You are on page 1of 7

කිරිඵත්ග ොඩ ඤාණානන්ද හිමි බුදුයජාණන් ඼වන්ග඿ේ නභක් ගරෝකඹට ඳවශ වීභට ගඳය ගරෝකගේ ‘බුද්ධ ගකෝරාවරඹක්’ ඳැතිරී ඹන඼ා.

බුදු ගකගනක් ඳවශ ඼න්නට ගඳය ගරෝකගේ මිනිසුන්ගේ තිගුණ඼ර විලාර ඳරි඼ර්තනඹක් සිදු඼න඼ා. අඳ ගේ බුද්ධ කාරගේ ඉතිවා඿ඹ ඳරීක්඾ා කය ඵැලීගේදී ගඳගනන඼ා මුලින්භ තිබුගේ ගේදේගර්න්ථ ඇදහීභ ඵ඼. ඊට ඳ඿්ග඿ේ ඒක ඊට ඼ඩා ප්යඵ තිශීලි භට්ටමින් ‘ බ්යාඊව්භ’ණ නමින් දියුණු වුණා. ඊට ඳ඿්ග඿ේ උඳනි඿ කිඹරා මිනිසුන් කල්ඳනා කය ග ොඩන ා ත් ආ මික භතිභතාන්තය තභ තභන්භ ප්යනල්නකය වි඿඲න යු ඹක් ඇතිවුණා. ගුරු඼යඹා ශඟ ග ෝරඹා නතය වී ඉග න න්න කාරඹක් ආ඼ා. එ඼ැනි කාර ඳරිච්ගේදඹක බුදු ගකගනක් ඳවශවීභ පිළිඵ඲ ගදෝංකායඹක් ඳැතිය ඹද්දී ඿ෘෂි඼රු නියන්තයගඹන්භ ග඿ොඹන්න ත්තා කවුද ගේ බුදුගකනා? බුදු඼යඹකුගේ රක්඾ණ ගභොන඼ාද? බුදු඼යඹකු ග඿ොඹා න්ගන් ගකග඿ේද? කිඹරා. ඔඵ දන්න඼ා ඿ෘෂි඼රු විසින් ගනොගඹක් ආකායගේ ගේදේය඼න්ථ ,

ආයුර්ගේද ආදිඹ නිඳද඼රා තිගඵන඼ා ඼ගේ, රක්඾ණ ලා඿්ත්ය඼ඹත් නිඳගදේ඼ා. එහි තිගඵන්ගන් ලාරීරික අං රක්඾ණ ඼ලින් බුදු඼යඹකු වඳුනා න්නා ආකායඹ යි. ගේ රක්඾ණ ලා඿්ත්යකඹ ඒ කාරගේ ගඵොගවෝ බ්යා ව්භණ ඳේඩිත඼රු වදායරා තිබුණා. ගේ රක්඾ණ ලා඿්ත්යයඹ ග඼නභ වි඾ඹඹක්. වැඵැයි, ඒ ඼නගකොට ගඵොගවෝ ගදනා දැනග න සිටිඹා ගේ භවපුරු඾ රක්඾ණ ති඿්ගදකභ තිගඵන ගකනා බුද්ධත්඼ඹට ඳත්඼නඵ඼. ගිහි ග දය සිටිගඹොත් චක්යට඼ර්ති යජ ඵ඼ට ඳත්ග඼න඼ා කිඹරා. බුදුයජාණන් ඼වන්ග඿ේ නභක් ඵාහිය ගරෝකඹාට දැන න්නට තිගඵන මූලික කායණඹක් ගර඿ ප්ය඼කට වුගේ්් භව පුරු඾ රක්඾ණයි. ඉතිං ඔඵත් ඒ පුරු඾ රක්඾ණ හිමි බාේඹ ඼තුන් ඼වන්ග඿ේ ගකගයහි සිත ඳවද඼ා න්න. බුදු න්඼වන්ග඿ේට ගේ භවා පුරු඾ රක්඾ණ හිමි඼න්නට ගවේතුව෕ගේ ඿ේබුද්ධත්඼ඹට ඳත්වීභට ප්රුථභ භනු඾්ඹට ගරෝකගේදී ගඳය ත කශ ගඵොගවෝ ජීවිතඹන්හිදී සිදු කශ කායික, ඼ාචික භානසික පුේඹත කර්භඹන්ගේ ඵර භහිභඹ යි. ගභහි එක් ප්ර්තිපරඹක් ඼න්ගන් භනුගරොවින් චුත වී ගඵොගවෝ කාරඹක් ඿ැඳ ඇති සු තිගේ ඉඳදීභයි. එහි අගනක් ප්යකතිපරඹ ව෕ගේ බුද්ධත්඼ඹට ඳත්඼න භනු඾්ඹඹ ජීවිතගේදී ගේ පුරු඾ භවා රක්඾ණ඼ලින් යුක්ත ගද්වඹක් හිමිවීභයි. බාේයි඼තුන් ඼වන්ග඿ේභ උන්඼වන්ග඿ේගේ භවාපුරු඾ රක්඾ණ එකින් එක ශ්‍රා඼ක පිරි඿ට වි඿්තය කය දී තිගඵන඼ා.

බාේඹය඼තුන් ඼වන්ග඿ේ ගඳය තකශ ගඵොගවෝ ජීවිත඼රදී කාඹ සුචරිතගේ, ඼ාේ සුචරිතගේ වා භගනෝ සුචරිතගේ ගඹදීභ නි඿ා එහි පුේඹත විඳාකඹ ගර඿ උන්඼වන්ග඿ේට භනා඼ පිහිටි සිරිඳා හිමි යු වුණා. අභනු඾්ගේඹන්ග න් , ග඿ොරුන්ග න් සිදුවිඹ වැකි උ඼දුරු ඼ශක්඼ා ගඵොගවෝ ගදනාට දැවැමි රැක඼යණඹ ඿ශ඿ාදීභත් ගඵොගවෝ පිරි඼ය ඿හිත඼ දන්ඳැන් ප෕ජා කිරීභත් ආදී පුේයි කර්භ඼ර විඳාක ගවේතුග඼න් ඿ක් රකුණින් ඿ැදි ග඿ොඳුරු ඳා යු ද හිමි වුණා. ගඳය ගඵොගවෝ ජාතින්හිදී ප්යා්ණඝාතගඹන් ඼ැශකී සිට ප්යා.ණඝාතඹට ි රැජ්ජා ඇති඼, දඬුමුගුරු බාවිතා ගනොකය සිඹලු ඿තුන් ගකගයහි හිතානුකේපී඼ ඼ා඿ඹ කිරීභ ගවේතුග඼න් උන්඼වන්ග඿ේට දික් ඇඟිලිත්, බ්ය ව්භඹකු ග඿ේ ව෕ ගද්ව විරා඿ඹකුත් හිමි වුණා. ඿ෘජු ය඿඼ත් ව෕ ආවාය, ඼ැශඳිඹ වැකි ප්ර්ණීත දෑ අ඾්ටඳාන ඼ර් ආදිඹ , ගඵොගවෝ ගදයින් දන් දීගභන් රැ඿්කය ත් පුේයු භහිභගඹන් උන්඼වන්ග඿ේට පිරිපුන් භාංලඹන්ග න් යුතු ඿ත් තැනකින් උ඿් ව෕ ගද්ව විරා඿ඹක් හිමිවුණා. දානගඹන්, පියමි඼ඹ ඼චනගඹන් ගඵොගවෝ ගදනාට හිතසු඼ පිණි඿ ඳ඼තින අර්ථචරිඹාග඼න් වා ඿භානාත්භතා඼ගඹන් ඹන ඿තය ඿ංේය ව ඼඿්තු඼ලින් ගකගනකුටභ ඿ංේයයව කිරීගේ විඳාකගඹන් ඿ෑභ උන්඼වන්ග඿ේට ගේ භනුගරො඼දී භත්ගතහි ග ොප් ඇට ඇති ඳායු ත්, උඩුකුරු ව෕ අංජන නීර ගරෝභත් හිමිවුණා.

ගඳය ගඵොගවෝ ජීවිත඼රදී උන්඼වන්ග඿ේ විවිධ ශිල්ඳ විද්ඹාඹ ධර්භ ලා඿්ත්ගයෝ භනා඼ දැනග න අන් කරුණාග඼න් ක්යතභානුක෕ර඼ අඹට ඉ ැන්ව෕඼ා. එහි පුේඹ විඳාකඹක් ගර඿ ඕලු මු඼න්ගේ ඵඳු ගකේඩා උන්඼වන්ග඿ේට හිමිවුණා. කු඿රඹ ඹනු කුභක්ද? අකු඿රඹ ඹනු කුභක්ද? කුභක් ඼යද ඿හිතද? කුභක් ඼යද යහිත ද? කුභක් ග඿විඹ යුතුද? කුභක් ගනො ග඿විඹ යුතුද? භා විසින් කුභක් කිරීගභන් ගඵොගවෝ කල් හිතසු඼ පිණි඿ ඳ඼තින්ගන් ද? ඹනාදී කරුණු කායණා ැන නැ඼ත විචායමින් අකු඿රගඹන් දුරු වී, කු඿ල් දවේ ඼ැඩු නි඿ා උන්඼වන්ග඿ේට දුහුවිලි ගඳොදක් තයේ඼ත් ගනො රැග඲න ඉතා සියුේ ග඿ොඳුරු ඿භක්ද හිමි වුණා. ගනොකිගඳන සුළු඼ ගනො ැටී, ක්ගයෝභධ යහිත඼ කිපුණ සිත් ඇති , ගනො ඼ ඼ා඿ඹ කිරීභත්, සියුේ ව෕ භෘදු ව෕ ඇතිරිලි, ගඳොගයෝන, සියුේ ගර඿ ඾ඹන රද ඳර඿් ආදී ගඵොගවෝ ගද් දන් දීභ නි඿ාත්, උන්඼වන්ග඿ේට යන්඼න් ඳැවැගඹන් ඵඵශන ඿භක් හිමි වුණා. භ඼ වා පුතු ද, පුතු වා භ඼ද, පිඹා වා පුතු ද, පුතු වා පිඹාද, ග඿ොගවොයුයා වා ග඿ොයුරිඹද, ග඿ොයුරිඹ වා ග඿ොයුයාද, ඼ලගඹන් අ඿භගිගඹන් සිටි පිරි඿් ඿භගි කය, ඔවුන්ගේ එකමුතු඼ ගද඿ ඵරා ගඵොගවෝ ඿තුටට ඳත්වීභ නි඿ා එහි විඳාක ඼ලගඹන් ගකමිඹක ඵවා ල෕ ගදඹක් ඵඳු පුරු඾ නිමිත්ත හිමිවුණා.

ගඳය ගඵොගවෝ බ඼ඹන්හි දී භවජනතා඼ට ඿ංේය ව කිරීගේදී , ගභොහු ගභඹට සුදුසු ඹ, ගභභ පුද් රඹා ඿ංේයභවඹට සුදුසු ඹ ආදී ඼ලගඹන් ඒ ඒ පුද් රඹා ගේ ඿්඼බා඼ඹ භැනැවින් ගත්රුේ ග න ඒ ඒ පුද් රඹන්ට ඿භ සිත් ඇති඼ ඿ංේර්ව කිරීගේ පුේඹ විඳාක ගර඿ නු රුකක් ග඿ේ උ඿ භවතින් ඿භ ව෕ ගද්වඹකින් යුතු඼ සිටග න සිටිඹදීභ අත්඼ලින් දණ භඬර පිරිභැදීභටත් උන්඼වන්ග඿ේට වැකි වුණා. ගඳය ගඵොගවෝ ජීවිත඼රදී උන්඼වන්ග඿ේ ගභත් සිත පුරුදු කශා. ගේ ඿ත්ත්඼ඹන් ගකග඿ේනේ ල්ර්ද්ධාග඼න් සීරගඹන්ධර්භ ල්ය඿඼ණගඹන් , , ත්ඹා්් ගඹන්ප්යනඥාග඼න් දියුණු ඼න්නද , ? ධනගඹන් දියුණු ග඼න්නද? ගදඳා සිවුඳා ආදී ඿තුන්ගේ අඹුදරු඼න්ගේ නෑදෑඹන්ගේ මිතුයන්ගේ ඿ේඵන්ධතා ගකග඿ේ දියුණු ග඼යිද? ගේ ආකායඹට කරුණාග඼න් සිඹලු ගදනාට හිතසු඼ පිණි඿, ඿ැඳ පිණි඿, ගවේතු඼න ඳරිදි ගභත් සිතින් ජී඼ත් වුණා. එනි඿ා සිංව යාජඹකු ග඿ේ අභිභාන඼ත් ගද්වඹත් ඿භ඼ ඼ට ව෕ ගද්වඹත්, භසින් පිරුණු පිටකයත් හිමිවුණා. දඬු මුගුරු අවි ආයුධ ආදිඹ බාවිතා කය ගවෝ ඿ත්ත්඼ඹන් පීඩා඼ට ඳත්඼න ඿්඼බා඼ගේ කිසි ක්රි ඹා඼ක් සිදු ගනො කිරීගේ පුේඹ඼ විඳාකගඹන් ආවායඹ ඿භ඼ ය඿ විඳිඹ වැකි අේයා නවය හිමිවුණා. ය඿ උන්඼වන්ග඿ේ ත කශ ගඵොගවෝ ජීවිත඼රදී කිසි ගකනකු ගද඿ ගකෝඳගඹන් ඇ඿් ඔගයො඼ා ගවෝ හි඿් ඇර ගකොට ඇ඿් ගකොණින් ඵැලීභ ගවෝ සිදු ගනොකය ඿ෘජු ගර඿, ඿ෘජු සිත් ඇති඼ ඇ඿් වි඼ෘත

ගකොට ඿ෑභ ගකගනක් ගද඿භ ඹවඳත් ගච්තනාග඼න්, ඳැවැදිලි ගදගනතින් ඵැල෕ නි඿ා නිල්඼න් ව෕ පිරිපුන් ඇ඿් ග ොඵ උන්඼වන්ග඿ේට හිමිවුණා. කාඹ සුචරිතඹ, ඼චී සුචරිතඹ, භගනෝ සුචරිතඹ දන්දීභ, සීර ඿භාදානඹ, ගඳගව඼඿් ඿භාදන්වීභ භ඼ට පිඹාට උඳ඿්ථාන කිරීභ භවණුන් පිදීභ ආදී කු඿ර කර්භ නි඿ා පිරිපුන් නශල් තරඹක් හිමි වුණා. ගඵොරු කීගභන් ඼ැශකී සිට ඿ත්ඹ඿඼චන කතා කයමින්, විල්඼ා඿ගඹන් යුතු඼ අන් අඹට පිළි ත වැකි ඼චන කථා කයමින් ගරෝකඹා ය඼ටන්නා ව෕ ඼චන කථා ගනො කයමින් ගඵොගවෝ ජීවිත඼ර ඼ා඿ඹ කිරීගේ ගවේතුග඼න් ගදඵැභ අතය ඌර්ණ ගයෝභ ධාතු඼ත්, එක් ගරෝභ ක෕ඳඹකින් එක් ගරෝභඹ ඵැගින් ඇති වීභත් හිමි වුණා. ගක්රාේ ඵසින් ඼ැශකී, අන් අඹ බි඲වීභක් ගනොකය, කිසි඼කු බි඲වීභ පිණි඿ ග඼නත් අඹද ගඳගශමවීභක් ගනොකය, ඿භගිගඹන් සිටින අඹ ත඼ත් ඿භඟි කිරීගේ ඿ව ඿භගිව෕ අඹ දැක ඿තුටු වීගේ ගවේතුග඼න් උන්඼වන්ග඿ේට හිදැ඿් යහිත ව෕ දත් ඿තළිවක් හිමි වුණා. ඿ැඩපුරු඾ ඼චනගඹන් ඼ැශකි කණට පිරි ඼ඹ ව෕ සිතට ඿ැනසිලි ව෕ නිර්ගදෝෂි ව෕ ඼චන ගඵොගවෝ ජීවිත඼ර කථාකශ නි඿ා බ්ය ව්භඹකු ග඿ේ ැඹුරු වඬ ඇති කුයවි ගකොවුශකු ගේ වඬ ඵදු බ්යඵව්භ ඿්඼යඹත් , දික් ව෕ත් පුළුල් ව෕ත් දි඼ත් හිමි වුණා.

අර්ථ පිණි඿ ගනොඳ඼තින ඼චන඼ලින් ඼ැශකී ඿ත්ේ ඼චන කථා කය අන් අඹට ඼ැඩ ඿ර඿න කු඿ල් උඳද඼න ඼චනභ කථා කශ ගවයින් සිංවඹකුගේ ගභන් පිරිපුන් උඩු වා ඹටි වණු හිමි වුණා. තකශ ගඵොගවෝ ජීවිත඼ර දී සිදු කශ කර්භාන්ත ග඼ගශ඲ාේ ආදිගඹහි දී කිරුේ මිනුේ ඼රදී ඼ංචා ගනොකය, අල්ර඿් ගනො ග න ගනොගඹක් උඳාඹ සිදු කය අන් අඹ ය඼ටා ගවෝ ඿ැඟ වී අන්඿තු ගද් උදුයා ග න ගවෝ මිථ්ඹාඹ ජී඼ගඹන් ඼ැශකී සිට ඹවඳත් ජීවිකාග඼න් ඼ා඿ඹ කශ නි඿ා උන්඼වන්ග඿ේට සුගදෝ සුදු ඿භ දත් හිමි වුණා. ඉතින් ගේ මිහිභත ඼ැඩසිටිඹ ගේ උතුේ ඿ේබුදුයජාණන් ඼වන්ග඿ේට හිමි වී තිබුණු භවා පුරු඾ රක්඾ණ එග඿ේ හිමි ව෕ගේ, බුද්ධත්඼ඹට ප්රිථභ තකශ මිනි඿් ජීවිත඼ර දී කශ භවා පුේේ ධර්භ඼ර රැ඿් ප්රිතිපර ගර඿ ඵ඼ ඼ටවාග න කු඿ර ඿ේඳන්නසීර඼න්ත, , පින්඼න්ත ජීවිත ත කිරීභට ඔඵත් අධි඾්ඨාන කය න්න.

඿ටවන නඹනා නිල්මිණි