!

v\OAIEPOV

o

ATA <bANTA2:IAN A~8ENH2:

Knfv1Q.0.IA

;diN) 'Q 1835 META¢>PA1:iI:: IhANNOY nOI\EMH

l(LlOTH:L: I. N.LI~EPHL-AeHNAI

KATA

o

<PANTAE!AN AL:8ENH2:

KQMQilIA ( 1(73)

(; KATA <:PANTAIIAN AL8ENHL

npo:?::.QnA

nPA'::'I:2: npnTH

2:KHNH IIPOTH

APrrAN

(Ka&UJ~LSVO:;Z~lrcgo; zi.; p.tU\' tQ(btE~G.V xa.t E~S/ .. S~/XOJ\' ~S ~lcJ.Qi(8; tOU; /.Ol'(.(QW()~WU; tou qJ(.(Q~W.XO=tOLOij LOU).

Tota xui 0150 Jt2VtE, xul ;rEvts OEXU, X((t 8sxu E'LXOat' tQtU xat OVO :;rEVtE (8la~cil;;EL). «'Elt!. J1:/,eov ti)V l::'l.XOm;nv "tEtaOt11V, Eva XA:ucrIJ,CL JtQoELcmywyU{ov. ltQoJtuQuaxEUUanXQv xul !-lut.uXtlXOV, Ola va IJ.UAUXQ)au, va ()WBQE~l1 xal va oQoatG!l tu. EY-

'teQCI tOU X1JQ'01.L .. ». IIw; iJ.!I CtQEa01JV Ot A.oyaQla(j~lol aU1:D j ,;oU XUQLOU Wj,EQav, tQv CPUQ!-lUX01tOtOU !-lOU. "0),0 XUt EVyEVElU. C:'lta~ci~EL) «ta EvtEQU tau X1)(I(ou .. tQlcl.vta aoA1'Iw». N Cit, IJ.U XUQlE <!>AEQciv, OEV aQxEL va tLVUl XUVE!':; !-lOVO EUYEVYi~, JtOEJtEL va dvat xu!. AOYlXO; ')wi va Iln y()alQVn 'tOu~ aQQwa'tOu~. TQulvta aot,8w yu:l Eva x/,valla: To JtaQuxcivEl~, GOU 'to dna xed. C'.aAOtE. ::EE UAAOU; J,oyuQiaO'IJ.OU~ !-lOV 'to ciX.E~ BciAEL ;.,Lovov E'LKO(H aoAOW' xal Elxoal OOAOta, atYl yAwacr(J. 'tWV cpaQj.,lUXOitOlWV, (JYj! .. WlVOUV OEXU croAOW. N cl ta AOLJtOV ta OEXU:

4

o KATA <1>ANTAl:IAN A~eE::\HS

••••••••••••• •••••••••• u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••• __ •• _

............................................... _----_ .... _

'1. ~ ::IE ,- .. , , , :I" t:, c, ". ;P

O'OF.uta (~tai3cit;EL).« :u l£AfOv, ttl'll lOtaV l]!1eQav Eva xai.o xlu-

Gila xa-/}ugtlXOV, (Juyxei!leVOv al£O omi-av r-a-/}Ot.I?(OV, Qf~vn, Qo()6)lei,l XCIi Aoma, alllltp(OVWe; l£go,; "t~v oU\'TaYlJv, ()-Ul va Gagman, va l£AUVn xal vet xa{}agfan "ta vJ1:oydat'(Ha TOV xuQlou, tgldvraaO}.lhco). M~ a1.I!.ma{}d;, o€xa aOI,Ola (Alaf3a~~t) «'E=rt l£i.€ov, "t~v 6(JJt£gav "tij; ISfac;l'huigac; sva !-IaAa~Tl)cov,

e, '" C' 'i , - ""'5:;:"

ljl£C!"t!XOV, vaQXWtlXOV Xat 1JJtVWtIXOV, 1"gWV"tCl Jt€vtf ,GOAUlCl'>.

"00'0 1'tauto, XaAciAI 1:OU" !lou E<pEgl::" Eva 1!Jtvo {)aU!.lClGlO. il€Xd .M)(dii:€vtE;~Exa"q~~l1X;r""3Exa7,t~(tcrOXS'I(;c.xar~ .. ~~

vc(gla (~Laf.lcl1;Et) «'EJtl l£J.sov, r~v €lxoa"t~v JtEIl~rI'JV, Eva i<Xlo <PeXQIlClXOV xa-/}aQtt-xov xui tOVCOtLXOV,OUV-/}WIC; vWJtijc; xa(JG(~~, atvalllxij; xed j.omwv, Xata t)l~' ouvtaytlv wu XUQlOU nlJQYyov, ~ho8xxQlalv 'XUl EXX£VWQ"tV "tile; ;(Ol.ij;; to:U 'XlI(llOV-: t€~(Jl:Qa <pQayxa». "A ! xVQu: 1>AfgaV, wl; XOQO"LOEUfl;;' Jl'{lEJtfl vu tii xavs[;; IlS tOU; aQQmcrtou£. '0 xUQtOc; IIuQyyov()Ev OE SliTa~~ va 'YQu'\jJn; tscraeQa <pQayxa. Bd/.E, BClAf TQla <pQayxa, 3t<XQaXUJ,w" E'LxoOL xai "tQl(~Vta oo}.i5,a. (towBcis81). «'El£! 3I:1£oY, TrW LOlav illlfQav, Eva Jtot"ov ;ITgaiivtIi(ov xcxl onmtl'Xov, 1'1(1 va avaJtcxu-/}'fj6 XUQLO;, tQlavt"C! OOA()ICX».KaAa-()€xa xol ~e)(Cl JtSVtS aOA()ta (Alaf.lci~EL)' «'EJtl JtUov, TtlV dxoot~v EXt1Jv, Eva. XAvolla O:V1:l<P1.l00V, Ol' Ex(3oAtlV nllV aEQlf))V "tOU X1JQlOlJ T(>tovro (JOAl3la». j,sxa OOAalCC, XUQlS .1>},EQav (6taBci~El). ({'Exio'1j£ fOXA.UaIlCC tOu xUQiou 1"0 E:n:UVCCA1'}<:p-/}h t~v a(JJtBgCtv cO;; GyrotEQw, "tQlavT~ aOAOla». K U(llE WAEQciv• cBxa oOAOla. (AlOfla!;El) '~1£! JtASov. ttlv dxoatlJv a(306wYlv EVclxa],ov <paQllaxOY JlClQ~oxsuaq-/}Ev Ola va I)taAuan xat Ex(3ciAUtD"U; XClKOU;; XlJl1oiJ~ t(jil XU9(OU, tQla <pgaYKa». KaAc1, eLxool xaitQldvta GOA<ilai X~lQU)i OIOtL slam A01'lxoC;. (6.tuBcil;8L)«·EJtl. JtAEov, "tl}v EtXOG"t-nv

o JAM 1jV , J.tLa Mat; altO OIUA.IOIlSVOV TUQo1'aAOVIJ,E ~dlati~v, l£Qd:i}vnxov, I-tccAaXtlxov, xateuvacrtlxov xal. I3QoO"loTIXOl'" TOij.

MOAIEPOY ?

. _ .....................•.... ~ __ .

6

o KATA <PANT A~IAN ALeENH~

_ __ •••••••••••• u •••••• •••••• _.-- _. __ .• _ .

TOYANETTA

1l0U ! -Ba f.,l' &<p~crouv va :n:€-Bdv(U €OW Il£cra ~ VtQEAEV, VTQ~ ASV, VtQEAEV ~

'Aaacix. !

~KHNH LlEYTEPA

APrrAN -- TOYANETTA

'Aaadx.

TOYANETT A (ElOllI.D:OIl8VT)

me

MOAIEPOY

APrrAN

TOYANETTA

APrrAN

~cO:n:aLVE AO l1tOV , :n:avouQya, va ooii 'ta 'tjJaAro.

TOYANETTA

APrrAN "Ax. ! (nnJAAa ! ax. 1 xc(-3aQf.,la !

TOYANETTA (IIQOOltOIEi:-tul Ott eXllL %'tUrtljOlll ad) xll<paAl) WQlXtO :n:QuyJ,ta aUt¥) ii &VV:n:ollovl1a(a cra<; 1 Blci~E(j'8E rooo

A' cr '\ '\ "t ~

no u, oxrrs yta va 'tQ8.,,0), Ea:n:acra .0 xs<paAL uou a't¥)v XcOX'll

8VO<; <pUAA01J tOu :n:aQa{}UQLOU.

7.

"ExE'tE OlX'(lO, !-la -IllY &M{}Ela, va !-lOU 'ta 'tjJai.ETE 1JC1'tfQa &:n:' au'to :n:ov E:n:o{}a !

APrrAN

APrrAN

TOYANETTA

"Ax. ! xaxouQya 1

TOYANETTA (<5IClX01t'tOUcr(l 'tOV 'AQyyav) "Aaaax !

Kat aELe; f.,l' 8xavatE va cr:n:acrro 'to xE<paAL f.,l01J. xat 01 01J0 ati}v 'LOta xatl1yoQla. M' aAAa Aoyta, &:n:ayaol.

APrrAN

EtvE •••

IIw<; ! :n:avouQya .•

'Aaaax !

TOYANETTA

APrrAN

TOYANETTA

E'Cf.,latJtE EL!J.acrte

APrrAN

"Av 8;aXOA01J{}~aEtE aEi:<; V(1 !AS !J.aAAcOVEtE, {)' &QX.(O'O) x"

EYro va xi..alro.

Eh E Illa roQa .••

o KATA «I>ANTA~IAN A~eENH~

..... _ _ ...••. _._ .

...................................................... _--~.

MOAIEPOY

9

APrrAN

TOYANETTA To (J'I1IlEQlVO (Ja:;; xAU(J!-la ; APrrAN Nat ByijxE UQXEtYJ x:oAll ; TOYANETTA

Nee JA,' a<ptO'!I;, xaxouQya ..

TOYANETTA (lit(1xo;n;ouau XUL :nl/.!v -rOY 'AQyyav) 'Aaaax !

APrrAN

TOYANETTA

'Eyro, XUQlE. JA,a tYJv uli.n{)EIa, <lSV uvaxa"tEUOJA,cu 0" auta· avta JA,OVO 0 <PAEQuv ta IlUQ1~St(lL, a<pou ~Al1QrovE"taL.

'Aacxax 1

APrrAN

APrrAN

Tt: ; {)SAft va: JA,oii O'tEQnO'u axo!-la xal "tl)v EVlCXQIO'"t'l1O'L va: "tYJv JA,aAArovw ;

<PQOV"tLO'E va ELvE f.tOL!-lO ~sO"tO VEQO yu~ to aAAO XAUO'JA,a nov {)u xdvco O'S At YO.

TOYANETTA MaAAwO"tS IlE 00'0 {feAEts' ~OAU El!;{aQLcrtwc,;.

TOYANETTA

Auto:;; 0 XUQLOc,; <PAEQaV xat 0 aAAof 0 XUQLO:;; ITuQYYov uQxsta ataO'xsM~ouv lAS "to O'W!-lCX (Ja;' xa{,i) aYEAa<la ex,OUVE XL' UQI-LSYOUV. 8a1tEAa va: "tOU:;; QW"tn(Joo (Jav"t( aQQroO""tELa SXE"tE ~ou O'Uf atVOUv "toO'a YLO"tQLxa.

APrrAN

M' £1-L1tOOt~El:;;, O'xUAAa. xat f..tS ()LaXO~tEI; xa{)E <poQa.

APrrAN

~lW~t1, a!la{}EO'tat'l1 ! Asv ELVE (hx~ (JOU OOUAElCl va £;10- MYXTIf ttc; O'uvtays:;; "tij; l.a"tQLxfjc;. EL<lO~O('l1o"E "tYJv xOQ'l] !lOU "tYJv 'AYYEAlxi) vaQ{}n EM). "Exoo Xatl va tfj; JtW.

TOYANETTA

APrrAN

N eX mv ~OUQXEtal uxaAEO'tl1· {}a: l-Lav"tE'\jJE. <paLVEtm. "tl) O")(f'\jJl (ja:;;.

I

10

o KATA <pANTA~IAN A~eENH~

MOAIEPOY

• __ •• ••• ••••• ••• n •••••••••••••• ••••• • •• ----'"

_ .. -----_ __ _-----_ - ...............•............ - - .. __ --

11

__ • • __ •••••••. n •••• • __ . __ •••••.•••••••• _ •••••••••••••

••••• _ •••••••••••• ·_ ••••• __ • __ • __ •••••••• •••• u •• u ••• n ••• •• _

2:KHNH TPITH

ArrEAIKH

APrrAN-ArrEAIKH-TOYANETTA

TOYANETTA

APrrAN

"EAa xovrd, ·Avy€Alx~. ~HQ&€e; a3tavw atYiv wQa. "H{}€Aa 'Va aou !.llA~aw Yla xan. '

"E ! oue; x1J"tta~ro.

ArrEAIKR

ArrEAIKH

TouavEtta I

EtllUl 8tOlf,tf) va aue; axouaro.

TOYANETTA

APrrAN

IIsQL!lSV€ Illa OtlylJ,'l}. «Jt;~V TouaV8't'Ca) LlwaE !lOU to !,.t3[aatouvl uou. 8a YUQLOW af,tEOWe;.

"E xUAa! tL, TO'UUVEttll :

ArrEAIKH

TOYANETTA

TOYANETTA

Auto EAmts va IJ,y}V to IJ,uvtE'uw. rla to qJlAO IJ,Ue; M r Elvs e~'r1 IJ,EQSe; tWQu 3tOU IJ,OVO 'VL' uutOV IJ,LAUIJ,E' )WlJ,lJ,la aAAl1 Xo~BEVta ~ev xavolJ,s. K«l ElatS aav aQQ(Jj(jtl1 (Xv Bev !llAU!J.E. xaaE atL'V!J.Y} Vl" ulnov.

11m'atvsLs YQ~yoQu, xUQ[(,' 3tf)yalvsLE. 2:£ !l3tEAd~Ee; IlU; f3d~€1 0 XUQLOe; <PAEQcXV.

2:KHNH TETAPTH

ArrEAIKH

ArrEAIKH

• AqJou to ~a(Q€lC;, Ylatt (lEv aQx.l~SIe; tY}v xou{3Evta 3tQwtl1 sau; Knl YlatL BE !J.E ~'Yci.~ElC; areo tOv X03tO v· aQJ(.l~w 1tQWtf) syro reavLOtS;

ArrEAIKH-TOYANETTA

TouaVEttU

TOYANETTA

TOYANETTA

~E !J.ou (\(VEtE LOV X((lQo. "ExELs toao 3tOAU aqJocHroail a' uvtnV 'ty}v lmOaEal WO'tE I!oli SIVE MO'XOAO va aue; 3t(lOAdBw .

T£ ;

..

!.~ ~ .. ~~.~:?: ~~.~!..A~~:A~ .. ::'-~~ ~~.~~ _ _

ArrEAIKH

To OIlOAOYW' "mE ah xOuQd~ollal va !lIAW YI'autov xal 1) ~aQ~ld uou sxwc:psAeL-rCtt !l€ no-8o xd-8e (JtlY!lf) YleX v' avoLye"tal as (JEva. 'AAAa XE~ !lOU, TouaVEtta, au XataxQLvEl~ ta «l-

afhlwna ;cou El(.O) yt' autov ; ,

TOYANETTA

Kd{)e UAAO.

ArrEAIKH

KdvO) aOl(.T)!la v· acplVW!1CU OAOXAl1QT) 0' aii"ti) "t1) YAllxSleX <JXE'tjJL ;

TOYANETTA

Asv eL;ca syw "tEtOlO xQuY!la.

ArrEAIKH

ea li-8EAec;; va E!lSva avaLa{)'l']t'l'] ati)c;; tQUC:PEQSC;; aW!laQtllQLEC;; 'tOU CPAOYEQOU j[(:l-I}ou~ :n:ou SElXVEl Yla !lEVa ;

TOYANETTA

ArrEAIKH

TOYANETTA

Nat

Ii

.MOAIEPOY

13.

ArrEAIKH

As t3QiaxeL~ on etve EVtl!lO~ uV{}QO);COC;;. ac:poii aVEAa~e "trw u;ceQao;cwL !lOU l(.wQlc;; veX I-lE YV(I)Ql~U

TOYANETTA

NaL

ArrEAIKH

Kat on Eive aSvvato va c:pEQ{}ii xavelc;; yevvau),;sQa

TOYANETTA

ArrEAIKH

TOYANETTA

"Q ! vaL

ArrEAIKH

TOYANETTA

IIaQa ;COAV.

ArrEAIKH

Kul ;coAu Eu:n:aQouaLCWtOC;; ;

TOYANETTA

Kal BsBata.

ArrEAIKH

<IOn ta AOYI<X rou, oJtWC;; x· ot ;cQa;eLC;; rou, e)(.ouv xatL "toeuyevlxo ;

14 0 KATA <I>ANTA::£IAN A::£eENH~

......................................................... . _._... MOAIEPOY 15

----_ .. _ _----_ --_ .. _--_.... . _ _ __ .. _---_ .. _-_ .. _ .. -

TOYANETTA

TOYANETTA

ArrEAIKH

e!OxOJ; ){l~ av £1111 YQ'll'YOQC! lJa q;co'ttOfiYj"tc· XlD 01.ftO 3tOU -oU"; EYQa'lt's X.-&E; 3H»"; a)'tOqJacrLOs va crii; ~'l1tnau aE ya!-lO, {}a cru,,; ()Wan VlJ. XataAa~StS av Mn aAn{}sla 11 OXl. 8a SLvE i] 'XUA:UtEQI1 am58EL~L.

Kt' cruto dYE {3€j3mo.

Kal Ott aEv elvs ()uvatov v' (lXOVau xavEI; EQCOtlXWtEQa AcSyw a)'t' oaa !lOU j,EEL auto; ;

ArrEAIKH

TOY AN ETTA

"E 1 TOUUVEtl:U, elV !-l u)'tUtQ auto;, ()E {}u mcrtE\j.Ico 1CASOV ~uv€vav ((vtQu, cr' OAI1 !-lOU t1] ~O)n.

ArrEAIKH

Ked on ()Ev !-l)'tOQEL va YlVU axA1'JQOtEQO )'tQuY!-lu a)'to 'to !-la; 8!-l)'tO()(~ouv v· a)'to/,a!l~c£vO)!-lE tilv a!lOLj3ula ayci)'t'J) . .1tOU J.l(X~ EllttvEEt 0 {}€6~ ;

TOYANETTA

TOYANETTA

~KHNH IIEMIITH

"EXE'tE BlXnO.

ArrEAlKH

APrrAN-ArrEAIKH-TOYANETTA

'AAAa, xaAll !-lOU Touav€na, matEVEL; m»; !-l' ayamxEL oao !-lOU AEEL ;

APrrAN

A" I oCJ e ~, 't I ::t::t,

L. oo 1'1 uuro ... "UlQCO 'XL syro;

)'tE; f.A.Ota~o'Uv )'toAu !lE 'tl~ aA'Y)-&LvE;. EL()a 8YW li-&O)'tOlOU~ )'tQWtT); tU;EW;.

OL ltQoa)'tOL'f)!lSVE; aya~E ts'tOla ~lJ'tn!-latU,

AOLri:OV, XOQT) !lOU, Exm va aou )'too !ltdv E'L()T)OL, )'tou 'law; ~E .au ti]v )'tEQLIlEVU;. ~E ~lJtOUV aE yaf.A.o. II,));, i'fAg;; "Q! VUL, )'toAu avtELO )'tQuYI-lU ELvE i] AE~l; yaf.A.o; 1 Mv {maQXEt 'tbtot aatElOtEQO 'VLa ta xOQLt(jLu. "A! qJUCH;, qJuaL";! "H aAn{}ElU ELvat, xOQT) IlOU, on E1CgmE )'tQoota va cr' £QO)'t'l1crro av {}SAU"; va ltavtQE'Utii~·

TOYANETTA

ArrEAIKH

ArrEAIKH

"A ! To'UuvE"tta, t"L Eiv' aut a )'tou f.A.0v AE~ ; ME tOY tQo)'to )'toil !-lov IlLAEL, ELVE 3uvat"ov )'tOtE va Ill) Ilov Mu &AYj{}ElU ; .

'OqJE(AO), )'tCt'l:sQa 1l0V, va xdvco 0, t"l -&EAnau~ va !lS ()la'ta~n;.

16 0 KATA q,AXTA~IAN A~eENH~

... .. - .. _ .........•• - .•............. -.- .. _ ...•......... _ .. _ _._._ _ _-- _-_ _ _ _ _ _ _.- __ _ _ .

17

MOAIEPOY _

--.-.---.-.- .. - .. --~- ... -.--.- _ .... _ •..... - ... _ ... - .. _.-- •...... -_ .. _ .. _ .... _-- .- .

APrrAN

ArrEAIKH

ELf.,lm xo/,v EuXaQlGtt)fJ.€vo; :rcov l\ xOQY} uou elvs rdcov uxdxouy}_ EIvE AOIXQV YEYOVO; tE'tE}.EOfJ.EVOV. Tou sawxa u:rco°XEcrl.

Kat ~E~ata :rcatEQa !lOU.

APrrAN

APrrAN

ITw; ; 'tOY EXEl; 'asl ; ArrEAIKH

, - 5:' "'0' aLKaLWlllt

M ' 'ou' $, "'UVaLVEaLC aa; fJ.OU oivsr •

La <:pO Qa x 'I v - ,." ell;.

va G' avol;w tilv xaQ~hcl 1l0U, 'aE {}u aou XQll'tlJW o,~~ XQO 8,

r "l OtL ii oUllxa-uEla xov-

iillsQwv yvWQlGt'l1xalJ.E xaw 'tUlCl') "X~" , , ,

'VOLroOfX!lE 0 Eva; ytfJ. tOY aJJ'.ov" ax~ 't~v ~Qw't'l1 <:POQ<X xou law{}TjxaIJ.E, 'tOY E'XavE va J.lE ~'I1tYl(Ju a:rco (Ja;.

APrrAN

A• , 5l~ 110;:; 't6):rcav. 'A'AAa ElJ.laL sux.aQlG't'l'jIlEVO; xat tOGO

UtO u~ r , , ~ $

'to xu'AUtsQo :rc0l! f)'A-Itav 1hoL 'ta :rcQaYJ.la'ta, AEVS :rcw; SLVE '11-

M!; xaL xcxAo'Xa!lW!lEVO; VEO;.

ArrEAIKH

ArrEAIKH

Elvs xcn'Hjxov uou, :rca·tl~Q(t uou, v" axoAou-Itw 't'lHVI,cl); xci-aE {}EAl')crL oou.

"H yu, aLxcl !lOU_ n f.,ll'JtQUcl OOU, sixE 'tilv E3tl{}UlJ.la va as Xcl!-tW xaAoYQUa, xa{}w~ xal .il IJ.LXQ~ cou &asQ<pij, 'til AOUL~a:. xal S:rcEf.,lSVE XaVtOTE a' alJto_

TOYANETTA (;m.' Hliav) ElxE to Myo t'Y);, li xavo;:;Q'Ia.

APrrAN

Kat Mv lli}EAE xa-lto'Aou va aUVctlVEcrn a' auto to yaf.,lo. 'Y 3tSQlaXlJaS OJ.l.ro~ n yvcOJ.l.YJ J.l.OU, x' aaooxa 'to i..6yo uou,

ArrEAIKH

Ned, xa'tEQa !-lOU.

"Ax ! XatEQclxo !-lOU, :rcoao a' sUYVWf.,lovw YLa OA'Y)V aUll} tilv xaAwauvYJ oou.

TOYANETTA (1tQo,; .ov'AQyyav)

Ma tilv aA~-Itsla, au; fuxaQlcrtw Xl' EYW Yl' au'to' EtVE 'to :rcElO yvwanxo 1tQuY!J.a XOUXEtE XclVSL a' o'AY} Ga~ 't1j ~wij.

APrrAN

ME roQaio :rcaQaat'llJ.la.

ArrEAIKH

APrrAN

APrrAN

Eux.aQlotO; aV{}Qoo :rc0;.

ArrEAIKH

LlEV to Elaa &xo!la 'to :rcQo(Jwxo' !lOU si:rcav OIJ.OO; xw; -It&.

IlELVOO EUXa:Ql(j't1I1-lEVO~ x' EYW xal au.

2

F?

II

18

___ _ _ _._ ?.._~:~!.:~ _~.:~\'T A~IAN A ~e ENH2:

.... _-- .. -._ .. _- ---_ ... _ ... __ ... _-

--- __ . __ . __ .- _----_ .. _ .. _._ _ _ __ _._ .. __ _--- .. _--_ _ .. __ _--

MOAIEPOY

19

APrrAN .:\U (OIlOQCPlj cpu(j[Oyvco~lla.

APrrAN

ArrEAIKH

ArrEAIKH Tov yvwQlta (\ XUQlO~ IIuQYYov APrrAN

APrrAN q>Q6vl!.tO~ xal areo xai-.ll OLXOyEV€W.

ArrEAIKH

"gQaLa EQWt'll<H~. IIQEJW va tOY YVCOQltU. acpou dVaL av'l1- ~l6o; 'tOU.

APrrAN

'AITEAIKH

'0 KAScLV{}lj~ €1:vs aVYl'\IJlo~ 'tou xUQ(OU II uQyy6v ;

APrrAN

ArrEAIKH

co ::I ,

8V"ttlJ.OtSQo; aV{}Qco xoc LOu- ,

" xoer~ou.

APrrAN

MlA€L cOQatCt 'ta ' ,

Aa'tlVlXa xaL 'ta EAA'I1VlXCt

, , ArrEAIKH

A1JtO aev La ~a[Qw.

IIOlO; KA€cLV{}'I1~ ; MlAOUllE "lUX XELVOV nov erE t~'tYlerE EI.~ -ycLj.tOV.

ArrEAIKH

APrrAN

APrrAN

Ked {}a n ' '"

aon mv aDEta tOu YlCttQOU ere

ArrEAIKH

Auto~, natEQCt uou ;

AOLJtov Elve aV'I1'\jJlo~ tOU XUQLOU IIuoyyov' yUlO~ tOU

-yuvalXC1.()SAcpOU rou, tOU ytatQou X1)Q(ou LllacpovaQov<;, xa!.

-au'to~ 0 Yl)LO~ OVO!1cLtEtat eWlla~ tllacpouaQov; xal O)(.l KAScLV-

{)'r);' 'Kal roY EerullCP(OvneraJ,ls 'to YcLllo auto (fjl~EQa to nQwt, o ')tuQw; IIuQYYov. 0 X\lQlD; <I>AEQaV xa!. EYw' xal aVQlD, UlrtO tOY En()o~o ya~nQo ita j.tov 'tOY CPEQU 0 natEQa~ rou, "'E ; 'tL oUIlBaLvsl; qJaLVS<1at erav anox.auvcoIlEv'I1

APrrAN NaL M~JCco; ae crou 'to EtreS ;

ArrEAIKH

ArrEAIKH

Auto <1ull(:lalVEl. nUtEQa 1l0U, Ylatl B~8:rrCO ;cro~ J.lov IlL- ~lo\icrE~ "lUI CiXAO JCQocrC01tO x' EYro Evooucra aAAo.

20

o RATA q,ANTA~IAN A~eENH~

-_.- _ __ ._---.- ....•.. - _---- .. _ - .....•................. ~ _ __ . __ ._-_

TOYANETTA

Mu reoo;, xUQu:, aii:; reEQ!X<JE I-Wl llhola xWI.wul l6€a; AU. 'toall reEQ!Oucrla nov EXEtE, {}€},w, va 6cocrcu: li}V xOQl} ca~ cr' Eva VtalQO ;

APrrAN

TOYANETTA

GEE uou ! IVhlv a<paQj!(X~Ecr{k rtatl J.!E ~Ql~StE ; fiEv jL"toQOUIlE "taXa va IllA~crOlI-LS XOlQI:; va {1UllcOl'Ol!-tE; "Eror, n; !-tlA~crWIlS IlS 11crux(a, T( AOyo eXElE, au; naQaxa},oo, YHl 'Va.

xaVS'tE Eva t"StOlO yaJ,.lo;

APrrAN

'0 Mvo:; Ell'aL Ott, Ej(El6~ {:3t,S1tOl :1tw:; eillCH <PIMa'lh:voS xat uQQOlato:;, {}SAOl va xdvco ya!-treQo YlatQo xa! Guyysvsis Y1U'tQou:;, yteX va exw xaAa alllQrY!-ta"ta al~l' aQQcOama !-tOV' yU) va exw !-tsa" crtiJv Otxoysvwx uou oAa 'teX {1EQamUIlXa peou nov 1l0U SLVE avayxala xal yux va sxw reQOXEIQI'~ 'tlis yYO)-- 1l0(l0"t~0'€[:; xat 'ti}:; O'uvtays:;,

TOYANETTA

TcOQa llaALO'ta' E'Lrea'ts yux reolo AOyo, x' Etal Il3tOQOiip& flcrvxet va cru~lJtl}aw!-Ls. Ma, XUQlE, /3aA'tE 'to )CfQl crli}V XO()(lla aa:;: stars uQQwaro~ ;

APrrAN

TIoo;, aXQELa; ell' sIllat uQQcOO'ro:;, ASE!; (Xv Er(.lat cX~ oroc, &(llCXVtQ03t1j ;

l\IOAIEPOY

21

TOYANETTA

".. , "'to reaQol)sx.{}OUI-tS' (Elats aQQwO'to;).

"'E 1 a; ELVE, XllQlE. a; " "QroO''tO'"

• '" r WYOl' xctt 3tSlO ctQ ."

NUl slatE reoAv ctQQcoO'to:;, ouurp " Ma it xOQ'l1

~~ • e 0 00'0 VO!ll~EtS, TEAeLWGe to ~'l1t'l1(.la, ,

p.Wl.HJta an: "'" lOY ectuto 'tl]£' Xctl

' " rlU Evav aYtQct Vla .

~a:; XQOXEltaL vex rea" .," &' ureaQ)(.El xnu-

, , ~ou' ()EV elva Xl' al)HI aQQwat'l1, EV

tllU q:loQ<t .. a'

-J,lUI avayxl1 Va tij£ (lcOGEtE eva YLatQO,

APrrAN

TOYANETTA

1A0u €1ntQsreEtS,

Ma t~V .(A~{}·sla, XUQlS, 4J.Ul q:llAlXY) aUl-l~ollM ;

APrrAN

~av tt E'U30u£ O'u(.l~ouM ; TOYANETTA

e v , , 0

- " to voii act£ autO to ya(.l •

Na tOY ~yaAEtS EvtEACO£ areo

APrrAN

Kal yta reOto Myo ;

TOYANETTA

rla 'tOY aTCAOuatato AOYo, on 11 xOQYJ 3tO~ fj' autov.

, .0.' 'n~n

aa£ ()E ua O'tf.,..,

APrrAN

22

o RATA <I>ANTA~IAN. A~8ENH~

23-

~IOAIEPO~_ .... _ .. ... _ ... _. __ .. _ ..... _ ... _ .. _ ... _ ... _ .. _

--_ .. _ .. __ .. _---_ _--_._-_._ - _ _--

- .. - - .. - -----.-.-.~ .. - .. --.--.---- .. - - _ _ _ .........•........ ------_ .. _-- -

APITAN

APrrAN 'Eyw oJ.,troe; {hH.ro va ylVU· TOYANETTA

TOYANETTA

CH XOQll f.WU ;

TOYANETTA

"E Milv to MtE ul"o.

APrrAN

·R xOQ'I'] cra;' {l2t aa;:n:ii Otl Bh aXEL va xavu tl:n:Ota J18- tOY XVQLO LllaQlOuaQouc;, 01JtE 1-12 to YUlO tou 0rol-iU LltaqlOua(lOU;, OU1:E f.lE oAoue; tOVt; LllucpouaQou; tOU xocuou.

IT&t; ! va J.,tnv to AEw Ulna; TOYANETTA

APrrAN

APrrAN

"'Ex;w Ollro; va xavro syw, xcl EXtO; u-utOU to xEQBo; ax" a-uto to yalAo Etval :n:oH f.lEYUAUtEQO :n:aQ' 5crov QlaVtcl~Et(U 'KOVel;. ·0 XVQLO; LlLUQlOuaQou; OEV €XEL xavEvuv Ci'AAo xArWOVOJ1O:n:aQa J.tovov autO to YUlO rou: xnl axo!w, 0 XVQLO; TIuQ'VYov, :n:ov BEV aXEL OU1:E yuvalxa OUtE :n:mBla, toii BlVEl 0J.11 tOU tilv :n:EQlouaLa XaQIV a-U1:ov tOu ya!-lou' xaL 0 XUQLO; TIl QYVOV' (3QlcrxEtal a~J.tEQa IAE OXtw XlAlaBEt; cpQayxa Ei.a6B'I'] uo.

TOYANETTA

Kc] Ylatt vo. !lilv tC AEro; TOYANETTA

rLatl O:JtOLO; au; uxouau, .all :n:ii :n:w; BEv aXE:rttEa{lE tt AEtE.

APrrAN

APrrAN

"Ae; :n:ii 0, tl {lEAst" EYW aou AEro Ott x6g'l'] !l?U tilv u:n:ocrXEal :n:ov EX.ro 3waH.

TOYANETTA

El!-l((l !3E!3atU :n:we; 3E {lu to xavu· APrrAN

TIQEJtEl vaxu aXOtroaEt :n:oAAov:;; 1'[(1 va YlVtj t6(;0 :1I:Aovmoe.

'OXtW XIAlaBF.e; QlQayxa ELao3'1']!lu elvs, VO~tl~W, Xil-tl 'n. xroQle; va AoyaQlaarollE xal tnv 3tEQLOucrLa tou 1tatEQa.

TOYANETTA

0a ti)v uvu,),xauw veX to xavu· TOYANETTA

~ae; AEro :n:w; aE .au to xavu· APrrAN

"OAU a-uta, XVQlS, EivE xaAIl xal ayw, Ila syro-J.lnll~ Ilae;-aue; aUf.l(3ouAEUro xal:n:ciAl va tij:;; BLUAE~EtE Evav cliJ.O'V avtQcc. Mv ErVE :n:AUa!lEVll Yla va YlVtl xVQ(a fuacpouagoii!;.

24 0 KATA !l>AXTA}:IAX A}:E>ENH}:

--- ~- .. - -.- .. - -.- --- _ _ ..•... _.- ........•..... _ -._-_ _ ..•.. _

TOYAXETTA

~st; ;

APrrAN

~Eyw.

TOYAXETTA

KaAa.

APrrAN

nw;! XaAa;

TOYANETTA

As an t~v XASLO'EtS as xavEva !-lovaat~(lL.

APrrAN

A' _0.' , ~, , ,

LlSV va tl')V XI\!:lO'W as xevsvo !-lovaatijQL;

TOYANETTA

APrrAN

TOYANETTA

APrrAN

rIOAV &O'tELO Elv' avtO. M au XAELO'W t~v XOQ11 uou . <1to !-lovaO'tijQl, (XV aEAW;

TOYANETTA

"OX-l, au; AEro.

I

25

MOAIEP():_ _ __ _ _. .. __ .. _. _

- .... -.--.-- ... - ... - .. - .. ~ ..... - .. - .... - .......•......•.... _-_ ... _ ...

APrrAN

TOYANETTA

'0 EaUtO; aw;;.

APrrAN

'0 EaUtO; !-lOU;

TOYANETTA Ned, 6E au l3aatcif fJ xaQ&la aa;.

APrrAN

TOYANETTA

e Aat€lEUEatE.

APrrAN

L\sv aatSlEVollaL xaMAou.

TOYANETTA

'H 1CUtQlXr. aa; aya1C'I'J BE aa O'a; aqJllan.

APrrAN

TOYANETTA

Kava·Buo BaxQua, Eva ayxaAlaO'!.l(X, eva ~(J.LEQCi.X.O p.ou, Stal, j'AUX01CQOqJEQtO, slvs clQXEta Yla va au; auyxLVllaOuv .

APrrAN

"OAa atha BS an !lOU xaV01JV tl1COta.

26 0 KATA !l>AXTA}";IA::-i A}";6ENH}";

--_._-_ _----_ - _ __ ._ --_.----- .. _---_ .. _---_ .. _--_._---- ,"

--_. __ ..•. __ ..•.. _._-_._------_ .. _ _--_ _ _.-----

:YlOAIEPOY

27

TOYANETTA

TOYANETTA

Nal, val!

TOYANETTA

"Orov 0 acpsvt'l1C; 5£ au/.Aoyl~St0l tl XUVEl, I-Wl AOYLX-n {'n:'I1- QE1:glU EX,El to ~hxa(ro!-lu va tQV ()ro(J)QOVl~n·

APrr AN (oQlli'.!- xo:.' an:u.vro 'L'I1:;)

"A ! &{)ugoatOJ,l11 ! {)a as xuvO) t' a.Aunou.

APrrAN

~ou AEro :i((t); 08 -Ba J.lEwBc(].w xa{}6Aou to crX01tO uou.

A lJt(l EtvE AOyta.

TOYANETTA ( an:ocpsu'Yet 'LOV 'AQ'Y'Yav :itC1.Qe!l-!3U.A.AOucra. !J.E'La.~U ECl.m;\i:; xcd Exdvou eva xu.thcr!-la) slvs xaMixov !.t0U va !l1) aae; acpl'\1(0 va XUvEtE 1tQaY!latu :n:ov lln:oQouv va Ex{)scr01)V t1)v u:n:o-

A'I1'¢L cruc;.

APrrAN Mv slvs xu-B6],01J AOYIU.

TOYANETTA

BES uou l auc; t;ULQro M, SlatE CP'UO'lXa :n:OAV XUAOC;.

APrrAN (!-Is :n:C1.Qa.cpoQav)

11' ~ _Q.'

EV ELf.J.ctL XUuOA01J xaA6;. xal EtllCtL xaxo; (he(V -BsAro.

TOYANETTA

APrr AN ('LTjv xuv'l'l'Yi'.!- !-lS 'LO !-l:n:acr'Louvt TOU 'YuQw a:n:o 'LO XU.{}lO'!-lCl.) ~tucrou, ataaou va as !.t(Wro EYW 'Va I-llAg;,

TOYANETTA (:n:QoCPUMOO'StUl ei:; !-lEQo:; Qn:ou Bev fWnOQsi: va 'LTjv q-{}U.crl1 0 ' AQ'Y'Yu.v).

~a; EL:n:a, ELVE xa{)ljxov uou va Ilil aae; acpLvro va XUVEtB tQSAAEC;.

ato;.

APrrAN

Tl]V :n:Qocrra~ro an:oAutro; va €-roq1UatTI va mlQn tOY a.v'tQa :n:ov Mro.

TOYANETTA ('Lovo.:n:oqJeU'YBt)

"OX,l, 5ev {)a a'UvCllvEcrro 1tOtE a' auto to yallO.

TOYANETTA

K' EYw tlj; an:ayoQEuro arro/,urro; va tOY :n:aQ'lJ.

APrrAN

l1e !Lou AS;, ae :n:aQaxaAw, til" tOA!l'l1 v· aU{)ClOld~n; EtcrL I-l:n:Qoata crtov acpsvtT) (J01) ;

TOYANETTA ('LOV anoqJllu'YsL)

I1E -BsAm va 1tClVtQE'U{)U to 8rollU I1lClcpouaQo,,~ (Ja~.

APrr AN ('Lt1V %uv'l1y~)

+-. ·_------ ---_

--_.+-_._-----_ .. _

-----_._---_. __ _._._ .. __ ._--_ .. __ ._._ .. _--_ --.- •...... -

MOAIEPOY

29

28

o KATA q,ANTA~IAN A~eENH~

TOYANETTA (-tova1tocpsuYSl) Kat {}' &xoucrIl 3tElO :n:OAU €l-teva :n:aQa aa£.

APrr AN ! (J"ta).tcn;Ci)

'AYYEAll'Ol. 08 !J,ou maVE!£ autl] tilv :n:avouQya ;

MllE.-UNA

APrrAN

• Aya:n:l1!levl1 uou l

ArrEAIKH

MIIEAINA

Md, :n:cnsQa uou, {}2x BAc('\jJouv tljv uYELa au:; aUta nou KaVStE.

APrrAN

APrrAN (rrQor; "tTjv 'A,,{,,{St..LXijV)

., Av OSV tljv :n:LacrU:;, {}a croii orocrro 'ty)v xauxQa uou.

TOYANETTA (OOtSQX0).tSVlj)

K' 8YW {}a tilv a:n:oxAl1Qrocrro. crv au:; u:n:axoucrll.

APrrAN (QLlt,(;E'(;Ctl (J'(;b x<iitl(J).tU. rou)

"Ax. 1 OSV l-t:n:oQw :n:ELa! 1\1' aUl:a {}a J,1s xdvsre va crs{}avro.

M' E<11Jyx.lcrav !

MllEAINA

.tQ ! tOY xauJ,1evo "tOY aVl:QouAl1"l..lOU! ITro:; a' E(I'U'Y1.Lcrav~ uyci:n:l1 !lOU ;

APrrAN

"H navouQya ij Tvuavena cou :n:OtS UAAOl:E osv ilwv tOGo. auMOl1:;·

MllEAINA

~KHNH EKTH

MllEAINA - APrr AN APrrAN

"Ax. ! yuvmxouAa !lOU; sAa xovrd uou,

APrrAN

MllEAINA

MllEAINA

CHaux:acrE, natoL uou.

APrrAN

APrrAN "EAa, tQe~E va J,1s VOtcO(jU~.

EtVE !.tla ruQa 'tcOQa nou !-lou EVaVl:Lrovstat as O,tt {tEAro VG ~civro.

30

o KATA IJ?ANTA}";IAN A~eENH}";

----_._. __ ... __ ._._._ ... __ .-

MOAIEPOY

31

MTIEAINA

uvayxaa!-tEvOl xa:reOtE va u:reOCP€QCO!J.E ta Ef,an-rollatd tOU;, Otav houv xed IlEQlXa :reQOtEQYi!-tata. A'inn ShE E:rcLtYi<5eta, :resQL:reOtl'}tLX~. :reQo-8u!J.Y) xa1 :reQo :redvtcov matYi. Kat troQa, xu{lm; ~aLQEtr;, :reQE1ta x(,(VEL; va Aa!-t~dvTI !-lsydf.y) :reQO~AE'l!JL 'lUX XEtVOU; :tou :realQvEl atnv u1tl1QEaia tOU (qJ(UVu1;,EL) Tou('(vEtl:a~

APrrAN

E'LxE Lilv uva(~Ela va !lou l[il ;tW; Bzv Ei!lat c'£(lQwaro;.

MIIEAINA

ELvE UBlcivtQoltl'}.

APrrAN

~KHNH EBAOMH

MIIEAINA NaL, xaQBoVAd !lOU, BEv EX-IlL &lxuo.

APrrAN

APrrAN - MIIEAINA - TOYANETTA TOYANETTA

KUQ(a !

MIIEAINA

MIIEAINA

rtatL Exavs; "tOY UCPEVty) cou va -8ul-lroan ; TOYA NETT A (IlE !-lllLALXLOV uqJo<;)

'Eyro, xVQLa ; AEv )(a"tuAa~a(vco .r( -8SAE"tE va !lou :rell"tE. 'Eyw :reaHOtE CPQovd~co va cpatvw!-tC.(L a"tov XVQLO Eux,ciQLO""tl} '{La OAU "ta ~l'}"t1i!lata.

APrrAN

Au"tl) qJ"taLEL YLa OAy) "tn lOA11 :reou ~ydsco.

MIIEAINA Mi} atEvoxroQllaat "toao rroAV.

APrrAN

APrrAN

"A I "tl1V :rcavouQya !

MIIEAINA

TOYANETTA

Ma; EhE :rew; -8EAH va rrav"tQ€\jJu "t¥tv xOQY) rou !-lE t:o yuta t:ou XUQLOU ALacpouaQou;' eyw "tOU fL:rea :rew; ELVE xaA-n auti} i'I t:Vx.'I1, uAAu VO!-tLSW :rem; -8atav xaAVtEQa va "tYJv ~dAU cr' Eva llovaatnQl.

GSE uou 1 BEv u:reaQx,EL UltY)QEtl'};, Mv un:aQXEl U1tY)QEtQlct, :rratB( !-tOU, 3tOU va !-lilv 6XOUV ta EAattroILata t:ou;. E'LJ.taat'E

32

o KATA ~ANTA~IAN A~eENH~

-----

-_ ... - .. _._-_ .. _--

:\lIIEAINA (Cl'tOV 'AQyyav)

dEV tm:ijQXE /,oyo:,; va {}U!1WOnr; yt' auto. BgLaxro !1cXAlata :n:ro; SI.!:L xnl 0(X110.

APrrAN

"OXL 1 t~v mOtEUEl£. ayan'!'] !-tOU; auti} ELvE xaxotigya

Moti E;EOtO!-tWE XLi,LEr; au1'MSu:r;.

MIIEAINA

Ncl, vat. OE mcrtEuro, uYcXnTj uou. 'Hcruxacrs tWQa-axouos TouaVEtta' av tOY ;avaxavn; tOV aVtga !lOU va {}u!lroon, {}u aE aLW~ro. "EAa, amos uou 'tWQa to :n:avrocpoQl rou [LS 'tl] yotiva xai IlSQlKa :n:QoaxE<paAa, va tOY ~aAro va xa{}na11 xaAa. (atbv 'AQY'Yuv) Ilmr; xcl-BEcrm Etal; "IfoOE to crxoucpaxL oou XUAa cOr; t' uuna oou. • Ano tl7COt' aAAO os auvaxwvE'taL xu'Vslt; 'tOGO EUXOACX oao aIto 1'"' airtla.

APrrAN

Iloao !lE V:n:Ox'QEWVEL~. ayanTj uou, f,lE ttr; :n:I!QL:n:OLllcrEl£ :n:ou IlOU XaVEl; !

MIIEAINA (taxLOnolouaa 'til nQocrxecpaka yU(loo WeD ,bv'AQYYuv)

'Avacrl1xwaou Yla va I3ciAro auto &:n:o xatro' Etal. "'Ar; l3aAIDIlE' auto YLU crt~QLy!-ta xal KELVO 'to aAAO :n:AElJgO' Etcrt. Au'to a; to BUAID[LE :n:Laro &:n:o 'tl}V :n:Aut'!'] xat auto 'to aAAo YLU v' aXOUIl:n:an to xEcpaAL.

TOYANETTA (tte'touoa uno'to!1oo<; sva nQoOl~EcpaA.O Bnavoo et<; 'to xecpaAl rou)

Kat auto YLa va au; xQatij {lauxo.

............................................ ~~?~~.!~.J:'?! ,. 33

, ,. , :;t"OOY.EN'(!/ U

APrr AN (o11Y.O)Vs.cu lIE {tullOV y.at Ql:Lt:EI tet '... . -r- •

Ot1]v TOUaV8T'tU 11 o:;toia CPEUYEI).

"A, xuxotiQYu, {}€I.El; va IlS I!XUcrU;'

~KHNH or-son

APrrAN-MIIEAINA

:.\mEAINA

"EAU. EAU ! tL E!VCH auta ;

APrrAN (Qi1ttEtCU 0't0 r.6.lhO~l(i rou)

"A! Mv avtax,ro rtElcL

MIIEAINA

, .. ., EVOlIll"E :n:rot; tWXavE YLeX

runt :rcagaqJEg8oaL StOL ; SXElVTj r '"

xaM.

APrrAN

.1.EV ~U(,QEl;. aychtTj [LOU. tL xUXlSr; Ex.EL , ~a~a t~; ,avt~ ~

e _U 'S> OIA I ""roN,.. II' E<JUyx.l<JE! IIgaltsl v« :n:aQlO a:n:avro u:n:o

uuvauTjc. . .. ." r- A f '

OXtro YL~tQlXa xal 'Va xa[Lro a:n:a'Vro altO aWaEXa x uo~a'ta yUl

vrlQ{}ro :n:aAL crta auyxaAa 1l0U.

MIIEAINA

~, e !.LOU· .f.(j1)'x.U"'E AlYO, 11cfux.acrE,

KaAa, xa/\,a, ayu:n:Tj " v

APrrAN

• Aycll'CTj [LOU, aU slaat fI 1l0VTj 1l0U :n:uQ~lYOQLa,

3

34

__ ._ _ _ _~.~~.!.~ ~~:-:.T A~rAN A::£8 ENH:S

-- .•......... _-----_._ .......•.•...•... _ ....•....•...... - ..

MIIEAINA

APrrAN

Ket~ yta va aoii &E't= " ,

, , 'Ow tl1V EUyVW lloauvrj , ,

aYWtrj cou, xctQooui,u uou, {}D,w va xu {}' uou _ Yla~ tl]V '[iI olm'}~X'l'] uou, VCO, xct ws; cou 10 Llta,

.MIIEAINA

MIIEAINA M€act EtVS· '[oV 8<PEQU lla~( !tOU.

APrrAN IIE~ rou vUQ{}n, ayalt'l'] uou.

MIIEAINA

I

MOAIEPOY

35

_s u.n u ...• --_ ·_···· .. -_···· __ -_ __ - _---

2:KHNH EN ATH

'0 xUQw; MIION<I>OYA-:MIIEAINA-APrrAN

APrrAN

"EAchs xovrd, XUQlE alJtovcpouu· EMitE xovrd. fIdgEtE Eva ltU3l0!tct. aa; ltctQaxctt,w. <H yuvctLxci uou 1l0U EiltE.XUQlE, ;;rw; lloaatE ;;roAu SVtl!tOC; aV{}Qcolto; xctl xa{}' ctUtO Eva; altO '[oue;; <plAOUe;; tTl;' '['ij; avMh::act i.OlJl:OV va aac; IlLAnau Yla Illa ota- 4h'iltl1 ;;rov {}EAco VU xuvro.

MIIEAINA

"A"I,olIlOVO ! ELllat EVtSAW; aVLxctv'l'] "1:~l(l Jl:Qay!tetta.

,

tEo

MIION<I>fWA

Moti E;rIY11aE, XUQlE, ti)v ltQo{}sa( aa; xed t1. aX€lttEa{}E va :xaVEtE YL' ctu'tY1v. "ElCO ol-lco;va aa; ltW 6ltL tOU ltQoxEq.U3VOlJ :rr;we;; of: &U Jllt()Q6(JEtS va oW\1Ete ttltora ati) yuvcitxd act; O[(X

'l;ij; OL(l{}YjX'l']; aa;.

Kat ylUtL ;

/APrrAN I

J

r

MiiONiIlOYA

to WtJlov. "Av EUQlaxEo{}E os ')(.cOQa ~:rr;ou lax.uEL to YQum;' 5(xaLov, {}a nJlltoQouoats va to xuvece: a"Aa ato fIaQ oi xal 0' oAC( ta JlEQ'Y} altOll lax.uollv ta 'S{tlJlC(, ata ltEQtocro sQa tOVl..ax.latOV, avto OEV IlltOQEL va ylVU· .~ai f} Ola{}~){l'} {}a f}tav axuQo;. To JlOVOV EVEQYEt'rj!-la Jtou

36

o KATA <I>AXTA~IAN A~0ENH~

Jl::roQoiiv v£l xal10UV JlEra;U trov Eva; avtQa:; xu] !ALa yvvalxCl. alatEAOUV'tS; St; ychwu xorvroviov, sIvE f} a~lOl~a(a IlCOQEa JlS'ta~u S(,)VtCOv' aAi.u xci :raJ,l IlEv :rQE:ra va UlLclgxouv 'tExva, 11 al1i'OtEQCO\! twv (}U~uycov 1) tou £vo:; Ii; avt(OV, Xata tOY {}dvurov tou :rQWtOU a:rolhtlaxovto:;.

APrrAN

I10Au J£aguJ.oyo WtJlO va Il n f.,tJ£OQU Eva~ au~uyo:; v' &Ip~an O;tt {}EAa atn yuvalxa, reou tOY &yam~ tQl)(PSQOtata xClt J£OV tOY vOlci~Etat tOOO XOAU! ea ll{}EAa va au!-'i3ouAEU{}& xat to IltxYjyoQo 110U, va '&w 'tl {lu fi!AxogouaCl va xrivco .

.MIION<I>OYA

LiEV regEltEt va XUta<PUYEtE oE IllXYjYOQou:;, alOn autol Eivat cruV1]{}coc; :rOA:U aUO"trlQol a' aUta ta ~'l']ttl ucrc xc 1 <pavfd~ov'tal rrcO~ Eivm f.,tEyciAo 8yxAYj~ta va Ilw{)€tt) xovslc tYiv :n:SQlO'lr OLa rou :raga tae; (hatci~Et:; tOU V0I101). Boloxouv :n:avwii <luoxoAlE:; xal ()EV EZOUV lllEa a:n:o :n:EQlotQocpa; t lj; aUVH<ltlOECO<;. ·Y mlQx.ouv aAAOl tOU; o:rcolou<; f.,trcOQEltE va au!-'l3ouAWMitE, :n:ou slvcr JtElO ~OJlt)(Ol, :n:ou ~a(Qouv tOY 'tQoJto va lLEQC voiiv u{}oQuBco; aJtavco &xo "to VOIlO xal va xaQou(1!u~OUV 6:; alXmOV eXELvo "to orcolov bEY E1tltQEJ£Etat' J£OV !;alQouv Va e!;o!.taAuvouv Xci{}E ()uo)(oAla 08 Xci{}E vJto{}Eal xol va 13Qtoxo'UV 'ra !.tEO"a va {mExcpEuyOUV to E{}l!.tOV JlE xaJtoLCIv EJlIlEOOV WlpEAELaV. ~ Av <lEV eYLvOvtO auta, as JtOlO OY]!.tELO {}O: . Ecp{}UVCI'rE ~ IIQ€mt va <llEUXOAUVE'tE ta xQuYJlata' aAAco:; re as {}a xavClus t(1tota xal. ()S {}i'!()tva OUtE JW1 JtEvtaQa YU1 to E:raYYEAJlCl

. J,A.ac;.

APrrAN

37

MOAIEPOY .

- -_ _ .. _ .

•••••••••..•••••••••• _ •••.••.••..•••••.•••••.•••••••• u ••••••••••••.....

MIIEAINA

, "Ax.! €lEE ~OU

"A ~ ,

ucrc. v stvrn v«

!lElVCO O"tOV )(oO"~o.

APrrAN

• A yuJt'l1 !lOU

MllEAINA

Nat, &ya1tYj~EvE ~OU, av eLlla! toao :n:OAU atuJt::Yj ')(,aaco ...

APrrAN

rUvalXOUAcl uou !

~~ ~ .. ~.~!.~ .. <I>ANTA~IAN A~eENH~

.• - ••••• _. ._ .. _. 0._ ..•.•••• _ •.••••.••• _... • •.•• • •••• _ ••••••• ~ ••••

MOAIEPOY

39

__ •• _._ •..••• _. ._ ••••. _ •. __ ..•••...••..•. __ ._ ••..• u._._._ .......• _.-.-_ -

MIIEAINA

'H to)l] 0' {)' ~ , ,

E a stvrn ltllEOV tL-t:Ota Yla !-lEva ...

APrrAN

Exm XQUI-l!-lEVa I-lEoa OtO vtOUJ.U Ttl 'WU 'rollou 'tOU xgEI3Banou 110U xat QUO cruvaAAaYl-laW reAl]QCOtea enov XOI-lU1tll. To eva 1-l0U to )(.QOOOtg 0 xUQw; Llal-lOOV xat"to aAAo 0 XUQlOC; T's-

Qavtl]£.

'Ayalt1ll-lSVl] uou !

MIIEAINA

~IIIEAINA

K'{)' "

at a 0 axo'Aou{}~(Joo otev (j)'},ov X00l10 l'la va VOlWOYl'-

't~v ayurel] :rtov 00t; EXOO. ' u,..

"O),.l, O)(.l r 8E {)S/,OO dreot' alt' autu ~ "Ax ! ". I16CiCt Et:rtE; nw; aXEl£ OtO v"touAclm "tOU WlXOU ;

APrrAN

Moli QaY(~El; ti}v xaQouI, aycirrl] 110U. naQ'lll'oQ~OOv, '

xagaxa'Aw. o~

APrrAN

MIIEAINA

Mil I-lOU I-llAU£ 'Yla XQlll1a-ca, OE 1Cagaxat..w ! "Ax! .. · T( nocrov avtlltQooconEuouv ta ovo cruvaHciYllata

APrrAN

MIIEAINA_

"Ax! XUQlE, OEV ~CtlQEtE tl {}a :n:ij {}fQIll) aya:rt'll ou1))10\).

APrrAN

<H '

!-lOY'll !-lOU Mrr,!,), Ct.v :n:dJavoo <1 an ' ..

o .. n o~ altoxt'llcra Eva natol altO crEv~. c~ xu~~:;Vb uou, HV':" EL1CE Otl {}a !J.E xdvn va to' v .Q ' UQYYOV lAO\)'

Ll "atOQ ocooro.

MIION<I>OYA AUt-o !J.ltOQEt va YLV'll &xo!J.a.

To Eva. QJlAnXtl] !J.01J, tScrOEQE; x.lAlaoE~ QJQuyxa xal to (iAt..o e;'I1.

MIIEAINA

"'OAa 'ta x.Q~!J.ata "tOU xoouou, ayu1C'll I-l0U, SLVaL !-l'l1aEV

MIION<I>OYA (m;ov 'AQ'Y'Yo.v)

8SAStE va 1CQO~Ot;I-lE crtl) crUVta~l tliS; Ola{}~x'I1; ;

APrrAN

APrrAN

II' e ~

, QE:rtEl, ayalt'!') !-lOU, va XcXVOO 't~ aW{}llX'll "01J ' ,

'tQ01tO no' ~' e r ,.. 118 'tOV

U ,EEL 0 xUQ lO;' a/.Aa Yla xa'~ e ,I:' I

va -. , ., 'tiE E~ VEX O!lS\'O\" {)EAro-

con E¥i:ElQlcrm alXEcrm; E'(xoal XtAtcibEf' mna'yxu

" 't"'''' XQucra 31:0;"

MclAuml, XUQlE' {}a E'L!-llwtE OI-lCO~ xaAUtEQa !J.scra oto I-llXQo !-t0U l'QacpELo. ·Oony'llOS IXE, EitEL OE :n:(lQaxaAw, <1ya1C'Il

uou.

~ -~--------------------"""'---rr:a .. __ - ....... -"""'-----------

-

:!:~----------------------- Q_.~t\! A_ .. ~~_~_!~:£IAX A:£8 EXH:£

................................ .

MOAIEPOY 41

...... _ __ __ __ __ un._. __ .n .. __ __ ..

-_ -_ _ .

MIIEAINA fIuj..ts. xarlllsvo uou natOL.

va xQ-uBw 311Aaoil -rov ~YiAO nov Ex,w aE aue; xal va nQoanOlO;:;l1aL nw; 8v3lUqJEQO!laL Yla 1:0V nUtsQu aae; xul yux til 1111' "tQlHa aue;.

ArrEAIKH

2:KHNH LlEKATH

IIQoancH}'Yjas. (l 8~OQX(~w, Va Eic,onolllaue; "tov KAEav{}n Yla. "to ydllo nov o'UllqJwv'Yjouv.

ArrEAIKH-TOYANETTA

TOYANETTA

TOYANETTA

Nci -roue; nov EQXOV1:Ul Ila~l u ' sva aUj..t(3oAuLOYQaqJo· uxollaa va j..tIAOUV YlU ow{}nX'1]. £lEV xOlllu-rm 1] j..t'1]-rQuLci aefe;. Xmoic '1 ., ~~ a 0 xcmolU auvwj..toaLu xavEI SVUVtlOV tWV aU!llpsQavtwv aae;

xul nQoana{fsL va Ilnj,E;U 0' UVtlJ rov nu-rEQa aae;.

, """ _<l - e e , lO<

£lEV EXCO xovsvcv UJl./\.O va IlE-rUXSlQtOuCO Yl UUtll"t'1] oou-

AWl nUQa 1l0VO to '{EQo -tOxOYAVCPO, "tov xUQayxla~l1' Au-ro OE {fa 110;:; xocrttau naQa AlYU YAUXa AoycixlU XUl SLIla! nQa.auJ,t11 va 1:a ~OOE'\j)[O yta xciQt au;. ·Ano1.jJs ELVat nOAu ClQyd' aUQIO OIlOOe; nQco"!: 3tQoo"L .au tOV a"tl'IAw va ~l1-r1lcrU 'tOY K1sdv{}YJ xat .aa e1vs XUtE'\I{fouOlaGj..tE\·o; veL ..

ArrEAIKH

,. Ae; ota{f€an tDV nEQLOUata tOU OItCO; {fsAu aQxEL va 11~

()w{}scrn 't~v xaQald 1l0U. BAEItH;. TouavEna: -rL Exliwanxa

'~ " ,

°XE la rov xcvouv vc xatuotgwvu. Mll j..t' SyxUtaAcL'1.jJu~ as

:n:uQuxaAw, atl)v am:1molu nov BQraxollat. :0,

TOYANETTA

_'E:w va au; SYXUWAcl'1.jJCO; Xu1-utEQa EXOO va nE{}dvw.

To'U x~XO~ n?Oon~{}s~ ~ ll'1]tQ~lci aa; va J,tE xdvu sJ,tnLatsj..tEvl1 "t'1]e; X~l vu {}~1u va IlE ,avuxau'1.jJU ata auj..tqJEQovta -r'ljr;;, nOtE Il?U OEV xu;wQ{}cova vo tit crullna{}rjcrco' nciv"COts l\!A-ouv IlE "to Il~Qoe; aue;. Acpijat€ J,tE va xdvro o,t[ ~alQco: {}U j..tE'taXElQlcrtW x~{}s tQono Yla va aue; -un'ljQStncroo' aAAu YLa va aae; vnnQE' 'tYJGCO J,tE xaAUtEQo aItOtSAEOj..tCt ltQEnEL v' aAAd~w "taxtLxl] :

2:KHNH ENAEKATH

MIIEAINA (alto !l8oa) ArrEAIKH-TOYANETTA

MIIEAINA

To'UuvEt"ta !

TOY ANETTA (cr;;i}v' A-VYBALXTj)

ME CPCOVd~EL. KaAllvux-ra. "Ex,Ets ns3tOl{}110l aE IlEva.

(A U A a La).

42

.................. ~?.~~!.~ .. ~.~_~!~_?.:IAN A~eENH~

......................... -- ---- •••• -- •••• __ •• •• n_ •• _

-------------_.--------------- _.-_ - _ _ , _ _ ..•. _-_.-_._ ..

:MOAIEPOY 43

VO!l(~co TC(~); ty}v TCQoaE'X.ouv X('(L t-hv EX0-UV 1I:EQlroQlal-lEV11 ?<aL ~EV tilv &cplVOUV outE va ~Yn E~ro OutE va I-llATjau I-lE 'KaVEva' XL' a; ElV' XUAa il :JtEQlEQyew 'dj:: YQ'Y]u; {}Ela; t'Y];, ytat' EtcrL !-lOVO !lU; ucp'Y]crav va ml!-lE crto {}Ea'tQo, o:Jto-u tYJv EL()C1'tE 'Xal tY}v &:y(m~cratE_ Kat aE ByaAft!lE OUtE AE~l a1l:' to a'to!-la !la:; Yl' (11JtO 11:011 cruvE~'I'J.

(To oWfl.unov"to\) 'Agyyav)

KAEANeH~

~KHNH DPQTH

n' avto x' ayID, aEV EQXO!-laL saw w; KAEav8'Y]~ xcl !-lE 'to :rt(H)O'X.'Y]!-lct tOU EQctC)tOU 't11~' ana ro; cptAO; tOU 3aaxaAou 't'Y]; til; !-louO'utli; ano tOV altoLov Enliga 'tilv U()ELct va nw nro:; liE O'tEAVEl atil {}S(JL rou,

KAEANe~--TOYANETTA

TOYANETTA ( , • ,

,~ fl.'!] (1vcLyvwQtl;oucr(1 rov KA.s6.vfhlV)

Tl ~YJtELtE, XUQle ;

TOYANETTA

KAEANeH~

Net a TCcttSQctI; tl1;. BylitE I-Wl a'tlYl-lTJ xaL acpli(J'tE us va 'tov 'ltW ltro; tov ~l1tiitE-

TOYANETTA "A ! U 1 OEt; Eta'tE. T( 8Xlt]'YJ~I; !

EM) ;

xdusrs

~KHNH L\EYTEPA

KAEANeH~

APrr AN - TOYANETTA

TOYANETTA

APrr AN (vO!-lL'C;mv O"tl stvCJ.l1J,6voC; xal Xrog1C; va. (3A.SltU "tijv Touave"tw.v)

co xUQw; IIuQYYov !-Lou EinE va xavro Xa{}E TCQCOt nSQLTCatO atY}v xa!-LaQa uou, Mxct qJOgE; ctTCaVco xaL Mxu CPOQE; xatco' U'l'JCI!-Lov'l'JO'a o!lro; va TOV Qro't110CO (XV TCQSTCU va 'to xdvro 'tOU !-l~X01J; T\ 'tOU :n;A(hou~.

TOY AN ETTA

KUQlE, xcXnGw; ...

44

.• _ __ n_._ .•.•• ~._. __ .~._.~~.!~ ~.~~NTA~IAN ALe ENH~

.............. _ .... -_ .... - ...

-·····.-·-.- •••••• u •••• __ ••.• __ ••••••••

TOYANETTA

"H {tEAa va adr :rew, '

" XUQLE .••

APrrAN M1Aa oLya, aov ELJta.

TOYANETTA K'

'UQlE ••. ("a vet l'tw<; p,lA.ei).

"E;

APrrAN

TOYANETTA

TC 1l0v Ae;; ;

APrrAN

TOYANETTA

AEro :rew;; xa:reoLO;; {}EAEl va ad;; IllAl1CfU.

APrrAN

(,H Touavina veuet e1<; 'tOY IUe"'.Q , .

~Vurj va l'taQouotao&jj).

MOAIEPOY

45.

-----_.---_._ .. _ .. _---_._._-_._----_ - .. _ ....••....... _._ -

~KHNH TPITH

AprrAN--KAEANeH~--TOYANETTA

KAEANeH~

KUQlE ...

TOYANETTA (orov Kf.eavlhlV)

:Mij IllAlitE 'toao I5UVata: vnaQx,El <po~o~ va tQaVta;E'tE 'to 11 'UaAO 'tOV a<pEv't'll.

KAEAN0H~

ELf.LCH 'XarEv{}o'Uawo!-lSvo;;, XUQlE, nov ad;; (3QLaxro OQ{}lO, xal :reov (3ASJtro :rew; elors xaAUtEQa.

TOYANETTA (p,e l'tQOOl'tOtl'j'tov {}ulAov)

IIw;; E'LnatE ; ELvat xaAUtEQu ; 'lfE!-lata. '0 XUQLO~ EtVE Jtav~o'tE aax'y)!-la.

KAEAN0H};

"Axouo« :rew;; EtVE xaAU'tEQa' aAAro;; tE xal f] 0* rou ELva xaAll·

TOYANETTA

T( {}SAEtE va :relj'tE 1ot8 to «f} 01Vl rou EtVE xaAll»; "Ascevcvtta£, ELvE :reOAV 'Xax~ i\ 01VL tOV a<pEvt'l'}. KavEva~ alluaAo£ {}a au£ EtJtE Jtw£ ELvE XuAUtEQa. IIOt8 1)8v fitav X,ElQOtEQa

aJto teO Qa.

APrrAN

"Ex,El I)(xuo.

46

o KATA <I>ANTA~IAX A~eENH~

TOYANETTA

ITEQ:;t(xtI:i:, xoq.Hitat, 'tQc()EL x«l nlvH omo; 0],0; 0 XOUIlO;' auto o!Xw; B£v 'tOy SIl;tOD(~El va ELvE ;tOAD uQQwO"'to;.

APrrAN

KAEANeH~

AU:1'[oiiJ..lal :1'[OA1; yt' avto, XUQlE. "EQxoJ..laL EX J..lsQou; 'to'u xa{t1']y'l'j'toii tij; wlhxij; 'tij; DECJ;tOLVLOO; xOQ1']!: au;. ELvE avcxy. XCXCJIlEVO; va mxu CJt~v E~OX.i) Yla A[YE; J..lEQE;. x' E;tSLbi) ELllm 'CJtEvO; rou <PlAo;, Il' EO'tHAS Uti) i)SO'l rou va. tl'i; E~axoAOU' ·{hlu(r) ta Ilcxi)l]IlCXtcx. "Av ta Ol(XXO"IjJn. ~alQStE, ELVS <poBo; va A1']O'I).OVl]an o,n 8J..la{}E.

APrrAN

ITOA1; xaM. (~-dlv Touovscrc) <I>wva~E 'tYJV ·AYYEAlXl].

TOYANETTA

NoJ.l(~w, XUQlS, nw; {)d,vs xtXAUtEQCX va mxco tOY aqJsvtl'} o(Jtilv XUIl(.(Qa 't'l'j;.

APrrAN "OXl. ITs; t1']; vaQ{}n EOW.

TOYANETTA

de {ta. ll;toQEan va 'tij; xciv'll oWO''to J..lcii)1']lla, av DEV Eivm "J..lOVOl.

APrrAN ITYjymvs, OOU ASW, nl]yatvE.

MOAIEPOY

47

............ _ _._ .......• __ _ .. _ _ .. _-_._ •.......•.... --

........ __ - _ _ _._------_._ .

TOY AN ETTA

Ga ou; ~aAlan, aqJEvLl'} X('(l O''ty)v xa'tuuLaoL ;tOU ELa'!:s 'tl;tOLa DEV TCQE:1'[EL va. au; OVYXlVU xaL va aa; 'tQav.u~u 'to lluaAO.

APrrAN

Ka{}o"ou, xcx{tOAOU' !LOU aQsaSl l} !LO'U<1LXl) xal 1COAU {ta. sux,aQlO't11i)W. va ... "A ! vdrnv. (Stijv Toucverrc) IItlymvE va. "oij; av elva E'tOl!Lll ~ yuvatxa !-lOU

~KHNH TETAPTH

AprrAN-ArrEAIKH-KAEANeH~

APrrAN

·'EAa. xOQr} !LOU: '0 MaxaM; oou 'tl'i; !LOUalxij; :1'[l'iys a'tilv ~£ox.tl :xal ati) {tEaL LOU EO'tSlAE tOY XUQlO Yl<l va O'OU ()s(~u·

ArrEAIKH (&va'{vroQL'~ouaa "COV KAEava-T]v)

"A I GSE (,.LOU !

APrrAN

ArrEAIKH

rLa'tL ..

API'TAN

TI: ; Ll (i' ExaVE va OUYXlV'l'j{}UC; StOL

~~ ................•............ _<? ~~~~.!~-\ ~~.~.!~.~~~.~ ~~.~.~!:.!!:~ .

ArrEAIKH

"Eva l"tl:QrEQYO, Xata3tArllmxw~ 3tEQlEQYO 3t(HiYl-la 3tOll 0"1J!l~a(vEl BOW.

APrrAN

ArrEAIKH

KAEANeH~

~KHNH IIEMIITH

AprrAN-ArrEAIKH-KAEANeH~-TOYANETTA.

TOYANETTA (o"tov 'AQYYuv),

Ma ti}v aAn{}ELCt, a<pEVt'l'), sIlkat aU!l<pOlV'I'] ikE ti} YVcOWl}

~lOAIEPOY

49'

_, ••••••••••••• _ ••••••••• , ••••••••••••••••• _ ••• __ ._ •••••••••••••••• _ ••••••••••• __ ••••••••••••• _ •••••••••••••••••••• _ ••• _ .. n __ ••• __ •• _ •• - •• ----.-.------

(ja~ tWoa xal 3talQvw 3tlaW 3,tt EAsya x.iJk·O XUQLO~ ~ta<po'UaQoij~, 0 3tatEQa~, XCll 0 xuglOt; Ata<pouaQou;. 0 YUlOt;. £QXOV'tCll va au; xdvouv E3tlaXsUn. T( E~OX.O ya!l3tQo 3tOU iJa xdVEtE ! 8a 'MitE tOV 3tSIO XaAOI«l!lWlkEVO xal 'tOY 3tSlO E~1JltvO YEO tOU xoouov. ME 01J0 i.6YLa 3tOU !-lOtl3tE!-lE !-l<XYS'ljJE xal 11 )(og11 aa; iJa !-lEtVn xuta!lays!lEv'I') !-lust rou.

APrr AN (orov KAEavfr'l1 nOll XUVEt nco. 1}D.El va. cpuyu)·

Mil <PUYEtE. XUQlE. IIQOXEltat va 3tUvtQE'ljJOl tily xOQ'I') !lOlJ xal !-lOU rcuQouala~ouv tOV !lEAAovta yctlA,3tQo !-lOU. "H xOQ1} uou, ~UtQEtE, ()EY 'tOY Si()E axo!la.

KAEANeH~

ELvE, XUQlE. IA-syaA'I') ttlkil YUl !lEva ya IA-E' iJSAEtS !-laQtuQ~ aE 1-l10: rooo SUl(.aQtO"t'l') auvayt'Y)CJL.

APrrAN

KAEANeH~

ARrrAN

EtoorcOlll(WtE, aut; 3tuQaxaAw, 'KaL tOY xa{}'I'J'II'I')ttl t'l')£. Vi~ va rcaQE1JQE{}'5 XL' autO; ato yalA-o.

KAEANeH~

APrrAN Kcl O"U;, au; 3tuQaxuAw.

4

o KATA <I>ANTA~IAN A~eENH:£

----------- -_ ... __ ... _ .. __ ._._._--_ .. _ .. _-_._._ .. _._----

50

MOAIEPOY . __ ._. . . _

_ _ ..•........ _ _ .. -

_ .. __ - _ __ ._ .. _----_ -_ - .

51

KAEAN:eH~ M ou xctvs"ts IlSYct" 'l] "Clll n.

API'rAN

TOYANETTA

x, f.IA<I?OYAPOY:S "'0 'Ui.o~ !-lOU eO)!-la~ x· £"'(00.

APrrAN

~KHNH EKTH

TiJv tl!-liJ nou !-lOU XUVEtE.

x. MA<I>OYAPOY:S

NO. aa~ aElSO)ILE, XUQlE.

APrI'AN

:KUL {}o. sm{}uILovaa x' £"'(00 •••

x, j.IA<I>OYAPOY:S "TiJv uyaA.t..iMl :ltOU ula{}avo!-lE{}a ..• APrI'AN

·0 x, f.IA<I>OYAPOY~-eQMA:S f.IA<I>OYAPOY:S AprrAN-ArI'EAIKH-KAEANeH~-TOYANETTA YllHPETH:S

APrr AN (syy£l;<ov "tOY axouqJov rou x<OQl~ yO; "tOY f3YUAU)

·0 'XUQLO\; II uQYYov. XUlHS, IlOU Un:'l]yoQEuaE va ~ya~O) 't1) axouqlLa ILOU. Kat aEt\; Eiaf}E YtatQO\; xul saLQStE ta\; crUVE. :n:E(a~.

x, f.IA<I?OYAPOY~

- ... ~ .0.0) ato a:n:Ltl aa~ ...

N a IL:1toQOllaa vn EA"U

x. f.IAil>OYAPOY:S

·EILEi;. aE xeWE 10'(001); E3tlaxsljJ( Ila;. 8l0f,tE XQEO; va [3011- {}OUILE tOU; aaf}EvEL\; xal aXl va :tOU\; <PEQVCOIJ,E aE Mcrxoi..'lj f}Eat.

, -""'tE

'1'. ' , ,{nl nOll !-la~ EKUV,," .• ,

La t'lj "/.""""

APrI'AN

API'rAN

x. MA<I>OYAPOY:S Na {}EAtl<JEtE va !-la~ aE"/.{}ljtE ••.

APrrAN

x. MA<I>OYAPOY:S

52 .. _ ..... _ ..... _. __ ..... 0 RATA <l>ANTA~IAN A~8ENH~

•• - ... -"--- •••• -.~ •••• + •• - ••• - •• --.---- •• --- •• -- •••• -.-._-----._--,.

.. ~"- .... -----.--.--.--

l\IOAIEPOY

53

-.~-.-.---- ---- - - ........•... - ....• - _ - •.........•... _. ---_ -_ _.- .•... _ -._._-_ .•... _--_ _. __ -

x. j,IA~OYAPOn "Ev tii tqlTrnxii. XUQIE.

APrrAN

APrrAN

x, ~IA<l>OYAPOY};

NeX aa<;; EXOljACOaW!lEV tl)v ltQo{}U!llaV !la<;;. (};"tov ui.6v"tou) "EJ.l.ltQo<;;, 8w!la, 1\ aSLQa cou. XaLQEtlcr!:.

eQMA}; 8IA<l>OYAPOY}; (orov lta.tEQC1. 1:Ou)

x. L\IA~OYAPOY~

2:UYYEVSlg aa;.

APrrAN

IIov aEV !lltoQEi va xavtl l:LltOtE (i} ... 'A0, x, L\IA<l>OYAPOY}; Kat va aa; (hU~E{3aL(.oaW!lEV,

APrrAN

IIaQu !lovov va aa:; Etltii saw ...

x, MA<l>OYAPOY~

CIOn ell' So« B~aQtwVl:aL alto to Bltt:XYYSA!lct (.Lal!; APrrAN

"Or; {}a ~1Jtii XC({}S SVxUlQlav.

x, LHA~OYAPOY}; Ka6w; XU( at' oAa ta aAAa

x, L\IA~OYAPOY};

Kat ~El3ata.

eQMA~ MA~OYAPOY}; (cr"tov'AQ'l"lav)

APrrAN N& ail; xa(.LII yvwatov, x:UQIE.

KUgLE, iklJ(.O!lal va ltQoaqJEQco tOU; x.UlQEtla!lOU; !lOU, ti}v €vyvw!loauvlj !lOU, tl)v ayaJtlj !lOU xal to aEl3acr!lO !lOU ltQo; u(J.ar; tOY aEUtEQOV ltatEQa !lOU, aAAa aEU'tEQOV lta'tEQa, Et;LOY o:n:olov, tOA!lW veX E'(JtW, OqJElACO JtEQlacrO'tf:Qa ltaQa EtC; 'tOY ltQW'tOV. '0 ltgw!O<;; !lS' EyEVVT)OEV, aAAeX crEi:c; !lS £~EAE;atS. ·Exsi.voc; !lS BMJ(.{}IJ xat' avayx'llv, ana OEt; IlS S;EAE;a'tE aJto €UXaQrcrt'l'Jalv. "'O,tl 81(W a1tO EXEtvOV e1vat BQYOV tilr; aaQxo; 'tOU, all' 0, tL OqJSlACO EL; aa; fLval 8QYOV 'til; {}EAncrsw; aar;: xal .oaov ltEQLcraOtEQov at ltVEU!la'tlxattalot'll'tE; slve avroLEQat .Wy aaQxlxwv 'tocra ltEQlcrcrOtEQa Oc:pEG\.W e'L<;; u!la<;; xat rooov ltEQtaaOtEQOY 6swQw ltOAUtqwv 'tl]V (.LEAAoucrav autTiv Ulo{}Earav, (lux 'tllv 'OltOLay 8QXO!lal <Sll(.LEQov va cru<;; ltQOcrqJEQW EX tWV ltQO'tsQrov tCt 'taltElvOtata aE~lj !-lOU.

x, ~IA~OYAPOY~ ea EL(.LE{}a ltavtOtE ltQO{}U(.LOl, XVQlE.

TllYANETTA XaQa ata ax.oAE1a ltOll !3yatouv ~OUC; !

,

'tocro

54 0 KATA q>ANTA~IAN A~eENH~

------_. __ ._----- .. _-_ .. _--------._ ... __ .. _ .... _-_._ .. ---------.--_.._

-----_ __ . __ --_._ .. -_ _ _ _._ ------------- --------_ .. _-_ .. ----

~IOAIEPOY

55

eQMA~ 6IA<I>OYAPOY~ (crov ;t(.t1:EQC1 tOU) KaAu ta Eha, ;tatsga ;

eQMA~ ~IA<I>OYAPOY~

x. ~IA<I>OYAPOY~

dECiltOIV(~, aXQIBw; Oltoo; 'to ayaA(..I.a 'to'u M€(..I.vovo; aVEal(')EV UQ(..I.OVl'XOV nx.OV (..1.0],1; Ecpoo't(~Et:O altO ta; a'XtLVa; t:OU ili..(ou, "to ,((ho 'Xat EYW ai.craUVO(..l.aL 'tOV EaUtOV uou Ej.t,\!n,x:cu• (..I.EVOV UltO yAu'XU'tUT'll; ltagacpogu; 101; "tnv EI-,L(paVlCiW 'tOU fli.,(o,) lli; 'XaAAovij; Cia;, Kat Oltoo£ Ot cpuCiLO(')ucpal n:aga't'r}" QOvv n:go 'to avao; to xaAouj.tEvOV l1ALOtgomov Ci'tQEqJEtat axataltauCi'too; ltQo; to acrtQov EKSlVO llis fJj.tEQa~. 'tOLOu'tOtQonoo; xul i1 'XaQ(')la (..I.OU altO 'tooQa xat d; 'to E;li~ au CilQEqJS'taL ltav'tOtE ltgo; 'to U1tEQAaj.tnQu acrtQa 'tWV AatQEUtWV ocp{}aAj..I.WV cra~ w~ n:Qor; 'tOY j.tova~hxov nOAOV 't'llr;:En:L'tQE1.jla'tE AOLnov, ()EanOIVl.;, v· &no{}Eaoo a-niJ,EQov Etr; 'tov BooiJ,oV 'tWV {}EAY-n'tQoov Cia; 'tilv nQoacpoQav 'tij; xaQ(')(ar; iJ,OU, fJ 01WLa oME!J.Lav aAA'llV M;av ltOaEt, 8E<1ltOIVLr;, n:aQu (..I.OVOV va (')[(I1:£AW Ei.; OAllV uou 'ti]v i;ooY)v 'ta1tHvOtatOr;, EUltELaEata'tOr; Ked n:la'to-ta'tor; 80UAO; crar; xal cru~u'Yor;,

"Aglcrta.

APrrAN (CI1;~v 'AyyeALy.Tj} "EAa, XaLQEttcrE'tOV xUQw.

eQMA~ MAq>OYAPOY~ (orcv ;t(1.'tEQ<l roo) Nd ti] qJlAncroo ;

x, ~IAq>OYAPOY~

Nat, vet.

eQMA~ ~IA<I>OYAPOY~ (o..r}V ' AYY8AlY.fJ)

KUQLa,3tOAu ltEQlsOyoor; 0 8so; crar; MVEL tOY tt'tAOV 'tli~ TCSV{}EQar;, acpou •..

APrr AN (crov erogu ~tacpou(!Qoii~)

dE J,lIAEL'tE (Hi] yuvaLxu uou, crti]v xog'll iJ,OU !J.IAELtS. eQMA~ t"IA<l?OYAPOY~

llo-'" , 'e ,

U EtVaL /\,OlltOV 'I'] 'XUQIQ ;

TOYANETTA

Aiho aa ltU vCtXtl xaVEIr; a1tou8cicrtl! (..I.aaaLVEL va Mn WQULU n:QaY(..l.a"'Ca.

APrrAN

APrrAN (crov KAsuv{l'l'J)

eQMA~ 6IA<l?OYAPOY~ Na 3tEgl(..l.EVoo w~ nou vUQ&U, 3tatf.Qa

x, 6IA<l?OYAPOY~ XfHgSttOE t~v l5ecrltoLv(8a.

KAEANeH~

AsO), TCWr; 0 XUQLOr; 'XavEl aUVWlta' XL' av sLval 't6cro xoAOr; 'YlUtQO; ocrov SLVaL QtltooQ, au IlSVOUV 3tOAU EVX.UQlcr't'llIlSVOL Ot acr{}EvEL; rou.

~?_ .. _. 0 KATA WANTA~IAN A~eENH~

-'-~-"''''''''''''--'''--''-'''''''''''''''''- -- ~ _-- - _-_.

MOAIEPOY 57

.................. _ .. _ _ __ _._ u._. __ .. __

• ••••••••• _., •••••••••••••• __ •• n •••• ·• __ ••••• ·_····

x. LlIM)OYAPOY~

1::C1tHi.a ato aXOAELO,XQElUCitllXE va xataBaATI Xorrol'::: xed xOrtou;. aAA' avtEatll ELC;; taC;; 8uaxoA(a~ xcl ol xa{}l1Y1ltaL tOU f.WU ErtOl'E '

'\Iovaav rtdVtOtE tilv SrtLllEAWi tOU xal til'll qJl/,OrtOVla rou. rtt

, ", s:,z. ,.. oAu

'tEAOU;, 86; "tou-80; tOU, xatCog{}ooaE va nagu EVuO~oo; to art -

\ " .ct -~, ~'o

1:t1QlOV rouxnl Ilrrogw va ltW, j(COQI; va to xauxYJ oco on ana ts-

\ c , B'

1:Lac rtOU cpom'g ato IIavErrtatl]IlLOV, xcvs«; 'UltO'l!l]CPlO; 10'11

UX;uEtOl nEQlC1aOtEQo alt' aiJtOV aE oAa; ta; au~rrtt1(5Elc;; 'tij; C1xoAij; W~;- "EYlVE btcpoBo:;' xal 8E" {ntUQXEl aU~lltllaLC;; nou va Ilnv aYOQEUU IlEXQl; UitfQBol,ij;, Yla v' alt08Ei~TI 'to Evav- 1:l0V. Elver LaX'UQOYvcOJ..toov aE XU-8E aU~ntllal, cpavatlXOC;;, C1aV

, 50" l' ''r ", ou xa!.

TovQxo::;. :StO; aQ'(a; 't01J, uEV a"Aa."El nOtS rn yvoollll t

UXOAou{}Ei: '){ct-i1E auAAOYLaj.tOv rou j.tEXQl t:wv tEAEUtalCOV erruyfov tij; /.OYlXij; ." AAAa SXS1VO ltOU j.t' aQEC1Sl rtEQla(jOtEQO cr' aVtav-xal 8vVOELtm on a' avto axoi,OU{}El .a rtaQa6ElYj.tU 1l0U-Elvat, Ott nQoaxOAAatat t1JCPAW; atl; YVWIlE::; 'twv :ta"aLOtEQCOv Ilac; xal 3l:otE 8Ev fi-8D'T]aE OutE va Evvo{jau OUtS v" axouaTI tOU; AOYOUC; xat ta ltElQcillata tWV 8Yi~sv avaxa· AU'VEWV 'tOU alwvoc; Ilac;; 8V aXEaEL ltQaC;; til'll XlJXAocpoQLav 'tOU u'Lf,LatOC; xcl ltQo; <1Uac; YVcOlla; tOV l6(ou cpuQUIlCt'tO; .

BQMA~ MA<POYAPOY~ (ByatfL ano .+tv .oEn'fJV rou !1axQnv 31a-

'QIB11v .UAtY!1EVI1V xai .1-)v naQoU(nal;8t a.+tv • AYY8AIX1jV).

"Exro auvtU~El Illav 8latQlBilv EvCtVttOV nov taaQAatavCOv, .i)v Oltotav J..tE tnV a8ELUV tOU XUQlOU (XatQ8.i'[. rov 'A QYYuv) 'tOAJ..tW va rtaQOl)alucroo ati)v ()scrrtOlvt8ct, w; OCPElAOllEVllV dc;; <tUtnV nQoacpoQav EX 'twv :n:QCOtO/,SlWV 'tol' rtvEuJ..tatOc;; f,LOU.

TOYANETTA

Kal {3z{3ma. 8a fLvm xan ... -8aulldalO ltQuYlla av xuvn 'toao wQaLEe; XOVQEC; oao wQata E'Lvat t(~ Myta tOU.

APrfAN

'EIlrtQo;, YQ~yoQa, t1)v :n:oi.u-8Qov(l uou xal Xtl{t(ullat:a <JE oj,ou;' (U1t1]QEtCU 3C30uv xa{l-iolla.a) KeWT]crOl 8XEL, x6QT] !lOU (Cll;OV x. LllacpouIXQou£) BMltEtE, XUQlE, :n:wc;; oAOl -8auwH';ouv 'to YUlO aa::;, xed (3QLa)(W rtW; ELatE ltOAU EiJtUxi)c; nov SXEtE eva 'tE'tOto ltal8L

K' ::., ,~ ,

UQIE, 0Xl noo; ElllCXL ltatEQa; tOU' IlltOQW va nw Otl sxoo

Myou; va ELllat EuxaQlatT]IlEvoC; alt' auto'll xal Ott oAol OcrOL

, A~ , ~ , " S:', e

'tOY I-'''SltOUV I\EYOUV nco~ ELvm ltalUl, to OrtOlOY aSV EXEL xu-

VEVU EAcittWlla. Ilote OSV EiXEv E~T]IlIlEV1]V cpavtaaLav OUtE to :n:VS1JIlUtlXaV 8XELVO ltuQ ltOU naQat1lOELtaL as IlEQlXOV; vEou;' aAA' E~ aiJtOu «XQI{3W; rtQoEL8a t1)v XQlOW rou, rtQOtEQllllU to OltOLOV altatt:EL y) f~Uaxll()LC; toli 8ltaYYEAftatoc; ucc. "'On'll

.,. ,,~, '3' e! "l.''''' -

fltav f,LlXQO;, ltOtE osv nrnv ortro::; "EVE ."WT]QO; xal cu-8UIlO::;"

~., , ", '

SCPOlVELO :n:aVtOtE Ila"axo;, CPII\YJauXO; xal aJ..tlA1]tO;, /)sv

EAEYE nots M~L xed ltOtS (5h En;at~E ta ncnyvlMxLCt EXEtVa nov ta AEVE nm8Lxa. Ms nOAAOU; XOltOl!(:; tOYEllu-8allS va olaBci~n xal ELXE YLVEI EVVECt ~tWV xal Mv SYVcOQL~E UXOIlT] 'ta atOlXELa wu aAcpa{3~tOu! 'QQaLa! EAEya altO IlEaa !-LOU' 'ta o'l!Llla 8Ev8Qa naQuyouv tOUc;; XaAutEQ01J; xaQltou::;. IloAu (5uaxoAcOtEQa XaQuaaEL XaVE!; ata J..tuQllaQo naQa ati}"v a!-LJ..to· Ila 0, tl xaQax-8ii ato llaQllago 8lat1]QEltaL ltOAU nEQlacrOtsQo Xatgo. Ked Y) ~ga8uvow alJtn xal to oucrxivt}t:ov tT\c; cpav'taala; EtvaL Ol1llELa IlEAAOVtlXT}f; EiJ{}1JxQtaicxc;;. "Orcv 'to'll

AfrEAIKH

, :3:' e '!t ,

'tL1tOt alt auru.

58

o KATA <I>ANTA~IAN A~eENH~

__ '.~_"_U"_'_'_n __ ••••.••••••• _ •••••• _ __ ••• ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• _ __ ••••• _ •••• __ ••• • ••••.

TOYANETTA (:talQvn "ti)v Ihat;QI~t1V)

Awano !-tou rnv, Bwa'ts uoii 'tlJV, {}a dvaL xaA~ YLa ~co~ YQaqlLa 'tOU 'tOlXO\), {M OWAl(JWf.,tS 't~v xaWIQct !La;.

eQMA~ MA<I>OYAPOYL (XaIQE"tif, xcl nat..tv "tOY 'AQY'1uv)

ME tilv aosuw EltLalJ; 'tOU XVQlOU, aa; ltQoaxaJ,w, ()SO'ltOlvL;, va £A{}StE f.,tLa alt' autE; ti; nf.,tEQE; va alitE, 1'La va alaaxs()doEtE, 'tlJV ava'tOJ,lta wa; 1'vvalx6;, alti tfi; ol'to[a; :1tQo, XEltat va £x{}Eaw 'ta~ avtLQQtlOEl; uou.

TOYANETTA

EUX<lOLatlJ BLaaxE6aO'L ! .IAAAOl ltlJ1'aLvovv Cf-tO {}€a'tQo t1; aQQa~COVLaO''tLX€; rcov: f.,tla ava'tOJ,lla OJ,lCO;, s; StVaL XCt-rl ltoi.:u ('haO'xEoaO''tLx.cOtEQO ltQa1'J,la.

x. ~IA<I>OYAPOY~

'IAAACO; rs, oO'ov aqJoQQ 'ta al'tal't01J!!EVa l'tgoO'ov'ta 1'la 'to. yclJ,W xat 'tOY ltOAAa ltlaO'laaJ,lO 'tOU YfVOV;, aa; c5ta13e13alro. OtL au !lqJcOvcor;; ltQo; 'tov; xav6va; twv aOXtoQwv f.,ta;, ()E 13QlO'XStaL aAAo; dEOV xatan'l1AO;. "EXEL lOt; !lsyaAov 13 a {}.J..t 0 v tilv MVaJ,llV tij; 1'ovq . .tOtlJ'tOC; xa! eLV(lL a; LOLOO'u1'xQacr[a; 3tQocoQlaJ,lEVO; va 1'svvtlO'tJ xal va ltaQa1'ct1'tJ 1'EQa 'tExva.

APrrAN

AE aXElttsO'{}S va 'tOY sioa1'a1'Ste Otl]V aUA~ xui va tOU 8l'tL()LcO;EtS EXsL J..tla {}Eal 1'l<X'tQou ;

x. AIA<I>OYAPOY~

e€AEtS va aa; !-tlAtlO'CO SLAIXQLVW; ; 110tE osv Eq?aVt(Xa{}lJxa' E"xaQLOtO to El'ta1'YEA!lci !lac; OtaV £XCO!lE va xdvcous !!E !lsyaAOU;. BQlOXW l't(l.VtO'tS OtL StVS xaA'thEQa YLa !la; ·wl'e; ym,.

MOAIEPOY ._ ... ~ __ . __ . __ ._~~.

... _ _ -, ~........... ',.. .

, .Q ' , ) aov '0 I «oc EL VCH [30/'l'X0~.

't OU'" va xa'tctYlVWIlElJa ~E 'tOV,· '- ,,_

s:;v ;VOIIE va ()cOOW!1E /,01'0 'twv :n:Qa~EcOv !!a; as xnvsvu' aQ_XEl

I)~ "',.. r • , • , B arnoQOl!!!E • e o'OU.(01)1I E '(ov~ xavova; tf}; El'tlO't'l1f.,tlJt; x a 1 't"

V ux /I. '1) r " ~, naY!la I

, <I , uv cruIIRU. Ot !!syaAOl- cJ.; [ SlYS q?QlXtO It,,, .

1'La O,'tL Xl riJ. ., " ",.. Yla-

-otav aQQcootllClOUV. O:ltanouv xala XCH OCOVEL va '(0'1)"

'tQlhjJouv 01. 1'LatQol «ov.

TOYANETTA

'AO''tElo l'tQawa ! 'Axo-u; tOU; au{}ciBEl; va {lEAou: va 'tO~;

'.1. ! Kal IITJ' :n:co'" yt' auto l't'l1yalVEtS aEt; ; EOH; :;t'l11'aL-

YlatQE'YF'tS . r ." ".

VS'tE 1l0VO Yla 'tl}V ltA'l1Qco!!n xa1. Yla va ot<X'tci~Ets 't<l YlcttQlXU.

CLV J,ll'toQo-uv, a; 1'latQcu{}ouv 1l0VOl trov.

x. LlIA<POYAPOY~

~Wot(l. ! °EIlEtc; E"!!aOts UltOIQSCO!!8VOL !lOVO va O''l1AEUCOJ.lS OU!!q?cova l'tQo; 'tov; xavova;.

APrr AN (cn;ov KAEuVtJrlV)

,

"to\):;

vo-

K tJQIE, a; !la; l'tU xavEva 'tQaY01JOUXl n xOQTJ !!OU.

KAEANeH~

ArrEAIKH

'EycO ;

KAEANeH~ (lte xa!A'l]Aij q;rovij o"tijv 'A"'{'{EAlXi))

M nv aQv'l'j{}Yj'tE. oa; :n:CtgCtXaAwl}a oa; E~'l1Yncrw 'tt ve n O'x'l1vn l'tOV {}a 'tQaYOlJotlO'COIlS (!lE"'{a'Aoq;c&vro~).

60

............... ? .. ~.~.!~~ .... ~~~NTA:sIAN A:SE>ENH:S

• • - _ •••••••••••• _- •••• _-.- ••••• __ ._-·-···_-_· ••• u • __ ._._

.1ev elOO ()UVa1:iJ qloovi) Yl(( "tQayov~k Eiven ·O(..looC; aQ~~"t~ Yla v" dxoua"tU sBw IlEaa. ea EXEtE tl)v xaAooaUv1} va J,lE aUYXOOQ~crEtE, aqlOV J,laALatll {3AS:Jl:c"tE on avayxr(~of..l(U va ~rjtllooo Bofiiba Xl' a;co t~v BEa;coLVlBa.

APrrAN

Elval wQaiol of (f'tLXOl ;

KAEANE>H:S

Eivat-axQL{3w; E1.;ceh-Eva aU"tooxEBIO (..lEA06Qa(..la.axL. e' axoUOEtE &;CAW; Eva ;CE~O QU-3(..llXO sQYo ~ Eva Eloo; €AEu-3SQOOV OtLXooV, o;coo; b1}AaB~ "to ;ceX{}o; xal f) avayx1} €J,l;cvsouv OVO 3tQocroona av-30(>llYjtOO; va 3tOVV 0, tL ata{}avOVtal.

APrrAN IIOAU xaAd. "A; aXOUOOOJ,lE.

KAEANBH:S

'rB ' e e '.0. -

OU 'l] 'lJJtouecrl; t1}; aX1}vij;. "Eva; (3oO"XOC; EIVaL 3tQO-

~'l]AOOll~VO~. as Illa ;c~Qdo"taal ;cou (..lOAl; aQX(1_;El, otav E£aqlva a:1tocrm~ .1}V :1tQOOOXYJ tOU XanOIO; ,') 00 1.1 [30c; ato 3tAaYL .0'lJ.

~ ,.,' , (.!1' " (.! I

t",EqlE"ta1 xal jJI\E:1tSL Eva pnvuuoov av-30CO:1t0 ;COU (..lS 3tQO-

o""t~xa AOyta 6nQoo{3aAE (..lla {3ooXO:1tOVAa. Eu{}uC; E£ aQXfiC; 3talQvEl to (..lSQOC; .0U qlUAOU :1tOU OAOl oi avaQSC; XQEOOatOVV va aE(3ooVtat. Kcl &lpOV SUJ,lcO(>llCJE to f)avO'uoo Yla tTjv xaxoYj-3E,la rou, ~AY)?la~EL "t~ 130o"Xo3tovAa. "Q! .( (3M:1tn! .a cDJ,lOQ<PO_"tEQ~ rou XOOJ,lO'U J,lana 1:IJC; Exuvav "ta cDJ,lOQqlo"tEQa oaxQua 1:~U XOCJ(..lOU. ·AAAOl(..lOVO! Ei:1tE &;co (..lEaa rou, :1tW; (..lnoQEoE vc 3tQoot!aAn Eva rrioo a£LOAd.QEUtO :1tAcicrlla. IIOlOC; av{}~oo3tO;, 3t010C; (3aoBaQo~ -3a ll3tOQOVOE va J,llJ auyxlV'l]{}fj &3tO 1:StOLa oaxQua; cI>QOvtt1_;El aJ,lEoooC; va Olpouyytan ta MXQua

~IOAIEPOY 61

-- .•........... _ ------_ .. _-----_. __ , -- .............•

...................... n •••• n _ •• u •••••••••••••••••••

aUta ;cou ta~QLOxE 1:000 WllOQ<PU, iU' il U;LOf.atQEut'l'j ~ooxo· 3tOVl,a qlQOVl:ltEI XL' €XELVy) cru'Y'X.QOVooC; va. 1:0V EuzaQlO1:~On Yla 1:YJV &[3Qa €x80ui.EUOL rou, una Il' eva 1:QO;CO rdco )CaQI"tOO!lEVO, (..lE ilIa. -r00Y) 1:QUqJEQOt'l'jta, J,lS (..lta "(oay) :1tEQlmWElu, "ou 0 Booxo; Bh IlltOQEL 3tAEOV v" avnata-3fj. K<i&E M~t "ty)C;,. xeWE BAElllla 1:1}~ ELV{Xl x· Eva BSAo; 3t01l ;CEQV~ .Y)v i{((Q8lct rou. ASEL U3tO IlEoa tOU, 1:( ;COAULLll(hEgO JtQdYlla 01:0V XOOllO d"o eva "tStOW EuXaQlOtW; Kal tl as -3a Exava, xal 1:( xlv8UVOU~ M -32t alStQEXa Yla va £AxUOoo tYJ yAUXEla EuyvCOlloauvrl (..ltdC; tStOlac; 'Wuxfi;; "H :1taQaataotC; €1:EAElooOE xooglC; va. 3t(>0- Of;U 3tOla xa-3oAou €XELVO;' €AU3t~-3Y)XE 1l0VO 3tOU 1:EAELOOaE YQllyoQa, YLUtl .0 .O .. OC; t1}C; 1:0V EXcOQWE U3tO t~ AU.QE'Utll rou BoaX03tOVAa. Kat UltO tnv :rtQcO"t'l'j autn <poQa "ou tilv EL8E,

e ,\" ':J _0. ~ , er t Qo'vr"v

xeLl coto tT]V 3tQoot'l'] aUYlll1, CLLCJuaVE1:ctl IlEaa rou 0, L X VJ

sQooC; BE -3a "tOY ExaVE va aio-3av-3U. 'AQxttouv "(a Baaava tOU XroQlCJllOU' ax! Mv (..l;COQEL va ;avaafj :1tASOV EXELV'l'jV 3tOU "tooo ALYO "tTjv dBE! KavEl 0, n J,l:1tOQEL Yla va £aV(laU 1:l)v o'Wt t'l'jC; :1tOU IlfQa xat VUX1:CX 1:Y]v EXEl OtO VOU rou, ~la 1:Y) BooxonoiiAa 1:0U tTjv exouv 3tOAU :1tEQl:tlglOIlSVy) xal BEv u:1taQX,El tQO;COC; va. tnv ;ava8U· MEo' 01:lJv 3taQa<poQa tli; uyciIt'fl~ tOU u;colpeLaLsEl va tY) ~'ll"tYjou Eic; yallo, ytutl vOlcO{}a :!tro; asv ll3toQEL 3tAEOV va t~cru xooQlc; tTjv U;LOAChQEUtY) w(..loQqJla t'l]C;' x' EXeLV1} J,l' eva YQalll.tataXI "tY);, Erttt1}BEIOta-ra O"1:al(..lEVO "toii MVEL .i)v aOEla va 3tQo(3fj. ~'U'Y'X.QOVOO; O(..looC; Etao- 3tOlSLtm Ott 0 :1teLtEQU; t1}C; -3s1El va .rw BcOon as aUov xat on YLVOVl:CL1 xal 0'1: 3tQoEtOl(..laOlec; 1:0V yallou. cI>avtasea{}s 1:Y)v &rtEAltlaLu"tOu o'Uo"tUXlCJIlEV01J Booxov! Elvm -3avaat(..lOC; i1 {}lL'WLC; TOU' 1:oii eLVat &Mvato va. til <paVTua{}fj CJtY]v uyxaAla. EVOC; CiAlou. '0 &ltEAJClOllEVOC; EQooC; roo "tOY xdvst va ~Qfj tgOltO va nau OtO cr;Ct tl 1:ijc; {300X03tOUAac;, 'Vta va 3tsla{}ii av

o KATA ~ANTA::EIAN A::E8ENff::E

-----_ .. _ .. __ ._---_ .... _. __ ... _ ... __ .•..... _ .. __ .... _.-- .. - .. -.-------.--~.---

1:0V aya1[~ xal yux va wu 1CTI 'tL an:ocpao"L 1CQEm,L va :n:aQn. B},EiteL '1:1;; StOLIlCXO"LE; Yla XELVO 1COU CP013ELtaL, 13M:n:Et tOY avciSLOV aVtLs1']AO 1COU il t&L01:QO:n:(CX wu :n:u"tEQa "t1']; avntr(aO"EL 'O"tOV 8QU)'1:(X 1:0U, xcxl tOY 13AE1CeL {}QtCXIl13EUOV1:U 1:0V YEAO'i:O EXelVOV r(Vt(~l'}AO Xona o"tl}V ayun:1']IlEV1'] 1:01) 1300"xo:n:ouAu aav va aXIl EsaO"cpaAtUIlEV'I'] tllV XUtciX'1:Y)UL "t'l'];. ,1Ev Il1COQEL va xQa't~O"n tljv OQYrl '1:01). P(XVEL {}AI~eQE; Ilanf; UE XeLV'I']V :n:ov AaTQeVEl, aAAa 0 O"el3aallo; 1COU tij; SXEL x· il :n:aQouaLa tou 1Ca' 'tEQa t1]; 'tOY EIl1CO&(~OUV va IltAl1O"rJ, v' &Vo(~n to atoJ,ta rou, xal "tij; J.tlAEL 1l0VO flE ta udn«, Ma O"tO tEAO; &fV xQatu§taL :7tEta xal 0 81200; rou 'tOY :n:cxQacpEQEL xal O"t1}v :n:aQacpoQa 'tou 'EQOO'tO; t01) tl'i; ".Ret ta AOYla aUta :

(-tQayoullsl)

'Qgaia q)LAL~, :ltOAD :ltOVOO, :ltOAU ytU os ultoqJagCl)" «VOLSS :lt8tll "to. XSLA'l'} OOU XL' avOlSS "t~V xaQllui cou

xat :;ri:; !-lOU :ltOUl. sty' ~ flOLQa uou' va ~1l0OO 11 va ltsitcivoo ;

ArrEAIKH (,A:ltOXQLVE"tat "tQayouBoov"tO~) Me [:lM;CSL:;, 8uQO!, frAt[:lSQij, fle {3M:n:SL:; /.UltTll.l8VI1

a"tau yaflou "tOUtOU t' alWUO!-la ltOD tOOO os tQOf.t6.~Et· frooQ(;) '\j1l]/cU orov oUQavo, otQiqJOO xULta~oo soeva

XL' avao"tsv6.~w. Ll.sv fl:n:OQEt:; tOY :n:avo !-lOU va VOIWOU~.

APrrAN

nOtE 1l01) &E {}a Il1COQouO"a va cpaVtaa{}w 1CW; dval toao JtQOXOOQ1']IlEV1'] il XOQl1 1l0U, va 'tQcxyou&ii stO"t 7Ef!tpa pta'w, xOOQl; xa{}6Aou va X01CLci~n.

KAEAN8H::E "QQaLa ~tAL:;, :ltOU "troAitt~SV 0 3UC11;UXO:; 0 8uQOt:;

:ltoo:; itauQtOXS ii aya:n:'l'} tOU it€OL flEa' Ot~v r.aQ3ui OOU; ArrEAIKH

To [:lM:n:SlC;, 0UQOL, 0' aYa1too, "to AEoo xat Mv to xQu[:loo.

KAEAN8H::E

TAUXSLa. stv' f] AESL 0' dram)), 11-11 :ltCii:; va tl}v :1tuni'\j1OO;

63 _ .. _.- ..... -~~~.~~~.?.!_---.---.---- ... -.-----

_ .. - - _ _ -_ _ --

TljV 51;ts;; xol tijv axoucra, q)tAl;; uou, ;avartE:; rnv.

ArrEAIKH Tijv d:ta. 8UQOL, 0' aya:ltoo.

, KAEAN8H::E

ArrEAIKH

NaL, cr' a'la:1too xal 0' aya:to) xat BEv to XQU[:lOl, 8UQcrL.

KAEAN0H::E

Ssol xa1 [:l(10LA.Ei::; EOEi:~, :tOU OA.Ol !-l:1tQocrta 11-0U ,:1t€ql"touv

, Ot';'v Slll;UVLa uou tt SLV' .q 3Lr.lj oa:; taxa;

!1:1tQocrta., '" "'1;

Q11-ooC;, ~LAL:; uou, 11-ta. Or.A'l'}Q~ o~,(~;vt 11-E [:l,ao~vL ,lOt:

aAAOC; os ~aAEl, os 'i;,'l1tEL %(1L 0 aAAOV ita OE 3oooouv.

ArrEAIKH

.A utOV "tov aAAO rov flLOOO xa~oo~ flLOOO to Xa,QO, ,

:XL' o:n:w;; ytU oEva 11 O'\j1L rou qJQtXtiJ sLV(1t xaL YLa !-lllva

KAEAN0H::E

Ma ii 'lVWf.t'l1 tOU :n:a"t€Qa oou EXELVOV itSAIlL tooQa.

ArrEAIKH

iKaAALO !-lS :itaLQvsL {; itava"to:; :n:(1Qu va. :n:6.Qoo EXIlLVOV.

, APrrAN

Kol 1:1. AeEL 0 1CUtEQa; O"S oAa aU1:ci; KAEAN8H::E

APrrAN

.' e , v· &xouIl U\JtE; tt\;

IIoAu xou'tO; {}Ct elVUl autOe; 0 :n:atEQa;

, , ,~, , 0 '

-<XVOl'j<iI.££ Kat vu (.1.1] II.Etl 'tl1C ta .

KAEAN8H::E (frEASt VU EsaXOAou{h'ioU)

,,'Aya:it'l'} !.l-0u ..•. >

APrrAN

'H ''''''"(''S>'l,a a"1:~ MVeL rcOA" xaxCt :n:a-

"OXL, 0Xl, aQ'KE'i:. "'VJ ....... u .,

'0 (3 , 8u' ooic ELvaL a,,{}aBEO"tU1:0; xal. fJ (30-

-euBElYlla"tU. ooxoc "'v "

64

o KATA <pANTA:l:IAN A:l:6ENH:l:

_ _ __ .. __ _ _._ _-_ _ _. -------

axonou/.a ¢lj,l~ eLva! a"al~Eatatl1 va AEn tatow nQuY!lata !In:Qoatu orov n:atEQa tl1;. (:l:·dlv 'Ayy£I.LXTj) ~Ei:~S 110U .0 xaQtl auto (-to I,o.!l~am). At 1... nov slvci {}a MYla n:ou £-AEYE~; Movo VOtE~ Eivm YQaI1IlEYE~ saw.

KAEAN6H:l:

Tl! Aev ~a(QEtE lleD; tWQa tEAEUtata, XVQlE, {3QalJl1XE tQon:o~ va YQaq)(ovtat !lOYO VOtE~ xal va un:OYOOUvtat ta AOYLa ;

APrrAN

IIoAv xaAa. AOUAO; am;, XVQlE )CaL .• au revoir. Mn:oQoulls va xdvmus )Cai XWQ1; to aVUl()2atatO !lEAO()Qal1atuxl aa~.

KAEAN6H~ 'EYOlll~a n:eD; £a aa<; BwaxEBa~a.

APrrAN

Ol aVO'l'jalE<; Bev BlaOXc()ci~o'Uv . "'A! va ~ yuva"Lxa !lOU,

~KHNH EBAOMH MnEAINA-APrrAN-ArrEAIKH-x. 6IA<pOYAPOY~ 6QMA~ ~IAcI>OYAPOY~:-TOYANETTA

APrrAN

Nd, aya1tl1 uou, 0 YUlO<; tOu XUQlOU AwcpouaQ01J<;. 6QMA:l: ~IAcI>OYAPOY~

IIoAv n:EQlEgyW<; 0 E>EO<; aae;; sBwac tov 'tltAOV ti'ie;; ns{}eQa;, nOAv ato 1tQoamn:o aae;; cpaLvEtat .....

MnEAINA (8LO-KomOUao.)

Etl1al nOAv EUtuX~<;, XUglE, nov fjM}a 8'Yxa(Qm~ yta va sxm tilY tl!-t1)V ()la va aa<; '300.

~10AIEPOY

65

__ .. _.-._ ....•........ _ _ _ _ .

6Q~IA:l: ~IAcI>OYAPOY:l:

'Acpou ato JtQoamn:o au:; ... acpou ato n:Qoaco1to aa<; ... ~1~ {llExo'IjJatE, XUQla, ato !lEaOV tij; n:EQl6Bou xal n ()LUX01tl] a'\lt'l'j j.lOU heLga;E til !lvnl-ll1.

x. AIAcI>OYAPOY:l:

'AvaBaAE to, E>ml1u, Yla (D),OtE.

APrrAN

llm<; n£EAa va l1aou~ E6m n:QO 8A[YOU, ayan:l1 !lOU. 'TOYANETTA

, '~1 A a

"A ! vaL. xugla, Ex-aemtE to BEUtEQO n:atEQCt, to aya!l

X. , ,~, ef... ' 0

toli Msuvovo; xal to AOUAouBL nou 'W AEVE Yl lOtQOn:L .

APrrAN

, , 'xuntO xal BE-

"EAa, xO(1) IlOU, BwaE to XEQ! oou orov '"

$ ""r o~

~al(oO€ tOY Ott {}a taU SLOCH man] Ou."uy •

ArrEAIKH

APrrAN

66

o KATA <pAXTA~IAX A~eEXH::S

··············~············· •• • ••••• u •••• w ••••••••••• _ .

..... ....•........... - ··········_·.· _.u.

awtJtd{h,w EXElVYI. xcti orv 2;{0) rlVdYXl1 VfX :tE(lI!-lEV(I) :tE(llaOOtEQO.

ArrEAIKH

"Av cta{]E rdoo clhwAo; E'JEi:;, XU(llE, ()Ev Etf,l((t Of.l.Q); 'to t()1D x' EYW' xnl ad; tJf,loj,oyw Ott fJ &;ta aa; DEv EJtQO~Evll(JEV &XO!lll uQXEtr,v EVt1.!;tO)(Jl ad),., iWQOLct uou.

APrrAN

"A; ELVat, a; ELI' at . {}u EXU;; thv XfH(lO va tClv EXtlf.l.l]an; Q'tav {}u YLVU; yuvuixa rou.

ArrEAIKH

"OXl, JtatEQa !lOU, OWGE !-tOU "tOY xUlgO, os JtUQIXXUAW. '0 yallo; ELVat I-Wl aAUGl(la Jtlll; (lEv JtgEJtEl va OEVU 01(1: tii; ~(a;; 't1; xaQOlE;' xa1 (tv 0 xUQtO; chat €Vtlj.w; aV~Q(I)no;, aa -Ita {}EAl1GU JtOtE va oEx.-Itfi YlIl: yuvuLxd tau I-Wl: xog1'] nou 'tou tiJ SLVOUV JtuQa ·n] ~EAYI(J( tl1;.

eQMA~ AIA<I>OYAPOY~

,1EV au f.l.CP wV!j) , OEU)'[Otv[;;' !lE to va dllClL EVttIlO(; aV~Qcono;, OEY EltEtCU on, 01:1' nQE 'f.€L \'(~ au; ()cx.~W ~:t0 tiJy XELQa 'tOU Jt(UEQa ua(;.

ArrEAIKH

'H ~(a OEV cLVE 0 Xfi/,UtEQO; tQono; yd!. v" uyuJtllftii xnVE(~.

eQMA~ tiIA<l>OYAPOY~

r O'r ~~ '" " so:: ...~, e ~

\lCO~ l"OJ..l.EV E", avaYVCOUECOV, UEGltOtVl~, on or UQXULOI 0"1)-

v~{h~av v'anayouy ou:! Tii; l3(fi:; tl:; xOQl:; nou -i}-&EAav va VUIJ.CPEU-ItOUV ano -ru uJtttta tWY :t:aTEQcov rmv, (ha va Q)alvEtaL

67

110AIEPOy .

. .

.......................

'Q' O"tac &yXC("(,(; tOu

OtL OEY glrttOVtm ~tE tn aUYKat((uEOL rrov "

<'hOQd;;.

ArrEAIKH

68

_ _ .. g ~.~!:? ~~~.~.!A~IAN A}:eENH~

... - - .

_ __ __ , -_ - _-- _ __ _ _-_ .. _ _ .

MOAIEPOY

69

APrrAN

J-lou qJUlVEtaL n(;); :ta[~w XWJ-llXO 3!go(Jomo EM) J-lEcra.

MfIEAINA

AfTEAIKH

'1 -\ ':I'

,h. V 11~OUV at~ {}Eal cou, ayc(rcll J-l0U, os {}a t~v 613(a~a

xa{}OAOlJ va JtavtgE1Jtu' ~a(ow T!Of,U XCl/,a tL {}a €xava.

ArrEAIKH

Ka{}~q.lla ltOV ltaVtQEuEtr~L hEl xal Eva axoltlS:O axolto; 0 OLXO; !-lOU ELVE va Bow Eva au~'Uyo ltOU va "tov ayaltw D:llthvu. xal va 1:O'U uqJtEQwaw 8AOXAT}gT} "tn ~Wll !-lOU. 'OIlOAOYoo on 0' auto ~T}too xaJtOtO aauAo. MEQ!Xf; ltav'CQEuOvtat !-lOVO Yla v' altaAAayoliv alto tOY E~av(lyxacrllo tooV YOVEWV ttov xcl Yla va IlltoQouv va xrivouv O,'tL {}f.AO'UV. Elvs xal UAAE;, xUQLa J-l0U, nou {}EwQoliv to 'VallO EltLXEgOYj EJtlxElQl'}aL, ltOU ltavtQEuOV'[aL 1l0VO YUl ltQoya!-llCl.lE; OWQEEo; xal Yla VCL ltAoutljaouv alto '[0 {laVatO eXElVWv ltO-U It(J.V'[QEUOV,[Cll- TghO'l'V !l' OAl'} '[11V EVXOALa altO au~uyo as au~uyo ytCt va aqJEtEQw{}OUV '[to; XAl'}QOVO' !--ttE; '[WV. "Q ! avtE; ltOAU aALYo ·d; !lEAEt xal ltOA-U aA(yo Qlgov,[L~OUV '[( ELoouSav{}Qwlto; {}u ELVE £XELVO;.

~ atQm :J!lo '\ , '\

~ x EYW ltO".U xaAa xUQla "

xed !:a(Qw' , ,,' 1l0U, tl {}EAE,[E va '3'clltS

," Eltlall; xnt rrcoo xa/ln eLa,[E as ' . , e

AE; aa; ltl{}avcv va !l ~v EtVE '[oa) Of , !-lE;,a, l1a or aUlll3ou-

( EUlW(,O va EXtEAEa{}oiiv.

MfIEAINA

Tti <J)Q6v ' '.~ ,

lila xci llulxa xOQltata O;tW T '"

xAEov, qJatVE'[aL, va urr:o'[ciaawvt " <; erorn au eJta'ljlav Avto '[0 aUVll{}l~av aAAO,[E. at a'[Yj {}EAllal '[OU lta,[Ega trov.

ArrEAIKH

Of To xa{Hixov X<i{}E XOQll<; €XEl La 0 l' ,

OUtE ~ AOYlXi) OUtE of VO ~ a :o~, ~uQLa uou, xai rou av'[a' '.~ _ um I1ltogo'Uv vc EXtElVOUV ta oQlci EL<; xa·uE ltgaYllu.

MllEAINA

~av 'A' e,

'" va EI1E, 11 sm{}llllla oou ElVE va ltav -

OjAO)<; va ~laA€!;n; 1l0v'YI oou to' " tgEUtu<;, £VVOEL<;

" v aVtQa aOll.

ArrEAIKH

MfIEAINA

fiEv XciVEl<; '[(ltOt' uno a~!J.EQa ltagu va aVtlAEYU;·"H{}E/.a 01100; va l1;atgu ti Evooiiat;!--t' alJ'[a ltOU ELltE;.

ArrEAlKH

'Eyw, xugla !-lOU; ,[L 6voouaa 11' avta ltOU eL1ta ;

MIIEAINA

Elc«t rooo avoT}t'l'J, ltOU o€ a£ auvsQ(~Ollctl.

ArrEAIKH

~A c r

v 0 rratEQa; 1l0U &s {}EA ' - ° '

a)(Ela; !--tOU, {}a tOY E~OQ' tJ ~~ ,IlOU wall crv~uyo tTis agE-

, '" - XIO"W '[OUAaXlatOv va ' ., ,

va rraQw svuv ltOU os {}" 1111 J-l avayxaan

a !lltogEaW v' &yarr~O"O) rrOtE 1l0U.

APrrAN

~il; ~l'}'[(o cruYYVWllllv, XUQLOl, YL' aunt cAa.

I1Qocrlta{}El,[E, xUQla 1l0U, va !If. aV(J.yxacrEtE vu ail; arravt~aw IlE aMaoEla' vo. ELatE O!-lOO; ~E{3ct(a ncO; oE {}a to xu-

'tOQ{}waE'CE.

MIIEAINA

........... _ __ ._._ .. _ .. _ _._ _ __ -._ _ .. -.-

.......... ...~.~.?~~.!.~.J:>g: .

..................................

71

70

ArrEAIKH

/.m:o; chaYX1l va Byw yd_( XCf.;WtU ,UJ(O~ECH rcov va tY)V ctvaI3cH.co. eli yt'QlO(J) ;rob.' ygilyogu.

,APrrAN

ElVE cHhh-cLtov

MITEAINA

e e , to ou[.tBoII1lymvE, Mltf/,lVff. uou, xul :rrEQaOE Xl coro

, ~ 01_]' ta'IOC'l ....

J.moYQacpo (01) 'Ita XCt \'0 J( - '" _ ~ .,..

1IIIEAINA

K' fXHe,; J.wl tOOO YE/.ola llEgl]q:aVfta xed !-wx rdoo ulJ'3aaE<Jtat1') 8ltUQOI, rcov &0; 0 XOOI-W; Cb:OQcL.

ArrEAIKH

'AVtlO, ;rat8( [.tOU.

2:a~ EltClVlxAcqlBaV(J), xeQlu uou, O,tt Xl'aV xaVEtE,tlrcOtE as{}a Enlt1Jx,en:. 2:tO ltEla!la ouc,;, as- -1M rcaQEXtQUltW' xul 'YUl va ad; xdvto va xaaEtE xa{}E EAltrBu 3'(W; {la eJrLtUj(EtE eXEtVO nou. {}SAEtE, M au; anaAAd~co altO til" rco(01)Ola !lOU.

APrrAN

2:tO XuU) , aycb:l1 uou.

2:KHNH OrL\OH

2:KHNH ENATH

APrrAN-x. MAq)OYAPOy~-eQMA~ MAq)OYAPOY~ TOYANETTA

APrrAN-MIIEAINA- x. LHAq)OYAPOY~-eQMA~

MAq)OYAPOY~-TOYANETTA

APrrAN

~ , II' ayanEi oE a1tlatEutO ~a{l!l6.

Nci. flla yt1vaLxa nov r _

x. LlIAq)OYAPOY~

"AX01)O'E. L\s-v lb:agXEl !-lEao; OQO; E~W. 2:s- .saOEQE; i\J.lEQS~ 11 f!a ltavtQSVtne; !J.E tOY XUQLO oil {la lTQe,; aE [.tOV(lat-l1QI. L\uxAE~E tt nQOt1f-lQC; ano to I'>IJO (~'dIV M1t€Aiva) M i] avyx'U~s(J'Ol. {fa t~V 8LOQ{lwaco EyW.

e ,

uno-

ea It'Y}yUlvcoflE x' EI-'-1:1-;.

APrrAN

8a O'ac; naQaxaAol'iaa. XUglE, va !lOll rtYjtE moe; BQlO'XEt8

't~v xata.O'taOL !lO'U. , ., •

x. 6.IAq)OYAPOY~ (OqJU'{f-IO!-lE-cgwv -cOY Ag,{,{av)

"EAa, eCOf-la., maaE to (}X;.o tOU 'X,Sgl, Yla va ()OU!l8

MITEAINA

72

_H____ 0 KATA <I>AXTA~IAN A~eEKH~

........ - .•••••• - ••••••••••• - •••• ~ ••••• ~ ••••••••• - •••• - ••••• - •••••• ·······················,·······.· •••••••••••••• 4 .......••••• •

MOAIEPOY

73

-_._._ _- .•..... _ ---_ _ _ _ -_. . __ . __ _.-_ _--_._- .. --.-----_--- _._ _ -_ .. -_ - .. _ _ ..

xavn:; xal.l) OlaYVW(J[ tOV acpuy!-IOU tOU. Ti ].Eyn; ; eQMA2: AIA<I>OYAPOYS

:J..6yctl 't11; aIlOL~a(ac; 0"1JIlJta3E£ac; Jtovex,ouv BL(X tOV vas breve 'tou JtUArogov xal JtoA.J.axl; tWV %OAYIMx,rov Jtagrov. 2:a:; B1E-ra;E Bef:)alu va tQwtE '\jJ,!)ta ;

APrrAN

x. MA<I>OYAPOY~

"0;(1, 1l0VO f:)gaO"tcX.

x. AIAiI>OYAPOY2:

KaM.

eQMA2: AIAwOYAPOY2:

"E, val, 1VYltcX, f:)gucrtci, 'to '£OtO XaVEl. 2:ac; VOcr'YjAZUEl 116 JtOAA1) cpgavlj<Jt xal 8a fitav &Mvatov va JtEO"ftE 0"6 XUAUtEga xeQla.

~() ~ ~ ,

tt ELVE uJtOtQax,1J:;, Yla va !l1)v 'mil tgax'll:;.

x. AIA<I>OYAPOY2:

IIoAv xaAa !

APrrAN

eQMA2: AIA<i?OYAPOY2:

'Altrocrtlxa;.

x. AIA<i?OYAPOY2:

x. AIA<I>OYAPOY2:

<lE;y) , QxtCD, oExa, aQtlOUC; aQI-{}llouc;' Ev4> O"ra cpaQllaxa, -nEQlt'tOV:; aQdhtOv:;.

IIoAv xaAcX.

emrA2: AIA<i?OYAPOY~

Ka' '1 ~1' "

I !lUr.lcrta Or.LYOV UH1XtO:;.

x. b.IAiI>OYAPOY2:

APrrAN

KciAAlcrtc(.

Au revoir, -xUQlOl.

eQMA~ b.IA<i?OYAPOY2:

_ L\ELYIlU, oUIJXQuaLu; tOU crn:AljVIXOU Jtag£y;,::ui-tato;, ol1Aa()l} rou O"Jtt.'!)vo;.

2:KHNH AEKATH

x. t.IA<I>OYAPOY~

MIIEAINA-APrrAN MIIEAINA

"EQX:OIl((l, :n:mo( 1l0lJ, Jtglv E;EA-{}ro, va crov Jtw xan Jtou :n:QIlJtEl:n:oAu va 'to JtQoO"Il~m;. IIEQvwvm; IlJtQO; altO to orolla'tIO tfi:; 'A yYEAlX-\i; ElBa !iva VIlO Ila~( 't'Yj:;. M6Al~ IlS e1bs 'twatQl1VE.

"AglO"ta.

APrf'AN

·'OXl. ~O XUQLO~ IIuQYVov i.iYEl Ott to l1ltug 1l0U JtlXcrX,Et. x. MAiI>OYAPOY~

74

o RATA <I>A:NTA~IAN A:£0ENH::E

._ .... -_._- - --

._ _-- .. _ -_ _ _... . _ .

_.---- _ .. _._ _-

:\lOAIEPOY

'j5

APrrAN

APrrAN

"Eva; vEo; Ill; tlJv XOQ1] 1l0U ~ MrIEAINA

Llev sxn; va !lOU rcu; tt;,:ow ; AOY'I ZA

8a (IOU Jt& av {tEAu; va (HaaxEMau;. to JtUQ(.qlU{tt 'tOU "'Ct'L6cipou 11 to '!.I:u{Jo t;ii xOQax(1 xat t1i; aAEJtoU;, rcou !lOU tOV

il-tu{Jt;tv JtQoX.{}E;.

NaL "Hrav I-ta~( t11;; xat 11 !llXQYJ AouLsa. PWtl1aE 1:1W vlt aou ta rcTI.

APrrAN

2:tELAE ~lOvn1V £8&, uyciJtl1 !lOU, atElJ.E 1l0Ut'Y}v 86&. "A! 'tilv &6laVtQorcll. (Mcvoc) Tcoga xU1:al.aBalvco tTjv 8rtlf..lOV'l] 't11;.

APrrAN

Mv 0'0;:; YUQEUCO (1)1:a.

AOYTZA

Mu tt AOLltOV ;

APrrAN

~KHNH ENL\.EKATH

APrrAN -AOY'!'ZA

"A 1 rta!lJtov'I1Qll ! ~a(QEl; ·tt {tEACO va ftw !

AOY'I'ZA

AOY'!'ZA

T( IlE {JEAEl;,fA.rtallrtu ; "H llallCi Iloii EIJts 1tW; !-t' E~'l]tYJaE;.

APrrAN

APrrAN

Nat. "EAa xovrd. II(,lOXWQl] 0'10. rUQlGE &31:0 '6&. 2:'l]XfOeJE 'to. ilana GOU. KUtta!;E lAE. "E ;

AOY'I'ZA

Ma ti ;

APrrAN

APrrAN

M GOU Eha va EQ)(.EGaL vu !loi) AS; CcIlEaco; O,'tl BAEJtEl~; AOY'!'ZA

AOY!'ZA

"E;

AOY'I.ZA

APrrAN

rr ,

To ExavE; ;

76

- - ...................................• ? ~~.!~ .. ~-~~!~.~!.~.~ ~.~~.~~~~ .

AOY I ZA

Nnl, J..tnCtJ..t:rtit uou: SQXOIlCtl x(.(l emu Mro o,t[ BJ-€:rtro.

APITAN

K 'Il' ~Il ,

tn oev SluSe; tl:rtOtCt a~lJ.sQCt ;

AOY'I'ZA

APrrAN

AOY I ZA

APrrAN

AOY I'ZA

APITAN

nO~ , , , .<l' , , " ,

I\U XCtI\Ct,uCt as xcveo svco va aiie; XatL rr.

AOY'I'ZA (BMreouou.Tj BSQya reov reijQB 0 'AQyyav) "A ! J..t:rta!lJt<'i !lOU r

APrrAN

~'A I " f C' ,

. a - unoxQLtQLCt, as !lOU ASC; Ott SH)Ee; Evav aV~Qro:rtO

OtO aro!lcitlO tfie; &BSAqJiie; oou.

AOY-I-ZA (XAUtBl)

77

MOAIEPOY

.. . u .. . ·.·.·.···.·n · .. ·. ·.u ---

_. ••• u •••••••••••• n ••..•••••.••• ••••••••••• __ •••••• •••.•.••.•....•

APrrAN ("&-qv ;ncJ.vEt areo "to XSQl) N a !lci{}uc; UAA'll qJoQa va ASC; "\jJElJ.ata.

AOY'I'ZA (yovat(~Bt)

Ms au"{x,roQSLe;, !In<X!lna !l01-' n &BsAqJn !lOU !lOU EiltS va:

J.Ln aou to :rtw' J.La {}a ao;, to nw OAct.

APrrAN

I1Qwt<x {}a tic; qJ~c; "{latl d:rtec; WS!lata, xal U(1tsQ<X {3ASxoue-

AOY-I-ZA

Ms aU'YX.roQsLC;, J..t1tctl-lml uou.

APrrAN

AOY'I'ZA

• "OXl, (.l3t<X!l:rt01JAT] uou. !lYJ J..ts BSlQUC;· APrrAN

AOY-I·ZA

"OXl, "{La "to 0s6, OXl, !lna!l1ta !lOU. (APrr AN ttSA.el va. "tilv x"tUltTjO"u)··

Nd l va !

AOY I-ZA

"Ax! !l:rt<X!lrrCi !lOU, !l' eGxotroGSe;! ~taao\J : 3ts{}av<x ! (llQoO"ltou:i"tCl1.L 'tilv ltBtta!-lEv'Y})

78

o KATA <I>ANTA2:IAN A2:8ENH2:

- _ - _ .•.•......•........ _ ....••..................................................•...... _ _ _ •...... - •.... _ _ -.~

APrrAN

Tl Elv!: almi. Aout~a; Aou·(~ha(l. "Ax.: ees (.LOU~ Aou'L6ltaa, XOO1') (.LOU. "Ax.: ouatux.iJ~ ;tOU !:l(.LaLI Yi xO(>1) (.LOU ns{}avE : T( £xava 0 a{}i,LO; ; "Ax! naA'l')oBsoya! N& naon 0 6«1130],0; oAE~ tl; BSOYE; 1 "Ax.: xooouAa !lOU, Aou'(~(taa !lOU 1

AOY'I'ZA

lVll}v xAaL~ rooo noi.:u, (.Lnullmi (.LOU. LlEV El(.LaL 8vtEAw~ m,{}u!-tsvl').

APrrAN

Mna 'nlv na!-tJCov110'l1 ! "A; elve, Gf auYX,coQw YUI 1[QOOt1') tpoQcL N& (.Lov ta 1tU; oAa O(.LCOr;.

AOY'! ZA

APrrAN

I1Qoaexe xaAa, YLatl 'to 1t01JAaXL 1tOV oAa tet ~ulQfl, {}a (.LOU "to nu av nu; '\jI6!.ta tao

AOY'! ZA

Mu va !.tl}v to nu;, !lrraJ.ma !-tOU, tYi; aOEAcpi); (.LOU, lI:W; GOU to einu.

APrrAN

"OXl, OX.L.

AOY'!'ZA (a<pou Sxut;t;a~£ :1tQUim uv alGOUn xavell,;)

~HQ{}I', J.uta(.L1ta !lOU, Eva; av8Qco1to; a"tl}v xd!laga t11; 'tY}v ,wQa 1I:0V li!loUV Xl' ~yOO.

APrrAN

Aomov ;

MOAIEPOY

79

AOY'!ZA

, -., :1!W~ f]"[av 0 5daxat.o;

Tov EQon11aa tl11{}e/,e xui !lOU El:1!e J ~

t 1'1; !-lO'lHJlX Yj;.

APrrAN (x.m;' HHav)

(Ot11 Aou'i'i;o) Kat i,Ol:reOV ;

AOYTZA 'H aOE/,cpn !.t0U flQ{}E uatEQa.

APrrAN

Kat AOl:reOV

AOY'!'ZA

Tou et:reE: q)'l)yetE, CPUYEt13, CPUYE'tE.

, ,

tln (.LE XaVE'tE 8ua't'll)(W(.LEV'l1 '

APrrAN

eE6 uoo ' <PUYEt!:.,

,Kal AOt:reOV ;

AOY'!'ZA K' EXELVO; ~Ev 11~EAE va <puyu· APrrAN

Tt 'tYj; EAEye ;

AOY'!'ZA

Tf}; SAEYE sva Gcogo :reQrXWata.

APrrAN

Kat tL CiJ ... 'Ao ;

AOY'!'ZA

" ", a:reaCt :reOAU ... :rem:; elvs

Tii; SAeye •.. tn; eAEYE ... 1[CO:; rnv a.y

1\ :1!ElO W!!OQ<P'll "tou xoouoo ...

.................•..••........ _ - --- , _-._-- .. __ .. _- -._ ,.-. __ .....• _.- _._ .. _._------

o RATA «I>ANTA~IAN A~8ENH~

MOAIEPOY

....... ~.u.~. __ 0 ••• _ _ •• __ .~ ••• __ •••• ~ •• _ ••• _ ••• u~ ••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••

81

80

APrrAN

K' ua'tsQCt

AOyoI ZA

<lYa'tSQCt yovchtas IJ.nQoata tlle;o

APrrAN

K' uatsQCt

xovr-z,

APrrAN

~KHNH ll.Qll.EKATH

Tlnot (m.o ;

AOyoloZA

BEPAA~O~--AprrAN BEPAA~O~

, ,~ ~ , "OU; IIme; ELaCtl ;

Tt aUIl~CtLVEl, ausl\CpS t'"

APrrAN

APrrAN ,. A'Y.. 1 al)s1..qlE !.I.0u, nOA:u aax,'YltJ,a.

BEPAA~O~

(XUVEL 1[(0'; &XOU81)

T" axove; xcl au ; Kan 'ljJl f}UQl~Sl 'to novAaxl, 8, vaL, w!

OJ ! j(ro~ EtBs~ Ka1 aAAa 1tQaYJ,.lata xu] ~E J.lou "ta AS;;.

° IIme; sLaal, no1.." aa)(''Yllla ; APrrAN

AOY I'ZA

APrrAN

,~ ,

N ,,, llya'Alj &l)uVaJ.lla, anla'ts'U't'Yl au'UvatJ,la.

at, S1!$) Il

BEPAA~O~

"A ! autO elvoi l)'UauQEato.

APrrAN

AOYoloZA

"°ltl, J.l:1tallna, lJ.f}v to 1tlatSVnc;' AeEL 'ljJEJ.la'ta, as

j3ej3alcOvro.

8'2

o KATA WAXTA2:IAN A:seEXH2:

83

MOAIEPOY _ ... ._ .... - ... --- .. -

--~.. ..... _._._--_ ... _ .. -_ .. __ ._---_._.---

---.-~-.---.-.---

- •••••••• ---.- •• - •• -.-- ••••• --- •••••• --- ••• - ... - ·················--···-·-----·······-_ ••••• _h •••••• __ ••••• • __

BEPAALlO:S

"EQXO!Lat,&bsAcps !LOU, va ooli JtQotsfvw Eva ya!Lo yux tljv 'AYYSAlX~, ti}v &vslPu:( !LOU.

npA~I::JE TPITH

'A8sACPS !LOU, (ll) !LOU !Llt.fj; xm'MAou Yl' auto.o JtaAUoxo, Ql.crO· eLVaL !Lla JtavouQya, (lta au&a8l'J~, !Lla &BlaVtQOJtYj ,-rou crE Buo ij!lSQE~ 1M .ljv xAdaw aE f.lOVaatl1Ql.

BEPAALlO:S

23KHNH IIPQTH BEPAA~O:S--AprrAN--TOYANETTA BEPAA~O:S

r Mv Lcr08uvallsL (l8

AotJtov ! &8SAcp€ IlOU, tl 1.8€av 8XSl~ ;

t.ua Mcrl xa{}clQ.IXOU ;

TOYANETTA

~ , ~ 0 xa ltaotlxo.

MJtu ! xaAUtsQO SLVa! .0 xa/\. -

BEPAA~O:S

e , a'AS r va IllMcrrollS ALYo ; ~ A~ .' Q:q;-t1awllSV auta. os t"

APrrAN

atlY"Tj', &bSAcpS 1l0U. ea YUQLaw.

IIEQlllEVS Illa ...

TOY AN ETTA

"A ! !lJtQa~o ! Elflat JtOAV EuxaQlatl'J(lSVO~ Jtov crouxavs 'XaAO ii SJtlcrXElP( f.A,OU xcl ~ava15uvciflwcrs~ AlyaXl. "AAAO.E .a ~avaA€f.A,E. l}ou ECPEQU s5m eva XOQov Jtov tOY auv~v.l'Jcra xa.a tUXYlv. AUto~ {ta crou <huAvan .ljv AUJtT! xal 1M JtQo8w{tscru xaAVtsQa tilv 'ljJux~ cou Yla oaa EXOf.A,E va JtOVIlE.ElvaL Aiyv- 3ttLOl VtUf.A,SVOI crav MauQLtCtvot, XOQsuouv xal .QayouBouv xai sIf.A,al ~s~aLO~ Jtw~ {ta EvXaQwtYl&ii; JtOAV. 'A~(~ouv Xl' autOl oaov &1;(eEt (lla auvtayn tOU xUQiou l1uQyy6v. 'E!lJtQo~, :rrUf..lE.

., :rtror OEV !A:rtOgSLtE va

To ~e:x.ucr(HE, acpEV.Tj, "

:xroel~ t-t:rtaa.OUVL ;

APrrAN

(cp Ell 'Y E t).

84

o RATA IllANTA2IAN A~eENH2

MOAIEPOY

.--_ ..... __ ......•. _-_._ .. __ .. _ .. _-----_._-_ .. _---_ .. ------- .- ..•...

85

2:KHNH AEYTEPA

2:KHNH TPITH

BEPAA~02--TOYANETTA

AprrAN--BEPAA~02

TOYANETTA

:Mitv_ -:UUO'EtE va <PQov.l~EtE, 1taQuxuAw, Vla ta GUJupsQOVtU tYJ~ ('(VYJ\jJla~ O'u~.

BEPAA~02

ilQO 7tuv'to~, &.BEA<pE 1A0U, {}a 0'£ :n:UQUXU/,ZO'CO va IAlMOOl!,E xO)Ql~ va ~~rl7ttscr(ll.

BEPAA6.m:

0a XctVOl 'to :n:av YUl v' aJtoxtllcru 0, tL E3tl{}V!lEl.

APrrAN

~ou 'to u3tOcr'X.0llctL•

BEPAA6.0};'

~ ::let :~I IWA'

N" a7tUVt~~ x,OlQl~ va {}U!J.OlVU; 0' 0, tl Xl av (IOU EOl.

APrrAN

BEPAA~02

Kat va crus'YJtl)O'OlIlE IA£ a1t(l{}ElU "lux o,n sX,OIlS va :n:OUIAE.

APrrAN

BEPAA6.02

ad uou l NaL Tt :n:QOAOYOl siv' avto( ; BEPAA~02

ilOl6~ stvs 0 A6yo~, &BEA<pE !lOU, :n:011, EV~ s'X.St~ 3tSQlO'UO'L~ 'Kal o£v £x.el~ tiXJ..a :n:mBla 3taQa .!lOVO lAta, XOQ~ -- tl) ~lXQ~ &sv 'tla ADyaQuxtOl--3tOlO; elva ° Myo~ :n:OU crXE:n:tEOat vo t'YJ

,(3d1n; os !,ovaO'tiiQl ;

2:av tt ;

TOYANETTA

APrrAN

Houic sivE 0 A6yo~, UBEA<pE !'OU, JtOV si!,at 0 XUQlO; tii;

~ ,

ot)(oye.Vf(a~ !'DU Vla. va. "aVOl 0, tl XQlvOl O'OlO'tO ;

-

86

o RATA q)ANTA~IAN A~eENH~

:\IOAIEPOY

87

BEPAA~O~

BEPAAAO~

Mu 0 avtQa; nOV {}u naQU {}a. ElvaL Yl' aUtlIV)) YLa. (jEVC!~ APrrAN

IIOEnEl va ELVE xal Yl' autYlv xal YLa. !-lEva. EW,oo va ~(XI.w atnV ~lXOYEVEla (.lOU aV{}Qwnou; nOV ya (.lOU slvs Xgllaq.lOL.

BEPAM.O~

ME tn AOYIXl) ((utn, av i] !-llXQl) GOU xOQ'll ntav (.lEyaA11 {}a. t1W snavtQEuE£ 11' sva qJUQfWXOlIOlO.

APrrAN

CH yuvalxa oou 8sv naVEL va as aUj..l~OUAEUu v" anaAAax,{}n; Eta! Xl' ano tl£ 8uo GOU XOQE£, xal OEv &j..lqJI~dAAw on aTto TtVEU!la EUAaBELa; em{}ul-lEl va on Xut tl~ ouo XUAOYQ'llE~.

APrrAN

N d, qJ{}dcrafJ,E ato ~~t1'Jl-la ! flciAI atn !lEa1'J fJ OUatux,lO"Il£V'll yuvaLxu. "OAa ta xaxa auti} to: xcivEl xal OAO~ 0 XOOIlO£ Elvs €vavtLOv t'Y]~.

BEPAM.O~

"OXl,aOEAqJE !lOU, a~ tilva<pnaOO!lE 1l0'UX'll til yuvaLxa GO'U.

ELVa! yuvaixa nOV EX.El ta£ xa/\'UtEQa~ TtQO{}Eocl~ 'tOU x6crllo~ YLlI 'tilv OIXOYEvcld oou xal 8Ev EXcl ato vou 't'l')~ xcvsvu crullqJEQOV. ~. aymt!j Il' 01.'1') 'tll~ 'ti}v XUQ8la xcl OElXVEL Yla "Ca. :1tmiha cou !lUX atoQ'lil xa1 !lla xaAwO"uv'Y] TtOV Mv tll-l7tOQEL )(avEl~ va. 'tilv (pavtao'tn. Auto ELvctL B€Batov. "A~ 'tilv aqJ-nO"oullE 1..01- nov Xl' a; EQ{}CO!1E Oti)v xOQ'Y] oou.Frd :l'[OlO AO'lO, &~E1.<pS 1l0~, {}E1.ct~ va 1:1) oroou~ as 'lULO YLOtQOU ;

BEPAA60~

E~ at AOYIXCV va aE TtEQLtQLYUQltoUV a.lcov(oo~ ol yta1:Qol xal

LV '3" ' ~, ,..

ol qJUQllUX07tOIOL X(II. va {}EAU~ va HaUL 1tuvtOtE aQQcooto.".

crtC TCELol1a 'trov a.V{}QW7tOOV xa'i tn; qJUOECO~;

APrrAN

T( EVVOEi;, aOEAqJE !-lOU; BEPAAD.O~

APrrAN

na tOY UTt1.ouotatO AOyo, &OEAqJE uou, on {}EAW va xavo> yaj..l7tQo 7tOV va !-tOU ELVat XQ~crt(.lO~.

BEPAA60:E

~EV slve auto to aUl-lqJEQ()V tn; XOQ'I'); oou. naQOlJala~E'ta" !-tlel 'tUX'I')1tOAV xa1.VtEQ'I') YLa 'ty)V XOQl') OOU.

APrrAN

APrrAN

,~ - . "'al 0 XUQLO;

AutO. aXQlBro~, ao!OAqJE 110U, us oiumcouv ,...

~~._._. .... __ O_.~.~.!~ q,ANTA~IAN A~eENH~

-----------------_ .. _-_ _- __ ._----

IIuny' ~, ,

" yov hSEl nw; ita nsi}alva" - e ,

, , ,... av t(}EL; 'l'JI-ISQE; 1l0vct'l.a (5E !J.'

~<P(}OVtt." sxEi:vo; !

BEPAAtiO~ "A v BE Act/3n; ta IlSt(}U oou, ita aE'

, .<1. <PQOVtl~n rooo ;;tOAu,

zrou ua aE atElAn atov aAAO xocuo.

APrrAN

110: a; f.LlAtlo"Wf,.tS AOYlXci, a(5EA<ps IIOU. .1' ,

4) ,~ '. ... EV :TtlO"nuEI; xu-

OI\O'lJ ornv La'tglXtl ;

lj ta-

""- ... , APrr AN

i IIw; l~.E j3g(axEl; aAl'}i}LVo Eva :Tt( aYf.La ;;tou tWXs •

'QlGEl OAO; 0 x~.~1l0; xat (JAOL ol aLwvE; to s)(,OlJV o"E~a:~a_;:w-

BEPAA6.0~

MOAIEPOY

89

_ ....••... - __ .........•.. __ _ ....• -_ _-- -_ .. - _. __ . __ _--_._-_ .. _. __ .. _-_. __ _ _-

BEPAA6.0~

rUl tOV unAOuatcttO AOYO, aOEA<ps !.lOl),Otl ta 8Aa'tllflla 't1]; -IA.'l'Jluvij; f,.tU; elve f.LuatllQ!d. O"S j3u{}!-to :ltOU ol avi}QwnoL (5E I3/,s- 31:0lJV tl:ltOta, XUt Ott;f(<PUO"!; s/3uA' 8!-l1tQO; Gta.p,(ttLa !J.a; Eva t.oao :lt1)XVO :ltS1tAO.At~U ELvE &Mvato va O,UIXQlVW!-lS tL:ltO"ta .

- .. -/-~ .. -. /

APrrAN

Kuta til yvw!J.'I'J 0"01) Aomov ot ywtQol OEV ;al(}o'Uv t(.?tOtU;

BEPAAI:!.O~

• AX(llj3w;,a<5EA<pE f.L0U. "EX.OUV1tOAi,E; 8yxuxAoJtatll~xE; yvro(jSt;, ;algouv va !-llAOiiv Afl'ttVlXa, ;ulgOlJV vd OLVOUV 8AA'l'jvlXa (,vo!.lata crE oAs; 'tl; aQQroatELE;. va tl<; xa{}oQl~oUV xnl va tl<; ;SX.WQl~OUV· oao OIlW<; YUl va l:lC; YWtQE'ljJOuv, OE axuf,.t1Cci~ouv tln;Ota.

APrrAN

"Ev Jtctcrn -Of,.tQ)C; 1tEQmtrocrEt 1t(}SllEl va O"lJ!-LcpQ)vnauc; OtL WC; 1CQOt; auto. ol .yla'tflo1 ;UlQOUV 1tEgl(Jcro'tEQa a31:o OAO'U<; 'tou:; <XMOU;.

BEPAA!'\O~

Sa(~ouv, aOEA<pE 110U, O,tl aoii Ehu'oE YL<lt(}EUOUV IlEyciAa :n:QciYI~l:<l : xaL OATj ij E;OXO'tTj; tli; tEX,V'l'J; rcov ouvlO"'taWt aB :n:O}l'itroOElC; xat acruvuQtntOU; AS;El;,crE d,aX'l'J!-t'I'J <pAuuQia !-LE 1.6- "¥tu avrl AOytxijC; xal lJ.E U:ltOO"XEOElC; avtl €QYWV.

If .. , .. ,~ .. ,.,~-, ... """-_, .. _,,.

_-.,i-.--.~ ... ",,",,.,,-,,,,,,,,""'".~'~''''''''''' APrr AN

/'

9_~. .. _._. .. _ .. ?.~.~.!~_ \IlANTA~IAN A~eENH~

.... -- _._ _--._-_ _._-----_.-._-_.- .. -. __ .. - .. __ .. __ ._ .

OJOqJOI. ?{(.xl O"av eaEva fUqJUel;' BMrro!!e ev 'ro-UtOl::; on ol,oc O.

xOO"!!o::;, Otav clQQroarrxLvu, xatC£qJeU'!et O"tOu; YWtQOV;. -

BEPAA60};

Elve 8sty!!a di; &vf}Qrorrh'11C; &~uva!!(a; xal OXl 'tYj; &A1']{Ma::; xat 'tfj; tExVn::; rcov,

APrrAN

Ol YlatQOL O!!CO; f}(( 't1)v mateUOUV &A1']f}lVl] 'tl]V 't'EXVT] rcov, UqJQ:U tl]V !!E'tctXfLQ(~OVtctl xcl "lux tOY eamov roue,

BEPAA60~

Nal' !!Eta~u 't'Cl)V YWtQWV urraQXouv !!EQlxol rrou rrAavwv'taL XL' aUtOI xal 6XllEtaAAEUOVtal O"vYXQavco; xal t7]v nAc(V1'] 'tOV xocr!!OU· vrraQXouv O!!O); xat UJ.);Ol rrou lCOQ!; va nAavwv'taL 'tl]V EXIlStaHEUOVtat. '0 XUQlO; II uQyyav oou, nClQal3sLY' Ilaw; XcXQLV, Mv EXtl rrOV1']QrE;' fhE Eva; !!OVOXO!!~ta't'O; yw'l:Qo::; &rro tYtv xOQqJl] ro::; ta vUXla' mcrtEUEl atou~ xavovw; ~EQlcrO'OtEQO &rro xCif}E f..tuf}llf..tUnXl) &no8El~l xul {}a 'tb {}eCOQOvcrE EYXAlJlla va tOu::; EQEuvllcrU' I3s B},errEt tlrrota to crxOtELVO crtl]v

:) " , :I

LatQLxl'jv, rororc to !If..tqJfBo/,o. tLrrOta to l3UaXOAO' !-IS naQa-

qJOQll rrQoxa'taAll'IjJ1']' !-lS UXAOV1']tll E~L1tWt~dUVll' fJE UYUQlat1'] UV't'lAYj'IjJL ?<al AOYlXn o[(lta~EL xa{}a{_)crla xal&cpaqta;Et::; xal os _cr~af}!-l(~El 't'l1tOta JAS 't'Ytv JrAacrtlyya. Llev JrQerrEl O!-tro::; va rou !lrrOOCOOn xavEl::; xm<ll {}EAYjO'l cr' 0, 't'L xaxo Il1tOQEL va O'oD xavn. Ms tnv rrAEOv X(lA1) {}8AY}O'l o" £;arrocrtEAAEL (nov aAAOv xoa!-to. &rraQc!AAaXta 01tco::; {}a EO'tEAvE 't'l]v yuvalxa rou xal 'ta rrall3t(x rou xal 6V &vayxn xal rov sauro 't'OU.

APrrAN

Avt& 'ta A€c;. &OE/,qJ{~01J,·· YlCithov --liiCiEi£/ >lAc; sQ{}COf..t8'

MOAIEPOY

91

-------_ .. --

Eltt tE/,o'U.; Ota rrQaY!-luta. T( :rrQE1tn va xciVll xuvEl; o't'av ShE aQQ(J)ato; ;

BEPAA60~

T[1tOtcx, &I3EAqJE uou.

APrrAN

IIw; -c[rrota:

BEPA'\60~

, :1:1 , cH' cr 't~v

Ttxorc. IIQE1tEl 1l0VO v avarraUEtat. qJUcrl~, o rcv 'I

acplvCOIlS EAEU{)Egy), ;avaQXE't'at ~ovaxYj t1']t; orov ?<I,lVOVIXO 't'll; OQOIlO. tur;rv-na'UXLaIlci::;xat =y\'uvuicOI-lO'Y1']o{ap,a::; : t'ii~ ta x.aAayz.:f";OAOl o'X,EMv ol avf}QCOltOL ltE{}aLVOUv &rro 'ta YlatQlxa

ll" ~ ~l'· .. :,":l'

f tCOV ?<al OX.l altO mv aQQcoatEICX rrov.

APrrAN

IIQE1tEl EV.'tOl1LOI; va aUllqJcovl1au::;, &I3E/,qJE uou, on f..trroQoiJ~E va ~01']f}~crCO!-tE til CPUcrl avtn IlE !!Eglxa rrgawaw-

BEPAAtlO~

0EE !-lOU! Me'{<a't'l tEtOlE; l.ME::; !-la::; aQEaEt va 'tQEqJroI-lE{}a.

Ot aVl'lgCOltOL &VEX~'}EV EXOUV IlEQL)(S::; cpavtUmorrA'Y};Le; rrou xu-

\ , ,\' , ,

'tcxvtoiiv va -d::; mOt~:Uouv. Ylcxn JAUC; xOAaXEUOUV xrn yta't'l

Ii , "'0 e' ,- I' 0

sm{)vf..toiiv va !lLVE &A¥{}EIE::;. rnv Eva; yw'tQOC; cou ,En tt

{}u B01']{)-nou. {}u ouvl3\1a~u, -If uvaxoucp(an 'til qJuaL, {}it ty); {3yaAU O,'tl tn BAalttEL \at {}a t'ii~ I3wau o,n tfj::; AeLnu,{}u 't'ilv EBQmrocru.f}u 3U:U~OA~V~ 'tac; A~I'toUQy(a::; .. 't1'];' , o:a~ ao-u AE1! Otl f}u xcxf}aQlOU 'to aI!-ta\ ..... {Ju ?<a'tu1tQuuvU ta EvtOof}lf.( xaL 'tov Eyx8qJaAO. {J(t ;EJrQ-n~\ t-n arrAfjva, f}u 'tovwon to Otfj 30;, {}u EltlcrxEvaau to Yj1taQ, {)p B'Uvul.lwau 't'i1v xaQl3la. {}u 6ltavacpEQU xol {Ja BWt'Y}Q~an \til CP'UOlXi} {}fQ!-lOxguota xal on

92 0 KATA \I>ANTA};IAN A};eENH~

_ _----.- _ _.,._.---_ _._ .. _ _-----.-.-- -- -.-.-- - .. -!._.~.--.- --- .. - .

YV"'A'1" . " -, ,

"-,,,,l';oEt uuonx« zrou !l:rrOQEL ve :rraQCJ.u:tvtl t~ ~CO~ 'lUX :rroA.t.a

XQOVla, aou AEEL altAOua'tata 'to 3tdQ&!liHh 'tli; LatQL}cli£.· "Omv EQ{}U; O!lCO; (Jt~v :rrQuY!lattxOt"y)ta xal (J't~v :rrElQa;a~ {}auQU; 'tl:rrm' alt' oAa atltCl. Elvs (J(lV El(ELVa 'ta ooQa'ia OVElQa :rrou (hav ~Ultvq~ ~f:a' acplV01.'V t[:rrOt' aUo rC<XQa uovov t~ '~uaaQEaXE.Mx·'liou 'ta It(a:t~'l.J!~~:

APrrAN

~"Y)Aa311 01.1] i] EltL<ml!l"y) tOU xocrl1ou EiVE XAELCI!,u~v1'J !lEaa OtO xEcpaAl cou xal VO!l(~El; n:roc; ~a(QEl; ltEQLClOOtEQU an:o GAO'll; t-ou; !lEYClAOYt; ytaLQOVt; LOU alwvo; !la;.

BEPAA.iO~

APrrAN

Eloca, xa'ta ltW; ~AEJtCO, Eva; !lEyaAo; aQXLCOQ' XUt {}a E1tl{}uJ.l.OuCia va l)Lav E()W xan:oLO; alto LOU; xUQ10U; EXELVOUt; Yl(l v' av'ttxQouCiU LOU; AOYOU; (JOY XUL va SXJ.I."y)()EvLcrn ti)v xuKOYAwcrClui oou,

BEPAM.O};

'Eyw. a3EAcpE !lOU, ()ev "co sx,co ytex sQYo !lOU va n:OAEI-LW LiJV i.atQll(ll· XCt{}E Eva; EtvE EAEU{}EQO; YLa XUAO 1] Yla xaxo LOU

va 3tLCJ ' CI - :), eJO .. '''-

tEUU 0,1:l rou aQEOH. ,LL ELn:a, LO E ma J.tEta~U 110;,

Kat ita l1!louva E1JtuX,~; av xatwQ{}cova va of: ~ydAco At yo &:rro tiJv ltMv1'J :rrov ~Q[crl(Eam xat, yux va af: ()WClXE5ciClCO, {}a 1j{tE-

MOAIEPOY

93

Aa va aE lttlymva vel. Siit; 'Xan:OLa a:rro 'tl; XW!lCVOLE; 'tOU MoALEQOU ato ~nt1'Jl-La alm).

APrrAN

l' '.<l'~ "e 1\11" 1 r ~

ELVE :rrOI\U a'Uuau'l1; uuro ; 0 .l.uOI\lEQO; oou !lo

()I.E~ roul xcl 'tov ~Q(axco YE/,OLO va tOA!lg. vu :rraLtu :rrout; 6vtLJ.l.OU~ aav "COu; YLatQou~.

tit; XCO!lq>!lE a.v{}Qro-

BEPAA.iO~

~EV :n:al~EL !lE 'tou~ ytatQO,);. :n:Ul.~EL !lE "cu YEAOLU tll~ lU'tQL)(li~·

APrrAN

BE~CHU I ELvE L>cavOt; autot; v' ava'XatEuEtaL xaL vu eMnu 'tiJv 'laTQlxtl I N a Eva; -nAL{}LO~. Evat; av{}d()'l1t;, :rrov tOU :rrEQaaE i) LClEa :n:ro; !l:n:OQEL va 6!lltat;U Lat; YVWl-LatEVaEl; XUL tt; ouv'tays; xat va E:ItltE8ii XULa tOU la'tQlxoii (Jw!la'to; xal v' a.VEBetoU CltiJ ClX'l1V'I1 rou :rrQocrw:rra a.~LOCIEBaa'ta aav 'tou; X'UQlOU;'

'aut01); I

BEPAA.iO};

Tt aAAo {lEAELt; v' a.vsBciall a"Ci} aX'llVtl. UV OX,L 'ta ()la<poQu E1t«(YYEAllaLa tOW av{tQw:n:cov ; 'AVEBdtouv Xci{}E IlEQa :rrQIY'X1'):rta; xal BaaLAELt; :rrou ELvE 6ltLa1'Jt; a~lOtL!lOL uV{lQWltOL oao

xat ol 'YLa'tQOl.

APrrAN

N a ltuQU 0 ()Lci~OAOt; ! av 1lllOUV ytaLQO; {la tTtv tLllwQo1ioa gyro'tTtv av3daElCl rou: otav {t' &cwroa'tatVE. ita tOY a<plva va "E{}dvu x,wQt; xallllLa BO~{tELU. "O,'tL 'XL' UV ExavE XL' (S,tL Xt· av

94

o KATA ~ANTA~IAN A~eENH~

BASYE, (l£ {}a tou ()If..oQlta OUtE tl]V :1WQalllXQn a<p(l(lla~L OUts 'to jtaQollli!QO xAualla' {}u tOUAEya: axuaE, crxaaE, va ~HH}u~ liAA'Y} <poQU va jta(tu~ IlE tl]v LatQlXn.

BEPAAilO~

TIoAu {}UllwIlEVO~ ELaaL f.la~t rou.

APrrAN

Kat ~E~ata. EtVE acruAAOYlatO; aV{}Qwjto;' XL' av ex,01JV 'Il1JUAO ol YlatQOL. jtQSllEl va xdvouv sXEivo jtou eLjta.

BEPAAilO~

eCi'lu a,J'co; jtElO jtOAU IlUCtAO a1to tOV; ytatQo1i~ oou xal ,0E {}a 'tou; ~1)'tncrn lWf.lllla BOn{}Ela.

APrrAN

Trioo 'to X,EI QO'tEQO "It' aiitov, av (lEV xataq:l1JYTI (J'ta Yla-'tQlxa rrov.

BEPAAilO~

"EXEt'tO AOyo rou va Ill) 'tedMAn.Auto; U1tOcrtt'}QltEl OtlllOVO ot EUQWcrtOL xal ol QW~.l(XAEOl aV{}QW1tOl ll1toQouv v' aV{}E~ouV 'Ota YLatQLXa XUL a'tl]v aQQwcrtElU Ilat(, EVc$ sXEivo; 1l0At~ e)(.€L Cl'l)Va!lEl; yta v' aV{}E~U 1l0VO atY)v uQQwcrtELa.

APrrAN

Auta EtYE !J.WQlES;. "Ao" ru, UClEA<pE IlOU, a; Ill] !J.lAOVIlE 1tEla Yl' auto tOY aV{}Qwjto. Mov aV(i~El 'tl] 'lOAl] xal ita !-lOU X,ElQOtEQE\jJU; 'tl]V xa'tacrtacr( !lOU.

BEPAA.lO~

"'01tW~ {W.El;, aBEAqJE 1l0U. "A; &AM~WIlE O!llAla. AE IAOU . <paLvE'tat owo'to jtQuYlla, "lUX Illa !lLXQl) aJtEWEla dk XOQ'Y};

MOAIEPOY

95

.....•. - _ - - ..••.......•.................... -- '~ " - .............•.. - - ...• - ........•..

.oou, VO ajto<pacrlou; va tilv xAslcrU; as 1l0Va(J'tijOL: v' axo"o'l){hlau~ (l1)AaCll} 'tU<PAW; to jta{}o; oou, IAOVO xal llOVO '{tad ()s {lSAEl va jtaQU sXElvov jtol! -as/,a; EcrU. Mof <palVEtW, 1tQOXEll1EVOU jtEQL yal1ou, Ott :rrQE1tEl va Aoyaglatll xuvEl; xat 'tn <Q'Uf.l1ta{}EIa 'tij; xOQY]r;, a<pou {}U EtVE '(la OA1) tn ~wn tr]t; xul. o<pou unO 'tl) crullmH}Ew aUtn s~aOtUWl 01.1) n £'lltUX,(U 'tOU

-yaJ,to'l).

~KHNH TETAPTH

AprrAN--BEPAAilO~ APrrAN

,ea !lOU E:1tL'tQE\jJU; Illa crtlYWYt, U3EI.<pE !-LOU.

BEPAAilO~

TIm; ; d {}SAEI; va xuvur; ; APrrAN

BEPAAilO'2.

·AotElEuEaat. Ma (lEv Il1tOQEi.r; va 'Xavu~ Illa o'tt'f!-LlJ 'lWQl; xAucrf.lU xul x,wgls; Yta'tQlXO ; ·Ava~aA.E 'to "Ita aAA'l1 <poga xul. flcrUXUOE Ejtl 'tEAOU; AlyaXl.

APrrAN

96

o KATA <I>ANTA~IAN A~eENH~

·_········ ••• • aa •••••• u •••••••• _ _ •••• _ •• u ••••••••• __ ••••• ••••••••• ••••••••••••••• uu. .a ••• n•

x. <I>AEP AN (O·tel BeQa.ABo).

rLatL avax<xtevecr{}e crELe; xal YLatl Ev<xvnrovEcr{}e atle; cuv"tayse; tije; latQlxTjc; XL' Ef,.l3tO~(~EtE tOY XVQLO va xavn to XAU~ ou« tOU ; ElVE 3tOAU (h}'"tela l) tOAf,.ll] aae; avnl ~

BEPAAI10~

KaAS, tL ,.ui; AStE 1 3t(UC; <paL verci 3teO;; ~BV Elm'}E ouvn{}lcrf,.lEVOe; va ,.HATjtE f,.lB 3tQoaoo3ta.

<I> A EPAN

~BV 3tQE3tEl va 3ta(~Ete f,.lB 'ta <paQf,.laxa xcl va J,tS XcXVE'tE vq lavoo "t1)v roQa IJ.OU. 'EyeO fig{}a EM> crvwpoova f,.l€ til crUVtaYlt xal {}a 3too tOu XUQLOU IluQYYov, on IJ.' EJ.,l3tol)(crate va EXt'EM. oro 'til l)lat'ay~ rou.xnl va xdveo to xa{}ijxov uou, EM lIijtE, {}a MitE ! ....

~KHNH IIEMIITH

AprrAN--BEPAAI10~

APrrAN

BEPAAI10~

"Q I IJ.EyaA'l'j crulJ.QJoQa va lJ.Y!v xavnc; to xAuaJ,ta ;tOu alE. ta;E 0 XVQtOe; IluQ)'Yov 1 ~EV EivE Savatov E3tL tEAOue; va )'latQeutnc; «:ItO ty!v qQQroatELa toov ytatQoov xal va 3tavcrnc; va ElaaL ~OUt'l'jJ.l.SVOe; J.l.scra O1;a Ylat'Qu(a tmv ;

97

MOAIEPOY

• __ •••••••••••••••••• _ •••••• _._ _ ••• __ .u __ •nu ••••••••••••••••• -

_ -_ __ __ ._ -,

APrrAN

M' ecrxaaee;. 8a n{}eAa VU sile; 'ti}v aQQroatEla !lOU, y~a va SOiiJ.l.E uv {}a <pAuaQovcrEe; E'tcrl. "A! va /) XUQlO~ IIuQ"{Yov.

~KHNH EKTH

llyprrON, APrrAN, BEPAAI10~, TOYANETTA x.llyprrON

IIoAu cOQa'ise; eL8'l)crEte; J.l.oii E<pEQav xatoo a,'t~v 3tOQt~.

- 's: - ol auvtayse; J.l.OU xat a:rcoxAELEtat f) x'Q'Il-

IIEQt<pQovouvtat soto

, '5' Cl

<He; tOV waQ!lClXOU :11:01) looQW .

APrrAN

KUQtE, OX,l ...

x llyprrON

Avto slvs J.l.E,,{clA'l'j {}QaaUtl1c;,lllvS E:rcavaataal~ tOU aa{}svou; xata 'tou latQoii I

TOY AN ETTA

ElV.E <po~eQo 3tQawa I

x. llyprrON

<lEva xAUaJ.l.a :ltOU Eila tilv EVX.aQlcr't'l'jal va crUV{}Ecroo J.l.6- voc; J.l.OU ..•

APrrAN

7

98

........................ .? .. ~.i\!:~ ... ~ .~~!:~~IAN A::EeENH~

._- _._ .. _ .

- .. - - - ........•............ - ~ -- _- ........• ,----_._ _ _ _-_ .. _._-

MOAIEPOY

99

.Q.' "1 ,

xaU Or-OU; "t0l!; xo-

x. nvr-rrox

Elvs EYXAY}!-lU St1;(CltY}; latQD(Yj; ;1:g0800ia;, nOll Mv unag;J.El X(l!-l!-ltU nOWT) &Vta~La rou.

TOYANETTA

Yo. rrvr-rr-ox

TOYANETTA

L1 \ !II

I EV EX,EL X(q.t~w:x CltXmol.oyLU.

x nvrr'rox

x. IIyprrON

Kal nov {M £<.pEQVE -t'1 '

aU!laaLa (JJtOtEA.€(J1I ata at' ••

.-.. a EVtEQa ..•

APITAN

APrfAN

"O &8EA<.pO; uou ...

<0 &5EA<.pO; uou ..

x. IIYPffON Kat Aum X6.-t'1E 8Et1j.lOV !-la~( aue;, TOYANETTA

""

x. nvr-r-rox Na tOY aLU)~EtE lJE JtEQt<.pgoV1'j(HV!

APrrAN (6elXYEl "tOV BeQuMov)

'E ~ XELVO;.

x. IIYPfrON

TOYANETTA

Kat 'Ita va {}eaco tEQ!la aE xcHtc 8Et1!l0 !lS t1U;, va. to (0)'QYltllQLOv noV ELla xaVEt OT-GV avrp\Jto uo» sltl t'ii EVXalQlq.

"tov ya~o'U.

(~X.(i;,EL;;O 6ooQYjl;Y1QLOV x[J.i. 1ts"tq.!ke {}U~lOV d~ xO!k!.l-uua.)

x. nvr-r-ron Evto cLVE 8~0)<.pQ<VlXO.

APffAN

x. rrvr-rrox El:VE xataJtA1'jxtLx~ , ,

aJtoJtElQC( EVavtlOV tij; tatQlxii;.

APfr AN (3siXVEl rov BEQUt..6ov) 'EXELVO; (ptatH ...

'X. nverros Nfl nEQl({lQOvYiMi to xAU(Jj.lCt uou l APrfAN

·_ .. _ ~~?~.~.~:P..?.>:. _ !~_~

x, TIyprrON

• AqlOu sXTjQu1.3rrts S1tUVCtcrtcL t1l; xu.a tWV cpuQ!.lClxCJ)v nov (Ja; aLl~ta;a .••

x, IIyprrON

e(X cra; E{}sQansua 08 EAOXlcrtO XQOVlXO 8lalJt'l1f,lu.

TOYANETTA

APrrAN

x. nvr-r-rox

ea ELXa xal'tuQLcrEL to crw(.la aa; xat .au aa; Etxa SV'tEAro~ a1tUAAd~El a1tO OAO'UC; tou; X(l)WU; X,'Uf,lou;.

APrrAN

Of A! xaMAo'U.

x. TIyprrON

"Ax 1 a~sAqJs (.lO'U !

'\ ~"l " ...,

~a~ 'AEYCJ) Ott aa; EYX(xtCtASl:tCJ) ornv E/l.SSlVTj xQCtm cr((l;.

(Jtlt 8UOl(Qacrlu tWV cr1tAclo)(,vCJ)v OW;, crtiIv &AA~lCJ)~l "t~u ut~u't6~ Ga;. ati} Bgl(.LUt'l1ta tf}; 'lOAf}; cra; xat ornv 'U1tocrta{}-

tJ.'l1 .Wv 'X.U(.LWV cra;.

x, nvr-r-rox

Ked Mv l1{}EAu dsov 1tagu uovo Xa(.lf,lHx VtO'U~LVU cpaef,laxu yux va EXXEVO)crCJ) xcl "ta Ba{}UtEgu f,lsg'l1.

TOYANETTA

APrrAN

TOYANETTA

eSs uou l

IIyprrON

Kal {}SACJ) nglv 1tEgaaouv tScr(}EgE; Y)(.LSQE; n xataatCt(}l cr(l~ \'0. y(vlI ctvlatD;.

x. IIyprrON

Ma aqloii BEv to {}EA~cratE va oac; YlatQE'\jJro .•• APrrAN

APrrAN

1\8 cptUlCO EyW.

"Q! 8Aso;.

x, rrvr-r-rox

'Acpou a1tEtlVa~a'tE 'tlJv u:rraxoi}v nov 0 aV{}Qro1to~ OQlEtAEl El; tOY latQov rou ...

x. nvr-r-rox Na 1tEQl1tScrS'tS etc; ti}v BguBultEl\Ilav.

APrrAN

TOYANETTA XQEld~Etat SX()(X'Y)crlC;.

KUQlE IIuQyy6v.

x. IIyprrON

'Ex .ij; ~QCtBUltEl\IlUC; de;; 'ti}v Bucr1tEl\IlUV.

102

o KATA q,ANTA~IAN A~eENH~

- _-.- __ ._-_._ _-_ -.- .. - _ -.--

-------------.--_ --_ _ _--_ .. _ ------ _ -_ _ ----_ _ ---_ .

1IOAIEPOY

103

APffAN

2:KHXH EBAOMH

APffAN -BEPAA~O~

x. IIYPffON 'Ex t'il ~ ()lJaltE'tjJ(a~ El~ tilV aJCE'\jJiav.

APffAN

APffAN

K VQIE II UQYYOV I

.. Ax 1 GEE uou l €n:tWUVCL 1 ' AOE/,CPE !-lOU, I-lS xutEcrtQE'.i.lE~.

BEPAM.O~

rIw; ; YLUtt;

x, IIYPffON <Ex tlis; a:rrE'\jJf.at; Eit; "Cilv AElEV'CEQlUV;

APffAN

APffAN

BEPAA!::"O~

KUQlE UUQYYov.

Ma t1)V nlatl 1l0lJ, a()EA<pE uou, dow tQE/,Aor;. Mv {}EAco as :rtoA/,a :rtQuYlla'tu va OE BAfltoUV Ot av{}Qron:ol va xuvw;; ocm xUVElr;. ~XE'\jJOU At yo , (Js :n:uQuxaAw, EAa (J'tov €U'lJto cou xal lJo1)V aqJLVur; va 06 XUQtEUU II cpavtaota oou,

x. IIYPITON

'Ex tli; AElEvtEQlar; stt; tilv OUOEvt€Qlav.

APffAN

APffAN

x. IIYPfrON

'Ex tlit; ()UO'EvtfQlar; fir; tilv V<lQroltlXlav-.

BEPAA!::"O~

Ti a.ltAo·cxor; aV{}Qro1CO; :rt0l! Elom ;

APffAN

APffAN

KVQlE nUQYYov.

Et:rtE :rtror; :rtQlv :rtEQUOOVV tEOOEQEt; YJIlEQEr; {}a dlJom avt· atO~.

x. llYPfrON

"Ex tlir; 'U()Qro:1tlXLa; Elt; tilv a,,[EQ'llIJlV tnr; troijr;. 'E:l<EL au oar; O()'llynou f} :rtaQacp QOOUV'll ouc,

BEPAA!::"O~

Kat S1CELOl] tuxa to EL:rrE :rtQE:n:a xal va ytVU; XQll()'!AO~ ELVE ta MYla rou ; O:n:OLOt; 0' axouEL {M vOllt~U :n:ror; 0 XVQlO~ lIuQYYov xQu"CEl O'tU X,EQta tOU "Co vli!-la tnt; ~roli~ cou xaL

~9._~ ? __ ~~_!.~ ~_~_~!::?:~!::?:~ A~E> ENH};

•••••••••••·•••••··••••••••••••••• •• _ •• __ • •••• __ u __ • • __

105

1\1 0 A:~:E._~<? y .

_ .. _ __ __ .n · _ .

ExEl tlj BUvaJ1.t va to J1.aKQttlVn xed va to XOvtaLvn aUJ1.qJwva

, 'Jl~" A IQ eo :I' :If u,

J1.E ~ll uEAl')at tOU_ cps un 01)'l v oou Ott rn atOlx,Eta tije;

<;; WT); oou l'. ivat IlEaa oou Kat on ol {}UIlOL tOU KVQlOU IIuQY-

""0' v elf , e \" I 'I. _0. I er

, "LVE rooo cxcvoi va aE xevouv vn m:'uavU; ooo sIvE LXaVa

'ta YWtQlxa rou va as xavouv va ~~ane;- Na I-Lla slJimLQla

e ~ ~ _Q - '" -Q" e ,

v anaAl\ax,un;, av "USII.UC;, rrrco rou; YWtQou;-~, (lV staaL ysv-

V'I')!-LEVO; va Ililv IlnoQ'O; va XclVUC; XWQl; autouc ELV' EUXOAO O()EAqJE 1l0U, va ~Qti; £VOV aAAO nou va as xa~'n va ~hatQE~

xu; OAlYWtEQOU; xLvMvou;.

APrrAN

TOYANETTA

, '\ ' ::r\ ...

.:lEV tOY YVOlQI.~W· J1.0U J1.OLa~El Oi-1W; rooo noll.U, ouv va

1"'L!-LaatS ()VO ataAUYllcn:tEC; VSQO. ., A v ()EV 111l0uv BE{3al'l1 :n:ro; ii !.l'l']'tEQU !-LOU fjwv tLlAla yuvo Lxa, {}a 8Asya nro; J1.0U qJouQvies XanOLO a()EQqJaXL ucr'tEQa an' to {}civatO tOU 1tatsQa uou.

APrrAN

APrrAN

"Ax ! U()EAqJE !-LOU! alho; ~a(QEt MAa ti}v XQaaL uou xal ;~aLQEI IlE tL tQ01tO 1tQE1tEl va JlE YWtQE1Vn.

BEPAM.O~

IIQEltEl va 'OlloAoy~au; Ott sLaat aV{}QWltO; !-LS IlEyaA1'jv ;:n:QoXUtaA'l']1VLV XUt (3Mnsl; 1:a nQaY!-Lata JA.' aAAoxota !latla.

<PEQS 1:0V E()W.

}:KHNH ENATH

APrrAN,-BEPAAAO}; BEPAM.O~

°H ()OlJAWX oou 1taH {}auJ1.ucrla. .:lEv :n:Qocp{}alvEl va '<PuyU 0 eva; YlU1:QO"; 'KilL aouQXEtrU aAAo,,;.

APrrAN

IIoAv qJoBoUllal J,l-Y! YlVU; nhta aV!lqJoQu<;.

BEPAMO~

:IKHNH or-son

APrrAN, BEPAA~O~, TOYANETTA TOYANETTA (orov 'AQyyav)

KUQlS, liQ{}e Eva; y~a1:Qo; xal ~l1tEL va aa; 'aii.

APrrAN

TOYANETTA [\atQo; tli; tatQlxij;.

APrrAN

Mv !l1toQW va ByaAw alt' to J1.uaA6 J1.0U oAS; EXeL_VS<; 'tl:; «QQwa'tEls; :n:ov ()EV tl; ~a(pro, oAs,,; EXELVS<; •••

.IIcto:; YW'tQo; ;

106

o KATA tI>ANTA~IAN A~0ENHS

~IOAIEPOY

107

2:KHNH ilEKATH

2:KHNH ~Qc1EKATH

APffAN, BEPAA~O~, TOYANETTA (,,)~ ytU1:Qor;) TOYANETTA

APffAN, BEPAA~O~, TOYANETTA

'EmtQs'ljJu'd !J,01J, XDQLf, va cra;; xdvro !J,lU bdcrxSljJl xal va cra; n:Qocr<psQro "tat;; V11:1']QEcrla;; !J,01J YLa xa{}E a<pa(!J,U~L xal "lui xeWE xAUcr!J,a 11:0U ex,htS Qvayx1'].

TOYANETTA

APffAN

APffAN

IIw; ;

2:at;; sIILaL n:OAU Um)XQfror;, XDQLE (no BEQUA.(0)

"ISlOt;; XL' altaQaAAaxwr; 11 T01JUVEna, !1<X ti}v n:Lcrrt 1101J.

TOYANETTA

TOYANETTA

KUQlE, !J,s cr1JYX,roQELt!: tllU crttY!l~. 'EA1']crILOv1']cra va 5cOcrCl) ILl<l n:aQuYYEA(a (nov tm1]QE1:Y} !!01J' {}u ~avaY1JQ(crro &l1sarot;;.

APrfAN

2:KHNH ENAEKATH

TOYANETTA

APrr AN - BEPAMO~ APfrAN

:I ::II' , a

Ga Bou·t~01Jv"t U1J1:la J.l.01J, qxnvat t ,

APrrAN

BEPAA~O~

e

MELVE ALYO EOW va 'Su; n:Wt;; aov !J.Ola~EL EXELVOC; 0

'Yla"tQ6~.

"E ; M aoti <pULVEtUl n:W; EIVE Y\ 'LOta "Y\ Tovavsna ;

<H aA~{}Ela elven:Wt;; Y\ O!J,OlOtY}; she Xatan:Al'jXtLXn' aAAa (lev slve -n n:QcOtl'j <poQu n:OU n:oQat1']Qoi}l1e tStOLO n:Qawa' 1\ latoQla slve yel1at1'] anD t€tOw mllyvLSla tfjc; <pDcrSroC;.

TOY AN ETTA

"A! val, auti} "tnv oQs£t Eixa. "Elro SovAEta xatro. 'AQ'X.StU tOV EISa.

APffAN

!g~ <? ~~_!~ ~_:?NTA};IAN A};8 ENH};

.......................... _ ·.······ .. ···· ·. . . 40. _

2:KHNH ~EKATH TPITH

AprrAN--nEPAA~O}; APrrAN

.. Av aEV 'tOU; SBAE3t(X xat 'tour;; auo ~atl aa vO~l~a dYE Evar;;.

,

31: co;

BEPAA~O};

APrrAN

'Eyoo {}a YEAlro~ouv xul {}a ~31:oQoucra va OQXUJftw 31:ooc_;

,. <I '''!t'' ,

£Lval Eva XC(L 'to auto 31:QocrC031:0.

2:KHNH ~EKATH TETAPTH

APrrAN -BEPAA~O};-TOYANETTA (ro~ 'Ytat;QO~)

TOYANETTA

2:ur;; ~'l')'tw cruyyvro~'l')v, XUQlE, ~' CAy! !-tOU 'tlJvxaQCllci.

APrr AN (X(q.t1'jA.orprovOJ~ Ot;OV BeQa.A.3o) >I A~LOV -{}aUjlacr~ou.

TOYANETTA

Milv :7taQE~'I')y~crE'tE, (Jur;; :7taQaxaAw, 'tlJv :7tEQlEQYEla :7tOU Sxco va 'aw Evav s!;ox,o acrftEvij crav x' scrur;;. <H <P1l1-tY! Gar;;

--

MOAIEPOY 109

................... _.u. __ u _. __ _ _. __ __ .. ao ••• u ••• &O. __ ._ •• _.~_ •••• __ ._ •• n- - ••• ··----·-

ltOU Ult/,rovEtat :7tav'tOu ~ltOQEt va ClXmOJ,oy~O"n 'to {MQQO; !l0U-

APrrAN

TOYANETTA

BAEltCO, XUQlE, :7too; ~E XU'ttci~E'tE ~E TEOAAlJ :7tQOO"ox'n. TI. ijAlxtar;; qJaVtcitEO"{}E ltoor;; st!-taL;

APrrAN

. _0.' ,,_0. ' , , "" !!l- e

No~(~O) ltoo; 'Va ELGuE, 'to ltOl\U--ltOl\U, ELXOGl E~Tj oor;;

E'ixoO"l En'ta Stwv.

TOYANETTA

Xd l xu! xci! xci! xci! Ei!1aL EVEvijVta ...

APrrAN

'EVEVijVta: 1

TOYANETTA

NaL BMltEtE ~E ta !1ucrtLxa. tf}c_; 'tEX,V'l'); !10U, ltO); ClLa'tTjQou!1aL aX!1alor;; xat EUQCOO"'tO:;.

APrrAN

rUI EVEvijvta XQovcov ltciQa ltOAU VEOr;; YSQOt;, ~a 'tf}V aA~{}ELa.

TOYANETTA

Ei!1al ltEQacrnxo~ YLatQO;, Tlnvclvco ano ltOAL O"s ltOAL, altO s:n:aQXLC( (JE €ltaQ)(.la, alto ~acr(AELO O"S ~c(o"(AELO YLa va ~Q(j). UAY}V yVI 'tilv btc(vot'lltci uoo, Yla va ~Q(i} aQQroO'tou-; &~(O'U~

110

o KATA !f?A~TA:t:IAN A}:E>ENH}:

--_ ... _ .. _--_ .. _._---_ .. _ ..•... _-_._ .... _ .. __ ._-_ .. _ ..... _ ... _ .. - ... __ ...........•.... _._._ .... __ .... _

vc~ IlE cbtaCix,OAllcrouv, LXUlIOU; va ooxqlacrouv ta IllOyci/,a xal roQa"ia IlUCitllCC! nOli UVEXCUUljm O"t1)v' ICXtQLlol. L1Ev xmaM. ')COllat va YAEVtW IlE to O"lJQqJlOtO nov XOIVWV xul OUVll{}tO"IlEVCDV VOCiCDV, JlE "tou; :JtahlOQQEuJlattof.,tou; xed 'd; <P/,EYI.lOVE~, IlE 'tou;; :JtuQEtaxou;, f.,tE tac; EyxE<PaALXCt:; owtuQa~El; xal f.,tE tiC; i]!lLXQavLlO;. eE/,CD uQQcOOtaE~ aoBnQE;, O"UVEXE"i; nUQEtOU; IlE :JtaQaAl1Q1] uor«, E;avihwuuxou; nUQEtOu;. nUVcOAEl;, uOQoJ:Jta;, :rtAlOuQln(')a; XUL <pAEYIlOvae; 'tOU 0"1:l130u;. Av"tC! !l' UQEO"ouv, 0' avnt :3Qlu!lBEUW. Kal 3et 113EAa, XUQlE, va E'{x_atE OAS; aVtFe; tl; aQQcOOtElE; ;rou oa; sha, va oa; sixav Eyxa"tu· AEllPEl OAOL ol YlatgOl, va llJ{}E anEAmO"!-lEVU;, va JtVEatE tu AOtO{}La, YLa va oae; OE(~CD 'tfX s~ox_a UltO"tEAEOJlatu 'twv yta'tQlXWV !-lOU xal tOY JtO{}O JtOU sx_W va oa; UJtl1QSt1l0W.

APrrAN

2.:a; EL!lat UrcOXQEUl;, XUQtE, Yla '1)V XUACDOUVYj nov aLJ{}UYEotE YLa !lEva.

TOYANETrA

AWO"tE !lOU "to O"qJUYIlO O"U;. fIw! nw! Jtw; xturrUE!! ·ea O"E xavCD EYW va XtuJtQ; orrwc; ltQfrm! A'e! at! tl uta~tE; eLv' avtk BM:Jtw ~w;SE IlE YYcOQlO"Ee; aXOIlYl. fIOlO; ELv' 0 YWtQO; (J<Xc; ;

APrrAN

'0 XUQlO; n uQYYciv.

TOYANETTA

Avtov 08V tOY sx_w ygd\lJEl otO Ol1!lElco!J.UtaQlo !lOU !la~l !lE tou; !lEydA-ou; "ILatgou;;. 'Alto tl oa; MEL ;tW; UICOqJEQEtE ;

111

MOAIEPOY

_._ - _ __ .. -.-.- .. _ - _ - _..... -- -_.' _----_- .------_ .. --_ .. _ .. -

APrrAN

AEeL :JtW; UJtOqJEQco ano to ljll:uQ' ai.i.Ol OIlCO; i,EvE ;CO); neloxw a:Jto tn ITJtt:i'jva.

TOYANETTA

ELVE u!la3scrtatOl. • Ano 1:0V ;tvEUllova 1JnO<pSQEtE.

APrrAN

TOYANETTA

NaL Tt al.0"3avEo{}E ;

APrrAN

Ai,08avollat unO %atQoii cL; XUIQOV l'tOVOXEqJaA01J<;.

TOY AN ETTA

APrrAN

NOlll~W XaltOtE nw; Ex.co.~va JtEltAO 'Il:rtQO; 01:a win a IlOU.

TOYANETTA

APrrAN

"Exco xa:rtOtE avayouAE;.

TOYANETTA

APrrAN

, ''''' "ou ta IIEA'Yl

ALO-{jUVOlAat w'1nOtE XOUQUOl OE OJ\.U I'" t'" ".

112 0 KATA <I>ANTA~IAN A~8ENH~

-~-'-'---"----""'--'-'-----"--'---'--""'--"'-" .•... - .. -.- .. --.- - ~ -.- -- -- _--- ..•. -

TOYANETTA

APrrAN

Kal XCi3tOtE J.lE mdvouv naVOL (JtnV XOLALa crav xroAlxonovOl.

TOYANETTA

APrrAN

TOYANETTA

APrrAN

TOYANETTA

'0 nVEVJ.lrov. 2:u~ €QXEtaL ALY?£ vnvo£ VOtEQa uno to q;>at xat OU~ Eux,aQlOtEi va XOlJ.lUOtE ;

APrrAN

MdAl(Jt(X, XVQlE.

TOYANETTA

'0 nVEVJ.lrov, 0 nVEVJ.lrov, (JU£ Mro. TL (Ja~ aUha~E 0 YtatQa~ oa~ va tQootE ;

APrrAN

)IOAIEPOY l1S

.. _ __ - -_ _ .. __ _-------------

_--_._--_ ....

I10'UAEQlXd.

BL()EAO.

BQwJta.

Auya cpQsoxa.

TOYA)iETTA

APrrAN

TOYANETTA

APrrAN

TOYANETTA

APrrAN

TOYANETTA

APrrAN

TOY AN ETTA

APrrAN

TOYANETTA

8

114-

____________ ._ ?_ .. ~ATA. __ !A~TA~IAN A~8ENH~

..... _- - .. _ -- ~ - .. - --.- .. _ _._ .

__ ._o_

AP[,[,AX

To BQci5u, Bal-taax1jva 'YLCX l-tuAaxtlxci.

TOYANETTA

'Al-ta{}satatO; !

AP['['AN

K' , ~

at :TrQO :Trav.wv va :TrLVW t" ,

o xQaat uou :TrOAU VEQWI-tSVO.

TOYANETTA

~O 'e:) ,

Xal l] al-ta{}'l'];, to a(.ta{}s; II S:Tr " ,

'to XQaaL occ xal 'Yla" " Q et va.o mvsrs axs'to

" va :TrUXVwan ' ~ , ,

:TrOAt, aomo :Trn~-"t va.' t _ to aL(.ta aa; :Tr0'll slvs

'" ,,,,,,,.~ QQ)'tE xovBQ' B B '

~alo oAAavolxo t'UQL al"L'Y~ .," 'l- 0 W lVO, xovoQo X,OlQlVD,

, ' ... vallL, QU~l xdo '

xaxl(]. 'Vla va XOAAOVV xal " , _ revo, XUl I-t:TrO'llQE-

r _ va 'Y1I'UatQO'Uv. '0 ' ,.

",wov. ea aa; atEllw Eva _ _ YHX.QOC; aa; ELYE

Moo, {}Cl W a ~ , :6'll, XEQlO'll uou xal Evoacp {}a I-tsvw

Q'X I-t t a:TrO XatQO'll Et; xatQov va aa-" {.l1'

." IJIIE;TCW.

AP[,[,AN ea j.l€ UltOXQEwaEtS :TroM.

TOYANETTA TL olaBoAo xaVStE j.l' alJto 'to ZfQl; APr[,AN

TL;

TOYANETTA

'EyeD {}a 'twxoBa a!-tsaw," a" , _Q'

" v nuouv atl) ·usal aa;.

AP['[,AN

Kal 'Vla'tL ;

MOAIEPOY

115

_--_ __ - _ _ .. _ ~ - - - -- - .. -.--.- _. __ .. _ .. _ .......•. __ _._ - ".--

TOYANETTA

M: 13AEJtlotE :TrW; aa; :TralQvEI o;'.l) ti-}v.Qocpi} xal O€V ucptVEl va 'tQSCPHCU .0 aA)...o !lsQO;;

AP['rAN

TOYANETTA

Auto .0 os~t !ldtl {}u to Eha (3yU)...EL EyeD av 11!lOUV ati} oSeal aa;.

AP['[,AN

Nu (3YUAW .0Evu uou !lan ;

TOYANETTA

A' {.l" cr s:: ~, ,,,, ~ , ~ '} '{.l ,

tic pJl.EltEtS on uuaJ(Ol\c'llEt to Ufl.I\O xm tOU )( ,SIJcL tl]V .go-

<vii .OU: IHatEWE us, xa" cpQavnaE va aov to ~yUAouv to 'VQ'l1YOQrotSQO' {}u ~AE:TrEtc xa{}a(0)tEQU j.l€ 'to UQw.cQO.

.AP['[,AN

TOYANETTA

XulQSte. A'U1tOV!lat nOAt, :TrOV ad; &'CPLVW .oao "I'Ql1yogu' dUu slvl' &.vayx'l1 vu :TraQcuQE-I1OO (I' EVa. !lEyaAO aU!l(3ouALO :TrOll ..au YlVU YlU xa:rcolOV, :Tro\' :TrE{}c.tv!: x.{}e;.

AP['[,AN

116

...••••...•••• _ •• _ ~ ••••• n u_ •• _ u ._u __ ••••• •• .. ,_

o KATA <pANTA::£IAN A::£8ENH4

MOAIEPOY

117

-----_ .. _-_ ••.....•.....•.....•.............................

TOYANETTA.

Nat' Yla va yvw!-t05o"t~ow xo] va '5& "tl il1CQE:rt£ va TOU sIxav 'XctVEL Yla. va tOY SYlUtQSlJav. Xalgcte.

:3KHNH AEKATH EKTH

BEPAM.O~-AprrAN -TOYANETTA

APrrAN

TOYANETTA (xaVEt ;t(o; !ll/,EL !1E xa:totOv)

111lyalvEtE, :rt'llyaLvEtE ato xaA.o. AEv sx,w OgE~L YUJ, yEha..

APrrAN

~KHNH AEKA TH IIEMIITH

APrr AN - BEP AA~O~

TOYANETTA

"'0 yttltQor;; aar;; llf}EAE va muon to aep'Uy!-to uou,

BEPAA~O:3

APrrAN

APrrAN

Mit l.HQO"tEga 1 EVEVnvta XQovwv uV{}Qw:rtor;; !

BEPAA,I',O:3

AOt:Fcov, U5Ef,q:>E !-tOU, I-tla epoga :rtou 'tIX xaAaaEr;; 1-l8 "tov fluQYYov cou, ()8 f}EA.Elr;; va ~J.lA.llOW!-tE yta xELvo to ya!-to, :rtou ~aQoum.aSEt'(lL yta tljv aVY)1.[.Ila !lOU ;

APrrAN

"OX-t &3EAep€ !-t0U. {}EAW va tilv XAELaw 08 !-tovao'tnQI,

filpoii &~t'ltELVEL atl] {}EA'llaL uou. BM:rtw :rtwr;; ELvE XU:1t 0 lOr;; ~o)t;ac; crty! 11£<111 Xl' aVEXaAU,¢a J).aAwt:a x· Eva xQuepQ Qav"tEj30u. Ktlvetr;;, EVVOELe;, Mv 1:O}!J.a{}e uxo!J.'l'} :1tWe; t' aVExaAu'\jJa.

Ned, aAAa tQEXEt :1tOAV.

BEPAA,I',O~

"OAOL 01: IlEYCO,Ol YW1:Qol slvs T€TOlOl.

APrrAN

Na xo'\jJw 'to eva XEQL !.lOU xat va ~yciAro 'to evu J-lu'u J-lO~ "fla va 'tQaep'fj :rtEQlClG'O'tSQO 'to OJ.AO! llQOHJ,t& lo(<xl.:vn,pCl va !-tilv 'tQaep'fj'tocro :rtOAu, 'QQa(a Eyx'dQ'l']aL va IlEtVro tLovotpiol- 110; xal xouAoe; !

BEPAAlI.O~

-

118

o KATA q,ANTA~IAN A~eENH~

_ _._._ .

)10.UEPOY

.... _ .........•..........................•..................................... -_ _ _._._ _-

119

APffAN TOY AN ETTA

"O,n Xl' u.V aLVE, r!()SA<PE !-lOU, t' urrocpcicH<1U :ltSl(~' {tit yiVTh XaAOYQUU.

APITAN

BEPAAAO~

, ,,- " '.. YLCl "Eva

KaL n:ooo us <PQOVtl"El xal ncoo XOTClW"Cl ,... .

APffAN

TOYANETTA

UOAu oCOC1ta, {}EAS"t!! va matE'ljJEtE xal va MitE nO(1o tOY uyunciEl f} XUQLU; 'A<pYjOtE us, XUQlE, va 'tOY xdvto va xa'tu-

i.d~u noao ysf,u3tat.

'Evvow tl {}EAEl; va nij;. "oAo (1tO Yaw {}sJ,.La nEQlIJ'tQiqJSk am. Llsv (.tn:OQSL; va )(.rovE'ljJU; 'tY) YUVULXU !lOU.

BEPAAAO~

APffAN

A'C! AOLnov, vUL, a()EA<p€ 1A0U. a<polJ {lEAElI; va. aDi) 1 . .I.lA'l}UQ), ;ao"'tEQa. Til yuvuLxa oou EVVOW. Kal BQLaxro nElo avunoqJoQl} til a'tQu~D){EqJaAla 0"01) Yla. XElV'l"JV, ano til a"tgaBoxE<paAui oou YLa. tilv LUtQlX~. IIEqJ"tElC;;!As XAf.la'ta. 'to IAcitta as oAE; -de;; naYL()E; rrou aou a't~vEl.

TOY AN ETTA

TOY AN ETTA

I ~ '\ .0.- ~",

"Oxoo Xl' av slvm {}u.Q{}' f} 'XUQlU. c.altflrou'I"JtE a aut'I"J mv

nOAu{}Qova 'Xal xdvers It(O; slatE lts{}all€Vo:;. 0a MitE ltocro .au AUltTl {}U otav {}u 'tYj; 'to ltW.

APffAN

"A ! XUQlE! !-t~ !-tlAEl'tS xu·MAou Yla 'tilv XUQl<X' ElvOl Y"'" vUlxa, :reou ()EV a)(.El XUVSL:; 't(:reoLu va n:ii Y.L' uvdiv, YUVUlXCII 'lcoQl; :reQoCfno('l"JaE~. Tov ayanusL LOV XUQLO ••. nov tl}v ava,. :!taEl • • . aao au YL' uvt6 •.•

Nal, a~ to xavrolAs.

APfrAN

TOYANETTA

NaL, ana va !-til tYjV &<p~as"tE nOA~il roga Cf'tl}V anEA.JtLGLCC 1:l};, YW"tL 111tOQSL xal va :res{}av'!]

APfrAN

TOYANETTA

"Evvor« oou, ;ULQro £yoo.

TOYANETTA

APffAN

II 00'0 aVTlCfUl(,Et YUl t~V aQQcOC1tElU [.LOU.

---------------------_ ............. _------_ ....... ------------

~.~~_ .. _ .... _.. 0 KATA <I>ANTA2:IAN A2:0ENJU

.... _ •..•..........•.•... __ ._- - •....................•................•..•.. _ __ _._-- .. _ - .. _._

2:KHNH t.EKATH EBAOi.\IH

APrrAN - TOYANETTA

APrrAN

~1rln(()c; Elve SnLX(V()UVO :n;QUyf..lU vet xcivl1 xavEl; tOY nE; {}a(..tEVO ;

TOYANETTA

2:KHNH t.EKATH OrAOH

MIIEAINA, APrrAN (~C1nAW!lEVO~) TOYANETTA.

TOYANETTA (nQO(}rtOlStIClt on Mv EIlis "C11V Mns],(vav).

"Ax 1 eEE (..tOU 1 ax. ! o"u(..tQ)oga (..tOU! T( flWv tOVtO to - XUXO ;

MI1EAINA

TL tQEXEL, TOUUVEttU ;

TOYANETTA

"Ax 1 xUQla uou !

MI1EAINA

MOAIEPOY

121

u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ _ •. __ •• ••••... __ .•••.•.•••..••••••..•. n •• · .••••••••••••••• ·u •••• __ n ••••••••• __

TOYANETTA

·0 avtQa; au; •.• :n;E{JuVE.

MIIEAINA

·0 avtQa; uou :n;€3avE ;

TOYANETTA

"Ax ! val' :n;E{JaVE 0 I.L<XXaQlt'l'}:;.

MI1EAINA

El VE BE(3aLOv ;

TOYANETTA

BE (3atOtatOv. Kcvslc 5ev to ~UlQEl axo(..tu auto to aU(Jt1JX'l1!.La· (3QE{}'l1Xa (..tOVciX.11 1l0U sow I1Eau. "E:n;EaE anavw ad( XEQlU !-lOU. Nd, XOltUX.tE tOY :n;WC; EhE ~a:n;lwf.lEvo;; !-luxQu~ :rtlatu; OtnV noAu{}Qova.

MIIEAINA

M~a OOL 0 eEOC; 1 'EyAut(()oa mUJ ch' autO to ~a.Qo~. 'I'i Blcixa; :n;ov ELaat, T01!UVEttct, va A1!mxaaL Etal yLfJ. Eva t61:0l0 {tavato 1

TOY AN ETTA

MIIEAINA

II Ci\jJE, :n;U\jJE, ah &~(~1iL tOY xo:n;Q. Tl XavollE tax.a !Ai: to {}a.vatO tOU ; XUL tL {}a. SXQy}OlIJ.EUE OtOV XOOIlO avto; ; "Eva; uV{}Qw:n;o; qJoQtLXO; o· OAOUC;, (:3QWI1IXOC;, aux.a!.LEQo~, ()wQxw; !-t' Eva XAiiolJ.a XL' eva 'YLatQLXO ad]v xOLALa. tOU, 01..0 va ~'Ya~u !l'U~E;, 01..0 va. ~l]x.u, ilAo vu qJrUvu· MOJQoc;, :rtAljXtlXOC;,

o RATA wANTA2:IAN A2:8ENH2:

- __ . -_.-----_ . .. ---_ ... _-- ..... _--- - . __ -------------------_ .. __ ._.--- - -_.

11OAIEPOY

123

:n:aQci~EVO;, "'OAou:; f..l<l; Exo-UQa~E xal f..!EQa. - vux.ta bev 8XaV& tl:n:Ot' aAAo :n:aQa va ta ~a~n f..!S ti; UItlIQEtQlE; xal to v; u:n:ljQ£ta:;,

TOYANETTA

~KHNH ,1EKATH ENATH

MIIEAINA

BEPAA~02:, APrrAN. TOYANETTA, BEPAA~02:

(e~SQx.6p.EVO~ &ltO 'to P.EQO~ 0;1:01) 1']1:0 Y.(1)P.ltl~VO£,)

AOl7tOV, &.3EAcps 1J.0·u, 1:a ~1.E7tELS;;

IIQB3tEl. TOUaVEt1:0, va f.lS B,)'Yl{}~crU; (J1:() crX.€8lU IJ.0U' {tu. 0' aV1:af.lEL\jJCO' alho va 1:0 ~a(QIJI;. 'Acpou, Yla ti}v xahl !lU:; 1:-OX11 , xavEL; ax6f.J.a (5sv tWl-I-U{}E, ck 1:0V :n:UJ.lE ()'to xQEBBun tau Xl' a; 'XQadjcrcof..!E f..!UCitlXO to {tovat6 tOU ro; :n:oli va 1:EAEL<.ocrCO EYw 't~ 80UAElO 1J.0lJ, <y 3t(xQx.ouv xaQtlo, u3taQXouv XQ-rlf..!UtU, 3to-u {ta ta cr'l1xwcrco, EVVOEL;, oAa, Mv dVUl MX«Lo, iitcrL, XCOQl; XUV6VU xEQBoc; va xacrco xovrd tOU 'ta roQat6tEQa XQovLa 1:-ij; tco-ijc; f..!OU. "EAU, Touoverrn, a; :n:aQCOf..lE :n:QwtaoAa 1:el xAELchu tOU,

APrr AN (eyslQew.t &11:01:0110)£) ~lYU. f..l~ Bla~Ecr{tE.

MIIEAINA

'A a a a !

APrrAN

~KHNH EIKO~TH

MaALcrta. XUQLCL 'I'UVCLLXa uou, scm !-l' aycmuc; !

TOYANETTA

APrrAN-ArrEAIKH-TOYANETTA TOYANETTA

M:n:a! 0 !-lCLiWQlt'l1£ 8sv -ntaV :n:E{tCLf..lEVO; !

APrr AN (Otijv MltEA., nov qJEUYEL)

(ltQOOltOLEL't(tt o't~ flEV ~AEltSt .ijv 'AyYE1I..)

, l' ' Stucr~'\.",(a! 1:1. IICLUQ'I1 f..lEQct f} on-

"A'I.. ! GEE !-LOV ' tL CPQlltlj U =vs: r

IJ.EQLV-rl !

XaLQO> :n:OAV :n:ov EHla ti}v &''I'a3t'Yj (iOU xat :n:OV aXOUO(t

124 . ~A <»ANTA~IAN A~eENH~

. . ... - .. _----_._--------_._._

ArrEAIKH

T'" T '

l S:XEt~, ouavs:na; YHnl XAUtC .

- ,

TOYANETTA

·AAAOL!.tOVO r sJCw va aoii JtW J.ua {}At!3EQi] EU)T)at.

ArrEAIKH

>IE ! 'D[ ;

TOYANETTA

'0 JtUtEf\ar" O"Ur" " '.0.

"" " • JtEuUVE • . .

ArrEAIKH

'0 JtUtEQUr" uou '.<1 T' ~, T

"t"" :n:EuaYE; t II.E~, ouavs-na;

TOYANETTA

ArrEAIKH

>lAv I 8EE I' s: , ,

"- ' !.tou . "tt uvatuXla 1 tt aXA""Qo XtUJt'YlIIU I 'A~ ~ ,

, ~I ", ., "1f'N' /lfl.OL-

1l0YO . s:x:aau rov JtU"tEQa uou, TO !.tOVO JtQay"a Jtov' 110- .,

, , ! K' , ...... 1) Ef..I.S:VE

-Ot~v xoa!.t~. ?t .. to aJtcAma"tlXcOtEQO axo!.tu. tOY Exaaa az"

1lla crnY!.tll JtOV T)tUV {}UI-lW!.tEVO!: !.turt "0U I T't.o.' , c

B ' " ~ fA· ua YLVW l1

vatvX:l")~ ! xm tL 1CCtQl"JyoQla IIJtOQW va Rn;;;" ~"

" ... 1-',,"" uaTEQU a:n:o !.tla 'tE"tOl a atS:Ql1 at ;

l\IOAIEPOY 125

2'KHNH EIKOLTH IIPQTH

APrrAN, ArrEAIKH. KAEANSHZ:. TOYANETTA KAEANSH~

Ma "tl 8XEl~, 'AYYEAIKrl !lOU; TL 5uO""tu)(.T)!.tu aor. O'lJ!A!3alvH )(a( j(Aat~ stat ;

ArrEAIKH

"Ax! XAULW O,"tL JtQOOCPlAEcrtEQO xul o.n Jtoi,utL!lotsQo unoQo-uau va )(.cicrw crtn ~wn !lOU, XAalW to {}civa"to "tOU 1CCXtEQU !l.ou.

KAEANeH~

8EE !lOU ! "tL ()uatUX1")!lu ! "tl a:n:QoaMX1")Tl1 aTuj(La tWQct

:n:ov ELXU x· 6YW JtuQuxaAEaa to {}sID oou va crE ~1")tllan YLa !lEVU x' -nQ{}a va JtUQOUcrIUcrt:W crov JtUtEQU oou XUL va llQOcrn:a{}Tjcrw !lE crEj3UO!lO xul.!lE x.IALu JtaQuxciAla va TOY n:SlcrW va !l1)V aQv1"){}ij.

ArrEAIKH

"OXl. KAEetV{}T), !l 1) !ALAii~ Jti,EOV YL' UUto' a~ (icpncrro!ls xet{}s aXE"'L "(a!lov. "Y crtEQU a:n:o "ti] crtEQl1al"tOV n:U"tEQU [.LOU SE {}EACO va !l:n:w JtAEOV orov xoouo, JtOtE JtAEOV. Nat, Jtu"ttQct uou, av avtEtELVU 3tQlv crti] {}fA1")at cou, {}UXOAOU{}Tjcrw touMXLcrtOV !lla a:n:o tl~ 6JtL{}U!llE~ oou Yla va EJtUVOQ{)waco tiJ AU:1tll JtOV SVVOlCOcrE~ 6~ aLtla~ uou ("{oVO:d'i;,eL) AE~OV, JtatsQcx !lOU, .iJv v:n:6aXEa( !lOU xal acp1")aE';!lE va aE qJlATjcrCO Yla va ao\; (M~co .iJv ayci:1tT) !lOU.

126

_ ... ..... __ ... _. ~..r.~:~~~ iPAXTA::EIAN A::E0ENHS

'--~'-""'--"-'-'-"-'-'-'-'------~'-----""--'--"._-_._ .. _-_ ... __ ......• _

APrrAN (' "'~ ,

- ayxat.lU~El "OJ\' ' AYYE/.tX1l)

'" , r

_ ...... z ' ;COQl1 !-LOU :

ArrEAIKH

"A ~ " ..

~KHNH EIKO~TH ilEYTEPA

APrrAN, BEPAA~O::E, ArrEAIKH,TOYANETTA,KAEAN0H::E.

ArrEAIKH

KAEAN0H::E (

yoVUtl~€t E~t1tgO<; (Jt;QV ' Agyyav)

N' , 'A

, , «i, X~QtE QYYciv, ],unlp'typ;S "t'l')V XL' a{'rtYJv xul !-LEva xal

'!L'I')V EVCCVtlWVECJ{1E OE !LLa tOOO EVYEVLxn &"1" ,

'I an'l').

BEPAA~O::E BctotciEl 1\ xccQ8la OOU; &OEA(fJS !LOU;

i27

-_.--_ ...• - -_ -_ _._---

_ -.- ---_ _ - __ __ . .. - .

TOYA::\ETTA

APrTA::\

., A; "'{tVU 'VLatQo,; xed -l1x(mvUlvEoW 'VlU "to ycl!.tO (nov Ki.€· .«v&r!). Nol, "'{lVOU 'fw"tQo; xu!. aoi.i Qlvro t1)V XOQ11 !-LOU.

KAEAN0H::E

E-UX.aQlO"tOO;, XUQlE • AQyyav . ., Av Elvat !LOVO a"tO "'{La vu j'LV(O ya!-lBQo; em;, xal 'ftatQO; YlVO!-Lut iWI. (fJaQ!-lCOW:n::OLO; xctt (J,tl {}SAStS. ~lV1'''''®ol'CO)&:JtQa¥.!J.U. El!Lat :JtQo-l1Wo; va. t«lVO) o,n B~:n:o;~·'YUJ. v' anOX1:110(O "t¥tV (Ogata 'AY'YEAnt11.

'EalQsl~ 'tl dXS(fJtl1XCC, &8EA(fJE !LOU; Na YlVU; scru 'Yta'tQO;,e& oou . S~V(ll nOAl' :n::ao xOllo8o, ywtl -l1Cix,u; !-lsoa OOD o,n

GOi.i 'X.Qsul~~'tal.

TOYANETTA

j

$AA~{}E~a. ElvuL 0 116vo; "tgono; va YW"tQEu{}YjtE llLllv WQ<l

e I K ,., s , " ' 'A. " , "

aQl(.'ll1:SQa. \ U!llll<l <lQQUlO"tEla uEV 1:0"!-LClEl VU "ta t>a"U !l Eva

),la't.Q9. \

APrrAN

Mo;; ..ytV"'"'.*"" •• '°0°1&"'''', u&,'~1 uou. :>:d\v "1,'

xLa nou Et~Ul, ll11:ogro va onou8ciow EY(D ; !

I BEPAA~O::E

I .

rla'tL v~ 0 o:n:ou8uou; ; Eloci aQxsta uOQ(fJO)!lsvo;. NCi;s-

gs; :n:OOOl &¥' autou; 8EV how t1) (ltXn cou &~La \

\

128

o KATA <I>ANTA~IAN A~8ENH~

MOAIEPOY

12~

.................................................................. -- _ __ -.- _-- •..

.• -------- ------- -.-- ..•........... - _ __ ····_n __ .. --.- ,_ •• u •••. _

APrrAN

'AI,M nQEJtEl va ;a(Qro '\Ia !-tt/,W xu/.a "tu Aal:LVlxa. Vf~ 1\1roQl~ro "tIC;; aQQwcr"tEtEC;; xat "ta <PaQ!-tuxa YLa "tr)V XCd}E!-t!C(.

APrrAN

BEPA.L\tlO~

Mo7,1; BciAUC;; n) QO!lJta xed "to crxouCPW!lcx "tou Yla"tQou. 4}~ "ta !-taBu; OACX xui EJtEl"ta t1a y(v1]; JtOAU xaAu"tEQo; an' o,n <paVl:a~Ecral.

BEPAAtlO~

Kal J,.I.EcrCX crto anltl oou J,.I.al.taw.

APrrAN

APrrAN

T( ; aQxsL ~ QOJ,.l.nu J-lO'\lCXXa Yla va IlnoQn xg.i'~C;; ¥~;\gB~1]):~\ yta XC({}E aQQwcr"tEl(X ;

BEPAAAO~

Ncxl. rVWQ[~ro !lla alOA1) ano <pLAOU; YtatQou~. ea EAt1n "tw"cx a!lEaro~ yux va cre avcxyoQsuau YlCXtQO IlEcrCX crt!J cra/,a GOV • ., AAAro; re OSV t1a O'OU atOlxLcru xcxl tL3tOtE.

B,EP AAtlO:E

Kat BE~ata. 'AQXci: va <p()Qn xavslc;;"tB Q6J.A:~ .'l«tl, ~~o1J<pta "tOU 'YtatQou, xat xa{}sacrvvag"t1](Jtcx yiV~t(n,.,,,..oiv(!g,; ~l;., xat1s !-twgta 'y.LVS'Wl AOYlX~.

APrrAN

TOYANETTA

KAEAN8H:E

BEPAAAO~

EM crg 3lM;u !lg Buo AE;EL~ xalt1a crou 3wau YQa3t'to o,n {}a £tnu;· II tlymvE va cpoQccruc;; EVcx a;wnQEngc; 6v6uf.ta. 'Eyro {}a O'tELAro va t!Jv <prova;ouv.

K'

at

'Ev nacru mQllttWO'EL sillal :JTQot1vIlOC; va xavw O,"[L ano~. <puO'tcrs"ts.

APrrAN

IIw~, tWQcx a!lE(jro; ;

9

~~ __ ,_,_ .. __ .? KATA <llANTA~IAN A~8ENH~

MOAIEPOY

131

~ __ •••• _ •• _._ _ •••••••. n ••••••••••••• •••••·••· ••• •••••••••••• .. •••• __ ··.---- •• - - .••••••• -.--

};KHNH EIKO~TH TPITH

ArrEAIKH

BEPAA&O~-ArrEAIKH-KAEANeH~-TOYANETTA

KAEANeH~

Tl EvvoeLtE (.t~. tiJ qJLAlXl) 'latQlxl) axoAiJ. ~OU I-la; ava<psgStS;

H IIAPA~TA~I~ KATA TO tlIAAEH1MA

ArrEAIKH

(K ,::lI ~ C , - '\. ",

wl-llxll avaYOQE1Jal; evoc YLCXtgO'll us ~QoacxyoQsuaEL;.acr!La-

''tCl xal xogov. IIoAAol 6wxoal-l'l1ta.l sQXOVtat va stoq.l.aaouv "tiJv ,a'U}ouaav xal va 'WXtOreOlnaouv ta xcx{](a(.tClta. Kcxtomv EtaEQXEtCXL OAO; 0 0l-llAO;, 0 areoLo; a~agtl~EtaL a~o QX'tc:O ~g6- {}W~CI xQCXto1iv'w xAUatngta., m; <pcxQf.,taXO~OLoU;, E'Cxoal ()UO aL- 3eXX'tOQCI:;;, (.tsta~u t&v O~OLWV auyxCXtClASYS'tCll xcl SXStVO; :ltOU avayoQsus'tCll yw'tQo;, arro ox'tc:O %ogsuoV'ta; xal 1)uo 'tQcxyou~ oo'iiv'ta; XSlQOUQYou;. "OAOl xatuAaf.,tBavouv ta; {)saEl; rrov , £xaato; xata tiJv 'ta~lv st:;; tilv o~o(av avnXSL).

TOYANETTA Tl ax.s6Ld~w:: va xci~~tE ;

BEPAAtlO~

N a cra~ ~hacrxeMcrw /'l Vd,Xl arcot!JE. m n 30 ltO lO 1 EtOl(.tacrav Eva f.,tlXQO tvtEQf.,tEVtlO Vux tYh()E;lWat EVO; YLatgou, f.,t~ XOQou; xal I-lOlJalxij. 8SAW va ()tacrxEI)&crwllEv OAOL lla~L <0 &3EA<pO~ uou {}u E'[VCXL a ~QWtaywvlatij;: "

KaAE {)ELE,vOllt~W TCW; to reuQcxxeXVEtE xal reEQtTCa(~E'tS :ltOAU tOY ~atEQa uou.

IIPOEtlPO~

KAEANeH~ (at~v ·Ayye/.txTj)

2':ocpon;atOL oL8eXxtoQe~, xa{}lly1jtaL tij~ YlarQLxijt; aEL; noucmvnA{}urE SO&. Kat aEL; or UAAOL KUQLOl, ol morol EXteAscrWI.

't&v arco<pacrewv tij; ax.oA:ii~· XEtOO'iiQYOl, <paQI-lCXxorcoLOL xu\. OA11 ft a'\)vtQo<pLa

ex.erE vyslav, nAOUt11 xn] tl(.t iJv xal OQE~LV xaMv.

BEPAAtlO:::;',

~EV tOY ~EQlrca(~oIlEv, aV111j)LOuAa uou, aAAa aUIlf.loQ<pwvo-

{} "

f.lE a ue tl'j; <pavtucrLO~A'l1HE~ rou. OJ AAAW; rs, CX1J.O YLVEtCtt us-

ta~u lla;.M~oQoiif.,tE xal 'f.,tEL; va ~dQw!-LS area EVa. QOAOV 0 xcc{)svcc~ !la; xaL va 'XWf.,tIXOTCOly){}OUI-lE aE atsvo XUXAO. To WXQvaBdAl 'to S1tltQSltEL. nails YQnyoQa va srOLllaaW!l~v tiJv OlCCaxso a eJL v •

132

'---_ ... _ •..•..•....................•..............•........••..........................•.•..•. _ .. _ .. _ .. _

o RATA <pANTA~IAN A~eENH~

j.EV YlIl no Qro , oorpol ovvaClE/.qJOl, va xaQaotllow &XQll3ro~

tt EmV01]crt~ Xahl}

ELval to YW1:QlXQ Ej[etYYE/.(.1a· xoao xaJ.n xat E-UEQYEl:lXn ELV' f) Euj.OY1](.1EV1] Ylat"Qlxij Movo IlE 1:' ovo(.1a 1:11;,

!-ts 1:a €~a(aLa o&avlla1:et 1:1];, axo 1:Ytv mo j[aA1]a exoxn ()(VEL as 1:000U~ tn ~wYj.

MOAIEPOY 133

.. _._. .• _ .. _ ......••• _._.u __ ~ __ :' __ . ~._. __ .u __ ... .... .. _ .. _u ._ •••• •••• __ ~_. ••••• R .. _

rl' a{tto aa; Exai.EaclIlE· o Civo&Qomo; )tou l3i.EXEtE EXEl xQoaovta Yla YLa1:Qo;

'5' e ,

xat ElvaL ixcvcoruroc.

Tou; aQQwcrtou~ EQWt~

x' E~Et(:xtEl xm:a l3a{}o;

YL-U Xet{}E xa{}o; XWQLcrta, XWQl~ va xEQnll xaL as 1ao&o;.

"Oxou yYj~ xr' av llllaa"tE f~axouotoL YlvollaOtf" OhOl,(.1EyaAoL xat (.1lXQOL

as (.1ag. "tQEJ(OUV aav "tQEAAOL 2:ta Ylc.ttQLxa (.1a~ xataqJElJYOUV xu] <Jav {}EO-U~ J.,I.a~ tlEwQoiiv, XQLY'X11xE~ xat IlEYlatavE~

ta~ GUV"taya; (.1a~ EXtEAOiiv.

IIPQTO~ AI~AKTQP

2:vvEaLC; xal AOYlXOV J.,I.a; 6j[li3UAAOUVE. AOLrrOV

'.

va EQya~wIlE{}a :7l;9hU

YLa va ClWt1]QYjaoJgE xahYt nLan. <pnJ.,l.1] xat tlJ.,l.Yj.

_" Av -Ent tQEnU 0 XQOEClQO~ xal ol cotpol ClLMxtOQE~ x~l QAOL ol l'taQ!(JtaJ.,l.EVOl. Ct6V lxavWtatO UXOljJ~qJlO noiroEBoJ.,l.aL xul 6XtLJ.,I.ro

{}a Wcoi3a/,w IHaV 6QWt'l']Ol:

IIOl<~'. f} aLt(a x' i\ aq)QQIll} nou vitvo qJEQVEL "to OitLOV.

\

, YIIOqtH<pIO~

IIQoaoxi} va 1.1. i} ClExWJ.,I.(latE O'tO arolla "troY O'oqJrov YleXtgroV' l'ta(_)(l aV{}QwltOU; I.xavou~

YUx to \V'l']AO SXciYYEAJ,ta.

~toii ao~ov ClaaXelAOU ti}v EQWt'l']O't : nOla i] ahia x' li aqJOQJln

xou VltVO qJEQVEt t' OnLOV

~a Clwaro tnV 8~lj; anciVt1](H MEGa a' aVio, to qJelQllaxo

~". e, ~'.C' "

ouoic UltaQx,El uxvornxn

nou SXEl ti}v LClLo'C'l']ta

'ti}~ aLa{hlaElC; v~ vagxwvn.

134

o KATA <I>ANTA}:IAN A}:8ENH~

--_ .. _ .. __ _ .•...... _ ........• - __ _--_ _ .. " .. __ _ ...•... _ .. __ _----- _--_.

XOPO}:

'QQatan altavtllcH;,

va Ei,OEA{}U ELvaL a;LO; OtO ouvaqll nov YWtQWv. Kai,ft 'VE i\ arraVt'YlOl;.

t.EYTEPO}: 6.It.AKTQP

ME tYJV a()ew tOu :n:QOE()QOU, 1:n; crOqJro ca1:Yj; !La; o)(.oAli; ~al trov E()ro rraQlcrta!J.Evrov, 1l8EAa va""cr' EQrotncrro,

'!: ' ."....'

a",LrotatE v",O,¢ llCP IE,

rrOla cpaQ!J.u?,<a EV()StXvuvtaL 01:li; l()QrorrL~w;; ti)v ac)'"8SvEla.

"\ ':

YIIO'l'~<I>IO}:

KAucr!J.a xcl acpcii,fJ.U;l; ~l' Eva xaAo xa{}cl~w!.(5.

XOPO}:

'QQa(a n arravtllcrl;,

va SLOsA{}usival a;w; ato crUVeXCPl t(':)V YWtQwv. KaA ii "ve Yt a1tavtYjcrLC;;.

TPITO~ 6.It.AKTQP

'Eav VOJ,tLSOCVS )(aAOV

o 1tQOS()Qo; xal f} ~x.OAn

:'10AIEPOY

135

_ ------- _-.- __ --_ _. _._ -_ _-_ --.--_.---_._-_ - -.

xal oj,Ot Ot nctQlcrtaJ,tsvoL, {}a 0'= EQrotl)crW ~cti EYCO, croCPwtats tlJtO'¢nCPLE, rrOLa cpawaxa {}u e8LVE;

O'tOu; rraa;(ovtr!; tOU; :n:vSUlLova; xed crrou; no/.ll acrCtfJ.utlXOU; ;

YIIO'l'H<I>IO}:

KHoJ,tu xal &cpa(lJ.a~lV Xl' EVtl xaAO x(X1'1ag'tlxo.

XOPO~

'QQa(a n arraVtllcrl;, va !:LcrEA{}U eLVUl a;LO;

OtO auva.cpL trov YWtQ(tw. KaAtl "vs 1\ arreXVt'Ylat~.

TETAPTO}: 6.16.AKTQP

9aU!lacrlu a:n:tlvt110E

xal crta; ()UO (!O{}EVSlW;.

'AAA' uv "tOv XUQLOV rrQoE8Qov, ti)v crOCProteXt'YIV !lu~ ~)(.OAYJV xaL OA'YlV tY]V OlJ.n'l'UQlV,

()Ev Evox,Aro :rcdV'tarrucrlv,

{}a xdvro fJ.lUV fQWtYjcrl

()tov Lxavo 1)Jto'lJJnCPLO.

X {}s; 'to j3Qa8u €rrEOS

ora 'X.EQla uou Eva; aQQrocrto~.

136 0 KATA \I>ANTA~IAN A~eENH~

_ --_ ••••• ·_-················· __ ••••• ·····_ •••••••••.•.••. u •••••••••••••••••••••• _ u. _

"EXSI ILEYCtAOV :rtUQEtOV

XL' gVa l)uVatOV a<pUYILOv· <pOI3EQOV 1tOVOV atO XE<pCXAL, Slot xal :n:avou; ato :rtASUQO· ILl: ILEyaA1jV 3uaxoALav

xal IL€ X01£OV ava:rtvSfL. "EXStlO tlJV xaAWaUV1jv, lxavonats U3to'tj.!ll<PlS,

va ILoii :n:~tE t1 va XciILW OtlJV :n:Eg Lamal v Cl:Utll

YIIO'¥HcflIO~

Na tOu xuv.;n~ 6va XAU OJ.l.a , S3tEtta a<pa(w.a~tv

x' STuma xa{}aQtlxo.

IIEl\1IITO~' MMKTQP

"A v ii aQQwatEI~ E1'Clf,.lEVU xal 'Va {}EQ(X3tw8ii. ()I: {}EAU tL 3tQ63tEl va tOU Xaf,.lWILEV ;

YIIO'¥HcflIO~

Na tOU XaVEt' 6va xAUO'!la, S:rtElta &<pa.4w~lV

x' S3tEI,a xa8aQtlxo'

:n:UAtv xAvcrf,.la xal a<palILaSlV xal 3EVtEQO xa8aQtLxo.

MOAIEPOY

137

_ _ .........•.. _ _._---- _-_ ---------_ _ .. _--_ _-- -

XOPO::S

'QQa(a ii a3tciVt110'l;,

va ElcrsAi}u sivaL a;LO; ato auva<pl tWV YtatQwv. KaM VE ii a3tavt11aL;

IIPOE~PO::S

'OQXltsaat nw:; {}u t1jQU;

f,.ll: <PQOV1jO'LV xal xQlalv

'ta~ ()WtaSSl; 'tij~ ~x.oi-ij; tij; f1tLa't'l1 f,.l1j; tOU; xavova;

YIIO'l'HcflIO::S

IIPOEL\PO~

ITw; 0" oAa ta aUf,.ll3ouj,la f,.lE ,eLattv {}Ct axoAou8ii;

tWV 3tClAatWV yw'tQwv tlJv YVW!l1jV, S'LtS xaAlJV e'Lte xaxllv ;

YIIO'l'HcfllO~

COQXl~O!-lCLl. npOE~PO~ 'OQX(~ScrUl on 3tO'tE

()I:V {}EAEL~ !-lstuXElQLa{}ii

138

o KATA cpANTA::SIAN A~eENH::S

----_. __ ._ .. _----_._--_._.- -. __ - _-_._ .. _-_--_ .

cpaQI-1Uxo. chdqJOQa

altO EXElVo. nou OQl~El

11 {}cx1.ll-1aa(o. Ll"ttQlXYj. satro ~tl' av 0 aQQCOfitO;; :n:QOXEl'Wl va axdau

xo.l va ltE{}dvn ati} (ftlY~Hl

YI10'¥HcpIO::S

IIPOE~PO::S

K' EYro 1-1' o.urov E5w 'tOY axoucpov 'tOy a~LOV xat aE~uatOV

'to <)(XalWl-1o. ooii b( vco xal 'tl}V aBSla 'oAov 'tOY XOCil-10 va Ylo.'tQEUn;;,

v· acpaLl-1aan;, va xEvrovn;;

va 'tQUltg;, va x613m: xo.\. vu 'tEI-1Vm; XCOQL;; va 3(vUt; ACYO aE XaYEya

rOAOL 01. XeLQOUQ"{OL xcd 01. cpaQ!-laxoltoLQi l'tQocrEQXOV1:ClL vo. XCf.lQetiOOUv tOY UltO'I\Jy!CPLOV ~8 Qutr!kLXUC; ul'tOXAioEU;).

YI10'¥HcpIP~

MsyaAoL MXtOQEt; 'tYj;; ETCLCi'tYjWl')t;, 'tYj;; wiva;; xo.l CiUVo.l-1lXn;

ita l1'to.VE YL<X !lEva 'tQEAAa, nQuYl-lu YEAOlOV Kal avaQI-10Ci'toV, av naQEAcl:lto. va (msuoro

MOAIEPOY

139

to eyxrol-110 va au;; ltl.E;co :

av 3EV EQX,0I-10UV va ngoa{}€crro (J)Wtct EI;; tOY 11/.10,

aatQo. fi; tOY o-UQavo,

xU !-Lata ati) {}aAaacra, tQIUV'taCPUAAa at1)v aVOI;l. "Ave] AOlnov SUX,UQt01:ta;; 3sx,{}Yj'ts i.AE oALya;; AE;El;. :n:oAAa;; va ExcpQacrro x,aQlta; (no CiE~o.(1'tO ouvdqn l-1a;.

~E oa; I-lO"OV OCPSlAro

o,n ati) cpu(n BEV x,QEcoatw O,,.S xed cr'tov :n:atEQa I-10U. 'H cpucrl; Xl' 0 :n:o.TEQa; !-LOU uv{}gro:n:o J.lE SltAaaav.

(JsL;; O!lro;; J.lE Exa!-LatE

Kan nEQLacratEQov'

!.t' EKa!.tatE aocpo Ylo.'tQa. L1a;(1. xaQl; xal tlWfl

a' ExeLvou; nov hclQa;av a't1)v 'tUrmvYj !.tOU 'tilv xaQ~ha aLcr{}1i!.tata alrovLa.

XOPO::S

Z1jtro, ~~'tro EXatO cpoQai; o vEo; l-1a; YWtQo;

:n:ou rocov wQaia OI-.LlASL. X(Ala v' av' ta XQovLa tOU, a; tQrotl xal a; nt vu

140

o KATA ~ANTASIAN AS0ENHS

MOAIEPOY

141

------------ _ _-_._ _ _ .. _ __ _._ .. _._ _-_. --_---

(1; xdvn ocm; acpCtllla~SI:;; -3D,EL xal tou:;; aQQwatou; (1:;; crxOtwvn.

:mvwl'l1v xal 1tASuQlu(\a uno nAl1{)wQav aLlla'tO; Xl- &1[0 O'U(JeVtEQlav.

("Ot.Ot ol ia'tQot x;ai ol qJaQI-LaXOl'tOLOL XOQSUOUY urro 'tour; i\xou~ 'trov oQYUyooY,trov qJOOYcOY xai EV !-tEa(!? 'teO" ZSIQoxQo'trJ!.L<Xtoov xal 'toil xQOtOU 'trov tyMoov 'trov qJaQ!!aXOl'tOlcOV).

XOPOS

IATPOS

Zlhw, ~nt(o 8",a't0 cpaQat; o VSo:;; Ila; YLatQO;,

nou rrioov wQa'La OIlLAE'L·

'XlAlCt v' avo ta XQOVlCt rou,

3\, , '!J\ I

as. tQwn xm a; :ittVn

(1:;; '. ~avn oaE; acpUllla;EI; -3SASl xaltou; aQQwatou; (1; a",otwvn.

rOAOl ol la'tQol, z~l'QouQ"{oL xal qJaQ!!axon:olOL ESEQxovta_~ !J.E 'tTjv crstQav rcev EV l'tO!!;tU~o:;r0)~1*=rxav slcref.{}St).

m{}S 0 eso; va Ilwcrn

aOq),a; va -3EWQU ta:;; auv'taya:;; tOU xal~8 ctnslQE; QEta8ts;

va y~J.L(~n cpaQJwxs'La

xal 'to;:; xcouou ta LatQSla.

XOPOS

Zntw, ~~tW 8xCttO cpoQai::;; o vso; JA.~:;; ytatQo:;;

nou t6ao~. wgui:a OlllAeL ! XlALU v' &v~ ta xeOVLU rou,

:1'\ ""!J\'

a; tQwn xa:l a; m vn

a; xav'll oad~ acpaLlla;EI:;; {}SAEt xal 'tou; aQQl!OatOu; a:;; crxOtwv'll.

T E kO ~

IATPOS

E'({}E o/,a ta XQOVLU rou va ELVaL XaAa xcd tUXEQa E'mS va 8xn nav'tOtE aQQwcrnE:;; a:n:o :n:UQEtOu;

BtBtdOnD.J\EION ID.ANNOY N· 2:ILlEPH

EElNIKON APIETEION 1927

-~J.l~\.r(X P.O:PJlOCpIX. ~'E'X.e~:;t; E'. TO}J.Q; '::Ot'l..O .. cov 7:ot.'YIp.d::w·,. !lEBv:.'KG'I !lA..pto~arlj'J rp~J-1.IJ.i",:(!)·J 'l..:zt TSX'IW'J. 'Er:L 'l..::t.i .. ou XiF"CG!J • .l~. 35.Eipnvtxc(. !\Iscrx st; 't± 7t0vf;:J.~"C:t ~0't& i'lxi .. if.l7:s!. f~ e6:;~ 1:11; Nt'l.r.; ''ttju 1912-1913 'Y..XL 7Cap~·{r-iq:;'t'l..t Tj a~p""'it'Y..·~ ;ro-y, 't~; oly"oys·J.s[Ct:~,

lip. 15.-

~7tO ~ooj; "(v(!)o'to-:apou£ !-LQ~:;O'j~·{0G; J.L~;. ,,;:kc

'..l\,)..ot(3oca't'poc. I" SY.QO::;l;. Ibl';iI~"'t" SPW':l%X,

i'X'~)':WV ZfJ.S/ .. oi:otiJ8~ox'l lip. 35.-

fJ.apo~ -rW'J 01tO~WV s't~Xs 'tOI) 7tpd)"Co!J pp~cs[o!J St; 'tov 4>!./~cx.aa) .. q:stc.v QlXYW'/lCJ.t0V 'to!3 1890. "E%1)Q::;l; 'lEX smfisJ.tsA'lJJ.t$'/'Yj. lip. 30,-

:Iilocc:n)..l1iX~ Ci:vn)..tocy,?s. r' S%00::;l;. "EflJ.tS'ti'O'1 J;;pallx s1; ,:;:-sr; "PCX;;;Sl;;, -:0 61to!o\J 0 s~o"ljY·r,'t:·~; ':OU 'A6sp(!)~s[O!) Ot~"{wvt~!-lofi SX~p7..'Y..'t-lJ:nosv

&; «1:6 XciP!J.c(. 'tOO'! &'V'X"{'I(J)O'tWV 'to!.»). ·J,i~

lip. 30.-

a.YPO-:tXW'V, itOtP.SVtY..wv u7to9sGs(u'; l-LS 6i~'Z; -:&; 'tsp4';'t£, o:.~:;eijflc(;-:ct;, SP(fyta.; %'Z~ 1tO qJ.EV 0) ',I , f-LS "dr; &':(S:)~Etct.V 'tou CF!)G~'Y..oU ~[O!.) 'X.xt f.1s 07tO~c{' Xo:;pccr..'t"fjp[ss~ '1:~~V TevtYjGtV 'tOD esoy.,p~'tou. &p. 25.-

Nso; 'to!J.o:; 7tOt"fl~:(."tU)v ava'X~6't{t)v e.t~- -ceooo:.pCG; Ci's~pi;: : "iA' 'AvaylvpIX (1tOl'i!WX.'t" S1tt OS(.Lx'tO)v lipxc((%W'l, [3~:;;cx;nlv6i'/ %x1.

--

--~----~"-----" -----.----.-.~~~~- ~-----

·"""";i~w'i). B' Toil oivo[!ov -':0 ~EcpviJ.tOfw (:s:~:'t. E~(·_;-=~y.wv :!-;~" !..l~~::eJ'J)· rt To.. ,loll-a'l'cOY lGXUJ)'V (7:~t=-~;:;~::~~; 'l..~~ !J.7::.-:i.:i."-:s;) 'l.,'::.~ -:ij"i~ I)~~ 'l.X~ ?;~' 'l.-::~·:·(;)~~:X'I· .1 f MOvo:rca.7:la (~0~·iiJ-l~~=-:' i;:~ ~~ce;,:;,6-

;l~. 30.·_·

ncct6li'tn ,\,upot .. ~EZ/.lyt·"j 7:0:'"{ltli-:(!)''', !J.c','jiJ~iW", ~:"'l..i,6~{(!)·,i 1.;;6; i'Jt:'X~t·,(s:U'l.." sL:; ~i'.'j/~~'l_6t; S0~-::~;. :::!-:~ !J.~8-rIP.:X:::''l..&;; s!-:s 38·"~i'.i;. T~ ~J.s'j -::')~·jjlJ.~-:x sI'ls 2'lJ .. Sj.2~:I!2·/:t. S'l.. -:(~j',1 ~r'i{t):;-::0-:2PW'l 7:C~.,t(::(_-;:w ~:t.;! c~ ;;t ~:..ii .. oy0t SJ:~ -:0G-:(P :;'J'/-:S-:~C(l1S'i0:" 0;:~ -::c.;:} lG~')'J ;:c:'~Ij-:~J. E' E'l..~r;::!;,~

fl.;;. 25.-

EupurtitSo':.) 'HAEX'tpOC. }ls-:i:fp~:;:,; sp .. J-lS~;;IJ;. T6 s;;yc'J -:0~-:Q iya'i2':c ~('J(fJCT.6'i fj'~'fj 7tP~V iA.0(;e·?J 0:" &;::l.'J2~i,,·f)f!'}.!-S·J(.!)'1 :C~''f: .. ~:;-:i:;E(I)'1 U7tO ~c5 6sci:tpou 'toG :>Qes.[o~, s'Y..p£EhJ e~ w; 'l.,'i:00t00'J ~s.-:i 7:i~ Y,r=-(.'J; 2;:ti':JX!~~

.1;;. 2f:i.-

p~J.l·j860P?:.flX, ep~p.'X 0"(j)_' §p.J.l::::;PQY, -:6 6jCo~o'J arct -::.~ 0i~s~ s'/0f: 7t~. pa.fJ.lje~OU, e.;s)..[cos-:x~ sl; 'Sa(J~xp~; r::ptl.;s~£ }lS 7ti~o'l..Yjv 'l..~'J~ij:Jo:.'J 'tC

'ESCJ"t'l)t6:. ~S~fi& a}.l7t:'JS')(JllZ'JO}'J 7tO~A(d·l~::(t}·J, 'tW'i 07tOCW'J .:;~ r::;!:Y:ij SXQo'j~ E~i1'i'"t/~f;fjl'l 1-Ls'"t& rtpci .. 6Y0U 'X.:d sr:~/~6o'{o'j "too 7':O~y('coG. 'E::~ sY..i"I!~' j(cip'tou SL~ 'l..O}1~ov 0Xfi!!C<.. B' S'l_00:;t;. j,p. 30.-

Ke:lj.ltl.A.1G<. cE't$p~ O'JA)~OYYi co-c[z.wv rtp6 7tO/,)\.oij S~"fj\,l't)_l'jp.i'rfl, -:~; 87to!~£ "C1jv S1tctVE~OOG~'J ti'iE;u:,(,~s. 'to 1jflS"CSPOV 'X(X.'td.o't'Yj!-tx ed-: vi Gtj/-l::j,,'ljpd')6~ 0)\"11'1 't'l~V OStp&v 'tcov E!_tI.!.E'tp(J)V sPYeDV "t01) TI:Ot~'tou. I" sY..30o~;.j_p.30.-

"H vuvoc'iXC(. ~EJ.LflE'tpO; XWfJ.(.p0!C(. !.10V07CPX'l.:tO; oYjflStWo~;:;Ct s;~:ps"C~Y..'l,\1 9act'tpLx'ijv STCL"Cux[a\'. n:<.l~E'taL 1-Ls 4 1tp6c"(J)1t~ (2 ti'lOp~;, 2 y~vxrj('X(;y~ E' S'l.OOeH~. fl.p. 6.-

TOe :rtP~'t'tX ~npo:t'(X. n(J{J)'t6"'CUTC~ itCU0LY..U 'itO~·~!-!.X'tC{. xoopoo0~alJx 1.1$ TCAS!'"

c;-;:~£ sl'l.ov<XG. <1' E'l.Oo::n;. "Aos-;:. Ap. 8.-AscslJ.. fl.p. 25";;'_

, AI?Xov't'ox~ptlX't'ns O! ello ,'Iwens; X(!)I.t:¥~!~~rlt6iF<Mo-

'0 xoe-rOc q:loev't'oeaioev dca6evhs I i.~spot), !.Ls-;:<XCPP<XC;I~S'/~~\")!1~f5);-ijr't7j·I' o7tap't:a.(JLG'tYjV XriPLv "CO~;; linG 'to" sY..i .. Zi' .. 'to,; rcOL')j"C'ljV, 'to\~'1t~ifro:V\"t~C)oeEto~~ U7tO 'tou 1j!-ls'tspo~ 'l..~'tCl.o't';JlJ.Ct:to£· E1tt Xip'tou ::r;<;}-::"Il; ~o~6~~ .. 'toG. 'E'l.ic";'lj fl.P<XX· 25.-

.. 1

...... ;!

£'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful