METODA

ASSiMiL

novi engleski bez muke
Anthony Bulger
po prvobitnom delu A. Cherela
1l.1'STHACI.H:

J.-L

GaUSSE

NOLIT • BEOGRAD

UVO.D
ZASTO NOVI "ENGLESKI BEZ MUKE"?
Ml smo spremni da to prvi priznamo - dosadasnji "Engleski bez muke" poeeo je pomalo da zaostaje za naSim svakodnevnim ~ivotom. I dalje je bio dragoceno sredstvo za uCenje tradicionalnog, knjiievnog Hi skolskog engleskog, ali dobar dec njegovog sadriaja nije viSe bio sasvim aktuelan, ni po temama ni po jeziku.

SlA JE NOVI "ENGLESKI BEl MUKE"?
Opsta struktura ; humoristitki ton "Engleskog bez rnuke", koji su osvojili milione Malaca, zadriani su i ovde. Gramatika se uvodi na isti natin i istim redom kao ranije. Bitns razlika je u retniku, koji je sada iz osnova osavremenjen i orijentisan vise ka prak@nom iivotu.

KAKO DA UtlTE ENGLESKI BEZ MUKE
Metod "Asimil" je metod svakodnevnog utenja, namenjen Ijudima koji imaju svoje poslove i zanimanja i od kojih se ne moze zahtevati jos neki zamorni dopunski rad. On zahteva manje intelektualan nap~r a vise sposobnost automatskog primanja, koju svi imamo.

VI
Najvainije je da svakodnevno posvetite ucenju najrnanie deset minuta. Metod je veoma elastican i prilagoden svacijem temperamentu. Ako niste raspoloieni, zadovoljite se da glasno Mate tekst lekcije predvidene za taj dan i da proveravate izgovor na osnovu transkripcije izgovora ispod teksta lekeije (Pro nuncl8l1on). Ne gledajte srpskohrvatski tekst, sam kada ne moiete da shvatite sami znacerue engleskog. Kada ste bolje raspoloieni, procitajte i ponavljajte po secanju svaki stay. Najzad, dva, tri puta nedeljno, prepisite nekoliko redova engleskog teksta da biste bolje savladali pravopis. Ne prepisujte transkripclju izgovora. Napredovanje je tako lako da ni za jednu lekeiju nije potrebno viSe od Cetvrl sata ucenja. Vas recnik se obogaeuje svakog dana, bez napora, s po nekoliko reci, kOje {:ete nad i u daljim lekeijama; vee posle dve nadelje ucenia zacudieete se kakve ste rezultate postigli. Prva f.za utenl. II potpuno pa.lyna: dovoljno je da glasno ponavljate svakodnevno po jadan tekst i da razumete smisao. Svaka lekeija - izuzev sasvim poeetnih - sastoji se ad povezanog teksta, u kom cete po smislu razumeti nove reci iii one koje ste napola zaboravili. Tlk oko ped ..... I.kclll potinll aktlvno ut.nj_: ponavljajuei predene lekeije veibate da sa srpskohrvatskog teksta prevodite na engleski. To veibanje, koie ce yam sada biti veama lako, utvrdice vaSeznanje i postepeno ee vas dovesti do prakticne upotrebe svakodnevnog engleskog govora. Savetujemo yam da .tavlja .. datum na Ivaku lekcllu kada je prelazite kako biste kontrolisali pravilnost toka vaseg ucen]a, jer Je to neophodno. Moiete bez smetnje da naueite dve i tri lekelje odjednom, kada imate slobodnog vremena, all pod ulloyom da radlte I .Ied_clh dana. Kao sto cete videti, na svakih sedam lekeija dolazi jedna lekeiia pcsveeena ponavljanju grad iva. Prema tome koliko vremena moiete da posvetite ucenju, a uzirnajuc! u obzir slabosti u vasem svakodnevnom ucenju, bice yam potrebno tri do sest meseei da savladate ceo teca], koii sadrii 146 lekeija. Da Ii su zahtevi preveliki ako uzmete u

VII
obzir mnogostruke konstl koie ee yam doneti praktleno i trajno znanie engleskog iezika? Sem toga, kada budete napredovali s lakocom, brzo eete uvideti da ucenje po udtbeniku "Engleski bez muke" niie neprijatan zadatak, vee pIIlatno Iyakodn.vno zanlmanjl.

IZGOVOR
UCe6i strani jezik, ucenik je sklon da svaki pojedini glas izgovara veoma jasno. U engleskom, medutim, to ne treba da radite. NaglaSeni slog engleskih reci izgovara se s posebnom snagom, na stetu nenaglaSenih slogova koji gube svdju punu vrednost, pa se niihov samoglasnik naiceMe pretvara u poluglas a (vidi "Objtinjenje izgovora" niie). Uzmimo reci tailor (krojac) i .llter (sestra). ZavrSni 91asim je isti, uprkos razlicitom pisanju: u tonetsko] transkripeiji Medunarodnog drustva za fonetiku, koju eerno ovde upotrebljavati, one glase 'teila i 'sista. Podignuti zarez (') pokazuje da ie naglasak na slogu koii mu neposredno sledi, dakle u ovim recima na prvom slogu. U duiim reclma ova razlika dolazi iOs vise do izraiaja. Tako sa ate (presto vreme od glagola "jesti") izgovara eit. ali u vihsloinim recima isti takav zavr!etak svodi se na t: doctora .. (doktorat), na primer, izgovara se 'doktsrat. Nagla.ak. - Vecina engleskih reei sa dva iii viSe sloga ima jadan nagla!en slog, a ostali slogovi su nenagla!eni. Medutim, ima viSesloinih reci koje imaju dva naglaska, jedan jaci i jedan neSto slabiji. Ne postoje sigurna pravila po kojima bismo mogli odrediti koii ie slog u nekoj reci naglasen. Od pravila 0 naglasku ima izuzetaka. Sve jednoSlozne reci izgovorene poieelnaeno naglasene su, pa se u transkripciji znak za naglasak ne stavlja. U reeenici, pak, mnoge od tih jednosloinih reci mogu biti nenagldene, n8roeito ako SU predlozi jlj veznici. U dvosloznim i trosloinim recima naglasak ie obicno na prvom slogu, ali i tu ima mnogo izuzetaka: u glagolima [e nagl8sak ceMe na krainjem slogu; u recima kOje se zavrsalIaiu na -tlon naglasak je na slogu ispred -tlon, itd.

VIII
Izgovor engleskog jezika razlitit je u raznim krajevima u kojima Ijudi govore engleski kao maternji jezik (Velika Britanija, SAD, Australija, Novi Zeland, zemlje u kojima zive engleski kolonisti). Razlitito izgovaraju i razni drustveni slojevi. Medutim, svl stavljaju naglasak na isti slog, bili oni iz Londona iii Glazgova, Njujorka iii Melburna, bili nosaci na londonskoj zeleznitkoj staniei iii profesori univerziteta u ksfordu. Stoga je za savladavanje engleskog jezika vainiie da upamtite koji je slog naglaSen nago da savrSeno izgovarata pojadine glasove. lato obraeajte painju pri citanju tekstova u ovo] knjizi. u kojoj su naglaSeni slogov; stampani masnim slovima.

IX
Yra",krlpclle Izgovora. - Pravopis engleskog jezika znatno odstupa od izgovora. Pravila za izgovor gotovo i nema. a ukoliko i posto]e, izuzeei su toliko cesti i mnogobrojni da se ne bi ni isplatilo ucHi pravila, Pomocno sredstvo za savracivanje izgovora pri citanju ie fonetska transkripeija - za svaki glas stavljamo poseban znak. Medutim. u engleskom jeziku ima glasova kojih nema u srpskohrvatskom, pa ne mozerno slovima latiniee da predstavimo sve engleske glasove. U latiniei imamo pet slova za samoglasnike, a engleskih samoglasnika ima petnasst. Ima nekoliko suglasnika u engleskom jeziku za kOje nemamo odgovarajuca slova u latiniei. Zato smo u transkripeiji izgovora u ovom udfbeniku uzeli neke znakove iz transkrtpctie Medunarodnog drustva za fonetiku. To su suqlasnict: 1),1;1,9 samoglasnici: A.OO, c ,a. a:, i
:J,:J:

o

Sugl •• nIcI. - Suglasnici se u engleskom jeziku obitno jasno i snazno izgovaraju. U poredenju s n85im jezikom slabije se izgovara h. Ne blsmo mogli da kaiemo da 59 izgovor ostalih suglasnika podudara sa ;zgovorom istih suglasnika u naSem jeziku. Razlike postoje izmedu engleskog i srpskohrvatskog t, p, r, I i druglh, ali one nisu tako velike da vas Englez ne bi razumeo ako ih ne izgovorite potpuno pravilno. Slusajte kasete iii gramofonske plol:e i nastojte da sto pribliznije podraiavate spikeru. Suglasnie; ~ i g ne postoje u srpskohrvatskom jeziku. Moracata nauciti da izgovarate prema uputstvima koja su data u obj85njenju fonetskih znakova i u treeo] lekeiji. U engleskom tekstu oba ta suglasnika su predstavljena slovima th i treba da pamtite u kojim racima se th cita kao ~ (zvucno] a u kojima kao 9 (bezvucno). Semagl •• RIeI. U engleskom jeziku samoglasnika ima znatno viSe i njihov izgovor je drukciii nego u srpskohrvatskom. Ubrzo eete videti da svako od slova e, e, I, 0, u moze da bude znak za viSe glasova, samoglasnika iii dvoglasnika. To ne treba da vas plasi. Postepeno eete se u tom snaci uz pornoe fonetske transkripcije i, ako imate kasete iii gramofonske plol:e, sluSejuci pailjivo izgovor spikera. Pored samoglasnika, u engleskom jeziku postoje i dvoglasnict. Dvoglasnik je niz samoglasnika izgovorenih u jednom dahu. Oni 59 slivaju ujedno i naSe uho razlikuje samo prvi i poslednji samoglasnik. Prvi glas u engleskom dvoglasniku je duzi i naglaSeniji od drugog.

Oblainjenje Izgovora
I)

(;ujemo i u nasim reeima banka, Anka, danguba. Za razllku od srpskohrvatskog, njemu ne mora uvek da sled; glas k iii g. Zato u reti sing, na primer, poslednji glas je n izgovoreno u polozaiu jezika za g, ali se g ne izgovara. Ovaj suglasnik ne postoji u nasem jeziku. Izgovara se tako sto se vrh jezika stavi izmedu zuba i blago pritisne zubima tako da nam vazduh tesko protazi kroz usta. je zvucan suglasnik (the, thl., rather), "

a

a

9

Ni ovaj suglasnik ne postoji u nasern jeziku. Polozaj jezika pri izgovoru bezvucnog glasa 9 je isti kao i pri izgovoru zvuenoq glasa ~. samo sto jezik nije pritisnut zubima i vazduh slobodno prolazi izmedu jezika i zuba (three, third). Slitan je nassm u, all nikada ne cini slog za sebe. Izgovara se tako sto se usta zaokrugle kao za izgovor glasa u, a izgovori se glas lza njega (well, water),

Fonetlkl znacl za engleske lamoglaanlke:
a: Dugo englesko a: izgovara se iz dubine grla i muklo je. U srpskohrvatskoj reci "kas" a je sarno priblizno

x
engleskom a u reeima alk, car, f.ttler. Dve .atke (:) polle •• mogl.lnlka znate da I. I.mogl.lnlk Iz9Ovara dugo.

XI
Bice vam potrebna nekoliko dana da se naviknete na tonetsku transkripciju; ali ako dobro obracate painju na naglasak, izgovara6ete engleski na zadovoljavajuci nacin i bi6e vam lako da razumete glasove bilo u !ivom govoru, bilo sa kaseta iii ploca "Asimil", bilo sa radiia iii televizije.

"

Kratko poluotvoreno "izgovara se tako sto se jezik polo!i u donjoj viliei, zatim povuee i podigne zadn]i deo, pa onda izgavori veama kratka •. Ovaj glas uvek dalazi u naglasenim slogovima, a u nenaglasenim pretvara se u a. Primeri: but, funny. Kratka otvareno a! nastaje kada se usta otvore za jzgovor a, a izgovori se kratko • (can, have, mIn). Otvorena c javlja se sarno u dvaglasniku ca (there, p.rentl). Kratko paluatvoreno a je onai poluglas iii neartikulisani glas koji eujemo i u nasern ;eziku posle bilo kog pojedinacno izgovorenog suglasnika, iii prilikom zamuekivanja. U engleskom se a javlja samo u nenaglasenim slogovima, npr. u drugom slogu reei f.ther, probably, u prvom slogu reei abroad.

Ova kniiga pocinje uobleajeno.

.nuttom"

lekctlom, sto svakako nije

To ie, u stvari, bila prva lakcija ranijeg izdanja "Engleskog bez muke", koja pocinje vee cuvenom recenicom "My tailor is rich". Za nas je to sentimentalno podsecanie na nas "bestseler", a za vas najbolji rnoquci uvod u ueenje engleskog ... U svim lekeijama engleski tekst i izgovor su na levim stranieama, a srpskohrvatski sa objasnjenjima na desnim stranicama knjige.

a:

Dugo poluzatvoreno a: izgovaramo na isti naeln kao i kratko, same du!e i malo zatvorenije (girl, work, I rn), •• Kratko I u engleskom se izgovara zatvorenije, vise pozadi u usurna nego naSe (II, thll, lllter). Dugo I, obele!eno sa I:, zvuci pribli!no kao i nase (he, I .. n). Kratko poluzatvoreno (only, Ilow, home).
0 javl;a se u dvoglasniku

i, i:

o

ou

0,:):

Kratko otvoreno o izgovara se tako sto se usta otvore kao za izgovor glasa a, a izgovori se kratko 0 (clock, dog). Isti takav glas, samo znatno du!i i nesto zatvoreniji. obele!avamo sa 0: (Wlter, Wlr, door). Kratko poluzatvoreno u izgovara se sa sire otvorenim ustima i manie zaokrugljenim usnama nego na~ u (put, look, book). Dugo u: je slieno nasem u reei .kurn" (who, two, rude).

u

A SADA... LET'S GO TO WORK! (Hajdemo na posao!)

l a' 'blu niful. . Your flowers are not beautiful. srednjeg i zenskog roda. dobar (dobra. gud.nl=stig. ju.'f!au. au. -a). .. 3 Nas doktor je debar.: vidi primere i prevod za reCenicu 13. au.. buk~ bub.Moji roditelji su sirornasni. knjiga.to. good. . iz not gud. mai "eil~ iz not rit. . ju~ sill. au. .t3. au~ 'dakl~ iz gud.i'.XII XIII Pre nego ito pobJet. itd. . ju. paZljivo procitajte uputstva INI "letbodnlm .~~.8. rnai 't.Moj krojac je bogat.'re' iz 'f. books.) ili tvoj (tvoja.n. 10 .il. your itd. . our. Your cigarette is not finished.4. 2 . your. buks a: not '. vas (vasa.. 9 .l. . 6 . 5 Vasa cigareta je gotova (dogorela)."j '~ 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 My tailor is rich. rna i 'p£:. My tailor is not rich. kao my. knjige. itd. . . -e. Your flowers are beautiful. Our books are not interesting. nas (nasa. .ni~t. Our books arejnteresting.6.2. 12 VaSe cvece nije lepo.tiful. 4 . -a). 1 rnnozina dobri. 7 . mai.JMeIjama.). 'dokt.JIf~nts a: pua. __ 9.). book. My. 11 . 'flauaz a: not 'bju.. . (2) Pridev je u engIeskom jeziku nepromenljiva fee. itd. Our doctor is good.Vase cveee je Iepo. .3.Vasa cigareta nije dogorela. PRONUNCIATION (pron~n.Nase knjige nisu zanimljive.7. OBJASNJENJA: (1) Nastavkom S oznaeava se mnozina imenica: to s se uvek izgovara.5. 1 . au. Your cigarette is finished. My parents are not poor. 8 . 13 .~. ju.12.tranams. dobro. muskeg.. moje. taka da isti oblik ima vrednost nate jednine i mnozine.'rel iz nat 'rinBh. .n). iz rit.Nase knjige su zanimljive. ju.'.Moj (moja. mai 'p~r~nts a: nii)t pua. Our doctor is not good. . . buks a: 'Intarestin.Moj krojac nije bogat. Isto vazi I za prisvojne prideve [nase prisvojna zarneniee). My parents (1) are poor (2).Moji roditelji nisu siromasni. cak i ako mate ~nlk. -e.Nail doktor nije dobar. .. i mnozina moji. .il.

wi: a. Oh boze.S.3) Oznake sa N upueuju da treba pogleciati posebnu bele§ku u ponavljanju gradiva krajem nedelje (avaka sedma lekcija). I'm David. haus. net et a:l. Nisam ja kriv (nije moja krivica).No. hi: iz . (1) It je zamenica srecinjeg roda koja odgovara mu§kom rodu he (on) i zenskom she (ona). ha'Iou aim 'deivid.aim. There Iln't a clock in my house. aim lUg IIi. hi: 'ilnt leit. nisi. OBJA$NJENJA PRONUNCIATION I. mi smo. . . (2) She Iin't very pretty.en.[ua. . It (1) Isn't my fault. nou it 'Iznt.Ne.Thank you.No. 8 9 10 11 we're. ali je liubazna. he is .3) I am . a rnt. its 'i:%i. we're late again. II•• 'iznt • klok in mai haus. ali kontrakcija it's jzgovara se its. Ovo nije narocito tesko. ja sam Dejvid.1 one (wxn) two (tu:) 2 First (1st) Lesson (izgovor: fa:st lesen) U govornom eng/eskom jeziku f8!RJ1II'ID Be upotrebljsVllju skraeeni obllei. ~ 9. Lako je. . a negscija not . . Jednina Ia se posIe zamenice svodl na " a mnoiina are na 're. opet smo zakasnili.he's. . you're very polite. iz au. It's easy. lIis iz mai 'brAII.4.hi:z. but she's kind. we are Iln't.its.wi •• . 8. IIi. dbn.6. . nisu): rni nismo uttivi.it's. Siguran (-rna) sam da je ovo nasa kuCa.Ne. ai em . wi. Ovo je moj brat mono .Not at atl. 'iznt.I'm.abnl 'dakt •. This is my brother John. Prevodimo je sa to iii 000. we aren't polite. (N.7. you are . lI"'ijk ju: jUg 'veri pe'Iait. ou di. . he isn't late. . (3) Obratite patnju da se sure izgovara sua. it is .Dobar dan. nismo (niste.nt I'O'lail. . . Nema (nijednog) sata u mojoj kuci. nije.you're. leit . a testa je u prevodu izostavljamo. .Hvala.Hello. to je. e8 g 10 11 5- 7- Vi ste odlitan doktor. Ai: 'iznl 'veri 'prili.3. aren't. it 'iznt mai fa:lt. ti si (vi ste).NipoSto. takOZVlln6kontrakeije. am postaje 'm. nou bAt ~i:z kaind. on nije zakasnio. Ona nije naroeito lepa.n't Prva lekcija 1- 234- 12- 34S67- You're an excellent doctor.1. on je. I'm sure this is our house. Oh dear. veoma ste uttivi. 1st LESSOt\ .II. wi: a: 10. 1(2) U glagolskom obliku is (je)slovo s se izgovara kao z. [u: a: . nije! ja sam. jUg an 'ek. . .'. . it iz . it lsn'tt (3) (N. This Isn't vary difficult. . 'iznt 'veri 'difiklt.

I am . . It's my fault. . . On je (-rna) lam dB je on vIlA brat. reel) 1. 'We . difficult. . Ollt! nije tako. To uop5tf1 nije Isko.. not . ill sa ne izgovara uopite: hw€ Qili·w€Q. . . bat w_ d!~n. i8 . we're late again. Oh dear.3 thr•• H:lri:) four (to:) 4 EXERCISES ('eksasaizaz) 1.. NipoAto.isn·t. is ssm Dlon. .. Hello. jer bi to bilo lM110 izgovoriti. . Oob/Ir dsn. I " ' is nisllm En... are . We . dok sa where is 2nd t.pretty . in the house.4. . . very Ona nije flSrOOito lepa... (.. ' polite.is/all. very pretty. . Otuda se ne skratuje where SfB.. RIIINJA ZADATAKA (Prevod) 2..it's. 4._. Fill In the mining words (fil in ~a 'misi!) wa:dz) 4. John..2. - OBJAiNJENJA (1) U reei where glas h sa izgovara kao da je ispred w. 3. I (2) Kontrakcije postoje zato da bi sa olak!ao izgovor.. not at all easy.3. .are not/'re . 3. . very pretty. It 'Not at .5. To ie lako. Siguran bom. 5. We polite. ' . ... But where's (2) John? nON 2. easy. Ons /e vrlo lepa. easy. . I'm sure he's your brother. He Isn't very kind.at.4. Mi nismo octivi. •. .Hello. w •• a: ju:. Not . my fault.5. She 'She . 'Hello.is . John.4.. 11 . ..is noU's . . Oob/Ir dsn.We aren't. u kuei.. It's . . difficult. very pretty..... Hello.. He's an excellent doctor. opel smo . She 'She . Anne. polite..It's . in ~ haus. polite. hi. fault. hi:z 6 •• PRONUNCIA 1. . Ali gde je Dlon? Second (2nd) Lesson ('sekand) 123Where (1) are you? We're here. (Ooda/te reb koje nedosf8/u) • Oblici s kontrakcijom 1. . 3.2. .5. . Oh 1. . nol Anne.. Mi smc uttivi. at all.. . On nlje narocito IjubaDn. To je rnoja krivica.. It . odUe&n doktor.3. 2.:ESSON . . all easy. This '.. To je mojs krivics. wi. is not .. I'm.. " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Druga lekclia 123Gde ste vi? Ovde srno.fakasnlli.am noUl'm . .. .is my/This isn't .

. near the television. Gde su moje cigarete? Jesu Ii na stolu? Jesu. television. wu a: rnai sip'rets. (faiv) . 45- 678- 910 11 12 On je tamo. Brzo 6ete se navic'. nd mai ·pei. 11 12 OBJA$NJENJA (nastavak) ni~ ~ tri:z.. EXERCISES 1. . Oni su blizu televizora..A moje novine.10. ~ 6. .. He's near the trees. lIu in ~ haul bAt <!fon ·iznt. normal no svodi na where's. . in.Tvoje novine su tamo. gde su one? Tamo su. its ni. near the television.. hia.2. . 2nd LESSON . Na stolici 4. Gde su moje novine? . One su blizu televizora. a"Qk [u. tela'vifen.7. .5. jes llei 8:. Where's John? Where are my cigarettes? Here: there.Ix (siks) 6 4- 5 6 7 8 910 - He's there.4. Where are your papers? They're on the chair.. .. w. - ZADATAKA 1.3.Thank you. . He'S near the house. Fill In the mining words: • Oblici s kontrakcijom 1. . Oni su u kuci ali Dlon nije. .2.12. You're very kind. . wu iz il. Where are my cigarettes? Are they on the table? Yes. (3) Paper (hartija) more znaciti i newspaper .. blizu drveea. Veoma ste Ijubazni. Jesu Ii to moje cigarete? .Your paper is there. They .5 flv. na kontrakcije.~ a: rnai . ju~ 'peip~ iz II. 'They television. . .And my paper (3).11. . lIu on ~ W.Hvala yam. novine. near the trees. Gde je Dton? Gde su moje cigarete? Ovde.doslovno "hartija za novostr...8. It's near the television. Piler je u kuci ali mon nile. in. posto su one prirodne. . ~ S. They're in the house but John Isn't. Where's my paper? . a: lIei 00 ~ 'teibl. it. . u: na. on. na stolici.. Oni nisu blizu televizora. tarno (tu). on the chair. Are they my cigarettes? Peter is in the house but John Isn't.9. 5. On je blizu drveca. . where is it? It's there. hi:z ni~ O~ trl:z. . Ij. they are. w_ <!fon.ig. near the 3.lI. 6s~.. near AEAeNJA BU. [ua 'veri kaind.. On je blizu kuCe. an. WEOZ mai 'pel . Ode su tvoje (vde) novine? .'tell.

This . on ftEjENJA ZADATAKA (nastavak) 1. Moje " . vel: su malo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trees lekclja . paper . Pri tom usne ne smeju dodirivati zube. 4to en Iko 'buk kelso lI8el)k [u.. very Where Where Where are novine su na stotu. . table. We 'We '" late.IS not/on .Where are they? There. t.. ste fjubazni. This paper good. very Nemojte zanemariti orojeve strana i lekel/a. na ormanu za knjige.kind . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Third (3rd) Lesson (Qa:d) Izgovor spo)1 "til". na stou: on the paper .are not/s .are not/They're . late.. He IS .My isn't . nisu nsrotito . ali slabije. 3. the Nismo zakllsni/i. kind.near .. znaei da nam je vrh jezika udario o koren gornjih zuba umesto da smo ga ispruzili ka ivieama zuba.. good.. on the book-case (1).. f iii d. here..5. razvueene.are/Where's .trees aren't.the.3.. . . .7 •• _n je (sevn) Gde . obi(:no prvi deo (ovde book) nosi glavni naglasak: drugs ra(: (ovde esse) takode ie naglaiena. umesto naSeg Z odnosno I. 1 2 3 4 Evo knjige (ovde je knjiga). very Ove novine dobra. the doctor? the su moje novine» .. ? eight (eit) 8 2. . My IS My ... . Gde doktor» .the. youafe . novine nisu paper .. !he table.aren't . Pri njihovom izgovoru treba blago postaviti vrh jezika na ivice prednjih zuba.. .. .doctor . Tamo SU novine. ovi engleski glasovi nemaju veze sa z i " pa ni sa Y. Pojedine osobe koje vrskaju i nehotice izgovaraju.my papers. a donja viliea je malo isturena. 3rd LESSON . iz it.isn't.is not/you're .Hvala.. ?i~ ~ Iko pe'~..'int~til)? . on the table. .s . . . znaci da vrh jezika nismo ispruzili do iviee zuoa: ako izgovorimo d iii t.S.Je li zanimljiva? Oa. .. . englesko zvueno odnosno bezvueno tho Ipak.4. hi •• jua PRONUNCIATION I. buk. Ako izgovorimo z iii I. jes its '~eti 'imxt:stil). OBJA$NJENJA 1(1) U slo!enicama. -". blizu drve6a. my papers? ? 'Thank you. 'He here.. paper table. it's very Interesting. Hvsfa. . kao na osmeh. .2. 1 2 3 4 - Here's the book.. vrlo je zanimljiva. There are the papers. near the trees.. Moje . They are ...Gde su? Tamo. very 5...Is it Interesting? Yes. .. . On je ovde.2. 1!I:aa: wta a: lie.Thank you.? . My paper is. . 4.3. Pri izgovoru vazduh prolazi izme~u jezika i sekuMa. veoma Thank you.

Here's your tea. molim.6. . please.I'm lorry. .ei 'ilHtreLhiawi6maisig:. Ne. Sugar? . a. nou 6"'~k ju:. Yes. Where are the matches? . blizu tvoje (vee) ruke. . . molim vas.JJ. Where? Here it is.2. beleSku 2. . . it's very hot.6. .. 6E~ a: . hiaz jua t i: hi.. Satera? . matches. . B ovde au cigarete.IIZ 0. R_NJA ZADATAKA 1.9 nine (I"Iain) ten (ten) 10 5 678910 11 12 13 14 Here's your tea. book-case. There's the radio.. e. No. thank you. Mleka? .. _ 11. 10 . near your hand. Eva wag (va~g) caja. Tamo je pepeljara.Yes. '~up. hvala. thank you. Da. Milk? .f)E~ ni:t ju~ hznd. milk.r je blizu vale ruke. There are (3) the matches. Where's the ashtray? . . 11 .. hvala.. Ruka. . jes pli:z.Evo tvog (va§eg) ~ja. a: mai siga'rets. 'buk keis .7.. sibtce. . James.Ovde. Gde je pepeljara? .4. 'reidiou. wE~z. [es pli:z. .I a: O~'rn&t~2:r . 'veri hot.Da.nouBeQldu:. its.S.l~ini(te). please. hat.IAttuENJA U: dlcimz. Da. (3) Vidi lekciju 2.tiQ. . 6zI]ks 'veri mAt. jako je vrue.There. Here are my cigarettes.No. ~E. It Isn't very Interesting. Milk in your tea? . please. The lugar is near your hand. mems. Yes. .. hend. (nastavak) (2) T1Ianks (hvala) je manje OCtivo nego thank you.8.10. WE. 58 7 8 I 0B. . au.Tamo.5. Owl It's very hot.14.. ·m~iz. Nije mnogo zanimljivo.. Jao! Jako je vruee. Velika hvala.3.2. orman za knjige.11. Gde su §ibice? . aim 'sori. . it. with my cigarettes. EXERCISES 1. it 'iznt 'veri 'inte. 12 13 14 Vruce je. Hand. The matches are on the bookcase. 'meciz. 3rd LESSON . . Ovde su moje cigarete.Here. 5 mojim cigaretama. (tellte) mleka u (svoj) ~j? . Tamo su §ibice. . Ode? Evo ga (ollde je)..ll'rcts.Thanks very much (2). There's the ashtray and here are the Cigarettes. Sibice au na ormanu a knjlgama.4.3.Ne. It's hot. . molim.9.Tamo je radio.

to n.. lIis iz rnai 'sista..? Gde su libice? Where . thank you - Yes..: 'Oblici s kontrakcijom 1.it Is not I it's .Nisam siguran~ OBJA$NJENJA PRONUNCIATION 1. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fourth (4th) Lellon (fo:-&) 1234This is my Illter.where matches. 2.Ne mnogo (ne stvarno).. 3. Ona je S VlWm brstom She .e naroCito zanimljivo. with your . o bate. . very He . ould. . ie .doctor .your . These are my parents. - 5. aIm n~' tu". . . 'Oh it . lIis i.here. .dear ..isn't. . your doctor? your . it is.on je trideset": I'm twenty.How old (1) is she? She's thirteen.. twelve (twelv) 12 Fill In the mlulng word.. .. Jso! j8ko je vrute..4. 'i:z 6:>:'ti:n... MIeka? NB. Here is . This is our garden. here.isn't - arethe interesting.Are they old? I'm not sure! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetvrta lekdja 1234avo je moja sestra..Koliko joj je godina? Trinaest (joj je godina).1. iz it big.. a: lie.Je li velika? ... 5.. . the matches? . 'Ow! . .is not I Hers's --:. hau ould iz ii:. The sugar 'The sugar On nijli alOe...3. avo je na§a baAts. Sugar? .. No. .E au:> 'Ia:dan. ... 7 REiENJA ZADATAKA (nastavak) 1. brother. E 110 knjige.. . the book.. Oh dear. .3...Jesu Ii stari? . not 'ri"li. .... . -.. avo su moji roditelji..hot .. .Not really. Gde je vaS /ekilr? Where . I (1) U engleskom sa ne pita . $seer nije ollde. please. very interesting.11 eleven (i'levn) 4.. with .2.•• lIi:z a: mai ·ppranlS. 'He here.. U odgovoru ka!ete. . hvals.koUko godi08 lmd" nego .kako sl star". I u izrazima za oseeaj hladnoCe iii vruetne 4th LESSON . here..is not I She'sbrother I isn't . . .are I Where's . he's thirty. .... . !be book. Ow! .Is it big? . $eCera? Os. very . is . doslovno...ja sam dvadeset". Milk? .. moum.... very hot.

