INTRODUCERE ÎN TEHNICI PROIECTIVE © Prof. univ. Dr.

Mihaela Minulescu
Prezentarea va cuprinde câteva dintre cele mai importante tehnici proiective: 1. Despre Proiecţie şi tehnicile proiective 2. Experimentul Asociativ - Verbal şi teoria complexelor a lui C. G. Jung 3. Tehnica Rorschach a petelor de cerneală: repere pentru interpretarea clasică, psihanalitică şi analitică. 4. Tehnica culorilor Lüscher: repere interpretative a variantei de 8 culori 5. Tehnica desenului: Testul Persoanei, Testul familiei şi Testul Arborelui 6. Tehnica Sand-play Capitolele prezente fac parte din volumul Tehnici proiective, Editura Titu Maiorescu, 2001

I. DESPRE PROIECŢIE ŞI TEHNICILE PROIECTIVE
Denumire
1939, Lawrence K.Frank, utilizează pentru prima dată denumirea de "teste proiective". În concepţia sa, "În esenţă, o tehnică proiectivă este o metodă de studiu a personalităţii care confruntă subiectul cu o situaţie pentru care va răspunde urmând sensul pe care aceasta îl are pentru el şi în funcţie de ceea ce resimte în timpul acestui răspuns. Caracterul esenţial al unui test proiectiv este acela că evocă în subiect ceea ce este, în diferite feluri, expresia lumii sale personale şi a proceselor personalităţii sale" (în P. Pichot, Les tests mentaux, Puf, 1967).

Principale caracteristici şi limite ale tehnicilor proiective
Metodele proiective se situează pe un continuum între tehnicile testării psihometrice propriu-zise şi tehnicile terapeutice clinice, între examenul psihometric cu regulile sale de standardizare şi sistematizare care îi conferă principala sa calitate, cea a obiectivităţii materiale, şi examenul clinic care conferă în esenţă o individualizare a cunoaşterii personalităţii subiectului examinat. De-a lungul acestui continuum pot fi vizualizate poziţiile diferitelor probe şi metode proiective, unele denumite simplu “test”, altele denumite emfatic “tehnici”, tocmai pentru a sublinia complexitatea abordării şi distanţarea de condiţia propriu-zisă a unui test psihologic. Mai mult, în funcţie de modalităţile noi de interpretare - în general de sorginte psihanalitică -‚ una şi aceeaşi metodă poate fi încadrată în condiţia de tehnică diagnostică şi / sau de tehnică terapeutică (de exemplu, testul desenului utilizat în şedinţe seriale). Stimulii sunt slab structuraţi - condiţie favorabilă dar nu indispensabilă - şi dau naştere la un număr mare de răspunsuri şi o varietate la fel de largă. Tehnicile proiective utilizează în mare măsură conceptele psihanalitice. Proiecţia, în sens psihanalitic, implică: caracterul inconştient al procesului de proiecţie, funcţia de apărare a eului, reducerea tensiunilor psihice. Tehnicile proiective nu respectă, în ansamblul lor, cele trei condiţii, observă P. Pichot. Astfel s-au propus redenumiri: • teste de imaginare, White;

• teste de apercepţie, Murray reluat de Bellak; • teste de dinamică, Cattell; • teste nonstructurate, Eysenck. Din perspectiva aplicabilităţii acestor metode psihologice, putem vorbi de un continuum care are la o extremă utilizarea lor ca mijloc de a “sparge gheaţa”, de a distrage atenţia subiectului de la propria anxietate de examen, reducând apărarea în faţa situaţiei de examinat, trecând apoi prin aplicarea lor cu scop diagnostic propriu-zis ce are ca obiectiv general determinarea şi evaluarea caracteristicilor funcţionării psihice şi conţinuturilor psihice ale subiectului. Unii utilizează aceste tehnici pentru a susţine procesul de auto-conştientizare, de auto-clarificare a unor aspecte anterior neverbalizate. La cealaltă extremă, ca tehnici terapeutice, sunt utilizate pentru a exprima şi elibera tensiuni (reducerea tensiunilor), dar şi pentru sensibilitatea lor faţă de schimbările intrapsihice, ceea ce permite o diagnoză - prognoză privind tipul de terapie şi efectele terapiei asupra psihismului subiectului. De asemenea, sunt utilizate ca tehnici psihoterapeutice expresive. Astfel încât, în prezent, aproape întreaga arie a psihologiei aplicative este în măsură să obţină prin tehnicile proiective date semnificative, indiferent dacă este vorba de psihologia educaţională, psihologia organizaţională sau psihologia clinică. Caracteristicile psihometrice ale tehnicilor proiective rămân aceleaşi ca pentru orice probă psihologică autentică: fidelitatea, validitatea, normarea, sensibilitatea. Caracteristicile specifice de tip calitativ le disting însă de testele obişnuite. Astfel, orice metodă proiectivă introduce în joc principala ipoteză ştiinţifică, respectiv interdependenţa dintre gradul de ambiguitate al materialului stimul şi activarea proiecţiei ca mecanism intrapsihic: cu cât stimulii situaţiei problematice cu care se confruntă subiectul sunt mai puţin structuraţi, mai ambigui, cu atât sunt mai capabili să activeze zone mai profunde ale psihismului subiectului (Murstein, 1963, Klopfer şi Taulbee, 1976). Este adevărat că unele studii adresate direct acestei ipoteze au amendat această afirmaţie în sensul că, în măsura în care relaţia statistică între ambiguitate şi proiecţie a apărut ca nelineară, putem mai degrabă considera că un grad intermediar de ambiguitate ar reprezenta un optimum din perspectiva scopului atragerii proiecţiei. În orice ca, pentru metoda proiectivă, spre deosebire de probele psihometrice, principala caracteristică rămâne gradul de ambiguitate /nedeterminare / nestructurare a situaţiei stimul cât şi a consemnelor deschise. De asemenea, subiectului i se cere un răspuns deschis, ceea ce, în majoritatea cazurilor, înseamnă expresie creativă divergentă (mai multe răspunsuri înalt individuale). În plus, în aceste condiţii, chiar relaţia subiect - psiholog devine sursă de stimulare a proiecţiei. Dacă am modela aceste aspecte am putea vorbi de existenţa în mediul extern a unui complex de factori care acţionează asupra subiectului activând proiecţia, - respectiv materialul specific tehnicii date, personalitatea conştientă şi inconştientă a examinatorului, consemnul deschis. În plus, în termeni aleatori, va interveni şi eroarea datorată întâmplării, influenţa unor factori de stare precum foamea, deprivarea de somn, efectul unor medicaţii, anxietatea, frustrarea şi, în acelaşi timp, modul de percepere de către subiect a situaţiei de testare. Intervin aleator şi factori de abilitate a subiectului, mai ales verbală, dar şi de manipulare sau percepţie. Psihismul conştient al subiectului trebuie să ia o decizie, care este mult îngreunată datorită caracterului deschis şi / sau ascuns al unora dintre stimuli, astfel că, în dinamica specifică subiectului, se vor activa unele conţinuturi inconştiente atrase de caracteristici ale materialului ambiguu, de caracteristici inconştiente ale examinatorului, de caracteristici ale consemnelor şi, relativ şi la capacitatea eului de a face faţă unor astfel de trăiri, se va constitui ca un răspuns simbolic mai degrabă decât strict raţional. Folosim termenul de “simbolic” mai ales în sensul dezvoltat de Jung, acela al expresivităţii creative proiective; conţinuturile astfel activate se vor proiecta pe ansamblul de stimuli exteriori, iar răspunsul va fi marcat de aceste conţinuturi inconştiente cărora eul va încerca să le dea un sens adaptativ faţă de real. De asemenea, pentru unele probe, răspunsul subiectului va fi influenţat şi de nivelul de dezvoltare al unor abilităţi, în principal cea verbală. Răspunsul subiectului este o structură complexă care poate fi analizată din perspectiva unei polisemantici.

O principală dificultate a tehnicilor proiective, dificultate care se repercutează asupra capacităţii lor de a face faţă cerinţelor psihometrice, este faptul că prin ele nu se explorează o dimensiune lineară a personalităţii, altfel spus o singură variabilă, ci explorează şi deci prezintă persoana în termenii unei scheme dinamice de variabile, ele însele intercorelate (M. D. Ainsworth, 1951, D. Anzieu, 1952, 1961, V. Sentoub, N. Rausch, 1956). In acest caz însă putem observa că validarea unei astfel de probe psihologice egalează procesul de validare al unui set de ipoteze ştiinţifice printr-o cercetare ştiinţifică autentică. Anzieu subliniază în acest sens (1961) că un test proiectiv implică transformarea unei mase de date cantitative într-o formă manipulabilă, astfel încât fiecare sistem de interpretare a testului se leagă în fapt de un sistem de clasificare a răspunsurilor care nu va avea sens decât prin interpretarea pe care o legitimează. Dar valoarea unei clasificări ţine mai mult de fidelitatea ei decât de validitate. Poziţii critice extreme legate valoarea şi limitele testelor proiective Eysenck, le compară cu Sfântul Imperiul Roman despre care se poate spune că nici nu este un imperiu şi nu era mai roman decât sfânt: nu se poate spune că este vorba de teste în sensul clasic şi nici măcar nu pun deloc în joc un mecanism de proiecţie. Diethelm, succesul utilizării tehnicilor proiective depinde de factori necunoscuţi. Cele mai bune rezultate par să se obţină când sânt utilizate de psihologi clinicieni competenţi. Principalele limite (Anzieu, 1961, 1963, 1992, A. Anastasi, 1954 - 1988, Cronbach 1949, 1956, H.J. Eysenck, 1955, H. Pichot, 1967, C. Enăchescu, 1973) sunt legate de acest proces complex al standardizării, normării şi evidenţierii fidelităţii şi validităţii probelor. Dintre dificultăţile care contravin standardizării, înţeleasă în termeni clasici, sunt subliniate aspecte de administrare care conduc la faptul că o variabilitate datorată chiar unor uşoare schimbări în setul de instrucţiuni, datorată intervenţiei aleatoare a psihologului, sau chiar unor caracteristici ale stimulului, poate influenţa decisiv calitatea trăirilor şi răspunsurilor subiectului. O dificultate semnificativă constă în primul rând în faptul că variabilele care trebuie cotate nu sunt adesea cuantificabile, pentru că sunt aspecte calitative. De asemenea, din perspectiva standardizării interpretării şi a cerinţelor privind normarea, se consideră că există o prea mare imprecizie la unele tehnici în scorarea şi mai ales interpretarea datelor brute. Adepţii preciziei extreme au desfăşurat studii de restructurare a cotării şi interpretării cantitative chiar pentru unele tehnici care aveau deja un sistem cantitativ bine exprimat, precum Rorschach (J. Exner jr. realizează un sistem cuprinzător strict cantitativ de cotare şi interpretare, de-a lungul a peste 21 de ani de cercetări, începând cu 1968). Importanţa expertizei‚ a nivelului formării şi a “experienţei clinice” a psihologului format pentru a lucra cu o anumită tehnică rămâne însă un deziderat princeps pentru autenticitatea interpretării. După cum vom argumenta analizând relaţia subiect - psiholog, diminuarea gradului de subiectivitate se referă inclusiv la capacitatea celui din urmă de a-şi cunoaşte şi neutraliza principalele vulnerabilităţi psihice pentru a nu provoca fenomene de tip transfer sau contratransfer care să interfereze în situaţia stimul sau în interpretarea protocolului. De asemenea, interpretarea mai poate fi subiectul influenţei unei distorsiuni datorate memoriei, îngustimii unor cadre teoretice, unor preconcepţii şi idiosincrasii ale psihologului. Din perspectiva interpretării, există tehnici care refuză o normare propriu-zisă, sau altele a căror normare este relativă, bazată fiind pe populaţii descrise prea vag. Chiar dacă unele tehnici includ o normare, aceasta rămâne tributară realizării pe sub-grupuri, loturi aleatorii etc. O altă limită în termenii psihometriei este, în general, numărul inadecvat de studii privind fidelitatea, atât din perspectiva consistenţei interne cât şi a constanţei rezultatelor. Ambiguitatea fundamentală pentru astfel de studii constă în contribuţia necunoscută a deprinderilor şi subiectivităţii celui care cotează şi interpretează. Experimente cu interpretări "în orb" relevă că rapoartele de interpretare concordă în aspectele de esenţă. Iar experimentări fără expunerea vizibilă a autorului demonstrează că există posibilitatea de a

Anzieu accentuează în 1992 faptul că tehnicile nu explorează o singură variabilă. paradoxal. boala. Astfel sunt deosebit de utile pentru copii. De asemenea. tipul de stimul. circumstanţele excepţionale existenţiale. trebuie considerate în ansamblul lor. distrag atenţia subiectului de la el însuşi reducând apărarea şi stânjeneala. deci. ele însele intercorelate. De exemplu. Eysenck consideră 4 tipuri de teste proiective: . Majoritatea studiilor de validitate se adresează validării concurente prin criteriu. combinarea analizei atomiste. Rorschach . Chiar faza analitică este complexă. În context. pentru că scopul lor real nu este vizibil şi subiectul nu cunoaşte metoda de interpretare. valoarea o realizează contextul. Pichot. Privind cu atenţie poziţia diferiţilor autori se poate observa că nici unul nu epuizează întreaga gamă virtuală a testelor proiective şi că. dar şi aici sunt dificultăţi ce provin din cauze precum: criterii externe care ele însele au o validitate contestabilă. Validitatea. persoane analfabete sau cu handicap ori deficienţe de vorbire. Aspecte privind sensibilitatea Testele proiective au ca obiectiv determinarea şi evaluarea caracteristicilor de funcţionare psihică ale subiectului. în funcţie de orientarea teoretică. 1967. ne punem problema dacă ele pot reflecta.reducerea factorilor care provoacă transferul (influenţa sexuală este redusă. Dacă schimbarea indusă în personalitate de astfel de evenimente nu este decât temporară sau parţială. cu analiza globală. deşi demersul analitic este sine-qua-non. a fost mai mult cercetată. mai mare decât a testelor psihometrice. observă că un rezultat izolat nu are în sine însuşi nici o valoare. Din prima perspectivă. datorită caracterului global al variabilelor şi intercorelării lor. Sunt mai puţin susceptibile de falsificări. sunt studii comparative adresate validării de construct. cea formală şi cea de conţinut calitativ / simbolic. bazându-se pe performanţe ale unor grupe contrastante. Aspecte pozitive privind aplicabilitatea Probele proiective. În acest fel. Despre dificultăţile în privinţa determinării caracteristicilor validităţii. Clasificări Depind de criteriul utilizat. datorită faptului că fiecare individ este unic şi această unicitate este esenţa interpretării materialului proiectiv. Există eşecuri multiple în contravalidare şi în validarea semnelor diagnostice clinice. raportul dintre subiect şi examinator. dar cea rasială apare mai importantă). Aspecte încă necunoscute privind mecanismele de interpretare fac să nu fie posibile comparaţii propriu zise între protocoale ale unor interpreţi diferiţi.examinator . schimbările fundamentale survenite în personalitatea acestuia odată cu vârsta. de detaliu. Progresele în validare pot proveni din mai multe surse conjugate. exemplificăm prin clasificarea lui Eysenck şi cea realizată de Bell. întreg acest adevărat eşafodaj de analiză cuantificată şi calitativă nu face decât să aducă în final o progresivă obiectivitate. studierea unui protocol are două etape.analize formale sau simbolice.metoda Exner) • controlul relaţiei dintre subiect . sub diversele ei aspecte. Există şi studii privind validarea predictivă. rezultatele persoanei. spre deosebire de cele care implică pregnant abilităţile şi capacitatea de raţionare şi decizie. se operează un decupaj posibil.recunoaşte protocolul după interpretarea oferită. Totuşi există şi unele studii care indică că sunt posibile falsificări pozitive sau în sens negativ a conţinutului răspunsurilor. precum standardizarea administrării. gradul de standardizare. O posibilă clasificare a clasificărilor deosebeşte de exemplu autorii care intervin cu o perspectivă formală de cei care introduc o viziune funcţională. ci prezintă individul sub forma unei scheme dinamice de variabile. într-un sens coerent cu teoria. vizând configuraţia ca întreg coerent (Anzieu. mai ales privind succesul în formarea specializată. în performanţe sau răspunsul la terapie. 1992). cotarea . el are mai degrabă un rol pregătitor. Progresele contemporane în validare s-au petrecut odată cu: • perfecţionarea standardizării în administrare (v. protocolul relevă o structură de personalitate intactă. În general. cerând adesea nivele succesive de interpretare.

. sau nu produc decât vise interioare 2. desenul omului. . Structurale. unde subiectul poate proiecta ceea ce crede sau ar vrea să creadă. Discipolii lui Rapaport.subiectul completează un lanţ de asociaţii. Rosenzweig. Complementar. Bell vorbeşte de tehnici de asociaţii de cuvinte şi similare: • tehnici care utilizează stimuli vizuali. • tehnici de mişcare expresivă şi similare. D. dorinţele fundamentale. reprezentative sunt taxonomiile realizate de Frank şi Rosenzweig. unde personalitatea subiectului e revelată prin supunerea la un mijloc de comunicare convenţional: de tip miokinetic. în care subiectul interpretează o experienţă sau o imagine cu o semnificaţie afectivă: tip TAT. Anzieu consideră 2 categorii mari de tehnici proiective: 1. în Rorschach ambiguitatea aparţine atât scopului cât şi stimulului. acestei secţiuni: s-a realizat ea într-un sector "bun". Comparativ. informând despre echilibrul sau atitudinile sale prevalente. . în care sub efectul stimulului subiectul exteriorizează o reacţie emoţională: pictura cu degetele. reacţiile faţă de anturaj. formaţi în anii 70 în psihologia eului. • teste de interpretare. teste precum TAT. construieşte. • tehnici catartice.). Din a doua perspectivă. Szondi. • tehnici interpretative. lumea sa de forme. produce o construcţie ce va fi interpretată.subiectul pornind de la situaţia stimul desenează. într-un moment "bun".• teste de completare. momentele cheie din propria viaţă trăită. al căror model esenţial este "Testul de apercepţie tematică" Murray. similare. în care se cere subiectului ceva în mod explicit iar subiectul poate controla ceea ce face comparând cu un model dat. trebuie să construiască o structură mai largă (testul mozaic. • teste de producere. care au ca prototip "Testul petelor de cerneală" Rorschach. Alte probe. o povestire al cărei debut este stimulul). precum completare fraze sau imagini. povestească pornind de la o situaţie stimul: imagine. Astfel. • tehnici refractive. Ele permit o revelare a structurii. sau sunt cauză pentru anume aspecte parazite în realizarea acţiunilor. discute. povestirile libere şi de completat. desenele. • tehnici constructive în care subiectul. Clasificarea lui Frank cuprinde: • tehnici constitutive în care subiectul trebuie să aplice o structură şi organizare asupra unui material nonstructurat şi plastic ( Rorschach şi derivatele). Rosenzweig sau testul mozaicului care sunt ambigui ca scop şi clare ca stimul. sau a lăsat deoparte ceva semnificativ? . caracteristicile sarcinii date intervin semnificativ în tehnicile de structurare vizuală precum testul Bender. poveste. despre interrelaţiile dintre eu .supraeu. sunt clare ca scop dar ambigui ca stimul. • teste de observare. Marja de incertitudine şi eroare se referă la reprezentativitatea acestei felii.subiectului i se cere să interpreteze. pictează. dansul. ceea ce refuză să fie. interpretarea imaginilor sau fotografiilor. dramă. o frază. ceea ce alţii sunt sau ar trebui să fie în raport cu el. testul lumii.sine . Exemplu: jocuri dramatice. Marja de incertitudine şi eroare priveşte efectul acestor diferite motive: sunt ele cu adevărat sursă a comportamentelor obişnuite sau rare. . a sistemului de personalitate a subiectului. jocul cu nisip etc. Ele relevă conţinuturile semnificative ale unei personalităţi privind natura conflictelor. plecând de la un material definit.subiectului plasat într-o situaţie vag structurată i se observă comportamentul. Tematice. • tehnici de joc. au propus o clasificare în 4 tipuri în funcţie de intersecţia a 2 dimensiuni: claritatea sau ambiguitatea scopului şi claritatea sau ambiguitatea stimulului.

proiecţia ca mecanism de apărare: în paranoia. tributare specificului investirilor. care animă până şi religiile cele mai moderne. cu cel de identificare şi cu cel de mecanism de apărare. nu este altceva decât o psihologie proiectată în lumea exterioarăiii. dorinţe. iar celor structurale. Funcţia sintagmatică conduce la emiterea unui mesaj. Concepţia mitologică despre lume. Saussure şi Jacobson stabilesc existenţa a două axe fundamentale în interpretarea limbajului: • funcţie paradigmatică a limbajului. • funcţie sintagmatică a limbajului. constituindu-se într-un spaţiu de elaborare psihică. sentimente. are loc o dezvoltare a limbajului prin legături într-un lanţ în care contează o serie de reguli de compatibilitate lingvistică în funcţie de care sunt înlănţuiţi termenii unul după altul. Corespondenţă între o arie cerebrală şi un aparat senzorial sau motor. o încorporare de sens într-o structură unitară care poate fi codificată şi decodificată (ex. proiecţia-identificare: subiectul se asimilează altor persoane sau asimilează în sine obiecte externe. 1901 . întrun ecran al proiecţiei. Definirea conceptului de proiecţie Disciplină matematică fizică (optică) neurologie psihofiziologie Accepţiune Corespondenţă între două puncte sau figuri. atribuind testelor tematice caracteristica sintagmatică a sarcinii. Funcţia sintagmatică este o funcţie mai complexă: organizează mesajul. caracteristica paradigmatică. Proiecţia în sensul ei “normal” permite punerea în imagine. Operaţia prin care subiectul expulzează din sine şi localizează în altul calităţi. proiecţia-transfer: subiectul arată prin atitudinea sa faptul că asimilează o persoană cu o alta (deşi Freud nu vede transferul exclusiv în termenii proiecţiei). Noi observaţii asupra psihonevrozelor de apărare Credinţa în hazard şi superstiţie din Psihopatologia vieţii cotidiene Comentarii Introduce termenul de proiecţie. stimulul se organizează conform propriei configuraţii.este mecanismul de apărare prin care se caută în exterior originea unei neplăceri. în gelozia “proiectivă” (diferenţiată de gelozia normală sau de delirul de gelozie paranoiac). Codificarea cere mecanisme psihologice de selecţie şi substituţie prin similitudine. cuvânt. Problematica proiecţiei necesită discutarea relaţiilor cu conceptul de transfer. la o punere în relaţie ordonată a unor sensuri pentru a construi un mesaj.Interpretările psiholingvistice par să confirme această dihotomizare. Problematica fenomenului proiectiv se impune în contextul studiului percepţiei. sens sau scenă a unei percepţii endopsihice. psihologie psihanaliză Perspectiva lui Freud asupra fenomenului proiecţiei Anul 1894 1896 Lucrarea Psihonevrozele de apărareii. Radiaţii transmise de la o sursă pe un ecran. Localizarea senzaţiilor de către subiect la nivelul aparatului receptor. traducerea unui cuvânt dintr-o limbă în alta). chiar obiecte pe care nu le cunoaşte sau le refuză în sine însuşii. Permite alegerea unui termen ţinând cont de două repere: termen cu sens opus şi termen cu sens învecinat. sub imboldul Psihologiei formei şi al fenomenologiei: atitudinea perceptivă pune în joc întreaga personalitate. Freud foloseşte noţiunea de proiecţie în sens clinic . Funcţia paradigmatică este un cod. în fobie.

introiecţie Termenul de introiecţie a fost introdus de Avenarius pentru a corespunde procesului de expulzare a unui conţinut subiectiv pe un obiectix. nevroticul se serveşte cu o bucată din lumea externă.obiect. animism. eul resorbind o parte din lumea externă – introiecţia primitivă.1909 Micul Hans Explică fobia ca proiecţie a unui pericol pulsional: relevă calitatea animalelor de a deveni. la fel de normal precum proiecţia. devenind conştientă ca o percepţie din exteriorvi. mitologie. atât de mare pe cât o poate ingera egoul său şi face din ea un obiect al fanteziilor inconştiente" (Introjection and transferance). o expansiune a cercului de interes. care spunea că: “Tatăl meu este cocoş”). acestea sunt tratate ca şi cum ar provine din exterior. Proiecţia intervine în superstiţie. Astfel realizează prima sa proiecţie (cea primitivă). elimină din egoul său emoţii ce au devenit dezagreabile. Proiecţia în afară a percepţiilor interioare este un mecanism de apărare primitiv cu ajutorul căruia se structurează reprezentarea lumii exterioarevii. • afectul ca în situaţia proiecţiei paranoiace. Atunci când copilul exclude obiecte din blocul său perceptiv (care formează lumea sa externă până atunci unitară). ca o preluare a obiectului în sfera subiectivă de interes: "în timp ce paranoicul expulzează. eu -noneu. Wulff. unde percepţia interioară este înlocuită cu una exterioarăv: o percepţie interioară este reprimată. . Cuplul proiecţie-introiecţie joacă un rol important în geneza binomului subiect . iar ca înlocuitor apare conţinutul său după ce a cunoscut o anumită deformare. animalul preia (prin proiecţie) sentimentele ostile adresate tatălui – fobia “micului Hans” exprimată de acesta prin: “mi-e frică pentru că o să mă muşte un cal”iv (fapt ilustrat şi prin cazul unui copil de nouă ani. un obiect fobic. elementele proiectate sunt dorinţe şi afectele pe care subiectul nu le acceptă. studiat de M. opune pentru prima oară un eu lumii externe . pentru copii. Problema originilor fenomenului proiectiv – proiecţia ca mecanism de apărare primar: pentru a se opune excitaţiilor interne care produc neplăcere. Acesta este originea proiecţiei care joacă un rol atât de important în procesele psihopatologiceviii. Se proiectează: • pulsiunea – ca în cazul fobiei. exteriorizarea unui proces intern. Jung comentează în context că termenul de proiecţie cuprinde mai bine acest sens. Visul este deci o proiecţie. • obiectul rău – eul-plăcere originar introiectează tot ceea ce este bun şi proiectează tot ceea ce este rău. Proiecţia în paranoia. 1911 Cazul preşedintelui Schreber 1912 Totem şi tabu 1917 Complement metapsihologic la teoria visului în Metapsihologie Dincolo de principiul plăcerii 1920 Definire diferenţială: proiecţie . care-şi identifica tatăl cu un câine (1912) şi de “micul Arpad” al lui S. Ferenczi defineşte modern introiecţia ca opusă proiecţiei. Introiecţia ca mecanism e un fel de proces de diluare. Ferenczi (1913).obiectul exclus nu mai aparţine lumii externe ci trăirilor subiective.

dacă proiecţia este un proces de dezasimilare a obiectului din subiect prin expulzarea unui conţinut subiectiv pe obiect.nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu . în funcţie de implicarea conştiinţei. Astfel. maxima lui J. Orice interpretare subiectivă constituie o distorsiune aperceptivă dinamică. sunt încărcate puternic de elemente personale – distorsionare aperceptivă). În "Cazul Schreber" proiecţia apare ca lumea paranoiacă a întoarcerii refulatului. dar şi de valori pozitive care nu îi sunt accesibile conştient.A. -pentru că conduce spre diferenţiere şi separare a obiectului de subiect. Astfel se conturează două accepţiuni ale proiecţiei: • ecran de proiecţie pentru obiectele existente în subiect şi necunoscute. proiecţia reprezintă extrema distorsiune cognitivă în care anumite aspecte ale masei aperceptive controlează într-atât percepţia actuală încât afectează într-un grad mare aspectul adaptativ al cogniţiei. în sens freudian. Alte perspective de considerare a proiecţiei în tehnicile proiective Pentru Leopold Bellak. neintenţionate. Perspectiva lui Jung asupra fenomenului proiecţiei Pentru C.1950.T. Există o distorsiune de tip aperceptiv. principala aserţiune freudiană privind proiecţia este aceea că engramele percepţiilor trecute influenţează perceperea stimulilor actuali. moment din filogeneză în care lumea interioară nu era precis delimitată de cea exterioarăxi. există 4 niveluri de distorsiune aperceptivă: • nivelul cel mai apropiat de conştient: exteriorizare – subiectul recunoaşte că răspunsul este încărcat de propria subiectivitate. Abt îşi prezintă modelele asupra proeceselor perfceptive în lucrarea “Psihologia proiectivă”. Bellak consideră că. spune Bellak. doar dacă analiza este subiectivă (de exeplu. introiecţia este un proces de asimilare. care de obicei sfârşeşte prin totala izolare a obiectului de subiect.xv Tipuri de proiecţie Bellak. proiecţia desemnează. în sens restrâns. de aceea existenţa percepţiei pure rămâne pe tărâmul ipotezei. prin care înţelege procesul prin care noile experienţe sunt asimilate celor vechi şi transformate prin acestea. o asimilare a obiectului în subiect. Locke . există o identitate arhaică între subiect şi obiect care se sprijină pe procesul de proiecţie. este umplut prin proiecţie. în termenii procesului distorsionării aperceptive şi a teoriei gestaltiste a învăţării. Bellak propune pe cel de apercepţie. introiecţia este un proces de extraversie pentru că asimilarea la obiect cere empatie şi o investire a obiectului cu libido.este o teorie perceptivă a personalităţii. Reziduumul de experienţă îl denumeşte masă aperceptivă. orice vid.Freud opune proiecţia paranoiacă (“refulării în exterior”) refulării din nevroza obsesională (“refulării în interior”). . Astfel. G. pentru că toate percepţiile actuale sunt influenţate de cele trecutexiv. Jung remarcă existenţa unei proiecţii pasive (forma patologică a proiecţiei şi a multor proiecţii normale. Procesul proiecţiei joacă un rol patologic dominant în mecanismele sindromului paranoiac. istorioarele subiectului la planşele T. La origine. Jung proiecţia reprezintă transferarea în exterior. într-un obiect. necesitatea dizolvării acestei identităţi cu obiectul când starea de neadecvare este deja observată şi apare disfuncţională pentru persoană. întâmplătoare) şi a unei proiecţii active ca parte componentă esenţială a empatiei. prin dezasimilare subiectul scapă de conţinuturi dureroase şi inacceptabile. • proces de expulzare – subiectul nu vrea să fie sau nu vrea să cunoască anumite aspecte subiective. în viziunea lui Leopold Bellak. sau a popoarelor primitive. Comparativ. În proiecţie. Dacă proiecţia este un proces de introversie. spune Jung. Bellak găseşte necesară redefinirea conceptului de proiecţie. Ponderea proiecţiei este atât de mare încât nu vom putea niciodată afla cum arată în-sinele lumii deoarece în demersul cunoaşterii transformăm procesul fizic într-unul psihicxii. ceea ce se crede că se recunoaşte în materie este de fapt proiecţia datelor inconştientului subiectului cunoscătorxiii. Identitate recognoscibilă uşor în psihologia copilului mic. Găsind termenii de proiecţie şi percepţie irelevanţi. Astfel tot ceea ce este necunoscut. Ca denumire specifică. a unui proces subiectiv întemeiat pe identificarea arhaică subiect-obiectx.

subiectul nu mai poate uza de mecanismele de apărare obişnuite. În această ordine. în general. Astfel o parte a Eului . E. Prin ţipăt şi plânset. Expresia este procesul psihic asociat proiecţiei reprezentând forma exterioară de manifestare şi instrumentul prin care este vehiculat conţinutul proiectat. expresia este deci purtătoarea sensului simbolic astfel încât proiecţia desemnează sensuri iar expresia le vehiculează.mecanismul proiecţiei. • proiecţia cu inversiune – mecanism care intervine în proiecţia interpretativă. Kretschmer se ocupă de fenomenul proiectiv în relaţiile sale cu psihopatologia şi cu psihologia medicală găsind că proiecţia este legată de fenomenul de percepţie şi reprezentare. a tendinţelor şi pulsiunilor. Alte sensuri: proiecţie a obiectului intern (absenţa mamei este percepută ca o prezenţă activă în stomac a unui obiect rău care provoacă foamea. are rolul de a permite individului să menţină în el o stare de anxietate. stau. dezvoltate de Kretschmer. Când situaţia exterioară devine tot mai puţin structurată. Apercepţia. prin reproducerea în “imagini simbolice” a conţinutului intrapsihic. proiecţia are sensuri mai nuanţate. obiectul ajunge să fie perceput ca expulzat din corpul copilului în exterior. Externalizarea conflictului este procesul prin care conflictul intern sau relaţia internă este proiectat în exterior. Procesul expresiei este de tip superior. conştientul nu mai face distincţia între real şi subiectiv. intelectual. K. este percepută ca aflându-se în altă persoană şi renegată.transfer prin învăţare (de exemplu. mecanismele de simbolizare sunt constituite din două componentexvii: • componenta internă . în prezent. în situaţia în care persoana a avut experienţe negative cu mai multe persoane. dar mult mai puţin: sensibilizare – discriminările de tip aperceptiv sunt mai fine – domenii ce se referă la emoţii susţinute de o tensiune reală. • legea stilizării (transformarea imaginilor externe conform propriilor tendinţe). Pentru Abt. Ombredane descrie trei forme ale proiecţiei: • proiecţia speculară . conştient. definirea proiecţiei intervine în funcţie de nivelele de anxietate cărora subiectul poate sau nu să facă faţă. L. de tip paranoia. . • componenta externă . având ca scop realizarea de imagini mentalexvi.atribuirea exteriorului cu unele caracteristici pe care subiectul nu le posedă. parţial răspunsul e o satisfacere a unei trebuinţe. conform căreia o parte din Sine este atribuită unui obiect. legate de idnetificarea proiectivă.sunt reunite în cadrul actului creaţiei. Frank ia în consideraţie trei sensuri ale proiecţiei: • descărcare pulsională şi emoţională. • legea proiecţiei.atribuirea sentimentelor şi atitudinilor proprii altor persoane. la baza oricărei creaţii simbolico-figurale: • legea aglutinării imaginilor (crearea de noi imagini prin relegarea celor vechi).proiecţia care consacră conţinutul şi expresia care determină forma . atunci anxietatea are tendinţa de a creşte. • proiecţia complementară . • stabilirea unei corespondenţe structurale între personalitate şi producţiile acesteia într-o situaţie experimentală. obiectul pare ceva mai puţin terifiant astfel. cu asocierea lor în exterior. indiferent de persoana implicată. • vehicularea reprezentărilor intrapsihice.expresia. Proiecţie şi simbolizare Modul de realizare al proiecţiei este de tip simbolic. intervine proiecţia pentru a realiza adaptarea la situaţia nouă. La Melanie Klein. purtător al conţinutului proiectat.o stare psihică. va proiecta asupra ei sentimentele generate de experienţele anterioare). • proiecţia simplă .atribuirea propriei personalităţi cu unele caracteristici găsite în exterior. conform şcolii psihanalitice. Cele două componente ale mecanismelor de simbolizare .• conştientul intervine. Legile creaţiei formulate de Freud. • proiecţia catarctică .

o proiecţie pe materialul Rorschach sau pe imaginile T. Simbolul este o expresie a unei condiţii care nu poate fi la fel de bine exprimată în alt mod. religie sau alte modele simbolice prin care s-a exprimat omenirea. nici iraţional. Dilema constă în modul de înţelegere a simbolului: simbolul ne spune ceea ce gândeşte subiectul sau simte în raport cu sine şi ceilalţi. prin proiecţie. ci sunt. este o descriere în imagine a unei stări psihice interioare.În cadrul psihodiagnosticului proiectiv se determină o creaţie experimentală declanşată şi dirijată de situaţia-test. În literatura asupra proiecţiei există o relativă diferenţierea autorilor privind felul cum înţeleg analiza de conţinut. par.. în realitate are astfel de impulsuri? Animalul ameninţător poate reflecta felul cum vede subiectul lumea. Din această perspectivă. Nu este nici un semn care reprezintă altceva. ci faptul că această funcţie operează o trecere de la o atitudine la alta. venind din pura percepţie interioară şi exterioară"xx. iar prin transcendent nu o calitate metafizică. prin care acesta ajunge în conştiinţă. sau un astfel de simbol relevă forţele inconştiente care ameninţă eul. atitudinilor sau conflictelor care nu pot fi formulate raţional. într-o structură mentală cu semnificaţie simbolică. un desen realizat de subiect.A. independentă de conştiinţă. • etapa simbolică în care schema se transformă. Materia primă prelucrată de teză şi antiteză care reuneşte contrariile în procesul ei formativ este simbolul viu" (idem. • etapa reproductiv-instrumentală în care se formează schema imaginii mentale. Simbolul nu este necesar o referinţă dechizată la un material reprimat. Etapele trecerii de la “imaginea mentală” la “imaginea plastică” în testul proiectivxviii includ: • etapa receptiv-cognitivă în care se formează imaginea primară a obiectului perceput. dincolo de accesul eului? În psihologia analitică.T. activitatea inconştientului este concepută ca relativ autonomă. Este manifestarea naturală a unei condiţii psihice intangibile. fiind alcătuit din date proprii tuturor funcţiilor psihice. sau simbolul reflectă ceea ce se petrece în el însuşi cu adevărat?xix O serie de copaci căzuţi indică anxietatea subiectului legată de castrare sau faptul că subiectul este psihologic castrat? O serie de animale agresive în răspunsurile subiectului la petele Rorschach indică faptul că el crede că într-adevăr posedă impulsuri ostile. sentiment pe care îl poate proiecta pe lumea exterioară? Proiecţiile derivă din sfera eului care-şi exprimă astfel atitudinile. forma primară în care se exprimă inconştientul. spune Jung. compusă din alte funcţii. Există cel puţin trei faţete de sens care pot fi descifrate în simbolul inconştient: • înţelesul personal. El nu este nici raţional. care desemnează asociaţii la conţinuturi reprimate. "Simbolul. are întotdeauna o natură extrem de complexă. Majoritatea simbolurilor exprimă în acelaşi timp variate calităţi. faptul că subiectul se simte ameninţat de forţe interioare. • înţelesul colectiv. sau faptul că. Jung demonstrează că teoria freudiană a represiei este doar o explicaţie parţială deoarece inconştientul constă din mult mai mult decât conţinuturile reprimate. • etapa instrumental-simbolică în care se realizează reproducerea externă a structurii cu ajutorul expresiei. care implică aspecte care ţin de inconştientul colectiv precum experienţele rasei şi moduri de gândire moştenite odată cu structura creierului. fiind constituit nu doar din date de factură raţională. sau derivă din inconştient. ci şi din date iraţionale. dimpotrivă. Inconştintul constă din multe potenţialităţi care nu au devenit încă conştiente şi din modele arhetipale care au o natură universală. ce pot fi amplificate prin referinţă la mituri. la impulsuri sau experienţe inacceptabile. Nu există o demarcaţie fixă între conţinuturile de origine personală şi cele arhetipale. Procesul de formare al simbolului este definitoriu pentru existenţa umană şi este definit de Jung ca funcţie transcendentă: "înţeleg prin funcţie nu o funcţie fundamentală ci una complexă. forma cea mai bună posibil de exprimare a sentimentelor. felul cum Jung înţelege simbolul este diferit radical de modalitatea psihanalitică freudiană. dar şi una care scapă acesteia. colective. folclor. nu sunt imagini distorsionate ale unui eveniment real pe care individul nu îndrăzneşte să-l exprime deschis. 900). În context. . Are o latură accesibilă raţiunii.

putând fi conştientizabil şi tradus în act conştient sau blocat. şi poate fi conştientizat doar prin analiză. folosindu-se de toate avantajele sistemului conştient. într-o formă mai mult sau mai puţin deformată. apariţia sexualităţii. acţiuni. fantasma apare ca un scenariu imaginar în care subiectul este prezent şi care. dramă. fantasma este prezentă la ambele extremităţi ale procesului: pe de o parte este legată de dorinţa inconştientă cea mai profundă. un nucleu eterogen. fantasma intervine pregnant în formarea imageriei visului.. pe de altă parte sunt inconştiente şi incapabile să devină conştiente". Sunt structuri universale.într-o formă mai mult sau mai puţin dechizată (psihanaliză). visării în stare de veghe. condiţie în care elementul activ sunt dorinţele. seducţia şi castrarea. roluri. De-a lungul experienţelor. Aceste fantasme originare organizează viaţa fantasmatică a omului indiferent de experienţa sa personală. ea este o realitate psihică de profunzime dar distinctă de realitatea obiectivă. fantasme originare. La baza vieţii fantasmatice există fantasmele originare: reîntoarcerea la viaţa intrauterină. originea. "Ele (fantasmele). comune tuturor şi transmise de-a lungul filogenezei. precum cele care sunt implicate în structura conţinutului latent. explorează împlinirea unei dorinţe inconştiente. sunt astfel puse în joc în fantasmă mecanisme de apărare care ţin de elaborarea secundară. pe de alta. În travaliul visului. rezistent. originea diferenţei dintre sexe". dramatizând. • fantasma nu este iluzorie. fantasma are următoarele caracteristici. care reprezintă implicarea oricărei percepţii pe care individul o poate discerne. al doilea ţine de inconştient.. Pentru freudieni. faţetă ce apare în poezie. fără ca fantasma să fie considerată un produs iluzoriu. pictură ca forme de manifestare creative. virtuală a acestora şi o reducere a tensiunii psihice generate de acestea. fantasme inconştiente. pentru a-i sublinia caracterul structurant. Din perspectiva psihanalizei ortodoxe. "întreaga viaţă a individului se dovedeşte a fi modelată. necontradictorii. semiconştientă sau inconştientă. susceptibil de o dramatizare vizuală. Este o realitate psihică. "o fantasmatică" caracteristică. indiferent de formarea sa psihologică.• înţelesul general al simbolului. în fantasmele de seducţie. în interiorul scenariului subiectul este prezent şi poate el însuşi opera permutări de atribute. sau în cea mai bună modalitate de simbolizare accesibilă (accepţiunea analitică) . în intersecţia viziunii tradiţionale asupra imaginaţiei ca proces psihic. În scena originară este simbolizată însăşi originea individului. . tematic. cu rol important în dinamica şi economia psihismului uman. Fantasma. în fantasmele de castrare. Teoria asupra originii fantasmelor originare nu este bine definită. Laplanche şi Pontalis subliniază că. • asemănător visului. • funcţia primară a acestor scenarii este de a dramatiza dorinţa inconştientă. fantasma se raportează la origini: "Asemeni miturilor colective. organizată prin ceea ce s-ar putea numi. primul manifestându-se la limita conştiinţei. • este un scenariu organizat. scena originară (actul sexual în cuplul parental). fantasma are un conţinut manifest şi un conţinut latent. fantasmele apar ca evenimente reale petrecute într-un timp istoric arhaic. corespunde mai ales procesului de reverie. Pontalis). Din perspectiva dinamicii psihice. sunt pe de o parte foarte organizate. "singurul cu adevărat real în raport cu majoritatea fenomenelor psihice" (Laplanche. însoţite de variate stări afective. deghizată. concomitent cu ilustrarea interdicţiei. Definirea fantasmei în tehnica proiectivă Conceptul de fantasmă apare circumscris în mod obişnuit celui de activitate imaginativă: imagini mentale vii. Din această perspectivă. consideră Freud încă din 1915. realitatea trăită s-ar fi transformat în realitate psihică. la celălalt pol. fantasma poate apare în forma fantasmei conştiente sau de vis diurn. Freud implică opoziţia dintre imaginaţie şi realitate percepută. ele vor să propună o reprezentare şi o soluţie pentru ceea ce îi apare copilului ca o enigmă majoră. Fantasma apare ca o punere în scenă. Între cele două conţinuturi relaţia de simbolizare reciprocă este prezentă. . este prezentă în elaborarea secundară. aşteptările.o dorinţă nesatisfăcută. pulsiunile uneori neverbalizabile ale persoanei. Astfel. aranjată. realizându-se o satisfacere fictivă. raţiunea noastră distingându-le cu dificultate de formaţiunile acestui sistem.

denumite iniţial de Jung "imagini primordiale". Sensul fantasmei este compensator. Fantasmele active. fantezia apare ca un simbol care încearcă să caracterizeze sau să interpreteze cu ajutorul materialelor existente un ţel anumit sau mai degrabă o anume linie de dezvoltare psihologică viitoare". cele pasive. • Fantasmele pot fi diferenţiate în raport de gradul de implicare al conştiinţei în elaborarea lor în active conştientul are o atitudine receptivă faţă de inconştient . A doua situaţie corespunde fantasmei pasive. trebuie înţelese. prin intermediul imaginilor interioare. după Jung. o acţiune sau un produs al unor elemente psihice dotate cu energie". faţă de atitudinea conştientă a persoanei. fantezia implică două aspecte diferite: fantasma şi activitatea imaginativă. activitate imaginativă. Prima situaţie corespunde fantasmei active. halucinaţia. fie este o erupere în conştiinţă a unor conţinuturi inconştiente. suntem martorii unui proces patologic în care fantasmele pasive irup la suprafaţă. din perspectivă finalistă. Sensul acestei fantasme active este cel de compensare complementară. pentru a fi integrate în activitate. cer o atitudine critică. nu complementar. • Fantasmele sunt rezultatul funcţiei transcendente. a fantasmelor prezente în vise şi comportamentele asociate: în ordine patologică. care apare într-o stare relativ disociată a psihicului. O imagine care "nu vine să înlocuiască realitatea şi este totdeauna deosebită de realitatea perceptibilă. Fantasmele pot fi declanşate de o atitudine intuitivă aflată în stare de aşteptare. de aşteptare. Fantasma se b poate baza pe reamintirea unor imagini trăite. prin sinteza operată în expresivitatea creativă. de autoreglare şi unificatoare. conform funcţiei de autoreglare a psihismului.şi pasive. Caracteristic. în măsura în care i se poate imprima o direcţie arbitrară. . delirul iar în ordine creativă şi evolutivă. este emanarea activităţii creatoare a spiritului. Arhetipurile îşi exercită funcţia de centralitate. Apare ca o expresie condensată a situaţiei psihice luate ca întreg la un moment dat. În realitatea vieţii cotidiene. putem vorbi de fantezie. asemenea miturilor. sensul este de compensare. sau de o irupţie a conţinuturilor inconştiente. fiind o imagine interioară". Declanşarea fanteziei poate fi realizată parţial sau în totalitate conştient. datorită tendinţei lor de a impune nediferenţiat conştiinţei punctul de vedere opus al inconştientului. Ele încearcă să acopere prin imaginea simbol distanţa dintre realitatea obiectivă şi cea interioară. religioase. putem sintetiza conform teorie analitice următoarele aspecte: • Fantasma este un complex de reprezentări. elementele inconştiente invadează conştiinţa în ciuda sau tocmai datorită opoziţiei acesteia. în acelaşi timp. Fantezia în accepţia de fantasmă implică "un complex de reprezentări care se deosebeşte de alte complexe de reprezentări prin faptul că nu îi corespunde un conţinut real". când intervenţia conştiinţei este absentă. Pentru Jung. Apare ca rezultat al unei activităţi spirituale creatoare care determină combinarea unor elemente psihice încărcate de energie. Ea exprimă în structura ei situaţia de ansamblu a psihismului în momentul prezent. în dinamica psihică o cantitate mare de energie se sustrage controlului conştient energizând elemente inconştiente. din perspectivă cauzală. Constituienţii principali ai fantasmei sunt imaginile. căruia nu-i corespunde o realitate exterioară. poate fi înţeleasă. cel mai adesea sub forma imaginilor. dar procesul este acum total opus celui din conştiinţă. dictat de funcţia de autoreglare a psihismului. Când conştiinţa domină.Pentru Jung fantasma reprezintă un complex de reprezentări căruia nu îi corespunde o stare de lucruri exterioară. creatoare de simboluri a psihicului uman. dar conţinutul fantasmei nu corespunde unei realităţi exterioare ci "în esenţă. şi include într-o formă metaforică atât elemente inconştiente constelate de situaţia actuală. fantezia este declanşată fie de o atitudine intuitivă. în care funcţia intuitivă energizează conţinuturi inconştiente şi le aduce la suprafaţă în forme perceptibile. Fantezia. ca un simptom al unei stări fiziologice sau personale şi. • Originea profundă a fantasmelor o constituie activitatea arhetipurilor. cât şi poziţia conştientului.

de câmpul posibil de dorinţe. Obiectele figurate în planşă sunt simultan identificate ca forme banale.elaborarea proiectiv-expresivă a personalităţii. în metoda lui Szondi) . Subiectul nu poate face decât ceea ce i se propune.. Anzieu defineşte situaţia proiectivă după cea psihanaliticăxxi. În tehnica proiectivă. Examinatorul este frustrat: obligă subiectul să-şi dezvăluie dorinţele refuzând să se exprime. Diferenţe: în tehnica proiectivă dispunem de un număr limitat de şedinţe (maximum 10. De aici şi necesitatea de a proceda la final la o anchetă pentru a discerne dinamica psihică personală care a condus subiectul la formularea răspunsului dat. În psihanaliză.programul standard de urmat. se introduce un material prealabil şi o anchetă ulterioară. Subiectul îşi dezvăluie indirect dorinţele. fantasmatică şi perceptivă. îi vorbeşte prin intermediul elaborării materialului prezentat. în introducerea unui mediator între subiect şi psiholog. libertatea de timp. Relaţia între tehnica proiectivă şi tehnica psihanalitică . răspunsul . Se pot contura patru factori specifici ai testului proiectiv idealxxii: sarcina tematică . Asociaţiile libere sunt provocate prin ancheta ulterioară care urmăreşte relevarea dinamicii de răspuns a subiectului. regula nonomisiunii. acest lucru se realizează prin elaborarea afectelor mobilizate de conţinuturile latente ale materialuluistimul. ceea ce poate facilita instalarea unei relaţii de transfer. De aici teama de libertate. al unui sistem de reprezentări şi afecte a căror conotaţie subiectivă şi apartenenţă la iluzoriu sunt aduse de subiect. alegeri de fotografii sau culori. să se revele pe sine. în mod fundamental. complexelor. nimic altceva.denumite "proces psihanalitic scurt". situaţia este analogă din perspectiva libertăţii. imagini mentale. ci afectivă şi fantasmatică. Particularităţi prin faptul că în tehnica proiectivă totul se petrece de-a lungul unei şedinţe. Anzieu consideră că situaţia proiectivă este susceptibilă de a solicita comportamente care aparţin unor fenomene tranziţionale.). iar "asociaţiile libere" trebuie provocate. Libertatea constă în faptul că subiectul face ce vrea plecând de la materialul prezentat şi tipul de activitate propus. regula abstinenţei. Diferenţa de psihanaliză constă. situaţia-test . dar în acelaşi timp îl şi constrânge: subiectul este condamnat să fie liber. neutralitatea binevoitoare. regula abstinenţei. În psihanaliză acest paradox se exprimă în două reguli fundamentale: regula nonomisiunii. Prima ideea ce îi apare în conştiinţă e bună. este obligat să afişeze neutralitatea binevoitoare asemănător psihanalistului. În situaţia proiectivă cele două reguli sunt implicite prin consemnul de a spune tot ceea ce poate vedea iar regula prin care se angajează să spună analistului dorinţele fără a căuta să le realizeze cu acesta este implicită. instituirea transferului. pacientul e invitat să vorbească liber idei. De asemenea.D. afecte. Specificul testelor proiective constă în faptul că materialul-test constituie un ecran intercalat între subiect şi psiholog care permite dezvăluirea indirectă a fantasmelor. apropiate de real şi investite ca suport al unor scenarii fantasmatice. Subiectul rămâne mai liber în ceea ce priveşte transferul. Testele proiective apelează la o dublă referinţă: recurg la imaginar şi recurg la real. Materialul este pe cât posibil informal şi ambiguu. Această "libertate" poate mobiliza în interior angoasa în faţa emergenţei unor dorinţe interzise în propria intimitate. care permite crearea unui "obiect tranziţional". stabilind ca puncte comune: regula asociaţiei libere. nu şi al duratei. interpretarea rezultatelor. În consemnele testului proiectiv apare un paradox (şcoala de la Palo Alto) ce constă mai degrabă în sublinierea dublei apartenenţe: internă şi externă.. având în faţă un timp nedefinit ca număr de şedinţe . sau a unui număr mic de şedinţe. Consemnul care îi lasă subiectului cea mai mare libertate. Asemănări: libertatea de expresie. Consemnele îi evocă subiectului să se bazeze pe propriile dorinţe (desenul unui arbore. dorinţelor subiectului. senzaţii.totalitatea reacţiilor şi modul general de comportament al subiectului în cadrul sarcinii. Materialul proiectiv are o structură nu logică.durata şedinţei fiind limitată la 50 minute.

