You are on page 1of 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΜΕΣΑΝΑ΢ΣΕΤΣΙΚΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 2011-2020
Πολιτική πρόταςη του “Forum για την Ελλάδα”

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ΢ 2011
©Forum για την Ελλϊδα
Επιτρϋπεται η αναδημοςύευςη ό αντιγραφό, όλου ό μϋρουσ του κειμϋνου,
δηλώνοντασ την πηγό προϋλευςησ.
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

1
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑ΢ΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 2011-2020

ΔΗΜΗΣΡΙΟ΢ Α. ΥΛΟΤΔΑ΢ *

0. ΕΙ΢ΑΓΩΓΙΚΑ

Σο παρόν αποτελεύ μια ςυνοπτικό επιςκόπηςη του μεταναςτευτικού


φαινομϋνου ςτην Ελλϊδα μετϊ το 1991 και μια πρόταςη για την ab initio
εκπόνηςη μιασ ςυγκεκριμενοποιημϋνησ και διαφανούσ πολιτικόσ για την
μετανϊςτευςη, με χρονικό ορύζοντα την ερχόμενη δεκαετύα.

 Κατ’ αρχϊσ, παρουςιϊζονται οι τρεισ βαςικϋσ αρχϋσ οι οπούεσ


οφεύλουν να διϋπουν την χϊραξη μιασ μεταναςτευτικόσ πολιτικόσ
για την Ελλϊδα, από οιονδόποτε πολιτικό χώρο η φορϋα και αν
αυτό εκπηγϊζει.
 ΢το δεύτερο μϋροσ γύνεται ανϊλυςη οριςμϋνων θεμελιωδών
εκφϊνςεων του Ελληνικού μεταναςτευτικού φαινομϋνου (οι
οπούεσ ςυχνϊ παραβλϋπονται η γύνονται αντικεύμενο λανθαςμϋνησ
προςεγγύςεωσ)1.
 Έπειτα, ςυςχετύζονται οι παρϊμετροι του μεταναςτευτικού
ζητόματοσ από πλευρϊσ οριςμϋνων πλεονεκτημϊτων και
μειονεκτημϊτων που δημιουργούν.
 Σϋλοσ, το τϋταρτο μϋροσ ςυνύςταται ςε μια ςυμπαγό και
πολυπριςματικό πρόταςη για ολοκληρωμϋνη μεταναςτευτικό
πολιτικό ςτην Ελλϊδα με χρονικό ορύζοντα το ϋτοσ 2020.

1. ΑΡΧΕ΢ ΔΙΕΠΟΤ΢Ε΢ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑ΢ΣΕΤΣΙΚΗ


ΠΟΛΙΣΙΚΗ

1.1. Σο μεύζον πρόβλημα


*
Ο Γεκήηξηνο Αλδξ. Φινύδαο είλαη Γηθεγόξνο, Senior Associate ηνπ Hughes Hall College,
Παλεπηζηήκην Καίκπξηηδ, θαη Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο ζην Ιλζηηηνύην Αλάπηπμεο Αγνξώλ ηεο
Μόζραο.. Έρνληαο δήζεη πνιιά ρξόληα (σο νηθνλνκηθόο κεηαλάζηεο) εθηόο Διιάδνο, αζρνιήζεθε
εηο βάζνο κε ηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνύλ νη ρώξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο
θαη ηεο ηέσο Δ΢΢Γ. (email: floudas.d@dsa.gr)
1
Παξάδεηγκα ζεκαληηθήο αγλνίαο πεξί ησλ ζεκαηλνπζώλ ηεο κεηαλάζηεπζεο αιιά θαη παληεινύο αδπλακίαο
αξζξώζεσο σθέιηκεο γηα ην θξάηνο πνιηηηθήο απνηειεί ε αηπρήο «Έθζεζε ηεο Γηαθνκκαηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο γηα
ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο κεηαλάζηεπζεο», Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Αζήλα: Ινύιηνο 2007

2
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

 Όςο και εϊν αυτό μπορεύ να φαντϊζει παρϊδοξο ςτην μετα-


μνημονιακό Ελλϊδα του 2011, το θϋμα τησ μετανϊςτευςησ
αποτελεύ ϋνα πιο δυςεπύλυτο και ακανθώδεσ ζότημα για την χώρα
απ’ ότι η δημοςιοοικονομικό τησ κακοδαιμονύα. Οι οικονομικϋσ
κρύςεισ ακολουθούν κατϊ το μϊλλον ό όττον κυκλικϋσ μεταβολϋσ
ςε βϊθοσ χρόνου: ακόμα και ςτην χεύριςτη περύπτωςη, η χώρα θα
ανακϊμψει νομοτελειακϊ μϋςα ςε μερικϊ (ό κϊπωσ περιςςότερα)
χρόνια – ωσ γνωςτόν, δεν υφύςτανται κρϊτη τελούντα εισ το
διηνεκϋσ υπό πτώχευςη και ύφεςη!

 Σουναντύον, η ςυνεχιζόμενη ειςροό και εγκατϊςταςη αλλογενών


ςτην χώρα εμπεριϋχει την δυνατότητα να αλλϊξει αμετϊκλητα την
κοινωνικό, εθνοτικό, και πολιτιςτικό υπόςταςη τησ Ελλϊδασ για το
υπόλοιπο τον 21ου αιώνα. Σο ςημαντικότερο εύναι να γύνει
απολύτωσ κατανοητό ότι ςε αντύθεςη με ϊλλα προβλόματα
(ανεργύα, ςυντϊξεισ, οικονομύα, διϊλυςη κρατικού μηχανιςμού,
τιμϊριθμοσ, δημόςια αςφϊλεια) που εύναι εν δυνϊμει ανατϊξιμα και
ςε ορύζοντα ετών ό δεκαετιών μπορούν να μεταλλϊςςονται επύ τα
χεύρω ό τα βελτύω, η αλλαγό τησ πληθυςμιακόσ βϊςησ τησ
χώρασ εύναι μη αναςτρϋψιμη.

 Για αυτόν τον λόγο φρονούμε ότι η ςώφρων, αποτελεςματικό,


μακροχρόνια, ςυνεπόσ και ςυναινετικό επύλυςη του προβλόματοσ
οφεύλει να εγγραφεύ ωσ ϊμεςη προτεραιότητα τησ Κυβϋρνηςησ και
να αποτελϋςει αντικεύμενο μιασ τερϊςτιασ και τολμηρόσ τομόσ,
παρόμοιασ ςε ϋκταςη και ςχεδιαςμό λ.χ. με αυτόν υπό προώθηςη
όςον αφορϊ την αναδιϊρθρωςη του δημόςιου τομϋα και το
φορολογικό.

1.2. Μια αμιγώσ Ελληνικό πολιτικό

Οι γεωπολιτικού ςυςχετιςμού τησ τελευταύασ 20ετιασ ευνοούν την μαζικό


μετακύνηςη πληθυςμών προσ την Ευρώπη και εντόσ αυτόσ. Αυτό δεν
ςυνϋβαινε την αμϋςωσ προηγούμενη 20ετια – και δεν εύναι χωρύσ ϊλλο
δεδομϋνο πωσ η τϊςη θα παραμεύνει ϋτςι και για τισ επόμενεσ δεκαετύεσ.
Η αθρόα εύςοδοσ και ανεξϋλεγκτη εγκατϊςταςη μεταναςτών δεν
αποτελεύ απαραύτητα ούτε ϋνα «αναγκαύο κακό» τησ παγκοςμιοπούηςησ,
ούτε αποτϋλεςμα ςκοτεινών ανατρεπτικών ςυνομωςιών, αλλϊ ούτε και
ϋνα αναπόφευκτο «ςημεύο των καιρών» τησ αρχόσ του 21ου αιώνα.

3
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

Η κατϊρτιςη μεταναςτευτικόσ πολιτικόσ, ιδιαύτερα υπό τισ παρούςεσ


ςυνθόκεσ, πρϋπει να γύνει αποκλειςτικϊ και μόνον λαμβϊνοντασ υπ’ όψιν
τισ ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ τησ κοινωνύασ, την επικρατούςα κατϊςταςη
ςτην χώρα και ςε τελευταύα ανϊλυςη το μακροπρόθεςμο ςυμφϋρον τησ
Ελλϊδοσ και τύποτε ϊλλο.

Δεν εύναι ούτε επιθυμητό ούτε και πρόςφορο να ενςτερνιζόμαςτε


ϊβουλα και αναντύρρητα πολιτικϋσ οι οπούεσ ιςχύουν και εφαρμόζονται
ςε ϊλλεσ χώρεσ, με διαμετρικϊ αντύθετεσ πολιτιςτικϋσ, κοινωνικϋσ και
ιςτορικϋσ καταβολϋσ ϋναντι του ςυγκεκριμϋνου ζητόματοσ, διότι αυτό θα
οδηγόςει ςε βϋβαιη αποτυχύα και εν τϋλει ςε κοινωνικϋσ ςυγκρούςεισ
ϊνευ προηγουμϋνου. Υυςικϊ όμωσ πρϋπει να εξετϊζουμε τισ εμπειρύεσ
των ϊλλων χωρών και –πολύ ςημαντικό- να μαθαύνουμε από τα λϊθη
τουσ και όχι να τα επαναλαμβϊνουμε.

Κατϊ ςυνϋπεια, η μεταναςτευτικό πολιτικό του Ελληνικού κρϊτουσ δεν


μπορεύ να ϋχει την μορφό αυτόσ των ΗΠΑ ό τησ ΢ουηδύασ, ούτε μπορεύ να
αντιγρϊψει αυτόν του Σρύτου Ρϊιχ ό τησ Διεθνούσ Αμνηςτύασ. Θα εύναι
μια ακραιφνώσ Ελληνικό μεταναςτευτικό πολιτικό.

1.3. Ανϊγκη ςυςχετύςεωσ κόςτουσ - ωφϋλειασ

Για την κατϊρτιςη τησ μεταναςτευτικόσ πολιτικόσ, οφεύλουμε να


αναλογιςτούμε οριςμϋνα πολύ βαςικϊ ερωτόματα:2

 Για ποιον λόγο οφεύλει η Ελλϊσ να ανϋχεται ϋναν ςημαντικότατο


αριθμό μη προςκεκλημϋνων αλλοδαπών ςτην επικρϊτεια τησ?
 Ποια ςυμφϋροντα του κρϊτουσ, τησ κοινωνύασ γενικϊ και των
Ελλόνων πολιτών μπορεύ να εξυπηρετόςει αυτόσ ο διογκούμενοσ
αριθμόσ μεταναςτών εντόσ τησ χώρασ?
 Και (εϊν, ςε απϊντηςη του ανωτϋρω, εδραιώνονται ςυγκεκριμϋνοι
εξυπηρετούμενοι ςτόχοι) ποιοσ θα όταν, υπό τισ παρούςεσ
ςυγκυρύεσ, ϋνασ βϋλτιςτοσ αριθμόσ μονύμωσ εγκατεςτημϋνων
αλλογενών?

Προσ απϊντηςη των θεμελιωδών αυτών ερωτημϊτων εύμαςτε


υποχρεωμϋνοι να προχωρόςουμε ςε μια ανϊλυςη κόςτουσ – ωφελεύασ.

2
Απηέο είλαη απιέο αιιά ζεκαληηθέο εξσηήζεηο πνπ απνπζίαζαλ νινθιεξσηηθά από ηελ θνηλσληθή δηαβνύιεπζε ηνπ
δεηήκαηνο ηεο κεηαλάζηεπζεο, από ηελ ζηηγκή πνπ γηα πξώηε θνξά παξνπζηάζηεθε

4
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

Να παραμετροποιηθεύ δηλαδό που κερδύζει και που χϊνει η χώρα από την
ραγδαύα εύςοδο αλλοδαπών και ποιεσ θα εύναι οι μϋςο-μακροπρόθεςμεσ
προοπτικϋσ αυτόσ τησ τϊςεωσ.

Μόνον μετϊ από την λόψη λελογιςμϋνων αποφϊςεων επύ των ανωτϋρω
μπορούμε να προχωρόςουμε ςτην διατύπωςη πολιτικόσ επύ επιμϋρουσ
ζητημϊτων (π.χ. θα πρϋπει να γύνει η Ελλϊσ χώρα μόνιμησ η παροδικόσ
μετανϊςτευςησ? Θα εφαρμοςτούν πολιτικϋσ αφομούωςησ? Θα τεθεύ
ποςόςτωςη αλλοδαπών?) Κατϊ παρϊλογο τρόπο ωςτόςο, ςυχνϊ ςτην
δημόςια ςυζότηςη ανακινούνται θϋματα -όπωσ αυτϊ τησ
επιβοηθούμενησ κοινωνικόσ ϋνταξησ ό του ςεβαςμού τησ
πολυπολιτιςμικησ ταυτότητασ ςτην ςτοιχειώδη εκπαύδευςη- τα οπούα
ουδεμύα ςχϋςη ϋχουν με το μεταναςτευτικό φαινόμενο όπωσ τούτο ϋχει
εκδηλωθεύ ςτην χώρα μασ και εν πϊςη περιπτώςει προκαταλαμβϊνουν
την διαμόρφωςη πολιτικόσ απόψεωσ περύ του ςκοπύμου ό μη τησ
οριςτικόσ αφομούωςησ των οικονομικών μεταναςτών3 (μια ϊποψη η
οπούα επ’ ουδενύ δεν γύνεται καθολικϊ αποδεκτό από ςημαντικό μϋροσ
των Ελλόνων)

2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙ΢ ΔΙΑΠΙ΢ΣΩ΢ΕΙ΢

2.1. Μια χώρα ομοιογενόσ

Με τισ ιςτορικϋσ ανακατατϊξεισ του πρώτου μιςού του 20ου αιώνα,


(Ανταλλαγό πληθυςμών, γερμανικό κατοχό, εμφύλιοσ) η Ελλϊσ κατϋληξε
μετϊ τον Β’ Παγκόςμιο Πόλεμο να εύναι μια χώρα με υψηλότατο βαθμό
εθνικόσ, θρηςκευτικόσ και πολιτιςτικόσ ομογϋνειασ (περύ το 95%).
Σϋτοιου εύδουσ ομοιογϋνεια αυτοπροςδιοριςμού δεν υπόρχε ςτα
περιςςότερα κρϊτη τησ Ευρώπησ (ούτε βϋβαια ςε ϊλλεσ ηπεύρουσ),
ακόμη και ςε αυτϊ τα οπούα δεν αποτελούςαν παραδοςιακϋσ χώρεσ
υποδοχόσ μεταναςτών (Ιςπανύα με Βϊςκουσ κλπ., Υλαμανδού και
Βαλλόνοι ςτο Βϋλγιο, ϋντονοι τοπικιςτικού αυτοπροςδιοριςμού ςτην
Ιταλύα κ.ϊ.).

3
„΢ηελ Διιάδα ηα ζηεξεόηππα ησλ όςηκσλ νπαδώλ ηνπ «πνιππνιηηηζκηθνύ κνληέινπ» κνηάδνπλ κε εθείλνπο πνπ
πεγαίλνπλ ζε πάξηη γελεζιίσλ όηαλ ν ενξηάδσλ είλαη ήδε λεθξόο‟. Παπαθσλζηαληίλνπ Π., «Σν ηέινο ελόο κύζνπ»,
Καθημερινή 19 V 2006.

5
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

Κατϊ ςυνϋπεια, η ϋναρξη μεταναςτευτικών ειςροών προσ την Ελλϊδα θα


ϋπρεπε ιδεατϊ να εύχε τελεςθεύ με πολύ μεγϊλη προφύλαξη και με
ςημαντικϋσ δικλεύδεσ αςφαλεύασ., καθ’ όςον δεν υπόρχε διαδεδομϋνη η
κοινωνικό αντύληψη τησ ετερότητασ ό η αποδοχό του ‘ξϋνου’ ωσ μϋρουσ
τησ πολιτειακόσ πραγματικότητασ. Επιπλϋον, η περύφημη
πολυπολιτιςμικότητα (και εϊν εύχε επιφϋρει θετικϊ αποτελϋςματα ςε
ϊλλεσ χώρεσ, , γεγονόσ που δεν ςυμβαύνει) θα όταν ούτωσ η ϊλλωσ
καταδικαςμϋνη ςε αποτυχύα ςτην μϋχρι πρότινοσ (ςχεδόν)
μονοπολιτιςμικό Ελλϊδα.

2.2. Η αντύδραςη των Ελλόνων ςτην μετανϊςτευςη

2.2.1. Ανοχό και αδιαφορύα

Εϊν αναλογιςτεύ κϊποιοσ ότι μϋχρι το πολύ πρόςφατο παρελθόν οι μόνοι


‘ξϋνοι’ με τουσ οπούουσ ερχόταν ςε επαφό ο μϋςοσ Έλληνασ όταν
αποκλειςτικϊ εφόμεροι Δυτικού τουρύςτεσ, η ϋλλειψη οργανωμϋνων
κοινωνικών αντιδρϊςεων από την αύξουςα παρουςύα αλλογενών και
αλλοθρόςκων ςτην επικρϊτεια διαφαύνεται ωσ παρϊδοξη . Θα όταν
περιςςότερο αναμενόμενο ότι οι απότομεσ και απρογραμμϊτιςτεσ
κοινωνικϋσ και πολιτιςτικϋσ αλλαγϋσ που επϋφερε η μη νόμιμη
μετανϊςτευςη μϋςα ςτην τελευταύα 20ετια θα πυροδοτούςαν ϋντονεσ
και ύςωσ βύαιεσ αντιπαραθϋςεισ ςτην ευρύτερη ελληνικό κοινωνύα
ςτρεφόμενεσ κατϊ των μεταναςτών, εύτε κατϊ την διϊρκεια του κύματοσ
τησ ειςαγόμενησ Αλβανικόσ εγκληματικότητασ τησ δεκαετύασ του 90, εύτε
κατϊ την περύοδο τησ αςτικόσ αποςταθεροποιόςεισ που προκαλεύ το
Αφροαςιατικο κύμα τησ περαςμϋνησ δεκαετύασ.4 Αντ’ αυτού οι Έλληνεσ,
ςτην ςυντριπτικό τουσ πλειοψηφύα, επϋδειξαν χαρακτηριςτικό καρτερύα
(ό αδιαφορύα...) ϋναντι των ειςερχομϋνων αλλοδαπών και των
προβλημϊτων (πραγματικών ό νομιζόμενων) που η ραγδαύα τουσ αύξηςη
προκϊλεςε.

Σο φαινόμενο αυτό εύναι εκ πρώτησ όψεωσ παρϊδοξο και χρόζει


ειδικότερησ μελϋτησ, που ξεφεύγει από το παρόν κεύμενο. Πιθανϋσ
εξηγόςεισ περιλαμβϊνουν:
i) το χαμηλό κύνητρο για ανϊληψη ευρύτερησ κοινωνικόσ πρωτοβουλύασ
που διακατϋχει τουσ περιςςότερουσ Έλληνεσ,
4
Έλαο Έιιελαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 πνπ ζα πξνζπαζνύζε λα πξνζδηνξίζεη κειινληνινγηθά ηελ Διιάδα ηνπ 2011,
αλάκεζα από όιεο ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζην κεηαμύ ζπληειεζηεί ην πην δύζθνιν
λα θαληαζηεί ζα ήηαλ ην θαηλόκελν ηεο καδηθήο εηζξνήο αιινεζλώλ. ΢πλάκα, ζα ήηαλ θαη ην θαηλόκελν ην νπνίν
πηζαλόλ ζα είρε θαη ηελ κεγαιύηεξε δπζρέξεηα λα απνδερζεί!

6
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

ii) την αντιμετώπιςη εθελοτυφλύασ και προςπϊθεια υποβϊθμιςησ του


μεταναςτευτικού φαινομϋνου που ακολούθηςε η Πολιτεύα τα τελευταύα
20 χρόνια
iii) την εξϊπλωςη (δυςεξόγητων κατϊ βϊςη) ενοχικών ςυνδρόμων –
αναφερόμενων ςε ξενόφερτεσ επιλογϋσ ‘πολιτικόσ ορθότητασ΄- μεταξύ
ατόμων που υπό ϊλλεσ ςυνθόκεσ θα όταν αναμενόμενο να αντιδρϊςουν
εντονότερα ςτην αυξανόμενη παρουςύα απρόςκλητων αλλοδαπών
iv) την πεπούθηςη ότι εφόςον η Ελλϊδα γινόταν πόλοσ ϋλξησ μεταναςτών
-όπωσ ϊλλα κρϊτη τησ Δύςησ-, ϊρα ανόκε πλϋον ςτισ ‘φταςμϋνεσ’ και
ανεπτυγμϋνεσ χώρεσ...

2.2.2 Ο μύθοσ περύ ρατςιςμού

Ωσ ςυνϋπεια των ανωτϋρω, οι αιτιϊςεισ περύ ‘ρατςιςμού’ και ‘φαςιςμού’,


με τισ οπούεσ εξαρχόσ αντιμετωπύςτηκαν οι αποπειρώμενοι να
αρθρώςουν διαλεκτικό υπϋρ τισ μεύωςησ των ειςροών αλλοεθνών προσ
την Ελλϊδα, δεν φαύνεται να ανταποκρύνονται ςτην πραγματικότητα
όπωσ αυτό δημιουργόθηκε τα τελευταύα 20 χρόνια. Όχι μόνον δεν
αντϋδραςε ρατςιςτικϊ η Ελληνικό κοινωνύα5 αλλϊ επϋδειξε απύςτευτη
ανεκτικότητα, καταγρϊφοντασ ϋνα από τα χαμηλότερα ποςοςτϊ
παγκοςμύωσ διαφυλετικών ςυγκρούςεων και εγκλημϊτων κατϊ
αλλοδαπών για λόγουσ εθνοτικουσ και φυλετικούσ 6 Οι κραυγϊζοντεσ ότι
οι ημεδαπού αντιμετώπιςαν ρατςιςτικϊ το φαινόμενο μετανϊςτευςη
αγνοούν επιδεικτικϊ το πόςο διαδεδομϋνα εύναι τα βύαια επειςόδια κατϊ
αλλοφύλων και αλλοθρόςκων ςε πϊρα πολλϊ ϊλλα κρϊτη,
ςυμπεριλαμβανομϋνων αυτών που ϋχουν μακροχρόνια παρϊδοςη
πολυπολτιςμικότητασ.

Αντύθετα, οι Έλληνεσ αντϋδραςαν δια τησ απορρύψεωσ τησ παρουςύασ


των αλλοδαπών. Αυτό όταν μια επιλογό ενδόμυχη, ςιωπηρό και μη

5
Έλα εξεπλεηέν ζεκείν ην νπνίν πνηέ δελ παξαηεξήζακε λα έρεη αλαθεξζεί ζηελ ζπδήηεζε ησλ δηάθνξσλ ζπληζησζώλ
ηνπ ειιεληθνύ κεηαλαζηεπηηθνύ πξνβιήκαηνο είλαη ην πόζν δηαδεδνκέλνο ελδέρεηαη λα είλαη κεηαμύ δηάθνξσλ
κεηαλαζηεπηηθώλ νκάδσλ ν ξαηζηζκόο θαηά ησλ Διιήλσλ! Δηο εμήγεζε απηνύ ηνπ εθ πξώηεο όςεσο παξαδόμνπ, πξέπεη
λα γίλεη θαηαλνεηό όηη αξθεηνί από ηνπο Αθξναζηαηεο (θαη ηέσο ΢νβηεηηθνύο) κεηαλάζηεο δηαζέηνπλ πιήξσο δηαθνξεηηθή
αληίιεςε από ηνλ κέζν Δπξσπαίν ηνπ πνηεο είλαη νη απνδεθηέο παξάκεηξνη ζεβαζκνύ ηεο εηεξόηεηνο – ελ νιίγνηο,
δηαηξέθνπλ πξνθαηαιήςεηο θαηά ησλ Γπηηθώλ /ησλ Υξηζηηαλώλ / ησλ Δπξσπαίσλ/ ησλ ιεπθώλ / ησλ αζίγγαλσλ θιπ νη
νπνίεο ζα αμηνινγνύληαλ από ηνλ δπηηθό θόζκν σο κάιινλ αθξαίεο ε θαη μεθάζαξα ξαηζηζηηθέο.
6
Λνγηθά, νη -ζρεδόλ επηζεκνπνηεκέλεο σο „απνδεθηέο‟- κνξθέο νξγαλσκέλεο αζηηθήο βίαο, ζηελ κεηαδηθηαηνξηθή
Διιάδα (ζπγθξνύζεηο κε αζηπλνκία, βίαηεο πνιηηηθέο δηαδειώζεηο, αζιεηηθόο ρνπιηγθαληζκόο, θνηηεηηθέο θαη καζεηηθέο
θαηαιήςεηο, θζνξέο θαη εκπξεζκνί δεκόζηαο πεξηνπζίαο, ηαξαρέο από αλαξρηθνύο) απεηέιεζαλ αζθαιηζηηθή δηθιείδα
γηα ηελ απνθπγή βηαίαο ζηνρνπνίεζεο ησλ αιινεζλώλ, κηα θαη παξείραλ (θαη αηηκσξεηί), απιόρεξεο δπλαηόηεηεο
εμάληιεζεο θάζε ππνβόζθνπζαο επηζεηηθόηεηαο κέζα ζηα θνηλσληθά δξώκελα ελαληίνλ ζηόρσλ απνθιεηζηηθά
εκεδαπώλ...

7
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

επιςόμωσ εκφραζόμενη, όπωσ μεν καταγρϊφεται από τα υψηλϊ και


αυξανόμενα ποςοςτϊ ξενοφοβύασ που βεβαιώνουν οι δημοςκοπόςεισ τα
τελευταύα χρόνια, ςπανύωσ δε θύγεται ςτα πλαύςια τησ ευρεύασ δημόςιασ
ςυζότηςησ. Αντύ οι Έλληνεσ να κινητοποιηθούν με ςκοπό να εκβϊλλουν
τουσ θεωρούμενουσ ωσ ‘παρεύςακτουσ’, προτύμηςαν να αλλϊξουν
ςυνόθειεσ οι ύδιοι, ελαχιςτοποιώντασ κατϊ το δυνατόν τισ επαφϋσ τουσ
με τουσ αλλοεθνεύσ, μετακομύζοντασ ςε προϊςτια όπου κατοικούν αμιγώσ
ημεδαπού, ςτϋλνοντασ τα παιδιϊ τουσ ςε ιδιωτικϊ εκπαιδευτόρια,
θεραπευόμενοι ςε ιδιωτικϊ νοςοκομεύα, αποφεύγοντασ δημόςιουσ
χώρουσ όπου πλειοψηφούν αλλοεθνεύσ7, ακόμα και εγκαταλεύποντασ
μαζικϊ το ύδιο το κϋντρο τησ ιςτορικόσ τουσ πρωτεύουςασ ςτουσ
νεοφερμϋνουσ.

2.2.3. Ο κύνδυνοσ ϋκρηξησ

Παρόλο που η χώρα απϋφυγε τα χειρότερα, όςον αφορϊ φαινόμενα βύασ


κατϊ αλλοεθνών, όλεσ οι ενδεύξεισ ςυντεύνουν ςτην διαπύςτωςη ότι η
περύοδοσ χϊριτοσ και αμοιβαύασ αδιαφορύασ βαύνει προσ το τϋλοσ τησ. Η
διαρκόσ αύξηςη του αριθμού των αλλοδαπών, χωρύσ να ϋχει προηγηθεύ
αφομούωςη (ό απϋλαςη) των προηγουμϋνων, η ςυνεχιζόμενη κατϊληψη
δημοςύων χώρων, πϊρκων, παρταλιών, λιμανιών, η ϋντονη
παραβατικότητα αλλϊ και η αβελτηρύα τησ Πολιτεύασ ϋναντι των
προβλημϊτων προμηνύουν την εκρηκτικό εκτόνωςη των εντϊςεων που
υποβόςκουν.

΢ημαντικϋσ εξελύξεισ, ϋχουν επϋλθει και ςτην ταυτότητα και ςτην


ςυμπεριφορϊ των μεταναςτών: Αντύ για Βαλκϊνιοι και
Ανατολικοευρωπαύοι, εύναι πλϋον Αςιϊτεσ και Αφρικανού, τουτϋςτιν
εμφανώσ ‘ξϋνοι’ και κατϊ μεγϊλη πλειοψηφύα αλλόθρηςκοι. Παρϊλληλα,
υφύςτανται δεύγματα πωσ ϋχει ξεκινόςει και η ριζοςπαςτικοπούηςη των
ύδιων των μεταναςτών, οι οπούοι αρχύζουν να διεκδικούν με δυναμικό
τρόπο τα θεωρούμενα ωσ δικαιώματα τουσ,8 και προβϊλλοντασ την
απαύτηςη να εξακολουθόςουν να παραμϋνουν ςτο απυρόβλητο μιασ
ανοργϊνωτησ Πολιτεύασ και μιασ αδιϊφορησ κοινωνύασ.

7
Γελ έρεη θαλείο παξά λα επηζθεθζεί ην ΢ύληαγκα θαη λα παξαηεξήζεη ηελ ζύζηαζε ηνπ πιήζνπο ζηελ Πιαηεία θαηά
ηνλ ενξηαζκό ηεο αιιαγήο ηνπ έηνπο, πνπ επγεληθά δηνξγαλώλεη γηα ηνπο δεκόηεο ηνπ ν Γήκνο „Αζελαίσλ‟.
8
Ήηνη, λα εηζέξρνληαη ζηελ ρώξα άλεπ ειέγρνπ, λα απνθηνύλ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απηνκάησο θαη, ζε επόκελν
ζηάδην, λα πξνζθαινύλ θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο γηα ζπλέλσζε...

8
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

Υρονούμε ότι εύναι πλϋον πολύ πιθανό η ϋναρξη φυλετικών και


εθνοτικών ςυγκρούςεων γενικευμϋνησ μορφόσ μϋςα ςτην επόμενη
διετύα. Έχοντασ καταλόξει ςε παρόμοιο ςυμπϋραςμα (αν και δεν
αποκαλύφθηκε δημόςια) η Κυβϋρνηςη μοιϊζει να ϋχει αναβαθμύςει την
προτεραιότητα τησ ανϊςχεςησ τησ λαθρομετανϊςτευςησ μετϊ τον
αναςχηματιςμό τησ, ςε αντύθεςη με την εν μϋρει ςοςιαλιςτικό-
διεθνιςτικό προςϋγγιςη που χαρακτόριςε τουσ πρώτουσ μόνεσ τησ ςτην
εξουςύα.

3. ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΣΟΤ ΜΕΣΑΝΑ΢ΣΕΤΣΙΚΟΤ ΖΗΣΗΜΑΣΟ΢

3.1. Δυνατότητεσ Αφομούωςησ

3.1.1 Οι αριθμού

΢ύμφωνα με ςτοιχεύα μελϋτησ του Ινςτιτούτου Μεταναςτευτικόσ


Πολιτικόσ, υπολογύζεται ότι το 2015 μετανϊςτησ (από χώρα εκτόσ τησ
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ), θα εύναι ϋνασ ςτουσ τϋςςερισ κατούκουσ τησ
Ελλϊδασ, δηλαδό το 25% του πληθυςμού τησ !

3.1.2. Η προϋλευςη

Η αλόθεια παραμϋνει ότι δεν εύναι όλοι οι μετανϊςτεσ το ύδιο9 – ανϊλογα


με την χώρα προϋλευςησ τουσ μπορούν να εύναι αφομοιώςιμοι και μη
αφομοιώςιμοι. Όςο πιο μικρόσ εύναι ο αριθμόσ των μεταναςτών τόςο πιο
εύκολα αφομοιώνονται και όςο πιο κοντϊ πολιτιςμικώσ εύναι ο
μεταναςτευτικόσ πληθυςμόσ με τουσ γηγενεύσ τόςο πιο εύκολα
ενςωματώνεται.

 Οι προερχόμενοι από χώρεσ τησ Ανατολικόσ Ευρώπησ (Πολωνύα,


Ρουμανύα, Βουλγαρύα) που ϋγιναν μϋλη τησ Ε.Ε. το 2004, αποτελούν

9
΢ηελ Δπξώπε «αξθεηέο ρώξεο ... πηνζέηεζαλ κία πνιηηηθή απεξηόξηζηεο αλνρήο ησλ πνιηηηζκηθώλ δηαθνξώλ θαζώο ε
απαίηεζε αθνκνίσζεο εζεσξείην όηη εκπεξηείρε ηελ «ξαηζηζηηθή» έλλνηα ηεο ππεξνρήο... [Σν πξόβιεκα] δεκηνπξγήζεθε
από θαιέο πξνζέζεηο ζπλδπαζκέλεο κε ιάζνο ππνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηηο αλζξώπηλεο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο
πξαγκαηηθόηεηεο ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξάο... [Οη] θπιεηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο κεηαθξάδνληαλ σο ιόγνη
δηαθξίζεσλ θαη ζύγθξνπζεο, θαη ηνηνπηνηξόπσο όρη κόλνλ απνθεύγνληαλ, αιιά δελ αλαγλσξίδνληαλ. Κάπνηεο
ςεπδαηζζήζεηο γηα ηελ θύζε ηνπ αλζξώπνπ πξνσζνύληαλ – θαη πξνσζνύληαη. Οη άλζξσπνη ηεο Γύζεσο ζέινπλ λα
πηζηεύνπλ ζε απηέο ηηο ςεπδαηζζήζεηο, παξά ηα όζα έρεη θάλεη ε ηζηνξία γηα λα ηηο θαηαξξίςεη». Pfaff W., Europe pays
the price for cultural naïveté. International Herald Tribune,25 XI 2004.

9
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

όδη Ευρωπαύουσ πολύτεσ, με όλα τα ςχετικϊ δικαιώματα που τουσ


παρϋχουν οι ΢υνθόκεσ, όποτε το θϋμα ϋχει λόξει για αυτούσ.

 Μετανϊςτεσ από χώρεσ τησ πρώην ΢οβιετικόσ Ένωςησ εύναι κατϊ


τεκμόριο Ευρωπαύοι και Ορθόδοξοι Φριςτιανού, πρϊγμα που
βοηθϊει ςημαντικϊ τισ πιθανότητεσ ενςωμϊτωςησ τουσ ςτον
ημεδαπό πληθυςμό.

 Ειδικό περύπτωςη αποτελούν οι Αλβανού, οι οπούοι εξακολουθούν


να αποτελούν την μεγαλύτερη ομϊδα αλλοδαπών ςτην Ελλϊδα. Σο
πλόθοσ τουσ, τα χαμηλϊ ποςοςτϊ εξωγαμύασ, οι ιςτορικϊ μη
φιλικϋσ ςχϋςεισ των δυο κρατών, η ϋλλειψη αμοιβαύασ ατομικόσ
ςυμπϊθειασ και οι αρνητικϋσ απόψεισ των ημεδαπών (κυρύωσ
βαςιζόμενεσ ςτην υψηλό παραβατικοτητα που διακρύνει οριςμϋνα
μϋλη τουσ) αφόνουν αμφιβολύεσ ωσ προσ την δυνατότητα
ενςωμϊτωςησ τουσ. Ωςτόςο, μια και η Αλβανύα θα γύνει μϋλοσ τησ
Ε.Ε. –πιθανόν το 2017, το θϋμα θα οδηγηθεύ ςε μια de facto λύςη ςε
αυτό το χρονικό περιθώριο.

 Διαφορετικό περύπτωςη αποτελούν οι αλλοδαπού από χώρεσ τησ


Αςύασ και τησ Αφρικόσ – οι οπούοι και ςτην μεγϊλη τουσ
πλειοψηφύα παραμϋνουν παρϊνομοι. Λόγω ςημαντικόσ διαφορϊσ
ςτο πολιτιςτικό υπόβαθρο αλλϊ και διαφορετικόσ θρηςκεύασ, οι
πιθανότητεσ αφομούωςησ του μεγαλύτερου ποςοςτού εύναι
χαμηλϋσ. Αυτό αποδεικνύεται και από την εμπειρύα ϊλλων χωρών
(Γαλλύα, Βρετανύα) όπου μεγϊλο μϋροσ των ςχετικών μεταναςτών
παραμϋνουν πειςματικϊ ανϋνταχτοι ακόμα και εϊν πρόκειται για
ϊτομα δεύτερησ και τρύτησ γενεϊσ και παρϊ τα ςυςτηματικϊ
προγρϊμματα ενςωμϊτωςησ που εφαρμόςτηκαν για δεκαετύεσ.