Gde su 1/aM. That is our library.7. How old are they? . .6. How old are you? . . ova.. Ois iz aua niu: ka:. .5.10. .No. teo tal. one. ona.13 .8. "_u Ii ovo vail (tvoji) reditslji? 4th LESSON . iz Oi. ono. . (tvoja) nova kola? Tamo. This is a big red car.4.n (Io:ti:n) 14 56 7 8 9 10 11 12 13 This is our new car.. 'steg"n stri:t. .novi automobili. its a big rcd ka:.Blizu onih radnji.. Where are your parents? . "0 ould ka: bAt ~ niu: baik.7.5. Is this your library? . its "sma:1 'Iaibreri. It's a big red car (2). . Je Ii OVO Steisn strit (Stanicna ulica)? .2. Perhaps they are at the shops. Ono je nasa biblioteka. Il. . .I'm not really sure.9..6.2. To su velika crvena kola. rants a: in & ka:. Mala kuca s velikom bastorn. A small house with a big garden. ow). nj" OOUZ !3ps. a over there . lIei a: ~[ Oa &0" s. '(4) This (ovaj.._t~~ ___ .ENJA (nastavak) 1HAT10 CUR '. . . Our parents are in the car. nou jll~ in bridf stri:t.Vrueina mi je. To je mala biblioteka.11. 6~t iz aue ·Jaibr""i. ovo) irna mnozinu theSe (ovi.3. Ne znam sigurno.5. John. 'stei· bn stri:( iz 'OIlV" 0. She's cold .preko". " sma:1 haus will ~ big 'ga:dao. .Hladno joj je.. Stari automobil ali novi bicikL Nasi roditelji su u kolima. WIl" a: ju" ·pll~r.Ne.Over there. Where is your new car? .3. A. aim nat 'riaU ~ua. . gotov": The (esson is over Cas je zsvrten. a: hi" 6ci a:.ont s.zsvrsen. . That (onaj.evo ih! Ne znam sigurno . 10) ima mnolinu those (oni. Koliko imats (ima$) godina? . au" p. 18j. Hello.n iea:ti:n) tou"". Koliko oni imaju godina? . .'lou dzan. Station Street is over (3) there. Is this Station Street? . Steisn strit je tamo. EXERCISES 1. (2) Pridevi dolaze uvek ispred imena i nepromenl jivi su: a new car nov auto. vi ste u Brid1 stritu (Ulici rnosta). Are these your parents? RUENJA ZADATAKA 1._. Moida su u radnjama. .. ove. It's a small library. WE".7. Je Ii OVO VPa (NOja) biblioteka? .13. new catS . Dione.Gde? . I'm not sure. pa·h~".Where? . 1s18ret moze da znati i . ti..6. ona. ta. you're in Bridge Street. An old car but a new bike. h.biti": I'm hot . here they are! 567- a9 10 11 12 13 - Ovo $U nata nova kola.hi"". Ah.jarno preko" iii "tamo dalje". Gde su ti rodltelli? (nisam baS siguran). OIIJMN. Zdravo.4. Ovo su velika crvena kola. (3) Overznati .Near those (4) shops._-1 upotrebljava se glagol .

." are '" gardens.." garden.. 2. is 4. Maida su u radnjama. 4: These ..Probably. 2. To je mala kUca sa velikom bastom. .3. a . 234Ima dobra emisija na televiziji.. '.with . ...: • Oblici s kontrakcijom 1. iz 'maikl in hiz ru:m.u ponedeljak.shops .. ..These . .my . To su vs. '.Verov!ltno. .big. 5th LESSON .Those . not sure . 3.. sisters. (2) "U" uz imena dana pravodi se sa on: on Mond8Y~. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifth (5th) Lesson (fife) 1There's (1) a good programme on the television. " Cigarettes... u mno!ini there are.ima. . . are auto.small .' they're . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Peta lekclia'.. Uvek ima prijateljA u kuci. Here is Peter and his friend Anne. ilEa a: 'o:Jweiz Iud 'prouBremz en 2.your. are To su n8Ie baIfe. OBJA9NJENJA I (1) ·setadei.that? . ... zna¢i . To su moje cigarete .15 fifteen (fifti: n) aixteen ('slks'ti:n) 16 Fill In the milling word. Nisam btIA sigursn. II~ a: 'erlwelz frendz in 110haus. Sta je to? . It's . . 7 To $U moje sestre . ... .Those . ponedetjkom. . 1. vrata njegove sobe su otvorena.. Is Michael in hiS room? .. 5. at '. house . - There is (skraoono there's). There are always friends in the house. 'Perhaps the .my. What . lI~z a Iud '"rouln.. is ..4e Aibice. S. " car...our..my . Je Ii Majkl u svojoj sobi? . .. Evo Pitera i njegove prijateljice En. the door of his room is open.. a . 3. postoji". ." are . hia i. matches.I'm really. . 2 3 4 PRONUNC)A TiON ]. This . 'p~~bli lIa da: ev hi. There are always good programmes on (2) Saturday. Uvek su dobre emisije subOtom. To Ie moj ..m ~n lIa tela'vibn. d hiz frond en. 'pi:w . ru:m iz "cupen.".

.evente.L . Oei a:nt hia jet.. 5 6 7 8 9 10 11 - avo je njen brat Pol. . hiz an ·'Io:kitekl. . Njen brat je doktor.n ('sevn'ti:n) eight •• n (ei'ti:n) 18 5 6 7 8 9 10 11 12 This is her brother Paul. Dna je bogst8. Fill In ttle ml•• lng word. uvek zakasniavaiu.4.. This is a terrible film. probably.Ii:v. Da. 9.5. Nama (nijednog) sata u mojo] kuti. [es hiz 'leila 'probebli "iznt .12. odeca) nema jednine. ha: 'b"Oa iz 'veri "kleva. Njen brat je siromsYn. Her brother is a doctor. njegov kroja6 sigurno niie bogat! Gde su Dtim i Stiv? Jo~ nisu ovde. but his clothes (3) are terrible! Yes. . pametan. .it. He's an architect. . his tailor probably I'n't rich! Where are Jim and Steve? They aren't here yet (4). It's very rude. . Michael I. . AeAENJA ZADATAKA 2. 1(4) "Jos" se prevodi sa still u potvrdrnm reeenrcerna a sa yet u odrecnim.n't in his room. sril taim. 'kleva. There Itn't a clock in my house. EXERCISES 1. 'oupsn. They're always late. otvoren. Irna joS vremens. OBJAANJENJA (oastavak) (3) Clothes (odelo. . . avo je En. poor. lime. jes bAI hiz klou1Iz a: 'teribl. . wu a: dzim aond .2. rich. 5th LESSON . They're very rude. 12 . . . 1.: 'Oblici 5 kontrakcijom 1. Oni su vrlo nevaspitani.7. clever. Oni joS nisu ovde. Njen brat je vrlo pametan..4.. . This is Anne. verovatno..8.10. brother .6. To ie vrlo nevaspitano.11. .3. Well.5. there's still time. Her brother is very clever. Ovo je utasan film.3. ani. ima jol!i vremena. all njegova odeca je strasna! Da. uvek zakaAnjavaju. open. . . here '" There's .17 .2. "prababli . Ois iz ha: 'brA~ pa. On je arhitekta. Pa. weI Ot".5. Ou 'veri ru:d 1Ita 'o:lweiz leit. . Majkl nije u svojoj lobi. "They . . they're always late. Yes. . Cast je i ilgovor u kome se izostavlja th: klouz.

dosta dobro (u redu sam). moj ~f je jo~ u inostranstvu. .still. . 56- OBJA$NJENJA PRONUNCIATION 1.Very well. He budite suviSe upomi u nsstojanju dB svaku lekciju nautite do kraja pre nego Bfo pf6dete na sledet:u.kind. Eva Diona i njegovog prijsteljB. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixth (6th) Lenon (siks9) 123456Hello. . 1 (1) Veoma ~ti izraz alright (iii all right) znal::i "u redu".S.t. . Gde je Haj strit (Visoka ulica).lo\! hau a: ju. And you? Oh. hvala. Dopustlte nsm de vas vodimo. wats Oa 'met3'. 6 . Here's - Her - is. in his room.e.. He's never Iste .t. t jU~ ka:.To je kasetofon a ovo je upalja~ za cigarete.Of course. f:. always . ..Ovo je Hai strit. There arehis . 'veri wei O"Qks.. . . . . . my boss is still (3) abroad.. "'!E:3-Z bai stri:t pH:z. the first day of the week. I'm alright. .They're .On nikada ne zaWnjava. wets 6. 4. its hiz ka t. I'm never (2) well on Monday.U ~emu je stvar? Ponedeljak ie. h. ~ S. its 'mAndi 0. He's very 4.. .. very RE$ENJA ZADATAKA (nastByak) 1.Sta je (bilo)? U ¢emu je problem? • (2) U engleskom se nikada ne upotrebljava dvostruka negacija.1. .d. '. What's the fTIIItter? . IZ 4. thanks. Where's High Street. "problem". John and friend. .. . Jesu Ii to vasa kola? Ne. Is that your car? . . Sta je to? .stvar". On ie verovatno srhitekta. What's that? That is the casaette player and this is the cigarette lighter. . kako ste? . Irna uWJkprijateljl u njegovoj SObi.3. . To su njegova kola.3. .a:st dei av 6. mnogo vam hvala.. how are you? . 6th LESSON . It's his car. . 2nd ju:. wi:k aim 'ncv~ wel an ·mAndi. He's probably- clever. ... bes iz stil ~'b"'.19 nineteen ('nain'ti: n) twenty ('twenti) 20 3.This is High Street.. ~]S IZ hai stri:t. . prvi dan u sedrnici: ponedeljkom se nikad ne oseeam dobro.2. an architect. 6. . . ov b~s 8eJ)ks 'veri mA. nou rna.yet .What's the matter (1)? It's Monday.. She's 'riends. .• ren'..(Pa) naravno. odatle i . ali ce se smanjivati i s vremenom nestati. molim vas? . • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sesta lekclja 1234Dobar dan. . Matter je doslovno "materija".. ou aim a:l'rait. 5. A vi? Ah.No. . ~ .Dobro. please? . thanks very much. IZWIfln8"taCke otpo~" su n8~bei' ne. On ie vrlo psmetan. Oni su vrlo ljubBmi.

.6. hvala.7.6.. "u kuci".2. (6) Obratite pafnju na izgovor: i'n ~f.4.Ne naroelto dobro. Is your boss often (5) abroad? Not often enough (6) Is his brother in (7) yet? . iz hiz 'brA"" in jet. iz ju~ 005 'afan e'bra. hau lz j UQ 'SiSIQ. sig~'rct ·Ia~t~.Not very well. • (3) V.Jep". "dobar". No. dosao je: she isn't in . How is your Illter? . .. this is enough. (4) Pridev nice znati . t. Je Ii vat. never well . Kako su vui roditelji? .2.U. EXERCISES 1.ef essto u inostranstvu? Ne dovoljno Casto.No. . not yet. Is that your car? ..7. ali ne u srnislu lepe spoljdnjosli. .Ne.. .7. No. 2.. ?.10.Not very well.3. . nou not jot. That's my cigarette lighter. Ja se osecam dobro: mi smo umorni. 2' Sts (vam) je? .No. this is my car. . Monday REAENJA ZADATAKA 1..n. Moji prijatel]] nisu u kuci. nije jot. . Je Ii njegov brat vee dosao? . it's Monday again.. 5.. pnmedbu 4. I'm well. . Kako je vasa sestra? . lekciju 5. . opet je ponedeljak. . Sta ie to? .tu je... it. . bel t: ':JI". OBJASNJENJA (nastavak) iz ba ka'set 'pleia Zind 6is iz lIj. Fill In the milling 1.. ova je dosta.n. ~eeera? .. ovo su moja kola. nego "zgodan". Sugar? .1.d. net 'veri . (7) In se ovde izgovara nagldeno i znati . He's in . .5.4.21 twenty-one ('twenti-w/\n) twenty-two (twenti tu:) 22 7- 7 8 9 10 11 12 Very nice (4). (5) Obratite pafnju na izgovor. words: Nikad se ne oseeam aobro ponedeljkom. '~UBQ.nlje doAla. Jeste Ii umomi? .9. "prijatan" i 51.•. 'mxndi g'lIen.3. 'veri nais.. How are your parents? .nou OO:l)kju : 6is iz i'oAf . tired? - Ne. .Ne narocito dobra. . Jesu li to \Ida kola? .unutra". Ne. What's that? . My friends aren't in. ani su u kuci.Ne. we're tired. joA nissm. wig 'taied .. 89- 10 11 - 12 - Vrlo lepo. thank you. They're in the house. aim wel.. not 'ofgn i'nAf. 6th LESSON . What's . To Ie moj upaljae za cigarete.

1.often .. Jos jed nom vas poosecamo da istakn~te naglaSeni slog. my' cassettes? Street and . One postoje zato da olakSaju izgovor.. where. broj 1. you are = you're. Are you . they are = they're. 1 i 4. Kontrakcije ne treba da vas plaSs. Is . III. 5. Ponovo protitajte sledeea objasnjenja. kao u friends. it is. Podsecarno vas da englesko kratko 1 (obelezeno gotovo uvek slovom i) ima pomalo . is . there.23 twenty-thr •• ('twenti-9ri:) twenty-four (twenti-t:>:) 24 3. Englesko dugo I. She is nice. 4. she is = he's.. vise pozadi u ustima i ne tako razvucenih usana kao naSeI.near. Izgovor. t. .. kao u parents. 2. she's. cigarettes. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sedma lekclja is: tu nema kontrakcije. inace se jzgovara zvucno (z). Je Ii vaS Sef tesfO .. jer se ana javlja samo aka sledi jos neka rec. isn't it? (Vruee Ie. .. Illekcija.5" U rnnczini izgovara se bezvucno (s) posle bezvuenih suglasnika (p. obelezeno slovorn e iii kombinaeijama ee. . zar ne?). he is. u inostranstvu? abroad? -.. ea (he. MlENJA ZADATAKA (nastallak) . easy) zvucl pribliino kao i srpskohrvatsko dugo i. Gde su moje kasete? - Tamo. This . are not = aren't. 6. gardens. 1 i 4. Ponavljajuei ih glasno.enough. she...Not .. 4. naci cete ga u poslednlern adeljku ove lekeije. street. blizu ormana za knjlge. 1. dodajuci odgovarajucu zamenieu: It's hot.. enough. IV. = 3. na raeun ostalih. . VI. the 5. 5. the matter I'm . cars. broj 2.she .rnutan" izgovor. .Station that .on.not yet. books. . Odgovor na prvo pitanje bio bi Yes. gledajuci svaki put i odgovarajuCe mssto u tekstu: Ilekcija. Where are _ Oller .. f).. Sigurno se seeate: I am = I'm. isn't she? (Dna je simpaticna. u lstom lieu ali u odrecnom obliku.zar ne?" Englezi ponavljaju glagol iz prethodne reeenlce. zar ne?). Nastavak . often . O~ je Stanitna tlliea a one je Utica masts. we are we're. eight..Njime moramo najviSe da se bavimo u toku prvih lekcija.. Takode is not = isn't.Bridge. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Seventh (7th) Lesson ('seven9) REVISION AND NOTES (ri'vilan eend nouts) Ponavljanj.. V. chair. often.. 3. 4. your boss Street. ana drugo Yes. naviknucete se na njih i govorieete prirodno engleski. kojl je to slog. 7th LESSON 2.. high. Tamo gde mi kaiemo . station? Ako niste. i da za svaku ree zapamtite . 1 objainJenja 1. is book-case.. k. 2. Jeste Ii zapamtili izgovor reei friend. "Ie dovoljno tesfO.

25 twenty-five ('twenti-faiv) twenty-ell{ (twenti-sikS) 26 7. ali nikad u odrecnim reeenicama 8th LESSON PaoNUNCIA TION 1..ucima eim ste je proeitali. SAm bimz. .taj problem se ne postavlja.. bez prevodenia s maternjeg ie.ngleskem. trend. Some se mote upotrebiti i u upitnim. PodSetamo vas da se za sada vas zadatak svodi na to da razumete tmgleski lekst i ds glasno ponovite svaku rerenicu u lekcijams i . Ukoliko imate snimak na kasetama. ken ai help ju. . hev ju : 801 'en.taka tranlkrlpcija.nijedan. i'nM. pod uslovom da ga nlJ«lnog dana ne prepustite. to jest da poenete da misfile neposredna na . ~ S. eit.. Dajte mi dve funte. please. Ii:. .Dna je pojas za spasavanje u slucaju kad ne umete da proertate neku re~.i. wca (ili hwca).. ". 123~5Izvolite? (Mogu Ii yam pomocit) Imate Ii 6aja? Naravno. Zelite malo pasulja? Eighth (8th) Lesson (eltO) 1 2 3 4 Can I help you? Have you got (N. ada pornoc traZite same kad niste sigurnl. 'steisen. ••••••••••••••••••••••••••••••••• ¥ •••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Osma lekclja . imalo) u upitnim.. ':>fan. 00 you want some beans? I pakovanje 5- OBJAANJENJA 1(1) Za neodredenu kolletnu neeega upotrebljava se some (neki. IIUv ml: tu: paundz .3.lika . + •• . Do you want some (1)? Yes. molim vas. emogueite vam ds postepeno ovfadate fJfIgleskim jezikem. ali ta] pojas rnoze I da smeta boljem piivacu Tokom sledeeih lekcija postepeno cerno je smaruivan. blskvita. Give me two pounds (2).. To ponavljanje. ograni6avajuci Ie samo na nove i teze re~L VaZno je da naviknete oko na 61tanje engleskog teksta. . And a picket of bllcuits. 6~a. nHto) u potvrdnim reeenicama a any (iko. . Zelite ga? Da. du: iu: wonl SAm. 1) any tea? Of course. U od~nom odgovoru naiCeMe bi se upotrebilo no.2. Fon. provere radi.u s drugom reeju znaci .4. 8. send ~ 'pekit ilV 'biskits. hal. nimalo": I've got no bread Nemam hfeba. koje u spo.

. .f ~ pauftd ~v '1IAg. Well. .'_'.. any.' .)Ii ."r? you want some bread? .. I help you. Moiete da platite ostatak iduci put. Yes.3. hvala. Dve vekne. do you want 6. .. zablsiite ...'~l...lnsztl(/. Oh.)I. dotiCni oblik prvi put pominje i odgovarajuci broj sfrane ZIIbeIs1JifI u rtOvoj fekeiji. Can ...' That' S one .. _ 14•• ".".8t home 6- " 789 :.lWenty-elght (. bilo funtu kao meru za le!inu (453 grama).. " ~. WAft paund rest nebt .t. 8.~ You can pay ~ . 0BJAiNJENJA a. Goodbye. money. molim vas. Oaj18 ml malo noVC8.. To je sve. poSto se "nezgocinj" izraz ponavlja i u sfedeCim fekeijama. gospo~.*. Have we got 2.' t7 '~u.2. .. Ako je neophodno.Qet.~ny'_.hdhalf a pound of butter.. Dobro. Do videnja. . neki izgovor iii reCeni~ni obr: posIulits . . . On mote da plati iduci put. '" ~u end ha. Imate Ii maslaca? . in my coffee. some. ' . 5.~~~i..4.8. (2) Pound mote da ozna¢ava bilo 5.'68 . (nastavak) " . ).~ pol la m.... .. '1':d'I.. 1.) za muSkarce."'.". nije naodmet uevrsflfi znanje. Wl(Ovstno Cete otkriti dB jB telkota u II'lfJdIJVIJN718fIU iIi1erJ8. )~" t tuntu sterl inga. za razliku od house ku6a u smislu zgrade.. Mnogo hvala. Ona ima samo dve fun18. some.v lal I~m It! 1101IIII... . .1) . ' ." ~.11. beans at home. pl"~ tw6S ~"K:"'. lpak. . tu: louvz. IZ1IOli18 (mogu Ii yam pornoel)? .If. i pola funte maslaca.5.6' "" wo. vrafife se nekoliko strana I. How mU~h. Zaboga.~. I want . That'. madam? 1 __ . ." •.l~enj8 primetit« da nikako fI(I mr>btifl dtt zapwnffle neku rea.. Fill In the missing word: 1.:-·a'A·.__ .. Do videnja. any.]11..6. "'.~.. 3. .)"". 1IOmW II~'.13.kod ku6e... .. Do 3... (4) How much (money): koliko (novca). '~: ·. (5) U u¢tiwm Obra6anju dodaje se msdsm za !ene a Sir (5$. me some money.4. 2. . We've got 4. Thanks very "". Give 3. Podvucife to meeto. Have ~u". Koliko je to? To je jedna funta i dvadeset {penija}. sugar ... . 4. 1. .. III. sugar? . (onda) malo hleba? Da. imam samo jednu funtu. " T ~~ .d.. She's only got two pounds. 1.. madam (f).-" 89 10 11 12 13 14 - - Oh dear. 10 11 12 13 14 - Ne.~~~'i'-~\~. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ako prillkom l.. tellte Ii hlebs? . . Iud bal. t. entt. some. EXERCISES 1.~4' ..: (3).. '-\. ai~ 'o!. -. U owm drugom zna¢enju upotrebljava se i skral:enica fb (3) Home je kuta u smislu "dom. ~ fJdrI..lIrl"~ Welt.t'li1li1drl"*.oIovlcom. Imamo ga kod kuee.twenti-eit) 28 67- Net.. Can I help you? . cigars? REUNJA ZADATAKA 5. ognjiite"..... I've CMII(.sfi broj strane i drugi put 8th LESSON . They haven't " got . ~e can PlY riixlfiriie.. Ksd pos/8 nekoliko daN ponovo naidete na isti oblik..Dli p& WoWl.. Af home ..

13. zamenicaanyone (iko) upotrebljava sa u up!tn!m reeenlcama.i dount w. Lula nije tako opasna kao cigarete.svetlcst". molim. .Thank you. Do you want (2) a cup of tea? .isle tako ..)nt 'eni.Yes.29 twenty-nine ('twenti-nain) thirty (Ga:ti) 30 Ninth (9th) Lesson (nainQ) 123456I've got some.z.. ali nije (ni) tako dobra (prijatna)! Imate Ii malo vatre? .9.. .. Izvolite cigaretu. 8. kAm in 6en. I don't want any. 'ta:kil.• . izgledalo bi da hocets da izazovete pofar! Light inare zna!.Da. molim vas? Da. Da. ih). pi. Have (3) a cigarette. I naven't got any. please? Yes. Ove su dobre! . U kuhinji sam. .. . Imate Ii gra!!ka.. (4) Obratite punju na spoj as. "Niko" sa We no one (nou \lllIn). A pipe isn't as dangerous as cigarettes (4). . ai ken hi~ n kAP av to: ". I've got a pipe.. Ako biste doslovno preveli srpskonrvatski oblik.. kao .lkao saS_0me i any. turske suo Imam lulu. '" 'ki~~n.0t sxm ". j (2) Do you . z 'dcindbras ----+-' OBJAtNJENJA (1) Sli6n<. doslovno ..7.. I've got some big tins. but it lan't as good! Have you got a light? (5) .z pl i. it's me. 3. Is Inyone (1) at home? I can hear aomeone.10..Hvala.. Have you got any peas.Hvala. imam velikih konzervi. 9th LESSON . .Jrnajte": upotrebljava Sa kad nekoga nudimo.. a someone (neko) u pofvrdnlrn i rede u upltnlm.. " as. ali vise volim cigarete. but i prefer cigarettes. .. '" big lin% ~ 5. ne ielim ga (je. Yes.On nije tako krupan kao Dlon. Z. sa upotrebljava 1180upitni oblik za sve glaoole osim za be (biti) I nel<oliko oetektnih glagola 1180sto je can.. . as . He is not so big as John . '" 'hzvnt pri'fa: . Zelite Ii (teli!! Ii) solju 6aja? . ja ih nemam. lz 'eniw . .. 1 .. ~iv got a paip bAt ~i ... 78- 9 10 11 12 13 - PRONUNCIATION 1. Znam .. Come in then.. Udite (udi) onda. .11.. These are good! . . ... 234 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - Deveta lekclia Imam ga (je..Thanks.6. aiv 8.. they're Turkish.... please.Da. a tall. I'm in the kitchen..Yes. 'SAm WAD. : got 'eni. O~ 11. ih).. al nou . '. " . 1(3) Zapowldni oblik. to sam ja. 2t houm.':. U odreemm reeenicama upotrebljava sa i so . (5) Zaparntite da sa ovako trui "da prtoalirn".•.. Je Ii iko kod kuce? Cujem (mogu da cujem) nekoga. I know.

Ko je to? 0. he's not here.S. a :s:k f. Ima Ii neko vatre? Has 3." i1c~~tenbn ~~ti f~iv.2. . ne ielimo "'" hlebs. Goodbye. Nema na cemu. ~a'l~u .2.. Someone is in the kitchen. je).•. 5. Isto znaljenje imaju i formule that's alright 10th LESSON . good morning.4. . 1 2 3 4 Dobar dan. bread. It's a pleasure (2).. Does anyone want a cigarette? . room. We don't wan! any bread 4.. She . hvala.mohm". •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Deseta lekcija _. Ooes anyone want a cup of tea? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Tenth (10th) Lesson (tenG) On the telephone 1 Hello. tell II iko $olju caja? Does . I don't want any. Do videnja. nije ovde. . I can hear someone in the dining room. dobro jutro.2.. cigarettes. Ah.3. upotrebljava se u smislu "nema na eemu". 1tS fa: tu : siks eit. (2) Doslovno "To je zadovoljswo".. .n) thirty-two ('Ba:ti-tu:) 32 EXERCISES 1. it's four-two-six-eight (1) Ask for extension thirty-five. Ne ~eHm ih (ga. sir.lng wo .5. gospodine. . Who is this? Oh. '" hlz 'afi. Neko je u kuhinji .\m~ _ 3 welt::l mmu. Traiite lokal 35. .3. a. Has anyone got a light? 3. ·l1. No. Ne. 1 '" hear in the .. . Udi(te). Fill In the mla. thank you.4. Aha. : 4. Mi vidimo nekoga u ba~tL .31 thirty-one (·Bil:ti-wl\. leli cigaretu? . 2 3 4 OBJA$NJENJA PRONUNCIATION 1. Ona viAe voli turske cigarete.. to ie (broil 4268. Come in.. hu: iz IIis. Mi We gota ? 1. We can see IOmeone in the garden. want a of tea? 1.5. Have you got his office number? Wait a minute. Imate Ii njegov broj u kancelariji? Pricekajte malo. 1. AEtENJA ZADATAKA Ii iko 2. want '. .2. ou Iud. 'm~:nin S~:. . She prefers Turkish cigarettes. it~ (1) Brojevi veei ad sto se naj¢e!Ce izgovaraju cifru po cifru. Cujem nBkogs u f!p8Zllriji..

p.l1j 'ru.7. Sta noeete da Wete (Ata pod tim 1. Tralite g. Nema na cernu (molim). it. Who is on the phone? 3. re~ znaei "nesreean"". . dount 'menbn it. Mr. .ml» •. that's very kind of you. Imate Ii malo vremena? Ova retenica je vrlo cudna: "I'm fed up" To je idiom (poseban izraz). ~ 'plef<o••.} slovo w ispred r se ne ilgovara) lnati . O. To je jako ljubRzno od vas. .8. Hvala. EXERCISES 1.. . Don't . ..:'Qa:tHhi:) thIrty-lour \ Qa:ti-I~:) 34 5 6 Hello. He's 10th LESSON . This is the wrong addre .. OBJA$NJENJA (nastavas) (doslovno: to je u redu) i don't mention it (doslovno: ne pominjite to). I'm sorry. -. it means "I am bored". you. Fill In the missing words: 1.S. . Thank you. 7B9 10 11 Have you got a minute? This sentence is very strange: "I'm fed up"..4. That's alright.ri. aim . Ovo je pogrMna aclresa. . 7- 8910 11 - It's an Idiom.6. podrazumevate)? 2.pogreMn'· "Tatan broi' bi bio the right number.6. '" sentons . its ~n 'idiem it mi:nz ai &:m be.. ~ '. This word means "unhappy". . . . ju:v 11'11 II~ r.Is anyone in the office? .3. znaei "dosadilo mi je". You've got the wrong (3) number. Goodbye.5. Don't mention it. Who? No.d.. 0' fI8 Cemu. Ove reoonice . . RE$ENJA ZADATAKA 2.33 thirty-three . '" vetl kaond ~" )U:.. Ko ie na telefonu? . Je Ii iko u kancelariji? rtisu naroetto komplikovane. takoda upotrebljene U ovom tekstu (3) Wrong (r:). Ko? Ne. I'm sorry. Smith. .. s'. 56- Dobar dan.9. .• . What do you mean? . I~inite.-. .4. Smita.fed It. zao mi [e. on je fI8 felefonu. Ask .. .2.entences are not very complicated. Nema na cernu. to je vrlo ljubazno od vas. Do videnja.\la 6. the phone. Imate poqresan bro].11.:. ..10. . Nema That's very . strel~df . . These .

You want extension 38. 'p:lfrend spi:ks 'rA- . hi~z a. . Do you play? . Have you got a minute? I don't understand this expreMion. 'tenls . vremena. we speak. You've gol lhe thirty. Oni imaju tenisko igraliite u svojoj batti. 'redi..-eight You want 5. Here's a racquet for you.. They have a tennis court in their garden. rna. you speak.Za odre¢ni oblik upotrebljava sa ovaj isti 91a9Olsa negacijom: do not (kontrakcija don't) Z8 sva uca osirn treteQ jednine. . ali Its to znaCi? Yes.. mi igramo.. sadaAnje vreme glagola je krajnje jednOS18vno. ~ 5. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jedanaesta 'ekdja 2 3 4 56 7 8 9 Ja igram.Zna Ii ona? . '" plei ".3. mi govorimo. . Imate ti malo vremena? Ne razumem ovaj i. ". pleiz.Sva liea su ista.Igrate Ii? D06S she know? . ali nemam mnogQ. OBJASNJENJA (1) Kao Ato vidite. aim taled 0:1 red . Znam nekoga ko igra isto tako dobro kao vi. gde sa upotrebljava does not (kontrakci11th LESSON f PRONUNCIATION l.. vi igrate (ti igra~). Hotete Ii da igrate? Da. a minute? I . aut. and our neighbours play in the evening. 'tenis-ka. you play. . . . s~m bailz :" ~ 7. expression. I!u '8a:d~n. vi govorite (ti govorii)." spi:ks.10. '" spi:k . we play. DB. ~ 9. ~.t .4. I'm sorry. Smith. . 'hevnt &1lt mA~ taim. ~ 2. but what does it mean? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eleventh (11th) Lesson (j'levanG) 1 2 3 4 56789I play.. Imate pogreAan broj. He's on the phone. 6. Are you ready? Service! Out! That's enough for today.Yes. this REiENJA ZADATAKA (nastavak) 1. Ja sam vel: umoran.. .. ~ 8.35 thirty-tlve ('Qa:ti-faiv) 3.4. osim treteg liea jednine koje ima "s" na kraju. Ask for Mr. 'nei~z . ..ije je osnovno znafenje "ciniti". Don't mention it.... Treba vam lokal 38. ai nou .. ". Do you want to play (2)? . a nut susedi igraju uve¢e. :G:vis. We play tennis in the morning. Evo reketa za vas. but I haven't got much time.. (2) Pomenuli smo vee da Be upitni obJik svih g1agola osim defektnih i glagola be (ponekad i have) gradi lIZ upotrebu pomoenog glagola do. . on (iii ona) igra. That's very kind of you. . 'r!"ki\ . but whal '" it.. t. . I'm tired already. .. Jeste Ii spremni? Servis! Aut! To je dosta za danas. You've got the wrong number.2. Mi igramo tenis ujutru. .? 4. I know (3) lomeone who plays as well as you.. ima nekoliko lopti u baSti.. ona (iii on) govori.3. . tu del.Yea. I speak.. there are some balls in the garden.uaz. Ja govorim.. she (or he) speaks. he (or she) plays (1). " 'i:vni!)..

Yes.suviSe". upotrebliava se pomol:ni do umesto njega. he is. I don't. Da. . I suvise dobro za mene.Jesu. but I play tennis well.4. An'fo:~~n~tli .tatno" iii . . . She speaks three I. Does he know your brother? - 3. bogami". it . No. 10 - 11 12 13 14 - Moja devojka govori ruski. we do. I don't. lght (9·a:ti-eit) 38 10 11 12 13 14 My glrtfriend speaks Russian. . . Ispred prideva iii priloga. it isn't. . Is he tired? . Do you speak Russian? Unfortunately no. Do you playas well as me? .3. No. Fill In the milling WOrdl: 1..6. you do (4). 1<80 ovde.5.znati" i "poznavati". . ne govorim.Ne. Time odgovor dObija znatenje . 3. Do we pay now? 5.Yes. they don't.jeste. he doeln't. I don't speak . [es ju: du:.. ima znat:enje .37 thirty-seven ('9. kao u primeru 11. 1.Nisu ovde..6. u. Do they play tennis? No. . Yes. Dna govori dobro tri jezika.No.2. . nou !i: 'deznt . she do. ne igram. Gde su vui susedi? ..2. (3) Know (nou) znat:i i .. .They aren't here. to je tacna..Jeste. they are. .n't. Govori Ii ona i grcki? Ne.. znat:i "tako~".On ne Igra. ne govori. &1'i:ktu:..2. REAENJA ZAOATAKA 1.. . . No. ~ 14. ja doesn't). he is. nou ai dount ".Yes. 13. unfortunately he doesn't. He doesn't play.Ja ne govorim.a:ti-sevn) thirty . Too (5) well for me.11. . tu: '" EXERCISES 1. No. unfortunately 2. too? No.5. .nguages well. OBJASNJENJA (nastavak) !an . he does! I (5) Too na kraju re¢enice. Da Ii vi govorite grcki? Ne. . I do.4.4.3. Do you speak Greek? No.. ali dobro igram terns. ne igra. Igrate Ii isto tako dobro kao i Ja? . Da Ii vi govorite ruski? Na !alost ne. No.S. he is. . Yes. Igra Ii on fudbal? . Does he play football? . Are the balls in the garden? . Yes. Where are your neighbours? . Yes.Ne. .No. Is he a businessman? 4. He plays weJ/. Is it their racquet? Yes. Does she speak Greek. Jesu Ii lopte u basti? . I (4) Da se ne bi u odgovoru ponovio glagol play. Je Ii on umoran? .6. 11th LESSON . .

"pouka. ne igramo. I like cars but I don't like motor-bikes. . Fortunately.7. .' 'moure balks. suviSe sam star. nego zamenom masta 91agola i zamenice. . 'coie. We play bridge.0. I can . She doesn't play the violin. ne. -. sel seks.Imate Ii malo AeOera.'~1 '" tu: auld. please. htl milk. she doesn't play the violin! Do you play rugby? . '~Aznt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Dvanaesta 'ekdia Igram Ii ja? igramo Ii? igrate li (igras Ii)? igraju Ii? igra Ii on (ona)? Ja ne igram.-. dO. Can (2) I help you? .13. She plays the piano (N. .5. Ja volim automobile ali ne volim motocikle. Volite Ii Sater u kafi? . Dna svira klavir ali ne naroerto dobro. Do you like augar in your coffee? .•. ~ 4. ·f~:c. dA~.Ne (igram).6.39 thirty~nin.(netto) malo.t.3. SAIIl6'l) im po:t~nt. I'm too old. Dobro.!) fram & ~p.unt. 2) but not very well. ali ne igram za novae. Have you got a littfe sugsr. can I? .Da.Do you sell socks? Do you want anything from the shop? I have something important to tell you. Well.mogu. Igrate Ii brid~? .n.'.Oh no.No. ne svira violinul Igrate Ii ragbi? . he (or she) doesn't (does not) play. i malo mleka. they don't play. . (ge:ti-nain) forty (fa:ti) 40 Twelfth (12th) Lellon (twelfe) 1 2 3 4 5678910 11 12 13 14 15 Do I play? do we play? do you play? do they play? does he (or does she) play? I don't (do not) play. 10 11 12 13 14 15 OBJAaNJENJA PRONUNCIATION ~. -:. \ (1) Pridev little znati mali." . ai laik ka:z . pa sa upitni otllik ne pravi pomotu do. I don't. r". !uJ~ '? JU~. but I don't play for money. .n~tli . pi'eenou. k~f" .11. please? . brid!. we don't play. . you don't play. molim vas? (2) Can (moei) je detektan gla9Ol.mogu Ii? 12th LESSON .10. ne igrate (ne igras). .I. On (iii ona) ne igra. vaiu'Iin. rnozda nesto drugo? Poker? Da.Yes. srecom.. ne igraju. 'sAmeil) cis p~'Jueps.. something else perhaps? Poker? Yes.. Do you play bridge? . molirn vas. and a little (1) milk. a little . Mi igramo bridt Dna ne svira violinu. . Izvolite (mogu Ii yam pomoCi)? Prodajete -li carape? Zelite Ii ista iz radnje? Imam nEIAtovaino da vam kazern.

2. She doesn't like milk in her coffee. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirteenth (13th) Lesson (. 2. . 'pa.trehs. They don't like Ihopping on Saturdays. ali ne naro¢ito cobro. He has something to tell you.:k. 13th LESSON .Zivim u Londonu. in'finatlv •. Here is something for you.6. .b.. Slika Ii portrete? Ne. My wife paints. 1. al ri:d ai w~:k . How do you spend (1) your evenings in the country? t read. Do you play bridge? . .2. 3 4 5 6 7 8 9 OBJA$NJENJA PRONUNCIATION 1.14.5. . . (1) To spend: potrosib. I work in the garden.5. ai Iiv in 'Ixnden.9a:ti: ne) 1 2 Where do you live? . Do you? Not really. We like him very much. . ana vi§e voli hotele u Londonu. Ello ne¢ega za vas. I do. . Moja zsna slika (iii: farba).41 forty-on. " 'ba. Dopada Ii vam se? . rile got something to sell. Does she paint portraits? No. but not very well. .provoolmo" vreme. He doesn't htve anything to tell you.. They don't play tenms very welt: . A" vi? Ne ba§ naroelto.7. Da Ii i vasa zena voli unutra§njost? Ne.. 'kxntri.3. He isn't very happy. Does your wife like the country too? No. They play tennis very well. Have you got anything to sell? Put Into the negative (Stavite u odrecn: oblik): (put 'i ntu ~a 'ne9Btiv) 1.sta lekclja 123 4 5 6 7 8 9 Gde vi zivite? .2. Kako provodite veeeri u unutrasnjosti? Ja eitam.Yes. Vi§e volim unutra§njost (selo). hou'telz.I live in London. Mi .6.eru. We don't like him lIery much. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trlna. 3. She doesn't play the violin. 'n ev~lz. 0 let . I like big cities.9. net 'ri~1i . . tu ri:d . She plays the violin. Imate II iSla da prodate? 1.5. 'siti z. ja volim velike gradove.3.2. I (2) Infinitiv (neodredeni naein) gla90la obrazuje se pomoeu predloga to: to self .3. . ('f:l:ti-wo\n) REfiENJA ZADATAKA forty-two (fo:ti-tu:) 42 EXERCISES 1.11. . . We haven't got enough time to play with you. .6.S. 6.v w. 5. farba kupatilo i predsoblje. I haven't got anything to sell.. waif pelnts. Igrate Ii bridt? . spend.m end 60 ho:t . to be .4.. she paints the bathroom and the hall.4. Englezi 9Ii "Irose". .biti. . _ 3. . Do you like it? .Da. ana ne 11011 mleko u kafi. 4.prodatt. I prefer the country. she prefer. ani ne vole da Idu u kupovinu subotom. .. radim u bastl. . hotels in London. 6.10.Yes. va.4.Oa. Nemamo dovcijno vremena da bismo igrali s llama.. . He is very happy. 4. .

. ~ 2. . Ona ne voli da zivi u unutrasnjostl. Kako ste VI.. .4. Volite Ii moderne rornane? . 13th LESSON . Ne zaboravile da se stove f u reCi of izgovara kao If. Where does your brother live? . She doesn't like to live In London 4. Ja viSe volim da zivim u unutrasniostr...43 forty-ttlr •• ('t::o:ti. . He likes to read his paper and watch hls wife work.. Do you prefer to live in the town or in the country? . 5.tena? . Fill In the milling WOrdl: 1. kao sto smo napomenuli u 8. Ako ne moiete da se setite znaeenja neke reci iIi nekog obrta. Do you like modern novels? . She doesn't like to live in the country. Zivite Ii rsdije u gradu iii . the town or . is that. How much is that.U jednom hotelu u Londonu. .5.. 1.~ .-------- . the country? REAENJA ZADATAKA ? . ' EXERCISES 1. There is a lot of (3) work..4.3. a kako je yay . Da Ii i vaSa lena voli unutrsSnjost (seto)? your wife like the country.ordom: ? She . Kako se We . 1..Ne baS mnogo. She likes to read novels. svakako zabeleiite strsnicu na Ifojol se prvi put javila. lekciji. Ko/iko je to. . mottm vas? How .Not really.. Ona ne voti da iivi u t..2. How do you say "portrait" in French? . na selu? Do you prefer . 10 11 12 13 14 "eilati" je infinitiv glagola.In a hotel in London.. On voti da ~ita novine i da gleda svoju ienu kako radio He likes . How are you and how is your wife? .5. his paper and walch wife work.5.2. 3..2. Ona voli da Ma romane.rnnoqo'.Elri:) forty-four ('Io:ti-IO:) 44 10 11 13 14 12 "To read" is the infinitive of the verb (2). I prefer to live in the country.4. Gde . Does your wife like the country. Gde je tvoja dellojka? -.3. . too? .tlvi vas brat? 3. like to in London. Where is your girlfriend? . please? .portrer na trancuskcm? . OBJA8NJENJA (nastavak) (3) lzraz a lot of zna¢i . Ima mnogo posla.

Ne narocito dobra. 14th LESSON . Kako ste? . Evo taja. ali nema mleka.rlte Ivole znanje. Wilson Doctor Smith. 8. Oni jos msu ovde. c) Ne upotrebljava se pred nazivirna sportova i igara: she plays tennis.4 i 5. 1. . br. ali koliko ima ruena sestra? Nisam sigurna.IX ('f:J:ti-siksj 46 Fourteenth (14th) Lesson ('fo:ti:nQ) REVISION AND NOTES Ponovo prOOttajte oblaAnlenja u lekciji 8. medutim. 11. Imate Ii vatre? Nemam sibica. Kroz nekoliko nedelja izgledace vam smesno lake. b) Ne upotrebljava imenica i Volim eaj ('mista'wilsan). 2.4S forty-five l h:ti-faiv) 'Orty-. br. Ponedeljkom se nikad ne osecarn dobro.) naSiroko se upotrebljava u govornom engleskom jeziku u znaeenju . Ovoga puta ce bitt dovoljno da pailjivo procitate recenice. pilmeno cete prevesti ave" recenice na engleskl. 3'. 2. Za sada sarno nekoliko napomena: 6. ali ne mnogo. En ima dvadeset godina.. we play tootbslt: d) Clan se. sticu znacen]e "imam". 9. 5. dakle. ali rnozerno reci da se umesto sadasnjeg vremena glagola to have (kada on niie upotrebljen kao pornocni glag61) radije upotrebljavaju obuci I have got. Ona ne govori tako dobra kao oJen brat. 1. . lekciju). 7. Kad budete presl. you have got itd. 3 Prov. se ispred titula I zvanja: Mr. prilikom ponavljanja (vidi 49. Njegova upotreba mnogo se lakse uei na primerima nego gramatiektm pravilima. 3. Proslo vreme glagola get ("dobit.postatr: itd. Igrate Ii ten is? Ne. I vi cete sigurno u prevodu sledecih recenica na vise mesta pogresiti. 2. umesto svog prvobitnog znacenja "dobio sam". mora upotrebiti pred nazivima rnuzic- kih instrurnenata: she plays the guitar. ali zasad svaka od njih krije za vas po jednu iii dve "klopke". Oblik the upotrebljava se ispred zajednitkih imenica da pokate da je ree 0 neeern odredenom. 2 Ddredenl ~Ian. 13. 2 . pcznatorn iii ranije pomenutom. ali sviram klavir. 4. Cetrnaesta lekclja a) Clan se ne upotrebljava ispred gradivnih imenica uzetih u opstern smislu: I like tea (uopste). iii ios ce~ s kontrakdjom I've got. "dobio si". br. na aktivnu fazu rada. Ima Ii ona novca? Ima nesto. you've got itd. Oni.Jmatl''. Nema sigurnih pravila za njegovu upotrebu.Jmas". 1 Got.". Covek se uti na greskama. br. Za sada neka yam bude dovohno da ponavljate i pamtite recenice koje yam dajemo. Ima jos vremena. Prince Charles. 12. broj 1. razrnislite 0 njima I uporedite ih sa prevodom u poslednjern odeljku ave lekcqe.

rou ' . There's here. OBJA$NJENJA ~ (1) Hello zna(:i "zdrava".. Va~ engleski je silom prillka jo~ nesiguran. but not 3. There's still time. Drugi pozdravi su good morning (ujutru i pre podne). but there's no milk. Good night (nait) se upatrebljava sarno pri odlasku. it. 7. kaa i n~ tsku noe. Ovde postoji jedna cuvena skota.No. love se Herou. kc-ld 'h. ja sam Dejvid Vilson. a famous school I work in London. - 2. Anne is twenty. (2) Ovde u srnislu . h~'lou aim 'deivid 'wils~n . On Monday I'm never well.. 15th LESSON PRONUNCIA nON 1. U islam znaeenju upotrebijava se i with. Here's some tea. but how old is her sister? I'm not sure. ali se u engleskam upatrebljava ~e nega kod nas.Not very well. I travel to work by tube. ·'Abo:b. i rnedu Ijudima koji se ne paznaju dobra. 2 3 4 2 3 4 It's called Harrow. Nastavite da utite oo {:etvrt sata Ivakoa dima. 6. meet David Hello (1). They aren't here yet. good evening (uveee). good afternoon ('a:flanu:n ~ posle podne). Has she got any money? much (a lot). ali svakodnevne vezbe brzo 6e tome stati na kraj.De]li Vejla".u". Putujem (idem) na posao podzemnom ieleznicom. She has got some. 2. Novinar sam u redakciji . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifteenth (15th) Lelson ('fifti: nQ) Let'.47 forty-seven ('fO:~i-sevn) forty-eight (' t::J: ti-e it) 48 Prevod: 1. Have you got a light? I haven't got any matches. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Petnaesta lekdja Upoznajmo DeJvlda Dobar dan. 4. Ja iivim u jed nom predgradu Londona. Najvatnije je da ne pravlte pauze. How are you? . B. I live in a suburb of London. but I play the piano.. "ked'.. I'm a journalist on (2) the "Dally Wail" (3). She doesn't speak as (so) well as her brother. Do you play tennis? . Ja radim u Londonu. 5. 'felmas . I'm David Wilson.

izmisljeno una. There are five people on the tube this morning.2. He's a doctor.He's David Wilson. Where does he live? .4. 'tr. What is his name? . teik. uzuna (putuje) podzemnu zelezrucu.t iz IIiz ne. an important REAENJA ZADATAKA 1. J know them both .:daily (drevni). .6. .Zivi u Herouu Ide Ii na posao kollma? Ne. podlemnom :l:eleznicom. Hello. mai waifs .. This is Mr.49 forty-nine ('f:>:ti-nain) fifty (' fiftj) 50 5 I go from the station to the office on foot (4) (N. We .Dnevni iauk".5.5. My wife's a secretary. On je doktor. ~ 2. kao Daily Mail. . Daily Telegraph. Ima pet osoba u podzemnoj feleznici jutros. Smith. reklo bl se I know el! three. 'db:n. We both (5) work in London.3.. . Does he travel to work by car? No.. His wife's a secretary and she lives in Harrow.8.tei~~n .U. iei pssice. Ja sam novinar. Moja zena je sekretarica Mi oboje radimo u Londonu.vozjtl se kotima. sit four itd. I'm David Wilson. teik•. (3) . NjegOV8 fena je sakretarica i fivi u Herouu.11. '. (4) To go on foot. FlU In the missing words: 1.List . 6 7 8 9 10 11 10 11 12 12 OBJMNJENJA (nastavak) sku il IIi~. S nazivima prevoznih sredstava upotrebljava sa predlog by" to go by car. ne uzima kola. bou6. (5) Both: oba. Ja sa uvek vozun kolima. sekrarri.poznaiern ih obojicu (oboje).. Ovo je gospodin Smit. Gde zivi? . . bai ka:. ima nepravilnu mno:l:inu: feet. naravno.I. obe. Mi oboje radimo u jednom uglednom tistu.m. " tju. .. Dobar dan.3. 5 678 9 Od stan ice do kancelarije idem pesice. .3. "S\lU cetvorlcu" itd. w.9. .b. 15th LESSON . 'deiLi weil. 1). I always travel by car. Where do you live? 4.(On je) Dejvid Vilson.. Foot: noga. . We both work very hard. . by tube . Mi oboje (vrlo) nacorno radimo. slo Ie.vol . . .He lives in Harrow. Daily Express itd. . he takes the tube: he doesn't take his car.. . all mnogi listovi nose u naslovu ref.4. Kako se (on) zove? . work . Oi '~lis on fut.. "POlnajem svu trojicu".6. I'm a Journalist. itd. ja sam Dejvid Vilson. Gde vi fivite (gde ti tiviil)? . " EXERCISES 1. S.

'evrl. journalist •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sixteenth (16th) Lesson ('siksti:n9) 12 3 Sesnaesta lekclia 2345 6Gde vi iivite? . U trecern lieu jednine he's moze biti i od he is i od he has.. Moja tena uvek pufuje podzemnom tele~nicom.Za vikend(e).. bilo koje vikende). pred imenicom u mnoiini iii onom koja zna¢i mnoiinu (v. tu: 'men. wai . And petrol is too expensive. . Harrow.. tu: mAC 'treflk .. We both work on an important (news)paper. two people "dvoje Ijudi".4 Who are you? I'm David and I'm a journalist. There is something very strange in the kitchen.ldno u kuhinjl. 4. At weekends 4 5 6 OBJA$NJENJA . .2.. npr. Moze se upotrebiti sa svim brojevima od dva navi~. . There is too much (2) traffic and there are too many people (3). sledeCe objaAnjenje). otuda je bez flana. ..mnogo" much se upotrebljava za koli¢inu. A benzin je suvise skup. .05obe".(1) You've je kontrakeija od you have: tako imamo i I've. There is very . My wife always travels by tube..Zivim u predgradu zvanom Herou. Oni tive u predgradu Londona zvanom Herou. (3) People ('pi:pl) zna¢i "I judi".) 52 2 Ima ne§to vrlo cl. Ima previse saobracaja i previse Ijudi. Kako (time) idete na posao? Idem (uzimam) podzemnom ieleznicom svakog [utra. pred nebrojivim imenicama kao ~o je traffic (saobra6aj). Where do you live? called Harrow. REiENJA ZADATAKA (nas1avak) 1.5' fifty-one ('fifti-w~n) fifty-two ('fifti -tu. Kad koristite auto? . trein. 3. ali ako mu sledi got uvek je od has. / (2) U znaeenju . They live in a suburb of London called Harrpw. . (4) Kai:emo "on Saturday" ali ''at the weekend. we've. I live in a luburb I take the tube How do you go to work? every morning. When do you use your car? (4). Ko ste vi? Ja se ~ovem Dejvid (ja sam Dejvid) i novinar sam. many se upotrebljava za broj. They Iive in a of London .5. they've.. are you? David and . wife always travels tube. Z~to idete vozom? Imate kola. 4. 16th LESSON PRONUNCIATION 1. . ·lli:))I. " Why do you take the train? You've (1) got a car. in the kitchen S.3. J. " Owe weekendS ima neodredeno znatenje (oonosi se na sve.

. Too . How many cigarett. 4. 'winza kwait ':. . She dnnks 100 much coffee. I'm going to Paris next week.53 fifty-thr •• ('fifti-9ri:) fifty-four ('titti-to:) 54 7 8 9 10 11 12 We go to the country.4.2. 3' 16th LESSON . Many people like London very much.. too many people. Ja idem tamo u subotu. Koliko je cigareta u paklu? .5.2. Koliko stoje ova kola? Ne. Do you want to come? Yes. to je suviSe skuoo. naiz.lf~n.5. . please. molim vas. Uzmite nesto drugo .4. 7. I'm going there on Saturday.3. . How much is this car? No. Thanks very . .5. too many cars. . Too much noise. .9. . wen duo ju: ju:z jua ka :. This bike is too expensive.6.3 Idem u Pariz iduCe nedelje.1 wi:k·endz. . Take lomething else. Fill In the milling 1. wordl: cigarettes are bad for you. Previse galame. 2. There are too many people in my car . RESENJA ZADATAKA . She drinks too 3.11. . 1. - 5.. EXERCISES 1. 1. Previse saobraca]a: previse autornobua.2. We go to Windsor quite often. That's kind of you. There are too 5. There are many cars in London and they make much noise. . people in my car.. people like London very .. That's kind of you Thanks very much.e suvrse skup. want tu kxm. coffee. 'pctral '" iks'pensiv. Ovaj bicikl . Ja ne poznajem Vindzor.1 are in the packet? . Too many cigarettes are bad 'Dr you . Too much traffic. . lrna mnoqo automobila u Londonu i prave veliku galamu (mnogo galame). Dosta testa idemo u Vindzor. Zelite Ii (i) vi da podete (dodete)? Da. 7 89 10 11 12 Idemo u unutrasnjost. . it's too expensive.3.4. aim 'ioujlJ . prevtse Ijudi. I don't know Windsor. .

Jspod ruke" Ce biti under his arm ako je ret 0 muAkarcu. .Ovde.Osam i dvadeset. Spreman sam."najzad. Dejvide. zt eit '{b:ti. 10 11 _. ralall : I The lesson lasts forty minutes .. OBJA$NJENJA (nastavak) OBJAtNJENJA (1) To keep je ¢uvati. I'm ready. taut.. 0 njegovom postanku postoji bezbroj turnaeenja. . Do viejenja. -. leit..lx ('fitti-siks) 56 Seventeenth (17th) Lesson Csevanti: nQ) 1- Sedamnaesta lekcl.Cas trale ¢etrdeset mmuta.9. Ali.ne treba brkati s glagolom to last.. .:lre:di.2. doslovno "ostani miran". Polazim. Don't shout.tenL 17th LESSON . Dobro. 'bri. 1. ki.poslednji" i "proAI(.25.a 23U koliko sati je tvoj voz? .njenju silo Ne vici. . Oejvid je na stanici. uz tvoju tasnu. .K iii kao jedna rae.. U redu! Ne uzbudu] se.. t la rst. Where are mu shoes? .. .. kona¢no".Do vi6enja! Sada je 8. '" (5) Uz nazive delova tela upotrebl18va se I pnsvoJna zameruca. hp . Na engleskom se piAe iii u vidu slova O.. ~:rrait. kOJIzna¢1 . I'm off. Bye-bye (4).6. I can hear you. zakasniCe~ (u zaka!.-(3) Last zna¢i .U osam i trideset.55 fifty-five ('fitti-faiv) fifty-.4. Goodbye! It's now twenty-five past eight. .. will .. (4) Bye-bye Ie familijarni oblik od goodbye. Right. a at last . Ijubavi.• ts eit 'fifti:n a. . aim 'redi .S.~. He has his paper under his (5) arm. with your 4567- 8910 11 789- Okay (2).. Au. U redu.m..7.It's twenty past eight. 12 3 4 S 6 - brief-case.Najzad! Koliko ie sati? .fkei s. On ima (svoje) novine pod rukom. Well. . ~ _ _§t) PRONUNCIATION w~t taim iz iua trein.. under her arm !<ad govorimo 0 . Ovaj pride . What time is your train? At eight thirty (N. okay " .p ka. ju. keep calm (zapovedni na¢in). Alright! Keep (1) calm.8. . 6ujem teo Gde su moje cipele? .z. love.Here. wel ·h.. . hurry up! It's eight fifteen already. 'twenn pa-st eu. you're late.1. "S8¢uvaj mir" (2) Internacionalni izraz "okef' nastao Ie u SAD u proAlom veku. But David. ri . David is at the ltation.. ran.At last (3)! What time is it now? . 2). Pa onda pozuril Vee ie osam i petnaest. oukei..

Dejvide.lon (Prevedite uz pornoe dijagrama u 21. 5. bai bai IAV.tation in London. ne shv8ta 18th LESSON . je satl? - Desel do dva (je). kao stc su hear iii know.ntli.I'm oft. . "It's never on time". .. Koliko je sati? Pozuri. ja porazim. molim Ie pozurt On uvek stite Sada je tetvrt na vreme. its.3. Sastoje se ad partieipa sa zavr§etkom "ing". 'ph. PRONUNClA TlON 'hxzbend "md waif. . at eight o'clock. We are on a platform in a . You're late.2. . .. aim ~f. ZakasniCe\\ . ri idz.2.2. ••••• * •••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• *•••• *••••••• * ••••••• *••••• *** ••• * Eighteenth (18th) Lesson ('eiti:n9) Husband and wife 1 1 Osamnaesta lekciia 2 Mui i iena U VOZu. do jedanaest..Dejvld cna (svoje) novine. I'm reading . lekciji): . .ja titam (u ovom trenutku).egova je tasna na peronu 1 on teka voz od 8. hi: steendz bl'ka.It is ten to two . .. 1. 'weitin.Polazim. rut. . I'm ready to go. Sada je devet Koliko zakasnio i 25. What time is it? . 5. medutim. 'neva an taim hi.57 fifty-seven ('fitti-sevn) fifty-eight ('fifti-eit) 58 12 13 14 His brief-case is on the platform and he is waiting (6) for the eight thirty train (N.3). . 3. .6. It is already half past seven. That man Wilson is _neveron time.3. u osam sati. I'm late. 12. I'm off. please hurry up. kame oblik 91a90la to be u adgovarajueem lieu i vremenu.13. at the ltation at twenty past nine.3. __ (6) Takozvani koja je prethodi (nastavak) progresivni obliei 91a9Ola upotrebljavaju se za radnju EXERCISES 1. 4. Oavid. On stiie na stanicu u devet I dvadeset. 2 On the train. _ 3..30.6. OBJA5NJ£NJA. .5. What time is it? Hurry up. It is (now) a quarter to eleven . Your paper IS under the chair. u 21: RE~ENJA ZADATAKA 2. "peipa 'And~ hiz a:m. David reads his paper. It IS (now) twenty-five past nine. kaie on nestrpljivo.. Glagol to arriVe (sUei). 2. . sam. val OBJA$NJENJA . Vee je pota osarn. Tai (6ovek) Vilson nikad ne dolazi na vreme. toku. Right.11. we're going . He always arrives on time. On stoji posto je voz pun.z . Mi SInO na peronu na staruci u Londonu.. 12 13 14 - N. Ked 91agola opazanja i mi$l. Spreman sam da idem" U redu. Tvoje (vaSe) novine su ispod stoli~ 1. 'tr . 1.(1) Posle glagola go home kretanja obicno dotazt predlog to (osim u izrazu to iei ku6i).lf~:m. ovaj obhk se ne upotreoijava. "Nikad ne potazi na vreme". sez im'pei§.enja. . He arrive.4.4. He stands because the train is full. he says impatiently.mi (upravo) odlazimo. Tranlrate with the help of the diagram In Le.

" '. On je (Sti9ao) na vreme. Njena kancelarija je sasvim blizu.a'Vl --'" !'~I. The lourney takes twenty minutes and he has ten minutes to walk to the office.13.. ThiS exercise is quite Interesting. Treba [o] osam minuta da stigne do svoje kancelarije.. He crosses the City and arrives at (1) his office. The Journey to my R_NJA ZADATAKA Z. . Oni prolaze kroz 3. .' . w3:k s.. s kralkim I. ..z.3. tako (da) hoda brzo.. There are 100 many people on the train. a'. 'kwil<lL (i.4. . He is on time.. On nema mnogo vremena. .~Ri teiks 'twcnli 'minus . f~:O ~:.its daun.S. sa duglm i. . pa zeto imarno "he arrives at hiS oHioe" "he arrives In London".. predyorje i uzimaju lift do prvog sprata - 18th LESSON . firmi.h . OBJASNJENJA (nastavak) se kao gla901 kretanja. nain . SO she stands.1< ...8. od live (1:1V8tl).:. She is a secretary in an accountants firm.commuters" . . 'wlhau a: ·w~:kjg. On uzima lift do cevrtog sprata.ts f~:m. He goes to his desk and sits down. ostaviti.ii. 'k=i". both the Wilsons are working. pa ana stoji. oba (bracna druga) Vilson rade. On prolan kroz Siti i sti... ... ..~ &::. It takes her eight minutes to arrive at her office. '~i2:". putovanje traje (uzima) dvadeset minuta. ' ~ (2) Razji~lJjle leave (napusliti. IIOU' tu hlz d". He hasn't much time. take (da) ona uvek hoda tide petice). 3 4 5 6 7 8 Ljudi koji putuju na posao svakog dana zovu sa . EXERCISES 1. . . 'sekr~tti ~·lcau"b . 2. Io:wai[ nia.hcty ('slkS1L) 60 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 People that travel to work every day are called "commuters". otiCi). "II . 5. nd [. He takes the lift to the fourth floor... ' kQ'mjut. so he walks quickly. Her office is quite near. They cross the hall and take the lift to the first floor...vz II~ hau •. At nine o'clock. ~~:I. i on ima deset minuta da hoda do kancelarije. so she always walks. lma preville IjuCIi 1I IIOZU. ... 9 10 11 12 13 13 In wa:k "evIl dei .10.!e u svoju kancetanlu. On odlazi do svog pisa6e9 stoia i seda. nifti-nain) .. Njegova zena D~oun pere posude i napusta kucu u deset do deve!.. His wife Joan washes the dishes and leaves (2) the house at ten to nine. Ova veiba je prilll!. fifty-nin. d!oun d.·kl~k . . sou hi: "'3:10:. . Ona je sekretarica u jednoj knjigovodstvenoj U devet sati. 'dt.oo t. .12.

the only . .. Sta Dejvid radi u vozu? Oa Ii sedi? " Devetnaesta lekciia 2 3 2 3 PRONUNCIATION 1. My oHice is quill'! nf!&r my house.(1) Obrlltite pmnju de gla90l to do sluii sam sebi kao pomoen: pri gradenju upitnog obllks: What do you do? . . We're late Fill In the milling WOrdl: 6.. 1.. He arrives at the office and takes the 11ftto the fourth floor. .. On stife u kancelarliu j uzima Nit do QjIYrtog sprsW. hau . "Commuters" Commuters SU /judi koji . vozom svakog dana.. . He stands in the train but his briefcase is under a seat. 5.6.. 1. Molim te. people day. take the train . 1. 19th LESSON .. .3.~ 'delvid du: '" 5.lueni izgovor u close . wet d. . Commuters are people that take the train every day. Zakasnieemo 3.. near my .4. Ja uvek putujem avionom. He arrives the office and .. lekciji.5 The lourney only takes twenty minutes ..4.sdeser minute fourth The .~ta radite? What dotJs he do? .. open posulle I pozun. 4. 5. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Nineteenth (19th) Lesson ('nainti:n9) 1 Answer these questions about lesson eighteen. Please wash the dishes and hurry up. Putovanj6 trafB semo tJ". briefcase is A&tENJA ZADATAKA (nastavak) • He seat in the train but . On stoji u VOZu ali nie90vs tslna ie pod s(idiltem. putuJu . .2... 1Wenty minutes 2...5.. .. Mo/a k8ncelsrija je sssvtm blizu moje kuce My office is .a zanimljiva.blizu (klaus) od zvuenog izgovora u glagolu to close .zatvoriti (klouz].$18 on radi? (21 Razlikujte bez. Putovanje do rnoie kaneetanie traie deset minuta. .. 'a rn•• (Ii" 'kw*~m "b~ut . the Iitt . . I always travel by plane. What does David do (1) on the train? Does he sit down? OBJAiNJENJA 1 Odgovorite na ova pitanja 0 1B.61 sixty-one ('siksti-wAn) sixty-two ('siksti-tu:) 62 office takes ten minutes.

vise volim da stojim.)" 1 64 4 5 What are commuters? How long does the journey take? Does he walk quickly? Why? On what floor is his office? Does he arrive on time? What does his wife do with the dishes? What time does she leave the house? Is her office near of far? Her office is near the house. kiOllS. are too . You . The church is close to the shops. ('siksti-8ri:) sixty-tour ('~ik5ti-f. 11. You can walk there.. Take a "xi. Crkva je bli.: 1. the shops close very •• rly. . I prefer to stand. from the church.. U.lce. 13 14 I"'J . .e odgovori (javi sa) na lelafon.adnji Moblte do~ itl pet. Hurry up. . Predaleko je dB Ie Ide pef. ~·raiv.I •.m . MoJete ramo otic! peSice..3.2. Please sit down.2. Mus . "'" REAENJA ZADATAKA 1 Molim.."I.13.. ran? _ 4. The shop closes (2) at six o'dock. Radnja (se) zatvara u sest satt... rad':lie sa z~tvaraju wlo.~.ixty-th .. .li. it is close. EXERCISES 1. Kollko Je daleko oda\Pde veia kancelarija? 2. To nije dB/eko.63 . go there . . . . No.I. 4 ~ta BU "commuters"? Koliko traje putovanje? Da II on hoda brzo? Za§to? Na kom spratu je njegova kancelarija? Da Ii stife na vreme? 5 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sta njegova zena radi s posudern? U koliko sati ona napuSta kueu? Je Ii njena kancelarija blizu iii dateko? Njena kancelarija je blizu kuce: blizu je. . It is too far to walk. Po. How far from here is your office? Fill In the mining word..4. . Please .nswer the telephone. 'dili •.. Radnje The SiJ sl. ~ 1iIl> 'klouziz.3. ft~:. . Ne. Uzmlte tails!. . . Irs not .9. .5.ice./viSe aaleko oa ctkve. wai. 19th LESSON .furite.S. w~:k 'kwik.. nilJ '" fa:. prj'fa:. . Molim vas sedite. '<!b:Di.

How much is that? . bus Or . sir? Here are some beautiful carpets.. 5. (3] Pence je mnOZina ad penny. She leaves the house at ten to nine .. .(. what kind (1) do you want? Oh. 'mAli". Maiete oti6 tsmo taksiJem.4. . What kind of Illness is "philosophy"? Dobar po. 1. Sused (susetka).6. Jednako 88 izgovara i pridev kind. But Radnje 58 pet set. au 'I". ent31 '" m'"ll n.xty-five ('siksti-faiv) 8ixty-8lx Cs·. _ 9.~. gospodine? Evo nekoliko divnih 6ili- rnova. tj.. ma. The Shops are too fllr from the church. . .Pedeset penija. 'fift! pens..ish cigafettBs. Kakva je (to) botest "filozofija' '? 2 1 Have you got any cigarettes? Yes.0.. k. _ II.ba. at five...))". gospodine. mourn vas Majka. nt '" :. 'bju:tiful 'ka:pats.tzvolite. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twentieth (20th) Lesson (. prvu 1ekciju). It's not far. "I Of! 3.My son's a doctor of philosophy.Here you are.Oh.65 . sir.. RE$EN.ao 7Zelite Ii cilim. . . molim vas. please. ne.3 But nurrv up.. Ali poiurite.Po~to ie ona] mali? OBJASNJ£NJA (1) Kind znalii vrsta.2.twenti:Q) 3 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• OVldeseta lekc'ia 1 2 3 4 5 6 ----Imate Ii cigareta? Da. . ..k mi : - S.. "kakav'. 5.. DanlWlja engleska Junia (simboIS) ima sto penija (skrSCenica pJ. eutooueom . ". to je lepo. . Thank you. 5 6 Mother. You can go . . kakve felite? 0. 'kIl. Ona nspusta She .10. me. Turkish ones (2). . The shops close at five o'clock . sa. ri'dikj"IO$. A bargain (4) 7 8 Do you want a carpet. foot . You can go th8n~ by taxi.Ii pesice. - ~. SAn.ICUu deset do devef..I!. by bus or on foot.Fifty pence (3).ksti-siks) zfltvaraju U 66 3. ~ 'dekte 3V 1i'10- . taxi.AnI. The srops the house at .JA ZADATAKA (nastavak) 4. koji wati "Ijubazan" (v. 20th LESSON PRONUNCIATION ~"'L-. ~ (2) One se upotrebljava cia zameni imenicu u jednini (kao u primeru 8: little one=fittle carpet) a ones za imenlcu u mnofini: Turkish ones = Turk. . Hvala. Neighbour.Moj sin je doktor filozofije. please.ind doslovno "koja vrsta". You can go there on toot. good. . How much is that little one? S -. turska. k~st •. what k.e . Koliko je to? .ki~ "'.

. Svidaju mi ae ova. i nijedan peni viSe. imamo neke.". jedan ad onih ma/ill. we'lie gOI you. sir.3. .. en '~f~.. . uzmite gao gospodine. ON. ~ta? Pedeset penija za ovaj pravl turski ¢iHm? Dobro. i nilu Iwile . but they are much too d8l!lr tor you.. . is that. gospocline. ponudite vi neito (naCinite mi ponudu). I like this one. .4. but Ihey . you gOI . and it's not too expensive. Jedna od CNih. - 910 1112 - 13 - To ie prayi orijentalnl Cilim. you Sir? 3. . cenjkati 18". Well. Velil:anstven Stoji pedeset funti. perh.. . Koj~ta (sm~no)! To je apsolutno preskupo. 2... U. ali su sigumo preskupi ZB Yes. 'ba:gin) znati "dQbar posao" iii "jeftina kupovin". YfJIj...and a good one. How much ia that.5.5.i to dobra. It is magnificent... (4) &rgain (izg.. Oh no. take it. .. sir.siksti-&it) 68 9 10 11 12 13 - It is a real Oriental carpet. Ho6u nova kola . Ridiculous! That's much too (5) dear. What? Fifty pence for this real Turkish carpet? Well. (5) lapred too u znatenju "SUYiie" mlJC/l sluli kao pojaeanje "kudikamo". Fifty pence.3. please? It pounds and . it's yours . molim vas? Stoji 32 funte i 23 peniis...pI? . Pedeset penija. they are much too dear. gosp<x!ine? What . make me on offer.. got some. much too . motda? ~ 4.. One of these.4.lng wordJ: 1.2. Fill In the mll. It costs fifty pounds. nsgI. ma:.. . Kaksv ~/im i9lite.2.-nog sJoga. SU kudikamo preskupa. Prl u6Bnju Citajte rIIIgIss kad god mol9trt. . i<alNa kola mUte? . 4 Os. KOliko to stop. of carpet .. pl_7 It costs ltIlrty-1wO pounds and IWBnty-thr_ pence. pen. ie. I lilta it: I _nl you _nt. . glagol to bIIrgsln znati "pogadati sa. 1..kupa.67 sixty-sellen ('siksti-sevn) eixty-elght (. one of those little . I want a new car . Dobro. . 118 j~:z. 5. Hew you got any ~ can thia _k'? .e little Ona8. - U. What kil'ld of carpet do 3. 5. vaS je. Oh. OBJA6NJENJA (nastavak) EXERCISES 1. air? WII'W one of ttx. .. avo mi se $Vida: hcCu it: I . .apsolutno". ne.. /mate Ii novih sutomoblt« ave nedeJje'? RUENJA ZADATAKA . pence. '" 'pen. new cars week? WiS. . .. . .2. Obrstite pslnju nil poIotaj 20th LESSON . and not one penny more.. for 1. What kind of car do you want? .

t prva lekclla 3.eims se ona bavi? sta joj je zanimanje? What is she doing? . Ne upotrebljavaju se brojevi sati veel od 12. mora naznatiti da Ii sa misli npr. narocrto u zvaruenom ophodanju.5. eight fifty-five i st. br. 7. za mmute posts punog sata kale se past.6. woman (.twenti fe:st) REVISION AND NOTES Ponoyo pro61tajte obJainJenJa: lekcija 15.dete. (Zar) vee? Porazlrn.zub.naporno radlm u ovom trenutku. ocr latinskoq ante meridiem). br. npr. 1: 20.wumen) .30 Iii pola pet. (pi: em. On putuje do Londona podzemnom zeleznicom ali do 2. tooth (tu:9) . od latinskog post meridiem). 17. Jesu Ii tadnje blizu? Jesu.~ta ona (trenutno) radi? TO twenty to eight dvadeset do osam a quarter to Six cetvrt do Sest five to nine pet do deve! PAST twenty-five past three tri 1 dvadsset pet a qusrter past eleven jedanaest i eetvrt ten pest four re1iri i desel 4. Zatvaraju se u pola &est. children ('cildren). Kakva kola zelite? Brza. a za radnju u trenutku govora proqreslvnl. work in en office . br. He travels to London by rube but he goes to his office on foot. 1 i 2. Koliko je sati? Osam i dvadeset Ue).<en) . rnnoztna feet (fi:t). twenty past one. Prevedfte na englelkl (pismeno prilikom ponavljanja): 1.m.2. $otaani rade? tekaju voz. Medu najva. 1 i 2. br. 3. What does she do? . women ('wiman). child (caild) .55). On ima (svoju) tasnu u ruoi.ja radim u kancelariji. za vreme od ponoei do podne.zena. br. doslovno "dvadeset pro~lo jedan" (jedan i dvadeset). Doba dana: Dvaas. a od podne do ponoci p. moze se reci naprosto one twenty. 5. 6. stopato. stoga se u govoru. t'm working hard at the moment .m. 21st LESSON . 3.!nijima su: man (m. Uporedi: .6ovek. (izg. pa tako i toot (fut) ~ noga. skra6enica e. "Do' punog sata 58 kaze to.69 sixty-nine ('siksti-nain) seventy ('sevnti) 70 Twenty-first (21st) Lesson (. 2. broj 1. na pet do devet ujutru iii uvece (na!e 20. teeth (ti:e). ei em. svoje kancelarije ide pesice. 18. 1. 5. Ima previSa automobila i orevise seobracaie. Isto i za polovine sata: half past four je nase 4. 19. 16. ako je potrebno. Preyod: t. four thirty. Za uobicajenu iii vise puta ponavljanu radnju upotrebljava se obicni prezent. Foot ~ Ima desetak imenica koja nepravilno grade rnnozinu. all pofurite. mnoiina men (men). 4. Kao i kod nas. U pisanju se dodaje.

n) &evenly-two ('sevntt-tu:) 72 2. ali mnogi Idu u parkove. en 's. Ieiks.. 7. 'ju:!II. Are the Sho{JS near (cIOSlJ)? Yes (they are)..JAiNJENJA (1) P~to people ima zna~nje mnoiine (Ijudi). ). In the parks. U parkovima moiete da se Setate bila gde (osim po jezerima)..3. "'D:I< '"niwD . everything is closed except the cinemas and a few shops.. nty-one ('sevnti-w ..j~l~ . imenicu u jedninj (gfSSS) a msny U2 onu u moolini (parks) iii l{Cja zna!!i mnofinu.. What are they doing? They're waiting for the trsin. Whdt time . but many go to the parks. At the weekend.tsou .. pa:ks.'kcnd . He has (he's got) hiS briefcase fn his hand.9. npl.. few people (malo parkovs. people usually do not work. There are many parks in London and there is much grass (2). ~ (3) Anywhere ~ ma gde. W~ ·ma!tiz.I. u weekend naglasa/c ie na "end"..1. '(ulbl>:1 .71 . 'a.. ThBre are too many cars and too much traffic.s it? It's twenty past eight (eight twenty).7. ...~. . 4... you can walk anywhere (3) (except on the lakes). somewflere . raztikujemo fitf{e time (malo vremena) i few parks. . . 'Oi~t~. lira: s. . radio Oa. ~: 'Iimpl. ..Ii..c. i gJagol je u mn02in: (hMl9 a f'lEt . Malo Jjudi napusta London. U nu/ovims. . Ima mnogo parka va u Londonui (ima) mnogo trave. On Sunday.. 6. bllo gde.ndi 'evrieiO iz klouz4 ik'iept In 'sin> m~z •. .o. Already? I'm off. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset druga lekdia Twenty-second (22nd) Lesson ('twenti 'sekand) At the weekend 1 2 3 4 5 6 At the waekend.5.. 3. SJi!!no tome.. 5. there is always too little time and too much to do. U nedelju ie sve zatvareno osirn bioskapa i malo(brojnih) radnji.. Few people (1) leave London. '"" (2) Znamo vee da much ide Ul. ' . They close at half past five. 1 2 3 4 5 6 Preka vikenda IJudi cbicnc ne rade. but hurry up. Za vikend uvek ima prernalo vramana i previSe da s~.negde.• fju!. wi. le/ccija je abmuta: obi~na sloWJpo/(JJzujudB je Slog naglalen. 2'st LESSON PRONUNCIATION 1. .. What kind of car do you want? A fast one: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Vi I'5C ZfIIl~ ds u tfikstu mssns (CFns) slavs ozna(}svaju naglaAeni slog. malo IjLJdiJ. .

people go the shops 2.5.5. 1.11. U subotu (subotom): preko v!kenda. Wednesday.4. eetvrtak: pstak: subota.3. You can also go to the cinema or the theatre: or limply walk through the streets. '(nidi. except Peter who is a journalist. . 'mudi: 'Iju:zdi.. _". in October. Nedelja. utorak.lA ZADATAKA time: the concert begins eight exactly. w. at the weekend. ''':~di.: Nedeljom malo /judi ide Sunday. AERN. Svi SU ovde lekari ~svako ollde Je lekar).73 seventy-thr. 'wenzdi. EXERCISES 1. Monday.. sreda. 'm"ndl '" belt.:k •• u: 6I1'lri:I •• . Everyone here is a doctor.4. Zato(dosICM'\O: to JezaAto) lma malo galarne.. IJ ossm. osim Pitara kOji js nO'llir~r. Saturday. ~Ir'tOI1I».I: Fill In the ml•• lng word. ponedeljak. . SIJ zaoorene. Tuesday. . u oktobru.' koncert potinjB tatoo . you go back to work. . In England. I can see him through the'wlndow. Vidim ga kroz prozor. Thursday. Irna 11"0 malo Ijudl na utakmici. I~~~ V~y Ilin.2. On Saturday. they . IJ frgowne ~ . but on Monday. 7 8 9 10 11 12 Fudbal je veorna popularan i mnogi Ijudi idu da gledaju utakmice subotorn. . .. '. Frtday. .e ('s&vnti-9ri:) seventy-four ('sovnti-t::l:) 74 7 B 9 10 11 12 Football is very popular and many people go and watch matches on Saturday. vra6ate se na posao. 22nd LESSON . .U. . There are very few people at the match. mnoge radnje se zat'laraju sredom po podne. ·"Mi. . .10.. fmsmo We've vno mafo '" very vremens. Moiete takode otici u bioskop iii pozoriste: Iii naprosto da se !etate kroz unce: ali u ponedeljak._- _----~ '\0Y! ""~E~---Gaf.2.3. Sunday. U Engleskoj. many shops close on Wednesday afternoon. ndi. That is why there is little noise.

duAo. OR Sunday. - - 2. cakes.. There are .'. . Kao Imenica.. (3) Zamenioe sa zsvrtetkom "sel'" Imaju povratno znaeenje iii znablnje ndeg . - I. that's fine. 5 6 7 8 9 - Can I help you? Yes.6. •. ZADATAJU.e 28.twenti Ba:d) Can I help you? (N. Izvolite? (Mogu Ii vam pomo~i?) Da. - 4. EI 1. mei. 11.5.slatki!i. u cetvrtsk. He does ifhilTl88lf-On to sam radi). mogu Ii da dobijem malo slatkisa? MoteA. IIi end 23rd LESSON . Hocu plan londona. Yes. Svida ll vam se ovaj? Vrlo je detaljan. but you can have it for fifteen pence.y PRONUNCIATION I. (2) (&meti) je defektan glagol kao i can (moCi]..3: There are too few ~: we are eight lit table. . f. . help j.fi se. oktobra. 1) 1 234Mummy... please. eight 4..in. ('sevnti-faiv) _venty-slx ('sevnti-sikS) 76 3. 4. - 7. OBJA$NJENJA (1) Sweet zn8~i sladak. (naBtavak) M~ birthday is the . it costs twenty pence. traffic and pedestrians. dvadeset penija. There is linle traffic and faw pedestriaflll ..elf. ali ne slTleA.. lma $uv&J malo kolsca. We've got very little time: the conoert begins at eight exactly. may I have some sweets? Of course. di'leild. Do you like this one? It's very detailed. A! Mama. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twenty-third (23rd) Lesson (. Oh! Mummy. -.1 pens. pa sa upitni i odretni obllk obraZuju bez do. SW8(IiS .. nas je osmoro za stolom. kao u ovom razgovoru.wen. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvideset treea Izvollte? 2345 6 7 8 9 - '. on a Thursday.75 seventy-t.sAm" (npr. . Deca l:esto nisu s\ltlSna razlike izmedu C8n i l718y. faind ~ 'Iel_foun. :2. pa ih roditelji iii vaapitaei.kclia Mama. smem Ii da dobijem malo slatkiAa? Naravno. Koliko koAta? Pa. How much is it? Well.i. rnollrn vas. we .. can I have some sweets (1)? You can.. .v. Da. 5. kaMe... few people go to the shops because they're closed.ll. .. upozoravaju na nju. 10.JobraCaja table. dear. 01 October.. ali mogu yam ga dati (motete ga dobiti) za petnaesr penija. doslovno "pomozi(te) sabe". 9. but you may (2) not. "'. help yourself (3). mlql. killls '. My birthday is the twenty-eight of October. upotrebljav8 se u znaamju . . poslu. Izraz h61p yourself.. I want a map of London.. . There is R51ENJA i ITMlo PtJkka. 'mAmi . taj je do bar.posl~i(1e) sa'. a sweet wine: slatko vlno.. MOl rO<19nd8n. 11178 malo s.

I'm lorry.3.ewnty-.5 Of course' Eight o'clock exactly.Naravno Moiete Ii mi reei kolik.4. ita 1() 11 12 13 14 - Gde mogu da nadem teleton? Naci cete jed an na kraju uiice. Ne. May we leave at liven o'clock? .2. 5.'I<lx. uzmem kolao? . CeI1a. Smem Ii ne~o da vas pitam? . Posfldi(te} 68..6. ne smete.. No. Help yourself.Of course.eventy-elght ('sevnti-elt) 78 10 11 12 - Where can I find a telephone? You can find one at the end of the street. . Tacno je dva sate. Can you tell me the time? My watch doesn't work. .Of course. RESENJA ZADATAKA 3. My watch doesn't work. . 1.lei. . EXERCISES 1..5. .. 23rd LESSON . -Of! My watch 1. Molets dB odete u deve1 Silti kao i svi ostali (svako). He goes home at the end of the day. .n't work. I can't help you. You can leave at nine o'clock like everyone. odernc u sedam sali? --c 6. you? off. expressions traens'Jeit ~i:z iks'pre§enz 1. mogu yam pom06i.1e the . I'm 4. . .3.Lwli. Smem Ii dB vas pitam? . DB. 13 14 - "" lie> . .5. Smem Ii d.77 .2. that's fine. On ide ku¢i krajem dans. Mo} sat fie fadi. 2.o je sati? Moj sat ne radio Svakako. Naravno! Tacna osam uti .Naravno Posluti se.inly. Js po/azim (odoh is). tao mi je.k ju: 'IAmOIJJ. May I ask you something? .4..3. Srnemo Ii d.. you may not. . May I ask you? .• i&'ucktli tu : . Yes. .4. . wot. Help yourself.even ('sevnti-sevn) .Iri't. (Prevedite ove izrazs]: Of 8. I'm . to is dobro.2.11 :. May I take a cake? . 'oa. It's exactly two o 'dock. . 10. ! Eight o'clOck Transl.. . This redio doe. 13.6. . . Ovaj radio ne radio .

mim? Pazi(te) na glavu.. Ne.zabranjeno (doslovno: nil(akvo) pljlJ\l8J1je.govorenje. . palIjivo sfuSajte glas drugog govornika. Da Ii i vi radite u Londanu? Radlm. No.Pu6enje ie Opallno.kella 10 11 12 13 Oprostite. 0. nemio". Goodbye. smeta mil Hladno mi je.n·welbm kODV~·seibll. "obrDti pa!nju". Je Ii i varna hladno? . he's unlucky. thank you.. . ha. do you mind (2) if I smoke? do! I'm cold. Vi§e valim da prie&m. . No spitting ./S . Ovo je kupe za nepu. Ja ne volim eitanje. to je bolje! Ja sa zovem Braian Selers. pr. .a: &at 'beU. may I sit down? Please do.evenly-nine ('sevnti-'nain) eighty ('eiti) 80 Twenty-fourth (24th) LesIon ('twenti f3:8) An unwelcome (1) conversation 12 3 45678910 11 12 13 Excu. he's hot. shene naSima na -nje: retK1ing .da Ii vam smeta? imate Ii neito protiv? Drugo znaOanje glagola mind je "paziti"..Izvolite cigaretu. .~. I 123 4 5 6 7 8 9 - Dvadeset Cetvrta NUellen razgovor . njemu je vrucina.Mnogo hvala. - .Oh.Oh! Do videnja.Nile.nd JU~ hed. . Have a cigarette. . da Ii vam smeta aka puAim? .0. you hear.t. .ee.11. ha. I don't like reading. Yes.•• hot n'bki. tBlklng .t. Yes. hvala. kould . . very Interesting. _ 7.(2) 00 you mind? . I prefer talking (3). I'm not OB. 0.~. . dobrodoUo". LuckyareCan {koji ima sre6e~ unlucky . ja radim u Lonclonu. No. Prefiks vn-fma negativno zna¢enje. vidim. You're Wfllcome ("vi ste dobmdo§li") upotrebljava sa u SAD u smislu "nema na ¢emu".. u odQOvoru na zahvaljivanje. maind smo. This is a non-smoking compartment.neteljen. 'ri:dhJ 'to:kia. Ako ifTlllts snimke. aim lwuld.. Are you cold too? (N. ha! Do videnja. neimz .6. PRONUNCIAnON ~ A. Ah.n. .lMNJENJA (1) W6Icomcr (oo wetl i come) znEaei . ha:. . (3) Oblici na -ing mogu biti i glagolske imenice. ha. Ha.2). (nego) eujete. Do you work in London too? Yes.Ne.08. that's better! My name's Brian Sellers. rna. I see. Poku§ajte de ga imifirtlte. Njemu je hladno.Thanks very much. you have a paper. . Smoking is dsngero/. No. Da Ii vam smeta ake pt. sir. vi imate novine. mogu Ii da sednem? Sarno izvolite (molim vas ueinite to). I work in London. ik. 24th LESSON .br•. Da. Ha! hal ha! Oh! goodbye. nen 'lImouklobm·pa:tm_. vrlo zanimljivo. gospodine.e me. -:. - Do you mind if I smoke? Mind your head.'kju:%mi:.79 .13. ma.r. baksuz.~nje. Ah. Yes.3. stoga unweloome zna(:i . Oh. I. I do. on nema srete. Da..eitanje. .i~ 'scm '" ·Intxntlo. . He's cold. Oh.

't~:"iQ tu ~ t~:1 Iud 'lukiQ _ (1) Tall je visak U S/llislu "dugaeak". Come in. . like .is. .. My·.81 eighty-one ('eiti-w!'ln) . Smem Ii da zatvorim prozor? Mojoj ten. '1'8 :Ii . I don't drink.. zgradama i slilno. May _. Uzmite pilio . I don't want to go. .kclia U~tlv razgovor Oejvid i njegova iena su na jednom prijemu. thanks.lnS! words: 1. -. May I close the window? . I .5. cold. good-looking woman. !<adase gOllori 0 Ijudskim bi6ima. ..ItI-tu:) 82 EXERCISES 1.wei comet .2.. Do you mind if I take your wife to the concert? . Ja You're fie mogu da idem v«eras... . . You are most welcome.NA.. Dvad. Nemale niil8 protill da povadem vasu tenu na koncert? . .Ja ne felim da idem. Fill In the ml. ~ I.. David is talking to a tall (1)..2.can't .. I close the window? ..4. ••••••••••••••••••• ** ••••• *••••• *••••• ** ••••••••••••••••• ** •• ** ••••• ** •••••• Twenty-fifth (25th) Lesson ('twenti fife) A polite conversation 1 David and his wife are at a party.2 Have a beer. -. . Come . meni JEt htadno. .reading . I'm cold.3. hvaill. Mogu Ii de zatvorim prozor? .mind.eiS~Jl. sarno 12\101111'1..4. wife .Do -.4.set pata I.Ja ne pijem. Za visok u smislu "daleko od 25th LESSON . doesn't ..No. one viSe voli da priCa. . Vi ale uvek (eosjovne na)IIi$e) dobrod~i. Izvinile. Dejvid razgovara s jednom visokom.. if I smoke? 2.to -. . privlacnom fenom.e me. lucky .5. Vi ste dobrod~'.3. in -. EKcu. Ona ne vok C:!tanje. something .. go this .. . No.evening. OBJAiNJENJA PRONUNCIATION a J)<I'lait bnv~·. je hladno. REBENJA ZAOATAKA 1.'ghty-two ('. drink You are 4. Smeta ti vam ake pulim? .. 3 Ud!re Uzmife neJfo za piCe. she prefers 1.3. Ne. Vi imate sroCe. 5. )IOU .Have -.talking. please do. She " . Udite. waif . drve¢u... . S..

time sa vi bavite..Ja sam Sjuzan Prajs. moja ~ena gleda u mane. . ali se nadam da cu (to) uskoro promeniti. ja se zovem Dejvid Vilson. Ali treba (Oduzima ml) (nnogo vremena jer se pOOaei 1eiko nataze. 14. 0. 45- Oh. Sla radite (u ovom lrenutku)? .n.. bi'~.10. (4) Information sa uvek upotrebljava u jednini.: I» tairnz. OBJA$NJENJA (nastavakl zemlje" (visoka tavanice. Price. ·finiAt.j\.6.9. And what about you? Have we got any? course we have Oh... wiG 'pleb.t:z~n prais. my wife's looking at me. walfs'lilkil) • . Terner i tako dalie. PiSem knjigu 0 britanskim slikarima. . mat neimz .1. Uh. • 'betQ IOU.. "mora6u de c . . 14 - 12 -. but I hope to change soon... (2) Silly je "luckaSt'·. Zar ih uopste imamo? . Ijude kao Konstebl. ..S. I<>niz '4irik~lttu faind. . A vi (a 6ta je s varna)? .Oh dear. Of 56 7 89 e 7 8 9 H) 11 - 10 " - people like Constable..4. kako (je to) zanimljivo. . Mogu Ii da je procltarn kad bude gotova? .% &I ipf~'md. I'm writing a book about British painters. I'm an author. 13 14 What do you do? I'm an author. znal.:in<U sum. . . What do you do. ·w\. But it's taking a long time because the information (4) is difficult to find. 25th LESSON .tm~n. (3) And 80 on: i taka dalje. avion i slitnol upotrebljava sa pridev high (hai). . 2naei "belje bi bilo de . 'sili.. Solje da idem.. ja sam pisac. ". '" 'I~. koji nije uvredljiv. "AaUv". David? "Times"? I'm Susan 23 4- I'm a lournalist.. . . With 12 13 - Dobar dan. sa glagolom. Do you write for the No.Sta to govorite! Naravno da imamo. I had better go (5). how Interesting. Radim u "Delli Vejlu". 'koost~bl 'ta:n~ end IOU on. I'm learning What are you doing? English.Oh. May I read it when it's finished? pleasure. . I work on the "Daily Wail". Don't be tilly (2). Turner and so on (3).. $ta radite (time se bavite)? . 'raiti~ a bu" a'baut 'britii 'peintn.Sc houp tu e.83 eighty-three ('elti-Qrl) eighty-four (eltl-fo:) 84 23 Hello. a'baut .i otprilike "ne pri6ajte kojdta". Ka!e Be i etC9tBnJ (at·selera).nil) 'iUtlii. rait f:.Ucim engleski. iii I'd better .7. 'du :i. (5) f h8d better . '0: &a.11.. my name's David Wilson.Sa zadovoljstvom. PiSele Ii za "Tajms"? Ne. Dejvide? ---0 Ja sam novinar.Ja sam pisae. '. 12razdon't be silly.

'H:fa. Yes.Radim jednu ve.3 On vozi lvaj. BoIJe pitajte moju zenu. ts she good-looking? 4. Piilete Ii vi knJigu (&ada)? . Ne. Is She reading the paper? - Fill In the ml. Can you lend (1) me five pounds? But I don't know you! That's exactly why I'm lIking you.. Pullte Ii? Do.l wi6 'd. . lalde tJete {/II razumeli pctto Ce vam oblik vee biti POZf18t..4. . zasto uvek dolazis u skolu s prljavim rukama? mejn. 1.. . lend. Ucitelj(ica)..Pa.. . Teacher. 2 3 Dvadeset Sesta lekdla 123~ 4 Malete Ii da mi pozajmite pet funti? Pa ja vas ne poznaiernl Upravo zato vam (to) i truim.* ••••••••• *** ••••••••••••••• *••••••• Twenty-sixth (26th) Lesson ('twenti siks9) . Ne . . 5. 26th LESSON .Dlejn. VaJile Ii Konstebls? - Do you like Constable? - Grs4a se u nMem metoao izla!9 postepeno. 5 PRONUNCIATION OBJASNJENJA (1) To ffMKi je dati na zajam: uzeti na zajam je to borrow ('oorou). sku. 2. ill'Z&ktli . recite rnu de ielim de ga vidim. I am.. dlein ".5. . . Kad on coee. What are you doing? -I'm doing an exercise. tell him I want to see him.5. REtENJA ZADATAKA Do you smoke? -It'es. I do not. nemam nikakve druge. *. :t.2. Yes.2.Jane. Nemoiffl se izl'lBfl8diti 01«J neki OM $I91Mte dva if! tri puts pre nego ~o nadete objaSnjenje ZlJ njegs: kad objaSnjenje sfigoo.. Sta to radit~? . You had better ask my wife.08. When he comes. 'a:. (ne pl14im).. . why do you always come to school with dirty hands? Jane. Je {I tepa? Os .: 1. miss. I haven't got any others. He is driving his car and Iinging. Cits Ii ona (SBda) novine? - Oa . 1 I do 2 I am not 3 she'is. 3.******** ••*** ••••••••••••••••••••• ** *. kol. gospodice.Well. . 6.Yes. 4 5 1. . lng word.85 eighty-five ('eiti-faiv) eighty.kig. Putite Ii (u ovom trenutku)? Are you smoking? 3. . dIl bi se tl!/llkoes ubfBllle time Ato se uvode dtJo po dec. . No. she is. i peva. .. .tbu .3. (pulim).. No.4.lx Ceiti-siks) 86 EXERCISES " Are you writing a book? .

. I'm not scared of sharks.3. ClBoJMN.KojeMa. What! Don't you know that Mozart is dead? Excuse me. ovt. hIonch. EXERCISES 1.. wei mi. pozajmi mi IllIOju maramicu. Jeste Ii sigurni. . tj.. js nikad ne eitam navme.5.JENJA (nastavak.11. Let me help you. :t.. On nikad ne govori sa mnom (msm]. . .. . dount 'CVI ui O~I. this film is very sad.. '•... ide8118f (ikad). 3.1. . ..:_ 'p~sandb. 11 - A nervous passenger 11 12 13 I'm scared of the water. . . JB·" . He never talks to me.. 'mOU~a - 10.2.13. .S. a ovde . mDio nlu . Pretpostavliam 8g10 loa.niko" pelto pretnodi negacija 1lS1IBI'.&. Sta! Zar ne znaa da js Mocart umro (mrtav)? lzvinl. 2. ·"ON. RIIlNJA ZADATAICA 1.2 • 'simt. Lend me your handkerchief. bojlrn ajkula. .18:1< •••• let 'enibodi draLJD. . My flther lets me use his car at the weekend. madam. . Mot sin nikada roe Wa twalB.. ded. Na istl natin somebOdy=sOlTPllCI"I8 _l. lght (. ajkule nikad ne puMaju nikoga da se udavi.B7 eighty-aeven ('eiti-sevn) eighty . mladi¢u? Naravno da jesam. ai g'pol1"t it iz ·. ali ne :teUm nikad da SratllOO1 naku (jednu).·k.. I"a jAIJ mien.Don't be . Je to nesto novo. . Are you sure.t. lZ. .. lIis pis . ~ 4. Moj otac rna puAlB cia vozim (koristiml njegova kOla za vilQlnd. but t never want to meet one.•. Ijudi se mkad ne dave u ovim vodama. I never read the papers.. Nervoznl putnlk Nikada to Say: he always talks to other people. 26th LESSON .. dr.j film je jako lutan. people never drown in these waters.. umasto fJllver (nikad). .lIly. 12 13 - PIMim se vode. . Dopustlte (fa yam pomognem.Jko". tad '" 'Willa . nemo) re¢i! KaZi: on uvek govori (5) drugim Ijudima.ni ba.ttiti-eit) 88 At the concert 678'9 10 This piece is a symphony by Mozart. that! Don't ever (2) say 67- Na koncertu Ovaj komad je Mocartova slmtonlla. young man? 01 course I am.. My son never says thank you.9.) (2) Znamo da nlje dozvoljena dvostruka negacija: zato uz oereeno don't.niko. I suppose it is aomething new. ~. nobody=no one . neIuJ. . 1518 retenlca mogla je da glllSi i: fWJlIBI'say thIlt! _ (3) An}'tlocty znati isto Ato i anyone. the sharks never let anybody (3) drown."n in ~i:z '''~Ia~.• 'n..

. the papers. vrlo je toplo napolju. 4. 'I!a: k mill..ks._ never 4. Molim vas zatvorite prozor. rail ". REiENJA ZADATA'IUo. Please close the window. tu'de] . I don't want to swim._ 1.•. it's very hot outside... MalBte Ii dB mi pozajmite you me five ptlt lun/i? Nem8m novcs. 'lWfllli . ? I haven't got stilu rJ8 rtE1I776.ilQ& OBJA$NJENJA (1) ImenlC8 fish obieno ostaje nepromenjena .pi . . 'twenti fife .Indou.that .Ii.. Oni nikad They .on Saturday ... 2 3 4 5 6 PRONUNCIATION . - on time. I'm going to bed.3.. . 5. in front of ..2. 'I.. Iiollaut'said .l..j~m%. Vouare very lucky to have a charming wife. l . '. Can . Nemoj nlkIKI to da kAt9I prBd svojom msjkom! Don·t . P'~im se riba.d'redi nou....5. .•. . i40 mi jB.. u mnofini. . never - (nastavak) read.. I'm scared of fish (1). U pravu ste.m 'id.S... 1. .your.: 1.... aim sk~ ::IV fi! a'spchli III. i oblik lish6s (.kind . I'm at. swim. IIOrry .. Ja ne felim da plivam.7. Mi vee znamo neke od njih. ali meni nije toplo. kJouz Ib '".. ever .. fIB 4.. arive . Ja idem u krevet. .2. . mada postoji 27th LESSON . but I'm not hot.fi$iz).. We already know some of them. .. :2 3 4 5 6 Here are some Idioms. . let . say .. Ne tncgu vaS' pustiti dB koristlte auto u subotu mother! I can't ..•.. . roo. Veoma sam sanjiv i kasno je. 3.pounds ... but I . especially sharks. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twenty-seventh (27th) Lesson ('twenti 'sevan9) Some idioms 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset sedma lekclja Posebnl Izrlzl Evo nekoliko idioma (posebnih izraza). my wife is cold.. .an\! money. eighty-nine ('eiti-nain) ninety (nain'ti) 90 Fill In the mIMing word. naroelto ajkula. . I'm very sleepy and it's late. Vi ste vrlo srecni ~to imate urman1nu zenu.8. you use the car 2. mojoj zeni je hladno. fa niksd ne titJlm novine. You are right.. . leit..

The shop is close to the farm.nl urn . I'm afraid (2) I can't come... I can't hear you. april. ali se zatvara tacno U pet 27th LESSON . 'vembe di'semb •. kao i imena dana u nedelji (22. 1m not too hot. You're right. veoma 5i pospan. U decembru re eesto rnraz (vrerne Je testa srnrznuto). OBJA$NJENJA (nastavak) . (2) To be afrsid mole z~iti isto Mo i to be scared (biti uplaien). koji smo pomenuli u 24. .91 mnety-one Cnainti-wAn) ninety-two ('naintHu:) 92 7 8 9 10 11 12 13 14 You're wrong..Na Zalost.2.4. Radnja Ie bhzu farme. Ij. Meseci u godini su: januar. I'm not.5.9.. im'j)I>.Bojim se da neCu moei da docSeml U tom smislu Englezi ga upotrebljavaju i kad Ie posredi gotova tinjenica: I'm afrsid '-'$ deMJ .. . I haven't got a coat and it's snowing. upotrebljava 58 i u izrazu fII1V8f mind.Never mind. You can come on Friday inltead. Imam vaian sastanak. ·db:niu . today is the twenty-fifth and not the twenty-sixth. juni.3.. Na ialost ne mogu (bojim se da ne mogul da dodem. . September. November. Eng/ish.5. Nije vaino. ..• 'Freid da:k. REiENJA ZADATAKA 1.. mart. December. the weather is often fr88Z1f1g. danas je dvadeset peti a ne dvadeset sesti.10.nikad ne obraeaj pafnju".. smrzavam se.. "ne brini $8". .4..'sted. thank you. Ne mogu da lias cujern. .k~ 0' lIousts . a mote OZnaQl\l8ti i taljenje (. . Go to bed. . Dodite blizu vatre.8.'pointmant .4. nile vaino.. Hvala. juli. on je mrtav. februar. doslovno . it's not important.ulI.:awl aep'lembo aIr. •• koul . Come close to the fire. . The months of the year are: January. EXERCISES 1. . klous '" 'faia.. .. (4). FMnch). novembar. I have an important appointment. . . "nije vatno". lekciji (pnmedba 2). She's scared of ghosts and I'm afraid of the dark.12. k.U. mnogo yam je hladno. In December. but it closes at five o'clock exactly. .3. (f) lmena rnase-ci p~u se uvek velikirn potetnim slovom. May. March.• ji. Never mind (3). June. septembar. 'n~v~ maind 'fraidi i.ri ma:~ 'eipti] mei diu:n. April. you're very cold. DlAnBs •. Dna se plasi duhova a ja se plasim mraka. . October. Idl (u krevet) na scavanje. decembar. Neka.No. maj.'wubl>ncu.. ' - 7 8 9 10 11 12 13 14 GreMe.lQnt . I'm freezing. avgust. . U pravu ste. ". February. a pada sneg. nije rm 5uvi!le vruee. dlII. Nemam kaputa. 'fcbru. (3) Glagol to mind. oktobar. . July. . you're very Ileepy.• ·lRouiq.'lai . lekcija) i pridevi koji oznabwaju narQdnost ill jezik (npr. Moiete dccl u petak (umesto toga).11.Nisam. 'fr.2. August.

6.in"nj. 1. Glagoli can i may ne dobiiaju zavrnetak .spava mi se" odgovara englesko I'm sleepy (sanjiv sam). • •••••••••• ** ••• ** •••••••••••••••••••• Dvadeset alma iekdja srece). Ni. - 2. NaSem . br. to be unlucky (nemati sreee. br..).. You know. br. are afraid (III scared) - 5.93 nlnety-thre. You . Ti uvek gresis (nikild nisi u pra". .. 2.. Nil iaJost ne mogu da dodem. ZnaJ. .. 2.. 2 i 3. tuian. Off/te niiB sanjivo..ladno [o] je.biti u pravu: to be wrong . of the wrong. always 2. 2 i 3.ght . on ie u prevu. REENJA 1. 1. are - v. 27. dark.. . u lekciji 21. 3. afraid - can't come. Aazlikujte to be lucky (imati 2Bth LESSON . Come tomorrow 1.be ". biti baksuz) ad happy ('haapi) srscan u smislu . koje srno vee videli u tekstu: I'm hot . - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twel)ty-eighth (28th) Lesson ('twenti eite) REVISION AND NOTES Ponovo proat.h. . you may lalk.ne bltl u pravu. Zapamtite eesto upotrebljavane izraze 5 glagolom to be. br. Posle can i may inflnltlv gubl rel:cu to: I can go. Mi We " I .l.racostan': i unhappy (~n'haapi) - nesre¢an. 26.te: (Prevooite:) S..oATAKA (nastavax) pla~mo mraka. 4.. is not Sletlpy. 6. The child 3.vruCe mi je: she's cold .jte obl. br. 3.. she may. Oodire surra. - 3..e vstno. se . rm . . 24. rnalnti--eri:) ninety-lour Cnainti-k>:) 94 Tran. Never mind. he is' flgllt.. varati se. 4. to. 25.s" u tre¢em lieu jednine: he can.

'm"iJ~n. PRONUNCIATION tum In~.. • again. po~a'je nekog kolegu. On u govoru zameniule bilo mucfl bilo many. foun tu '~f~ 29th LESSON . On prima pozive od Ijudi koji telefoniraju da bi mu ponudili informacije.ina (obim) posla je ogromna. Dejvid ima mnogo posla.u 1.ima mnogo Ijudi. ·a:n.4.mnogo. Podsecamc vas ponovo da jedno ide sa irnsnicom u jednlni. Posto je njegov list dnevni (posto je njegov dnevni list). le~. dioUD lail" h: 'Msiz . lOu'zaut t~ si : !!Iem. There are 8 lot of people .'gen. ~ I like wine but not the wine he gives me: Volim vine (uoptlte) ali ne (ono) vine kOje rm on daje.hajde da blamo! Let's gO. At the office. Ako mole.S.95 ninety-five ('nainti-faiv) ninety-six ('nainti-sike) 96 3. but if he is too busy (4). he has many friends. he goes out to see them.posao. Becau •• his is a dally paper. send. U kancelariji. izlazi da se sretne s njlrna (da ih vidi). Odetle au irvedene imenice koje znate i ako niBte utili engleskl: buslfI8BS CbizniiS) .hajdemol . ziposien.. I'm afraid I'm late ~ bojim se da sam zakasnio.3.. he sends a coIlegue. . He receives calls from people who phone to otter him information..6. poslovl" i b!JsinB$$msn ('biznElsmeen) . 4. Zapamtite lzraze: Never mind ~ nije vazno. (4) Busy ('bizi) znal..Ima mnogo buke. If he can.• mauru 3V wa:k iz hju:dt. Much I many. . . the amount of work is huge. ali ako je suvi!e zaposlen. ~ 'k~I. s lim da glagol mora biti u jednlni iii u mno!inl prama imenici: Them's 8 fot of noise . ri'si:vz k~:lz . mi:! aua frendz O~'"i1s~z . The.i zaozet. a drugo sa imenicom u mnoZini: When 8 man has much maney.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Twenty-ninth (29th) Lesson ('twenti nain9) 1 2 3 4 5 6 Let's (1) meet our friends the Wilsons (2) • ••••• ** •••••••••••••••••••••••••••••• Dvadeset devlta lekdia 2 3 4 5 6 Hajde da se opet sretnemo S na~im prijateljlma Vilsonovima.poslovni eovek. Do you mind if J smoke? ~ dozvoljavate Ii (namate nlsta protiv) da pusirn? I haven't got a coat nemam kaputa...7. ostavkte]. kolil. 'bizi "..1 .(2) Prezime u obliku mootine i sa odredenim clanom oznecava bracni par. David has a lot (3) of work. OBJAINJENJA (1) Let us (konlrakcija: let's) upotrebljava se s glagolom u smislu zapovednog naeina prvog Ilea mnoiine: let us read' . I'm freezing ~ smrzavam se. 5.:II. (3) Vee poznejemo i2raz s lot of .

4. IzgoV8J8 se ..5"' odnosno "iz. 'ju:111~li. 'waifs. mCl.5. posto ne mogu da pornocnicu. 'haU5w~:k ". David usually arrives home about half past six. because they cannot afford (7) a "hel p".ll. 7 U SVOjOj kancelariji. D20un odgovara na 1elefon.5. RE8ENJA ZADATAKA 1. Mi nemamo noves da ove godine kupimo nova kola.·Iil. 13 ali ponekad rad. my wife's book . 'finiiiz .t. 29th LESSON ..11.Qven (namn-sevru ninety-eight j'nainti-eit) 98 7 8 9 10 11 12 13 At her office.U. . . Kad zavrSi. sroca omsz: Zatim obavlja placaju kucnu kucne poslove. bel ikakvog predloga. . EXERCISES 1. kao :§to biva i pri gradenju mnoiine: 'deividz. . priusfltl. dugo (kasno) i stife kuCi tek u devet. OBJMNJENJA (nastavak) (5) Dodatkom apostrofa i . . solju ~aja i Ma Dejvidovu neki l:asopis. Joan types her boss's (5) letters and answers the phone. kAP •• . 2. .knjiga moje !ene. Then she does the housework. .... She finishes her work and starts reading a magazine. 1) nine o'clock.:'. I can come back tomorrow. . David's wife .9. When she finishes. Zll\Iisno od zavr§etka rooi. 'deividz 'din~. Z8tO katemo to go rome (ici kuci) (7} To afford znal:i dopustiti sebi. all i .'~i:n.3.2. 'bosiz (boss's). OeJvidova fens 020un je Mlkretaries.ecretary. is a .•.10. Our neighbours have a huge dog. (6) Home moze znaciti i "ku{:i".1 ~'r. Ako !lte Suyi§e zauzeti. We can't afford a new car this year. mogu da dodem (da 89 vranm) sutra.97 nlnety-. home until (N. she makes a cup of tea and reads a magazine. kuca pisma $vog seta I 8 9 10 11 12 racno vreme. David's wife.4. . veoeru.8..3. Ona radi (same) skraesno kuei u pola jedan. lIa:lo pri'p~i1J . . Oa fcun. . Joan. If you are too busy. 'l<lel1. Na§i susecti imaju ogromnog psa. She only works pan-time.5' gradi se oblik kOjl odgovara nasern prisvojnom pridevu. . so she goes home (6) at half past twelve. skuva Onda Dejvid pocinje obleno da sprema stize ku6i aka pola sedam. 'pa:l taim ' •• ha:f pa:.Dejvidova tena. but lometimes he works late and does not arrl". We can't afford a new car nemamo novca da kupimo nova kola.z". Then she starts preparing David's dinner.:d. ana Z8l1riaY8 svoi poseo i poeinje da eita easopis. .

About half past eight. nema . Jos nije dosao kuci.e. If he's back in time (2). pa Ia ne mogu da eekam. is David in? No. . (21 In time .called . Pite. .. •. I can't wait. .Do videnja..: 1.. He Iin't home yet.4. to. Oanas uzimam auto jednog I'm taking a prijattJlja.na vreme. Bye. moun. reci CU mu. Pete.05" u treeem lieu jednine i sledi mu infinitiv bez PRONUNCIATION <II.fill::!: bRk In raim a..3.5.iltel !tim. . ka-nt welt. mlaimz . Tell him there's a darts match at the pub (1) tonight. .10. David's . Mrs Wilson.. Dejllidoll8 rnajlra se (takot1e) ZOWi i gospods .. Irienel's . Otounin posao nije narotito zsnimljiv. 30th LESSON . . Oh well. defektan. sometimes he works until nine. What time? .Goodbye.lJntil . An'lil.ooes not work. Ako se vrati na vreme. .. ponekad radi do devet.ja Cu.. a "help". D!oun.t. Do vii:!enja. . Joan.IS not very interesting.1~~ pAb tU'na.on Friday.. U koliko sati? . .(. mOlher is . .taeno na vreme.. Thanks. 'fIAfl . . He works . . . .. _ (3) /'/1 ie kontrakcija od buduCeg \lremena I will .t. Joan. omiljena zabava je bacanje strelica (dsrts).Oko pola devet. mtei! .2. On petkom radi do dellf/t SIIti.. Oa Ii ios radi? Da.too.lud'bai pl. Glagol wilt ie . iE! Ii Oejvid ovde? Na zarcst nije. ba' d!oun. E. Hvala. Jolin's . Is he still working? Yes. . .. lng word. Reci mu da je veeeras u pabu takmi~enje u gadanju strelicama. 4. Vilson. job . I'll (3) tell him. thirtieth (30th) Lesson ('Ga:ti:9) 1 2 3 4 5 6 ~ Hello. cannot afford. da:l. I'm afraid not. u predvi~no vreme..99 ninety-nine rnainti-nain} one hundred (wAn hAndred) 100 Fill In the ml.. 5 Oni ne mogu cia plaeaju kucnu pomocokn: 2. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeseta lekclja 2 3 4 5 6 ~ Zdravo. on tilTlB . moj ne rsd! car today' mine They . _ 5. 789~ 789- OBJAANJENJA (11 U "pabu". nine o'clock 1. RElENJA ZADATAKA (rastavak) 3.. ***** •• *•••••••••••••••••••••••••••• *. tipi(:nom engleskom bifeu..

free time. . l' 12 10 Poiuri! - Jos nisam gotov(a). gospodina.101 one hundred ....3. . he is ios ns t8Jefonu. Fill In 1M ml. Are you still waiting to marry a millionaire? He always asks for money and I never have any. her here. Idite do kraja ulice (druma) i skrenite le\lO. . He is always back at nine o'clock. Gospod8 joS niie spremna.. to the end of the road and turn left. wai1 for. go in - still on.. Is your huaband in. Ne moiete uCi. She is still wIlting for you at the station .. Mogu jos da se senm nekollko nemal:klh reti. .. _ II.5. On je wek vrto zauzet i niksd nsma sJob«Jncg vremena.. 3. - 13.net one one hundred and two 102 10 11 12 13 14 Hurry up! . Madam is not YOu can . - 3.. 4.. sir. _ mili_·Dta. rf'memba • fju: EXERCISES 1. Je Ii tu vd muf. .2. 'weitiQ tu 'mcri W:3-:dz:av ·db :m. 13 14 Zar jO! Oekas (otekuje!) da se udaA za milionera? On uvek traii novea a ja ga nikad nemam.ed. ready yet - any. back yet - 4.2. On se uwk vraCa u devet sati..4. 30th LESSON . Ona vas (tel jot! eeka ne stanlcL . on je You can't .4. . Tell him about the match when he comes in.: 1. lng word. Walk. the phone. and never has . M0i9te je prieekati ovae. jet. 5. 1. REIENJA ZADATAKA 1. He is . . . Ona se joS nlje vlatila. Reel mu za utakmicu kad dode (ude). - 2.2n. Mrs WIlSon? . .. Kad d~ (u(3e) testo Je umoran. 2. "P '" '. She isn't . - 5.I'm not ready yet. gospollo Vilson? . KBd S8 vf'Bti j8 Cu ga pita When he tt I will ask him. very . When he comes in he is often tired.-3..5. always - busy - COmes back (in). I can still remember a few words of German..

a moun pije mnogo vade. as well as beer. -a). There are very few English restaurants where they live (N.3.. j't&li~n "AnZ. _ 1. hI kwatl ~:1i.~. Vrlo Ie malo engleskih restorana tame gde ani iive.>:nts. . Dni jedu pirinae s "karijam" i voce . U Engleskoj je poslednjih godina otvoren veliki broj indijskih restorana. mi:lz a: 'kwau ~i:!>. . 'iIJJ!i~ ·re.. da:lil) ". mada D!aun smatra da je vrlo pikantna (vruca).Hello.doslovno .vrsta sosa s petnaestak raznih za¢ina.tOO one hundred and thr_ one hundred anc:l four 104 Thirty-first (31It) LesIon (. Vetina (njih) su iii indijski iii kineskl. . pa i duck. love (Ijubavi).. . u ovom drugom smistu upotreblJBva se uvek u jednini.tl'. Obroci su sasvim jettil'lI i Ima mnogo da sa jade. B posebno piri~u (CUrlY and rice). (3) Verovatno zato !Ito nemaju obraeanje sa .ge:ti fa:st) Ea1tng 1 2 Sometimes. pAbz ~ wei ~z bi~ . but they shut quite •• rly.5. Engleska hrana se moie naci u pabovima. mOllst . Hello. 31st LESSON . (5) Izmedu dlla gla90la. Most of them are either Indian or Chinese. urnesto otekivanog to (za inliniliv). They like Indian food.patak" iii "patka"! (4) Going to sa glagolom izrazava neposrednu buduCnost. You can find English food in pubs.nd rai. Oni vole indlisku hranu.. dragi. David and Joan go out to eat. Englezi mnogo upotrebljavajuizraze ne!nosti kao sto su darling (dragi.. darling.br..iei Cu da kupim" nego . They eat curry and rice (1) and fruit (2) and Joan drinks a lot of . s nesto malo italijenskih. 'ai~ 'indi~n~: tai.. fud 60". IOI1dfru:t. 'ni:~ . Zdravo. . .. . Do you want to go out to a restaurant tonight? 1 Trideset prva lekdja Jelo Oeduel) 2 Ponekad Dejvid i Dtoun izlaze u restoran (da ledu). The meals are quite cheap and there is a lot to eat. koji sa dodaje raznim jelima. kao i pivo.ater. .2..iei eu i kupicu". though Joan finds it very hot. restoran? u 3 4 3 4 5 5 6 7 6 7 I9 89 PRONUNCIATION i:til). love (3).6. 3). eesto se upotrebljava and: ne . 'Ie"i 7. OB.:1..•Kari" (curry) je indijsko nacionalno jelo . ali se ani zatvaraju prilicna rana. Ho600 Ii veceras da iZIc1e§. •.JAiNJENJA (nastavak) OBJAiNJENJA (1) . with a few Italian ones. Ijubavi. Zdrava. - (2) Fruit je "plod' iii "vote".

town .. kllkt. Moj mui plje mnogo piva.. ali nernoj da sa zadrtiS (stanss) da bacaS streuce. . I like him. You . 31st LESSON .5. . lot of . m0id8 suviSe.105 one hundred and fi" one hundrft .l1S. huebllnd Chir'leee.. I¢i ¢u da kupim malo eokolade. . IAv. beer. You can take alther the steak or the fish.: 1. . to go out.lew . . madill mnogo gillami (pravi mnogo bul<8)... Meni IMI on svida. wi.5.. EXERCISES 1. Okay. .. u strelicama bilo je since (pro!le .:z 1a:. bai . wain el OBJIIiNJEMJA (nastavak) (I) Licence 1& dOZllOla (u ovorn slu¢aju za prodaju all<oholnih prea): driving-licence voza~ka dozvola.. MarJs je Irssno.13.~. tu·l1ait. . .ad ahc 10& 10 12 13 No. t.. . naei hranu kao i piCe. Fill In tile mlUlng word. I'll go and buy some chocolate. can find food ~ ~. Yes. . many . 2.. Ispekla sam pe6enje. 1(7711 mnogo restor ana i veeina (njifl) su kineski. 1mB vrto malo kineskfh restorana u mom grsc1u. .most of them - 3. ·I. I .. are . . but don't stop to play darts. are . Ima mnogo turista u L.3.4... No. ..10.II. roust. drinks..3.as well as.2. S. Dobra (da). We're going (4) to eat in. Takmieenje noci). Off-licence je onaj deo "paba" gee se mote kupiti piCe za ku{:nu upotrebu. . ~. 'IfN'Y AUEMJA ZADATAKA .t nait. I've cooked a roast. . . js hoCu de izadem. 11. otiti ¢u da kuptrn malo IIIna u pabu. Chi nasa restaurants in my 1..2. perhaps My drinks a . There . uzeti oilo iniclu iii ribu. There are meny tourists in London. Veei". Juoo ja oila sreda. it is late. 10 11 12 13 - Ne.5. 4) was last night..too much. Va. su Nemci. though he makes a lot of noise. Ne. Motet.4....terday was Wednesday.. i OJ of ·lais.ondonu.. Though want. . Vail. Molflte . The darts match (N. w.. Most of them are German. I'll go and buy (5) some wine at the 0"-1 icence (6).3. . There are restaurants and . . 2. Je§Cemo kod kuee.

~: 'Iai:od U avo/ lekci}. he is not home yet. Wait for him. Suvi!e su skupa. D20un kUlia kod ku6e ako nije suville umorna. ·ru.n one hund. imenica cook zna~i kuvar iii kUIIBI'ICB. 2 3 4 567 8 9 gal. laip~. Upotrebl.8. They're too expensive. ·hAO. 14. "ful ta" •.Nisam gladan.. a'f~:d . 10 11 12 13 14 DIlJAANJENJA (1) To type: kucati na mu.. ~:o:.U.. nisam gladan. 3200 LESSON .a" aka biste imali nekih teAkoea.. Proeltajla Ie s potIBbnom painjem. . ali jesam zedan: hajdemo u pab. (2) To cook zna(:i kuvati (u srnlslu "pripremati iela").11. i. I'm not hungry. daktilograf(kinja). roesfa prvog pomln~n. 'retu·nait. Let's go to a r•• taurant tonight. typewriter ('taipraita): pisata mdina.z~!ld •.107 one hundrecs anc:l . His wife works fuU-time. Da Ii vas muz joli radi? Da. Telefon zvoni. No. ght 108 Thirty-second (32nd) Lesion cea:ti 'sekand) 1 Trldaset druga lekdja Evo nekoliko rsCenics s glagolima nekoliko lekcija: D!oun kuca pisma celo prepodne. IlIm I. PRONUNCIATION • t~r3:nl . . - 3.. Javite se (odgovorite iz poslednjih 1 2 3 4 5- 67 8 9 10 11 12 13 14 Here are some •• ntences with the verbs of the last few lessons: Joan types (1) letters all morning.bz. ri'ii:v:z. ali jeSBm fadan". please. but he only works pan-time. PriCekajte ga. Njegova zena radi puno radno vreme. ali on (sarno) radi skraOeno radno vreme. Joll nije ked kuce. David receives a call from a friend. he's extremely busy.. ik$'lri. Ne.. on je krajnje zauzet. Joan cooks (2) at home if she is not too tired. faun iz ·rioia. . 'pa:t taim. hvala. .. Ne mogu dB kupim (sebi dozvolim) nova kola. Hajdemo u restoran veceras.5.ava se i kao glagol: to pnone telefonirati. (4) Ova 1111 je nagla6eno:. kuk •.. - 1. - 4.. ·a:n.t. Dejvid dobija (telefonski) poztv ad je<lnog prijatelja. iks·pcnsiv. molirn vas. . thanks.. ponavlj8te deo dos8dlJ~jeg gl7ildivs.mli 'bjzi. n~nsiz '" va. ' . (3) Skrateno 00 felsphone. but I am (4) thirsty: let's go to the pub.d and .ev. I ne zaborsvite da se llratite IJIJ . Answer it.. i. typi8f ('taipist).10. U. .7. Is your hUlband still working? Yes. ·wa:ki". The phone (3) is ringing.ini. I can't afford a new car.

. .In. if 1.2. . a meeting Fill In the mIMing word.1011 one hund~ and nlrw one hundfwd and bin 110 EXERCISES 1. always . . nalaziti zadoVOljstva u 33rd LESSON wi~.in February..3. PRONVNCIATION 1. His wife's cooking is e..not !hi rsty. eats restaurant FlERNJA ZADATAU.2. - 3. ..!i. .cellent.. Oni nikad ne jedu u restoranu. 2. going . .S. I'm 1. On jo' ~ka r18 pozlv od svog 4. 4. see David. to drink a beer . . . In eighty-eeven in .. We had better buy a new car.• boa ••• IIi 'Bdila "..4.. do . . They never eat in a rM1aurant.. 5. 2.though .n •.lot to . . . do 09jvkJ8. ....on . U~je engl_keg je eosao keji uzima sarno dao vremenA.alW8YS. . mads niSllffl iedan. . OBJA$NJENJA (1) To enjoy something n&aimu. the old one doesn't work. 3. He .lting for a call from his boss. odlitno kUVB (Kuvanje njegove fane je odIiOno). He is still w. hasa . Popiel) pivo. April. Hafrje dB sVfBtimo . .. always II t9S'C1rIIrIU.is- . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirty-third (33rd) Lelson ('9a:ti 9a:d) • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• TrldaBet traes . ·niu:. which-David works. . go . He is the editor fo-. Learning English is only a p8rt-time job. . rm . . 'misl~ 'ma:zd.twenty-eighth. na rade.and . On wek IIrIS mnogo d8 rsdi u f9brlJsrlJ. lhe and he .pci~ (0: uiillati u netemu. 4.. .3.ka je kod 1cuCe. Her - ne's . kclJa 1 Gospodin Marzden je Oejvidov Aef.2.. . Bolje bi bile da kupimo nova kola.: 1. leta. star.eteen . is . Let's .. . .. .hungry . Njegova fen. . nir. Njen muJ ie IJV8k glsd8fJ f uWlk }tide husband ina . On je urednik novina za koje Dejvid radio 1 of the neWSpaper Mr Mlrsden is David's boss.

dwput ..e) PrisVojniobllci sa apostrofom i I po pravi!u se grade sarno od imanics koje ozna~vaju five biea... Do videnja.Why? I've got a new article about taxation to prepare.. OBJAAtue:NJA lnastavak) (2) Podrazumeva se his father - s job.k·seibn IU pri'p£~. Urednieki :l!:ivot.. .3. .7.once (wllns). ali on Po mi~ljenju njagow fene. and the holidays are better.. Goodbye.. But you always go to the office early and come home late! I can't help it (5). ali (on) radi manja. 'a :tikl . 'ediw lair. . 8 years .111 Ontl hundred ..zna~ . nik u banei I (vraea sa) ku(:i svakog dana u ~est. but he enjoys (1) it very much. ! "U see you tonight. jednodnevni 8910 11 12 13 - I'll be home late tonight. - Za~to? 910 11 - Treba (imam) da spremim nov c!lanak 0 oporezivanju.nd .. In his wife's opinion.5. kao posao a godiAnji odmar je dufi (prazniei su boljl)..'baut . dear. itd. And his wife's life ..:k ..a day's holiday .four times. He is a bank clerk and is home every day at six. ..Ieven Dne hunc:lr. 12 13 - A :l!:ivotnjegove fene . .". en'df"i~. there are too many responsibilities: she never sees him! She prefers her son's job. . ~~: 1If'1'~:% h:a: IAIIZ ••• b. but he works less. - 'p311S~'biJ~ti%. there is a day's holiday (4) called a "Bank Holiday". U Engleskoi dvaput 'godisnje postoji praznik zvani .. db" . . (.D '" him. Njegov posao njje tako dobra platen nje901l09 oca. . B taenije "ja tu niSla ne mogu" iii .. 10. love. ! Videcemo se (videcu tel vereras. '. draga.6.Ita mogu". 8- veteras eu se kasno vratiti kuel.Bankovn] praznik". On Je cino . three (3) Jadanput . ok Id.vorl!: poseo oil godinu dana. peid . His job is not as well paid as his father's (2). in 'lQflI~d twais Q ji •. An editor's life. twice (3) a year. In England.:Ii. Ali ti uvek ides u kanealariju rano i vraca~ se kasno ku(:i' Sta mogu.d and twelve 112 2 3 4 5 6 7 There are many responsibilities in his job.. you know . .. ¢etiri puta .tri puta times. ima (i) preville odgovorno- sti: ona ga nikad ne vi(la! 4 5 6 7 Njoj se vi§e dopada posao njenog sina.Medu njima su imenice koje izra1avsju vrsrnsnsxo !ralanle. u njegovom poslu.. ljubavi.i. ~·pini. 'evri...9.. fa:lId. h~11dca.twice (twais). 15) Doslovno "is ne mogu da pomognem to".11.~... 2 3 Ima mnogo odgovornosti (mnogo) uziva u njemu. 33rd LESSON . ali irna iizuzetaka.iednodnevni praznlk.

. : . His wife'S opinion of him is not very good. ~i:1 st: ju: tu·morou. Dover. _ 1.5. . or that is PRONUNCIATION 1. . ·"'Ariz. Njen muf pije previAe miiljenje. ie neVflfOvstno zanimljiv On Ie IStrazi~. On radi manja nege njegovotacali je pla6en viM. - 3.1'1. He's 2. I've got nothing to do Itred. . 1. . Mi61jenje o.. man's _ 4. Fill In the ml •• lng 1.set eetvrta lekdia . Nemam ~ta da radim umornim). live! tog ~ That " .mine. -2. I'll late .3. 2 Twice 8 -10 nol as well . ima S«JiIttJ (buirano The company .o dobro plan MO mOJo His . Dvapul godi§nie. paid as . this evening. "Star" (zvezda). Njegov /XIS80 nije taJc. Read the exercise twice and say It aloud.!.2. mt idemo u London da posetimo (llidime) moju msjku. .NJA ZADATAKA we go " London . i to me zamara (lini iii tako ie (bar) njeno 3 Her husband drinks too much her opinion..ago\la blna 0 njemu nije naro¢lto dobro.l se kasno vOOer8S.." wo. .. - 4. m·pinj"". 6.. 2 3 Videcemo vas sutra uveOe u pols osam. Her !Ob IS better than mine. be back . The piper for which he works is called the "Star". - to see my . je) u Doveru. _ •. 'nASia... . .113 une hundr.3.4.d and thirt_n EXERCISES ~. . PrO¢itajte vefbu dvaput i izgovorite je glasno.. - 3. . mother. lile is fascinatiI:Jg. ~e works less than his 'ather but is pald more. year. PreduzeCe za kaje on rad... in •••••••• *••• ******** •••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••• * •••••• Thirty-fourth (34th) Lesson ('9a:ti f::rG) 1 2 We'll see you tomorrow night at half-past leven. RI!A. . 4. 1. . he worlls is based . Njen posao je bolji od mega. explorer.5. lu:1 34th LESSON . and it makes me Trld. . List za koji on radi zove .. . .. is .. - 5. Vrafitl.3 tor which 5... job 11.. .

bm·plcinz. nije moja krivica. .. reei eu mu da ste oWe.~:. .. i·Mr. The man to whom she gives the money is her brother.. a sam Z8 _be znaei . You'll meet his son next week. OBJAANJENJA (1) He is coming: progresivno sada6nje vreme ollde ima zna~je budutnosti. I don't want to go home.2. 1. 10 " Ne.• ·m>i&i. tu: 'mAllaz ill I. dodaje se samo apostrof posIe "s".. ja sam Biguran da 6a on doCi. . ~k kome ona daje novae j. '_ksim~m 'peRIIlli ro>:·bi. it is not my fault. rai" 'millits . desel minuta hoda. My mother-in-law is coming next RI_NoIA ZADATAKA Tuelday. He's coming (1) to visit us.. Ne plaea me dovoljno..ixteen 116 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 His wife's spending worries him. Mollm vas izvinite me. EXERCISES 1. Moja k¢j sa uvek !ali da raelim previSe. fa: •.. Necu da idem kuci. . mi:n . Ja t!vim u Herouu. . hu:m .. Gramofon njegovog sina suviSe ie bucan." 'dD. (2) Whom je obhk od who (ko) koji sa upotrebljava peele predloga. a izgovor 58 ne menja: my brotMm' money . .No... My daughter always complains that I work too much.d and fifteen O~ hundred and . ~ bude teiefonirao. 11. . I'll tell him you are here... f~:lt . Upoznaeete njegoyog sina iduee nedelje.. 12 13 mi. The man for whom (2) I work is very mean. 34th LESSON ... jll Ii d .12.. He doesn't pay me enough.2:. ..8. is it far? .41. '~i~it AS.'15 one tlundr.d 'plcia . eovek za koga radlm vrlo je ilikrt (rloban]. I'm sure he'll come.9. about five minutes' (3) walk.4. Please excuse me. (3) Klda sa pri8Vojni oblik pravi od mnof:ine..3.t •.U.. When he phones.. Mogu Ii da podern s vama? Je Ii daleko do stan ice· podzemne zeleznice? oko pet minuta hoda ~hod od pet mlnuta). What is the maximum penalty for bigamy? Two mothers-in-law. ten minutes' walk.'Rk~. . kao i nate sadUnje vreme (on do/lIZi). kO (donde)? .. .•.. njen bra" 3. -4. I live in Harrow. Moja falta dolui idu6eg utorka. Don't worry.No. His son's record-player is much too noisy.No..$. NEt brinit&.t=I •.:. 4 5 6 7 8 9 Trolikovi (troSenje) njegove fene 9a brinu.5. Koja je maksimalna kazna za bigamiju? Ove taste.koga". May I come with you? Is it far to the tube Itation? ... . On dolazi da nas poseti. .novae moje braee" zvocl isto kao i my brother's money "novae mog brata·.

.takmitenje u strelicama (gac1anjustrelicama).by. jednostavno sa stavi ispred nje.On radi od sest do devet). 1. medutim.: lekcija 29. br. Kad u engleskom jedna imenica odreduje drugu.On ima (neSto) malo novca. Ja sam (kud/k8mc) slJllile zauzet da bih ga primiC (video). 3. 30.. 2 i 3 2.0 .fek" He doesn» come until six .. kra. . He has tittle money and few friends . for whom . 4. 33. The woman to . 5. . The person she WQr1<. Trldeset pets lekdja 3.On ima malo (tj. much 5.On ima malo novca i malo prijatelja. 2. tubestaNon 5" 1.extremely tired.Iolenlce. Slicno tome. 5.Idite do kraja puta.broj 31. - har. to see . .. Until. car.***** •••••••••••• *•• *••••*••••••••• Thirty-fifth (35th) Lesson ('ge:ti fife) REVISION AND NOTES Ponovo proC!Hajte oblainl_nj. I am . Please excuse **. br. 2.Ja govorim pomalo nemacki. 3 i 4. br. Not until odgovara nasern . hundred and eight..n 118 Fill In the mIMIng words: To je voln/8 It is a 4. ReMNJA ZADATAKA (nastavak) is i$ -t- 3. Darts match .him. Imtnltke . U znaoonju "maio". Treba razlikovati He has Ifttle money . Stavljajuci neodredeni elan a ispred ovih reci dobijamo znaOenje "ne!to maio" odnosno "nekoliko": I speak a little German .. 34.NaAe "do" u prostornom 2naeenju prevodi se sa to: Go to the end of the road ..3. br. . upotrebice se to (He works from six to nine . s~ .Zamenica you mob imati i bezllcno znaeenje: You can find some good restaurants in London U Londonu se mogu naci dobri restorani.l'm . . talking is not to . two hours' .Videli sma da se much upotrebljava uz imenice u jednini. '" . U vremenskom znacenju prevodima ga sa until (iii till): He works until mne o'clock On radi do devet sati. nedovoljno) nOVeRi He has 8 little money . drive . lzl'llzl UI kolll:lnu.Ja znam nekoliko reci !!panski. U2 imenice u jednini upotrebljava sa little a uz imeniee u mnofini few (fju:). . listaning - tne editor.. U kombinaciji sa from (od)..nje sam umorsn me. tena kojo) 0rtlI govori ne SfiJla je.On dolazi tek u ~st. many uz imenice u mnotini. Motim vas iZVinite me. . Osobs ZS {(oiu ons radi }sste (gJavni) urednik..4.. a da se i jedno i drugo mogu zameniti izrazom a lot of.. You never knownikad se ne zna.s . oa ovs 98tll automobilom.. 35th LESSON . BezJll:no "you". a takode i u iskazivanju mmuta (Iekeija XXI). . know a few words of Spanish .2 whom too busy .

.rooe: popuniti ssms od st/b9. Talco Ce SIJ &W1 . please mol-im vas javite Th8 postman (.30 i g08podin Marzden otvara vrata i poziva ih da ulfu. ~ SlJ j fIB Molim vas.gramofon (doslovno "sviraf ploea"). . Telefon zvoni. Oni stifu u 7. pazita: izme<1uwhisky bottle (flata za \liski) i a bottle of whisky (flaAa \liskija) razlika nije mala! His job .119 one hundred .m .1. They arrlvI at . ~'r. .Poitar dolazi Uzmite malo voea PwIe ovfh tridtJset pst Jekcij8. Nsmojltl lJIJf'fm. 'sitig lu. d~.(1) StiCno kao u naAem jeziku. kog dans clsti ..drugog tmMtI '.11Ib811O" i nedovoljno IWCizno. What will (1) you have to drink? • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trideslt ieata 'Ikclia .stanica podzemne feleznice.z prvih ptJdt/MIt ItJkcijs). kIIds 6Bi9 PIIrslell'lO vWbatf f IlO\'O gllldlllO i OlIO .. glagol will mo!e da irna zn&tenje "htati" a mole biti i pcmcem gl8901 Z8 gr8denia budu{:eg 36th LESSON .Ali u klJtJnijim /ekcljsma.~d~nz. record player .. lekcijs ntIdiIlje.Sti u Jconstni UflP9h. od 50. Th...poustmen) dvaput dnevno. ven thirty and Mr Marsden opens the door and invite. answer it. - 3. 2 3Dejvid i Dfoun idu kod Marzdenovih na ~u. ·DI&.nc:1 nineteen one hundrttd . Come (N. IMve some fruit - comes twics II day .e bBz sumn.is f'BStBurant is quits shBap sa.s bBtfflr paid than his son's plaCen nego posao njegovog slna Njego\l posao js bolje je dosta jeftin.e is mtl6timi(1no ~ . ~ta felite (ita (:ete uzeti) za pi6e? OIl. 5.ldNJENJA PRONUNClA nON l. Ulfite u dnevnu sobu i sedite. mads 6Bmo vam ..i~ .rsdens' for dinner. 1) into the Bitting-room and sit down. jssts Ii udovoljni onim Ito slfll"llJlJtili? VaJIII znsn. bpamtlte Ivaze: Go and buy some win8.nll in'vaits. Ovaj restoran The phone is ringing. t1fIIto 110110. them in. please malo vina.. 'oupa"!' 0. idite da kupite ..net twenty 120 .we naulieno (pogotol/V U vnNTI8 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirty-sixth (36th) Lesion C9a:ti siks9) 1 2 3David and Joan are going to the M.

So do we. - U. lad and cheese... I [a. please. The They eat soup. ako smem.. Oni jedu voenu salatu i sir. Wi" )IOu help me? pomognete)? (2) U SAD i u Irskoj pi§e 59 whiskey.llfke whi~ky. - ~!~di:' sez. Ns zsborsVlj8}te dB pro~itlJte txojeve strans i lekcija.suv" uooste. (N. ~ta ¢at ti. But David doesn't Veoma ste sret:ni Ate irnate kuvaricu.. . u:V%. D!oun? Seri." dral. Nastaje zbunjeno (nelagodno) c':utanje.i..8. a ina¢e zn~i . 1) Mrs Marwden joins them. "Vlamn" 59 kate wet.veeera je sprernna. (3~ Dry je ovde upo~rebljeno 1.I smiSiu "nezaslacJen' (0 picu). wgl w! [ ju: h. 56 7 8 9 A 'harry. ." They go into the dining~room.. downlta'rs and The cook comes in and says: "Dinner is ready. On sluii piea i svi sedaju. fruit . sou duo IIi '" ~:n. .. 'di~ iz 'redl '" 'da1nilJ . Mrs M. You see. SUpU. gospodo Marz~ den .121 one hundred and twenty-one one hundred and twenty-two 122 4- A whisky have? (2) for me...We moun. So does David . Da. Dry (3).5. meal is excellent. earn enough So do I (4). 10 11 12 13 14 - You're very lucky to have a cook.I rm. what will you 4- Za mana viski. !lind dtOJII2 Oem. lamb.m. Suv tne sladak). I Oelvld IloCete Ii mi pom0c5i (da mi ". drinks comes and 6 7 8 9 10 11 12 13 14 alienee. I have so little time to cook. .eg sprats) i pridruzuje im se. }agnjetinu... Joan. molim vas. imam take malo vremene za kuvanje. 'ml. lli:p '-m fru:t . He serves the they all sit down.. bn'bIBro$t '&ai]~IIZ: :_ .) $0 do I (doslovno . h ml:1 Iz "kp]cnt ." Oni odlaze u trpezariiu.says Joan. 'wi$k'. There is an embllrrassed Have a brandy OBJASNJENJA. I~ end Ci'z -10 12. Ve¢!!ra (obrok) je odliOna.. money. Uzmite jedan brendi ka1e gospodin Marzden. Yes.i ja (takode). so .Ja votim viski. pa ." 11% •••• ~. _(. Kuvarica ulazi i kaie: . Ali Dejvid ne zaraduje dovoljno novea. 5if I may. says Mr Mlrwden...4. G05poda Marzdan silazi (s gorn.. Vidite.. 36th LESSON .tako tinim is") -.rwden . _ 1. -:. '!eri . (nastavak) vremena. kAmz dal"~ st_.

. .. Ona silszi $ gom.g $pf'St6 i ului Sit .2. Ja 1. . Go in .5. follow you.1Bdno) SIJIIQ belo viflO. the 2. II» . ... ana slutl veOaI'u tai!no u osam. AI' '~mil] kNl foud . y .•. - 3. .. Os vidim. Into . . and invites . U<1ite 5. There is so much to do and so little time. to drink? A ..poka!ite mi put poka!ite mi kako Ie ide. . money do you earn? . the She . Udlte i eedite. "_NolA ZADATAKA . Are you on foot? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset seclma lekclja Obalveitenja 12Motete Ii mi reCi kako sa ide do Britanskog muzeja? Mmm .•.dry white wine . .... moIim ~. 'britiil mju·zi~m. 3.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• thirty-seventh (37th) Lesson Cae: ti 'sevan9) 01rectlol1l 1Can you tell (1) me the way to the BrItish Mu. Yes.2.. OO(flte I prklrtd:ita MIll •.them ... He ..into dining.. Fill In the milling wordl: 1. KollkD nova zar~uiate? . .one hundr~ and twenty-tuu~ 124 EXERCISES 1. What please.sitting-room . .. moI/m vaG. . Oa.3.3. . Idate Ii (jeste Ii) pe&ice? 2- OIoIAtNJeNJA PRONUNCIADON 1..2. What will you have to drink? . . . 5.come in.. .Ilaw .4. On otvsra vratB I pozJ\Is Ih dB l. Tell fT1B 37th LESSON .. . wei ...4. let me see. Ima totiko da sa uradi 8 tako malo vremana. ... . .. . .. Come . um? Mmm .. Uditfl... . u tlnevnu 9Obu.. -room.. 5«Jit9.. She serves dinner at eight exactly.I will. Come and join us. . let mi: Ii:.. will .. . a odatle i "r!ll:i". How much .. tu HIS prtItiti.. ... !lte 6ete da pijete? . ..down.....5. comes downstail1l .. . ... opens the door . u ftpBZ8riju.- 1. pleaee.Jt1u. .3. Come in and sit down. to . SIS dele uzeti ZlI piCe? (. (1) To filiI ima osnovno znal:enje "priCatl".. and comes . . you '.

'mA~ . Perhaps it's becaute I don't drink enough. . 'bfu imzbsei. just opposite is Bloomsbury Street. Go down there and it's on your right. Sicfite tame i to (muzejJ je s 'late desne strane. 'eksfad ~tri:t.elf.1iteuz tering Kros Roud i krenite (uzmite) Saftsberi Avenijom. . ~v keik. otegluti poluQlas (e:) koji sa I:uie i kod naB pri zamuckivanju ill odugo'JIal:anju u govoru.. tako je (to je to).Sorry.:S!i..12. then it's. . say that again? Just opposite. . but have one your. .. tal:no preko puta.7.ri 'ev. that's it.That's okay. posle §estog komada torte): Tome. . Thanks very much. you've got Bloomsbury Street. Dolazite do ulice Nju Oksford. I am. . I hocu. rnislirn. To je naprosto (dobra) sreea.Izvinite. 'b :flsb.Nema na eemu Uzmi jo§ jed no pivo. Mozda je to zato !lto ne pijem doVOljno. cnda je to. Er (2).. ti si profdrljlvac. ka:nt mi s. 910 11 - Have another beer. sik. 34 5 67 89- Da.4.. you are a glutton. . 37th LESSON .9•• 'n. 12 13 14 - (Majka svom slnu. It's just good luck. hm . . da li biste to ponovili (recite to ponovo)? Tal':no preko puta vam je (imate) uliea Blumzberi. . just opposite. .Ne zelim (jed no). I think. 'a. . You come to New Oxford Street. go up Charing Cross Road and take Shaftsbury Avenue.~ hi •.Well. Jako sam zedan.125 one hundr. Hm . I will. Hvala veliko. (onda) poe. I'm very thirsty. Da. .. 'gl~t~n.a pi:..S.11. ~: '" diA~t 'QJ>~it ai ei~k.10. ali uzmi (jedno) sam. 10 11 - Proidrljlvac A glutton 12 13 14 (A mother to her son. How can you eat so much? I don't know. taeno preko puta je ullca Blumzberi.cl and twenty-fiV40 one hundr~ and twenty-six 126 34 S 67 8- Yes. OBJAiNJENJA (naslavak] (2) Er ovde oznafaY8.niu:.I don't want one. .You're always thirsty.. after the sixth piece of cake): Tom. er.Dobro. Ne rnozete ga promaAiti. . Kako moze§ da jedes toliko? Ne znam. onaj ist. You can't miss it. Yes. . . . ~ Ti si uvek zedan.

. get lost word.. mINing 1. ToIik8 • Jeste Ii pelBk Are you . but I think • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeset osma lekclja U pabu 1 . Imam sreee..son C9a:ti eit9) At the Pub 1 23David and Pete are playing darts. 3. Ilxtyt' perhllPi you're right. Iud piit . - 110 much noise - is going to. No. - museum. that's not true. .S. we" ~ 38th LESSON . I can't hear.one hundred and twenty . 3 _:.. .. Turn left at the end of the road. Go up thill - . . ali mislim da si ti bolji. on toot - the way to In. street and it's your 1. to nije istina. Pite.. . i to je s toaAe le. you're better. nikad ne zall..""t. Oh.In. 'klous~ 111111 . Podit~ uz ovu ulicu.. .<1. - 2. bed. . . on left. . ho6ete Ii to cia ponovite? Ne eujem..2. that he put do mtJZf1/a? ... 3.. lght 128 EXERCISES 1. 5.. ".. PIlONUNCUTlON 2. Skrenite lavo na kraju puts... It's only a twenty minutes' walk to Oxford Street... PO(lite ptvom ulicom nadesno.6.. FlU In . Po1uri..4. lzvinite. dobra.. He is B good pfayer.I. Opposite the church you can see the school. kolifT18? or . ? . .. Mokte Ii mi pokMBfi Can you . Don't miss the train.Dejlfid i Pit bacaju (igraju) strelice.Ne.t. on dobfo igra. ou '$ik~ti. 1. Pete.: .. Take the first street on the right. Oho. .. me.3. . Sorry. . . Hurry up. a car? 5.. .. . dobro) a well pr~og (dobro)...Ja sam dobar. . '!a:t '....2. - 3... . Preko pula crl<ve mo!ete videti alcohol.. he pfaY' On je dobar igrat.5.e strafle.Jtam. 2 . REilNJA ZADATAKA There is 2. §ezdesetl Maida si u pravu. . tIIIl - never . u .. Nemoj da propUS11i (da 11 pobegne) voz. ·beta. I'm good (1).e blJluJ ds on ide ds 6P6W1. tru.. OBJAtNJENJA (1) Podsetimo se da je good pridev (dobar.. -. ~ 3. the . I'm lucky - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirty-eighth (38th) La. say that . .. I ..' iii ..t.

pua 'fa :jlg.n1all. happiest . bille. pametniji.nalblal. Blizak.primiti. To nije opravdanje. But you can buy the drinks.. Kod pridsva sa zavrsetkom na slovo y. That's no excuse. .. blila. closer . hi:% we :5.9. . more intelligent. happier sreeniji. one se gubi. Anyway.bjevimB) . 12 13 14 Ovo je naibotji put do muzeja (da se ide do muzeja).. richer.Da. 9 10 11 12 13 14 Pete is richer than David. Yes.bllii. 'klouse than . 'billO . OBJMNJENJA (nastavak) Za prldeve od trl i vioo slogova ne upotrebljsvsju sa nastavc'. Pit ie bogatiji od Dejvida.s). . pobeduiem uvek. 1400151 (we:st) .blizak. Komparatlv (drugi Stepan pore4enja) od ve6ine jednosfo!nih 1 dvosloinih pridsva gradi 58 dodavanjemnastavka-er (rich . dobar.Yes. pridelli OBJAANJENJA (nastavak) _ (2) Close .129 one hundred end twenty-nine one hundr. 67- Da. Gore mu je. 'h~pi •. but I'm more intelligent. najbolji: bad (baed). gladaj.areCan.I want to wln. ono aw pretvara u i: happy .debar. 'ri~t. I'm bigger than you. better. najbolji. How is your poor father? .. closer. Kako je vas jadni otae? Oa. najblizi.13. .richer). bojim sa. . bOlji. sa- nastBvak -est: JZgOVSfS/e Ii uvek iesoo i snaino sug~s$nike? 38th LESSON . Moze~ da vidi$ odavde. . richest: good. ali ia sam pametnlji. a most (naiviie) za superlstiv. Sta feliA? - Zelim da pobedim. Za superlativ (treCi stBpen poredenja) dodaje clOStJ$t . Posle komparativa (ne i u drugim sh. pobediti. (3) ro win: dobiti. bogatiji. but I'm short-llghted. ali ia sam kratkovid. me : in'!cl:od~nt.:_10. S. most intelligent. bolji. You can see from here.• 'ri~. bli~i si nego ia.najsrecniji. I'm afraid. Bogatiji si nego ja. 'eniwet ••• win.11. ali Dejvid ie sreCniji. I don't always win (3).. I9 10 11 - U redu. ali ne narocito dobro. Close.He's worse (4).d and thirty 130 45678- Hey. bog at. . better. You're richer than me. Ja sam krupnlj' nego ti. nego sa isprad pridellB stavi mDr9 (vile) za komparativ. najpametniji. best. closest: rich. but David is happier. bli!i. . aka 58 pridev vet zavrsavao siovom e. 'klDIlsast . bttst .Yes. gorl. Alright. U svakom slufaju. (tI) Kao i u veelni jezika.zaradlf i od to receive (n'sl:v) odnosno to get .11890' sa We _ .. look. najgorl.7. Geed. ne Ali mof:e~ da nas l':asti~ plcsrn (kupi! pica). bai . but not very well. Razlikujte g8 ad to earn .. - 6. This is the best way to go to the museum. What do you want? . iks'kju:s. 1400/58 (wa . "dobar"' i "rdav" imaju nepravilno pored8rlje. najbogatiji. you're closer (2) than me. 45- Hai.

. .3.. I'm short-lighted.9 bogstiji. Na... student.happier. the class. Fill In the ml . He .. 39th LESSON . He is .4..Much better. 1 London je V9ti cd Pariza ali manji od Njujorka. Kratkovict sam. Jadna Icterka? ..2. .. . Nemam novas i nemsm problsmtJ. the . Kako je Ya6e .. TI'le bee1 . . She earns more money than her flther.. . .no. He always wins when we play poker. your stomach.in 3.NoIA n)8n otac. I'm afnld I can't see.. . richer .maller than New York. 3. ZADAT4KA Your eyes ... '" but she is .. On. " 1. 1. He &JD8t ne mogu de IIkllm..Mnogo boIje. hundred . 5. .2. lng word.5. Vale oei su ~ ad vtt68g stomaka.5. no . _ . . . ali 0118je BrBCnija. I've got money and .131 one hundred and thirty~ne 0.5.win.worst .. the match 2. . On U\IIIk doblja kad igramo poker. How is your poor daughter? . 1.01111 Zilra4uje novca nego -me . .nd thirty-two 132 EXERCISES 1. problems.. We've got no money at all.' . are bigger than. On js nsjgofi lIttInik u lWnIdu.2. . . _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Thirty-ninth (39th) Lellon C9a:ti naine) London •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Trldeaet deveta lekclja 1 London London is larger than Paris but . . Mi uoplte nemamo novca. ". .. player will . is . .bolji iurat Ce doblfi met..3. .

nl<>1 ••• nt •.bai fen. koja js Isto tako va!na kao i Berza u Parizu. " niu: 'j. .7.i~ " . In fact. Tu nalazite Vest End (Zapadni kraj) sa njegovim pozori~tima i Siti.3. oba . 'In .lsou 6i 'ouldest ..1""..12.'lelS . .-.. 'sm~:I. hauzlz ~~ ". .133 one hundred and lhirty-ttv. 'sit] ". .. fai'n ..kotlond ". ..d 2 3 4 5 6 7 8 lind thirty-four 134 2 3 4 5 6 7 8' 9 10 11 There are more than eight million inhabitants in Greater London (1). Ufi (unutrainji) London je manji.. Na primer. naziva sa london zajedno sa PRONUNCIATION L 'Ia:db ." m&o< 8. 'evri .6. Skora u svakoj ullci ima poneka divna crkva. which (2) is the financial centre of England. ali u mnoflni Zllueno. 'biu :tiful ~~:~ :~f. 0" hund..unt . a sa who (whom) kaOa 59 octnOSI na 'jude...nd weila tu'KcIlOl. it is the bell and not the clock which is called Big Ben. . Q:YYI:'1) .jima.. Among the places of Interest to see are 9 10 11 12 13 14 Trafllgar Square. The most important part of the City is the Stock Exchange. Ima preko osam miliona stanovnika na !iirem pOdru6ju Londona. the Lord Mayor of London is mayor of the City only. Najv&tnjji dec Sitija je . Inner London is Imaller. . (3) ChriStopherWren (1632-1723).... ..'da~n. To je uJedno (takode) I najstariji deo Londona. ·peri•.IC.5" izgovaraju se 39th LESSON .• bnnz la.. . skw'Q. . - (2) Odnosnu l8IT1enicu"koji" prevodimo sa which (iii that') kad je ret o stvarima. westend . tro'fo. sa svojom kolonijom golubova i cetiri bronzana lava. '61. zvono je 10 koje S8 zove Big 8en.11.n ~i'zai~d.4. ~ •. and the Ho~ (4) of Parliament and Big Ben. It is also the oldest part of London and still has some ancient traditions. more than the population of Scotland and Wales together.1. (4) House se izgovora haus. .. 12 13 14 with its ~onyof pigeons and four bronze lions. fekt . U stvari.. For example.. ." bel..n. :l'lei. p~pj . viSe nego (sto iznosi) stanovnlstvo Skotske i Velsa zajedno. 'lxudan. which is as imponant as the Bourse in Paris.-ceindt. . i jos ima neke stare tradicije.10.nz ov '. kol.. 'ein!ont tr. a ne ~ovnik. Medu znatajnim (zanimljivimj mestima kOja treba yideti jeste i Trafalgar skYer. OBJMNJENJA (1) Gf8IlttJr London ("veti London") prigradskim nase. often deelgned by Wren (3). stek ik. i. . .Berza. . .5. 'hauziz.:k. cesto je nilhov projektant Ren. Pavia posle londonskog poiara 1666..14.... Here you find the "West End" with its theatres and the City.. . koji je finansijski centar Engieske. ""lbnz .:bment. there is a beautiful church. ..13. arhitekta koji je rekonstruisao katedralu SV.'zempl '" lo:d me~ . 'c. in'l'p".9. londonski lordmer je sarno gradonacelnik Sitija. 'milisn ill'haebit.. .nts in 'greit .. Coven. In almost every street. i Domovi panarnema i Big Ben (Veliki Ben).

. je (ta kojll 18) najteta. marvelously. 4. Which do you want? . Ova retenice. . wants " .. Koji je zsnim/jlviji....3.5. Ona je bibliotekarka ne 1.4. Which is the most be.or. kame ...ica.? .135 one hundred and thirty-fi_ one hundred and thirty-six 136 EXERCISES 1. Vsd je kssno. to.... to London with .. not a aecretary. 2. ... London iii Edinburg? .4. . " . had better leavealnI8dy late. Which is more .2. .. Mi imsmo prijsltlljB kojl dlvno wi... Koja Ie najlepia crkva u Londonu? ..3. . It's . ... .. .. veselje: merry - vesec)...2. govorite The man 2.. .4. .5.... ntence which is the most difficult.the piano. .. .talking. We now.to oome . She is a Hbrlirian. . REIENJA ZADATAKA 3. It is this . Who . you are is an ex-minister. plays .... 5. lmamo kafu iii caj. Your brother-in-law and his friend are arriving together.utiful church in London? . We have a '" . Fill In the milling 1. wordI: je bMI minis.3. interesting. . ... We have coffee or tea. Sta (koje) vi !elite? . Ko ho6e dB podB (dodtI) u London S fIIIfflB? .. . friend who .5. London " Edinburgh? at i njegov prijatelj ati!u Z8jedno. to whom . The more thfl merrier: Mo \li~ to bolle (doslovno. 8110 bi boIje dB podBmo SBCIs.. T~ ' 1. kimr.

ali mogu da razumem sasvim dobro. . Can't you do better than that? This 18I50n is more Interesting than the first one. Koliko je daleko od Londona do Edinburga? On ne6e da razg_ovara s tobom. 40th LESSON .nj Dejvid (to ne cini).. Neither do I ..11..) Izvinite.7.. tu "ednb.. . Ja ne volim repu (cveklu). Nat par "nj . . Make yourseH at home. You look (1) tired. To look for znaCi "uaiiti".Da.4. (2) Neith8r . 'bi:' tru n '" ·naiO::. Have a drink. say that again. Razljkujte: He I18nts (W:M1ts) to riisd -:. What will you have? Can you tell (N.. . ·sm~:la.nlli Anda'suend. a·lIen. iii" se kale either ('ai~a) . 'Ia:dh . Monm vas ucSite. Can you come back RdENJA %ADATAKA on na mtoet nije tu (unutra). 'sloua .Iower. . recite to ponovo.. Please speak a tittle .. No.nj ja (to ne cinjm). . How far is it from London to Edinburgh? He won't (3) speak to you. Molim vas govorite malo sporije.. or. . PRONUNCIATION 1. (U~inite sebe kod kuCe. Popijte neAto (UZmite pi6e). I can't speak English fluently yet.9.12. neither (2) do I. Ja jos ne mogu teeno da govorim engleski. Please come in. ni ja. He won't (wount) r9IId . taun 'senta. - 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14 Mogu Ii vam pomoei? ..On !eli de cit8. 3) me the way to the town centre? London is larger than Paris but . . -~o.maller than New York. This meal looks nioe: Ovaj obrok Iepo izgleda. Izgledate umorni.137 one hundred and thir1y-_n one hundred and thir1y-e1ght 138 Fortieth (40th) Lellon Cf~:ti:e) Useful expressions 1 Cetrdeseta Kortsnl IzrUI 2 3 lekclla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Can I help you? . gaepodlne..Pooleda] kutu. .. 2. I'm looking for. . he's in a bad mood.. I'm afraid he's not in. Zar 08 umeS bolje (08 znas da u~inis bolje od toga)? Ova lekcija ie zanimljivija ad prve. "iii . " Please sit down. Sta telite? Motete Ii mi pokazati put do centra grada? London je veei od Pariza ali manji od Njujorka. sedite. EXERCISES 1. sir.Yes.. I don't like beetroot. ka:nt.ni. U prvom znaeenju trllli predloq at: Look at the house . Na. nj"prevodi Be sa neither.. Sorry.nj Olon ni Piter !'Ie govore francuski. ·I\u::.Ne. nor: Neither John nor Peter sptISks Fnmch . . ia tr!liim . "lukiq. 2. neraspolozsn je (u rdavom je raspo!ofenju). O~NJA (1) To look mote da znaci "gledati" j "izgledatj". hau fa: . Molete Ii ponovo 1. . Ose6ajte se kao kod svoje kuee.14. (3) Won't je kontrakcija oct will not.tand quite well. neither dOBS Oavid . wount bed mu:d.. Hvala.On nate de ci1&. Thanks.13. but I can under.5.8. Molim vas.

turday.. eat Napmtiv... (nastavak) 1. ..I've got a bite! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset prva 'ekcl)a Utpeh 2 1 3 Pit i Dejv pecaju..k'ses. . WIllI'. .. . I like Turkish coffee.too much . .. . - Is it a trout? Ow.. . mother' •..3..no Gennan.. au ••. deiv .:.1.5.opposite . .. I . 4. Ni js. don't .in . . to my REUNJA ZADATAKA.3... . .drl_. On 00&10 idfI koIimII (vozi) nil poMO. Ja voIim wr. l8Iim dtI id8m u Grt1ku u ssptembru. Pete.. lJauaIly .139 one hundred and thirty-nine one hundred and forty 140 tomorrow? .Grize! (Imam ujed!) Dejv.So do I.2. September. Pit: .•. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-fll'lt (4111) 1..ftuently .to .. Na taJost.Z. to work. 2. don·t want . 41st LESSON .Jao. dol...4. .. . 5. . traut. Ona (JOtIOfi tea'Io 8I'I(}/tIIJk/ ali nirnaJo (ne govoriJ nemsCki.Je Ii pastrmka? Pit: .I ja. we are for dinner. nema "--UI za IUbotU.•. . .. She .. there are no 1Ickets for S. mi idemo kod moje msjk8 fill lIfIteru. Unfortunately.18on Success 1 Pete and Dave are ftshing: Pete. . .ku kafu.5. . .going . ldemo dII poeetlmo Pita.. 'in_nt.. How far from here does he live? dII dodIIte lutra? ~ 3. to go . 3. Unfortunately ..enough .. you eat . .. bait. . .II. no! It's a wasp! PRONUNClATlON . speaks English but . ti j«JBI SUYIIe. 0$1 To js zoljal 2 3 Dave. We're going to see Pete. he .Neither. . . Koliko daleko ~ on flvi? Fill In the mIMIng words: 1.3.. I .. . JtI ne jtJdBm dotOljno. NIl lsJost.. Greece ... . It's the . 'riAiQ•.. .

bless us and keep (2)us all alive. draga. . vee .Of course. za rBZliku od to lockne trui pradlog at. 'Jaibrori..:F ~ 12 13 \ .t . People are reading. 5 6 7 8 9 10 11 - Heavenly Father. Kratke su i lako C6te ih z.4. .» bl••.9.pamtiti.nJi fa:. 'pulouv •. posto je (citava) mitja (mile) izme~u prvog i poslednjeg slova. Mr Williams.Please drink your tea. . You can keep it.. 'sbti~ pr£Q. pijte (svoj) taj..:J '" 'mist. Cutite (budite tihi) u biblioteci. 'he. . bi'ka. (2) Znarno gla90l to keep. .~r. . dok se veliki (:asovnik Veibejte se pona'lljBjuei Z8 seoo svaku od gomje tetiri prltice. 'I~gg. ·wili~mz. 7 8 9 10 11 NebeSki oee. What is the longest word in English? _ I don't know. Koja je najdu!a ree! u engleskom? ..gladali televiziju. . cu1Bli. "Smiles". Imanica watch zna(:i "l:asovnik" (ru(:ni iii dfepni. gospodine Vilijems. 41st LESSON zove clOck). OBJAiNJfNJA (1) To watch zl'l86i gledati. G.7.Molim vas.BecaUie Mummy says you drink like a fish! A Scottish prayer 4 NevinOit Devoje!ica: . my dear. v.Ne znam. . and there's only eno~h for five.11. I don't want this old pullover. . 12 13 ~ ~N'" (NaIGlI fu::tl ~ AU r.8 eit. i·llAf.6. "Smiles" (osmesi). Ali zasto? Devoje!ica: . . Keep quiet in the library.bili miran. There are eight of us for dinner. Ne felim ovaj stari puJover. blagoslovt nas i odrfavaj nas sve u fi~otu. posmatrati. ..141 one hundrH and forty-one one hundrH and forty-two 142 Innocence 4 5 6 Little girl. g. . M r Williams. To keep aliveodrtavali u tivolu: to keep quiet .13. Ljudi e!itaju.lato ~to mama kale da vi pijete kao riba (kao smuk)! §. Ima nas osmoro na veteri. smailz . To watch h31evision . mail bi'twicn. ·kwai. Vilijems: .U.(:wati" iii "zadrtati".10.Naravno.. Mofete ga zadrzatt. beceuae there is a mile between the first and the last I. a (hrane) ima dovoljno same za pet..• 'Iaiv. I want to watch (1) you.z 'mxmi sez.kotska molltv.st. Hocu da vas posmatram. But why? Little girl.

inlenj. MoUrn WI budlte tihi. . the rest.left.et druga lekclla She comes downstsirs: ona silazi niz stepenice (prema nama): she goes downstsirs: ona silazi (odlazi dole. 101 je fiv. 1. 1. 3.3. Koja . s raznim dodacima. ali to come (d06i) nekada to go (i6i). .know thE: keep .. zavisno od toga da Ii je kretanje prema govorniku iii u suprotnom smeru od njega.i? . . Idi u knjiiaru i kupi mi novi Grillo" roman. - Forty-second (42nd) Lesson REVISION AND NOTES Ponovo pr~ta'" obl. ng wordt: 1. Never " ".. What . 2: 40. English? I ._N.. She works in a library outalde London. 2.4. One redi u )ednoi blblloteci i%V8n Londona. Nama dovoljno hrane Z8 lve nas. na umu): dr/ile levu slfBnu.3. . 2 i 4: 39. . When . ¢uveni sllkar.. R.. br.drive 5. .. Greene. . br. 42nd LESSON . .. . To come i to go. There isn't enough food tor all of us. Fill In the m. Za istu vrstu kretanja upotrebieamo nekada Cetrde. Ksd vozite u Engleskoj. . the famous painter. .143 one hundred and forty-three one hundred and forty-. me five. is I18jduls is the ret u engltJlkOm? word Ja Z1IBITI I18jkf'/lCu. dok mi ostajemo gore). 1 i 4. . you must remember: . booksllop and buy 5. you . Oaffe mi pet (komsda). Please keep quiet...4.4. 8811 it mind. Give .. in . previte je galame. 38.2.II. br. . . . On ne mole to da prods. . Come in (udite) reel Cemo onome ko kuca na naAa vrata.5. How many kilometers are there in a mile? .keep..me the. He can't new novel by . Stebz. You can . . Nije valno. there is too much noise..longest shortest. is still alive... 3. 4.JA %ADATAKA 1. Stubbs.2.: lekcija 36. a Go in ako smo zajedno s njim izvan prostorije u koju treba u6i. mofBte pamtiti (imat. MobIte ZlKidati OSI8I8k. Kollko kilometera ima u )ednaj mll. br. Go to the . .2.our· 144 EXERCISES 1. 2. in England.

come down . Don't tell my father . She's coming (ne com . Pr. What will you have? 6. Dna dotazl u utorak. nesto).Meni se ne svicSaova] film. he goes into the house (on ulazi u ku~u). 5. On ie bogatiii nego ja. 3. come back . obavezno traii predlog to: He tells me that . says. say that again . i uMi sa na greskama. Slo!enl gl.Muzej ie s vase desne strane. (mail) . ali [a sam sreeniji.45 kg 0. The museum is on your right . Moiete Ii mi pokazati put do Renove crkve? 4. London is the largest city (town) in England.56 litara 0. N. Nemoite gledati u prevocl pre nego sto sami pokusate..iza~i.gledati (nekoga.40 hektara Icre ('eika) - 6. Prevod 1. glagol treba zapamtiti da Ii u datom znarenju traii pradlog i koji. U koliko sati? U l:etvrt do devet. 5. hundr. 1.si~i..ve.Recite mu istinu. . Koliko (tu) ima stanovnika? 5. Big Ben je najbolji spomenik. ali He pays to me that .tt nl engl •• kI (pismeno priilkom ponavljanja). Can you tell me the way to Wren's Church? 4. /'1/ answer the telephone .ia ~u se javiti (ocIgovoriti) na telefon. What time? At a quarter to nine. Medu naizanimljivijima.lx 146 Into odgovara nasern "u" sa akuzativom: he's in the house (on je u ku~i). come out . Dodajuci glagolima razli~ite priloge iii predloge. menjamo njihovo zna~nje: come in . ask for (something) . He's richer than me. look at (someone.Ima nas cetvoro na ve{:ert. za razliku ocI tell. Bolje ie gresiti. Among the most interesting. London je najve~i grad u Engleskoj. Sorry. . 3. Ni meni. bilo da zna~i . To say (reel) naj~S6e je prateno veznikom that He says that he's tired: On We da je umoran. 2. : v.traiiti (nesto). gotovo uvek je praeeno zamenicom iii imenicom.. Big Ben is the best monument. I want something to drink. something) . Tell him the truth . 42nd LESSON . ne traii nikakav predlog: Answer me odgovori mi. Ho~u nesto da popijem.goal.Izvinite. 2.kolHco engl •• klh mer. How many inhabitants are there? 4. Glagol answer.30 cm 1 pound (paund) 1 pint (paint) 1 0.609 km 1 foot (fut) .. objasnjenje br.. Obratite painju da se treee lice jednine. He drinks like a fish - On pije kao smuk.reei". 1 mil.. 3. Neither do 1. 1) on Tuesday.vratiti se.. izgovara "saz". 2.Sta ieJite (sta tete uzeti)? 6.1.145 one hundred and looT/-live on. Za svak.u~i. lekciju 34.pri~ti" iii . but I'm happier. Tako se uvek kaie wait for (someone) ~ekati (nekoga).ba Zlptlmtltl (vidi i lekciju 37): I don't like this film. da Ii biste to ponovili? There are four of us for dinner .On mi kaie da .Nemojte (to) re~i mom ocu. 7. Tell me about your jobIspritaj mi 0 svom poslu. To tell.d and forty-.. naprotiv. ispred imenice iii zamenice glagol say. Izrlzl kofe tr.

sh(!. oni ee se obuei".. You see.'8to. '!el 08JAANJENJA (nastavak) OBJAiNJENJA _ (1) Setimo se da will ne dobija nastavak . the verb "to dress".147 one hundred and 'orty..I. You form the future by putting "will" in front of nearly all our verbs (1).-ezno upolreb1javalo u prvom lieu jednine i mnozine. 'instans . Sada se shall prvenstveno upotrebljava u znal:enju ul:tivog predloga (Oa uzmemo laksi?) iii u tra!enju savala (Treba Ii da idem?) (4) Need: trebali. lako je! . . BuduCe vreme se oorazuie stavljanjem "will" ispred gotovo svih naiih glagola. pre svega zahvaljuju{:i kontrakcijama. We continue with the contraction: "we'll dress.7.. You will learn English quickly if you read a 18ISOn every day.__ n one hundred and torty . it's easy! Let's look at some .. a will "hteti"). 'sentansiz. you'll dress. become. ..5. 'sinam~ tu'nait. kao i for Bxsmp/e. Na primer. The word "shall" is mainly used for sUggeitions: It's raining.njo] ie potrebna pornoc. . .. lieu jednine dakle isti oblik vafj za sva liea. Posle will gl8go1 u infinituvu 1'18'.8" U 3. For Instance (2). . Nastavljamo s kontrakcijom: "mi eerno se obuei". 3. Vidite. dres '" bi'kAmz. bo'tioiu: . postaje "ja tu se obuet".6. Brzo eete nauMi engleski ako Mate po jednu lekciju svakog dana. _ (3) Nekada se shal! oba. .9. lght 148 Forty-third (43rd) Lesson The future 2 1 Cetrdeset Budute vreme 2 3 4 5 6 7 treea ee~ lekclja 1 3 4 6 7 5 8 9 We will now look at the future tense. fa:m '" 'putiQ ' •. "ti (vi tete) se obue!". in frAnt av 'oi~li :0:1 au~ va:bz. (2) For insl8nce.' kan'tnBkbn. ti 6e~ (vi tete) se obuci. t'ogledajmo neke retenice u budu6em vremenu: Iti eu u bioskop veteras ako ti pode~ (dode~) sa mnom. "I will dress". Ree "shall" se uglavnom upotrebljava za sugestije: Pada kiAa. She needs help -. znaOi "na primer".11 take a taxi we 8 9 Sada eemo pogledati buduCe vreme. 'fju:~ tens. ntences in the future: I'll go to the cinema tonight if you'll come with me. they'll dress". in the future. ho6emo Ii da uzmemo taksi? (3)? PRONUNCIATION I. gla901 "to dress" (oblatiti sa). Oanes Ie ta raziika gotovo nestala. "you will dress". u budueern vremenu. 'i:zi.4.. jer se smatralo da je "ul:tivije" nego will (osnovno znaeenje shall je "trebati". I~:n 'iQ&1i1 'kwikli. . 6 43rd LESSON .1.

Ako lie oni ne polure.bz en straik .UZeCu svoja kola.U. you help me.1:elite Ii joA malo? Gille me some more informtJtion . I phone him to cia mu katem ds Cemo zskasniti? him we . . 69 biti u Jtrajku. zakasni¢e.. . is j04 ne rszumtm1. Will I need my p.. Shall we go to see that new film tonight? .10.: 1. . please? How will you go to work? The tube's on strike... .. .. Shall I phone the office and tell them you'll be late? "" drive: you'll be late. Os Ii da mu lelefoniram . . jf he ..2. bolje uzmile kols..Dajte mi malo viAe informad. .. don't understand.. . tli 'of is. ti ces (vi eete) Imati problema... .•• 'reini~... Hot:ele Ii mi pomcti.I'll take my car. OBJMNJE.. Ieik mai ka:. . Dc you want some more? . on strike. . .. .149 one hundred end forty-nine one hundred end fifty 150 10 11 12 13 14 How much money will you need (4)? Shall I give you some more (5)? Will you give me some more coffee. If they don't burry up they'll be late. 'k~fi: tju.NJA . ..11. you . You'll need some more money. molim vas.3. Podzemna ie/unias The tube . Tre~¢e ti jo! malo novca.. ni:d. 'prablamz..4. ... ... Who will come with me? AERNJA ZADATAKA 1. . . you will have problems. 12.a...2.. Ho¢emo Ii ve6eras ici da vidimo onaj novi film? . . 12 13 14 10 11 KoUko ce ti novca trebati? Da ti dam jo~ malo? Hotete Ii da mi date jo~ malo kate.. . Hol:e Ii mi trebali (moil pasoA da idem u Englesku? .. late? .. you take 4..4.3. .... I .. Za "ne viAe" reOi 6emo no more... . Ne !elim viAe: / want no more iii I don '[ want sny more (setite se pravila: n.? 43rd LESSON 6" .. .5. . EXERCISES 1. Ko poCi sa mnom? ee Fill In the ml. $ta deS What raditi ako njegs nems u kuei? . 3. Da teletoniram u kancelariju i kaiem im da C:e~ zakasnitl? Ja eu voziti: ti ces (vi eete) zakasniti. port to go to England? . . 2. molim vas? Kako ce~ ici na posao? Podzemna :teleznica je u ~trajku. lng word.5. 'meinli ju :zd fa: sa'dlcsbnz .. (nastavak) - (5) Some more: joA malo (viAe).kada dYe negacije). car.13.

2.'pouz. a u njemu ima deset funtl." '" will buy " .tell .3. _ (3) Ispred prisvojnog prideva ne mole sa upotrebiti neodreden. ils 6'Qz. Gde je moje pero? . zeto Ie upotrebljava ova kor1Strukcija: B friend of mine. .. anything .. a friend of )01Jf'S itd.9. 44th LESSON . Shall . it's not yours.my hoUle .. all of them? few of them. . s.). Well.NJA 1. na primer.5. (1) • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset Cetvrta 1- 'akdia 2345•- He borrows my things (2)..(2) Thing: stvar. (zar) svi (od njih)? . ja:z . . .t.7. Otkud znaA? .That's very kind of you.Jedan moj prijatelj". . She's outside the house: ona iii van ku6e.Njihov je. njihova kuca je manja od tvoje. . Whose is this aporta-car? It's theirs. (doslovno: jedan prijatelj ad mojih.•. pen. Oni hote da dodu na I?rijem. .will be.She's Inside: ona je unutra.bilo !tao nOthing PRONUNCIATION 1.. . eiji je ovo sportski auto? . .Ii. their I suppose they are very rich. Suprotno je outside (aut'uid).. but he I.. .n't pleased when I borrow his. Sta. ¢Ian. hu:z . They want to come to the pany. 2).Evo. it's mine. . they live in a tent! 78It - Oaj mi taj nov¢anik.eli II. To je vrlo Ijubazno cd tebe. . 'b:>rouz mai 6iIJz . aiv •.SIIe. he:z '" 'pa:ti..do .Ne. She'S outside: one je napolju. (N. not in.oJih itd. I . In fact. p1i:zd . hiQ '" ju:z main.i. ·spa:lska:. oni five u !atoru! (1) Inside znaei "unutra" a takode t "unutar. mofeA upotrebiti moje. mofda sarno nekoliko njih. mpj je. Forty-fourth (44th) Lellon 123456789Give me that wallet. u".151 on.3. .' . . Ovi tjudi su svi njeni prijatelji. ne mote sa reCi "a my friend". These people are all friends of hers (3). Will . ali nije mu milo (nije zadovoljan) kad ja pozajmljujem njegow. in'laid. perhaps only a Where is my pen? . you can use mine. Pretpostavljam da su veorna bogati. Sa ovom imenicomsastavljerl8su zamenice911St)'thing . sometfling . .•. . Will - one hunlirMi and fifty-two 1S2 ZADATAKA (nastavak) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• pIMM . tvoj nije... Traiim nekoga ko Ce kupiti moju kuCu.Pa. jedan prijatelj ad to. will be .lde it. 'barou hia.. hundred and 'itty-one 5. What. .Here... am lookingIOII'IeOIl8 who . for . On pozajmljuje moje stvari.Well. . in {lOki Oci liv in" niAta. and there are ten pounds in. .. How do you know? .. Zapravo..• 'w~lQI its main.your.Pa. house is smaller than yours.lied better .. No.%..netto. .

kao i u hour (sat)! EXERCISES REkNJA. . d and fifty-thr_ and fifty-four 154 A cynic 10 11 12 ~o you're going to marry Harold. .r a millionaire... is this 3.Moill SUo ..6. . . ! ... .. In fact.5. to je vrlo IjubazrlO ad vas. Ijubazan.. .11. Pa §. r i 'h ~.. ZADATAKA 1. mio i plemenit. Dna j06 u\I8I( hO¢e cia sa ucla za milionera. blag. . kind.. .•. 1.. IP'KJj je. . '''n~.. . CBna i vrednost nisu isto (ists stvar) . ..Njihov . Hvala Yam.They're mine.one hundred 153 one hund .ry kind of you. On ne pozjamljujB He .2. She still wants to m. 'vellll: <tV '""OiQ (4) What. _ 3... he ha?no money! ..IENJA (nasta\lak) tent...saD ••• pral' 'v evrl81Q •• .books. ... I'IBgO noll8C IJ njemu! .3."k~ Clnlk 10 11 I taka.. . 5. siovc h se ne izgovara..? je. like? znEi "kakav"'? What are your friends like? Kakvi su tvoji prijatelji? (5) U reei honest. Nije It's. Milo mi je Ato l:n&fn cia ideA na admor (Ietovanje).. I want to bor~ow o~e of your ...t ind 'd!cntl b waild. .~ "slnlk . t'm pleased to know that y~u. the .car Wilde). vat . on (il nema no_! . _. ... Zapravo. Fill In the mlHlng words: 1. What is he like (4)? He's honest (5). 12 13 14 13 14 QBJA$N.2. On je siromdniji ad mene..4. and . . aiji je OVO _tor? . HoCu cia pozajmim jednu ad tvojih knjiga... Th8nk you. 'noubl. tija su OVO pera? . .. .. gentle. sweet and noble. He's poorer than me.. 13 10 ' ~ . . Kakav ie on? On je posten. that's ". _ ...wi. .. Whose are these pens? . .t '.'" Id ' ." !a. And what are you going to eat? A cynic is a person who knows the price of everything and the value of nothing (O....a.It's nolltsnik. nd . it's 2.ta tete (onda) jesti? Cinik je osoba koja zna cenu svaeega a (ne zna) vrednost nil:ega (Oskar Vajld). not the same 44th LESSON . udJlCe$ se za Haralda. .k: -..re going on holiday. but the money 4. ... .

11. PRONUNCIATION h. But why? There's nothing to do at this time of the year.nov! za . .rxtvesti se. 'vizit a:1 60uz '" ·viladfiz. Whote .theirs..' I.. Price .14. not yours . . (3) Prilog sway oznava udaljavanje. na .it like? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-fifth (45th) Leuon Holiday plans 1 2David and Joan are discussing their plans. I know. n:1 .. . .i'1. ko. 'brait~n. Znam. My mother's coming next weekend. 1. but look . Kakav je? You've got a . .5. new sports-car .alidCi plJonz.lx 156 5. .12.Ona stize u petak. .ust.5...value are . clem w~~.. You mean: when you want to go away.J. Yes. doesn't borrow .. ~ 1"0 11<1. Krajnje n se ne izgovara. but David.155 one hundrM and fifty-fi_ one RElENJA ZAlJATAKA (naslalla"') What's ." a WeI. ali pom'sli (pogleclaj): ako vreme bude lepo.. D!oun raspravljaju 0 svojim planovima. 89- 10 11 - OBJA$NJENJA (1) Ollde nije upotrebljeno progresillno sadatnje vreme (we are going) jer je u pitanju joA neizvesna radnja (mislim da Cerno ieil· (2) lapoveclni n&tin od gllIgoIa to damn. (3). . . llii se Oesto fuje. i to je uvek kad mi hoeerno da otputujemo (odemo). preporueljill za upotrebu u finom druttvu. Da. Moja majka dolazi slecle6eg vikenda.thing. ali Cejvide. 34- e78910 11 - 5 5 67.tent .. I'm eorry.7. Misli!: kad II hoCe$ da otputujel. 'we& iz fain . Izraz nije baS .t.inside it.otr¢ati. ". ~vanJe (odmor) Cejvid . Izvini. . .• tl. Then we'll take (4) her with us and visit the antique shops. ..3.mine. . _·ti:l<. "prokleti". Yes. .· :-.? hundrM and fifty-.if the weather is fine we can drive aJong the coast ' and visit aU those little villages. and it's always when we want to go away. mole se primeniti i na Ijude u smislu . Povedite me sa sobom: take me with you. Mislim da eemo otici u Brajton sleclel:eg vikenda.Ali ona dolazi samo jedanput godisnje. . . Ali zaito? Nema Ita da se radi u ovo doba godine... I think we'll (1) go to Brighton next weekend. to run sway .2. dis'kA. ._lIet .' . Do davola! . - ~~i': . "uzeti". Onda Cemo je povssti sa sobom i posetieemo starinarske radnje. Ca. tt imal nov sportski auto. ovaj . mozemc da se VOlimo du! obale i da obic!emo sva ona mala sela. t houm a'rnA" _ 13'. (4) To tIIkB. pobeCi.But she only comes once a year. Damn (2)! . 45th LESSON 2. To drillfJ sway . elbJ '" tu'acll<l. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset 1 234- peta 'ekdia PI. . ..She's arriving on Friday. er ..povesti".

. .2. you will be able to help us. Damn.4.nd fifty .2.one hundred .home .5. is arriving at .s svim tim starinama. 1. . the . Prokletstvo.. If you come tomorrow.... thil time of the year aMyl. .... David! Don't be nasty! I'll meet her at the llation... mi smo uvek ns odmoru.il still at . ... comes . I will ask him the next time I see him. .all . .... .. Qo kod awje ku6& u Londonu.4. .. . On as S8 osetBti (law) kad kude s. 5. .. dvsput..tA 2. . don't .3.4. lght '58 12 13 14 She'll feel at home among all those old things. 3. . Dejvide! Nemoj da si zloban! Dotekaeu je (sreiCu je) na stanici. 4.. .once a . lng words: 1..garage..nice..! ZADATAKA 1. .. I will be able to go . twice. those He . U 01'0 dabB godine. She ... Ona dolazi samo j6d8nput goddnje. seven and the car 45th LESSON .3. then we'll be able (5) to make our plans together..3. at .. very .. UpitaCu ga lledeti put lead ga vldlm.. Aka dodeI!e sutra... Fill In the ml. with . ne budi zlobna! Ona je zaista IoOOn78 simpati~na... .. Olon sa a. All those people are friends of mine.sorry.. year. . . ty .. a onda cemo moet zajedno da planiramo (pravimo planove).really .. Svi ti Ijudi su moli prijatelji.. I'm ..antiq~...... ..t. Joan. . weare on holiday. will feal . . budute vreme 58 gradi pomoeu izraza to be abJe 10 (doslovno: biti sposoban da). John feels at home in London.2... . bIt .. Pardon. . 12 13 14 - Qseeaee se kao kod svoje kuee medu onim starudijama.5. ... Will you be able to lend me five pounds? . "H.moei Cu da idem..S. HoCete Ii mol:i da mi poajrnite pet 'untl? . She . moti 0eIe da nam pomogne1lt. OBJASNJENJA (nastayak) _ (5) Poito glagol can nema infiinitiva.. Oloun.. She is ... . . . . EXERCISES 1. . At .. Ona stile u sedam a kola su joS u gsrali. only .

PRONUNCIATION t.... " . jesen. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Read this lesson as usual. 3)? What will they do? Do you think they will go by train? Will the weather be fine? Where will Oavid meet his mother-in-law? When do people take their holidays? The four Masons are: spring.. summer.4 .. '$i'za~" •• It~ln. we6Q. . -. 'hali. _ 9 (lilJk b" . 46th LESSOr-.nd? Does he want to go to Birmingham? Does he want to drive to Brighton? Who is arriving next week. d' minem.12.11. autumn (2).159 0" hundred 0" hundred and fifty-nine and . leto. 'a:ns:o 6a 'kwe~ru: ' . pro &" IIJ· deiz. " sprn] SAm:. . (2) Obratite paj:nju da se krajnje n ne izgovara..ixty 160 Forty-sixth (46th) 1 2 3 Lesion 1 2 3 Cetrdeset Selta lekdja Procitajte ovu lekciju kao i obieno.-10. What are David and Joan doing? Where does David want to go next week. • WE~ 'JIlAIlQ in 3 dAz. _ 13 ... winter. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 OBJA$NJENJA (1) How often: kollko eesto.• ~:Ia. Ne zaboravitB da podignete gl8S na kraju upitne reeenice.. nrna. then answer the questions about the preceding one. . 'ju:}u~1 . Sta rade Dejvid i D!oun? Kuda ho6e Dejvid da ide sledeeeg vikenda? Hoee Ii da ide u 'Birmingem? Hoes ll da (se) vozi u Brajton? Ko stile idueeg vikenda? Koliko eesto ona dalazi? Sta 6e oni da rade? Mislite ti da Ce iei vazom? HoCe Ii vreme biti jepo? Gde ce Dejvid da se sretne sa svojom tastom? Kada Ijudi uzimaju godi~nii odmor? Cetiri godi~nia doba su: prolece.. ~:t~m 'winta.nd? How often (1) does she come (N. onda odgovorite na pitanja 0 prethodnoj (Iekciji).

. you can borrow mine. - .. . - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-seventh (47th) Lesson 1 2 An Englishman and a Frenchman are discussing their respective (1) countries (2). dj. in . . Kao I OOi&lo. _ 2.3.. fine. I ..2.ixty-one one 4. . If your radio doesn't What are you doing? do you read this book? Isn't back from Brtghton our holidays in winter this year. nsdam se da Ce bif.. 'dfenU.vi Francuzi niste dzentlmeni. "svak. '. . 2. . Mi uzlmsmo (SlIOj) IJ prol9Ce. PRONUNCIATION I. How often Once a day.says the Englishman .. Bite vtKNTI8 hlsdno ove zime.. $Voj": Englez govori 0 svojoj.will be difficult . Koliko l:eIIto Mal OIlU knjigu? Jedanput dnevno. .on .5. . Kao i obitno. No. _ work. a Francuz 0 $Vojoj zemlji. 1. 4.. you think . Naravno . does - summer. it 1..~ ri'spektiv 'kAntri%.are taking their will be. I'm wrtting a letter. dB kaie? he What ? 5.161 one hundred and . We taki n9 . tva.kate Englez ... 'jijgli&mllm . onl uzimsju (svoj) godilnjl As they in RE$ENJA ZADATAKA mi ove goc:line uzimamo godiinji oc:Imor u zimu.. the exam .1 Fill In die mIMing words: 1.3. .·kASi~ 6. .. ... 3. will be - cold - winter.3... . Ne. mean.ours .spring . ~ta radii? Piiem pismo. 47th LESSON .you Frenchmen are not gentlemen.UNJENJA {1l Respective zna~i gradi na . $ta hundred and . Aka radio ne radio mot_ da pozajmiA mojo ... . 'frenclm. holidays 2. It . . I'm afraid he yet. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdesat sedma 'ekclia 2 Jedan Englez i jedan Francuz diskutuju 0 svojim zemljama (domovinama). As usual..5. very ..4.. Mis/ite Ii da Ce Isplt biti teblk '? Do .hope 5. are . Iepo.ixty-two 162 EXERCISES 1.4. we're taking 2.. usual . this odmor u 1910. (2) PQdsetll:emo vas da sa od imenica sa zavrAetkom -y mno!ina OBJ. on se na !aloe1 jot nije vra1io iz Brajtona. an haCe '. Of course .

greit '.ENJA men.. znaei . sir.18. Taeno . ig'''''klli sez.lIghtly annoyed. . .We say "Excuse me. " ali dfentlmen kale: . 'kcil'~bl. se pere. ..nl.but a gentleman says: "Excu . r..Exactly . 7 . (nsstavak) (3) Mistske: gr~ka. by mistake: gr~kom.replies his friend. "Namerno" bi se reklo on purpose ('pe:pas). ig'za:mpl '" 'ente ~~ 'ba:6ru:m bai mis'teik.11. 5 and you see a young lady washing. 08JMM. They taste (4) the soup with great Interest. He can describe a pretty girl without using gestures.4..says the Englishman .ixty-three And why not? . .tory for the first time.3.ucst . .!iO. but not a great soup.. 11 12 13 - Two English gentlemen are •• ting a meal in their club. for example. malo uvreden (neznatno iznerviran). . ako uc:Jete 9rMkom u kupatilo. if you enter a bathroom by mistake (3).9.5. .U. 47th LESSON . Ata Wete? 8 9 8 9 10 A gentleman is a person capable of two things.Jzvlnite.kale Englez gospodine. and he always hears a funny . . jAQ 'Ieidi ·w.. reist . . probati" (hranu).kulati. what do you say? 6 ..' 'A~. _:_8. and one says to the other: It's an Interesting soup. na primer. i vidite mladu tenu (damu) kako Ka1emo "Izvinite. 'slairli ~·n~id. Pa.. ali to nije velika supa. me.163 0.7. gospodo".'plaiz ." 3- 3•5 •7- A wto? .odgovara njegov prijatelj. 10 11 12 13 - Dlentlmen je osoba sposobna za dve stvarL On mote da opiAe lepu devojku ne upotrebljavajul:i gestOV8. d i'skraib ~ 'prj ti g~:1 "'i'6aul 'ju:z'Q 'dieS¢n. i on uvek l:uje vic (srnesnu pril:u) prvi put. 4 .WeU.. Probaju supu s velikim interesom. madam". 'fAni 'stori. (C) To fBI. Ova engleska d!entlmena jedu (obrok) u svom klubu. i jedan kate drugome: To je interesantna supa.imati ukus" a takode i .. klhb. hundred and .

4.pretty . .using gestures.mistake .3. .6.their . I always take his bag bymiltake. what you ..... 1. Vi Englezi 2. They are .2.). kao i broj two. 4.i'~I~d2ist lz 'stAdiiJ) IIi '~vridf {1} Imajte na umu da se ovo too..[ [u: ~ 'UOkSi . This madUne (m ~!ti:n) is capable of many things.. probiljte 0110vino i recite mi .great.. udBte u kuhinju. sou. kaji se 48th LESSON . what .2. ee r..5.3.this tell me . .•. . . .185 one hundred and .. .vo hranite (jadete). He speaks English without making mishlkel.e (bez pravtjenja graiaka). . Please .. 0 SlIOjim zemljama S veiikim interesom. . b. ..kitchen . respective countries with discussing interest. . wine and sts mislite 0 njemu.. On ? dB opiJe lepu dellOjku fie upotrebljBvajuei gestove. Aka grelkom If you ... Njegov prijatelj ga kritikuje i on ie malo iznervi ran... . can see .. mnogo sNarL .. .eating their. enter . ne $uvite OBJAtNJENJA PRONUNCIATION 3. .ixty.do you say? . On ne feU da dade... two gentlemen . . Js mogv dIiI ridim dvs gospodintl kako jBdu (slIOju) supu.bcty-fl_ one hundred and ... a girl without . Oni rssprs~jaju .3. Ja uvek grell<om uzimam njeoow talnu..4 On gavori engI_ki bez greik... - 2. He doesn't want to come.4.. . 5. Its ka1ete? the by . ..5.-J( 166 EXERCISES 1. . .think •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-eighth (48th) Lesson 1How far is it to the station? (1) far.s. .. Fill In the misting wordt: 1. . taste of it. 5. izgovaraju dugo i naglaAeno (tu. . You Englishmen eat badly.. za raziiku ad predloga i veznika to. 4. RE&ENJA ZADATAKA 1. 0. .. . His friend is criticising him and he is slightly annoyed. . Za6to ne? . . 3. Molim vas.Why not? ... Oh. . - mote He . so~. . Ova mdina je aposobna da utin.• ·plenti. can describe . I . not too •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdeset olma lekdja 1 Koliko je daleko do stanice? daleko.

1 mno.he says to his girtfriend only one Englishman in 920 (nine hundred twenty) is six feet tall? Yes . 'Ieidi.tini. I hope you underltand!" . (nastavak) 1. 2 3 Potrebno je oko deset minuta hoda. ..u bloskopu. A sociologist is studying the average height of the English (4).e.. (I) Kao i 1. Imam vremena napretek. di. hundred and . (4) ThB English . hoda. kao narod).1 celini. "Uleti".1 jednini iii 1. Jednina je an Efl(Jlishmsn. '".says the girl .. . . 'sekr. a same dva (minuta) kolima. dakle uz irnenicu bilo 1. nadam se da razumete!" 8 9 10 11 12 hail.ixty.9.. I'll walk.8. (I} Penty (d08lovno: obilje) 01 upotrebijaVa sa kao zamena za much iii za mBny. t~:1... and .da je samo jedan od 920 Engleza visok sest stopa? Da ka1e devojka ali uvek je on (taj) koji sedi ispred mene .. Jedan sociolog izu¢av. dobija znetenje "trebati" kad je ret: 0 trajanju neke radnje.We on svojoj devojci . and as I am a gentleman. 'p:lfrflld ••• bm'peti~ 11. 00 you know . ne smem l:ak ni da mislim o tome: ali peste vi niste ni jed no ni drugo. . Da vam pozovem taksi? . YO!nje i sl.7. I have plenty of (3) time. hvala. Jedan poslovni l:ovek piSe konkurentu neposten: koji je vrlo 4 5- 4 567 8 9 10 11 12 67 "Posto je moja sekretarica dama. 48th LESSON .1 obi(!nom izgovara sasvim kratko (tu).ilil) A businessman is writing to a competitor who is very dishonest (5): "As my Hcret8ry is 8 lady. •. ona yam ne moie relli sta ja mislim 0 vama. (2) Videli srno i iz ranijih primera da to tslre. 'bi.men.Englezi (1. i 1.Ne. Da Ii znas .·~n•• t. a govoru Oesto sa svodi na - 5. she cannot tell you what I think of you. t.1 pridevu suprotnog znaoonja dishonest steve h sa ne izgovarB.ixty-_n 0.167 one hundt'. 'sinarns.a proseenu visinu Engleza. I cannot even think of it: but as you are neither one nor the other.11.ri .t. iei eu peske (hoda6u).but it's always him that sits in front of me in the cinema. .No thanks. a posto sam ja dfentlmen.no. . lght 168 2 3 It takes (2) about ten minutes on foot and only two by car.1 honest. Shall I call you a taxi? . houp. frAnt . 'nai~ 08JAiNJENJA.

Only one man in twenty wears a hat. br.. I'm REkNJA ZADATAKA treba da se ode do stanioe? .4. 44. Shall o'clock.plenty of. objaSnjenje 2). tao mi je. half an hour ..4.Mislim de je to Orordf. Ne. ? to phone '" tomorrow 5. . How long does it take to go to the . snything . . KoIiko vremena 6Bmo petiee. Something neSto.. What do you think of this I•• son? . . br. I tell you .5.. We . ..on foot . : we have lime. 3 i 5. How much is the average . Iary in England? . Sllmo jadan ad dvadeset Ijudi nOSI ie prose¢na nadnica u Engleskoi? ~ Oko 40 funti r.. 5.. Ni Pol ni ja fie motemo da dodemo sutrs. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forty-ninth (49th) Lesson REVISION AND NOTES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cetrdesat deveta lekclia . .one hundred . 1. 3-.. nothing . ...bilo ~ta. U engleskom imenica thing ne mora da se odnosi samo na materijalnu "stvar" iii predmet.niAta.. Who is -"ting in front of them? . A thing {vidi lekciju 44.I think it's George.. everythlngsve... •. 1.. go . .. 2 i 3.nty . . gde j8 jeelino mogutan iZgoVOf . Kofiko ste visoki? How . 45. ...4. . .. ThMe cannot (can't) in.him you .. No thanks.tlition? . tell - only take .5 H• are you? - .. . . exercises . we'll go on foot.oor . lekdji? . Sta mislite 0 ovoi Wlr..p.. meters. can . hvala. ..2. What is that thing you're watching? .ja mogu mnogo sta da uradim. Potrebno j8 samo pols satll d6 se urade ove veibe. iei Ko sedi ispred njitl? .to do. six 170 EXERCISES 1.. Fill In the mlaalng words: 1.3.sta je to sto gledaS? 49th LESSON ... -6. svaAta. I ~n do many things .can .3.ono sto on We..at - 3. 011 Ii da gil zamolim da vsm t81efonirs sutfa u Sest sati? I ask .. t. come tomorrow. Motemo iti peike: imamo vremena napretek. . Paul '" I .About forty pounds a week.. br.nd _..sorry.6.5. .2. '. 2. Ponovo proata)te _"'tenja u lekciji 43. nego se javlja i u takvim obrtima kao sto je the things he says .5... k.. Kolika nedelino.2. . Ne mogu dB VBI7I kslem u metrims.. PodseCsmo VllS dB as krajnje . Neither .s" izgovsrs "z" osim paste suglasnika i".

3. 5. Mnogo SfflCe! 49th LESSON . Neither do I.NaSauliea je bolja od njihove. Mi smo njeni prijatelji. She'll feel at home: ona ee se o&eeati kao kod svoje kuce.. 3. How fsr is the post-office from here? DRUGA FAZA. Ako i. On neCe mo¢i sam (Iilno) da odgovori. P!tanja . 3. 1'1/tell him when 1see him.: When will you be able to leave? krenete? Kad cete moci da Prevod: 1.alai vam vera.one hundntd .~ta da radim? Shall I . theirs. se najlesee mote zameniti sa Do you want me to + glagol. . . We're friends of hers. 4. . Ne svidaju mi se sva ova pitanja.Kol iko je daleko do stanice? How often do you go to England? .nd aeventy-two 172 2. his ostaje nepromenjeno. ~ se till neC8te imati t§ktXa.Koliko je dugo putovanje od Brajtona do Birmingema? 4.Znamo da se "koliko" We how much odnosno how many.Da otvorim prozor? .oblast u kojoi mo!ete da bnljirate.. Koliko ie daleko odavde poAtanski urad? Odabrali smo relenice u kojima ¢ete verovatno pogreMi.h na~inite u umerenoj kolilini. Ako ne nalinite nijednu gresku . veo. 1. How lar is it to the station? . naseg radii. 2. my book) nego stoje same za sebe. aktivnu lam. all ovde nam je eilj da obradimo vaSe slabe talke. Shllil (Iekcija 43. a ostalima dodajemo jedno "s" na kraju: yours. Whose is this wallet? It's mine. tiji ie ovaj novlanik? Moi ie. ali treba zapamtiti i druge kornbinacije sa requ how (kako).Koliko eesto idete u Englesku? How long is the journey from Brighton to Birmingham? . volne amenlca.Kada nisu upotrebljene ispred imenice (npr. nemojte se brinuti: to Ie normal no. Umesto my imamo mine. 5.Ova kuca je moja. This house is mine .Shall I call a taxi? .(ielite Ii) da pozovem taksi? . lapIImttt..What shall I do? . Od sada Cete svskog dana ponavfJ8_tl. itd. 5. lekciju kao Sio ste I dosad tinili.po j«/rIu raniju lekciju. broj 3). how long (koliko dugo).Shall 1open a window? . Don't be nasty: ne budi zloban. Preyecllte na englelkl (pismeno prilikom ponavnan]a).ma korisne pri postavljanju raznih pitanja: how lar (koliko daleko). ours. P. its. 6. Tako npr. . a ne. hers. Reei eu mu kad ga vidim. 2. Our street is better than theirs . dobijaju ooseban oblik..onu ye¢ prllieno siroku . Eve kJlko: poSto budete proeitali 50. Mogli bismo vam dati lakAe r~niee za prevod. He will not (won 'f) be able to answer himself.. To je najbofji nacin da uevfStite svoje znanJ8 Ida • naviknete de prirodno goverite engleskl. "how". howolten (koliko eesto). svi vi? 6. What. . He's a friend of mine: on ie rno] prijatelj (jedan od mojih prijatelja). PM/jive je proeitajte. Ni menL 4.ad sutra zapoeinjemo drugu. a onda srpsko~rvats_ki tekst usmeno i pismeno pftWfldite na englBski i proverite da It vsm J8 prevod taQin. ~ta. vrati(:ete se fIB prvu. all of you? 6. I don't like all these questions.

Let's look at our old friends "to be" and "to have". (2) Obnrtite palnju na izgovor (we:) i razlikujte ga od whtNe (wee)gde. It becomes "had": you had (N. Dna postaje "had".' h~nd .. ani su bili. retenicu br. 2).. houpt . we smiled. a ti si bio (vi ste bili).:mpl. ik'strlrnl] . You looked at the lesson and listened to the records (or tapes). kould . Pogledajmo naAe stare prijatelje "biti" i "imati". nekoliko nepravilnih glagola. bi'kAmz hed _ 10 W3:Z '" w~:. a danas moramo da pogledamo neMo novo. mi sma se smeAili. 1). a naprosto "d" infinitivu keji se zavriava na . You add "ed" to the .3.. we were (2). look«i (Iukt).. Proilo vreme Mi smo ju~ naporno radili. but they are not too complicated.S. intrJndtld (in'tendid).. Dton i Piter su bili tu. he worked. .Infinltlve If It ends In a consonant. on je bia.173 one hundred and IIe . .:~'.W-lntid). You see how simple it is! We had dinner at eight o'clock. To like. .• 'bizi. gledao sam. .. 08im ako mu prethodi t iii kao u tllWrlte/1 (.' . 50th LESSON . "Biti" ima dva oblika: ia sam bio. of course. I looked. he was.tens. and you were. oni su voleti. For example: to look. "Imati" je krajnje jednostavno. and simply "d" to the infinitive ending in "e". on je imao. Vidite kako je prosto! VeOerali sma u osam sati.... so now you are ready to learn the past tense. pa ste sada &premni da nau6ite prollo vreme. i. smeAiti se.. kwait il.(1) Siovo II U nastavl<.II. Na primer: gledati. Nadali smo se da Cemo je videti ali ana je bila zauzeta. Dodate "ed" infinitivu ako sa on zavriava na suglasnik. "To be" has two forms: I was.9. simp li. ti si imao (vi ste imali). W~ hoped to see her but she was busy. "To have" is extremely Ilmple. they liked. tu I~:n. t 'ShIn{l..u"ad" 18 ne izgovara. 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 OIWAItuENJA PRONUNCIA nON pa :s~. -:.. I had a cold last week and I was quite ill. a poele bezvu{:nih ~kI to die izgovara t kao u workfJd (we:kI). Iaikt '" smaild . to work. Voleti. lukt :.. raditi. . .10. [u: ed •• In fi~~~v '.nd _ . 'simpl. Ima.. kao u listentJd (v.1j niu:. some irregular verbs.· • . I rqjel •. radio ie. . Ja sam prollie nedelje imao nazeb (kijavicu) i bilo mi je prilieno loie (bio sam sasvim bolestan). d. komphkeilod. John and Peter were there. mi sma bill. w~:kt ha:d 'jestlKli . and today we must look at something new. Ono je mo jednostavno. Vi ste pogledali lekciju i slutali ste plo6e (iii trake).t..U. to smile.e". he had. they were. . Qty-three 0_ 1 2 3 4 hundred .k3~n~I1!. nty-tour 174 Fiftieth (50th) Lesson The past tanae 1 2 We worked (1) hard yHterday. mast Iuk ...There are.7.'za. naravno. ali ani nisu suviAe komplikovani.. It is very Ilmple. _ 2. : reko:dz~: leipt '" 'red. lnatle 18 izgoYlira sarno d.

Ona ie Imala kljavicu i bilo }oj je prilitno She .3. 2. When he had . It four . Bio je u zak8Snjenju. had ... . We were both ready at seven o'clock. .o'clock .• OBJA$NJENJA 'didnt foun. but nobody was at home when we called. he . lose.5 a cold and . when he " He AEilENJA ZADATAKA 3. 1.. finished . .. ill. 8ilo je cetin sata k8d je stigBO. He must Jearn to be more polite..me. Kad Ie zav~io. 6i:!: . lime. Mi srno oboje biB spremni u sedam satl. was . we . They finished their meal and went to bed. .. 4. Evef)l time I .3. K8d smo bill mladl: Imali smo viAe vremena.Z •. (1) Kontrakcija: vidi reoonicu br. . . LEKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifty-first (51It) LeSIon More palt tenlel 1Was he at home yelterday? but I didn't (1) phone.. zatvorio je knjigu i populio lulu. .. ZA.4.5. on mi je smetao. he disturbed . PONAVLJANJE: 1. Vidite kako je to presto! 1. _re . PRONUNCIATION moo pa:s' "ensiz. 2. Fill In the ml. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Padeset prva lekclia Jot 1proillh vremena Mislim da jeste (mislim Je Ii on jul:e bio kod kuce? tako). wanted . . the book and .. lng word...: 1.2.4 ani au mvrtili svoj obrok i otitli u krevet . . When we . a pipe. I think so.arrived 4..work . W'. On mora naul:iti da bude ul!tiviji. young. . was late.closed . 1.3.. . .. ... iot~'~tiv . .had more. 51st LESSON ..smoked." to . 5. ali nisam telefonirao..3.... . ali nije bito nikoga kod kuCe kad smo pozvali. You see how limp Ie it is! 5.one hundred and seventy-")!: 176 EXERC18ES 1. Svaki put kad sam hteo da radim. .2. .was quite..5.....

"Ne mislim taka". too: Did he like it? Did she phone? Did you like (3) the play (4) last night? _ I didn't see it. I pitanja su laka: Da Ii se njemu to dopalo? Je Ii ona teletonirala? Da Ii vam se since dopao komad? . ie Ii komad bio zanimljiv? . (S) Od glagola to dream postoit I nepravilno pro§lo vreme.10.. Sta ste radili posle predstave? _ Sanjala sam 0 glumcu! On nije.11. 51st LESSON :ne~~tiv. Did he act well? .9 10 11 12 - 13 14 13 14 OBJUNJENJA (nastavak) (2) Tamo gde ml kalemo "Mlslim da nlie" (da nisu.. a play _ poz:oriAna "Igra "". ai lukt . 1or.) Englezi kalu.. pa I prilog when . .) zove sa gBme (geim). Je Ii dobro glumio? . aiz. itd. . bio je na grcko. ~ 9 .Mislim da nije.. ali me nije nasao (video). Then why did you go? . Did they .Nisam ba~ mnogo razumela. ""I. Tell me.c.a It! zavr!iena.177 one hundr.Dopao rru se glavnI glumac. Ne menja se glagol... He did not (didn't} phone. laikl & mein ·aekt~. . What did you do aher the play? _ I dreamed (5) about the actor! He did not. ?: Did they phone you? 23 4 5 6 On je ju6e dolazio (zvao). did.t.. naprosto se stavi pomocni (glagol) "do" u pro~lo (vreme) "did": Nije mi se dopala hrana. 'a:fl~ • " dri:rnd a'baul. - . These are the interrogative and the negative forms in the past. . Did he phone? . iii kada se u ran. you limply put the auxiliary "do" into the past "did": I did not (didn't) like the food.. dreamt (dremt).' . Nama se on niie dopao (nismo ga zavoleli). .kads). was the play Interesting? . but I was so tired I closed my eyes..e~nty-.It IIi 'aektiO.I didn't understand very much. We did not (didn't) like him.Yes. Onda zasto ste i~li? . . la :•• nail.. '6i~l~ '" 'taiad ai Idouzd rna.e_n one hundrad and _~nty __ Ig'" 178 2·_ 3 4 5 6 He called yesterday. (4) To play .I liked the main actor..va za loA nedovrAenu radnju. Igr8 u naAem smislu reCi (druAtvena.Igrati. doslovno. aekl . Postoii 1 drugo pro§lo vreme koie s~ upo~reblJ8.m. ~ 6.Jesam. he didn't: He didn't like the play. ltd. 'kwe~ a: 7.. Questions are easy. ali sam bila tako umorna da sam zatvorila oli. but he didn't see me. njemu se nije dopao komad. On nije telefonirao.. .. it was in Greek.Je Ii telefonirao? . Jesu Ii . da neCe. poz:on!im komad. Ali ieste Ii i~li u pozorlste? .I didn't watch the acting. net feind! '" ~:g'zili~ri du: . I looked at him. nalazl neka odredba za vr~~ (yesterday.... . _ (3l Obicno pro!ilo vreme (past tense) upotrebljava se za radnlu ko.12... nd~'slaend . IIri ok... Ovo su upitni i odre~ni oblici u pro~losti.Nisam ga videla.. sportska t sl. ~ I. . Recite mi. du. But did you go to the theatre? . a koje c!emo upoz:natl ~nlle..Nisam pratila (posmatrala) glumu. You do not change the verb. last night. ~ . Gledala sam u njega.I don't think so (2).d and . ? Jesu Ii yam telefonirali? 7S_ 910 11 12 - 7S...

3.. L..4.. .play. houp .. . ali oni niSu hteli d8 govore (s) nama.did .EKCIJA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifty-second (S2nd) Lellon 1 Here are a few more examples of regular verbs in the present... . Who disturbed you? .did want '0.. but they . ig'za:mplz . . one hundred and eighty 180 EXERCISES 1.. 2. .. '... you angry? 2.Are.." you .. . .. my paper? . . .. 'pa:. that? . 52nd LESSON . .didn·!. My Illter and her friends invited me to go out with them.2.. go out. 1 . ali mi sa film niJe dopao. asked them . the sofa. 1. .. . '0 ZADATAKA - 3. .5. U bioskop..Neer. Gde ste stavil. moje novine? 8/izu divans.. after the . 4. . Where did you go? .? ZA PONAVLJANJE: 2.. 5. u prosiorn i sa participom proslim: PRONUNCIATION 1.egi_l_ ..179 0. Fill in the milling WOrdl: 1.4... To the cinema. .3..? I . you .5.. Wha.see . Sta ste radili posle predstave (kom8da)? . AEAENJA 1.. did ... Where ..5. Nisam zavrtio ier sam bio ometen. . I didn't finish it becaule I was disturbed. did . . Ko vas je orneo? Moja sesVa i njeni prijatelji pozvali su me da lzadem S njima.night .do . but I didn't like the film.2. . ZMto ste to rekli? Jeste Ii /juti? Why .2. 'prezant . Kuda ste iii!!? .. talk to us. Whom ... fju: . . did you . you . not .osip1.. .put . Koga si video sinoe? Ja nisam iz/azio. 4. hundred and aeventy-ni.say . Ja sam ih pitao.... lasl . in the past and with the past participle: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedesat druga lekclia Evo jos nekoliko prirnera pravilnih gla90la u sadasnjem vremenu..

He wouldn't Work this morning.(4) Potto ova dva glagola nemaJu participa proilog. vi ste (se) igrali. livd . pleid.9. I am (I'm). Let's practise (3) the past of "do": Does he smoke? Did he smoke? We don't ask questions.would". upotrebiti konstrukciju sa able (I have been able fo). we were. . livz __ . you have played. .. . We finish. we finished (2). I have hoped (1). rni srno. . you played. Nisam mogao da poenem juce. nego joS traje u sadaAnjosti. I can begin now.'will " are irregular and become "could" and "would" in the past. .. . a :sk ·kwesQDZ i: 'didnt.5.. kad ih budemo videl! u kontekstu. I have been. Ja sam. You play. . . nadao sam se. Oni nemaju participa proslog. I had. he has lived. bi'ksm kud oend wud. a za will Cemo se posluiiti glagolom want (I have wanted to). I hoped.iu 50. ¢eindtd plei . sli¢no 1180i u futuru. She didn't answer. OdgovaraJuCa rmeruca piSe se sa c.will" (htet. Na srpskohrvatski moramo . Oni govore. ali se izqovara isto: practice .! hi: smouk . I couldn't begin yesterday..could" i . 52nd LESSON .. Dna nlje odgovorila. They talk. W. . br. oni su govorili. I was.Can" (moci) i . they talked. 'finil!. bi-sin nau 'kudnt. ona se promenila.. They have no past participle (4). mi sma zavrsili. Dna se menja.veibanje. What do you do? What did you do? Does he wait? Did he wait? She doesn't answer. 2 3 4 5 6 7 B 3 4 5 6 7 9 10 11 12 S Nadam se.two 182 2 I hope. Hajde da veibamo prosro vreme od "do": Pusi Ii on? Je Ii on puslo? Mi ne postavljamo (pitamo) pitanja: mi nismo postavljali pitanja. he lived.) su nepravilni i u proslorn vremenu postaju ..I have hoped' prevesti isto 1180i "I hoped". bio sam. to:k . aiv. 'wudnl w~:k. imao sam. t>€>'1tlJ. _ '¢eind1iz . ponavliati. 'fini! .. 7' nosl..181 one hundred and eighty-one one hundNd and eighty. ali sada hoce. ta. Mi zavrSavamo.8. Kasnije. bio sam. uveiba- ~~~ houpt . 71ih-~ OBJASNJENJA (1) Ovo je vreme kOje pokazuje radnju koja nile dovrSena. He lives.kt . . on je iiveo. . they have talked.to. 'dun! 'a:ns..4 .11.'preektis.~1. (1).. Mogu da pocnem sada... I have (I've).) (3) To prsctise: vetbati. .7. (2) Ne zaboravite da je izgovor "finii"': (Vidite lekc.. Vi (se) igrate. ':Can" and . bili srno. .. _ U.. d. On iivi. but he will now. . we didn't ask questions. za can eemo. She changes.~~ pl. treotratl. we are (we're).AA£ Cf{ 'fHE 601«'7 9 10 11 12 ~~~~~ "tt. she changed. she has changed.:z wi: m: at .3. On nije hteo da radi jutros.. . jasnije ee se pokazati raztika izrnedu njih. we have finished. did . . Ja imam. Sta radis (radite)? Sta si radio (ste radili)? Ceka lion? Je Ii on cekao? Dna ne odgovara.

" their car for a .4.2. .. .ther. 2 A man is trying to entertain his guest in a club. 4. well . LEKCUA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fifty-third (53rd) Lellon o itflcult 1 to please •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Padlset treCa lekclia Teiko (ga Ie) zadovol~tI 1 2Jedan covek pokuSava da zabavi (ugosti) svog gosta u klubu.. Nismo magli dB kupimo /carte. . 1. (2) Idiom kojim se neAto predla!e: How sbout S cigar? .5.iSio 18 cigareta ZJJ jedan sst. .. 4.3 Here are . a few ideas for . . Silo mu je tao Mo ne mofe da mi pomogne.3.not . an hour. She had a few problems with her t. smoke(! eighteen . I hoped he would ask me.8ITlII11ar. . Would you like (1) a Scotch? .buy .•• s~. Biste Ii hteli jedan Akotski (viski)? . (ho<:ete Ii uzeti j. 100 . . On}8 popl. That's Fill In the ml. . . 3.. . agencija }e bils zatvorena. Did you take the plane or the boat? .. .2. . klAb.. . ali nije. changed ." the tickets. the agency . 1.. hvala. OBJAINJENJA PRONUNCIATION difil<~lIlu llli:z. couldn't . Did ..5._ cloa«I. .play ..No. .. book .$18 biste rekli na jeclnu cigaru? 53rd LESSON .! They .your next. 1. - 2.many. lng WOrdl: 1. one. but . Oni su ZJJmenili SIlO} auto za (jedsn) manji. well? Yes. Jeste Ii Uleli lIIIion iii brod? . £110 nekofiko ideja ZJJ vaSu sledt1Cu knjl{Ju. they .183 one hu~ aiKI eighty-thNe one hundred and eighty-four 184 EXERCISES 1. wud . . . 5. He was lorry he couldn't help me. To je suviSe! He. 'Iraig tu enl~'lein hiz Best .3... ) iii will you hsve .2.4. (1) Gosta motemo ponuditi sa would you like (cia Ii biste wleH . 5. cigarettes. . . ali ne dovol}no dOOro. thank you. Ona je otiAia 1. (prekp) do pro~ra i otvOriia gao . ZA PONAVLJANJE: 3..in . but he didn't. 'mala je netto malo problema sa svojim ocem. Jesu Ii dobro igraM DB. We .. Nadao sam se daCe me upitati (zanloUti).Ne. She walked over to the window and opened it.·enougn. .

'bili:odz. Zalite Ii sohu ¢aja? .Again.4. SAm ' •• dr.lznajmili smo kola i obisli (posetili) zapadnu obalu. ".We rented (3) a car and visited the West Coast. . ~s.11. How about a cup of tea? .5.2. But here is my son.. I played it once and didn't like it. hvala vam.I opet ne.Ne. V~ ledini sin. . bi•. . (4) Grand u sIVari znae. hvala. I never tried it again. Did you write to him? . . . thank you. He's an excellent payer. "velieanslVen"..3. no. Jeste Ii mu pisali? .. Ad 'b.kad ne primaju (svoje) 90sta kod kul:e. I played it once and didn't like it. . . I tried some once and didn't like it.Ne. I preaume? 3 45 67 8- 9 10 11 - Jedanput sam ga probao i nije mi se dopao. He. hau e'baut .No.. nismo imali vremena.3. traid it WAns •••• 'ICA. Oni n. Nikad ga viSe (ponovo) nisam probao. Your only son. . . How about (2) a game of billiards? . Sta ste radili u Americi? . You are my only friend. a game of chess? . "grandiozan" .6.7. !JI" . a'mcrib . hvala. Did you see the Grand (4) canyon? .. . 10. . 'rentid . Probao sam (malo) jedanput i nije mi se dopalo. Well. Dobro. pri'zju :m.. I never tried it again. please.Jznajmite jedan automobil". 53rd LESSON . Ti si moj jedini pnjatelj. RE$ENJA ZADATAkA 1. "Iznajmiti" se jo~ kafe i to hire (hate) . we didn't have time. Jeste Ii videli Veliki kanjon (Kolorada)? .11. Nikada (ga) vi~e nisam probao.Ne. 'e. 'ounli . I never drank it again. . Jedanput sam ga igrao i niie mi se dopao. we didn't have time. EXERCISES 1. . . partija saha? .13. Imenica rent znaci stanarina. They never entertain their friends at home. have some beer. . .4. Jedanput sam ga igrao i niie mi se dopao. SAA •• .ni~n. pleid.Oa. 'vizatid 110weat koust.k. On je ooncan igra~. thank you. doslo\lno .ks~l:mt ·plei~. Dobro.2. . Sta wete na partiju biliiara? .one hundred and eighty-ahc 186 3 45 67 89 10 11 - I tried it once and I didn't like it. molim vas. uzmite malo piva.3..Yes. No. pretpostavljam? 12 - 13 12 13 What did you do in America? .4. OBJA$NJENJA (nastavak) (3) I rni znarno izraz rent a car.•.. Ali evo mog sina. Well. . . . Nikada ga viSe nisam pio.No.No.5. nismo imah \lremena. thank you.5.

a putovanje po moru voyage (.. - game ...2. Well ...You're weren't..5. En. about - ZADATAKA (nastavak) 2. . tuk . .. . . Tamo smo videli Keneri Rou. ' rait. trip.Mven OM hundred and eighty... very beer? REiENJA 1. ..like . LEKCIJA ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pedeset eatvrta 'ekdia 12Isprieajte mi viSe 0 vaSem putovaruu.didn't .. a (cnda) si~li do Montereja. in..Didn't lomeone write a book about that? 3 OBJA$NJENJA PRONUNCIATION 1..thank you .. . 3. .. vno sts /jubazni..... sleep.: se SVid60 njen profesor... mining 1..trying kind. teacher .. ...... . $ta misfite 0 partlji lalla? Ne.. We stayed there for two days and went down to Monterrey...v:)jedl). jedanput sam pokulao. Tamo smo ostali dva dana...... Would .. friends .. I njenim prijateijima nije Anne and .. There we saw Cannery Row.. .her...lsou held ~ pap (1) Trip je izlet. 54th LESSON . . Peter and I took a plane to San FrancilCo. Ja pokuSllV8/TI dB spsvam. Piter i ja uzeli smo avion do San Franciska. wi: steid •.. 'stainbek rout . ..... word.try this ...tried .. Fifty-fourth (54th) Lellon 1 2 ZA PONAVUANJE: 4.. like How it a.once. I 2.. . .•• e.. to . pleill tu •... I'm " ..187 OM hundNci and eighty. her . .. to . visited 4.iskou.d!e:nij.. ..tght 5.Nije Ii neko napisao knjigu 0 tome? 3 Tell me more about your trip (1).4.. . .. "Putovati" je to travel ('tlWVl}.3. . iii putovanje kOle obuhvata i povratak. quiet .4... hvaJa..... 188 FUI In .. .. .... They us but we . so: 'ken~fi rou . wellt daun tu ment~'rei. of chess? No.. Duie putovanje se zove journey (.ll frell'... Oni SU fIBS posetili ali mi nismo bill kod kuCe. Be ... Pa". Oa Ii bisle hteli da probate ovo pivo? you .. Budile mimi (tihi).3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful