dk;kZy;] lapkyd jkT; 'kSf{kd vuqla/kku ,oa izf’k{k.

k ifj"kn~
'kadj uxj] jk;iqj ¼N¼N-x-½
Phone No. 0771- 2442241 / Fax No. 0771 – 2443596 / E-mail Address :
scert_raipur@yahoo.co.in

Ø-@NTSE-NMMS-@2010&11@

jk;iqj] fnukad

@ @2010

izfr]
laiknd]
-------------------------------------------------------------------------------fo"k;%& jkT; Lrjh; jk"Vªh; izfrHkk [kkst ijh{kk l= 2010&2011 dk ifj.kke
d`i;k lapkyd] jkT; 'kSf{kd vuqla/kku ,oa izf’k{k.k ifj"kn~] 'kadjuxj] jk;iqj }kjk uoEcj 2010
esa vk;ksftr jkT; Lrjh; jk"Vªh; izfrHkk [kkst ijh{kk ifj.kke dks Nk=@Nk=kvksa ds fgr esa foKfIr ds
#i esa vius yksdfiz; nSfud lekpkj i= dss 'kgjh ,oa xzkeh.k laLdj.k esa Nkius dk d"V djsaA

foKfIr
lapkyd] jkT; 'kSf{kd vuqla/kku ,oa izf’k{k.k ifj"kn~] 'kadjuxj] jk;iqj }kjk uoEcj 2010 esa
vk;ksftr jkT; Lrjh; jk"Vªh; izfrHkk [kkst ijh{kk esa p;fur Nk=@Nk=kvksa ds jksy uEcj fuEukuqlkj gS
%&

lkekU; %& 133110101159
133110101159 ] 177 ] 264 ] 334 ] 335 ] 340 ] 451 ] 133110102067 ] 184 ]
133110409011 ] 028 ] 029 ] 054 ] 069 ] 076 ] 094 ] 109 ] 122 ] 126 ] 128 ] 132 ] 134 ]
142 ] 146 ] 154 ] 159 ] 165 ] 173 ] 176 ] 196 ] 214 ] 216 ] 232 ] 236 ] 237 ] 248 ] 277
] 283 ]284 ] 285 ] 298 ] 307 ] 310 ] 315 ] 327 ] 329 ] 342 ] 343 ] 351 ] 530 ] 549 ]
133110411115 ] 116 ] 133110412201 ] 133110436093 ] 230 ] 231 ] 254 ] 271 ]
133111122116 ] 410 ] 133111123097 ] 149 ] 133111325002 ] 133111527118 ]
133111831018 ] 024 ]
vuq tkfr %& 133110101401 ] 133110306153 ] 133110409780 ] 784 ] 133110410264 ]
133110411392 ] 133110412283 ] 133110436465 ] 469 ] 133110614378 ] 133111224436 ]
437 ] 472 ] 133111831003 -

vuq tu tkfr %&

133110102362 ] 133110205230 ] 133110409792 ] 794 ] 133110436486 ]

133111830218 ] 133111932030 ] 333110101663 ] 333110308162 'kkjhfjd fu%’kDr %&

133110409798 ]

333110101583 Sd/-

lapkyd

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful