You are on page 1of 5

Poznámka

:
ε …nahrazuje písmeno ró

STEREOMETRIE
Krychle

Pravidelný čtyřboký jehlan

Přímky a roviny v prostoru
Základní pojmy: bod, přímka, rovina
Věty:
1. Body leží v rovině, jestliže leží na některé její přímce.
2. Přímka leží v rovině, jestliže v rovině leží dva její různé body.
3. Každými dvěma různými body je určena právě 1 přímka.
4. Každá rovina je jednoznačně určena:
- třemi body, které neleží v 1 přímce
- přímkou a bodem, který na ni neleží
- dvěma různoběžnými přímkami
- dvěma různými rovnoběžnými přímkami
Pozn.
Libovolná rovina rozděluje prostor na dva navzájem opačné poloprostory a je jejich
společnou hraniční rovinou.

Vzájemná poloha dvou přímek v prostoru

zelená …rovnoběžky
modrá …různoběžky
růžová …mimoběžky

z nichž každý leží na 1 z mimoběžek. Průnikem je přímka α ∩β = p různoběžné roviny 2. . Sestrojíme průsečnici r roviny α a ε 3.) nemají společný bod rovnoběžky B) neleží v jedné rovině 1.) Příčka prochází daným bodem 2.) Nejkratší příčka (kolmá k oběma mimoběžkám) Vzájemná poloha dvou rovin Mají-li dvě různé roviny společný bod. Kromě této přímky nemají žádný další společný bod. Pro přesnější určení je nutné přidat podmínku: 1.q A) leží v jedné rovině 1. Průnikem není přímka rovnoběžné roviny Průnik přímky a roviny Postup: 1. β 1.) Příčka leží v dané rovině 4. Roviny α. průsečíkem přímky p a roviny ε je průsečík přímky p a r Příklad: Sestrojte průnik přímky FD a roviny RST v krychli A-H. pak mají společnou přímku. Přímkou p vedeme libovolnou rovinu (vhodnou) α 2. R náleží AD.) mají společný bod různoběžky 2. S náleží CD a T náleží HD.Přímky p. která tímto bodem prochází.) Příčka má daný směr 3.) mimoběžky Příčka mimoběžek = Spojnice 2 libovolných bodů.

jestliže jedna z nich obsahuje dvě různoběžné přímky p. Rovnoběžnost rovin je vztah tranzitivní. která je s přímkou p rovnoběžná. rovinou řezu … ε . je rovnoběžná s jejich průsečnicí. Přímka p je rovnoběžná s rovinou ε. tranzitivní …(p‌||‌‌q ^q||r)→p||r 3.) α || β || γ 2. je to rovinný útvar. Daným bodem lze vést k dané přímce jedinou rovnoběžku. Je-li přímka rovnoběžná s dvěma různoběžnými rovinami. γ 1.) α ∩ β = a a) α || γ = prázdná množina b) α∩ γ=a c) c ∩ γ = {P} a…průsečnice rovin α. Vzájemná poloha tří rovin α. 6.Rovnoběžnost přímek a rovin Věty: 1. Rovnoběžnost přímek je vztah tranzitivní. obsahuje- li rovina ε alespoň jednu přímku p'. β. které jsou rovnoběžné s druhou rovinou. 5. 2.q. 7. Kriterium rovnoběžnosti přímky a roviny. 4. Kriterium rovnoběžnosti dvou rovin Roviny ε a σ jsou rovnoběžné. Daným bodem lze vést k dané rovině jedinou rovinu s ní rovnoběžnou. β c…průsečnice rovin β || γ Řez tělesa rovinou Je průnik tělesa a roviny.

. Daným bodem lze vést k dané rovině jedinou kolmici. Daným bodem lze vést k dané přímce jedinou kolmou rovinu.rovinou dolní podstavy π Pří konstrukci využíváme následujících vět: 1. Jsou-li každé dvě ze tří rovin různoběžné a mají-li tyto roviny jeden společný bod. Postup: Je vhodné nejprve určit průsečnici p roviny řezu ε s rovinou podstavy π. Př.90 ° φ = 0° Odchylka dvou mimoběžných přímek je odchylka různoběžných přímek vedených libovolným bodem prostoru rovnoběžně s danými mimoběžkami. procházejí tímto společným bodem všechny tři průsečnice. Řez jehlanu Leží-li dva různé body v rovině. L je střed AB Metrické vlastnosti Odchylka přímek ϕ= 0°. když je přímka kolmá ke všem přímkám roviny. Kriterium kolmosti přímky a roviny: Je-li přímka kolmá ke 2 různoběžkám roviny. Odchylka nezávisí na volbě bodu. pak přímka jimi určená leží také v této rovině. Leží-li dva různé body v rovině. Kolmost přímek a rovin Přímka a rovina jsou k sobě kolmé právě tehdy. Sestrojte řez pravidelného čtyřbokého jehlanu ε =↔ pK . Dvě rovnoběžné roviny protíná třetí rovina ve dvou rovnoběžných přímkách. 2. pak je k rovně kolmá. Pomocí přímky kolmé k rovině sestrojíme pravoúhlý průmět útvaru do roviny. kterými vedeme rovnoběžku. K je střed DV p je rovnoběžná s přímkou AC L ∈ p . 3. pak přímka jimi určená leží také v této rovině.

která je k oběma rovinám kolmá. Průsečnice obou rovin. 2. Vhodný bod na průsečnici. Kolmice vedené bodem na průsečnici. Odchylka dvou rovin je odchylka jejich průsečnic s rovinou. neboť jejím průmětem by byl bod. Odchylka dvou rovin Určujeme jako odchylku přímek. Postup: 1. každá leží v jedné z rovin. ε = rovina ABC σ = rovina BCV .Určete pravoúhlý průmět přímky DF do roviny: a) ABCD b)ADHE c)ACGE Odchylka přímky a roviny Odchylka přímky a roviny je rovna odchylce přímky a jejího pravoúhlého průmětu do této roviny. 3. Není-li přímka kolmá k rovině.