You are on page 1of 1

Halaman Dua Belas BERITA HARIAN Isnin, 14 November 2005

Bahasa Iklan Perlu Dipertingkatkan
DI MANA BUMI DIPIJAK DI SITU LANGIT DIJUNJUNG KUIZ KLIK DBP SIRI 18
PEMENANG akan menerima
hadiah wang tunai RM50.00 da-
ripada DBP dan langganan se-

E
tahun majalah Dewan Budaya
sumbangan Dawama Sdn. Bhd.
Oleh Normala Mohamad
Yusof
membimbangkan ialah senario
penggunaan bahasa rojak, se-
Soalan:
DITOR Klik DBP kali ini
paruh bahasa Melayu dan se-
paruh bahasa Inggeris kini 1. Berikan contoh bahan sastera rakyat
meninjau dan memantau menjadi satu budaya yang se- yang dibicarakan dalam Seminar Sastera

2. Berikan tiga contoh apitan men- kan da-
penggunaan bahasa ke- makin menular dalam industri Rakyat Negeri Sarawak.
bangsaan dalam iklan akhbar. pengiklanan. Antaranya, “Me-
Oleh sebab akhbar kini menjadi mang Power” seperti dalam ik- lam ruangan Pedoman Bahasa kali ini.
satu medium penting untuk lan Sony boleh digantikan de- 3. Siapakah tokoh bahasa yang menyam-
paikan ceramah Syarahan Raja Ali Haji?
perkhidmatan, Klik DBP kali ini
mempromosikan barangan atau ngan “Memang Berkuasa” atau
4. Nyatakan tiga buah karya yang dibica-
Panasonic pula, slogan Pana-
“Memang Hebat”. Dalam iklan
rakan dalam majlis Wacana Karya Anwar
sonic ideas for life boleh diter-
meninjau senario penggunaan
bahasa kebangsaan dalam ik- Ridhwan.
5. Berapa jilidkah Siri Kegemilangan
ma, iaitu Berita Harian dan
lan akhbar tempatan yang uta- jemahkan kepada “Panasonic,
Anbiya’ akan diterbitkan?
Utusan Malaysia. Rata-rata ik-
Ciptaan Sepanjang Hayat”.
Kini wujud pula senario ba-
lan yang disiarkan dalam ke- haru, iaitu syarikat iklan lebih Syarat Penyertaan:

Klik DBP dan ahli keluarganya. Tarikh tu-
dua-dua akhbar tersebut meng- cenderung mempromosikan Penyertaan terbuka kepada semua pembaca
gunakan bahasa Melayu, na- produk mereka dalam bahasa
CONTOH iklan yang mengagungkan bahasa asing.
mun kualiti penggunaan baha- asing seperti bahasa Perancis tup penyertaan 31 November 2005. Kepu-
sanya perlu diberi perhatian. dan Belanda semata-mata un- tusan muktamad.
“POTATO CRISPS Meriang- tuk menarik perhatian penggu-
Hantarkan jawapan anda berserta nama,
Ellgy Plus menyatakan “Ellgy
kan selera”, begitulah bahasa na. Contohnya, iklan produk
nombor kad pengenalan, nombor telefon,
Plus is uiterst werkzaam... zèlfs
yang digunakan dalam iklan Ja-
dan alamat anda kepada:
mijn moeder is het daarmee
cker di sebelah. Dari segi ko-

eens” yang bermakna “Ellgy Timbalan Ketua Editor Klik DBP,
lokasi, “Meriangkan” tidak se-
Kuiz Klik DBP Siri 18,
suai digandingkan dengan kata
“selera” kerana kata “riang” Plus Berkesan”. Lucunya, apa-
ialah kata sifat yang dikaitkan kah kewajarannya mengguna- Bahagian Pengembangan Bahasa Sektor
dengan suasana, situasi dan pe- kan bahasa asing yang tidak Swasta,
Jalan Dewan Bahasa,
CONTOH penggunaan bahasa rojak.
rasaan hati yang gembira. Kata difahami oleh majoriti bakal
yang sesuai dipadankan de- pembeli di Malaysia, walhal pro- 50460 Kuala Lumpur.
ngan “selera” seharusnya duk itu akan lebih laris kalau
“Membangkitkan” atau “Mem- mesejnya sampai melalui baha- Faksimile: 03-21422029
E-mel: normala@dbp.gov.my

PEMENANG KUIZ KLIK DBP SIRI 17
buka”. Oleh itu, lebih tepat ka- sa Melayu.
lau dikatakan “POTATO CRIS- Pelbagai alasan yang diberi-
PS Membuka Selera”. Begitu kan oleh pengiklan yang tidak
juga slogan “Si Manja Cerewet yakin dengan kemampuan ba-
Makan perlu Merangsang Tum- hasa Melayu. Walhal, bahasa 1. Noorirman Abdul Wahab,
besaran Pesat” yang dipaparkan Melayu mampu menyampaikan Taman Kobena, Johor Bahru, Johor.
dalam iklan Pedia Sure. Kata mesej dengan berkesan dan in- No. K.P.: 820304-01-5361
“pesat” dalam konteks ini tidak dah. Mesej hanya akan sampai
sesuai digunakan kerana “pe- kepada pengguna apabila baha- 2. Tang Choy Yoke,
sat” lebih sesuai dalam konteks sa yang digunakan difahami. Taman Damai 3, Parit Buntar, Perak.
pembangunan. Slogan yang le- Bahasa Melayu itu indah cuma No. K.P.: 791007-14-5186
bih tepat ialah “Si Manja Ce- kita perlu kreatif mengguna-
rewet Makan perlu Dirangsang kannya. Oleh itu, kalau tak pan- 3. Jessica Dora anak Henry,
CONTOH pemilihan kata yang kurang tepat.
Tumbesarannya”. dai menari jangan kata tanah d/a Henry anak Kabang,

APA SUDAH JADI?
Namun begitu, apa yang tinggi rendah. Klinik Kesihatan, Bintagor, Sarawak.

Kurangkan Kelajuan bukan Kurangkan Laju
No. K.P.: 851103-13-5844

4. Mohd Rashid Napis,

“
Mengabang Telipot, Kuala Terengganu,
Terengganu.
No. K.P.: 890714-11-5641

5. Dayang Nur'ain Nordin,
Air Kuning Selatan, Gemencheh,
KESALAHAN bahasa pada papan tan- dapan” bukan “meter”. Oleh itu, pada papan Negeri Sembilan.
da ini sudah berusia hampir setahun, tanda itu harus ditulis KURANGKAN KE- No. K.P.: 900314-04-5310
tetapi tidak ada sesiapa pun ambil LAJUAN 200 METER DI HADAPAN KA-

gitulah komen pembaca Klik DBP yang
peduli untuk membuat pembetulan”. Be- NAK-KANAK MELINTAS JALAN. 6. Noraziyanti Rahim,
Semoga pihak berkuasa tempatan akan Kg. Kota Kayang, Kangar, Perlis.
mengirimkan gambar ini. Gambar ini me- mengambil langkah untuk membetulkan No. K.P.: 850218-09-5278

Klik DBP mengucapkan terima kasih ke-
nunjukkan notis yang terdapat pada pa- kesalahan tersebut.
pan tanda di persimpangan Lorong Tunku 7. Siti Rahayu Ahmad,
Mohamad dan Persiaran Sultan Abdul Ha- pada pengirim surat ini, saudara Mohd. Kg. Kok Pasir, Palekbang, Kelantan.
mid, di hadapan Masjid Al-Ghufran, Alor Kasim Abu Bakar dari Taman Purnama, No. K.P.: 871110-29-5430
Star. Alor Star yang prihatin terhadap kesalahan
Mesej sebenar yang dimaksudkan oleh bahasa di tempat awam. 8. Norzazieyatul Aqimie Termizi,
papan tanda ini adalah untuk meminta Hantarkan kesalahan atau kesilapan ba- Taman Sri Semantan 2, Temerloh, Pahang.
pemandu mengurangkan kelajuan kende- hasa kebangsaan yang anda temui melalui No. K.P.: 910813-06-5286

kan kepada Ketua Editor Klik DBP, Ba-
raan mereka kerana 200 meter dari situ e-mel: mashitah@dbp.gov.my atau kirim-
terdapat sekolah dan kemungkinan ka- 9. James anak Jawi,
nak-kanak sekolah melintas jalan. Kalau hagian Pengembangan Bahasa Sektor Swas- Peti Surat 471, Bintagor, Sarawak.
diperhatikan terdapat dua kesalahan ba- ta, Dewan Bahasa dan Pustaka, 50460 Kuala No. K.P.: 850904-13-5479
hasa pada papan tanda tersebut. Pertama, Lumpur.
perkataan “kurangkan” harus diikuti kata 10. Muhamad Anas Syafiq Mohd.
nama terbitan “kelajuan” bukannya kata l Pengirim yang bahannya disiarkan Junaidi,

pada Klik DBP.
sifat “laju”. Kesalahan kedua ialah, kata akan menerima hadiah istimewa dari- Kg. Charuk Kemuning, Sik, Kedah.
sendi “di” seharusnya diikuti kata “ha-
Diterbitkan oleh Berita Harian Sdn Bhd dan dicetak oleh The New Straits Times Press (M'sia) Bhd. (448-H), 31, Jalan Riong, 59100 Kuala Lumpur.