3.2. Ο ιδεαςμόσ τησ ‘ανταπόδοςησ’

Μια ςυχνϊ αναμαςόμενη μϊντρα εύναι ότι «πρϋπει να αποδεχθούμε τουσ


μετανϊςτεσ ςτην χώρα μασ, όπωσ οι ξϋνοι υποδϋχτηκαν του Έλληνεσ
μετανϊςτεσ του 20ου αιώνα και τουσ ϊφηςαν να ριζώςουν και να
ξεκινόςουν νϋα ζωό εκεύ». Πϋραν τησ απλοώκότητασ του,10 το
‘ανταποδοτικό’ αυτό επιχεύρημα εύναι και εντελώσ λανθαςμϋνο επύ τησ
ουςύασ, μια και εςκεμμϋνα αγνοεύ οριςμϋνεσ θεμελιώδεισ διϊφορεσ
10
΢ηελ δηεζλή πνιηηηθή, „αληαπόδνζε‟ λνείηαη κεηαμύ ησλ ηδίσλ νληνηήησλ – όρη λα αληαπνδώζνπκε ζηελ ΢νκαιία,
απηά πνπ καο πξνζέθεξε π.ρ. ν Καλαδάο πξηλ 60 ρξόληα.

10
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

μεταξύ των Ελλόνων μεταναςτών του παρελθόντοσ και των αλλοδαπών


ςτην Ελλϊδα του 21 αιώνα:

 Οι Έλληνεσ μετανϊςτεσ εύτε ταξύδεψαν προσ χώρεσ που όταν από


την δημιουργύα τουσ προοριςμόσ μεταναςτών από όλον τον
πλανότη, και όπου ο αυτόχθων πληθυςμόσ όταν ςχεδόν
ανύπαρκτοσ (ΗΠΑ, Καναδϊσ, Αυςτραλύα) εύτε προσ κρϊτη των
οπούων οι δημοκρατικϊ εκλεγμϋνεσ κυβερνόςεισ εύχαν θεςπύςει ωσ
πολιτικό τουσ την διαδικαςύα πρόςκληςησ ξϋνων εργατών
(Γερμανύα). Η Ελλϊσ δεν ανόκει ούτε ςτην μια ούτε ςτην ϊλλη
περύπτωςη.

 Πϊνω από το 90% των αλλοδαπών ςτην Ελλϊδα ϋχει κατ’ αρχϊσ
ειςϋλθει παρϊνομα, λαθραύα ό προςχηματικϊ. Αντύθετα, η
ςυντριπτικό πλειοψηφύα των Ελλόνων του εξωτερικού ϋφταςαν
ςτισ νϋεσ τουσ πατρύδεσ ςυμμορφούμενοι πλόρωσ με τισ
διαδικαςύεσ τησ ϋννομησ τϊξησ τησ χώρασ προοριςμού

 Πουθενϊ και ποτϋ οι Έλληνεσ μετανϊςτεσ δεν απϋβηςαν κοινωνικό


πρόβλημα προσ επύλυςη από τισ χώρεσ υποδοχόσ. Ο μϋςοσ όροσ
(ςοβαρόσ) παραβατικότητασ των ελληνικών κοινοτότων
αποδεδειγμϋνα όταν κϊτω του μϋςου όρου τησ χώρασ υποδοχόσ,
δεν γκετοπούηςαν αςτικϋσ περιοχϋσ, δεν κατϋλαβαν ετςιθελικϊ
δημόςιουσ χώρουσ, δεν ετϋλεςαν απεργύεσ πεύνασ για τισ
διεκδικόςεισ τουσ, δεν επϋβαλαν με το ζόρι τον ςεβαςμό τησ
θρηςκεύασ τουσ. Εύθε να εύχαν και όλοι οι εν Ελλϊδι αλλοεθνεύσ
παραπλόςια ςυμπεριφορϊ!

 Ωσ εκ τούτου, η ςύγκριςη του τρϋχοντοσ προβλόματοσ με τουσ


Έλληνεσ μετανϊςτεσ των παρελθόντων δεκαετιών εύναι απολύτωσ
αδόκιμη. Η ϊποψη ότι η χώρα μασ οφεύλει με την ςειρϊ τησ
παρόμοια μεταχεύριςη ςτουσ εδώ αλλοεθνεύσ, όχι μόνον αποτελεύ
υποτύμηςη τησ νομιμοφροςύνησ των Ελλόνων μεταναςτών και τησ
διαρκούσ προςπϊθειασ τουσ να ακολουθόςουν όλουσ τουσ κανόνεσ
και τισ διατϊξεισ των χωρών υποδοχόσ αλλϊ ςυνιςτϊ προςβολό
των εκατομμυρύων Ελλόνων που ςτο παρελθόν υπεβλόθηςαν ςε
ςημαντικϋσ θυςύεσ, κόπουσ και ϋξοδα με ςτόχο να κατοχυρώςουν
την νϋα τουσ ζωό ςε ϊλλα κρϊτη υπό ςυνθόκεσ νομιμότητασ και
αξιοπρϋπειασ και όχι τυχοδιωκτιςμού και αντικοινωνικότητασ.

11
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

3.3. Ο κύνδυνοσ του ακραύου Ιςλϊμ

Η εξϊπλωςη του ιςλαμικού φονταμενταλιςμού τόςο ςε χώρεσ από τισ


οπούεσ ϋρχονται παρϊνομοι μετανϊςτεσ ό αιτούντεσ ϊςυλο ςτην χώρα
μασ (Πακιςτϊν, Μπαγκλαντϋσ, Αφγανιςτϊν, ΢ουδϊν κ.λπ.), το γεγονόσ ότι
οι κοινότητεσ μουςουλμϊνων δεν φαύνονται να ενςωματώνονται ομαλϊ
ςτισ κοινωνύεσ τησ Δυτικόσ Ευρώπησ, αλλϊ και το γεγονόσ ότι τϊςεισ
προςχώρηςησ ςτον ακραύο ιςλαμιςμό εμφανύζουν και μουςουλμϊνοι
μετανϊςτεσ φαινομενικϊ ενςωματωμϋνοι ςτισ δυτικοευρωπαώκϋσ
κοινωνύεσ ό Ευρωπαύοι προςηλυτιςμϋνοι ςτο Ιςλϊμ, αποτελούν ϋνα
ακόμα ςημεύο ςοβαρού προβληματιςμού.

Τπϊρχει όμωσ ϋνα ςοβαρότατο ζότημα που πολλού παραγνωρύζουν. Η


ανοχό διαφορετικών ηθικών και πολιτιςτικών αξιών δύχωσ κϊποιο
πλαύςιο πολιτικόσ για την τελικό τουσ αφομούωςη ςτο κυρύαρχο
κοινωνικό μοντϋλο ενθαρρύνει την οικοδόμηςη αυτονομύασ και χωριςτόσ
ταυτότητασ. Δεν θα πρόκειται τελικϊ δηλ. για μετακύνηςη πληθυςμών
και αναπόφευκτη ενςωμϊτωςη ςε μιϊ ϊλλη κοινωνύα. Αλλϊ για αποδοχό
ςυγκροτημϋνων κινόςεων ςχηματιςμού ολοκληρωμϋνων νϋων
κοινωνικών ςχημϊτων. Θα υπϊρξουν δηλ κοινωνύεσ μϋςα ςτισ κοινωνύεσ.
Δεν πρόκειται οι αςιϊτεσ λ.χ. και ιδιαύτερα οι μουςουλμϊνοι να γύνουν
εδώ Έλληνεσ. Αλλϊ θα αναπτύξουν δικούσ τουσ κοινωνικούσ πυρόνεσ με
εςωτερικούσ κανόνεσ, αξύεσ κι αρχϋσ.

Πιθανότατα πολύ γρόγορα οι κανόνεσ αυτού θα ϋρθουν ςε ςύγκρουςη με


το θεςμικό πλαύςιο τησ κοινωνύασ υποδοχόσ, Κι’ αναγκαςτικϊ τότε θα
υποχωρόςει η κοινωνύα που τουσ εύχε αρχικϊ φιλοξενόςει. Διότι θα εύναι
πολύτεσ, θα αςκούν εκλογικό επιρροό, θα κινούνται από την δύναμη
μεγαλύτερησ πύςτησ και φανατιςμού και θα απαιτούν – με επύκληςη
πατροπαρϊδοτων κανόνων τησ κοινωνύασ φιλοξενύασ - ςεβαςμό τησ
εθνικόσ και τησ θρηςκευτικόσ τουσ ιδιαιτερότητασ.

Κοντϊ ςε όλα αυτϊ, οι μουςουλμανικϋσ κοινότητεσ που αρχύζουν ϋτςι και


χτύζονται ϋχουν μιϊ ιδιαύτερη δικό τουσ δυναμικό. Τπακούουν ςε
διαφορετικούσ κανόνεσ και ςτηρύζονται ςε ςκληρό εςωτερικό πειθαρχύα.
Ανεξϊρτητα από την ςτϊςη του ελληνικού πληθυςμού αλλϊ και τισ
προθϋςεισ του ελληνικού κρϊτουσ ουδεύσ μπορεύ να εμποδύςει την
ανϊπτυξη και γιγϊντωςη μιϊσ αυτόνομησ ιςλαμικόσ κοινότητασ ςτην
χώρα. ΢την Ελλϊδα ζούν ςόμερα κοντϊ ςτουσ 700.000 μουςουλμϊνοι. Οι
οπούοι εκκληςιϊζονται ςε υπόγεια και παρϊνομα τζαμιϊ και ςτουσ
οπούουσ αςκούν κατόχηςη αγνώςτου προϋλευςησ – αυτοδιοριζόμενοι
ςυνόθωσ – κληρικού

12
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

Παρϊ τισ δυςκολύεσ επιβολόσ των κανόνων τησ δικόσ μασ ϋννομησ τϊξησ
ςε μιϊ παρϊλληλα αναπτυςςόμενη μουςουλμανικό Ούμα (κοινότητα) –
κϊτι που θα γύνεται όλο και δυςχερϋςτερο όςο θα αυξϊνει η πολιτικό
επιρροό των μουςουλμϊνων – εύναι παραπϊνω από αναγκαύο να
ξεκαθαριςθούν οι κανόνεσ του παιχνιδιού και να γύνει απόλυτα ςαφϋσ
πωσ η ελληνικό νομοθεςύα θα εφαρμόζεται ςε κϊθε περύπτωςη. Η
οποιαδόποτε υποχώρηςη ςτον τομϋα αυτό θα αποκολλόςει κομμϊτια τησ
ελληνικόσ κοινωνύασ και θα τα εντϊξει μαχητικϊ ςε τμόματα
αμφιςβότηςησ του παραδοςιακού ελληνικού κοινωνικού ιςτού.

Σο λεπτό όμωσ ζότημα βρύςκεται ςτον ςεβαςμό αξιών και αρχών.


Πιθανότατα οι εθνικϋσ αξύεσ τησ χώρασ υποδοχόσ μεταναςτών, όπωσ λ.χ.
η Ελλϊδα, να ςυγκρούονται με τισ αξύεσ των επιςκεπτών τησ. Σο habeas
corpus λ.χ. που κυριαρχεύ ςτη Δύςη, και κατϊ ςυνϋπεια αποτελεύ βαςικό
αρχό κϊθε κοινωνικόσ αντύληψησ και ςτην χώρα μασ, επιβϊλλει τον
ςεβαςμό κϊθε αντύθετησ ϊποψησ και την ανοχό ακόμη και – μη βύαιων
βϋβαια – ακροτότων. ΢την χώρα μασ η προςβολό ςυμβόλων, κατ’ αρχόν,
δεν τιμωρεύται. Τπϊρχουν βϋβαια τα δικαςτόρια ςτα οπούα προςφυγϋσ
εύναι δυνατόν να γύνουν εφ’ όςον θύγονται αρχϋσ και ηθικού κανόνεσ που
για κϊποιουσ λογύζονται ςαν απαρϊβατοι.

΢την λογικό πϊνω αυτό οφεύλουν και οι μετανϊςτεσ να καταλϊβουν πωσ


ςτην κοινωνύα που όλθαν οφεύλουν να ςϋβονται τισ αξύεσ και τα όθη τησ
χώρασ υποδοχόσ. Και όχι να επιβϊλουν πϊνω τησ τα δικϊ τουσ. ΢ε όποιον
κϊτι τϋτοιο δεν αρϋςει υπϊρχει πϊντοτε ο δρόμοσ τησ επιςτροφόσ. ΢την
Ελλϊδα δεν εφαρμόζεται η ΢αρύα (ιερόσ μουςουλμανικόσ νόμοσ). Και η
ούμα (μουςουλμανικό κοινότητα) δεν εύναι παρϊ μιϊ μικρό νηςύδα ςε ϋνα
διαφορετικό και αλλόθρηςκο πϋλαγοσ. Διαδηλώςεισ λοιπόν και
βανδαλιςμού για παραβύαςη κϊποιων ενδεχόμενα ιερών κανόνων η
ςυμβόλων ςυνιςτούν προςβολό των αρχών και των αξιών τησ χώρασ
υποδοχόσ.11

11
Δίλαη απηνλόεην πσο όηαλ νξδέο λεαξώλ θαίλε ηηο ειιεληθέο πόιεηο θαη ε θνηλσλία ζρεδόλ εθζηαηηθά ζαπκάδεη ηνλ
«θαηαπηεζκέλν δπλακηζκό» ηεο λέαο γεληάο ην κήλπκα πνπ εθπέκπεηαη ζηνπο κνπζνπικάλνπο κεηαλάζηεο – ηδηαίηεξα
ηνπο λένπο – είλαη πσο απηέο νη αμίεο θπξηαξρνύλ ζηελ ρώξα πνπ ήξζαλ. Καη πσο νη βαλδαιηζκνί ζπληζηνύλ κεζνδνινγία
αληίδξαζεο ζε νηηδήπνηε δπζάξεζην ή κε ζπκθέξνλ...

13
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

4. ΢ΧΕΔΙΟ ΅ΧΕΙΡΙ΢ΜΟΤ ΜΕΣΑΝΑ΢ΣΕΤΣΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢

4.1 Επιγραμματικϊ

 Διακόρυξη περύ μη αποδοχόσ περαιτϋρω ειςροόσ (νόμιμησ η


παρϊνομησ) τουλϊχιςτον μϋχρι το 2020
 Ανϊςχεςη του κύματοσ παρϊνομησ μετανϊςτευςησ
 Μϋτρα (και κύνητρα) για την απϋλαςη/ μετοικεςύα/ οικειοθελό
αποχώρηςη των μιςών περύπου επύ του παρόντοσ διαμενόντων
αλλοδαπών.
 Κοινωνικό και ‘ελληνοκεντρικό’ προςπϊθεια ϋνταξησ για τουσ
υπολούπουσ – απορρύπτοντασ την αποτυχημϋνη
πολυπολιτιςμικότητα12

4.2. Πολιτικό ςτο εςωτερικό

4.2.1. Άμεςη παύςη περαιτϋρω ειςροών

Η Ελλϊσ απϋκτηςε γύρω ςτα 1.800.000 αλλοδαπούσ μϋςα ςε


λιγότερο από 20 χρόνια (αυτό εύναι ϋνα απολύτωσ ςυντηρητικό
νούμερο). Προσ το ςυμφϋρον των Ελλόνων αλλϊ και των ύδιων των
όδη εδώ εγκατεςτημϋνων, πρϋπει να τεθεύ ϋνα ϊμεςο, απόλυτο και
δεδηλωμϋνο moratorium αποδοχόσ νϋων μεταναςτών ςτην
Ελλϊδα, τουλϊχιςτον μϋχρι το 2020, ώςτε ο τόποσ να μπορϋςει να
πϊρει μια ανϊςα, να αναςυντϊξει τισ δυνϊμεισ του, αλλϊ και να
αξιολογόςει ποια θα εύναι τα μεςοπρόθεςμα αποτελϋςματα τησ
όδη υπϊρχουςασ καταςτϊςεωσ,13 πριν προβούμε ςε εκ νϋου
ςυζότηςη επύ τησ ακολουθητϋασ πολιτικόσ.

12
Η πνιππνιηηηζκηθόηεηα σο θνηλσληθή θηινζνθία πξνσζεί ηελ άπνςε όηη ηα πνιηηηζκηθά θαη αμηαθά ζπζηήκαηα ησλ
εζλνηηθώλ, ζξεζθεπηηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ θνηλνηήησλ πνπ θαηνηθνύλ ζην έδαθνο κίαο ρώξαο - αλεμαξηήησο ηνπ
πιεζπζκηαθνύ κεγέζνπο θάζε θνηλόηεηαο - έρνπλ ίζε αμία, ίζε βαξύηεηα γηα ην θξάηνο απηό θαη άξα εθείλν νθείιεη λα
ηα πξνσζεί εμίζνπ. Πξνθαλώο, ε πνιππνιηηηζκηθόηεηα, ε νπνία ζηελ ππόινηπε Δπξώπε γίλεηαη πιένλ αληηιεπηή σο
πξόβιεκα θαη εγθαηαιείπεηαη σο θηινζνθία θαη σο πξαθηηθή, δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη πξνβάιιεηαη σο «ιύζε» ζηελ
Διιάδα. Η πνιππνιηηηζκηθόηεηα παξνπζηάδεηαη ινηπόλ ζαλ λα είλαη ν καξμηζκόο-ιεληληζκόο ηνπ 21νπ αηώλα: ηδαληθή σο
ζεσξία, νπηνπηθή ζηελ πξάμε, θαη νδεγνύζα ζε ζπγθξνύζεηο θαη δπζηπρία ζην κέιινλ.
13
“Immigration and ethnic diversity tend to reduce social solidarity and social capital” Robert Putman, E Pluribus Unum:
Diversity and Community in the Twenty-first Century, Scandinavian Political Studies 30, 2007, 137.

14
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

4.2.2. Ουδεμύα νϋα νομιμοπούηςη

+ Με τισ ςυνεχεύσ εκ των υςτϋρων νομιμοποιόςεισ, η Πολιτεύα


επιβρϊβευςε την παρανομύα και ϋδωςε επιπλϋον κύνητρο 14 ςε
περιςςότερουσ αλλοδαπούσ να προςπαθούν να ειςϋλθουν με κϊθε
τρόπο ελπύζοντασ ότι κϊποια ςτιγμό θα νομιμοποιηθούν και
εκεύνοι15

+ Τπό γενικότερο πρύςμα, οι ex post νομιμοποιόςεισ απϋςτειλαν τα


εντελώσ λϊθοσ ςημαςιολογικϊ μηνύματα: ςτο μεν εςωτερικό ότι το
κρϊτοσ παραμϋνει ανύκανο να αντιδρϊςει ςτισ ςυνεχιζόμενεσ
παρϊνομεσ ειςόδουσ και ότι η μη τόρηςη των νόμων (κατϊ τα
τραγελαφικϊ ελληνικϊ ειωθότα) μϊλλον επικροτεύται παρϊ
τιμωρεύται. ΢το δε εξωτερικό (τισ χώρεσ μεταναςτευτικόσ
προελεύςεωσ), ότι η Ελλϊσ τελικϊ ϋχει ανϊγκη ακόμα
περιςςότερουσ ξϋνουσ, και ότι ςύγουρα δεν αποτελεύ κρϊτοσ που να
αποπνϋει δϋοσ και να απαιτεύ ςεβαςμό.

+ Δεν πρϋπει να προςδιοριςτούν εξαιρϋςεισ οικογενειακόσ


επανϋνωςησ για το διϊςτημα του moratorium, εφόςον αυτϋσ θα
μετατρϋψουν de facto τουσ ‘οικονομικούσ μετανϊςτεσ’ ςε ‘μονύμουσ
κατούκουσ’

4.2.3. Καταγραφό νομύμων

+ Ωσ γνωςτόν, οι εξαναγκαςμϋνεσ και προχειρότατεσ


νομιμοποιόςεισ ειςελθόντων ςυνϋβηςαν δύχωσ καμύα λογιςτικό
προετοιμαςύα και χωρύσ ούτε καν τυπικό (ασ μην μιλόςουμε για
ουςιαςτικό...) ϋλεγχο των προςκομιζόμενων εγγρϊφων
νομιμοποιόςεωσ.. Λογικϊ λοιπόν μεταξύ των ‘νομύμων’ υπϊρχουν
και πολλϊ φαινόμενα απϊτησ,16 καθώσ και ατόμων τα οπούα δεν θα
ϋπρεπε να ϋχουν λϊβει ϊδεια παραμονόσ ό ύςωσ πϊραυτα να

14
«Οη εθ ησλ πζηέξσλ λνκηκνπνηήζεηο πξνζθέξνπλ κία κνξθή ελζάξξπλζεο ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο», όπσο
πξνεηδνπνηεί ε ίδηα ε Δπξσπατθή Έλσζε! Commission of the European Communities “Study on the links between legal
and illegal migration”, Brussels, June 2004, COM (2004) 412
15
Σν Δπξσπατθό ΢ύκθσλν γηα ηελ Μεηαλάζηεπζε θαη ην Άζπιν (2008), ην νπνίν ππεγξάθε θαη από ηελ Διιάδα, ηνλίδεη
όηη νη εθ ησλ πζηέξσλ λνκηκνπνηήζεηο δελ ζα πξέπεη λα είλαη γεληθεπκέλεο, αιιά ζα πξέπεη λα γίλνληαη κόλνλ θαηόπηλ
εμέηαζεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο.
16
Όπσο απεθαιύθζε ζηηο πξόζθαηεο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 2010, όπνπ αιινδαπνί εγγεγξακκέλνη ςεθνθόξνη εδήισλαλ
...ιαραλόθεπνπο σο ηόπν θαηνηθίαο. Ή κε ηελ ζπλερηδόκελε απάηε κε αξθεηνύο λα ιακβάλνπλ ζπληάμεηο ΙΚΑ,
εκθαληδόκελνη ςεπδώο σο κόληκνη θάηνηθνη Διιάδνο.

15
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

απελαθούν17 ό ακόμα και να εκδοθούν ςε ξϋνεσ αρχϋσ.. 18

+ Όςον αφορϊ τουσ νομιμοποιηθϋντεσ, να αυςτηροποιηθούν τα


κριτόρια αφαύρεςησ του δικαιώματοσ παραμονόσ ςτην επικρϊτεια,
κατόπιν καταδύκησ για πλημμϋλημα ό κακούργημα., ωσ επύςησ και
για φοροδιαφυγό.

+ Τποχρεωτικό Ηλεκτρονικό Απογραφό όλων των νομύμωσ


διαμενόντων αλλοδαπών ςτην Ελληνικό Επικρϊτεια, ώςτε να
δημιουργηθεύ μια εκ βϊθρων νϋα, ευϋλικτη, ψηφιακό και
επικαιροποιημϋνη βϊςη δεδομϋνων με τα ςτοιχεύα του κϊθε ενόσ
οικονομικού μετανϊςτη που διαβιεύ ςτην χώρα 19. - Διευθύνςεισ,
μϋλη οικογενειών, επϊγγελμα, ΑΥΜ, εθνικότητα, εργοδότη και
τόπο εργαςύασ κλπ.

+ Ηλεκτρονικό Κϊρτα Αλλοδαπού, που θα διευκολύνει (και θα


πιςτοποιεύ) τισ ςυναλλαγϋσ τουσ με το Δημόςιο, αλλϊ και θα
μειώςει την φοροδιαφυγό και ειςφοροαποφυγό των μεταναςτών.

4.2.4. Μϋτρα ελϋγχου εγκατϊςταςησ

+ Δημιουργύα ςειρϊσ προτιμητϋων προφύλ για αλλοδαπούσ,


ανϊλογα με την εκπαύδευςη, εμπειρύα γνώςεισ και δεξιότητεσ τουσ,
οι οπούοι πραγματικϊ δύνανται να καλύψουν ανϊγκεσ τησ χώρασ,
ςε τομεύσ που η Ελλϊσ χρειϊζεται (βιοτεχνύα, γεωργικό παραγωγό,
οικοδομό, καλλιτϋχνεσ κλπ). Παρϊλληλα, κατϊρτιςη λύςτασ
προτιμητϋων χωρών από όπου θα αντιμετωπύζεται θετικότερα η
ςυνεχιζόμενη παραμονό τουσ 20.

17
Οη Ρσζηθέο δησθηηθέο αξρέο ππνγξακκίδνπλ όηη πνιιά κέιε ηεο ξσζηθήο καθίαο θπθινθνξνύλ ειεύζεξα ζηελ
Δπξώπε, θαηόπηλ λνκηκνπνηήζεσο ησλ ζηελ Διιάδα θαηά ηηο ηπθιέο καδηθέο λνκηκνπνηήζεηο ησλ πεξαζκέλσλ εηώλ.
Ήδε παιαηόηεξα, νξηζκέλνη από απηνύο έρνπλ ζπιιεθζεί θέξνληεο ειιεληθά δηαβαηήξηα (νξηζκέλα πιαζηά θαη θαηά
πεξηπηώζεηο γλήζηα!). Παξάιιεια, είλαη γλσζηό πιένλ ζηελ ΔΛΑ΢ όηη λνκηκνπνηήζεθαλ θαη επηθίλδπλνη Αιβαλνί
θαθνπνηνί, νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζε ζνβαξέο θαθνπξγεκαηηθέο πξάμεηο θαη νη νπνίνη είραλ απνδξάζεη από ηηο θπιαθέο
ηεο Αιβαλίαο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ηαξαρώλ
18
Έγηλε π.ρ. αληηπαξαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ „λνκηκνπνηνύκελσλ‟ κε ηηο ηόηε ηξέρνπζεο ιίζηεο θαηαδεηνπκέλσλ ηεο
Interpol θαη ηεο Europol? Η κε ηνλ θαηάινγν ησλ ππό επηηήξεζε ππόπησλ σο κειώλ ηζιακηθώλ ηξνκνθξαηηθώλ
νξγαλώζεσλ πνπ δηαηεξεί ην FBI, ήδε από ην 2002, εηο δηάζεζε πάζεο ζπλεξγαδόκελεο αζηπλνκηθήο αξρήο? Φπζηθά θαη
όρη...
19
Δδώ θαηαθέξακε ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο....
20
Σν Δπξσπατθό ΢ύκθσλν γηα ηελ Μεηαλάζηεπζε θαη ην Άζπιν (2008) επηζεκαίλεη όηη ε λόκηκε κεηαλάζηεπζε ζα
πξέπεη λα ιακβάλεη ππ‟ όςηλ ηεο ηηο πξνηεξαηόηεηεο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο ρσξεηηθόηεηεο ππνδνρήο πνπ θαζνξίδνληαη από
θάζε Κξάηνο- Μέινο.

16
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

+ Παροχό κινότρων (φορολογικών, δαςμολογικών, προνοιακών,


ταξιδιωτικών) προσ τουσ όδη νομύμωσ εγκατεςτημϋνουσ, οι οπούοι
θα προτιμόςουν οικειοθελώσ ςε δεδομϋνη χρονικό ςτιγμό να
επιςτρϋψουν οριςτικϊ ςτισ πατρύδεσ τουσ..

+ Οι νόμιμοι μετανϊςτεσ από χώρεσ εκτόσ ΕΕ να χϊνουν το


δικαύωμα παραμονόσ ςτην επικρϊτεια, εϊν μεύνουν ϊνεργοι για
διϊςτημα ϊνω των 12 μηνών.

4.2.5. Ιθαγϋνεια & Τπηκοότητα

+ Κατϊργηςη του νόμου του 2010 για την αυτόματη παροχό


υπηκοότητασ ςε τϋκνα μεταναςτών και επαναφορϊ του
προηγουμϋνου καθεςτώτοσ, με οριςμϋνεσ βελτιώςεισ χϊριν
ευελιξύασ και διαφϊνειασ.

+ Διατόρηςη δυνατότητασ απονομόσ υπηκοότητασ για λόγουσ


εθνικού ςυμφϋροντοσ ό εισ αναγνωριςιν προςφορών

+ Προσ αποφυγό δημιουργύασ ανιθαγενων ατόμων (ϋχει


επιςημανθεύ ωσ πιθανότητα για οριςμϋνουσ μετανϊςτεσ δεύτερησ
γενεϊσ) , δυνατότητα παροχόσ – υπό προώποθϋςεισ- ειδικού
διαβατηρύου, θεςπύζοντασ περιςςότερεσ κατηγορύεσ Ελληνικόσ
υπηκοότητασ.21

4.2.6. Τπηκοότητα κατόπιν θητεύασ ΕΠΤ

+ Αλλοδαπού δεύτερησ γενεϊσ ό πρώτησ που κατοικούν νομύμωσ


τουλϊχιςτον 4 χρόνια, δύνανται να αποκτούν την Ελληνικό
ιθαγϋνεια, κατόπιν ευδόκιμησ θητεύασ τουσ ωσ εθελοντϋσ Οπλύτεσ
Πενταετούσ Τποχρεώςεωσ ςτισ τϊξεισ των Ελληνικών Ενόπλων
Δυνϊμεων22

+ Θεωρούμε ότι τούτη η λύςη θα αποφϋρει πολλαπλϊ και

21
Σσόληη, δελ πθίζηαηαη νπδείο ιόγνο ε ππεθνόηεηα λα πεξηνξίδεηαη ζε άζπξν ε καύξν, λαη ή όρη. Σν Ηλσκέλν Βαζίιεην
επί παξαδείγκαηη παξαδνζηαθά αλαγλσξίδεη δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο ππεθνόηεηαο αλαιόγσο πξνο ηνλ δεζκό κε ηελ
παηξίδα, ι.ρ. British Citizen, British Overseas Citizen, British Subject, British Protected Person θιπ
22
Τπάξρεη ήδε κηα παξόκνηα πξόβιεςε, αιιά κόλνλ γηα νκνγελείο μέλνπο ππεθόνπο.

17
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

ςημαντικϊ κϋρδη για την χώρα: .23

i) προςδύδοντασ ϋναν δικαύωσ ανταποδοτικό χαρακτόρα ςτην


κτόςη ιθαγενεύασ,

ii) βεβαιώνοντασ πωσ οι καινούριοι ςυμπολύτεσ μασ θα


ςυμμερύζονται τον δϋοντα ςεβαςμό και αφοςύωςη ςτην νϋα τουσ
πατρύδα,

iii) υποβοηθώντασ την ϋνταξη τουσ ςτο ευρύτερο Ελληνικό


γύγνεςθαι και αποφεύγοντασ την περαιτϋρω περιθωριοπούηςη
τουσ

iv) προςφϋροντασ ςτισ Ελληνικϋσ Ένοπλεσ Δυνϊμεισ μια νϋα και


ρωμαλϋα δεξαμενό ςτρατευςύμων που ύςωσ και να αποδειχθεύ
χρηςιμότερη των γηγενών24

v) ςυμβϊλλοντασ ςτην αναζωογονόςει του θεςμού των ΕΠΤ, που


αντιμετωπύζουν προβλόματα νεοκαταταγομενων.

vi) εξαλεύφοντασ την πιθανότητα ότι ςε περύπτωςη κρύςεωσ ό


ςυρρϊξεωσ, οι μετανϊςτεσ θα βρεθούν απαθεύσ ό
επαμφοτερύζοντεσ όςον αφορϊ τισ ςυμπϊθειεσ τουσ.

4.2.7. Ανϊςχεςη λαθραύασ ειςόδου

+ Εντατικοπούηςη προγραμμϊτων για την απϋλαςη όλων των


λϊθρα ειςελθόντων, με ςυνεχεύσ προςπϊθειεσ, και όχι ςπαςμωδικϋσ
επιχειρόςεισ-ςκούπεσ..

+ Επϋκταςη του φρϊκτη ςτον Έβρο καθ’ όλα τα ςημεύα τησ


ελληνοτουρκικόσ μεθορύου τα οπούα εύναι προςβαςιμα πεζό.

+ Άμεςη επαναπροώθηςη ‘ϋξω από τον φρϊκτη’ και πύςω προσ την
τούρκικη μεθόριο όςων αποπειρώνται να ειςϋλθουν από τα
23
Απηή ε ιύζε έρεη δνθηκαζζεί κε απόιπηε επηηπρία εδώ θαη πνιιέο δεθαεηίεο από ρώξεο πνπ ηόηε είραλ ζηελ δηάζεζε
ηνπο κεγάιν αξηζκό αιινεζλώλ (π.ρ. Λεγεώλα ησλ Ξέλσλ ζηελ Γαιιία, Gurkhas ζηελ Βξεηαλία) δεκηνπξγώληαο
ππνδεηγκαηηθνύο πνιίηεο κεηα ην ηέινο ηεο ζεηείαο. ΢εκεησηένλ όηη απηή ε πξαθηηθή έρεη ήδε παγησζεί ζηηο ηάμεηο ηνπ
Ακεξηθαληθνύ ΢ηξάηνπ κεηα ηηο επεκβάζεηο ζην Αθγαληζηάλ θαη ην Ιξάθ. Σέινο, ε Ρσζηθή Οκνζπνλδία εηζήγαγε ηνύηνλ
αθξηβώο ηνλ ζεζκό (ππεθνόηεηα θαηόπηλ πεληαεηνύο εζεινληηθήο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο) από ην 2011.
24
Μηα θαη αξθεηνί πξνέξρνληαη από ρώξεο όπνπ ν πόιεκνο είλαη πνιύ πην πξόζθαηε πξαγκαηηθόηεηα...

18
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

χερςαύα ςύνορα, αντύ για ςύλληψη και κρϊτηςη τουσ εντόσ τησ
χώρασ.

+ Επιχειρηςιακό χρόςη προςωπικού και μονϊδων των Ελληνικών


Ενόπλων Δυνϊμεων για την περιπολύα, ανϊςχεςη και ςύλληψη
παρανόμωσ ειςερχομϋνων – εύναι προφανϋσ ότι η ΕΛΑ΢ και το
Λιμενικό δεν μπορούν να επωμύζονται το βϊροσ εςαεύ. Οι Έλληνεσ
πολύτεσ ϋχουν δαπανόςει πϊρα πολλϊ για την διατόρηςη ϊρτια
εξοπλιςμϋνου και εκπαιδευμϋνου ςτρατιωτικού προςωπικού. Εύναι
λοιπόν κρύμα να παραμϋνει αχρηςιμοπούητο ςε παρόμοιεσ
περιπτώςεισ.. Θα όταν ςκόπιμο να επαναπροςδιοριςτούν και
επύςημα οι αμυντικϋσ προτεραιότητεσ και το ‘δόγμα χρόςεωσ’ των
Ενόπλων Δυνϊμεων, ώςτε να περιλϊβουν και την ςυμβολό τουσ
ςτον ϋλεγχο και αποτροπό τησ λαθραύασ ειςόδου από τα ςύνορα..

4.2.8. Οργανωτικϊ και νομικϊ θϋματα

+ Εξϋταςη δυνατότητασ επιβολόσ υποχρεώςεωσ ςε όλεσ τισ


δημόςιεσ αρχϋσ και λειτουργούσ (δικηγόροι, ςυμβολαιογρϊφοι,
ιατρού, δημόςιοι υπϊλληλοι κλπ) να αναφϋρουν ςτην αςτυνομύα
την παρουςύα και τα ςτοιχεύα λαθρομεταναςτών που
ςυναλλϊςςονται μαζύ τουσ η υποπύπτουν ςτην αντύληψη τουσ
(όπωσ ιςχύει ςτην Ιταλύα με τον νϋο νόμο του 2009)

+ Πρόςτιμα κατϊ ιδιοκτητών που μιςθώνουν ακύνητα (ό


επιτρϋπουν χρόςη τουσ) ςε μιςθωτϋσ που δεν βρύςκονται νόμιμα
ςτην χώρα (επύςησ όπωσ ιςχύει ςτην Ιταλύα με τον νϋο νόμο του
2009). Επύςησ εξϋταςη ενδεχόμενησ ευθύνησ κατϊ εργοδοτών που
κατϊ ςύςτημα και μαζικϊ τουσ παρϋχουν εργαςύα25

+ Αυςτηρϋσ κυρώςεισ κατϊ δημοςύων υπαλλόλων (και λοιπών


προςώπων) που διευκολύνουν την παρϊτυπη νομιμοπούηςη
αλλοδαπών26

25
Όπσο ηζρύεη ζηηο ΗΠΑ, θαη κάιηζηα είρε απνηειέζεη ιόγν γηα ηελ απνπνκπή ηεο Attorney General ηεο Κπβέξλεζεο
Bush ην 2007.
26
«Έδηλαλ πιαζηέο θάξηεο πγείαο ζε κεηαλάζηεο», «Διεπζεξνηππία», 26/11/2005. «Πιαζηά δηθαηνινγεηηθά γηα
ηζαγέλεηα», «Σν Βήκα», 23/2/2007. «Φάκπξηθα εηθνληθώλ ΑΦΜ ζε αιινδαπνύο», «Διεπζεξνηππία», 10/5/2008.
«Κπθιώκαηα παξάλνκσλ ειιελνπνηήζεσλ ζε 100 ΓΟΤ», «Κόζκνο ηνπ Δπελδπηή», 12-13/4/2008. «Πιαζηέο βεβαηώζεηο
γηα αιινδαπνύο», «Καζεκεξηλή», 19/2/2008. «Φάκπξηθα λνκηκνπνίεζεο κεηαλαζηώλ κε ιεία 5 εθαη. επξώ», «Σα Νέα»,
26/2/2009.

19
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

+ Δημιουργύα νϋασ ειδικόσ υπηρεςύασ δύωξησ παρϊνομησ


μετανϊςτευςησ και ςυναφών δραςτηριοτότων μϋςα ςτην
Ελληνικϊ Αςτυνομύα. (κατϊ τα πρότυπα τησ Αντιτρομοκρατικόσ)

4.2.9. Φώροι Κρατόςεωσ

+ Εισ το εξόσ όλοι οι μη νόμιμοι μόλισ ςυλλαμβϊνονται θα


οδηγούνται ςτα ειδικϊ κϋντρα υποδοχόσ, πρϊγμα που θα ϋχει ωσ
αποτϋλεςμα την ϊμεςη απελευθϋρωςη χώρων που ανόκουν ςτην
Πολιτεύα (πλατειϋσ, λιμϋνεσ) και υπολειτουργούν υπό ςυνθόκεσ
κατϊληψησ, αλλϊ και την επιςτροφό του κϋντρου των Αθηνών ςε
πιο ανεκτό κατϊςταςη.

+ Προφανώσ δεν θα επαρκϋςουν τα ςτρατόπεδα ό τα πλωτϊ μϋςα


(κατϊ ΠΑ΢ΟΚ) για τον τερϊςτιο αριθμό των απελαςιμων
λαθρομεταναςτών που όδη υπϊρχουν και που θα ειςϋλθουν ςτο
μϋλλον. ΢υζητεύται εν προκειμϋνω να εξεταςτεύ και η δυνατότητα
χρηςιμοπούηςησ κϊποιου νηςιού για αυτόν τον ςκοπό
αποκλειςτικϊ. Ευκταύο θα όταν να μην παραςτεύ ανϊγκη για αυτόν
την λύςη,27 αλλϊ εϊν τελικϊ καταςτεύ αναπόφευκτη, να
πραγματοποιηθεύ με ςυμμετοχό παρατηρητών τησ Ε.Ε.

4.2.10. ΢υνεργαςύα με ενώςεισ μεταναςτών

΢ύςφιξη τησ ΢υνεργαςύασ τησ Πολιτεύασ με τισ Ενώςεισ


Μεταναςτών ςτην Ελλϊδα, που θα φϋρει ωσ αποτϋλεςμα

i) τον πληρϋςτερο ϋλεγχο τουσ όςον αφορϊ την νομιμότητα των


οργανώςεων και των μελών τουσ
ii) τον δημιουργύα γεφυρών ςυνεργαςύασ, ώςτε να
αντιπροςωπεύονται από τα πλϋον μετριοπαθό ςτοιχεύα, και να
αποφευχθεύ η ριζοςπαςτικοπούηςη τουσ
iii) την ςυνδρομό τουσ ςτην ανϊςχεςη παρϊνομησ ειςόδου
ςυμπατριωτών τουσ
iv) ειδικϊ για τισ μουςουλμανικϋσ οργανώςεισ, την απώθηςη
φονταμενταλιςτικων ςτοιχεύων.

27
Η νπνία ζα πξνθαιέζεη εύινγα αληηδξάζεηο γηα επαλαθνξά ζε Γπάξν θαη Μαθξόλεζν.

20
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

4.2.11. Ένταξη όςων παραμεύνουν

+ Κοινωνικό και ‘ελληνοκεντρικό’ προςπϊθεια ϋνταξησ για τουσ


παραμϋνοντεσ νόμιμουσ και αφομοιώςιμουσ μετανϊςτεσ

+ Κατϊρτιςη νόμου που θα περιγρϊφει λεπτομερώσ τα δικαιώματα


και τισ υποχρεώςεισ των νομύμωσ εγκατεςτημϋνων μη Ευρωπαύων
αλλοδαπών ςτην Ελλϊδα («Εγχειρύδιο του Μετανϊςτη>)

+ Όχι ςτην θϋςπιςη ειδικών παροχών, βοηθημϊτων και ‘θετικών


δρϊςεων΄ (affirmative action) προσ μετανϊςτεσ, μια και η εμπειρύα
ϊλλων χωρών καταδεικνύει ότι
i) οι παροχϋσ αυτϋσ γύνονται ςυχνϊ αντικεύμενο απατηλόσ
εκμεταλλεύςεωσ
ii) τα βοηθόματα λειτουργούν ενθαρρυντικϊ ςτην προςϋλκυςη
ανεπιθύμητων ομϊδων αλλοεθνών
iii) οι ‘θετικϋσ δρϊςεισ΄ προκαλούν ϋντονα αιςθόματα αδικύασ ςτον
γηγενό πληθυςμό (και ακόμα περιςςότερο ςτην κρατούςα περύοδο
ύφεςησ)

4.2.12. Δημοψόφιςμα

΢υναύνεςη όςο το δυνατόν περιςςοτϋρων πολιτικών δυνϊμεων


από το ευρύτερο εφικτό φϊςμα για την διεξαγωγό
δημοψηφύςματοσ επύ θεμϊτων μετανϊςτευςησ ςτην Ελλϊδα, με
χρονικό ορύζοντα το 2014/2015.

4.3. Πολιτικό ςτο εξωτερικό

4.3.1. Διακόρυξη και Δημοςιοπούηςη τησ Νϋασ Πολιτικόσ

 Η χώρα οφεύλει να διακηρύξει urbi et orbi την πολιτικό που πλϋον


θα ακολουθεύ ϋναντι τησ μεταναςτεύςεωσ εν γϋνει, καθώσ και την
αναμενόμενη αντιμετώπιςη όςων θα ειςϋρχονται παρανόμωσ εισ
την επικρϊτεια.
 Ο ψυχολογικόσ αντύκτυποσ που θα ϋχει μια τϋτοια ευρεύα και
ξεκϊθαρη δημοςιοπούηςη ςτισ χώρεσ προελεύςεωσ των
λαθρομεταναςτών (όπου παρόμοιεσ εξελύξεισ μαθαύνονται
ταχύτατα μϋςω των δικτύων των όδη εδώ υπαρχόντων

21
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

ςυμπατριωτών τουσ) θα ϋχει ςημαντικό και μετρόςιμο


αποτϋλεςμα, μια και θα κατευθύνει ϋνα μϋροσ τουλϊχιςτον προσ
εναλλακτικούσ προοριςμούσ
 Δημοςιοπούηςη μϋςω διαδικτύου, φυλλαδύων ςτισ ελληνικϋσ
πρεςβεύεσ, παρϊλληλα με τισ κλαςςικϋσ μεθόδουσ.

4.3.2. Ευρωπαώκό Ένωςη

 Για τουσ λόγουσ που ανεφϋρθηςαν, καθύςταται προφανϋσ ότι η


Ελλϊσ δεν μπορεύ να ενςτερνιςτεύ πολιτικϋσ για την μετανϊςτευςη
που τυχόν διατηρούν ϊλλα κρϊτη-μϋλη όπωσ η Βρετανύα ό η
Ολλανδύα, εφόςον υπϊρχουν εντελώσ διαφορετικϋσ αιτύεσ και
γενεςιουργού λόγοι για αυτό.. Η αναμονό τησ ςυγκρότηςησ μιασ
εναρμονιςμϋνησ Ευρωπαώκόσ μεταναςτευτικόσ πολιτικόσ δεν
πρόκειται λοιπόν να επιλύςει τα ιδιότυπα ζητόματα που ϋχουν
δημιουργηθεύ ςτην χώρα μασ και ματαύωσ η Ελλϊσ την αναμϋνει ωσ
από μηχανόσ θεό. Η κατϊρτιςη εθνικόσ πολιτικόσ για την
μετανϊςτευςη παραμϋνει ωσ μόνη και ενδεικνυόμενη λύςη.

 Επαναδιαπραγμϊτευςη τησ ΢υμφωνύασ Δουβλύνο ΙΙ το


ςυντομότερο δυνατόν, με περιεχόμενο που να ανταποκρύνεται ςτισ
κατευθυντόριεσ γραμμϋσ τησ ανϊ χεύρασ πολιτικόσ.

 Απαύτηςη για υλικοτεχνικό, διοικητικό και οικονομικό ςυμβολό


των Εταύρων ςτην ταυτοπούηςη, debriefing, ιατρικό μϋριμνα,
επιςιτιςμό και ςτϋγαςη των λαθρομεταναςτών 28

 ΢υμμετοχό από κοινού των Εταύρων ςτην επιμελητεύα και


οργϊνωςη του επαναπατριςμού των παρανόμωσ διαμενόντων.

 Επϋκταςη και ενύςχυςη τησ FRONTEX.

 Παροχό κινότρων προσ Ευρωπαύουσ πολύτεσ ώςτε να μετοικόςουν,


εργαςτούν, μεταναςτεύςουν ςτην Ελλϊδα, αςκώντασ τα
δικαιώματα ελεύθερησ διακύνηςησ και εγκατϊςταςησ, που τουσ
παρϋχουν οι ΢υνθόκεσ.

28
Παξακέλεη απνξίαο άμηνλ γηαηί ε Δ.Δ. ζεσξεί εύινγν ην λα μνδεύεη εθαηνκκύξηα επξσ εηεζίσο ζε πξνγξάκκαηα όπσο
„Μέξηκλα πξνο ηηο κεηνλεθηνύζεο θνηλσληθέο νκάδεο ζηελ επαξρία ΢ηλη ηνπ νξεηλνύ Παθηζηάλ‟ ή „Αξσγή πξνο ην
ζσθξνληζηηθό ζύζηεκα ηεο Παιαηζηηληαθήο Αξρήο (Γπη. Όρζε Ινξδάλε)‟ θαη όρη ην λα ζπλεηζθέξεη έλα αλάινγν πνζό
γηα ηελ ζσξάθηζε ησλ εμσηεξηθώλ ηεο ζπλόξσλ από παξάλνκεο εηζόδνπο...

22
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

4.3.3. ΝΑΣΟ

Εύναι παςύδηλο πωσ δεν θα υπόρχε περύπτωςη ειςροόσ


λαθρομεταναςτών από το Ιρϊκ και το Αφγανιςτϊν προσ την Ελλϊδα πριν
από μερικϊ χρόνια, προ των ςτρατιωτικών επεμβϊςεων υπό την αιγύδα
τησ Βορειοατλαντικόσ ΢υμμαχύασ ςτισ χώρεσ αυτϋσ. Μϊλιςτα οι
ειςερχόμενοι από τισ δυο αυτϋσ χώρεσ λόγω των αναταραχών αποτελούν
ςημαντικό μερύδιο των προςφϊτων λαθρομεταναςτών.

Σο θϋμα πρϋπει να εγερθεύ ενώπιον του ΝΑΣΟ, εφόςον η Ελλϊσ πιϋζεται


ςημαντικϊ από τισ ‘παρϊπλευρεσ απώλειεσ΄ των επιχειρόςεων αυτών,
και παρ’ όλα αυτϊ εξακολουθεύ να τισ υποςτηρύζει (και με αποςτολό
ςτρατιωτικών δυνϊμεων ακόμα).

Να εξεταςθούν με τουσ ΢υμμϊχουσ μασ οι ακόλουθεσ δυνατότητεσ -

 υλικοτεχνικό αρωγό ςυνοριακόσ φύλαξησ 29


 οικονομικό/ϋμπρακτη βοόθεια για επαναπατριςμό
λαθρομεταναςτών από Ιρϊκ και Αφγανιςτϊν (απελϊςεισ με
μεταγωγικϊ αεροςκϊφη τησ ΢υμμαχύασ, αντύ για πανϊκριβα
ειςιτόρια με εμπορικϋσ αερογραμμϋσ)
 τυχόν δυνατότητεσ επιτόπιων επεμβϊςεων ςτισ χώρεσ αυτϋσ για
την ανϊςχεςη του κύματοσ παρϊνομησ διακύνηςησ, ςτο αρχικό του
ςτϊδιο
 αντιςταθμιςτικϊ οφϋλη ευρύτερησ πολιτικόσ και ςτρατηγικόσ
υφόσ 30

4.3.4. Σουρκύα

 Η Σουρκύα δεν ϋχει απολύτωσ κανϋνα ςυμφϋρον από την


ςυνεργαςύα με τη Ελλϊδα ςτην επαναπροώθηςη
λαθρομεταναςτών, το αντύθετο μϊλιςτα..... ΢υνεπώσ, ασ θεωρεύται
βϋβαιο ότι η παρούςα κατϊςταςη δεν πρόκειται να αλλϊξει, παρϊ
τισ χειροκροτούμενεσ διμερεύσ ςυμφωνύεσ επαναπροώθηςησ κλπ
κλπ.

29
Θεξκηθέο θάκεξεο, αθνπζηηθνί ζπλαγεξκνί, λπρηεξηλέο δηόπηξεο, area control facilities θιπ
30
Π.ρ. νλνκαζία FYROM

23
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

 Παρϊλληλα, δύςκολο φαύνεται να υποχωρόςει η Σουρκύα ςε


πιϋςεισ τησ Ε.Ε. για το θϋμα, μια και τϋτοιεσ κρούςεισ ϋχουν φανεύ
αναποτελεςματικϋσ ςε πολλϊ αλλϊ ζητόματα.

 Η Ελλϊσ πρϋπει να εύναι ϋτοιμη να εφαρμόςει εναρμονιςμϋνα και


αναλογικϊ αντύμετρα κατϊ τησ Σουρκύασ για μη τόρηςη των
ςυμφωνιών αυτών (λ.χ. δυςχερανςη του καθεςτώτοσ βύζασ για
Σούρκουσ υπηκόουσ, καθυςτϋρηςη των κεφαλαύων τησ ενταξιακόσ
διαπραγμϊτευςησ ςτην Ε.Ε.))

4.3.5. Φώρεσ προελεύςεωσ

 Ωσ μϋλοσ τησ Ε.Ε. η Ελλϊσ δύναται να εξαςκόςει ςημαντικϋσ πιϋςεισ


προσ τισ κυβερνόςεισ των χωρών προελεύςεωσ τησ
λαθρομετανϊςτευςησ, ώςτε αφενόσ αυτϋσ να λϊβουν μϋτρα
περιοριςμού ςτην πηγό, και αφετϋρου να αποδεχθούν και να
ςυνδρϊμουν τον επαναπατριςμό των εδώ ςυλληφθϋντων
ςυμπατριωτών τουσ.

 Ο λόγοσ δεν γύνεται μόνον για απλό πολιτικό πύεςη, αλλϊ για πολύ
πιο τςουχτερϊ και χειροπιαςτϊ οικονομικϊ μϋτρα: Σο Πακιςτϊν για
παρϊδειγμα λαμβϊνει 348.670.000 EUR για το διϊςτημα 2008-
2014 ωσ αναπτυξιακό βοόθεια από την Ευρώπη, ενώ το
Μπαγκλαντϋσ τρϋμει μόπωσ και οι Βρυξϋλλεσ επαναφϋρουν την
προηγούμενη δαςμολογικό ρότρα για τισ εξαγωγϋσ του προσ την
Ευρώπη (η οπούα εύχε αρθεύ ωσ ανακουφιςτικό μϋτρο μετα το
τςουναμι του 2004).

 Άρα, η Ελλϊσ μπορεύ από μόνη τησ να διαθϋτει μηδαμινούσ μοχλούσ


πιϋςεωσ προσ τϋτοιεσ χώρεσ, αλλϊ η απειλό μιασ αρνηςικυρύασ, την
επόμενη φορϊ που παρόμοιεσ παροχϋσ θα εμφανιςτούν ςτο
΢υμβούλιο Τπουργών, θα αποτελούςε μια ιςχυρό παρότρυνςη των
μϋχρι ςτιγμόσ αδιϊφορων Αςιατικών και Αφρικϊνικων χωρών να
ςυνεργαςτούν.

24
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

4.4 Ρυθμύςεισ πλαιςύου

4.4.1. Νοςοκομεύα

Θϋςπιςη υψηλότερου τιμόματοσ για την επύςκεψη ςε εξωτερικϊ


ιατρεύα για υπηκόουσ τρύτων χωρών (π.χ. 7 EUR ϋναντι των 5 EUR
για Έλληνεσ και Ευρωπαύουσ πολύτεσ)

4.4.2. Αςφαλιςτικϊ Σαμεύα

Μϋτρα για την μεύωςη τησ ειςφοροδιαφυγησ των μεταναςτών και


ϋλεγχοσ των περιπτώςεων απϊτησ κατϊ αςφαλιςτικών ταμεύων

4.4.3. Υορολογύα

Ενϋργειεσ για την επύτευξη τησ φορολογικόσ ςυμμόρφωςησ των


αλλοδαπών, ώςτε να μην φτϊςουμε ςτο φαιδρό ςημεύο να
αποκτόςουν φορολογικό ςυνεύδηςη οι ημϋτεροι και να οδηγηθεύ
τελικϊ ολόκληρη η παραοικονομύα ςτα χϋρια των μεταναςτών...

4.4.4. Κϋντρο Αθηνών31

Εκκαθϊριςη όλων των κατειλημμϋνων κτιρύων


Εξοπλιςμόσ και εκπαύδευςη τησ Δημοτικόσ Αςτυνομύασ για την
επαρκό αςτυνόμευςη τησ πόλησ και την καταςτολό των
παρεπόμενων αρνητικών φαινομϋνων

4.4.5. Πεζόδρομοι

Σα ςχϋδια τησ Κυβϋρνηςησ για πεζοδρομόςεισ βαςικών οδικών


αρτηριών του κϋντρου των Αθηνών (πϋραν του ότι παραπϋμπουν
ςε προτεραιότητεσ του ΠΑ΢ΟΚ τησ δεκαετύασ του 1980 και
θεωρούνται πλϋον παρωχημϋνα ωσ μϋθοδοι αςτικόσ ανϊπλαςησ)
υπό τισ παρούςεσ ςυνθόκεσ θα οξύνουν δραματικϊ τα προβλόματα
τησ πόλησ και θα οδηγόςουν ςε τελεςύδικη ϋξοδο των Ελλόνων,
περαιτϋρω απώθηςη των τουριςτών και εξϊπλωςη του γκϋτο.

31
«Πξνθαλώο θαίλεηαη όηη νη αξκόδηνη ζπκβηβάδνληαη πηα κε ηελ ηδέα ηεο κεησκέλεο θπξηαξρίαο ηεο Διιεληθήο
Γεκνθξαηίαο ζηελ ίδηα ηεο ηελ πξσηεύνπζα» Βπζνύιθαο Γηνλ. θαη Υεθίκνγινπ Αρ. «Σν έγθιεκα βαζηιεύεη ζην θέληξν
ηεο Αζήλαο», Σν Βήκα 2/9/2008.

25
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

Ο λόγοσ εύναι ότι οι νϋοι αυτού πεζόδρομοι, πϊρκα και πλατεύεσ θα


καταληφθούν ςυντόμωσ από ομϊδεσ (λαθρο)μεταναςτών, οι
οπούοι –ϋνεκα διαφορετικόσ κοινωνικόσ κουλτούρασ, ιδύωσ οι
Αφροαςιατεσ- διακατϋχονται από ϋμφυτη τϊςη χρόςεωσ και
παραμονόσ εντόσ δημοςύων ανοιχτών χώρων (public space
loitering). Για του λόγου το αληθϋσ, ασ πρϊξει κανεύσ αυτοψύα περύ
την Πλ. Θεϊτρου και τουσ πεζοδρόμουσ πϋριξ του ΕΜΠ.

Κατϊ ςυνϋπεια, οι πεζοδρομόςεισ όχι μόνον δεν θα ϋχουν το


επιθυμητό αποτϋλεςμα ωραιοποιόςεωσ του κϋντρου αλλϊ θα
καταφϋρουν την χαριςτικό βολό ςτην πόλη, μια και θα
δημιουργόςουν νϋουσ, αςφαλεύσ και αδιατϊρακτουσ πόλουσ ϋλξεωσ
και ϊλλων λαθρομεταναςτών, οι οπούοι θα τουσ καταλϊβουν καθ’
όλη την διϊρκεια του 24ωρου.

4.4.6. Πϊταξη Παραεμπορύου /εμπορύου ςτα φανϊρια

Προςϋγγιςη μηδενικόσ ανοχόσ όςον αφορϊ τα φαινόμενα αυτϊ,


που ευτελύζουν τον δημόςιο χώρο, δημιουργούν ςτουσ τουρύςτεσ
το αύςθημα ότι βρύςκονται ςε τεταρτοκοςμικη χώρα, και
υποβαθμύζουν την ποιότητα κοινωνικού βύου των πολιτών.

Ειδικϊ για το παραεμπόριο εφαρμογό τησ μεθόδου Giuliani ςτην


Νϋα Τόρκη: επύ τόπου και ϊνευ διαδικαςιών καταςτροφό των
εκτεθειμϋνων ςτα πεζοδρόμια πωλουμϋνων ειδών από ομϊδεσ τησ
δημοτικόσ αςτυνομύασ με την χρόςη ανεξύτηλησ βαφόσ-ςπρϋι.

4.4.7. Ιςλαμικό Σϋμενοσ

Δημιουργύα μουςουλμανικού τεμϋνουσ (πολύ) μακριϊ από το


κϋντρο. Εφόςον, λογικϊ, αυτό θα αποτελϋςει πόλο ϋλξησ για τουσ
Μωαμεθανούσ τησ χώρασ, δεν πρϋπει να δοθεύ ϊλλοσ ϋνασ λόγοσ για
πρόςθετη εγκατϊςταςη τουσ ςτο κϋντρο τησ πόλησ.

4.4.8. Δημόςια Εκπαύδευςη

- Δεν εύναι δυνατόν το ΢ύνταγμα από τη μια να προβλϋπει δωρεϊν


παιδεύα για τουσ Έλληνεσ, και από την ϊλλη κϊθε Έλληνασ που ϋχει

26
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

την οικονομικό δυνατότητα (και πολλού που δεν την ϋχουν....) να


εξαναγκϊζεται να ςτεύλει το παιδύ του ςε ιδιωτικϊ εκπαιδευτόρια,
διότι οριςμϋνα δημόςια ςχολεύα δεν ϋχουν παρϊ 4-5 αυτόχθονεσ
μαθητϋσ – κϊπου ϋχει γύνει μεγϊλο λϊθοσ ςτο ςύςτημα!

- Θϋςπιςη (χαμηλών) διδϊκτρων ςτην μϋςη εκπαύδευςη για


αλλοδαπούσ υπηκόουσ. Η ςτοιχειώδεισ παραμϋνει δωρεϊν.
Καταβολό των δεόντων διδϊκτρων ςτα ΑΕΙ/ΣΕΙ από τουσ
αλλογενεύσ (εκτόσ εϊν πρόκειται για αριςτούχουσ μαθητϋσ)

- Οριςμόσ ανώτατησ ποςόςτωςησ αλλογενών μαθητών ςε δημόςια


ςχολεύα, με μϋγιςτο όριο το 30%

4.4.9. Τπηρεςύεσ Πληροφοριών

Ειςχώρηςη και δημιουργύα πληροφοριοδοτικων ςυνδϋςμων εντόσ


των οργανώςεων αλλοδαπών, αλλϊ και ςτουσ ad hoc χώρουσ
λατρεύασ αλλόθρηςκων μεταναςτών, ώςτε να υφύςταται η
δυνατότητα εκ των προτϋρων γνωςτό οιαδόποτε τϊςη που θα
αφορϊ:
- εγκατϊςταςη και δραςτηριοπούηςη ομϊδων που απαρτύζονται
από ακραύα ιςλαμικϊ ςτοιχεύα,
- τυχόν διαςυνδϋςεισ με εγχώριεσ τρομοκρατικϋσ ομϊδεσ,
- παροχό διευκολύνςεων παρϊνομησ ειςόδου λαθραύων
μεταναςτών
- πιθανού ςύνδεςμοι με το οργανωμϋνο ϋγκλημα ςτην Ελλϊδα και
ςτο εξωτερικό.

27
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

28
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

29
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

30
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2011-2020

«Forum για την Ελλϊδα»


΢υγγρού 47, τηλ. 210-9000200
E-mail: contact@forumgreece.gr
Web site: www.forumgreece.gr
Live video: www.forumgreece.tv

31