Aceste fantezii influenţează analiza producând rezistenţă. în alt context teoretic. Schema de mai sus se referă la relaţia subiectului cu materialul testului. între partenerii relaţiei analitice tind să intervină fantezii inconştiente care reprezintă nevoi vitale. prin reactivarea dorinţelor reprimate în copilărie şi deci prin atingerea nucleului nevrozei. care aparent prin concreteţea sa şi calităţile perceptive. accesează nivelul conţinuturilor inconştiente. În 1946. În viziunea lui Jung. lărgind relaţia la nivelul celor trei protagonişti. Cele trei forme de nevroză în care intervin reacţii tranferenţiale sunt isteria de conversie. că îi ridiculizează sau desconsideră cele mai intime secrete. respectiv capacitatea eului de a controla realitatea. Pentru a putea ieşi din rezistenţa produsă de transfer se impune “regula abstinenţei” – lipsa răspunsului afectiv a analistului. nevroza iniţială se transformă într-una de transfer – dependenţa de analist îndepărtează orice responsabilitate a analizantului. Îl las pe fiecare să negocieze cu faptele în felul său. . nu are nici o legătură cu analiza. în "Studii asupra isteriei".Situaţia de examen proiectiv: transfer şi relaţie analiticăxxiii Tabel privind modul de acţiune al materialului stimul asupra psihicului subiectului Psihicul subiectului Eul conştient Material test R Conţinuturi inconştiente Cerinţe şi consemne R reprezintă răspunsul sau răspunsurile subiectului la materialul testului. examinator (psiholog. fobia şi nevroza compulsivă – Freud le denumeşte nevroze de transfer. răspunsul este o construcţie simbolică la care participă atât dominantele inconştiente cât şi eul subiectului. 1895. iluzii puternice sau erotizând relaţiaxxvii. În acelaşi timp însă. într-o sinteză sui-generis. calităţile de nestructurare. raţional al psihismului. Poţi avea cât material doreşti din visexxiv. conţinuturile complexuale de care subiectul nu este conştient. pulsiunile. Dacă nu există transfer. Freud. pare să atragă nivelul conştient. Aceste conţinuturi sunt obiectul proiecţiei sau identificărilor subiectului. Transfer sau non-transfer. Transferul reprezintă o relaţie interumană defectuoasă – dificultatea în a stabili contactul şi armonia afectivă între doctor şi pacient. Nu transferul este cel care ne oferă material. senzaţia (femeilor) că îşi vor pierde independenţa îndrăgostindu-se se analist. precum şi prin consemne. care se va produce doar prin interpretarexxix. analizantul se simte copilul analistului şi nu vrea să renunţe la dependenţă. devreme ce eu însumi revendic această libertatexxvi. De aceea. Jung afirmă: Doresc şi sper ca nimeni să nu devină jungian. sau. În acest context. cu atât mai bine. ambiguitate. Răspunsul va fi elaborat purtând. psihoterapeut). situaţia de examen poate fi tratată în termenii intervenţiei fenomenelor de transfer şi contratransfer. Pe de altă parte. şi urmările activării acestor conţinuturi. Transferul este o formă particulară a proiecţieixxv. în mai mare sau mai mică măsură. arată că sunt trei modalităţi în care poate fi distorsionată relaţia analiticăxxviii: senzaţia analizantului că analistul nu-l ia în serios. Jung afirmă (în cadrul lecţiilor din clinica Tavistock) : transferul nu reprezintă niciodată un avantaj. Freud ajunge la concluzia că transferul poate reprezenta un avantaj în direcţia vindecării. în funcţie şi de forţa eului şi de capacitatea sa de a media între real şi fantasma invadatoare (reprezentările). transferul este cel care se opune vindecării. materialul testului şi subiect (pacient). precum şi desăvârşita libertate a creării unui răspuns. într-o scrisoare către Aniela Jaffe. Freud va considera transferul ca necesar procesului terapeutic – persoanele care nu pot dezvolta un transfer nu sunt indicate pentru analiză. şocul trăirii de fantezii scandaloase despre analist. În întâlnirea analitică şi implicit în cea din tehnica proiectivă.

C. Diagrama transferului heterosexual este exemplificată de Jung în "Psihologia transferului". Nevoile de gratificare sunt repetiţii ale dorinţelor infantile conflictuale. De ce este necesară această atitudine rece. Freud era preocupat numai de cauza transferului – nevroza de transfer. Pentru Jung. ci pot consta şi din material nou. Prima parte a întâlnirii analitice constă în obţinerea unei imagini generale asupra condiţiei pacientului. neresponsivă a analistului? Pentru că gratificarea pacientului ar însemna menţinerea sa în dependenţă. respectiv ca reprezentări ale inconştientului personal. viaţa afectivă a analistului. cât şi a celui inconştient. Astfel. Transferul este o formă a proiecţiei. Analistul trebuie să interpreteze motivele dependenţei. Proiecţia se manifestă atunci când conţinuturi psihice. În context. Jung relevă că în transfer sunt implicate şi elemente arhetipale. în relaţie cu alte obiectexxxi. Jung consideră transferul este un fenomen normal în orice relaţie. atunci nu sunt eu însumixxxiii. creativ – produs în ordinea procesului de individuare – indicând care zone psihice au nevoie vitală de conştientizarexxxii. transferul este o situaţie de proiecţie în care imagoul este nu materialul testului. Vol 16. . astfel încât transferul nu mai reprezintă repetarea de situaţii personale de viaţă. de asemenea. Dacă totuşi sunt cum simt eu. Diagrama transferului heterosexual este concepută de Jungxxxiv mai ales pentru cazurile unde individuarea este aspectul central.Atenţia flotantă va proteja. Conform poziţiei analitice. Etimologic. este traducerea latinescului projectio – proiecţie. Conţinuturile proiectate nu sunt numai repetări ale celor reprimate. anima şi animus sunt concepute ca şi complexe. dar au şi o fundamentală dimensiune arhetipală ca reprezentări ale virtualităţii conţinuturilor colective. apare semnificativ paradoxul narcisic exprimat de psihanalistul suedez Jurg Willi: Sunt eu însumi doar dacă împlinesc aşteptările mamei mele. Astfel folosim termenul de proiecţie pentru proiecţiile care se petrec în cadrul relaţiei analitice. Aceasta este lecţia pe care analizantul trebuie să o înveţe – dorinţele sale actuale nu au o bază reală ci sunt repetări ale celor infantile. Astfel teoria lui Freud este clară – în analiză nu apar decât afecte repetate după cele originale. În inconştient găsim de asemenea indicii privind dezvoltarea ulterioară. O. ţinând de experienţa intrapsihică. care trebuie. ci persoana analistului. Treptat psihologul şi / sau analistul şi subiectul şi / sau pacientul se vor angaja atât la nivelul psihismului conştient. de aceea. să aibă nu doar o cauză ci şi un scopxxx. sunt trăite in lumea exterioară.

indică astfel situaţia în care. faptul că comportamentul analistului este polarizat de comportamentul subiectul.anima pentru analist. iar situaţia analitică. astfel că d devine un proces desfăşurat în o singură direcţie. . mai flexibil. Diagrama este simetrică. Dar. d reprezintă legăturile cu inconştientul. provine din caracteristicile istoriei trecute ale subiectului alături de conţinuturi colective. Animus-ul. analistul şi pacientul apar ca egali. Relaţia pe linia b indică relaţia de proiecţie inconştient . iar a. săgeţile <––––––––––––> reprezintă acele forme de relaţie considerate de el a conduce spre "cea mai mare confuzie posibilă" în măsura în care conţinuturile care se vehiculează de-a lungul acestor linii de reciprocitate nu sunt integrate conştiinţei. d. proiecţia asupra analistului. încărcată în cel mai înalt grad de "participare mistică". Analistul are o probabilitate mai mică de a cădea în aceleaşi iluzii despre sine ca pacientul pe linia nesigură a relaţiei conştient . În esenţă. are experienţă în analizarea pacienţilor. stabilă datorită unui Eu puternic şi capabil să integreze conţinuturi inconştiente. la fel de mult cuprinşi în procesul analitic. transferul înseamnă retrăirea unei părţi a trecutului pacientului prin intermediul analistului. Ca proiecţie.animus pentru subiectă. gradul de proiecţie şi introiecţie este considerat mai mic. eu .anima. inconştientul pacientului este proiectat pe eul analistului.Eul pacientului a Eul analistului d e f c Inconştient (anima) b Inconştient analist(animus) inconştient comun La Jung. include percepţiile conştiente asupra pacientului. Transferul. de fapt. f. respectiv relaţia proiectivă. pentru analist. Linia c. în fapt. c reprezintă relaţia sa cu anima.inconştient. Nu este reprezentată în diagramă realitatea capacităţii psihanalistului de a-şi cunoaşte unele conţinuturi pe linia relaţiei c. Astfel. mai deschis şi este calea pentru a obţine informaţii despre procesele inconştiente ale pacientului. eu . conţinuturile personale sunt fenomene infantile care conţin psihopatologia pacientului. un proces de formare a simbolului. Literele c.inconştient. Litera a reprezintă alianţa terapeutică în plan conştient. analistul a trecut printr-o analiză formativă. observă M. respectiv de conţinuturi nedifrenţiate. Transfer şi contratransfer semnifică. şi nu poate fi retras datorită rezistenţelor interioare care previn pacienta de a-şi conştientiza animusul. Fordhamxxxv. în context. animus . Un complex care include transferul şi contratransferul poate fi conceput ca un proces de simbolizare.

în cercetări asupra limbajului şi asupra memoriei. la sfârşitul secolului al XIX-lea.V.. actele ratate. un defect de memorie? Exemplu de indici: timp de reacţie prelungit.. pentru a vedea care asociaţie poate fi reamintită şi care nu. Nu cumva aceşti indici relevă altceva decât. porneşte de la studiile sale asupra geniului cu speranţa că asociaţiile pot revela întregul fundal al gândirii (experimentatorul pronunţă un cuvânt şi subiectul răspunde imediat prin cuvintele care-i vin în minte). introducând ideea că acestea sunt manifestări legate de preocupările inconştiente ale subiectului. Wundt. Experimentul asociativ verbal (A.în toate se cere subiectului / pacientului să găsească una sau mai multe asociaţii pentru cuvântul stimul. iar Mayer şi Ort relevau că timpul de reacţie este mai lung la asociaţiile în care un conţinut conştient încărcat emoţional se interpune între stimul şi răspuns. şi descoperă că omul învaţă mai uşor cuvinte cu înţeles comparativ cu acele lipsite de sens. Jung foloseşte metoda ca mijloc de diagnostic. alunecări ale limbii. cu scopul de a vedea cum sunt legate între ele. utilizează experimentul A. Aschaffenburg utilizează experimentul A. în care comentează exemplele de distorsiuni verbale. în manie. introducere de termeni străini. Elevii săi îi continuă investigaţiile centrându-se pe anumite condiţii patologice. în studii psihiatrice ca instrument clinic de diagnoză.V. Ca arii de studiu. sau reacţii tulburate în cadrul experimentului AV (problematică lăsată de o parte în cercetările de până acum). Cercetările sale au arătat că raportul dintre fiecare cuvânt indus şi cuvântul inductor nu este arbitrar. că probabil . asupra creativităţii.V. G. adesea vitale pentru acesta şi reprimate conştient. cu scopul de a determina o corelaţie între grupe de asociaţii şi sindroame psihopatologice: boli specifice conduc spre asociaţii specifice ? Centrul de interes al investigaţiilor se schimbă destul de repede spre aşa numitele "erori". Observă că există anumiţi indici care scot în evidenţă un anumit blocaj al subiectului în asociere. Demonstrează că asociaţiile utilizate frecvent au timpi de reacţie mai scurţi decât cele mai puţin utilizate. lapsusul. . fraze ambigui. că se uită mai puţin în timpul somnului decât în timpul veghei etc. părinte al psihologiei experimentale. Asociaţiile se impun cu claritate conştiinţei şi adesea sunt legate de amintiri din propria istorie de viaţă a persoanei. se pot discerne: 1. în 1879xxxvi. 1885. EXPERIMENTUL ASOCIATIV – VERBAL ŞI TEORIA COMPLEXELOR A LUI C. De exemplu. Freud publică între 1901 şi 1904 articole care vor constitui lucrarea sa Psihopatologia vieţii cotidiene. jocurile de cuvinte. concentrându-se asupra atenţiei . Testul este folosit în cercetări asupra personalităţii. Ebbinghaus. lipsă de reacţie. Jung porneşte în studiul asociaţiilor în perioada cercetărilor de la spitalul Burghöltzli. Dacă subiectul nu este conştient înseamnă că atenţia a fost tulburată din interior. superficiale.V. în studii interculturale. originală şi deschizătoare de drum. Ziehen în 1900 vorbea deja despre faptul că răspunsurile cu timp lung de reacţie sunt caracterizate adesea de un ton emoţional puternic.când atenţia este slabă. repetarea lui. cercetarea condiţiilor în care asociaţiile sunt tulburate sau chiar blocate. Cercetarea psihologului englez F. utilizează silabe fără sens în experimentul A. student al lui Wundt. condus de Bleuler. mai ales din copilărie şi adolescenţă. cuvântul indus impunându-se subiectului.ceea ce îl conduce spre ideea. este interesat de experimentul asociativ. asupra asociaţiilor de cuvinte. de ex. Ideea repetării procedurii de testare a aparţinut de asemenea lui Kraepelin. reacţiile devin plate. Jung determină că "erorile" sunt întotdeauna încărcate puternic emoţional şi aduc la suprafaţă conţinuturi care au o importanţă anume pentru înţelegerea subiectului / pacientului. Galton. adesea fără ca subiectul să-şi dea seama de timpul de latenţă mare. cât durează asociaţiile etc. care construieşte nosologia psihiatrică după cea a facultăţilor mentale. înţelegerea greşită a cuvântului stimul.II.) al lui Jung constă din 100 de cuvinte şi a devenit o metodă proiectivă pentru determinarea constelării complexelor inconştiente. Kraepelin. JUNG Istoric Astăzi există în uz mai multe teste de asociaţii de cuvinte . blocaje. cercetarea legilor asociaţiei. 2. şi că numărul de cuvinte induse de cuvântul inductor este limitat.

atrage atenţia asupra sa. Modelul experimental al lui Jungxxxvii Experimentul se desfăşoară în 3 etape: O primă şedinţă în care intervin primele două etape. Există în uz 4 liste de câte 100 cuvinte. . Important este ca subiectul să răspundă cu primul cuvânt care-i vine în minte. Modelul experimental aduce astfel dovezi despre felul cum funcţionează inconştientul. dar şi imaginile încărcate plăcut produc tulburări şi devine clar că cea mai corectă supoziţie este că un complex încărcat emoţional . Iniţial Jung vorbeşte de imagini încărcate neplăcut. plăcută ori neplăcută .falsă amintire şi se notează noul cuvânt ca atare. Diferenţa constă în faptul că tonul emoţional plăcut produce timpi de reacţie foarte rapizi.20 minute. să-şi aducă aminte cuvintele prin care a răspuns iniţial cuvântului-stimul. Experimentatorul citeşte lista de cuvinte . . Se cronometrează timpul în sutimi de secundă. • răspunde printr-un alt cuvânt.ultima silabă rostită de psiholog şi prima silabă rostită de subiect. intervine etapa a III-a: Cererea de asociaţii pentru stabilirea analizei de context. asistentul său.există în inconştient idei încărcate emoţional .stimul.complexe . Primele rezultate sunt publicate de Jung şi Riklin senior. Se cronometrează timpul de reacţie al subiectului . Jung lucrează iniţial cu o listă de 400 de cuvinte în ideea de a oferi un câmp cât mai mare de stimuli. Subiectul trebuie să încerce să repete.care pot tulbura cursul asociaţiilor. • subiectul nu-şi aminteşte şi se notează cu -. caracteristică atribuită faptului că plăcerea tinde să aibă un efect de accelerare.indiferent dacă starea este pozitivă sau negativă. Ulterior această listă se reduce la 100 de cuvinte . Subiectul poate răspunde astfel: • cu acelaşi cuvânt şi se notează cu +. în 1904.stimul. la interval de aproximativ o săptămână. *pauză aproximativ 15 . Subiectul trebuie să răspundă cât mai repede la fiecare printr-un singur cuvânt indus. În a doua şedinţă.

aceste tendinţe fundamentale sunt colorate de trăirile existenţiale particulare biografiei individului. Arii diferite ale unor complexe pot fi puse în legătură astfel încât să activeze o întreagă problematică dominantă pentru realitatea interioară a persoanei şi care va imprima şi relaţiei cu realitatea o coloratură specifică. individul trăieşte şi percepe realitatea într-un anumit fel. voinţa apare considerabil redusă sau total blocată. există şi posibilitatea de transformare. o constantă antropologică. ne marchează personalitatea. atunci când este constelat un complex. metaforic vorbind "substanţa. apar mecanisme de apărare inexplicabil de rigide sau modele comportamentale care par adaptate unei situaţii dar nu sunt. determină ca diferitele realităţi să fie fără îndoială comparabile. bucuria. prin care informaţia din mediul extern dar şi cea din inconştient sunt vehiculate. în care parcă aşteaptă un cuvânt trăgaci. o imagine. G. Oricând există o emoţie. definită de Jung prin termenul de arhetip.pentru care uneori ne confruntăm ineficient cu realitatea. neîncrederea bazală în viaţă ţine cel mai adesea a conţinuturile profund negative asociate complexului matern. complexele se manifestă prin proiecţie. O persoană care are o . fiind organizate emoţional. puncte focale în viaţa psihică. Invers. trăite. Acelaşi cuvânt poate fi trăit diferit de persoane diferite şi interpretat diferit: aceste trăiri sunt determinate de structura fundamentală a complexului precum şi de constelarea actuală a complexelor. Şi invers. Această dinamică va determina şi ceea ce se întâmplă în cadrul experimentului AV.Repere interpretative din teoria complexelor inconştiente dezvoltată de C. un miros. descrie apariţia simultană. o întâlnire. Trăim teama. Când este constelat un complex el va determina de exemplu ca o anumită persoană să fie percepută ca simpatică (sau antipatică).dar nu singurele . complexele par a acţiona quasi autonom. o persoană cu un complex matern fundamental pozitiv. oferă energia necesară vieţii. Astfel. care constituie. Nucleul reflectă o "necesitate vitală". Complexele sunt şi centre emoţionale care direcţionează informaţia din mediu şi din inconştient. Complexele sunt motive . În planul trăirii. sau a unor răni mereu asociate unei anumite problematici. va trăi în mod fundamental relaţia cu lumea şi viaţa în termeni pozitivi. În funcţie de această structură de conţinuturi. legate de reacţii somatice posibile şi simultan observăm că ne comportăm. Vorbim astfel de domeniile complexului şi despre zonele centrale sau periferice care se activează în această constelare ca forme de comportament obişnuite sau neobişnuite pentru individ. Nucleul reflectă o necesitate de viaţă. ca o constantă antropologică. puse în relaţie. De exemplu. ele ne trezesc interesul pentru şi. un gest inductor. o fantezie pot trezi în individ amintirea . va trăi relaţia sa cu lumea într-un sens al încrederii. evoluţiei. În structura complexului se manifestă un nucleu şi conexiunile asociate de-a lungul existenţei reale acestui nucleu. a unor faţete diferite ale unor complexe. un conflict. reacţionăm diferit de ceea ce am fi gândit raţional dacă am putea să ne implicăm astfel în situaţie. un vis. relaţia va fi dominată de neîncredere. sau constantă antropologică. într-un sens. specific lui. organizându-ne interesele şi conceperea realităţii şi. termen construit de Jung. Jung Un complex. Complexele acţionează şi ca factori organizatori şi sunt. de încredere. Intervin în direcţionarea perceperii realităţii. De exemplu. o persoană al cărei complex matern în structura sa primară este pozitiv. deşi colorate de structura individuală a unui complex particular. ne direcţionează perceperea realităţii arhetipul din spatele fiecărui complex. "carnea" complexului respectiv. suntem dominaţi de o idee fixă susţinută ca adevăr absolut. conform datelor lui Jung. emerge în viaţa psihică a persoanei. reacţionăm stereotip. frica. numită tehnic tendinţă arhetipală. un eveniment eliberator şi întregul complex iese la suprafaţă. Jung vorbeşte de "poziţia de aşteptare" în care există un anumit complex. tristeţea. În evoluţia ontogenetică. Emoţia care însoţeşte acest proces este trăită ca disproporţionată faţă de semnificaţia reală a situaţiei prezente.retrăirea unui eveniment foarte semnificativ din biografia personală. Complexele nu sunt numai motivul pentru care uneori ne confruntăm ineficient cu lumea reală şi răspândim o idee fixă ca fiind un adevăr absolut. Un anumit eveniment de viaţă. Astfel concepute. mai realiste. În acest moment putem spune că în interioritatea fiinţei s-a constelat un complex. odată cu constelarea altor complexe. reacţiile proprii ne copleşesc. Sunt centre emoţionale. a unei situaţii care a fost legată de emoţii puternice. poate chiar contrare. acţionăm. aceeaşi persoană va primi conotaţii diferite. dorul cu orice intensitate posibilă. ca termen specific dinamicii interioare a conţinuturilor inconştientului. transformărilor. activarea simultană. constă dintr-un nucleu şi conexiuni asociative. Constelarea.

nu este simplu întotdeauna să ştii exact ce s-a constelat într-un moment anume al vieţii individului. Riklin junior şi. Aceştia scot în evidenţă o tulburare a funcţionării conştiinţei. va fi trăită prin actualizare şi de aceea va fi constelată şi va colora într-o manieră specifică interpretarea. Cuvintele pot activa.structură maternă fundamental pozitivă poate trece printr-o fază a vieţii în care aspectul negativ. Peterson. 2. care ţine de totalitatea arhetipului. 1. 12. au fost concepute şi experimentate de Jung şi asistentul său Riklin senior. cât de repede posibil. 6. 11. limpezirea glasului etc. a energizat un conţinut inconştient asociat unui complex. 9. Toate aceste concluzii au fost obţinute de Jung în urma experimentului asociativ verbal. "Voi citi 100 de cuvinte. Măsurători ale rezistenţei şi conductibilităţii la nivelul pielii prin experimentul psihogalvanic. pronunţarea greşită. exclamaţiile. grimasele faciale. 7. Dacă la începutul testului subiectul răspunde cu mai mult de un cuvânt trebuie reamintită regula. Crt. lucru sau imagine care vă apare în minte în legătură cu cuvântul". În fişa de protocol se va nota în prima coloană cuvântul asociat. subliniază Jung. ulterior. deşi a fost auzit clar de eul conştient. Desfăşurarea probei Faza I Instructaj: Trebuie precizat faptul că se va parcurge un test de atenţie şi nu unul de inteligenţă. râsul. Dacă nu există reacţie timp de 30 de secunde se trece ca lipsa reacţiei (-). Această tulburare se datorează faptului că ceva din cuvântul stimul. neînţelegerea sau înţelegerea greşită a C. pentru a obţine date obiective privind tulburările afectivităţii. 13. 14. 16. 8. Cuvântstimul Cap Verde Apă A cânta Mort Lung Vapor A face Femeie Prietenos A coace A întreba Rece Tulpină A dansa Sat Reacţie (faza I) Timp de reacţie Reproducere (faza II) Observaţii . anumite complexe inconştiente. 5.S. ale Verenei Kast şi Irenei Gad au condus azi pe de o parte la celebrul detector de minciuni modern şi la testul asociativ verbal curent. 10. unul după altul.. pentru că toate complexele interacţionează. mişcarea mâinilor. Testul AV este menit să clarifice aceste aspecte. La fiecare cuvânt trebuie să răspundeţi. 15. a activat. Se cronometrează între prima vocală a primei silabe accentuate (pronunţată de experimentator) şi prima literă audibilă pronunţată de subiect. Nr. 4. cu primul cuvânt. Complexele se constelează foarte rar singular şi. pulsul sanguin etc. Studiile unor Biswanger. Trebuie notate lateral (cu abrevieri): repetarea cuvântului-stimul (C. 3.).S. El a descoperit că un cuvânt sau altul din listă se leagă de una sau alta din faţetele acestor complexe. plânsul. precum şi ale altor funcţii fiziologice precum ritmul respiratoriu. iar această activare a inconştientului poate duce la obnubilarea conştientului. care face obiectul acestei prezentări. Interpretarea se bazează pe indicatorii de complex. a picioarelor sau a corpului. Se scrie în protocol în coloana a II-a.

67. 47. 24. 63. 26. 64. 56. 39. 45. 19. 49. 34. 31. 23. 32. 42. 58. 36. 48. 28. 40. 66. 20. 46. 37. 50. 69. 61. 35. 30. 68. 25. 59. 29. 22. 54. 62. 65. 44. 60. Eleşteu Bolnav Mândrie A aduce Cerneală Supărat Ac A înota A merge Albastru Lampă A căra Pâine Bogat Copac A sări Milă Galben Stradă A îngropa Sare Nou Obicei A ruga Bani Prost Carte A dispreţui Deget Vesel Pasăre Plimbare Hârtie Ticălos Broască A încerca Foame Alb Copil A vorbi Creion Trist Prună Căsătorie Acasă Ticălos Sticlă Luptă Lână Mare Morcov A da Medic . 55. 52.17. 43. 21. 51. 38. 33. 27. 53. 57. 18. 41.

ceea ce a simţit.20 minute) Instructaj: "Vom repeta experimentul pentru a vedea dacă sunteţi capabil să vă reamintiţi. poate indica . Este considerată amintire greşită orice abatere de la cuvântul indus iniţial. 92. 95. 72. trăirea anxietăţii din timpul testului. Nu vom mai cronometra.scăunel. În fişa de protocol se va nota în coloana respectivă un + pentru reamintirea exactă a cuvântului indus. 83. După faza II. se va discuta cu subiectul despre experienţele sale. Nu contează dacă vă mai amintiţi cuvântul spus prima dată. 82. 93. 73. în cazul în care persoana nu-şi poate reaminti nimic. 78. 74. 81. 91. de ex. un – urmat de noul cuvânt pentru eroarea de reamintire. şezlong etc. 97. 80. Discuţia din final va da posibilitatea subiectului să spună ce l-a tulburat în timpul testului. acestea se vor înscrie. lateral. Unii subiecţi simt nevoia să exprime întregi lanţuri asociative (într-un timp limită). 94. 98. 100. 77. Majoritatea subiecţilor resimt nevoia să verbalizeze observaţiile pe care le-au făcut de-a lungul testului. se va nota doar cu minus. inclusiv o variantă. 76. abreviat. 85. li se explică că ceea ce se cere este doar un singur cuvânt. 89. Mai ales cei care au resimţit dificultatea de a răspunde cu un singur cuvânt. 84. fotoliu. 88.70. 99. 96. 71. 75. în loc de scaun . 87. De asemenea. 86. 79. adesea vor să dea explicaţii. Dacă apar manifestări comportamentale în afara consemnelor testului. De asemenea. îl puteţi spune". Reacţia prin lanţuri asociative este o procedură alternativă utilizată în testele asociative de completare. Geros Floare A bate Cutie Bătrân Familie A aştepta Vacă Nume Noroc A spune Masă Obraznic Frate Speriat A iubi Scaun A se îngrijora A săruta Mireasă Curat Geantă Alegere Pat Mulţumit Fericit A închide Rană Rău Uşă Insultă Faza II (după o pauză de 15 . care se evaluează printr-un alt procedeu. dacă vă vine în minte un alt cuvânt. 90.

• timpii foarte scurţi sunt şi ei simptomatici. limbaj colocvial. în aceeaşi arie tematică).S. proasta înţelegere a C. 1 punct: • T.apar când nu vine în minte nici un cuvânt şi subiectul dă numele unui obiect din mediu.). neînţelegerea.R. Se pot calcula . Evaluarea indicatorilor de complex şi contorizarea pentru fiecare cuvânt din lista de 100 a încărcăturii. Media probabilă care poate calculată şi separat pentru prima jumătate şi apoi pentru cea de a doua. • mimică. Jung.pac). persoane cu studii.S. • greşeli de pronunţie. • stereotipii (acelaşi cuvânt este folosit de 3 sau mai multe ori ca răspuns. scoruri separate pentru femei. (experimentatorul trebuie să pronunţe foarte clar cuvintele). semnificative pentru conţinutul unui sau mai multor complexe constelate în inconştient.v. ne permite să obţinem în primul rând o nouă listă de cuvinte în ordinea descrescătoare a valorilor. • falsă reproducere sau incapacitatea de a reproduce (în medie apar cam 21 reproduceri eronate pentru forma de 100 cuvinte. unul după celălalt. a acelor cuvinte inductoare care sunt.medianei). răspuns în limbi străine. prezintă unul sau mai multe semne de tulburare. Perseverarea este relevantă doar în context. Indică măsura în care aceste complexe sunt sau nu aproape de conştiinţă. citate (ex: lac . fără studii. T. pentru această persoană. Prima evaluare a testului cere identificarea cuvintelor care prezintă indici de complex . 9 când este folosită o formă abreviată de 50 de cuvinte). respectiv imaginea primară a unui complex de semnificaţii. ½ de punct: • perseverarea (când mai multe cuvinte.experimentatorului momentul când subiectul a observat că s-a constelat un complex sau unde a avut dificultăţi în a face asociaţii. • nonreacţie (în timp de 30 sec. Acestea au valoarea de ipoteze de lucru. fără legătură cu C. limbaj dur. • reacţie prin şir de cuvinte sau propoziţie.. • repetarea. râs (orice tip de mişcare indică un complex). Evaluarea şi interpretarea Primele două etape ale experimentului asociativ-verbal Indici şi fenomene de tulburare I. Se realizează constelaţia dintre complexe. • neologisme. Media oscilează între 9 şi 14 cincimi de secundă. bărbaţi. Se realizează scheme relaţionale asociative între diferitele cuvinte inductoare pentru a pune în evidenţă un posibil cluster de semnificaţii asociate specific persoanei.R tn t3 t2 t1 . indicând mecanisme de apărare. Timpii se măsoară în cincimi de secundă. în ambele încercări). Datele obţinute se pot stoca într-un tabel: pentru fiecare cuvânt se trece suma de indicatori de complex. mişcări. • reacţii neconectate .în care scop se însumează punctajul rezultat din prezenţa unora sau altora dintre indici pentru fiecare dintre cele 100 de cuvinte. prelungit (deasupra mediei probabile . • reacţii prin rime.

Acest tip de reacţie poate indica o implicare personală.grozav.eu. sau a aceluiaşi gen şi formă dacă este vorba de substantive etc. cap . Evaluarea mai cuprinde considerarea formei şi considerarea conţinutului în termenii unor ipoteze generate de aceste perspective posibile: Semnificaţiile legate de formă se pot evidenţia odată cu interpretările posibile pentru următoarele demersuri: Timpul de reacţie: relaţia dintre media timpului pentru prima jumătate şi jumătatea a doua a testului. nu!).). Dacă reacţiile egocentrice sunt preponderente. devine importantă evaluarea contextului. Apar frecvent mai ales la subiecţi care fac un efort de a găsi o instanţă factuală în viaţă care le permite să realizeze o bună adaptare. Contextul .complex puternic dominant. Tipuri de întrebări: .scârbă etc. Mai ales când reacţiile corespund şi gramatical cu C. factual şi atitudini introverte.V. .cel mai puternic . sau sare . Trebuie să ne întrebăm care domenii ale cuvântului sau domenii de înţeles sunt aduse împreună de aceste predicate de valoare. Este important să se clarifice conţinuturile complexului. Complexul astru . Când sunt menţionate de subiect trăirile personale (ex.drăguţ. se pot diferenţia atitudini extraverte. un tip predicativ sau un tip simplu egocentric. pentru tipul egocentric. subiectiv. Care este cel mai frecvent tip de indicator de complex? Cum este revenirea după indicatorul de complex? Care este stilul asociaţiilor.este acel complex care a strâns cea mai multă energie.Ocnele Mari.. La subiecţii pentru care predomină reacţiile factuale este important să se caute reacţiile non-factuale şi înţelesul acestora. pentru tipul concret. . De ex. II. sau injecţie . Scopul experimentului îl reprezintă activarea inconştientului. Analiza contextului asociativ. Multe cuvinte sunt înţelese în funcţie de acest complex odată constelat. Tipul predicativ: tipul de oameni predicativi sunt cei care răspund repetat cu cuvinte de subevaluare predicativă..o. (similaritate între cuvântul inductor şi cel indus din perspectiva modului. activări între complexe. Nu există tipuri neechivoce. descoperirea indicatorilor de complex şi desigur conturarea constelaţiei. dar şi un mod de ascundere în spatele predicatelor. Cuvânt Constelare → dinamică în psihism → relaţii. III. prin observarea modului cum corelează conţinuturile cuvintelor inductoare puternic încărcate. decelabile prin sensibilitatea la rezonanţa subiectivă a cuvântului inductor. păcătuire . Toţi factorii formali trebuie consideraţi în relaţie unul cu celălalt. Când predicatele apar frecvent observăm că sunt stereotipe.Etapa a III-a Se înregistrează în intervalul cuprins între o zi şi o săptămână de la testare. care este cel mai activ. pajişte . Este important de asemenea de descoperit ce tip de emoţii sunt atinse în diferite contexte. Reacţii egocentrice. Tipul de constelare a complexului Un complex influenţează subiectul în cursul întregului experiment. De asemenea este important să se aibă în vedere intercorelaţia reciprocă între contexte.factual sau egocentric? Reacţii factuale: apar când reacţia corespunde înţelesului cuvântului stimul (bolnav . În lucrarea sa "Studii de diagnoză prin asociaţii de cuvinte".spital).c1 c2 c3 c4…. În consens cu tipologia jungiană privind atitudinile prevalente ale conştiinţei în raport cu realitatea. bani . timpului şi persoanei. Pentru a determina tipul încercăm să determinăm proporţia de reacţii egocentrice faţă de cele factuale. Adesea sunt multe reacţii de tip egocentric legate cu acesta (precum de ex. sare . trebuie determinat dacă avem de-a face cu un tip de constelare a unui complex. cap . în care persoana reacţionează mai ales la semnificaţia obiectivă a cuvântului inductor.oribil.nu-mi plac. Jung a stabilit o clasificare complicată de reacţii în diferite categorii gramaticale. Odată stabilite cuvintele încărcate de indicatori de conflict. dacă este vorba de verbe.

de interpretare a experimentului asociativ verbal pentru a 3-a etapă. copiii. poartă care în mod normal este simbolistica visului.(nu-şi aminteşte) cuvinte râde gest de nerăbdare OBSERVAŢII Utilizarea tehnicii asociativ . Jung foloseşte multă vreme acest experiment. În aceste cazuri experimentul asociativ verbal poate fi folosit ca o poartă "regală" de intrare.să spună ce asociaţii personale îi vin în minte. asociativă. o etapă de context.încearcă să se găsească o legătură cu viaţa reală a subiectului. controlul avansului terapiei. Asupra acestor asociaţii se va purta analiza jungiană: • Analiza reductivă de tip personal . 2. Totuşi acest experiment poate fi cu succes folosit atunci când te afli în prezenţa unui pacient foarte blocat sau. este mai târziu înlocuit cu tehnica interpretării simbolisticii visului. în cazul în care subiecţii nu-şi cunosc problemele – cazurile psihosomatice. După ce a găsit cuvântul cheie. a unui pacient care nu visează. dar mult mai frecvent. Se utilizează într-o baterie de teste de personalitate pentru a afla fondul dificultăţilor. de materialul care evocă funcţia arhetipală a psihismului uman ( analiză prin amplificare). îmi puteţi spune vreun motiv ?" "Vă evocă ceva din viaţa personală acest cuvânt?" Modul de analiză. în cadrul şedinţei analitice . care. fiind destul de laborios. de ex. ."Ce vă vine în minte legat de acest cuvânt ?" "Se pare că aţi ezitat când aţi răspuns cu acest cuvânt.. • Analiza simbolică propriu-zisă în care materialul asociativ este analizat în funcţie de materialul mitologic. subiectul este rugat. activarea inconştientului – când materialul furnizat este sărac. în practica terapeutică pentru: 1. a stabili un diagnostic de lucru la începutul terapiei.verbale Tehnica asociativ verbală în poate fi aplicată numai după ce s-a stabilit un raport de încredere cu subiectul. 3. pentru strategia terapeutică. Exemplu de completare a tabelului: SW R RT REPRODUCERE Gât 1 Cap Nas 21 2 3 4 Verde Apă Cântec (1) Mare Vesel 150 50 16 Câmpie + (îşi aminteşte) .

rezultate mai ales din experienţa autorilor în folosirea clinică a testului. Planşele sale servesc ca un test paralel originalului. Ombredane şi Canivet. Bartlett. Hertz. Autor Hermann Rorschach (1884. serie prin care încearcă să pună în evidenţă diferenţele individuale. cu asistenţa personală a lui Rorschach. Beck introduce testul în USA în 1936. introduce primul culorile în tehnica petelor de cerneală. apărute în general cu scopul de a simplifica laborioasa muncă de cotare şi interpretare a testului original al lui Rorschach. Piotrowski. publică un Atlas de 10 pete. fără a-şi considera testul o probă proiectivă. construieşte o serie de 10 pete pe care le standardizează.U. Zulliger publică un set de norme la un set secundar de planşe dezvoltat încă din 1920 de Behn-Eschenburg.68 cercetări pentru o standardizare riguroasă a cotării şi interpretării testului. Psihanaliza şi psihologiile dinamice au studiat planşele pentru interpretări în contextul explicativ al acestor teorii. 1916. bogăţia. începe din anii 66 . sub influenţa lui Loosli-Usteri. doar puţini cercetători s-au dedicat continuării cercetărilor şi abia la 10 ani după moartea autorului testul începe să fie cunoscut şi să-şi câştige adepţi. prin care evaluează forţa. respectiv Rapaport. şi considerând-o o probă de imaginaţiexxxviii. în 1912. În 1948 H.. atacă destul de violent proba. pornind de la contururi de pete. Licenţa în medicină cu studiul halucinaţiilor reflexe şi fenomenelor asociate acestora. Şi totuşi cercetările continuă. introduce un alt test. După moartea autorului. În 1959. care studiază răspunsurile declanşate de culoare şi nuanţele de gri. testul convinge treptat un număr tot mai mare de cercetători. Dintre aceştia este important pentru dezvoltarea teoriei testului elveţianul Bider. testul Z. Exner jr. Istoric Ideea de a face un test de "pete de cerneală" nu îi aparţine lui Rorschach. Zulliger introduce un test inspirat direct din testul Rorschach.III. Testul a fost publicat în 1921. folosind doar 3 planşe apropiate de 3 din planşele Rorschach. în persoana lui W. când testul e cunoscut în lumea francofonă. 1932. În 1897. Florence Miale. denumit Testul Behn-Ro. Beizmann. Zurich – 1922). În SUA. Whipple. Dearborn. David Kandinski. dar mulţi clinicieni consideră că acest lucru nu este real pentru că datele obţinute nu au aceeaşi valoare datorită faptului că planşele nu au aceeaşi putere de stimulare şi nici nu furnizează în imageria evocată de ele bogăţia de calităţi decernabile în răspunsurile la planşele Rorschach. Klopfer. Societatea germană de Psihologie Experimentală. Studiile sale medicale din perioada 1904 – 1909 (influenţat de biologul Haeckel) sunt urmate de o specializare în psihiatrie la clinica universitară din Zürich (condusă de . O perioadă importantă. pentru a fi paralel originalului. Printre marii profesori ai metodei Rorschach sunt recunoscuţi azi Bruno Klopfer. În 1939 Bruno Klopfer fondează Institutul Rorschach la New York. Interesant este faptul că cercetările realizate cu ajutorul acestor noi teste. în S. mai ales sub impactul dezvoltărilor psihanalitice. PSIHANALITICĂ ŞI ANALITICĂ. acuitatea imaginaţiei. publică o primă serie de pete experimentale şi împreună cu Kirkpatrick şi Sharp fac cercetări experimentale în perioada 1898 -1900. Rybakoff. adăugând în cotări răspunsurile clarobscur. În USA se dezvoltaseră deja 5 mari sisteme de interpretare. Binet şi Henri publică în 1895 în L'année psychologique o astfel de idee indicându-l pe Leonardo Da Vinci ca sursă. Camilla Kemple. 1910. nu au condus spre rezultate la fel de sensibile şi complexe. Pe aceeaşi direcţie sunt remarcabile cercetările lui Behn-Eschenburg. TEHNICA RORSCHACH A PETELOR DE CERNEALĂ: REPERE PENTRU INTERPRETAREA CLASICĂ. Holtzman.A. În 1941. 1910. este cea care a urmat celui de al II-lea război mondial. Beck. Stern.

subliniind contururile cu degetul. unele sugerate chiar de configuraţia planşelor. îşi inhibă mişcările reale. Visul va constitui punctul de plecare pentru teza sa în medicină din 1912 (D. că îi este tăiat creierul în părţi transversale. respectiv sistemul kinestezic. Originalitatea deosebită a testului Rorschach constă în transformarea probei din diagnoza imaginaţiei în diagnoza structurii personalităţii. nu există. Teoria Testul Rorschach urmează tehnicii asociaţiei verbale pusă la punct de Jung şi. Adept al lui Jung (în perioada în care făcea experimente cu testul asociativ verbal). respectiv opticul în acustic şi invers. Descrierea este foarte similară tipului de introvert creativ descris în teoria sa asupra personalităţii. inteligenţa sa este individualizată. aparent lipsit de semnificaţii verbale . Membru al cercului de psihanaliză din Zürich (alături de Bleuler. Testul pune astfel în joc capacitatea subiectului de a slăbi controlul conştient şi a permite atitudinea creativă. ca stimuli vizuali. e capabil să imagineze şi creeze. ele activează imagini kinestezice ale subiectului care sunt proiectate asupra petelor şi. percepute ca reflexii retrimise de oglindă. În 1904. stângaci şi timid. ele putând fi retrăite conştient sub forma unor percepţii kinestezice.1913. Da Vinci atribuie lui Botticelli ideea. la rândul lor. cu o mare bunăvoinţă pentru ai săi şi prieteni. Soţia sa povestea că rămâne uimit când descoperă un pasaj într-o lucrare despre Leonardo Da Vinci. pornită de la tehnica asociativă a lui Jung. Acest proces caracterizează introversia creativă. îi explica peisaje sau scene. rezervat la primele contacte. Petele de cerneală. Personalitatea sa este descrisă astfel de contemporani: blând. aproape timid. acţionează precum o oglindă. în halucinaţia reflexă în psihoză. pasaj care făcea parte din jurnalul unui contemporan al geniului. Important este faptul că atitudinea cerută de consemne subiectului este "semantică": i se cere să formuleze semnificaţii. abordarea tradiţională a testului distinge 2 tipuri de atitudini: atitudinea perceptivă şi atitudinea imaginativă. Soţia lui Rorschach scrie scene de familie în care împreună cu prietenii se amuzau descoperind profiluri în formele norilor. şi este considerat a-i anunţa orientarea sa neuropsihiatrică. fiecare dintre acestea căzând succesiv. în activităţile creatoare. Răspunsul găsit a fost că omul dispune de un registru de imagini mai larg decât cel utilizat în viaţa cotidiană şi că percepţiile sunt legate una de cealaltă nu numai prin mecanisme asociative. Cu talent artistic şi de clinician. student la medicină. efortul de a despica personalitatea în elementele sale esenţiale. visează. cultivat. Individul kinestezic sau introversiv este descris de autor în următorii termeni: închis în sine. se sprijină de un material nonverbal. sau inconştient retraduse în imagini vizuale.petele de cerneală. materialul kinestezic se proiectează de pildă în simbolurile visului. respectiv cel de introversie şi extraversie. consideră autorul.Eugene Bleuler). descoperind cheia unei noi interpretări a răspunsurilor la petele de cerneală: respectiv faptul că răspunsurile care se referă la mişcare exprimă introversivitatea subiectului. strălucitor şi profund în conversaţiile care îl interesau. După Rorschach.Anzieu). în răspunsurile tip mişcare la petele de cerneală. Cei doi termeni şi teoria lui Rorschach nu acoperă perfect conceptele introduse în psihologie de către Jung încă din 1911. are o viaţă interioară intensă şi reacţii afective stabile. iar cele în care culoarea este aspectul declanşator. după ce în timpul zilei asistase prima dată la o autopsie. În acest sens. (D. Cum percepţiile de un anume tip pot fi transformate în percepţii de alt tip. Percepţiile vizuale sunt conservate sub pragul conştiinţei sub forma unor imagini kinestezice. 1909 . în care se descrie o scenă în care acest ucenic îşi surprinde maestrul sub ploaie contemplând un perete pătat de umezeală şi. Anzieu). Jung) şi vicepreşedinte al Societăţii Psihanalitice Elveţiene. spre deosebire de materialul verbal. relaţiile cu ceilalţi . Punctul de plecare al concepţiei lui Rorschach se sprijină pe imaginea dintr-un vis care poate fi considerat premonitoriu. ci printr-o modalitate mai directă. extratensivitatea. De fapt ideea proiectivă gesta în mediile de psihanalişti ai epocii. cu senzaţii foarte precise de cădere. Porneşte de la a-şi pune întrebarea: cum se poate ca în vis să simtă senzaţia unei mişcări care. în realitatea cotidiană.

organizată în baza axei centrale. Introversivitatea este considerată de Rorschach ca fundament pentru cultură iar extratensivitatea. Planşele se prezintă în poziţia standard. IV. IX. Defineşte "tipul de rezonanţă intimă" care exprimă proporţia specifică pentru fiecare persoană. fie într-un unghi de 45 grade. pata este masivă. Defineşte astfel ca şi complementare introversivitatea creativă şi extratensivitatea reproductivă. Tipărirea planşelor a însemnat un dezastru: tipărirea a schimbat formatul. Planşele I. iar II.. poate mai reuşiţi să descoperiţi şi alte obiecte). activ. are o bună conştiinţă de sine. Petele diferă din perspectiva culorilor. ceea ce permite o mai bună observare a comportamentului subiectului cu planşa. C. Are ideea de a lega culoare roşu de impulsivitate şi culoarea albastru de autocontrol. ca aparţinând clarobscurului. V şi VI sunt caracterizate de şcoala franceză. iar planşele I. IX şi X cuprind mai multe culori în nuanţe pastel. Putem înţelege că kinestezia se reflectă în interiorizarea vieţii emoţionale. VIII. de ambiguă pentru a permite o "interpretare liberă" şi suficient de simplă şi obişnuită pentru a putea fi definită pur şi simplu ca pată. planşele II şi III sunt alb . • fiecare este liber să vadă ce vrea • nu se dă nici un exemplu • majoritatea persoanelor descoperă mai mult de un singur lucru în planşă • nu se comentează calitatea răspunsului (mulţumesc. iar proba este capabilă să surprindă cu acurateţe problemele structurii personalităţii şi mai ales dinamica acestora. Chambert prin planurile de griuri. • durata este liberă. planşa a VII-a este gri relativ compact. Administrarea probei Tehnica de aplicare Planşele se prezintă subiectului pe rând. De fapt. II. au apărut griurile şi nuanţele de griuri în cadrul petei . subiectul având libertatea de a răsuci planşa şi a vizualiza pata în orice poziţie dar fără a îndepărta prea mult. VII. II. Extratensivul. iar celelalte. VI şi X au un caracter unitar. dar. psihodiagnostic este terminată în 1920 şi apare înainte de decesul autorului în 1921. este descris ca având o inteligenţă reproductivă. anul 1919 a marcat formularea coerentă a teoriei iar cartea sa.negre. în succesiunea numerotării. IV. V şi VI sunt închise. Consemn general: "Ce ar putea fi aici"?xxxix La nevoie se precizează subiectului că: poate spune tot ceea ce se poate vedea în planşă. V.ceea ce îi va da posibilitatea lui Rorschach să descopere valoarea răspunsurilor estompaj. sensibil la culoare. culorile. Răspunsurile declanşate de culoare. 17 pe 23 cm. fundament pentru acţiunea implicată în civilizaţie umană. în întregul ei. III. Planşele I. Psihologul şi subiectul stau fie faţă în faţă. între cele două funcţii. adaptabil şi îndemânatic. O parte dintre aspectele de interpretare au fost contestate de cercetările ulterioare. nu este un test de inteligenţă.sunt mai degrabă profunde decât numeroase. complementar. Descrierea testului Materialul testului cuprinde 10 planşe. IV. Planşele I. teoria rămâne deosebit de fructuoasă. . cu reacţii afective abundente dar relaţii superficiale cu oamenii şi obiectele lumii. X sunt deschise. care reprezintă fiecare o pată simetrică faţă de un ax central. Materialul îndeplineşte două scopuri fundamentale pentru tehnica proiectivă şi pentru autor: Pata este suficient de nestructurată. nu există răspunsuri bune sau greşite. exprimă exteriorizarea vieţii emoţionale. VII şi VIII au o configuraţie bilaterală. care nu diferenţiază două tipuri de constituţii ci două funcţii psihice ce coexistă în grade diferite de dilatare sau concentrare.

pauzele. 1929. . < poziţia din latura dreaptă. Nu este necesar să fie invitat să răsucească planşa. atitudinile subiectului în timpul probei. poate va reuşi astfel să mai vadă şi alte lucruri. modul în care este ţinută sau rotită planşa. Dacă o face spontan. nu se cotează tot ceea ce a spus subiectul. reacţiile nonverbale semnificative. Se înscriu de asemenea şi aspecte comportamentale semnificative. Pentru înregistrări se foloseşte o foaie cu mai multe coloane. La prezentarea propriu-zisă a planşei se foloseşte întrebarea: “Ce ar putea fi aceasta?”. Loosli-Usteri. Examinatorul trebuie să înregistreze cu cea mai mare precizie conţinutul interpretărilor. este tacit lăsat să continue. odată cu remarcile subiectului. în prima se înscrie poziţia răspunsului şi timpul. timpul de reacţie şi timpul total pentru răspunsul la planşă. V pentru inversare. > poziţia din latura stângă. recomandă înscrierea pentru fiecare răspuns a poziţiei planşei în care s-a văzut imaginea: /\ pentru poziţia standard. i se poate indica faptul că poate privi pata şi din alte poziţii. Iar cu săgeata răsucită se indică răsucirea planşei spre o anume poziţie. în următoarea datele obţinute din anchetă. Dacă. Ca regulă fundamentală. înapoiază planşa fără să o răsucească. în continuare cotările şi notarea banalităţilor şi tendinţelor. dar nu se poate nota decât ceea ce a spus acesta. într-o poziţie determinată. în următoarea se înscrie răspunsul. Subiectul este invitat să exprime tot ceea ce îi evocă sau îi amintesc aceste planşe. după ce dă un răspuns.Planşele se prezintă subiectului în ordine.

Pentru răspunsuri mult peste performanţele medii. • manifestă opoziţie. Iar cotarea şi interpretarea aprofundată poate cere câteva ore de lucru. se calculează: numărul total. depresie. Normele indică în jur de 45 de secunde. Factorul determinant al răspunsului – forma (F). din toate cele 10 planşe.globale (G) sau de detaliu (D). mişcarea (K). explorând sistematic toate posibilităţile. În afara acestui tip de anchetă. Nr. fie este vorba de un blocaj emoţional. de a fi considerat inteligent şi deosebit de cooperant în probă şi astfel tinde să acumuleze răspunsuri preferând cantitatea calităţii acestora. 1953. Cotarea Se observă schimbările de poziţie a planşelor. care poate fi utilizată în momentul când observăm că subiectul nu a interpretat o porţiune importantă a planşei care prin frecvenţă duce la un răspuns banal. de un blocaj trecător care poate fi depăşit sau o incapacitate psihică fundamentală. astfel ca examinatorul să-şi dea seama exact de ceea ce a determinat subiectul să "vadă" un anume lucru. • lucrează agitat. T/R. Se iau în calcul o serie de indici primari cantitativi privind numărul de răspunsuri şi timpii înregistraţi. cu cât este mai mic. clar-obscurul – difuz (Clob) sau (estompaj – E). Se reia prezentarea planşelor – se discută unde şi cum a văzut răspunsul respectiv. odată cu Rorschach.T / R. Numărul total al răspunsurilor – R: Timpul mediu de reacţie (latenţă). “vest” (<). putem vorbi. având ca scop lămurirea în detaliu a psihologului în legătură cu fiecare răspuns. în sensul că subiectul răspunde din dorinţa de a se face bine văzut de psiholog. 1965. pusă la punct de Klopfer. Timpul total pentru răspunsuri – T. sunt autori care practică şi: • un protocol suplimentar care este destinat unor răspunsuri noi. respectiv tipul de comportament al subiectului: • lucrează metodic. Banalitatea (Ban) sau originalitatea (Orig). • se dă subiectului posibilitatea să aleagă. 2 planşe pe care le preferă şi 2 planşe care îi displac cel mai tare. Conţinut – animal (A). etc. “est” (>). dar şi 40 . de asemenea timpul mediu pentru timpii de reacţie. cu atât putem considera fie că subiectul face testul călcându-şi pe inimă.Tipuri de analiză Analiza cantitativă va considera: Poziţia planşei : standard (^). În mod obişnuit. Se calculează. R. anatomic (Anat) etc.30 de răspunsuri. planşei Timp latenţă Timp total poziţie planşă Răspuns / comportament Anchetă Localizare Determinant Conţinut Ancheta este a II-a etapă. de semnalarea unui "complex al inteligenţei". Localizarea răspunsurilor . normele indică un R între 20 .50 de răspunsuri pentru subiecţii cu nivel intelectual superior. inversat (v). explorând la întâmplare planşele. uman (H). Astfel. şi media răspunsurilor pe planşă. . şi fişa tip Beizmann. timpul pentru fiecare răspuns . culoarea (C). subiectul poate fi explicit invitat să privească din nou planşa şi zona pentru a observa dacă este vorba de o neglijare. date de subiect în timpul anchetei. fiind gata să ia invers ceea ce i se propune. Durata unei investigaţii se situează între 30 de minute şi 2 ore (inclusiv ancheta). 1966. retard intelectual sau chiar o tulburare mai gravă psihiatrică. deosebit de importantă pentru cotarea răspunsurilor. În afara acestui tip de fişă de înregistrare se mai practică şi fişa de tip Gatier. În ceea ce priveşte numărul de răspunsuri. Pentru un R mai mic de 20. • ancheta de limite.

Aspectul este considerat relativ normal în perioada adolescenţei.Prelungirea acestuia mult peste un minut indică efectul unei inhibiţii care poate avea diferite determinări: elaborarea şi reflectarea cer subiectului un timp mai lung. Excesul de rapiditate. lentoarea depresivă sau blocajul asociativ. de la 3 răspunsuri pe minut în sus. indică o dificultate la nivelul controlului ideilor datorată fie unei stări hipomaniacale. dar devine indice patognomic de exemplu pentru schizofrenia incoerentă. fie conduitei imaginative care poate avea urmări la nivelul adaptării la realitate. .

Cotările primare se vor regăsi în indici compoziţi precum: modul de aprehensiune (percepţie). Răspunsurile globale secundare necombinate indică o gândire sincretică prin nediferenţierea ansamblului şi părţilor. "piele de animal cu cizme". ezitarea între două imagini de tip obsesional ("nu ştiu dacă este cap de pisică sau şarpe". Prezenţa răspunsurilor globale simple indică adaptarea perceptivă bazală: subiectul aderă la gestaltul din realitate.. Răspunsurile globale combinate indică potenţialul creativ. lamelă de microscop . care poate lua semnificaţii diferite în interpretare în funcţie şi de calitatea determinantului asociat.). planşa I. la planşa V. caracterul adaptativ al funcţiei cognitive. existenţa unui spaţiu psihic propriu. subiectul fiind adaptat la realitate. • global secundar (de ex. respectiv identitatea stabilă a subiectului. În cadrul răspunsurilor secundare diferenţiem calitativ între răspunsuri elaborate (sau combinate) şi cele necombinate care pot fi confabulate sau contaminate. tabele care subliniază frecvenţa localizărilor şi unor răspunsuri ce pot fi considerate banale. planşa IX " o explozie". Răspuns global (G sau W (engl)): atunci când pata este interpretată ca un tot iar ancheta confirmă că toate părţile planşei au fost integrate în răspuns. care apar când conturul este prost delimitat.. Dar pot indica şi intrarea în joc a unor mecanisme de apărare împotriva unor reprezentări jenante. • determinanţii percepţiei. • global “tăiate” sau "amputate" când subiectul specifică eliminarea unor extremităţi ale petei. apare mai ales la planşele conpacte şi nu se face o diferenţiere directă a detaliilor. Numărul de astfel de răspunsuri nu este în mod strict corelat cu nivelul de eficienţă intelectuală. "o femeie purtată de doi bărbaţi!"). Când calitatea lor este slabă. Calitatea slabă a răspunsurilor globale secundare se notează: • global confabulat (de ex. Ca exemplu de răspuns global. De exemplu. Când numărul lor este mic ne punem ipoteza incapacităţii subiectului de a aborda şi înţelege entităţile în integritate. G vagi asociate cu F+. . Localizarea va influenţa tipul de aprehensiune.). când are loc o succesiune de operaţii mentale în elaborarea răspunsului. Răspunsurile impresioniste sunt cele asociate unor determinanţi senzoriali şi indică sugestibilitatea subiectului.. • conţinutul interpretării. se combină absurd două percepţii parţiale pe care subiectul nu a ajuns să le distingă la timp şi să le separe în răspuns). deci implicit calitatea raporturilor sale cu realul. sunt cotate ca vagi sau impresioniste. • caracterul banal sau original al interpretării (acolo unde este cazul). În cadrul acestei categorii se distinge între: • global primar (de ex. ceea ce indică după unii autori goluri semnificative în înţelegerea şi formarea imaginii de sine. planşa IX. prin generalizare sau prin lărgirea unui singur detaliu la întreg ansamblul fără a ţine cont de alte detalii).În urma anchetei fiecare răspuns în parte este cotat în funcţie de 4 elemente esenţiale: • localizarea răspunsurilor. de a intra în contact cu realitatea. pentru marile spaţii culturale şi geografice. dar şi capabil de o restructurare bazată pe reperele interioare. Dacă o parte a planşei este eliminată de subiect răspunsul nu mai este considerat global. Normativ. la planşa VII "O pisică stă pe pământ". nori. pictură nonfigurativă. "liliac"). pentru că nu relevă un efort minimal de organizare ci mai degrabă "supunerea" faţă de real. modul de rezonanţă intimă etc. planşa IV. există. • global contaminate (de ex. aceste cotări sunt mult mai strict standardizate. modul de a percepe. În sistemul normativ Exner. capacitatea de interiorizare. pot fi consecinţa unei gândiri relativ incoerente şi evocă insuficienţa cadrului (exemplu. "doi vrăjitori şi doi copii se joacă pe un nor în cer". Răspunsurile elaborate ţin cont de o organizare structurală a engramei prin combinarea diferitelor părţi ale petei astfel că indică condensarea operantă a mişcărilor perceptive şi proiective (Anzieu).... respectiv raportul subiectului cu realitatea.

liste obţinute din studii de frecvenţă. care se referă la părţi rare. sau Dbl. Dd care au un conţinut bogat indică o gândire capabilă să analizeze micile detalii. perturbat emoţional de problema centrală pe care i-o pune planşa. de oligofrenie. însă explicaţia lor este similară. D este orice parte a unei planşe care este interpretată foarte frecvent de sine stătător. D. tipice pentru incoerenţa schizofrenului. De asemenea. planşa IX "4 piei de purceluş (roz). este o invenţie proprie a lui Rorschach. pentru că şi un fragment mic. Klopfer distinge între Dd normale (de exemplu. conţinutul. datorită pierderii contactului cu realul. VI şi în culori VIII. Dar dacă albul este integrat într-o parte a petei răspunsul este cotat DDbl sau DdDbl sau GDbl. autiste. În general răspunsurile Dd forme bune. Dd pot avea o semnificaţie intelectuală sau afectivă. V. localizarea. Pentru Rorschach. în masa petei. Do sunt un semn de arierare mentală. . sus. Astăzi se insistă pe "atracţia către vid".4 piei de purcel pe un baston ce conţine vesta şi pantalonul. "pe". Există liste cu D pentru diferitele spaţii culturale. interioare. pe care doar elveţienii şi francezii o mai continuă Sunt 2 condiţii. Răspuns de detaliu "mare" se notează D. Dd repetate la planşele negre IV. Este foarte importantă această delimitare între răspunsurile D şi cele Dd.. prin dominarea mecanismelor proiective. Do este absent într-un protocol normal. o vestă verde pe un pantalon (oranj). "mustaţă de pisică". Într-un protocol. detaliu de bordură. răspunsuri Dde. raportul cu concretul în sensul realului ca atare. lipsa pe care o traduc aceste răspunsuri. Răspunsurile detaliu "mic" reprezintă decupaje parţiale. numărul mare de Dd poate ţine şi de minuţiozitatea obsesională. un fragment mare. putem vorbi de limite de ordin emoţional sau intelectual. dar clar ca şi gestalt este notat D şi invers. Criteriul principal este deci cel al gestaltului care trebuie să aibă un caracter evident. IV. De exemplu.". planşa VI. indică apărările de tip obsesiv. Ddi este un indice de anxietate. "şi". peste 75% sunt D. Analiza se face şi în funcţie de planşele unde apar şi de conţinuturile lor. dar slab delimitat va fi notat Dd. dacă sunt forme bune şi care sunt tipice pentru artişti. numărul mediu de răspunsuri D este în mod normal între 15 şi 20. Dd forme proaste. De obicei. centrul sus este perceput ca şi "cap de pisică". V. Dacă. pe un mantou. după autor: 1. o încercare slabă de control intern.. Experienţa nu a confirmat această interpretare dar a adus în prim plan o altă cauză. indică sărăcia culturală şi intelectuală datorată fie unei pregătire academice slabe. ca mod de a evita intrarea în profunzimea lucrurilor. Dd numeroase însă sărace ca şi conţinut. răspunsuri Ddi. respectiv traduc atitudinea de opoziţie frecventă la psihopaţi. detaliu mic. fie unei debilităţi mentale. răspunsuri peninsulare sau insulare) care sunt normale şi cele mai numeroase. Se cotează Dbl numai dacă porţiunea este în întregime albă. Notarea D nu depinde de mărimea sau suprafaţa părţii respective. în care mecanismele perceptive sunt dominante. dacă sunt forme proaste. este un mod de exprimare a nemulţumirii într-un mod obsesional sau prin angoasă.conţinutul acestui detaliu mic este de obicei o parte din conţinutul văzut de obicei în detaliu mare. . din totalitatea răspunsurilor. .. Orice combinaţie de două sau mai multe D se notează simplu. subiectul fuge la periferie. ilogice. repetitive. interpretative sau uneori delirante. nu.subiectul vede doar o parte redusă. se interpretează prin inversarea situaţiei figură-fond. Răspunsurile detaliu alb. După Rorschach. în detaliul mic). Cotarea detaliul oligofren (Do). Dde indică dorinţa de evadare din planşă. Poate apare mai frecvent în planşele III. desocializate. sunt cele care se construiesc prin decuparea unei părţi din pată şi sunt cele mai numeroase de obicei. Când sunt susţinute de o atitudine mentală formală şi meticuloasă. X. fie. pentru că primele indică inteligenţa practică a subiectului.. un detaliu mic acolo unde de obicei este văzut un întreg şi 2. în funcţie şi de localizare şi importanţa porţiunii. De exemplu. respectiv inhibiţia afectivă. Un procent mic de D trebuie considerat şi în funcţie de tipul de determinat sau de conţinutul răspunsului. fie originale. respectiv spiritul de minuţiozitate.Răspunsurile globale retardate se constituie prin enumerarea de detalii sau prin parţiala lor juxtapunere cu ajutorul legăturilor de tip "cu". sunt un indice de angoasă (Anzieu. Ddr. relevă un demers cognitiv punctiform şi apărări rigide prin căutarea preciziei. . indică demersurile unei gândiri confuze. IX. mai ales dacă sunt profile de bordură.

formă bună. dacă nu corespunde realităţii. cât şi realitatea interioară ale cărei manifestări sunt reduse. s-au emis liste de forme în funcţie şi de frecvenţa răspunsurilor. Kinestezia este indice al productivităţii imaginative. dacă corespunde realităţii. Formă. o absenţă în structura personalităţii. nori. F– . culoare. Dacă persoana poate face această distincţie. surprinderea caracteristicilor imaginilor parentale. Adesea. k. simţită de subiect ca atare în imaginea planşei. Tendinţa contemporană este de a diversifica interpretarea. fie –. ceea ce înseamnă că este direct purtătoare a vieţii inconştiente şi dorinţelor profunde a persoanei. care variază de la relaţiile precoce cu mama. K. aprecierea modului cum subiectul se poate reprezenta pe sine. Semnificaţia acordată de Rorschach pentru K este legată de inteligenţă şi de interiorizare. kinestezie. • Tipuri de kinestezii secundare: • Kp (kinestezie parţială. Cuprinde categoriile: formă. se va nota fie +. eronată. în lumea dificultăţilor interioare). relevând conduitele de control atât în ceea ce priveşte realitatea exterioară percepută obiectiv. Se ia în considerare calitatea gestaltului în raport cu răspunsul subiectului. cu aspecte privind motivaţia subiectului. privaţiunile şi frustrările din real. nedeterminată (ex. Determinanţii percepţiei (care este elementul determinant al interpretării pe care o oferă subiectul). • kinestezii de extensie (care presupun tendinţe expansive. Se notează cu: F+. "graniţe" stabile între interior şi exterior. Astfel se poate face analiza proceselor de individuare şi a celor de identificare sexuală. F+. Diferenţiem între kinesteziile mari. o vitalitate puternică. urmă. Kinestezia reflectă răspunsurile al căror determinant este mişcarea trăită. când răspunsurile vorbesc de fiinţe umane în întregime şi kinestezii mici. animale. Calitatea răspunsurilor formă indică aptitudinea subiectului de a da un contur limitativ lucrurilor. formă proastă. estompaj. o falie. În contex psihanalitic. Anzieu recomandă interpretarea kinesteziilor în funcţie de trei criterii: al proiecţiei. semnificaţia lor este variată. Pornind de la faptul că kinestezia nu este dată expres în sarcină. poate face şi diferenţa dintre real şi imaginar. Se notează cu F? răspunsurile pentru care este imposibil să ne stabilim decizia. dar indică întotdeauna o lipsă. de exemplu "explozie atomică". pentru simplificare. cotă geografică). • Kob (obiect văzut în mişcare). legată de aceeaşi dialectică relaţională primară: subiectul prezintă o sensibilitate particulară la lacunele intra-pată trăite ca o lipsă fundamentală. a vieţii imaginare în măsura în care ea este o compensare faţă de eşecurile. Dbl-ul este susţinut de angoasa de castrare. viaţa interioară se revarsă asupra lumii). apariţia ei este considerată de unii autori ca proiecţie pură. părţi de fiinţe umane. consideră Anzieu. dar văzută de subiect cu un sentiment de aproximare sau imprecizie a delimitărilor. analiza reprezentărilor umane furnizate de test poate permite delimitarea organizărilor narcisiste. în funcţie de calitatea formală şi în funcţie de conţinuturi. Culoarea cuprinde următoarele categorii de răspunsuri în funcţie de intervenţia determinantului formă în conţinutul răspunsului: . orientarea către lumea reală. tendinţa de a se replia departe de lume. O formă în sine precisă. Cotările şi semnificaţiile k sunt mai incerte şi unele dintre acestea nu sunt recunoscute de toţi autorii. mecanismele de apărare opuse acestor motivaţii. sau umane. exactă. Procentul de forme bună are o valoare diagnostică permiţând aprecierea calităţii raporturilor cu realul.În general. o slabă vitalitate. dacă forma obiectului este imprecisă ea însăşi. • Kan (kinestezie animală). De exemplu. Se referă la răspunsurile determinate prin aportul engramelor kinestezice. Se disting: • kinestezii de flexie (semnificând tendinţa de a se sustrage realităţii. clarobscur. fragment uman văzut în mişcare). obiecte văzute în mişcare. la insatisfacţiile ce au lăsat o urmă de insuficientă completitudine.

Sunt descoperite de Rorschach. nici suficient controlată). Răspunsurile clarobscur sunt o emanaţie statică. impulsivă. Astfel avem răspunsuri de tip "zăpadă murdară". fluture exotic). cu predominanţa intelectului. Interpretările clar-obscur detaliate traduc o capacitate de adaptare fin nuanţată. Distincţia dintre CF şi FC se face în mare parte în funcţie de aportul anchetei unde se urmăreşte distingerea determinantului care a jucat un rol privilegiat. al stăpânirii de sine şi al capacităţii de adaptare la situaţia şi la interesele obiectului. Interpretări detaliate (sunt frecvent D sau Do). Sunt răspunsuri declanşate de culoarea gri şi nuanţele ei. • EF. care domină interpretarea (de ex. "vampir îngrozitor".). alee în plin soare. se deosebesc mai ales în estompaje de textură care caracterizează sensibilitatea tactilă. sânge sau foc). dar pot fi prezente la debutul psihotic când indică atât groaza subiectului în faţa dezorganizării personalităţii. Estompajul. Aceste interpretări sunt de cele mai multe ori în perspectivă. când culoarea domină interpretarea (de ex. răspunsuri formă . reprezintă afectivitatea egocentrică. Astăzi. Răspunsurile FC semnifică sentimente care ţin de obiect şi care sunt controlate raţional. Se analizează tot în funcţie de determinantul formă. depresie. Semnificaţia lor este interpretată relativ diferit de autori precum Beck (răspunsuri gri deschis. difuze. Astfel diferenţiem între: • FE. răspunsuri textură). Ele sunt indicator al capacităţii de contact.estompaj. figura inter-maculară). când culoarea este integrată elementului formă. agresiune). "furtună ameninţătoare". care indică o stare de paralizare. Ombredane şi Canivet. Interpretări în combinaţii cu figuri inter-maculare (răspunsurile fiind atunci fie în perspectivă. fie în plan obişnuit). Studiul legăturii dintre reprezentare şi afecte pune în joc analiza dimensiunilor perceptiv-senzoriale.formă. Klopfer. constituind un criteriu de angoasă patologică care caracterizează starea nevrotică. Răspunsurile Clob dispar în psihoze. instabilitatea. foc de artificii). geogr. de ex. notată DdF(C)+.coasta norvegiană. cât şi capacitatea de a lupta cu această dezorganizare. Piotrowschi. FC exprimă afectivitatea socialmente adaptată şi acceptată de subiect. gradul de utilizare labilă a culorii. • CF. Interpretările clar-obscur. răspunsuri estompaj . narcisismul. CF dă măsura labilităţii afective. "castel în ruine". semnificaţia patologică a răspunsurilor culoare ce au ca trăsătură esenţială imaginea corporală. diluate. "cap de mort" care indică atitudinea de fugă a subiectului. • FC. când subiectul recţionează agresiv în faţa fricii. în care subiectul relevă fiecare nuanţă în particular. răspunsuri perspectivă. legătura cu obiectul nu este nici durabilă. • E. Interpretări clar-obscur detaliate la planşele colorate (de ex. pentru planşa II. pe o • . dar dezvoltate de Binder ulterior morţii autorului. Clarobscur Pot fi FClob. floare. "un cataclism îngheţat". estompaje de difuziune constituite de engrame cu contururi efemere. astfel de combinări se notează DblDF(C) sau DblF(C) (de ex. ColbF sau Clob şi reprezintă cazuri particulare de estompaj definite de Binder. unde conturul este important (de ex. silueta unui castel în ruină. Clob. orig. sunt aproape întotdeauna G sau D şi sunt induse de impresia globală difuză a petei şi pot fi FClob.C pur (care reprezintă o descărcare afectivă directă. Răspunsurile de acest fel sunt în acelaşi raport cu răspunsurile culoare precum k de K. considerate ca răspunsuri cromatice atenuate. Pentru a cota Clob trebuie respectate 2 condiţii: răspunsul să fie determinat de masa întunecată a petei şi să prezinte o tonalitate disforică (angoasă. • KC care apar la indivizii superior dotaţi (dar şi la schizofrenici). semnificaţia afectivă a culorii. estompaje de perspectivă sau tridimensionale legate de narcisism. lipsită de control. exprimă impulsivitatea şi absenţa controlului. răspunsuri estompaj pur. semnificaţia pulsională a culorii. pentru marginea mediană a brunului din planşa IX .

Hd. Analiza calitativă poate permite sublinierea caracterului socializat sau nesocializat al conţinuturilor. contactul senzorial (veşmânt.. container. spirit. în care domină aspectul violent. • Formă de animal întreagă. Astfel. eleşteu într-un luminiş. în acest sens putând fi cerute asociaţii chiar subiectului. • Geografie. • Fiinţă paranormală. Analiza se face îndeosebi asupra conţinuturilor cu valoare sexuală. Efectele tendinţelor distructive. Astfel de asociaţii sunt obişnuite şi sunt considerate forme bune. topor).. ace. când subiectul se arată dezintegrat de lumea externă şu un maxim. Optimul traduce posibilitatea de a observa lumea şi de a se putea elibera de ea. blană. Răspunsuri cu valoare simbolică sexuală sunt: flori. Interpretările clar-obscur difuze sunt expresia tensiunilor interioare. la planşa "sexuală" IV şi la planşa VI. referinţele la cruce mai ales la planşele "receptive" II. • Fragment de corp uman. notat DFClob+ la planşa VI) sau ClobF unde caracterul clar-obscur al petei primează) Norii şi radiografiile sunt aproape întotdeauna ClobF. lup). • Vegetaţie etc. De asemenea conţinuturile care se referă la înveliş. • Anatomie.). Răspunsurile unde se poate descoperi un simbolism sexual sunt mai frecvente la planşele II (zona mediană. de a-şi recunoaşte apartenenţa la specia umană. Abstr. sânge. caricatură. • Sex. • Abstactizări. conţinuturilor cu valoare regresivă şi a unor a particulare precum cele anatomice. conţinuturilor cu valoare agresivă.. caricatură de animal. vrăjitor. devorator. sânge.. fragmente. dincolo de care gândirea este stereotipă. apă murdară. animal mitologic. Procentul de răspunsuri animale indică gradul de stereotipie a gândirii. VI ("o flacără care se ridică").) sau de neplăcere (noroi. IX . Conţinutul interpretării (categoriile cele mai importante): • Formă umană întreagă. tentacular (Anzieu). apar simbolic în răspunsurile de tip ruine. portret (H). "clopot"). VII. • Obiecte. H. interpretări clar-obscur pure. perne moi . abstr. când elementul formal lipseşte în întregime (de ex. vas. . răspunsurile numerice. bucăţi etc.). înger. ca şi fotografiile aeriene). Trebuie evitate corespondenţele "logice" în aprecierea semnificaţiei simbolice. • Detaliu de animal. cel mai adesea disforice şi a modului în care se face reglajul stărilor afective instinctuale. notat GClob. de a se autoreprezenta într-un sistem de relaţii clar definit în raport cu identitatea participanţilor. faptul indică capacitatea persoanei de a se identifica cu o imagine umană. care poate fi interpretată în registrul psihanalitic şi / sau simbolic. • Monstru. (A). Geogr. Valoarea regresivă a unor răspunsuri poate fi trăită de subiect în contextul de plăcere sau de neplăcere. evocarea elementelor şi mai ales a apei reflectă contextul de plăcere (fund de mare. la planşa IV)..stâncă. desen animat.. Conţinuturile cu valoare agresivă pot fi recunoscute în cele care se referă la obiecte ascuţite sau care taie (foarfece. furtună . Distructivitatea este mai accentuată în răspunsuri de tip foc. Anat. urangutani. Dacă răspunsurile H apar în număr suficient.. la răspunsuri privind animale feroce care permit deplasarea unor pulsiuni agresive periculoase (hiene. • Peisaj. desfăşurat între un minim.. IV ("personaj puternic"). în rezonanţă cu conţinutul latent al planşelor. diavol. cochilii. Autorii americani nu recunosc cotările tip Clob. A. Apariţia unui bestiar arhaic şi prost diferenţiat poate servi ca suport pentru proiecţia unui conţinut persecutoriu. Unele conţinuturi au valoare simbolică. ape calme. Ad. coşmar.

gen "inimă pentru că e în mijloc". Rorschach consideră răspunsurile numerice de genul "văd 6 feţe" tipice pentru schizoidie. în care decupajul este resimţit ca o imagine dezintegrată de unitatea corpului propriu. de la distructivitate la sexualitate. Simbolismul este relativ larg. .Răspunsurile tip "sânge" sunt considerate ca acompaniind o tulburare emoţională. La fel răspunsurile de tip poziţie. făcând pereche cu şocul la roşu.

Caracterul banal sau original al interpretării. Răspunsurile Ban., sunt cele care revin 1 din 3, după Rorschach, în prezent, 1 la 6. Semnifică adaptare socială elementară, conformismul social, participarea la gândirea colectivă. În mod normal variază între 5 şi 7. În exces indică un compromis excesiv, iar în număr mic sunt un indice pentru insuficienţa inserţiei sociale. Există tabele cu principalele Ban. în diferite culturi. Răspunsurile originale sunt cele care apar o dată la 100 de răspunsuri. Se deosebesc, originale bune, care caracterizează gândirea creativă şi Orig. proaste, care sunt un indice de patologie. Fenomene particulare În afara acestor elemente esenţiale sunt o serie de alţi factori la fel de importanţi pentru interpretare, care nu pot fi măsuraţi, numiţi fenomene particulare. Refuzul apare când subiectul nu dă nici nu răspuns la planşă. Este datorat unui blocaj al gândirii prin inhibiţie sau stupoare. Când inhibiţia este pur depresivă, subiectul dă totuşi o interpretare spontană, fără să ajungă la un veritabil refuz. Când refuzul este brusc şi categoric se remarcă o patologie a conştiinţei. Refuzul apare mai frecvent la planşele IX, VII, VI, IV şi II. La anchetă, persoana este invitată să revină asupra refuzului. În unele cazuri refuzul poate fi depăşit şi se consideră că a fost legat de un conflict psihologic; dacă persoana nu reuşeşte să depăşească refuzul, se consideră că acest conflict ţine de structura mentală a acesteia. Se face diferenţa dintre un refuz normal, emotiv, când, încurajat să răspundă, subiectul îl poate depăşi; refuzul datorat unui blocaj anxios paralizant; refuzul datorat incapacităţii de răspuns când, în ciuda eforturilor şi a cooperării persoana nu ajunge să găsească un răspuns (Castellan). Conştiinţa atitudinii interpretative este firească pentru comportamentul normal. La depresivi, meticuloşi, psihastenici, ea este exacerbată. Contrariul este slăbirea conştiinţei interpretative, până la suprimarea completă (la schizofrenici şi debili mintal). Autocritica şi critica obiectului presupun întotdeauna sentimente de inferioritate, lipsă de certitudine interioară (la psihastenici, psihopaţi, fobici şi în nevrozele anxioase). Răspunsurile de tip şoc reprezintă reacţii de stupoare afectivă pentru Rorschach, o perturbare emoţională profundă provocată de particularităţile planşei care generează o dezorganizare a gândirii raţionale şi controlului asupra comportamentului. Pentru a evalua ca atare şocul, trebuie întruniţi cel puţin 5 dintre indicii următori: scăderea randamentului, cantitativ sau calitativ, la o planşă faţă de celelalte; creşterea supracompensată a numărului de răspunsuri; schimbări în modul de aprehensiune; neregularităţi în succesiune; absenţa răspunsului culoare la planşele colorate; absenţa răspunsurilor obişnuite la o planşă (mai ales Ban.); sărăcirea conţinuturilor, G primare; creşterea timpului de latenţă; manipularea agitată a planşei sau ezitări; tăcere, refuz, negaţii; exclamaţii emoţionale de dezaprobare sau aprobare a planşei; remarci critice sau autocritice; răspunsuri bizare sau infantile; răspunsuri ce exprimă simbolic problemele persoanei. Cele două şocuri principale sunt şocul la culoare şi şocul la negru. Şocul culoare este un comportament provocat de stupoarea în faţa petelor colorate. În unele cazuri, stupoarea este atât de puternică încât sfârşeşte cu un refuz. Formele de apariţie ale şocului-culoare: este mai frecvent la planşele II, IX, VIII, X unde poate apare ca şoc culoare manifest sau şoc culoare latent Semnele pentru şocul la culoare sunt: timp de reacţie prelungit; gesturi şi mimică trădând perplexitate; modificări de succesiune, în special “fuga” în Dbl pentru a evita culorile; tendinţa la refuz; interpretare sexuală izolată ca prim răspuns; animalele din conţinutul lateral al planşei VIII nu sunt interpretate în primul rând şi sunt înglobate într-o interpretare mai vastă; scăderea preciziei formelor bune; diminuarea netă a numărului de răspunsuri la planşele colorate; perplexitate la planşele II şi III. Alte variante ale şocului culoare: aderenţa la culoare; şocul culoare supracompensat; şocul la roşu; şocul la negru (uneori supracompensat); şocul la negru interferat de şocul culoare; şocul la alb; şocul la albastru şi la brun; şocul kinestezic. Şocul la negru, sau şocul la estompaj, sau şocul disforic, apare mai ales la planşele IV, VI, V, VII şi I. Este mai difuz şi mai durabil ca cel la culoare.

Şocul la vid pentru planşele VII şi IX, caracterizează fobiile din perioada pregenitală, perturbările precoce în relaţia cu imago-ul matern, nevroza de abandon sau unele obsesii privind moartea. Şocul sexual apare mai ales la planşa VI şi indică preocupări ce privesc probleme sexuale nerezolvate. Şocul la simetrie, mai ales odată cu planşa II, indică psihopatie sau schizoidie. Şocul kinestezic, mai ales la planşele III, I, II, IX sunt un semn de apărare de angoasă prin rigiditate. Alte fenomene particulare: descrieri, nominalizări culoare; - inhibiţia safropsihică (reacţia psihică pentru a elimina sau supracompensa reacţiile disforice); - descrieri de senzaţii; accentuarea simetriei; răspunsuri “sau – sau”; - răspunsuri perspectivă; pedanteria în formulare; - kinestezii reprimate sau cu dublu sens sau cu senzaţii corporale; perseverarea; contaminările; confabulările; stereotipiile anatomice; referinţele personale (proiectarea propriei persoane în interpretare); răspunsuri număr şi poziţie; stupoare datorită simbolismului sexual; afazie amnestică.

Interpretarea rezultatelor
După cotarea simbolică a răspunsurilor se face o cotare numerică a rezultatelor, grupându-se modurile de aprehensiune, determinanţii, conţinuturile, banalităţile şi originalităţile. Se calculează numărul de răspunsuri şi timpul care a fost necesar pentru aplicarea întregii probe. Se calculează procentajele: F%, F+%, H%, A%. Se stabileşte succesiunea modurilor de aprehensiune pentru fiecare planşă (tipul de aprehensiune). Se stabileşte raportul numeric (cel mai important) dintre răspunsurile mişcare şi răspunsurile culoare, respectiv unul dintre indicii cei mai semnificativi pentru diagnosticul asupra structurii personalităţii, tipul de rezonanţă intimă, TRI. TRI este o formulă pusă la punct de Rorschach, stabilind proporţia dintre atitudinile introversive şi extratensive, şi indică modul cum simte persoana. Tradiţional, se compară suma de kinestezii umane (K) cu suma ponderată de răspunsuri culoare şi C. Dacă suma de K este mai mare decât suma de C, Rorschach consideră că este vorba de intratensivul pur sau intratensivul dilatat, după cum suma C este fie 0, respectiv diferită net de 0. Dacă raportul este în favoarea sumei C, vorbim de tipul extratensiv, pur sau dilatat după cum suma K este 0, respectiv net diferită de 0. Dacă cele două sume sunt sensibil egale vorbim de tipul ambiegal, cânt avem valori peste 3 care tind să se egalizeze. Dacă raportul de egalitate este 1/1, Rorschach vorbeşte de tipul coartativ, iar dacă egalitatea este la nivelul 0/0, tipul coartat. Iniţial, autorul a considerat ambiegalul ca un top ideal, bine echilibrat putând dispune de ambele atitudini. Experienţa clinică cu testul a demonstrat că ambiegalul este departe de a fi echilibrat în sensul normalităţii; situaţia de egalitate indică de fapt incapacitatea subiectului de a se decide între cele două atitudini, comportamentul fiind indecis, blocat şi ambivalent. La extrem, nevroza obsesională. Coartatul şi coartativul reprezintă persoane cu o îngustare a personalităţii, a intereselor vitale. Dacă funcţionarea psihică este normală, putem vorbi de tendinţa subiectului de a refula puternic, sau de faptul că participă la test împotriva voinţei. Personalitatea fie blocată, fie rigidă, este tăiată de orice resursă afectivă. De asemenea, situaţiile de coartare sau coartative se întâlnesc mai des la bătrâni sau la persoane foarte tinere. În registrul tulburării funcţionării psihice, le întâlnim fie la bolnavi psihotici, fie la organici sau psihosomatici. Tendinţa intraversivă se manifestă printr-o viaţă interioară intensă, numărul mai mic dar profunzimea mai mare a contactelor cu ceilalţi, lipsa de îndemânare şi maleabilitate în acţiuni şi în viaţa socială, exprimare mai redusă şi unele dificultăţi de raportare la realitate. Extratensivul prezintă o personalitate expansivă, dar superficială şi mai puţin originală, cu un contact imediat cu realul bun, se adaptează la real uşor şi se exteriorizează uşor, dar este relativ influenţabil şi schimbător. Pentru Rorschach, introversivitatea înseamnă raporturi afective între lucrurile reale şi

persoană, dar diferite de cele caracteristice pentru extratensivitate, respectiv le consideră mai intense şi mai selective, mai "subterane", se manifestă mai discret şi mai lent, sunt mai "complicate". Rorschach consideră că TRI este stabil pentru adult, caracteristic personalităţii de bază. Mulţi practicieni americani nu mai consideră TRI ca indice central pentru structura personalităţii. Unii merg până la a-i nega valoarea, sau îl menţin dar sub altă denumire. De exemplu, Beck îl denumeşte cotient afectiv. Nu se mai insistă azi atât de mult pe cuantificarea propriu-zisă, acordându-se semnificaţie mai ales analizei detaliate a componentelor. Unii autori, Canivet şi Rausch, au stabilit o formulă secundară, sau complementară care se adaugă primei simetric, punând în ecuaţie suma de k comparată cu suma ponderată de estompaje (fără Clob). Compararea cu procentul de răspunsuri la ultimele planşe pastel poate aduce o confirmare sau o detaliere a semnificaţiei TRI. Astfel RC%, dacă este semnificativ, indică impactul stimulărilor externe asupra subiectului care acţionează prin supralicitarea producerii de răspunsuri. În corespondenţă cu calitatea acestor răspunsuri, semnificaţia se poate referi la starea de angoasă şi combaterea ei prin supraproducţie, excitare care depăşeşte mecanismele de control, având loc o invadare cu reprezentări sau afecte, în registrul unei calităţi bune, sentimentul de bine care facilitează expresivitatea. Consideraţii generale şi reguli fundamentale în interpretarea rezultatelor Interpretarea rezultatelor este o activitate dificilă, complexă analitică şi sintetică, nesupusă rutinei. Ca orice diagnostic, presupune ştiinţă şi artă, stăpânirea tehnicii dar şi intuiţie. Pentru elaborarea psihogramei şi a diagnosticului este nevoie de specializare în tehnica Rorschach. Reguli fundamentale: Fiecare rezultat trebuie analizat profund în multiplele sale detalii; la fel ca raporturile dintre factori. Nu este admisibil să se stabilească un diagnostic numai în funcţie de rezumatul numeric (trebuie considerate şi reacţiile care nu se pot cota, succesiunea, şocul etc.). Nu este admisibil să se facă abstracţie de rezultatele numerice. Psihograma şi diagnosticul trebuie stabilite prin examinarea efectivă a subiectului (nu prin metoda oarbă). Examinatorul trebuie să rămână mereu conştient de faptul că testul măsoară o realitate dinamică, infinit de complicată pentru care nu există semnificaţii absolute. Cele patru faze ale interpretării
Faza Activitate Comentariu

1 2 3

4

analiza şi interpretarea cotelor În această fază se recomandă formale (numere brute, utilizarea unei “foi de procentaje şi formule) despuiere a datelor” Această fază este importantă analiza şi interpretarea şocurilor pentru înţelegerea problemelor şi a fenomenelor de interferenţă afective ale subiectului analiza interpretărilor susceptibile de încărcătură simbolică Această fază nu este o simplă aliniere de fapte descoperite în etapele precedente ci un tot unde toate datele sunt corelate sinteza sau psihograma între ele. Personalitatea este un tot indivizibil, mai mult sau mai puţin armonios, care încearcă să îşi menţină echilibrul Schema unei psihograme Psihograma cuprinde sintetic analizele cantitative pe indicii relevanţi.

. I. poate fi medicul psihiatru. Referinţe personale Succesiune Tip de apreh. a cărei confirmare sau infirmare va rezulta din interpretarea integrativă. educaţie şi înţelegere verbală în sensul că oferă o imagine calitativă a inteligenţei. F-. prognosticul evoluţiei psihologice. Indicele trebuie considerat asemănător unei ipoteze. FClob: ClobF: Clob: F%: A: F+%: Ad: A%: H: H%: (H): Ban. precizând dacă randamentul inferior ţine de hadicap mental. Deci. Perseverări Remarci sb. diagnosticarea stării prezente a subiectului. Descrieri Reveniri Conştiinţa interpret. de o deficienţă dobândită sau de un factor inhibitiv. alte teste de personalitate).: Hd: Elem. Totuşi. observaţii comportamentale. este o probă de inteligenţă. Remarci culoare Critici subiect Critici obiect. Data examinării R: Refuz: Timp total: Timp / răspuns: Media timp latenţă: G: D. examinatorul va trebui de exemplu să răspundă care sunt reacţiile posibile ale persoanei într-o anumită situaţie (schimbarea mediului.Nume. Delimitarea se poate realiza tocmai prin analiza integrativă. vârstă. poate fi chiar subiectul interesat de consiliere sau psihoterapie.). . se cere respectarea regulilor deontologice privind relaţia psiholog . şoc.: Peisaj.: Altele: Elemente calitative: Şocuri Echiv. Demersul este sintetic în măsura în care reia temele mari .: Anat. Motivul examinării. Dd: Dbl: Do: sumă F (F+.: RC%: Alegeri + Alegeri - Majoritatea indicilor din testul Rorschach prezintă mai multe semnificaţii.subiect.: Geogr. exerciţii. interpretarea testului înseamnă emiterea unei serii de ipoteze pentru care se vor analiza şi confrunta integrativ datele testului alături de alte date (rezultatele testului de inteligenţă. poate fi chiar terapeutul examinator).inteligenţă. Q. compararea cu restul protocolului. a procedurii terapeutice etc. În principiu analizele calitative se axează. a locului de muncă. În cadrul fiecăreia dintre formele de raport. pe următoarele probleme (Anzieu): Evaluarea inteligenţei (cantitativ şi calitativ) Testul Rorschach nu oferă posibilitatea stabilirii unui coeficient intelectual. În concluzie. vulnerabilitate etc. Interpretarea protocolului este dinamică în măsura în care cere sesizarea interrelaţiilor. independentă de memorie. . sistematic. poate fi completul de judecată dacă este vorba de o expertiză judiciară. F+): K: Kp: Kan: FC: CF: C: FE: EF: E.: TRI: F compl. Raportul final va suporta diferenţe în funcţie de beneficiarul acestuia (poate fi cel care angajează persoana.dar cere referinţe şi utilizarea unui model teoretic coerent. după afirmaţia autorului. plante: Ştiinţă: Abstr. Ceea ce dă testul este o viziune detaliată asupra structurii şi funcţionării acestei structuri a personalităţii.: Fragm.: Ob.

alături de C pur. intelectualizată. Se studiază modul de aprehensiune. debilitate mentală însoţită de o debilitate afectivă. un A% scăzut şi mai multe kinestezii.+. Subiecţii teoretici dau puţine răspunsuri ban. este vorba de o afectivitate vie şi adaptată. A% scăzut apare la subiecţii dotaţi cu imaginaţie. calitatea raporturilor cu realul. D. Ban. Când F(C) sunt mult superioare numeric lui FC este vorba de o hipersensibilitate. Dbl şi şocuri. cu inteligenţă reproductivă au un număr mic de K. avem o afectivitate labilă. talent organizatoric şi gust pentru teoretizare şi sistematizare ştiinţifică. Capacitatea de contact social sau analiza factorilor de socializare Sunt analizaţi în relaţie cu factorii pentru analiza funcţionării cognitive.+. practice. un conformism excesiv cu valoare defensivă.+ şi Dd au idei originale şi pot face munci minuţioase. un tip de aprehensiune G . Practicienii inventivi au mulţi D şi orig. F+%. Raportul kinestezii şi TRI este important. de obicei. Persoanele realiste. afectivitatea este stabilizată şi echilibrată. Interesul există dar lipseşte aptitudinea.În linii mari se poate afirma că un bun nivel intelectual al unui individ normal se traduce printr-o serie de factori: o succesiune ordonată. corespondent în practică. Hd. unde FC sunt mai puţin numeroase şi CF puternic reprezentate. .Dd sau D – G –Dd. Capacitatea de contact social este corelată palierului afectiv şi.+. acest lucru permiţând aprecierea proceselor de adaptare implicate în special în conduitele cognitive. K combinat cu un TRI intratensiv implică o productivitate interioară care nu are. (3-4). viaţă vegetativă. Cei cu aptitudini matematice şi tehnice dau G constructive şi orig. D%. Dacă FC domină faţă de CF+C. În tipul median. Răspunsurile globale reflectă o perspectivă de ansamblu. De obicei. Indivizii obsedaţi de ambiţia calităţii. A%. respectiv a felului cum persoana se serveşte de capacităţile sale intelectuale. Cei care sunt capabili de munci de fineţe dau următorul tip de aprehensiune: G – D – Dd. Absenţa răspunsurilor culoare din protocol are cauze diferite: amorţirea afectivă.% ridicat (9-12) denotă persoane comune. FC. F% ridicat (80-90%). indică persoane care încearcă să suplinească adaptarea spontană printr-o adaptare mediată. fără răspunsuri culoare. orig.+) cu G abstracte se întâlnesc la teoreticieni şi la spirite ştiinţifice creatoare. Răspunsurile G originale + ne conduc către remarcabile aptitudini. inhibiţie de tip depresiv sau nevrotic. sunt evaluaţi pentru a determina dacă este vorba de o socializare insuficientă. Interpretările clar-obscur detaliate. TRI şi natura răspunsurilor K.D . prudentă. F+% şi răspunsurile C. H. Kinesteziile.%.+ desemnează subiecţii capabili în dispute polemice şi critice. G alături de un TRI intratensiv relevă persoane visătoare. Când CF+C predomină faţă de FC. este condiţionată de mai mulţi factori: ban. dar puţine G. pentru că sunt lipsiţi de talent natural. plictisitoare. Kinesteziile combinate cu un TRI ambiegal sau extraversiv presupun o productivitate care poate fi convertită în activitate socială. Cei cu orig. Azi. subiecţii cu aptitudini tehnice dau numeroşi K. Modul de aprehensiune permite aprecierea modului în care se abordează munca. gradul în care kinesteziile se asociază cu forme bune şi calitatea conţinuturilor. persoanele obişnuite au A% mediu (35-50%). Factorii stabilizatori ai afectelor sunt: K. H% şi Ban. pentru aprecierea funcţiei cognitive. dau multe interpretări G dar cu forme rele. Dbl cu orig. Răspunsurile originale cu formă bună (orig. după Rorschach. F(C) cu FC indică persoane cu fine capacităţi empatice. un procent mediu de banalităţi şi originalităţi. Evaluarea afectivităţii Proporţia valorilor culoare (tipul culoare) oferă o perspectivă asupra structurii afectivităţii. echilibrul între considerarea constrângerilor impuse de realitatea socială şi subiectivitate. Absenţa banalităţilor înseamnă o tulburare gravă de contact sau autism schizofrenic. artişti (20-25%). F(C) cu CF şi C (dar fără FC) presupun o luptă conştientă împotriva propriilor afecte. în timp ce teoreticienii şi spiritele creatoare dau mulţi K. analiza se poartă asupra calităţii factorilor şi a interacţiunii lor. sau o sensibilitate schizoidă (în special când lipseşte CF) Inhibarea afectivităţii se relevă în trei factori: Clob. impulsivă şi inadaptată.

acesta ne mai prezentând aceeaşi dinamică înaintea şi după planşă. conţinuturile. cela mai puţin preferate. Dispoziţia poate fi: neutră.TRI dă măsura intensităţii contactului social. se pot readministra chestionând: care sunt 2 planşe cele mai preferate. Alegerea este totdeauna revelatoare dacă persoana preferă o planşă la care anterior a reacţionat inconştient prin stupoare. respectiv a raportului dintre K vs. Se poate astfel degaja dinamica zonelor conflictuale şi diferitele faţete ale personalităţii. • K inferior lui 2. Dinamica afectivă Analiza componentelor TRI. .% sunt indicatori pentru adaptarea intelectuală. prin care se reiau răspunsurile în ordinea dată de subiect pentru a le studia interacţiunea şi stabili tabloul de ansamblu al personalităţii. . O sensibilitate extremă se poate traduce prin numeroase răspunsuri E. Anzieu observă importanţa aprofundării analizei legăturilor dintre reprezentări şi afecte. alţi autori recomandă analiza componentelor formulei secundare. • număr de kinestezii animale superior lui K. şi 2 planşe.. V. în cursul fiecăreia dintre ele persoana îşi revelă un aspect diferit. C permite rafinarea aspectelor date de formula propriu-zisă. TRI ţine cont de felul în care persoana se situează în raport cu sine şi cu ceilalţi. Atitudini generale posibile: ambiţia. . Anzieu accentuează importanţa unei interpretări dinamice sau temporale a planşelor. de la una la alta. Cazurile în care persoana manifestă acelaşi stil de la un capăt la altul al testului sunt rare. respectiv a raportului dintre k şi E. VI. În acelaşi scop.D implică luarea în considerare a realităţii (simţul realităţii). În astfel de situaţii testul poate fi împărţit în două secvenţe distincte. permite studierea procesului de indentificare. opoziţia etc. comportamentul subiectului şi atitudinea sa faţă de examinator. • refuz al uneia sau a mai multor planşe.Ban. capacităţii de conflictualizare şi calitatea specifică a modalităţilor de relaţionare. Schimbările se produc mai ales la planşele negre sau la cele color. pe când cele de flexie indică o îndepărtare de lume. determinanţii. timpii de latenţă şi timpul de răspuns. Accentuând centrarea pe conţinuturi vom putea determina temele privilegiate. . Astfel. conform Morgenhaler.FC reprezintă posibilitatea de contact afectiv. sentimente de inferioritate. registrul conflictual caracteristic. respectiv preocupările dominante ale subiectului. un număr important de k va schimba acceptul pe tendinţele proiective inhibate de la nivelul TRI. care va permite relevarea unor aspecte care intervin în funcţionarea mentală. animată.Kinesteziile de extensie sunt un factor de contact pozitiv. pentru a preciza şi dinamica acestor răspunsuri. O astfel de situaţie indică încercarea de a ignora conştient sau inconştient tulburările care au produs reacţia de stupoare. La sfârşitul examinării. VII). şi ban. inversarea planşelor. faţă de existenţa unui număr mai scăzut de răspunsuri culoare propriu-zise. • şoc Clob sau şoc la negru. Se observă dacă există o planşă care perturbă puternic atitudinea subiectului (mai ales planşele IX. numărul de răspunsuri. anxioasă etc. apoi legând între ele planşele. Se cer motivele alegerilor. comentariile. pentru a decela semnificaţiile mai subtile ale modului de control a afectelor. Indici ai nevrozeixl • număr de răspunsuri sub 15. Se notează felul în care variază şi se succed localizările. extratensivii având un contact mai bun decât extraversivii. De exemplu.H şi Hd semnifică interesul subiectului pentru mediul uman. Acest proces analitic se realizează iniţial în interiorul fiecărei planşe. agresivitatea. . deprimată. • F% superior lui 50. . • şoc culoare.

mai ales în situaţia indivizilor creativi şi pentru persoane fără tulburări psihologice. O imagine dată poate fi "acceptată de ego" sau "străină egoului" în funcţie de sursa ei psihică şi de gradul de ameninţare. planşe gri-negru sunt susceptibile de a declanşa reacţii de nelinişte. de obiect real investit de individ cu semnificaţii subiective. Suprapunerea celor două dimensiuni structurală şi senzorială . de fantasmele sale şi de relaţia sa cu obiectul: articularea interferenţelor perceptive şi proiective constituie semnul distinctiv a probei petelor de cerneală. În acest fel. care depăşesc ancorarea semnificaţiilor răspunsurilor subiectului la nivelul structurii personalităţii. Autorul compară relaţia dintre ego. de fantasmele şi afectele care sunt susţinute prin cuvinteleimagini pe care le oferă subiectul. şi forme de imagini străine ego-ului. Observaţii centrate pe maniera în care ego-ul răspunde unei confruntări între ego şi o imagerie potenţial străină pentru subiect. Din punct de vedere senzorial. În acest sens. Testul Rorschach poate fi privit în calitate de obiect tranzitional. de modalităţile sale de relaţionare cu obiectele. configuraţia perceptivă a petei. o "elaborare a percepţiei în funcţie de preocupările esenţiale ale subiectului". dar în acelaşi timp suscită. 1983). Structural. Sarcina subiectului este abordată astfel în funcţie de conţinutul manifest. prin culoarea roşie.Ca obiect potenţial. Planşa constituie o realitate materială care permite o ancorare în real. planşele unitare solicită proiecţii ale corpului uman. conţinutul latent articulat în jurul celui manifest. Interpretarea psihanalitică a Testului petelor de cerneală. Rapaport descrie moduri de a analiza confruntarea dintre ego şi materialul latent al testului Rorschach pentru a diagnostica atitudinile şi condiţia eului. solicitând totodată mecanismele proiective şi de adaptare la real.este de natură să evoce reacţii complexe şi semnificative din partea subiectului la fiecare dintre planşe (C. dar şi în funcţie de solicitările implicite. ca centru de control. Materiale care provin din inconştient pot susţine eul. Diferenţierea între manifest şi latent permite interpretări nuanţate a răspunsurilor pentru că ceea ce spune subiectul este în legătură nu numai cu un obiect concret. Chabert.alb . pot să nu apară străine trecute prin evaluarea ego-ului subiectului. adică fundamentul înscrierii individului în mediul ambiant. emoţiile violente. Abordarea la nivel descriptiv permite o clasificare a planşelor în funcţie de dimensiunea lor . Imaginile care apar ego-ului ca străine sunt legate de materiale inconştiente. Ego-ul răspunde selectiv imaginilor. Autoarea introduce o abordare dublă a planşelor. din acest motiv. Chabert. pe cele două coordonate principale: cea descriptivă şi cea senzorială. datorită lipsei unei configuraţii concrete. imaginat . Testul facilitează astfel mişcări regresive şi proiective. în sensul dat de Winnicott acestui termen în 1975. materiale care apar străine examinatorului.sau fantasmatice. Totuşi există condiţii ale ego-ului în care. . adăugând dimensiunea conţinuturilor semnificative. FC inferior lui 2. anxietate iar planşa gri şi planşele negru . Proiecţia fantasmei este suscitată de calităţile structurale şi senzoriale ale planşelor. ci şi cu un obiect simbolic care are semnificaţii afective şi . ne pot furniza indici semnificativi pentru predicţii privind comportamentul subiectului. “Distanţa” stabilită între subiect şi materialul testului va fi. afectele brutale.datorită absenţei unei configuraţii distincte a materialului -‚ Rorschach permite o elaborare a percepţiei în funcţie de preocupările esenţiale ale subiectului.• • A% superior lui 50. 1997): .roşu solicită. apelul la percepţie permite subiectului acroşarea la real. el devine un obiect dublu determinat (C.Ca obiect real el solicită cuvinte ce exprimă o serie de imagini articulate plecând de la o realitate imaterială. Rapaportxli denunţă mitul testului ca activitate perceptivă plecând de la un material non-structurat. Planşele pastel prin culorile lor induc afecte. pe când cele simetrice pot oferi reprezentări ale relaţiilor. Perspectiva psihanalitică reprezintă şi în cazul testului Rorschach un model teoretic care permite interpretări de profunzime. bogată în semnificaţii.

testul Rorschach trimite la "faza pre-verbală a copilăriei. Pot apare conflicte pentru că subiectul se simte tentat de două tendinţe contradictorii uneori fără posibilitatea de a se decide. În majoritatea situaţiilor. reprezentarea de sine) şi. asemănătoare acelor răspunsuri la test unde pacienţii trăiesc experienţe de dezintegrare şi derealizare corporală. Anzieu evocă primele reprezentări corporale parţiale ale copilului sub forma fantasmelor corpului traumatizat. Simbolismul dominant este cel falic. Procesele de identificare sexuală intervin prilejuite de bisexualitatea esenţială a planşei (personaje cu sâni şi penis). După dimensiunea senzorială. de asemenea. Reamintind modul cum se formează Eul copilului în sânul relaţiei cu mama şi în contactul cu experienţele care pun în joc corpul său şi funcţiunile care se formează. Frecvent în răspunsuri apar referinţe feminine (gestaţie. IV. planşa trimite la problematica de tipul angoasei de castrare: Dbl este resimţit ca o gaură. planşa fiind adesea denumită "planşa paternală". Planşa II. al mamei falice şi periculoase. naştere etc. elaborări privind relaţia cu imaginea maternă. fie agresivă. VIII). Materialul planşei solicită imagini ce evocă relaţiile precoce cu obiectul primordial. Planşa I situează persoana în faţa testului. respectiv modalităţile de apărare care intervin şi modul lor de funcţionare. subiectul evocând posibilităţile de unificare dar şi de delimitare dintre interior şi exterior. în acelaşi timp. mai ales când apar reprezentări de personaje foarte active precum "uriaş". IX) şi cela care se supun unei configuraţii bilaterale evidente (II. la nivelul cel mai arhaic. fie libidinală. Uneori se poate produce o contrainvestire prin valorizarea punctelor din mijloc care sunt interpretate ca simbol falic. în bucăţi. punând în joc soliditatea schemei corporale datorită personajelor umane.). datorită şi aspectului de "estompaj" al petei. Analiza răspunsurilor la materialul latent al planşelor va cuprinde atât tipul de imagine corporală cât şi tipul de univers relaţional care gravitează în jurul acestei imagini.structurală: cele care au un caracter unitar (planşele I. planşe cu roşu şi planşe pastel. planşele sunt în gri . La nivelul reprezentărilor relaţionale. "pergament uriaş". pornind de la faptul că dimensiunea structurală este tradiţional considerată purtătoare a demersului cognitiv iar sensibilitatea la culoare este asociată empiric cu afectele. referinţa perceptivă la corpul uman împreună cu alte caracteristici manifeste mobilizează elaborări narcisice (imaginea propriului corp. în unele situaţii. Planşa III. ciclu. V. Dar. construcţia şi calităţile senzoriale ale planşei. La un nivel mai evoluat. în răspunsuri precum "floare stranie. se identifică cu pasivitatea. La nivelul reprezentărilor relaţionale. Analiza discursului subiectului se face în funcţie de conceptele psihanalizei. VII. oferind un spaţiu vide în care subiectul nu poate locui decât în măsura în care-şi proiectează aici propria imagine corporală". În plus. ca un tot strălucitor: lacuna mediană este trăită ca un gol. III. este construită în jurul unei lacune şi poate fi apercepută. reapar cele două aspecte ale implicării pulsionale. puterea falică este asociată imaginii masculine. După Anzieuxlii. o rană. "King-Kong".negru sau contrastantul negru . evocă imagini ale puterii prin masivitatea. Regruparea solicitărilor materialului planşelor se realizează în funcţie de două aspecte intercorelate: aspecte care trimit la imaginea de sine şi aspecte care trimit la reprezentările relaţionale. receptivitatea. acest tip de imagine de sine se poate asocia cu reprezentări simbiotice de tip fuziune sau distrucţie.alb şi. Planşa IV. Cele două dimensiuni majore şi obiective îi servesc autoarei pentru a fundamenta analiza conţinutului latent al fiecărei planşe. VI. Relaţional. sau. se analizează distincţiile posibile dintre intern şi extern şi calitatea proceselor defensive.". deci subiectul trăieşte experienţa întâlnirii cu un obiect necunoscut. În interpretare este implicată poziţia pe care o ia subiectul faţă de imaginile de putere: se identifică cu forţa lor dinamică. introducând perspectiva temporală şi psihogenetică asupra construcţiei acestora. poate domina evocarea unui imago feminin. un vid interior. o falie corporală esenţială. accesează imaginea corporală. materialul solicită investiţii pulsionale fie sub aspectul valenţei libidinale ("două animale care se îmbrăţişează"). . fie agresive ("doi urşi care se luptă").

McCully xliii Autoritate feminină matriarhală. Semnificativă şi pentru modul de adaptare la situaţii inedite. Planşele pastel prin coloratură. relaţii marcate de analitate sau oralitate: sentimente de bună dispoziţie sau insecuritate. griul şi albul sunt interpenetrabile. sexual şi şoc la roşu. interpretări privind contactele cu lumea exterioară. separarea originară om-animal. individual profund. "totem". Are o configuraţie în cruce. parentală. independenţa între reprezentarea de sine şi raportarea la obiectele lumii exterioare. Chabert consideră planşa deosebit de sensibilă faţă de orice formă de fragilitate narcisică. Planşă paternă. Prezentare succintă. Toate planşele pastel pot facilita şi regresii prin reactivarea unor manifestări mai vechi. Reacţia la autoritate. D. şi astfel poate accesa experienţe de plăcere sau neplăcere legate de contactele sale iniţiale cu mediul său relaţional. masculinităţii de feminitate. Planşă Conţinut analitic cf. declanşa şocul la roşu. Planşa arhetipală a energiei masculine Supraeu patern. exhibiţionism în căutarea gratificării narcisice. Imaginea mamei falice. conflict. La nivelul identificărilor permite persoanei să se situeze prin raportarea la un model feminin: opoziţie. În acelaşi timp. este considerată planşa identităţii şi a reprezentării de sine în sensul psihologic al eului. primitive ale senzorialităţii precoce . Masculinitatea este dominantă. imaginea principiului realităţii. Planşă a Psihismul personal primar. iar pentru planşa X. Anzieu. planşa este importantă pentru a determina gradul de realism în abordarea lumii exterioare.Planşa V. A doua planşă patriarhale. de la cele mai arhaice la cele mai evoluate: relaţii simbiotice sau fuzionale. Conţinut arhetipal cf. spune autoarea. Planşa VII este considerată esenţial feminină. Planşa Complexe personale. denumind-o "planşă uterină". puterea. Susceptibilă la şoc iniţial. M. şi permit interpretări privind tipul de raport între subiect şi mediu. Scena primitivă. Este mai dificil să se stabilească specificitatea acestor planşe dar Chabert relevă pentru planşa VIII. Dimensiunea falică domină ("stilou". pentru planşa IX referinţele maternale primitive. Susceptibilă la şoc egale. asociată cu imagini sexuale feminine ("blană". desconsiderarea sau afirmarea megalomană a puterii absolute. "sex feminin"). cuplul originar. Planşa eului. receptivă. a capacităţii de . Principiul masculin. Monod Angoasa pierderii obiectului. Poate ei introduce problema diferenţierii. "floare". psihism kinesteziilor. suscită masiv afectele. prin mixturile între culori. "spadă"). situaţia subiectului în raport cu individuarea şi separarea. feminitatea recesivă. I II III IV V Ideea naşterii. Asemănări şi diferenţe între interpretările psihanalitice şi cele analitice. depresie legată de pierdere sau căutarea agitată a obiectului pierdut. Planşa androgină în care ambele sexe Situaţie oedipiană. virilitatea. Prin elementele bisexuale şi simetria Planşă a agresivităţii. R S. relaţia cu feminitatea în funcţia ei legată de fecunditate şi maternitate.pentru ceea ce s-a trăit anterior limbajului verbal. Chabert consideră că aici pot fi evocate toate modalităţile de relaţie cu imagoul matern. Planşa încep să fie diferenţiate în proporţii virilităţii. supunere pasivă sau valorizarea ori devalorizarea imaginilor feminine. Planşa VI este considerată purtătoare a simbolismului sexual. de sine. beatitudine sau angoasă. Dar este o planşă în acelaşi timp bisexuală pentru că evocă o sensibilitate pasivă. continuitatea vieţii. evocând manifestări depresive legate de stima de sine scăzută. datorită pregnanţei gestaltului.

McCully a încercat să degajeze un număr de legi care sunt presupuse a intra în funcţiune în momentul emergenţei simbolului. principiul păstrarea posibilităţii de marin. acvatic). Mediul exterior. Pornind de la observarea unor corespondenţe între arta paleolitică şi calităţile structurale şi senzoriale ale planşelor Rorschach‚ McCully propune un simbolism propriu asociat fiecărei planşe. 2. Transpersonalul. Din acest punct de vedere. chiar conţinuturi reprimate de Eu. energia şi Prima planşă maternă. 4. Arhetipul feminităţii.feminitate. Robert McCully a încercat să deceleze în interiorul materialului oferit de protocoalele Rorschach două surse posibile: sursele personale. reîntregire şi reglare VIII IX X Interpretare analitică prin prisma materialului simbolic al planşelor Rorschach Factorii care determină imageria Rorschach nu sunt cunoscuţi în totalitate. Important este faptul că conţinutul arhetipal simbolic al fiecăreia dintre planşe verifică o anume stadialitate în formarea şi dezvoltarea filogenetică şi ontogenetică a psihismului uman. uniunea marilor Pulsiunea de moarte. inconştientul. Funcţionarea masculină. Legea conştiinţei excluse: în formarea simbolului. . Legea corespondenţei psihice: ceea ce este perceput de către subiect (perceptul alterat) are un corespondent într-o realitate psihologică. O investirea energiei masculine. dar stimulii care suscită complexele personale nu activează obligatoriu şi sursele colective (şi invers). intrapsihic . Se pretează la diverse Planşa capacităţii de integrare. atitudini ale Eului. rezolvarea autonomiei şi corespondenţa matură a eului cu sinele. cu lărgită (sursa inconştientă. VI VII Funcţionarea principiului masculin.a se raporta la pulsiuni şi realitate. Conştiinţa va înregistra astfel perceptul alterat. Materialul testului Rorschach poate evidenţia probleme personale. El a propus patru legixliv: 1. conştiinţa este exclusă de la înţelesurile perceptive asociate cu proprietăţile stimulului. Planşa sexuală. exigenţa unei judecăţi logice este redusă. Arhetipul sursă. Legea înţelegerii incomplete: deşi Eul funcţionează. dacă conştiinţa ar fi complet activă şi ar fi astfel în posesia înţelesurilor ce influenţează apariţia simbolului. Nu întotdeauna sursa unui răspuns o constituie arhetipu1. categorii de opoziţie. măsură a anxietăţii. imaginea este adecvată stimulului. frecvent refuzată. Legea percepţiei vizuale alterate: în formarea simbolului sunt de remarcat distorsiunile vizuale care apar. Angoasa de divizare. energia arhetipală acoperă forma originală. respectiv sursele arhetipale. subiectivă. Interpretarea răspunsurilor trebuie realizată întotdeauna în planul în care apare imaginea. funcţionarea principiului feminin în Separarea de partenerul matern. corectă. a excitaţiei care ajunge la cortex şi remodelează forma înregistrată. străin de familie masculinitate . cea mai Relaţia eului cu viitorul. acesta nu s-ar mai forma. Bisexualitatea.extrapsihic.inconştient. simbolism în sine. a interpretări fiind lipsită de un raportului conştient . raport cu erosul. Disponibilităţi adaptative ale eului. diferenţierea între real şi ireal. A doua planşă maternă. Nu conţine un simbolism în sine. 3. de la formele fundamentale în care psihicul se exprimă în şi prin funcţia maternală a naşterii la formele de individuare ale eului care presupun ieşirea din dependenţele paternale. de principiul inconştientului în accepţie distrugere a ansamblului.

Este planşa androginismului. integrarea autorităţii şi a puterii. sediu al conştiinţei şi al controlului instinctelor. . .informaţii despre relaţia cu calităţile matriarhale. negre.. .evocă în general imagini legate de ideea de naştere: pelvis. deci simboluri ale sursei vieţii. prin forma ei clar definită. . iar în cazul femeilor . Masculinitatea este dominantă. având o importanţă relativ egală. ireală. dar şi a unor imagini arhetipale. această ambiguitate structurală poate evidenţia relaţia subiectului masculin cu feminitatea sa recesivă.deci ca material latent există în planşă un un organ sexual feminin dominant şi un falus recesiv ce apar separate de un corp purtător. Simbolismul sexual al planşei ţine de prezenţa unui falus dominant (ca detaliul central) ataşat aici unui corp. . Planşa IV Prin materialul simbolic pune în joc energia masculină. cât şi relaţia cu puterea paternă. ca şi legătura sau ruptura ce există între instincte şi sentimente. Planşă a realităţii. . eului. Putem vorbi despre funcţia arhetipală instinctuală a masculinităţii. Această zonă poate evoca conţinuturi asociate umbrei sau personei.Axul median clar delimitat ca şi structura sa simetrică trimit la separarea conştient . “Pani” etc. planşa poate pune in evidenţă atât proiecţii ale propriei masculinităţi recesive. feminitatea este recesivă.Detaliile marii laterale . ceea ce trimite la aspectul primitiv al masculinităţii de forţă brută.extraversie (cele două figuri aflându-se în relaţie). . prin simetria vizibilă în organizare. introduce problema diferenţierii femininului de masculin. hermafrodite. este posibilă evocarea unor complexe personale legate de feminitatea funcţională. Este interesant de notat că organul sexual feminin este suprapus capului uriaşului. înspăimântătoare. misterele iniţierii masculine .Planşa în ansamblu este percepută frecvent ca un uriaş. ca şi orientarea fundamentală introversie . de a se manifesta relativ autonom. La femei.evocă frecvent figuri mitologice (demoni. deci la capacitatea individului de a-şi umaniza energia sa instinctuală.Detaliile albe în formă de triunghi apar în paleolitic ca reprezentare simbolică a vulvei.) cu trimitere la arhetipul umbrei. vorbind despre capacitatea eului de a stăpâni pulsiunile profunde. Ambele sexe încep să fie diferenţiate.Planşa I Este cea mai "veche" ca putere de evocare a stadiului primitiv al apariţiei şi existenţei individului. matriarhatul în care fecunditatea şi maternitatea sunt funcţiile principale de relaţionare. dar şi la diferenţierea dintre bine . cu lumea fantastică. banale.). Planşa V Este planşa eului deja format şi a imaginii de sine. detaşate de corp. .Detaliul central evocă o figură feminină ce trimite la imaginile paleolitice ale fertilităţii.trimite la două animale mari (urşi. în partea superioară se poate percepe un falus de dimensiuni reduse .vulva (dar şi animal). patriarhală. Planşa II Este planşa care. presupune confruntarea unei lumi realiste. . Şi în opoziţie. simbolic. Planşa oferă în cazul subiecţilor masculini informaţii privind diferenţierea lor de feminitate şi de instinct. şi a unei vulve recesive (detaliul inferior central). canalul naşterii etc. primordială a feminităţii: feminitatea funcţională (mama).Detaliile negre laterale: două figuri umane.Detaliul central .inconştient.Detaliul roşu inferior .rău (cele două detalii laterale apar ca figuri mitologice de tipul “satir”. vrăjitori etc. elefanţi). Ea evidenţiază funcţia primitivă.Detaliul alb central . Planşa III Surprinde un stadiu imediat următor al evoluţiei psihice.

Se observă simetria cu planşa IV: planşa VII obţine informaţii echivalente pentru situaţia când subiectul care răspunde este femeie. erosul. .Planşa în ansamblu are forma unui bumerang . fiind posibilă evocarea unor imagini legate de arhetipul hermafroditului. Planşa VI Planşa evocă masculinitatea funcţională. . verticală. . trăirea castităţii. imaginea rezultată poate evoca atât agresivitatea subiectului cât şi lupta între forţele interioare care angajează energia arhetipală. Planşa VIII Funcţionalitatea erosului şi organizarea psihică în vederea relaţionării erotice.Detaliile laterale . simbolizând capacitatea de conţinere a femeii în raport cu bărbatul. Calităţile deosebite ale acestei planşe (forme definite şi culori strălucitoare) realizează o juxtapunere între afecte si instincte. odată cu ea.Planşa în ansamblu evocă frecvent răspunsuri tip textură (“piele de animal”) ce pot trimite subiectul la modul său intuitiv.Detaliul superior apare ca o structură falică dominantă având în lateral pete asociate adeseori unor pene sau aripi. figurile duble apar separate şi angajate într-un scop exterior. relaţia cu alte femei). a purităţii femeii).rău.vas.Detaliile laterale atrag frecvent imagini ale puterii şi autorităţii masculine..Simboluri sexuale: falus recesiv (detaliile superioare în lateral).Detaliul alb central . de apercepţie. din acest motiv este deosebit de importantă în cazul subiecţilor femei pentru a diagnostica tipul de funcţionare feminină în raport cu masculinitatea. . Planşa VII Este planşa care pune în joc feminitatea şi. ca planşă a structurii şi energiei asociate psihismului masculin. în relaţie cu masculinitatea sa dominantă şi cu feminitatea sa recesivă.Detaliile sexuale sunt slab conturate şi detaşate de corp. evocă un nivel superior al masculinităţii: aici se poate observa funcţionarea şi adaptarea bărbatului diferenţiat. în special personaje cu barbă. specifice în modul în care este trăită în psihologia feminină (de exemplu. . container. . Planşa trimite mai ales la capacitatea femeii de a conţine şi a dezvolta masculinul. . ca imagine care ţine de aservirea intelectuală a femeii. Acelaşi detaliu poate trimite şi la aspecte care ţin de opoziţia bine . Această planşă. . planşa pune in joc abilitatea de a controla aceste instincte şi iniţierea subiectului pe o treaptă superioară: relaţionarea prin eros cu sexul opus stimulând aspiraţiile şi scopurile existenţiale ale celui care răspunde. respectiv vulva dominantă (detaliul central jos) legată aici de o structură corporala. femeia aflată in poziţia de a primi sexual bărbatul.Detaliul larg central în poziţie laterală (>): bufon de curte. deci o mişcare evolutivă. fapt de natură să pună în lumină natura energiei instinctuale care sprijină erosul în experienţa individului. Acest falus înaripat trimite la calităţile eliberatoare ale funcţionării logosului în raport cu cerinţele instinctuale.Părţile laterale sunt percepute uneori ca două animale identice izbindu-se cap în cap.Structura planşei sugerează o mişcare de jos în sus. . Surprinde structura şi funcţionalitatea feminină. a cărei interpretare trebuie pusă în legătură cu răspunsurile primite la planşa IV. .simbol folosit in paleolitic pentru “femeia care se supune”. . De asemenea. feminin.figuri feminine clar definite ce pot fi percepute ca dansând sau certându-se (de aici. respectiv feminitatea în relaţie cu erosul.

Unii subiecţi văd în planşă "viaţa evoluând". Ei descoperă că felul în care persoana descrie graniţele în răspunsurile la pete oglindeşte felul în care simt în legătură cu graniţele propriului corp.acvatic. încă din 1958 şi apoi 1968. Autorii. conţinutul ei latent fiind prezentat sub forma unor ipoteze. Din acest motiv devine semnificativă pentru interpretare orice centrare a subiectului pe simbolurile sexuale ale planşei. ca el să se lanseze într-o cursă cu obstacole care-l va duce pe culmile unui statut propriu în relaţie cu lumea. respectiv feminină.Detaliile marine ale planşei accesează aspecte arhetipale asociate cu sursa vieţii . . Eventuala acţiune a legii conştiinţei subiective tinde să se manifeste aici mai întâi asupra unor părţi ale planşei mai degrabă decât asupra planşei în ansamblul ei. Mireille Monod (1963). Chabert (l997). faptul că planşa I trimite. Apare şi ideea unei evoluţii de jos în sus. Nina Rausch de Traubenberg (1970. Astfel. 1990). verde vegetal etc. Există unele puncte de convergenţă între diversele interpretări. dintre acestea.sau cu Samsara. denumite răspunsuri de tip barieră şi răspunsuri de tip penetrare. în limitele spaţio temporale ale administrării testului.Culorile tind să organizeze percepţia într-un plan vertical. respectând în acelaşi timp o cronologie care nu poate fi decât rezultatul unei reconstrucţii lente. Culorile tind să afirme viaţa (galben solar. marea . Cei doi autori au pus la punct această abordare pentru a măsura graniţele corporale bazându-se pe maniera în care indivizii structurează barierele în elaborările la petele planşelor. cu atât mai probabil că vor vizualiza configuraţiile petelor ca bine delimitate. de cuprindere. De regulă. problema împărţirii energiei sexuale pierde din importanţă. cu scopurile vieţii. Planşa X Este o planşă integrativă care pune în joc. Interpretarea planşelor în sistemul Fisher şi Clevelandxlv Interpretările în sistem barieră şi penetrare identifică graniţele corporale. În fiecare răspuns de acest tip suprafaţa este caracterizată prin conotaţii de tip protectiv. În fapt.. viaţă şi moarte. prin mediul său animal . Există şi alte încercări de interpretare a conţinutului latent al planşelor Rorschach: Myriam Orr (1958). planşa IV la imaginea paternală. . Este o planşă în care potenţialul arhetipal este mai puţin evident. Pentru C. roata vieţii. . este dificil să ceri şi să obţii din partea subiectului. în general. Răspunsurile de tip barieră sunt percepte al căror conţinut pune în lumină graniţele în mod pozitiv. au pus la punct 2 tipuri de răspunsuri asociate cu graniţele corporale. proces care are loc ulterior diferenţierii de şi din puterea matriarhală. Didier Anzieu (1965). raportul dintre conştient şi inconştient. planşa IX la poziţia subiectului faţă de existenţă şi viaţa.Simbolurile sexuale apar apropiate spaţial (în zona centrală) iar suprapunerea acestora trimite la un hermafroditism simbolic: unirea opuselor după diferenţierea lor.Între verde şi roşu apare simbolul mâinii cu degete răsfirate (alt simbol frecvent în paleolitic).Structurile sexuale apar aici recesiv: dacă erosul funcţionează. imaginile planşei reflectă modul de adaptare al subiectului şi relaţia sa cu propria energie instinctuală.inconştientul. . subiectul fiind astfel solicitat să-şi enunţe propria poziţie în raport cu viaţa. . de la centrarea narcisică la interpretare relaţională. planşele pastel (VIl-IX-X) se pretează cel mai greu unei elaborări precise a sensurilor. evaluând calităţile de conţinut ale răspunsurilor la planşele Rorschach. planşele VI -VII la identificarea sexuală masculină. la relaţia timpurie cu mama. diferenţierea dintre sine şi lume. când nu activate surse arhetipale. În interpretare este esenţială respectarea reacţiilor subiectului.). a cărui semnificaţie pare să trimită spre extinderea conştiinţei. planşa VIII continuă să rămână opacă. respectiv raportul cu forţele obscure ale inconştientului. Planşa IX Pune în joc relaţia eului cu viitorul. Roy Schafer (1954). Cu cât îşi simt propriile graniţe ferme şi bine articulate.

De asemenea. Ele sunt grupate în 9 categorii de conţinut. care este cerută de realizarea de succes. Se subscriu calităţii de protecţie sau de conţinere a obiectelor. respectiv pentru testul Holtzman (Holtzman. acest tip de scoruri au fost folosite în multe studii. s-a inclus ipoteza că scorurile tip barieră. 1961) care cuprinde 2 serii echivalente de 45 de pete şi pentru testul Z. După ce au fost introduse în interpretare. Fischer. În studii ulterioare. suprafeţele care atârnă sau protejează. Fisher 1970. clădirile. S-au definitivat şi simplificat cotările prin definirea clară şi reducerea categoriilor de conţinuturi. animalele cu piele neobişnuită. O a doua categorie de răspunsuri barieră priveşte percepte care subliniază slăbiciunea. penetrabilitatea persoanelor şi obiectelor. 1986. Scorul este dat de suma tuturor răspunsurilor tip barieră. Indexul evaluează o abordare determinată social. Indexul de penetrare evaluează vulnerabilitatea la graniţele imaginii corporale. haină întoarsă. lipsa de substanţă. formaţiuni geografice care închid. Ele par să pună în joc mai mult anxietatea decât structura graniţelor imaginii corporale. s-au dezvoltat norme. Răspunsurile tip barieră sunt grupate în 7 categorii de conţinuturi iar răspunsurile tip penetrare la 6 categorii.decorative. Thorpe. 1969. 1970. animale cu caracteristici de container. s-a extins acest tip de scorări şi pentru alte teste tip pete de cerneală. persoană care sângerează. corp spart. deci frecvenţa răspunsurilor al căror conţinut ţine de calităţile protective şi de conţinere al obiectelor. De asemenea. faţă de cele de tip penetrare. vehicolele. pentru care au dezvoltat termenul de "penetrare" precum: gândac strivit. Zulliger. au fost obţinute prin adăugarea a două tipuri de conţinuturi: tipul de conţinut protecţie şi conţinere. Fisher. . auto-controlată relativ conştient. de ascundere sau de substanţialitate. şi astfel se pot evalua aspecte diferite ale imaginii corporale pentru că cele două aspecte pot sau nu să fie corelate. Referinţele pentru acest gen de răspunsuri cuprind: îmbrăcarea. corpul privit prin radiografie. Swartz şi Herron.

la rigoare. Pornind de la faptul că o explicaţie prea detaliată îi poate provoca subiectului anxietate sau rezistenţă. VII. Dacă un subiect refuză o planşă. În forma sa actuală sistemul permite o paletă largă de date despre organizarea şi funcţionarea psihologică a subiectului. au început cercetările americane pentru standardizarea testului Rorschach în aşa fel încât toate calităţile psihometrice să fie calculabile. . Astfel. Fazele nu sunt total distincte. Refuzul ulterior are loc mai ales pentru planşele VI. ne spune Exner. Dacă există subiecţi care nu vor şi nici o explicaţie nu-i încurajează. "Aveţi timp. Trebuie evitaţi termeni precum "material ambiguu". Trebuie întreruptă testarea şi i se va explica: "Aţi înţeles ce trebuie făcut. este important ca examinatorul să înţeleagă în detaliu acest proces pentru a evalua cooperarea subiectului şi dificultăţile sale în situaţia Rorschach. comparaţii.Rorschach Research Foundation -. La această operă au contribuit. operaţiile includ rescanarea câmpului pentru a rafina răspunsurile potenţiale şi renunţarea la răspunsurile neobişnuite sau nedorite prin cenzură sau rangarea prin comparaţii tip comparare pe perechi. este necesar să descrii subiectului . În astfel de cazuri examinatorul trebuie să fie cât se poate de ferm. de la caracteristicile de stimul. Numeroase decizii sunt realizate de subiect la fiecare planşe şi. Dar am o problemă. dar fiecare implică operaţii de decizie care sunt relativ independente de operaţiile din celelalte faze. John E. clasamente. encodări. mai ales un baleiaj al câmpului. IX. mai ales dacă este planşa I sau II. pornind de la modelele de scanare vizuală a planşelor. se insistă pe consemne simple: o explicaţie globală după o scurt dialog "de întreţinere" între cei doi menită a-l face pe subiect să realizeze o anume înţelegere a scopului examenului psihologic. de exemplu. Sunt descrise în detaliu procedurile pentru administrarea testului.pentru a identifica petele ca atare. ne spune autorul principal. Exnerxlvii determină existenţa în procesul de decizie a trei etape. E o serie de pete de cerneală pe care vi le voi prezenta şi vă voi cere să-mi spuneţi la ce vă gândiţi că seamănă. sau acesta nu a înţeles scopul examenului. declanşează o serie de operaţii cognitive complexe. mai priveşte. se menţionează poziţia celor doi: niciodată faţă în faţă. Marea majoritate a subiecţilor dau un răspuns în mai puţin de un minut. Odată cu constituirea Fundaţiei de Cercetări Rorschach . Nu suntem presaţi de timp. frecvenţa răspunsurilor şi diferenţele de stil cognitiv şi sau de personalitate. "Mai ai timp. permiţând o administrare completă. Un protocol cu mai puţin de 14 răspunsuri nu va fi reţinut. Dacă subiectul dă un singur răspuns la planşa I este singura situaţie în care examinatorul îl poate încuraja. ceea ce va permite reluarea planşei I. fie în unghi de 45 grade.să i se spună subiectului cum au fost realizate. În anumite cazuri se ajunge la a aştepta mai mult timp. atitudinea cea mai bună este de a recunoaşte că. Se prevăd o serie de elemente dintre care. Nu aţi furnizat suficiente răspunsuri pentru ca să pot să evaluez ceva valabil. o cotare adecvată. Dacă a dat deja două răspunsuri şi întreabă câte trebuie să dea i se răspunde "Cum doriţi". Fie alături. "puţin structurat". Trebuie oprită administrarea testului şi se reia dialogul cu subiectul. asistenţi. Uneori. în mod clar. sunt sigur că veţi găsi încă ceva". Este esenţial ca subiectul să nu fie condus spre ideea că este un test de imaginaţie. Or tocmai ceea ce "vede" subiectul constituie materialul de răspuns la test. peste 1000 de cercetători. pentru Exner. . pentru că atitudini inconştiente ale examinatorului pot influenţa productivitatea subiectului inhibând sau întărind. Vom relua de la început pentru ca să puteţi da mai multe răspunsuri. Oricine poate găsi ceva aici". Veţi putea relua răspunsurile deja date dar mai ales aveţi grijă să daţi mai multe răspunsuri". directori de proiecte. În faza a doua. o interpretare formală fondate pe principii logice. sau II. încercări şi alegeri. Faza I desfăşoară operaţii care includ encodarea câmpului stimul precum şi clasificări ale imaginii encodate şi a părţilor sale în răspunsuri potenţiale. cotare şi interpretare Exnerxlvi. şi face cercetări experimentale în acest sens. este probabil că examinatorul nu a stabilit o relaţie de cooperare cu subiectul.Sistemul integrat de administrare. "Spuneţi-mi ce vedeţi acolo?" Acest consemn. Faza a treia include operaţii de selecţie finală din răspunsurile potenţiale rămase şi articulare a răspunsurilor selectate.. subiectul nu vrea să treacă testul şi se va respecta decizia sa. Exner Jr. Astfel că pentru prima planşă consemnul va fi foarte simplu: "Ce ar putea fi aceasta?" Iar. pentru că va începe să asocieze planşele mai degrabă decât să vadă ceva.

calitatea dezvoltării. se acţionează la fel. în măsura în care se consideră că esenţialul pentru interpretare a fost conservat în acestea. 1999). În situaţia în care procedura de intervenţie s-ar aplica la toate planşele. mişcarea de cooperare. perechi şi reflexe. O categorie specifică este organizarea perceptului. pentru combinări improprii pentru alogisme.Din protocoalele prea lungi nu se reţin decât primele 5 răspunsuri. dacă subiectul dă 5 răspunsuri la planşa I. Unii dintre psihologii care utilizează testul Rorschach consideră interpretările prilejuite de sistemul Exner la fel de sensibile şi profunde ca şi cele ocazionate de interpretarea clasică sau de cea de profunzime. De fapt. să trecem acum la următoarea". determinanţi multipli). acum să trecem la următoarea". răspunsuri banale. Iată câteva dintre deosebirile introduse în ceea ce priveşte administrarea. La fel. Există cotaţii speciale pentru verbalizări.textură. . Există o formă standardizată pentru rezumatul formal. pentru perseverare şi eşecul integrării. categorii de determinanţi (apar situaţii specifice precum culori acromatice. protocolul ar avea 50 de răspunsuri. dimensiune formală. respectiv punerea în relaţie a diferitelor elemente ale stimulului. calitatea formală. dacă şi la planşa a II-a dă 5 răspunsuri. după reguli clar emise şi în funcţie de considerarea. estompaj . caracteristici ale conţinutului. i se cere planşa spunând: "Bine. în funcţie de criterii bine definite. Cotarea se realizează standardizat. statistici descriptive şi tabele detaliate de referinţă. fenomene particulare privind culorile. dinamică şi psihanalitică (Lis. dacă dă 5 răspunsuri şi la altă planşă şi o mai priveşte încă: "Bun. Ancheta prezintă de asemenea multe cerinţe care îi asigură un grad de standardizare. Sunt date criterii pentru a putea atribui un scor de tip Z. a următoarelor aspecte: localizare. răspunsuri personalizate. pentru confabulare. estompaj difuziune. conţinuturi (cu categoria specială conţinuturi multiple şi conţinuturi neobişnuite). La fel.

iar de la 16 ani frecventează cu aprobare specială cursuri universitare.sau supraaprecierea funcţiilor s-a blocat pe acest drum. Atâta vreme cât personalitatea s-a constituit într-o ecuaţie. în măsura în care personalitatea este o constantă şi nu se schimbă asemeni dispoziţiilor. iar pe omul sănătos. tandreţe. Guilford. şi anume din straturile inconştiente ale psihismului. aceasta va fi întâlnită în fiecare din alegerile subiectului. Granger. roşu şi galben cresc efectul lumii externe. 1942 studiind experimental pe pacienţi cu patologie organică descoperă că diferite fundaluri colorate produc efecte comportamentale diferenţiate. Klages. excitant. Interesul lui dominant se centrează pe cunoaşterea semnificaţiei culorii pentru om. aprecia dependenţa culorii de un factor estetic de natură biologică. De exemplu. Încă din 1810 Goethe vorbea despre funcţia de apel de tip biologic. Un principiu esenţial în teoria personalităţii elaborată de Lüscherxlviii este culturalizarea. El tinde să exacerbeze simptome cu refracţie miopatică ducând la creşterea tendinţei de pierdere a echilibrului. neliniştitor. Ca student elaborează ceea ce va constitui testul culorilor. Forma standard permite evaluarea normalităţii sau a dezechilibrului între diferite funcţii ale personalităţii. La 24 de ani prezintă la Conferinţa Internaţională de Psihologie de la Lausanne testul culorilor apreciat ca un "act genial". De asemenea. oferă imaginea comportamentului uman sănătos. Autor Max Lüscher (n. la erori în localizarea cutanată. sunt interesante studiile privind simbolistica culorilor pentru mitologia şi folclorul diverselor culturi ale omenirii. Jung. care prin sub. 1955. 1923 la Basel) creează un sistem interpretativ original al personalităţii. Această ordine de preferinţă pentru oricare atribut al culorii rămâne invariant în situaţia unor schimbări în nivelul celorlalte două atribute. oranj. de înţelesurile asociate culorilor. să-l readucă pe calea desfăşurării armonioase a funcţiilor şi prin aceasta să-l îndrume în sensul împlinirii sale raţionale. existând "o ordine de preferinţă" generală pentru fiecare atribut fizic al culorii la toate nivelele de soliditate a culorii. culturalizat. 1962. ce va intra în istoria psihologiei. "Psihologia şi psihoterapia ca şi cultură". De asemenea. 1955 şi "Psihologia antropologică a funcţiilor". dintr-o altă perspectivă vorbeşte despre faptul că preferinţa pentru culoare este determinată ereditar la om. Experimentează mult culorile pe condiţii umane de echilibru şi dezechilibru. fundalul roşu este trăit ca dezagreabil. TEHNICA CULORILOR LÜSCHER: REPERE INTERPRETATIVE A VARIANTEI DE 8 CULORI Istoric Numeroşi autori s-au ocupat de semnificaţia culorii în raport de personalitatea umană. De asemenea. 1939. iar verde şi albastru prezintă un efect invers. Mişcările sunt realizate cu mai mare precizie în lumina verde comparativ cu cea roşie. Teoria . chiar provocând ameţeală. galben cu proprietăţi de excitare şi negative precum albastrul sau purpuriul care induc anxietate. indică corelaţia pozitivă a valorii afective cu strălucirea.IV. Principiul de la care porneşte este că atracţia sau repulsia pentru o culoare provine din structura personalităţii. saturaţia culorii. 1934. Verdele ca fundal reduce aceste simptome. Cărţile sale. Goldstein. determină faptul că culorile au efecte asupra organismului ca întreg. Sarcina pedagogică şi psihoigienică a ei este de a-l forma pe om pentru cultură. fiind influenţată prea puţin de mediu sau de învăţare. astfel. Alegerea culorilor prezintă o constantă temporală. Este unul dintre personajele care a manifestat o precocitate deosebită: captivat de psihologie de la 13 ani citeşte Freud. de existenţa unor culori pozitive precum roşu.

Structura comportamentului uman se poate diferenţia astfel în funcţie de două axe de semnificaţii: Direcţia dominantă în relaţia personalitate . deschiderea faţă de mediu. 1. Înseamnă mai degrabă situaţia în care subiectul se identifică cu obiectul şi suportă propria sa obiectivizare. Funcţia eteronom pasivă .eteronomie. când implicarea este prin empatizare. eteronomia prin sentiment. unde posibilităţi de desfăşurare rămân neexplorate. ci determinantă reciproc şi dinamic. . înseamnă a fi purtător al unor funcţii determinate. 2.autonomă. le consideră în cadrul concepţiei privind unitatea eului şi capacitatea de auto-cunoaştere. un "sens obiectiv". activ . primul tip defineşte activismul subiectului în raport cu mediul. eterocentric . dizolvare şi feminitate. pentru a cuprinde într-o unitate multilateralitatea diversificată. voinţă. În sistemul teoretic al psihologiei funcţionale. Cele patru categorii de relaţii sunt opuse. relaţia este definită de tip eteronom.Lüscher aduce prin cercetările fiziologice ideea că nu numai personalitatea ca sistem psihologic prezintă armonizări sau dizarmonizări cu culorile. ci şi fiziologia organismului. cele patru funcţii se organizează în structuri în funcţie de direcţionare şi determinism. este situaţia în care nu se acordă atenţie acestei unităţi. centrarea pe universul interior. Personalitatea este în relaţie cu o serie de obiecte. este denumită relaţie de tip autocentric. Descrierea pe larg a funcţiilor complementare ale psihicului 1. în context. În limbaj curent. armonioasă a fiinţei umane. Esenţa sarcinii culturii constă în a depăşi unilateralitatea. relaţie nu întâmplătoare. extraversia ca atitudine dominantă. pentru care culoarea este direct legată de psihologia personalităţii. Cele patru categorii ale psihologiei structurale a funcţiilor sunt (Lüscher. acceptarea ideii că desfăşurarea acestei unităţi pune în joc realizarea plenară a totalităţii posibilităţilor viului.mediu şi determinismul acestei relaţii. referindu-se la conceptele polare autonomie . orientări complementare ce servesc la auto-realizarea culturalizată. Pentru autor. Reversul acesteia. Autorul. pe profunzimile propriei fiinţe. . Dacă subiectul se integrează într-o relaţie şi se lasă determinat de obiect.eteronomă. pasivitatea nu înseamnă că individul nu poate fi într-o acţiune spontană.eteronomă. Autorul consideră patru tipuri de relaţii cu obiectul care determină structurarea şi funcţionarea personalităţii. polare şi sunt denumite categorii psihologice fundamentale. acelaşi pentru toţixlix. autocentric . iar funcţia reprezintă atitudinea subiectivă a subiectului faţă de culoare. prin autodefinire. Această relaţie este definită de autor ca "ordonată". existând în cadrul unor condiţii determinante. Modul cum subiectul alege culorile exprimă un mod de trăire a vieţii şi starea sa fiziologică. a fi subiect. Situaţia când subiectul este în relaţie cu un obiect exterior lui este denumită de Lüscher relaţie de tip eterocentric. activă. situaţia când subiectul este în relaţie cu un obiect interior. a cărui funcţie este sinele. prin trăirea propriei persoane. Dacă subiectul este cel care determină forma relaţiei cu obiectul. iar al doilea pasivitatea. Cultura semnifică. incultura. Concept care ne trimite la consideraţiile asupra totalităţii pe care Jung le aduce pentru prima oară în psihologia eului odată cu introducerea conceptului de individuaţie (individuare). eterocentric . Toate cele patru funcţii sunt astfel înţelese ca funcţii de şi întru cultură. În psihic.autonomia se manifestă prin tensiune. respectiv tonusul neurovegetativ şi nivelul reglării hormonale. 1962): autocentric .autonomă când actul este definitor pentru alteritate.autocentricul se manifestă prin introversie.eterocentric înseamnă focalizarea pe viaţa exterioară. în sensul în care. Lüscher vorbeşte de relaţie de tip autonom.pasiv. funcţie care variază de la persoană la persoană. Lüscher consideră culoarea ca având o structură constantă. În psihologia experimentală. masculinitate. Reversul. putem identifica ca echivalenţe: .

indispus. atât a imperativelor adresate subiectului de către celălalt cât şi a modului în care acestea ne obligă la anumite tipuri de acţiune. Funcţia estetică şi funcţia logică formează cele două funcţii teoretice ale personalităţii. Impresiile apărute din prima funcţie sunt decodificate de această funcţie. Dacă subiectul este într-o stare de deschidere. Cultivarea acestei funcţii îţi dă acces la un grad de comprehensibilitate a lumii inclusiv capacitatea de a depăşi prejudecăţile ce apar datorită unei greşite aprecieri a mediului şi personale. 4. Culturalizarea pe baza acestei funcţii duce la recunoaşterea afirmativă a celuilalt. Responsabilitatea se exercită prin acţiuni etice. definind personalitatea ca sistem cu autoreglare în care structurile acestor orientări fundamentale se organizează într-o unitate funcţională. plasticitate în exprimare. dacă o funcţie este exacerbată (exacerbarea se face pe seama alteia). Lüscher definind-o ca orientarea responsabilă. inteligibile. se pot înţelege mai uşor relaţiile reciproce dintre obiectele lumii şi sesizarea specificului lor individual. Este capacitatea ca odată ce înţelegi realist lumea să iei o atitudine. Lüscher consideră că o culturalizare definitivă a fiinţei umane nu este posibilă fără această funcţie. cu cât aceste conţinuturi devin mai bogate. sau dacă mai multe funcţii sunt în această situaţie. al cerului înainte de a se întuneca definitiv). Funcţia eteronom activă Este reprezentată de culoarea galben. Nu este o judecată de valoare. dacă această înrădăcinare prin încredere nu se produce. . În contextul psihologiei jungiene de exemplu. Dacă această funcţie este mult prea puternică sau este în deficit. Funcţia responsabilă şi cea virtuoz-tehnică duc la acţiuni transformative. fiind reprezentată de culoarea albastru (închis. el trăieşte ataşamentul afectiv pentru natură.Este o funcţie pe care Lüscher o numeşte orientarea estetică. Poate fi tradusă printr-o lipsă de rigiditate. Îndeplinirea obligaţiilor faţă de obiecte este definită ca acţiune morală. cele patru funcţii intră în relaţii armonioase. obiectele devin comprehensibile. Culturalizarea prin prisma acestei funcţii înseamnă cunoaştere obiectivă. Autorul diferenţiază între atitudini faţă de persoane şi atitudini faţă de obiecte. care acomodează prin perseverenţă şi acţiune creativă fiinţa umană în mediu. În psihologia analitică corespunzător este funcţia de raţionalitate logică. aplatizat afectiv. dacă una dintre funcţii rămâne sub-dezvoltată. ceea ce duce la îmbogăţirea personalităţii. fără de care individul nu ar mai putea funcţiona adaptativ. Funcţia eterocentric autonomă. 3. care îi permite subiectului să aibă o bogăţie de trăiri. devine descurajat. adevăr. Relaţiile între funcţii Lüscher integrează relaţiile dintre cele patru funcţii într-o dinamică a personalităţii umane. o poziţie care să corespundă la cerinţele lumii. şi este definită de Lüscher ca orientarea virtuoz-tehnică (grecescul techne cu sensul de a fi capabil în mod virtual de ceva). Această funcţie dă sens trăirilor şi percepţiilor. profesie. aceste ultime tipuri de relaţii conduc la apariţia unor tulburări inhibitorii în funcţionarea armonioasă a personalităţii şi devine necesară sarcina psihoterapeutică de a elibera funcţia deformată din fixaţia rigidă în care se află şi aducerea ei la nivelul corespunzător. Ataşamentul afectiv trezeşte încrederea. prieteni. 2. ele sunt funcţii active şi practice ale personalităţii. fiind astfel una din căile de culturalizare. Funcţia autonom pasivă Lüscher o defineşte ca orientare logică şi teoretică şi este reprezentată de culoarea verde (cu încărcătură de albastru). această funcţie indică afectivitatea. individul având şansa de a "se înrădăcina" prin aceste lucruri în realitate. activă Este reprezentată de culoarea roşu. familie. Autoreglarea personalităţii se explică prin trei tipuri de relaţii funcţionale reciproce: relaţii armonioase. ci o "auto-dăruire eteronomă" dublată de o maximă receptivitate a personalităţii. uşurinţă în a face faţă. să te facă responsabil pentru actele tale.

semnifică pentru toţi linişte. în general. cea aflată pe locul I. este exacerbată. este aproape identică la toţi oamenii în sensul că denumirea unei culori. Compensarea înseamnă exaltarea funcţiei şi ea va funcţiona la fel de dereglat ca şi cea respinsă. Semnificaţia pozitivă (+) sau negativă (-) se poate decide doar în cazuri individuale. Factorii testului. 2. Exacerbarea înseamnă amplificarea ei nevrotică. inconştient sau conştient. mai bine autocentrism (introversie) autocentrism eterocentrism (extraversie) eterocentrism eteronomie (obiectul) autonomie (subiectul) autonomie eteronomie estetică logică etică virtuoz tehnică albastru verde roşu galben Principii de funcţionare a testului Principiul de bază al testului constă în faptul că subiectul alege acea culoare al cărei efect psihic şi fiziologic este trăit ca plăcere. funcţia + reprezintă orientarea spre. este foarte variabilă în funcţie de fiecare individ în parte. amplificată. 1953.Eliberarea înseamnă fie reducerea funcţiei exacerbate... a unei situaţii defavorabile. respectiv semnificaţia generală a culorilor. Semnificaţia definitivă a unui simptom se conturează abia în urma analizei tuturor interrelaţiilor dintre simptoame. 4. Lüscher în 1965 insistă în legătură cu acest principiu. Funcţia x. funcţiile culturale împreună cu culorile lor reprezentative şi formele de amplificare exacerbare. Direcţie Determinare Funcţie culturală Culoare Forma amplificată sentimentalism. Prin această selecţie. fie amplificarea funcţiei neglijate. Pentru o personalitate echilibrată. orientarea. Structura obiectivă a culorii. Ca principii de interpretare. albastru. Furrer. autocompătimire autoimpunere infatuată ambiţia exaltată de a domina dorinţă avidă de noutate. reprezintă apropierea de. subdezvoltate spre nivelul corespunzător. pe necesitatea de a separa clar între două perspective: semnificaţia obiectivă a diferitelor culori şi atitudinea. subiectul îşi dezvăluie o trebuinţă psihică. Funcţia + reprezintă o convertire. celelalte funcţii complementare dezvoltându-se conform acestor modificări. luate împreună. Atunci când o funcţie vitală este diminuată. reprezintă împotrivirea. sunt. întoarcerea spre. Caracteristicile valorii de simptom real se pot determina doar pe baza relaţiilor reciproce dintre factorii testului. semnifică întoarcerea de la . indiferenţă. subiectul respinge o funcţie vitală care determină un anumit grad de anxietate. implicând un comportament pentru evitarea unor eşecuri. Funcţia –. 7. respectiv participarea nemijlocită. Această anxietate trebuie compensată într-un grad sau altul prin culoarea ce se găseşte pe primul loc. prin acceptarea stării date. din perspectiva formei de apariţie. culorile vitale trebuie să stea în primele 5 poziţii. . stăruinţa în apărarea de dezavantajele trăite sau de care îi este teamă. antipatie. Dacă una dintre culorile fundamentale stă în ultimele 3 (respectiv poziţiile 6. definite ca atare. modus vivendi. Iată. de exemplu. orientarea sau setul subiectiv faţă de acea culoare în registrul simpatie. propune: 1. cel puţin una din celelalte funcţii. 5. Funcţia "culorii". comportament dublat de conştiinţa scopului. 3. indiferent de reacţia persoanei. neutri. frustrări. 8) poziţii aceasta înseamnă că. În seria de 8 culori standard. Valoarea de simptom a unui factor e determinată de rezultatul tuturor alegerilor. Funcţia cotată = .

Este o culoare care defineşte poziţia eului. funcţie teoretică. Indică nevoia de tandreţe. de fugă continuă. subiectul se implică în acţiune. compensând lipsa proprie de stabilitate. de implicarea personală de a lua hotărâri. pentru prieteni.este pe locul I dar este compensativă pentru ceva respins. auto-dăruire. forţa lui. Această funcţie permite o îmbogăţire a personalităţii.de 3 (roşu) → egocentrism foarte puternic. Înseamnă voinţă. forţă vitală. În plan fiziologic indică un temperament de tip sangvin. Exacerbarea ei indică o stare de ambiţie exaltată.Prezentarea culorilor Culorile funcţiilor vitale: Albastrul – este culoarea integrării pasive. orientare spre acţiuni prezente. auto-centrism şi autonomie. într-un mod exagerat. tulburări cardiace. de hotărâri proprii. spor. funcţie practică. cucerire. determinism. dorinţa de a domina cu orice preţ (ceea ce dovedeşte nesiguranţa acţiunilor). auto-compătimire. Reprezintă nevoia de a da sens lumii. Respingerea ei . Exacerbarea ei . Indică perseverare. dorinţa de a triumfa cu orice preţ. Funcţia estetică reprezintă nevoia de afectivitate. conduce la educarea gândirii şi la depăşirea prejudecăţilor. Respingerea ei indică o stare definită prin nevoia de a fugi de decizii.de galben (4) → subiectul fuge într-o fictivă „libertate” care să-l smulgă din situaţia în care se determină pe sine. Compensarea ei: . respingerea înseamnă un anumit grad de extenuare. Funcţia. auto-dăruire. de circulaţie. .locul VI. ataşament. Este funcţia cunoaşterii obiectuale. pentru adevăr. Exacerbarea ei indică infatuare.de albastru (1) → subiectul caută linişte. funcţie teoretică. de a se organiza. relaxare. respect pentru tradiţii.un anumit grad de statornicie. dorinţă de succes. Când respingerea apare la copil. Roşu – Roşul reprezintă funcţia etică (funcţie autonom eterocentrică). datorită caracterului său autocentric. mulţumire.de roşu (3) → predispoziţie spre izbucnire. sensibilitate la nivelul sentimentelor. pentru familie. VII şi mai ales VIII indică dorinţa de a se elibera din legături şi dependenţe afective.de 2 (verde) → infatuare şi egocentrism puternic. predispoziţia de a stabili relaţii. Culturalizarea etică (formarea şi dezvoltarea acestei funcţii) implică o recunoaştere afirmativă a celorlalţi. nerăbdare. impulsivitate. Lüscher vorbea despre asumarea responsabilităţii în acţiune. Poate indica feminitate. o recunoaştere a imperativelor adresate de ceilalţi individului şi a obligaţiilor individului de a răspunde la aceste imperative. manifestată în dificultăţi şcolare. Verde – Verde reprezintă funcţia logică (funcţie autonom autocentrică). . Subiectul ia poziţie în legătură cu lumea şi îşi recunoaşte obligaţiile în legătură cu lumea exterioară sau interioară. un anumit grad de tradiţionalism.în plan psihologic . Preferarea ei normală înseamnă o stare de satisfacţie. hotărâre.de 4 (galben) → nevoie de schimbare. . Lüscher vorbeşte despre acţiuni morale. o anumită profunzime în simţiri. conduce la stări de sentimentalism. Preferarea ei normală indică un nivel emoţional ridicat. a identificării. La adult. . poate fi un indicator al incapacităţii de concentrare. Albastrul reprezintă funcţia estetică (funcţie eteronom autocentrică). de ataşament afectiv pentru natură. pentru profesie. Preferarea ei normală înseamnă . Subiectul nu emite judecăţi de valoare ci este într-o stare de dăruire eteronomă dublată de o receptivitate maximă a personalităţii. dependenţă afectivă de celălalt. de întemeiere şi echilibru a eului. . un fel de autoimpunere infatuată în care individul nu mai ţine cont de celălalt. Compensarea ei : (albastrul respins este compensat cu o altă culoare) .

. Violetul are drept corespondent în desen linia fără determinare clară. realismul material. un grad de inhibare a satisfacerilor senzoriale. a absolutului. în mod virtual. dorinţă avidă de nou. . Culorile auxiliare sunt violet. Arată capacitatea de a fi capabil. înlocuirea realităţii cu iluzia. speranţa. tulburările vegetative prin autodisciplină). Preferarea ei (poziţia I) indică anxietatea. Galben – este culoarea izolării. Starea implicată de această culoare se întâlneşte la adolescenţi în identificarea cu obiecte externe. . la mamele în graviditate. eliberare de ce e greu. Nu aduce nici o schimbare în cotare. În plan psihologic. intuiţie. În plan psihologic persoana se fereşte de emoţii pe care nu le mai poate suporta. tendinţă de auto-iluzionare.de albastru (1) → dorinţă de linişte. definitivului. orgolios şi ambiţios. . Înseamnă o capacitate crescută de a stabili relaţii. Respingerea ei (locul VIII) indică o atitudine de condamnare a monotoniei.Respingerea ei indică o lipsă de forţă vitală care se poate datora şi extenuării. VII şi indică stare de sănătate. a dezintegrării active. nu reuşeşte să se stabilizeze. care aşteaptă mereu norocul. apăsător. nevoia foarte puternică de satisfacere senzorială. rigiditate de diferenţiere. sentimente de izolare.de galben (4) → subiect care caută un compromis provizoriu. Negrul exprimă enunţarea încăpăţânată şi negativistă (mai ales dacă este pe primul loc). dar care nu sunt diferenţiate. . Zona neutră pentru această culoare se încadrează în poziţiile V. Este ”nevroticul nestatornic” care doreşte schimbarea de dragul schimbării. noutatea. de dezrădăcinare. ce va deveni o stare de disperare. uneori indică o insuficienţă cardiacă. dragostea este respinsă).loc optim numai pentru poziţiile de final . aventuri. Este culoarea absolutismului. materie. Respingerea ei indică o atitudine deosebit de critică. şansa. Indică o lipsă de inhibiţii. Arată capacitatea de a acţiona în mod creativ şi o anumită nevoie de anticipare şi ieşire din cadrul imediat. nevoia de a se retrage din mulţime. care se orientează spre experienţe noi. maro. care îl consumă masiv. dar într-un sens al misterului. pretenţia subiectului de a fi fermecător şi de a fi fermecat. Negru – este o culoare exclusivă. capacitate empatetică. nevoia de a avea o existenţă scutită de probleme. indiferent de poziţia ei. relaţii foarte clarificate. Respingerea ei indică o stare de decepţie în speranţa. Compensarea ei: . iar în plan psihologic reflectă orientarea spre concret.de albastru (1) → dorinţă de linişte şi ataşament de tip masochist (ex. relaxare. gri.de verde (2) → nevoia exacerbată de stabilitate. o persoană modernă. Violet (mov)– este o culoare de integrare (roşu combinat cu albastru) care înseamnă nevoia de înţelegere sensibilă. negării rigide. situaţia în care subiectul vrea să-şi domine incapacitatea. echilibru organic. VI. stăruinţa persoanei de a stabili raporturi. Maro . se refugia în trăiri palpitante. Preferarea ei normală indică o receptivitate crescută la celălalt. şi în cazul homosexualilor. Raţionalitate crâncenă. Cu semn de anxietate indică renunţarea incapabilă la tot.este legată de funcţionarea concretă a organismului. de stabilire de contacte pentru a ieşi din izolare.de verde (2) → tendinţa subiectului de a rezista într-o situaţie de incapacitate printr-un efort de voinţă (ex. de ceva. negativismului. În plan fiziologic indică funcţii vegetative intensificate şi mai labile decât roşu. Galbenul reprezintă funcţia virtuoz–tehnică (funcţie eteronom eterocentrică). semnifică schimbarea. tendinţe individualiste. Preferarea ei normală indică o persoană optimistă. Exacerbarea ei indică nevrotism. dublate de o dorinţă permanentă de fericire pe care nu o poate împlini. al secretului şi nu al logicului "participare mistică cu mediul". comoditate senzorială. negru. activităţi.de roşu (3) → dorinţa de a uita. Compensarea ei: . funcţie practică.

Plasarea ei pe poziţia a II-a → culoarea de dinaintea ei va avea un caracter compensator. VII. nedeterminate. precauţie. subiectul doreşte dragostea exclusivă. A doua alegere se face de obicei mai liber. aplicate la lumina zilei. VII. Pe poziţia a IIa.dacă observăm o schimbare între cele două selecţii. o a doua selecţie. Prognoza este bună când a doua alegere este mai favorabilă şi este proastă în situaţia inversă. aventură. Dacă diferenţele sunt foarte mari. pe cât posibil. Respingerea ei = indică dorinţa subiectului de a participa la tot şi la toate. această a doua alegere rămâne decisivă. subiectul este labil. de teama de a nu scăpa ceva. Normal este să existe o relativă diferenţă între cele două selecţii. Respingerea ei (poziţia VIII) indică gradul de persistenţă chiar cu preţul pericolelor. gri deschis. Dacă pe prima poziţie se află albastru (urmat de negru). Se interpretează a doua selecţie. este mai amorf. Aplicarea completă a testului înseamnă de fapt un material format din 7 planşe iar paşii de administrare şi instrucţiunile sunt după cum urmează: Faza I Planşa I. influenţelor externe. "Cortina de gri” = cheie a problemei conflictuale a personalităţii subiectului . culoarea de pe poziţia a IV-a indicând tendinţele inhibate.Preferarea ei (poziţia I) indică renunţarea subiectului la orice de dragul negativismului. . VI. iar cea de după ea indică tendinţele inhibate în mod anxios. De aceea. Trebuie să aleagă şi a doua oară ca şi când nu ar mai fi parcurs culorile anterior. Dacă pe prima poziţie de află griul (urmat de negru). dar şi diferenţele dintre prima şi a doua selecţie. orice noutate îi provoacă o stare de anxietate. marchează o zonă de limită între ceea ce provoacă tensiune şi relaxare („cortină de gri”). Plasarea ei pe poziţia a III-a indică funcţia compensatoare a culorilor de pe poziţiile I şi II. alb şi un gri intermediar. Aplicarea seriei de 8 culori. Zona neutră pentru această culoare se încadrează în poziţiile V. Dacă nu există diferenţe. Preferarea ei (poziţia I) indică evitarea emoţiilor. mai ales în cazuri incerte. subiectul prezintă o mai mică plasticitate adaptativă. care îi pune în joc defensele eului. Pentru aplicarea seriei standard se cere subiectului o prima alegere etalându-se cele 8 cartoane colorate şi. De exemplu. după o scurtă pauză. deci semnifică reacţia subiectului în faţa unei situaţii noi. prezintă 5 culori acromatice. dacă pe prima poziţie se află roşul (urmat de negru). negru. subiectul e negativist în stare de totală izolare şi abandon. ceea ce indica un grad de anxietate. stresante etc. incapacitatea rigidă de a renunţa. Prima selecţie e considerată ca o confruntare cu ceva necunoscut. mai spontan. Gri – indică o lipsă de tendinţe. negrul indică faptul că subiectul renunţă la absolut orice dacă poate obţine ceea ce este plasat pe poziţia I. el nu a reacţionat la prima situaţie de noutate (cu condiţia ca subiectul să nu cunoască proba). indiferenţă pentru orice şi oricine. Instrucţiuni: "Care vă place cel mai mult dintre cele 5 culori?". Formele de aplicare ale testului culorilor Ca regulă generală. Se explică că nu este vorba despre rememorare. respectiv gri închis. Selecţia a doua va exprima ceea ce este stabil pentru că. liniştea perfectă. respectiv a culorilor standard şi acelor auxiliare. dar cu evitarea luminii puternice a soarelui. Zona neutră pentru această culoare se încadrează în poziţiile V. odată situaţia necunoscută depăşită. aceasta înseamnă exclusivitatea în viaţă pentru cuceriri. Intensifică semnificaţia culorilor de dinaintea sa. VI. planşele trebuie. reacţia va indica condiţia psihică obişnuită a subiectului.

Faza II Urmează aplicarea serie de 8 culori. acelaşi lucru pentru verde.După două alegeri. numărul de posibilităţi date sunt explorate concomitent. Ca materiale se folosesc: Planşa III. purpuriu. funcţia eteronom . "Care culoare vă place cel mai mult dintre cele 8 culori?". Seria pentru roşu. verdelui şi galbenului.nu vă place de loc?". Seria cromatică pentru galben. violet.albastru. la început. funcţia autonom . comportamentul instinctiv. Ordinea de administrare este: I (albastru) . respectiv: investire. I . Seria variaţiilor cromatice ale verdelui indică comportamentul volitiv. În mod similar se vor face alegerile şi înregistrarea rezultatelor la planşele care urmează. ofensivitate (3. doar prima pereche. Se notează pe ultimul loc.D. cu Albastru închis. galben. V şi VI încărcate cu galben. Grila testului are o fereastră care trebuie potrivită pe perechile care urmează a fi expuse pentru a rămâne vizibilă de exemplu. respectiv planşele variaţiei albastrului. Trebuie să aleagă ca şi când nu ar mai fi parcurs planşa anterior. ofensivitate. Planşa II. proveniţi din propria sa stare de excitare psihică şi tensiune neuropsihică. Culorile.P (galben).activă ci şi albul şi de asemenea. acelaşi lucru pentru galben. Planşa VI. comportamentul determinat de dorinţe şi formele relaţiilor interumane. acele nuanţe ale culorilor din planşele IV.activă) şi este atribuită şi nuanţelor culorii standard. maro. D (verde) . Indiferent de planşă. Seria variaţiei cromatice a albastrului indică comportamentul afectiv. psihanalitic de: investire (1. şi care au de asemenea semnul 4. Se continuă pentru următoarea culoare neplăcută. primesc. roşului. prin amestecul cu celelalte 3 culori. O .O (roşu). Planşa IV. Administrarea şi interpretarea . Planşa VII. se întreabă: "Care dintre culorile rămase vă place cel mai puţin . a culorilor fundamentale albastru şi galben. se recomandă instrucţiunea: "Care culoare nu vă place de loc?" şi se notează numărul ei în poziţia a VIII-a.gradaţiile griului. Faza III Alegerile pe perechi.P. gri intermediar. Caracterul conştient al actului de alegere este determinat de faptul că trebuie să aleagă între diferite calităţi cromatice sau între diferite tonuri ale aceleiaşi calităţi. Seriile celor 4 culori fundamentale indică tendinţele de bază ale impulsurilor. Aceste culori standard.activă) şi proiecţie (4.şi se notează numărul ei pentru poziţia a VII-a. ofensivitate. proiecţie. funcţia eteronom pasivă). semnificaţia culorilor este. odată cu celelalte trei nuanţe posibile. defensă (2. Se explică că nu este vorba despre rememorare.pasivă). conform funcţiei for au şi un registru de acţiune. denumit pătratul de funcţie care ne dă baza structurii caracterului. acelaşi lucru pentru roşu. Se obţine un patrulater de inter-influenţe. în 6 combinaţii posibile. atributul funcţiilor acestora. prezintă albastru standard cu cele 3 variante tonale cu semnificaţia defensă. tip grilă. Reacţiile de alegere ale subiectului faţă de diferite planşe dau posibilitatea unor delimitări foarte nuanţate. De asemenea. cum îşi evaluează dispoziţia de moment şi cum se simte sub influenţa unor stimuli relativ neutri .O. proiecţie. verde . defensă. Pe planşele care urmează există câte 2 culori perechi. autonom . După a V-a culoare aleasă preferenţial. cu instrucţiunea: "Care dintre cele 2 vă place mai mult?" La fel se va proceda cu toate cele 6 perechi posibile de combinat între cele 4 culori fundamentale. D . Planşa V. Evaluarea seriei gri indică felul cum se simte subiectul în situaţia actuală. În cazul unor evaluări speciale pentru diferenţierea interpretării se reia administrarea seriei de 8 culori. "Care este următoarea culoare cea mai antipatică?" . respectiv locul IV.P. negru. cu cele 4 culori fundamentale în cele 6 combinaţii. I . Nu numai galbenul standard indică orientarea eteronom .

Fiecare culoare trebuie aleasă în sine. Se observă comportamentul mimico .specifice pentru varianta standard. Culoarea de pe poziţia V indică o stare latentă. primeşte semnul + • a doua grupă sau numai una. 7 posibilităţile latente trebuinţă refulată. altele mai închise. VII indică tendinţele care sunt inhibate. a cărei satisfacţie ar atrage 8 prejudicii pentru subiect Culoarea de pe poziţia I indică. nu are voie să-şi imagineze în locul celor etalate. De exemplu negrul însemnă doliul". 6. "Depinde doar de dispoziţia celui care alege".VIII Locuri Semnificaţie propensiunea subiectului către acea funcţie. cea de la început. Culoarea de pe poziţia a II-a indică scopul pentru care se străduieşte subiectul. Administrare. inconştientă. sau doar una. suspendate. "Trebuie să ştiu în ce scop aleg". "Unele culori sunt preferate sau respinse pentru că amintesc de ceva. Subiectul lucrează complet independent: nu i se sugerează. nu se răspunde la întrebări suplimentare şi nici nu este grăbit să ia o decizie. uneori reprezintă mijlocul prin care se compensează anxietatea dată de culoarea plasată pe poziţia VIII. Astfel. Culoarea de pe poziţia VIII indică o trebuinţă refulată conştient. iraţională. simbolizează mijlocul necesar pentru a atinge un anumit scop. seria de 8 culori.gestic şi verbal al subiectului. Subiectul se referă strict la culoarea pe care o vede etalată. instructaj Subiectului i se prezintă etalate cela 8 culori standard şi i se cere să indice care dintre ele este cea mai plăcută pentru el. autorul indicând pentru remarci precum cele de mai jos o situaţie de inhibiţie ce reflectă tendinţa spre performanţe. Culorile de pe poziţiile III şi IV indică modul de a trăi. replici de tipul: "Îmi plac toate culorile". "Nu îmi place nici o culoare în mod deosebit". culorile cele mai echilibrate ca încărcătură 3 şi 4 libidinală 5 şi 6 îndepărtare. Nu le alege pentru combinaţii cromatice. În astfel de situaţii . respectiv când culorile vitale sunt plasate la început iar cele secundare spre final: • prima grupă de două culori. Grupările Singura situaţie în care grupările împart culorile două câte două este situaţia de normalitate. Culorile de pe poziţiile V. a unui etalon obiectiv. sau cel mai puţin!" Cotare Se cotează ambele selecţii iniţial în mod independent. latente şi care pot izbucni oricând. dar fără încredere în sine: subiectul se îndoieşte de posibilităţile de a obţine aceste performanţe prin forţe proprii şi recurge la obţinerea unor repere obiective. instructajul devine: "Precis puteţi să-mi spuneţi care culoare nu vă place de loc. arată o investiţie 1 şi 2 puternică la nivelul ataşamentului participare obişnuită. Semnificaţia celor 8 poziţii: I . sau ultima culoare primeşte semnul – . lucruri etc. sau îşi maschează nesiguranţa prin evitare. mai frumoase etc. Culoarea de pe poziţia VI indică o tendinţă refulată inconştientă. Culorile nu se raportează la alte obiecte. situaţia în care subiectul simte că se află. primeşte semnul x • toate culorile rămase în mijloc primesc semnul = • ultima grupă. Culoarea de pe poziţia VII indică o trebuinţă nesatisfăcută. VI. latenţă 7 şi 8 respingere sau reprimare 1 mijlocul ales de subiect pentru alegerea scopului 2 scopul 3 şi 4 situaţiile în care subiectul se simte bine 5.

roşul. Se caută în tabel grupările: +4+6 . Dacă această culoare este pe locul II sau III. Culorile de după +. maro sau negru este pe poziţiile I. VII. reprezintă o subdezvoltare a funcţiei respective în structura personalităţii. Dacă una dintre culorile gri. +4-6. +4-0. Atunci putem considera că această culoare. • 7 este culori auxiliară care nu are o poziţie normală şi se notează cu +. • 4 este culoare compensatorie şi se notează cu +. atunci aceasta şi toate culorile de după ea se notează cu . Se caută în tabel grupările: +4+5. este sub-dezvoltată şi acţionează ca o sursă de anxietate şi tensiuni interioare. +4-7 45712306 + ++ x x . ambele serii trebuie citite separat în tabel. • pentru 2 şi 0 sensul este de latenţă. II. este compensatorie. • violetul ca poziţie nu intervine direct în jocul de tensiuni şi compensări. Astfel. III. ceea ce face ca şi funcţiile reprezentate de culorile verde. primesc întotdeauna x. Dacă o culoare vitală este pe poziţiile VI. +4-3 Când sunt necesare evaluări speciale autorul recomandă examinarea celor 8 culori pentru a analiza dacă şi ce schimbări apar de la prima la a doua alegere. De exemplu: x x = ++x===-- . culoarea plasată pe primul loc este cea care este exacerbată. De exemplu: 4 6 512 0 3 7 ++ x x= = . să fie exacerbate.• 3 este culoare respinsă şi se notează cu –. respectiv este generatoare de anxietate. respectiv albastrul. • 4 compensează 3 şi se notează cu + cu sensul de exacerbare a acestei funcţii. Dacă o culoare participă la 2 grupe. Dacă. -0-6. sau acele culori vii plasate la final. adesea avem situaţia în care o culoare vie se află plasată pe ultimele trei locuri ale selecţiei. -3-7. x5 x1. -3-0. Astfel. perechile care se păstrează se încercuiesc. 1. Dar. Compensativ. este amplificată. semnele algebrice ale selecţiei I se deosebesc de selecţia a II-a. x1x2. de exemplu. şi albastru 1. următoarele două culori. dar este în primele 3 poziţii şi se notează cu +. una în prima selecţie şi alta în a doua. doar culoarea de pe locul I. apare astfel o tensiune cotată cu +. VI. reflectă de asemenea tensiuni şi o stare de anormalitate. toate culorile dinaintea ei primesc cotarea +. maroul fiind pe o poziţie vitală. 2. dar întrucât urmează după o culoare vitală respinsă se notează – . • 7 face ca şi culoarea din faţă să primească semn +. +5+7. VII. deci exacerbată ca atitudine.• 3 este culoare respinsă se notează cu –. • după ultimul + se pun x x. • 7 este culoare auxiliară dar este precedată de o culoare vie respinsă şi se notează cu –. VIII. De exemplu: 12654703 +++xx==În selecţie. atunci va purta semnele algebrice corespunzătoare grupului unde s-a produs schimbarea. culoarea 3. • 6 este culoare auxiliară. În mod normal..Oricare altă situaţie înseamnă ieşirea din echilibru. = . în urma grupării. • 0 şi 6 sunt culori auxiliare şi se află pe poziţiile VII şi VIII. aceasta înseamnă exacerbarea sensului acelei culori. 5 şi 1 se notează cu x pentru că urmează după +. VIII.fiind considerate ca încărcate de tensiuni. III. =2=0.

53416027 43516720 + +x = = = = x - .

=7 =2.În acest caz grupele în funcţie de care vom consulta tabelele de interpretare vor fi: +3 +1 .Adoptând regulile de grupare şi notare. x1 x5 . se va descoperi uneori că două culori ale unui grup dintr-o selecţie s-au separat. apărând singure şi nepereche.Tabelele de interpretare trebuie să fie consultate. putem ajunge la cazuri în care culorile selecţiei I şi II sunt notate cu simboluri diferite: + + x = = = = selecţia I: selecţia II: + x x = = = . . =4 =0 . Există de asemenea în plus grupele +3 –6 şi +3 –2. culorile singulare vor fi introduse într-un pătrat: + x x = = = = selecţia I: selecţia II: + + x x = = . în acest caz. -2 –6. s-au împrăştiat în altă selecţie.Se pot marca cu încercuiri perechile acolo unde ele rămân laolaltă în ambele selecţii: selecţia I: selecţia II: + x x = = = . pentru semnificaţiile aferente atât grupului cât şi celor două culori singulare. în care caz ambele trebuie să fie interpretate şi protocolul notat ca mai jos: + + x x = = = = selecţia I: selecţia II: + + = = = = x x . Când se întâmplă astfel. După grupare. Interpretările vor fi pentru: + 3 +2 şi pentru +3 –2.Un număr poate fi comun la două grupuri funcţionale diferite.

. ceea ce se constituie într-o “sursă de stres” care conduce la anxietate. litera C trebuie să fie scrisă sub cifra din prima poziţie de ori de câte ori A apare la sfârşitul şirului. Totuşi.Diagnoza gradului de anxietate / anormalitate Se acordă puncte în funcţie de dramatismul situaţiei: Dacă o culoare vitală este pe poziţia VI se acordă 1 punct (notat în manualul testului !) Dacă o culoare vitală este pe poziţia VII se acordă 2 puncte (notate în manualul testului !!) Dacă o culoare vitală este pe poziţia VIII se acordă 3 puncte (notate în manualul testului !!!) Dacă o culoare secundară este pe poziţia III se acordă 1 punct (notat în manualul testului !) Dacă o culoare secundară este pe poziţia II se acordă 2 puncte (notate în manualul testului !!) Dacă o culoare secundară este pe poziţia I se acordă 3 puncte (notate în manualul testului !!!) Subliniem că în toate aceste grupări şi ponderări conform gradului de dezechilibru. este considerată a fi mai mult sau mai puţin “normală”. Dacă o culoare de bază este respinsă (adică este plasată dincolo de poziţia 5= aceasta înseamnă că acea culoare a rămas nesatisfăcută.. Toate respingerile care reprezintă surse de anxietate sunt în plus notate prin plasarea literei A sub “–“.. Extremele: 3 puncte Poziţiile 2 .AAA Compensarea Dacă o sursă de stres nu este conştientizată.. gri. Când se remarcă alegeri “anxioase”. Când nu apar astfel. negru) implică o atitudine negativă în faţa vieţii. trebuie de asemenea notată cu “–“. 7 sau 8. acest lucru poate fi considerat ca o respingere şi se notează cu “–“. Exemplu: . roşu sau galben) se găseşte în ultimele 3 poziţii ale şirului (poziţia 6. culorile din poziţiile 7 şi 8 vor fi notate tot cu “–“ şi vor fi privite ca respingeri care produc un anume grad de anxietate.7: 2 puncte Poziţiile 3 . 8). . Atunci. Datorită acestui fapt. Dacă oricare dintre ele apare în primele trei poziţii ale secvenţei de opt alegeri. Aceste culori şi oricare altele care le-ar precede în şir trebuie notate cu “+2” sub care se notează litera C. poziţia I poate să fie ocupată de una din cele 4 culori fundamentale. ea neproducând nici o schimbare.. verde..3 6 7 . maroul sau negrul să apară pe una dintre primele poziţii fără ca o culoare fundamentală să apară în poziţiile 6. deşi compensaţia a fost cerută de sursa de stres şi este reprezentată printr-o culoare fundamentală. orice substituire compensatorie implică o îndepărtare de comportamentul optim datorită caracterului său obsesiv care împiedică libertatea de a evalua condiţiile existente şi de a acţiona în mod corespunzător. chiar dacă acesta ar fi locul obişnuit de apariţie al culorii respective. cel puţin în primele 5 locuri. într-un protocol de test normal. atunci nu numai că este prezentă o compensaţie. Pentru a atrage atenţia asupra acestui fapt. Orice culoare care apare după ea în şir. de aceea.. Exemplu: 3 4 0 . culoarea mov rămâne neutră.+ + + CCC Uneori se va întâmpla ca griul. 7.6: 1 punct Anxietatea Cele patru culori fundamentale reprezintă trebuinţe psihologice de bază. ele trebuie să apară la începutul şirului sau. culoarea aflată în poziţia 8 trebuie privită ca alegere “anxioasă”.. când una dintre culorile de bază (albastru. dar este şi implicat un grad specific de comportament exagerat. În acest caz. dacă o culoare de bază apare în poziţia 6. Compensarea exagerată Preferinţele pentru aşa-numitele culori acromatice (maro. acesta este un indiciu al prezenţei unor anumite deficienţe care pot fi considerate cu atât mai serioase cu cât poziţia culorii fundamentale este către sfârşitul şirului. ea va duce la apariţia unui comportament compensator care este indicat în test prin culoarea aleasă în prima poziţie. Astfel.

a condus spre deteriorări patologice ale condiţiei cardiovasculare. ceea ce înseamnă că individul este capabil să persevereze în ciuda opoziţiei sau dificultăţilor. Astfel.! Când o culoare secundară apare în poziţia 2 . scopul este ridicarea aprecierii personale şi a statutului său în ochii altora.. negrul şi albastrul închis. Dacă un protocol prezintă grupul 3 şi 4 (sau 4 şi 3) la sau spre unul dintre capetele selecţiei.0 6 5 1 3 4 2 7 7 0 6 1 5 2 4 3 + + + x x . interesantele posibilităţi care pot completa munca prezentă.!! Când o culoare de bază apare în poziţia 8 . În prima situaţie. vor fi depăşite până când sarcina va fi realizată. capacitatea de a proiecta şi a privi înainte spre rezultatul viitor al activităţii. maro. putem interpreta că scopul va fi bine integrat şi realizat. prin notarea cu ! a sursei de stres. Rolurile pe care le joacă acestea pentru a menţine această disponibilitate spre activitate eficientă sunt astfel definite de autor: "verdele" permite elasticitatea voinţei.C C C A A A !!! !! ! ! !! !!! Dintre informaţiile psihologice pe care le oferă testul conform datelor de cercetare sunt importante în diagnoză cele legate de condiţia fiziologică a organismului. testul oferă şi date despre instabilitatea sistemului nervos autonom şi a posibilelor tulburări cardiologice. galben) apare în poziţia 6 . De exemplu. instabilitatea nu numai că este o condiţie actuală dar se poate considera că a atins deja un grad de acumulare şi. indică priorităţile personale prin prisma cărora individul preferă să abordeze sarcina.! Când o culoare de bază apare în poziţia 7 . autorul recomandă observarea asocierii dintre cele mai strălucitoare culori. la îmbunătăţirea aprecierii de sine. negru) apare în poziţia 3 . spre noile. "roşul" permite forţa voinţei. prin funcţiile pe care le reprezintă.. În afara semnificaţiilor pe care le poate determina poziţia culorii maro. după următoarele reguli: Când o culoare de bază (albastru. concomitent cu grupul 7 şi 1 (sau 1 şi 7) aflat la sau spre celălalt capăt.Intensitatea anxietăţii este considerată a fi relativ mare atunci când culoarea fundamentală se află în poziţia 8 şi relativ mică atunci când aceasta se află în poziţia 6. ideal aceste culori ar trebui să stea alături. Culoarea din grupul celor trei care este prima aleasă. demonstrând că acesta este tipul de activitate pe care persoana vrea să o facă. galbenul şi roşul şi cele mai întunecate. când stau la început. verde. "galben" permite satisfacţia spontană în acţiune. implicit. indiferent de ordinea lor. în abilitatea organismului în general şi psihismului în particular de a menţine optimul de eficienţă în timp. galben şi verde intervin. putem presupune prezenţa instabilităţii autoreglării. fie că apar la începutul selecţiei sau spre sfârşitul ei.!!! Exemplu: !!! !! ! !! C C A A A + + x x = . într-un protocol. roşu.!! Când o culoare secundară apare în poziţia 1 . Când 3 şi 4 se află la început iar 7 şi 1 la final.!!! Pentru măsurarea intensităţii compulsiei asociate de compensaţii se adoptă o metodă similară: Când o culoare secundară (gri. pornind de la cercetări asupra efectelor anabolice şi catabolice ale luminii şi întunericului care evidenţiază relaţia dintre trebuinţele somatice şi alegerea culorilor întunecoase sau luminoase. consecutiv. Din acest motiv sunt denumite "grupul muncă" şi. sau apariţia dificultăţilor şi problemelor au un efect minor într-o astfel de condiţie psihologică. această instabilitate este actuală dar putem presupune că nu a atins stadiul de unde am putea-o defini ca gravă. În situaţia în care grupul întunecos este la început iar în final cel al culorilor luminoase. trei dintre culorile de bază. dacă . pentru că persistenţa îl ajută la îndeplinirea sarcinii şi. Perioadele lungi de muncă. Aceasta permite adoptarea unei metode simple de măsurare a acestei intensităţi. roşu. De asemenea. dacă este verde. care cere acţiune şi elasticitate. satisfacţia care apare din adaptarea pe situaţie.

într-un protocol putem detecta mai multe culori marcate cu C şi mai multe culori marcate cu A.este roşu. Deci prin marcarea A şi C. se observă că nici în prima. în măsura în care există o tendinţă spre mobilizare interioară spre a face faţă provocărilor. spre implicare. Deşi semnificaţia nu este atât de importantă ca pentru problema actuală. Vorbim desigur de o "încercare de rezolva" şi nu de "rezolvarea" problemei. +4-4. Existenţa unei trebuinţe fundamentale nesatisfăcute. elementul de sprijin pentru construirea unui demers terapeutic. implicit. simbolizată de albastru. de tipul +3-3. Grupul 42 este alături şi în prima şi în a doua situaţie. pe pune în evidenţă "problema actuală" sau conflictul şi. scopul este să simtă că a câştigat luptând pentru un lucru pentru care este decis să lupte. în a II-a respingerea se referă la roşu. Acest gest este însă lipsit de durată şi de eficienţă reală pentru muncă. +2-2. să subliniem că starea nevrotică a subiectului poate răspunde la terapie. anxietate care determină o încercare de a opera cu ea într-o manieră compensativă. galbenul. acolo unde este vorba despre A şi C. compensativ fiind pusă în joc funcţia afectivă. sau doar două sunt alături iar a treia este distală. din perspectivă prognostică. pune alături culoarea de pe prima poziţie cu culoarea de pe ultima . prognoza în legătură cu eficienţa în tipul de muncă sau activitate în care este angajat subiectul nu poate fi favorabilă şi este necesară examinarea ambelor selecţii pentru a înţelege în ce fel s-a schimbat "grupul muncă" în perioada scurtă cât a trecut între ele. împreună cu acea compensaţie prin care persoana încearcă rezolvarea ei. În situaţii de criză subiectul abordează tensionându-se spre activism. spre activism. Când aceste trei culori nu stau împreună. care sunt o sursă de tensiuni inconştiente legate de neîncrederea în viitor şi în sine. Indiferent dacă este reprimată conştient sau nu.. fugă de agitaţiile şi stimulările cotidiene. Această combinare între sursa de stres şi modul a lucra cu starea de tensiune căreia îi dă naştere constituie. Culoarea respinsă şi anxietăţile relevate de test indică sursa de stres pe care persoana nu vrea să fie nevoită să-i facă faţă. ! C AA Total: 2! + x x = = . în termenii testului. Cuplul extremelor este indicaţia pentru cea mai puternic resimţită problemă. chiar problema. reprimarea conduce la o nelinişte.. iar cuplul celor de pe poziţiile mai apropiate de centru. cea mai slab resimţită problemă actuală.C C AAA ! ! !! Total: 5! Din exemplul de mai sus. +1-1. indică faptul că în place să se proiecteze în ceva pentru care interesul lui va creşte. nici în a doua selecţie grupul nu este intact. De exemplu. sensul este această instabilitate a atitudinii subiectului legată de semnificaţia culorii. indică tipul de conflict implicat. Cea mai semnificativă problemă actuală va fi cea care. în măsura în care subiectul trăieşte de fapt un tip de epuizare. Este însă important.3 1 6 5 4 2 7 0 1 6 5 2 4 0 7 3 + + x x = = = . vitalitatea roşului este repede epuizată chiar dacă se resimte o presiune uşoară chiar concentrarea pentru a realiza selecţia este suficientă pentru a produce această cedare.dacă acestea constituie astfel de evenimente. Ambivalenţa constituie o categorie specială. De fapt. Dacă în prima selecţie roşul este plasat la început şi are semnificaţia unei compensări faţă de respingerea galbenului. Interpretările care alătură culoarea cu sens compensativ (+) şi culoarea cu sens anxiogen (–) se referă deci la componentele "problemei actuale". indicând prin poziţionări mai degrabă o nesiguranţă a subiectului în legătură cu aceste funcţii. în care se exprimă situaţia în care o culoare vitală marcată cu C în prima selecţie se găseşte marcată cu A în a doua selecţie. Domeniile de aplicare .

1930. Prezintă 41 cuvinte stimul ce evocă impresii afective precum încrederea în sine. pentru studiul factorilor afectivi ai inteligenţei. Etalonarea testului a indicat că există o tendinţă a răspunsurilor de a se concentra în 70% dintre situaţii pe o categorie de culori. prima întâlnire. pune la punct Testul de pictură cu degetele. subiecţii având la dispoziţie culorile albastru. 1960). ruşinea. maniera (cu un deget. în studierea conflictelor conjugale. 2 pe 3 cm în 4 rânduri de 4 pătrate. localizarea). Experimental se remarcă o echivalenţă a următoarelor culori: roz cu oranj. Subiectul primeşte pătrate de hârtie cu 24 de nuanţe diferite care ţin de 10 culori fundamentale. oboseala etc. alb. Sunt considerate astfel culori ale extraversiei roşu. roşu. prin aducerea funcţiilor deficitare sau exacerbate spre normal. culorile reglării. brun. testul şi-a extins aplicabilitatea aproape pentru fiecare domeniu al psihologiei. În psihologia educaţională. Simbolismul culorilor a atras şi pe alţi creatori de probe proiective. culorile psihismului de profunzime. Piramida culorilor are 5 etaje şi cuprinde 15 spaţii pătrate. viitorul. dar şi în psihologia clinică: psihiatrie. testul este util pentru determinarea bazelor afective ale educabilităţii dificile. închisori. iniţial testul a fost utilizat pentru orientarea şcolară şi vocaţională. subiectul alege culoarea care exprimă impresia afectivă evocată de cuvânt. studiul efectelor culorii asupra emoţiilor. Interpretările se fac în raport de atitudinea subiectului faţă de culoare (alege. destinul. Testul de Simbolism al culorilor. Combinaţii cromatice preferate şi sau respinse caracteristice în performanţele intelectuale: +3 +4 -5 denotă gândire clară stimulată de varietate +2 +6 -1 indică o tulburare a intelectului datorate factorilor de natură afectivă (Preiswerk. purpuriu închis. maro şi negru. roşu. timpul de execuţie este liber. Dintre numeroasele studiil. 16 pătrate colorate. 1956. În psihologia muncii. alb. respinge. De asemenea. verde. În urma numeroaselor aplicaţii şi experimentări. Varianta completă a testului este utilă pentru demersurile terapeutice pentru că. Dintre domeniile de aplicare. inventează Testul piramidei culorilor. 1956. galben. cu ambele mâini etc. De exemplu.8 desene pe şedinţă. albastru şi violet. verde. negru. În timp ce experimentatorul citeşte lista de cuvinte la 15 secunde fiecare. sunt autori care decelează particularităţi legate de vârstă. Cercetările lui Shaw indică anumite organizări ale conţinuturilor desenelor în funcţie de principalele sindroame psihopatologice. Shaw. sanatorii. testul a fost utilizat şi în consilierea de familie şi de cuplu. aranjând piramidele astfel pentru a le face cât mai frumoase posibil. Prezintă o planşă cu culori. în măsura în care aduce informaţii fundamentale dar şi de detaliu privind structura şi funcţionarea personalităţii nevrotice. portocaliu şi galben.Testul are valoare diagnostică şi prognostică ridicată. gri. Alte teste care utilizează semnificaţia culorilor . Pentru psihologia genetică. Se realizează 3 . amestecă. maro. mai ales în fenomenul îmbătrânirii. culorile introversiei. negru. Răspunsurile sunt clasate în 9 categorii.). verde deschis. s-a evidenţiat sindromul trebuinţei succesului profesional: +3+ 2 -5 Sunt numeroase studii clinice şi psihiatrice care evidenţiază tendinţa unor culori de a se grupa într-un mod ce apare caracteristic pentru anumite diagnostice. limitele spaţiale. galben. Pfister. De asemenea. gri. 1946. comportamentul în sarcină şi verbalizările subiectului. pentru psihologia generală. violet şi purpuriu. regretul. care va fi pus la punct în 1951 de Heiss şi Hiltman. albastru şi verde. Testul de simbolism al culorilor şi Testul piramidei culorilor ne apar semnificative prin modalităţile distincte de interpretare. dovedită în numeroase cercetări experimentale. Osonai şi Matsuoka. Testul de pictură cu degetele. Se cere subiectului să compună 3 piramide succesive. poate orienta psihoterapeutul spre direcţii specifice pentru reechilibrarea funcţională.

Interpretarea are ca ipoteză că organizarea structurii piramidei are sens pentru organizarea personalităţii, iar afectivitatea subiectului este echivalentă culorilor organizate. Culorile sunt clasate în 4 categorii în funcţie de numărul de alegeri în cele trei piramide; culoarea aleasă în toate cele trei este un indice de constanţă; culoarea aleasă în două, este un indice de constanţă relativă; culoarea aleasă într-o singură piramidă este un indice de agitaţie iar culoarea sau culorile nealese, sunt indice de evitare. Suma primelor trei situaţii indică gradul de sensibilitate, de deschidere al subiectului. Suma situaţiilor II şi III indică labilitatea afectivă; situaţia a III-a supra situaţia a IV-a gradul de excitabilitate, iar situaţia I supra situaţia a IV-a atitudinea faţă de lumea exterioară. Semnificaţia simbolică a culorilor este determinată de autor bazându-se pe mai multe aspecte: porneşte de la tradiţia populară, apoi o supune cercetării statistice şi celei experimentale. Interpretarea culorilor trebuie să fie configuraţională şi nu prin adiţionarea de semne separate. Heiss şi Hilman, perfecţionând testul, cer subiectului să construiască şi 3 piramide urâte care exprimă tendinţele inconştiente refulate de subiect. De asemenea, diminuează diversitatea nuanţelor de la 24 la 14, păstrând culorile fundamentale dar reţin doar 2 nuanţe pentru roşu, verde, albastru, violet.

V. TEHNICA DESENULUI: TESTUL PERSOANEI, TESTUL FAMILIEI ŞI TESTUL ARBORELUI

Desenul ca modalitate de expresie
Asemeni muzicii şi dansului, desenul permite omului să se exprime fără cuvinte, să dea sens lumii sale interioare fără să traducă în concept, îi permite să vorbească lumii, existenţei, celuilalt şi sieşi, despre sine, cel de acum şi cel de totdeauna printr-o modalitate care reuşeşte să reţină în concretul desenului, sunetului sau mişcării, atât ceea ce este exprimabil verbal, dar şi înţelesuri trăite dar inexprimabile prin cuvinte. Desenul este o astfel de organizare şi ordonare în care eul reuşeşte să dea sens unor conţinuturi adesea iraţionale fără a pierde prea mult din ceea ce, acum şi aici, nu reuşeşte să descifreze, îi rămâne misterios, nelămurit, dar foarte real atâta vreme cât pentru propria fiinţă există. Am încercat să surprindem, astfel, definirea pe care Jung o dă simbolului ca sinteză vie între funcţia ordonatoare a conştiinţei şi funcţia transcendentă a inconştientului. Desenul, ca tehnică proiectivă, se adresează acestei esenţe creatoare a omului, indiferent dacă este construit de un copil sau de un adult. Utilizarea desenului pentru a putea studia şi trata problemele emoţionale ale adultului şi ale copilului a fost introdusă de C.G. Jung, autorul a numeroase prezentări de cazuri şi a unui cadru interpretativ bine documentat empiric. De-a lungul vieţii şi a practicii sale terapeutice, Jung a continuat să deseneze şi să ceară subiecţilor să deseneze, uneori pentru a-şi exprima visele, alteori pentru a exprima ceea ce era dificil de surprins prin descrierea în cuvinte, lumea interioară de imagini puternic încărcată afectiv. Metoda sa nu era reductivă, nu reducea prezentul la trecutul persoanei. Jung diagnostica, prin această abordare sintetică, simbolică a desenului, spre ce conducea această viaţă interioară, conţinuturile ei, problematica specifică preznetului şi viitorului persoanei. Pentru Jung, ca psihoterapeut, nu analiza imaginilor în sine este importantă, ci încurajarea persoanei să se exprime prin aceste imagini şi să le urmeze pe măsură ce acestea i se revelă, se desfac din propria interioritate. Într-o anumită măsură, eul se dă la o parte pentru o scurtă perioadă pentru a permite mişcărilor şi imaginilor inconştientului să emeargă. În desen, ca şi în joc, dincolo de regulile grafismului şi de limitările paginii şi exprimării cu ajutorul unui instrument, creionul, persoana va lucra adesea spontan asupra temelor fanteziei - fantasmei care au relevanţă directă pentru lupta sa psihologică. Multe dintre desenele libere ale persoanelor cu probleme emoţionale vor exprima teme implicând polaritatea sau opoziţia pe care o trăieşte ca insurmontabilă în viaţa sa conştientă, căreia nu-i găseşte nici o soluţie raţională. Astfel de opuse integrate prin simbolismul grafic sunt viaţa şi moartea, masculin vs. feminin, afectivitate vs. autoritate, mamă vs. tată, dragostea şi nevoia de afectivitate vs. ura şi distructivitatea. Astfel îşi proiectează blocaje care sunt dominante în prezentul vieţii sale şi care au sens pentru dezvoltarea sa viitoare, blocaje care nu permit instinctelor normale vitale să se manifeste, umanizeze şi integreze în viaţa individului. Forma desenului ca şi conţinutul său au semnificaţie personală şi în acest registru trebuie urmat sensul lor, la fel cum simbolul prezintă o virtualitate de semnificaţii articulate în jurul unui sens dominant, trebuie descifrate conotaţiile personale alături de cele caracteristice. Combinaţiile de teme sunt sub dominaţia unei constelări determinante a inconştientului, formate din conţinuturi caracteristice, fantezii, impresii şi asociaţii libere şi condiţionate, amintiri de trăiri mai mult sau mai puţin ordonate de intervenţia modelatoare a consemnului, respectiv a eului. Din moment ce inconştientul se exprimă prin imagini, limbajul desenului este un mod mult mai direct şi autentic pentru exprimarea problemelor de la acest nivel. Analizând funcţia desenului ca tehnică proiectivă şi terapeutică pentru copii, Wildoecher distinge 4 nivele în exprimarea caracterului şi afectivităţii:

- valoarea expresivă a desenului, gestul grafic, modul în care copilul tratează suprafaţa albă a colii, alegerea formelor şi culorilor care exprimă aspecte ale stării emoţionale; - valoarea proiectivă propriu-zisă, prin stilul general al figurii care exprimă anumite dispoziţii fundamentale ale modului cum trăieşte lumea şi relaţia cu obiectele acesteia; - valoarea narativă a desenului; prin desen copilul îşi dezvăluie centrele de interes, tensiunile, grijile, gusturile; - valoarea simbolică, prin intervenţia unor procese şi mecanisme defensive care relevă natura temelor inconştiente. Planul inconştient nu dispune de procedee expresive caracteristice astfel că alegerea culorilor, trăsăturile desenului, tema desenului ales liber pot avea la origine acest plan interior inconştient, cu un tip de motivaţie complementar, uneori opus celui conştient. În acest sens, psihologia analitică, asemeni psihanalizei, insistă asupra analogiei dintre desen şi vis, dintre desen şi joc ca spaţiu unde exprimarea energiilor liber conduce la exprimarea realităţii interioare prin simboluri. Acest lucru este evident la copiii mici, unde eul insuficient de coerent şi puternic nu poate dirija coerent exprimarea grafică. Desenul apare surprinzător prin faptul că pe măsură ce ei desenează şi povestesc, tema desenului se poate schimba, modificând sensul iniţial al desenului. Procesul devine incomprehensibil dacă nu este pus în legătură cu dinamica comentariilor copilului pe parcursul desenării. Analiza conţinutului acestor desene ne poate conduce spre experienţele care au stat la originea alegerilor sale şi la fanteziile pe care imaginaţia sa le proiectează pe scena desenată. Într-o măsură mai mică, acest tip de dinamică se poate regăsi şi la adultul care reuşeşte să deseneze "mai liber", direcţionându-şi mai puţin exprimarea grafică şi păstrând pentru un moment ulterior operaţia conştientă de a da sens. Desenul este o reflectare a procesului de gândire şi fantazare şi a modificărilor survenite în mintea copilului; pe măsură ce desenează, gândirea încearcă să menţină tema iniţială, iar fantezia încearcă să aducă temele interioare în prim planul trăirii. Desenul apare astfel ca o sursă de noi asociaţii care modifică cursul realizării lui. Anumite transformări sau adăugiri pot fi generate de exemplu de faptul că un detaliu din desen apelează la reprezentarea unui obiect. Alt factor al schimbării este dat de interpretările secundare care corijează sensul iniţial al desenului, datorită fie analogiilor morfologice, fie unei erori care poate transforma un detaliu într-alt ceva decât ceea ce s-a intenţionat iniţial: un personaj masculin se poate transforma într-unul feminin pentru că desenarea unui pectoral prea pronunţat îi evocă sânii, un pantalon prea larg evocă o fustă etc. Elaborarea desenului apare ca un compromis între două tendinţe, una favorizînd schema grafică iniţial gândită, cealaltă transformările, schimbarea, adăugirile etc. Dominarea primei tendinţe şi a gândirii conduce la un desen schematic, prea puţin expresiv. Dacă domină cealaltă tendinţă, desenul va purta încărcătura proceselor inconştiente. Lagache consideră că fantasmele exprimate în desene sunt mici naraţiuni "concrete şi particulare" care enunţă o relaţie dintre un subiect şi un obiect, sau între diferite "obiecte", naraţiuni similare unei scene dramatice cu mai multe personaje. Fantasma este de fapt o relaţie între subiectul care o gândeşte şi obiectul care se află inclus în ea. De exemplu, dacă găsim în desenul liber al unui copil tema recurentă a unei fiinţe lipsite de apărare care este devorată de o alta atotputernică şi monstruoasă, în spatele acestei teme se află o fantasmă, iar acestei fantasme îi corespunde o dorinţă inconştientă. Prin fantasmă, copilul se identifică cu unul dintre cele două personaje, sau posibil este el însuşi scindat periculos între cele două ipostaze. Fantasma este o dramă în care se găseşte o dorinţă şi raportarea lui alter ego la această dorinţă. Prin evocarea dramei, subiectul îşi va asuma toate peripeţiile care se desfăşoară în sufletul său. Desenul este o tehnică proiectivă care apelează la spontaneitate, provoacă exprimarea sentimentelor şi dinamica interioară fără a recurge la cuvinte, restrângând acţiunea constrângătoare a intenţionalităţii conştiente.

