You are on page 1of 10

c

JAWAPAN SOALAN KLON 2

1a. Berikan nama dua buah bandar terancang dalam tamadun di atas.
SOALAN BUTIRAN MARKAH
c 
 c c
c c c
c c c
c c
 c c
ccduac c c c cc
SOALAN BUTIRAN MARKAH
c c cccc c
c
c!c c
c c !c! cc "c!"cccc!c!c#!cc c
!c!cc c
c ccc#c !c c
= c c c!c c
=
c c cc cc!c c
= ccccc cc cc c c
 $c c !c cc!cc c
= !c!cc c c
=  cccc c
c
1c. Tuliskan 2 struktur masyarakat yang terdapat dalam tamadun ini..O 

SOALAN BUTIRAN MARKAH


c %! c c
c &!c c
c 'c c
c !c c
= (c! ccc c
c
1d. Apakah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Indus bagi membina bandar terancang?
SOALAN BUTIRAN MARKAH
c 'c) c )ccc*c c
c ' +c! c c
c )c c,c!ccc!cc c& c c
c '!c!c!c )"ccc!!c c
= cc! ccc c
= c!cc!c c
 
c
1e. Apakah faktor yang membolehkan masyarakat Indus membina bandar terancang?
SOALAN BUTIRAN MARKAH
c -.c c
c Äc Êcc c c
c Äc &!c "c c c
c Äc !c!c c
/c Äc '#c!c c c
0c Äc c c c
c Äc Ê+c!c#ccc c c
c 1 !c#c!2c c
c (cc c
c Äc &!c c c
c Äc (cc c c
c Äc '!c)  cc c c
/c Äc 'cc#cc!c c
0c Äc &!c ccc c
c cccccc1 !cc!2c c


2a. Namakan pengasas kerajaan tersebut.:


SOALAN BUTIRAN MARKAH
= (c !c c #c cÊc)c c
= (cc Êc3!c
4Êc3!c*c c
c
2b. Senaraikan dua tokoh ilmuan yang terdapat ketika itu.
c BUTIRAN MARKAH BUTIRAN MARKAH
c 'ccÊ!cccc c 5 #cc 6 c c
c #c c *c6c 6 c c
c 78c c *c$ c c
c $ c c c c c
/c 5! ccÊc39c c :ccÊc c
0c $!c 57 c c *c )c c
c
2c. Berikan dua sumber pendapatan kerajaan berkenaan.
SOALAN BUTIRAN MARKAH
c ' 4;cc c
c $74;c c c
c 6c c
c 5 4;cc c c
= %!4 c !c c c
c
2d. Apakah sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang perubatan?
SOALAN BUTIRAN MARKAH
c &!cc !cc
!c 
c &cccc 
c '#c*c )c cc 
c ( cc !c)c9c (4'c5!!c& )c' c 
= ! cc!cc #cc!c 
c
2e. Kecemerlangan ilmu pengetahuan kerajaan Bani Umaiyah mencerminkan kebijaksanaan pemerintahnya.
Berdasarkan pemerhatian anda, apakah langkah-langkah yang telah pemimpin negara kita lakukan untuk
menjadikan Malaysia hubungan pendidikan antarabangsac

SOALAN BUTIRAN MARKAH


c &c+ 4*ccc c
c &! cc c
c 5+ c#c c
c c c c c c
/c ! cc c c
0c &&*c c
<c &! c#c c
=c *!ccccc!ccc c
>c & ccc! c!c c
?c 'c !c c c
c %cc c cc! c!c c c
c ccccccc1 !c#c!2c cc

c c

c
c
c

c
c

c c
c

c
c
c

c
c

cc


c c c c c c c c cc
c  c c
Äc =
  
    
 
Äc   
 
Äc = 
 
  !
Äc 
 
    

Äc = "  
  
 
Äc =#    
Äc  
 
Äc = # $  
Äc    
Äc ="         !
Äc   % 
Äc =# & 
&  
%
 
Äc    c c ccc 
 c c  c 
c c 
 c
c! c" #
Äc = 
  

 & &&   
Äc   
 
  

Äc '&&   
   
 
Äc =( &&  
    
 
  
 
)
6c  !
6c 
  
6c  % 
Äc = *     & +&  
 
 
Äc  
  * 
Äc =# %
 +&    
   % 
Äc   
   
Äc = # %
 +&  
   
Äc 

    
 +&! 
 
Äc   

 !
Äc    !
Äc   
Äc  
Äc =,
   
 
 
Äc   
  

Äc = 
   
 
  
Äc      
 &
 
r c c$crc c c%cc c  c &c  c' c
c( %
c
c  c c

Äc =-
    
Äc 
%
. 
Äc =-    &
 
/
Äc 
   
Äc = '&& && 
  
Äc 
  
Äc       
  
Äc  /
     
r c c)cr
c

c l i  i i i


  c c c c c
c c c c
c

c c

c c
c

c
c

c
c

c
c c

c
c
c

c
c
c

c c