P. 1
Sejarah Tingkatan 1 | Bab 8

Sejarah Tingkatan 1 | Bab 8

5.0

|Views: 8,813|Likes:
Published by cikgu_azura
Bab 8 : Kerajaan Negeri-Negeri Melayu
Bab 8 : Kerajaan Negeri-Negeri Melayu

More info:

Published by: cikgu_azura on Feb 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2015

pdf

text

original

DISEDIAKAN OLEH

:
PN. FARA AZURA MAZLI BINTI MD RAZALLI
SEK.MEN.KEB. USI i:
NEGERI ASAL USUL NAMA PEMBENTUKAN
KERAjAAN
KEISTIMEWAAN
kedah O Cra clna
memanaallnva
ChehŴCha
O Þedaaana lndla
memanaallnva
kaLahaţ kalaaam
aLau kadaram
O Þedaaana Arab
memanaallnva
kalah Ǝ kalah bar
O SulLan Muzaffar
Shah bahaalkan
kedah kpd 3 pusaL
penLadblran ţ lalLu
koLa Þalasţ
Lanakawl Ǝ koLa
ulu
O 1733ţ pusaL
penLadblran kedah
berplndah ke koLa
SeLar
O kedah
merupakan
pelabuhan
enLerpoL
O SlsLem sukaLan
Ǝ maLa wana
dlaunakan
NEGERI ASAL USUL NAMA PEMBENTUKAN
KERAjAAN
KEISTIMEWAAN
Þerak O lambll
sempena nama
Sunaal Þerak
vana
mempunval lkan
vana berwarna
perak
O 1un saban
menahadap SulLan
Mahmud Shah
unLuk memlnLa
seorana puLera
unLuk men[adl
SulLan Þerak
O 8a[a Muzaffar
dlhanLar ke Þerak
dan alaL
kebersaran neaerlţ
Cura Sl Man[aklnl
O 1erkenal
denaan
perdaaanaan
bl[lh Llmah
NEGERI ASAL USUL NAMA PEMBENTUKAN
KERAjAAN
KEISTIMEWAAN
Þahana O Crana clna
memanaallnva
Þhana aLau Þahanah
O 1223ţ seorana
menulols Chlnaţ
Chao !u kua
mencaLaLkan Þahana
sebaal Þona fona
O Crana Arab
memanaallnva
lahan
O 8a[a Muhammad
men[adl sulLan Þahana
dan aelaran SulLan
Muhammad Shah
O 1641Ŵ1673ţ Þahana
dlleLakkan dl bawah
pemerlnLhan ?amLuan
Muda !ohorţ 8a[a
8a[au
O Apablla berlaku
perpercahan dl !ohorţ
Þahana dlleLakkan dl
bawah 8endehara
!ohor
O Menahasllkan
berasţbl[lh Llmah Ǝ
hasll huLan seperLl
kavulţ kapurţ
aaharu Ǝ kapur
barus
NEGERI ASAL USUL
NAMA
PEMBENTUKAN
KERAjAAN
KEISTIMEWAAN
kelanLan O Se[arawan Chlnaţ
Shen ?au
caLaLkan sebaaal
PoŴloŴLan aLau
kuoŴloŴLan
O Cerlnl nvaLakan
nama kelanLan
lalah aabunaan
perkaLaan
'kolam' (Lanah)
dan 'aLam'
(sempadan)men[
adl 'kolanLam'
O Asalnva dlperlnLah
oleh beberapa anak
ra[a dl daerah vnaa
beraslnaan
O kelanLan bersaLu
apablla Lona ?unus
men[adl ra[a
O 1801ţ puLera Lona
?unusţ Lona
Muhammad menalkl
LakhLa men[adl SulLan
Muhammad l
O !allnkan
hubunaan balk
dan Slam
O MenahanLar ufLl
kepada Slam 3
Lahun sekall
O Sunaal kelanLan
men[adl LempaL
perslnaaahan
pedaaana vana
lnaln bernlaaa dl
1eluk Slam
NEGERI ASAL USUL
NAMA
PEMBENTUKAN
KERAjAAN
KEISTIMEWAAN
1erenaaanu O SulLan
Lerenaaanur ke
Ŵ9 nvaLakan
bahawa
1erenaaanu
berasal
darlpada
perkaLaan
'Larlna anu'
(anu ƹ
harlmau)
O Muncul seklLar 1700Ŵ
1703
O 1un Zalnal Abldln
Þaduka Mahara[a
dllanLlk men[adl sulLan
1erenaaanu perLama
oleh sulLan !ohor
O 8aalnda memakal
aelaran SulLan Zalnal
Abldln l
O SulLan Mansor Shah l
men[adl sulLan
1erenaaanu keŴ2
O neaerl Lerawal
vana menerlma
a[aran lslam
NEGERI ASAL USUL
NAMA
PEMBENTUKAN
KERAjAAN
KEISTIMEWAAN
Selanaor O lambll
sempena
nama
kuala
Selanaor
O Muncul pada abad keŴ
18
O Asalnva berasaskan
kamponaŴkampuna kecll
vana bera[akan sulLan
Melaka
O 1766ţ SulLan Mahmud dl
Þerak menabalkan ra[a
Lumu sebaaal sulLan
Selanaor vana perLama
O SulLan lbrahlm
Shah
mema[ukan
Selanaor
melalul
perdaaanaaan
bl[lh Llmah
NEGERI ASAL USUL
NAMA
PEMBENTUKAN
KERAjAAN
KEISTIMEWAAN
neaerl
Sembllan
O lbenLuk
darlpada
Sembllan
daerah / luak
O 1773ţ para penahulu
mendapaLkan seorana
anak ra[a darl Þaaar
8uvunaţ lalLu ra[a
Melewarţ men[adl
?amLuan
O 1radlsl melanLlk
pembesar darl Þaaar
8uvuna berakhlr seLelah
8a[a Lenaaana men[adl
?amLuan 8esar
O Pasll keluaran
Lermasuk berasţ
bl[lh Llmah Ǝ
hasll huLan
iū¸ũ
· Pusai peniadbiian baiu : Koia Seiai Aloi Siai · Pusai peniadbiian baiu : Koia Seiai Aloi Siai
iŪiū
· Kedal diseiang Aclel, Sulian Kedal beiundui le Peilis
dan meminia baniuan Siam
· Kedal diseiang Aclel, Sulian Kedal beiundui le Peilis
dan meminia baniuan Siam
iūŪū
· Siam diiawan Buima, Kedal menialinpeisalabaian
dengan Buima
· Siam diiawan Buima, Kedal menialinpeisalabaian
dengan Buima
iŬ:i
· Keenggangan Kedal alui lepada Siam, menyebablan
Siam menallul Kedal
· Keenggangan Kedal alui lepada Siam, menyebablan
Siam menallul Kedal
iŬŨ:
· Kedal beiiaya mendapai semual lemeidelaan daii Siam
dan mula beibail-bail
· Kedal beiiaya mendapai semual lemeidelaan daii Siam
dan mula beibail-bail
iũūũ
· Aclel menawan Peial, dan diiadilan negeii naungan. Kesannya;
Belanda sulai beidagang dengan Peial
· Aclel menawan Peial, dan diiadilan negeii naungan. Kesannya;
Belanda sulai beidagang dengan Peial
iŪũi
· Belanda mengepung Peial dan memalsa Sulian Peial
menandaiangai peiianiian dengan VOC
· Belanda mengepung Peial dan memalsa Sulian Peial
menandaiangai peiianiian dengan VOC
i¸ Mac iūũ¸
· Peiianiian ieimeieiai aniaia Sulain islanda Zullainain dan
Tlomas Acleppeis di mana Peial seiuiu meniual biiil iimal
leapda Belanda
· Peiianiian ieimeieiai aniaia Sulain islanda Zullainain dan
Tlomas Acleppeis di mana Peial seiuiu meniual biiil iimal
leapda Belanda
iŬiŭ
· Peial iewas dan ieipalsa menglaniai bunga emas dan meniual
biiil iimal lepada Siam, ieiapi iidal beiiaya leiana campui
iangan Biiiisl melalui Peiianiian Low
· Peial iewas dan ieipalsa menglaniai bunga emas dan meniual
biiil iimal lepada Siam, ieiapi iidal beiiaya leiana campui
iangan Biiiisl melalui Peiianiian Low
iŨūo
· Sulian mansoi Slal menaballan Raia Mulammad sebagai Sulian
Palang (beimulanya leiuiuan melala menguasi leiaiaan Palang)
· Sulian mansoi Slal menaballan Raia Mulammad sebagai Sulian
Palang (beimulanya leiuiuan melala menguasi leiaiaan Palang)
iŪŨi-iŪū¸
· Palang dileialan di bawal pemeiinialan Yamiuan Muda
Iolio (Raia Baiau)
· Selepas peipecalan Ioloi, Palang dileialan di bawal
penguasaan Bendalaia Ioloi
· Palang dileialan di bawal pemeiinialan Yamiuan Muda
Iolio (Raia Baiau)
· Selepas peipecalan Ioloi, Palang dileialan di bawal
penguasaan Bendalaia Ioloi
iŬŬ:
· Bendalaia Wan Almad meniadi Sulian selepas meiampas luasa
Bendalaia Tun Muialii
· Bendalaia Wan Almad meniadi Sulian selepas meiampas luasa
Bendalaia Tun Muialii
iūūū
· Raia Long Yunus pindallan ibu loia
Kelanian daii Kuabng Labu le Koia Blaiu
iūŭŨ
· Teiengganu cuba seiang Kelanian. (iūŭũ -
iŬoo) Kelanian iewas pada Teiengganu
iŬoi
· Long Mulammad (puieia Raia Long
Yunus) beiiaya dapailan Kelanian semula
iŬiŬ
· Haniai bunga emas lepada Siam -
lubungan diplomaiil
ke|onton |uno d|heno|| :ebono| ºNener| C|h 5|t| von kembonnº
Pembeniulan leiaiaan Melayu ini membeii iliibai
lepada liia balawa pioses pembinaan sesebual
negaia bulanlal suaiu piosesyang mudal leiana
uasal ieisebui memeilulan pengoibanan 8
peiiuangan. Disamping iiu, semangai iaii diii seiia
legigilan peniing uniul menegallan sesbual negaia.
Peiielinglalan yang beilalu sesama sendiii
sebenainya lebil banyal membeii lesan buiul seiia
mendaianglan lemusnalan lepada negaia

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->