You are on page 1of 92

II

Andrej Gli{i}

KAFANSKI
STRATEZI
(DRAMA)

III
Kafanski stratezi

PRVI ^IN
PRVA SLIKA
Po{tovani publikume, Vi koji sedite od petog
reda na daqe, a pritom ste situirani da konzumirate
zgusnutu intelektualnu hranu (hipoteti~an umi{qaj),
ovo i nije neka nepremostiva, nevi|ena, scenska ilus-
tracija.
Pet redova, za le~ke - kako bi rekao deda Miloje
od Tarabi}a - udaqi}e: podozrive kriti~are, spon-
zoru{e u nobles toaletama (een grande toilette), kokete
sa taze biznismenima i telesnom gardom (anga`ovana
snaga), i uve}ati proscenijum, tako da sa scenom iza
portala obezbedi mogu}nost kreirawa, ne bog zna
kakve inovacije scenskog prostora, jer, haosom je -
uglavnom artikulisana:”cc,est d’image tres miserable ”
Buvqa pijaca - dovoqan prostor za masovku. Avanscena,
do fona, je sivilo poznatog vam polusveta, ukotvqenog
u bezna|u mrtvaje. Me|uprostor, izme|u sklepanih
da{~ara od brodskog poda i razastrtih kartonskih
kutija; u praskozorje, na razdelnici dana i no}i; iza
spu{tene crne zavese, sa desne strane u pozadini
zatamwenim reflektorom (u visini izlaze}eg sunca)
u nameri je da do~ara zamoran mimohod silueta tez-
garo{a, cegera{a, kufera{a i hidrant-tim komu-
nalaca, koji, premorenih kretwi, sabiraju {mrkove
i razastrte kolutove protivpo`arnih creva.

1
Kafanski stratezi

Sa invalidskih kolica gitarista, svira pesmu


Ivice Percla. Du`ina melodije ”Stari Pjer” u za-
visnosti od dijaloga, aktancijalne funkcije, postavke
i dinamike dejstva.

Jo{ kad je bio mlad


rat mu je odneo sve.
Ostao je sam i,
zaboravio je na pro{lost.
Jer Pijer i vi{e,
nije bio Pjer.

Sad luta sam taj stari Pjer,


da svaki dan i svaku no}.
Sad luta sam taj stari Pjer,
da svaki dan i svaku no}.

Praskozorje uz sveop{tu galamu: kupaca, naku-


paca, prodavaca i preprodavaca, sazreva u nadu svetli-
jeg dana, kad bi smo se lagali, mo`da bismo i
poverovali
Reostatima, postepeno, dodajemo svetlost
zatamwenom reflektoru. Fle{ reflektorom naz-
na~iti promenu u radiksu igre.
Do malopre odrazi nepokretnih silueta posta-
ju vidqiviji, i u kretawu. Artisti, iznena|eni “svet-
lo{}u”, iz prethodnog, stati~kog stawa, nagla{en-
im i naglim iskorakom kre}u se razli~itim koordi-
natama scenskog prostora.

2
Kafanski stratezi

Sa leve i desne strane, izme| prvog i drugog


sufita (sa obe strane podijuma), navala {arenolike
mase tegle}ih amova.
Najti{i su, i skoro neprimetni, novokompono-
vani ”biznismeni” magle iz {verckomerca, crnoberz-
ijanci, {pekulanti si}e. [apatom nude najpovoqni-
je uslove za trampu robe koja je prethodnog dana izgu-
bila vrednost i sa~ekala brzoplete „merkantiliste“.
[kripa ko~nica, tup udarac, propra}en vriskom
putnika. Na scenu se dotalambasa automobilska gu-
ma, poga|a gitaristu, koji od udarca pada sa in-
validskih kolica.
Mafioze u {pilhoznama, i oni stariji nedo-
raslih godina, urlaju na voza~a spremni za lin~, bqu-
ju sijaset re~i bulevarskog vokabulara: ”Gde na|e tu
{klopociju gilipteru?; “Jel’ ti to Sloba ostavio
testamentom od privatizacije?;” “...’bo ti mater, ko
ti dade dozvolu, nedono{~e, za tebe su taqige!”; “Ne
zaboravi na jaram govedo”; “Nismo stoka za pana|ur”;
”Pusti me samo jednom da ga mlatnem”; ”Ne}u gratis
kartu za povratak”. Nabi je sebi u ~mar, bagro”;
”Jesmo li mi qudi ili krompiri... fukaro!”; ”Zdipi
ni pare, da glave pogubimo... tako je to kad su u vo-
jsci delili dozvole... ”; ”Ti }e ne doveze{ na bu-
vqak...”
Beterflaj stilom, oni sna`niji, napreduju preko
scene, izviwavaju se za levu, potom za desnu stran-
puticu, udaraca laktom u pleksuz.

3
Kafanski stratezi

Ko{kawem, gaze}i jedan preko dugog, bez par-


dona, prilaze g-|i sa pudlicom, ba{ u trenutku kada
Fifi najprirodnijom radwom, na semaforu, obele`ava
interesnu sferu. O~igledno uznemirena, u strahu za
pasji `ivot, ska~e u zagrqaj prenera`enoj i nadobud-
noj gospo|i.

QUBISAV: (snishodqivo) Moli}u fino. Gde do|e taj


buvqak?
MADAM: (upla{eno) Fifi! Fifi, smiri se! Jadno
mamino, kako ti srce ubrzano kuca. Sva
si prestra{ena, (Fifi iz zagrqaja bejbi
siterke kev}e na prido{le). (g-|a uzbu-
|eno) Koji prostakluk! (nadmeno }e g-|a)
Nedotupa svetino. Vi ste je prestra{ili,
mogla je presvisnuti. Idemo Fifi. Ovi,
papani, ne znaju ni za red ni za poredak.
Fuj, fuj, i opet fuj, na nedoli~no
pona{awe. Wima dolikuju avlijaneri.....
(qutito) Buvqak! [ta, buvqak? Buvqak
je trebalo modernizovati, dati mu evrop-
sku patinu. Do ovog ne bi ni dolazilo da
je vi{e policajaca.
RADENKO: (nasrtqivo) Je l’ bre, a kude ti do|e taj
va{ buvqak? Ono drugo, za policiju, zna-
ju bre kude se dele pare... Kod men’ nisu,
a nisu ni kod teb’. Sa novu sistemati-
zaciju neradnih mesta dobio sam, kako bi

4
Kafanski stratezi

Bana}ani rekli {picname: ”tegle}a mar-


va” za palanku i okolne zabiti; mora se
pre`iveti tranzicija - madam.
MADAM: (nadmeno) Kao prvo i prvo, dajte malo
pristojnosti, gledate da se Fifika
uneredila. Neka se malecka smiri, a kao
drugo i drugo, buvqak nije moj, i, kao
tre}e i tre}e, ja sam za vas bankarski
slu`benik na pla}enom odmoru - kol’ko
da znate.
RADENKO: (posprdno) Generacijo, nemo, da zanove-
ta{, lepo te pito Qubisav. Imadosmo
stresnu - nesre}u. Daj, lani, bre! Nemo,
da sun~a{ zubala. Boqe da {eta{ unuci
no to pa{~e, a koske pripazi za seb’, zlu
ne trebalo. Nikad se ne zna. Ona’ koj’ bi
gor’, sad je dol’. I ti }e mi bidne{ dol’.
MADAM: (nadmeno) Fifi, ovo je klasi~an balkan-
ski primitivac, em moli za pomo}, em
preti, sa nekako dole. Da li da mu ka`emo,
a Fifi?
RADENKO: (zlurado) I kod vas bankari }e zaigra
me~ka. Ni va{e nije doveka. Nema da bidne
socijalni ‘leb za banku. Od pro{lu `etvu
ne vido’mo ni prebijen petparac. A, za
leb }e se trampimo... ima{ ti {ta da
ponudi{... Volemo i mi sladostrasno take
{mizle, {to jedu leb bez motiku.
MADAM: (qutito) Nevi|en prostakluk. Nisam ja

5
Kafanski stratezi

va{a generacija! Nismo zajedno ovce


~uvali.
RADENKO: ({eretski) Normalno, svak’ se raspravqo
sa svoje - kozo drtava.
MADAM: (ogor~eno) Ja sam gospo|a, sa pedigreom.
A, Fifi nije pa{~e, ona ima me|unrod-
nu licencu. Sa habzbur{kim genima (tepa
Fifiki), i rucka krmenadlice.
RADENKO: (podrugqivo) Jes vala, kad’ ti dobijemo
taj habzbur{ki licenc na svi }e ni bide
potaman ... ‘]e ne rane s’ krmenadle i
bifteci, pe~ene {eve i drugi mezetlaci.
Reci ni - kude je buvqak. Jevropa }e ne
frustrira ako se izle`avamo - to jest:
Qubisave, de rekni onu, transparentnu, od
kude na Vlada!
QUBISAV: (svadqvo) Okani se Vlade. Ka`u, }e da ne
lustrira. Da ne odvoji od motiku, i nemo
se zajebava{. Zar s’ vrqike da se
raspravqamo? Od koc’ }e vidi{ ‘lado-
vinku na kukovo leto.
RADENKO: (zajedqivo) Sve zna{, oca ti {valerskog,
al’ ne zna{ katastarski jel’ moja jal’ tvo-
ja me|a, kod deda Stojanovog koca. Ona’
obor, {to je ni kod men’ ni kod teb’ be-
spravno si sazido. Inspekcij }e ima posla,
a ti se zajebavqe{ sas gospoju...
QUBISAV: (stidqivo) Nemo’ da me otkriva{ pred
gospoju, bruka je da se svadimo oko wuma.

6
Kafanski stratezi

RADENKO: (prete}i) A ti gospojo uzmi se u pamet.


Ta ti Jevropa em nema tapiju, em se pe-
teli u tu| dvor, i da zna{: (iron
i~no)“Vole oni ovu sirovinu - ‘o}’ da
reknem ova’ narod, umolili su i ”Milo-
srdne an|ele” da ni se na|u na pomo}.
Nemo’ da se sekira{, ne da bidne po wino
a, uti~e na lepotu tena, gospa Papiiiga.
MADAM: (nadmeno) Ne ka`e se papiga nego pedi-
gre. I, koliko da shvatite, ja nisam pa-
piga, ve} kolenovi}ka. Seoski |ilko{,
otkud bi znao da je, mon cher papa, pre
onog rata, bio directeur de banquier pour
financement. Bavio se ~istom speku-
lacijom.
RADENKO: (podrugqivo) Ko bi reko? Alal da mu je.
I danaske bi mog’o u ortakluk sa Pacovom,
Budalom i Prevarom, a i sa ponekim iz
... (na uvo) sa ovi, da reknem, ajduci -
rekni der Qubisave.
QUBISAV: (pomirqivo) Radenko, nisu ajduci, vikaju
gi klanovi. Nemo, da se zamajava{. Batali
zajebanciju, nismo ba{ toliko pros’ nar-
od, }e ne ‘apse.
RADENKO: (znati`eqno) Da ne muva{ devize, a? He,
he,... Govorkalo se po ~ar{iji. I kod vas
bankari mlogo se .... ({apatom) Da ne vi
je, tu negde, ona’ op{tinski {pija rek’o
bi’ ti {ta ne sme’ da reknem. Ima vreme...

7
Kafanski stratezi

}e do|e demokratija, pa kad se iznaraz-


govaramo onako skri{om, }e bidne opa-
cupa, jel’ tako...
MILEVA: (qutito) Radenko! Jezik pregrizao, da ne
pregrize{. Umukni, da ne umukne{.
Oprostite gospojo, pijano pa brqivo. Ne
zna ni kude je {upqo, a s politiku bi da
se bavi. Bogom te kumim, kud’ }e se uputi-
mo do ta’... va{ar?
MADAM: (nadmeno) Idete levo, ulicom Mo{e
Pijade, do kraja bez da razmi{qate. Ne
skre}ite ulevo u ulicu Dimitrija Tuco-
vi}a - potom idete desno, ne odustajte,
idite samo desno, na raskr{}u puteva
desno, i samo desno, ne skre}ite ulevo.
Kad ugledate deponiju - to je ono za ot-
patke, sasvim ste blizu.

Svi odlaze sa scene, posledwi je gitarista u


maskirnoj uniformi, mukotrpno se pewe na invalid-
ska kolica. Tiho, sa magnetofona (u fonu), dok se
reostatima smawuje svetlost reflektora, vokalno in-
strumentalni aran`man melodije - ”Stari Pjer”.

I svira Pjer, da svira jo{,


Taj stari Pjer za jedan gro{.
I svira Pjer, da svira jo{,
Taj stari Pjer za jedan gro{.

Svetlosna zavesa
8
Kafanski stratezi

DRUGA SLIKA

Podignuta zavesa, svetla izda{no bqe{te, od


avan scene do fona. Usmerena su na scenografiju za
drugu sliku. Vokalno instrumentalna ilustracija
”Stari Pjer”.
Potreban broj pi{toq reflektora usmeriti i
fokusirati re{ewa scenografskih detaqa, kafanu
“Ladole`”, maketu ”Beovoza”, tezge i dr.
Pozornica je podeqena na tri scenska dela od
0
kojih su, levi i desni deo pod uglom od 30 , u odno-
su na portal, i obuhvatju po 1/4 scenskog prostora.
Sa leve strane, uz portal, sklepana da{~ara na
1/4 scene. Firma: bife ”Ladole`”. Tenda je od
maskirnih {atorskih krila iz prethodnog, bratskog,
nam rata.
Firmopis je akvarel, idejnog i umetni~kog opusa,
molerice za ‘ladno pivce - iz ,,Apatinske” alkosteke.
Sa leve strane bifea WC-~u~avac, od colova~e
i ter papira. Na poluotvorenim vratima vidno je
obele`ena namena i cenovnik usluga. Sredi{wi deo
pozornice, u pozadini, je ilustracija - maketa
”Beovoza”(2/4), koja je nad nivoom tezgi i ~etvrta
~etvrtina je u funkciji dramske radwe za {ibicare
u me|uigri i druge aktere.
Ranoranioci, obavqenog posla, guraju se uz `utu
traku na peronu. ”Beovoz” je zatvorene stranice (ka-
nate), oni dovitqiviji i sna`niji izba~enih ruku, uz

9
Kafanski stratezi

dovikivawe prihvataju robu i utovaraju u prebuki-


rani vagon (kanat, zavisno od dejstva, otvaraju i zat-
varaju scenski radnici).
[apat prostruja vagonom - policija! Op{ta ju-
rwava i pometwa me|u putnicima.

POLICIJA: Uklon’te se... uklon’te se... ‘Ajde, be`i


s’ puta! (cini~no) Dobar dan biznismeni!
(Jedan broj putnika, ne mogu}i da se do-
mognu sedi{ta tiska se ka platformi, i
kao `ivi {tit zatvara ulaze u vagon)
Pustite nas da pro|emo, uklonite se,
napravite mesta, finansijska policija -
inspekcija!

Mnogi mirisi prostruja{e vazduhom, strah je do-


miniraju}i. Nad gomilom lebdi neko kiselkasto, za-
gu{qivo, isparewe preznojene, }utqive i zgu`vane
mase. Ogromni cegeri su barikade za nepo`eqne in-
spektore, koji sa naporom prilaze sumwivima.
Napokon, u hodniku se podi`e graja, krici, protesti.
PUTNIK: Be`imo dubqe u vagon, zbimo se, ne}e
mo}i da pro|u. Svileni su, jes da im o~i
cakle od radosti pred plenidbu, no ne bi’
da se rastanem od ”Dijamanta”.
POLICIJA: Svi napoqe! Van, van, van! Ne teglite se
k’o sviwska creva.

10
Kafanski stratezi

Na centralnom delu scene grupa odvojena za kon-


trolu, u bliskoj pratwi inspektora zapisni~ara,
({pija je prisutan), kako nala`e protokol, razvezu-
je bale, otvaraju cegere, kufere i drugu ambala`u.

POLICAJ.: (osorno) Izlazi iz vagona! (`eni) Vidi


bucmastog cegera. Rasparaj rajfer{lus!
PUTNICA: (protestom) Ne}u! Sukwa }e mi spadne.
POLICAJ.: (radosno) [ta to vidim? (zadivqeno)
zrewaninski ”Dijamant”, ba{ doma}ins-
ki. Nije, koliko ja vidim, jedno pakovawe
od deset fla{a, mnogo je vi{e dijamanta
u va{im paketima - dabome... da, da...
PUTNICA: (ogor~eno) ”Dijamant” nije zrewaninski
nego moj, sa EURE sam platila, sve je za
li~nu upotrebu u doma}instvu, (po-
drugqivo) kako i sami rekoste... ete glej...
POLICAJ.: (naredbodavno) Otvaraj kufer! I, ne spr-
daj se sa slu`benim licima, ba{ mi je
stalo do tvog rajsfer{lusa, da nisi ...
(upire prstom na slepoo~nicu). Da ne
ka`em {enula. A sad, vi, ti, ti, ti, a i
vi tamo, da, da, i vi tamo razvezujte bale.
POLICAJ.: (cini~no)Gospodo, i vi doma}ice sa rajs-
fer{lusom, budite qubazni pa poka`ite
gde ste se snabdeli sa ”Dijamantom” - puni
ste ko {pediter. Dame imaju prednost.
Dakle, va{ snabdeva~ je...?
PUTNICA: (otresito) Eno, na onom kraju, kod one ...

11
Kafanski stratezi

(zate~eno) Ciganke... ovaj Romkiwe...


