You are on page 1of 12

Sectl.onA BahagilmA.

Answer all questions. Jawab semua soalan.

1. Redraw the template shown in Figure 1 using geometrical techniques.

The new position of points A and D are as shown.

[S marloI]

1. Luldskan semula pencontoh yang ditunjulclcan daJam Rajah 1 dengan menggunalcan kaedah geometri

Kedudulcan bam tilik A dan D ada/ah seperti yang ditunjukbm.

D

[5marlwhJ

, ......

i. TitikBdanCdipindah2x0.5

ii. GarisanAB,CDdilukiskan2xO.5

iii ScparuhbuIman -pu!llI.tbullllanPditentukan -0.5M

-separuhbulatandilukis -0.5 MIA

iv. Lc:ngkuk -pu!llI.t1englruk:Odimntukan -l.OM

-titikpu!lll.tdipindahkan -O.SM

-1engkuk -0.5MlA

B

D~----------------------~A

- 1.0MlA

- l.OA

- 1.0MlA

- 2.0MlA

JUMLAH ...

NAMA:

A

FIGURE I RAJAH

TINGKATAN:

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN

375911

[Llhat aebelah SULIT

3759/1

375911

Section A JltzhagilmA.

Answer aD questions. Jawab lemua soalan.

1. Redraw the template shown in Figure 1 using geometrical techniques.

The new position of points A and D are as shown.

[Snuuks]

1. Luldskan semula pencontoh yang ditunjulrktm dalam Rajah 1 dengan menggunakan kaedahgeometri.

KeduduJcan bam titi/cA dan D adalah seperti yang ditunjuldcan.

[5_J

D

c

B

A

D

A

FIGURE I RAJAH

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN

NAMA:

TINGKATAN:

3759/1

[Lihat aebelah SULIT

SKEMAPERMARKAHAN i. Membina lengkong ABC ii. Membina garisan ABC iii. Membina sudut tapak 30

iv. Membina garisan serenjang pada AC v. Dapatkan pusat dan membina buIatan vi. J_ tinggi 55 di tanda

vii. Segitiga ADC dilukis

O.SM 1.0M O.SM O.5M 1.0M O.5M 1.0M

2. Figure below shows a template ABCD.

Draw the template by using the geometrical methods. The position A and C as shown.

[5"",,1<01

2. Rajah eli bawah menunjukkan pencontoh ABCD.

Lukiskan sem.ula pencontoh tersebut dengan menggu:nakan kaedah geometri.

K.edudukan A dan C di tunjukkan [5"""kahl

JUMLAH

S.OM

A

B

NAMA:

TINGKATAN:

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

37S9/1

[Lihal sabelah SULIT

375911

375911

2. Figure 2 below shows a template ABCD.

Draw the template by using the geometrical methods. The position A and C as shown.

[5 marl<sl

2. Rajm 2 di bawah menunjukkan peru:ontoh ABCD.

Lukiskan semu1a pencontoh tersebut dengan menggunakan kaedah geometri. Kedudukan A dan C di tunjukkan

[5"""kahl

A

A

c

FIGURE 2 RAJAH2

NAMA:

TINGKATAN:

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

375911

[Uhal sabelah SULIT

Peraturan Pemarkahan 83.

3. Figure 3 shows a quadrilateral PQRS.

Draw a rootangle which equal to the area of1he rootangle PQR8.

The new length is 'DP' [7 marks]

Pertukaran polygon kepada segitiga 2.0M

a) garisan selari (1.0 + 1.0)

ii. Pertukaran segitiga kepada segi4 tepat 1.5M

a) tinggi se gitiga dibohagi dua (0.5))

b) sisi segi4 tepat dilukis (0.5 + 0.5)

iii. Pertukaran segi4 tepat kepada segi4 tepat sisi DP 3.5M1A

a) garisan selari (2 X 1)

b) sisisegi4sama(3XO.5}

3. Rajah 3 menutYukkan sebuah sisiempat tepat PQRS.

Lukislam rajah segiempat tepat yang sama Iuas dengan segiempat tepa! PQRS. Pmgang sisi yang baru Wah 'DP'.

