Coperta ~ivlsiunea grafica: 00;0" DUMITRESCU

ClEJ1.lE!mAll lF~1lJM®A§lE

lllJJ®.AClUl111
cliif)u/ de !;drbiitoare ru e ~ cmului mDnalwl impadobitd pe.~are II poartd aceasld carte. Neam ell ~ra~urun lemn de la ,'J,!!linastirea tutu, (inceputut ueaculm XIX).

Datordm smerttet ,

d

.

AJ1.lE .1'®IDX())Xlllllll
Rugaciunile, Sfintilor Parinti publicate ut:._-~Aghioritul in APANTHISMA (Constantinopol, 1799), traduse In romaueste la Manastirea Neamtul (1827), date acurn pe 51 ova noua ~i grai Indreptat, eu 0 postfata, note ~i cornentarii de Virgil Candea la
EDITURA

Editor: Sori[] DUMfTRESCU

© Anastasia

Str. Venerer .

13, sector 2, Bu~ure~ti; TeJ./r.'ax 2115745

Editura Anastasia

[SBN 973-9374-51-4

k" ANASTASIA

-_

ugaciuni felurite, preafrumoase, de marturisire si umilinta, adunate de la deosebiti Sfinti Parinti

RUGACIUNE CATRE .~T01TrrrORUL ~] IUBrtORUL DE OA>lENI

DU~INEZEU ~] pARINTE A CEWlIl'mm SFlNTI
PAlm.'T.I!UJI NOS'rRI) VASH..E CE.l MAREI

tapane, DumnezeuJe al tuturor, Parinte preabunule, Celce de-a pururea esti si diinuje~ti. eel CU des<lvarsire fara de Inceput, mai Inainte de tap vecii ~i Care tot vesnica ai fiinta21 nicl Incepand, nici incetand. Cel·ce cu fiin~;e~ti Intru totul nein~eles, cu marlmea necuprins ~i cu bunatatea nemarginit. Adancul eel izvorator ~i negdH al puterli *£
a! IIl~elepcitlnji.

Pe Tine bine Te cuvantez pentru ca ai cautat cu mila ~icu Tndurari spre ticaLo~ia mea si m-ai izbavit de tina ~ide noroiul lumn acesteta rele ~i desarte ~ide cursele cele dintru dansa, multo ~i felurite, ale vicleanului stapanitor al mtunericuhn veacului acestuta, Pe Tine bine Te cuvantaz, Doamne, pentru eel.ai minunat spre mine, paclto5ul, milele Tale, §i intru toate preaiubitor de oameni Te-ai

pentru ca rni-ai daruit tayia pocaintei pentru pikatete mele ~j rni-ai aratat nenumarate pricini de Intoarcere de la rautatea mea. facatorul ~ide bine datatorul ~i urtiitorul mel! de grijii.a . [desi] eu. pentru ca indetung mi-ai rabdat gl:e~eWe ~i panci aCLIm nemuncit m-al Iasat. nevrednicui. fa-rna desavarslt spre tot I~crul bun al hunei placerii Tale 51asa 510bozeste din ticalosu 1 met] tru p. Miluje~te-maJ Doamne. pentru eli nnu voiesti moartea pacatosului. pentru tcate bunatali1e pe care le-al facut ~i le fad cu mine. p nu sunt vrednic sa graiesc catre Tine. ca 0 randunea voi glasui ~j ca 0 privigbetoare voi striga si nu vci lnceta s5 Te binecuvantez 'in toate ztlele ~jietii rnele pe Tine. ca neputlncios fiind. pazitor ~i spri- jinitor.i f'JcatoruJui Tau Duh. Cad eu sunt vrednic sa patimesc rmrlte ~isa fiu lepadat de lit fata Ta. n. Indrepteaaa calea sufletului meu ~icalea vietii rnele spre vola Ta ~i ma ocarrnuieste precum stie milostivirea Ta. de ajutor ~icatre Tille rna Intorci. Pe Tine bine Te cuvantez. Pe Tine bine Te cuvantez. Doamne. mantuitor ~i purtator de grija al sufletului ~i 201 trupului. ci sa se tntoarca ~i sa fie viu'". • . pacatosul? Ce rnulturnire i~ voi aduce Tie? Asadar. irnpreuna' 51 U~uia N&scut Fiului Tau ~i Pr~asfaf1tului ~ibll'nului ~ide via1. Multumescu-'p Tie. desi I1U sunt vrednlc a multumi indeajuns pentru nepomenirea Ta de rau. Doamne. acurn si pururea 51in vecii vecilor. scapare. sl~va si multurnita si inchinaciune inaltam.fkut mie. si Tie. din zi ~ipan a In noapte. Doamne. Doamne. Dumnczeule. Stapane preabunule. Tu ma pazesti ~i mil mantuiesti ~i in cursed Ie lui rna scou. " C~ Tie se cuvine a ne milui. lntare~ti slabiciunea mea ~inu ma l~i ell totul sa cad! ~j indata tmt Intinzi de sus mana. Doarnne. pentru ca ai aratat spre mine. si a ne mantui pe noi. Multurnescu-Ti Tie. multa si nemarginlta Ta iubire de oameni. Multume·SCll-Ti Tiel Duarane. Pentru multimea indurariler Tale. pentru ca sunt foarte pacatos. Doamne. Pe Tine bine Te cu- vantez. Tnsa iubirea fa de oameni cea nepcmenitoare de rau indehmg a rabdat pentru mine. hranitor yi ocarmuitor. Ce-Ti voi rasplati Tie. Doamne. Cki desl in fie~are zi prin lenevireamea rna "and diavolului. Amin.

lucita decat soarele. Ceez ce pe CuvantuI ~j Dumnezeu eel curat si preacu rat. Primeste ca 0 milostive. ell multe nume si eu mari nume nusi Maid.RUGACIUNE CArRE PREASF. Primeste . Preamllostioo. cu dragoste. Niiscatoare de Dumnezeu cu totul laudata. f. Dcamna a lumii.t cercrile. cat !?i daruita.cu blandete rugfciunea de rob. Mireasa nenuntita zeu fecloara. fllnd de a rudenie ell *i estl iubitoare a tuturor. ganruta sau slrntit •. pururea fecicara. pur tandu-le de grija ~i cercetandu-i. de Dumnezeu 1mpodobita oamenii. FR. toata cu daruri aica a lui Dumnezeu preacurata pentru ca derat numjrea aceasta nu pot sa aflu si sa-ti aduc tle aHa mal buna. Preasfanta de Dumnezeu lascatoare. aceasta midi ~i smerita -rnultum. ruai sHivita decat serafimii. toata $f~nta.re.icuta dupa putere. infrico~at(lr ~i ai presus de cuvant lam ca~ te-al facut al Celui ce pentru noi. cea eu nurne de Doamna. oamenii..FII.AXULllJ ALI. c~rata ~i cu totul curata ~i preacuratg. pe Domnul nostru IiSU5 Hristos. buna si ell totu l buna si Jacas preabun al lui Dumnezeu' Celui singur b~n ~i p·reabun.UOJ Efl'IiSEANIJLi eu via\<lli cu cuvantul.prin covarsirea faptel bune. Asculta-ma pe mine. cera ce estl inchmani totdeauna de toata zidirea !?1ai stapanire peste toate. atat cu purtarea. fara de rnaterie fj ind ~ifjxa de trup."'-n M. mai stra. di~ ureecuratele tale sangerari'~. toata luminatii. mai desfatata d~ca. mmtea.. ceea ce. bine a volt a pleca ~~_ ~rile ~i a Se pogori catre ticalosia noastra. Nascatoare de Dumnezeu cu totul netntinata. EVGltENICOS. eu d uhul ~i ell trupul. Lei intrupat ~i cu adevarat ornerJ~sctrun I-ai Jmprumutat ~i. cat si cu cuvantul.v[ lOAN OIACOl\'UI. rea preacuraraa ~ineYntinata. si pentm a noastra mantulre. a lui Durnne- mita. ~tii eu deadinsul neputinta full omenesti si ell daruri '-- _ 10 11 . preadulce StapaDa mea. mal sfanta decat heruvimii. si mal neprihanita decat toata zidir •• cea curate.lNT"~ NASCArOARE DE IlU~l:<EZEU A NOMo. Nii$catoare de Dumnezeu eu totul fani prihana. Olaf aleasa si mal durnnezeiasca. Stapana a tngerilor. mai cinstita decat reate zidi-' rile. Maica a lui Dumnezeu. atill C1.

cu totul sfintindu-ma si luminandu-rna si pe toate ale mele dit~e fapta b~mi povatuindu-le.eseu. ai blande]e. a lui Dumnezeu. si mate faradelegil. care de nenumarate scarbe ~i necazuri si primejdu este de-a puruJ2 rea stapanita} 0 rnangaie si 0 vindeca. ell mila ta cea bogata induiceste-o. ridica Impietrirea mintii mele celei iobitoare de pacat Da sutletului meu urnilinta ~i ochilor mei izvcare de lacrimi ~~plans f. cea care din fire. mele sp. Pana cand. care esti Impodobita cu haina de aur a sfintelor fapte bune .nadajdui\i. ~i de loam tmpresurarea ~imahnirea pe dansa izbavind-c.i ~j netrebniculul robului tau. ~isarcina cea grea a pacatelor mele. St'ipana mea preabuna. seninatate. Viforul. ' Ceea ce pest-e toate dornnesti ~i pretutindeni ajungi ~i toate le poti. supus sub mana lUI rna rae.1aica a. asernenea lui Dumnezeu. usureaza. Coo. pentru care ispitele ~ele lumesti vin asupra-rni.j'rn~\Jl. de smintelile celui viclean ~i de nesuferitete isplte lumesti intru care din tana.1 eu multo feluri de daruri ale Sfantului Duh.~----------------I~ de Dumneaeu daruita.a dill pricina aplecarli catre cele rele ~i a deprinderii biruit fiind totdeauna d~ vra. Mfulgfuerea cea dulce a lumu. Deci opresre C\'I rugaciunile tale nebunia vrajma*ului asupra mea. co L-ai nascut pe Mielullui Dumnezeu. indernnandu-ma can-e. lar voia cea buna preasfanta a Fiului tau ~iDumnezeului meu a 0 paai si a 0 face ell osardie sileste-ma.la-I~ prin va. Imparateasa care cu stralucire stai pururea de-a dreapta lui Dumnezeu Celui bland ~ibun. a pacatosuJu. NMejdea celor de7. inCI?Datorul raut:api. strig ~isunt parasit. pentru c. Ajutorul celor neajutorati si frica de Dumnezeu ~I dragostea Lui tntr-tnsa si\la~luind-{).r~ varsta am cazut. implinirea porundlor celor vii *i *i *i 13 . Staoana mea preasfenta.una strajuindu-ma ~i teats mintea mea cuvantul si Iapta catre ceea ce se covine indreapta-le.ea lacrimilor mele. ca 0 JL. 11rtrcita invaluire' ~iIntunertcul prefa-mi-Ie in ltniste pace ~i luminal pretutindenea fiindu-ml de fata ~i totdea. rogu-ma. atotputemicului Dumr. glasuiesc ~i nu sunt auzit? Dar cu dreptate sunt trecut cu vederea. si pe top cei din nevoi Li mangai si de ispite li slobozesti si necazurile Ie usurezi. Maica. preacurata. bunavoin~a~{bunatate.kator de bncurie: Izba\le~te-ma. sfararrutcli puterea ta rnaiestriile lui cele potrlvnlce.sa. si ini~ mea. eel ce ridica pacatul lurnii.

lOAN GUItA I)E . Cad n-ai trecut C1.care tntaresc vcinta mea cea trandava ca. numai din ounatatea si iuhirea 'ta de oameru.l pa~i. ~adar. ~TRll Sf'Il'iI'4'i AmNTELm P NOSTRU . cele aratate 9i nearatate. amin. ci din iubirea Ta de oameni si rnilostivirea Ta nu ai rncetat a-mi face. si arum si tctdeauna Iti mul[umesc Tie pentru toate facenie Tale de bi~e cele fa cute rnie. spriiinindu-ma inca din pantecele maicii rnele si Intru toatr grij±ndu-Te de mine pazind ~i ocar~uind cu cuviosie cele ale mele. Facator 1:( toata zidirea vazuta ~igilndita" eel ce paze~ti asezaraan-: tul Tau 91 mila Ta celor care Te iubesc pe Tine si pazesc pbrundlc Tale. J?E CARE 0 SPUNEA iN .1 vederea smerenia mea pentru nevrednicia ~i impatimirea mea.. sa te slavesc pe tine cea slavita ~i prea binecuvantata in vecii vecilcr. Gel mare ?i jn1rko~at ~i sfavlt. ~f lmpihitie1 cerurllor prin tine Invrednicindu-mf.lJI. RucAclUNE CATRE~ DOMNUc NOSTRU LISUS URLS1'OS A Cl!I.". pana *i 15 . mantuiJ flind. amln. Ca ~i p5rla acum Te laud ~j Te slavesc s! Te maresc pentru milele Tale cele bogate si Indurfirfle Tale pe care in -chip mirumatIe-ai arjtat spre mine. S_tapana_mea de Dumnezeu Nascatoare. bine ~j a ~. Amln.'UR.FIECARE ZT I I ) oartne Dumnezeul meu.

daca . cad din tineretite mele si pan. biserica trupului meu maniind-o. Te-am amarat pe Tine.. Nu este niei un fel de rautate gr<\ita sau negr~iimpe care nu am facut-o cu lucrul si cu cuvantul. numele eel bun. cu toata inima mea. ~icu totu! intru adancu. tot de atatea ori intru aceleasi plicate am caaut. C~ci nepregatit fiind. aducandu-ml aminte tii oe cand pacatuiam nu am aratat nici cea mai mica fapta de pDdin~a. Dar 16 ----_]~ L 17 . toate pacatele rnele. 9i suffetul.. Dumnezeul meu sa nu rna parase~ti. tici10sul meu suflet ~ patimile necinstirii eu tutul spurcindu-l ~i toata faradelegea ~ioedreptatea lucrand. cu cunostinta ~ieli necunostinta.i ai sufletului. Am pacatuit am neegiuit. $i vremea taierii este aproape. cu arnintirile ¥ eu gandurile. nu rna va lasa vremea pcvestindu-le.la batranete ~ caruntete. nedameririi ma afund. cea tesuta de sus. Dwnnezeul meu. nimic din destul spre dare de raspuns nu aflu. dar vrernea pocaintei nicaier]. aratandu-Ti Tie. 'toate fiind goale si descoperite tnaintea ochilor Tai -v de ce s-ar cuveni a spune stiutorului cele ce nu-Ti sunt necuncscute? In!l~l ~iin. nici vreun chip si mijloc prin care rna Val Izbavi de focul eel vesnic. sorocul morp_i este de fap. Pentru aceasta s-a tulburat sufletul meu este pJin de durere ?i de intristate. bunul meu Stapan ~i hranitor ~i purtator de grija. Iisuse.~ vrea eu de-amanuntul sa le pomenesc. rna rearturisesc Tie.ima mi se zdrobeste. am gre~it. 9i de multe ori fagaduind a rna pocai. Dumnezeului rneu. intinandu-mi haina Sfantului Botez. dorirea ~inadeidea mea.. pentru ci_ au covar~itcapul meu ?i ca 0 sarcina s-au ingreuiat. Pe care. Dar Hindea toate le stii Tu . cu cova-sire ~i peste masura paciUuind. Te-am 1ntaratat. Doamue. Pleaca-Ti ~j Tu urechea spre rugaciunea mea *i iarta paganatatea inimii mele. Cel ce Te-al facut om pentru noi ~itoate cu intelepciune le-al iconomlsit" ~i le-al tocmit pentru mantulrea noastra. dulceata. Mal ell lesnire se vor numara picaturile de ploaie decat rnultirnea pacatclor mele.cad nu este eidire nearatata Inaintea Tu.a acurn poftelor celor ne- cuvioase descluzandu-le usa porniri neinfranate ~i rara de randuiala am uneltit. Iisuse. Imi pice genunchii trupului . cand socotesc ~i *i cercetez cele despre mine.

dar atsta norol ~j nedreptate cum se V~ socoti? ~j daca 'Ipentru un cuvant desert trebuie sa dea cineva seama'?'. ~ J Deci. *i *i 18 ___ ___l. ce voi suspina apoi. jmpreuna ell toata zldirea.d. Deci ce voi !ace? Ce voi lucra? In ce bezna rna vel arunca? lnlrkosata este moartea. dar "ell mult mai infricosat lucru este a cadea in rnainite Dumnezeului cel~i viu"lJ dintru care nimeni nu va putea sa ne scoata. pentru ce rna voi tangui? Pentru lipsirea de bunatfi~i sau pentru chinul durerilor? Pentru nemargintrea muncii 331.Hor. ce voi face eu atunci? De rusine plio fiind. pa. suflets.daca "dreptul abia se rnantuieste'".amta sl necajlta. eu. eu. fiindca ~i rea este. ca ~i impara~ia dreptilor. ~i vlata nici uneia din ele nu se curma prin moarte. cand raul eel de foe va trece pe dinainte ~i stralucirea ~i bucurla dreptilor gatite se vor arata ~i toate milioanele ingeri-ler ~itop oamenii cei din veac.ivea5ca Intru sfintii Sai ~1sa rasplateasca Iiecaruia dupd Iucrurile lui. atuncl eu.1 pentru despa~rea de Dumnezeu? Pl!mgi.! multe scarbe' impara~a lui Dumnezeu este mostentta de cei vrednici. cand scaunele se VOT pune n~mitarnicul Judecater infriccsat va sedea. ~i striga: Dumnezeul Puterilor. Ah. Durnoezeule eel vesnic. cum rna voi Invrednici de manwire? ~j dad ntoata dreptatea omului este ca 0 zdreanta lepada~ul". lute trecand. oaci iata asa au sporit faptele noastrel Scurta e~te viata ~ipentru pu~il1a vrerne. cand va veni sa Se sl. de coo~tjjnta mustrat. rele! Co voi plange mal intai. pentru atfitea pacate ce raspuns potrivit vol avea? Vai. mai ales cea a pacito5ilor. Jar calea vietii este str. suspin din toate parlile. sa nu rna parase~tH Sa ou rna treci GU vedereal Sa nu departezi de la mine mila Ta! "la aminte spre ajutorul rneu.eatosul. intru desfatare ~ijntru nefnfranare totdeauna petrecand. Dumnezeul milei al mdurarilor. cad l. de tnati tndrazneala ~idarea de rgspuns lipsit.~ 19 . ticaloase suflete. Dar vesnica este rnunca pac~to~. caci vet n fcarte grele ~j dureroase. aducandu-ti aminte de cele ce te vor intarnptna dupa ie~irea din trup.moartea pacatosil~r cumplita este"". cu cutrernur VOl"sta de fata. cea V3zuta :?} rea gandita. 5i cafre moarte trimitar. unde mil vol arata? ~i daca abia dup.

Doamne. veste dintru inaltimile Tale cele sflnte spre rugaci~nea smeritului robului Tau ~i au trece co vederea rugaclunea mea. asa allandu-ma si aja socotind.llui rneu. Cad T(I'cuno~ti. cad de Ia Tine este "toaqi darea cea buna. Acurn am !nceput a gr. "vierme sl nu om. Parintele I~minilor=. Stapane. dlipa mare mila Ta.Doarnne al rnantulril mele1"1~ ca: stiu milostivirea Stapanl. ci eei ce rau patimesc"ld. al rnilei este. Prj.si tot darul desavarsit de sus este.o de unde nu ma vel mal tntoarce. Adu-Ti arninte ca. ~Slabe~te-ma. Cad . bucurandu-ma Tntru deplina adeverire a inimii. ca un Dumneseu iarta-ma. ca cum m-d. Adu-r'j aminte Tu singur esti curat ~i fara de pdhana ~i neintinal. netrebrucul ~i smerttul.nu au trebuinta eei sanj:to~i de doctor. 9tiu nepomenirea de rau a Iubitorului de oameni §i ca voitor.a"~1. ocara a camenllcr ~idef~imare a norodului'?" .nu a venit sa cherne pe eei drepti ci pe cei pacatosi la pocaint. Adu-Ti aminte de lndurarile Tale cele din veac ~i de mila Ta. pogorandu-se d~ la Tine. ca ~j cum as sta inaintea lnfricosatului Tau Scaun. "Care nu voieste moartea pacatosului. cO neputincio s s unt. iar noi top intru certari ~icanonisirt suntern. p<'icatosul. Dumnezeule. 21 . ~isa nu ma intorc smerit ~i usinat. 20 Miluieste-rna. Deci.ii catre Domnul rneu: liEu sunt pamant ~icenu~a"\Q. Miluieste-ma.. din pamant suntem. Cauta din sfant lacasul Tau spre ticalosia mea. alunecarea lesnic1QJsa a firii omenesti ~i cum ca "plecat este cugetul omului eu oserdie spre cele rele inca din tinerete'?'. Cel ce dai rugaciunea celui ce se roaga. ~i "Care voleste ca toti sa se mantuiasca ~ila cunostlnta adevarului sa vieu)Q1 mai ales eel ce se intorc de la pilcat. ca sa rna odihnesc mai iriainte de a rna duce?" aco. ca sa rna rog dupa cuvilnta sl sa cer ccle de folos.Da-m! mie cuvant Iatru deschiderea gurii mele?". ci 5a se Intoarca ~isa fie viu?".Caci . Doctorul sufletelor ~i al trupurllor. Ca un om am pacatuit. asa rna rag ~ieel' §i rna supun. nici sami raspla- *i J. cO spre 1'i~e a nadiijduit sufletul rneu. eu zdrcbita ~ smerita inima: Cureteste-ma pe mine. nu rna abat din nadejdea cea buni nici nu rna deznadaiduiesc de mantuirea mea. ~i sa nu ma osandesti eu faradelegile mele. larta-mi mie.? atinge de preacuratele Tale picioare. ci dor bandind cele ce am nadajduil Si asa rna voi duce.

ai facut din veac. Pastorul eel bun.. Caci toate le poti sl nlmic nu 1ti este Tie cu neplItinta. Da umilinta i~~ii mele lacrimile mele ~isuspinarea ca pe ale ~ica pe ale . Stiu multimea faradeleca mare este ~i' Du~ar. Primeste-mi aceasta marturislre si podinta.e jndurarilor ~i Dumnezeu a toata mangaierea. tmblanzeste-Iel M. Cel ce a! primit gandul bun al ralharulul pe cruce.. desfranatei curvarul.1 bunatatilor. slavite ~iinfrinu este nurnar. reg.. Cel . bine primiti1 lntru miros de buna mireasma. ca nemarglnlt este ~inebiruit.i rna' mare mlnune vel face. ci Indura-Te spre faptura Ta. Cauta cu mila ~i eu Ta 22 23 . Odihneste-o ~i fa-i Ma ca-Tel A padtuit pierdut. Tale.tesrl dup' pacatele mele. care genese de la mine deznadajduirea si hranesc nadeidea rnantuirti mele. Primeste rodiil buzelor mele ca pe 0 jertfa vie. sa man- eu. lnduple~i Manese tmparatul". Mult. pilde de acest fel am. vel ruga: Odirmuie!jot~ tama- ~ita vietii rnele dupa voia Ta. care potolesc !i mangale mahniciunea mea. nevrednicul. oi Ii ai venit in lurne faptura mainilor i~ pui sufletul pentru Miluieste. primeste celei impietrite.lui Petru. Care te-al pogorat oaia rea din eer pe pamant ca sa cauti r. dat s! semnele ranilar ai primit si m-ai vindccat ~terge rznile mele co leacul mil~5tivirii si cu bu retele iubirii de oameni. a iuhirii Tale de oameni. miluit. Mangaie ~iTu Inlma mea. Si inca voi striga catre Domnul meu sl catre Dumnezeul meu rna. eel dintai dintre Apostoli.mai roulta . pentru bine cu izvorul cosate carora milei tale Ii . gilur mele.i rustnez.. tncat ~i din noroi marg:tritar face ~i din nu al gheenel fiu allmpani- tei. Parinte. Sa nu te scarbesti de mine.itacita Ii pierduta. Ca at:tt de mare este puterea milesti1Jirji ~. Ca Tu e~ti Cel ee ridici pacatul luma. usureaza-mi greutatea constiln- tiei savar~e~te. intemeiaza-mi intru dragostea intru ~icu multirnea bunatapi Tale sfar~it bun ¢ vredruc iubirii Tale de oameni daruieste-mi.. lar dad ~Iulte pe mine. Cel ce pentru mine cnrce ai rabSUIlt tuiesti pe cei pacat~i~ dintru care eel dintai Milostive. A pacatujt ~iDavid~ rnai inainte de ace la. rnari ~i rrununate.. Oat stlu si fara noianul iubirii Tale de oarneni. Ina vel mantui . dar plangandu-si pacatul s-. dar nu s-a ca s-a calt. lntareste-ma frica Ta.

indurandu-Te CU iubire de oameni. Pentru aceasta rna rog: larta toatc tuturor celor ce irui gr~c mie. Datatorule de viat. Prin nemarirea desarta sa ma smeresc "mpreum eu eeLsmeriti. Trupul meu eel ricalos ingrcparii dandu-se. ci pe Tine Te-am cunoscut. Si I1U numai sa Ie 'riteleg.i. ~j I. l~ici. ~i Tnca rna reg ~i cer: Oil. "Sa se tndrepteze rnarturislrea aceasta ~i lacrunile ca 0 tiimaie inaintea Ta"30. ~iTu iI vei Tnvia. ~ipe Tine Te-am iubit. cad muJte Iacasuri sunt la Tine~e.iubesc pe mine.l nepieritor. ci eu. ~l tuturor celor ce mtru bun~reredinta s-au sav3Y.~i----------------~~ iubire de oameni spre oasele mele ~ispre incheietu:rile mele ~ispre teats alcatuirea fapturij mele".'Si~iarta-le. pricepere nevredniciei mele. dar'nu ne-am d~p. celor ce gre~esc sa Ie iert.a intekg cele bine pHkute Tie si mie de folos. asazf-l. Caci. ticalosul. nevrednicului. ci sa~Ie ~irmpllnesc.>amfntins rnainile noastre catre dumnezeu strain?". rasplateste-Ie eu bogatele Tale daruri. sa nu iaptuiesc oele necuvioase. 9i dar de.pndu-i.irtat de la Tine. Celor ce rna .. ea ~i pe mine. si Tie ne InGhinam.Jisunt de vin. miJui~te-i Milostive. stramosil ~ipe fratii mel) robii Tai blnecredinciosi. 25 c~i 24 . sa rna rag pentru dansii. Odihneste Sfin!e Stapane. Miluieste-ne pe noi dupa mare mila Ta ~ine mantuieste intru imparatia 'fa cea cereasca. nu mi se va ierta". cad nLJ. ~------------------~ Aceste cuvinte ale rugaciunii mele sa miiloceesca pentru mine ~ieftt traiesc ~j dupa ce vel muri eu. Unuia Durnnezeu in Treime. intru lumina viilor si in la:cas~1 celor ce se veselesc si pe parintii. ell judecatile pe cat. ca s. Doamne. ca s'a nu fiu biruit ~isa nu fiu Impreuna cu cei deserti. dire"fine ne rugam. Pentru cl stiu ca de flu voi ierta.in vremea Tnvieripl. Pe parintii cei duhcvnlcesf si fra~Hpe care mi i-ai dat. ~intru i Tine am crezut.tfiecaru'ja dupa vrednicie impa. ~i pe eei ce mi-au poruncit rnie. ~iintru Tine nadejdile mantuiril le punem. se va strica. desi am pacltuit. Astept in fiecare zi mOMtea cea de netrecut. far duhul meu i~ mainlle Tale il pun. cu ce patirnesc impreuna sa patimesc. le stii. lac de repaos ~ide odihna cilauzind ticalcsul meu suflet. eel ce nu fac vola Ta ~inu paaesc poruncile Tale.

cei ce nadajduim. *i tn scurt sa aic.predbinecuvantatei ~ieu dar daruitei. 27 . l Atotputernlco. prin auzlre. Stap"na ~i Doamna a toata zidirea cea vazuta ~i gandit~. Cad 0 data biruit flind de pacar.I' ubitoare de oameni..lln toa!a zidirea. prin pipaire prin mirosire. ale P~te:i1or celor ceresti jllO\Clegatoare" ?I ale tuturor sfmblor care din veac bine Ti-au plaeut Tie. prin lirnba. prealaud~tei. care in lenevire yi it) trandavire necurmat vietuiesc ~ico dulcetile ma amagesc ~i rna mangm. ca ceea ce in chip negrait ai nascut pe Facatorul ~i Stapanul acestora ~i pentru aceasta al 'lndrazneala catre Dansul neasemanata. Doamne. peutru c:a m.'CILNE cArRE NAscATOAREA DR DUMNEZEU IMPARATEASA TtITUROR A tm CA. preasfintei Stapfu1ei noastre de Dumnezeu Nascatoare ~ ~lIrure~ F'eci~i Maria. Maid Fecioara. iubitoare de bine. Amin. Doamne al rneu. Amin. care. in afara de at Tau.lI5T MON!oH1Jl.iii Cu adevarat. cu totul m-am facut pacaL *i nici o parte nu mi-a ramas sana"toasi. Amin. iubitoare de milostivire. rntreasa a lui Dumnezeu. RUC. Cauta cu dragoste spre mine ticilosul ~i nevrednicul robul Tau. apre Tine. asa sa Sf faca acestea intru noi. pentru rugaciunile preaslavitei.u~ta ~inecovarsita bunatate a Ta ~j pentru milostivirea ~i iubirea Ta de oameni cea negraita. ~i tot trupul mi-l intinez urin vedere. sunt tras catre orice vrea eL Pentru aceea. de mare ajutor imi este trebcinta. nu se afi.

N. Cerceteaza neputinta mea. ai iubire de oameni.ima~ii Lui ~i ai zidirii Lui. intru deznadajduire rna aflu ~icurand va cadea in iad sufletul meu. Stapana. Preacurata. ci Fiul tau ~i sfinpi Ingeri sa se bucure de mantuirea mea. eel ce port rana pe tot trupul.ltpta. dumnezeiestii pa. nu rna trece cu vederea. acelea ~i Fiul tau Ie voieste. dreptii. ceea ce toate Ie po~. ~i nimic nu Tti este ell neputinta. In vremea iesirii ticalosu. Preaslavitc! Vezi chinuirea sufletului meu. cea cu dar dcinlita. partinitoare. Cad top m-au trecut cu vederea ~i au trecut pe langa mine.j setea Lui 0 saturi. Sa nu' lasi.i} mill si ales pentru mine. Mire. cand umblu. ~i de 511nida cea netrecuta si Tnfricosatii.lte preaplina. a viclenllor draci izbaveste-ma.padirile Ii navalirtle celor potrlvnici risipeste-ie st le pierde de la mine. jar vra.. Si In ziua cea de obste si infrieo~ata a Judecatii a toata lumea. Si nu este nlmeni care sa-mi aiute nicidecum. dascatii. scapare."ie. de nu imi vei aiuta rnie. ca s'a irnplinesti doririle Lui. Ai miles- Dar tivire.rin~i~i am ramas singur.ul meu suflet sargu:ie~te-te. ca un mort in mormant. tntru cele intunecate ~iin umbra mortii. de aceea nu trece cu vederea aceasta ticaloasa rugaciune a mea ce ti se aduee tie din buzele spurcate. de rnunca cea ve~I m'--- _ 28 29 . Preasfanta. celui c~ de-a pururea te cbem si-mi fii mie ~angaiere netntinata. ceea ce toate le 5avar~e~ti. vazimd nevindecarea mea .. Binecuvantatol Tamaduieste rarule rnele. prealaudata Nascatoare de Dumnezeu. sl pentru nceasta te-a fatut pe tine Meica a Lui. adica mantuirea oamenilor. Caci se bucura si se veseteste ~d ceri ingaduillta pentru eel ob~sit.i~ita de viatcI.prorocii. Tn toata viata mea Iii eu mine nedesp. pazitoare. apostolii. podoaba. Imparateasa luturor.Asadar.-ml fii mie aparatoare. cu mic glas strig dltre fine. Stii~ana mea de Durnnezeu Nascatoare. ajutiitoare. tu. acoperamant in toata vremea ~iloculi ziua ~i noaptea cand dorm. cad tu.Pentru ca cele ce tu wei ~iIe volesti. foamea :. ci stai de fata . sa.i.ki DO~i. Sg-mi fii mie indemnare nestricata. C.s' prea frumoasa a Parintelui celui ceresc. ~ai avand putina ram. eu desarte nadeidi sa se amageasca. iar dupa ce rna scol. sa se bucure ei de mine. lin.

sufi area mea. rnult- RUGACIUNE cAmE SFANrUL DUH GEL DE 0 FllNTA ~I DE UN SCAUN CU 'fATAL A SFANruLuI SIMEON NODI. . Doamne at meu. Aia.¥. pe ~are Te-a dorit ~. bucuria mea cea nemc~tat5 Vl~~ *1 sa est mea. Maica lui Dumnezeu cea (. Carora in trei ipostaze deopot~lV~ Le este vrednicia.Vino. cu totul neapropiat". Fa-Te mie toa~e_Jntru reate hrana negraita. fara de amestecate. Cel ce Tu Insuli Te-ai facut dorinta lntru rrnne m-~j facut Te doresc pe Tine.l ~i cu totul necheltuita. cea mai inalta decat toate ostile arhatlgheIilor cea mai cinstita decat heruvimii. bine sa te cuvantez si sa te mat-esc pe tine. sr CU FIUL 'fEOLO&-"" serafirnii.:. VInO. dumneseirea. unirea gandirii ~iconglasuirea spre U(1UP7. Amin.. fara de mutate.. care. f5ra de schimbare. mangaierea sufletului meu. Fa-te cu rmne un duh.i doreste ticalosul rneu Te =uflet.urata.t' / Viata rea fericiti ~ivesnica ~ Dreapta ceo atottiitoare intru tot Sfinte ~i de via\it Facatorule si iidito~e Duhule eel ce estl ca stapanire de 'aceeasi cinste cu ~ T~~ui ~ia Fiului. ca sa te laud. cea mai siavitii decat J si al slavei celei negraite a Fiului ~o~tenitor arata-ma. de-a pururea se versa in 31 *i desfatarea ~i slava. Vina. J nadej- dea mea cea adevarata ~iintemeiat:i rurea *i in vecil vecilor. acum ~ipt. preabunule Stapane.nica izbaveste-ma tiu ~iDum~ezeu milostiva ~1arie. Durnnezeu eel peste toate. Mireasi'i a lui Dumne'zeu. Vino.

Fa-Te mie. Departeaza in dragoste. mantuirea mea 9i pe Tine bin'e Te cuvantez ~iTe slavesc ~i Tie rna inchin. Pune Iimbii mele frau. ~i de acolo sa nadaiduiesc folosul. intru srnerita cugetare.1\"~i lmi da mi. intru care ea tntru niste dulceti m-am desfatat Da-rni mie deslusire lamurita Intru ganduri. in pace catre sine-mi :?i catre top. pe. nevrand a vern catre Tine. pacateior noastre. lumina netnserata ~i scare neapus. caci la Tine este vlata mea. in\elepprea desavarsita a ochilor. toata 10. totdeauna.buzele sufletului meu si curge ca uri izvor In inima mea. intru illtoarcere de la lenevi-: rea ~i trandavia dracilor. Doamne. Da-mi mie sa cunosc diavolului ~i sa rna mestesugurile lepad de ele ~i de el. rea cea pierzatoare de I. intelepteste ~i 'ntareste inima tntru lndelunga-rabdare. Intru mllostivire. mine. da-mi rabdart tntru scarbe. ca nu ne acoperim ell intunericul sa-mi tai voia mea ~isa las-cele ale mele intru purtarea Ta de grija.. in~lepte~te ~i intare~te inima mea lntru scarbe. In tot lccul stralucindu-ma pe mine. jmbracaminte care straluceste ~i CtI totul arde pe draci. Amin. lumina mea. Cela ce nu te tntorcl dinspre nimeni. irnpreunfi ~i Celui fara de Inceput slobozitorului Tau Parinte ~i elui de 0 vesnicie cu C Tine ~i de 0 sa fire cu Tine ~j al Lui Fiu. curatire care rna spala pe mine prin nestricacioase si sfinte lacrirni. ileum ~j pur-urea In vecii vecilor. pe care anume se cuvine mal mult a le alege. ~iru totul 32 . care venirea Ta le daruieste cel~r catre care vine. Doamne. arata urech'lie mele bine supuse sfintelor Tale porunci.

mai presus d~toata mintea ~i 'cuvant pentru de nemargiuita bunatate lrai adus noua. ca prin framantatura cea omeneasca firea noastra de caderea cea veche sa 0 rnantuiasca si la vrednicia eea de demult iarasi sa 0 1l1toarca. cad sunt stramtorat si nu am ce sa rae. paTg~ neamulul nostru. desavarsit Durnnezeu Iiind si om desavarsit. mai degraba.RJI AL CONSTM'11NOP01. ~i a nu te scars best: de mine. Preacurata. acum. ma apropii. cutrernuratoare si necuprinsa cu ~intea. ca unul care de bunavoie totdeauna pacatulesc.EASf]]'trfITUl. Daca la rnultirnea rautatilor mele calor nenumarate caut. sunt tinut de multe pacate. Ceez ce pe Unul din Treime. Daca prca multa vreme nu ma apropu de acestea. fndreptare a celor . ~i cu poruirl ale cugetului. ~ilocul.ULllf"' CARR 58 CJT8STE eintinata cu adevarat ~ipreacurata Fecioara ~i e Durrrneaeu NascawiJrc. cerceteaza-ma.RUG. I>R. cu covar~irea sarguinte] de foarte multe prirne'dii ma izbavesti. rna fac ca unul ce mil voi imparta. d minune tnfricosata pentru lngeri. rogu-ma. In toata vremea. eel CE'. C~uta ~iacurn spre ticalosia mea iii. ~i rullostiv fii-L mie pe Acesta. eel nevrednic de toata sprijinirea ~i purtarea de . multi mea cea nemarglntta a fiiradelegilor mele aruncand in noianul rndurarilor celor necuprinse" ale Fiului Tau ~j Dumnezeu. De aceea. cu totul supus vriljmasului.~jsore osandii. si pentru altil. I~~ul eel preacurat al Dumnezeirii.! de infricosatele taine pe sine-rat ~i cu totul nevrednic. iar pentru rnuritori r-etalcuita scm. ogorul" rnantuiril noastre. ~j ell nenumarate uneltiri ~i Inchipuiri. Ceea ce ~ipe mine. ~i pentru unii. PAI'RlA. pe Dcrnnul nostru Iisus Hristos.OlHBI. ma ~iiddepart. Indraenind. ~i pe Tine tare mlilocitoare punandu-te lnai nte. ~---- 3S . A~a stai langa mine. dupa obicei.g_rija. ~ieu cuvinte. eel ce ~i eu fa pte. ce cad fiind ~idllpa aceasta mantuitoare lconomie ~'-----~-~ a Cuvantului lui Dumnezeu. Deci foloseste catre Dansul lndrasneala ta de i"Iaica. ~i lucrul.4CIUNI1: NAscATOARE CArRE PR8ASFANTA DE DIDINEZEU ~wALES iN VREMEA jMrARTI\~IRlJ CD DUMNEZEIF-lITILE TAINE A Llll FU. preacurata Stapami.

~.--------------~~
si c~ dobandirea de drace~ti fa~arnicii1 prin toate sirntirile m-am netrehnicit, Arata-te rnie ajuta.toare rnacar in ceasul acesta, ~i roaga pe Domnul CeJ lesne de unblanzit si nepomenitur de rau, sa nu IDa arate pe mine desert de darul Lui lepadandu-ma, ci trecand cu vederea gre~alele mele cele multe, prin sfantul Lui Trup sl prin cinstitul ji de via~ facatorul Sfulge, sa rna sfinteasca. sa rna lumineze, sa rna mantulasca ~i fiu M Lurninit sa Dui faca, intru sfintele Lui porunci umbland ~i jndreprandu-ma, iar catre pacet sa nu ma mai intorc si sa nu rna mai jntinez. Ca fara de osanda imp~rta~indu~ma eu nestricatul ~i tnfricosatul dar, ~iprimind Inca de aid ~j mai desavar~ite arvunele [veaculuil ce va sa fie, sa rna izbavesc de vesnicele munci si sa dobandesc viata cea ve*nica ~rin tine, nadeidea mea si partinitoarea ce.a adevarata, slavind ~i marind pe Tatal, pe FIUI !i pe Sf:\ntul Duh, pe preasfintita ~i fericita 'l'reime, tn vecii vecilor, Amin.
RUCACIUNE cArRE PREASFANTA ~I CoA DE a FIINTA TREI~lE A LUI JOAN DIACONU~
CARll A fRATE AL LUI MARCU, l\1ITROPOIJTIJL .I1fESULUI, NOMOFILAX AI. MaltU BlSfJUOU

rosr

sr

I~=---- -~

nule Dumnezeule, Cela ce Te proslavesti tntru lnchtnata Treirne, Parinte, Fiule ~i Duhule Sdnte, Firea cea fericita, Ftinta cea mai presus de fiinpi, Bunatatea cea nemasurata. Vistieria bunatatilor cea nadesertata Adancul milostivirtl eel nem~rginitJ Noiilnu'i iubirii de nameni eel nepovesttt. Treimea cea Preasfanta ~imcepatoare de via~, Care numai din bunatate ai adus dintru nefiinta tntru fiinta toata aidirea cea mai presus de lu;ne si cea di~ lume si porti grija ~i 0 p_i, Care ai izba~it lurnea de in~eiaciu[l~ cu buna\loint.a a lui Dumneseu-Tatal 51cu in.'iasi lucrarea Cuvantului ~icu verurea Duhului Sf~t si firea ncastta de pacat 0 ai izbavit. Tu rna lurnineaza, Dumnezeule eel mai presus de lumina. Tu rna sfinteste, Dornnul Cel mai pre-

37

sus de sfintenie, Tu rna curateste, eel unul curat *i, lmbunatatcste rna, Durnnezeule eel in trei ipostasuri, Cel unu! bun si mal presus de bunatate. Indumnezeieste-ma pe 'mine ell Darul Tau prin impartasireoH, eel unul adevarat Dumnezeu. intar~te-ma, 'eel tare, invia.Zli-ma Cel viu ¢ fara de moarte, Tn\elepje~te-rna, eel preaintelept, intraripeaza-ma spre dumnezeiasca dorinta a dragostei Tale, cu Tine rna fmprleteneste, Dumneseul Cel mai presus de fUntil, mai presus de viata" ~imai presus de lumina, ~i nu malnstraina de hunatatea Ta
nestricacios. pentru nevredntcia mea.

sufletelor si-al trupurilor noastre.al vietli si al rnortii sl suflarea tuturor este in mana Ta, Bucuri facind bine ~i mteleptesti ,f<ituind, Usturand, mahnesti ca un lntelept Doctor, dar vindeci ca un leo Darn minunat, Pedepsesti partnteste ~i mlingai iar"'ii ell blandele, ridicand lenevirea no as Ir.. Siava intelepciunii Tale celei multe, Slava proniei ~iputerii Tale celei negraite, SlaviiIubiri! Tale de oarneni celei nemarginite,
Isbaveste-ne pe noi de loP. vrajma~ii vazuti

Multumesc Tic! Stapane Dumnezeule atotputern ice: ci dilltru nefi.inta-fntm fiin~a m-al adus pe mine, ca m-ai aidlt si a.i pus peste mine mana Ta. cad "minunata s-a facut cunostinta Ta di.ntru
mine?",

Tainele Biserieii rn-ai sfinlit, !i din tinere]e rna hranesti cu toate bunata~ile Tale, Cel ce "de5chizi mana Ta si umpli toati vietatea debunavointa':". ca Ttl esti Dumnezeu si izvor al bunatatilcr, inceputul ~i'sfar!ituJ a toate. Tu, Doamne, "'iii ~i ,tlp;;n al

pentru ca dupa chipul Tiu ~i dupa aseman are m-ai racu~ buna credinta mi-ai daruit, cu

nevazuti, Mantuie~te-ne pe nol de toata ispita, Intinde mana buna, ajutatoare, tare, care sa ne scoata pe nci din apele cele adanci, din valurile rnari" ale lumii, din fundul deznadajduirii celei cumplite, Ocannuieste viata uoastra, eel ce esti Iccnomul eel mare si Povatuitorul eel minunat Faca-se voia Tat preabunule, ~ipeste nail precurn in cer, a¥ ~i pe p&mant Mangaie inima mea eu dulceata 'Ta cea nespusa, eel ce esti bucuria cea mincnata a lngerilor, Usureaza sufletului meu intelegerea bucuriei si a desf~Uarii Tale celel vesnice ce va sa fie. Invredniceste-ms ~i acum ~i d~pa viata aceasta sa fiu lmoreuna cu Tine, Dcmnul ~i Dumnezeul 39

*i

38

meu, ca sa vad bogatia bunat'lii Tale ~i sa dobandesc 'imparatia Ta, sa rna umpJu de bunatatile Tale ~i sa privesc rata Ta totdeauna, ' A~a, lmparate sfinte, Dumnezeule Preabunule, Cel in trei ipostasuri, racatoful meu si Ziditoru] a toate, pentru rugjciunile Preasfintei Nasc.:"'itoare de Dumnezeu, ale sfintilor 'fngeri celor cu chip dumnezeiesc si ale tutur~r sfintilor celor din veac. Cad Tu e~ti inceputul ~i izvoru1'"a tot darul eel desavar~jt ~i toata darea cea buna?", a Mintea cea fara de Inceput, Parintele Lumi nilor. $i Tu esti Cuvantul eel iubitor de oameni, DomnuJ lis us Hristos, FiLlI lui Dumnexeu celui VIU, Care ai ishavit lumea ~i neamul omenesc de vrajma~ia putrivnicului. ~i Tu
esti Dumneze.ul eel mangaietor
l

PRf.~SF,"~TA A.1UI

RUGACIUNE CArRE NASGArOARE DE

DUMNIIZ~U

CHIBD.. uATRArr.'1Jl. OrN CONSTANTINO POl."

Nasditoare

reasfanta Stiipiina, de Dumnezeu. ceea ce ai nascut pe Mantuitorul ~i Domnul nostru Ilsus Hristos, ceca

ce voiesti ~i doresti ell toli oamenii, lntru slava unuia nascut Flului tau intrand, sa te vada pe line, cea aleasa mai Inainte de tnterteierea lum», unealta
a rnantuirii neamului nostru Eu, netrebnicu1 ~i ecuratul n robul till, te rag pe

Duhul

eel Sfan~

de la Care toata dar ea bumiti\ilor izvora~te 10toata TH:\.\lt:a.\:Jed 1\~, un\.\\o. \)\lm\\~'l.e.\l c.e\ \atldat \n trei Inchinate iuostasuri. slava ~i multurnita ~iinchtnacume tnaltam, Tatalui ~i Fiului ~iSfantului Duh, acum ~i,pururea ~iin vecii vecilor, Amin.

tine cea rnai curata decat soarele ~imai cinstita de.cat ingerjj~ prirneste rugaciunea mea ~i nu ma lepada pe mine. Caei cer de la cugetarea#~i asezarea ta cea milostiva ~iiubitoare de oameni sa te rogi Fiului tau Celui milostiv, ca una ce ai tndrazneala, pentru mine, pacatosu]J ca sa asculte Intlnata mea rugaciune pe care cu zdrobire ~i cu smerenie am facut-o, ~isa nu 0 defairne pentru ca iese din inima
41

cu privirea iscoditoare. A 1.I TATAr. Amin. Iacatorule a] cerului si al pamantului. eu neputinta ncastra ~imai ales a mea.111~'ICFIIFOll e-WS'J: XAi"ITOPOL" Asa fa. iar eu fi_ tie dater sa propovaduiesc de-a pururea tale ~idarul tau eel negrait. Cad eu sunt cu totul lntinaciune !?i spurcaciune. calca. iti v~i ~arinle RUG. Doamna mea Preasfanta Fecioara. Doamne. Tu stii. di binecuvantata ~iell daruri daruit~ esti in vecii vecilor. cate In toata viata mea am nelegiuit. iubitorule de blne. eli tea-a viata rni-am cheltuit-o ural !iii curveste petre- 43 . sima rniluiasca ~i a-rni ierte s s mle mate pacatele mele. lesne iertatorule.J. cu cugetarea mintfi. iubitorule 'de oameni. constiinta tmi arata c3 nu este pacat pe care nu l-am facut cu cuvantul.pre mine cautand. indurate st rnilostive Dumnezeu le. a Preacuratei Maicii Lui.nd in fiecare zi ~i ceas sfintele Tale porunci ~idumnezeiestile fa.pta. sa Se piece ~i. milosarde. arturisescu-ma Tie Parinte.spurcata.CIUNE MARTURISITOARE CArRE: IUBITORUL DE OAMENl DUMNEZW . preabunu le. 'indelung-rabdaterule. Ttl cunosti Tale asezarninte. nepomenitorule de rau. prin toate simtirile mele ~jl spunand pe scurt. rnult milostive. eel pacatos' ~i nevrednlc cerului ~1 pamantului. prin rugaciunea ta. Si mai tnalnte de nemitarn tCUI~1 ~itnfrlccsatu! Tau 'divan. cl ca un Tndurat ii multmilostiv.

pentru negdilta mila a bunavoirii Ta1~.~~----------------. tosi neasemanata. peste masura Tndurarile Ta este nemarginita. sufleteasca !?lgandi-oare. cat toti am plc. Cad eu en 'r~uta~ile~i ell viclesugurile mete rn-am facut asernenea satanei. cruce a rabdat ~itngropare a suferit. ~iminutul.sit faptele mele de cl. cad pentru paciito~ieste bunavoirea Ta ~i iconomia . in toata ziua. Iar eu.~ cando Cad car. asadar lntru mine sa se fad minunata mila Ta. din rapire si din cugetare la aratare ~I intru ascuns. milostivtrea ~('bunitatea Ta ~inecunostinta 9! tlcalosla meal cad Tu m-ai fcicut pe mine cu toata intelepciunea dintru nefiin~ lntru fiin~ ~ ~~~ zidirea aceasta preafrumoas.a ~i preapotr)vl~ a~ supus-c mie. Deci sa nu pui Inaintea mea pacatele mele pe care le-arn f. plecand ceturlle. mai ales pentru rnine s-au ricut acestea.ul ~u~ Dcmnul nostru si Dumnezeu. sunt faptele cumplite ale vi. de .nd intr ea ga lurne ai adus-o tntru fiintii si dintru nefiInta ai alcatuit-o eu vola stapanjril T~e. nu rna lepada ~i Cad Tu esti Cel ce voiesti . Dar fiindca mila Ta de neurmat'". nebunul ~j preanepriceputul. de vail:':~i fara de vole.acut eu lucrul. bunatatea pracura de bine Tale c~le iubitoare de oameni le-arn scarbit.ca top oamenii sa se mantuiasc. asa ~i parra la sfar*it. in pantece fecioresc a intrat. Si nu este eu putjnta a afla pe altul Care sa f sav. Doamne. din obicei Tndelungat ~ vechi.t"i! ~ipe toti i-am intrecut cu fara~ delegile. ~icu slavitul Tau chip ~l aserndnare m-al cinstit..prin care unul nascut F'I.i. spunand pe scurt. incepatorul rautiipl ~i ma minunez cum rna \IDe pamantul ~inu rna Inghile.tatea ori nelegiuind ~ilepadand ~eziimin!ele Tale cele sfintel Mil.pi pe care nu le-arn savarsit eu cu toate madularele mele? 0. ~iclipa si. Deci eu mai mult de44 nu te scarbi de mine.ate fwde Tlne] sa vjt'.a '~ispre cunostinta celor luer. cu toata miscarea ~j asezarea mea trupeasca.i negraita'' pogorare a unuia nascut Flului tall. ell cuvantul. iar ingaduinta ~indelunga-rabdare i cea catre pa~a- m-ai suferit pe mma pa~a asta:zi. curvii si urate lucruri ca mine. ca nu este pe pamant altul care sa se tavaleasca Intru pacate.:"~J. Stii. cu ganduf cu aducerile-aminte. S-a pogor5t. Drept aceea. nacunoscator catre Facitorui aratandu-lIla. Preabunule. muff 45 . ~iceasul.. piilmuire a primit. noaptea ~i ziua.

bunuJ meu Sta~aD ~l.mele. Dar Tu ca u~· md:I~l1g-rabdator sl iubitor de oameni a~ta indu:fuile Tale :..1 ~le celor care din veac au gre%it chiar mai mult ca mme . cele ce am faptuit JdT Tu. faptele mele de bun~voie.. . ~ .!P marturisesc ~le.arile-_Cr~~lt-am mai mult decit perii capului meu ~ecat rusipul ~idecat picaturile apei.dar nici un ceas nu pot sa pazesc hotar. ~-am asemanat. Ce sunt..~I----------------W decat ~tramo~i~ am calcat poruncile Tale cele fira de moarte ~i sfinte 9i de desfatarea raiului m-am instrainat. minunate fa ~i spre nll?e milele Tale. . mai tare ca cei ce au cartlt In pustie ~i au calcat legea 'fa ~imal mull decal ninivitenli am nelegiuit. PacatUlt~m} ca rnmeru altul am nelegiuit.i mila Ta spre mine. Doresc sa rna p.c. S~I:tca 0 picatura de nimic ~i nu numai ale mele ct :. faradelegi!e lui Manase si pacatele lui David 5i ale lui Solomon. ale multor altora.~to:r: ~l dat'itoT 31vietii mele 9i.5~e cepomen irea de rau si bunatateo 'fa . a~~nc al ne~ame~Jr]1 de rhu ~i a] bunatatii. UClgator de trate m-am factlt mai mult decat Cain] sufletul meu omoralldll-I prin trup: l-am tntrecut pe LamehEtS] mintea mea ucigand-o si simprile netrebnidndu-le prln dulcetile cele urate. .Dar ~u~ Milostive ~oam~e. punand inamte mila Ta obisnuita. pe .Fa. P:~tru aceasta alerg I~tine.daca va fj cineva acurn care sa rna fi intrecut pe mine cu rautatile . lang. mai Inuit decal curvarui ~ neinfrana~ea am vie~it.ocales. di~ timpul Legii s! mai dinainte de Dar? Decat top mai rau am nelegiult. egiptean m-am facut] Farao[l impjetrit la inima fa~ de cuvinteie Tale. rnai rnult ca talharlli si ca vamesul am grC5}t. ue~i sunt marl ~ide neasernuit n~l~nul milostivirii Tale eel nernarginit. rnai nlu decat curva trupul ~isufletul rni-am jntinat.- _ 46 47 ___ ___Jm . :'~~ ell rrune semn spre bine?".5nii pagane~te am nelegtuiqi mai-marilor rau- lar ~re~~hle . Oa ne~julls este n~lanul milei Tale ~ neasemanata si necuprinsa cu ~~i faJ mintea pe langa e. urrnand dracilor celor urati si ~l tutu Tor vcilor lor. mllostiV:ll m~ll ~llmne:zeu.i mai mult decal Petru m-am lapadat de Tine fara de cainta sl. axata :ilL. fiul sau. spunand pe SCUl"t~ mai mult decat to~i pag. rnai mult dedit cet de pe vremea potopului am nelegiuiti fa~ade co\'ar~irea relelor mele nirnic nu au facut sodornitenii.

l~garofatulJ diSPl'etuitorul~.urator. Iacomul. razbunatorul. prigonitorul.73? Stiu dar ca mai mar_ete~ei am sa rni se iertemie.hubtarui. obrasnicul. nebunul.rnatarul. nernarturisitul.indci mal mult d. rninclnosul.il de frate. Drept esti.. ru~inatul. neleglwtul.tul. dosfal. batau9ul~iubitorul de galcevi. jllriitorul stramb. neprietenul: z~daratorul. Tndracitul cu pantecele". Doamne. iubitorul de podoaba rnalachiul. truf~uJ. preaculvarulw~cunoarul. semetul. "faradelegile me le au cover~It capul meu?". in aadar graitoFul. bar{itarul..re p~~tru aceasta de toata iubirea de oameni si mllos_tl~lrea sunt nevrednic. "ea de te vei uita la faradelegi. netema~rul. eel fara de raspuns.ra. tilharul. neslmtitorul. pierdutul. abalutulfi4. somnorosul. nedreptul. Buzele mele cu totul spre mine indurarile Tale cele de demult ~j IDa miluicjte pe mine eel IT mai mult decii. dar vrednic de lllU11~ cea fara de sfarsit". rasfa~1tut neru~inal1Jl~l. amanLl.t toti cu fapta ~ico voln\' am gre~it. si ca.. iubitorul de slava desarta. uratorul de fapte bu~e. . clevetltorul. ~ecrezatorulJ lnsusl iudecatul". nelnduplecalul~. ItI. detaimatorul. beti\11. in)patimitorul. pizmuitorul. intinat\lt neinfranatul.ecat t0ti am gresit s. cine va suferi. cu sufletul lmpreuna cu trupul. Indr~citul cu gatleju'l~.. maltul cu cuge!ul. l 48 49 .torul in ras. sudultorui. SU~ paniciosulGi. iubitorul de dulceti. graitorul Impotrivil"'. imbuibatul.. pangaritul. ocii. neimpacatul. ca.rapit()rnl.t amii.-i(i ne~?stivul. ~i dreapta este judecata Ta dar tctdeauna biruieste iubirea Ta de oarneni ~iin' toarce de la aceea aceasta. neiubitorul de saraci n~l~b~torul de straini.ajui. ~enevo5ul. luptatoru.l} de rau. impietritul ell mima. stricatul. nesupusul. !ojJutorur. o~andltull nepocaitul. maniosul. paradosu15~. iscoditonl\. uci!!.torul. r.! avarul. neinduratorul. baticcoritorul". iubitorul de avert.lbitorul de st5panire. Deci "nu ell mania Ta sa ma_ mustri pe mine'?'. lege a~ lucrat. pomenitor1. neascultatoruJ. hotul.. il. Doamne. paratorul. zavistnitUI.$. Am intinat pe eel "dupa chip" al meui7~ Netrebnica am Iacut haina sufletului rneu S-a stms radia duhului meu. graitorw de murdarii.11. netre_bnicul~. urat ~tigatorul. vjdeanul. uratorul b~r1elui. biltjocor~tarul. care tut felul de inversunare ~i de [[rfide. mandrui. fnaltul ell spranceana'!.gltorui.". necunoscatoruli nemul~rnltorul.

deJui ce rna afund. oricate voi . folose~te. sunt adus [I. De aceea.savar~ eu. de cate ori ma gaduiesc Tie 10 biserici sa lepad cele rele ~l dupa ce am ie~jt lntru aceleasi ~ichlar mat rele rauta~ cad. Mate tiran irni sta asupra-mi: vTajma~ul. Slapane. ori am fagaduit sa.ciullea. deprinderea cea rea. voirea mea cea rea ~iobiceiul. 0. Daschide-mi usa Ta mie. nici nu rna taia ca pe un porn neroditor. fiindci uit legfunintele din pricina deprinderii mele celei rele 9i necurate.le-arn spurcaL Ochii mi i-am mangatat ell vederile cele necuvioase ~i ffira rost. Stapane. ~iintelegere a celor faptuite de mine ~i lacrimi potrivite cu spurdtctunea dezrnierdarilor rnele. eel ridicat ~j infocat asupra ticalosului meu trup. secerisu 1 fa: *i morpi este aproape . cautand numaidecat sa rna Tngrutalt.. celui ce bat. ~j noianul iubirii Tale de oameni celei neruprinse mal amana mania Ta fata de mine ~inu ma rapi mai inainte de a rna pocai. de numarat grqeJile rnele. zapisul este pregati~. peretele sufletului meu. caci adancul dulceplor rna viscoleste ~i de nu ma v~ Intampina iubirea Ta de oarneni.secera este ascutita. par. cautand rninciuna li de~eTti.eni. Hotul sap. ticalosul. revarsa 51 '§!!L- _ 50 ____ _J1f. judecata]. Cad precum nu este cu put. Acum vremea vietil mele s-u stins. De nceea. stalp de rusine" ~i pilda altora. ca sa: nu rna fac priveliste tngenlor ~i oamenilor.l . calea este gata.. vrajma*uL eel de obste JlCCl un leu racne~te. deci rnantuieste-ma pentru singur. j_at""'TIici~a nu-rni vin in sirntire. Vai mie! Ce mii faa? Undo so ma due? Daruieste-mi pocainta. care sa se Intelepteasca prin grabnica IDea os~mdasi taiere. mila Ta cea nemarginita. nimic nu sunt. Intinde-ml mana Ta mie. de cat.~. mila fa cea in fire sadita. miluieste-rna pentru buniitatca Ta cea mare si nepovestita.n!. rniluieste-ma pentru bunata tea. securea mi-a aiuns langa radacina ~i eu tot spre mai rau sporesc..rnala~ iar eu. 0. firea aceasta. tot asa nemarginita si cu covarsire mai malta este mila Ta ~i iubirea Ta de oarr. Sa nu rna rapesti pe mine nepregatit ~j nemarturislt. 50rocul s-a impiinit. Ta cea nemarginita. defaimand boga~a bUniit'\\ii Tale fa\<!de mine. Tu vezi punlr~a cuptorul ganduriJol". rna pocalesc ~im-am aratat rnintind. plecarea catre cele rele. cumpana este ati.asii stau ca niste muncitori netrecutl.

Nu am marturisire adevarata.ilosul? va plange? Cine rna va tanguj pe Tu esti rnilostiv ~j lesne iertator.a ell covarsrre ~I cu prea multi sarguinr. pentru ca intru aceasta Te-al rmbracat cu milostivire. sl m-am asemanat de~rt. al milei ~ial mduranlor. ~ica furnul au trecut zilele mele.a.gindu-ma nictodata nevomrl voilur Tale sa l~rmez. Cad dupa poftele tru~ului umbland. ~tii neputinta firii omenestt. Insa la Tine este milostivirea. bucune dracilor sl lipsit de iubirea 'fa de oamenl m-am facut din pruncie pant. ell trupul prin amestecari ell necurate totul rru-am. avand sadit In Tine noianul iubirii de oameni ~iadancul indeOumnezeule lungii-rabdari.t *L urgra Fa ca un doctor vindeca ranile cele netamaduite ale sufletului meu. Treci cu vederea faradelegile Ta tea mele ~i Mintea prin urate tinat. prin 'invoiri rele mi-am . Deci pleaca-Te ticalosiei mete..j1 Tau jude! inlelep!indu-ma. imbratiseaza-ma Vindeca indr~ptarea sufletului meu. Vezi-mi bubele-cate sunt. nu am savar~it. pri- nascut. nesocotird ca ne. tic.1?0 duhul. nici altceva din cite ar aiunge sa traga spre mine milostivirea Ta. sau tamadum. d doar daca spre mine. Adu-Tl aminte ce este ipostasul rneu. tasca rnultituea rautatilor mele rnilostivirea nernasurata. sl cu judecatile care stii mantuieste-ma. eel ce peste masurs am gre~it. m~t ~u frlca tiiierii mortii ~icu frica nelDitarnICuh. Sa nu birupe mine. vei min una rnilele 'Tale. sau untdelemn. cad pamant sunt.. eel ce rna lntorc. dici cu osardie totdeaun~ este plecat cugetul meu spre cele rele. Tie unuia Dumnezeului meu. Adu-1'i aminte ca intru pacate sunt Deci cine rna mine.icato~lI~r.in dar peste mine bunatatea Ta cea nedO'iertati pe potriva greselilor rnele. Nu am lacrirni fierbinti. insumi mania Ta 0 am intarata. dad. eel ee rna rug.jdunii. cad peste tot trupul este rana mea ?i nu-mi este OJ putin!<i a pune leae. . aruia toa- am a\>tat 52 53 . vei milui pe eel iubitor de fapte bune.:iuferi~ este urgia lngrozirii Tal e asupra p. aC~lffi inselandu-ma si am. preabunule M~ter. aduceri-ilminte mi-am ~purc~t. pncinuind pacate? j meste-ma pe mine. deci rnantuieste-ma pentru mila Ta. ~itoatii viata In noroiul d~ce~ior tavalindu-ma. Cad care fapta urat:.netr~bruClt. Nu este lucru preaslavit dad vei mantui pe eel drept.

eei ce cu nenumilrate gte~el1Ti-am gre~it Tie l}i Te-am intara. sufletului meu prin mgrturtsire. iarta-mi mie pe eel mal multi. nici sa-Tl IDtorci fata Ta despre mine. noastre "pe cal sunt de departe rasariturile de apusuri'?'. si aletuturor sfjn!H~r celor ee din veac bine Ti-a~ placut Tie.i-s~ mie mila ta ~i.mal vartos. ~i cu haina tea d. .ll1~ei. ca ~i at mlilt sa T~ iubesc. Indelung-nlbd'and f. cu care m-am imbracat de la botez.ta. Pentru ea. vestita si ar. Dumm nezeule.U IJUl. ~atOl~ sunt cu nenumarati talanti.ale clnstitutului. cu folosintele eluiitorilor Tai eel or Mra de materie si f~ra d. Mantuieste-.radelegil. marturisesc. Straluceste-mi faeli.intai.te !tt sunt cu putin~.in~a ~i Iacrimi de-a pururea ctlrgatoare. f:naintemergatofuluj ~j Botezatorulut loan. cu lesnire Tp este a "ind~ca acestea si a nu mai laM nici 0 rami. caci pentru ea ai adus 'toati lurn ea aceasta [nuu fiinta.lsi strig. a rautapi. iara~i imbraca-ma prin cercctarea Ta. rue sfintilor. eel ce peste masura am gr~ll Cad Ttl esti Dumnezeul celor ce se pocaiesc.. Caei bmecuvanrar esti Impreuna cu unul na~ut Fiu] Tau ¥ cu facatorul de viat. Deci.t. prin soliile propovaduitorului poca.i si preasfantul Tau Duh. osandesti potrrvit Faradelegilor mele. cea 54 curata ~j neintinata. dandu-mi mie Tndrazneala ~iarvuna de mantuire dln eele de aiei. gresit-arn Tie. si na!bind prin pocainta pacatele noastre ca eapada ~i ca lana. cite am gre~it pana acum din tinerete. Te-al pogorat catre not. trupuri. Prin rnijloclrea !\1aicii celei care rara de sam anta ~imai presus de fire L-a nascut pe Cuvantul Tau eel fara de Inceput ~i mai inainte de veci. ~ida-rnl mie vrerne de poca. ci auzi~ fac. eel cu crcinte de aur". acum ~i pururea si in eel fara de sfarsit veci ai vecilor.'a iar. slavi~lor ~i intru tot Iaudatllor Apostoli si aie celui de-al doilea prcpovaduitor al pocaintei '[Dan Preainteleptul. pe care am tntunecat-o ~iarn stins-o cu faradelegile mele. Cre~it-am. slilvitulul Proroc. pentru mila Ta. dar sa Il.l_tata fie mJ]os~virea Ta catre mine.' . iartii-mi-Ie ca un preabun ~imultmilostiv. Amin.

siogur osandit mai inainte de judecata. PotARF. bogat de patimi. si muncit de dcznadejde l1lai inainte de munca oc~ fara de 5far~jt De aceea.. pentru aceasta Indraznind ~ieu. rusinat de lucrurile mele cele rele. Cael cu dreptate este ca de mine. sa vad icoana ta. ~i sa o sarut cO buze necurate si intinate sau sa rna rog. ca D. ceea ce ai ngscut pe Dumnezeu Cuvantul eu trup. Stiu.SFii. u ~ uitandu-le pe toate ~inemuritor aratandc-ma.NTA NAscATOARE DE DuMNl!:Z8U CU CARE. rugandu-tc Lui ca sa fie milestiv tlcalnsului ~itilvalituluJ IIl. Stapana NascatQare de Dumnezeu. eel deshanat curatia fa sa se scarbeasca ~i sa rna urasca. lipsit de dumnezeiasca indrazneaJa. Stapana. Nascaroare de Dumneseu. plin de ruslne. SE nOG--\.adajduire cu curvele am ebeltuit avutia parinteas57 . fiind~a. eel ce sunt dator cu nenumarati talanti. a celei preacurete. 56 Primeste aceasta marturisire a greselilor mele celor rnulte 9~grele ~i0 du unuia nascur Fiului Tau ~i Dumnezeu. S-a D facut om ca sa cneme pe cei pictito~ Ia pocainta. 1'ESt\LONICUUJ~ PRECUM tN VlAlA LUI SI:: VfOE'" ecioara. cu lacrimi rugandu-ma.RUGACJUNE CiiTRE PREA.U suflet Ciici pentru muttimea faradelegilor mele sunt oprit a cauta I. ARl1ttP1SCOPlJl.. ~i fiind mort rnai Inainte de moarte. pentru ci multe 1i mari daruri dobandind eu de Ia Ziditorul meu Dumn . osandit de Durnnezeu. se cade ca eu.. "m-am alaturat dobitoacelor celor rara de minte ~im-am asemana! lor'?". De aceea pe tine te pun Inainte rugatoare ~imiilocitoare. Da. rna apropii de tine. pe care L-ai nascut.I.E GRlGORE P~LAMA. aflandu-rna sarac de fapte bune. PIlECUM" SPUN \JNII. a celei pururea fecioara. facfu1du-rna de plangere Ingerllor. eel atat de desfranat. cu adevarat stlu. ticalosul ~i nernultumitorul. eel ce intru dezn. nic.U se covine. de ras dracilor :joi uraciune oamenilor. a celei ce ai si trupul ~isufletul curat ~i nespuruat. mustrat de con~tii[}ta. Dansul ~i a cere iertare. numai la sprijinul' t~u alerg. umnezeu. eu ochi spurcati.

imbarbateaza-ma.terge-Ie. vmdecare Imi daruiesre. Picioarele mel. Mare mdrazneala ai 1a eel ce 5-a nsscut din tine. sa rna dezbrac de spurcaciunea dulcetii celei trupesti 58 si sa rna irnbrac intru sfintenia curatemei celei suflete~1j.. asculta ticaloasa mea rugaclune ~i I1U rna rusina de nadeidea mea Intru tine.i spurcate. esti nadeidea tuturor rnarginilor p~mantului. lmpreumi cu mine inoata. pova\uie~te-mi ocbii sa vada drept (aptele cele bune ~i adevarate. I\limeni nu are putere precum tu. Milui~te-ma pe mine eel smerit. numai de vei vol. tela ce sunt sluga Iacoma. priveghind. ticalosul ~i evreduicul n robul tau. sa-mi tau frumusetea mea cea veche dintru rnceput ~i sa leplid gr~zavia patlmilor. scoate-ma. Vrajmasilor celor nevazuti in toate zilele tnfricosat rna ~rata. intareste-ma. pe mare inotand. strain de toata lapta buna. necajindu-ma. Fterberea I:rupului meu nototeste-o.ca. Asa. degrab apucand. eel ce am curvit mai mult decat curva. Nu te iptoarce de catre susplnul meu. milostiveste-te spre mine eel neputmcios. vistierie 3 cuvintelor celor urate :. ruilucirile de noapte ale duhurilor vicJene'sl hantuielile de ziua ale ganduriJor necurate din n'wna mea irnputineaza-Ie. cea care. impreuna calatoreste cu mine. spre mo~te pnmejduindu-ma. sa mor lumii ~i sa viez fiintei celei bune. napa.sl'Uind~-ma. vas al g:lndurilor rele. Maica Iui Durnneseu.:ice! ce cu uedreptate rna asupresc. cad toate Ie PO'~i. invredruceste-ma pe mine. cela ce m-arn facut nemilostiv mai mult decat bogatul. ca sa cunoa~cii tol. Nu rusina nadejdea mea cea catre nne. Imbclnavindu-ma. indrepte'aza-ma. Nu lepada durerea inimii rnele. in59 . Deci nu t~ece cu' vederea lacrirnile mele. Invata-ml limba ceo spurcata sa gr~iasca cele de folos. Calatorind eu. mangaie-rna~ slablnd la suflet. nedreptatindu-ma. preabuna Stapana. iabaveste-rna. al cui rob sunt eu. ci cu rugaciuoile tale de Maica silind nesilita mtlcstivire a Fiului tau celui bun ~ Dumnezeu. trufia ~i rnandria gandului desert din mintea mea . ca ceea ce esti mal presus de toate xidirile ~i nimic nu-b este Tle cu neputlnta. sa rna desfac de pacat ~isa rna robesc de dreptate. Nascatoare de Durnnezeu. eel ce am facut faradelegi ruai multe decal Manase. dupa Dumnezeu.

rerea cea nespusa usurand-o.ri de ticalosui rteu trup.iI.~te toata firea orneneascg.zeulu: taLI. sila aceea nesuferita inlesnind-o. mai fii lang.mlerea ~i fagurul ale Sfintelon Scripturi ~j sa vieluiesc potrivit lor. pentru ca fATateama sa-L nurnesc 'rata pe Dumnezeu eel infriccaat ~ioreasfant. invrednkeste-ma fericirii de a sta de-a n:. ca sa le ridlc cu vrednicie catre Cel preainalt. ceea ce te-al dreapta Lui la lnfricosata judecata ji bunatatilor celor vesnice ~i nestrlcacioase fa~ma mostenitor. unde este lae~ulluiuror celor ce se veselesc. mea Nascatoare de Dumnezeu. Cad prin tine. mangaierea sufletului meu tea care dupa Dumnezeu.~I-----------------~ calea maioile mele sfinteste-Ie. laudand ~I bmecuvantand pe TataJ.. Treimea cea preasfanta !i de 0 fiinta. sa slavesc In vecii vecilor preacinstrt ~~d~ mare ~uvjinta nurnele Fiuiui ~iDUll1J llemangaiati mangai~d-o. Curateste-rni ruga mea.de fata cea mtunecoasa a dracilor ixbavindu-ma. cu ~Iande\e primeste-o ~irna euralelle de toata spurcaciunea trupului ~ia duhului vredniceste in veacul acosta de acum fara ~irna Inde osan- vreme de pocainta. cei ce pocaiesc din tot sufletul. ~e . ~e\~ednkul. Da-mi drepteazf-le sa alerge cea fericita a poruncilor r. cu dna cea preadulce 5i cereasca a deslatalii raiului. prealaudata !i preabuna ~tap~na. Ca aceste bunatap dobandindu-Ie e~. mantui. mine la despartirea sufletul. totdeauna. fiind tntarit de Tine. osandit de COTI~tlint:a flind. 60 rjc~t mijlocitoare !i eheza~uitoare tuturor pacato~!Ior.. lmpiedicare •Ac_easm marturisire iii adue lie.>te-ma ¥~' pe urrna de toate.r. Cu Dumnezeu rna Tmpneteneste. Slapan. Amm.panitorHor inrunericului slobozindu-ma ~izapisele pacatelor mete celor multe rupandu-le. Deschide-mi urechile ca sa aud simtitor ~i ganditor cuvintele cele mai dulci depe lui Durnnezeu. lumina ochilor mei celor Intunecati. acum ji pururea i?i til vecii vecilor. esti folositoarea ~i mld~·dea mea: ~a~. pentru tine. . jzbave. de intoarcere a gandurilar~ de: rnoartea rea napraznica fereste-ma.pe Fiu) ~j pe Sfilntul Duh. de cercetarea cea preaarnarf a vamesilor celor din aer ~isH. stramtorarea ducea da sa rna trnpartasesc eu preasfantul ~ipreacuratul trup ~i sange al Fiului ~i Dumneaeului tau iar in eel ce va sa fie. cat. Celui ce prlmeste pe top.

caci ~tiu ca tufricosata ~i &tra~r'1ca judecata Sfant L-am man iat Porundle Tale nu le-a-n ascultat Avutia Ta am risipit-o."ult dedit talharul pe sine-rei m-am amoral. eel Jacut cu cinste. MaJ mull decat to~i oamenii ell care m-at lmbracat ell totul am lntinat-o. Arvuna pe care mi-ai dat-u mie lntru faradelegi am cheltuit-o. Sufietul meu.RUGAClum: CAmE DO. Buzele pe care de multe ori le-al sfintit cu durnnezeiestile Tale Taine. Vremea pe care dat-e rnie spre pocaintJ cu vrajma~ii T~ii am vietutt-o. l-arn spurcat. Nici 0 porunca nu am paalt. faptele m~le celt nccurate ~i purcate vo_rJi deSco s oente.vletuil Mai mult decat eel dater cu zece mii de talan!i m-am tacutdator Tie.i. Mai melt decat Manase . cu MUL1'A UMlL1NTA 91 C£RERE A Sl'ANTlJl.. pentru ca sunt de neiertat ~Lnevrednice de lertare. rna asleapta In fata intregli zidiri. covar~ind cu rnultimea lor nisipul maTii.MN!JL NOSTRU IlSUS HRISTOS. eu.1'. Mai mult decal ninivitenii fara de pacainta am gre~lt. dintre care eel dintai Stint eu. de aceea nici nu indraznesc~ Sfapane. eu cuvinte de rusine le-arn SPUI'Cilt. eu am netrebnicit-o intru pacate. Mai mult decat Mai mult decst CUIVa vamesul rau am vamuit de curvie.ASCt](NW' curvit. Cel ce ai venit tn lurne sa mautuiesti pe cei pacf\to~i. iubitorul Stiu cd voi sta inaintea infricosatului Tau scaun ell un osandlr eu.ll lOAN Dl\M. Mai mult decat curvarul am. a sarcina grea peste mine?" ~i m-am chinuit ~i pana in sfarsit Pe Duhul Tau eel Indurate Iisuse Hristoase. Stiu atuncl toate cele faptuite de mine vor f ~adite si nimic ca nu se va ascunde inaintea Ta. 51 mult milostive Doamne. sa cer iertarea lor. d~p~ chipul Tau. De aceea 'rna rog 63 62 .faradeJegile s-au lngreuiat rn-am garbovit mele au covarsit caput meu 9i ca. am Mai . Fata mea De care ai stralucit-o. IDiluie~te-ma tnainte de sfarsitul rneu. Ti-arn gre~it Tie. preaspurcatul. Dumnezeul meu. Harul Tau l-am intinat. Oehii mei De care i-ai luminat de bunavoie l-am orbit . Haina ~i-a. cand toate 4 . Faclia eugetarii drepte am stins-o.

tar eu nu m-am . Nu am in(raDare de patirni in trup. poticnindu-ma. ci doar "nu eu rna nia'ra sa m~ mustri pe mine". Dec. preaticalosul. Nil am curatenie a. De care ori cand pacatuiam. De care ori m-ai miluit.~----------------~~ Tie. nu te terne. stai. nu te lepad. cate on m-ai ascultat. Doamne. lar eu. gandurilor. Iar eu nu Ti-arn multumit. Nu am vointa plecata lui Dumnezeu. De multe ori. fiui Meu. 1?tiu ca talharul a cerut ~iindata a dobandit iertaree. dinspre oaia Mea cea cuvantatoare care s-a pierdut.. ~tiu ca desfranata din tot sufletul s-a aproptat de Tine ~i a fost Iertata. De cate or. mi-ai strigat: "Scoala-te. Nu am saracie duhovni'I ceilscii8Y• Nu am rugaciune nelncetata. cad la Tine. De cate ori m-ai clnstit. chipul Meu. preaindurate *i multmilostive.nu cu marna Ta sa rna mustri pe mine". Doamne. .. dar eu nu To-am ascultat. pe top coversindu-i cu pacatele. cu ce chip sau eu ce indrazneala voi cere iertare? Doamne. iar am cazut. in biserica umilindu-rna. m-ai . mania Til. inters de I'] pacat. Daca mania unui rmparat trecator nu 0 poate nimen1 suferi. Nu am suspin din adancul inimii. De. iar eu Te-am maniat De cate ori Indelung ai rabdat.ic51osul. t. Nu am suflet curat. Nu Ma Intorc. Tie. nu voiesc sa le urmez lor cu pociinta. "nu cu mania 'fa sa ma rnustri pe mine'?". nu rna scarbesc de tine. nici nu rna impietresc fa~a de zidirea Mea. "nu cu mania Ta sa rna mustri pe mine". Stiu ca vamesul din adanc a suspinat ~i s-a Tndrept~t. nu cu mania Ta sa mri rnustri pe mine. nlct eu iutimea Ta ~i nu vei arata mente si iutime Inaintea i~gerilor ~i a oamenilor. Nu am dragoste dupa Dumnezeu. vit-o inapoi. nici ell iutirnea 'fa sa mil certi". De cate on m-ai ridicat. nici marturislre curata ~i adevarata. omui pe care l-am zidit cu mainile Mele ~ilntru care M-am 'Imbracat(f9O" pentru care Mi-am vars<lt sangele.ugatca u·n bun Parinte ~i'ca pe un flu m-ai sarutat ~i brateie deschizandu-mi-le. Voi dobandi aceasta de la Tine daca nu rna vel certa. cu cat rnai mutt nu VOlsuferi eu. iar eu ou '[t-arn slujil. iar CU. Pentru ca nu am lacrimi nelncetate. daca vine 64 65 . caei cu neputinta este (ata de faptele rnele. m-al chernat. spre rusinarea sl ocara mea. tndata rna poticnesc in pacate. iubirorule de oameni. cu mania Ta. dar iesind afara. Nu ale ~iusa nu rna certi"8!!. Doamne. a Domnului meu. DU te cert.

lui Tu. Nu Te grabi sa rna tai ca pe srnochinul eel neroditor. mi s-a dus vremea.-ma. alerge ~isa scape de vrajmas. neputincius ell rnintea. Deci "llU CU mania Ta sa ma mustri De mine.. Jar eel neputincios putred este cu ca *i 66 67 .. "vindeca. Doamne. nu poate sa. tincios cu vointa. Doamne. Dar eel ell oasele zdrobite nu poate sa se scoale ~isa caurc doctor. ~i departata a pierzarn rn-am dus. s-a tuJburat ~is-a zdrobit sufletul meu. Gel zdrobit nu poate sa-si ajute lui Insusi. mi le-ai daruit rule. putincios caci neputincics sunt''" eli sufletul. nepu"Intru d~ertkiune S-lIU eel ce am cazut intre talhari. descbide. 5' zilele mele toate ~isfar~itul a sosit "92 Ci deschide. in tar strain.ci daca vel inchide Tu.ta ml s-a dus puterea.stive. cl-rnai rabda-rna. Doamne.. deschide mie. Stapane. . Milo.. C. Tu cerceteaza-ma pe mine. nlci cu mania Ta 'sa nu rna mustri.Iljluie*te~ma} Doamne. cine tmi va ajuta? Nirneni altul.MUuie~te-maJ Doamne. neputincios sunt" si purred rn-a facut vrarmasul. necu gandul. eel ce ai venit sa caue oaia cea pierduta. did numai pentru ea M-am pogorat pe pamant ~iam aprins facla. ~iam maturat casa. tidilosui. nici cu iutimez ta sa rna certi.~ S€ vmdece singur. pentru ca rn-a s~abanogjt vrajmasul ~i neputindos ~j zdrobit rn-a facut. tapane. nici cu porunci sa fiu secent mal inainte de vreme din vlata aceasta. cine imi va deschide? Daca nu rna vei mi. Cad ja. nirneni. Caci nu numai mort. adici trupul Meu. U!i14 intoarce-ma iar si nu Te iuti asupra mea.uze~te-ma catre pocain~aJ Doamne. Nu pot sa nu 0 numar cu cele nouazeci ~Lnoua de oi. Deci .la Mineo Nu pot nu-i dau vrednicia dintai. Ci. ca neputln005 sunt'?'. ca un bun si iuhitor de oameni. Jar eel nepu . ct nurnai Tu. Tu. ispravit ci cu totul mort rn-au lasat Deci. ci s-au tulburat oasele mele. eel ce cu nevred- si am chemat puterile ceresti prietcne sa ne veseiim pentru gasirea ei". Stiipane.milwieste-ma. Preabunule. oe toate defaimandu-le. eel zdrobit nu poate . nieie bat ji nu-mi inchide u~ milostivirii Tale. Doamne. tincios ~i zdrobit nu poate sa se vindece singur. ci da-mi viata randuitii mai dinainte ~i cala. Deci toate acestea. dedi rna cauta. Tu. ca neputincios sunt'' "Vindeea-ma. ticalosul. JI. eel din fire milostiv ji Indurator. dar eu. Doamne.

razboiul trupului. Doamne. ca s-au tulburat oasele mele ~j sufletul meu s-a tulburat foarte. este aruncat cu totul.. trupul ~i sufletul batjocut5 dracilor te-am facut. cele re sustin pe omul eel dln1!untru." Tulburare trupeasca ~j sutleteasca rn-a CUPrln5.scrfu?nesc asupra mea lI~j sufletul meu s-a tulburat Ioarte" Vi\d multi parasi. Doamne. "~i sulletul rneu s-. evlavia. Doarnne. vad ca a sosit ceasul vie~ii meJe . ca s-au tulburat oasele mele ~ sufletul meu s-a tulburat foarte". ca un starv ticalos.totul doborat. Doam- 68 69 . nadejdea. ca s-au tulburat oasele mele si snfletul meu s-a tulburat foarte.~i sufletul rneu 5-3 tulhurat foarte". adica. Ca toate cele ale rnele sunt tncurcate ~i ticalease. iata. Vad pe iliac . C<\ m-am umplutcu totul de tulburare si de Intunecare. De aceea.. cad lTI patimi trupesti am caaut. credinta." Videanul nu rT1ceteaZel.i sufletul meu s-a tulburat foarte". rna tulbur.. cand va venl ~j-l va cerceta "eel ce vindeca pe cei zdrobi~j ell inima?" ~inTndrepteaza pe cei surpati?" ~il. vad pe camatar «i lmi cere d·. Doamne. veal.l Lata.Vindeca-ma. EI doar cheama pe doctor. iar partinitori nici unul . ~i grea catre cele de dincolo ~ ca 11u sunt pregatit pentru dansele. Stapane...sufletul rneu s-a tulburat foarte". Doamne. lnfranarea. uasele mele". pana cand nu aperi. :. cuptorul patirnilor sl slabiclunea puterii sufletului meu. dreptatea.fjmtl~ii nu se opresc Itlptandll-ma~ razboiul din trup ma irnboldeste neconteniL gandurile viclene nicidecum IlU se astarnpara. rna neciijescj nu ma pricep ~i de aceea . tulburat foarte".ratimdll-mi zapisul" ~ipe gealati cii . smerlta cugetare ~irnilostivirea. ne. Viid calea tea lung. pana cand nu Te milostivesti. sa rna supere.. cauta lmprejur CIl ochii. cad. Deci "vindeCii-ma..triga dupa ajutor.toria ~inu-i pot pia!. Aceste oase s-au zdrobit. Stapane.*i sufletul meu s-a t~lburat foarte". "Vindeca-ma. blandetea. lata. vr.U1antuie~tepe eei deznadajdulti?". intelepciunea. pana dindl"!f. rna Infiorez si rna cutrernur. ca s-au tulburat. "MiJlIje~te-mii. vezi impctrivirea asupra mea. ma tnfricosex ~i mi se rup cele dinl~l)ntrll ~i nu stiu ce sa fae sau cu ce chip sa ma arat Judecatorului meu. Doamne. ". . pana cand nu IISi Tu. Ma lntunec.

deosebit. pentru mila Ta. far duca voiesti sa rna judeci. Cad "de vei lua aminte la faradelegile noastre. mult milostive Doarnne. nL1este ceva. Oed "mantuie:}te-ma pentru mila 'Ta". Doamne. lntru mila Ta mannueste-rna. se va astupa gura mea.robul Tau". De aceea1llsa nu intri Ia iudecata cu.... Sa-mi 70 7J . Cad nebagarea Ta de seama se face cadere a mea. Ca un Indurator miluieste-ma. Doamne.i SL1ntvrednic de rnoarte. cum "ca se pleaca gandul omului cu dinadinsul spre cele rele din tineretea lui'?".ciie. vederea? Doamne.l. 'ISi sa nu intri la judecata cu robul Ta\. Ca un milostiv lndura-Teo Ca lIO iubitor de oarneni "mantuie~te-ma pentru mila Fa". mantuieste-ma pe mine. Pentru aceasta .atern-a nascut maica mea(jllH. nu pentru gandunle sau cuvintele mele.s-a asemanat ~izilele lui ca umbra tree?". La iubirea Ta de oameni scap.pana cand treci ell. Doarnne. eu rostesc eel dintai osanda mea. Fa asupra mea minunata mila Tal Doamne. Milostenle cer.sc sau ce sa raspund. nu pentru ostenelile rnele. Doamne". . Doamne/Utl. ci nurna.""11ii Cad de vei vol sa te iudeci cu m ine. Arata peste mine milele Tale cele dintru inceput. ~i a s nu cantaresti pacatele mele cu masura T3 cumpJita "ci lntoarce rata Ta de catre pacatele mele ~i toate faradelegil. c~i .Te grabe~ti. cad sunt rele. iar nu pentru faptele me le.mtoarce-Te. Sfinte. De vei mantui pe eel drept. nevrednicul robului Tau. 'Caci de vei milui pe eel vrednic. nimeni nu va putea suferi. intru mine mllostivirea Ta. eu marturisesc c. mantuieste-ma. pentru mila Ta. Iar nu pentru lucrarile mele. Stapane. pana cand nu vegi. nevrednicul. Arat'i. ~j In p~l-c. Stapane. Nu am ceva vrednic sa-Ti erat. mele sterge-le"'" ~i . neavand eu ce sa gr. Nu rna trece cu vederea pe mine. intru faradelegi m-am zarnish. Mtire~te spre mine iubirea Ta de oameni. pentru mila Ta.Mantuieste-rna pe mine pentru mila Ta". ~i "iata ca. Pentru aceea. iAdu-Ti arninte de cuvintele Tale.mantuieste-ma pentru nula Ta. dar sa nu-rni ceri pretul ei. 91 "mila Ta sa-mi urmeze in toate zilele vietii mele"IOIi. cad sunt neputincios. ~i "njmeni nu este curat de Intinaciune'?". Stapane. cad sunt spurcate ~i necurate. iaW.!omul desertaciunii . Izbaveste sufletul meu ~i rna mantuleste pentru mila Ta'jlM. nimic nu este de mlrare. Preabunule.

cu mila lui DumllllZlZU se izbi1L'efle de mUlled. preabunule ~iiubitorule de oarneni Durnnezeul meu. "mantuie~te~mapentru mila'Ta. mie. ca nu este intru moarte eel ce Te pomeneste pe Tine. mantuieste-rna oe mine . (Cel care rosteste [a"ceastd n. Tine. Cad Tu aj zis.urrneze rolla Ta. "Gad zice: in iad cine se va rnfrturisi Tie?rllIll Pentru aceea. eel ce pentru mine Te-al ficut ca mine. Ca acelo nu este po·diinta. l\1antuie~te-ma mal inainte de a merge la judecatile cele de dineolo sau. nicl marturisire.f$1ociune) In Hecate s(!llnI ell umIlil1trl. ea ~iIntru mine: sa se slaveasca nurnele Tau eel preasfant ~i preaproslavit. Doamn~: "C. care ma pocaiesc Tie 51 rna marturisesc pentru mila Ta. nici In iad eel ce se marturiseste Tiejn!~. mai adevarat zicand. la chlnurile cele de dincolo.juta~ ~i veti afla. celui ce diu m-srn abatut de I. crezand. acum *i pururea ~iin vecii vecilor. Stapane. Doamne Dumnezeul meu. rna tog ~irna cersesc J. llU este iertare celor ce nu se poczlesc ~inu se marturlsesc aiei. bateti 1i Sf va deschide voua ~i orlcate veti cere.. Doamne. si ~u ~entru faptele rnele. daca ar oeni asupra lui f"fr-icofcltlli cees f!{ monti In noapteQ aceea.nevrednicul robu 1Tau. Ca *1eu Impreuna cu tcti sfintii numarandu-ma. impreumi eu Parintele Tau Gel tara de inceput 1i ell preasfantul si bunul si de viata facatorul Tau Dub. lubitorule de oameni. unde nu este pocillnta. Iisuse Hristoase. sa Te slavesc pe Tine. !!miluie~te-mapentru mila Ta". De aceea. Doarnne.) 72 . Amin. De aceea. celui ce de-a pururea fug de Tine si catre pacat de-a pururea rau alerg_ Aceasta numai cer. veti lua"!".Mantuieste-ma pentru mila Ta".

suntem iara*i chematl Inapoi. din hotararile'" iubiril de oameni celei negraite si ale pogorar. co cu ce ga~duri rn-am pan- fatarni- 74 75 .a rnai presus de tcate fecioarele. stai lang. 'Tu. care nicidecurn ta noua. SE IWARTA~EASCA reaneprihanita Maid a lui Dumnezeu. cea milostiva ~i iubitoare de oameni ~laica a lui Dumnezeu Celui rnilostiv ~i iubitor de oameni. cand mai mu1t ca altadata am nevoie de ~i mai mare acoperamant ~i' sprijil'le:ala de la tine. ~idupa aceasta prea Inlrico~ata unire prin zavistia vicleanului ~i prin desertaciunea minpi noastre.i mine ~i in ceasul acesta. ~j dupa nastere. Cad care dinsimturile mele nu le-arn folosit faU eu. si intru ins~i rasterea.i'" celei neasemanate s-i! unit cu fir~a cea dumnezeiasca Tu.r. sl tie rna rog. Pe tine. Caci fiind eu cu totul necura~e ~i oroi de pacate ~ila~ cuprinaator al tuturor n n patimilor celor de sutlet piersatoare. Stapana. ca un ticalos. Preasfanta Fecioarii care rovarsesti toata Iecioria. faradelegilor mele. ~j pe Fiul tiiu ~i Dumnezeul nostru aflam milostiv citre noi prin mijlocirile tale cele neobosite catre Dansul ~i prin rugaciuuile cele preaputernice.. la fel ai ram as. caaand din starea cuverri- preanecuvioase ~ijnchipuiri desarte nu garit? Ce fel de roble nu mi-a stapanit dcsavarsit rnintea? Cad eu nu rna Invart ca un rob nurnai Tn patimile in care. care esti rna! presus de toata mintea 50i cuvantul. vreau sa ma apropil de preacurate.e si tnfrtcosatele taine ale Fiului tau ~i DumDezeul~inostru~dar ma ingroaesc ~j de cutremur sunt tinut. de bunavoie 9i cu covarsire? nu a suferil abatere sau amestecare sau schimbare. ticalosul? Ce ~neltire si nascocire diavcleasca nu am savarsit cie. am casut mai lnainte. te chem. si fericita. cautand la multimea. prin care firea oamenllor' cea de mult ciizut'i Sl de la Dumnezeu depfirtata.RCGACIUNE DE UM!WI'I'A cATRE DOMINE NAscATOARE DE DUMNEZEU ~1Al ALES PENTRU VREMEA Ci\ND VREA CINE-VA SA. prio care ~i irupacare. ca ceea ce sl mai inainte de durnnezeiasca nastere ai fest Fe~ioa.

cfu"pre toate pay\ile ocrotindu-ma ~i pazlndu-ma.l~du-ml de fata.~. am socotit sa rna apropii. ca ~icum ar fi adevarate. "nv-edniceste-mz sa rna curatesc ~isa rna luminez prin Impartasirea acestora. . tndreptandu-ma. lntru atatea ~i ~a marl rele aflandu-rna eu. In adancul relelor cazand. Stapanil cu totul bmecuvantata.iiruai rele dedit acestea astept sa sufar. pe care le-a adunat rnintea mea tea patimasa si putreda. ~if~ losind catre Fiul tau tndrazneala ta tea de Maiti cere-mi mie iertare greselilor rnai inainte Iacute *i ma arata pe mine nevatamat de rocul araator al: Tainclor Lui celor de via~a Iacatcare. ma. Co un nevrednic. Stapana mea. 9i rna tern ca nu cumva. nestapanindu-ml simturile. Stramtorat sunt asadar dip amandoua partile. spre ~ine. ':. osandtt fiind sa locuiesc in Tntunericul eel potrivit mie. poviituindll-l~a. 5prijinindu-ma. sa fiu aruncat in intuneric. ai puterealucratonre de la fel ca vointa II~. Si mai ales. la care ~i Ingen. a privi de-esc.i prE::SU5 fire. copilareasca sl neroditcare. de uncle ca acestea. care nu s-au auzit sau vazut. nu bag de searna ~i astfel rna fac vinovat de aceleasi pedepse sau de altele si mal rnarj. in cuvinte. desi netrebnic. ca eel neimbracat In haina de nUI1Ui. Ci mi-am ri5ipit wemea vietii mele ticaloase cu cele care nu s-au facut ~inici nu se vor face. puterile cele potrivnice surpandu-le si ca pe un rob. fiindca. legat fiind de maini ~ide picioare.'a vrerne neimpru_·t~t de ele avand ca pricina nevrednicia mea. pedepse ca acestea l. tmpreuna cu facatorul rautatii. ticalosul. Milostiveste-te dar preacurata l\1aicii ~ lui Dumnezeu.1 bunata~i tale. sa nu lutorci desarte rugaciunile me le cele nevrednice }l\L- _ 76 ______ ~~m~ __ 77 . in lac de lumina ~i de impartaslre a durnaezeiescului Dar. de aceea fl aierg catre tine. Adevarat. mai presus de fire 9i preadurrmezeiesti. pe care din ncgriia le-arn auzlt sau le-arn "azul. 1n ganduri ~i intru toate mlscarile sufletului ~iale trupului. dear faptele sau cuvintele altora.'~!mi 1'Ljutas~ petrec raln2.------------------~ Iar mintea nu mi-o tulbura doar chipurile rele pe care le-arn adunat. Tal' dad raman mull. Dar ce sa fac? Cu nevrednicie impW'tii~indu-ma c_unlste Taine prea mfricosate ca acestea. de-a pururea fii. ajutatoarea cea preatare cu adevarat si nebiruita.~ita vietil ~ele intru pocamifi~ cu sfintenie ~i en smerenie Tn lucruri.

AX AL MA_IW lUSElUa"~ angaietorule bunule. jar dupa slavita Lui lnaltare la ceruri 'Te-ai pogo- 79 .SUI. ~I ~O!'l:lOF'JJ. eel cu adeva rat Dumnezeu adevarat ~i incusnnezeitor. eel ce Impreuna cu 'rata] ?1 eu Fiul esti inchinat ~i slavit.. spre lauda. eel ce sfintesti ~iluminezi ~i lacasuri ale Tale jj fad pe cei vrednici de primirea Ta si de darul Tau eel ce est! impreunf ziditor ell _Mintea cea dintai ~i ell Cuvantul a toata faptura.~i preaticaloase.. Duhule Sfinte. \HTROPOllTUI. Duhule al adevarului. spre slava ~itnehinaciunea Treimii Celel preabune *i a toate lucratoare ~i fericite sa tind intru toti vecll vecilor.ll.. EFF.nteles purceai.cea gandlta ~isim~talld. fRA'fEI. AmiL1. . sa te binecuvantez *i sa te slavesc ~i cu razele tale luminandu-ma. ajutandu-mi ~j de toate cele urate izbavindlJ~ma~ pentru ca prin darul tau fiind mantuit. eel ce din TaW negrail)i nei.m. ~iImpreuna ai sfintit firea noastra. ~ila jnfricosata ~i la nemitarnica Iudecata ceea ce va sa Iie. fii de fa~a. al unuia Durnnezeului nostru. RucAclUNE CkfRE SFM'TULDUH A UJIIO. Cel ce est! Implin ltor al Sfintei s! Incepatoarei de viatJ_ Treimi.. ~i in vremea meu suflet.E LVI A-L'\..~ DJACON1.. eel ce unpreuna at binevoit la venirea catre noi ~ilntruparea Cuvantului Celul Impreuna eu Tine vesnic..\. iesirli ticalosuluj ci ~i'in viata aceasta.RCU.

eel ce pr~tuti. Daruleste-mi so ai . Lumina cea mai lnainte de veci. Inca lui Dumneseu tuturor c~ior ce voiesc. Cu platosa drepta\ii acopcra-ma. ai pova~t1It. Zdrobeste capul lui sub picioarele rnele spre pace. CI precum p ai ajutat de demull lui Manase s! lui David spre. '[mp~rat~ ceresc. precum talharuh. precum curve! spre buna intoarcere~ p:r~ cum )-"i insutlat pe Sfintii Proroci ~iTeologi at grait printr-insii. '?' sa nu Te scarbesti de mine ._podiinta.ti celui bine cunoscator pe C~ce. in chip de limbi de foe T~-ai' aratat peste Sfintii Apostoli ~i i-ai umplut de darul ~i pnterea To cea negriiiti. Cel ce tii toata puterea ceruri. Cu pavaza credintel apara-ma. :u n~vred~cl~ chem nurnele Tau eel preasfflnt il Inchinat. eel ce ai ars mestesuginle balaurului celui potrivnic ell focul dumneaeirii Tale celei ne- *l materiale.rat fiint~*te1l7 pe pamant. eel ce esti firea cea sfintitoare.stinta adevarului q. Cu buchetul faptelor bune celor sfintite impodob~te-ma. asa ajuta-mi *i mie pac~tosului. Sfln\e!le-mil ell puterea Ta cea facatoare de \'iata. celui ce alerg la blandetea ~i darul Tau.ur.a sfarsitul veaculul ajuti spre faptz bu"~ ~.s~a ~1in toata vremea ~i locul in care. de la care' toata darea bunatitiior iZ\lor~te Ia toata zidirea. Pros. Scoatc-ma din fundul desertaciunii si din adancui nestiintei 9] al orbirii. Cu anne de lumina inconjoara-ma. cauta cu blandete di~ SLUltele iniiltimi ale slave. iubitorule de bunatate. gan~uri rele ~i acate cele din pruncie si pan3 acum. precum si acum ~i p. Tale celei sfinte spre ticalo~~a *J srne~enia mea in eiua ~i ceasuJ. cu darurile Tale cele de multe teiur]. pentru necuviinctoasele mele fapte.. iubitorule de daruiri ~idaruitoruie de daruri man.Ddenea esti si toate le pllnesti 1. Arde-mi multirnea cea nemasurata a greselilor mele. it printr-insil toata lurnea la cuno. iubitorule de o~en~. lesne tnduratorule 51mult mtlostlve.ana I. eel ce ai izbavit lumea din irtj"liichmea vraJm. Cu cuvantul lu: Durrmeaeu gura mea o sfmteste. ace. Tnsup.?ului. lncununeasa-ma in chip gandit OJ cununa ve~nidi a slave: ~i a cinstei celei de la Tine.tiveste-rna. Mangaietorule bunule. Duh drept tnnoieste tntru cele dinlauntru ale mete ~ ell Duh stapanltor alunecarea cugetului rneu 0 intareite. vistieria bunatatilor si diWitoruie de viala.

'Iu esti al preotiei adevara't savar~itor. Prin line m-am n5scut a doua oarasi am fast zidit din nou ~im-am tnnolt ~im-am apmpiat de DUI1lnezeu.. esti s'var~torul Sfintelor Taine ale Biseridi. al ternerii de Dumnezeu. Tu. Cu milestivirea fndurarii indupleca vointa mea cea nemulturnitoare.at5 vietatea de bunavcirrta si de Cu lnfranare ~icu nepatimire i[}temeiaz~viata mea. Mangaietoruic bunule. oe Tine sa Te laud.. viata.. Cel ce totdeauna. Prin Tine cu ungere imparateasdi m-am lnsemnat ~im-am pecetluit'" ca fiind in partea lui Dumnezeu si in daruirea harului Tau. ce linistea bunata~ii paze~te-mi ganduriJe. Duhul meu eel sfarsit de raceala lenevirii sl omorat de gerul pacatului 'incalzeste-l dill': cu darul Tau eel f"ciitor d. esti slavrt intru cele jnalte de Sfirrtele Puteri cele de trupuri. al priceperii. in veci. Mangaietoruie bunule. celor casatori?'Z\' spre lnfranare ajutator. lar pofta nurnai catre fine. Tu. al sfatului. Cu suferirea indeluogii rabdari indrepteasa-mt lenevirea. Prin Tine de rnasa cea ft:ira de moarte a Tainelor celor facatoare de via? m-am invrednicit ~i10 chlpul lui Hristos rna fae 5i Dumnezeu dupa dar. al tariei. mintea mea cea 111tunecata de pacia patimilor cu stralucirea puterti Tale celei rnantuitoare 0 lumlneaaa. Dumnezeule preabunule. a1 cunostintei. Partea cuvantatoare fa-o sa carmuiasca toate ~i sa Ie Indrepte dupa voia 'fa cea preasfanta si ma incredniceste at "in Duh :. 82 83 . eel ce estl cuI mea dorirllor. al evlaviei. Hraneste-rna cu roadele Tale cele sfinte eel ce umpli U. celor teoorelrucl de curatie da- r.c. Cu bucurie desavar~ita pierde mahnirea mea cea din pacat ~i prin dragdstea cea curata catre aproapele fa-rna desavarsir spre iubirea fa. Mania Intoarce-o numai asupra pacatului ~i asupra sarpelui celui pierzator. ell bunatatea blandetii Imbunatateste-rni inima.mie duhul intelepciunii. Pace dulce daruieste puterilor sufletului meu. pe Tine sa Te slavesc. Partea cea cuvantatoare'" care s-a supus necuvantarii intelep~e~te-o~i sttipani poftele cele necuvantatoare a fa-a si la calea cea dreapta a voii Tale celei sfinte pova\uie~te-o.i in adevar"!" sa rna luchin Tie Mangaietorului Dumnezeu ~iTie sa-Ti sluje. Cu taria credintei zideste-mi casa' 5~fletului. Tie sa-Ti multurnesc pentru toate.

In vecii vecilor. v(:!ZJ ranile ~i. ~isa m~ inchln Impreuna si Tatalut. Nu rna lasa sa flu ccara dracilo~ celor vatamatori de suflet. sa dobandesc bunataiHe cele ceresti. ~i Fiului. Tu. eel ce-rn! va descoperl inaintea tngerilor ~i a oamenilor gandurile ~i faptele mele cele viclene. Nu rna parasi robit de patimile cele de rusine.. stapana. sa Te Sla\lCSC ~isa-Ti multumesc. celui ce rna primejduiese.sa fie. lesne Indurate) ca pana la rasuflarea cea mal de pe urrna. vietf celei vesnice 51 a desfatarij ce va . celor jnstraina~ de viatal22 catre pod. eel ce rna invelesc In noianul ispitelor.. ubele sufletului meu. cunosti gdnduriJe ~i faptele mele ~ineputin~ f rii mele celei smerite. cu puterea Ta cea negriiita.in~ povatuitor. eel ce m~ bizui 85 . Mangaietorul Dumneaeu. lntru curatenie ~iluare-arninte *i frica de Dumnezeu aiungand I. h Da-mi tamaduire. sfarsitul vietii acestia. ~i bland fa-L mie pe Fiul tau ~i Dunmezeul tuturor. ci da-mi. Stapana mea de Dumneaeu Nascatoare. Arnin. deci tie i1i infati~ez suf1etul meu tntristat ell multe pacate ~i cu ganduri necuvioase.~-----------------oo tater. Spriiineste neputinta mea ~i fie-Ti mila de lenevirea si trandavia mea. Miluieste-ma pe mine. tale celei iubiloare de oameni. ~j dovedindu-ma vrednic inca de alcl de parga. nadejdea ~j scgparea mea. RUGACIUNE CATRE PREASFWrA NAscATOARE DE Dm. Cauta. Tu imi ajuta mie. Atotputernice. ~1 pe Tine eel proslavit. turnand picatura rnilostiviri.1NEZEU tapana mea de Dumnezeu Nascatoare. caci te prtmeste ca pe 0 maica Iubitorul de oamenl cand te rogi pentru 5UfJetul pacatos ~idezmidiijduit ca 0 scapare ~i rnijlocitoare a pacatosilor.

*i cea~"\ 87 . Amin. ci cu prefacerile lucrurilar amagindu-ne. de zeo ~e mii de ori gresim. spre prlrrurea celor bune. eel ce dintru nefiinta lntru fiinta toate le-al adus ~icu buna r~nduiala ell masurti Ie-zi impodobit ~i ell I~mm~. Nu fuceta ruga~du-te pentru mine.e simtiri tntareste-Ie .pe mila ~. dooandind mantuire.ito~ilor te-a randuit pe tine Fiul tau ~i Dumnezeul nostru. al Maicii lui Ilurnnezeu celei preabinecuvar-tate !?i preacurate. orbi fiind cu adevarat. ~i pentru ca prin mijlocirea ta catre Dansul. acum ~ipururea ~ilntru nesfarsiti! vee! ai vecilor. SPI'~~ug~a rea de cele rele. Rlsipeste toata . Cad fara dllln~ezeiasca Ta luminare. Facatorul ~j Sti. smeritul ~iticalosul. al preaslavitei Imparatese a tuturor. ca prin sprijinirea ta sa ma lnvredniC€SC de iertarea faptelor mele celor multe ~i cumpllte. spre depar-area de cele vatamaloare spre alegerea celor folositoare.A. CnsU9}preabunule Durrmezeu Ie: straJuce~le ochii nost-i.panu~ a toata zidirea. sa rnaresc ~i tia slavesc numele tau eel preasfant ~i preacinstlt. nu putem sa deslusim nici intru judecap ~d~evarul. eel ce Tm.CIUNE l)E UJl-ltLINTA cATRE SFANTA TREIMF.le1nvii~1tur1il illmineaza min~ea noastra prin semnele Tale. RUC. nici intru Iapte btnele. soarelui Ie-ai stralucit :j. ~uzul curateste-l celelal. tndrept ochlul sufletului spre noianul Indurarilor tale sl Iti aduc tie suspinare din inima zdrobita. nici intru bunatap tolo~l1l.i ne-al aidit pe nOI dupa chipul Tau 51 zsemanarea Ta. pe partinir •• ta cea rmlosarda. umnezeule eel intru unimea firii cu trei lumini. Povaluie~te-ne pe nor ru razele dW11nezeiestii Tale ins~f1ari spre deslusirea adev~r~lui ~i rnintii. Cad sprea aceasta scapare a pac.

de clevetirea celor rai. de urgia tiranllor. lntareste priceperea noastra pe temeiul celor judecate drept. lmmneaza cu 'b5rbape ~i tarie neputinta noastra. eu pia· cere de Durnnezeu. de \'atamare napraznici si de cadere. de bantuiala. pe unul Dumnezaul ____ _JE . Doamne. Amin.Ridica rnintea catre intelegerea celor de nevoie. In dor de sporlre ~i crestere creslineasca ~i in poftire a vesnicelor buna:tati. talantul eel dat noua curat sa-l pazim. ~i de toata desfranarea si aprinderea izbaveste-ne. ji opreste iubirea de c:. pentru ca. laudandll-T~ nel~cetat pe Tine. povatuieste llrnba spre v~rbirea celor de tolos. vecii vecilor. CU lndurarile Tale cele nemarginite ~i 9i eu milostivirile Tale cele nemasurate. stinge vraiba n>scuta de ea ~i surpa pomenirea de rau. carlli~ Ti se cuvine slava ~i stapanirea fT. Doarnne. 10 blandete ~inepomenire de rau. Tatal si Fiul si Duhul nostru. care lmparte fiecaruta dreptul lui. daruindu-ne intreaga Inpslepciuee'" ~i cucernicie. de ispitele diavolesti ~ide 88 toata supararea Iereste-ne. Paeeste-ne pe noi. Stant. Da-ne curnpana dreptatii. cu rnasura virtutilor imocdobeste Iaptele noastre. nlfraneaza mania. stinge zburdarile trupului.~tig. vrednici sa ne facem dumnezeiescului Tau dar si fericirii Tale celei de-a pururea. Potoleste porta ~iiubirea de materie miseuta din dansa. Domoleste pornirile patimilor care tulbura mintea noastra. schimband acestea in grija pentru fapta buna ~i in dragoste catre aproapele. prefficand acestea in ravna dumnezeiascii si In caldura cinstitoare de Dumnezeu a credintei. savaT~ind dupa poruncile Tale drumul vietli acesteia.

RucAclUNE DE CERERE CATRE pR,EASFi\NrA NASC.'TOARE
DE- DUMNEZ-8U

rirneste. Preamilostiva Sliipana buna, tlciloasa mea rugac.iune ce se educe Tie din gura netrebnica, pen-ru ca pe toate le stf ~i mai ales neput.nta mea. Caci eu prin tine scap Ia bunatatea Ftufui Tau ~l prln tine, Doamna mea, m-arn departat de calea care duce spre moarte, De aceea tu bine stii si faptele mele ~i miscorile
male cele din noapte ~i din vi, cu lucrul ~i cu cuvantul, cu ~tiinta ~iell nestiinta. Dec! tu rna indrep-

Iml
j

teazj Gad pe tine te-am ales m ijlncitoare catre Hristus Dumnezeul nostru, tu rna rmluieste, tu Trn:i aiuta, tu Irni fi i rnie incemnatoare spre tot lucre. bUD, dupa voia Fiului tau ~i Dumneaeului nostru. Tu 9tH preahuna Stipana ca din tineretile mere
l

~~inca din bratele maicu mele spre tine rn-arn arun-

cat, ~ie m-ain Incredintat si, cu toate ca pe sine-mi r.ju m-am cahi\.lzit, n-am stiut i:lltiiscapare, aparare, 90

ocrotire sau catre Dumnezeu rniilccitoare decat pe tine. far acum, Stapana mea, to ate faptele mele cele necuvioase le arat tie. Miluie~te-ma ~j ?terge p.ic.a~ tete rnele, caci tu cunostl. Stapana mea de Dumnezeu Nascaooare, c.a sunt 0 oaie piercuta ~l ca ua strain smerit, neavand unde sa-rni plec capul decat la tine, Maica lui Hrlstos si Dumnezeul meu. Tu e..~ti,Stapana, Ajutatoarea mea. Tu, Curatirea 12010 • mea. Tu, Acoperamantul meu. LU, Chezasuitoarea mea catre Durrmezeu. 'Iu, Tatal meu. 'Iu, Maica mea. Tu, Pova'ultcarea mea. intru tine lrnl pun ~ tcata nadeidea mea. III cuno~ti saracia mea. cad poenimeni altul nu am dedit De tine ~i pe Hristos, Gel ce nascut din tine. De aceea sa au te. scarbesti sa nu rna lepezi De mine! Bunl. nici sa nu bir~i~Eita rmrhimea diLltatilor mele bunatatea tao Caci tu ai nolan de rnilostlvire ca ceea ce e~ti Maica a lui Dumnezeu Celui preumilostiv. Sa vre. dear 51m-arn mantuit. Nimenl nu se impotriveste ~ie,pentru cii estl Maica a lui lisus Hristos Dumnezeul meu Cel care toate le-a facut Stiu ca multe sunt pacatele rnele ~i nu sunt vr~dnic a cfiutu

s-a

ca

91

~i vedea Tniil~nea cerului pentru multimea faraa delegilor rnele, dar daca tu vei privi [spre mine], nimeni nu te va putea opri. Ajuta-mi, Stapana de Dumnezeu Nascatoare, mie, celui fara indrazneala, dar sa nu mi se socoteasca tndrasneata drept pacat, ci mai vartcs iartil-rna si-rm dii umilinta, Da-mi izvor de lacrimi. Da-mi suspiuare ~i zdrobire de. inima ca sa-mt pll.ng pacatele me te. Clici eusunt cel care mal mult decat toata flrea am savar~it nelegiuire inaintea Fiului tau 9i Dumnezeu sl stiu, Stapana mea, ca . stint f<ira de. raspuns, nevrednic de toata iubirea de oamenl si vrednic de toal:..9:nunca. Pentru aceasr ta prin tine scap la mila Ftu!u! tau, a bunului rneu Stiipan ~i Facator. Deci tu calauz~tc-ma 9-i inva~-ma, de Dumnezeu Nascatoare. in dar cer mila ta cea bogata, miluieste-ma precum voiesti. Sa nu ma 1epezi de la Iata ta. Sa nu ma il1dep~·tezi de acoperarnantul tau, nici sa nu rna jnstrainez de milostivirea tao Miluie~te-ma 'PC mine, eel ce spre tine tmi pun toata nadeidea mea ~i arata stapanlrea ta intru mine. Nasditoare de Dumnezeu. Cad de rna vei mantui oe mine, pacatosul, mare Vet Fj

mi 13 ta, mare milostivlrea ta, mare nepomenirea ta de rau, mare indelunga-rjlbdarea til, iar daca vel milui pe eel vredruc, nici un lucru minunat nu va fi, Oe aceea mal ales mie aiuta-mi, spre mine milestiveste-te mai tare, mie Intinde-mi mana; celui ce zac ios, lenesul, trandavul, nernultumitorul, impietritul, neumilitul, juratorul strarnb, graltoru] de rau, desiranatul, hulitorul, ocara.torut clevetitorul, eel plin de !oatil fapta rea si d. cuvintele vi- . ciene ~j de ganduri urate, strain'si desert de toata fapta buna ji vrednie de toata munca 'ji pedeapsa. Adevarat, SI:.:1pana mea preasfanta de Dumnezeu Nascatoare, mllostiveste-te spre mine, lipsitul ~l ticalosul, li fa cu mine milele tale cele bogate ca, fund mannnt, sa laud pe eel ce &a intrupat din tine, Hristos Dumneseul ncstru ~l pe tine sa te maresc, Mantuirea mea. Spriururea mea, Manga,jerea mea, Pazitoarea mea in toate zilele vietii mele, Aiuta-rni mie, Sfanta Stapana mea, ajuttl-mf. $i mal tare strig: ajuta-mil 1?i invredniceste-ma in toate zilele vietii mele sa fae voia Ftului tau si Dumnezeului meu ~j sa rna tern de Dansul ~i s~-i slujesc cum se cade ~iasa sa rna s5.v5.r~esc, Stapana mea 93

92

de: Dumnezeu Nascitoare~ sf de sfintii lng:cri sa fiu calauzit la lacasurile Lul cele du~nezeiesti si cu chip de lumin.a~ prin rugaciunea ta cea bin'e primita, Cii Lui I Se cuvlne toata slava, cinstea !iii incbimlC1unea, lmpreuna cu Tatal ~icu Duhul, in vecf vecilor, Amin.

RUCACItJNE
CATRE DUMNEZEU ~I TATAL CE~ FARA DE rNCEPliT A LUI N1CHIFOR VLEMMIDE"'!i

tapane Atottutorule, Mintea cea mat presus de tnceput, mal presus de via1a ~j mai presus de Dumnezeu, Parmte, Fijn~aI18' cea.rnai presus de nume, Iavcrul eel pururea vesnic si ascuns si mal presus de minte a] izvoarelor de ~ia~ cureitoare ~i de lumina mcepatoare ale bunattipi !l slavel. CBl c. ai tntant margin!j. cerului intru puterea negriiiti a Duhului Tau celui prea-

sfant, prin Fiul rae ji Cuvantul eel atotputerruc, precum ~tii Tu Insuli, 9i ai in2i]~at pamantu, in goll~7 cu nori aiinva.uit adancul'". Bunatatea cea si mai presus de.cuget, lubirea de oameni cea preanemarginita, Dumnezeu 1 a toata mangalerea ii nadeJd.d, care priu Duhul Tau eel Sfant ai jntafit mai Inta1 Puterile cerurilor, iar dupii aceea L~aj revarsat peste Sfintii Apostol! in chip d. foe. C,I ce ai birievoit sa se $av.ir~eascii taine cea mare ~i

95

parii unuia nascut Ftului Tau ~i Dumnezeului nostru. vrand t. Doarnne. dand bogate dar~ri celor ~e T. Trage-mi rnintca mea la cer. eel ce Intregil zidiri Il fad totdeauna bme cu ~i1a T" si cu multimea indurarilor True. putreziciunea vointei mele celei alunecacioase. sl ni le dai noua. celui ce stau Inaintea sfintei slavel Tale ~i astept mila T'J.1nt{larce ochii rnei.. Lumi- delegile cele mal rnainte Jacute de mine. chearna pe Tine.Plin este pamant. tigaduit' ~j indelung rabal. Da-mi la~imi de pocainta ca sa plang pentru fara96 sa Ilk. inima mea smereste-o... mie. cea mare . ca sA nu vad desertficiune. de toata prime]dia sufleteasca ~j trupeasca ~i de toaUi rusinarea cea din patirni de tot rna slobozeste.» Izbaveste-rna. pentru mantuirea noastra. lnsuti Preabunule Stapane. cugetul meu intelepteste-]. care nurnai la tine nadajduiesc. prime~te ~i rugaciunile mele. ca sa savarsesc calea cea stramta si n~cajita. . Nu am unde privi in afara de mila Ta. ~ifntareste. sl nu Te manii. celor ce asa suntem. pacitosU. Pierde sarcinile cele rele ale pacatelor rnele. mea. Stapime. ". Milcstiveste-te spre mine. ~i ell frlca Ta ingradeste toata viata."l.ljmasilor relor nevazuti ~j vazutl.Pune straja gurii mele ~iu~ade lngradire lmprejurul buzelor mele. Prtmeste toate ~!avlrilet laudele 91 rugaciuniJe mele aduse Tie .ca tamaja lnaintea Ta"l~ ~i proslaveste intru mine 97 . Si peste toate acestea.Mila Ta este lnaintea ochilor rnei. lmbraca-ma ca Intr-o pava. j n eel' este mila Ta .intricosata a tntn."I. e~ti defiirnat ~j suferi. ~ibogata. nMi1a Ta sa rna urmeze 'in toate zilele vietii mele."!" Mila Ta totdeauna sa ma sprijineascf pe mine. intare"?te-nia spre slavirea Til !}i a unuia lJa~cut Fiului Tau ~ia Preasfantului ~i e vi'li facatorului Duhului Tau. . de toata bantub. pe toate din destul spre desfatare.ul de mila Ta. ea sa rna illtore eu gand intarit dinspre roam dulceata pamanteases.' intampine pe mine. f[IS~ labavee-e-rna. pe totl 5<\-i aduci la pocainta. Trupul meu curate~e-l.":" . Cad "mila Ta. d lnvredni~te-ma co prin faptele bune sa petrec pe pam ant ca in cer. Cel ce estl hulit de noi. ale netrebnicului robului Tall. este mare ~i up temlca peste toti cei ce nadajduiesc spre TineuJJl• in mila Ta nadafduiesc.. Doarnne.tJ Mila Ta neaza oehu sufletului meu. Povatuieste-ma..la w.i tare eu rabdarea cea pana la sfar~it.

ca tntru toate sa urnblu dupf legile Tale cele mantuitoare.it. de tine. ca nu sunt vrednic. eel drepti.1. ca intarit aflandu-ma :}i de dansele Ia cele de Iolos tnteleptindu-rna. iata cu frica rna apropii de.. Preacurata Nascitoa. nevrednic cerulu. eel ce am gresit mai mult de- cat tot omul. cea fara prihana. sa fiu ur. Ocoleste-mz cu Puteri sfinte. toata munca Ii pedeapsa. a Ta este stapanirea. a Ta este telria ~i ie slava ~i multumita ~i lnch. tot cuvantul.ui. ca un necurat.agetaturile potrivnicilor ~era~it sa rama[J ~iIntru tcata cunostin\'I. necurat. Amin. 'Ta preasfanta Indrepteaaa-le. de Dumnezeu Nascatoare. cea neIntinatfi. Deci sa nu m[ treci cu vederea. de toate .. de tine. nici in stare sa caut si sa privesc spre ina1timea ceru. cea curata. Irrcovoiat fiind de greutatea pa- catelor rnele. ~i cu sufletul. a Ta este puterea. cerand sa iau iertare prin tine gresehlor mele celor nepovesttte. eu. Stapami. bine ~i fara de prihana sa petrec. eel ce mai mult decal 99 . desfranand.Je de Dumneze~.naciune lnruT lam. RucAclUNE CArRE PREl"SFANT'A NAScATOARE De DUMNEZEU ti U S1sunt tare incredintat. mila. ci pe oei pacilto!i la pocain\"" "'. spurcatul. ~i eu trupul. Impreuna ~i unuia nascut Fiului Tau ~iPrensfantului si de viata facatorului Dubului Tau. acum ~i pururea si in ~ecii vecilor. Tot gfuldul. tot lucrul mE:U dupa voir.i ~ipamantului ~i vredruc d.numele Tau eel Sfant. Co a To est.ia ce . Dar fiindca te-al aratat r. nici pe mine eel lenes.aica Acelu. u a venit sa cheme n p. de tine. tine. Deci cu dreplate este ca eu.

ci primeste ticaloasa mea cerere. Si rna senate din tiranla cea arnarf a diavolLlILli. ~i de noapte ~ide miezui noptii si de dimineata.. cere-rni rnie iertare. de cele ce nebuneste in viata am savar~it. cl cauta spre dorul rneu eel infocat catre tine. TlU stinge n.idejdea mea spre tine. totdeauna sa maresc sl sa slavesc spriiinirea ta cea adevarat'i . lzbave~te-ma de pandirea ~i de bantuiaJa vlcleni- lor draa si rna Invredniceste fara de impiedicare sa vietuiesc ~iimpara~ia ~rulu. fiind Naka a lui Dumnezeu. pentru ca ai putere. nu trece cu vederea tanguirile melt:. Stapaml de Dumnezeu Nascatoare. pe mine. pacitosul si smeritul. nu lepada susplnele mele cele din inima. Asa. sa rna smereasca !?i sa rna lnghita eu desavarsire. prin tine dobandind mantuire.. Pentru acensta Yntampina-ma ~ima sprfjineste. pentru d binecuvantata e~ti in vecii vecilor. cauta spre mine ell ochiul tau eel milostiv ~iprimeste aceasta proasta ~itrandavii rugaciune a mea.i temeinica. sa intampin cu osardic . ~i ducand-o Fiului tau ~i Dumnezeu.toal:a firea omcncasca am gre~H.i slujbele cele de amiaza. Preafaradeprihana.i sa a dobandesc. Ca ~ieu. Preacurata.ci urmand milostivirea ~iiubirea de cameo! a Fiului ~iDurnnezeului celui bun. lmputerniclndu-ma en rugaciunile cele hine primite titre Fjui tau. nu ma lepada pe mine de la fata ta. ca nu cumva vicleanul vraima~1 aflandu-ma pustiu ~igal de acoperamantul ~ spniineala ta.. JOO ------~ . Amin.

pentru VDi am fost omorat. J l " 102 103 . Necuprinse si n~ajunse lisus ~i necercetate Hristos'". Pentru VUl am fast gonit ~i cu pietre am fast lmproscat. rrandavul ~i nerabdatorut.. sa nu imi zici mie. noua pt'icatosilor: "Stiti CU de-amanuntul cat am suferit pentru voi. care dupa alegerea Ta cea de b.. 1n eiua aceea Lnfrito~ata ~i strasnica vel zice. Strugurele eel de viata purtator care izvora~te dulceata mantuiril a toata lumea. pentru vo! am fQst pfilmuil !i scuipat. Pentru VQi cu suli~ in coasta am Iost tmpuns ~i o!. eel Singur Indurat ~i milostiv.Ce aj su(edt pentru Minel Cae! eu nu sunt deloc in stare sa sufiir. primind rug. sa nu rna lepezi pe mine. am tasctnt. inte1epciunea ~i uterea I~i Dumnezeu si TataP lui. pentru voi am fost osandit.ciunile mele. la cea de-a doua venire a Ta cand vel judeca toata Jumea.WNrfJ. a pacatosilor. si nevinovat fiind. varsa peste mine. pentru voi am fost rastigl'lit ~inemuritor flind. Lumina rea adevarata si neinserata. Stralucirea slavei Lui. Cuvanlul. $i ~a patirnind. Preascumpul margaritar din dumnezeiescul Fulger'". sterge rnultimea nemasuratelor mele fiiradelegi ~i a pacatelor ~i irni daruleste rnie toate cererile rode..:etamestecat cu isop =?i cu (jere I\ti 5-a dat sa beau. Nepatirnitor fiind. neindreptatul.Lumii Tale ai izvorat. arataDdu-Ma. o~Q~en[lor! Dumnezeu mndl pentru vol M-iIJ'Jllntrupat Nevazut fiind. Doamne. vlaf&. Tine pe mine. Pentru voi am flamanait.: .unavoie Cruce ai rabdat ell trupul ~j Te-al jertfJt ~:ntu.a noastra cea cazuta si robita intru cele rnai de ios ale parnantulu]. ticalosul. M-am ostcnit.int. ~i fara stncaciune cu trupul moarte ai gustat ca sa mantuie~tj fire. FOra pacate fiind.1 lUI Dumnezeu eel fad de pacat. moartca al omorat *1 ai stricat temnita iadului ca pe un cort.U[ N051'RU EFREMU" ~:[l~U Ta cea multa si.irea noastra. pacatosul~ bunatatea lilLie A CUVIOSULrn P. Moarte de ocara am rahdat. Ploaia ne:stricadunii. GeJ ce ai fost vazut mort. Sa nu ma departezi de I. pentru VOl am umb1at pe pam.DOMNUL RUGAClUNE NOSTRU CAmE USUS HRISTOS .

somnul indelungat. pacatosul. rugaciunea mea neD~. privegherea.ii rnele a uscat ochii mel. multimea pacateior mde ~ulti ~i nemarginita. cereasca v-aru daruit voua. pe toti frati v-am nuruit. batiocorit mod. Doamne. ticalosul? ~i ce fel de munca rna Sfant vel ce ati f~cut. iubirea de desfatiri. pe Duhul rram trimis.n'Jartosirea inlm. Doarnne. nici cele de :uran~."'" Adu-Ti anunte. pentru Mine?". Tatalui v-arn adus. Dar eu. Stapanul. va astepta dupa aceasta? ~ C~u!ii-m. Mllostiveste-Te ~I rna miluieste numai pentru bunatatea fa. trandavia? Deci. ~isa. acestea toate le-arn nibdat pentru VOl. nerabdarea. lacrimtle ~i rfbdarea lor cea pana . l~r i. ca . oarnenl.'\ iata. ticalosul. iar pustnicil i~ivor arata pustnicia lor. unule Bunule. rar rrue lacomia p..!iii . necastigarea. nu am blesternat. ce raspuns it! voi cia Tie? ~j daca ~i "peDtru un cuvant desert". Intireste sufletul meu eel slabanogit cu trandavirea le~evirii. dupa cum este scris'" . ca sa va fac pe voi ceresti ~isfinti. La acestea ce voi zice eu. atuncl ce fel de frica ~i cutremur rna va cuprinrle pe mine. schingiuirile. ia sfar~it.n spre Tine. 105 -------''''' . eel foarte rau ~ip~kat05. Cei ce Stint mai presus de orice vina. eel ce indreptezi pe cei slabanogi~i ~i vlndeci pe cei zdrobiti. aiunarea staruitoare. (. trandavul.milele Tale din veac suntjnl• Tn neam ~iin neam peste tot norodul tau. Sa nu pomenesti faradeIegile mele cele de dernult.oasa. Imparapa.~~i~ea fetel. rnadularele tiiate ~irabdarea lor pana la capat. farMeiegile rnele sunr mari ~itari. diu I. slava desarta. daca vei cere searna de la mine. Eu. 0.scapare ~i mantuire Te-al facut noua"!".l Tie Domnulul Durnnezeului dreptatea.. vinovatul. Adu-Ti arninte. multa castigare. pentru vremea cea data rnie spre pociin~ii pentru lenevirea mea. Dar pana la gandurile videne ~iamintlri vci fi cercetat. ce am sa-Ti arat altceva decat rodul rusfnii mele. Induratel Cruta-ma. Ral nestricacios v-am dat voua. Doamne. nu rna judeci pe mine nevrednic de indurfuile TaJe "nici cu mania sa rna mustri pe mine"!". pagan ~iinti nat? Atunci mucenicii i~ VOrarata ranile. NeVOla trupulu'i rna indeamna sa-mi deavinovatesc pacatele ~ilsnevlrea ma sileste sa parasesc calea.l. Doarnnel Cru!ii-ma.lntecelui.'mu1ia cuvantare.pironit fiind pe Cruce. nu M-am rnaniat.. lenevirea. tuturo~ celor ce mld[jduir..tmcl.

. scoate-ma din robiile cugetelor rnele ~i aruleste-rm d mlnte mahnitii ~i osten itoare intru aceasta 51avire~ a tao Si lmi da mie lacrimi de pociin!:" ~j de umi(jn~a. iJiD RucAClUNE cAmE PRE. pacatosul ~i cu totul spurcatul. Ceea ce ai nascut Lumina cea adevarata. Amin. de inceput al Tau Parinte ~j cu Preastantul ~i bunul ~ide viata fa~ catorul Tau Duh. nepasarea ticalosiei mele ~i(ate rele necugetate'" ma lupta pe mine ~iTu vezi preaiscnsita rautate a vrajma~ului care este asupra mea. totdeauna. cea iubitoare de oarneni a Celui iubltor de oamenl. acum ~i pururea ~i in vecii vecilor.Dar Tu cunosti. veselia mea. Dumnezeul n05tru. trnpreuna eu eel far. mangaierea. si arata lndurarile tale cele grabnice titre mine. cea rnilostiva a Celui rnilostiv. Hristoase. lumineaza ochii cei tntelegiltori1!1 ai iniml: mete. Doamna lumii. scaparea meal partlnitoarsa mea. eel omorat de pacat Maica cea buna a Celui bun. pentru rugaciunea Preacu~alei Stapa:nei noastre Ndscatoare de Dumnezeu ~i a tuturur srintllor TaL C1: bun ~i lubitor de oarneni Dumnezeu est]. tniIuieste-ma pe mine eel stapii. acoperamantul. paganul! cu darul si c~ indurarile T~le. lauda mea. ~i Tie slava ~i ~ul~umjta ~i Inchinactune ttl iniil!lim. a Prealnduratului Durnnezeu. nadejdea mea. da umilin~ ~i adrobire in inima mea. Ceea ce ai purtat ill pantece Izvorul nemuririi. acum ~ipururea ~i'in veci! vecilor. Stapane.'ea sa laud ~i sa slavesc Intru tot sfant numele Tatalui 5i al Fiului si al Sfantulul Duh. ~L_ ~~ 107 -------"" . Sprijineste-rna dupa mare mila Ta si rna mantuleste pe mine. Arnin.\srANrA NAsCArOARE DE DUMNEZEU ~reaSfanta Stapana Nascatoare de Dumnezeu.nit de multe gresale . inviaza-ma pe mine.

tea scaunului Tie inima mea. lzbnveste-rnf de tat lucrul rau ~iiarta toete greselile nelegiuirii rnele ~i sade~te intru mine dragostea Til tea desavar~jta. Ia Tine cad eu eel vinovat de' toata munca sf vrednic de toam pedeapsa.__ . lnceteaza vulunle rnari'" ale patimilor Milu.i sa secere dintr-lnsa Darul Tau SI10pul eel' bun: adica rnchi n~re cu um. 1'e Tine Te reg. pentru Co. prirnind tntaresc. eel singur bun.linta. sa rna Inchin fara de rusine'i:naiJ. infranaTe.. Bunatete deplina ~i Pricma a tot lucrul bun 5i de folos. Viata tnatg. purtand biruinta nsupra diavoluhri. V1aj:.~----------------~~ *j ·n~descrisa. Faca-se parnant bun. "lntoarce'-te. eel ue tnvleai din nou toa~ firea zidirji. simtirii mele. sa nu ma surpe pana.l ~i de netrecut'".. eu totu! sfant si de viata facator. CATRE DUI-I'u I . uhule. Stralucirea cea neinteleasa.acea de-a pururea vietuitoare ~inetncetata.afara se scoala asupra mea. din Care vine a doua nastere. nec~prins.este saracia mea 5i d. impara~E:i Tale. Durnnezeul tuturor. eel purtator de grija ?i rnilostiv.ata de pofta rea rea 91 1nIJiaza sufletul meu eel ornorat de pacate. Lumineaaa inima mea ]n~un_ec. Lumina cea adevfuat2L ~ineinserata. Prin Care suntem lu~inati. a doua plazmuire si toata cunostinta noastra.1 si Dumriezeul meu.Slava toata. Blnevces-e ca tot al Diu sa rna fac ~i. 00':"". sufletul 108 ------~ 109 ------~.. Prin Care toate viaza *i petrec.a de 'tot vrajma~ul care dinauntru sau din . .. Puterea cea atotputernlca Stapanirea deplina. Ridica maduarele mele zdrobite de pacat. la srarsit potrivnicul. izbave~te-m. Scrie nurnele rubului tau in Cartea vietii *j-ffi! darureste mie sfarstt bun."". Stapane. priveghere. pentru a vcdea pe Domnul. Tu Intru mine. Izbavitorul ~i M'ant~itorul nostru. ci sa Impara"test.----------'1 RucAcLUNE Si?fl.sa vietuiesc de acurn dupa voia Ta.NrUL. iac:L1ITJi.a pricepere ne-. prin Care cei neputinciosi SE: presus de simtire. Puterea toata . lntelepciunea cea negr~iita~ Cunostinta cea mai sa- lnanta buna 51sa roureze Darul Tau "in dansa roua de viata ve5~ica 5.

ICIUNE C. aCQperamant ~i sprijineala celor ce se chinuiesc. nevredrucul robul tau.~TRE NAscATOARE DE DUMNEZEU eea ce singura eetl bucurie celor scarbiti ~i partillitoare celur ce s€nedreptatesc. liman celor ce se 'invifcreasa sl toiag orbiter. Stipiine al tuturor. ca sa rna invrednicesc a dobandi fagaduintele Tale ~i sa strig intru desfatarea raiului: Slave Tatzlui Celui fard de moarte ~iFiului Celui fara de moarte ~iDuhului Sfiint Celui (ara de moarte. 111 . sufletuJ meu. la odihna Tall 151. Intoarce-te. prin post. scoate-ma'din obiceiul Gel rau al patimilor ~i.1p'are tare celor clin ne~oi. " PREACURATA RUC. precum stii.meu. la staulul raiului prin rea patimire ~iprin scarba. eel ce intru tine. Nascatoa-e a lu'i Dumnezeu cu totul (ara de prihana. lmpreuna cu ceata sfintilor Taj. Doarnne. dupa Dumnezeu. asculta-rna pe mine. pe care 0 aduc tie ell inima stransfi si scapa-ma de viforul eel rau at gandLlfilor. cercetare celor neputinciosi.trebnicul si nevrednicul robul Tau. in vecii vecilor. ia aminte Ia aceasta ticaloasa ~i netrebnica rugaciune a mea. mantuie~te-ma pe mine. mangaierea celor ce plang !?i ajutor celor neaiutorati. ne. se afle sufletul meu. A!a. povatuitoare celor yataciti ~i Sc. lntru lumina Ta cea negraita. eel necuprins ~i neInteles. it Iabaveste-ma de tirania cea amara dracilor. mare cuviinti sl inchmaciune Lor. mi-am pus nadejdile rnantu itii. S. ajuta-mi sa tree ~i sa ~av~'~esc calea cea stramta ~i necajlta. Izba~e~te-ma de somnul eel greu care mi s-a pricinuit din lenevire si departeazf de la mine trandavia cea cumplita. Amia.

Care tntrcaga zidire cea din lume ~i cea mai presus de lume. Amin.flu prin tine. Prcacurata. de Dumnezeu daruita Stapa£la} sfar~it grabnic cererilor mele.t pe Tine. Pricinuitoarea bunatatilor !i Ajutatoarea. de via\li faeatoar.ntii. sa mar 0 data GU faptele mele cele rele.Da-rn. MHostiva. Sfanta Treime. rna intorc smerit si rusinat. bll~. aduc aceasta cerere. prin calcarea pcruncilor Tale celor cinstite 51 vii. tlcalosul. Nu ma lasa pe mine. ca pe 0 ajutitoare a nuastra. nici sa. deci Indreapta. ci sa a. Cad nadaiduind 1ntru tine. acurn ~i pur urea 9i in vecii vecilor. sa te laud ~isa te maresc pe tine. Ca totdeauna.ri de slavire bine primite. C~e lmpreuna cu 'celela'lte negraite faceri de bine ale Tale catre neamul ornenesc i-ai darui t si pocairca pana la moarte centru neoutinta lrllp~lui. rogu-ma.torul ui. RUG-ACTIJNE DE CE:R~RE CATRE SFANTA TREIME totputemica. numai din bunatatea Ta al adus-o dintru nefiinta intru fiinta si porti grijil· de dansa 9i 0 tEi. a pikato~1lor.jtatea Ta cea ncasemanata spre mine.r] rautatii s! pismultorul. ~i impliniloare a cererilor rnele.. cat de mare este bantu. cu osardie sa fac poruncile Fiului tau ?i Dumnezeului nostru si sa pazesc tctdeauna asezarnanturile Lui cele mantuitcare !i rna intire!!e sa-I lnalt cu cuget treaa !i cu minte desteapta ca. izvor. ~i de lumina incepatoare. moleslrea ?i lenevlrea mea. Preacurata. nici sri rna fac hucurie pierz8.iala ~i vrajma~ia aceluia asu pra noastra si caU: ticalosia.sa au cad din nadejdea cea catre tine. eel ce in fiecare zi ~i ceas Te 'iTItara. eu faptele sau eu cuvintele sau cu gandu- 113 . Cad vezi. mie. a¥dar. Si toate cele gresite de mine in viata mea paoli in ceasul de acum.

ceea ce sin.si vatamatoare inselandu-ma. rn-am m. cu Intinaciunea Impatimirii ~i a vietii mele celei dezmierdate. obiceiul eel prearau curatelor *i ural care rna asupreste. ori de dulceata amagindu-ma~ in multe chipuri am gresit. ori prin vreunui din simturi!e mele sau ~i prin toate. ori in vreun alt chip am pacatuit. Curale~te-mi mlntea cea p3tima~a s! 0 spala.. ' Cauta spre mine pimgaritul. ori de pofte lumesti fara de socoteala. de rautatea cea intunecata si inceto~ata fitnd lzbavlt prin poca. lndeparteaaa de acum Inainte osardie ~iputere. Stapan' Nascatoare de Dum neaeu. curut sa rna arat. vrand sau nevrand. ~i ca intr-o zi [rurnoasa umbland. laudandu-Te ~ slavindu-Te in veci. pe unii din Irati! mei i-arn scarbit: orl in cursele lirnbii de neil1lat~rat.. stiind sau nestiind. necuratul ~iintinatul cu sufletul ~i cu trupul. aJ ne~i al patimilor. ~i'imi darui~te mie gura esti mal pres us de toata curapa ~i totreaga Intelepciune'" ~ifecioria. lndrepteaza-mi ~i povatuie~te-mi slmtirile. Amin. nevrednicul. sUlpa(lit de pripealam si de ohicei rau. reasfant. lndrepteaza-rnl garxlurile ceie niU'icite ~i orbite. rn-am prins. ori de iutime ~i e manie dobitoceasca d po-nit fiind. felurite ~'itari. nebuneste duri viclene ~i desarte constiinta am aluuecat: robit sau chiar ori cu gan- ml-am tntlnat. Deci. ceea ce singura esti ~i eu sufletul.nta cea cu ch'ip de iUlTIina.si eu trupul. ceea ce singura te-ai racut toau la<:a~ a tot darul Preastantulul Duh. Jubirli Tale de oameni.' m PR£ASFANTA NAscATOARE DE DUMNE~EU A SFANTUtUl EfREl'tlSmULu.rile. RUCAClUNE CAmE 1m] preacurata. cu tOlul Indurala si preabuna. iartd-mi-le si mi le Iasa toate.anjit. spre a face !'Ivaia ta cea buna ~i bineplacuta st desavarsita" Ca I~J. Opres- pareri nesucotite'" 115 . sl de aceea ch iar puterile cele nemateriale si lngerest: eu neasemlinare Ie covarsesti prin curjitia !joi sfi~terua sufletului si a trupului. Iasa-rni-le ~iml Ie larta ~i ma invredniceste a s!\Jdr*J' rfirn(i~ita v1e~iimole Intru pocainta si urniljnta . cu socoteala.i intru pazirea sfintelor Tale porunci.

eel rnimmat ~i.~I te-ma de la pacatul cu fapta'" SI daruieste trezie'" ~idreapta socoteala'" intunecatei ~i tic£oasei rnele minti. ~i atotputernic. eel deplin si cu totul desavar~it. eel rnal presus de orice lucru si nume. lumea cea micall. Ca de intunericul pacatului izbdvindu-ma._CO~"'UL EVGHENICOS CI!L. cea singura ad eva rata Maica a adevaratei Lumini.'L A NOMOFlL>\J((J(. Ina. Amin. RUGACIUNE CATRE I1JB1TORUL DE OAME:Nl DOMNEZEU ~I TAT. mal presus de filn~ ~i mal presus de in~elepdune. faciindu--l pe om dupa chipul ~i dupa asernanarea Ta. milostivire ~Icovarsirea bunataJ. a Dutnnezeului celui neva- *i I~I *i -------1l7------J'.. a lui Hristos Dumneaeul nostru. eel ce numal din iubire de oameni.IENIT MAl SUSIM umnezeule eel mare ~iinfricosat si preainalt. sa rna mvrednicesc a te slavi~i a te laude ell indrazneaIa: pe tine. a Caru'[ Intelepciune CUJ109tJn~a este n~masurata ~i neinteleasa. eel mai tnalnte de vecl ~j necuprins. dand fiin\a Puterilor Ingeresti ~.. apoi pe eel dill urma 111ger. lard de materie.lJ) lOAN :OL\. acum ~i pururea ~iIn vecii vecilor.I'QA. int.'I . lnchinatoare 5i laudatoare netncetat ale mare\iei Tale celei negrffire. Ca tu singura Irnpreuna eu Dansul ~ipria Dansw e~ti binecuvantata si preaslavita de toata zidlrea cea v. spre indreptarea greselilor ~i caderilor mele. judecatlle necercetate ~ica]le neurmate'".ji ai adus zidlrea cea vazuta ~icea nevazuta dintru nefiin\ii lntru fjjnt-a.3. 00] ce esti bun.azuta ~i cea n~vazuJj.

singur adeviiratul Dumnezeu ~j pe C~I pe Care L-ai trimis. m-ai invrednicit sa ajuDg la acest r~ chip ~ivarsta. iar inima orneneascj cea curata 0 faci ~i 0 chemi scaun 5i biserica sfanta Tie ~ivii in fiecare din cei vredniciimpreuna cu unul nascut Fiul Tau 51ell Preasfantul Tiu Duh '111 ltica~ Ja dansul I~ci'r[e. ne-al vestit noua toate. cauta cu blandete spre ticalosla. Puternice. de mul\i talanti m-ai facut datornic. Gel ce primesti sa fli numit Tatal nostru. eel ce de toata zidirea estllaudat iii slavit fara de tacere.ir?i sfintenie intru frica Ta"t6i• Straluceste peste mine Soarele eel gimdit"'. lnsuti.zut. cinstite!1i:i Paruite Atottlitorule. Asculta-ma ell rnilcstivire. pe Tisus Hristos. in lucrarea faptei bune. ~i prin Sfinp i Apostoli taina Sfintei Treimj curat ne-al aratat-o ncua.o. fndeluog-rilbd~torule si Nepomenitorule de rau. Dumnezeul meu. mare intru tarie Doamne. Pe care. nevrednicul. a unula nas~i 119 118 Il"'" . inchipulre a in~lepciuniii a ~tiin~ei ~i a puterf Tale. a Dornnului s! Dum nezettlui ~iMantuitorului nostru Iisus Hristos. impaca si Imblanzeste i~im~ mea.~ ceasul acesta. Stapane Durnnezeule. ~LDe cele lipsite le-al implinit. eel ce al tmpacat toate ~i cu cele ceresti le-al unit pe cele D. ascull! proasta ~i smerit mea multumire ~icerere adusa Tie din gura netrebnica. prin "pacea care covarseste toata mintea'?".se ia prin nevointa ~ide eei sllitori se cucereste"!" ¥ in dobandire de bucuriile cele vesnice.. eel ce ~j pe mine.imante~ti. In dar de jmparatia Ta care }. care a plecat cerurile ~j a binevoit a Se pogon titre ticalosia noastra. l-ai zidit a doua oara ~i l-ai indumnezeit. a Preasfiintului ~i ounului ~j de via~a facatorului Duh. rnolesirea ~ilenevia mea ~ischirnbi} in sarguinta vcinta mea cea trandava ~i50COteala cea . prin lconomia Intrupdrf unuia nascut FlUIUl Tau. ca sa Te cunoastern pe Tine. ce s-a departat de voia ta ~i a cazut din petrecerca cea fericlta ~i din durrmezaiasca slava. dup. Irnparate nevazut. fn\la~~ma "a sav. din limb! nevrednica si 'din buze spurcate. ~i in starea cea dintai I-ai asezat Cel ce prin venirea ~i prtn darul celui ce purcede de la Tine. Lumina cunostintel celei adevfirate'".ubitoare de pacat In pofta neincetata a uinelui. Pariritele luminilnr.

~i neincetat sa ma rag ~iintru toate sa multumesc. lnsuti toate mi le daruieste mie. Durnneaeufe preabunule ~iiubitorule de oameni. eu top sa flu prieten ~iprin drataresc. sa nu Te tngretosezt de mine pentnt uratele mele lucrar]. socoteala masurata. a Mantuitorului nostru Iisus Hristos.ilin~ ~ivoirea acelora slujitort ai Tai ~i prieteni *i prietene i-ai ascsa-. A~ar. pcmenbea numelui Tau infrkosator.. rna martunsesc curat. a Ie grill. sa rna pocaiesc desavarslt ~isa. blandere curata. ~itntru ale Tale a petrece.1.iita a lngerilor. 121 gDstea catre aproapele lntru dragostea T. zidirea ta sa se mute din tntuneric in Intuneric'" si de [a intinaciunea patimilor ia ve~nka munca. simtaminte de milam. arata mtlosnvtrea Ta sl.n Tau p'rin Cruce. a. 5a rna reg dupa cuvlinta ~i cu lacnmi sa 9terg zapisuJ pacatelor me Ie. minte smerita. [~biive~te-nia de smintelile ~i de toata bantuiala putrivnicului. sa vreau eu adevarat. ca 5a rna pot bucura Intru Tine. luare-aminte neincetata. sa rna in- sa 120 . Bucuria cea negr.itatilor Tale cele de nepovestlt. Datatorul bunatatilor. totdeauna. {spite ~inecaeuri. Domnul meu. Daruieste-m! mie. Precum intru multi ai minunat milele Tale ~i tntru A~ez. Inalta-ma peste tulburariJe lumesti.~a minuneaza milele Tale si spre mine. ca intru bucuria La cu tou oarnenii sa fiu in pace ~i pe to~ sa-i iubesc curat si tuturot sa plat . bunatate.cut Fiului Tau. nevrednicul.. Doamne. De bucurie ~ide veselie adevarata umple-rna. [ndelung-rahdatorule. mare~te lndurarile Tale. prirneste-ma cu mllostivire De mine} eel ce mai rnult decat tot omul am greeit 9i maj ales [daruieste-mi] ca din toata inima sa rna intorc catre Tine. pocalndu-ma. Limao lin al celor inviforatL nu la~l.ain sufletul rneu frica "fa tea bogata. sa nu rna lepezi pe mine.lmantul Ge] vechi si in eel nou'" numai din bunatatea fa ~i pentru . giind iubitor de bunatate. credinta adevarata. OlIget potolit. sa starui ell tat sufletul. BW1uJe. spre a gandi ale Tale. inima zdrobita. pentru pacatele mele. Culme a doririlor. Inf ranare fara de patima. ale 1'. roadels Sfantului Tau Duh. dorlre a bun. eel ce l-ai zdrobit pe acela cu puterea Ta cea negraita sl ai omorat indrazneala lui s! nebunia noastra c~ Patimirea Hristosul. Irnbie-rna cu dorul dragoste! Tale.

~i roag. ~i de viaJ:<ifaciitor~I1ui Tau Duh. trupeste. ticalosul. spurcatul ~i necuratul. ci cu totul duhovniceste. cu tru p. Aiutorul celor neaiutoratt. Milui~te-ma. La tine cad ~ pe tine te rag. ~iell placers de Durnnezeu ~iintru curata marturie a constiintei rnele sa primesc particica sfinteniilor Hristosului Tau. ceea ce ai nascut pe Dumneaeu Cuvantu. MiJuie~te-ma ~i flU te scarbi de mine pacatoscl. sa rna invred~icesc ~i partii celor mantuiti lntru Imparapa Cerurllor Ii de negraitele bunatap 5a rna indulcesc. sf nu ca un om. cu nu totuJ crestineste. celui deznadiijduit 9i cescumpamt.Ca sa nu rna mai port fica un vierrne..~ ceea ce poru grija de nearnul omenesc. eu darul ~i cu iubirea de oarneni a unuia nascut Fiului Tau. Nascatoare de Durnnezeu. pe Tubitorul de oameni. cea mai inalta deeat toata zidirea cea vazutii ~i cea nevuuta. iar la sfarsit. ocara a oamenllor ~idefaimare a ~oToduluj'1I11I.irasind viata aceasta . Amin RUOACIUNE cATRE PREA SrANTA NAsCATOARE DE DUM:l\IEZEU mteacurata Stapan. cu veselie p. Cauta spre rcbul tau sl ajutatcare arata-te mie. Milostive!te-te spre mine. Nadejdea celor deznadajdui~. Spniinlrea celor nediji~. Fecioara Stapana N~citoare de Dumnezeu. cinstea s! Inchi naciunea in veci. a Domnului nostru Jisus Hristos si a Preasfiintului !i bunului. Limanul calor lnvitorati. decat 10-' gerti si decat toata firea cea gandiUi. cea cu totul fara prihana ~inu ma lasa sa ajung bucurie dracilor. miluieste-ma pe mine eel nevrednic cerului ~i pamantului. Fiul tau~iDumne123 ""Ili . cu Care Tie se cuvine toata slava. tea cu firea Maid a lui Hristos ~i ell voi rea Maid a crestinllor.i.

nevrednicului.. tlcalosul si nevrednicul robul tau ca tctdeauna binecuvantez ~i sa slavesc preas(. prlmeste lacnrnile amadidunil mele. ascultama pe mine.int numeJe tau.rt~esc eu preacuratele ~iinfricosatele Ii de vial. Stapana mea. cele pircnite de necredinciosi pe Cruce. netrebnicul robul tau. sa rna izbaveasca de faptele mele cele rele ~i de vesr. Preasfanta de Dumnezeu Nascatoare. Cu sangele tau. Aj<l.ica munca. sa rna aduca spre Tine din prapastia pierzarii. ell buee spurcate ~iintinate.\ill zeul meu. Fierea ell care de la vrajma~i ai fost adapat sa tndulceasca sufletul meu de amaraciunea cu care rn-a adapat potrivnicul Trupul Tau eel Intins pe lemnul Crueii sa ridice catre Tine mintea cea trasa jos de draci. Stiu. plec bunatii\ii tale celei nemarg~nitc. nu se cade. Cu patirnile Tale. tamaduie~te raJ)ile mele. vindeci patimile mele. nicl se cu~ine ca unul atat de spurcat ~j atat de neJnfranat ca mine sa te numeasca si sa te cheme pe tine cea preacurata si eu totul fara prihana. Stai neclintita rugandu-te pentru mine. Stapana. u~a milei tale si a milostivirf Fiului tau ~iDumnezeului meu ~i rna Invredniceste. sa dobandesc iertare de gre*elile mele cele multe ~i rna imp5. Preasflntele Tale maini. Dar fiindca numai tu e*ti dupa Durnnezeu nadejdea mea ~i alta scapare nu !till. cad mult poate rugaciunea Maicii spre imblanzirea Stapanului. curateste sangele meu ~i amesteca in trupul meu rnireasma Trupuiui Tau celui de vla'~ radUor. prin mijlocirea ta. RucACll"NE OOMNUL NOSTRU c ATRE USUS I-fRISTOS SAVA m ca A CUVIOSULUlIOAN DIN DAlJATHA sa j sa tapane Doamne Iisuse Hristcase. facatoarele Lui Taine. care peste prietenul Tau Lazar ai plans 1i lacrimi de lntristare ~j de milostivire ai: varsat peste dansul. In vecii vecilor. precum a fagaduit prea- 125 . cu adevarat stiu. Capul Tau pe care l-ai plecat pe lemnul Crucii sa tnalte capul rrteu eel palmllit de pctrivnici. rna reg si m. ClI ranile Tale. deschide-mi rnie. Amin.

Tu IlU rna parasi pe mine. Ci Tu. Racitu-s-a inima mea de multirnea ispitelor ~inu se poate iIJ. Bunule. Sufletul Tau pe care. darul Tau. Iesit-am de la Tine. Intunecaiu-s-a min tea mea tntru cele lumesti ~i materials ~inu poate privi catre Tine cu durere.ui Tau.sfanla gur. Nu am pOcain"j:a. Intru care se vede straJ~cirea descoperirilor Tale. sa rna calauzeasca spre Tine prin darul Tau. Pariisitll. fierbanta cu lacrimile dragostel catre Tine. Daruieste-mi dar rnie. cu darul ~icu iubirea Ta de oameni. Doamne Jlsuse Hristoase. Parintele care Te-a scos din sanurile Sale in afarti de timp ~i vesnic sa innoiasca Tntru mine trasaturile ch ipuiui Tau. care a primil palrnum Sl scuipari de la eel blestemati. Ta. acum ~i'in vecil ve- desavar~jta~j ini- 126 -----'~ . Carei straluciri si not sa ne invrednicim. ra~ Ta. a Mantuitorului nostru cilor. l-ai dat Parinte. mangaierea ~i odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine tnttu scarbele ~i intru chinurile cele de multe feluri. Nu am. mie poca'nta neste Impreuna cu ele din verdeata dumnezeiestilor Tale taine. daruieste-m. Stapane. Nu am imrna durercasa spre cautarea Ta. nici umilin~a care tntorc pe fii catre rnostenirea lor. 0. ie~i spre cautarea mea si du-ma in pasunea 1'a si numarli-rna lmpreuna CUoHe turmei Tal~ celei alese ~irna hrata~lor.. sa straluceasca rata mea cea intinata prin farad'degi. Pentru ca fara de Tine strain sunt de fot binele.Te-am eu. Vistieria bunarna dureroasa. Amin Iisus Hristcs.. al carer lacas este inima cea ~rata. lacrima mangaietoare. pe Cruce fiind. ca 5a ies eu tal sufletul spre cautarea Ta.

eel omo~at prin multa trandavie.·oagaA. de toata rusinea este pJimi tata TObului tauc Ci . ceea ce ai nascut lumii pe lib'vitorul.~llE DE nu. susptne neincetate ~i lacrimi. rnie. Tu in. m-a cuprins vifurul gfuldurilor si rna afund In deznadajduire. lata. lnalbe~te-m~ tntinaciunile mele ceJe sufletestl ~ida-rni mie desavarsita iertare. Cu adevarat lnfricosata rninune. prin rugaciunile tale.. di(:j m-am Intinat si rn-am spurcat si lntunecat rn-arn cu lacrimile pocaintei pe mine. cel Instramat de Dumnezeu ~i de lngert. cu ade- varat rni-al dannt mie viata.neincetat pe eel pe care L-ai nascut. 0. tariel 0. Straluceste-rni lumina Ietii tale celei durnnezeiesti'". Am pangar{t pamantul ca un ticalos Stapana.MNEZEU III A SFAN1'tJLUl ]OAN DMIASCHIN"~ iiscatoarea Lummii celei neinserate. ticalcsul. cautand pQ('wnta mea. Iacut CU. preacurata. ticalosul! Cum nu a trimis de sus. De aceea. rna rag ~ie. Marie. tu. 'cad tu irni esti rnie zid. ~ipe mine.'mE PREAS FANTA N-'SaTO. sa. Stapami. Daruie~te-mi mie umilin~. Asadar. aducand asupra Stapana. eel ce te chem. nevrednicul. vai. Spala mea ca martori cerul cu stelele si soarele. pe care daruieste-o robuiui tau. rata~itul.icut Ridica-ma pe mine.RucAcrUNE cA. CU pacatele rnele cele multe. ia aminte la mine. celui ce dorm tn noaptea leneviril. cum a suferit Domnul nostru pacatele mele! Cum nu rn-a pogorat indatii in fundul iadului de viu pe mine.a~ dezleaga legaturile mele cele nedezlegate. Cu ochi ginditori te voi vedea ce tine. Sufletul meu este cuprins de cutremur. ~irna vel bucura. ca ceea ce esti om purtator de Dumnezeu si ai nascut Oumnezeu purtator de om. via\ii ~i dulce lumina a rohuJui tau! Primeste rugaciunea aceasta din limba lntinata *i din gura ]29 128 . el striga acum tanguindu-se iuipolriva mea catre Judecatorul eel nernitamic. toata »adeidea mea spre tine am PU5-0 eu. asteptand. Se milcstlveasca spre mine. ~i lirnan. eel ce m-arn innegrit si intuneric rn-am f. intoarce-ma ia~i catre dansii. care at nascut viata mea. Nascatoare de Dumnezeu. nadejde nemseI"~i!0. ~i tarie. osanda. toiag nevazut sau sable sa mao batal Ci tu. Preabuna..

Prealaudata. Vino ~i Te sa- 1. Intalepclunea cea adevarata. Vino. viata 'insa~i ~i izvon. 131 . neschirnbatcr'". gresale S1necaauri. [darul del a cunoaste pe Dumuezeu."~ I I ino. I nUGACIUNE cATRE sfANTuL DUIi. a toate lmparate Preabunule. cugetarea. pururea bun. nelnimpli- teles. preaintelept. darnic. deci rnantu- !~ I I reste-ma de patimi. Tntru toate puternic. Unule titre unul.~luie!te intru mille ~irna curateste vaIirea ~ibtintuiaia potnvnicului. vietll. cu nesffu~ita putere. suflarea.. preaputernlc. de neurrnat'". Acum e vrernea aiutorului.spurcata. nehotarrucit'". sa se bucure d~ mi~e ingerii si dUhurile dreptilor. Preabunule ~itntru tot indurate Dumnezeule. intelepciunea Ins5~i ~itzvorul intelepciunii.. statomic'".a tuturur celor ce vor sa se mantulasca. atotcercetator. atotfacator. de loam na- Bine Te cuvantam pe Tine . atcttiitor. ca sa slavesc cu multumita ~ ell veselle preasfant numele tau. Duhule. cad de la Tine avem fiinta. a toatii lumea cu nemarginire I niter dupa fiin\a ji neincaput de nimeni dupa putere. aki eu unul sunt precurn rna veei. stiu ca PO~ cate voiesu de la Dumnezeu pe Care L-ai nascut. Vino. Acum Stapana. intru tot cinstit. puterea Tns~i ~i lzvorul puterii.

a etnstel latocmal cu a ingerilor. a drumului soarelui. a rotunjelii lunii. a prefacerilor vremilor. Multumim Tie. Noianul nemasurat si necuprius al -4ePi ~j al nemuririkCornoara nedesertata ~j neim132 pupnata a cunoasterii ~i a priceperii. robul Tau !ii cu bunatate cesceteaza-rna pe mine si scoate-ma din adancul gresalelor celor de vole ~i elor nestlute. Tu i-ai insuflat pe proroci. a mersului ani lor. al Cuvantului ~ Dumnezeu ~irrrpreuna cu Dansul ai savar~it preasfanta Lui umre'". catre Maria cea cu daruri daruita venind. a bunei podoabe a stelelor.adica pe Tine Preasfinte Duhule. Bine Te cuvantam pe Tine. dci de la Tine avem ln~elegerea schimbarii ceasurilor. pe Tatal eel fara de inceput si pe unul nascut Fiul Lui. Tu impreuna cu Hristos Cuvantul ai fest. m~~te~ugurile. dar nu dupa multa vreme. cea hotarata mai lnainte de veci sa. a vederu'" slavei. a prirnenirilor vanturilor. Vistieria tuturor. Mul~u~]m Tie~ caei de la Tine avera nadeidea Im paratiE':l Cerurilor. Jar dupa ce S-a suit EI 'Ia ceruri si a stat la dreapta Tatalui In chip nedespartit. maririle Tale cele mai presus de cuvant ~j de intelegere. cad Tu ne dai iscusi~ta plugMiei. iar ei au vestit mai dinainte eele ce vor sa fie!i Intruparea CeJui unul nascut au propovaduft. Cel de 0 fire ell Dansul Ii de 0 fiinta Ii impreuna cu EI ai facut dumnezeiestlle semne cele mlnunate. Tu. in~lepciline ~i de 'indrazneala 9i i-ai facut puternici Intru semne'". buc~tele. pe cca desavarsit. cea aleasa din toate neamurile. mari ~i minunate? Cid Tu esti izvorul eel pururea curgator ~i ncsccat al curateniei ~iat sflnteruei. fie Maica a lui Durnnezeu. Adancul covarsitor. CO 1I~ Durnnezeu ai venit I. Deci Tie rna rog! la Tine cad. cad de la Tine avem lntelegerea Jrumusetii cerului. Ce limbs va putea spune. sfin\ii Lui uceniei Ii apostoli in chip d. obicelurile. Curateste-rna c 133 ------->~ . oa 0 fara de prihana ~ipreacuraIii ai facut din preasfintitul pantece aJ acesteia lacas . Stapane. negolita li necheltufta a bunatatii Ii milostivirii. nemargfnit si neaiuus aI Intelepciunii si al put~rii. limbi de foe Ii i-ai umplut de cuvant. a bunei potriviri dintre toate acestea ~i a miscarii de multe Ieluri. acum ca in niste ogltnzi ~i enigme. apJeaciAe spre mine. ca. virtutile.a ~icurats. purtarile bune'". legile. Tie ma inchin. Bine Te cuvantarn pe Tine. de.

Stapanitor intru mine sa fii Tu.niTnrL. adevar. ~i Tie. i. ~one*te de la mine. dreptate. Suflil intru mine blandete. Stinge vapair. necunosrinta. Ienevlrea reate g~durile cele rele. intelepteste-ma. dupa datorie lauda W aducem. In vecii vecilor. tutdeauna. SLipan' mea *i 135 Y-<' . mai tare ca toata puterea cea potrivnica. pazitor s! diitator de toate dar~rile ~ale cele bogate. Ca preabinecuvantata e~ti ~i slavit este numele Tau eel sfant. urate ~ihulitcarc. tacere si temelia tuturor (aptelor bune. alunga-le din ttcaloasa ~ia_ma~ rata mea. Isbaveste-mf de aducerlle aminte ~i de pripelile fara judecatSIfU cele viclene care vin asupra mea ~i dezleaga-rna de toate raptete rele din ncapte ~j din zi. trandavia. Arnin. Fa-rna bjseridi vrednica slavei Tale.I de toata spurcaciunea trupului si a duhului. impreuna cu TattiJ ~I cu Fiul. povatuieste-rna. cati neputincios ~i tieli os su nt eu. ~ RUGACIUNE NAscATOARE cAmE DOAl>~A DE DUMNEZEU CAN·D SUNTEM SUPARATI DE GANDURl RELE • *i *i de Durnnezeu Nascatoare. uitarea. Amin. Infranarea. da-~i pricepere s~r~ toata cunosttnta cea mantuitoare. patimilor me le ~ima miluieste ~iImi ajuta. Sfinte~te-ma. tndelunga-rabdare. . pacatosul ~inevrednicul robul tau. din snffetul meu eel Intinat ~i din mintea mea cea intunecata. acum pururea in vecii vecilor. arata-rna viteaz ~i neinduplecat de patimi.

Binecuvantata est! tu tntre fernei ~j binecuvantat. care ell puterea fa cea negrillta si preatare tii 5i pazesti toata zidirea rea vazuta ~i nevazut'a. Domnul este eli tine.)i rna paze~te De mine..Ul. ca. Bucura-te. AparJ. ell trupului ~i duhului.cepator al riiutatH ~iridica *it ~i am de pe nol jugul eel greu al pacatului. Ftule nascut de lnceput ~iDuhule purees si una ~i Imparatie.nta de Durnneseu Nascatoare Fecioara. pe noi pentru faradelegile noastre. aiuta-mi mie.1\. a numele Tau} Fecioara' ~i te roaga: pentru robul tau. bucu- 5.~ Parinte ~j W IlUGI\CIUNE cArRe: SF'ANTA TREIr-1E RUOACIUNE cArnE PREASF'liNfA NAscJ.-~e impreuna dumnezeiesc. ca "drept sa lndreptam cuvantul adevarului T5u"'~. Dumnezeire cu dreapta Ta cea atottiitoare tara rn eea ~i lumineaza partea caltuzltoare din noi lU. acum ~i pururea ~i in vecli vecilor. PE CARE 0 SPUNEA FIECt\RE ZI'" Fife una in trei ipostasuri. robului tau. bucura-te Mireasa nenunuta. ca neincetat. acopera-ma .este rodul pantecelui tau(ll~1 di ai nascut pe Mantuitorul sufJetelor noastre. dar sa nu ne pierz. Amin. DE CllRAND ARATAT SFANJ' ~I DE MlNUNl FAcATOR tN itUSI. Marie. MITROPOIITUL ROSTOVlD. al Tatalul si al Fiului ~ial Sfantului Duh.~c-----------------. Caci am grerelegiuit inalntea ochilor Tai celor a toate reasfa. ceea ce esti ell dar damita Marie. robu t tau.Bucura-te. nenascut ~ifara de lnceput. cu totul fara de prihana. de toata rautatea sufletulut 9' a trupului ~i de tot vraimasul eel vazut ~inevazut. .TOARE DE DUMNEZEU A LUI OIM1TRIE.3 laudam preasfant ]36 -------''''' 137-------"'""' . Iabriveste-ne de toata paodirea vriijma¥ului ir. 0. Doamna ~i Stapami a tngertlor ~iMi'lica a crestinilor.. ci prirneste cuvintele de slavire care din buze spurcate se aduc slavei Tale celei preacurate ~i ne curate*te de toata tntlnaciunea Indrazneale. Bucura-te si te veseleste Nascatnare de Dumnezeu vazatori..

tmplinirea cererii. laude crestinilor ~iajutatoarea cea gata a celor ce te c:he~~ rna pe tine. iar la ziua cea Infrico~ata a judecatii izbavjndu-ma de vesnica 51lnfricosata munca.ici in preacuratele tale mfiini Imi pun duhul meu. Bucura-te. ec.ria celor necajjp ~j ffiangaierea celor scarbiti. sfintenla Tatalul. Doamna meal pe mine. Fii alutatcare ~iacoperamant sufletului meu in ziua cea infricosata a judecatii S1 roaga-te pentru mine. Bucura-te. maica sarrnanilor ~i toiagul orbilor. sa. nevredni~ul. sa inlru c~-~t ~iHmpeztt in rai. robul tau. umbland cu placate de Dumnezeu in vola iubitului tau Fiu ~i Dumne- seulul nostru. Bucura-te. Bucura-te. palatul de allui Hristos Dumnezeul nostru. Ca prin rmilocirea ~icu ajutorul tau mantuindu-ma in vlata aceasta de: acuru de tot vraimasul vazut *i nevaz~l. Preasfanta Stipana mea. Izbave~te-m~ de toata primejdia. himma m'-- _ 138 ~~ _j5c" . sa 'rna inchin. ci ajuta-mi mie ~ida-rn. multu~esc sf sa slavesc intru tot sfant numele tau in ~ecii ve~i1or. hrana celor flamanzi ~i limanul celor invifora? Bucura-te. Amin. cea mai s(anta decat sflntii ~i decal toata zidirea mai cinstita. lmparatul tuturor. lacasul Fiului si umbrirea Duhului Sfant Bucura-te. Sa nu rna lepezi. bantuiala. paze~te-ma sub acopenilllantul tau. nevoia ~i neputiota ~i daruieste-rni pocainta mai inainte de sfarsit.

Cel ce cu atat de tare dragoste ne-al iubit pe noi lncat pe Fiul Tau eel unul naseut I. de la dreapta Ta cea atottiitoare ~icautand mantutrea.iciune. ~i 1e imbunezi *i in bunatatea lor Ie paze~ti. eel ce pe top cei pacato~i .'flI RucAcLUNB cA.. prln Cruce ~imoarte. ~iS-a intrupat. eel preadepl in intru toate cele ce sunt. Doamne. Stapane ~Cel ce cerci inimile ~i rarunchii"'". Puterea rea izvoratoare S1 neimputinata si pricina dintai'" a. Yeti mintea mea cea'schimbatoare zac!\nd Inaintea bun. Preabunule Parinte. tacere *i cu laude neincetate esti slavit Illnlru cei de sus. prin iconornia Lui cea lnfricosata. din stricaciunea rnortii ~i din leg. eel ce ~j de Ingeri. nearnul nostru L-ai trirnis. toti ne Inchlnam Tie si Tie ne rugarn. de catre cei mai sus de necercetat. depasind cunostinta tuturor. de cet mai de j05 eu totul neinteles. ~j de oameni.iI!'-- 141 . Preainalte.m d. chernand spreajutor 51spri1in ~iI~le Tale si indurarite Tale.1oasa mea ~g. numal pentru nadejdea lor.lurile iadului cele nedezlegate ne-al izb'vlt eel ce esti bun spre cei nemultumitori ~iTe bUCUTi de rnantuirea celor pierduti.'l'RE IUBITORUL DE OAMENJ DUMNEZEU ~I TATAL eI ce prin cantari fara. Atotputemice. Necuprinsule. dreapta ~itntru *i J _ylli l>IJ. Bunatatea cea necuprinsa ~ipururea vietuitoare. -?i de vietatile cele necuvantatnare. cu mila ii ingrad~ti ~i e~ti mal iubitor de fii fa\il de ei decal orice parinte. a netrebnlcului si nevrednicului robului Tau. Asculta. Atoatefacatorule. Puterile cele g. iar tntru cei din mijloc cu desavarslre necunoscut'". izvoarelor de putere curgatoar~ ale Durnnezeirfi ~i ale luminii. ' Tu cunosti. tid.indite. eel ce Intorci toate spre ceea ce este de 140 folos. ca mine. Gel ee ji corul obstesc al Iirilor!? il Iaci sa-Ti inalte cuvantare de laude dupa cuvintele ce sunt Intr-Insele'~. cit ~iintru cele de-a. fiind lnceput aJ buoata.tiP"'. ~ide stihip!ii5 intru tot ceasui esti laudal 9' de toata suflarea ~izidirea cu vrednica cuviinpl esti prearnarit. lmpreuna cu unul nascut Fiul Tau ji eu preasfantul Tau Duh.tatii Tale ~iasteptand ajutorul eel de sus.

si in gresaleie osa'rdie~j eel ce 'in sinea si ale strkaciunu noastre rna mea sunt de-a pur urea feluri. 5~ f. T. "ca. ~i ceata ~iorbirea. Cad daca abat spre cele de-a dreapta. trandavului ~i pacatos-rlui. in nolan nernarginit de placed rna aflu.imicelui ce zic de cursele mantuieste te-mi mie. ticalosul meu trup il vei griji cat D de putin pentru neputinta lui. pentru lndurarile Tale cele multe din desertaciunea ~i ratacirea lurnii. rleimpacat razboi am de-a pururea. din Ienevirea mea ~j din lepadarea inimii mere. ~iTie slava si 143 ___J'" 142 . lrecand'int. tndata ca 0 mare 5<11baticita se fac ~ min tea. Dumnezeule. Tie se cade a ne milui ~ia oe mantui pe noi. trandavia 0 picatura lui din apele darului Tau. in sufletul curatind meu. Cel ce CU vola fa toate le-al adus intru fi in ta. ad. !i ale tuturor sfintilor Till C. Indata se jnmulteste asupra mea nedreptatea mandrilor ~l rna fa~ spurcat ~i de scarba inaintea Ta Doamne. ci din toate partile sunt tras de ganduri catre pofte necUVl03S€ ~i de aceea cad cu totul Intru cele de-a stanga. Izbaveste-ma si ~inu fac. Doamne.a. a~i1 ~iacum.i-o sa se Intoarca 5i sa se schirnbe. ticalosul.·-o ~l vjata mal buna.cele de-a stanga ~i prin firea mea ~i prin uevazu}H vrajmasi.d lauda puterli noastre Tu ~ti":!III. Dar precum m-al labavit. Doamne. Doarnne. pentru ~t1gacilmile Pr~aSt'ipanei Wiscatoare de Durnnezeu Ta. ca sa ianW cuptorul patimilor. ~iInirna. sa Ie ~i tmpllncsc. ticalosul. osardie potrivnicului curatel Iuminare si tarie. scapa-ma 'in ~a Caci foarte putina a ramas osardra mea s! "am dizut ca frunzel~U:2(l1eu. ~iindemnandu-l spre Iupte duhovnicesti. Carmuitorule a toata lumea. Tale. Doamne. nu mil inghitj mantuleste sidirea Ta. ticalosul. ca cele ce Ie spun. Faca-mi-se'mie Infa~urat In toaia rautatea mele cele de multe tarie prin puterea numai din bu~atatea Ta. Doamne. ~i nu pot birui nebunia nestapanita a pantecelui ~i nu rnai am pace. "Cd 0 zdreanta lepadata s-a socotit roata dreptatea mea"'l'OII. Cauni spre inima mea cea desfr5nat. puterea mantnirf mete si Durnnezeul meu. chip desavar~it mea cea ascunsa ~e miue. Chem adancul indurarilor Bunule. ~i in necontenite schimban de patimi rna primeidulesc eu. varsa. Doarnne. Deci.

Cuvantul lui Dumneseu eel fan! de moarte. din fir'e bun.'?ului. saiiu.i. acurn ~i pururea ~iin vecii vecilor. i-ai zidit. pa2a covarsttoare a rnintii celor cu adevarat ihtiriti irttru Tine. din robia vrajrna. Ce. Lumina nepatimirii. farA.chinaciune inal~. intru tot PQfta ~i dorire.m. eel ce de Tatai nu Te-ai despartit 51jmpreung cu not. Amin. trnpreuna cu unul nascut Fiul Tau st cu Preasfantul .· 145 . Fiul unul nascct. ca sa lzbav~~ti pe cei pe care.alii ai straluci. eel ce cu totul e~ti frumusete.E MINUNA-p:'1I tapane Doamne Iisuse Hristoase. Sf"A:N1ULm SIMEON DIN MUNTEI.rnultunuta ?j Ir. Mesteru 1 ~i Carmuitorul acestel firi uriase. Cel Intru tot iublt.~i acelasi din Sfanta Fecicara In chip Ilegrait ai iesit si Te-al intrupat neschjmbat sl neamestecat precum doar Tu ~tii. Indurat ~I milostiv. care fa!'a de ani din . gonitoru! retunericulu: necunostlatei. d'esfatarea ingeriLor si a suf'letelur. netrebnicii robii Tail ai petrecut. bucuria Tntregii lurni a dreptmaritorilcr. stralucirea sufletelor treze. RaG~CJUNE CArRE OOMNUL NQSTRU CAND usus HRlSTOS URATE NE V[N GANDUru A. bunul 9i de via~ facatorul Tau Duh.

sa nu-rni fie socotite mie lntru pacat. Tu ~tij ca "inseteaza de Tine inima mea ca un pamant uscat":IDO. Asa. Doamne.". *j .ina Ta.. Doamne. Hrlstoase Durnnezeul nostru.. 146 ----__]~~ .. in petrecere curata. placuta. care ncerci inimile ~j rarunchii'?".Coneste de la mine} ticalosul. da-mi iertare gr es elilor rnele din tiecare zi. gandurile care rna supara . 0 picatura a rnilei Tale.i lurnineaza ochii cugetului meu ea sa inteleg de-a pururea. Caci a innebunit cugetul meu. neinvalulta ~i dupa mul~mea indurarllor Tale. Datatorul rnantuirii. Stapane al tuturor. cici stii. Cel ce vesi cele ascunse ale inimii rnele. iconomia Ta facuta lntru mine.ira de lnceput al Tau Parinte . asculta rugadunea mea si Implineste cererile inimii mele. in viata bin.. Izbaveste-ma. ~iTie slava ~i mulfumlta ~itnchmadune inal~m. acum ~j pururea ~i in vecii vecilor. Deci. ca sa se aprinda ca 0 vapaie in Inlma mea. ratacind. trimite darul Tau. ca nu cumva. sa-Ii gre. de loti nevazutii vrajrna~i eei ce ~aneaza sufletul meu ~j Irni daruieste ca fara de pacat ji in pace sa savarsese cealalta vrerne. Ci rnilostlv fa~ candu-Te mie.i sa sature foarnea mea sa adape setea mea. ~isa se facil mtntea mea ca un rob. ca Tie se cade a ne milui ~i 11 ne rnantui pe noi.i Mantuitorullumii. ~isa mistule marikinii s! ciulinii ei. ca sunt (ara de voia mea. Cunoscatorule de inimi. locuind el in mine. varsfi. in rahdar. Amin. lmpreuna GU Gel f.' singur bunule. "lntelepteste-rna sl mavoi inva\:a porunc:ile Tale"204 ~i ~oi fi ~j~. adica gand\lrile cele rele. numai pe Tine sa Ta doreasca ~i sa Te caute. scaunul eel sfant al slavei Tale ~iacopera neputinta mea. Doamne. sadar. ca sa rna fac biserica a Darului Tau. SUi.i cu Preasfantul ~i bunul ~j de via~a facatorlll Tau Duh..esc Tie ~i sa fiu 5C05 ilfara din lum. Vinde·d ranile sufletului meu . asadar ce-Ti voi zice TlC. sa-ml stranga cugetul ca un frau. Lumina adevarului.. Cad de Tine doresc ~iinsetez. Doamne.. trimite--mi darul Tau de I. nelrebnicul rob al Tau. pentru ca. larta-rni-le. mai inainte Cunoscatorule. ca sa A vie .

Mangaietorllie bune. dar nu Te sfar~e~i. eel co dai povatui. eel ce in fiecare zl 19 gresesc Tie ~i Te lntar~L . Vistieria cea I~ OJ totul ne- te-mi sa ma srneresc fara slava desarta. Slapane. Doamne al mantuiril mele'?". necuprinsule. sa patimesc lrnpreuna cu cei ce patimesc. Ia aminte 'pre ajutorul rneu. venind jara~i la inceputul ei. Adancul darului. eel ce le savfjl'~e~ti pe toate lntru t'o~ spre folos dupii masura fiecaruia. nu rna parasi pe mine. le Inteleptesti. ptin line toata vietatea prirneste suflet. da-rni dar de pricepe re licalosiel rnele. care din Tat. le descoperi.~J purceai ~i de tntru Fiul Te odihnesti. Cel ce ne duel de mana la ceruri. easel Inteleg ~i sa lucrez cu cei deserti. eel ce tuturor celor vrednid Ie dai sfintenie dupa masura faptei bune. Intareste-ma. fiu rapit ~i dus lrnpreuna ca sa nu Daruies- Veselia cea mal presus de minte. Lumina cea gandita ~j nunilor Tale.2tI7.I ~ In\eleasa • vietii celei vesnice. eel ce pe toate le cuprinal ~ituturor Ie stai de fata. prin Tine se jnnoieste foata aidirea. Prtn Tine s-a despar~t unirea lirnbilor.e mintii ca ~ vada cel~ nevazute prin dumne2~iesti1e Scripturi. Bucuria cea negraita j pnarta. eel ce rugaciunile tuturor le prirnesti. desl noi pururea Te maniern. eel ce al i'cut podoabela ceresti ~i Ie d. eel ce risipesti rmmtli. Duhule eel intru tot sfant. Gel ce fae! cele ce nu sunt.l~jj Tale.Nu To departa de mine . eel ce toate Ie pi. ~l 'intru cei lucratori fi Intru cei prfvitorl'". le limpezesti. prin TIne "tot sufletul viaza ~iell curatie se Tnulta". lnaltlmea cea neatinsa 9] adancul care pe toate le neincetata ~i mai presus de 'jn~Iegere. eel ce luminezi cugctclc noastre spre mtelegerea mi- RucAclUNE CA~RE SFANTUL DUH tapane Doamne. eel ce paze~ti zidirea sa nu cad a. Ce:1 ce mlsti zidirea lntreaga ~iii dai putere. Ma rog bunat. 1. cele bine placute Tie ~i mie de folos. lor dupa putere sa se tndulceasca pururea de suf area Ta cea sfintitoare. Puterea cea ueasemuita ~i vie. eel ce pe toate le impli~e~ti. atotputernic ~i viata facator. Te ispitim si Te liltaratim.nsu~ dar.. Slava cea prearninunata. sufar ispitele ~i si ------------~ 149 _J"" . aratand ea esti de 0 fiinto cu Tatal si cu Fiul.

slava Tid Siavii intru GeJui'rari'de rnas-ura mai pres-us de t'oata Iiinta ~i dumnezeirea.lara de fatirnicie. In desavar~itt'i preacurata unime'" a firii. *j J lepciunea Ta cea necercetata. Amm. pentru tca'. zidttorul Cel fara de inceput *i Celui de 0 fiin\a ~i de 0 fire al Lui Flu.ta. aidlrea Ta tea preanetrebnkii.f?. ~i deopotriva Parinteiui Tau. curateste-rna de pacatele mele ~ide ispitele ce vin asupra mea.e cate suntern !:it cate "Vern. Preabine15] ------'ffl .i ~l sbntita.orul a toata firea cea galldit. Slava Tie. eu. lzbaveste sufletul meu din mana celor mandri. totdeauna. mu~~u!)lita si tnchinaciune 'Ip inal] eu.to~ii. Celui ce ne sulerl pe noi. aCU[I1 ~i pururea ~iIn vecli vedlor. fara prihanire sa lucrez voile Tale.1l rOAN GUllA DEATIR lava Tie. si Tie slava cu buze nevrednice. "caci spre Tine a nadajduit sufletul met! ~iin umbra aripilor Tale voi nadajdui"21~. Inalntea fa sunt. fiintarea. Slava Tie preabunului. pacatosul *i nevrednicul rohul Tau. fa cu mine mila Ta cea mare si mele. Preabunule. Laud lnteDoamne Dumnezeul nostru. . TREJ~1E ASFANTuI. Doamne. srANl'p. n~vr. atotputerrucutul. ce: de sus ~i pe pamant"~JI. lauda. vezi pe toate. multumesc purta~ti Tale de grija celei cu totul neintelese. fericita -Trelme. deci Tie Ti se cade a ma izbavi pe mine. diei nu cunosc rautatea lor uneltita asupra mea.1 tuturor. batand razboi pentru mine c'u vrajma~jj mei. unul singur Dumneeeu.dnicii ~i p(kii.in1e in cealalta parte a vietii r mele sa petrec viata neprihamta ~i curata ca ~a aflu har inaintea Ta. sa starn inaintea siavei Tale. A?a. 0. Slav" Tie. Cad intru' Tine si' de la Tine este vietuirea mea. Parinte. Doamne. Stapane .1. Ftu!e si Sflnte Dubule.:\cat. preainteleptule ZiditOT ~i Stapanitor a toate ~i Facator de bine al nostru ~j Datator. da~n. Slava Tte. mai pre-sus de fiin~a~ milostivului si induratului Parinte ~iStapful. Numai Tu Ie cunosti ~i mai lnainte ie ajuta saraclei RUC~ClUNl! CArRl:. Ma lnchin cu sunet~1 ~ico trupul rnarirfi Tale. ~i ma mantuleste 'ntru fericirea Ta cea covarsitoare si rnilostivirea Ta cea negriii. cunoasterea a tot gandul bun. Slava Tie.

<finteste-rna. deprinde limb. "214 Dumnezeule Preasfinte.Ja arninte spre rugaciunea mea ~i nu ma parasi. tmpreuna cu Sfantul Duh. . te-ma pe mine. sad . cea cu totul neasemuita ~l preabuna. prin sfinti. trage-ma cu totul catre dragostea de-a pururea veculrli. prin sfintii marturisltor! ai adevarulul intrarmeaza-ma. rug3. '(Obilor Tai. Cel singur eu adevarat dcrit. vino Te 5aH15lule~te Intru mine.cuvantee indelunga rabdar ea T. prin toti sfintii trimite peste mine. Doarnne. prin Crucea Ta pazeste-ma. miluieste-ma".. Taj Inger! ingradeste-rna.C<:J3. Dunrnezeule. Doa~e Dumnezeule. Duhule allui Dumneaeu eel preasfant. straluceste in inima mea f. ~iprin mijlocirea s1avitei si fericitei pururea Feciuarei Maria lnvredniceste-ne pe noi ca.ava~5itii si de r:iumne~eu inv5. da-ne noua. mea sa zicii totdeanna: . te in inima mea dragostea legilorTale. Doamne Iisuse. viezi ~i imparate~ti in vern vecllcr. opreste-ma ~iImpiedica-mf de la ilnpatimlrile veacuIui acestuia. ca intru nelncetata mjntuire a sufletului ~ia trupului sa ne veselim. Doarnne. *i 152 . curateste-rna pe mine. prin fericita Fecioara. sterge spurcaciunile cele de multi ani ale pacatelor mele. Doamne. Dumnezeule. lumineaza mintea mea cu raeele adevarului Tau. Amin. cu Care.vredniceste-ma sa-Ti malt cu evlavie rugaciunea des. prin Cuvantul Tau si prin Duhul Tau. mantuleste-ma. gone~t. eel mare intru tarie ~ puternic. Doamne. in dar ruiluies- eel rascumparat prin sangele ~i numele Tau preascump.Iauda mea sa n-c treci sub tacere. de la mine duhurile desfranarii §i ale videsugului. Doamne. Cu cuvantul Tau ~ide~te-ma din nou ~i u c Ouhul Tau puvaluieste-ma. iar vointa mea. izbavlndu-ne de scarba aceasta de acum.mila Ta. mantuieste-ma. pacatosul ~i rna mantuieste. tntareste cuge~ tul meu.tata: ~iatal nostru Care e~ti l~ ceru-i. Fiul lui Durnnezeu. Mintea mea cea omorata s-o Invle Cu~antul Tau. Preasfanta Treirne. prin Indurarile Tale mllulndu-ma.Doarnne Iisuse Hristoase. Snnteasdl-~e nurnele Tau"~~5. Treimea cea preasfanta ~i preafericita. sa ne Indulcim de vesnica bucuriel prln Domnul nostru Iisus Hristos. rntoarce vointa mea catre Tine.mu-ne. supune Cu~antului simtirile mele.'klia darurilor Tale. Duhul Tau preasfant. Doamne. L.

Multumesc Tie pentru toate cat. d in chip simplu ~i de nedescris ai cuprins in Tine mai dinainte teats nint:a~Li.a rnintea. eel ce spre toate cele ce Stint 1~ intinzi bunatatea 'fa cea durnnezeiasca. care ne depihtam de Tine. ne inchinam Tie. Mul~umesc Tie. cele ale Tale pe cat poate pnmi firea fieciiruia di~tre cei ce se rnantulesc.Ti le urnpl. a Fiului Tau celui dumnezeieste Incepator s. ne innoie~ti ~ichemi iara~i pe cei ce Te doresc catre viata cea adevarata.lmina. ne Imbunezi. ne intorcl spre Tine . Cel ce e~tj mai presus de .a ~i10 Te laudam. vreme. ~i pe cea din lume. nici cele de j05 depasind-o'". gandil-a. ca unul ce sunt prins de toate cele p. neiesind din inaJpmea nernarginlta. Multumesc Tie ca Imi aju~ in chip vizut *j nevl1zut. R[di3:cina cea fara de tnceput si atotpricinuitoare a odraslelor celor mai presus de fiinta.RUCACtUN~ C<mE DUM~EZEU ~t TATAl eEL tuBITOR DE OA~1. a Duhului T~u celui de viala Incepator. eel ce pe noi. ~ich lar rna! presus de tcate.eel ce revers: din plinatatee Ta h. si ne intare~ti.. nici cele de sus atingandu-! culmea. pacatosu! ~i nevrednicul robul Tau.lmante~ti. buna. lzveratoare ~icare straJucesle toat. Multornesc Tie cti ~i In cele de-a stanga ~IIn cele de-a dreapta ma paze~ti ji imi dai totdeauna mijloace de aflare a vietii. Stip1ne preabunule. sl pe cea rnai pres us de lume. ~i (ericirea :11 _ )~ ------------~ )55 . ai iacut si fad spre min~~ tidl~su ~ ~i netrebnicul robul Ta~. Multumesc Tie ca pururi aduci asupra mea cele de rolns ~j mantuitoare dupa mare mila Ta ~idupa multimea indurarilor Tale. eel ce pe toate Ie Tneonjuri eu nemutare sl de sine. ne lurninezi. l}i ramaL de sine-Ti. Doarnne Durnnezeul eel Intru cei de sus..cum?" sau .unde?'?". sa rna unesc lntreg cu amintirea de Tine. sa fntampin ~i in ceasul de acum ta1a sfintei slaver Tale lntru rnarturisire ~isa-Ti aduc Tie cantare de Iauda ~i slujb' I. T~taJ eel cu totul fira de lnceput. ~i tuturor cu bunatate Ie Impart. cuooscut ~j necunoscut. ell desavar~ire mai presus de vesricte.eara. cea de lumina datatoOire si mantuitoare.EN[ dimineataamia. bine Te cuvantam. ca rn-ai invrednicit pe mine.

impreuna 'eu u~u1 ncis~ut Fiul ~j cu Preasfantul si bunul si de viati faeatorul Tau Duh. iata. de mme. acum ~i pururea ~iin'vecii veclJor. ale tuturor sfintilor Th. Preabunule Stapane. Ci. ~i Labunatatea Ta n. Tie la indurar: le Ta le d'e-a pururea al~rg. eel ce in fiecare zi [Ii gresesc Tie ~iTe lntarat Stiu ca de toate pacatele m-am fa~ut vinovat.De aceea. precum ID-a acopetit darui Tau p~na acum. ndic spre Tine ochii sufletului ~iai trupului.anoastre _ Nascatoare 156 J<" . Amin. ale pacritcsului. Caci. Deci sa nu treci eLI vederea rugaciunile mele. Tau cUI:ate~te-~ade si binecuvantez toata spurcaciun€4 trupului si a duhului ~i fiu al Lurninii si prieten al silei ma ~ti. multumesc cea negniita. "lndrepteaza rugaciunea mea ca tamaia tnatntea Ta"21~ 5i primeste-o ca pe 0 mireasma de bun miros lntru Jertfelnicul eel gandit ~i sfant. tel Stepanei ~L· ase ~i pana la sf. Sa nu rna parase~ti. cad neaiunsa este bogatia 'mdurarilor Tale. des! pest'e ~a- sura Te-am intaratat pe Tine. Ca bun si iubi!or de oameni Dumuezeu esti ~i Tie slava si ~ulturnita si Inchi- naciune iOciltam.izuiesc. desi foarte mult Ti-arn gresi. Insa. Iubitor~]e de 5U(lete. slava fa eel ce laud.ir~it de Dumnezeu ~i sa nu-l iei de la mine. Prirneste-ma ~i acurn pe mine. Imi inalt spre Tine mintea si inima. Sa nu te scarbesti. pentru rugaciunile Preaclll. cacl spre 'Tine nadajdulesc ochii sufletuiui rneu.

Cel ce pentru mantuirea oamentlor Te-al facut om fara de pacat. ca sa defaim desfatarile eele pii. sa ridic! pacatol lumii.i'i mele celei nepricepatoare. care Te-al aratat in lume CB. desarte si lumesti ~isa iau Tnca de aid arvuna vietii celei pururea vecui- toare ~i a fericirii celei ce va sa fie ~ sa petree in lume ca un rnai presus de Iume. tire a bunatatilor TaJe celor negraite.:ioasa a poruncilor Tale celor de via~ datatcare. Strii1uce~te peste mine Soarele dreptatii.mante~.j a fu.zi-i si lndrum~-i sa vada neted sl drept. spre dorire vine razboiul tnvata-le. Doamne. spre Irnplinire sarguinc. cugetul lntareste-mi. cchii il1franea.A:XUL ~I Fll. si ouncscut sa ne innoiesti viata ye~nica. facandu-ne nostru Dumnezeu. ca sa ne scapi din riit. ibftiptutrea lndrepteaa-o. urechile deschi'de-mi-Ie spre ascultarea ~i priceperea intelepciunii Tale ~ia sfintelor Tale cuvinte ~i desfata-le ca la "lin glas de veselie si de lauda in cantec de sarbatoare"Z".kirea vrajm~ului. Doamne.3 neincetata a impara?ei Tale care t1se sileste 158 -------""" ~j de rnirosul st5pane~te-1 sl fa-I S3 caute buna mireas- 'm'-- _ 159 _~ Jk'" . l-ai zidit pe om dintru tnceput ~i voiai sa petreaca el totdeauna. Razele cele blande si de viata facatoare ~i incalze~te racealn cugetarii . Fiul lui Dumnezeu eel viu. toata faptulrea urata ~idesfatarea. deschizaiurile cele din afara [ale trupului] spre tare st prin care mintea mea cea iubitoare de pacat spre vointa buna ~i sarguitoare. Pune In sufletul meu A LUI lOAN lWGHENICOS. [ubitorule de oameni.OSORJL'· dorui dooondirii bllc~rjjlor ceresti. Ziditorule minunate. Iisuse Hristoase. toata nepasarea ~i obisnuinta cea rea. mlntea intelepteste-rni. sfintind firea noastra. Ridic5 de la mine toata neslmtirea ~inepricepereal toata tranda'Via ~i lenevirea. Lumlna lumii. NOMOFIJ. spre pof . parerea intemeiae-o. [ntoarce.RucAcrUNE DOMNUL NOSTRU cATRE USUS HRISTQS silitori se rape~tef(:l2t} spre fngrozire! hid ~j cu tremur de munca cea vesnica. asa cum Tu... simtirea pazeste-o. oarnne.:. Puterile cunoseatoare= ale Su- pe adevaratul f1etului meu lumlueaza-le. OlACONUL.

Vai. Cum trece omuJ. vesteieste gusrul.nevrednicul. locuind ~i urnbland Irttru mine. Pune intru mine.::i. Dumnezeul meu. care nu au nici 0 apropiere de Tine. pomenirea despartirii sufletului de trup. spurcactune ~imancare vierrnilor. dar In zadar se tulbura:u:!Jo. Si va fi rrumusetea ~ea. aducere-arn. ca ale Tale sa le gandesc. ftiri1 chip. Pune Intru mine. luminandu-rna *1veselindu-ma. pbcita. temeiul filosofiei celei 'bune22~. Iacandu-le ale Tale cu puterea Ta cea mai inainte vazatoare ~icuprinzatoare pe cele inalte ~imandre de departe le cunostl'?"."". ~i intru ale Tale sa vietuiesc sl sa rasuflu neincetat. ca sa nu fac ceea ce urasc. ci I!de~er~clune este tot omul ce viaza. preadulce Iisnse Hrtstcase. purtare de grija pentru plecarea din lurnea de aid. Tmpreuna cu Tatal si cu Sfantuf Tau Duh. cea facuta dupa ch[pull~ Dumcezeu. necurrnata ~inelncetata cugetare la moarte. a mirului Tau eel gaod. cad "pamant sunt sl in pamant rna voi duce.~g. ca un chip. ale Tale sa le cuget. toata slava desarta si mandria li "inima zdrobita ~ismerita ~i duh drept 160 --------'. Ca [urn in mid este suflarea noastra ~itoata slava omului ca ffoarea ierbii. slavei Tale si spre tndestulata facere de bine aproapelui nostru. ell darul Tau eel negrait *i "fa-~i laca~ intru mine"'l!. c. Departeaza de la mine. neslavita.a nu d upa multa vreme va fi putrezlclune.ma. ale Tale sa Ie fac. ~iomoara cugetul meu eel trupesc. Cad ca floarea se vestejeste'?" ~ica un vis trece ~i se risipeste tot o01UI. amintirea nestearsa a srantuluj ~i mfrioosatnhn Tau nume.nte de ceasul sTar~ilului meu.i""'. Doamne. Surpa. Doamne. frurnos impodobit decal to~ oamen. iubitorule de oameni Doamne. inima mea frica Ta cea preacurata 111 rintr-insa catre dragostea p Ta tntraripeaaa-ma.. cu tctul sfintindu-rna. "Omul e ca iarba si allele lui ca umbra tree. A~a Doamne. indruma pipaitul ca sa tinda cu cuviosie spre laud. Sadeste in. nici sa nu iubesc fI~ 161 .~ innoieste tntru cele dinlauntru ale mele.. ale Tale sa le graiesc. iar picioarele sa alerge co osardie pe cal•• ceo dreapta a sfintelor Tale porunci ~i pace sa vesteasca. Iubitorule de bine. ca sa viesl Tu intru mine ~ieu intru Tine. Jacandu-ma blserica Tie.l Mire "eel rna. de unde vine adevarata bucurie. Doamne. "eel ce spre cele smerite privesti".

e-ma.suJui. Fa neputiucioasa. 162 ____ ~!E .Ii cmorat pe ucigas ~) preacuratele Tale main] sl picinare le-al pironit pe Cruce. eel "(rumos cu podoaba mai mult decat fiij oamenilor''P'. lncredinteaza viata mea [ngeruh» pacii eel credincios pa~itor. Mirele eel gan~ dit . Straluceste faclia mea sufleteascli pr. in IDe de mir scump *i de rnult pret.ltliirii si din iadul lmpietririi.u-ea mea taberei Sfantului Inger sl. ca sa yade~ti p~_ catul ?i fn~e. aparator al ticalosutui meu sutlet. Ingerului celui luminos. sa petrec eu Irrtru sine-ml sl intru fl"u~usetile sufletului. ca sa nu voiesc sil plac oamenllor. sa-m. vlata curata. Ca $1 acum. Facator de bine ~iParinte duoa dar. Ia de la mine.1 sulletelor. ajutator. bucuria Ta cea negrail'a sa 0 portesc ~i sa nu rna lipesc de cele trecatoare. Cel care numai cu voirea ~i ru glasul Tau eel atotputernic ai ridicat pe Lazar din rnormant a patra zi S1 cu moartea Ta cea de viata facatoare l-ai lnvial pe om ~i I-ai sculat pe Ad~ impreuna ell tot neamul. cu tari~ Ta cea atotputernica.ii ~i lrumusetea cea neasemanata. sa-Ti aduc Tie 'in loc de mir bine mirositor. 01 nevinovatie ~i rara de 163 . pcvatultor. invrednice~t. Binevoieste. sa 'Te doresc pe Tine. toata uneltirea potnvnicului si stinge sageple vicleanului cele aprinse. sa nu rna amagesc cu podoabe vremelnice ~i sa nu rna plec celor ce rau rna sfatuiesc. trrtru pocain\fi agonisita de min~. ca sa nu mii tulbur Tn zadar. Ridica-ma din noroiul neburriei.ceea ce rna scarbe~te~ nici "sa nu caut la desertsclune 9i la nebunii mincinoasa?". Ins chipui stralucirea cea gandit. poftele lumesti ji pornirile patima~e. indetuug-rabdatorule ~i Tntru tot bunule Doarnne. ~I Fa~atorului ~iDurnnezeului *1 MantuitoruJui meu. "Patrunde cu frica fa carnurile mele"?'. Doamne. si catre ele sa-mi ~m mintea ~i to~ta sargUhlta ~i· ilmta. ci Tie. din tartar~ll. bunul rneu stiipan. Doamoe. Ce:1 ce I-.in untdelemnul facerii de btne sl al dragostei celei adevarate catre aproapele. ca sa scap de Iurnea cea amagitoare si de Wtcrul lumi! ~isa rna fac pe deplin aJ Tau. pe scurt. Doamne. Spala prin stropirea curateniei si In scaldatoerea lacrimilor celcr fierbinti spurceciunea rauti~i1or mele.laciunea vrajma. suf1'.

eel ce ai urnplut pe Sfinlii Apostoli de sfintenie ji de darul eel de la Tine. RUGACIUNE cATRE Srfl. preasubtiri ~i ngeresti Puteri. curate.!vit. Doamne. iubttorule de oameni. Preasiinte. eel ce Luminezi spre 'mtelegere tot 165 ------>'" .\ii sa rna lumlnez. tuturor potrivit puterii darurile Tale ji desparti precurn vrei d'rujrile. Duhul adevarului. Intelegatoare. care intru 0 fiin~ e~ti unit CU amandoua dumnezeiestile ipostasuri. trupului ?i ~angelui Tau celui de viaia facator. rabdare si dreapta socotlnta. iar dupa viata aceasta sa fiu randuit in corturile dreptilor. in lacasurile sfintilor. care ai grait prin proroci. eel ce dai credindosilor cunostinta ca 0 buna mireasma1l5.NrUL DUll mparate ceresc. eel ce estl tot intru sine-Ti ~iintrl prin toate Duhurile cele ceresti. Cel ce De ceJe I de sus ~i pe cele de jos Ie tmplinesti ~i pe toate lmpreuna le carmuiesti. bunacuviinta cea tainici ~i preafrurnoasa. eel ce inteleptesti pricinile tuturor'". eel ce unpreuna cu Tatal ~icu Fiul e~ti inchinat si sl. ale Preabinecuvgntatei Stapanei rnele Nascatoare de Dumnezeu ~i ale tuturor sfintiior tai. Amin. sa ma sfintesc . eel co lmparti. eel ce sufh tntru mine viata ~iimi darulesti infelegere. Pentru rugacluntle Preacuratei Maicil Tale. eel co dai suffetului barb'\ie.osanda fmpartasindu-ma Particelei sfinteniilor Tale. Preabunule. in partea celer ce din veac bine '[i-au placut Tie -jii sa rna invredrucesc iinpara~ ~ei Tale celei vesnice.

Impreuna cu eel fara de inceput Pncmuitor al tiiu Parinte ~iq.sa dobandesc ajutorul iau si danlie~te-~i curapre prin pocainlCi de spurcaciunife mele preaurate. pe Tine Te laud ~i bin. eel ce rna aprcpii de TIlle si rna rog . prtmeste-rna. ca sa fie neraticita catre Ti_ne' ~i ia arninte necontenit la privirea!~~ slave! Tale. de toata: puterea cea vicleana ~i uc~gatoare de om. Toate bunata~€ din Tine ca dintr-un iavor se varsa.. De aceea. totdeauna. Amin. MullUmesc Tie d rn-ai tnvrednicir pe mine pacatosul sa tree lurtgimu aile! al carei sfarsit.sc cele trebuincioase ~i sa 'fae -c~l~folosttoare. Risipe~te toate urzelile cele cu rnulte viclenii pornite asupra viepj rnele. ale intelepciunii Tale oelei de.ce se misca. ~i acum. necerratat. bucuria. Doarnne.I Tine Flu al Lui. man.. maTItuirea mea. lucrand'" in chipurlle pe care le stii. Risipeete g§.gaierea. Te cuvantez ~1Tie rna.. Ridlca ~i d-epirteaz<i'de cugetul meu c:ugetarile putrede ~ grijile desarte ~i Jnvata-l pe el sa se indeletnioeasca numai cu cele cuviincioase. Doruoleste pornirile cele fara de socoteala ale trupului meu. puterea.e cele Intelenteste-ma sa gra1e. Caei rnamtea Ta stau. Gel ce dai sufletelor via salashnte tntru mi~e. piedica pina in ceasul acesta. oe mine nevrednicul robul Tau.In vrernea rugaciunii opreste robirile mintil mel ~i toate abaterile ei ingra~e~te-le. acum ~i pururea ~iin vecil vecilor. .a cu trupul si Ie vada pe cele din ceruri. .i viclene ?i nednstite ~iscoate-le din inirna mea. si 0 povatuieste 111 calea Ta. intelepciunea.nd~ril. lncrarea cea buna. ODre~te mi~carile cere p~Himage ale sufletullJi rneu. ]66 Y"'>. imi este necunoscut :}1 sa ajung fara. parhatia sufletului.l eel de 0 fiin~ si de Q fire C'I. eel ce fad ca cele oe vor fi sa fie vitzute ca impreun. st gonInd lenevirea sl rrandaca cele ce sunt de fati. tnchin.

Care de nenurnaratele Puterl cele gandiLe neincetat esti . iti multumim Tic. sa To chemam Tata pe Tine.5far~irii nem(\r-ginirii:tl~. Ca Tie se cuvine toata slava cinstea si inchinaciunea 'Tata:lui Fjulul si Sfantu~ lui Duh: acum ~i purur~a in . lntemeierea cea mai presus de mn~ ~i ascunsf ~i lntartrea cea neclintita.ior.nuL rrostru eel lesne de lmpacat. ca neincetat sa lucram vola fa ill toate zilele vietii noastre. Lumina cea in trei son. Bunatate cu totul nemarglniru si nepovestita. sa se fad om. Am grasit inaintea Ta. Gel simplu ~imal presus de simplitate ~i de unitate'".RUGACIUNE cArRE SFANTA TREIME Iii RUGACTUNB cATRE DVMNEZEU ~I TAT!. sa r. Nascator cu totul fara de Inceput al Fiului Tau Celui de viat3 f..u ne dill pe noi vrajmasilor nostri spre mancare. Parinte mai presus de (iinta. ci fa cu noi dopa bla-tdetile Tale.IH Umparapa ~ide-a .icatOT a earui marime [}U estc cu putintii a 0 spune datorita ne. Amin.lucrul eel mai infricosat. Dumnezeule. Stap. *i Ii multumim Tie intru tot bunule Stilpane.I'viti. Mul~umim Tie ca ne-al daruit noua necredinciosilor ca slobozi 91 CU fericire sa. prin care veacurile le-al facut. nevrednicilor rohilor Tiii ~ine iark1 noua orice de voie saa fiirade vole Ti-am gre~it Tie.~ij veci. Izbav es te sofleteie noastra de toata ~apadirea lor *i ne da noua tirie asupra lor ~i ne Invata.. Cel ce bine ai voit ca unul nascut Fiul Tau.O~ 169 ------'I! . ale. mal presus de minte ~ rnai presus de cuvant. ~i prin infricosatele ill *i 168 :fii. dumnezeiasca Incepatoare cea a toate tiitoare 0 Dumnezelre In tre! ipostasuri. de neinteles ~inecuprins [de minte] ~i. eel lntru eel din inaltime neinteles.ta tritelegerea mai lnalt. rostim numele Tau eel negrait. eel decat to.L eEL IUBrrOR DE OAMENI cea rara de tnceput pururea vecuitoare. primeste aceste rugaciuni ale noastre.

"2~ Adu-ti ~mlnte de ~ine cu mila! Doarnne. Amin. Izbaveste-ma ~i ma mantuieste de valul eel mult involburat ji mult turbat al greselilor mele eelor de voie sau far. pentru ea. deznadajduit fiind de once lndreptare prin fapte.. a u: *i pacatosului. de Intelepciunea ~i de priceperea venite de la Tine. pentru mantuirea neamuhu nostru . care covarseste tot cuvantu] si toata mintea ~i! tinand-o ca 'p~ 0 ancora tare a n~dejdii. alerg dear la bunatataa Ta. rnantuieste-ma. ce raspuns VO? putea da eu? De aceea.'llpare 1i mantuitoare . Cad din faptele mele nici macar 0 urma stearsa de mantuire nu am. tot asa. ci doar asteptarea mu~dlor de multe felurL C. acum ~i pururea ~i in vecn vecilor.1 treilea ai varsat Duhul Tau eel Preasfant peste Sfjn~i Apostoli ~i i-ai umplut pe ei de darul. ticalosul. . Doamne al Puterilor.. iart. rna rog marturisindu-rna' Am gresit. Stapane. Te-am Intar'ta~ Imblanaeste. insu~ iubitorule de oarnenl.'l-ma. Am nelegiuit. stiinta ~irna indrepteaza la limanut co totullin at voi~ Tale eelei de vialil fiic. tctdeauna. si-mi daruieste mie 9j cea!alta parte a zilei acesteia pa*nidi ~i fara de pacat. cand chem eu ~umele Tau eel preasfant ~ilnchinat.' cu Preasfantul ~i buaul si de viata faeiitorul Tau Duh. Ca bun si iubitor de oarnenj esti si Tie slava ~i multtlmita si lnchinaciune inal~rn~' i~pTeuna cu unui nascot Fiul Tiiu .' Te 170 ~ipfu<e*te de acum lnainle ticalosu! rueu suflet neintinat ~icu con~tiint:a curata. pentru rugaciunile Preacuratel Stapanei noastre Nas~ catoare de Dumnezeu ~i ale tuturor sfintilor Tiii. auzi cuvintele rugii meJe primeste rugaciunea mea.• Da-rni mie intru cuvantul Tau jntelepchrne si Tntru frica fa insufla tirie. cura~e~te-m. ~r.Lui patimi ~iprin Crucea tea mantuitoare.Invredniceste-ma sa Te iubesc *1 sa rna tern de Tine din toata inirrra ~isa rae tntru toate vela Ta cea sfanta. ~j precurn m-al zidit numai din buna- tatea Ta. eel ce ceasul . Stapane. Doamne.~d daca ~j "pentru un cuvant desert mi se va cere searna In zlua cercetarli"241 nenurnaratelor faradelegi cu care am gre~it eu. din tirania diavolulul ~idin stricaclunea mortii ne-ai seas fp multumirn Tie.

Fiul lui Durnnezeu.. Fiul lui Dumnezec. fereste-m'a de toata ispita si pripeala'". Fiul lui Dumnezeu celui viu. Doamne lisuse Hristo~. Doamne Us-use Hristease. Iisuse.smlnteaia sl nesuparat de toata bantuiala rea a uratorului de bine ~i a stricatorului de sutler diavol. Dcamne Ilsuse Hristoase. Tntare. Fiul lui Durnnezeu. Fiul lui Durnnezeu. jzba\le~te-ma de ne. Flul lui Dumnezeu. Fiullui Dumnez~u.ira de pacat. DOdIJ1~ ne lisuse Hristoase. Iisuse. Flul lui Durnnezeu. si sa chern numele Ta. se cade sa ma rog. Doamne Ilsuse Hr. Fiul lui Dumnezeu. paze~te-ma de Hmba mea. CU'fate~te-ma de toata necuratia si faradeiegea.stoase. . urnilinta si aducere-ammte de moarte. Piul lui Dumnezeu. Iisuse. Fiul lui m Rue'clUNE CATRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS Oumnezeu. ~iDum173---~_1T'" cunostinta si de uitare. Doamne lisuse Hrtstoase. Fiul lui Dumnezeu. Il'patrunde CU (rica Ta carnurile mele'?". inyarn-rna tum. Iisuse.iullui D~nezeu. Doamne Ilsuse Hristoasc. Doamne lisuse Hristoase. Fiul lui Dumnezeu. Doamne Iisu~e Hristoase. Piul lui Dumnezeu. lisuse. NumeJe eel mantuttor. Fiul lui Durnnezeu.~ eel sfant. Dcamne lisuse Hristoase. sadeste frica fa in ioirna mea. F. ajuta-mi rnie.JI!= . mine pe tot vd!jma~ul ~ipotrivnicul v3zUt ~inevasut Doarn172 ne Iisuse Hristoase.o. Fiul lut Dumnezeu. paze1te-ma sub acoperarnantul Tau. rniluieste-ma. Mantuirea mea. slobozeste-ma de toate patimile. paze~te-ma in ziua ~iin noaptea aceasta f. ajuta~mi mie. fer~te-ma de toata barrtuiala ceo vicleana a potrivnicului. urate. acopera-ma de intunecarea vrajma~jlof celor vazu~ ~i nevazup care-mi fae rau. deschide ochli inlmii rnele co sa viid folosul rugaciunii ~ial citirii. goneste giinduri!e cele viclene. mantuieste-rna. da-mi suspin netncetat. Iisuse.oarnne Iisuse Hristoase. fa cu mine ceea ce imi este de folos.te-rua intru frica Ta. Doamne lisuse Hristcase. Ji5~. goneste de I. Doamne Iisuse Hristoase. hulitoare ~i cartirile din ticalosul ~i sarmanul meu suf1et. Fiullui Dumnezeu. Iisuse. lara de. Iisuse. lnvata-~a sa fac voia fa cea sffuJta ~i sa pazesc porundie Tale. Ilsuse..

Puterea Ta cea l1egraita.l Tau. caci in fiecare zj i~innciejte asupra mea rnaI iestriile lui ~ise sarguie. cu cit rnai vartos bunatatea Ta. pentru ca sa Te laud curat si sa Te sla. daruieste-mi mie.a facatorul Tau Duh. Doamne Iisuse Hristoase. care a certat vahrrile rnarii. Stapane mult milcstlve.1Numele eel mantuitor.te sa stapaneasca cugetul meu eel slab ~j sa rna desparta de Tine ~ide dumnezeiestile Tale pnrunci. ma vel izb. impreuna cu eel fara de in'ceput al tiu Pannte ~i cu de viat. Dar bunatatea ~iindelunga rabdarea Ta sa biruiasca rautatea ~i al1l. acum ~i pururea ~j In vecii vecilor. Ci trimite degraba. Amin. eel ce pentru mine eli trupul cruce *i moarte ai rabdat. invinsf de milcstivirile sale. pe balaurul eel mare. robul T~u. Caci de 'imi vel da sa plang aid. izbaveste-rna de urzel ile cele viclene ale spurcatu- .nezeule preadulce.vesc pe tine. pacatelor mele ~i prin pup. nevrednicul rob al Tau. ajutoIul. *i 174 -"""@i .tau ~j gonesta de Ia mine. vars cu desfatare lacrirni tntru rugaciune curata.ii lui §i cumplitului razboinic care in Iiecare ceas ~ine necaieste sufletul rneu in ganduri rele ~i urate. Mantuitorul meu.acel foe nestins. de~i copilul sau e neascultater. StapanE:. cii in fiecare zi ~i ceas Te intfu'olt ~i Te manii peste masurii. rniscata de nemarginitele Tale lndurarf. pentru ca prin putine iacrimi sa *tergi zapisul eel mare a. ' Stlu. ell adevarat ~tiu.Jxaciunea mea. va birui rautatea mea.ivi de.catosul ~i nevrednicul rob . nu poate sa-l paraseasca. Dulceata cea !1egrlHki.na suspinare sa stingl rocul arzator. Dumnezeule.. lmpreuna cu toate gandurile lui cele viclene ~I spurcate. netrebnicul robu. cum ~tii si cum voiesti rniluieste-rna pe mine p5. lndelung-rabdatorule Doamne. pentru ca. l\¥. Hristoase. Fiul lui Dunmezeu. sa-l eerte pe el si nelucrator sa-I faca ~i departe de la mine. urnilinta si luminare a inimii. sa-l arunce. luminat fiind.1 Tau. Cad daca maica. Dumnezeule al rnilei ~ial indurarilot.

ticalosul. pacitosul robulTau. sau rnai bfne sa zic. tez tntru tot ctnstit numele Tau 'ill veci. sau de rugaciunea mea nu m-am griiit. sau am vaz'ut pacatul aproapelui rneu si am ras si nu mi-am adus arninte ca pacatele mele sunt nenumarate. rniluieste-ma pe mine. mlntea mea cea rea a umblat ra. stand eu la rugaciune. din obiceiul Gel rau. si Irni iarta mie. sau m RU~. cad aces tea toate ~i mai multe am faptult.sfant. sau pe vreun sarac venit [a mine nu l-am bagat tn seama. Amin. nu ca un om. S3_U altceva rau am facut ~iam uitat. 'de voie ~i [ara de vcie. din rapire sau din neluare-aminte: ori de m-am jurat pe numele Tau eel . MfuJg:iietoruie. sau cele necuvuncloase am barrit. sau am min-pt. nevrednicului. ca sa ma inchin 50i bine sa cuvan-. l 1.oamne lmparate ceresc. sau rn-am maniat sau. sau peste masura rn-arn desfatat. sau pe cineva am ocara~ sal! am scarbit. toate cate Ti-arn g. sau am devetit in mania mea.I_ 176 . ~itrui iarta rnie ca un bun ~iubii tor de oameni. sau m-am mandnt. Tu.esit Tie ca. din lenevire. Duhui adevarului. Sta:paoe. sau lucruri rele am cugetat.tacilld in lumea aceasta.ACIUNE CAIRE SFANTUL DUW" frumusete strainti am vazut ~ide Jansa mi s-a ranit inlma. sau pe vreun frate l-am vatamat *i I-am amarat. ori de l-am hulit. sau am dormit peste rnasura. sau nebuneste am ras. railcstiveste-te spre mine. un om. 'ci ca un lipsit de omenie sl mal rau decat dobitoacele cele necuvantatoare.

Doarnne. Stapane.RUGACIUNE CATRE SFANl'A TREIME A LUl A.la tine. 1ndurarile Tale.. Arata fata To.Adu-Ti aminte de tndurarile Tale si de. nici nu pomeni faradelegile mele cele de demult. zid tare catre fa~ vyajma~ilor mei si nu L~sasa piara in malnlle lor sufletul ce se rnarturlseste Tie. caa rnilele Tale din veac sunt spre zidirea Ta. Sttipane. nici nu rna socoti nevrednic de Indurarile Tale.i'f'IlOlJ PANDECrUF"~ oartne Durnneseule Atotthtorula. Doamne. Doamne. DU~1nezeul meu. fae cele rele inaintea ochilor Tail Dcamne. urechea Ta *i 179 . peste robu! Tau cel legat ~itrimite-mi ajutorul Tau. . Doamne. Ca stiu ca pacatele mele Imi stau mie lmpotriva. Nu ma da pana la sfar~it jntru pierzare pentru faradelegile mele.. milele Tale. ell ade~ varat. pacetele mele. Doarnne. StipCinule bunule. ci m-am lepadat de Tine. Am gr~it. Cel In Sfanta Treime inchinat. pe care le-al pus 'maintea fetei noastre. ca sa umblu tntru porunciJe Tale. Doamne. Ca Tu esti lntru noi. caei foarte multe sunt faradelegile mele rnaintea Ta. Gael am greslt inaintea Ta. Sfinte. Dar nici asa IJU rn-am tntors la paz a poruncilor Tale ci. caci din veac sunt. Putemice. Gel indurat ~iIndelung-rabdator cad . si scoate-ma din toata ticalosia ~idin toata r'filde!~gea. Cel mare ~irninunat. este dreptatea. Doamne. d sa-mi vina de grab. ~i rtsfpeste. urgia maniei Tale ~inu rna rusina De mine pana Ia sfar~it. Inceteaza. Doamne. toata primeidia. dar rnilostivirea Ta. tinandu-ma de obiceiul rneu eel rau. Cel ce paze~ti a~ezamantul Tau si mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine ~i pazesc p~runcile Tale. iar la mine rusinea fetei ca in ziua aceasta'?". numele Tau eel sfant peste noi s-a chemat. nicl cele de curand. Dumnezeul meu. Doarnne. pentru rnilcstivirea Ta.'?" Ridica. mai inainte. ci pleaca. cur'(e9te-rna. Domnul Dumneeeuj nostru. ~is-ao licit de mine toate relele cele marl. Fii rnie. Am nelegiuit. Am pacatuit. rlrept esti intru toate cele pe care ni le-af fa178 __J>'" cut noua. sa ma 'ntampine pe mine. Imblanzeste-Te. ~i nu am ascultat gtasul Tau. Doarnne. iam-rna.

~i trimite-rni indurarile Tale. Doamne. fapturi ale mairulor Tale'?". Doamne. rrrult rnilostive ~ iubitorule de bine.ir.:i dat vraj masilor rnei ca desavarsit sa mi sfiisie pe mine.i facatorule al tuturos. Cel ce nu voi'~ti . nid nu m-ai lasat sa pier ~entrl1 farad~legi1e rode. ruga~ ciunea robului Tau.~l rna auai si cauta din cerul eel stant al Tau spre pierzania sutletului roeu. de vreme ce pururea T~ int.Ad"~Tj aminte de ludurfirile Tale ~i de bunstatea Ta din 181 . ~jJ zdrobit fiind. cArRE RUGACIUNE DUMNEZEU eEL IU13J'fOR DE OAMENp sr TATAL lIl tapane~ Doarnue.i51spre mal bill€: zidindu-l a doua oara. Imlvoi schirnba ~i eu vointa foarte rea. Amin.~ ci spre Iudurarile Tale cele rnulte.!?tep'!:i~i Jl prlmesf 'intoarcerea. milostiveste-Te. Cel ce vindeci pe cei zdrobiti ~i5farama. Cel ce din pamanr ai zidft pe om ~il-ai f'cut dupa chipul ji dup •• sernanarea Ta. ia aminte spre cererea mea. eindeca-ma. sfaramat Jiind. Doarnne. C. -lntoarce-ma ~j pe mine la podiil"l~. ia aminre ~i rna cruta.i fiindca s-a stricat eJ prin calcarea poruncilor Tale. infu. Stapane. arata catre mine fata Ta si ma vo: mantui. uia_rnot suntem tina. ~.~. Teate napii!i'tile au venit peste mine si eu tot nu m-am Inters la pociinta.:.azti-Il)a. nici pcmenl raradeLegile noastre. Dcamne. Tatal Indurarllor ~iDurnnezeul milei.pt. Adu-Tj arninte de miner Stapane.moartaa pacatosului.5culta.j_d nu intru dreptatea mea blzui'ndu-ma ttl aduc Tie rugaciunea aceasta. iar. caci vartos la serbicie sunt. Asculta. TatiHui ~i F'iului ~iSfantului Duh. Doar daca-~i va schimba aracul pielea. ca ~. Ca Tie se cuvine toata slava. diei tot. c:i Ti a. Deei ~iacum.i printr-Insul sa se slaveasca pe paJDant numele Tau eel de mare cuviintti.§. Nu Te mania spre noi foarte. l-ai suit la ceruri. Atottiiterule. esti Parintele nostru. Doamne. ci inca am ~i adaugat pacatelor mele. . Tu. ci cauta. suntem poporul Tau. dnstea si inchinaci unea. Sfinte. Mlllturnes_cu-Ti Tie cli ai jurnultit spre mine marirea T~ si nu m:a. acum ~i pururea ~iIn vecf vecilor. A.

si s-a davit atot~instit~~ :. til fara de oprire trccand de voievoz. nicl sa rna mal silufasca raabcintcu! drac. ci :fii-ma desjvar~It prm desavarsirea Ta ~i a~a scoate-rna din viata aceasta. ileum ~i pururea ~i vecii vecilor. Bunule si [ubi toru Ie de oamenl.u. care cu lucrul. indurate. cu cuvantui *i cu cugetul te-am savar*it Dezleaga impietrirea i_nimiimele si da-mi mie lacrimi de umilinta spre curatirea spu'rcaciunii mindi meie AUii~m~ Dnamne.i 9-i stapanjj tntunericultu.nirea tui rapindu-mii. ca sa nu ma rnai stiipaneasca. fa arninte Iubitorule d~ oame~j. sa binevoiesti sa rna.i'es'cde acum inainte dupa. indreptare a faptelor. paz3 guril. [l)ilosti~ ""*te-Te. dragoste adevarata. ln- franarea cea preacuprinzatoare. indelunga rabdare. sa domnesti Tu tntru mine.lui ~ial Fiu.\'eac"~1 cea necuprinsa de rninte ~i uita fariirlelegile mele cele nenumarate. nici neindreptat ~_i nepregatit sa rfipesti Sufletul meu. Doamne 51 mele. Da. lrnpreuna ttl totl sfintii TaL intru care s-a sfinti'.stapa. al Tata. hucurie duhovniceasca. bl§ndetel credinta nefatamica. pentru bunatat~a Ta cea negraitt -curatire a inimii. meu -sutlet. cl. *i de tirania patimilox care domnE'. pacatul. pace gandurilor.-mi mie. ~i sa nu flu Iuat de aici la iumatate a ziielcr """-------lB2 .1de mare cuviinp numela Tau. umple-ma ell darul Sffuliuilli Tau Duh. bunatate. Iiniste puterllcr mele sufletesti. nici la voia lui sa ma real traga.SC intru mine slobcaeste tici105UI. voia Ta. Amin. lui ~i a] Sfantului Duh. cuget smerlt. ~i de toate rodurile cele bun. cu mana fa rea tare din . prm darul Tau sa vad ~i eu trumusetea negraiti a slavet Tale celei ncapropiate. fac tot at Tau ~i sa vief.

Ci lart~-ne nouf. cu darul T~u rni-ai facut cunoscuta credinta cea adevarata. Tainele Sfintei iubirea Ta de oameni ~ida184 Tale Biserici m-ai tnvatat. 'F'a(:iCltora tcata zidirea. pentru care Te-al facut parta~ trupu- sa rea dumnezeirii Tale. ca trairea acestei vieti vrernelnice. nevoile firii ~i randulala in care ai voit sa ne asesi pe noi ne rrsipesc ~i nu ne lasa te cugetam pe Tine neince- tapane Doamne lisuse Hristoase. preabunule. ci nelr-cetat laud. binefacatorul nostru? • . Dumnezeule adevaret. de amiaza ~i de searaz5~. pentru ce noi. de 'inceput al Tau Parin!e si faditoruiui de via\a Dull at Tau. cu glasuri gmditoare marunea sl stralucl- tea ~icu gura? 9i daca sa tat cu mintea st cu limba st sa Te laudarn fara tacere. prin lubirea Ta de oameru cea lui *l sangelui nostru *i ai sa\lar*~t curet leonemia cea negriiita *i mai presus de fire. eei cumparati eu cinstitul Tall sange ne vom satura Te 15uda~ pe Tine cu min- nu s-au saturat. srn~ri1ii sl pamantenii robii Tai. niei nu se vor satura. pentru ce noi. imi plec geDuDchii mlrnil ~iai trupului cu frica fl ell cutre-nur.n. *i totodata Celui far. nu-Ti vom multumi Tie.i:CTUNE cATRE usus DO~TNUL NOSTRU HRTSTOS A tUJ GttENADID SClIOI. Hristoase. PATRIARHUl <:ONS'fANTINOPOLULur~ rul Tau Iucreaza fara de satiu intru noi de diminea\1i pana seara ~i pana i~ cealalta dimmeata. Pentru aceasta. Tie. la vremile hotar3. [mparate • prealnalt. cu insuflarea Ta mi-ai dat viata. preasfant. cu purtarea 'fa de grija m-ai crescut.RUG. Celui atotputernic si intricosat ~ipreabunului meu Stap. ca pe 0 parga a @ndurilor zilnice ~ia graiurilor noastre i~ acucem Tie slujba de dimineata.ARIOS.te. Ziditomlui ~i Parintelu! meu. Cu mana fa m-ai zidit. Daca sfintele si cele mai presus de ceruri Puteri niciodata nemirginita. Deci rna lnchin Tie. ~i ~ multumesc pentru toate cele pe cafe i le-ai facut 51le fad cu mine. Lesne-iertetorule. m-ai Impcdobit cu buna- 185 . rnilostive. Cuvant de-a pururea vecuitor al lui Dumceeeu sl Tatal eel fara de inceput. iar al omenirii 91 Innoitor.

t. de primeidii m-ai izbavit. slujit Tamei.-1e. Dar cum mdraznesc eu sa povestesc bins facerile Tale. ~i despre cele de ~aine? Ce bine tmi pot dori mie. asa incat ~urnai faptuJ ca-Ti pot multumi. pentru mine se roaga taina iconomiei Tale. Caci cugerul nostru. hwredrncerte-rna de aceasta.. trece-le cu vederea. smerenia mea! O. 0 singura multumlre curata cunosc.l~me: ocvii. care mai pres us de fire a.Ti gniiesc despre cele de ast". adanc necuprins. cuvantul este alune187 . chiar dad: eu tmi tagaduiesc binele meu? Iar dad este nevoie ~ide rugadune catre bunatatea Ta. Implinirea voilor Tale. iart. a dragostei Tale. Dar de ce sa. ai eis ac:easta).-"'. 0. drago. Fiu al dragoste. Tu.~levrernelnice ale reusltel omenesti. spre cele de folos in chip nevazut m-ai indreptat.I>'4 186 . lrlalca Ta cea sfanta ~j preafaraprlhana. atunci ~terge-I. Doamne. singurele pe care Ie pot adu::' Tie''pentru toate. din boale m-ai sculat. singurul care pop sa-lsi faci. pe care sa nu-l voiesti Tu Tnainte de mine? ~i cine stie binele meu in afara de Tine. osardia duhului se stinge prln gandurtle cele vremelnice.tea T. iar trupul neputincios" [Tu. Deci acestia rug§_l1du-se pentru nune. cea covarsitoaret Cad toata bog. Iertarea' greselilor este lucrarea Ta neincetata. care sunt noian nedesertat. "vej deschide ~i astaz! dupa obicei mana Ta ~irna vei umple de buna voire'?" ~i "rna va sprijini dreapta Ta"'i5«l. Doar asa voi multurni curat.l. m-ai povatuit sJ rn-ai Incalait ca pe un pui al Tau ~ica pe a (aphJ~J. Lnsa. trimite-Ie intru adancul uitarii. daca volnta mea se va uni eli voia Ta dad toata *i inima mea se va lipi de dragostea Ta. bunatatilor Tale ai revarsat-o peste mine. ~i eel ce s-au facut pa_na la tnoarte curati rgvrtitcri ai in\la~aturli ~i petrecerli ~ale celei ceresti.p. ~ristease. lmparate. strabate mai lute ca lumina. bunatatea Tal cad pana si multurairea sl lauda.e. Dar de va fi J. singur e~ti putemlc ca ~i cointa sa 0 aprinzi ~j trupul sa-l jnta~ti. ina. ar dad pacatele mele vor astupa iZVOfUI l iubirii Tale de onmeni.duhul osarduitor.zutP N u indraanesc sa multumesc pentru cele rnai lnainte facute si rna Intampina rnultimea tacerilor noi. al oamenilor.a. si accsten sunt darul Tau. Hristoase hnparate. Doamne. Crucea care a primit sa fii pironit pe ea. lui Durnnezeu ~iDurnnezeule preabunuie. cat de mare dar este! 0.

citoT.1 Tau Parinte ' cu. curate!jote-ma. . prlmeste-ne Intru viata ~i Impara~ia cea de-a pururca vecuitoare. c. Paseste. pe care ai a~~zat-oell masuri si hotare numai de fine stiute. barbat spurcet ~j cu tctu. cinstea arinte. Am mrii *i tnchinaciunca . intinat.mparatesti pacatult. ducandu-ne de mana nu pentru vrednicia noastra. singur poti ierta pacatele noastr«. ~icopilandru spurcat netrebruc. barbat indaratnic ~i cu totul necurat.i. Fiule. am nedrepthnt s! am gresit Am Cost prune ell chip 'intunecos ~iinnegrit. llsnse al meu preadulce. reus-ita 5i necurmeta1~7r Jar dupa. Care I in vecii vecilor. viata aceasta de acum. Doamne. singur curat si .reTAFRA5TUL lAMBICE"'" k'l sruruar viata binecinstitorilor crestini ~iadevaratllor robl at bunat5tii Tale 'iudelungate. imparate. Asa.vje lepad. tan". Din pruncie am alergat spre fapte scarboase ~i pena la batranete am 189 _J"~ . cl pentru bunatatea Ta. Am fast barbat *i mat ~i netrehnic. bunatete nesecata. Doamne. nebuneste l-am lepadat. Duhule. mantuieste-mf Indura-Te.. Cad ina din scutece. lucrurile sunt facute din rnatene si tin de grosimca accasta tntunecoasa. de rau. Duh si viezi si 1. lar la raruntete pctrezidune ~i (Jangarir~. 0 scirll.pikat fiind. De 3e:eeat' nici un trup nu S£ va lauda tnaintea Ta. de laceput intru unimea Sfantului a. Dar Tu. Am pacatuj~ am neleguut !i Ill-am stricat.raT". nepomenitorule Tie se covine toata slava.-.:' de. dunmezeiescnl dar al Duhului. M-am spurcat ell spurcaciunea pa~atului. RucACIUNE DE C£RE-RE SI lJM.(LlNTA CATRll S. Treime Sfantii. care revarsa tuturor frurnusete mult indra_gitii de sa~iu.t. dum- nezeiescul Bntez.ANTA TRllrME A SFAi'STULUI 6L'dEON LOGOFATUL p. Amin. Ca :?~ celui fata. m-am intunecat cu Inturtericul nestapanirii.

apastiil trupuhil eelui stricator de neagra a patimi. M-am jntinat cu noroiul rautiitii.i"'" . porfira a putreziciunii. aerului. vesmant al trupului ClI totul tntinat ~j man tie urata. Eu. desi nevrednic. dar Ifl~i tare am lzgu191 190 ~- f. de iad ~ide intunericul eel mal din Cu ploile pocaintei celei preadulci mfintuieste-ma de ranile patunilor sufletesti. eel ce am caaut tntre tUharii neimblanzj~ ~l care sunt plin de rani si de rea duhoare. f~tru Intunericul patimllor. E~ lnsumi m-am unpins catre necerape. Am spus c~ voi primi la bi. Panil lui. m-am desfatat intru suflet Straluceste-ma Izbaveste-rna afara pe mine. nu trait ~m iubit purtarea celor infranil~i. dar mai tare m-am pornit catre necuratie si mai tare m-am abatut la . vrednic Am gre*it cerurilor.lucruri rele.itl"iin~te am fast stapanit de pofte.bracat L-U lucrurile neclnst-ril. Am parasit haina cea preafericita. Am gonit frica Ta de la mine ~i darul eel curatitor. care urat si scarbos m-arn facut. arum port haina mortii. tntunecata. ill pr. M-am lipsit de avutia cea parinteasca. Eu insumi m-am lipsit de dumnezeiescul acoperamant. Nu am voit viata fecloarelor. m-am departat de dumnezeiestile daruri. toata pagfmeasca uraciune am savaY~it~o. C.or. in tot clupul am savar~it faptele urate si desavarsit le-arn lucrat pe cele scarboase. Ochi ul eel preacurat l-am urit ~j cu ochiul desfranat rn-arn imprietenit Prio atingerea de faptele urate ale neinframirii m-am spurcat totdeauna ~ipretutindenea. si iarta-ma. Pacatuiesc Tai ~j nu sunt sa privesc tnal-rtea in sus. Am spus ci voi umbla pe cararile manluir'ii. fiul eel curvar. de sus tesuta Sl sflntita.in desfranari. Eu lnsuml m-am dezbracet de darul Dunu- murdarit. marii si 'intregii eidiri. am im- frica Ta cea hranitoare de suflet si ca rna voi Incinge cu brau de mantulre.ki am cazut acum in noaptea vietii. m-am instrainat de vesrncele bunatati. lrnbracaminte putreda. care prhnisem toata buna mireasma. Faclie fiind. [rnbracat fiind cu sl~va nemuriril. Asadar. tot acum cu rasa pocaintei. Eu insumi a~ alergat spre cele scarboase. Dor grabnic spre pacat am vrut. umple-ma de preabuna mireasma. Am Iuat haina brati*at ochllor toata reaua duhoare. primeste-ma pe mine. m-am lipsit de virtutile de suflet hranitoare. Ve:?mantul nestricaciunii l-am rupt ~j m-am trr. Tot darul bUI] l-am trecut cu vederea. leproasa.

nu rni-a pierit clevetlrea. Fa ca tot eaWl sa pazeasca dumnezeiescul cuvant. 0. sa rna abat de la viclenia mea uracloasa. ca imi voi chinui trupul. faptele. de ce vremea nu mi-a hari1zit nepatlmirel O. cum s-a dus dumnezelesaul dill' al Duhuluil 0.iJarile dradlorl 0. de rnarea focului atotmistuitor si de. oceanul eel arzjitor. lucrarile rautiitilot. cum s-a dus stlntenia trupului' 0. sa. ell puterea Ta lntlire~te-mi puterea cea neputincioasa Cu lumina Ta luminea193-----~"" 192 . ci 1mi VOl alege via~ sfinpta. eel cu totul tntinat. ~i mai mult am alunecat in scarnavi]. Trelme. mainile ~i picioarele mi s-au muiat. dar 5aVar~egc spurcaciunile desfranarilor. nlci ce hrana spre tndestulare liarei. dar nu s-au potolit blestematiile. Am spus di voi goni de la mine toata necurapa. Invredniceste-ma. 0.nit de la mine toata frica ~i mai tare am lubit faptele urate. dar mai tare am dorit spre pofte. sa nu fj u aruncat ca vreascurile In cuptor.tapanit. cat sunt de pdJlga. de cercetatorii cei amari ai cugetelor inimii care 0 data cu faptele vcr lnfati~.~i cuvintele ~i gandunle cele netrebnlce. cum de nu rn-am inteleptit la vremel Cum. 0. Lumina ochilor trupului s-a dus. de ce am vrut destrab. a sfintitei linisti. greu de . am spus ca voi clnstl mai mult fapta curata. unite !i topite In flrea mea. 'nchipuirile. ct fa-mi \J~OQ:ra sarcina pacatelor. nu rna dovedesc nestapanit ~i iute. deprinderile cumplite. ca lmi voi curflp sufletul ~i Imi vol subtia gandul. Q. port chipul cu adevarat diannezeiesc ~imare al munahului. mal tare m-am pornit spre ucideri. sa rna tnfrtcosez netncetat de vapaia gheenei. cum m-am fagaduit tn rata iogerilor. Treime Preaefanta. 0. Did sa-mi mai creasca rautatea cea veche. dar mai tare ml-am Incuibat viclenia. Am spus eli voi umbla pe dirarea stramta a curatiei. dar nu am Liltreaga 'intelepchme. de De am iubit naravurile satanei! Ci jnvredniceste-ma. gandurile urate. cum am fast respins din sfintitele praguril Desi eu. nu am Iugit de putreziciunel 0. ca sa rna intorc de la salbaticia mea prosteascx. ceata ochilor inimti a {recut.r~tJ plin fiind de lepra! 0. asupririle. Ca niste calai rna vor pari atune! pe mine. Intunecatul si posmogitul. nici la caruntete. Am ajuns la caruntete. sa ma cutremur pururea de judecata mortii. Supune-rni mlntti patimile cele spurcate.

ing:albenit de fnca. rautate. 5a rna. ticalosul. spurcaciunea tupului. S-a apropiat arum sabia ~far~ihllui. cu palos lnlricosat ~iC1I tctul infocat. S'e arata necrutator Cata de mine. ell curatia ta curateste-mi minteacgo. Nimern nu imi ajuta mie. Sta. purtator de sulila. cum te vei duce tu dezlegat de trupl 0. Te vid mistuit de moarte. fugind. 0. tului. Vai mie. lngrozitor. araandu-ma eu totu1. cum vei fi bagat tu lntru adancul muncii! 0. iuima! Suflete. de fa cei potrivnicl. ca sa merg pe dumnezeiestlle cai. Nirreni nu aude tanguirile mele. sa m. foe sufland si arsand. neintinat. draci. laind. Umple-mi mintea de curatenia Ta. numai tu le ~tiilntru aSCUIlS. Jzbaveste-ma de rana 'rautati i c~le·i stricatoare de suflet'Scoate-mii nevatamai de I. nesurerind sa vezi Tn~erul. ma "or piiljoli} rna vor topi. mistuie..J tern de . stricatului. Vai mie. instralnat de cunoasterea [Ta] la Judecata. sate a nelegiuirilor mele. privirul in ios. posornorat de lacrimi plin.lbatic se pogoara. videnie. ca intr-o zi cu burn randuiala. s. suffer intunecat ~i netrebnic'?".za-mi lntunericut inimii. ~ivoi auzj: "Nu te stiu pe tine. mi se pare ci te vad Intunecat de moartea cea arnara.i1e crunte ale constiinte). tmpilat. Se arata gata sa rna topeasca. chinui. de la supararaa dlavelului ~i de la tirania lui cea siln. Inger de foe aspru. sa pazesc legile Tale. din ininni. lepros ~i netrebnic. rara de prihana. caci tu. Aproape este taie:ea mortii. mo. trist. ce putere le va opri? Cine le va stirige? in foe rna arunca lucrarea raula\ii. batei. Nimeni nu vede osteneliJe irrimii rnele. cum vei suspina *i 195 . Clu·ate~te-ma de pangarirea j. suferind rnuncile cele tainice. Nici uri sprijin nu-rni ramane mie.itap. sa fac cele ce se cuvin ' Tie ~irna rnantuiesc. secerand inirnile cele neroditoare. 0. Daruieste-ml acurn darul dumnezeiesculut Duh ca sa Implinesc cuvintele Tale. 'care intra Inlru mine de 1(1 dyad ~i lese dinlauntru. cum vei Ii tu tinut de vra. in vremea mortii.ima~iile dracilorl 0.ea ~icurnplita. s-a apropiat ea UJ1 leu ~i ca un balaur. de fata este. rnustrarile arnare ~isage~le infocafe care rna vor arde.iugroairea T~ care desavarsit lucreaza. lzbaveste-ma de luc-ul fara de rod si de osteneala prearea a nebuniei necunostintei. departe de bun. in ziua judecatii celei rnfrlco. Paaeste-ma neunpiedicat. putre- ziciun e. got inti nat ~i ranit.

Lumineaea-rni ganduri1e sufletului Jngrozite . 01 Domnule . In gheena te duci. ale gresalelorl 0. cu legituri gandite tinut ticaloseste.drepteaaa *i pomiree minlii. auzi: . Mai Inainte de gheena. ai cazut In cumplit tntuneric. rn-a arnetit si rn-a spurcat.e de nedesracut. omerare a vcirilor celor urate". rn-a tntunecat ~l m-~ netrebntclt. cum vei sta hi judecatd ieaintea Domnului lrnprcuna cu spurcatul !i pangiirituJ tau trup.' in fuocul tarlaruluil Mil lnainte de a 51:! arara iudecata te-ai osandit. inlma. batanp dc-te tn piept 1i sfa~iindu-ti haina! 0. Da-mi ('ura~re a. legat cu lanturi.rile sfinpte. sufletul rneu de intinacluni. cuget emerit ~i dragoste. mai rnalnte de a se arata sabia mortii. prapastia tartaralui vezi.'!. . lini~te sutleteasca. 0.~ I .l. rnintii. mai inainte dE':: sfirsit roaga-te cu frica si ell cutrernur. Fiule.ndu-tejr'211. Duhule. tartar. in t09 vecil arza. defaimare i'I lucrurilor trecatoare. cum ve.rusine.te~te-miinirna de spurcaciuni. Daruie9te rnintii mele !itapa nirea gandurilor. poate se va rnilostivi Stapanul. aprinaandu-rnl acurn ganduri 197 _JC~ *i 196 --------"". Atottiitorule! Pe mine robul patimilor. po ate te va rendui intre cei rnantuiti. sa.Du-te intru intuneric. piing: ~j se tanguiesc1 ca niste osandite. . Daca ai suspina acum sau ai lscrima. Ded suspina. spre plans Tffipara~e~te peste 50cotehle mintli. P5rinte. 0. trist ~i lio de lntuneric. cum vei f astzat cu eel csandi~[ 0. roc curaptor de pacate.ipanejte cugetele sufletului rceu. m. spal. ea sa-rni plang multele rnele vinevalli.! tanguiesc pentru multele rode datorii ~i~ura. Treime Sfonl. Mai uiainte d. ca sa s5vaqesc rugaciuni curate ~i neinceta:e. lacrirna inimii care lnveseleste. rrse sa-wi biruiesc cu aripile postiril pantecele eel fara de rusine ~i infocat. 0.1 Domnilorl 0. Dz-m. [nfraneaza-mi ~i In\elepteste-sui pentecele care cu totul m-a biruit ~i Dl-3 ti~'losit. cum vel fi pus tmpreuna ttl rnultimea dracilorl 0. tr. cura~itol' de gresa'ele sufletului. de gheena ~i de Intunencul eel mai din afara. mantu~e~te~mjdirrcolo de vrednicia mea peste na deide. care tremurf cz niste vinovate. cum te vei scula la judecata cea vesnica. pentru ca sa suspin cu amar 9i sa lacrlmez netncetat.. Mai Inainte de intuuerie. 5Capa-llla de rusinea cea vesnica. eel plin de.. suspinurile pline de mir ~i tangu. irujneunf eli puterea de raza purtatoere a infranarii.

rnantuieste-ma. celor luminap. Iarta multirnile gre~emDr' mel e. Cauta spre mine cu ochi PfE2. Jnfrurnuseteaza-ma pe mine. sufletele cele ir tinate Ie vor arde.a ~i fierbinteala inimii. sa plang. Vor. lm. se va Iopi toata aidirea. Lumina 111treit stralucltoare! 0. cad nu celor rara prihana. Acum m-a afundat intru intunericul iadului ~in-a pravaM in beana rea mare. ca sa nul desfatez in lacasunle randuite. 199 _J'-" 198 . ci cu oile cele fericite. tn ziua judeditii. at minpi ajutator. Daruieste-m. partinitor. Stinge izbucnirile rauttitil mele. Slava desarta omeneasca ~i Iauda stricacioasa trm aduc necinste peste masura. paratic! Tale Irni pice grumazu. Izvoraste-mi ploi de lacrimi. de viclenie. Inger de raze purtator. 9i acum imi plec Tie genunchii inimii mele. val mie. cand ma vel judeca pe mine osanditul. sa nu rna pui pe mine. pO\la~uitor iodreptator spre mantuire. Cand vet sedea pe trou inaLt. cetele celor fara de trupurl vor alerga. bunatitii Tale aduc rllgiciune. turbarea dracilur rn-a impreunat pe mine cu nebunia patimilor.sul in care judecatorul va ie~i la Judecata. Treime preasfantal Treime dupa fete ~i unime dupa mntal Numai pentru credinta rnea si [ara nadeide. Nu rna lipsi de bunatatile cele vesnice. pazitor sufletului ~i trupulul meu. sa nu-l fi faCllt in toata vremea SI locul. lmpreuna ell ieaii cei ~L______ blestemap. Caci nu cste fel de rautate. spurcatului ~i netrebnicului. Fa-ma imparat puternic peste patimi. pe care. blestematul. Mahn] rea zar ~arnic. sa suspin in toata vrernea ~i locul. dreptilor.. Slobozeste-raa de tot pacatul. 0. Lumineaza-ma. Nu rna instraina de bucuria sfintilor. Invredruceste-rna sti Hcrlmea pururea. lntunericul Ienevirii. lat mandria. mania iute ~i zavishalonebunia. in cea. Uit~ grelele datorii ale mele. ci ai caruit cbipurt de pocain~a rnie.milostiv. Cu amar suspina inima de trei ori tid'iloasa. suHetele cele netrebnice Ie vor chir-ui. In ceasul eel infricosat. le-ai ~ezat leacul rnarturisirii. Se va dati cerul sl va tremura pamantul~ Sf! va Ingrozi rnarea. pana la urrna cu totul ma vor pierde. Jar EI va fi aprig eLI eel ce all nelegiuit. Nu ma scoate ·afara de la roasa ceil nemuritoare. heruvimli VOl" sta de fata cu ~rica ~iserafimii se vor spauuanta cu cutrernur.urate care. eel lntunecat.rasuna trambite!e cu putere. noruJ trandaviei rni-au gonit darul Duhului. in\latator.

ira de pacat sus. Celui pe Care bloc Te cuvanteaza Puterile ceru'rilor intru to? vecii cei nemarginip ~i nernasurati. luminaji. cetele prorocilor. Primeste drept rnijlocitoare pe Maica cea prealnalta. sa-mi rapeasca suflelul din rnunca ~isa-l duca f..nerautatea. Primeste drept mijlocitoare pentru mine bunatatea fa . spre dezlegare. dumneselasca scara. ale patriarhilor. spre curapc. Prlrneste mijlocitor luminat ~i de raze purtatot pe [naintemergatorul Tau eel sfintit. ale tuturor §1L__ _ 200 ~ I sfintilor celor de lumina purtatorl. pe eel ce mai Tnainte de Stapanul a stralucit celor din intuneric=.panirea. milostivirea. catre eel intreit Luminator si singur Imp""t ~i sa-l lnvredniceasca bucuriei sfintilor. intru tali vecli cei nesfar~i1i. trimite-mi iogeli blanzi.1 mortii. Ca btne s' Te cuvantez ~i cu dorire sa 'Te maresc.. cinstea ~isl1\. si Fecioara. C3 sa biruiasca palcurile dracilor. Primeste miilocitoare randuiala ~i ceata aruncatoare de fulgere a cerestilor Inger: celor Tara de trupuri. ca sa-Ti versuiesc curat "Tie. Primeste rniilocitoare cetele sfintilor. pe bucuria lumii. ale mucenicilcr. Irrdurarea cea de5avar*il:. iar in ceasul eel de pe urma ~i amar . tronul.\iiI lnvrednlceste-ma sfintitei imp. spre rnantuire.irta~id spre stergerea gre~elilor celor multe. tolagul eel netnsufletit. pe eel mai inainte de scutece propovaduitor ~ide Dumnezeu ~raitor"liJ.a. nepomenirea de rau. Ca Tie se cuvine stava. rata Maid. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful