You are on page 1of 14

Kemal Halilović,profesor matematike Brčko 1

Matri~ni ra~un

1. ZADATAK:
Dat je sistem jednad`bi 2 x1 + 5 x2 − 8 x3 = 8
4 x1 + 3 x2 − 9 x3 = 9
2 x1 + 3 x2 − 5 x3 = 7
x1 + 8 x2 − 7 x3 = 12
a)Ispitati saglasnost datog sistema.
b)Ako je sistem saglasan rije{iti ga Gausovom metodom.
RJE{ENJE:
Sistem }e biti saglasan ako je determinanta jednaka nuli.Umjesto da
rje{avamo determinantu,izvr{iti }emo transformaciju odgovaraju}e matrice:
b)2 5 − 8 8  1 8 − 7 12 − III + IV 1 8 − 7 12
−2 IV + II
   
4 3 − 9 9  
  = 4 3 − 9 9  4 3 − 9 9 
2 3 − 5 7  2 3 − 5 =  =
7 0 − 2 3 − 1
     
1 8 − 7 12 2 5 − 8 8 2 5 − 8 8 
−2 I + IV −4 III + II 2 II + III
1 8 − 7 12  1 8 − 7 12  1 8 − 7 12 
0 − 7 7 − 7  0 − 7 7 − 7  0 1 − 5 − 3 
  =  =  =
0 − 2 3 − 1  0 − 2 3 −1  0 − 2 3 −1 
     
2 5 − 8 8  0 − 11 6 − 16 0 − 11 6 − 16
11II + IV −7 III + IV
1 8 − 7 12  1 8 −7
12  1 8 − 7 12 
0 1 − 5 − 3  0 1 − 3 
−5 0 1 − 5 − 3
  = =
0 0 − 7 − 7  0 0 −7 −7  0 0 − 7 − 7
     
0 − 11 6 − 16 0 0 − 49 − 49 0 0 0 0
Iz ove matrice odmah se vidi da je determinanta jednaka nuli te sistem ima
rje{enje koje se,tako|er lako nalazi iz vra}enog sistema:
x1 + 8 x2 − 7 x3 = 12 
x =3
x2 − 5 x3 = −3  1
 x2 = 2
− 7 x3 = −7 
x3 = 1
− 49 x3 = −49

2. ZADATAK:
Rije{iti matri~nu jednad`bu

A X = B A−1B,

i ako jeste rije{iti ga.profesor matematike Brčko 2 gdje je 1 2 1  1 1 1  A = 1 1 0  B = 0 0 0 2 0 − 1 0 0 0 RJE[ENJE: A X = B A−1B.Kemal Halilović.− 1 − 1 − 1 =   2 − 4 1  0 0 0    2 2 2    2 2 2   2 2 2       2 2 2 − 2 − 2 − 2    4 4 4  3. ZADATAK: Ispitati da li je sistem x1 + x2 + x3 + x4 = 4 2 x1 + x2 − x3 + 2 x4 = 4 3 x + 2 x2 + 5 x4 = 8 saglasan. 1 RJE[ENJE Postaviti }emo produ`neu matricu sistema i transformisati je: −2 I + II −3 I + III − II + III 1 1 1 1 4  1 1 1 1 4 1 1 1 1 4  2 1 − 1 2 4 = 0 − 1 − 3 0 − 4  = 0 − 1 − 3 0 − 4  =   3 2 0 5 8  3 2 0 5 8  0 − 1 − 3 2 − 4 . / A−1 X = A−1BA−1B ( X = A−1B ) 2 1 2 1 Na|imo prvo inverznu matricu A-1 det A = 1 1 0 = −1 T 2 0 −1  1 0 1 0 1 1   −   0 −1 2 −1 2 0  T  − 1 1 − 2 1  2 1 1 1 1 2   A−1 = adjA = −1− −  = −1− 2 − 3 4  = det A  0 −1 2 −1 2 0  − 1 1 − 1   2 1 1 1 1 2   1 −  0 1 0 1 1   − 1 − 2 − 1  1 2 1    − 1 1 − 3 1  = − 1 3 − 1 − 2 4 − 1  2 − 4 1  Sada je 2 2  1 2 1  1 1 1    1 1 1  1 1 1 1 1 1            X =  − 1 3 − 1 ⋅ 0 0 0  =  − 1 − 1 − 1  = − 1 − 1 − 1.

Kemal Halilović.Za ostale vrijednosti parametra a imamo: ∆ x − (a − 1) (a + 1) 2 a +1 x= = =− ∆ (a − 1) (a + 2) 2 a+2 .profesor matematike Brčko 3 1 1 1 1 4  1 1 1 1 4  0 − 1 − 3 0 − 4 = 0 − 1 0 − 3 − 4     0 0 0 2 0  0 0 2 0 0  Sada je jasno da je rahg(Ap)=3 pa je sistem saglasan.Formirajmo ponovo sistem na osnovu sre|ene produ`ene matrice  x = 8 − 4k x1 + x2 + x3 + x4 = 4  1   x2 = 3k − 4 x2 − 3 x3 = 4  ⇒  x3 = k 2 x4 = 0    x4 = 0 4. ZADATAK: Rije{iti i diskutovati rje{enje sistema ax + y + z = 1 x + ay + z = a x + y + az = a 2 RJE[ENJE Rije{iti }emo metodom determinanti: a 1 1 ∆ = 1 a 1 = a 3 + 2 − a − a − a = a 3 − 3a + 2 = a 3 − a 2 + a 2 − a − 2a + 2 = 1 1 a (a − 1)(a 2 + a − 2) = (a − 1)2 (a + 2) 1 1 1 ∆x = a ( ) a 1 = a 2 + a + a 2 − a 3 − a 2 − 1 = − a 3 + a 2 + a − 1 = (a − 1) 1 − a 2 = 2 a 1 a − (a − 1) (a + 1) 2 a 1 1 ∆y = 1 1 = a 3 + a 2 + 1 − a − a 3 − a = a 2 − 2a + 1 = (a − 1) 2 a 1 a2 a a 1 1 ∆z = 1 a ( ) a = a 4 + a + 1 − a − a 2 − a 2 = a 4 − 2a 2 + 1 = a 2 − 1 = (a + 1) (a − 1) 2 2 2 1 1 a2 Sada je jasno da je sistem neodre|en za a=! a nemogu} za a=-2.

 x  = 4    2   3 − 1 − 1  x3  1  Odavde je: −1  x1  2 1 − 1 2  x  = 1 2 1  .4  2  det A     2  9  −1 −1 3 −1 3  −1  x3  3 − 1 − 1 1   x3   1   1 −1 2 −1 2 1   2 1 −  1 1 1 2  T  x1   − 1 4 − 7   2  x1   − 1 2 3   2  x1  9 x  = 1  2 1      1     5  .4  2      x3  3 − 1 − 1 1  T  2 1 1 1 1 2   −   x1  2 1 − 1 2  x1   −1 −1 3 −1 3 −1   2  x  = 1 adj 1 2 1 .4 ⇒  x2  =  4 1 − 3.Kemal Halilović. ZADATAK: Matri~nom metodom rije{iti sistem jednad`bi 2 x1 + x2 − x3 = 2 x1 + 2 x2 + x3 = 4 3 x1 − x2 − x3 = 1 RJE[ENJE Pretvorimo sistem u matri~nu jedna~inu: 2 1 − 1  x1  2 1 2 1 .4 ⇒  x  = 1 − 1 − 1 2 −1 − 2 1  .4 ⇒  x2  = 9  1   2 9  9 9  x3   3 − 3 3  1   x3  − 7 5 3  1   x3  9  x1  1 x1 = 1  x  = 1 ⇒ x = 1  2   2  x3  1 x3 = 1 .profesor matematike Brčko 4 y= ∆y (a − 1)2 = 1 = ∆ (a − 1)2 (a + 2 ) a + 2 ∆ z (a + 1) (a − 1) (a + 1) 2 2 2 z= = = ∆ (a − 1)2 (a + 2) a + 2 5.

Kemal Halilović.profesor matematike Brčko 5 6.Za ostale vrijednosti parametra a imamo: ∆ x 9(ab − 2a − 4b + 6) ab − 2a − 4b + 6 x= = = ∆ 9(a − 2)(a − 6) (a − 2)(a − 6) ∆y 2(a − 2b )(a − 6 ) 2(a − 2b ) y= = = ∆ 9(a − 2 )(a − 6 ) 9(a − 2 ) ∆z − 3(a − 2b ) a − 2b z= = =− ∆ 9(a − 2 )(a − 6) 3(a − 2 )(a − 6)  4 x + 9 y − 12 z = 2   2 x + 3 y − 2z = 1      Za a=2 sistem ima oblik:  2 x + 9 y − 18 z = b  ⇔  2 x + 9 y − 18 z = b  ⇔  2 x + 3 y − 2z = 1   4 x + 9 y − 12 z = 2      . ZADATAK: Rije{iti i diskutovati rje{enje sistema 4 x + 9 y − 12 z = 2 ax + 9 y − 18 z = b 2 x + 3 y − az = 1 RJE[ENJE Rije{iti }emo metodom determinanti: 4 9 − 12 ∆ = a 9 − 18 = −36a − 324 − 36a + 216 + 216 + 9a 2 = 9a 2 − 72a + 108 = 2 3 −a ( ) 9 a 2 − 8a + 12 = 9(a − 2 )(a − 6) 2 9 − 12 ∆ x = b 9 − 18 = −18a − 162 − 36b + 108 + 108 + 9ab = 9ab − 18a − 36b + 54 = 1 3 −a 9(ab − 2a − 4b + 6 ) 4 2 − 12 ∆ y = a b − 18 = −4ab − 72 − 12a + 24b + 72 + 2a 2 = 2a 2 − 4ab − 12a + 24b = 2 1 −a ( ) 2 a 2 − 2ab − 6a + 12b = 2(a − 2b )(a − 6 ) 4 9 2 ∆ z = a 9 b = 36 + 18b + 6a − 36 − 12b − 9a = −3a + 6b = −3(a − 2b ) 2 3 1 Treba ispitati sistem za a=2 i a=6.

0. ZADATAK: Dat je sisitem jednad`bi x + y + 5 z = −7 2x + y + z = 2 x + 3y + z = 5 2 x + 3 y − 3 z = 14 RJE[ENJE: Prvo }emo preurediti produ`neu matricu sistema: −2 I + II − I + III −2 I + IV 1 1 5 − 7 1 1 5 − 7 1 1 5 − 7 2 1 1 2  0 − 1 − 9 16  0 − 1 − 9 16   =  =  = 1 3 1 5  1 3 1 5 0 2 − 4 12        2 3 − 3 14  2 3 − 3 14  2 3 − 3 14  2 II + III II + IV − III + IV 1 1 5 − 7 1 1 5 − 7 1 1 5 − 7 0 − 1 − 9 16  0 − 1 − 9 16  0 − 1 − 9 16    =  =  = 0 2 − 4 12  0 0 − 22 44  0 0 − 22 44        0 1 − 13 28  0 1 − 13 28  0 0 − 22 44  1 1 5 − 7 0 − 1 − 9 16    0 0 − 22 44    0 0 0 0 Iz posljednje matrice se vidi da je rang matrice 3 tj da sistem ima jedinstveno rje{enje(det=0).Vratimo li nepoznate bi}e: x + y + 5 z = −7  x = 21  − y + z = 16  ⇒ y = −18 − 22 z = 44  z = −2 . k  a za   2   3 y = 0  ostale b nema rje{enja.Kemal Halilović.profesor matematike Brčko 6  2 x + 3 y − 2z = 1   2 x + 3 y − 2z = 1   2 x + 3 y − 2z = 1        ⇔ 6 y − 16 z = b − 1  ⇔  3 y − 8z = 0 ⇔ 3 y − 8z = 0   3 y − 8z = 0   6 y − 16 z = b − 1   0 = b − 1      Za b=1 sistem je neodre|en a za druge b je nemogu}. 7.  4 x + 9 y − 12 z = 2   2 x + 3 y − 6z = 1      Za a=6 sistem ima oblik:  6 x + 9 y − 18 z = b  ⇔  6 x + 9 y − 18 z = b  ⇔  2 x + 3 y − 6z = 1   4 x + 9 y − 12 z = 2       2 x + 3 y − 2z = 1    ⇔ 0 = b − 3  Za b=3 sistem ima bezbroj rje{enja  1 + 2k .

0 1 1 = 0 1 5  5 4 0 0 1  0 0 1 0 0 1  .0 1 2 1 = 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1  1 1 0  1 3 3 A 3 = A 2 xA = 0 1 2. ZADATAK: Dokazati jednakost 2x + y + z y z x + 2y + z = 2( x + y + z ) 3 x z x y x + y + 2z DOKAZ: Sabra}emo elemente druge i tre}e kolone sa prvom kolonom.Kemal Halilović.0 1 1 = 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 3 3 1 1 0 1 4 6 A 4 = A 3 xA = 0 1 3. 9. ZADATAK: 1 1 0  Data je matrica   Odrediti An.profesor matematike Brčko 7 8. A = 0 1 1  0 0 1 RJE[ENJE 1 1 0  1 1 0  1 2 1 A = 0 1 1.0 1 1 = 0 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1  1 4 6  1 1 0 1 5 10 A = A xA = 0 1 4. 2x + y + z y z 2x + 2 y + 2z y z x x + 2y + z z = 2x + 2 y + 2z x + 2y + z z = x y x + y + 2z 2x + 2 y + 2z y x + y + 2z 2x + 2 y + 2z y z 0 x+ y+z z = 2( x + y + z ) 3 0 0 x + y + 2z Kako su svi elementi ispod glavne dijagonale jednaki nuli to je vrijednost determinante jednaka proizvodu na dijagonali.a zatim negativne elemente prve vrste sa drugom i tre}om vrstom.

Kemal Halilović.profesor matematike Brčko 8 Nije te{to pogoditi da je  n(n − 1)  1 n 2  A n = 0 1 n    0 0 1    Doka`imo matemati~kom indukcijom: 1)za n=1 je:  1(1 − 1)  1 1   1 1 0 2 A = 0 1 1  = 0 1 1      0 0 1  0 0 1    k (k − 1)  2)pretpostavimo da je za n=k 1 k 2  A k = 0 1 k    0 0 1    i doka`imo da je tada i  1 k + 1 (k + 1)k   2  k +1 A = 0  1 k +1    0 0 1    po|imo od:  k (k − 1)  1 k 2  A = 0 1 k k    0 0 1     k (k − 1)   k (k − 1)  1 k  1 1 0   1 k +1 k + 2   2  A k xA = 0 1 k . .0 1 1  ⇒ A = 0 k +1 1 k +1      0 0 1  0 0 1  0 0 1       (k + 1)k  1 k + 1 2  A k +1 = 0 1 k +1    0 0 1    Dakle pretpostavljena matrica za An je ta~na.

rije{iti ga Gaussovom metodom.Kemal Halilović. ZADATAK: Dat je sistem jednad`bi: x+ y−z=2 2x − y + z = 1 3x + y + 2 z = 4 x − y + 5z = 0 a)Ispitati rje{ivost sistema. −2 I + II −3 I + III − I + IV 1 1 − 1 2 1 1 − 1 2  1 1 − 1 2  2 − 1 1 1 0 − 3 3 − 3 0 − 3 3 − 3  =  =  = 3 1 2 4 3 1 2 4  0 − 2 5 − 2       1 − 1 5 0 1 − 1 5 0  1 − 1 5 0  .profesor matematike Brčko 9 10. RJE[ENJE Napisati }emo odgovaraju}u matricu i izvr{iti transformaciju matrice na osnovamapravila o jednakosti matrice tako da ispod glavne dijagonale budu nule.( −3) 2 II + III 2 II + IV 1 1 −1 2  1 1 −1 2  1 1 −1 2  0 − 3 3 − 3 0 1 −1 1  0 1 −1 1    =  =  = 0 − 2 5 − 2 0 − 2 5 − 2 0 0 3 0        0 − 2 6 − 2 0 − 2 6 − 2 0 − 2 6 − 2 2 II + IV 1 1 −1 2 1 1 −1 2 0 1 −1 1 0 1 −1 1  = 0 0 3 0 0 0 1 0     0 0 4 0 0 0 1 0 Sada je jasno da je determinanta jednaka nuli te sistem ima jedinstveno rje{enje koje }emo dobiti ako postavimo jedna~ine prema sre|enoj matrici: x + y − z = 2 x =1 y − z = 1   ⇒ y =1 z = 0 z=0 z = 0  .Na taj na~in odmah se vidi da li je odgovaraju}a determinanta nula i koji je rang matrice. b)Ako je sistem saglasan .

ZADATAK: Rije{iti jednad`bu 1 1 1 L 1 1 1− x 1 L 1 1 1 2−x L 1 =0 L L L L L 1 1 1 L n−x RJE[ENJE Na osnovu pravila za transformaciju determinante pomno`i}emo prvu vrstu sa —1 i dodati svakoj narednoj vrsti: 1 1 1 L 1 0 −x 1 L 1 0 0 1− x L 1 =0 L L L L L 0 0 0 L n −1− x Ako su ispod glavne dijagonale nule determinanta je jednaka proizvodu ~lanova na dijagonali: − x(1 − x )(2 − x )L(n − 2 − x )(n − 1 − x ) = 0 Sada su jasna rje{enja jedna~ine: x1 = 0 ∧ x 2 = 1 ∧ x3 = 2 ∧ L ∧ x n −1 = n − 2 ∧ x n = n − 1 12.Odrediti ta 2ax − 23 y + 29 z = 0 rje{enja. ZADATAK: Za koje vrijednosti parametra a sistem jednad`bi7 x + ay + 4 z = 0  5 x + 2 y + az = 0 ima i drugih rje{enja osim trivijalnih.  . ZADATAK: Dat je sisitem jednad`bi  x − y + z + t = 2  2 x + z − t = 1  x + 2 y − z + 3t = 4  Ispitati saglasnost datog sistema i ako je saglasan rije{iti ga. RJE[ENJE −2 I + II − I + III 1 − 1 1 1 2  1 − 1 1 1 2  1 − 1 1 1 2  2 0 1 − 1 1  = 0 2 − 1 − 3 − 3 = 0 2 − 1 − 3 − 3   1 2 − 1 3 4 1 2 − 1 3 4  0 0 − 2 2 2  Sada je jasno da je rang matrice 3 i da mo`emo rje{iti sistem:  x =1  x− y+ z+t = 2      y = 2k − 2  2 y − z − 3t = −3 ⇒  z = k −1  − 2 z + 2t = 2      t=k  13.profesor matematike Brčko 10 11.Kemal Halilović.

E-jedini~na matrica.gdje je 1 0 1   1 0 2 A = 2 − 1 1 . 3 2 2  0 1 2 RJE[ENJE Uvrstimo date matrice u jedna~inu: (2 B − X )xA = E − 3 A   1 0 2  1 0 1  1 0 0  1 0 1             2  − 3 1 0  − X  x  2 − 1 1  = 0 1 0  − 3  2 − 1 1    0 1 2   3 2 2  0 0 1   3 2 2              2 0 4  1 0 1  − 2 0 − 3         − 6 2 0 − X  x 2 − 1 1  = − 6 4 − 3   0 2 4   3 2 2   − 9 − 6 − 5        −1  2 0 4 − 2 0 − 3 1 0 1  − 6 2 0 − X =  − 6 4 − 3. 2a 3 − 54 = 0 a 3 − 27 = 0 (a − 3)(a 2 + 3a + 9) = 0 a =realno Jedino 3 rje{enje je a=3. B =  − 3 1 0 . ZADATAK: Rije{iti matri~nu jednad`bu: (2B-X)xA=E-3A.Sada }e sistem izgledati: 7x + 3y + 4z = 0 / − 2 − 14 x − 6 y − 8 z = 0 1 23 5 x + 2 y + 3z = 0 / 3  4 x = z ⇒ x = z ∧ y = − z 6 x − 23 y + 29 z = 0 10 x + 6 y + 9 z = 0  4 12  Izaberemo li z pogodno bi}e: x = 3k ∧ y = −23k ∧ z = 12k 14.2 − 1 1   0 2 4  − 9 − 6 − 5 3 2 2 .Kemal Halilović.profesor matematike Brčko 11 RJE[ENJE 7 a 4 5 2 a = 406 + 2a 3 − 460 − 16a + 161a − 145a = 2a 3 − 54 2a − 23 29 Sistem }e imati netrivijalna rje{enja ako je determinanta sistema jednaka nuli.2 − 1 1      0 2 4  − 9 − 6 − 5 3 2 2 −1  2 0 4  − 2 0 − 3 1 0 1  X = − 6 2 0 −  − 6 4 − 3.

profesor matematike Brčko 12  2 0 4 − 2 0 − 3 1 0 1     X = − 6 2 0 −  − 6 4 − 3 ⋅ 1 adj 2 − 1 1  det A  0 2 4  − 9 − 6 − 5 3 2 2 T  −1 1 2 1 2 −1   −  2 2 3 2 3 2   2 0 4 − 2 0 − 3  1 0 1 1 1 1 0 X = − 6 2 0 −  − 6 4 − 3 ⋅ − − 3 2 2 3 2 3 2   0 2 4  − 9 − 6 − 5   0 1 1 1 1 0   −1 −  1 2 1 2 − 1  T  2 0 4 − 2 0 − 3 − 4 − 1 7    X = − 6 2 0 − − 6 4 − 3 ⋅  2 − 1 − 2 1 3  0 2 4  − 9 − 6 − 5  1 1 − 1  2 0 4 − 2 0 − 3 − 4 2 1   X = − 6 2 0 − − 6 4 − 3 ⋅  − 1 − 1 1  1   3  0 2 4  − 9 − 6 − 5  7 − 2 − 1  19 2 11   3 −  2 0 4 − 13 2 1  3 3   17 1   X = − 6 2 0 −  − 1 − 10 1  1 16 3 X = − −   0 2 4  7 − 2 − 10  3 3 3  7 8 22   − 3 3 3  15.Kemal Halilović. ZADATAK: Data je matrica 4 4 − 3 1 1 1 − 1 0  A= x 2 2 2   9 9 x 3 . ZADATAK: Rije{iti jednad`bu x − 3 x + 2 x −1 x+2 x−4 x+4 = 0 x −1 x + 4 x − 5 RJE[ENJE  − I + II   x − 3 x + 2 x − 1 − I + III   x − 3 x + 2 x −1       x+2 x−4 x+4 = 0  ⇒ 5 −6 5 = 0 ⇒  x − 1 x + 4 x − 5   2 2 −4     − I + II − I + III  x −3 5 2   66( x − 3) + 150 + 44 = 0       5 − 11 0 = 0  ⇒  2   2 0 − 6   66 x = 4 ⇒ x = 33      16.

ZADATAK: Na}i  3 − 4 1 2 ( AxB ) −1 −1 − ( XB ) = I A=  B=   2 − 3 2 1  RJE[ENJE ( AxB )−1 − ( XB )−1 = I B −1 xA−1 − B −1 xX −1 = I ( B −1 x A−1 − X −1 = I ) B −1 BxB x A − X ( −1 −1 ) = BxI A−1 − X −1 = B X −1 = A−1 − B (X ) −1 −1 ( = A −1 − B ) −1 ( X = A−1 − B )−1 −1 −1  3 − 4 −1 1 2    − 3 2  T 1 2   X =  −  X = −  −   2 − 3  2 1    − 4 3 2 1      −1 −1  3 4  1 2   2 2 X =    −   ⇒X =    − 2 − 3 2 1    − 4 − 4 Nema rje{enja jer se ne mo`e na}i inverzna matrica. 18. RJE[ENJE Na osnovu pravila rada sa matricama izvr{imo transformaciju: −4 I + II −2 II + III − 2 I + III 4 4 − 3 1  1 1 − 1 0  1 0 1 − 1 − 9 I + IV 1 0 − 1  − 3 II + IV 1 1 1 − 1 0   4 4 − 3 1   4 1 4 − 3 0 1 0 1  A= = = = = x 2 2 2  x 2 2 2  2 2 x 2 0 2 x−2 4          9 9 x 3 9 9 x 3  9 3 9 x 0 3 0 x + 9 1 0 1−1  0 1 0 1   0 0 x−2 2    0 0 0 x + 6 Sada je jasno da za x=-6 i x=2 rang(A)=3. ZADATAK: Odrediti nepoznatu matricu iz uslova: 1 2 AxX = XxA A=  3 4 . 17.profesor matematike Brčko 13 Odrediti x tako da rang(A)=3.Kemal Halilović.

profesor matematike Brčko 14 RJE[ENJE Nula matrica i jedini~na matrica su trivijalna rje{enja ovog zadatka. Neka je x z   X = y t  Prema uslovu je: 1 2  x z   x z  1 2 3 4 x  y t  =  y t  x 3 4          x + 2 y z + 2t   x + 3 z 2 x + 4 z  3 x + 4 y 3 z + 4t  =  y + 3t 2 y + 4t   4444444 1 24  4444443 2k − 3l 2 y − 3z = 0 x = 2 3 x + 3 y − 3t = 0  3l  y= 2 x + 3 z − 2t = 0 2  z = l 2 y − 3z = 0 t=k Prema tome  2k − 3l   l X = 2  3l  k  2  ******moguće su štamparske greške****** .Kemal Halilović.