[7markah]

JUMLAH - 7.0

Q

p

s

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN

NAMA:

TINGKATAN:

375911

tHj t

[Lihat sebelah SULIT

375911

375911

3. Figure 3 shews a quadrilateral PQRS.

Draw a rectangle which equal to the area of the rectangle PQRS.

The new1ength is 'DP' [7 marks]

3. Rajah 3 menutYukkan sebuah sisiempat tepat PQRS.

Lukislam rajah segiempat tepat yang Santa Iuas dengan segiempat tepa! PQRS. Pmgang sisi yang baru ialah 'DP'.

[7markah]

Q

R

tHj t

D

p

s

FIGURE 3 RAJAH3

I TINGKATAN:

I PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 I 375911 LUKISAN KEJURUTERAAN

NAMA:

[Liliat sebe1ah SULIT

375911

4. Figurobolowohoomalimlpl&lo.ABCD .... bmpldpXnIB. __ tIIotemplale_lnfullIize1lllDS.....-_ Bl'Iaal[ll8llnmlofllldllpocwllhGillho_ofcllipsc. Tho_p;>:iIII"roiop..n.

~

·

· ·

'"

--

-

iii. Bulatmns .--BaWmdihlUo

SULIT

--
SoetlonD
BahagltutB
5. Draw a right side view of object A in Figure 5. \Z~:~
[8"-]
5. Lukiskan pandangan sisi /canan bag; objekA pada Rajah 5.
(8M",/wh)
.. ~~/ /
Figure A
\ \/; lU!iahA
/
/

I Jawapan SS.
1. Koosep (0.5 + 0.5) -1.0K
\ -. ~ ~ 2. Butiran lurus (DAD x 12) - 4.SM/A
~ 3. Lengkung - 2.SM/A
a) Titik-titik 1engkung (0.3 x 5)
~/ b) Gam lengkung (0.5M + O.SA)
-. " \ JUMLAB - 8.0
-.
----- ~ <«.
~
..._,
""ah5 .
NAMA: I TINGKATAN: 1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 I 3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN 3759/1

[Lihat lebelah SULIT

375911

3759/1

_onD BahagltutB

PuB t

S. Draw a right side view of object A in Figure S. [8"-]

5. Luldskan pandangan sisi /canan bag; objekApada Rajah 5. (8M..-lwh)

OBJECT A OBJEKA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN

3759/1

FIGURE' RAJAH5

NAMA:

TINGKATAN:

[Lihat sebelah SULIT

375911

3759/1

Jawapan SR.

1. Pabioblik.

2. Orientasi yang paling sesuai

3. Qblik. cavalier digunakan

4. Penggambaran objek (0.5 + 0.5)

5. Butinm;

6. - 34@0.48

6 Figure below shown two views of an object.

Draw a full size cavalier oblique view of the object.

Choose the proper orientation. The grid size is 10 mm x 10 mm.

Hidden edges nero nat be ebown, (20 nmrl<o)

6 Figure 6 below as show two views of an object.

Draw a full size cavalier oblique view of the object

Choose the proper orientation. The grid size is 10 mm x 10 mm.

Hidden edges need not be shown. ( 20 marks)

-LOK

-1.0K

-1.0K

-1.0Y

-16M1A

6 RDjah di bdwah menurifukkan duo pcmdangan bagj sebuah objek.

Lukiskan mengikut skala saiz penuh pandangan oblik kavalier bagi objek itu. Pilih orlentasi yang paling sesuai. Saiz petak grid ialah 10 nun x 10 mm. Butiran terlindung tidalc perlu ditwyukJam.

6 Rajah 6 di bawah menrmjuklam duo pandangcm bagi sebuah objek.

Lukiskan mengikut skala saiz penuh pandangan oblik kavalier bagj objek itu:

Pilih orienla8i yangpaling sesuaL Saiz petak grid ialah 10 nun x 10 nun. Butiran terlindung tidal; perlu ditunju/rJcan.

JUMLAH

- 20.0

{20marlwhJ

[20marlwhJ

I

I

Side view Pandangan sisi

Front view Pandangan hadapan

Side view Pandangan sisi

Front view Pandangan hodopan

FilJUIll6 Rajah6

FIGURB6 RAIAH.

m

.

v v

f

.

v v

I TINGKATAN:

I PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 I 3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN

375911 LUKISAN KEJURUTERAAN

NAMA:

TINGKATAN:

NAMA:

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

[Lihatsebelah SULIT

[Liliat sebelab.

SULIT

3759/1

3759n

7. Figure 7 shows an incomplete drawing of three views of object B.

Complete the front view of the object by draw intersection lines. All hidden lines must be drawn.

[20"""b]

7. &goh 7 memmjukkan tiga pandangan yang tidak lengkap bagi objek B.

Lengkapkan pandangan hadapan objek itu dengan melukis garisan persilangan.

Garisan terlindung hendaIclah dilulcis.

(20markah]

<,
\ ~ 7
\ / / I,
1\
1\/ /

7'~
->: -;: 7 ~
/
I / \
\ \ /
~ /~~, <,
F""",,7 &,jab 7

ObjectB ObjekB

SKEMA PERMARKAHAN

Konsep Persilangan <! +! +! +!) 2.0 K

11. Pandangan Hadapan 18.0 MfA

- Titik diperolehi (16 x 0.5) = 8

-Garislurusdilulris (4xl) =4

- Garis lengkung tersembunyi (2 x1.5) = 3

- Garis lengkung (2 x 1.5) = 3

JUMLAH 20.0

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

[Lihat sebelah SULIT

NAMA:

TINGKATAN:

375911

375911 LUKISAN KEJURUTERAAN

3759/1

3759/1

7. Figure 7 shows an incomplete drawing of three views of object C.

Complete the front view of the object by draw intersection lines. All hidden lines must be drawn.

[20"""b] &goh 7 menunjukkan tiga pandangan yang tidak lengkap bagi objek C. Lengkaphm pandangan hadapan objek itu dengan melukis garisan persilangan.

Garisan terlindung hendakloh dilukis.

[20marlwh]

-

FIGURE 7 RAJAH7

Object B ObjekB

NAMA:

TINGKATAN:

3759/1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN

[Lihatsebelah SULIT

8. Figure 8 below shows two views of object c.

The orientation of the front view, top view, picture plane (pp), horizon line (HL), ground line (GL) and station point (8P) are as shown.

Draw two-point perspective view of object c. [20 marks]

8. Rajah 8 di bawah memuifukkan dua pandangan bagi objek C.

Orientasi bagi pandangan atas, pandangan hadapan, satah gambar (SG), garis ufuk (GU), garis bum; (GB) dan titik stesen (TS) seperti ditujuldcan. Luldskan lukisan perspektif duo titik bag; objek C tersebut .[20 markah]

OBJECTC OBJEKC

pp

SG

VP2 TL2

VPI

TLI HL

GU

+~

--------_L----Fro-n-t-~-·~------------~---------F-~--8--------------~L-------------------------------------~~~

Pandangan Hadapan Rajah 8

NAMA:

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

375911 LUKISAN KEJURUTERAAN

TINGKATAN:

375911

[Uhat sebeleh SULIT

3759/1

8. Figure below shows two views of object C

The orientation of the front view, top view, picture plane (pp), horizon line (HL), ground line (GL) and station point (8P) are as shown.

Draw two-point perspective view of object C. [20 marks]

8. Rajah di bawah memuifukkan dua pandangan bagi objek C.

Orientasi bagi pandangan atas, pandangan hadapan, satah gambar (SG), garis ufuk (GU), garis bum; (GB) dan titik stesen (TS) seperti ditujuldcan. Lukiskan luldsan perspektif duo titik bagi objet C teraebut .[20 markah]

3759/1

OBJECTC OBJEKC

Top View Pandangan Atas

pp

SG

HL

GU

+~

--------_L----Fro-n-t-V-ww------------~--~B~G=mm~~8----------------------------------------------------------~~~

Pandangan Hadapan RAJAH 8

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

375911 LUKISAN KEJURUTERAAN

NAMA:

TINGKATAN:

375911

[Liliat sebelah SULIT

..

SULIT

375911

Lukisan Kejuruteraan Percubaan 2009

2 !jam.

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2009

LUKISAN KEJURUTERAAN

Kertas 1

2 Jam 30 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak dan 9 halaman tidak bercetak.

375911

Nama: .

Tingkatan : .

- Jawab semua so alan.

- Anda dikehendaki menceraikan setiap helaian kertas soalan sebelum menjawab.

- Semua unjuran ortografik dilukis dalam unjuran sudut ketiga.

- Semua ukuran dalam milimeter (mm).

- Jawapan mesti dilukis dengan pensel pada ruang yang disediakan pada kertas soalan ini.

Jawapan mesti dilukis mengikut skala saiz penuh kecuali dinyatakan berlainan.

- Hanya kaedah geometri boleh digunakan dan semua garisan mesti dilukis denganjelas.

Garisan binaan tidak perlu ditunjukkan bagi garisan selari; garisan serenjang dan garisan condong yang dilukis dengan bantuan sesiku set dan sesiku T.

- Jawapan tidak perlu didimensikan.

- Markah akan diberi bagi kefahaman konsep, kaedah yang betul dan kejituanjawapan.

- Pastikan nama dan tingkatan anda ditulis pada setiap helaian kertas soalan.

- Pastikan anda mengikat kesemua helaian kertas soalan sebelum menyerahkannya kepada

pengawas peperiksaan.

Bahagian Soalan Markah Markah
Penuh Diperoleh
1 5
A 2 5
3 7
4 15
5 8
6 20
B
7 20
8 20
Jumlah 100 Lihat sebelahl ... SULIT

SULIT

3759/1

Lukisan Kejuruteraan Percubaan 2009

2 ~jam.

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2009

LUKISAN KEJURUTERAAN

Kertasl

2 Jam 30 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak dan 9 halaman tidak bercetak.

3759/1

Nama : .

Tingkatan ,' .

- Jawab semua soalan.

- Anda dikehendaki menceraikan setiap helaian kertas soalan sebelum menjawab.

- Semua unjuran ortografik dilukis dalam unjuran sudut ketiga.

- Semua ukuran dalam milimeter (mm).

- Jawapan mesti dilukis dengan pensel pada ruang yang disediakan pada kertas soalan ini.

Jawapan mesti dilukis mengikut skala saiz penuh kecuali dinyatakan berlainan.

- Hanya kaedah geometri boleh digunakan dan semua garisan mesti dilukis denganjelas.

Garisan binaan tidak perlu ditunjukkan bagi garisan selari, garisan serenjang dan garisan condong yang dilukis dengan bantuan sesiku set dan sesiku T.

- Jawapan tidak perlu didimensikan.

- Markah akan diberi bagi kefahaman konsep, kaedah yang betul dan kejituanjawapan.

- Pastikan nama dan tingkatan anda ditulis pada setiap helaian kertas soalan.

- Pastikan anda mengikat kesemua helaian kertas soalan sebelum menyerahkannya kepada

pengawas peperiksaan.

Bahagian Soalan Markah Markah
Penuh Diperoleh
1 5
A 2 5
3 7
4 15
5 8
6 20
B
7 20
8 20
Jumlah 100 Lihat sebelahl ... SULIT