şi Testul Francoise Minkowska. F. sistematizând observaţiile proprii şi ale altor autori. “Vă rog să faceţi desenul unei persoane”. examinatorul îl roagă pe subiect să deseneze o persoană de sex opus. desene stilizate. În 1949. care implică diagnosticarea tipologică. precum Bandoin. A. pentru aspecte de normalitate şi diferite modalităţi patologice.Persoană. Tot ca teste pentru măsurarea nivelului inteligenţei prin desen sunt mai cunoscute Testul Fay ]n care se cere desenarea unei doamne care se plimbă prin ploaie. publică în 1952 un "Catalog de interpretare calitativă a H. Machover. în 1963. W. Buck. M.Berge. 1928. Acest lucru a determinat în parte evoluţia ideii desenării unui om spre structurarea unui test proiectiv. Urban. publică un "Catalog de analiză interpretativă pentru testul Desenaţi o persoană". a avut pentru prima oară ideea de a se servi de desenele libere ale copiilor. precum şi timpul de execuţie. În Franţa. I.P". sau i se poate cere să încerce un alt desen. Examinatorul va observa comportamentul subiectului. Human figure drawing. precum şi ipotezele interpretative. schematice. examinatorul mulţumeşte şi marchează data şi ordinea desenelor. se poate întreba subiectul dacă a terminat reprezentarea unei figuri umane.TESTUL PERSOANEI Istoric Testul desenului unei persoane umane a început în anii 1926 când Florence Goodenough publică testul Desenaţi un om pentru diagnoza capacităţii de gândire conceptuală şi a capacităţii de observaţie a copiilor. J. Dolto-Marette. şi standardizând în bună măsură modul de administrare pentru copii şi pentru adulţi. să o aşeze şi utilizeze după cum doreşte. Descriere şi administrare Varianta Machover Karen Machover utilizează testul în 1949 ca o probă proiectivă. în funcţie de precizia şi rigoarea cu care este realizat desenul liber al persoanelor. care implică integrarea complexă a diferite elemente. Pentru adult. de tip HB. ideea a fost utilizată şi de alţi autori în diagnoză şi terapie. Rambert. Ceea ce a început la Goodenough printr-o probă de dezvoltare a condus la numeroase observaţii privind comportamentul copiilor de diferite vârste şi valenţele testului pentru a obţine informaţie asupra factorilor de personalitate. înregistrând reacţiile verbale spontane în protocol. Acestea se aşează la îndemâna subiectului astfel încât să poată alege o foaie de hârtie. caricaturi. K. . Jolles. tipul senzorial.T. tipul raţional vs. în 1948 -1949. dar şi de imobilitatea şi gradul de interrelaţionare a acestora. House .Copac . Casă . Machover publică lucrarea "Proiecţia personalităţii în desenarea figurii umane". propune o abordare combinată. Dacă desenele subiectului sunt figuri stereotipe.P. După ce prima figură este desenată. ulterior. publicând standardizările administrării şi interpretării testului H.T. sintetizând modalităţile de interpretare a indicilor testului pentru copii şi adulţi. Se va evita folosirea termenilor de “bărbat” sau “femeie”. permiţând subiectului să le definească. După completarea probei. Sophie Morgenstern. Desenerea figurii umane. Materialul testului Este necesar un teanc de coli de hârtie albă şi un creion bine ascuţit.Tree Person. Dacă subiectul pretinde că prima persoană desenată nu are sex. consemnul este "Desenaţi un om". Consemn: În varianta pentru copii. i se va spune să o considere de ce sex doreşte. Se insistă pentru a se obţine desenul unui om în întregime.

Este fericit? 14. Are mulţi prieteni? Mai vârstnici sau mai tineri? 20. Care partea corpului este cea mai reuşită? 12. Îşi iubeşte familia? Tatăl? Mama? 22. Îi place şcoala? 23. Care parte a corpului este cea mai puţin reuşită? 13. Spune-mi tot ce mai vrei în privinţa acestui personaj. Ce lucrează. ce profesie are? 7. Are copii? Băieţi. Arată bine? 11. rigiditate. Care sunt frământările lui? 15. În varianta pentru copii. Cui îi seamănă? 30. pentru a vedea ştersăturile şi modificările faţă de original. amabil? 9. Această etapă este înlocuită pentru adult cu o anchetă privind cele două desene care stabileşte reperele mentale ale subiectului.Există posibilitatea folosirii şi unei copii prin indigo. Când a spus că s-a distrat bine? 25. chestionar care poate fi completat şi de întrebări suplimentare. Ţi-ar place să-i semeni? 31. fragilitate şi constrângere. fete? 5. Ce face personajul? 2. Copilului i se cere să inventeze o poveste a personajului . Cu ce tip de băiat / fată ar vrea să se căsătorească? 28. posibilele sale identificări. Ce obiceiuri are? 17. . Apoi i se cere să răspundă la următoarele întrebări unele întrebări fiind adaptate în funcţie de situaţia desenului: 1. În ce situaţii se înfurie? Cum se înfurie? 16. Este drăguţ. Este căsătorit? 4. Asemenea schimbări indică zone de preocupare şi dificultăţi. Care sunt 3 dintre cele mai proaste obiceiuri ale lui? 18. desenând figuri schematice. arătând mai mult echilibru şi control. În ce clasă este? 6.pentru fiecare dintre cele două personaje . se realizează o analiză formală şi o analiză de conţinut. autoarea cere copiilor să răspundă la un număr de întrebări privind cele două siluete. fete? 24. Are prieteni? Băieţi. La ce vârstă? 27. Care este dorinţa sa cea mai mare? 8. Subiecţii “normali” tind să facă schimbări care îmbunătăţesc desenele. Este indicat să se ceară subiecţilor reconsiderarea desenului capului sau zonei toracelui în cazul în care au desenat figuri lipsite de detalii. Ce vârstă are? 3. Care sunt părţile sale cela mai bune? 19. Este sănătos? 10. persoanele anxioase fac modificări care relevă control slab.ca şi cum ar fi un basm. Care sunt 3 dintre cele mai mari dorinţe ale lui? 29. Interpretare În varianta Machover. Subiecţii rigizi tind să evite exprimarea de sine şi încearcă să devalorizeze situaţia de testare. Ce se spune despre el? 21. Vrea să se căsătorească? 26.

Se acceptă sau respinge lumea altor fiinţe. Deşi nestandardizată această metodă asigură puncte de sprijin pentru interpretare. 50 . narcisismul. Aici se manifestă frustrările şi aspiraţiile intelectuale. flexibile sau rigide. tendinţa la control raţional precum şi procesele de elaborare mentală ale subiectului. linii întrerupte sau vălurite. se constituie în ipoteze. masculinitatea. Următorul pas îl constituie cercetarea celor 4 zone majore ale desenului DAP: • capul. Aceste observaţii pot sugera diferite ipoteze interpretative (perceperea imaginii corporale prin desen implică proiecţia unor trăiri personale care ghidează inconştient subiectul). prieteniei. forma. Dispreţ sau agresivitate în ochii întunecoşi sau sfredelitori. opoziţia. • mâinile. informaţii prelucrate de creier. braţele. Se poate cere subiecţilor descrierea figurilor desenate: “De ce fel de persoane vă aminteşte acest desen ?”. Aici se acumulează informaţiile despre lumea exterioară. mărire sau omitere. extinderea spre exterior. al eului. modul de desenare a liniei şi perspectivei. dar mai ales o diferenţă notabilă între vârsta reală şi cea a personajelor desenate. Mâinile. precizia trăsăturii.8 ani. “Faceţi o mică povestire despre această persoană”. Scopul este identificarea zonelor de conflict. amplasarea în pagină. Analiza de conţinut se poartă asupra temei desenului. formele rotunde vor exprima feminitatea. • torsul (trunchiul). Se consideră că stereotipul social valorizează imaginea masculină. “Ce fel de persoană este ?”. submisivitatea. agresivitatea. Subiecţii tind să deseneze în primul rând o persoană de acelaşi sex. unde dispare controlul motor.12 ani. precum şi asupra diversităţii şi exactităţii diferitelor părţi ale corpului. umerii şi pieptul. comune sau nu. accentuări. de asemenea. Nuditatea personajelor este rară. realismul. Un pas iniţial este descrierea figurilor desenate. Formele unghiulare. expresiei faciale şi posturii. În acest sens. Se pot observa aspiraţii de strălucire printr-o detaliere facială. Sunt tinere sau bătrâne. accesoriilor. o înlocuire a sexului subiectului. simetria. linii slabe. umerii şi pieptul. imaginea de sine proiectată în test suportă omisiunile şi deghizările în funcţie de părţile vulnerabile ale personalităţii celui ce desenează. adăugirile. Interpretarea clinică şi simbolică va încerca să sugereze detaliile semnificative din această perspectivă. gradul de finisare. proporţiile. • picioarele şi labele picioarelor. realizarea umbrelor. accesorii). exagerare. 80 . sunt . Figurile caută ajutor. Detalierea urechilor trimite către hipersensibilitate şi chiar suspiciune. Se consideră. apare ceva mai frecvent la subiecţii femei. puterea. În interpretare ipoteza generală este că desenul persoanei exprimă imaginea corporală a subiectului. prin ochi. emoţiilor. sunt de natură să indice o tulburare la nivelul identificării. Capul. urechi. Este sediul concepţiei despre sine. aspiraţiile intelectuale. Reprezintă unitatea funcţională executorie. ştersături. Evidenţierea prin haşurare. De exemplu. Se observă mărimea. ignoră dragostea. omisiune şi distorsiune. realizării fundalului şi solului şi relaţia personajului cu acestea. atitudinii personajului. tendinţa scade odată cu vârsta la femei (75% dintre fetiţele între 5 . trăsături. O a doua ipoteză consideră că asupra corpului sunt proiectate trebuinţele sociale. active sau inactive. se acceptă sau respinge. musculoase sau atrofiate. În sensul acestei ipoteze. agresivitatea şi semnele conflictuale. multiplicarea în desen a atributelor sexului (îmbrăcăminte. dar cercetările au evidenţiat că tendinţa creşte odată cu vârsta la bărbaţi ) 70% dintre băieţi şi 90% dintre bărbaţi desenează primul un personaj masculin). agresive sau pasive. Odată zonele identificate. braţele. exprimarea agresivităţii.90 % spre 9 . Gura serveşte pentru încorporare. că un mod de a valoriza sexul cu care se identifică subiectul este desenarea unui personaj mai mare.Analiza formală include observarea mărimii desenului.60 % dintre femeile adulte desenează un personaj feminin). a îmbrăcăminţii.

Pentru C. pentru a se evidenţia problematica identificărilor psihosexuale. descrierea desenelor şi comentarii spontane. cele două desene sunt puse în comparaţie. boala organică. Este importantă deci formularea unor ipoteze iniţiale bazate pe analiza principalelor patru părţi ale desenului. Indică autonomia (picioarele lungi). În acest sens. luptă cu lumea ? Smulg ceea ce oferă ceilalţi sau se retrag ? Sunt apţi fizic sau inadecvaţi ? Care este raportul dintre forţa fizică a desenului şi cea a desenatorului ? Torsul (trunchiul). Interpretări în registrul psihanalitic Desenele copilului. "o barieră poroasă şi şubredă. Testul permite în bună măsură diagnoza calitativă şi funcţională a unor conţinuturi ale personalităţii. vital. auto-mişcarea. nivelul controlului pulsiunilor şi a agresivităţii. suportă consecinţele întregului sistem de semnificaţii infralingvistice organizat în jurul stadiilor de dezvoltare psihosexuală şi a semnificaţiilor proprii fiecăruia dintre aceste stadii. structura familială. Urban. Examinatorul ia în consideraţie mediul subiectului. În interpretarea indicilor este esenţială interacţionarea celor patru zone corporale. dacă au apărut indici nonverbali pe parcurs etc. La figurile bărbăteşti picioarele indică masculinitatea sau dubiile legate de aceasta.) cât şi calitativă. partea de prezentat lumii. în raport de imaginea mamei "bune" sau mamei "rele". Astfel că. incluzând detalierea fiecărui element posibil. Consecinţa acestui clivaj este reprezentarea unui înveliş. Cravata. H. complementar sau opus semnificaţiei altor indici. O figură echilibrată (sau simetrică) arată stabilitate emoţională. care taie (retează) pulsiunile asociate torsului sunt indicatori ai constrângerii şi controlului. respectiv integrativă pentru a putea înţelege care anume semnificaţie este completată de tabloul general şi de interferarea cu ceilalţi indici. instabilitate. formal. coroborate. bijuteriile. Desigur clarificări pot fi formulate prin prisma a ceea ce subiectul relevă despre sine în anchetă şi indicii de comportament în probă (cu ce a început desenul. sau a celor îmbrăcate rigid. testele proiective de desen. Îmbrăcămintea este faţada. casa. Clivajul dintre obiectul "bun" şi cel "rău" funcţionează. omul. cordonul. Picioarele şi labele picioarelor. Pune în relaţie reacţiile subiectului la problemele sale cu ipotezele de lucru din desen. în special a celor legate de imaginea de sine. dar şi cele tematice aperceptive. auto-direcţia şi echilibrul. care protejează de pierderea a ceea ce . Klein. Psihanaliza consideră că. la nivelul imaginii corporale. are importanţă atât coerenţa semnificaţiilor diferiţilor indici. a integrat indiciile în Catalogul interpretativ. al său şi ale mamei. continuarea cu decelarea semnificaţiei unor indici de detaliu pentru fiecare dintre cele două personaje. Interpretarea se rafinează odată cu observarea detaliilor şi semnificaţiilor oferite de catalogul interpretativ Urban. Indistincţia primitivă trăită de sugar în raport cu cele două corpuri. consideră M. o reprezentare elementară a interiorului şi a exteriorului.agresive. de coeziunea şi dificultăţile imaginii corporale. care poate alimenta ulterior fantasme de fuziune cu mama. sau în sens psihanalitic. dar oricum barieră. În a doua etapă. la figurile feminine picioarele indică preocupări sexuale. Se observă sublinierea liniei mediane la persoanele dependente sau la cele preocupate de dificultăţi somatice. În acest sens. dar este foarte fructuoasă şi cercetarea eventualelor situaţii paradoxale. principale nemulţumiri. când o parte a interpretării tinde să sublinieze un aspect. întărind-o. Chabertli. încă din perioadele timpurii. una care se clatină (sau asimetrică). condiţia psihosomatică. sunt posibile. atât formală (mărime. W. modurile de defensă care funcţionează rigid. pun în joc fie integrarea reuşită a acestor stadii. pun în joc. sunt numeroşi indici care permit relevarea imaturităţii psihice. Pulsiunile apar deschis sau accentuat. introiecţia şi proiecţia presupun. nivelul funcţionării cognitive. fie fixaţiile sau regresiile la nivelul unuia dintre ele. diagnosticul unor tulburări semnificative pentru psihopatologie. arborele. suprafaţa corpului propriu.). care îi permite să păstreze ceea ce este bun în interior şi să arunce în afară ceea ce este "rău". tratare diferenţiată etc. este primul mecanism de apărare al sugarului. imaginea corporală. prin procese de introiecţie şi proiecţie. Indică trăsături de putere similare zonei anterioare. De asemenea. “frontispiciul”. Sinteza ipotezelor în tabloul personalităţii este necesară dar dificilă. corpul este trăit ca mijloc al relaţiei cu celălalt şi. ca în cazul nudurilor sau figurilor în costum de baie. Interpretarea acestor indicii cere o analiză prin sinteză.

în acelaşi timp. a cerut suport. rigid. iar reprezentarea alterităţii este construită şi structurată cu o dublă încărcare a împlinirii imaginare a dorinţelor subiectului. puternic.face posibilă interpretarea desenului din perspectiva conceptelor psihanalizei moderne. treptat corpul începe să fie şi el exprimat distinct în desen. acestea apar sub forma unor cercuri. Descifrarea lor trimite la modalitatea de a lucra cu imaginile din vis. desenul omului poartă. cât a durat proba. Aceste date sunt cu atât mai interesante. Astfel. pune în relaţie eul cu alteritatea. copilul de 2 ani care are în mână un creion.dreapta şi sus . Când începe să deseneze chipuri umane. liniştit. deplasare. consideră că. G. înveliş. a indicat un proces deosebit de interesant. are tendinţa de a desena cercuri. dar care. unitatea proprie. corpul desenat în testul omului "este o reprezentare idealizată de sine. dar tendinţa de a mâzgăli forme circulare din ce în ce mai definite este dominantă. de asemenea. orificiu. sau. caracteristic pentru omul primitiv. Prin imaginea corpului propriu copilul se reprezintă pe sine idealizat . care poate fi înţeles mai ales din perspectiva datelor de psihologie analitică. ulterior părul. Din această perspectivă. dar şi a narcisismului persoanei. desenele vor conţine indiciile virilităţii. începând cu primele mâzgălituri până la vârste mai mari. Dintre cercetătorii focalizaţi pe dezvoltare şi psihologie infantilă. odată cu regăsirea mandalei în desenul unui copil în tratament. Apoi începe să figureze linii în aceste cercuri. În această situaţie. impulsiv. lăsând să iasă binele şi să intre răul . a încercat să facă plăcere examinatorului. vorbăreţ. descrierea sumară a atitudinii subiectului faţă de DAP: temător. arbori. despre tipul de desen cerut. forme primitive ale crucii. auto-depreciativ. a fost preocupat de sine. proiecţia în desene a stadiului psihic primar de inflaţie.jos. 1969 studiază mii de cazuri. respectiv mecanismele de condensare. dar şi pentru copilul mic. Rhoda Kellog. 2. . metodic. Mandala apare astfel ca imagine cu rol simbolic atât pentru relaţia iniţială confuză cu viaţa şi pentru modul cum copilul îşi trăieşte propria fiinţă. "Celălalt" devine simetric şi complementar eului. apoi adăugând şi elemente care exprimă gura. Include: 1. iniţial cu raze exprimând braţele şi picioarele. prin formă de cerc. ambivalenţă primară. evidenţiată de Bowlby. în principal. a întrebat subiectul despre timp. Raportul final. descrierea situaţiei de testare şi a reacţiilor subiectului la testare. ochii. invers. respectiv desene ale copiilor care reprezentau oameni. precum clivaj.în sensul atotputerniciei magice. contrar experienţei perceptive cu gestaltul real. Interpretat din perspectiva psihanalizei şi a conceptului de imagine corporală. Gestaltul este neregulat. Această tendinţă apare evidentă la toate vârstele mici care ţin de pildă de primii 5 ani de viaţă. Aplicarea conceptului de eu piele şi eu corporal conduce spre modul cum persoana îşi reprezintă entitatea. îndrumări. "marcat de răni glorioase" (Anzieu") . de suprafaţă străpunsă de orificii ambivalente . a fost iscoditor. dispreţuitor. care par să susţină. elaborare secundară. Copilul mic figurează omul sub forma rotundă. pentru coerenţa şi unitatea imaginii de sine. Junglii. Spaţiul imaginar locuit de propriul corp în interiorul simetriei stânga . fiind afectate de reprezentările eului ideal. poartă urma traumatismelor psihice trăite" (Anzieu). Terapeuţii care lucrează cu copii şi cu desene ale copiilor. Condiţia acestui înveliş. cât şi ulterior. fascinant. cu cât studierea modalităţilor arhaice de exprimare prin scriere şi semne primitive ale diferitelor popoare ne conduce spre forme primitive ale desenului.face posibilă intrarea ceea ce este "bun" şi să iasă ceea ce este "rău" pentru plăcere şi bucurie. chiar şi la vârste adulte. triunghi sau pătrat.este bun şi de invazia ceea ce este rău" (Anzieu). Acest fenomen este denumit de Anzieu "eul piele" şi este pus în relaţie cu pulsiunea de ataşament.frumos. Studierea cronologică a acestor desene. ceva din simbolismul mandalei aşa cum a fost definit de C. case sau alte elemente. s-a demonstrat că iniţial. care tinde să mascheze slăbiciunile şi zonele reprehensibile. se poate anticipa restabilirea echilibrului psihic. auto-revelator.

mai degrabă decât spectaculară. rezumat. respectuoasă şi sinceră. impresia generală oferită de figurile desenate. Nu se recomandă prezicerea dificultăţilor viitoare dacă datele clinice şi anamnestice nu oferă o bază solidă descoperirilor DAP. sexul cu cei mai mulţi indicatori de conflict. cu o dispoziţie mai bună.3. 4. Când interpretările sunt necesare. prezentarea lor trebuie să fie discretă. sexul mai activ. Prenume Vârstă Sex Data naşterii Adresa Educaţie Motivele referirii Date medicale-neurologice-psihologice Date socio-economice Telefon Profesie Concluzii şi apreciere rezumativă: Tulburare mentală / afectivă: 0–4 5–9 + 11 ++ 16 Leziune cerebrală organică: 0–7 sau + 8 . 5. Nici o interpretare nu trebuie făcută fără utilizarea globală a datelor despre mediul bio-social al subiectului. tratarea diferenţială a figurilor masculine şi feminine: sexul desenat întâi. sexul mai detaliat care ocupă mai mult timp desenatorului. diferenţa de profil. sexul cu care subiectul se identifică. Chiar şi cele mai bizare desene indică situaţii prezente. 6. H. Precauţii. Urban Nume. mărime sau plasare. sexul mai atrăgător. sexul mai apropiat de vârsta subiectului. discutarea ipotezelor interpretative găsite în catalog.14 ++ Recomandări Examinator: Data: Analiza siluetelor: Trăsăturile capului Siluetă masculină Descriere Interpretare Păr Ochi Urechi Nas . Caiet de protocol în interpretarea W.

braţe. degete Siluetă masculină Umeri Braţe Mâini Degete Siluetă feminină Umeri Braţe Mâini Degete Zone cu simbolistică sexuală Siluetă masculină Perineu Şliţ Maiou (mărimea) Păr (haşurare) Picioare Fese Siluetă feminină Perineu Sâni Fese Păr (haşurare) Picioare Trăsături ale controlului Siluetă masculină Piept Manşete Atitudine Calitatea liniei Gradul detalierii Linia gâtului Siluetă feminină Piept Manşete Atitudine .Gură Bărbie Siluetă feminină Păr Ochi Gene Sprâncene Urechi Nas Gură Bărbie Umeri. mâini.

ştersături neobişnuite 14. organe genitale accentuate la 3. rânjită 10. siluete rigide. linii greoaie şi simple siluetă nudă 4. . siluetă care se clatină 2. siluete mult prea mari 7. trăsături animalice omisiuni 6. sinteză slabă 5. apăsarea neobişnuită 12. capul disproporţionat 2. multe 5. diagramatice 11. pătată 13. proporţionalitate slabă 15. haşurare puternică. cap mult prea mare 3. organe interne vizibile 1. încadrarea siluetelor cu linii 12. desene mici. lipsa trăsăturilor faciale 6. haşurarea excesivă a ochilor şi urechilor Total = Interpretare 0– 4 5– 9 10 – 16 Nesemnificativ dacă tabloul clinic nu susţine ipoteza Tulburare afectivă acută Tulburare afectivă severă 0– 7 8– 14 Probabilitate mică de existenţă a unei leziuni cerebrală Probabilitate mare de existenţă a unei leziuni cerebrală Total = Dinamica personalităţii Examinator Data Comportamentul subiectului în situaţia de testare DAP: Indicaţie: examinatorul va încercui cuvintele care-l descriu cel mai bine pe subiect. schiţarea greoaie a capului 11. gură căscată. degete în formă de gheare 8. inconsecvenţa profilului facial 9. stereotipie 10. rigiditatea abordării 9. siluete dezumanizate 4. figuri şasii 7.Calitatea liniei Gradul detalierii Linia gâtului Listă de verificare a tulburărilor severe mentale sau emoţionale: Tulburări severe mentale / afective cerebrale organice 1. gură crestată (buze subţiri) suplimentare 13. absenţa detaliilor. exprimarea neputinţei 8. golaşe 14.

controlat-impulsiv. strălucitor-şters. natural-artificial. capabilincapabil. matur afectiv-imatur afectiv. regulat-schimonosit. uşor Mediu Aparte Medie Ezitant Fermă Rezervată Ezitantă Muncitor Rece Bizar Neîngrijit Neîngrijit Aplecată Stângaci Moale Rece Refuz Încet Suspicios Autist Tremur Cere ajutor Negativ Fără comentarii Critic Neprovocat Puţine Subapreciere Oscilant Defectuos Prost Palme umede Pasiv Interesat Medie Neutru Aparentă Multe Realistă Unele dubii Mediu Mediu Impresii privind desenele siluetelor DAP Indicaţie: examinatorul interpretează impresiile sale asupra figurilor DAP desenate de subiect. Tratarea Bărbat . euforic-disforic. bine dispus-prost dispus. puternică Prietenoasă Uşoară Rapid Bun Normal Frunte umedă Autonom Dornic Abundentă Simte DAP folositor Serioasă Nici una Supraapreciere Sigur pe sine Bun Alert Medie Mediu Dreaptă Mediu Puternică Plăcută Spontană Repede. raţional-visceral.Femeie Care sex este mai aproape de vârsta subiectului Bărbat Femeie . detaliat-grosier. Interpretarea se face prin diferenţiator semantic. curat-murdar. perceptiv-orb. chipeş-urât. prietenos-ostil. insensibil. îngrijit Rigidă Energic F. drept-înclinat.Aparenţă Îngrijire Postură Mers Strângere de mână Reacţia faţă de examinator Abordare DAP Energie Raportul cu examinatorul Comportament Anxietate manifestă Dependenţă de examinator Reacţia la DAP Verbalizare Atitudine defensivă Implicarea eului Ştersături Atitudine faţă de sine Încredere în sine Limbaj Nivel de inteligenţă Curăţenie meticuloasă Curat. adult-infantil. masiv-mic. deschis-închis. sensibil. trecând în revistă următoarele atribute polare: Viguros-pasiv. consecvent în tratare-inconsecvent în tratare. sofisticat-naiv. pentru ambele siluete DAP.

Completaţi rezumatul şi concluziile din raportul interpretativ al DAP cu ideile de mai sus. Utilizaţi ipotezele sugerate în Catalogul interpretativ. Legaţi aceste descoperiri cu “motivele referirii”. 3. . 2. Integraţi concluziile privind reacţiile şi răspunsurile subiectului la DAP.În care desen foloseşte mai multă energie Pentru care desen arată mai multă concentrare Care desen este mai detaliat Care desen este mai înalt Care desen pare mai puternic Care sex pare mai sănătos Care este sexul dominant Care sex arată mai multă mişcare Care sex arată mai multe probleme psihopatologice Ipoteze interpretative Indicaţii: 1. Rezumaţi descoperirile majore ale DAP. Descrieţi tratarea diferenţiată a sexelor.

Prenume Vârstă Adresa Ocupaţia Şcoala (în curs) Stare Civilă Referinţe Nr.Raportul interpretativ final: Nume. copii Adresa Motivele referirii Locul examinării DAP Examinator Titlu Sex Data naşterii Telefon acasă Tel. serviciu Educaţie Vârsta Telefon Rezumat şi concluzii: observaţii şi descoperiri DAP Recomandări Examinator Data .

obiecte. Cine va rămâne acasă?". animale. o persoană. iar Persoana desenată. În context. Apoi este întrebat cum ar face dacă ar trebui să mai deseneze încă o dată. indiferent de "valoarea" desenului.Se încearcă să se afle care sunt preferinţele afective ale unora pentru ceilalţi. "Care este cel mai fericit?". fără urme de viaţă. sub denumirea "Testul desenului familiei în practica medico-pedagogică". Pentru fiecare se întreabă numele. frunze. dacă vrei. "Care este cel mai simpatic dintre toţi?". a unui copac şi a unui om. "este bine. jaluzele.Urmează etapa care implică identificarea. dacă copilul nu înţelege. Dacă copilul intră în joc. în care se întreabă: "Să presupunem că şi tu faci parte din familie. mai descrie-mi această familie pe care ai desenat-o. Administrarea Consemnul pentru copil este: "Desenează o familie". a relaţiei dintre erou. Este important să se observe casa dacă este "vie" . "Desenează tot ce vrei. puternic. sunt considerate variaţii ale temei fundamentale. animale". mare. fără flori. fără căldură. În interpretare se compară datele din desen cu situaţia reală a copilului în relaţie cu membrii familiei sale. În aceeaşi măsură. înflorit etc. Cum va fi pedepsit?" . . copacul natura relaţiilor sale interpersonale sau sociale. dar nu are loc pentru toţi.Se pun 4 întrebări. persoanele dintr-o familie. este atractivă etc. colorat. deci dacă prezintă ferestre. În final.încurajarea copilului. flori.. Examinatorul va urmări încurajând dacă apar inhibiţii şi observând comportamentul în probă. "Care este cel mai puţin simpatic?". a desenării omului. fum ieşind din horn. Aceste aspecte sunt legate în interpretare de felul cum subiectul îşi priveşte dependenţa sau ratificarea afectivă. perdele. Testul desenării familiei implică interpretări ale tuturor figurilor desenate dar şi a amplasamentului acestora. sau dacă este "moartă". . fii cine vrei tu". uşi. horn. este întrebat de ce a făcut alegerea având în subsidiar ipoteza că principiul plăcerii este cel care acţionează în identificare. sau este "mort". ramuri. Teoria Testul desenului familiei a fost publicat de Louis Corman. "Care este cel mai puţin fericit?" Pentru fiecare întrebare se adaugă şi un "De ce?". se poate adăuga: "Ne jucăm că faci parte din această familie. vârsta. sexul. Ancheta se desfăşoară sub forma unei convorbiri care cuprinde următoarele faze: . Interpretare . La terminarea desenului copilul este întrebat dacă este mulţumit de desen.TESTUL FAMILIEI Testele Desenaţi o familie şi Desenaţi o casă. sau "Imaginează-ţi o familie şi deseneaz-o". poate fi continuată investigarea cu întrebarea: "Ce alt personaj ai dori să fii dintre cei din familia ta?" Se urmăresc reacţiile afective în timpul probei. "Copilul nu a fost cuminte. două sau trei coli de hârtie a unei case. fără viaţă. Unde sunt ei? Ce fac? Descrie-mi toate personajele începând cu primele pe care le-ai desenat. desenul este steril. părinţi şi fraţi. Se poate adăuga. deci plin de ramuri. este întrebat: "Tu pe cine preferi din toată familia?" . subiectul. Casa simbolizează nivelul gratificării dependenţei. Dacă copilul şi-a desenat propria familie deşi este suficient să i se ceară identificarea. se analizează gradul în care pomul este "viu". rolul în familie.. Cine vei fi tu?" Dacă copilul ezită. testul HTP implică desenarea pe una. cu 103 figuri în 1967. un copac. fără viaţă.Se mai pun întrebări circumstanţiale precum: "Tata propune o plimbare cu maşina.

Dintre comportamentele particulare cu valoare diagnostică intervin: • valorizarea prin atenţie. vârstei sau situaţiei personajelor desenate (de exemplu. plasarea în planul ultim sau pe marginea paginii. desenarea ei evident cu detalii importante lipsă sau cu mult mai multe detalii. desenarea de la început. • modul de exprimare a legăturilor afective prin distanţa sau apropierea dintre personaje. talia mai mare a figurii. rolul privilegiat relevat prin anchetă. calitatea şi forţa acestora şi la zona de plasare. Analiza la nivelul conţinutului introduce ipoteza diferenţei dintre situaţia în care copilul. în cazul unei regresii. modul de funcţionare al mecanismelor de apărare în apărarea faţă de angoasă. respectiv personaje foarte asemănătoare ca vârstă. situaţie reprezentând o tendinţă a subiectului care nu se poate exprima direct. când apar animale în desen. detalii supraadăugate. prin identificare explicită. Analiza la nivel grafic se referă la: modul de desenare a liniilor. . precum şi caracteristicile diferenţiale dintre cele două sexe. testul poate. conform atitudinii generate de nivelul controlului şi de prevalenţa principiului plăcerii vs. renunţând la imaginaţie şi fantezie. Autorul insistă în acest sens asupra faptului că psihologia relaţiilor interpersonale nu poate fi înţeleasă fără permanente referinţe la cadrul conceptual psihanalitic. travestiul reprezentând un maxim de cenzură. TESTUL ARBORELUI Istoric În 1928. distanţarea de celelalte personaje sau mai jos. În general. • devalorizarea exprimată prin: talia mai mică a personajului. personajele pot fi reprezentate ca şi copiii foarte mici sau bebe). Se cere în acest sens compararea între realitatea familiei copilului şi familia din desen. conştient sau inconştient. nivelul structurilor formale şi nivelul conţinutului. reacţiile depresive. Diagnoza poate exprima nivelul de maturitate afectivă şi al adaptării la real. În planul dezvoltării psihice. Se pot explora prin desenul familiei conflictele fraternale infantile. Emile Junker cere copiilor să deseneze arbori şi încearcă prima dată o interpretare empirică în cadrul efortului de a stabili instrumente pentru orientarea profesională. structura formală a grupului de personaje cu interacţiunea reciprocă dintre acestea diferenţiind între tipul de personalitate rigid şi cel senzorial. prin schimbarea vârstei sau estimări depreciative la anchetă. Un mod extrem de exprimare a devalorizării este bararea sau tăierea personajului după ce a fost desenat. ne prezintă propria sa familie prezentând în desen ordinea ierarhică a vârstelor şi importanţei şi situaţia când intervenţia factorilor interiori subiectivi îl va conduce spre proiectarea în desen a dorinţelor. schimbarea numelui real în situaţia când celorlalte personaje li s-a păstrat numele şi. dar şi în cel al fantazării pasive. precum şi a dinamicii conflictuale a personajelor. • deplasarea. care poate fi evidentă prin numărul de amănunte şi expresivitatea personajului desenat.Analiza se realizează în plan formal şi în cel de conţinut. studia maturizarea psihomotorie şi intelectuală. sex. fenomenul de regresie este evident. Există astfel trei nivele ale interpretării standardizate de Corman: nivelul grafic. Testul exprimă activitatea imaginativă a copilului în registrul ei conştient. principiul realităţii. precum şi complexul oedipian. • analiza identificării şi a nivelului acesteia. care poate interveni prin schimbarea sexului. Analiza structurilor formale include gradul de perfecţionare a desenului. alături de celelalte tehnici de desen menţionate. Elementele formale ale desenului sunt împărţite în două categorii: trăsături izolate şi structuri de ansamblu. personajul poate fi şi un animal. În unele situaţii. identificarea copilului cu respectivul personaj. reacţiile agresive. în anumite cazuri. sau sub forma unor personaje dubluri.

6. Puteţi folosi întreaga pagină". Desenul II corespunde reacţiei faţă de o situaţia psihologice cunoscute şi exprimă deci modul de adaptare la mediul său obişnuit. un arbore în suferinţă şi. ce accentuează. cât de bine puteţi. 7. Solul. A. . centrat pe indici cu rol de semn. cum şterge. Se va urmări procesul desenării: de unde începe să deseneze. Koch şi discipolii săi aplică testul arborelui mai ales pe copii. Diferenţe semnificative de aplicare apar în tehnica dezvoltată de Renée Storalv. R. contextuală şi a simbolurilor apărute în desen. dar şi a gradului de organizare a acestor instanţe. dar nu un brad. ce verbalizează şi cum. Interpretarea nu se opreşte la analiza formală. cotare şi interpretare a indicilorliii. contextuale. dar nu un brad. Studii ulterioare au făcut obiectul unor interpretări a testului ca probă de dezvoltare a personalităţii şi stadialităţii intelectuale la copil. Desenul III informează despre dorinţele rămase nesatisfăcute. ce exprimă comportamentul nonverbal. cere şi analiza calitativă. dar închizând ochii. în toate dimensiunile ei. Forma coroanei. 5. Studiul său se referă la date din cultura diverselor popoare demonstrând că simbolul arborelui este foarte vechi şi răspândit în practic toate culturile omenirii. unde insistă. 8. formal. Material: foaie A4 şi un creion HB sau B. introduce ideea desenării succesive a unei case. precum şi norme de interpretare. ce şterge. Un prim nivel. a vieţii şi morţii. Interpretare Principii interpretative Desenele comportă două nivele de analiză. O gumă. structurală . DE asemenea. Poziţia în pagină. Desenul IV: Desenaţi un arbore. Masa de lucru nu trebuie să fie moale. Pentru desenul II: Un alt arbore. un arbore care nu există în realitate. indiferent care. Canard. în final un arbore mort. al puterii şi misterului. în principal al verticalităţii. În administrarea autoarei se dau patru desene. un arbore îngheţat. După terminarea desenului se poate cere: Desenaţi un alt arbore. Dolto. Subiectului i se cere să deseneze un arbore oarecare.În 1934. realizând un studiu comparativ. Pentru Stora primul desen reprezintă reacţia persoanei în faţa mediului necunoscut. Rădăcinile. indiferent care. unde Rene Stora aprofundează cercetările lui Koch mai ales în ceea ce priveşte aplicarea testului pentru copii. Haşurări sau înnegriri ale desenului sau părţilor din desen. discipolul lui Goodenough. testul HTP. al creşterii şi fecundităţii. Schliebe. Teorie C. În 1947. Desenul III: Desenaţi un arbore din vis. Specificitatea acestor indici se relevă însă în planul analizei corelative. eleveţianul Carl Koch în urma unui studiu sistematic şi statistic introduce Testul Arborelui. Koch consideră arborele că arborele are o mare valoare simbolică. indiferent care. a defenselor. va purta proiecţia conţinuturilor inconştiente ale imaginii de sine. Crucea. 4. ale cărui consecinţe au persistat până în prezent. Testul a fost rapid adopat în Franţa. Arborele este purtătorul în principal a simbolului omului. studiază exprimarea afectelor prin desene succesive de arbori. standardizat ca administrare. un arbore vesel. Desenul IV poate revela un traumatism sau un conflict acut al copilăriei. unde liniile sunt prea apăsate. Instructajul indică: Desenaţi un arbore fructifer. 9. Stora standardizează analiza formală a indicilor pe baza unei fişe care cotează 177 caracteristici grupate în 15 rubrici: 1. Buck. unde liniile sunt nesigure. unde trece cu vederea. simptom. Simetria. a atitudinii în faţa alterităţii. a unui pom şi a unei persoane.relaţia dintre nivelele psihismului. din imaginaţie. Libertatea faţă de consemne. Desenarea unui arbore. dificultăţile actuale ale persoanei. străin şi efortul său de autocontrol. În 1949. 3.Davidoliv desfăşoară studii cu privire la semnificaţiile desenului arborelui la copii. 2. un arbore apelând la ajutor. realizează studii statistice pentru diferiţi indici şi tabele de frecvenţă pentru 58 de indici în funcţie de vârsta subiectului. Descriere şi administrare Instructaj: "Desenaţi un arbore fructifer. R. cercetători şi practicieni precum F.

iar dacă desenul este dezorganizat. legate de semnificaţia simbolică a acelei părţi ceea ce se exprimă prin evitarea conştientă a acelei părţi.Trunchiul. 3. cel care interpretează îşi poate pune întrebarea: Ce s-ar întâmpla dacă brusc desenul ar fi viu? Va cădea datorită slăbiciunii!? Exprimă furie! Exprimă tristeţe şi abandon! Exprimă forţă vitală! Care ar fi impresia pe care o creează viu fiind? Acest tip de analiză poate duce la ipoteze privind structura personalităţii. invers. Trăsături dominante. Desenele incluse într-un peisaj. Pentru a putea avea o impresie cu adevărat autentică. de asemenea nesiguranţă şi timiditate. impulsiv. autocontrolul. nesiguranţă. reluarea unora dintre părţi. tendinţa de a ceda. cu precizie. indică în plus nevoia de sprijin. Diferenţiază semnificaţia pentru fiecare nivel de vârstă şi pentru cele două sexe. analiza se poartă succesiv asupra următoarelor aspecte: 1. În interpretare. Faptul că aceste caracteristici par să se organizeze în diferite tipuri de constelări saumodele îi permite autorului să realizeze tipologii de "copii-problemă". liniile desenate ordonat. cu o relativă deviere spre stânga care poate fi considerată normală. indică tendinţe de exteriorizare lipsită de control indiferent de celelalte calităţi menţionate până acum. Înălţimea coroanei. 15. chiar teama de "dezmembrare". abia vizibile indică abandon. eu slab. Ieşiri în afara paginii. Liniile puternice. 2. O accentuare pe partea de mijloc a desenului sugerează probleme legate de imaginea corporală. Înălţimea totală. dependenţa subiectului de ceilalţi. Perspectiva. dar cu cât această simetrie este mai accentuată. în partea de sus. Desenele mici indică o stimă de sine scăzută. indică tendinţe de exteriorizare. Umbrirea sugerează de asemenea anxietate legată de parte de desen umbrită. 10. pe baza unor studii experimentate realizate pe vârste între 4 şi 15 ani. depresie. Tratarea diferenţiată (exprimarea unei atenţii relativ neobişnuite pentru unele părţi ale desenului). şi a nivelelor de inteligenţă şi afectivitate. Distorsiunile care apar. Plasarea "normală" este cea centrală. unde predomină controlul şi grija indică această capacitate de control a persoanei. cam 15% de la bază. 11. necontrolat. impulsivitatea sau lipsa totală de simetrie indică tendinţe de exteriorizare necontrolată. precum mărimea exagerată a unei părţi în raport cu celelalte. Ca regulă fundamentală. perioada de şcolarizare şi preadolescenţa. negre sugerează agresivitate. relaţiile dintre diferitele nivele ale psihismului. posibil datorită lipsei de siguranţă. cu atât putem vorbi de compulsivitate şi rigiditate. . sentimente de inadecvare. 12. Ştergerea prea apăsată a unei părţi indică acelaşi lucru. atitudinea prevalentă. cele uşoare. 13. optimism. Desenul foarte mare indică entuziasm dar de tip compensatoriu. Liniile schiţate indică în general anxietate (cu excepţia profesioniştilor). umbrirea până la înnegrire indică nu numai anxietate ci şi agresivitate legată de simbolismul părţii respective. Stora publică tabele standardizate şi profile de personalitate în funcţie de constelaţiile de trăsături pentru criterii precum vârsta şcolară. 4. deci cărora li se adaugă alte obiecte. Stora indică semnificaţii pentru fiecare dintre caracteristici precum şi frecvenţa lor la copii. Omiterea unor părţi importante ale figurii desenate poate fi considerată ca ne-accidentală şi poate fi interpretată prin efortul subiectului de a face faţă unei probleme interioare ameninţătoare. 6. eu slab. accentuări prin linii groase. Trăsături suplimentare. entuziasm. Simetria evidentă a desenului sugerează dominanţa logicului şi controlului. spre dreaptă extremă orientarea spre exterior. indică de asemenea un conflict interior legat de simbolismul părţii distorsionate. fiinţe în afara instructajului. Plasarea în josul paginii indică stare depresivă. suport afectiv. Calităţile liniei. plasarea în partea stângă extremă a paginii indică orientarea predominantă spre propria persoană. punctarea foarte apăsată. Plasamentul desenului în pagină. debutul şcolarităţii. nesiguranţă interioară. Mărimea desenului. Lărgimea coroanei. Impresia generală pe care o face desenul. Liniile desenate fără grijă. 14. 15% de la marginea de sus a paginii. Desenele schematice din câteva linii indică tendinţa de a evita. presante. 5. invers.

coniferul apare înaintea pomului fructifer. se întinde în pământ. această formă se întâlneşte la pomii fructiferi. inconştient. neperisabil. de pământ. Ramurile coroanei. devenirii proprii până în momentul desenării. de intrarea în viaţă. dar şi modalitatea de apărare sau atac faţă de lumea exterioară. Coniferul are o înrădăcinare mai veche decât pomul fructifer în conştiinţa copilului (într-o stare de conştiinţă precară. Două moduri de a fi într-unul singur. interpretarea se va axa pe elementele componente ale copacului distingând între un nivel stabil: scheletul copacului . şi a unor probleme legate de reprezentările originii. aproape de inconştient. prezenţa lor la adult fiind un indicator al tulburărilor afective (până la regresie afectivă). un arbore. o viaţă dublă. în ciuda semnificaţiei arhetipale ataşate pomului fructifer din Paradis. Fizic. arată ca o rădăcină întoarsă invers. purtător. substanţial. aceste funcţii conferă trunchiului statutul de cel mai stabil element . este mai uşor de desenat şi face o mai mare impresie – bradul de Crăciun. .la Stora. dar rădăcina este protejată de orice intervenţie artificială. ci greutatea omului mort care trăieşte (nevroticii desenează rădăcina la fel de mare ca restul copacului). legătura cu spiritul. ca o renunţare la pământ. Rădăcina se hrăneşte din pământ. În jumătatea nordică a Europei coniferul este forma de copac cea mai impregnată în copilărie.la Koch. Rădăcina este cea mai durabilă parte a copacului. Din perspectiva încărcăturii simbolice alături de stereotipia desenării bradului. având totodată funcţia de susţinere a coroanei. bogăţia sau sărăcia coroanei în corelaţie cu gradul de coordonare şi organizare sunt indici majori pentru coroană şi rădăcini. Rădăcina este simbolul pentru invizibil. Apariţia unor ierburi. este viaţa invizibilă. cu atât exprimă greutatea mişcării. Trunchiul suportă reprezentările eului stabil şi a transformărilor de-a lungul vieţii. fără ea copacul nu s-ar susţine. de momentul naşterii la suprafaţa pământului. suportă proiecţia situaţiei inconştientului şi sunt desenate mai ales de copii şi în situaţia unor tulburări nevrotice sau mentale. neregularităţi la baza trunchiului este considerată un indicator pentru traumatisme legate de momentul naşterii. Direcţiile centripete sau centrifuge ale ramurilor.rădăcini. gradul de diferenţiere la care a ajuns individul. Mărul este prototipul pomului fructifer. Cu cât baza trunchiului se divide ca o rădăcină. nu greutatea omului mort care este înţepenit. legătura cu pământul. reţinem consemnul de a desena un pom fructifer . subteran. pot fi tăiate. de mediu. peisaj. este deseori linia care separă două tipuri de existenţe – nu numai conştientul de inconştient. stabil. cerul. Copacul creşte în două direcţii – ascendent şi descendent. altul decât un conifer . fiind cel mai frecvent desenat. primitivă. coroană şi ramuri. ansamblul experienţelor primitive. uneori la păr. şi elementele de decorare: frunze. Rădăcina este un copac întors. chiar dacă pomul cu fructele interzise există ca arhetip în straturile profunde. Puterea luminii şi a pământului se întâlnesc în copac. Ramurile împreună cu coroana exprimă modul de organizare mentală. Copacul este înrădăcinat în lumină şi în pământ. Copacul îşi poate pierde ramurile. de origine). ci două moduri de a fi. chiar dacă etnografic se descoperă aceasta. Trunchiul conduce ascendent de la bază spre vârful copacului. trăieşte în lumină şi prin lumină dar trăieşte de asemenea în întunericul pământului şi prin pământ. Simbolic rădăcinile reprezintă originea. Rădăcinile. Rădăcina este închisă în pământ. În natură. Baza trunchiului este aproape de rădăcină şi este de asemenea legată de apariţia pe lume. trunchi. Trunchiul reprezintă elementul median şi menţine echilibrul între partea stângă şi cea dreaptă. în care predomină vitalitatea instinctului. simbolic. fructe. durabil.În continuare. dar niciodată la măr.trunchiul este centrul: element vertical. Linia solului. trăieşte în elementul comun – pământul – inconştientul colectiv. profunzime. este închisă în pământul care hrăneşte toţi copacii. care separă aerul de pământ. la care Geneza se referă ca la Pomul Vieţii şi care nu este conifer.

înălţimea în mm. zona pulsiunilor. a "nostalgiei" pământului. de asimilaţie. • Partea inferioară a paginii exprimă inconştientul. echilibrarea diferitelor părţi. Se măsoară din nou. de relaţie reciprocă interior-exterior. a trebuinţelor şi instinctelor. cu originea. zona înfruntării active cu viaţa. dependenţa de afectivitatea maternală. Persoana care desenează conifer va fi. Această dimensiune se împarte la vârsta desenatorului calculată în ani şi luni (V). un eveniment distorsionant. .sus este zona de proiecţie a pasivităţii. • Zona dreaptă . şi orizontala care desparte pagina în jumătatea de sus şi jumătatea de jos. Exemplu: subiect de 40 de ani. 4. conţine istoria de viaţă a subiectului. robustă şi puţin diferenţiată. La această vârstă subiectului îi murise mama (traumatism în domeniul feminin-matern). schema de interpretare Grünwald-Koch are următoarea configuraţie: • Pagina de hârtie este virtual împărţită în patru părţi egale. În coroană se organizează trunchiul. pasivitate. de la baza desenului până în punctul său cel mai de sus. Realitatea este invadată de aceste forţe primitive care nu sunt.cu cât suntem mai departe de centru şi mai aproape de margine proiecţia aspectelor care ţin de trecut. Pornind de la aceste date. de la baza desenului până la punctul cel mai de sus al zonei de pe trunchi unde apare scorbura. Această dimensiune se va împărţi la indice. proiecţia spirituală. relaţia cu autoritatea paternală.La pomul fructifer trunchiul se divide în ramurile coroanei. Acest raport numeric. • Partea stângă a paginii va suporta. corespondente simetriei liniilor de demarcaţie ale unei cruci. • Partea dreaptă. fixaţia la stadii primitive. extraversie. de respiraţie. dar în cazul coniferului această organizare lipseşte. verticala care desparte pagina în jumătatea ei dreaptă şi jumătatea ei stângă. x. Dispoziţia arborelui. În acest sen. păsări. zona conflictelor legate de debut. zona stângă . integrarea în natură etc. Interpretare Cadrul interpretativ general este constituit plecând de la schema grafică a lui Max Pulver conform căruia se disting semnificaţii diferite ale diferitelor zone ale hârtiei. cerul. relaţia cu aspiraţiile.3 înseamnă 4 ani şi 4 luni. spaţiu "spectatorului vieţii". relaţia dintre interior şi exterior. dar care au lăsat urme în psihismul subiectului. situarea predominantă într-una sau alta dintre aceste zone. Accesoriile reprezintă nevoile de reprezentare în contactul şi interrelaţia cu ceilalţi. conştiente. relativ primitivă. Astfel prin expresia grafică a coroanei vom obţine informaţii despre modul de relaţionare şi gradul de inserţie al subiectului în mediu.9 mm de la baza desenului. a florilor şi fructelor precum şi nevoile de sprijin exprimate prin elementele de peisaj: animale. respectiv distanţa de la baza desenului la vârful coroanei. • Partea din dreapta jos. este calculată în milimetri. întreruperea în desenul trunchiului (h). . reprezentări legate de activism.9/3=4. introversie. relaţia cu pământul. Înălţimea arborelui desenat (H). Coroana şi în special extremităţile acesteia formează zona de contact cu mediul. orientează spre ipoteze diferite privind maturitatea afectivă. Indexul lui Wittgenstein Premisa teoretică constă în faptul că înălţimea arborelui. Indexul este 3. Această distanţă se împarte la index: 12. prin trunchi expresia primitivă. rezultatul însemnând vârsta la care s-a produs în viaţa subiectului o traumă. decât în mică măsură. atitudinea dominantă etc. instinctuală şi dominaţia pulsională ajunge spre zonele superioare. • Simetric. în parte uitate.sus. H/V reprezintă indexul. regresie. feminitate.jos.3. se pot analiza şi interpreta desenarea frunzelor. ciotul. transformate de către intelect. de aceea. Linia stângă a trunchiului este întreruptă la o distanţă de 12. • Partea stânga . Deci h/x = vârsta traumatismului. Cu ajutorul său se pot decela pe desen anumite aspecte ale istoriei individuale. viitor. • Partea superioară suportă reprezentări care ţin de aspectele conştiente. desenează un arbore de 120 mm: 120/40=3.

cădere.energia masculină care impregnează pământul cu viaţă.). La acest sens trimite şi conotaţia de arbore biblic (Isaia 11) ca simbol pentru generaţiile a căror istorie o rezumă Biblia şi va culmina cu venirea Mântuitorului.spune Kabbala. el însuşi subiect al ciclului etern al decăderii şi reînnoirii. Simbol al verticalităţii. Ca simbol sexual. frasinul la scandinavi. ca punct suprem al aspiraţiei. Simbol al raporturilor cer . debut. suprafaţa pământului (trunchi) şi înalt.pământ: ramurile şi frunzele copacului adună puterile luminii şi ale aerului. Unele sensuri precum imortalitatea. între pământ şi cer. nuptiae coelestes hierosgamos. în toate timpurile şi locurile. ca suport pentru reprezentările legate de origine. puterile pământului şi ale apei.. Omul este o plantă cerească. moartea. este îndrumată în jos. Simbol al centrului spiritual al lumii. Jung vorbeşte de simbolistica legată de individuare în care contrariile se reunesc. bradul la români. colţul din stânga sus poate fi simbolizat de aer. a arborelui genealogic. articulate în jurul ideii de cosmos viu. teiul la germani. arborele este răsturnat în sensul că rădăcinile apar ca principiu al manifestării. are ca simbol apa. imagine arhetipală solară a tatălui. iubit şi păzitor al marii Zeiţe în cultura bazinului danubian. asociată unei revitalizări a spiritului. Toate mitologiile derivă din fenomenele psihologiei primitive. Colţul din dreapta sus are ca simbol focul. Apare ca fiu. pământ şi apă). Simbol al evoluţiei ascensionale continui. Adorarea copacului este răspândită în aproape toate părţile lumii unde clima a fost favorabilă creşterii copacului. şi o axă a lumii în jurul căreia este organizată lumealvi. Ca simbol al fertilităţii. este o imagine arhetipală lunară a mamei fertile. creşterea din rădăcini ascunse. Eliadelviii a realizat un studiu al mitologiilor şi tradiţiilor culturale care au în centru simbolismul copacului. infern. iar prin rădăcini. punct de unire a trei tărâmuri (cer. Simbol al înţelepciunii (copacul care poate aduce iluminarea lui Budha). de aici conotaţia de arbore al lumii. Simbol al deosebitului. condiţie a existenţei umane. O figură interesantă apărută în mai multe culturi este aceea a "omului verde". în acest dublu aspect. longevitatea pentru conifere. ramurile şi vârful atrase de lumina soarelui). G. dar şi copacul ca "axă a lumii". drumului ascensional din lumea vizibilului spre cea a invizibilului. într-un singur cuvânt sensul uman.• Delimitând pagina de-a lungul a două oblice. măslinul în islam. ce apare în ritualuri sau reprezentări sculptate medievale. În legendele despre arborii taţi şi arborii mame. Pomul vieţii este o imagine a androginului originar: ca trunchi înălţat spre cer. Colţul simetric.. dar în acelaşi timp sfârşitul. evoluţia spre totalitate. respectiv emergenţa în afară. Uciderea spiritului unui copac primăvara promovează sau grăbeşte creşterea. neant. În simbolismul hindus. înspre vid. naştere. Jung. regenerare continuă. Pentru C. ceresc (coroana. decelând 7 interpretări principale. Din el descinde şi Dionisos ca fiu al lui Zeus în Grecia antică şi multe ritualuri în care . Interpretări ale simbolului arborelui Copacul este unul dintre cele mai puternice simboluri ale umanităţii: întrupează viaţa. ca arbore scorburos. de aici încărcătura cu conţinuturi interioare proiectate asupra obiectelor lumii. are ca simbol pământul. dar şi săvârşirea simbolică a uniunii mistice spirituale. este expresia falică. simbolizează rolul soarelui în creşterea fiinţelor: viaţa vine din cer şi pătrunde în pământ. M. al măreţiei deosebite (stejarul celtic. Simbol al nemuririi. o figură protodionisiacă. ramurile ca dezvoltare a acestei manifestări (Bhagavad Gita). dependent de tradiţia diferitelor culturi. echivalenţa dintre rădăcini şi coroană. ca falus şi matrice în acelaşi timp şi. vorbind despre rădăcinile cereşti. reprezentări legate de materie. cu frunziş des şi învăluitor. Simbolistica cuprinde virtualitatea interpretărilor ataşate arborelui: dezvoltarea. care asigură comunicarea dintre subteran (rădăcini). demonic. al continuei regenerări. respectiv de axă a lumii. . care permite unificarea între material şi spiritual. Răsturnarea copacului. copacul apare ambivalent (Jung). regenerarea şi renaşterea pentru copacii care îşi pierd frunzele semnifică nevoia omului de a se reasigura în legătură cu continua sa existenţă. zeu al vechii Europe. arborele este o expresie a arhetipurilor latente. arborele apare inclus în multiple ritualuri magice din multiple culturi. În simbolismul copacului putem analiza atât sensul de "copac al vieţii" cât şi pe cel simetric "copac al morţi". Jung descoperă contextul mitic care conduce spre ideea "arborelui străbun". un copac întors . • Colţul din stânga jos. dreapta jos. care rodeşte periodic. este unul dintre cele mai puternice simboluri ale fertilităţii. Copacul are o dublă conotaţie. moştenitelvii.

Caracteristică pentru această tehnică este dinamica între proiecţie ca atare şi transfer şi contratransfer. ceremoniile lunii mai din Franţa. de la 5 la 16 ani. se formează o relaţie. deficitul de coordonare. în Irlanda şi Scoţia. curburi şerpuitoare ale coroanei. Kollog. de alianţă între cei doi protagonişti sprijină creşterea psihologică şi procesele transformative. baza trunchiului rectilinie aşezată direct pe marginea de jos. a luptei psihologice. alţi copii încep prin imagini privind reparaţia şi vindecarea. precum desenarea mai multor arbori. sau a două realizate într-o singură şedinţă. formele repetate suprapuse. parcă sudate. Tehnica se poate desfăşura în trei modalităţi. Cercetând cei peste 50 de indicatori din perspectiva frecvenţei la diferite nivele de vârstă. R. se referă la dimensiunea interpretativă legată de nivelul de dezvoltare psihică. conducând spre standardizarea interpretării testului. Allanlix studiază desenul serial şi determină existenţa unor modele generale ale acestor procese transformative. Koch. Stora. Koch pune în evidenţă prezentate în ordinea cronologică a apariţiei lor ceea ce permite şi un diagnostic privind nivelul de dezvoltare mentală: trunchi şi braţe ca trăsătură unică. forma de floarea soarelui sau de floare a coroanei. şi poate apare o rezolvare a conflictelor interioare şi un proces de vindecare poate fi pus în joc. Germania. a forţei particulare a eului. denumiţi "forme primare" a căror apariţie poate trasa o etapizare a evoluţiei psihice de-a lungul micii copilării până în perioada adolescenţei. pe de altă parte. stereotipii. În decursul acestor şedinţe. Anglia şi ţara noastră. Astfel de forme apar pe rând şi treptat sunt înlocuite cu forme mai evoluate. punând în evidenţă modalităţi de a diagnostica nivelul de dezvoltare mentală. apariţia ramurilor în formă de s. Desenul proiectiv ca activitate inclusă în terapia copilului Desenul serial este o tehnică terapeutică în care terapeutul se întâlneşte într-un număr de şedinţe şi cere copilului să deseneze. unii dintre copii rămân ancoraţi mult timp în imaginile dureroase. ramuri în echer. ramuri începând de la baza trunchiului. exclusivitatea liniilor drepte. de-a lungul şedinţelor. exprimate în concretul material al desenului. problemele sunt exprimate simbolic prin proiecţia care are loc în desen. . alţii trec rapid spre imagini ale vindecării. Are corespondenţi în pădurile din nordul Europei. deşi fiecare copil este o individualitate şi pentru fiecare se pune problema unicităţii traumei. cu feţe cu bărbi uriaşe de frunze. B. Această serie de şedinţe de exprimare prin desen activează potenţialul de vindecare interioară. apariţia trunchiului din două linii. trunchi alungit şi coroană mică. integrarea formei de cruce. Condiţia de încredere. alţii încep prin desene foarte stereotipe. decalaje spaţiale între ramuri şi trunchi. şi R. facilitează procesul de creştere psihologică. Astfel. unii dintre copii încep prin a produce imagini ale durerii. Interpretarea simbolismului arborelui în registrul dezvoltării O serie de cercetări ale lui C. S-a desprins şi o serie de indici. ramuri în cruce. şi dă posibilitatea unei dinamici transformative în care conflictele sunt exprimate şi rezolvate iar terapeutul îşi poate forma o imagine din ce în ce mai clară asupra activităţii inconştiente.apar statui împodobite cu vegetaţie. orice ieşire din consemn. la alţii se poate observa încremenirea într-o situaţie de ambivalenţă între dorinţa de creştere şi cea de distrugere. trunchi "sudat" cu ramuri orizontale şi decalaje spaţiale. Ca forme primare. trunchi şi ramuri înnegrite. realizarea ramurilor din linii strict orizontale. trunchi fără coroană cu ramuri scurte. Apariţia lor la alte vârste decât cele ale copilăriei este un indiciu al regresiei sau retardării. Koch descrie 17 trăsături ca deosebit de diagnostice. peisaj încărcat sau complex. sunt produse imagini şi fantezii care. John A. blocat până în acel moment. natural. desenarea rădăcinilor. prin comparaţie cu analizarea unui singur desen. Această abordare serială a desenului a fost prima dată comentată de Jung. De asemenea. trunchi scurt şi gros cu o coroană mică. fructe şi frunze prea mari. trunchi purtând flori şi frunze. În proces.

sau chiar sub forma unui pilot de helicopter. În acelaşi timp ele oferă materialul prin care se poate crea o punte. "Casa a fost vreodată rănită de cineva?". doctor. "De ce anume are nevoie casa?". afirmarea faptului că desenele vor fi returnate ulterior şi i se oferă şi copilului posibilitate de a vorbi şi a pune întrebări. foarte nesiguri. se focalizează pe o anume componentă simbolică.Adesea. Spre finalul acestei perioade. Tehnica nondirectivă. Uneori. semne ale desfacerii dependenţei de terapeut. prinşi în imagini stereotipe. plasarea tratamentului în contextul real (al şcolii. trăiesc intens o anume imagine.starea de ambivalenţă şi indici ai formării unei alianţe mai profunde între cei doi protagonişti. nedisimulată. de exemplu adunarea desenelor prin protejarea şi valorarea produselor. lupta directă între opuse . nu în ultimă instanţă. sau prin desenul liber. În stadiul median. că îşi recapătă încrederea în valoarea proprie. Când este utilizat testul HTP. violare la reparaţie şi funcţionare sănătoasă. Hârtie şi creion. tehnica directivă şi parţial directivă.). identificare rolului terapeutului de ajutorare. Dinamica proceselor de transformare are anumite caracteristici care se pot delimita în trei etape.de exemplu. psihologul întreabă: "Există o poveste în acest desen". sau reflectă pierderea controlului intern şi starea de disperare şi lipsă de speranţă trăită de persoană. Pentru fiecare dintre desene. de obicei se înregistrează o mişcare de la distrugere. Acum apar în desen forme de mandală ca indice pentru intrarea în joc a funcţiei de vindecare a sinelui. a unui vrăjitor. deşi rar perseverează rigid în aceeaşi imagine. Pentru copiii într-o condiţie de criză acută numărul de şedinţe pe săptămână creşte. acestea sunt puse în faţa copilului şi urmează o anchetă. Direcţionarea se face înspre acea problemă pe care terapeutul o consideră centrală pentru condiţia emoţională a copilului. Metoda directivă intervine la copiii care par încremeniţi. Poate apare umorul şi. a unui superman salvator. copilul va alege o temă simbolică pentru problemele sale şi va rămâne ancorat în simbol de-a lungul mai multor desene. o dată pe săptămână. sugerarea faptului că vorbirea şi desenarea pot să ajute. desenele încep să reflecte emoţia în forma ei pură. Copiii revelă probleme şi trebuinţe emoţionale prin faptul că: folosesc mult timp pentru un anume aspect al desenului. Consemnele sunt adaptabile fiecărei situaţii în parte dar trebuie să includă: stabilirea raportului dintre copil şi psiholog. asistentă medical etc. Descrierea metodei O şedinţă durează între 20 şi 25 minute. Psihologul va sugera ce să deseneze. scenele reflectând o imagerie pozitivă prin absenţa violenţei. Există trei metode de desfăşurare legate în principal de modul cum sunt conduse şedinţele şi sugerate temele desenelor. În stadiul iniţial. copilul începe să folosească relativ conştient desenul ca o punte pentru abordarea direct a unei probleme dureroase sau pentru dezvăluirea unui secret. Tehnica cere în general derularea a aproximativ 12 şedinţe. Cu aceşti copii se poate începe seria HTP a lui Buck şi continuată cu alte desene direcţionate până vor fi gata să substituie propriile desene celor impuse. a distructivităţii şi agresivităţii. desenele copiilor pot să dea o imagine asupra lumii interioare a copilului şi prezintă de cele mai multe ori imagini care exprimă o cauză a problemelor copilului. ca singure materiale. iar psihologul rămâne în rolul de martor al procesului. Aceste trei tipuri de procese observate pot da indicaţii asupra unui afect blocat sau asupra ariei unde este . Sunt copii despre care se consideră că sunt conectaţi la propriul proces curativ interior. o legătură între terapeut şi copil. În ultima parte a tehnicii. terapeutul va decide dacă va continua prin tehnica directivă. Etapa de început durează de obicei de-a lungul primelor patru şedinţe de desen. după ce au fost realizate cele trei desene. al grădiniţei etc. "Ce doreşte casa?" La sfârşitul şedinţei se spune: "Ţi-am cerut să desenezi cele trei desene şi mă întreb dacă doreşti tu acum să desenezi ceva anume?" În funcţie de aceste patru desene. terapeutul începe să fie cuprins simbolic sau ca atare în desenul sub forma unui uriaş prietenos. identificarea aspectelor legate de timp şi loc şi a legăturii dintre psiholog şi profesor. între şedinţa a V-a şi a VIII-a. copilul începe să exprime în desen faptul că se simte capabil de autocontrol. binele şi rău . de-a lungul primelor desene. Metoda nondirectivă este utilizată în situaţiile când copilul începe pur şi simplu să deseneze.

. şi poate cere copilului un desen a imaginii respective. în situaţia unui copil în condiţie de criză. apariţia figurii eroului. În anumite momente. Marchează legăturile cosmice. Adesea această imagine este iniţial tulbure.. Şedinţa terminală se poate centra pe discutarea răspunsului copilului la întrebarea "Dacă te supără ceva în viitor. Nisipul marchează urmele timpului. Scopul este reducerea anxietăţii sau durerii prin intermediul interpretărilor.. procesul retrograd . sensurile vor fi revelate de copil prin desenele salelx. iar terapeutul simte prin contratransfer activ că pacientul are nevoie de întărirea legăturii şi ataşamentului..înţelesurile. relaţia terapeutică şi alte situaţii existenţiale. "Mă întreb ce s-a petrecut cu ." Va întreba copilul dacă doreşte înapoi desenele. este viu..ideea nu împietreşte. acea mişcare între fiinţa dinamică şi nemişcarea vidă. Dar. când îţi vezi toate desenele?". Castelele de nisip au prins imaginaţia copiilor şi adulţilor de când oamenii au populat ţărmurile. TEHNICA SAND-PLAY ŞI TERAPIA JUNGHINĂ Teorie Nisipul este pământul aflat chiar la graniţa dintre profunzimile inconştiente. sau spartă. terapeutul trebuie să sublinieze aspectele pozitive ale desenului. el este real. la fiecare 4 . Este posibilă înscenarea unui dialog cu imaginile din desene şi cu realitatea din viaţa copilului. este furios. acesta trebuie tratat ca şi când ar fi real pentru că. Regula generală este însă că excesul de interpretare poate bloca intrarea în joc spontană a procesului natural de vindecare. Metoda parţial directivă intervine când în desenele copilului apare o imagine. un simbol particular. De aceea. atunci când se lucrează cu un anume simbol. nevăzute ale mării şi pătrunderile conştiente ale ţărmurilor. restaurarea ordinii şi calmului. La despărţire copilul trebuie să plece conştient de faptul că poate apela la ajutor. iar acum desenele tale par să prezinte. Regula importantă este ca. luptă cu sine.. utilizarea interpretării facilitează transferul şi procesele de creştere. reprezentând forţa centrală în dezvoltarea copilului. mai ales pentru copiii care par prinşi în sentimente ambivalente pe care nu le pot singuri defini. Psihicul este o experienţă vie în sandplay . ce crezi că ai de făcut?" În final copilului i se prezintă dosarul cu toate desenele în ordine cronologică. apare ca simbol al întregului şi unificării. Dacă va continua cu abordarea directivă. fiind lăsat să le revadă. Acest lucru. distrusă. de la ultima dată când ai desenat-o". exprima. sau. terapeutul cere copilului. un copac. separa. "Ce gândeşti acum. ci devine vizibilă în expresie tridimensională. în fapt.6 şedinţe.posibilă creşterea psihologică. sau să fie păstrate la loc sigur până le va lua mai târziu. Poate fi o casă. după ce identificarea cu sandplay poate să conducă spre material arhetipal arhaic sau regresia spre starea preistorică a psihismului. acela ca.. În stadiul al III-lea. dimpotrivă. permite un nou potenţial. VI. o floare. o vietate. Psihologul are sarcina de a face comentariile concluzive prin luarea în considerare a transformărilor de-a lungul şedinţelor: "Când ai venit prima dată am observat că ai desenat . şi apoi . se pune problema legăturii dintre desenele copilului. În cadrul acestei metode.. desenarea acelui simbol particular. terapeutul se va centra fie pe aria dureroasă sau pe cea de creştere. astfel de legături sau interpretări sunt lăsate spre sfârşitul şedinţei şi utilizate apoi în legătură cu conţinutul desenelor ca o punte imediată spre un răspuns definit. care are o relevanţă specială pentru copil. . Rolul terapeutului La început este important ca terapeutul să spună foarte puţin.

înainte ca terapeutul să reaşeze lucrurile. Un fir de nisip poate călătorii mii de km şi mii de ani înainte de a găsi un loc de odihnă. uscat. istorice. Legătura terapeutică şi procesarea zbuciumului emoţional adânc înrădăcinat nu sunt doar asistate de utilizarea nisipului.2 cm. Clădiri pentru orice tip de utilitate. simbolice din cultura estică sau vestică. Descrierea instrumentelor Dimensiunile cutiei: . Fanteziile adesea anticipă evenimente umbrite în inconştient. Chiar nisipul este cel care creează liantul. O cutie cu nisip uscat. o a doua cu nisip ud. Imaginea fanteziilor copilăriei şi ulterioara proiecţie a arhetipului copilului în imaginile sale conştiente cer împlinirea şi integrarea în adult odată cu utilizarea sandplay-ului. rezistenţa la haosul ei dinamic este compensată de nevoia de formă şi ordine.ordine. pacientul urmând să aleagă pe cea care. Fotografiile se fac după plecarea pacientului. simţim legătura cu spiritul interior şi creaţia din exterior. Figurile miniaturale sunt aşezate pe rafturi de-a lungul pereţilor încăperii. Jocul cu nisip simbolic este o cale de mijloc în care opusele pot curge împreună într-o nouă mişcare. Legătura omului cu pământul este fundamentală. Nisipul este un produs al istoriei sale. pentru cât de multe culturi posibile.2 cm.4 cm. altele care ţin de factorii sociomediului. Animale fantastice. a unui aparat polaroid de fotografiat şi a unei colecţii de miniaturi. Vehicule pentru apă. Sandplay dă posibilitatea unei schimbări rapide şi flexibile pe dimensiunea haos . Teoria Nisipul Nisipul este mediul de bază pentru această modalitate terapeutică.să fie reînnoit de conştientizarea din când în când a înţelesurilor relative la viaţa proprie a individului respectiv. Simbolul încearcă de fiecare dată să indice eliberarea din aceste legături de energii prinse în cursă şi să elucideze parţial. în prezent.43. puntea. De aceea. . animale. cea mai simplă şi comună cu pământul. aer. Jung vorbeşte adesea despre simbolul care vindecă.unele din familia de origine. astfel că funcţii care au fost inerte până acum tind să vină la viaţă. o preferă. atitudinea cea mai importantă şi corectă este de a nu te lansa în nici un fel de presupuneri anticipative când construieşti un sandplay. 8. Nisipul este mijlocul prin . Când apare o submergere spre instinct. Înregistrarea pe diapozitive sau film color a seriei de imagini realizate de fiecare pacient. Multe forţe intervin şi la nivelul vieţii omului .şi care apare din locul de unde nimeni nu se aşteaptă. la fel ca noi înşine. Nisipul este produs de forţe naturale diverse. Cutia este pusă pe o masă şi umplută cu nisip până la jumătatea înălţimii. C. Cupe cu apă pentru udat nisipul la nevoie. preistorice. 55. altele din crizele traversate şi traumele resimţite. Nisipul are şi calitatea de a readuce istoria. Deformarea interioară a firului de nisip vorbeşte metaforic de durerea intrapsihică adusă cu ei de mulţi dintre pacienţii cabinetului de terapie. Alegerea nisipului ca fundament pentru sandplay nu a fost întâmplătoare. plante şi minerale. Spaţiul de lucru este o încăpere separată de camera de consultaţie analitică. Acest gen de experienţe par să reînnoiască starea dinamică ulterioară a psihicului. În interior este vopsită în albastru azuriu rezistent la apă. G. Psihicul blocat curge din nou îndepărtându-se de chemarea abisului maternal. cărarea. Psihicul celui care lucrează creează simbolul care exprimă cel mai bine spectrul dinamic care eliberează libidoul legat de inconştient. Conectându-ne cu pământul. Figurile sunt mici ca dimensiune şi reprezintă viaţă umană. Descriere şi administrare Tehnica sandplay include folosirea a două cutii standard cu nisip sterilizat. mai degrabă a fost un fenomen natural. elemente reprimate şi subevaluate intră în jocul cu nisip prin cea mai puţin valorizată funcţie a vieţii conştiente. Figuri culturale.

formare care include atât experienţa proprie a jocului cu nisip. dar şi participarea familiei într-un mod dinamic. este a fi o moaşă pentru naşterea capacităţii de a da sens. Este un mediu expresiv natural de comunicare pentru pacientul în criză. fundalul teoretic dar şi experienţă personală cu supervizare. Atribute unice ale jocului . . Caplan & Caplan. 5. jocul creşte implicarea personală şi interesul. stadiile personalităţii şi modelele de intergeneraţii. familiile intră în procesul terapeutic cu sentimentul de a fi covârşiţi şi lipsiţi de control. nisipul. nici lipsită de ordine. Facilitarea astfel înţeleasă creează pacientului posibilitatea de a-şi exprima şi explora deplin fiinţa. fără angajarea copilului într-un schimb cu sens de-a lungul generaţiilor. 1979. Permite accesarea unei informaţii care nu poate fi dezvăluită verbal. jocul reîmprospătează şi dă sentimentul de libertate.emoţii puternice pentru că poate fi aruncat.observator în momentul când un pacient înspăimântat şi constrâns simte suficientă siguranţă pentru a face primul pas în tărâmul jocului simbolic -. jocul nu cere evaluare şi judecare. Copiii. Această calitate de facilitare este descrisă de Siegelman. 1974. Dora Kalff. 1990 .a fi un participant. nu să direcţioneze experienţa terapeutică. deci poţi face în siguranţă greşeli fără sentimentul eşecului. consideră important ca terapeutul să creeze un loc liber şi protejat. terapeutic prin sine însuşi. Terapeutul trebuie să faciliteze. gânduri.implică o relaţie interpersonală dinamică. Terapia prin joc implică mai mult decât aplicarea terapiei tradiţionale dublată de un mediu de joc. nu poate fi vorba de o terapie de familie.este un mijloc de exprimare a chiar miezului a ceea ce suntem. conţinutul sandplay-ului furnizează o amprentă metaforică pentru alianţa de familie. 1991. jocul ca relaţie interpersonală dinamică între materiale de joc selectate şi facilitează dezvoltarea unei relaţii de siguranţă pentru ca pacientul să-şi exprime total şi să-şi exploreze fiinţa (sentimente. De exemplu. şi posibilitatea de a observa climatul emoţional al familiei. 3. Nisipul este astfel mai mult decât un mediu terapeutic . jocul încurajează fantezia şi utilizarea imaginaţiei. 2. tasat. săpat şi mângâiat. Landreth. Nisipul creează o punte pentru interschimbări cu sens. Doar dragostea terapeutului poate crea un astfel de spaţiu.sandplay . Definiţie.angajează creativ şi dinamic terapeutul. trăiri. Joc şi terapie Jocul este. înţeles. Kalff. Ultimul aspect al definiţiei lui Landreth se aplică în particular procesului din sandplay. comportamente) prin intermediul mediului natural de comunicare al copilăriei. acest gen de terapie cere formare în procedurile de sandplay. sau prea restrâns de o colecţie limitată. jocul încurajează dezvoltarea sinelui personal (eul). precum şi terapeutul format pentru acest tip de proceduri terapeutice care furnizează evoluţia şi dezvoltarea unei relaţii interpersonale dinamice. Actul jocului cu nisip permite pacientului să se apropie de propria sa totalitate. 4. Clientul poate fi confuzionat de o colecţie dezorganizată. Permite o includere activă şi intenţionată a copilului. fie prin intensificarea. jocul este prin natura sa voluntar şi. Nathan Ackerman. . şi datorită acestui fapt pot fi exprimate în mod concret simboluri. D. Indiferent de specificul fundalului teoretic prin care se abordează acest tip de terapie. Din acest motiv principal. dând posibilitatea controlului fără competiţie. Jocul cu nisip .care pot fi exprimate sentimente . fie prin înlocuirea comunicării verbale. crucială este tocmai relaţia copil . modelat. inundat de emoţii de o colecţie nelimitată. 1980.1. într-o lume plin de reguli. selectarea miniaturilor şi prezentarea lor nu este nici întâmplătoare. Jocul este mai mult decât un mediu natural de comunicare al copilăriei. Auto-exprimarea şi auto-explorarea sunt cruciale pentru procesul de consiliere şi fundamentale în sandplay. la fel ca nisipul. Eichoff.adult. Legătura dintre terapie de familie şi terapia prin sandplay este firească . 1952.

.

limbaj pentru un pacient de orice vârstă care nu poate sau nu vrea să verbalizeze . mai ales pacienţilor a căror experienţă senzorială primară a fost nocivă.cutia cu nisip furnizează acest loc. dar o pot face printr-un mediu de proiecţie care este nisipul. care apoi pot în siguranţă pune în act aceste sentimente. pentru a pune în act evenimente ca şi când nu ar fi viaţă reală.Caracteristici ale sandplay ca tehnică proiectivă şi terapeutică Există un număr de caracteristici specifice pentru tehnica jocului cu nisip. Consistenţa mediului şi consistenţa terapeutului în a permite pacientului să direcţioneze procesul. cutia este locul exprimării emoţionale. vor crea un spaţiu unde gradul de distanţă terapeutică este stabilit de pacient. Distanţa terapeutică pe care o furnizează nisipul creează un loc de siguranţă pentru apariţia abreacţiei Pacienţii. în acelaşi timp. mediu de siguranţă pentru exprimare. simbolizare. pulsiunilor şi tematizărilor inconştiente. conţinuturile reprimate pot emerge şi pot fi eliberate. ca şi când experienţa senzorială cu nisipul ar duce la o relaxare / eliberare a limbii. Pacientul sau familia pot trăi eliberarea emoţională prin simbolizare şi sublimare. proiecţia. ca element crucial în tratamentul traumei. Jocul este limbajul. copiii pot deplasa direcţia sentimentelor negative asupra miniaturilor în loc să le . 3. copiii sau familiile care au trăit traume au nevoie de un loc terapeutic în care să aibă abreacţia. stări emoţionale. de a fi şi spaţiul preferenţial unde acesta îşi poate exprima în securitate durerea. miniaturile sunt cuvintele. Sandplay are o calitate kinestezică unică Calitatea senzorială a nisipului şi jocului relativ la experienţa senzorială a pacientului în criză. 2. prin proiecţii pe cutie şi miniaturi. Prin jocul cu nisip. care o disting de celelalte tehnici proiective. Abreacţia. 3. Lois Careylxi trece în revistă capacitatea jocului cu nisip de a purta expresia proiecţiilor subiectului. Procesul jocului cu nisip este autodirecţionat şi permite pacientului să fie deplin el / ea însuşi / însăşi. Jocul cu nisip dă expresie problemelor emoţionale neverbalizate Jocul ca limbaj al copilăriei. Sunt pacienţi care vreme îndelungată nu fac nimic mai mult decât să-şi treacă degetele prin nisip şi apoi încep să vorbească despre probleme de profunzime. 4.1. răspunde nevoii umane de trăiri kinestetice (componentă esenţială a nevoilor bazale de ataşament). alături de nevoia umană de relaţionare. 2. 1. dar. Chiar experienţa tactilă de manipulare şi atingere a nisipului este o trăire terapeutică în sine. Jocul cu nisip permite această experienţă senzorială. E mai uşor pentru copiii traumatizaţi să vorbească prin una din miniaturile din sandplay decât să-şi verbalizeze durerea. Sandplay serveşte creării unei distanţe terapeutice Pacientul sau familia în criză emoţională sunt adesea incapabili să-şi exprime durerea în cuvinte. permite diagnoza conţinuturilor. ca şi când. Manipularea nisipului şi plasarea miniaturilor satisfac kinestezic şi dau siguranţă. Pacientul nu are nevoie de abilităţi creative sau artistice pentru că mediul este eliberat de necesitatea de evaluare. găseşte o expresie facilitată. 4. 1994 . copilul poate utiliza o miniatură de prădător pentru a reprezenta un personaj abuziv. schimbarea locului. care include o relaţie de acceptare şi grijă. unde emoţiile negative frecvent legate pot fi trăite. Proprietăţi care dau un sens al distanţei şi siguranţei pe care copiii neîncrezători în familie îl câştigă în sandplay. un loc unde problemele. este un forum pentru o totală autoexprimare şi autoexplorare. copilul poate utiliza calitatea jocului cu nisip de reprezentare ca şi când. poate proiecta emoţii intense pe miniaturi. Schaefer. copiii şi familiile îşi pot exprima personalităţile în totalitate. prin faptul că reuneşte capacitatea acestora de a diagnostica structura personalităţii. Jocul cu nisip este deci mai mult decât o simbolizare a psihicului.

Sandplay permite abreacţiei să apară şi facilitează procesul prin mediu şi prin chiar organizare. să realizezi interpretarea cu pacientul pentru că scopul interpretării este de a servi nevoile specifice ale pacientului. Metafora combină abstractul şi concretul într-un mod special. aranjarea camerei. clienţi cu dificultăţi sociale sau relaţionale. firesc urmează interpretarea terapeutică. împarţi. Metafora realizează această combinaţie într-o manieră care apare tipic din şi produce emoţii puternice care conduc la un insight integrativ. Sweeney. Sandplay permite un aranjament unic pentru emergenţa metaforelor terapeutice Majoritatea literaturii asupra terapiei şi metaforei se centrează pe metafora verbală. nu a pacientului. cu probleme fiziologice etc. nu e în regulă să-ţi speli rufele murdare faţă de străini. care nu poate fi făcută. Ele sunt imperative şi implicite. Bow. 8.. posibilităţi. sandplay este un mijloc de comunicare care îndepărtează de la teama de conflict verbal. Jocul cu nisip. toate produc graniţe şi limite pentru pacient. Sandplay. De ex. 6. 1997. O lume fără limite nu este o lume sigură şi copilul nu creşte acolo unde nu se poate simţi în siguranţă. Când terapeutul interpretează. Cele mai puternice metafore sunt cele generate de pacienţii înşişi. La fel pentru orice membru al familiei care se simte izolat şi lipsit de putere. e definită prin graniţe şi limite. poate fi o experienţă foarte ameninţătoare pentru copil să fie întrebat în detaliu asupra modelelor de comunicare în familie. 9. Mai ales în cazul membrilor de familie. prin calităţile sale. Dar nu este important ca terapeutul să se centreze pe interpretare. Sandplay creează o atmosferă nerealistă şi neameninţătoare care asistă procesul de identificare. dându-ne posibilitatea de a merge de la cunoscut şi simţit la necunoscut şi simbolic. dar şi pusă în evidenţă prin identificarea nivelului de contribuţie pe care fiecare membru al familiei îl are în construirea imaginii în nisip. Sandplay cu familia este o adevărată trăire / experienţă de includere Terapia de familie prin discuţii este fundamental exclusivă. iar sandplay creează un spaţiu emoţional în care acestea pot apare. Sandplay creează un nivel al câmpului de joc pentru fiecare dintre membrii familiei. mediu necesar şi eficient de comunicare pentru pacienţii cu îndemânare verbală săracă Pacienţi de toate vârstele care au deprinderi. nu ale terapeutului. astfel încurajând proiecţia aspectelor emoţionale şi relaţiile interpersonale prin intermediul figurinelor. poate captiva involuntar pacientul şi membrul din familie cu reticenţe. Interpretarea realizată de pacient este importantă. care trăiesc întârzieri sau deficite verbale. Odată cu apariţia unei metafore terapeutice. Sandplay furnizează în mod natural graniţe şi limite care produc siguranţă pacientului Relaţia terapeutică. dându-le tuturor posibilitatea de a se exprima pe sine. O relaţie fără limite nu este o relaţie. pentru că oamenii nu au reguli specifice pentru a se angaja. ghidarea şi instrucţiunile terapeutului.exprime către membrii familiei. Mărimea cutiei. îndemânări verbale scăzute. Este necesar să împărtăşeşti. . mărimea colecţiei de miniaturi. nu reuşeşte să recunoască şi onoreze nivelul de dezvoltare al copiilor în familie. iar membrii familiei nu sunt deloc entuziasmaţi de intrarea în terapie. 7. Sandplay este eficient în depăşirea rezistenţelor pacientului Copiii în general nu ştiu să se refere la ei. Structura procesului în sandplay şi selecţionarea atentă a instrumentelor de către terapeut furnizează pacientului graniţe care creează sentimentul de siguranţă necesar pentru creştere. 5. asemeni oricărei relaţii. 1990. În plus. este mai degrabă o încercare de conectare nestructurată. o face cu mintea şi experienţa proprie. Siegelman.1993. Nisipul şi miniaturile sunt ideale pentru exprimarea de către pacient a propriilor metafore terapeutice. Rezistenţa poate fi eludată.

11. Individul şi familiile în criză se simt frustraţi şi le este teamă de pierderea controlului (psihologic. 13. Fiecare cameră de sandplay are propriul ei aranjament şi reflectă alegerile făcute de terapeut. care astfel poate fi vizionat de oricine. sandplay furnizează un mediu adevărat şi natural de comunicare. Indiferent de perspectiva asupra transferului. exprimare a acestor probleme. astfel că pacientul poate purta cu el imagini ale cutiei în loc de imagini ale terapeutului. iar clientul o cu totul alta. care utilizează intelectualizarea şi raţionalizarea ca apărări. Se poate lucra eficient prin sandplay cu provocarea de transfer Prezenţa unui mediu de expresie creează un obiect de transfer alternativ. dacă nu imposibil ca doi terapeuţi să-şi împartă cabinetul de sandplay. în loc de clasicul transfer între pacient şi terapeut. Este extrem de dificil. Pacientului care are nevoie să-şi formeze şi extindă autocontrolul. Procesul autodirecţionat din jocul cu nisip creează un loc în care controlul îi este restituit pacientului. În abordarea jungiană şi în cea stabilită de Lowenfeld. adesea bine apărate când este implicat direct eul (care deja a trecut prin suferinţe). Sandplay creează un loc unde copilul şi familia pot experimenta. pentru că ar fi lipsit de înţeles personal.dar încorporarea ambelor interpretări în înţelegerea simbolului face ca munca să fie mai îmbogăţită şi lărgită. . chiar şi fiziologic). care prezintă o încrâncenare verbală deşi nu este capabil prin dezvoltare să comunice eficient la nivel cognitiv. . Indiferent de etiologia dificultăţilor de exprimare verbală. Dora Kalff. Transferul poate apare între pacient şi cutie. Lipsa de putere. procesul din jocul cu nisip plasează responsabilitatea şi controlul asupra pacientului. La fel. şi la găsirea altor modalităţi de dezvăluire. Pe rafturile oricărui terapeut de sandplay este expus inconştientul terapeutului. 12. conţinuturile de transfer să fie tratate în siguranţă. emoţional. astfel de pacienţi găsesc o eliberare în sandplay. Pentru pacientul care încearcă să evite responsabilitatea. fiecare terapeut este liber să-şi selecţioneze miniaturile care par să fie semnificative pentru el şi pentru clienţii săi. Adultului sofisticat în plan verbal. ci e furnizată de libertatea mediului. sandplay furnizează un mijloc ca problemele. Cutia de nisip devine adesea un obiect independent. în familiile unde oamenii nu sunt capabili să-şi verbalizeze ceea ce vor şi ceea ce doresc. De exemplu. spunea că nu trebuie să existe nimic în colecţia de miniaturi cu care terapeutul nu ar putea relaţiona. Probleme profunde intrapsihice pot fi accesate mai deplin şi mai rapid prin sandplay Majoritatea pacienţilor au probleme motivaţionale. Sandplay întrerupe verbalizarea utilizată ca apărare Copilul pseudomatur.Provocări de diverse tipuri şi intensităţi. Sandplay serveşte în descreşterea controlului eului şi a altor defense. 1980. sandplay poate depăşi aceste defense. un loc unde exprimarea nu depinde de capacitatea de a verbaliza. ca primă urmare. dacă scopul este de a ajuta pacientul să-şi întemeieze un mai mare locus of control intern. jocul cu nisip îi fixează graniţe şi dă posibilitatea apariţiei capacităţii de control. terapeutul poate să dea o interpretare unei figuri. 10. la pierderea controlului. Ceea ce creează o capacitate crescută de a gândi alternativele interpersonale şi intrapersonale. trăi controlul Criza şi trauma duc.

Aceleaşi imagini au apărut şi reapar din timpuri imemoriale. Arhetipul Marii Mame . Fiecare are propria imagine interioară a ceea ce înţelege prin mamă. Un complex ca atare este o formaţiune normală. pe care ulterior le şi scrie. totdeauna existând mai mult de învăţat despre tine însuţi. Arhetipul este un model ipotetic care nu este niciodată pe deplin şi total explicat. După ruptura cu Freud. Individuarea. Este impresionat de prezentare.Teoria jungiană în interpretarea jocului cu nisip Influenţa lui Jung asupra jocului cu nisip este foarte semnificativă. lumea arhetipurilor este acea lume invizibilă pe care nimeni nu a văzut-o vreodată. Începutul nesemnificativ. Vise. dar poate deveni patologică când individul este în plasa unui arhetip. pentru că fiecare persoană îl trăieşte în modul ei particular. Jung a studiat o viaţă nivelul arhetipal al psihicului. Experienţa a contribuit direct la lucrul cu imaginaţia activă de mai târziu. şi la reconfortul resimţit atunci. este echilibrul care este căutat prin medierea cu arhetipurile. În 1912. Dar şi prea mult din pozitiv pare să fie problematic. mai ales că se relevă clar posibilităţile de contactare a nivelului arhetipal al psihicului. Contactul şi medierea cu aceste imagini arhetipale pot fi făcute prin vise. curent de fantezii. mituri povestite în toată lumea. C. cal sau dragon. Jung încearcă să integreze această experienţă devastantă şi descoperă că tehnicile de joc sunt foarte utile. Acest insight a fost ulterior dezvoltat prin opera Dorei Kalff. şi la alte teorii pe care era în proces de a le dezvolta. Principalul adevăr al înţelegerii oricărui arhetip este nevoia de a obţine un echilibru între aceste aspecte pozitive şi negative pentru fi atât de individuat cât este posibil. atât pol negativ cât şi pol pozitiv. Când apar probleme emoţionale. rasa şi timpul. o incongruitate. 1991. Este o sarcină a întregii vieţi. acest motiv fiind unul de bază în ruptura sa cu Freud. începe să construiască un sat miniatural din pietre şi roci adunate de pe ţărmul lacului din casa de vacanţă de la Bollingen. Se gândeşte la felul cum se juca ca şi copil. Putem doar aproxima înţelesul unui arhetip particular. Adesea acest lucru este denumit complex. Arhetipurile Wilmer. Le ştim prin legende. Descoperă că este necesar să găsească o cale spre a se reîntoarce la această perioada de vârstă pentru ca să apară o rezolvare a conflictului. tată. Descrierea arhetipului copilului îi este de un folos special . un handicap şi un prerogativ divin. niciodată deplin atinsă. Aspectul cel mai important al fiecărui arhetip este că are două părţi. Această activitate îi aduce un val. ceea ce duce la probleme. Ele transcend cultura. creaţie artistică. G. Tocmai aceste imagini le vedem şi apar în lumea largă în psihicul tuturor oamenilor. Jung ascultă. Jung descoperă o formă timpurie de terapie. Ipoteza este că această lume arhetipală este cel mai profund tărâm al psihicului şi are potenţialul de a evoca imagini de o natură mai mult sau mai puţin impredictibilă. Polul negativ este cel care pare să conducă la majoritatea suferinţelor psihologice. O imponderabilă care determină ultima valoare sau lipsă de valoare a unei personalităţi. Lowenfeld vorbind despre Tehnica Lumii. în acelaşi timp. pe Dr. Problema care apare când arhetipurile rămân doar în inconştient este că pacientul se poate identifica cu un arhetip. dubios şi sfârşitul triumfal. înzestrat cu putere divină. poveşti. termen introdus de Jung. în cadrul unei conferinţe internaţionale psihanalitice din 1937. ele se datorează adesea existenţei unei dezechilibrări arhetipale. scriere sau sandplay. Eternul copil din adult este o experienţă indescriptibilă. Este un proces de actualizare arhetipală. Teoria arhetipală a lui Jung diferenţiază în special abordarea jungiană a sandplay de alte abordări. descrisă şi în Amintiri. Reflecţii. Terapeuţii jungieni încearcă să localizeze legăturile dintre mintea conştientă a pacientului şi arhetipurile inconştiente care au dus la suferinţă personală.Copilul este tot ceea ce este abandonat şi expus şi. pentru că abilitatea de a înţelege nivelul arhetipal al psihicului prin jocul cu nisip dă posibilitatea apariţiei unei vindecări profunde.

1991. adesea este dragonul care trebuie înfruntat şi învins. Este văzut fie ca supercontrol. Carcteristicile pentru Trickster sunt capriciul haotic. Arhetipul Anima Arhetipul contrasexual feminin în psihologia masculină. Animus. dacă o femeie visează ca i se strică maşina pe un drum întunecos şi singuratec şi o bandă de hoţi sar la ea. 1982. care are potenţialul de a ne putea lega direct de tărâmul Mamei Pământ într-o manieră tactilă. un simbol al inconştientului. sau apare ca vulcan în erupţie. Zeiţa însângerată a morţii şi distrugerii. sau judecătorul interior. porci etc. fie o figură ameninţătoare. peşteri. în forma sa pozitivă are înţelepciunea lui Solomon. Arhetipul Eroului Arhetip major. Latura negativă a eroului este Trickster-ul.. la extremizare. apare descrisă prin munţi şi /sau cavităţi. bărbatul etern tânăr care refuză să crească dar care îşi trăieşte viaţa într-o totală lipsă de griji. odată activat. regăsit în miturile lui Ulise. În sandplay. ca Mamă Teribilă. În sandplay. Stevens. Alt aspect al arhetipului este faptul că. datorită dificultăţilor continui de relaţionare. înghiţi totul. reţine şi umbra divinului şi demonicul. sau o figură masculină care ajută. El atacă stima de sine a oricui vine în contact cu el şi este o forţă teribil de distructivă pentru mulţi oameni. Ia de asemenea forma animalelor divine . Wilmer. frecvent întâlnit în sandplay. care este critic. Când un bărbat visează o femeie pe care nu o cunoaşte personal. este adesea folosit ca model al acestui arhetip. figura poate reprezenta atât aspecte pozitive cât şi negative ale Animei sale. cât şi negative şi poate conduce la Complexul Matern. poate fi fie o figură care îi oferă ajutor. Puer este adus la terapie cel mai adesea de altă persoană. În proiecţia unui bărbat reprezintă idealul său feminin. element de pământ. a face să triumfe binele asupra răului şi dominanţa conştiinţei asupra inconştientului. Poate lua atât forme pozitive. este un exemplu de Animus negativ. poate devora. a realiza victoria asupra puterilor întunericului. ca superputere. balene. cere. Jocul cu nisip este în particular potrivit pentru problemele Marii Mame datorită utilizării nisipului. ca mit creştin. Arhetipul Bătrânului Înţelept Bătrânul Înţelept. pedepsitor. Dacă vine un tânăr frumos şi se oferă să-i repare maşina. Un arhetip al nonconformismului. iar în forma ei negativă ca o scorpie rea sau o vrăjitoare. suprema castratoare. maliţiozitatea glumelor. Sfântul Gheorghe şi dragonul. distruge. În aspectul ei negativ. a salvatorului. nega total esenţa celeilalte persoane. ca atare.Dintre ele. arhetipul poate exprima hrănirea. care transformă bărbaţii în piatră. Ritualurile trecerii şi iniţierii sunt asociate progresului mitologic al arhetipului eroului. Anima pozitivă poate fi adesea văzută ca o femeie tânără. urşi. este figura pozitivă a Animus-ului. Un aspect negativ adăugat Bătrânului Înţelept este Judecătorul Interior.. Mişcarea Bărbaţilor din ultimii ani atrage acest arhetip. Ca Zeiţă a Lunii exemplifică periodicitatea esenţială a feminităţii. binele şi răul. El poate fi de asemenea puer aeternus în aspectul lui negativ.ursul (gelosul gardian al copiilor ei). grote. termen jungian pentru partea arhetipală masculină într-o femeie.. ea reprezintă originile întregii vieţi şi este. zeiţă. . Mama Natură şi Mama Pământ . Marea Mamă este arhetipul cel mai vizibil de obicei. sau Hermes. sau vaca celestă care hrăneşte pământul cu ploaia de lapte. Vindecarea poate deveni posibilă astfel prin medierea în acel tărâm al pământului. poate deveni un mod de controlare a oricărei relaţionări. nu face complimente etc. unui guru. Aceşti pacienţi sunt adesea dependenţi de alcool sau drog şi trăiesc negând. zeiţa fertilităţii şi furnizoare a hranei. ca Marilyn Monroe. viclenia înţelepciunii. Uneori apare în forma Meduzei. denumit adesea Senex. De ex. Marea Mamă este stăpâna vinovăţiei şi partea ei de control negativ poate. dăruirea şi îmbrăţişarea. În parte sa pozitivă. şi anumite tipuri de animale vaci. Ca apă şi mare. Sarcina principală a eroului este de a învinge monştrii întunericului.

Unul dintre postulatele de bază ale lui Jung este că psihicul are potenţial de autovindecare. salvator. Jung consideră că acest arhetip implică potenţialul pentru orice formă de gândire creativă. Un simbol universal al posibilităţilor psihicului necunoscute dar latente. Munca se va schimba acum şi va deveni ceea ce D. Kalff şi discipolii ei susţin că prin jocul cu nisip poate fi activată această posibilitate.Sine Este arhetipul central.Sine este gata pentru stadiul final de integrare (nu că procesul din sandplay este terminat). în The Child. este totdeauna resimţit ca moment echilibrat. Kalff numea desfoliere. cu mărimea ei specifică şi prin utilizarea nisipului ca element al pământului. demonstrând că Eul şi Sinele copilului sunt conţinute în interiorul profund recesiv al psihicului matern şi doar treptat copilul intră în relaţionare proprie cu Sinele.. cineva se poate aştepta conştient la ceea ce gândeşte despre o anume scenă . numere. simţită atât vizual cât şi intens.Sine prin sandplay este o experienţă cu adevărat plină de numinozitate. respectiv unificarea aspectelor conştiente şi inconştiente ale diferitelor arhetipuri aşa cum se prezintă ele de-a lungul timpului. furnizează un vehicul simbolic. Este unirea totală a opuselor. întuneric şi lumină. E. regină. Constelarea Sinelui poate fi observată în jocul cu nisip şi atunci este semnalul pentru terapeut că este acum posibilă o vindecare adevărată. erou. ci la partea transpersonală. Copilul întrupează şi încurajează spontaneitatea şi veselia. Această reconectare stabileşte baza pentru ca o profundă vindecare să apară. despachetarea a Sinelui. basme şi sandplay. în formă negativă. De ex. Constelarea axei Eu . Ca cerc magic. fiind totuşi acea parte care este cea mai promiţătoare pentru creşterea creativă. forma nisipului. gen Trickster. este ilustrată printr-o unificare diferitelor elemente masculine şi feminine. este întărită înţelegerea acestei scene. cu condiţia ca să fie făcut un spaţiu pentru ca ea să apară. ca un diavol răutăcios. pătrat. Teoria lui Jung privind tipurile psihologice aduce noi nuanţări. Semnal pozitiv că arhetipul Eu . Neumann. Eul este localizat în principal în tărâmul conştient al psihicului. Sunt importante în înţelegerea acestei imagini selecţiile de miniaturi. la fel ca şi corpul. În contextul acestor caracteristici sarcina diagnostică şi prognostică este de a stabili stadiul care îi va permite psihicului să-şi împlinească misiunea. Arhetipul Eu . sau. masculin şi feminin. cruce. Puterea numinoasă inerentă în arhetipul Eu / Sine vine din abilitatea sa de a reconecta şi centra şi. Adesea aceste forme apar în vis sau în sandplay. a echilibra opusele. astfel. Dacă cineva este capabil să studieze o scenă de sandplay din perspectiva propriilor funcţii interne.deschiderea.ce gândesc că constructorul încearcă să-mi transmită? Dacă apoi face o schimbare mentală şi se întreabă . consideră Sinele ca arhetip al Întregului şi totalităţii. Jung. Sinele nu se referă la persoana individuală. Este acum posibil să mediezi cu arhetipurile într-o manieră constructivă. Copilul Interior poate fi văzut ca şi copilul divin. mituri. receptivitatea şi prospeţimea conştiinţei care este prezentă aici şi acum. dar poate pune această posibilitate în mişcare. 1959. 1963. care are adesea o puternică componentă spirituală. discută acest aspect în detaliu.Arhetipul Copilului Interior Este cel mai adesea reprimat în adult.ce mesaj legat de senzorialitate este în scenă. Eul este acum considerat gata să medieze cu Sinele într-o manieră sănătoasă. Când apare. spirituală a personalităţii cu care s-a născut individul. utilizarea generală a spaţiului? .eul este acum suficient de puternic pentru a accepta interpretări. imaginaţia şi sărbătorirea. Mai important este că simbolizează momentul prezent . activat prin sandplay. D. culori. Nu pot fi niciodată oferite interpretări până când nu suntem martorii unor dovezi concrete ale acestui fenomen. Uneori ca rege. Acesta este mesajul către terapeut . Sinele. Prezent ca atare este un simbol al Sinelui. care doar poate fi resimţită nu şi descrisă. dacă suntem doar martori la acest fenomen nu poate asigura că poate apare o vindecare profundă. Deşi. trecut şi viitor etc. legende. Uneori este o experienţă indescifrabilă. profundă. în timp ce Sinele este îngropat adânc în inconştient. sus şi jos. profet. Sinele apare în vise. senin şi este trăit de pacient sau terapeut ca un moment aha. Cutia cu nisip.

În jocul cu nisip totul este o confuzie. Teoria privind dezvoltarea copilului cuprinde cinci stadii. care. Un dinozaur ilustrează un nivel de agresivitate mai adânc decât un cal sau o vacă. Animal . În sandplay. Eul se manifestă mai întâi în jocuri unde predomină animale şi vegetaţie. creând baza pentru . Este utilizată doar pentru analiza terapeutului şi înţelegerea scenei. Acum. Realizarea unei identităţi separate pentru copil.. Începutul constanţei obiectului.adesea în forma masculinităţii şi feminităţii. Autorul îl vede ca început al unei perioade de creştere unde copilul va învăţa să se separe de mamă. Etapa următoare aduce scenele de luptă care apar mai ales spre şi la pubertate. nelegate. nisipul fiind un element al pământului. se poate întreba din perspectiva funcţiei intuitive . toate sunt puse nelegat. conflictul ia forma celui între bărbat şi femeie. care poate fi transmisă nonverbal clientului.. Autorul îl asociază cu experienţa foarte timpurie copil . În cele din urmă este primit în colectivitate şi integrat ca persoanălxiii. mai degrabă. Kalff o denumeşte constelarea Sinelui. la Neumann. şi adesea cele două opuse. (Înaintea acestui stadiu. copilul fusese conţinut în interiorul mamei). Eul este operativ deplin şi copilul are o idee despre un Sine interior.Sine Momentul când Eul şi Sinele sunt într-o relaţionare bună. masculinul şi femininul sunt descrise iar în majoritatea scenelor apare o dimensiune spirituală.Sine a oricărei fiinţe umane a fost separată şi rănită de timpuriu datorită traumei de la naştere.ce tip de reacţie afectivă primesc când privesc această scenă? Este fericire? Este neliniştitoare? Este confuzivă ? În cele din urmă.mamă: copilul nu se poate distinge pe sine de mamă. dacă ia în considerare tonul afectiv al producţiei.de mamă. deci în mod particular potrivit pentru o împământenire simbolică în procesul confruntării cu problemele ce apar din arhetipul Marii Mame.vegetativ Un pas de început spre integrarea psihologică este revelat atunci când animalele şi vegetalele încep să apară. 1. Doar un individ înglobat în această realitate simbolică a jocului poate deveni o fiinţă umană completă. Este în întregime separat . Mediul nisipului este direct legat de acest nivel matriarhal timpuriu al dezvoltării psihismului uman. Analiza materialului nu este împărtăşită cu constructorul. Lupta poate fi portretizată prin utilizarea animalelor masculine şi feminine. O consideră un moment critic în terapie. Aceste stadii pot avea semnificaţie în descifrarea lumii descrise de subiect în construcţia din sandplay. Eul şi Sinele relaţionează acum cu sens. cu anxietatea de castrare şi rezolvarea identităţii sexuale. 3. sau a unor oameni. D. Haosul Revelat ca o foarte timpurie nediferenţiere la nivelul eului: multe elemente incluse la întâmplare. nu apar în mod necesar într-o ordine lineară ci.primesc vreun semn despre ceea ce ar fi nevoie în continuare? Încercarea terapeutului de a accesa conştient aceste elemente poate servi pentru a întări şi aprofunda mult munca. 2. În scene apare uneori şi problema începutului dezvoltării supraeului. există o "uniune a opuselor" integrată şi echilibrată . Teoria lui Erich Neumannlxii Una din centrările cercetărilor sale s-a plasat asupra nivelului matriarhal al conştiinţei. Este stadiul luptei oedipiene. Neumann recunoaşte importanţa jocului în dezvoltarea copilului: Lumea jocului este de importanţă extremă nu numai pentru copii ci şi pentru adulţii tuturor culturilor . Uneori. Diverse stadii de dezvoltare sunt ilustrate prin folosirea unui animal domestic sau primitiv. Atunci copilul este destul de puternic pentru a-şi asuma şi a purta lupta împotriva influenţelor exterioare. Lupta Conflictul este de obicei ilustrat prin forţe reprezentând binele şi răul. 4. Axa eu . Tipul de animal ales în sandplay este semnificativ. se pot întrepătrunde de-a lungul terapiei copilului.Apoi. pentru că demonstrează că Eul şi Sinele sunt acum reuniţi într-un mediu gata să devină vizibil. se întreabă . apare un simţ al echilibrului şi seninătăţii.ca fiinţă umană . Axa Eu .

În sandplay acest stadiu semnalează terapeutului că pacientul este gata să-şi reia viaţa în lumea reală şi nu este departe oprirea terapiei. dezvoltă testul de producţie dramatică.feminin legat de jucăriile alese de bărbaţi şi de femei în alegerea miniaturilor. Regresează la vârsta momentului traumei pentru a o relucra. acesta este un indicator care poate fi interpretat ca o agresivitate mai intensă decât normalul. devin mai selectivi în portretizarea situaţiilor lor interioare. Un grad de agresivitate este normal la copii şi se manifestă cel mai adesea în creaţiile care urmează după construirea în nisip a primei imagini. Psihanaliză personală şi formare cu Anna Freud în anii 30. din aceeaşi categorie (sau un număr mic de categorii) de obiecte. Alte contribuţii semnificative Eric Homberger Erikson care nu s-a întâlnit cu Lowenfeld. îngheţată. distrugeri. Lipsa de obiecte poate sugera o rezistenţă faţă de sarcină. Interpretări în tehnica Charlotte Buhler Autoarea identifică trei semne patognomice importante în interpretarea testului lumii. Mulţi copii sub 8 ani utilizează elementele cumva la întâmplare. relaţionează cu orice care se află dincolo de relaţia maternală. gol Exemple de astfel de indici sunt situaţiile când copilul utilizează un număr mic de elemente. animale care se luptă. Odată în relaţie. Indici de tip E. fiind un indice pentru golul interior. În unele momente. În aproape toate cazurile. pentru nevoia complementară de a fi singur. blocarea creativităţii spontane. Se consideră normalitate pentru copiii sub 8 ani situaţia când cutia cu nisip este relativ goală. aşa cum fusese descrisă de Lowenfeld (1951): indici de tip A. spre vârsta când a apărut trauma şi încercarea de a depăşi această experienţă dureroasă printr-o repetare a ei în joc. în cursul terapiei. de asemenea. situaţiile cu accidente sunt descrise mai frecvent în construcţiile copiilor cu tulburări şi constituie un indice privind nevoia de terapie. Homberger. indici de tip E şi indici de tip CRD. 1938. agresivitate De exemplu: soldaţi în luptă. doar cu copii. lumi dezorganizate într-o formă haotică. în care apar şiruri nerealiste de oameni sau animale sau lucruri aliniate într-o manieră fixă. rigide. Când apar de la început semne de tip A. Neumann consideră momentul când copilul este gata să înceapă o relaţie cu lumea : merge la şcoală. ca mijloace de protecţie şi apărare. De exemplu. sau doar cu soldaţi şi poliţişti). Indici de tip A. apărea în formă simbolică în scene aspecte legate de propria copilărie a subiectului. lumi închise. experimentează relaţionarea cu egalii. Erikson vorbeşte şi despre diferenţa masculin . Omiterea completă a oamenilor ca obiecte de joc poate avea un dublu sens: dorinţa dea scăpa de oameni şi dorinţa de a sfida oamenii. o fixaţie emoţională pe anumite obiecte. 5. este semnul că există posibilitatea de a apare o vindecare mai profundă. iar ulterior. Cerea studenţilor să utilizeze o colecţie de miniaturi pentru a crea o scenă şi apoi a face şi o poveste pentru ea. de zi cu zi. lumi complet îngrădite. pentru sentimentul de singurătate. jucăriile fac parte. Adaptarea la colectiv Un stadiu ce reflectă viaţa cotidiană. Indici de tip CRD. Erikson vorbeşte despre regresia la confruntarea cu jucăriile. sunt omise categorii largi şi semnificative de obiecte precum oameni sau animale (construcţii fără adulţi.o tulburare nevrotică. . Profesor la Harvard. instrumentele de agresiune pot lua şi un rol pozitiv. dezorganizate De exemplu. repetitiv.

implicarea conştientului şi a inconştientului arhetipal 6. Astfel. amintirea experienţelor traumatizante accesate de mânuirea miniaturilor poate fi atât de copleşitoare încât persoana nu poate face nici un fel de construcţie. acest gen de indici relevă diverse grade de confuzie şi de disoluţie a structurii de personalitate. Proiecţia şi analiza imaginii de sandplay Există 3 nivele principale ale psihicului care se proiectează în jocul cu nisip: nivelul conştient. În afara acestor trei aspecte. rigiditate sau confuzie. acest indice se poate interpreta ca semn de regresie la un stadiu timpuriu de reprezentare. . Indicele poate apare mai ales la primele şedinţe cu copii foarte anxioşi. Copiii de 2 . respectiv căutarea identităţii stabile. Generalizarea nu permite însă o certitudine când este vorba de ceea ce se petrece în dinamica vie a psihismului unei persoane. implicarea doar a inconştientului personal 3. astfel: 1. Exprimă o realitate statistică (95%)lxiv. implicarea conştientului şi a inconştientului personal 5. De exemplu. faptul că indivizii retardaţi au în mod semnificativ mai multe lumi goale sau mai tulburate decât ceilalţi. Pentru copiii mari sau pentru adulţi. acest fapt indică o nevoie neobişnuită de protecţie. în funcţie de 7 nivele de combinare. nivelul inconştientului arhetipal. Acest lucru reprezentând căutarea constanţei obiectului. Buhler atrage atenţia asupra altor aspecte deosebit de diagnostice. rămâne blocată în reprezentările care o copleşesc. Lumile dezorganizate la copiii mici nu semnifică în mod indubitabil tulburări emoţionale. În anumite cazuri. implicarea doar a inconştientului colectiv 4. Ele indică o nevoie neobişnuită de protecţie sau securitate. La nivelul diagramei unei imagini din sandplay putem analiza structura şi relaţia dintre nivelele psihismului. sau în mecanismul de defensă intrat în joc. dacă pacientul construieşte garduri înainte de a utiliza orice alte materiale. implicarea doar a conştientului 2. Când acest lucru este făcut de copiii de 8 sau 9 ani. cu atât mai mult când analizăm situaţia unui copil trebuie să ţinem cont de specificul de formare a acestor nivele ale psihicului pentru fiecare vârstă şi de specificul individual.3 ani în mod obişnuit îngroapă jucării în nisip şi apoi le găsesc. nivelul inconştientului personal. Aceste modalităţi de analiză şi cele pe care le vom descrie mai jos au un scop mai ales didactic: ele indică tendinţe pe care le manifestă psihicul în crearea unor imagini spontane şi originale prin sandplay.Semnele de tip CRD sunt mai semnificative decât indicii A sau E. implicarea inconştientului personal şi a inconştientului arhetipal 7. implicarea tuturor celor trei nivele ( situaţie care poate apare adesea în prima imagine sandplay a unui adult). prezentă în modul cum se manifestă proiecţia la adulţi.

3. paternul apare în 95% dintre cazurile de adulţi. Când acesta s-a spart. în abordarea clasică. Conştient Ics. 3. A. B. Personal Inconştient colectiv . apare cel mai frecvent materialul arhetipal. Regularităţile prezentate în continuare se pot aplica mai ales la situaţiile când suprafaţa nisipului este modelată. individul construieşte sau schimbă aria centrală. De obicei. Nivelele 5 sau 7 se aplică acestei diagrame. B A Eu Arhetipuri Figura 3 se referă la plasarea obiectelor doar în relaţie cu mişcarea corporală. 5 sau 7 se obţine acest interjoc de intersuprafeţe între materialul conştient. Se realizează una dintre cele mai puternice expresii dinamice ale psihicului. Mai deliberat Mai puţin deliberat Figura 4. proiecţii ale inconştientului personal şi imagini ale inconştientului arhetipal. Jumătatea superioară a cutiei suportă o atitudine mai deliberată din partea individului decât jumătatea ei inferioară. Aici se aplică nivelele 1. 4 sau 5. Desigur. 4.Figura 1 indică ordinea topografică cea mai obişnuită utilizată de obicei de cel ce construieşte imaginea. apoi spre stânga jos. există imagini unde nu se schimbă suprafaţa nisipului. C. Ceea ce poate antrena prezenţa nivelelor 2. în sandplay-ul în care sunt implicate nivelele 4. Figura 2 prezintă o aproximare a ariilor unde materialul eului este cel mai probabil să fie exprimat şi. 2. de asemenea. apoi se mişcă spre dreapta sus. este mişcată. 5. Cu observaţia că există sandplay în care întreaga imagine este la nivelul eului. 6 sau 7. col. cu decizia de a plasa astfel obiectul şi cu deliberarea de a acţiona într-un fel anume. sau este în întregime la nivel arhetipal. Ics.

3. 2. 6 sau 7 vedem adesea că anima şi uneori animus-ul se vor proiecta imagistic în colţul din jumătatea stângă de sus. La această schemă se aplică nivelele 1. opoziţia de complementare. 5. AnimaAnimus Familie sau Masculin sau A i . mai rar aici pot apare constelări ale masculinităţii sau anima. 4.Figura 5. Este greşit să considerăm de fiecare dată că o mandală dublu desenată este în mod necesar o manifestare a Sinelui . opoziţie directă. dublarea ca apărare. 6. spre deosebire de colţul stâng unde liniile sunt curbe. Mandala defensivă este discutată în literatura jungiană. Doar pentru nivelele 2. Constelările de familie apar adesea în jumătatea colţului de jos dreapta. Există în plus tendinţa de a reprezenta în colţul drept mai mult prin linii unghiulare. La nivelele 2. Săgeţile se referă la relaţii privitore la direcţie. Figura 7. Figura 6.poate indica doar o problematică a eului tulburat şi asediat. 5. 3 sau 6 dublarea ca apărare prezentă în topografie sau în modul de a utiliza obiectele. 4. când sunt utilizate 2 linii ca material psihic de apărare sau instrumente de atac. şi datele se aplică în astfel de cazuri. sau 7. 3. indică legăturile in materialul sandplay. echilibrul de culori în obiectele alese sau liniile de mişcare dinamică în obiectele dinamice care indică acţiune. complementaritate.

De asemenea. la fel ca şi personalitatea terapeutului. Marinucci. utilizând notiţe şi desene. tot ceea ce se petrece în interiorul pacientului când construieşte un sandplay. nu numai în formă circulară ci şi printr-o arie asemănătoare sferei. Imaginea construită este fotografiată şi. acţionează asupra psihicului. Problema internă devine vizibilă şi evoluţia psihică face un pas înainte. Ei descriu diferenţe în sandplay la copiii cu cancer. . Ne vom referi la cercetări clinice realizate de un grup de terapeuţi jungieni din Milano. de natură să indice care copil cu un astfel cu diagnostic este mai probabil că va trăi. Manifestări reale ale Sinelui apar la toate nivelele . Terapeutul interpretează pentru sine simbolurile apărute în seria de jocuri cu nisip. prin acest mod de exteriorizare pentru terapeut. Facilităţile din camera de sandplay permit înregistrări mai ample ale comportamentului din timpul şedinţei: comportamentul verbal şi nonverbal. Nagliero. Diagnosticul prin sandplay Dora M. alegerile şi utilizarea materialelor. Dar. care lucrează curent cu tehnica sandplay în diagnoza şi terapia unor copii dignosticaţi cu cancer. Cel mai adesea în majoritatea cazurilor găsim poziţionarea centrală a Sinelui. astfel. culoarea sau forma încăperii profesionale de sandplay care pot afecta. Prin intermediul acestor tendinţe prezente în psihicul constructorului de sandplay putem mai degrabă să ne facem o idee despre complexitatea acestor influenţe. terapeutul poate elabora o diagnoză luând în consideraţie componente precum: 1. Mintecchi. D. Conflictul este purtătorul vieţii interioare a copilului şi devine vizibil. "un fel de unitate mamă . este posibil ca acţiunea dinamică cu sau împotriva Sinelui să emane cel mai adesea din partea stângă. G. care poate să nu fie marcată puternic în nisip.S. Tortolani.copil care îşi exercită rolul ei vindecător"lxv. jocurile sunt explicate subiectului prin raportarea la viaţa cotidiană curentă a acestuia. utilizarea nisipului şi a cutiei de nisip. În unele situaţii. jocul de imaginare influenţează dinamica inconştientului şi. .Figura 8. şi care că va muri. Sine Nu putem controla atmosfera. punându-se în joc asemeni unei drame. Kalff consideră că jocul cu nisip al unui copil poate fi interpretat ca reprezentare tridimensională a unei situaţii psihice.de la 1 la 7. E. mărimea. şi va evolua înspre încredere. cât sunt de utilizate şi în ce ordine sunt puse obiectele în cutia de nisip. În cutia de nisip se exprimă o problemă inconştientă. Atmosfera va fi influenţată de a ceastă înţelegere. dacă aceasta este exprimată.

11 ani. Băiat. A fost trimis la sandplay. spune fetiţa. este un loc unde mi-ar place să trăiesc.. refuză să mai construiască alt sandplay. de fapt pare a fi oraşul unde locuiesc". În a treia. A construit un oraş mic unde totul era calm şi în perfectă ordine . cu valenţele agresivităţii orale arhaice. ceea ce poate conduce la o masivă regresie comportamentală.2. pe un pisc de piatră. tumoare Wilms. alegerea obiectelor. Totul în acest sandplay era fix şi imobil în timp şi spaţiu. o preferinţă pentru negare şi deplasare ca mecanisme de apărare. făcând mici forme ca străzi. Carcinogeneza şi legătura ei cu afectivitatea şi stresul sugerează că dintre caracteristicile generale ale persoanelor cu cancer regăsim la majoritatea: dificultatea de a elabora pierderile afective. un temperament depresiv şi disperat. construind-o în sensul acelor de ceasornic începând din colţul de jos din dreapta şi terminând. este un vultur şi câţiva coioţi aşteptând sfârşitul luptei astfel ca ei şi copiii lor să se hrănească cu morţii. 3. A construit o scenă foarte complexă.. Valoare aplicativă S-a demonstrat că pot fi descoperiţi din sandplay-ul iniţial indicii prognostici relativ la evoluţia patologiei tumorii. Asamblează o pădure în care diferite animale şi un vânător se învârteau după pradă. Era mândră de părul ei şi cerea mereu mamei să o pieptene.. nu există nici o confuzie . construind-o în acelaşi fel şi făcând remarci similare. analog viselor aduse la prima şedinţă analitică. Fata repetă scena. Aici este o pădure cu animale căutând pradă şi aici. Şi aici este o pasăre îngrijindu-şi puiul". Este o scenă foarte dinamică în care moartea şi renaşterea sunt prezentate împreună şi legate circular într-o transformare dinamică. Nu tolera terapia. Ca şi când preocuparea primară ar fi fost să fosilizeze timpul şi spaţiul. 11 ani. blânde. urăsc confuzia . 5. Scena prezintă un om modern într-un grup de dinozauri în luptă explicând că: "Charlie Chaplin se juca cu o maşină a timpului şi s-a trezit în preistorie când dinozaurii se . sunt multe animale agresive dar nu este nici un motiv să-ţi fie teamă pentru că ele ucid doar pentru supravieţuire. dificultăţi în simbolizare. Fetiţă. utilizarea spaţiului. lături de detalii delicate. incapacitatea de a accepta şi a face faţă tendinţelor agresive. plasând şi apoi rearanjând într-un mod obsesiv materialele în cutia de nisip. aproape identic în celelalte două şedinţe. A doua şedinţă dă indicii prognostice. Băiat. prestabilit iniţial care limitează atât de sever calitatea vieţii pacientului. tumoare la rinichi.totul la locul său. O bună parte a şedinţei mângâie şi tamponează nisipul ud. Studii de caz Prezentăm mai jos 4 studii de caz de copii cu cancer. "Dincolo de toate. Descrie scena singur astfel: "Cowboy-i atacă indienii vrând să le ia în stăpânire teritoriile şi animalele. Felul cum a fost construit indică o preferinţă pentru a nega şi a îndepărta orice impuls agresiv sau orice umbră posibilă. La copiii cu cancer există tendinţa de a nu cere suficientă grijă parentală. 4. refuză limitările impuse de doctor: ar fi trebuit să renunţe la fotbal datorită secţionării unei părţi din piept. în colţul de sus dreapta. e o problemă de echilibru". cu o mică pădure. refuză terapia prescrisă care i-ar fi putut provoca pierderea părului. construcţia reală. Sandplay-ul indică evident o reprezentare a violenţei. sarcom rabdomy.. Acest lucru poate crea posibilitatea de a schimba programul bio-psihologic rigid. Comentariul său: "Este o scenă ecologică. 12 ani. verbalizarea şi comportamentul non-verbal. Sunt câteva femei indiene care dau naştere copiilor.

groteşti. într-o organizare sumativă. amfibii. Oricum au mâncat o oaie. femei. Important este că băiatul nu cedează. simbolice B. eliminând orice valenţă agresivă posibilă. Psihoterapeutul. Abordare: entuziastă . Mâna dominantă: stânga . şi o percepere tulburată a timpului care proiectează băiatul într-o preistorie dincolo de istoria personală. La fiecare tratament antiblastic. ţin de cele ale tatălui şi bunicilor. Era un loc frumos şi. Formă de lucru: de la stânga la dreapta . agresivitatea primitivă. A fost pusă la punct în cadrul unui Centru de educaţie specială. După o pauză lungă. Orientare: A. Băiat. Nu mult timp după începerea acestei dureri intense au fost întrerupte atât intervenţia oncologică cât şi cea psihiatrică.în habitatul lor corect. Vârstă. dar preţul este de a te opri din viaţă.confuză .nu se implică Schimbări: II. îmi plăcea să merg acolo". Formă: o imagină întreagă logică .separate . Numărul de imagini în serie. Oameni (bărbaţi. ca şi în altele. timpul nu este timpul său. băiatul continuă.apatică . pentru că băiatul refuzase să plece de acasă. dar tatălui îi este teamă şi îi spune să nu o facă. Pruyn Reed.mâncau unul pe altul şi omul trăia cu carne crudă. Altele decât oameni: fantastice. Şi aici. Obiectele cele mai apropiate de unde stă subiectul D. "Pare asemănătoare fermei bunicilor mei. cu ajutorul expertului. sarcom rabdomy embrionică. de J. familii) 2. refuză terapia prescrisă. . durere fără explicaţie medicală. păsări. de asemeni. mitologice. Din anamneză reiese că trei dintre bunicii băiatului au murit de cancer. Scală de observaţie pentru copii la jocul cu nisip Fişa de observaţie este construită pentru a putea permite gruparea indicatorilor principali pentru mai multe şedinţe. Tractorul este pus în faţa porţii făcând dificilă intrarea în fermă". . copii. Problema.ud III. Singura lor grijă este să ţină lupii de partea cealaltă a râului. timp şi spaţiu. Alegerea materialelor A. băiatul replică: "Păstorul vrea să ducă o oaie afară. Întrebat ce se va mai întâmpla în continuare. I. Alegerea nisipului: uscat . băiatul spune: "Charlie a fost atât de şocat de scenă încât. Păstorul crede că este mai multă iarbă de partea cealaltă a râului. ambele. sălbatice. Comentariul său despre sandplay-ul său: "Este o fermă liniştită unde au tot ceea ce le trebuie. când eram mic. Dacă m-aş găsi într-o situaţia asemănătoare n-aş şti ce să fac pentru că nu ştiu cum trăiau oamenii în vremurile acelea". Fiinţe 1. 11 ani. apare o încercare clară de a opri timpul şi un loc fericit.dreapta B. Se mişcă în jurul cutiei E. dar se reîntoarce la fermă". În această imagine. şerpi. creaturi marine. şi că tatăl său avusese o nefropatie serioasă invalidantă. Data. Animale: preistorice. Lucrează în aceeaşi parte VI. dragoni . Totul este liniştit. Tatăl explică că. în realitate. s-a întors în timpul lui pentru ca niciodată să nu se mai joace din nou cu maşina timpului". Când terapeutul îi indică punţile şi un oier care părea să iasă afară. Odată mai mulţi lupi au atacat ferma dar nu i-au ucis.nediferenţiată V. această terapie doar înrăutăţea starea fiului lui. domestice.la fel ca în viaţa reală refuză să cedeze prezentul.lxvi Numele subiectului. caricaturi. se plânge de durere lancerantă în picioare. Caracteristice acestei scene sunt: oralitatea. locul nu este al său.mai multe idei .dreapta spre stânga C. în aşteptare.

Negativă E.Emoţional . vizual. roci.vorbăreţ Poveste: tipărită . pace .Impresii (răspuns non-verbal al terapeutului la imagine) A. Munţi. oase.fericită B. tunele. Apă (bărci. case. animale. agresivă VIII. Nivel conceptual: A. pereţi. Obiecte: scoici marine. Motivele subiectului pentru a construi o imagine: şedinţe regulate .tată.Indiferent XII. Temă generală: domestică. vegetaţie.topografice: 1.număr de schimbări C.non expresivă C. peşti) VII.deviaţie de comportament sugerat de terapeut .Acţiune: oameni. progres. ocean. regres.spontană .Uşurat .C. Formaţiuni geologice . militară.te mişcă IX.calm D. distructivă. fantezie.cu umor . pietre preţioase. Lipsa culorii . O imagine întreagă logică: secvenţă. biserici. castele.relativă .imagine XI. Rolul terapeutului: mamă .bine .Depresivă . cutremure 2. perseverare.Excitat . Nivel creativ A.corect X. mai multe idei. Pământ.corect B.ca asistent . tactil) .Mândru . Mişcare . Sentimente proiectate . confuză . coline. fosile.constantă . vehicole de transport. confuzie. nediferenţiere B. peşteri 3. Răspunsul subiectului la imaginea terminată Satisfăcut (verbal. obiecte. Impresie generală: excepţional . ca observator . Ingenuitate (adaptare la materialele la îndemână): excepţional . Schimbarea ideii: un singur proces .scrisă . apă (reală) VI. materiale de război. pozitivă . bizară.bine . vulcani. găuri.veselă . poduri D. realitate. colorată .ca şi co-participant XIV. lacuri. Verbalizare în timp ce face imaginea: liniştit .

Fie nu au fost vreodată în contact cu Sinele. Din acest motiv au renunţat la viaţă şi poate ei cer pur şi simplu să fie ajutaţi să moară. Substitutul ei a fost o fantezie primordială a unui Eden şi reprezentarea ideii că este necesar să ţii la distanţă de acest Eden orice impuls agresiv sau orice eveniment transformativ. copilul trăieşte sentimentul complementar al întregului. Identificarea critică a sinelui (eului) poate fi descrisă în relaţie cu teoria lui Winnicott asupra obiectului tranziţional. copilul creativ sau neobişnuit va putea progresa mai mult decât un copil cu o ideaţie slabă şi. La aceşti pacienţi faza nu a apărut iar separarea. cu o ideaţie slabă. le place să o explice. va progresa mai repede decât acesta. 2. Implicaţiile acestui fapt se înregistrează în majoritatea spitalelor pediatrice şi creşelor. Nevoia primară a acestor pacienţi este de a fi sprijiniţi în lupta lor. 5. să fie ajutaţi să păstreze speranţa vie în ciuda ororii pe care o trăiesc. Avantajele jocului cu nisip Construind singur o imagine unitară. Nu au renunţat la viaţă. Copilul inhibat va reuşi o treptată şi spontană dezinhibare odată cu primele construcţii. pacienţii 1 şi 3 au fost vindecaţi. Terapeuţii milanezi subliniază că aceşti copii care nu au o istorie. Copilului şi chiar şi adultului le place să facă imagini în cutia cu nisip şi. concrete. tulburarea dimensiunii psihologice a timpului. Legat de timp. au nevoie de ajutor pentru a rămâne în viaţă. La aceşti copii progresul este lent. spaţiu şi materiale. . dacă cei care ajută copiii ar fi mai conştienţi de implicaţii. 3. Aceşti pacienţi au un eu întreg. să le transforme şi să le dea un sens. care poate fi cuprinsă într-un cadru bine delimitat. contact cu construcţia sinelui individual (eul) şi relaţia sa cu timpul. Învaţă să accepte limitările în timp. nu sunt conştienţi de ei înşişi ca autonomi şi separaţi de părinţii lor. Copiii cu tulburări emoţionale progresează mai rapid şi mai consistent. un alt băiat a remarcat. rolul fanteziilor parentale şi interjocul conţinător sau conţinut dintre părinte şi copil. iar schimbările sunt mai puţin evidente. al totalităţii fiinţei sale unitare. aceasta este cea a părinţilor lor şi ei nu se pot separa de ea. incluzând experienţa terifiantă a unei umbre arhetipale. să le conţină. regresiile sunt mai frecvente. Pentru copilul cu o ideaţie mai săracă. 4. relaţia pacienţilor cu impulsurile lor agresive şi. sunt: 1. al doilea şi al patrulea au murit ambii la câteva luni după intervenţiile sandplay-ului. obiectele alese simple. de obicei. Fenomenul de perseverare durează şi este caracteristic şi pentru tulburările organice cerebrale. de-a lungul şedinţelor de construcţie. cel puţin cei din clinică. Această imagine îi permite subiectului să-şi formeze o idee proprie pe care ulterior va fi capabil să o exprime concret. în general. Ei au încă posibilitatea să facă faţă impulsurilor lor psihice . "Trecutul încearcă mereu să se reîntoarcă şi să distrugă prezentul pentru că nu-şi dă seama că lucrurile se schimbă şi unele lucruri nu se reîntorc". merge către moartea fizică. Analiştii din Milano au subliniat că pacienţii. de ieşire din stagnare. Timpul şi spaţiul sunt trăite într-o dimensiune fără istorie. cu umbra lor . Copilul inteligent va produce o imagine cu mai multă ingeniozitate. cu mai multă "imaginaţie" decât cel care este mai puţin dotat.sine a fost mai devreme stricată ireparabil. Astfel de studii indică faptul că. permanenţa sau fixaţia la un stadiu oral arhaic. Situaţia celor 2 care au murit a fost complet diferită. Poate vedea şi simţi imaginea completă.Concluzii Aproximativ la 2 ani şi jumătate. care au manifestat capacitatea de confruntare. banale iar verbalizarea este cu întârzieri şi anevoioasă. sunt cei care au fost capabili să-şi reprezinte şi confrunte valenţele agresive orale fără să le nege. Dacă au totuşi o istorie. s-ar putea întreprinde intervenţii mai preventive şi care să ajute mai mult. Diferenţial. Sunt multe implicaţii dintre care. mai puţin bogată şi relativ neclară.să le accepte. când este accesată prin boală. imaginea construită va fi mai puţin colorată. foarte semnificative. sau această axă eu .

.

C. second edition. p. The Thematic Apperception Test and the Children’s Apperception Test in Clinical Use. xxiv Idem. Bucureşti. xiv xv xiii L. p. xix În articolul "Analytical psychology and the Rorschach tests". iii S. 1996. 108. p. 1993. Ed. Anzieu. F. R. Trei. Jung. în lucrarea "Tipuri psihologice" apărută în 1921 (. p. Dragomir. Ed.. 12. Freud. 10. Enăchescu. Inner City Books. Bucureşti. xxviii Idem. Jung. p. 19. xxxiii Idem.II. “Jurnalul Literar”. 256. Les méthodes projectives. Boston & London. 349-350. viii x xi 77-78. 308. despre relaţia analitică şi articolul . Ştiinţifică. Bucureşti. 47. edited by L. Chabert. p. Freud le opune nevrozelor actuale – nevroza de angoasă. L.Jung and the projective technigues". Bucureşti. Bucureşti. Două psihanalize. 34. P. Freud. Enăchescu. KarnacLondon. Freud. analizează discrepanţele dintre poziţia unor teoreticieni precum B. 20. S. xxii C.din Psihologia. Trei. Micul Hans. Abt and L. .Klopfer a căror analiză de conţinut are în vedere organizarea ego-ului. trad. 1973. Bucureşti. Purdea.J. xxvii Idem. p. C. Problema formării simbolului este discută de Jung pe larg în lucrarea "The transcendent function". p. xxxv Argumentarea apare explicită în capitolele "Transferebce and counter-transference" şi "Resistance and counterresistance" din lucrarea Jungian Psychotherapy. Bellak.. Ştiinţifică. p. D. Ed. Dincolo de principiul plăcerii. Alfred A. trad.C. Jung. Bucureşti. Holan. 895). Didactică şi Pedagogică. şi contribuţia lui Jung care depăşeşte sfera egoului. Laplanche. 8. Pontalis. L. Mario Jacobi. Întâlnirea analitică. 17. Elemente de psihologie proiectivă. Minulescu . p. xxvi Idem. Definiţii. trad. M. Shambala. 1996. Knopf. xviii Idem. p. von Frantz. V. Idem. Elemente de psihologie proiectivă. Ed. 1971. xxxii Idem. O. Ed. p. 347. Ed. 1996. vii S. Bucureşti. New York. Harvey Mindess. Ed Teora. p. 29. xvii C. 1973.G. pp. p. Bellak. vol.Klopfer. Paris.M.Remarci psihanalitice asupra unui caz de paranoia descris autobiografic. trad. p. par. 1995. Zamfirescu. cf. Cazul preşedintelui Schreber . traducere de R. ii i v vi S. xx Definiţie dată simbolului de Jung. 569. Despre arhetip cu o specială considerare a conceptului de anima.. 1986.. p. Humanitas.Brown. Totem şi tabu. 6 par. 9. 16. 36. Teora. Bucureşti. W. p. Freud. Jurnalul literar. p. trad. Ed. Grune and Stratton. Presses Universitaires de France. trad. Ştiinţifică. ix Avenarius Richard. Projectiv Psychology. p. Ed. traducere de L. Seria de ilustraţii din Rosarium Philosophorum ca suport al prezentării fenomenelor de transfer din Personalitate şi transfer. Transfer şi relaţie interumană. Psychoterapy. 1973. 65. Bucureşti. Bucureşti. J. xxxiv Vezi articolul . Ed. 24. p. xxix Idem. xxv Idem. Ed. A study in analytical psychology". Clinical Approaches to the Total Personality. Ed. 1984. Vocabularul psihanalizei. R. xxi D.. Zamfirescu. Psihologie şi alchimie. C. xxiii Cf. Psihopatologia vieţii cotidiene. în În lumea arhetipurilor. vol. S. New York. Elemente de psihologie proiectivă. D. Jung. Credinţa în hazard şi superstiţie. 1996. Gavriliu. 1994. II. . Wilhelm şi S. Bucureşti. p 93. xvi C.A. p. 15. Enăchescu. 767. Ed. 1950. p. 22-23. xii C.. 1992.C. xxxi Idem. Mediarex. G. Gavriliu. Abt. Bellak. xxx Idem. p. apărută în 1916 şi revizuită şi adăugită în 1957. 11. 1992. C. trad. Antologie. Freud. Jung. neurastenia şi ipohondria. . V. p. Matei. Oniţi. 13. 1998. 1994. iv S. apărut în "C. p. 185. Anima. Ed. L. 1994. Humanitas. Afecţiuni psihice în care simptomele sunt expresia simbolică a conflictelor infantile – nevrozele de transfer şi nevrozele narcisice. 21. 1995.

Chabert. Gheerbrant.. Bucureşti. Chabert Catherine.Huber . Dicţionar de simboluri.. în op. conceput de C. lii studiul "Concerning mandala symbolism". liii C. Cercetări recente pentru populaţia italiană.Schaie R. Letters. 1964.F.Stora. "Le color test. (ediţia 1981). Palo Alto. PUF. 1994.U..Heiss R.. forme.Anzieu. xxxvii xxxvi J. Berne.Jung în 1945 ce cuprinde subcapitolele: reproduceri individuale ale simbolului arborelui. The association experiment in therapeutical practice. 13. 1998 (trad. Hans Huber Publ. Asheville.46. xlvi J. Anzieu şi C.. în "Archetypal qualities underlying the Rorschach experience". obiceiuri. Asheville... Testul Rorschach.. 1999. 520 . pag. Verena Kast.Artemis. De asemenea. 1990 şi "Comprehensive System". Rorschach Workshops. 1980. "Dicţionar de simboluri".G. La personalité à travers le test de l'arbre.J. Kusnacht.A. în "Perceptual and motor skills".G. Berna. vol. Sandplay therapy with children and families. General. Autorii sunt profesori la universităţi pariziene. Amarcord. în "Jung and Rorschach". Canadian Counsellor. xl Cf. 1996."Analysing childrens".Koch. aceste urme echivalează cu limbajul înregistrat al perioadei paleolitice din istoria omenirii. Dallas. Lis. The Child. op. vol. culori. figuri.. Ed. "Body experience in fantasy and behaviour". lviii Chevalier J. C. 1989. 1991.G. .. lxii Dezvoltarea psihologică a copilului. II. 82. xlix Chevalier J. Stuttgart şi Valdez P. xxxix Cf. 1953. Autorul demonstrează capacitatea materialului stimul de a accesa nivelele arhetipale ale psihicului. Bucureşti (trad. 1971. 1992. "Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale". li În l'image du corps. New York. lv R. lx lix Rhoda Kellog. xlvii În "Searching for projection in the Rorschach". "Les méthodes projective". New York. Berna. apărută la Hans Huber. 1961.Rapaport în 1046 în Diagnostic psychological testing. New York. xlv Fisher S. 1964. lucrării lui Rorschach "Psychodiagnostics". 1992. 91. Teora. în 1970. Cleveland S.535. Votre personalié révélée par les coloeurs". prezentare integrativă realizată de D. despre fenomenele subiective care intervin în afara intenţionalităţii conştiente. Zennaro şi A. 1963. Aubanel. D.Ney York.Jung Institut. 1999. în 1930. vise.Davido. Perse şi Pichot xli În analiza realizată de D. Berna. lvi The secret language of symbols. Art.Fonatana. 1994. Pentru epoca prezentă. The tree drawing test as an aid in psychogiagnosis.aflat într-o condiţie a conştiinţei similară nivelelor de formare a acesteia la copil. Mehrabian A.. Les méthodes projectives. Quadrant. Universitas. Paris. 1 sept 1956. 10 aprilie 1954.B Allen. Journal of personality assessment.Anzieu D. comentând şi o serie de desene colecţionate şi prezentate în cadrul unui seminar în Berlin. liv R. inclus în Opere complete. P. Dover Publ.. Rondom house. şi introdus în Opere Complete. Artemis. "A Rorschach workbook for the comprehensive system".. Editura Trei. iar în SUA la Grune and Stratton. "Effects of Color on emotions". sub denumirea Manual de psihodiagnostic. cit. Spring.U. xxxviii Le teste de Rorschach.16. Color and Personality. pag. numere. "Body image and personality". şi.. 1968.. "The Luscher color test". The tree test.. 531 . p. cit şi Anzieu. sistemul de scorare revizuit în Fisher S. Paris. Lüscher M. în perioadele arhaice ale dezvoltării omenirii. îşi exprimă proiectiv problematica psihologică în desenele şi arta paleolitică şi neolitică. xlviii datele de interpretare se regăsesc în Lüscher M. E.543. Rorschach Workshops."Fisher and Cleveland barrier and penetration scores: analysis of some psychometric aspects for normal italian adult sample". l Dintre care exemplificăm prin Warner. studiu extins. lvii Arborele filosofic. 1969. 1977.). xliii "Archetypal influences in stimulus plates". Contribuţii la istoria şi interpretarea simbolului arborelui. 1973. Timişoara. 1995. Hans..E. C. Evseev I. Este tradusă şi publicată în 200. Paris. 12. prin analiza comparativă cu modul în care omul primitiv. gesturi. în Journal of Experimental Psychology..). era modul utilizat de comunicare între om şi zeii săi. Formarea imaginii este o expresie a legii universale a formării simbolului în psihism şi. Appleton Centrury Crofts. în D. Natinal Press Books. specialişti în psihanaliză şi tehnici proiective. Singura editură care are dreptul de a publica planşele testului este Hans Huber. 13 ..F. p 37 . vol. Paris.Jung. V." Serial drawing:a jungian approach with children". în A. lxi . C. Cambert în "Les méthodes projectives". Mituri. Descoperiţi-vă copilul prin desene. Exner. 11 dec. publicat prima dată în 1950. 1952. vol II xlii Anzieu şi Cambert. xliv "The nature of Rorschach experience". P. Geerbrant A.

1999. 20-21. lxv Le jeu de sable. Jung on active imagination. lxiv Ruth Ammann. 1961. Chambert. 2000.. Boston Edinger E. Al treilea cerc.G. Această etapă corespunde.. 1973. Bucureşti Evseev I. 1996 (1985).N.Geerbrant. Mirabeau. A new look on active imagination. Boston Carey L. E.Pichot.. studii asupra gândirii chineze. Paris Donjon. PUF.G. A Rorschach workbook for the comprehensive system. Amacord. London Casement P. F. Ego and Archetype: individuation and the religious function of the psyche. Învăţând de la pacient. 1992. 1973. Dicţionar de simboluri. Peideia. Paris.Jung Bookstore. 1972. 1991. Experience in miniature: a nonverbal therapy for children. 7 Bion. poate fi înţeles ca manifestare a s Sinelui în procesul de individuare din a doua jumătate a vieţii. Experienţa interioară. 1994. Test de frustration Rosenyweig. Seminarii braziliene.. Asherville . Northvale. lecture. F.Jung Institute Chodorow J. 1994.G. C. care au condus-o spre o diagramă care corespunde acestor interpretări psihologice. 1966. New Jersey. Bucureşti Edinger E. 2000. fazei de confruntare şi competiţie. The transfomation of the libido. 1. Introducere în testul Szondi. lxvi Sand Magic. Sinele cuprinde în germene forţele necesare formării eului şi evoluţiei personalităţii. vol. ESF. Humanitas. Artemis.. Bucureşti Chodorow J.Freud. Ed. Sandplay therapy with children and families. S. Princeton Univ... Elemente de psihologie proiectivă.. Rorschach Workshops. Healing and Transformation in Sandplay. analog condiţiei Sinelui la naştere.Jung. Timişoara Exner J. Inner City Books.Paris Bellak L. ale căror mişcări conjugate nasc elementele. nr. Cluj Bradway K. Les méthodes projectives. A. P. E. 2000. C. lxiii Bibliografie Ammann R. Chicago. Analog..Dora Kalff. Emotions and the archetipal imagination. The creation of consciousness: Jung's myth for modern man.Jung Institute Corman.1991.J. M. Sandplay studies: origins. C. Healing and transformation in sandplay: creative process becomes visible. pag.. Bucureşti Chevalier J. 1990. Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale.Ştiinţifică. Asemeni celor cinci elemente din constelarea chineză. cu privire la acest aspect. theory & practice. Sigo Press. Shambhala.. La Salle Anzieu D. personalitatea se dezvoltă în jurul punctului central al eului.G... and others. Le test P. pentru Kalff primei jumătăţi a vieţii. 1944. fazei de adaptare la colectivitate tipice pentru prima perioadă a individuării.1999. Birghamton. 1999. 1975.. Principii fundamentale. Un al doilea cerc cuprinde Yin şi Yang. Paris Deri S. Ed. C. S. PUF. F. Press New Jersey Chodorow J. W 1994. The concept of projection. Toronto Edinger E. Creative Processes become visible. 1997. C. aduce în discuţie. Los Angeles Enăchescu C. 1990. 1984. în Psychiatry. Jason Aronson . Open Court.. Mişcarea psihică fundamentală pentru evoluţia mană urmează etapele fazei vegetale şi animale. Cluj Cazanave. lecture. EPI. Originea primă este reprezentabilă printr-un cerc.

1996.. Psychology and religion:west and east... La Salle. Reflections. 1983. Bucureşti Jung C. Archetypal psychology. 1983. Bucureşti Jung C. în Frings Keyes M. Routledge and Kegan Paul. M. Secretul Florii de aur (trad. Imaginea omului şi imaginea lui Dumnezeu. Inkblok Technique. 1986 (1971). 1994. Chronicle. London. Boston Franz von. 1916 (1958)..).Jung. Boston. Inner Citz. Tipuri psihologice. G. G. Symbols of transformation. London Franz von.L. Socrates and other historical figures. G. reflecţii. random House Books. 1992. Boston. 1956. şi explicaţii Wilhelm R. London Jung C. New Zork. Boston. Open Court. 1928... în Collected Works. Dreams. 5. Boston Hillman J.G. Boston Gad I.. 1996 (1929). The technique of differentiation between the ego and the figures of the unconscious. Humanitas. M. 1997. M. Teora.Fontana D.. Descartes. C. Jungian dream interpretation. Universitaires. Alchimical active imagination. Inner City. vise. M. G. Zurisch Guggenbühl-Craig A. G. M.Jung.. Introducere în psihologia lui C. A.W.. Bucureşti Jung C. Psychotherapy. vol. Psyche and Matter. The practice of psychotherapy. Comentariu la Secretul florii de aur. Inward Journey: art as therapy. The way of the Dream: conversations on jungian dream interpretation (Fraser Boa ed. Paris Jacoby M. G. G. 1993.L. Dreams: a study of dreams of Jung. L. Teora. Pantheon Books. Shambala. Humbert E. L. IRI. New York . The Association experiment in therapeutical practice.. 1998. Dallas Hillman J. Collected Works.G. 1961) The seven sermon to the dead. Jungian psychotherapy: a study in analytical psychology. Dallas Hall J. L.. 1997. vol 7. Shambala... G. Boston Frantz von. G.Jung Institut. Amintiri. Collected Works vol.G.. Encounters with the Self: active imagination as developed by C. The Psychological Co. în Arta prelungirii vieţii. Shambala. C. 16. Psychotherapy. Princeton Univ.1998. 1981. Bucureşti Jung C. M. 1998. Shambhala. vol. Press 953/1966 Jung C. 11. 1990. Shambhala Publ. 1961. Dallas Holtzman...G. 1980. Ed. G. 1981. Collected Works vol... 1992. în Memories.L. Toronto Jung C.. 1954. 1994. The transcendent function.. Essays on the psychology of the transference and other subjects. 1997. Power in the helping professions. G. London Franz von.. London Franz von. Princeton Univ. G. Spring.Jung. 1916 (1925. 8.. Spring Publications.. A visual key to symbols and their meanings. London Franz von. Karnac. Sigo Press. 1983. Archetypal psychology: a brief account. 1996. London Frantz von M. Trei. M. Bucureşti (sau C. The secret language of symbols. 1975 Jung C. Shambala. San Francisco Fordham. Routledge and Kegan. London Jung C. L.. 1982.. Boston. London Franz. Dreams.. 1958. Collected Work vol. Shambhala. F. 13) Jung C. On active imagination.). Toronto Hannah B. 1965 Jung C.. Humanitas.. Press. 1983. Ed. Bucureşti Fordham. Spring Publ. Personalitate şi transfer. The Analytic encounter. Maresfield Library..

Sur l'interprétation des reves.. 18.1993 . Murray H.. A. Routledge and Kegan Pau0l. New Jersey Jung C.. Aubanel. National Pres Books. Chicago . Polirom. Psychological types. G. 1997. G. Zlate (ed. 1970 (1969). Letters 1951 . Le color test. Gill. 1994. 1963. Jung C. Anima. London Jung C. G. Comportament. Analiza formelor religioase. O viziune asupra homosexualităţii din perspectiva psihologiei analitice. London. Psihologie şi alchimie.. C. Collected Works vol. G. M.. (Seminarii asupra viselor copiilor între 1936 şi 1941). Teora. 1973. Princeton Perry J. The symbolic life. 1959. II. Robert Laffont. 1993. Humanitas. Paris Minulescu M. Hans Huber. 1997. G. Univ. 1998. 1992. 1997. I şi vol. G. 483 – 497 Minulescu M. 10.. Albin Michel. Bucureşti Luscher M. Bucureşti Jung. O viziune asupra homosexualităţi din perspectiva psihologiei analitice.. M. London Jung C. Fromm Internazional.. Bucureşti Jung. T. G.. Palo Alto. Analysing children's art. London Jung C.. Routledge and Kegan. Bologna Lurker M.. Mysterium coniunctionis... I-IV. C.. Collected Works vol. Collected Works. PUF. 1987. 1971.. New York Jung C.A. Cambridge Neumann E. vol. Pontalis.. Aion: researches into the phenomenology of the self. 1987. Dallas Pichot P.) Psihologia vieţii cotidiene. 6. Princeton U. I. în Cogniţie. 1971. M. The origins and history of consciousness. G. vol. 1977. Structurile identităţii implicate în hetero şi homosexualitate. Rouledge and Kegan Paul. Manuel.. 1997. Paris Jung C.. The dynamics of Symbols: fundamentals of Jungian psychotherapy. Bollingen. G. Relaţia psiholog – subiect.P. G. An inquiry into the separation and synthesis of psychic opposites in Alchemy.. 1975.. Univ. 14. Paris psychotherapy. EPI Editeurs. 1996. Paris Kast V. Divinităţi şi simboluri vechi egiptene.. Copilul divin. New York Kellog R. 4. Howard Univ. Ed. L'homme et ses symboles. New York Rapaport D.-B. Psihologia..1950. 1994.. vol..1998. Bucureşti Minulescu. Bucureşti Minulescu. editori). New Jersey. Jurnalul literar. I. Collected Works 9i.. Note de curs.. Iaşi Minulescu M.W. Bucureşti Minulescu. Arope.1998.Jung C. Bucureşti Kalff D. Les test mentaux. Le jeu de sable: méthode de psychothérapie. Vocabularul psihanalizei. 1974.P. The Year Book Publ. Creier.T. 1975 Jung C. fecioara divină. The far side of madness.1995. Techniche proiettive per l’indagine della personalita. Diagnostic psychological Testing. 1973. Note de curs. Schafer. 1989 (1974). II. Collected Works 9 ii... 1952. G. 1067.. Paris Jung. Il Mulino. Kereny K. 1973 (1966). Vol. Spring Publicationsd. California Koch C.. The tree test... Routledge and Kegan Paul... J. 1 şi 2. Bucureşti Lis. 1998. London Jung C. Analiza simbolului. Jaffé A. The archetype and the collective unconscious. 1994. vol. Bucureşti Jung.. Antologie de texte.1961. Routledge and Kogan Paul. G. Saeculum. Fromm Psychology International.. în M. Princeton U. Ed. A. Pantheon Books... R. Ed. (Adler G. M. nr. Letters 1906 . Berne Laplanche J. Collected Works. 1959. 1964 Civilization in transition.

L. 1992. 1994. Hans Huber. Bucureşti Szondi. 1973. 1952. The wonderful therapy.. Triepatologie. P.U... Martin's Press. London. New York Stevens A. Jung. Humanitas. Routledge. Acta Pszch. H. Iaşi . Ellemente der Examen triepsychologie und triebpsychiatrie.R. A. Publications. Paris Zlate M. Archetype: a natural history of the Self... 1975.. New York Stevens A..Reed J. L. 1992. Haag Szondi. Osho Zen tarot: the transcendental game of zen. Psych. Polirom.1947.1981. New York Sarito Ma Deva. P...P.F. New Mexico Rorschach. Experimentale Triebdiagnostik. Bern Ryce-Menuhin J. St. Sand-magic: experience in miniature: a nonverbal therapy for children.. Bern Szondi L. Diagnostic expérimental des pulsions.. Routledge. Psihologia vieţii cotidiene. Psychiodiagnostics. 1994. J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful