PENGURUSAN BILIK DARJAH Secara amnya,bila kita menyebut soal bilik darjah ramai antara kita yang

menyempitkan skop bilik darjah hanyalah sesuatu ruang yang berdinding dan beratap,mempunyai meja,papan hitam dan sedikit alat perabot seperti almari buku. Tanggapan ini adalah bukannya tidak benar,tetapi jika ditinjau dalam konteks yang sebenar bilik darjah mempunyai konsep yang sangat luas. Dengan kata kunci tempat berlangsungnya proses pengajaran dan pembelajaran,maka bilik darjah boleh didefinisikan ataupun diterjemahkan sebagai mana-mana tempat yang berlakunya proses memberi dan menerima maklumat dan ilmu pengetahuan. Beberapa kajian menunjukkan bahawa konsep bilik darjah sentiasa mengalami perkembangan dan perubahan dari semasa ke semasa mengikut zaman dan masa serta perkembangan sistem pendidikan dalam tempoh masa tertentu. Bagaimanakah perkembangan yang berlaku terhadap konsep bilik darjah?. Jawapannya ialah, cuba kita kembali menyingkap sejarah silam perkembangan sistem pendidikan Negara,pada zaman dahulu,terdapat lima hingga tujuh orang pelajar berada di bawah sebatang pokok besar dan mendengar ajaran dari seorang mahaguru dan ini pada dasarnya sudahpun dianggap sebagai bilik darjah kerana di situ berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran begitu juga sebelum kedatangan British,surau atau pondok dijadikan sebagai tempat kanak-kanak melayu mengaji ayat-ayat al-quran daripada imam. Situasi ini juga boleh dianggap sebagai bilik darjah. Justeru,tidak kira dimana sekalipun asalkan berlakunya atau berlangsungnya proses memberi dan menerima maklumat dan ilmu pengetahuan ia boleh disifatkan dan dikategorikan sebagai bilik darjah sekalipun ia berlaku di sebuah padang pasir yang luas sebagaimana di negaranegara luar seperti Iraq dan Afghanistan. Tetapi,pada hari ini konsep bilik darjah biasanya ditafsirkan berdasarkan fungsi pendidikan atau penyusunan fizikal. Secara kasarnya jelas bahawa tempat seperti sebuah ruang bilik yang mengandungi sekumpulan pelajar di bawah pengawasan seorang guru dan dilengkapi dengan kemudahan seperti

kerusi,meja,meja guru dan papan hitam yang disusun mengikut piawaian memang dianggap sebagai sebuah bilik darjah tetapi, bagaimana pula dengan sebuah padang yang digunakan untuk pendidikan jasmani,sekumpulan pelajar yang sedang menjalankan uji kaji di sebuah makmal sians dan sekumpulan pelajar yang sedang menonton program tv pendidkan di pusat sumber?. Adalah ia boleh digolongkan di bawah konsep bilik darjah ataupun sebaliknya?. Bilik darjah merupakan satu organisasi yang sangat mudah yang terdiri daripada guru dan sekumpulan pelajar dalam lingkungan umur yang sama dan mempunyai matlamat dan harapan yang sama. Pada hari ini bilik darjah merupakan satu unit sosial dalam sebuah organisasi sekolah dan telah menjadi semakin kompleks. Kebanyakannya melibatkan beberapa orang tertentu seperti pengetua,ibu bapa dan pengurusan sekolah yang berperanan memberi sokongan selain dari bentuk pengajian seperti menetapkan matlamat,memperuntukkan sumber dan mengarah tujuan. Manakala pengurusan bilik darajah pula merujuk kepada set tingkah laku guru yang meliputi pelbagai aspek di mana guru akan membentuk dan menngekalkan kondisi pembelajaran seperti diharapkan. Lemlech (1988), mengibaratkan pengurusan bilik darjah sebagai okestra dalam kehidupan di bilik darjah yang memerlukan pembentukan kurikulum,penyelenggaraan prosedur dan sumber pengajaran. Beliau juga menekankan tenteng pentingnya penyusunan suasana bilik darjah bagi memaksimakan keberkesanan,pemantauan perkembangan pelajar serta tanggungjawab guru dalam memikirkan terlebih dahulu masalah-masalah yang mungkin akan timbul. Hall (2000), pengurusan bilik darjah yang berkesan adalah satu usaha yang berterusan dan menjadi proses orientasi penyelenggaraan. Ianya melibatkan aspek memotivasikan pelajar untuk belajar,menyediakan arahan dan maklumat yang bersesuaian dan menguruskan kerja pelajar. Menurut beliau juga,pengurusan bilik darjah yang efektif haruslah bersifat proaktif,responsive dan menyokong. Menurut Levin dan Nolan (2004), lebih mudah bagi kita untuk membezakan anatara dimensi arahan dan pengurusan dalam pengajaran dan

terdapat beberapa jenis bilik darjah pada masa kini dan diklasifikasikan mengikut perbezaan ciri dan fungsinya.membezakan tumpuan kepada pentingnya aspek keberkesanan dalam pengurusan bilik darjah itu sendiri. JENIS-JENIS BILIK DARJAH Sejajar dengan perkembangan sistem. Ciri-ciri bilik darjah tradisi: 1) Kerusi dan meja disusun mengikut baris demi baris 2) Pelajar yang rendah. mereka berpendapat bahawa kedua-dua aspek arahan dan pengurusan merupakan proses yang mempunyai tujuan di mana tindakan dan sikap guru itu bertindak untuk memudahkan objektif yang ingin dicapai oleh guru itu sendiri dalam pengajaran dan pembelajaran.bilik darjah KBSR dan KBSM. 5) Jarang mempraktikkan aktiviti berkumpulan .bilik darjah mata pelajaran khas dan bilik darjah terbuka. Terdapat juga kerusi dan meja guru serta papan hitam yang digantung dihadapan kelas. Bilik darjah tradisi Bilik darjah jenis ini telah lama digunakan di Negara kita untuk mendidik murid di bawah kurikulum lama iaitu KLSM dan KLSR iaitu sebelum KBSR dan KBSM diperkenalkan. Bilik darjah tradisi ini merupakan satu tempat bagi sekumpulan pelajar mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru menggunakan kaedah keseluruhan kelas. 4) Cara pengajaran keseluruhan kelas merupakan kaedah mengajar utama di dalam bilik darjah.menurut kedua-dua pakar ini.bertubuh kecil dan kurang pengelihatan dan pendengaran ditempatkan di hadapan 3) Kerusi dan meja pelajar disusun sesuai dengan kaedah pengajaran yang lebih berpusat pada guru. Di dalam bilik darjah jenis ini biasanya pelajar duduk mengikut susunan kerusi dan meja sebaris demi sebaris. Antara jenis bilik darjah yang telah dikenal pasti ialah bilik darjah tradisi. Guru lazimnya berdiri di hadapan bilik darjah dan meyampaikan pengajaran menggunakan kaedah dan strategi tertentu.

Ini kerana program KBSR menekankan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan dan interaksi antara guru dengan pelajar serta pelajar dengan pelajar sangat ditekankan. Dari segi bentuk dan kemudahan. Dari segi susunan fizikal. Bilik darjah KBSR dan KBSM Bilik darjah KBSR telah diperkenalkan di Negara kita pada tahun 1982 di beberapa buah sekolah rendah sebagai percubaan manakala bilik darajah KBSM pula diperkenalkan apabila pelajar dari sekolah rendah tadi meneruskan pengajian ke sekolah menengah pada tahun 1988. Selain itu bahan pengajaran dan hasil pembelajran juga diletakkan di ruang tersebut.di dalam bilik darjah KBSR dan KBSM disediakan ruang pembelajaran untuk memudahkan pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. Hal ini menimbulkan suasan bilik darjah yang menarik dan merangsang proses pengajran dan pembelajaran Ciri-ciri bilik darjah KBSR dan KBSM 1) Kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kumpulan 2) Pelajar dibahagikan mengikut kumpulan tertentu berdasarkan kobolehan tersendiri 3) Menggalakkan pengelibatan pelajar secara aktif 4) Menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar 5) Kerap melaksanakan interaksi antara guru dengan pelajar dan pelajar dengan pelajar .kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kaedah kumpulan. Bilik darjah jenis ini mempunyai perbezaan yang begitu ketara jika dibandingkan dengan bilik darjah tradisi. Dari segi strategi pengajaran.pendekatan yang digunakan lebih bersifat berpusatkan pelajar dan pengelibatan mereka secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat digalakkan.6) Pelajar berada dalam keadaan pasif dan menerima apa sahaja yang disampaikan oleh guru.

bilik seni perusahaan. Biasanya.dalam bilik darjah ini juga dilengkapkan dengan alatan perabot seperti almari untuk menyimpan bahan-bahan specimen dan alatan-alatan malahan sinki dan paip air juga disediakan lebih-lebih lagi dalam makmal sains dan bilik kemahiran hidup.S Barth ada menyatakan bahawa konsep pendidikan terbuka sebagai suatu ‘pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Bilik darjah terbuka Bilik darjah terbuka wujud hasil daripada konsep pendidikan terbuka R. Bentuk meja dan kerusi diubahsuai untuk memudahkan peljar menjalankan kerja amali. Bilik darjah mata pelajaran khas Dalam KBSM.pusat sumber dan sebgainya.dalam sistem pendidikan terbuka.pelajat diberi peluang untuk merancang aktiviti pembelajaran sendiri dan pengajaran guru dikurangkan ke peringkat minimum. Antaranya ialah makmal sains.bilik ekonomi rumah tangga.beberapa bilik darjah mata pelajaran khas juga disediakan.6) Hasil kerja yang dipamerkan memperlihatkan suasan pembelajaran yang kondusif 7) Pelajar sentiasa berada dalam keadaan aktif. Jelasnya. Guru hanya berperanan sebagai penasihat sebagai pembimbing dan memilih bahan pengajaran dan aktiviti pengajaran samada secara berkumpulan atau individu. Selain itu.ruang-ruang pembelajaran bahanbahan pelajaran serta pengelibatan pelajar dalam membuat pemilihan daripada pendekatan dan strategi pembelajaran’.pendekatan pengajaran secara berpasukan yang melibatkan beberapa . Bilik darjah mata pelajaran khas ini dilengkapi dengan pelbagai jenis alatan yang membolehkan guru membuat demonstrasi serta memberi peluang kepada pelajar menggunakannya dalam amali.

pemudah cara atau fasilitator. Suasana berlumba-lumba untuk memperoleh markah tertinggi. 4) Tiada kurikulum dihadkan.pengurus pembelajaran. Situasi pengajaran di bilik darjah terbuka ini diubahsuai agar pelajar senang bergerak dari satu tempat ke satu tempat untuk memilih bahan pengajaran yang diminati dan menjalankan aktiviti pelajaran selepas berbincang dengan guru. Ini jelas berbeza dengan bilik darjah biasa yang menekankan aspek kawalan kelas. Sesetengah guru khususnya yang tidak terlatih menganggap bahawa bilik darjah terbuka ini akan menimbulkan pelbagai masalah kepada guru.orang guru terlatih dalam pelbagai bidang pengajaran digunakan untuk membimbing pelajar dalam bilik darjah terbuka.ujian dan tekanan dari luar untuk menghabiskan sukatan pelajaran tidak berlaku. 9) Perhubungan antara guru dengan pelajar dan pelajar denagn pelajar secara terbuka dan jujur. Penyediaan bahan juga akan menimbulkan masalah bagi guru yang tidak terlatih. Dari segi ciri bilik darjah terbuka.kaunselor.kita dapati bahawa guru dalam bilik darjah hanya berperanan sebagai pembimbing. Implikasi daripada ini ialah pelajar diberi peluang untuk membentuk disiplinnya sendiri. 3) Kaya dengan bahan dan peralatan mengajar. . Antara masalah yang dijangkakan timbul seperti menyusun ruang dan mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Pelbagai mata pelajran diintegrasiakn 5) Pelajar bebas bergerak dan memilih bahan yang diminati 6) Kumpulan pelajar dibentuk berdasarkan akedami dan minat 7) Mempunyai suasana saling mempercayai dan menghormati perbezaan 8) Ujian dan peperiksaan dikurangkan begitu juga dengan pembahgian gred. Ciri-ciri bilik darjah terbuka: 1) Pengajaran biasanya dijalankan dalam kumpulan kecil atau individu 2) Pelbagai aktiviti dilaksanakan dan jadual mudah diubah.

boleh memberi sumbangan kepada masyarakat sekeliling. Kegagalan ini berpunca dari beberapa masalah yang timbul sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Masalah-masalah telahpun dikenalpasti sebagai masalah yang sering dihadapi oleh kebanyakan guru.semestinya menyimpan matlamat yang tersendiri selain daripada objektif yang tertulis dalam buku rancangan pengajaran. Matlamatmatlamat ini tidak pernah termaktub di dalam buku rancanag pengajaran. Komunikasi secara lisan melibatkan proses pemindahan maklumat ataupun idea secara lisan daripada seorang individu iatu guru kepada sekumpulan pendengar atau pelajar.memanfaatkan ilmu yang di sampaikan kepada orang lain. Manakala komunikasi bukan secara lisan pula ialah penyampaian maklumat melalui gerak isyarat seperti isyarat tangan.seorang guru yang bersifat pendidik mesti mempunyai azam mendidik pelajar-pelajarnya menjadi manusia yang berguna.gerak kepala.MASALAH-MASALAH UTAMA DALAM PENGURUSAN BILIK DARJAH Sebagai seorang guru yang mengajar pelajar. Antara masalah-masalah tersebut ialah: 1 )Masalah komunikasi Komunikasi ialah merupakan medium untuk seorang guru menyampaikan ilmu pengetahuan dan maklumat kepada pelajar-pelajarnya dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran samada secara langsung atau secara tidak langsung.ungkapan muka dan sebagainya. Komunikasi secara lisan ini hanya berkesan sekiranya idea atau maklumat diterima oleh pelajar-pelajar dengan jelas dan mudah difahami. Tetapi adakalanya proses pengajaran dan pembelajaran yang merupakan salah satu wasilah untuk merealisasikan objektif dan matlamat tersebut tidak berjaya sebagaimana yang diharapkan. Komunikasi dalam konteks pendidikan boleh diklasifikasikan kepada dua kategori iaitu komunikasi secra lisan atau dikenali juga sebagai komunikasi “verbal” dan yang ke dua ialah komunikasi secara bukan lisan atau “non verbal”. Sebagai contoh. Misalnya mengangguk kepala boleh diertikan sebagai bersetuju .

Tidak kira apa kaedah yang dijalankan oleh seseorang guru tersebut suara guru mesti lantang serta mampu didengari oleh semua pelajar dan guru perlu bijak berintonasi kerana suara guru yang hanya mendatar dari awal pengajaran sampai ke akhir pengajaran akan membuatkan pelajar .Situasi ini membawa implikasi yang sangat bahaya iaitu meyebabkan pelajar tidak memahami isi pengajaran yang disamapaikan walaupun guru tersebut menganggap penyampaiannya adalah yang terbaik. Apatah lagi bagi guru yang sudah terbiasa menggunakan bahasa campuran melayu inggeris dalam subjek yang tidak berkaitan seperti sejarah dan moral. Sebagai contoh seorang guru yang tidak pernah lekang dari menggunakan loghat daerah sedangkan pelajarnya adalah individu yang menggunakan loghat yang berlainan. Ketidakjelasan suara guru boleh membuatkan proses komunikasi dalam penyampaian maklumat dan ilmu pengetahuan terhalang atau boleh menimbulkan kekeliruan. Ironi daripada petikan ini guru mestilah pandai menggunakan bahasa bersesuaian mengikut topik yang diajar. Dato’ Dr Hassan Ahmad di dalam akhbar Utusan Malaysia yang bertarikh 22 februari 2008 yang menekankan bahawa loghat daerah punca bahasa melayu lemah.proses komunikasi menggunakan bahasa sebagai media yang menghubungkan antara dua pihak.Sekiranya menggunakan bahasa yang sama pun boleh mengalami masalah apatah lagi pendenagar dan penutur merupakan dua individu yang menggunakan bahasa yang berbeza.atau menerima.senyuman bererti memberi galakan. Berdasarkan rujukan dan kajian yang telah saya jalankan dapat saya spesifikkan masalah komunikasi ini kepada beberapa sebab iaitu: a) Masalah bahasa .salah satu faktor yang menyumbang kepada masalah dalam berkomunikasi juga ialah ketidakjelasan suara guru. Selalunya masalah dalam komunikasi ialah berpunca dari bahasa samada bahasa yang salah atau bahasa yang kurang jelas. Hal ini menarik perhatian Ketua Eksekutif Yayasan Karyawan. b) Ketidak jelasan suara guru . Sebagaimana yang diketahui umum bahawa suara seorang guru guru adalah sangat penting kerana ia adalah alat perantara dalam proses komunikasi.

cepat bosan. 1) Masalah disiplin Di dalam bilik darjah. Pelajar sepatutnya menerima pelajaran dalam kedaan hormat kepada guru bukannya dalam ketakutan dan terpaksa.sikap guru yang ego dan menganggap pelajar perlu menerima sebulat suara apa yang disampaikan dan keautokratikan guru yang tidak memberi ruang dan peluang kepada pelajar untuk bersuara menyebabkan terjadinya komunikasi sehala yang sekaligus akan menjejaskan keberkesanan dalam proses menyampai dan menerima maklumat. Guru juga perlu pandai menggunakan kemudahan yand disediakan oleh pihak pengurusan. d) Kegagalan mengawal emosi . sebagai contoh.untuk kelas yang begitu ramai dan dalam ruang yang sangat luas guru mestilah menggunakan pembesar suara.sekalipun guru mampu mengawal keadaan dalam bilik darjah dari kebisingan dan kebingitan pelajar tetapi bagaimana sekiranya gangguan itu berpunca dari luar seperti berhampiran bilik darjah itu adanya pembinaan bangunan atau aktiviti luar bilik darjah bagi kelas lain?. Guru yang dalam keadaan marah ada kalanya menjadi tidak rasional. Tidak sepatutnya sebagai seorang guru tidak mampu mengatasi masalah yang selalu bertapak dalam hidup manusia normal. c) Keegoaan dan autokratik . Ini kerana guru hanyalah manusia biasa yang sekali sakala tidak dapat memerdekakan diri dari salah menaympaikan dan silap menganggap. e) Gangguan di luar bilik darjah .justeru guru mestilah bijak mengawal emosi agar penyampaian yang dilakukan dibalas dengan penerimaan yang baik oleh pelajar.pelajar-pelajar yang berdisiplin adalah penting untuk menghasilkan pencapaian objektif pelajaran yang berkesan.kita mestilah bijak menangani masalah sedemikian dengan kreatif samada mengambil inisiatif lain.emosi atau perasaan boleh mempengaruhi seseorang ketika berkomunikasi. Sekiranya guru dapat mengatasi masalah ini saya yakin proses pengajaran akan menjadi lebih berkesan. Disiplin bilik darjah . Kebiasaannya pelajar akan tertarik kepada apa yang berlaku diluar bilik darjah. Hal ini mengimpakkan peyampaian guru terjejas dek ketidaktumpuan pelajar terhadap proses pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah. Sebagai guru.

teratur dan licin.mereka hanya menjawab mereka sakit tanpa membawa surat perakuan doktor. Situasi ini adalah satu bentuk masalah disiplin yang kerap dihadapi oleh guru. Tetapi salah satu masalah yang sering dihadapi oleh guru ialah masalah disiplin. Ini bermakna segala apa yang dijelaskan di atas menjadi sebaliknya. Kemasukan anasir-anasir laur yang tidak sepatutnya telah banyak menyumbang kepada pertambahan masalah disiplin pelajar.disiplin ialah peraturan-peraturan yang dipersetujui sesuatu kelompok bagi mewujudkan tingkahlaku yang baik.disiplin pelajar juga dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku rakan sebaya dan orang dewasa seperti ayah dan ibu. Zaman berubah bererti membawa perubahan kepada pemikiran seseorang terutama pelajar. Secara am.mereka sering tidak hadir ke sekolah. Dengan ini segala aktivit pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan secara sistematik. Apabila mereka disoal oleh guru.yang baik bermakna suasana sosioemosi bilik darjah adalah kondusif dan harmonis. Selain itu. Untuk menerengkan lagi masalah berkaitan disiplin dalam pengurusan bilik darjah ini saya bawakan satu situasi iaitu Abu. Bertitik tolak dari cogan kata ‘badan sihat otak cergas’ membuktikan bahawa hanya pelajar-pelajar yang sihat sahaja dapat memberiakan tumpuan yang sepenuhnya terhadap pengajaran guru.disiplin juga boleh disifatkan sebagai pemikiran cara berfikir tersusun yang seterusnya membawa kepada sifat rasional dan keyakinan diri.disiplin seorang pelajar bukan sahaja dipengaruhi oleh sekolah malah. 2)Kesihatan murid Kesihatan murid juga merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh guru dalam pengurusan bilik darjah. Selain itu.Kim Seng dan Muthu adalah kawan karib di dalam tingkatan 5 cempaka. Bagaimana pula dengan keadaan pelajar yang tidak mendapat rehat dan . Dalam konteks pendidikan.pembentukan disiplin pelajar juga sering diopengaruhi oleh persekitaran dan masyarakat di luar sekolah. Individu yang sentiasa berhadapan dengan cabaran ini ialah guru yang boleh diibaratkan sebatang lilin.guru dan pemimpin masyarakat.

3)Susun atur dan peralatan Masalah susun atur dan peralatan yang tidak cukup atau pun telah rosak juga akan memberi impak kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Keadaan seperti ini membawa masalah dan mengganggu keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sedangkan. Bagi sekolah berasrama penuh seperti MRSM dan SMKA saya rasa rasa ia bukanlah suatu masalah kerana bilangan pelajar denagn ruangan bilik darjag memanag terpiawai. Sudah pasti pelajar ini tidak dapat memberi tumpuan kepada sesi pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung. Dari aspek susun atur sebuah bilk darjah. Saya yakin sebagai seorang guru sememangnya mahukan sesuatu yang baik.mereka sering berasa gelisah malah terdetik di hati mereka lambatnya guru ini hendak menghentikan pengajaran dan tidak kurang juga ada yang curi-curi tidur sehingga betul-betul terlena. Situasi ini berlaku kepada guru yang mengajar di sekolah harian. Seperti masalah yang saya nyatakan di atas memenag adalah suatu masalah yang pada mata kasarnya tiada . Di sini jelas menunjukkan bahawa sekiranya susun atur yang dibuat sebaik mungkin maka hasilnya adalah positif sekiranya tidak maka hasilnya adalah negatif. Hal ini mungkin disebabkan dua faktor yang utama iaitu bilangan pelajar yang begitu ramai dalam satu bilik darjah dan yang ke duanya ditambah pula dengan ruang bilik darjah yang begitu terhad.guru seringkali berhadapan dengan kematian punca untuk mengatur kedudukan meja dan kerusi pelajar-pelajar malah meja dan kerusi guru itu sendiri juga.Menurut Savage (1999). menyusun atur persekitaran fizikal bukan sahaja akan mempengaru tingkah laku pelajar malah ia juga boleh mempengaruhi sikap pelajar dan penyumbangan kepada akademi pelajar.dalam prinsip pembelajaran menekankan apsek persediaan pelajar untuk menerima pengajaran dan pengelibatan pelajar yang aktif.sempurna dan positif dalam setiap perangkaan yang dibuat tetapi adakalanya apa yang dibuat itu terpaksa mengalami kegagalan di sebabkan masalah-masalah yang di dapat dielakkan.tidur yang cukup seperti pelajar yang berkerja sambilan di malam hari sehingga lewat malam?.

Gaya kepimpinan guru dalam mengurus bilik darjah akan memberi kesan kepada iklim dan suasana persekitaran bilik darjah. Ditinjau dari aspek peralatan pula. Peralatan-peralatan seperti ini memeang tidak dapat dinafiakan bantuannya dalam proses pengajran dan pembelajaran yang berkesan telah pun disediakan oleh pihak pengurusan tetapi pengedarannya secara berkala seperti papan hitam mungkin dua atau tiga tahun sekali.peralatan di ruangan belajar seperti almari malahan kadangkadang papan hitam dan meja serta kerusi pun turut rosak atau dirosakkan.penyelesaiannya kerana bilanagn pelajar dan ruang bilik darjah memang tetap dan tidak boleh diubah-ubah.interaksi . Di sini jelas menunjukkan masalah yang guru dan bakal guru akan hadapi.iklim bilik darjah dan kaitan antara pengurusan dan pengajaran.selalunya bukanlah peralatan yang disediakan itu tidak mencukupi tetapi selalunya peralatan itu tidak boleh berfungsi atau dengan kata lain rosak. Pengurusan yang berkesan akan memfokuskan kepada aspek-aspek seperti kemajuan pelajaran. Sebagai contoh antara alatan-alatan yang selalu mudah rosak samada rosak atau dirosakkan pelajar ialah pemadam papan hitam.penyapu. Sebagai pengurus yang baik tugas guru bukan hanya tertumpu kepada proses pengajaran semata-mata tanpa mengambil kira iklim dan persekitaran serta masalah-masalah semasa pelajar tetapi juga berusaha untuk mewujudkan iklim bilik darjah yang kondusif.demokratik pengasih dan prihatin.sihat dan positif untuk menggalakkan pembelajaran. Untuk menjadikan bilik darjah lebih efisyen dan dapat diurus dengan berkesan guru hendaklah mempunyai sifat-sifat seorang pengurus yang baik seperti tegas. Cadangan-cadangan dalam penambahbaikkan bilik darjah supaya boleh diurus dengan efisyen Pengurusan bilik darjah yang berkesan sebenarnya melibatkan ciri-ciri seorang guru. Walau bagaimanapun ia tidak boleh dijadikan alasan untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran seperti melepaskan batuk di tangga.

Untuk memastikan segala objektif dan matlamat yang ingin dicapai tercapai.kedua-dua belah pihak perlu bekerjasama.guru mestilah bersikap positif terhadap semua pejalar. seorang guru wajib mengetahui prinsip-prinsip pengurusan bilik darjah. Guru sebagai pengurus perlu yakin akan keupayaan mengendalikan kelasnya.iklim bilik darjah dan pengurusan yang mengutamakan pengajaran.dan pengelibatan pelajar yang aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sikap proaktif guru dalam .berkongsi dan sedia mengubah perlakuan mereka yang negatif. Antara prinsip-prinsip tersebut adalah seperti berikut : 1)Hubungan baik antara guru dan pelajar. Biasanay apabila mereka sedar bahawa guru mengambil berat tentang mereka. Pepatah ini boleh diadaptasikan dalam pengurusan bilik darjah. Tunjukkan kepada mereka bahawa sikap mereka yang tidak digemari. 2)Sikap guru yang optimis. Prinsipprinsip ini adalah rangkuman daripada sikap guru.untuk mendapatkan kerjasama daripada pelajar termasuk pelajar yang kerapa membuat masalah. 3)Bersikap positif kepada semua pelajar. Hubungan yang baik antara guru dan pelajar perlu diwujudkan agar guru dapat menghormati pelajar sebagai individu yang memerlukan pertolongan dan pelajar dapat menghormati guru debagai orang yang akan membantunya. 4)Mencegah lebih baik dari merawat. Pelajar yang bermasalah perlu diberi lebih perhatian.mereka akan lebih bersifat terbuka. Pepatah inggeris ada menyebut “prevention is better than cure”.mencegah perlakuan negatif pelajar adalah lebih baik dari mengambil tindakan untuk merawat atau mengawalnya. Kerjasama antara guru dan pelajar sangatlah penting dalam pengurusan bilik darjah yang berkesan dan efisyen. Pelajar akan memberikan kerjasama dan bantuan sekiranya guru memperlihatkan kesungguhannya dalam menjalankan tugas tersebut. Oleh kerana pelajar dan guru yang berada dalam bilik satu bili darjah mempunyai objektif yang sama dalam proses pengajaran dan pembelajaran maka.bukannya diri mereka. Bagi seorang guru.

menghalang pelakuan negatif pelajarnya. Sekiranya susunan dalam bilik darjah tidak dapat diatur seperti . Pelajar adalah manusia yang jiwanya bergelojak setiap masa.guru perlu tegas dalam melaksanakan segala peraturan dan rutin yang telah ditetapkan.mewujudkan suasana yang kondusif di bilik darjah. 6)Memberi dorongan yang positif. susun atur fizikal bukan sahaja dapat mempengaruhi sikap pelajar malah juga sikap guru dan ini dapat menyumbangkan kepada peningkatan akademik serta memperelokkan tingkah laku pelajar.sebagai pengurus guru perlu memberi dorongan kepada pelajar setiap masa. Antara yang utama ialah pengurusan fizikal yang cekap. Menurut Savage (1999). Pelakuan positif yang mereka perlihatkan walaupun kecil perlu diberi pujian yang sewajarnya kerana pelakuan yang positif itu apabila diberi pujian akan meningkat kekerapannya. Terdapat pelbagai faktor yang perlu diambilkira oleh seorang guru sebagai pengurus.berusaha sebaik mungkin untuk penambahbaikkan daya tarikan bilik darjah tersebut. Selain mengetahui dan memahami serta mampu mengamalkan prinsip-prinsip pengurusan bilik. 5)Prosedur pengurusan yang tegas.komunikasi yang berkesan dan pengurusan disiplin yang mantap. Suasana bilik darjah yang positif bukan sahaja akan menggalakkan pembelajaran yang menyeronokkan tetapi juga memberi ruang kepada pelajar untuk lebih mudah dan cepat memahami pelajaran dengan cara yang lebih efektif. Susun atur suasana fizikal memainkan peranan penting dan guru haruslah memainkan peranan. Kelonggaran atau kelemahan melaksanakan segala peraturan rutin ini akan mengurangkan rasa hormat pelajar terhadap guru. Untuk menjadi pengurus bilik darjah yang berkesan. 1)Pengurusan fizikal Salah satu cara untuk memperbaiki suasana pembelajaran yang menggalakan adalah dengan cara menyusun persekitaran fizikalnya.guru juga perlu meneliti faktor-faktor lain dalam pengurusan bilik darjah yang efisyen. Pelajar yang melanggar rutin perlu dihukum mengikut prosedur yang ditetapkan.

social dan juga emosi pelajar. 3) Mengurangkan segala gangguan supaya pelajar dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Sekiranya pelajar duduk dalam kumpulan empat atau enam orang. A) Pola kedudukan pelajar Berdasrkan susunan fizikal.guru dapat menguruskan kperluan akademik.mana yang dirancangkan. 4) Memastikan guru dan pelajar masing-masing merasa selesa. 2) Ruang yang mencukupi untuk memudahkan pergerakan pelajar dan guru di dalam bilik darjah.maka ianya akan menghadkan apa dan bagaimana cara sepatutnya pembelajran iti harus dijalankan. Guru lebih mudah juga memberikan kerja berkumpulan atau berpasangan dengan kedudukan pelajar yang demikian. Susun atur ini seumpama pentas. Menurut MacAulay (1990). bilik darjah sebaiknya diatur agar ianya dapat menmpung aktivit-aktiviti yang pelbagai sepanjang hari bagi memenuhi matlamat arahan yang ingin disampaikan oleh guru.setiap pelajar akan duduk berasingan ataupun bersendirian seorang pelajar satu meja dan satu kerusi dan semuanya .kedudukan pelajar juga mempunyai pengaruh yang dominan ke atas suasana pembelajaran pelajar. Guru haruslah bijak dalam menyusun kedudukan kerusi dan meja agar semua pelajar merasa selesa semasa pengajaran dijalankan. Dalam pengurusan fizikal saya fokuskan kepada dua komponen utama iaitu pola kedudukan pelajar dan peralatan yang lengkap. Susunan kedudukan pelajar banyak bergantung kepada keparluan serta kefahaman guru tentang apa yang ingin dicapai di akhir pengajaran. Ketentuan ruang untuk pergerakan bergantung kepada jumlah pelajar dan berapa luas bilik darjah tersebut. Ada juga antara guru yang tidak mahu peljarnya asyik berbingcang atau berbual dengan rakan-rakan yang lain maka.ini dapat memudahkan lagi perbincanagn dikalangan mereka dan dengan ini juga mereka dapat membantu di antara satu sama lain. Antara fungsi penting susun atur : 1) Untuk memaksimakan cara di mana guru berupaya untuk melihat serta dilihat oleh pelajar.

menghadap ke hadapan kelas. Guru juga perlu kreatif memperlibatkan sama pelajar dalam menyelesaikan maslah-masalah seperti ini. Susunan yang baik dan rasional seperti yang berbadan besar dan tinggi di belakang manakal yang kecil di hadapan perlu juga diambil kira oleh guru. Dalam keadaan seperti ini memang guru tidak mempunyai pilihan atau inisiatif lain lg tetapi masih boleh cuba untuk menyusun denagn sebaiknya.almari. Interaksi antara guru dengan pelajar juga terhambat kerana guru sukar untuk bergerak dan meninjau maslah pelajar.alat-alat membersih teapi yang menjadi masalahnya peralatan yang disediakan itu diagihkan secara berkala seperti setahun atau enam atau setiap pertengahan tahun. Menurut Wolfgang (1996). Malangnya sebelum tempoh jangkaan tersebut peralatan itu sudah rosak. Memang pihak pengurusan sekolah menyediakan peralatan asas seperti papan hitam. Meja guru haruslah sentiasa berada berdekatan pelajar yang sering memerlukan perhatian yang lebih umapamanya mereka yang berkeperluan khas atau lebih bermasalah dalam pembeljaran.situasi di atas adalah untuk bilangan peljarnya yang normal.hilang dan sebagainya. semua pelajar digalakkan melihat guru mereka dengan baik dan begitu juga guru. B) Peralatan yang lengkap Sumber yang sedia ada serta perkakas peralatan yang disediakan oleh pihak sekolah juga akan mempengaruhi guru dalam menyusun suasan fizikal bilik darjah tersebut.guru mesti menggunakan cara lain untuk memperoleh alatan atau perkakas tersebut seperti mengutip derma atau sumbangan tajaan terutamanya daripada ibu bapa pelajar yang berkemampuan. Menyuruh mereka cuba membuat dengan tangan . Walaubagaimanapun. Sekiranya bilik darjah harus menampung ramai pelajar.maka sering didapati guru sukar untuk berjalan dari satu meja ke satu meja pelajar yang lain dan hal ini bukan sahaja menyukarkan guru tetapi juga pelajar tidak akan dapat belajar dengan baik dalam bilik darjah yang sempit.Apabila alatan atau perkakas yang dapat disediakan adalah terhadad dan terbatas.

Menurut Verdeeber dan Verderber ( 2002).selesa dan sihat. Guru haruslah menggunakan kefahaman dalam komunikasi samada komunikasi itu dalam bentuk lisan ataupun bukan lisan.konteks.komunikasi digambarkan dalam bentuk strategi arahan yang perlu dalam penyampaian ilmu kepada pelajar. Motley (1990). 2 )Komunikasi yang berkesan.mesej. Apabila guru berfikiran kreatif serta inovatif.setiap pelajar bawa satu alatan contonhya.walaupun dengan peralatan yang agak terbatas.menganjurkan gotong royong kelas untuk mengumpul alatan-alatan tersebut. Komunikasi sering kali menjadi masalah utama kepada guru dalam penyampaian ilmu.banyak cara atau kaedah yang boleh diambil oleh guru untuk menyediakan suasana yang menyeronokkan yang dapat menjadikan pengurusan bilik darjah yang efisyen dekaligus dapat meningkatkan lagi pengajaran serta pembelajaran di kalangan pelajar.biarlah penggunaan bahsa guru itu sesuai dengan keperluan dan kebolehan pelajar bagi setiap mata pelajaran.wujud atau tidak sebarang gangguan dan maklum balas yang diterima. Dengan ini. Dengan ini.segala aktiviti seperti ini mestilah mendapat kebenaran dan kelulusan pihak pengurusan sekolah terlebih dahulu. Konklusinya.tentunya pelajar-pelajar akan memeperoleh banyak manfaat dengan belajar dalam bilik darjah yang ceria. telah menetapkan cirri-ciri yang harus ada dalam komunikasi iaitu : 1) Adanya pertukaran informasi 2) Proses berlaku dalam system komunikasi . Proses ini melibatkan peserta. kita akan dapati bahawa komunikasi merupakan sesuatu yang komplek.ianya bukan sahaja emnggalakkan pengelibatan pelajar tetapi juga menyemai kemesraan di antara guru dengan pelajar. Pada hakikatnya tidak perlu semua guru untuk menjadi guru bahasa tetapi.pelajar dengan pelajarWalaubagaimanapun.mereka kalau pelajar tersebut dari tingkatan yang tinggi seperti tingkatan tiga dan ke atas. Sekiranya kita membuat tinjauan. komukasi merupakan proses untuk membina atau mengongsi makna dalam perbualan yang informal. interaksi dalam kumpulan atau syarahan.

3) Penyampai dan penerima terlibat secara aktif. 4) Kualiti dalam komunikasi itu berbeza.guru mestilah menggunakan bahasa yang berkesan iaitu tepat.kemahiran berkomunikasi adalah sangat penting bagi seorang guru. Sebagai seorang guru. Bagi guru yang baru . Sebagai contoh. Komunikasi yang berlaku antara guru dengan pelajar banyak dalam bentuk lisan selain dalam tulisan dan bahsa isyarat.jika berkomunikasi denagn pelajar yang lemah kognitifnya maka guru perlulah menggunakan aras komunikasi yang rendah dan begitulah sebaliknya. Pengajaran dan pembelajaran banyak melibatkan komunikasi antara guru dan pelajar serta dikalangan pelajar juga.jelas dan ringkas. Dalam proses penyampaian ilmu itu. Memang tidak dapat dinafikan bahawa terdapat perbezaan individu pelajar di dalam sesebuah bilik darjah. Disiplin bilik darjah juga adalah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh guru terumanya guru yang baru menyandang jawatan. 2) Menggunakan bahasa yang berkesan. Kecekapan berkomunikasi akan meningkatkan keberkesanan pengajaran. Pelajar tidak berasa takut atau tertekan untuk menyuarakan pendapat mereka. Antara ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang guru untuk memperbaiki kemahiran berkomunikasi di bilik darjah ialah : 1) Mengamalkan demokrasi dalam komunikasi Kewujudan amalan demokrasi di dalam bilik darjah akan melahirkan suasana yang kondusif dan harmoni. 3) Menyesuaikan dengan situasi. 3)Menangani disiplin bilik darjah. Oleh itu.bahasa adalah media terpenting dalam menyampaikan ilmu. Mereka bebas menyuaraka pandangan walaupun pandangan itu tidak disenangi samada oleh guru atau pelajar lain. Guru pula perlu bijak menyesuaikan cara berkomunikasi antara setiap pelajar yang berbeza tersebut. Penggunaan bahasa yang panjang dan meleret-leret akan menyukarkan pemahaman pelajar malah mungkin boleh membawa kepada salah tafsir pelajar.

Selain itu juga.sihat. Sebagai guru yang baik merangkap pengurus sesebuah bilik darjah guru mestilah mengaplikasikan pepatah inggeris yang menyatakan ‘prevention is better than cure’. Langkah-langkah di atas adalah cadangan-cadangan untuk penambahbaikkan bilik darjah agar ianya dapat diurus dengan efisyen selari dengan hasrat kerajaan untuk merealisasikan pendidikan yang berkesan kepada rakyat.guru juga perlu menyediakan pelan pengajaran yang baik agar produktiviti pelajar dapat ditingkatkan. . Terdapat banyak cara untuk mengurus disiplin agar bilik darjah menjadi aman. Punca guru tidak dapat menggunakan masa dengan sebaiknya adalah berpunca dari salah laku pelajar. Dari situlah sekiranya guru berjaya mencegah salah laku pelajar tersebut maka masa yang guru ada dapat dugunakan dengan lebih efisyen dan sebaiknya.menyandang jawatan.di sini guru tersebut perlu mengambil sedikit masa untuk menegur atau membuat dendaan kepada pelajar tersebut. Tidak kira samada salah laku tersebuat adalah ringan atau lebih serius. Mereka tidak mempunyai pengalaman sebenar bilik darjah sebelum ini dan pengurusan ini tidak cukup dengan hanya teori-teori yang dipelajari di universiti. Bagi mengelak masalah tingkah laku pelajar di bilik darjah. mereka memang menghadapi kesukaran menjayakan peranan sebagai pembentuk disiplin pelajar.pelajar tidak akan merasa bosan dan masa tidak terbuang.kondusif dan efisyen.guru haruslah sentiasa memberi perangsang kepada pelajar dengan menunjukkan sikap dan sifat yang baik agar merangsang mereka untuk tidak melakukan masalah dan mengamalkan sifat dan sikap yang baik sekaligus menghapuskan masalah tingkah laku atau disiplin pelajar dalam bilik darjah. Guru yang efektif akan menguruskan supaya pelajar dapat menggunakan masa dengan lebih produktif. Sebagai contoh semasa guru sedang mengajar seorang pelajar mengganggu pelajar yang lain maka. Dalam bilik darjah yang diurus dengan baik. Walaubagaimanapun ini bukan suatu penghalang yang sangat dasyat kepada guru baru kerana mereka boleh belajar menimba pengalaman secara berperingkat.

Growing safe schools-it takes a community! University of Akron. New Jersey: Discipline.T. F. (1988). 2) Levin. Classroom Menagement: A proactive approach.. J. 3) Hall.). Principle of classroom management: a professional decision-making model. Bacon. & Verderber. R.& Nolan. (2002).J. 4) Henley. New York:Longman Inc.C.K. Pearson Boston:Allyn Prantice and Hall. USA:Allyn&Bacon. Communicate! (10th ed. S.BIBILIOGRAFI 1) Lemlech.F. Classroom management: methods and techniques for elementary and secondry teachers (2nd edition). 5) Savage. (2000).M. Teaching Self-Control Through Management and 6) Verderber. V. Clark Baxter.J. K. (2004). (1999). USA: . (2006).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful