You are on page 1of 132

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR , LEGEA

educatiei nationale si Invatarea pe tot parcursul vietii

Camera Deputatilor

adopta prezentul proiect de lege.

TITLUL

I

DISPOZITII GENERALE ,
dreptului fundamental la Invatatura pe tot parcursul vietii. Prezenta lege reglementeaza structura, functiile, organizarea ~i functionarea sistemului de Invatamant de stat, particular si confesional.
Art. 2. - (1) Idealul educational al scolii romanesti consta In dezvoltarea libera, integral a si armonioasa a individualitatii umane, In formarea personalitatii autonome si In asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru implinirea si dezvoltarea personala, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetateneasca activa In societate, pentru incluziune sociala si pentru angajare pe piata muncii. (2) Statul asigura cetatenilor Romaniei drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de Invatamant preuniversitar si superior, precum ~i la invatarea pe tot parcursul vietii, lara nicio alta forma de discriminare. (3) In Romania lnvatamantul constituie prioritate nationala, Art. 3. - Principiile care guverneaza Invatamantul preuniversitar si superior, precum si invatarea pe tot parcursul vietii din Romania sunt: a) principiul echitatii - In baza caruia accesul la invatare se realizeaza lara discriminare; b) principiul calitatii - ill baza caruia activitatile de Invatamant se raporteaza la standarde de referinta si la bune practici nationale si internationale; c) principiul relevantei - In baza caruia educatia raspunde nevoilor de dezvoltare personals si social-economice; d) principiul -eficientei - In baza caruia se urmareste obtinerea de rezultate educationale maxime, prin gestionarea resurselor existente; Art. 1. - Prezenta lege asigura cadrul pentru exercitarea

e) principiul descentralizdrii - in baza caruia deciziiIe principale se iau de catre actorii implicati direct in proces; f) principiul raspunderii publice - in baza caruia unitatile si institutiile de invatamant raspund public de performantele lor; g) principiul garantarii identitatii culturale a tuturor cetatenilor romdni §i a dialogului intercultural; h) principiul asumdrii, promovarii si pastriirii tdentitatii nationale si valorilor culturale ale poporului roman; i) principiul recunoasterii st garantarii drepturilor persoanelor apartindnd minoritdtilor nationale, dreptul la pdstrarea, la dezvoltarea st la exprimarea identiuui: lor etnice, culturale, lingvistice si religioase; j) principiul asigurarii egalitatii de sanse; k) principiul autonomiei universitare; 1)principiul llbertdtii academice; m) principiul transparentei - concretizat ill asigurarea vizibilitatii totale a deciziei si a rezultatelor, prin comunicarea periodica si adecvata a acestora; n) principiul libertatii de gdndire §i al independeruei fata de ideologii, dogrne religioase §i doctrine politice; 0) principiul incluziunii sociale; p) principiul centrarii educatiei pe benejiciarii acesteia; q) principiul participarii si responsabilitatii parintilor; r) principiul promovarii educatiei pentru sanatate prin practicarea miscarii fizice si a activitatilor sportive; s) principiul organizarii inva{amantului confesional in consens cu perspeclivele ecumenice si irenice internationale si in conformitate cu prevederile legii. Art. 4. - Educatia si formarea profesionala a copiilor, a tinerilor si a adultilor au ca fmalitate principala formarea competentelor, intelese ca ansamblu multifunctional si transferabil de cunostinte, deprinderi/abilitati si aptitudini, necesare pentru: a) implinirea si dezvoltarea personals, prin realizarea propriilor obiective in viata, conform intereselor si aspiratiilor fiecaruia si dorintei de a illvata pe tot parcursul vietii; b) integrarea sociala si participarea cetateneasca activa in societate; c) ocuparea unui loc de munca si participarea la functionarea si dezvoltarea unei economii durabile; d) formarea unei conceptii de viata, bazate pe valorile umaniste si stiintifice, pe cultura nationala si universala si pe stimularea dialogului intercultural; e) educarea ill spiritul respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, al demnitatii ~i al tolerantei; f) cultivarea sensibilitatii fata de problematica umana, fata de valorile moral-civice si a respectului pentru natura ~i mediul inconjurator natural, social si cultural. Art. 5. - (1) in domeniul educatiei si al formarii profesionale prin sistemul nafional de invatamant, dispozitiile prezentei legi prevaleaza asupra oricaror prevederi din alte acte normative. in caz de conflict intre acestea se aplica dispozitiile prezentei legi. (2) Orice modificare sau completare a prezentei legi intra ill vigoare incepand cu prima zi a anului scolar, respectiv universitar, urmator celui ill care a fost adoptata prin lege. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), modificarile sau completarile prezentei legi care vizeaza evaluarile nationale de la finalul invatamantului gimnazial sau liceal se aplica incepand eu promotia aflata in primul an al invatamantului gimnazial, respectiv liceal, la data intrarii in vigoare a modificarii sau a completarii.

3 Art. 6. - (1) In Romania sunt valabile numai diplomele recunoscute de statul roman, conform legislatiei in vigoare. (2) Regimul actelor de studii emise de unitatile si de institutiile de invatamant se stabileste prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. (3) Continutul si formatul actelor de studii sunt stabilite prin hotarare a Guvernului si sunt initiate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i Sportului. Art. 7. - (1) in unitatile, in institutiile de Invatamant si in toate spatiile destinate educatiei si formarii profesionale sunt interzise activitatile care incalca normele de moralitate si orice activitati care pot pune in pericol sanatatea si integritatea fizica sau psihica a copiilor si a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar ~i nedidactic, precum si activitatile de natura politica si prozelitismul religios. (2) Privatizarea unitatilor ~i a institutiilor de Invatamant de stat este interzisa. Art. 8. - (1) Unitatile si institutiile de invatamant de stat fac parte din proprietatea publica, cele de invatamant particular au drept fundament proprietatea privata, iar cele de invatamant confesional apartin, in functie de entitatea care le-a infiintat, uneia dintre cele doua forme de proprietate. (2) StatuI asigura finantarea de baza pentru toti prescolarii si pentru toti e1evii din InVatamantul obligatoriu public si privat acreditat. StatuI asigura finantarea de baza ~i pentru invatamantulliceal si postliceal public. Finantarea se face In baza ~i in limitele costului standard per elev sau per prescolar, dupa metodologia elaborata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. (3) Invatamantul public este gratuit. Pentru unele activitati, niveluri si programe de studii se pot percepe taxe In conditiile stabilite de prezenta lege. (4) Statul, prin organismul specializat al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, stabileste anual costul standard per elev sau per prescolar, cost care sta la baza finantarii de baza. De suma aferenta beneficiaza toti prescolarii ~i elevii din invatamantul public, precum ~i prescolarii si elevii din Invatamantul obligatoriu privat si confesional, care studiaza In unitati de invatamant acreditate ~ievaluate periodic, conform legislatiei in vigoare. (5) Finantarea Invatamantului preuniversitar se face dupa principiul "resursa financiara urmeaza elevul", In baza caruia alocatia bugetara aferenta unui elev sau unui prescolar se transfers la unitatea de invatamant la care acesta invata, (6) Pentru finantarea din fonduri pub lice a invatamantului public si finantarea invatamantului privat acreditat se aloca anual minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv, iar pentru activitatea de cercetare stiintifica se aloca minimum I % din produsul intern brut al anului respectiv. (7) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a aloca resursele si de a asigura, in conditiile legii, cele necesare pentru ca elevii sa frecventeze cursurile invatamantului obligatoriu. (8) invatamantul poate sa fie finantat si direct de catre operatorii economici, precum si de alte persoane fizice sau juridice, In conditiile legii. (9) Invatamantul poate fi sustinut prin burse, credite de studii, taxe, donatii, sponsorizari, surse proprii si alte surse legale. Art. 9. - (1) In Romania Invatamantul este servicru de utilitate publica ~i se desfasoara, in conditiile prezentei legi, In limba romana, In limbile minoritatilor nationale si In limbi de circula~e internationala. (2) In fiecare localitate se organizeaza si functioneaza unitati de invatamant sau formatiuni de studiu cu limba de predare romana si, dupa caz, cu predarea In limbile minoritatilor nationale ori se asigura scolarizarea in limba materna In cea mai apropiata localitate in care este po sibil.

13. A Art. fundamenteaza si aplica strategiile nationale in domeniul educatiei. . sociala ~i medicala complexa. Autoritatile administratiei publice asigura conditiile materiale si resursele umane care sa permita insusirea limbii romane. (3) Statui acorda premii.(l) Statui sustine anteprescolarii.(1) Invatarea pe tot parcursul vietii este un drept garantat de lege. asociatiilor reprezentative ale studentilor. prescolarii. civica. (4) Elevii ~i studentii care beneficiaza de burse sociale de studiu pot primi si burse pentru performante scolare si universitare. 11. . cultura si civilizatie romaneasca. 10. prin InstitutuI Limbii Romane. in scopul dobandirii de cunostinte. sindicatelor reprezentative din Invatamant. sociala si/sau ocupationala. Art. precum si cursuri de limba. adaptata si de asistenta educationala. cercetarii. (5) Unitatile si institutiile de invatamant pot efectua si emite. traduceri oficiale ale documentelor si ale altor inscrisuri scolare si universitare proprii. (2) Ministerul Educatiei. Planurile de invatamant trebuie sa cuprinda numarul de ore necesar si suficient invatarii limbii romane. structurilor asociative ale universitatilor si scolilor de stat. (8) Elevii care In localitatea de domiciliu nu au posibilitatea de a invata intr-o unitate de invatamant vor fi sprijiniti prin decontarea cheltuielilor de transport la cea mai apropiata unitate de invatamant sau vor primi cazare si masa gratuite in internatele scolare. autoritatilor . (4) in sistemul national de invatamant. ale elevilor si studentilor. asociatiilor reprezentative ale elevilor. Tineretului si Sportului. Art. documentele scolare si universitare oficiale. nominalizate prin ordin al ministrului educatiei. este obligatorie pentru toti cetatenii romani. . burse. cu consultarea asociatiilor reprezentative ale profesorilor. cu respectarea legislatiei statului respectiv. precum si rezultate remarcabile In educatia si formarea lor profesionala sau in activitati culturale si sportive. (2) StatuI acorda burse sociale de studii elevilor si studentilor proveniti din familii defavorizate. 12. particulare si confesionale. formarii de deprinderi/abilitati si dezvoltarii de aptitudini semnificative din perspectiva personala. Invatamantul special si special integrat sunt parte componenta a sistemului national de Invatamant preuniversitar.(1) Ministerul Educatiei. locuri In tabere si altele asemenea elevilor ~i studentilor cu performante scolare si universitare. poate organiza unitali de invatamant cu predare in limba romana pe langa oficiile diplomatice si institutiile culturale ale Romaniei in strainatate. (2) Invatarea pe tot parcursul vietii include totalitatea activitatilor de Invatare realizate de fiecare persoana. la cerere. precum si celor institutionalizati. (5) StatuI ~i alti factori interesati sustin fmanciar activitatile de performanta. se intocmesc numai in limba romans. TineretuIui ~i Sportului proiecteaza. structurilor asociative reprezentative ale parintilor. tineretului si sportului. de nivel national si international. Cercetarii. poate sustine lectorate In universitati din strainatate. precum si pe aceia cu cerinte educationale speciale.4 (3) Invatarea in scoala a limbii romane. Celelalte inscrisuri scolare si universitare pot fi redactate in limba de predare. Consiliului National al Rectorilor. Cercetarii. In colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe. incepand cu educatia timpurie. . (7) Invatamantul special si special integrat reprezinta 0 forma de instruire scolara diferentiata. Art. Consiliului Minoritatilor Nationale. elevii ~i studentii cu probleme si nevoi sociale. in conditiile legii.(1) Guvernul sprijina invatamantuI in limba romana in tarile in care traiesc romani. (6) StatuI garanteaza dreptuIla educatie al tuturor persoanelor cu cerinte educationale speciale. destinata persoanelor cu cerinte educationale speciale. ca limba oficiala de stat.

copiii beneficiaza de alocatia de stat pentru copii. dupa eaz. invatiimantulliceal este generalizat si gratuit. prescolari si anteprescolari. numai pentru absolventii invatamantului liceal.Pe durata scolarizarii in inviitamantul preuniversitar. (2) Obligatia de a frecventa invatamantul de 10 c1ase. proportional cu ponderea numerics a fiecarui cult in configuratia religioasa a tarii. Art. 14. nu is-au asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina. b) cu minimum 300 de elevi. destinat pregiitirii personalului de cult si activitatii social-misionare a cultelor. Cercetarii. 16. astfel: a) eu minimum 300 de elevi. . Infiintarea. In mod similar se procedeaza si pentru elevul caruia. 18.(1) Inviitamantul general obligatoriu este de 10 c1ase si euprinde invatiimantul primar ~i eel gimnazial. inceteaza la varsta de 18 ani. parte a trunchiului eomun. elevul poate sa nu frecventeze orele de religie. cercetiirii. A . pentru elevul minor. Art. Tineretului si Sportului si cultele religioase recunoseute oficial de stat. din motive obiective. potrivit recensamantului oficial.5 administratiei publice. tineretului si sportului. in conditiile legii.(1) in sistemul national de invatamant. . gimnazial. In acest caz. unitatile de invatiimant public au personalitate juridica daca se organizeaza si functioneaza. . . (2) Cultele recunoscute de stat au dreptul de a organiza invatiimant confesional prin infiintarea ~i administrarea propriilor unitati si institutii de invatiimant privat.(1) Planurile-cadru ale Invatamantului primar. (2) Statul incurajeaza dezvoltarea parteneriatului public-privat prin masuri specifice cuprinse in hotarari ale Guvernului si in ordine ale ministrului educatiei. (3) Disciplina Religie poate fi predata numai de personalul didactic calificat conform prevederilor prezentei legi ~i abilitat in baza protocoalelor incheiate intre Ministerul Educatiei. situatia scolara se incheie lara disciplina Religie. . TITLUL A 'WI 'WI II INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR • CAPITOLULI DISPOZITII GENERALE Art. Art. Tineretului si Sportului organizarea unui invatamdnt teologic specific. in cadrul invatamantului public in universitatile de stat existente. inviitamantulliceal devine obligatoriu pana eel mai tarziu in anul 2020. organizarea si functionarea acestui invatiimant se realizeaza potrivit legii. la forma de zi. respectiv a parintilor sau a tutorelui legal instituit. liceal si profesional inc1ud religia ca disciplina scolara. Cercetarii. (2) La solieitarea scrisa a elevului major. ca facultati cu dubla subordonare. mediului de afaceri si organizatiilor neguvernamentale finantatoare care sustin programe educative! federatii ale furnizorilor de servicii sociale. 15. Art. conform prevederilor prezentei legi.(1) Cultele recunoscute oficial de stat pot solicita Ministerului Educatiei. 17. (3) in scopul realiziirii finalitatilor educatiei si a formarii profesionale prin sistemul national de invatamant.

In invatamantul preuniversitar. Tineretului si Sportului. Cercetarii. Cercetarii. (1). functionarea si. (1). tineretului si sportului. in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.ca parti ale unei unitati de Invatamant cu personalitate juridica . (4) Pentru asigurarea accesului egal la educatie si formare profesionala. aproba organizarea. financiara si administrativa. (2) Neindeplinirea de catre autoritatile administratiei publice locale a obligatiilor ce le revin in organizarea ~i functionarea invatamantului preuniversitar se sanctioneaza conform legii. sa elaboreze 0 metodologie de functionare aprobata prin hotarare a Guvernului. cultele respective si Ministerul Educatiei. care stabileste relatia juridica. de la 0 clasa la alta. (3) Statul garanteaza dreptul la educatie diferentiata. 20. cu predare in limba romana. in conformitate cu metodologia Organizatiei Bacalaureatului International. rara personalitate juridica . Tineretului ~i Sportului au obligatia ca. (5) Elevii cu performante scolare exceptionale pot promova 2 ani de studii intr-un an scolar conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei. Art. (1). In acord cu particularitatile de varsta si individuale. . in conditiile legii. autoritatile administratiei publice locale. In cazul unitatilor de invatamant special. Tineretului si Sportului. (2) Elevii din Invatamantul particular se pot transfera la alte unitati de invatamant de stat sau particular. (4) Absolventii clasei a X-a pot urma programul de diploma al Bacalaureatului International. patrimoniala.(1) Autoritatile administratiei publice locale asigura.(1) Sistemul de Invatamant preuniversitar are caracter deschis. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. in care numarul total al elevilor si prescolarilor nu se incadreaza in prevederile alin. (5) In cazul unitatilor de invatamant confesionai preuniversitar public existente la data intrarii In vigoare a prezentei legi. trecerea elevilor de la 0 unitate scolara la alta. cu asumarea costurilor corespunzatoare. de la un profilla altul si de la 0 filiera la alta este posibila in conditiile stabilite prin metodologia elaborata de catre Ministerul Educatiei. d) cu minimum 100 de elevi si/sau prescolari. 19. pe baza pluralismului educational. in baza avizului conform al inspectoratelor scolare. Cercetarii. cu personalitate juridica.~i subordonate aceluiasi ordonator principal de credite. . dupa caz. Diploma obtinuta In urma promovarii Bacalaureatului International este recunoscuta si confera aceleasi drepturi cu diploma obtinuta in urma promovarii examenului national de bacalaureat. Art. buna desfasurare a invatamantului preuniversitar in localitatile in care acestea i~i exercita autoritatea. . (3) Prin exceptie de la prevederile alin. cu acordul unitatii primitoare si in conditiile stabilite de Ministerul Educatiei. in conditiile legii. se organizeaza 0 singura unitate de invatamant cu personalitate juridica. in toate unitatile administrativ-teritoriale din tara functioneaza unitati de invatamant public. dizolvarea unor structuri de invatamant. in unitatile administrativ-teritoriale. cercetarii.6 c) cu minimum 150 de prescolari si anteprescolari.

particulare si confesionale autorizate/acreditate. _ . . Tineretului si Sportului.3 ani) si Inva!amantul prescolar (3 .. seral.-_.. privat si confesional acreditate.. (3) Invatamantul tehnic cuprinde clasele a XII-a si a XIII-a din lnvatamantulliceal.. urmate de un stagiu de pregatire practica. experimentale si de aplicatie.._.. vocationala.. .. (2) Sistemul national de Inva!amant preuniversitar cuprinde unitati de lnvatamant public. pentru copiii eu cerinte educationale speciale. DE INV ATAMANT PREUNIVERSITAR .-. la domiciliu sau pe langa unitatile de asistenta medicala. . care cuprinde Invatamantul postIiceal.Ministerul Educatiei. (2) Invatamantul profesional cuprinde clasele a X-a si a XI-a din Invatamantul Iceal. . Art. filiere ~i profiluri si asigura conditiile necesare pentru dobandirea competentelor-cheie si pentru profesionalizarea progresiva.6 ani). care cuprinde: . d) Inva!amantul tertiar non-universitar.(1) Sistemul national de lnva!amant preuniversitar cuprinde urmatoarele niveluri: a) educatia timpurie (0 . cu urmatoarele filiere: teoretica.-. fermata din nivelul anteprescolar (0 . . _. _-- ..-_ -.._ -_. care cuprinde c1asa pregatitoare ~i clasele I-IV. . Invatamantul obligatoriu se poate organiza si In alte forme de Invatamant. Cercetarii. b) lnva!amantul primar.- CAPITOLUL II STRUCTURA SISTEMULUI NATIONAL " . (2) Inva!amantul preuniversitar se organizeaza pentru specializari si calificari stabilite de Ministerul Educatiei. Art. care cuprinde c1asele de liceu X-XII/XIII. care cuprinde grupa mica. forme de Invatamant si.6 ani). dupa caz. filiera tehnologica. . care cuprinde clasele V-IX.. . In conformitate cu prevederile unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei. lnvatamant tehnic si lnvatamant postIiceal. Sectiunea 1 Dispozitii generale Art._..Inva!amantul secundar inferior sau gimnazial..(1) Sistemul national de Inva!amant preuniversitar este constituit din ansamblul unitatilor de tnvatamant de stat.(1) Inva!amantul general obligatoriu este format din Invatamantul primar si eel secundar inferior. filiera tehnologipa si... vocationala si tehnologica... Cercetarii. nedeplasabili. Tineretului si Sportului poate stabili. 22. _-'. Art.-. grupa mijlocie si grupa mare. c) Inva!amantul secundar. In conformitate cu Registrul National al Calificarilor. 21... __ _ ._ .._ .. dupa caz. cu frecventa redusa si. ---..--. in mod exceptional._---_ --------------------- .. Art.(1) Formele de organizare a lnvatamantului preuniversitar sunt: lnvatamant de zi. "" . pentru persoanele care au depasit cu mai mult de 3 ani varsta clasei. (3) Inva!amantul preuniversitar este organizat pe niveluri.'-- . 24. 25.. _. Tineretului si Sportului. (4) Invatamantul profesional ~i tehnic este format din: Inva!amant profesional.--_ -- ._. (2) Invatamantul obligatoriu este Invatamant de zi._- . 23. ... functionarea In sistemul de Invatamant preuniversitar a unor unitati pilot.-_ .7 --. Cercetarii. prin hotarare a Guvemului.Inva!amantul secundar superior sau liceal.

in termen de maximum 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi. _'. " Sectiunea a 4-a invii(iimantul primal' Art. Acestea vor fi acordate in scop educational. La solicitarea scrisa a parintilor. Sectiunea a 2-a Eductuia anteprescolara Art. publici sau privati. pot fi inscrisi in clasa pregatitoare si copiii care implinesc varsta de 6 ani. 27.-_. _ 8 ._. Tineretului si Sportului._-_ . a tutorilor sau a sustinatorilor legali. cu respectarea standardelor de calitate si a legislatiei in vigoare. (2) In c1asa pregatitoare sunt inscrisi copiii care au implinit varsta de 6 ani pana la data inceperii anului scolar. prelungit si saptamanal. care implinesc varsta de 8 ani pana la data inceperii anului scolar. pot fi inscrisi In clasa pregatitoare si copii cu varste cuprinse intre 6 ~i 8 ani la data inceperii anului scolar. Cercetarii. daca dezvoltarea lor psihosomatica este corespunzatoare.. (2) Autoritatile administratiei publice locale si inspectoratele scolare asigura conditiile pentru generalizarea treptata a invatamantului prescolar. (3) Asigurarea personalului didactic necesar desfasurarii educatiei anteprescolare se face de catre autoritatile administratiei pub lice locale.. cu program de dimineata._. . . initiata de Ministerul Educatiei. --_.(1) Educatia anteprescolara se organizeaza in crese si._'.. Finantarea din resurse pub lice se poate acorda numai furnizorilor de servicii de educatie timpurie acreditati. Sectiunea a 3-a Invli(limalttul prescolar Art. Cercetarii.. 28.__ . din bugetul de stat. (3) Ministerul Educatiei. . Tineretului si Sportului poate aproba organizarea de programe educationale de tip "A doua sansa". . (2) Organizarea unitatilor de educatie timpurie anteprescolara. 26.(1) Invatamantul prescolar se organizeaza in gradinite cu program normal._. prin acordarea unor cupoane de cresa. dupa caz. La solicitarea scrisa a parintilor. continutul educativ. standardele de calitate si metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotarare a Guvemului.---. (6) Statul sprijina educatia timpurie. in vederea promovarii invatamantului primar pentru persoanele care.. ca parte componenta a invatarii pe tot parcursul vietii. ._ .. din diferite motive. Familiei si Protectiei Sociale. a tutorilor legali sau a sustinatorilor legali. nu au absolvit acest nivel de invatamant pana la 14 anI. (4) Tipurile si modalitatile de finantare a serviciilor de educatie timpurie anteprescolara se reglementeaza prin hotarare a Guvemului. Gradinitele pot functiona ca unitati cu personalitate juridica sau in cadrul altor unitati scolare cu personalitate juridica. Cercetarii.._--_"-_ .(1) Invatamantul primar se organizeaza ~i functioneaza. (3) In clasa pregatitoare din invatamantul special sunt inscrisi copii cu cerinte educationale speciale. Tineretului ~i Sportului si Ministerul Sanatatii. in termen de maximum 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.. _. impreuna cu inspectoratele scolare. de regula._ . in gradinite si in centre de zi. pana la sfarsitul anului calendaristic.----------~----------------- . (5) Acreditarea furnizorilor de educatie timpurie anteprescolara se realizeaza ill conformitate cu prevederile metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei.'_.. prin Ministerul Muncii.

(8) Calificarile care pot fi dobandite prin invatamantul preuniversitar sunt cuprinse in Registrul national al calificarilor si sunt aprobate prin hotarare a Guvemului. (6) Absolventii Invatamantului liceal pot sustine examen de certificare a calificarii corespunzator nivelului de calificare stabilit prin Cadrul national al calificarilor._. economica ~i educationala. in conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educatiei._---_... Tineretului ~i Sportului.-.este de 3 ani pentru filiera teoretica. (5) Unitatile de invatamant liceal se organizeaza cu una sau mai multe filiere ~iunul sau mai multe profiluri. Invatamant de dimineata. c) filiera vocationala. Cercetarii.-----_---_--_. de 3 sau de 4 ani pentru filiera vocationala. cu profilurile militar... Pentru formele de invatamant seral sau cu frecventa redusa.(1) Invatamantul gimnazial este. de regula. cu profilurile tehnic._-- _. de regula. cel putin un program de pregatire profesionala care permite dobandirea unei calificari corespunzatoare Cadrului national al calificarilor. la propunerea Ministerului Educatiei.. In colaborare cu autoritatile administratiei publice locale.--- - .-. 29. servicii. (7) Unitatile de invatamant in care se organizeaza filiera tehnologica sau vocationala a liceului sunt stabilite de inspectoratele scolare. specializari diferite in cadrul profilurilor prevazute la alin. Tineretului si Sportului. . poate organiza programe educationale de tip "A doua sansa". resurse naturale si protectia mediului.-_9 ..-----_. (3) Durata studiilor in Invatamantulliceal.--- . Absolventii care promoveaza examenul de certificare dobandesc certificat de calificare si suplimentul descriptiv al certificatului. 30. In functie de dinamica sociala. eu consultarea autoritatilor administratiei publice locale.. (4) Invatamantulliceal se organizeaza si functioneaza. artistic si pedagogic. (2) Ministerul Educatiei. ----_ . durata studiilor se prelungeste cu un an.-_. cu profilurile uman si real. In unitatile de invatamant stabilite de inspectoratul scolar. Cercetarii. pana la varsta de 18 ani. Sectiunea a 6-a inviitiimantulliceal cuprinde urmatoarele filiere si profiluri: a) filiera teoretica. ~i de 4 ani pentru filiera tehnologica. ca invatamant de zi.-. (l). In vederea promovarii invatarnantului gimnazial pentru persoane care depasesc cu peste 4 ani varsta corespunzatoare c1asei ~i care. conform Europass._ . Acesta se poate organiza si poate functiona si ca Invatamant seral sau cu frecventa redusa.. gimnazial. ._--_. Tineretului si Sportului este abilitat sa stabileasca prin planurile-cadru de invatamant. (3) Absolventii Invatamantului gimnazial care nu continua studiile in invatamsntul liceal pot sa finalizeze. Cercetarii. judetene ~i locale._._---.-.-- -. conform legii. Art. In cadrul profilurilor se pot organiza una sau mai multe calificari profesionale sau specializari.-.- --_ . _-----_-_--_-_. _----.-. prin inspectorate le scolare. sportiv. teologic. . Cercetarii. (2) Ministerul Educatiei.(1) Invatamantulliceal .----- Sectiunea a 5-a inviitii'. . Tineretului si Sportului.'antul gimnazial Art.-. din diferite motive. b) filiera tehnologica. __ .forma de invatamant de zi . nu au absolvit Invatamantul secundar.-----_ _--_.- _- ------- -_ .. in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale. avand in vedere tendintele de dezvoltare sociala si economics precizate in documentele strategice regionale.

. .-. Durata stagiului de pregatire practica este stabilita prin planul-cadru de invatamant. (3). (9) Operatorii economici care asigura. pentru calificari din Registrul national al calificarilor.. dupa caz. pot urma cursurile Invatamfultului liceal conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei. prin consultare cu angajatorii. Recunoasterea rezultatelor invatarii dobandite In vederea continuarii studiilor este reglementata prin metodologie aprobata prin ordin al ministrului educatiei.(1) Invatamantul profesional si tehnic se poate organiza In cadrulliceelor din filiera tehnologica sau. (2) Invatamantul profesional ~i tehnic se poate organiza in cadrul liceelor din filiera tehnologica si vocationala. 29 alin. care promoveaza examenul de certificare a calificarii profesionale.---. Organizarea ~i desfasurarea examenului de certificare a calificarii sunt reglementate de autoritatea nationala a calificarilor.. aprobat de Ministerul Educatiei. cercetarii. judetene si locale. In urma consultarii partenerilor sociali.---. prevazute la art. 29 alin.---. dotarea spatiilor de pregatire practica sau locuri de munca pentru absolventi beneficiaza de facilitati fisc ale. in functie de nevoile pietei muncii identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale. (11) Absolventii Invatamantului profesional. pe baza standardelor ocupationale. portofoliu de educatie permanenta ~i foaia matricola. pe baza de contract cu unitatile de invatamant. Cercetarii. (3) Absolventii clasei a XI-a din cadrul filierei tehnologice sau vocationale care au finalizat un stagiu de pregatire practica pot sustine examen de certificare a calificarii corespunzator nivelului de certificare stabilit prin Cadrul national al calificarilor. (7) Absolventii programelor de pregatire profesionala prevazute la art. Tineretului si Sportului.--. Cercetarii. 31. (13) Modul de organizare si de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale este reglementat de Ministerul Educatiei. conform Europass. (6) Programele de pregatire profesionala se finalizeaza cu examen de certificare a calificarii. (4) Programele de pregatire profesionala.-- J_Q _ Sectiunea a 7-a Invii(iimantul profesional si tehnic A Art. care se da publicitatii la inceputul clasei a X-a. In conditiile in care sunt finalizate parra la varsta de 18 ani. (14) Absolventii Invatamfultului profesional. tineretului si sportului. Tineretului si Sportului... dobandesc certificat de absolvire. vocationala. care decid sa nu continue studiile liceale. care promoveaza examenul de certificare a calificarii profesionale. (12) Absolventii Invatamantului profesional. stagii de pregatire practica a elevilor. potrivit prevederilor legale..--. Tineretului si Sportului prin metodologie. (8) Stagiile de pregatire practica de pe parcursul filierei tehnologice se pot organiza la nivelul unitatii de invatamant si/sau la operatorii economici cu care unitatea de Invatamant are incheiate contracte pentru pregatire practica sau la organizatii gazda din strainatate In cadrul unor programe ale Uniunii Europene-componenta de formare profesionala initiala. tineretului ~i sportului.. dobandesc certificat de calificare profesionala ~i suplimentul descriptiv al certificatului. pe baza unor contracte de scolarizare. sunt organizate prin unitatile de invatamant de stat si sunt gratuite. Standardele de pregatire profesionala se realizeaza pe baza standardelor ocupationale validate de comitetele sectoriale. cercetarii. .-. (10) Pregatirea prin Invatamantul profesional se realizeaza pe baza standardelor de pregatire profesionala aprobate de Ministerul Educatiei. burse de scolarizare. (5) Durata si continutul programelor de pregatire profesionala sunt stabilite de unitatea de Invatamant. precum si pe baza solicitarilor din partea angajatorilor privati sau ai Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.. Cercetarii.---. (3) pot continua studiile In Invatamantul liceal tehnologic..

Tineretului si Sportului organizeaza tab ere sportive sau de .-_-. precum si In c1ase cu program de arta sau sportiv. Ministerul Educatiei.- . (8) Pentru buna desfasurare a activitatii. la propunerea autoritatilor administratiei publice locale si a inspectoratelor scolare._ . Tineretului si Sportului.filiera tehnologica sau vocationala. cu acordul conducerilor acestor unitati de invatamant. pe grope sau individual. (9) Elevii au acces Iiber In cluburile sportive. . (11) Cluburile sportive scolare pot sa fie finantate si de autoritatile administratiei pub lice locale. (2) Unitatile in care se organizeaza invatamantul de arta si invatamantul sportiv public se stabilesc de catre inspectoratele scolare.(1) Pentru spnjimrea activitatii sportive si artistice de performanta. Cercetarii.filiera tehnologica sau vocationala. Cercetarii.-- -. unitatile de Invatamant gimnazial ~i liceal beneficiaza de sali de repetitie si spectacol proprii sau de acces la salile unitatilor de Invatamant de acelasi nivel. d) garantarea gratuitatii primului an de studiu pentru absolventii de invatamant liceal . (7) Unitatile de invatamant cu program sportiv suplimentar.. e) programele scolare pentru invatamantul liceal de arta si pentru invatamantul liceal sportiv respecta obiectivele educationale stabilite pentru profilul respectiv. .------"_ Art._-- _ _ -. prin: a) recunoasterea in invatamantul tertiar non-universitar a creditelor profesionale obtinute in cadrul invatamantului profesional si in invalamantul liceal .-.. 32. ._ .- --. de regula.---_-_ .-. 34. incepand cu invatamantul gimnazial.. __ . (10) Pentru buna desfasurare a activitatilor artistice. cluburile sportive scolare beneficiaza de baze sportive proprii ~i de acces In bazele sportive care apartin celorlalte unitati de lnvatamant._._ . c) burse speciale ~i alte forme de sprijin material. Sectiunea a 8-a Inviitamantul de arta §i invatamantul sportiv A Art.-_--. . b) elevii pot fi inscrisi numai pe baza testarii aptitudinilor specifice. --- -_.- -. Art. potrivit legii. independente sau afiliate pe langa alte unitati de Invatamant de acelasi nivel. cercetarii._- _ .(1) Invatamantul de arta si invatamantul sportiv se organizeaza pentru elevii cu aptitudini In aceste domenii._ -_. tineretului si sportului.. gimnazial si liceal. (3) In invatfunantul de arta si in invatamantul sportiv: a) scolarizarea se realizeaza.filiera tehnologica sau vocationala. Ministerul Educatiei.-. respectiv sportiv. (6) Organizarea Invatamantului de arta si a Invatamantului sportiv se face prin regulamente aprobate de ministrul educatiei. Tineretului si Sportului poate organiza c1uburi scolare si unitati de invatamdnt preuniversitar public cu program sportiv sau de arta. (4) Pentru activitatea sportiva si artistica de performanta. .--------. d) studiul disciplinelor de specialitate se realizeaza pe clase. (5) fuvatamantul de arta si Invatamantul sportiv integrat se organizeaza In scolile si liceele cu program de arta._ .---. c) planurile-cadru de invatamant sunt adaptate specificului acestui invatamant._-- . Cercetarii.--. organizate In celelalte unitati de Invatamant primar.. integrat sau suplimentar..---- -- . b) gratuitate la scolarizarea in cadrul scolilor postliceale. cu avizul conform al autoritatilor administratiei publice locale.Statul sustine invalamantul profesional si invalamantul liceal .-----. potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Educatiei. se constituie ca unitati de Invatamant de nivelliceal.---_.-_ ---_. admisi In profilurile corespunzatoare din invatamantul superior.-- 11 -"--. in palatele si cluburile copiilor.-----_. cu acordul conducerii acestora.----. 33. denumite cluburi sportive scolare.

(10) Creditele pentru educatie si formare profesionala obtinute In Invata. Scolarizarea poate sa fie finantata si de catre solicitanti. .. cifra de scolarizare pentru Invatamantul postliceal de stat finantat integral de catre solicitanti. cu organizatii si cu alte persoane juridice.(1) Invatamantul postliceal se organizeaza pentru calificari profesionale inscrise in Registrul national al calificarilor. precum si a competitiilor artistice §i sportive de nivel regional si national. respectiv cu persoane fizice pentru asigurarea resurselor financiare si materiale necesare desfasurarii.-. Tineretului si Sportului colaboreaza cu institutii. festivaluri si acorda burse si alte forme de sprijin material. Prin exceptie. in parteneriat public-privat. A Sectiunea a 9-a Invlitlimiintul postliceal Art. stabilite de Ministerul Educatiei. (4) Scolile de maistri sunt scoli postliceale. Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.-. Cercetarii. cu sau tara diploma de bacalaureat.-------. ca unitati de credite de studii transferabile pentru nivelul licenta. precum §i institutiile de cultura pot sprijini financiar si material activitatile de performanta in domeniul artelor. Cercetarii. Cercetarii. programe de studiu pentru inva~amantul postliceal. a invatamantului de arta si invatamantului sportiv integrat si suplimentar.---------. respectiv al sportului. Cercetarii. . (3) inva~amantul postliceal special face parte din Invatamantul profesional §i tehnic si este integral subventionat de stat. din sumele defalcate din venituri ale bugetului de stat §i din venituri ale bugetelor locale. inclusiv fmanciar. prin decizie. concursuri sportive sau artistice. federatiile sportive nationale. StatuI sustine si stimuleaza. (6) Scolarizarea In Invatamantul postliceal de stat. campionate scolare. persoane fizice sau juridice. . In functie de complexitatea calificarii si de numarul de credite pentru educatie si formare profesionala. (7) Cifra de scolarizare pentru invatamantul postliceal de stat se aproba prin hotarare a Guvemului. se finanteaza prin bugetele locale ale unitatilor administrativteritoriale. se aproba. (2) Invatamantul postliceal face parte din invatamantul profesional si tehnic §i este partial subventionat de stat.-. in baza deciziilor Senatului universitar.rnantul postliceal pot fi recunoscute pentru absolventii cu diploma de bacalaureat de catre universitati.. - . pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de invatamant. (8) Admiterea In Invatamantul postliceal se face In conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educatiei. de inspectoratul scolar si se comunica Ministerului Educatiei. persoane fizice sau juridice. organizat in conformitate cu prevederile prezentei legi. (9) Au dreptul sa se inscrie In Invatamantul postliceal. in conditiile alin. (2) Ministerul Culturii si Patrimoniului National si celelalte ministere interesate. prin contract incheiat cu unitatea de Invatamant care asigura scolarizarea. J_~ ---- _ creatie artistica. absolventii de liceu. Tineretului si Sportului §i aprobate prin hotarare a Guvemului. Tineretului si Sportului. Tineretului si Sportului. autoritatile locale. (5) Inva~amantul postliceal are 0 durata de 1-3 ani. (8). prin consultarea factorilor interesati. in bune conditii. 35. (3) Ministerul Educatiei.

in conditiile Iegii. Tineretului ~i Sportului asigura manualele scolare. indiferent de limba sa materna si de limba in care a studiat anterior. (5) Pe raza unei unitati administrativ-teritoriale.(1) Persoanele apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa studieze si sa se instruiasca in limba materna. la cererea parintilor sau tutorilor legali ~i in conditiile legii. pentru fiecare limba materna. In limbile minoritatilor nationale sau in limbi de circulatie internationala. Cercetarii. ale inspectoratelor scolare sau ale institutiilor echivalente. Tineretului si Sportului asigura materiale didactiee specifice disciplinelor predate In limba materna. care predau la grupe sau clase cu predare integrala In Iimba minoritatilor nationale. clase sau unitati de InVatiimant preuniversitar cu predare in limbile minoritatilor nationale. Cercetarii. se organizeaza. tipurile si formele de invatamant preuniversitar. in comunicarea interna ~i in comunicarea eu parintii elevilor ~i ai prescolarilor. . cu mai multe unitati de Invatfunant cu predare In limbile minoritatilor nationale. cu predare In limbile minoritatilor nationale. se poate folosi ~i limba de predare. (11) Cadrele didactice. (8) Minoritatile nationale au dreptul la reprezentare in organele de conducere ale unitatilor de invatiimant. (15) In invatamantul primar cu predare In limbile minoritatilor nationale. la toate nivelurile. care pot fi: manuale elaborate in limba de predare a minoritatilor ~i manuale traduse din limba romana sau manuale de import. se pot organiza clase liceale si profesionale cu grupe de elevi de diferite profiluri. cu respectarea criteriilor de (10) in unitatile conexe invatamantului preuniversitar din judetele In care functioneaza forme de Invatiimant in limbile minoritatilor nationale. avizate de Ministerul Educatiei. (14) in invatamantul in limbile minoritatilor nationale. grupe. potrivit legii. 36. (2) In functie de necesitatile locale. nu au posibilitatea de a invata In limba lor materna. (12) Ministerul Educatiei. Tineretului si Sportului. sau primesc cazare si masa gratuite in internatul unitatii de Invatiimant cu predare in limba materna. (7) Elevii care. pentru titlurile needitate din cauza tirajului redus. (3) La toate formele de Invatiimant In limba romana. se poate inscrie si pregati orice cetatean roman. oras sau comuna se acorda personalitate juridica. eu respectarea eriteriilor de competenta profesionala. profesionala. (4) in cadrul unitatilor sau sectiilor cu predare in limbile minoritatilor nationale._~ ~ _ ~ ~~_ ~_~ ~~ ~ ~~t3 ~_~~~ ~ __ ~ ~_~ ~~ ~_~~ _~~_~ ~~~ _~~_ Sectiunea a lil-a invii(iimtintu/ pentru persoane/e apartindnd minoritiuilor nationale Art. singulare In localitate. (6) in cadrul unitatilor de nivel gimnazial sau liceal. Ministerul Educatiei. (9) in unitatile scolare cu predare si in limbile minoritatilor nationale unul dintre directori va fi un cadru didactic din randul minoritatilor respective. functioneaza eel putin 0 unitate scolara cu personalitate juridica. trebuie sa faca dovada competentei profesionale in limba minoritatii respective ~i au dreptulla pregatire si perfectionare In limba de predare in tara sau in strainatate. in localitatea de domiciliu. Cercetarii. (13) Pentru elevii apartinand minoritatilor nationale. sunt sprijiniti prin decontul transportului la cea mai apropiata scoala cu predare in limba materna. indiferent de efectivul de elevi. singulare In municipiu. Fac exceptie cadrele didactice care predau limba si literatura romana. indiferent de efectivul de elevi. cu respectarea criteriilor de competenta competenta profesionala. calificativele se comunica si In limba de predare. In conditiile legii. . se asigura incadrarea cu specialisti ~i din randul minoritatilor nationale.

la solicitarea organizatiei minoritatii nationale. gimnazial ~i lieeal cu predare in limbile minoritatilor nationale. (11) In invatamantul lieeal ~i postliceal. ca urmare a cererii parintilor sau tutorilor legali. Cercetarii. (7) Elevilor apartinand minoritatilor nationale. . cu obligatia transcrierii ~i a insusirii toponimiei si a numelor proprii romanesti si in limba romana. in care predarea se face in limba materna pentru disciplinele. (5) Testele de evaluare. Tineretului si Sportului. (8) in invatamantul primar. in unitatile de invalamant cu predare in limba unei minoritati nationale. ). (10) In programele ~i manualele de istorie se vor refleeta istoria si traditiile minoritatilor nat!0nale din Romania. reprezentata in Parlamentul Romaniei sau. toate disciplinele se studiaza in limb a materna. dupa programe scolare si manuale elaborate in mod special pentru minoritatea Art.(1) In cadrul invatamantului preuniversitar respectiva. istoria si traditiile minoritatilor nationale respective. se realizeaza insusirea terminologiei de specialitate si in limba romana. Acest coeficient de Iimba se aplica si in cazul unitatilor scolare in limba romans. ca parte a trunchiului comun. Cercetarii. predarea disciplinei Limba si literatura romana se face dupa manualele utilizate in unitatile de invatamant cu predare in limba romana. si in conditiile legii. Programele scolare si manualele la aceasta disciplina sunt aprobate de Ministerul Educatiei. care frecventeaza unita~ de invatamant cu predare in limba romana sau in alta limba decat cea materna. (9) In invatamantul gimnazial cu predare in limbile minoritatilor nationale se introduce. in cazul in care minoritatea respectiva nu are reprezentare parlamentara. dupa programe scolare ~i manuale identice cu cele pentru clasele eu predare in limba romans. disciplinele Istoria ~i Geografia Romaniei se predau in aeeste limbi. pe tot parcursul Invatamantului preuniversitar. Tineretului ~i Sportului. activitatea de predare si de educare la limba si literatura materna. In cazul acestor unitati se are in vedere izolarea lingvistica. subiectele de examen de orice tip din invatamantul preuniversitar si lucrarile semestriale pentru elevii din invatamantul cu predare in limbile minoritatilor nationale se elaboreaza pe baza cerintelor didactieo-metodologice stabilite de curriculumul national. cu predare in limbile minoritatilor nationale. geografica si numarul redus de elevi ~i prescolari. la solicitarea grupului parlamentar al minoritatilor nationale. ca disciplina de studiu. . la istoria si traditiile minoritatilor nationale respective si la educatia muzicala se realizeaza pe baza programelor si a metodologiilor specifice elaborate de colective de experti cunoscatori ai limbii si ai culturii minoritatii respective si aprobate potrivit legii. la cerere. cu predare in limba materna. cu exceptia disciplinei Limba ~i literatura romana. limba si literatura materna. Programele si manualele disciplinei istoria ~i traditiile minoritatii nationale sunt aprobate de Ministerul Educatiei. costul standard per elev si per prescolar se calculeaza dupa un coeficient marit pe baza factorilor de corectie. ca disciplina de studiu. precum ~i istoria si traditiile minoritatii nationale respective. (2) Disciplina Limba si literatura romana se preda. (17) In finantarea de baza a unitatii de invatamant preuniversitar cu predare in limbile minoritatilor nationale._ __ ____ _ _________ _ _ __ _ J4 _ (16) In cadrul Institutului de Stiinte ale Educatiei din subordinea ministerului de resort. respectiv modulele de pregatire de specialitate. luand in considerare predarea limbii minoritatii nationale. va functiona si 0 sectie de resurse de cercetare si inovare in invatamantul cu predare in limbile minoritatilor nationale. . Ii se asigura. (3) Prin exceptie. 37. (6) In invatamantul preuniversitar. (4) Testele la disciplina Limba si literatura romana se elaboreaza pe baza programei speciale. in conditii similare.

diferentiat. . oferite eopiilor eu cerinte educationale speciale.--------. 39. in functie de necesitatile locale. __ _ (12) in invatamantul preuniversitar.(1) invalamantul special se organizeaza. in functie de gradul si tipul dizabilitatii.-. ea invatamant de zi. organizat pentru persoanele cu cerinte educationale speciale sau alte tipuri de cerinte educationale. de regula. cercetarii. Art. in conditiile legii..(1) Invatamantul special ~i special integrat. demersurile didactice. cercetarii. cu predare in limba romana. in conditiile legii. cu personalitate juridica. in functie de tipul ~i gradul deficientei. in unitati de invalamant special si in unitati de invatamant de masa. a elevilor ~i a tinerilor cu cerinte speciale sau cu cerinte educationale speciale se realizeaza de catre centrele judetene de resurse si de asistenta educationala.. stabilite prin ordin al ministrului educatiei. .--"---- . (3) Profesionalizarea elevilor/tinerilor cu cerinte speciale se face in unitati de invatamant special si de masa. (2) Stabilirea gradului de handicap al elevilor cu cerinte speciale se realizeaza de catre comisiile din cadrul CJRAE in colaborare cu comisiile pentru protectia copilului din eadrul directiilor generale judetene de asistenta sociala si protectia copilului. prin ordin al ministrului educatiei. denumite in continuare CJRAE. (4) Durata scolarizarii copiilor cu cerinte educationale speciale poate fi mai mare decat cea precizata prin prezenta lege ~i se stabileste. tipurile si formele de invatamant preuniversitar. tineretului si sportului. Cercetarii. Cercetarii.--~~-------------. Cercetarii. se realizeaza pentru toate nivelurile de invatamant. prin serviciile de evaluare si de orientare scolara si profesionala.--. in toate localitatile Romaniei... Sectiunea a JJ-a lnva(ar.. tineretului si sportului. Tineretului si Sportului.nantulspecial$ispecialintegrat Art. precum si pregatirea si formarea personalului care i~i desfasoara activitatea in domeniul educatiei copiilor cu cerinte educationale speciale sunt stabilite prin metodologii elaborate de Ministerul Educatiei. se acorda acestora personalitate juridica indiferent de efectivul de elevi. Tineretului ~i Sportului. 40._ . 41. .(1) Evaluarea. Art. orientarea scolara si orientarea profesionala a copiilor. Efectivele formatiunilor de studiu din invatamantul special si special integrat sunt stabilite de Ministerul Educatiei. . (2) Pe raza unei unitati administrativ-teritoriale functioneaza eel putin 0 unitate scolara eu predare in limba romana. (2) invatiimantul special si special integrat este gratuit si este organizat. acesta se poate organiza si sub alte forme.. (3) Continuturile invalamantului special si special integrat.(1) Persoanele care doresc au dreptul sa studieze si sa se instruiasca in limba romana la toate nivelurile.---. (2) invatamantul special integrat se poate organiza in clase speciale si individual sau in grupe integrate in clase de masa. cu consultarea factorilor locali interesati. in conformitate eu legislatia in vigoare. asistenta psiho-educationala. __ . (3) in cadrul unitatilor de nivel gimnazial sau liceal. Tineretului si Sportului. in functie de tipul si gradul de deficienta. 38. pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei.. indiferent de efectivul de elevi. (3) Guvemul elaboreaza reglementari specifiee pentru serviciile educationale §i de asistenta._--- ___________________________________ ==_= = ==_= l~ :====_=_ __ __ __ __ =. dupa caz. (4) Elevii si tinerii cu cerinte speciale pot dobandi calificari profesionale .- .--_ "- _. probele de admitere si probele examenelor de absolvire pot fi sustinute in limba in care au fost studiate disciplinele respective. Art.. singulare in munieipiu sau in eras..

43. Familiei ~i Protectiei Sociale pot organiza ateliere protejate.In vederea profesionalizarii si a integrarii In viata activa a tinerilor cu cerinte educationale speciale. Tineretului si Sportului. 45. Tineretului ~i Sportului. . Cercetarii. . se pot face propuneri de reorientare dinspre scoala speciala spre scoala de masa si invers. din motive medicale sau din cauza unei dizabilitati. beneficiaza de asistenta sociala constand In asigurarea alocatiei zilnice de hrana. al altor organisme private autorizate. Art. 44. 42. inclusiv cei scolarizati In alt jude] decat eel de domiciliu. se organizeaza scolarizare la domiciliu. dupa caz. de programe scolare. Tineretului ~i Sportului. (3) Scolarizarea la domiciliu. . respectiv infiintarea de clase sau de grope in spitale se face de catre inspectoratul scolar. Art. (2) Copiii si tinerii cu cerinte educationale speciale. Cercetarii. pentru stimulare. beneficiaza de suport educational prin cadre didactice de sprijin si itinerante. prin inspectoratele scolare. Art. elevii si tinerii care.invatamantul special dispune de planuri de Invatamant.__~ ~~ ~~ ~__ ~ ~~__~__~~~ ~ ~ J_6~_~~~~_~ ~~_~__~ ~ ~ ~_ corespunzatoare tipului si gradului de deficients. (4) Scolarizarea minorilor si a adultilor din centrele de reeducare. 46. integrati in invatamantul de masa. conform unei metodologii-cadru.(1) in functie de evolutia copilului. . . elevii si tinerii cu boli cronice sau cu boli care necesita perioade de spitalizare mai mari de 4 saptamani. Decizia de reorientare se ia de catre comisia de expertiza.(1) Pentru copiii. Resursa umana necesara pentru scolarizarea acestora este asigurata de catre Ministerul Educatiei. adaptate tipului ~i gradului de handicap si aprobate de Ministerul Educatiei. cu acordul familiei sau al sustinatorului legal. pe 0 perioada determinata. Organizarea serviciilor de sprijin educational se face de catre CJRAE si se reglementeaza prin metodologii specifice elaborate de Ministerul Educatiei. la propunerea ClRAE. de manuale ~i de metodologii didactice alternative. elaborate de Ministerul Educatiei. Ministerul Educatiei. Tineretului si Sportului. precum ~i de gazduire gratuita In intemate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinte educationale speciale din cadrul directiilor generale judetene de asistenta sociala si protectia copilului. grope sau clase In cadrul unitatii sanitare In care acestia sunt internati. scolarizati in unitatile de invatamant special sau de masa. impreuna cu Ministerul Muncii. Tineretului si Sportului. din penitenciarele pentru minori si tineri si din penitenciarele pentru adulti se realizeaza cu respectarea curriculumului national. din cadrul CJRAE. Cercetarii. al persoanelor fizice sau juridice din tara ~i din strainatate. (5) Unitatile de invatamant special pot beneficia de sprijinul institutiilor de protectie sociala. Cercetarii. . se pot organiza. Cercetarii.(1) Copiii. (2) Pentru copiii. elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale. a rechizitelor scolare. a cazarmamentului. Art. a imbracamintei si a Inchltamintei In cuantum egal cu eel pentru copiii aflati In sistemul de protectie a copilului. de la caz la caz. (2) Propunerea de reorientare se face de catre cadrul didactic care a lucrat cu copilul In cauza sau de catre parintii copiluluiltutorelui legal instituit si de catre psihologul scolar. de programe de asistenta psihopedagogica. sunt nedeplasabili. Art. compensare si pentru recuperarea handicapului.

prin programul . tabere de profil. . (2) in parteneriat cu autoritatile publice locale ~i cu asociatiile de parinti. indiferent de varsta. Ministerul Educatiei.~coala dupa scoala" se organizeaza in baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei. cercetarii. prin decizia consiliului de administratie. se ofera activitati educative. Tineretului si Sportului. Tineretului si Sportului.~coala dupa scoala" pentru copiii si elevii din grupurile dezavantajate.~coala dupa scoala". (4) La toate formele de invatamant alternativ in limba romana.2 . Cercetarii.--------- 1. Acolo unde acest lucru este posibil. se poate inscrie si pregati orice cetatean roman. Cercetarii. simpozioane si alte activitati specifice si acorda burse si alte forme de sprijin material. curriculare. respectiv evaluarea periodica a alternativelor educationale.~coala dupa scoala". se face potrivit legii. (1) este asigurata de centrul national de instruire diferentiata. Cercetarii. (3) Resursele umane. (3) Unitatile de invatamant preuniversitar alternativ dispun de autonomie organizatorica si functionala. pot fi initiate si organizate alternative educationale.. (5) Copiii si tinerii capabili de performante inalte beneficiaza. tineretului si sportului. parteneriatul se poate realiza cu organizatii nonguvernamentale cu competente in domeniu. Centrele de excelenta sunt infiintate prin ordin al ministrului educatiei. tineretuIui ~i sportului. Sectiunea a 13-a Programul . .---- _ Sectiuneaa 12-a invii(iimantul pentru copiii # tinerii capabili de performarue inalte Art. 49. Sectiunea a 14-a Alternativele educationale Art. informationale.$coala dupii ~coalii" Art. de grupare pe abilitati. de accelerare a promovarii conform ritmului individual de invatare.. de timp liber. potrivit legii. (2) Acreditarea. pentru consolidarea competentelor dobandite sau de accelerare a invatarii. (4) StatuI poate finanta programul . cu acordul Ministerului Educatiei. conform normelor metodologice elaborate de MinisteruI Educatiei.----. pot sa-si extinda activitatile cu elevii dupa orele de curs.(1) In sistemul de invatamant preuniversitar.(1) Statul sprijina copiii si tinerii capabili de performante inalte amt in unitati de invatamant.. cercetarii.(1) Unitatile de invatamant. 48. (2) Coordonarea actiunilor prevazute la alin..------------. in conformitate cu specificul alternativei. infiintat prin hotarare a Guvernului. Cercetarii.... . recreative. prin programe . (3) Programele . initiata de Ministerul Educatiei.-------. Tineretului si Sportului pe baza unor regulamente aprobate prin ordin al ministrului. in limbile minoritatilor nationale sau in limbi de circulatie international a. de mentorat si transfer de competenta. TineretuIui ~i Sportului organizeaza olimpiade si concursuri. 47. materiale ~i financiare pentru sustinerea copiilor si a tinerilor capabili de performante inalte se asigura de unitatile de invatamant si de inspectoratele scolare. de programe educative care Ie respecta particularitatile de invatare si de orientare a performantei.-------.. de imbogatire a curriculumului cu noi domenii. . (4) Pentru sprijinirea copiilor si a tinerilor capabili de performante inalte. precum ~i activitati de invatare remediala.-----. cat si in centre de excelenta. Aceste programe sunt de aprofundare a invatarii.

autonome at&tdin punct de vedere organizatoric. grupe/clase in alternative educationale integrate in unitati scolare publice sau private. cat ~i economico-financiar.(5) Cadrele didactice care predau la grupe sau clase din alternativele educationale au dreptul la recunoasterea de catre inspectoratele locale si Ministerul Educatiei. (5) Unitatile de lnvatamant preuniversitar particular si confesional acreditate sunt sprijinite de stat. unitati de educatie timpurie si de lnvatamfult primar. cu eel putin 6 luni inainte de inceperea anului scolar. (5) Reteaua scolara a unitatilor de invatamfult se da publicitatii la inceputul fiecarui an. . federatiile care gestioneaza dezvoltarea alternativei respective la nivel national. (7) Patrimoniul unitatilor de invatarnant particular si confesional preuniversitar este proprietatea privata a fondatorilor. cu consultarea partenerilor sociali ~i cu avizul conform al Ministerului Educatiei. (3) Unitatile private de invatamfult sunt unitati libere. invii(iimlintul particular # confesional Art. (4) Persoanele juridice si fizice pot infiinta. Cercetarii.(1) Invatarnantul particular ~i confesional se organizeaza conform principiului nonprofit in unitati de lnvatarnant preuniversitar. conform legii. conform legii. conform Iegislatiei in vigoare. gimnazial. (6) In cadrul sistemului national de lnvatamant preuniversitar public se pot infiinta si pot functiona. avand drept fundament proprietatea privata. . Directorii unitatilor de invatamant particular sunt numiti de conducerea persoanei juridice fondatoare. unitati de invatamfult cu clase constituite pe baza de contracte de parteneriat intre unitati de lnvatarnant public si privat acreditate. asociatiile. Cifra de scolarizare pentru lnvatamfultul de stat se aproba prin hotarare a Guvernului. respectiv de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Pentru invatamantul special. liceal si postliceal. pentru anul scolar urmator. (2) Criteriile. respectand in intregime drepturile acestuia. reteaua scolara se organizeaza de catre consiliul judetean. liceal ~i postliceal.(1) Reteaua scolara este fermata din totalitatea unitatilor de lnvatamant acreditate. ActuI de numire se aduce la cunostinta inspectoratului scolar pe raza caruia i~i desfasoara activitatea unitatea respectiva. (6) StatuI sprijina ~i coordoneaza lnvatamfultul particular si confesional. conform legislatiei in vigoare. deschise. garantata de Constitutie. Sectiunea a J5-a CAPITOLUL III RETEAUASCOLARA Art. acreditarea si evaluarea periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar particular si confesional sunt realizate de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii In Invatamantul Preuniversitar. 50. (3) In cadrul retelei scolare se pot infiinta ~i pot functiona. conditiile fiind stabilite prin hotarare a Guvernului. (4) Autorizarea de functionare provizorie. cu avizul conform al inspectoratelor scolare. in conditiile legii. intre acestea si operatori . Tineretului si Sportului. 51. Tineretului si Sportului a pregatirii si a perfectionarilor realizate de organizatiile. (2) Reteaua scolara a unitatilor de lnvatamfult de stat ~i particular se organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale. la toate nivelurile ~i fonnele. standardele si indicatorii de performanta pe care trebuie sa le indeplineasca unitatile de invatamant preuniversitar particular si confesional sunt identice cu cele pe care trebuie sa Ie indeplineasca unitatile de invatamfult de stat. conform legii. cu respectarea criteriilor de competenta. respectiv autorizate provizoriu. Cercetarii.

b) utilizarea in comun a resurselor unitatilor de invatamant din consortiu. denumita in continuare ARACIP. c) invatamantul primar: clasa care cuprinde in medie 20 de elevi. formatiunile de studiu cuprind grupe. nivel.-- " " -~------ _ economici. unitatile de invatamant si autoritatile administratiei publice locale pot decide infiintarea consortiilor scolare. clase sau ani de studiu. Cercetarii. unei scoli private. h) invatamantul special pentru elevi eu deficiente grave: grupa care euprinde in medie 5 elevi. in localitatile in care exista cerere pentru forma de invatamant in limba materna a unei minoritati nationale. g) invatamantul special pentru elevi cu deficiente usoare si/sau moderate: grupa care cuprinde in medie 10 elevi. In situatia in 'care Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar. Tineretului si Sportului ridicarea acreditarii/autorizarii unei unitati de invatamant cu personalitate juridica. 52.t preuniversitar.-"------------"---"-----. (1). (7) Unitatile de invataman. Autoritatile administratiei publice locale realizeaza alocarea elevilor altor unitati scolare." " " __ l9 " " " --. dar nu mai putin de 5 si nu mai mult de 9. dupa cum urmeaza: a) educatia anteprescolara: grupa cuprinde in medie 7 copii. eu asumarea tuturor consecintelor finaneiare. d) Invatamantul gimnazial: clasa care cuprinde ill medie 25 de elevi. dar nu mai putin de 15 ~i nu mai mult de 30. Art. filiera si profil sunt supuse acreditarii si evaluarii periodice. retrage acreditarea/autorizatia de functionare. care asigura: a) mobilitatea personalului intre unitatile membre ale consortiului. dar nu mai putin de 4 si nu mai mult de 6. precum si intre institutii din tara si strainatate. dar nu mai putin de 12 ~i nu mai mult de 30. efeetivele formatiunilor de studiu pot fi mai miei decat minimul prevazut de prezenta lege. c) largirea oportunitatilor de invatare oferite elevilor si recunoasterea reciproca a rezultatelor invatarii si evaluarii acestora. . (3) Cadrul general pentru infiintarea. forma. Decizia privind infiintarea ~i functionarea acestor formatiuni de studiu apartine Ministerului Educatiei. cu respectarea interesului copiilor si asigurarea logisticii necesare. tineretului si sportului. desfiintarea si functionarea consortiilor scolare se va regiementa prin ordin al ministrului educatiei. Tineretului si Sportului. (2) Situatiile speciale privind formatiunile de elevi sau de prescolari. b) invatamantul prescolar: grupa cuprinde in medie 15 prescolari. indiferent de tip. Cercetarii. (3) Prin derogare de la prevederile alin. 53. pentru neindeplinirea conditiilor legale.(1) In invatamantul preuniversitar. la propunerea autoritatilor administratiei publice locale. f) invatamantul postIiceaI: clasa care cuprinde in medie 25 de elevi. . Art. aflate sub efectivul minim sau peste efectivul maxim. conform legii. dar nu mai putin de 15 si nu mai mult de 30. pe baza unor acorduri interguvemamentale. dar nu mai putin de 8 si nu mai mult de 12. in conformitate c~ prevederile legale. dar nu mai putin de 12 si nu mai mult de 25. se aproba de catre eonsiliul de administratie al unitatii de invatamant.(l) In vederea asigurarii calitatii educatiei si a optimizarii gestionarii resurselor. dar nu mai pupn de 10 si nu mai mult de 20. cercetarii. . aceasta i~i inceteaza activitatea. e) invatamantul Iiceal: clasa care cuprinde in medie 25 de elevi. eu consultarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant respective. inspectoratele scolare pot solicita Ministerului Educatiei. (2) Consortiile scolare sunt parteneriate contractuale dintre unitatile de invatamant. (8) Pentru a sigura calitatea invatamantului.

experimental si aplicativ. aprobate de Ministerul Educatiei. Tineretului si Sportului.------. tineretului si sportului. (3) Programele scolare stabilesc.-. Programele scolare sunt aprobate de consiliul de administratie al unitatii de lnvatamant. a operatorilor economici cu care unitatea de invatamant are relatii pentru pregatirea practica a elevilor. in proiect. cercetarii. cu consultarea consiliului profesoral.---- -- _2l> _ CAPITOLUL IV CURRICULUMUL iNvATAMANTULUI PREUNIVERSITAR . (8) in lnvatamantul particular si confesional se utilizeaza planurile-cadru de invatamant si programele scolare pentru Curriculumul National aprobat de Ministerul Educatiei.-. in urma consultarii elevilor. 55.. . cat si din pachete disciplinare optionale ofertate la nivelul unitatii de lnvatamant. In colaborare cu Ministerul Apararii Nationale si sunt aprobate prin ordin al ministrului educatiei. consiliului consultativ al elevilor. (10) Planurile-cadru de invatamant pentru lnvatamantuI militar se elaboreaza de catre Ministerul Educatiei. (2) Curriculumul National reprezinta ansamblul coerent al planurilor-cadru de invatamant si al programelor scolare din invatamantul preuniversitar.. de reprezentanti ai acestora ~i sunt aprobate de Ministerul Educatiei. planurile-cadru si programele scolare sunt elaborate. Tineretului ~i SportuIui.(1) in lnvatamantul preuniversitar se aplica Curriculumul National elaborat in confonnitate cu nevoile specifice dezvoltarii personale si nevoile pietei fortei de munca ~iale fiecarei comunitati. Cercetarii.. tineretului si sportului. oferind orientari metodologice generale pentru realizarea si evaluarea acestora. Cercetarii. pentru fiecare disciplina. precum si a reprezentantilor comunitatii locale si. regional si local. stabileste curriculumulla decizia scolii. (6) Programele scolare pentru disciplinele/domeniile de studiu. (9) Planurile-cadru de Invatamant si programele scolare pentru inva!amantul teologic si confesional se elaboreaza de catre Ministerul Educatiei. structurii asociative a parintilor. dupa caz. respectiv modulele de pregatire optionale se elaboreaza la nivelul unitatilor de lnvatamant. precum si numarul minim si maxim de ore aferente acestora. Tineretului si Sportului si se aproba prin ordin al ministrului educatiei... Tineretului ~i Sportului sau planurile ~i programele de Invatamant.. In baza principiului subsidiaritatii. . respectiv modulele de pregatire obligatorii si optionale. domeniu de studiu/ modul de pregatire din planul de invatamant. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant. Art. tineretuIui ~i sportuIui. finalitatile urmarite ~i evidentiaza continuturile fundamentale de ordin teoretic. Cercetarii. Cercetarii. (4) Planurile-cadru si programele scolare pentru disciplinele/domeniile de studiu.. in colaborare cu fiecare cult In parte ~i sunt aprobate prin ordin al ministrului educatiei.(1) Planurile-cadru de lnvatamant cuprind disciplinele. cercetarii.-. parintilor ~i pe baza resurselor disponibile. Cercetarii. similare sau alternative lnvat8mantului de stat. . Tineretului ~i Sportului.. domeniile de studiu. cercetarii. (5) Curriculumulla decizia scolii se constituie atat din pachete disciplinare optionale ofertate la nivel national. Cercetarii. (7) In cazul alternativelor educationale. respectiv modulele de pregatire obligatorii din lnvatamantul preuniversitar sunt elaborate de catre institutiile si organismele abilitate ale Ministerului Educatiei. TineretuIui si Sportului. Art. iar curriculumulla decizia scolii se constituie din disciplinele/domeniile de studiu/modulele de pregatire optionale. 54. (2) Trunchiul comun se constituie din disciplinele/domeniile de studiu/modulele de pregatire obligatorii.

toto data. cat si pentru invatarea in clasa. profesorul decide daca procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru invatare remediala. lasand la dispozitia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. . 57. h) competenta de a invata sa inveti. puntile catre dezvoItarea celor 8 competente-cheie. (3) Disciplina Tehnologia informatiei si comunicarii constituie 0 disciplina optionala pentru elevii din clasele I-IV si este disciplina obligatorie in invatamantul gimnazial si liceal. depistarea ~i asistenta precoce corespunzatoare a celor cu cerinte educationale speciale sau cu rise in dezvoltarea competentelor personale. (4) Curriculumul pentru clasele pregatitoare urmareste dezvoItarea fizica. A Art. . profil. in cazul copiilor cu probleme speciale. (4) In cadrul Curriculumului National.___________ -------"-""-----"----- " ~ 21 " " =-~-_:__=_===__==_::_===_=__ Art. 56.(1) Curriculumul pentru educatia timpurie este centrat pe dezvoltarea fizica. conform prezentei legi. (5) Invatamantul liceal este centrat pe dezvoltarea si diversificarea competentelor-cheie si formarea competentelor specifice in functie de filiera. g) competente de sensibilizare si de expresie culturala. disciplinele obligatorii au 0 pondere de 80% in planurile-cadru de la nivelul invatamantului obligatoriu si de 70% in cele de la nivelulliceului. 25 de ore pe saptamana la invatamantul gimnazial si 30 de ore pe saptamfula la invatamfultulliceal. In functie de caracteristicile elevilor si de strategia scolii din care face parte. precum si dezvoltarea capacitatilor si a atitudinilor in invatare. d) competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere.(l) Numarul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de invatamant este de maximum 20 de ore pe saptamfula la invatamfultul primar. asigurand. specializare sau calificare. . a continuturilor predate. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. pentru consolidarea cunostintelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performante superioare. monitorizarea. emotionala si sociala ale copiilor si pe remedierea precoce a deficientelor de dezvoltare. stiinte ~itehnologie. (3) In cadrul Curriculumului National. disciplinele optionale au 0 pondere de 20% in planurile-cadru pentru invatamantul obligatoriu si de 30% in cele pentru liceu. (5) Pentru fiecare disciplina ~i domeniu de studiu. programa scolara acopera 75% din orele de predare si evaluare.(1) Curriculumul National pentru invatamantul primar si gimnazial se axeaza pe 8 domenii de competente-cheie care determina profilul de formare a elevului: a) competente de comunicare in limba romana ~i in limba materna. f) competente antreprenoriale. 58. b) competente de comunicare in limbi straine. e) competente sociale si civice. menite sa realizeze evaluarea tuturor copiilor. conform unor planuri individuale de invatare elaborate pentru fiecare elev. in cazul minoritatilor nationale. asistata de cadrul didactic. Art. (1). cognitiva. (2) Educatia fizica si sportul in invatamantul preuniversitar sunt cuprinse in trunchiul comun al planurilor de invatamant. cognitiva a limbajului ~i comunicarii. a istoriei ~i traditiei minoritatilor si a invatamantului bilingv. socio-emotionala. numarul maxim de ore poate fi depasit cu numarul de ore prevazute pentru studierea limbii materne. . c) competente de baza de matematica. Aceste ore sunt alocate atat pentru predare si evaluare. (2) Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala constituie echipe multidisciplinare de interventie timpurie.

sau pentru cei care. temporar nu pot frecventa scoala. 61. Art. atat pentru invatamantul in limba romana. . pentru a-i ajuta pe profesori In notarea la clasa. respectiv prin note de la 1 la 10. Tineretului si Sportului. in baza Iibertatii initiativei profesionale. sunt in conformitate cu prevederile legale in vigoare si pe care cadrele didactice Ie pot selecta si utiliza la clasa. Tineretului ~i Sportului obtinand dreptul de publicare din partea autorilor. se va crea 0 banca de instrumente de evaluare unica. Tineretului si Sportului. Tineretului ~i Sportului. in invatamantul primar.(1) Scopul evaluarii este acela de a orienta ~i de a optimiza invatarea. Cercetarii. . prin continut. (2) Toate evaluarile se realizeaza pe baza standardelor nationale de evaluare pentru fiecare disciplina. . Cercetarii. din motive de sanatate. respectiv modul de pregatire. (3) Rezultatele evaluarii se exprima. (2) Manualele scolare se elaboreaza si se evalueaza pe baza programelor scolare aprobate de Ministerul Educatiei. cat si pentru eel in limbile minoritatilor.(1) Bibliotecile scolare si centrele de documentare ~i informare se organizeaza~i functioneaza pe baza unui regulament elaborat de Ministerul Educatiei. . in acest scop. in mod similar testelor intemationale. (5) Auxiliarele curriculare sunt constituite din ghiduri metodologice care. in conditiile legii. care includ programe scolare. prin calificative. 59. ofera feed-back real elevilor si sta la baza planurilor individuale de invatare. (2) Se infiinteaza Biblioteca Scolara Virtuala si Platforma Scolara de e-Iearning. Ministerul Educatiei. Aceste resurse digitale vor fi protejate de legea dreptuIui de autor. Tineretului si Sportului reglementeaza elaborarea de manuale scolare alternative. 62. (4) Controlul utilizarii ~i al respectarii standardelor nationale de evaluare de catre cadrele didactice se realizeaza prin inspectia scolara. ghiduri metodologice. avand functie orientativa. . 22 =-=============== Art. (3) Cadrele didactice selecteaza si Ie recomanda elevilor. Tineretului si Sportului. Art.(1) Evaluarea se centreaza pe competente. (3) Unitatile de Invatamant utilizeaza platforma scolara de invatare pentru a acorda asistenta elevilor In timpul sau in afara programului scolar. dupa caz. Cercetarii. Cercetarii. Ministerul Educatiei. Tineretului ~i Sportului care vor fi utilizate in procesul didactic . (4) Elevii si profesorii din Invatamantul public si din Invatamantul obligatoriu privat acreditatlautorizat beneficiaza de manuale scolare gratuite. (4) infiintarea.(1) In unitatile de invatamant public sau privat se utilizeaza manuale scolare si alte auxiliare didactice aprobate de Ministerul Educatiei. Cercetarii._-------_. in baza libertatii initiativei profesionale. Cercetarii. in scopul imbunatatirii calitatii procesului educational. domeniul de studiu. 60. exemple de lectii pentru toate temele din programele scolare. astfel incat aceste resurse sa fie accesibile permanent ~i gratuit oricarui elev sau profesor. acele manuale scolare din lista celor aprobate de Ministerul Educatiei. CAPITOLUL V EVALUAREASICERTIFICAREAREZULTATELORINVATARII Sectiunea 1 Dispozisii generale privind evaluarea Art. . in invatamantul secundar ~i in invatamantul tertiar non-universitar sau prin punctaje. exemple de probe de evaluare. gestiunea si imbogatirea permanents a Bibliotecii Scolare Virtuale si a Platformei Scolare de e-learning intra in responsabilitatea Ministerului Educatiei. Cercetarii.==========-------_.

Rezultatele evaluarii se exprima printr-un punctaj. Tineretului si Sportului. In baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei. organizeaza si realizeaza evaluarea competentelor fundamentale: scris-citit si matematica. Cercetarii. in diferite contexte. Tineretului si Sportului. socio-emotionale. Cercetarii.proba scrisa.proba orala. Proba de limba si comunieare va cuprinde limba romana si limba moderna I. precum si produse sau rezultate ale acestor activitati. iar pentru elevii din cIasele eu predare in limbile minoritatilor. limba materna si intr-o limba de circulatie internationals . Tineretului si Sportului. (2) Portofoliul educational este elementul central al evaluarii lnvatarii. in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei. Sectiunea a 2-a Structura $i caracteristicile evaluiirilor Art. . de educatie remediala. (5) La finalul c1asei a IX-a. Art. d) 0 proba transdisciplinara de evaluare a competentelor civice si sociale . 65. parte a portofoliului educational si foaia matricola.(1) Absolventii invatamantului gimnazial dobandesc diploma de absolvire. (4) La fmalul clasei a VI-a. in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei. Tineretului ~i Sportului realizeaza. organizeaza si realizeaza evaluarea elevilor prin doua probe transdisciplinare: limba si comunieare.23 (2) Un elev cu deficiente de invatare beneficiaza. Art. Tineretului ~i Sportului. matematica si stiinte. (2) La finalul . (6) Rezultatele evaluarii nationale se inscriu in portofoliul educational al elevului. Cercetarii. . b) 0 proba transdisciplinara de evaluare a competentelor la matematica ~i ~tiinte . pentru diagnoza sistemului de invatamant la nivel primar. in mod obligatoriu. a certificatelor sau a altor inscrisuri obtinute in urma evaluarii competentelor dobandite sau a participarii la activitati de invatare.(1) La finalul c1aseipregatitoare. si limba materna. Cercetarii. Ministerul Educatiei. Cercetarii. dupa modelul testarilor internationale. nonformale ~i informale. Rezultatele evaluarilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de invatare ale elevilor. Rezultatele evaluarii si planurile individualizate se comunica parintilor elevilor si eonstituie documente din portofoliul educational al elevului. a limbajului si a comunicarii. in contexte de invatare formale. 63. cognitive. c) 0 proba de evaluare a competentelor de utilizare a calculatorului . similar testelor internationale.clasei a II-a. Evaluarea se face prin urmatoarele probe: a) 0 proba transdisciplinara de evaluare a competentelor de eomunicare in limba romana. Rezultatele evaluarii si planurile individualizate de invatare se comunica parintilor elevilor si sunt treeute in portofoliul educational al elevului.proba practica. prin esantionare. precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor de invatare. Utilizarea lui debuteaza incepand cu c1asa pregatitoare si reprezinta cartea de identitate educationala a elevului. fiecare scoala. . Rezultatele evaluarilor sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de invatare ale elevilor si pentru preorientarea scolara catre un anumit tip de liceu. (3) La fmalul c1asei a IV-a. cadrul didactic responsabil intocmeste. in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei. se realizeaza 0 evaluare nationala obligatorie a tuturor elevilor. . un raport de evaluare a dezvoltarii fizice. parte a portofoliului educational.proba scrisa.(1) Portofoliul educational cuprinde totalitatea diplomelor. 0 evaluare la nivel national a competentelor fundamentale dobandite in cic1ul primar. 64. toate scolile.

Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta. in conditiile legii. 66. eel mai tarziu. in invatamantul postlieeal. procedurile de organizare ale acesteia. dupa cum urmeaza: . au dreptul la recunoasterea ~i la echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene. la inceputul c1asei a VIII -a. (3) Absolventii invatamantului liceal. . D. eel mai tarziu la inceputul cIasei a VIII-a. care sustin si promoveaza examenul national de bacalaureat dobandesc ~i diploma de bacalaureat. tineretului si sportului. in proportie de 70% portofoliul educational al elevului. examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale. (3) Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in clasa a X-a este elaborata de Ministerul Educatiei. probe scrise de evaluare a competentelor formate pe durata invatamantului liceal. (4) Examenul national de bacalaureat consta In sustinerea urmatoarelor probe: A. Unitatile de invatamant liceal care solicita organizarea probei suplimentare de admitere au obligatia de a anunta public disciplina sau disciplinele la care se sustine proba. Art. proba de evaluare a competentei lingvistice la 0 limba de circulatie intemationala studiata pe parcursul lnvatamantului lieeal. pentru fiecare generatie. cercetarii. Elevii care promoveaza. Elevii care promoveaza. pentru elevii care au urmat studiile lieeale intr-o limba a minoritatilor nationale.-----========== (2) Continuarea studiilor din invatamantul gimnazial in invatamantul liceal este asigurata pe baza unui proces de consiliere si de orientare scolara si profesionala. admiterea se face luand in caleul. (4) Proba suplimentara de admitere se va sustine la eel mult doua discipline.(1) Admiterea la liceu se realizeaza dupa urmatoarea procedura: a) In eazul in care numarul de candidati nu depaseste numarul loeurilor oferite de liceu. C. admiterea se va realiza pe baza portofoliului educational al elevului. programele. In conditiile legii. la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei. cercetarii. precum si media la probele de la evaluarea nationala de la sfarsitul clasei a LX-asi in proportie de 30% nota obtinuta la proba de admitere stabilita de liceu. (2) La finalul clasei a XII-ala XIII-a se va sustine examenul national de bacalaureat. examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine. proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. pe parcursul invatamantului preuniversitar. care atesta finalizarea studiilor liceale si care confera dreptul de aeees. la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei. 67. (2) In cazul mediilor egale. parte a portofoliului educational. Numarul de locuri alocate c1asei a X-a este eel putin egal cu eel al absolventilor clasei a IX-a. in raport cu standardele europene recunoscute In domeniu.-------~---------------.24 ~--~. pe parcursul lnvatamantului preuniversitar. care le da dreptul de aeees in invatamantul superior. Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta corespunzator Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi. E. precum si dreptul de sustinere a examenului de bacalaureat. tineretului si sportului. Tineretului ~i Sportului si este data publicitatii. b) In cazul in care numarul de candidati este mai mare decat numi1rulloeurilor oferite de lieeu. proba de evaluare a competentelor digitale. precum si modul de utilizare a portofoliului educational pana. media de absolvire a invatamantului obligatoriu. Cercetarii. B. au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene. Art.(1) Absolventii invatamantului liceal primesc diploma de absolvire si foaia matricola. . proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna. diferentierea se face pe baza portofoliului educational al elevului.

(2) in urma promovarii examenului national de bacalaureat. diferentiate. pentru filiera tehnologica: (i). (3) Absolventilor de liceu care au sustinut evaluarile prevazute la art. a notelor obinute la probele scrise prevazute la art. (8) Eliberarea certificatului de califieare nu este conditionata de promovarea examenului de baealaureat. 68. (ii). 67 alin. E si au obtinut eel putin nota 5 la fiecare dintre acestea. proba transdisciplinara specifica domeniului de pregatire.proba comuna pentru elevii de la toate filierele. Continutul. respectiv nivelul de competenta digitala. Eliberarea acestor certificate nu este conditionata de promovarea probelor scrise prevazute la art. cel mai tarziu la inceputul ultirnei c1ase de liceu. B. Art. profilurile si specializarile. in conditiile legii. 3. 67 alin. profiluri. specializari sau calificari. biologie. Calendarul. care sustin ~i promoveaza examenul de certificare a calificarii prirnesc certificat de calificare. pentru profilul umanist din filiera teoretica: (i). C si D. Tineretului si Sportului. la cerere. Tineretului ~i Sportului si se dau publicitatii elevilor la inceputul primei clase de liceu. (4) lit. Cercetarii. proba practica sau scrisa. pentru filiera vocationala: (i). (4) in cazul nepromovarii examenului national de bacalaureat. 67 alin. dupa cum urmeaza: 1. dupa caz. absolventului i se elibereaza diploma de baealaureat. (4) lit. C ~i D.==~= 25============================= a) proba scrisa la Lirnba si literatura romana-. Cercetarii. E eel putin egala cu 6. c) doua probe scrise. (4) lit. chimie. 67 alin. proba transdisciplinara din stiinte socio-umane. (4) lit. 2. Cercetarii. 67 alin. calculata cu doua zecimale exacte. (ii). 4. geografie sau istorie. E. specifica profilului sau specializarii. informatica. pentru fiecare generatie. care indeplinesc eumulativ urmatoarele conditii: a) au sustinut probele prevazute la art. absolventii invatamantului liceal pot sustine un examen de certificare a calificarii. stabilite de Ministerul Educatiei. la inceputul ultimei clase de lieeu. pentru fiecare generatie. separat de examenul de bacalaureat. proba scrisa disciplinara specifica profilului. matematica. . lieeal. Tineretului ~i Sportului si se dau publicitatii. (ii). (ii). (7) Absolventii invatamantului liceal. precum si modul de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educatiei. proba transdisciplinara specifica profilului sau specializarii. Cercetarii. profilurile ~i specializarile. Ii se elibereaza certificate care atesta nivelul de competenta lingvistica. B. c) au obtinut media aritmetica. care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale. b) au sustinut probele scrise prevazute la art. rezultatele la evaluarile sustinute conform prevederilor . calendarul si modul de organizare a examenului de certificare a calificarii se stabilesc de Ministerul Educatiei. proba comuna pentru elevii de la toate filierele. (5) Continuturile programelor de examen sunt stabilite de Ministerul Educatiei.(1) Examenul national de bacalaureat se considera promo vat de catre absolventii invatamantului secundar superior.(4) lit. A. metodologia. (6) Pentru anumite filiere. pentru profilul real din filiera teoretica: (i). pot fi recunoscute In sesiunile urmatoare. b) proba scrisa la Limba si literatura materna . A. Tineretului si Sportului si se dau publicitatii.proba transdisciplinara din stiinte: fizica. corespunzator nivelului stabilit prin Cadrul national al calificarilor si suplirnentul descriptiv al certificatului in format Europass.

avand titlul stiintific de doctor sau de un cadru didactic din invatamantul liceal. Art. (10) Comisia prevazuta la alin. . Cercetarii. .(1) Invatamantul preuniversitar este centrat pe beneficiari. in conditiile stabilite prin metodologie specifics. prevazute la art. respectiv a structurilor asociative reprezentative ale parintilor. care se aproba prin ordin al rninistrului educatiei. (2) Beneficiarii secundari ai invatamantului preuniversitar sunt familiile anteprescolarilor. de eel mult dow ori.26 art. CAPITOLUL VI RESURSA UMANA Sectiunea 1 Beneficiarii educatiei Art. se sustin dupa incheierea anului scolar. (4) lit. a autoritatilor adminisratiei publice locale si a societatii civile. (9) Comisia prevazuta la alin. Toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentantilor beneficiarilor primari. 69. impreuna cu consiliul national al elevilor si organizatiile guvemamentale ~i nonguvemamentale reprezentative. In baza acestui statut. Prezentarile ulterioare la aeeste examene sunt conditionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educatiei. dintr-o unitate de invatamant situata in alt judet decat eel in care se afla unitatea de invatamant din care provin elevii care sustin probele scrise ale examenului national de bacalaureat. 67 alin. pe parcursul semestrului al Il-lea. C si D. (4) lit. ale prescolarilor si ale elevilor. fiecare unitate de invatamant i~i elaboreaza regulamentul scolar propriu. cercetarii. respectiv a consiliului national al elevilor sau a altor asociatii reprezentative ale elevilor si prin consultarea obligatorie a reprezentantilor beneficiarilor secundari ~i tertiari. Tineretului ~i Sportului. (3) Comunitatea locala si societatea in general sunt beneficiari tertiari ai invatamantului preuniversitar. (2) Ministerul Educatiei. . Tineretului si Sportului. (8) este condusa de un presedinte. numit prin ordin al ministrului educatiei. B. avand gradul didactic I si performante profesionale deosebite. (8) este alcatuita exclusiv din profesori de la alte unitati de invatamant decat cele din care provin elevii care sustin probele scrise ale examenului national de bacalaureat. (7) Evaluarile prevazute la art. E. (4) lit. in fata unei eornisii prezidate de directorul unitatii de invalamant si numite prin decizie a inspectorului scolar general. elaboreaza un statut in care sunt prevazute drepturile ~i indatoririle elevilor. A. (11) Rezultatele examenului national de bacalaureat sunt publice. Cercetarii. A. (6) Candidatii proveniti din invatamantul preuniversitar pot sustine examenul national de baealaureat si examenul de eertifieare a calificarii. 67 alin. 70. :tara taxa. B. in fata unei cornisii stabilite de inspectoratul scolar. in timpul anului scolar. tineretului si sportului dintre cadrele didactice universitare de predare. E care a~ fost promovate eu eel putin nota 5. 67 alin. cercetarii. (5) In decursul unui an scolar se organizeaza doua sesiuni ale examenului national de baealaureat. (8) Probele scrise la examenul national de bacalaureat.(1) Beneficiarii primari ai invalamantului preuniversitar sunt anteprescolarii. a reprezentantilor mediului de afaceri. C §i D se organizeaza si se desfasoara la nivelul unitatii de invatamant. (4) lit. prescolarii ~i elevii. 67 alin. tineretului ~i sportului. respeetiv rezultatele la probele serise prevazute la art.

(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si numarul acestora se stabilesc anual prin hotarare a consiliului local. de film si la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutii publice. (2) La inceputul fiecarui ciclu de Invatamant preuniversitar se realizeaza examinarea starii de sanatate a elevilor. 71. (5) Elevii beneficiaza de tarife reduse cu 75% pentru accesulla muzee. (2) Ca masura de protectie speciala.(1) Anteprescolarii. Tineretului si Sportului si Ministerului Sanatatii. Art. a burselor de studiu si a celor de ajutor social. respectiv a consiliului judetean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti/Consiliului General al Municipiului Bucuresti. de opera. (3) Elevilor care nu pot fi scolarizati m localitatea de dorniciliu li se deconteaza cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educatiei. in limita a 50 krn. Cercetarii. feroviar sau naval intern. Art. Tineretului si Sportului. Art. psihologica si logopedics gratuita. (3) Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educatiei. la spectacole de teatru. precum si cei institutionalizati beneficiaza de gratuitate pentru categoriile de transport auto.(1) Anteprescolarii. 74. turistice si de agrement sau ill alte unitati acreditate in acest sens.27 Art. . cercetarii. naval si subteran. pe baza de abonament. . Cercetarii.(1) Elevii de la cursurile de zi din Invatamantul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanta. la concerte.(1) Elevii din invatamantul de stat ~i particular beneficiaza de tarif redus cu 50% pentru transportul local in comun. pe baza unei metodologii comune a Ministerului Educatiei. Tineretului si Sportului. psihologice si logopedice scolare ori in policlinici ~i unitati spitalicesti de stat. precum si pentru transportul intern auto. (2) Activitatile extrascolare sunt realizate In cadrul unitatilor de Invatamant preuniversitar. elevii cu cerinte educationale speciale. ill cluburi. feroviar ~inaval. 73. In consiliile de administratie ale unitatilor de Invatamant. 72. . controlul si competentele unitatilor care ofera educatie extrascolara se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educatiei. se asigura decontarea sumei reprezentand contravaloarea a 8 calatorii dus-intors pe semestru. prin activitati extrascolare organizate de Ministerul Educatiei. In tabere scolare. potrivit prevederilor legale. de burse de studiu si de burse de ajutor social. (6) De prevederile prezentului articol beneficiaza si elevii din mvatamantul privat acreditat. (4) Pentru distante mai marl de 50 km. Cercetarii. . (3) Organizarea. in baze sportive. de merit. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta. pe tot parcursul anului calendaristic. . in limitele fondurilor repartizate si in raport cu integralitatea efectuarii de catre elevi a activitatilor scolare. In palate ale copiilor. acreditarea. In cabinete medicale. se stabilesc anual. tineretului si sportului. de suprafata. (3) Autorizarea sanitara necesara functionarii unitatilor de mvatamant public se obtine lara taxe. Cercetarii. (4) Elevii si cursantii straini din Invatamantul preuniversitar pot beneficia de burse. prescolarii si elevii din unitatile scolare publice si particulare autorizate/acreditate beneficiaza de asistenta medicala. de burse de merit. prin unitatile de mvatamant la care sunt scolarizati. prescolarii si elevii din invalamantul preuniversitar au drepturi egale la educatie. Tineretului ~i Sportului.

(5). daca servesc politicii educationale a sistemului national de mvatamant si daca nu sunt contrare intereselor statului roman si legislatiei in vigoare. Sectiunea a 2-a Personalul din inva(amlintul preuniversitar Art. initiate de Ministerul Educatiei. scolarizati intr-o alta localitate decat aceea de domiciIiu. in care sunt inscrise drepturile si obligatiile reciproce ale partilor. . li se asigura. in conformitate cu legea. . precum si al altor persoane juridice sau fizice.(1) In situatii justificate. (4) Personalul administrativ i~i desfasoara activitatea in baza Legii TIr. (3) Parintele sau tutorele legal instituit este obligat sa ia masuri pentru scolarizarea elevului. (2) In invatamantul preuniversitar poate functiona personal didactic asociat. . la sesizarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant. beneficiaza de gratuitate la toate manifestarile prevazute la alin. cu sprijinul operatorilor economici. aprobata prin ordin al ministrului educatiei. servicii de transport.(1) Unitatile de invatamant incheie cu parintii. . Contractul educational-tip este aprobat prin ordin al ministrului educatiei. pe perioada mvat!imantului obligatoriu. Modalitatea de subventionare se stabileste prin hotarare a Guvemului. Cercetarii. cercetarii. tineretului ~i sportului si este particularizat. elevilor din mvatamantul primar si gimnazial. 53/2003 Codul muncii. ill conformitate cu prevederile metodologiei specifice. bursieri ai statului roman. 76.Functiile didactice pe tipuri si forme de invatamant. al societatilor de binefacere. . Art. dupa caz. de catre autoritatile administratiei publice locale din localitatea de domiciliu. de masa si de intemat. 77. Tineretului si Sportului. 79. Art. cercetarii. (3) se face de primarie. al colectivitatilor locale. Banii astfel obtinuti vor fi utilizati exclusiv in folosul unitatii de invatamant respective. prin decizia consiliului de administratie. Nerespectarea acestei prevederi din culpa parintelui sau a tutorelui legal instituit constituie contraventie si se sanctioneaza cu amends cuprinsa intre unu si 5 salarii medii nete pe economie.Unitatile de mvatamant pot primi donatii din tara si din strainatate. personal didactic auxiliar ~ipersonal administrativ sau nedidactic. tineretului ~i sportului. respectiv a prescolarilor sau a elevilor. (4) ApIicarea contraventiei prevazute la alin. cu modificarile si completarile ulterioare. (2) StatuI subventioneaza toate costurile aferente frecventarii liceului pentru copiii provenind din mediul rural ~i din grupuri socio-economice dezavantajate. Tineretului si Sportului. (3) Personalul didactic auxiliar este definit conform prevederilor prezentei Iegi. . 78. Art. Art. la nivelul fiecarei unitati de mvatamant. in Registrul Unic Matricol. in momentul inscrierii anteprescolarilor. un contract educational. precum ~i conditiile pentru ocuparea acestora se stabilesc in conformitate cu dispozitiile prezentei legi. 75.28 (7) Elevii etnici romani din afara granitelor tarii. (2) Nerespectarea prevederilor contractului educational-tip de catre unitatea de invatamant este sanctionata de Ministerul Educatiei.(l) Personalul din lnvatamantul preuniversitar este format din personal didactic. Cercetarii.

posturile se ocupa prin concurs organizat la nivelul unitatii de invalamant cu personalitate juridica. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatele acestuia. cu avizul consiliului de administratie al unitatii scolare. recompensarea. cu aprobarea consiliului de administratie. . Tineretului ~i Sportului. 80. 83. Cercetarii. . consiliului de administratie al unitafi de invatamant ~i Ministerului Educatiei. (3) Angajarea personalului didactic in unitatile de invatamant cu personalitate juridica se face prin incheierea contractului individual de munca de catre directorul unitatii. Rezultatele auditului se aduc la cunostinta celor in cauza. Art. 82. (2) Rezultatele evaluarii stau la baza deciziei consiliului de administratie privind acordarea calificativului anual si a gradatiei de merit. conform legii. Angajatorul este unitatea de invatamant. Tineretului si Sportului dezvolta prograrnul national de stimulare a excelentei didactice. (4) Metodologia de acordare a gradatiei de merit si a implementarii programului national de stimulare a excelentei didactice se elaboreaza de Ministerul Educatiei. .Hotararile privind angajarea. La concurs se poate prezenta orice persoana care indeplineste conditiile prevazute de legislatia in vigoare. la propunerea directorului. finantat din propriul buget. Art. (6) Veniturile salariale ~i extrasalariale ale directorilor si directorilor adjuncti. Cercetarii. Cercetarii. precum si salarizarea personalului didactic din unitatile de invatamant privat se stabilesc prin negociere dintre conducerea persoanei juridice finantatoare si persoana in cauza.29 Art. Art. (7) Inspectoratele scolare judetene ~i Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti realizeaza auditarea periodica a resursei umane din invatamantul preuniversitar.(1) Organizarea ~i desfasurarea concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare si administrative dintr-o unitate de invatamant sunt coordonate de director. 81. Tineretului si Sportului. motivarea. Metodologia de evaluare se stabileste prin ordin al ministrului educatiei. conform legii. tineretului si sportului. evaluarea. Directorul unitatii de invatamant emite deciziile conform hotararilor consiliului de administratie. (2) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice au caracter deschis. . raspunderea disciplinara si disponibilizarea se iau la nivelul unitatii de invatamant de catre consiliul de administratie. cu aprobarea consiliului de administratie. (5) Salarizarea personalului didactic ~i a celui didactic auxiliar din unitatile de invatamant de stat se face si in functie de performantele profesionale. .(1) La nivelul fiecarei unitati si institutii de invatamant preuniversitar se realizeaza anual evaluarea activitatii personalului didactic si didactic auxiliar. Tineretului si Sportului. din care se premiaza excelenta didactica. (3) Ministerul Educatiei. (2) Angajarea prin incheierea contractului individual de munca a personalului didactic auxiliar si administrativ in unitatile de invatamant cu personalitate juridica se face de catre directorul unitatii.(1) In invatamantul preuniversitar public si privat. conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei. Cercetarii. cercetarii.

f) evalueaza si aproba manualele scolare si asigura finantarea conform legii.30 CAPITOLUL VII CONDUCEREA SISTEMULUI $IA UNITATILORDE Sectiunea 1 Dispozisli generale iNVATAMANT Art. Cercetarii. b) monitorizeaza activitatea de evaluare externa. s) elaboreaza metodologii si regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implementarii politicilor educationale nationale. monitorizeaza ~i evalueaza politicile educationale nationale. conform legii. regulamentele de organizare si de functionare a unitatilor subordonate ~i a unitatilor conexe. . incaseaza taxe. ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. . Cercetarii. Tineretului si Sportului are drept de initiativa si de executie ill domeniul politicii financiare ~i al resurselor umane din sfera educatiei. avizate si transmise de catre inspectoratele scolare judetene. e) coordoneaza elaborarea ~i aproba curriculumul national si sistemul national de evaluare. spre aprobare. impreuna cu alte ministere interesate. pe baza propunerilor unitatilor de invatamant. formarii profesionaie si al cercetarii stiintifice. j) asigura cadrul organizatoric pentru selectionarea si pregatirea adecvata a elevilor cu aptitudini deosebite. pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizarea ~i de recunoasterea actelor de studii. a diplomelor. r) stabileste structura anului scolar. m) coordoneaza. d) avizeaza structura retelei Invatamantului preuniversitar si inainteaza Guvemului. elaboreaza si implementeaza politica nationala In domeniul invatamantului preuniversitar. cifrele descolarizare. k) asigura scolarizarea specializata ~iasistenta psihopedagogica adecvata a copiilor ~i tinerilor cu dizabilitati sau cu cerinte educationale speciale. Tineretului si Sportului. urmatoarele atributii: a) elaboreaza. 1) analizeaza modul In care se asigura protectia social a In Invatamant si propune masuri corespunzatoare Guvemului ~i autoritatilor administratiei publice locale abilitate. q) stabileste modalitatile de recunoastere si de echivalare a studiilor. a certificatelor ~i a titlurilor stiintifice eliberate In strainatate. asigura si supravegheaza respectarea acestora. centralizate. in domeniul Invatamantului preuniversitar. i) asigura omologarea mijloacelor de illvatamant. 0) raspunde de evaluarea sistemului national de invatamant pe baza standardelor nationale. respectiv al municipiului Bucuresti. conform legii. Tineretului si Sportului exercita. strategia colaborarii cu alte state si cu organismele internationale specializate In domeniul invatamantului. precum ~i a Bibliotecii Scolare Virtuale. ill lei si In valuta. aplica. 84. h) elaboreaza studii de diagnoza si de prognoza ill domeniul invatamantului. g) aproba. t) construieste ~i asigura functionarea optima a Platformei Scolare de e-leaming. Ministerul Educatiei. a autorititilor administratiei publice locale.(1) Ministerul Educatiei. n) elaboreaza politicile nationale In domeniul resurselor umane. p) elaboreaza. avand ill vedere recomandarile studiilor de prognoza. c) coordoneaza ~i controleaza sistemul national de illvatamant. monitorizeaza ~i controleaza perfectionarea si formarea initiala si continua a personalului didactic pentru politicile de interes national. (2) Ministerul Educatiei. pe baza unor norme interne. a operatorilor economici. Cercetarii.

Ministerul Educatiei. e) coordoneaza admiterea in licee. respectiv al municipiului Bucuresti. urmatoarele atributii: a) aplica politicile si strategiile Ministerului Educatiei. De asemenea. (3) In realizarea atributiilor sale. Cercetarii. respectiv municipiului Bucuresti. . de vacantare ~i de ocupare a posturilor didactice din unitatile de lnvatamant. 85. j) aproba. Cercetarii. Cercetarii. b) controleaza aplicarea legislatiei ~i monitorizeaza calitatea activitatilor de predare-invatare si respectarea standardelor nationale/indicatorilor de performanta prin inspectia scolara. impreuna cu autoritatile administratiei publice locale.(1) Inspectoratele scolare judetene si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti sunt servicii pub lice deconcentrate ale Ministerului Educatiei. k) aplica politicile educationale nationale la nivel judetean. dupa consultarea unitatilor de invatamant. Organizarea si functionarea acestora sunt stabilite prin ordin al rninistrului educatiei. tineretului si sportului. 1) acorda consiliere si asistenta unitatilor si institutiilor de lnvatamant in gestionarea resurselor umane si a posturilor didactice la nivelul judetului. w) coordoneaza colectarea ~i asigura analiza si interpretarea datelor statistice pentru sistemul nalion~ de indicatori privind educatia. Tineretului si Sportului infiinteaza. Cercetarii. Tineretului ~i Sportului din aria judetului/ municipiului Bucuresti. Acest raport se face public.31 u) elaboreaza norme specifice pentru constructiile scolare si pentru dotarea acestora. g) mediaza conflictele si litigiile survenite intre autoritatea administratiei publice locale si unitatile de lnvatamant. Tineretului ~i Sportului pe aria judetului. monitorizeaza si evalueaza calitatea managementului unitatilor ~i institutiilor de invalamant. in principal. v) da publicitatii si prezinta anual. respectiv al municipiului Bucuresti. la propunerea consiliului local sau a consiliilor judetene infiintarea unitatilor pentru educatie timpurie. i) prezinta un raport anual privind starea invatamantului pe teritoriul judetului. Tineretului si Sportului cu personalitate juridica avand. judetean si local. scolarizarea elevilor si monitorizeaza participarea la cursuri a acestora pe durata invatamantului obligatoriu. Ministerul Educatiei. precum si a proiectelor derulate de unitatile scolare si cele conexe in cadrul programelor Uniunii Europene in domeniul educatiei si tineretului. a operatorilor econornici ~i a partenerilor sociali interesati. evaluarile nationale si concursurile scolare la nivelul unitatilor de invatamant din judet. in fata Parlamentului. Tineretului si Sportului reteaua scolara din raza lor teritoriala propusa de autoritatile administratiei publice locale. in conformitate cu politica educationala. c) controleaza. Cercetarii. Cercetarii. respectiv al municipiului Bucuresti. . precum si intreaga baza de date a educatiei. n) gestioneaza baza de date privind cadrele didactice calificate angajate in unitatile de invatamant. d) asigura. m) monitorizeaza activitatile de constituire. lnvatiimant primar si gimnazial. organizeaza si finanteaza cornisii si consilii nationale. Art. a documentelor strategice privind dezvoltarea economica ~i sociala la nivel regional. cercetarii. h) coordoneaza ~i controleaza activitatile unitatilor conexe ale Ministerului Educatiei. raportul privind starea invatamantului preuniversitar in Romania. Cercetarii. 0) inainteaza spre Ministerul Educatiei. Tineretului ~i Sportului la nivel judetean. respectiv al municipiului Bucuresti. f) monitorizeaza implementarea programelor nationale initiate de Ministerul Educatiei. Tineretului ~i Sportului propune Guvernului infiintarea de agentii.

(6) Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar. Functionarea acestora se realizeaza In baza unui regulament propriu. cercetarii. (2) Structura inspectoratelor scolare judetene. In componenta consiliului de administratie sunt inclusi reprezentanti ai fondatorilor. tineretului ~i sportului. sunt cuprinsi ~i inspectori scolari pentru acest tip de Inva!amant. (4) in structura inspectoratelor scolare din judetele cu Invatamant ~i In limbile minoritatilor nationale. (7) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale: a) adopta proiectul de buget si avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de Invatamant. Presedintele de sedinta este ales pentru 0 perioada de eel mult un an. consiliul de administratie este format din 9 membri. 50% reprezentanti ai parintilor si ai consiliului local. (3) Inspectoratul scolar are un consiliu de administratie si un consiliu consultativ. . Acesti inspectori scolari sunt numiti respectand procedurile prezentei legi. conduce sedintele consiliului de administratie si semneaza hotararile adoptate In aceasta perioada. membrii acestuia aleg un presedinte de sedinta din randul cadrelor didactice. . (5) In structura inspectoratelor scolare sunt cuprinsi si inspectori scolari pentru problemele copiilor si tinerilor proveniti din medii socio-economice dezavantajate. alesi de catre consiliul reprezentativ al parintilor. In procente egale de cate 25% fiecare. (5) in Invatamantul particular ~i confesional. Conducerea consiliului de administratie este asigurata de persoana desemnata de fondatori. prin hotarare adoptata cu votul secret al majoritatii. Directorul este membru de drept al consiliului de administratie. (2) in unitatile de inva!amant care au numai functia de director. in unitatile pentru invatamantul general obligatoriu. Sectiunea a 2-a Conducerea unitiitilor de inviitiimlint Art. cercetarii. (4) Dupa constituirea consiliului de administratie. respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti se stabileste prin ordin al ministrului educatiei. conform regulamentului-cadru aprobat prin ordin al ministrului educatiei. Directorul adjunct este membru de drept al consiliului de administratie In cota de 50% a cadrelor didactice din unitatea de Invatamant respectiva. consiliul de administratie cuprinde si un reprezentant al consiliului local. In exercitarea atributiilor ce Ie revin. 86. In Invatamantul public. Metodologia-cadru de organizare si de functionare a consiliului de administratie este stabilita prin ordin al ministrului educatiei. din: 50% membri cadre didactice alese de catre personalul didactic al scolii. de etnie rroma.(1) Unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica sunt conduse de consiliile de administratie si de directori. elaborat si aprobat de consiliul de administratie. de directori adjuncti. cercetarii. cu consultarea grupului parlamentar al ~noritatilor nationale. q) asigura colectarea datelor statistice pentru sistemul national de indicatori privind educatia. consiliile de administratie si directorii conlucreaza cu consiliul profesoral si cu comitetul de parinti. consiliul de administratie este format din 13 membri. La sedintele consiliului de administratie participa reprezentantii sindicatelor din unitatea de Invatamant ~i un reprezentant al elevilor.32 ~~~~=~~~~~~~~~--------~"'------------------------p) realizeaza auditarea periodica a resursei umane din invatamantul preuniversitar. la solicitarea directorului sau a doua treimi dintre membri. dupa caz. respectiv autoritatile administratiei pub lice locale si care nu pot fi cadre didactice in unitatea scolara respectiva. (3) Consiliul de administratie este organul de conducere al unitatii de invatamant si este format. cu statut de observatori. tineretului si sportului. tineretului ~i sportului. ajutati. iar In unitatile de Invatamant care au si functia de director adjunct.

f) aproba planul de incadrare cu personal didactic ~i didactic auxiliar. e) organizeaza concursul de ocupare a functiilor de director si de director adjunct. ale cadrelor didactice auxiliare si ale personalu1ui administrativ. . numirea directorului se face cu consultarea organizatiei care reprezinta minoritatea respectiva in Parlamentul Romaniei sau. In aceste cazuri.(1) Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de invatamant. conform legii. d) propune spre aprobare consiliului de administratie regulamentul de organizare si functionare a1 unitatii de invatamant. alamri de director. motivarea si incetarea raporturilor de munca ale personalului din unitatea de invatamant. (2) Directorul unitatii de invatamant public are urmatoarele atributii: a) este reprezentantul legal al unitatii de lnvatamant si realizeaza conducerea executiva a acesteia. (8) Hotararile consiliului de administratie se adopta cu majoritatea voturilor celor prezenti. Cercetarii. tineretului si sportului. h) realizeaza evaluarea performantelor profesionale ale cadrelor didactice. In cazul unitatilor de invatamant cu predare integrala In limbile minoritatilor nationale. k) aproba orarul unitatii de lnva!funant. Raportul este prezentat in fata comitetului de parinti si este adus la cunostinta autoritatilor administratiei publice locale ~i a inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti. Tineretului si Sportului. g) aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice la propunerea consiliului profesoral. c) i~i asuma. raspunderea publica pentru performantele unitatii de lnvatamant pe care 0 conduce. . c) aproba curriculumulla decizia scolii la propunerea consiliului profesoral. anual. precum si schema de personal nedidactic.b) aproba planul de dezvoltare institutionala elaborat de directorul unitatii de invatamant. unul dintre directori are obligatia cunoasterii limbii respective. m) indeplineste orice alte atributii stabilite prin ordine si metodologii ale ministrului educatiei. h) prezinta. in cazul unitatilor de lnvatamant cu sectii de predare in limbile minoritatilor nationale. formarea. conform legii. f) raspunde de selectia. i) sanctioneaza abaterile disciplinare. d) stabileste pozitia scolii in relatiile cu terti. 1)i~i asuma raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant. cu consultarea grupului parlamentar a1 minoritatilor nationale. cercetarii. j) aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatul concursurilor. e) propune spre aprobare consiliului de administratie proiectul de buget si raportul de executie bugetara. daca minoritatea nu are reprezentare parlamentara. 87. respectiv ale Ministerului Educatiei. b) este ordonatorul de credite al unitatii de lnvatamant. Art. angajarea. directorul are obligatia cunoasterii limbii respective. etice sau profesionale ale cadrelor didactice. alaturi de consiliul de administratie. un raport asupra calitatii educatiei in unitatea sau in institutia pe care 0 conduce. g) indeplineste alte atributii stabilite de catre consiliul de administratie. Membrii consiliului de administratie care se afla in conflict de interese nu participa la vot. i) coordoneaza colectarea si transmite inspectoratului scolar datele statistice pentru sistemul national de indicatori privind educatia. evaluarea periodica.

coordonata metodologic de inspectoratul scolar judetean. Structura ~i atributiile CCD se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei. coordoneaza metodologie. In concordanta cu prevederile legale. respectiv al munieipiului Bucuresti. (3) La sedintele consiliului profesoral participa. tara drept de vot. b) stabileste codul de etica profesionala si monitorizeaza aplicarea acestuia. la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 0 treime dintre membrii personalului didactic. in stricta conformitate cu responsabilitatile si atributiile conferite de lege. 88. urmatoarele activitati si servicii educationale: .(1) Consiliul profesoral al unitatii de lnvatamant este format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea scolara cu personalitate juridica. c) propune consiliului de administratie masuri de optimizare a procesului didactic. ~i reprezentanti ai structurilor asociative ale parintilor si. g) propune consiliului de administratie initierea procedurii legale in cazul cadrelor didactice.(1) Institutiile si unitatile conexe ale invatamantului preuniversitar sunt: casele corpului didactic. i) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administratie. monitorizeaza si evalueaza. h) propune consiliului de administratie programele de formare si dezvoltare profesionala continua a cadrelor didactice. tineretului si sportului. denumita In eontinuare CCD. 89. j) indeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie.34 (3) Structurile ~i functiile de conducere ale unitatilor de Invatamant particular ~i confesional. Tineretului si Sportului. dupa caz. pentru slabe performante sau pentru incalcari ale eticii profesionale. centrele atestate de formare continua In limbile minoritatilor nationale. (4) Directorul unitatii de invatamant particular si confesional exercita conducerea executiva. managementul si finantarea institutiilor conexe intra In responsabilitatea Ministerului Educatiei. Centrul National de Instruire Diferentiata ~i Unitatea pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar. eu personalitate juridica. este prezidat de catre director si se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie. Art. subordonata inspectoratului scolar judetean. d) propune consiliului de administratie curriculumulla dispozitia scolii. respeetiv al municipiului Bucuresti. reprezentanti ai consiliului elevilor. modul de constituire. atributiile. . la nivel judetean/al municipiului Bucuresti. cercetarii. Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala. Sectiunea a 3-a Instiuuiile # unita(ile conexe ale fnva(amlintului preuniversitar Art. (4) Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala este 0 institutie specializata a Invatamantului preuniversitar. f) aproba sanctionarea abaterilor disciplinare ale elevilor. respeetiv de la bugetele consiliilor locale ale seetoarelor municipiului Bucuresti. dupa caz. cu hotararile consiliului de administratie al unitatii de Invatamant si cu respectarea prevederilor regulamentului de organizare si functionare a acesteia. e) propune consiliului de administratie premierea ~i acordarea titlului de "profesorul anului" personalului cu rezultate deosebite la catedra. Cercetarii. (3) In fiecare jude] ~i In municipiul Bucuresti functioneaza Casa Corpului Didactic. . (2) Organizarea. (5) Finantarea Centrului Judetean de Resurse ~i de Asistenta Educationala se asigura de la bugetul eonsiliului judetean. (2) Atributiile consiliului profesoral sunt urmatoarele: a) gestioneaza ~i asigura calitatea actului didactic. (6) Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala organizeaza. precum si durata mandatelor sunt stabilite prin regulamentele de organizare si functionare a acestora.

. Angajatorul are obligatia Iegala de a intermedia acordarea cupoanelor de cresa pentru angajatii care le solicita si care renunta. organizarea si functionarea Unitatii pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei. 92. (2) Palatul National al Copiilor din Bucuresti. tineretului si sportului. (6) se acorda de Ia bugetul de stat. Tineretului si Sportului. 26 alin. e) servicii de consultants pentru educatie incluziva. tineretului si sportului. Art. aflate In subordinea inspectoratelor scolare judetene. Cercetarii. fumizate de mediatorii scolari. subordonat Ministerului Educatiei. (8) Centrul National de Instruire Diferentiata se organizeaza si functioneaza conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei. . aflate In subordinea inspectoratelor scolare judetene au si rol metodologic pentru activitatile extrascolare. ca unitati de tnvatamant pentru activitati extrascolare. furnizate prin centrele judetene si prin cabinetele de asistenta psihopedagogica/psihologica. 91. cercetarii. taxele de scolarizare se stabilesc de consiliul de administratie al fiecarei institutii sau unitati de invalamant. StatuI asigura finantarea de baza ~i pentru invatamantulliceal si postliceal public. la dreptul de concediu pentru cresterea copilului. .(1) In lnvatamantul preuniversitar functioneaza si palatele si cluburile copiilor. Tineretului si Sportului in 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi. . (9) Unitatea pentru Finantarea Inva!amantului Preuniversitar se organizeaza in subordinea Ministerului Educatiei.(1) StatuI asigura finantarea de baza pentru toti prescolarii si pentru toti elevii din invatamantul obligatoriu de stat.(1) Cupoanele de cresa prevazute la art. dupa metodologia elaborata de Ministerul Educatiei. Cercetarii. in conditiile legii. (7) Structura. Tineretului si Sportului. Cercetarii. (3) Organizarea ~i competentele unitatilor de lnvatamant pentru activitati extrascolare se stabilesc prin regularnent aprobat prin ordin al ministrului educatiei. Finantarea se face in baza ~i in limitele costului standard per elev sau per prescolar. Cercetarii. fumizate de centrele scolare de educatie incluziva. (2) In Invatamantul preuniversitar privat. c) servicii de evaluare. Art. partial sau integral. respectiv al municipiului Bucuresti/sectoarelor municipiului Bucuresti. b) servicii de terapii logopedice. precum si confesional. organizarea ~i functionarea Centrului Judetean de Resurse ~i de Asistenta Educationala se stabilesc prin regularnent aprobat prin ordin al ministrului educatiei. particular acreditat sau autorizat provizoriu. d) servicii de mediere scolara. CAPITOLUL VIII FINANTAREA ~I BAZA MATERIALA A iNv ATAMAN"TULUI PREUNIVERSITAR . cercetarii. cercetarii. fumizate prin centrele si prin cabinetele logopedice interscolare.35 a) servicii de asistenta psihopedagogica/psihologica. structura. Sectiunea 1 Dispozlsii generale Art. 90. tineretului si sportului. Atributiile. precum si palatele copiilor din judete. de orientare scolara si profesionala. Tineretului si Sportului. (2) Angajatorul are obligatia legala de a-si informa angajatii asupra reglementarilor in vigoare.

Cercetarii. (2) Finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar cuprinde finantarea de baza. (7) Valoarea cuponului de cresa este incasata integral de cresa aleasa de parinte. . (8) Pentru aplicarea prevederilor prezentului articol. 94. respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. finantarea complementara ~ifinantarea suplimentara. (6) Parintele are dreptul sa aleaga cresa pe care 0 va frecventa copilul sau. orice prevederi contrare se abroga. Tineretului si Sportului. structuri asociative reprezentative ale autoritatilor administratiei publice locale. (2) Principiile finantarii invat8. Art. (9) La data intrarii in vigoare a prezentei legi. b) echitatea distribuirii fondurilor destinate unui lnvatamant de calitate. 95. . In situatia In care alege 0 cresa al carei cost lunar depaseste valoarea cuponului de cresa. pe baza livretului de familie. de catre Ministerul Educatiei. cu autoritati locale. materiale si servicii. (5) Cuponul de cresa are 0 valoare egala cu costul standard per anteprescolar. Art. particular ~l confesional se asigura din fonduri publice sau din alte surse. amt in sistemul de stat. primar si gimnazial obligatoriu. In cazul lnva!amantului prescolar. Valoarea acestuia este stabilita anuaI. (3) Consiliile locale si consiliul judetean. exceptie facand liceele care se finanteaza prin bugetele consiliilor judetene.(1) Ministerul Educatiei. cat si in eel privat.(1) Finantarea invatamantului preuniversitar de stat. municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti de catre consiliile judetene/ . Acesta are posibilitatea de a achita diferenta de pret. (2) CostuI standard cuprinde cheltuielile de personal. unuia dintre parinti sau optional. cu asociatii reprezentative ale parintilor. (3) Finantarea de baza aprobata anual prin legea bugetuIui de stat se repartizeaza pe comune. tutorelui sau celui caruia is-au incredintat copii spre crestere si educare sau in plasament familial. e) eficienta utilizarii resurselor. prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar public. Cercetarii. manuale scolare. se asigura din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. cu exceptia celor care se suporta din bugetul Ministerului Educatiei. precum si cu sindicatele reprezentative. 93. c) adecvarea volumului de resurse In functie de obiectivele urmarite. prin utilizarea unor mecanisme financiare coerente si stabile. potrivit legii. stabiliti prin hotarare a Guvemului. erase. se aproba norme metodologice prin hotarare a Guvemului. d) predictibilitatea. precum si din alte surse. respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti/Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot contribui din bugetele proprii la finantarea de baza si complementara a unitatilor de Invatamant preuniversitar public. potrivit legii. . Tineretului si Sportului. dOM generale prevazute de standardele de autorizare/acreditare. Cercetarii. .(1) Finantarea de baza fermata din costul standard per elev/prescolar la care se adauga coeficientii de corectie. Tineretului si Sportului are drept de initiativa in domeniile politicii financiare si resurselor umane din domeniul educatiei si colaboreaza cu alte ministere. Art. din sistemul de stat sau privat. asociatii reprezentative profesionale ale cadrelor didactice. (4) Cuponul de cresa se acorda la cerere.36 (3) Cuponul de cresa se acorda la solicitarea angajatului cu forme legale.mantului preuniversitar sunt urmatoarele: a) transparenta fundamentarii si alocarii fondurilor. intretinere curenta si cheltuieli cu perfectionarea profesionala. (3) Finantarea Invatamantului preuniversitar particular si confesional acreditat si autorizat provizoriu se face din taxe. din fonduri publice.

respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. (1). (6) in finantarea de baza a unitatii de invat~ant preuniversitar unde sunt conditii de izolare. in cazul liceelor. cu exceptia celor care. cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratelor scolare. gimnazial si postliceal. Cercetarii. exceptie facand liceele care se finanteaza prin bugetele consiliilor judetene. (1). respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.(1) Finantarea complementara se asigura din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. cuasistenta tehnica de specialitate a inspectoratelor scolare. respectiv bugetele consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. respectiv cu presedintele consiliului judetean/primarul de sector. Aceeasi prevedere se aplica si pentru unitatile de invatamant liceal care au In structura niveluri de invatamant prescolar. h) cheltuieli pentru concursuri scolare si activitati educative extrascolare organizate in cadrul sistemului de Invatamant. d) cheltuieli cu bursele elevilor. 74 alin. Tineretului ~i Sportului pentru premierea unitatilor de lnvatamant cu rezultate deosebite In domeniul incluziunii sau In domeniul performantelor scolare. Achizitionarea de manuale scolare se face de unitatile de Invatamant pe baza preturilor obtinute la licitatiile organizate de consiliile judetene. erase. Pentru unitatile de invatamant preuniversitar privat acreditate finantarea de baza se asigura conform prevederilor art. (4) Finantarea de baza se asigura pentru toate unitatile de invajamant preuniversitar publice. (5) Finantarea de baza se aloca unitatii de invatamant in care este inscris elevul/prescolarul si se transfers la 0 alta unitate de Invatamant daca elevul/prescolarul se transfera sau se reinmatriculeaza la 0 alta unitate de invatamant. e) cheltuieli pentru transportul elevilor. . conform legii. (5) Directorul si consiliul de administratie al unitatii de invatamant cu personalitate juridica raspund de incadrarea in bugetul aprobat. In conditiile legii. Tineretului si Sportului. 96. b) subventii pentru intemate si cantine. respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si consiliile judetene. Art. (2) Finantarea complementara cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli: a) investitii. (4) Finantarea de baza si finantarea complementara se fac pe baza contractului de performanta lncheiat intre directorul unitatii de Invatamant preuniversitar ~i primarul localitatii/primarul de sector In a carei raza teritoriala se afla unitatea de invatamant. reparatii capitale. se efectueaza gratuit. (7) Licitatiile pentru manuale scolare. . Art.(1) Finantarea suplimentara se acorda ca suma globala fixa din bugetul Ministerului Educatiei. g) cheltuieli pentru examinarea medicala obligatorie periodica a salariatilor din Invatamantul preuniversitar. prin bugetele locale aleunitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de Invatamant preuniversitar public. (2) Consiliile locale.consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. costul standard per elev si per prescolar se calculeaza eu un eoeficient marit de dispersare. respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti contribuie la . (3) Finantarea complementara aprobata anual prin legea bugetului de stat se repartizeaza pe comune. Cercetarii. potrivit legii. se organizeaza de eonsiliile judetene. c) cheltuieli pentru evaluarea periodica a elevilor. al carer continut a fost avizat de Ministerul Educatiei. primar. 91 alin. consolidari. respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti de catre consiliile judetene. 97. f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice. conform prevederilor art.

Excelent". Tineretului si Sportului.Nesatisfacator".(1) Unitatile de invatamant preuniversitar public pot obtine venituri proprii din activitati specifice. se asigura urmatoarele cheltuieli aferente unitatilor de invatamant preuniversitar. Tineretului si Sportului se consulta eu asociatiile reprezentative ale parintilor. se aproba ~i se executa conform legii. 99. Excelenta in predare va fi recompensata fmanciar. Art. Cercetarii. din donatii. c) performanta elevilor la olimpiadele pe discipline. Consiliul National al Elevilor si ell sindicatele reprezentative. Cercetarii. La nivel judetean si national va fi desemnat . Art. la olimpiadele de creatie tehnicostiintifica ~i artistica si la olimpiadele sportive se recompenseaza finaneiar prin ordin al ministrului educatiei.finantarea suplimentara. Sunt prerniate amt scolile eu excelenta in incluziune. conform normelor metodologiee de finantare a invatamantului preuniversitar elaborate de Ministerul Educatiei. cat si cele eu excelenta in performanta. cercetarii. scolile vor desemna . se asigura din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin eonsiliile judetene. cu aprobarea consiliului de administratie.(1) De la bugetul de stat. a c1aselor de invatamant special.Profesorul anului". acordand granturi unitatilor de invatamant. sumele necheltuite raman in contul unitatii de invatamant care le-a realizat ~i se reporteaza pentru bugetul anual urmator. (2) In lansarea competitiilor. Ministerul Educatiei.Foarte bun". Scolile care obtin calificativul "SatisIaeator" sau "Nesatisfacator" se supun monitorizarii in vederea corectiei. . indiferent de loeul de dornieiliu al copiilor. inc1usiv pentru invatamantul special: a) finantarea programe1or nationale ale Ministerului Educatiei. ea semn al excelentei in predare. se utilizeaza pentru finantarea altor cheltuieli ale unitatii de invatamant. a elevilor din invatamantul special. . tineretului si sportului.Profesorul anului" pentru fiecare disciplina din planul de invatamant. prin contract managerial.(1) Ministerul Educatiei. Tineretului ~i Sportului. . (3) Finantarea unitatilor de invatamant special. 100. 101. publice sau private. Cercetarii. (2) Veniturile proprii nu diminueaza finantarea de baza. Tineretului si Sportului. a liceelor si a CJRAE/Centrul Municipal Bucuresti de Resurse ~i de Asistenta Educationala. Tineretului si Sportului. Cercetarii. (2) Excedentele anuale rezultate din executia bugetului de venituri ~i cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii se reporteaza in anul urmator si se folosesc cu aceeasi destinatie sau. .Satisfacator" si . se va realiza 0 c1asificare a scolilor pe 5 niveluri: . respectiv prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti. de catre fiecare unitate de invatamant preuniversitar. Tineretului si Sportului finanteaza anual. conform legii. Art. In urma evaluarilor dupa fiecare dintre cele doua axe. Art. asociatiile reprezentative profesionale ale cadrelor didactice. Cercetarii. . in baza unei metodologii proprii. in cadrul programelor nationale aprobate prin hotarare a Guvemului. 98. aprobate prin hotarare a Guvemului. Cercetarii. urmatoarele competitii: a) competitii intre scoli care se bazeaza pe evaluarea institutionala a fiecarei unitati de invatamant dupa doua axe majore: inc1uziune ~i performanra.(1) Bugetul de venituri si cheltuieli se intocmeste anual. complementara sau suplimentara si sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administratie. . b) in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei. prin bugetul MinisteruluiEducatiei. "Bun". La sfarsitul anului bugetar. . prin programul national de stimulare a excelentei didaetice. sponsorizari sau din alte surse legal constituite.

se asigura din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei. precum si palatele si cluburile copiilor pot sa fie finantate ~i de autoritatile locale. Tineretului si Sportului. pe obiecte de lnvatamant si pe meserii. de modemizare si de dezvoltare a bazei materiale a institutiilor publice de lnvalanu1nt preuniversitar public. fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la dispozitia acestora. presedintele consiliului judetean. concursuri ~i festivaluri cultural-artistice. Art. g) finantarea. casele corpului didactic. prin finantarea complementara. a simularilor si a examenelor nationale. prin Unitatea pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar si prin inspectoratele scolare judetene. h) finantarea unor programe nationale de protectie sociala. cluburile sportive scolare. inc1usiv consolidari si reabilitari de scoli si dotari. e) organizarea evaluarilor. . respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti monitorizeaza implementarea noului mecanism de finantare a Invatamantului preuniversitar si asigura asistenta specializata unitatilor si institutiilor din invatamantul preuniversitar. in conditiile legii. pe baza de hotarari ale Guvemului. Cercetarii.------~~-== 39 b) fondul de rezerva. campionate si concursuri sportive scolare. (2) Finantarea cheltuielilor privind inspectoratele scolare. (6) Cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor privind transportul pe calea ferata si cu metroul se finanteaza prin bugetul Ministerului Transporturilor ~i Infrastructurii si din alte surse. In vederea finantarii unitatilor de invatamant preuniversitar public. raspund in solidar cu directorul unitatii de invatamfult de utilizarea fondurilor bugetare. stabilite prin reglementari specifice. prin hotarari proprii. cofinantate de Guvemul Romaniei ~i de organismele financiare internationale. Tineretului ~i Sportului. 102. palate le ~i c1uburile copiilor si elevilor. Tineretului si Sportului. precum si rambursarile de credite exteme aferente proiectelor respective. tehnico-aplicative. potrivit legii. precum si olimpiade internationale pe obiecte de lnvatamant. f) perfectionarea pregatirii profesionale a cadrelor didactice si didactice auxiliare.Constituirea si alocarea bugetului pentru Invatamantul preuniversitar se face dupa urmatoarea proc~dura: Ministerul Educatiei. Cercetarii. pentru implementarea politicilor si strategiilor Ministerului Educatiei. stiintifice. Primarul localitatii. precum si bursele pentru elevii straini si etnicii romani din afara granitelor tarii. in calitate de ordonatori principali de credite. (3) Cluburile sportive scolare. cu participare nationals si internationala. de creatie. d) bursele pentru elevii din Republica Moldova. respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti. (5) Consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti asigura fonduri pentru organizarea si desfasurarea olimpiadelor si a concursurilor scolare judetene/ale municipiului Bucuresti. Cercetarii. constituit prin hotarare a Guvemului. pentru implementarea descentralizarii. c) componenta locala aferenta proiectelor aflate In derulare. a unor programe anuale sau multianuale de investitii. . (4) Consiliul judetean/consiliile locale ale sectoarelor si Consiliul General al Municipiului Bucuresti aloca. i) finantarea privind organizarea de concursuri pentru elevi.

numai eu avizul conform al rninistrului educatiei. cu scutire de plata taxelor prevazute de lege. Tineretului si Sportului sau institutiilor ~i unitatilor de Invatamant si cercetare stiintifica din sistemul invatamantului public. casele corpului didactic. Tineretului si Sportului. conform legislatiei in vigoare. Cercetarii. precum si in activul patrimonial redobandit sau dobandit ulterior si cuprinde: terenuri si cladiri destinate procesului de Invatamant preuniversitar. ale carer cheltuieli curente ~i de capital se finanteaza de la bugetul de stat. servicii publice descentralizate/deconcentrate. prefecturi. Tineretului ~i Sportului colaboreaza cu rninistere. prin inspectoratele scolare judetene ~i prin consiliile de administratie ale acestor unitati. in a carer raza teritoriala i~i desfasoara activitatea. al institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar existent la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Tineretului si Sportului. si sunt in administrarea consiliului judetean. Cercetarii. in care l~i desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar public. (4) Terenurile si cladirile in care I~i desfasoara activitatea inspectoratele scolare judetene. . centrele recreative ~i de divertisment. Art. Ministerul. cercetarii. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora si sunt administrate de catre consiliile de administratie. Palatul National al Copiilor. palate si cluburi ale copiilor. municipii sau municipii resedinta de judet. 105. ale palatelor si cluburilor copiilor si elevilor. (5) Schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar public se poate face de catre antoritatile administratiei publice locale. precum si asupra bunurilor apartinand consiliilor locale. fac parte din domeniul public al statului ~i sunt administrate de Ministerul Educatiei. Art. (2) Terenurile ~i cladirile unitatilor de educatie timpurie.Inscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile apartinand Ministerului Educatiei. se face. fac parte din domeniul public local ~i sunt administrate de catre consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unitatilor si institutiilor respective ~i sunt administrate de acestea. ferme didactice. terenuri agricole. 103. in cartile funciare sau in cartile de publicitate funciara. scolile primare ~i gimnaziale. . cu institutii de invatamant superior. inc1usiv celelalteniveluri de invatamant din cadrul acestora+unitatile de invatamant special publice. statiuni didactice si de cercetare. cantine. Cercetarii. Cercetarii. ateliere scolare. inclusiv celelalte niveluri de Invatamant din cadrul acestora. 104. in registrul de inscriptiuni si transcriptiuni. infiintate de stat. Cercetarii. precum si ale centrelor judetene de resurse si asistenta educationala sunt de drept proprietatea aeestora ~isunt administrate de catre consiliile de administratie ale acestora. liceele situate in erase. dupa caz. centrele judetene de resurse si asistenta educationala fac parte din domeniul public judetean. (3) Terenurile si cladirile in care i~i desfasoara activitatea liceele situate In comune. cu consiliile judetene/locale. respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. tineretului ~i sportului. de invatamant prescolar. precum si alte unitati din subordinea Ministerului Educatiei. centrul national de excelenta. camine. . Tineretului ~i Sportului. dotari si echipamente. iar fapta constituie infractiune ~i se pedepseste conform legii penale. ale c1uburilor sportive scolare. intemate. respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti. In caz contrar. Celelalte componente ale bazei materiale a unitatilor de invatamant special publice. respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti. . baze cultural-sportive si de odihna. prin consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant respective. Educatiei. actele de schimbare a destinatiei bazei materiale sunt nule de drept. judetene si.(1) Baza materiala a invatamantului preuniversitar public consta in intreg activul patrimonial al Ministerului Educatiei. precum ~i orice alt obiect de patrimoniu destinat procesului de Invatamant ~i salariatilor din invatamantul preuniversitar. biblioteci.(1) Pentru indeplinirea atributiilor sale. primarii.40 Sectiunea a 2-a Baza materialii a fnva(amtintului preuniversitar public Art.

trebuie sa respecte reglementarile legale in vigoare atat in Romania. Tineretului si Sportului. Art. (3) Institutiile de invatamant superior pot fi de stat. pot organiza filiale pe teritoriul Romaniei. . numai cu respectarea legislatiei in vigoare cu privire la autorizarea. organizarea si functionarea inyatamantului superior din Romania. ca atare. recunoscute ca atare de statul de origine. scoli de studii superioare si altele asemenea. 108. In functie de natura patrimoniului. potrivit legii. sunt recunoscute de stat numai in cazul in care sunt eliberate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.Misiunea invatamantului superior este de a genera ~i de a transfera cunoastere catre societate prin: . recunoscute legal. (3) Institutiile de invatamant superior romanesti pot organiza. academii de studii. prin contract. Art. (4) Formele de parteneriat social public-privat se concretizeaza prin protocol de colaborare. . institutiile si unitatile de invatamant asigura transparenta actiunilor si activitatilor desfasurate si pun la dispozitia celor interesati informatiile de interes public. cu organizatii ale partenerilor sociali. 107. prin conventie sau prin alte forme. particulare sau ~onfesionale.(1). cat si in statele respective. . programe de studii comune cu institutii de invatamant superior din strainatate. in Romania sau In alte state. CAPITOLULI DISPOZITII GENERALE Art. se clasifica in publice si private. Art. in vederea asigurarii calitatii procesului de invatamant. cu serviciile publice descentralizate/deconcentrate.(1) Prezentul titlu reglementeaza structura. (2) Institutiile de invatamant superior din strainatate. Cercetarii. (3) Parteneriatul social se exercita la toate nivelurile decizionale pentru educatie si formare profesionala. (2) Unitatile de invatamant colaboreaza cu consiliile judetene/locale. Aceste institutii au personalitate juridica. In cazul in care aceste programe se organizeaza in strainatate. prin consultare si in baza unei relatii directe de colaborare. conform prevederilor art.(I) Sistemul national de invatamant superior include toate institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate provizoriu. singure sau in parteneriat cu institutii de invatamant superior acreditate din Romania. in statul de origine. (2) Invatamantul superior este organizat in universitati. (2) Actele de fmalizare a studiilor. TITLUL A 'wi'" A III INVATAMANTUL SUPERIOR . emise in Romania de catre institutii de invatfunant superior acreditate. 8 alin. acreditarea si asigurarea calitatii programelor de studii. au caracter non-profit ~i sunt apolitice.(1) Invatamantul superior se poate organiza doar in institutii de invatamant superior care au obtinut autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea. 109. precum si cu alte organizatii ale societatii civile. institute.organizatii ale partenerilor sociali reprezentative. functiile. (5) Ministerul Educatiei. . 106.

inovare si transfer tehnologic. pentru programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu. 111. 1)principiul centrarii educatiei pe student. (2) Diplomele corespunzatoare programelor de studii universitare sunt inscrisuri oficiale si nu pot fi emise ~ecat de institutiile acreditate. h) principiul respectarii drepturilor si Iibertatilor studentilor si ale personalului academic. invatamantul este cu taxa. prin asigurarea performantelor ~i dezvoltarii fizice si sportive. al artelor. al stiintelor ingineresti. In acest din urma caz trebuie sa existe 0 alta specializare acreditata intr-un domeniu inruditcu specializarea autorizata. (2) in institutiile de invatamant superior privat.(l) Calificarile dobandite de absolventii programelor de studii sunt ate state prin diplome. j) principiul libertatii de mobilitate nationals si intemationala a studentilor. etnie. 14 si institute de cercetare teologica in consens cu perspectivele ecumenice si irenice intemationale ~i in conformitate cu prevederile legale. i) principiul independentei de ideologii. (3) Institupile de invatamant superior au autonomie in stabilirea cuantumului taxelor.. b) principiul libertatii academice. Nerespectarea acestei prevederi constituie infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale ~i se pedepseste conform legii penale. orientare sexuala sau alte tipuri de di~criminare.(1) Sistemul national de inva!amant superior se bazeaza pe urmatoarele principii: a) principiul autonomiei universitare. cu exceptia masurilor afrrmative prevazute de lege. Ministerul Educatiei. sanctiuni. e) principiul echitatii. 112. . dezvoltare. b) cercetare stiintifica.a) formare initiala ~i continua la nivel universitar. De asemenea. si au obligatia sa le comunice tuturor celor interesati. (2) in invatamantul superior nu sunt admise discriminari pe criterii de virsta. Cercetarii. sa controleze aplicarea ~i respectarea reglementarilor legale in domeniul invatamantului superior si sa aplice. . Art. religii si doctrine politice. f) principiul eficientei manageriale si financiare.(1) in institutiile de invatamant superior publice. in conformitate cu prevederile art. Tineretului si Sportului este autoritate publica ~i este abilitat sa urmareasca.Ministerul Educatiei. orientare politica sau religioasa. . precum si prin valorificarea si diseminarea rezultatelor acestora. invatamantul este gratuit pentru cifra de scolarizare aprobata anual de Guvem ~i cu taxa. nationalitate. in scopul dezvoltarii personale. g) principiul transparentei. Cercetarii. 113. sex. Art. a insertiei profesionale a individului si a satisfacerii nevoii de competenta a mediului socio-economic. c) principiul raspunderii pub lice. 11O. Art. in domeniul stiintelor. Tineretului ~i Sportului exercita un control posteriori impreuna cu autoritatile abilitate asupra actelor prin care institutiile de invatamant superior a . prin certificate ~iprin alte acte de studii eliberate numai de catre instiuitiile de Invatamant superior acreditate. Art. a cadrelor didactice si a cercetatorilor. alliterelor. origine socials. care sunt decise de Senatul universitar potrivit legii. (3) In invatamantul superior exista si pot fi organizate facultati de teo logie. prin creatie individuals si colectiva. d) principiul asigurarii calitatii. k) principiul consultarii partenerilor sociali in luarea deciziilor. daca este cazul.

. activitatile. f) sa respecte libertatea academica a personalului didactic. procedeelor si valorificarea rezultatelor. organizarea si functionarea proprie. Art. c) sa respecte politicile de echitate ~i etica universitara. In concordanta stricta cu legislatia In vigoare. gestionarea resurselor materiale si umane. cu respectarea stricta a legislatiei In vigoare. alegerea metodelor. . 117. 115. Tineretului si Sportului aplica in tennen de maximum 3 luni una sau mai multe dintre urmatoarele masuri: a) sesizeaza Senatul universitar. unui cult religios sau unui alt furnizor de educatie. modul de constituire. strategia institutionala. didactic auxiliar ~i de cercetare. 114.(1) Raspunderea publica obliga orice institutie de Invatiimant superior de stat sau particulara: a) sa respecte legislatia in vigoare. in conformitate cu normele legale In vigoare si cu planurile de Invatiimant. Cercetarii. la propunerea Guvemului.exercita autonomia universitara. . unui grup de persoane fizice. Art. asociatii. Art. aprobata de Senatul universitar.(1) In cazul in care se constata nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (8) Structurile si functiile de conducere ale universitatilor particulare ~i confesionale. (7) Studentilor le este asigurat dreptulla libera alegere a cursurilor si specializarilor. . raspunderea publica presupune respectarea statutului ~i a prevederilor dogmatice si canonice specifice cultului respectiv. Art.(1) Autonomia universitara si libertatea academics sunt garantate prin lege. . Ministerul Educatiei. cuprinse In codul de etica si deontologie profesionala aprobat de Senatul universitar. conform legislatiei in vigoare. b) sa aplice ~i sa se supuna reglementarilor in vigoare referitoare la asigurarea si evaluarea calitatii In invatamantul superior. politice sau religioase. precum ~i drepturile si libertatile studentilor. Institutiile de invatiimant superior se organizeaza si functioneaza independent de orice ingerinte ideologice. (2) In cazul universitatilor confesionale. structura. (3) Initiativa infiintarii institutiei de invatiimant superior publice apartine Guvernului. d) sa asigure eficienta manageriala ~i eficienta cheltuirii banului public. 116. unei fundatii. 116. (3) Aspectele fundamentale ale autonomiei universitare se exprima in Carta universitatii. e) sa asigure transparenta tuturor deciziilor si activitatilor sale. (2) Institutiile de invatiimant superior pub lice si private se infiinteaza prin lege. cu avizul consultativ al fondatorilor si aprobata de Senatul universitar. Initiativa infiintarii institutiei de Invatiimant superior particular si confesional apartine unei persoane fizice. (6) In institutiile de Invatiimant superior este interzisa periclitarea sub orice forma a dreptului la exprimarea libera a opiniilor stiintifice ~i artistice.(1) Institutiile de invatiimant superior au patrimoniu propriu pe care 11 gestioneaza conform legii. (4) Autonomia universitara se exercita numai cu conditia asumarii raspunderii publice. denumit fondator. (2) Autonomia universitara da dreptul comunitatii universitare sa-si stabileasca misiunea proprie. precum ~i alte considerente legate de statutul acestora sunt stabilite de Carta universitara. (5) In institutiile de invatiimant superior este asigurata libertatea cercetarii in ceea ce priveste stabilirea temelor. Carta proprie si politicile nationale ~i europene In domeniul invatamantului superior. atributiile.

. Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior (CNFIS). gradinilor botanice. cercetarii. 116 se face de catre Consiliul de Etica si Management Universitar din care fac parte 3 reprezentanti numiti de catre Consiliul National al Rectorilor.(1) Spatiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor. (2) Carta universitara trebuie sa se refere In mod expres la: a) modalitatile de desernnare si revocare a mandatelor structurilor ~i organismelor de conducere ale universitatii ~i a oricarui membru al acestora. ill baza constatarii Consiliului de Etica si Management Universitar. campusurilor universitare. caselor studentilor. tineretului si sportului. precum si spatiile care apartin Ministerului Apararii Nationale ~i Ministerului Administratiei si Intemelor. institutelor de cercetare. soti. tineretului si sportului. inc1usiv. a drepturilor si a libertatilor personalului si studentilor din institutiile de invatamant superior sanctionate. fermelor. cu respectarea prevederilor legale ill vigoare si trimite spre eonfmnare ministruIui educatiei. d) propune Guvemului initierea unui proiect de lege de desfiintare a institutiei de Invatamant superior ill cauza. Art. folosite de institutia de illvatamant superior. 120. prin ordin a1 ministrului educatiei. Tineretului ~i Sportului asigura protectia intereselor. . cercetarii. in conformitate cu legislatia in vigoare. in termen de 3 luni de la emiterea ordinului de revocare. cu consultarea Senatului universitar. (2) Constatarea incalcarii obligatiilor prevazute la art. precum si dotarile aferente. federatiile sindicale reprezentative din lnvatamantul superior ~i federatiile nationale ale studentilor. Serviciului Roman de Informatii. cercetarii. statiunilor didactice experimentale. Cercetarii. incluzand prevederea ca in aceeasi facultate nu pot ocupa simultan functii de conducere. In care se desfasoara invatamantul medical superior. (3) Membrii comunitatii universitare au drepturile si indatoririle stabilite prin reglementarile legale in vigoare si prin Carta universitara. afini si rude parra la gradul III. Accesul in spatiul universitar este permis numai in conditiile stabilite prin lege ~iprin Carta universitara. (3) Ministerul Educatiei. 118. 119. . spitalelor si clinicilor universitare. (2) Din comunitatea universitara fac parte ~i persoane carora Ii s-a conferit calitatea de membru al comunitatii universitare prin hotarare a Senatului universitar. caselor universitare. .(1) Comunitatea universitara este constituita din studenti. Senatul universitar finalizeaza procedurile de desemnare a unui nou rector. in care se desfasoara invatamant de specialitate. personal didactic de predare si cercetare. CNCSIS. personal didactic auxiliar ~i personal nedidactic care are contract de munca cu universitatea. Cercetarii Tineretului si Sportul?i si cate un reprezentant numit de catre ARACIS. la oricare nivel. b) situatiile de conflicte de interese ~i incompatibilitati. c) reduce sau elimina temporar sau definitiv accesulla finantarile din surse publice. (2) Fac exceptie de la prevederile alin. Art. indiferent de titlul juridic sub care aceasta este indreptatita sa Ie utilizeze. spatiile care apartin cultelor in care se desfasoara invatamantul confesional. Art. 3 reprezentanti numiti de catre Ministerul Educatiei. tineretului si sportului numele noului rector.b) revoca rectorul. (3) Spatiul universitar este inviolabil.(1) Carta universitara prezinta optiunile majore ale comunitatii universitare si se aplica in tot spatiul universitar. (1) spatiile ~i dotarile aferente care apartin Ministerului Sanatatii ~i ministerelor cu retea sanitara proprie. Senatul universitar are obligatia sa desernneze un prorector care reprezinta universitatea si care devine ordonator de eredite pana la confrrmarea unui nou rector de catre ministrul educatiei. terenurilor. in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data emiterii ordinului de revoeare.

Nerespectarea legilor in continutul Cartei universitare atrage nulitatea de drept a actului respectiv. tehnic si administrativ si cu+organizatiile studentesti legal constituite. in luna aprilie a fiecarui an. k) modalitatile de colaborare dintre structurile de conducere ale universitatilor si sindicatele personalului didactic. d) conditiile si modul de desfasurare a concursurilor de selectie a personalului didactic. h) conditiile in care universitatea se poate asocia cu alte institutii de invatfummt superior sau cu alte organizatii pentru indeplinirea rnisiunii sale. de cercetare. in baza unui contract de parteneriat. Raportul este facut public pe site-ul universitatii si este transmis tuturor partilor interesate. 1) orice alte aspecte socotite relevante de catre Senatul universitar. Conditia ca acestea sa se infiinteze este aceea ca ele sa contribuie la cresterea performantelor institutiei si sa nu influenteze negativ in niciun fel activitatile de invatamant. . inclusiv cu unitatile de cercetare-dezvoltare. i) modalitatile in care se pot construi. de cercetare. detine si folosi elementele aferente bazei materiale a universitatii. . c) situatia personalului institutiei. j) modalitati1e in care se deruleaza actiunile de cooperare internationala ale insrinqiei de invatamant superior. institutia publica de invatamant superior poate aduce aport in numerar si in natura doar dreptul de folosinta si de administrare asupra bunurilor pe care Ie are in patrimoniu. b) situatia fiecarui program de studii. a fundatiilor sau a asociatiilor. Acesta face parte din Carta universitara. numai dupa dezbaterea cu comunitatea academica. fundatii sau asociatii. pe surse de finantare si tipuri de cheltuieIi.(1) Institutiile de invatamant superior pot infiinta. un raport privind starea universitatii. Art. ce corespund legislatiei in vigoare. Cercetarii.c) in invatamantul superior particular ~i confesional situatiile de conflict de interese si incompatibilitati se stabilesc prin Carta universitara. (3) La constituirea societatilor comerciale. incheierea de contracte si participarea la organizatiile europene si internationale. e) modul in care se realizeaza gestiunea si protectia resurselor universitatii. cu aprobarea Senatului universitar. Tineretului ~i Sportului. (3) Carta universitara se elaboreaza si se adopta de catre Senatul universitar. (2) Rectorul universitatii are obligatia sa prezinte. singure sau prin asociere. necesare educatiei si cercetarii stiintifice. societati comerciale. in termen de maximum 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi. . d) rezultatele activitatilor de cercetare. f) conditiile in care se constituie fondurile proprii si stabilirea in mod independent a destinatiei acestora si a conditiilor in care sunt utilizate. (2) Institutiile de invatamant superior pot constitui consortii. 121.(1) Institutiile de invatamant superior adopta un cod de etica si deontologie profesionala universitara. conform legislatiei in vigoare. cercetare si consultanta. f) situatia respectarii eticii universitare si a eticii activitatilor de cercetare. (4) Carta universitara nu poate contine prevederi contrare legislatiei in vigoare. didactic auxiliar ~i tehnico-administrativ. (5) Carta universitara se avizeaza de catre Ministerul Educatiei. e) simaria asigurarii calitatii activitatilor din cadrul universitatii. Acest raport include cel putin: a) situatia financiara a universitatii. 122. g) conditiile in care se pot incheia contracte cu institutiile publice si cu alti operatori economici in vederea unor programe de cercetare fundamental a si aplicativa sau a cresterii nivelului de calificare a specialistilor cu studii universitare. Art.

In structura institutiilor de Invatamant superior functioneaza servicii tehnico . In situatii temeinic justificate.. care au autonomie si statute proprii. (2) Un departament poate avea In componenta centre sau laboratoare de cercetare. productie sau transfer cognitiv si tehnologic. Art. pe baza contractului institutional. . muzee. scoli postuniversitare si extensii universitare care sunt responsabile de organizarea programelor de studii pe tipuri si cicluri de studii universitare. astfel incat institutia sa-si realizeze misiunea. . poate sa infiinteze si sa finanteze un program de studii sau 0 facultate cu acele programe de studii care raspund unor cerinte stringente de instruire si formare profesionala In domenii de interes national.. departamente. Cercetarii. aprobate de Senatul universitar. (2) Institutia de Invalamant superior poate infiinta. Tineretului ~i Sportului. orice institutie de invatamant superior poate cuprinde urmatoarele componente organizatorice: facultati. se comaseaza sau se desfiinteaza prin hotarare a Senatului universitar la propunerea cadrelor didactice din consiliul facultatii/facultatilor In care functioneaza. centre sau laboratoare. pe perioada determinata ~i pe proiecte. Guvemul. (3) Componentele prevazute la alin. scoli postuniversitare ~i extensii universitare . unitati de cercetare distincte sub raportul bugetului de venituri si cheltuieli. (3) Intr-c institutie publica de Invatamant superior. (2) Orice facultate se infiinteaza. se divizeaza. cu consultarea Senatului universitar. .administrative. 125. .. unitati de proiectare.g) situatia posturilor vacante. c1inici universitare. (3) Raportul anual al rectorului este 0 componenta a raspunderii publice ~i constituie o conditie fundamentala pentru accesulla finantarile din bugetul public. centre de consultanta. cercetare. unitati de microproductie si prestari servicii. (1) si (2) sunt organizate de fiecare institutie de lnvatamant superior. A. (5) Prin exceptie de la prevederile alin.(1) Facultatea este unitatea functionala care elaboreaza si gestioneaza programele de studii. statiuni ex:perimentale sau alte entitati pentru activitati de productie si transfer de cunoastere si tehnologie. specialitate.. poate infiinta/desfiinta facultati. 124.. A . artelor sau sportului. cu consultarea Senatului universitar. ateliere artistice.. Programele de studii astfel propuse se supun reglementarilor legale in vigoare referitoare la asigurarea calitatii in invatamantul superior. la propunerea Ministerului Educatiei. sa asigure criteriile si standardele de calitate si sa gestioneze In mod eficient activitatile de lnvatamant. (3) Departamentul se infiinteaza. Facultatea corespunde unuia sau mai multor domenii ale stiintelor. 123. (2). institute. centre pentru formarea continua a resurselor umane. Art. se organizeaza sau se desfiinteaza la propunerea si cu aprobarea Senatului universitar. . Art. se organizeaza. studiouri si ateliere artistice.(1) Departamentul este unitatea academica functional a care asigura transmiterea si valorificarea cunoasterii In unul sau mai multe domenii de producerea.(1) Pentru indeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumata. CAPITOLUL II STRUCTURA ORGANIZATORICA A INSTITUTIILOR DE INVATAMANT SUPERIOR .. Guvemul. prin hotarare anuala a Guvemului privind structura institutiilor de invatamant superior. (4) 0 facultate poate include unul sau mai multe departamente. scoli doctorale. h) situatia insertiei profesionale a absolventilor din promotiile precedente.

si include doua semestre. de regula. precum ~i calendarul activitatilor educationale specifice semestrelor academice de studiu. (2) Senatul universitar al fiecarei institutii de invatamant superior aproba anual. sectii sau linii de predare in limbile minoritatilor. In cic1ul II de studii universitare de master si In cic1ulIII de studii universitare de doctorat. (3) Sectia de studiu este 0 forma de organizare a lnvatamantului universitar intr-o Iimba a minoritatilor nationale. In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. cat si in cadrul unei facultati prin departamentul sectiei. care poate fi institutionalizata. c) in cadrul institutiilor de invatamant superior pot fi organizate grupe. b) in institutii de lnVatfu'TIant uperior multiculturale ~i multilingve. 129. cercetare. . 126. Consiliul facultatii elaboreaza un regulament de functionare. de minimum 3 saptamaru de examene. . aplicatii practice ~i evaluare planificate astfel incat sa duca la 0 calificare universitara certificata printr-o diploma si printr-un supliment de diploma. 128. de regula. care reglementeaza procedurile de alegere si alte aspecte specifice structurilor organizatorice. CAPITOLUL III ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE Sectiunea 1 Structura anului universitar Art. atat la nivelul universitatii. centrele sau laboratoarele sunt aprobate de catre Senatul universitar pentru organizarea activitatilor de cercetare-dezvoltare si se supun legislatiei In vigoare.(1) Programul de studii universitare reprezinta un grup de unitati curriculare de predare. (5) Finantarea de baza se calculeaza dupa un coeficient marit pentru studentii care urmeaza cursurile in limba unei minoritati nationale. se asigura pregatirea in cic1ul I de studii universitare de licenta.Institutele. (2) Linia de studiu din cadrul universitatii multilingve si multiculturale se organizeaza in departamente.(1) Invatamantul superior pentru minoritatile nationale se realizeaza: a) In institutii de lnvatamant superior in cadrul carora functioneaza facultati/linii/programe de studii cu predare in limba materna. statiunile experimentale. (4) In lnvatamantul universitar pentru minoritatile nationale.(4) Departamentul poate organiza centre sau laboratoare functioneaza ca unita!i de venituri si cheltuieli in cadrul universitatii. 127. regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor. Art. . . de regula. de cercetare care Art. In prima zi Iucratoare a lunii octombrie. In acest caz. Un semestru are 0 durata. care are In componenta programele de studiu si structurile organizatorice aferente.ni de activitati didactice urmate. cu eel putin 3 luni inainte de inceperea anului universitar. se s constituie sectii/linii cu predare in limbile minoritatilor nationale. . precum ~i In lnvatamantul postuniversitar. Sectiunea a 2-a Programe de studii universitare Art. invatare. in conditiile legii. Structura anului universitar se aproba de catre Senatul universitar. In atribuirea creditelor de studii transferabile dintr-un semestru se are in vedere 0 perioada de minimum 17 saptamani. de 14 saptam§.(1) Anul universitar incepe. In limba materna. Sectiile beneficiaza de autonomie universitara in organizarea activitatilor didactice.

respectiv a acreditarii pentru institutia in cauza. forma de mvatamant sau limba de predare si numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati si care este propus de ARACIS. Senatul universitar aproba un regulament propriu de organizare si functionare. (2) Programele de studii universitare de master se pot organiza In urmatoarele forme de invstamant: zi. (3) Autorizarea provizorie si acreditarea programelor de studii universitare se realizeaza distinct pentru fiecare forma de invatamant. master. potrivit legii penale. promovata de catre Ministerul Educatiei. . Art. si cu retragerea autorizatiei de functionare provizorie. Pentru fiecare ciclu universitar organizat. 132.(1) Programele de studii universitare de licenta se pot organiza In urmatoarele forme de Invatamant: zi. in acord cu standardele nationale si internationale generale si specifice de calitate. (2) Un program de studii universitare functioneaza legal daca este autorizat provizoriu sau acreditat si functioneaza in conditiile stabilite prin actul de autorizare.(1) Organizarea programelor de studii este de competenta institutiilor de 1nvatamant superior. 130. (3) Concordanta dintre curriculum si calificarea oferita de programul de studii universitare este un aspect esential al asigurarii calitatii. precum si cu amenda pentru organizatori. fiecare limba de predare si pentru fiecare locatie geografica in care se desfasoara. (4) Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii si organizate pe 3 cicluri de studiu: licente. seral. seral si cu frecventa redusa. domeniile si programele de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu. programate In mod compact si periodic. respectiv acreditare. presupunand intalnirea . respectiv seral. Cercetarii. . inaintea datei de 31 martie a fiecarui an. cu respectarea legislatiei in vigoare. Art. aproximativ uniform distribuite saptamanal/zilnic pe pareursul semestrului si presupunand intalnirea fata In fata a studentilor cu eadrele didactiee de predare In spatiul universitar.(2) Curriculumul programului de studii universitare este concordant cu profilul ~alificarii definit in Cadrul national al calificarilor si este inc1us in Registrul Calificarilor din Invatamantul Superior (RCIS). b) eu frecventa redusa. Curriculumul unui program de studii universitare se stabileste astfel incat sa maximizeze sansele obtinerii calificarii dorite ~i se aproba de catre Senatul universitar. 131. Tineretului si Sportului.(1) Formele de organizare ale programelor de studii sunt: a) zi. caracterizate prin activitati de invatamant programate pe durata intregii zile. (5) Programele de studii universitare dau acces la ocupatii si functii specifice fiecarui cic1u de studii universitare absolvit. numarul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare. Iocatiile geografice de desfasurare. doctorat. Sectiunea a 3-a Forme de organizare Art. se stabilesc anual prin hotarare a Guvemului. Organizarea si desfasurarea de programe de studii universitare care nu functioneaza legal se sanctioneaza cu nerecunoasterea studiilor pentru beneficiari. respectiv dupa programul normal de lucru. (4) Pentru profesiile reglementate la nivelul Uniunii Europene reglementarea nationals nu poate contraveni celei europene. . caracterizata prin activitati dedicate mai ales unor cursuri de sinteza ~i pregatirii aplicative. (5) Nomenclatorul domeniilor si al programelor de studii universitare. cu frecventa redusa si la distanta.

care se pot organiza doar la forma de invatamant de zi. caracterizata prin utilizarea unor resurse specifice electronice. activitati de autoinvatare si autoevaluare completate de activitati de tutoriat specifice. (2) La admiterea in invatamantul superior public si privat pentru fiecare ciclu si program de studii universitare pot candida cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene. respectiv student-doctorand. informatice ~i de comunicatii.prevederile art. tara perceperea unor taxe. 129 programele de studii de licenta si master din domeniile reglementate la nivelul Uniunii Europene. eu respeetarea prevederilor legale in vigoare. in eel mult doua zile lucratoare de la depunerea cererii si neconditionat. cu frecventa redusa si la distanta numai institutiile de invatamant superior care au acreditat programul de invatamant respectiv la forma de invatamant de zi. pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare. scutirea de plata a acestor taxe sau reducerea lor. . completate de alte mijloace de pregatire specifice invatamantului la distanta. Sectiunea a 4-a Contracte de studii Art. Senatele universitare pot sa prevada. master sau doetorat are calitatea de student. prin metodologiile proprii de admitere.Institutia de invatamant superior semneaza cu fiecare studentlstudentdoctorand/cursant/cercetator post-doctoral inmatriculat la un program de studii .fata in fata a studentilor cu cadrele didactice de predare in spatiul universitar. Tineretului si Sportului. Recunoasterea studiilor efeetuate in afara Romaniei se realizeaza de catre directia de specialitate din eadrul Ministerului Educatiei. (4) Un candidat dec1arat admis poate beneficia de finantare de la buget 0 singura data. c) la distanta. (5) Pot organiza programe de studii universitare la formele de invatamant seral. Cercetarii. de la inmatriculare si pana la sustinerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatrieulare. pe intreaga perioada a prezentei sale in cadrul programului respectiv. (6) Institutiile de invatamant superior au obligatia sa restituie. pentru aceleasi programe de studii. inc1usiv in eeea ce priveste taxele de scolarizare. . sunt echivalente. 133. in conditiile legii. (4) Diplomele si certificatele de studii universitare eliberate de institutiile de invatamant superior. (3) Institutiile de invatamant superior pot percepe de la candidati. indiferent de forma de invatamant absolvita.(1) Admiterea in invatamantul superior de stat si privat pentru fiecare cic1u si program de studii universitare este de competenta fiecarei institutii de invatamant superior si se organizeaza pe baza metodologiilor speeifiee de admitere stabilite de Senatul universitar. in conditiile legii. (5) Persoana admisa ·la un program de studii universitare de licenta. in cuantumurile aprobate de Senatele universitare. Sectiunea a 5-a Admiterea in programe de studiu Art. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. un contract de studii universitare in concordanta cu prevederile regulamentelor de organizare si desfasurare a programelor de studii ~i cu respeetarea legislatiei in vigoare. taxe de inscriere pentru organizarea ~i desfasurarea admiterii. dosarele . ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani. (2) Fac exceptie de 18. mai putin pe perioadele de intrerupere a studiilor. (3) Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza la formele de invatamant de zi si cu frecventa redusa. 134.

(2) Institutiile de invatamant superior dispun de metodologii de examinare aprobate de Senatul universitar avand in vedere asigurarea calitatii si respectarea eticii universitare. 139. . (2) Examenele prevazute la alin. pentru ciclul de studii universitare de Iicenta. care precede examenul de licenta. . pentru ciclul de studii universitare de master. (3) Absolventii programelor de studiu din institutiile de invatamant superior autorizate provizoriu vor fmaliza studiile prin examen de Iicenta numai in cadrul institutiilor de invatamant superior care au programe de studiu cu profil similar. de studentii examinati. Tineretului . 136.(1) Examenele de finalizare a studiilor in invatamantul superior sunt: a) de licenta. pentru programele de studii postuniversitare de tip specializare. (1) se organizeaza si se desfasoara numai de catre institutiile de invatamant superior acreditate.Rectorul poate anula un certificat sau dovedeste ca s-a obtinut prin mijloace frauduloase universitare.Rezolvarea contestatiilor depuse de candidatii la admitere. 137. sau de diploma pentru invatamantul din domeniul stiintelor ingineresti. (3) Rezultatele in invatare sunt apreciate la examene: a) cu note intregi de la lOla 1. dupa caz. e) de selectie. 135. tineretului si sportului in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. .(1) Recunoasterea perioadelor de studii efectuate in tara sau in strainatate se face pe baza unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei.(1) Succesul academic al unui student pe parcursul unui program de studii este determinat prin evaluari sumative de tip examen si prin evaluarea continua.candidatilor declarati respinsi sau ale celor care renunta la locul obtinut prin admitere. acreditate. in cazul studentilor/absolventilor care provin de la institutii de invatamant superior si/sau programe de studii care au intrat in lichidare. . Sectiunea a 7-a Examenele de evaluare pe parcurs ale studentilor Art. (4) Rezultatele unui examen sau ale unei evaluari pot fi anulate de catre decanul facultatii in temeiul prevederilor din Carta universitara. de absolventi in cursul examenelor de fmalizare a studiilor este in exclusivitate de competenta institutiilor de inva!amant superior. Cercetarii. atunci cand se dovedeste ca acestea au fost obtinute in mod fraudulos sau prin incalcarea principiilor de etica universitara. diploma de studii atunci cand se sau prin incalcarea principiilor eticii 0 Art. b) de dizertatie. . dupa afisarea rezultatelor finale. d) de certificare. Sectiunea a 8-a Diplome Art. Art. nota 5 certificand dobandirea competentelor minimale aferente unei discipline si promovarea unui examen. Sectiunea a 6-a Examene definalizare a studiilor Art. c) de sustinere publica a tezei de doctorat. conform propriilor regulamente institutionale si prevederilor Cartei universitare. sau b) cu calificative. 138. pe baza unui regulament propriu aprobat de Senatul universitar si care respecta metodologia-cadru aprobata de ministrul educatiei. cercetarii.

(6) Numarul de credite de studii transferabile aferente cic1ului de studii universitare de doctorat se stabileste de fiecare universitate In functie de domeniul stiintific. tineretului ~i sportului. . (3) Numarul minim de credite necesar promovarii anului universitar se stabileste de catre Senatul universitar. (2) In cazul unor programe de studii organizate in comun de doua sau mai multe universitati. institutiile de lnvatamant superior pot percepe taxe in cuantumul aprobat de Senatul universitar. continuarea sau finalizarea studiilor ~i recunoasterea in strainatate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile. (2) Pentru echivalarea. completata cu validarea rezultatelor invatarii. 140. Tineretului si Sportului poate echivala printr-o metodologie specifica. Sectiunea a 9-a Credite de studii " Art. (2) Munca intelectuala individuala a unui student nu poate fi mai mica decat cea corespunzatoare unui numar anual de 60 de credite de studiu transferabile.51 si Sportului si a unor metodologii specifice aprobate de fie care institutie de invatamant superior pe baza normelor europene. invatare. pe baza ECTS/SECT. actele de studii se elibereaza in concordanta cu reglementarile nationale ~i cu prevederile acordurilor interinstitutionale.(1) Numarul creditelor de studii transferabile constituie elementul de referinta pe care universitatile 11pot utiliza in recunoasterea unor studii sau perioade de studii universitare legale efectuate anterior In acelasi domeniu fundamental in scopul echivalarii si transferarii creditelor de studiu transferabile ~i a eventualei continuari a studiilor dintr-un program de studii. Ministerul Educatiei. pe baza informatiilor existente in registrul matricol propriu. cercetarii. potrivit legii. . 141. Cercetarii. Cercetarii. cu respeetarea reglementarilor-cadru promovate prin ordin al ministrului educatiei. Art. . (4) Durata programelor de studii universitare de licenta si master pe domenii de specializare se stabileste la propunerea Ministerului Educatiei. eu ciclul I de studii universitare de licenta. cultural sau artistic. invatamantul universitar de scurta durata. institutiile de Invatamant superior pot elibera la cerere documente In cadrul carora sa fie atribuit un numar de credite de studiu transferabile disciplinelor de curs urmate de absolvent. Pentru aceasta operatiune. Un credit de studiu transferabil consta in cantitatea de munca intelectuala dirijata si independenta necesara pentru finalizarea individuala de catre student a unei unitati componente a unui curs din cadrul unui program de studii universitare. (3) Recunoasterea si echivalarea de catre universitati a unor studii sau perioade de studii universitare efectuate anterior se realizeaza pe baza unei metodologii aprobate de Senatul universitar. (5) Durata totala cumulata a ciclului de studii universitare de licenta si de master corespunde obtinerii a eel putin 300 de credite de studii transferabile. Tineretului ~i Sportului si se aproba prin hotarare a Guvemului. realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic eu durata de 3 ani. aplicare practica ~i examinare In concordanta cu ECTS/SECT. exprimandu-l in termenii creditelor de studii transferabile. (4) Pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar.(1) Programele de studii universitare planifica ~i organizeaza volumul de munca specific activitatilor de predare. ale sistemului european de acumulare si transfer al creditelor de studii.

dupa caz.Studii universitare de Iicentii A. conform ECTS/SECT ~i se finalizeaza prin nivelul6 din EQP/CEC. 145. (2) Pe diploma de licenta. . pe diploma de urbanist se mentioneaza toate informatiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit. inc1usiv forma de invata. 143. Sectiunea a l l-a Ciclul II . durata specifica a studiilor universitare de licente este. diploma de urbanist. (2) La Inva-lamantul de zi. (3) Un pro cent de maximum 10% din numarul studentilor la zi pot parcurge.(1) Programele de studii universitare de master reprezinta al Il-lea ciclu de studii universitare si se finalizeaza prin nivelul 7 din EQP/CEC si din Cadrul National al . 144. . Cercetarii.(1) Pot participa la admiterea in cic1ul I de studii universitare absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta. (2) In cadrul metodologiei proprii. 2 ani de studii intr-un singur an. in limba romana si intr-o Iimba de circulatie internationala. (4) In cadrul studiilor universitare de licenta este obligatorie efectuarea unor stagii de practica. care au obtinut in perioada studiilor liceale distinctii la olimpiadele scolare si/sau alte concursuri nationale sau internationale. Diploma de Iicenta. Diploma Art. . cu aprobarea Consiliului facultatii.Sectiunea a 10-a Ciclul I . dupa caz.mant. Ministerul Educatiei. B. pentru universitatile publice. C. Studiile universitare de licenta corespund unui numar cuprins intre minimum 180 si maximum 240 de credite de studii transferabile. pe diploma de inginer sau. Organizarea Art. Tineretului si Sportului aloca pentru studiile universitare de licenta la forma de lnvatamant de zi un numar de granturi de studii finantate de la buget. drept si teologie pastorala este de 4 ani. Durata studiilor de licenta pentru invatamantul universitar cu profil ingineresc.(1) Diploma conferita dupa promovarea unui program de studii universitare de licenta se numeste diploma de licentd. (5) Studiile universitare de licenta la forma de invatamant de zi se pot organiza in regim de finantare de la bugetul de stat sau in regim cu taxa. dupa caz. cu exceptia institutiilor de invatamant superior medical si al ultimului an de studii. de 3-4 ani si corespunde unui numar de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. diploma de inginer sau. 142. in conditiile prevazute de regulamentele de organizare ~~desfasurare a programelor de studii ~i cu respectarea legislatiei in vigoare.(1) Acreditarea programelor de studii universitare de licenta este realizata de catre ARACIS. . Organizarea Art.Studii universitare de masterat A. institutiile de invatamant superior pot stabili facilitati sau conditii speciale referitoare la admiterea candidatilor la programe de studii universitare de licenta. Admiterea Art. diploma de inginer. respectiv diploma de urbanist sunt insotite de suplimentulla diploma si se elibereaza gratuit.

(2) Diploma de absolvire sau de Iicenta a absolventilor lnvatamantului superior de lunga durata din perioada anterioara aplicarii celor trei cic1uri de tip Bologna este echivalenta cu diploma de studii universitare de master In specialitate. orientat preponderent spre formarea competentelor de cercetare stiintifica. Cercetarii. denumit in continuare EQAR. inclusiv forma de invatamant. c) master didactic. b) maste~ de cercetare. in conditiile prezentei legi.53 Calificarilor. de regula.(1) Programele de studii universitare de master pot fi: a) master profesional. Aceasta este insotita de suplimentuf fa diploma care se elibereaza gratuit. orientat preponderent spre formarea competentelor profesionale. (2) In cadrul domeniului acreditat pentru studii universitare de master. cic1u1I si ciclu1 II de studii universitare pot fi oferite comasat intr-un program unitar de studii universitare cu 0 durata cuprinsa intre 5 si 6 ani. universitate a unui domeniu de studii universitare de master impreuna cu numarul maxim al studentilor care pot fi scolarizati se realizeaza prin hotarare a Guvemului. . cu frecventa. Masterul de cercetare este exc1usiv la zi. inregistrata In Registrul European pentru Asigurarea Calitatii In Invatamantul Superior. . 149. Art. c) au acreditat domeniul respectiv pentru studii universitare de master. 148. Acestea au 0 durata normala de 1-2 ani si corespund unui numar de credite de studii transferabile cuprins. C. Admiterea Art. . in urma evaluarii exteme realizata de catre ARACIS sau de catre 0 alta agentie de asigurare a calitatii. la invalamantul de zi. recomandari sau bune practici europene. programele de studii promovate sunt stabilite anual de catre Senatul universitar §i comunicate Ministerului Educatiei. Invatarea realizata In cadrul masterului de cercetare poate fi echivalata cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat. pentru a fi publicate centralizat. . (3) Institutiile de invatamant superior pot stabili parteneriate cu operatori economici. 0 Art.(1) Acreditarea pentru B. asociatii profesionale si/sau institutii publice pentru dezvoltarea unor programe de studii universitare de master care sa raspunda cerintelor pietei muncii. Pentru profesii reglementate prin norme. . din tara sau strainatate. Diploma Art. b) misiunea asumata si validata in conditiile prezentei legi permite acest lucru. intre 60 ~i 120. in limba romana si 0 limba de circulatie internationala.Diploma conferita dupa promovarea unui program de studii universitare de master si sustinerea cu succes a lucrarii de disertatie se numeste diploma de master 9i cuprinde toate informatiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit. diplomele obtinute fiind echivalente diplomei de master.Pot candida la programe de studii universitare de master absolventii eu diploma de licenta sau echivalenta. (2) Pot organiza programe de studii universitare de master intr-un domeniu aeele institutii de lnvatamant superior care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) sunt acreditate. 146. Masteru1 didactic se organizeaza exclusiv la forma de lnvat:funant dezi. 147. Tineretului §i Sportului pana la data de 30 martie a fiecarui an.

acreditarii si functionarii ca institutie de Invatamant superior. Art. relevanta international.Studii universitare de doctorat A. (6) Programele de studii universitare de doctorat sunt de doua tipuri: a) doctorat stiintific. Cercetarii. adoptat prin hotarare a Guvernului. (3) Academia Romana poate infiinta Scoala de Inalte Studii Doctorale a Academiei Romane. din tara sau strainatate. care are ca finalitate producerea de cunoastere originals pe baza aplicarii metodei stiintifice ~i a reflectiei sistematice. asupra unor creatii artistice sau asupra unor performante sportive de inalt nivel national ~i international si poate constitui 0 baza pentru cariera didactica In invatamantul superior si pentru cercetare In domeniile artelor si sportului. pe baza unui sistem de criterii si a unei metodologii care se aproba prin hotarare a Guvernului. (7) in cadrul UOD si IOSUD se organizeaza scoli doctorale pe discipline sau tematici disciplinare ~i interdisciplinare. dupa caz. Tineretului si Sportului acordarea sau. Acesta se desfasoara pe baza unui Cod al Studiilor Universitare de Doctorat. precum si fiecare UOD sau IOSUD sunt evaluate periodic din 5 in 5 ani. precum si finne de malta tehnologie sau de cercetare-dezvoltare. b) doctorat profesional. denumita in continuare 10SUD. tineretului ~i sportului. cu respectarea prevederilor prezentei legi in privinta autorizarii. Fiecare domeniu de doctorat. pe baza unor metode stiintifice. (2) Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza de catre universitati acreditate in acest sens. la propunerea Ministerului Educatiei. in cadrul institutional al UOD ~i al IOSUD. Cercetarii.Organizarea Art. se desfasoara In cadrul unei scoli doctorale sub coordonarea unui conducator de doctorat si cuprinde: . care are ca finalitate producerea de cunoastere stiintifica originala. Scoala de Inalte Studii Doctorale a Academiei Romane poate fi IOSUD si poate organiza programe universitare de doctorat. . Cercetarii. inclusiv la nivelul scolilor doctorale.Sectiunea a 12-a Ciclul III . de sisteme proprii ~i specifice de conducere si administrare a programelor de studii si cercetare. Parteneriatele sau consortiile constituie 0 Institutie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat. (5) Pe baza rezultatelor evaluarii institutiei de invatamant superior. cercetarii. Tineretului si Sportului. 151. inregistrata in EQAR si CNCSIS. Dreptul de a organiza studii universitare de doctorat se atesta prin ordin al ministrului educatiei. A (8) Studiile universitare de doctorat dispun. Doctoratul stiintific este 0 conditie pentru cariera didactica in invatamantul superior si pentru cercetare.(1) Studiile universitare de doctorat reprezinta al III-lea cic1u de studii universitare si permit dobandirea unei calificari de nivelul 8 din EQFICEC si din Cadrul National al Calificarilor. de catre consortii sau parteneriate care se stabilesc legal intre 0 UOD si institute nationale de cercetare sau institute de cercetare din cadrul Academiei Romane. (4) Evaluarea in vederea acreditarii se face pentru fiecare institutie de invatamant superior si pentru fiecare domeniu de doctorat din cadrul acestora de catre ARACIS sau de catre o alta agentie de asigurare a calitatii. (4) propune Ministerului Educatiei. Tineretului si Sportului. respectiv a evaluarii periodice.(1) Durata programului de studii universitare de doctorat este de regula de 3 ani. organizat numai la forma de invatamant cu frecventa. ARACIS sau agentia prevazuta la alin. . 150. pe baza acreditarii. numite Universitiui organizatoare de doctorat si denumite in continuare UOD. retragerea dreptului de organizare de studii universitare de doctorat. recunoscuta ca atare de Ministerul Educatiei.

(3) Finantarea scolilor doctorale se face pe baza de competitie. durata studiilor universitare de doctorat respecta reglementarile in cauza. b) un program individual de cercetare stiintifica sau creatie artistica. cu aprobarea Senatului universitar. Pentru tm-ile din afara Uniunii Europene. 153. . conducatorul de doctorat si studentul-doctorand. conform contractului de studii doctorale incheiat intre UOD sau IOSUD.(1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza si in cotutela.(1) Studiile universitare de doctorat se organizeaza cu finantare de la bugetul de stat. Cercetarii. Art. granturi doctorale. la propunerea conducatorului de doctorat si in limita fondurilor disponibile. . Durata acestor studii se prelungeste in consecinta cu perioadele cumulate ale intreruperilor aprobate. Art. individual sau in cadrul scolii doctorale. conform regulamentului propriu de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat si in conditiile prezentei legi. prin hotarare a Guvemului. pe baza unui acord scris intre institutiile organizatoare implicate. 152. UOD si IOSUD pot angaja. conform prevederilor din Carta universitara. la care participa scolile doctorale din cadrul UOD sau IOSUD. Tineretului si Sportului stabileste 0 lista a universitatilor pentru care acest drept se dobandeste automat.Doctoratul se poate desfasura in limba romana. (2) In contextul politicilor de asigurare a mobilitatii universitare. durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungita cu 1-2 ani. la propunerea Ministerului Educatiei. . . (2) In domeniile de studii reglementate la civel european. (4) Metodologia de organizare si finantare a programelor doctorale se stabileste prin hotarare a Guvemului. Pentru tarile din Uniunea Europeana ~i Confederatia Elvetiana acest drept se dobandeste automat ca urmare a recunoasterii ~i a echivalarii academice. Grantul doctoral include cuantumul bursei individuale si costurile pentru programul de studii avansate si pentru programul de cercetare. specialisti din strainatate care detin dreptul legal de a conduce doctorat. Art. Aceste granturi sunt ajustate cu coeficienti corespunzatori pe domenii disciplinare ~i profesionale ale doctoratului. Tineretului si Sportului aloca anual. Cercetarii. dar au specializari/domenii diferite de studiu. in conditii stabilite prin regulamentul propriu de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat. 154. pentru studiile universitare de doctorat stiintific si pentru doctoratul profesional din domeniul artelor ~i al sportului. sau sub indrumarea concomitenta a doi conducatori stiintifici din universitati diferite din Romania. (3) In situatii speciale. (5) Studiile universitare de doctorat se pot intrerupe din motive temeinice.55 a) un program de pregatire bazat pe studii universitare avansate. parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat si/sau a unor stagii de cercetare stiinfifica desfasurate in tara sau in strainatate. precum si recunoasterea unor cursuri parcurse in cadrul programelor de studii universitare de master de cercetare. Doctoratul m cotutela poate fi organizat ~i in cazul in care conducatorii de doctorat sunt din aceeasi universitate. (2) Ministerul Educatiei. Cercetarii. acest drept se poate obtine astfel: a) Ministerul Educatiei. pe baza de contract. Tineretului si Sportului. in regim cu taxa sau din alte surse legal constituite. in universitati sau in centre de cercetare de prestigiu. in limba minoritatilor nationale sau intr-o limba de circulatie internationala. (6) Curriculumul de pregatire si programul de cercetare sunt stabilite de scoala doctorala. (4) 0 IOSUD sau UOD poate recunoaste. caz in care studentul-doctorand i~i desfasoara activitatea sub indrumarea concomitenta a unui conducator de doctorat din Romania si a unui conducator de doctorat dintr-o alta tara.

. Admiterea Art. la asigurarile sociale de stat. pe baza unor eriterii de evaluare relevante la nivel international. (3) Cadrele didaetiee ~i de eereetare abilitate si cercetatorii stiintifici abilitati sunt conducatori de doetorat. la asigurarile pentru somaj. in aceasta perioada. . C. Tineretului ~i Sportului. numit in continuare CNATDCU. Diplomelor si Certificatelor Universitare. intrand sub incidenta Codului muncii. Conducatorul de doctorat Art.(1) Pot fi conducatori de doctorat: profesorii universitari. tineretului si sportului. Art. pentru stabilirea stagiului de cotizare. Doetoranzii eu frecventa sunt incadrati de catre universitatile de eercetare avansata si educatie ea asistenti de eereetare sau asistenti universitari pe perioada determinata. potrivit legii. cu minimum functia didactica de lector/sef de lucrari. eu respeetarea conditiilor prevazute la alin. academicienii. D. la asigurarile soeiale de sanatate si pentru aeeidente de munca si boli profesionale. . (3) Studentul-doctorand poate desfasura activitati didaetiee. membrii Academiei Romane sau cercetator stiintific principal gradul I. 157. .Au dreptul sa participe la eoneursul de admitere la studii universitare de doetorat numai absolventii studiilor universitare de master sau ai studiilor eehivalate eu aeestea. Cercetarii. inaintat de institutia angajatoare. cercetarii. UOD sau 10SUD elibereaza 0 adeverinta care atesta perioada in care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat la fonna de invatamant cu frecventa. doetorandul are ealitatea de student-doetorand. in urma evaluarii de catre CNATDCU. 155. Cercetarii. in eonformitate eu standardele elaborate de Ministerul Educatiei. prin ordin al ministruluieducatiei. 156. precum ~i cadrele didactice ~i de cercetare abilitate sau cercetatori stiintifici abilitati. acest drept se dobandeste fie printr-o conventie internationala de recunoastere reciproca. (1).56 b) pentru universitatile care nu sunt cuprinse in lista stabilita de catre Ministerul Educatiei. studentul-doetorand de la forma de invatamant de zi beneficiaza de recunoasterea veehimii in munca ~i specialitate si de asistenta medicala gratuita.(1) Perioada desfasurarii studiilor universitare de doctorat este asimilata. Activitatile didactice care depasesc acest nivel vor fi remunerate in conformitate cu legislatia in vigoare. fie prin evaluarea de catre Consiliul National de Atestare a Titlurilor. la asigurarile pentru somaj. la asigurarile sociale de sanatate si pentru aceidente de munca si boli profesionale.(1) Pe pareursul desfasurarii studiilor universitare de doetorat. Studentul-doctorand Art. . contributii la asigurarile sociale. a dosarului eu aetivitatea stiintifica a speeialistului. conform legislatiei in domeniul pensiilor. (2) Calitatea de conducator de doetorat este acordata persoanelor prevazute la alin. cu exceptia cazului in care studentul-doctorand realizeaza venituri pentru care plateste. fara plata contributiilor la asigurarile soeiale de stat. (2) Pe toata durata activitatii. cu respectarea drepturilor si obligatiilor ce revin salariatului si cu plata contributiilor datorate. (2) Dupa sustinerea tezei de doctorat. cu titlul de doctor obtinut in domeniul fundamental de stiinte respectiv sau inrudit. (1). in limita a 4-6 ore didaetiee pe saptiimana. B. Tineretului si Sportului. potrivit eontraetului de studii de doetorat. 158. respectiv cercetator stiintific principal gradul III.

a) sau b). (3) Teza de doctorat se sustine in sedinta publica in fata comisiei de doctorat. a). 159.Bine" ~i "SatisIacator". Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene dobandesc automat calitatea de conducator de doctorat in Romania. intr-o UOD sau in cadrul unei IOSUD. cornisia de doctorat evalueaza si delibereaza asupra calificativului pe care urmeaza sa 11atribuie tezei de doctorat. .doctoranzi numai in domeniul pentru care a obtinut acest drept. in urma unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei. b) Ministerul Educatiei. (4) Pe baza sustinerii publice a tezei de doctorat. dupa cum urmeaza: a) specialistii care au calitatea de conducator de doctorat in una din tarile Uniunii Europene. Tineretului si Sportului stabileste 0 lista a institutiilor de invatamant superior. in urma unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei. 160. dupa evaluarea de catre toti referentii. aflati in diverse stadii ale studiilor de doctorat. conform prevederilor alin. (5) in cadrul aceleiasi UOD sau IOSUD. Art. fie in urma evaluarii de catre CNATDCU.57 (4) Specialistii care au dobandit dreptullegal de a conduce doctorate in institutii de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare din strainatate dobandesc calitatea de conducator de doctorat in cadrul IOSUD din Romania. Specialistii care au calitatea de conducator de doctorat in una din institutiile aflate pe aceasta lista dobandesc automat calitatea de conducator de doctorat in Romania. (2). Cercetarii. pot obtine calitatea de conducator de doctorat in Romania. aflate printre cele mai prestigioase universitati ale lumii. conducatorul de doctorat ~i 3 referenti oficiali din tara sau din strainatate. cu participarea obligatorie a presedintelui cornisiei si a conducatorului de doctorat. specialisti in domeniul in care a fost elaborata teza de doctorat ~i din care eel putin 2 i~i desfasoara activitatea in afara UOD sau IOSUD respective. Comisia de doctorat este alcatuita din eel putin 5 membri: presedintele. tineretului si sportului. E. tineretului si sportului. denumita in continuare comisie de doctorat.Foarte bine". Un conducator de doctorat poate indruma maximum 8 doctoranzi. ca reprezentant al UOD sau IOSUD. fie printr-o conventie intemationala de recunoastere reciproca. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor si au eel putin functia didactica de conferentiar universitar sau de cercetator stiintific principal gradul II. conducatorii de doctorat sunt remunerati in conformitate cu legislatia in vigoare. din afara tarilor mentionate la lit. (2) Un conducator de doctorat i~i poate desfasura activitatea la 0 singura institutie care organizeaza studii doctorale. (5) Daca studentul-doctorand a indeplinit toate cerintele prevazute in programul de cercetare stiintifica si aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului . Sustinerea tezei de doctorat poate avea loc in prezenta a eel putin 4 din cei 5 membri ai cornisiei de doctorat. . Teza de doctorat Art. Calificativele care pot fi atribuite sunt: .(1) Conducatorul de doctorat i~i desfasoara activitatea didactica ~i de cercetare in institutia de invatamant superior care l-a propus. este propusa de conducatorul de doctorat si aprobata de conducerea UOD sau IOSUD. . (2) Cornisia de sustinere a tezei de doctorat. cercetarii. Pentru activitatea pe care 0 desfasoara in aceasta calitate. cercetarii. altele decat cele prevazute la lit. un conducator de doctorat poate indruma studenti .(1) Teza de doctorat se elaboreaza conform cerintelor stabilite de institutiile organizatoare de doctorat prin regulamentul de organizare ~i desfasurare a programelor de studii universitare de doctorat si in concordanta cu reglementarile in vigoare la nivel national.Foarte . c) specialistii care sunt conducatori de doctorat in cadrul unor institutii din strainatate.

redactata in baza observatiilor CNATDCU. cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul drepturilor de autor.(1) Diploma conferita dupa promovarea unui program de studii universitare de doctorat se numeste diploma de doctor. teza de doctorat va fi insotita de inregistrarea pe suport digital a creatiei artistie~ originale. in mod expres. Teza de doctorat si anexele sale se publica pe un site administrat de Ministerul Educatiei. corespunzandu-i acronimul Dr. (2) Teza de abilitare se sustine public. (2) In urma finalizarii studiilor universitare de doctorat stiintific. In domeniul artelor. P. in mod expres. solutii. S. Art.58 bine". In domeniul fundamental Arte. este propus de CNATDCU ~i aprobat prin ordin al ministrului educatiei. . Tineretului ~i Sportului 0 motivatie scrisa de invalidare. executate de sine statator si anticipand 0 dezvoltare independenta a viitoarei eariere universitare. dupa caz. propunere care se inainteaza spre validare CNATDCU. Art. se obtine atestatul de cadru didactic $i de cercetare abilitat sau de cercetator stiintific abilitat.reptului UOD sau IOSUD de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenti-doctoranzi pe 0 perioada de parra la 3 ani. cercetarii. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisa CNATDCU in termen de un an de la data primei invalidari. (4) Cererea pentru sustinerea examenului de abilitare se adreseaza CNATDCU. Teza prezinta in mod documentat realizarile profesionale deja obtinute. UOD sau IOSUD primeste din partea Ministerului Educatiei. dupa validarea tezei de doctorat de catre CNATDCU. se confers de catre UOD sau IOSUD diploma ~i titlul de doctor in stiinte. tineretului ~i sportului. de catre persoanele care detin eel putin titlul de lector/sef de lucrari sau cercetator stiintific principal gradul III. (3). care probeaza originalitatea contributiilor academice si profesionaIe. . 162. Ministerul Educatiei. teza de doctorat poate fi insotita de inregistrarea pe suport digital a creatiei artistice originale. Tineretului si Sportului. Atestatul prevazut la alin. domeniul profesional al doctoratului. TineretuIui si Sportului. se confers de catre UOD sau IOSUD diploma si titlul de doctor intr-un domeniu profesional. intocrnite. tineretului si sportului. cercetarii. Cercetarii. obtinut dupa promovarea probelor de abilitare. (7) In cazul in care CNATDCU invalideaza argumentat teza de doctorat. legitati. domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului pentru doctoratul stiintific. Art. generalizari. pe baza unor rapoarte exteme de evaluare. poate lua urmatoarele masuri: a) retragerea calitatii de conducator de doctorat. net superioare celor existente. . corespunzandu-i acronimul Dr. Aceasta se redacteaza si in format digital. Cercetarii. .(1) Teza de abilitare releva capacitatile ~i performantele didactice ~i de cercetare. (6) Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educatiei.(1) In cazul nerespectarii standardelor de calitate sau de etica profesionala. in cea care certifica obtinerea ~i detinerea titlul de doctor intr-un domeniu profesionaI se mentioneaza. concluzii generatoare de noi directii. In diploma care certifica obtinerea si detinerea titlului de doctor se mentioneaza. . 161. (3) In urma finalizarii studiilor universitare de doctorat profesional.Bine" sau "Satis:Iacator" comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor. 163. (8) Teza de doctorat este un document public. de CNATDCU. de CNCSIS sau de Consiliul de Etica ~i Management al Ministerului Educatiei. in fata unei comisii de specialitate numite de CNATDCU si fermata din minimum 3 profesori universitari din tara si din strainatate (3) Dupa admiterea tezei de abilitare. de ARACIS. Tineretului si Sportului. Cercetarii. concretizate in rezultate principial noi pentru ~tiinta ~i practica. b) retragerea d. dupa caz. Cercetarii.

programe postdoctorale. . . (5) La fmalizarea postdoctorale. conform procedurilor stabilite prin ordinul ministrului educatiei. . Tineretului ~i Sportului. Rezultatele pozitive ale acestor proceduri sunt conditii necesare pentru aprobare din partea Ministerului Educatiei. (3) Admiterea la programe postdoctorale se face pe baza metodologiei elaborate de UOD sau IOSUp. cercetarii. 164. in conformitate cu legislatia in vigoare. . CAPITOLUL IV POSTUNIVERSITAR Art. pe baza unui raport de evaluare interna ale carui aprecieri sunt validate printr-o evaluare externa efectuata de CNATDCU.59 (2) Redobandirea dreptului UOD sau IOSUD de a organiza concurs de admitere in cic1ul de studii universitare de doctorat se poate obtine numai pe baza unui nou raport extern de evaluare al CNATDCU. in cadrul IOSUD. 165. e) se desfasoara in cadrul UOD sau IOSUD pe baza planului de cercetare al UOD sau IOSUD prop us de cercetatorul postdoctoral si aprobat de institutia gazda. (4) In perioada programului de cercetare postdoctorala. d) se pot finanta de catre institutii publice sau de catre operatori economici. b) programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua. (3) Redobandirea calitatii de conducator de doctorat se poate obtine la propunerea UOD sau IOSUD. Tineretului si Sportului. persoana angajata este incadrata pe pozitia de cercetator stiintific principal gradul III cu contract de munca pe perioada determinata. se acorda un atestat de studii Sectiunea a 2-a Programele postuniversitare deformare si dezvoltare profesionalii continua Art. c) au 0 durata de minimum un an. (2) Institutiile de invatamant superior acreditate sa organizeze programe de studii universitare de doctorat pot organiza. Cercetarii. tineretului ~i sportului. la propunerea CNATDCU. Sectiunea 1 Programele postdoctorale Art.(1) Pot organiza programe postuniversitare de formare ~i dezvoltare profesionala continua toate acele institutii de invatamant superior care au acreditate eel putin programe de studii universitare de licenta in domeniul stiintific respectiv. (4) UOD sau IOSUD ~i conducatorul de doctorat sunt evaluati 0 data la 5 ani.(1) Programele postdoctorale de cercetare avansata: a) sunt programe destinate persoanelor care au finalizat studiile universitare de doctorat stiintific si au obtinut 0 diploma de doctor intr-un domeniu al stiintei cu eel mult 5 ani inainte de admiterea intr-un program postdoctoral de cercetare. ORGANIZAREA INV ATAMANTULUI . 166. programului postdoctoral. Cercetarii. b) asigura cadrul institutional pentru dezvoltarea cercetarilor dupa finalizarea studiilor universitare de doctorat.Programele postuniversitare sunt: a) programe postdoctorale de cercetare avansata. ARACIS si CNCSIS ~i cu aprobarea Ministerului Educatiei.

(3) Programele postuniversitare pot utiliza ECTS/SECT si se finalizeaza eu un examen de eertificare a competentelor profesionale asimilate de cursanti pe pareursul programului. institutia organizatoare elibereaza un eertificat de atestare a competentelor profesionale specifice programului. . (1) si programe postdoctorale ~i de formare si dezvoltare profesionala: de rezidentiat. (2) Institutiile de invatamant superior din domeniile sanatate si medicina veterinara autorizate provizoriu/acreditate. pentru minimum de 5. \wi' loot A Sectiunea 1 Organizarea sifunctionarea lnvatamantului superior medical. studiile universitare de doctorat se pot organiza in UOD si in IOSUD realizate prin consortii intre universitati ~i spitale sau clinici. (4) Institutiile de invatamant superior cu programe de studii din domeniile sanatate si medicina veterinara ~i institutiile sanitare publice pot utiliza veniturile proprii. pot organiza. 5 ani pentru programul de studii Farmacie. specializare. fiind totalizate 180 de credite de studii transferabile pentru programele cu 0 durata a studiilor de licenta de 3 ani. 300 de credite de studii transferabile pentru programul Farmacie cu 0 durata a studiilor de licenta de 5 ani si 360 de credite de studii transferabile pentru programele Medicina.600 de ore de pregatire pentru programele de studii Asistenta Medicala Generala si Mease si de 3 ani pentru alte programe de studii de licenta din domeniul sanatate. in interes reciproc. echipamentele medicale si accesulla informatie medicala. d) studiile universitare de doctorat totalizeaza 240 de credite de studii transferabile. . 167. (4) Programele postuniversitare se pot organiza in regim cu taxa sau cu finantare din alte surse. pentru asigurarea unor conditii optime de activitate. pe baza criteriilor de calitate. Medicina Dentara si Medicina Veterinara. (6) La finalizarea programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala. perfectionare. e) studiile universitare de master au intre 60 si 120 de credite de studii transferabile ECTS/SECT. 240 de credite de studii transferabile pentru programele cu 0 durata a studiilor de licenta de 4 ani. pe langa formele de invatamant prevazute la alin. medical veterinar ~i farmaceutic este de 4 ani. Medicina Dentara ~i Medicina Veterinara cu 0 durata a studiilor de licenta de 6 ani.500 de ore de activitate teoretica si practica la programele de studii Medicina. privind infrastructura. b) fiecare an universitar are cate 60 de credite de studii transferabile in ECTS/SECT. (5) Au dreptul sa participe la studii postuniversitare absolventii care au eel putin studii universitare cu diploma de licenta sau echivalenta.(1) lnvatamantul superior din domeniile sanatate ~i medicina veterinara se desfasoara eu respectarea reglementarilor generale si sectoriale din Uniunea Europeana si anume: a) 6 ani de studii. de studii complementare in vederea obtinerii de atestate ~i educatie medicala si farmaceutica continua. CAPITOLUL V INV ATAMANTUL SUPERIOR MEDICAL A.60 (2) Programele postuniversitare de formare ~i dezvoltare profesionala ale institutiilor acreditate se desfasoara pe baza unui regulament propriu de organizare si desfasurare. (3) Durata doctoratului pentru absolventii invatamantului superior medical uman. 4 ani pentru minimum 4. iar studiile avansate din cadrul scolii doctorale totalizeaza 60 de credite. Invatamantul superior din domeniile sanatate # medlclnii veterinard A Art. aprobat de Senatul universitar si cu respectarea reglementarilor in vigoare.

stabilesc nivelul de dotare corespunzator desfasurarii activitatilor didactice ~i de cercetare. (7) Institutiile de invatamant superior cu programe de studii din domeniile sanatate si medicina veterinara pot sa-si constituie un patrimoniu din structuri sanitare ca baza de inva!amant si ca pol de competitivitate si excelenta . precum si cu alte institutii publice sau private ce functioneaza legal ill Romania. laboratoare. tineretului ~i sportului. fie prin transfer din domeniul public. in sectii cu paturi. la propunerea institutiei de invatfunfult superior cu programe de studii din domeniul sanatate. Clinica universitara se constituie din una sau mai multe sectii clinice.llnt superior care organizeaza programe de pregatire de medicina si fannacie au. (12) Desfiintarea unei sectii clinice universitare se poate face numai prin ordin comun al ministrului sanatatii ~i al ministrului educatiei. in laboratoare ~i in cabinete. din spitale publice sau private. aprobat de Senatul universitar ~i numit prin decizia rectorului. cercetarii. Teritoriul arondat acestor institutii de inva!amant superior se stabileste prin ordin comun al ministrului educatiei.61 (5) Institutiile de invajarrl. laboratoare de cercetare etc. c1inicile universitare ~i prin structurile proprii autorizate ca furnizor de servicii de sanatate: centre de diagnostic. centre de cercetare. (13) Intr-o clinica universitara. in care sunt organizate activitati de inva!amant ~i ce~cetare ale departamentelor universitare. seful clinicii veterinare este propus de Consiliul facultatii. prin ordin comun al ministrului educatiei. fie prin asocieri cu institutii private. respectiv conferentiar universitar sau profesor universitar. (6) La selectia si promovarea personalului didactic universitar din institutiile de invatamant superior cu programe de studii din domeniul sanatate se iau ill considerare criteriile privind experienta profesionala medicala dovedita. prin concurs. (8) In invatamantul superior din domeniul sanatate nu se pot transforma in credite echivalate si transfera studiile obtinute in invatamantul postliceal. cercetarii. la propunerea Senatului universitar. centre de diagnostic si tratament. pe langa componentele preponderent educationale si de cercetare-dezvoltare-inovare. intreaga activitate de illvatamant ~i cereetare stiintifica este condusa de seful clinicii. (10) Invatamantul superior fannaceutic se desfasoara in clinici. Aceste structuri se pot asocia. pe baza hotararii Senatului universitar. pot desfasura activitati sanitare si pot incheia contracte de finantare cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.spitale.. tineretului si sportului ~i al ministrului sanatatii~pe baza unor criterii de calitate. (11) Sectiile clinice universitare se infiinteaza. Intr-o clinica universitara. c1inici. ill specialitati inrudite. ill alte state membre ale Uniunii Europene. cercetarii. . la propunerea institutiei de invatamant superior cu programe de studii din domeniul sanatate. Seful de clinics poate fi numit sef de sectie clAinica/~ef de laborator. ill statele apartinand Spatiului Economic European ~i in Confederatia Elvetiana. ill functie de gradul universitar. Institutiile de invajamant superior care organizeaza programe de pregatire de medicina si fannacie se constituie ca centre metodologice pentru unitatile sanitare din judetele incluse in teritoriul arondat. tineretului si sportului ~i al ministrului sanatatii. prin ordin al ministrului sanatatii. In domeniul medicina veterinara. titlurile de medic/medic dentist rezident sau medic/medic dentist specialist ill specialitatea postului. si misiunea de a asigura asistenta medicala. (9) Invatamantul superior si postuniversitar din domeniul sanatate se desfasoara in unitati sanitare publice sau private. institute. centre de cercetare si altele asemenea. farmacii publice sau de spital si in unitati de cercetare si/sau productie de medicamente. In illva!amantul superior din domeniul sanatate. impreuna cu sefii sectiilor clinice. pe langa parteneriatul cu spitalele. pentru posturile didactice la disciplinele cu corespondent in reteaua Ministerului Sanata!ii pot accede doar persoane care au obtinut. Seful clinicii universitare. activitatea de invatamant este sustinuta de 0 singura institutie de invatamant superior de profil. acreditate de institutiile de illvatamant superior de profil. (14) Pozitia de sef de clinica se ocupa de catre cadrele didactice universitare eu eel mai inalt grad universitar.

62 (15) Sectiile eliniee sunt eonduse de seful de sectie/seful de laborator, care este desemnat prin ordin al ministrului sanatatii, la propunerea Senatului universitar. (16) Medicii si farmacistii eu functie didactica din c1inieile universitare, salariati ai institutiei de invatamant superior eu programe de studii din domeniul sanatate, primesc din partea unitatii sanitare In care W desfasoara activitatea integrata clinic 0 indemnizatie de activitate clinica reprezentand echivalentul a eel putin unei jumatati de norma corespunzatoare gradului profesional in care sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii, pentru activitatea de asistenta medicala, respectiv, farmaceutica. Medicii veterinari cu functie didactic a din c1inicile veterinare, salariati ai institutiei de Invatamant superior din domeniul medicina veterinara primesc din partea unitatii sanitare veterinare In care i§i desfasoara activitatea integrata clinic 0 indemnizatie de activitate clinica reprezentand echivalentul a eel mult 50% din salariul corespunzator postului didactic pe care sunt incadrati ca titulari. (17) Spatiile si dotarile din unitatile sanitare publice sunt folosite pentru invatamant superior si postuniversitar de stat din domeniul sanatate, fara plata. Institutiile de invatamant superior particular care au programe de studii din domeniul sanatate incheie contracte de inchiriere cu unitatile sanitare publice, cu aprobarea ministrului sanatatii. (18) Clinicile universitare se pot constitui In centre de cercetare In domeniul sanatate, sub forma de fundatii. (19) Rezidentiatul reprezinta forma specifica de Invatamant postuniversitar pentru absolventii licentiati ai programelor de studii medicina, medicina dentara si farmacie care asigura pregatirea necesara obtinerii uneia dintre specialitatile cuprinse in Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala (20) Admiterea la rezidentiat se face numai prin concurs national organizat de Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Admiterea la rezidentiat a cadrelor didactice din Invatamantul superior din domeniul sanatate se face in aceleasi conditii ca pentru orice absolvent al invatamdntului superior din domeniul sanatate. (21) Medicii rezidenti care ocupa prin concurs posturi didactice de asistent universitar In institutii de Invatamant superior din domeniul sanatate continua formarea in rezidentiat si sunt retribuiti pentru ambele activitati. (22) Institutiile de Invatamant superior care organizeaza programe de pregatire de medicina si farmacie acrediteaza, in teritoriul arondat, unitati medicale si farmaceutice, precum si personal din unitati medicale si farmaceutice, pentru desfasurarea activitatilor practice de rezidentiat, Acreditarea se face pe baza unor criterii stabilite de catre Asociatia Universitatilor de Medicina si Farmacie §i promovate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. (23) Administratia judeteana si locala din teritoriul arondat are obligatia de a pune la dispozitia institutiilor de Invatamant superior cu programe de studii din domeniul sanataie, in mod gratuit, spatii de cazare pentru medicii rezidenti, pe perioada detasarii pentru fonnare profesionala, In limita prevederilor stabilite prin ordinul comun al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului §i sportului si ministrului sanatatii. (24) Procesul de formare In rezidentiat se desfasoara in unitati sanitare universitare de stat sau privat~ sau in unitati sanitare acreditate In acest scop. (25) In cadrul institutiilor de Invatamant superior care organize~a programe de pregatire In rezidentiat se constituie un departament de pregatire in rezidentiat. In institutiile de invatamant superior care organizeaza programe de pregatire de medicina si farrnacie, departamentul este subordonat conducerii universitatii. (26) Rezidentiatul se finalizeaza printr-un examen care cuprinde probe teoretice si practice organizat de catre institutia de Invatamant superior In care rezidentul a desfasurat minimum 60% dintre activitatile de pregatire In specialitate. Comisia de examen este stabilita de catre institutia de Invatiimant superior, cu avizul colegiilor profesionale. Dupa promovarea examenului de specialist, institutia de invatamant superior In care rezidentul a desfasurat minimum 60% dintre activitatile de pregatire In specialitate elibereaza absolventului de

63 rezidentiat diploma de medic specialist in specialitatea in care a promo vat exarnenul, specialitate cuprinsa in Nomenc1atorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farrnaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, (27) Activitatea dupa pensionare a profesorilor universitari din invatarnantul medical superior, avand calitatea de conducator de doctorat, poate fi prelungita de Senatul universitar cu o perioada cuprinsa intre un an si maximum 5 ani, cu respectarea prevederilor legii si a Cartei universitare.

Sectiunea a 2-a Reglementarea altor aspecte specijice Art. 168. - Reglementarea altor aspecte specifice desfasurarii activitatilor din acest domeniu se realizeaza prin hotarare a Guvemului, ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului ~i sportului si, dupa caz, ordin comun al ministrului sanatatii si presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~ipentru Siguranta Alirnentelor.

CAPITOLUL VI

iNvATAMANTULSUPERIORMILITAR~IiNVATAMANTULDE INFORMATII, DE ORDINE PUBLICA ~I SECURITATE NATIONALA
Sectiunea 1 Organizare §i functionare Art. 169. - (1) lnvatarnantul superior militar, de informatii, de ordine publica si de
securitate nationala este invatarnant public, parte integranta a sistemului national de invatamant, si cuprinde: invatarnant universitar pentru formarea ofiterilor, ofiterilor de politie si a altor specialisti, precum ~i invatarnant postuniversitar. (2) Institutiile de invatarnant superior militar, de informatii, de ordine publica ~i de securitate nationala din cadrul sistemului national de invatamant, precum si specializarile/programele de studii din cadrul acestora, se supun reglementarilor referitoare la asigurarea calitatii, inclusiv celor legate de autorizare ~i acreditare in acelasi conditii cu institutiile de invatarnant superior civil. (3) Structura organizatorica, oferta de scolarizare care contine profilurile, programele de studii, cifrele anuaIe de scolarizare, criteriile de selectionare a candidatilor pentru invatamantul superior militar, de informatii, de ordine publica ~i de securitate nationala se stabilesc, dupa caz, de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei, Serviciul Roman de Informatii ~i alte institutii cu atributii in domeniile apararii, informatiilor, ordinii publice ~i securitatii nationale, potrivit specificului fiecarei arme, specializari, nivel ~i forma de organizare a invatarnantului, in conditiile legii. (4) Formele de organizare a mvatamantului, admiterea la studii, derularea prograrnelor de studii, finalizarea studiilor, autorizarea si acreditarea institutiilor de invatamant, in invatamantul superior militar, de informatii, de ordine publica ~i de securitate nationala, se supun procedurilor si conditiilor aplicabile institutiilor de invatamant superior civil. (5) Pentru invatamantul superior militar, de informatii, de ordine publica ~i de securitate nationals, dupa caz, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei ~i Intemelor, Ministerul Justitiei, Serviciul Roman de Informatii ~i alte institutii cu atributii in domeniile apararii, informatiilor, ordinii publice ~i securitatii nationale pot emite ordine, regularnente si instructiuni proprii, in conditiile legii. (6) Ofiterii in activitate, in rezerva sau in retragere, posesori ai diplomei de absolvire a scolii militare cu durata de 3 sau 4 ani, pot sa-si completeze studiile in invatarnantul superior civil, pentru obtinerea diplomei de Iicenta in profiluri si specializari similare sau apropiate

64 armei/specialitatii militare. Participarea ofiterilor In activitate la Invatamantul de zi se reglementeaza prin ordin al conducatorilor institutiilor din domeniile apararii, tnformaptor, ordinii publice si securitatii nationale, (7) Diplomele de licenta, de master, de doctorat eliberate de institutiile de Invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala, pre cum ~i titlurile stiintifice obtinute dau dreptul detinatorilor legali, dupa trecerea In rezerva, In conditiile legii, sa ocupe functii echivalente cu cele ale absolventilor institutiilor civile de invatamant, cu profil apropiat ~i de acelasi nivel.

Sectiunea a 2-a Managementul sifinantarea instiuuillor
Art. 170. - (1) Managementul institutiilor de Invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala se realizeaza in aceleasi conditii ca in institutiile civile de invatamant superior. Finantarea institutiilor din invatamantul superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala se face In conditiile legii. (2) Structurile si functiile de conducere ale institutiilor de Invatamant militar, de ordine publica si de securitate nationala sunt aceleasi ca cele din institutiile civile de invatamant superior. Ocuparea functiilor de conducere se face inaceleasi conditii ca in institutiile.civile de Invatamant superior, indiferent de gradul militar al candidatului ales. (3) In situatia In care institutia de Invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala are si comandant, acesta ocupa functia in conformitate cu reglementarile Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii si ale altor institutii cu atributii In domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale. Functiile de rector si de comandant se pot cumula.

Sectiunea a 3-a Resurse umane
Art. 171. - (1) Functiile didactice si de cercetare din Invatamantul superior militar, de informatii, de ordine publica ~i de securitate nationals se ocupa ~i se elibereaza in aceleasi conditii ea ~i cele din institutiile civile de Invatamant superior. Cadrele didactice ~i de cercetare din lnvatamantul superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationals au acelasi statut ca cele din institutiile civile de invatamant superior. (2) Institutiile de Invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala se bucura de principiul autonomiei universitare. (3) Cadrele didactice militare titulare, pensionate pentru limita de varsta si vechime integrals ca militari, au dreptul sa-~i continue activitatea didactica, In cadrul aceleiasi instituii de lnvatamant superior, In conditiile legii.

Sectiunea a 4-a

Viat« universitarii
Art. 172. - Viata universitara din institutiile de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si securitate nationala se desfasoara in conformitate eu reglementarile legale pentru institutiile civile de Invatamant superior, adaptate mediului militar, de informatii, de ordine publica si securitate nationala,

(3) Studentii sunt parteneri cu drepturi depline in proeesul de asigurare a calitatii . (2) Institutiile de mvatamant superior care refuza sa faca publiee datele de interes public solicitate de Ministerul Educatiei. . Tineretului si Sportului asigura un avans de pana la 90% din vaIoarea grantului din momentul semnarii contraetului de finantare. conducerea universitatii prezinta Senatului universitar un raport referitor la cuantumul regiei pentru granturile de cercetare ~i la modul in care acestea au fost cheltuite. . Tineretului ~i Sportului colaboreaza cu ARACIS. Art.(1) Asigurarea calitatii invatamantului superior si a cercetarii stiintifice universitare este 0 obligatie a institutiei de invatamant superior ~i 0 atributie fundamentala a Ministerului Educatiei. Titularul grantului raspunde public. Tineretului si Sportului. dezvoltare. incalca principiul raspunderii publice ~i sunt sanctionate conform legii. Aceste activitati se desfasoara conform reglementarilor legale in vigoare si fac obieetul controlului financiar intern. Ministerul Educatiei. Cercetarii. Aceste structuri deservese si raspund optim cerintelor personalului implieat in cercetare. (3) Personalul implicat In activitati de cereetare In institute. In realizarea acestei atributii. 174. In realizarea achizitiilor publice si a gestionarii resurselor umane necesare derularii grantului. Cercetarii. 173.CAPITOLUL VII ACTIVITATEA DE CERCETARE SI CREATIE UNIVERSITARA Art. Cercetarii. conform legislatiei in vigoare.(1) Pentru granturile gestionate prin Autoritatea Nationala pentru Cereetare Stiintifica. precum si cu Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior. In limita granturilor si a contractelor de cercetare.(1) Activitatea de cercetare. .La sfarsitul fiecarui an bugetar. in conformitate cu reglementarile institutiei care acorda grantul. 175. (2) Institutiile de invatamant superior care si-au asumat ca misiune si cercetarea stiintifica au obligatia sa creeze structuri tehnico-administrative care sa faeiliteze managementul activitatilor de cercetare. (2) Mobilitatea interinstitutionala a personalului de cercetare dupa prineipiul grantul urmeazd cercetatorul este garantata prin lege. Cercetarii. Pentru diferenta. . laboratoare sau centre de eereetare ale universitatii dispune. Tineretului si Sportului. de autonomie si de responsabilitate personala. CAPITOLUL VIII PROMOV AREA CALITATII iN iNvATAMANTUL SUPERIOR SI iN CERCETAREA STllNTIFICA Sectiunea 1 Dispozlti! generate Art. CNATDCU si Consiliul de Etica Universitara. 176. de modul de gestionare a grantului. Art. delegata de ordonatorul de credite. Ministerul Educatiei. inovare si creatie artistica din universitati se organizeaza si functioneaza pe baza legislatiei nationale si a Uniunii Europene in domeniu. alte agentii inscrise in EQAR. universitatile pot avansa fonduri din venituri proprii. conform eontractului eu autoritatea contractanta.

(7) Dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.b. evaluarea interna si c1asificarea departamentelor pe 5 niveluri de performanta in cercetare. Art. (4) Metodologia de ierarhizare a programelor de studii si de c1asificare a universitatilor se aproba prin hotarare a Guvernului In maximum 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. c) universitati de cercetare avansata si educatie.) si programe de doctorat. TineretuIui si Sportului si este realizata de catre un consortiu format din: ARACIS. 178. incluzand reprezentanti ai studentilor. pentru informarea beneficiarilor de educatie si pentru transparenta institutionala. programe de licenta si master In universitatile mentionate la alin. Tineretului si Sportului si aprobata prin ordin al ministrului educatiei. (3) Fuziunea prin comasare sau absorbtie a institutiilor de invatamant superior publice se face. (4) Evaluarea programelor de studii ~i a institutiilor de invatamant superior se face periodic la initiativa Ministerului Educatiei.(1) Pentru promovarea calitatii si cresterea eficientei sistemului de invatamant superior. din surse publice. Cercetarii.(1) Evaluarea universitatilor se realizeaza in scopul: a) autorizarii si acreditarii. se va face diferentiat pe categorii de universitati si In functie de pozitia in ierarhie a programelor de studii. 179. in jurul institutiilor din categoria universitatilor de cercetare avansata si educatie ~itinand cont de proximitatea geografica.c).a). Sunt finantate din fonduri publice: programe de licenta In universitatile mentionate la alin. la intervale de maximum 5 ani. (2) Evaluarea in scopul autorizarii si acreditarii se realizeaza de catre ARACIS sau de alta agentie inscrisa in EQAR si are loc potrivit legii si standardelor internationale in domeniu. Rezultatele evaluarii sunt publice. (8) Finantarea institutiilor de Invatamant superior publice. In 3 categorii: a) universitati preponderent de educatie. potrivit legii. CNCSIS. (3) Evaluarea In scopul ierarhizarii programelor de studii si a clasificarilor universitatilor se realizeaza pe baza unei metodologii de evaluare propusa de Ministerul Educatiei. 177. Tineretului si Sportului si aprobate prin hotarare a Guvernului. conform unei metodologii-cadru elaborate de CNCSIS ~i aprobate prin ordin a1 .(6) lit. Art. pe baza evaluarii programelor de studii si a capacitatilor institutionale. (6) Universitatile se clasifica. . de regula. . b) ierarhizarii programelor de studii ~i clasificarii universitatilor.(6) lit. evaluarea initiala se face numai de catre un organism international cu competenta in domeniul ierarhizarii si clasificarii institutiilor de invatamant superior sau 0 agentie internationala de asigurare a calitatii inregistrata in EQAR. pentru cresterea vizibilitatii intemationale si pentru concentrarea resurselor. master ~i licenta in universitatile mentionate la alin. (9) Statui finanteaza programele de excelenta in orice categorie de universitati. Cercetarii. b) universitati de educatie si cercetare stiintifica/de creatie artistica. b) sa fuzioneze intr-o singura institutie de invatamant supenor cu personalitate juridica. Tineretului si Sportului sau a universitatilor.(1) Fiecare universitate are obligatia sa realizeze. (5) Aplicarea metodologiei de ierarhizare si clasificare intra In raspunderea Ministerului Educatiei. tineretului si sportului. CNATDCU si un organism international cu competente In domeniu ierarhizarii si clasificarii institutiilor de Invatamant selectat pe baza de concurs. .66 Art. pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei. (2) Universitatile acreditate la data intrarii In vigoare a prezentei legi pot demara proceduri pentru constituirea de consortii sau pentru fuzionare prin comas are sau absorbtie.(6) 1it. Cercetarii. cercetarii. Cercetarii. universitatile pub lice ~iprivate pot: a) sa se constituie in consortii universitare.

conform normelor legale in vigoare. 182. Orice subventie financiara sau bursa din fonduri pub lice se acorda.(l) Studentii sunt considerati parteneri ai institutiilor de invatamant superior si membri egali ai comunitatii academice. c) aprobarea unor rute educationale flexibile. cercetarii. acordate pe baza de competitie. poate dispune reorganizarea sau desfiintarea departamentelor sau institutelor neperformante. CAPITOLUL IX PROMOVAREA UNIVERSITATll . tineretului si sportului. cat ~i achizitiile realizate prin formare. b) universitatilor pubIice Ii se aloca un fond distinct pentru dezvoltarea institutionala din bugetuI alocat Ministerului Educatiei. Sectiunea a 2-a Sprijinirea excelentei individuale Art. 181. TineretuIui si Sportului. (3) 0 persoana poate fi admisa si inmatriculata ca student concomitent la eel mult doua programe de studii. numai . 180. TineretuIui si Sportului.StatuI incurajeaza excelenta in institutiile de invatamant superior prin parghii financiare specifice. Fondul de dezvoltare institutionala se adreseaza celor mai bune institutii de invatamant superior din fiecare categorie ~i se aloca dupa criterii competitive bazate pe standarde internationale. Tineretului ~i Sportului. In vreun fel.Guvernul Romaniei infiinteaza Institutul de Studii si Cercetari Avansate din Romania. studentii. . 183. Metodologia de alocare si utilizare a fondului pentru dezvoltare institutionala se aproba prin hotarere a Guvernului. In invatamantul confesional studentii sunt membrii ai comunitatii academice in calitate de discipoli. Art.Formele de sprijin pentru cadrele didactice. (2) 0 persoana dobandeste statutul de student si de membru al unei comunitati universitare numai in urma admiterii si a inmatricularii sale intr-o institutie de invatamant superior acreditata sau autorizata sa functioneze provizoriu. Rezultatele evaluarii si clasificarii sunt publice. pe baza evaluarii interne. la propunerea rectorului. . b) granturi pentru efectuarea si finalizarea unor cercetari. Cercetarii. Art. existente in prezenta lege: a) un pro cent de minimum 30% din finantarea de baza se acorda universitatilor publice pe baza criteriilor si a standardelor de calitate stabilite de Consiliul National al Finantarii Invatamantului Superior si aprobate de Ministerul Educatiei. indiferent de institutiile de invatamant care le ofera. . Metodologia de infiintare a acestuia se elaboreaza de catre Ministerul Educatiei. (2) SenatuI universitar. care permit accelerarea parcursului de studii universitare. inclusiv teze de doctorat. studentii si cercetatorii cu performante exceptionale includ: a) granturi de studii sau de cercetare la universitati din tara sau din strainatate. lara a prejudicia. CENTRATE PE STUDENT Sectiunea 1 Dispozlsii generale Art. astfel incat sa val orifice la nivel superior atat talentul. .ministrului educatiei. d) crearea de instrumente si mecanisme de sustinere a insertiei lor profesionale in tara. Cercetarii. in termen de 12luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. avand ca obiectiv principal sustinerea elitelor romanesti din tara si din diaspora. Cercetarii.

Registrul Matricol Unic at Universiuuilor din Romania Art. (5) Baza de date electronics aferenta RMUR inregistreaza si pastreaza evidenta diplomelor universitare emise in Romania.mant superior poate admite ~i inmatricula intr-un program de studii numai acel numar de studenti pentru care sunt asigurate conditii optime de calitate acadernica. Cercetarii. registrele matricole ale universitatilor si sistemele informatice aferente se elaboreaza in termen de eel mult 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Registrele matricole ale universitatilor devin parte a RMUR. In cazul studentilor care se transfera intre universitati sau programe de studii.(1) 0 institutie de invata.mant superior prin declaratie pe proprie raspundere. [nstitutiile de invatamant superior organizeaza examene de admitere pentru fiecare program ~i ciclu de studiu. (5) Ministerul Educatiei. (3) RMUR este document oficial protejat legal. (4) in vederea testarii cunostintelor si a capacitatilor cognitive. (3) in urma admiterii intr-un program de studii. Art. pe baza registrelor existente in universitatile acreditate. Cercetarii. elaboreaza un regulament de alocare a codului matricol individual. respectiv artistice sau sportive. (2) Ministerul Educatiei. cu eel putin 6 luni inainte de sustinerea concursului de admitere. Tineretului si Sportului. 184. si a admiterii intr-un program de studii pentru licenta.(1) Se constituie Registrul Matricol Unic al Universitatilor din Romania. incalca raspunderea lor publica ~i sunt sanctionate in conformitate cu prevederile prezentei legi. Cercetarii. Tineretului si Sportului. . (6) Fiecare institutie de invatamant superior elaboreaza ~i aplica propriul regulament de organizare a admiterii in programele de studii oferite. Falsificarea inscrisurilor din registrul matricol constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit legii penale. (2) Oferta anuala de scolarizare publica este facuta de catre rectorul institutiei de invata. Sectiunea a 2-a inmatricularea studetuilor.intr-o singura institutie de invatamant superior. Tineretului si Sportului elaboreaza anual 0 metodologie-cadru privind organizarea admiterii in institutiile de invata. (7) Conditiile de admitere. pentru un singur program de studii. Prevederile acestui regulament sunt concordante in continut cu metodologia-cadru privind organizarea admiterii. inclusiv cifrele de scolarizare trebuie facute publice in fiecare an. asigurandu-se un control riguros al diplomelor.mant superior publice si private din Romania. aprobata conform prezentei legi. intre student si universitate se incheie un contract in care se specifica drepturile ~i obligatiile partilor. la propunerea CNCSIS. subventiile urmeaza studentul. (4) Universitatile care admit in programele lor de studii mai multi studenti decat capacitatea de scolarizare. . de viata si servicii sociale in spatiul universitar. cu respectarea capacitatii de scolarizare stabilite prin evaluarea ARACIS. denumit in continuare RMUR. precum si continutul informatiilor care vor fi scrise in RMUR. ca 0 baza de date electronic a in care sunt inregistrati toti studentii din Romania din universitatile publice sau private acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu. (4) RMUR. 185. instituita de Ministerul Educatiei. master sau doctorat. .

exprimat prin: consilierea si informarea studentului de catre cadrele didactice. reprezentanti legitimi ai intereselor studentilor. (3) Federatiile nationale studentesti. (5) Studentii pot participa la actiuni de voluntariat. in conformitate cu prevederile legii. acces la baza de date specifice domeniului si la cea referitoare la situatia scolara personala. publice sau particulare. Tineretului si Sportului colaboreaza. atat in cadrul facultatilor. Tineretului si Sportului prin ordin al ministrului acestuia. drepturile. cat si al universitatii. in dezvoltarea invatamantului superior. In universitatile confesionale.tamant superior nu se implies in organizarea proeesului de alegere a reprezentantilor studentilor.(1) Principiile care reglementeaza activitatea studentilor in cadrul comunitatii universitare sunt: a) principtul nediscrimindrii . . aceasta parte fiind preluata de catre stat. e) prtncipiul transpareruei si al accesului la informatii . 186.tamant in care studiaza. Art.tamant superior sunt luate cu participarea reprezentantilor studentilor._69 Art. care este public. conform legii. si se va eonsulta permanent eu aeestea. (4) in universitatile confesionale. cluburi. legal constituite. . pentru care pot primi un numar de eredite de studii transferabile. direct si secret. 188. cont e-mail. studentii pot infiinta ateliere. prin Agentia de Credite si Burse de Studii.in baza caruia toti studentii beneficiaza de egalitate de tratament din partea institutiei de invatamant superior. c) principiul participarii la decizie . formatii artistice ~i sportive. propus de asociatiile studentesti si adoptat de Ministerul Educatiei. in institutiile de invatamant superior. Ei sunt de drept. Iibertatile si obligatiile studentilor sunt stabilite si in functie de specificul dogmatic si canonic al fiecarui cult. Conducerea institutiei de inva. prin vot universal. cenac1uri. consilierea psihologica.in baza caruia toate deciziile majore in cadrul institutiilor de inva.(1) Studentii au dreptul sa infiinteze. in raport eu institutiile statului. cenac1uri. Asociatiile studentilor prezinta un raport anual privind respectarea codului. libertatile si obligatiile studentilor sunt cuprinse in Codul drepturilor si obligatiilor studentului. (2) Absolventii care vor praetiea profesia minimum 5 ani in mediul rural vor fi scutiti de plata a 75% din imprumut. (4) Ministerul Educatiei. . (3) Drepturile. Cercetarii. . studentii se organizeaza cu respectarea statutului si a normelor degmatice si canonice ale cultului respectiv. seminar sau laboratoare. 187. cu respectarea statutului si specificului cultului respectiv. cercuri. programe sau cicluri de studiu. eu federatiile nationale studentesti. la nivelul fiecarei comunitati aeademiee. (5) Fiecare universitate va institui un sistem de aplicare si monitorizare a respectarii prevederilor Codului drepturilor si obligatiilor studentului. in afara orelor de curs.in baza caruia studentii au dreptul sa i~i exprime liber opiniile academice. Imprumuturile pot aeoperi taxele de studii ~i costul vietii pe perioada studiilor. orice discriminare directa sau indlrecta fata de student este interzisa. Cercetarii. In cadrul institutiei de inva. publicatii. consilierea in scopul orientarii profesionale. sunt organismele care exprima interesele studentilor din universitati.(l) Studentii beneficiaza de un sistem de imprumuturi bancare pentru efeetuarea studiilor. Art. ateliere. la nivelul diverselor formatii. b) principiul dreptului la asistenta si la servicii complementare gratuite in invatamdntul superior public . d) principiul libertatii de exprimare . formatii artistice si sportive. in conditiile stabilite de Carta universitara. legal constituite. (2) In universitatile confesionale. in conditiile legislatiei in vigoare.In baza caruia studentii au dreptul de acces liber si gratuit la informatii care privesc propriul parcurs educational si viata comunitatii academice din care fac parte. (2) Studentii sunt alesi in mod democratic. garantate de stat. cercuri.

. in baza autonomiei universitare. spectacole de teatru. (12) Pot fi acordate subventii pentru cazare si studentilor care aleg alta forma de cazare decat caminele institutiilor de invatamant superior. in afara cifrei de scolarizare aprobate. Tineretului si Sportului. (8) Statutul de student cu taxa se modifica in conditiile stabilite de Senatul universitar. eel putin un loc pentru studii gratuite absolventilor cu diploma de bacalaureat proveniti din centrele de plasament. pe perioada prevazuta in planurile de lnvatamant. Studentii orfani sau proveniti din casele de copii beneficiaza de gratuitate pentru categoriile de transport stabilite prin ordin al ministrului educatiei.(3) Agentia de Credite ~i Burse de Studii propune reglementari corespunzatoare in vederea acordarii creditelor. opera. indiferent daca sunt pub lice sau private. Cercetarii. care se desfasoara pe teritoriul Romaniei. (9) Ministerul Educatiei. (6) se aplica ~i in cazul taberelor de creatie. Tineretului si Sportului poate acorda anual burse pentru stagii de studii universitare si postuniversitare in strainatate din fonduri constituite in acest scop. a caminelor si a cantinelor universitatilor se acopera din veniturile proprii ale institutiilor de invatamant respective ~idin subventii de la buget cu aceasta destinatie. (11) Cheltuielile de intretinere a internatelor. . (3) Studentii beneficiaza de tarife reduse cu 75% pentru accesulla muzee. tineretului si sportului. cazare si transport.(1) Statul roman acorda anual. in limita resurselor financiare alocate pentru efectuarea practicii comasate a studentilor. Art. film la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutii pub lice. un numar de burse pentru scolarizarea studentilor straini. precum ~i cele pentru studentii capabili de performante sunt finantate de la bugetul statului. in limita bugetelor aprobate. 189. beneficiaza de gratuitate la toate manifestarile prevazute la alin. transportul intern auto. Art. concerte. conform normelor stabilite de Ministerul Educatiei. (5) Institutiile de invatamant superior au dreptul de a acorda. studentii beneficiaza de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local in comun. in situatiile in care practica se desfasoara in afara centrului universitar respectiv. sportive si de odihna ale studentilor. 190. (6) Activitatile extracurricular-stiintifice. (9) pot participa studentii si absolventii institutiilor de invatamant superior publice si cei ai institutiilor de invatamant superior particular acreditate. prin hotarare a Guvemului. conform legii. In acest scop se pot folosi si alte surse de finantare. (2) In timpul anului scolar. Aceste burse se obtin prin concurs organizat la nivel national. tehnice. in conditiile stabilite deSenatul universitar. feroviar si naval. (10) La concursurile pentru obtinerea burselor prevazute la alin. cheltuielile de masa. (3). (7) Prevederile alin. Cercetarii. Aceste burse sunt atribuite doar acelor universitati si programe de studii care indeplinesc cele mai ridicate standarde de calitate. (13) Institutiile de invatamant superior publice asigura. bursieri ai statului roman. cultural-artistice ~i sportive -. cercetarii.(1) Studentii beneficiaza de asistenta medicala si psihologica gratuita in cabinete medicale si psihologice universitare ori in policlinici si unitati spitalicesti de stat. (2) Universitatile. (4) Studentii cetateni romani din afara granitelor tarii. . pot dispune integral de veniturile obtinute din scolarizarea studentilor straini.

la nivelul universitatii. Consiliul facultatii are obligatia de a aviza minimum 2 candidati. . direct ~i secret al conducatorilor de doctorat. direct si secret de catre studentii facultatii. c) Consiliul facultatii. la nivelul universitatii. dupa caz. c) decanul. pe baza audierii in plenul Consiliului facultatii. Art. Reprezentantii fiecarei facultati in Senatul universitar. respectiv minimum 25% studenti. (6) In procesul de stabilire ~i de alegere a structurilor si functiilor de conducere la nivelul universitatii.(1) Structurile de conducere In institutiile de Invatamant superior publice sau private sunt: a) Senatul universitar ~i Consiliul de Administratie. 191. la nivelul departamentelor. la nivelul facultatii. (5) Consiliul de conducere al scolii doctorale se stabileste prin votul universal. (4) La nivelul facultatii. al facultatilor si departamentelor trebuie sa se respecte principiul reprezentativitatii pe facultati. (3) La nivelul departamentului. d) Consiliul departamentului. b) directorul institutului de studii doctorale. b) Consiliul de conducere al UOD sau 10SUD. direct si secret al tuturor cadrelor didactice ~i de cercetare titulare din facultate. cu exceptia cazului In care decanul provine de la sectia sau linia de studiu cu predare in limba minoritatii nationale respective. 192. d) seful de departament. un presedinte care conduce sedintele Senatului universitar si reprezinta Senatul universitar In raporturile cu rectorul. la nivelul universitatii. programe de studii. au primit avizul acestuia de participare la concurs. La concurs pot participa persoane din cadrul universitatii sau din orice facultate de profil din tara sau din strainatate care.71 CAPITOLULX CONDUCEREA UNIVERSITATILOR Sectiunea 1 Dispozitii generale Art. seful de departament si membrii consiliului departamentului se stabilesc prin votul universal. sectii/linii de predare. respectiv al studentilor. direct si secret al tuturor cadrelor didactice titulare ~i al cercetatorilor. Reprezentantii cadrelor didactice si de cercetare sunt alesi prin votul universal. iar reprezentantii studentilor sunt alesi prin vot universal. (3) Senatul universitar stabileste cornisii de specialitate prin care controleaza activitatea conducerii executive a institutiei de Invatamant superior si a Consiliului de .(1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic ~i de cercetare si din 25% reprezentanti ai studentilor. c) decanul isi desemneaza prodecanii dupa numirea de catre rector. sunt stabiliti prin votul universal. direct si secret al cadrelor didactice ~i cercetatorilor. stabilirea structurilor si a functiilor de conducere se face dupa urmatoarea procedura: a) componenta membrilor Consiliului facultatii este de maximum 75% cadre didactice si de cercetare. . d) in universitatile multilingve ~i multiculturale. Directorul institutului de studii universitare de doctorat este asimilat functiei de prorector. organizat de catre rectorul universitatii. prorectorii. b) decanii sunt selectati prin concurs public. eel putin unul dintre prodecani se numeste din randul cadrelor didactice apartinand minoritatii din departamentul sectiei sau liniei de predare intr-o limba a minoritatilor nationale. pe cote parte de reprezentare stipulate in Carta universitara. departamente. prodecanii. (2) Senatul universitar i~i alege. prin vot secret. (2) Functiile de conducere sunt urmatoarele: a) rectorul. directorul general administrativ.

directorul general administrativ si un student ales de reprezentantii studentilor din Senatul universitar formeaza consiliul de administratie al universitatii. ill conditiile specificate prin contractul de management si Carta universitara. (3) Ministrul educatiei. de selectie si de recrutare a rectorului. tineretului ~i sportului. diplome si certificate. ale rectorului. . Mentinerea ill functie a directorului general administrativ se face pe baza acordului scris al acestuia de sustinere executiva a planului managerial al noului rector. in cazul in care constata incalcarea legislatiei ill vigoare sau a contractului institutional si se poate adresa Senatului universitar. . . pe baza consultarii Senatului universitar.(1) Senatul universitar reprezinta comunitatea universitara ~i este eel mai inalt for de decizie ~i deliberare la nivelul universitatii. tineretului si sportului. 194. cercetarii. decanii. Aceasta comisie contine minimum 12 membri. tineretului si sportului poate revoca rectoruI prin ordin. Senatul universitar elaboreaza si aproba metodologia de avizare. au obtinut avizul de participare la concurs din partea acestuia. . (5) Rectorul confirmat de ministru incheie cu Senatul universitar un contract de management. prorectorii. este confirmat prin ordin al ministrului educatiei.' 193. cercetarii. Rapoartele de monitorizare si de control sunt prezentate periodic si discutate in Senatul universitar. pe baza audierii in plenul Senatului universitar. Art. (2) La concursul de ocupare a functiei de rector pot participa orice personalitati stiintifice sau academice din tara ~i din strainatate care. cu exceptia cazului ill care rectorulprovine de la sectia sau linia de studiu cu predare ill limba minoritatii nationale respective. ill proportie de 50%.(1) Rectorul universitatii publice confmnat incheie un contract institutional cu ministrul educatiei. (4) Rectorul. In universitatile multilingve ~i multiculturale eel putin unul dintre prorectori este numit de catre rector din randul cadrelor didactice apartinand minoritatilor nationale din departamentul sectiei sau liniei de predare intr-o limba a minoritatilor nationale. Art. cercetarii. inscrisuri. (7) Rectorul. (2) Rectorul poate fi demis de catre Senatul universitar. stand la baza rezolutiilor Senatului universitar. drepturiJe ~i obligatiile partilor contractuale. Dupa emiterea ordinului de confirmare.(1) Rectorul se stabileste pe baza unui concurs public. conform prevederilor prezentei legi. 195. rectorul poate semna acte oficiale. ill baza unei metodologii aprobate de Senatul universitar. din personalitati stiintifice si academice din afara universitatii. conforma cu legislatia in vigoare. acte financiare/contabile. (4) Senatul universitar stabileste 0 comisie de selectie si de recrutare a rectorului fermata. din membrii ai universitatii si. De asemenea. ill proportie de 50%. ale decanului # ale sefulu: de departament Art.· _ 72 Administratie. din tara si din strainatate. cercetarii. (6) Decanii sunt selectati prin concurs public organizat de noul rector si validat de Senatul universitar. selectat de catre comisia de concurs stabilita de Senatul universitar. Sectiunea a 2-a Atributiile Senatului universitar. (3) Rectorul confirmat de ministrul educatiei. tineretului si sportului. (2) Atributiile Senatului universitar sunt urmatoarele: a) garanteaza libertatea academic a si autonomia universitara. Senatul universitar are obligatia de a aviza minimum 2 candidati. i~i numeste prorectorii. cuprinzand criteriile si indicatorii de performanta manageriala. ale consiliului de administratie. pentru desemnarea unui nou rector. b) elaboreaza si adopta Carta universitara.

conform Cartei universitare. Rectoru1 are urmatoarele atributii: a) realizeaza managementu1 si conducerea operativa a universitatii. j) controleaza activitatea rectoru1ui si a consiliu1ui de administratie prin comisii specia1izate. Tineretului ~i Sportului. organizarea si functionarea universitatii. durata mandatului se reglementeaza prin Carta universitara. pe baza contractu1ui de management. In institutiile din invatamantul superior public. in luna aprilie a fiecarui an. Aceste documente sunt publice. in baza referatelor realizate de comisiile sale de specialitate. cu posibilitatea reinnoirii conform prevederilor Cartei universitare. structura. (8) Atributiile prorectorilor. la propunerea rectorului. Carta universitara si legislatia in vigoare. (5) Senatul universitar poate fi convocat de rector sau 1a cererea a eel putin 0 treime dintre membrii Senatului universitar. in baza unei metodologii proprii ~i a legislatiei In vigoare. Durata mandatului unui membru a1 Senatu1ui universitar este de 4 ani. Pentru studenti. n) indeplineste a1te atributii. astfel mcat sa se asigure eficienta decizionala si reprezentativitatea comunitatii academice. la propunerea rectorului. f) elaboreaza si aproba codu1 de asigurare a calitatii si codu1 de etica si deontologie profesionala universitara. (4) Mandatul Senatului universitar este de 4 ani. b) negociaza si semneaza contractul institutional cu Ministerul Educatiei. situatia financiara si insertia absolventilor pe piata muncii. d) aproba. o h) aproba metodo1ogii1e !. g) adopta codul drepturilor !. (6) Rectorul reprezinta legal universitatea in relatii1e cu tertii si realizeaza conducerea executiva a universitatii. sanctionarea personalu1ui cu performante profesionale slabe. d) propune spre aprobare Senatu1ui universitar structura ~i reglementarile de functionare ale universitatii. numarul si durata mandatelor acestora se stabi1esc prin Carta universitara. f) prezinta Senatului universitar. Senatul universitar valideaza raportul mentionat. (3) Componenta si marimea Senatu1ui universitar este stabilita prin Carta universitara. rectorul este ordonatoru1 de credite a1universitatii. Cercetarii. in conformitate cu contractul de management.ii bligatiilor studentului.c) aproba planul strategic de dezvoltare institutional a si planurile operationale. k) valideaza concursuri1e pub1ice pentru functiile din consi1iu1de administratie. asigurarea calitatii si respectarea eticii universitare. e) propune spre aprobare Senatului universitar proiectul de buget ~i raportul privind executia bugetara. h) indeplineste alte atributii stabilite de Senatul universitar. 1) aproba metodo1ogia de concurs ~i rezultate1e concursuri1or pentru angajarea personalu1ui didactic si de cercetare si evalueaza periodic resursa umaria. .ii regulamente1e privind orgamzarea si functionarea universitatii. la propunerea rectorului si cu respectarea legislatiei in vigoare. i) incheie contractul de management cu rectoru1. e) aproba proiectul de buget si executia bugetara. simaria posturilor vacante ~i ocupate. c) incheie contractu1 de management cu Senatul universitar. (7) Durata mandatului de rector este de 4 ani. m) aproba. cu posibilitatea reinnoirii succesive de maximum dow ori. raportul referitor la: starea general a a universitatii. g) conduce consiliul de administratie.

(1) Functiile de conducere de rector. in exercitarea acestei functii. cazari si de calitate. In cazul universitatilor particulare si confesional particulare. daca numarul lor reprezinta eel putin 2/3 din numarul total al membrilor. Membrii acestor structuri de conducere au drept de vot deliberativ egal. f) propune Senatului universitar strategii ale universitatii pe termen lung si mediu si politici pe domenii de interes ale universitatii. de prodecan. (l0) Consiliul facultatii reprezinta organismul decizional si deliberativ al facultatii. Presedintele comisiei de concurs este rectorul institutiei. de sef de dep~ament sau de unitate de cercetare.000 lei. de decan. d) avizeaza propunerile de programe noi de studii si formuleaza propuneri catre Senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai incadreaza In misiunea universitatii sau care sunt ineficiente academic si financiar. Hotararile senatelor universitare. stabilite prin Carta universitara sau aprobate de Senatul universitar si In conformitate cu legislatia in vigoare. de statele de functii. . (2) In cazul vacantarii unui loc in functiile de conducere. In mod obligatoriu. Atributiile decanului sunt stabilite in conformitate cu prevederile Cartei universitare ~i cu legislatia in vigoare. Decanul conduce sedintele Consiliului facultatii si aplica hotararile rectorului. angajarea. d) indeplineste alte atributii. conform Cartei universitare. Consiliul facultatii are urmatoarele atributii: a) aproba. In termen de maximum 3 luni de la data vacantarii. potrivit legii. (11) Seful de departament realizeaza managementul ~i conducerea operative a departamentului. In cazul sefului de departament sau se organizeaza concurs public.000 lei si cheltuielile mai mari de 500. Art. formarea. e) aproba participarea universitatii la proiecte cu valori financiare mai mari de 500. microproductie nu se cumuleaza.(9) Decanul reprezinta facultatea si raspunde de managementul si conducerea facultatii. un reprezentant al Ministerului . ale consiliilor facultatilor si ale departamentelor se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. (3) Numarul de prorectori ~i de prodecani din institutiile de Invatamant superior se stabileste prin Carta universitara. evaluarea periodica. precum si de selectia. se procedeaza la alegeri partiale. structura. c) controleaza activitatea decanului ~i aproba rapoartele anuale ale acestuia privind starea generala a facultatii. 196. De asemenea. proiectare. (5) Structura administrativa a universitatii este condusa de catre un director administrativ ~i este organizata pe directii. Din comisie face parte. consiliului de administratie si Senatului universitar. consiliul de administratie: a) stabileste In termeni operationali bugetul institutional. (4) Atributiile si competentele structurilor si ale functiilor de conducere din invatamantul superior sunt stabilite prin Carta universitara a institutiei. b) aproba programele de studii gestionate de facultate. Postul de director general administrativ se ocupa prin concurs organizat de institutia de Invatamant superior. el este ajutat de consiliul departamentului. motivarea si incetarea relatiilor contractuale de munca ale personalului din departament. potrivit Cartei universitare. Seful de departament raspunde de planurile de Invatamant. c) aproba propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice si de cercetare. conducerea operativa a universitatii ~i aplica deciziile strategice ale Senatului universitar. (13) Studentii au eel putin un reprezentant in comisiile de etica. de managementul financiar. asigurarea calitatii si respectarea eticii universitare ia nivelul facultatii. de managementul cercetarii ~i al calitatii. Decanul prezinta anual un raport Consiliului facultatii privind starea faculilitii. la propunerea decanului. organizarea ~i functionarea facultatii. b) aproba executia bugetara ~ibilantul anua1. (12) Consiliul de administratie asigura. sub conducerea rectorului sau a unei alte persoane desemnate prin Carta universitara. de prorector.

de catre rector. Cercetarii. f) organizeaza recunoasterea ~i echivalarea actelor de studii. Sectiunea a 3-a Rolul statului in lnvii(iimlintul superior Art.Educatiei. (1). cultural si profesional extern. (3) Persoanele care ocupa 0 functie de conducere sau de demnitate publica nu pot exercita functia de rector pe perioada indeplinirii mandatului de conducator sau de demnitar.(1) Dupa implinirea varstei de pensionare. . Guvernului si Ministerului Educatiei. iar numirea pe post. .si se aproba prin hotarare a Guvernului. Cercetarii. Art. CNATDCU si Agentia Nationala pentru Calificarile din Invatlimantul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social . (7) Prin Carta universitara. . 198. Tineretului ~i Sportului are urmatoarele atributii principale: a) propune politicile si strategiile nationale pentru lnvatlimantul superior. Consiliul National pentru Finantarea Invatlimantului Superior (CNFIS).CNCSIS. ca parte a Ariei Europene a Invatlimantului Superior. ill termen de maximum 12 lunide la intrarea in vigoare a prezentei legi. (2) Persoanele care exercita 0 functie de conducere sau de demnitate publica au postul rezervat In sistemul educational. Tineretului si Sportului.(1) Statul i~i exercita atributiile In domeniul invatamantului superior prin intermediul Parlamentului. managementul financiar. Validarea concursului se face de catre Senatul universitar. Tineretului ~i Sportului. diferentierea universitatilor si ierarhizarea programelor de studii ale acestora. pe perioada exercitarii mandatului. cercetarea universitara. ca parte a bugetului educatiei si bugetului cercetarii. c) monitorizeaza ~i verifica direct sau prin organismele abilitate in acest sens respectarea reglementarilor privind organizarea ~i functionarea lnvatlimantului superior. a echitatii §i a relevantei invatamantului superior pentru piata muncii. 197. Cercetarii. potrivit Cartei universitare.(1) Pentru monitorizarea eficientei manageriale. Art. Tineretului si Sportului. (2) Sistemul de indicatori va fi elaborat de Ministerul Educatiei. b) elaboreaza reglementarile de organizare si functionare a sistemului de invatfunant supenor. 199. (2) Ministerul Educatiei. corelat cu sistemele de indicatori statistici de referinta la nivel european din domeniu. (4) Functia de rector este incompatibila cu detinerea de functii de conducere In cadrul unui partid politic. Raportul anual privind starea lnvatlimantului superior se bazeaza pe indicatorii prevazuti la alin. se stabileste. un sistem de indicatori statistici de referinta pentru invatamantul superior. Cercetarii. etica universitara si asigurarea calitatii in invatamantul superior. ocuparea oricarei functii de conducere In universitatile pub lice este interzisa. . prin consultarea ARACIS si a celor interesati . universitatea i§i poate dezvolta structuri consultative formate din reprezentanti ai mediului economic si personalitati din mediul academic. (6) Unitatile de cercetare-dezvoltare sunt conduse de directori ai unitatilor respective. g) elaboreaza si propune proiectul de buget pentru lnvatlimantul superior. e) controleaza gestionarea RMUR. d) realizeaza evaluarea periodica.

b) auditarea comisiilor de etica din universitati si prezentarea unui raport anual privind etica universitara. a certificatelor ~i a calificarilor universitare ~i de auditare a universitatilor cu referire la un set de criterii minimale necesare si obligatorii pentru conferirea de catre universitati a titlurilor didactice din 1nvatamantul superior. Consiliul National de Finantare a'Invatamantului Superior. Actuala Unitate Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare devine Secretariatul Consi'tiilor Nationale pentru Invatamantul Superior. bazele de date corespunzatoare pentru monitorizarea ~i prognozarea evolutiei acestuia in raport eu piata muncii. b) verifies anual. Cercetarii. Tineretului si Sportului si alte institutii abilitate. MinisteruI Educatiei. 202. Art. metodologia fiind adoptata prin hotarare a Guvemului. 200. Consiiiui National al Bibliotecilor Universitare. (3) Pentru indeplinirea atributiilor cu care sunt investite. Cercetarii. Tineretului si Sportului si consilii sunt gestionate prin Secretariatul Consiliilor Nationale pentru Invatamantul Superior. Consiliul National de Atestare a TitIurilor. Tineretului ~i Sportului ~i din alte surse legal constituite. Diplomelor si Certificatelor Universitare. Consiliul National pentru Calificari Universitare este sustinut de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC).(1) CNATDCU are urmatoarele atributii: a) propune. alcatuite pe criterii de prestigiu profesional si moral: Consiliul National de Statistica ~i Prognoza a Invatamantului Superior. i) sustine realizarea de studii si de cercetari in invatamantului superior. Art. modul de desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice ~i de cercetare din universitati. tineretului ~i sportului. Raportul de verificare institutionala este prezentat ministrului educatiei. Contractele dintre Ministerul Educatiei. pentru constituirea Cadrului national al calificarilor din invatamantul superior. In termen de 6 luni de la intrarea In vigoare a prezentei legi. Art. Cercetarii. Cercetarii. . In realizarea misiunii sale. Bugetele acestora se constituite pe baza contractuala cu MinisteruI Educatiei. ai asociatiilor profesionaIe si ai angajatorilor. cercetarii. a diplomelor. 201. tineretului si sportului ~i functioneaza in baza unor regulamente proprii aprobate prin ordin al ministrului. denumitSecretariatul Consiliilor Nationale pentru Invatamantul Superior. organismele prevazute la alin. la solicitarea MinisteruI Educatiei. Consiliul National pentru Calificari Universitare si Consiliul de Erica si Management Universitar.h) verifica ~i gestioneaza sistemul national deindicatori si. (1) beneficiaza de logistica si de un secretariat propriu. cercetarii. care are personalitate juridica si este ordonator de credite. propus de Ministerul Educatiei. Acest raport se face public. Cercetarii.(1) Pentru exercitarea atributiilor sale. Tineretului si Sportului constituie registre de experti ~i se sprijina pe organisme consultative. . Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior. . . (2) Organismele specializate prevazute la alin. (3) Consiliul de Etica ~i Management Universitar se pronunta asupra litigiilor de etica universitara si are ca principale atributii: a) monitorizarea realizarii eticii universitare la nivelul sistemului de invatfunant superior. (1) se infiinteaza prin ordin al ministrului educatiei. 0 metodologie de atestare a titlurilor. Tineretului si Sportului sau din proprie initiativa. la nivel national. specificand conc1uzii bazate pe date si documente. c) constatarea incalcarii de catre 0 institutie de invatamant superior a obligaiilor prevazute de prezenta lege. (2) Consiliul National pentru Calificari Universitare reuneste reprezentanti ai universitatilor.(1) Consiliul National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior are ca atributii principale elaborarea ~i actualizarea permanents a indicatorilor de monitorizare a invatamantului superior si prognoza evolutiei acestuia in raport cu dinamica pietei muncii.

eriteriile si indicatorii de ealitate pentru eereetarea ~tiin~fica din invatamantul superior. Cercetarii. 204. Cercetarii.(1) inva!amantul universitar public este gratuit pentru cifra de scolarizare aprobata anual de Guvem si eu taxa. Cercetarii. (3) Ministerul Educatiei. anual. Cercetarii. Tineretului ~i Sportului sau din proprie initiativa. Cercetarii. (3) CNCSIS are urmatoarele atributii principale: a) stabileste standardele. Cercetarii. Tineretului si Sportului colaboreaza eu Consiliul National al Reetorilor si. (4) Consiliul National al Bibliotecilor Universitare are in atributii elaborarea strategiei de dezvoltare. Ministerul Educatiei. d) stabileste criteriile de acordare a titlului de conducator de doctorat si acorda titlul de conducator de doctorat. Cercetarii.c) prezinta un raportanual Ministerului Educatiei. la solicitarea Ministerului Educatiei. Tineretului si Sportului aloca. CAPITOLUL XI FINANTAREA SI PATRIMONIDL UNIVERSITATILOR Sectiunea 1 Dispozitii generate Art. b) verifica periodic. (2) in exercitarea atributiilor sale. Acest raport este public. Tineretului si Sportului un raport privind starea finantarii invatamantului superior si masurile de optimizare ce se impun.(1) Ministerul Educatiei. dupa eaz. in conditiile legii. Art. . Cercetarii. evaluare periodica si coordonarea sistemului de biblioteci din invatamantul superior. . Tineretului si Sportului privind resursa umana pentru activitatile didactice si de cercetare din invatamantul superior. tineretului si sportului. c) gestioneaza programe de cercetare si procese de evaluare a proiectelor de cercetare care sunt propuse pentru finantare competitiva. e) alte atributii stabilite prin lege. aprobate prin ordin al ministrului educatiei. b) auditeaza periodic. Acest raport este public. federatii sindieale la nivel de ramura si federatii studentesti legal eonstituite la nivel national. la solieitarea Ministerului Educatiei. eercetarea stiintifica universitara. realizarea proieetelor de dezvoltare institutionala si eficienta gestionarii fondurilor publiee de catre universitati si face propuneri pentru finantarea complementara a universitatilor pe baza de proieete institutionale. Tineretului si Sportului l~i realizeaza atributiile in domeniul cercetarii prin Autoritatea Nationala de Cercetare Stiintifica. conform legii. ell autoritati ~i asociatii profesionale ~i stiintifice nationale si internationale reprezentative. Tineretului si Sportului sau din proprie initiativa. (2) Consiliul National de Finantare a Invatamantului Superior (CNFIS) are urmatoarele atributii principale: a) propune metodologia de finantare a universitatilor ~i stabileste costul mediu per student echivalent pe cicluri si domenii de studii. c) prezinta anual Ministerului Educatiei. . Consiliului National al Rectorilor un grant pentru gestionarea activitatii curente ~ipentru plata cotizatiilor la organismele Uniunii Europene in care este aceasta autoritate membra. d) prezinta anual Ministerului Educatiei. Tineretului ~i Sportului un raport privind starea cercetarii stiintifice in invatamantul superior si performantele universitatilor. cercetarii. 203. Raportul este public.

a) considerarea dezvoltarii invatamantului superior ca responsabilitate publica si a invatamantului. (3) Finantarea invatamantului superior public se asigura din fonduri publice. (4) Executia bugetara anuala a institutiilor de invatamant superior este publica. pentru finantarea de baza. conform ierarhizarii acestora. Fondul va fi alocat exclusiv celor mai bine plasate programe de studii. donatii. per cic1uri de studiu si per limba de predare. asigurandu-se pe toata durata unui ciclu de studii. reinmatriculari. in vederea realizarii obiectivelor care Ie revin in cadrul politicii statului din domeniul invalamantului ~i cercetarii stiintifice universitare. . Aceste venituri sunt utilizate de institutiile de invatamant superior. pentru acele institutii de invatamant superior care pregatesc specialisti in functie de cerintele ministerelor respective. Cercetarii. Cercetarii. (8) Institutiile de invatamant superior publice ~i private pot primi donatii din tara si din strainatate. realizarea de obiective de investitii. conform metodologiei aprobate de Senatul universitar. (6) Toate resursele de finantare ale universitatilor pub lice sunt venituri proprii. sponsorizari si taxe percepute in conditiile legii de la persoane fizice si juridice. in concordanta cu urmatoarele cerinte: . prioritar. Tineretului ~i Sportului asigura finantarea de baza pentru universitatile pub lice. (5) Finantarea invatamantului superior public poate fi realizata pe baza de contract si prin contributia altor ministere. in conditiile autonomiei universitare. (7) Statul poate sprijini invatamantul superior particular acreditat. potrivit legii. (6) Finantarea complementara se realizeaza de Ministerul Educapei.(1) Institutiile de invatamant superior publice functioneaza ca institutii finantate din fondurile alocate de la bugetul de stat. venituri proprii si din alte surse. finantarea complementara ~i finantarea suplimentara. (3) Finantarea suplimentara se acorda din fonduri publice de catre Ministerul Educatiei. . atat din cadrul universitatilor publice. Cercetarii. d) dezvoltarea invatamantului superior si a cercetarii stiintifice si creatiei artistice universitare pentru integrarea la van in viata stiintifica mondiala. . De asemenea. Cercetarii. Tineretului si Sportului pentru a stimula excelenta institutiilor si a programelor de studii. care depasesc prevederile planului de invatamant. Art. Tineretului si Sportului. dobanzi. repetarea examenelor ~i a altor forme de verificare. per domeniu. fonduri alocate pe baza competitionala pentru dezvoltare institutionala. prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent. Fondurile vor fi alocate prioritar spre acele domenii care asigura dezvoltarea sustenabila si competitiva a societatii. ~i din alte surse. romane sau straine. inmatriculari. ca prima prioritate nationala. iar. (4) Ministerul Educatiei. (2) Veniturile acestor institutii se compun din sume alocate de la bugetul Ministerului Educatiei. inclusiv imprumuturi si ajutoare exteme. precum si din alte surse. admiteri. 205. in interiorul domeniului. c) profesionalizarea resurselor umane in concordanta cu diversificarea pietei muncii. in general. (5) Finantarea de baza este multianuala. precum ~i din venituri proprii. b~ asigurarea calitatii invatamantului superior la nivelul standardelor din Spatiul European al Inva!amantului Superior pentru pregatirea resurselor umane si dezvoltarea personals ca cetateni ai unei societati democratice bazate pe cunoastere. cat si a celor private. se pot percepe taxe si pentru activitati neinc1use in planul de invatamant. burse si protectia sociala a studentilor.(2) In invatamantul universitar public gratuit se percep taxe pentru: depasirea duratei de scolarizare prevazute de lege. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. pe baza de contract. fonduri pentru incluziune. celor mai bine plasate programe in ierarhia calitatii acestora. Tineretului si Sportului prin: a) subventii pentru cazare si masa.

dupa cum urmeaza: a) contract institutional pentru finantarea de baza.Toate materialele. superficie) potrivit dispozitiilor Codului civil. uzufruct. echipamentele ~i publicatiile universitati pentru activitatile de educatie si cercetare sunt scutite de TVA. (8) Fondurile pentru burse ~i protectie sociala a studentilor se aloca in functie de numarul de studenti si doctoranzi de la invatamantul de zi. c) fonduri alocate pe baze competitionale pentru cercetarea stiintifica universitara (7) Finantarea institutiilor de invatamant superior de stat se face pe baza de contract incheiat intre Ministerul Educatiei. dupa caz. drept de folosinta dobandit prin inchiriere. . (9) Bursele sociale trebuie sa acopere un minimum deeheltuieli pentru masa si cazare si pot fi cumulate cu alte forme de burse.(1) Universitatile publice sau private au patrimoniu propriu. in conditiile legii. conventii sau hotarari judecatoresti.b) fonduri alocate pe baza de prioritati si norme specifice pentru dotari ~i alte cheltuieli de investitii si reparatii capitale. . Tineretului si Sportului si CNFIS. concesiune. care doresc sa studieze in cadrul unitatilor si institutiilor de invatamant de stat din Romania. prin derogare de la alte reglementari in vigoare. a dotarilor si a altor cheltuieli de investitii. Art. sunt direct responsabili de alocarea resurselor institutiei. in rate stabilite prin grafice. precum si subventii pentru cazare si masa. . precum ~i doetoratele in cotutela eu universitati de prestigiu din strainatate beneficiaza de finantare preferentiala. comodat etc. 207. (3) In patrimoniul universitatilor pot exista si drepturi de creanta izvorate din contracte. pentru fondul de dezvoltare institutionala. (2) Fondurile ramase la sfarsitul anului din executia bugetului prevazut in contractul institutional si complementar. . tara taxa de studii. tara varsaminte la bugetul de stat ~i f'ara afectarea alocatiilor de Ia bugetul de stat pentru anul urmator. 209.(1) Programele de studii de master ~i doctorat in stiinte si tehnologii avansate. (11) Reetorii universitatilor publice. Cercetarii. se esaloneaza. (2) Drepturile pe care le au universitatile asupra bunurilor din patrimoniul propriu pot fi drepturi reale. Cercetarii.Statul roman acorda anual burse pentru sprijinirea tinerilor de origine etnica romana din tari invecinate si a etnicilor romani cu domiciliul stabil in strainatate. . pentru fondul de burse si protectie sociala a studentilor. servitute. prioritar spre departamentele cele mai performante. drept de proprietate sau dezmembraminte ale acestuia (uz. Sumele aferente cercetarii stiintifice universitare. la initiativa Ministerului Educatiei. (10) Categoriile de cheltuieli eligibile si metodologia de distribuire a aeestora din finantarea suplimentara ~i fondul pentru inc1uziune. Art. cuprinse in contractul complementar. prin contractul institutional incheiat cu Ministerul Educatiei. Art. precum ~i fondurile aferente cercetarii stiintifice universitare si veniturile extrabugetare raman la dispozitia universitatilor si se cuprind in bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei. Tineretului si Sportului si institutia de invatfunant superior respectiva. achizitionate de Art. cele care se desfasoara in Iimbi de circulatie international a. 206. precum ~i pentru finantarea de obiective de investitii. in termen de maximum 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi. a reparatiilor capitale. Cercetarii. b) contract complementar pentru finantarea cercetarii stiintifice universitare. Cercetarii. Tineretului si Sportului. Tineretului si Sportului. 208. pe care 11 gestioneaza conform legii. anexe la contractele de cercetare respective. ori drept de administrare. c) contractele institutionale si complementare sunt supuse controlului periodic efectuat de Ministerul Educatiei. se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

atributiile. durata mandatelor.(1) Institutiile de illvatamant superior particulare si institutiile de invatamant superior confesionale particulare sunt: a) fondate din initiativa si cu resursele materiale si financiare ale unei persoane fizice. ale unui cult religios sau ale unui alt furnizor de educatie. Tineretului si Sportului este imputernicit sa emita certificat de atestare a dreptului de proprietate pentru universitatile pub lice pe baza documentatiei inaintate de acestea. ill conditiile legii. de concesiune ori de inchiriere.(1) 0 institutie de lnvatamant superior particular si confesional particular trebuie sa parcurga toate procedurile de autorizare provizorie si acreditare stabilite de prezenta lege. (2) Institutiile de invatamant superior particulare si confesionale particulare sunt acreditate prin legea de infiintare. in conditiile legii. (3) Universitatilor acreditate Ii se recunoaste perioada de functionare legala. 210. precum ~i alte drepturi reale ale universitatilor pub lice sunt supuse procedurii publicitatii imobiliare prevazute de legislatia speciala in materie. (5) Drepturile subiective ale universitatilor asupra bunurilor din domeniul public al statului pot fi drepturi de administrare._____ _ (3) Institutiile de illvatamant superior particulare ~i confesionale particulare pot infiinta functia de presedinte al universitatii. b) persoane juridice de drept privat. (9) Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile. 211. tree ill proprietatea privata a statului. cu atributii stabilite de Carta universitara.80 (4) Universitatile publice pot avea in patrimoniu bunuri mobile si imobile din domeniul public sau din domeniul privat al statului. Sectiunea a s-a fnjiintarea institutlilor de invafamiint superior particulare $i confesionale particulare Art. (11) Universitatile private sunt titulare ale dreptului de proprietate ori ale altor drepturi reale pe care Ie exercita asupra patrimoniului. ale unui grup de persoane fizice. in conditiile legii. bunurile din domeniul public al statului pot fi trecute in domeniul privat al statului si transmise ill proprietate universitatilor publice. (10) in cazul desfiintarii unei universitati publice. cu respectarea dispozitiilor dreptului comun. de folosinta. . precum ~i alte considerente legate de statutul acestora sunt stabilite de Carta universitara. . . ale unei fundatii sau asociatii. (6) Prin hotarare a Guvemului. Ministerul Educatiei. Cercetarii. avizate de fondatori ~i aprobate de Senatul U1JiY_~r:~i@:. ramase ill urma lichidarii. (2) Structurile universitatilor particulare ~i confesionale particulare. (7) Universitatile pub lice au drept de proprietate asupra bunurilor existente in patrimoniul lor la data intrarii ill vigoare a prezentei legi. Sectiunea a 2-a Organizarea sifunctionarea invatamiintului superior particular $i confesional particular Art. bunurile aflate in proprietate. (8) Dreptul de proprietate al universitatilor publice asupra bunurilor prevazute la alin. (7) se exercita in conditiile prevazute de Carta universitara.

precum si ale celui de conducere. . la care se adauga patrimoniul dobandit ulterior. . de indrumare ~i de control.Sursele de finantare ale institutiilor de mvatamant superior particulare si confesionale particulare sunt compuse din: a) sumele depuse de fondatori. 212. 214. competentele. . de indrumare si de control. didactice auxiliare. 215. precum si conditiile si . 213. avizul consiliului de administratie.(1) Desfiintarea institutiilor de mvatamant superior particulare confesionale particulare se face in conditiile legii. pe durata existentei lor. b) taxe de studiu si alte taxe scolare. donatii si alte surse legal constituite. (2) In caz de desfiintare. de indrumare si de control. patrimoniul institutiilor invatamant superior particulare si confesionale particulare revine fondatorilor. (2) Institutiile de mvatamant superior particulare si confesionale particulare. . A Sectiunea 1 Dispozitii generale Art. Sectiunea a 5-a Desfiintarea instiuuiilor de inviitiimiint superior particulare # confesionale particulare Art. c) sponsorizari. dispun in mod liber de patrimoniul pus la dispozitia lor. responsabilitatile. Initiativa desfiintarii institutiilor mvatamant superior particulare sau confesionale particulare poate apartine si fondatorilor. a functiilor de conducere..81 Sectiunea a 4-a Patrimoniul instittulilor de inviitiimiint superior particulare # confesionale particulare Art. dizolvare sau lichidare. si de cu de Sectiunea a 6-a Finantarea instiuuiilor de inviitiimiint superior particulare # confesionale particulare Art. b) formarea initials si continua a personalului didactic ~i a personalului de conducere. TITLUL IV STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC CAPITOLULI STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC DIN INV ATAMANTUL PREUNIVERSITAR A "".Statutul reglementeaza: a) functiile.. drepturile si obligatiile specifice personalului didactic ~i didactic auxiliar. c) conditiile si modalitatile de ocupare a posturilor ~i functiilor didactice.(1) Patrimoniul institutiilor de invatamant superior particulare si confesionale particulare consta din patrimoniul initial al fondatorilor.

b) master didactic cu durata de 2 ani. (1). eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educatiei. absolventii studiilor de licenta pot urma un modul de minimum 90 de credite transferabile care atesta obtinerea de competente de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare inscris pe diploma . . a corpului. cu acordul consiliului de administratie. teoretica. 217. (3) Pentru a obtine alta specializare. in specialitate. in mod similar. care se considera nedreptatit. functiilor de conducere. de indrumare si de control. . . Cercetarii. formarea personalului din educatia anteprescolara se realizeaza prin: a) licee pedagogice.(1) Formarea initiala pentru ocuparea functiilor didactice din invatamantul preuniversitar cuprinde: a) formarea initiala.(1) Incadrarea si mentinerea intr-o functie didactica sau didactica auxiliara. Cercetarii. (5) Nu pot ocupa posturile didactice. c) stagiul practic cu durata de un an scolar. de conducere sau de indrumare si de control in invatamant persoanele care desfasoara activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice. (2) Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute de lege. Aceeasi prevedere se aplica. precum ~i intr-o functie de conducere. de acordare a distinctiilor. didactic auxiliar. care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor. in public. b) specializare in cadrul facultatilor de educatie. audio sau vizuale. precum ~i personalului din unitatile conexe invatamantului. in cadrul unor programe acreditate potrivit legii. d) criteriile de normare. a unor activitati cu componenta Iubrica sau altele care implica exhibarea. 218. de aplicare a sanctiunilor. pe durata stabilita printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala. 216. un nou examen medical complet. Art. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. in maniera obscena. poate solicita 0 expertiza a capacitatii de munca.82 modalitatile de eliberare din aceste posturi si functii. realizata prin universitati. de conducere. Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii. conducerea unitatii sau a institutiei de invatamant poate solicita. (2) Personalul didactic. c) practicarea. Sectiunea a 2-a Formarea initialii # continua. cum sunt: a) prestarea de catre cadrul didactic a oricarei activitati comerciale in incinta unitatii de invatamant sau in zona limitrofa. Cariera didacticii Art. de indrumare ~i de control sunt conditionate de prezentarea unui certificat medical. (1) persoanele lip site de acest drept. de indrumare si de control. realizat intr-o unitate de invataman~ sub coordonarea unui profesor mentor. b) comertul cu materiale obscene sau pomografice scrise. impreuna cu Ministerul Sanatatii. 0 conduita morala conforma deontologiei profesionale si sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru indeplinirea functiei. de incetare a activitatii ~i de pensionare a personalului didactic si didactic auxiliar. Incompatibilitatile de ordin medical cu functia didactica sunt stabilite prin protocol dintre Ministerul Educatiei. (4) In situatii de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala. Art.(1) Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de inv~Wllnant responsabile cu instruirea ~ieducatia. (3) Nu pot ocupa posturile prevazute la alin. Tineretului ~i Sportului.

(5) Pregatirea practica din cadrul masterului didactic se poate derula sub forma unei perioade de stagiu in strainatate in cadrul unui program al Uniunii Europene . (1) lit.(1) Ocuparea unei functii didactice. Cercetarii. Art. prin intermediul ARACIS sau a altor organisme abilitate. in conditii stabilite prin ordin al ministrului educatiei.83 de Iicenta. b) repartizare de catre inspectoratul scolar judetean pe posturile ramase neoeupate in urma coneursului. Art.(1) Inscrierea pentru efectuarea stagiului practic prevazut la art. (2) pentru stabilirea conditiilor de organizare si desfasurare a stagiilor practice. se realizeaza prin: a) concurs pe posturi/catedre vacante/rezervate. . tineretului ~i sportului. . Tineretului si Sportului. (7) Planurile de lnvatamfult ale studiilor de licenta In specialitatea pedagogia lnvatamantului primar si prescolar se aproba prin ordin al ministrului educatiei. (3) Pe baza acestor acorduri-cadru. 220. . (4) Cuantumulunei burse acordate de la. in baza unor acorduri-cadru incheiate intre unitatile/institutiile de invatamant care asigura formarea initiala si inspectoratele scolare. Cercetarii. 219. Cercetarii. Tineretului si Sportului ~i se acrediteaza conform legii. Cercetarii. . tineretului ~i sportului. cluburi ~ipalate ale copiilor.(1) Studentii si absolventii de invatamfult superior care opteaza pentru profesiunea didactica au obligatia sa absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani. 221. cercetarii. c) este conditionata de obtinerea diplomei de licenta si a diplomei de master didactic. Cercetarii. pentru perioada stagiului practic eu durata de un an scolar. Tineretului si Sportului intr-o institutie publica beneficiaza de burse de studiu finantate de la bugetul de stat. cercetarii. unitatile/institutiile de invatamant care asigura formarea initiala incheie contracte de colaborare cu durata de 1-4 ani scolari cu unitatile de invatamant din reteaua prevazuta la aIin. (2) In vederea realizarii pregatirii practice din cadrul masterului didactic se constituie o retea permanenta de unitati de invatamant. 218 alin. 222. (5) Criteriile de acordare a burselor de la bugetul de stat se stabilesc de catre Ministerul Educatiei. bugetul de stat este egal cu salariul net al unui profesor debutant. centre logopedice ~i organizatii nonguvemamentale. (6) Absolventilor masterului didactic Ii se elibereaza diploma de master didactic in domeniul programului de Iicenta.componenta dedicata formarii initiale a profesorilor .(1) In calitatea sa de principal finantator. Tineretului si Sportului. Tineretului si Sportului stabileste reperele curriculare si calificarile de formare initiala teoretica In specialitate a personalului didactic. pe baza analizei nevoilor de formare din sistem. Art. potrivit legii. se aproba de catre Ministerul Educatiei. (3) Studentii care frecventeaza cursurile masterului didactic acreditat de Ministerul Educatiei. (2) Programele de studii ale masterului didactic sunt elaborate pe baza standardelor profesionale pentru functiile didactice. Art. Acest modul poate fi urmat in paralel cu masterul didactic sau dupa frnalizarea acestuia. (4) Unitatile/institutiile de invatamant care asigura formarea initiala pot realiza independent parteneriate cu institutii ofertante de servicii in domeniu .perioada certificata prin documentul Europass Mobilitate.centre de consiliere. . (2) Programele de formare initiala teoretica In specialitate si psihopedagogica sunt acreditate si evaluate periodic de catre Ministerul Educatiei. Ministerul Educatiei.

b) un test din metodica specialitatii. prin promovarea urmatoarelor probe: . prin hotararea consiliului de administratie din unitatea de lnvalamant respectiva. elaborat pe baza unei tematici ~i a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educatiei. in mod corespunzator functiei didactice ocupate temporar. pentru fiecare specialitate in parte. cu statut de profesor debutant. Art.(l) Examenul national de definitivare in invatamant este organizat de Ministerul Educatiei. Cercetarii. precum si toate celelalte prevederi corespunzatoare din legislatia in vigoare. Cercetarii.realizata Ia finalizarea stagiului practic cu durata de un an scolar si consta intr-o examinare scrisa. tineretului si sportului si cuprinde: a) etapa I. care cuprinde ~i elemente de psihologie ~i de sociologie educationala. . c) 0 proba orala de pedagogie. precedata de eel putin doua inspectii scolare curente. esalonate pe parcursul celor 4 ani. 223. in conditiile legii. evaluarea portofoliului profesional personal si in sustinerea a eel putin doua inspectii la clasa. (5) Stagiul de practica cu durata de un an scolar si examenul de definitivare in invalamant pot fi reluate. 224. (3) Probele de examen. a stagiului de practica cu durata de un an scolar. (4) Persoanele care nu promoveaza examenul de definitivare in invatamant pot participa la eel mult doua alte sesiuni ale acestui examen. pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educatiei. Tineretului si Sportului. b) etapa a II-a. Cercetarii. Tineretului si Sportului. Tineretului si Sportului. Art. finala . conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei. Tineretului ~i Sportului. tematica. (5) Gradul didactic I se poate obtine de catre personalul didactic de predare care are 0 vechime la catedra de eel putin 4 ani de la acordarea gradului didactic II. precum ~i procedura de organizare ~i desfasurare a examenelor pentru obtinerea gradelor didactice sunt reglementate prin metodologie elaborata de Ministerul Educatiei. . intr-un interval de timp care nu depaseste 5 ani de la inceperea primului stagiu de practica. (2) Evolutia in cariera se realizeaza prin gradul didactic II si gradul didactic I.realizata de catre inspectoratele scolare In perioada stagiului practic cu durata de un an scolar si consta in evaluarea activitatii profesionale la nivelul unitatii de invatamant. eliminatorie . anterior sustinerii examenului. Ii se poate asigura continuitatea pe postul didactic/catedra ocupaua). Tineretului ~i Sportului. toate prevederile prezentei legi. care au promo vat examenul de defmitivare in invatamant. in conditiile legii. examene de certificare a diferitelor niveluri de competenta.84 (2) Persoanelor aflate in perioada stagiului praetie eu durata de un an scolar Ii se aplica. bibliografia. cu abordari interdisciplinare si de creativitate. (6) Persoanele care nu promoveaza examenul de defmitivare in invalamant. (2) Cadrele didactice care promoveaza examenul de definitivat dobandesc titlul de profesor cu drept de practica in invatamantul preuniversitar. (4) Gradul didactic II se obtine de catre personalul didactic de predare care are 0 vechime la catedra de eel putin 4 ani de la obtinerea definitivarii in invatamant. cercetarii. pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educatiei. in conditiile reluarii de fiecare data.(1) Formarea continua a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesionala ~ievolutia in cariera. Cercetarii. (3) Cadrelor didactice angajate cu contract de munca pe 0 perioada determinata. Cercetarii. pentru fiecare specialitate in parte. pot fi angajate in sistemul national de invatamant preuniversitar numai pe perioada determinata. prin promovarea urmatoarelor probe: a) 0 inspectie scolara speciala. in conditiile prezentului articol.

85 a) un colocviu de admitere, pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru fiecare specialitate in parte; b) 0 inspectie scolara speciala, precedata de eel putin doua inspectii scolare curente, esalonate pe parcursul celor 4 ani, toate apreciate cu calificativul maxim; c) elaborarea unei Iucrari metodico-stiintifice, sub indrumarea unui conducator stiintific stabilit de institutia cu competente ill domeniu; d) sustinerea lucrarii metodico-stiintifice, in fata comisiei instituite, conform metodologiei Mjnisterului Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i Sportului. (6) In caz de nepromovare, examenele pentru obtinerea gradelor didactice II, respectiv I, pot fi repetate la un interval de eel putin 2 ani scolari. (7) Personalului didactic incadrat in illvatamantul preuniversitar, care indeplineste conditiile de formare initiala ~i care a obtinut titlul stiintific de doctor In domeniul specialitatii pe care 0 preda sau ill domeniul fundamental, i se acorda gradul didactic I, pe baza unei inspectii scolare speciale. (8) Personalul didactic care a obtinut definitivarea In illvatamant sau gradul didactic II cu media lOse poate prezenta, dupa caz, la examenele pentru gradul II, respectiv gradul I, cu un an mai devreme fata de perioada prevazuta de prezenta lege. (9) in cazul ill care profesorii au dobandit doua sau mai multe specialitati, defmitivarea ill illvatamant si gradele didactice IL~i I obtinute la una dintreacestea sunt recunoscute pentru oricare dintre specialitatile dobandite prin studii. (10) Gradele didactice se acorda prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. Art. 225. - (1) Personalul didactic care a obtinut gradul didactic I, cu performante deosebite in activitatea didactica ~i manageriala, poate dobandi titlul de profesor-emerit in sistemul de illvatamant preuniversitar, acordat in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. (2) Persoana care dobandeste titlul de profesor-emerit beneficiaza de: a) angajare pe perioada nedeterminata la unitatea de Invatamant; b) ocuparea unui post prin transfer consimtit de unitatile de invatamant implicate; c) calitatea de mentor pentru formarea continua a cadrelor didactice; d) prioritate la ocuparea posturilor didactice ill conditii de medii egale; e) acordarea unui premiu anual in bani din fondurile programelor nationale initiate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; f) delegare de catre inspectoratele scolare pentru rezolvarea atributiilor acestora ill teritoriu. Art. 226. - (l) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului stabileste obiectivele ~i coordonesza formarea continua a personalului didactic la nivel de sistem de invatamant preuniversitar, in conformitate cu strategiile si politicile nationale, (2) Unitatile ~i institutiile de illvatamant preuniversitar, pe baza analizei de nevoi, stabilesc obiectivele si formarea continua, inc1usiv prin conversie profesionala, pentru angajatii propru. (3) Acreditarea ~i evaluarea periodica a furnizorilor de formare continua si a programelor de formare oferite de acestia, metodologia-cadru de organizare si desfasurare a formarii continue sunt realizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin directiile de specialitate. (4) Casele corpului didactic sunt centre de resurse si asistenta educationala ~i manageriala pentru cadrele didactice ~i didactice-auxiliare si se pot acredita ca fumizori de formare continua. (5) Dezvoltarea profesionala a personalului didactic, de conducere, de indrumare si de control si recalificarea profesionala sunt fundamentate pe standardele profesionale pentru

86 profesiunea didactica, standarde de calitate si competente profesioriale ~i are urmatoarele finalitati generale: a) actualizarea si dezvoltarea competentelor in domeniul de specializare corespunzator functiei didactice ocupate, precum si In domeniul psiho-pedagogic ~i metodic; b) dezvoItarea competentelor pentru evolutia in cariera didactica, prin sistemul de pregatire si obtinere a gradelor didactice; c) dobandirea sau dezvoltarea competentelor de conducere, de indrumare si de control; d) dobandirea de noi competente, prin programe de conversie pentru noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice, altele decat cele ocupate in baza formarii initiale; e) dobandirea unor competente complementare prin care se extinde categoria de activitati ce pot fi prestate in activitatea curenta, cum ar fi predarea asistata de calculator, predarea in limbi straine, consilierea educationala ~i orientarea in cariera, educatia adultilor si altele; f) dezvoItarea si extinderea competentelor transversale privind interactiunea si comunicarea cu mediul social si cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilitati privind organizarea, conducerea si imbunatatirea performantei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul si analiza reflexiva a propriei activitati si altele. (6) Descrierea competentelor mentionate, precum si a.modalitatilor de evaluare si certificare a acestora In cadrul sistemului de credite profesionale transferabile se realizeaza prin metodologia formarii continue a personalului didactic, de conducere, de indrumare si de control, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. Art. 227. - (1) Pentru personalul didactic, de conducere, de indrumare si de control, formarea continua este un drept si 0 obligatie. (2) Organizarea, desfasurarea, evaluarea si finantarea activitatilor de formare continua se stabilesc prin metodologie aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. (3) Formarea continua a personalului didactic, de conducere, de indrumare ~i de control se realizeaza in functie de evolutiile din domeniul educatiei ~i formarii profesionale, inclusiv In ceea ce priveste currlculumul national, precum si in functie de interesele si nevoile personale de dezvoltare. (4) Obtinerea prin studiile corespunzatoare a unei noi specializari didactice, diferite de specializarea curenta, se considera formare continua. (5) Pe lfulga una sau mai multe specializari, cadrele didactice pot dobandi competente didactice pentru disciplinele din acelasi domeniu fundamental cu domeniul licentei, prin programe de formare stabilite prin hotarare a Guvemului. (6) Personalul didactic, precum si personalul de conducere, de indrumare ~i de control din invatamantul preuniversitar este obligat sa participe periodic la programe de formare continua, astfel mcat sa acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovarii examenului de definitivare In mvatamfult, minimum 90 de credite profesionale transferabile. (7) Programele de conversie profesionala intra In atributiile institutiilor de mvatfunfult superior si se desfasoara in baza unor norme metodologice specifice. (8) Evaluarea ~i validarea achizitiilor dobandite de personalul didactic, de conducere, de indrumare si de control prin diferite programe ~i forme de organizare a formarii continue se realizeaza pe baza sistemului de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile, elaborat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului ~i aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. Art. 228. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului infiinteaza corpul national de experti In management educational, constituit in urma selectiei, prin concurs,

87

a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare in domeniul managementului educational, cu minimum 60 de credite transferabile. (2) Procedura si criteriile de selectie se stabilesc prin metodologie aprobata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. (3) Pot ocupa functii de conducere, de indrumare si de control in unitatile de invatamant si inspectoratele scolare numai cadrele didactice membre ale corpului national de experti in management educational.
Sectiunea a 3-a Functiile didactice # didactice - auxiliare. Conditii de ocupare

Art. 229. - Functiile didactice sunt: a) in educatia anteprescolara: educator-puericultor - se normeaza cate un post pentru fiecare grupa de copii; in institutiile cu program prelungit sau saptamanal, personalul didactic se normeaza pe ture; b) in illvatamantul prescolar: profesor pentru invatamant prescolar - se normeaza cite un post pentru fiecare grupa de copii; ill institutiile cu program prelungit sau saptamanal, personalul didactic se normeaza pe ture; c) ill invatamantul primar: profesor pentru invatamant primar - se normeaza cite un post pentru fiecare clasa de elevi; . d) in illvatamantul gimnazial si liceal: profesor; e) ill lnvatamantul prescolar, respectiv primar alternativ pentru fiecare grupa sau clasa se normeaza cadre didactice conform specificului fiecarei alternative educationale; f) in invatamantul special si in comisiile de expertiza complexa: profesor itinerant si de sprijin, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog scolar, profesor-Iogoped, psiholog, psihopedagog, logoped, profesor de psihodiagnoza si kinetoterapeut - se normeaza cite un post la fiecare grupa/clasa; profesor, profesor de educatie speciala; g) In centrele si cabinetele de asistenta psiho-pedagogica: profesor-psiho-pedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog, profesor-logoped, consilier scolar; h) ill centrele logopedice interscolare si In cabinetele scolare: profesor-logoped, cu calificarea In psihopedagogie speciala, psihologie sau pedagogie; i) ill casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat, formator, mentor de dezvoltare profesionala; j) In cluburile sportive scolare: profesor, antrenor, profesor-antrenor; k) pentru realizarea de activitati extrascolare: profesor; 1) ill unitatile de illvatamant, pentru asigurarea formarii initiale ~1 a insertiei profesionale a cadrelor didactice: profesor mentor; m) In centrele de documentare si informare - profesor documentarist; n) personalul didactic asociat este personalul didactic titular la alta scoala, personalul didactic pensionat platit in regim de plata cu ora sau specialisti consacrati in domeniul de specialitate al curriculei scolare, Personalul didactic asociat este luat in considerare la indeplinirea standardelor privind autorizarea sau acreditarea unitatii scolare, Art. 230. - (1) Pentru ocuparea functiilor didactice este necesara efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an scolar, realizat intr-o unitate de invatamant, in functia didactica corespunzatoare studiilor, sub indrumarea unui profesor mentor si trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii minime de studii: a) absolvirea cu diploma a studiilor universitare de licenta in profilul postului; b) absolvirea masterului didactic cu durata de 2 ani. (2) In vederea efectuarii stagiilor de practica pentru ocuparea unei functii didactice la nivelul inspectoratelor scolare judetene se constituie corpul profesorilor mentori.

sau a altor institutii de invatamant ai carer absolventi au studiat in timpul scolarizarii disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei. b) pentru functia de informatician . invatatori/invatt1toare. de documentarist sau de redactor ~i alti absolventi ai invatfunantului superior. (1).Pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare trebuie indeplinite urmatoarele conditii de studii: a) pentru functia de biblioteear. Tineretului si Sportului sau titlul de profesor-emerit. e) pedagog scolar. antrenor in baza finalizarii studiilor medii pedagogice/postliceale sau a colegiilor universitare de institutori. de profil.Personalul didactic auxiliar este format din: a) bibliotecar. postliceal sau liceal cu diploma. se cere absolvirea cu diploma a unui liceu si a unei scoli de antrenori ori a unei institutii de invatamant postliceal sau superior de profil. cercetarii.absolvirea. d) tehnician. redactor. sa finalizeze studiile universitare in profilul postului. . maistru-instructor. f) instructor de educatie extrascolara. j) secretar.antul prescolar. sectia de biblioteconomie. care pana la intrarea in vigoare a prezentei legi au absolvit ciclul de licenta. (6) Pentru ocuparea functiilor didactice din invatamantul special trebuie indeplinite in mod corespunzator conditiile prevazute la alin. pe perioada determinata. in palatelesiin cluburile copiilor. . k) administrator fmanciar (contabil). in termen de eel mult 15 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi. iar pentru alte specializari decat cele psihopedagogice este neeesar un stagiu atestat de pregatire teoretica ~i practica in educatie speciala. i) mediator scolar. documentarist. pot ocupa functia de bibliotecar. Art. 231. Art. 232. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului educatiei.antul prescolar si primar. cu examen de diploma. b) informatician. c) laborant. Ii se considers indeplinita conditia pentru ocuparea functiilor didactice de profesor pentru invatam. sectia de biblioteconomie. institutori/institutoare. de documentarist sau de redactor si absolventi ai invatamantului postlieeal sau liceal cu diploma in domeniulabsolvirea cu examen de diploma a unei institutii de invatamant. (4) Absolventilor liceelor pedagogice. a unei institutii de invatamant superior sau a unei unitati de invatfunant preuniversitar. cu specializarea in ramura de sport respective. ai colegiilor universitare de institutori sau a altor scoli echivalente incadrati in invatam. de documentarist si de redactor . (5) Pentru functia de profesor mentor si profesor formator este necesara pe langa indeplinirea conditiilor prevazute la alin. a unei institutii de invatamant.(l) absolvirea unui curs specific de formare acreditat de Ministerul Educatiei. daca au urmat un curs de initiere in domeniu. tineretului si sportului. sau a altor institutii de invatamant ai carer absolventi au studiat in timpul scolarizarii disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei.antul primar. . Cercetarii. pot ocupa functia de biblioteear. respectiv profesor pentru invatam.absolvirea. ai scolilor postliceale pedagogice.(3) Cadrele didactice care ocupa functii de educatori/educatoare. au obligatia ca. h) corepetitor. g) asistent social. (7) Pentru ocuparea functiei de antrenor in cluburile sportivescolare. 1)instructor-animator. cu diploma.

Tineretului ~i Sportului. urmata de un curs de initiere In domeniu. f) pentru functia de instructor de educatie extrascolara . a unei scoli postliceale sau a liceului.absolvirea unei scoli postliceale sau a liceului. h) pentru functia de corepetitor . coordonata de inspectoratul scolar judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti. e) pentru functia de pedagog scolar . cu diploma de bacalaureat sau absolvirea invatamantului postliceal cu specialitatea tehnician in activitati de secretariat. j) pentru functia de secretar . in domeniulabsolvirea cu examen de diploma. ori absolvirea cu diploma debacalaureat a oricarui alt profilliceal. tineretului ~i sportului. d) tehnician .absolvirea liceului cu examen de bacalaureat.absolvirea. in functie de dinamica invatamantului. a unei scoli postliceale in specialitate sau a unui liceu pedagogic sau a echivalentului acestuia ori a altui liceu si absolvirea cursurilor speciale pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala pentru aceasta functie. . Cercetarii. . urmata de un curs de formare profesionala cu specializarea mediator scolar. 233. k) pentru functia de administrator financiar . de Iunga sau de scurta durata. recunoscut de Ministerul Educatiei.(1) Ministerul Educatiei. cu examen de diploma. Cercetarii.absolvirea cu diploma a unei institutii de invatamant superior. Familiei si Protectiei Sociale. la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Tineretului ~i Sportului. (1) se reglementeaza de Ministerul Educatiei.absolvirea unei institutii de invatamant superior de profil. g) pentru functia de asistent social.89 c) pentru functia de laborant . cercetarii. sa stabileasca si sa reglementeze noi functii didactice. cu examen de licenta sau de absolvire. . contabil-sef Art. (2) Norma didactica pentru noile functii prevazute la alin. respectiv didactic-auxiliare. i) pentru functia de mediator scolar . de lunga sau de scurta durata. In domeniu. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului educatiei. a unei scoli postliceale sau a liceului. (2) In conditiile intrarii in restrangere de activitate. respectiv a unui liceu. a unei institutii de invatamant superior. Cercetarii. conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei. ori a unui liceu de specialitate. b) repartizarea pe posturi/catedre vacante. Cercetarii. sau a unei scoli sanitare postliceale ori a unei scoli postliceale de educatori puericultori. in profilul postului.absolvirea unei institutii de invatamant superior. Art.absolvirea cu diploma de licenta cu specializarea asistenta sociala sau absolvirea cu diploma de bacalaureat a liceului pedagogic.absolvirea unei institutii de invatamant superior de profil. i~i pastreaza dreptul dobandit la concursul national unic de titularizare. Tineretului si Sportului. (3) Prin restrdngere de activitate se intelege: a) situatia in care postul/norma didactica nu se incadreaza in sistemul de normare privind efectivele de prescolari ~i elevi prevazute de lege. sub nivelul unei jumatati de norma rara posibilitate de completare in aceeasi unitate sau intr-o unitate de invatamant apropiata. b) situatia in care se constata diminuarea numarului de ore. 234. in colaborare cu Ministerul Muncii. este autorizat ca. specializarea mediator scolar. pana la data de 15 noiembrie a fiecarui an. cadrele didactice titulare in sistemul de lnvatamant preuniversitar beneficiaza de solutionarea restrangerii de activitate prin: a) transferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar. Tineretului si Sportului.indeplinirea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare pentru functia de contabil.(1) Personalul didactic titular in sistemul de invatamant preuniversitar.

(9) Unitatile de Invatamant. 235. (7) Lista de posturi didactice/catedre se face publica prin afisare la inspectoratele scolare si la unitatile de invatamant respective ~i pe site-ul acestor institutii cu eel putin 30 de zile inaintea declansarii procedurilor de selectie ~i angajare pe aceste posturi didactice/catedre. in conditiile metodologiei. . conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei. (10) Comisiile de concurs se aproba de consiliul de administratie al unita~i de invatamant. individual. . organizarea concursurilor pe post si angajarea personalului didactic se iau la nivelul unitatii de lnvatamant de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant. stabilit In conditiile alin.(I). Din comisia de concurs compusa din cadre didactice. (6) Inspectoratul scolar analizeaza. un post didactic vacant sunt titulari pe postul ocupat. statutul acestora: vacante. profesori cu drept de practica. (12) In lnvatamantul particular. b) consiliul de administratie al scolii respective este de acord. cu posibilitatea prelungirii contractului. conform statutului acestor posturi didactice ~i catedre. si au ocupat prin concurs validat. validarea concursurilor si angajarea pe post se fac de catre conducerea unitatii de invatamant particular si se comunica. face parte. Tineretului si Sportului. (8) Concursul prevazut la alin. precum ~i conditiile ~imodalitatile de ocupare a acestora. In situatia in care concursul se organizeaza in consortii scolare sau in asocieri temporare la nivellocal sau judetean. corecteaza In colaborare cu unitatile de invatamam si avizeaza oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate. Cercetarii. (2) Constituirea posturilor didactice la nivelul unitatii de Invatamant sau al consortiilor scolare se face pe baza normativelor ill vigoare privind formatiunile de studiu. in mod obligatoriu si un reprezentant al inspectoratului scolar judetean. (13) Candidatii care au dobandit defmitivarea In invatamant. comisiile sunt validate de consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant. (3) In illvatamantul preuniversitar public si privat. (11) In Invatamantul preuniversitar. (5) Consiliul de administratie al unitatii de Invatamant stabileste posturile didactice/catedrele disponibile pentru angajare. b) prezentarea unui curriculum vitae si interviu la angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat ~i a personalului didactic pensionat.(1) In unitatile de Invatamant sau In consortiile scolare poate fi angajat personal didactic cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau perioada determinata de eel mult un an scolar. organizeaza concursul pentru ocuparea posturilor si catedrelor. de consiliul de administratie al unitatii de invatamant. Tineretului ~i Sportului. 236.90 Art. inspectoratului scolar. Cercetarii. care au obtinut cel putin nota 7 si au ocupat un post/catedra devin titulari ai scolii respective daca: a) se certifica viabilitatea postuluilcatedrei. In consortii scolare sau in asocieri temporare la nivel local sau judetean. la propunerea directorului. In conditiile legii.(3) consta ill: a) proba practica sau inspectie specials la clasa si proba scrisa din didactica specialitatii la angajarea personalului didactic cu contract individual de munca. posturile didactice se ocupa prin concurs organizat la nivelul unitatii de lnvatamant cu personalitate juridica conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei. . Sectiunea a 4-a Forme de angajare a personalului didactic Art. rezervate. anteriori intrarii In vigoare a prezentei legi.Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursul national unic de titularizare In ultimii 3 ani. (4) Deciziile privind vacantarea posturilor didactice. respectiv In plata cu ora. ill scris. validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice se face de catre consiliul de administratie al unitatii de illvatamant care organizeaza concursul.

cu aprobarea consiliului de administratie. in situatia in care postul ramane rezervat. Cercetarii.(1) Cadrele didactice titulare. alese In Parlament. consiliul de administratie poate hotari modificarea duratei contractului individual de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata. care indeplinesc functia de prefect. precum ~i cele alese de Parlament in organismele centrale ale statului au drept de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe perioada in care indeplinesc aceste functii. primar. . un post didactic rezervat. 237. viceprimar. ~i au ocupat prin concurs validat. precum si cadrele didactice numite ca personal de conducere sau in functii de specialitate specifice la comisiile si agentiile din subordinea Presedintiei. (18) Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura a rnvatamantului participa cu statut de observatori la toate etapele de organizare si desfasurare a concursurilor organizate la nivelul unitatii sau al consortiilor scolare. c) candidatilor ramasi nerepartizati dupa concursul organizat la nivelul unitatii sau al consortiilor scolare. de tineret si sport. directorul unitatii de invatamant incheie contractul individual de munca pe 0 perioada de eel mult un an scolar. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant poate decide prelungirea contractului individual de munca si in anul scolar urmator. In situatia in care. al Presedintiei. precum si situatia posturilor didactice ~i a orelor ramase neocupate dupa concursul organizat la nivelul unitatii sau al consortiilor scolare. respectiv pana la revenirea titularului pe post. acesti candidati promoveaza examenul pentru defmitivarea in invatamant. a candidatilor participanti la concurs ~i nerepartizati. (20) Eliberarea din functie a personalului didactic in unitatile de invatamant cu personalitate juridica se face de catre : directorul unitatii. de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.(l) se aplica ~i cadrelor didactice titulare. Tineretului si Sportului. numite in Guvem sau care indeplinesc functii de specialitate specifice in aparatul Parlamentului.91 Directorul unitatii de invatam§nt incheie cu acestia contractul individual de munca pe perioada nedeterminata. al Guvemului ~i in Ministerul Educatiei. (14) Pentru candidatii care nu au dobandit definitivarea in lnvatam§nt. iar la unitatile de invatamant private de catre persoana juridica fondatoare. De aceleasi drepturi beneficiaza si personalul de conducere ~i de specialitate de la casa corpului didactic. cu contract pe perioada nedeterminata. Tineretului si Sportului. directorul unitatii de invatamant incheie contractul individual de munca pe 0 perioada de eel mult un an scolar. in conditiile metodologiei. de indrumare ~i de control in sistemul de invatiimant. a Parlamentului. profesori debutanti. (15) Pentru candidatii care au ocupat prin concurs validat. de consiliul de administratie al unitatii de invatamant un post didactic vacant. Cercetarii. (16) Directorii unitatilor de invatamant comunica in scris inspectoratului scolar situatia angajarii pe posturi didactice a candidatilor validati dupa concurs. b) profesorilor debutanti aflati in stagiul practic. Art. presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean. a Guvemului sau a Ministerului Educatiei. in conditiile metodologiei. (19) Posturile didactice ramase neocupate prin concurs sau eliberate in timpul anului scolar se ocupa prin plata cu ora pana la sfarsitul anului scolar sau pana la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei. cu contract pe perioada nedeterminata. subprefect. (17) Inspectoratul scolar centralizeaza la nivel judetean posturile didactice si orele ramase neocupate. . de cultura. precum si cadrelor didactice trecute in functii de conducere. care vor fi repartizate in ordine: a) cadrelor didactice titulare intr-o unitate de invatamant pentru completarea nonnei didactice. (2) Prevederile alin.

in functie de unitatile aflate in subordine. inspector principal de specialitate si alte functii stabilite prin hotarare a Guvemului.(1) Functiile de conducere din unitatile de Invatamant sunt: director si director adjunct. precum ~i un reprezentant al consiliului local. (3) Functiile de conducere din unitati conexe ale Invatamantului preuniversitar se stabilesc potrivit specificului acestora. (4) Functiile de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar sunt: a) la inspectoratele scolare: inspector scolar. daca sunt cadre didactice. Cercetarii. (8) Personalul didactic titular cu contract pe perioada nedeterminata poate beneficia de concediu rara plata pe timp de un an scolar. activitate artistica sau sportiva. respectiv director adjunct al unitatii de invatamant preuniversitar. In conditiile alin. conform prevederilor legale In vigoare si contractului colectiv de munca la nivel de ramura. cadre didactice.(l) beneficiaza ~i personalul didactic titular cu contract pe perioada nedeterminata trimis in strainatate cu misiuni de stat. respectiv presedintele consiliului judetean pe raza careia se afla unitatea de Invatamant. cu rezervarea postului. 238. obligatoriu. a inspectoratului scolar. b) la Ministerul Educatiei. (4) De prevederile alin. Art. (5) Personalului didactic titular cu contract pe perioada nedeterminata solicitat In strainatate pentru predare. i se rezerva postul didactic.92 (3) Liderii sindicatelor reprezentative din invatamant au dreptul de rezervare a postului. conform prevederilor legale In vigoare. respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap. dupa caz. eel care lucreaza In organisme intemationale. un reprezentant al inspectoratului scolar. (2) Functiile de conducere din inspectoratele scolare sunt: inspector scolar general si inspector scolar general adjunct. Tineretului si Sportului: inspector general. respectiv judetean. cu aprobarea unitatii de invatamant sau. se considera vechirne in Invatamant. 0 data la 10 ani. 239. (6) Personalul didactic are dreptul la intreruperea activitatii didactice.(1) Consiliul de administratie stabileste componenta comisiei de concurs pentru ocuparea postului de director. Cercetarii. prin consiliul de administratie. . de indrumare # de control Art. (3) In urma promovarii concursului. curezervarea postului pe perioada respectiva. prin reglementari ale Ministerului Educatiei. (7) Perioada de rezervare a postului didactic. 240. Sectiunea a 5-a Functiile de conducere. (1)-(6). Art. De acest drept poate beneficia numai unul dintre parinti sau sustinatorii legali. . . pentru cresterea si ingrijirea copilului In varsta de pana la 2 ani. (2) Concursul pentru ocuparea functiilor de director sau de director adjunct se organizeaza de unitatea de invatamant. cercetare. conventii guvemamentale. pe baza de contract. (4) Directorul ~i directorul adjunct din unitatile de Invatamant preuniversitar nu pot avea functii de conducere In cadrul unui partid politic pe perioada exercitarii mandatului. Tineretului si Sportului. directorul incheie contract de performanta cu primarul/primarul de sector al unitatii administrativ-teritoriale. ca urmare a unor acorduri. Din comisie fac parte. interuniversitare sau interinstitutionale.(1) Functia de director ~i de director adjunct se ocupa prin concurs public de catre cadre didactice titulare membre ale corpului national de experti in management educational. . precum si insotitorii acestora.

conducerea interimara este preluata. Cercetarii. cu diploma de Iicenta. doar daca se constata neindeplinirea contractului de performanta incheiat cu aceste consilii. Tineretului si Sportului. pana la organizarea unui nou concurs. tineretului si sportului. respectiv de director adjunct. generali adjuncti si directorii caselor corpului didactic incheie contract de management cu rninistrul educatiei. conform subordonarii acestora. In ambele situatii realizarea unui audit din partea inspectoratului scolar judetean este obligatorie. Directorul incheie contract de management cu inspectorul scolar general sau cu ministrul Educatiei.(1) Inspectorii scolari generali. Art. de catre directorul adjunct sau un cadru didactic membru In consiliul de administratie. (4) Metodologia-cadru a contractului de performanta este stabilita prin ordin al ministrului educatiei. prin hotararea consiliului de administratie. cercetarii. tineretului ~i sportului. Tineretului si Sportului. pe baza unui concurs public. cercetarii.(l) Functiile de conducere din inspectoratele scolare si de director la casa corpului didactic se ocupa. tineretului ~i sportului. acesta se considers aprobat tacit. pe baza unei metodologii elaborate de ministerul educatiei. cu acordul partilor. la propunerea consiliului de administratie.foarte bine" obtinut in ultimii 5 ani. . tineretului ~i sportului. d) calificativul . cu votul a 2/3 din membrii sai. respectiv director adjunct si emite decizia de numire in functia de director. tineretului si sportului. cercetarii. cu acordul partilor. in sistemul national de mvatamant. in urma unui concurs public. Cercetarii. (5) Directorul unitatii de lnvatamant public poate fi eliberat din functie: a) prin hotararea consiliului de administratie. (3) Directorii unitatilor destinate activitatilor extrascolare sunt numiti de catre inspectorul scolar general sau de catre ministrul educatiei. care devine automat si ordonator de credite. tineretului si sportului. (7) In conditiile vacantarii functiei de director. cercetarii. (3) Consiliul de administratie valideaza rezultatele concursului de ocupare a functiilor de director. anterioare. (2) Inspectorii scolari generali. prin concurs. respectiv judetean in cazulliceelor si al unitatilor de mvatamant special. de catre cadre didactice titulare. . managerial a si de prestigiu moral evaluate prin: a) curriculum vitae. 241. cu votul a 2/3 dintre membri. privind managementul educational si deontologia profesionala. c) titlul de doctor sau gradul didactic I. conform subordonarii acestora.(2) Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de director si de director adjunct se stabileste prin ordin al ministrului educatiei. cercetarii. prin decizia persoanei juridice fondatoare. cercetarii. . (6) Directorul unitatii de mvatamant particular ~i confesional poate fi eliberat din functie. Daca in termen de 30 de zile consiliul local/consiliul judetean nu se pronunta asupra contractului de performanta. in urma evaluarii performantelor manageriale. care indeplinesc criteriile de competenta profesionala. Contractul de management poate fi prelungit. e) interviu in fata unei cornisii de concurs. b) prin hotararea consiliului local. Art. Contractul de management poate fi prelungit. b) calitati dovedite in activitatea didactica si in functii de conducere. membre ale corpului national de experti In management educational. reglementat prin metodologie elaborata de Ministerul Educatiei. in urma evaluarii performantelor manageriale. de indrumare si de control. generali adjuncti si directorii caselor corpului didactic sunt numiti de ministrul educatiei. 242.

d) interviu in fata unei cornisii de concurs.(3) se adreseaza ministrului educatiei. Cercetarii. (5) Cornisia pentru concursul de ocupare a functiilor de indrumare si de control din inspectoratul scolar este fermata din: inspectorul scolar general . Tineretului si Sportului se ocupa prin concurs. c) proba practica. Hotararea acestuia poate fi atacata la instanta de judecata competenta. in calitate de presedinte. 243. un reprezentant al Ministerului Educatiei. in calitate de presedinte. cu statut de observator.(1) Ministerul Educatiei. (5) Eventualele contestatii la hotararile comisiei prevazute la alin. (iv) un director din Ministerul Educatiei. Art. tineretului ~i sportului. (6) Comisia pentru concursul de ocupare a functiilor de indrumare si de control din Ministerul Educatiei. cu competente in domeniu. (4) In comisiile de concurs participa. (iii) un director din Ministerul Educatiei. (ii) 3 inspectori scolari generali din teritoriu.in calitate de presedinte. cercetarii. (7) Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura a mvatamantului au drept de acces la documentele comisiilor de concurs. analiza de lectii si intocmirea procesului-verbal de inspectie. Cercetarii. dintre care: a) pentru functia de inspector scolar general: (i) secretarul de stat pentru mvatamantul preuniversitar. de inspector scolar general adjunct si de director la casa corpului didactic. Tineretului ~i Sportului este formam din: secretarul de stat al departamentului in care se afla postul scos la concurs . inspector scolar general adjunct si director la casa corpului didactic se desfasoara la sediul Ministerului Educatiei. numita prin ordin al ministrului educatiei. in conditiile legii. cu competente in domeniu. cercetarii. (3) Comisia ministeriala pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general. respectiv inspectorate1e scolare vacanteaza. Cercetarii. in termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor concursului. un profesor sau conferentiar universitar din profilul postului pentru care candideaza. b) inspectie specials la clasa.94 (2) Concursul pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general. tineretului si sportului este alcatuita din 5 membri. . (4) Concursul pentru ocuparea functiilor de indrumare ~i de control consta in: a) curriculum vitae. (3) Functiile de indrumare ~i de control din Ministerul Educatiei. directorul general din departamentul respectiv. posturile corespunzatoare functiilor de indrumare si de control cuprinse in organigramele proprii si asigura publicarea acestora in presa centrala/locala si la sediul propriu. . (2) Functiile de indrumare si de control din inspectoratele scolare se ocupa prin concurs de cadre didactice din cadrul corpului national de experti. (ii) 2 inspectori scolari generali din teritoriu. Tineretului si Sportului. stabilit de ministrul educatiei. cercetarii. reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura a invatamantului. (iii) inspectorul scolar general al inspectoratului scolar pentru care se organizeaza concursul. Cercetarii. analiza ~i evaluarea acestuia. b) pentru functia de inspector scolar general adjunct ~i de director la casa corpului didactic: (i) secretarul de stat pentru mvatamantul preuniversitar. un profesor sau un conferentiar universitar din profilul postului. Tineretului si Sportului. tineretului ~i sportului. Tineretului si Sportului.in calitate de presedinte. Cercetarii. constand din asistenta la ore. Tineretului si Sportului. Tineretului si Sportului. privind managementul educational ~i deontologia profesionala. Cercetarii. e) proba scrisa in profilul postului pentru care candideaza. cu eel putin 30 de zile inainte de organizarea concursului. Cercetarii.

245. g) un post pentru personalul didactic din invatamantul special integrat. . Aceasta se aproba In consiliul de administratie. . norma didactica se stabileste astfel: profesori la predare . Cercetarii. conform planurilor-cadru de invatamant. pentru personalul didactic itinerant. specializarii si aptitudinilor persoanei care ocupa postul didactic respectiv. scoala dupa scoala. pentru profesori care efectueaza terapiile specifice. iar in functiile de indrumare ~i control din cadrul ministerului. Cercetarii. e) 24 de ore pe saptamana pentru profesorii de instruire practica.16 ore pe saptamana. complementare procesului de lnvatamant: mentorat. c) activitati de educatie. precum si din unitatile cu activitati extrascolare si din centrele sau cabinetele de asistenta psihopedagogica. Art. Contractul de management po ate fi prelungit. profesori pentru cultura fizica medicala. (1). sunt prevazute in fisa individuals a postului. Tineretului si Sportului. respectiv 40 de ore pe saptamana. cu avizul Ministerului Educatiei. pentru eel din centrele logopedice interscolare. conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei. b) activitati de pregatire metodico-stiintifica.(1) lit. in functiile de indrumare si de control din inspectorate Ie scolare se face de catre inspectorul scolar general. tineretului ~i sportului. in urma evaluarii performantelor manageriale. h) un post de profesor documentarist in centrele de documentare ~i informare. care corespund profilului.(1) Activitatea personalului didactic de predare se realizeaza intr-un interval de timp zilnic de 8 ore. (9) Inspectorii scolari incheie contract de management cu inspectorul scolar general. . profesor-educator si profesor pentru instruire practica . invatare pe tot parcursul vietii. si cuprinde: a) activitati didactice de predare-invatare-evaluare si de instruire practica si examene de final de cic1u de studii. unde nu se pot constitui cIase separate.20 de ore pe saptamana. pentru profesorii din unitatile si clasele cu program integrat si suplimentar de arta ~i sportiv. educatia psihomotrica si altele. Sectiunea a 6-a Norma didacticd Art. c) 18 ore pe saptamana pentru profesorii din lnvatamantul secundar si tertiar non-universitar. b) un post de profesor pentru invatamantul primar pentru fiecare clasa din invatamantul primar sau pentru c1ase simultane din cadrul acestuia. (3) Norma didactica de predare-invatare-evaluare si de instruire practica ~ide evaluare curenta a prescolarilor ~i a elevilor in clasa reprezinta numarul de ore corespunzator activitatilor prevazute la alin. a) ~i se stabileste dupa cum urmeaza: a) un post de profesor pentru invatamantul prescolar pentru fiecare grupi cu program normal. (2) Activitatile concrete prevazute la alin.95 (8) Numirea personalului didactic admis la concurs. cu acordul partilor. kinetoterapie. d) 14 ore pe saptfunana pentru profesorii mentori. Tineretului si Sportului. cercetarii. se revizuieste anual si constituie anexa la contractul individual de munca. prin ordin al ministrului educatiei.(1) Norma didactics in invatamantul preuniversitar cuprinde ore prevazute in planurile-cadru de invatamant la disciplinele corespunzatoare specializarii sau specializarilor inscrise pe diploma de licenta sau pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atesta obtinerea de competente de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare inscris pe diploma. constituita in educatia timpurie. in functie de tipul si gradul de deficienta. 244. f) pentru personalul didactic din invatamantul special.

In invatamantul gimnazial din mediu ruraI norma didactica se poate constitui din 112din ore de la specialitatea sau specialitatile de baza si completata cu 112 din ore de la disciplinele stabilite la aIin. de profesorii pentru invatamantul primar de la grupa sau clasa respectiva. ordine. daca nonna didactica a profesorilor din invatamantul gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. in cadrul activitatilor postului. (9) Personalul didactic de conducere. Gradatia de merit se atribuie pe 0 perioada de 5 ani. (l) lit. aceasta se poate completa cu activitati prevazute la art. cu mentinerea drepturilor salariale. (6) In invatamantul primar. In cazul in care profesorii pentru invatiimantul primar de la grupa sau clasa respectiva nu fac dovada calificarii prin diploma de studii sau prin certificatul de competenta. in norma didactica prevazuta la alin. Aceasta gradatie se acorda pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si reprezinta 25% din salariul de baza. educativa ~i stiintifica poate primi decoratii. Orele de limbi straine din invatiimantul primar pot fi predate ~ide profesori cu studii superioare de specialitate. 244 alin. Sectiunea a 7-a Distinctii Art. (1) si art. Tineretului ~i Sportului. c). potrivit legii. de indrumare si de control poate fi degrevat partial de norma didactica de predare. Cercetarii. (5) Profesorii pentru Invatiimantul primar de la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale sunt remunerati prin plata cu ora pentru orele care depasesc numarul de ore prevazut in planurile de invatiimant de la clasele cu predare In limba romana.96 (2) Prin exceptie. (1) lit. 244 aIin. (7) In palatele si in cluburile copiilor. (3). in conditiile prezentei legi. se pot include si ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobata de Ministerul Educatiei. fiind incluse In norma acestora. acordata prin concurs. (1). cu activitate deosebita in Invatiimant. cercetarii. aceasta poate fi constituita din 2/3 din ore de la specializarea sau specializarile de baza si completata cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (3). . (2) sau prin adaugarea de ore conform prevederilor art. Tineretului si Sportului. (2) sau prin adaugare de ore conform prevederilor art. Medalia se acorda cadrelor didactice pensionabile. c). . (8) Prin exceptie. c). 244 alin. potrivit legii. medalii. 244 alin. Medalia Membru de onoare al corpului didactic. norma didactica cuprinde activitatile prevazute In planurile de educatie corespunzatoare profilurilor cercurilor si atelierelor. Cercetarii. orele de educatie fizica prevazute In planurile de invatamant sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate. Tineretului ~i Sportului elaboreaza metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit. pe baza nonnelor aprobate prin ordin aI ministrului educatiei. titluri.(1) Personalul didactic cu rezultate excelente In activitatea didactica. c1asele Comandor. 246.(1) Personalul didactic din Invatfunantul preuniversitar beneficiaza de gradatie de merit. sau prin plata cu ora. . (2) Ministerul Educatiei. (10) Timpul saptamanaI de activitate a personalului didactic auxiliar este identic cu eel stabilit pentru personalul cu functii echivalente din celelalte sectoare bugetare. (2) Ordinele si medaliile care pot fi conferite personalului didactic din Invatamantul preuniversitar sunt: Ordinul Spiro Haret. 247. (l) lit. Cavaler si Ofiter. Art. Sarcinile acestuia sunt prevazute in fisa individuala a postului. Cercetarii. (3) In situatia in care norma didactica nu se poate constitui conform alin. 244 alin. tineretului si sportului. In limitele normelor stabilite la art. cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura de invatiimant. aprobate prin regulament de Ministerul Educatiei. (1) ~i(2). daca fac dovada calificarii prin diploma de studii sau prin certificatul de competenta. (4) Orele de limbi straine din invatamantul primar pot fi predate.

248. (3) Neefectuarea concediului anual da dreptul la efectuarea concediului restant in vacantele anului scolar urmator. . . (2) Perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administratie. (2). 250. Art. Tineretului ~i Sportului impreuna eu reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura a invalamantului.PersonaIul de conducere. 15% si. Diploma de excelenta este insotita de un premiu de 20% din suma salariilor de baza primite in ultimele 12 luni de activitate. din prezenta lege. cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant. (3) sunt asigurate de Ministerului Educatiei. . 249. de indrumare ~i de control din inspectoratele scolare si casele corpului didactic beneficiaza de coneediu de odihna. Sectiunea a 8-a Drepturi # ohJiga(ii Art. cercetarii. cu activitate deosebita in invatamant. a II-a ~i a III-a este insotita de un premiu de 20%. Cercetarii. cu 0 durata de 62 de zile lucratoare. in limita unui procent de 1% din numarul total al posturilor didactice din fiecare judet/sectoarele municipiului Bucuresti. in perioada vacantelor scolare. . 253. (6) Fondurile pentru acordarea distinctiilor prevazute la alin. care se acorda cadrelor didactice pensionate sau pensionabile. dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfasurarea examenelor nationale.Personalul din invatamantul preuniversitar are drepturi si obligatii care decurg din Iegislatia in vigoare. conform Codului muncii. c) diploma de excelenta. din regulamente specifice si din prevederile contractului individual de munca. au dreptul Ia 6 luni de concediu platit. ministrul educatiei cercetarii. Art. . a II-a si a III-a. conducerea unitatii de invatamant poate intrerupe concediul legal. salariatii disponibilizati primesc salarii compensatorii. conform legii. (3) se acorda in baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului educatiei. (3) in situatia desfiintarii unei unitati de invatamant. . Cercetarii.Dreptulla initiativa profesionala consta in: .(1) Cadrele didactice beneficiaza de concediu anual cu plata. clasele I. Art. (5) Distinctiile si premiile prevazute la alin. (2) Personalul didactic aflat in situatia prevazuta Ia alin. respectiv 10% din suma salariilor de baza primite in ultimele 12 luni de activitate. tineretului si sportului. 0 singura data. (4) Diploma Gheorghe Lazar clasele I. in functie de interesul invatamantului si al celui in cauza.Normele metodologiee referitoare la efectuarea eoncediului legal vor fi elaborate de Ministerul Educatiei. Tineretului si Sportului. 251. 252. Art. tineretului ~i sportului este autorizat sa acorde personalului didactic din invatamantul preuniversitar urmatoarele distinctii: a) adresa de multumire publica. b) diploma Gheorghe Lazar.(1) Cadrele didactice care redacteaza teza de doctorat sau lucrari in interesul invalamantului pe baza de contract de cercetare sau de editare. persoanele in cauza urmand a fi remunerate pentru munca depusa. (1) nu poate fi incadrat in activitati didactice retribuite in regim de plata cu ora. Art. in cazuri bine justificate.97 (3) In afara distinctiilor prevazute la alin.

a inregistrarilor activitatii didactice de catre elevi sau de catre alte persoane este permisa numai cu acordul cadrului didactic respectiv. (3) Personalul didactic de conducere. 254. in scopul realizarii obligatiilor profesionale. de indrumare si de control. in conformitate cu prevederile legii. . Sectiunea a ltl-a Dreptuf de participare fa viata sociafli Art. daca acestea nu afecteaza prestigiul illvatamantului si demnitatea profesiei de educator. . nationale si intemationale legal constituite. precum ~1 personalul didactic auxiliar au obligatia de a respecta atributiile prevazute in fisa postului.(3). precum si personalul didactic auxiliar au obligatia de a participa la activitati de formare continua. . (2) Personalul prevazut la alin. conform constatarii personalului de conducere. b) utilizarea bazei materiale si a resurselor invatamantului. c) punerea in practica a ideilor novato are pentru modemizarea procesului de invatament.(1) Cadrele didactice au obligatia morala sa-~i acorde respect reciproc si sprijin in indeplinirea obligatiilor profesionale. in conditiile legii. 257. (3) Inregistrarea prin orice procedee a activitatii didactice poate fi facuta numai cu acordul celui care 0 conduce.(1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate in timpul desfasurarii activitatii didactice de nicio autoritate scolara sau publica. profesionale si culturale. (2) Personalul didactic de conducere. (3) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale ill spatiul scolar ~i poate intreprinde actiuni ill nume propriu ill afara acestui spatiu. (5) Inregistrarea prin orice procedee a activitatilor desfasurate in spatiile scolare este permisa numai cu acordul personalului de conducere. 255.(1) Personalul didactic are dreptul sa participe la viata sociala si publica. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. Sectiunea a 9-a Dreptuffa securitate al personafufui didactic Art. ill beneficiul propriu. respectiv prevederile prezentei legi. de acoperirea integrala sau partiala a cheltuielilor de deplasare si de participare la manifestari stiintifice organizate in strainatate. prin metodologii care respecta principiile psihopedagogice. ill interesul invatamantului. cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant. (1) inainteaza unitatii de invatamant propuneri de valorificare a rezultatelor actiunii pentru care a primit aprobarea de deplasare. sub orice forma. Art. . de indrumare ~i de control. 256. din fonduri extrabugetare sau sponsorizari. (2) Personalul didactic are dreptul sa faca parte din asociatii si organizatii sindicale. nu se considera perturbare a cadrelor didactice ill timpul desfasurarii activitatii didactice interventia autoritatilor scolare si/sau publice in situatiile in care sanatatea fizica sau psihica a elevilor sau a personalului este pusa ill pericol in orice mod. cu exceptia celor de la alin. Art. respectiv in timpul exercitiilor de alarmare pen~ situatii de urgenta. . (4) Multiplicarea.98 a) conceperea activitatii profesionale si realizarea obiectivelor educationale ale disciplinelor de invatamant. ill limita fondurilor alocate prin buget.(1) Personalul didactic beneficiaza. (1).

pe 0 perioada de l-o luni. Sectiunea a JJ-a Ri1spunderea disciplinarii # patrimonialii Art.Copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamdntul superior ~i beneficiaza de gratuitate la cazare in camine si internate. Cercetarii. Art. cumulat. iar ceilalti au functia didactics eel putin egala cu a celui care a sav§. precum ~i pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului unitatii/institutiei conform legii. cornisii formate din 3-5 membri dintre care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un reprezentant al salariatilor. a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de conducere. savarsite de personalul didactic.(1) Personalul didactic. e) destituirea din functia de conducere. comisii formate din 3-5 membri dintre care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un reprezentant al salariatilor. Tineretului ~i Sportu1ui. conform legii. iar ceilalti au functia didactica eel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. de indrumare ~i de control din invatamant. b) pentru personalul de conducere al unitatilor de invatamant preuniversitar. c) diminuarea salariului de baza.r~it abaterea. 258. (2) Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevazut la alin. Art. pe 0 perioada de pana la 3 ani. comisiile de cercetare disciplinara se constituie dupa cum urmeaza: a) pentru personalul didactic. . d) suspendarea. . care din proprie initiative solicits sa se specializeze/sa continue studiile are dreptulla concediu f'ara plata. Aprobarile in aceste situatii sunt de competenta unitatii scolare prin consiliul de administratie.r~ireaunei fapte ce poate constitui abatere disciplinara. cu indemnizatia de conducere. sunt: a) observatie scrisa. in raport cu gravitatea abaterilor. 261. (3) Orice persoana poate sesiza unitatea de invatamantlinstitutia de invatamant cu privire la sav§. de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar raspund disciplinar pentru incalcarea cu vinovatie a indatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de munca. cand este cazul. Din cornisie face parte si un inspector din cadrul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti. .99 Art. .Personalului didactic din unitatile de invatamant conexe. . al personalului de indnmare si de control din cadrul inspectoratelor scolare si al personalului de indrumare si de control din cadrul Ministerului Educatiei. f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. personalul de conducere al unitatilor de invatamant preuniversitar. 260. de indrumare si de control. daca se face dovada activitatii respective.Personalul didactic titular. Durata total a a acestora nu poate depasi 3 ani intr-un interval de 7 ani. mesei ~i a tratamentului in bazele de odihna ~i tratament.Personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de 0 compensatie de la bugetul asigurarilor sociale de 50% din valoarea cazarii. 262. . care nu dispune de locuinta in localitatea unde are postul. b) avertisment. (1). 259. i se deconteaza cheltuielile de transport. Art. Sesizarea se face in seris si se inregistreaza la registratura unitatii/institutiei de invatamant. de indrumare si de control. personalul didactic auxiliar. cu pana la 15%. precum si eel de conducere. (4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate.

propunerea de sanctionare se face de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar si se comunica prin decizie a inspectorului scolar general. care a fost sanctionat. Tineretului ~i Sportului. tineretului si sportului. (9) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat. in terrnen de 15 zile de la comunicare. Tineretului ~i SportuIui. Tineretului ~i Sportului se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educatiei. cercetarii. de indrumare si de control din inspectoratele scolare si din Ministerului Educatiei. desi a fost instiintat in scris cu minimum 48 de ore inainte. tineretului si sportului pentru functiile de indrumare si de control din cadrul Ministerului Educatiei. are dreptul de a contesta. Sanctiunile aprobate de consiliul de administratie sunt puse in aplicare ~i comunicate prin decizia directorului unitatii de invatamant preuniversitar. consemnata in condica de inspectii sau la registratura generala a unitatii de invatamant preuniversitar/institutiei. Audierea celui cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. b) ministrul educatiei. (2) Pentru personalul de conducere al unitatii de invatamant preuniversitar. Cercetarii. d) pentru persona1ul de conducere a1inspectoratelor scolare judetene/ale municipiului Bucuresti. Cercetarii. (5) In cadrul cercetarii abaterii prezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora. imprejurarile in care au fost savarsite. dupa caz. (3) Pentru personalul de conducere din inspectoratele scolare si casele corpului didactic. respectiv de secretarul de stat sau de seful ierarhic al persoanei in cauza si se comunica prin ordin. (8) Norrnele privind componenta. Art. . decizia respectiva la colegiul de disciplina de pe langa inspectoratul scolar. Tineretului si SportuIui. iar ceilalti au functia didactica eel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. precum ~i atributiile colegiului de disciplina de pe langa inspectoratul scolar. propunerea de sanctionare se face de ministrul educatiei. de ministrul educatiei. decizia respectiva la colegiul central de disciplina al Ministerului Educatiei.100 c) pentru personalul de indrumare si de control din cadru1 Ministeru1ui Educatiei. Cercetarii. comisii formate din 3-5 membri dintre care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un reprezentant al salariatilor. existenta sau inexistenta vinovatiei. Cercetarii. Cercetarii. Tineretului ~i SportuIui. Cercetarii. cercetarii. 263. Tineretului si Sportului. (7) Persoanele sanctionate incadrate in unitatile de invatamant au dreptul de a contesta. (6) Cercetarea faptei ~i comunicarea deciziei se fac in termen de eel mult 30 de zile de la data constatarii acesteia. organizarea ~i functionarea. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere. Cadru1 didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa-~i produca probe in aparare. . in terrnen de 15 zile de la comunicare. tineretului si sportului ~i se comunica prin ordin. comisii formate din 3-5 membri dintre care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un reprezentant al salariatilor iar ceilalti au functia didactics eel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. e4) Pentru personalul de indrumare ~i control din Ministerul Educatiei. tineretului si sportului. cercetarii. cercetarii. Personalul de conducere. propunerea de sanctionare se face. precurn si a persona1ului de conducere din inspectoratele scolare judetene/ale municipiului Bucuresti. Persoanei nevinovate i se comunica in scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata. (4) Comisiile de cercetare disciplinara sunt numite de: a) consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar pentru personalul didactic si persona1ul de conducere al acesteia. precum ~i orice alte date concludente.(1) Pentru personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar. precum si de a da declaratii scrise se constata prin proces-verbal si nu impiedica finalizarea cercetarii. propunerea de sanctionare se face de catre director sau de eel putin 1/3 din numarul total al membrilor consiliului de administratie. ale colegiului central de disciplina al Ministerului Educatiei.