ภาวะความเป็ นผู้นำาของ บิลล์ เกตส์

Selected Topics of Great Leaders Bill
Gates

โดย

นางสาวภัทรษมน รัตนางก้ร
รหัสนักศึกษา 508484

รายงานฉบับนีเ้ ป็ นส่วนหนึง
่ ของการศึกษา

วิชา

SBP 698

การศึกษาเฉพาะเรือ
่ ง

ของความเป็ นสุดยอดผู้นำา

หลักส้ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาผู้นำาทางสังคม ธุรกิจ และ
การเมือง

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม รุ่นที ่ 2
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปี การศึกษา 2551
กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาค้นคว้าวิชา SBP 698 เรือ
่ งการศึกษาเฉพาะ
เรือ
่ งของการเป็ นสุดยอดผ้้นำา โดยศึกษาภาวะผ้้นำาของบิลล์
เกตส์ ฉบับนี ้ ซึง่ เป็ นวิชาหนึง่ ในโครงสร้างหลักส้ตร ศิลป
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผ้้นำาทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต การศึกษา
ค้นคว้าในครัง้ นีไ้ ด้สำาเร็จ เป็ นไปตามเป้ าหมายของเวลา และ

วัตถุประสงค์ทีต
่ ัง้ ไว้ทก
ุ ประการ ผ้้วจ
ิ ัยใคร่ขอขอบพระคุณ
อาจารย์ ดร.สมชาย คุ้มพ้ล อาจารย์ประจำาหลักส้ตร ซึง่ เป็ น
อาจารย์ทีป
่ รึกษาในการศึกษาเฉพาะเรือ
่ งในครัง้ นีเ้ ป็ นอย่าง
ส้ง ทีไ่ ด้ประสิทธิประสาทวิชาความร้้ทีม
่ ีคุณค่าและได้สละ
เวลาให้คำาปรึกษาและข้อคิดเห็นต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ รวม
ทัง้ แก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่เป็ นอย่างดี ทำาให้งาน
ศึกษาค้นคว้าครัง้ นีส
้ ำาเร็จเป็ นร้ปเล่มรายงานการวิจัยขึน
้ มา
สุดท้ายนี ้ ผ้้วจ
ิ ัยขอน้อมรำาลึกพระคุณบิดาและมารดา ที ่
ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษา รวมทัง้ คร้
อาจารย์ทุกท่านทีไ่ ด้กรุณาประสิทธิป
์ ระสาทวิชา ความร้้
และอบรมสัง่ สอนผ้้วิจัย คอยเป็ นกำาลังใจทีด
่ ีและเป็ นแรงผลัก
ดันให้ผ้วิจัยได้มีกำาลังใจเสมอมาในการมุ่งมัน
่ ทีจ
่ ะศึกษาให้
สำาเร็จในครัง้ นีต
้ ลอดมา

นางสาวภัทรษมน รัตนางก้ร
28 กันยายน
2551

บทคัดย่อ

การศึกษาความเป็ นสุดยอดผ้้นำาของบิลล์ เกตส์

ใน

ครัง้ นีส
้ ืบเนือ
่ งจากความประทับใจในบทบาทนักธุรกิจผ้้ยิง่
ใหญ่ซงึ่ เต็มเปี ่ ยมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคมชาว
โลก รวมถึงภาวะความเป็ นสุดยอดผ้้นำา เนือ
่ งจากผ้้ศึกษาเป็ น
คนชืน
่ ชอบการทำางาน การดำาเนินชีวิต ผลงานและการ
บำาเพ็ญประโยชน์แก่สังคมชาวโลกของเขา ในการศึกษาสุด
ยอดความเป็ นผ้้นำาครัง้ นีจ
้ ึงเลือกศึกษาภาวะผ้้นำา บทบาท
ผ้้นำาแห่งโลกธุรกิจ ซึง่ ข้าพเจ้าประทับใจในความเป็ นผ้้นำา
และภาวะผ้้นำา ความฉลาดทางปั ญญา

การมีวิสัยทัศน์ที ่

กว้างไกล และการช่วยเหลือสังคมทีย
่ ิง่ ใหญ่ของเขา

โดยการศึกษาครัง้ นีม
้ ีวัตถุประสงค์เพือ
่ ต้องการศึกษา
ภาวะผ้้นำาของบิลล์ เกตส์

และทักษะความร้้ความสามารถ

ในความเป็ นผ้้นำาเชิงปฏิร้ป เพือ
่ ศึกษาบทบาทผ้้นำาแห่งโลก
ธุรกิจและแนวทางในการดำาเนินชีวิตของ ”เศรษฐีพอเพียง”
คนนี ้ และต้องการศึกษาตัวแบบภาวะผ้้นำาของเขาโดยศึกษา
จากชีวประวัติและบทบาทการเป็ นผ้้นำาทางโลกธุรกิจของบิลล์
เกตส์
จากการศึกษาครัง้ นีพ
้ บว่าปั จจัยทีส
่ ่งผลต่อบิลล์ เกตส์
ทางการดำาเนินชีวิตคือพืน
้ ฐานครอบครัว การศึกษาและ
บุคลิกภาพ คือมีความสามารถ มีความคิดริเริม
่ ความเชือ
่ มัน

ในตนเอง ความมุ่งมัน
่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ความ
กระตือรือร้น ความกล้าหาญ การคิดนอกกรอบ มีศีลธรรม
จริยธรรมและมีอุดมคติทีช
่ ัดเจน

บทที ่ 1
บทนำา

1.1

หลักการและเหตุผล
ในโลกธุรกิจปั จจุบัน มีนก
ั ธุรกิจจำานวนมากทีป
่ ระสบ

ความสำาเร็จและมีอีกจำานวนไม่น้อยทีป
่ ระสบกับความล้ม
เหลว จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เรือ
่ งง่ายเลยทีจ
่ ะเริม
่ ต้นทำาธุรกิจใดๆ
ไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม

ความ

เสีย
่ งย่อมเกิดขึน
้ เสมอเมือ
่ มีการตัดสินใจทีจ
่ ะลงมือทำา เนือ
่ ง
ด้วยปั จจัยทีม
่ ีผลกระทบหลายๆอย่างในสภาวการณ์ของโลก
ปั จจุบัน และปั จจัยหนึง่ ทีม
่ ีความสำาคัญยิง่ ต่อตัวองค์กรนัน
่ คือ
ผ้้นำาทีจ
่ ะตอบโจทย์ได้ว่าผ้้นำาจะมีวิสัยทัศน์ทีจ
่ ะสามารถนำาพา
องค์กรนัน
้ ๆไปส่้ยังจุดมุ่งหมายได้สำาเร็จหรือไม่

ภาวะผ้้นำา

ของแต่ละบุคคลนัน
้ มีความแตกต่างกัน ทัง้ นีข
้ ึน
้ อย่้กับ สภาพ
ของตัวบุคคล ความร้้ ความสามารถ การฝึ กฝน ฯลฯ ภาวะ
ผ้้นำาเกิดขึน
้ ได้หลายร้ปแบบ กล่าวคือ ภาวะผ้้นำาทีเ่ กิดขึน
้ จาก
การได้มาซึง่ อำานาจ

ภาวะผ้้นำาทีเ่ กิดจากการพัฒนา

ผ้้นำาทีเ่ กิดจากการสืบทอดทางสายเลือด

ภาวะ

ภาวะผ้้นำาทีเ่ กิดขึน

ตามสถานการณ์และภาวะผ้้นำาทีเ่ กิดขึน
้ มาโดยธรรมชาติ
ปั จจุบันมีผ้นำาทีป
่ ระสบความสำาเร็จในโลกธุรกิจและเป็ น
ทีย
่ อมรับมีมากมาย ซึง่ ตัวอย่างหนึง่ ซึง่ เป็ นทีก
่ ล่าวขานถึง
บุคลิกทีเ่ ป็ นผ้้นำาอันโดดเด่นประกอบด้วย ความกล้า ความ
ท้าท้าย บิลล์ เกตส์ ผ้้นีม
้ ีภาวะผ้้นำาโดยธรรมชาติ
บิลล์ เกตส์ กับภรรยาได้ก่อตัง้ ม้ลนิธิบิลล์และเมลินดา
เกตส์ ขึน
้ เพือ
่ เป็ นองค์กรการกุศล และได้อุทิศเงินทุนของ
ม้ลนิธิให้เป็ นเงินกองทุนเพือ
่ ทุนการศึกษาในวิทยาลัยของชนก
ลุ่มน้อย เป็ นทุนวิจัยเพือ
่ การป้ องกันโรคเอดส์ อันเป็ นโรคซึง่
แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศโลกทีส
่ าม รวมทัง้ ยัง
สนับสนุนโครงการการกุศลอืน
่ ๆ อีกหลายโครงการ ม้ลนิธิ
ได้ให้เงินงบประมาณเพือ
่ การกำาจัดโรคโปลิโอให้หมดไป คิด
เป็ นม้ลค่ากว่าร้อยละ 90 ของงบประมาณทัง้ โลกเพือ
่ การนี ้
อันเนือ
่ งมาจากนโยบายขององค์การอนามัยโลกทีม
่ ุ่งประเด็น
ความสนใจไปยังโรคอืน
่ ๆ และล่าสุดใน ค.ศ. 2005 มียอด
เงินบริจาคอย่้ที ่ 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เดือนกรกฎาคม 2006 บิลล์ เกตส์ ประกาศอำาลา
ตำาแหน่งสถาปนิกซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ เพือ
่ จะได้มี
เวลาอุทิศตนเพือ
่ งานการกุศลของม้ลนิธิบิลล์และเมลินดา
เกตส์มากขึน
้ โดยขอเวลา 2 ปี เพือ
่ ถ่ายโอนงานให้เรียบร้อย
บิลล์ เกตส์ ติดอันดับหนึง่ มหาเศรษฐีโลก จากการจัด
อันดับ "ฟอร์บ 400" ระหว่างปี ค.ศ.1993-2005 และติด
อันดับหนึง่ ในการจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกของนิตยสารฟอร์บ
ในปี ค.ศ. 1996 และระหว่างปี ค.ศ. 1998-2005
บิลล์ เกตส์ นับว่าเป็ นตัวอย่างกรณีศึกษาเกีย
่ วกับความ
เป็ นสุดยอดการเป็ นผ้้นำาทีน
่ ่าสนใจไม่น้อยไปกว่าผ้้นำาองค์กร
อืน
่ ๆในโลก เนือ
่ งจากความสามารถในการมองอนาคตของ
ธุรกิจต่างๆทีเ่ ขาสนใจนัน
้ เขามองได้ชัดเจนและเห็นภาพ
ก่อนทีม
่ ันจะเกิดขึน
้ อีก ซึง่ สิง่ เหล่านัน
้ เป็ นความสามารถพิเศษ
ในการคาดคะเนความเป็ นไปได้

เป็ นเรือ
่ งยากทีใ่ ครสักคนจะ

กล้าตัดสินใจทีจ
่ ะลงทุนในธุรกิจทีไ่ ม่มีความถนัดหรืออย่้บน
พืน
้ ฐานของความไม่ร้ เขาลงมือทำามันเพราะ

“ความรัก

และความชอบ”
วิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ เกตส์ แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจน เช่นการทีบ
่ ริษัทไมโครซอฟท์ เผยโฉมซอฟต์แวร์ใหม่
ภายใต้แนวความคิด “real-time collaboration Solution” เน้น
ให้ธุรกิจหันมาใช้ซอฟต์แวร์เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพในการ

ทำางานและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รองรับเศรษฐกิจยุค
นำา
้ มันราคาแพง ประกอบด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่ 3
โปรแกรม ได้แก่ Microsoft Office Live Meeting, Microsoft
Office Communicator 2005 และ Microsoft Office Live
Communications Server 2005 แนวความคิดของโซล้ชัน
“real-time collaboration” คือการประยุกต์ใช้ความสามารถที ่
อย่้ในร้ปแบบเรียลไทม์ทัง้ หมด ได้แก่ การประชุมผ่านเว็บ
(Web Conference) บริการส่งข้อความทันใจ (Instant
Messaging) และเทคโนโลยี VoIP (Voice Over IP) เข้าด้วย
กัน เพือ
่ ใช้ในการจัดประชุมเสมือน (Virtual Meeting) แทน
การเดินทางไปมาหาส่้โดยตรง ซึง่ เชือ
่ ว่าสามารถลดค่าใช้
จ่ายและประหยัดเวลาได้อย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศที ่
พัฒนาแล้วจะใช้เครือข่ายบรอดแบนด์เป็ นหลัก ทำาให้การรับ
ส่งข้อม้ลสามารถเป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว อีกทัง้ มีค่า
ใช้จ่ายน้อยกว่าบริการของโทรศัพท์พืน
้ ฐานอย่างมาก
ซึง่ ทัง้ หมดทีก
่ ล่าวมาข้างต้นนัน
้ บิลล์ เกตต์ ได้แสดงทุก
อย่างทีส
่ ือ
่ ถึงความเป็ นตัวตนของเขาเอง ด้วยไหวพริบ
สัญชาตญาณ แห่งความเป็ นผ้้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล คิดมองไป
ข้างหน้าอย่างชัดเจน และนัน
่ เป็ นทีม
่ าแห่งความเป็ นสุดยอด
ผ้้นำาในมุมมองทีห
่ ลายคนต่างแสวงหานัน
่ เอง

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1เพือ
่ ศึกษาภาวะผ้้นำาของบิลล์ เกตส์และทักษะความร้้
ความสามารถในความเป็ นผ้้นำาโดยกำาเนิดของบิลล์ เกตส์
1.2.2 เพือ
่ ศึกษาถึงภาวะผ้้นำาเชิงปฎิร้ปของบิลล์ เกตส์
1.2.3 เพือ
่ ศึกษาและวิเคราะห์ตัวแบบภาวะผ้้นำาของบิลล์
เกตส์

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 การศึกษาภ้มิหลัง ประวัติชีวิต ช่วงเวลาและ
พัฒนาการต่างๆในการทำางานของเขา
1.3.2 การศึกษาร้ปแบบและภาวะผ้้นำาของบิลล์ เกตส์จาก
เอกสารและอัตชีวประวัติของเขา
1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ขง

1.5

ประโยชน์ทีค
่ าดว่าจะไดูรับ

1.5.1 ได้ทราบถึงวิสัยทัศน์และความเป็ นผ้้นำาของบิลล์
เกตส์
1.5.2 ได้ทราบถึงปั จจัยทีม
่ ีอิทธิพลต่อการมีภาวะผ้้นำาโดย
กำาเนิดของบิลล์ เกตส์
1.5.3 นำาปั จจัยทีม
่ ีอิทธิพลทีป
่ ระสบความสำาเร็จของบิลล์
เกตส์มาวิเคราะห์และพัฒนาใช้ให้เป็ นประโยชน์
1.5.4 ได้ทราบถึงชีวประวัติและวิธีการทำางานของบิลล์
เกตส์ทีส
่ ่งเสริมให้ประสบความสำาเร็จ

บทที ่ 2
ทบทวนวรรณกรรม

ในการศึกษาเรือ
่ ง สุดยอดผ้้นำาของบิลล์ เกตส์นัน
้ ผ้้
ศึกษาได้ศก
ึ ษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข้อง

โดยได้แบ่งเนือ
้ หาออกเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนที ่ 1 คือ แนวคิด
ทฤษฎีทีเ่ กีย
่ วข้อง และส่วนที ่ 2 คือ วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข้อง
ดังนี ้
2.1 แนวคิดทฤษฎีทีเ่ กีย
่ วขูอง
ในแนวคิดทฤษฎีทีเ่ กีย
่ วข้อง ผ้้ศึกษาได้นำาเสนอทัง้ หมด
4 ประเด็น คือ
2.1.1

ความหมายของผ้้นำา

2.1.2

ความหมายของภาวะผ้้นำา

2.1.3

ลักษณะของผ้้นำา

2.1.4

ทฤษฎีผ้นำา

2.1.1 ความหมายของผู้นำา
เป็ นทีย
่ อมรับกันแล้วว่า ผ้้นำา (Leader) เป็ นปั จจัยที ่
สำาคัญยิง่ ประการหนึง่ ต่อความสำาเร็จขององค์การทัง้ นี ้
เพราะผ้้นำามีภาระหน้าที ่ และความรับผิดชอบโดยตรงทีจ
่ ะ
ต้องวางแผนสัง่ การด้แลและควบคุมให้บุคลากรขององค์การ
ปฏิบัติงานต่างๆให้ประสบความสำาเร็จตามเป้ าหมาย และ
วัตถุประสงค์ทีต
่ ัง้ ไว้ปัญหาทีเ่ ป็ นทีส
่ นใจของนักวิชาการและ
บุคคลทัว
่ ไปอย่้ตรงทีว
่ ่า ผ้้นำาทำาอย่างไรหรือมีวิธีการนำา
อย่างไรจึงทำาให้ผ้ใต้บังคับบัญชาหรือผ้้ตามเกิดความผ้กพัน

กับงานแล้วทุ่มเทความสามารถ และพยายามทีจ
่ ะทำาให้งาน
สำาเร็จด้วยความเต็มใจ ในขณะทีผ
่ ้นำาบางคนนำาอย่างไร
นอกจากผ้้ใต้บังคับบัญชาจะไม่เต็มใจในการปฏิบัติงานให้
สำาเร็จอย่างมประสิทธิภาพแล้ว ยังเกลียดชังและพร้อมทีจ
่ ะ
ร่วมกันขับไล่ผ้นำาให้ไปจากองค์การ
เพือ
่ ให้เข้าใจภาวะผ้้นำา (Leadership) และผ้้นำา (Leader)
ดีขึน
้ จึงเสนอความหมายของผ้้นำา (Leader) ไว้ดงั นี ้
ผ้้นำา คือ บุคคลทีม
่ ีความ สามารถในการใช้อิทธิพลให้
คนอืน
่ ทำางานในระดับต่าง ๆ ทีต
่ ้องการให้บรรลุเป้ าหมาย
และวัตถุประสงค์ทีต
่ ัง้ ไว้ (McFarland, 1979:214: 215)
ผ้้นำา คือ ผ้้ทีส
่ ามารถในการชักจ้งให้คนอืน
่ ทำางานให้
สำาเร็จตามต้องการ (Hues, 1978:227)

ผ้้นำา คือ

บุคคลทีม
่ ีอิทธิพลส้งสุดในกลุ่ม และเป็ นผ้้ทีต
่ ้องปฏิบัติภาระ
หน้าทีข
่ องตำาแหน่งผ้้นำาทีไ่ ด้รับมอบหมายบุคคลอืน
่ ในกลุ่มที ่
เหลือก็คือผ้้ตาม แม้จะเป็ นหัวหน้ากลุ่มย่อย หรือผ้้ช่วยใน
การปฏิบัติหน้าทีต
่ ่าง ๆ ก็ตาม (Yolk, 1989:3-4)
ผ้้นำา คือ บุคคลทีม
่ าจากการเลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ หรือ
การยกย่องขึน
้ มาของกลุ่ม เพือ
่ ให้ทำาหน้าทีเ่ ป็ นผ้้ชีแ
้ นะและ
ช่วยเหลือให้กลุ่มประสบความสำาเร็จตามเป้ าหมายทีต
่ ัง้ ไว้
กวี วงศ์พุฒ (2535: 14-15) ได้สรุปแนวคิดเกีย
่ วกับ
ผ้้นำาไว้ 5 ประการ คือ

(1) ผ้้นำา หมายถึง ผ้ซ
้ ึง่ เป็ นศ้นย์กลางหรือจุดรวมของ
กิจกรรมภายในกลุ่ม เปรียบเสมือนแกนของกลุ่ม เป็ นผ้้มี
โอกาสติดต่อสือ
่ สารกับผ้้อืน
่ มากกว่าทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพล
ต่อการ ตัดสินใจของกลุ่มส้ง
(2) ผ้้นำา หมายถึง บุคคลซึง่ นำากลุ่มหรือพากลุ่มไปส่้
วัตถุประสงค์หรือส่้จุดหมายทีว
่ างไว้แม้ แต่เพียงชีแ
้ นะให้กลุ่ม
ไปส่้จุดหมายปลายทางก็ถือว่าเป็ นผ้้นำาทัง้ นีร้ วมถึงผ้้นำาทีน
่ ำา
กลุ่มออกนอกล่้นอกทางด้วย
(3) ผ้้นำาหมายถึงบุคคลซึง่ สมาชิกส่วนใหญ่คัดเลือก
หรือยกให้เขาเป็ นผ้้นำาของกลุ่มซึง่ เป็ นไปโดยอาศัยลักษณะ
ทางสังคมมิติของบุคคลเป็ นฐาน และสามารถแสดง
พฤติกรรมของผ้้นำาได้
(4) ผ้้นำาหมายถึงบุคคลซึง่ มีคุณสมบัติเฉพาะบาง
อย่างคือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการอันก่อให้เกิด
การเปลีย
่ นแปลงของกลุ่มได้มากทีส
่ ุด
(5) ผ้้นำา หมายถึง บุคคลผ้้ซึง่ สามารถนำากลุ่มไปใน
ทางทีต
่ ้องการ เป็ นบุคคลทีม
่ ีส่วนร่วมและเกีย
่ วข้องโดยตรง
ต่อการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเป็ นผ้้นำา
บุญทัน ดอกไทสง (2535:266) ได้สรุปเกีย
่ วกับผ้้นำาไว้
ว่า ผ้้นำา (Leader) หมายถึง
(1) ผ้้มีอิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน เพือ
่ ให้

พวกเขามีความตัง้ ใจทีจ
่ ะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้ าหมายตาม
ต้องการ
(2) เป็ นผ้้นำาและแนะนำา เพราะผ้้นำาต้องคอยช่วย
เหลือกลุ่มให้บรรลุเป้ าหมายส้งสุดตามความสามารถ
(3) ผ้้นำาไม่เพียงแต่ยืนอย่้เบือ
้ งหลังกลุ่มทีค
่ อยแต่
วางแผนและผลักดัน แต่ผ้นำาจะต้องยืนอย่้ข้างหน้ากลุ่ม และ
นำากลุ่มปฏิบัติงานให้บรรลุเป้ าหมาย
สรุปได้ว่า ผ้้นำา (Leader) คือบุคคลทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้
หรือการเลือกตัง้ หรือการยกย่องจากกลุ่มให้ทำาหน้าทีข
่ อง
ตำาแหน่งผ้้นำา เช่น การชีแ
้ นะ สัง่ การ และช่วยเหลือให้กลุ่ม
สามารถปฏิบัติงานได้สำาเร็จตามจุดประสงค์ทีต
่ ัง้ ไว้ได้มีการ
เขียนชือ
่ ผ้้นำาแตกต่างกันออกไปตามลักษณะงานและองค์การ
ทีอ
่ ย่้ เช่น ผ้้บริหาร ผ้้จัดการ ประธานกรรมการ ผ้้อำานวย
การ อธิการบดี ผ้้บัญชาการเหล่าทัพ ผ้้ว่าราชการ นาย
อำาเภอ กำานัน เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส ปลัดกระทรวง
คณบดี
2.1.2

ความหมายของภาวะผู้นำา
ภาวะผ้้นำา (Leadership) คือความสามารถทีจ
่ ะใช้

อิทธิพลนำากลุ่มไปส่้วัตถุประสงค์ อิทธิพลนัน
้ อาจได้รับมา
แบบเป็ นทางการนัน
่ คือผ้้นำาอย่างเป็ นทางการ หรือผ้้นำาทีไ่ ม่

เป็ นทางการซึง่ คือผ้้นำาทีไ่ ม่ได้รับมอบอำานาจอย่างเป็ น
ทางการแต่สามารถนำากลุ่มและเป็ นทีย
่ อมรับ (กรองแก้ว อย่้
สุข, 2534: 132)
ภาวะผ้้นำา (Leadership) หรือความเป็ นผ้้นำา ซึง่ หมายถึง
ความสามารถในการนำา (The American Heritage
Dictionary, 1985: 719) จึงเป็ นสิง่ สำาคัญยิง่ สำาหรับความ
สำาเร็จของผ้้นำา ภาวะผ้้นำาได้รับความสนใจ และมีการศึกษา
มาเป็ นเวลานานแล้ว เพือ
่ ให้รว
้ ่าอะไรเป็ นองค์ประกอบที ่ จะ
ช่วยให้ผ้นำามีความสามารถในการนำา หรือมีภาวะผ้้นำาทีม
่ ี
ประสิทธิภาพ
การศึกษานัน
้ ได้ศึกษาตัง้ แต่คุณลักษณะ (Traits) ของ
ผ้้นำา อำานาจ (Power) ของผ้้นำาพฤติกรรม (Behavior) ของ
ผ้้นำาแบบต่าง ๆ และอืน
่ ๆ ในปั จจุบันนี ้ ก็ยงั มีการศึกษา
ภาวะผ้้นำาอย่้ตลอดเวลา และพยายามจะหาภาวะผ้้นำาทีม
่ ี
ประสิทธิภาพในแต่ละองค์การและในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน
ความหมายของภาวะผ้้นำา ได้มีผ้ให้ความหมายของ
ภาวะผ้้นำาไว้หลากหลายและแตกต่างกันซึง่ ยุคล์ (Yolk,
1989: 3) ได้กล่าวถึงสาเหตุทีค
่ วามหมายของภาวะผ้้นำามี
หลากหลายและแตกต่างกัน ก็เนือ
่ งจากขอบเขตเนือ
้ หาและ
ความสนใจในภาวะผ้้นำา ในการศึกษาของนักวิจัยแตกต่างกัน
ในทีน
่ ีจ
้ ึงขอนำาเสนอให้ศึกษาดังต่อไปนี ้

ภาวะผ้้นำาคือความริเริม
่ และธำารงไว้ซงึ่ โครงสร้าง

ของความคาดหวังและความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิก
ของกลุ่ม (Stodgily, 1974:411)

ภาวะผ้้นำาคือความสามารถทีจ
่ ะชีแ
้ นะ สัง่ การ

หรืออำานวยการ หรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผ้้อืน
่ เพือ
่ ให้
มุ่งไปส่้จุดหมายทีก
่ ำาหนดไว้ (McFarland, 1979:303)

ภาวะผ้้นำาคือศิลป์ ในการชีแ
้ นะล้กน้อง หรือผ้้ร่วม

งานให้ปฏิบัติหน้าทีด
่ ้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจ
(Schwartz, 1980:491)

ภาวะผ้้นำา เป็ นกระบวนการทีบ
่ ุคคลใช้อิทธิพลต่อ

กลุ่ม เพือ
่ ให้บรรลุความต้องการของกลุ่ม หรือจุดมุ่งหมาย
ขององค์การ (Mitchell and Larson, Jr., 1987:435)

ภาวะผ้้นำาเป็ นเรือ
่ งของศิลป์ ของการใช้อิทธิพล

หรือกระบวนการใช้อิทธิพลต่อบุคคลอืน
่ เพือ
่ ให้เขามีความ
เต็มใจ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานจนประสบความ
สำาเร็จตามจุดมุ่งหมายของกลุ่ม(Koontz and Weihrich,
1988:437)

ภาวะผ้้นำาเป็ นความสามารถในการใช้อิทธิพลต่อ

กลุ่ม เพือ
่ ให้ประสบความสำาเร็จตาม เป้ าหมายหมายทีต
่ ัง้ ไว้
(Robbins, 1989:302)

ภาวะผ้้นำาเป็ นกระบวนการของการชีแ
้ นะและ

อิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกของกลุ่ม (Stoner and
Freeman, 1989:459)

ภาวะผ้้นำาเป็ นกระบวนการทีบ
่ ุคคลหนึง่ (ผ้้นำา)ใช้

อิทธิพลและอำานาจของตนกระตุ้นชีน
้ ำาให้บุคคลอืน
่ (ผ้้ตาม) มี
ความกระตือรือร้น เต็มใจทำาในสิง่ ทีเ่ ขาต้องการ โดยมีเป้ า
หมายขององค์การเป็ นจุดหมายปลายทาง (พยอม วงศ์สาร
ศรี, 2534:196)
จากการวิเคราะห์ความหมายของภาวะผ้้นำาข้างต้น จะ
เห็นได้ว่า แนวคิดส่วนใหญ่จะเกีย
่ วข้องกับกลุ่มคน และ
สมาชิกของกลุ่มมีความสัมพันธ์ภายในต่อกันอย่างสมำ่าเสมอ
ในการนีจ
้ ะมีสมาชิกคนใดคนหนึง่ หรือมากกว่าถ้กกำาหนด
หรือยอมรับให้เป็ นผ้้นำา (Leader) เนือ
่ งจากมีความแตกต่าง
ในด้านต่าง ๆ จากบุคคลอืน
่ ๆ ของกลุ่ม ซึง่ ถือว่าเป็ นผ้้ตาม
(Followers) หรือผ้้ใต้บังคับบัญชา หรือล้กน้อง
(Subordinates) หรือผ้้ปฏิบัติ
สำาหรับความหมายของภาวะผ้้นำาเกือบทัง้ หมดจะ
เกีย
่ วข้องกับการใช้อิทธิพล ซึง่ ส่วนมากจะเป็ นผ้้นำา (Leader)
พยายามจะมีอิทธิพลต่อผ้้ตาม (Followers) ในกลุ่มหรือ
บุคคลอืน
่ ๆ เพือ
่ ให้มีทัศนคติ พฤติกรรม และอืน
่ ๆ ไปใน
ทิศทางทีท
่ ำาให้จุดมุ่งหมายของกลุ่มหรือองค์การประสบความ
สำาเร็จ ดังนัน
้ จึงสรุปได้ว่า ภาวะผ้้นำา (Leadership) คือ

กระบวนการทีบ
่ ุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือมากกว่า พยายามใช้
อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุ้น ชีน
้ ำา ผลักดัน ให้บุคคล
อืน
่ หรือกลุ่ม บุคคลอืน
่ มีความเต็มใจ และกระตือรือร้นใน
การทำาสิง่ ต่าง ๆ ตามต้องการ โดยมีความสำาเร็จของกลุ่ม
หรือองค์การเป็ นเป้ าหมาย
และยุคล์ (Yukl,1989: 7-8) ได้สรุปแนวทางการศึกษา
ภาวะผ้้นำาของงานวิจัยได้เป็ น 4 แนวทาง ดังต่อไปนีค
้ ือ
1. ศึกษาอำานาจ-อิทธิพล (Power-Influence Approach)
ของผ้้นำา
2. ศึกษาคุณลักษณะ (Trait Approach) ของผ้้นำา
3. ศึกษาพฤติกรรม (Behavior Approach) ของผ้้นำา
4. ศึกษาสถานการณ์ (Situational Approach) ของ
ผ้้นำา
1) อำานาจ-อิทธิพล (Power-Influence Approach) การ
ศึกษาประสิทธิภาพของ ภาวะผ้้นำาจากอำานาจ-อิทธิพลของ
ผ้้นำา ส่วนใหญ่จะเน้นหรือพิจารณาทีข
่ นาด ชนิดและการใช้
อำานาจ ของผ้้นำา ดังทีย
่ อมรับกันแล้วว่าอำานาจเป็ นสิง่ สำาคัญ
สำาหรับผ้้นำา เพราะนอกจากจะทำาให้มีอิทธิพลต่อ ล้กน้อง
แล้ว ยังสามารถมีอิทธิพลต่อเพือ
่ น ผ้้นำาในระดับเดียวกัน ต่อ
ผ้้บังคับบัญชาในระดับส้ง รวมทัง้ บุคคลภายนอกหน่วยงาน
และองค์การได้ ในการศึกษาวิจัยชนิดนี ้ นักวิจัยจะมีคำาถามที ่

ต้องการ คำาตอบอย่้หลายคำาถาม ได้แก่
(1) อะไรคือแหล่งของอำานาจผ้้นำา ลักษณะเฉพาะใด
ของผ้้นำา และ ในสถานการณ์เช่นไรทีท
่ ำาให้ผ้นำามีอำานาจ
(2) ทิศทางการเพิม
่ และลดอำานาจของผ้้นำาจาก
กระบวนการแลกเปลีย
่ นอิทธิพลเป็ นอย่างไร นอกจากนัน

การทีต
่ ้องวิเคราะห์อำานาจของผ้้นำาพร้อม ๆ กับ การ
วิเคราะห์อำานาจของหน่วยงานและกลุ่มคน ทำาให้การ
ประเมินประสิทธิภาพของภาวะผ้้นำามุ่งเน้นไปทีค
่ วามสามารถ
ในการปรับตัวขององค์การต่อสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย
่ นไป อัน
เนือ
่ งมาจากใช้ กลยุทธ์อิทธิพลของผ้้นำา
2) พฤติกรรม (Behavior Approach) การศึกษา
ประสิทธิภาพของภาวะผ้้นำาจาก พฤติกรรมหรือแบบของผ้้นำา
นัน
้ มักจะมุ่งไปทีพ
่ ฤติกรรมอะไรบ้างของผ้้นำาทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบัติหน้าทีต
่ ่างๆหรือผ้้นำาทำาอะไรบ้างในการปฏิบัติงานให้
ประสบความสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาวิจัยเกีย
่ ว
กับพฤติกรรมของผ้้นำาจะแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ โดย
กลุ่มแรกจะทำาการศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ของงานบริหารของ
ผ้้นำาและเวลาทีผ
่ ้นำาใช้ในแต่ละกิจกรรมในระยะต้น ส่วนใน
ปั จจุบันจะมุ่งเน้นศึกษาภาระหน้าทีห
่ รืองานของผ้้นำาแต่ละ
ชนิด เพือ
่ ค้นหาพฤติกรรมของผ้้นำาทีเ่ หมาะหรือทำาให้แต่ละ
ภารกิจประสบความสำาเร็จ สำาหรับงานวิจัยกลุ่มทีส
่ องจะ

ศึกษามุ่งเน้นไปทีค
่ วามแตกต่างระหว่างพฤติกรรมทีม
่ ี
ประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพของผ้้นำา โดยหาความ
สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผ้้นำา กับความพึงพอใจและผล
การปฏิบัติงานของผ้้ตามพฤติกรรมของผ้้นำาทีน
่ ำามาพิจารณา
มักเป็ นพฤติกรรมทีส
่ ำาคัญๆ (Critical Incident) ของการ
บริหาร
3) คุณลักษณะ (Trait Approach) การศึกษาวิจัยแบบนี ้
จะมุ่งเน้นไปทีค
่ ุณลักษณะเฉพาะ ของผ้้นำาซึง่ ในอดีตทีผ
่ ่านมา
เชือ
่ ว่าผ้้นำาทีป
่ ระสบความสำาเร็จจะมีคุณสมบัติพิเศษเหนือ
กว่าผ้้ตาม เช่นการทำางานไม่รจ
้ ักเหน็ดเหนือ
่ ย การสามารถ
หยัง่ ร้้ใจคนได้ การคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ แม่นยำา
อย่างน่ามหัศจรรย์ และมีพรสวรรค์ในการชักจ้งคนได้อย่าง
เหลือเชือ
่ การศึกษาคุณลักษณะของผ้้นำาได้มีมากในระหว่าง
ค.ศ.1930 - 1940 แต่ก็ไม่มีงานวิจัยใดยืนยันได้ว่าคุณลักษณะ
ของ ผ้้นำาแต่ละคุณลักษณะมีความสัมพันธ์ต่อความสำาเร็จ
ของผ้้นำาได้อย่างไร จึงทำาให้นักวิจัยให้ความ สนใจใน
คุณลักษณะของผ้้นำาน้อยลงตามลำาดับ อย่างไรก็ตามได้มี
ความพยายามทีจ
่ ะศึกษาว่าคุณลักษณะของผ้้นำาชนิดทีจ
่ ำาเป็ น
สำาหรับงานของผ้้นำาแต่ละประเภทอย่างไรและในสถานการณ์
ทีแ
่ ตกต่างกัน คุณลักษณะใดทีจ
่ ะช่วยให้ผ้นำาประสบความ
สำาเร็จได้

4) สถานการณ์ (Situation Approach) การศึกษาวิจัย
สถานการณ์ทีม
่ ีผลต่อ ประสิทธิภาพของภาวะผ้้นำานัน
้ จะมุ่ง
เน้นศึกษาสถานการณ์ทีส
่ ำาคัญ ๆ เช่น อำานาจหน้าที ่ และ
ความ มัน
่ คงของผ้้นำา ลักษณะงานของผ้้นำา ความสามารถ
และแรงจ้งใจของผ้้ตาม สภาพแวดล้อมภายนอก ความคาด
หวังและข้อเรียกร้องต่าง ๆ เกีย
่ วกับงานของล้กน้อง เพือ
่ น
ร่วมงาน และบุคคลภายนอก องค์การ การศึกษาวิจัยเกีย
่ ว
กับสถานการณ์นี ้ แยกออกได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ โดยกลุ่ม
แรกจะมุ่ง เน้นว่าสถานการณ์ใดทีจ
่ ะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
แต่ละพฤติกรรมของผ้้นำาอย่างไร ดังนัน
้ การวิจัย ประเภทนี ้
จึงต้องศึกษาว่าพฤติกรรมการบริหารงานของผ้้นำาต่าง
องค์การ ต่างระดับเหมือนหรือ แตกต่างกันอย่างไร สำาหรับ
กลุ่มทีส
่ อง ม่งุ ทีจ
่ ะศึกษาว่า สถานการณ์ลักษณะใดจะมีส่วน
ทำาให้พฤติกรรมหรือแบบของผ้้นำา รวมทัง้ คุณลักษณะของ
ผ้้นำามีผลต่อประสิทธิภาพของภาวะผ้้นำา เพราะนักวิจัยกลุ่มนี ้
มี พืน
้ ฐานความคิดทีว
่ ่าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึง่ ไม่เหมาะ
สำาหรับทุกสถานการณ์ หรือประสิทธิภาพ ของผ้้นำาขึน
้ อย่้กับ
ความสามารถในการปรับพฤติกรรมให้เป็ นไปตามการ
เปลีย
่ นแปลงของสถานการณ์ หรือเหมาะสมกับสถานการณ์
2.1.3 ลักษณะของผู้นำา

มิทเชล และ ลาร์สัน จ้เนียร์ (Michel and Larson, Jr.,
1987:435-436) ได้ชีใ้ ห้เห็นองค์ประกอบทีส
่ ำาคัญ 3 ประการ
ในการพิจารณาว่าผ้้นำาใดมีภาวะผ้้นำาหรือไม่ ได้แก่
1. ผ้้นำาเป็ นกระบวนการ
2. มีระดับความถ้กต้องของการใช้อิทธิพล
3. มีความสำาเร็จของจุดมุ่งหมายทีต
่ ัง้ ไว้
1) ภาวะผ้้นำา เป็ นกระบวนการของการใช้อิทธิพล ที ่
ผ้้นำาพยายามจะมีอิทธิพลเหนือผ้้ตามเพือ
่ ให้มีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามต้องการโดยมีจุดมุ่งหมายขององค์การเป็ นเป้ า
หมาย

ไม่ใช่เรือ
่ งของบุคคลทีจ
่ ะพึงมีภาวะผ้้นำาได้โดยทีไ่ ม่ได้

มีการกระทำาใด ๆ เป็ นกระบวนการ (process) ให้เกิด
อิทธิพลต่อผ้้อืน

ดังนัน
้ ผ้้นำาทางจากการแต่งตัง้ เช่น ผ้้

อำานวยการ ผ้้บัญชาการ อาจจะมีภาวะผ้้นำาหรือไม่กไ็ ด้ ทัง้ นี ้
ขึน
้ อย่้ว่ามีลักษณะทัง้ 3 ประการหรือเปล่า ในทางตรงข้าม
ผ้้ทีแ
่ สดงภาวะผ้้นำาอาจจะไม่เป็ นผ้้นำาทีเ่ ป็ นแบบทางการ แต่มี
องค์ประกอบ 3 ประการเหล่านัน

2) ภาวะผ้้นำา นอกจากเป็ นกระบวนการแล้ว ภาวะ
ผ้้นำาจะเกิดขึน
้ ได้ก็ต่อเมือ
่ ผ้้ตามยอมให้ผ้นำาใช้อิทธิพลต่อตัว
เขา ซึง่ โดยทัว
่ ไปก็ต้องพิจารณาถึงระดับความถ้กต้องของ
อิทธิพลทีใ่ ช้ด้วยว่าไม่ใช่เป็ นการใช้อำานาจเข้าข่้เข็ญ หรือบีบ
บังคับให้ทำาตาม เพราะถ้าเป็ นการเช่นนัน
้ ก็ไม่ถือว่าผ้้นำามี

ภาวะผ้้นำาได้
3) ภาวะผ้้นำา จะถ้กอ้างถึงเมือ
่ จุดมุ่งหมายของกลุ่ม
หรือองค์การประสบความสำาเร็จ ดังนัน
้ ถ้าหากผ้้นำาไม่
สามารถนำากลุ่มไปส่้ความสำาเร็จดังกล่าวได้ ก็ยอ
่ มหมาย
ถึงว่าผ้้นำาไม่ได้แสดงภาวะผ้้นำาหรือไม่มีความสามารถใน
การนำานัน
่ เอง
(ทีม
่ า: http://www.nrru.ac.th/article/leadership/page1.1.html)
เมือ
่ เปรียบเทียบความหมายของคำาว่าผ้้นำากับภาวะผ้้นำา
พบว่า มีความแตกต่างและคล้ายคลึงกันทีผ
่ ้นำาหมายถึงบุคคล
ส่วนภาวะผ้้นำาหมายถึงการใช้กระบวนการของความสามารถ
ของบุคคลทีใ่ ช้อิทธิพลของตนในการชักชวน ชีน
้ ำาหรือชักจ้งผ้้
อืน
่ ให้รว
่ มมือร่วมใจกับตนในการ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่าง
หนึง่
จากการจำาแนกประเภทของผ้้นำา อาจจำาแนกโดย
อธิบายให้เห็นถึงการเกิดภาวะผ้้นำาว่าเกิดขึน
้ ได้ 2 ประเภท
คือ ประเภทโดยสถานการณ์และโดยตำาแหน่ง หรืออาจ
จำาแนกโดย ลักษณะในการบริหาร ซึง่ มี 3 ประเภท การ
จำาแนกแบบของผ้้นำานีแ
้ ตกต่างไปจากประเภทของผ้้นำาที ่
กล่าวคือจะเน้นทีพ
่ ฤติกรรมของผ้้นำาเป็ นสำาคัญว่า ผ้้นำามี
พฤติกรรมอย่างไร เช่น เป็ นแบบม่งุ งานหรือม่งุ สัมพันธ์ เป็ น
แบบใช้พระเดชหรือใช้พระคุณซึง่ มีลักษณะทีส
่ รุปได้ดังนี ้

1) ผ้้นำาแบบใช้พระเดช หมายถึงผ้้นำายึดถือเอา
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนเป็ นทีต
่ ัง้
2) ผ้้นำาแบบใช้พระคุณ หมายถึงผ้้นำาทีม
่ ีอำานาจและ
ศิลปะในการทีจ
่ ะสามารถจ้งใจให้บุคคลทัง้ หลายทัง้ ปวง
ปฏิบัติตามทีต
่ นประสงค์
3) ผ้้นำาแบบสัญลักษณ์ หมายถึงผ้้นำาทีม
่ ีลักษณะเป็ น
สัญลักษณ์ของผ้้อย่้ในฐานะตำาแหน่งทีค
่ วรแก่การเคารพ
นับถือ
ถ้าพิจารณาผ้้นำาแบบใช้พระเดชจะพบว่า ตรงกับ
ประเภทของภาวะผ้้นำา คือ ผ้้นำาประเภทนิเสธ ส่วนผ้้นำาโดย
ตำาแหน่งก็มักจะมีพฤติกรรมแบบผ้้นำาแบบใช้พระเดชเป็ นส่วน
มาก คือเมือ
่ ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดำารงตำาแหน่ง ก็มักยึดถือ
กฎหมายและระเบียบแบบแผนเป็ นทีต
่ ัง้ แต่ก็มีบ้างทีใ่ ช้
พระคุณ ส่วนผ้้นำาแบบใช้พระคุณนัน
้ ตรงกับผ้้นำาประเภทปฏิ
ฐาน และผ้้นำาโดยสถานการณ์ เพราะเป็ นผ้้นำาทีท
่ ำาให้ผ้ร่วม
งานเลือ
่ มใสศรัทธา และเห็นอกเห็นใจผ้ร
้ ่วมงานเหมือน ๆ
กัน ทัง้ ยังเป็ นผ้้นำาทีอ
่ าจจะไม่ได้รับการแต่งตัง้ ตามกฎหมาย
อีกด้วย
ร้ปแบบของผ้้นำาอาจสรุปได้จากลักษณะการใช้อำานาจ
และลักษณะของการปฏิบัติงาน ได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนีค
้ อ

การกำาหนดทีใ่ ช้สถานะเป็ นหลัก ได้แก่

ผ้้นำาทีเ่ ป็ นมรดกตกทอด จากการสืบสกุล สืบทอด

ผ้้นำาตามกฎหมาย จากการดำารง•

ตำาแหน่ง• จาก

หน้าที ่

ผ้้นำาทีส
่ ร้าง•

สมบารมี จากการยอมรับ จากความ

เสน่หา

ผ้้นำาทีเ่ ป็ นสัญ• ลักษณ์ จากการดำารง•
ประมุขของ•

ตำาแหน่ง•

ประเทศ สถาบัน ฯลฯ

ผ้้นำาทีไ่ ด้รับการคัดเลือกในช่วง•

ระยะเวลาสัน
้ ๆ

จากกรณีฉก
ุ เฉินชัว
่ คราว ผ้้นำาแบบไม่มีพิธีการ ผ้้นำา
แบบเปิ ดโอกาส

การกำาหนดลักษณะการทำาง• านหรือพฤติกรรม
การปฏิบัติง•

านเป็ นหลัก ได้แก่

 ผ้้นำาทีย
่ ึดความคิดตนเป็ นหลัก ใช้อำานาจในการ
บัง คับบัญ ชาการทำาง

านอาจในลักษณะ

เผด็จการ มุ่งง านเป็ นหลัก ม่งุ 

ผลผลิต

เป็ นศ้นย์กลาง
 ผ้้นำาทีป
่ ล่อยปละละเลย ทำาตัวตามสบาย แบบหนี
ง าน แบบนักบุญ

หรือประนีประนอมมาก

เกินควร
 ผ้้นำาทีย
่ ึดการทำาง านร่วมกันเป็ นหลัก มุ่ง
ความสัมพันธ์ทีด
่ ีต่อกัน มีการส่งเสริมแรง

จ้ง

ใจในการทำางาน มีการนิเทศช่วยเหลือ

ให้คำาแนะนำา ม่งุ  คนเป็ นศ้นย์กลาง

นัก

พัฒนา

ผ้้นำาผสมผสานผ้้นำาทีย
่ ึดทุกร้ปแบบหรือผสมผสาน
แนวทาง

ในการดำาเนินการตามสถานการณ์

ตามลักษณะของ กลุ่มง
รนัน
้ ๆ เช่นตามทฤษฎี ของ

านในองค์กา
McGregor นัก

เผด็จการทีม
่ ีศิลปะ นักบริหาร นักพัฒนา
2.1.4 ทฤษฎีผู้นำา
1) ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม

พืน
้ ฐานความคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมโดยสรุป
เชือ
่ ว่าพฤติกรรมของมนุษย์นัน
้ เกิดขึน
้ จากการเรียนร้้
สามารถสังเกตพฤติกรรมได้ในร้ปแบบต่างๆ กัน และเชือ

ว่าการให้ตัวเสริมแรง (Rein forcer) จะช่วยกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมตามต้องการได้ นักจิตวิทยาทีไ่ ด้รับการยอมรับใน
กลุ่มนีไ้ ด้แก่ Pavlov ซึง่ เดิมเป็ นนักวิทยาศาสตร์ทีม
่ ีชือ
่ เสียง
ของรัสเซีย Watson นักจิตวิทยาชาวอเมริกันซึง่ ได้รับการ
ยอมรับว่า เป็ นบิดาของจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม และ
Skinner ชาวอเมริกัน ทีโ่ ดดเด่นในการนำาทฤษฎีด้าน
จิตวิทยามาประยุกต์ใช้เพือ
่ การเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ทฤษฎีทีเ่ กีย
่ วข้องกับการเสริม แรง ได้มก
ี ารศึกษาวิจัย

อย่างต่อเนือ
่ งจนถึงปั จจุบัน
Skinner เชือ
่ ว่าตัวเสริมแรง เป็ นตัวแปรสำาคัญใน
การเปลีย
่ นพฤติกรรมหรือการเรียนร้้ของผ้้เรียน เกีย
่ วข้องกับ
ความเร็ว ความอดทนในการทำางาน ความสามารถบังคับ
ตนเอง และช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การเสริมแรงอาจ
เป็ นร้ปแบบของการให้รางวัลทีเ่ หมาะสม หรืออาจเป็ นความ
พึงพอใจทีเ่ กิดขึน
้ จากความสำาเร็จในการทำางานหรือทำา
กิจกรรม
2) ทฤษฎีภาวะผู้นำาดูานการศึกษาวิถีทางส่้เปูา
หมายของเฮาส์

เน้นบทบาทของผ้้จัดการทีส
่ ามารถเอือ
้ อำานวยการปฏิบัติ

งานไปส่้จุดหมายปลายทาง ด้วยการจัดวิถีทางการกำาหนด
งานให้มีความชัดเจนและการสร้างขวัญ มีการจัดรางวัลแก่ผ้
ปฏิบัติงานทีท
่ ำางานบรรลุประสิทธิผล
3) ทฤษฎีภาวะผู้นำาแบบต่อเนือ
่ งของทันเน
นบอมและชมิดท์

เน้นแนวความคิดว่าก่อนจะเลือกใช้แบบของผ้้นำา

ลักษณะใดนัน
้ จำาเป็ นต้องมีการพิจารณาปั จจัยให้รอบคอบ
เพือ
่ การตัดสินใจแบบผ้้นำาได้ผลเหมาะสมกับสถานการณ์
นัน
้ ๆ
1)ทฤษฎีความเป็ นผู้นำาตามวง2) จรชีวิต

เน้นว่าแบบของผ้้นำาทีม
่ ีประสิทธิภาพมากทีส
่ ุดจะ
เปลีย
่ นแปลงไปตามความเจริญวัยของผ้้ใต้บังคับบัญชา
3)ทฤษฎีสิง่ 4)

ทดแทนความเป็ นผู้นำา

จะชีใ้ ห้เห็นว่าปั จจัยสถานการณ์บางอย่างสามารถ
ทดแทนพฤติกรรมของผ้้นำานัน
่ คือปั จจัยทางสถานการณ์ที ่
ทำาให้พฤติกรรมของผ้้นำาไม่จำาเป็ น สิง่ ทดแทนอาจจะเป็ น
คุณลักษณะของพนักงาน ดังนัน
้ ในบางครัง้ สมาชิกของกลุ่ม
บางคนจะเป็ นผ้้นำาทีไ่ ม่เป็ นทางการ ซึง่ ไม่ต้องการผ้้นำาทีเ่ ป็ น
ทางการช่วยเหลือการดำาเนินงานประจำาวันของกลุ่มให้บรรลุ
ความสำาเร็จ

5)ทฤษฎี 3 ทักษะ

ประกอบด้วยทักษะ 3 ประการ ด้วยกันคือทักษะใน

คตินิยม คือทักษะทีส
่ ามารถเข้าใจหน่วยงานของตนในทุก
ลักษณะ ทักษะทางมนุษย์สัมพันธ์ คือทักษะในความสามารถ
ทีจ
่ ะทำางานร่วมกับคนหลายประเภทได้เป็ นอย่างดีและทักษะ
ทางเทคนิค การทำางานเกีย
่ วกับกิจกรรมเฉพาะอย่างทีต
่ ้อง
อาศัยความร้้ การวิเคราะห์ การใช้เครือ
่ งมือในการปฏิบัติ
งาน
ในปั จจุบันนักวิจัยได้ดำาเนินการศึกษาถึงความเเตก

ต่างระหว่างความเป็ นผ้้นำาเชิงการจัดการเเละความเป็ นผ้้นำา
เชิงการปฏิร้ปพบว่าความเป็ นผ้้นำาเชิงการจัดการเป็ นอย่าง
เดียวกับการบริหารงานประจำาวันเนือ
่ งจากการดำาเนินการ
ต้องการเพียงให้มีประสิทธิภาพเท่านัน
้ เเต่นักวิจัยหลายคน
ยืนยันว่าความเป็ นผ้้นำาเชิงการจัดการอย่างเดียวอาจจะไม่
เพียงพอทีจ
่ ะนำาองค์การเผชิญกับความท้าทายภายใต้สภาพ
เเวดล้อมทีเ่ ปลีย
่ นเเปลงเเละซับซ้อนมากขึน
้ ได้ ดังนัน
้ ความ
เป็ นผ้้นำาเชิงการปฏิร้ปจึงมีความจำาเป็ น ทีจ
่ ะจ้งใจพนักงานให้
กระทำามากกว่าทีค
่ าดหวังเอาไว้และจะปลุกเร้าพนักงานให้
มองนอกเหนือไปจากผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกเขาเอง
เเละกลายเป็ นความผ้กพันต่อการทำางานหนักมากขึน
้ เพือ
่ ที ่
จะทำาให้โลกทัศน์ของผ้้นำากลายเป็ นความจริง ดังนัน
้ ผ้้นำาเชิง
การปฏิร้ปจะต้องควบค่้กับผ้้นำาเชิงการจัดการ เพือ
่ ทีจ
่ ะรักษา
การดำาเนินงานขององค์การของพวกเขาให้ราบรืน
่ ต่อไป
แต่ถึงอย่างไรก็ตามเมือ
่ ผ้้นำา ( Leader ) คือ ผ้้ทีจ
่ ะ
ต้องมีอำานาจ ( Power ) หรือเป็ นผ้้มีอิทธิพลเหนือผ้้อืน

(Influence over others) หรือเป็ นผ้้มีอำานาจการบังคับบัญชา
ตามกฎหมายระเบียบภายในองค์กร ( Authority ) เมือ
่ พ้ดสิง่
ใดผ้้อืน
่ จะเชือ
่ ถือและทำาตาม โดยทีอ
่ ำานาจจะตัง้ อย่้บนฐานทัง้
3 ฐาน ทีจ
่ ะสร้างอำานาจและมีขีดความสามารถในการเป็ น
ผ้้นำาส้งได้ดังนี ้ ต้องอย่้บนความชอบธรรมด้านกฎหมาย ด้าน

สังคมด้านฐานบนบารมี ( Base on charisma ) ซึง่ ในสังคม
ไทยบารมีเกิดจากการให้เป็ นกระบวนการสะสมกุศลบารมี
ทัง้ ด้านทรัพยากร วัตถุ การช่วยเหลือด้านแรงกายและแรงใจ
ส่วนบทบาทของการนำาทีจ
่ ะเป็ นตัวชีข
้ าดนัน
้ จะเป็ น
เรือ
่ งของการนำาทางความคิด ซึง่ มีความสำาคัญกว่าการมี
ตำาแหน่งการนำา เพราะจะต้องเข้าใจในตัวของผ้้ตาม และ
ผ้้นำาควรมีความรับผิดชอบต่อสิง่ ทีก
่ ระทำาเสมอ ซึง่ หัวหน้า
งานควรมีบทบาทการเป็ นผ้้นำา โดยจะเป็ นคนด้แลควบคุมการ
ทำางานของล้กน้องให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
เป็ นผ้้กระจายข่าวสารข้อม้ลให้แก่องค์การ และเป็ นผ้้ริเริม
่ ให้
เกิดการเปลีย
่ นแปลงแนวทางในการทำางานของกลุ่ม
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทำาให้คนมี
บทบาททีแ
่ ตกต่างกัน ดังนัน
้ เรายึดสถานภาพอะไรเป็ นตัว
กำาหนดบทบาทของผ้้นำา คือยึดตำาแหน่งทางโครงสร้างของ
องค์การยึดสถานภาพทางการและไม่เป็ นทางการ ยึดความ
ชอบธรรมโดยตำาแหน่งและโดยการยอมรับด้านบารมีรวมทัง้
โดยยึดสัญลักษณ์กับผลงาน ซึง่ จะทำาให้เห็นทีม
่ าของผ้้นำา
สถานภาพและบทบาท ของผ้้นำาทีจ
่ ะทำาให้เราสามารถ
จำาแนกแยกประเภทภาวะผ้้นำาหรือร้ปแบบการนำาได้
จากร้ปแบบการเป็ นผ้้นำาทัง้ หมดนี ้ ผ้้นำาแบบออกคำาสัง่
ได้ผลน้อยทีส
่ ุด เพราะการข่มข่้สง่ ผลกระทบต่อการทำางาน

ของผ้้ปฏิบัติงานและยังบ่อนทำาลายความภาคภ้มิใจของผ้้รว
่ ม
งาน แต่ก็สามารถใช้ได้ผลในบางสถานการณ์เช่นกัน เช่น
กรณีฉุกเฉิน ดังนัน
้ การจะใช้ร้ปแบบการเป็ นผ้้นำาอย่างได้ผล
ต้องอาศัยทักษะความฉลาดทางอารมณ์ 3 ประการ คือ
1. การสร้างอิทธิพลเหนือคนอืน
่ (Influence)
2. การใฝ่ หาความสำาเร็จ (Achievement)
3. การริเริม
่ สร้างสรรค์ (Initiative)
6)ทฤษฎีคุณลักษณะของ7) ผู้นำา ( Trait Theory )
เมือ
่ อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ นางมาร์กาเรต
แททเชอร์ อย่้ในตำาแหน่ง นางได้รับกล่าวขานไปทัว
่ โลกว่า
เป็ นหญิงเหล็ก หัวใจสิงห์ มีความเชือ
่ มัน
่ ตนเองส้ง ม่งุ มัน
่ และ
ตัดสินใจทีเ่ ฉียบขาด คำาอธิบายเช่นนีก
้ ็คือ คุณลักษณะ
(Traits) ทีค
่ นทัว
่ ไปมีต่ออดีตนายกรัฐมนตรีผ้นัน
้ และเป็ นคำา
ยืนยันถึง ความสำาคัญของทฤษฎีคุณลักษณะของผ้้นำานัน
่ เอง
มีการกล่าวถึงคุณลักษณะของผ้้นำาคนอืน
่ เช่น อดีต
ประธานาธิบดีเนลสัน แมนเดลาของอัฟริกาใต้ ว่าเป็ นผ้้นำา
โดยบารมีหรือผ้้นำาโดยเสน่หา (Charismatic leaders) เป็ นต้น
ได้มีการศึกษาค้นคว้าในตะวันตกตัง้ แต่ทศวรรษ 1930 เรือ
่ ย
มาเกีย
่ วกับคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ด้านสังคมและด้าน
สติปัญญาเพือ
่ หาคำาตอบว่า คนทีเ่ ป็ นผ้้นำามีอะไรแตกต่างกับ

คนทีไ่ ม่เป็ นผ้้นำา โดยพบว่าคุณลักษณะสำาคัญของคนเป็ นผ้้นำา
มีอย่้ 6 ประการ ได้แก่
1. ความมีพลังและความทะเยอทะยาน (Energy and
ambition)
2. ความปรารถนาทีจ
่ ะนำาผ้้อืน
่ (The desire to lead)
3. ความซือ
่ สัตย์มีจริยธรรมยึดมัน
่ หลักการ (Honesty
and integrity)
4. ความเชือ
่ มัน
่ ตนเอง (Self-confidence)
5. ความเฉลียวฉลาด (Intelligence)
6. ความรอบร้้ในงาน (Job-relevant knowledge)
7. ความสามารถส้งในการควบคุมตนเอง (High selfmonitoring)
ต่อมามีผลวิจัยเพิม
่ เติมทีส
่ นับสนุนถึงคุณลักษณะที ่
สำาคัญอีกประการหนึง่ ของผ้้นำา ได้แก่ ความสามารถส้งใน
การควบคุมตนเอง (High Self-Monitoring) โดยคนทีม
่ ี
คุณลักษณะด้านนีม
้ ีความสามารถในการยืดหยุ่นต่อการปรับ
พฤติกรรมตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี
กล่าวโดยรวมผลการศึกษาวิจัยด้านคุณลักษณะของผ้้นำากว่า
ครึง่ ศตวรรษสรุปได้ว่า คุณลักษณะมีความสำาคัญต่อ ความ
สำาเร็จของผ้้นำามากขึน
้ แต่ยังไม่พบว่าคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึง่ ทีป
่ ระกันต่อความสำาเร็จ ดังกล่าวได้

การศึกษาภาวะผ้้นำาโดยยึดด้านคุณลักษณะเป็ นเกณฑ์
นัน
้ พบว่ามีจุดอ่อนอย่้อย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่
1) ยังไม่พบว่ามีคุณลักษณะใดมีความเป็ นสากลที ่
สอดคล้องกับการเป็ นผ้้นำาได้ดีในทุกสถานการณ์
2) คุณลักษณะของผ้้นำามักใช้ได้กับสถานการณ์ทีข
่ าด
ความชัดเจน (Weak situation) แต่ในสถานการณ์ทีม
่ ีความ
ชัดเจน (Strong situation) เช่น เป็ นองค์การแบบทางการทีม
่ ี
โครงสร้างกฎระเบียบชัดเจน มีปทัสถานทางพฤติกรรมที ่
ปฏิบัติแน่นอนในสถานการณ์เช่นนี ้ คุณลักษณะของผ้้นำามี
ความสำาคัญลดลง
3) ยังขาดความชัดเจนในแง่ความเป็ นเหตุและผลต่อกัน
เช่นผ้้นำามีความเชือ
่ มัน
่ ตนเองมาก่อน หรือว่าเมือ
่ ประสบ
ความสำาเร็จในงานแล้วส่งผลให้ผ้นำามีความมัน
่ ใจตนเอง
เป็ นต้น
4) คุณลักษณะน่าจะเป็ นเครือ
่ งบ่งบอกถึงความเป็ นผ้้นำา
ได้มากกว่าทีจ
่ ะ ใช้แยกคนเป็ นผ้้นำาออกจากคนทีไ่ ม่ใช่ผ้นำา
อย่างไรก็ตามในยุคศตวรรษที ่21 เมือ
่ องค์การทัง้ หลาย
ต้องเผชิญกับการเปลีย
่ นแปลงทีร
่ วดเร็วและมีปัญหาทีท
่ ้าทาย
ใหม่ ๆ เกิดขึน
้ มากมาย บทบาทของผ้้นำาจึงทวีความซับซ้อน
และเพิม
่ ความสำาคัญยิง่ ขึน
้ ผ้้นำาในอนาคตไม่เพียงแต่มี
คุณลักษณะทีก
่ ล่าวแล้ว แต่ต้องมีทก
ั ษะและสมรรถนะใหม่ ๆ

เพิม
่ ขึน
้ ได้แก่ ความสามารถในการคิดเชิงซับซ้อน
(Cognitive complexity) ความสามารถในการเรียนร้้ด้วย
ตนเอง (Self-learning) ความสามารถด้านพฤติกรรมที ่
ยืดหยุ่นได้มากขึน
้ (Behavioral flexibility) ความไวต่อการรับ
ร้้ทางวัฒนธรรม (Cultural sensitivity) ความสามารถ
วิเคราะห์กระบวนการ (Process analysis) และความ
สามารถในการประกอบอาชีพอิสระ (Entrepreneurial ability)
เป็ นต้น
8) ทฤษฎีภาวะผู้นำาเชิง9)

พฤติกรรม

ในช่วงปลายทศวรรษ 1940 นักวิจัยส่วนใหญ่หันเห
การศึกษาภาวะผ้้นำาทีม
่ ุ่งเน้นด้าน คุณลักษณะไปส่้การศึกษา
ภาวะผ้้นำาในเชิงกระบวนการและกิจกรรมของผ้้นำาซึง่
สามารถมองเห็นได้ชัด เจน ซึง่ เรียกว่า การศึกษาภาวะผ้้นำา
เชิงพฤติกรรม โดยพิจารณาว่า มีพฤติกรรมใดบ้างทีผ
่ ้นำาที ่
ประสบความสำาเร็จแตกต่างจากผ้้นำาทีไม่ประสบความสำาเร็จ
การศึกษาภาวะผ้้นำาเชิงพฤติกรรมทีจ
่ ะกล่าวถึงในทีน
่ ีม
้ ี 3
ทฤษฎี ได้แก่ การศึกษาภาวะผ้้นำาทีม
่ หาวิทยาลัยโอไฮโอส
เตท (Ohio state studies) การศึกษาภาวะผ้้นำาที ่
มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan studies) และ
ทฤษฎีตาข่ายภาวะผ้้นำา (Leadership grid) รวมทัง้ ทฤษฎีการ

แลกเปลีย
่ นระหว่างผ้้นำากับสมาชิก
1) การศึกษาภาวะผ้้นำาทีม
่ หาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท
(The Ohio state studies) คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
โอไฮโอสเตท ในสหรัฐ ได้สรุปผลการวิจัยโดยจำาแนก
พฤติกรรมของผ้้นำาออกเป็ น 2 มิติ ได้แก่ ด้านกิจสัมพันธ์
(Initiating structure) กับด้านมิตรสัมพันธ์ (Consideration)
เป็ นครัง้ แรกทีเ่ น้นความสำาคัญทัง้ ของงานและคนในการ
ประเมินพฤติกรรมของผ้้นำา
1.1) พฤติกรรมของผ้้นำาทีม
่ ุ่งด้านกิจสัมพันธ์ (Initiating
structure) เป็ นพฤติกรรมของผ้้นำาทีแ
่ สดงออกต่อผ้้ตามโดย
มุ่งทีค
่ วามสำาเร็จขององค์การในเรือ
่ งเกีย
่ วกับการจัด
โครงสร้างของงานและ องค์การ การกำาหนดคุณลักษณะของ
งานทีต
่ ้องการ การกำาหนดบทบาทของผ้้นำาและผ้้ตามการ
มอบหมายงานและความรับผิดชอบ การกำาหนดวิธีสือ
่ สาร
การกำาหนดกระบวนการและวิธก
ี ารทำางาน เป็ นต้น ซึง่ เป็ น
พฤติกรรมของผ้้นำาทีม
่ ุ่งความสำาเร็จของงาน โดยผ้้ตามมี
โอกาสได้เรียกร้องหรือเสนอเงือ
่ นไขการทำางานได้น้อยมาก
1.2) พฤติกรรมของผ้้นำาทีม
่ ุ่งมิตรสัมพันธ์
(Consideration) เป็ นพฤติกรรมของผ้้นำาทีแ
่ สดงถึงความร้้สก

ไวต่อการรับร้้ต่อผ้้ตามในแง่ให้การยอมรับถึงความร้้สก

ความคิด การให้ความไว้วางใจ การแสดงความชืน
่ ชม และ

รับฟั งปั ญหาของผ้้ตามอย่างตัง้ ใจ การรับฟั งข้อเสนอแนะของ
ผ้้ตามเพือ
่ ประกอบการตัดสินใจ การแสดงความเอือ
้ อาทร
ห่วงใยต่อปั ญหาและความต้องการของล้กน้อง เป็ นต้น
จากพฤติกรรมของผ้้นำาทัง้ สองด้านดังกล่าวเมือ
่ นำามา
ผสมผสานกันทำาให้ได้แบบของผ้้นำา (Leadership style) ขึน

4 แบบ ดังภาพต่อไปนี ้

ส้ง

มุ่งมิตรสัมพันธ์

ตำ่า

ส้ง

มุ่งกิจสัมพันธ์

ภาพที ่ 2.1: แสดงแบบของผ้้นำาตามการศึกษาภาวะผ้้นำาของ
โอไฮโอสเตท
ทีม
่ า : Durbin, 1998: 83
2) การศึกษาภาวะผ้้นำาทีม
่ หาวิทยาลัยมิชิแกน (The
University of Michigan studies) ในขณะเดียวกันกับการ
ศึกษาภาวะผ้้นำาทีโ่ อไฮโอสเตทนัน
้ คณะนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย มิชิแกน ก็ได้ทำาการวิจัยเช่นกัน โดยจำาแนก
พฤติกรรมของผ้้นำาออกเป็ น 2 แบบ ได้แก่ พฤติกรรมของ
ผ้้นำาทีม
่ ุ่งผลผลิต (Production-centered leaders) กับ
พฤติกรรมของผ้้นำาทีม
่ ุ่งคนงาน (Employee – centered
leaders) ดังนี ้
2.1)

ผ้้นำาทีม
่ ุ่งผลผลิต (Production – centered

leaders) เป็ นผ้้นำาทีแ
่ สดงพฤติกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วกับ
กระบวนการทีน
่ ำาไปส่้การผลิต เช่น พฤติกรรมในการกำาหนด
มาตรฐาน การจัดแบ่งงาน การอธิบายขัน
้ ตอนและวิธีการ
ทำางาน การนิเทศตรวจสอบการปฏิบัติงานของคนทัง้ นีเ้ พือ

ประกันความสำาเร็จของงาน
2.2)

ผ้้นำาทีม
่ ุ่ง2.3)

คนง2.4) าน (Employee-

centered leaders) เป็ นผ้้นำาทีแ
่ สดง2.5) พฤติกรรมต่อ
พนักง2.6) านด้วยการกระตุ้นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

กำาหนดเป้ าหมายการทำาง2.7) าน การตัดสินใจทีเ่ กีย
่ วกับ
การทำาง2.8)

าน พฤติกรรมของ2.9)

ผ้้นำาจะแสดง2.10)

ออกด้วยการไว้วาง2.11) ใจ เคารพต่อกัน ใช้วิธี
จ้ง2.12)
ส้ง2.14)

ใจต่อการทำาง2.13) านเพือ
่ ให้ได้ผลผลิตออกมา
พฤติกรรมของ2.15)

และมุ่ง2.17)

ผ้้นำาทีม
่ ุ่ง2.16) ผลผลิต

คนง2.18) าน จึง2.19)

คล้ายคลึง2.20)กับพฤติกรรมมุ่ง2.21)
มุ่ง2.22)

มีความ
กิจสัมพันธ์และ

มิตรสัมพันธ์ทีก
่ ล่าวมาแล้วตามลำาดับ สิง่ 2.23)
ทีเ่ ป็ นข้อแตกต่าง2.24)

กันก็คอ
ื แนวคิดตามการ

ศึกษาที ่ มิชิแกน ระบุว่า ผ้้นำาจะต้อง2.25)
เป็ นเพียง2.26) อย่าง2.27)

มีพฤติกรรม

ใดอย่าง2.28) หนึง่ 2.29)

ระหว่าง2.30) พฤติกรรมทีม
่ ุ่ง2.31) ผลผลิตหรือพฤติกรรมที ่
มุ่ง2.32)

คนง2.33) าน จึง2.34)

เป็ นแนวคิดเชิง2.35) มิติ

เดียว (One dimension) ส่วนแนวคิดของ2.36)การศึกษาที ่
มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตทเป็ นแนวคิดแบบสอง2.37)
โดยถือว่า ผ้้นำาแต่ละคนจะแสดง2.38)
มิติมุ่ง2.40)

พฤติกรรมทัง้ 2.39)

กิจสัมพันธ์และมุ่ง2.41)

สัมพันธ์ เกิดเป็ นผ้้นำา 4 แบบดัง2.42)

มิติ

มิตร

กล่าวมาแล้ว

6) ทฤษฎีตาข่ายภาวะผู้นำา (Leadership grid)
เดิมเรียกว่าตาข่ายการบริหาร (Managerial grid) ซึง่

เบลคและม้ตัน (Blake and Mouton) แห่งมหาวิทยาลัย
เท็กซัส ได้พัฒนาจากแนวคิดจากการศึกษาของมหาวิทยาลัย
โอไฮโอสเตท โดยนำา พฤติกรรมของผ้้นำาทัง้ สองด้านมาจัด
ตารางตาข่ายสองมิติ โดยแต่ละด้านแบ่งเป็ น 9 ระดับ เกิด
เป็ นตาราง ตาข่ายแทนพฤติกรรมของผ้้นำาขึน
้ 81 ช่อง หรือ
81 แบบ แต่ทีเ่ ป็ นแบบ พฤติกรรมสำาคัญของผ้้นำามี 5 แบบ
ดังภาพ
พฤติกรรมม่งุ คน(Concernfor People)

H
igh
9

1,9

8

C
ountryC
lubM
anagem
ent


้ ำา

เอ
ี่ า่า
ำ้ ใจ

T
eam
M
anagem
ent


้ ำาทำา
งา

เป็น


9,9

7
6

5,5

5

M
iddleoftheR
oadM
anagem
ent


้ ำาัค

งึ่ท

4
3
2
1
Low

A
uthority-C
om
pliance
M
anagem
ent


้ ำาเอง่ า

Im
poverishedM
anagem
ent


้ ำายา
ำ่ แ
ย่

1,1

1

2

3

4

5

6

ิรงุ่ ผ
ิ (C
oncernforR
esults)

7

8

9,1
9

ภาพที ่ 2.2: แสดงตาข่ายแบบภาวะผ้้นำา
ทีม
่ า : Durbin, 1998: 115
3.1) ผ้้นำาแบบเอาแต่งาน หรือแบบ 9, 1 (Authority –
compliance)

H
igh

ผ้้นำาแบบ 9, 1 เน้นหนักทีค
่ วามสำาคัญของงานแต่จะให้
ความสำาคัญของผ้้ปฏิบัติงานน้อยมาก โดยมองคนว่าเป็ น
เพียงเครือ
่ งมืออย่างหนึง่ ในการทำางานให้งานสำาเร็จ ถือว่า
การสือ
่ สารกับล้กน้องเป็ นเรือ
่ งทีไ่ ม่จำาเป็ น ยกเว้นกรณีทีต
่ ้อง
ออกคำาสัง่ ให้ปฏิบัติงานเท่านัน
้ เป็ นผ้้นำาทีผ
่ ลักดันทุกอย่างให้
เกิดผล คนอืน
่ จึงเป็ นเพียงเครือ
่ งมือไปส่จ
้ ุดหมายปลายทาง
พฤติกรรมของผ้้นำาแบบ 9, 1 ทีเ่ ห็นบ่อยก็คอ
ื การควบคุม
ใช้อำานาจ และบีบบังคับกดดันให้คนทำางานหนักไปส่้เป้ า
หมายทีต
่ นต้องการ
3.2)

ผ้้นำาแบบทีเ่ อาแต่นำา
้ ใจคน หรือแบบ 1, 9

(Country club)
ผ้้นำาแบบ 1, 9 เป็ นผ้้นำาทีไ่ ม่ให้ความสำาคัญต่องาน
(Low concern for task) แต่จะให้ความสำาคัญต่อความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลส้ง (High concern for people) ไม่เน้น
ความสำาคัญของงานมากนัก แต่พยายามทำาให้ล้กน้องเกิด
ความพึงพอใจและมีความร้้สึกทีด
่ ี จะพยายามเอาใจใส่ด้แล
ให้ความต้องการด้านส่วนตัวและด้านสังคมของล้กน้องบรรลุ
ผล พยายามสร้างบรรยากาศเชิงบวกขึน
้ ในทีท
่ ำางาน ด้วยวิธี
ตกลงรอมชอม อย่้กันแบบสบายๆ พยายามหลีกเลีย
่ งการ
เกิดขัดแย้ง และเต็มใจให้ความช่วยเหลือเอือ
้ ประโยชน์แก่ล้ก
น้องอย่างเต็มที ่

3.3)

ผ้้นำาแบบยำ่าแย่ หรือแบบ 1, 1 (Impoverished)

ผ้้นำาแบบ 1, 1 เป็ นผ้้นำาทีไ่ ม่ใส่ใจให้ความสำาคัญทัง้
ด้านงานและคน ชอบแสดงตัวว่าเป็ นผ้้นำาแต่ไม่มีพฤติกรรม
แสดงออกให้เห็นถึงการเป็ นผ้้นำา ขาดความรับผิดชอบ ละทิง้
งาน เลีย
่ งปั ญหา เลีย
่ งการพบปะคน แสดงความเฉยเมย ไม่
ยอมผ้กพันหรือรับปากใด ๆ ถอนตัวจากกิจกรรมต่าง ๆ อย่้
แบบคน ไร้อารมณ์ (บุคลิกแบบ 1, 1 นัน
้ ปั จจุบันถือว่าขาด
คุณสมบัติทีจ
่ ะเรียกว่า ผ้้นำา ตามนิยามคำาว่า ภาวะผ้้นำาสมัย
ใหม่)
3.4) ผ้้นำาแบบพบกันครึง่ ทาง หรือแบบ 5, 5 (Middle
of the road)
ผ้้นำาแบบ 5, 5 จะมีลักษณะประนีประนอม มีเป้ า
หมายของงานในระดับปานกลางไม่ส้งนัก เช่นเดียวกับด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็อย่ร
้ ะดับปานกลาง เป็ นผ้้
พยายามหาจุด สมดุลระหว่าง ผ้้ปฏิบัติงานกับการทำาให้งาน
สำาเร็จเกิดความพอดีทัง้ สองด้าน แต่อย่้ในลักษณะทีไ่ ด้ทัง้ สอง
ด้านแค่พอประมาณเท่านัน
้ พฤติกรรมของผ้้นำาแบบ 5, 5 ก็
คือ ชอบการประนีประนอม ไม่ชอบความขัดแย้ง แก้ปัญหา
แบบใช้ไม้นวม บางครัง้ ก็ยอมเสียคำาพ้ดเพือ
่ ให้งานคืบหน้า
หรือแก้ข้อขัดแย้งได้ ข้อยุติในการแก้ปัญหาจึงมีลักษณะแบบ

เฉพาะกิจทีไ่ ม่ถาวร
3.5) ผ้้นำาแบบทำางานเป็ นทีม หรือแบบ 9, 9 (Team
management)
ผ้้นำาแบบ 9,9 มุ่งเน้นความสำาคัญทัง้ ด้านงานและด้าน
คน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผ้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการทำางานและการสร้างวิธีการทำางานแบบทีมขึน
้ ใน
องค์การ พยายามให้ความใส่ใจด้แลทุกข์สุขตอบสนองต่อ
ความต้องการของผ้้ปฏิบัติงานเพือ
่ ให้เกิดความรักผ้กพันต่อ
งาน วลีทีบ
่ ่งชีล
้ ักษณะผ้้นำาแบบ 9,9 ได้แก่ กระตุ้นการมีส่วน
ร่วม ปฏิบัติการอย่างมุ่งมัน
่ จัดลำาดับความสำาคัญชัดเจน
เปิ ดใจกว้าง มีความเปิ ดเผย มองทะลุปรุโปร่งและสนุกกับ
งาน ผ้้นำาแบบ 9,9 นีถ
้ ือว่าเป็ นผ้้นำาทีม
่ ีประสิทธิผลส้งสุด
บางทีเรียกผ้้นำาแบบนีว้ ่า “High-high leader”
กล่าวโดยสรุป แม้ว่าผลงานวิจัยเกีย
่ วกับภาวะผ้้นำาเชิง
พฤติกรรมทีย
่ กเป็ นตัวอย่างทัง้ สามแนวคิด จะให้กรอบความ
คิดในการจัดแบ่งมิติของพฤติกรรมหลัก และแบบต่าง ๆ
ของผ้้นำาซึง่ ผ้้บริหารสามารถนำาไปใช้วิเคราะห์ตนเองและ
เลือกใช้ตามทีต
่ ้องการก็ตาม แต่ผลวิจัยเหล่านีไ้ ด้เสนอ
แนะแนวทางปฏิบัติทีม
่ ีประโยชน์ต่อผ้้บริหาร ได้แก่
(1) ผ้้บริหารจำาเป็ นต้องหาแนวปฏิบัติ ทีเ่ น้นทัง้ ด้านงาน

และความสัมพันธ์ไปพร้อมกัน
(2) ต้องใช้วัตถุประสงค์และลำาดับความสำาคัญก่อนหลัง
ของภารกิจเป็ นตัวนำาพฤติกรรม
(3) ร้จ
้ ักเลือกใช้พฤติกรรมทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์

10)

ทฤษฎีการแลกเปลีย
่ นระหว่าง11) ผู้นำากับ

สมาชิก (Leader-Member Exchange Theory)

แนวคิดของทฤษฎีภาวะผ้้นำาส่วนใหญ่จะมองถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างผ้้นำากับผ้้ตามในลักษณะทีผ
่ ้นำาปฏิบัติต่อผ้้
ตามเป็ นกลุ่มโดยเฉลีย
่ ใช้ภาวะผ้้นำาต่อผ้้ตามแต่ละคนเท่ากัน
แต่ทฤษฎีการแลกเปลีย
่ นระหว่างผ้้นำากับสมาชิก ซึง่ จะเรียก
โดยย่อว่า “ทฤษฎี LMX” เชือ
่ ว่าความสัมพันธ์ ระหว่างผ้้นำา
กับผ้้ตามแต่ละคนเป็ นกระบวนการแลกเปลีย
่ นทีไ่ ม่เท่ากันโดย
มากหรือน้อยขึน
้ อย่ก
้ ับความสัมพันธ์แบบสองต่อสองระหว่าง
ตัวผ้้นำากับผ้้ตามแต่ละคนเป็ นสำาคัญ ทัง้ นีผ
้ ้ตามแต่ละคนทีม
่ ี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับผ้้นำามักจะได้รับการปฏิบัติที ่
ดีจากผ้้นำา ผ้้ตามเหล่านีจ
้ ึงมีลักษณะเป็ น “คนวงใน” (ingroup) ส่วน ผ้้ตามอีกส่วนหนึง่ ซึง่ แต่ละคนมีความสัมพันธ์
กับผ้้นำาแบบปกติธรรมดาตามเงือ
่ นไขของการทำางานและไม่

ได้รับความสนิทสนมเป็ นพิเศษแต่อย่างใด ผ้้ตามกลุ่มหลังนี ้
เรียกว่า “คนวงนอก” (Out-group) ดังภาพ

+3
+3
0

+3
0

0

+3

+3
0

+3
0

0

(หมายเหตุ: +3 หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผ้้นำา (L) กับ
ผ้้ใต้บังคับบัญชา (S) ทีด
่ ีเยีย
่ ม 0 หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างผ้้นำา กับผ้้ใต้บังคับบัญชามีน้อยเหมือนคนแปลกหน้า)
ภาพที ่ 2.3: แสดงความแตกต่างระหว่าง “คนวงใน” กับ “คน
วงนอก”
ทีม
่ า : Norte
ในสภาพของการทำางานภายในองค์การนัน
้ ผ้้ใต้บังคับ
บัญชาแต่ละคนสามารถทำาให้ตนกลายเป็ น “คนวงใน” หรือ
เป็ น “คนวงนอก” ได้ โดยขึน
้ อย่ก
้ ับเงือ
่ นไขว่าตนสามารถ

ทำางานเข้ากับผ้้นำาได้ดีเพียงไรและผ้้นำาเองสามารถทำางานเข้า
กับผ้้ใต้บังคับบัญชาคนนัน
้ ได้ดีเพียงไรด้วย รวมทัง้ บุคลิกภาพ
และคุณสมบัติส่วนบุคคลก็มีส่วนสำาคัญต่อความสัมพันธ์
นอกจากนีก
้ ารทีผ
่ ้ใต้บังคับบัญชาจะเป็ น “คนวงใน” หรือ
“คนวงนอก” นัน
้ ยังขึน
้ อย่ก
้ ับการทีผ
่ ้นัน
้ ได้รับมอบหมายจาก
ผ้้นำาให้รับผิดชอบงานเพิม
่ เติมเป็ นพิเศษจากปกติมากน้อย
เพียงไร ผ้้ใต้บังคับบัญชาทีส
่ นใจและเต็มใจในการเสนอตัว
เพือ
่ ช่วยเหลืองานของกลุ่มก็จะสามารถกลายเป็ น “คนวงใน”
ได้ค่อนข้างง่าย โดยการกระทำาดังกล่าวจึงมีลก
ั ษณะคล้าย
เป็ นข้อตกลงทีเ่ กีย
่ วกับการแลกเปลีย
่ นทีเ่ กิดจากผ้้ใต้บังคับ
บัญชาคนนัน
้ ทำางานหรือกิจกรรมพิเศษทีน
่ อกเหนือจากที ่
กำาหนดในรายละเอียดของงานอย่างเป็ นทางการ ด้วยเหตุนี ้
ผ้้นำาจึงให้ “ความเป็ นพิเศษ” เพือ
่ เป็ นการ ตอบแทน แต่ใน
กรณีของผ้้ใต้บังคับบัญชาทีข
่ าดความสนใจหรือไม่อาสารับ
ผิดชอบงานพิเศษอืน
่ ใดเพิม
่ เติมจากงานปกติ ผ้้นัน
้ ก็จะอย่้ใน
กลุ่มของ “คนวงนอก” ได้โดยง่ายเช่นกัน
ผ้้ใต้บังคับบัญชาทีเ่ ป็ นคนวงในมักจะได้รับความไว้
วางใจ ความเอือ
้ อาทรห่วงใย ความมี อิทธิพล ตลอดจน
สามารถเข้าถึงข้อม้ลข่าวสารและแหล่งทรัพยากรมากกว่าผ้้
ใต้บังคับบัญชาทีเ่ ป็ น คนวงนอก นอกจากนัน
้ ยังเป็ นบุคคลที ่
ผ้้นำาถือว่าเป็ นคนทีส
่ ามารถพึง่ พาอาศัยได้ จึงทำาให้มีโอกาส

เข้าไปเกีย
่ วข้องกับกิจการต่าง ๆ ขององค์การได้ส้งกว่าคน
อืน
่ มีโอกาสเข้าพบปะหารือหรือติดต่อสือ
่ สารกับผ้้นำาได้
มากกว่าบุคคลทีเ่ ป็ นคนวงนอกทัว
่ ไป และในขณะทีส
่ มาชิกที ่
เป็ นคนวงในปฏิบัติพิเศษให้แก่ผ้นำา ก็จะได้รับผลตอบแทน
ทำานองเดียวกันจากผ้้นำา แต่สำาหรับสมาชิกทีเ่ ป็ นคนวงนอก
แล้วจะกลายเป็ นตัวเลือกทีม
่ ีความสำาคัญน้อยในทัศนะของ
ผ้้นำา และเป็ นเพียงผ้้ทีม
่ าทำางานตามปกติประจำาวัน หลังจาก
ทำางานเสร็จก็กลับบ้านเท่านัน

แนวคิดตามทฤษฎี LMX ในยุคแรกเริม
่ จึงเป็ นกระบวน
การทีบ
่ ทบาทยังถ้กกำาหนดโดยผ้้นำาและทฤษฎียังขาดความ
ชัดเจนถึงเกณฑ์ทีผ
่ ้นำาใช้ในการจำาแนกระหว่าง “คนวงใน”
กับ “คนวงนอก” มีนักวิจัยตัง้ ข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่า การแยกผ้้
ใต้บังคับบัญชาออกมาเป็ น “คนวงใน” นัน
้ เป็ นการสร้าง
ความร้้สึกทีแ
่ ตกแยกขึน
้ ในองค์การ ก่อให้เกิดอุปสรรคของ
การทำางานร่วมกันแบบทีมงาน โดยเฉพาะกับผ้้ทีเ่ ป็ น “คน
วงนอก” จะเกิดการไม่ร่วมมือหรือยอมปฏิบัติตามคำาร้องของ
ผ้้นำาติดตามมา เนือ
่ งจากเห็นว่า ผ้้นำาขาดความยุติธรรม
เอาใจคนโปรด (Favorites) ให้ได้ผลประโยชน์ต่าง ๆ
มากกว่าทีค
่ วรได้
ทฤษฎี LMX มีจุดเด่นหลายประการ ได้แก่ การเป็ น
ทฤษฎีเชิงพรรณนาส้งทีใ่ ช้วิธีการอธิบายว่า ผ้้นำาให้การ

ยอมรับผ้้ใต้บังคับบัญชาบางคน (สมาชิกวงใน) มากกว่าคน
อืน
่ ๆ (สมาชิกคนวงนอก) ในการดำาเนินงานให้บรรลุเป้ า
หมายขององค์การได้อย่างไร ประการทีส
่ อง ทฤษฎี LMX มี
ลักษณะเฉพาะทีแ
่ ตกต่างจากทฤษฎีภาวะผ้้นำาอืน
่ ตรงประเด็น
ทีเ่ น้นกระบวนการภาวะผ้้นำาในแง่ความสัมพันธ์ระหว่าง ผ้้นำา
และสมาชิก ด้วยเหตุนีท
้ ฤษฎีนีจ
้ ึงให้ความสำาคัญต่อ
กระบวนการและทักษะในการสือ
่ สารอย่างมีประสิทธิผลเพือ

สร้างความสัมพันธ์ดังกล่าว และประการสุดท้าย ทฤษฎี
LMX ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยจำานวนมากทีย
่ ืนยันว่า
การแลกเปลีย
่ นทีม
่ ีคุณภาพส้งระหว่างผ้้นำากับสมาชิกมีความ
เกีย
่ วข้องโดยตรงกับผลลัพธ์เชิงบวกขององค์การ
อย่างไรก็ดี ทฤษฎี LMX ยังคงมีจุดอ่อนเช่นกัน
ประการแรกทีส
่ ำาคัญทีส
่ ุดก็คือ แนวคิดของทฤษฎีขัดแย้งกับ
ค่านิยมของโลกปั จจุบัน ทีย
่ ึดหลักการแห่งความเป็ นธรรม
และความเสมอภาคในสถานประกอบการ โดยทฤษฎีให้
ความสำาคัญและเอาใจใส่พิเศษแก่คนกลุ่มหนึง่ ในขณะที ่
ละเลยกับอีกกลุ่มหนึง่ ด้วยการปฏิบัติทีข
่ าดความเสมอภาคที ่
เกิดจากการให้และการตอบแทนพิเศษต่อคนวงในก่อให้เกิด
ผลเสียหายมากมายในแง่ความร้้สึก เจตคติและพฤติกรรม
ของผ้้ถ้กทำาให้เป็ นคนวงนอก ประการทีส
่ อง ทฤษฎี LMX ซึง่
มุ่งเน้นความสำาคัญของการแลกเปลีย
่ นระหว่างผ้้นำากับ

สมาชิก ยังไม่สามารถอธิบายกระบวนการทีย
่ ุ่งยากซับซ้อน
ยากแก่การเข้าใจว่า การสร้างการแลกเปลีย
่ นทีม
่ ีคุณภาพส้ง
นัน
้ ทำาได้อย่างไร และเกิดขึน
้ ได้อย่างไร และแม้ว่าทฤษฎีจะ
เสนอร้ปแบบในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย
ประเด็นการสร้างความไว้วางใจ การให้การยอมรับนับถือ
และความผ้กพันซึง่ กันและกัน แต่ก็ไม่สามารถอธิบายเป็ น
หลักการเชิงทฤษฎีได้ว่า ประเด็นเหล่านีเ้ กิดขึน
้ ได้อย่างไร
และท้ายสุดก็คือข้อสงสัยเกีย
่ วกับเครือ
่ งมือทีใ่ ช้วัดในทฤษฎี
LMX นัน
้ จะสามารถวัดความสลับซับซ้อนด้านภาวะผ้้นำาได้
จริงหรือไม่ เพียงไร
12)

ทฤษฎีภาวะผู้นำาเชิง13) สถานการณ์

(Situational Theories of Leadership)

ภาวะผ้้นำาเป็ นกระบวนการทีม
่ ีความสลับซับซ้อนทีเ่ กิด
ขึน
้ จากความสัมพันธ์ทางสังคม โดยมีผลกระทบมาจากปั จจัย
แวดล้อมต่างๆ ซึง่ รวมเรียกว่า สถานการณ์ (Situation) ที ่
ประกอบด้วย ลักษณะของผ้้ใต้บังคับบัญชา ลักษณะของงาน
ทีต
่ ้องปฏิบัติ และธรรมชาติขององค์การ มีทฤษฎีภาวะผ้้นำา
หลายทฤษฎีซงึ่ ให้ความสำาคัญของสถานการณ์ ดังจะกล่าว
เป็ นตัวอย่างเพียง 2 ทฤษฎี ได้แก่ทฤษฎีสถานการณ์ของฟี ด
เลอร์ และทฤษฎีวิถีทาง-เป้ าหมาย

14)

ทฤษฎีสถานการณ์ของ15)

ฟี ดเลอร์

(Fiedler Contingency Theory)

แม้จะมีนักวิชาการหลายคนทีเ่ สนอแนวคิดเกีย
่ วกับ
ภาวะผ้้นำาทีเ่ กีย
่ วข้องกับสถานการณ์ก็ตาม แต่บุคคลแรกทีไ่ ด้
รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทีส
่ ุด ได้แก่ ฟี ดเลอร์ (Fiedler,
1967) ซึง่ เรียกว่า ทฤษฎีสถานการณ์ของฟี ดเลอร์ ซึง่
ประกอบด้วยหลักการสำาคัญอย่้ 3 ประการ ได้แก่
1) แบบภาวะผ้้นำาถ้กกำาหนดโดยระบบแรงจ้งใจของผ้้นำา
2) การควบคุมสถานการณ์ขึน
้ อย่ก
้ ับสามปั จจัย คือ
บรรยากาศของกลุ่ม โครงสร้างของงาน และอำานาจใน
ตำาแหน่งของผ้้นำา
3) ประสิทธิผลของกลุ่มขึน
้ อย่ก
้ ับการจับค่้ (Matching)
ทีเ่ หมาะสม ระหว่างแบบภาวะผ้้นำากับการควบคุม
สถานการณ์
1) แบบภาวะผ้้นำา (Leadership style)
จากผลการศึกษายาวนานทำาให้ฟีดเลอร์เชือ
่ ว่า ผ้้นำาจะ
มีบทบาทภาวะผ้้นำาเป็ นแบบใดแบบหนึง่ ได้แก่ แบบภาวะ
ผ้้นำาทีม
่ ุ่งงาน (Task-oriented leadership) หรือแบบภาวะผ้้นำา
ทีม
่ ุ่งความสัมพันธ์ (Relationship-oriented leadership) ซึง่

สามารถวัดจากบุคลิกภาพและแรงจ้งใจของผ้้นัน
้ โดยฟี ดเลอ
ร์ได้พัฒนาแบบทดสอบบุคลิกภาพฉบับย่อขึน
้ เรียกว่า “แบบ
วัดเพือ
่ นร่วมงานทีพ
่ ึงประสงค์น้อยทีส
่ ุด” (Least Preferred
Co-Worker scale) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า แบบวัดแอลพีซี
(LPC) ซึง่ เป็ นการวัดทีม
่ ีลักษณะของการจำาแนกความหมาย
ซึง่ ประกอบขึน
้ ด้วยคำาคุณศัพท์ทีม
่ ีความหมายตรงกันข้าม
จำานวน 18 ค่้ แต่ละค่้แบ่งออกเป็ น 8 ช่วงคะแนน ดัง
ตัวอย่าง
น่าพึง

8 7 6 5 4

3 2

1

พอใจ

ไม่น่าพึง
พอใจ

เป็ นมิตร 8 7 6 5 4

3 2

1

ไม่เป็ น
มิตร

ไม่

1 2 3 4 5

6 7

8

ยอมรับ

1 2 3 4 5

6 7

8

ผ่อน

ยอมรับ
เครียด

คลาย
ฯลฯ
คะแนนแอลพีซีทีไ่ ด้จะเป็ นเครือ
่ งบ่งชีแ
้ บบภาวะผ้้นำา

กล่าวคือ ถ้าผ้้ตอบได้คะแนนแอลพีซีตำ่า แสดงว่า ผ้้นัน
้ เป็ น
บุคคลทีม
่ ีแรงจ้งใจมุ่งงาน (Task-motivated) แต่ถ้าได้คะแนน
แอลพีซีสง้ ก็แสดงว่าผ้้ตอบมีแรงจ้งใจม่งุ ความสัมพันธ์
(Relationship-motivated)
2) การควบคุมสถานการณ์ (Situation control)
ฟี ดเลอร์ได้กำาหนดให้สถานการณ์ประกอบด้วย 3
ตัวแปร ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผ้้นำากับสมาชิก
โครงสร้างของงาน และอำานาจในตำาแหน่ง
2.1) ความสัมพันธ์ระหว่างผ้้นำากับสมาชิก (Leadermember relations) ได้แก่ ระดับของการให้ความนับถือ
ความเชือ
่ มัน
่ และความไว้วางใจทีผ
่ ้ตามมีต่อผ้้นำา ซึง่ สะท้อน
ถึงการยอมรับในตัวผ้้นำา
2.2) โครงสร้างของงาน (Task structure) กล่าวคือ งาน
ทีม
่ ีโครงสร้างชัดเจน ต้องระบุภารกิจชัดเจน มีวิธีทำางาน
เพียงวิธีเดียว มีวิธีแก้ปัญหาทีช
่ ัดเจน สามารถตรวจสอบได้
ทุกขัน
้ ตอนโดยแต่ละคนร้้บทบาทหน้าทีแ
่ น่นอนว่าต้องทำา
อะไร ทำาด้วยวิธีใด เป็ นต้น ตรงกันข้ามกรณีทีโ่ ครงสร้างของ
งานไม่ชัดเจน ได้แก่ งานมีเป้ าหมายคลุมเครือ มีวิธีทำางาน
ได้หลายวิธี ขาดวิธีแก้ปัญหาทีแ
่ น่นอน ขาดข้อม้ลป้ อนกลับ
ความไม่ชัดเจนเหล่านีจ
้ ึงยากต่อการปฏิบัติงานของทัง้ ผ้้นำา

และผ้้ตาม ดังนัน
้ ถ้าโครงสร้างงานชัดเจน ผ้้นำาย่อมสามารถ
ควบคุมทิศทางการทำางานของกลุ่มได้ง่ายขึน

2.3) อำานาจในตำาแหน่ง (Position power) หมายถึง
อำานาจทีม
่ ากับตำาแหน่งทีผ
่ ้ดำารงอย่้อย่างเป็ นทางการ ซึง่
สามารถด้ได้จากการทีผ
่ ้นัน
้ มีอำานาจเบ็ดเสร็จในการให้คุณให้
โทษด้วยตนเอง หรือต้องเสนอการให้คุณให้โทษแก่ล้กน้องต่อ
ผ้้บังคับบัญชาของตน หรือสามารถเสนอแนะการโยกย้าย
แต่งตัง้ การดำารงตำาแหน่งของล้กน้องต่อผ้้บังคับบัญชาของตน
ได้มากเพียงไร สิง่ เหล่านีบ
้ ่งชีถ
้ ึงอำานาจในตำาแหน่ง
ฟี ดเลอร์ได้นำาองค์ประกอบในการควบคุมสถานการณ์
ทัง้ 3 ด้าน แต่ละด้านแบ่งเป็ น ดี กับไม่ดี รวมเป็ น 6 ด้าน
ดังนี ้
- ความสัมพันธ์ระหว่างผ้้นำากับสมาชิกแบ่งเป็ น ดี กับ
ไม่ดี
- โครงสร้างของาน แบ่งเป็ น ชัดเจน กับ ไม่ชัดเจน
- อำานาจในตำาแหน่ง แบ่งเป็ น มาก กับ น้อย
จากตัวแปรทัง้ หกนีเ้ มือ
่ นำามาคละสลับกันจะได้
สถานการณ์เฉพาะขึน
้ มา 8 สถานการณ์ซงึ่ ผ้้นำาสามารถ
ควบคุมได้ตัง้ แต่ระดับ ง่าย ปานกลาง และ ยาก ดังแสดงใน
ตารางต่อไปนี ้

ตารางที ่ 2.6 การจำาแนกการควบคุมสถานการณ์ใน
ทฤษฎีสถานการณ์ของฟี ดเลอร์
สถานการ ความ

โครงสร้าง อำานาจใน

ระดับของ

ณ์ที ่

ของงาน

การ

สัมพันธ์

ตำาแหน่ง

ระหว่าง

ควบคุม

ผ้้นำากับ
สมาชิก
1

ดี

ชัดเจน

มาก

ส้งมาก

2

ดี

ชัดเจน

น้อย

ส้ง

3

ดี

ไม่ชัดเจน

มาก

ส้ง

4

ดี

ไม่ชัดเจน

น้อย

ปานกลาง

5

ไม่ดี

ชัดเจน

มาก

ปานกลาง

6

ไม่ดี

ชัดเจน

น้อย

ปานกลาง

7

ไม่ดี

ไม่ชัดเจน

มาก

น้อย

8

ไม่ดี

ไม่ชัดเจน

น้อย

น้อย

จากตารางดังกล่าว สถานการณ์ที ่ 1 เป็ นสถานการณ์ที ่
เอือ
้ ต่อผ้้นำามากทีส
่ ุด (Very favorable) หรือกล่าวอีกนัยหนึง่
ก็คอ
ื ผ้้นำามีระดับการควบคุมสถานการณ์ได้ส้งมาก
เนือ
่ งจากมีความสัมพันธ์ทีด
่ ีกับสมาชิก มีโครงสร้างของงานที ่

ชัดเจน และผ้้นำามีอำานาจในตำาแหน่งส้งมากในทางตรงกัน
ข้ามในสถานการณ์ที ่ 8 เป็ นสถานการณ์ทีเ่ อือ
้ ต่อผ้้นำาตำ่าสุด
(Very unfavorable) หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอ
ื ผ้้นำามีระดับ
การควบคุมสถานการณ์ได้น้อยมาก เนือ
่ งจากผ้้นำามีความ
สัมพันธ์ทีไ่ ม่ดีกับสมาชิก ทัง้ งานก็มีโครงสร้างไม่ชัดเจน และ
ผ้้นำามีอำานาจในตำาแหน่งน้อยอีกด้วย ส่วนสถานการณ์ที ่ 2 6 จะอย่้ตรงกลางระหว่างสถานการณ์ทัง้ สองดังกล่าวแล้ว
กล่าวโดยสรุป สถานการณ์ทัง้ แปดทีฟ
่ ี ดเลอร์กำาหนดขึน
้ ใน
ต้นแบบจะเป็ นตัวบ่งชีว้ ่าแต่ละสถานการณ์เหล่านีจ
้ ะมีระดับ
ความง่ายหรือยาก (สถานการณ์ทีเ่ อือ
้ -favorable หรือ
สถานการณ์ทีไ่ ม่เอือ
้ (Unfavorable)) ต่อผ้้นำาในการใช้
อิทธิพลเพือ
่ ให้เกิดประสิทธิผลแตกต่างกันเป็ นลำาดับ โดยเริม

จากสถานการณ์ที ่ 1 ทีผ
่ ้นำาควบคุมได้ง่ายหรือเอือ
้ ต่อผ้้นำา
มากทีส
่ ุดแล้ว ลดหลัน
่ ลงไปตามลำาดับตัง้ แต่ 2 - 8 โดยมี
สถานการณ์ที ่ 8 ทีค
่ วบคุมได้ยากทีส
่ ุดซึง่ เป็ นสถานการณ์ที ่
ไม่เอือ
้ หรือเอือ
้ ต่อผ้้นำาน้อยทีส
่ ุด
3) ความสอดคล้องระหว่างแบบภาวะผ้้นำากับ
สถานการณ์
ในการหาคำาตอบว่าภาวะผ้้นำาแบบใดจะมีประสิทธิผล
ในสถานการณ์ใดนัน
้ ฟี ดเลอร์ได้รวบรวมข้อม้ลจากการ

ศึกษาไม่น้อยกว่า 800 กลุ่มในช่วงเวลากว่า 10 ปี โดยแต่ละ
กลุ่มจะหาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผ้้นำากับประสิทธิผล
ของกลุ่ม จากนัน
้ นำามาเขียนเป็ นกราฟโดยใช้มัธยฐาน
(Median) ของค่าสหสัมพันธ์ในแต่ละสถานการณ์ ซึง่ ปรากฏ
ดังภาพที ่ 8.5 ทีไ่ ด้ปรับปรุงใหม่แล้ว ดังนี ้

แอลพีซส
ี ูง :
มุง
ุ สัมพันธ์

1.00
0.80
0.60
0.40

ความสัมพันธ์
ระหวุางแบบ
ภาวะผู้น่ากับ
ประสิทธิผล

0.20

แบบมุง
ุ สัมพันธ์
มีประสิทธิผลมาก

0.00
-0.20

แบบมุง
ุ งาน
มีประสิทธิผลมาก

แบบมุง
ุ งาน
มีประสิทธิผลมาก

-0.40
-0.60
-0.80

แอลพีซีต่่า :
มุง
ุ งาน

-1.00

ควบคุมมาก
ความสัมพันธ์ระหวุาง
ผู้น่ากับสมาชิก
โครงสร้างของงาน
อ่านาจในต่าแหนุ ง

1

2

ดี
ชัด
มาก

ดี
ชัด
น้อย

3

4

ดี
ดี
ไมุชัด ไมุชด

มาก น้อย

5

ไมุดี
ชัด
มาก

6

7

8

ไมุดี
ไมุดี
ไมุดี
ชัด ไมุชัด ไมุชัด
น้อย มาก น้อย

ควบคุมน้อย

ภาพที ่ 2.4 สรุปตัวแบบการวิจัยตามสถานการณ์ของฟี ดเลอร์
ทีม
่ า : สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ 2544: 268
จากแผนภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความเหมาะสม
ของแบบภาวะผ้้นำาทีท
่ ำาให้กลุ่มมีประสิทธิผลส้งสุดขึน
้ อย่้กับ
สถานการณ์ทีเ่ อือ
้ ต่อผ้้นำา หรือสถานการณ์ทีง่ ่าย-ยากต่อการ
ควบคุมหรือปกครอง จากผลการวิจัย ฟี ดเลอร์จึงสรุปสาระ
สำาคัญของทฤษฎีสถานการณ์ของเขาไว้ดังนี ้
1) ในสถานการณ์ทีต
่ ้องควบคุมมาก ผ้้นำาแบบมุ่งงาน
(มีแอลพีซีตำ่า) จะมีประสิทธิผลส้งกว่าผ้้นำาแบบมุ่งความ
สัมพันธ์

2) ในสถานการณ์ทีต
่ ้องควบคุมปานกลาง ผ้้นำาแบบมุ่ง
สัมพันธ์ (หรือมีแอลพีซีส้ง) จะมีประสิทธิผลส้งกว่าผ้้นำาแบบ
มุ่งงาน
3) ในสถานการณ์ทีค
่ วบคุมน้อย ผ้้นำาแบบมุ่งงาน (มี
แอลพีซีตำ่า) จะมีประสิทธิผลส้งกว่า ผ้้นำาแบบมุ่งความ
สัมพันธ์
16)

ทฤษฎีวิถีทาง17)

-เปูาหมาย (Path - Goal

Theory)

เป็ นทฤษฎีเชิงสถานการณ์ทีพ
่ ัฒนาโดยเฮาส์และมิท
เชลล์ (House & Mitchell, 1974) ซึง่ มีความเชือ
่ ว่า ผ้้นำา
สามารถสร้างแรงจ้งใจในการทำางานแก่ผ้ตามได้ โดยเพิม

จำานวนและชนิดของรางวัลผลตอบแทนทีไ่ ด้รับจากการ
ทำางานนัน
้ ผ้้นำายังสามารถสร้างแรงจ้งใจด้วยการทำาให้วิถี
ทาง (Path) ทีจ
่ ะไปส่้ เป้ าหมายชัดเจนขึน
้ และง่ายพอทีผ
่ ้
ปฏิบัติจะสามารถทำาสำาเร็จ ซึง่ ผ้้นำาแสดงพฤติกรรมด้วยการ
ช่วยเหลือแนะนำา สอนงานและนำาทางหรือเป็ นพีเ่ ลีย
้ งคอย
ด้แล นอกจากนีผ
้ ้นำายังช่วยสร้างแรงจ้งใจได้ด้วยการช่วย
แก้ไขอุปสรรคขวางกัน
้ หนทางไปส่้เป้ าหมาย รวมทัง้ สามารถ
ช่วยในการทำาให้ตัวงานเองมีความน่าสนใจ และทำาให้ผ้ตาม
เกิดความพึงพอใจต่องานทีท
่ ำา

โดยทฤษฎีวิถีทางเป้ าหมายนี ้ ความรับผิดชอบของผ้้นำาก็
คือ การเพิม
่ แรงจ้งใจให้แก่ผ้ตามให้สามารถบรรลุได้ทัง้ เป้ า
หมายส่วนตนและเป้ าหมายขององค์การในขณะเดียวกันซึง่
ผ้้นำาสามารถเพิม
่ แรงจ้งใจ แก่ผ้ตามได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึง่ ใน
สองวิธีต่อไปนี ้
1) ทำาให้วิถีทางทีผ
่ ้ตามจะได้รับรางวัลตอบแทนให้มี
ความชัดเจน (Path clarification) ซึง่ ได้แก่การทีผ
่ ้นำาทำาความ
ตกลงทีช
่ ัดเจนกับผ้้ตามเพือ
่ กำาหนดพฤติกรรมหรือวิธก
ี าร
ทำางานให้สำาเร็จแล้ว จะได้รับรางวัลตอบแทนจากองค์การ
อย่างไร
2) ใช้การเพิม
่ ปริมาณรางวัล (Increase rewards) ทีผ
่ ้
ตามยอมรับในคุณค่าและมีความต้องการซึง่ ได้แก่ การทีผ
่ ้นำา
พ้ดคุยกับผ้้ตามเพือ
่ จะได้ทราบว่า รางวัลอะไรทีผ
่ ้ตามถือว่า
สำาคัญแก่ตน กล่าวคือ ผ้้ตามต้องการรางวัลทีเ่ ป็ นแรงจ้งใจ
ภายในทีเ่ กิดจากงานเองหรือ ต้องการรางวัลทีเ่ ป็ นแรงจ้งใจ
จากภายนอก เช่น การขึน
้ เงินเดือน หรือการเลือ
่ นตำาแหน่ง
หน้าทีก
่ ารงานส้งขึน
้ เป็ นต้น
ภารกิจของผ้้นำาในการเพิม
่ ผลตอบแทนจากการปฏิบัติ
งานและการทำาความชัดเจนต่อวิถีทางทีผ
่ ้ตามสามารถปฏิบัติ
เพือ
่ ให้สำาเร็จและได้รับรางวัลผลตอบแทนจากงานสำาเร็จนัน

ผ้้นำามีบทบาทต่อการเพิม
่ แรงจ้งใจให้แก่ผ้ตามในทฤษฎี วิถี

ทาง-เป้ าหมาย
กล่าวโดยย่อ ทฤษฎีวิถีทาง – เป้ าหมายเป็ นทฤษฎีทีใ่ ช้
อธิบายว่า ผ้้นำาจะสามารถช่วยเหลือผ้้ใต้บังคับบัญชาให้เดิน
ไปตามวิถีทางเพือ
่ ไปส่้เป้ าหมาย โดยผ้้นำาเลือกใช้พฤติกรรมที ่
เห็นว่าเหมาะสมทีส
่ ุดกับความต้องการของผ้้ใต้บังคับบัญชา
และสถานการณ์การทำางานของผ้้ใต้บังคับบัญชานัน
้ ซึง่ ผ้้นำา
จะเลือกใช้แบบภาวะผ้้นำา (Leadership Style) ทีเ่ หมาะสมที ่
สามารถเพิม
่ ความคาดหวังในความสำาเร็จและความพึงพอใจ
ในงานแก่ผ้ใต้บังคับบัญชา
มโนทัศน์ของทฤษฎีวิถีทาง – เป้ าหมายค่อนข้างมีความ
ซับซ้อน เพือ
่ ให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึน
้ จึงแบ่งทฤษฎีดงั
กล่าวออกเป็ นส่วนย่อย ๆ ดังแสดงในภาพที ่ 2.8 ซึง่ ระบุองค์
ประกอบต่าง ๆ ของทฤษฎีวิถีทาง – เป้ าหมายได้แก่ 1)
พฤติกรรมผ้้นำา (Leader behaviors) 2) คุณลักษณะส่วน
บุคคลของผ้้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate characteristics) 3)
คุณลักษณะของงาน (Task characteristics) และ 4) การ
จ้งใจ (Motivation) ทฤษฎีวิถีทาง – เป้ าหมายเชือ
่ ว่า
พฤติกรรมแต่ละแบบของผ้้นำาจะมีผลต่อแรงจ้งใจของผ้้ใต้
บังคับบัญชาแตกต่างกัน แต่ทัง้ นีย
้ ังขึน
้ อย่้กับคุณลักษณะส่วน
บุคคลของผ้้ใต้บังคับบัญชาและคุณลักษณะของงานอีกด้วย

18)

พฤติกรรมผู้นำา (Leader Behavior)

เฮาส์และมิทเชลล์ (House and Mitchell, 1974) แบ่ง
ประเภทพฤติกรรมของผ้้นำาตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้ าหมาย
ออกเป็ น 4 ประเภท แต่ละประเภทแทนได้ด้วยแบบภาวะ
ผ้้นำา (leadership style) ได้แก่ ภาวะผ้้นำาแบบสนับสนุน
ภาวะผ้้นำาแบบสัง่ การ ภาวะผ้้นำาแบบมุ่งความสำาเร็จของงาน
และภาวะผ้้นำาแบบให้มีส่วนร่วม
1) ภาวะผ้้นำาแบบสนับสนุน (Supportive leadership)
เป็ นภาวะผ้้นำาทีค
่ ล้ายกับพฤติกรรมมุ่งมิตรสัมพันธ์
(Consideration behavior) ของผ้้นำาจากการศึกษาของมหา
วิทยาลัยโอไฮโอสเตททีเ่ คยกล่าวมาแล้ว กล่าวคือ ผ้้นำา
ให้การสนับสนุนและมีพฤติกรรมทีเ่ ป็ นมิตรทีผ
่ ้ใต้บังคับบัญชา
สามารถเข้าถึงได้ง่ายเป็ นผ้้นำาทีใ่ ส่ใจในสวัสดิการความเป็ น
อย่้และความต้องการในฐานะความเป็ นมนุษย์ของผ้้ใต้บังคับ
บัญชาผ้้นำาจะแสดงพฤติกรรมให้การสนับสนุนในการสร้าง
บรรยากาศทีด
่ ีของการทำางานของผ้้ใต้บังคับ บัญชารวมทัง้
ให้การปฏิบัติอย่างเสมอภาคและให้การนับถือต่อศักดิศ
์ รีของ
ผ้้ใต้บังคับบัญชา
2) ภาวะผ้้นำาแบบสัง่ การ (Directive leadership) เป็ น
ภาวะผ้้นำาทีค
่ ล้ายกับพฤติกรรมผ้้นำาแบบมุ่งกิจสัมพันธ์
(Initiating leadership) ของการศึกษาทีม
่ หาวิทยาลัยโอไฮโอส

เตทเป็ นพฤติกรรมของผ้้นำาทีป
่ ฏิบัติต่อผ้้ใต้บังคับบัญชา ด้วย
การใช้คำาสัง่ เกีย
่ วกับการทำางาน รวมทัง้ แจ้งความคาดหวังให้
ทราบ บอกถึงวิธีทำางาน ตลอดจนกำาหนดเวลาทำางานสำาเร็จ
ให้ผ้ใต้บังคับบัญชาทราบ ผ้้นำาแบบสัง่ การจะกำาหนด
มาตรฐานของการทำางานพร้อมกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที ่
ชัดเจนแก่ผ้ใต้บังคับบัญชา
3) ภาวะผ้้นำาแบบมุ่งความสำาเร็จของงาน (Achievement
– oriented Leadership) เป็ นพฤติกรรมทีผ
่ ้นำากำาหนดเป้ า
หมายทีท
่ ้าทาย สร้างความมีมาตรฐานด้านความเป็ นเลิศส้ง
(High standard of excellence) แก่ผ้ใต้บังคับบัญชา และ
แสวงหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนือ
่ ง รวมทัง้
การตัง้ ความคาดหวังต่อผ้้ใต้บังคับบัญชาด้วยการแสดงความ
มัน
่ ใจว่าผ้้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานทีม
่ ีมาตรฐาน
ส้งได้สำาเร็จ
4) ภาวะผ้้นำาแบบให้มีส่วนร่วม (Participative
leadership) เป็ นผ้้นำาทีแ
่ สดงพฤติกรรมต่อ ผ้้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยการขอคำาปรึกษาก่อนทีจ
่ ะตัดสินใจ รวมถึงพฤติกรรมที ่
เกีย
่ วกับการขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกระตุ้นให้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจและมีการประชุมกับผ้้ใต้บังคับบัญชาในที ่
ทำางานบ่อยๆ ผ้้นำาแบบให้มีส่วนร่วมจะกระตุ้นให้เกิดการ
อภิปรายของกลุ่มและเขียนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ขึน
้ ในที ่

ทำางาน
เฮาส์และมิทเชลล์ กล่าวว่า ผ้้นำาอาจใช้แบบผ้้นำาแบบ
ใดแบบหนึง่ หรือหลายแบบกับผ้้ใต้บังคับบัญชา และใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ก็ได้ ทฤษฎีวิถีทาง-เป้ าหมาย จึงมิใช่
ทฤษฎีแนวคิดแบบคุณลักษณะ (Trait approach) ทีเ่ ชือ
่ ว่า
ผ้้นำามีแบบภาวะผ้้นำาทีแ
่ น่นอนตายตัวเพียงแบบเดียวเท่านัน

แต่ผ้นำาจะต้องปรับแบบภาวะผ้้นำาของตนให้เข้ากับ
สถานการณ์และความต้องการด้านแรงจ้งใจของผ้้ใต้ บังคับ
บัญชา กล่าวคือ ถ้าผ้้ใต้บังคับบัญชาต้องการภาวะผ้้นำาแบบ
ให้มีส่วนร่วมในช่วงหนึง่ ของการทำางาน แต่อก
ี ช่วงหนึง่ อาจ
ต้องการภาวะผ้้นำาแบบสัง่ การแทน ผ้้นำาต้องสามารถเปลีย
่ น
แบบภาวะผ้้นำาของตนได้ตามต้องการ โดยสรุปก็คือ
สถานการณ์ทีแ
่ ตกต่างกันย่อมต้องการพฤติกรรมแบบผ้้นำาที ่
ต่างกัน นอกจากนีใ้ นบางเหตุการณ์ผ้นำาอาจจำาเป็ นต้องใช้
การผสมของแบบภาวะผ้้นำา ต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเหมาะ
สมมากกว่าการเลือกใช้แต่แบบภาวะผ้้นำาเดิมอย่้ตลอดเวลา
19)

ทฤษฎีภาวะผู้นำาใหม่เชิง20) เสน่หา

(Neocharismatic Theories)

เป็ นกลุ่มของทฤษฎีภาวะผ้้นำาล่าสุดทีใ่ ห้ความสำาคัญ
ด้านคุณลักษณะของผ้้นำาทีเ่ ป็ นความสามารถพิเศษหรือความ

มีเสน่หา (Charisma) เฉพาะบุคคลซึง่ เป็ นแนวคิดภาวะผ้้นำา
เชิงวีรบุรษ
ุ (Heroic leadership) ได้แก่ ทฤษฎีภาวะผ้้นำาทีถ
่ ้ก
กล่าวขานมากในปั จจุบัน ภายใต้ชือ
่ ต่าง ๆ เช่น ภาวะผ้้นำา
โดยเสน่หา (Charismatic leadership) ภาวะผ้้นำาเปลีย
่ น
สภาพ (Transformational leadership) ภาวะผ้้นำาเชิงวิสัยทัศน์
(Visionary leadership) ภาวะผ้้นำาเชิงศีลธรรม (Moral
leadership) เป็ นต้น ในทีน
่ ีจ
้ ะกล่าวเพียง 2 ทฤษฎีโดย
ละเอียดดังนี ้
ภาวะผ้้นำาโดยเสน่หา (Charismatic Leadership) เป็ น
ทฤษฎีทีก
่ ล่าวถึง ผ้้นำาอีกประเภทหนึง่ ทีเ่ กิดขึน
้ จากการได้รับ
การยอมรับยกย่องอย่างส้งจากล้กน้องหรือบุคคลทัว
่ ไป
เนือ
่ งจากบุคคลผ้้นัน
้ มีคุณสมบัติพิเศษทีเ่ หนือกว่าคนทัว
่ ไป
ตัวอย่างเช่น มหาตมะ คานธี ผ้้นำาทีอ
่ ุทิศตนในการต่อส้้เพือ

เอกราชของอินเดีย มาติน ล้เธอร์

คิง ผ้้นำาในการต่อส้้เพือ

สิทธิทีเ่ ท่าเทียมกันของมนุษย์เป็ นต้น บุคคลเหล่านีเ้ ป็ นผ้้นำา
เนือ
่ งจากการแสดงพฤติกรรมทีเ่ ป็ นแบบอย่างในด้านคุณงาม
ความดีและการเสียสละอุทิศตนเพือ
่ คนอืน
่ และส่วนรวม
ทำาให้คนอืน
่ เกิดความยกย่องชืน
่ ชมพร้อมทีจ
่ ะเชือ
่ ฟั งและ
ปฏิบัติตาม ทำาให้ผ้นัน
้ มีอำานาจพระคุณซึง่ มีอิทธิพลต่อผ้้อืน

ในทีน
่ ีข
้ อเรียกว่า “อำานาจโดยเสน่หา” (Charisma) และเรียก
ผ้้นำาประเภทนีว้ ่า “ผ้้นำาโดยเสน่หา” (Charismatic leaders)

การยอมรับในความเป็ นผ้้นำา และการมีอำานาจโดย
เสน่หาดังกล่าวจึงเกิดจากผ้้ตามมีต่อตัวผ้้นำาคนนัน
้ โดยผ้้ตาม
จะแสดงพฤติกรรมและความร้้สึกให้สามารถสังเกตและเห็น
ได้ใน 9 ประการต่อไปนี ้
1. มัน
่ ใจว่า ความคิดหรือความเชือ
่ ของผ้้นำาคือสิง่ ทีถ
่ ก

ต้อง
2. มีความเชือ
่ ทีค
่ ล้ายกับผ้้นำา
3. แสดงการยอมรับต่อผ้้นำาโดยปราศจากข้อสงสัยใด ๆ
4. แสดงการให้ความรักและพึงพอใจต่อผ้้นำา
5. เต็มใจทีจ
่ ะเคารพเชือ
่ ฟั งและปฏิบัติตามคำาสัง่ ของผ้้นำา
6. พยายามลอกเลียนแบบและเอาอย่างผ้้นำา
7. มีความร้้สก
ึ ร่วมกับผ้้นำาในการปฏิบัติภารกิจ
8. พยายามยกระดับเป้ าหมายของกลุ่มหรือองค์การให้
ส้งขึน

9.ร้ส
้ ึกเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุ่มและให้ความร่วมมือช่วยให้
งานหรือองค์การบรรลุเป้ าหมาย
ในส่วนของตัวผ้้นำาโดยเสน่หานัน
้ ผลการศึกษาของคอง
เกอร์และคานันโก (Conger and Kanungo, 1998) ได้สรุป
เปรียบเทียบพฤติกรรมผ้้นำาโดยเสน่หากับผ้้นำาทีม
่ ิใช่ผ้นำาโดย
เสน่หา ดังตารางต่อไปนี ้

ตารางที ่ 2.5: แสดงพฤติกรรมของผ้้นำาโดยเสน่หากับผ้้นำา
มิใช่ผ้นำาโดยเสน่หา
(Charismatic and non-charismatic leaders behaviors)
ผูน
้ ำาโดยเสน่หา

ผูน
้ ำาทีม
่ ิใช่ผู้นำาโดยเสน่หา

พฤติกรรม

Charismatic Leaders

Non-Charismatic Leaders

1. การดำารง

1. ไม่ยึดติดในสถานภาพ

1พอใจสถานภาพเดิม

สถานภาพ (Status

เดิมแต่ตูองการแสวงหา

พยายามปกปูองและคง

quo)

การเปลีย
่ นแปลงใหม่

สถานภาพเดิมต่อไป

ลักษณะของ

2. เปูาหมายอนาคต

2. มีวิสัยทัศน์อนาคตเชิง

2.เปูาหมายอนาคตตูองไม่

(Future goal)

อุดมการณ์ทีแ
่ ตกต่างจาก

แตกต่างจากเดิมนัก

สภาพเดิมมาก
3. การสรูางความรัก

3.สรูางมุมมองและแนวคิด

3.ใชูแนวคิดและมุมมอง

ชอบพอ

ต่อวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์

ต่องานร่วมกับล้กนูอง

(Likeableness)

ร่วมกับล้กนูองทำาใหูล้ก

ทำาใหูล้กนูองรักและ

นูองรักชืน
่ ชมศรัทธาต่อ

พึงพอใจตน

หัวหนูาและอยากเลียน
แบบอย่างตามหัวหนูา
4. การสรูางความน่า

4. แสดงออกดูวย

4. ใชูการชักชวนใหูล้ก

ไวูวางใจ

พฤติกรรมเสียสละแมู

นูองเสียสละ

(Trustworthy)

ประโยชน์ตนเอง แสดง

เพือ
่ ส่วนรวม

ความกลูาเสีย
่ งเพือ
่ ใหู
สามารถบรรลุเปูาหมาย
อุดมการณ์ทีว
่ างไวู
5. ความเชีย
่ วชาญ

5.เชีย
่ วชาญในการสรูาง

5. เชีย
่ วชาญในการใชูวิธี

(Expertise)

ทางเลือกหรือวิธีใหม่ทีต
่ ่าง

การเดิม ภายใตูกรอบ

จากเดิม โดยพยายาม

ระเบียบขูอบังคับต่าง ๆ

เอาชนะอุปสรรค เช่น กฎ

ทีม
่ ีอย่้แลูว

ระเบียบต่าง ๆ
6.พฤติกรรมทัว
่ ไป
(Behavior)

6. ทูาทายค่านิยม ปทัส

6. ค่อนขูางอนุรักษ์นิยม

ถานเดิมเพือ
่ ใหูคูนหาสิง่ ที ่

ยึดมัน
่ ต่อค่านิยมและปทัส

ดีกว่า และนำาไปส่้การ

ถานเดิม

เปลีย
่ นแปลง
7. ความรู้สึกไวต่อ

7.ไวต่อการรับรู้และ

7.รับรู้ชา
ู ต่อการ

สภาพแวดลูอม

ตูองการใชูการ

เปลีย
่ นแปลงของสภาพ

(Environmental

เปลีย
่ นแปลงของสภาพ

แวดลูอมเพราะตูองการคง

sensitivity)

แวดลูอมเพือ
่ เป็ นเครือ
่ งมือ

สถานภาพเดิม

นำาไปส่้การเปลีย
่ นแปลงไป
จากสภาพเดิม
8. สรูางความ

8. เก่งในการทำาใหูทุกคน

8. อ่อนต่อการชักชวน

สมานฉันท์และความ

ชัดเจนและยึดมัน
่ ต่อวิสัย

และทำาความเขูาใจแก่คน

ทัศน์และทำาใหูทุกคน

อืน
่ ต่อเปูาหมายและวิธี

ปรารถนาจะไปถึง

การบรรลุเปูาหมาย

9. ฐานของอำานาจ

9.ใชูอำานาจส่วนบุคคล

9.ใชูอำานาจในตำาแหน่ง

(Power base)

(เกิดจากความเชีย
่ วชาญ

และอำานาจส่วนบุคคล

การไดูรับการยกย่องชืน
่ ชม

(เช่น การใหูคุณใหูโทษ

ศรัทธาในคุณธรรมความดี)

ความเชีย
่ วชาญ เป็ นตูน)

10. มีภาพลักษณ์ส้งส่งสง่า

10. ยึดหลักเสมอภาค

ชัดเจน (Articulation)

10. ความสัมพันธ์

ระหว่างผูน
้ ำา กับผู้ตาม งาม (Elitist) มีคุณสมบัติ

แสวงหาฉันทานุมัติ ใชูวิธี

การเป็ นผู้ประกอบการ

การกำากับหรือผลักดัน

(Entrepreneur) วางตนเป็ น

ดูวยคำาสัง
่ ใหูล้กนูองเขูา

แบบอย่าง

ร่วมหรือออกความเห็น

11. โนูมนูาวใหูบุคคลอืน

อยากเขูามาร่วมใน
กระบวนการเปลีย
่ นแปลง
ทีส
่ ำาคัญขององค์การ

ทีม
่ า : Conger & Kanungo,1998 : 51
อย่างไรก็ตาม กระบวนการทีผ
่ ้นำาโดยเสน่หาใช้ในการ
ทำาให้ผ้ตามเกิดความเลือ
่ มใสศรัทธาและเกิดความผ้กพันขึน

นัน
้ ยังเป็ นเรือ
่ งทีไ่ ม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนนัก แต่ก็มีแนว

โน้มทีพ
่ อเชือ
่ ได้ว่า ความร้้สึกผ้กพันของผ้้ตามจะเพิม
่ ขึน
้ ถ้า
ผ้้นำาสามารถทำาให้วิสัยทัศน์มีความชัดเจน สามารถเข้าใจได้
ง่ายจนผ้้ตามร้้สึกมัน
่ ใจว่าทำาได้สำาเร็จจริง ผ้้นำาทีร
่ ิเริม
่ กลยุทธ์
ใหม่ๆ จึงมีความเสีย
่ งต่อความสำาเร็จค่อนข้างมาก แต่เมือ

กลยุทธ์นัน
้ ประสบความสำาเร็จได้ ก็จะยิง่ เพิม
่ ลักษณะความ
เสน่หาให้แก่ตัวผ้้นำายิง่ ขึน
้ และเพิม
่ ความสำาเร็จขององค์การ
ตามไปด้วย
ผ้้นำาโดยเสน่หาสามารถมีอิทธิพลทีก
่ ระทบต่อองค์การ
อย่างมหาศาล โดยไม่จำาเป็ นต้องเป็ นผลกระทบด้านบวก
เสมอไป ดังตัวอย่างของผ้้ประกอบการทีส
่ ามารถนำาพาบริษัท
ไปส่้ความร่งุ เรืองมากได้ แต่ต่อมาด้วยความหลงตนเองกับ
ความสำาเร็จมากเกินไปจนเกิดพฤติกรรมเผด็จการหลงอำานาจ
ไม่ฟัง คนอืน
่ สุดท้ายทำาให้บริษัทพบความหายนะในเวลาต่อ
มา การทีผ
่ ้นำาโดยเสน่หามีพฤติกรรมหลงอำานาจดังกล่าว จะ
แสดงออกด้วยการควบคุมกำากับ ครอบงำา ใช้อารมณ์กับผ้้
ตาม ขาดความร้้สึกทีไ่ วต่อความต้องการของผ้้อืน
่ และชอบ
ปกป้ องตนเอง บางครัง้ ผ้้นำาโดยเสน่หาเชิงลบ อาจแสดง
พฤติกรรมหน้าฉากเสมือนเป็ นผ้้เสียสละทีค
่ อยกระตุ้น
สนับสนุนการทำางานของผ้้ตามไปส่้อุดมการณ์ขององค์การ
แต่มีพฤติกรรมซ่อนเร้นอย่้เบือ
้ งหลังก็คือเพือ
่ ให้ได้ประโยชน์
ส่วนตนเป็ นสำาคัญ ส่วนผ้้นำาโดยเสน่หา เชิงบวก จะแสดง

การเสียสละอย่างบริสุทธิใ์ จในการสนับสนุนการดำาเนินงาน
ทัง้ หลายให้ไปส่้วิสัยทัศน์ขององค์การอย่างแท้จริง ในขณะ
เดียวกันก็จะคอยเอาใจใส่ไม่ละเลยทีจ
่ ะตอบสนองความ
ต้องการส่วนบุคคลของผ้้ตามควบค่้ไปด้วย
21)

ทฤษฎีภาวะผู้นำาแบบเปลีย
่ นสภาพ

(Transformational Leadership)

แนวคิดเกีย
่ วกับภาวะผ้้นำาทีม
่ ีการศึกษาวิจัยมากในช่วง
ตัง้ แต่ทศวรรษ 1980 เป็ นต้นมาได้แก่ ภาวะผ้้นำาแบบเปลีย
่ น
สภาพ (Transformational leadership) จากชือ
่ ของทฤษฎีนีไ้ ด้
บ่งบอกถึงกระบวนการเปลีย
่ นแปลงหรือการแปรสภาพในตัว
บุคคล โดยผ้้นำาจะมุ่งเน้นการเปลีย
่ นแปลงเรือ
่ งค่านิยม
คุณธรรม มาตรฐานและการมองการณ์ไกลไปในอนาคต
ผ้้นำาเปลีย
่ นสภาพจะให้ความสำาคัญต่อการประเมินเพือ
่ ทราบ
ถึงระดับแรงจ้งใจของผ้้ตาม แล้วพยายามหาแนวทางตอบ
สนองความต้องการและปฏิบัติต่อผ้้ตามด้วยคุณค่าความเป็ น
มนุษย์ โดยสาระของทฤษฎีแล้ว ภาวะผ้้นำาแบบเปลีย
่ นสภาพ
จะกว้างขวางครอบคลุมแนวคิดของภาวะผ้้นำาโดยเสน่หา
(Charismatic leadership) ภาวะผ้้นำาเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary
leadership) รวมทัง้ ภาวะผ้้นำาเชิงวัฒนธรรม (Cultural
leadership) ด้วย

ภาวะผ้้นำาแบบเปลีย
่ นสภาพจึงเป็ นทฤษฎีภาวะผ้้นำาที ่
สามารถใช้ในการอธิบายกระบวนการอิทธิพลได้อย่างกว้าง
ขวาง ตัง้ แต่ระดับจุลภาคระหว่างผ้้นำากับผ้้ตามเป็ นรายบุคคล
ไปจนถึงระดับมหภาคระหว่างผ้้นำากับบุคลากรทัง้ องค์การ
ตลอดจนทัง้ ระบบวัฒนธรรม แม้ว่าโดยบทบาทหลักของผ้้นำา
แบบเปลีย
่ นสภาพคือก่อให้เกิดการเปลีย
่ นแปลงต่าง ๆ ขึน
้ ใน
องค์การก็ตาม แต่ตลอดเส้นทางของกระบวนการ
เปลีย
่ นแปลงดังกล่าว ผ้้นำากับผ้้ตามจะผ้กพันต่อกันอย่าง
มัน
่ คง ทฤษฎีภาวะผ้้นำาแบบเปลีย
่ นสภาพได้รับการยอมรับว่า
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในยุคทีม
่ ีความ
เปลีย
่ นแปลงเกิดขึน
้ อย่้ตลอดเวลามากทฤษฎีหนึง่ ในปั จจุบัน
เบอร์น (Burns, 1978) เป็ นบุคคลแรกทีน
่ ำาเสนอมโน
ทัศน์เกีย
่ วกับภาวะผ้้นำาเปลีย
่ นสภาพในผลงานวิจัยเรือ
่ งผ้้นำา
ทางการเมืองของตน โดยเบอร์นอธิบายภาวะผ้้นำาเปลีย
่ น
สภาพว่า“เป็ นกระบวนการทีท
่ ัง้ ผ้้นำาและผ้้ตามต่างช่วยยก
ระดับของคุณธรรมและแรงจ้งใจของกันและกันให้ส้งขึน
้ ”
ผ้้นำาดังกล่าวจะหาวิธีการยกระดับจิตใจของผ้้ตามด้วยการ
ดึงด้ดความสนใจมาส่้อุดมการณ์และค่านิยมทางศีลธรรมทีด
่ ี
งาม เช่น เสรีภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ
และความมีมนุษยธรรม เป็ นต้น และพ้นจากสิง่ ชัว
่ ช้าทาง
อารมณ์ เช่น ความกลัว ความโลภ ความอิจฉาริษยาหรือ

ความเกลียดชัง เป็ นต้น ผ้้ตามจะถ้กยกระดับความคิดจาก
“ทำาพอแค่วันนี ้” ไปส่้ “ทำาเพือ
่ ความดีงามทีด
่ ีกว่าของพร่งุ นี ้”
ตามแนวคิดของเบอร์นใครก็ได้ในองค์การจะอย่้ในตำาแหน่ง
หรืออย่้ในองค์การแบบใดก็ตามสามารถแสดงพฤติกรรม
ภาวะผ้้นำาเปลีย
่ นสภาพได้ทัง้ สิน
้ โดยสามารถมีอิทธิพลต่อ
เพือ
่ นร่วมงาน ต่อผ้้บังคับบัญชาหรือต่อผ้้อย่้ใต้บังคับบัญชา
ก็ได้ และทัง้ สามารถเกิดขึน
้ ในชีวิตประจำาวันของบุคคลทัว
่ ไป
ก็ได้
เบอร์นยังอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างผ้้นำาแบบ
เปลีย
่ นสภา (Transformational leaders) กับผ้้นำาแบบแลก
เปลีย
่ น (Transactional leaders) โดยทีผ
่ ้นำาแบบแลกเปลีย
่ น
จะจ้งใจผ้้ตามของตน ด้วยการดึงด้ดความสนใจให้มาอย่้ทีผ
่ ล
ประโยชน์ส่วนตัว ยกตัวอย่างเช่น ผ้้นำาทางการเมืองเสนอข้อ
แลกเปลีย
่ นกับผ้้อืน
่ ว่า จะให้งานให้ตำาแหน่ง เงินอุดหนุน
หรือให้ผลตอบแทนจากสัมปทานของรัฐ แก่หว
ั คะแนนทีช
่ ่วย
หาเสียงทำาให้ตนได้รับเลือกตัง้ หรือผ้้นำาบริษัทเสนอข้อแลก
เปลีย
่ นการขึน
้ เงินเดือนหรือตำาแหน่งหน้าทีง่ าน เมือ
่ ล้กน้อง
ขยันขันแข็งและมีผลงานดีเยีย
่ ม เป็ นต้น ผ้้นำาแบบแลก
เปลีย
่ น เกีย
่ วข้องกับเรือ
่ งค่านิยมเช่นกัน แต่เป็ นค่านิยมที ่
สอดคล้องกับกระบวนการแลกเปลีย
่ น (Exchange process)
เช่น แลกเปลีย
่ นอย่างเป็ นธรรม อย่างซือ
่ สัตย์ อย่างมีความ

รับผิดชอบและค่านิยมอืน
่ ทีม
่ ี เกีย
่ วข้องกับกระบวนการแลก
เปลีย
่ น เป็ นต้น
(สุเทพ พงศรีวัฒน์, 2544)
2) ทฤษฎีภาวะผ้้นำาแบบเปลีย
่ นสภาพของแบส
(Bass’s Theory of Transformational Leadership)
แบส(Bass, 1985) ได้เสนอทฤษฎีภาวะผ้้นำาแบบ
เปลีย
่ นสภาพโดยอาศัยพืน
้ ฐานแนวความคิดของเบอร์น ซึง่
แบ่งผ้้นำาออกเป็ น 2 แบบ ดังกล่าวแล้ว โดยแบสให้ทัศนะว่า
ผ้้นำาแบบแลกเปลีย
่ น (Transactional leaders) ใช้การให้
รางวัลเพือ
่ แลกเปลีย
่ นกับการยินยอมปฏิบัติตาม ส่วนผ้้นำา
แบบเปลีย
่ นสภาพ (Transformational leaders) นัน
้ ได้ให้
นิยามในแง่ผลของผ้้นำาทีก
่ ระทบต่อผ้้ตามอันได้แก่ ผ้้ตามให้
ความไว้วางใจ มีความร้้สก
ึ ทีช
่ ืน
่ ชม ให้ความจงรักภักดี และ
ความเคารพนับถือต่อผ้้นำา จนสามารถส่งผลให้เกิดแรงจ้งใจ
ทำางานได้ผลมากกว่าความคาดหวังเดิมทีก
่ ำาหนดไว้ โดยแบ
สอธิบายว่า ผ้้นำาเปลีย
่ นแปลงและจ้งใจต่อผ้้ตามด้วยวิธีการ
ดังนี ้
1) ทำาให้ผ้ตามเกิดตระหนักในความสำาคัญของผลงาน
ทีเ่ กิดขึน

2) โน้มน้าวจิตใจของผ้้ตามให้เปลีย
่ นจากการยึดในผล
ประโยชน์ของตนเอง มาเป็ นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

ขององค์การและหม่้คณะแทน
3) กระตุ้นให้ผ้ตามยกระดับของความต้องการทีส
่ ้งขึน

กว่าเดิม (Higher order needs) แม้ว่ากระบวนการอิทธิพลที ่
เกิดจากภาวะผ้้นำาแบบเปลีย
่ นสภาพจะยังไม่สามารถอธิบาย
ได้ชัดเจนก็ตาม แต่ทฤษฎีนีก
้ ็เชือ
่ ว่า ภาวะผ้้นำาแบบเปลีย
่ น
สภาพจะส่งเสริมแรงจ้งใจและผลงานของผ้้ตามได้มากกว่า
ภาวะผ้้นำาแบบแลกเปลีย
่ น
1.1 ข้อแตกต่างระหว่างภาวะผ้้นำาแบบเปลีย
่ นสภาพกับ
ภาวะผ้้นำาโดยเสน่หา แบสมีความเห็นว่า ภาวะผ้้นำาแบบ
เปลีย
่ นสภาพมีลักษณะเด่นทีต
่ ่างไปจากภาวะผ้้นำาโดยเสน่หา
อย่้หลายประการ (Bass, 1985) กล่าวคือ ความเสน่หา
(Charisma) เป็ นเพียงองค์ประกอบหนึง่ ทีจ
่ ำาเป็ นของภาวะผ้้นำา
แบบเปลีย
่ นสภาพเท่านัน
้ และโดยลำาพังทฤษฎีภาวะผ้้นำาโดย
เสน่หาเองนัน
้ ยังไม่มีความสามารถพอทีจ
่ ะก่อให้เกิด
กระบวนการเปลีย
่ นแปลงขึน
้ ได้ ทัง้ นีแ
้ ม้ว่าผ้้ตามจะชืน
่ ชม
ศรัทธา ลอกเลียนแบบพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผ้้นำาโดย
เสน่หาแล้วก็ตามแต่ยังไม่เกิดแรงจ้งใจทีส
่ ้งพอทีจ
่ ะเปลีย
่ น
ความติดยึดจากผลประโยชน์ตนเอง ไปเป็ นการเห็นแก่
ประโยชน์ของส่วนร่วมซึง่ ค่อนข้างมีลักษณะเป็ นนามธรรมได้
แต่อย่างใด สิง่ ทีภ
่ าวะผ้้นำาแบบเปลีย
่ นสภาพเหมือนกับผ้้นำา
โดยเสน่หาก็คือ การมีอิทธิพลต่อผ้้ตามด้วยการปลุกเร้าด้าน

อารมณ์และให้เกิดการลอกเลียนแบบอย่างของผ้้นำา รวมทัง้
การพยายามเปลีย
่ นแปลงผ้้ตามโดยผ้้นำาทำาหน้าทีเ่ ป็ นคร้ พี ่
เลีย
้ ง ผ้้ฝึกสอนทีค
่ อยด้แลและแนะนำาแก่ผ้ตาม ทัง้ นีผ
้ ้นำาแบบ
เปลีย
่ นสภาพจะใช้วิธีการยกระดับผ้้ตามด้วยการมอบอำานาจ
ความรับผิดชอบการตัดสินใจ (Empower) แก่ผ้ตาม ในขณะ
ทีผ
่ ้นำาโดยเสน่หาส่วนใหญ่วิธีการทีใ่ ช้ทำาให้ผ้ตามอ่อนแอลง
โดยถ้กสอนให้คอยการพึง่ พาและถ้กหล่อหลอมซึมซับให้
จงรักภักดีต่อผ้้นำามากกว่าการยึดมัน
่ ต่ออุดมการณ์ของ
องค์การ
ในทัศนะของแบส ผ้้นำาแบบเปลีย
่ นสภาพพบได้ทัว
่ ไปใน
องค์การไม่ว่าแบบใดและไม่ว่าระดับตำาแหน่งใด ในทางตรง
กันข้าม ผ้้นำาโดยเสน่หาเป็ นสิง่ ทีห
่ ายากมักจะพบได้ในภาวะที ่
องค์การตึงเครียดเนือ
่ งมาจากอำานาจทีเ่ ป็ นทางการไม่
สามารถใช้เพือ
่ แก้ปัญหาวิกฤติทีเ่ กิดขึน
้ โดยเฉพาะปั ญหาที ่
บ่อนทำาลายต่อประเพณีความเชือ
่ และค่านิยมดีงามของส่วน
รวม ผ้้คนส่วนใหญ่จะออกมา ถามหาผ้้นำาโดยเสน่หาให้ช่วย
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าดังกล่าว อย่างไรก็ตามความเสน่หาเป็ น
สิง่ ทีม
่ ีสองขัว
้ ทีอ
่ ย่้สุดทัง้ สองข้าง ดังจะเห็นได้จากผ้้นำาโดย
เสน่หาจะมีทัง้ กลุ่มคนทีร
่ ักมาก และกลุ่มคนทีเ่ กลียดชังมาก
เช่นกัน และนีค
่ ือสาเหตุว่าทำาไมผ้้นำาโดยเสน่หาจึงมักถ้กลอบ
ปลงชีวิต ในขณะทีก
่ รณีเช่นนีเ้ กิดขึน
้ กับผ้้นำาแบบเปลีย
่ น

สภาพน้อยมาก
1.2 พฤติกรรมผ้้นำาแบบเปลีย
่ นสภาพและพฤติกรรมผ้้นำา
แบบแลกเปลีย
่ น (Transformational and transactional
behaviors)
พฤติกรรมของผ้้นำาตามทฤษฎีของแบส ดังได้กล่าวมา
แล้วแบ่งออกเป็ น 2 แบบใหญ่ ๆ ได้แก่ พฤติกรรมของผ้้นำา
แบบเปลีย
่ นสภาพ กับพฤติกรรมของผ้้นำาแบบแลกเปลีย
่ น
โดยผ้้นำาแบบเปลีย
่ นสภาพมีพฤติกรรมอย่้ 4 องค์ประกอบ
และผ้้นำาแบบแลกเปลีย
่ นมีพฤติกรรมอย่้ 3 องค์ประกอบโดย
แบสเห็นว่าแม้ภาวะผ้้นำาแบบเปลีย
่ นสภาพจะต่างจากภาวะ
ผ้้นำาแบบแลกเปลีย
่ นอย่างเด่นชัด แต่โดยกระบวนการแล้วไม่
สามารถทีจ
่ ะแยกจากกันได้อย่างแท้จริงโดยเขายอมรับว่า
ผ้้นำาคนเดียวกันอาจใช้ภาวะผ้้นำาได้ทัง้ สองแบบในเวลาและ
สถานการณ์ทีต
่ ่างกัน
ตารางที ่ 2.6: พฤติกรรมแบบเปลีย
่ นสภาพและพฤติกรรม
แบบแลกเปลีย
่ น
พฤติกรรมแบบเปลีย
่ นสภาพ (Transformational
Behaviors)

- อิทธิพลด้านอุดมการณ์ (Idealized influence)
- การม่งุ -

ความสัมพันธ์เป็ นรายคน

(Individualized consideration)
- การจ้ง-

ใจด้านแรง-

ดลใจ (Inspirational

motivation)
- การกระตุ้นการใช้ปัญ-

ญ- า (Intellectual

stimulation)
พฤติกรรมแบบแลกเปลีย
่ น (Transactional
Behaviors)
- การให้ราง-

วัลตามสถานการณ์

(Contingent rewards)
- การบริหารแบบวาง-เฉยเชิง- รุก (Active
management by exception)
- การบริหารแบบวาง-เฉยเชิง- รับ (Passive
management by exception)
- ภาวะผ้้นำาแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire
leadership)
ทีม
่ า : Northouse, 2001: 133
เมือ
่ แรกเริม
่ เสนอทฤษฎีใหม่ ๆ แบส (Bass, 1985) ได้
ระบุพฤติกรรมของผ้้นำาแบบเปลีย
่ นสภาพไว้เพียง 3 องค์
ประกอบได้แก่ ความเสน่หา (Charisma) การกระตุ้นการใช้

ปั ญญา (Intellectual stimulation) และการม่งุ ความสัมพันธ์
เป็ นรายคน (Individual consideration) เท่านัน
้ ความเสน่หา
(บางทีเรียกว่า อิทธิพลด้านอุดมการณ์ (Idealized influence)
คือ พฤติกรรมทีส
่ ามารถกระตุ้นความร้้สึกด้านอารมณ์ของผ้้
ตามให้ส้งขึน
้ ก่อให้เกิดการเลียนแบบและผ้กพันต่อผ้้นำา
การกระตุ้นการใช้ปัญญา คือพฤติกรรมของผ้้นำาในการ
ทำาความเข้าใจต่อปั ญหาได้ดี จนสามารถทำาให้ผ้ตามมอง
ปั ญหาดังกล่าวจากมุมมองใหม่ของตนได้เอง ส่วนการมุ่ง
ความสัมพันธ์เป็ นรายคน เป็ นพฤติกรรมของผ้้นำาทีเ่ กีย
่ วกับ
การให้การสนับสนุนการกระตุ้นให้กำาลังใจและการเป็ นพี ่
เลีย
้ งสอนแนะแก่ผ้ตาม ต่อมาทฤษฎีของแบสได้ปรับปรุงใหม่
(Bass and Avolio, 1990) จึงเพิม
่ พฤติกรรมของผ้้นำาแบบ
เปลีย
่ นสภาพอีกหนึง่ องค์ประกอบ คือ การจ้งใจด้านแรง
ดลใจ (Inspirational motivation) ซึง่ เป็ นพฤติกรรมของผ้้นำาที ่
เกีย
่ วกับการสือ
่ สารเพือ
่ ดึงด้ดใจส่้วิสัยทัศน์ โดยการใช้
สัญลักษณ์เพือ
่ ให้เกิดการใช้ความพยายามส้งขึน
้ ของผ้้ตาม
และการทีผ
่ ้นำาแสดงแบบอย่างของพฤติกรรมแก่ผ้ตาม
เป็ นต้น พฤติกรรมของผ้้นำาแบบเปลีย
่ นสภาพทัง้ สีอ
่ งค์
ประกอบดังกล่าว ต่างมีความสัมพันธ์ต่อกัน และมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการก่อให้เกิดอิทธิพลให้มีการ
เปลีย
่ นแปลงขึน
้ แก่ผ้ตาม

ส่วนพฤติกรรมของผ้้นำาแบบแลกเปลีย
่ นนัน
้ ในระยะแรก
ของทฤษฎี แบสได้ระบุพฤติกรรมไว้เพียง 2 องค์ประกอบ
ได้แก่ การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent reward)
กับ การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive management
by exception) การให้รางวัลตาม สถานการณ์ หมายถึง
พฤติกรรมของผ้้นำาในการกำาหนดความชัดเจนของงานทีเ่ ป็ น
เกณฑ์ทีส
่ มควรได้รับรางวัลและใช้เป็ นเครือ
่ งจ้งใจแก่ผ้ตาม
ส่วนการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ ได้แก่ พฤติกรรมของผ้้นำา
ทีใ่ ช้การลงโทษตามสถานการณ์เพือ
่ ให้ผ้ตามเกิดการปรับปรุง
แก้ไขในกรณีผลงานเบีย
่ งเบนไปจากมาตรฐานทีก
่ ำาหนด แต่
เมือ
่ มีการปรับปรุงทฤษฎีใหม่ (Bass & Avolio, 1990 a) ได้
เพิม
่ พฤติกรรมของผ้้นำาแบบแลกเปลีย
่ นอีก 2 องค์ประกอบ
ได้แก่ การบริหารแบบวางเฉย เชิงรุก (Active management
by exception) ซึง่ เป็ นพฤติกรรมของผ้้นำาทีเ่ กีย
่ วกับการเข้าไป
ติดตามตรวจสอบผ้้ตามแล้วดำาเนินการแก้ไขเพือ
่ ให้แน่ใจว่า
งานทีส
่ ำาเร็จออกมานัน
้ มีประสิทธิผล ส่วนอีกองค์ประกอบ
หนึง่ คือ การบริหารแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire)
เป็ นพฤติกรรมของผ้้นำาทีไ่ ม่ให้ความสนใจใด ๆ ไม่ว่าด้าน
งานหรือด้านคน (เช่นไม่เอาใจใส่ด้แลช่วยเหลือ ไม่รับร้้
ปั ญหา ไม่สนใจความต้องการของล้กน้อง) มีลักษณะปล่อย
ให้ทุกอย่างเกิดขึน
้ และเป็ นไปตามยถากรรมเหมือนไม่มีผ้นำา

ด้วยเหตุนีน
้ ักวิชาการบางคนจึงไม่นับการบริหารแบบปล่อย
ตามสบายว่า เป็ นการบริหารหรือเกีย
่ วกับภาวะผ้้นำา (Nonleadership) กรณีนีท
้ ำาให้พฤติกรรมของผ้้นำาแบบแลกเปลีย
่ น
ทีเ่ กีย
่ วข้องจริงเพียง 3 องค์ประกอบเท่านัน
้ และสรุปเปรียบ
เทียบข้อแตกต่างระหว่างผ้้นำาแบบเปลีย
่ นสภาพกับผ้้นำาแลก
เปลีย
่ นดังตารางที ่ 2.7

ภาพที ่ 2.7: ร้ปแบบพฤติกรรมของภาวะผ้้นำาแบบเปลีย
่ น
สภาพและภาวะผ้้นำาแบบแลกเปลีย
่ น
ทีม
่ า : Northouse, 2001: 136

ตารางที ่ 2.8 เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างผ้้นำาแบบเปลีย
่ น
สภาพกับผ้้นำาแบบแลกเปลีย
่ น
คุณลักษณะ

ผูน
้ ำาแบบเปลีย
่ นสภาพ

ผูน
้ ำาแบบแลกเปลีย
่ น

-

-

-

-

แนวทาง
การ

ริเริม
่ สิง่ ใหม่ (สรูางโอกาส,

รักษาสมดุลของงานทีท
่ ำา

จินตนาการสิง่ ใหม่เพือ
่ คูนหา)

อย่้

-

-

มุ่งความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

ยึดบทบาทตามหนูาที ่

ปฏิสัมพันธ์

กับสมาชิกกลุ่ม

กำาหนด

-

-

-

-

จุดเนูน
การใชู

เนูนวิสัยทัศน์คา
่ นิยม ความ

คาดหวังและบริบท

และ

-

ทัง
้ ภายในและภายนอก

-

ภายในกลุ่มทีก
่ ำาหนด

กิจกรรมสรูางกำาลังใจ (เชิง

-

อำานาจทางการและกลไก

อิทธิพล

ขอบเขตโครงสรูางหน่วยงาน

-

-

การจ้งใจ

เนูนการควบคุม,ผลผลิต
ผลงาน

โดยใชู

อารมณ์ใหูการแนะนำา)

-

ใชู

-

อำานาจอิทธิพล

-

การควบคุม

-

ค่านิยม

-

ความร่วมมือ เอกภาพ

-

การประสานงาน

ความเสมอภาค ความยุติธรรม

ประสิทธิภาพ และ

และเป็ นธรรม รวมทั้ง

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
-

การสือ
่ สาร -

ทางตรงและทางอูอม แต่

งานทีม
่ อบหมายซำ้าซูอนและ

-

ใหูความชัดเจนต่อทิศทาง

งานทีม
่ อบหมายในเชิงร้ป

ขาดความชัดเจน

ธรรม

-

มุ่งส่้

-

ผลปลายทาง (Ends)

-

แนวทาง (Means)

-

เป็ น

-

นักปรัชญา

-

นักเทคโนโลยี

-

ผลทีเ่ กิด

-

การเปลีย
่ นแปลง

-

การแลกเปลีย
่ น

คือ
-

บทบาท

-

ใหูอิสระในการคิด

-

ใหูทำาตามระบุ

-

งานหลัก

-

การใหูความหมายและการ

-

นำาเปูาหมายส่้การปฏิบัติ

สือ
่ สารแก่เปูาหมาย การสรูาง

เป็ นผู้สอนงาน และเป็ น

แรงจ้งใจ

กรรมการตัดสิน

-

กรอบเวลา

-

มองอนาคต

-

มองปั จจุบัน

-

บริบท

-

ระดับสากล

-

ระดับทูองถิน

-

แสวงหาสิง่ ใหม่ วิธีการใหม่

-

การรักษาสภาพเดิม

หลัก

-

การเปลีย
่ นแปลง

-

-

-

ใชูการนำา (Leading)

-

ความมัน
่ คง

ความคิด
-

ทิศทาง
วิธีการ

ใชูการจัดการ (Managing)

ทีม
่ า : Yukl, 1998: 346
2.2 วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วขูอง
ผ้้ศึกษาได้ทำาการศึกษาจากเอกสารและหนังสือ 3 เล่ม
ทีม
่ ีความเกีย
่ วข้องคือ
1. "เสือ สิงห์ กระทิง แรด" ซึง
่ พิมพ์เมือ
่ ปี 2543

บทที ่ 1 ครอบคลุมช่วงเวลาจากวันทีเ่ ขาถือกำาเนิดขึน
้ มา
ในรัฐวอชิงตัน เมือ
่ วันที ่ 28 ตุลาคม 2498 ถึงวันทีเ่ ขาเรียน
จบชัน
้ ประถม 6

จากมุมมองจิตวิทยาการศึกษาซึง่ แยก

ปั จจัยในวิวฒ
ั นาการของชีวิตคนออกเป็ นด้านกรรมพันธ์ุและ
ด้านสิง่ แวดล้อม บิลล์ เกตส์ โชคดีมากเนือ
่ งจากเขาเพียบ
พร้อมด้วยกรรมพันธ์ุชัน
้ ดีและสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ
้ อำานวย พ่อ
แม่มีการศึกษาดีและมีอันจะกิน แม่เป็ นคร้พอ
่ เป็ นทนาย ส่วน
ตายายเป็ นเจ้าของธนาคาร หลังเขา เกิดแม่ก็ลาออกจาก
งานมาเลีย
้ งด้เขากับพีส
่ าวและน้องสาว ผ้้เกิดตามมาพร้อม
กับสละเวลาบางส่วน ให้กับองค์กรการกุศล บิลล์ เกตส์ จึง
เห็นตัวอย่างของการ แทนคุณแก่สังคม ตัง้ แต่ครัง้ เขายังหัว
เท่ากำาปั ้ น ยายสนับสนุนให้เขาอ่านหนังสืออย่างต่อเนือ
่ ง
พร้อมกับมีรางวัลให้แทบไม่อัน
้ รวมถึงกองทุนเป็ นเงินถึง 1
ล้านดอลลาร์
บทที ่ 2 ครอบคลุมช่วงเวลาทีเ่ ขาเรียนอย่้ในชัน
้ มัธยม
การมีการศึกษาดีทำาให้พ่อแม่ตระหนักว่า การสร้างความ
รำาคาญในชัน
้ เรียนของล้กชาย เป็ นการแสดงออกของความ
เบือ
่ หน่าย หลังจากเขาเข้าใจเนือ
้ หาของวิชาทีค
่ ร้สอน ก่อน
คนอืน
่ การมีฐานะดีของพ่อแม่เอือ
้ ให้เขาได้เข้าเรียนใน
โรงเรียนมัธยม เอกชน ซึง่ รับเฉพาะเด็กหัวกะทิจาก
ครอบครัวมัง่ คัง่ ดังเช่นครอบครัวของเขาเท่านัน
้ โรงเรียนมี
อุปกรณ์ช่วยการเรียนการสอนมากมายและให้อิสระแก่นัก
เรียนทีจ
่ ะทำาอะไรๆ ตามความสนใจได้มากกว่าปกติ สถานี
ใช้คอมพิวเตอร์ (computer terminal) ซึง่ ต่อสายไปยัง

คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ของบริษัทให้เช่าเวลา เป็ นสิง่ ทีบ
่ ิลล์
เกตส์ ติดงอมแงมทันทีเมือ
่ โรงเรียนนำามาติดตัง้ หลังเขาเข้า
เรียนได้ไม่นาน ทำาให้เขาได้เพือ
่ นรุ่นพีช
่ ือ
่ พอล อัลเลน ซึง่
ติดเล่นกับสถานีใช้ คอมพิวเตอร์แบบงอมแงมเช่นกัน เพือ
่ น
สนิทคนนีต
้ ่อมามีบทบาทสำาคัญในการร่วมก่อตัง้ บริษัทไมโคร
ซอฟท์

และโรงเรียนสามารถเรีย
่ ไรเงิน จากพ่อแม่ของ

นักเรียน ได้แทบไม่อัน
้ เมือ
่ ต้องการนำาไปซือ
้ เวลา
คอมพิวเตอร์เพิม
่ ให้แก่พวกเขา
บทที ่ 3 เป็ นช่วงเวลาทีบ
่ ิลล์ เกตส์ อย่้ในมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ความสามารถในการสอบข้อสอบมาตรฐานด้าน
คณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็มเป็ นกุญแจชัน
้ ดีที ่ เปิ ดประต้
มหาวิทยาลัยได้ทุกแห่ง เขาเลือกบินข้ามประเทศไปเรียนที ่
ฮาร์วาร์ดทัง้ ทีเ่ พือ
่ นสนิท พอล อัลเลน ได้เข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยใกล้บ้านเกิดของเขาแล้ว

ตอนเข้าเรียนใหม่ๆ

เขายังไม่แน่ใจ ว่าจะเลือกอะไรเป็ นวิชาเอกนอกจากคิดว่า
เมือ
่ ถึงเวลาก็จะเลือกวิชาคณิตศาสตร์ แต่เขาเปลีย
่ นใจเมือ
่ ได้
พบกับนักศึกษาที ่ จะเลือกเอกวิชานัน
้ เพราะเขาร้้ทันทีว่ายัง
มีคนเก่งกว่าเขาอีกมาก การไม่ร้จะเรียนเอกอะไรทำาให้เขา
ร้้สึกเคว้งคว้างและใช้เวลาว่างส่วนใหญ่เล่นไพ่และอย่้ใน ห้อง
คอมพิวเตอร์ นอกจากนัน
้ เขาไปลงทะเบียนเรียนวิชาในระดับ
ปริญญาโท-เอกหลายวิชา ปรากฏว่าเขาสอบได้ที ่ 1 ในวิชา

เศรษฐศาสตร์ทัง้ ทีไ่ ม่เคยเข้า เรียนในชัน
้ เพียงแต่อ่านตำารา
1 สัปดาห์ก่อนสอบกับเพือ
่ นคนหนึง่ ซึง่ สอบได้ที ่ 2 เพือ
่ นคน
นัน
้ ต่อมาได้กลายเป็ นมือขวาของเขา และในขณะนีท
้ ำาหน้าที ่
เป็ น หัวหน้าคณะผ้้บริหารของไมโครซอฟท์
ฮาร์วาร์ดสร้างจุดพลิกผันสำาคัญเพิม
่ ขึน
้ ให้แก่บิลล์ เกตส์
ในจำานวนจุดพลิกผันทีม
่ ีความโดดเด่นเป็ นพิเศษ ได้แก่ ใน
ระหว่างทีพ
่ อล อัลเลน เดินทางข้าม ประเทศไปเยีย
่ มเขา

ที ่

นัน
่ ทัง้ สองออกไปเดินเล่นกันแล้วเหลือบไปเห็นนิตยสารด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ ทีข
่ ึน
้ ปกด้วยร้ปของคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ
มันมีมนต์ขลังถึงขนาดบันดาลให้บิลล์ เกตส์ เลิกเล่นไพ่ เขา
และพอล อัลเลน ลาออกจากงานเพือ
่ ร่วมกันทุ่มเทเวลาหา
ทางเขียนซอฟต์แวร์สำาหรับคอมพิวเตอร์แบบนัน
้ ซึง่ ทัง้ สองยัง
ไม่เคยเห็นตัวจริงด้วยซำา
้ ว่าเป็ นอย่างไร หลังจากอดตาหลับ
ขับตานอนอย่้ 2 เดือน พอล อัลเลน ก็นำาโปรแกรมทีท
่ ัง้ สอง
ช่วยกันพัฒนา ไปเสนอแก่บริษัท เจ้าของคอมพิวเตอร์ตัง้ โต๊ะ
ทีร
่ ัฐนิวเม็กซิโก ปรากฏว่าโปรแกรมนัน
้ ทำางานได้สร้างความ
อัศจรรย์ใจ ให้ผร
้ ้เห็นทุกคน บริษัทนัน
้ จ้างพอล อัลเลน
ทันที อีกไม่นานต่อมาบิลล์ เกตส์ ก็ลาออกจากฮาร์วาร์ด
เพือ
่ เดินทางไปตัง้ หุ้นส่วนเขียนซอฟต์แวร์กบ
ั เพือ
่ นสนิทของ
เขาทีน
่ ิวเม็กซิโก หุ้นส่วนนัน
่ เอง คือเมล็ดพันธ์ุทีพ
่ ัฒนามาเป็ น
บริษัทไมโครซอฟท์

บทที ่ 4 ครอบคลุมเวลากว่า 32 ปี อันเป็ นช่วงเวลาทีบ
่ ิล
ล์ เกตส์ เริม
่ ก่อตัง้ บริษัทไมโครซอฟท์ถึงวันทีเ่ ขาเกษียณตัว
เอง บทนีม
้ ีเนือ
้ หายาวเท่าๆ กับนวนิยายใน แนวผ้้ชนะสิบทิศ
ผ้้อ่านอาจต้องใช้เวลานานแรมเดือนจึงจะย่อยเนือ
้ หาออกมา
เป็ นข้อคิดต่างๆ ได้หมด สำาหรับดิฉันซึง่ เป็ นหนึง่ ในผ้้ติดตาม
อ่านตัง้ แต่การเขียน ยังไม่เสร็จสมบ้รณ์ ข้อคิดของบทนีม
้ ีมาก
จนยากทีจ
่ ะนำามาเล่าได้ในทีน
่ ี ้ จึงขอยกมาเพียงบางอย่าง
เท่านัน
้ ในเบือ
้ งแรก นอกจากจะมีมันสมองของอัจฉริยะแล้ว
บิลล์ เกตส์ มีร่างกายพิเศษทีไ่ ด้มาจากพ่อแม่ แม้จะไม่ได้
หลับได้นอนเป็ นเวลานานๆ แต่ร่างกายของเขาทนทานต่อ
การหักโหมได้ ไม่เฉพาะในระหว่างอย่้ใน มหาวิทยาลัย
เท่านัน
้ ทีเ่ ขาหักโหมร่างกายโดยการเล่นไพ่และอย่้ในห้อง
คอมพิวเตอร์ตลอดวันตลอดคืน ในระหว่างการสร้างบริษัท
ไมโครซอฟท์ก็เช่นกัน บ่อยครัง้ พนักงานทีเ่ ข้ามาทำางานใน
ตอนเช้าจะพบเขานอนหลับอย่้กับพืน
้ ห้องเพราะเขาทำางานจน
ดึกดืน
่ ทุกคืน และบางครัง้ ไม่ยอมเสียเวลาเดินทางกลับบ้าน
เมือ
่ ง่วงจัดจนทนไม่ไหวจริงๆ เขาก็ลงนอนหลับกลิง้ อย่้บนพืน

ห้องทำางาน
บทที ่ 5 บิลล์ เกตส์ เห็นตัวอย่างเรือ
่ งการตอบแทนคุณ
แก่สงั คมมาตัง้ แต่เด็ก ฉะนัน
้ การตัง้ ม้ลนิธิเพือ
่ การกุศลจึงเป็ น
สิง่ ทีไ่ ม่มีอะไรน่าแปลก

จริงอย่้ม้ลนิธิจำานวนมากมีเรือ
่ งการ

ยกเว้นภาษีเป็ นแรงจ้งใจสำาคัญ แต่การทีเ่ ขาเกษียณจากงาน
เมือ
่ อายุเพียง 52 ปี และทิง้ รายได้จำานวนมากเพือ
่ มาทำางาน
ให้ ม้ลนิธินีน
้ ่าจะชีว้ ่าการยกเว้นภาษีไม่ใช่เป็ นแรงจ้งใจหลัก
ของเขา นอกจากนัน
้ ภรรยาและพ่อของเขาก็ทำางานให้ม้ลนิธิ
นีด
้ ้วย (แม่ของเขาเสียชีวิตหลายปี แล้ว)
2. The Road Ahead ซึง
่ พิมพ์เมือ
่ ปี 2538
เป็ นหนังสือทีก
่ ล่าวถึงการมองโลกแห่งอนาคตทีม
่ ีระบบ
อินเทอร์เน็ตเป็ นตัวเชือ
่ มโยง เล่มนีม
้ ีแนวคิดทีน
่ ่าสนใจเป็ น
พิเศษเกีย
่ วกับด้านการศึกษาซึง่ บิลล์ เกตส์ มองว่า
เทคโนโลยีจะช่วยเอือ
้ ให้การเรียนการสอนทัง้ ในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียนมีประสิทธิภาพส้งยิง่ แต่พ่อแม่และคร้จะต้อง
ร้้จก
ั ใช้เทคโนโลยีรว
่ มสมัย การศึกษานอกห้องเรียนและการ
เรียนร้้ตลอดชีวิตจะมีความสำาคัญยิง่ ขึน
้ ไปอีกเนือ
่ งจากโลก
เปลีย
่ นแปลงเร็วมาก อย่างไรก็ตามเนือ
่ งจากเทคโนโลยีไม่
สามารถ ให้การศึกษาด้านคุณธรรมและปล้กฝั งพฤติกรรมที ่
ดีของเยาวชนได้ พ่อแม่ผ้ปกครองและชุมชนรอบด้านจะต้อง
ร่วมกันกับโรงเรียนเพือ
่ ปล้กฝั ง แนวคิดนี ้ ตรงกับของวุฒิสมา
ชิกฮิลลารี คลินตัน ซึง่ เขียนไว้ในหนังสือชือ
่ It Takes a
Village นัน
่ คือการศึกษาเป็ นหน้าทีข
่ องทุกคน โดยเฉพาะการ
ทำาตนเป็ น ตัวอย่างทีด
่ ีแก่เด็ก
ด้านสุดท้ายเป็ นการใช้เงินจำานวนมหาศาลของเขา จริง

อย่้บิลล์ เกตส์ เป็ นอภิมหาเศรษฐีหมายเลขหนึง่ ของโลก
ตัง้ แต่อายุ 39 ปี แต่เขาเป็ นคนตระหนีถ
่ ีเ่ หนียว เรือ
่ งการใช้
เงินเมือ
่ เทียบกับมหาเศรษฐีอืน
่ ๆ นอกจากบ้านราคาเป็ นหลัก
สิบล้านดอลลาร์และรถยนต์ราคาเรือนแสนดอลลาร์แล้ว เขา
ไม่นิยมสะสมตุ๊กตาราคา แพงเช่นมหาเศรษฐีส่วนใหญ่ ไม่ว่า
จะเป็ นการซือ
้ เรือยอชต์ เครือ
่ งบิน เฮลิคอปเตอร์ สนาม
กอล์ฟ บ้านตากอากาศ หรืองานศิลปะ เงินของเขาส่วนใหญ่
ถ้กนำา ไปใช้ในการลงทุนและเพือ
่ การกุศล ในด้านการลงทุน
นานๆ จึงจะมีข่าวรัว
่ ไหลออกมาว่าเขาไปลงทุนทีน
่ ัน
่ ทีน
่ ี่
ฉะนัน
้ จึงไม่มีใครร้้แนวคิดและการปฏิบัติของ เขาแบบเต็ม
ร้อย ส่วนในด้านการกุศล เขาและภรรยาได้ตัง้ ม้ลนิธิขึน
้ มา
เพือ
่ ดำาเนินงาน ฉะนัน
้ ด้านนีม
้ ีข้อม้ลละเอียด หลังการ
เกษียณตัวเองเมือ
่ วันที ่ 27

มิถุนายนทีผ
่ ่านมา บิลล์ เกตส์

เริม
่ ใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับงานการกุศลของม้ลนิธิชือ
่ ว่า
Bill & Melinda Gates Foundation
3. Business @ the Speed of Thought ซึง่ พิมพ์เมือ
่ ปี
2542 พ้ดถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพ
ของการทำาธุรกิจ

บทที ่ 3
กระบวนการศึกษา

ในกระบวนการศึกษาค้นคว้าสุดยอดผ้้นำาของบิลล์
เกตส์นี ้ ผ้้ศึกษาได้ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าทางเอกสารเป็ น
หลัก มีกระบวนการวิธีดำาเนินการศึกษาโดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
3.1 แหล่งขูอม้ลในการศึกษา
ผ้้ศึกษาได้ใช้วธ
ิ ีการศึกษา ค้นคว้าหาข้อม้ลจากหนังสือ
วารสาร

บทความ

หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ต

และศึกษาจากงานวิจัยทีม
่ ีผ้ศึกษาวิจัยไว้ก่อนหน้านีแ
้ ล้ว
3.2 การรวบรวมและการวิเคราะห์ขูอม้ล
การศึกษาข้อม้ล ผ้้ศึกษาใช้วิธีการเก็บข้อม้ล โดย
กำาหนดกรอบการศึกษา

ประเด็นดังนี ้

3.2.1 ประวัติหรือเรือ
่ งราวของสุดยอดผ้้นำา

3.2.2 ประเด็นด้านการช่วยเหลือทางสังคม
3.2.3

ประเด็นด้านการเป็ นผ้้นำาทางธุรกิจทีแ
่ ตกต่าง

3.2.4 ประเด็นความคิดนอกกรอบส่้การเปลีย
่ นแปลง
แห่งร้ปแบบการศึกษา (E-Learning)
3.2.5 ประเด็นการช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการ
ศึกษา
3.2.6 ประเด็นด้านการตระหนักถึงสุขภาพทีด
่ ีของเพือ
่ น
ร่วมโลกโดยการต่อต้านการส้บบุหรี ่
3.2.7 ลักษณะนิสัยและวิธีการทำางานทีส
่ ่งเสริมให้
ประสบความสำาเร็จ
3.3 ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
เอกสารเริม
่ ต้นเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2551 ซึง่
รายละเอียดชัน
้ ตอนดำาเนินการศึกษาและวิจัย ดังปรากฏ
แสดงให้เห็นในตารางที ่ 3.1

3.4 ปฏิทินการศึกษา
ตารางที ่ 3.1 ปฏิทินการศึกษาและการวิจัย

ลำาดั
บที ่

กิจกรร

พ.ศ.

2551
มิถุน
ายน

กรก

ฎาค

สิงห
าคม

กันย
ายน


1

เสนอหัวข้อเพือ
่ การ

x

ศึกษาค้นคว้า
2

จัดทำากรอบการสรุป

x

ประมวลวิเคราะห์
3

เก็บรวบรวมข้อม้ล

4

วิเคราะห์ข้อม้ล

5

สรุปอภิปรายผลและ

x

x
x
x

ข้อเสนอแนะ
6

จัดทำาร้ปเล่มนำาเสนอ

x

7

ปรับปรุงแก้ไข ส่งร้ป
เล่มทีส
่ มบ้รณ์

บทที ่ 4
ผลการศึกษา

x

4.1 ประวัติและภ้มิหลังชีวิตของบิลล์ เกตส์
4.1.1 ครอบครัว ชีวต
ิ เริม
่ ตูนและทางเลือก

บิลล์ เกตส์ เกิดทีเ่ มืองซีแอทเทิล มลรัฐวอชิงตัน วันที ่
28 ตุลาคม ค.ศ.1955 บิดาชือ
่ วิลเลียม

เอ็ช

เกตส์ จ้เนียร์ มีอาชีพนักกฎหมายของบริษัท มารดาชือ
่ แมรี
แมกซ์เวล เกตส์ เป็ นสมาชิกคณะกรรมการของ Berkshire
Hathaway, First Interstate Bank, Pacific Northwest Bell
และคณะกรรมการแห่งชาติของ United Way ชือ
่ เต็มคือ วิล
เลียม เฮนรี เกตส์ทีส
่ าม ป่ ้ของเขาคือ วิลเลียม เฮนรี เกตส์
ซีเนียร์

บิลล์ เกตส์ โชคดีมากเนือ
่ งจากเขาเพียบพร้อมด้วย

กรรมพันธ์ุชัน
้ ดีและสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ
้ อำานวย พ่อ แม่มก
ี าร
ศึกษาดีและมีอันจะกิน ส่วนตายายเป็ นเจ้าของธนาคาร หลัง
เขาเกิดแม่ก็ลาออก จากงานมาเลีย
้ งด้เขากับพีส
่ าวและน้อง
สาว ผ้้เกิดตามมาพร้อมกับสละเวลาบางส่วน ให้กับองค์กร
การกุศล บิลล์ เกตส์

จึงเห็นตัวอย่างของการแทนคุณแก่

สังคม ตัง้ แต่ครัง้ เขายังหัวเท่ากำาปั ้ น ยายสนับสนุนให้เขาอ่าน
หนังสืออย่างต่อ เนือ
่ งพร้อมกับมีรางวัลให้แทบไม่อัน
้ รวมทัง้
กองทุนเป็ นเงินถึง 1 ล้านดอลลาร์
บิลล์ เกตส์ พกมันสมองของอัจฉริยะติดมาด้วย เขา

สนใจอ่านสารพัดอย่าง เมือ
่ อ่านแล้วก็จำาได้ปานถ่ายร้ปแปะ
ไว้ในสมอง เขาสามารถท่องคัมภีร์ซงึ่ มีเนือ
้ หายาวเท่าๆ กับ
ปาติโมกข์ได้ภายใน 3 ชัว
่ โมงเมือ
่ ตอนอย่้ชัน
้ ประถม เขามี
ความสามารถพิเศษในการนำาชิน
้ ส่วนต่างๆ มาประกอบเป็ น
กลไกสำาหรับใช้เป็ นเครือ
่ งเล่น บุคลิกเด่นๆ

ของเขา ได้แก่

การเป็ นเด็กดือ
้ ซน อดทน ชนดะ ต้องเอาชนะให้ได้ และไม่
ยอมเสียเวลากระทัง่ เสือ
้ ผ้า เมือ
่ ถอดตรง ไหนก็โยนไว้ตรงนัน

ในระหว่างเรียนชัน
้ ประถมเขาเรียนออกหน้าเพือ
่ นร่วมชัน
้ ทัง้
ด้านภาษาและด้านคำานวณ หลัง จากเข้าใจเนือ
้ หาแล้วก็มก

ก่อกวนเพือ
่ นร่วมชัน
้ และสร้างความรำาคาญให้แก่คร้
ขณะทีเ่ ขาเรียนอย่้ในชัน
้ มัธยมบิลล์ เกตส์เข้าศึกษาทีโ่ รง
เรียนเลคไซด์ อันเป็ นโรงเรียนมัธยมทีด
่ ีทีส
่ ุดในเมืองซีแอท
เทิลซึง่ รับเฉพาะเด็กหัวกะทิ จากครอบครัวมัง่ คัง่ ดังเช่น
ครอบครัวของเขาเท่านัน
้ การมีการศึกษาดีทำาให้พ่อแม่
ตระหนักอย่างรวดเร็วว่า การ สร้างความรำาคาญในชัน
้ เรียน
ของล้กชายเป็ นการแสดงออกของความเบือ
่ หน่าย หลังจาก
เขาเข้าใจเนือ
้ หาของวิชาที ่ คร้สอน ก่อนคนอืน

โดยเฉพาะ

โรงเรียนมีอุปกรณ์ช่วยการเรียนการสอนมากมายและให้
อิสระ แก่นักเรียนทีจ
่ ะทำาอะไรๆ ตามความสนใจได้มากกว่า
ปกติ สถานีใช้คอมพิวเตอร์ (Computer terminal) ซึง่ ต่อสาย
ไปยังคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ของบริษัททีใ่ ห้เช่า และนัน
่ เป็ น

สิง่ ทีบ
่ ิลล์ เกตส์ ติดงอมแงมทันทีเมือ
่ โรงเรียนนำามาติดตัง้
หลัง เขาเข้าเรียนได้ไม่นาน มันทำาให้เขาได้เพือ
่ นรุ่นพีช
่ ือ

พอล อัลเลน ซึง่ ติดเล่นกับสถานีใช้คอมพิวเตอร์แบบงอมแงม
เช่นกัน เพือ
่ นสนิทคนนีต
้ ่อมามีบทบาทสำาคัญในการร่วมก่อ
ตัง้ บริษัทไมโครซอฟท์ โรงเรียนสามารถเรีย
่ ไรเงิน จากพ่อแม่
ของนักเรียนได้แทบไม่อัน
้ เมือ
่ ต้องการนำาไปซือ
้ เวลา
คอมพิวเตอร์เพิม
่ ให้แก่พวกเขา
หลังจากเรียนใช้คอมพิวเตอร์ได้ไม่นาน บิลล์ เกตส์
ก็ได้นำาเวลาของบริษัทมาใช้

ยังผลให้เขาถ้กห้ามใช้

คอมพิวเตอร์อย่้ระยะหนึง่ หลังจากหมดโทษเขากลับทำาผิด
ร้ายแรงขึน
้ ไปอีก โดยการเขียนโปรแกรมจำาพวก สร้างปั ญหา
ส่งไปตามสายจนทำาให้คอมพิวเตอร์ของบริษัทขัดข้อง คราวนี ้
แทนทีจ
่ ะถ้กทำาโทษเขาได้รับเชิญให้ไป ใช้คอมพิวเตอร์ของ
บริษัทในตอนกลางคืนแทน

เมือ
่ คนอืน
่ กลับบ้านหมดแล้ว

เพือ
่ ค้นหาความบกพร่องการทำางานของ คอมพิวเตอร์ ชือ

เสียงของเขาค่อยๆ โด่งดัง และมีบริษัทว่าจ้างให้เขาไป
ทำางาน ด้านค้นหาความบกพร่องของโปรแกรมตัง้ แต่ตอน
ก่อนเขาเรียนจบชัน
้ มัธยม โรงเรียนอนุญาตเขาให้หยุดเรียน
ชัว
่ คราวได้เพือ
่ ไปทำางานนัน
้ ในขณะเดียวกันเขากับเพือ
่ น
สนิทก็เริม
่ มีธุรกิจ รับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้องค์กร
ต่างๆ

ความสามารถในการสอบข้อสอบมาตรฐานด้าน
คณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็มเป็ นกุญแจชัน
้ ดีทีเ่ ปิ ดประต้
มหาวิทยาลัยได้ทุกแห่ง เขาเลือกบินข้ามประเทศไปเรียนที ่
ฮาร์วาร์ด ทัง้ ทีเ่ พือ
่ นสนิทพอล อัลเลน ได้เข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยใกล้บ้านเกิดของเขาแล้ว ตอนเข้าเรียนใหม่ๆ
เขายัง ไม่แน่ใจ ว่าจะเลือกอะไรเป็ นวิชาเอกนอกจากคิดว่า
เมือ
่ ถึงเวลาก็จะเลือกวิชาคณิตศาสตร์ แต่เขาเปลีย
่ นใจเมือ
่ ได้
พบกับนักศึกษาทีจ
่ ะเลือกเอกวิชานัน
้ เพราะเขาร้้ทันทีว่ายังมี
คนเก่งกว่าเขาอีกมาก

การไม่ร้จะเรียนเอกอะไรทำาให้เขา

ร้้สึกเคว้งคว้างและใช้เวลาว่างส่วนใหญ่เล่นไพ่และอย่้ในห้อง
คอมพิวเตอร์ นอกจากนัน
้ เขาไปลงทะเบียนเรียนวิชาในระดับ
ปริญญาโท-เอกหลายวิชา ปรากฏว่าเขาสอบได้ที ่ 1 ในวิชา
เศรษฐศาสตร์ทัง้ ทีไ่ ม่เคยเข้าเรียนในชัน
้ เรียนเลย

เพียงแค่

อ่านตำารา 1 สัปดาห์ก่อนสอบกับเพือ
่ นคนหนึง่ ซึง่ สอบได้ที ่ 2
เพือ
่ นคนนัน
้ ต่อมาได้กลายเป็ นมือขวาของเขา

และในขณะนี ้

ทำาหน้าทีเ่ ป็ นหัวหน้าคณะผ้้บริหารของไมโครซอฟท์
ฮาร์วาร์ดสร้างจุดพลิกผันสำาคัญเพิม
่ ขึน
้ ให้แก่บิลล์ เกตส์
ในจำานวนจุดพลิกผันทีม
่ ีความโดดเด่นเป็ นพิเศษ ได้แก่ ใน
ระหว่างทีพ
่ อล อัลเลน เดินทางข้ามประเทศไปเยีย
่ มเขาทีน
่ ัน

ทัง้ สองออกไปเดินเล่นกันแล้วเหลือบไปเห็น นิตยสารด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ ทีข
่ ึน
้ ปกด้วยร้ปของคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ

มันมีมนต์ขลังถึงขนาดบันดาลให้บิลล์

เกตส์ เลิกเล่นไพ่และ

พอล อัลเลน ลาออกจากงานเพือ
่ ร่วมกันทุ่มเทเวลาหาทาง
เขียนซอฟต์แวร์สำาหรับ คอมพิวเตอร์แบบนัน
้ ซึง่ ทัง้ สองยังไม่
เคยเห็นตัวจริงเสียด้วยซำา
้ ว่าเป็ นอย่างไร หลังจากอดตาหลับ
ขับตานอนอย่้ 2 เดือน พอล อัลเลน ก็นำาโปรแกรมทีท
่ ัง้
สองช่วยกันพัฒนา ไปเสนอแก่บริษัทเจ้าของคอมพิวเตอร์ตัง้
โต๊ะทีร
่ ัฐนิวเม็กซิโก

ปรากฏว่าโปรแกรมนัน
้ ทำางานได้สร้าง

ความอัศจรรย์ใจ ให้ผร
้ ้เห็นทุกคน บริษัทนัน
้ จ้างพอล อัลเลน
ทันที อีกไม่นานต่อมาบิลล์ เกตส์ ก็ลาออกจากฮาร์วาร์ด
เพือ
่ เดินทางไปตัง้ หุ้นส่วนเขียนซอฟต์แวร์กบ
ั เพือ
่ นสนิทของ
เขาที ่ นิวเม็กซิโก หุ้นส่วนนัน
้ คือเมล็ดพันธ์ุทีพ
่ ัฒนามาเป็ น
บริษัทไมโครซอฟท์
เมือ
่ เรียนอย่้ชัน
้ ปี 3 เขาก็ตัดสินใจหันหลังให้กบ
ั ใบ
ปริญญา ลาออกจากฮาร์วาร์ด แล้วร่วมกับพอล อัลเลน
เพือ
่ นสมัยเด็ก ทุ่มเทพลังงานทัง้ หมดสร้างบริษัทไมโครซอฟต์
ได้สำาเร็จภายใน 2 ปี ด้วยความเชือ
่ ว่าในอนาคต
คอมพิวเตอร์จะต้องกลาย เป็ นเครือ
่ งมือส่วนบุคคล และเป็ น
สิง่ สำาคัญสำาหรับทุกๆโต๊ะทำางาน และทุกๆบ้าน การคาด
การณ์ล่วงหน้าทีแ
่ ม่นยำาและวิสัยทัศน์ ทีก
่ ว้างไกลในเรือ
่ งนี ้
เองทีเ่ ป็ นจุดเริม
่ ต้นความสำาเร็จของไมโครซอฟต์ในเวลาต่อ
มา

ไมโครซอฟต์ใช้เงินลงทุนมากกว่า 4 พันล้านดอลล่าร์ใน
การทำาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือ
่ ปรับปรุงเทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์ ให้ทันสมัย และคิดกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
เพิม
่ ขึน
้ ตลอดเวลา แม้ว่าในช่วงหลัง อัตราการเติบโตของ
บริษัทจะลดลง แต่เกตส์ก็ยงั คงครองตำาแหน่งเจ้าพ่อด้าน
ซอฟต์แวร์ของโลกเหมือนเดิม ด้วยรายได้กว่า 28,000ล้าน
เหรียญสหรัฐ บริษัทสาขาใน 74 ประเทศและมีพนักงานกว่า
50,000 คน
นอกจากหลงใหลคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์แล้ว เกตส์
ยังสนใจเทคโนโลยีชีวภาพด้วย เขาร่วมลงทุนและอย่้ในคณะ
กรรมการ ของบริษัททีเ่ ชีย
่ วชาญด้านนีห
้ ลายแห่ง ทัง้ ยังก่อ
ตัง้ หน่วยงานทีใ่ หญ่ทีส
่ ุดแห่งหนึง่ ในโลก สำาหรับเก็บรวบรวม
ข้อม้ลข่าวสาร งานศิลปะ และภาพถ่ายให้เป็ นเอกสารระบบ
ดิจิตอลทีส
่ ามารถใช้ได้ทัว
่ โลก และลงทุนในธุรกิจอืน
่ ๆ เช่น
โทรศัพท์ ดาวเทียม ฯลฯ เพือ
่ เตรียม พร้อมสำาหรับการให้
บริการด้านการสือ
่ สารแบบสองทางในอนาคต
หนังสือเรือ
่ ง Business @ the Speed of Thought ที ่
เขาเขียนขึน
้ ในปี ค.ศ.1999 เสนอแนวทางใหม่ในการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แก้ไขปั ญหาธุรกิจขัน
้ พืน
้ ฐาน และได้
รับการตีพิมพ์ถึง 25 ภาษา จำาหน่ายใน 60 ประเทศ และขึน

อันดับเป็ นหนังสือขายดีในหลายๆ ชาร์ต เช่นเดียวกับเล่ม
ก่อนหน้านีท
้ ีช
่ ือ
่ The Road Ahead ก็ขึน
้ อันดับหนึง่ ในชาร์ต
ของ New York Times นานถึง 7 สัปดาห์ ซึง่ รายได้ จาก
การขายหนังสือ เขาได้บริจาคให้กับองค์กรไม่แสวงหากำาไรที ่
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาและการพัฒนาทักษะ
อาชีพ
ด้านครอบครัว เกตส์สมรสกับ เมลินดา เฟร้นช์ เมือ
่ วัน
ที ่ 1 มกราคม ค.ศ. 1994 ทัง้ ค่้มีบุตรด้วยกัน 3 คนคือ เจนนิ
เฟอร์ แคทารีน เกตส์ (เกิดเมือ
่ วันที ่ 26 เมษายน ค.ศ.
1996) โรรี จอห์น เกตส์ (เกิดเมือ
่ วันที ่ 23 พฤษภาคม ค.ศ.
1999) และ ฟี บี อาเดล เกตส์ (เกิดเมือ
่ วันที ่ 14 กันยายน
ค.ศ. 2002)
ในขณะทีเ่ ขาเป็ นบุคคลสาธารณะทีส
่ ุดในโลกคนหนึง่
เกตส์กลับชอบเก็บตัว เขาหลงใหลการอ่าน และสนุกกับการ
เล่นกอล์ฟและไพ่บริดจ์ ในวันหยุดเขามักจะพาครอบครัวคือ
เมลินดา เฟรนช์ เกตส์ ภรรยาและล้ก ๆ อีก 3 คนไปอย่้กับ
พ่อของเขา
กว่า 32 ปี อันเป็ นช่วงเวลาทีบ
่ ิลล์ เกตส์ เริม
่ ก่อตัง้ บริษัท
ไมโครซอฟท์ถึงวันทีเ่ ขาเกษียณตัวเอง

เขามีร่างกายพิเศษที ่

แม้จะไม่ได้หลับได้นอนเป็ นเวลานานๆ แต่ร่างกายของ เขา

ทนทานต่อการหักโหมได้ไม่เฉพาะในระหว่างอย่้ใน
มหาวิทยาลัยเท่านัน
้ ทีเ่ ขาหักโหมร่างกายโดยการเล่นไพ่และ
อย่้ในห้องคอมพิวเตอร์ตลอดวันตลอดคืน ในระหว่างการ
สร้างบริษัทไมโครซอฟท์ก็เช่นกัน บ่อยครัง้ พนักงาน ทีเ่ ข้ามา
ทำางานในตอนเช้าจะพบเขานอนหลับอย่้กับพืน
้ ห้องเพราะเขา
ทำางานจนดึกดืน
่ ทุกคืน และบางครัง้ ไม่ยอม เสียเวลาเดินทาง
กลับบ้าน เมือ
่ ง่วงจัดจนทนไม่ไหวจริงๆ เขาก็ลงนอนหลับ
กลิง้ อย่้บนพืน
้ ห้องทำางาน
อาจด้เหมือนบุคลิกของเขาจะเป็ นคนรุกกร้าวไม่มีคำาว่า
แพ้ แต่ บิลล์ เกตส์ เป็ นผ้้ร้จก
ั ฟั งโดยเฉพาะ

จากพนักงาน

ของบริษัท ไมโครซอฟท์ พนักงานทุกคนสามารถส่งข้อเสนอ
โดยตรงไปถึงเขาได้ และเขามักใช้เวลาตอนดึกๆ ตอบอีเมล์
ของ พนักงาน นอกจากนัน
้ เขายังมักพาพนักงานออกไปใช้
เวลานอกสำานักงานเพือ
่ ช่วยกันระดมสมอง เขาจะไม่ถือสาถ้า
พนักงานไม่เห็นด้วยกับมุมมองของเขาและยินดีจะเปลีย
่ นใจ
และนำาข้อเสนอของพนักงานไปใช้ ถ้าข้อเสนอนัน
้ เหนือชัน

กว่าของเขา ความใจกว้างนีม
้ ีผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ใน
ไมโครซอฟท์เสมอมา
แม้เขาจะทำางานแบบหามรุ่งหามคำ่าตลอดทัง้ ปี แต่เขาจะ
มีเวลาเป็ นของตัวเองปี ละ 2 ครัง้ ครัง้ ละหนึง่ สัปดาห์ ใน

ช่วงหนึง่ สัปดาห์นีเ้ ขาจะหนีไปเก็บตัวอย่้ในสถานทีห
่ ่างไกลที ่
ไม่มีอะไรรบกวน เขาจะใช้เวลาอ่านหนังสือใหม่ๆ ทีเ่ ขาไม่มี
โอกาสอ่านพร้อมกับศึกษาเหตุการณ์ต่างๆ รวมทัง้ ในด้าน
ธุรกิจ การใช้เวลาคิดอย่างลึกซึง้ ถึงทุกสิง่ รอบด้านนี ้ มีผลดี
ต่อทัง้ การวางแผนระยะยาวของไมโครซอฟท์และกลยุทธ์ทีจ
่ ะ
ใช้ต่อไปในช่วงเวลาสัน
้ ๆ

นอกจากนัน
้ เขายังได้แนวคิดใหม่ๆ

ซึง่ นำาไปส่้การเขียนหนังสือ 2 เล่ม ได้แก่ The Road Ahead
ซึง่ พิมพ์เมือ
่ ปี 2538 และ Business @ the Speed of
Thought ซึง่ พิมพ์เมือ
่ ปี 2542 เล่มหลังนีพ
้ ้ดถึงการใช้
เทคโนโลยีดิจิตอลเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพของการทำาธุรกิจ
แม้ว่า บิลล์ เกตส์ จะเป็ นอภิมหาเศรษฐีหมายเลขหนึง่
ของโลกตัง้ แต่ อายุ 39 ปี แต่เขาเป็ นคนตระหนีถ
่ ีเ่ หนียวเรือ
่ ง
การใช้เงินเมือ
่ เทียบกับมหาเศรษฐีอืน
่ ๆ นอกจากบ้านราคา
เป็ นหลักสิบ ล้านดอลลาร์และรถยนต์ราคาเรือนแสน
ดอลลาร์แล้ว เขาไม่นิยมสะสมตุ๊กตาราคาแพงเช่นมหา
เศรษฐีส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็ นการซือ
้ เรือยอชต์ เครือ
่ งบิน
เฮลิคอปเตอร์ สนามกอล์ฟ บ้านตากอากาศ หรืองานศิลปะ
เงินของเขาส่วน ใหญ่ถ้กนำาไปใช้ในการลงทุนและเพือ
่ การ
กุศล ในด้านการลงทุนนานๆ จึงจะมีข่าวรัว
่ ไหลออกมาว่า
เขาไปลงทุนที ่ นัน
่ ทีน
่ ี ่ ฉะนัน
้ จึงไม่มีใครร้้แนวคิดและการ

ปฏิบัติของเขาแบบเต็มร้อย ส่วนในด้านการกุศล เขาและ
ภรรยาได้ตัง้ ม้ลนิธิขึน
้ มาเพือ
่ ดำาเนินงาน ฉะนัน
้ ด้านนีม
้ ี
ข้อม้ลละเอียด หลังการเกษียณตัวเองเมือ
่ วันที ่ 27 มิถุนายน
ค.ศ. 2008 ทีผ
่ ่านมา บิลล์

เกตส์ เริม
่ ใช้เวลาส่วนใหญ่หมด

ไปกับงานการกุศลของม้ลนิธิชือ
่ ว่า Bill & Melinda Gates
Foundation
บิลล์ เกตส์ และภรรยา ก่อตัง้ ม้ลนิธิขึน
้ มาเมือ
่ ปี 2543
ในช่วงเวลา 8 ปี เขาทัง้ สองได้สละทรัพย์สินส่วนตัวให้ม้ลนิธิ
แล้ว 34, 000 ล้านดอลลาร์ อภิมหาเศรษฐีวอร์เรน บัฟเฟตต์
เพือ
่ นสนิทอีกคนหนึง่ ของเขาได้บริจาคสมทบอีก 3,360 ล้าน
ดอลลาร์ และจะบริจาคเพิม
่ ขึน
้ เรือ
่ ยๆ อีกราว 30, 000 ล้าน
ดอลลาร์ ทรัพย์สินกองนีเ้ ป็ นเสมือนต้นทุนทีม
่ ้ลนิธิ จะนำามา
หมุนหาดอกผลเพือ
่ นำาไปใช้ในโครงการการกุศลทัว
่ โลก ใน
ช่วง 8 ปี ทีผ
่ ่านมา ม้ลนิธิใช้ดอกผลไปใน โครงการการกุศล
ต่างๆ แล้ว 16,500 ล้านดอลลาร์ ทัง้ โครงการใน
สหรัฐอเมริกาและในอีกกว่า 100 ประเทศ
โครงการแบ่งออกเป็ น 3 ดูานดูวยกันคือ
1. ด้านการพัฒนา **ตัวอย่างของโครงการด้านการ
พัฒนา ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาเพือ
่ แสวงหาพันธ์ุพืชอาหาร
ทีท
่ นทานต่อความแห้ง แล้งในทวีปแอฟริกา โครงการนี ้

ม้ลนิธิของเขาบริจาคไป 264.5 ล้านดอลลาร์
2. ด้านสุขภาพ **ตัวอย่างของโครงการด้านสุขภาพ
ได้แก่ การพัฒนาวัคซีนเพือ
่ ต่อส้้กับเชือ
้ มาลาเรียดือ
้ ยาเป็ น
เงิน 287 ล้านดอลลาร์
3. ด้านทีเ่ กีย
่ วกับสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ **ตัวอย่าง
ของโครงการในสหรัฐ อเมริกา ได้แก่ การให้ทุนการศึกษา
แก่มหาวิทยาลัยซึง่ นักศึกษาส่วนใหญ่เป็ นคนผิวดำาจำานวน 1,
370 ล้านดอลลาร์
การมองโลกของบิลล์ เกตส์ นอกจากจะมองว่าโลก
ทัง้ หมดคือฐานของการสร้างความ รำ่ารวยทีเ่ ขาจะต้อง
ตอบแทนคุณแล้ว เขามองว่าในขณะนีโ้ ลกมีศัตร้ค่้อาฆาตใน
ร้ปของปั ญหาหนักหนาสาหัสทาง ด้านการแพร่กระจายของ
เชือ
้ โรค ด้านการขาดการศึกษาและด้านความด้อยพัฒนาซึง่
แสดงออกมาในร้ปของความ ยากจน การต่อส้้กับศัตร้ครัง้ นี ้
มีความสำาคัญยิง่ ซึง่ ชาวโลกจะต้องร่วมมือกัน มิฉะนัน
้ โอกาส
จะชนะมีน้อย เนือ
่ งจาก กองทัพต้องมีทัง้ กำาลังทรัพย์และ
ขุนศึก ชาวโลกจะต้องสละทัง้ ทรัพย์และขันอาสาออกมาส้้ศึก
ตามความสามารถ ของตน บิลล์ เกตส์ ไม่เพียงแต่พ้ด หาก
ต้องการทำาให้ชาวโลกเห็นเป็ นตัวอย่างด้วย
ในวันที ่ 2 มีนาคม ค.ศ. 2005 สำานักวิเทศสัมพันธ์ของ
สหราชอาณาจักรได้ประกาศว่า บิลล์ เกตส์ ได้รับการแต่ง

ตัง้ เป็ นผ้้บัญชาการอัศวินแห่งจักรวรรดิบริเตน อันเป็ นเครือ
่ ง
ราชอิสริยาภรณ์ตอบแทนทีต
่ ่อสิง่ เขาได้อุทิศให้กับบริษัทใน
สหราชอาณาจักร และความพยายามของเขาในการลด
ปั ญหาความยากจนในประเทศต่าง ๆ ทัว
่ โลก แต่เนือ
่ งจาก
เขาไม่ได้เป็ นบุคคลสัญชาติในกลุ่มประเทศเครือจักรภพ เขา
จึงไม่สามารถใช้คำานำาหน้าว่า เซอร์ ได้ แต่เราต้องใส่อักษร
"KBE" (Knight Commander of The British Empire) ตาม
หลังชือ
่ ของเขา
บิลล์ เกตส์ ติดอันดับหนึง่ จากการจัดอันดับ "ฟอร์บ
400" ระหว่างปี ค.ศ. 1993-2005 และติดอันดับหนึง่ ในการ
จัดอันดับมหาเศรษฐีโลกของนิตยสารฟอร์บ ในปี ค.ศ. 1996
และระหว่างปี ค.ศ. 1998-2005 ซึง่ จากการจัดอันดับดังกล่าว
สรุปได้ว่าทรัพย์สินสุทธิของเขามีม้ลค่าดังต่อไปนี ้:

ค.ศ. 1996 - 18.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 1
ของโลก

ค.ศ. 1997 - 36.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 2
ของโลก (รองจากสุลต่านโบลเกียแห่งบร้ไน ผ้้ซึง่ อย่้ใน
การจัดอันดับของปี นี ้ แม้ว่าฟอร์บจะมีนโยบายไม่รวม
ประมุขของรัฐไว้ในการจัดอันดับก็ตาม)

ค.ศ. 1998 - 51.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 1

ของโลก

ค.ศ. 1999 - 90.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 1
ของโลก

ค.ศ. 2000 - 60.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 1
ของโลก

ค.ศ. 2001 - 58.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 1
ของโลก

ค.ศ. 2002 - 52.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 1
ของโลก

ค.ศ. 2003 - 40.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 1
ของโลก

ค.ศ. 2004 - 46.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 1
ของโลก

ค.ศ. 2005 - 46.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 1
ของโลก

ค.ศ. 2006 - 46.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 1
ของโลก
การทีท
่ รัพย์สินสุทธิของเกตส์ มีม้ลค่าลดลงตัง้ แต่ปี

ค.ศ. 2000 เป็ นต้นมา มีสาเหตุมาจากการทีห
่ ุ้นของไมโคร
ซอฟท์มร
ี าคาลดลง รวมถึงการทีเ่ ขาได้บริจาคเงินหลายพัน
ล้านดอลลาร์ให้องค์กรการกุศลของเขา และแม้เขาจะมีราย
ได้ลดลง ตามรายงานของนิตยสารฟอร์บในปี ค.ศ.2004
เกตส์ยังได้บริจาคเงินรวมกว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้
กับองค์กรการกุศลในช่วงไม่กีป
่ ี ทีผ
่ ่านมา
เดือนกรกฎาคม 2006 บิลล์ เกตส์ ประกาศอำาลา
ตำาแหน่งสถาปนิกซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ เพือ
่ จะได้มี
เวลาอุทิศตนเพือ
่ งานการกุศลของม้ลนิธิบิลล์และเมลินดา
เกตส์มากขึน
้ โดยขอเวลาสองปี เพือ
่ ถ่ายโอนงานให้เรียบร้อย
กระทัง่ ในทีส
่ ุดเมือ
่ วันศุกร์ที ่ 27 มิถุนายน ค.ศ.2008 บิลล์
เกตส์ เกษียณตัวเองจากงานเต็มเวลาในบริษัทไมโครซอฟท์
ด้วยอายุ 52 ปี กับ 8

เดือน จากวันนีไ้ ปเขาจะทำางานให้

ไมโครซอฟท์เพียงสัปดาห์ละ 1 วัน ส่วนเวลาทีเ่ หลือเขาจะ
อุทิศตนเพือ
่ งานการกุศลของม้ลนิธิ บิลล์และเมลินดา เกตส์
เพิม
่ มากขึน

โลกของเราใบนีจ
้ ะดีขึน
้ กว่าปั จจุบันมาก หากชนชัน

เศรษฐีจะมีจิตสำานึกเช่นบิลล์ เกตส์ นัน
่ คือการตระหนักใน
ความโชคดีของตนเองและร้จ
้ ักพอเพียงแล้วอุทิศกำาลังกาย
กำาลังสมองและกำาลังทรัพย์ส่วนหนึง่ เพือ
่ ช่วยกันขจัดปั ญหา

ใหญ่ๆ ในชุมชนซึง่ ตนอาศัยอย่้ ชุมชนนัน
้ อาจเป็ นหม่้บ้าน
เล็กๆ หรือชุมชนขนาดใหญ่ในระดับประเทศและระดับโลก
ก็ได้
4.1.2 เกียรติประวัติ บิลล์ เกตส์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ จาก มหาวิทยาลัยวาเซ
ดะ ค.ศ. 2005

รางวัลเกียรติยศผ้้บัญชาการอัศวินแห่งจักรวรรดิบริเตน
จากสหราชอาณาจักร ตามประกาศเมือ
่ ปี ค.ศ. 2005

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ จากสถาบันเทคโนโลยี
หลวง (Royal Institute of Technology) กรุงสต็อกโฮล์ม
ประเทศสวีเดน ค.ศ. 2002

ติดหนึง่ ใน 100 อันดับบุคคลสำาคัญผ้้มีอิทธิพลต่อ
ประชาชนในสือ
่ ต่าง ๆ จากการจัดอันดับของ
หนังสือพิมพ์ เดอะ การ์เดียน ค.ศ. 2001

ติดอันดับบุคคลผ้้มีอำานาจ, นิตยสารซันเดย์ ไทม ค.ศ.
1999

อันดับ 2 ในการจัดอันดับ 100 ดาวร่งุ , นิตยสารอัพ
ไซด์ ค.ศ. 1999

อันดับ 1 ในการจัดอันดับ 50 ดาวร่งุ ในโลกไซเบอร์,
นิตยสารไทม ค.ศ. 1998

อันดับที ่ 28 ใน 100 อันดับบุคคลสำาคัญผ้้มีอิทธิพลใน
วงการกีฬา, นิตยสารสปอร์ตติง นิวส์ ค.ศ. 1997

ผ้้บริหารระดับส้งแห่งปี , นิตยสารชีฟ เอกเซกค้ทีฟ
ออฟฟิ ซเซอร์ ค.ศ. 1994

นักกีฏวิทยา ได้ตัง้ ชือ
่ แมลงวันตอมดอกไม้พันธ์ุหนึง่ ว่า
Eristalis gatesi ตามชือ
่ ของบิลล์ เกตส์ เพือ
่ เป็ นเกียรติ ์
แก่เขา

4.2

ประเด็นดูานการช่วยเหลือทาง4.3 สัง4.4

คม

การมองโลกของบิลล์ เกตส์ นอกจากจะ
มองว่าโลกทัง้ หมดคือฐานของการสร้างความ รำ่ารวยทีเ่ ขาจะ
ต้องตอบแทนคุณแล้ว เขามองว่าในขณะนีโ้ ลกมีศัตร้ค่้อาฆาต
ในร้ปของปั ญหาหนักหนาสาหัสทาง ด้านการแพร่กระจาย
ของเชือ
้ โรค ด้านการขาดการศึกษาและด้านความด้อย
พัฒนาซึง่ แสดงออกมาในร้ปของความ ยากจน การต่อส้้กับ
ศัตร้ครัง้ นีม
้ ีความสำาคัญยิง่ ซึง่ ชาวโลกจะต้องร่วมมือกัน มิ
ฉะนัน
้ โอกาสจะชนะมีน้อย เนือ
่ งจากกองทัพต้องมีทัง้ กำาลัง
ทรัพย์และขุนศึก ชาวโลกจะต้องสละทัง้ ทรัพย์และขันอาสา
ออกมาส้้ศึกตามความสามารถ ของตน บิลล์ เกตส์ ไม่เพียง

แต่พ้ด หากต้องการทำาให้ชาวโลกเห็นเป็ นตัวอย่างด้วย
การทีเ่ ค้ารำ่ารวยมหาศาล ครองอันดับ 1 ของโลก 13 ปี
ติดต่อกัน ด้วยทรัพย์สินกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว
2 ล้านล้านบาท และด้วยทรัพย์สินกองใหญ่ขนาดนัน
้ ย่อมทำา
ให้บิลล์ เกตส์ หมดความจำาเป็ นทีจ
่ ะต้องตรากตรำาไปทำางาน
เพือ
่ การยังชีพ แต่คนทีม
่ ีพลังผลักดันภายในส้งยิง่ เช่น บิลล์
เกตส์ ย่อมอย่้เฉยๆ ไม่ได้ ฉะนัน
้ เขาจะไม่หยุดทำางานหลัง
จากสละตำาแหน่งใหญ่ๆ ในไมโครซอฟท์แล้ว หากจะทุ่มเท
เวลาส่วนใหญ่ให้กับม้ลนิธิเพือ
่ การกุศลทีเ่ ขาและภรรยาตัง้ ขึน

ชือ
่ ว่า Bill & Melinda Gates Foundationม้ลนิธินีม
้ ีคำาขวัญว่า
Bringing innovations in health and learning to the global
community ซึง่ มีความหมายว่า "เพือ
่ นำานวัตกรรมด้าน
สุขภาพและด้านการเรียนร้้ไปส่้ชุมชนโลก" คำาขวัญนีส
้ ะท้อน
ความตัง้ ใจของบิลล์ เกตส์ และภรรยาทีต
่ ้องการจะใช้สมบัติ
กองใหญ่และความร้้ความสามารถของตนช่วยขจัดโรคร้าย
และอวิชชาให้หมดไปจากโลก
ณ วันนี ้ Bill & Melinda Gates Foundation เป็ นม้ลนิธิที ่
มีทรัพย์สินมากทีส
่ ุดในโลก เพราะได้รับบริจาค จากสองสามี
ภรรยาแล้วกว่า 29,000 ล้านดอลลาร์ และจะได้รับเพิม
่ อีก
เนือ
่ งจาก ทัง้ สองได้ประกาศไว้นานแล้วว่า จะกันทรัพย์สิน
เพียงส่วนน้อยเท่านัน
้ ไว้ให้แก่ล้กๆ ส่วนทีเ่ หลือจะยกให้แก่

ม้ลนิธิ คงเป็ นทีท
่ ราบกันดีแล้วว่าในสหรัฐ ผ้้บริจาคทรัพย์ให้
แก่ม้ลนิธิเพือ
่ การกุศลได้รับการลดหย่อนภาษีจากรัฐบาลโดย
เฉพาะภาษีมรดก ฉะนัน
้ ม้ลนิธิจำานวนมากจึงถ้กตัง้ ขึน
้ หรือได้
รับบริจาคทรัพย์จากมหาเศรษฐีเพราะปั จจัยด้านภาษี
การเกษียณตัวเองจากไมโครซอฟท์และทิง้ ราย
ได้ประจำาเป็ นจำานวนมากของบิลล์ เกตส์ อาจเป็ นทีแ
่ ปลกใจ
ของหลายวงการ แต่สำาหรับผ้้ทีต
่ ิดตามความคิดความอ่าน
และการดำาเนินชีวิตของเขามาเป็ นเวลานานคงไม่แปลกใจเลย
(ในปั จจุบันมีหนังสือเกีย
่ วกับบิลล์ เกตส์ ในตลาดจำานวนมาก
รวมทัง้ หนังสือทีเ่ ขาเขียนเอง เช่น The Road Ahead และ
Business @ the Speed of Thought
นอกจากจะมีมันสมองระดับอัจฉริยะและมี
พลังผลักดันภายในไม่ตำ่ากว่าใครในโลกแล้ว บิลล์ เกตส์ มี
จิตสำานึกส้งยิง่ โดยเฉพาะในความโชคดีของตนเอง การ
ตระหนักในความโชคดีนัน
้ ทำาให้เขาต้องการตัง้ ม้ลนิธิขึน
้ เพือ

ตอบแทนคุณแก่สังคม เนือ
่ งจากบริษัทของเขารำ่ารวยด้วยการ
ขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทัว
่ โลก "สังคม" ของเขา จึงเป็ น
ชุมชนโลกทัง้ หมด
นับตัง้ แต่วันก่อตัง้ ม้ลนิธิ Bill & Melinda Gates ได้ให้
เงินสนับสนุนแก่โครงการต่างๆ แล้วราว 10,500 ล้าน

ดอลลาร์ ในจำานวนนัน
้ ราว 30% บริจาคให้แก่โครงการใน
สหรัฐ เพือ
่ ประโยชน์ของชาวอเมริกัน ส่วนอีก 70% บริจาค
ให้โครงการในประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศ โดยเฉพาะ
แก่โครงการเพือ
่ ขจัดโรคร้าย เช่น เอดส์ มาลาเรียและ
วัณโรค และเพือ
่ ปล้กฝี และฉีดยาให้เด็กเกิดใหม่ในประเทศ
ด้อยพัฒนา
4.5

ประเด็นดูานการเป็ นผู้นำาทาง4.6 ธุรกิจทีแ
่ ตก

ต่าง4.7

การทีธ
่ ุรกิจเต็มไปด้วยการแข่งขันจากทุกมุมโลก ทัง้ ค่้

แข่งทีย
่ ังไม่เกิดหรือเกิดขึน
้ แล้วโดยทีค
่ ุณไม่ร้ตัวด้วยร้ปแบบ
ธุรกิจของเขาเหล่านัน
้ อาจจะทำาให้ธุรกิจทีม
่ ีอย่แ
้ ล้วตกยุคไป
ทันที ด้วยการแข่งขันทีไ่ ม่ได้เน้นกันทีต
่ ัวสินค้าหรือบริการอีก
ต่อไปแต่เป็ นการแข่งขันกันทีร
่ ้ปแบบทางธุรกิจว่าใครเหนือ
กว่า
บิลล์ เกตส์ ชายทีร
่ ำ่ารวยทีส
่ ุดในโลกจาก
ธุรกิจซอฟต์แวร์

ก็เชือ
่ มัน
่ ในแนวคิดดังกล่าวเขาเห็นว่า แม้

ร้ปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ เหล่านีอ
้ าจยังไม่ชัดเจนในแง่
ประสิทธิภาพ และเต็มไปด้วยความเสีย
่ งก็ตามแต่เราก็ไม่อาจ
ปฎิเสธสิง่ นีไ้ ด้ และร้ปแบบทางธุรกิจทีร่ ้อนแรงและน่ากลัวที ่
กำาลังกล่าวนีค
้ ือ ร้ปแบบการดำาเนินธุรกิจบนเว็บไซต์นัน
่ เอง

ด้วยการจัดการทางธุรกิจในยุคใหม่ทีอ
่ าศัยศาสตร์ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำาเนินงานขององค์กร เรา
จึงขอเรียก ร้ปแบบการดำาเนินงานขององค์กร เราจึงขอเรียก
ร้ปแบบการดำาเนินธุรกิจในลักษณะนีว้ ่า "E-Corporation" ซึง่
มิได้เพียงเพือ
่ ตอบสนอง การใช้ตัวอิเล็คทรอนิคส์มาเป็ นสือ

ทางการตลาดเพียงเพือ
่ ตอบสนองล้กค้าเท่านัน
้ แต่ยัง
ครอบคลุมถึงการผนวกการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม
เว็บ เทคโนโลยีและโปรแกรมทีส
่ ลับซับซ้อนทีเ่ รียกกันว่า
enterprise software มาปรับปรุงเปลีย
่ นแปลงกระบวนการ
ทางธุรกิจอย่างเบ็ดเสร็จ ทีส
่ ง่ ผลต่อภาวการณ์แข่งขันอัน
รุนแรงในหลากหลายแห่งพร้อม ๆกับเป็ นวิกฤตสำาหรับธุรกิจ
บางแห่งเช่นกัน
บางครัง้ เราอาจพบว่ามีความคลัง่ ไคล้ อินเตอร์เน็ตจน
เกินงามแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าอินเตอร์เน็ตนัน
่ กำาลัง
เปลีย
่ นความสัมพันธ์ระหว่างผ้้บริโภคและผ้้ผลิตอย่างลึกซึง้
เกินกว่าทีจ
่ ะจิตนาการได้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เป็ นเพียง
แต่ แค่เป็ นช่องทางใหม่ของการทำาตลาด ช่องการทำาโฆษณา
หรือเป็ นตัวเร่งของการทำาธุรกรรมให้เร็วขึน
้ เท่านัน
้ แต่
อินเทอร์เน็ต นัน
้ เป็ นฐานสำาคัญในการสร้างอุตสาหกรรมใน
ร้ปโฉมใหม่แล้ว

ธุรกิจได้มก
ี ารปรับเปลีย
่ นและพัฒนาร้ปแบบอย่้อย่างต่อ
เนือ
่ ง และทุกครัง้ ทีม
่ ีการปรับเปลีย
่ นร้ปแบบทางธุรกิจเราจะมี
ผ้้นำาธุรกิจ เกิดขึน
้ มาใหม่เสมอ ตัวอย่างทีเ่ ห็นชัดคือธุรกิจ
การค้าปลีก ครัง้ หนึง่ บริษัท Woolsworth ไม่เคยว่าบริษัท
อย่าง Sears จะมาปรากฎตัวกลาย เป็ นผ้้นำาแทนบริษัทเขา
ได้ และครัง้ แล้วครัง้ เล่าทีบ
่ ริษัทเหล่านีม
้ องข้ามความสำาคัญ
ของร้ปแบบทางธุรกิจใหม่ ๆ ทีก
่ ำาลังเกิดขึน
้ จนส้ญเสียความ
เป็ นผ้้นำาทางธุรกิจ การเกิดขึน
้ ของบริษัท Wal-Mart ในปี
1962 จนกลายเป็ นเจ้าแห่ง Supply-chain ก็เป็ นอีกตัวอย่าง
หนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชัด ดังนัน
้ เราจะ ต้องทำาความเข้าใจถึงศักยภาพ
ของอินเทอร์เน็ตและสร้างความมัน
่ ใจให้ได้ว่าธุรกิจของเรามี
ความพร้อมทีจ
่ ะรองรับกระแสการปฏิวัติจากอินเทอร์เน็ต ที ่
กำาลังเกิดขึน
้ อย่้นี ้
แน่นอนว่าธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตไม่อาจทดแทนการซือ

ขายทำาธุรกิจในร้ปแบบเดิม ๆ ได้อย่างสิน
้ เชิง แต่ก็ไม่มี ร้ป
แบบทางธุรกิจใดทีส
่ ร้างรายได้จากทัว
่ ทุกมุมโลกภายในเวลา
สัน
้ ๆ ชัว
่ การวิง่ ของอิเล็คตรอน ปั จจัยสำาคัญจึงมิได้อย่้
เพียงแค่การเติบโตแบบบททวีของผ้้ใช้งานเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หากแต่อย่้ทีค
่ วามคาดหวังของผ้้บริโภคจะได้รับ
ต่างหาก ด้วยความเร็วและระบบทีเ่ ปิ ดกว้างของเครือข่ายผ้้

บริโภคย่อมคาดหวังในสิง่ ทีต
่ นจะได้รับทัง้ ในแง่ของ ความ
สะดวกสบาย ความเร็ว ราคา การให้บริการ ตลอดจน
ข้อม้ลในการเปรียบเทียบซึง่ ความคาดหวังเหล่านีไ้ ด้สร้างมิติ
ใหม่ทีส
่ ร้างความสัน
่ สะเทือน ให้กับระบบเศรษฐกิจ และส่ง
ผลกระทบให้กับแนวทางหรือร้ปแบบการดำาเนินธุรกิจของ
อุตสาหกรรมภาคต่าง ๆ ในขณะนี ้
4.4 ประเด็นความคิดนอกกรอบส่้การเปลีย
่ นแปลงแห่งร้ป
แบบการศึกษา (E-Learning)
ความคิดของบิลล์ เกตส์

นับเป็ นนวัตกรรมใหม่ด้าน

การศึกษา ด้วยการนำาระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่และ
ทางด่วนข้อม้ล ทีส
่ ามารถเชือ
่ มโยงกันได้ทัว
่ โลกเข้ามาเป็ นตัว
กระตุ้นการปฏิวัติระบบการเรียนการสอนทีม
่ ีอย่้เดิม ถึงแม้ว่า
เขาจะยำา
้ ว่าห้องเรียนยังคงมีอย่้เหมือนเดิม เพือ
่ ลดการต่อ
ต้านด้านเทคโนโลยี แต่จากรายละเอียดทีเ่ ขานำาเสนอ จะพบ
ว่าการเรียนการสอนในอนาคตจะต้องมีแนวโน้ม เปลีย
่ นไป
มาก
เขาให้ความสำาคัญกับการศึกษา โดยตระหนักถึงการนำา
ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้กับการศึกษา เขาวาดฝั นไว้ว่า
โรงเรียนทุกแห่งจะปฏิวัติระบบการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยได้เสนอความเห็นในเรือ
่ งการ

ศึกษา ดังนี ้
1. การเรียนมิได้มีเฉพาะในห้องเรียน บิลล์ เกตส์กล่าว
ว่าการเรียนไม่ใช่สงิ ่ ทีเ่ กิดขึน
้ เฉพาะในห้องเรียนและอย่้ภายใต้
การควบคุมกำากับของคร้เท่านัน
้ ในโลกยุคปั จจุบันคน
สามารถทีจ
่ ะเรียนได้จากแหล่งความร้้ทห
ี ่ ลากหลาย โดย
เฉพาะทางด่วนข้อม้ล (Information Superhighway) ซึง่ กำาลัง
จะมีบทบาทและมีความสำาคัญอย่างยิง่ ต่อการจัดการศึกษา
ของมนุษย์
2. ผ้้เรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล เขาได้อ้าง
ทฤษฎีอาจารย์วิชาการศึกษาทีว
่ ่า เด็กแต่ละคนมีความแตก
ต่างกัน จึงจำาเป็ นจะต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะเด็กแต่ละคนมีความร้้
ความเข้าใจ ประสบการณ์ และการมองโลกแตกต่างกันออก
ไป
3. การเรียนทีต
่ อบสนองความต้องการรายคน เขามี
ความเห็นว่าการจัดการศึกษาทีส
่ อนเด็กจำานวนมาก (Mass
Production Education) โดยร้ปแบบทีจ
่ ัดเป็ นรายชัน
้ เรียนใน
ปั จจุบัน ไม่สามารถทีจ
่ ะตอบสนองความต้องการของเด็กเป็ น
รายคนได้ แต่ด้วยพลังอำานาจและประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การเรียนตามความต้องการของ
แต่ละคน (Tailor-made Education) ซึง่ เป็ นความฝั นของ

นักการศึกษามานานแล้วนัน
้ สามารถจะเป็ นจริงได้ โดยมีคร้
คอยให้การด้แลช่วยเหลือและแนะนำา
4. การเรียนโดยใช้สือ
่ ประสม บิลล์ เกตส์ฝันว่าใน
อนาคตห้องเรียนทุกห้องจะมีสือ
่ ประสม (Multimedia) จาก
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีเ่ ด็กสามารถเลือกเรียนเรือ
่ งต่าง ๆ
ได้ตามความต้องการ ซึง่ ในปั จจุบันได้มีบริษัทธุรกิจต่างๆ
ผลิตสือ
่ ประสมไว้มากมายหลายร้ปแบบ และสอดคล้องกับ
เนือ
้ หาทีจ
่ ะเรียน สือ
่ ประสมจะเข้ามาในร้ปของซีดีรอม (CDRom) บนทางด่วนข้อม้ลโดยต่อเชือ
่ มโยงเข้ากับ Internet ที ่
เป็ นระบบ World Wide Web ช่วยให้เด็กสามารถเห็นภาพ
ฟั งเสียง ด้การเคลือ
่ นไหว ฯลฯ และมีสถานการณ์สมมุติต่าง
ๆ ทีช
่ ่วยให้เด็กเรียนร้้การแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
5. บทบาทของทางด่วนข้อม้ลกับการสอนของคร้
ปั จจุบันคร้ต้องทำางานหนักเพือ
่ เตรียมการสอนตลอดเวลา แต่
ด้วยระบบเครือข่ายทางด่วนข้อม้ลจะทำาให้ได้คร้ทีส
่ อนเก่ง
จากทีต
่ ่าง ๆ มากมายมาเป็ นต้นแบบ และสิง่ ทีค
่ ร้สอนนัน

แทนทีจ
่ ะใช้กับเด็กเพียงกลุ่มเดียวก็สามารถสร้าง Web Site
ของตนหรือของโรงเรียนขึน
้ มาเพือ
่ เผยแพร่ออกไปให้โรงเรียน
อืน
่ ได้ใช้ด้วย ทางด่วนข้อม้ลทีท
่ ำาให้สือ
่ สารระหว่างกันได้
(interactive network) จะช่วยปฏิวัติเรือ
่ งการเรียนการสอนได้
มาก

6. บทบาทของคร้ทีเ่ ปลีย
่ นไป เขากล่าวว่า คร้จะมีหลาย
บทบาทหน้าทีค
่ ือ บทบาทที ่ 1 ทำาหน้าทีเ่ หมือนกับผ้้ฝึก
(Coach) ของนักศึกษา คอยช่วยเหลือให้คำาแนะนำา บทบาทที ่
2 เป็ นเพือ
่ น (Partner) ของผ้้เรียน บทบาทที ่ 3 เป็ นทางออก
ทีส
่ ร้างสรรค์ (Creative Outlet) ให้กบ
ั เด็ก และบทบาทที ่ 4
เป็ นสะพานการสือ
่ สารทีเ่ ชือ
่ มโยงระหว่างเด็กกับโลก ซึง่ อันนี ้
ก็คอ
ื บทบาททีย
่ ิง่ ใหญ่ของคร้ ถ้าคร้ทำาบทบาทอย่างนีไ้ ด้ การ
เรียนการสอนจะมีความสนุกสนานขึน
้ อย่างมาก
7. ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน คร้ และผ้้ปกครอง
ระบบทางด่วนข้อม้ลคอมพิวเตอร์นีจ
้ ะช่วยเชือ
่ มโยงความ
สัมพันธ์ระหว่างนักเรียน คร้ และผ้้ปกครอง เช่น การส่ง Email จากคร้ไปถึงผ้้ปกครอง เพือ
่ รายงานผลการเรียนของ
นักเรียน ซึง่ แต่เดิมเป็ นเรือ
่ งทีย
่ าก จะต้องส่งเป็ นจดหมาย
หรือต้องพบกัน แต่ในระบบใหม่จะสามารถส่ง E-mail ถึงกัน
ได้ ทำาให้สามารถคุยหรือสือ
่ สารกันได้ทัง้ 3 ฝ่ าย คือ คร้
นักเรียน และผ้้ปกครอง ด้วยความสามารถของคอมพิวเตอร์
จะช่วยให้การจัดการศึกษาของเด็กง่าย และสะดวก และมี
ความสัมพันธ์ทีใ่ กล้ชิดกันมากขึน

โดยบทบาททีบ
่ ิลล์ เกตส์ ทำาการส่งเสริมต่อระบบการ
ศึกษา รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยโดย การให้
ความร่วมมือในการส่งเสริมความได้เปรียบในการแข่งขันให้

แก่ประเทศไทยจากแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต โดย
ไมโครซอฟท์ได้มีการลงทุนในด้านงบประมาณ บุคลากรและ
ทรัพยากรต่าง ๆ คิดเป็ นม้ลค่ากว่า 140 ล้านบาท ทัง้ การ
จัดหาซอฟท์แวร์คุณภาพในราคาประหยัดให้สำาหรับใช้กับ
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนทัว
่ ประเทศไทย ทัง้ นีเ้ ป็ นสืบเนือ
่ งจาก
การเยือนประเทศไทย วันที ่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548
จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อระบบการ
ศึกษาของประเทศเราเป็ นอย่างมาก

โดยเฉพาะระบบไมโคร

คอมพิวเตอร์ ซึง่ มีคุณภาพได้มาตรฐานมากขึน
้ แต่ราคาตำ่า
พอทีโ่ รงเรียนต่างๆ จะจัดหามาใช้ได้ โดยความเคลือ
่ นไหว
เกีย
่ วกับการนำาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในงานด้านต่างๆนัน

เป็ นเครือ
่ งชีใ้ ห้เห็นว่า คอมพิวเตอร์ได้เข้ามาส่้ระบบการ
ศึกษาและการเรียนการสอนอย่างเป็ นระบบมากขึน
้ สถาน
ศึกษาจำานวนไม่น้อยทีจ
่ ัดหาคอมพิวเตอร์มาใช้งานในสถาน
ศึกษา ทัง้ ในด้านการบริหารงานและในกิจกรรมการเรียนการ
สอนกันมากขึน
้ โดยจัดร่วมกับระบบการสือ
่ สารในร้ปแบบ
และลักษณะต่างๆ ทีเ่ รียกว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่
ประโยชน์ทีผ
่ ้เรียนได้เรียนได้รับอย่างชัดเจนคือได้เรียนร้้สิง่
ใหม่ๆ และในขณะทีผ
่ ้สอนก็ได้ใช้ทรัพยากรนีอ
้ ำานวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 ประเด็นการช่วยเหลือและสนับสนุนทางดูานการ

ศึกษา
บิลล์ เกตส์ บริจาคทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษา
ทัว
่ โลกทีข
่ าดแคลนเงิน และมีการให้ทุนวิจัยเพือ
่ ป้ องกันและ
รักษาโรคเอดส์ โดยในระยะเวลาเพียงแค่ 6 ปี ม้ลนิธิของ
เกตส์และภรรยามียอดบริจาคเงินช่วยเหลือคนทัว
่ โลกไป
แล้วกว่า 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ1ล้าน
ล้านบาท
4.6 ประเด็นดูานการตระหนักถึงสุขภาพทีด
่ ีของเพือ
่ นร่วม
โลกโดยการต่อตูานการส้บบุหรี ่

บิลล์ เกตส์และไมเคิล บล้มเบิรก
์ ร่วมลงทุนกว่า 500
ล้านดอลลาร์เพือ
่ ต่อต้านการส้บบุหรี ่ พร้อมเรียกร้องให้
รัฐบาลนานาประเทศใช้มาตรการอย่างเป็ นร้ปธรรมในการลด
การส้บบุหรีเ่ พือ
่ รักษาชีวิตของผ้้คนทัว
่ โลก โดยการช่วยให้
รัฐบาลของประเทศกำาลังพัฒนาสามารถกำาหนดนโยบายและ
เพิม
่ งบประมาณในการควบคุมการส้บบุหรีใ่ นประเทศของตน
ได้ จากการศึกษาพบว่าหากไม่มีการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
ผ้้คน 1 พันล้านคนหรือกว่า 2 ใน 3 ของประชากรใน
ประเทศกำาลังพัฒนา อาจเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บทีม
่ ี
สาเหตุมาจากการส้บบุหรีไ่ ด้ ทัง้ นี ้ พอลล่า จอห์นส์
กรรมการบริหารพันธมิตรเพือ
่ การควบคุมการส้บบุหรีแ
่ ห่ง
บราซิล และ ชาร์ลี โรส ผ้้สือ
่ ข่าวชือ
่ ดัง ต่างก็มีส่วนร่วมกับ

บล้มเบิร์ก และ เกตส์ ในการประกาศปณิธานดังกล่าวเช่น
กัน
ขณะเดียวกันม้ลนิธิ บิลล์ แอนด์ เมลินดา เกตส์ (The
Bill and Melinda Gates Foundation) ก็ประกาศลงทุนม้ลค่า
125 ล้านดอลลาร์ในโครงการต่อต้านการส้บบุหรีเ่ ป็ นระยะ
เวลา 5 ปี พร้อมบริจาคเงิน 24 ล้านดอลลาร์ให้กับโครงกา
รบล้มเบิรก
์ นอกจากนัน
้ ม้ลนิธิเกตส์ยังสนับสนุนความ
พยายามในการลดอัตราการส้บบุหรีใ่ นประเทศจีนและอินเดีย
รวมถึงช่วยป้ องกันมิให้การส้บบุหรีแ
่ พร่หลายในแอฟริกาด้วย
“โรคภัยไข้เจ็บทีเ่ กิดจากการส้บบุหรีถ
่ อ
ื เป็ นหนึง่ ในโรค
ร้ายทีส
่ ุดสำาหรับประเทศกำาลังพัฒนา” บิลล์ เกตส์ ประธาน
ร่วมของม้ลนิธิเกตส์ กล่าว “แต่อย่างน้อยเราก็มีวิธีป้องกันมิ
ให้โรคร้ายดังกล่าวคร่าชีวิตผ้้คนหลายล้านคน และปั จจุบันก็
มีหลายฝ่ ายทีก
่ ำาลังพยายามอย่างหนักในการแก้ปัญหาดัง
กล่าวเราร้้สก
ึ ยินดีเป็ นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนนายกเทศ
มนตรีบล้มเบิร์ก ผ้้ทีต
่ ่อส้้กับการส้บบุหรีใ่ นมหานครนิวยอร์ก
และทัว
่ โลกมาโดยตลอด” บล้มเบิรก
์ และ เกตส์ ได้เรียกร้อง
ให้รัฐบาลและผ้้นำาทางธุรกิจร่วมกันต่อต้านการส้บบุหรีด
่ ้วย
การช่วยเพิม
่ ช่องทางในการควบคุมการส้บบุหรีแ
่ ละสนับสนุน
นโยบายเพือ
่ ลดการส้บบุหรี ่ ทัง้ นี ้ องค์การอนามัยโลกเปิ ด
เผยว่า ประเทศทีม
่ ีรายได้น้อยถึงปานกลางซึง่ มีประชากรร่วม

3.9 พันล้านคน มีค่าใช้จ่ายในการควบคุมการส้บบุหรีร่ วมกัน
ไม่ถึง 20 ล้านดอลลาร์ต่อปี ทัง้ ทีม
่ ีการเก็บภาษีบุหรีไ่ ด้กว่า
6.6 หมืน
่ ล้านดอลลาร์
มหานครนิวยอร์กประกาศตัวเป็ นเมืองปลอดบุหรีเ่ มือ
่ ปี
พ.ศ.2545 ซึง่ ในขณะนัน
้ มีเพียงรัฐเดียวในสหรัฐอเมริกาที ่
ปลอดบุหรี ่ และไม่มีประเทศใดในโลกเลยทีป
่ ลอดบุหรี ่ แต่ใน
ปั จจุบันหลายรัฐในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศเริม

ประกาศตัวเป็ นพืน
้ ทีป
่ ลอดบุหรี ่ ในขณะเดียวกันความสำาเร็จ
ในการต่อต้านการส้บบุหรีก
่ ็มีมากขึน
้ เรือ
่ ยๆ ทัว
่ โลก
4.7 ลักษณะนิสัยและวิธีการทำางานของบิลล์ เกาต์ทีส
่ ่ง
เสริมใหูเขาประสบความสำาเร็จ
4.7.1 ความรักครอบครัว

สิง่ สำาคัญทีส
่ ุดทีช
่ ่วยส่งเสริมเขาให้สามารถมายืนถึงจุดนี ้
ได้นัน
้ ก็คือ“ครอบครัว” ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชัดเจนคือวันหนึง่
ขณะที ่ บิลล์ เกตส์ได้จัดงานวันเกิดให้กับล้กสาวอายุ 5 ขวบ
เขาถามล้กว่า ล้กอยากได้อะไร บอกพ่อมา หุ่นยนต์
คอมพิวเตอร์ พ่อจะสัง่ ล้กน้องสร้างให้ล้กเป็ นพิเศษ หรือ ล้ก
สุนัขตัวสวยงามหรือจะไปเทีย
่ วรอบโลก พ่อก็จะพาไป แต่
ล้กสาวตอบว่า ไม่ต้องการอะไรเลย นอกจากตัวของคุณพ่อ
อยากให้พอ
่ กลับบ้านเร็วๆมาสอนหน้ทำาการบ้าน มาเล่นกับ
หน้ และ เล่านิทานให้หน้ฟังก่อนนอน หน้ก็พอใจแล้ว

เมือ
่ บิลล์ เกตส์ ได้ฟังดังนัน
้ เขานำา
้ ตาคลอเบ้า กอดล้กไว้
แน่น จากนัน
้ เขาได้ออกระเบียบให้พนักงานบริษัทไมโคร
ซอฟท์ทีม
่ ีล้กทุกคนเลิกงานก่อนหกโมงเย็นเพือ
่ กลับบ้านไปใช้
เวลากับล้ก

ส่วนตัวเขาเองต้องกลับบ้านก่อน 6 โมงเย็นทุก

วัน ใช้เวลากับล้กสาวทีเ่ ขารักมากทีส
่ ุด หลายครัง้ เรามักคิด
ว่า งานสำาคัญกว่าล้ก เราทำางานจนไม่มีเวลาสำาหรับ
ครอบครัว สำาหรับล้ก ล้กคือของขวัญและรางวัลจากพระเจ้า
4.7.2 การมีวิสัยทัศน์ทีก
่ วูางไกล
บิลล์ เกตส์ได้เดินตามวิสัยทัศน์ของเขาตัง้ แต่ยุคเริม
่ ต้น
ของไมโครซอฟท์ ด้วยความคิดว่า... “คอมพิวเตอร์บนโต๊ะ
ทำางานทุกแห่งและในบ้านทุกหลัง”
4.7.3 การใชูชีวิตดูวยความอดทนไม่ย่อทูอต่อความยาก

ลำาบาก

นอกจากบิลล์ เกตส์ จะมีมันสมองของ อัจฉริยะแล้ว
เค้ายังมีร่างกายพิเศษทีไ่ ด้มาจากพ่อแม่ คือแม้จะไม่ได้หลับ
ได้นอนเป็ นเวลานานๆ แต่ร่างกายของ เขาทนทานต่อการ
หักโหมได้ ไม่เฉพาะในระหว่างอย่้ในมหาวิทยาลัยเท่านัน
้ ที ่
เขาหักโหมร่างกายโดยการเล่นไพ่ และอย่้ในห้อง
คอมพิวเตอร์ตลอดวันตลอดคืน ซึง่ ในระหว่างการสร้างบริษัท
ไมโครซอฟท์ก็เช่นกัน บ่อยครัง้ พนักงาน ทีเ่ ข้ามาทำางานใน

ตอนเช้าจะพบเขานอนหลับอย่้กับพืน
้ ห้องเพราะเขาทำางานจน
ดึกดืน
่ ทุกคืน และบางครัง้ ไม่ยอม เสียเวลาเดินทางกลับบ้าน
เมือ
่ ง่วงจัดจนทนไม่ไหวจริงๆ เขาก็ลงนอนหลับกลิง้ อย่้บนพืน

ห้องทำางาน
ทุกการทำางานของบิลล์ เกตส์ ถึงแม้ว่าจะพบเจอกับ
อุปสรรคนานัปการ แต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อ ต่อปั ญหาทีเ่ กิดขึน

เขาจะตัง้ สติแล้วค่อยหาทางแก้ไขปั ญหาต่อไป ซึง่ ความเชือ

มัน
่ อย่างแรงกล้าต่อการแก้ไขปั ญหาของเขาเป็ นแรงผลักดัน
ให้เขาแก้ไขปั ญหาได้สำาเร็จ
4.7.4 การรับฟั งความคิดเห็นและใหูเกียรติพนักงาน
ทุกคน

จากแนวคิดของบิลล์ เกตส์

ทีว
่ ่า “คนฉลาดควรมี

อำานาจขับเคลือ
่ นความคิดรีเริม
่ ” เขาจึงมุ่งสร้างบริษัทไมโคร
ซอฟท์ ให้เป็ นองค์กรแห่งปั ญญา โดยการเปิ ดโอกาสให้
พนักงานเข้าถึงข้อม้ลของบริษัทได้อย่างทัว
่ ถึง ให้ได้รับการ
ฝึ กให้ร้จักวิเคราะห์ ตีความ และนำาข้อม้ลไปใช้ได้อย่าง
รวดเร็ว นอกจากนัน
้ พนักงานไมโครซอฟท์ ยังมีช่องทางใน
การเสนอความคิดเห็นโดยตรงต่อผ้้บริหารทุกระดับ ซึง่ ผ้้
บริหารในบริษัทต้องมีใจกว้างพอทีจ
่ ะรับฟั งความคิดเห็นของ
ทุกคน บิลล์ เกตส์ มองว่าในภาวะเช่นนัน
้ ทุกส่วนของ
องค์กรจะทำางานร่วมกัน เป็ นปึ กแผ่นเสมือนมันสมองก้อน

ใหญ่อันชาญฉลาด และปราดเปรียว
บิลล์ เกตส์ เองทำาตัวเป็ นตัวอย่างในการขับเคลือ
่ น
บริษัทฯ โดยการเปิ ดโอกาสให้พนักงานของบริษัททุกคนส่ง
ข่าว และความคิดเห็นไปถึงเขาทางอีเมลล์ได้ตลอดเวลาไม่ว่า
ข่าวร้ายหรือความคิดใหม่ๆ ซึง่ แย้งกับเขา ยิง่ เป็ นข่าวร้าย
เขายิง่ ต้องการได้รบ
ั เร็วทีส
่ ุด

ความใจกว้าง ถ่อมตน และ

ยืดหยุ่นได้ ของบิลล์ เกตส์ เป็ นทีร
่ ้กันทัว
่ ไปในไมโครซอฟท์
4.7.5 การมีกลยุทธ์ในการทำาธุรกิจ (Strategy)
เห็นได้จากการทีไ่ มโครซอฟท์สามารถประม้ลงานในการ
พัฒนาซอฟท์แวร์ให้กับ IBM ซึง่ ตอนนัน
้ บริษัทยังไม่เป็ นที ่
ร้้จก
ั และยังต้องแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์มากมาย
4.7.6 การชอบการเคลือ
่ นไหวตลอดเวลา

บิลล์ เกตส์เป็ นคนทีม
่ องโลกตามทีม
่ ันเป็ นจริงและ
พยายามคิดทีจ
่ ะขายอะไรก็ได้ให้โลกทัง้ โลก
4.7.7 เป็ นคนทีไ่ ม่กลัวความเสีย
่ ง
เมือ
่ บิลล์ เกตส์ต้องวิเคราะห์และแสวงหาวิธก
ี ารทาง
ธุรกิจในแบบฉบับของตนเอง เกตส์เป็ นคนทีส
่ ุขุมยิง่ นักเมือ

ต้องเผชิญกับความเสีย
่ ง

4.7.8 เป็ นผู้ทีม
่ ีเปูาหมายทางธุรกิจทีช
่ ัดเจน
บิลล์ เกตส์ ให้ความสำาคัญกับเป้ าหมายทางธุรกิจของ
องค์กรมากทีส
่ ุดดังนัน
้ ในทุกวินาทีเค้าจึงพยายามหาหนทาง
เพือ
่ ทำาให้เป้ าหมายดังกล่าวเกิดเป็ นร้ปธรรมทีช
่ ัดเจน ความ
สำาเร็จของเกตส์ส่วนหนึง่ จึงเกิดจากความกล้าทีจ
่ ะส้้กับทุก
อย่าง เพือ
่ ก้าวไปส่้การเป็ นผ้้นำาในตลาดให้ได้

ในทุกวินาที

เค้าจึงพยายามหาหนทางเพือ
่ ทำาให้เป้ าหมายดังกล่าวเกิดเป็ น
ร้ปธรรมทีช
่ ัดเจน ความสำาเร็จของเกตส์ส่วนหนึง่ จึงเกิดจาก
ความกล้าทีจ
่ ะส้้กับทุกอย่างเพือ
่ ก้าวไปส่ก
้ ารเป็ นผ้้นำาในตลาด
ให้ได้
4.7.9 เป็ นนักปฏิบัติอย่างแทูจริง

บิลล์ เกตส์จะไม่ยอมปล่อยให้อารมณ์เข้ามามีผลต่อการ
ตัดสินใจ แต่กลับเป็ นคนทีพ
่ ิจารณาความสมเหตุสมผลเป็ นที ่
ตัง้ โดยมีเป้ าหมายทางธุรกิจเป็ นสำาคัญ
4.7.10 ชอบพัฒนาตัวเองอย่้เสมอ
คิดว่าโลกของเรามีการเปลีย
่ นแปลงตลอดเวลาดังนัน

คนทีห
่ ยุดนิง่ อย่้กับทีจ
่ ะไม่สามารถแข่งขันกับคนอืน
่ ได้
4.7.11 เป็ นคนทีพ
่ ยายามลองทำาในสิง่ ใหม่ๆเสมอเมือ

มีโอกาสและความพรูอม

เป็ นคนทีเ่ ชือ
่ ว่าคนเราไม่ได้ประสบความสำาเร็จกันในครัง้
แรกทีล
่ งมือทำา ดังนัน
้ เมือ
่ มีโอกาสก็จะลงมือทำาถึงแม้ว่าสิง่ นัน

จะมีความเสีย
่ งก็ตาม โดยคิดว่าถึงแม้จะไม่ประสบความ
สำาเร็จแต่สิง่ หนึง่ ทีไ่ ด้รับ คือ ประสบการณ์และเมือ
่ มี
ประสบการณ์เราก็มีมุมมองทีก
่ ว้างขึน
้ โอกาสผิดพลาดก็น้อย
ลงในทีส
่ ุดความสำาเร็จก็ต้องรออย่้ข้างหน้า
4.7.12 ชอบการเจรจาต่อรอง
เนือ
่ งจากทำาให้ได้พัฒนาทักษะในการโน้มน้าวจิตใจคน
ได้เรียนร้้วิธก
ี ารในการเอาชนะใจคนและการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีเพือ
่ โอกาสในอนาคต
4.7.13 มองโลกในแง่ดี
ถึงแม้ว่าจะประสบปั ญหาหรืออุปสรรคบิลล์ เกตส์ จะ
ถ้กสอนให้หัวเราะทุกครัง้ ทีเ่ จ็บปวด ยิม
้ รับกับปั ญหาทีเ่ กิดขึน

4.7.14 ทำาธุรกิจดูวยความสนุก
ปรัชญาการทำาธุรกิจด้วยความสนุกนัน
้ เป็ นสิง่ ทีบ
่ ิลล์
เกตส์เน้นอย่้เสมอ เพราะการทำาธุรกิจเป็ นสิง่ ทีต
่ ้องผ้กพัน
เราต้องใช้เวลาอย่ก
้ ับมัน ถ้าทำาธุรกิจโดยเน้นแต่การกอบโกย
เงินหรือผลประโยชน์เข้าหาตนเองแล้วนัน
้ เราก็จะทำาธุรกิจนัน

ไม่ได้นานและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
4.7.15 การมีหัวใจที ่ "ไม่ยอมพ่ายแพู"
หลังจากทีบ
่ ิลล์ เกตส์ ได้ประกาศสละตำาแหน่งประธาน
กรรมการของบริษัทไมโครซอฟท์ให้แก่ สตีฟ บาล์มเมอร์

ทำาให้หลายฝ่ ายพยายามขุดคุ้ยหาสาเหตุทีแ
่ ท้จริงของการ
สละตำาแหน่งครัง้ นี ้ ว่าเป็ นกลยุทธ์หนึง่ เพือ
่ ตอบโต้การฟ้องคดี
การผ้กขาด กีดกันการค้าเสรีของรัฐบาล หรือเป็ นเพราะ
เกตต์ต้องการทำาเช่นนีม
้ านานแล้วจริงๆ
ถ้าเป็ นเพราะเหตุผลทางการเมืองจริง สิง่ หนึง่ ทีไ่ ม่
เปลีย
่ นแปลงก็คอ
ื แนวความคิดของทัง้ เกตต์ และบาล์มเมอร์ที ่
ยืนกรานคัดค้านการแตกไมโครซอฟท์ออกเป็ นบริษัทย่อย ทัง้
ค่้เรียกวิธีการนีว้ ่า เป็ นสิง่ ที ่ "ขาดการไตร่ตรองและไม่รับผิด
ชอบ" คำาพ้ดนีเ้ ราได้ยินมาแล้วตัง้ แต่เมือ
่ ครัง้ ทีพ
่ วกเขาออกมา
ประกาศต่อสือ
่ มวล ชนหลังจากฟั งคำาพิพากษาของผ้้
พิพากษา โธมัส เพนฟิ ลด์ แจ็คสัน และเมือ
่ ครัง้ ทีบ
่ าล์มเมอร์
ประกาศหลังจากรับตำาแหน่งประธานบริษัทและอีกครัง้ เมือ

เกตส์ให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์รายการหนึง่ เป็ นไปได้
ว่าคงมีคนเขียนสคริปต์ให้พวกเขาพ้ดแน่นอน
สิง่ ทีร
่ ัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมและบรรดาอธิบดีกรม
อัยการทัง้ หลายได้ร่วมกันต่อส้้คดีความเอาชนะไมโครซอฟท์
ในครัง้ นี ้ ว่าไปแล้วก็คงเป็ นเรือ
่ งของความพยายามสร้างภาพ
ให้ด้เหมือนอเมริกาเป็ นประเทศทีม
่ ีการค้าเสรีทีส
่ ุดอะไร
ทำานองนัน
้ และถ้าเปรียบเทียบคดีไมโครซอฟท์กับคดีใน
ลักษณะเดียวกันนี ้ เช่นคดีของจอห์น ดี ร็อคกีเ้ ฟลเลอร์ พวก

เขาทำาได้น่าตืน
่ เต้นกว่ามาก แต่ก็ไม่แน่ว่าผ้้คนจะสนใจเรือ
่ งนี ้
ไปอีกนานแค่ไหน โดยเฉพาะเมือ
่ ฤด้กาลการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีครัง้ หน้ามาถึง ผ้้คนก็คงจะลืมเรือ
่ งนีไ้ ปแล้ว
อย่างไรก็ตาม ในขณะนีด
้ ้เหมือนเกตส์จะเหน็ดเหนือ
่ ย
ต่อเรือ
่ งคดีทางการเมืองครัง้ นีเ้ สียแล้ว เขาจึงให้บาล์มเมอร์
เข้ามาช่วยกอบก้้สถานการณ์แทน โดยเกตส์หันไปรับหน้าที ่
ประธานฝ่ ายสถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์แทน

เพือ
่ จะได้ไม่

ต้องวุ่นวายกับเรือ
่ งเหล่านี ้ ใช้เวลาคิดและสร้างซอฟต์แวร์
ใหม่ๆ ดีกว่า ซึง่ จากการตัดสินใจของเกตส์ครัง้ นี ้ ทำาให้เรา
มองเห็นแล้ว เขาคือผ้้ทีม
่ องไปยังอนาคตข้างหน้าจริงๆ ไม่ใช่
มหาเศรษฐีทีเ่ มือ
่ ได้รับความพ่ายแพ้ แล้วก็ยอมทิง้ ทุกอย่างไป
เราคงต้องปล่อยให้บรรดาทนายความมืออาชีพทีไ่ ม่ได้เป็ นผ้้
สร้างสรรค์อะไรเลย จมอย่้กับกฎหมายครำ่าครึทีใ่ ช้มาตัง้ แต่
ศตวรรษที ่19 ทัง้ ๆ ตอนนีโ้ ลกก้าวเข้าส่้ศตวรรษที ่ 20 แล้ว
อย่างไรก็ตาม ในตอนนีเ้ รือ
่ งทัง้ หมดก็ได้กลายเป็ นอดีต
ไปแล้ว

เกตส์ได้แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่า เขาเป็ นผ้้ทีไ่ ม่เคย

หยุดนิง่ เกตส์พยายามสร้างสรรค์สิง่ ใหม่ๆ ทีด
่ ้เหมือนว่าเขา
ได้กำาลังก้าวไปส่้ศตวรรษที ่ 21 แล้ว บางทีเกตส์อาจจะเป็ น
อัลเบิร์ต ไอสไตน์คนต่อไปของโลก หรือถ้าหากเขาไม่ได้
สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ อีกแล้วก็ตาม ก็ยังรับประกันได้ว่า

ผ้้ชายทีแ
่ น่วแน่คนนีจ
้ ะต้องเป็ นผ้้ทีม
่ ีบทบาทต่อวงการนีอ
้ ีก
นานเท่านาน ตราบเท่าทีฝ
่ ่ ายด้แลการผ้กขาด ของกระทรวง
ยุติธรรมจะยอมเลิกราคดีประวัติศาสตร์ครัง้ นีไ้ ปเอง
4.7.16 การมีจุดยืนทีช
่ ัดเจน
บิลล์ เกตส์เน้นยำา
้ และเคร่งครัดในสิง่ ทีต
่ ัวเขาถนัดและ
สามารถทำาได้ดีอย่้ตลอดเวลา นัน
่ คือการพัฒนาซอฟท์แวร์
4.7.17 การเรียนรู้เพือ
่ ความอย่้รอด
บิลล์ เกตส์ได้ทำาการสร้างกลไกการเรียนร้้อย่างเปิ ด
กว้างในไมโครซอฟท์ โดยเขาเชือ
่ ว่าการเรียนร้้เป็ นวิธีทีด
่ ีทีส
่ ุด
สำาหรับการหลีกเลีย
่ งภาวะอิม
่ ตัว รวมไปถึงการป้ องกันความ
ผิดพลาดทีด
่ ีทีส
่ ุด
4.7.18 การมองรอบดูาน ศึกษากลยุทธ์ของค่้แข่งเพือ

นำามาปรับใชูกับกลยุทธ์ของตน
ทำาไมไมโครซอฟท์ถึงอยากได้ "ยาฮ้"? คำาตอบอย่างง่าย
ก็คอ
ื เพือ
่ ผลประโยชน์ในทางธุรกิจ เพือ
่ รุกคืบเข้ามาสร้าง
ส่วนแบ่งของตลาดโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต ม้ลค่า 40, 000
ล้านดอลลาร์ต่อปี ทีน
่ ับวันจะขยายตัวส้งขึน
้ อย่างรวดเร็ว
เหลือหลาย และจากผลวิจัยของไมโครซอฟท์คือ ตลาด
โฆษณาบนอินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มจะบ้มต่อเนือ
่ งและม้ลค่าจะ

เพิม
่ ขึน
้ เป็ น 2 เท่าตัว คือราว 80,000 ล้านดอลลาร์ ในปี
2010 ทีจ
่ ะถึงนี ้
เป้ าหมายระยะสัน
้ ของไมโครซอฟท์ก็คอ
ื ผนึกรวมเสิร์ช
เอ็นจิน
้ เอ็มเอสเอ็น เข้ากับยาฮ้ให้กลายเป็ นค่้แข่ง เป็ นทาง
เลือกทีท
่ รงพลังนอกเหนือจากก้เกิล
้ ในโลกของการสืบค้น
ผ่านอินเตอร์เน็ตในขณะนีก
้ ้เกิล
้ ครองส่วนแบ่งของตลาดการ
สืบค้นในสหรัฐอเมริกาอย่้ที ่ 56.3 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้ารวมทัว

โลกแล้ว ก้เกิล
้ ครองตลาดอย่้ส้งถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ยาฮ้
เป็ นเพียงยักษ์เล็กทีอ
่ ย่้ใต้เงาของก้เกิล
้ ในโลกออนไลน์ ด้วย
ส่วนแบ่งเพียงแค่ 17.7 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้หลายประเทศ ยาฮ้ จะเอาชนะก้เกิล
้ ได้ก็ตามที
ไมโครซอฟท์พยายามนักหนาทีจ
่ ะเติบใหญ่เป็ นยักษ์บน
โลกไซเบอร์เคียงค่ก
้ ับก้เกิล
้ มานานแล้ว แผนแรกทีล
่ ้มเหลวไม่
เป็ นท่าก็คือ ความพยายามทีจ
่ ะเติบใหญ่ตามธรรมชาติ
เพราะจนถึงขณะนี ้ เอ็มเอสเอ็นยังเป็ นได้เพียงแค่อันดับ 3 ที ่
ห่างไกลอย่างมาก แผนสองเมือ
่ แผนแรกล้มเหลวก็คือ

การ

จับเอาเบอร์ 2 กับเบอร์ 3 มารวมกันเพือ
่ จัดการกับยักษ์ใหญ่
อย่างก้เกิล
้ แม้ถึงขณะนีย
้ ังไม่ประสบผลสำาเร็จ แต่เค้าก็กำาลัง
ดำาเนินความพยายามอย่้
4.7.19 การฟั งความคิดเห็นจากคนรอบขูาง
บิลล์ เกตส์ ได้กล่าวว่า “คนฉลาดควรมีอำานาจขับ

เคลือ
่ นความคิดรีเริม
่ ” เขาจึงม่งุ สร้างบริษัทไมโครซอฟท์ ให้
เป็ นองค์กรแห่งปั ญญา โดยการเปิ ดโอกาสให้พนักงานเข้าถึง
ข้อม้ลของบริษัทได้อย่างทัว
่ ถึง ให้ได้รับการฝึ กให้ร้จก

วิเคราะห์ ตีความ และนำาข้อม้ลไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนัน
้ พนักงานไมโครซอฟท์ ยังมีช่องทางในการเสนอ
ความคิดเห็นโดยตรงต่อผ้้บริหารทุกระดับ ซึง่ ผ้้บริหารใน
บริษัทต้องมีใจกว้างพอทีจ
่ ะรับฟั งความคิดเห็นของทุกคน บิล
ล์ เกตส์ มองว่าในภาวะเช่นนัน
้ ทุกส่วนขององค์กรจะทำางาน
ร่วมกัน เป็ นปึ กแผ่นเสมือนมันสมองก้อนใหญ่อันชาญฉลาด
และปราดเปรียว
4.7.20 นำาเสนอสิง่ ทีด
่ ีทีส
่ ุดสำาหรับล้กคูา
การทำาธุรกิจของบิลล์ เกตส์ไม่ได้เน้นทีก
่ ำาไรทีไ่ ด้รับ
เพียงอย่างเดียว แต่เขาให้ความสำาคัญกับสิง่ ทีล
่ ้กค้าได้รับ
ล้กค้าจะต้องได้รับสินค้าและบริการทีด
่ ีทีส
่ ุดเท่าทีเ่ ขาจะให้ได้
ซึง่ ทำาให้ล้กค้าเกิดความพึงพอใจ มีฐานล้กค้าทีภ
่ ักดี เกิดเป็ น
ชือ
่ เสียงของ Microsoft ทีม
่ ัน
่ คง
4.7.21 ใหูความสำาคัญกับพนักงานในองค์กร

บิลล์ เกตส์มักใช้เวลาตอนดึกๆ ตอบอีเมล์ของพนักงาน
นอกจากนัน
้ เขายังมักพาพนักงานออกไปใช้เวลานอก
สำานักงานเพือ
่ ช่วยกันระดมสมอง เขาจะไม่ถือสาถ้าพนักงาน
ไม่เห็นด้วยกับมุมมองของเขาและยินดีจะเปลีย
่ นใจนำาข้อ

เสนอของพนักงานไปใช้ หากข้อเสนอนัน
้ เหนือชัน
้ กว่า
ความใจกว้างนีม
้ ีผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในไมโครซอฟท์
เสมอ
4.7.22 ความไม่หลงในชือ
่ เสียง
บิลล์ เกตส์ และภรรยา ก่อตัง้ ม้ลนิธิขึน
้ มาเมือ
่ ปี 2543
ในช่วงเวลา 8 ปี เขาทัง้ สองได้สละทรัพย์สินส่วนตัวให้ม้ลนิธิ
แล้ว 34, 000 ล้านดอลลาร์ และอภิมหาเศรษฐีวอร์เรน
บัฟเฟตต์ เพือ
่ นสนิทอีกคนหนึง่ ของเขาก็ได้รว
่ มบริจาคสมทบ
อีก 3,360 ล้านดอลลาร์ และจะบริจาคเพิม
่ ขึน
้ เรือ
่ ยๆ อีก
ราว 30,000 ล้านดอลลาร์ ทรัพย์สินกองนีเ้ ป็ นเสมือนต้นทุน
ทีม
่ ้ลนิธิ จะนำามาหมุนหาดอกผลเพือ
่ นำาไปใช้ในโครงการการ
กุศลทัว
่ โลก ในช่วง 8 ปี ทีผ
่ ่านมา ม้ลนิธิใช้ดอกผลไปใน
โครงการการกุศลต่างๆ แล้ว 16,500 ล้านดอลลาร์ ทัง้
โครงการในสหรัฐอเมริกาและในอีกกว่า 100 ประเทศทัว
่ โลก
และแล้ววันที ่ 27 มิถุนายน 2008 บิลล์ เกตส์ ตัดสินใจ
เกษียณตัวเองจากงานเต็มเวลาในบริษัทไมโครซอฟท์ด้วยอายุ
52 ปี กับ 8 เดือน และจากวันนีไ้ ปเขาจะทำางานให้ไมโคร
ซอฟท์เพียงสัปดาห์ละ 1 วัน ส่วนเวลาทีเ่ หลือเขาจะทำางาน
ให้ม้ลนิธิเพือ
่ การกุศล เพือ
่ สังคมต่อไป เเละนัน
่ คือความ
ต้องการทีเ่ ค้าต้องการทำาเพือ
่ สังคมโดยไม่ได้ยึดติดอย่้กับชือ

เสียงในวงการธุรกิจอย่างทีผ
่ ่านมา

4.7.23 รู้จก
ั จุดประกายความคิดและทำาใหูความคิดนั้น

ออกมาเป็ นร้ปธรรมในโลกแห่งการคูา

บิลล์ เกตส์มีความเชือ
่ ว่าคำาตอบส่วนใหญ่มีอย่้แล้วในตัว

ของมันเองในทุกหนแห่ง เพียงแต่ว่าใครจะสามารถมองเห็น
และเข้าถึงได้ด้วยวิสัยทัศน์เท่านัน

4.7.24 การเตรียมตัวใหูพรูอมเสมอและไขว่ควูาเมือ

โอกาสมาถึง

บิลล์ เกตส์เป็ นตัวอย่างทีด
่ ี จากการทีเ่ ขาร้้ว่าระบบ

ปฏิบัติการทีพ
่ ัฒนาให้กับ IBM นัน
้ จะเป็ นการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ได้ ทำาให้เขาใช้
เวลาทำางานยาวนานกว่า 6 เดือน เพือ
่ ให้มัน
่ ใจว่าโอกาสเมือ

มันมาถึงจะต้องตกเป็ นของไมโครซอฟท์อย่างแน่นอน
4.7.25 การใหูความสำาคัญกับการสือ
่ สารภายใน
องค์กร

ไม่ต้องสงสัยว่าทำาไม Microsoft ถึงเติบโตอย่างทุกวันนี ้

เพราะบิลล์ เกตส์ กล่าวว่า “ไม่มีวันไหนเลยทีผ
่ มจะไม่ส่งอี
เมลล์ถึงพนักงานเพราะนัน
่ คืองานของผม”
ตัวอย่างอีเมลล์ทีบ
่ ิลล์ เกตส์ ส่งถึงล้กน้องเมือ
่ 5 ปี ก่อน
เพือ
่ ต่อว่าการทำางานทีย
่ ำ่าแย่ของเว็บไซต์ Microsoft อีกด้วย
ลองมาด้ตัวอย่างอีเมลล์ฉบับหนึง่ ทีเ่ ขาส่งในปี 2003 หรือ 5
ปี ก่อน ซึง่ อาจทำาให้เห็นบุคลิกเฉพาะตัวและการทำางานขอ

งบิลล์ เกตส์ ได้ดียิง่ ขึน

“ผมค่อนข้างผิดหวังทีก
่ ารใช้งาน Windows ด้เหมือนจะ
ถอยหลังลงคลองมากขึน
้ ทุกวัน และกลุ่มทีท
่ ำางานด้านบริหาร
จัดการโปรแกรมก็ไม่ยกเรือ
่ งนีม
้ าถกเป็ นปั ญหากันเสียที ผม
จะยกตัวอย่างสิง่ ทีผ
่ มเจอเมือ
่ วานนีแ
้ ล้วกัน ผมต้องการ
ดาวน์โหลดโปรแกรม Moviemaker และซือ
้ ชุดโปรแกรม
Digital Plus ผมก็เลยเข้าไปทีเ่ ว็บไซต์ Microsoft.com แล้วก็
ไปทีห
่ น้าดาวน์โหลด แต่ปรากฏว่า 5 ครัง้ แรก ผมเข้าไปที ่
หน้าดาวน์โหลดไม่ได้ เพราะเว็บค่อนข้างช้าและแจ้งว่าหมด
เวลาการใช้งาน (time out) แต่สุดท้ายผมก็พยายามเข้าไปจน
ได้ เมือ
่ เข้าไปได้แล้ว โปรแกรม Moviemaker ไม่ได้อย่้ใน 5
อันดับแรกของโปรแกรมทีจ
่ ะให้ดาวน์โหลด ผมก็เลยคลิกไปด้
อีก 45 อันดับทีเ่ หลือ แต่กไ็ ม่เจอ จึงหันมาลองใช้ระบบกรอง
คำาค้นหา โดยใช้คำาว่า Media...ไม่เจอ / movie...ยังไม่เจอ/
movie maker...ไม่พบอะไรเลย ผมหมดความอดทน จึงอีเมล
ล์ไปหา Amir ถามว่าโปรแกรม Moviemaker ทีจ
่ ะให้
ดาวน์โหลดอย่้ทีไ่ หน มันมีอย่้ในเว็บหรือเปล่า เขาตอบว่าให้
ผมเข้าไปทีห
่ น้าแรกของเว็บ และพิมพ์คำาว่า movie maker
(ไม่ใช่ moviemaker) ลงในช่อง search ผมจึงลองด้ แล้วก็
พบว่าเว็บนีช
้ ้าอย่างน่าสมเพช มันใช้เวลาถึง 6 วินาทีในการ
ค้นหา พอหาเจอแล้วผมก็หวังว่าจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดเสียที

แต่ปรากฏว่าระบบบอกให้ไปทีห
่ น้า Windows Update ก่อน
เพือ
่ ลง hot fix และอะไรต่อมิอะไรเยอะแยะไปหมด ฯลฯ”
4.7.26 มองการณ์ไกล มองต่างมุม
บิลล์ เกตส์ชอบจ้างผ้้ประกอบการทีเ่ คยล้มเหลวมาก่อน
มาเป็ นผ้้บริหารระดับส้งของไมโครซอฟท์ เหตุผลง่าย ๆ ก็
คือ มีแต่ผ้ทีเ่ คยล้มเหลวเท่านัน
้ ทีร
่ ้ดีว่าเส้นทางของความล้ม
เหลวมีร้ปร่างหน้าตาอย่างไรและความล้มเหลวนัน
้ เจ็บปวด
เพียงใดด้วยประสบการณ์ดังกล่าวจะทำาให้เขาไม่นำาพา
องค์กรไปในเส้นทางนัน
้ อีก
4.7.27 ยอมรับในความผิดพลาดของตนเองในการ

บริหารงาน

หากมีสิง่ ใดทีเ่ ขาทำาผิดพลาดแล้ว เขาก็จะยอมรับว่า
ตนเองทำาผิดพลาดและพร้อมทีจ
่ ะแก้ไขซึง่ คนส่วนมากมักจะ
ไม่ยอมรับในความผิดพลาดของตนเอง
4.7.28 มีมุมมองเฉพาะในการคัดเลือกบุคลากร
เค้าเลือกทีจ
่ ะคัดเลือกพนักงานทีเ่ คยล้มเหลวในการ
ทำางานมาก่อน เพราะ เค้าถือว่าบุคคลเหล่านัน
้ มี
ประสบการณ์จากความล้มเหลวมาแล้ว จึงทำาให้สามารถใช้
บทเรียนเหล่านัน
้ ในการบริหารเพือ
่ ทีจ
่ ะไม่ให้เกิดความล้ม
เหลวขึน
้ อีก เพราะคนทีไ่ ม่เคยเผชิญหน้ากับความล้มเหลว

จะไม่มีวันร้้จก
ั มันมาก่อน

เค้าคิดว่าความเก่งนัน
้ สามารถ

สร้างได้จากการฝึ กฝน แต่ประสบการณ์แห่งความล้มเหลว
นัน
้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ด้มาจากประสบการณ์จริงและคนทีเ่ คยพบเจอ
มาแล้วจะพยายามหลีกเลีย
่ งไม่ให้เกิดขึน
้ มาอีก
4.7.29 การช่วยเหลือผู้อืน
่ โดยไม่หวังผลตอบแทน
บิลล์ เกตส์ และภรรยา ก่อตัง้ ม้ลนิธิขึน
้ มาเมือ
่ ปี 2543
ในช่วงเวลา 8 ปี เขาทัง้ สองได้สละทรัพย์สินส่วนตัวให้ม้ลนิธิ
แล้ว 34, 000 ล้านดอลลาร์ อภิมหาเศรษฐีวอร์เรน บัฟเฟตต์
เพือ
่ นสนิทอีกคนหนึง่ ของเขาได้บริจาคสมทบอีก 3,360 ล้าน
ดอลลาร์ และจะบริจาคเพิม
่ ขึน
้ เรือ
่ ยๆ อีกราว 30,000 ล้าน
ดอลลาร์ ทรัพย์สินกองนีเ้ ป็ นเสมือนต้นทุนทีม
่ ้ลนิธิ จะนำามา
หมุนหาดอกผลเพือ
่ นำาไปใช้ในโครงการการกุศลทัว
่ โลก ใน
ช่วง 8 ปี ทีผ
่ ่านมา ม้ลนิธิใช้ดอกผลไปใน โครงการการกุศล
ต่างๆ แล้ว 16,500 ล้านดอลลาร์ ทัง้ โครงการใน
สหรัฐอเมริกาและในอีกกว่า 100 ประเทศ
อย่างไรก็ตาม ความเป็ นสุดยอดของบิลล์ เกตส์ทีโ่ ลกทัง้
โลกต้องยกย่องและคารวะให้อย่างหมดใจนัน
้ มิได้อย่้ที ่
ตัวเลขความรำ่ารวย หรือความเป็ นนักธุรกิจทีเ่ ก่งฉกาจ แต่อย่้
ตรงทีค
่ วามเป็ นคนทีม
่ ีมนุษยธรรม มีหัวใจแห่งความเมตตา
และมีปรัชญาการดำารงชีวิตทีด
่ ีงาม

นอกจากเค้าจะตระหนัก

ในความโชคดีของตนเองและร้้จก
ั พอเพียงแล้วเค้ายังอุทิศ
กำาลังกาย กำาลังสมองและกำาลังทรัพย์ส่วนหนึง่

เพือ
่ ช่วยกัน

ขจัดปั ญหาใหญ่ๆ ในชุมชนซึง่ ตนอาศัยอย่้ ชุมชนนัน
้ อาจเป็ น
หม่้บ้านเล็กๆ หรือชุมชนขนาดใหญ่ในระดับประเทศและ
ระดับโลกซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ ค้าถือว่าเป็ นการตอบแทนสังคม อัน
เป็ นการแสดงถึงความมีคุณธรรมและจริยธรรมของมหา
เศรษฐีของโลกคนนี ้ ซึง่ สมควรเป็ นเยีย
่ งอย่างแก่บุคคลทัว
่ ไป
เป็ นอย่างยิง่ เค้าแสดงให้เห็นว่าความรำ่ารวยไม่ใช่ทีส
่ ุดในชีวิต
แต่เหนือสิง่ อืน
่ ใดคือการช่วยเหลือเพือ
่ นมนุษย์ ช่วยเหลือ
สังคมโดยไม่มก
ี ารแบ่งสีผิว หรือชนชัน
้ ใดๆ ทัง้ สิน
้ โลกใบนี ้
จะไม่มีใครลืมเค้า "อภิมหาเศรษฐีทีร
่ ้จก
ั คำาว่าพอเพียง"

บทที ่ 5
สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาเกีย
่ วกับบิลล์ เกตส์ จากการวิเคราะห์
ข้อม้ลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนือ
้ หา (Content
Analysis) และการวิเคราะห์เชิงบริบท (Contextual Analysis)
ตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดยศึกษาวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) จากเอกสารทัง้ หมดทีม
่ ีอย่้ทัง้ ใน
และต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นการวิจัยเอกสารในวงการธุรกิจ

บทความและบทสัมภาษณ์ต่างๆ โดยการอธิบายด้วยวิธก
ี าร
พรรณนา (Descriptive)
5.1 บทบาทสุดยอดผู้นำาของบิลล์ เกตส์
ความเป็ นสุดยอดผ้้นำาของบิลล์ เกตส์ตัง้ อย่้บนพืน
้ ฐาน
ของความยุติธรรม เขามองว่าโลกแห่งอนาคตนัน
้ เป็ นโลกแห่ง
ความยุติธรรม การไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ฉะนัน
้ ทุกคนจึง
ควรได้รับการด้แลอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ผลจากงานวิจัยพบว่าเขาเป็ นผ้้ทีม
่ ีความร้้ ความสามารถ
ทีจ
่ ะผสมผสานความต้องการให้เข้ากับธุรกิจ งานและชีวิตให้
กลมกลืนได้เป็ นอย่างดี โดยใช้พืน
้ ฐานของการเป็ นผ้้กล้าและ
การมองโลกในแง่ดีรวมถึงความเอาใจใส่เป็ นหลัก

ในร้ปแบบ

ภาวะผ้้นำาเชิงปฏิร้ป
5.2 ร้ปแบบพฤติกรรมของภาวะผู้นำาเชิงปฏิร้ป
(Transnational Leadership) ตามทฤษฎีของแบส
ประกอบไปดูวย 3 องค์ประกอบดังต่อไปนีค
้ ือ

ซึง

5.2.1 อำานาจบารมีเชิงเสน่หา (Charisma)

เกตส์ เป็ นคนทีเ่ ต็มเปี ่ ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ทีก
่ ว้างไกลได้
รับการยกย่องอย่างส้งจากผ้้ร่วมงานหรือบุคคลทัว
่ ไป มี
คุณสมบัติพิเศษและมีแรงดึงด้ดทีส
่ ามารถทำาให้ทุกคนเชือ
่ มัน

ในตัวเขา โดยความสมัครใจและมองภาพไปในทิศทางเดียว
กับเขาได้ รวมถึงการเป็ นผ้้นำาทีม
่ ีความมุ่งมัน
่ ตัง้ ใจอย่างแรง
กล้าทีจ
่ ะไปยังจุดม่งุ หมายให้ได้
5.2.2 กระตูุนการใชูปัญญา (Intellectual Stimulation)
บิลล์ เกตส์ มีเจตคติว่า “คนฉลาดควรมีอำานาจขับ
เคลือ
่ นความคิดรีเริม
่ ” เขาจึงม่งุ สร้างบริษัทไมโครซอฟท์ ให้
เป็ นองค์กรแห่งปั ญญา โดยการเปิ ดโอกาสให้พนักงานเข้าถึง
ข้อม้ลของบริษัทได้อย่างทัว
่ ถึง ให้ได้รับการฝึ กให้ร้จก

วิเคราะห์ ตีความ และนำาข้อม้ลไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนัน
้ พนักงานไมโครซอฟท์ ยังมีช่องทางในการเสนอ
ความคิดเห็นโดยตรงต่อผ้้บริหารทุกระดับ ซึง่ ผ้้บริหารใน
บริษัทต้องมีใจกว้างพอทีจ
่ ะรับฟั งความคิดเห็นของทุกคน บิล
ล์ เกตส์ มองว่าในภาวะเช่นนัน
้ ทุกส่วนขององค์กรจะทำางาน
ร่วมกัน เป็ นปึ กแผ่นเสมือนมันสมองก้อนใหญ่อันชาญฉลาด
และปราดเปรียว
5.2.3 การมุ่งความสัมพันธ์เป็ นรายบุคคล (Individual

Consideration)

บิลล์ เกตส์ มักให้ความใส่ใจในรายบุคคล ทำาให้ร้ว่า
ใครมีความสามารถด้านไหน เขาก็จะดึงศักยภาพของบุคคล
นัน
้ ออกมาใช้ได้อย่างส้งสุด

5.3 โมเดลตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของบิลล์ เกตส์
(The development leadership model of Bill Gates)

ผลจากการวิจัยสามารถสรุปโมเดลร้ปแบบการพัฒนา

ภาวะผ้้นำาแบบเปลีย
่ นสภาพ(Transnational Leadership) ขอ
งบิลล์ เกตส์ แสดงภาพดังนี ้
สรุปผลการศึกษาและการนำาไปใชูประโยชน์
1. ผ้้นำาทีด
่ ีต้องมีวิสัยทัศน์ทีก
่ ว้างไกล มองภาพอนาคต
ได้ชัดเจนตามสภาวะโลกทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป ผ้้นำาแบบเปลีย
่ น
สภาพจึงต้องพยายามสร้างวิสัยทัศน์ให้เป็ นไปในแนวทางที ่
ควรจะเป็ นในอนาคตให้ได้ จากนัน
้ จึงทำาการสือ
่ ความคิดดัง
กล่าวแก่ผ้ตาม ผ้้นำาแบบเปลีย
่ นสภาพนัน
้ จึงต้องมีความ
ชำานาญด้านการสือ
่ สารและมีทักษะทีด
่ ี เพือ
่ ช่วยสือ
่ ความ
หมายให้ผ้อืน
่ เข้าใจวิสัยทัศน์ได้ดีและตรงกับความตัง้ ใจ
2. ผ้้นำาแบบเปลีย
่ นสภาพจะใช้ความสามารถในการ
ทำางานและการบริหารจัดการได้เป็ นอย่างดี เพือ
่ ให้ผ้ตามเกิด
แรงศรัทธาและปฏิบัติงานด้วยความร้้สึกว่าเป็ นส่วนหนึง่ และ
เกิดความภาคภ้มิใจต่องานทีท
่ ำา สามารถทำาให้ผ้อืน
่ เห็น
ว่าการกระทำาของตนนัน
้ เป็ นสิง่ ดีงามควรแก่การเป็ นแบบ
อย่าง และเป็ นสิง่ ทีต
่ นถือปฏิบัติเสมอมา ด้วยเหตุนีผ
้ ้นำาแบบ
เปลีย
่ นสภาพจึงสามารถเป็ นตัวแบบอย่าง (Role Modeling)

ทีด
่ ีแก่ผ้อืน

3. ผ้้นำาแบบเปลีย
่ นสภาพจะใช้ความเป็ นกันเองในการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผ้้อืน
่ โดยการพยายามพัฒนา
ระดับความสามารถและศักยภาพของผ้้ตามให้ส้งยิง่ ขึน
้ ผ้้นำา
จะต้องมีความอดทนและมีความสามารถด้านการฟั งทีด
่ ี
คุณสมบัติดังกล่าวเรียกว่า “การม่งุ ความสัมพันธ์เป็ นรายคน”
(Individualized consideration) ซึง่ เชือ
่ ว่าจะนำาไปส่้ความมี
ประสิทธิภาพขององค์กรและการเพิม
่ ผลผลิต ตลอดจน
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ทีเ่ ข้มแข็งได้ ผ้้นำาจะ
สามารถจ้งใจให้ผ้ตามมองไกลไปกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
แต่มองข้ามไปทีป
่ ระโยชน์ส่วนร่วมแทน ซึง่ ถือว่าเป็ นการยก
ระดับคุณธรรมของผ้้ตามให้ส้งขึน
้ และด้วยเหตุนีเ้ องผ้้นำาแบบ
เปลีย
่ นสภาพจึงถ้กเรียกว่าเป็ น “ภาวะผ้้นำาเชิงคุณธรรม
(Ethical Leadership)” เช่นกัน
บทสรุป
ทฤษฎีภาวะผ้้นำาต่าง ๆ ตามแนวคิดเก่าทีเ่ น้นการใช้คำา
สัง่ และการกำากับควบคุม ไม่เหมาะสม ทีจ
่ ะนำามาใช้ให้เกิด
ประสิทธิผลในยุคทีม
่ ีการเปลีย
่ นแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ ด้าน
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม โดยเฉพาะการปรับเปลีย
่ นของ
องค์การทัว
่ โลกให้มีความยืดหยุ่นเพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถใน

การแข่งขันมากขึน
้ ผ้้นำาจึงจำาเป็ นต้องปรับแนวคิดและ
บทบาทใหม่ ให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลีย
่ นแปลงทีเ่ กิด
ขึน
้ ดังสรุปได้ดังนี ้
1. ผ้้นำาควรทำาความเข้าใจวัฒนธรรมแห่งความเป็ น
นานาชาติมากขึน
้ ทัง้ นีเ้ พือ
่ ปรับให้ทันกับกระแสโลกาภิวัตน์
2. ผ้้นำาต้องก้าวทันเทคโนโลยีอย่้เสมอ โดยอาจบ้รณา
การเทคโนโลยีต่างๆเข้าด้วยกันเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิผลของตน
3. การทีบ
่ ุคลากรทีท
่ ำางานร่วมกันเป็ นผ้้มีความร้้ส้งขึน

ดังนัน
้ ผ้้นำาต้องพัฒนาความสามารถของตนเพือ
่ แสดง
ศักยภาพในการทำางานร่วมกับผ้้ตามทีท
่ รงความร้้
4. การเปลีย
่ นแปลงทีเ่ กิดขึน
้ ตลอดเวลา ผ้้นำาจะต้องก้าว
ให้ทันและต้องเตรียมคาดการณ์สถานการณ์ทีจ
่ ะเกิดขึน
้ อย่าง
แม่นยำาหรือใกล้เคียงทีส
่ ุด ทัง้ นีเ้ พือ
่ เรียนร้้และบริหารการ
เปลีย
่ นแปลง
5. เพือ
่ เสริมสร้างการทำางานเป็ นทีม ผ้้นำาต้องปรับ
บทบาทของตนให้สอดคล้องกับทีมงานโดยเน้นผ้้ร่วมงาน ผ้้
ตาม และผ้้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็ นทีต
่ ัง้

บรรณานุกรม

พลเรือตรี ดร.วิโรจน์

พิมานมาศสุริยา, เอกสารประกอบ

การเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ต
วิชา SBP 605 คุณธรรมและจริยธรรมสำาหรับผู้นำา
ทางสังคมธุรกิจ และการเมือง กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2550
ผศ. ดร. สมชาย คูุมพ้ล, เอกสารประกอบการเรียนการ
สอนทางอินเตอร์เน็ต

วิชา SBP 601 วิสัยทัศน์ผู้นำา กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2550
ดร. ไสว บุญมา , หนังสือเสือ สิงห์ กระทิง แรด, 2543
Bill Gates: The Road Ahead, 1995

Bill Gates: Business @ the Speed of Thought, 1999
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ พัฒนาองค์การ - ภาวะ
ผู้นำาการเปลีย
่ นแปลง

ค้นเมือ
่ วันที ่ 15 สิงหาคม 2551 จาก

http://gotoknow.org/blog/udomflash/100535
บิลล์ เกตตส์ผู้ไม่ยอมแพู
ค้นเมือ
่ วันที ่ 17 สิงหาคม 2551 จาก
http://www.arip.co.th/2006/news.php?id=102915
บิลล์ เกตต์เปิ ดโผ 3 ซอฟต์แวร์ใหม่เนูนบริการ Virtual
Meeting โดย ผู้จัดการรายวัน

ค้นเมือ
่ วันที ่ 11 สิงหาคม 2551 จาก
http://www.arip.co.th/news.php?id=403910
ดร. ไสว บุญมา ‘บิลล์ เกตส์’: จงเป็ นนักเคลือ
่ นไหว
เลือกประจัญกับความไม่เสมอภาคทีร
่ ูายแรง
ค้นเมือ
่ วันที ่ 1 กรกฎาคม 2551 จาก
http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?

t=3080&view=next&sid=3148672e00bd07472d3116e12
2a2803e
บิลล์ เกตต์บุกจับมือย้เนสโก สกัดทางโตโอเพ่นซอร์ส: ผู้
จัดการออนไลน์ 18 พฤศจิกายน 2547

ค้นเมือ
่ วันที ่ 1 กรกฎาคม 2551 จาก

http://www.weareit.net/smf/index.php?topic=1666.0
ไมโครซอฟท์ประกาศแผนงานการเปลีย
่ นแปลงของบิลล์
เกตส์ ทีจ
่ ะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2008
ค้นเมือ
่ วันที ่ 19 กรกฎาคม 2551 จาก

http://www.newswit.com/news/2006-0616/61657ea9dd0b5b2b5c46c940ad848045/
วันที ่ 'ไมโครซอฟท์' ไรูบิลล์ เกตส์
ค้นเมือ
่ วันที ่ 19 กรกฎาคม 2551 จาก
http://www.thannews.th.com/detialnews.php?
id=M3123341&issue=2334
บิลล์ เกตส์

ค้นเมือ
่ วันที ่ 14 กรกฎาคม 2551 จาก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A
%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0
%B9%8C_
%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A
A%E0%B9%8C
ดร. ไสว บุญมา: บทต่อไปของหนังสือชือ
่ "บิลล์ เกตส์"
ค้นเมือ
่ วันที ่ 22 กันยายน 2551 จาก
http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat_detai
l.php?s_tag=02edi07110851&day=2008-0811§ionid=0212

ประวัติผู้วิจัย
ชือ
่ – สกุล

นางสาวภัทรษมน รัตนางก้ร

การศึกษา
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์, กรุงเทพมหานคร
- MBA, Business Management, Lake Forest Graduate
School of Management, Illinois USA
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผ้้นำาทางสังคม ธุรกิจ
และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต,
กรุงเทพมหานคร

ประวัติการทำางาน
พ.ศ.2539-2540

บริษัทอเมริกันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

จำากัด
พ.ศ.2541-2542

ธนาคารสแตนดาร์ดซาร์เตอร์ด

พ.ศ.2546-2548

บริษัทไดเนอร์สคลับ (ประเทศไทย)

จำากัด (ธนาคารซิตีแ
้ บงค์)
พ.ศ.2548-2550

ธนาคารฮ่องกงแอนด์เซีย
่ งไฮ้

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful