You are on page 1of 42

Dreptul administrativ al bunurilor

MULTIPLE CHOICE

1. Cărei ramuri de drept aparţine dreptul administrativ?
a. Dreptul administrativ este o ramură a dreptului public român.
b. Dreptul administrativ este o ramură a dreptului privat român.
c. Dreptul administrativ este o ramură a dreptului internaţional.

ANS: A

2. Ce reglementează normele juridice care formează ramura
dreptului administrativ al bunurilor?
a. Aceste norme juridice reglementează numai situaţia bunurilor
administraţiei publice.
b. Aceste norme juridice reglementează numai regimul juridic
domenial aplicabil bunurilor administraţiei publice.
c. Aceste norme juridice reglementează numai situaţia bunurilor
administraţiei publice si regimul juridic domenial aplicabil
acestora.
ANS: C

3. Dreptul administrativ ca ramură a dreptului public
reglementează:
a. Relaţiile sociale care se nasc, modifică sau sting în sfera
dreptului financiar.
b. Relaţiile sociale care se nasc, modifică sau sting în sfera puterii
politico-executive.
c. Relaţiile sociale care se nasc, modifică sau sting în sfera
administraţiei publice.
ANS: C

4. Dreptului administrativ al bunurilor este subramură a :
a. Dreptului comercial.
b. Dreptului administrativ.
c. Dreptului valorilor imobiliare.

ANS: B

5. Pe baza criteriului „după modul de încorporare în
domeniul public” doctrina franceză clasifica domeniul public
astfel:
a. Domeniul public al statului si al judeţului.
b. Domeniul public natural si artificial.
c. Domeniul public aerian si terestru.

ANS: B

6. Pe baza criteriului „după persoana administrativă căreia
îi aparţinea” doctrina franceza clasifica domeniul public astfel:
a. Domeniul public al statului,al judeţului si al comunei.
b. Domeniul public aerian, maritim si terestru.
c. Domeniul public natural si artificial.

ANS: A

7. Care au fost, în ţara noastră, primele acte cu caracter
constituţional care cuprindeau reglementări referitoare la
„bunurile publice”?
a. Primele acte au fost Regulamentele Organice.
b. Primul act a fost Letopiseţul Moldovei.
c. Primul act a fost Constituţia din 1866.

ANS: A

8. Ce semnificaţie avea noţiunea de „domeniul statului”
uzitată de Codul civil român din 1864?
a. Aceasta se referea la domeniul public al statului.
b. Aceasta se referea la bunurile ce nu aparţin statului.
c. Aceasta se referea la domeniul bunurilor care pot fi proprietate
privată.
ANS: A

9. Care Constituţii ale României au înlocuit noţiunile de
„domeniu public”, „proprietate publică” şi „proprietate
privată”, cu noţiunile de „proprietate socialistă de stat”,
„proprietate socialistă cooperatistă” si, respectiv, „proprietate
personală”?
a. Constituţiile comuniste din 1948, 1952 si 1965.
b. Constituţiile din 1866 si 1923.
c. Constituţiile din 1923 si 1938.

ANS: A

10. Care Constituţie a României consfinţeşte cele 2 forme ale
proprietăţii – proprietatea publică si proprietatea privată?
a. Constituţia din 1952.
b. Constituţia din 1965.
c. Constituţia din 1991.

ANS: C

11. Ce au făcut Constituţiile din 1948, 1952 si 1965?
a. Aceste constituţii au utilizat noţiunile de domeniu public,

proprietate publică si proprietate privată, dar numai pentru a
desemna proprietatea socialistă.
b. Aceste constituţii au eliminat din sistemul proprietăţii, noţiunile
de domeniu public, proprietate publică şi proprietate privată.
c. Aceste constituţii nu au folosit noţiunile de proprietate socialistă
de stat, proprietate socialistă cooperatistă si proprietate
personală.
ANS: B

12. Potrivit definiţiei legale, precizaţi din ce este alcătuit
domeniul public.
a. Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art.136
alin.4 din Constituţia României, republicată.
b. Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa la
Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică.
c. Domeniul public este alcătuit din bunurile care sunt de uz sau de
interes public si sunt dobândite de stat sau de unităţile
administrativ teritoriale prin naţionalizare.
ANS: A

13. Prin ce lege este reglementată proprietatea publică, dar
si regimul juridic al acesteia?
a. Prin Legea nr.33/1994.
b. Prin Legea nr.213/1998.
c. Prin O.U.G. nr.54/2006.

ANS: B

14. Bunurile care aparţin domeniului public, prin destinaţia
expresă a legii sau prin natura lor sunt:
a. De uz sau de interes public.
b. Folosite de către toată lumea.
c. Supuse unui anume regim juridic administrativ.

ANS: A

15. Care este scopul patrimoniului, în cazul persoanelor
fizice, aşa cum rezulta el din definiţia dată de doctrina civilă
românească?
a. Satisfacerea nevoilor persoanelor fizice titulare;
b. Realizarea sarcinilor pentru care au fost înfiinţate;
c. Satisfacerea parţială a nevoilor acestora.

ANS: A

16. Care este scopul patrimoniului, in cazul persoanelor
juridice, aşa cum rezultă el din definiţia dată de doctrina civilă
românească ?
a. Satisfacerea nevoilor persoanelor juridice;
b. Dobândirea personalităţii juridice;
c. Realizarea sarcinilor pentru care au fost înfiinţate.

ANS: C

17. Precizaţi în proprietatea cui pot fi bunurile aparţinând
domeniului public:
a. În proprietatea persoanelor juridice de drept public, în
proprietatea comunei şi a municipiului.
b. Aceste bunuri pot sa fie numai în proprietatea comunei.
c. Aceste bunuri pot sa fie numai în proprietatea municipiului.

ANS: A

18. Precizaţi ce fel de persoană este Comuna:
a. Comuna este persoana juridică de drept public care are
capacitate juridică deplină.
b. Comuna este persoană juridica de drept privat care nu are
capacitate juridică deplină, ci numai un patrimoniu propriu.
c. Comuna este persoana juridică de drept public care are
capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu.
ANS: C

19. Ce fel de patrimoniu au statul şi unităţile administrativ
teritoriale?
a. Statul si unităţile administrativ teritoriale au un patrimoniu
compus dintr-o masă de bunuri ce formează domeniul public şi
dintr-o masă de bunuri ce formează domeniul privat, fiecare
având regimuri juridice distincte, un regim juridic de drept
administrativ in cazul bunurilor aparţinând domeniului public si un
regim juridic de drept civil în cazul bunurilor care formează
domeniul privat.
b. Statul si unităţile administrativ teritoriale au un patrimoniu ca si
persoanele juridice de drept privat.
c. Statul si unităţile administrativ teritoriale au un patrimoniu ca si
persoanele juridice de drept public.
ANS: A

20. Din ce este format patrimoniul unei persoane?
a. Patrimoniul unei persoane este format numai din bunurile ce
aparţin persoanei respective.
b. Patrimoniul unei persoane este format din totalitatea drepturilor

b. Precizaţi ce este dreptul real. ANS: C 23. Ce se întelege prin regim domenial? a. în mod direct si nemijlocit. judeţului. Dreptul real este dreptul personal nepatrimonial în virtutea căruia titularul său poate să exercite atributele asupra unui lucru determinat sau nedeterminat. c. Drepturile patrimoniale se clasifică în drepturi patrimoniale şi drepturi nepatrimoniale. Dreptul real este dreptul subiectiv în virtutea căruia titularul său poate să-şi exercite atributele asupra unui lucru determinat. b. Ce fel de drepturi sunt drepturile patrimoniale? a. ANS: B 21. c. ANS: A 22. folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor pe care le deţine în proprietate. ANS: B 24. fără a mai fi necesară intervenţia unei alte persoane. Drepturile patrimoniale sunt drepturile care au un conţinut economic. adică sunt neevaluabile in bani. Drepturile patrimoniale sunt drepturile care nu au un conţinut economic. Dreptul real este dreptul de creanţă în virtutea căruia titularul său poate să exercite posesia. Se înţelege totalitatea bunurilor aparţinând persoanelor juridice de drept public. si obligaţiilor cu valoare economica şi a bunurilor la care se referă aceste drepturi. în mod direct. b. oraşului . b. Se înţelege totalitatea normelor juridice speciale aplicabile bunurilor aparţinând persoanelor juridice de drept public si relaţiilor sociale născute în legătura cu utilizarea acestor bunuri care formează domeniul statului. Patrimoniul unei persoane este format exclusiv din drepturile şi obligaţiile cu valoare economică. Drepturile patrimoniale sunt drepturi personale nepatrimoniale. Cum se clasifica drepturile patrimoniale? a. Drepturile patrimoniale se clasifică în drepturi reale şi drepturi de creanţă. fără a mai fi necesară intervenţia unei alte persoane. Drepturile patrimoniale se clasifică în drepturi cu caracter personal şi drepturi cu caracter impersonal. a. c. c. municipiului.

Ce fel de sancţiune se aplică actelor juridice de drept privat prin care sunt înstrăinate bunuri aparţinând domeniului public? a. Titularii domeniului public sunt numai oraşul si judeţul. jus utendi şi jus fruendi. exclusiv si perpetuu. c. Titularii domeniului public sunt numai statul si unităţile administrativ teritoriale. municipiului. Precizaţi ce conţine dreptul de proprietate publică. ANS: B 27. Cine sunt titularii domeniului public? a. ANS: B 25. oraşul. Se înţelege totalitatea bunurilor aparţinând statului. Se aplică sancţiunea nulităţii relative. b. c. a. întrucât bunurile proprietate publică sunt inalienabile. Dreptul de proprietate publica conţine aceleaşi atribute ca si dreptul de proprietate privată. b. Titularii domeniului public sunt statul. oraşului si comunei şi totalitatea normelor juridice speciale aplicabile relaţiilor sociale născute în legătură cu utilizarea acestor bunuri. Acesta este un drept de creanţă asupra bunului aflat in proprietatea titularului sau. Ce fel de drepturi sunt drepturile domeniale? a. c. b. c. ANS: C 26. cu excepţia dreptului de dispoziţie. sau comunei. Acestea sunt drepturi reglementate de normele de drept privat. b. unităţile administrativ teritoriale. Acestea sunt drepturi supuse unui regim mixt. comuna. b. c. judeţului. Se aplică sancţiunea nulităţii absolute. Acesta este un drept real absolut. Cuprinde trei prerogative: posesia. ANS: B 28. Precizaţi care sunt trăsăturile comune ale dreptului de proprietate publică în raport de cele ale dreptului de proprietate privată? a. folosinţa şi dispoziţia. Acestea sunt drepturi personale nepatrimoniale. Cuprinde trei atribute: jus possidendi. dominat de normele de drept public. ANS: B 29. Acesta este un drept personal nepatrimonial. judeţul. .

Prin ce fel de act se poate face trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale? a. b. potrivit legii. . Care este actul normativ cadru de reglementare a instituţiei exproprierii pentru cauza de utilitate publica? a.c. Acest lucru se poate face numai prin hotărâre a consiliului local. c. ANS: C 34. Prin concesiune publica. pentru cauza de utilitate publică. Legea nr. b. c. ANS: B 31. c. Acest lucru se poate face prin hotărâre a Consiliului Judeţean. Pe cale naturala. Dreptul de proprietate publică poate fi dobândit prin acte de donaţie sau legate acceptate de Parlament. Cum poate fi dobândit dreptul de proprietate publică? a. c. Nu se aplică nici un fel de sancţiune. Ce reprezintă exproprierea pentru cauza de utilitate publică? a. Prin naţionalizare.18/1991. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local. ele sunt valabile cu condiţia confirmării operaţiunii prin act al autorităţii competente. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica reprezintă o operaţiune juridică de naţionalizare având ca obiect trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului in domeniul public al acestuia. Legea nr. ANS: B 32. Prin ce modalitate poate fi dobândit dreptul de proprietate publică? a. b. Prin naţionalizare. ANS: A 30. Dreptul de proprietate publică poate fi dobândit prin expropriere pentru cauza de utilitate publică. ANS: C 33. b. Acest lucru se poate face prin hotărâre a Guvernului.213/1998. adică prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale in domeniul public al acestora.33/1994. Legea nr.

în scopul satisfacerii interesului general prin executarea unor lucrări de utilitate publică. b. ANS: B 38. ANS: B 35. Doua etape: etapa declarării utilităţii publice şi etapa măsurilor premergătoare exproprierii. Bunurile imobile. Ce fel de bunuri pot face obiect al exproprierii pentru cauza de utilitate publică? a. Trei etape: etapa declarării utilităţii publice.b. Câte etape cuprinde faza administrativă a procedurii exproprierii? a. Condiţia principală este declararea utilităţii publice. etapa măsurilor . Care este condiţia principală a declanşării procedurii exproprierii pentru cauza de utilitate publica? a. c. b. Exproprierea pentru cauza de utilitate publică se poate realiza numai după o dreaptă si prealabilă despăgubire. pe baza unei juste şi prealabile despăgubiri. c. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica reprezintă o operaţiune juridică de drept privat prin care titularii dreptului de proprietate privata donează bunurile ce le aparţin în vederea satisfacerii interesului general. Condiţia principala este acordul persoanei vizate de această măsură. c. Cum se poate realiza exproprierea pentru cauză de utilitate publică? a. daca ordinea publica şi siguranţa naţională o cer. Condiţia principală este justa despăgubire. ANS: A 36. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica se poate realiza numai în privinţa bunurilor mobile. Bunurile mobile. b. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica se poate realiza în lipsa declarării utilităţii publice. Exproprierea pentru cauza de utilitate publică reprezintă o operaţiune juridică de drept public având ca principal efect constituirea domeniului public prin dobândirea dreptului de proprietate publică asupra unor bunuri proprietate privată. b. c. Bunurile imobile şi bunurile mobile. ANS: C 37.

ANS: A 40. În materia achiziţiilor publice principiul transparenţei impune publicarea tuturor informaţiilor relevante care sa poată permite oricărui potenţial participant la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică sa fie informat pe deplin atunci . rechiziţionarea bunurilor? a. etapa judiciară şi etapa plăţii efective a despăgubirii şi preluării imobilului expropriat. Rechiziţionarea bunurilor se face de către centrele militare. Se face cu respectarea principiului preţului corect. Aceasta procedura se iniţiază de către expropriator. b. De către cine se iniţiază procedura de declarare a utilităţii în vederea exproprierii pentru cauza de utilitate publică? a. în toate situaţiile. Rechiziţionarea bunurilor se face de către Ministrul Internelor împreună cu prefecţii. ANS: A 39. c. în caz de mobilizare sau de război. Ce impune principiul transparenţei. c. ANS: B 41. In materia achiziţiilor publice principiul transparenţei impune ca orice participant la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să participe la procedura de declarare a câştigătorului licitaţiei pentru a se convinge ca a fost respectat principiul tratamentului egal. în materia achiziţiilor publice? a. Se face cu respectarea principiului nediscriminării. etapa măsurilor premergătoare exproprierii. Aceasta procedura se iniţiază prin acordul de voinţa al expropriatorului şi expropriatului. ANS: A 42. Cu respectarea cărui principiu se face atribuirea contractelor de achiziţie publică? a. Patru etape: etapa declarării utilităţii publice. Rechiziţionarea bunurilor se face de către Guvern. Se face cu respectarea principiului disponibilităţii. Aceasta procedura se iniţiază de către expropriat. potrivit legii. De către cine se face. c. pentru prevenirea. localizarea şi înlăturarea urmărilor unor dezastre. b. c. b. b. premergătoare exproprierii şi etapa judiciară.

c. Ce fel de contract este contractul de achiziţie publică? a. În materia achiziţiilor publice principiul transparente impune atât informaţiile relevante cat si ofertele depuse de participanţi să fie publicate pe pagina de internet a autorităţii contractante. Contractul de achiziţie publica este un contract unilateral. Contractul de achiziţie publica este un contract cu titlu gratuit. ANS: B 46. Contractul de achiziţie publică este un contract administrativ. b. procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică este licitaţia deschisă. c. ANS: B 45. c. ca procedură de atribuire a contractului de achiziţie publică? a. Care este procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică? a. Contractul de achiziţie publică este un contract de drept privat. inclusiv preţul. In cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică ce reprezintă oferta? a. Contractul de achiziţie publică este un contract cu titlu gratuit. b. c. Negocierea este procedura in cadrul căreia autoritatea contractanta negociază clauzele contractuale cu candidaţii selectaţi in urma licitaţiei închise. ANS: A 44. Contractul de achiziţie publica este un contract sinalagmatic. Negocierea este procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi si negociază clauzele contractuale. Ce este negocierea. când decide în legătura cu participarea sau neparticiparea sa la procedura respectiva. ANS: B 47. c. Ce fel de contract este contractul de achiziţie publică? a. procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică este licitaţia inchisă. Oferta reprezintă anunţul privind intenţia autoritaţii contractante . Negocierea este procedura prin care autoritatea contractanta negociază cu oricare dintre operatorii economici interesaţi. b. procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică este negocierea cu o singură sursa. ANS: B 43. b. cu unul sau mai mulţi dintre aceştia.

Principiul ce sta la baza atribuirii contractului de concesiune este principiul transparentei.G. ANS: A 52. Lucrările publice. Serviciile publice. Care este principiul de baza al atribuirii contractului de concesiune? a. de a încheia un contract de achiziţie publică. Este un drept real care nu are o durata maxima de existenta. c. Statul este persoana juridică specială. c.215/2001 a administraţiei publice locale? .U.19 din Legea nr.25 din Decretul nr. ANS: C 51. Bunurile proprietate publică. Este un drept de creanta. c.31/1954? a. b. potrivit art. Statul este persoana juridică. Ce fel de persoane sunt unităţile administrativ teritoriale. ANS: A 50. Principiul ce sta la baza atribuirii contractului de concesiune este principiul inalienabilităţii bunurilor proprietate publică. c. ANS: B 48. ANS: C 49. b. nr. incluzând propunerea financiara si propunerea tehnica. Constituie obiect al contractului de concesiune. b. b. c. Oferta reprezintă actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic intr- un contract de achiziţie publică. in reglementarea O. Statul este persoana juridică drept privat. Oferta reprezintă anunţul prin care operatorul economic îşi manifestă intenţia de a oferi autorităţii publice anumite produse si servicii. potrivit art. Principiul ce sta la baza atribuirii contractului de concesiune este principiul disponibilităţii. Este un drept real.54/2006? a. Ce fel de persoana este statul. Ce fel de drept este dreptul de administrare asupra bunurilor proprietate publică? a. b.

ANS: A 53.a. b. b. b. cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. ANS: A 57. Unităţile administrativ teritoriale sunt persoane juridice de drept public. b. c. Patrimoniul fiecărei persoane nu este divizibil in mai multe mase de bunuri. Precizaţi câte patrimonii poate să aibă o persoană fizică sau juridică. ANS: B 55. Orice persoana fizica sau juridica are o universalitate de patrimonii. Este divizibil patrimoniul unei persoane fizice sau juridice? a. Orice persoana fizica sau juridica are doua sau mai multe patrimonii. Drepturile patrimoniale sunt acele drepturi subiective care au un conţinut economic. b. ANS: A 56. c. Ce fel de drepturi sunt drepturile patrimoniale? a. Precizaţi cum sunt drepturile si obligaţiile care alcătuiesc patrimoniul aparţinând unei persoane fizice. formând un tot unitar. a. fiind evaluabile in bani. Nu au conţinut economic. c. Sunt legate între ele. c. Patrimoniul fiecărei persoane este divizibil în mai multe mase de bunuri. c. Unităţile administrativ teritoriale sunt persoane fizice de drept public si privat. Unităţile administrativ teritoriale sunt persoane juridice de drept privat. Orice persoana fizica sau juridica are un singur patrimoniu. Drepturile patrimoniale sunt drepturi personale. a. Din câte componente este format patrimoniul public? . Sunt independente unele faţă de altele. dar numai cu respectarea anumitor condiţii prevăzute de lege. Patrimoniul fiecărei persoane este divizibil in mai multe mase de bunuri. ANS: C 54. Drepturile patrimoniale sunt acele drepturi subiective care au un conţinut ce nu poate fi evaluat in bani.

Locaţiunile domeniale sunt drepturi reale principale.G. ANS: B 59. Noţiunea de domeniu are legătură cu activul patrimonial.213/1998. c. Codul Civil si Legea nr. Ce fel de drepturi sunt locaţiunile domeniale? a. b. b. Clasarea domeniala este o modalitate juridica folosita în dreptul administrativ. Noţiunea de domeniu are legătură cu pasivul patrimonial.18/1991.168/2007. c. Patrimoniul public este format din patru componente: două active si două pasive. cat si cu pasivul patrimonial. b. c. Ce fel de drepturi sunt permisiunile domeniale? a. ANS: A 62.U. b. Permisiunile domeniale sunt drepturi de creanţa. . Permisiunile domeniale sunt drepturi reale.54/2006 si H. Conţin dispoziţii referitoare la bunurile care aparţin domeniului public: a. nr. Locaţiunile domeniale sunt drepturi de creanţă. ANS: B 61. Patrimoniul public este format din doua componente: una activă şi una pasivă. Clasarea domeniala este o operaţiune legală sau administrativă. b. c. nr. c.G. Ce se întelege prin clasare domenială? a. republicata. Permisiunile domeniale sunt drepturi reale principale. Clasarea domeniala este o situaţie juridica sau un fapt administrativ. ANS: A 58. Noţiunea de domeniu are legătură atât cu activul. legea fondului funciar. b. Patrimoniul public este format din trei componente: una activă si două pasive. Care dintre componentele patrimoniului public are legătură cu noţiunea de domeniu? a. Codul de Procedura Civila si Legea nr.a. Locaţiunile domeniale sunt drepturi reale constituite pe baza dreptului de proprietate publica. ANS: A 60. c. O.

ANS: A 64. Cuprinde litoralul mării si lacurile sărate care au făcut parte din mare. b. drumuri. drumuri. b. Ce cuprinde domeniul public aerian? a. b. b. c. ANS: C 67. Cuprinde spaţiul de aer de deasupra teritoriului statului. Cuprinde spaţiul atmosferic mărginit intre graniţele statului. Cuprinde spaţiul atmosferic mărginit între graniţele statului. Ce cuprinde domeniul public terestru? a. Cuprinde uliţe. păduri. . Cuprinde uliţele. drumurile. Cuprinde şosele. c. Declararea unui bun ca aparţinând domeniului public nu scuteşte pe titularul domeniului respectiv sa facă dovada ca bunul a intrat in proprietatea sa in mod legal. b. Din ce categorie a bunurilor domeniului public fac parte strazile? a. ţarmurile mării si porturile maritime. uliţe. Declararea unui bun ca aparţinând domeniului public nu condiţionează sa se facă dovada ca bunul a intrat in proprietatea titularului domeniului in mod legal.ANS: A 63. şoselele si pădurile. Cuprinde cursurile de apa navigabile si flotabile. Ce cuprinde domeniul public maritim? a. şosele. b. Cuprinde obiectele afectate cultului. Cuprinde şoselele şi căile ferate. ANS: A 66. c. Ce cuprinde domeniul sacru? a. A bunurilor destinate uzului direct si colectiv. Declararea unui bun ca apartinând domeniului public scuteşte pe titularul domeniului respectiv sa facă dovada că bunul a intrat în proprietatea sa in mod legal. Ce se întampla în situatia în care are loc declararea unui bun ca aparţinând domeniului public? a. c. c. Cuprinde marea teritoriala. ANS: C 65. ANS: A 68. A bunurilor destinate uzului direct. Cuprinde ţărmurile mării şi porturile maritime.

ANS: B 72. c. b. Dreptul de proprietate publica reprezintă o limitare a dreptului de proprietate în general. Dreptul de proprietate este un drept de creanţă. Dreptul de proprietate privata este o forma a dreptului de creanta. a. c. c. In funcţie de anumite modalităţi juridice prin care se dobândeşte acest drept. Precizaţi ce fel de drept este dreptul de proprietate privată. A bunurilor domeniului public nominalizate de legi. a. Dreptul de proprietate privata este un drept personal. In funcţie de caracteristicile esenţiale ale acestui drept. In funcţie de atributele juridice care formează conţinutul acestui drept. dreptul de proprietate a. b. Dreptul de proprietate publica reprezintă o limitare a dreptului de proprietate privată. ANS: B 69. Dreptul de proprietate privata este un drept real principal. b. Arătaţi dacă dreptul de proprietate publica reprezintă o limitare a dreptului de proprietate privată. Dreptul de proprietate este un drept real. ANS: A 73. a. Precizaţi în funcţie de ce criterii a definit Codul civil. ANS: A . b. Dreptul de proprietate este un drept personal. b. c. Dreptul de proprietate publică nu reprezintă o limitare a dreptului de proprietate publică. Dreptul de proprietate privata este o forma a dreptului de proprietate. Dreptul de proprietate privată reprezintă: a. c. Precizaţi ce fel de drept este dreptul de proprietate. Dreptul de proprietate privata este o forma a dreptului personal nepatrimonial. ANS: A 71.c. Dreptul de proprietate privata este un drept de creanta. ANS: A 70.

Însuşirea de a dura in mod nelimitat. c. Însuşirea de a fi deplin. Însuşirea de a fi opozabil tuturor. c. Însuşirea de a fi deplin. Însuşirea de a fi deplin. ANS: C 75. c. Domeniul public natural este domeniul public format în urma achiziţionării unor bunuri. b. Însuşirea de a fi opozabil tuturor. ANS: A 76. Precizaţi cum este format domeniul public natural. Ce se intelege prin caracterul absolut al dreptului de proprietate? a. Domeniul public artificial este domeniul public format din bunurile . c. folosinţa si dispoziţia. folosinţa si dispoziţia. constatat ca atare de organele executiv- administrative. Ce se intelege prin caracterul perpetuu al dreptului de proprietate? a. in sensul ca titularul sau are toate cele 3 atribute: posesia. Atributele dreptului de proprietate sunt: posesia. a. ANS: C 77. c. a. b. folosinţa si dispoziţia. Însuşirea de a fi opozabil tuturor. in sensul ca titularul sau are toate cele 3 atribute: posesia. Care sunt atributele dreptului de proprietate? a. ANS: A 79. Însuşirea de a dura in mod nelimitat. Precizaţi cum este format domeniul public artificial. folosinţa si dispoziţia. Însuşirea de a dura in mod nelimitat. ANS: A 78. b. Atributele dreptului de proprietate sunt: folosinţa si dispoziţia.74. Domeniul public natural este domeniul public format printr-un fapt natural. în sensul ca titularul sau are toate cele 3 atribute: posesia. Domeniul public natural este domeniul public format din bunurile care au fost realizate in urma unor activităţi omeneşti. Ce se întelege prin caracterul exclusiv al dreptului de proprietate? a. Atributele dreptului de proprietate sunt:posesia si folosinţa. b. b.

Exproprierea reprezintă o modalitate de reconstituire a dreptului de proprietate publica. Care este efectul principal al exproprierii? a. Exproprierea reprezintă un instrument juridic prin care se reconstituie dreptul de proprietate publică. b. c. b. ANS: A 84. La instanţa de drept civil si administrativ din raza teritoriala unde se afla bunul respectiv. Exproprierea reprezintă o operaţiune juridică de drept public. Domeniul public artificial este domeniul public format printr-un fapt natural. care au fost realizate în urma unor activităţi omeneşti. La instanţa de contencios administrativ si fiscal în a cărui raza teritorială se află bunul. Ce se întâmplă cu dreptul de proprietate publică în situaţia în care bunul a pierit? a. ANS: A 81. ANS: A 80. c. Dreptul de proprietate încetează. ANS: A 83. Efectul exproprierii poate fi diferit. Care este natura juridică a exproprierii? a. în funcţie de natura bunului care poate face obiectul ei. ANS: C 82. b. constatat ca atare de organele executiv- administrative. Efectul principal al exproprierii îl reprezintă constituirea domeniului public prin dobândirea dreptului de proprietate publică asupra unor bunuri proprietate privată. b. Dreptul de proprietate suporta unele modificări importante. Ce fel de bunuri pot face obiectul exproprierii? . c. Dreptul de proprietate se suspenda de drept. La instanţa de drept comun din raza teritoriala unde se afla bunul. c. b. Exproprierea nu produce nici un fel de efect. Care este instanţa competentă unde poate fi atacată hotărârea adoptată pentru trecerea unui bun din domeniul public al statului sau unitătilor administrativ-teritoiriale în domeniul privat? a. c. Domeniul public artificial este domeniul public format în urma achiziţionării unor bunuri.

prin plata unei despăgubiri drepte. Aceasta face parte din etapa măsurilor premergătoare exproprierii. principiul conform căruia exproprierea se poate realiza numai după o dreaptă şi prealabilă despăgubire? a. Ce fel de regim juridic se aplica exproprierii? a. b. Prin hotărâre a consiliului local. fără a fi obligat sa-i compenseze si pe ceilalţi titulari de drepturi reale asupra bunului expropriat. ANS: A 87. c. Prin hotărâre a consiliului judeţean. a. . Din ce etapa a procedurii exproprierii face parte initierea declararii utilitatii publice? a. ANS: A 86. Aceasta face parte din etapa declarării propriu-zise a utilităţii publice. Faza judiciara si faza comuna. c. c. Ce obligaţie impune expropriatorului. Obligaţia de a-i compensa numai pe titularii de drepturi reale. cat si cele imobile. b. Prin lege. Un regim juridic numai de drept privat. predominant de drept public.a. ANS: A 89. b. în situaţii excepţionale? a. Pot face obiectul exproprierii numai bunurile mobile. Pot face obiectul exproprierii atât bunurile mobile. Precizaţi care sunt fazele procedurii exproprierii. cât şi pe ceilalţi titulari de drepturi reale asupra bunului expropriat. c. Obligaţia de a-l compensa pe proprietarul imobilului. ANS: B 85. Faza administrativa si faza judiciara. Aceasta face parte din etapa declarării utilităţii publice. Pot face obiectul exproprierii numai bunurile imobile. Cum se poate declara utilitatea publica. b. nu si pe proprietarul imobilului. c. b. c. Un regim juridic mixt. ANS: A 88. b. Un regim juridic numai de drept public. Obligaţia de a-l compensa numai pe proprietarul imobilului. Faza comuna si faza administrativa.

In condiţiile legii nr. b. Termenul este de 45 zile de la primirea notificării. c. Comisiile sunt numite Preşedintele ţării. b. ANS: A 92. Despăgubirea se compune numai din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptaţite.ANS: C 90. ANS: A 93. În faza administrativă şi judiciară a procedurii exproprierii. Despăgubirea se compune din valoarea reala a imobilului şi din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptăţite. De către Parlamentul ţării. b.554/2004. De către Guvern. Termenul este de 30 zile de la primirea notificării. În faza judiciară a procedurii exproprierii. . c.33/1994. b. c. Precizaţi din ce se compune despăgubirea. Despăgubirea se compune numai din valoarea reala a imobilului. Comisiile care efectuează cercetarea prealabilă a declarării utilităţii publice sunt numite: a. Care este termenul prevăzut de lege în care proprietarii si titularii altor drepturi reale asupra imobilelor expropriate pot face întâmpinare cu privire la propunerile de expropriere? a. In condiţiile cărei legi. În ce fază a procedurii exproprierii se încadrează etapa masurilor premergătoare acesteia? a. c. b. a. De către Preşedintele ţării. ANS: B 94. Comisiile sunt numite de Parlamentul ţării. în cazul exproprierii. b. ANS: C 95. Comisiile sunt numite de Guvern. De către cine se declară utilitatea publică pentru lucrările de interes naţional: a. c. actul administrativ de retrocedare va putea fi contestat de către cei interesaţi? a. Termenul este de 25 zile de la primirea notificării. In condiţiile legii nr. ANS: B 91. În faza administrativa a procedurii exproprierii.

c. c. ANS: A 99. Subiectele pasive ale acestui raport sunt forţele destinate apărării naţionale sau autorităţile publice. Care sunt bunurile ce pot fi rechiziţionate. O măsură cu caracter excepţional. feroviare.18/1991. republicata. Care este natura juridică a rechiziţiei? a. . c. Este un raport juridic de drept civil. b. c. Care este natura juridică a raportului de rechiziţie? a. ANS: B 98. ANS: B 100. O metoda juridică cu caracter excepţional. Pot fi rechiziţionate obiectele de uz personal si de gospodărie casnică. Legii nr. b. Pot fi rechiziţionate mijloacele de transport cu tracţiune animală. ANS: B 97. Subiectele pasive ale acestui raport sunt instituţiile publice. auto. b. b. b.132/1997? a. Subiectele pasive ale acestui raport sunt persoanele juridice si persoanele fizice care nu sunt proprietarii sau deţinătorii legali ai bunurilor ce fac obiectul rechiziţiei. Cine sunt subiectele active ale raportului juridic de rechizitie? a. In condiţiile legii nr. Subiectele active ale acestui raport sunt persoanele juridice si persoanele fizice care sunt proprietarii sau deţinătorii legali ai bunurilor ce fac obiectul rechiziţiei. c. Este un raport juridic de drept administrativ. ANS: B 96. Subiectele active ale acestui raport sunt agenţii economici. Un instrument juridic cu caracter excepţional. c. Subiectele active ale acestui raport sunt forţele destinate apărării naţionale sau autorităţile publice. Pot fi rechiziţionate părtile din imobilele strict necesare ocupanţilor. Cine sunt subiectele pasive ale raportului juridic de rechiziţie? a. aeriene si navale. Este un raport juridic de drept fiscal.

potrivit dispozitiilor din Legea nr. Nu pot fi rechiziţionate alimentele si materialele pentru preparat. ANS: A 102. c. ca organ de pregătire şi executare a rechiziţiilor? a. Care este actul ce se încheie la predarea bunurilor rechiziţionate? a. b. Este comisie aflată in subordinea Guvernului. c. c. c. în calitatea sa de Preşedinte al Consiliului Suprem de Aparare a Ţării.132/1997? a. Rechiziţionarea de bunuri se dispune numai la declararea mobilizării parţiale sau totale. ANS: A 105. Rechiziţionarea de bunuri se dispune atât la instituirea stării de asediu sau de urgenta. b. c. Rechiziţionarea de bunuri se dispune numai la instituirea stării de asediu sau de urgenţă. servit. distribuit si transportat hrana. cât si la declararea mobilizării parţiale sau totale.ANS: C 101. Nu pot fi rechiziţionate sursele de alimentare energetice. Decretele emise de Preşedintele ţării. b. Este comisie aflata in subordinea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii. ANS: C . precum şi a stării de război. Acest act se numeşte hotărâre. In subordinea cui se afla Comisia Centrală de Rechiziţii. b. Acest act se numeşte dispoziţie. Nu pot fi rechiziţionate bunurile din patrimoniul cultural-naţional sau internaţional. Ordinele miniştrilor. precum si a stării de război. Decizii ale primarilor. b. ANS: A 104. Este comisie aflată in subordinea Preşedintelui României. Acest act se numeşte proces-verbal. Sunt acte prin care se dispune rechiziţionarea? a. In ce situaţii se dispune rechiziţionarea de bunuri? a. Care bunuri nu pot fi rechizitionate. ANS: B 103.

Aceste bunuri pot sa fie supuse rechiziţionării. Prin contract de vânzare-cumpărare autentificat în faţa unui notar. a. Aceste bunuri nu pot sa fie supuse rechiziţionării.U. Legiuitorul a urmărit delegarea atribuţiilor privitoare la încheierea contractelor. a. în funcţie de particularităţile obiectului contractului. Precizaţi instrumentele juridice folosite pentru constituirea si sporirea domeniului public prin achiziţionarea de bunuri. având in vedere exigentele organismelor europene şi minusurile constatate pe plan intern in domeniul achiziţiilor publice? a. b. respectiv răspunderea pentru deciziile luate. Aceste bunuri pot sa fie supuse rechiziţionării numai în anumite condiţii. c. expres prevăzute de lege. ANS: A 109. c. Contractele de concesiune de servicii. ANS: A 110. Aceste bunuri nu pot sa fie supuse rechiziţionării. c. Aceste bunuri pot să fie supuse rechiziţionării numai în anumite condiţii. Prin orice înscris care să reflecte consimţământul părţilor aflate în respectivul raport juridic. nr. b. ANS: B 107. . Precizaţi dacă vehiculele cu tracţiune animală sau mecanică aparţinând invalizilor. a. văduvelor de război si orfanilor minori pot fi supuse rechiziţionării. b. Aceste bunuri pot sa fie supuse rechiziţionării. ANS: B 108. Legiuitorul a urmărit tratarea în mod diferenţiat. c. c. a. expres prevăzute de lege.G.106. b.34/2006. Precizaţi modalităţile prin care autorităţile si instituţiile publice dobândesc bunuri aflate în circuitul civil. b. Contractele de concesiune de lucrări publice. Contractele de furnizare de bunuri. Legiuitorul a urmărit să încurajeze concurenţa între operatorii economici. Precizaţi dacă bunurile care aparţin bisericilor pot fi supuse rechiziţionării. Prin achiziţii publice. Ce a urmărit legiuitorul prin reglementarea O.

Contracte de lucrări. respectând condiţiile de validitate. nr. b. a. ANS: A 112.34/2006. Valoare mai mare decât pragurile valorice de 100. respectiv de autoritate contractanta si de operator economic. Procedurile sunt limitative si imperative. Arătaţi care din următoarele categorii de contracte sunt contracte de achiziţie publică potrivit reglementarilor O.000 euro. b. Contracte de vânzare-cumpărare de bunuri imobile.G. înţelegând prin acestea etapele ce trebuie parcurse de către autoritatea contractantă şi de către ofertanţi. Contractele de leasing sau de închiriere cu sau fără opţiune de cumpărare. Precizaţi cum sunt procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. Procedurile sunt relative. b.G. a. având în vedere dispoziţiile art. in sensul ca pot fi aduse modificari de catre partile contractului.U. nr. ANS: B 113. deoarece acestea au calităţi contractuale diferite.ANS: C 111. contracte de furnizare. a.000 euro. Valoare mai mare decât pragurile valorice de 75.18 O. încălcarea lor putând atrage vicierea întregii proceduri cu consecinţa angajării răspunderii autorităţii contractante. contracte de servicii.000 euro. in funcţie de obiectul acestuia. c. c. Procedurile nu trebuie parcurse în aceeaşi măsură de către ambele parţi contractante.34/2006.U. în măsura in care anunţul respectiv este in legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract. ANS: B . Valoare cel puţin egală cu valoarea de 100. Precizaţi pragurile valorice estimate pentru care Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice verifică fiecare anunţ transmis de către autoritatea contractantă pentru publicare şi SEAP (Sistem electronic pentru Achizitii Publice). c.

ANS: A 116. c. Aceste proceduri sunt: licitaţia deschisa. Licitaţia deschisă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare prin care autoritatea contractanta solicita operatorilor interesaţi să depună oferte în termenele prevăzute de lege. a. ANS: B 115. In 2 zile lucrătoare de la data primirii anunţului in S. Precizati care sunt procedurile de atribuire ale contractului de achizitie publica. după o analiza minuţioasă a modului de îndeplinire a condiţiilor. Aratati modalitatea prin care se initiaza licitatia deschisa. Persoanele fizice/juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat. ofertant. b. In 7 zile de la data înregistrării solicitării de publicitate. a. c.114. Imediat. Licitaţia deschisă se iniţiază prin transmiterea unei invitaţii scrise transmise potentialilor operator. Este numai procedura licitaţiei deschise. Au dreptul sa participe persoane despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. Precizaţi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.P. licitaţia restrânsă. Arătaţi termenul indicat de la data primirii anunţului in SEAP (Sistem electronic pentru achiziţii publice). Licitaţia deschisă se iniţiaza prin transmiterea unei documentaţii . dialogul competitiv si negocierea. aceste decizii fiind luate după o prealabilă verificare. b. Persoanele fizice/juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor pot avea calitatea de asociat in cadrul persoanei juridice participanta la ea. b.A. a. în care ANRMAP (Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice) are obligaţia sa emită către SEAP acceptul sau refuzul de publicitate pentru anunţul respectiv. b.E. (Sistemul electronic de achiziţii publice). Este numai procedura licitaţiei restranse. ofertant asociat sau subcontractant. ANS: C 117. a. c. c.

a. a. 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Este o singura condiţie si anume: aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau restransă ar permite atribuirea contractului de achiziţie publică în cauză. b. b. c. negociere fara publicarea prealabila a unui anunt . Licitaţia restrânsă consta in faptul ca operatorii economici isi depun candidaturile. Termenul este de o săptămână cu răspunsurile corespunzatoare pentru fiecare solicitare in parte. care sa fie completata de către eventualii operatori. Indicaţi termenul pe care orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Precizati modalitatile negocierii in cazul contractului de achiziţie de furnizare de produse (de bunuri). Termenul este cel ce nu trebuie sa depăşească de regula. c. complet şi făra ambiguităţi. ANS: B 120. c. Licitaţia restrânsă constituie procedura la care orice operator economic are dreptul sa-si depună candidatura. iar autoritatea contractanta are obligaţia de a răspunde. indiferent de criteriile de atribuire. Precizati in ce consta licitatia restransă a. ANS: A 119. Modalitatile sunt: cererea de oferte. Arătaţi ce condiţii trebuie îndeplinite de procedura de atribuire a dialogului competitiv care poate fi aplicată de autoritatea contractanta. negociere cu publicarea prealabila a unui anunţ de participare. ANS: C 121. in mod clar. a. Este termenul ce nu trebuie sa depăşească data limita stabilită pentru deschiderea ofertelor. Sunt două condiţii si anume: contractul in cauza este considerat a fi de complexitate deosebita si aplicarea procedurii de licitaţie deschisa sau restrânsă nu ar permite atribuirea contractului de achiziţie publică în cauza. Licitaţia restrânsă consta in faptul ca operatorii economici îşi depun candidaturile la data indicată în anunţ. ANS: A 118. Este o singura condiţie şi anume: contractul nu este considerat ca fiind de o complexitate deosebită. urmând ca ofertele sa fie depuse numai de către candidatii selectati. b.

34/2006. b. Precizaţi care este criteriul de atribuire utilizat in cazul contractului de achizitii publice ce se realizeaza prin aplicarea procedurii de dialog competitiv. b. Are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică si a suferit un prejudiciu ca urmare a unui act al autorităţii contractante. Aceasta negociere se poate face numai printr-o modalitate si anume: prin cererea de oferte.U. de participare. ANS: A 125. nr.G. Risca sa sufere un prejudiciu. Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. ca o consecinţa a încheierii unui contract de achizitie. Are un interes rezultat din nevoia încheierii contractului de achiziţie. precizate de O. b. . c.U. Acest lucru înseamnă ca operatorul economic sa-si manifeste voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achiziţie publica. Preţul scăzut al unor bunuri ce fac obiectul contractului. a. b.3 lit. Acest lucru înseamnă ca operatorul economic sa aibă posibilităţi financiare pentru a putea sa aibă loc încheierea contractului. a. Acest lucru înseamnă ca operatorul economic sa specifice condiţiile tehnice pe care le poate îndeplini in funcţie de obiectul contractului.G. ANS: A 122. Arataţi ce semnificaţie are oferta definita de art. ANS: B 123. Aceasta negociere se poate face numai printr-o modalitate si anume: prin publicarea prealabila a unui anunt de participare. Potenţialul tehnic si financiar al ofertanţilor. ANS: C 124. a. c. c. nr. incluzând propunerea financiara si propunerea tehnica. Enumeraţi posibilele soluţii pe care le poate adopta Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor in cazul admiterii contestatiei.a) din O. Indicaţi ce condiţii trebuie să îndeplinească conform noilor reglementari “persoana care se considera vătămată într- un interes legitim”.34/2006 si care reprezinta actul juridic prin care operatorul economic isi manifestă dorinta. c.

Precizati modalitatile prin care.U. ANS: A 130. Prin vanzari. Principiul eficientei utilizării fondurilor publice. a. nr. ANS: C 128. Prin inchirieri. in general se dobandesc bunurile aflate in circuitul civil. Consiliul nu are atribuţii in vederea rezolvarii contestatiilor. b. Precizati care dintre principiile următoare stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publica. Arataţi in ce consta principiul transparentei. ANS: C 127. ca principiu fundamental ce sta la baza atribuirii contractului de achiziţie publica. In termen de 7 zile lucrătoare de la comunicare. Principiul discriminării. b. c. va dispune masuri necesare remedierii actelor. Ele fac parte din categoria contractelor de concesiune de lucrări. Prin achizitii publice. b. a. b. b. ANS: A 126.G. In termen de 10 zile de la comunicare. potrivit art.5 din O. In termen de 30 zile de la comunicare.226 alin. in cazul autoritatilor si institutiilor publice.a. Principiul transparenţei impune publicarea tuturor informaţiilor relevante de natura sa poată permite oricărui potenţial participant la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica sa fie pe deplin atunci când decide in legătura cu .34/2006 deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate cu plângere. Ele fac parte din categoria contractelor de achiziţie publica. potrivit reglementarilor in vigoare . c. Arătaţi din ce categorie fac parte contractele de lucrări. a. Consiliul nu are posibilitatea de a dispune masuri necesare pentru remedierea actelor. a. ANS: A 129. c. Ele fac parte din categoria contractelor de prestări de servicii. Principiul nerecunoaşterii reciproce. Precizaţi termenul in care. c. a. c. Va anula in parte sau in tot actul atacat.

a. nr. b. ANS: A 134. Precizaţi care sunt parţile contractului de achiziţie publică. pe de alta parte.G. participarea sau neparticiparea sa la procedura respectiva. fondurile publice cheltuite. nr. Principiul transparentei impune realizarea unui raport optim intre bunurile si serviciile achiziţionate. ANS: B 132. c. . b. a. b. Obiectul acestui contract consta in furnizarea unuia sau a mai multor servicii. Partile in acest tip de contract sunt numai operatorii economici. a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii. Părţile în acest tip de contract sunt pe de o parte. pe de o parte si. iar pe de alta parte. a. a. ANS: B 133. potrivit reglementarii actuale. O. nr. b. autoritatea contractanta/autorităţile contractante. O. Obiectul acestui contract consta in furnizarea unuia sau a mai multor produse. Partile in acest tip de contract sunt numai autorităţile contractante.G. c.34/2006.60/2001.12/1993. Principiul transparentei impune ca fiecare potenţial participant la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica sa cunoască in prealabil regulile si condiţiile cărora va trebui sa se conformeze si sa aibă garanţia ca orice alt participant concurează în aceleasi condiţii si după aceleaşi reguli. c. Obiectul acestui contract consta in furnizarea unuia sau mai multor lucrari. b. c. prestator de servicii ori executant de lucrari.U. ANS: A 131. O. Aceasta calitate o poate avea oricare furnizor de produse. c. Arătaţi care este reglementarea actuală privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Aceasta calitate n-o poate avea orice executant de lucrări. Indicaţi in ce consta obiectul contractului de achiziţie publică de furnizare de bunuri. Aratati cine poate sa aiba calitatea de operator economic. Aceasta calitate n-o poate avea orice prestator de servicii. operatorul economic/operatorii economici.G.

Prin aceasta procedura se înteleg modalităţile ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea in contractul de achiziţie publică sa fie considerat valabil.ANS: A 135. c. Precizaţi ce reprezintă anunţul de intenţie. Prin aceasta procedura se înteleg regulile de publicitate ce trebuie parcurse in procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. anunţul de participare si anunţul de atribuire. ANS: A 137. a. Toate acestea reprezintă reguli de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziţie. Toate acestea reprezintă reguli de publicitate in procedura de atribuire a contractului de achiziţie. c. ANS: A 136. a. Principiul aplicării tratamentului egal impune realizarea unui raport optim intre bunurile si serviciile achiziţionate. Arătaţi în ce consta principiul aplicării tratamentului egal. Principiul aplicării tratamentului egal impune publicarea tuturor informaţiilor relevante de natura să poată permite oricărui potenţial participant la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică sa fie pe deplin atunci când decide in legatura cu participarea sau neparticiparea sa la procedura respectiva. a. b. c. Principiul aplicării tratamentului egal impune ca fiecare potenţial participant la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica sa cunoască in prealabil regulile si condiţiile cărora va trebui sa se conformeze si sa aibă garanţia ca orice alt participant concurează în aceleasi conditii şi după aceleasi reguli. Prin aceasta procedura se înţeleg etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta şi de către candidati/ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea in contractul de achizitie publică sa fie considerat valabil. fondurile publice cheltuite. pe de o parte si. ANS: C . b. Precizati ce se intelege prin procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. b. pe de alta parte. ca principiu fundamental ce sta la baza atribuirii contractului de achiziţie publica. Toate acestea reprezintă reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie.

c. a. ANS: A 141. Procedura de solutionare a contestatiilor impotriva actelor emise . Contestatia poate fi depusa numai in ultima faza a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica. Contestatia poate fi formulata atat in scris. a. c. b. cat si oral. Aratati din cati membri este format completul ce solutionează contestatia impotriva actelor emise in materia achizitiilor publice. Prin act al autoritatii contractante se intelege orice act administrativ. dintre care unul are calitatea de presedinte. a. a. ANS: A 142. Prin act al autoritatii contractante se intelege orice act civil si administrativ care pot produce efecte juridice. în sensul OUG nr. Completul este format din 5 consilieri. Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuirea contractului de achizitie publica. Prin act al autoritatii contractante se intelege orice act juridic civil ce produce efecte juridice. a. Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina unele elemente obligatorii. in faaa unei comisii formată din 3 consilieri. b. Precizati momentul cand poate fi depusa contestatia impotriva actelor emise in materia achizitiilor publice.138. ANS: A 140. dintre care unul are calitatea de presedinte. dintre care unul are calitatea de presedinte.34/2006. Precizaţi ce se întelege prin act al autorităţii contractante. b. b. ANS: B 139. Completul este format din 3 consilieri. Contestatia poate fi formulata numai oral. c. Precizati cum se formuleaza contestatia impotriva actelor emise in materia achizitiilor publice. Contestatia poate fi depusa numai in prima faza a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica. Precizati cum se desfasoara procedura de solutionare a contestatiilor impotriva actelor emise in materia achizitiilor publice. Completul este format din 7 consilieri. c.

Procedura de solutionare a contestatiilor impotriva actelor emise in materia achizitiilor publice se desfasoara pe baza si cu respectarea principiilor legalitatii. a. b. ANS: A 144. Care sunt modalitatile de utilizare a bunurilor domeniului public. Utilizarea directa a bunurilor si exercitarea nemijlocita a atributelor dreptului de proprietate publica. c. Aratati in ce consta efectul cel mai important al sesizarii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. ANS: C . Procedura de solutionare a contestatiilor impotriva actelor emise in materia achizitiilor publice se desfasoara conform legii. b. dupa criteriul „ persoanei utilizatorului”? a. Utilizarile domeniale care cer utilizatorului o anumita calificare juridica. c. contracdictorialitatii si a respectarii dreptului la aparare. b. Utilizarile domeniale care cer utilizatorului o anumita calificare juridica. b. ANS: A 145. in materia achizitiilor publice se desfasoara numai pe baza respectarii principiului legalitatii. c. Efectul cel mai important al sesizarii Consiliului consta in faptul ca depunerea contestatiei suspenda in mod definitiv procedura de atribuire pana la data solutionarii contestatiei. Efectul cel mai important al sesizarii Consiliului consta in faptul ca depunerea contestatiei suspenda de drept procedura de atribuire pana la data solutionarii contestatiei. Efectul cel mai important al sesizarii Consiliului consta in faptul ca depunerea contestatiei intrerupe definitiv procedura de atribuire pana la data solutionarii contestatiei. ANS: C 143. celeritatii. Care sun modalitatiule de utilizare a bunurilor domeniului public. Utilizarile domeniale permise oricarei persoane juridica sau fizice. c. dupa criteriul „modul de implicare a titularului domeniului public”? a. Utilizarea indirecta a bunurilor si exercitarea prin intermediar a dreptului de proprietate publica. Utilizarea directa a bunurilor si exercitarea nemijlocita a atributelor dreptului de proprietate publica.

prin intermediul Parlamentului. b. Acestea vor urmari atat ocrotirea si conservarea dreptului de proprietate publica asupra bunurilor domeniului public. prin intermediul Guvernului. c. ANS: B 148. Aceasta calitate ii revine Parlamentului tarii. Aceasta mai poate fi realizata de catre unitatile administrativ- teritoriale. prin exploatarea. c. prin intermediul consiliilor judetene sau a consiliilor locale. . Aratati de catre cine mai poate fi realizata administrarea generala a bunurilor domeniului public. ANS: C 149. Cui pot fi date bunurile proprietate publica in administrare. Ce urmaresc organele administratiei publice prin administrarea generala a bunurilor domeniale? a. utilizarea si valorificarea lor. ANS: A 150. Aceasta calitate ii revine consiliilor locale si judetene. cat si punerea în valoare a acestora. De catre cine este realizata administrarea generala a bunurilor domeniului public? a.146. b. Aceasta mai poate fi realizata de catre unitatile administrativ- teritoriale. a.4 din Constitutia Romaniei. potrivit dispozitiilor art. c. prin intermediul primariilor si prefecturilor. Aceasta mai poate fi realizata de catre unitatile administrativ- teritoriale. c. Acestea vor urmari numai consevarea dreptului de proprietate publica asupra bunurilor domeniului public. prin intermediul statului. Aceasta este realizata de catre stat. Aceasta calitate ii revine Guvernului Romaniei. prin intermediul Presedintelui Romaniei. calitatea de administrator general al domeniului administrativ al statului? a. republicata? a. b. Aceasta este realizata de catre stat. ANS: A 147. Ele pot fi date în administrare numai regiilor autonome si societatilor comerciale. Aceasta este realizata de catre stat. Acestea vor urmari numai ocrotirea dreptului de proprietate publica asupra bunurilor domeniului public.136 alin. potrivit legii. b. Cui revine.

Care este natura juridică a actelorprin care se constituie dreptul de administrare? a. In actul de infiintare. Constituirea dreptului de administrare se realizeaza printr-un act juridic de drept public si privat adoptat de catre titularul . ANS: A 155. Numai autoritatile administratiei publice centrale si locale. b. Ele pot fi date regiilor autonome sau institutiilor publice. Numai prefecturile. Constituirea dreptului de administrare se realizeaza printr-un act juridic de drept privat. Prin ordin al ministrului. in regim de drept administrativ. In regulamentul de functionare a regiei autonome. Ele sunt subiecte de drept public infiintate prin Constitutie si prin legi sau prin acte administrative ale statului sau ale colectivitatilor locale. b. b. ANS: C 151. Prin ce fel de act se pot infiinta regiile autonome? a. Ele sunt persoane fizice de drept privat.b. Ele pot fi date numai institutiilor publice. c. c. c. ANS: A 153. Pot fi titulari ai dreptului de administrare: a. adoptat de catre titularul domeniului public. Ele sunt subiecte de drept privat infiintate prin Constitutie si prin legi sau prin acte administrative ale statului sau ale colectivitatilor locale. adoptat de catre titularul domeniului public. in regim de drept administrativ. Prin hotarare a Guvernului si hotarare a organelor judetene si municipale. Institutiile publice sunt: a. In ce act se va stabili obiectul de activitate a regiei autonome? a. ANS: A 152. c. Constituirea dreptului de administrare se realizeaza printr-un act juridic de drept public. ANS: A 154. c. b. b. Prin decret presedential. In statutul intocmit. c. Prefecturile si autoritatile administratiei publice centrale si locale.

ori a consiliului local. Reprezinta expresiei aproprierii bunului. c. Sunt caractere ale dreptului de administrare? a.Ce reprezinta folosinta. c. in cazul dreptului de administrare? . ANS: C 160. cat si prin hotarare a consiliului judetean. Acestea sunt la fel ca la dreptul de proprietate: posesia. b. b. Bunurile proprietate publica pe care regia le are in administrare sunt inalienabile. in regim de drept administrativ. ANS: A 156. c. ANS: C 157. ori a consiliului local. Prin ce fel de act se constituie dreptul de administrare? a. ANS: C 161. insesizabil si imprescriptibil. Numai prin hotarare a Guvernului. ANS: B 159. c. b. Acestea sunt: folosinta si dispozitia. Dreptul de administrare este inalienabil. Reprezinta expresia stapanirii bunului. Dreptul de administrare este sesizabil. Care sunt atributele ce formeaza continutul juridic al dreptului de administrare? a. ANS: A 158. folosinta si diapozitia. Sunt caractere ale bunurilor proprietate publica pe care regia le are in administrare? a. c. Dreptul de administrare este prescriptibil. Atat prin hotarare a Guvernului. Reprezinta expresia insusirii bunului. domeniului public. Acestea sunt: posesia si dispozitia. Ce reprezinta posesia. b. in cazul dreptului de administrare? a. Bunurile proprietate publica pe care regia le are in administrare sunt sesizabile. Numai prin hotarare a consiliului judetean. b. Bunurile proprietate publica pe care regia le are in administrare sunt prescriptibile.

c. El este considerat un drept personal al regiilor autonome si institutiilor publice. El este considerat un drept de creanta ce are la baza dreptul de proprietate publica. cu unele deosebiri. in functie de existenta dreptului de proprietate publica. ANS: A 163. . b. c. Bunuri proprietate privata. Cedentul si cesionarul. Nu se poate vorbi despre o dispozitie. in cazul dreptului de administrare. Care este natura juridică a dreptului de administrare? a. b. El are o durata minima. El este considerat un drept real ce are la baza dreptul de proprietate publica. in functie de existenta dreptului de proprietate publica. Bunuri proprietate publica. ANS: A 162. c. Despre dispozitia materiala asupra bunurilor ce constituie obiect al dreptului de administrare. b. b. Despre ce fel de dispozitie se poate vorbi în cazul dreptului de administrare? a. c. ANS: B 165. b. din punctul de vedere al bunurilor aflate in administrare.a. ANS: B 166. Concedentul si concesionarul. c. Reprezinta insusirea in baza caruia titularul va putea utiliza bunurile care i-au fost atribuite in administrare. Care sunt partile contractului de concesiune? a. Pot fi obiect al contractului de concesiune: a. Reprezinta expresia de insusire a bunului respectiv. El are o durata maxima. Bunuri proprietate publica si privata. b. Ce fel de durata are dreptul de administrare? a. ANS: B 164. Reprezinta acelasi atribut. Beneficiarul si cedentul. Despre o dispozitie care nu poate fi considerata juridica. c. ca si in cazul dreptului de proprietate. El are o durata nedeterminata in timp.

Care sunt procedurile legale de atribuire ale contractului de concesiune? a. ca procedura de atribuire a contractului de concesiune? a. c. c. Reprezinta procedura prin care concedentul negociaza clauzele contractuale. Intotdeauna in forma scrisa. Cum se va incheia contractul de concesiune? a. Reprezinta procedura prin care concedentul negociaza clauzele . b. Ce fel de contract este contractul de concesiune? a. Reprezinta instrumentul juridic prin intermediul caruia i se atribuie unei persoane fizica sau juridice. Ce reprezinta negocierea directa. se cere în forma scrisa incheiea acestui tip de contract. Doar uneori. Ce reprezinta licitatia. Intotdeauna in forma scrisa. inclusiv redeventa. Pe ce perioada se incheie contractul de concesiune? a. Pe o perioada determinata ce nu va putea depasi 39 de ani. Este un contract nenumit. Reprezinta procedura la care persoana fizica sau juridica interesata are dreptul de a depune oferta. aceasta este ceruta ad probationem. Este un contract cu titlu gratuit. ANS: A 169. b. Este un contract cu titlu oneros. ANS: B 168. un contract de concesiune. ANS: A 172. Licitatia si negocierea indirecta. ANS: B 171.ANS: A 167. c. b. Reprezinta procedura la care persoana fizica sau juridica interesata are dreptul de a depune oferta. ca procedura de atribuire a contractului de concesiune? a. Licitatia si negocierea directa. aceasta este ceruta ad validitatem. Pe o perioada nedeterminata în timp. Dialogul competitiv si negocierea indirecta. c. b. b. ANS: A 170. b. c. Pe o perioada determinata ce nu va putea depasi 49 de ani.

Cine are dreptul de a exploata in mod direct bunurile obiect al contractului de concesiune? a. ca parte a contractului de concesiune. Ministerele. ca parte a contractului de concesiune. ANS: B 173. b. ca parte a contractului de concesiune. c. Concedentul. c. ca parte a contractului de concesiune. Cine are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii. Concesionarul. ca parte a contractului de concesiune. prin contractul de concesiune? a. Concedentul. ca parte a contractului de concesiune. Beneficiarul. Reprezinta instrumentul juridic prin intermediul caruia i se atribuie unei persoane fizica sau juridice. Cine are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate. c. Aceasta calitate o poate avea numai consiliile judetene si consiliile locale. verificand respectarea obligatiilor asumate in contract? a. ANS: B 175. ca parte a contractului de concesiune. contractuale. b. c. Beneficiarul. Beneficiarul. c. Concedentul. Aceasta calitate o pot avea numai ministerele si institutiile publice. Concesionarul. ANS: A 174. Cine are calitatea de concedent. in cazul contractului de concesiune? a. consiliile locale. Orice persoana fizica. un contract de concesiune. inclusiv redeventa. in cazul contractului de concesiune? a. romana sau straina. Concesionarul. potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de parti. Orice persoana juridica. ca parte a contractului de concesiune. consiliile judetene. romana sau straina. c. ANS: B 177. b. Cine are calitatea de concesionar. Orice persoana fizica sau juridica. b. b. romana sau straina. ANS: B 176. ca parte a contractului de concesiune. ANS: C .

Vândute. In ce situatie inceteaza contractul de inchiriere a bunurilor proprietate publica? a. La expirarea termenului pentru care s-a încheiat. b. . b. Numai bunuri proprietate privată. Concedentul si concesionarul. Date în administrare. ANS: A 179. ANS: A 180. Bunurile proprietate publică nu pot fi: a. In situaţia în care locatorul si-a respectat obligaţiile stabilite prin contract. Beneficiarul si cesionarul. Domeniul public include: a.178. Locatorul si locatarul. b. ANS: A 181. Numai bunuri proprietate publică. b. Care este natura juridică a contraprestatiei datorate de locatar. In ce situatie inceteaza contractul de concesiune? a. In situaţia în care locatarul si-a respectat obligaţiile stabilite prin contract. Chirie. c. In cazul respectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar. c. Care sunt partile in contractul de inchiriere a bunurilor proprietate publica? a. dar şi bunuri proprietate privată cu o semnificaţie specială. c. In cazul respectarii obligatiilor contractuale de catre concedent. Închiriate. daca locatorul si locatarul nu au decis prelungirea acestuia. Bunuri proprietate publică. La expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune. ANS: A 183. c. c. b. in contractul de inchiriere a bunurilor proprietate publica? a. c. Redeventa. ANS: C 182. Indemnizaţie. b.

3 din Constituţie şi de legea organică la care aceasta trimite. ANS: B 188. Sfera bunurilor proprietate publică este compusă din : a. b. Contractul de concesiune se încheie a. De un regim de drept public şi de unul de drept privat. ANS: C 189. Atât un bun proprietate publică a statului sau a unităţii administrativ – teritoriale. 136 alin. c. În sistemul constituţional actual regula o reprezintă: a.ANS: C 184. ANS: A 187. în care regimul de drept public are rol conducător. 3 din Constituţie. Între o persoană juridică de drept public şi o persoană fizică sau persoană juridică de drept privat. Bunurile enumerate de articolul 136 alin. Între două persoane juridice de drept privat. Numai un bun proprietate publică a statului sau a unităţii administrativ – teritoriale. c. De un regim de drept public şi de unul de drept privat. în care regimul de drept privat are rol conducător. b. b.În procedura încheierii contractului de concesiune. Bunurile proprietate publică pot fi guvernate: a. ANS: A 186. Bunurile enumerate de articolul 136 alin. Proprietatea publică. Bunurile enumerate expres şi limitativ de art. c. Proprietatea privată. c. 3 din Constituţie şi prin hotărâri ale Guvernului. Între două persoane juridice de drept public. cât şi un bun proprietate privată a statului sau a unităţii administrativ – teritoriale. b. b. Contractul de concesiune poate avea ca obiect: a. ANS: B 185. Numai un bun din domeniul privat al statului sau al unităţii administrativ – teritoriale. anunţul de licitaţie se publică: . c. Numai de un regim de putere publică. Proprietatea cooperatistă.

persoană fizică sau juridică. În SEAP. în cazurile anume prevăzute de lege. persoană fizică sau juridică. c. Numai în Monitorul Oficial al României partea a VI-a. Numai titularul dreptului de administrare. c. În Monitorul Oficial al României partea a VI-a. partea a VI-a. Atât titularul dreptului de proprietate. b. Oricărui subiect de drept. Prin hotărâre a Consiliului judeţean. Oricărui subiect de drept. Bunurile proprietate publică pot fi date în administrarea: a. a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a Consiliului local pentru bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale. Închirierea unui bun proprietate publică se poate face : a. într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală. Unei regii autonome sau instituţii publice. b. ANS: A 192. Numai prin hotărâre de Guvern. c. Numai titularul dreptului de proprietate. b. Instituţiilor de utilitate publică. b. c. partea a VI-a. Numai în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). cât şi titularul dreptului de administrare. în Monitorul Oficial al României. Prin Decizia Primului-Ministru pentru bunurile proprietate publică a statului. Achiziţii publice. Bunurile proprietate publică pot fi date în folosinţă gratuită: a. indiferent de natura bunului. ANS: B 194. ANS: C 193. Achiziţii publice şi. Numai în Monitorul Oficial al României. . Regiilor autonome şi societăţilor comerciale. ANS: B 191. În procedura achiziţiilor publice anunţul de participare se publică: a.a. Unei societăţi comerciale. în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. b. c. Poate avea calitatea de subiect care transmite în închiriere un bun proprietate publică: a. ANS: C 190. c. b. Numai în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice.

Numai bunurile proprietate publică. De regulă într-o singură etapă. care funcţionează pe lângă Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. De regulă. Obligarea autorităţii contractante la plata unor despăgubiri în favoarea contestatorului. b. Imposibilitatea grevării de sarcini şi servituţi este un principiu care guvernează: a. Anularea în tot sau în parte a actului contestat. c. modificată. Întotdeauna în două etape. nr. Procedura licitaţiei deschise se desfăşoară: a. în procedura administrativ jurisdicţională. Soluţiile pe care le poate adopta Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sunt: a. cât şi a instanţei de contencios administrativ. ANS: A 196. caz în care va anunţa acest lucru în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. c. Organism cu activitate administrativ-jurisdicţională. Amendarea conducătorului autorităţii contractante dacă se constată nelegalitatea procedurilor desfăşurate. Atât a Consiliului. Numai bunurile proprietate privată aparţinând domeniului public. b.U. ANS: B 197. Potrivit dispoziţiilor O. c. dar autoritatea contractantă poate decide dacă organizează o etapă suplimentară de licitaţie electronică. cât şi bunurile proprietate privată asupra cărora statul are un drept de pază şi protecţie. Exclusiv a instanţei de contencios administrativ. Numai a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. b. c. într-o singură etapă. 34/2006. ANS: C 198.ANS: C 195. după soluţionarea contestaţiei sau plângerii de către Consiliu. c. . b. ANS: C 199. Atât bunurile proprietate publică. O autoritatea publică din sfera puterii judecătoreşti. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este: a.G. litigiile privind acordarea de despăgubiri sunt de competenţa: a. O autoritate publică aflată sub control parlamentar. b.

Proprietatea publică este imprescriptibilă: a. cât şi achizitiv. Atât din punct de vedere extinctiv.ANS: C 200. b. ANS: C . Numai din punct de vedere achizitiv. c. Numai din punct de vedere extinctiv.