Anexa D TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

I. TEMATICA DE CONCURS - COD AA1 a) Managementul afacerilor 1. Concepte fundamentale: management, manager, lider, leadership, organizaţie, sistem, mediu intern de afaceri, mediul extern de afaceri, activităţi, procese, afaceri. 2. Planificarea si procesul decizional într-o organizaţie. 3. Organizarea structurală şi funcţională. 4. Leadership. 5. Motivarea managerială. 6. Strategie organizaţională. Bibliografie 1. Brătianu, C., Vasilache, S., Jianu, I. (2006) Business management. Bucureşti: Editura ASE , pag.18-23, 36-41, 57-64, 94-104, 110-119, 138-147, 196-204, 211-217. 2. Ovidiu Nicolescu, Ioan Verboncu, (2007) Managementul organizaţiei, Editura Economica, Bucuresti, pag.17-64, 139-194, 203-241, 285-332, 343-413, 460-489, 495-539.

b) Business English
1. Market Economy (concepts; mechanisms; characteristics) 2. Enterprise Administration (organisational structures, organisational policies, recruitment, corporate culture). 3. Communication in organisational settings I. In-company communication: oral presentations, business meetings, memos, reports, business plans, minutes of the meeting. 4. Communication in organisational settings II. External communication: oral presentations (product promotion, projects presentations etc.), business meetings with clients, investors, business partners, business negotiations, business letters, reports, press releases). Bibliography 1. Estera-Romelia Stănuş, Roxana Marinescu, Ana-Maria Nicolae, Alexander Hollinger, Business Talks!, Editura Cavaliotti, Bucureşti, 2005.

2. Georgeta Ghiga, Aspects of Business Communication, Editura Cavaliotti, Bucureşti, 2005. II. TEMATICA DE CONCURS - COD AA2 a) Managementul afacerilor 1. Concepte fundamentale: management, manager, lider, leadership, organizaţie, sistem, mediu intern de afaceri, mediul extern de afaceri, activităţi, procese, afaceri. 2. Planificarea si procesul decizional într-o organizaţie. 3. Organizarea structurală şi funcţională. 4. Leadership. 5. Motivarea managerială. 6. Strategie organizaţională. Bibliografie 1. 2. Deaconu Alecxandrina (2003) Economie d'entreprise,. Bucureşti: Editura ASE, pag.1-344. Ovidiu Nicolescu, Ioan Verboncu, (2007) Managementul organizaţiei, Editura Economica, Bucuresti, pag.17-64, 139-194, 203-241, 285-332, 343-413, 460-489, 495-539.

b) Communication d’affaires en languea francaise 1. L’entreprise definition, caracteristiques, organisation, recrutement du personnel, relations avec les partenaires d affeires. 2. Communication interne: contract de travail, lettre de motivation, reglement interne; note interne, rapport, synthese, compte rendu. 3. Communication commerciale: lettre de vente, demande d’offre offre, commande, reclamation, conditions de livraison et transport. 4. L’entreprise et l’environnment d’affaires. Bibliografie 1. Danilo, M., Penforis, J.L. – Le Français de la communication professionnelle, CLE International, 1993. 2. Danilo, M., Tauzin, B. - Le Français de l’entreprise, CLE International, n.1990. 3. Sanchez M. – Macagno, L. Corado -Faires des affaires en français, Hachette, Paris, 1997.

III. TEMATICA DE CONCURS - COD AA3 a) Managementul afacerilor 1. Concepte fundamentale: management, manager, lider, leadership, organizaţie, sistem, mediu intern de afaceri, mediul extern de afaceri, activităţi, procese, afaceri. 2. Planificarea si procesul decizional într-o organizaţie. 3. Organizarea structurală şi funcţională. 4. Leadership. 5. Motivarea managerială. 6. Strategie organizaţională. Bibliografie 1. Ovidiu Nicolescu, Ioan Verboncu, (2007) Managementul organizaţiei, Editura Economica, Bucuresti, pag.17-64, 139-194, 203-241, 285-332, 343-413, 460-489, 495-539. 2. Thommen Jean-Paul, (2006), Allgemeinebetriebswirtschaftslehre, Gabler, Biblioteca ASE, cota 658 TH0. pag. 709-748, 767-858, 873-895, 922-936. b) Geschäftskommunkation 1. Unternehmensorganisation und – führung. Unternehmensarten und Unternehmensformen (Personen und juristische Das Kapitalgesellschaften),

Unternehmensorganigramm. Die Unternehmenspolitik. Führungsebenen, - funktionen und -stile; die Personalführung. Die Produktpolitik: die Beschreibung der Produktmerkmale; Instrumente des Marketing-Mix. 2. Betriebsinterne Kommunikation: Aspekte und Dokumente der Unternehmenskommunikation. 3. Betriebsexterne Kommunikation Verhandlungen, Pressemitteilungen. Unterschiedliche Typen von Geschäftsbriefen in der Geschäftsabwicklung (Anfragen; Angebotsvarianten; Auftrag; Auftragsbestätigung; Lieferanzeige; Rechnungsausstellung; Mahnungen und Beschwerden Bibliografie 1. Eismann, Volker: Wirtschaftskommunikation, I-II, Munchen: Langenscheidt, 20002001. 2. Mihalciuc, Maria/ Henţeş, Zorica/ Zografi, Mihaela: Wirtschafskommunikation I, Editura ASE, 1998-2000. und ihre Lösung; Vertragsarten und die Klauseln des KaufVerkaufsvertrags).

3. Hentes, Zorica: Geschäftskorrespondenz. Ein Wegweiser für die geschäftliche Kommunikation, ASE Bukarest, 2006. 4. Mihalciuc, Maria/ Constantinescu, Lora/ Mureşan, Laura: Scrisori de afaceri în limbile germană şi română /Geschäftsbriefe Deutsch und Rumänisch, Bucureşti: Oscar Print, 2003. IV. TEMATICA DE CONCURS – COD AP1 1. Consideraţii generale privind statul şi administraţia: Concepţii privind noţiunea de stat; Definirea administraţiei publice; Funcţiile administraţiei publice; Caracteristicile administraţiei publice actuale. 2. Administraţia şi factorii politici generali: Administraţia şi regimurile politice; Sructura de stat şi administraţia; Relaţiile stat-colectivităţi locale. 3. Administraţia şi celelalte elemente ale sistemului social – politic: Grupurile de interese şi rolul lor în luarea deciziilor publice; Administraţia şi cetaţenii; Administraţia şi puterea politică. 4. Procesul de fundamentare a deciziilor de management public. 5. Funcţia publică şi funcţionarul public din dubla perspectivă. 6. Functionarul public şi activitaţi specifice domeniului resurselor umane. 7. Eficienţa instituţiilor şi eficacitatea funcţionarilor. 8. Noul Management Public. 9. Profesionalizarea managementului public şi managementul public bazat pe performanţă. Bibliografie 1. Profiroiu Alina (coord), Ştiinţa administrativă, Editura Economică, Bucureşti, 2007, pag. 60-63, 83-91, 92-98, 100-103, 106-109, 111-113, 114-134, 138-145, 154-162, 163-172. 2. Androniceanu Armenia, Noutăţi în managementul public, Editura Universitară, Bucureşti, ediţia a III-a 2008, pag 139-145, 197-201, 206-214, 327-330, 331-339, 341-346, 367-371. V. TEMATICA DE CONCURS – COD CIG1 Cadrul general conceptual. Postulatele şi principiile contabilităţii financiare: obiectivul situaţiilor financiare, convenţiile prealabile întocmirii situaţiilor financiare (contabilitatea de angajamente şi continuitatea activităţii), caracteristicile calitative ale informaţiilor contabile (inteligibilitatea, relevanţa, fiabilitatea şi comparabilitatea) şi restricţiile care trebuie respectate pentru ca informaţiile contabile să fie relevante şi fiabile, definiţia elementelor care compun situaţiile financiare (active, datorii, capitaluri proprii, venituri şi cheltuieli), criteriile de recunoaştere în contabilitate a elementelor care compun situaţiile financiare, bazele de evaluare a elementelor situaţiilor financiare (se vor avea în vedere definiţiile şi aplicaţiile practice ale costului istoric, costului actual, valorii realizabile şi valorii actualizate a fluxurilor de trezorerie), conceptele de capital şi de menţinere a capitalului, postulatele

contabile (postulatul entităţii, postulatul continuităţii activităţii, postulatul periodicităţii, postulatul independenţei exerciţiilor, postulatul permanenţei metodelor, postulatul unităţii monetare), principiile contabile (principiul costurilor istorice, principiul prudenţei, principiul prevalenţei economicului asupra juridicului, principiul importanţei relative, principiul necompensării, principiul recunoaşterii veniturilor, principiul conectării cheltuielilor la venituri, principiul rezultatului, principiul recunoaşterii rezultatelor, imaginea fidelă şi principiile contabile). Ingineria contabilităţii financiare: contabilitatea imobilizărilor corporale (definiţie, evaluare iniţială, cheltuieli ulterioare, evaluare ulterioară recunoaşterii iniţiale, amortizarea imobilizărilor corporale), contabilitatea stocurilor (definiţie, evaluarea la intrare, evaluarea la ieşire, valoarea netă de realizare şi deprecierea stocurilor), provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (definiţie, recunoaştere, evaluare şi contabilizare), contabilitatea veniturilor (recunoaşterea, evaluarea şi contabilizarea veniturilor din vânzari de bunuri, prestări de servicii), impozitul asupra profitului (definiţie, contabilizare şi evaluare). Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare: bilanţul contabil şi poziţia financiară a întreprinderii (bilanţul contabil şi Directiva a IV-a a CEE, bilanţul contabil şi referenţialul contabil internaţional); contul de profit şi pierdere şi performanţa financiară a întreprinderii (contul de profit şi pierdere şi Directiva a IV-a, contul de profit şi pierdere şi referenţialul contabil internaţional); tabloul fluxurilor de trezorerie şi evoluţia lichidităţii întreprinderii; situaţia variaţiei capitalurilor proprii. Bibliografie 1. Feleagă (Malciu) Liliana, Feleagă Niculae, Contabilitate financiară, o abordare europeană şi internaţională, vol. I, ediţia a II-a (Contabilitate financiară fundamentală), Editura Economică, Bucureşti, 2007, pag. 62-64; 67-74; 76-84; 84-89; 91-95; 99-102; 106-121; 124-130; 133-138; 138-140; 196-204; 228-249; 251-279; 280-289; 295-301. 2. Feleagă (Malciu) Liliana, Niculae Feleagă, Contabilitate financiară, o abordare europeană şi internaţională, vol. II, ediţia a II-a (Contabilitate financiară aprofundată), Editura Economică, Bucureşti, 2007, pag. 24-33; 73-91; 125-127; 138-148; 184-196; 228-239. 3. Ristea Mihai, Dumitru Corina Graziella, Ioanăş Corina, Irimescu Alina, Contabilitatea societăţilor comerciale, vol. I, vol. II, Ediţia a 3-a rev., Editura Universitară, Bucureşti, 2009, pag. 11-34; 52-65; 149-166; 211-255; 317-363; 489-555; 560-572; 575-601. 4. Ristea Mihai, Graziela Dumitru Corina, Contabilitate aprofundată, Editura Universitară, Bucureşti, 2005, pag. 12-36; 39-96; 106-112; 139-183; 269-297; 409-458. VI. TEMATICA DE CONCURS – COD COM1 a) Economia serviciilor şi turismului: 1. Conţinutul, caracteristicile şi tipologia serviciilor.

2. Caracteristicile pieţei serviciilor şi turismului. 3. Oferta, cererea şi tarifele pentru servicii şi turism. 4. Resursele umane şi materiale în sectorul terţiar. 5. Eficienţa economică şi socială a terţiarului. b) Economia comercială şi Bazele economiei întreprinderii: 1. Rolul comerţului în economie. 2. Clasificarea activităţilor de comerţ şi probleme actuale specifice diferitelor tipuri de activităţi. 3. Manifestarea relaţiilor dintre distribuţie şi logistică în comerţ. 4. Definirea întreprinderii şi clasificarea întreprinderilor. 5. Ciclul de viaţă a întreprinderii: înfiinţarea întreprinderii, etape în evoluţia întreprinderii şi particularităţile acestora, criza întreprinderii, dizolvarea şi lichidarea. 6. Caracteristicile şi rolul întreprinderilor mici şi mijlocii. c) Fundamentele ştiinţei mărfurilor: 1. Cadrul conceptual şi metodologic al ştiinţei mărfurilor. 2. Elemente de teoria calităţii mărfurilor. 3. Marcarea şi etichetarea mărfurilor. 4. Atestarea calităţii produselor şi serviciilor. 5. Aspecte specifice privind protecţia consumatorului Bibliografie pentru tematica a) 1. Ioncică, Maria, Economia serviciilor. Abordări teoretice şi implicaţii practice, Editura Uranus, Bucureşti, 2006, pag. 9-32, 71-86, 92-120, 196-215, 221-230. 2. Minciu, Rodica, Economia turismului, Editura Uranus, Bucureşti, 2004, pag. 133-160, 287-308. Bibliografie pentru tematica b) 1. Costea, C, Săseanu A, Comerţ intern şi internaţional, Editura Uranus, Bucureşti, 2009, capitolele 1, 2, 3, 4. 2. Kerbalek, I. (coord), Economia întreprinderii, suport electronic (CD), Editura Gruber, 2004, partea I, capitolele 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13. 3. Vasiliu, C, Felea, M, Mărunţelu, I, Caraiani, Gh, Logistica şi distribuţia mărfurilor, Editura ASE, 2008, cap 2. Bibliografie pentru tematica c) 1. Olaru, M.; Schileru, I.; Pamfilie, R.; Purcărea, A.; Negrea, M.; Atanase, A.; Stanciu, C., Fundamentele ştiinţei mărfurilor, ediţia a II-a, Editura Economică, Bucureşti, 2005, capitolele 1, 2, 7, 11, 12.

VII. TEMATICA DE CONCURS – COD CSIE1 1. Optimizarea liniară. Probleme de programare liniară în dualitate. Algoritmul SIMPLEX-PRIMAL şi Algoritmul SIMPLEX-DUAL. Teoreme în programarea liniară. 2. Comportamentul consumatorului. Funcţii de utilitate (definiţie, forme ale funcţiei de utilitate, utilitate marginală, rata marginală de substituţie). Alegeri optimale ale consumatorului (funcţiile cererilor necompensate şi funcţia de utilitate indirectă, funcţiile cererilor compensate şi funcţia de cheltuială minimă). Indicatori procentuali în analiza cererilor de bunuri. 3. Comportamentul producătorului. Funcţii de producţie (definiţie,tipuri, proprietăţi, indicatori asociaţi). Funcţia profitului, funcţia de ofertă şi funcţiile cererii de factori în procesul de producţie. Influenţa modificării preţurilor asupra cererilor de factori şi a ofertei de bun. 4. 5. Mecanisme statice şi dinamice de reglare pe termen scurt: capital, investiţii şi rata dobânzii; Modelul IS-LM-BP; modelul AD-AS. Mecanisme de reglare macroeconomice pe termen scurt: inflaţia şi şomajul; curba Philips si legea lui Okun; Structura şomajului şi ocuparea deplină; Costurile şomajului şi costurile inflaţiei. Inflaţia si teoria cantitativă a banilor. Bibliografie 1. Nica V., Ciobanu Gh., Mustaţă Fl., Mărăcine V., Cercetări operaţionale-Ed. MatrixRom, 2. Bucureşti, 1998, Disponibil în format electronic vezi www.asecib.ase.ro/Cursuri Online , pg 1-82. Marin D., Hartulari C., Albu C., Galupa A., Microeconomie. Teorie şi aplicaţii. Consumatorul şi producătorul, Editura ASE, Bucureşti, 2000, pag. 53-54, 60-67, 73-92, 101-110, 118-138, 209-210, 215-231, 233-238, 261-263, 281-289. 3. Ţigănescu, I., Roman, M.D. – Macroeconomie. O abordare cantitativă, Ed. Economică, Bucureşti, 2005, pag.58-62; 81-115, 125-162; 237-261. VIII. TEMATICA DE CONCURS – COD CSIE2 1. Calculul şi analiza indicatorilor seriilor de repartiţie unidimensionale şi multidimensionale formate după variabile numerice şi nenumerice. 2. Sondajul statistic: tipuri; indicatori specifici; inferenţa statistică. 3. Analiza statistică a seriilor de timp: particularităţi; sistem de indicatori; componente; indici statistici.

4. Regresie şi corelaţie. 5. Sistemul Conturilor Naţionale: structură; fluxurile economice şi reflectarea lor în conturi; agregarea şi consolidarea conturilor; conturile macroeconomice; indicatori macroeconomici de rezultate.
Bibliografie

1. Anghelache, C., Isaic-Maniu, Al., Mitruţ, C., Voineagu, V., Sistemul Conturilor Naţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2007, pag. 35-56; 57-97; 105-159. 2. Isaic-Maniu, Al., Mitruţ, C., Voineagu, V., Statistica, Editura Universitară, Bucureşti, 2004, pag. 11-39; 108-188; 226-243; 275-293; 308-332; 344-370. 3. Voineagu, V.; Ţiţan, E. şi colectivul, Statistică. Baze teoretice şi aplicaţii, Editura Economică, Bucureşti, 2007, pag. 66-76; 80-90; 118-120; 130-134; 160-164; 224-245; 274-284.

IX. TEMATICA DE CONCURS – COD CSIE3 1. Sisteme de baze de date (SBD): concepte; arhitecturi; componentele sistemelor de baze de date. 2. Baze de date relaţionale: modelul relaţional, analiza şi proiectarea bazelor de date, protecţia bazelor de date. 3. Sisteme de gestiune a bazelor de date relaţionale (SGBD): aspecte fundamentale (concepte, functii, arhitectura pe componente); SGBD relaţionale cu exemplificare în Oracle. 4. Realizarea aplicaţiilor informatice cu baze de date: metodologii de realizare; programarea în SQL (elemente de limbaj, comenzi din LDD, comenzi din LMD); programarea în PL/SQL ( elemente de limbaj, programarea procedurală, tratarea excepţiilor, mecanismul de cursor, subprogramele). 5. Programarea aplicaţiilor în C/ C++:  Operatori, expresii, instrucţiuni. Operatori de adresare, aritmetici, operatori relaţionali şi de egalitate, operatori logici, operatori pe biţi, Evaluarea expresiilor; conversii. L valori.   Implementarea structurilor fundamentale de programare. Masive şi pointeri. pointeri. Aritmetica pointerilor. Masive de pointeri şi pointeri la atribuire etc.

 

Funcţii. Mecanisme de transmitere a parametrilor; pointeri la funcţii. Recursivitate. Biblioteci standard de funcţii C. Lucru cu şiruri de caractere. Structuri şi reuniuni de date. Structuri şi funcţii de prelucrare; masive de structuri; pointeri la structuri.

Bibliografie 1. Velicanu M., Lungu I s.a. – Sisteme de baze de date – teorie şi practică, Editura Petrion, 2003 (pag. 9-32,45-48, 51-53, 62-68, 94-96, 104-121, 261-265, 269-324). 2. Lungu I., Baze de date Oracle – Limbajul SQL, Editura ASE, 2005( pag.43 – 224). 3. Smeureanu I., Dârdală M., Programarea în limbajul C/C++, Editura. CISON, Bucureşti, 2004, pag.16-133. X. TEMATICA DE CONCURS – COD EAM1 1. Importanţa şi limitele Economiei mediului. 2. Capitalul natural: dimensiune economică şi externalităţi. 3. Operatori instituţionali neguvernamentali în managementul capitalului natural. 4. Ecologia – conţinut şi obiect de studiu, relaţia cu alte ştiinţe. 5. Fenomenul ecologic – mediul – concept şi tipologie, factori ecologici – legi de acţiune. Structura ecosistemelor. 6. Întreprinderea şi întreprinzătorul în domeniul producţiei agroalimentare. Întreprinderea domeniul de exercitare a managementului, particularităţi. Sisteme de producţie şi tipuri de întreprinderi. Întreprinderile agroalimentare din ţara noastră şi subsistemele socioeconomice. Întreprinderea şi integrarea agroalimentară. Întreprinzătorul: definire, trăsături, motivaţie. Formarea spiritului înteprinzător. Factori care cer şi factori care favorizează crearea de noi întreprinderi. Fundamentarea economică a creării unei întreprinderi. 7. Comunicarea managerială în înteprinderea agroalimentară Comunicarea – concept, rol, climat. Componentele fundamentale ale procesului de comunicare. Tipuri de comunicare. 8. Managementul structurii de producţie în exploataţiile agricole Structura de producţie – concept, rol, factori de influenţă, tendinţe. Ramurile de producţie din exploataţiile agricole. Diversificare, profilare şi specializare. 9. Produsul agroalimentar, condiţionarea şi ambalarea. Delimitări conceptuale şi clasificări privind produsul agroalimentar. Constrângeri privind prospeţimea produselor alimentare. Managementul produsului. Condiţionarea şi ambalarea produselor alimentare. 10. Calitatea şi standardizarea produselor agroalimentare. Conceptul de calitate. Diferenţierile calitative ale produselor alimentare. Perceperea calităţii produselor alimentare de către consumatorii europeni. Calitatea pe filiera de produs. Standardizarea (normalizarea)

produselor alimentare. Etichetarea şi codificarea produselor alimentare. Metodele de analiză şi de cuantificare a calităţii mărfurilor alimentare. Bibliografie 1. Bran, Florina, Ioan, Ildiko, Ecologie generală, Editura ASE, Bucureşti, 2004, pag. 20-28; 48-52; 57-63; 110-130; 136-143. 2. Dobre, Iuliana, Managementul structurii de producţie în exploataţiile agricole, Editura ASE, Bucureşti, 2003, pag. 31-40; 51-56; 59-72. 3. Manole, V., Stoian, Mirela, Ion, Raluca Andreea, Agromarketing. Ediţia a II-a, Editura ASE, Bucureşti, 2003, pag. 147-227. 4. Negrei, C. Economia şi politica mediului, Editura ASE, 2004, pag. 13-24; 26-34; 54-59; 71-76. 5. Negrei, C., Operatori, politici, comunicare în managementul mediului, Editura Pro Transilvania, 2004, pag. 46-89. 6. Voicu, R., Dobre, Iuliana, Organizarea şi strategia dezvoltării unităţilor agricole, Editura ASE, Bucureşti, 2003, pag.151-187. 7. Voicu, R., Rădulescu, Carmen, Managementul unităţilor agroalimentare, Editura ASE, Bucureşti, 2003, pag. 33-51; 81-90; 182-201. XI. TEMATICA DE CONCURS – COD ECON1 1. Economia politică şi noua economie. Care sunt conceptele-cheie ale economiei politice. Rolul guvernului şi al proprietăţii private. De ce este economia o ştiinţă? Ce sunt pieţele? 2. Modelul concurenţial fundamental. Consumatori raţionali şi firme maximizatoare de profit. Pieţe concurenţiale. Stimulente şi informaţii: preţuri, drepturi de proprietate şi profituri. Raţionalizarea. Seturi de oportunităţi şi schimburi. Costuri. 3. Monopolul, concurenţa monopolistică şi oligopolul. Producţia monopolului. Profiturile monopolului. Discriminarea prin preţ. Economiile de scară şi monopolurile naturale. Echilibrul cu concurenţă monopolistică. Oligopolurile. Cooperarea. Practicile restrictive. Importanţa imperfecţiunilor în competiţie. 4. Obiective macroeconomice şi analiză cantitativă. Cuantificarea producţiei şi a creşterii economice. PIB: măsurare, componente şi forme. Dezechilibre macroeconomice. 5. Ştiinţa macroeconomică şi macroeconomia. Ocuparea deplină şi creşterea economică. Deficite guvernamentale şi deficite comerciale. Politica fiscală. Stabilizatorii automaţi. Acţiunile de politică discreţionare. Rolul politicii monetare. Ratele reale şi nominale ale dobânzii. 6. Dezvoltare şi tranziţie. Strategii alternative de dezvoltare. Globalizare şi dezvoltare. Economiile în tranziţie. Bibliografie

1. Stiglitz, J., Walsh, C. (2005), Economie, Editura Economică, Bucureşti, Capitolele 1, 2, 12, 22, 23, 37 (pag. 26-61, 230-255, 415-453, 740-762). XII. TEMATICA DE CONCURS – COD FIN1
Nr. crt. TEMATICA Referinţa bibliografică Paginaţie

I. FINANŢE PUBLICE
a) Conţinut şi clasificare 1. Cheltuieli publice b) Nivel, structură şi dinamică c) Eficienţa cheltuielilor publice a) Conţinutul şi structura lor b) Impozitele (conţinut, rol, elemente, principiile impunerii, rata fiscalităţii, aşezarea şi perceperea impozitelor) c) Impozitele pe venit d) Impozitele indirecte e) Împrumuturile de stat [5] [2] [5] [5] [2] [5] Pag: 130-136 Pag. 55-60; 62-63 Pag.154-157; 170-175 Pag. 349-355 Pag. 146-149 Pag. 366-379

2.

Resursele financiare publice

[5] [5] [5]

Pag. 393-407 Pag. 430; 438-448 Pag. 468-484

II. ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI
1. 2. 3. 4, 5. Fundamente ale asigurărilor Elemente tehnice ale asigurărilor Reasigurarea proporţională Reasigurarea neproporţională Prudenţialitatea în asigurări a) Ratele rentabilităţii b) Ratele riscului c) Ratele valorii şi măsurarea performanţei a) Valoarea actuală, perpetuităţi şi anuităţi b) Criteriile VAN, RIR, TR şi IP 2. Fundamentarea deciziei de investiţii c) Calculul CFD şi VR d) Estimarea costului capitalului e) Analiza sensitivităţii şi pragul de rentabilitate f) Simularea MC şi arborele de decizie [13] [6] [6] [6] [4] [3] [7] [3] [3] [1] [3] [1] [3] [1] Pag. 29-45 Pag. 62-81 Pag. 471-479 Pag. 490-498 Pag. 143-163 Pag. 756-767 Pag. 101-122 Pag. 786-791; 801-808 Pag. 529-532 Pag. 61-67 Pag. 539-544 Pag. 126-130; 134-145 Pag. 589-597 Pag. 78-88

III. FINANŢE CORPORATIVE
1. Diagnosticul rentabilităţii, riscului şi al valorii

IV. PIEŢE DE CAPITAL
1. Piaţa de capital. Modele de evaluare a acţiunilor a) Emisiunea şi evaluarea acţiunilor şi obligaţiunilor b) Tranzacţii bursiere c) Indici bursieri d) Portofolii eficiente; Frontiera Markowitz; Teorema celor două fonduri mutuale e) Modelul CAPM 2. Instrumente financiare derivate: futures şi options a) Preţul futures şi preţul forward b) Caracteristicile şi elementele care determină preţul unei opţiuni c) Modele de evaluare a unei opţiuni a) Operaţiunile băncilor comerciale b) Operaţiunile şi caracteristicile generale ale băncilor de afaceri c) Tipologia riscurilor bancare 1. Băncile şi operaţiunile lor d) Norme prudenţiale europene şi internaţionale e) Prudenţa bancară şi limitarea riscului de credit în România f) Performanţe bancare şi indicatori de exprimare a) Funcţiile si operaţiunile băncilor centrale. Creaţia monetară. b) Obiectivele politicii monetare. Strategii indirecte şi directe de politică monetară c) Instrumentele politicii monetare şi factorii de influenţă d) Rezervele minime obligatorii e) Canalele de transmisie a politicii monetare [8] [8] [8] [9] Pag. 248-260; 277-280; 293299; 320-327 Pag. 467-480; 489-495 Pag. 517-532; 543-546 Pag. 13-35

[3] [10] [10]

Pag. 335-338; 341-344 Pag. 4-9 Pag. 9-12

[10]

Pag. 33-44

V. INSTITUŢII DE CREDIT
[11] [11] Pag. 227-236 Pag. 236-238

[11] [11]

Pag. 277-282 Pag. 283-289

[11]

Pag. 289-298

[11] [11]

Pag. 304-315 Pag. 322-334

[12]

Pag. 60-87

2.

Bancile centrale şi politica monetară

[11]

Pag. 381-386

[11] [11]

Pag. 386-394 Pag. 421-425

Bibliografie
Nr. curent [1] [2] Dragotă ,Victor Ciobanu, Anamaria Obreja, Laura Dragotă, Mihaela Moşteanu, Tatiana (coordonator) Stancu, Ion Tănăsescu, Paul Şerbănescu, Cosmin Novac, Laura Văcărel, Iulian (coordonator) Văcărel, Iulian Bercea, Florian Vintilă, Georgeta Anghelache, Gabriela Altăr, Moisă Altăr, Moisă Dardac, Nicolae Barbu, Teodora Costică, Ionela Lăzărescu, Sorin Badea, Dumitru Gh, Novac, Laura Tudor, Bogdan ş.a. REFERINŢA BIBLIOGRAFICĂ

Managementul financiar, vol. 2, Ed. Economică, Bucureşti, 2003 Finanţe publice, Ed. Universitară, Bucureşti, 2008 Finanţe: Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului. Investiţii directe şi finanţarea lor. Analiza şi gestiunea financiară a întreprinderii, Ediţia a IV-a, Ed. Economică, Bucureşti, 2007 Asigurări moderne comerciale, Ed. Beck, Bucureşti, 2007 Finanţe publice, ed. VI, EDP, Bucureşti, 2008 Asigurări şi reasigurări, ed. IV, Ed. Expert, Bucureşti, 2007 Gestiunea financiară a întreprinderii, Ediţia a V a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006 Piaţa de capital în context european, Ed. Economică, Bucureşti 2009 Curs de “Modelare a deciziilor monetare”, Capitolul “Teoria portofoliului”, Biblioteca virtuală ASE, www.dofin.ase.ro/lectures Curs de “Inginerie financiară”– sinteză Biblioteca virtuală ASE, www.dofin.ase.ro/lectures Monedă, bănci şi politici monetare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005 Politici şi tehnici bancare, Editura ASE, Bucureşti 2004 Manualul agentului de asigurări, Editura Economică, Bucureşti, 2008

[3]

[4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

XIII. TEMATICA DE CONCURS – COD MAN1 1. Funcţiile manageriale ale organizaţiei. 2. Principiile generale ale managementului organizaţiei. 3. Strategia organizaţiei: conceptele de strategie, management strategic şi politică a organizaţiei, componentele strategiei, determinanţii strategiei, tipologia strategiilor, rolul strategiilor organizaţiei. 4. Sistemul managerial: concept, subsistemul decizional, subsistemul metodologicomanagerial, subsistemul informaţional, subsistemul organizatoric. 5. Cultura organizaţională: concept, variabile, modalitaţi de manifestare, tipuri. 6. Manageri – definire, caracteristici, tipuri şi stiluri. 7. Leaderii şi leadershipul: definirea şi conţinutul leadershipului, definirea şi caracteristicile liderilor, stiluri de leadership. 8. Metodologia realizarii strategiei organizaţiei. 9. Reproiectarea sistemului metodologico – managerial. 10. Sisteme şi metode manageriale generale şi specifice de management. 11. Reproiectarea sistemului decizional: metodologia de reproiectare a sistemului decizional, abordări moderne ale procesului decizional strategic, tendinţe decizionale pe plan mondial. 12. Reproiectarea şi modernizarea subsistemului informaţional: fundamentele teoreticometodologice ale conceperii subsistemului informaţional-managerial, etapele reproiectarii sistemului informaţional-managerial, principalele tendinţe în conceperea şi funcţionarea sistemului informaţional-managerial. 13. Reproiectarea subsistemului organizatoric: coordonatele reproiectării organizatorice, metodologia de structurare organizatorică raţională a firmei, tendinţe în abordarea şi funcţionarea subsistemului organizatoric. 14. Ghid de eficientizare a managementului organizaţiei. Bibliografie 1. Nicolescu O., Verboncu I., Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Universitară, Bucureşti, 2008, pag. 23 -38, 129-168, 175-257, 321-339, 366-377, 385-387. 2. Nicolescu O., Verboncu I., Metodologii manageriale, Editura Universitară, Bucureşti, 2008, pag. 53-75, 87-151, 180-191, 212-221, 227-255, 261-268, 282-290, 366-376. 3. Burduş Eugen, Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti, 2007, pag. 10-12, 62-67, 242-253.

XIV. TEMATICA DE CONCURS – COD MK1 a. Marketing 1. Esenţa marketingului: Contextul apariţiei promovării marketingului. Conceptul de marketing. Consumatorulelementul central de referinţă al marketingului. Funcţiile marketingului. Locul marketingului în familia ştiinţelor economice. 2. Dezvoltarea marketingului. Domeniile de aplicare şi specializarea sa: Etape în evoluţia teoriei şi practicii marketingului. Instituţii şi organisme de marketing. Valenţele şi universitatea marketingului. Specializarea marketingului în activităţile economice. Marketingul în domenii noneconomice. 3. Mediul de marketing: Conţinutul mediului de marketing. Piaţa întreprinderii. Concurenţa. Conjunctura pieţei. 4. Strategia de piaţă şi mixul de marketing. 5. Politica de produs: Atribuţii şi domenii decizionale în politica de produs. Semnificaţii ale produsului în optica de marketing. Gama de produse. Conducerea procesului inovaţiei de produs. Lansarea produselor noi pe piaţă. Alternative strategice în politica de produs. 6. Politica de preţ: Costuri şi preţuri de marketing. Preţul-instrument de marketing. Strategia de preţ şi poltica preţurilor. 7. Politica de distribuţie: Conţinutul şi rolul distribuţiei. Canale de marketing. Sistemul logistic. Strategia de distribuţie. 8. Politica promoţională: Sistemul de comunicaţie al întreprinderii moderne şi activitatea promoţională. Structura activităţii promoţionale. Strategii promoţionale. Operaţionalizarea politicii promoţionale. 9. Conducerea activităţii de marketing: Organizarea activităţii de marketing. Sistemul informaţional de marketing. Procesul decizional în marketing. Planificarea şi planul de marketing. b) Cercetări de marketing 1. Coordonatele definitorii ale cercetării de marketing: Cercetarea de marketing şi aria sa. Apariţia şi dezvoltarea cercetării de marketing. Perspectivele cercetării de marketing. 2. Tipologia şi procesul cercetărilor de marketing: Tipologia cercetărilor de marketing. Procesul cercetării de marketing. 3. Măsurarea fenomenelor în cercetările de marketing: Tipuri de scale. Metode de scalare. 4. Modalităţi de obţinere a datelor în cercetările de marketing: Investigarea datelor secundare. Cercetări calitative de marketing. Observarea. Sondajul. Proiectarea chestionarului. Fundamentele eşantionării. Determinarea dimensiunii eşantionului şi alegerea metodei de eşantionare.

5. Analiza datelor în cercetările de marketing: Analiza univariată a datelor în cercetările de marketing. Modalităţi de analiză bivariată. Bibliografie 1. Balaure V. (coord.) Marketing, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Uranus, Bucureşti, 2002, pag. 13-125; 313-619. 2. Cătoiu I., (coord.) Cercetări de marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2009, pag.17-38; 71-177; 189-348; 477-526; 527-551. XV. TEMATICA DE CONCURS – COD MK2 (pentru interviul în limbile engleză/franceză) Pentru limba engleză 1. Managing Your Personal Finance. 2. Advertising and Branding. 3. Management. 4. Marketing. 5. Market Research. 6. Product. 7. Consumer Behaviour. 8. Price. 9. Direct Marketing. 10. Promotion. 11. Public Relations. 12. Wholesaling and Retailing. 13. Personal Correspondence: Application forms, CV, Letter of Intent. 14. In-company Communication: memos, reports. 15. The Enquiry. 16. Offers. 17. Orders. 18. Complaints and Adjustments. Bibliografie pentru limba engleză 1. Marin, M., Mureşan, L., Răşcanu, I., Şerban R., First steps into Marketing, Editura Uranus, 2005. 2. Marin, M., Răşcanu, I., Şerban R., English for Marketing students, Editura Uranus, 2006 3. Nicolae Mariana et al., Commercial correspondence, Editura Universitara, 2005. Pentru limba franceză Interviul urmareşte verificarea competentelor de exprimare şi intelegere corespunzatore nivelurilor B 1 şi B2. Bibliografie pentru limba franceză

1. Delcos J., Leclercq B., Suvanto M., Français des relations internationals. Carte de visite, Cle International, Didier, Paris, 2000. 2. Parizet M.-L., Grandet E., Corsain M., Activités pour le Cadre Européen Commun de Référence, Cle International, Paris 2006. 3. Wixler-Chevalier D., Dupleix D., Jouette I., Mègre B., Réussir le Dalf. Niveaux C1 et C2 du Cadre Commun de Référence , Cle International, Paris, 2007. Toate lucrările din bibliografie se află la Lectoratul francez, Clădirea M. Eminescu, etajul 5, sala 1519. XVI. TEMATICA DE CONCURS – COD REI1 1. Economiile naţionale în contextul globalizării; 2. Organizaţiile internaţionale; 3. Politici ale Uniunii Europene; 4. Negocierile comerciale internaţionale; 5. Conţinutul contractului de vânzare internaţională; 6. Logistica şi plăţile internaţionale; 7. Instrumentele politicii comercială. Bibliografie: 1. Bal Ana (coord.), Economie mondială, Bucureşti, Editura ASE, 2006, pag. 50-65, 334-353, 461-478. 2. Drăgan Gabriela, UE între federalism şi interguvernamentalism. Politici comune ale UE, Bucureşti, Editura ASE, 2005, pag. 209-236, 247-284, 309-337. 3. Popa Ioan, Negocierea comercială internaţională, Bucureşti, Editura Economică, 2006, pag. 126-143, 151-165, 184-195, 371-406. 4. Popa Ioan, Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior, Bucureşti, Editura Economică, 2008, pag. 33-78, 227-236, 240-266. 5. Miron Dumitru, Politici comerciale, Bucureşti, Editura Luceafărul, 2007, pag. 85-104, 115-157. 6. Miron Dumitru, Economia Integrării Europene, Editura Universitară, 2008, pag. 129-184.