P. 1
Sinteza Psihologia Sanatatii - Lector. univ. Laura Petrescu Perlier

Sinteza Psihologia Sanatatii - Lector. univ. Laura Petrescu Perlier

|Views: 195|Likes:
Published by vrajitorul

More info:

Published by: vrajitorul on Feb 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

PSIHOLOGIA S N T Sintez curs

II Lector. univ. Laura Petrescu Perlier

SINTEZ DE CURS Cuprins I. INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA S N T II 3-11

Psihologia S n t ii, ca disciplin nou . Istoricul apari iei i evolu iei Psihologiei S n t ii Defini ii ale Psihologiei S n t ii Obiectivele Psihologiei S n t ii Psihologia S n t ii ca domeniu interdisciplinar Ramurile Psihologiei S n t ii (psihologia s n t ii preclinice sau publice i psihologia s n t ii clinice) Conceptul de s n tate Conceptul de boal Conceptul de stare de bine Conceptul de calitate a vie ii Principiile de studiu i aplicative ale Psihologiei S n t ii Psihologia cancerului (psiho-oncologia) II. METODE I MODELE. PARADIGME DE STUDIU INTERVEN IE ÎN PSIHOLOGIA S N T II I 12-22

Metode de cercetare calitativ i cantitativ în Psihologia S n t ii Modele explicative clasice (biomedical, psihosomatic, epidemiologic). Abordare cantitativ în Psihologia S n t ii Modelul dominant, integrativ : bio-psiho-social Paradigme (comportamental , cognitiv , psihofiziologic , constructivist , ecologic , comunitar , cultural ) Rela ia Psihologiei S n t ii cu alte discipline (psihologia social , psihologia clinic , psihoterapia i consilierea, psihologia medical , psihosomatica, medicina comportamental , neuropsihoimunologia) III. RELA IONAREA ÎNTRE FACTORII DE MEDIU I FACTORII INDIVIDUALI ÎN PSIHOLOGIA S N T II Factorii de mediu în Psihologia S n t ii : evenimentele de via , re elele sociale Factorii personali în Psihologia S n t ii : tipurile i stilurile de via cu risc (tipul A, tipul C) ; tr s turile patogene (ostilitatea, nevrozismul, depresia, al i factori de vulnerabilitate) ; caracteristicile salutogene (credin ele i stilurile cognitive) ; factorii generali de personalitate (afectivitatea pozitiv i negativ ) IV. REPREZENT RILE SOCIALE. SOCIALE FA DE CANCER ANALIZA ATITUDINII

23-33

34-44

1

PSIHOLOGIA S N T Sintez curs

II Lector. univ. Laura Petrescu Perlier

REPREZENT RILE SOCIALE Defini ii Caracteristici Distinc ii semantice ANALIZA ATITUDINII SOCIALE FA DE CANCER

Construc ii cognitiv comportamentale Modele referitoare la carcinogenez Reprezent ri sociale despre cancer (abordare diacronic ) V. RELA IA ÎNTRE STRES I BOAL Originea termenului Concep ia lui Hans Selye despre stres Concep ii actuale despre stres Forme de manifestare a stresului Adaptarea la stres Psihosomatica i stresul evaluarea stresului de c tre subiect. Moderatori (v. modelul lui Jane Ogden) Evaluarea stresului de c tre subiect. Variabilitatea individual (v. modelul lui Jane Ogden) Stresul, un fenomen emo ional Stresul i riscul pentru cancer VI. AJUSTAREA (COPINGUL) Strategiile de ajustare sau copingul (defini ii, forme de ajustare, obiectivele ajust rii, modele tradi ionale) Teoria cognitiv-comportamental a copingului (copingul ca moderator în rela ia eveniment stresant-deprimare emo ional – proces tranzac ional; procesul de evaluare ; copingul ca strategie de ajustare la stres) Clasificarea strategiilor de coping i a metodelor de evaluare (copingul centrat pe emo ie i copingul centrat pe problem ; sc rile de coping ; copingul i solu iile pozitive) VII. CANCER I ASPECTE PSIHOSOCIALE Parcursul medical al pacientului ; diferitele etape Diagnosticul de cancer (diagnostic i adev r ; diagnosticul, eveniment fondator al unei noi experien e de via .) A tr i cu un cancer 65-80 56-64 45-55

2

PSIHOLOGIA S N T Sintez curs

II Lector. univ. Laura Petrescu Perlier

Spitalul ca form de organizare institu ional pacientului

i impactul s u asupra

Nevoile pacien ilor i ale personalului medical în confruntarea cu cancerul Rolul interven iilor psihologice în cancer Psihoterapii în boala canceroas BIBLIOGRAFIE 81

3

PSIHOLOGIA S N T Sintez curs

II Lector. univ. Laura Petrescu Perlier

INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA S N T

II (I)

Cursul î i propune introducerea unor no iuni de psihologia s n t ii, cu exemplificare pe boala canceroas i bolnavul incurabil de cancer, utilizând în principal aporturile psihologiei sociale i ale psihologiei clinice. INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA S N T II

Psihologia S n t ii, ca disciplin nou . Istoricul apari iei i evolu iei Psihologiei S n t ii Defini ii ale Psihologiei S n t ii Obiectivele Psihologiei S n t ii Psihologia S n t ii ca domeniu interdisciplinar Ramurile Psihologiei S n t ii (psihologia s n t ii preclinice sau publice i psihologia s n t ii clinice) Conceptul de s n tate Conceptul de boal Conceptul de stare de bine Conceptul de calitate a vie ii Principiile de studiu i aplicative ale Psihologiei S n t ii Psihologia cancerului (psiho-oncologia) 1. Psihologia S n t ii, ca disciplin Psihologiei S n t ii nou . Istoricul apari iei i evolu iei

PSIHOLOGIA S N T II este o disciplin relativ tân r , apar inând câmpului psihologiei, aflat la interfa a între psihologie si s n tate. Ap rut în anii ’70 (1976), într-un grup de lucru creat de c tre Asocia ia american de psihologie, psihologia s n t ii a fost teoretizat i difuzat în SUA si Europa c tre mijlocul anilor '80. Doar în ultimele dou decenii, s n tatea global a devenit un subiect de interes pentru psihologie. Aceast schimbare a fost determinat de factori majori care au condus la apari ia i dezvoltarea unei noi ramuri psihologice, cum ar fi :
A.

Un interes crescând pentru psihologie pe de o parte i cuno tiin ele aferente ei, iar pe de alt parte pentru tiin ele vie ii. Psihologia s n t ii reprezint o punte între aceste dou domenii. Maturizarea tiin elor psiho - comportamentale i sociale a oferit modele i teorii ale s n t ii i bolii. Se înregistreaz totodat un interes crescut nu doar pentru prevenirea îmboln virilor dar i pentru promovarea s n t ii, a st rii de bine i a calit ii vie ii Un interes economic :

B.

Costul mare al tratamentelor medicale ( rile industrializate cheltuiesc 12-15% din produsul na ional brut pentru îngrijirile medicale) a dus la concluzia prevenenirii i promov rii comportamentelor i stilurilor de via mai « s n toas » i mai « sigur », în elegerea

4

alimenta ie necorespunz toare. 3.i pun întreb ri privind elementele predictive ale bolilor . 4. Defini ii ale Psihologiei S n t ii Bruchon-Schweitzer în 1994 definea Psihologia s n t ii ca studiul tulbur rilor psihosociale care « poate juca un rol în apari ia bolilor putând s le accelereze sau s le încetineasc evolu ia ». etc). Laura Petrescu Perlier factorilor salutogeni i protectori (Matarazzo. Psihologia S n t ii ca domeniu interdisciplinar 5 . consumul crescut de alcool. etc. Recunoa terea limitelor modelului biomedical în explicarea i tratarea bolilor (practic un num r foarte limitat de boli sunt ast zi vindecate exclusiv de medicina clinic ). Aceste elemente i-au determinat pe clinicieni s . Sintetic putem defini Psihologia S n t ii ca fiind domeniul interdisciplinar ce aplic cuno tin ele i tehnicile psihologice în domeniul s n t ii i bolii.).PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. C. s se intereseze de factorii care le declan eaz . cu substrat psihologic (migrene. dintre care amintim: comportamente de risc : precum fumatul. imunologie). sociologie. emo ionali. care combin perspectiva tiin elor socio-umane (psihologie. 2. Procentul mare al consulta iilor medicale (între 30-50%) care nu sunt cauzate de patologii organice ci de simptome somatice func ionale. mediu poluat. tahicardie. Cauze medicale Modificarea semnificativ a cauzelor mortalit ii i morbidit ii (peste 50% din cauzele de mortalitate i morbiditate se datoreaz unor factori care pot fi preveni i. Obiectivele Psihologiei S n t ii • • • • • • • • Promovarea s n t ii Men inerea s n t ii Educarea pentru s n tate Prevenirea îmboln virilor Identificarea factorilor cognitivi. ‘84). psihologia era interesat doar de s n tatea i boala mental .adic « stresorii » vie ii cotidiene. tratament i proceduri medicale Ameliorarea îngrijirii medicale i a sistemului medical. s r cie. comportamentali i sociali cu rol în etiologia i evolu ia bolilor acute i cronice În elegere experien ei bolii Asistarea bolnavului pentru o mai bun adaptare la boal . Pân nu demult. care ar permite diminuarea semnificativ a cheltuielilor de s n tate (securitate social . antropologie) cu cea a tiin elor naturale (medicin clinic . s n tate public . oboseal . Psihologia S n t ii este considerat a fi o disciplin „hibrid ”. univ. izolarea social i psihologic a subiec ilor.

medicina comportamental acord prioritate utiliz rii tehnicilor comportamentale în medicina clinic fa de preven ia îmboln virilor i promovarea s n t ii. modalit i de modificare a cogni iilor nerealiste. cum sunt cele privitoare la rela ionarea psiholog-pacient. Conceptele i teoriile dezvoltate de psihologia clinic (teoriile anxiet ii. psihologia s n t ii sau cel de consulta ie de leg tur au luat în mare m sur locul celui de psihosomatic . De cele mai multe ori. diagnosticul clinic) sunt deosebit de relevante pentru psihologia s n t ii.diferen a între cele dou discipline const în faptul c psihologia clinic vizeaz mai ales tulbur rile emo ionale i boala mental . în domeniul s n t ii i bolii. în timp ce psihologia s n t ii se focalizeaz pe starea global de s n tate. Laura Petrescu Perlier Psihologia s n t ii fiind un domeniu interdisciplinar utilizeaz i pune la dispozi ie cuno tin e i tehnici din/pentru mai multe ramuri ale psihologiei.nu de pu ine ori psihologia s n t ii este considerat o ramur aplicativ a psihologiei sociale. Scopul primordial al medicinei comportamentale este integrarea tiin elor comportamentale cu cele medicale . adaptarea i recuperarea din boala somatic acut (ex. 5. consider m util precizarea unor diferen e. • • Psihologia social . univ. Totodat . reac ia. Termenii de medicin comportamental . • Psihoterapia i Consilierea ofer psihologiei s n t ii cuno tin e i tehnice de lucru cu pacien ii. Totu i. datorit caracterului relativ nou al disciplinei. Psihologia medical este un termen care acoperea pân acum trei decenii o bun parte din domeniul psihologiei s n t ii. Termenul este tot mai pu in utilizat în ultimii ani datorit caracterului s u restrictiv. asistarea persoanei în stare de boal este un obiectiv ce decurge din cel enun at anterior. depresiei. • • • În psihologia s n t ii ierarhia obiectivelor este u or diferit : a a cum am ar tat. Psihosomatica contureaz un domeniu interdisciplinar.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Medicina comportamental este un termen care de multe ori este considerat sinonim cu cel de psihologia s n t ii. preferin a pentru un termen sau altul este determinat de domeniul din care provin speciali tii care îl utilizeaz . Psihologia clinic . ast zi termenul este tot mai pu in utilizat. a st rii emo ionale negative sau ale comportamentelor deficitare. de asemenea. infarct miocardic) sau cronic (ex. Sida). cancer. obiectivul primordial este promovarea s n t ii i prevenirea îmboln virilor. care a f cut carier pân în anii ‘60. psihologie sau medicin . colon iritabil). Psihologia medical se focaliza preponderent pe rela ia medic – pacient i pe adaptarea bolnavului la mediul spitalier i starea de boal . rolul factorilor psiho-sociali în etiologia bolii somatice (boal cardio-vascular . mai persist confuzii în diver i termeni rela iona i. situat la grani a dintre medicina clinic i psihologie. Datorit faptului c modelele sale explicative i tehnicile de interven ie se bazau preponderent pe paradigma psihanalitic . tulbur rilor de personalitate. Ramurile Psihologiei S n t ii 6 .

univ. s r spund adecvat mediului social. Reconceptualizarea no iunii de s n tate i boal prin prisma noilor abord ri reprezint dup unii autori a doua “revolu ie medical ” (Yanovitz. EXPERIEN IAL • • S n tatea ca adaptare i rezultat al unor procese de reglare optim (Annandale. Ast zi se cunoa te mai mult despre cauzele bolii decât despre factorii care contribuie la men inerea s n t ii. psihic i social . 1999) S n tatea ca m sur în care individul este capabil. Psihologia s n t ii se num r printre primele discipline care propune comutarea aten iei de la boal c tre s n tate. identificat urm toarele percep ii laice (de sim comun) asupra s n t ii: • • • • • • S S S S S S n n n n n n tatea ca un dat natural tatea ca o valoare tatea ca dar divin tatea ca responsabilitate individual tatea ca voin tatea ca drept fundamental 7 . a a cum arat i numele disciplinei. fizic i biologic (Starfield. FUNC IONAL vs.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Conceptul de s n tate O caracteristic esen ial a psihologiei s n t ii este. pe de o parte. 1992). S N TATEA este perceput dimensiuni: negativ vs. focalizarea pe s n tate. s î i realizeze aspira iile i nevoile proprii. iar pe de alt parte. Laura Petrescu Perlier • Psihologia s n t ii publice (preclinice) o preven ia îmboln virilor o promovare s n t ii o educare pentru s n tate • Psihologia s n t ii clinice asistarea bolnavului acut consilierea bolnavului cronic preg tirea bolnavului pentru proceduri chirurgicale psihocardiologie psihooncologie psihoneuroimunologie psihoneuroendocrinologie 6. pozitiv • • de mul i dintre noi doar prin prisma uneia din aceste S n tatea ca absen a bolii i dizabilit ii S n tatea ca stare de bine fizic . 2001) Cercet rile realizate de Blaxter (1990) i Staiton-Rogers (1991) pe loturi popula ionale largi.

• • • • Dimensiunile s n t ii: biologic (anatomic . comportamental ). ca stare de bine". psihic. spiritual (valori.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. psihic i social. S n tatea nu este o stare pe care o ai în întregime sau o pierzi în întregime. Grade ale s n t ii: • • • • • s s s s s n n n n n tate optim tate tate aparent tate precar tate foarte precar A a cum reise din defini ia OMS. emo ional . experien e non-cotidiene) II. social i spiritual. univ. capacitate de confruntare cu stresul fizic. Factorii care 8 . Laura Petrescu Perlier • • • S n tatea ca absen a bolii S n tatea ca resurs (de a muncii. rela ii. aspira ii). fiziologic i biochimic ). ecologic. biologic. disfunc iei i dizabilit ii rezisten fizic i fiziologic atitudinea pozitiv fa de via (a percepe scopul i semnifica ia vie ii) asumarea controlului propriei vie ii acceptarea de sine rela ionare social pozitiv stare subiectiv de bine III. Componentele s n t ii : • • • • • • • absen a bolii. modelul de abordare a s n ta ii este unul holistic. de a te bucura de via ) S n tatea ca produs În fapt. care are în vedere atât dimensiunile sale multiple cât i determinismul complex. Complexitatea st rii de s n tate este dat de dimensiunile. socio-profesional (roluri. s n tatea este o: • • • stare complex i multidimensional stare relativ i variabil stare procesual-dinamic Organiza ia Mondial a S n t ii (OMS) defini te SANATATEA ca "integritate anatomic i func ional . capacitate de protec ie împotriva îmboln virilor i mor ii premature. psihologic (cognitiv . comfort fizic. religie. componentele i gradele diferite pe care le presupune: I. Starea de s n tate complet este aproape la fel de iluzorie ca i cea a fericirii.

simptome. percep ia i r spunsul la stres) factori sociali (resurse socio-economice. în func ie de perspectiva din care este privit : • • • • • form particular de existen a materiei vii abatere de la norm consecin a unor agen i patogeni sau traumatici semne. Laura Petrescu Perlier influen eaz starea de s n tate pot fi grupa i în patru mari categori: • • • • • factori de mediu (ap . ca i s n tatea. respectiv starea de bine. exerci iu fizic) factori psihici (cogni ii. fizici. sociali) stilul de via (comportament alimentar. organizarea sistemului de îngrijire medical i politicile sanitare) factori biologici (imunologici. Sarafino descrie procesul s n tate-boal ca i un continuum. abuz de substan e.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Grani a dintre starea de s n tate i cea de boal nu este atât de distinct precum s-ar crede. biologici. disfunc ii manifestarea e ecului în adaptare i diagnosticat de medic) se rela ioneaz cu alte Termenul de boal (ca o condi ie obiectivat concepte: Deficien : orice pierdere sau devia ie datorat unei boli sau traume în func ionarea fizic i psihic optim a individului Dizabilitate: orice restric ie în îndeplinirea sarcinilor cotidiene i în abilit ile de autoîngrijire Handicap: orice dezavantaj social indus de deficien Suferin : experien subiectiv a simptomelor Boala presupune nu doar tratament medical dar i îngrijire uman . aer. sexual. în care la un pol se situeaz s n tatea optim . emo ii. este definit în mai multe moduri. genetici. chimici. iar la cel lat dizabilitatea creat de boal sau de moartea prematur Aten ie : În studiul psihologiei s n t ii exist din partea unora tendin a pozitiv rii excesive a st rii de s n tate i de bine i impunerea acesteia ca dominant a preocup rilor generale. sol. biochimici) 7. univ. se afl în stare de 9 i dizabilitate . În plan simbolic aceast atitudine este echivalent cu valorificarea excesiv a vie ii în detrimentul mor ii care este golit astfel de orice sens. S n tatea i boala. Conceptul de boal BOALA. datorit faptului c boala (stare obiectiv ) este înso it de cele mai multe ori i de suferin personal (stare subiectiv ).

func ionare cognitiv ) social (rela ii interpersonale. energie) psihic (reac ii emo ionale. Calitatea vie ii este definit ca : percep ia subiectiv a pozi iei în lume în rela ie cu standardele i a tept rile personale (WHO. Conceptul de calitate a vie ii No iunea de calitatea vie ii este complex i multidimensional . Prin acestea nu se diminueaz rolul integrit ii somatice i fiziologice a organismului dar se dore te sublinierea faptului c s n tatea înseamn mai mult decât atât. Calitatea vie ii poate fi evaluat în diverse domenii. psihologic i social 10 . alimentatiei. 1993). roluri) comportamental (somn. absen a durerii. îngrijire personal . controlul reflexelor. Laura Petrescu Perlier echilibru – la fel ca via a i moartea – iar favorizarea uneia în detrimentul celeilalte poate u or fragiliza sau distruge echilibrul persoanei i prin extenso afecta negativ mentalit ile i reprezent rile sociale. În acest context dou concepte devin relevante. vitalitate. i anume : • • • • • • Ecologic Economic Cultural Fizic Social Psihic Dimensiunile calit ii vie ii relevante pentru starea de s n tate sau de boal sunt urm toarele : • • • • • • fizic (mobilitate. recreere.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Starea de bine presupune : • • • • • • Acceptare de sine Rela ii pozitive cu ceilal i Autonomie Control asupra propriei vie i Sens i scop în via Dezvoltare personal 9. univ. comunicare. Conceptul de stare de bine În ultimii ani se pune un accent tot mai mare pe aspectele calitative ale st rii de s n tate. Principiile de studiu i aplicative ale Psihologiei S n t ii • S n tatea i boala au un determinism multiplu : biologic. i anume : starea de bine i calitatea vie ii. 8. hobiuri) economic (financiar ) independent (sexualitate) 10.

necesit ii de a preveni i de a trata repercursiunile negative ale bolii canceroase asupra psihismului pacientului i al anturajului s u . termenul de ONCOLOGIE a fost utilizat ini ial în englez (oncology). în Fran a) .Oncologia radioterapic (fosta radioterapie) . tratamentul i readaptarea. Începând cu anul 1988. univ. Psihologia cancerului (psiho-oncologia) – ramur s n t ii clinic (persoan .Oncologia medical . societate.i p streze libertatea de decizie i propune o acompaniere adaptat atât nevoilor persoanei bolnave cât i ale celor apropria i pacientului. de rela ionare cu ceilal i… aflat la intersec ia cancerologiei. Laura Petrescu Perlier • • • Exist interac iuni complexe între somatic i psihic Abordare holistic (global ) a persoanei s n toase i/sau bolnave Abordare sistemic – ecologic a st rii de s n tate i boal comunitate. dar utilizat mai ales începând cu 1945. ine cont de efectele neuro-psihologice ale bolii i / sau tratamentelor dar i de consecin ele acestora asupra modurilor de a gândi. psihologiei 11 . termenul de CANCEROLOGIE desemneaz disciplina medical consacrat studiului cancerelor sau tumorilor maligne. de a tr i. Aceast denumire tinde a fi înlocuit cu termenul « oncologie ». r spunde în principal : . comportamentale. relativ recent . Obiectul psiho-oncologiei : Luarea în considerare a dimensiunilor psihologice.Oncologia hematologic (care vine în completare în anul 2003) Fiecare dintre aceste op iuni calific un tip de specialist (oncolog). fiind utilizat ulterior din ce în ce mai mult în celelalte limbi. familiale i sociale în rela ia cu cancerul. a psihologiei CANCEROLOGIA sau ONCOLOGIA este o disciplina specializat în studiul cancerului. 11. mediu fizic.dar i aceleia de a ajuta bolnavul s r mân el însu i i s . Dezvoltarea sa.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Este o component a îngrijirilor multidiciplinare acordate în cancerologie. diagnosticul i bilan ul. PSIHO-ONCOLOGIA este o disciplin s n t ii i a psihiatriei de leg tur . specialitatea de oncologie comport trei op iuni (de ex. grup. univers). Psiho-oncologia intervine pe lâng pacient i pe lâng familia acestuia. Creat la începutul anilor 1920. psihiatrice. Cancerologia se ocup de aspectele biologice i clinice i acoper domeniile : epidemiologiei i al preven iei. Sinonim cu cancerologia.

1989). 2002). Cadrul teoretic al reprezent rilor sociale ocup în aceast perspectiv o pozi ie privilegiat . 12 . normative. pân la sfâr itul anilor 1970. Într-adev r. sau imaginare. cancerul nu poate fi în eles f r a face referire la multiplele contexte care transcend componentele sale fizice/organice i care le substituie propriet i simbolice.s gândim regl rile operate prin inserarea specific a indivizilor într-un ansamblu de raporturi simbolice i sociale . precum i dintr-un stoc de cuno tiin e care vor da respectivei experien e forma i con inutul s u (Jodelet. Pe de alt parte. Lucr rile care au fost realizate în aceast perspectiv ne permit s demonstr m pe larg valoarea euristic a acestui model. specificitatea r spunsurilor psihopatologice la cancer i îngrijirea lor farmacologic optimal r mân neelucidate total. 1994 . În aceast perspectiv . Modul în care va fi formulat aceast experien i leg tura ei cu situa ia unde apare. se inspir din pre-construc iile culturale.s avem în vedere modalit ile de gândire i de comportament (Abric. acesta ne furnizeaz un model care permite : . Pu ine progrese conceptuale au fost realizate în studiul proceselor – atât psihodinamice cât i biologice – aflate la originea adapt rii psihologice la experien a bolii canceroase. de ceea ce vor deveni în viitor. Laura Petrescu Perlier Cine practic psiho-oncologia Psiho-oncologia este practicat de medicii psihiatri i de psihologi asupra persoanelor bolnave de cancer. psihooncologia a r mas esen ialmente descriptiv . Cadrul epistemiologic care se afl la baza abord rii psihosociale a cancerului dispune de o adev rat valoare euristic necesar analizei comportamentelor i tr irilor asociate acestei boli. ocupându-se de reinser ia acestora.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector.s actualiz m sistemele de reglare simbolic legate de un obiect . sau la acompanierea în demersurile de preven ie. Psiho-oncologia poate de asemeni s ajute la gestionarea comportamentelor cu risc. în ultimii ani au avut loc progrese semnificative în în elegerea mecanismelor biologice ale stresului i în consecin ele sale pentru creier. organism i s n tate. univ. De la începuturile sale ca domeniu tiin ific confirmat. de eventualele sechele. în timpul tratamentului i dup terminarea lui. 2006). sociale. Tipul acesta de lucr ri permite s gândim cadrul pre-existent al experien ei bolii. În plus. Jodelet. Acest cadru permite în elegerea faptului c tr irile asociate bolii nu sunt izolate/segmentate. ci sunt legate din punct de vedere social. Con tientiz m astfel faptul c boala malign se înscrie într-un context social definit i c modurile de gândire ale indivizilor i comportamentele lor sunt impregnate de acest context (Morin et Apostolidis.

SUBIECT INDIVIDUAL i SUBIECT SOCIAL. univ. ci mai degrab sublinierea faptului c aceast component poate ap rea atunci când individul este în situa ia de a opera TRANZAC II între tr irea personal a bolii sale i modelele sociale ale bolii.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. în interiorul c ruia are loc o mediere constant între OBIECT. Nu este vorba de reducerea tr irii individuale la o component social . Faptul c INDIVIDUL nu este solubil în COLECTIV. Laura Petrescu Perlier Pentru a gândi raportarea la cancer se « impune » o deplasare a analizei în « spa iul complexit ii ». nu înseamn c respectivul colectiv nu se impune bolnavului când acesta este confruntat cu cancerul. 13 . reprezentat de circumscrierea acestei boli i a bolnavilor într-un tot unitar.

Abordare cantitativ în Psihologia S n t ii Modelul dominant. psihologia medical . cognitiv . comunitar . PARADIGME DE INTERVEN IE ÎN PSIHOLOGIA S N T II I INTERVEN IE ÎN I STUDIU Metode de cercetare calitativ i cantitativ în Psihologia S n t ii Modele explicative clasice (biomedical. psihofiziologic . cultural ) Rela ia Psihologiei S n t ii cu alte discipline (psihologia social . tematic -fenomenologic . PARADIGME DE STUDIU PSIHOLOGIA S N T II (II) METODE I MODELE. à à • • Studiile retrospective – consist în reconstituirea trecutului subiec ilor (bolnavi sau s n to i) Studiile prospective – transversale genetice 13. univ. psihosomatica. neuropsihoimunologia) 12. Metode de cercetare calitativ în Psihologia S n t ii interviul (analiza de con inut. de discurs. narativ . trialuri experimentul cu un singur subiect b) Studii cvasi-experimentale corela ionale longitudinale: retrospective sau prospective. psihoterapia i consilierea. integrativ : bio-psiho-social Paradigme (comportamental . conversa ional ) grup focus observa ia studiul de caz metoda narativ metoda biografic metoda discursiv tehnica jurnalului istoria de via 14 .PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. ecologic . constructivist . psihologia clinic . Laura Petrescu Perlier METODE I MODELE. epidemiologic). Metode de cercetare cantitativ în Psihologia S n t ii a) Studii experimentale • • • • studii randomizate comparative. medicina comportamental . psihosomatic.

în schimb. foarte bine realizate. durat . nerezolvate de pacient. Acestea sunt : o Modelul biomedical – are o concep ie linear i unidimensional . Modele explicative clasice (biomedical. utilizate de fiecare indifvid în parte în procesul s u adaptativ. epidemiologic). frecven ) ignorând procesele intermediare (perceptive. c utând retrospectiv to i factorii care-i diferen iaz . Necesitatea explic rii cauzelor apari iei i evolu iei bolilor. Abordarea epidemiologic procedeaz empirirc (prin tatonare) c utând factorii psihosociali afla i la baza etiologiei bolilor. comportamentale). prea reductoare pentru a explica etiologia multifactorial a diverselor boli. Abordare cantitativ în Psihologia S n t ii psihosomatic. psihologice sau sociale ® cu efect patogen). În realitate. cog. de tip S(timul)®R( spuns) sau o cauz ® un efect. univ. Este un model par ial care ia în considerare doar aspectul obiectiv al evenimentelor (gravitate. Re inem caracteristicile comune celor trei modele : Caracterul izolat al fiec ria dintre aceste modele fa de alte câmpuri disciplinare Modelele sunt bazate pe scheme lineare (cauze biologice. Re inem ca interesant ideea vulnerabilit ii deosebite a unora dintre subiec i fa de anumite evenimente adverse.nitive. Din p cate studiile respective prezint numeroase lacune metodologice. Studiile prospective. din cauza unei func ion ri perceptivo-cognitive inadecuate. de asemeni reduc ionist i unidiomensional explic apari ia bolilor cronice (de tipul cancerului) datorit factorilor psihici cu un rol etiologic determinant. precum i aceea de a preveni îmboln virea (a conserva o stare de s n tate a individului) au dus la construirea unor modele teoretice. Laura Petrescu Perlier 14. decât factorii de risc psihogeni. acest model a reu it mai bine s pun în eviden factorii de risc din mediu. fie o reac ie de deprimare indus Fac un studiu minu ios al predictorilor de boal (antecedente i elemente declan atoare) i al moderatorilor (de tipul strategiilor de coping). se afl la origina psihologiei s n t ii clasice. No iunea de stres este banalizat i devine confuz . stresul era considerat fie un element declan ator de st ri emo ionale. mecanicist . Conform acestor modele. Psihosomaticienii colii din Chicago afirm c toate tipurile de boli depind de conflicete emo ionale specifice. sugereaz existen a unor veritabile stiluri de personalitate „cu risc”.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. dar manifest caren e la nivelul criteriilor (starea de 15 . bolile reprezentând un fel de eliberare. o Modelul epidemiologic – consist în compararea grupurilor de bolnavi i persoane s n toase. o Modelul psihosomatic – acest model. Modelele explicative clasice referitoare la rela ia între stres i boal . afective. marcând secolul XX.

Este ceea ce se chamà un meta-model i pu in simplist. adopt fa de situa iile stresante anumite strategii perceptivo-cognitive. Engel (1977) i s-a impus ca model dominant în procesul de reglare s n tate / boal . sau atitudinea pacientului fa de boal ) interac ioneaz pentru a condi iona reactivitatea organic . fiind afecta i de numeroase bieuri. Ele necesit integrarea a noi nivele de organizare i procese care s poat explica complexitatea mecanismelor patogene i imunogene.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. dup un „continuum”(o continuitate). dualismul soma/psyche . amplificare a simptomelor) Noutatea în aceste 3 modele era totu i prezentarea individului într-o ipostaz activ . comunicare. Constat m nu numai o dimensiune reduc ionist . comportamentale. Ori simptomele nu sunt indicatori prea solizi. o trecere de la modelul clasic « biomedical » conform c ruia boala poate fi explicat doar ca o devia ie a sistemului de variabile biologice m surabile. dar în plan filozofic i una dogmatic . care permite clasarea lor : de la cele mai generale (cultur . starea de bine. reduc ionist. îndeosebi pentru subiec ii „care se plâng” (afectivitate negativ . pentru a face fa . individ care. Modelul presupune c mai mul i factori : biologici i psihosociali (personalitatea. i impunea ca devia iile comportamentale s fie explicate exclusiv pe baza proceselor somatice perturbate (biochimice sau neurofiziologice). i cu metode potrivite. Pentru Engel diferitele aspecte ale s n t ii i bolii sunt organizate în mod ierarhic. merite i limite ale modelului medico-psiho-social Acest model marcheaz înainte de orice. conform c reia fenomene complexe decurg dintr-un principiu primar unic.care separ mentalul de somatic. boala era considerat o entitate independent de comportamentul social. Modelul dominant : medico-psiho-social Acest model a ap rut în psihiatrie.anturajul social. de boal . starea de r u Bolile sunt descrise plecând de la simptome (indicatori mai mult sau mai pu in valabili în func ie de a tept rile subiective (a nota c cele mai multe boli cronice sunt la început asimptomatice). Modelul lui Engel prezint o perspectiv sistemic interesant pentru tiin ele medicale. Analiz comparativ . Dac fiecare sistem (sau nivel) poate fi studiat în mod autonom. departe de a suporta pasiv anumite determinisme (biologice. Conform modelului vechi « biomedical ». dar este prea general pentru a putea fi confruntat cu faptele. Modelele explicative sunt pe departe insuficiente datorit caracterului lor linear. 16 . de tip integrat. univ. afective. psiho-sociale. Laura Petrescu Perlier s n tate. organe. psihologice. familie) la cele mai specifice (individ. modelul medico-psiho-social implic interdependen a între diferitele nivele (func ionarea unui sistem depinzând de func ionarea tuturor celorlalte). celule). unilateral. la o teorie general a sistemelor. sociale). 15.

ceea ce d na tere la confuzii o nu i se atribuie socialului/mediului nici un rol de participare la procesele de construire a cunoa terii. Aceast perspectiv vizeaz apropierea psihologiei s n t ii de politicile sociale. Modelul promovat în 1977 insist mai degrab pe promovarea s n t ii ca o dimensiune a realiz rii de sine i descoperire a unei noi dimensiuni individuale. în care « biologicul » ar trebui s fie transformat de intersectarea cu psihologicul sau cu socialul. dar i politicile de s n tate) o dificultatea de a reda complexitatea rela iilor i situa iilor o o abordare mai degrab cantitativ . Acest model sistemic reprezint o referin . referindu-se la un context sociopolitic i cultural mai larg. dar peremptoriu) problema complexit ii s n t ii. o interdependen i interac iune între diver ii factori precum i mobilizarea interdisciplinarit ii. univ. Socialul ar trebui de asemeni considerat ca principalul loc i de in tor de resurse terapeutice i de preven ie (în cadrul social se efectueaz concret îngrijirile. având meritul de a fi ridicat pentru prima dat (în mod generic. modelul bio-psiho-social este ast zi considerat reduc ioniast i 17 . Dup p rerea unor psihologi clinicieni (Marie-Santiago Delfosse). Cu toate acestea nu-i putem ignora limitele i dezavantajele : o absen a unei metodologii adaptate o lipsa de claritate conceptual în articularea diferitelor nivele. Socialul ar trebui considerat în rolul s u de determinare a posibilit ilor i modalit ilor prin intermediul c rora subiectul încearc s fac fa bolii. decât ca pe o modalitate de prevenire a bolii. static i uniformizant Cercet torul Marks (1996) subliniaz astfel necesitatea realiz rii unei « psihologii a s n t ii în context ». sau mai bine zis o lips real de articulare între nivele. ci mai degrab rolul de simplu scenariu care influen eaz individul. Laura Petrescu Perlier Modelul bio-psiho-social ap rut în psihiatrie i propus de Engel (1977) consider c actul medical trebuie s ia în considerare interac iunea dintre factorii biologici. Modelul descris de Engel i considerat de mul i ca integrativ are meritul de a propune o nou analiz . În modelul medico-psiho-social « biologicul » dispare în favoarea unei fiin e umane reabilitate social dar care nu ine seama de propria « corporalitate ». durerii. Ori modelele explicative clasice prezint un « biologic » neschimbat i reductibil la simplele m suri biologice. dep irea unui cadru strict individual. psihologice i sociale ar trebui s duc la crearea unor modele complexe. la nivelul serviciilor i institu iilor de tip spital. medicul dar i ceilal i profesioni ti din domeniul s n t ii. stresului cotidian. Psihologii clinicieni consider deci c modelul propus de Engel nu red nici complexitatea bolii sau a rela iilor umane. psihologici i sociali pentru evaluarea st rii de s n tate a individului i prescrierea unui tratament adecuat. interac iunea între variabilele biologice. nici corporalitatea individului sau socializarea acestuia. fiind orientat în general c tre s n tatea persoanei analizat în mediul s u. Modelul propune o modificare epistemologic i profesional care implic psihologul. Din motivele enumerate.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector.

reprezint scheletul care d o form tipic cognitiv-comportamental psihologiei s n t ii. medicinii. noutatea fa de modelele anterioare i ceea ce l-a f cut s devin un model dominant în procesul de reglare s n tate / boal este prezen a MODERATORILOR (factori ce contribuie la modularea proceselor morbide). permite în elegerea faptului c îngrijirea pacien ilor se va situa în principal la nivelul proceselor lor perceptivo-cognitive. Modelul medico-psiho-social este considerat totu i de unii cerecet tori un model integrativ prin faptul c stabile te o leg tur de tip co-func ionare între modelele fiziologiei. considerate ca MODERATORI. Acestea se refer la moderatori. Fig. nu trebuie s uit m imperfec iunile modelului medico-psiho-social. Modelul bio-psiho-social a servit de baz multor studii. În pofida originalit ii acestui model fa de cele precedente. reprezentând nu numai o punte între abordarea cantitativ i calitativ a psihologiei s n t ii dar i un instrument cheie în clinica acestei discipline. Nu vom întâlni deci aceia i moderatori de la un studiu la altul. Tocmai introducerea MODERATORILOR permite îndep rtarea de viziunea mecanicist i static a modelelor precedente i dobândirea unei dinamici apropiate de ambivalen a i caracteristicile subiectivit ii. afectiv. biologiei sau neuro-imunologiei. 1) În ceea ce prive te moderatorii de tipul SUPORT SOCIAL i STRATEGII DE AJUSTARE. Oricare ar fi îns acestea. care nu sunt totdeauna bine defini i i care în plus par a fi situa i la nivele diferite în structurarea psiho-biosociologic a fiin ei umane. suferind modific ri în special la nivelul moderatorilor. insuficient în redarea complexit ii dinamice a bolii. Am ales pentru exemplificare varianta de model bio-psiho-social prezentat de Jane Ogden. comportamental. Diferi ii autori au adus nuan e proprii modelului bio-psiho-social. etc. 18 . i anume la nivel : perceptivo-cognitiv. Ace tia vor fi trata i în capitolele urm toare. Laura Petrescu Perlier cantitativ. originalitate care const în luarea în considerare a activit ii subiectului i o posibil retroac iune. Introdus în psihologia s n t ii. univ. Printre moderatorii cu rol semnificativ men ion m SUPORTUL SOCIAL i STRATEGIILE DE AJUSTARE COPINGUL). în 2008 (v. STRATEGIILE DE AJUSTARE.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. reprezentând nu numai o punte între abordarea cantitativ i calitativ a psihologiei s n t ii dar i un instrument cheie în clinica acestei discipline. ace tia vor fi trata i în capitolele urm toare.

adic la eforturile cognitive.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. chiar dac sunt considera i în interac iune. cu cât aceasta îi dep e te resursele i-i amenin starea de bine. 1 Ini atorii Copingului (strategii de ajustare la stres) 19 . asociat posibilit ii de control a acestor evenimente. Faza de EVALUARE (primar i secundar ) b. emo ionale i comportamentale pe care individul le face pentru a se ajusta unei situa ii adversive specifice. modulând impactul antecedentelor de mediu i de dispozi ionale asupra st rii de s n tate ulterioar . Abordarea tranzac ional a lui Lazarus i Folkman1 (1984) a deschis noi perspective de cercetare. Modelul tranzac ional Factorii de mediu i personali evoca i în modelul bio-psiho-social. Laura Petrescu Perlier 16. Elaborarea de STRATEGII DE AJUSTARE (COPING) Aceste procese tranzac ionale joac un rol fundamental (de mediator sau moderator). Ea se refer la tranzac iile între individ i mediu. nu explic singuri diferen ele individuale în domeniul s n t ii i al bolii. se întâlne te STRESUL PERCEPUT. Psihologul va trebui s afle cum evalueaz subiectul situa ia. Aceste TRANZAC II se desf oar în dou faze : a. 1) În evaluarea primar . univ. sau perceperea evenimentelor de via stresante.

Tr it ca o amenin are pentru integritatea psihic . Lazarus et Folkman au g sit trei modalit i de a în elege stresul perceput : .) Factorii individuali (tipuri i tr s turi. corespunde unui ansamblu de cogni ii i de afecte. Un model integrativ i multifactorial A fost elaborat de Bruchon-Schweitzer i Dantzer în 1994. antecedente biomedicale) jucând un rol fragilizant sau protector Factorii procesuali (sau tranzac ii efectuate între individ i mediu) 20 . care desemneaz sentimentul de eficacitate personal i care reprezint o variabil moderatoare cheie la nivelul schimb rii.Comportamental . Acesta ia în considerare factori care au fost adesea studia i separat : Factorii de mediu (evenimente de via stresante.O provocare i corporal 2) În evaluarea secundar . de nelini te i a teptare în fa a unei situa ii amenin toare (a se distinge acest concept de cel al anxiet ii-tr s tur de personalitate) Modelul tranzac ional prezint i el imperfec iuni i limite prin valoriz rii excesiv a proceselor tranzac ionale i minimalizarea altor determinan i de s n tate (de tip situa ional i dispozi ional). fluctuante. înv at referitor la stresorii necontrolabili i aflat în leg tur cu depresia.Informa ional . re eaua social . a a cum sunt ele percepute de subiect.Decizional CONTROLUL PERCEPUT poate fi deci definit i ca o auto-estimare a capacit ilor de reac ie. 17. univ. Trebuie notat c experien a lui Seligman a permis dezvoltarea no iunii de resemmnare. ne preocup m de CONTROLUL PERCEPUT. Aceast no iune este legat de auto-eficacitatea dezvoltat de Bandura. etc.O confruntare cu o pierdere iremediabil . stiluri de comportament. Laura Petrescu Perlier Stresul perceput se evalueaz prin intermediul chestionarelor i corespunde modului în care subiectul percepe exigen ele unei situa ii. care poate fi : . 3) ANXIETATEA–STARE. Intensitatea stresorului ar veni deci din diferen a între exigen ele impuse de situa ie i posibilit ile de control a situa iei.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. expunerea la diver i factori de risc.

analiza noastr bazându-se pe modelul medico-psiho-social (sau bio-psiho-social) al lui Engel (1977). Prin intermediul modelului bio-psiho-social dezbaterea mai veche între cantitativ i calitativ se redeschide în domeniul s n t ii. univ. De unde necesitatea dialogului între metodele calitative i cantitative (Santiago-Delfosse.). cât i de aspectele cognitive i motiva ionale. Laura Petrescu Perlier Acest model convine în acela i timp cercet rilor transversale (în care toate variabilele sunt m surate în acela i timp) i longitudinale (unde sunt evaluate antecedentele. aplicarea principiilor terapiei comportamentale în demersul aplicativ) COGNITIV (rolul factorilor cognitivi în men inerea s n t ii sau riscului pentru îmboln viri. Becker i Maiman. 1975) Modele relative la procesele de schimbare a atitudinii Modele integrate (care in cont atât de trecerea de la inten ionalitate la comportament. etc. biologic. de rolul important al variabilelor emo ionale) Teoriile sim ului comun (care grupeaz reprezent rile cognitive ale bolii i teoria reprezent rilor sociale) Modelul integrativ i multifactorial al lui Bruchon-Schweitzer i Dantzer (1994) – care ine cont atât de factorii de mediu. 1974 . aplicarea principiilor psihofiziologiei în demersul aplicativ) 21 • • . întrucât se refer la istoria de via a subiec ilor. aplicarea principiilor terapiei cognitive în demersul aplicativ) PSIHOFIZIOLOGIC (interac iunea dintre somatic i psihic în men inerea s n t ii sau riscului pentru îmboln viri . rezultatele unei îngrijiri medicale. El implic o succesiune de secven e temporale (antecedeni. depresie. Acest model este suficient de flexibil pentru a se adapta la situa ii diferite (burn-out. etc.). 1975) Teoria motiva iei de a se proteja (Rogers 1983) Teoria comportamentului planificat (Fishbein i Ajzen.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. imposibil de redeus la unul sau altul din aspectele sale : social. Problema este cea a rela iei umane. afectiv. în momente diferite). Paradigme/perspective de studiu S n t ii: • i de interven ie utilizate în Psihologia COMPORTAMENTAL (rolul factorilor comportamentali în men inerea s n t ii sau riscului pentru îmboln virii. cum ar fi. 18. în cadrul abord rii de tip « social cognition » : Modelul credin elor despre s n tate (Rosenstock. 1998) i a elabor rii unor modele care in cont de complexitatea real a indivizilor i situa iilor . cât i de factorii individuali i procesuali sau de tranzac ionare între individ i mediu) • • • • Niciuna din aceste noi modele sau teorii nu vor face obiectul prezentului curs. starea de s n tate ulterioar . tranzac iile între individ i context. reinser ie profesional . mediatori. Alte modele au fost propuse.

psihologia clinic . cancer. infarct miocardic) sau cronic (ex.nu de pu ine ori psihologia s n t ii este considerat o ramur aplicativ a psihologiei sociale. reac ia. a st rii emo ionale negative sau ale comportamentelor deficitare. • • Psihologia social . psihoterapia i consilierea. Laura Petrescu Perlier • • • • • • CONSTRUCTIVIST (rolul factorilor sociali i culturali în construc ia semnifica iilor legate s n tate. în timp ce psihologia s n t ii se focalizeaz pe starea global de s n tate. neuropsihoimunologia) Psihologia s n t ii fiind un domeniu interdisciplinar utilizeaz i pune la dispozi ie cuno tin e i tehnici din/pentru mai multe ramuri ale psihologiei. Psihologia clinic . Totodat . diagnosticul clinic) sunt deosebit de relevante pentru psihologia s n t ii. • 22 . rolul factorilor psiho-sociali în etiologia bolii somatice (boal cardio-vascular . datorit caracterului relativ nou al disciplinei. modalit i de modificare a cogni iilor nerealiste. depresiei. cum sunt cele privitoare la rela ionarea psiholog. tulbur rilor de personalitate. Psihologia medical se focaliza preponderent pe rela ia medic – pacient i pe adaptarea bolnavului la mediul spitalicesc i starea de boal . Conceptele i teoriile dezvoltate de psihologia clinic (teoriile anxiet ii. în domeniul s n t ii i bolii. SIDA). medicina comportamental . psihosomatica. Termenul este tot mai pu in utilizat în ultimii ani datorit caracterului s u restrictiv. tratament) ECOLOGIC (rela ia dintre individ i univers) COMUNITAR (rolul grupului de apartenen ) CULTURAL (rolul diferen elor culturale în men inerea s n t ii) DEZVOLT RII (rolul etapelor de dezvoltare din ciclul vie ii) FEMINIST (rolul genului social în vulnerabilitatea/rezisten a la boal ) 19.diferen a între cele dou discipline const în faptul c psihologia clinic vizeaz mai ales tulbur rile emo ionale i boala mental . univ. boal . Rela ia Psihologiei S n t ii cu alte discipline (psihologia social . • Psihoterapia i Consilierea ofer psihologiei s n t ii cuno tin e i tehnice de lucru cu pacien ii.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Psihologie medical este un termen care acoperea pân acum trei decenii o bun parte din domeniul psihologiei s n t ii. adaptarea i recuperarea din boala somatic acut (ex. colon iritabil). psihologia medical . mai persist confuzii între diver ii termeni pu i în rela ie.pacient.

psihologia s n t ii sau cel de consulta ie de leg tur (consultation liason) au luat în mare m sur locul celui de psihosomatic . Laura Petrescu Perlier • Psihosomatica contureaz un domeniu interdisciplinar. • 23 . preferin a pentru un termen sau altul este determinat de domeniul din care provin speciali tii care îl utilizeaz . Termenii de medicin comportamental . Totu i. obiectivul primordial este promovarea s n t ii i prevenirea îmboln virilor. În psihologia s n t ii ierarhia obiectivelor este u or diferit . medicina comportamental acord prioritate utiliz rii tehnicilor comportamentale în medicina clinic fa de preven ia îmboln virilor i promovarea s n t ii. ast zi termenul este tot mai pu in utilizat. Datorit faptului c modelele sale explicative i tehnicile de interven ie se bazau preponderent pe paradigma psihanalitic . De cele mai multe ori. Aceast ierarhizare construit a obiectivelor nu ni se pare realist . o pozitivare excesiv a s n t ii având efecte nocive asupra mentalului colectiv prin golirea de sens a echilibrului între s n tate i boal . Scopul primordial al medicinei comportamentale este integrarea tiin elor comportamentale cu cele medicale. situat la grani a dintre medicina clinic i psihologie care a f cut carier pân în anii 60. consider m util precizarea unor diferen e. univ. a a cum am ar tat. Medicina comportamental este un termen care de multe ori este considerat sinonim cu cel de psihologia s n t ii. asistarea persoanei în stare de boal este un obiectiv ce decurge din cel enun at anterior. psihologie sau medicin .PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. de asemenea.

re elele sociale factorii personali în Psihologia S n t ii : tipurile i stilurile de via cu risc (tipul A. poliartrit . Studiile epidemiologice i biomedicale au contribuit la o mai bun cunoa tere a caracteristicilor de mediu care au un rol patogen. Conform rezultatelor. depresia. Pentru a m sura nivelul de afectare a s n t ii s-au construit deci sc ri ale evenimentelor de via . Laura Petrescu Perlier RELA IONAREA ÎNTRE FACTORII DE MEDIU I FACTORII INDIVIDUALI ÎN PSIHOLOGIA S N T II.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Factorii de mediu în Psihologia S n t ii : evenimentele de via .). intensitatea. 1994). 1994 . caracteristicile salutogene (credin ele i stilurile cognitive) . Rezultatele punctând leg tura între evenimentele de via adversive / agresive i mortalitate sau morbiditate. Bruchon-Schweitzer i colab. re elele sociale Teoriile (modelele) clasice ale stresului au r spândit credin a conform c reia boala rezult din ac iunea anumitor factori patogeni „externi” care fragilizeaz organismul. 1997). factorii generali de personalitate (afectivitatea pozitiv i negativ ) RELA IONAREA ÎNTRE FACTORII DE MEDIU I FACTORII INDIVIDUALI ÎN PSIHOLOGIA S N T II 1. tr s turile patogene (ostilitatea. al i factori de vulnerabilitate) . semnifica ia i rezonan a lor pentru persoana afectat (percep ia evenimentelor respective de c tre persoan . au fost modeste. à Re eaua social 24 . Mai mult decât caracteristicile obiective ale evenimentelor. De exemplu. stresul profesional poate induce anumite patologii cardio-vasculare i complica ii post-natale (Addler i Matthews.. decât s declan eze o patologie nou (cancer de sân. (III) RELA IONAREA ÎNTRE FACTORII DE MEDIU I FACTORII INDIVIDUALI ÎN PSIHOLOGIA S N T II. nevrozismul. 1988). dou tipuri de factori de mediu par a fi deosebit de fragilizan i pentru s n tate : à Evenimentele de via S-a presupus mult timp c evenimentele de via grave tr ite pot afecta s n tatea unei persoane (prin durata. Chiar i referitor la evenimente de via majore cum ar fi decesul unei fiin e dragi. reiese c rolul evenimentelor stresante pare mai degrab s agraveze o boal preexistent . tipul C) . sau STRESUL PERCEPUT) par a juca un rol patogen (Cohen i Willliamson. factorii de mediu în Psihologia S n t ii : evenimentele de via . etc. În rile industrializate. frecven a lor) (Quitard. univ. unde fiecare subiect este afectat de „greutatea” propor ional cu gravitatea presupus de el (precum i cu intensitatea eforturilor adaptative pe care evenimentul respectiv le solicit ).

1994). Factorii personali în Psihologia S n t ii 2. frecven . Pédinelli. nici acela i impact asupra tuturor indivizilor. etc.1 Tipurile i stilurile de via cu risc (tipul A. durata rela iilor). Laura Petrescu Perlier Se define te ca ansamblul persoanelor cu care individul intr în contact. Un individ poate fi foarte anturat. diabet. nu s-a putut ajunge la o concluzie precis . modul în care indivizii percep i evalueaz ajutorul primit reprezint mai degrab o variabil pertinent (Rodin et Salovey. Keller. Aceast constatare duce la : Completarea abord rii situa ionale stricte (referitor la evenimentele de via social ) Cu o abordare tranzac ional SOCIAL PERCEPUT) (în termeni de STRES PERCEPUT i re eaua i SUPORT 2. care ne împiedic s tim care din aspectele contextului social este nociv i care este protector.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. din cauza indicatorilor compozi i.(asupra c rora manifest reticen ): afirm c efectele de mediu sunt mai degrab indirecte i slabe asupra individului (între 7-12 %). tipul C) . În general re eaua social protejeaz individul. rascale. frecven . Din p cate. cancere. în timp ce izolarea corespunde unui risc crescut de morbiditate i mortalitate. 2000 .). (1992). Leg tura între izolarea social i riscul dezvolt rii unei boli. acela i mediu neavând nici aceea i semnifica ie. arat c SUPORTUL SOCIAL PERCEPUT ( i nu re edaua social ) prezice o durat de via mai mare în cazul sub-grupului pacientelor cu cancer de sân.int . Concluziile studiului lui Ell i colab. univ. risc care cre te puternic cu vârsta (Berkman i Syme. Abordarea psihosomatic a c utat întâi un „profil de personalitate” care ar corespunde anumitor boli (astm.) i SUPORTUL SOCIAL PERCEPUT care corespunde evalu rii calit ii rela iilor sale de c tre subiectul. 1989). este cu toate acestea moderat. ulcere. în multe dintre studiile realizate. 1979). apoi s-a orientat c tre c utarea unor caracteristici afective i cognitive comune „personalit ilor psihosomatice” (Consoli. 1996 . Mai mult decât re eaua social în sine (num r. Ar trebui s oper m o distinc ie între RE EAUA SOCIAL – definit prin caracteristici obiective ale contactelor sociale (num r. etc. dar poate totodat percepe rela iile cu acest anturaj drept conflictuale sau anturajul respectiv ca intruziv. durat . Studiul : realizat pe 294 pacien i bolnavi de cancer de c tre Ell i colab. 1992). Medicina Psihosomatic studiaz consecin ele conflictelor de ordin psihologic asupra corpului 25 .

ei îi protejeaz totodat de altele.. dar dac factorii enumera i joac un rol în declan area unor boli. culpabilitate. ostile. etc. adoptat de unii indivizi fa de evenimente percepute ca pierderi. Necesitatea de a se proteja r mâne valabil . numit fie tip C (Contrada i colab. . ci un stil Chiar dac nimeni nu poate afirma cu certitudine rolul factorilor psihologici în apari ia cancerului. contrar celei psihosomatice nu sus inea ini ial nici o teorie (doar rezultate empirice i ipoteze). cancerul nu apare niciodat cu totul întâmpl tor. a permis descrierea unor stiluri comportamentale asociate riscurilor de a dezvolta boli coronariene (tipul A) i cancere (tipul C). Pentru ace ti practicieni. fie tip I (Grossarth-Maticek i Eysenck. 1990). devotament. cu siguran anumite situa ii ar putea constitui un teren favorabil. 1990. . pierderea unei persoane dragi care însemna mult pentru viitorul bolnav. prezentând o dificultate de a identifica i exprima afectele negative : printre care ostilitatea. ne-exprimat i tr it în cea mai mare parte a timpului într-o izolare absolut Abordarea epidemiologic . fatalism. Temoshok i colab. etc. compararea (retrospectiv i prospectiv ) a grupurilor de indivizi. neputin -disperare. 1990). Laura Petrescu Perlier i apari ia unei boli drept consecin a acestora. agresive. cogni iile depresive existente în fundal (autodepreciere. Acest stil de via prezint o probabilitate mai mare de dezvoltare a bolilor cardiovasculare. cât i de cele epidemiologice. Se estimeaz actualmente c tipul C nu este o caracteristic dispozi ioanl tranzac ional. ner bd toare.). etc. profesional i social. o STILUL C – Acest stil ar corespunde personalit ii persoanelor bolnave de cancer (Cancer-prone personality) i a fost descris atât de studiile psihosomatice.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Aceast ramur a medicinii ine cont de starea psihic /-ologic a persoanei.Studiile epidemiologice se refer la o constela ie compozit . univ. hiperactive..). Astfel : o STILUL A – persoane competitive. 26 . Ulterior. Studiile prospective explorând rela ia între tipul de personalitate i dezvoltarea unui cancer prezint în general de caren e metodologice. înclina i spre resemnare. istoria personal a pacientului intervenind în procesul bolii. Pentru medicii care practic medicina psihosomatic . cu o percep ie negativ a suportului social. de mediul s u familial. cancerul este consecin a unui conflict psihologic violent. o rezisten puternic în a vorbi de propriile emo ii.Studiile psihosomatice evoc o structur i o istorie de via cu totul deosebite (conflict vechi nerezolvat. a le recunoa te.

mai cu seam în cancer.i ar i sl biciunile i a nu reu i s . oricare ar fi aceasta. a se fi produs cu câteva luni sau ani înainte de începutul bolii. dup psihologi sau psihiatri. cum ar fi de exemplu cancerul. modul de percepere a elelementelor de stress.i exprima suferin ele • Faptul de a nu. probleme familiale sau profesionale sunt descoperite. bagajul genetic. victime al unor traumatisme violente. i anume între 45-60 de ani. poate fragiliza psihismul i permite apari ia anumitor manifest ri sau boli. Conform studiilor epidemiologice. i nereu ind s . Numeroase persoane. confruntate cu situa ii tragice (cum ar fi de exemplu moartea unei persoane dragi) nu plâng.i ar i sl biciunile A nu reu i s . • A nu reu i s . modalit ile prorprii de a interac iona cu mediul vor favoriza sau nu apari ia unei boli. A lega apari ia cancerului doar de fragilit ile psigologice risc îns s antreneze la unele persoane întreruperea tratamentelor preconizate. Variabilitatea individual . au dezvoltat pu in timp dup aceea un cancer. rupturi. Dar aten ie ! NU to i care au tecut prin aceste încerc ri vor dezvolta un cancer. trebuie s fie prudente i s accepte poate o asisten psihologic .i exprima suferin ele ar putea duce la apari ia unei boli. divor . iar la altele chiar antrenarea c tre tratamente neverificate. situate în afara medicinei tradi ionale – ceea ce ar putea avea consecin e nefaste. Persoane care nu.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector.i exprimi emo iile refulându-le atunci când apar dificult i. Laura Petrescu Perlier Traumatisme violente. Un ajutor psihologic ar trebui sa le fie propus în mod sistematic – fapt tot mai acceptat de c tre bolnavi. A face bolnavii s în eleag modul lor de fun ionare psihologic se poate dovedi util pentru bolnavi. cancerul apare adesea într-o perioad critic a vie ii – denumit « mijlocul vie ii ». vârst la care persoanele suferind de cancer sunt cele mai numeroase. univ. 27 . ar fi în zilele noastre o gre eal .i exprim niciodat sentimentele. A în elege implica ia psihismului La ora actual nu s-a ajuns la un consens în materie de rolul favorizant al stresului în evolu ia cancerului. ale unui omaj brutal de exemplu. omaj. A nu.i exteriorizeze dificult ile sau angoasa survenite dup episodul traumatic. Îns a nu ine seama de implica ia psihismului în declan area unei boli.

PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. 1999). Rolul s u etiologic presupus . anumite dimensiuni ale personalit ii sunt asociate riscului de a dezvolta o boal : ostilitatea. Anxietatea –stare 28 .de exemplu în cazul cancerului . anxietate. 1987 . Ostilitatea Se bazeaz pe credin e negative despre lume i ceilal i. Distingem în interiorul „ostilit ii” : componente cognitive sau a a numita ostilitate „cinic ” : credin a într-o natur uman rea. Nevrozismul Este un factor bipolar al personalit ii de un nivel foarte general (unul din cei 5 mari factori). Aceast tr s tur de personalitate este considerat de numero i autori ca fiind cea mai puternic asociat bolilor cronice (Friedman i Booth-Kewley. Comport diverse afecte negative (depresiune. Este important ca depresia s fie tratat . Asta nu înseamn c boli precum cancerul nu pot antrena o depresie psihic . dispre . anxietatea. percepute ca un obstacol sau o surs de frustrare i putând d una. nevrozismul.2 Tr s turile patogene vulnerabilitate) (ostilitatea. 1987). sau mai degrab o „personalitate predispus deprim rii” (distress prone personality) – (Stone i Costa. agresivitate. depresiunea. Laura Petrescu Perlier 2. atribu ii ostile componente afective : resentimente. de exemplu chiar dup anun area diagnosticului de cancer.nu a putut fi confirmat de studii prospective recente. aspecte comportamentale : semne vizibile de furie. Asocierea sa cu diverse simptome somatice este atât de consistent încât diver i autori îl consider ca descriind o personalitate predispus îmboln virii (Friedman i Booth-Kewley.) i implic labilitatea sistemului nervos autonom. neîncredere. Bermudez. etc. iritare. sentiment de vulnerabilitate. depresiunea. al i factori de Dup o analiz întreprins de Booth-Kwley (1987). ostilitate. etc. nevrozismul. univ. Depresia poate apare. Depresia Este un ansamblu eterogen de tulbur ri ale st rii de spirit depinzând de numero i factori psihologici i/sau biochimici. i nu l sat s evolueze (evolu ia ei putând afecta i evolu ia cancerului). 1990). ner bdare Anumite tipuri de ostilitate ar fi implicate în bolile cardio-vasculare.

Laura Petrescu Perlier Conform unor studii transversale i prospective. ar fi o subdimensiune a nevrozismului. este deci greu de cunoscut rolul anxiet ii în etiologia bolilor respective. 1987).. 1988). locul de control. 29 . atenueaz impactul evenimentelor de via stresante i are leg tur cu adoptarea stilurilor de via s n toas (Bruchon-Scweitzer i colab. 2.) (Friedman i BoothKewley. psihiatrii i pedopsihiatrii au c utat ceea ce caractariza subiec ii care rezistaser unor evenimente de via majore (maltretan . Acest domeniu formeaz un ansamblu heteroclit : se g sesc amestecate caracteristici derivate din teoriile de înv are social i abord ri sociocognitive. sociologii. b. Dup numeroase cercet ri. deportare. rezilien a) Dac c utarea factorilor de vulnerabilitate este deja clasic i veche. ulcere. – Credin ele i stilurile cognitive (optimismul. autoeficacitatea Aceast no iune este legat de credin a în capacitatea proprie de a. 1975).PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. În cadrul acestor cercet ri anxietatea este auto-evaluat . faptul de a se interesa de carcateristicile protectoare ale personalit ii este recent. 1988).i mobiliza resursele necesare pentru a st pâni situa ia (Bandura. No iuni compozite Psihologii. sau no iuni compozite împrumutate studiilor epidemiologice sau psihiatrice a. internalitatea.. autoeficacitatea). factori rezulta i din abord rile diferen iale ale personalit ii. – No iunile compozite (anduran a. 1992). asociat unei bune s n t i fizice i emo ionale (Scheier i colab. A crede c suntem st pâni ai viitorului nostru. 1994). catastrofe. asociat cu diverse patologii somatice (astm. Pesimismul este considerat ca un factor de vulnerabilitate cu privire la s n tatea somatic ulterioar (Peterson i colab. autoeficacitatea) optimismul Optimismul „dispozi ional” este o carcateristic stabil a personalit ii. sensul coeren ei. Efectele sale sunt salutogene : autoeficacitatea modereaz impactul evenimentelor stresante asupra s n t ii. fie ea general (scara lui Rotter) sau specific (scara lui Wallstone). Efectul s u este mediatizat prin strategii de ajustare i prin stiluri de via s n toase (Schwaezer. locul de control Este un concept foarte popular în psihologia social (Rotter. 1977b). – Credin ele i stilurile cognitive (optimismul. El modereaz impactul subiectiv al evenimentelor adversive. este asociat cu adoptarea stilurilor de via s n toas i cu o bun adeziune terapeutic a persoanelor bolnave. univ.3 Caracteristicile salutogene : a.. migrene. locul de control. etnologii. este asociat cu starea de bine emo ional i fizic . etc. b. Unele cercet ri arat totu i c anxietatea-stare este implicat în hipertensiune.

Au rezultat constela iile urm toare de tr s turi : anduran a /rezisten /t rie (hardiness) Acest concept a fost elaborat de Kobasa i colab. sim ul coeren ei Sim ul coeren ei sau SOC (Sense of Coherence) este un concept elaborat de Antonovski (1990) în contextul unei teorii socio-cognitive originale. a tiut s elaboreze strategii de ajustare flexibile i eficace. COEREN ) Din p cate componenta afectiv este adesea ocultat (cu excep ia rezilian ei). bazate pe o leg tur afectiv positiv . Toate aceste caracteristici psihosociale grupate sub numele de rezilien . în pofida condi ilor de via extreme. presupuse a proteja subiec ii respectivi. având o o semnifica ie (sistem de valori. controlul (a crede c pot influen a cursul evenimentelor) i provocarea ( a considera schimb rile ni te ocazii pentru a progresa). reu ind cu toate acestea s . SOC-ul apare astfel ca o resurs care atenueaz impactul evenimentelor stresante asupra s n t ii. am putea enumera : credin a în controlul evenimentelor (CONTROL PERCEPUT) înfruntarea activ a situa iilor (IMPLICARE) c utarea sensului (semnifica ie.4 Factorii generali de personalitate (Five factor model) Afectivitatea pozitiv S-a încercat gruparea prin analize factoriale a : i afectivitatea negativ 30 . Anduran a pare a modera rela ia între evenimentele stresante i dezvoltarea unei patologii . care pot fi controlate. univ.i construiasc un sistem coerent de credin e i valori. Laura Petrescu Perlier etc. angajament). când de fapt rolul AFECTIVIT II POZITIVE i al STIMEI DE SINE este cunoscut ca protector. A reu it s tr iasc experien e valorizante.i p streze echilibrul de adult i o via plin de sens. Un individ coerent percepe exvenimentele exterioare i propria via ca pe ni te elemente clare. realizat ca urmare a studiului declara iilor supravie uitorilor din lag rele de concentrare. plasa i în situaz ii stresante ar dezvolta mai multe strategii de coping active decât al ii (Horner. stabilit cu alte persoane i s . rezilien a În anii 1980 s-au f cut studii asupra copiilor care au supravie uit unor condi ii de via extrem de adversive i precare. Dac ar fi s g sim un numitor comun acestor tr s turi salutogene disparate. 2. au fost Un individ reziliant. subiec ii care dovedesc anduran . 1998).PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. (1982) i cuprinde : angajamentul (implicarea în propriile activit i).). Toate acestea s-ar datora componentei control.

Ast zi rela ia personalitate-boal este amplu studiat . energie. Medicina Psihosomatic .PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. iar pe de alt parte în men inerea st rii de s n tate. cum ar fi reevaluarea pozitiv i copingul centrat pe problem ). control. furie. este faptul c modelul tradi ional biomedical a e uat s explice în totalitate apari ia i evolu ia bolilor prin prezen a factorilor de risc tradi ionali. i anume bolile cardio-vasculare i cancerul. la Hipocrate i Galenus. nervozitate. Discipline cum sunt Psihologia S n t ii. Motivul pentru care se studiz rela ia dintre factorii psihosociali i comportamentali (numi i factori de risc neconven ionali ) cu bolile. Medicina Comportamental . Dimensiunilor asociate vitalit ii (optimism. etc. care grupreaz emo ii nepl cute (triste e. 1998). Modelul în 5 factori Modelul în cinci factori nu este cel mai pertinent pentru a maximiza leg turile între personalitate i s n tate (c ci descrie toate atitudinile. deprimare. Ea poate fi reg sit înc din antichitate. Mecanisme ale rela iei personalitate – boal . dar nu s n t ii fizice (Horner. afla i într-o u oar inter-corelare negativ : AFECTIVITATEA NEGATIV (AN). nu numai pe cele care protejeaz sau fragilizeaz ).) – deja descris AFECTIVITATEA POZITIV (AP) – care cuprinde st ri pl cute (entuziasm. Laura Petrescu Perlier - Dimensiunilor asociate vulnerabilit ii nevrozism. peste 7000 de studii au fost publicate cu aceast tem (vezi bazele de date Medline i Psychlit). pl cere. Unele critici se refer i la decontextualizarea factorilor în acest model. Doar în ultimii ani. curiozitate. etc. Nu intr în obiectivul 31 . determinare) AP este asociat în mod stabil calit ii vie ii (efectele sale ar fi mediatizate de strategii func ionale. Cele mai multe studii vizeaz bolile care constituie primele dou cauze majore de mortalitate. ostilitate) (anxietate. Psihoneuroimunologia sunt focalizate pe descifrarea mecanismelor biopsihosociale implicate în etiologia i evolu ia bolilor pe de o parte. univ.) i s-au ob inut doi factori generici. nelini te. depresie. Ideea rela ion rii personalit ii cu riscul pentru diverse boli nu este nou . aten ie. Tentativele de descifrare a modului în care personalitatea poate fi implicat în etiopatogenie sau în evolu ia bolii a condus la conturarea unor posibile mecanisme.

anxietatea. Stima de sine. o abordare general specific . s-a conturat a a numita personalitate predispus la boal (disease prone personality). Pe de alt parte exist încerc ri de identificare a unui profil de personalitate specific riscului pentru cancer. tr s 5. caracterizat prin negarea i represia impulsurilor i sentimentelor. care s dep easc modelele simpliste sau chiar naive. tr s 4. ostilitatea i agresivitate au fost identificate prin studii meta-analitice ca fiind tr s turi de personalitate ce cresc riscul pentru o gam larg de boli. tendin e de sacrificiu de sine i 32 . este dominat de afectivitate negativ . Mai mult chiar. Tipul D de personalitate (distress prone personality) are tendin a s perceap lumea ca amenin toare. variabile sociale. Mecanisme ale rela iei personalitate . Laura Petrescu Perlier lucr rii de fa descrierea detaliat a acestor mecanisme pe care le prezent m doar schematic. ca surs de dezam giri i dezaprob ri. prin urmare anticipeaz în permanen evenimente negative . robuste ea. are stima de sine i suport social redus.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. a. congruen a cognitiv s-au dovedit a fi rela ionate cu o rezisten general la diverse boli. sentimentul de control.boal 1. vulnerabilitate dobândit ) se pot oferi explica ii plauzibile. tr s 2. boal turi de personalitate ® modific ri la nivel imun ® boal turi de personalitate ®stil de via nes n tos ® boal turi de personalitate ®vulnerabilitate genetic ®boal turi de personalitate ® stres ® boal ® -accentuarea unor tr s turi de personalitate ® progresul bolii i una Exist dou tipuri de abord ri ale rela iei personalitate-cancer. Preciz m c cele cinci mecanisme nu se exclud reciproc. optimismul. comportament. mai ales a celor agresive i ostile. numai prin investigarea interac iunii i sinergiei dintre factorii implica i (personalitate. Depresia. exprimare emo ional redus . adaptare ineficient la situa iile de via problematice. fenomenul fiind prea complex pentru a putea fi surprins în totalitate doar de unul dintre mecanisme. univ. tr s 3. auto-eficacitatea. b. numit i tip D). c. Abordarea specific : Al i autori critic acest punct de vedere i afirm existen a mai degrab a unei personalit i predispus la stres (distress prone personality. ereditate. Abordarea general afirm existen a unei vulnerabilit i/rezisten e generale care prin mecanisme psihologice pot facilita sau inhiba apari ia unor boli. S-a conturat a a numitul tip C de personalitate de câtre Temoshok în 1987. Astfel. inclusiv cancerul. În acest model stresul devine variabila moderatoare între personalitate i boal .

sentimentul de neajutorare i atitudinea de stoicism. Rezultatele au indicat asocierea unor tr s turi psihice cum sunt reprimarea st rii de iritabilitate. cu atribu ii interne. Conceptul de tip C de personalitate este strâns legat de cel dealexitimie. Semnal m în primul rând faptul c afirmarea unei rela ii personalitate cancer se bazeaz preponderent pe studii retrospective. Dac tipul A de comportament. nevoia imperioas de armonie i cooperare. Exist cercet tori care neag rolul factorilor de personalitate în etiologia bolii maligne. Atunci când studiul s-a extins la paciente cu metastaze. 33 . Rezultatele amintite sunt valabile doar în cazul în care pacientele luate în studiu erau în fazele timpurii ale bolii. Persoanele încadrabile în tipul C au o fantezie s rac din cauza orient rii excesive spre realitatea concret . tr s tur ce indic a a numitul "analfabetism afectiv"-dificult i în con tientizarea i exprimarea emo iilor. cu risc crescut pentru bolile cardiovasculare. optimismul. lume i viitor. adic pe date adunate de la pacien i. perioada de supravie uire nu a ap rut a fi mediat de factorii de personalitate i tipul de reactivitate psihic . 2340 femei s n toase au fost urm rite longitudinal timp de 10 ani.semnificativ mai mare comparativ cu femeile care au reac ionat cu sentimentul de neajutorare i lipsa speran ei. Femeile care au r spuns la boal cu spirit combativ i încredere într-o evolu ie bun au avut rata de supravie uire la 15 ani dup diagnostic . este caracterizat prin suprastimulare. Un alt studiu ce a investigat un e antion de 9705 femei s n toase a dovedit c atitutdinea antiemo ional asociat cu riscul crescut pentru cancer la 8 ani distan fa i inhibi ia social este de prima evaluare psihologic . tipul C reac ioneaz la stres i solicit ri prin substimulare. Astfel. f r metastaze. stima de sine. Dispozitia spre optimism s-a dovedit a fi un bun predictor pentru supravie uire în cancerul de sân. Asociere tipului C cu un stil de via nes n tos i cu o susceptibilitate genetic cre te riscul pentru dezvoltarea cancerului. stabile i globale pentru e ecuri i evenimente negative s-a dovedit a fi asociat cu o imunocompeten redus . Un stil pesimist. dar subliniz relevan a lor în evolu ia bolii. Experien : În r spuns la aceste critici s-au colectat date prin cercet rii prospective. univ. Criticile referitoare la încriminarea personalit ii ca factor de risc pentru boala malign nu au întârziat s apar . cu riscul pentru dezvoltarea cancerul de sân. Laura Petrescu Perlier autoblamare. comportament submisiv cu scopul evit rii conflictelor. Studii recente încearc s eviden ieze rolul protector al unor factori psihologici cum sunt cogni iile pozitive despre sine.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. În acest context este dificil de decelat caracteristicile de personalitate anterioare bolii de modific rile induse de boala îns i. autoeficacitatea.

i anume acela al interven iilor psihologice pentru neutralizarea caracteristicilor individuale de risc. psihoneuroimunologice i psiho-oncologice care s identifice mecanismele prin care psihicul mediaz men inerea sau pierderea s n t ii. Într-un alt studiu în care s-a urm rit efectul terapiei de grup care încuraja exprimarea emo iilor rata de supravie uire la un interval de 10 ani a fost mai mare comparativ cu lotul de control. statutul socio-economic. Multe studii nu au controlat alte variabile pe lâng cele psihologice.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. cum sunt: fumatul. a ignora obiectivarea la nivel fiziologic. alimenta ia. deci este dificil de generalizat rezultatele unor cercet ri asupra tuturor tipurilor de cancer. 34 . În al doilea rând. biochimic i imunologic a modific rilor induse de st ri i tr s turi psihice ar reprezenta o cantonare în modelul biomedical care i-a dovedit deja limitele i perspectiva unilateral de abordare a bolilor. La ora actual dovezile care converg înspre sus inerea rolului personalit ii în etiologia cancerului sunt inconsistente i tarate de inexactit i metodologice. Laura Petrescu Perlier Argumente în favoarea rela iei personalitate-cancer provin i din alte direc ii de cercetare. Prin aplicarea unor tehnici psihoterapeutice de modificare a tipului C de personalitate la pacien ii cu diagnosticul de melanom s-a demonstrat c num rul de recuren e este semnificativ mai redus fa de lotul de control la o distan de 5 ani. univ. Progrese substan iale s-ar putea ob ine daca s-ar realiza un num r mai mare de studii interdisciplinare. În ciuda acestor divergen e. Exist înc pu ine studii prospective care s sus in ipoteza rela ion rii personalit ii cu riscul pentru cancer. maladia malign vizeaz o gam larg de boli. În acela i timp este cert necesitatea de studii suplimentare care s confirme sau s infirme un posibil rol al personalit ii în apari ia i/sau dezvoltarea cancerului. factorii ereditari.

aceast form de con tiin social a primit numele de REPREZENTARE SOCIAL . Nu ac ion m în func ie de stimulii ce vin din mediul social. un element de orientare a percep iei i de elaborare a r spunsurilor . ci în func ie de propria noastr imagine despre realitate. de a gândi realitatea cotidian . Aceast diversitate de reac ii se explic prin varietatea modelelor i mecanismelor de evaluare. Descifrarea realit ii se face de c tre fiecare individ cu ajutorul unui „aparat” valorizator propriu. credin e.). perfectibil i perfec ionat cu fiecare nou experien social . stârnesc reac ii i ecouri diferite.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. cu intensit i diferite. desemnând în sensul larg. maniera de a interpreta. dimensiuni ale mediului social. Din perspectiva psihologiei sociale avem un produs final (reprezentarea) i un proces de elaborare psihologic i social a unei imagini despre evenimentul real. un articol de ziar. aspecte. care permite stabilirea cadrului de via al individului/grupului. Defini ii : Reprezentarea Social reprezint : . în raport cu informa ia obiectiv . Laura Petrescu Perlier REPREZENT RILE SOCIALE. prin variabilitatea individual . ideologii) conferindu-le un statut cognitiv 35 . ANALIZA ATITUDINII SOCIALE FA CANCER (IV) REPREZENT RILE SOCIALE defini ii caracteristici distinc ii semantice ANALIZA ATITUDINII SOCIALE FA DE CANCER DE construc ii cognitiv comportamentale modele referitoare la carcinogenez reprezent ri sociale despre cancer (abordare diacronic ) REPREZENT RILE SOCIALE Un film. o form de gândire social .Un proces de elaborare perceptiv i mental a realit ii ce transform obiectele sociale (persoane. situa ii) în categorii simbolice (valori. cu ajutorul c reia cite te evenimentele i lumea înconjur toare.O form de cunoa tere specific .Un sistem de valori. Fiecare individ posed o „gril de lectur ”. o boal . univ. contexte. mergând de la adeziune la respingere prin toate nuan ele intermediare. Imaginea pe care ne-o facem despre evenimentul real. no iuni i practici referitoare la obiecte. etc. o tiin a sensului comun. diversitatea determinismelor (cultural.

ci o refacere. un loc. Reprezent rile sociale se constituie într-un proces simbolic articulând realul cu imaginarul (Pierre Bourdieu). o situa ie. o dublur a lumii reale. o reconstruc ie a mediului prin prisma filosofiei de via a individului. starea de con tiin a unui individ sau grup real. Ea cuprinde fantasme. Moscovivi) datorit faptului c func ionarea lor se alimenteaz simultan din exterior i din interior. dirijând discret presta ia social a subiectului. o Desemneaz un aparat evaluator. RS constituie o form particular de gândire simbolic . dar i o imagine – uneori rupt de imediat. o lume construit care se opune concretului. având carcater figurativ. à PROCESUL DE REPREZENTARE : cuprinde o dimensiune ideologic i una imaginar . arta. articuleaz logicul cu ilogicul Caracteristici : o Reprezent rile sociale (RS) au totodeauna o dubl fa et : cea a imaginii i aceea a semnifica iei care-i corespunde. elaborând o „viziune asupra lumii” i propunând solu ii practice pentru a lua pozi ii fa de aceasta o Fac s fuzioneze percep ia i conceptul o Raportarea la concret nu înseamn o colec ie de reflect ri individuale. exprimate public sau conservate interior (Le Goff). se hr ne te din simbolic. Reprezentarea social poate fi simultan semnul unui obiect. o gril de citire a realit ii. un fapt. reprezentarea ne apare ca o construc ie si are drept caracteristici : autonomia i crea ia individual sau colectiv o Caracterul simbolic este specific pentru RS.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. i social . propuse de realitatea imediat . Lumea simbolic este pu in conceptualizat . codurile ideologice i vestimentare. . structuri incon tiente. Integeraz deci ra ionalul i ira ionalul. Fiec rei imagini i se poate ata a un sens i invers. dorin e reprimate à IMAGINARUL SOCIAL : ocup o por iune din spa iul reprezent rii. o situare în lumea valorilor i o interpretare proprie dat acestei lumi o RS re-prezint totodeauna un obiect. miturile. tolereaz aparentele contradic ii. o Apar ca ansambluri organzate i coerente. informa ie. nici „reflectare” afectiv a realit ii. dar i un 36 . pulsiuni conflictuale reprimate. se înrude te cu ideologicul. Imaginarul este interpretat ast zi ca o alternativ la lumea real . cuprionde produc iile mentale (mentalul colectiv îndeosebi). Reprezent rile sociale reprezint o realitate. Comparat cu simpla reproducere. Laura Petrescu Perlier .RS sunt construc ii socio-cognitive (P. îndeosebi dimensiunea sa afectiv i imaginar . emo ii. visul. Distinc ii semantice : à SIMBOLURILE : trebuie în elese ca semne conven ionale.Reprezent rile sociale nu înseamn nici gândire „ tiin ific ”. o idee. Produc iile specifice ale imaginarului sunt : literatura. Redau totodat prezen a de spirit. integrând socialul. o persoan . un grup de imagini abstracte care ascult de o conven ie exterioar ce confer unitate (Mihai Ralea). atitudine i imagine . în acela i timp individual instrument de analiz i intepretare a fenomenelor psihosociale. o instan intermediar între percep ie. un eveniment. produc iile scrise (iconice. univ.

în lucr rile sale destinate isteriei. psihologic i social. percep iile i atitudinile profane au un rol important în în elegerea locului simbolic pe care-l ocup o boal denumit „social ”– în cazul de fa cancerul . subiec ii integrând o parte din cuno tiin ele medicale.i atribui responsabilitatea evenimentelor pozitive i de a atribui societ ii responsabilitatea evenimentelor negative (R. S n tatea i boala arat c studiul reprezent rilor sociale trebuie s ne permit s în elegem cum anumite probleme apar într-o societate . Reprezent rile sociale prezint interes prin faptul c observ circula ia cuno tiin elor profane i a cuno tiin elor tiin ifice.) adresate publicului. c ci boala nu este numai simptomatic (bolile cronice.mai degrab decât s ne dirijeze (a a cum se petrecea în trecut) exclusiv c tre leg turile cu atitiudinea individual . s n tatea i boala necesit o cunoa tere de c tre individ a interpret rilor collective ale acestora. devine con tient de propria identitate. Î i manifest prin aceasta refuzul de a depinde în mod absolut de medicin .i afirme legitimitatea. care ac ioneaz ca adev rate prisme prin intermediul c rora indivizii interpreteaz mesajele ce le sunt adresate. Reprezentarea colectiv profan se opune deci discursului tiin ific. construc ii cognitiv comportamentale Credin ele. 1977). preventive.i construiasc cuno tiin e specifice bazate pe observa ia cotidian a interac iunilor dintre biologic. rela ioneaz viziunea pe care o avem asupra biologicului cu cea asupra socialului (Cl. 1984).în societate. confirm persisten a reprezent rilor negative i /sau pejorative 37 . etc. Tocmai acest dus-întors între practicile profesionale i practicile personale pe care-l experimenteaz bolnavul. Individul are adesea tendin a de a. a ar tat cum paralizia corespundea de fapt reprezent rilor pe care le avea pacienta despre fizicul s u. sunt chiar adesea asimptomatice în faza ini ial ). suportive. încercând s . RS sunt de asemeni deosebite. Exemplu : A a dup cum Freud. pentru a da un sens i a determina natura raporturilor pe care le va între ine cu ele. terapeutice. îi permit acestuia s . Studiile i anchetele realizate. poluarea) asupra individului. Laura Petrescu Perlier ANALIZA REPREZENT RILOR SOCIALE I A ATITUDINII SOCIALE FA CANCER DE S n tatea i boala sunt considerate ca obiecte cu totul deosebite pentru studiul reprezent rilor sociale. pentru c reprezent rile noastre despre s n tate. Farr. Dep ind simplul aspect corporal. Credin e. 1. Herzlich). Deosebite.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. univ. Boala va apare astfel ca reprezentând agresiunile societ ii (de ex. i deci necesitatea de a integra reprezentarea social a corpului pentru a în elege isteria (Farr. Ac iunile (informa ionale. trebuie s se integreze în aceste scheme de aprehensiune profan . ci reprezint un factor posibil de modificare a vie ii noastre cotidiene precum i a celorlal i membri ai grupului social. de tipul cancerului.

Conform unui model de analiz . pe de o parte. secolul XX este cel în care se opereaz o deplasare de la anxietatea provocat de MOARTE la cea provocat de BOALA. Necunoa terea. atingând apogeul la sfâr itul aceluia i secolul. Reprezent rile publicului constituie. Modele referitoare la carcinogenez Dou modele aduc explica ii referitoare etiologia cancerului : A.i existen a într-un soi de fatalism care conferea omului mai mult senin tate în fa a evenimentelor existen iale (împotriva c rora era oricum neputincios). alimentarea cu produse artificiale. iar pe de alt parte. înainte ca acesta sa ajung într-o faz final a bolii. precum i credin a în multiplicitatea factorilor cancerigeni. Timp de secole. a cauzelor care provoac cancerul. Obiectivele acestei analize sunt diverse i variate. etc. prin groaza de tumora canceroas . A reface istoria cancerului înseamn a reconstitui istoria unei temeri individuale. rela ionându-le cu cuno tiin ele i atitudinile popula iei referitoare la aceste patologii). voin a divin de sanc ionare în urma unui p cat considerat de bolnav ca teribil). în mediul urban. 38 . un cadru cognitif coerent care d sens informa iei primite i experien ei tr ite. devenit cu trecerea timpului o team colectiv (la sfâr itul secolului XX) care a degenerat în cursul secolului XXI într-o adev rat panic . Teama specific de boal va cre te treptat. industrializarea. timp de milenii. omenirea nu tia ce înseamn teama obsesiv de boal .) sau de elemente simbolice (de exemplu. bombele atomice. CANCERUL vine astfel s ocupe locul MOR II în imaginarul colectiv (Philippe Aries). fiind totodat indispensabil supravie uirii.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. din cauza unor caracteristici care amintesc sfâr itul : teama colectiv de boal persisten a unor necunoscute legate de transmiterea sa ideea unei mor i sigure în cazul îmboln virii de cancer « cadaverizarea » bolnavului. Laura Petrescu Perlier legate de cancer. radia iile nucleare i cosmice. univ. prin cre terea ponderii tuberculozei (la rândul ei o maladie social ). în contagiozitatea cancerului sau în negarea riscurilor. 2. frica este o reac ie natural de ap rare. reprezint un ghid de ac iune (un fel de barometru care permite explorarea acestor opinii i percep ii. multiplicarea factorilor oncogeni duc i ast zi la dificult i în în elegerea i acceptarea acestei boli. preven ia ocupând un rol important. Adev rata teama de boal apare abia în secolul XX. care face parte din fiin a uman . Manifestat la nivel individual sau social. Dup p rerea unor speciali ti. EXOGEN boala ar fi generat de elemente exterioare (care sunt invocate în mod nediferen iat : poluarea. ducându. ca i impactului poten ial al acestora asupra comportamentelor de s n tate i atitudinilor fa de bolnavi. Trebuie s acord m toat aten ia opiniilor i percep iilor relative la cancer.

Cum se întâmpl adesea. etc. Natura « r ului » este contradictorie. nu are sinonime nici nuan e în imaginarul colectiv. Unul dintre « miturile » care persist i ast zi descrie cancerul ca o BOAL UNIC manifestat sub forme diferite. Cuvântul « tumor » cumuleaz toate reprezent rile negative. fracturi sau fenomenul de îmb trânire. sau altele. B. un fel de « caracati cu o mie de capete » (de unde denumirea popular de « crab »). precum tuberculoza. insuportabile. declan ând dureri cumplite. astenia greude definit care epuizeaz corpul.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. este aspectul s u multiform. cancerul era considerat i el « o boal ru inoas ». Reprezent ri sociale despre cancer (abordare diacronic ) 1. necunoscutul este înso it de certitudini aberante i de prejudec i periculoase. univ. temperamentul. Aceast universalitate nu o reg sim la alte boli (cum ar fi traumatismele. poten ialul s u de auto-ap rare. Dac exist cauze exterioare responsabile de apari ia sau între inerea bolii. Sensul de « proliferare » se dovede te a fi îns dominant. contrastând cu claritatea informa iilor de inute de marele public privitor la bolile cardio-vasculare. Laura Petrescu Perlier Dincolo de aceste considera ii este totu i interesant faptul c unele dintre elementele exterioare citate. 3. pe care-l degradeaz progresiv. cancerului atribuindu-se o semnifica ie de-a dreptul malefic . caut originile cancerului în îns i constitu ia individului. 3. de i în realitate exist i tumori benigne. ENDOGEN. în secolele anterioare (chiar dac motivele nu 2. infec ii. 4. Cancerul este perceput de mentalul colectiv cu un sens unic. de asemeni. Ceea ce genereaz teama. Modele de analiz evocate mai sus se întâlnesc acolo unde cauzele externe interfereaz cu cele interne. Un al doilea model de analiz . face parte din caracterul « insidios » al bolii. Malignitatea este atribuit din start tuturor tumorilor. o ap sare în str fundul fiin ei sale.). adesea rebele. care în interac iune cu factorii genetici pot contribui la declan area cancerului (direct. destructiv. agresiunea microbian . moralul (Yves Pellicier) . o mas greoaie. 1971). Înaintea apari iei Sidei. sau prin intermediul sc derii imunit ii). 39 . Opiniile « profane » sau ira ionalul se afl adesea la baza gândirii omului obi nuit. dincolo de cuvântul « cancer ». care antreneaz nu rareori atitudini prejudiciabile atât bolnavului cât i oric ror alte persoane din anturajul lui. chiar reprezent factori cancerigeni. un monstru care rena te din propriile-i r m i e de îndat ce este strivit (Claude-Henri Chouard. dac nu ar fi i evolu ia sa (în multe cazuri) în p r ile cele mai profunde ale corpului. constând în acela i timp în proliferare i distrugere. În reprezent rile populare cancerul devine. lepra. Necunoa terea nelini titoare a originii cancerului nu poate decât s consolideze locul mitului în mentalul colectiv. În alte cazuri. bagajul genetic sau modul în care fiecare individ interac ioneaz cu mediul s u de via joac un rol important în apari ia cancerului. omul obi nuit va c uta instinctiv o excrescen care se m re te. Când se vorbe te de cancer.

Aceastà expulzare/excludere care suprimà « obiectul periculos » este foarte dureroasà penrtu bolnav. nu numai o rela ie biologic între orice fiin i specia careia îi apar ine. Ar exista. mai degrab decât un simbol al pedepsei divine.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. care hr ne te i a « mamei rele ». Origina angoasei primordiale/esen iale este arhaic . calamit i care aveau în trecut rolul de mediator între om i divinitatea atotputernic . 6. de a nu se plasa atât de aproape de moarte. dup Chouard. Laura Petrescu Perlier erau acelea i). Acela i autor evoc si o alta teorie freudianà. Gândirea stigmatizant va diminua sau chiar va distruge stima de sine a bolnavului de cancer. continuând s frecvent m o persoan lovit de nenorocire ». Excluderea pacientului nu face decâ s amplifice complexele acestuia. am r ciunea. 5. relevând insuficienta exploatare a instinctului de moarte si a caracterului s u secret. s tr im o nenorocire care nu este a noastr . te face dezgust tor din exterior ca i din interior. etc. urâ e te. la limita între reflexul de auto-ap rare i un egoism rece. Aceast atitudine. Acest ra ionament se poate traduce în termeni populari prin : « Bine c nu sunt în locul lui ! ». care s-ar activa de îndat ce echilibrul general al persoanei este atins de c tre evenimente cum ar fi : e ecul. boala. univ. 7. relativ la instinctele primitive de via i de moarte (libido si agresivitate). (Chouard). expulseaz bolnavul grav de cancer din lumea social . Indiferent care este explica ia unor astfel de atitudini. În epoca modern . cancerul pare a înlocui în mod simbolic calamit ile naturale (învinse azi datorit progresului tehnic). ar fi vorba de un fel de panic incon tient . Conform acestora. de frica de a nu « se contamina » de suferin . Anumite teorii psihanalitice explic teama visceral pe care societatea în ansamblul ei dar i fiecare individ în parte o încearc la auzul cuvântului cancer. putem interpreta excluderea bolnavului de cancer ca o dorin de a se lep da de un « blestem » sau de a transforma bolnavul într-un fel de « ofrand » simbolic care i-ar absolvi pe cei s n to i de «r u ». Din aceast perspectiv . Cauze psihologice se afla la baza tramei de credin e supersti ioase. Cei s n to i îl p r sesc progresiv pe bolnavul grav. datând de la începuturile umanit ii. O boal care degradeaz . la proiecte de viitor la o tr ire pozitiv a vie ii. groaznic si temut . dar i o rela ie psiho-afectiv între individ i colectivitate. 40 . cu atât se percepe ca dezgust tor i se izoleaz . 8. creând un fel de proces circular : cu cât este mai marginalizat de societate. Perspectiva psihanalitic explic « angoasa ini ial » ca fiind provocat de alternan a între imaginea « mamei bune ». În acest context cancerul pare s devin azi o form de team de lumea de dincolo (de transcedental). dreptul s u la o existen normal . provocând un climat înc rcat la nivel social. Comportamentul de evitare poate fi decodat astfel : « de ce s p timim în locul altuia. « Tatàl oedipian » aduce un echilibru triangular si un punct de sprijin. pacientul cu cancer trebuie s fie informat de eventualitatea marginaliz rii sau a abandonului din partea semenilor s i i s se « auto-imunizeze » împotriva acestor comportamente nedrepte.

sau de ARN) sufer necontenit leziuni care sunt reparate. Explicarea cancerului Cunoa terea tiin ific a cancerului. evitare materializat deseori prin excludrea indivizilor bolnavi. formeaz un esut care are o func ie specific (de exemplu : mu chiul. cum ar fi triste ea. Este u or de imaginat gradul de complexitate i vulnerabilitate al unui asemenea sistem care asigur coeziunea. Faptul c boala î i g se te l ca în str fundurile cele mai adânci ale corpului. Nu pentru c ar fi de adi ie recent . univ. provocând groaza întregii colectivit i. Identificarea cu bolnavul sau. Medicina aduce l muriri în acest sens : la nivel celular i tisualar esuturilor. ficatul. de i contradictorii. Juxtapunerea celulelor de acela i tip. producând dureri puternice sau epuizând. dar frica de a nu deveni la rândul lor o « victim » a bolii. Un organism uman este compus din aproximativ 30 000 de miliarde de celule. reprezint o solu ie anxiolitic . echilibrul este sub controlul unor multiple mecanisme de reglare. Sub efectul factorilor de mediu.). Un paradox pare a exista între tr irea în comun a bolii i comportamentul de evitare (fuga de cancer). e ecul. buna func ionare i integritatea întregului organism. Laura Petrescu Perlier Aflat în stare latent în via a curent . soarele. Cosiderarea cancerului drept boala prin excelen i simbolic malefic reprezint o construc ie cognitiv care d coeren i autorizeaz comportamentele sociale stigmatizante. Cancerul devine astfel o boal a secolului. 9. În realitate. GENOMUL UMAN (totalitatea informa iilor genetice din organism codate sub forma de ADN. manifestându-se într-o varietate de forme (cu o apari ie adesea brusc i cu o evolu ie inegal ) determin percep ia cancerului de c tre con tiin a colectiv ca pe o « maladie pervers ». capabile fiecare de func ii extrem de diverse. chirurgicale sau chimioterapice (care supun la grele încerc ri persoana bolnav ). etc. Reac ia de evitare a bolii reprezint un efect oglind al comportamentului ancestral de evitare a mor ii. duce la atitudinea de evitare din partea indivizilor sociali. exist o compasiune social pentru bolnavii de cancer. 10. cum ar fi tutunul. constituie în realitate dou forme de exprimare generate de acela i fenomen : frica de a ocupa într-o zi locul bolnavului de cancer. ci pentru c este tr it « în comun ». întrep trunse. anumi i agen i fizici sau chimici. etc. Incertitudinea reprezint o surs important de anxietate în cazul bolii canceroase contribuind la accentuarea senza iei de perversitate a bolii. angoasa incon tient ar fi activat de îndat ce echilibrul general al persoanei ar fi decompensat de evenimente cu rezonan negativ .PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Exist 200 de tipuri de celule. dimpotriv excluderea social a acestuia. sau chiar în mod spontan. animite virusuri. boala. sau c ar fi provocat de mediul înconjur tor modern. Teama este între inut i de terapiile agresive. impunându-se treptat. În 41 . În aceast perspectiv cancerul apare ca o « deplasare simbolic a unei anxiet i primitive ». dezv luirea – datorit progreselor medicale – a originii acestei boli « mitice ». 4.

Laura Petrescu Perlier pofida îns a acestui num r impresionant de celule. univ.i men in forma i func iile ce le sunt proprii. o ordine des vâr ita domne te în organismul uman. fiind înlocuite în mod sistematic de altele noi. Cuvântul « cancer » vine din grecescul « karkinos ». o pierdere a diferen ierii. sc pând treptat oric rui control. în anii 460-377 înainte de Cristos. Aceast maladie se caracterizeaz printr-o proliferare necontrolat . va da un nume acestei boli. Ce este cancerul ? Cancerul provine tocmai din dezechilibrul acestei reînnoiri. Celulele sunt supuse unei permanente înnoiri : o parte dintre ele mor. însemnând « crab » sau « cle te ». Trebuie re inut îns faptul c aceast situa ie este relativ rar . la dezvoltarea unui cancer. celula respectiv se angajeaz în acest caz într-un proces anarhic care conduce. iar existen a sa a fost dovedit în nenum rate rânduri în decursul istoriei omene ti (diagnostic ri de tumori maligne pe mumii egiptene cu aproape 2500 de ani înainte de Cristos. Aceast diferen între indivizi este legat de variabilitatea genetic i de moderatori. indivizii supu i acelora i cauze nu întâmpin acelea i riscuri. Pentru a în elege boala canceroas . « anormale ». Exist o predispozi ie la cancer ? Ca i în cazul celorlalte boli multifactoriale. de unde deriv termenul de « carcinom » . în decursul timpului.o alt denumire a cancerului. Toate celulele rezultate dintr-o prim celul care a suferit muta ii. Dac sistemul de reparare este defectuos sau pur i simplu « hiper aglomerat ». în cursul c rora. Nemair spunzând corect semnalelor din jur. El se datorez prolifer rii anarhice a unei celule « transferate ». prin acumularea succesiv de anomalii genetice. celula respectiv conserv toate aceste alter ri devenind anormal . acumularea anomaliilor la nivelul anumitor gene – pe m sura diviziunii celulare – confer un avantaj selectiv clonului malign (celulei care a suferit muta ii). p rintele medicinii. Cancerul se poate deci defini ca o boal celular rezultat în urma unei grave perturb ri în comunicarea celulelor organismului. Astfel. trebuie în elese i studiate întâi celula i mecanismele care controleaz diviziunea celular . esuturile reu esc s . Cancerul nu este o boal a secolului XX Cancerul exist din timpuri imemoriale (din ter iar). Cancerul se dezvolt în mai multe etape Apari ia cancerului se efectueaz dup un proces cu mai multe etape.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Aceasta devine tot mai agresiv pentru mediul s u înconjur tor. formeaz o tumor . Abia Hipocrate. 42 . nici în cazul cancerului. Aceast proliferare scap de sub controlul homeostaziei (echilibrului).

evolueaz de un secol în paralel cu progresul cuno tiin elor i tehnicilor medicale. în ceea ce priveste frica obsesionalà de boala cu rezonan social . Progresele medicale i de igien nu numai c au prelungit via a. Reac iile societ ii. posibilitatea de a diagnostica cancerul era mai redus . în majoritatea cazurilor. doar le-au deplasat. la persoanele de peste 65 de ani. Noile condi ii impuse de boal individului la via i la moarte. Cancerul se manifest . Prelungirea vie ii omene ti. Acest nou concept. în timp ce ast zi ele sunt percepute ca o mare nedreptate. reac iile fa de tratament. progresele stiin ifice i tehnice nu au reu it s elimine marile temeri colective. În cazul cancerului. Raportarea Cu toate acestea . pe parcursul secolelor. fiecare individ i societatea în ansamblul ei se simt implicat(.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Chiar dacà Sida pare a-i lua locul. capacitatea de reinser ie social . face ca boala s devin mai vizibil . inseparabile de cele ale individului. a avut un impact puternic asupra mentalit ilor sociale. chiar dac mentalit ile evolueaza mai greu. au dat nastere in anii 1870 chirurgiei oncologice. dar mai ales asupra raport rii omului la via i la moarte. 2 Clonul reprezinta o popula ie de celule care provine dintr-o celul ini ial unic . dobândit într-un timp atât de scurt. Viziunea pe care o are societatea despre cancer determin atitudinea bolnavilor : precocitatea depistajului. datorit tiin ei si tehnologiei. Aceast transformare important a existen ei omene ti. Prelungirea duratei de via a avut ca efect principal o mai mare valoare acordat s n t ii concomitent cu amplificarea temerilor fa de tot ceea ce o amenin . Spre sfârsitul secolului XIX a fost descoperit caracterul monoclonal2 al cancerului (confirmat ulterior prin mijloace tehnice sofisticate). când via a era mai scurt . dar au prelungit si tinere ea.i) în aceast boal . pacientului i mediului s u. care nu apare la grupuri sociale restrânse i intite. alt dat omniprezente. În trecut. univ. Când teama de boal a devenit obsesiv si de ce ? « Miturile » care se refer la cancer interfer cu în elegerea cauzelor acestei patologii i în consecin cu prevenirea sa. asupra înse i fundamentelor societ ii. aceasta r mâne totu i o « boal intelectual ». a caracterului antiseptic si aseptic. 5. BOALA si MOARTEA. asociat descoperirii anesteziei. Laura Petrescu Perlier Începuturile cancerologiei Se situeaza în secolul XVII odat cu progresele microscopului i dezvoltarea chirurgiei. fiind o copie absolut identic a acestei celule in iale 43 . erau acceptate ca inevitabile.

a RESPONSABILIT II INDIVIDUALE se opune ideii de De acum încolo incon tientul colectiv va urma un nou ra ionament : « dac riscul de a face cancer depinde în primul rând de noi în ine. In societ ile contemporane. al ii. dar lupta este tot atât de proteiform pe cât este boala îns i. Descoperirea revolu ionar asumare de c tre societate.i poate « st pâni » via a. de modul nostru de via . perceput ca sinonim al mor ii. Respingerea realit ii în scopul DECULPABILIZ RII. de unde aspira ia c tre autonomie. contrar « plenitudinii vie ii ». Din acest punct de vedere. care poate fi calificat drept « revolu ionar » este variabil . Omul se revolt continuu percepând moartea ca pe o violen contra sa (P. devenit ast zi o adev rat INJONC IUNE DE AUTONOMIE. Laura Petrescu Perlier Cercetarea fundamental i metodele de tratament constituie un aspect esen ial al luptei contra cancerului. univ. Solu ia va veni poate de la terapia genic .PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Acest punct de vedere duce la un fel de radicalizare a valorii vie ii. reprezint un obstacol important în prevenirea cancerului. 44 . în schimb. Bineîn eles c succesele înregistrate de medicina occidental a ultimelor dou decenii în ap rarea vie ii i în prelungirea ei considerabil . leg tur cu Atitudinea oamenilor în fa a acestei descoperiri. recurgerea la alternative ne-medicale d un toare. Studiile începute înc în anii ‘50 au ar tat c trei sferturi din cancere au obiceiurile individuale de via . Hintermeyer). cancerul. Mul i au dificult i în a recunoa te rolul propriilor comportamente i obiceiuri în apari ia bolii. Dac unii î i neag responsabilitatea. dându-i chiar un sens pur negativ. « paralizeaz » fiin a uman . Tubiana). c el este protejat i vindecat de societate (datorit unei re ele eficace de centre medicale i progreselor medicale). Înc din a doua jum tate a secolului al XIX-lea omul occidental gândea c s n tatea este rezultatul eforturilor colective. g sind vinova i în exterior. etc. î i asumà aceast responsabilitate. omul î i închipuie c dac . conform c reia nimic nu mai are importan în afara vie ii. via a apare ca o valoare suprem .). Conform acestui model de gândire. sunt remarcabile. Acest sentiment de ATOTPUTERE /OMNIPOTEN a confortat la început autosuficien a individului. generând MECANISME DE AP RARE dintre cele mai variate (cum ar fi refugiul în ira ional. Dar ele consolideaz totodat vechea repulsie uman fa de moarte i de tot ceea ce o provoac . atunci putem reduce acest risc schimbându-ne comportamentul »…Brusc OMUL se percepe ca STAPÂN AL PROPRIULUI DESTIN (M. de ce nu i-ar putea controla i moartea ? Psihanaliza a descoperit c iluzia « vie ii ve nice » face parte din incon tientul uman. Aceast viziune retrage tot SENSUL MOR II.

Coexist no iuni tiin ifice recente cu credin e str vechi. univ. 45 .PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Laura Petrescu Perlier Perceperea acestei boli ca ru inoas sau purt toare a unei mor i inevitabile este o idee care persist mult timp înc dup ce i-a pierdut legitimitatea.

presiunile exterioare asupra organismului devin prea importante (foamete. Originea termenului Din punct de vedere etimologic termenul are o dub etimologie : latin având semnifica ii convergente : « strâns ». incertitudinea socioeconomic . Aceast proprietate se bazeaz pe un ansamblu de regl ri coordonate de sistemele nervos autonom i glandele endocrine. temperaturi extreme. Laura Petrescu Perlier RELA IA ÎNTRE STRES I BOAL (V) originea termenului concep ia lui Hans Selye despre stres concep ii actuale despre stres forme de manifestare a stresului adaptarea la stres psihosomatica i stresul evaluarea stresului de c tre subiect. Dac . Societatea modern este impregnat de stres. XX. obiective i rezultate.Factorilor de mediu responsabili (stresorii sau factorii de agresiune) 46 . la constituirea i evolu ia speciilor. pierderea reperelor. traume psihice.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. în pofida varia iilor externe). Termenul de STRES se aplic atât / cât i: . un ritm de via frenetic. de-a lungul timpului. etc. contribuind în felul acesta. Dac îns constrângerea i amenin area dureaz prea mult. « îngustime ». Când se evoc stresul în via a curent . « opresie ». stresul devine negativ putând deveni în acest caz responsabil de declan area anumitor disfunc ii.i men ine constant mediul interior. Transpunerea acestei no iuni în fiziologie dateaz de la începutul sec. ambele No iunea de stress vine din fizic i desemneaz constrângerea exercitat asupra unui material cu riscul de a-l deforma sau rupe. i englez . poluarea. ori stresul este înainte de toate o reac ie de adaptare (de acela i gen cu cea a plantelor care. un fenomen emo ional stresul i riscul pentru cancer Ast zi auzim frecvent termenul de stres. un program supraînc rcat. Moderatori (v. organismul î i arat limitele. etc. pentru explicarea a numeroase probleme psihice i psihologice. Atunci când este o reac ie la constrângere i la amenin are stresul reprezint o reac ie normal . Variabilitatea individual (v. i se atribuie sistematic o conota ie negativ . La animale Walter Cannon a studiant fenomenul pe care l.i modific fiziologia în caz de secet ). zgomotul. modelul lui Jane Ogden) stresul. modelul lui Jane Ogden) evaluarea stresului de c tre subiect. 1. univ.numit homeostazie (adic capacitatea organismului de a. îns . infec ii.).

fie nu reu e te i atunci dezvolt o patologie. conform c reia organismul se poate adapta unui stres i poate construi modalit i adaptative la contrângeri specifice. 47 .PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Dar când aceste dou sisteme sunt prea active (r spuns excesiv) sau prea solicitate.Reac iei organismului pentru a încerca s contracareze efectele (reac iile de stres) 2. Conceptul s u (SGA) este elaborat pe baza a trei reac ii care caracterizeaz r spunsul individului la o situa ie de stres endogen sau exogen : o reac ie de alarm o reac ie de rezisten i de adapatare o faz de eopuizare. rezult simptome care traduc supraînc rcarea capacit ilor de adaptare ale organismului (faza de epuizare). De fapt fiecare individ reac ioneaz diferit în confruntarea cu aceea i constrângere : fie individul reu e te s fac fa (coping). i care este susceptibil s declan eze o perturbare în structura psihic i somatic a acestuia» (Hans Selye 1936) Pornind de la aceast constatare (în urma manipul rilor genetice efectuate pe animale de laborator) Hans Selye elaboreaz teroria stresului. Laura Petrescu Perlier . Concep ia lui Hans Selye despre stres Hans Selye este unul dintre primii cercet tori care s-a ocupat de stres la începutul secolului XX. Medicul canadian care lucra cu instrumentele anatomo-patologiei a conchis c sistemul hormonal constituie pivotul reac iei de stres. Stresul este un ansamblu de reac ii specifice rezultate din confruntarea organismului cu situa ii c rora trebuie s le fac fa . Ini ial Selye define te separat stresul. În lucrarea sa « Stress of life » (Stresul vie ii) cercet torul descrie stresul ca pe un « r spuns defensiv de alarm emanând de la un organism amenin at ». Determin îns ulterior reac ia la stres ca fiind un SINDROM GENERAL DE ADAPTARE (SGA). cuvânt pe care-l introduce în medicin . univ. În anul 1959 psihiatrul francez introduce no iunea de stres în psihologie i propune o abordare comportamentalist . În timpul FAZEI DE ALARM . agentul stresor i reac ia la stres. ca pe « o schimbare brutal în obiceiurile unei persoane pân atunci echilibrat . sistemul simpatic i medulo-suprarenal (care elibereaz adrenalin i nor-adrenalin ) precum i sistemul hipotalamo-hipofizo-suprarenal ( care secret glucocorticoizi) sunt activi. Sely descrie o serie de reac ii în cascad : o faza de alert o faza de rezisten o faza de epuizare Aceste trei faze sunt generate de constrângerea pe care o reprezint stresul. zis „patologic ” Hans Selye desemneaz stresul ca pe o presiune exterioar susceptibil s modifice func ionarea organismului.

în pofida unei multitudini de studii i publica ii (emanând din toate disciplinele) . reac ii dispropor ionate. În loc s fac fa i s activeze sistemul de ap rare. Laura Petrescu Perlier FAZA DE REZISTEN reprezint ansamblul reac iilor non-specifice provocate de epunerea prelungit a organismului la stimuli nocivi. nu s-a reu it crearea unui concept despre stres cu un statut tiin ific i clar recunoscut. (2001) au putut totu i demonstra pe cale experimental (îndeosebi pe animale). la care s-a adaptat în cursul reac iei de alarm . i chiar la moarte. sursa de amenin are (agentul stresor) trebuie s fie în acela i timp : INEVITABIL INDEZIRABIL REPETITIV (cronic) 4. defini ia sa fiind i azi contestat .Ciclotimie. comportamental. Forme de manifestare ale stresului Stresul poate avea consecin e în plan fiziologic. 3. evit ri i verific ri . Criticile aduse conceptului de « stres » se refer în principal la faptul c : termenul de stres desemneaz în acela i timp i agentul stresor i reac ia organismului la stres mediatorii implica i în r spunsul organismului la agresiune sunt numero i i nu sunt bine cunoscu i. pierderea tonusului. FAZA DE EPUIZARE constituie ansamblul reac iilor non-specifice care caracterizeaz momentul în care organismul nu se mai poate adapta stimulilor la care este supus.Pierderi de memorie. fric necontrolat . etc. imagini mentale recurente. mai ales în plan func ional dificult ile de cantificare a stresului. Concep ii actuale despre stres De la primul articol publicat despre stres (Selye. Dintre acestea cit m câteva : . instabilitate emo ional . c pentru ca organismul s ating un nivel de stres patologic. precum i nespecificitatea reac iilor care rezult (în pofida numeroaselor lucr ri realizate pe mecanismele biologice ale stresului) Lucr rile lui Bousta i colab. ca pentru prima faz . imunitar. fenomenele de epuizare sunt mai puternice ducând la boal . oboseal nervoas .Obsesii diverse putând duce la tulbur ri anxioase severe legate de obiectul stresului. 1936) i pân în zilele noastre.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. neuro-endocrin. demotivare 48 . univ. co maruri. de alarm .

Psihosomatica i stresul Dac stresul psihologic se prelunge te pe termen lung. Moderatori (modelul lui Jane Ogden) Modelul bio-psiho-social (sau medico-psiho-social). Adaptarea la stres va fi studiat mai pe larg la capitolul « Tehnici de ajustare la stres. 5. care poate da na tere ulterior unei dependen e de zgomot i chiar unui coportament bazat pe « c utarea senza iilor tari ». 7. integrativ i multifactorial introdus în psihologia s n t ii de M. adic sentimentul de insatisfac ie provocat de constatarea stresului. Laura Petrescu Perlier . Problematica EAVALU RII ocup individual i la moderatori. o celul anormal Evaluarea stresului de c tre subiect.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector.Se adaug frustrarea. Genetica i mediul sunt cele dou cauze considerat de mul i ca majore. Aceste boli sunt interpretate ca o modalitate prin care corpul indic o problem de ordin psihic. Ex : pentru persoane obi nuite din fraged copil rie cu zgomotul poate apare o dependen la zgomot. Dup unii cercet tori (Sami-Ali). Re inem c rela ionarea dintre stres i boal nu face unanimitatea în cadrul corpului medical i nici a altor discipline. nici atacul. iar problema neg sind nici o solu ie se angajeaz pe f ga ul depresiunii i al somatiz rii. stresul este somatizat. Aspectele neurofiziologice ale stresului nu vor fi dezvoltate în acest curs. Dup Chapouthier (1997) i Jouvent (1998) influen a mediului pare a se manifesta foarte timpuriu. deci un loc esen ial raportându-se la variabilitatea 49 . Stresul cronic poate genera o deficien poate evolua în cancer. prin care ne sim im vulnerabili i care const în suferin a i în incapacitatea de a dep i aceast stare. a sistemului imunitar. apar boli organice. Boala este adesea interpretat ca o problem de comunicare . Adaptarea la stres Nu suntem egali în fa a stresului. De unde rezult c o privare de anumi i stimuli poate constitui un factor de stres în sine. stresul trebuie considerat ca « ca o situa ie de impas ». i în timp. univ. Copingul » 6. Bruchon-Schweitzer (2002) permite în elegera faptului c îngrijirea pacien ilor se va situa în principal la nivelul proceselor lor perceptivo-cognitive. chiar în timpul sarcinii. Nici fuga nu este possibil . în scopul de a atrage aten ia asupra problemei de ordin psihic.

6) Tot evaluarea cuprinde i SUPORTUL SOCIAL REAL. Evaluarea stresului de c tre subiect. Pe de alt parte.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector.un ajutor practic . care poate fi : . Laura Petrescu Perlier 4) La nivel primar. ne preocup m de CONTROLUL PERCEPUT.Informa ional . univ. mai ales asupra moder rii st rii de deprimare la anun area sau tr irea bolii. care desemneaz sentimentul de eficacitate personal i care reprezint o variabil moderatoare cheie la nivelul schimb rii.îi d informa ii despre situa ia amenin toare Efectul direct al SUPORTULUI SOCIAL PERCEPUT se va materializa printr-o apari ie redus a comportamentelor cu risc i a efectelor indirecte. psihologul va trebui s repereze strategiile de ajustare utilizate de subiect. se întâlne te STRESUL PERCEPUT. Trebuie notat c experien a lui Seligman a permis dezvoltarea no iunii de resemmnare. Putem releva în acest model evaluarea emo ional a st rii de anxietate a individului. 8.Decizional Aceast no iune este legat de auto-eficacitatea dezvoltat de Bandura.o leg tur afectiv (rolul împ rt irii emo iilor este foarte important) . înv at referitor la stresorii necontrolabili i aflat în leg tur cu depresia.O confruntare cu o pierdere iremediabil . Variabilitatea individual (modelul lui Jane Ogden) 50 .O provocare i corporal 5) În evaluarea secundar . care-i procur : .Tr it ca o amenin are pentru integritatea psihic . cu cât aceasta îi dep e te resursele i-i amenin starea de bine. dar mai ales PERCEPUT. Lazarus et Folkman au g sit trei modalit i de a în elege stresul perceput : .Comportamental . Psihologul va trebui s afle cum evalueaz subiectul situa ia. adic ansamblul rela iilor interpersonale ale unui individ.

personalitate). Viatliano et al. suport social.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Înseamn c pentru un nivel de stres dat .i asta independent de auto-percepere – anumite persoane prezint o activare a simpaticului mai puternic /intens decât altele (ex. 1993). 2) sarcina alostatic . care ridic problema cauzalit ii. Boyce i al ii (1995) au evaluat nivelele de plecare ale reactivit ii la stres la copii ca urmare a unei sarcini stresante. Studiu Astfel. Acest fenomen se nume te „reactivitate cardio-vascular ” sau „reactivitate la stres”. VARIABILITATEA joac un rol important în evaluarea stresului. Din acest punct de vedere. apoi au evaluat num rul factorilor de stres familial i 51 . metoda prospectiv furnizeaz informa ii mai interesante.. Cercet rile sugereaz c o rectivitate mai intens la stres ar putea s fac aceste persoane mai vulnerabile la stres decât altele cu o reactivitate mai redus . Laura Petrescu Perlier Al turi de moderatori (coping. control. a) REACTIVITATEA LA STRES Anumi i indivizi au un r spuns psihologic la stress mai puternic decât al ii. 3) rezisten a la stres. Aceasta este compus din : 1) reactivitatea la stres. univ. 4) recuperarea. Nu trebuie uitat îns c aceste studii au utilizat o metod transversal .

Este starea de sl biciune i de abandon a pierz torului i a celui dominat. precum i articularea biologicului cu socialul. ale raportului individului cu mediul înconjur tor. degenerescen ) Atunci când reac ia de fug (exit) nu este posibil . adic la o stare de pierdere a controlului i de sl biciune care expune subiectul bolilor. se trece de la func ia stimulatoare a stresului la starea de depresie (distress). Laura Petrescu Perlier num rul /nivelul bolilor detectate în urm toarele 12 s pt mâni care ulterioare. propunem o nou clasificare a tulbur rilor psihopatologice din psiho-oncologie : sindromul stresului specific cancerului cu cele trei sub-tipuri ale sale : 1) depresiv . activitatea excesiv sau dereglat a sistemelor alostatice (adaptative) produce efecte d un toare creierului (reducerea neurogenezei. AOSTATIC la studiul stresului i al În timp ce homeostazia este conceput drept men inerea variabilelor biologice în marje de fluctua ie restânse Alostazia se poate defini prin capacitatea de a men ine stabilitatea prin intermediul schimb rii (adapt rii) În acest context. în schimb la copiii cu nivel intens de reactivitate s-au înregistrat mai multe boli dup ce suferiser factori de stres în familie. 52 . depresie. În lumina acestui model. care poate merge pân la obsesiile de sinucidere. alergii. cronici. Rezultatele studiului au ar tat c stresul i bolile nu sunt legate în cazul copiilor cu nivel slab de reactivitate. conectarea dendritic ) i pentru organism (cre terea riscului cardio-vascular). sau pre ul pl tit de organism pentru a conserva stabilitatea. 2) post-traumatic 3) dialostatic c) REZISTEN A LA STRES. alterarea proceselor de moarte celular programat . nici protestul (voice). se pare c dup o perioad de inhibi ie. b) SARCINA ALOSTATIC Vom examina aplica iile conceptului de SARCIN psihopatologiei asociate experien ei cancerului. univ. BOLILE STRESULUI Se poate afirma c raporturile cu stresul reprezint una din bazele ecologiei. ca sindrom de adaptare (descris de Selye în 1936) se caracterizeaz prin : • • • reac ie de alarm (semnal) urmat de o perioad de rezisten pân la un stadiu de epuizare care nu mai este la nivelul unui simplu semnal ci reprezint o perturbare a func iilor regulatoare (descurajare. Stresul. SARCINA ALOSTATIC se poate defini prin cumulul de efecte nocive. repeta i. Acest concept s-a dovedit pertinent pentru studierea factorilor de stres multiplu.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. asocia i cu experien a cancerului (este vorba de o ipotez ).

omajul. Are nu numai un caracter corporal. dar i temporal de fric iune i de rezisten . absen a lor de semnifica ie simbolic . c este vorba despre un stres post-traumatic sau un stres rela ional. îns . Con inutul i simbolistica semnalelor de stres i de suferin ar trebui s fie recunoscute de c tre societate. Problema LIMITEI se pune o dat în plus. Ex1 : La membrii familiilor care au în grij bolnavi cu demen eviden un r spuns imunitar deficitar de lung durat . ci la nivelul percep iei de c tre subiect variabilitatea subiectului. moderatorii care contribuie la evaluarea stresorului (de ex. Stresul este un fenomen universal vital. o expresie a fragilit ii fizice. univ. La nivelul stresului real : indezirabilitatea. Efectul stresului asupra corpului rerezint un feed-back biopsihologic. nu atât nivelul de stres sau natura stresului epuizeaz corpul. : stretegiile de adaptare incompatibile sau ineficace). De cele mai multe ori reac ia la stres se caracterizeaz prin faptul c este nediferen iat i global (contrar simptimelor psihologice). indispensabil stimul rii i între inerii func iilor biologice cu o limit . Argumente serioase pentru aceast rela ie exist mai ales referitor la bolile cardio-vasculare. Modificarea competen ei sistemului imun sub influen a stresului a fost propus ca principalul mecanism explicativ al rela iei dintre stres i cancer. cronicizarea stresului. nu r mâne de cât « vocea » corpului în suferin . inevitabilitatea i cronicitatea lui au un rol covâr itor. 9.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. acut i intens sunt mai susceptibile la o serie de boli. Alzheimer s-a pus în 53 . Stresul i riscul pentru cancer Ast zi se cunoa te faptul c persoanele care tr iesc sub un stres cronic sau. dincolo de care devine destructiv. Pragul deprim rii reprezint o limit corporal fa de exigen ele i de disfunc iile sociale. pierderea unei persoane dragi. infec ioase sau complica ii ale sarcinii. Dintre factorii obiectivi. plasticitatea corporal are limite. În caz contrar. repetarea. Corpul este deci afectat din cauza unui stres pe care-l putem califica drept social. Multe studii încearc s verifice ipoteza c tr irea unor evenimente majore de via (ex. Dup cum am v zut. cardio-vasculare. pot aduce prejudicii fiziologice.) cre te riscul pentru cancer. Deprimarea corpului este o boal de adaptare la societate. nu numai de c tre psihoterapeu i. Protec ia social contra stresului excesiv nu este suficient . are o func ie de protest fa de anturajul social ca i fa de sine însu i. durata. Se demonstreaz c depresia de doliu este asociat cu SCADEREA RASPUNSULUI IMUN pe o perioad de 4-8 luni. Laura Petrescu Perlier Ceea ce caractarizeaz bolile stresului (bolile cronice.) este absen a lor de specificitate. etc. etc. Semnalul de alarm trebuie auzit i servi de feed-back de informa ie.

În domeniul oncologiei dovezile nu sunt atît de concludente ca în bolile 54 . univ. paciente cu metastaze ale cancerului mamar au fost împ r ite aleator în dou grupe. O cercetare longitudinal efectuat la Universitatea Standford. Complementar. nec s tori i. v duvi sau divor ati. suportul social nu a ap rut interac ionînd cu apari ia cancerului sau cu mortalitatea la b rba i. Din p cate exist înc pu ine studii riguroase din punct de vedere metodologic care s sus in cu certitudine rolul terapeutic al interven iei psihologice în cancer. (1989) a stârnit interesul oncologilor asupra rolului factorilor psihosociali în evolu ia bolii i a încurajat continuarea cercet rilor în acest domeniu. De i este destul de larg acceptat faptul c evenimentele stresante induc modific ri la nivelul sistemului imun. izolarea sociala s-a dovedit a fi un predictor pentru apari ia diverselor forme de cancer. Riscul mortalit ii timpurii prin cancer s-a demonstrat comparând pacien ii f r SUPORT SOCIAL cu cei ce au sentimentul de apartenen i de a fi iubit i apreciat. care au avut traume dar nu au participat la terapii catarctice. Astfel exprimarea emo ional i relatarea prin scris a experien ei traumatice s-a dovedit a fi acompaniata cu îmbun t irea r spunsului imun. California de c tre Spiegel i colab. Practicarea exerci iilor de relaxare profund r spunsului imun. În binecunoscutul studiu american Alameda County. La o distan i în tehnici de control a au fost acompaniate de asemenea de intensificarea de 10 ani pacientele din grupul experimental au avut au o rat de supravie uire de dou ori mai mare decât pacientele din lotul de control. În cadrul acestui studiu. Laura Petrescu Perlier Ex 2 : Sc derea activit ii celulelor NK s-a dovedit a fi predictor al recidivei pentru pacientele cu cancer mamar în stadiile timpurii ale bolii.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. În schimb pentru femei. California. Ex 3 : Stresul generat de însingurare i un suport social redus s-a demonstrat a se rela iona independent cu mortalitatea la b rba ii suedezi în vîrst . unul de control i unul experimental care a fost inclus în terapie suportiv de grup timp de un an. Date fiind aceste asocieri s-a studiat efectul interven iei psihologice asupra competen ei sistemului imun. care a luat în studiu i a urm rit timp de 17 ani 6848 adul i s n to i. grupul experimental a fost instruit i în autohipnoz durerii. rela ia stres-cancer r mâne înc controversat . comparativ cu subiec ii din grupul de control.

tim ast zi c trecerea de la s n tate la boal depinde de stresul real dar mai ales de cel perceput de subiect i de schimb rile fiziologice. Societatea joac de asemeni un rol important (suport social. etc. cognitive i comportamentale pe care acesta le induce individului. Laura Petrescu Perlier cardiovasculare. imobilizare). În ciuda faptului c exist i dovezi experimentale c m rimea tumorilor implantate la animale pot fi crescute prin inducerea unor stresori de laborator (aglomera ie. interac iunea între subiec i. recunoa tere social . interven iile psiho-sociale profesionale.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. interac iunea cu institu iile.) 55 . r mâne problematic extrapolarea datelor la om. univ.

reduce sau tolera exigen ele interne sau externe care amenin sau dep esc resursele unui individ » Defini ie : Este vorba despre un proces de gestionare a surselor de stres evaluate de c tre individ ca amenin toare sau dep indu-i resursele. univ. copingul ca strategie de ajustare la stres) clasificarea strategiilor de coping i a metodelor de evaluare (copingul centrat pe emo ie i copingul centrat pe problem . copingul i solu iile pozitive) 1. 2) conducerea persoanei c tre schimbarea modului de reprezentare a situa iei 3) sau la acceptarea situa iei Ajustarea are un caracter dinamic. o prim evaluare a sursei de stres externe 2. Strategiile de ajustare sau copingul (defini ie. Copingul influen eaz stresul i modereaz leg tura între stress i boal . dup Cohen i Lazarus (1979) sunt : interac iunea între individ i sursa de 56 . o interac iune între individ i sursele de stres.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. R spunsul la stres implic dup Lazarus i colegii s i : 1. AJUSTAREA poate lua forma : 1) unei corect ri sau anul ri a problemei. sc rile de coping . forme de ajustare. modele tradi ionale) teoria cognitiv-comportamental a copingului (copingul ca moderator în rela ia eveniment stresant-deprimare emo ional – proces tranzac ional. obiectivele ajust rii. modele tradi ionale) AJUSTAREA (COPING-UL) este definit de Lazarus i Launier (1978) ca : « ansamblul eforturilor cognitive i comportamentale destinate a controla. Laura Petrescu Perlier AJUSTAREA (COPINGUL) – (VI) strategiile de ajustare sau copingul (defini ii. forme de ajustare. o a doua evaluare a resurselor interne AJUSTAREA este considerat ca implicând reglarea surselor de stres externe precum i reglarea factorilor emo ionali interni. procesul de evaluare . obiectivele ajust rii. punând în eviden stres i implicând evaluarea i reevaluarea. Obiectivele acestei ajust ri. în ideea restabilirii unui mod de func ionare.

cu toate acestea nu este exclus ca o persoan s gestioneze o problem prin evitare. 1986) i mai pu in eficace în cazul stresului pe termen lung (Holahan i Moos. 2. Oamenii utilizeaz una sau alta din aceste forme de adaptare. AJUSTAREA PRIN EVITARE pare a fi mai eficace în cazul surselor de stres pe termen scurt (Wong i Kapoulek. Unii cercet tori au explorat i : à à ajustarea represiv (Myers. Teoria cognitiv-comportamental a copingului (copingul ca moderator în rela ia eveniment stresant-deprimare emo ional – proces tranzac ional. Laura Petrescu Perlier o diminuarea condi iilor de mediu stresante i m rirea anselor de restabilire o ajustarea sau tolerarea evenimentelor negative o men inerea unei imagini de sine pozitive o men inerea echilibrului emo ional o men inerea unei rela ii satisf c toare cu cei din jur Tipuri de ajustare : Dou tipuri mari de ajustare / coping au fost descrise : 1) Ajustarea prin CONFRUNTARE. 1986). i alta prin adoptarea unor planuri adaptate.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. copingul ca strategie de ajustare la stres) copingul ca moderator în rela ia eveniment stresant-deprimare emo ional – proces tranzac ional 57 . Ex : Din acest motiv ar fi mai pu in judicios s evit m s ne gândim la o surs de stres punctual cum ar fi mersul la dentist. 2001). univ. care în opozi ie cu confruntarea duce la minimizarea evenimentelor. care implic : confruntarea cu problema culegerea informa iei ac iunea direct 2) Ajustarea prin EVITARE. dar s ne confrunt m cu o surs de stres pe termen lung cum ar fi conflictul marital. care sunt echivalente cu ajustarea prin evitare. procesul de evaluare . 2000) (ne)exprimarea emo ional (Solano i al ii.

PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. stresorul trece printr-o serie de « filtre » al c ror rol este acela de a modifica evenimentul stresant i deci de a amplifica sau diminua reac ia de stres. 1986). nici de individ. prezentat anterior). Modelul bio-psiho-social actualizat al lui Jane Ogden. Caracteristicile stresorului nu indic intensitatea sau natura sentimentelor pe care acesta le provoac subiectului. Lazarus i Folkman (1984) disting dou forme de evaluare convergente. exerci iu fizic. distrec ie cognitiv ) Schematic modelul tranzac ional tradi ional ar ar ta astfel (mecanismele care filtreaz impactul stresorului asupra individului) : Stresor ® Percep ia de stres ® Mecanismele de ap rare ® Eforturile con tiente ® Reac ia de stres Aceste filtre sunt consideratre de al i autori (Folkman i Lazarus. 1986 .) – ac ioneaz incon tient Eforturile con tiente – aplicarea unor planuri de ac iune i recurgerea la diverse tehnici cognitive (relaxare. Aycock. 1988) ca mediatori sau moderatori (v. univ. 1984 .. Acest r spuns reprezint un dezechilibru între exigen ele situa iei stresoare i resursele individului pentru a-i face fa (Folkman i al. Procesul de evaluare primar i secundar Este deci un proces cognitiv prin intermediul c ruia individul evalueaz în ce fel o situa ie deosebit îi pune în pericol starea de bine i care sunt resursele sale de coping pentru a-i face fa . definind caracterul poten ial stresant al situa iei. etc. ci de TRANZAC IA între individ i mediu (proces tranzac ional). Conform autorilor de mai sus. de credin e – inclusiv religioase) Mecanismele de ap rare ale Eu-lui (negare. Laura Petrescu Perlier Pentru sus in torii acestei teorii. Conform MODELULUI TRANZAC IONAL TRADI IONAL AL STRESULUI. Un R SPUNS DE STRES apare din partea individului atunci când acesta evalueaz situa ia ca dep indu-i resursele i putând s -i pun în pericol starea de bine. de suportul social . Matheny. o mutare profesional ) provoac reac ii diferite de la un individ la altul (evenimentul poate fi perceput ca insuportabil de c tre unii sau ca o aventur motivant de c tre al ii). Lazarus i Folkman. rela ia dintre mediu i individ este afectat de dou procese : EVALUAREA i COPINGUL. reprimare. precum i resursele de coping mobilizabile : 58 . medica ie. stresul nu depinde de eveniment. Rahe i Arthur (1978) au identificat trei filtre principale : Percep ia stresorului – este influen at de experien ele anterioare cu stresori similari . Acela i eveniment stresor (de ex. Curlette i Silva Cannella.

Sunt luate în considerare diferite tipuri de coping : schimbarea situa iei. cum ar fi pasiunea. Evaluarea unei pierderi sau amenin ri genereaz emo ii negative. material …) . evitarea. amenin are (eventualitatea unei pierderi) sau de o provocare (posibilitatea unui beneficiu). frica. Aceste variabile sunt : caracteristicile situa iei resursele sociale sau re eaua de ajutor/support a persoanei (suportul social).PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Copingul ca strategie de ajustare la stres 59 . 1989) Caracteristicile personale i de mediu au fost tratate într-un capitol anterior. c utarea suportului social sau ac iunea impulsiv . în timp ce evaluarea unei provoc ri genereaz emo ii pozitive . a preveni amenin area sau a ob ine un beneficiu. EVALUAREA SECUNDAR Prin intermediul acesteia. Laura Petrescu Perlier a. procesele de evaluare a rela iilor persoan -mediu sunt influen ate de : Caracteristicile personale anterioare (resurse personale) credin ele anduran a (hardiness) anxietatea-stare Variabilele de mediu sau variabilele contextuale (natura stresorului. rela ional . b. fuga. individul se întreab ce poate face pentru a remedia pierderea. euforia. univ. frecven a) influen eaz atât poten ialul stresant al situa iei (evaluarea primar ) cât i evaluarea posibilit ilor de coping (evaluarea secundar ). furia. amical i profesional fa de greut ile întâlnite (Cohen i Edwards. adic disponibilitatea anturajului familial. Aceast evaluare secundar va pune în func iune diferitele strategii de coping pentru a face fa evenimentului stresant. EVALUAREA PRIMAR Prin intermediul c reia individul evalueaz elementele care ac ioneaz în situa ia dat : pierdere (corporal . durata. Obiectivul acestor strategii de coping este acela de a diminua direct tensiunea emo ional : ele nu pot schimba întru nimic problema (coping centrat pe emo ie) sau modific situa ia (copingul centrat pe problem ) Evaluarea resurselor personale i a caracteristicilor de mediu Dup Folkman i Lazarus (1988). acceptarea. c utarea mai multor informa ii. cum ar fi : ru inea.

1986). Cerecet rile arat c fuga poate provoca chiar anxietatea i deprimarea. asociate cu tulbur ri psihosomatice (Coyne. Aldwin i Lazarus. Evitarea prin fug provoac doar o pauz temporar . c) Eforturi comportamentale ACTIVE sau COPINGUL de CONFRUNTARE : . Laura Petrescu Perlier Copingul poate modula EMO IA în mai multe feluri : a) Prin EVITARE sau VIGILEN aten iei prin : (v. distrac ii) sunt considerate strategii de evitare. Folkman i al.realizarea unor planuri de ac iune dând subiectului posibilitatea de a transforma situa ia pe care o tr ie te Concluzie : Influen a copingului asupra emo iilor generate de situa ia stresant depinde de 60 . eficiente în diminuarea tensiunii emo ionale în cazul experien elor stresante de scurt durat i mai ales în cazul în care copingul centrat pe problem nu este posibil (de ex. jocuri. univ. o strategii de vigilen – focalizarea aten iei pe evenimentul stresant pentru a preveni sau a controla mai bine situa ia. : pierderea unei fiin e dragi. Aceste activit i sunt variate : distan area de stresor prin distrac ie (a se gândi la ceva pl cut) exagerarea aspectelor pozitive ale situa iei (« de când am aceast problem totul merge mai bine în via a mea) umorul subestimarea aspectelor negative ale situa iei (a spune c este vorba despre un chist benign. când de fapt este vorba despre o tumor ) re-evaluarea pozitiv (transformarea unei amenin ri într-o provocare : “m voi bate cu aceast problem din toate puterile) Strategiile de negare s-au dovedit generatoare de emo ii pozitive. Ele permit eliminarea tensiunii emo ionale i sunt eficace în asocierea cu înfruntarea evenimentului stresant. Este strategia cea mai utilizat . b) Activit i cognitive înrudite cu NEGAREA. 1981 .PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. o boal grav ). mais sus la Tipurile de coping) – varierea o strategii de evitare – deturnarea de la sursa de stres.. Activit ile de susbstitu ie a expresiei comportamentale sasu cognitive (sport.înfruntarea problemei pentru a o rezolva (spirit combativ) . dovedindu-se pu in eficace pentru situa iile amenin toare persistente. relaxare. fie m ri intensitatea emo ional (atunci când prin c utarea de informa ii se dovede te c situa ia este mai rea decât fusese imaginat i c nimic nu poate schimba cursul evenimentelor). Janis i Mann (1977) disting dou forme de coping vigilent : c utarea de informa ii pentru a cunoa te mai multe despre situa ie aplicarea de planuri de rezolvare a problemei Recurgerea la strategiile de coping de vigilen poate fie diminua deprimarea emo ional (prin facilitarea control rii situa iei datorit informa iilor).

). COPINGUL CENTRAT PE EMO II încearc s reduc tensiunea emo ional (prin evitare. de strategii comportamentale : . Clasificarea strategiilor de coping i a metodelor de evaluare (copingul centrat pe emo ie i copingul centrat pe problem / copingul de evitare i cel de înfruntare .Negarea importan ei problemei respective . solu iile pozitive de coping) Copingul mai poate fi clasificat în : I. Laura Petrescu Perlier evaluarea subiectului. COPINGUL CENTRAT PE PROBLEM (c utare de informa ii. implic ac iuni care vizeaz reducerea exigen elor referitoare la sursa de stres sau la cre terea resurselor propriii în gestionarea stresului. planificare de ac iuni) presupune eforturi cognitive i comportamentale pentru a modifica situa ia. de eficacitatea strategiilor (Schönplug i Battman. distragere.Discutarea unei probleme între prieteni .Crearea unui plan i urmarea lui . resemnare.Îmbun t irea calific rii proprii în vedera avans rii profesionale . ci a impactului negativ al acesteia prin eliminarea emo iilor create de respectiva problem . univ. ci mai degrab stiluri diferite de ajustare. Exemple : . Ex.Fixarea unui planing pt o zi înc rcat . Tipurile de strategii de ajustare utilizate sunt determinate de mai mul i factori cum ar fi : Tipul problemei 61 .Abordarea alcoolului i a tutunului pt a rezolva o problem . sc rile de coping . 1988) 3.Pozitivarea problemei Aceste dou tipuri de coping nu sunt antagonice. Cercet rile arat c eficacitatea stilului de ajustare ar depinde de natura stresului.Distrac ia prin efectuarea de cump r turi sau privirea unui film .PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector.Consultarea unui specialist în cazul unor probleme rela ionale II. Nu are ca obiectiv eliminarea problemei. Oamenii utilizeaz în egal m sur strategii comportamentale i cognitive pt a. etc.i regla emo iile.

univ.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Laura Petrescu Perlier Vârsta Sexul Gradul de control perceput . Analiza factorial a r spunsurilor a produs sub-sc ri. Procedura de validare consista pentru aceast scar în chestionarea.oamenii au tendin a de a utiliza ajustarea prin centrarea pe problem . a 100 de subiec i. c rora li s-a cerut s descrie o situa ie care îi fr mântase în mod deosebit i s indice printre diversele strategii prezentate pe cele utilizate cel mai adesea pentru a face fa situa iei respective. WCC este compus din 67 de iteme. având fiecare mai multe iteme : Ajustarea activ (spiritul combativ sau acceptarea confrunt rii) = “am ac ionat pt a-mi ameliora situa ia” (centrarea pe problem ) Planificarea sau rezolvarea problemei= « am încercat s pun la punct un plan cu ceea ce trebuia s fac (centrarea pe problem / ajustare prin confruntare) » Reformularea pozitiv = „am încercat s g sesc ceva pozitiv în situa ia respectiv „ Distragerea = ”m-am orientat c tre munc sau alte activit i pt a uita„ Suportul social = ”am c utat suportul altor persoane„ (ajustare prin confruntare) Consumul de substan e = „ am utilizat alcool sau alte substan e pt a m ajuta s dep esc aceast încercare” (ajustarea prin evitare) Negarea = „mi-am spus ”nu-i adev rat„ (ajustarea prin evitare) St pânirea de sine = „ am încercat s p strez pentru mine ce sim eam„ (centrate pe emo ii) Distan ierea sau minimizarea amenin rii prezentat de situa ie = « nu m-am l sat prad gândurilor » sau « am încercat s nu m mai gândesc » (centrarea pe emo ii) Fuga/Evitarea = „speram c o s treac „ Dac ad ug m acestor moderatori func ionarea diverselor sisteme fiziologice. ”The ways of coping checklist ” (WCC). În schimb utlizeaz centrarea pe emo ie dac problema apare drept necontrolabil Evaluarea resurselor Sc ri de m surare a copingului Diverse sc ri au fost construite pentru a evalua copingul (sc ri / instrumente) de m surare a copingului). se poate 62 . între 40 i 65 ani. cea mai utilizat fiind cea a lui Lazarus i Folkman (1984). dac sursa problemei poate fi eliminat . timp de un an.

PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Cercetarea transversal sugereaz existen a unei leg turi între stres i boal . Copingul i solu iile pozitive În ultimii ani î i face tot mai mult loc ideea c stresul i boala pot antrena nu numai efecte negative/nefaste.) i 63 . i mai specific contextului bolii. i anume o strategie multidimensional de control. dar i schimb ri pozitive în via a omului. Acest fenomen poart denumiri diferite. etc. calitatea vie ii. Chiar dac este vorba de un nou domeniu de studiu. Aceste elemente joac un rol esen ial în îngrijirea bolnavului. etc. El joac un rol tampon fa de efectele somatice. Concluzie : AJUSTAREA influen eaz stresorul i modereaz leg tura între stres i boal .). efecte care corespund atât st rii de s n tate fizic a individului cât i st rii sale comportamentale. 1983) i se raporteaz la mi carea „psihologiei pozitive” (Seligman i Csikzentmihalyi. growth oriented finctionning. growth crisis. O versiune prescurtat (42 de iteme) a sc rii lui Lazarus i Folkman. maiuro i Becker (1985) : « The coping check-list » Scara descris de Dantchev în 1989. consider copingul mai mult decât un simplu r spuns la stres. cercet rile indic deja faptul c procesele de ajustare care : o implic g sirea unui sens în sursa de stres o reevaluarea pozitiv o copingul centrat pe problem au tendin a s fie asociate cu solu iile pozitive (Folkman i Moskowitz. Teoriile care sus in leg tura dintre STRES i BOAL sugereaz c stresul ar putea antrena o boal dac se produce în mod repetitiv i acut. Conceptul de solu ii pozitive se reg se te în teoria lui Taylor (Taylor. a fost validat de Vitaliano. emo ionale sau cognitive (o stare de bine subiectiv . satisfac ia. Aceste dou c i implic modific ri comportamentale (legate de s n tate : tabagismul. Carr. 2000). Cercet rile descriu o varietate de tipuri de ajustare i de strategii utilizate de persoane. consumul de alcool. Unele studii sugereaz c anumite stiluri de ajustare pot fi mai eficace decât altele. Laura Petrescu Perlier cunoa te activitatea subiectului. iar anumite studii experimentale arat c stresul ar putea produce îmboln viri. adic dac permit realmente reducerea stresului i a anxiet ii generate de situa ie. sau meaning making. univ. 2000). cum ar fi : stress related growth. Ceea ce conteaz este eficacitatea lor. Russo. a c rei finalitate este schimbarea : situa iei realmente amenin toare a aprecierii subiective a individului a afectului asociat cu situa ia de amenin are Controversele legate de strategiile de ajustare nu sunt importante.

PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. 64 . univ. trebuie inut cont i de moderatorii asocia i acestei leg turi. Exist îns o mare variabilitate la nivelul leg turii între stres i boal . Laura Petrescu Perlier fiziologice (activarea simpatic sau activarea hipotalamo-pituitar -corticosuprarenal ).

diferitele etape diagnosticul de cancer (diagnostic i adev r . centre de cancerologie. boala (medicina public .) principalele etape parcurse de bolnavul de cancer sunt în principiu 65 . privat . la chimioterapie i/sau hormonoterapie : protocoale de traitement sunt stabilite în func ie de evolu ia bolii . univ. la radiotéerapie. Parcursul medical al pacientului : diferitele etape Indiferent de locul unde este diagnosticat urm toarele : Examenul clinic : efectuat cel mai adesea de c tre medicul de familie. Laura Petrescu Perlier CANCER I ASPECTE PSIHOLOGICE (VII) parcursul medical al pacientului . diagnosticul. biologie. etc.) . în alte cazuri de c tre medicul de familie .PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Urmarea tratamentului : o succesiune de cure de radioterapie i de chimioterapie. anatomo-patologie) : sunt efectuate fie de c tre medecina privat fie public (laboratoare. Câteodat « pompele » portabile de chimio sunt instalate la spital i urm rite la domiciliu sau în ambulatoriu . la intervale regulate. Inceperea tratamentului : prin chirurgie. eveniment fondator al unei noi experien e de via .) a tr i cu un cancer spitalul ca form de organizare institu ional i impactul s u asupra pacientului nevoile pacien ilor i ale personalului medical în confruntarea cu cancerul rolul interven iilor psihologice în cancer psihoterapii în boala canceroas 1. Examenele diagnostice (imagini. etc.

cancerologul.270 persoane la doi ani dup anun area diagnosticului de cancer. Supravegherea riscului de re ut /rec dere : se face în mod asociat de c tre medicul de familie. etc. Mai mul i profesioni ti intervin în îngrijirea medical a cancerului (medici speciali ti. Ancheta scoate în eviden faptul c momentul anun rii diagnosticului este unul dintre cele mai intense în RELA IA MEDIC-PACIENT. secretare). asisten i sociali. Fiecare din aceste etape reprezint un eveniment psihologic important pentru pacient (anxietate dureri fizice. univ. etc. O persoan din 5 declar c diagosticul nu i s-a anun at direct. medicul de familie. efectuat în Fran a de c tre DREES în cadrul Planului cancer (cu ajutorul INSERM). Diagnostic i adev r Este greu de imaginat în zilele noastre ca un medic s ascund natura unei boli pacientului. din motive atât : i 66 . 2. psihologi. t cerea era la ordinea zilei. Pân în anii 1950. kinetierapeu i.: cancerul de gur – micoz sau abces .PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Diagnosticul de cancer Cit m o anchet despre condi iile de via ale bolnavilor. Laura Petrescu Perlier Terminarea tratamentului i urm rirea post-terapeutic : pauzele în tratament pot dura luni de zile sau chiar ani. medicul specialist i/sau medicul oncolog. cancerul de stomac – ulcera ii. O verificare de rutin este totu i practicat de medicii de spital în consulta ie . publicat în martie 2008 i realizat pe 4. 11 % din persoanele interogate recurseser la ajutorul unui psiholog. 18 % ar fi dorit s beneficieze de aceste servicii psihologice dar nu au avut parte. psiho-oncologul) precum i personal nemedical : farmaci ti.) i poate necesita un ajutor psihologic. asisten i medicali. Cu o singur excep ie: cancerul. manipulatori de radioterapie. infiermieri. fiecare cancer ascunzând propria suferin mizerie (de ex. personalul de pe ambulan . Aceasta a permis confirmarea faptului c îngrijirea psihologic este indispensabil pentru bolnavii de cancer. suferin moral . În momentul realiz rii anchetei. oricât de grav ar fi aceast boal . una din 4 consider c anun ul s-a f cut „prea brutal„ (surse relax News).) Problema ADEV RULUI se pune tot mai mult.

Dac tiam. : « .M-a i p c lit ! [repro ez un pacient în faz terminal tr iam ! »… i speran de care are nevoie în familiei sale]. în timp ce în SUA problema a fost deja rezolvat . pune problema MINCIUNII i a DISIMUL RII. univ. ci PROGNOSTICUL VITAL cu privire la evolu ia bolii. ignorând totodat poten ialul de energie. Supunerea (fatalismul) Dintre acestea. Adev rul anun ului medical se confrunt i accentueaz „cunoa terea intim i inalienabil a bolnavului„ sau cu alte cuvinte se confrunt cu psihismul pacientului. Atacul 2. alegându-se f r ezitare comunicarea adev rului bolnavului. pe care pacientul nu-l cunoa te. cel care pare a pune cele mai multe probleme este FRICA. pe care pacientul îl cunoa te deja. 67 . …altfel Desigur. Laura Petrescu Perlier • Practice (nu poate fi banalizat o boal care este îngrijit într-un centru/clinic /serviciu de cancerologie) • cât i morale În anumite ri exist o adev rat polemic – între partizanii i adversarii adev rului în comunicarea diagnosticului. V. familia. Fuga 3. traumatizând în egal m sur bolnavul. Ex. Dl.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. ap rute în urma adapt rii lor psihologice i considerate ca MECANISME DE AP RARE INCON TIENT CONTRA FRICII: 1. voin lupta cu cancerul. De fapt problema diagnosticului nu o reprezint atât ADEV RUL. ADEV RUL DIAGNOSTICULUI nu las pe pe nimeni indiferent. În confruntarea cu adev rul diagnosticului se observ tei tipuri de comportamente la pacien i. medicul – la nivele diferite bineîn eles .

S-au înregistrat cazuri de erori de apreciere a duratei de supravie uire de ordinul zecilor de ani : de aceea se impune mult rigoare i rezerv în afirmarea pronosticului de via . Cancerologului îi este practic imposibil s precizeze ansele de supravie uire ale unui bolnav dat. Medicul. R spunsul trebuie s fie uman». Este vorba de cererea de adev r a unui om c tre alt om. „ se prefac i ei. dar de o FUG FOBIC . Comportamentul cel mai adecvat trebuie s dovedeasc RESPECT PENTRU SENSIBILTATEA i LIMITELE SUPORTABILE ale pacientului. Nu exist simultaneitate. Medicul i anturajul trebuie s -si moduleze anun ul în func ie de personalitatea bolnavului. ca fenomen complex se poate manifesta de asemeni i sub forma unui sacrificiu de sine. din acelea i motive. atât pentru demersul terapeutic cât i pentru psihismul pacientului – care este permanent prad fr mânt rilor dureroase i îndoielilor. Nu exist un r spuns tip în ceea ce prive te adev rul diagnosticului. ca rezultat al impactului pe care-l are acest cuvânt înc rcat semantic (teroare). Situa ia trebuie privit sub aspectul s u etic. pudici. care la rândul lor. sau reducere a pacientului la boala de care sufer . conformitate între bolnav i boala sa. Nici el i nici al i membri ai substituie propriul lor adev r celui al in seama de ADEV RUL BOLNAVULUI. dup cum adev rul medicului nu este i cel al medicinii. c ignor natura bolii „. Laura Petrescu Perlier 1) Frica mitic de cancer poate fi în acest caz concentrat pe numele acestei boli.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. este cel care anun de obicei diagnosticul pacientului. de ceea ce acest adev r „afirm sau ascunde. univ. Personalul medical trebuie îns s (Emmanuel Hirsch). Stoici. datorat DISIMUL RII FUGA prezint dezavantaje majore. 68 . 2) Frica. de ceea ce poate asuma sau la ce poate renun a„ Trebuie operat distinc ia urm toare : adev rul bolnavului nu este i cel al bolii. echipei medico-psiho-sociale nu au dreptul s bolnavului. Rezult astfel o situa ie dramatic . Este vorba de o fug . unii bolnavi lupt singuri contra angoasei pentru a evita orice suferin celor dragi . sentimentali.

locul. personalul medico-psiho-social. În practic suntem adesea departe de aceste considera ii morale. economic . nu pot suplini prin latura afectiv preg tirea de specialitate a psihologului sau a medicului. cel care va fi cel mai u or acceptat i benefic pentru acesta – în orice caz cel mai pu in dureros. responsabilitatea. sociologic . o experien în care este incontestabil recunoscut. care oricât de binevoitoare ar fi. anun ul banalizat. cu ignorarea total a personalt ii i vie ii acestuia. Diagnosticul este deseori anun at brutal pacientului. sistemul de s n tate ca i pentru întreaga societate. dar riscul este acela ca profesionistul s încredin eze o misiune extrem de delicat unor persoane. În alte cazuri diagnosticul este anun at pacientului telefonic sau în scris. Este motivul pentru care numeroase echipe de cercet tori se asociaz pentru a realiza o abordare multidiciplinar (epidemiologic . i mai ales SENSUL cu care este investit i De fapt nu exist adev r absolut. ci un adev r pentru fiecare bolnav.) a vie ii cu cancerul. Diagnosticul. etc. univ. 69 . constituie elemente importante pentru apcient. Se pare c problema anun rii diagnosticului pacientului nu va fi rezolvat înainte de cea a cancerului însu i i implicit înaite de rezolvarea raport rii fiin ei umane la propriul sfâr it. psihologic . medical . i totodat asupra so ului sau familiei.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. unde fiecare î i accept rolul. Num rul persoanelor care tr iesc actualmente în societatea noastr cu un cancer este tot mai mare. Ameliorarea cuno tiin elor asupra tr irilor pacientului. Anun area diagnosticului de cancer este considerat ca un eveniment fondator al unei noi experien e de via a persoanei. Evitarea anun rii. cel mai adaptat psihismului s u. Laura Petrescu Perlier Adev rul este o cunoa tere reciproc . tr it în comun de medic i pacient. Anun area prin intermediul unei ter e persoane apropiate (familia) / sau persoane releu (prieteni) se practic relativ des în România. informal sau impersonal nu reprezint solu ii acceptabile. eveniment fondator al unei noi experien e de via .

PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. cognitive. rela ional . „persoane ajut toare în mod natural / firesc” sau „interlocutori privilegia i”. reac iile comportamentale sau competen elor profane ale acestora.Reorganizarea sferei familiale i rela ionale. fra i surori. influen eaz foarte mult via a bolnavului i a familiei lui. indiferent dac aceste r spunsuri sunt comportamentale. anturajul bolnavului fac parte din îngrijirea global acordat bolnavului. leg tura de rudenie sau de apropiere. dar i trasgenera ional (bunici) sau contextul social în general (lumea medical . ceea ce a dus la noi cercet ri (care sunt în curs). istoria sa. credin ele. de la anun area diagosticului de cancer pân la remisiune. atât din punct de vedere al biografiei cât i cele legate de boal . în continuitate cu proiectele aflate în curs de desf urare : . cuplu.etc. precum i natura diferitelor etape terapeutice. tipul de cancer al pacientului.) Rolul suportului social este esen ia în lupta cu boala.Mecanisme de ap rare i modific ri psihice . prietenii. emo ionale sau sociale. De aceea tematica « a tr i cu un cancer » se structureaz în jurul unor mari axe federatoare : a) Evolu ia temporal i dinamic a calit ii vie ii Este vorba despre în elegerea i evaluarea modului în care pacien ii î i organizeaz via a împreun cu anturajul. în func ie de abord ri. organizarea lor spa ial . ca „al ii semnificativi”. dar i repercusiunile psiho-sociale i economice generate de apari ia bolii asupra celor apropria i i / sau persoane ajut toare natural. perioada de via în care apare boala. Exist deja astfel de studii care se ocup cu r spunsurile emise de anturajul apropiat în confruntare cu cancerul. În plus cancerele pediatrice sau ap rute la popula iile de adul i tineri constituie cazuri speciale legate de precocitatea bolii. temporal . A tr i cu un cancer Natura cancerului. Se vor putea utiliza diverse grile de analiz . carei procur : . construind scenarii cu individul i anturajul lui familial i social. etc. dar mai ales PERCEPUT. univ. Se studiaz nu numai reprezent rile. adic ansamblul rela iilor interpersonale ale unui individ. copii). confruntându-l cu capacitatea pacientului de a face fa bolii. cuno tiin ele.Strategii de ajustare .o leg tur afectiv (rolul împ rt irii emo iilor este foarte important) 70 . b) În elegerea locului anturajului Considera i. Anturajul este explorat astfel dup vârst . Din anturaj fac parte : sistemul fanilial apropiat (p rin i. trecând prin toate etapele semnificative. Laura Petrescu Perlier 3. sau în unele cazuri pân la sfâr itul vie ii. Este vorba de SUPORTUL SOCIAL real.

determinate de cre terea num rului de persoane bolnave de cancer. 4.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Laura Petrescu Perlier . mai ales asupra moder rii st rii de deprimare la anun area sau tr irea bolii. mai pu in aproape de moarte. menit a fi mai unitar decât medicina ambulatorie. Putem releva în acest model evaluarea emo ional a st rii de anxietate a individului. O SECURITATE CONSTRUIT . epuizarea organismului sau picurile în evolu ia bolii vor aduce bolnavii la spital. trebuie în elese condi iile de via ale pacien ilor dup remisie. mai ales o îngrijire a urgen ei cancerologice i câteodat a 71 . Pacientul nu se simte în largul lui în spital. atât prin cercet rile pe un sit unic cât i prin intermediul cercet rilor comparative intra-regionale. Vor fi interogate diferite sectoare.un ajutor practic . Mai aproape de CUNOA TERE. univ.îi d informa ii despre situa ia amenin toare Efectul direct al SUPORTULUI SOCIAL PERCEPUT se va materializa printr-o apari ie redus a comportamentelor cu risc i a efectelor indirecte. c) Schimb rile ap rute în via a pacientului inând cont de evolu iile societale i de cele ale sistemului de îngrijiri medicale. cât i GLOBAL . psihologul va trebui s repereze strategiile de ajustare utilizate de subiect.Pe de alt parte. adesea în serviciile de urgen . Spitalul ca form de organizare institu ional pacientului i impactul s u asupra E ecuri în terapiile administrate. inter-regionale sau interna ionale. Bolnavii „ocazionali„ devin astfel „bolnavi de-adev ratelea„ SPITALIZAREA asigur o îngrijire atât SECVEN IAL sfâr itului de via . dar este cel pu in mai lini tit i nu se mai simte fragmentat. dar necesar . ca de exemplu : Raportul la s n tate i la corp Raportarea la domeniul muncii La sfera emo ional i sentimental Sau contextul i consecin ele îngrijirilor sociale i de asigur ri sociale Cercet rile în curs de desf urare vor permite stabilirea unor cuno tiin e în acest domeniu la nivel regional.

PSIHOLOGIA S N T Sintez curs

II Lector. univ. Laura Petrescu Perlier

Monsieur AL. (68 ans) : « Nu m bucur c sunt la spital, dar cel pu in nu-mi mai este fric . Dac n-ar fi boala, m-a fi crezut undeva în vacan …» M rturia anterioar ilustreaz SINGUR TATEA BOLNAVULUI la spital i în mod general, pu ina în elegere fa de factorul uman în tratarea bolii. În aceast ma in enorm care este spitalul, pacientul nu este în realitate decât un pion, supus logicii omnipoten ei care conduce institu ia medical , i care genereaz adesea o mentalitate spitaliceasc de dihotomie înte cunoa tere i umanitate. Discursul spitalicesc, exprimat într-un limbaj ermetic, reduce pacientul la statutul de obiect i la acceptare la protocoalele spitalice ti. Un bolnav care p trunde într-un serviciu spitalicesc cunoa te în general o „ tergere par ial a propriei imagini, cauzat de amenin area real care apas pe corpul s u, dar i presiunea pus de c tre mediul spitalicesc, un univers închis, uniformizant. Aceast demisie a bolnavului, privarea de sine i de o oarecare libertate se face în beneficiul institu iei. Privat de identitatea sa social are de ales confiind altuia grija de sine. Prin starea /statutul s u de „fizic diminuat, dec zut socialmente, izolat în fapt i tehnic incompetent pt. a remedia el însu i st rii sale, pacientul este sortit unui statut de obiect. Suferin a, teama, perturbarea timpului i ritmului obi nuit, mediul necunoscut, statul în pat sau m rginirea la salonul de spital, pierderea independen ei, a responsabilit ii, a posibilit ii de a decide, frica de a nu mai ie i din spital se se întrep trund, favorizând un proces de regresie. Îngrijirea i ajutorul efectiv, coabiteaz cu infantilizarea bolnavului de c tre institu ie. 5. Nevoile pacien ilor în confruntarea cu cancerul Nevoile esen iale resim ite atât de c tre pacien i cât i de c tre personalul medical în rela ia de îngrijire sunt : O rela ie profund , sincer , simpl ; i de o parte din poten ialul s u fizic, bolnavul nu

72

PSIHOLOGIA S N T Sintez curs

II Lector. univ. Laura Petrescu Perlier

Rela ii interpersonale s n toase, cu scopul refacerii i aliment rii sentimentului de încredere ; Proximitate, aten ie, solidaritate activ ; Rela ie profund cu cel lalt, capacitate de angajare uman (rela ie de la om la om care nu poate fi definit sau exprimat în cuvinte); Ascultare, compasiune ; Exprimare, dialog ; Empatie ; Calitatea rela iei umane în momentul degrad rii corpului i apropierii mor ii (a nu se sim i izola i sau stigmatiza i) ; Misiunea de asisten la boal , în timpul vie ii, pân la moarte ; Capacitatea de alteritate a personalului medico-psiho-social ; Bolnavul trebuie s în eleag c personalul ( i prin extrapolare, anturajul apropiat) r mâne prezent al turi de el, încercând s parcurg împreun cu el momentele dificile. 6. Nevoile personalului medical Personalul serviciilor de cancerologie, mai ales asisten ii medicali, sunt supu i unei presiuni importante din partea institu iei. În exercitarea profesiei lor, personalul meical implic o parte moral , sensibilitatea

profesional , exigen e care le sunt proprii. Dar exist

i o recompens a acestei investiri

personale : în cadrul rela iei de schimb cu bolnavul, personalul de îngrijire : se reconstruie te ; accede la o dimensiune de sens, respect, identificare, unitate ; realizeaz transform prezen ) ; înregistreaz o muta ie a sistemelor sale de valori ; intervine/ac ioneaz într-o dialectic de substitu ie a efortului bolnavului i de conservare a capacit ilor de decizie ale acestuia ; creaz un spa iu unde exist schimb, ascultarea celuilalt, manifestare a umanit ii ; o conversie a propriilor atitudini : neutralitatea tehnic într-o veritabil (iluzorie) se o asisten :acompaniere (c ci pacientul ateapt

73

PSIHOLOGIA S N T Sintez curs

II Lector. univ. Laura Petrescu Perlier

UZURA PROFESIONAL (BURN-OUT-ul) se instaleaz foarte rapid, legat de : o un sentiment de neputin o implicarea personal o de depersonalizarea impus de c tre institu ie o munca repetitiv o volumul de munc impus adesea de politici organiza ionale deficitare (sub-efectivul de personal i de paturi de spital). i /sau e ec în fa a suferin ei i a mor ii

7. Rolul interven iilor psihologice în cancer Psiho-oncologia, necesitatea unei standardiz ri interna ionale în domeniul psiho-terapiei, consilierii i form rii (conform metodei Simonton) În literatura tiin ific valoarea acompanierii i consilierii în tratarea cancerului este recunoscut unanim. Au fost efectuate patru studii preliminare i dou studii în dublu orb (cu popula ie controlat ). Aceste studii au demonstrat c acompanierea de c tre terapeu iconsilieri cre te în mod semnificativ durata e via a pacien ilor, aducându-le o calitate de via superioar . F.I. Fawzy, de la Universitatea UCLA (University of California Los Angeles) i David Spiegel din Stanford ont au supervizat studiile în dublu orb. Fawzy a conchis în articolul s u c interven iile care au ca scop mai buna gestiune i rezolvare a deprim rii emo ionale pot influen a timpul de supravie uire, cre terea tumorilor i calitatea vie ii pacien ilor. Emo iile ne influen eaz s n tatea la nivelul celular prin intermediul mai multor mecanisme. Aceste mecansme influen eaz producerea, maturarea, modularea i func ionarea celulelor sistemului imunitar, fiind implicate totodat în reglarea altor mecanisme de vindecare a corpului. Este unanim recunoscut utilitatea consilierii terapeutice în tratarea cancerului, dar este important totodat s con tientiz m faptul c o consiliere nepotrivit poate avea o influen nefast asupra pacientului. Obiectivele procesului de consiliere asupra c rora atât pacientul cât i terapeutul trebuie s cad de acord, sunt urm toarele : Ameliorarea calit ii vie ii – punct crucial al terapiei Exercitarea unei influen e semnificative asupra evolu iei cancerului

74

PSIHOLOGIA S N T Sintez curs

II Lector. univ. Laura Petrescu Perlier

Ameliorarea calit ii mor ii Programul de interven ie în Simonton Cancer Centers integreaz urm toarele module, fiecare fiind structurat în mod specific psihologice. interven iei

1. Identificarea activit ilor care adaug în mod semnificativ, valoare vie ii noastre, cele care ne aduc un sens al bucuriei, plenitudinii, profundei satisfac ii. Cerem pacientului s identifice 5 (sau mai multe) astfel de activi i, apoi acesta î i va organiza programul astfel încât s poat include un num r cât mai mare de astfel de activit i în existen a sa. Îl înv m totodat s dejoace capcana interferen elor, atunci când acestea apar – ex. : interferen a cea mai frecvent fiind aceea a deprim rii cauzate de credin ele i gândurile neadecuate. 2. Restructurarea cognitiv , ca instrument central în rezolu ia stresului. Acest proces este eficace pentru tratarea problematicii deprim rii emo ionale i fizice. Instrumentul este utilzat în asociere cu strategiile disponibile de coping. 3. Utilizarea vizualiz rii, gândurilor vindecare. i imagina iei pentru favorizara procesului de

4. Importan a speran ei, a încrederii, a în elepciunii interioare i a unei spiritualit i elementare. Utiliz m substitutiv termeni ca « filozofic, religios i spiritual ». tiind faptul c anumite credin e spirituale sunt generatoare de deprimare, putem rezolva aceast problem utilizând acelea i metode elementare pe care le utiliz m în general în cazul deprim rii emo ionale. 5. Identificarea sucesiunii de evenimente reprezentative care reprezint factori de stres precum i în elegerea beneficiilor secundare ale bolii. Repetarea reac iilor noastre în fa a evenimentelor generatoare de stres ne ajut s identific m perioadele în timpul c rora vulnerabiltatea noastr este crescut . În elegerea beneficiilor secundare ale bolii ne ajut s identific m nevoile noastre esen iale, care sunt apoi integrate în planul de s n tate, precum i modalitatea de satisfacere a acestora. 6. Rolul într-ajutor rii i al principiilor care amelioreaz comunicarea ; importan a rezultatelor ; teme mai generale despre comunicarea neadecvat . 7. Credin e despre moarte i despre rec deri, inclusiv cerin a de rezultate, credin ele filosofice, religioase i spirituale în rela ie cu moartea. 8. Elaborarea unui plan de s n tate pe 2 ani, care s integreze activit ile identificate ca aducând sens i satisfac ie în via , precum i satisfac ia nevoilor mascate de beneficiile secundare aduse de boal . În fapt, standardizarea interven iei psihologice i utilizarea ei printre tratamentele curente, de i dorit (în speran a unei armoniz ri metodologice, tematice, etc.) este greu de realizat, din cauza unor obstacole : - Unicit ii fiec rui pacient

75

Actualmente urm rirea riguroas a unei interven ii psihologice în cadrul unui experiment este dificil marcat de numeroase probleme metodologice. de consilierea de doliu pentru a diminua efectele devastatoare ale pierderii unui membru din familie. ghideaz oncologul terapeut i personalul mediu în adoptarea unor atitudini adecvate stadiului de reactivitate. în plus grupuri de suport care s încurajezeze exprimarea emo ional . Asisten a medical i psihologic a copilului bolnav de cancer ridic probleme.Contextului clinic în care este tratat . univ. a imaginii corporale. a tratamentelor. tehnici de relaxare. tehnici cognitive care s modifice percep ia bolii. de hipnoz . consilierea stilului de via s n tos i a reinser iei familiale i socio-profesionale. i de control al durerii pentru diminuarea reactivit ii emo ionale i a durerii fizice. Laura Petrescu Perlier .Insuficien ei clarific rii mecanismelor prin care interven iile psihologice influen eaz fiziologia Se estimeaz o perioad de 15-20 ani. ele pot continua a fi utilizate în demersul terapeutic (V. Daniel David de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj). pân când tehnologia va atinge precizia necesar identific rii detaliate a mecanismelor fiziologice implicate. studiul efectuat în America de Nord o confim . preg tirea pentru moarte. ASISTEN A PSIHOLOGIC forme : trebuie s fie la îndemâna pacien ilor sub cele mai diverse i costisitoare. între altele. fapt cu repercursiuni negative asupra rela iei medic-pacient. Cunoa terea fazelor de reac ie psihologic la boala cu prognostic nefast (descrise de Dr Elisabeth Kubler-Ross). A nu ine cont de fazele descrise dar i de particularit ile individuale de r spuns înseamn negarea corela iilor psihosociale ale bolii. cu particularit ile specifice vârstei. 76 . Consensul psihologilor pentru practicarea interven iilor psihologice asupra bolnavilor de cancer este unanim : în pofida absen ei unor efecte secundare în urma interven iilor psihologice. a riscului operator.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. inclusiv studiul realizat la Mount Sinai School of Medicine – având co-autor pe prof. iar psihologia va g si modalit ile de producere sistematic a unor efecte clinice semnificative. i mai multe Nu trebuie omis nici familia pacientului care poate beneficia. tehnici comportamentale i de imagerie dirijat care s reduc efectele secundare adverse ale tratamentului.

PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Aceste cercetari arat c indivizii i i reprezint mental informa iile despre boal si medica ie. suport psihologic) realizate de c tre personal specializat.capacitatea terapeutului de a în elege problematica bolnavului 77 . Aceast stare de fapt grav subliniaz necesitatea unor interven ii psihologice (psihoterapie. psihoterapia trebuie s încerce un raspuns minimal la întreb ri cheie. Petrie. pacientul integreaz printr-un proces repetitiv informa ia primit de la stimuli interni si externi in structurile cognitive existente. Importan a ei este remarcabil deoarece între 40-80% dintre pacien i nu urmeaz recomand rile primite dac acestea nu sunt rela ionate cu nevoile. Din dorin a de a explica i conferi sens st rii actuale in care se afl (s n tate/boal ). dar i o instruire adecvat a tuturor cadrelor medicale ce intr în contact cu pacien ii ce sufer de cancer. iar evaluarea este utilizat pentru reestimarea severit ii percepute a afec iunii i pentru planificarea modalit ilor viitoare de coping. Climatul psihoterapeutic pozitiv . univ. O modificare semnificativ în activitatea creierului se r sfrânge i asupra sistemului imunitar. ale carui rezultate sunt evaluate. Poate psihoterapia contribui la învingerea cancerului? Deoarece diagnosticul si tratamentul cancerului presupun experiente stresante. priorit ile i a tept rile pacientului. inclusiv adoptarea unui anumit stil de via . Laura Petrescu Perlier Dincolo de amalgamul de blocaje care în final se r sfrâng asupra pacientului.dup unele studii. numeroase studii au validat ideea c un procent ridicat de pacien i manifest anxietate sau depresie clinic (intre 40-80% din respectivii pacien i . dar credem c situa ia se aplic i la psihoterapeut. De ce psihoterapie ? Cel mai cunoscut avantaj pe care suportul psihologic îl aduce i care poate spori supravie uirea. În acest moment. de 2-3 ori mai mult decât num rul cazurilor clinice din comunitate –dup alte studii). sub form de convingeri personale cu un con inut specific. dup medicul Constantin En chescu. în vederea realiz rii unei comunic ri eficiente . chestionar bazat pe cercetarile lui Leventhal . Se cunosc leg turile între sistemul nervos i cel endocrin. Cercet ri in domeniul Psiho-neuro-imunologiei au aratat ca stresul cronic afecteaz negativ in special activitatea celulelor NK (natural killer). este un element sine qua non al reu itei terapiei. familiile lor fiind de asemenea influen ate negativ de situa ia ap ruta. este aderarea la tratament (treatment compliance). cu scopul de a ghida comportamentul de coping.capacitatea prihoterapeutului de a capta aten ia i interesul bolnavului s u. comunicarea lor implicit cu sistemul imunitar (prin diverse mecanisme neclarificate integral). În atingerea aderen ei la tratament se poate utiliza în interven iile psihosociale chestionarul asupra percep iilor bolii “Illness Perceptions Questionnaire” elaborat în 1996 de Weinman. medita ie i imagine mental . Pentru a ob ine un climat psihoterapeutic pozitiv se impune respectarea mai multor condi ii : . s-au ob inut rezultate statistice semnificative ca urmare a utiliz rii unor exerci ii de relaxare.încredera bolnavului în psihoterapeutul s u . Moss-Morris si Hornne. din punctul de vedere al interven iilor psihologice. En chescu se refer la medicul terapeut.

PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. experien . precum i aceea de nu emite judec i de valoare Ce tie / trebuie s fac psihoterapeutul o utilizara tehnicilor educa ionale o întreb ri i r spunsuri o utilizarea factorilor de corec ie i acordarea de reasigur ri o explicarea rezultatelor analizelor efectuate i a tratamentelor o informarea asupra efectelor secundare ale tratamentelor o informa ii privind drepturile pacientului o ajutarea bolnavului s disting simptomele bolii de cele provocate de anxietate o terapeutul poate fi uneori ”avocatul „ pacientului în raporturile acestuia cu sistemul de s n tate sau chiar cu membrii propriei familii o trebuie s colaboreze / comunice permanent cu medicul oncolog pentru a putea ajuta eficient pacientul o s aib cuno tiin e temeinice. introdus de sociologul american de origine român Iacob L. bazat pe rela ia interpersonal medic – bolnav. Psihoterapii în boala canceroas 1. cu ocazia Congresului de Psihiatrie de la 78 . tratamentul cu efectele benefice i secundare. etc. În cazul afec iunilor cronice declan ate sau/ i între inute de stres – avem aici în vedere boala canceroas – se ob in rezultate terapeutice favorabile i prin metodele terapeutice PSIHANALITICE de inspira ie freudian .abilitatea de a nu substitui sistemul de valori al bolnavului cu propriul s u sistem de valori. drepturile legale ale bolnavului (în alte ri aspectele legate de interven ia social .calit i profesionale i personale. inclusiv ap rarea drepturilor pacien ilor este asigurat de c tre asisten ii sociali din serviciile medicale). 8. pentru a putea contribui eficient la abordarea global a pacientului În concluzie : Psihoterapeutul trebuie s cunoasc aspectele legate de boala pacientului. bun voin a. univ. lini tit i securizant pentru bolnav . Acestea pornesc de la ideea c efortul de con tientizare a unor fapte din trecut. r bdarea.competen profesional temeinic . multidisciplinare. au un rol terapeutic benefic dac sunt exprimate într-un context social nou. cum ar fi : tactul. Moreno. 2.capacitatea de a se adapta la în elegerea problemelor i reac iilor pacientului . cu semnifica ie axiologic pentru bolnav. Laura Petrescu Perlier . prognosticul. PSIHOTERAPIA DE GRUP (PSIHODRAMA). . str dania.asigurarea unui spa iu pl cut.

în elegerea. cât este de eficient TERAPIA COMPORTAMENTAL asupra persoanelor bolnave de cancer. el î i poate crea o nou perspectiv asupra situa iei în care se afl . . informat i ajutat s . pentru a reu i s participe activ la succesul terapeutic. grupul de suport îl ajut s nu se simt izolat.i formuleze mai clar problemele i. cum ar fi : . . într-unul din experimentele pe care le-a realizat. dar i la crearea unui nou scop în via .PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. de asemenea. În „Descifrarea comportamentului uman”. ci de a oferi sprijin i de a promova un grad de autonomie. Calit ile psihoterapeutului sunt de o importan deosebit în acest tip de terapie. prin înt rirea ego-ului i încurajarea general . În cadrul grupului de suport. pe ceilal i membri. Laura Petrescu Perlier Philadelphia (1932). Întreb ri cumar fi „de ce eu?”. Ca membru al grupului. în vederea readucerii în con tiin a experien ei primare refulate. ajutându-i. În grupul de suport. În acest caz. E. Acest tip de tratament se axeaz pe construirea unei rela ii stabilite cu obiectul i pe promovarea sentimentului de securitate. bolnavului de cancer i se ofer oportunitatea de a vedea problemele cu care se confrunt cu ochii altora. le poate în elege i asimila. sau altele asem n toare. cap t un nou în eles într-un grup în care to i î i pun astfel de întreb ri.i contureze strategiile de a ie i din impas i de a de ine controlul asupra evenimentelor personale. Aflat între membrii grupului. bolnavul de cancer are posibilitatea de a. univ. acceptat. 79 .i satisface o serie de nevoi sociale. s .i anticipa moartea. pân atunci str ine modului s u de gândire. de asemenea. „Ce este speran a?”. 3. „Ce este compasiunea?”. Tot aici. porne te de la aceea i idee : exteriorizarea emo iilor patologice într-un grup mic medical. pacientul poate lua act de anumite idei. legate de starea de s n tate sau nu. scopul nu este cel de a se dezv lui i a rezolva conflicte. . afla i în situa ia-limit de a. TERAPIA DE SUS INERE este de asemenea indicat în îngrijirea bolnavului de cancer. iar astfel se poate mobiliza. pacientul înva strategii de confruntare cu boala . 4.stima etc. Va contribui astfel la cre terea stimei de sine. el î i poate consolida competen a i abilitatea de a lupta cu cancerul.sus inerea. Cercet torul a c utat s stabileasc . Realizând acest context. KüblerRoss lanseaz câteva întreb ri: „Ce este fericirea?”. poate recunoa te i face diferen a între problemele pe care le are din cauza bolii i cele legate de via a personal . Hans Eysenck i Michael Eysenck atrag aten ia asupra unor experimente realizate de psihologul Grossarth-Maticek. Pacientul g se te aici un mediu în care este ascultat. Sunt necesare dou forme de psihoterapie: de sus inere (1) i de consolare (2). în acela i timp.compasiunea. Ele sunt legate de instituirea unor m suri de psihoterapie de grup cu bolnavii incurabili.

concluzia cercet torului a fost aceea c psihoterapia este cel pu in la fel de eficace ca i chimioterapia. Jum tate dintre ele au acceptat chimioterapia din proprie ini iativ . iar ultimul grup nu primea nici una dintre cele dou tipuri de terapie. 80 . În mod evident. centre total integrate fizic si func ional în serviciile de oncologie oferite pacien ilor. univ. Laura Petrescu Perlier Exp1. exclusiv. se exemplific prin : Ex. : Au fost alese 24 de perechi de bolnavi de cancer. în timp ce jum tatea cealalt refuzase acest gen de tratament. etc. – i cel suportiv/paliativ – psihologic. în medie. . Mul i al i speciali ti oncologi sunt de p rere c o combina ie între tratamentul standard – chirurgie. Ulterior s-a constatat c pacientele din grupurile tratate. dar i de confort. chimioterapie. control i demnitate.: a a-numitele „Behavioural Oncology Unit” in Marea Britanie. numai prin terapie medicamentoas sau numai prin terapie psihologic au supravie uit cu numai dou sau trei luni pacientelor care nu au primit nici unul dintre cele dou tipuri de tratament. radioterapie. unul dintre bolnavi a primit tratament psihologic. aceste terapii sunt cu mult mai eficace atunci când sunt aplicate împreun decât separat. iar cel lalt – nu. începând cu : . – ofer cele mai mari anse de a men ine calitatea vie ii pacientului. jum tate din num rul pacientelor care refuzaser tratamentul medicamentos. al treilea grup primea numai terapie psihologic . un al doilea grup primea numai terapie medicamentoas . imunoterapie etc.ameliorarea simptomelor somatice. Persoanele cu boli evolutive. iar ideea de a cupla psihoterapia i chimioterapia creaz un efect sinergic. Un tratament global se adreseaz tuturor problemelor pacientului. care s in seama de modelul psiho-somatic.continuând cu terapia standard în cancer i cu sus inerea emo ional i spiritual . A adar. Cre terea interesului i con tientizarea necesit ii de a forma speciali ti în interven iile terapeutice. psihoterapeutic. În cazul fiec rei perechi. se a teapt s aib parte de un tratament activ. generatoare de dizabilit i.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. Satisfacerea tuturor acestor nevoi demonstreaz puternica leg tur între psihic i somatic. cu 2 ani mai mult decât pacien ii care nu au beneficiat de tratament psihologic. Jum tate din pacientele tratate medicamentos (adic 25) au beneficiat i de tratament psihologic. Cei care au beneficiat de terapie au supravie uit. de asemenea. Exp2. bolnavii au fost grupa i pe baza localiz rii bolii. Astfel c s-au creat 4 grupuri a câte 25 de persoane: un grup primea atât terapie medicamentoas cât i terapie psihologic . : Grossarth-Maticeck a efectuat un alt studiu asupra a 100 de femei aflate în stadiul terminal al cancerului mamar.

(2008) .Le guide quotidien du malade et de ses proches pour surmonter le cancer]. M. I . Kübler-Ross E. Collection Opus. (1990) – Medicin i etic – Datoria de umanitate [Médecine et éthique – Le devoir d’humanité]. Editura Universitar . (1975) .. Ia i 4. Vol. Bucure ti 14. Editions Odile Jacob. univ. (2002) .. Dantzer R. aujourd’hui.... Avram E. Tudose F. l’hôpital et les exclus]. Paris.Orizonturile psihologiei medicale. 2 – Psihologia general Editura Infomedica. Hirsch E. Tubiana M. vol. Editura Polirom. Paris 13. spitalul i cei exclu i [Soigner l’Autre – l’éthique. de. Les Editions du Cerf. 9.. Hirsch E. (2009). Simonton C.Psihologia S n t ii.Ultimele momente de via Editura Labor et Fides. Editura Presses Universitaires de France.PSIHOLOGIA S N T Sintez curs II Lector. (2008) – Psihologia s n t ii [Psychologie de la santé]. Bucure ti 2. Suntem oare proprietarii propriei mor i ? Cine decide [Sommesnous propriétaires de notre mort ? Qui décide].Psihosomatica. (1998) – Cancerul ieri. Bucure ti 81 ... Hennezel. Paris 11. Geneva [Les derniers instants de vie]. Tudose F. En chescu C.. Paris 3. Paris 7.A se vindeca în pofida a tot i toate – Ghidul zilnic al bolnavului i al anturajului s u. En chescu C. Iamandescu I.B. azi i mâine [Le cancer hier.le journal des métiers de la gérontologie. Psihologie clinic i medical în practica psihologului (edi ia a IV-a). (2008) – Tratat de Psihologie moral . De Boeck. Editura Infomedica. (2008) ..Fundamentele în Psihologia medical . Bruchon-Schweitzer M. pentru a învinge cancerul [Guérir envers et contre tout . (1994). aprilie 2002 6. Laura Petrescu Perlier BIBLIOGRAFIE 1. (2010) . Introducere în Psihologia s n t ii [Introduction à la psychologie de la santé]. Ogden J.. Gerontologie . Editura Polirom. (2007) .Normalitate si disfunc ionalitate psiho-comportamental . Paris 8. Psihologie medical . (1953) – A-l îngriji pe cel lalt – etica. i aplicat . Ia i 5. Editura Funda iei România de Mâine. n° 124. colec ia Ouvertures psychologiques.. Editura DDB 12.. Bucure ti 10. demain]. Editions Belfond.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->