POLICAJ.: (osmatra) Zna~i, kod Romkiwe.... Kolega,
vidite li tra`enu personu? Daltonista
sam, ne razlikujem boje... ne bi da me pro-
glase rasistom, nema je na vidiku, propade
u zemqu, mora da se stidi.
POLICAJ.2: Ne vidim je ni ja, tako mi po{tewa.
PUTNICA: (gnevno) Ne verujete? Od mene ste na{li
da uzmete, jer sam sirotica. ^itavi vago-
ni vam, ne od deset pakovawa, nego od de-
set hiqada litara prolaze bez kontrole,
onda ni{ta.
POLICAJ.: (qutito) Ti{ina, i pamet u glavu, vre|a{
narodnu vlast i ... re~ da nisam ~uo...
PUTNICA: (uzrujano) Vlast, vlast! (udara {akom po
glavi) Ovde ste nam se popeli s tom va{om
vla{}u! Bitange nijedne! (prisutnima)
Qudi bo`iji! Hleb mi otimaju ispred us-
ta... Misle da sam ja ovo pokrala...
POLICAJ.: (odbojno) Na{e nije da mislimo. Kolega,
ubacujte robu u kombe, a zapisnik uru~ite
na doti~noj.
PUTNICA: (razdra`eno) Lopovi, razbojnici, bitan-
ge... to ste vi, da znate, na ministar }e...
PUTNIK: (za{titni~ki) Nije fer, pustite `enu.
POLICAJ.: Ku{! Ti da }uti{. Sa tobom }u se poseb-
no pozabavim. Po vrsti, kvantitetu i
kvalitetu proizvoda. Uzgred, informi{i
nas: ”koliko kilograma papirguza za god-

12
Kafanski stratezi

inu dana utro{i ju`nobanatski okrug”.


Jasno!
[PIJA: (snishodqio)[efe, samo tako! Sa {lep-
erima razvozi po Srbiji toalet papir...
il’ kako ono vi rekoste za papir... papir
guz, za svaku re~ }e dam izjavu u is-
postavi...

Prolaznici tobo`e sa razumevawem, vi{e zbog


straha da ne do|u na tapet kriminogene istrage in-
spektorima, odobravaju postupak policije - dobacuju
”sirotici”.
PUTNICI: (prvi) ”Stavite joj brwicu da ne urla;
(drugi) Sve je to ona spremila za pre-
prodaju u Lajkovc - poznajem joj dijalekt;
(tre}i)Vidi molimte, svaka ti ~ast, kod
tebe nema da promikne ni francuski am-
basador; (~etvrti) Eto, {to je skupo}a!;
(peti) Zar mislite da je to jedini razlog
za skupo}u?... Proizvo|a~e, monopoliste,
trgovce, pa bogami i ove za tezgama, tre-
balo bi pameti nau~iti; Bogami, i ove
koji kupuju za trange-frange;

Svetlosna zavesa

13
Kafanski stratezi

TRE}A SLIKA

Da{~ani stolovi, od colova~e, zastrti plas-


ti~nim stolwacima nevidqivih godina upotrebe.
Leglo je za rojeve mu{ica, koje na svet donose na-
pasni~ki podmladak.
Konobar razmahuje ubrusom po stolwacima, no
bez rezultata. Katkad, raznorodni insekti okon~ava-
ju aeromiting na pisti pod ubrusom.
Za {ankom ”Kod ladole`a”, podbo~en gazda Toza
kr~mi na sav glas; Coca-colu i brqu - made in ”@ivadi-
novi}”, od kude Ni{ i okolicu.
Uz {ank visoke stolice, za konzumirawe na brza-
ka. Xiberi, tokom pijan~ewa, padnu sa visokog po-
lo`aja. Sutradan, iznena|eni, u ~udu prebiru mod-
rice.
Desna strana avanscene, ka pozadini, pretrpana
je tezgama od tvrdog i lakog materijala - kartonske
kutije i sli~no. Ispred istih, skoro uvek, na pi-
varskim gajbama sede ”dokoni” {ibicari - uva`eni
hazarderi, premoreni cegera{i, {aneri i po koj glu-
var.
BELI: (za {ankom(1x)) Tozo turi ~okaw~e!
x
“Problem drinkers ” gradiran je prema kafanskim stratezima od 1 - 10,
x x
tako da po~etno pijanstvo je od razdraganosti 1 do delijuma 10 .

14
Kafanski stratezi

TOZA: (uslu`no) Izvoqevajte, moli}u fino.


BELI: (zagledan u ~okaw) Majstore, aj’ {to je
~okaw k’o naprstak - al’ gde se denu venac?
Ovo k’o za parastos da deli{.
TOZA: (za~u|eno) Nema venac?! Kad ti do|e
vreme i venac }e dobije{. Ako }e mre{,
i guslar u pesmu }e te turi.
BELI: (ispija na eks) Brr..., al’ je jaka; - ko
{piritus, alal da ti je. I kod tebe ima
po{tewa - al’ za sud... He, he, he... {pir.
TOZA: (podrugqivo) A ti ima{ cug ko oxak na
ko{avi. (zainteresovano) Jel’ ti to {min-
ka od ju~e, il’ od jutros?
BELI: (klonulo) @ivot me ubi. Uplavili me k’o
{qivu za xibru. Zar `ivot ne mo`e bez
modrica, a, majstor Tozo?
TOZA: (bri`no) Ne mo`e bez vaspitne palice.
Nalila se sviwa votke, pa sve izbquva
pred policijom. Sada broji{ modrice. A
sino}: ”u Vladi su diletanti, sve moj do
mojega”, ”Dole vlada! Ko ih izabra?
“Ekonomija je za wi’ {pansko selo”,
“Trezor je fla{a bez dance, i ...”
BELI: Tozo, tako ti pazara, nije vaqda bilo ba{
tako? Kud bi ja to rek’o? Po{tewa ti.
TOZA: (zabrinuto) Tako be{e, a i gore. Kad re~e:
”kako bi, uredio Srbiju za jednu godinu”,
“sivu ekonomiju dok lupne{ dlanom o
dlan”, naje`io sam se ko stolarska ra{pa,

15
Kafanski stratezi

\avo ni’ kopa ni’ ore, al’ te natera da


baqezga{: “dr`ava nam je oma|ijana,
morao bi prota da joj ~ati”.
BELI: (gordo) Proradila ‘ajdu~ka krv...
TOZA: (zami{qeno) Meni se ~ini, da su ti pro-
radili beli mi{evi. Pobegli iz bubwa
pa zulum}are po reslovima od memorije
pam}ewa.
GOST: (razmetqivo(1x)) Gazda {ta ima na reper-
toaru kod ”Ladole`a”? Drema mi se, a ne-
ma{ lige{tul1. Daj ne{to `estoko da se
rasanim. Nemo’ samo vodu. Ne volem je ni
u cipele.
TOZA: (suzdr`ano) Ne dr`imo pansion. Kod
gospa Ru`e, mo`ete dobiti pun, ili prazan
vojni~ki krevet (ironi~no). A, za uva`eni
gosti, vodu tro{imo samo uz ”Grand ka-
fu”, i to u pristojnim koli~inama.
Izvoqevaj kartu s’ aperitivi.
STUDENT: (iznena|en(1 ))Tozice! Vidi, buvoserka,
x

davi se u ~a{i. Da li da je vadim, ili }e


to konobar higijenski i profesionalno.
Nisam kursiran za spa{avawe utopqeni-
ci. Ve{to lice, iz radni~ke kuhiwe, sa
znawima intendantskog kursa i vojni~kog
kazana je u prednosti.
TOZA: (ravnodu{no) Rugala se koza ovci da joj
se gleda piz... Studira{ ceo moj radni
1) Lige{tul - (ba{tenska) stolica za le`awe i odmarawe; {ezlong

16
Kafanski stratezi

vek, a ovamo ne zna{ {ta bi sa buvom.


Udri je palcem, izlete}e ko krajcarica.
Zna{ na {ta ide muva, skloni se od we.
STUDENT: (podrugqivo) Iz iste smo {kole. Ja piko
prefrans, ti krajcare - zato si i uspeo
sa lovom. Kad govorimo o muvama, omani
je rukom, ugnezdila ti se na pamet.
TOZA: (poslovno) Nemo’ da se sprda{. Navali
narode! Samo kod Tozu ‘ladno ”Jelen”
pivce za `ivce. [ta se ~eka? ‘Ladno,
‘ledeno - ”pingvini” iska~u k’o ~ep od
vla{u. A, ono, najva`no od najva`nije -
ne mo`’ `ena rogovi vi nabije. Sve je
ura~unato u cenu - rogovi gratis... ha,
ha, ha...
KONOBAR: Majstor Tozo, deset s’ luk’ od stra’te{ki
}ebapi - za gurmani od Leskovac jedno
porci}e.
TOZA: (zadovoqno) Dete! Nosi gi pqeskavice od
majstor Tozu, bez trihinelozu. Prima ro-
ba, soja i}. Dete! Nemo’ da gi preripqe{
zemqaci od Leskovac, toj su mi snabde-
va~i na zdravu ‘ranu, i s’ papri~ke, male
pa prgave od ju`nu prugu.

U me|uvremenu, izme|u dve poruxbine, dok na


ro{tiqu podgreva ju~era{we pqeskavice, napla}uje
kori{}ewe poqskog WC-a: velika nu`da deset, mala
pet dinara, kako je i obnarodovano na rebrastom kar-

17
Kafanski stratezi

tonu cenovnika za hitne usluge.


KONOBAR: (zate~en) Gazda da perem s’ malu il’ s ve-
liku kovu?
TOZA: A, bre, dete! Kaka’ nu`da taka kova. Za
ovoj, {to ni uneredi objekt, onu pove}u
kovu, mnogo se... da prosti{... naplati sas
pove}u cenu, ko’ka fekalia to’lka im ‘e
cena... cepaj Bato...
PUTNIK: (qutito) Skup ti ova’ klozet. Deset di-
nari za jedno mokrewe. Zar ne gle’{ da
sam ga napoqe istreso? Jeftinije il’ ne
pla}am! Nu`da ne mora da je tolko na
cenu.
TOZA: (razdra`eno)Sa tvoju nu`du ne}u li val-
da da is{kolujem decu. Pla}aj il’ razbi-
jam sifon o kefalo. Sa klo{ari li }e
izvedemo de}iwa na put. (dodvorno)
Profesore, na koj zanat da uguram mal-
og? Slab mi je iz matematiku, a u kono-
bare ne ga pu{tam zbog ovi’ serowa.
STUDENT: (sme{e}i se(1 )) Daj ga u grobare. Ka`u da
x

je izvesni gospon dramatur, studirao na


pariskom grobqu i, dobi’ inspiraciju za
dramu “Podzemna republika”, pred sam
raspad Juge - keve mi ro|ene... veruj mi!
PROFA: (prepredeno) Posla ne mawka, na ~istom
je vazduhu. Dobije za du{u pa u gu{u. Ima
vi{e smerova: - pravoslavni, katoli~ki,
muslimanski... Mo`e da radi i u inos-

18
Kafanski stratezi

transtvu, sigurna budu}nost. Al’, ne za-


po{qavaj ga u grobare sistema, bilo kog...
Mnogo mangupa, a slaba vajda.
TOZA: (prnicqivo) Uh, uh... Razumem! Al’ to
„grobari sistema“? No, ne sprdaj se sa
mrtvima. (ironi~no) Le`e dole i odmara-
ju se, a mi gore, {i’o mi ga \ura, star-
tovasmo u svetlu budu}nost... oprem do-
bro... kud poslu{asmo nedokvakani sturen-
ti, i ...
PROFA: (cini~no) Bre! Tozo, ba{ si duduk lele,
u grobare kad ti ka`em, i ministar }e ti
bude. Boqe je u dru{tvu senki no u dru{tvu
hodaju}ih skeleta, ve}a je ladovinka no
kude tvoj Ladole`.

Svetlosna zavesa
^ETVRTA SLIKA
Za prvim stolom, s’ leve strane, na ivanlidskim
kolicima dobrovoqac Vojin - promovisan u vojvodu.
Na reslovima od maskirne uniforme oka~io ordewe,
dr`i ih na patrqcima dowih ekstremiteta, kr~mi pa-
triotizam prethodnog rata za blago-bla`eni {qivo-
viski. Katkad, sa setom uzme gitaru, razveje nekoliko
akorda ”Stari Pjer”, potom muk.
Za istim stolom stalni gosti: profesor poli-
ti~kih nauka - Profa, od pre par godina, pa nadaqe
i ubudu}e, bez zaposlewa - sada pripravnik, smeno-

19
Kafanski stratezi

vo|a komunalaca; potom, student, apsolvent druge


decenije filozofskog fakulteta, i “izvi|a~” {ibicara.
Drugi astal je za pretovarene, premorene, pro-
laznike i moralne preduzetnike-xeparo{e. Sa skliz
guzom, na prepad, i gurkomm, za sto zasedo{e Radenko,
Qubisav i Mileva (supruga Radenkova), u strate{koj
pripremi za agresiju na buvqak, pronicqivim, viju-
gavim vidogledom, parceli{u interesne zone.
U pozadini desno, na sporednom, slepom koloseku
je furgon, dolovqiv zdravoj dioptriji, sa izrazito
izdignutim crvenim fewerom, gde, izgubqenog dosto-
janstva, ku{et gerle mrzovoqno, sa mu~ninom, pro-
daju telo dobrostoje}im konzulmentima. U me|uvre-
menu svodnici drkeqi{u ta{nice, uzimaju kupler ren-
tu za konfiskovane paso{e, uz obe}ano putovawe
”Evropa-ekspresom”.
Ru`a, podvoda~ica i honorarna ordinirka za
probrane konzumente, krmeqava, razmazane {minke,
podbula u no}noj smeni; raskala{na, u poluotvorenom
{lafroku, iz koga izazovno belasaju butke, dostavqa
gazda Tozi spisak jutarwih potrep{tina klijentele.
RU@A: (koketno) Tozice, molim te, za stalne
mu{terije, samo prima klasu... Zna{ ti,
onu robu ispod {anka. Nemo’ da mewam
dobavqa~a.
TOZA: (uvre|eno) Gospa Ru`o, molim vas, fir-
ma kod “Ladole`” strogo vodi ra~un o
renomeu. (tiho) Imamo taze suvi vrat,
talijansku mortadelu i..., a {ta biste Vi,
20
Kafanski stratezi

moli}u lepo?
RADENKO: (dobacuje, tap{u}i desnim dlanom o levu
pesnicu) Ru`o, cvetna gradino, kako ide
”vo`wa” na sporednom koloseku? Sti`e
li taze roba?
QUBISAV: (uvi|avno) Radenko ne dosa|uj na gospo|u.
Ima puno devojaka na gre{nom putu, sve
to treba podmiriti, naraniti... Bo`e mi
‘prosti. (krsti se) Koje su to nevoqe, da
se sa velikim rizikom, od ovdawu CIJU,
od oda{wu wiovu stranu, a i sa ovoju, svo-
ju strnu, da izvu}e{ novac od ”golubi}a”...
kavez mora da je dobro obezbe|en...
RADENKO: (posprdno)Tako ti je toj... Vu~edu gi za
nos, hrane}i se i obla~e}i na wi’ov ra~un.
‘bem ti `ivot... Nemo’ da ne ~uje Mileva,
obrasmo zelen bostan.
RU@A: (izazovno) Vo`wa je podmazana, k’o po lo-
ju, za novajlije sas popus. Bruco{i ki ova
na{ zakr`qaveli, i }osavi bi mufte, pro-
radili hormoni balavurdii. Al’ kod babe
nema xabe. (miluje Qubisava) Za tebe,
macane, mo`e i po dnevnu tarifu. Sve }e
ve ispraznim. Lova pred radwu, mu{ter-
ije u radwu... quqaj brale...
STUDENT: („sabla`wivo“) @ene prodaju na buvqoj
berzi! Gledaju im kroz prste, i sve to,
bez socijalnog i penzisjkog osigurawa, bez
PDV-a. Bruka! (pronicqivo)Ma, ima tu

21
Kafanski stratezi

}ara, greota je neumetnuti se u biznis.


(Ru`i) Stojim vam na raspolagawu rad’
moralne nadgradwe, usavr{avawa, krea-
tivnog nadahnu}a i marketinga. Bez wega
ni{ta ne biva... gospa Ru`o.
RU@A: (koketno) Divim se va{oj nameri. Od
danas imamo i dopunsku nastavu ”visokog”
morala. Obuka iz parter i hauster gim-
nastike u 100 lekcija. U zdravom telu
zdrav duh, zar ne? Tozo! Gledam mu{ter-
ije ti `ure na ”Beopodvoz”, slab ti mena-
`ment.
TOZA: ^istunci bi da ne kasne kod `ene na jasle.
STUDENT: (sa pozom) Ru`o, ja ~astim. Moj naklon,
milosrdnim sestrama tvog samostana.
Prostituciju uzdi`ete na nivo dru{tvene
neophodnosti. Tozo, turi i na gospa Ru`u.
RU@A: (pronicqivo) Va{ smisao za humor ne
prevazilazi moralne nadzore palanke.
Toza vam nije reprezent za turawe. Dubqe
za|ite u sladostrasje `ivota (udara {akom
o zadwicu). Moja roba moj du}an, kome
‘o}u wemu dam. Inkasirano sa sve ra~un!
A, ti si bez filera, voajer, ko xukac pred
kasapnicom.
STUDENT: (prevejano) Gospa Ru`o, ~estitam na pro-
ceni. Poznajete posao - to je pravo veleo-
brtni{tvo.
VOJIN: (ironi~no(1x)) Najstariji zanat na svetu, a

22
Kafanski stratezi

vlast ga iz sve snage diskredituje. Ka`u:


„Na tako javnom mestu toliko bruke”, „ni
sviwe ne piju vodu iz brloga“.
RU@A: (koketno)Lepoto pismena, kol’ko si pame-
tan, kad nas oporezuju, dignu}emo ne samo
noge nego i cene, - mogao bi da radi{ kao
kontista, kao ministar finansija, min-
istarku ve} imamo, ne mo`e je uvatimoo
ni za glavu ni za rep, ni po zadacima, a
ni po tro{kovima... bez prebivawa...kon-
ta - iz {upqeg u prazno... He, he...
STUDENT: (zadovoqno - publici) Gledate {ta zna~i
Vlas’ Isplativ je to biznis. Poboq{a}u
prihode, ili kod Ru`e za kontera, ili u
kontejneriste. [to da ne, sve su to pris-
tojne mu{terije, iz visokih krugova, a i
ja bi, ... tako nekako, da nadoknadim gu-
bitak ~asti, mislim i na poverewe...
RU@A: ({epure}i se) Sa sindikatom prostitut-
ki, nakon legalizacije predajemo se javnos-
ti, ne `elimo da obe{~astimo profesi-
ju ulascima u politi~ke kombinatorike.
Ionako smo tamo prekobrojne...
STUDENT: (prevejano) Prostituisawe i jeste samo za
javne li~nosti, ukoliko je profit u
pitawu, one su beskompromisne.
RU@A: (vragolasto)A, zar mi nismo javne li~nos-
ti? Mislim vi|enije `ene, a dr`imo do
po{tewa. [to no bismo rekle ~istunice.

23
Kafanski stratezi

Pravilo je pravilo - plati pa klati.


Dosta eksploatacije makroa iz visokih, i
wima bliskih krugova.
U me|uvremenu, dok se gospa Ru`a opskrbquje
potrep{tinama za zano}alu i novo pristiglu klijen-
telu, student, sada ve} makro, {apatom pokazuje fotke
tj. kolekciju nagih `ena, iz Ru`ine ergele izan|al-
ih animir dama.
MAKRO: (Qubisavu) Za gospodu na raspolagawu
imamo:(qube}i prste) pice, pic3, tripice4,
i kamewarke5. Doma}eg i inostranog pore-
kla. (tiho) Ru`o! Evo, ovaj je pe}en, o~i
mu cakle ko ma~oru u februaru. Sav se
ufitiqio, fri{ko je namazan briqan-
tinom, ko krava da ga lizala...
MILEVA: (qutito) Sram te bilo! Doma}inu nudi{
kamewarke? Devera mi navodi{ na
nemoral. Za dan dva, i svadbu }e mu prav-
imo, ti bi da mu prenesete neku bole{ti-
wu. Te gologuze vodite u manastir da se
pokaju.
MAKRO: (razmetqivo) Meni je po{tewe iznad sve-
ga, ne mogu a da ne la`em. Oprostite, vi
me niste ~uli... ne mogu, a da ne ka`em...
Ovo je poseban aran`man, ura~unato je i
moma~ko ve~e.

3) Pic - zool. morska riba ko{tuwa~a, charax puntazzo;(ma|. vagina-polni organ)


4) Tripice - hrv. {kembi}i
5) Kamewarka - zool. vrsta jerebice, perdix graeca

24
Kafanski stratezi

MILEVA: (ogor~eno) Mislite seqanka, pa naivna.


Jok, vala, prefrigana sam ti ja za te
gradske folirancije. Sad }e ti viknem
milicioneri, ovaj policajci... }e nagrabu
si{ maj~in sine... ti li }e im bidne{
strojnik... a?
MAKRO: (uvre|eno)Molim, molim, ne trpim mora-
lne povrede, kao prvo ne ka`e se mili-
cioneri, oni su gospoda `andari... A, kao
drugo, kod mene je i la` kristalno ~ista,
bez ulep{avawe i podmetawa. Konsultujte
supruga, imao sam ~ast upoznati gospodi-
na na „sporednom koloseku“.
MILEVA: (ogor~eno) Vi ste la`ov, nemoralni ki-
co{u. Radenko, bez men’ ne odlazi ni na
va{ari, od kako mi u Lajkovac kupi’ lic-
itarsko srce (qutito odlazi sa scene).
MAKRO: (ravnodu{no)Mlogo sam vam zahvalan.
Privilegija je ne biti nemoralan kada
prepoznate identi~nu personu. Od ovog
trenutka oslobodili ste me gri`e savesti.
QUBISAV: (qutito) ]ut, bre! (tiho) Sve su `ene
iste. ]e najebemo skroz na skroz...
MAKRO: (iznena|en)Vidi ti wega! Zatvaram mapu.
Vidim da se radi o po{tenom {valer~ini.
QUBISAV: (vragolasto)Kude je roba, ja bi’ da se pro-
ba, razume{?
MAKRO: (pronicqivo) Vidi se da si mu{kar~ina,
ona prava, sa ~izme. (za sebe) Bo`e, ko-
liko sli~nih magaraca!

25
Kafanski stratezi

QUBISAV: (poverqivo) Ej, bre, volem tu|e, ali in-


formacije o nameri ne objavqujem preko
dobo{ara, i jo{ pred tvoju Milevu. Zna{
da je ~andrqiva, u selo }e ne opawka,
‘abrovi su i na vr’ jezika.
RADENKO: (zabrinuto)[to jes, jes. ^andrqiva je. Ne
beri brigu, imaj gajret, sad }e je otpra-
timo na bakaluk. ‘Aber, }e nabere na bu-
vqak, a ova’ otoj~, ni na um ne }e i padne.
Idi kod Ru`u. Ja }e si posedim s’ gospo-
du. To {to od wi’ ~ujem nema u novine.
PROFA: (savetodavno(1x)) Radenko, u pravu si, uza-
lud se nada{ u po{tewe, iliti genijalnu
pamet pla}enih piskarala? Novine! Sve
su to {arene la`e.
RADENKO: (naivno(1 ))Jes’, bogme, to je tako! ^itate
x

vi i izme|u redova, a u tom grmu le`i


zeka. A ‘de zaka pije vodu? Tu, tu zeka
pije vodu, kod Ladole`a. Tozo, turi turu
na sunce.
TOZA: (za~ki zna~ajno) Vidi mangupa iz opana-
ka! Al’ se izve{to opanak mu poqubim...
PROFA: (razo~arano) Informativna sredstva sma-
tram za nesre}u koja mu~i ~ove~anstvo.
Brzina kojom obave{tavaju „Globalno se-
lo“ o doga|ajima jedna~i se sa povr{no{}u
informacija, i nikako nije nagrada za
ne~uveno obmawivawe javnosti.
RADENKO: (zami{qeno) Bre, kad re~e: „Grobalno se-
lo“, u wemu nisam bio, al’ u mom selu sve

26
Kafanski stratezi

se zna. Ko koga, za{to, gde, na koje mesto


i tako to... i onako ono... razume{?
PROFA: (zna~ajno) Znate, to, o „Globalnom selu“,
je u prenosnom zna~ewu, kako ti re~e:
„izme|u redova“. No, zahvaquju}i novina-
ma, i{~ezao je onaj smisao kojim su qu-
di razlikovali istinu od la`i, zlo je
postalo bestidno, nepo{tewe hrani medi-
je i zlopati narod.

ME|U IGRA

I daqe je ~etvrta slika. Sporim {venkom us-


merena svetla reflektora, sa „Ladole`a“ izme{ta-
mo u desni deo scene, na grupu {ibicara. Radwa bliska
sa prethodnim dejstvom, oboga}uje qudsku lakoumnost,
mnogi od wih ostanu mister Bin - Go. [ibicari u
grupi (sa do tan~ina razra|enom strategijom, pozi-
cionirani su za dejstvo), jedni u stoje}em polo`aju,
drugi nagnuti sa sedala od praznih gajbi piva i sli~no.
Maestro, bos {ibicara, inspirativnom `vakom, u
~u}e}em polo`aju, sa {e{irima ispred sebe, i sa naj-
novijim operativnim metodama otvara {lajpike
`eqnika za lakom zaradom.
[PIJA: (ironi~no)Dakle, gospoda se igra {ibi-
carewa?
[IBICAR: Ne! Uva`eni gospodine, ova igra zove se
„Korupcija“, u trendu je sa aktuelnom
27
Kafanski stratezi

dru{tvenom akcijom. Stojimo vam na us-


luzi!
[PIJA: Vidi, vidi, kojeg li uva`avawa? Tu ne{to
mi{kiri{ki, iliti smrducka, a?
[IBICAR: (snishodqivo) Sa vama smo uvek u dilu?
Vi gledate tamo negde, u svetlu budu}nost,
mi se sigramo sa igrama na sre}u, nije
ba{ ona sa TV-a: „Najni`i jedinstveni
broj“, kod nas mo`e i da se opari{.
[PIJA: Korupcija? Vidi ti wih, bave se koris-
nom dru{tvenom delatno{}u. Imali do-
biti? Da li se ko upeca?
[IBICAR: (`alostivo)Sa malim udicama mali i
ulov. Upeca se, tako, poneko. Usavr{ava-
mo metod. Pogledajte, imamo tri {e{ira:
Imawe, Znawe i Blejawe, u{piceni su sa
predwe strane, onako gospodski. Sun|eras-
ta lopta je „Korupcija“, i ispod svakog
{e{ira je.
[PIJA: „Korupcija“? Ispod svakog {e{ira ko-
rupcija?
[IBICAR: (ubedqivo) Ispod svakog i u svako vreme.
Sa osmatrawem ne prestajate, korupciji
je te{ko u}i u trag. Jest da je velika, ali
je nevidqiva, qigava i izmigoqi se k’o
zmija.
[PIJA: (znati`eqeno) Da vidimo, funkcional-
nost inovacije? Da li }e biti obostra-
nog zadovoqstva.
[IBICAR: (radosno) Normalno, sve je po glavi sta-
28
Kafanski stratezi

novnika, ~ista statistika Sakoliko kon-


vertibilni akcija u~estvujete?
[PIJA: (lukavo)Konkretno i transparentno! Mo`e,
onako od {ale, mi smo svoji, zar ne?
Gledao sam vam kroz prste, najavqivo obi-
lazak, i to ne{to ko{ta... Ja sam va{ ak-
cija{, ha..ha..ha...
[IBICAR: (nemarno)Za znance prva igra besplatno.
Za kasnije }e se dogovorimo, je l’ tako?
[PIJA: Svakako! Od kud da znam na koliko ak-
cija da ra~unam, i po kojoj ceni?
[IBICAR: Firma nam je profitabilna, normalno da
se i akcije vrednuju na tr`i{tu... Sve mo-
ra da je kristalno jasno. („{e{ira“) Ovde
nije, ovde nije, ovde nije, mito nije,
pogodi, gde se “Korupcija” krije?
[PIJA: Bogme, ovde je!
[IBICAR: Svaka ti ~ast, iz prve. Vidi se ko zna
znawe ima i {e{ir “Znawe”. Brate, da
prome{am jo{ jedared? Stavi neku od kon-
vertibilnih, iz donacije, da razbijem
maler.
[PIJA: Mo`e, al’ za onaj dug, kad mi zbrisaste
ispred nosa, jo{ uvek ste u minusu.
[IBICAR: Za{to da ne, svoji smo. Ovde nije, ni tu
mito nije... gde se korupcija krije?
[PIJA: (razdragano) Ovde je!
[IBICAR: Vidi se za koga je imawe ima i {e{ir
“Imawe”, svaka ~ast. Jo{ jedan krug,
mo`e?
29
Kafanski stratezi

[PIJA: Va`i! A, i da ulo`im bio bi red. Evo


love. (nadmeno) @mure}i }e pogodim, {to
da vas ne ole{im.
[IBICAR: Ovde nije, ovde nije, ovde nije...(pauza,
me{a iznova). Ovde nije, ovde nije... ^ik
pogodi gde se krije?
[PIJA: (pun sebe) Evo je, ovde!
[IBICAR: Jeste li sigurni? Poga|ajte jo{ jednom.
[PIJA: Kad ne{to ka`em, to je kazano. Tu je, i
gotovo! Fajront mangupi.
[IBICAR: (`alostivo) Bili ste tako blizo. Mange
dajte jedno blejawe za lika. Blejawe pa
kidavela (grupa bleji). Bee... bee... bee...
[PIJA: Vratite pare, il’ }e ve sve pozatvaram...
[IBICAR: Apa{i furajte! 92-ci zinula ala. Magla!
PROFA: (zami{qeno) Kockari, tja! Momci su kul
- tako mu i treba, budala, pun mi je kufer
dripaca, posebno “Korupcije”.

Muwevito, za tren, nestaje kompletna posada


{ibicara, telima pomaga~a, ina~e uhodani do tan~ina,
znaju {ta im je ~initi, zatvaraju prolaz lakoumnom
gospodinu ispra`wenog {lajpika.
Reflektori osvetqavaju levu stranu, usmereni
su ka birtiji “Ladole`”. Stratezi, koji su do malo
pre kibicovali igru, shvativ{i da je najnovija igra,
igra “Korupcije”, jo{ jedna u kaleidoskopu etno
cirkusa, zacenuti od smeha ostaju na sceni.

30
Kafanski stratezi

Svetlosna zavesa

DRUGI ^IN
PRVA SLIKA
Na sceni su akteri ~etvrte slike prvog ~ina,
izuzev Mileve i Qubisava. Beli u maskirnoj uni-
formi ne skida je od zavr{etka borbenih dejstava.
Ratni sindrom ostavio tragove, ne trezni se jo{ od
Pakraca, drhte}i prosi dodatnu dozu alkohola. Daju}i
Tozi na znawe da je ~okaw prazan. Cegera{i su u
o~ekivawu “Beovoza”, koji kasni, prema najavi, samo
dva do tri sata.
TOZA: (razdragan) Stratezi, {ta biste za loka-
tiv? Dete! Ne dremaj ko mlada pred prvu
bra~nu no}. Turi pi}e za mladi}e, na moj
ra~un, mezetluk po naruxbinu i na wini
tro{ak.
PROFA: (sa podsmehom(1x)) Pametan ~ovek ne lupa
glavu badava, jo{ na po~etku uvali ti
nameru. (pokazuje na Belog) Tozo, svaka
~ast. Daj {ta da{. Od tebe i kiselina je
slatka...
STUDENT: (za~u|eno(2 )) Profesore, {ta to bi Tozi?
x

Uglavnom znate sve odgovore, mo`da i za


dobro~instvo ala “Toza”. Odgovor na ovo-

31
Kafanski stratezi

pitawa nikom `ivom ne bi pao na pamet.


Toza, i sa surutku da ~asti je }ar.
PROFA: Brr..uf, uf... Od kol’ko je gradi loza?
TOZA: To je strate{ko pitawa za ministra po-
qoprivrede, vodoprivrede, {umarstva i
drugi’ zveri, to jest pti}ica.
STUDENT: (pomirqivo) Tozice, meni pola-pola, od
Smederevke i ”Kwaza Milo{a”. Ako je
profa ustao na levu nogu, sa maligani,
kad mu se razbistri nek nastavi sino}we
predavawe: ”Politika je u klici svega”.
PROFA: (iznena|en) Vidi ti wega al’ je dre~av.
Ju~e? Jel’ bila istorija, jeste. Da je os-
tavimo na miru, zamagli}e nam budu}nost.
Mene si na{ao? E, danas nisam duhovit
politi~ki kozer. Sve dok se okre}e{ un-
azad, ule}e{ u neku provaliju, da ne ka`em
rov ili bunker.
VOJIN: (pomirqivo(2x))Ta~no! Ju~e smo zaglavili.
Profa izmozgao sladostrasnu pri~u: “ko
smo, odakle smo, kog smo jandraka tra`ili
tu gde smo, i za{to nismo tamo gde nis-
mo”. Dajte da na miru popijemo.
RADENKO: Ajd’ bre, srbin se uzme u pamet kad’ mu
omrkne pred o~i. Eto nam razloga da za-
lijemo, i mi vala mo`e’ da se pona{amo.
STUDENT: (napadno) Profo, ne radi ti `vaka, nisi
u pejsa`u? Komunalci ti {trajkuju, ili
tako ne{to? Mo`da o~ekuje{ amnestiju
ministarstva prosvete?
32
Kafanski stratezi

PROFA: (hladno) Ne verujem, puno je ro~i{ta oko


politi~ke podobnosti. Tezga na buvqaku
je za sitne lovce, a katedra je stvorena
za lovokradice, zar ne?
BELI: (pijano(3x)) Mudrija{i, nije u redu da se
kod ”Ladole`a” bavimo umnim poslom, to
umara. Nego, Tozo, daj turu, ubi me ma-
murluk od ju~e. Klin sa klin’ se izbija.
Ina~e, kako da se otka~im od profinog
Diogena i wegovog bureta, bole glava.
TOZA: ({eretski) Pijano bure. Mora da je bilo
vinsko. Vinopije se natreskaju, pa: ”vlas’
im nije po meri”, i ... idi begaj...
VOJIN: (sa potsmehom(1x))Mora da je sino} gasio
kre~anu dok je sawao bure.
TOZA: (Belom) Ti da }uti{! Sve }e nas pozat-
varaju (podrugqivo)-“Kad bi ti dali da
upravqa{ dr`avom”. Omanuo si bre i kod
desnih i kod levih, a bogme i kod sred-
waka.
BELI: (bu~no) To{o, ne zakeraj, davaj kilo votke
s’ limun. Jesi li ti mene ~uo, vodolijo?
TOZA: (ironi~no)Beli, gled’o sam ti hororskop,
nema na dobro da zavr{i{. ”Danas” i
”Javnost” u svemu se sla`u: zdravqe jok,
pare jok, `ene jok, na ~itaj! Bogme i pi}e
}e bude jok.
BELI: (iznena|en) [ta je to Profo? dr`i{
analfabetske kurseve, vidi kako se To{a

33
Kafanski stratezi

izve{tio - ]ita ~ita.


TOZA: (nadmeno)Pismen sam ja i bez novina.
I, za tebe nisam To{a nego Toza, i ne
slu`im pijanim gostim i maloletnicima.
BELI: (prete}i)Tozo, nemoj da se pravi{ To{a,
ni mene ne slu`e pijani kr~mari, pa smo
kvit. A, ono za maloletnici, }e ti
promenim facu u Kvazimoda, radi}e{ u
katedrali, a ne sa po{ten svet.
TOZA: (qutito) Ti to meni preti{, a? (pokazu-
je na {piju) Sad }e ga pozovem, ima da te
pokupe sa sabqarku. Nebo }e ti bude kock-
asto kao kariran {tof.
VOJIN: (zlovoqno) Samo nam jo{ sabqarka tre-
ba. Namera je u dosluhu sa pretpostavkom.
Tozi ne veruj ni kad se krsti. Da priberem
robu. Ovi sa drowcima od zelenih }eli-
ja donesu belaj.
[PIJA: (iznena|en) [ta?! Sabqarka? Da ne di-
vanite o meni? Buvqa sorto, znate li vi
ko sam ja? Za vas nisam obi~an gra|anin.
Vi, kanda me namerno izbegavate?
VOJIN: (dovitqivo)Gospodin je na daleko poznat,
malo je gra|ana, sa va{om reputacijom...
BELI: (posprdno) Wegov glas daleko se ~uje, u
opsegu numere 92. Uva`en gospodin, kamo
sre}e da ih imamo vi{e - ni buva u ga}ama,
bez wegovog znawa, ne bi smela da nam pi-
je krv.

34
Kafanski stratezi

STUDENT: (ogor~eno) Malogra|anin, kojeg ne mo-


`emo izbegnuti ni nenamerno, to ti je
sudbina. Molim prisutne da gospodina
uva`avate sa dubokim naklonom. Od kako
je buvqaka, od mesnog cinkaro{a, avanzo-
vao je do op{tinskog {pije.
VOJIN: (tiho) Naviko da se zakliwe u po{tewe,
pa ga potro{io, `ivi od abrova ~ar{ije.
TOZA: (prepredeno) On je lipicaner od gospod-
ina. Pudlice dresira, postrojava ih uz
levu nogu - da se zna ko je ~ovek. I, molim
vas, dajte malo {enite dok je kod ”Lado-
le`a”, da ne bude dara skupqa od mere.
[PIJA: (Tozi) Vi, koliko ~ujem, ne cenite moj
gra|anski polo`aj? (studentu) Ti blento,
nikako da se opameti{. Ne poma`e ti ni
zavr{en fakultet filozofije. [alim se
to ti se ne}e dogoditi... ha... ha... ha..
STUDENT: (posprdno) Gospodine numero 92, iz-
javqujem da blenta taku potvrdu ne pose-
duje. Va{a preumna dvoli~nost ukazuje da:
“blenta postoji da bi lopov imao {ta da
pokrade”, uz va{e rodoqubive bele{ke
mnoge ”blente” imaju besplatan sme{taj
i hranu.
[PIJA: (zapisuje) Zna~i tako...“Rodoqubive blen-
te...” U mojoj porodici oduvek smo dr`ali
do tradicje i, bilo je vi{ak morala, {to
ne zapamtimo bele`imo. Uostalom, vide-

35
Kafanski stratezi

}emo, kom’ obojci a kom - prugasto ode-


lo. Za tak’o odelo... pristaju sve`e lisice,
na ceni su, he, he...
STUDENT: (srdqivo) Vama svojstvena izda{nost je
hraniti la`ima qudske du{e. ^ak i
savest vam je u koordinaciji sa ve{tin-
om la`i. Revidirat }e{ mi{qewe, nije
ti to prvi put. Puj, puj, puj... da vas ne
ureknem, dr`ite se tradicije.
TOZA: (mole}ivo) Qudi, molim bez povreda!
Nisam siguran da }e te biti dobrostoje}i
pred policijom. Kad se pre nacvrcaste?
Tako mi i treba kad dajem na veresiju.
BELI: (~ita novine) Tozo! Dok nisam izlizao
sva slova da do|e tura nova! (naglas) Vidi,
vidi, To{in mali oglas: “Moli se ~es-
titi pronalaza~ da mi vrati izgubqeno
poverewe” - {ifra prijateq do groba(3x).
TOZA: (zlurado) Vi ste popili kaficu?
BELI: (odbojno)Ne! [ta to tebe brione? Ne
volem vru}u kafu i hladnu `enu. A,
dru{tvo poslu`i s ”Jelen pivo”, i da im
je sve veselo i `ivo. (peva za dru{tvo):

Para nemam
veresiju pijem,
ko mi ne da
ima da ga bijem.

36
Kafanski stratezi

Hrabrost imam
revolvere nosim,
sve {ta nemam
otimam, ne prosim.

Samo za dru{tvo kod To{u. (zlo}asto) A,


ti nastavi sa prodajom ”opijuma za nar-
od”. (Vojinu) Patrqak, zasviraj onu na{u:
- sre}an prelazak preko minskog poqa od
dragog nam Jo{ke - ”U~ini bar jedan
pogre{an korak”. Eh, koliko duha u geni-
jalnom probisvetu.
TOZA: (Belom) Ne vre|aj ~oveka.
BELI: (“sa`aqivo”) U Patrqku je ubijen ~ovek.
Ne hoda po zemqi, ubili mu ideale, sada
je u oblacima i o~ekuje milost onih ko-
ji su ga oterali u rat.
VOJIN: (mu~no)Ti puca{ od ideala, mani ga
Mito...
BELI: (cini~no) Bora ^orba ka`e: ”za ideale
ginu budale”... a za{ta li `ive oni bez
ideala, pitam se... mo`da za soj~icu de-
voj~icu? (qutito) Od danas Ru`a je Bog
i batina, sa wom }u na medeni mesec.
VOJIN: (ravnodu{o)Nije |avolica samo crna {to
je crna, vaqda je i mi vidimo takvu? [ta
fali Ru`i? Davala je besplatno u rovovi-
ma, kad’ je bilo najte`e. Smilova}e se i

37
Kafanski stratezi

na tvoju dudinku, ha... ha... ha..


BELI: (zajedqivo) Da nisi qubomoran? Bar je
tebi ona stvar ve}a od nogu.
VOJIN: (nelagodno) Opet si pijan, a verujem ti
ko praznom pi{toqu... (ka{qe).
TOZA: (Vojinu) Ka{qe{ sve boqe. Napreduje{,
kao da ima{ promaju u plu}ima.
BELI: (pomirqivo) Ajde da nazdravimo! Da i mi
spojima pametno sa korisnim. A, Ru`a je
moj problem, da zna{! (preti mu prstom)
Svetlosna zavesa

DRUGA SLIKA

Dan je pri kraju, tezgaro{i pola`u ra~un o


dnevnom pazaru. Nezadovoqni nadni~ari, `alostivo,
gledaju kako im si}a izmi~e iz interesne sfere.
U me|uvremenu duboko srozani u klimavim se-
doguzima, kafanski stratezi mezete uz bla`enstvo
alkosteke made in Apatin. Pi{toq reflektorom
fokusirane su, na sredi{wem delu scene, tezge
oki}ene kao novogodi{we jelke. Tezga, negde po sre-
dini scene, je predmet sveop{tog interesovawa.

MIHAJLO: (sa sme{kom) Pazar, pazar moli}u lepo -


poravnawe ponude i potra`we. Lovu na
sunce! Dete, nemo’ da te helklam. \er|iv
}e te pravim, ha...ha...ha... [ta ima novo
od najnovijeg, tezga radi - zvecka pede-

38
Kafanski stratezi

ru{a, o~i ne varaju.


^EDICA: (proncqivo) O~i ne varaju, kad nisu krme-
qave, il’ kad im ne padnu roletne. Uni{ti
me raspakivawe, pakovawe i be`awe.
MIHAJLO: (zami{qeno)Ne beri brigu, jurwave }e
biti sterilne, od danas radimo ispod
tezge.
^EDICA: (znati`eqno) Gazda, ja sam “batajlija”,
batine sam dobijao zbog masnih kola~a,
bi}e ih i zbog posnog pazara, ali tabaj
uz kompezaciju. Odre{ene su ti ruke,
odre{i bre kesu, ima{ `vaku sa inspek-
torima.
MIHAJLO: (raspolo`eno) Kompenzacija? Vidi bo-
gati. Dozvoqavam ti da ~asti{ - ideja ti
je na mestu, jes da se sa osobqe ne in-
timiziram, al’ le`i{ mi na srcu.
^EDICA: (bezvoqno)Trudim se, trampim nadu za bo-
qe sutra, al’ }e samo strah pre`iveti.
Uvalili ste me u radwu, niko nit {ta
pita, niti govori, nit mrmori, samo buqe.
Be`e k’o da sam oku`en.
MIHAJLO: (iznena|eno) Roba je ispod ~eki}a! Ino-
strane licence, nije vaqda da je kude?
^EDICA: (poti{teno) Prima roba - samo da se ne
proba, dozvoqeno gledawe, al’ ne i pi-
pawe.
MIHAJLO: (promu}urno) Svaka ti ~ast. Shvatio si
da ti je vrednost na buvqaku u srazmeri
sa ekolo{kim trendom privre}ivawa.

39
Kafanski stratezi

Prqav novac za prqavu robu. ^udno me


gleda{?! Zar ti za danas, jedno laskawe
nije dovoqno?
^EDICA: (natu{teno) Jedno laskawe slaba nadni-
ca za strah. Shvatio sam da sam sa
gubqewem savesti rasteretio odgovornost.
MIHAJLO: (savetodavno) Jedinica mere postoji za
sve, pa i za savest, posebno ako je u dosluhu
sa poverewem - razume{?
^EDICA: (pronicqivo) Sve je na prodaju. Ne mo`e
ni savest po{to za{to.
MIHAJLO: (zadovoqno) Po kantaru se poznaje trgo-
vac, znawe je imawe. Krojen si za poli-
ti~ara. Bez muvawa nema biznisa.
^EDICA: ({aqivo) Po~im pretegne na gazdinu
stranu ne treba ga mewati. Tr`i{na je
utakmica pa ko kome uvali...
MIHAJLO: (lukavo) Vidi se da si obrazovan. Gde ti
ono diplomira, ~asti ti?
^EDICA: (zlovoqno) [efe, ~ast i savest su za one
koji su na vlasti, ~ist obraz trgovcu
smeta, va`an je talenat, diploma je za vit-
rinu.
MIHAJLO: (razmetqivo) Pogodio sam iz prve da si
ti moj ~ovek, sve ti je jasno!
^EDICA: (iznena|eno) Va{ ~ovek? Obrazovan sam,
ali, ovde je va`nije biti maher. (stidqi-
vo) Gazda, a kad }e plata?
MIHAJLO: (nervozno) Ne prizivaj maler! Danas si
sto i prvi koji pita: ”Gazda kad }e pla-
40
Kafanski stratezi

ta?”
^EDICA: (poti{teno) ^edo, mlati glogiwe, dobio
si tante za kukuriku. Eto, toliko od gazde.
SOSA: (nervozno) Ala se vi slatko nadivaniste.
Dozvolite narodu da kupuje, treba
pre`iveti ako Boga znate.
^EDICA: (mrzovoqno) Izvolte gospo|o, na{a fir-
ma je transparentna, cene su visoko
podignute, sve je vidqivo.
SOSA: (nervozno) Jelte, moli}u lepo po{to je
`i`ak pasuqica?
^EDICA: (mrzovoqno) Gospo|o, ova “`i`ak” pa-
suqica, kako je vi zovete, je iz ratnih
rezervi SAD od 1914. - 1951. trajanog
kvaliteta. Prehranila je onoliku vojsku
u tri rata.
SOSA: (zna~ajno) Aha... da, da... Sti`e i do vas?
Tih trista grama u`egle pasuqice, sto
grama testa za supu, i ~etvrt litra uqa,
samo za petnest dana, dav’o je i Crveni
krsta. A, vi, crnoberzijanci se umetnu{e
i tu. Ruka ruku mije, blato da se skrije.
^EDICA: (nervozno) Gospo|o, moli}u lepo: lako je
re}i crnoberzijanc, ali, kad nam se ne da-
je ono {to sleduje, moramo pre~icom do
robe koja se krije.
LALA: (qutito) Soso, ta mani ih, oni i nemaju
ra~una da puste slobodnu prodaju. Tad ne
bi bilo velikih spekulacija.

41
Kafanski stratezi

RADENKO: (iz Ladole`a) Niste daleko od istine sva


ova glad i ~itava ova crna berza namer-
no se podr`ava(1x).
LALA: Ba}o, jednog dana }e nam i kamewe dati
mesto ‘leba, pa }emo i to prihvatiti.
RADENKO: Jes vala! Nek’ nam je nazdravqe.

Svetlosna zavesa

TRE}A SLIKA

Tre}u sliku, blagim {venkom, svetlima re-


flektora izme{tamo iz dubine po horinzonali u le-
vo, na bife “Ladole`” i prisutnu klijentelu, koja
je od sad pa nadaqe i sve vi{e u bla`enom, drinkers
stawu. Prido{li Dobromir, sveznaju}i sindikalac i
strateg iz foteqburga, na dopunskom arbajtovawu kod
{verc-komerca, deklamuje tezu: “Bi}e boqe, bi}e...”
TOZA: (poslovno) Narode! Dajte da radimo, ko
ne mo`e nek oslobodi mesto. Ovoliki svet
a vi uzurpirali radwu. Igrate se ringe-
ringe-raja, pa ~u~ - preme{tate se i vr-
poqite u sedoguzima k’o bankarski slu`-
benici.
STUDENT: (qutito(2 )) To{o smiri adrenalin, mi smo
x

ovde zbog tebe, a ne ti zbog nas. Vodolijo,


k’o da si s’ kecom u rukavu i Vladom u
xepu, to~i{ xibru, pu{ta{ nas da la-

42
Kafanski stratezi

paramo, pa cinkari{(2x).
BELI: (zami{qeno(3x)) Gre{i{ To{o! Sedoguzi
nisu smeli toliko malo da nas plate ko-
liko smo mi malo radili, ha..ha..ha. [ta
ka`e{ profo, a?
PROFA: (sa patosom(2x)) Da, a naravou~enije za
mlade: “u~i da ne bi radio” - je jo{ jed-
na socijalna destrukcije, posledwe miz-
erno “obostrano” zadovoqstvo na putu do
kontejnera.
STUDENT: (nehajno(2 )) Sa minulim radom, pa u kon-
x

tejner? (sa`aqivo) Sve vam rasproda{e?


Dripci! A, ~ije to be{e? Da ne bi va{e?
Ili idimi do|imi... kako ka`u vlasti.
DOBROMIR:(uvre|eno(2 )) Sva~ije i ni~ije?! Koje{ta!
x

Kolektivnu sopstvenost volimo tek kad


je izgubimo, a privatnu samo ako je na{a.
(qutito) Radili smo ko volovi za slamu,
tako nam i treba. Nasamarili su nas!
STUDENT: (zajedqivo) Zato i nosite samare! A u
vezi slame: - priznaj, opeqe{ili su vam
slamarice, posebno sa transferom marke
u euro. Sada vadite kestewe iz po`ara
lakoumnosti.
DOBROMIR: (sumwi~avo(2 )) Mi? Ovako slo`ni k’o ro-
x

govi u vre}i, ne verujem!


VOJIN: (cini~no(2x)) Srbi su saboran narod! Svi
su pod zastavom, dok se ne zapuca, a onda
pod jorgan planinu ili preko grane.

43
Kafanski stratezi

STUDENT: (podrugqivo(2 )) Da, al’ na svakom saboru


x

obavezno je i va{ari{te.
RADENKO: (zami{qen(2 )) Va{ari{te!? Misli{ na
x

{trajk, ili na Skup{tinska zasedawa.


PROFA: (sumwi~avo) Za sad na {trajk, sa pozna-
tim ishodom. Oni -”samostalni, nezavis-
no zavisni, granski, strana~ki i drugi..”
sa sumwivim namerama, neumnim zahtevi-
ma... i...
DOBROMIR: (za~u|en(2 )) Sa poznatim ishodom, od kud
x

pa to?
PROFA: (gnevno(1x)) Otud’ jer su sindikalisti~ke
lucprde okasnele u preregistraciji, izgu-
bile tajming dele}i sviwske polutke -
francuska obrada.
STUDENT: (vragolasto(2 )) A sada se, grdni, dovijaju
x

ko preko unuka u “Otporu”, ko preko


kom{ije, il’ kom{inice uz kaficu, za-
kunu se u: - majke mi, meni su silom uter-
ali... naravno kwi`icu... i tako to.
DOBROMIR: (qutito(2 )) Verolomnost i podmuklost, sa
x

kojom komuware odbacuju socijalizam i


uvode nas u kapitalizam je opasna bu-
dala{tina.
STUDENT: (zajedqivo) Budi oprezan, jer onaj ko je
jednom izdao, pre|e mu u naviku.
PROFA: (ogor~eno) Ve} vi|eno! Wihovo pokajawe,
sa tri prsta, uz Bo`iji blagoslov, i eto
ih na “javnom tenderu” licitiraju podob-

44
Kafanski stratezi

nost. Sve da bi im podobnost bila u vi-


dogledu a ”ovce” ostale u vlasti, - ~ist
ra~un, duga qubav.
TOZA: (razlo`no) Kom{ija, siti su! [etwa im
odgovara, lak{e vare nerazumqe.
PROFA: (sumorno) Sa takvima, ~isto ekonomski
{trajk je besmislica.
TOZA: (znati`eqno) A po vama, kako izgleda
prqavi {trajk, batinawe?
STUDENT: (poverqivo(2 )) Tozo, prenesi sindikalacu.
x

^isti {trajk, po meni, je rezultat kon-


tinuirane presije na {iroke radne mase,
tako da imamo: kao prvo, predprawe pa
ispirawe; kuvawe u dubokom loncu zablu-
da; potom, prawe pa ispirawe; na koncu
ve{awe slobodoumqa i peglawe.
PROFA: (podozrivo(2x)) Dozvolite kolega. To, mis-
lim peglawe, jel’ to posledwa intelek-
tualna radwa po izgu`vanoj zelenoj sup-
stanci tupoglavosa u ime {irokih naro-
dnih sloboda.
DOBROMIR: (bu~no(2 )) Sloboda se ne uteruje, il’ glan-
x

ca peglawem. Sloboda koja obeshrabquje


i nije sloboda.
PROFA: (dokono) Prikane, sloboda na {trajk je
qigavi ustupak zakonodavca, ozakowena
trgovina slobodom uop{te. Milostiwu,
uli~arewe slobodom, promovi{u u human
i blagonaklon gest dobre voqe.
STUDENT: (sa patosom) Pravo na rad, na mesto sus-

45
Kafanski stratezi

reta, koji povezuje svet slobode i svet ra-


da, svode na prisilno, bagatelno, otimawe
ekstra profita.
DOBROMIR: (ogor~eno)Egzekutor, u ime blagostawa, je
finansijski kapital. Tome nema kraja, vr-
timo se u krug ko xukac za buvom u repu.
PROFA: (zlovoqno) Oni vide kraj, zato nas i mr-
cvare, malo, po malo nas dotucavaju. Jest
da to du`e traje, ali je lukavije. Taman
pomisli{, uspeo {trajk, udele neku crkav-
icu, a zavr{i se sa poskupqewem hleba,
struje, komunalija i ....
STUDENT: (ravnodu{no) Galamxije, oni koji nisu u
dosluhu, po kratkom postupku na tr`i{te
rada - vi{ak radne snage.
VOJIN: (nemarno) Tr`i{na utakmica dragi moji,
kupovawe istomi{qenika je jedna~ina sa
vi{e nepoznatih: “U kojoj ste stranci?”,
“Za koga ste glasali?”, aha... i tako daqe,
i tako daqe...
DOBROMIR: (baqezga(2 ))Propadam! Prekinite! Ludim!
x

Odlepio sam. Lebdim nad ponorom. Beli


mi{evi, qudi...
STUDENT: (sprdqivo(2 )) Ne! Vidi{ bele pacove.
x

(“sa`aqivo”) Siroto magarence. Mnogo


“rike” oko ni oko {ta. Puca im kai{ za
nas. Slama je, nema zobi, za kowine kakve
smo ispali.
PROFA: (zlovoqno(2x)) Naravno! Punoglavci, u re-
tori~kom transu kreketawem, opravda{e

46
Kafanski stratezi

pqa~ku milenija. Mediji, zlo}udan tumor,


ekvilibristikom na tananom koncu, {ene
izme|u zla i savesti.
STUDENT: (vragolasto) Sa`iveli se sa dramatikom
`ivqewa. Pokorno slavopoje vlastima.
DOBROMIR:(rezignirano(3 )) Pacovi, beli pacovi!
x

Jo`ina kamarila, pandura i dodvornika,


ne samo da je promenila “religiju”, nego
zdu{no obe}ava gra|ansku demokratiju a,
nikako da se oslobode kratije.
PROFA: (zlovoqno) Jo{ pre smrti wegova
malenkost dobila je dvojnike.

Vojin miluje akorde na gitare u nameri da


prekine jalovo nadmudrivawe sabra}e po patwi.
“Stari Pjer” za trenutak odagna svakodnevicu nude}i
bezizlaz.
On oduvjek svira za jedan gro{.
A qudi se u strahu pitaju:
Da li }e jednog dana i
~itav orkestar biti tu.

STUDENT: (zajedqivo(2 )) Ne verujem da }e Qubisav


x

biti ~esta Ru`ina mu{terija, nema jaja.


Sponzorisao bih ga, odobrio i na lizing.
Ru`ini konteri su popularni, uvek su na
pozitivnoj nuli smrada - miomirisa...
RADENKO: (zami{qeno(2 )) Ostavi Qubisava na miru,
x

vidi{ da sam i Milevu uguro u voz - bez


men’. Evo ti we u zoru sa Leposavu. E,
moj ti Qubisave, od narod mo`’ da se
47
Kafanski stratezi

skrijem, ko }e me skrije od `enu.


VOJIN: ({eretski) Zarekla se zemqa raju da se
sve tajne znaju. Kud ga upozna sa Ru`u?
TOZA: (studentu) Ti konteru dobro konta{. Kod
Ru`e u aparataman samo na lizing stvori-
}e{ imperiju - bi}e klijentele, ohoho...
PRFA: (podrugqivo(2x)) „@iveli kreditori -
kaza}e klijentela, drugi }e te mole: ”Oj
dole dodole“. Uve~aj smenski rad, taj slat-
ki eliksir za podmla|ivawe prohteva,
ima}e{ slobodno tr`i{te.
STUDENT: (pronicqivo) Profo, i istinu kad ka`e{
pomislim da nije la`. Al’ mi omr{avela
koli~ina nagona. Iako nerazumqe i daqe
pothrawuje nadu, da... da - „bi}e boqe“.
PROFA: (savetodavno) Sa beste`inskim umom, i
bulevarskim kursevima iz demokratije,
raspojasani provodimo u burdeqima i bir-
tijama uz svakodnevno zevze~ewe sa Navi-
povim izdawima...
STUDENT: (solidarno) Profo, napor i htewe su sve
daqi i daqi. Zadovoqstvo je biti naivan
- odvojiti se od mase, kada i re~ gubi na
te`ini. Ne mewam se, bezbri`nost je moj
zanat, sve dok je bezumqe kolateralna
{teta, profit je siguran.
PROFA: (otu`no) Raja se umorila nakon obrade
tematskih celina: „Biti razvla{}en od
osnovnih sredstava“ i „Koja obrtna sred-
stava poznajete osim ringi{pila, klack-

48
Kafanski stratezi

alica i tobogana prethodnih reformi“.


STUDENT: (savetodavno) Dragi moji! U transu bunx-
ija sirotog uma lako omasti om~u.
Bezumqe?! „Ima ko je pla}en za poli-
tiku“, to je i pogodnost da se upeltete u
ku~inu, u slepilo stra{qivaca, pred ar-
gumentima strahovlade.
PROFA: (sa pietetom) Gospodo! ^ovek koga sam
poznavao bio je u godinama, umro je kraj
kontejnera, imao je obi}aj re}i da je
ekonomija samo senka politike. Nakon
„zvi`daqki“ nestao je, osvanuo je kraj
kontejnera, kao ispquvak buvqe pijace.
Gradski oci pobrinuli su se, da pohrane
ostatke beste`inske savesti, a uvo{tani
skelet u balsamovanoj ko`i ~oveka, sa
gadqivim smradom ~ekawa, pokopali kao
izmet, istinu prikrili debelom dioptri-
jom, i tugaqivo nazdravili za du{u poko-
jnika: - „Bog nek mu ‘prosti bio je dobar
~ovek“.
DOBROMIR: (poti{teno) Jadan ~ovek, nema sigurnos-
ti. Nema radni~ke klase, pa to ti je...
Siroma{an je kao crkveni mi{. (qutito)
Al’ nismo ni mi selo bez ku~i}a.
STUDENT: (pronicqivo) Selo bez ku~i}a!? Imamo
mi i pse rata, al’ su lajavi. Uostalom,
zar pas nije ~ovekov najboqi prijateq?
Aha, da, ti si mislio na one iz Ha{ke
kafilerije. Tu pasminu dresiraju me|una-
49
Kafanski stratezi

rodni, i blagorodni {interi, nisi im u


interesu, za tebe su umesto povodca, pri-
premili jaram, onaj volovski...
DOBROMIR: (borbeno(3 )) [trajk! Svi na {trajk! (za-
x

mi{qeno) [trajk!? Igre bez granica za-


vr{e se paradom ta{tine. Familijarni
portret za medije, pa razlaz, dosta je sa
opstrukcijom! Dovi|ewa do slede}eg slo-
bodnog {trajka... ne’mo da radi palica...
PROFA: (ubedqivo) Slobodan {trajk je samoob-
mana! Obmawuje{ `equ nadawem, pothra-
wuje{ htewe la`ima: “Nismo ni mi
raspopi bez mantija“ A, Ti... Ti si jo{
jedan od normalnih kukavica, jer smatra{
da je to stvarno, i normalno imati is-
pranu, praznu tikvu za „no} ve{tica“
STUDENT: (zna~ajno) Svetski kapital je ohrabren,
pona{a se trijumfalno, ali ne zato {to
mu poslovi idu kako treba, ve} {to im
se otvori{e tr`i{ta jeftine radne snage.
PROFA: Kolega! Pare, ne nasr}u na one koji su
slabiji, ali ostavqaju na miru one koji
su pametniji.
DOBROMIR: (zami{qeno) Mo`da }e sa participaci-
jom u akcija{ewu, sa akcijama i dividen-
dom biti boqe, treba se nadati da...,

Tamango, jedan od preduzimqivijih preprodava-


ca, Rom iz ju`nobanatske regije. Ka`u da se po bo-
gatstvu meri sa novope~enim biznismenima. Nakon
50
Kafanski stratezi

{to se detaqno informisao o budu}im doga|ajima,


prilazi nadobudni sindikalac.
TAMANGO: Sindikalac ide{ na demonstracije, a?
Ima{ li jaja? Jel’ jok?
DOBROMIR: Jel’ misli{ na taze, iliti na mu~kove?
TAMANGO :Sindikalna i, kakva bi druga, mogla biti?
DOBROMIR: (razmetqivo) Sad’ bi’ mu}kove.
TAMANGO: Za demonstracije? Nemoj da brione{. Ja
sam profesionalac, samo reci. Za tebe po
~oveku 10 evra. Dolazim sa jaja i mega-
fonom. Ako `eli{ {erpe, lonce, pok-
lopce, zvi`daqke i drugi talambase ce-
na ide na gore, to je potro{ni materijal
- ku}evan... shvata{... ali uz kauciju...
DOBROMIR: (zami{qeno)Mo`da? Neodlu~an sam oko...
da li je prqav ili ~ist {trajk, mnogo bi
zasmrdela. Bez dlaka na jeziku osta}emo
gladni. Ono, i ovako nismo siti...
TAMANGO: Koji to?
DOBROMIR: (qutito) Svi, svi...!
TAMANGO: Ti mora da si Vukovac! [kolovan od un-
utra{wih organa, mislim organizacija...
DOBROMIR: Jok! Bre, ovo je spontano... narodski...
TAMANGO: Kume, }e da ko{ta. Mu}kovi su nezgodni
za ~uvawe. Jaja su, da prosti{, k’o poli-
ti~ari, o~as se pokvare. Prvo k’o ne}e
da biju, a potom s’ kordoni... to ko{ta...
DOBROMIR: Nek’ ko{ta, pod ono su mi... Protiv ja-
jara sa jajima, i ne mo`e biti ~ist
51
Kafanski stratezi

{trajk. Dogovoreno, vidimo se sutra.


TAMANGO: Vidi bogati, ko bi rek’o? I ti prokqu-
ve ko pilece iz qusku. Do{lo do grla, pa
ne tasaj... a?

Svetlosna zavesa

^ETVRTA SLIKA

Zvani~ni stani~ni spikermen najavquje polazak


“Evrope ekspresa”, putnici razdragano, tj. ushi}eno
i s’ o~itom ironijom u uzviku nazdravi{e ovakvu na-
javu. Zabrehtani zvezdom u zenitu, zahukatli gologu
zani u stampedu, sa tegle}im amovima, pretrpani cege-
rima, nabreklih od {arenga}a i drugih potreb{tina,
~iji je vek trajawa ende sa prvom upotrebom, juri{aju
ka nerashodovanom ekspresu.
[ef stanice qut, na neodgovorno pona{awe
spikermena, mewa najavu uz izviwewe: - Spikermen
je, sticajem, pod subjektivnim, jer erkodi{n nije u
funkciji prolupao u totalu i, na na{u obostranu
`alost, pogre{nu traku postavio u kasetofon... mole
se putnici da imaju razumevawe... i td, i td... zavr{i
zvu~nik uz propratnu {kripu.
Oni, takozvani futuristi, iznena|eni demanti-
jem, ~udom se ~ude kako da se Evropa ne anga`uje za
odlazak u “Vrt dobre nade”. Glasno se izjaswavaju}i
da smo mi u svakom slu}aju reprezentni... pa i tamo.

52
Kafanski stratezi

LALA: (sa podsmehom) Qudi, ta lepo vam divan-


im: “Evropa ekspres”, dolazi sutra, il’
malo sutra. x
RADENKO: (iz Ladole`a(2 )) Lalo, nemoj zajebavati.
Ovo, {to se sad de{ava sa vozovima nije
ranije bilo, nismo putovali kao marva.
(Profi) Milevi sam zgre{io. Jedva je
ugurah u voz. Zatekne li me kod To{e,
obr’o sam zelen bostan. Kad nas uzja{u
sukwe, dragi moj Qubisave, propadosmo u
materijalhat.
PUTNIK: Spiker je, sasvim odgovorno tvrdim, pi-
jan! “Evropa ekspres” je predvi|ena za
brze pruge. Nemamo mi kolosek za Evropu.
PUTNIK2: A, za koj mi je pa ovaj?
PUTNIK3: To je za “Beovoz”, spaja tri kraja.
PUTNICA: Jedva izmanevri{em od 1. do 2. a vi bi u
Evropu.
BUCKO: Moli}u lepo, mi u “Otporu” smo opti-
misti, verujemo na{im prijateqima.
PUTNIK: Prijateqi? Mewaj dioptriju. Idi kod
Vidovite Zorke, pretra`uje pro{losti
rad izgubqenog morala tvojih prijateqa.
PUTNIK2: Ako si kupio kartu made in Soro{, ne
zna~i da si kupio poverewe qudi.
Prevejani navodaxija, po tebi, vredi vi{e
od ~oveka zdrave namere. Je.. te ^eda...
STUDENT: (iz Ladole`a(2x)) Otpora{, koliko ima{
iskrenih prijateqa? Stalno ste u nekom
prebirawu, i deqewu srpstva...
BUCKO: Je l’ na mene misli{?

53
Kafanski stratezi

STUDENT: Ne! Mislim na iskrene prijateqe. (gro-


hotan se smeh).
BUCKO: Qude ne delim, tako da nikom ne dugujem.
Prijateqi su sticaj okolnosti.
STUDENT: (ironi~no) Kako za koga. I, nemoj ni da
ih tra`i{, uvek naleti{ na pogre{an iz-
bor.
VOJIN: (savetodavno) Burazeru, ne ~ini dugove,
bogatiji si sa sa`aqewem darodavca.
BUCKO: Iz vas zra~i zavist, niste u trendu sa
vremenom, vremena se mewaju.
PROFA: Ti si u trendu! Vremena se mewaju, al’
glupost ostaje nemewiva. Sa`aqewe koje
}e se preobratiti u ironi~an prezir, i
ono malo ~ove~nosti preto~i}e u mr`wu.
VOJIN: (napadno(3x)) [ta se roga~i{? Danas mo`e
biti prijateq onaj koji zbog ne~eg ho}e
da to bude. Na sre}u, ti si samo u pam-
pers pelenama. Tvoje namere zavr{ile su
se na buvqaku qudskih du{a.

Beli, koji je do malo pre kuwao za {ankom,


~kiqe}i ispod poluotvorenih kapaka, pijano - lelu-
javim hodom prikrada se Bucku. Na tom putu, nar-
avno, puno je prepreka: stolovi, stolice, prolazni-
ci, na koje istresa mrzovoqu dok ih u hodu ru{i.
BUCKO: Namere?! Nije-nego, kafanski stratezi da
mi sole pamet. Ne izlazite iz komi-

54
Kafanski stratezi

warnika a umujete o demokratiji.


BELI: (klate}i se(4x)) Je l’ ti to nama kafans-
ki strtezi? Sad’ }e te mlatim na tak-
ti~kom nivou. Dr`’ te me, zaklah ga ko-
pile. Jao, pa zar meni majku, pustite me
- krvi da mu se napijem.
BUCKO: (ustukne) Vodi ra~una. Be`i! Nisam sam!
Va{a demokratija toqage i no`a je pre-
vazi|ena. Iza nas imamo dobronamernu
vlast i wihov vaspitno popravni arsenal.
BELI: (prilazi Bucku) Znam da nisi sam. I, ima
da ti demokratske buve istresem iz glave,
ro|ena majka ne}e te prepozna u kapeli.
Dr`’ te me, kad vam ka`em!
STRATEZI: (navija~ki) Udri ga! Tresni ga! Mlatni
ga po xigerici! Jo{ jednom tako! Tako se,
brate lema!

Sveop{ta gu`va. Beli, nakon serve u nizu


aperkata, kro{ea i aplauza, be`i teturaju}i se kroz
masu.
Komentari o~evidaca: “...{ta je bilo?; “Ni{ta,
izboli se no`evima”; “No`evima?! Sva{ta, a {ta su
delili, pazar?”; “Jok bre! Ona’ u maskirnoj unifor-
mi ima ratni sindrom”; “...zovite lekara”; “Ma zovite
popa, neka ga preventivno opeva, za ne daj Bo`e”;
“Ovo mu do|e kao finale gra|anskog rata, ha, ha,
ha...”; “Vi nemate du{u! Qudi se koqu a vi se sitite,
sramota.”; “Gde je sada policija?”; “^eka da se na li-
cinom mestu razbistri situacija, znaju oni - kad se
55
Kafanski stratezi

dvoje sva|aju tre}i nagrabusi”; “Znam ja wega, nije


mu ovo prvi put. Takve treba u bajbukanu ili u Kovin”.
Bucka iznose na nosilima uz retori~ku podr{ku
prisutnih: “...bravo mali{a, sve si im rekao...”;
“Mladala~ki revolt je opravdan”; “U pravu ste, al’
on mora biti usmeren”; “Vama, kanda, se ne dopada
pravac”; “Naprotiv, meni se kod pravca ne dopada
smer”; “Ulica je dvosmerna, idite `eqenim pravcem”;
“...zahvaqujem na smernicama, gospodine”.
Ispred kompozicije “Beovoza” op{ti ko{mar,
robusniji istiskuju one u poodmaklim godinama.
Preduzimqivi xeparo{i “olak{avaju” ukrcavawe pre-
bukiranim godi{wacima.

STARICA: Iju, ukrade mi ceger... i li~nu kartu, kuku


mene, mo`e da me ‘apse.. Dr{te lopova!
Pomagajte... dobri qudi!
VOJIN: Znao sam! Draga gospo|o, u novostima dana
sasvim jasno pi{e:“Udru`ewe kleptomana
donelo odluku o samofinansirawu”. Ne
o~ekujte razumevawe.
[IBICAR: (izvidnik) A gde ba{ vas na|o{e, mi bi
vas rado olak{ali sikiracije, zakasnili
smo.
STUDENT: (zadihano(2 )) Pobe`e! Gospo|o, ~ovek ni-
x

je pri savesti. (za~u|eno)Po{ten, iz do-


ma}inske porodice, otac gastarbajter u
[vedi, majka ku}na pomo}nica kod gen-
eralisimusa na Dediwu, a on na tripu. Ne

56
Kafanski stratezi

mogu vam pomo}i - zreo je za ministra.


VOJIN: (zabrinuto(2x)) Sigurno da ne mo`e{ po-
mo}i. Jer, da je imao savest, morao bi
biti pri svesti. Koj vam je ‘andrak, cepa
iglu, tu ne poma`u ni plavi an|eli.
STUDENT: (solidarno(2x)) Jest, a kad vam tamo neki
ministar krade milione, niste bunxije,
tad’ nema policije, jer je ve{t za spletke,
ne}e ni priviriti u sudnicu.
VOJIN: (smireno(3x)) A, ako sebi uvrtite u glavu
da ga mo`ete kritikovati, il’ ste za tam-
nicu il’ za ludnicu.
[IBICAR: (susretqivo)Gospo|o, nepa`wom je nale-
teo na vas. Konkurencija je br`a u obra-
di tr`i{ta. Zanata mi, ne bi on meni
pobegao - {teta!
STUDENT: (sme{kaju}i se(2x)) Mo`ete mu iskreno
verovati, al’ kad je u pitawu dil, vera je
uzaludan napor.
STARICA: Nema vi{e milosr|a, pa to vam je!
PUTNIK: Nema! Sve je mawe za nas, a drugi se kquka-
ju i pune xepove.
PUTNIK2: (nabusito) Dobro, dobro, pokrali vas, pa
{ta? Prestanite sa kritizirawem.
STARICA: Vaqda biste hteli da ih jo{, povrh sve-
ga, i hvalimo? Sramota!
PUTNIK2: Niko vas ne tera da putujete, ukoliko vam
zarada nijex u pitawu!
STUDENT: (uvi|ajno(2 ))Tera ih velika nu`da. Takvi
kao ti mnogo su zasrali. Pa bi da pobeg-

57
Kafanski stratezi

nu iz svakodnevnog smrada, u{an~eni i


u{u{kani u institucije vlasti... a...
STARICA: Sinko, pokrao mi poklone za unu~i}e,
sram da ga je. ‘Aram nek mu je! Kako da
izi|em pred wi, sa praznom kesom...Jeli?
STUDENT: (qutnuto(2 ))Bakice, ukoliko unucima nis-
x

mo obezbedili budu}nost, poklonima ih


ne}ete pridobiti. Samo }e vas kuditi.
PUTNIK: Gledam da se divite mangupima, kojim su
staricu uvili u crno, sramota. ^oveko-
qubqe vam nije vrlina. Za vas je vrednost
samo novac, kojim se hu{ka u zlo...
STUDENT: (provocira(2 )) A, vi? ^e{}e sa`aqevate
x

sopstvenu glupost, jer su vas zlodela


}utologa sustigla u poodmaklim godina-
ma. Altruizmom ne}ete maskirati moral-
nu bedu.
Kafanski stratezi, ne {tede}i obolele jetre,
nazdravqaju sa hladnim, led ledenim “Jelen pivom”,
bezbri`no, sme{kaju}i se dokonoj polemici... ih boga-
mu poqubim... kud na|o{e ba{ vas... i na o~igled ovo-
likog naroda...

VOJIN: (cini~no(2x)) Jaka budu}nost, sa`aliti se


na nesre}nog. Li~no vam poklawam `alo-
pojke sopstvenog nadawa: “patrqci }e pro-
hodati”.
DOBROMIR: (tra`i `rtvu(2 )) U socrealisti~koj pri~a-
x

onici dobro su me{etarili. I ti profo


si... pri... pa..dao, ovima? Mewa{ veru za
ve~eru.
58
Kafanski stratezi

PROFA: (odbojno(2x))Nit’ pripadam, nit’ potpadam,


niti sam u socijalisti~koj zaveri sa
dirigovnom tranzicijom. A ti, sakri se u
bezna|e - dobronamernog ~oveka. Be`i iz
stawa kajawa u pijanstvo... sve je to...
po{tovana gospodo lai~ki hod iz
la`iga~a i stvarnosti {arene la`e - i
verujte: - ne}emo ni~im oprati qagu sa
odgovornosi, ponajmawe sa zaboravom...
DOBROMIR: (napadno ) Ma daj, dosadan si! Ova
(2x)

litanija razjeda du{u, mr~i um. A, o


tranziciji, slu{ao sam ~oveka, govori sve
najboqe. ^ovek nije la`ov, barem ne ovaj,
koga poznajem. Sve mi je potanko objas-
nio.
PROFA: (ironi~no(1x)) “Sve ti je potanko objas-
nio”. Ba{ potanko? Sa tananom pre|om,
nadvla~io la`u u istinu. Srozao si se u
kaqugu obmane. Rekao ti ~ovek! Pri~ao
ti ~ovek, u poverewu, lagarije, na{min-
kane pohlepom, pribli`io te surovom
si`eu neminovnosti.
DOBROMIR: (odbojno(2 ))[arena la`a je jo{ jedna od
x

tvojih ujdurmi. To ti je providno... Tozo


doturi turu, mo`da }e profa promeniti
tematiku.
PROFA: (iznena|en(2x)) Providno? Uredu, sa~ekaj-
mo dok ti naivnost ne izgubi nevinost.
Do tada, {arenu la`u, nastavi prepozna-
vati kao ~istu, ne okaqanu, mladala~ku

59
Kafanski stratezi

ujdurmu u zanosnom belom opijatu.


STUDENT: (hladno(2 )) Profo, neka shvati kako
x

razume, ili, kako `eli, svejedno je u pat


poziciji. A, fraternite, liberateur est egalite
- za wega je samo frazeologija u encik-
lopedijskoj pra{ini kwi{kih moqaca,
majke mi...
DOBROMIR: (ogor~en(2 ))Ipak, da ja sa~ekam. To {to
x

smatra{ da sam bezvoqan, ili, kako ti to


ka`e{‚ beznade`an u ~ekawu? Vara{ se!
Do}i }e i na{ih pet minuta... mislim...
STUDENT: (cini~no) Nek’ sa~eka. Mo`da }e, ovogo-
di{wa, poplava da izbaci ne{to. Neka se
folira... opet }e ki{a, vrte me zglobovi...
PROFA: (gnevno) ^ekawe na tr`i{tu je utopija.
Kapital mewa veru, teritoriju i ideale,
no }ud ne! Veruje{ u ideal o savr{enom
~oveku, kome }e individualne te`we biti
u potpunoj harmoniji sa dru{tvenim
ure|ewem - to je stupidno - blesane tu-
pavi.
DOBROMIR: (buntovno(2 ))Neshvatqivo, toliko nev-
x

erice - pa tek su par godina na vlasti.


Ja mislim... opet... za par godina }e... ima
vremena! Sve }e do}i na svoje, mislim...
STUDENT: (upada u re~(2 )) On misli, vidi bogati?!
x

To {to misli{ da misli{ jo{ uvek ni-


je svrsishodna delatnost, niti je dokaz da
}e{ ne{to pametno smisliti.

60
Kafanski stratezi

VOJIN: (rezignirano(3x)) Dok ti ~eka{ sasvim je


normalno da prosjaci i odrpanci prose
po ulicama. Jedni crkavaju jer previ{e
`deru drugi jer ne jedu dovoqno. Jedni ne
znaju {ta }e sa zemqom koju poseduju, dok
Beli nema ni komadi} zemqe na kojoj bi
se smirio, jel’ tako Beli?
BELI: (prilazi(4x)) Vojine, oplakuje{ me? Nisi
ni ti cve}e za mirisawe. I ti bi “blagov-
remeno” komadi} zemqe na kojoj bi umro.
Zato i drinka{ ovde sa nama. Na slepom
si koloseku.
DOBROMIR: (buntovno(2 )) U na{im raspravama, po-
x

lazimo svako sa svoje proizvoqne ta~ke


gledi{ta, i zbog toga dr`imo jedni drugi-
ma monologe, i kako i da po~nemo, tako
i zavr{imo - monolozima bez odgovora.
PROFA: (sindikalcu(1x))Zbiqa! Izna|i kvalifiko-
van odgovor, skrovi{te u nekom od hramo-
va, gde su ga balsamovali i sa sre}om do
prvih razmimoila`ewa. ‘Kri se iza vre-
mena, sve dok je egzekucija nad istinom.
DOBROMIR: (znala~ki(2 )) Nema kona~nih odgovora.
x

Nismo ih svi ni mogli dobiti... evo


odobrili su kredite, (hik..) zar to nije
odgovor, i drugi }e do}i na red - pitawe
je vremenaa...!(hik..).
PROFA: (uporno(1x))Tebi, po svemu sude}i, je ne-
jasno da tamo: - Gde po~iwe umovawe, ra|a
se i wena perjanica, dogma. Ne~uveno je
61
Kafanski stratezi

da nenau~no vlada duhom; dozvoqava{ da


tobom upravqaju mediokriteti, samo zbog
lewosti i povodqivosti nedokvakanog duha.
DOBROMIR: (otresito(2 )) Bogami i ti popuje{... nema
x

odgovora ni u tvojoj liturgiji... i tako...


(hik) to...da upamti{... Da {irim defe-
tizam, drugi bi me zajahali (hik...). (ugle-
da [piju) Vidi {tabskog pisara...(hik),
wegova a`urnost u srazmeri je (hik..) sa
veli~inom zapisa...
PROFA: He, he... Strahuje{ od zapisni~ara posta-
je{ sau~esnik u potpaqivawu loma~e, ne-
va`no je ispod koje si kapuqa~e - crne
ili bele.
STUDENT: (rezignirano) Snishodqiv um je plodno
tlo za }ifte i ambiciozne mediokritete,
da prave nezgrapne politi~ke tvorevine,
i trule pre nego {to su dovr{ene. Ru`o,
cvetna gradino, u meni ima{ kontistu.
PROFA: (studentu) Zar i ti sine Brute? Uredu, u
onom pravom pravcatom redu, vratite se
u stado... Budi dvorska luda mo`da }e{
spoznati sebe. Budi konter i sau~esnik
Ru`e. Tvoje pijano bi}e, na koncu pute-
{testvija, prizna}e: - kajem se, nisam
video daqe od sopstvenog ega.

Tokom prethodnih dijaloga, sa strane, zain-


teresovan, sa blokom u ruci {pija zapisuje seminarsku

62
Kafanski stratezi

raspravu kafanskih stratega. Odu{evqen je sastavom


u~esnika i zapisom destruktivnog sa~iwewa wihovih
tvoraca.

[PIJA: (natuca zna~ajno) Da, dvorska luda, nar-


avno! Pijandura, s’ kim je takav je. Ne
zna sviwa kad je dosta pomija. Tako.
Pi{em: - Beli ~astiti. Alo, vucibatino
(obrati se Belom), {ta u~ini malo pre
detetu. Eno krpega na intezivnoj nezi.
BELI: (iznena|eno) Pojma nemam!? O ~emu gov-
ori{. Nisam bio tu, a i da sam bio ne
bi’ ti rek’o. Je l’ tako cimeri, he, he...
[PIJA: Znam da ne mo`e{ biti na dva mesta, em
ovde, em u ludari, al’ stigla dojava na
tvoje ime i prezime...
PROFA: Opet povra}a{ (studentu), jesu li ti sko-
ro pregledali bubrege, sa xak~etom pes-
ka... mnogo je dobro... ha, ha, haha...
STUDENT: (povra}a) Gadi mi se od ove ni{tarije.
Cinkaro{ je jo{ od Kominforma. Otac
je robijao sa ovim batina{om. Taj vam je
uvek na istom zadatku - cinkaro{a.
[PIJA: (nadmeno) Svi studenti wegove generaci-
je imaju problema sa bubrezima, name-
{teni su na „jeste“. Dijagnosticirani su
vre~icama za pesak. A, kru{ka pada pod
kru{ku. Kakav otac takav sin, tu nema
pomo}i.

63
Kafanski stratezi

PROFA: (ogor~eno) ^uje{ ti... ~oveku nije dobro!


Bitango matora.
[PIJA: ^ujem! ^ujem i zapisujem. Mo`e da za-
treba. (sindikalcu) Oho-ho... Radi sindi-
kalna podru`nica. Sti`u instrukcije?
He...he... [u{ka se {u{ka, bu{ka se
bu{ka, a? Bez sekiracije sve je pod kon-
trolom. A, to {to ste se zagrcnuli od
smeha, kad’ me {aneri opeqe{ili, sve je
do{lo na svoje mesto, onako kolokvijal-
no, imali su kra}i kurs iz „tap{a lap{a“
ti moj drug... He... he...
STUDENT: (ka{qu}i) Ovo zlo, kukavnog duha, moramo
po~istiti gvozdenom metlom. Beli! Mla-
tni ga da mi `eqa mine, ruka ti se po-
zlatila.

Svetlosna zavesa

64
Kafanski stratezi

TRE]I ^IN

PRVA SLIKA

Toza premoren, iznemogao od stajawa za {ankom,


nervozan, jer stratezi nemaju nameru da prekinu sa
dosadnim, po ko zna koji put izre~enim monolozima,
sve su neuvi|ajniji i nasrtqiviji.
Madam, preko scene vu~e kartonsku kutiju i
obra}a joj se: - Fifika, ti si tako neposlu{na! Ako
mamica danas ne proda hermelinku ne}e{ ru~kati kr-
menadlicu.

MADAM: (Radenku) Izvinite gospodine, da li


otkupqujete bunde?
RADENKO: Jok ja. Mo`da bi Toza kupio za neku
namigu{u.
MADAM: Molim vas pitajte, pitajte ga...
RADENKO: (doziva)Tozo! Madam Pedigre prodaje bun-
du. Pogledaj je molim te. (ironi~no)Lepo
sam vam govorio: - i na vas bankari }e
do}i red - a vi: “idite desno i samo desno,
nikako ne skre}ite levo”.
TOZA: (iz WC-a) Nisam tu!
RADENKO: Gde si?
TOZA: U „Slobodi“ osloba|am se, sa veliko WC.
Praznim se! Da prosti{ mokrim na wu.

65
Kafanski stratezi

RADENKO: U kojoj to dr`avi?


TOZA: U mojoj, ukoliko nema{ ni{ta protiv?
RADENKO: Mnogo smrdi iz tvoju dr`avu, baci kovu
vode da joj boqe krene tranzicija.
TOZA: (~ita novine iz WC-a) Narode, Jugobanka
zatarabqena, likvidirana.
RADENKO: Gospo|o! Ovog trenutka pada vam cena.
Formirawe cena je na osnovu ponude i po-
tra`we. Mo`da }e bidnu interesenti. Al’
kol’ko tra`i{?
MADAM: Dala bi ispod cene, ako ste kupac.
RADENKO: Jel’ vama bilo potaman?
MADAM: Da! Sasvim je uz telo, vrlo je {ik.
RADENKO: Neznam. Nekako ste `goqavi. Mo`da ne}e
pasovati na Milevu, da ne omanem. Mo`da
kasnije, navratite.
MADAM: Dovi|ewa.
RADENKO: Aj’ sa zdravqe.

Vojinov ponkl/tezga na~i~kan ordewem pret-


hodnog rata, kojekakvom bi`uterijom, plinskim
bo~icama za dopunu upaqa~a, freskovita ilustraci-
ja mesta za izliv la`nog milosr|a.
@ena u crnom, sa otu`nom mimikrijom, u {irokom
gestu, ubacuje nekoliko petoparaca u limenku na pon-
klu/tezgu, za izgubqenu du{u, ra{~ove~enu u prethod-
nom ratu.

66
Kafanski stratezi

VOJIN: (prepoznav{i darodavca) Gospo|o, niste


trebali, velik vam je to tro{ak, ja sam
jo{ uvek sposoban da zararadim, za jalovu
potro{a~ku korpu.
NEDA: (sa`aqivo) Ne, ne, nije to ni{ta treba
sa sa`aliti na ~oveka. Vas su uvukli u
taj ogavni rat. Vi, vi niste ni{ta krivi.
VOJIN: (umi{qeno) Ja nisam kriv!? Hm... Da. Za
Vas su... Oni mrtvi, oni su za vas zasig-
urno krivi? ^ovek se ra|a sopstvenom
krivicom, normalno je da bude mrtav -
otu|en od qudi iz va{ih krugova. Gospo|o,
va{e otrovno milosr|e, sestrinska blago-
darnost, sumwivih namera, je ~oveko-
qubqe, ne~iste savesti...
NEDA: (iznena|ena) Na mojoj savesti niste.
Uostalom nisam ni trebala da se sa`al-
im na nezahvalnika. Da’{ mu prst pomi-
rewa, a on bi celu ruku...
VOJIN: (zajedqivo) Kako vam drago, ipak je va{e
milosr|e, pokajawe, uzvi{en ~in izazvan
strahom, pred tvorcem... Mo`da se varam?
Vi ste to {ta jeste, ja to ne mogu biti.
Mo`da ste i to {ta niste, ali ja ve} je-
sam. (qutito) Potra`ite krivca u sebi,
u nekom drugom “~oveku”, mene izuzmite
od va{eg milosr|a, gospo|o u crnini. Sve
dok je „Novac kqu~ slobode, istovremeno
sa wim odbravqujete sile, koje tu slobo-
du ukidaju“.

67
Kafanski stratezi

NEDA: (mrsko) Vi niste ~ovek? Ni pribli`an


qudskom liku!
VOJIN: (smireno) Mogu}e. Ali, vi ste pokajnica
zbog ko{mara u kome `ivite. Povedite
parnicu sa pro{lo{}u, opro{taja radi -
nemirne savesti.
NEDA: (nadmeno) Drskost!Ne prihvatam va{e
mizerno pona{awe, va{ stav kvari odnos
prema jadnicima, poti{tenim, prognani-
ma...
VOJIN: (hladno) U tom slu~aju, boqe da ste no-
vac ulo`ili u fond za otpu{tene rad-
nike. Mali dobitak bi ih ohrabrio, do-
bili bi ste za utehu miran san.
NEDA: (pocewiva~ki) Nekima kao {to ste vi?
Neradnicima?
VOJIN: (sumorno) Ka`u da |avo nit kopa nit `’we
al’ uzima danak na glupost. Ja sam ispl}en
za sopstvenu glupost, sada ste vi na redu.
Milosr|e nije bez nadzora, moglo bi vas
skupo ko{tati. Snimili su vas zajedqiv-
ci. Dare`qivost }e vam pre}i u naviku,
- odvika je te{ka. Nikakvo ~udo da se
na|ete u stroju izgnanika.
NEDA: (qutito)Takav izrod majka vi{e ne ra|a,
pri|e{ mu, iz sa`aqewa, {iroke ruke, a
on...
VOJIN: (mu~no) Zar ne vidite da je va{e
sa`aqewe pohlepa. Izdresirana qudska
pohlepa, ~ovekoqubqem hranite krvava,
68
Kafanski stratezi

bezuba nepca, koja bolno iska`u slu~ajni


osmeh prepun paranoje i gor~ine, u koju
ste nas doveli, va{om elitisti~kom mega-
lomanijom.
STUDENT: (nervozno) Ovo, umno zlo u crnoj odori,
lajawem brani status sopstvenog ~opora.
Kukavni intelektualni kru`ok, pod hit-
no da se prizemi okovima, a lajave ~oveko-
qupce zatvoriti u {tenaru i udaqiti iz
zbiqe... Tozo dodaj turu!
VOJIN: (turobno) Dobronamerno vam govorim,
udelite va{u saose}ajnost gospo|i sa her-
melinom, bila je deo va{eg tima.
STUDENT: (zajedqivo) Vojine, usnuloj peva{ uspa-
vanku, dok samoqubiva deli reslove u re-
du za milostiwu.
Svetlosna zavesa
DRUGA SLIKA

TOZA: (zna~ajno) Stratezi, zbor! ^itajte {tam-


pu... Vidi, vidi: “Zainteresovanim banka-
rskim subjektima obezbe|ujemo moralnu
podobnost”, {ifra - mito, i oni TO!
STUDENT: (~ita iz novina) Lepo je navezao! Sa mal-
im qudima sazidasmo piramidalne banke.
Ko mo`e sa nama? Niko, ni da nam pri-
smrdi, Al Kapone je za nas mali deca...
TOZA: (bezbri`no) Pijano dru{tvo ko i ti! [io
mi ga \ura sve dok je EURA! A, nakon

69
Kafanski stratezi

wega bi}e fajront... Jel’ tako profo?


PROFA: (bu~no) Qudi, {ta vama nedostaje?
Banke!? (cini~no) Na{a prestonica, jed-
va da krene iz pri{ipetqe, a vi sejete
nevericu u bankarski sistem. Sve imamo
kao evropski narod - vladu, skup{tinu,
~inovnike, univerzitet, akademiju nauka,
muzeje, pozori{ta, operu, televiziju - sve,
ama ba{ sve, kao pravi velegra|ani...
STUDENT: (ironizira) Tako je profo! Mangupi {ire
destrukciju. Jadna vlada: skupqa li pore-
ze, prireze, razreze, {tampa li novac,
{tampa, sa {to vi{e nula, da sa {to vi{e
taze banknota. [tampa li novine, kwige,
{tampa. Organizuje li politi~ke parti-
je, seminare, dr`i li politi~ke mitinge,
vodi li politi~ke intrige, pri~a li
viceve o svemu, pa i boqitku. Zar vam ni-
je dosta? Bre narode... preterao si...
DOBROMIR: (posprdno-nabraja) [to jes, jes... Imamo
politi~ke lidere, intelektualce, zvezde
i zvezdice, kontraverzne li~nosti, pa ~ak
i skandale. Imamo podzemqe obele`eno
krsta~ama, a imamo i one odozgore... Da
vam, mo`da, ne fali jo{ jedan mali rat?
TOZA: (qutito) Rat? Ti }e{ meni o ratu? Rat
je profitabilan kolovo|a u biznisu. Zar
ne vidi{ koliko smo napredovali sa bu-
vqom pijacom... i...
PROFA: (umi{qeno) Gledaj te vi Tozu, kako je po-

70
Kafanski stratezi

eti~an... Ose}am prekid jednoumqa izme|u


raznih generacija. Imam utisak da ih ima
tri, koje svesrdo rade, prili~no razde-
qene jedna od druge i... svaka va{ka
oba{ka... Tozo, r|av je to znak sa bedom
u kolevci!
STUDENT: (ironi~no) Ponavqa{ se. “S jedne strane
su oni kao, recimo ja, normalni qudi i
oni, dakle koji su u~estvovali u ratu -
dragovoqno ili ne; onda oni, koji su, kao
ti, o tom dobu sa~uvali maglovit, deti-
wasti spomen, i koji su rat do`iveli
posredno; najzad, oni koji su do{li po-
tom, sam Bog zna odakle” sa vre}ama i
sumornim pogledom u sutra...
TOZA: (zami{qeno) I ranije je svako imao svo-
je mi{qewe. Odakle je i ko je... ranije
to i nije bilo neko zlurado pitawe.
PROFA: (zlovoqno) Sada je sasvim isto. Nikog
ni{ta ne interesuje, niko ni u {ta ne
veruje, a ~ovek bez uverewa je obi~an
lupe`, varalica il’ licemer.
STUDENT: (pronicqivo) Ka`e{, jedan mali rat?!
Mo`e, al’ tatice i mamice, koje su odvuk-
le zemqu u }orsokak, u`urbano su slali
de~icu po svetu, da ih sklone od nesre}e,
koje nikad ne bi ni bilo da takvih nije
bilo... Gde da ih postrojimo? Sabirnih
centara sve je mawe...

71
Kafanski stratezi

TOZA: (zami{qeno) Za wih je poseban razrez,


umesto maskirnih dati im prugasta odela...
i mirna Ba~ka, ravan Srem...
VOJIN: (odu{evqen) Bravo majstor Tozo. Oni ko-
ji su najvi{e dobili od naroda, ta {are-
na gomila va{arskih {arlatana, odavno
bi bila razjurena zbog bestidnosti i iz-
daje, a dan-danas gledamo ih kako se {epure
ko jagodinski }urani.
RADENKO: (razo~arano) Drugi nam kroje granice.
Solidari{u se slobodnim zidarima. Ovde
im svesrdno poma`u balkanski ro|aci.
Te{ko da }emo se smestiti i u {qiviku.
STUDENT: (napadno) U redu, a ko je otpo~eo rat?
PROFA: (sumorno) Bludni sine. Kakav red, bio je
to haos. Profitirali su samo oni koji
su kr~mili du{ama nevinih. Nafatirali
se i ende.
VOJIN: (proro~ki) Vi, kao da je rat prestao!?
Nemogu}e, to je zabluda. Pali ste na pr-
vom pitawu iz geografije, ne poznajete
zemqopis politi~kog tendera.
PROFA: (razdra`en)Ti bi da mi soli{ um o mogu-
~em ratu. Za koga da puzim - za koricu
dvopeka iz suvog obroka? Ne ra~unajte na
mene.
STUDENT: (provokativno) Rat zahteva slepu poslu-
{nost, to {ta vidi{ ne vidi{, a to {ta
ne vidi{ nije se ni dogodilo. Rat nije ni

72
Kafanski stratezi

bio. Pamte se zlo~ini, a oni su indi-


vidualni, odgovornost pada na wihovu
du{u.
VOJIN: (pomirqivo) To je na{a zajedni~ka sud-
bina. Nema ni~eg {to bi se nas ticalo,
a da to ne povezujete sa ratom.
TOZA: (znati`eqno, trqaju}i ruke) Zar odista
smatrate da ponovo mo`e izbiti rat?
PROFA: (umi{qeno) Ako se ne na|e lek, erupci-
ja je sasvim izvesna. Ako se takozvani
novi svetski poredak odr`ava i traje, a
traje, jedino zbog straha, tu je nemino-
vano tata-rata-ta, ratne trube...
STUDENT: (malodu{no) ^ovek, kada se ne~ega pri-
bojava, zna~i da on to smatra za mogu~no.
Kad bi nas mimoi{le ove smutwe bili
bismo ve}i optimisti.
VOJIN: (lakonski) Smutwe ili ne al’ lokalne ra-
tove ispa{taju oni u lokalu. ^ak i ra-
dionica smrti je profitabilna delatnost.
RADENKO: (bri`no)Ne bi’ da do`ivim dividendu od
takvih akcionara... ba{ vam hvala...
VOJIN: (zajedqivo) Strahote ili ne to vam je to!
Krv priziva krv, ra~uni nisu poravnati
na tasu krvo`ednih, jo{ uvek nije pod-
mirena mr`wa, prohtevi suseda su neza-
ja`qivi.
TOZA: (zabrinuto)Imam pedeset i {est godina,
stariji sam od mnogih koji su ovde, a mla|i

73
Kafanski stratezi

sam od buvqaka. Koliko mi je poznato svi


gra|anski ratovi zavr{e sa buvqakom qud-
skih du{a.
VOJIN: (neveselo) Ratom tove pohlepu a imaju sve:
novac, oru`je, vlast, ~ak i sro~ene za-
kone prema potrebi.
LALA: (razo~aran)Ta~no! Sa~inili kafileriju,
i trube k’o iz va{arske ~erge: “Ulaz za
nepodobne - vija Hag”.
RADENKO: (sumorno) Mnipulanti, kujin okot, pla{i
sopstveni narod ‘Agom, a sve mu duguju,
za{to im se ovde ne sude?
LALA: (leno) Ta, mo`da oni skora{wi i nisu
bili psi rata. Ako i jesu kere trebali
smo ih kod marvenog lekara blagovremeno
vakcinisati. Danas i’ ne bi Ha{ki {in-
teri dr`ali u {tenari.
STUDENT: (umi{qeno)Bogme, virus strahovlade je
infektivan, ministrima preporu~ujem
blago vremeno {pricawe, nesta{ne su to,
te bogiwe. Posebno kod zapeka od starosti.

TRE}A SLIKA

Gospo|a Ru`a, usplahirena, ras~upane kose, un-


ezverenog pogleda, histeri~nih gestova, mimikrijom
i gestikulacijom izgubqenog ~oveka, uvijena u vo-
jni~ko ~ebe, poku{ava da se iska`e, iako joj to ne
polazi za rukom.

74
Kafanski stratezi

[PIJA: (zna~ajno)Gosp|a Ru`o, kod vas, kanda se


potuko{e ono dvoje?
STUDENT: (zajedqivo)Radenko, da nije ume{ao prste
tvoj Qubisav? Dopao mu se `ivot na min-
deru kraj meka du{eka. Niko ga ne odvo-
ji od Ru`e.
RU@A: (histeri~na) Ja jes’ da sam javna `ena al’
sam po{tena `ena. Ne morali{em, ali
moram..., moram sve re}i, na tenane po
pravdi i zakonu, da se ispraznim, barem
me vi poznajete...
RADENKO: (zabrinuto) Jel’ Ru`o, to {to }e ni
rekne{, ‘o}e li to da ne’ boli, ako }e
ne boli a ti ne govori.
RU@A: (zlovoqno) Radenko, a u kakvim si ti
odnosima sa Qubisavom, mo`e biti i }e
boli.
RADENKO: (neveselo)Znao sam! Potuko se za `ensku?
Za ta’ bizgov, i} se ne sekiram, na vo’
rep }e is~upa. Teb’ da nije rek’o {ta
ru`no, i tako to, razume{, zaista bi me
povredilo.
RU@A: (koketno) Ma jok! Do{‘o Beli da me prosi
- pijan ko }uskija. Ja i Qubisav da
prosti{... onako ono... razume{... ko od
majke. Beli voajer, zino ko cigan~e u
‘iqadarku.
RADENKO: (zabrinuto) Uf, uf... Belom je ovo druga
tu~a, mora da je ko indigo papir.

75
Kafanski stratezi

RU@A: (qutito) Nije nego! Na tako, nemoralno


pona{awe Qubisav se ne uzdr`a, isko~i
od kupej, mlatio ga ko vola u kupusu, i
bi mi ga `ao. Klijentela se raspameti-
la, bruku mi otvori, svi se razbe`a{e.

STUDENT: (zlovoqno)Gospo|a Ru`o, va{a izjava o


personalu, ukazuje na nagli odliv stru~nog
kadra, dovodi me u nedoumicu, pasiva je
ve}a od aktive, mesto kontiste je prob-
lemati~no.
RADENKO: (nemarno) Znam mu narav, ni na va{ari
nije opra{t’o.... bije pa razvaquje.
RU@A: (studentu) Kontaj ti {ta ti se govori.
Beli otide ku}i da donese jaja.
RADENKO: (znati`eqno) Kak’a te “jaja” spopala `en-
ska glavo?
RU@A: (zna~ajno) Ona od rati{te, ima ~itav ar-
senal, daj Bo`e da se dobro svr{i.
TOZA: (bezbri`no) Beli }e opet da prebrojava
modrice, sam kuvo sam }e i da kusa. Za
verbalni delikt, moralni napad, ne po-
ma`e ratni sindrom od sudsku raspravu,
sada je samo krpa za brisawe ne~iste
savesti onih..., a ignori{u ga.
RU@A: (upla{eno) Profesore, mogu li komu-
nalci da pripomognu, bi}e krvi - da se
prikrije, da operemo.
PROFA: (profesionalno) Pravo da ti ka`em, ko-
76
Kafanski stratezi

munalci isto ko i policaja, bri{u


~iweni~no stawe sa terena, tek kad se
slegne pra{ina.
TOZA: (uspani~eno) Profo, to ti je na mestu.
Stratezi fajront! Da si zamandalim }epe-
nak, pa kude ku}u.
VOJIN: (zabrinuto) Nisam du{ebri`ni pastir.
Radenko, da zna{, prora~unata naslada
hrani zlo. Koju si la` smislio za neves-
tu. Tek {to nije svanulo. Mileva i
Leposava sa jutarwim “Beovozom” samo
{to ne stigo{e.

Samo {to je Vojin zavr{io litaniju za Radenka,


u pozadini scene, sa desne strane, velika eksplozija
i plamen. Panika je zahvatila prisutne. Toza zatvo-
ra }epenke i be`i, Profa naprasno kontroli{e ko-
munalce - naravno da je odsutan, student te{i Ru`u
ne`no je miluju}i, Radenko je sa glavom me|u {aka-
ma. Na avan scenu spu{ten je sivi zastor, svetlost
reflektora je sa desne strne scene. Kroz zavesu vide
se obrisi scenografije i qudi u hodu.
[pija, iako umoran, sve zapisuje, sprema
op{iran raport o zbivawima kod “Ladole`a” u ju-
tarwim ~asovima - kreativnost mu ne mawka.

[PIJA: (mobilnim) Halo! Halo, je li to 92-?


Dajte komandira, va`no obave{tewe
li~no za wega.

77
Kafanski stratezi

DE@URNI: (osorno) Ako ima{ {ta da ka`e{ a ti


ka`i, ne}u da uznemiravam komandira za
tvoje izmotancije.
[PIJA: (qutito) Kakve izmontncije, po{aqite
sve osobqe i vatrogasce, buvqaku je u pla-
menu. Mo`da }e i demonstracije sindi-
kalaca. Znam... znam... nisu najavqene, ali
stvar je hitna. Kolegijalno posmatrano,
ratni sindrom je metastaziro. Beli je neu-
ra~unqiv.
DE@URNI: Dolazimo, ti gledaj {ta radi{. Bele`i,
sve bele`i. Osmatraj imali inostranih
{pijuna, dovoqni su nam i ovi na{i. Da,
mo`da, ne `eli{ konkurenciju? Jasno?
[PIJA: Jasno! Ne brini! (za sebe) Gotovo je go-
tovo, znao sam da slu`ba ne mo`e bez
mene, tako je kad sam nezamenqiv, ha...
ha...ha...
VOJIN: (zloslutno) Ne! Nije gotovo! Stratezi
mewaju lokal, al’ ne i strategiju.
“Besmislen, sraman i odvratan je ~itav
ovaj `ivot, u kome se prete{ki i ropski
rad jednih sav i bez traga tro{i na to da
se drugi prezasite i hlebom i darovima
duha!”6)

6) ^OVEK od Alekseja Maksimovi}a - Gorki: Dela, kwiga v


{tampa “Kultura” Beograd, 22.01.1948. godine.

78
Kafanski stratezi

Vojin je ispred zastora na invalidskim kolicima,


svira “Stari Pjer”:

I svira Pjer, da svira jo{,


Taj stari Pjer za jedan gro{.
I svira Pjer, da svira jo{,
Taj stari Pjer za jedan gro{.

Daleko od stvarnosti oni


su tako sami, a qudi se u
strahu pitaju, da li }e i
~itav Svijet ostati sam.

Kraj

79
Kafanski stratezi

Sala pozori{ta je osvetqena. Ispred zastora, nakon kra}eg


vremenskog intervala izlaze policajac, policajka i direktor
pozori{ta sa tekstom u rukama. Obave{tava prisutne u sali
o nemilom doga|aju.
Tekst direktora je u dramskoj funkciji samo u toku pre-
mijernog izvo|ewa, u bilo kom od gradova, s tim da su
“poru{eni” objekti u bliskoj vezi sa emotivnim i vrednos-
nim sudom prisutnih gledalaca.

DIREKTOR:
Po{tovana publiko, dragi prijateqi, imam neprijatnu
du`nost, da vas obavestim o zbivawima koja su se dogodila u
toku izvo|ewa predstave. (papir u rukama podrhtava, glas s’
vremena na vreme je hrapav i drhtav). Naime, ba{ u vreme
kada su na sceni pirotehni~ari izveli, sa sigurnim
pirotehni~kim sredstvima, eksploziju i plamen... (skoro
pla~no) U istom trenutku, u neposrednoj blizini pozori{ta,
na udaqenosti od oko hiljadu i nekoliko stotina metara, nepoz-
nati ekstremisti, izvr{ili su teroristi~ki akt. Tom pri-
likom je do{lo do velikih qudskih `rtava, i neprocenjivog
materijalnog i kulturolo{kog gubitka. Te{ko mi je, i izuzetno
bolno je saznanje da od ovog trenutka u na{em gradu, takva
institucija, kao {to je hotel „Moskva” vi{e ne postoji.
Umoqavamo Vas, sve u cilju va{eg, li~nog obezbe|ewa,
jer, verujte mi, kako smo informisani, od strane nadle`nih
organa, Beograd je u potpunoj blokadi. A, kako bi ste dokaza-
li Va{e prisustvo, u vreme ovog nemilog ~ina, molimo Vas
da pri svakoj kontroli poka`ete pozori{ne karte. Oh, Bo`e,
pa {ta je to meni, Vi to sigurno ~uvate, uspomene radi. One
su Vam sad propusnica sa kojom }e te izlaziti iz obru~a i
obezbediti potpunu kontrolu nadle`nih.
One koji nisu sa~uvali ulaznice, posebno oni koji su
po prvi put u na{oj ku}i, molimo da se jave finansijskom di-
rektoru, kako bi im izdao potvrde, da su bili prisutni na
predstavi.
Nema vi{e, kobajagi...

80
Kafanski stratezi

O “KAFANSKIM STRATEZIMA”
Andreja Gli{i}a
Te{ko je preciznije odrediti kojoj kwi`evnoj vrsti
pripada delo Andreja Gli{i}a “Kafanski stratezi”. To je i
drama, i dijalo{ka pri~a, i gra|a za filmski scenario, i
prozna panorama sa nizom slika raznih kategorija qudi koje
je iznedrila situacija u Srbiji u posledwoj deceniji minulog
i u prvim godinama XXI veka.
Po~ev od anti~kog vremena (u kome je drama nastala),
pa sve do danas, osnovna karakteristika drame je odvijawe rad-
we na sceni u okviru datog si`ea. Odnosi me|u junacima drame
i wihovi uzajamni konflikti dati su, u principu, u konti-
nuitetu, kroz niz zapleta i poruka u dijalo{koj formi, u ver-
balnim i fizi~kim postupcima i akcijama. Me|utim, istori-
ja kwi`evnosti poznaje i drame koje po svojoj karakteristi-
ci nisu za scensko izvo|ewe, nego prevashodno za ~itawe, i
kao takve predstavqaju osobitu vrstu kwi`evnog dela.
^ini mi se da su i “Kafanski stratezi” neki prelazni
oblik izme|u drame za scensko izvo|ewe i drame za ~itawe.
Ovo delo ima i nema objediwavaju}i si`e, radwu i rasplet
koji se prenose iz ~ina u ~in i koji bi kulminirali u za-
vr{noj slici.
S druge strane, ko objediwavaju}i, cementiraju}i faktor u
wemu, deluje situacija u kojoj junaci `ive, ta~nije bivstvuju,
“krpe” svoj `ivot, rade ili ne rade, iznose svoje “vjeruju”,
protestvuju i povla|uju sredini i pojedincima, nadgovaraju se,
nadmudruju, sukobqavaju, prepiru, obmawuju jedni druge i
izra`avaju svoje stavove i pona{awe kroz smu{ene i nejasne
socijalne ideje i ocene onoga {to se doga|a ili se ve} do-
godilo.

81
Kafanski stratezi

Radwa se de{ava na rubu jedne velike buvqe pijace


(~iji se broj u posledwe dve decenije u na{oj zemqi veoma
namno`io), ta~nije pored same `elezni~ke stanice, koja spa-
ja buvqu pijacu sa velikim gradom, odnosno Pan~evo sa
Beogradom. Tu su locirani i improvizovana kr~ma, i prita-
jena javna ku}a, preciznije burdeq, pija~ne tezge i sve ono
{to za sobom povla~i mesto gde se mo`e prodati i kupiti
sve i roba, i telo, i “moral”, i “juna{tvo” i bajke o imagi-
narnom sre}nom svetu. Junaci su qudi iz najrazli~itijih slo-
jeva dru{tva i profesija: kr~mar Toza, profesor-politikolog,
vlasnica kupleraja Ru`a i neizbe`ni makroi, pijanice, in-
validi iz minulog bratoubila~kog rata, preprodavci,
crnoberzijanci, {ibicari, bankarski slu`benici bez posla,
snishodqivi sindikalni aktivista, spremni da povla|uju svakoj
aktuelnoj vlasti, verbalni politi~ki “buntovnici “, ta~nije
politi~ki prevaranti tipa Bucka, ve~iti studenti, prepre-
dene lale i sose, neznani namernici, najrazli~itiji pro-
bisveti, policajci... Svi oni koji ~ine sastavni i neizbe`ni
deo skupina kakav je buvqak.
Svo si oni mawe-vi{e nezadovoqni postoje}im stawem
i svojim polo`ajem, ali je wihovo rezonovawe, koje se povre-
meno preta~e u verbalni bunt, mutno, apstrktno, neosmi{qeno
i svedeno na te`wu za {to boqim li~nim snala`ewem ili za
izlazak iz sosa u kome su zapali. ^ak i oni koji vide gde su
- neznaju kuda }e. Ta atmosfera, te sukobqene (iako naj~e{}e
nejasno artikulisane) poglede i interese autor veoma ve{to
gradira i opisuje, snabdevaju}i svoje li~nosti izuzetno efek-
tnim izrazima, metaforama, novokomponovanim re~ima. I u
“Kafanskim stratezima” Gli{i} demonstrira izuzetno leksi~ko
bogatstvo, koje je, ina~e, karkteristi~no i za druga wegova
kwi`evna dela. U tom pogledu, on svakako spada u sam vrh
na{e sada{we dramske produkcije. Sem toga, autor dosta
uspe{no stvara junake iz razli~itih socijalnih slojeva, iz ra-
zli~itih profesija i li~nih sudbina. Ta individualizacija

82
Kafanski stratezi

likova upe~atqivo prezentuje zna~ajan deo na{eg dru{tva ko-


je su doma}i i prevashodno strani faktori doveli do ruba
propasti, do katastrofalnog ekonomskog i kolonijalnog statusa.
Junaci “Kafanskih stratega” su produkat onih stratega koji
nastoje da na{ narod, na{u zemqu pretvore u savremeni feud
stranih gazda.
Svaki ~in i svaka slika ovog dela imaju svoje un-
utra{we drame, svoje emocionalne naboje i izlive `u~i.
Filozofija Buvqaka i oko Buvqaka, kao i sam Buvqak, slu`e
za pre`ivqavawe, za tavorewe, za etapno prikrivawe na
kolonijalni status odre|enom i nezanemarqivom delu dru{tva,
ali to nije put kidawa lanaca koji se sve vi{e ste`u oko we-
ga. To ose}aju i junaci drame iako ne umeju da svoj gnev i
protest jasno izraze i usmere. Stoga je sasvim logi~na reak-
cija anarhi~nog nezadovoqnika i u~esnika gra|anskog rata
Belog, koji, u zavr{noj slici drame, baca bombu i na Buvqaku
izaziva veliki po`ar i haos. Bezna|e i revolt prerastaju u
katastrofu.
Ovo delo je veoma zanimqivo i pitko za ~itawe, a
vreme }e pokazati da li }e takvo biti i prilikom scenskog
izvo|ewa. Sve je mogu}e, jer se stvari ne odvijaju uvek onako
kako je tradicija trasirala.

Branko Kitanovi}

83
Kafanski stratezi

POGOVOR
Dramskom tekstu Andreja Gli{i}a
“Kafanski stratezi”
Gli{i} se ovih dana oglasio svojom drugom
kwigom i time ve} overio svoju zvezdu na kwi`evnom
nebu, usmeravaju}i svoje pero ka dramskom tekstu.
Wegov najnoviji izazov je socijalna drama, sa zaple-
tom istkanim na buvqoj pijaci koja je postala za
mnoge qude izvor egzistencije, bilo da prodaju, pre-
prodaju ili kupuju. Gli{i} nam do~arava sliku trenut-
ka i stawe u kojem se ~ovek vrti ose}aju}i svu tragiku
`ivqewa u okolnostima koja ne obe}avaju boqe su-
tra, mada, po{teno govore}i buvqak nije samo na{
izum. Imaju ga i bogatiji i siroma{niji od nas.
Likovi koji zbore tekst wegove fabule su iz
raznih slojeva dru{tva, {to istovremeno demisti-
fikuje dijaloge u kojima u~estvuju qudi sa i bez zan-
imawa, amaterski ili profesionalno, uz budno oko
policije i tr`i{ne inskepcije. Strah koja vreba pro-
davca nestaje pred strahom izbora pre`ivqavawa.
Razgovori qudi na buvqaku nisu karekteristi~ni za
susrete i dijaloge na ulici, a `argon otkriva soci-
jalnu i nacionalnu strukturu onih koji sa robom ~ine
ovu vrstu poluilegalne pijace starina. Za razliku od
drugih, sli~nih, na Gli{i}evom buvqaku mogu se
sresti i ubogi siromasi, {pekulanti, ali i in-
telektualci, {to govori i o svojevrsnoj bedi i bez-
na|u.
Dijalozi su protkani i humorom, sarkazmom ko-
ji se mogao na}i i u delima Milovana Gli{i}a,
Branislava Nu{i}a i mnogih drugih pisaca. Me|utim,
ovaj Gli{i} je, ipak svoj i originalan, {to daje
kvalitetnu te`inu “Kafanskim stratezima”. A
kafana i strtezi su kao bra}a, jer gde nego u kafani

84
Kafanski stratezi

i oko we ~ovek mo`e da sretne po{tenog ~oveka, is-


to koliko i {qam, odnosno, elitu i prostakluk, ne
retko i prostituciju.
Kvalitet “Kafanskih stratega” je i u tome
{to autor ni{ta ne prepu{ta slu~aju niti ma{ti
koja mo`e biti i nerealna. Jednostavno, Gli{i} ods-
likava `ivot kakav jeste bez obzira na gor~inu ko-
ja izbija iz svakog kupca ili prodavca. On uverqivo
unosi u tekst svoje drame svu patetiku jednog slu|enog
~oveka kome `ivot ili po ro|ewu ili po odrastawu
nije bio dare`qiv da bi bio dostojan ~oveka.
Nedvosmisleno, Gli{i} kao kamerom snima up-
ro{}eno re~eno - `ivot. U tom je precizan kao oko
kamere, pa ~ovek do`ivqava buvqak kao filmsku pro-
jekciju.
Stil autora “Kafanski strtezi” je razumqiv
i pored toga {to se trudio da ispo{tuje na~in gov-
ora qudi koji ovde dolaze sa svih govornih podru~ja,
naj~e{}e sa juga Srbije i, bez uvrede, jezik Roma ko-
ji je pome{an sa vi{e dijalekata.
Recimo na kraju, a sve re~eno je samo deo pogov-
ora koji “Kafanski stratezi” zaslu`uju, da nema ne-
dore~enosti niti ove{talog pitawa: “[ta je pisac
hteo da ka`e” jer, rekao je - sve!
PS
“Kafanske stratege” vredno je videti na “daskama ko-
je `ivot zna~e” isto toliko koliko ih preporu~ujem
i za ~itawe. Jer, u sebi sublimiraju i intence
neophodne dobrom romanu, a ~ita}e se u jednom dahu.

Pan~evo, Aleksandar P. Malu{evi},


17. oktobra 2003. novinar i publicista

85
Kafanski stratezi

86
Kafanski stratezi

Stari Pjer
Jo{ kad je bio mlad
rat mu je odneo sve.
Ostao je sam i,
zaboravio je na pro{lost.
Jer Pijer i vi{e,
nije bio Pjer
Sad luta sam taj stari Pjer,
da svaki dan i svaku no}.
Sad luta sam taj stari Pjer,
da svaki dan i svaku no}.
Pjeru je ipak ostalo ne{to
i mnogi su imali priliku,
da ga vide kako svira,
na usnu harmoniku.
On oduvjek svira za jedan gro{.
A qudi se u strahu pitaju:
Da li }e jednog dana i
~itav orkestar biti tu.
I svira Pjer, da svira jo{,
Taj stari Pjer za jedan gro{.
I svira Pjer, da svira jo{,
Taj stari Pjer za jedan gro{.
Daleko od stvarnosti oni
su tako sami, a qudi se u
strahu pitaju, da li }e i
~itav Svijet ostati sam.
I svira Pjer, da svira jo{,
Taj stari Pjer za jedan gro{.
I svira Pjer, da svira jo{,
Taj stari Pjer za jedan gro{.
I svira Pjer, da svira jo{,
Taj stari Pjer za jedan gro{.

Ivica Percl

87
Kafanski stratezi

Andrej Gli{i}
KAFANSKI STRATEZI
Drama

Recenzenti
Branko Kitanovi}
Aleksandar P. Malu{evi}

Lektura
prof. Mirko Kova~evi}

Ilustracija
Bojan Risti}

Notografija
Ivana Milovanovi}

Dizajn i grafi~ka priprema


Predrag Milovanovi}

[tampa
[tamparija ΠΛΑΤΩ
Pan~evo, Stevana Mokrawca 19

GLI[I], Andrej
Kafanski stratezi : (drama)/
Andrej Gli{i}; (ilustracije. - Pan~evo: A.
Gli{i}, 2004 (Pan~evo : Plato), - 88 str.:
Tira` 300
ISBN
COBISS-ID

88
Kafanski stratezi

89