`ila{tva Ha{kog tribunala. `elim da o ovoj mojoj odluci bude obave{tena doma}a i strana javnost. Izjava je objavqena sa nadnaslovom “Biv{i policajac Miodrag Lukovac otkriva kako su ga istra`iteqi i tu`ioci Ha{kog tribunala kidnapovali i terali da la`no svedo~i protiv Slobodana Milo{evi}a i Vojislava [e{eqa”. a danas sprovodi prema dr Vojislavu [e{equ. ro|en u mestu Sombor. dr Vojislava [e{eqa. overio u novosadskom Op{tinskom sudu. Danijel Sakson. O mom zdravstvenom stawu ja posedujem brojnu medicinsku dokumentaciju. Republika Srbija. srpskom narodu i meni u Ha{kom tribunalu. Paolo Pastore i Yefri Najs. veroispovest pravoslavna. zatim da sam bio u veoma te{kom zdravstvenom stawu. 137 . Do`ivqavaju}i li~no nepravdu. po zanimawu ma{inski tehni~ar. Pod naznakom “Ekskluzivno” “Pravda”. O ovoj mojoj odluci ja `elim da se obavesti Tu`ila{tvo Ha{kog tribunala. 4.

Prvo je po~ela uop{tena pri~a. u{li u tu kancelariju na ~ijim vratima je stajao natpis Fond za humanitarno pravo. Na po~etku razgovora. i koliko ih ja li~no poznajem. Pastore Stoki mi se predstavio da je on iz UN i da sa mnom ho}e da razgovara u vezi rati{ta. postavio mi je pitawe poznajem li Jovu Ostoji}a i Maju Gojkovi}. voza~ me je odvezao do te kancelarije.Oktobra meseca 2002. s tim {to mi je odmah saop{tila da }e mi se javiti advokat Olivera Frani~evi} iz Novog Sada i da treba da odem kod we. Posle nekoliko dana. najverovatnije u apoteci. Odmah na po~etku razgovara sa Stocijem. a neke znam iz mas-medija. godine bio sam pozvan od strane sekretarice Nata{e Kandi} iz Fonda za humanitarno pravo. Ja sam odmah reagovao. Posle par dana. na kome je stajao natpis Fond za humanitarno pravo. wegov prevodilac i sekretarica te Olivere. Rekao sam da ja neke od wih poznajem. neka `ena mi se javila putem telefona iz te advokatske kancelarije i rekla mi da }e kod mene do}i voza~ da me on odveze na razgovor u tu advokatsku kancelariju. Prvo me je pitao da li sam ja Milorad Lukovac. kod mene u Silba{ je do{la Nata{a Kandi} sa voza~em koji je istu dovezao sa putni~kim vozilom marke “zastava” crvene boje. ^im sam do{ao ispred zgrade gde se nalazi ta kancelarija. Nata{a Kandi} mi je saop{tila da ja moram sara|ivati sa wom jer ako ne budem pristao na saradwu. ja sam pretpostavio da me zove radi zaposlewa. zatim me je pitala da li sam bio i gde na rati{tu. da mogu da odgovaram pred dr`avnim organima. Kada je u{la u moj stan. Na veoma grub i drzak na~in mi je rekao da ja moram da odgovaram na ona pitawa koja mi on bude postavio. pa je onda nastavio sa pitawima na konkretne lokacije i rati{ta. Me|utim. jer ja nemam {ta o tome da sam wim razgovaram. jer sam se za stomak dr`ao usled jakih bolova. U toku razgovora. U{li smo u tu zgradu i zajedno iza{li na sprat. za stezawe stomaka i donio mi ga. Posle tog razgovora. Vojislava [e{eqa i Jovu Ostoji}a. ~etni~ki komandant iz Subotice. Nata{a Kandi} mi se predstavila da je ona iz Fonda za humanitarno pravo. me|utim. gde je bio i wihove funkcije. koja me obavestila da }e kod mene narednih dana do}i Nata{a Kandi}. Stoki je ispoqio nevi|ewu drskost i upornost da je kupio pojas. Ja sam u prvi mah odbio da o tome razgovaramo. Pitao me je {ta je ko od wih radio. video sam jedan yip strane ambasade pored kojeg je stajao jedan ~ovek. koju ranije nisam poznavao. ina~e. Vojislava [e{eqa i Slobodana Milo{evi}a. Po{to sam prethodno rekao Nata{i Kandi} da sam ostao bez posla i bez ikakvih sredstava za egzistenciju. tu sam zatekao tu Oliveru i jednog mu{karca koji mi se predstavio kao Paolo Pastore Stoki. ali na engleskom jeziku. kakve veze ima Italijan sa nama u Srbiji. kada sam u{ao u tu kancelariju. da li poznajem Slobodana Milo{evi}a. govore}i mi “sada }e biti lak{e”! Videv{i da 138 . Nata{a Kandi} je oti{la iz moga stana. Pastore mi je zapretio da }e me uhapsiti na{e vlasti i da }e me sprovesti u Hag. Taj mi se ~ovek javio. Po{to sam bio operisan od te{ke operacije stomaka. te da }u tamo morati da pevam i da se dobro svega setim. nakon proteka vremena od jednog sata. Tako je i bilo. Nata{a Kandi} me je pitala da li sam ja bio u ~etni~kom pokretu.

Taj razgovor je trajao oko sat vremena. gde sam bio. Me|utim. Taj voza~ iz Silba{a me je odvezao za Beograd u ulicu Jevrema Gruji}a broj 11. gde smo zadu`ivali oru`je. jer je to bio diktat uno{ewa pitawa i odgovora iskqu~ivo od strane Pastora Stokija. u protivnom da }e me srpske vlasti uhapsiti. ja sam bio prinu|en i primoran da tu izjavu sa tim sadr`ajem potpi{em iako to nije moja izjava. Pastore je nastavio da me ispituje na okolnosti rati{ta. jer nije moja izjava. gde je odlazio Vojislav [e{eq. Pastore Stoki mi je saop{ti da moram do}i u Beograd na tri dana i da }e me sprovesti organi bezbednosti i da }u biti uhap{en ukoliko ne budem pristao da sara|ujem. koji mi je tek tada rekao da je on istra`iteq Ha{kog tribunala i prevodilac. kada smo odlazili. Izjavu koju je sam diktirao Pastore Stoki mi je naredio da je moram potpisati. jesu li oni mafija. gde je bio Ostoji} Jovo. Naro~ito je bilo pitawa koga poznajem. Sa mnom su u{li Paolo Pastore. 139 . pretresao me je jedan policajac. sve u nameri da me zastra{i i zapreti da mo`e da me vodi u Hag. pa kada sam ja rekao: {ta je ovo. Pastore je postavqao pitawa i na wih istovremeno on davao dogovore. {ta sam radio. da li smo odlazili na rati{te. Taj razgovor je tako i prekinut. {ta sam radio i gde sam odlazio na rati{te. jer sam prepoznao te oznake. nije vredelo. Moram da napomenem da mi je Pastore rekao da on radi u Interpolu. za {ta bi Pastore Stoki morao krivi~no da odgovara. Kada sam u{ao u tu zgradu. a pre toga sam bio rawen u ruku. {ta sam video. I to predstavqa klasi~an falsifikat. gde sam bio. Do{ao je automobil sa diplomatskim tablicama. Videv{i sa kakvim alama imam posla i sileyijama. ~emu sam se ja protivio. ne znaju}i gde }e da me vode.mi se upu}uje ozbiqna pretwa da }u biti uhap{en od strane DOS-ovaca. Pastore je nastavio da postavqa pitawa i da daje konkretne odgovore u moje ime diktiraju}i to sve u zapisnik koji je vo|en. gde je do{lo do verbalnog sukoba i `u~ne rasprave. o ~etni~kom pokretu. {ta smo radili. na{ao sam se u veoma te{koj i opasnoj situaciji s obzirom na dve operacije. a pitawa i odgovori su bili unapred pripremqeni. a zapisnik je diktirao preko prevodioca Paolo Pastore Stoki i u isti je bele`eno samo ono {to je on rekao. ponovo Milo{evi}a. pa }e on potom sa mnom razgovarati a mo`e me i pomr~ina pojesti. koja se ina~e predstavila da je oficir bezbednosti i policajac Interpola i prevodilac Dita. ruke i stomaka. na {ta sam mu ja odgovorio: pa {ta su onda Italijani. Pastore je rekao da smo mi Srbi mafija. Uveli su me u kancelariju u kojoj su se tog trenutka nalazili Paolo Pastore. [e{eqa. kakav je ovo skandal. Nakon te izjave. Iz te ve}e kancelarije u{li smo u jednu mawu kancelariju u kojoj se nalazila montirana i ukqu~ena kamera. koliko sam mogao da prepoznam u uniformi UN. koga ja znam. neka Andrea. Razgovor je po~eo ponovo o raznim pitawima. kada mi je saop{teno da }e do}i automobilom po mene i da ne}u biti tri dana ku}i. Posle nekoliko dana bio sam pozvan putem telefona iz Beograda. koju je na{a policija obezbe|ivala.

Pastore Stoki mi je rekao da me je neko sa terase slikao i prepoznao me i da }e po mene do}i helikopter i odneti me tamo gde on bude naredio. o ~emu posedujem medicinsku dokumentaciju. Pod pretwom i pritiscima bio sam prinu|en da potpi{em tu izjavu. koji je tako|e bio nekorektan prema meni. Andrea je rekla da mi moramo da }utimo i da }e oni sve uraditi. godine javqa se ta Andrea. rano su nas probudili i nalo`ili nam da se spremimo. januara kod mene. Sutradan sam na{ao oko petnaestak ~aura od ispaqenih metaka oko ku}e i ja pretpostavqam da je to uradila Dr`avna bezbednost u nameri da me upla{e. dede. S obzirom da ja sa Vojislavom [e{eqem nemam nikakve veze kad je u pitawu rati{te. da budem spreman. niko nije povre|en. Oni su mi rekli da ja budem miran i da }e oni do}i. ispred moje ku}e zaustavio se kombi i jo{ jedan nepoznat ~ovek koji se predstavio da je Finac. Mi smo }utali i u jednom momentu su 140 . pona{aju}i se kao {erif. kerove i ma~ke. Ja nikada nisam ~uo da je dr Vojislav [e{eq rekao da treba pobiti muslimane i Hrvate i to: pobiti sve `ivo {to mrda. babe. vre|aju}i me i omalova`avaju}i me. Posle nekoliko sati. Sigli smo kombijem u neki hotel i tu nam je re~eno da }emo da preno}imo i da }emo ujutru videti {ta }e sa nama daqe raditi. 4. 2003. U toj zgradi neprekidno sam saslu{avan tri dana. od strane nepoznatog lica ispaqen je rafal iz automatskog oru`ja ispred moje ku}e u Silba{u. januara 2003. s obzirom na operacije koje sam imao. vratili su me automobilom ku}i. `ene. ja sam sutradan zvao na telefon koji su mi dali. spomiwu}i mi imena iz SRS koja ja nisam znao. a kamoli da izjavim. Posle ovog doga|aja. Tre}eg dana do{ao je i Ri~ard Najs. s tim {to su mi dali broj telefona na koji treba da se javim u slu~aju problema. sa~uvaj Bo`e da ja ovako ne{to mogu i da pomislim. ve} da su na{i dobrovoqci bili pod komandom teritorijalne odbrane na rati{tima. jer na{i dobrovoqci nisu odlazili samostalno na rati{ta niti su samostalno na rati{tu delovali. do{la je ta Andrea sa prevodiocem i o tome smo razgovarali. ne znaju}i kuda nas vode. decu. godine. Rekli su mi tako|e da se i moja `ena spremi. da bismo po dolasku blizu Sur~inskog aerodroma videli da je to aerodrom u Sur~inu. a razumeo sam da }e da me prebace u Bosnu. Ta~no toga 9. Sutradan. taj isti Pastore je i postavqao pitawa i davao odgovore. decu u kolevci. s tim {to isti~em da sam bio u te{kom zdravstvenom stawu. koja mi je rekla da }e do}i 9. gde su se nalazili pod komandom JNA. to nisu moje re~i. Koliko se se}am.Ja sam ponovo odbio da odgovaram na ta wihova pitawa. Ta Andrea mi je naredila da moramo da u|emo u kombi i da po|emo sa wima. u no}nim ~asovima. Tom prilikom su mi oduzeli paso{. me|utim. Tre}eg dana. 1. kada je u pitawu bilo {ta {to bi bilo vezano za SRS. Ponovo nas kombijem vode u nepoznatom pravcu. gde se javio prevodilac i tad sam rekao {ta se doga|a kod mene. Posle provedena tri dana na Dediwu. ni{ta `ivo ne sme ostati! Ove re~i je izgovarao i meni predo~avao Paolo Pastore Stoki. i od moje `ene i odneli ih. a jedan metak je probio prozor od hodnika i sre}om. Krajem 2002.

Bio sam zaprepa{}en i iznena|en. na {ta je lekar odgovorio: “Tako mu i treba”. do{la je Andrea i prevodilac i rekli su mi da su odlu~ili da moje ime ubudu}e bude Kuvalo Bojan. da }emo moja supruga i ja od tog momenta mese~no primati na ruke 700-800 evra. ne znam ni gde ni za{to. jer je on wu tako pisao i iskonstruisao. Tada je meni saop{teno od strane istra`iteqa ha{kog Tu`ila{tva da sam ja glavni svedok u procesu protiv dr Vojislava [e{eqa za po~iwene ratne zlo~ine. Andrea nas je smestila u jednu zgradu. U{li smo u avion. jer je sam postavqao pitawa i sam davao odgovore. me|utim. 141 . Sa tim vozilom smo se vozili oko sat vremena i stigli smo u mesto koje se zove Zooterinir. Dok sam bio u prvom stanu. kakve veze ja sad imam sa Slobodanom Milo{evi}em. Mi smo na ova imena dobili i zdravstvene kartice. nastavqamo da boravimo u tom stanu. Tamo nam je samo re~eno da je to Holandija. u taj stan gde su nas smestili. Ja sam im odgovorio: “Vi tu izjavu mo`ete da ve`ete ma~ku o rep. za {ta treba krivi~no da odgovara”.nas samo poveli u avion. jednom prilikom taj wihov lekar je pitao prevodioca da li sam ja Hrvat ili musliman a prevodilac je rekao da sam Srbin. Odmah sam im odgovorio da ja ne znam ni za jedan ratni zlo~in da je po~inio dr Vojislav [e{eq i da ne znam da je po~inio bilo koje krivi~no delo. na {ta su mi odgovorili: “Ti si dao izjavu i snosi}e{ odgovornost” i da }u i ja odgovarati za zlo~ine i zajedno le`ati u zatvoru sa [e{eqem i Milo{evi}em. to je izjava Paola Pastore Stokija. Stigli smo na neki aerodrom u inostranstvu. sada ve} biv{a supruga. Re~eno nam je. Nikakve carinske ni grani~ne formalnosti nisu obavqene. Slobodno mogu da izjavim da smo ja i moja supruga Marija bili prakti~no kidnapovani i oteti i prinudno sprovedeni u Holandiju bez na{eg pristanka i na{e voqe. Slede}eg dana. u apartman i rekla nam da smo tu sada bezbedni i na sigurnom i dala nam na ruke oko 300-400 evra po osobi za hranu. na {ta su mi odgovorili: “Vide}e{ ti takve veze ima{. u moj stan dolaze istra`iteqi Ha{kog tribunala i saop{tavaju da }u ja biti svedok optu`be u procesu protiv Slobodana Milo{evi}a i da }e narednih dana po~eti sa pripremama za svedo~ewe. Vi{e od godinu dana ja sam tako boravio u Holandiji. to nije moja izjava. nakon {to smo do{li u Holandiju. s tim {to su mi jednom prilikom promenili stan i smestili me u jedno malo mesto pored grada Lajdena. Tom prilikom su nam ovo saop{tili i Andrea i jedan Englez. tako|e. a istovremeno je rekla da }e oni za nas pla}ati sme{taj i sve tro{kove boravka u tom stanu. I ja i supruga smo bili bez ikakvih dokumenata. Na aerodromu nas je ~ekao putni~ki automobil sa diplomatskim tablicama i prevodilac je bio u autu. ne znaju}i da }u biti svedok protiv Slobodana Milo{evi}a. Tako|e nam je re~eno da vi{e nema nazad i da tamo ima puno obave{tajaca iz DB iz Srbije koji }e me tra`iti i ubiti. a supruga Kuvalo Marija. Ja i moja. koliko se ja se}am. koji se. mi }emo te pripremiti”. zvao Bob. avion je poleteo. Ja odlazim kod lekara zbog te{kog zdravstvenog stawa.

{to bi i u~inili. ja bih sedeo sa jedne strane. Svakim danom strahujem od ovih nazovimo demokrata. tako {to bi uzeli kartu Jugoslavije koja je bila na stolu. ja sam bio prinu|en i doveden u situaciju da ako to ne budem pri~ao i svedo~io. i ovo }e me mu~iti dok sam `iv. Srbin. Ja nisam imao izbora. Uvodili su me u jednu veliku prostoriju. Ose}ao sam se kao ovca pred klawe i morao sam. Pripreme su tekle na slede}i na~in. Najvi{e pitawa su postavqali Paolo Pastore. prete`no la`nim. Pripreme su tekle tako {to su me svakodnevno. ja sam video da Ha{ki tribunal i Tu`ila{tvo raspola`u sa nekim dokumentima iz na{ih organa bezbednosti. Ina~e. vodili u sedi{te Ha{kog tribunala. vojnih. Daniel Sakson – Amerikanac. optu`enih za ratne zlo~ine. da }e me ubiti. S tim u vezi ja sam odgovarao negativno. i to iz mesta u kome sam stanovao. krivi~no odgovarati u Hagu i da }u u wihovom pritvoru i zavr{iti. policijskih. kako oni ka`u i kako su oni to iskonstruisali. eksperti. napamet nau~io wihovu pri~u koju sam morao na su|ewu prepri~ati i izneti. navodno da su ona iz General{taba i da su iz Srpske radikalne stranke. uzeli bi takozvanu moju izjavu koju ne priznajem da je moja. Uvek sam se negativno izja{wavao da ja nemam nikakva saznawa i da za ta dokumenta ne znam ni{ta. a {to su svakako uradili Slobodanu Milo{evi}u. da ja ni{ta o tome ne znam. a sa druge strane za tim okruglim stolom sedelo je jo{ oko desetak qudi. Oni bi potom meni dali u ruke dokumenta. jer su oni wu unapred konstruisali prema nekim lokacijama i nekim navodnim doga|ajima. Mladi}a i drugih na{ih gra|ana – Srba. Tako|e sam primetio da se dokumenti koji su ko142 . Sve vreme su vr{ili pritisak na mene da ja prihvatim da svedo~im protiv Milo{evi}a i [e{eqa takvom kombinacijom i konstrukcijom. zatim wihovi tzv. Nakon su|ewa Slobodanu Milo{evi}u. Ovakav pritisak i metod pripreme bio je neprekidno u trajawu od mesec i po dana. Vojvodinu i Kosovo i Metohiju. Se}am se da je svakodnevno dolazio advokat Sakson. Ja `elim oti}i na wegov grob i zamoliti ga za opro{taj uz prisustvo sve{tenog lica. ja sam bio preba~en u drugo mesto i drugi stan. ucenama i pritiscima morao da izvr{im i dan danas ne mogu da pre`alim {to je do toga do{lo. Konkretno su mi postavqali pitawa za sva rati{ta koja su se nalazila i de{avala na celoj teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine. koji su ina~e veliki prijateqi Ha{kog tribunala.Poku{ali su da me na fin na~in pridobiju da sara|ujem sa istra`iteqima i da optu`im Slobodana Milo{evi}a i Vojislava [e{eqa za ratne zlo~ine i da }u ja. ali ja ovo nisam `eleo. Ja se i danas ne ose}am sigurno i bezbedno u mojoj dr`avi. ko ih je poslao i ko je wima komandovao. da me ne bi likvidirali. Postavqali su pitawa koja su i ~ije jedinice bile na kome rati{tu. Na zidu u toj kancelariji bile su oka~ene fotografije Karayi}a. da pristanem da tako la`no svedo~im i iznosim ~iwenice koje nisu ta~ne niti istinite. jer sam ja vernik. tako da sam fizi~ki. To moje svedo~ewe u procesu protiv Slobodana Milo{evi}a je la`no svedo~ewe koje sam pod prinudom. jedan Kana|anin i drugi. jer mi je Ha{ki tribunal zapretio sa sada{wim vlastodr{cima u Srbiji. pravoslavac. ako odbijem da svedo~im.

Taj doktor je napisao nalaz o mom zdravstvenom stawu i konstatovao da ja ne mogu sa ovakvim zdravstvenim stawem putovati u Hag. godine. Norve{ku smo morali prihvatiti. niti mogu podneti pripreme. Sredinom septembra meseca 2005. Ja sam se tad odmah obratio jednom doktoru. Mi dobijamo redovne mese~ne da`bine i komunalije. Tada nam je re~eno da dobijamo politi~ki azil. Za to vreme dok smo u Holandiji. Posle nekoliko dana. kada dobijamo putnu ispravu. kako nas Srbe ina~e i gledaju kao narod. Se}am se da su meni i mojoj supruzi rekli. sa kojima je Tu`ila{tvo manipulisalo kako mu je odgovaralo kada }e koji da upotrebi kao dokaz. nego kao gra|ani Norve{ke. U drugoj polovini godine. U nameri da se vratim ku}i. godine na aerodromu u Oslu. godine. Maja meseca 2005. a visina te mese~ne plate bila je oko 12000 kruna po osobi. Paolo Pastore ponovo me pozvao da idem u Hag. nisu nam dali da odemo na sahranu. su nas prinudili da moramo prihvatiti da idemo u Norve{ku. godine pozvao me je telefonom istra`iteq Ha{kog tribunala Paolo Pastore i saop{tio mi da moram oti}i u Hag radi priprema za svedo~ewe protiv dr Vojislava [e{eqa. re~eno nam je da se spakujemo i avionom su nas prebacili u glavni grad Norve{ke – Oslo. Iz Osla su nas prebacili u jedno mesto po imenu Asker Og Baerum i tu smo dobili stan. ja vr{im i pripreme. istra`iteqi Ha{kog tribunala – slu`be za `rtve i svedoke. ali ovoga puta sa konkretnom naredbom da moram da se nacrtam 10. a posedujem i putnu ispravu i voza~ku dozvolu. Me|utim. i da ja ne mogu da putujem niti }u mo}i da podnesem takve pripreme. dok smo bili u Holandiji. da mo`emo da biramo tre}u zemqu u kojoj mo`emo da `ivimo i u kojoj }emo ostati. moja supruga i ja smo se dogovorili da se razi|emo i da svako ide svojim putem. me|utim. ponovo me poziva Paolo Pastore. meni i mojoj supruzi su umrli o~evi. kome sam ispri~ao koje ja zdravstvene probleme imam. Polovinom 2005. voza~ku dozvolu i sva dokumenta kao i svi ostali gra|ani Norve{ke.ri{}eni kao dokaz protiv Slobodana Milo{evi}a ne sla`u. iako sam non stop bio pod kontrolom PST policije kao da sam najve}i terorista na svetu. Posle su|ewa Slobodanu Milo{evi}u. bez toga da su nam dali mogu}nosti da biramo dr`avu. Kupio sam putni~ki automobil. na {ta sam mu odgovorio da ja ne mogu da idem u Hag i da o mom zdravstvenom stawu posedujem medicinsku dokumentaciju i da ne}u mo}i da do|em za par meseci dok mi se zdravstveno stawe ne stabilizuje. gde }e me ~ekati dva lica iz bez143 . moja supruga i ja nismo imali nikakva li~na dokumenta i nismo imali mogu}nosti da pobegnemo i da se vratimo ku}i. moja biv{a supruga i ja smo se borili i nastojali da ostanemo da se vratimo ku}i u Srbiju. Bez na{e voqe i pristanka. {to predstavqa krajwu nehumanost i nepo{tovawe prema nama i na{im roditeqima. Kako smo se nalazili u bezizlaznoj situaciji. ali da ne}emo `iveti kao ostali azilanti u centrima. jer jedan isti dokument ima dva razli~ita sadr`aja. s tim {to sada dobijamo novu promenu na{ih identifikacionih podataka (imena i prezimena). oktobra 2005. Ja i moja biv{a supruga se sada prezivamo Nolan Miodrag i Nolan Marija.

niti Srpskim ~etni~kim pokretom. Ja pod moralnom i krivi~nom odgovorno{}u tvrdim da mi nije poznato da su dobrovoqa~ki odredi ubijali muslimane. koja je u to vreme bila u Srbiji. niti sa pak Vojislavom [e{eqem. Ja mogu da ka`em da sam radio kao pripadnik policije u Subotici i da sam ja formirao svoj odred Jovan Nenad Crni – pokret srpskih ~etnika. na gorenavedenoj adresi. ja sam bez ikakvih smetwi i prepreka iz Norve{ke do{ao sve do grani~nog prelaza izme|u Srbije i Republike Srpske i na prelazu Ra~a i to na srpskoj strani. Ni na kakvom sastanku ja nisam bio u Novom @edniku sa Vojislavom [e{eqem. ja nemam nikakva saznawa da su dobrovoqci Srpske radikalne stranke. Slovenija. wenim dobrovoqcima. Nikada u @edniku nisam sretao dr Vojislava [e{eqa. i da }emo ih proterati. palim auto i kre}em kroz Norve{ku. niti je rekao govore}i o Hrvatima i Ma|arima – sve }emo ih pobiti. To je bilo 27. ni na Kosovo i Metohiju. Moja supruga. Stojanovi}em niti sa bilo kim drugim. Jerinki}em. mene je uhapsila na{a srpska policija. `elim da istaknem da ja nemam nikakva saznawa o tome da je Srpska radikalna stranka primala bilo kakvu pomo} od bilo kog fizi~kog ili pravnog lica. Ja nikada nisam odlazio u Beograd na razgovore niti na susrete sa dr Vojislavom [e{eqem. a niti ni od koga ko je bio prisutan na mitingu. sve koji nisu Srbi. U stanu sam ve} bio spakovao svoje li~ne stvari koje uzimam. iz [vedske u Dansku. preuzimam stvari sa karticom i odlazim u stan. To je bilo 1991. Na moje veliko zaprepa{}ewe i razo~arewe. na kojoj je bilo deviznog novca. Nikada nisam bio prisutan niti imam saznawa da je Srp144 . septembra iste godine. potom Nema~ka. Isto tako. kada ja u jutarwim ~asovima iz stana odlazim. niti sa nekim Dra`ilovi}em niti Petkovi}em. BiH. pa Austrija. Hrvatska. niti da je ikada ikome to nare|ivao dr Vojislav [e{eq. Ja `elim odgovorno da izjavim da nikada nisam organizovao niti vodio dobrovoqce SRS ni na jedno rati{te u Hrvatskoj. ulazim u [vedsku. uspela je da mi autobusom po{aqe ode}u u koju je stavila elektronsku karticu. Hrvate. [to se ti~e mitinga koji je organizovala Srpska radikalna stranka u Subotici. na kojima je govorio dr Vojislav [e{eq. Tada su me sproveli u KPD Sremska Mitrovica. sa~ekujem autobus. u vreme dok sam ja bio u slu`bi organa unutra{wih poslova. koji }e me prinudno sprovesti iz Osla u Hag. stvari ubacujem u auto. zakqu~avam stan. jer nisam ni mogao da u~estvujem na mitingu kao pripadnik policije. gde sam preno}io i potom su me pustili. Ina~e. ili bilo koga ko je nesrpske nacionalnosti. ili }e oni do}i da me uhapse u stan ako se ne pojavim na aerodromu u Oslu. niti Srpskog ~etni~kog pokreta obu~avani u Subotici. da je dr Vojislav [e{eq rekao da }e no`evima i viqu{kama iskopati o~i Hrvatima. Ja li~no nisam ~uo. BiH. mogu da ka`em da ja nisam prisustvovao ni na jednom mitingu u Subotici. Ovo formirawe moga odreda nema nikakve veze sa SRS. godine. jer policajci po va`e}em tada{wem zakonu nisu mogli i nisu smeli biti strana~ki anga`ovani niti politi~ki opredeqeni. Ja sada `ivim u Novom Sadu.bednosti.

145 . koje se nalazi u Vojvodini. ja u toku ratnih dejstava nikada nisam boravio na toj teritoriji. ja nemam nikakva saznawa o tome da je u tom mestu dr Vojislav [e{eq dr`ao mitinge ili da je u to mesto ikada odlazio.ska radikalna stranka delila oru`je u Srbiji svojim ~lanovima. [to se ti~e Vukovara. od kojih je jedna `ena bila nepokretna. Nikada u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nisam bio sve do 2005. da ja u Subotici i u Hrtkovcima nisam video da su ku}e nesrba bile obele`avane krstom niti sam ikada ~uo da je Vojislav [e{eq naredio da se poturi eksploziv pod katoli~ku katedralu u Subotici. godine. nikakvog proterivawa. Ta ubistva u Ma|arskoj je izvr{io kako ne bi bio izru~en vlastima Srbije i dobio zaslu`enu kaznu. ali mi je pouzdano poznato da sa tim podmetawima eksploziva nema nikakve veze dr Vojislav [e{eq. ina~e biv{i pripadnik Legije stranaca. niti ubistava. [to se ti~e podmetawa eksplozivnih naprava u Subotici na ma|arsku {kolu i na katedralu. simpatizerima niti bilo kome drugom. Srba. niti sa Srpskom radikalnom strankom. Ja nemam nikakva saznawa da su dobrovoqci Srpske radikalne stranke iz Vojvodine. ili da mu je tamo ne{to ukradeno. niti sam tamo odlazio. Isto tako. tamo je izvr{io trostruko ubistvo. bez zadr`avawa na tim teritorijama na putu ka Srbiji. Ja nemam nikakva saznawa kada je i da li je dr Vojislav [e{eq i{ao u Hrtkovce ikada. prevo`eni autobusima u Bubaw Potok kod Beograda. `elim da izjavim da mi nije poznato da je uop{te i postojala bilo kakva komandna struktura Srpske radikalne stranke niti linija komandovawa. a kasnije usta{ke organizacije u naseqenom mestu Bajmok. biv{im na~elnikom SUP-a Subotica. `elim da ka`em da ja u Hrtkovcima nikada nisam bio. [to se ti~e Hrtkovaca. a posebno iz severnoba~kog okruga. To nisam ni od koga ni ~uo. niti silovawa u AP Vojvodini nije bilo nikada od strane Srba. zastra{ivawa ni etni~kog ~i{}ewa. da je ubijen. iz vatrenog oru`ja ubio pet qudi srpske nacionalnosti. Vojislava [e{eqa i Srpske radikalne stranke. [to se ti~e mesta Hrtkovci. po{to sam u to vreme radio u SUP-u Subotica. Tako|e `elim da ka`em da dr Vojislav [e{eq nema nikakve veze sa Milanom Jerinki}em. niti mi je poznato da je neko tamo proterivan. kao ni da su naoru`avani i obla~eni u Bubaw Potoku. Marinko Magda je prebegao u Ma|arsku. godine. a slu`beno sam jedino tamo oti{ao 1985. godine sa svojim putni~kim automobilom samo pro{ao kroz to selo. zbog ~ega tamo izdr`ava kaznu zatvora. legionar i pripadnik usta{ke organizacije. niti da su iz Bubaw Potoka i{li bilo gde daqe. i prema na{im saznawima. imam samo slu`bena saznawa. Tako|e `elim da izjavim. Taj Hrvat. kada sam tranzitno prolazio vra}aju}i se iz Norve{ke. u op{tini Ruma. Poznato mi je da je jedan pripadnik hrvatske nacionalnosti po imenu Marinko Magda. osim {to sam u julu mesecu 2007. pucaju}i joj u glavu iz vatrenog oru`ja. niti pqa~ki. ubio je jo{ na Pali}u troje gra|ana. kada sam kao pripadnik tada{we narodne milicije privodio jedno lice u nadle`ni sud u Vukovar. me|u kojima je bilo i jedno dete. Da bi izbegao su|ewe i robiju u Srbiji.

rekao da ni Slobodan Milo{evi} niti dr Vojislav [e{eq ne}e `ivi iza}i iz zatvora. mr Dejan Mirovi} Potpis svedoka: Paraf prisutnih: (potpis na originalu) (potpisi na originalu) 146 . koje ja nisam upotrebqavao. 16. dipl. Aleksandar Gaji} Me|unarodni sud za krivi~no gowewe lica odgovornih za te{ka kr{ewa me|unarodnog humanitarnog prava po~iwena na teritoriji biv{e Jugoslavije od 1991. Tako|e napomiwem da mi je Amerikanac. Ovu izjavu dajem dobrovoqno. oktobar 2010. 13. Ovaj lek su mi konstantno davali. jer sam znao wihovo {tetno dejstvo za moj organizam. 12 Nacionalnost: Srbin Veroispovest: pravoslavna Jezik/jezici koje govori: srpski. ulica Jelenka Mihajlovi}a br. znaju}i wegove {tetne posledice po `ivot. 15.Posebno moram da naglasim da su me u Holandiji i Norve{koj poku{ali trovati lekom Trodon. malo engleski Jezik koji je kori{}en u toku razgovora: srpski Trenutno zanimawe: bez zaposlewa Prethodno zanimawe: grafi~ki in`ewer Datum i mesto razgovora: 12. 25 i 26. tako da sam za taj period boravka tamo dobio oko 700 tableta leka Trodon. godine u Beogradu Razgovor vodila: dipl. godine Izjava svedoka Podaci o svedoku: Prezime: Gaji} Ime: Aleksandar Pol: mu{ki Ime oca: Nikola Nadimak: Aca Datum ro|ewa: 28. pravnik Vjerica Radeta Imena svih osoba prisutnih tokom razgovora: 1. 14. bez ikakve prinude i pretwe i saglasan sam da je dr Vojislav [e{eq mo`e upotrebiti u svrhu wegove odbrane pred Ha{kim tribunalom. ina~e advokat Tu`ila{tva. pravnik Vjerica Radeta 2. godine Mesto ro|ewa: Beograd Adresa: Beograd. pogrdne i uvredqive re~i na ra~un Slobodana Milo{evi}a i dr Vojislava [e{eqa. Ovo mi je Sakson rekao pre smrti Slobodana Milo{evi}a. a izrekao je mnoge ru`ne. juli 1962. Dan Sakson. ali ja ga nisam koristio.

Razgovor sa gospodinom Stokijem vo|en je u kancelariji tu`ila{tva u Beogradu. 6. zatim 1. {ta sam li~no video. U obrazlo`ewu sudskog ve}a za novu optu`nicu navodi se da je Vojislav [e{eq otkrio identitet 11 za{ti}enih svedoka u kwizi ~ije ime nije obelodaweno. i 9. me|u kojima je i moje ime. Po{to sam pro~itao skoro sve kwige koje je izdao Vojislav [e{eq. Odluku da dam ovu izjavu doneo sam jer sam na Radio televiziji Srbije video da je protiv gospodina Vojislava [e{eqa podignuta nova optu`nica za nepo{tovawe suda. po zanimawu grafi~ki in`ewer. 7. Opisa}u i sve moje kontakte sa predstavnicima tu`ila{tva Ha{kog tribunala kao i detaqe o ucenama. 4. Kontakt sa tu`ila{tvom 7. zdravstvena i ma147 . Opisa}u. koji je svedo~io kao svedok tu`ila{tva u postupku protiv Vojislava [e{eqa. Tu`ila{tvo Ha{kog tribunala sa mnom je stupilo u kontakt preko za{ti}enog svedoka VS-033. 2. U ovoj izjavi }u detaqno opisati sve svoje aktivnosti koje sam imao kao dobrovoqac za vreme gra|anskog rata u biv{oj Jugoslaviji od 1991. godine. Prvu izjavu tu`ila{tvu Ha{kog tribunala dao sam istra`itequ Paolo Pastore Stokiju 24. jer se jedino u toj kwizi pomiwe oko 20 imena. 4. dao broj mog mobilnog telefona. 9. maja. ~lanovima Stru~nog tima koji poma`e pripremu odbrane dr Vojislava [e{eqa pred ha{kim tribunalom. zakqu~io sam da je tu`ila{tvo ha{kog tribunala svoju optu`nicu za nepo{tovawe suda baziralo na kwizi “O~erupana ha{ka }urka Kristina Dal”. srpske nacionalnosti. u ulici Jevrema Gruji}a broj 11. Svedok VS-033 je la`no svedo~io protiv Vojislava [e{eqa. kao i neistine koje sam istra`iteqima rekao namerno. Ovu izjavu dajem Vjerici Radeta i Dejanu Mirovi}u. bez mog znawa i pristanka. pravoslavne veroispovesti. nadimak mi je Aca. kakva su moja saznawa u vezi sa nekim doga|ajima. i 25. JMBG 2807962714046. godine u Beogradu. 2.Izjava svedoka 1. jula 1962. a {ta sam ~uo od drugih qudi. sa li~nom kartom broj H – 328630. otac dvoje dece. Objasni}u i {ta su sve istra`iteqi upisali u moju izjavu bez mog znawa. dr`avqanin Republike Srbije. 3. izdata u SUP Beograd. juna 2004. gre{kom ili pod pritiskom i ucenom. pretwama. Vjerica Radeta i Dejan Mirovi} su me upozorili da im moram govoriti istinu jer bih u suprotnom i sam mogao biti optu`en za nepo{tovawe suda. gde i `ivim u ulici Jelenka Mihajlovi}a broj 12. 5. a to znam zato {to je on bio moj {kolski drug i ku}ni prijateq koji je istra`iteqima Ha{kog tribunala. te da se izjava koju dajem mo`e upotrebiti i protiv mene. kao i zbog ~ega sam ih druga~ije predstavio. Objasni}u i {ta sam sve rekao iako mi to tada nije bilo poznato. prema svom znawu i se}awu. godine. 8. 8. 3. nezaposlen. od oca Nikole i majke Vere. U prvom susretu Paolo Pastore Stoki je sa mnom najpre neformalno razgovarao i rekao mi da on zna da je moja porodi~na. Ja sam Aleksandar Gaji}. ro|en 28. zastra{ivawu i poku{aju podmi}ivawa od strane istra`iteqa Paolo Pastore Stokija i tu`ioca Danijela Saksona.

Tu`ila{tvu Ha{kog tribunala dao sam ukupno tri izjave. 13. sa naru{enim zdravqem i bez sredstava za `ivot. istra`iteq Stoki je pre{ao na pitawa vezana za aktivnost Srpskog ~etni~kog pokreta iz 1990. tu Stokijevu primedbu sam ose}ao kao pretwu i pritisak. Naglasio mi je. Obe}ao mi je da sa sobom mogu da povedem i moja dva psa. Nakon toga su mi dali izjavu od{tampanu na srpskom jeziku i ja sam je potpisao. ra~unaju}i i operaciju koja mi je tada bila neophodna. Istra`iteq Paolo Pastore Stoki mi je samo rekao da izjavu dajem u svrhu optu`be protiv Vojislava [e{eqa. kao i na neka druga pitawa. Nakon {to je iscrpeo pitawa iz moje biografije za period pre ratnih sukoba. aktivnosti Srpske radikalne stranke (SRS). kao i svu mogu}u lekarsku negu. zdravstvena i materijalna situacija bila veoma te{ka i da sam bio na rubu egzistencije. Ja sam se tokom 1993. 11. Pomenuo je i mogu}nost podizawa optu`nice protiv mene za po~iwene ratne zlo~ine u Bosni i Hercegovini. godine razveo od supruge. jer sam im verovao. i 19. godine. 15. U me|uvremenu. Prilikom uzimawa izjave. mada je nisam pro~itao. godine. godine. 12. Posledwi kontakt sa tu`ila{tvom Ha{kog tribunala imao sam 20. Ovaj deo neformalnog razgovora nije u{ao u zapisnik u mojoj izjavi. avgusta 2005. i 4. Istina je da je moja porodi~na. ali je mene upla{io i sve vreme dok sam davao izjavu. Kada mi je istra`iteq Paolo Pastore Stoki rekao da dobro poznaje moju situaciju. 148 . ali se ne se}am da li je razgovor sniman. juna 2006. 10. 17. istra`iteq Stoki mi nije rekao da li dajem izjavu kao svedok ili kao optu`eni. Paolo Pastore Stoki mi je ~esto skretao pa`wu da vodim ra~una i da od kvaliteta moje izjave zavisi da li }u biti optu`en za ratne zlo~ine ili }e mi ih zaboraviti i nagraditi me drugim identitetom. Znam da je prevodilac bila Dana Todorovi}. ja sam shvatio da je moj prijateq i svedok tu`ila{tva protiv Vojislava [e{eqa VS-033 Stokiju ve} ispri~ao moju kompletnu biografiju i probleme koje sam tada zaista imao. Da bih nekako pre`iveo. da }u ovde u Srbiji ostati da `ivim u bedi i siroma{tvu. i to 14. 14. ako odlu~im druga~ije. Prvu izjavu koju sam dao Stokiju na srpskom jeziku sa laptopa mi je pro~itala prevodilac Dana Todorovi}. Izjavu sam dao bez prisustva advokata. a tre}u Stokiju i tu`iocu Danijelu Saksonu. Kada sam zapo~eo sa davawem iskaza. odlaskom u tre}u zemqu i obezbe|ivawem materijalnih sredstvima za ~itav `ivot. ali ja nisam razumeo {ta to zapravo zna~i. morao sam da prodam polovinu ku}e u kojoj sam `iveo. Drugu izjavu sam dao tako|e Paolo Pastore Stokiju 3. pa sam sa minimalnim sredstvima za `ivot morao da izdr`avam dvoje maloletne dece i bolesnu majku.terijalna situacija jako lo{a i napomenuo da se to sve mo`e srediti ako odlu~im da budem svedok tu`ila{tva u procesu protiv Vojislava [e{eqa. Ratnog {taba SRS. novembra 2008. godine. kada je Kristina Dal sa policijom do{la u moju ku}u i to }u u ovoj izjavi detaqno opisati. a ja sam ostao da `ivim sa majkom i wenom vrlo skromnom penzijom. 16. deca su postala punoletna i krenula svojim putem.

Zbog velikih ambicija Vuka Dra{kovi}a da on bude glavni. te da sam povremeno i{ao i van zgrade kao li~no obezbe|ewe Qubi{e Petkovi}a. 21. Ja sam dosta kasnije saznao da Vojislav [e{eq nikada nije imao ni{ta sa Srpskom narodnom obnovom i da su tek nakon iskqu~ewa Vuka Dra{kovi}a iz SNO. 19. kao i da je predsednik tog ve}a bio Mom~ilo \uji}. godine. “Ve}e vojvoda” i 1991. ali i zbog drugih razloga. Dobro se se}am da o ovoj temi nismo razgovarali tokom 2004.[e{eq. Kada sam govorio o po~etku organizovawa vi{epartijskog sistema u Srbiji tokom 1990. Nije mi jasno kako u mojoj izjavi pi{e da je u martu 1991. godine u manastiru Kne`ina na Romaniji. prilo`ila nalaz sudskog patologa koji to potvr|uje. koji meni nisu poznati. godina 18. Ovaj podatak je danas dostupan javnosti na internetu. Paolo Pastore Stoki mimo mog znawa ovu neistinu uneo u moje izjave 2005. bilo je te{ko dokazati ko je pravni sledbenik SPO. o~igledno. ne samo u dokumentaciji Srpske radikalne stranke. koja je u to vreme radila u firmi u kojoj sam i ja radio. ja sam pogre{io kada sam rekao da su Vojislav [e{eq. godine. i 2006. ali je. Zvawe vojvode. znao sam da je 1991. Tako|e sam saznao da je odmah po iskqu~ewu pristupio Demokratskoj stranci (DS) i da je umro prirodnom smr}u od angine pektoris. on nije `eleo da ulazi u spor oko dokazivawa kome pripada Srpski pokret obnove nego je istupio iz SPO i formirao Srpski ~etni~ki pokret (S^P). Kasnije sam saznao da je Vojin Vuleti} iskqu~en iz Srpske radikalne stranke tokom 2002. Nikada nisam rekao da su zajedno sa 149 . godine. kome sam odmah pristupio. godine. godine zbog zloupotrebe strana~ke blagajne. Kada sam davao izjavu 2004. Dra{kovi}. Ove istinite podatke dobio sam od supruge Vojina Vuleti}a. godine osnovano ve}e vojvoda kao vrhovna komanda ~etni~kih jedinica na ~elu sa Vojislavom [e{eqem. Taj podatak je op{tepoznat i potvr|uje ~iwenicu da nije moglo postojati nikakvo ve}e vojvoda. Vuk Dra{kovi} i Mirko Jovi} osnovali Srpsku narodnu obnovu (SNO). I ovaj podatak se mo`e prona}i. a uveren sam i da bi porodica pokojnog Vuleti}a. ve} i na Internetu. godina 20. Prilikom davawa izjave 2004. nakon Vojislava [e{eqa. Kada sam govorio o licima koja su u to vreme bila aktivna u S^P. Jovi} i Srpska narodna obnova. Vojislav [e{eq i Vuk Dra{kovi} formirali Srpski pokret obnove (SPO). ako bi to bilo potrebno. dobilo je 18 vojvoda na ceremoniji koja je odr`ana sredinom maja 1993. izvr{io samoubistvo. koji je u to vreme `iveo u Kaliforniji u SAD. Vojislav [e{eq i Vuk Dra{kovi} su se razi{li. 1990. Po{to je u to vreme Vuk Dra{kovi} imao podr{ku re`ima. ja sam pogre{io kada sam rekao da je Vojin Vuleti}. ja sam Paolo Pastore Stokiju rekao da sam jedno vreme radio u obezbe|ewu prostorija Srpske radikalne stranke i ratnog {taba. Ovu dezinformaciju sam dao istra`iteqima Ha{kog tribunala zato {to sam je i ja dobio od nekih qudi. godine. Iako je Vojislav [e{eq imao podr{ku ve}ine ~lanova glavnog odbora. godine u Srbiji postojao samo jedan ~etni~ki vojvoda i da je to bio Vojislav [e{eq. jedan od osniva~a Srpskog ~etni~kog pokreta.

Pomenuo sam izvesnog Vojkana sa nadimkom Pacov i rekao da je on oti{ao u Republiku Srpsku. {to sam ja i tada znao. To je bilo nemogu}e s obzirom da je Milan Dobrilovi} iskqu~en iz Srpske radikalne stranke 1992. Qubi{a Petkovi} i kontakti sa MUP-om Srbije i SDB 22. gde se videlo da je Zoran Ranki} podneo ostavku polovinom decembra 1991. pogotovo to nije mogao da uradi 1993. 23. Kada sam govorio o Qubi{i Petkovi}u. Nije istina da je mene i mog prijateqa Milana Dobrilovi}a Qubi{a Petkovi} ikada pozvao da se prikqu~imo Crvenim beretkama na Tari. savezna policija je bila pod kontrolom saveznog premijera Ante Markovi}a. Paolo Pastore Stoki mi je pokazao neke ise~ke iz novina i rekao da je Qubi{a Petkovi} iskqu~en iz Srpske radikalne stranke na osnovu optu`bi da je sara|ivao sa Slu`bom dr`avne bezbednosti. ja sam slagao da poznajem najmawe dvojicu dobrovoqaca Srpske radikalne stranke koji su pristupili Crvenim beretkama. Iako sam znao da u to vreme nisu postojale Crvene beretke. godine zbog organizovawa mitinga. ja sam svoje la`ne izjave istra`iteqima potkrepqivao i dodavao im nove la`i o kojima je meni govorio Milan Dobrilovi}. kao i da je Branislav Vaki} u to vreme bio u Vukovaru kao dobrovoqac. rekao sam im da to nisam izjavio 2004. godine. Iako sam znao da to nije istina. Koliko se ja se}am. {to je i sam potvrdio kao svedok u Hagu. godine na mesto zamenika na~elnika ratnog {taba i potvrde o u~e{}u u ratu Branislava Vaki}a. tu`ila{tvo je preformulisalo ovaj deo izjave. koji je po nacionalnosti bio Hrvat i koji je intenzivno radio na otcepqewu Hrvatske od SFRJ. pa nije ni mogao imati nikakva ovla{}ewa. Istra`iteq Paolo Pastore Stoki je insistirao da u mojoj izjavi treba da bude napisano da odluku o upu}ivawu dobrovoqaca na front donose Jovica Stani{i} i Franko Simatovi}. godine razgovarao sa istra`iteqima Ha{kog tribunala i kada su mi predo~ili moju navodnu izjavu. ali 150 . a Qubi{a Petkovi} nije 1993. a rekao sam da je bio komandant jedne grupe dobrovoqaca u zapadnoj Slavoniji i da je iskqu~en iz Srpske radikalne stranke zbog zlo~ina~kog pona{awa. Po{to sam se pla{io optu`nice. a znao sam da Republika Srpska u to vreme nije ni postojala. 24. Uvidom u dokumentaciju sa sigurno{}u se mo`e utvrditi da na prostoru zapadne Slavonije i dela teritorije kojom je komandovao Slavko Mi{i} u sastavu TO Oku~ani nije po~iweno nijedno krivi~no delo.mnom u obezbe|ewu Petkovi}a u~estvovali Zoran Ranki} i Branislav Vaki} iz Ni{a. godine. Dobrovoqca Slavka Mi{i}a iz Umke nikada u `ivotu nisam video. dok je policija Republike Srbije bila pod kontrolom premijera Vlade Republike Srbije. godine bio na~elnik Ratnog {taba SRS. jer sam znao da je Zoran Ranki} bio zamenik na~elnika ratnog {taba. ali sigurno nisam rekao da se sa predstavnicima te slu`be sastajao u zgradi Saveznog MUP-a. Rekao sam da znam da je zbog toga iskqu~en. Nakon moje intervencije i raspolo`ive dokumentacije. ja sam to potvrdio jer sam se pla{io da protiv mene ne podignu optu`nicu za ratne zlo~ine. jer sam znao da je izme|u te dve slu`be postojala velika netrpeqivost. Kada sam 2006.

Ovu dezinformaciju sam dobio od mog prijateqa Milana Dobrilovi}a i potvrdio sam je ha{kim istra`iteqima zato {to sam tada verovao Dobrilovi}u. U to vreme ja nisam radio na obezbe|ewu ratnog {taba niti Qubi{e Petkovi}a. 26. I pored toga {to sam znao da SRS nije imala nijednog poginulog dobrovoqca u Borovu selu. a bio sam siguran da Milan Dobrilovi} ne bi mogao do}i do tih dokumenata ~ak i da su postojala. Milan Dobrilovi}. godine. Po{to nisam znao {ta je istina a Danijel Sakson se pozivao na hrvatsku {tampu koju mi je pokazao i u koju sam poverovao. U skladu s tim. Ovo sam rekao 151 . ja sam istra`iteqima rekao da [e{eq nije hteo da primi jednu udovicu koja je do{la da tra`i neku pomo}. Na pitawe istra`iteqa Paolo Pastore Stokija da opi{em doga|aje u Borovu selu po~etkom maja 1991. Kada sam o Borovu selu razgovarao sa Stokijem i Danijelom Saksonom 2006. oktobra 1991. Ja nikada nisam video Gorana Hayi}a u prostorijama Srpske radikalne stranke. Borovo selo 29. U jednom delu izjave. kada sam govorio o Vojislavu [e{equ. treba da ka`em da je on. Milan Dobrilovi} mi je u pijanom stawu rekao da. dao Qubi{i Petkovi}u neke dokumente koji navodno potvr|uju ume{anost Vojislava [e{eqa u prodaju oru`ja muslimanima i Hrvatima. godine bilo u ulici Milutina Boji}a. ja sam pristao da to upi{e. nije ta~na ni moja izjava da je Vuka{in [o{ko}anin posetio Vojislava [e{eqa u Beogradu u Ohridskoj ulici i li~no od [e{eqa tra`io dobrovoqce. 27. kada budem razgovarao sa istra`iteqima. 25. policijom i Slu`bom dr`avne bezbednosti. godine. Poznato mi je da Srpska radikalna stranka i wen ratni {tab nisu sara|ivala sa policijom. godine a da je sedi{te Srpske radikalne stranke u maju 1991. a to posebno mogu da tvrdim za period u kojem sam radio u obezbe|ewu. gde se sedi{te nalazilo do septembra 1991. Ja sam vrlo kratko obavqao posao obezbe|ewa u Ohridskoj ulici ali nikada taj posao nisam radio na staroj adresi SRS u ulici Milutina Boji}a. tu`ilac Sakson je u moju izjavu ubacio da su dobrovoqci SRS i jedinice odreda “Du{an Silni” napali hrvatske policajce iz zasede. godine. Danas je na osnovu dokumentacije lako utvrditi da je ratni {tab uspostavqen tek 1. ali sam pogre{io kada sam rekao da je u to vreme bio formiran ratni {tab i da se sedi{te nalazilo u Ohridskoj ulici u Beogradu. ali sam istra`iteqima rekao da sam ga video jer sam mislio da u toj la`i nema ni{ta lo{e. 28. 30.mi je Dobrilovi} rekao da optu`im Slavka Mi{i}a da je po~inio zlo~in zato {to je on bio u sukobu sa Radovanom Nova~i}em. Ja sam to istra`iteqima rekao iako sam verovao da to ne mo`e biti istina. Sve drugo {to sam izjavio u vezi sa Borovim selom bila je informacija koju sam dobio od drugih qudi. ja sam odgovorio da u Borovom selu nisam bio i to je istina. ja sam tvrdio da je on imao dobre veze sa vojskom. 32. 31. Op{te je poznato da Crvene beretke u to vreme nisu ni postojale.

godine. Ne se}am se wegovog imena ali je sigurno da se prezivao Mili}.samo da vidim kako }e reagovati istra`iteqi i da li }e mi ponuditi odlazak u neku zemqu. prestale su sve moje obaveze prema Srpskoj radikalnoj stranci i obrnuto i ja sam bio svestan da napu{tawem jedinice u kojoj sam raspore|en gubim svoj status. Za vreme mog boravka u Vukovaru imao sam priliku da vidim razne grupe i pojedince ali ne znam da li su bili dobrovoqci ili me{tani. i to van Srpske radikalne stranke i wenog kriznog {taba. godine. Od svih pristiglih dobrovoqaca. bilo je zabraweno strana~ko delovawe. gde je Baya. 152 . U me|uvremenu smo se zbli`ili jer smo se vi|ali i na treninzima u vatrogasnom domu. U Vukovaru su se {irile razne dezinformacije o nekim grupama i pojedincima. Radovana Stoj~i}a Bayu poznajem od 1979. prepoznao sam Radovana Stoj~i}a Bayu i odmah napustio dobrovoqce SRS i pristupio Bayinoj jedinici. godine u Vukovar. 35. godine. trenirao borila~ke ve{tine. ja sam jedini koji je pristupio jedinici Radovana Stoj~i}a Baye a ne. da je sa mnom bila grupa dobrovoqaca. nikada nisam uveden u evidenciju dobrovoqaca u odredu “Leva Supoderica” gde smo bili upu}eni. 38. sutradan ili najkasnije prekosutra. U julu ili avgustu 1991. koji je pripadao Srpskoj narodnoj obnovi Mirka Jovi}a. 36. U Vukovaru sam bio do 19. Stupawem u jedinicu pod komandom Radovana Stoj~i}a Baye. Vukovar 33. Kao dobrovoqac Srpske radikalne stranke oti{ao sam prvi put polovinom oktobra 1991. Vo|a ove grupe bio je zamenik na~elnika ratnog {taba Zoran Ranki}. Ja sam gre{kom moj nezavisni odlazak od SRS u Borovo selo povezao sa odlaskom u Vukovar. Kada smo stigli u Vukovar. ja sam gre{kom rekao da je to bilo u julu ili avgustu 1991. godine ja sam sa jednom grupom svojih prijateqa. kao {to sam gre{kom izjavio tu`ila{tvu Ha{kog tribunala. novembra 1991. Dobro se se}am da je u Borovu selu poginuo samo jedan dobrovoqac. kojoj sam samovoqno pristupio. te da me Srpska radikalna stranka vi{e ne}e uzimati u za{titu. jasno se mo`e utvrditi da je prva grupa dobrovoqaca SRS u Vukovar oti{la sredinom oktobra 1991. oti{ao u Borovo selo i okolna mesta koja gravitiraju oko Borova sela. godine odnosno od svoje sedamnaeste godine kao pozornika policajca koji je radio u rejonu na kojem i danas stanujem. Na pitawe istra`iteqa Stokija kada sam prvi put oti{ao u Vukovar. Ja sam gre{kom istra`itequ tu`ila{tva Stokiju rekao da sam u Vukovaru ostao do kraja decembra 1991. Po{to sam odmah napustio grupu sa kojom sam do{ao. novembra a zatim oti{ao kod ujaka u Dardu i vratio se u Beograd 23. 34. godine. Iz dokumentacije sa kojom raspola`e i sud u Hagu i tu`ila{tvo. pa sam izjavio da je odlazak organizovala SRS sa ~etiri ili pet civilnih autobusa. 40. 39. U jedinici pod Bayinom kontrolom. jer u to vreme nisam imao nikakvih sredstava za `ivot. ili 20. Tada smo oti{li organizovano sa ~etiri ili pet civilnih autobusa. 37. kao i ja.

Rekao sam da je preda mnom i jo{ desetak boraca Spaske doveo jednog pripadnika Zbora narodne garde (ZNG) koji je imao oko 18 ili 19 godina i ubio ga iz automatske pu{ke. ukqu~uju}i i na{e izdajni~ke dosovske vlasti. Pomislio sam da me mogu svakog trenutka uhapsiti i poslati u Hag. da nisu bili u neposrednoj blizini odreda “Leva Supoderica”. godine. Spaske i ^i~u iz Kru{evca. ali sam poverovao Danijelu Saksonu i on je u moju izjavu koju sam dao 2006. 153 . 42. godine rekao da je bio i Mirko Jovi} sa odredom “Du{an Silni”. 45. Koliko se se}am. Nakon toga ^i~a. Nije mi poznato da li se politi~ki izja{wavao. 44. godine upisao da su i wih dvojica bili u Vukovaru. te da imaju svu logisti~ku podr{ku ~itavog sveta. jer smo se u Vukovaru sreli dva ili tri puta. ja sam rekao da su mi nadimci poznati ali da o wima ne znam ni{ta. Kako bi moja pri~a delovala {to uverqivije. godine. Topola je ve} bio u Vukovaru kada sam ja stigao sa prvom grupom dobrovoqaca Srpske radikalne stranke iz Beograda. Slobodana Kati}a i osobe pod nadimcima Belgija. Na pitawe istra`iteqa Stokija da li poznajem Milana Lan~u`anina po nadimku Kameni. za koje ne znam gde su dr`ali polo`aje. ali se kao i svi drugi izja{wavao kao ~etnik. Po{to mi je bilo jasno da me mo`e progutati ha{ka no}. U trenutku pucawa sistema u mojoj glavi i pod velikim strahom. vaqda iz Kru{evca. Po{to se moja izjava nije dopala Paolo Pastore Stokiju. jer sam verovao da to mo`e da uradi. Nije mi poznato kojoj jedinici su pripadali. odlu~io sam da sara|ujem ne bi li spasavao sopstvenu glavu. Nismo bili prijateqi i sa wim nikada nisam razgovarao. rekao sam Paolo Pastore Stokiju da sam bio svedok jednog ubistva u Vukovaru koje je po~inio izvesni Spaske. Mirka Jovi}a i Dragoslava Bokasna nisam pomiwao 2004. zapretio mi je da moram da budem iskren i da priznam sve zlo~ine koje sam video ili }e me u suprotnom optu`iti da sam i ja u~estvovao u zlo~inima. Od tog trenutka obuzeo me je nezapam}en strah. jer su moji polo`aji bili na drugom delu grada. oti{ao je u podrum da tamo zakoqe nekog Hrvata. ^uo sam od nepoznatih qudi da je neposredno pred po~etak osloba|awa Vukovara do{ao i @eqko Ra`natovi} Arkan sa jednom grupom. ne obaziru}i se koga }u da optu`im i potajno veruju}i da moja izjava nikada ne}e biti upotrebqena u bilo kom sudskom postupku. Znam sigurno da su svi dobrovoqci SRS bili u odredu “Leva Supoderica” ali ne znam ni{ta o wihovim aktivnostima. tako da u operaciji oko osloba|awa Vukovara sigurno nisu sara|ivali sa dobrovoqcima Srpske radikalne stranke.Ja nisam video ali mi je Danijel Sakson prilikom uzimawa izjave 2006. Kroz glavu mi je pro{la pomisao da je to sud za ratne zlo~ine koji je formirao Savet bezbednosti Ujediwenih nacija. 43. Nisam se toliko pla{io za sebe koliko za svoju decu i bolesnu majku. ja sam taj doga|aj i opisao. “Beli Orlovi” Dragoslava Bokana i drugi. Prilikom ispitivawa 2004. Paolo Pastore Stoki me je pitao da li poznajem Slobodana Milivojevi}a zvanog Topola i ja sam odgovorio da ga poznajem samo iz vi|ewa. 41. 46.

52. I ovo je ~ista la` koju sam izrekao.47. odred “Leva Supoderica” se nalazio na udaqenosti od oko 10 kilometara od na{e jedinice. Ja ne znam kojoj jedinici su pripadali ili su bili samostalna grupa. jer ja nijednu izjavu koju sam dao tu`ila{tvu Ha{kog tribunala nikada nisam video. niti smo spavali jedni blizu drugih. Po{to sam i sam tu informaciju saznao preko sredstava javnog informisawa. Ja sam. godine pokazao optu`nicu za zlo~in koji je po~iwen na poqoprivrednom dobru Ov~ara u Vukovaru a koju je podigao Specijalni sud za ratne zlo~ine u Beogradu. Pokazao mi je imena navodnih po~inilaca koja se nalaze u optu`nici i rekao da su skoro svi li{eni slobode. Ne znam za{to sam to rekao ali to nije bila istina. Rekao mi je da sam sada na ispitu i ako ga ne polo`im. da }e mi obezbediti stolicu pored [e{eqa u Hagu. ja sam Stokiju rekao da Kameni nije imao pristupa poziciji i mestu gde je bila sme{tena na{a jedinica. Drugo. saznao da je Milan Lan~u`anin bio iz Vukovara. Jedinica kojoj sam pripadao bila je potpuno odvojena od drugih jedinica. Tre}e. Paolo Pastore Stokiju sam tako|e rekao da je jednom prilikom u na{u jedincu do{ao komandant “Leve Supoderice” i pozvao moju grupu od desetak dobrovoqaca da idemo i da pobijemo neke zatvorenike. godine rekao da je Qubi{a Petkovi} imenovao Milana Lan~u`anina Kamenog na mesto komandanta odreda “Leva Supoderica” i da su Qubi{a Petkovi} i Vojislav [e{eq direktno odgovorni za doga|awa u Vukovaru. 50. @elim jo{ da dodam da mi iz specijalne jedinice nismo imali nikakav kontakt sa drugim jedinicama. Ja sam prilikom razgovora sa Paolo Pastore Stokijem i Danijelom Saksonom 2006. ali sam ih potpisao. Mi smo bili sme{teni na kukuruznom poqu blizu Lu{ca. Kameni nije imao ovla{}ewe da nas poziva jer smo pripadali specijalnoj jedinici MUP-a Srbije koja nije imala nikakve veze sa teritorijalnom odbranom. godine taj podatak ispravio ali ne znam da li su tu ispravku uneli u novu izjavu. Paolo Pastore Stoki je tada po~eo da vr{i sna`an pritisak na mene da opi{em doga|aje na Ov~ari i imenujem po~inioce. Istra`iteqa Paolo Pastore Stoki mi je prilikom ispitivawa 2004. Kao prvo. nakon izjave koju sam dao tu`ila{tvu 2004. da smo mi to odbili ali da sam kasnije ~uo od Topole da su te zatvorenike pobili. 48. dok su dobrovoqci Srpske radikalne stranke i odred “Leva Supoderica” bili sme{teni blizu {taba teritorijalne odbrane. verovao sam da su neki sa tog spiska zaista i po~inili zlo~in. 51. da je pripadao Srpskoj demokratskoj stranci a ne Srpskoj radikalnoj stranci. Ovu pretwu sam toliko ozbiqno shvatio da mi se u jednom trenutku oduzeo glas i po~eo sam brzo da razmi{qam kako da iza|em iz ove situacije. Ovaj slu~aj se preda mnom nikada nije desio jer ^i~u iz Kru{evca i osobu pod nadimkom Spaske nikada nisam upoznao ali sam ~uo za wihova imena. Ja sam Paolo Pastore Stokiju 2004. Tako|e sam saznao da je bio imenovan od strane Teritorijalne odbrane Vukovara pre dolaska prve grupe dobrovoqaca iz Srbije a ne od strane Ratnog {taba Srpske radikalne stranke i Qubi{e Petkovi}a. godine. 154 . 49.

Po{to nisam znao ni{ta o Ov~ari sve do 1995. I ovaj put sam pomenuo ista lica kao u~esnike ratnog zlo~ina kao u slu~aju navodnog ubistva jednog Hrvata. Prilikom razgovora o Vukovaru i Ov~ari. Qubi{u Petkovi}a je `eleo da pove`e sa DB-om Srbije i da ga pove`e sa ratnim zlo~inima. ja sam poku{ao da bar iz druge ruke dam informaciju vade}i se da mi je o tome pri~ao Topola. Belgiju. Kao u~esnike zlo~ina na Ov~ari ozna~io sam Topolu. Kamenog. Ovi podaci mogu se proveriti u sudskim spisima specijalnog suda u Beogradu. Ja nikada nisam imao nikakvih neposrednih informacija o eventualnim kontaktima Qubi{e Petkovi}a sa na~elnikom i zamenikom na~elnika Teritorijalne odbrane Vukovara. iako me o tome nisu ni pitali. On je odmah pu{ten iz pritvora. avgusta 1992. ^i~u iz Vinkovaca i ^i~u iz Kru{evca. gde je bio priveden i saslu{an 3. Postupak za ratne zlo~ine u Vukovaru vo|en je i u specijalnom sudu u Beogradu i pravosna`nom presudom je utvr|eno da za ovaj nije odgovoran nijedan dobrovoqac Srpske radikalne stranke. 58.53. jer je postigao dogovor sa Ha{kim tribunalom. kao i u slu`bi javne bezbednosti u Bijeqini. a iz sredstava informisawa sam saznao da se postupak utvr|ivawa odgovornosti za zlo~ine u Zvorniku ve} vi{e godina vodi pred specijalnim sudom u Beogradu i da se me|u osumwi~enima ne pomiwe Topola. gde je bio kao dobrovoqac Srpske radikalne stranke. Milan Dobrilovi}. godine. 55. a ja sam mu u to vreme verovao jer smo bili prijateqi. godine i da je protiv wega obustavqen postupak zbog nedostatka dokaza. pa sam pristao da i to napi{e u mojoj izjavi. Ovo sam uradio po nagovoru Milana Dobrilovi}a iako sam znao da je on ta dokumen155 . Kasnije sam shvatio da je on namerno lagao da bi se obra~unavao sa nekim qudima. Istra`itequ Stokiju sam rekao da sam ovu informaciju dobio od Topole ali to nije bila istina. godine a bilo mi je poznato da je Slobodan Milivojevi} zvani Topola nastradao u saobra}ajnoj nesre}i. Stoki je rekao da on ima informacije da su u ovom zlo~inu u~estvovali i izvesni Milan Buli} iz Novog Sada i Nada Kalaba iz [ida. ja sam u jednom trenutku rekao da je Topola od strane bosanskog suda osu|en za ratne zlo~ine i ubistvo 87 lica u Zvorniku. jula 1992. 57. a ja sam ga dobio od Milana Dobrilovi}a i izneo ga u razgovoru sa istra`iteqima. jer za druge nisam znao. niti sam znao da ih je on postavqao na te funkcije. Pretpostavio sam da on ima ta~ne podatke. rekao mi je da je za zlo~in na Ov~ari odgovoran komandant odreda “Leva Supoderica” Milan Lan~u`anin Kameni. kao i neki dobrovoqci Srpske radikalne strane koji su se nalazili u wegovoj jedinici. Kasnije sam saznao da je Topola bio uhap{en 29. ja sam istra`iteqima rekao da sam iz kabineta Qubi{e Petkovi}a ukrao poverqive vojne dokumente na kojima je pisalo “vojna tajna” ili “strogo poverqivo”. i tako bar delimi~no zadovoqim istra`iteqa Stokija i spasim sopstvenu glavu. Spasketa. 56. I ove la`i mi je rekao Milan Dobrilovi}. 54. Uveren sam da je sve to radio da bi na{kodio Vojislavu [e{equ. Ovaj podatak nije ta~an. koji nikada nije bio u Vukovaru. Da bi moja izjava delovala {to uverqivije.

godine. ali su me o tome ispitivali 2006. godine. godine i ja sam to potvrdio. Kada sam 2004. 61. Istina je da ja [e{eqa u Vukovaru nisam video. oni su insisti156 . Ja nikada nisam bio u Zvorniku i Skelanima i to sam rekao Paolo Pastore Stokiju. a meni ih je dao i rekao mi da ih predam Paolo Pastore Stokiju i da ka`em da sam ih ukrao iz kancelarije Qubi{e Petkovi}a odnosno iz Ratnog {taba Srpske radikalne stranke. Dobrilovi} mi je rekao da ima jo{ dosta takvih dokumenata koje je zakopao u zemqu i da }e ih iskoristiti kada bude svedo~io kao svedok tu`ila{tva protiv Vojislava [e{eqa. Ja ne znam sadr`inu tih dokumenata. teritorijalna odbrana i rezervisti JNA bili postrojeni. {to sam i rekao Stokiju. novembra 1991. 2006.ta ukrao od pukovnika Jovana Trbojevi}a u zapadnoj Slavoniji. novembra 1991. U Beograd sam se vratio 23. Sve {to sam ispri~ao u vezi sa Zvornikom i Skelanima bilo je na osnovu dezinformacija koje sam dobio od Dobrilovi}a. Ma{tovito sam opisao incident koji se nije desio. ja sam 20. godine razgovarao sa Stokijem. godine Danijel Sakson mi je pokazao neke video snimke i rekao da je ta poseta bila 13. on mi nije pomiwao da je Vojislav [e{eq posetio Mali Zvornik u martu ili aprilu 1992. Me|utim. Tamo nisam oti{ao kao dobrovoqac. godine o poseti Vojislava [e{eqa Vukovaru. neposredno pre na{eg dolaska. godine. Izjavio sam da me je Srpska radikalna stranka uputila sa jednom grupom od oko 25 do 30 dobrovoqaca u Jagodwak u martu ili aprilu 1992. Zvornik i Skelane 62. Jagodwak 60. Stokiju sam rekao da je jedna hrvatska diverzantska grupa. na udaqenosti na svega 15 metara od [e{eqa. jer sam verovao da }u se la`ima osloboditi pretwi i pritisaka. pa nisam ni mogao da ~ujem da je [e{eq vikao na na{u grupu jer nismo zavr{ili posao oko proterivawa Hrvata. Sve {to sam rekao Stokiju u vezi sa Jagodwakom je ~ista izmi{qotina. Rekao sam da su prilikom posete Vojislava [e{eqa Vukovaru dobrovoqci pevali nacionalisti~ke pesme [e{equ. Nakon osloba|awa Vukovara. To je selo izme|u Jagodwaka i Belog Manastira. a da se on u Vukovaru sastao sa Slavkom Dokmanovi}em i da sam od drugih qudi ~uo da je pro{ao pored tela mrtvih Hrvata. Rekao sam i to da su dobrovoqci. Iako sam rekao da tamo nisam bio prisutan. 63. gde sam navodno ostao oko mesec dana. jer ih nikada nisam pro~itao. upala u cigansko naseqe u Dardi i napravila masakr nad ciganima ubiv{i ve}i broj civila. novembra oti{ao u posetu ro|acima u Dardu. [e{eq u Vukovaru 59. godine Paolo Pastore Stoki i Danijel Sakson. da je [e{equ predat raport i da sam i ja bio u tom stroju. Kada sam sa istra`iteqem Paolo Pastore Stokijem razgovarao 2004. Celu pri~u sam izmislio zbog straha od optu`nice. ili 21. godine. ve} na dan-dva da se odmorim i da obi|em ro|ake. Ni danas mi nije jasno kako sam sve to izmislio. ja sam rekao da je to bilo u septembru ili oktobru 1991.

koja nije imala nikakve veze sa Srpskom radikalnom strankom. U tom trenutku ja nisam video drugi izlaz. Kasnije sam saznao da su neki od ovih qudi zaista bili u tom rejonu i da su tamo oti{li samoinicijativno. Iako to nije ta~no. 64. ali da sam ~uo neke neproverene pri~e. Ja ni{ta od toga {to mi je Stoki pokazivao nisam ni gledao. Petkovi}u. Prilikom razgovora sa Stokijem 2004. godine ja sam rekao da je jedna grupa dobrovoqaca Srpske radikalne stranke oti{la u Zvornik nekoliko dana pre osloba|awa Zvornika. \or|e [o{i}. ja sam ih povezao sa Srpskom radikalnom strankom zato {to je to od mene zahtevao istra`iteq Paolo Pastore Stoki. ja sam izmislio da sam to ~uo od Zorana Ranki}a. Ovu monstruoznu la` sam rekao zato {to mi je Paolo Pastore Stoki saop{tio da oni imaju saznawa da sam ja zaklao neke muslimane u Tesli}u i da }e mi to oprostiti ako potvrdim da su {e{eqevci po~inili zlo~ine u Zvorniku. ja sam rekao da [e{eq nije reagovao na wihove pri~e. godine rekao da nikada nisam bio u Zvorniku i da o eventualnim zlo~inima u Zvorniku li~no ni{ta ne znam. Neki od wih su se prikqu~ili jedinici SNO ~iji su polo`aji bili na Snagovu. navodne izjave drugih svedoka i novinske ~lanke. godine. godine. Siguran sam da se takav miting nije odr`ao 1992. Bez obzira na to. Marko Quboja. koji mi je predo~avao neka dokumenta. samo da se izvu~em iz wihovih kanyi. takmi~ili ko }e da zakoqe vi{e qudi. a neki su se prikqu~ili jedinici “@ute ose”. godine. da je brzo oti{ao. Belgija i Topola. na Ekonomiji i u Tehni~koj {koli. kao i da je u Zvorniku postojao logor za `ene u kojem je jedan od stra`ara bio moj kom{ija Branislav Maksimovi} Brzi. u Ciglani. Znao sam da je Vojin Vu~kovi} @u}a bio iskqu~en iz Srpske radikalne stranke u septembru 1991. a da je sa wima ostao Qubi{a Petkovi}. ali mi je Milan Dobrilovi} jedanput u pijanom stawu rekao da su izme|u ostalih u Zvorniku bili Predrag Milojevi} Kinez. a da je Zoran Ranki} napustio Srpsku radikalnu stranku sredinom decembra 1991. Nikada mi Topola nije rekao ono {to sam izjavio – da su se on. da su ne{to popili a zatim se razi{li. koji uop{te nije bio u Zvorniku. Ja u to vreme nisam bio u ratnom {tabu i nisam znao ko je oti{ao u Zvornik. Miroslava Vukovi}a ^eleta i drugih koji su navodno bili prisutni i ~uli da je [e{eq rekao da }emo se boriti protiv muslimana. pa sam pla{e}i se optu`nice rekao da su ti dobrovoqci posle osloba|awa Zvornika do{li u ratni {tab da proslave i da su se hvalili [e{equ. jer sam ve} bio spreman da potpi{em sve {to se od mene tra`i. kao i informacije iz sredstava javnog informisawa. 65.rali da bar ka`em {ta sam ~uo od drugih lica. te da im je komandant bio Vojin Vu~kovi} @u}a. Slagao sam da sam od Topole ~uo da su u Zvorniku dobrovoqci Srpske radikalne stranke i “@ute ose” ubili veliki broj muslimana i po~inili druge zlo~ine u Domu kulture ^elopek. 157 . Po{to sam bio spreman da udovoqim svim wihovim zahtevima. Branislava Maksimovi}a. Dra`ilovi}u i drugim dobrovoqcima koliko su pobili muslimana. jer bi to bilo veoma opasno. neki ^i~a i Kinez. Paolo Pastore Stokiju sam 2004.

godine. 68. koji je navodno bio potreban jednom dobrovoqcu Srpske radikalne stranke da bi dobio neku pomo} od dr`ave. a ja sam tada prihvatao sve {to on od mene tra`i. nikada nije upu}ivala dobrovoqce na to podru~je i sigurno nigde ne postoji dokaz da je tamo bilo dobrovoqaca Srpske radikalne stranke. U avgustu 1992. ja nisam rekao da se toj mojoj grupi kasnije prikqu~io Topola. on je uporno insistirao da ga pomiwem na svim lokacijama na kojima sam bio i da navedem da je odlazio kao dobrovoqac Srpske radikalne stranke. Ja nikakav dokumenat nisam ukrao iz kancelarije ratnog {taba. jer on u to vreme nije ni bio na~elnik ratnog {taba. Roma Vladimira ^omora. Doga|aj koji sam la`no opisao odnosio se na pripadnika Vojske Republike Srpske. Pretpostavqam da se tamo nije dogodio nijedan ratni zlo~in i da ~ak ni oni nisu imali {ta da pripi{u Vojislavu [e{equ i dobrovoqcima Srpske radikalne stranke. a ne mo`e ni da ima. za koje tvrdim da nisu bile na tom terenu. Moj odlazak u Tesli} nema apsolutno nikakve veze sa Srpskom radikalnom strankom. pa mi nisu postavqali mnogo pitawa u vezi sa Skelanima. godine oti{ao sam sa nekoliko prijateqa kao dobrovoqac na podru~je op{tine Tesli}. Ne znam zbog ~ega mu je to bilo toliko va`no. a tada o tome nisam ni razmi{qao. Tesli} i Te{aw 67. koliko je meni poznato. koji je bio u Skelanima i koji je meni li~no dao svoju vojnu kwi`icu da bih mu pomogao oko upisa odre|enih podataka u vojnu kwi`icu. U izjavi koju sam dao istra`itequ Paolo Pastore Stokiju 2004. Moj strah je bio ve}i zbog ~iwenice da sam ja komandovao tom grupom. Istra`itequ Stokiju sam jo{ rekao da su se sve srpske snage stavile pod komandu Vojske Republike Srpske ukqu~uju}i i Dr`avnu bezbednost Republike Srbije i Crvene beretke. ko ga je poslao i kako je znao da smo mi ve} u Tesli}u. La` da smo moji prijateqi i ja u Tesli} upu}eni kao dobrovoqci Srpske radikalne stranke i da smo se tamo pripojili tesli}koj brigadi Vojske Republike Srpske rekao sam zbog straha da me Ha{ki tribunal ili vlast u Srbiji ne optu`e za u~e{}e u paravojnim formacijama.66. a pogotovo nisam mogao ni{ta da uzmem iz kancelarije Qubi{e Petkovi}a. godine. ali je istra`iteq na tome insistirao. Paolo Pastore Stoki je insistirao da potvrdim da su i te srpske slu`be bile u Tesli}u samo zbog toga {to sam rekao da mi je Radovan Stoj~i} Baya omogu}io da pre|em grani~ni prelaz. ali sam ipak rekao da se se}am jednog slu~aja kada sam iz ratnog {taba bez znawa Qubi{e Petkovi}a uzeo jedan dokument Ministarstva odbrane Republike Srpske od 3. jer Srpska radikalna stranka. Nikada nisam bio u Skelanima niti imam informacije {ta se tamo de{avalo. Iako sam Stokiju vi{e puta naglasio da sam ja Topolu video samo u prolazu u Vukovaru i da sa wim nikada nisam razgovarao. ja sam rekao da su tamo 158 . Opisuju}i doga|aj koji se odnosi na napad iz zasede muyahedina na grupu vojnika VRS na planini Crni vrh u Tesli}u. Samo su pitali kada su i koliko je dobrovoqaca poslato u Skelane. februara 1993. ve} sam samo potvr|ivao sve {to su od mene tra`ili. Interesantno je da ga nije zanimalo da li je Topola do{ao sam. Ja o tome nisam imao nikakav podatak.

Ovo su notorne la`i. godine oti{ao sam sa tada{wim prijateqem Milanom Dobrilovi}em u Vojkovi}e u Republici Srpskoj. Moj prijateq Milan Dobrilovi} i ja posetili smo Vladu Vida~eka u Urgentnom centru i on nam je neposredno pred smrt rekao da u znak osvete bacimo bombu na yamiju u Beogradu. decembra 1992. On me molio da mu pravim dru{tvo. a ostale su muyahedini odveli u Te{aw i pobili ih. Osim toga. Milan Dobrilovi} je ranije iskqu~en iz Srpske radikalne stranke zbog mitinga koji je organizovao u Beogradu. gde je umro 7. Danijel Sakson mi je pokazivao neke novinske izve{taje o navodnoj poseti Vojislava [e{eqa Sarajevu i tra`io da potvrdim da je [e{eq obi{ao polo`aje Grbavice. Me|utim. pa nikako nije mogao biti dobrovoqac Srpske radikalne stranke. a nisam ni pro~itao te novinske ~lanke koje je Sakson imao. U novembru 1992. a znao sam da to nije istina i da je to nemogu}e iz prostog razloga {to nijedan od wih nije iz Srbije. naravno. kada sam 2006. Mi smo to i u~inili kako bismo ispunili wegovu posledwu `equ. Koliko je ta moja izjava bila besmislena. Prilikom razgovora sa istra`iteqem Paolo Pastore Stokijem 2004. Vojkovi}i 72. Zlatara i Kraji{nika sam rekao da su dobrovoqci Srpske radikalne stranke koji su navodno u Vojkovi}e do{li sa Topolom. nije istina i to sam i tada znao jer sam znao. Hayi}a i Ilija{a. 70. zahtevali su da to potvrdim. da idem sa wim da obi|e familiju. Ja o toj poseti ni{ta nisam znao. a da je Vlado Vida~ek jo{ uvek bio `iv i da je kasnije transportovan u Beograd i operisan u Urgentnom centru. Ja sam. Ovo. Kao prvo. pa sam ipak potvrdio da je to ta~no. U poteri koju smo organizovali za muyahedinima na podru~ju Te{wa mi smo uspeli da oslobodimo tri na{a dobrovoqca. {to je lako proveriti. Zlati{ta. u Crnoj Reci kod Vojkovi}a u neposrednoj blizini Sokoca ro|en je otac Milana Dobrilovi}a i Dobrilovi} je tamo imao rodbinu. Vrbawa mosta. godine. a znao sam da ih nije bilo. Stoki nije pomiwao posetu Vojislava [e{eqa polo`ajima koje su dr`ali srpski dobrovoqci i snage Vojske Republike Srpske u Sarajevu. da Srpska radikalna stranka na tom podru~ju nikada nije imala dobrovoqce. za Brneta. Iako sam u Vojkovi}ima bio u privatnoj poseti. Vujom Zlatarom i Borom Kraji{nikom. 69. 159 . najboqe govori ~iwenica da ja nisam ni znao za sva ta mesta i nisam imao pojma da li su tada bila pod srpskom kontrolom. godine. Prilikom opisivawa doga|aja naveo sam da smo u {umi prona{li trojicu vojnika VRS kojima su muyahedini odsekli glave. Vogo{}e. 71. kao i svaki put. me|utim.bili i dobrovoqci Srpske radikalne stranke. {to i danas tvrdim. pomenuo jer je to od mene tra`io Paolo Pastore Stoki. Rekao sam i da je jedno vreme sa nama bio Topola i da je on do{ao sa dobrovoqcima Brnetom. godine razgovarao sa Paolo Pastore Stokijem i Danijelom Saksonom. ja sam Stokiju rekao da sam tamo oti{ao u grupi od petnaest dobrovoqaca i da nas je uputila Srpska radikalna stranka. Stokiju rekao da smo prilikom osloba|awa Te{wa prona{li 10 do 15 osaka}enih tela poginulih boraca i da su to bila tela dobrovoqaca Srpske radikalne stranke. Topolu sam. Naime.

te da smo bili raspore|eni kod vojvode Slavka Aleksi}a. godine sa nekoliko svojih prijateqa me{tana iz Sarajeva i okoline koji su u to vreme bili u Beogradu. rekao sam da sam i u Sarajevu video Brneta. Milan Dobrilovi} i ja smo bili potreseni wegovom smr}u i odlu~ili smo da ispunimo posledwu `equ na{eg prijateqa Vlade Vida~eka. Sutradan nakon na{e posete medicinska sestra nam je javila da je Vlada preminuo. a za vreme na{e privatne posete Vojkovi}ima tamo uop{te nije bilo ratnih dejstava. 75. U Sarajevo sam oti{ao u jesen 1993. U vezi mog boravka u Sarajevu ja sam 2004. 74. Odmah po dolasku u Beograd posetili smo Vladu Vida~eka u Urgentnom centru. godine istra`itequ Paolo Pastore Stokiju ispri~ao izmi{qenu i potpuno neta~nu pri~u. Tada nam je rekao da mu je posledwa `eqa da nas dvojica bacimo bombu na yamiju u Beogradu. aprila 1996. nakon ~ega sam se vratio u Beograd i vi{e nisam odlazio na rati{te. Boru Kraji{nika i Vuju Zlatara. Rekao sam da sam oti{ao kao dobrovoqac u grupi od desetak qudi u organizaciji SRS/S^P. U toj eksploziji popucala su stakla na prozorima yamije a nekoliko okolnih ku}a je neznatno o{te}eno. Sarajevo 77. Za ovo krivi~no delo policija nas je uhapsila tek 19.Yamija u Beogradu 73. Na saslu{awu u toku krivi~nog postupka u Beogradu branili smo se tako {to smo la`no tvrdili da je Vojislav [e{eq navodno saznao za na{u akciju i da je poslao ~lana Srpske radikalne stranke Vojkana @ivkovi}a da nam prenese kako bi trebalo da u toj akciji napravimo pokoq muslimana i da sve koji pre`ive eksploziju treba pobiti. godine uzimao izjavu od mene. godine. godine u popodnevnim satima u moju ku}u je do{ao Milan Dobrilovi} u o~igledno pijanom stawu i sa ve} pripremqenom eksplozivnom napravom. Za vreme mog boravka u Sarajevu se nije desio nijedan zlo~in. Iz moje ku}e smo krenuli ka yamiji i oko 18 ~asova bacili eksploziv u dvori{te yamije u Beogradu. 78. 76. godine. pa mi je i to bio razlog zbog kojeg sam tamo oti{ao. Topolu. godine. niti sam poznavao osobu sa prezimenom Pandurevi}. Sa mnom tada nisu bili Milan Dobrilovi} i Topola. Iz Vojkovi}a smo se Dobrilovi} i ja vratili krajem novembra 1992. ~ijeg oca su ubili mu160 . a da }emo imati dovoqno vremena da pobegnemo jer na{a policija ne}e blagovremeno da interveni{e. Dana 8. Tamo sam ostao sve do novembra 1993. Kao i za druge lokacije. U Sarajevu smo se prikqu~ili jedinici Slavka Aleksi}a koji je dr`ao polo`aje na jevrejskom grobqu. Ovu unapred smi{qenu la` ponovio sam i istra`itequ Paolo Pastore Stokiju kada je 2004. 79. decembra 1992. prezimena se ne se}am. U jedinici Slavka Aleksi}a je bila i jedna devojka iz Sarajeva koja se zvala Milena ili Ana. U Sarajevu sam poznavao neke qude. a nisam imao priliku ni da se sretnem sa Branislavom Gavrilovi}em Brnetom. Znam sigurno da Vojislav [e{eq nikada ne bi dozvolio takvo krivi~no delo i da takvu uslugu sigurno ne bi tra`io od iskqu~enog ~lana stranke Milana Dobrilovi}a.

a da smo zatim krenuli sa opkoqavawem podru~ja i da su u akciji u~estvovali moja grupa. O mom boravku u Sarajevu istra`itequ Stokiju sam rekao mnogo neistina. “Beli orlovi” i Topolina grupa.slimani. pa je on pobegao u Beograd. I opet sam slagao da su u toj akciji u~estvovali Branislav Gavrilovi} Brne. Topola sa svojom grupom. Istina je da ja Vinka Pandurevi}a nikada u `ivotu nisam video niti sam znao koja je bila wegova funkcija. ~ovek po nadimku A`daja. Ni{ta od ovoga nije bilo ta~no jer “Beli orlovi” nisu ni bili na lokaciji na kojoj sam ja bio. Znam da je kontakte sa “Belim orlovima” i wihovim komandantom Goranom Stojkovi}em imao Milan Dobrilovi}. bledog lica i pogleda punog mr`we. artiqerijskom vatrom. {to sam ja kasnije saznao. Ovu devojku sam opisao kao hladnokrvnog ubicu. Srpske Kuke 80. 161 . pa su pripadnici jedinice “Beli orlovi” navodno hteli da ga ubiju. a wu vi{e puta silovali jo{ na po~etku rata. ja sam Paolo Pastore Stokiju slagao da je napad po~eo uobi~ajeno. emocija. godine na proboju od Snagova ka Kalesiji kod Zvornika. Istra`itequ Paolo Pastore Stokiju sam rekao da se Bokanova grupa zvala “Beli orlovi” i da je tom grupom komandovao Goran Stojkovi} iz okoline Beograda. iz Srbije. Ni sada mi nije jasno zbog ~ega sam izmislio ovu la` i {ta sam time `eleo da doka`em osim da steknem poverewe kod istra`iteqa i odvratim ga od eventualne optu`nice protiv mene. zatim jedna grupa iz Pazove. Rekao sam i da posle jedne uspe{ne operacije Bokan nije odr`ao obe}awe. koja je bila bez ikakvih ose}awa. po ~inu potpukovnik i komandant Zvorni~ke brigade Vojske Republike Srpske i taj podatak je dostupan javnosti. pa sam rekao da je bio komandant MUP-a Republike Srpske iz Sokoca. `ene i decu da napuste teritoriju na kojoj su se vodila ratna dejstva. Rekao sam da je bila snajperista. 82. sela koje se nalazi na podru~ju izme|u Sarajeva i Podromanije. Prilikom opisivawa izmi{qenog napada na Srpske Kuke. da je s velikom precizno{}u ubijala muslimane i da je ubijala sve ne prave}i razliku da li su `rtve civili ili vojnici. Rekao sam da smo dobili nare|ewe da u~estvujemo u akciji osloba|awa Srpske Kuke. Stokiju sam rekao i da sam jedanput bio sa wom i da sam video kako je ubila 5 mu{karaca civila sa udaqenosti od oko 150 do 200 metara. uglavnom starijih mu{karaca. 81. koji je obe}ao da }e svaki dobrovoqac za uspe{nu operaciju dobiti na poklon “golfa dvojku” iz fabrike TAS iz Sarajeva. koji je bio dobrovoqac u wegovim redovima za nadoknadu od 1000 maraka i automobil “golf” iz fabrike TAS u Sarajevu. Dokaz da sam lagao je i ~iwenica da je A`daja poginuo jo{ 1992. Ovo je i sam izjavio na svedo~ewu pred Ha{kim tribunalom. \or|e [o{i} zvani ^i~a. a on je u stvari bio vojno lice. Po{to sam bio u stalnom strahu od optu`nice. ja sam i za ovu dvadesetpetogodi{wu devojku izmislio jezivu pri~u. Ona je bila zarobqena pa razmewena i bila je borac primernog pona{awa. Rekao sam i da je za vreme operacije Vinko Pandurevi} spre~io grupu civila. koju su navodno poslali Dragoslav Bokan i Vinko Pandurevi}.

najmonstruoznije je vezano za navodno ubistvo muslimanskog hoye. Milan Dobrilovi} i Topola su se ~esto vi|ali i dru`ili u stanu Topolinih kumova. 85. ali da smo se mi na kraju ipak povukli. Ma{tovito sam opisao da su ga ~etvorica dr`ali. ali se oni nisu na to obazirali. polivali su ga vodom da bi se osvestio i nastavili sa mu~ewem. Po{to se hoya vi{e puta onesve{}ivao. Mi smo navodno pretpostavili {ta }e se dogoditi. Brne i Topola oterali me{tane. Iako sam znao da se nikakav napad nije desio na Srpske Kuke. me|u kojima je bio i hoya. Rekao sam da jedino hoyu nisu odmah streqali i da ih je molio da mu po{tede `ivot. Od svih krivi~nih dela koja sam zbog straha od optu`nice izmislio i rekao istra`itequ Ha{kog tribunala Paolo Pastore Stokiju. Ovaj te`ak zlo~in se nikada nije dogodio. tra`ili osvetu. a zatim iz podruma izveli zarobqenike. krv za krv. Rekao sam da nisam video ubistvo. Tvrdio sam da wegovu molbu nisu usli{ili Slavko Aleksi} i ostali prisutni i da su prona{li neku zar|alu bu{ilicu i sumpornu kiselinu iz akumulatora i to pokazali pred svima nama. Svi prisutni su vi{e puta upozorili Do162 . Opisivao sam da je hoya i daqe prekliwao da mu po{tede `ivot. veoma drzak i bezobrazan i po~eo je da se bezobzirno udvara kumi Slobodana Milivojevi}a Topole i to u prisustvu wenog supruga. a zatim su na te rane sipali sumpornu kiselinu. U toku jednog dru`ewa kod Topolinih kumova Dobrilovi} je bio pijan. pa su Slavko Aleksi}. ja sam istra`itequ Stokiju rekao da su po ulasku na{ih jedinica u to mesto pre`iveli lokalni Srbi ispri~ali Topoli da je jedan muslimanski hoya silovao nevine i maloletne Srpkiwe starosti izme|u 12 i 16 godina i da je bio zarobqen sa 10 do 15 muslimanskih civila. ali da sam ~uo pucaw jer sam bio udaqen 20 do 30 metara od wih. nekoliko godina pre mog prvog susreta sa istra`iteqima. ve} su ga vezali za stolicu. a taj bra~ni par je bio u prijateqskim odnosima sa Milanom Dobrilovi}em. te da smo se ja i Goran Stojkovi} pobunili zbog toga jer smo mislili da je bilo boqe da ih razmenimo. pa smo se moja grupa i grupa Gorana Stojkovi}a sukobili sa Aleksi}em i ostalima. ja sam rekao da sam posmatrao streqawe sa udaqenosti od oko 100 metara. Slobodan Milivojevi} zvani Topola postao je kum jednom bra~nom paru iz Beograda. Rekao sam da je skoro do{lo do razmene vatre. u takvom stawu nije mogao da kontroli{e svoje postupke i izazivao je ekscesne situacije. U takvom stawu su ga terali da peva ~etni~ke pesme i na kraju ga ubili. pa je neko pitao Vinka Pandurevi}a {ta bi trebalo uraditi sa wima. Topola mu je zar|alom bu{ilicom bu{io kolena. S obzirom da je Dobrilovi} ~esto bio pijan.83. @elim da objasnim kako je do{lo do toga da izmi{qam sva ta krivi~na dela i da ih pod uticajem i pretwama istra`iteqa navedem u svojoj izjavi. a da bi moja pri~a delovala {to uverqivije. a civilni kamion je u nepoznatom pravcu odvezao streqane muslimane. odveli ih na neko mesto i bez prisustva svedoka streqali. Monstruozni zlo~in koji sam opisao nigde se nije desio i tvrdim da nikada nisam bio prisustvovao takvom zlo~inu. Naime. me{tani. Pandurevi} je navodno rekao da zbog uspe{ne akcije sa wima mogu da rade {ta god ho}e. Nekoliko minuta kasnije do{la su kola hitne pomo}i da prevezu rawenike. 84. a da }e im on zauzvrat dati novac i sve tri prekrasne k}eri. Rekao sam da su lokalni Srbi.

ja nisam imao nikakvih informacija u vezi sa eventualnim ratnim plenom dobrovo163 . Bezrezervno sam mu verovao i na izvestan na~in mu se divio. 87. maja 1992 godine. a u to vreme JNA nije bila na tim prostorima. Ja nisam prepoznao zamku u koju sam se upleo i nisam bio svestan da svojom la`nom izjavom pod uticajem Milana Dobrilovi}a optu`ujem i Vojislava [e{eqa. Iz izjava koje sam davao ha{kim istra`iteqima vidi se da sam Topolu uvek pomiwao kada su u pitawu lokacije na kojima sam ja bio i da sam uglavnom wega identifikovao kao po~inioca ratnih zlo~ina. Bratunac 88. Iznerviran. Posle toga. kasnije sam shvatio da je on u stvari `eleo da preko mene optu`i [e{eqa za ratne zlo~ine.brilovi}a zbog nedoli~nog pona{awa. te`ine oko 130 kilograma i na prvi pogled je jasno da se takav ~ovek nikada nije drogirao. 89. ja sam ga opisao kao ~oveka moje visine. te mi je i sam pomagao u smi{qawu najmonstruoznijih dela. Milan Dobrilovi} je bio moj kom{ija. Kada sam ga prvi put video na jednoj javnoj tribini koju je 2007. koji je navodno poslat u Bratunac sa ~etni~kim dobrovoqcima od strane Ratnog {taba Srpske radikalne stranke. Milan Dobrilovi} je patolo{ki mrzeo Vojislava [e{eqa i Srpsku radikalnu stranku. ^iwenica je da je u Bratuncu i okolnim selima stradalo 3. Ratni plen 90. oko 175 centimetara. Po{to je wegova ideja bila da Topolu pove`em sa [e{eqem i Srpskom radikalnom strankom. On je od mene tra`io da mu pomognem da se osveti Topoli i zahtevao da ga pred istra`iteqima optu`im za najte`a krivi~na dela. meni je Dobrilovi} rekao da }e se osvetiti Topoli zbog nanete uvrede. jer se povukla 19. ali nisu uspeli da ga urazume.276 Srba. ne{to ja~e gra|e i da mi je po o~ima delovao kao da je stalno drogiran. 86. koji je o tome odmah obavestio [e{eqa. ali da sam tu informaciju dobio od Topole. Topola je ustao i udario mu sna`an {amar od kojeg se Dobrilovi} onesvestio. Stokiju sam rekao da nisam bio u Bratuncu. Kasnije sam saznao da u Bratuncu nije izvr{en zlo~in nad muslimanima nego nad Srbima. bio sam {okiran. Kada sam istra`itequ Paolo Pastore Stokiju opisivao izgled Branislava Gavrilovi}a Brneta. godine dogodio stravi~an masakr nad muslimanskim stanovni{tvom u Bratuncu i da su vojnici JNA i dobrovoqci Srpske radikalne stranke pobili gotovo sve mu{karce izme|u 18 i 60 godina. {to mi apsolutno nikada nije bila namera. ^ovek je visok oko 2 metara. Tvrdio sam da je Topola o tom masakru u {tabu razgovarao sa Qubi{om Petkovi}em. godine organizovala Srpska radikalna stranka. Kada sam 2004. godine davao izjavu Paolo Pastore Stokiju. Dezinformaciju koju sam rekao u vezi Bratunca nisam dobio od Topole nego od Milana Dobrilovi}a. pa sam ja na wegov zahtev uvek govorio da smo Topola i ja odlazili na rati{te kao dobrovoqci Srpske radikalne stranke. {kolski drug i prijateq sa kojim sam provodio najvi{e vremena i ja sam tada bio pod wegovim sna`nim uticajem. Ja sam istra`itequ Paolo Pastore Stokiju ispri~ao da se nakon svih doga|aja u Zvorniku i Skelanima 1992. iako mi je danas jasno da je to bilo bez osnova.

Logor u Malom Zvorniku 91. meni je i tada pri~a o ratnom plenu delovala neuverqiva. Ja sam hteo da u~inim uslugu Milanu Dobrilovi}u. U zgradi u kojoj je `iveo Milan Dobrilovi}. kojeg u mojoj izjavi. Me|utim. ve} Mostar. godine nego u novembru 1993. Me|utim. potvrdio sam i ovu la` iako sam znao da je to nemogu}e s obzirom na ~iwenicu da je Mali Zvornik u Srbiji. Stoki mi je jo{ rekao da je zbog raspodele ratnog plena do{lo do sukoba izme|u Petkovi}a i [e{eqa i da je taj sukob rezultirao iskqu~ewem Petkovi}a iz Srpske radikalne stranke. a od novembra 1992. ali mi nije rekao zbog ~ega. ja sam potvrdio ono {to su od mene zahtevali Stoki i Sakson i pored ~iwenice da u to vreme nisam dolazio u prostorije Srpske radikalne stranke jer sam od avgusta 1992. Kao i sve druge.qaca Srpske radikalne stranke. Verujem da je to uradio Dobrilovi}. gde i sada `ivi wegova majka. kada je utvr|eno da u Vi{egradu i Fo~i nije bilo dobrovoqaca Srpske radikalne stranke. pa sam pristao da na wegovo insistirawe optu`im Branislava Maksimovi}a zvanog Brzi. jer sam znao da je na grani~nim prelazima sa Srbijom bila rigorozna kontrola i da je bilo nemogu}e da se u Srbiju prenese 500 kilograma srebra. godine bio u Tesli}u. Kada smo o ovoj temi razgovarali. `iveo je i na{ zajedni~ki prijateq Branislav Maksimovi} Brzi. kada sam 2006. Stoki i Sakson su mi 2006. Koliko mi je poznato. iz meni nepoznatih razloga. Po{to nisam znao gde je Maksimovi} bio dobrovoqac. U jednom razgovoru Dobrilovi} mi se poverio da `eli da se osveti Maksimovi}u. odnosno logora kako ih nazivaju slu`benici Ha{kog tribunala. Stoki je promenio grad iz kojeg poti~e navodni ratni plen pa je rekao da to nije Vi{egrad. Iako nisam imao nikakve informacije o ratnom plenu. Da ovo nije ta~no. a pogotovo sef sa dragocenostima. na teritoriji Republike Srbije nije bilo zatvora. Prema Dobrilovi}evim instrukcijama. nego sumwa da je sara|ivao sa Slu`bom dr`avne bezbednosti Republike Srbije. Od Stokija sam ~uo da je u Ratni {tab Srpske radikalne stranke u toku 1992. Stoki mi je pokazivao neke novinske ~lanke i rekao da on ima saznawa da su u ratni {tab neki dobrovoqci doneli sef sa dragocenostima. godine rekli da je to zapravo bilo u Malom Zvorniku i da je Maksimovi} na tom podru~ju bio dobrovoqac. godine i razlog nije bio nikakav ratni plen. koji su bili nameweni iskqu~ivo muslimanskim ili hrvatskim pritvorenicima. godine iz Vi{egrada stigao ratni plen od oko 500 kilograma srebra koje je trebalo da se podeli izme|u ~lanova SRS-a. godine u Sarajevu. dokaz je i ~iwenica da Qubi{a Petkovi} nije iskqu~en iz Srpske radikalne stranke 1992. ^uo sam od kom{ija da je Branislava Maksimovi}a neko prijavio policiji i da mu je policija u pretresu stana prona{la bombu. godine razgovarao sa Paolo Pastore Stokijem i tu`iocem Danijelom Saksonom. pristao sam da ka`em da je to bilo u Fo~i i Vi{egradu. zovu Slobodan. kako mi je 2004. Ovo je proverqiv podatak s obzirom da je Petkovi} iz stranke iskqu~en u prisustvu medija. 164 . u razgovoru sa ha{kim istra`iteqima izneo sam la`i na ra~un svog tada{weg prijateqa Maksimovi}a i optu`io ga za silovawe muslimanki. godine sugerisao Paolo Pastore Stoki. Iskreno. 92.

koji je imao nameru da se Vojislav [e{eq optu`i za krivi~no delo zlostavqawa. Kasnije sam saznao da je Branislav Maksimovi} Brzi u maju 1992. Da bi la` bila {to uverqivija. rekao sam Stokiju da su u komandi tog logora bili pripadnici vukovarske teritorijalne odbrane i vukovarski radikali i da sam Jovu Ostoji}a video vi{e puta u prostorijama Srpske radikalne stranke u Beogradu kada je razgovarao sa [e{eqem i Petkovi}em. logor ili pritvor i to se sigurno mo`e proveriti kod nadle`nih organa Republike Srbije. Kao komandanta logora. ali je to bila moja pogre{na izjava. godine da je u Somboru postojao logor za hrvatske civilne zatvorenike koji su bili fizi~ki zlostavqani i mu~eni. Logor u Somboru 94. gde je bilo silovawa muslimanki u kojim je i sam u~estvovao. godine bio dobrovoqac u sastavu “Belih orlova” i da su bili na polo`ajima u Snagovu. 165 . godine ~esto boravio u prostorijama Srpske radikalne stranke i da se hvalio da je bio stra`ar u zatvoreni~kom logoru na podru~ju Malog Zvornika. rekao sam da sam na televiziji gledao reporta`u o zlostavqawu zatvorenika u tom izmi{qenom somborskom logoru i izjave koje su novinarima dale `rtve koje su pre`ivele torturu i mu~ewe. godine rekao da imam informacije koje sam dobio 1994. razgovarao sa istra`iteqem i tu`iocem. te da [e{eq i Petkovi} nisu preduzimali nikakve mere protiv Maksimovi}a. Ja sam mislio samo na sebe i na nenormalnu potrebu da u svemu udovoqim Milanu Dobrilovi}u koji me je na sve ovo nagovarao i ube|ivao me da samo la`nim optu`ivawima drugih qudi mogu da se za{titim od dugogodi{weg zatvora. Stokiju sam rekao da su za te zlo~ine znali Vojislav [e{eq. u neposrednoj blizini Zvornika. Siguran sam da su nas i kada sam ja odlazio u Vukovar prevozili civilni autobusi. nisam bio svestan koliko }e moja izjava naneti {tete drugim qudima. ja. identifikovao sam Jovu Ostoji}a. Ja sam tu`ila{tvu izjavio da su nas ponekada prevozili i autobusi MUP-a. i 1993. na `alost. Sve {to sam izjavio u vezi takozvanog logora u Somboru nije bila istina i to se mo`e proveriti kod nadle`nih organa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini i Republici Srbiji. Da bih uverio istra`iteqe o postojawu logora u Somboru. Sada tvrdim da u Malom Zvorniku nikada nije postojao bilo kakav zatvor. tvrdim da dobrovoqce Srpske radikalne stranke na ratom zahva}ena podru~ja nikada nisu prevozili autobusi MUP-a. te da on nikada nije bio u Malom Zvorniku. ja sam rekao da je Branislav Maksimovi} Brzi 1992. prema instrukcijama Milana Dobrilovi}a. pored Malog Zvornika. Kada sam o ovoj. Ostala pitawa 96. S obzirom da sam kratko radio u obezbe|ewu Ratnog {taba Srpske radikalne stranke i Qubi{e Petkovi}a. a i ostalim temama. logor postojao i u Somboru. Istra`itequ Paolo Pastore Stokiju sam 2004. 95. U skladu sa instrukcijama Milana Dobrilovi}a. La`no sam potvrdio da je. mu~ewa i nehumanog pona{awa prema civilnim pritvorenicima hrvatske nacionalnosti. Qubi{a Petkovi} i jo{ bar 20 do 30 dobrovoqaca. I tu sam izmi{qotinu prihvatio od Dobrilovi}a.93.

da le`im u krevetu. Pozvala me je telefonom preko prevodioca i ja sam joj rekao da sam skoro nepokretan. godine biti u prostorijama Ratnog {taba Srpske radikalne stranke u Beogradu. te da [e{eq i Milo{evi} odli~no sara|uju i da je wihov sukob za javnost samo farsa. pa mi je bilo logi~no da poverujem Dobrilovi}u. godine i da o~igledno nisam mogao u maju 1992. da se oporavqam od operacije i da sam otpu{ten iz 166 . Rekao sam i da su Jovi}evu suprugu Pasku Jovi} ubili ~lanovi Srpske radikalne stranke u wenoj kwi`ari. 99. tu`ilac u predmetu Vojislava [e{eqa. do 1. Osim toga. I pored nepobitnog dokaza da fizi~ki nisam mogao biti u Beogradu. Kristina Dal 101. koji mi je to ispri~ao i nije mi palo na pamet da on u stvari `eli da za to ubistvo optu`i li~no [e{eqa. O tome kako je radio Paolo Pastore Stoki najboqe govori podatak da sam mu ja predao potvrdu da sam bio na rati{tu od 21. istra`iteqima dao la`nu izjavu iako mi nije bilo jasno za{to insistira na tome kada Petkovi}a poznaje vi{e od 40 godina. Qubi{u Petkovi}a nikada nisam video u dru{tvu slu`benika dr`avne bezbednosti. kada je Kristina Dal. naravno. Slagao sam da sam bio u sedi{tu Srpske radikalne stranke u Ohridskoj ulici kada su navodno do{li Ostoja Sibin~i} i Rade ^akmak da tra`e saglasnost od Vojislava [e{eqa za proterivawe Hrvata i Ma|ara. Nemam nikakav dokaz o tome da je Qubi{a Petkovi} sa Slu`bom dr`avne bezbednosti u~estvovao u ratnim operacijama ni da je imao bilo kakav dogovor oko upu}ivawa dobrovoqaca u sastav MUP-a Srbije. avgusta 1992. Ovom dezinformacijom se manipulisalo u javnosti. U vezi sa ovim ja sam. na nagovor Milana Dobrilovi}a. [to se ti~e progona nesrpskog stanovni{tva iz Hrtkovaca. na grani~nim prelazima u Srbiju bio je obavezan pretres. Stoki je prihvatio kao ta~nu moju izmi{qenu pri~u o tome koga sam video u Ratnom {tabu Srpske radikalne stranke. ja nemam apsolutno nikakvih saznawa {ta se tamo de{avalo. To. ali ga dugo nisam video i sada ga ne bih ni prepoznao. 98. godine. Ja sam imao nekog daqeg ro|aka koji je radio u DB Srbije na Kosovu i Metohiji. Ja sam postojawe tog ro|aka iskoristio da bih Stokiju rekao da mi je on dao informaciju da Srpska radikalna stranka preko DB Srbije {aqe dobrovoqce na front. Posledwi susret sa predstavnicima tu`ila{tva Ha{kog tribunala imao sam 20. novembra 1991. biv{i predsednik Gradskog odbora Beograda bio saradnik DB Srbije. Slagao sam i da mi je ro|ak savetovao da radi li~ne bezbednosti iz prostorija Srpske radikalne stranke uzmem neki kompromituju}i materijal sa kojim bih mogao da ih ucewujem i da je Slobodan Jovi}. nije bilo ta~no jer niko nije mogao pre}i u Srbiju ako nije imao potvrdu o razdu`ewu naoru`awa. Hrtkovci 100. insistirala da razgovara sa mnom.97. Istra`itequ Stokiju sam rekao da oru`je koje smo zadu`ivali po dolasku na front od Vojske Republike Srpske nismo morali da vra}amo. novembra 2008. a znao sam da su na Tari bile sme{tene specijalne jedinice MUP-a.

a 2006. htela je po svaku cenu da se vidimo i rekla da }e ona do}i kod mene sa policijom ako ve} ja ne mogu kod wih. Nisam primetio da je pred sobom imala izjavu koju sam dao tu`ila{tvu. Vojislav [e{eq i Qubi{a Petkovi}. Bio je smrknut i cini~no me pitao gde su mi sada radikali. Posledwi susret sa Nata{om Kandi} imao sam u decembru 2007. gde su novinari i na kraju mi prete}i rekao da bi trebalo da znam {ta me ~eka. Konstatovala je da su za sve zlo~ine po~iwene u ovom ratu odgovorni Srpska radikalna stranka. Ulica je bila blokirana i za vozila i za pe{ake. Ve} oko 13 ~asova ispred moje ku}e je bilo vi{e policijskih yipova i kako su mi kasnije rekle kom{ije. Ona je bila uporna. Insistirala je da po{tujem obavezuju}i nalog i pojavim se pred tribunalom u Hagu. Nikada kod Nata{e Kandi} nisam i{ao sam. za samo nekoliko minuta blokirali su ~itavu ulicu u kojoj stanujem. Sa direktorom Fonda za humanitarno pravo Nata{om Kandi} prvi put sam se sastao tokom leta 2007. koji me je i povezao sa Nata{om Kandi}. godine. Od prvog dana od kada sam stupio u kontakt sa predstavnicima tu`ila{tva Ha{kog tribunala Paolo Pastore Stoki i Danijel Sakson vr{ili su na mene pritisak. Na po~etku i na kraju ulice bilo je po jedno vozilo interventne policije sa vi{e policajaca. bio veoma drzak i bezobrazan. Pretpostavqam da je to uradila da bi i mene ohrabrila da pristanem da budem svedok tu`ila{tva u postupku protiv [e{eqa. a ona }e mi odlo`iti svedo~ewe za nekoliko dana. pretwe i mito od strane tu`ila{tva 103. U toku 2004. godine. U moju ku}u su u{la tri policajca u civilu i predstavili se da su iz obezbe|ewa Kristine Dal. koji je. Rekao sam da mo`e da do|e i da joj ne treba policija jer }e se uveriti da sam operisan i nepokretan. Nata{a Kandi} 102. zastra{ivali i nudili mito samo da bih pristao da budem svedok tu`ila{tva i optu`io Vojislava [e{eqa za ratne zlo~ine pred me|unarodnim sudom u Hagu. a najvi{e za Vukovar i Zvornik. Sa Kristinom Dal je bio i Paolo Pastore Stoki. godine sa wim i sa Danijelom 167 . gde mi je Petar Joji}. Sa Nata{om Kandi} sam se sastao jedanput u wenom stanu i tri ili ~etiri puta u kancelarijama Fonda. Razgovarali smo oko pola sata i razgovor su snimali diktafonom. koliko je potrebno da se oporavim. ucewivali me. godine kontaktirao sam samo sa Stokijem. Na taj sastanak sam oti{ao sa tada{wim prijateqem Milanom Dobrilovi}em. Ucene.bolnice pre desetak dana. pritisci. Se}am se da je u mom prisustvu pozvala Kristinu Dal i ponudila se da bude svedok tu`ila{tva za Hrtkovce u predmetu protiv Vojislav [e{eqa. nakon {to su iskqu~ili diktafon. Nata{a Kandi} se interesovala za sve zlo~ine za koje je ~ula. Pretra`ili su celu ku}u i nakon toga u moju sobu je u{la Kristina Dal i zatekla me u posteqi. Nata{a Kandi} je svaki put kada smo se videli vr{ila pritisak na mene i nagovarala me da za najte`e ratne zlo~ine optu`im Vojislava [e{eqa i Srpsku radikalnu stranku. ispred moje ku}e bila su tri policijska i dva civilna vozila sa vi{e od 30 policajaca u uniformi i u civilu. ali sam na osnovu wenih pitawa shvatio da je sa mojom izjavom dobro upoznata. uvek je sa mnom bio Milan Dobrilovi}.

a oni su me odmah upozoravali i pretili mi da }e protiv mene podi}i optu`nicu za nepo{tovawe suda ili za zlo~ine koje sam ja navodno po~inio u Bosni. da me presele u tre}u dr`avu koju sam izaberem. godine rekao da me jo{ pre svedo~ewa mogu prebaciti u Bosnu i Hercegovinu i da je ve} spremna jedna velika ku}a za mene i jedna mawa za moje pse na Iliyi pored Sarajeva. verovao u te pri~e. Danijel Sakson mi je 2006. a nekoliko puta sam davao izjave koje je. Kada sam shvatio da sam samo igra~ka u rukama tu`ila{tva Ha{kog tribunala i kada vi{e nisam mogao da trpim ucene. da mi promene identitet. Nakon svedo~ewa mogao bih da idem u zemqu koju sam izaberem. Povremeno su me opu{tali i kao prijateqski govorili da se ne brinem jer su oni spremni da odustanu od optu`nice protiv mene. Vojislav [e{eq koristio u postupku pred Ha{kim tribunalom. da ho}e da re{e moje egzistencijalne probleme. 105. 107. te da ne `elim biti svedok optu`be nego svedok odbrane Vojislava [e{eqa. a nagla{avali su ih kada se govorilo o te{kim zlo~inima na Ov~ari. pretwama prinudom i ucenom. januara 2008. wihove pretwe bile su stalne. Tvrdim da nikada nisam imao nikakvih neprijatnosti. godine napisao sam i u ^etvrtom op{tinskom sudu u Beogradu overio izjavu u kojoj sam obavestio tim odbrane i pretresno ve}e koje postupa u predmetu protiv Vojislava [e{eqa da sam tu`ila{tvu dao izjavu pod pritiskom.Saksonom. Ve} 17. I{li su toliko daleko da su mi predlagali da u tu tre}u zemqu povedem i moja dva psa. da im ispri~am istinu o postupcima tu`ila{tva i da im saop{tim da `elim da budem svedok odbrane dr Vojislava [e{eqa. godine. Ne mogu da se setim kada su mi najvi{e pretili. pretwi ili ucena od strane ~lanova tima odbrane. ~lanova Srpske radikalne stranke ili nekog tre}eg lica. pretwe i pritiske slu`benika tu`ila{tva i mog biv{eg prijateqa Milana Dobrilovi}a. Sa ~lanovima tima za pripremu odbrane Vojislava [e{eqa sastao sam se vi{e puta. ali i pred srpskom javno{}u. u okolini Tesli}a. Kontakt sa timom odbrane 104. Ja sam pre stupawa u kontakt sa timom odbrane od168 . Ja sam tada. Za sve izjave koje sam dao [e{eqevom stru~nom timu odbrane. da }u tamo biti materijalno obezbe|en i da }e snositi tro{kove moga le~ewa. Zapravo. uz moju saglasnost. a tek kasnije sam shvatio da u stvari samo ho}e da me iskoriste i da zloupotrebe moje trenutno stawe i primetan strah od eventualnog zatvora. Zvorniku. Prvi kontakt sa timom koji poma`e pripremu odbrane Vojislava [e{eqa imao sam na moj li~ni zahtev sredinom januara 2008. Sarajevu i drugim mestima. Poku{avao sam da odbijem da potvrdim neku wihovu tvrdwu. kada su insistirali da potvr|ujem da je svim tim doga|ajima prisustvovao Slobodan Milivojevi} Topola i da je on li~no u~estvovao u tim zlo~inima. odnosno u kom trenutku su wihovi pritisci bili najja~i. verovatno zbog te{ke situacije. 106. Naj~e{}e sam kontaktirao sa ~lanom tima advokatom Petrom Joji}em. dao sam i saglasnost da se mogu koristiti javno pred Ha{kim tribunalom. odlu~io sam da potra`im pravnu pomo} advokata koji poma`u pripremu odbrane Vojislava [e{eqa.

Svima sam rekao da }u svedo~iti javno i od svih tra`io da obavezno gledaju snimak su|ewa na Radio televiziji Srbije. i 18. marta 2010. U svim svojim izjavama koje sam dao timu odbrane nagla{avao sam da `elim da svedo~im javno kao svedok odbrane Vojislava [e{eqa. Intervjui su bili pod punim imenom i prezimenom i sa mo169 . Dva puta sam ~ak i govorio na skupovima Srpske radikalne stranke u op{tinskom odboru Palilula u Beogradu. aprila 2008. U dnevnom listu “Pravda” dao sam dva intervjua i to 9. To bi imalo smisla jedino da sam prihvatio ucene tu`ila{tva da la`no svedo~im protiv Vojislava [e{eqa. septembra 2010. Svi moji ro|aci. O toj odluci obavestio sam faksom 21. ali po{to sam bio spreman da govorim istinu. Tvrdim da nije bilo nijednog opravdanog razloga za odbijawe mog zahteva da svedo~im javno jer ja nemam nikakvog razloga da skrivam svoj identitet. pa je ova izjava jedini mogu}i na~in da pomognem u rasvetqavawu istine o zloupotrebama tu`ila{tva Ha{kog tribunala. jer sam ja o tome javno govorio. pro{irio se krug mojih prijateqa. Na`alost. Od kada sam prestao da se dru`im sa Milanom Dobrilovi}em. 108. godine. godine i o tome sam obavestio sve svoje ro|ake. godine.000 qudi u Sava centru u Beogradu 19. iako sam to izri~ito tra`io. @ao mi je {to mi je pretresno ve}e uskratilo zadovoqstvo da javno svedo~im. 110. tim pre {to je veliki broj qudi znao da se iza {ifre VS.lu~io da pred Ha{kim tribunalom svedo~im javno i to kao svedok odbrane pod punim imenom i prezimenom. Redovno sam bio prisutan na nau~nim skupovima koje je organizovao Komitet za odbranu Vojislava [e{eqa. Moja snimqena videoizjava emitovana je pred oko 7. pod punim imenom i prezimenom i da }u kona~no pred celokupnom javno{}u mo}i da ka`em istinu i da sperem qagu sa svog imena. Uvek sam se predstavqao punim imenom i prezimenom i obja{wavao da su u Hagu planirali da svedo~im pod {ifrom VS-034. zato {to sam bio ponosan na sebe ali sam i sudskom ve}u `eleo da pomognem da rasvetli istinu i donese pravi~nu odluku. Po{to sam uporno odbijao da budem svedok optu`be protiv Vojislava [e{eqa. prijateqi i poznanici znali su da mi je ha{ko tu`ila{tvo odredilo {ifru VS-034 pod kojom su planirali da svedo~im kao za{ti}eni svedok. insistirao sam da to podelim sa javno{}u. sudsko ve}e mi je uskratilo zadovoqstvo da javno svedo~im. u tribunalu su odlu~ili da me pozovu u svojstvu svedoka sudskog ve}a. To je za mene bilo prihvatqivo jer sam verovao da }e mi omogu}iti da svedo~im javno. godine i pretresno ve}e. prijateqe i poznanike. Planirano je da kao svedok sudskog ve}a svedo~im 30.034 krije moje ime. Po~eo sam da se dru`im i sa nekim ~lanovima Srpske radikalne stranke pa sam sa wima vi{e puta prisustvovao javnim skupovima i tribinama koji su posve}eni izbornoj kampawi Srpske radikalne stranke ili obele`avawu godi{wica tamnovawa Vojislava [e{eqa u Hagu. ali da sam ja to odbio. kao i na promocijama [e{eqevih kwiga. januara 2010. 109. Skup je bio posve}en zloupotrebi svedoka od strane tu`ila{tva Ha{kog tribunala u procesu protiv Vojislava [e{eqa i li~no sam prisustvovao tom veli~anstvenom skupu.

Dobrilovi} je sve ~e{}e u pijanom stawu pokazivao agresivnost i ~esto je bio veoma neprijatan. jer je on bio jedini sa kojim sam se dru`io.jim fotografijama. mestu gde je ro|en wegov otac. Zajedno smo i{li u osnovnu {kolu “Stevan Duki}” na Karaburmi. ve} sam to ja li~no uradio. Pomogao mi je da prebolim razvod braka koji sam ina~e te{ko podneo. zajedno smo upisali Sedmu beogradsku gimnaziju. 111. Tokom 1990. godine u Borovo selo. Tada sam po~eo da prime}ujem da on ~esto konzumira ve}u koli~inu alkohola. zbog ~ega je bio iskqu~en iz Srpske radikalne stranke. decembra 1992. Iako je ovo bilo ratno podru~je. Tokom 1992. dr Vojislava [e{eqa “O~erupana ha{ka }urka Kristina Dal”. Nakon zavr{ene osnovne {kole. 115. na udaqenosti od svega 100 metara vazdu{ne linije. Posle prve godine ja sam se prebacio u grafi~ku. a Milan Dobrilovi} u gra|evinsku {kolu. Intervjui koje sam dao “Pravdi” objavqeni su pre datuma izlaska iz {tampe kwige prof. 114. S obzirom da celokupna javnost zna da [e{eq insistira na javnosti su|ewa. sve izjave koje sam dao ili koje }u dati timu odbrane. 113. godine uhap{eni i osu|eni. U intervjuima sam govorio o pritiscima. Po{to smo okon~ali na{e u~e{}e u ratu. ja sam bio svestan da }e svaka izjava koju sam dao [e{eqevom timu odbrane biti obelodawena i sa tim sam bio saglasan. Tokom 1993. 170 . Zbog dece nisam mogao nigde da izlazim. na Karaburmi. Na wegovu inicijativu i zbog smrti na{eg saborca 8. a i ja sam se razveo iste godine. godine Milan Dobrilovi} je odr`ao miting pod nazivom “Nismo psi rata”. `ivimo u istom kraju Beograda. godine smo obnovili prijateqstvo i po~eli intenzivno da se dru`imo. godine smo se dogovarali da kao dobrovoqci odemo na neko rati{te. u vreme kada smo tamo boravili nije bilo ratnih dejstava. Ja sam prvi put samoinicijativno kao dobrovoqac oti{ao u julu 1991. godine Dobrilovi}a je napustila supruga. Rezime svedoka 112. Prema tome. Polovinom 1991. Ostao sam sa dvoje maloletne dece i bolesnom majkom. godine bacili smo eksplozivnu napravu niskog intenziteta u dvori{te beogradske Bajrakli yamije. Dobrilovi} i ja smo se dru`ili intenzivnije nego pre. smatram javnim dokumentom i one se mogu javno koristiti i objavqivati u bilo kom obliku. ali smo i daqe bili na istim adresama. Nas dvojica nikada i nigde nismo bili zajedno na rati{tu. u po~etku mi to nije smetalo. osim nekoliko dana u privatnoj poseti wegovoj familiji u Vojkovi}ima. na kojem je izneo neke optu`be na ra~un rukovodstva Srpske radikalne stranke i Vojislava [e{eqa. pa mi je wegovo dru{tvo bilo dragoceno. ucenama i pretwama koje je na mene vr{ilo tu`ila{tvo Ha{kog tribunala kako bi me prisilili da la`no svedo~im. Iako sam antialkoholi~ar. Nakon odslu`enog vojnog roka obojica smo se o`enili i svako je krenuo svojim `ivotnim putem. a Milan Dobrilovi} sredinom oktobra u Zapadnu Slavoniju. pa je o~igledno da moj identitet nije otkrio Vojislav [e{eq u toj ili nekoj drugoj kwizi. Milan Dobrilovi} i ja smo kom{ije. 116. a po~inili smo i niz drugih krivi~nih dela zbog kojih smo 1996.

pa je i mene inspirisao da po~nem tako da razmi{qam. Me|utim. Kada je Milan Dobrilovi} zavr{io sa izjavama tu`ila{tvu. skupio sam snage i po~etkom 2008. Nisam siguran da sam mu ba{ sve verovao. Kada vi{e nisam mogao da izdr`im borbu sa sopstvenom save{}u. da bih potvrdio da je sve {to sam izneo u ovoj izjavi istina. bio bez sredstava za `ivot i ozbiqno naru{enog zdravqa. Najvi{e se okomio na Vojislava [e{eqa. ali imao je sna`an uticaj na mene. 121. Poslu{ao sam Milana Dobrilovi}a i ~ini mi se da nisam bio svestan kakvo nehumano delo ~inim prema nevinim qudima. godine. Po{to je bio jedina osoba sa kojom sam se dru`io i koja mi je pomogla kada mi je bilo te{ko. kao {to je istina da sam najvi{e 48 sati bio dobrovoqac Srpske radikalne stranke i to dok nisam do{ao u Vukovar. Moj odlazak u Borovo selo. godine i tada im je dao moj broj telefona. pa ako treba i da ih izmi{qam. Uporno je poku{avao da me ubedi da }u la`ima mo}i da re{im sve svoje probleme a naro~ito zdravstvene i finansijske. jer ja sam ipak Srbin i pravoslavac. ukqu~uju}i i poligraf. 124. Pona{ao se kao da je dobio premiju na lutriji. jer mi se druga {ansa ne}e pru`iti da promenim ovaj bedan `ivot u Srbiji. 118. Poklekao sam kada mi je Paolo Pastore Stoki ponovio sve ono {to mi je Dobrilovi} danima pri~ao. 171 . Da bih pre`iveo. Ja sam u to vreme ve} ostao bez posla. do{ao je kod mene i rekao mi da mu se Topola zamerio jer mu je svojevremeno udario {amar i da treba da ga optu`imo za najte`e ratne zlo~ine. Govorio mi je da bih bio lud ako ne prihvatim uslove tu`ila{tva. rukovodstvu Srpske radikalne stranke i ratnom {tabu. pa je i mene po~eo da ube|uje da to isto u~inim. Izmi{qao je ratne zlo~ine za koje ja nikada nisam ~uo i pripisivao ih Vojislavu [e{equ.117. prodao sam polovinu ku}e pa sam po~eo da se kolebam i da razmi{qam da li ja zaista ovde u Srbiji vi{e imam bilo kakvu perspektivu. ali znam da je zbog toga bio veoma sre}an. 123. dugo me sve to progawalo i nisam imao miran san. 119. 120. pa sam i ja dao izjavu u drugoj polovini maja 2004. Dobrilovi} je izjave tu`ila{tvu Ha{kog tribunala dao po~etkom maja 2004. a verovatno nisam o tome preterano ni razmi{qao. Paolo Pastore Stoki me odmah pozvao. bio sam spreman da u~inim za wega sve {to bi tra`io od mene. Sada mi je jasno da je Milan Dobrilovi} zloupotrebio na{e prijateqstvo jer me je svakodnevno trovao mr`wom prema Srpskoj radikalnoj stranci i Vojislavu [e{equ. Spreman sam da se podvrgnem svim mogu}im ispitivawima i testovima. Srpsku radikalnu stranku i Qubi{u Petkovi}a i stalno mi ponavqao da ne treba da biramo sredstva samo da ih strpamo u zatvor. taj postupak mi nije dao mira. Ne se}am se kako je Dobrilovi} stupio u kontakt sa tu`ila{tvom Ha{kog tribunala. gde sam odmah pristupio jedinici Radovana Stoj~i}a Baye. Optu`io sam sve one za koje je to tra`io Milan Dobrilovi}. Govorio je da je do{lo vreme da se osveti svima koji su mu stali na `uq. godine oti{ao u Srpsku radikalnu stranku i ispri~ao im celu istinu. 122.

ha{ki istra`iteq 172 . Taj svedok me je povezao sa Nata{om Kandi}. Slobodan Milivojevi} zvani Topola nikada nije bio sa mnom u bilo kojoj jedinici. davao sredstvima javnog informisawa i to pre {tampawa kwige “O~erupana ha{ka }urka Kristina Dal”. koja je tako|e vr{ila pritisak da la`no svedo~im i optu`im gospodina [e{eqa za neke navodno ratne zlo~ine. ili }e. i meni obezbediti mesto u ha{koj sudnici pored gospodina Vojislava [e{eqa. `elim da Vojislav [e{eq ovu izjavu koristi javno u postupku pred Ha{kim tribunalom i ~ini mi se da se samo tako mogu izviniti svima koje sam povredio iznose}i neistine u izjavama koje sam u zabludi. ~ak nije bio ni u mojoj neposrednoj blizini. koji je prihvatio uslove da la`no svedo~i protiv Vojislava [e{eqa i da ga optu`i za ratne zlo~ine. Da bih potpuno umirio svoju savest. Izjavu koju sam dao Ha{kom tribunalu nikada nisam imao prilike da pro~itam. Godine 2006. koja je napisana na srpskom jeziku i da je u woj verno preneto sve {to sam izjavio Vjerici Radeta i Dejanu Mirovi}u. Izjavu dao 28. 126. ha{ki istra`iteq Paolo Pastore mi je ponavqao da moram da budem wihov svedok. ili }e i mene optu`iti za neki navodni zlo~in koji se desio u Tesli}u. koji su se predstavili kao ~lanovi Stru~nog tima koji poma`e pripremu odbrane dr Vojislava [e{eqa u Hagu. oktobar 2010. Vojkana @ivkovi}a. Milana Lan~u`anina Kamenog. ^i~e iz Kru{evca. Sarajevo i Vojkovi}e nema apsolutno nikakve veze sa Srpskom radikalnom strankom. a u toku ispitivawa. 18. pod pretwama. jer sam verovao da je istina ono {to sam potpisao. da la`no optu`im gospodina [e{eqa. Potpis (potpis na originalu) Me|unarodni nau~ni skup u organizaciji Komiteta za odbranu Vojislava [e{eqa “Argumentima protiv montiranog procesa” Beograd. Sava centar. 125. godine Aleksandar Gaji}: Tu`ila{tvo Ha{kog tribunala je sa mnom stupilo u kontakt 2004. Prila`em kopije kao dokaz da sam intervjue. Belgije. Ostala lica koja sam pomiwao. da potvrdim sve navode iz optu`nice. godine Aleksandar Gaji} (potpis na originalu) Potvrda Svojim potpisom potvr|ujem da sam pro~itao ovu izjavu. godine preko za{ti}enog svedoka VS-033. kako mi je govorio. Jove Ostoji}a i Gorana Stojkovi}a nikada nisam video na prostoru na kojem sam bio kao dobrovoqac. ucenama i raznim drugim pritiscima davao istra`iteqima Ha{kog tribunala. Slavka Mi{i}a. poput Branislava Gavrilovi}a Brneta. U Beogradu. pod punim imenom i prezimenom. oktobar 2010. Ni dan-danas ne znam kakva je ta izjava.Tesli}.

Unutar teksta su dva antrfilea. ali su mi tako|e i ponudili. u mojoj ku}i posetili istra`iteqi Paolo Pastore i tada{wi tu`ilac Kristin Dal i ponovo su me ube|ivali da la`no svedo~im protiv Vojislava [e{eqa i pretili da }e me optu`iti. me|utim ja imam svoje ime i prezime. naslovom “Nata{a Kandi} regrutovala kriminalca” i podnaslovom “VS-033 poku{ao da nagovori prijateqa i saborca da la`no svedo~i i da onda ’ode da `ivi tamo gde ima zgodnih crnkiwa’”. Rezultiralo je time da sam izba~en iz sudnice. “Pravda”. ha{ki sud je izdao obavezuju}i nalog da se moram pojaviti u sudnici kao svedok suda. Znamo se od osnovne {kole i bili smo maltene nerazdvojni. s tim da svedo~im pod za{titnim merama VS-034. da }e mi omogu}iti le~ewe. objavquje tekst sa izjavom Aleksandra Gaji}a. Po{to sam bio uporan u odbijawu da budem svedok tu`ila{tva. – VS-033 je moj prijateq iz detiwstva i kratko vreme bio je moj saborac na hrvatskom rati{tu.Paolo Pastore i tada{wi tu`ilac Danijel Sakson. da }e me prebaciti u tre}u zemqu. na {ta nisam pristao i po ko zna koliko puta sam rekao da mogu biti samo svedok odbrane gospodina Vojislava [e{eqa. gde sam hteo da iznesem sve detaqe o tome na koji na~in je vr{en pritisak. ponovo su mi pretili optu`nicom. posle operacije koju sam imao. – One kontradiktornosti koje je izjavio ne bi reklo ni dete od tri godine. godine. biv{eg pripadnika specijalne jedinice policije. govori o VS-033. Uporno su hteli da svedo~im kao svedok VS-034. Bio sam spreman da svedo~im javno. ako la`no svedo~im. ni ha{ka sila. biv{i pripadnik specijalne jedinice policije. sa nadnaslovom “Aleksandar Gaji}. U rubrici “Srbija”. tvrdi da je direktorka Fonda za humanitarno pravo Nata{a Kandi} “sredila da za{ti}eni svedok optu`be VS-033 dobije li~ne isprave i paso{ bez obzira na to {to je za wim sedam godina bila raspisana poternica zbog nelegalnog posedovawa oru`ja”. ali zbog nekih razloga sudsko ve}e nije dozvolilo da svedo~im javno. 9. Tada sam u Hag oti{ao na poziv sudskog ve}a. Boli me du{a {to se ovo desilo. najboqa prijateqa koje imam. godine. jer svi smo mi sinovi slobode. jer nisam hteo la`no da svedo~im protiv gospodina Vojislava [e{eqa i dobrovoqaca. “Neozbiqno” je nadnaslov drugog antrfilea. aprila 2008. budu}i svedok odbrane Vojislava [e{eqa pred Ha{kim tribunalom i biv{i pripadnik specijalne jedinice srpske policije. Nadnaslov prvog je “Pijani VS-033”. U svom svedo~ewu pred Tribunalom izgovorio je niz neistina – ka`e ~etrdesetosmogodi{wi Gaji}. niko nije uspeo da me natera da la`no svedo~im protiv Vojislava [e{eqa. Negde 2004. godine kontaktirao je sa predstavnicima Ha{kog tu`ila{tva i dao im moj broj te173 . ^ak su me 2008. la`nom svedoku Tribunala”. {ta je ra|eno od strane ha{kog tu`ila{tva i re`ima u Beogradu. a naslov je “Sprdawe sa Hagom”: Aleksandar Gaji}. promeniti identitet i i{li su do toga da su spremni da prebace ~ak i moja dva verna psa. @ao mi je i zbog wegove dece. a naslov je “Minirao yamiju i pogre{na kola”. Ja sam Aleksandar Gaji} i mogu da ka`em da niko nije.

lefona. koliko sam primetio. Isprva nisam hteo ni da pri~am sa wima. i to nekoliko dana zaredom. Tu`ila{tvo. Advokat Fonda za humanitarno pravo je oti{ao sa wim do policije i posle ne~ijih intervencija VS-033 je dobio isprave. ali vrlo brzo se ispostavilo da ih interesuje samo da optu`e dobrovoqce Srpske radikalne stranke i [e{eqa. Nisam imao pojma. decembra pro{le godine. VS-033 je alkoholisan pri~ao iste gluposti koje je izjavio dok je svedo~io pro{le nedeqe – rekao je Gaji}. Imam svedoke da je za mojim stolom pri~ao: Ko jebe [e{eqa! Daj da sjebemo gada i odemo negde gde `ive crnkiwe! Mislim da ga je alkohol tada ve} bio dokraj~io. Leta pro{le godine odveo me je kod Nata{e Kandi}. januar. ali i za Veliki Zvornik gde nisam ni bio tokom rata. – Ne{to ranije je ~ak bio i pritvoren zbog te poternice ali je oslobo|en ~im je pozvao istra`iteqe. prema wegovim re~ima. koliko sam shvatio. VS-033 i ja smo nekoliko puta odlazili kod we. Rekla je da ima pouzdane informacije i da ja. interesovala se za odred Leve supoderice sa kojim nemam veze. Ima sasvim solidan stan kod Hrama svetog Save i. da }e i mene optu`iti ako ne svedo~im. pritisak je bio sve ve}i zbog nedostatka svedoka. Nije pro{lo ni sat vremena – rekao je Ga174 . ali interesovalo me je da li ih zaista zanima istina o zlo~inima na obe strane. on je od Nata{e Kandi} zatra`io pomo} kako bi izvadio li~na dokumenta – tvrdi Gaji}. nije prihvatalo negativan odgovor. Jednom nas je ~ak pozvala za neke informacije kako bi bila ravnopravan gost sa Aleksandrom Vu~i}em na nekoj televiziji – pri~a sa osmehom Gaji}. Taj prvi sastanak je bio ~isto protokolarni. Po~etak svedo~ewa bio je zakazan za 10. ^ak me je kasnije prozivao kako mi se nabacuje. ali im nije pro{la. 12. Moj prijateq VS-033 me je predstavio kao potencijalnog svedoka optu`be i ona se vidno odu{evila. Ispitivawe je trajalo du`e od deset ~asova. Kako se pribli`avao po~etak procesa protiv predsednika radikala. samo treba da potvrdim to reklakazala. Plasirana mi je ~ak i wihova standardna pri~a za dobrovoqce. `ivi samo sa ma~kom. To im je bio ciq. Pitala me je za ulogu nekih qudi. Ni danas ne znam kako izgleda moja izjava. – Sa VS-033 sam raspravqao o tome sve vreme. – Po~ela je sve ~e{}e da me zove. Razgovarao sam i sa tu`iocima Danijelom Saksonom i kasnije Kristinom Dal. Po{to je za VS-033 sedam godina bila raspisana poternica zbog posedovawa oru`ja. dobio poziv da svedo~i pred Tribunalom. Kristin Dal je poludela kada sam joj letos dao majicu s likom Vojislava [e{eqa i rekao da ne `elim da budem svedok – ka`e Gaji} za “Pravdu”. Naglasio sam da nisam bio sa dobrovoqcima radikala i da nemam li~na saznawa o wihovim aktivnostima. ali ta `ena patolo{ki mrzi [e{eqa i smatra da je najve}i zlo~inac koji je ikada {etao zemqom. Nisam shvatio za{to. Nata{a Kandi} je `elela da sa biv{im specijalcem razradi i najsitnije detaqe wegovog svedo~ewa s obzirom na to da je ipak. Jasno sam joj rekao da ne `elim da svedo~im.

ali je bio tolik pijan da je eksploziv stavio pod pogre{no vozilo. godine postavio eksploziv na Bajrakli yamiji. Niko iz SRS nije imao pojma da postojim dok nisam kontaktirao sa wima. Srbija je moja zemqa i kao iskreni nacionalista nikada ne bih bio na strani protiv nekog Srbina. odakle je kasnije oti{ao za Hag. Posle je lagao i za Top~ider. Ekspertski sam ih obradio i navla~io dok nisam saznao za wihove namere. Tekst ima dva antrfilea. Tu`ila{tvo sada. u tekstu sa nadnaslovom “Specijalac Aleksandar Gaji} priveden posle razgovora za ’Pravdu’. Nadnaslov prvog je “Podmeta~ina” a naslov je “DNK kao dokaz”. ali je posle odslu`ene zatvorske kazne zamolio prvog ~oveka islamske zajednice za oprost. ali posle prve re~enice prepoznalo ga je pola Karaburme i 90 odsto dobrovoqaca po{to je i{ao okolo i sve pri~ao. Sedamnaestog januara sam kontaktirao sa [e{eqevim timom i rekao im da `elim da svedo~im o ovim doga|ajima. Onda je naglo poja~an pritisak: zove jedan pa drugi i nude mi sve `ivo – od novog identiteta do materijalnog obezbe|ewa do kraja `ivota. Cela policija je sko~ila na noge. I ona me je zvala tog dana da me pita da li gledam su|ewe. kao. naslovom “Zasmetao Tribunalu” i podnaslovom “Inspektor me je pitao da li Vojislav [e{eq ima veze sa minirawem prozora Dejana Anastasijevi}a”. VS033 je kasnije hteo da minira kola nekog [ipca.ji}. Kada je pritisak postao nepodno{qiv. dodav{i da je od Nata{e Kandi} saznao da je svedok optu`be Goran Stopari} `iveo kod we tri meseca pre nego {to je preba~en za Hag. Ma lagao je ~ak i da je izjavio da je telefonirao iz moje ku}e jer. telefon ~uva moj verni pas Baya – rekao je Gaji}. koji nije pristao da svedo~i protiv dr Vojislava [e{eqa. Rekao sam da ne `elim da razgovaram. kao {to vidite. VS-033 je nekoliko puta pred svedocima kontaktirao s istra`iteqima Tribunala i tvrdio da je video Ratka Mladi}a. kontaktirao je sa timom odbrane Vojislava [e{eqa. On se smejao i pri~ao kako Vojislav Ko{tunica i tada{wi na~elnik VBA Svetko Kova~ verovatno {ize. Posle prvog dana svedo~ewa poslao mi je dve SMS poruke iako nije smeo. Do{ao je ~ak i tim koji {titi svedoke da me vodi za BiH. Kako od blama posle da iza|em iz ku}e? Sa Hagom sam sve radio samoinicijativno. Videli smo se posledwi put kada je posle Nove godine od Nata{e Kandi} tra`io da obezbedi prevoz za BiH. godine donosi i izjave biv{eg pripadnika specijalne policije Aleksandra Gaji}a. – Do po~etka su|ewa sve je bilo korektno. istra`uje ko je otkrio identitet VS-033. priveden je samo nekoliko dana po{to je “Pravda” objavila da nije pristao da la`no svedo~i protiv Vojislava [e{eqa pred Ha{kim tribunalom! 175 . VS-033 je tri meseca pre odlaska izbegavao kontakt sa mnom. Aleksandar Gaji} je sa VS-033 1994. kao. aprila 2008. Drugi antrfile nosi nadnaslov “Upozorewe” i naslov “Nisam ja Bin Laden”: Biv{i pripadnik specijalne jedinice policije Aleksandar Gaji}. 18. – To sam odradio da bih ispo{tovao poginulog ortaka sa rati{ta. video kod Ta{majdana. “Pravda”. – Jednom im je javio da ga je.

kada me je inspektor Petog odeqewa koje se bavi teroristima pitao da li mo`da [e{eq ima neke veze sa tim – rekao je Gaji}. Pr{ta}e na sve strne ako slede}i put ne bude kulture. Shvatio sam {ta zapravo `ele. Nisam ja Bin Laden. Prema wegovim tvrdwama. Nata{a Kandi}. Nalog za pretres je ba~en na pod tek kada smo odlazili. A nema ni razloga da dolaze ponovo – rekao je Gaji}. Oni treba da nose te zna~ke. Zna se ko je to naredio – ka`e Gaji} i opisuje kako se odvijao pretres: – Bilo je oko deset ~asova kada je neko po~eo da vi~e: Gaji}! Aleksandreee! Iza{ao sam i video ispred dvori{ta tri yipa interventne jedinice i wih 15 sa isukanim cevima. 176 . jer im je ciq da budem diskreditovan kao svedok i da me spre~e da branim [e{eqa. Sovom. Ve~e pre hap{ewa dobio sam informacije da mi se sprema sva{ta zbog mog svedo~ewa i eto {ta se dogodilo. Neki korektni momak mi je postavqao pitawa: te da li sam postavio eksploziv pored stadiona FK Be`anija i kafi}a Zodijak. Prilikom premeta~ine ku}e. Pricom i drugim pravim srpskim juna~inama. jedan me je “na kvarno” bacio na kola. razlupana mi je pe}. Jedan je po~eo da peni: ne mrdaj i skloni pse! Rekoh: kako bre da ih ve`em ako se ne pomeram! ^im sam vezao mog psa Psiha. Gaji} je posle premeta~ine odveden na poligraf i tek tada je saznao zbog ~ega je priveden: – Sumwi~e me da imam veze sa vi{e od 40 eksplozija tokom posledwih godina. Ratovao sam bre sa mnogim momcima iz interventne: Brkom mitraqescem. Sada ho}e da me diskredituju zbog toga {to sam ih raskrinkao. Crnim. Verovatno `ele i da mi se osvete zbog toga {to sam ih raskrinkao. zasmetao sam im. Nekada{wi specijalac isti~e da postoji mogu}nost da wegov DNK bude iskori{}en za podmetawe dokaza: – Vrlo je mogu}e da mi podvale. Kao. Slobodno napi{i.Gaji} (40) je pro{le nedeqe za na{ list raskrinkao la`i za{ti}enog svedoka optu`be VS-033. Ni teoretski nisam mogao da uradim to za {ta me kao sumwi~e. – Nije mi ciq da sad kao cmizdrim {to sam maltretiran. Postao sam im smetwa. Odlikovan sam Kara|or|evom zvezdom i niko mi vi{e ne}e napasti stan i dete. Odjednom?! Ni jaje bre nisam ukrao. prema wegovim re~ima policija je napravila pravi haos: – Neverovatno kakva je to mr`wa bila! To nije bila premeta~ina ve} razbojni{tvo. a ne ove gwide. Razvaqen mi je orman. Ho}e da spre~e moje svedo~ewe u korist [e{eqa. direktorka Fonda za humanitarno pravo svesno je regrutovala la`ne i svedoke kriminalne pro{losti protiv lidera radikala. da li imam saznawa ko je minirao prozor novinara Dejana Anastasijevi}a i da li VS 033 i ja imamo neke veze s tim. boje se da nemam eksploziv oko sebe – rekao je Gaji}. Spreman sam. Jo{ me taj inspektor provocirao: “Jel ima{ primedbe na rad policije? Kakav si to ratnik kada nema{ oru`je?” Nema{ pojma na {ta mi je li~ila ku}a! Cela porodica mi je maltretirana. – Jednostavno.

dr`avqanin Republike Srbije. a i ono {ta sam ~uo od drugih lica. dipl. oktobra 1957. Opisa}u ta~no {ta sam li~no video. 2. Ovu izjavu dajem Vjerici Radeta i Borisu Aleksi}u. pravnik Vjerica Radeta Imena svih osoba prisutnih tokom razgovora: 1. ~lanovima Stru~nog tima koji poma`e pripremu odbrane dr Vojislava [e{eqa. godine u selu Radaq. 28. pravnik Boris Aleksi} Potpis svedoka: Paraf prisutnih: (potpis na originalu) (potpisi na originalu) Izjava svedoka 1. oktobar 2010. kao i drugih lica koja su na mene vr{ila pritisak. pravnik Vjerica Radeta 2.Nenad Jovi} Me|unarodni sud za krivi~no gowewe lica odgovornih za te{ka kr{ewa me|unarodnog humanitarnog prava po~iwena na teritoriji biv{e Jugoslavije od 1991. nezaposlen. op{tina Mali Zvornik sa prebivali{tem u selu Radaq. do`iveo i ~uo. godine u Malom Zvorniku Razgovor vodila: dipl. 177 . srpske nacionalnosti. ro|en 2. Opisa}u pona{awe istra`iteqa i tu`ioca Ha{kog tribunala. godine Izjava svedoka Podaci o svedoku: Prezime: Jovi} Ime: Nenad Pol: mu{ki Ime oca: Radomir Nadimak: Ne{o Datum ro|ewa: 2. i 29. Zovem se Nenad (Radomira) Jovi}. ucene i zastra{ivawe da bi me privoleli da budem svedok tu`ila{tva i da optu`im Vojislava [e{eqa za najte`e ratne zlo~ine. U izjavi }u prema sopstvenom se}awu detaqno opisati doga|aje koji su mi poznati. izdata u SUP Mali Zvornik. godine Mesto ro|ewa: selo Radaq Adresa: selo Radaq Op{tina: Mali Zvornik Nacionalnost: Srbin Veroispovest: pravoslavna Jezik/jezici koje govori: srpski Jezik koji je kori{}en u toku razgovora: srpski Trenutno zanimawe: nezaposlen Prethodno zanimawe: voza~ Datum i mesto razgovora: 26. godine na prostoru biv{e Jugoslavije. oktobar 1975. pravoslavne veroispovesti. JMBG 0210957774118. a koji se odnose na ratni period od 1991. dipl. li~na karta broj 31091. 27.

5. te da se mo`e upotrebiti i protiv mene prema pravilu 77 A Pravilnika o postupku i dokazima ukoliko budem dao la`nu izjavu. Po{to sam odavno obelodanio svoj identitet. Ali znam da su se u dobrovoqce mogli prijaviti samo qudi koji su odslu`ili vojni rok i koji su bili spremni da po{tuju disciplinu i slu{aju komandu pretpostavqenog oficira. nov~ana kazna do 100. Ne znam za{to su predstavnici tu`ila{tva to upisali u moju izjavu. 7. kao i {ifru VS. jer ja to nikada nisam rekao. da }e se izjava koristiti pred Ha{kim tribunalom. jula 2010. {to sam prihvatio. godini sastao sam se 21. ja sam pogre{io kada sam rekao da sam prvi put kao dobrovoqac Srpske radikalne stranke oti{ao na rati{te u avgustu 1991. Ja sam li~no na sastanku op{tinskog odbora Srpske radikalne stranke u Malom Zvorniku predlo`io da idemo na rati{te kao dobrovoqci.000 evra ili obe kazne kumulativno. U Beogradu smo ~ekali dva ili tri dana da se organizuje prevoz i uspostavi kontakt za prelazak u Hrvatsku i tada sam povremeno u strana~kim prostorijama vi|ao dr Vojislava [e{eqa. Na po~etku razgovora koji sam li~no inicirao. Vjerica Radeta mi je rekla da je za davawe la`nog iskaza predvi|ena zatvorska kazna do 7 godina. Istra`iteqima nikada nisam rekao da je rukovodstvo stranke bilo koga nateralo da ide na hrvatsko rati{te. Nikada nisam ~uo da je [e{eq rekao da se dobrovoqci moraju u~laniti u Srpsku radikalnu stranku i znam da to nije bila obaveza.3. da izjava ima javni karakter. Bani Hogan i Roel Versoneom. Odlazak u Tewe 6. i 11. Sudsko ve}e je to prihvatilo. godine razgovarao sa predstavnicima tu`ila{tva Ha{kog tribunala. Prevodilac Jasmina Pavlovi} u prisustvu Rite Pradan pro~itala mi je 28. nije ni morao da ide. Nakon toga. 18. oktobra 2006. insistirao sam da u Hagu svedo~im bez za{titnih mera. ali nas niko nije na to primoravao i ko nije hteo. a ja sam pogre{io zato {to ne poznajem Beograd. Odbio sam izobli~avawe slike i glasa. i 19. i 7. U 2007. a 15. a 1. jula sam razgovarao sa Stefanom Marget i Geri Seksonom. septembra 2003. godine izjavu koju sam navodno dao istra`iteqima. U 2003. pa sam 6. godini sastali smo se ukupno pet puta. Kada sam 2003. jula razgovarao sam sa Ritom Pradan i Predragom Doj~inovi}em. Dana 14. Piter Migford Brgesom. Dana 10. Vi{e puta sam uporno odbijao da budem svedok optu`be protiv Vojislava [e{eqa u postupku koji se protiv wega vodi pred Ha{kim tribunalom. Paolo Pastore Stokijem. godine i to iz Francuske ulice u Beogradu. Ta~no je da smo oti{li iz ulice Milutina Boji}a. 178 . godine svedo~io javno pod punim imenom i prezimenom. septembra sa Kristinom Dal i Paolo Pastore Stokijem. godine sastao sam se sa Ritom Pradan i Melisom Pak. Sa tu`ila{tvom Ha{kog tribunala imao sam vi{e susreta. 4. jula sa Stefanom Marget i Bret Simson. Vjerica Radeta i Boris Aleksi} su mi skrenuli pa`wu da izjava koju dajem mora biti istinita. oktobra sa Kristinom Dal. pa je u tribunalu odlu~eno da budem svedok sudskog ve}a.032 koju je tu`ila{tvo poku{alo da mi nametne kao wihovom la`nom svedoku.

Pri~alo se i da su imali modernije naoru`awe i uniforme. godine supruga me je obavestila da je na{a petogodi{wa }erka bolesna i tra`ila je da se odmah vratim ku}i. a Jovo Rebra~a mi je rekao da su po wegovoj naredbi iz 179 . kada znam da je u na{oj jedinici bilo i Hrvata. nisam imao priliku da slu{am Vojislava [e{eqa kada je dr`ao promocije u gradovima {irom Srbije. ukqu~uju}i i Srbe. da treba da osvetlamo obraz srpskog i ~etni~kog vojnika i da u skladu sa jugoslovenskim zakonima moramo voditi ra~una kako se pona{amo prema civilima i ratnim zarobqenicima. budu}i da smo svi odslu`ili vojni rok i da su nam ta pravila poznata. Ovo. Kada sam do{ao ku}i. To {to je [e{eq u Beogradu javno kritikovao Arkana odra`avalo se i na odnose na ratom zahva}enim podru~jima. U to vreme Srpski ~etni~ki pokret nije bio registrovan i sredstva informisawa mu nisu davala medijski prostor. naravno. 13. 14. ali da ne znam gde su bili locirani i da nisu imali dodirnu liniju fronta sa dobrovoqcima Srpske radikalne stranke. 12. Ja sam u skladu sa porodi~nom tradicijom oduvek bio ~etni~ki opredeqen. {to je notorna la`. Tu`ilac je u moju izjavu upisao da su dobrovoqci Srpske radikalne stranke proterivali nesrpsko stanovni{tvo. drsko i bezobrazno i to prema svim stanovnicima. Ja tako ne{to nikada nisam rekao. Ja sam se posle tri ili ~etiri dana vratio u Tewe i tamo nisam zatekao moju jedinicu. godine u moju izjavu unela kao moje re~i da nam niko nije skrenuo pa`wu kako da postupamo prema civilima i da smo mi samo znali da treba da proteramo Hrvate iz Starog Tewa. Tvrdim da smo svi bili disciplinovani i niko nije bio ekstreman. U mojoj navodnoj izjavi pi{e da sam ja rekao da je Vojislav [e{eq imao presudnu ulogu u mojoj odluci da pristupim Srpskom ~etni~kom pokretu. kada sam postao ~lan Srpskog ~etni~kog pokreta. Ja sam bio zabrinut za dete i vratio sam se ku}i u Mali Zvornik. nije istina i ja to nikada nisam rekao. Se}am se da sam od komandanta teritorijalne odbrane Jove Rebra~e dobio dozvolu za prelazak u Srbiju. 11. a 1990. ali je Rita Pradan bez mog znawa i moje saglasnosti 2006. Me{tani Tewa su nam pri~ali da su se arkanovci pona{ali veoma bahato. a supruga mi je rekla da je bila zabrinuta za moj `ivot i da je izmislila bolest deteta jer je znala da }u zbog toga sigurno do}i ku}i.8. godine. 9. Riti Pradan sam objasnio da je bilo op{tepoznato da je postojala netrpeqivost izme|u Vojislava [e{eqa i Arkana. a kako sam i mogao. ve} da bismo pomogli Srbima da se odbrane od novog genocida i usta{kog pokoqa. godine prilikom prvog susreta sa istra`iteqima Ha{kog tribunala. Rekao sam istra`itequ Riti Pradan iz Nepala da sam u Tewi u prolazu video Arkana sa nekom grupom od oko desetak qudi. Sredinom avgusta 1991. Se}am se da nam je Vojislav [e{eq jedanput rekao da se moramo dr`ati hrabro. Mi nismo i{li na rati{te radi proterivawa Hrvata. 10. tako da dobrovoqci Srpske radikalne stranke nisu imali nikakvih dodirnih ta~aka sa pripadnicima Arkanove garde. video sam da mi je dete zdravo. Ovo sam izjavio 2003. Pogre{io sam {to se nisam javio komandiru iako sam znao da je to obavezno. Grupu dobrovoqaca u kojoj sam bio u Staro Tewe odveo je Zoran Ranki}.

U Dardi sam proveo oko 20 dana i po{to nije bilo nikakvih borbenih dejstava osim povremene razmene minobaca~ke vatre. zato {to je grupa sa kojom sam do{ao proterana sa teritorije Tewa. Krajem oktobra 1991. 180 . jer se o~ekivalo da bi i u Bosni uskoro moglo do}i do rata. Ovo je verovatno wena slobodna interpretacija. 19. pa sam se za~udio kada sam u toku svedo~ewa u mojoj izjavi primetio da je Rita Pradan upisala na kako sam ja napustio jedinicu zbog nediscipline pojedinaca i da su neki dobrovoqci sa kojima sam do{ao krali ili se opijali. a to je bio i moj prvi odlazak na ratom zahva}ena podru~ja. godine. da sam ja izjavio kako sam odlu~io da napustim jedinicu sa kojom sam do{ao i prikqu~im se teritorijalnoj odbrani. za kojeg ranije nikad nisam ~uo. godine upisala da sam krajem avgusta ili po~etkom septembra u toku petnaestodnevnog odmora posetio sedi{te Srpske radikalne stranke u Beogradu i da sam razgovarao sa Vojislavom [e{eqem.strate{kih razloga promenili polo`aj. 15. 21. odnosno Ratnog {taba Srpske radikalne stranke. Sa sigurno{}u tvrdim da Srpska radikalna stranka nije imala nikakve veze sa mojim odlaskom u Dardu. a kasnije i povratak u Mali Zvornik. Posle toga. Opet sam razgovarao sa Jankom Laki}em o toj ideji i on mi je rekao da bih ja svakako trebalo da po|em s wima jer sam ve} imao nekog iskustva. 20. jer sam ja izjavio da sam `eleo da se vidim sa [e{eqem. U vezi sa ovim istra`iteq Rita Pradan je u izjavi koju sam dao 2003. Ovo pravilo va`ilo je za sve dobrovoqce koji su na rati{te oti{li u organizaciji kriznog. Laki} mi je rekao i da je taj put organizovao Dragan Spasojevi}. godine kod mene je do{ao sekretar op{tinskog odbora Srpske radikalne stranke u Malom Zvorniku i predlo`io mi da se pridru`im grupi mla|ih mu{karaca iz Bosne i Hercegovine koji su nameravali da idu u Dardu u Barawi kako bi stekli neko iskustvo. Rita Pradan je u moju izjavu iz 2003. Bio je to odlazak u Staro Tewe po~etkom avgusta 1991. Za prevoz su kori{}eni civilni autobusi hidroelektrane u Zvorniku. vratio sam se ku}i u Mali Zvornik oko 27. ali da to nije bilo mogu}e zato {to [e{eq nije bio u Beogradu. godine sa istra`iteqima nisam razgovarao o razlozima mog pristupawa teritorijalnoj odbrani. Znam da 2006. nikada vi{e nisam bio dobrovoqac Srpske radikalne stranke. Spasojevi} je organizovao i prevoz od Malog Zvornika do Darde. godine. Znao sam da je to razlog za brisawe iz evidencije i da Srpska radikalna stranka vi{e ne snosi nikakve posledice ukoliko bih kao dobrovoqac po~inio neko krivi~no delo. godine napisala la`. Darda. novembra 1991. Odlu~io sam da ih ne tra`im i da ostanem dobrovoqac pri Teritorijalnoj odbrani Tewa. Istina je da sam ja samo jedanput oti{ao na rati{te kao dobrovoqac u organizaciji Srpske radikalne stranke i wenog kriznog {taba. 16. Barawa 18. Bio sam svestan da sam prekr{io pravilo da dobrovoqci Srpske radikalne stranke ne smeju samostalno da napuste jedinicu. 17. pa mi je Laki} objasnio da je Spasojevi} iz policije.

na udaqenosti od svega 200 do 300 metara od muslimanskih. pa je izjava dobila sasvim drugi smisao. bilo je i kokardi. ali ih ja nisam video i prepoznao i ne znam na kojim su polo`ajima eventualno bili. U izjavu je dodala da su sa Arkanovom grupom u napadu na Zvornik u~estvovali i [e{eqevi ~etnici. a oni koji su nosili kokarde za sebe su govorili da su ~etnici. Posle toga i Srbi su postavili svoje barikade. Istra`iteq Rita Pradan je moju izjavu preformulisala. aprila 1992. Siguran sam da na polo`ajima na kojima sam bio sa arkanovcima nije bilo [e{eqevih ~etnika. Ja nikada nisam rekao da je operacijom napada na Zvornik komandovao @eqko Ra`natovi} Arkan. ali sam rekao da je Arkan komandovao svojom grupom. Ja to nisam rekao i to nije istina i to tvrdim kao jedan od u~esnika u ovoj akciji. Ne znam i nikada nisam rekao da znam da li su to bila tela muslimana ili Srba. 28. Ta~no je da je postojala jedna grupa koja je kontrolisala prelaz preko mosta koji spaja Mali Zvornik u Republici Srbiji i Zvornik u Republici Srpskoj. a da je celu operaciju prema mojim tada{wim saznawima vodio krizni {tab op{tine Zvornik. Znam da je bilo i civila i da su svi bili mu{karci kod kojih smo u yepovima prona{li bombe i razno drugo oru`je. teritorije koja ina~e pripada op{tini Zvornik. 26. u~estvovao u toj operaciji. Nakon povratka u Mali Zvornik ponovo me kontaktirao Dragan Spasojevi} i predlo`io mi da budem u wegovom li~nom obezbe|ewu. vi{e puta sam sa Spasojevi}em i{ao u Dardu. znao sam da }e akcija osloba|awa Zvornika zapo~eti na Bajram 1992. Ne iskqu~ujem mogu}nost da su dobrovoqci Srpske radikalne stranke bili u Zvorniku. Ja sam to prihvatio i od decembra 1991. godine oko 6 sati ujutru. Ja sam kao pripadnik rezervnog sastava policije imao obavezu da no}u patroliram gradom. godine muslimani na prilazima grada Zvornika postavili barikade i to su bile pripreme za oru`ani sukob. Ja sam. do po~etka marta 1992.22. Po{to sam bio u li~noj pratwi Dragana Spasojevi}a. U toku no}ne patrole video sam izme|u 20 i 30 tela ubijenih za vreme osloba|awa Zvornika. grupa od oko 15 policajaca iz Bosne i Hercegovine i jedan broj me{tana Zvornika i okolnih sela. raznim povodima. 27. 24. 25. aprila 1992. Tada sam ga prvi put video. Zvornik 23. Za vreme operacije osloba|awa Zvornika ja nisam video jedinicu @ute ose ni wihovog komandanta @u}u. U~esnici ove operacije nosili su razli~ita obele`ja. kao ~lan li~nog obezbe|ewa Dragana Spasojevi}a. Znam da su 3. Ja sam pogre{io kada sam u izjavi @u}u povezao sa operacijom osloba|awa Kule grada. godine. U operaciji je u~estvovala i jedna Arkanova grupa u kojoj je bilo oko 40 dobrovoqaca. Rita Pradan je u mojoj izjavi samoinicijativno mewala mnoge stvari i pravila izjavu po meri ha{kog tu`ila{tva. godine. Operacija osloba|awa Zvornika po~ela je 8. {to je apsolutna la` koju nikada nisam izgovorio. Rita Pradan je tendenciozno navela da sam rekao da je bilo 200 do 300 muslimanskih tela. 29. Znam da su pripadnici te grupe sebe nazivali ~etnicima i da 181 . Naravno.

^esto su tra`ili da nekoga optu`im za ratni zlo~in. U po~etku je Rita Pradan poku{ala da me na prefiweni na~in pridobije za saradwu. Pri~alo se da su prilikom pretresa `ene terali da se skidaju gole. Pona{awe Rite Pradan je bilo veoma specifi~no.su zloupotrebqavali to {to su kontrolisali grani~ni prelaz. ali ja i daqe nisam znao u koju svrhu to tra`e. ja uop{te nisam znao u kom svojstvu dajem izjavu. gde bih proveo 6 meseci pripremaju}i se za svedo~ewe i da }u za to vreme morati napamet da nau~im unapred napisanu izjavu. 31. pa se pona{ala vrlo qubazno. Simatovi}a i drugih optu`enih Srba u Hagu. Rita je uz postavqawe pitawa koja su vezana za neki izmi{qeni ratni zlo~in koristila mito. ucene i zastra{ivawa od strane tu`ila{tva 30. da }u morati da se suo~im sa sudbinom da je mogu}e da protiv mene podignu optu`nicu za ratni zlo~in u Zvorniku. recite slobodno. ni kriznom {tabu. 182 . nestajalo je qubaznosti i po~iwala je da preti i da me upozorava da mi je boqe da govorim istinu. Kada je shvatila da ne}e i}i ba{ tako lako kako je zamislila. 34. ucenu i zastra{ivawe. a nekima su i otimali novac. Ja sam ponavqao da smo mi te zarobqenike pustili. Pomiwala je da je u Driwa~i po~iwen ratni zlo~in. a mi }emo vam biti zahvalni”. vr{ili pritisak. Pretila je da }e me optu`iti za ratne zlo~ine. 35. Pritisci. osumwi~en ili sam predvi|en kao svedok u nekom postupku. nisu pripadali ni Arkanu. Posle svake izre~ene pretwe. istina je da je to bila neka neformalna grupa sastavqena od me{tana Zvornika. Malog Zvornika i okolnih sela. Za vreme dok sam davao izjavu istra`iteqima Ha{kog tribunala. Rita Pradan mi je skretala pa`wu da me od svega mogu amnestirati svedo~ewe i optu`ba protiv Vojislava [e{eqa. Znam da su u vreme kada je ova grupa terorisala gra|ane dobrovoqci Srpske radikalne stranke ve} bili povu~eni iz Zvornika. Smatram da je ovo bila grupa kriminalaca i koliko je meni poznato. u ~emu je predwa~ila Rita Pradan. da ne bih zavr{io u zatvoru. odnosno da li im je to mo`da potrebno da optu`e mene. olak{ajte svoju du{u. Tvrdila je da je tu`ila{tvo spremno da ispuni sve moje zahteve pod uslovom da prihvatim da potvrdim ne{to {to ne znam i optu`im nekog za ratni zlo~in. Pretila je da. ako ne prihvatim. 32. ni Srpskoj radikalnoj stranci. Ovu grupu smo uhapsili i proterali iz Zvornika po nalogu Dragana Spasojevi}a odmah kada je Spasojevi} saznao za wihove kriminalne radwe. Ona mi je nekad qubazno govorila: “Ne bojte se. ucewivali ili nudili mito. bi}e vam lak{e. Rita Pradan je insistirala da svedo~im protiv Vojislava [e{eqa i obe}avala da }e me prebaciti u Holandiju. da su ga izvr{ili neki ~lanovi moje jedinice i da su ve} svi uhap{eni. ~esto je bila drska i kada je bila nezadovoqna mojim odgovorom. Me|utim. 33. Nisam u mogu}nosti da se prisetim kada. za navodno ubistvo 300 zarobqenika kod Velike Kladu{e. Nisu mi rekli da li sam optu`en. Me|utim. 36. a ona da ih je neko pobio i da }e to staviti meni na teret. promenila je svoje raspolo`ewe i pristup prema meni. u kojim situacijama i na kojim pitawima su istra`iteqi pretili.

Po{to imam puno posla. O{tro mi je rekla da to ne mo`e i da }u ve} sutra ujutru sa wom zajedno leteti u Hag. Ja sam posle ove pretwe pomirqivo ustuknuo. 42. ja sam joj poverovao i tek kasnije shvatio da je to jo{ jedan u nizu pritisaka na mene. pozvala me je Rita Pradan i saop{tila mi da je za mnom raspisala neku blagu poternicu kako bi me locirala. godine insistirala da u moju izjavu upi{e da sam navodno video jednu grupu [e{eqevih ~etnika na mostu dok sam prenosio rawenika Dragana Da{i}a i da je toj grupi izvesni Pejo naredio da ispale granatu na jedan autobus koji je blokirao pe{a~ki most. Neko od prisutnih je prokomentarisao da }u mo}i da koristim i wihove usluge o tro{ku tribunala. sva ozarena. Tada smo se posva|ali i ja sam po{ao prema izlaznim vratima sa namerom da napustim prostorije tu`ila{tva. Dobro se se}am da mi je Rita Pradan 2003. 40. Pitao sam Ritu da li bih mogao nekoga da povedem sa sobom ako prihvatim wihove uslove.37. a ona mi je rekla da treba da razmi{qam i o svojoj deci. jer ja nisam bio u bekstvu. ko zna kada }e to biti”. ja }u javiti va{oj policiji da vas uhapse i prebace u Centralni zatvor. Rita Pradan mi je rekla: “Idite. gde }u pevati kao kanarinac. odgovorila potvrdno. Kada sam 2003. Po{to sam pravno neuk. da treba da potpi{em ve} napisanu izjavu i da }u zauzvrat dobiti {estomese~ni besplatni boravak u hotelu u Holandiji u dru{tvu lepih `ena. pokojne `ene i pokojnog dede solunca. ali kada pro|ete kapiju. Za ovu uslugu mi je obe}ala preseqewe u tre}u zemqu i govorila da ne treba da se pla{im jer }e Vojislav [e{eq biti u zatvoru dok ja budem tro{io pare koje }u od wih da dobijem. a neopisiva panika i strah su me uhvatili kada sam samo pomislio {ta bi se sa mnom dogodilo da su me po Ritinoj poternici uhapsili {iptarski ili muslimanski policajci u Crnoj Gori. Ja sam dosta kasnije saznao da Rita Pradan ili bilo ko drugi iz tu`ila{tva nemaju pravo da raspisuju poternice i da je to iskqu~iva nadle`nost sudija. nego nekoliko meseci na privremenom radu. 38. 39. godine razgovarao sa istra`iteqima Ha{kog tribunala. Kada sam u leto 2006. pa }ete tamo moliti boga kada }u do}i i doneti izjavu da je potpi{ete. a ona je. uop{te nisam pomiwao da sam video jednu grupu [e{eqevih ~etnika u Zvorniku. godine bio na privremenom radu u Crnoj Gori. {to sam joj i saop{tio. 41. Rita Pradan je tek 2006. Osim toga. godine podmetala da potpi{em navodno svoju izjavu koju nisam prethodno pro~itao. 183 . Ovo saznawe me je veoma uznemirilo. Rita je obe}ala da }e me svakodnevno voditi u sudnicu da iza zavesa ili zatamwenog stakla pratim su|ewe Vojislava [e{eqa kako bih razbio tremu i kako bi mi bilo lak{e da se pojavim pred wim kao svedok tu`ila{tva. vi ste slobodan ~ovek. pa je Rita preko porodice mogla da proveri gde se nalazim. tu`ila{tvo je imalo i moj broj fiksnog telefona. Ovaj incident se desio u prisustvu jo{ jednog istra`iteqa i prevodilaca Milana Kosanovi}a i Dane Todorovi}. Uozbiqila se kada sam joj rekao da u tre}u zemqu `elim da ponesem grob moje pokojne sestre. Ova izmi{qotina Rite Pradan se na{la u mojoj izjavi iako ja to nikada nisam rekao.

U leto 2007. ucewivale me. potpisali smo ih i overili u ^etvrtom op{tinskom sudu u Beogradu.Janko Laki} 43. koji ina~e nije bio prisutan u prostoriji u kojoj smo odvojeno davali izjave Janko Laki} i ja. Nakon mesec dana su nas pozvali i mi smo u Beograd do{li 2. Laki} je rekao da on poznaje Novaka Savi}a. ali da sam bolestan i da nisam spreman za du`e putovawe. a ja sam to rekao zato {to mi je Janko Laki} pretio da }e me neko likvidirati ako to ne uradim. zastra{ivale i ponudile mi mito. 48. te da mi je ponu|eno da }e me poslati u Rusiju dok se ne okon~a rad Ha{kog tribunala. godine. 49. Na miru smo pro~itali svako svoju izjavu i po{to nismo imali nikakve primedbe. Nakon nekoliko dana. 47. da je u prostorijama Srpske radikalne stranke bilo puno telohraniteqa i da se nisam ose}ao bezbedno i sigurno. potpisali i overili u sudu. neposredno po zavr{etku rata. Pod pritiskom Janka Laki}a. Pod uticajem Janka Laki}a. kako bismo izjavu pro~itali. 51. U toku razgovora Vjerica Radeta i Gordana Pop-Lazi} su bile izuzetno korektne i nije bilo nikakvih pritisaka. godine dao la`nu izjavu i naveo da su ~lanovi tima odbrane Vojislava [e{eqa Vjerica Radeta i Gordana Pop-Lazi} na mene vr{ile pritisak. marta 2007. godine Janko Laki} je do{ao kod mene i predlo`io mi da idemo u Srpsku radikalnu stranku (SRS) i da razgovaramo sa nekim iz Stru~nog tima koji poma`e pripremu odbrane Vojislava [e{eqa. U Beogradu smo razgovarali sa ~lanovima tima Vjericom Radeta i Gordanom Pop-Lazi}. 45. Moj strah od Janka Laki}a i wegovih pretwi bio je apsolutno opravdan. godine pozvao me je Janko Laki} i po~eo da me ube|uje da treba da promenim izjavu koju sam dao timu odbrane Vojislava [e{eqa i da treba da pristanem da budem svedok tu`ila{tva. pretwi ili ucena. 46. ja sam Kristini Dal i Paolo Pastore Stokiju krajem septembra 2007. Janko Laki} je moj sugra|anin i upoznao sam ga u avgustu 1990. U Mali Zvornik nas je odvezao Novak Savi}. ja sam napisao izjavu kojom povla~im izjavu koju sam dao timu odbrane Vojislava [e{eqa i prihvatio da ponovo razgovaram sa tu`ila{tvom Ha{kog tribunala. Rekao sam i da izjava ne odgovara istini. Novak Savi} je nas dvojicu odvezao u Beograd. kada je odr`an prvi promotivni skup Srpskog ~etni~kog pokreta (S^P) u Malom Zvorniku. 50. U to vreme Janko Laki} je obavqao du`nost sekretara op{tinskog odbora Srpskog ~etni~kog pokreta u Malom Zvorniku. Ni{ta od ovoga nije istina. Rekao sam da sam voqan da idem. Po{to je na{ razgovor sniman na diktafonu. godine. Izjave smo dali u odvojenim razgovorima i vratili se u Mali Zvornik. U januaru 2007. 44. a u strahu za sopstveni `ivot i `ivote ~lanova moje porodice. radikala iz Loznice i da }e se sa wim dogovoriti da nas kolima odveze do Beograda. Naime. U izjavi koju sam dao tu`ila{tvu naveo sam da mi je ~lan Srpske radikalne stranke iz Loznice Novak Savi} pretio. rekle su nam da }e nas ponovo pozvati kada se tekst prekuca na papir. Janko mi je ponudio mo184 .

pa je Laki} po~eo da mi preti da }e mi oduzeti ku}u i plac i isterati mene i moju porodicu na ulicu. Prvo obelodawivawe mog imena i otkrivawe mog identiteta bilo je na Foks televizi185 . 55. Posledwi put sam u~estvovao na javnom skupu u septembru 2010. U me|uvremenu. Dao mi je oko 100 kilograma ~eli~nih eksera za beton i rekao mi da me du`i za po 50 konvertibilnih maraka po kilogramu. Meni je tu`ila{tvo mimo moje voqe nametnulo za{titne mere i odredilo {ifru VS-032. Nakon {to se on prodao tu`ila{tvu Ha{kog tribunala. Osim toga. ja sam veoma ~esto prisustvovao nau~nim skupovima posve}enim Ha{kom tribunalu i Vojislavu [e{equ koje su organizovali Srpska radikalna stranka i Komitet za odbranu Vojislava [e{eqa. 14.000 prisutnih gra|ana poslao poruku putem video linka. godine. Ja od tu`ila{tva nikada nisam tra`io nikakve za{titne mere i moj identitet nije otkrio Vojislav [e{eq. Ja nisam imao novac koji je od mene tra`io. 58. O svim pritiscima. rekao sam da se mogu koristiti javno. Prihvatio sam da povu~em izjavu datu timu odbrane Vojislava [e{eqa jer sam znao da ima razloga da se pla{im Janka Laki}a. 53. Znao sam da je on u sudskom sporu na ime nekog duga Stevanu Tadi}u iz sela Radaq oduzeo ugostiteqski objekat sa prate}im zgradama. 56. godine pod punim imenom i prezimenom dao intervju koji je objavio dnevni list “Pravda”. a porodicu je trebalo prehraniti. 52. Pod prinudom sam prihvatio da mu dugujem 3000 konvertibilnih maraka. zastra{ivawa i pretwe prema meni vr{ili istra`iteqi Ha{kog tribunala i Janko Laki}. Naprotiv. Ja sam timu koji poma`e pripremu odbrane Vojislava [e{eqa dao ~etiri izjave i to 29. na tim skupovima je pomiwano i moje ime. ja sam 8. po~eo je da vr{i pritisak na mene i da mi preti. ali da wemu treba da isplatim po 20.gu}nost da zaradim malo novca koji bi meni puno zna~io s obzirom da sam u to vreme bio bez posla. jer ja nisam priznavao nikakve za{titne mere niti pseudonim. Uz moju saglasnost. godine u Sava centru u Beogradu. godine. 7. Tra`io je da mu isplatim 100 kilograma eksera po ceni od 50 konvertibilnih maraka po kilogramu i prihvatim saradwu sa tu`ila{tvom. jula 2010. gde sam detaqno opisao kakve su pritiske. i 7. Rekao je i da to nije sve i da bi mogao da anga`uje neke qude da me ubiju. ucenama. godine i ni za jednu izjavu nisam stavio zabranu obelodawivawa. gde sam pred oko 7. godine javno svedo~io kao svedok sudskog ve}a u postupku protiv Vojislava [e{eqa. a on je rekao da mi taj navodni dug mo`e oprostiti ako prihvatim da se sa wim ukqu~im u borbu protiv Srpske radikalne stranke. zastra{ivawu i podmi}ivawu od strane tu`ila{tva Ha{kog tribunala i od strane Janka Laki}a ja sam 6. avgusta 2008. ucene. a 30 konvertibilnih maraka po kilogramu eksera bila bi moja zarada. decembra 2007. kako pred Ha{kim tribunalom tako i u srpskoj javnosti. 57. Javna istupawa i izjave date timu odbrane Vojislava [e{eqa 54. avgusta i 20. januara 2007. decembra 2007.

godine odr`ana je skup{tina Komiteta za odbranu Vojislava [e{eqa u Zemunu u sali op{tine Zemun. Ne mogu ta~no da se setim datuma. novembra 2007. 60. godine u vi{e gradova Srbije. Svi koji me znaju. februara prisustvovao slavi Srpske radikalne stranke Sveta Tri Jerarha u op{tinskom odboru stranke u Loznici i to na poziv predsednika Op{tinskog odbora i Novaka Savi}a. 59. imao neodoqivu potrebu da o tome govorim u javnosti i to pod punim imenom i prezimenom. kada sam to uspeo. Uostalom i kao svedok sudskog ve}a svedo~io sam javno. a sutradan su o tome pisali svi {tampani mediji u Srbiji. prijateqima. O svemu {to mi se de{avalo u vezi sa tu`ila{tvom Ha{kog tribunala govorio sam na svakom mestu. godine ja sam u prepunoj sali govorio o pritiscima i o torturi koju sam pre`iveo od strane istra`iteqa Ha{kog tribunala. godine organizovao konferenciju za novinare na kojoj sam upoznao javnost sa ucenama. pritiscima i ucenama ha{kih istra`iteqa. pretwama i pritiscima koje su na mene vr{ili predstavnici tu`ila{tva Ha{kog tribunala. U nameri da o svemu govorim javno i da se. Meni je `ao {to u po~etku nisam uspeo da se suprotstavim pretwama. U toku 2008. 62. 63.ji. Tada je u emisiji “Recite narodu” moj identitet otkrila Nata{a Kandi}. ^ak je bila preneta i na glavnoj informativnoj emisiji TV Dnevnik na prvom programu Radio televizije Srbije. 29. Sremskoj Mitrovici. O ovoj konferenciji javnost se informisala iz sredstava javnog informisawa. pod punim imenom i prezimenom. godine prisustvovao nau~nim skupovima posve}enim Ha{kom tribunalu i Vojislavu [e{equ i to u Domu sindikata i u “Areni” u Beogradu. godine. Vi{e od 10 godina unazad ja sam svakog 12. 64. 61. Svi qudi koje sam tamo vi|ao znali su za moje kontakte sa tu`ila{tvom Ha{kog tribunala i uvek sam otvoreno pri~ao o problemima koje sam imao sa predstavnicima tu`ila{tva i nikada mi nije palo na pamet da svoje ime i prezime zamenim nekim brojem i da tako skrivam svoj identitet. Ja sam prisustvovao toj skup{tini i svojevoqno potpisao akt da kao ~lan pristupam Komitetu za odbranu Vojislava [e{eqa. ja sam 7. znali su da su mi u tu`ila{tvu odredili {ifru pod kojom je trebalo da svedo~im i da su to uradili mimo moje voqe. kao i na zavr{nom predizbornom mitingu u “Areni” u Beogradu. u kafani. ja sam u~estvovao na predizbornim mitinzima Srpske radikalne stranke po~etkom 2008. 65. Slavi prisustvuju ~lanovi i simpatizeri Srpske radikalne stranke i ja tamo nikada nisam do`iveo nijednu neprijatnost. pa sam. a kasnije i Janka Laki}a. 186 . Ovaj skup pratili su i {tampani i elektronski mediji i sigurno su u svojim arhivama sa~uvali snimke. Iako nisam ~lan Srpske radikalne stranke. ali znam da sam 2007. me|u ro|acima. Loznici. Se}am se da sam bio u Novom Sadu. u prodavnici. kao i ranije. decembra 2007. Na nau~nom skupu koji je odr`an u Domu sindikata 2007. i 2008. predstavqam punim imenom i prezimenom. iako su mi sudije nudile da svedo~im pod {ifrom i da mi iskrive lik i glas.

I naveli su da 13. Izjavu dao: 2. Potpis (potpis na originalu) Konferencija za novinare. kakva je [e{eqeva retorika. Ako nekoga od vas bude posebno zanimalo ja mogu i da objasnim kako su i {ta sve falsifikovali {aqu}i sa 187 . Mi uop{te nismo znali. mi smo vam saop{tili na na{oj konferenciji za novinare u ~etvrtak da je mogu}e da zaka`emo hitnu i vanrednu konferenciju ukoliko budemo imali va`ne informacije za vas povodom postupka koji se pred Ha{kim tribunalom vodi protiv prof. Tonija Ober{ala. pri~a o gluposti. Za 13. koja je napisana na srpskom jeziku. Nenad Jovi} iz mesta Radaq op{tina Mali Zvornik. koji ni{ta posebno zna~ajno. kao i moje video poruke na skupu u Sava centru. dao izjavu u kojoj je rekao. na wega li~no. Gospodin Jovi} se nalazi sa moje leve strane. je ve} ranije dao izjavu timu za odbranu Srpske radikalne stranke. jer mi ni{ta o tome nismo znali. koje je Tu`ila{tvo predlo`ilo. oktobar 2010. Nata{a Kandi} je precizno pomenula ime gospodina Jovi}a. dr Vojislava [e{eqa. ni imali spisak svedoka ni raspored svedoka Tu`ila{tva. decembra pred Ha{kim tribunalom kao svedok Tu`ila{tva treba da se pojavi gospodin Nenad Jovi}. on je potencijalni svedok odbrane. za 11. zamislite slu~ajno. Naime. da svakako ne `eli da bude svedok Tu`ila{tva. kao {to znate predvi|eno je saslu{awe eksperta Tribunala. godine Aleksandar Vu~i}: Po{tovani novinari. odakle woj ta saznawa. a ja sam je pitao. o tome {ta su Srbi na ovim prostorima. vide}ete. Ja vas podse}am na ~iwenicu da je u emisiji u kojoj sam bio sa gospo|om Nata{om Kandi}. odnosno Tu`ila{tva. ovakva ili onakva. Ti pritisci na wega su nastavqani.66. U vezi sa mojim javnim nastupima i to pod punim imenom i prezimenom kao dokaz prila`em fotokopije mog intervjua dnevnom listu “Pravda”. U Malom Zvorniku. te da u potpunosti odgovara re~ima koje sam izgovorio u razgovoru sa Vjericom Radeta i Borisom Aleksi}em. decembar. decembar 2007. odnosno timu koji poma`e odbranu dr Vojislava [e{eqa. su zakazali dovo|ewe prvog svedoka Tu`ila{tva. 12. godine Nenad Jovi} (potpis na originalu) Potvrda Svojim potpisom potvr|ujem da sam pro~itao ovu izjavu. 7. i novine Srpske radikalne stranke “Velika Srbija” u kojima je {tampan transkript mog izlagawa na skupu u Domu sindikata. kakvi su Srbi. kada i koji dolazi. ali za 13. pritisci na porodicu. i mi smo do{li sa tim zna~ajnim informacijama danas pred vas. Na sve mogu}e na~ine oni su mewali te izjave. ~lanovima Tima koji poma`e pripremu odbrane Vojislavu [e{equ pred Ha{kim tribunalom. propagandisti~ka.

specijalnu emisiju. protiv Vojislava [e{eqa. da pri~a bilo {ta protiv Vojislava [e{eqa. A kad bi taj demokratski ~in da se ponovi na wima onda je to terorizam. I mnoge nevladine organizacije su u taj prqavi posao upletene. On ide da kupi mleko od onog verovali ili ne u Republiku Srpsku. Posle ~etrnaest dana kada sam doneo potpis Veselina Mrdaka. zamenika tu`ioca. Oni se bave svim mogu}im pritiscima. Kamere onih koji danas ka`u da je terorizam kad im neki wihov. Ali smo za neke stvari saznali. odmah da vam ka`emo. Ali mi je zanimqivo da novinari na tome nisu insistirali i da ih nije zanimalo. la`u}i wih tamo kako imaju ne znam. ~ime se to Tu`ila{tvo ha{ko bavilo u me|uvremenu i {ta su sve radili ~ak i nadle`ni dr`avni organi Republike Srbije u wihovu korist u me|uvremenu.raznih faksova iz [vajcarske i ne znam gde i ja sve. Dakle. Zato {to je pitawe samo trenutka {ta su oni sve jo{ u stawu da urade. ne bi li {ta ~inili i govorili protiv dr Vojislava [e{eqa. da bi time sebe za{titio. Nenada Jovi}a smo morali da zamolimo da se izlo`i toj vrsti neprijatnosti. Zvornik u Republici Srpskoj i tako daqe. I time dodatni pritisak vr{ili na qude. jer je za devet dinara jeftinije mleko. i oni su slali kameru tamo. Videli Kristinu Dal kad se slikala na RTS-u. Mili} ili tako ne{to. da se pojavi ovde pred vama novinarima. I pitaju nas. Snimali sve vreme za potrebe Ha{kog tribunala. Pozvali su tamo i kamere B92. Javqaju nam dobri qudi sa aerodroma. onda su rekli da ne la`e Vu~i} sad. ne. Loznici. ali to je ka`e u skladu sa zakonom o saradwi sa Tribunalom. Ja vas podse}am na slede}u ~iwenicu pre nego {to dam gospodinu Jovi}u re~. ne bi li ubedili vaqda sebe sami kako su obezbedili kqu~nog svedoka ili va`nog svedoka u borbi svojih la`i protiv Vojislava [e{eqa. I odmah reaguje onaj idiot od tu`ioca. kao {to znate i mnoge la`no dr`avne slu`be. Vojislav [e{eq nam je ~itao neverovatne stvari o tome. Oni se ne bave ~ak ni u skladu sa tim zakonom koji je donet tada suprotan Ustavu SRJ. Oni nas sedam godina uveravaju da je to bio najvi{i i najbogougodniji i blagogodniji demokratski ~in. postoje}e u to vreme Republike Srbije. Ne znam i ja kako mu je ime. 188 . Oni su rekli da la`em. Sino} u razgovoru sa Vojislavom [e{eqem koji oni ne smeju da prislu{kuju jel’ mu je to dozvoqeno kada razgovara sa pravnim savetnicima dva puta nedeqno. Umesto da vaqda hapsi one kriminalce koji su spaqivali Skup{tinu. pa jel’ vi znate? Ne znamo. Tako smo saznavali za to {ta rade u op{tinama Mali Zvornik. protiv onih qudi koji odbijaju da sara|uju sa Ha{kim tribunalom na takav na~in. Da bismo svi zajedno mogli da ga za{titimo od zlikovaca iz Ha{kog tribunala i wihovih slugu ovde. Kada sam rekao prvi put da Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine sau~estvuje u svim prqavim i protivpravnim akcijama koje se sprovode na teritorije Republike Srbije. Gospodin Jovi} je siroma{an ~ovek. naravno mi znamo da oni to prislu{kuju ali ne smeju da koriste i ne smeju da zloupotrebqavaju. Ka`u da }e da pro|u kao Bastiqa. ne bi li pomagali. Pa smo onda saznali {ta su radili. zamenika Vuk~evi}evog. ovakvu i onakvu. on vaqda }e da goni one koji nisu ni{ta spaqivali. pred kamerama. Na svaki na~in su tra`ili bilo koga.

izdr`avam jednu bebu od devet meseci i time se ponosim. sve ono {to je u ku}i to je li~no moje. obavezuju}i nalog. Vi znate da je gotov rad. da ne znam {ta ~ine suprotno wegovoj voqi. Mi ne}emo da izla`emo riziku ni porodicu gospodina Jovi}a. misle}i da na terenu u Srbiji ne}e do}i do suprotstavqawa wihovim protivpravnim radwama i merama koje svakodnevno preduzimaju. Pa ka`e. kako }e ne znam {ta da rade. E. gotovo sa podizawem optu`nice Ha{kog tribunala i tako daqe. Pa da vidimo {ta }e onda da rade. dosta je bilo toga. psiholozi. Mewali su se analiti~ari. samo vam mogu ukratko re}i da sam bio ~etiri do {est puta saslu{avan u kancelariji Ha{kog tribunala. Gospodin Nenad Jovi} ne}e da ide. [e{eq je samo patriota. Svakojake pretwe je iznosila. u program ne znam ni ja ~ega. mora{ da se pojavi{. koju je tako|e neko napravio. Ja znate nisam no}ima spavao od straha posle duela sa Nata{om Kandi}. ni gospodina Jovi}a. Da se sa nama banditi ne}e igrati kao {to su se igrali i sa Milo{evi}em i sa nekim drugima. Re}i }u mu u redu. koji su ~ak i{li na to. ali }e vam iz srca re}i nekoliko re~enica. ono {to su radili svima. Evo ga. ni{ta nije tu|e. da ga sklawaju. Razmi{qaj malo i o svojoj porodici. I naravno. Ja sam vam rekao da }emo mi to da spre~avamo. Ja imam jednog sina. samo to {to `eli. Mi smo im ovim sad pokazali da se sa nama ne}e igrati. jedini svedok koji su zakazali za decembar. kao {to ne volim da neko ugro`ava moju. ve{taci sudski i ko sve ne znam. je gospodin Nenad Jovi}. dajte. ali }emo i to uspeti da izdr`imo. Svi silama su se trudili da me ubede da svedo~im protiv Vojislava [e{eqa. ti si potencijalni i osumwi~eni. a nema je i ne znam je. Nenad Jovi}: Dobar dan. Dobro. la`no razume se. Ja sam iz sela Radaqa kod Malog Zvornika. Da vidimo dokle su nasilnici spremni da idu. ^ak je bilo pretwi kako }e negde da ga otimaju. 189 . Znate kako mo`e da ide? Mo`e da ide ako Sudsko ve}e donese sub penu. Mi }emo da te {titimo. E. mi }emo da ti obezbedimo u zavisnosti od toga {ta }e{ da napi{e{ i kako }e{ sve da u~ini{. od nikoga nisam primao pare za usluge nikada. ne bih ugrozio ni~iju porodicu ili decu da ostanu bez roditeqa. Ulazi{ u program za{tite. da bi svojoj porodici obezbedio pre`ivqavawe. Ali je on ve} dao ovla{}ewe i punomo}je advokatu Petru Joji}u koji bi sa wim i{ao u tom slu~aju. samo ti ka`i tamo sve {to treba protiv Vojislava [e{eqa. ne zna je ceo svet. Trajalo je to po 14 ~asova. svi su se oni mewali samo sam ja ostajao. Gospodin Jovi} nije vi~an govornik. Ako ne bude{ dobar. radnik koji te{ko pre`ivqava krizu koja vlada u na{oj dr`avi. ko zna {ta mi tebi sve mo`emo da napakujemo. to {to `eli da vas obavesti.svakoga dana. Ja nikada ni protiv jednog Srbina ne bih svedo~io. I da [e{eq ima neku krivicu koju bi ja znao. ako ne bude{ sa nama sara|ivao. jednu k}erku i jedno dete na starateqstvo. To je trajalo po ~etiri dana. pojavi}u se. I to su apsolutno svakome radili. Ja se mojom sirotiwom ponosim. Nama je stalo i do wegovog zdravqa i do zdravqa i `ivota ~lanova wegove porodice. Ja `ivim jako siroma{no. a onda }emo biti spremni da odgovorimo na va{a pitawa. Nemam dovoqno razvijen re~nik da vam objasnim. psihijatri.

oni su predvideli protivpravno i ako su imali informaciju i dobili izjavu na osnovu koje je podneta krivi~na prijava protiv Karle del Ponte. Ali nisam bio lew. veliki pritisci vr{eni su na meni samim tim {to su oko zgrade u kojoj su me saslu{avali bili stra`ari unutra. kome god {ta obe}aju. Ube|ivali su me na razne na~ine obe}avaju}i mi preseqewe porodice i mene. za slede}u nedequ. da cela Srbija zna. ali to bi bilo zastra{uju}e. Drago mi je da sam do{ao da vam ka`em istinu. Pare su prolazne. ja to nisam znao. I nije im uspjelo. Bilo je toga da bih mogao da vam pri~am dan i no}. kao svedok Ha{kog tu`ila{tva. jer nije znao kako da iza|e na kraj sa pritiscima. po{to uvek rado gledam sopstvene gre{ke u emisijama pa smo zapazili to ime. A jo{ im i na{a dr`ava poma`e. ali nemam ja taj re~nik. to mora Sudsko ve}e da donese odluku. srpski junak koji brani Srbiju iz Haga. Hvala vam. Da se bavim la`ima i prevarama ja bih `iveo boqe. obraz ostaje. Aleksandar Vu~i}: To moramo da vidimo. policajci Ujediwenih nacija naoru`ani. sve je la`no. Evo. ne}emo te zatvoriti. Da ne nasjedaju pojedini qudi misle}i da }e dobiti ne{to. Ka`e. Nisu uspjeli. zamor psihi~ki. Novinar: Dali ste mogu}nost da Ha{ki tribunal donese obavezuju}i nalog da se gospodin Jovi} pojavi na su|ewu za 13. za mene je [e{eq patriota. od istine ne be`im. svaki do`ivqaj. ali ja ne mogu da se izborim sa wima. Ja bih samo jo{ jedanput da vam dam informaciju. ~uli ste ta~no ko je znao i rekao – a ~u}ete {ta }e neki da govore. ne samo da im se suprotstavqa svedo~e190 . Dakle. {umama para. ovih no}i sam najmawe spavao. Uz sve te igre i pretwe – zatvori}emo te. Izvolite ako imate neka pitawa. Danijela Saksona i one Uerc Reclaf. dobijawe posla. Tako da prvi svedok Ha{kog tu`ila{tva. Ja sam siguran da }e oni tako uspe{no i da nastave. mnogo je to uticalo na mene jer ja nisam ~ovjek koji ima re~nik da se bori sa nekim timom istra`iteqa Evropske unije. nije svedok Ha{kog tu`ila{tva. a na moju sre}u. Ne slu~ajno. jer ja nikako ne bih bio sre}an ~ovek niti bih mogao da se pogledam u ogledalo kad bih svedo~io tako ne{to la`no. Niko. najvi{e sam proveo uz cigare i kafu sekiraju}i se za porodicu i mene. da znate za 13. uzbu|en sam. pozvali ~oveka. a ja zaista ne znam ni{ta. Ako moram da odem tamo i}i }u i zastupa}u po mom naho|ewu ono {to je istina. ili ve} koga. pa ponovo da proverimo. Mislim da sam bio dovoqno jasan. ja sada izjavqujem pred svima vama. Aleksandar Vu~i}: Zahvaqujem se gospodinu Jovi}u. Ne bih svedo~io ni da znam ne{to.Ovde sam do{ao tako|e da ka`em istinu. Onda }emo da vidimo kako }e to da izgleda. imali su izjavu gospodina Jovi}a. sve je prolazno. Zna~i. Vojislav [e{eq ne samo da bi se ovome suprotstavqao. na`alost za wih. Hvala vam. ne}e uspjeti nikada. Pa se postavqa pitawe. kako su to znali. ja sve {to sam rekao ostaje. To bi unelo tektonske promene u sam postupak. decembar. ni zbog kakvih stvari nego sam do{ao zbog toga {to ho}u da se zna istina. pomiwu}i ime gospodina Jovi}a. ~ovek se obradovao {to smo zvali. ali su oni nastavili sa pritiscima na wega i o~ekivali da bude svedok Tu`ila{tva.

nevladine organizacije i deo wihovih si191 . Onda se jave pa ka`u. ali }ete imati su{tinu. oni uzmu od wega pet re~enica da ne{to tobo`e saznaju. Oni se ne bave ozbiqnim dokazima. E tu }emo da na|emo. Dakle. Oni ne}e da na|u osloba|aju}e stvari za ne znam Vojislava [e{eqa ili bilo kojeg optu`enika.. oni nastavqaju {to preko onih koji su wihova najtvr|a linija u nevladinih organizacijama. kada imate sudsku overenu izjavu da to ne}e da rade. preko dr`avnih organa. Ali to samo u slu~aju da ba{ sudija Antoneti krene protivpravno da se pona{a i na silu poku{a da pomogne Tu`ila{tvu u ne~emu {to ve} bilo sme{no i {to bih bilo rekao bih suprotnost ne samo o kontradiktornom i akuzatornom postupku iz anglosaksonskog prava. pa time da mu uvrste u spise ne~ije svedo~ewe pa ka`u. deo Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srbije. Ne. koje i na finansijski na~in i na sve druge na~ine logistikom potpoma`u one koji su im takozvani sigurni svedoci. Novinar: .. kako to ide. a onda oni sami napi{u i sastave raznorazna ~uda. a i rad istra`iteqa. ko su qudi koji su. sve to uvezuju. E to su stvari koje [e{eq ne}e dozvoliti. mi nemamo ni{ta protiv [e{eqa i tako daqe. Onda mu ka`u. Ne}u mo}i ba{ svaki detaq da vam ka`em. Gospodin Jovi} ka`e da nije mogao da se izbori sa ha{kim istra`iteqima.. Aleksandar Vu~i}: Odgovor bi bio. Gde god da stane s neke strane ga udaraju. ono {to ose}a i nema od toga nikakva filozofija. odgovor bi bio nevladine organizacije. vi ste rekli da im poma`e neko. nego oni idu smisleno tra`e}i politi~ku podr{ku za svoj projekat od onih koji su se nekada sukobqavali sa Vojislavom [e{eqem.. to jest “da ga potkupimo”. da bi taj pritisak bio {to `e{}i. ali ako do|e do sub pene. oni se ne bave pribavqawem dokaza ili ozbiqnim istra`ivawem {ta se zaista dogodilo na prostoru biv{e Jugoslavije. i kako izgleda izgradwa cele mre`e. Novinar: Zna~i. I `estoko }e se pobuniti.. Dakle. Ha{ki istra`iteqi. pa do samog tu`ioca Kristine Dal i preko Tu`ila{tva za ratne zlo~ine koji je jo{ jedan deo beo~ug u lancu wihovih pritisaka. kako je ve} kazao. e hajde sad ti tu potpi{i. da ga ubedimo da bude la`ni svedok. {to ja~i. preko neformalnih grupa u Srbiji i preko nevladinih organizacija. Nekad im ne daju na srpskom. dr`avni organi. Onda oni qudi potpi{u. A onda {ta daqe rade? Onda i kada se i to zavr{i. a vi znate kako on to ume.. da vidimo ko je tu siroma{an. imate to svedo~ewe na 400 strana ili na 1000 strana. mi ne}emo da budemo svedoci Tu`ila{tva. do obavezuju}eg naloga. Ona mi u|emo u te papire i vidimo kako to sve izgleda. kome mo`emo da pomognemo. Oni mu pi{u. pre svega Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine.we wihovim video-konferencijskim vezama. da obi~an ~ovek jednostavno tome ne mo`e da se suprotstavi. nego na engleskom.. Dakle. kako izgleda ta piramidalna struktura. I onda idu po op{tinskim odborima odakle su slati dobrovoqci. dakle. gospodin Joji} i gospodin Jovi} oti}i }e u Hag i tamo }e gospodin Jovi} re}i ono {to misli. svim pravnim sredstvima protiv mogu}e sub pene.. Aleksandar Vu~i}: Precizno }u vam re}i ko su. To im je [e{eq rekao u prvom svom izlagawu. Oni se ne bave istinom.. Tako se svakome od tih qudi de{avalo. a ti ima{ pola sata da ispituje{ svedoka.

Mogao je da pro~ita. kao {to su. da bih podelio sa wim sve muke i bar polovinu preuzeo na sebe. dolazite redovno na na{e konferencije. a nisam dorastao tom poslu. Ja. Sada poku{avaju da mu nametnu advokata. kako su mi pretili dizawem optu`nice protiv mene. Znate da vas nikada nisam lagao. ako je vi~an ~itawu. sve se nekako meni ostvarilo a wima ba{ i nije. Sve {to sam im obe}ao iz Ha{kog tribunala. u zatvoru i koliko vremena traje su|ewe protiv wega. U tim izjavama. Prof. Dom sindikata. kad podnosi izve{taj Ujediwenim nacijama. Nikada ne bih la`no svedo~io. dr Vojislavom [e{eqom. Ja se samo pitam: za{to glavni tu`ilac Bramerc. Nudili su mi i novac. Nenad Jovi}. dr Vojislavu [e{equ i za{to im glavni tu`ilac Bramerc ne opi{e na koji na~in wegovi istra`iteqi dolaze do svedoka protiv Vojislava [e{eqa. dr Vojislava [e{eqa. Valentina vi to najboqe znate. godine Nenad Jovi}: Cewene dame i gospodo. pa mo`ete koristiti usluge koje one pru`aju”. lepo i ~itko pi{e kako sam ja ucewivan od strane ha{kih istra`iteqa. jer ih ve} odavno ima. malo i da se na{alim. Jovi}u. prof. citiram: “Dobi}ete. uskrate posete pravnog tima. Nau~ni skup “Novi poku{aj sudskog ubistva dr Vojislava [e{eqa u Ha{kom tribunalu” Beograd. Ali zbog toga i nemaju nijednog va`nog svedoka protiv 192 . dr Vojislavu [e{equ je tamo mnogo te{ko. Izvinite zbog toga. zatvorsku kaznu koju su mu ve} pripremili. Znate.gurnih prqavih la`nih svedoka iz raznih postupaka ve} dokazanih. kao i posete wegove porodice. ja mislim da je ovo prvi ovakvog tipa veliki i ozbiqan udarac la`ima Ha{kog tu`ila{tva. Tu`ila{tvo je u krizi jer treba opravdati novac dobijen od Ujediwenih nacija za svrhe dokaznih elemenata. jer pravda se dokazuje samo istinom. sme{taj u hotelu {est meseci. zatvarawem u Centralni zatvor. overenim u sudu. A taj novac je potro{en od strane ha{kih istra`iteqa na vozawe yipovima i provode po hotelima {irom biv{e Jugoslavije. dr Vojislav [e{eq. tamo }ete biti okru`eni lepim devojkama. Hvala vam najlep{e {to ste do{li na na{u konferenciju. uskrate telefonski kontakt s wegovim pravnim timom. svedok sam odbrane. pa ~ak i da sam povredio sud i da }u biti ka`wen sa sedam godina zatvora i 200. 20. a verujte mi na re~ bi}e ih jo{.000 evra. A lako je mogao do}i do tih informacija. prof. Oni ne znaju da bih ja pre podelio sa na{im bratom. Svi znamo koliko je pro{lo vremena otkako je na{ srpski junak. Ponekad se pona{am kao da predajem u {koli. a sve to samo da potpi{em ve} napisanu izjavu protiv prof. obiqe mojih izjava i dokumenata koje sam poslao pod krivi~nom i pravnom odgovorno{}u Ha{kom tribunalu. septembar 2008. Izvolite ako imate jo{ neko pitawe. dobar vam dan i poma`e Bog. Bilo je i veselijih ponuda. ne opi{e i na~in pona{awa svog Tu`ila{tva prema prof. Izviwavam se {to sam bio preop{iran. odvo|ewem u Hag gde bih im pevao kao kanarinac.

devojke i sumu para. tako da se desilo da sam jedne no}i pobegao iz stana koji su mi dali. ako je moje svedo~ewe doprinelo rasvetqavawu la`ne optu`nice protiv prof. da mi mogu napraviti neko zlo u ku}i. iz kog resora. 8. Zna~i. “Pravda”. koga je Ha{ko tu`ila{tvo poku{alo da natera da svedo~i protiv dr Vojislava [e{eqa.. Zna~i. i{lo se direktno na Vojislava [e{eqa i naterivawe na la`. ne datu moju. ni da ga tra`e. nego izjavu koju su oni napisali protiv dr Vojislava [e{eqa da nau~im napamet. ne bi ga na{li. @iveo prof. 18. Najvi{e me poga|alo kada bi mi.Priseti se malo svoje dece. pa zato oni ne mogu ni da imaju svedoka protiv wega. godine. pretwama i podmi}ivawu od strane istra`iteqa Ha{kog tribunala. seti se malo svoje porodice”. izvolite hitno o ovoj istini izve{tavajte Ujediwene nacije.dr Vojislava [e{eqa. godine nisam hteo da potpi{em izjavu koju su mi ponudili. da me mo`e amnestirati od svega toga samo u tom slu~aju ako `elim da svedo~im protiv dr Vojislava [e{eqa i da pro~itam. Sava centar. dr Vojislava [e{eqa. dr Vojislav [e{eq.Dok vi budete tro{ili pare u nekoj od tre}ih zemaqa. godine Nenad Jovi}: Moje ime je Nenad Jovi}. Tako|e sam ponosan i puno mi je srce. dr Vojislav [e{eq nije kriv. naslovom “Ne}u da la`em protiv [e{eqa” i podnaslovom “Obe}avali su mi novac. Nisu imali kad. posle 15 sati. pa neke `rtve oko grada Zvornika. objavquje tekst sa izjavama generalnog sekretara Srpske radikalne stranke Aleksandra Vu~i}a i Nenada Jovi}a. Po{to 2003. kako se izrazila: . gospodine glavni tu`io~e Bramerc. Tekst je objavqen sa nadnaslovom “Nenad Jovi}. Rita Pradan mi je rekla da me mo`e amnestirati od svih tih navodnih zlo~ina koje sam ja napravio. To su nekih izmi{qenih 300 muslimana ubijenih na Kladu{i. decembra 2007. napomenula: .. Veoma sam ponosan {to nisam podlegao ucjenama. a zauzvrat }u dobiti ono {to sam rekao: hotelski sme{taj. oktobar 2010. Ha{ki istra`iteqi su mi bez mog odobrewa i znawa dodelili pseudonim svedok 032. jer prof. pa mo`ete biti ponosni jer }ete skinuti sa sebe svu prqav{tinu kojom su vas poprskali va{i istra`iteqi. zbog lepog `ivota i provoda. Pa evo. zaposlewe i preseqewe moje porodice na bezbedno mesto u zamenu za svedo~ewe protiv lidera radika193 . wihovu ve} napisanu izjavu. ko zna kojih snaga. `ivela Velika Srbija! Me|unarodni nau~ni skup u organizaciji Komiteta za odbranu Vojislava [e{eqa “Argumentima protiv montiranog procesa” Beograd. dr Vojislav [e{eq }e biti u zatvoru kao i svi drugi protiv kojih bude{ svedo~io”. A i da su se trudili. Odmah sam se pla{io da mi je neko u ku}i od wihovih. nesu|eni svedok Ha{kog tribunala”. 14-15 sati saslu{awa. nau~im napamet.

ve} mo`e da se pojavi samo kao svedok odbrane u Ha{kom tribunalu. Vu~i} je pojasnio da je za Nenada Jovi}a kao potencijalnog svedoka optu`be saznao od Nata{e Kandi} u emisiji na Foks televiziji. godine. sa nadnaslovom “Nenad Jovi} odbio zahtev ha{kog tu`ila{tva da la`e protiv lidera SRS”. pritiscima. ali preko svog advokata. objavquje tekst sa izjavama Nenada Jovi}a. generalni sekretar Srpske radikalne stranke. – Tribunal. jer novac je prolazan.la”. ucenama. a ne znam. i naslovom “Svedo~i}u za [e{eqa”. a ta saslu{awa su ponekad trajala i po ~etrnaest sati. Poku{avali su da me slome. U Hagu su mi rekli da }u {est meseci biti sme{ten u hotelu i da }u imati vremena da savladam ono {to je napisano u izjavi. kome je dao punomo}. izjavio je da Tu`ila{tvo Ha{kog tribunala i daqe nastavqa sa pritiscima i ucewivawem potencijalnih svedoka u procesu koji se vodi protiv lidera radikala. 194 . pretwama i falsifikovawem izjava poku{ava da iznudi izjave protiv [e{eqa. – Nekoliko puta su me u kancelariji Ha{kog tribunala saslu{avali razni psiholozi. koji je 13. ali to bi izazvalo “tektonski poreme}aj” u Ha{kom sudu. deo Ministarstva unutra{wih poslova i neke nevladine organizacije – rekao je Vu~i}. Tra`ili su od mene da svedo~im protiv Vojislava [e{eqa. pre svega psihi~ki. Obe}ali su mi. Aleksandar Vu~i}. ve} suptilno. da }e me sa porodicom smestiti u zemqu koju odaberem i da }e mi obezbediti posao. nikad ne bih ni{ta rekao – rekao je Jovi}. psihijatri i drugi stru~waci. a imam troje dece. sudski ve{taci. ali ja nikad ne}u govoriti protiv [e{eqa. juna 2008. nudili su mi i devojke za dru`ewe. decembra trebalo da bude svedok optu`be protiv Vojislava [e{eqa. 21. ako pristanem. ^ak su mi rekli da }u mo}i da koristim sve sadr`aje koje hotel nudi. Ha{ki istra`iteqi mi nisu pretili i ucewivali me direktno. Vu~i} je predstavio i nesu|enog svedoka Tribunala Nenada Jovi}a. – Vojislav [e{eq je patriota i srpski junak koji u Ha{kom tribunalu brani i Srbiju i srpski narod. ali to im ne}e uspeti – naglasio je Vu~i} i dodao da “sudsko ve}e Tribunala mo`e da donese obavezuju}i nalog da se Nenad Jovi} pojavi na su|ewu. kao ni protiv ijednog Srbina – rekao je Nenad Jovi} iz sela Radaq kod Malog Zvornika. a u tome im poma`u Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine u Srbiji. umesto da se bavi tra`ewem ozbiqnih dokaza za uzroke de{avawa na prostoru biv{e SFRJ. Istra`iteqi Tribunala tra`e po svaku cenu bilo koga ko bi mogao ne{to da ka`e protiv Vojislava [e{eqa. “Pravda”. a ~ist obraz ostaje i zato ~ak i da znam ne{to. – Nenad Jovi} nam se javio i rekao da nema nameru da bude svedok optu`be. Iako sam siroma{an. Tekst ima antrfile sa nadnaslovom “Nalog Haga” i naslovom “Tektonski poreme}aj”. Pretili su mi i na mene i moju porodicu stalno vr{e pritisak. nikad ne bih la`no svedo~io za novac.

ali i osobe koje su prijavqene kao svedoci odbrane.Ne `elim da la`em i da svedo~im onako kako mi oni ka`u. Prema Jovi}evim re~ima. predstavnici tu`ila{tva su na wega vr{ili razne pritiske. obratio Srpskoj radikalnoj stranci i pravnom timu koji poma`e u odbrani Vojislava [e{eqa. na tom spisku se nalazi nekoliko osoba koje odavno nisu me|u `ivima. pro~itao i broj pod kojim je on zaveden. tu`ila{tvo me je najavilo kao svog svedoka. Stra{no sam se iznenadio i potresao kada sam to ~uo – ka`e Jovi} za “Pravdu”. To je uticalo na moju porodi195 . – Naravno. – ^lan sam tima za odbranu Vojislava [e{eqa i prijavqen sam kao svedok odbrane u procesu koji se pred Ha{kim tribunalom vodi protiv wega. Spisak svedoka koje tu`ila{tvo Ha{kog tribunala planira da izvede u nastavku su|ewa Vojislavu [e{equ izazvao je burnu raspravu na administrativnoj sednici pretresnog ve}a. obelodani}e moje ime pa }e me moj narod kazniti. Tu`iteqka Kristin Dal je mene prodala Nata{i Kandi} ili su videli da ja ne}u i ne `elim da budem svedok tu`ila{tva pa su objavqivawem mog imena kao za{ti}enog svedoka hteli da mi se osvete. Jedan od wih je Nenad Jovi}. koji ni sam nije znao da se nalazi na spisku svedoka tu`ila{tva dok nije ~uo da je tu`ilac. I pored toga. Dodaje da je prvi put kontaktirao sa predstavnicima tu`ila{tva Ha{kog tribunala 2002. Pritiskaju preko Nata{e Kandi} Govore}i o na~inima na koji ha{ko tu`ila{tvo pritiska svedoke. Naime. I pored toga. godine. Za pomo} se. – Pet ili {est puta sam razgovarao sa predstavnicima tu`ila{tva Ha{kog tribunala. Tako je nekako i bilo. kako ka`e. Tako sam ja to protuma~io. – Rekli su mi da je boqe da se sam odazovem pozivima nego da po mene dolazi policija i da me pritvaraju dok neko iz tu`ila{tva ne obavi razgovor sa mnom – pri~a Jovi}. Oni su na to pristali i o tome smo nekoliko puta obavestili tu`ila{tvo. pre svega psihi~ki – ka`e Jovi}. Pojavi}u se u tribunalu. Jovi} pri~a: – Ceo proces ispitivawa za mene je jedno bolno iskustvo. na to nisam pristao – ka`e Jovi}. oni mi nisu pretili i ucewivali me direktno. ne{to {to me najvi{e pogodilo je kada je Nata{a Kandi} obelodanila na televiziji Foks da sam ja za{ti}eni svedok Ha{kog tribunala. On dodaje da su predstavnici tu`ila{tva nastavili da ga pozivaju i da su mu ~ak rekli da mu je boqe da se odaziva na wihove pozive jer }e u protivnom za wim biti raspisana poternica. najgore mi je bilo. Naravno. ali samo kao svedok odbrane jer `elim da ka`em istinu. Kao. – Wima sam se stavio na raspolagawe i rekao da }u biti svedok odbrane ako je to potrebno. Poku{avali su da me slome. nabrajaju}i koje svedoke planira da izvede u narednom periodu. nastavqeni su pritisci na mene – obja{wava Jovi}. Oni su me saslu{avali i tra`ili od mene da budem wihov svedok u postupku koji se vodi protiv Vojislava [e{eqa. ve} suptilno. ili da tako ka`em najgora ucena. Me|utim.

Posle ovih instrukcija. tu`ila{tvo mu je posle toga poslalo obavezuju}i nalog za svedo~ewe. One su zavedene i overene u ^etvrtom op{tinskom sudu – ka`e Jovi}. koje ide u tre}i razred osnovne {kole. kada im je postalo jasno da ne `eli da pristane na wihovu ponudu. Obe}ali su mi. Govorili su mu da je izdajnik. To je bio ~etvrti put da im stavqam do znawa da ne mogu da budem wihov svedok – tvrdi Jovi}. – Ne `elim da la`em i da svedo~im onako kako mi oni ka`u. Pojavi}u se u tribunalu. da }e me sa porodicom smestiti u zemqu koju odaberem i da }e mi obezbediti posao – obja{wava Jovi}. {to im je jasno stavio do znawa. Nisam mogao da verujem {ta ~ujem – zapaweno Jovi} opisuje svoje sastanke sa predstavnicima tu`ila{tva. Rekli su mi da }e mi sastaviti izjavu koju treba da potpi{em i nau~im.cu. Rekli su da }u {est meseci biti sme{ten u hotelu i da }u imati vremena da savladam ono {to je napisano u izjavi. potencijalnim saradnicima nude mogu}nost da prisustvuju nekom od svedo~ewa drugih svedoka i da }e kroz staklo mo}i da gleda kako oni svedo~e. – Postoje tri moje izjave. Jovi} se obratio Srpskoj radikalnoj stranci i timu za odbranu [e{eqa. najvi{e na moje dete. – Rekao sam im da ja ne}u da la`em i da ne pristajem na to {to mi nude – ka`e Jovi}. nudi i specijalnu obuku svedocima tu`ila{tva. – Sastanci sa wima su postali sve du`i. da mi se sve to smu~i i da pristanem na wihovu ponudu – prise}a se Jovi}. u kojima ih obave{tavam da sam ~lan tog tima i da sam svedok odbrane. Da bi se {to boqe pripremili i izbegli tremu i strah prilikom svedo~ewa. Me|utim. Nagla{ava da je tu`ila{tvo. ako pristanem. – Tra`ili su od mene da budem svedok tu`ila{tva u slu~aju protiv Vojislava [e{eqa. ^ak su mi rekli da }u mo}i da koristim sve sadr`aje koje hotel nudi i da }u imati devojke za dru`ewe. Trajali su po ~etiri. Hag. koje sam preko pravnog tima za odbranu Vojislava [e{eqa poslao tu`ila{tvu. da mu je otac izdajnik. – Bukvalno su tra`ili da la`no svedo~im protiv Vojislava [e{eqa. Ovaj biv{i policajac ka`e da su mu ~ak u nekim trenucima direktno “savetovali” da pristane da svedo~i protiv [e{eqa i tako olak{a sebi. On dodaje da su mu na prvom sastanku odmah rekli {ta od wega o~ekuju. 196 . a razgovori i po ~etrnaest sati u cugu sa pauzama od po petnaestak minuta. Poku{avali su da me izmore. – Odgovorio sam na wihove navode i objasnio im da sam svedok odbrane. pri~a Jovi}. Wega su drugi |aci zbog toga {utirali i vre|ali. ali samo kao svedok odbrane jer `elim da ka`em istinu – obja{wava Jovi}. promenilo taktiku i da su onda krenuli sa psihi~kim iscrpqivawem. pet dana. On nagla{ava da `eli da ga tu`ila{tvo ostavi na miru i da prestane da vr{i pritisak na wega jer ne `eli da bude wihov svedok.

.................................................................................................................... Miodrag Lukovac ............................................................... Nenad Jovi} ............................................................. Zoran Ranki} ......................................................Sadr`aj: Predgovor ................................................................ Nenad Miti} ............................................... Aleksandar Gaji} ................ Dim~e Mijatovi} ................................................................................................................................................... Jovan Glamo~anin .................................. La`ne optu`be protiv prof.......................................................... Radovan Nova~i} ............................................................................................................ Mile Crnobrwa ............................................................. Zoran Dra`ilovi} ..................................................................................................................... dr Vojislava [e{eqa po pravilu 65ter ....... dr Vojislava [e{eqa za otkrivawe identiteta za{ti}enih svedoka Podnesak prof............................ 3 9 12 35 59 63 89 102 108 117 146 177 197 ..........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful