You are on page 1of 70

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
ZAGREB

DOKTORSKI STUDIJ
NA FAKULTETU
ELEKTROTEHNIKE
I RAČUNARSTVA
U ZAGREBU

ZAGREB, rujan 2010.

Priredili i uredili: Prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović, prof.dr.sc. Ignac Lovrek

II

SADRŽAJ

1. OPĆI PODACI O DOKTORSKOM STUDIJU NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I
RAČUNARSTVA...................................................................................................................... 1

2. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA ..........................................................................
2.1. Zimski semestar ........................................................................................................... 5
2.2. Ljetni semestar ............................................................................................................. 38

III

Kriteriji za upis obuhvaćaju uspjeh u dodiplomskom ili diplomskom studiju. Pravilnikom o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva propisuju se posebni uvjeti za doktorski studij na FER-u. pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje. može se produžiti do sedam godina. a iz opravdanih razloga može se produžiti do pet godina.5 na temelju rezultata znanstvenoistraživačkog rada nakon završetka dodiplomskog ili diplomskog studija. Doktorski studij u punome radnome vremenu u pravilu traje tri godine. Troškove tiskanja diplome podmiruje doktorand. Ako doktorand prekine studij. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja matematike. fizike. Za pristupnika koji je završio dodiplomski ili diplomski studij matematike. fizike ili drugog srodnog polja. Na doktorski studij može se upisati pristupnik koji je završio dodiplomski ili diplomski studij u polju elektrotehnike ili računarstva sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju od 3. uz utvrđivanje prikladnosti za prijam na doktorski studij i diferencijske ispite. Doktorski studij ustrojava se i izvodi u skladu s Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu kojim su propisani minimalni uvjeti za ustroj i izvođenje doktorskih studija. Uvjeti upisa na studij i trajanje studija Upis na studij provodi se putem javnog natječaja koji se raspisuje u pravilu dva puta godišnje. ili odjednom. a iz opravdanih razloga. ostatak troškova plaća prema cijeni određenoj za generaciju doktoranada s kojom nastavlja studij. Razgovor s pristupnikom obvezatan je sastavni dio upisnog postupka. Po isteku osam godina od upisa.5 i više. 1 . utvrđuje se prikladnost za prijam na doktorski studij i diferencijski ispiti. prije upisa na studij. i to u jednakim udjelima od ukupnog troška. student doktorskog studija (u daljem tekstu: doktorand) gubi pravo obrane doktorskog rada.5 i više. Na doktorski studij može se upisati magistar znanosti iz polja elektrotehnike ili računarstva. objavljene radove. Iznimno se može odobriti upis pristupniku koji je završio dodiplomski ili diplomski studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju manjom od 3. Središnja komponenta sveučilišnog doktorskog studija je znanstveno istraživanje i stvaranje. Troškovi doktorskog studija podmiruju se prije upisa u svaki od šest semestara. informatike ili drugi srodni studij sa srednjom ocjenom svih položenih ispita na dodiplomskom ili diplomskom studiju 3. te prijedlog o području istraživanja. Studij s dijelom radnog vremena traje najviše pet godina. OPĆI PODACI Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) je nositelj doktorskog studija iz područja tehničkih znanosti znanstvenog polja elektrotehnike i znanstvenog polja računarstva.

Doktorand aktivno sudjeluje u istraživačkom seminaru u svojem području istraživanja i obvezan je tijekom svake akademske godine održati najmanje jednu prezentaciju unutar istraživačkog seminara. akademskih i poslovnih vještina održavaju se na Fakultetu i Sveučilištu. U slučaju 2 . novo područje istraživanja) i  druge aktivnosti koje pobuđuju zanimanje. uz pisani zahtjev i uz očitovanje dosadašnjeg mentora na odgovarajućem obrascu (DR. istraživačkih. u pravilu u prvom i drugom semestru studija. prati njegov rad i postignuća te zajedno s njim razrađuje plan obveza koje. istraživački seminar u svih šest semestara studija te najmanje jedan seminar ili radionicu za stjecanje generičkih vještina tijekom doktorskog studija. U cilju razvoja istraživanja i kreativnog mišljenja u istraživačkom okružju. poticanja kritičkog mišljenja te usvajanja znanstvene metodologije. obuhvaćaju upis i polaganje predmeta.-04 i DR.-06). Seminari i radionice namijenjene stjecanju generičkih.  javni razgovor o temi i izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada. uz istraživanje.  mini-ciklusi predavanja (usko znanje potrebno doktorandima. odabrana tema zanimljiva za tekuća i buduća istraživanja.  najava i prethodno izlaganje radova za konferencije („generalna proba“).  kvalifikacijski ispit. uspostavljaju se i održavaju sljedeći istraživački seminari doktorskog studija:  Istraživački seminar iz automatike  Istraživački seminar iz elektroenergetike  Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva  Istraživački seminar iz elektronike  Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije  Istraživački seminar iz obradbe informacije  Istraživački seminar iz programskog inženjerstva i informacijskih sustava  Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva  Istraživački seminar iz računarske znanosti  Istraživački seminar iz radiokomunikacija  Istraživački seminar iz telekomunikacija i informatike Istraživački seminari obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:  prikaz i rasprava istraživačkih postignuća (novoobjavljeni radovi.  gostujuća predavanja. Doktorand upisuje 5 (pet) predmeta doktorskog studija. te biti prisutan na svima ostalima. Doktorand ima pravo jedanput promijeniti temu ili mentora.SC. vlastiti i tuđi).SC.Tijek studija Pri upisu na studij doktorandu se dodjeljuje mentor (ili studijski voditelj.-05). Doktorand i mentor podnose godišnja izvješća o tijeku studija i ostvarenim postignućima na odgovarajućim obrascima (DR. istraživački seminar te seminare i radionice za stjecanje generičkih vještina.SC. ukoliko mentora nije moguće u trenutku upisa odrediti) koji mu pomaže tijekom studija. a doktorandu se može odobriti pohađanje takovih seminara i radionica na drugim institucijama u zemlji i inozemstvu.

Ocjena teme i imenovanje mentora prihvaćeno na Fakultetskom vijeću upućuje se na odgovarajućem obrascu (DR. a povjerenstvo provjerava njegovu sposobnost za rješavanje problema iz područja istraživanja doktorske disertacije provjerom temeljnih i specijalističkih znanja. Ocjena teme i imenovanje mentora sastavlja na odgovarajućem obrascu (DR.-01). ocjena i odobravanje teme doktorskog istraživanja Tijekom prve godine doktorskog studija doktorand predlaže temu i mentora doktorskog istraživanja. Doktorand prijavi za kvalifikacijski doktorski ispit prilaže rad u kojem prikazuje trenutno stanje razvoja područja svoga znanstvenog usmjerenja odnosno područja istraživanja budućeg doktorskog rada. pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. Kvalifikacijski doktorski ispit može se polagati najviše dva puta. doktorand može izgubiti pravo na nastavak studija. Kvalifikacijski doktorski ispit je javan i polaže se usmeno. Na kvalifikacijskom doktorskom ispitu doktorand obrazlaže rad.SC. tematski vezan za doktorsko istraživanje. Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva. 3 . Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit koje se sastoji od tri ili pet članova. Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva. doktorand je obvezan prezentirati i objaviti najmanje jedan rad u zborniku radova međunarodne konferencije. Prijava. te ocjenjuje doktorandovu sposobnost za izradu doktorske disertacije.da kvaliteta rada doktoranda nije zadovoljavajuća.SC. pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. Postupak prijave teme doktorskog rada doktorand obavlja na odgovarajućem obrascu (DR. u kojem je prvi autor.-02). Kvalifikacijski doktorski ispit Kvalifikacijski doktorski ispit polaže se tijekom prve godine studija. Fakultetsko vijeće mora se očitovati o prijedlogu povjerenstva za ocjenu teme i imenovanje mentora najkasnije do upisa doktoranda u četvrti semestar. Položeni kvalifikacijski doktorski ispit uvjet je za pokretanje postupka prijave teme doktorskog rada. Ocjena doktorskog rada Doktorand je obvezan prije predaje doktorskog rada na ocjenu. Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora koje se sastoji od tri ili pet članova. imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan međunarodno recenzirani rad u časopisu indeksiranom u CC. Povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora organizira javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada i predlaže ocjenu izvornog znanstvenog doprinosa te imenuje mentora. SCI ili SCI expanded.SC-03) Vijeću tehničkog područja koje predlaže temu i mentora na usvajanje Senatu Sveučilišta u Zagrebu. Uz to.

Mentor sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada. Fakultetsko vijeće. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada može biti u jednakom sastavu kao povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. s pisanom suglasnošću i mišljenjem mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. osim u iznimnim slučajevima u kojima to Senat usvoji na prijedlog Vijeća tehničkog područja.Doktorski rad. U oba slučaja mentorovo obrazloženje dostavlja se članovima povjerenstva za ocjenu doktorskog rada koji ga uzimaju u obzir prilikom ocjenjivanja. ali ne sudjeluje u donošenju ocjene osim u iznimnim slučajevima. Doktorand može pristupiti obrani doktorskog rada. Mentor ne može biti član povjerenstva za ocjenu doktorskog rada. nakon što Fakultetsko vijeće prihvati pozitivnu ocjenu povjerenstva za ocjenu doktorskog rada. najkasnije u roku dva mjeseca. od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za obranu doktorskog rada. Ako mentor ne želi dati suglasnost. Povjerenstvo ima tri ili pet ocjenjivača. a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. u kojima to Senat usvoji na prijedlog Vijeća tehničkog područja. od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. mora u roku 15 dana u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge. 4 . Povjerenstvo za obranu doktorskog rada ima tri ili pet ocjenjivača. doktorand predaje u urudžbeni zapisnik Fakulteta u ispisu i elektroničkom obliku. a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. Fakultetsko vijeće. Obrana doktorskog rada je javna.

Geometrijski aspekti računalnog vida: stvaranje slike. Uparivanje invarijantnih značajki (DOG. analiza gibanja objekata. Kontinuirano i kvantizirano pomicanje glavne latice u odašiljanju i prijamu automatskim podešavanjem faze antenskih elemenata odnosno unaprijed odabranim algoritmom. Uskopojasni i širokopojasni adaptivni nizovi za potiskivanje smetnji. Siniša Šegvić Osnovni pojmovi u području računalnog vida.dr. Liberti. KLT). Boyer- Moore algoritam. Problemi u sekvenciranju genoma. geometrija jednog.1. pronalaženje. Izlučivanje dinamičke informacije iz slikovnih sekvenci. Ograničenja u automatskom praćenju smjera glavne latice.sc. Približno pretraživanje nizova.J. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA 2. porodice. 2003.šuma i max. New Jersey. Richard Durbin.Rappaport. 1997. Analiza dinamičkih scena Zimski Nositelji: Prof. Slike razlika. Udaljenosti među nizovima. Doc. Segmentacija slike temeljena na kretanju. Algoritmi primijenjeni u programima za pretraživanje bioloških baza FASTA.dr. Pretraživanje nizova indeksiranjem. Anders Krogh. and Sequences. Detekcija i praćenje objekata. 2. Arthur M. 1999. Cambridge University Press. Zagreb. matrice supstitucije. Strahil Ristov Osnovni pojmovi o biološkim sekvencama. Trees. Diferencijalno izlučivanje i praćenje pravokutnih značajki (Harris.: Smart Antennas for Wireless Communications. Literatura: 1. T. Artech House. Postupci procjene optičkog toka. Dan Gusfield: Algorithms on Strings.. dvaju i više pogleda.sc. Točno sekvencijalno pretraživanje nizova. Robusna estimacija parametara. R. Primjena aktivnih konturnih modela (zmija) za praćenje objekata. Višestruko poravnanje. navigacija. Graeme Mitchison: Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids. Zoran Kalafatić.:Phased Array Antenna Handbook. 1994 Algoritmi u bioinformatici Zimski Nositelji: Doc. Graphis.sc. J. Eddy. primjena u komunikacijskim (mobilne radiomreže) i radarskim sustavima. 2002. Zentner. Literatura: 5 . Cambridge University Press.dr. Oxford University Press. Mailloux. Vjerojatnosni pristupi praćenju objekata.dr. Sufiksna tabela. Praćenje objekata temeljeno na modelima. Davor Bonefačić Povećanje osjetljivosti RK-sustava aktivnom antenom prilagođenom na min. GBLAST. Nizovi s više simultanih dijagrama zračenja. Globalno i lokalno poravnanje. BLAT.: Antene i radiosustavi. kalibracija kamera. Primjene: video nadzor.C. Prof. E.S.sc. Sufiksno stablo. Lesk: Introduction to Bioinformatics..pojasa. Boston-London. profili. raspoznavanje i praćenje prometnih znakova. Razmaci. Prentice Hall Inc. Ervin Zentner. 2. nadgledanje prometa. Sean R.Zimski semestar Aktivne antene Zimski Nositelji: Prof. 2001. SIFT).sc. 3. težine. 3.dr. Dinamičko programiranje. BLAST. video kompresija.2. Oduzimanje slike pozadine. Literatura: 1.

Corradini (ur. 1998 3. Kluwer Academic Publishers. Neulančeni i brzi neulančeni postupci za proračun tokova snaga. paralelni algoritmi. Analiza rizika Zimski Nositelji: Prof. Prentice Hall. Addison-Wesley. prijelazne i naponske stabilnosti. Literatura: 1. Rizik i sigurnost. Nenad Debrecin. mrežni i logički modeli sa primjenom na specifikaciju i verifikaciju. 2002. Analize simetričnih i nesimetričnih kvarova. 2. G. Richard Hartley. 2003 Analiza i sinteza sustava u stvarnom vremenu Zimski Nositelji: Prof. R.sc. Fundations. L. Models and Methods. Komuniciranje o rizicima.sc. Byrd. Prentice Hall. algoritmi dostupnosti. Analiza rizika i troškova. Sinteza kao kompozicija koordinirajućih procesa. Bruno Blašković Stvarnovremenski sustav kao skup elementarnih komunicirajućih procesa. Procjena rizika. Analiza sa jezičnim parovima. Predznanja: 1. R. Springer 2004. M. Životni ciklus odluke. 2001. konkurentni reaktivni sustavi. Percepcija rizika. Proračun statičke. Schneider: Verification of Reactive Systems. Forsyth. 2003 3. dokazivanje teorema. Optimiranje rizika. Introductory Techniques for 3D Computer Vision. Metode za proračun tokova snaga u trofaznom nesimetričnom sistemu. Multiple View Geometry in Computer Vision. Sadržaj analize rizika. Tehnološki rizici. Procjena izloženosti. LNCS 3185. Shankar Sastry. SDL i sinkroni jezici. Holzmann: The SPIN model checker. Kriteriji prihvatljivosti. Government Institutes.sc. Bernardo. Jean Ponce Computer Vision: A Modern Approach. Stefano Soatto. Analiza visokonaponskih mreža Zimski Nositelji: Prof. 2004 4. Procjena vjerojatnosti. Raspodjela i alokacija procesa. 2. Alessandro Verri. Crouch: Risk-Benefit Analysis. Springer. model ekstrakcija. Reaktivni UML. Cox: Risk Analysis. Ivica Pavić Problem tokova snaga. Tokovi snaga 2. 1. A.dr. Procjena posljedica. Identifikacija opasnosti. Odlučivanje o mjerama za redukciju rizika. Numeričke metode za rješavanje tokova snaga (Gauss-Seidel.sc. 2. 2002. S. Primjena IEC i ANSI standarda za proračun kratkog spoja. An Invitation to 3-D Vision. Cambridge University Press.dr. Primjena analiza sigurnosti u vođenju pogona prijenosnih mreža. Emanuele Trucco. Dejan Škanata Definicije rizika. 2004. C. Primjeri: protokoli. Dr. Analiza osjetljivosti. Wilson. Karakterizacija rizika. Harvard University Press. 2000. Formalne metode opisa: algebarski.dr. Literatura: 1. C. E.): Formal Methods for the Design of Real-Time Systems. Springer. Jana Kosecka. A. Cothern: Introduction to Risk Analysis. M. Yi Ma. Upravljanje rizicima. Kratki spoj Literatura: 6 . Metode za proračun optimalnih tokova snaga. D. Newton- Raphson). F. Analiza neodređenosti. Rizik i zaštita okoliša. Programski alati i jezici za analizu. Andrew Zisserman. K. David A. 3.

Kluwer Academic Pub. višeznačne i spojne zavisnosti. Bolle et al. Ullman.. Pametne kartice i biometrika. J. Inc. 2. 2001 Biometrijski sigurnosni sustavi Zimski Nositelji: Prof. Springer-Verlag. J. Biomehanika pokreta. Fl. Distribuirane i mobilne baze podataka. Personal Identification in Networked Society.ARRILLAGA. DNA. Neurofiziološki. Literatura: 1. Mjerni sustavi mioelektričkih. Velimir Išgum Funkcionalna organizacija središnjeg. J. (urednik): Elektrofiziološke metode u medicinskim istraživanjima. Verifikacija. Mirta Baranović. Widom: Database Systems. McGraw-Hill Co. The Complete Book.J.): Biomechanics and neural control of posture and movement. Vladimir Medved.sc.Rehabilitacijski mehanizmi Literatura: 1. (eds). C. Sigurni autorizacijski protokoli.sc. Sustav autorizacije: Unos korisnika u bazu. elektrofiziološki i biomehanički mehanizmi. Upravljanje pokretom. Patologije lokomocije. Sudarshan: Database System Concepts. 1994. Dijagnostičke metode u elektrofiziologiji. Obradba bioelektričkih signala. Garcia-Molina.Ispitivanje i vrednovanje sustava (FRR.dr. Date: An Introduction to Database Systems.. Jain et al. refleksi i motorika. Biometrics. 2. 3. Medicinska naklada. Aktivne baze podataka. CRC Press. otisku dlana. Springer. Slobodan Ribarić Autorizacija (Internet) korisnika u umreženom informacijskom društvu. John Wiley & Sons. FAR). New York. STEVENSON: Power system analysis. S. Modeliranje bioelektričke aktivnosti. D.dr. ARNOLD: Computer analysis of power systems.dr. 2. Multimedijske baze podataka. četvrta i projekcijsko-spojna normalna forma. Išgum V. Crago PE (Eds. Upravljanje pristupom zaštićenim uslugama. Medved V: Measurement of human locomotion. Skladišta podataka i analiza podataka. Propriocepcija. K. šarenici. D. Doc. Sustavi temeljeni na govoru. Doc. J. J. A. Marcel Dekker. Objektno-relacijske baze podataka. DAS: Power System Analysiss. 1995. Osnove objektnih baze podataka. Silberschatz.sc. 3. Biomehanički i neurofiziološki mehanizmi Zimski Nositelji: Prof. moždana kartografija. J. C..dr. osjetilnog i motoričkog živčanog sustava. 2001. 2004. 7 . H. Prentice-Hall. New York.dr.sc. XML i XML baze podataka. 2002 2. F. Winters JM. P. New York. hodu. 1999. Identifikacija. Deduktivne baze podataka. Guide to Biometrics. 2002. mreže podataka.C. Slaven Zakošek Relacijske baze podataka . H. 2000. M. Addison-Wesley. McGraw-Hill. GRAINGER. Direktni i inverzni problem.. Značajke: Fiziološke i ponašajne. priručnik Znanstvenog poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta u Zagrebu. geometrija ruke. Multimodalni sustavi.sc. Boca Raton. Literatura: 1. licu. Baze podataka Zimski Nositelji: Prof. Biometrijski sustavi temeljeni na otisaku prsta. W. kinematičkih i dinamičkih veličina. 3.odabrana poglavlja: normalizacija sintezom. 1994. potpisu. Korth. 1. 2003.

Kvalitativna analiza diferencijalnih jednadžbi na modelu Eulerove diferencijalne jednadžbe. 2000. David A. rehabilitacija. Springer Verlag. 2. M. NORTHROP (ED): Noninvasive instrumentation and measurement in medical diagnosis.Continuous in vivo monitoring. Chaotic and Fractal Dynamics. H. nova paradigma zdravstvene skrbi.. Differential Equations and Dynamical Systems. L. 2002. Biotelemetrija. R. 2007. Kontinuirano praćenje fizioloških funkcija: prevencija. integracija informacija. et al. Literatura: 1. Aktivna i adaptivna kontrola buke i vibracija. 3.sc. Nastajanje buke i vibracija u industriji. Ljapunovljeva stabilnost i bifurkacije u dinamičkim sustavima. Crocker: Handbook of Noise and Vibration Control. Buka prometa: postupci predikcije i kontrole.(2003). Vedran Bilas Senzorizacija. Prentice Hall. 8 . C. S. Biomonitoring sustavi Zimski Nositelji: Prof. Bies. Prof. uvjeti i postupci ocjenjivanja djelovanja buke i vibracija na čovjeka.2539-2557. 1997. 2.dr. Diferencijalne jedandžbe i dinamički sustavi Zimski Nositelji: Prof. IYENGAR.dr.dr. CRC Press. Mario Cifrek. Prof. Moon. FRASER: Biosensors in the Body . F. Michael Möser: Engineering Acoustics . PRASAD. King. Kaos i kriteriji za kaos u diferencijalnim jednadžbama i sustavima. L. Analitičke. Parametri. Differential Equations. Postupci mjerenja buke i vibracija. John Wiley and Sons. J. Cambridge 2003.sc.R.B. 83. medicinski. Norme. An Introduction for Applied Scientists and Engineers. 2009. C. 3. Buka i vibracije Zimski Nositelji: Doc. 2009.dr. telemedicina. Modeli i primjene: nelinearne vibracije. Springer. osobe s onesposobljenjima. Mervan Pašić. Neinvazivna i "in vivo" mjerenja. Vacca. J. Predznanja: 1. Djelovanje buke okoline na čovjeka. konvekcija fluida.dr. numeričke i asimptotske metode za rješavanje diferencijalnih jednadžbi i sustava. kontrola i identifikacija izvora. D. nelinearni električni krugovi. Biometric Tehnolpgies and Verification Systems. John Willey&Sons. njihala. Literatura: 1. Višesenzorski sustavi. Kristian Jambrošić Osnovni principi i definicije. Vesna Županović Legendreove. Malcom J.sc. Hermitove i Čebiševljeve funkcije i diferencijalne jednadžbe. John Wiley & Sons. Nastajanje i rasprostiranje zvuka. 2.sc. Billingham and S. Biometric Identification Systems. Signal Processing. Robustnost sustava. Kontrola buke i vibracija u građevinskoj akustici. Primjeri. Spon Press.sc. 1992 3. biosenzori. ekonomski i psihosocijalni aspekti. elastični sustavi. Hansen: Engineering Noise Control. Butterworth- Heinemann. starije osobe. 2007. rizična radna mjesta. Diferencijalni i integralni račun Literatura: 1. 4. Tehnologijski. biokompatibilnost. 1995. A. Colin H. Otto.An Introduction to Noise Control. R. MIn: Advances in distributed sensor integration. oscilatori. Inteligentni implantirani pretvornici. Perko. Luis-Garcia. 3.

M/G/1 i G/M/1 repovi. Boca Raton. Objektno orijentirani distribuirani sustavi i CORBA arhitektura.sc. Theory. Ali Emadi: Modern Electric. 1990 2. John Wiley. Stohastički procesi (diplomski studij) Literatura: 1. 2002 3. Zagreb. Schlecht. A. Markovljevi lanci s neprekinutim vremenom. Učinski pretvarači za vučna vozila. Usporedba CORBA sa drugim arhitekturama. 2006 2. Vjerojatnost i statistika (preddiplomski studij) 2. and Design.dr. Basics of Applied Stochastic Processes. 1991 Literatura: 1. 3. USA. R. Sebastien E. Neven Elezović Poissonov proces. Regulacija brzine. Kao. C. An Introduction to Stochastic Processes. George C Verghese: Osnove energetske elektronike. Chapman & Hall.sc. 2003 Distribuirani informacijski sustavi Zimski Nositelji: Prof. Model klijent/poslužitelj. Petar Knežević Koncepcija. Radenko Wolf: Osnove električnih strojeva.dr. Školska knjiga. Prentice. D. Richard Serfozo. 2002. Analiza stanja Markovljevih lanaca. Programska potpora za rad u distribuiranom okruženju. Predznanja: 1. Martin F. Procesi obnavljanja. Složeni Poissonov proces. Literatura: 1. Mario Vražić Vozila električne vuče. and Fuel Cell Vehicles . vučna sila.Hall. Zagreb. J. John Wiley & Sons. Suvremeni elektomotori za primjenu u električnoj vuči. Florida. Distribuirani objekti i pozivanje objekata. struktura i elementi distribuiranih informacijskih sustava. Hybrid Electric. Distribuirani informacijski sustavi u poslovnim aplikacijama i upravljanju mrežom. Dunbury Press. Klasifikacija repova. Osnove vučnih proračuna. Frank Beichelt. A First Course in Stochastic Models. vučne i kočne sile. Graphis. 2005 9 . Osnovne norme. 2. CORBA usluge. 2000 3. Tijms.Fundamentals. Kolomogorovljeve diferencijalne jednadžbe. Stochastic Processes in Science. Asimptotsko ponašanje. Analiza M/M/1 i M/M/c repova. Stacionarne vjerojatnosti i njihovo računanje. preporuke i propisi za električna vozila. Utjecaj sustava vuče na okruženje. Predznanja: 1.Orfali. Edwards: The Essential Distributed Object Survival Guide.sc. Električna vuča Zimski Nositelji: Doc. podjela i primjena. Engineering and Finance. CRC Press LLC. Henk C. 2001. sila kočenja i instalirana snaga. Mehrdad Ehsani. Povratna vremena. Kassakian.Coulouris et al. Springer. 1996. Harkey.Tanenbaum: Distributed systems: Principles and paradigms. Gay. Edward P. Berislav Jurković: Elektromotorni pogoni. Zagreb.dr. 2009 4. Pomoćni elektromotorni pogoni u električnim vozilima. Markovljevi lanci u diskretnom vremenu. Addison Wesley. G. Školska knjiga.: Distributed systems: Concepts and design. Mrežna infrastruktura i organizacija komunikacije. Yimin Gao. Optimiranje potrošnje energije vučnog sustava. Diskretni stohastički procesi Zimski Nositelji: Prof. John G. Markovljevi lanci i repovi.

Artech House. 2001. Boca Raton. Internet 10 .J. Platni i mikroplatni sustavi.L. G. Utjecaji na okoliš EM polja i pojam EM onečišćenja.sc. aktivno i pasivno suprotstavljanje ometanju praćenja cilja. Protu-protumjere. Ivan Đurek Elektroakustički mjerni sustavi i pretvarači. European Prestandard ENV 50166. Elektronička trgovina. USA..dr. 2006 3. Elektroakustički mjerni i ispitni signali. Mjerenje kvalitete zvuka u prostoru i elektroakustičkim sustavima. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric.. 1998. mjerni uvjeti i mjerne metode.sc. Haznadar.. and electro-magnetic fields. Mjerenja akustike prostora i vrednovanje izmjerenih vrijednosti s obzirom na namjenu prostora. Human exposure to electromagnetic fields.sc. New Jersey. Objektivni i subjektivni parametri akustičke kvalitete prostora. Simon Iwnicki et. 75(4):442. Antenski sustav radara za praćenje.dr. Elektronički sustavi za praćenje cilja Zimski Nositelji: Prof.. M.sc. Transakcije plaćanja. Acoustical Society of America. Zagreb. 1997. Kartično poslovanje. Microwave Radar. ICNIRP. Bankomatski i POS sustavi. Beranek: Acoustical Measurements. EM polja u frekvencijskom spektru EM zračenja. Utjecaj zaštitne legislative na projektiranje i uporabu izvora EM polja. Praćenje po kutu i brzini. Elektromagnetsko onečišćenje Zimski Nositelji: Prof. Transakcijski protokoli i provjera podataka. 2nd ed. John Wiley & Sons.W. Skolnik. Elektronički prijenos sredstava. L. Preporuke.. Instrumentacija i metode za mjerenje i procjenu razina EM polja.. 2000. 1988. Električna vuča. Introduction to Radar Sytems. Školska knjiga. Sullivan. 2. 2. Božidar Radojković. elektroničko zakretanje snopa i oblikovanje dijagrama zračenja. I. Z. Vedran Batoš. 1997. Literatura: 1.dr.: Handbook of Railway Vehicle Dynamics. M. MC Graw-Hill. Automatski klirinški sustavi. Literatura: 1. L. Elektroničko poslovanje Zimski Nositelji: Prof.sc. Crocker: Encyclopedia of Acoustics.dr.dr. 3. Boris Vrdoljak Osnove elektroničkog poslovanja. Davor Bonefačić Princip detekcije i praćenja cilja. 3. Doc. Health Phys. 1998. Akustička mjerenja u građevinarstvu: zvučne izolacije i buka. Armin Pavić Neionizirajuće elektromagnetsko (EM) zračenje. Postupci zaštite od EM polja Literatura: 1.sc. 3. 1994. Akustički mjerni prostori. sustavi za ometanje praćenja. Florida. Doc. Adaptivni antenski sustavi za suprotstavljanje ometanju. magnetic. Štih. Elektrotehnički uređaji i sustavi kao izvori EM onečišćenja. 2. Protumjere. J. Posebnosti monopulsnog radara za praćenje. primjena u civilnom zrakoplovstvu i kontroli zračne plovidbe. Naučna knjiga. R. 1986 Elektroakustička mjerenja Zimski Nositelji: Prof. 3rd ed. Stimson. Ž.al. Siniša Fajt. Inc. Osnovne značajke i izvori EM polja. norme i propisi na području zaštite ljudi od EM polja. njihove optimalne vrijednosti i njihova korelacija. Scitech. Acoustics of Auditoriums in Public Bildings. Introduction to Airborne Radar. Makrinenko.dr. 1995. CRC Press LLC. Nadzor zračnog prostora i praćenje ciljeva. CENELEC. Beograd. 2.I. Zaštita i sigurnost transakcija. Acoustical Society of America. Elektromagnetizam 1 i 2.

Akademik Goran Pichler Osnove kvantne teorije elektromagnetskog polja u rezonatoru i kvantne teorije relaksacije. 11 . Mobilno poslovanje. Operacije s grafovima. Grafovi i mreže Zimski Nositelji: Prof. osnovni pojmovi i definicije. 2002. H.. Laserska spektroskopija s naglaskom na nanomaterijale. Lahorija Bistričić. Claredon Press. 2001. H..sc. Vršnak. Standardi i primjena e-poslovanja.C. Cambridge. 1979. Literatura: 1. 1996. Cambridge University Press.. Springer Verlag. 3. Starkovo proširenje spektralnih linija i osnove kvantne teorije polja.B. R. Electronic Payment Systems for E-Commerce. 1964. 2. Planarnost grafa. 1987. C... Veljan. Primjene u tehnici. Algebarske metode za rješavanje nekih problema puta. B. 3. rez. DAVIS: Lasers and Electro-Optics. H. W. Linear Graphs and Electrical Networks. Zagreb. Oxford. generiranje stabla. Fizika impulsnih plazmi s primjenama Zimski Nositelji: Doc. Sanda Pleslić Definicija plazme. W. Težinski grafovi. te vlaknaste lasere. Osnovni parametri plazmenih sustava: elektronska temperatura. Školska knjiga.. Graphs and networks. Tewari. Kriteriji provjere kvalitete i funkcionalnosti elektroničkog poslovnog sustava. Plazme proizvedene kapilarnim izbojem. Najvažnije vrste lasera s naglaskom na lasere u x području.poslovanje.sc. Addison-Wesley P. nelinearna optika. Litografija: od optičke litografije do ekstremne ultraljubičaste litografije. Lasersko hlađenje.HENČ.C. E. Artech House Inc. 3. Literatura: 1.DEMTRAEDER: Laser Spectroscopy. Literatura: 1.. Školska knjiga.dr. Kolektivna svojstva plazme. 1961. Element. 2.dr. Kombinatorika s teorijom grafova.. Berlin. Griem. 3. 2. Norwood. 2000. McGraw-Hill Book Company. USA. B. Svojstva laserskog zračenja. 1996. Artech House Inc. Second Edition. Rajput. Plasma Spectroscopy. Electronic Commerce Principles and Practice.BARTOLIĆ. Laserski proizvedene plazme. lasere sa slobodnim elektronima. USA. BISTRIČIĆ: Predavanja i auditorne vježbe iz fizike lasera. D. Vježbe u laboratoriju. Osnovni principi rada lasera. osnovna svojstva. Cambridge University Press. Peirce.dr. Fizika lasera i elektro-optika Zimski Nositelji: Prof. Klasifikacija grafova. Vladimir Naglić Značenje teorije grafova. Academic Press Inc. Primjena teorije grafova u analizi i sintezi električnih mreža i teoriji sustava. Zagreb. H. Primjena impulsnih plazmi u litografiji. 2. Zagreb 2001. Detekcija laserskog zračenja.Reed. Magnetohidrodinamički opis plazmenih sustava. M. San Diego. Norwood.. Matrična reprezentacija grafova. Stablo. Elektro i magneto-optički efekti. Temelji fizike plazme. USA. 1989. Povezanost grafa. elektronska gustoća. Hutchinson. Literatura: 1. 2000. E-Commerce Systems Architecture and Applications. V. L. Principles of plasma diagnostics. Bidgoli. London.sc. New York. S. Metoda određivanja skupa razapinjućih stabala.. sinteza stabla minimalne dužine. Carre. D. I.Seshu & M. O'Mahoney. Sparivanje u grafovima.

Informacija i mediji.SINKOVIĆ: Informacija. Literatura: 1. za neprekidno praćenje.dr. Pristup razvoju. Školska knjiga. Igor Sunday Pandžić Informacijska mreža i okolina. tlo. laboratorijska. koncentracija tvari otopljenih u vodi i nespecifični parametri. Zagreb. Simulacija matematičkim i fizičkim modelima. Bose: Microcomputer Control of Power Electronics and Drives. R.Računalna grafika u stvarnom vremenu i njene primjene.sc. Testiranje hipoteza. energije i informacija. Bounicore (Eds. Teorija informacije. Neizraziti sustavi i neuronske mreže. simbolika i semantika. R. ionizirajuće i neionizirajuće zračenje. Prof.dr. Stanko Tonković Zaštita okoliša i propisi. Teil 2: Leistungsstellglleder). Praćenje trajnih izvora zagađivanja. učenje i znanje.): Water Quality Monitoring. buka. voda. Ballance (Eds.sc.S. 1987. Podjela postrojenja po funkcionalnim grupama. Vjekoslav Sinković - Uvod u teoriju informacije i kodiranje. 3. izgradnji i modernizaciji. mikrobiološke veličine. V. Kolegij Teorija informacije (FER-2) ili ekvivalentno predznanje. I.): Air Polution Control Equipment. Tokovi materijala. 1986. Heidelberg. 12 . optičke. Igor S. T. Senzori i pretvornici.K. Instrumentacija: prijenosna. Pandžić. Ratko Magjarević.E. Springer Verlag. New York.dr.. Identifikacija procesa. Simbol. Alen Bažant. VDE-VERLAG GmbH Berlin und Offenbach.dr. 1994. Element Zagreb 2007. posebno s obzirom na određivanje koncepcije informacijskih tokova. Informacije i komunikacije Zimski Nositelji: Prof. Zagađenje kod nesreća. 3. KUMMEL: Elektrische Antriebstechnik (Teil 1: Maschinen. predstavljanje i vrednovanje znanja. analitičke. Prilagodba višemedijskog informacijskog toka raspoloživom kapacitetu. PANDŽIĆ: Virtualna okruženja .sc Ivan Ilić Zahtjevi na primarnu i sekundarnu tehnološku opremu IP-a. Sadržaj informacije višemedijske komunikacije i optimalno kodiranje. Razrada tehnoloških zahtjeva. IEEE Transaction on Industry Applications. leksem. Vjekoslav Sinković. IEEE Press. Primjeri složenih postrojenja. mikrobiološke metode. 2. NY.sc. Theodore. London. J. Mjerni parametri: sastav plinova i čestica u zraku. primjena računala. E & FN Spon. Agentski sustavi. Izbor mjernog mjesta: zrak.dr. 2. 1987. prototip postrojenja. BLAHUT: Principles and Practice of Information Theory. 4. Element. Literatura: 1. tvorba hijerarhije.sc. 2. Literatura: 1.emer. Umjetna inteligencija. Zdenko Vrdoljak. Opažanje nesigurnosti. Instrumentacija u zaštiti okoliša Zimski Nositelji: Prof. 1997. F. Elektrokemijske. Održavanje opreme. A Publication of The IEEE Industry Applications Society. Prikupljanje. sastav i svojstva tla. Kvaliteta usluge Predznanja: 1. 1996. B. Zagreb. Kompleksno upravljanje procesom. Prof. Bartram. Industrijska postrojenja Zimski Nositelji: Prof. Željko Ilić. 2004. Addison-Wesley. značenje. Informacijski kriteriji izgradnje algoritama učenja. J.

Osnove linearne algebre Literatura: 1. Mervan Pašić Fourierova analiza: redovi. Jafard. Hernandez. New Jersey. Vetterli. teorija telekomunikacije. transformacije i integral. 3. konstrukcija.sc. 1996. Specifičnosti pogona. 2007. Design of Analog CMOS Integrated Circuits. Multirezolucijska analiza (MRA). Branimir Pejčinović Karakteristike silicijskih MOS i galij-arsenidskih (GaAs) tranzistora. 2005. H. 4. Skripta FER. Inteligentni sustavi u elektroenergetici Zimski Nositelji: Doc. 2. ISBN 0521835399. Integralne i diskretne transformacije s teorijom valića Zimski Nositelji: Prof. Wiley-IEEE Press. H. van Grondelle: Environmental Physics. 2nd Edition. 1999. Djelila frekvencije. Predznanja: 1.sc. Y. Kovačević. Conversions and Formulae. translacije. Diskretne transformacije: DFT. Pašić. Sklopovi za stabiliziranje radne točke. Hilbertovi prostori. Weiss.F. Tibbals. Baker. Layout. Prentice Hall PTR. Diferencijalni i integralni račun 2. Laplaceova transformacija.transformacija. predviđanjima. B. integralne i diskretne transformacije. Analiza valića: ortonormirane baze. Wavelets and Subband Coding. J. evolucijskih algoritama i algoritama potpornih vektora u analizi i vođenju elektroenergetskog sustava. M. Neprekinuta valić transformacija. E. Dr. E. New York. Projektiranje jednostavnog analognog ili digitalnog integriranog sklopa. Philadelphia. SIAM.dr. Wavelet. Lee. delta i singularne. Boeker. CRC Press. 2nd Edition. R. 2003. Wiley. Wavelets.J. Distribucije: regularne. Primjene: analiza signala. 2. kompresija podataka. M. J. Pojačala s povratnom vezom i pojačala za velike brzine rada i široki opseg. G. te analizi poremećaja. E. neuronskih mreža.L. Finucane: Concise Guide to Environmental Definitions. 5. Hornyak. Razavi. Meyer. dilatacije i modulacije. Tools for Science&Technology.CRC Press. Pravila projektiranja. Zagreb. 1999. Cambridge University Press. 2nd edition. modeliranja i proračuna u elektroenergetskom sustavu. R. McGraw-Hill. izvori konstantne struje i napona. D. 2001. Literatura: 1. Lewis Publishers.sc. Marko Delimar Multidisciplinarnost elektroenergetike. Ryan. postupci za ispitivanje ispravnosti projekta. Adrijan Barić. G.J. CMOS Circuit Design. Mjerenje frekvencijskih i dinamičkih karakteristika. Englewood Cliffs. 2004. ISBN 0072380322 . Dekompozicijsko-rekonstrukcijski algoritmi. 3.dr. J. S. A First Course on Wavelets. ISBN 047170055X. R. 2000. 4.sc. Integrirani sklopovi za velike brzine rada Zimski Nositelji: Prof. W. određivanju stanja i procjeni sigurnosti sustava. LC i prstenasti oscilatori. T. The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits. Primjene metoda umjetne inteligencije u elektroenergetici: primjeri primjena neizrazite logike. Moore: Introduction to Nanoscience & Nanotechnology (Chapter 28: Environmental Nanotechnology). diferencijalne jednadžbe. Prikupljanje i obrada podataka u stvarnom vremenu. Dutta. FFT i z. primjeri. and Simulation. aktivna opterećenja. 2009. Predznanja: 13 .dr. 3.

Springer. El-Morshedy. Mjerenja utjecaja visokih napona i struja na sekundarnu opremu. 2000. Kuffel: High Voltage Engineering:Fundamentals. Radwan: High-Voltage Engineering. Osnove elektroenergetike 2. K. 2. Abdel-Salam. H. Anis. 2. Kuffel. ekspertni sustavi. A. 1. GUPTA. Marcel Dekker. Jadranko Matuško. W. Kamaraju : High Voltage Engineering. Ispitivanje stanja metal-oksidnih odvodnika prenapona. Yong-Hua Song. J.S. Mjerenja električnih i magnetskih polja. New Delhi. Springer. Alojz Slutej Sustavi automatizacije industrijskih postrojenja i tokovi materijala. 1995. te mjerenja otpora uzemljenja raznih elektroenergetskih objektata. 2001. 2008. ZADEK: Industrial Applications of Fuzzy Logic and Intelligent Systems. Inteligentni sustavi u industrijskim postrojenjima Zimski Nositelji: Doc. G. J. Prentice Hall. 2009. YEN. 1995. Literatura: 1. Proizvodnja i mjerenja visokih napona i struja za ispitivanje izmjeničnim. Newnes. 2007. M. Doc. Raj Aggarwal: Computational Intelligence Applications to Power Systems. Podnosivi naponi zaštitne i ispitne opreme. zahtjevi i sigurnost.sc. 1996. IEEE Press. Abhisek Ukil: Intelligent Systems and Signal Processing in Power Engineering. SINHA: Intelligent Control Systems -Concept and Applications. neuronske mreže. YUAN: Fuzzy Sets and Fuzzy Logic . 2. J. KLIR. istosmjernim i udarnim naponom te udarnom strujom. New York. L. New Jersey.Theory and Applications. Strukture i primjena neuronskih mreža za sustave upravljanja. A. IEEE Press. Ispitne i mjerne metode u visokonaponskoj tehnici Zimski Nositelji: Doc. Analiza i vođenje elektroenergetskog sustava Literatura: 1. Industrijske norme. M. 4. M. A. Karakteristike i primjeri neizrazito upravljanih sustava. 3. Kombinatorički algoritmi Zimski 14 .dr. Postavljanje i razrada zahtjeva. R. Predznanja: 1. energije i informacija. Neizrazito upravljanje. Zaengl. N. Vertikalna i horizontalna distribuiranost. Ispitivanja sekundarne opreme udarnim strujama. V.dr. Allan Johns. Strukture sustava automatizacije industrijskih postrojenja. M. R. B. 1996. Hileman: Insulation Coordination for Power Systems. Izabrani članci iz Engineering Applications of Artificial Intelligence. New York. Marcel Dekker.sc. Viktor Milardić Visokonaponski (VN) laboratorij. Prenaponska zaštita Literatura: 1. Elsevier. Inteligentni sustavi automatskog upravljanja.dr. Tehnika visokog napona 2. R. 3. E. 3. Tata McGraw-Hill.S.sc. 1999. LANGARI. Naidu.

Nositelji: Prof.dr.sc. Mario-Osvin Pavčević
Kombinatoričke strukture. Tehnike kreiranja kombinatoričkih algoritama. Analiza
kombinatoričkih algoritama. Generiranje svih elementarnih kombinatoričkih objekata (podskupovi,
Grayevi kodovi, permutacije, skupovne particije). Algoritmi s pretraživanjem unazad. Problem
naprtnjače. Problem trgovačkog putnika. Problem maksimalnih klika grafa. Heuristička pretraživanja
(strategije najbržeg uspona, simuliranog kaljenja, pretraživanje uz poštivanje zabrane, genetički
algoritmi).
Literatura:
1. D. L. Kreher, D. R. Stinson, Combinatorial algorithms: Generation, Enumeration and
Search, CRC Press, 1999.

2. D. Jungnickel, Graphs, Networks and Algorithms, Springer, 1999.

3. D. Veljan, Kombinatorna i diskretna matematika, Algoritam, 2001.
Konkurentni sustavi Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Ignac Lovrek, Doc.dr.sc. Mario Kušek
Teorijski modeli konkurentnosti: opća teorija mreža, dinamički sustav, sustav uvjeta i događaja.
Procesi i komunikacija u konkurentnim sustavima, pravila kompozicije i dekompozicije. Specifikacija,
verifikacija i validacija konkurentnih procesa, postupci analize i sinteze. Konkurentnost u
raspodijeljenim i umreženim sustavima, agentskim sustavima i sustavima s pokretnim agentima.
Procesne algebre za pokretne procese: pi-calculus, ambijent calculus. Evaluacija performansi: network
calculus.
Predznanja:
1. Konačni automati, Petrijeve mreže.

Literatura:
1. A.W. Roscoe: Understanding Concurrent Systems, Springer, 2010.

2. I. Lovrek: Modeli telekomunikacijskih procesa - Teorija i primjena Petrijeve mreže,
Školska knjiga, Zagreb, 1997.

3. R. Milner: Communicating and Mobile Systems: The Pi-Calculus, Cambridge
University Press, 1999.
Kvaliteta opskrbe električnom energijom Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Tomislav Tomiša, dr.sc. Juraj Havelka
Definicija kvalitete električne energije. Europske norme i ostale preporuke i standardi.
Harmonici. Fluktuacije napona i flikeri. Nesimetričnost napona. Faktor snage. Mjerenje kvalitete
električne energije. Mjerni uređaji za mjerenje kvalitete električne energije. Primjena mjera za
poboljšanje kvalitete električne energije. Mjere pri planiranju izgradnje i tijekom pogona
elektroenergetskog sustava
Literatura:
1. M. H. J. Bollen: Understanding Power Quality Problems: voltage sags and interruptions, IEEE
Press, 2000
2. C. Sankaran: Power Quality, CRC Press, 2002
3. R.C. Dugan, M. F. McGranaghan, S. Santoso, H. W. Beaty: Electrical Pover System Quality,
McGraw Hill, 2002

Kvaliteta usluge u radijskim sustavima Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Borivoj Modlic, Prof.dr.sc. Vladimir Lipovac
Parametri kvalitete usluge (QoS) radijskog sustava. Klasifikacija rješenja za QoS, rješenja na
razini: fizičkog sloja, MAC sloja, sloja mreže. Osiguranje QoS u uvjetima: mobilnosti teminala,
dinamičke promjenljivosti topologije mreže nepostojanja podataka o stanju mreže. Utjecaj parametara
radijske veze na QoS, raspoloživost radijske veze, raspoloživost usluge. Rezervacija resursa radi

15

prirode radijskog kanala i mobilnosti čvorišta. Upravljanje kvalitetom usluge. Poslovni aspekti
osiguranja QoS.
Predznanja:
1. Radijske mreže
Literatura:
1. Huan Chen, Lei Huang, Sunil Kumar, C.C. Jay Kuo: Radio Resource Management
for Multimedia Qos Support in Wireless Networks, Kluwer Academic Publishers,
2003.

2. Ray E. Sheriff, Y. Fun Hu, Giacinto Losquadro, Paolo Conforto, Clementina Tocci:
Space/Terrestrial Mobile Networks : Internet Access and QoS Support, John Wiley &
Sons, 2004.

3. Sasan Adibi, Raj jain, Shyam Parekh, Mostafa Tofighbakhsh ed.: Quality of Service
Architectures for Wireless Networks: Performance Metrics and Management,
Information Science Reference 2010.
Matematičko modeliranje elektroenergetskih sustava Zimski

Nositelji: Doc.dr.sc. Muharem Mehmedović
Matematičko utemeljenje sustava. Izgradnja "jednostrojnog" modela elektroenergetskog sustava
(EES) u prostoru stanja u praznom hodu i na mreži. Linearizirani model EES u okolišu radne točke u
prostoru stanja. Sustavi uzbude i stabilizator elektromehaničkih njihanja. Upravljivost, osmotrivost i
identificirabilnost lineariziranog modela EES. Modeli dvostrojnog i višestrojnog EES. Identifikacija
parametara EES evolucijskim algoritmima. Primjena genetičkog algoritma u estimaciji parametara EES.
Literatura:
1. P. Kundur: Power System Stability and Control, McGraw-Hill, New York, 1994

2. L. Ljung: System Identification - Theory For The User, Prentice -Hall, Englewood
Cliffs, New Jersey, 1987

3. D. B. Fogel: Evolutionary Computation, IEEE Press, New York, 1995
Metode i modeli teorije automata Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Mladen Tkalić, Doc.dr.sc. Ivana Podnar Žarko
Uvod u sistematizaciju. Modeli logičkih procesa. Oslabljena logika, neizraziti skupovi i algebra
komutacije. Okolina samoorganiziranih sustava. Adaptacija, učenje, samoobnavljanje i
samoorganizacija. Automati neizrazitih stanja. Inteligencija i asocijativne memorije. Hijerarhijske
strukture automata. Distribuirani algoritmi. Sinkroni i asinkroni model mreže automata. Konsenzus i
koordinacija. Problem usmjeravanja. Studijski primjeri: sustavi objavi-pretplati, informacijsko
poslovanje.
Literatura:
1. M. TKALIĆ: Digitalni automati, Liber, Zagreb, 1991.

2. G. ASH: Dynamic Routing in Telecommunication Network, McGraw-Hill, 1988.

3. N. LYNCH: Distributed Algorithms, Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1996.
Mikroelektronika računarskih i komunikacijskih sustava Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Petar Biljanović, Prof.dr.sc. Tomislav Suligoj
Tehnološka podloga VLSI/ULSI sklopova. Pregled komponenti i načina korištenja. Metode
stapanja. Postupci skaliranja mikroelektroničkog sklopa. Energetska, naponska i strujna ograničenja.
Brzina rada pojedinih sklopova. Kvantni efekti. Karakteristike pojedinih metoda integracije u VLSI i
ULSI čipovima. Utjecaj reduciranih dimenzija na temeljna svojstva logičkih i memorijskih ćelija.
Prijelaz od mikroelektronike ka nanoelektronici.
Literatura:

16

1. Y. Taur, T. Ning, Fundamentals of Modern VLSI Devices, Cambridge University
Press, 1998.

2. J. D. Plummer, M. D. Deal, P. B. Griffin: Silicon VLSI Technology: Fundamentals,
Practice and Modeling, Prentice Hall, 1999.

3. S. Wolf, Silicon Processing for the VLSI Era: Deep Submicron Process Technology,
Lattice Press, 2002.
Mikrovalna instrumentacija i mjerne metode Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Silvio Hrabar
Parametri signala u mikrovalnom i milimetarskom valnom području: snaga i frekvencija, spektar,
raspršni parametri, relativna faza. Izvori signala, dinamički izvori, sintezirani izvori. Mjerila
frekvencije, snage i šuma. Automatski analizatori mreža, analizatori spektra i signala, analizatori
modulacije. Mjerenja parametara elektromagnetskog polja, mjerenje smetnji mjerne antene i mjerni
prijamnici. Mjerni sustavi upravljani računalom, kalibracija i korekcija pogrešaka u stvarnom vremenu.
Literatura:
1. K. Chang, Encyclopedia of RF and Microwave Engineering, Wiley 2005

2. RF Fundamental Measurements, Hewlett-Packard, 1997

3. G.H Bryiant, Principle of Microwave Measurements, Pergamon Press, 1993
MIMO u mobilnim komunikacijskim sustavima Zimski

Nositelji: Doc.dr.sc. Gordan Šišul
Komunikacijski sustavi s više odašiljačkih i prijamnih antena. Postojeći modeli radijskih kanala
(SISO-Single Input Single Output) i njihova nadogradnja za sustave MIMO (Multiple Input Multiple
Output). Proračun kapaciteta u sustavima MIMO: teorijski maksimalni kapacitet i kapacitet u stvarnim
uvjetima rasprostiranja. Primjena MIMO tehnologije u mobilnim sustavima (UTRA FDD, LTE,
mobilni WiMAX). Jednokorisnički, višekorisnički i kooperativni MIMO.
Predznanja:
1. A.F. Molisch: Wireless Communications, John Wiley & Sons, 2006.
Literatura:
1. G. Tsoulos (urednik): MIMO System Technology for Wireless Communications,
CRC Press, 2006.

2. C. Oestges, B. Clerckx: MIMO Wireless Communications, AP, 2007.

3. F. Perez Fontan, P. Marino Espineira: Modeling the Wireless Propagation Channel,
John Wiley & Sons, 2008.
Mjerenja u elektroenergetskim mrežama Zimski

Nositelji: Prof.dr.sc. Stanko Milun, Prof.dr.sc. Armin Pavić
Prekidački i nelinearni elementi i posljedice: flicker, harmonici, međuharmonici i tranzijenti.
Rezonancije i prenaponi, problemi dohvata signala na visokom naponu u širokom f-spektru. Prijenosne
funkcije mjernih transformatora. Uređaji za pohranu signala i analiza signala u t- i f-području. Vlastiti i
uzajamni spektri, prijenosna funkcija, koherencija i područje pouzdanosti. Metoda najmanjih kvadrata
u posebnim mjerenjima.Harmonički, valni, mrežni i spektralni, te višekanalni analizatori.
Literatura:
1. Proceedings Third International Conference on Harmonics in Power Systems,
September 28. October, 1988, Nashville, Indiana USA 1988.

2. The Fundamentals of Signal Analysis, Aplication Note 243, Agilent Technologies,
USA, www.agilent.com

17

H.P. Sljedivost i osiguravanje kakvoće. Design Techniques.sc. optimiranje ograničenja emisija.dr. Luka Ferković Međunarodne i regionalne normirne i mjeriteljske organizacije (ISO. CENELEC.dr. Mjeriteljstvo i precizna mjerenja Zimski Nositelji: Prof. Prof. instrumentacijska i izolacijska pojačala. Zahtjevi na upravljanje kakvoćom prema 18 . EA. Dinamika ulaznog i izlaznog signala. Stoft: Power System Economics: Designing Markets for Electricity. 3.dr.dr. Problemi kapacitivnog opterećenja. Financijske analize: modeliranje strateškog ponašanja. Calibration: Philosophy in Practice. Damir Ilić Međunarodno usklađivanje fizikalnih stalnica. BIPM. Kibble. 1984. John Wiley & Sons.dr. Izdanje.Zagreb. A. 1994. Metode ac/dc usporedbe. Mjerne metode vrhunske točnosti za mjerenje istosmjernih i izmjeničnih veličina. Brezinšćak: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti. Specifičnosti izvedbi pojačala i postupci za postizanje visoke preciznosti i brzine pri pojačanju analognih signala. Analog devices 1995 3. K. Pricing and Hedging. Hrvoje Džapo Nesavršenosti realnih integriranih operacijskih pojačala. Slavko Krajcar Modeliranje proizvodnje: optimalno korištenja hidro-akumulacija i ugovora o korištenju goriva. G. 1988.sc.Elektrotehničko društvo . Grow Hill 1998 2. Modeliranje pomoćnih servisa i emisija: optimizacija proizvodnje i rotirajuće rezerve. Wolyniek: Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling. 2. III. Ante Šantić: Elektronička instrumentacija.sc.dr.dr. S. Statistička analiza mjernih rezultata i računanje mjerne nesigurnosti. IEC. predviđanje kratko i dugoročne dostatnosti proizvodnih kapaciteta. John Wiley & Sons. njihovih omjera te impedancija. S. 1970. optimiranje strategija trgovanja za za Literatura: 1. 2004. 2002. Mjerna pojačala Zimski Nositelji: Prof. OIML. Lj. IMEKO).sc. Tehnička knjiga. Mc. NCSL. Wiley-IEEE Press. 3. pobuda kabela.mjerenje i računanje. vrednovanje cijena emisija. Literatura: 1. modeliranje neplaniranih ispada. Bunn: Modeling Prices in Competitive Electricity Markets. Kvantni etaloni napona i otpora. B. Milun. Zagreb. Doc. Rayner: Coaxial AC Bridges. Bristol. Utjecajne veličine i otklanjanje smetnji. Programabilna. 2. 3. Adam Hilger Ltd. Second Edition. Precizni analogni i digitalni mjerni uređaji i njihovo umjeravanje. optimiranje rasporeda remonta. ILAC. Fluke Corporation. 1-98.sc. str. monografija. Ratko Magjarević.sc. integrirano modeliranje emisija. Nikica Hlupić. Doc. Božiković: Kompenzacija i viši harmonici . "rail to rail" i "over the top" integrirana pojačala. Ostvarivanje i pohranjivanje elektromagnetskih veličina etalonima. Literatura: 1. Zagreb. 2002. CEN. Eydeland. Derek W. WELMEC. Perspektive razvoja. Nadzor kakvoće i mjeriteljstvo Zimski Nositelji: Doc. M. Školska knjiga Zagreb 1993 Modeliranje odnosa na tržištu električne energije Zimski Nositelji: Prof. Sergio Franco: Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits. Točnost simulacije sa SPICE makro modelima. Usporedba strujne i naponske povratne veze.

Laserska fuzija. Web usluge i agentsko izračunavanje. 1999. Usluge i raspodijeljene aplikacije informacijske infrastrukture.dr. Zahtjevi na mjerilišta i ispitivališta (umjerne i ispitne laboratorije): upravljanje laboratorijem. pritužbe.. sustav kakvoće. Alesso. popravne mjere. Uskladištenje električne energije.. Elektrane na vjetar. Napredni fisijski reaktori.dr. 19 .sc. EN 17025: 2000 3. Globalna informacijska infrastruktura (GII) i Internet nove generacije. gorivne ćelije. Termička konverzija Sunčane energije i njene primjene. Lj. Pokretno umrežavanje i nomadičnost. Novi izvori energije Zimski Nositelji: Prof. preventivne mjere. Kuljača. Prentice Hall PTR. Upper Saddle River.sc. FLUKE. Nuklearna fisija. Ekološki utjecaj novih izvora energije. Prentice Hall: New York. 2005. V. Udaljena obrada i posrednički sustavi: Internet i partnerske mreže. Fotonaponska (FN) pretvorba sunčane energije. Sunčana energija. M. Marcel Dekker: New York. Kvaliteta usluge. Vjetroenergetski potencijal. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. J.dr. Stabilnost nelinearnih sustava. Višemedijske raspodijeljene aplikacije.J. Adaptivno nelinearno upravljanje. unutrašnji nadzor kakvoće. Inc. Ekonomija vodika. Second Edition.sc. Silicijeve Sunčane ćelije. Zagreb. nadzor zapisa. Tešnjak (2004): Nonlinear Control Systems. Literatura: 1. Vladimir Knapp. Prentice-Hall. Napredne i inteligentne tehnologije Interneta Zimski Nositelji: Prof. Nuklearna energija fisije i fuzije. 1994. Wellesey. Četvrta generacija nuklearnih reaktora Pitanja uz dugoročni razvoj nuklearne energetike. sljedivost. 3. MA. Vidyasagar (1993): Nonlinear Systems Analysis. snaga i energija vjetroturbina. F. Literatura: 1. Black: Advanced Internet Technologies. Nelinearno upravljanje po izlaznom signalu. A K Peters Ltd. C. 2. Akceleratorska proizvodnja fisibilnih nuklida. Strukture i postupci određivanja dinamike digitalnih nelinearnih sustava. NJ. Školska knjiga . Guide to the expression of uncertainty in measurement. Upper Saddle River. uz Literatura: 1. Vlado Glavinić Informacijsko društvo i informacijska infrastruktura. Krešimir Trontl Energija vjetra. 1993 2. Z. S. Literatura: 1. Zoran Vukić Struktura i matematički modeli nelinearnih sustava upravljanja. Fuzija s magnetskim ograničenjem plazme. Biokonverzija solarne energije..dr. Đonlagić. Fuzijsko-fisijski hibridni sustavi. okolišni uvjeti. Nelinearni sustavi upravljanja Zimski Nositelji: Prof. 1993. D. Sunčevo zračenje. Sinteza regulatora promjenjive strukture. Knapp: Novi izvori energije. Semantički Web. S: Tanenbaum: Computer Networks. 2. Geotermalna energija. W. Prentice Hall: New York. Vukić. Nelinearni stohastički sustavi upravljanja. 2003. ISO. Calibration: Philosophy and Practice.normnom nizu ISO 9000. Nuklearna fuzija. nadzor dokumentacije. Metode nekonvencionalnog upravljanja. Doc. Sigurnosni aspekti. 3. P. FN ćelije u razvoju.sc. Smith: Developing Semantic Web Services. Li (1991): Applied Nonlinear Control. 4th Ed. NJ. Linearizacija nelinearnih sustava. Slotine. ugovaranje i podugovaranje ispitivanja i mjerenja.

1972. Literatura: 1. B. 1996.dr. M. Liber. 2003. Oxford University Press. električni. Oblikovanje skladišta podataka Zimski Nositelji: Prof. 1997. Izvori elektromagnetskih smetnji. Haznadar. ROGERS: WIND ENERGY EXPLAINED. R. M.H. Konceptualno oblikovanje skladišta podataka. 3. 2002. Numerički postupci i metode proračuna EMC: metoda konačnih diferencija u vremenskom području. Numerički proračuni elektromagnetske kompatibilnosti Zimski Nositelji: Prof. 1998. Logički višedimenzionalni model podataka. V. WILEY. 2.): Renowable Energy. 2002.sc. Lawrence Erlbaum Ass.F. R.sc. Vrste sustava e-učenja: sinkroni i asinkroni. VF modeli. KARLSSON: EMC analysis methods and computational models.dr. Doc. 2.A Learning View. Building the Data Warehouse (Second Edition). Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu. 2. Kimball. F. 2004. O.sc. Literatura: 1. Hipermedijske autorske ljuske i alati za oblikovanje inteligentnih tutorskih sustava: "on-site" i Web temeljena. funkcionalnost. M. T. scenariji učenja i poučavanja. Inteligentni tutorski sustavi: prikaz znanja. S. modeliranje učenika. Haznadar: Elektromagnetska teorija i polja. R. Boris Vrdoljak Definicija i značajke skladišta podataka. Blessing. Slavomir Stankov Sustavi e-učenja: definicija. M. Zagreb. G.sc Zijad Haznadar. J. arhitektura. Prof.emer. sudionici.sc. Mjere zaštite. magnetski i elektromagnetski. Split. Vrste EM utjecaja: galvanski. F. John Wiley & Sons. 1997. Kimball. S.pmfst. Inmon. Doc. Proces izvlačenja podataka iz izvora. Oxford. W. NJ. Ross. 2004. Caserta. Kluwer Academic Publishers. Oblikovanje sustava za e-učenje Zimski Nositelji: Prof. L.dr. ARCHAMBEAULT. ogib i raspršenje. John Wiley & Sons. sučelje sudionika. Kluwer Academic Publishers.. objekti učenja. područno znanje. studijski primjeri. Željko Štih. Problem 2-sigma i pedagogijska paradigma sustava e-učenja. (ED. Oblikovanje skladišta podataka iz XML izvora. John Wiley & Sons. 2. Martin Dadić Klasifikacija problema u elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC). NF modeli i krugovi s koncentriranim parametrima. MCGOWAR. O'Neil. Zagreb. Publishers. S. Mahwab. Logičko oblikovanje skladišta podataka. Jr. Štih: Elektromagnetizam I i II. transformacije podataka i njihovog učitavanja u skladište. J. Stankov: Suvremena informacijska tehnologija u nastavi. 2003. radijacija.htm 20 . J. G. Proces izgradnje skladišta podataka. IANOZ. 3. 2. Perez: Technology Applications in Education .dr. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling (Second Edition). ontologije. interna skripta.hr/~stankov/pregled_fpmz. 3.dr. Dekompozicija sustava pri modeliranju EMC. norme. Zoran Skočir. Literatura: 1.sc. The Data Warehouse ETL Toolkit. Konceptualni višedimenzionalni model podataka. TESCHE.. siječanj 2005. John Wiley & Sons. 3. www. Modeli s raspodijeljenim parametrima. metoda momenatametoda konačnih elemenata. Dordrecht. MANWELL. Školska knjiga. Murray. BRENCH: EMI/EMC computational modeling handbook. Ainsworth: Authoring Tools for Advanced Technology Learning Environments. Inc. Vrednovanje u sustavima e-učenja. A.dr. C. RAMAHI. BOYLE. NY.

2001 Odabrana poglavlja interaktivnih simulacijskih sustava Zimski Nositelji: Prof. Severance. Median filtar.2003. Oxford University Press Odabrana poglavlja kvantne fizike Zimski Nositelji: Prof. Digital Image Processing. Sonka. James A. 1999 2. Aproksimativne metode: račun smetnje degenerirani i nedegenerirani. 2. Operacije na histogramu. The Handbook of Emotion Elicitation and Assessment. Krešimir Ćosić Zahtjevi i projektiranje interaktivnih simulacijskih sustava u stvarnom vremenu. Radonova transformacija. E. Analysis. Coan and John J. 2nd Ed. 2nd Ed. Stuart J. Paralelizacija složenih simulacijskih problema kroz dekompoziciju i raspodjelu zadataka..Grigore Burdea and Philippe Coiffet. vožnje. Interaktivne simulacije s čovjekom u petlji.sc.sc. Primjene. dozirano izlaganje stresu i trening mentalnih sposobnosti. System Modeling and Simulation: An Introduction. Slučajna polja. Literatura: 1. Sven Lončarić. Bernard Zeigler. 2-D diskretne transformacije. 2001. fuzija psihofizioloških signala. Dubravko Horvat Povijesni pregled klasične fizike. A. Inverzno i pseudoinverzno filtriranje. glasa. Theory of Modeling and Simulation. Russell. multimodalna evaluacija kognitivno-emocionalnih sposobnosti. M.dr. Dvodimenzionalni (2-D) signali. Boyle: Image Processing. Druga kvantizacija. Wienerov filtar. leta. John Wiley & Sons. B. opservable. R. N. Projekcijski teorem. John Wiley & Sons. New York. Elsevier. Jain: Fundamentals of Digital Image Processing.Fundamentals and Applications to Technology. Primjeri: simulatori vođenih raketnih sustava. Odabrana poglavlja digitalne obrade slike Zimski Nositelji: Prof. WKB aproksimacija.dr. Peter Norvig. 2-D sustavi. Hilbertov prostor. varijacioni račun. C. Academic Press 3. Kodiranje slike. 2000. 2007. Davor Petrinović Osnove ljudskog vizualnog sustava. SINGH: Quantum Mechanics . Wiley 2. Harmonički oscilator u Diracovoj reprezentaciji. Obnavljanje slike. 2002.dr. Englewood Cliffs. pokreta tijela i izraza lica. R. Clebsch-Gordanovi koeficijenti. Verifikacija i validacija ugrađenih sustava za upravljanje u stvarnom vremenu. J. Prividna stvarnost i afektivno računarstvo u simulatorima: inteligentni generatori pobuda i scena. Virtual Reality Technology. Stacionarna stanja. Rekonstrukcija slike iz projekcija. V. Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd edition). Gonzalez. Prividna stvarnost i upravljanje stresom. New York. Simetrije i transformacije. ZETILLI: Quantum Mechanics Concepts and Applications.dr. Tag Kim. Fononi i koherentna stanja. 1989 3. Prof. 2001. and Machine Vision. 1997. Homomorfno filtriranje. R. Matematički formalizam kvantne mehanike: operatori. Allen. Woods. Prentice Hall.sc. Literatura: 1. K. itd. Frank L. 21 . Operator povratne projekcije. Kvantizacija translatornih i rotacionih stupnjeva slobode. Herbert Praehofer. Kompresija slike.. Poboljšanje slike. Prentice Hall.John Wiley & Sons Inc 4. Brooks/Cole. Hlavac. Literatura: 1. Postulati kvantne mehanike. Prentice Hall 5.sc. Programska podrška za obradu slike.

sustavi s valnim 22 . American Nuclear Society. Gubici energije u plazmi i kriterij za samoodržavanja fuzijske reakcije. BRANSDEN I C. caching. Nielsen. Korisničko sučelje: uporabivost. Literatura: 1. elektroničko poslovanje. Tehnike smanjivanja varijance: zajednički slučajni brojevi.dr.sc. Krishnamurthy. nelinearni efekti. operaciona pravila.sc. Dubravko Pevec Nuklearne sile. Zvonimir Šipuš Planarni i cilindrični dielektrični valovodi. Fisija. L. 2000. terminirajuće i stacionarne simulacije. 2. Mogućnost iskorištenja energije U238 i Th232. sustavi s jednim redom. "Web Protocols and Practice: HTTP 1.sc. 3. 2001. 2nd edition. sustavi velike brzine i velikog dometa. New Riders Press. antitetske i kontrolne varijable.K. J. distribucija sadržaja. Primjene: višemedijsko strujanje. 3. Pearson Education. Nuklearna magnetska rezonancija. B. posrednici. Danko Basch Osnove teorije redova: Kendallova notacija.sc. spremnici. John Wiley & Sons. upravljanje sadržajem. Programska podrška: klijenti. 2001.dr. SHULTIS. Karakterizacija prometa i opterećenje poslužitelja. 2002. Wiley. J. Planiranje simulacijskih eksperimenata: 2k. K. J.D. Nuklearni modeli. Štitovi od nuklearnog zračenja i doze.sc.dr. jezici. Berlin. Addison-Wesley Pearson Education. 1996.M. "Designing Web Usability : The Practice of Simplicity". Literatura: 1. trendovi i standardi. 2kr i 2k-p faktorski dizajn. Sadržaj na Webu: zapis sadržaja. Boris Kviz. La Grange Park.dr.Techniques for Experimental Design. Harlow. McGraw- Hill. V. JOACHAIN: Quantum Mechanics (2. Rosenfeld. 1999. jednostavne mreže redova. J. Kromatska i polarizacijska disperzija. J. protokoli i sigurnost. Law. Kelton: Simulation Modeling and Analysis (3. Procesi raspršenja i nuklearne reakcije. and traffic measurement". pristupačnost i personalizacija. Fuzijske reakcije na vrlo visokim temperaturama. Gordan Gledec World Wide Web. 3. Odabrana poglavlja modeliranja i simuliranja Zimski Nositelji: Prof. Odabrane teme iz tehnologija i primjena World Wide Weba Zimski Nositelji: Prof. Measurement. evolucija. H. Simulation and Modeling. Odabrana poglavlja nuklearne fizike i tehnike Zimski Nositelji: Prof. R.E. 2. Fuzija. B. Nuklearne karakteristike nekih jezgara važnih za dobivanje fisijske energije. Čerić: Simulacijsko modeliranje.sc. izdanje). ISBN 156205810X Optičke svjetlovodne komunikacije i senzori Zimski Nositelji: Prof. New York. P.dr. višestruke mjere performansi. Školska knjiga. Usporedba sustava: usporedba dvaju sustava. Akceleratorska proizvodnja fisijskih materijala. Littleov zakon. BETHGE: Kernphysik. Mrežna pitanja: arhitektura. Jain: The Art of Computer Performance Analysis . Doc. Prof. Literatura: 1. ed) and Physics of Atoms and Molecules. Morville. R. ISBN 0596000359 3. poslužitelji. 2003.dr. Analiza izlaznih podataka: interval pouzdanosti. Maja Matijašević.1. Rexford. 2000. 1991. pretraživanje i katalogizacija. "Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites". meta-podaci. 1993. W. networking protocols. usporedba više sustava. O'Reilly. A. Postupci kompeziranja disperzije. FAW: Radiation Shielding. uvjetovanje. Teorijski modeli fisije. Springer Verlag. Semantika. LILLEY: Nuclear Physics Principles and Applications. ISBN 0-201-71088-9 2.

Otkrivanje znanja u skupovima podataka Zimski Nositelji: Prof.S. Svjetlovodni senzorski sustavi. Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems.O. Literatura: 1. Ball. J. Sivarajan: Optical Networks. Protocols. 3. B. interferometri. Pregled egzaktnih. K. Optimalno planiranje izgradnje i pogona elektroenergetske mreže-tržišne komponente planiranja. Lopez-Higuera (Editor): Optical Fibre Sensing Technology. T. Praktični primjeri optimizacije elektroenergetskih mreža. 1993. Posebni algoritmi i proširenja. Ahuja. Springer. M. Komponente u optičkim komunikacijskim sustavima. Medhi. J. 6. Davor Škrlec. Predviđanje. G. R. 2002. Simboličko otkrivanje znanja: koncepti. Medhi: Routing.P.T.Rau: Optimization Principles. 2003.C. polarimetri.sc. 1989. K. Literatura: 1.Y. Flow. John Wiley&Sons Ltd. Loi Lei Lai: Intelligent System Applications in Power Engineering. M. 2006. 2007. and Architectures.N.sc. Elsevier. K. 5.L.dr. Springer. Luka Neralić Vrste optimizacijskih zadataka i važnije primjene u telekomunikacijama.sc. Mladen Kos. Optimizacijski postupci u elektroenergetskim mrežama Zimski Nositelji: Prof. Programski alati za planiranje i optimizaciju telekomunikacijskih mreža. Morgan Kaufmann. 2. 2002. Linearni i nelinearni višekomponentni tokovi. N.dr. optički giroskop. distribuirani svjetlovodni senzorski sustavi. Proširenje kapaciteta mreže. D. 2. Prentice-Hall. Prof. Optimizacije u telekomunikacijama Zimski Nositelji: Prof. 3rd ed. D.sc. 3.G. Vygen: Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms. Orlin: Network Flows. Luenberger: Linear and Nonlinear Programming. R. Temelji statističkih tehnika upravljanja podacima i grafičkog predočavanja. John Wiley & Sons.dr. 2nd Ed. and Capacity Design in Communication and Computer Networks. Literatura: 1. senzori na osnovi Braggove rešetke. optički senzori na principu modulacije intenziteta svjetlosnog toka. 2007. 2004. Addison-Wesley. Ramasamy: Network Routing: Algorithms. 1995. Inc. B. Prof. D. Pioro. Kombinatoričko optimiranje. N. Robertazzi: Networks and Grids: Technology and Theory.Magnanti.M. Doc. kombinatoričkih i heurističkih metoda.dr.L. Magnanti. Bojana Dalbelo Bašić Numerički i simbolički postupci otkrivanja strukturnih uzoraka u skupovima podataka...G. Morgan Kaufmann Publishers..Nemhauser: Handbook in Operations Research and Management Science: Network Models. Primjena programa MATLAB u problemima optimiranja. 2002. Morgan Kaufmann. Informacijski sustavi za podršku optimizacijskim postupcima.dr. IEEE & Wiley Interscience. J. Nikola Bogunović... Dimenzioniranje i planiranje mreže. Optimalno usmjeravanje u mreži.multipleksiranjem (WDM). Heuristički algoritmi. G. Minea Skok Osnovni koncepti optimizacije elektroenergetskih mreža. Ramaswami. L. grupiranje i klasifikacija podataka uporabom multivarijatnih tehnika. 4. 2.dr. 3. T. 1998.sc. 23 . Korte.L.Monma.sc. Linearno programiranje i tokovi u mreži. John Wiley. Lokalno traženje optimuma.

Third Edition.. New York. New York.Knowledge representation. Research Studies Press. 2. D. Inc. Literatura: 1.P. 2000. Lorensen. D.M. M.sc. and Techniques. J. 2004. 2. 2000. Evaluacija rezultata. Hipoteza fizikalnog sustava simbola. (Eds. 1997. Kitware. Paradigme rješavanja problema temeljene na agentima znanja.dr. Nastanak. K. John Wiley & Sons. Probabilističke mreže i mreže za potporu u donošenju odluka. 2003. Postupci temeljeni na rekonstrukciji izo-površina. Prijenosne funkcije za prikaz volumena. 2004. naglog gubitka tereta i ferorezonancije. R. Viktor Milardić Privremeni prenaponi uslijed zemljospoja. Prirodno rasuđivanje u sustavima s pravilima. Schroeder. prikaz korištenjem frekvencijske domene i domene valića. stvaranje poligonalnog modela. Multimodalni podaci.dr.J. 2004. Ivo Uglešić. pri nastanku i eliminiranju kvarova. širenje i štetni utjecaji atmosferskih prenapona. 2002. Davies. Vizualizacijski protočni sustav. problemi uzorkovanja i rekonstrukcije. Postupci vizualizacije podataka. G. Prenaponska zaštita visokonaponskih postrojenja i niskonaponskih instalacija. 2. Prentice Hall. 3. Fensel.sc.J. Algoritmi za indukciju znanja. Vizualizacija informacija.). 3. Third Edition. Postupci vizualizacije Zimski Nositelji: Prof. prikaz nizanjem presjeka. Literatura: 1. Probabilistička logika. Mitchell Machine Learning McGraw-Hill. Predstavljanje otkrivenog znanja. IEEE Computer Society. podjela i svojstva. J. Uklapanje neopterećenih transformatora i prigušnica. Priprema ulaznih podataka. Prekidanje malih kapacitivnih i induktivnih struja. Postupci predstavljanja nesavršene informacije. Sustavi s okvirima i semantičke mreže.sc. 24 . Prenaponi polaganog porasta čela pri sklapanju vodova. izravno ostvarivanje prikaza. 3. Hagen and H. Ltd. L. Vizualni artefakti. F. Redukcija na logičke programe. Prenaponi u mrežama Zimski Nositelji: Prof. Primjena sustava za lociranje udara munje u svijetu i Hrvatskoj. 1997.Wiley. Ulazni skup podataka. Hearn. Witten Data Mining Morgan Kaufmann. Mueller. Tom M. 1996.dr. The Visualization Toolkit: An Object Oriented Approach to 3D Graphics. 2. Predstavljanje znanja i rasuđivanje u predikatnoj logici. Brachman and H.primjeri i atributi.J. Vrlo brzi prenaponi u metalom oklopljenim plinom izoliranim postrojenjima.dr. Ian W. Subhash Sharma Applied multivariate techniques John Wiley & Sons. CHOWDHURI: Electromagnetic Transients in Power Systems.sc. Martin and B. tehnici i medicini. Nielson. 1996. Sowa.Levesque Knowledge Representation and Reasoning Morgan Kaufman. Scientific Visualization: Overviews. Predstavljanje znanja u informacijskim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Baker: Computer Graphics with OpenGL. W. Interaktivni rad s vizualiziranim podacima. van der SLUS. Methodologies.Towards the Semantic Web: Ontology- Driven Knowledge Management. Literatura: 1. van Harmelen. Primjena u poslovnom odlučivanju. Literatura: 1. Ltd. Željka Mihajlović Uvod. Doc. John Wiley & Sons. H. Nikola Bogunović Struktura racionalnog agenta. P. Ontologije i znanje na Web-u.Brooks/Cole. Transients in Power Systems.

H. Primijenjena funkcionalna analiza Zimski Nositelji: Prof. DAB i DRM. 2. Prostori Soboljeva. Gagne. Addison Wesley Longman. Applied Operating Systems Concepts. Regularnost rješenja. korektura greške. W. pretvarači frekvencija.P. Galerkinova metoda. demodulacija. Međuprocesna komunikacija u raspodijeljenim sustavima: razmjena poruka. Matematika 3E ili 3R 2. Fraktalna analiza chirpova. John Wiley & Sons. Globalni sat i međusobno isključivanje u raspodijeljenim sustavima. Antenski sustavi i stupnjevi prijemnika (LNC. G. J. Slaba formulacija rubnih problema.Betz. Pitman Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics 91. Literatura: 1. Brezis H. Darko Žubrinić Hölderovi i Lebesgueovi prostori. Short Run press Ltd. Théorie et applications. Galvin.dr. Chicester.. Međusobno isključivanje.. 1998 Procesi u računalnim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Fraktalne dimenzije: Hausdorffova dimenzija i dimenzija Minkowskog (box dimenzija). Potpuni zastoj: metode otkrivanja. Lauterbach: Digital Audio Broadcasting. California State University. Predznanja: 1. Analyse fonctionelle. Exeter. ARRILAGA: Power Systems Electromagnetic Transients Simulation. B. Povezivanje DAB i DRM prijemnika s računalnom opremom. Fundamentals of Applied Functional Analysis.sc.. Određenost višedretvenih sustava. Paris 1983 2. Lathi: Modern Digital And Analog Communications Systems. Određenost u dijeljenjom spremničkom prostoru. pojačala.Laroche : Lightning: Principles. filtriranje. 2003. procesi i dretve u računalnim sustavima. Springer-Verlag. digitalni prijemnici (DSP). WATSON. Springer. New York..dr. 1998. 2003 25 . Temperirane distribucije ili distribucije sporog rasta. poziv udaljenih procedura i sustavi s dijeljenim spremnikom.sc. Literatura: 1. descrambleri. P. Schumann.. Prostori distribucija. Digitalni AM prijenos. D/A konverteri).dr. Masson. Sacramento.D.Mjerenja digitalnih prijemnika. Dambacher: Digital Broadcasting. Instruments and Applications. P.sc. Mitrović D. Schwarzov prostor brzo opadajućih funkcija. T. 2009. Curves and Fractal Dimension. Prijemna tehnika u digitalnom prijenosu Zimski Nositelji: Prof. John Wiley & Sons. Leo Budin Programi. U. Sustavi za prijem u pokretu. 1996. Prostori Besova i njihova uloga u teoriji valića. programski zadaci. Silberschatz. 3. Fourierova transformacija distribucije. N. Multimedijski sadržaj digitalnih radiodifuznih sustava. IEE. Tricot C. Sinkronizacijski mehanizmi u višedretvenim sustavima. 2003. dekoderi: demultiplekseri. 4. Hoeg. A. Ivan Jelenčić Karakteristike prijemnika za digitalni prijenos. izbjegavanja i otklanjanja. Digitalni radiodifuzni sustavi DSR. 1995 3. 3. Žubrinić D. P. Linearna algebra Literatura: 1. Slabe derivacije.

sc.. M. Željko Butković Integracija sustava na čipu. John Wiley & Sons. Agentski modeli povjerenja i analiza rizika. Izvedbe i značajke PLD i FPGA tehnologije.Postupci pri ugradnji korisničke funkcije (personalizacija) integriranih sklopova. E.sc.Y..sc. eds. Zagreb. 2. Gordan Ježić. 2007.S. Ma. metodologije razvoja višeagentskih sustava. and Their Applications.dr. ispitivanje bezuvjetne stabilnosti. 2004. Dr. Krunoslav Tržec Programski agenti.. Praktične primjene. 2. Patrick Kane. Zdravko Galić. Mirta Baranović Prostorno-vremenske baze.: Microwave and RF Design of Wireless Systems. M.sc. Beaufils. elektroničke aukcije. D. Studijski slučajevi: agenti u natjecateljskom okruženju. 1996. N. protokoli pregovaranja. Koordinacija programskih agenata. FPGA Based System Design. Analiza strukture programirljivog logičkog sustava. agentski komunikacijski jezici. Berlin. 2000.sc. Definiranje primitiva i makročelije. Strateško donošenje odluka. Literatura: 1.dr. Juraj Bartolić Položaj RF sustava na tržištu. Prof. Analiza mikrovalnih mreža. 2. Brandouy. Karolj Skala.. 2001. Djelotvornost otvora antene. Wiley. 2006. Prof. Chichester. Bichler.. Cambridge. Razgođenje impedancije i polarizacije antene. Modeliranje i upiti trenutačnog kretanja. Prijamnik za mobilne sustave s izravnom pretvorbom. Principles and Practice. Haridi. Stabilnost pojačala. Game Theory. Artificial Economics: Agent-based Methods in Finance. 2004 Programirljivi logički sustavi Zimski Nositelji: Prof. Prostorno-vremenske baze i tokovi podataka Zimski Nositelji: Prof. T. Rappaport. 3. teorija igara i dinamika ponašanja tržišnih agenata. semantički agenti i ontologije. Concepts. and Models of Computer Programming. Chapman & Hall/CRC. The Future of e-Markets: Multi Dimensional Market Mechanisms. 3. Osjetljivost i dinamičko područje prijamnika. Elektroničko tržište. Agent Technology for e-Commerce.dr. elektroničko tržište komunikacijskih resursa. Printice Hall.. Cook.dr. New Jersey.. 2. Mathieu. 2.. Matrice impedancija i admitancija. Digital Electronics with PLD Integration. Prostorno-bitemporalni objekti. Homodinski prijamnici. MOST . Antene i radiosustavi. Električki male antene. S.model podataka trenutačnog i budućeg kretanja. 3. 1. Tucker (ed.. A. FTL . Techniques.van Roy. Literatura: 1. 26 . Zentner. The MIT Press. Pozar. B. Literatura: 1. O. Cambridge University Press.Future Temporal Logic. 2001. Nigel P. M.sc. Cambridge. P. Generične PLD strukture. Prentice Hall. Computer Science Handbook.: Wireless Communications. Klase profesionalnih prijamnika. 2004 3.dr.Adaptabilna dinamička prilagodba hardvera i princip virtualnog hardvera.). Graphis. automatizacija poslovnih pravila. Programirljiva celularna logika i logičke funkcije u obliku zbroja umnožaka. CAE alati za izvedbu i programiranje integriranih sklopova. Vayne Wolf. F. 3. Fasli. Xilinx Laboratory Manual to Acompany Cook's Programski agenti za elektroničko tržište Zimski Nositelji: Prof.sc. Springer-Verlag. Projektiranje radiofrekvencijskih sustava Zimski Nositelji: Prof.dr.

sc.: Geoprostorne baze podataka. Palmer.: Data Stream Management. Machine Vision. Postupak isijavanja. O. Empirijski. Siniša Srbljić. Izbor invarijantnih značajki u sustavima robotskog vida. Vizualni artefakti. Bezierove. 1999. Kalibracija kamere. M. Model kamere. Analize dinamičkih scena. Van Dam.Modeliranje i upiti povijesti kretanja. Farin: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design. Second Edition. MIT Press. Objektno-relacijske baze podataka Literatura: 1. Prof. Rubna segmentacija slika.Kontinuirani upitni jezik.dr. Vision Science. Modeli i upitni jezici za tokove podataka. Perspektivne transformacije. 2010 4.: Moving Objects Databases. Željka Mihajlović Postupci računarske geometrije. Nikola Pavešić Model sustava robotskog vida. Prof. Uzorkovanje i rekonstrukcija u računarskoj grafici. Three-dimensional Computer Vision. Nikola Guid. Prostorno-vremenski tokovi podataka. Dalibor Vrsalović Osnovna infrastruktura raspodijeljenih računalnih sustava (RRS)..sc.sc. Morgan & Claypool Publishers. Sustavi za upravljanje tokovima podataka (DSMS). Academic Press. Računarski i robotski vid Zimski Nositelji: Prof. Vrste RRS. McGraw-Hill. 1995. Diskretni model. Segmentacija slike na područja. Posrednik. Apstraktni model. Raspodijeljeni računalni sustavi Zimski Nositelji: Prof.dr.. Feiner. analitički modeli i postupci osvjetljavanja. A Practical Guide. Prividna raspodijeljena okolina. Prilagodljivost. Literatura: 1. 2004. Golden marketing . Hughes: Computer Graphics.sc. Hermitove. Sigurnost i privatnost. Postupak pretrage zrake. Posebna svojstva krivulja i površina.dr. (Eds. Svakodnevnost i sveprisutnost RRS. S. Hearn.Tehnička knjiga. Güting R. 27 . P. Arhitekture zasnovane na uslugama. D. Višedimenzijski skupovi podataka. Obrada binarnih slika i njihova topološka svojstva.sc. Modeliranje prirodnih objekata.. CQL . Galic Z. Relacijske baze podataka 2. suradnje i natjecanja. 2010 Računarska grafika Zimski Nositelji: Prof. Jain et al. Workingham.) Data Stream Management . Slobodan Ribarić. prijelazni. 2005 2. Schneider M. Aktivni vid. Raznorodno proširivi sustavi. E. Literatura: 1. Prikaz znanja u robotskim vidnim sustavima. Morgan Kaufmann Publishers. Direktna i inverzna B-splajn transformacija. Addison-Wesley.. Prostorno-vremenski predikati. Segmentacija na temelju pokreta. 1993. Golab L.Processing High-Speed Data Streams. Uzorkovanje i oblikovanje slike. T. Predznanja: 1. G.dr. Razmjerni rast. Foley. AT&T GeoPlex. MIT Press. Prentice Hall. 2. Boston. H. Baker: Computer Graphics with OpenGL. MidArc i SoftLab. Detekcija granica. Rastogi R. 3. R.sc. Özsu M.dr. Faugeras. 1988. Garofalakis M. 2. Springer. B-splajn i NURBS krivulje i površine. Tekstura i analiza tekstura.dr. Izučavanje primjera: UofT NUMAchine. Gehrke J. Mehanizmi raspodjele.. Principles and Practice. 2006 3. 3. Raspodijeljene arhitekture. Stereo vid. Prof. 1990. neosjetljivost na pogreške i postupci održavanja kakvoće.

Vjerojatnosne. neizraziti. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu.sc. Mikuličić. N. Raspoloživost proizvodnog. 2000 2. sigurnost i pouzdanost.dr. Survivable Networks: Algorithms for Diverse Routing. G.Predznanja: 1. M. Podaci o raspoloživosti. Optical Networks: Architecture and Survivability.). Modeliranje zavisnih kvarova. Sejid Tešnjak. Mahmoud (Editor): Middleware for Communications. Robert Inkret Osnovne definicije. Studijski slučajevi u optičkim mrežama. topološke i vremenske mjere. Igor Kuzle Regulacijske značajke energetskih procesa u sustavima za proizvodnju i prijenos električne energije. 1:1. Osjetljivost raspoloživosti i optimizacija.. n:m. Kluwer Academic Publishers. Manchester. dio Analitičke metode proračuna pouzdanosti i raspoloživosti. 2008. Analitičke i simulacijske metode proračuna. Vidovic. KIGEN. Kluwer Academic Publishers. Strukture sustava za potrebe primarne i sekundarne regulacije frekvencije i napona u ees-u. svibanj. Budin. Raspoloživost telekomunikacijske mreže. 1996. 2002. Plenum Publishing Company. R.-H. Analiza osjetljivosti algoritama u procesu automatske regulacije frekvencije i napona u ees-u (klasični. John Wiley & Sons.sc. 2. Regulacija u energetici Zimski Nositelji: Prof. Prof. Poznavanje osnova teorije pouzdanosti. N. Mouuftah. T. R. Šimić. adaptivni. Prof. R. Zdenko Šimić Rizik. Manchester. zaštita linka i p-ciklusi. Ho.H.sc. Plenum Publishing Company. Literatura: 1. Zaštitne strukture i obnavljanje: 1+1. Dr. Survivability and Quality of Large Scale Telecommunication Systems. Raspoloživost mreže Zimski Nositelji: Prof. 2004 Raspoloživost elektroenergetskih podsustava Zimski Nositelji: Prof. 28 . Stavroulakis (ed.sc. Ltd. 3.sc. Jelenković: Literatura: 1. Vladimir Mikuličić. L. Vrsalovic: Middleware Networks: Concept. Branko Mikac. Q. John Wiley & Sons. pregled područja teorije vjerojatnosti i matematičke statistike neophodnih za proračune pouzdanosti elektroenergetskih podsustava (uključujući Markovljeve modele i Monte Carlo metodu) i rješavanje inženjerskih problema u okolnostima nesigurnosti. zaštita puta. Održavanje stabilnosti frekvencije i napona u elektroenergetskom sustavu. Design and Deployment of Internet Infrastructure. Jakobović i L. 2003. Bhandari. Strukturni i Markovljev model raspoloživosti. 2. R. genetski. 1992. R. Vladimir. Literatura: 1. D. Allan: Reliability Evaluation of Engineering Systems-Concepts and Techniques. Reliability.dr. 3. Vanecek. M. 1. P. N.dr. Lerner. raspoloživosti i rizika u elektroenergetskom sustavu. and D. Billinton. Proračuni pouzdanosti i raspoloživosti nepopravljivih i popravljivih sustava. Predznanja: 1. Podfrekvencijsko i podnaponsko rasterećenje ees-a.dr.dr. neuronski). P. Pokazatelji raspoloživosti. Kluwer Academic Publishers. Zdenko: Modeli pouzdanosti. H. Golub. prijenosnog i razdjelnog podsustava. Billinton. 1999. Računanje raspoloživosti u složenim mrežama: analitički postupak i Monte Carlo simulacija.sc. Allan: Reliability Evaluation of Power Systems.

Nelinerani utjecaji. ETF-ZVNE. 1995. IEE. Zavodska skripta. Komunikacije unutar postrojenja. 23. Thomas W. P. Literatura: 1. Level 1-3). France. 1993 Sigurnosne analize nuklearnih elektrana Zimski Nositelji: Prof. 3. Uski i globalni antenski snop. Numerički distantni releji i lokatori kvara. Electricity Training Association: Power system protection. Literatura: 1. Tešnjak: (f-P) i (U-Q) regulacije u ees-u. IAEA. Upravljanje vezom. A. Levallois-Perret. Satelitski komunikacijski sustavi Zimski Nositelji: Prof. Adaptivna zaštita. stablo događaja. Artech House.dr. 3. vanjski). New York. IAEA TECDOC Series No. Ante Marušić. Prof. Analiza proračuna s prostornom promjenom reaktivnosti (PARCS). S. Relejna zaštita Zimski Nositelji: Prof. Alstom T&D. Wiley 1998. Školska knjiga. Anderson. Krešimir Malarić Satelitske veze i višestruki pristup.. Zagreb. Safety Reports Series No.sc.dr. Electricity Association Services Ltd. Applications of Probabilistic Safety Assessment (PSA) for Nuclear Power Plants. New York. 2001 2. Principles and Applications.dr.sc. Kadish. J. Galić.W. Marcel Dekker. Zapis i analiza kvarova. LEO i MEO sustavi.Literatura: 1. BLACKBURN: Protective Relaying. R. 2000. Proračun kontejnmenta (GOTHIC). SCPC i SPADE. EIRP. Inc. Jules E. McGraw Hill. Pokretne satelitske mreže.sc. Davor Grgić Pretpostavljeni inicijalni događaji (unutrašnji. 3. Tendencije razvoja relejne zaštite. C. Taylor: Power System Voltage Stability.M. 2. 2.. GEO. Polarizacija i ponovna uporaba frekvencije. Strujni i naponski mjerni transformatori. Michel Bousquet. Toplinski i mehanički proračun gorivne šipke (FRAPCON). Satellite Communications Fundamentals. Fouad: Power System Control and Stability (Revised printing). London. Projektiranje satelitskih sustava. TDMA. Inc. Sheme povezivanja numeričkih distantnih releja. Gérard Maral. Accident Analysis for Nuclear Power Plants.sc. P. IEEE Press. Algoritmi numeričkih zaštita.A. Doc. Nikola Čavlina. Proračun višekanalnih sustava. 1994. Literatura: 1. VSAT sustavi. Zagreb. FDMA. 1200. Determinističke analize. Kašnjenje zbog propagacije i poništavanje jeke. RUSH: Network Protection and Automation Guide. Izvedbe komunikacijskih satelita. Primjena ekspertnih sustava u zaštiti elektroenergetskog sustava.dr. L. East. Volume 1-4. 2002. Analiza tranzijenata i akcidenata sistemskim programom (RELAP5). 1998. 2002 29 . Ostvarenje satelitske veze. Procjena utjecaja ispuštanja radioaktivnih efluena i rizika za okoliš. 2. Srđan Skok Koordinirani sustavi zaštite i vođenja postrojenja. R. Sigurnosni limiti jezgre. Satellite Communication Systems. 1994.dr. Probabilističke analize (stablo kvara. 3rd edition. New York. 2002.: Telekomunikacije satelitima.sc. Subkanalni proračun jezgre (COBRA). Regeneracija signala na satelitu.

N. Kvantna kriptografija. Wiley & Sons. derivatora i integratora. 2007. Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava i sigurnosne politike. Literatura: 1. P. izbjegavanje sudara i kontrolu njihanja tereta. S. 1996. N. Tipton. CRC Press LLC.Algoritmi za vremenski optimalno pozicioniranje. 30 .Upravljanje mehatroničkim sustavima iz lokalne mreže (LAN. Osnove računalne sigurnosti Literatura: 1. A. Fetah Kolonić Sinergijsko povezivanje komponenata s definiranom ciljnom funkcijom.sc. Marin Golub Analiza modernih kriptografskih sustava. Numeričko projektiranje analognih i digitalnih filtara.Picton: Mechatronics: Designing Intelligent Machines. Wiley & Sons. J. Krause. Školska knjiga. Kriptografija eliptičkim krivuljama. Hopgood: Intelligent Systems for Engineers and Scientists. J. Nuklearne elektrane. Sigurnosne norme. CRC Press. Springer. Sinteza u frekvencijskoj i vremenskoj domeni. Dinamička interakcija automatski vođenih jedinica. Hilbertovih transformatora. Predznanja: 1. Upravljanje rizicima. B. M.dr. J. Digitalna obrada signala 3. Doc. Applied Cryptography. 2. R. A. M. 2001. Tehnike otkrivanja napada. Infrastruktura javnog ključa i pametne kartice. Zagreb. Sigurnosni protokoli. Springer- Verlag. Debrecin.Algorithms and Engineering Applications. Security Engineering. Čavlina. Volume 1. Dražen Jurišić Optimizacijski postupci u sintezi sustava za obradu signala. Buterworth-Heinemann.sc. obrada slike. 3.CAN). Primjena CCD i PSD kamera. 1995. 1995 Sigurnost računalnih sustava Zimski Nositelji: Prof. 3. Mladen Vučić. 2004. Lu: Practical Optimization . 2001. O.Ang: Recent advances in Mechatronics. 2. sučelje prema mikroračunalu. 1999. Minimizacija broja operacija kao kriterij u sintezi digitalnih sustava. A. Osnove kriptografije 2. W. Consulting Editors.sc. Kaynak. Signali i sustavi 2. Sinergijska integracija u mehatroničkim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Učinkovite implementacije digitalnih sustava. oblikovača pulseva. Antoniou.sc. Alati za projektiranje sustava: MATLAB. Schneier. Suvremeni ultrazvučni i laserski senzori u industrijskim sustavima za transport materijala i proizvoda. Tosunoglu. korektora. Primjer automatiziranog kontejnerskog terminala. Kriptoanaliza. Linearna algebra Literatura: 1. Zaštita vlasništva multimedijskih dokumenata digitalnim vodenim žigovima. 2nd edition.dr. 3. Autentifikacija i autorizacija.-S.dr. Predznanja: 1. Anderson.dr. Sinteza sustava primjenom optimizacijskih postupaka Zimski Nositelji: Prof. D Feretić. Concepts in Articifial Intelligence. H. Handbook of Information Security Management. Projektiranje sustava čiji su koeficijenti sume potencija broja 2. Johnson. Kontrola pristupa.

Melborne. Organizacija memorijskih modula. Mario Cifrek. Moderne poluvodičke memorije. Memorije neosjetljive na pogreške. inicijalna sinkronizacija slijeda te praćenje. W. John Wiley&Sons. Two-Volume Set. D. Datotečni sustavi. B.sc. Predznanja: 1.dr.Theory and Practice. Neuravnoteženi mostovi. William Andrew Publishing. operacijski sustavi Literatura: 1. Digitalizirani mjerni uređaji u analitičkoj kemiji. osnove arhitekture računala 2. Schoenborn: Storage Area Networks: Designing and Implementing a Mass Storage System. Boston. Sustavi s proširenim spektrom Zimski Nositelji: Prof. R. Vlado Sruk Memorija kao element arhitekture računalnog sustava. R.L. Virtualni memorijski sustavi. Uroš Peruško. Pouzdanost i testiranje memorija.sc. 2003. Robert Nađ Proširenje spektra osnovnog pojasa.dr.McDaniel. CDMA. 2.dr. New Jersey. Hijerarhija memorija. Sharma: Semiconductor Memories. BOLTON: Measurement and Instrumentation Systems. Wright. Numerical Optimization. Rake prijemnik. Tomislav Pribanić Mjerni kanal. Prentice Hall PTR. J. A. 2000. Zverev. New York. New York. McGraw-Hill. 2005. Sučelje: senzor i elementi za prilagodbu.magnetskih (SQUID) i svijetlosnih veličina (CCD). Filtering in the Time and Frequency Domains. spektrometri masa i NMR. 2001. Oxford. Kodovi za proširenje u DS/CDMA sustavima. Organizacija polja diskova. Victora: Handbook of Magneto-Optical Data Recording. Prof. Oporavak od kvara i održavanje integriteta. Peterson. W. 2003. 3.dr. A. Literatura: 1.dr. Memorije s direktnim pristupom. 2003. Upravljanje sigurnosnim kopijama. Osnovne značajke i generiranje pseudoslučajnih nizova.Lee : Spread Spectrumn CDMA. Springer 2006. 2. 1997. Procesni dobitak. Detekcija sustava sa izravnim slijedom i frekvencijskim skakanjem. Masovne memorije. 1996. D.E. Glisic: Adaptive WCDMA . 1995. toplinskih. Literatura: 1. Nocedal.sc.E. Thornburgh. 3. 3. Prentice Hall Engineering. Springer. Nove koncepcije. H. Apsorpcijski analizatori spektra: ultraljubičastog i infracrvenog zračenja. otpornost na smetnje i ometanje. Borth : Introduction to Spread Spectrum Communications. R. Noble Publishing Associates. Wiley-IEEE Press. Plinski kromatografi. Emisijski i apsorpcijski spektrofotometri. 31 . K. nekoherentni sustavi. Sustavi za mjerenje neelektričkih veličina Zimski Nositelji: Prof. S. Blinchikoff. Daljinska mjerenja i prijenos mjernih signala. Ziemer. Postupce sinkronizacije kodova u prijemu. H. osnovne karakteristike proširenog spektra.sc. Butterworth -Heinemann. Doc. usklađeni (optimalni) filtri. Sustavi sa sporim i brzim frekvencijskim skakanjem. J. Sučelja s računalom i upravljačkim modulima. Spremnici podataka Zimski Nositelji: Prof. I. Uskopojasno ometanje. Mjerna pojačala. Povratak u osnovni pojas (sažimanje spektra). Senzori za mjerenje mehaničkih.Torrieri: Principles of Spread-Spectrum Communication Systems. sustavi s izravnim slijedom (DSSS). Savo G. 2. Spremnici podataka. T. Johannesburg. Slijedovi male križne korelacije. 4. S. R.sc. J. Mrežni memorijski sustavi.

Simpson. Školska knjiga. tok i obrada podataka. An introduction to the design of small-scale embedded systems. J. sučelja prema drugim mrežama.dr. Taksonomija postupaka kanainog kodiranja. 2005. Schweibert: Fundamentals of Mobile and Pervasive Computing. 3. sigurnost. Teorija odlučivanja. Svojstva sveprisutnih sustava: nevidljivost. Cambridge University Press.KEATING: Sensors and Transducers.. Principi maksimiranja SNR-a. referentna arhitektura mreže.dr. G. Digital TV over Broadband: Harvesting Bandwidth. Antene iradiosustavi. proaktivnost. Dina Šimunić Osnovne komponente bežičnih komunikacijskih sustava u realnim uvjetima rada.. Sustavi za radiodifuziju digitalnog videosignala. Convergence in Broadcast and Communications Media. Specifičnosti projektiranja i izvedbe programske podrške. Gupta. E. Springer. Milner: The Space and Motion of Communicating Agents. Richard III. mrežni protokoli i tehnologije. Komunikacijska povezanost elemenata sveprisutnih sustava. Kodiranje s unaprijed ispravljanjem pogreške. Izračun BER. 3. USHER. 2. 2. Distribucija MPEG-2 signala. Doc. Predznanja: 1. Ograničenost resursa i utjecaj na sklopovsku i programsku izvedbu. Focal Press. 2005. Guizani. Sonja Grgić Klasifikacija izvora videosignala. PER i SER. ŠANTIĆ: Elektronička instrumentacija. D. Goldsmith. Adelstein. Analiza Shannon-Hartleyevog teorema za kapacitet sustava. Model sustava za produkciju i distribuciju televizijskog programa. primjeri sustava. 2005. 1996. šuma i interferencije u vremenskoj i :frekvencijskoj domeni.sc. Teorija bežićnih komunikacijskih sustava Zimski Nositelji: Prof.sc. autonomnost. Palgrave.. Hampshire. M. mobilnost. 2001. McGraw Hill. A. Interakcija s korisnicima sustava. Koncepti smanjenja vjerojatnosti pogreške bita. 2. A. Prof. Optimizacija bežičnih sustava.D.dr. Zentner.dr.K. svjesnost konteksta. Wilmshurst.G. Zagreb.S. prilagodljivost.sc. Mario Žagar.sc. 2001. A. Arhitektura računala. Van Tassel. Video Over IP: A Practical Guide to Technology and Applications. Specifičnosti arhitektura mikroračunala primjenjivih u sveprisutnim sustavima.sc. T. Teorija signala Zimski 32 . Odabir mrežne tehnologije u skladu sa značajkama izvora videosignala i parametrima kvalitete usluge. izdanje 1993. Distribucija videosignala putem Interneta i u mrežama za mobilne komunikacije.). Graphis. F. Wireless communications. 2001.dr. L. Modeliranje i pogreške pri modeliranju kompleksnih signala. 2. Širokopojasne mreže za distribuciju televizijskog signala Zimski Nositelji: Prof. M. (411 str. 2009. Watkinson. Igor Čavrak Definicija sveprisutnog.. 3. osnove računalnih mreža Literatura: 1.. prožimajućeg računarstva. W. MacMillan Press Ltd. Prikupljanje. Focal Press. Ist edition. J. Literatura: 1. Zagreb. London. Branka Zovko-Cihlar. S. Cambridge University Press. 2001. 3. 2004 3. Wireless communications systems and networks. Literatura: 1. R. J. Focal Press. Sveprisutno računarstvo Zimski Nositelji: Prof.

J. Nikola Švigir Odabrana poglavlja iz teorije električnih kontakata. Optimalno filtriranje i ocjena parametara signala. Podjela pretvarača. kompresiji. Spektri slučajnih signala. 1998. 1977. širina zvučnog snopa. Prijelazne pojave izazvane djelovanjem prekidača.R. Primjena teorije električnog luka na specifične probleme sklopnih aparata. Newnes.sc. Školska knjiga. 2002. Kelemen. 1978. pojas i dimenzionalnost signala. Shah. Literatura: 1. Transformatori. 2. Damir Žarko Tronamotni transformator. metode smanjenja dodatnih gubitaka).dr.Nositelji: Prof. R. Ispitivanja sklopnih aparata.sc. The J&P Transformer Book. Mjerni hidrofoni. Taylor & Francis. Autotransformator (tronamotni pogon. D.dr. Oxford. 33 . Rasipno magnetsko polje i dodatni gubici (metode proračuna. Stabilizacijski i tercijarni namot. Branko Somek.dr. Peter Peregrinus Ltd. Del Vecchio. 3. New York. trajanje. indeks usmjerenosti. str. Detekcija signala. Damir Seršić Modeli kontinuiranih i diskretnih signala.sc. Buka transformatora (uzroci i metode smanjenja). Tehnička enciklopedija. Standardizacija. Simulacija pojedinih svojstava pri projektiranju pretvarača. New York. K. McGraw . Vizualizacije u medicinskim procesima.R. knjiga 13. 2. 3. Zagreb. Doc. Wavelet transformacija i wavelet filtarski slogovi. London. Linearni operatori. A. Karakteristike i konstrukcija sklopnih aparata. 148-168.. Feghali. Heathcote. Ultrazvučni sustavi Zimski Nositelji: Prof. Leksikografski zavod "Miroslav Krleža". Klasifikacija.sc.: Wavelets and Filter Banks. Predstavljanje slučajnog signala. Antonio Petošić Podvodne komunikacije. McGraw-Hill. Transformatori Zimski Nositelji: Prof. B. Artech House. Teorem recipročnosti. Strang G. 1975. Doc. Zvonimir Valković. 1999. New York. DE COULON: Signal Theory and Processing. ISBN 0-9614088-7-1 Teorija sklopnih aparata Zimski Nositelji: Doc. F. John Wiley & Sons. Literatura: 1.Hill 2002. Preslikavanje. Nadomjesne sheme. Literatura: 1. Zagreb. Plenum Press.sc. C. Interakcija aparata i mreže. Transformator u interakciji s mrežom.sc.Theory and Design. Vremensko-frekvencijske obrade. Pretvarači u medicinskoj dijagnostici. uzemljenje nultočke. Stjepan Štefan. Poulin. Ahuja. Novi magnetski materijali (karakteristike i utjecaj na transformator). M.Belin: Uvod u teoriju električnih sklopnih aparata. 2. Transformer Design Principles. Bijeli i obojeni šum. Literatura: 1. 3. M. Pasivni i aktivni sustavi. H. and Nguyen T. T.dr. M. Metode dijagnostike i nadgledanja (monitoring). Spektralna analiza. 1986. 1997.sc.dr. Urick: Principles of Underwater Sound.dr. Mjerenja na pretvaračima. Frederick: Ultrasonic Engineering. B. Koeficijent korisnog djelovanja.J. Prof. Pretvarači velikih snaga. PAPOULIS: Signal Analysis. Ragaller: Current Interuption in HV Networks. Usmjereni sustavi. Pogreške pri prijenosu digitalnog signala. 1980. Mjere za ograničavanje sklopnih prenapona. J.dr. Hrvoje Babić. T. Svojstva. Direktne i sintetske metode za ispitivanje prekidne moći prekidača. Flurscheim: Power Circuit Breakers . Wellesley-Cambridge Press 1996.sc. 2. P. lokalna zagrijanja. terapiji i kirurgiji. zaštita). ekstrakciji. Predajne i prijemne impedancijske karakteristike. R.dr. Doc. Primjene u potiskivanju šuma. Dedham.

Jürgen Guldner. Vadim Ivanovich Utkin. A Badford Book. Patel: Wind and Solar Power Systems. 1999.dr. Weir: Renewable Energy Resources. Ivan Petrović Uvodna razmatranja o autonomnim sustavima: definicije. 2003. Predznanja: 1.2007 2. Pojedinačno upravljanje agregatima obnovljivih izvora energije - klasične i napredne metode upravljanja. Prentice Hall. The MIT Press. 1999. ISBN: 978-1-84628-492-2. Percepcija i modeliranje radnog prostora. Stuttgart. Hirzel Verlag. Hernán. Osnove automatskog upravljanja. Mantz. 1999 3. Planiranje i praćenje putanje gibanja.dr. Intelligent Control Systems Using Computational Intelligence Techniques. M. 2005 4. Taylor and Francis. Primjeri primjena: vjetroagregat i transportni sustavi. Fernando D. primjene.sc. S. Battista. Karakteristični efekti u elektromehaničkim sustavima: trenje. Spyros G. Jadranko Matuško Strukture elektromehaničkih sustava (EMS). 1996 Upravljanje obnovljivim izvorima energije Zimski Nositelji: Prof.. Mario Vašak Pregled obnovljivih izvora električne energije i načina skladištenja proizvedene energije. Tzafestas (Ed. J. T.energija vjetra i sunčeva energija. Nedjeljko Perić. modelsko prediktivno upravljanje i inteligentno upravljanje. Institution of Engineering and Technology.sc. Napredni postupci upravljanja EMS: upravljanje zasnovano na kliznim režimima. Gregory Dudek and Michael Jenkin: Computational Principles of Mobile Robots. H. Cambridge University Press. Osnove automatskog upravljanja Literatura: 1. Kluwer Academic Publishers. 3.-J. Taylor&Francis. Predznanja: 1. 2004.): Advances in Intelligent Autoomous Systems. Upravljanje elektromehaničkim sustavima Zimski Nositelji: Prof. R.sc. Weiping. Pretraživanje nepoznatih prostora.dr.sc. Inteligentni samoučeći autonomni sustavi. Klasični postupci upravljanja EMS.sc. Roland Siegwart and Illah Nourbakhsh: Introduction to Autonomous Mobile Robots. Modeli agregata obnovljivih izvora energije. Koordinacija rada više autonomnih sustava. CRC Press. izvedbe. Metode upravljanja mikromrežama. Second Edition. Nedjeljko Perić. Pristupi modeliranju obnovljivih izvora energije . Antonio Ruano.dr. 2. primjeri. 2000. Sliding mode control in electromechanical systems. Wind Turbine Control Systems. Doc. 3. Vadim Utkin. J. Upravljanje autonomnim sustavima Zimski Nositelji: Prof. Detekcija sudara i izbjegavanje prepreka. Istodobno modeliranje prostora i samo-lokalizacija sustava. Twidell. UK. E. Doc. 2006. s naglaskom na agregate pogonjene energijom vjetra ili sunčevom energijom. Kuttruff: Physik und Technik des Ultraschalls. Lokalna i globalna samo-lokalizacija autonomnog sustava na temelju modela prostora.. London. ISBN: 0863414893. 34 . 2.dr. Literatura: 1. Literatura: 1. Boca Raton. Abingdon. Bianchi. zračnost i elastičnost. Jingxin Shi. strukture upravljanja. Ricardo J. Li Applied nonlinear control. Slotine.

Interakcija robota i okoline. Atmosfera: sastav i fizikalno kemijski procesi. R. Tehnologije za smanjenje emisija i utjecaj na tehničke i ekonomske parametre elektrana. Samoupravljivost i autonomni sustavi. Željko Tomšić Energetski izvori i njihova raspoloživost. Udupa: TMN . Bianchi. 2002. Mesarovic.dr. Predznanja: 1. Sheme trgovanja emisijama. 2006. Siciliano. Upravljanje telekomunikacijskim mrežama Zimski Nositelji: Prof. Problemski prostor upravljivih procesa u telekomunikacijskoj mreži. O. Zmijoliki roboti. D. 2.dr. 2. Upravljanje robotiziranim postrojenjima Zimski Nositelji: Prof. 2005. 2008. Objedinjavanje infrastrukture upravljačkog sustava TMN konceptom. Kordic. B. M. Springer-Verlag. System Research Center. 1999. M. 1972. V.sc. Kovačić. Problemi globalnog zagrijavanja. 35 . Danilo Feretić. Utjecaj emisija elektrana na fizikalne i kemijske procese u atmosferi.dr. Interni i eksterni troškovi.sc. Khatib. Održivost razvoja EES-a. Komparativna analiza EE objekata. Metode rješavanja inverzne kinematike hiperredundantnih robota. Clemm: Network Management Fundamentals. Takahara: Theory of Multilevel Hierarchical Systems. Norme za ograničenje emisija. J. Z. and Y. Cleveland. Predznanja: 1. Graphis. Planiranje trajektorije za primjene u profesionalnoj servisnoj robotici. Napredne tehnologije za proizvodnju EE. Inteligentno upravljanje robotima. NGOSS sustavi. McGraw-Hill. G.sc. Osnove dinamičkog modeliranja 3. Sigurnost autonomnih servisnih robota. H. Bogdan. Literatura: 1. Energetska sigurnost i klimatske promjene. Osnove elektromehaničkih sustava Literatura: 1. Profesionalni servisni roboti. V. 3.sc. Berlin Heidelberg. Lazinica. F. S. Hodajući roboti. 1999. Macko. Ohio. Zagreb. Proizvodnja električne energije i utjecaj na ljude i okoliš 2. Otvorena raspodijeljena obrada (ODP). Handbook of Robotics. Prof. Arhitekture sustava za upravljanje telekomunikacijskom mrežom i uslugama. Matematički modeli za širenje efluenata u atmosferi. Zdenko Kovačić Konfiguracije robota sa složenom kinematikom. Munir (editors): Cutting Edge Robotics. Doc. D. De Battista. Upravljanje ravnotežom robota. UNFCCC mehanizmi. Osnove automatskog upravljanja 4. Weiss (ed. K.dr. London. Mirko Randić Elementi teorije hijerarhijskih sustava s više nivoa. A.dr. The MIT Press.Telecommunication Management Network. Cisco Press. Izbjegavanje prepreka i praćenje cilja. Advanced Robotic Systems (ARS). 3. Modeli raspodijeljenog i integriranog upravljanja.Modelling and Gain Scheduling Design.): Multiagent Systems. 3. 2007.Krajči: Osnove robotike. A. 4. D.sc. Springer-Verlag. Virtualni robotski sustavi upravljanja. Osnove robotike 2. Utjecaj elektroenergetskog sustava na okoliš Zimski Nositelji: Prof. Mantz: Wind Turbine Control Systems: Principles. Marijan Kunštić. Formalni modeli suradnje pokretnih agenata.

R. jr: Atmospheric Dispersion Modeling Compliance Guide. 1971. M. Zhang: International Rules for Greenhouse Gas Emissions Trading. Technical Report No. B.6. T. 2006.Externalities of Energy vol I-VIII.dr. utjecaj složenog upravljanja. P. izvedbeni projekt. Validacijski postupak. Objektivna i subjektivna difuznost polja.dr. 2. UNCTAD/GDS/GFSB/ Misc. 2. 2001 Zvuk u arhitekturi Zimski Nositelji: Prof. Two Hunders Years of Acoustics. Gregory D. Analiza mjernog sustava u svrhu objektivne procjene rizika povezanog s pogrješkama mjernih metoda i programske opreme. 3. Literatura: 1. Odnosne norme i zakonski propisi.dr. D.sc. Izdanje. Zvuk u multimedijskim sustavima Zimski Nositelji: Prof. rizik u odnosu na pouzdanost. D. Beyer. Doc. Definiranje projektnog zadatka. Specifičnosti materijala. Geneva. Subašić: Elektrane i okoliš. United Nations. A Practical Guide. McGraw-Hill 1999. Audio podsustav na računalima. B. ExternE . Feretić. Room Acoustics. Postupci validiranja mjernih metoda i programske opreme. Landsdale Pennsylvania.J. Formati prijenosa i zapisa audio informacije. ETC. Utjecaj ranih i kasnih refleksija. Ivan Jelenčić.sc. 2/2006. Schnelle. 3.sc. Zvuk u multimedijskim prezentacijama i računalnim igrama.sc. X.sc. A. N.-2000. Raspodjela zvučnog polja. Tomšić. 4. Zaštita od emisije i imisije buke. Brussels. Crocker. Bojan Ivančević Različitost prostora u akustičkom smislu. Višekanalni sustavi snimanja. Laboratorijski sustav upravljanja (LMS). Akustička svojstva prostora za višekalnu reprodukciju zvuka. Tietenberg.n Swift and Z. Validacija mjernih metoda i programske opreme laboratorija Zimski Nositelji: Doc. 1995. tehnoloških prostora. 1999. Zahtjevi na akustička svojstva općih. Spon Press. 3. Norme i mjerenja na digitalnim audio uređajima za multimedijsku primjenu. Rizični faktori: kritična uporaba. akustički projekt. Kuttruff. Gogates: Software Validation in Accredited Laboratories. Zagreb. Ivan Leniček. R. Guidance for the Management of Computers and Software in Laboratories with Reference to ISO/IEC 17025/2005. Encyclopedia of Acoustics. D. Škanata. May 1999. 2000. 3. Sounds of Out Times. Povezivanje audio uređaja. Kompresija i redukcija audio podataka i sustavi s psihoakustičkim kodiranjem. Simulacije i stvarnost. Springer-Verlag. Fasor. Ž. Čavlina. London. Eurolab. Difuzori. Specifičnosti nekih rezonatora i apsorbera. Element. složenost obrade podataka. Michaelowa. Literatura: 1. Stvarno vrijeme odjeka. Dey. Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Ray tracing i slične metode. Efekt globalnog zagrijavanja i emisije plinova staklenika. Literatura: 36 . October 2006 3. Literatura: 1.T. Hrvoje Domitrović Digitalizacija zvuka. Sinteza zvuka i virtualna zvučna polja. Luka Ferković Model mjernog sustava. K. HRN EN ISO/IEC 17025. 2000. Grubb. DG XII. European Comission EUR 16523 EN. M. Springer-Verlag. H.dr. posebnih. 2.dr. Prof.

McGraw-Hill Professional. 37 . 2002. R. Cook: Real Sound Synthesis for Interactive Applications.E.C. 2. P.Bosi. Goldberg: Introduction to Digital Audio Coding and Standards. Pohlmann: Principles of Digital Audio. Kluwer Academic Publishers. 2000. 3. K. M. A K Peters Ltd.R. 2002.1.

Domagoj Jakobović Procesi u ugrađenim računalnim sustavima. Florida. Moon. Zagreb. W.Wolf. C.sc. Ljetni semestar Akustičko projektiranje Ljetni Nositelji: Doc. F. D. M. 1994. Mjere kakvoće uslugeModeliranje informacijskih tokova i odnos korisničkih i upravljajućih informacija na informacijskom izvorištu. Computers as Components. Algoritmi i strukture podataka Literatura: 1. Informacijska analiza poslovnih procesa. Balansiranje opterećenja. Literatura: 1. 1993.C.dr. Butterworth Architecture. Analiza akustičkih parametara i mjerenja u prostoru.dr. Morgan Kaufman Pub.E. Literatura: 1. Vjekoslav Sinković Stohastičko modeliranje korisničkoga informacijskog toka za analizu ATM mreže.sc. 2001 3. Algoritmi zasnovani na neizrazitom računarstvu. Wilson: Noise Control. Modeliranje informacijskog toka. Principles of Embedded Computing Systems Design. 38 . Malabar. unutarnje rezonancije.Rettinger: Architectural Acoustics and Noise Control. Modeliranje poziva.dr. problemi na niskim frekvencijama. zahtjeva i elementarnih poslova. Akustičko modeliranje. V.sc.). usluga. SINKOVIĆ: Informacijske mreže. OPIS ABECEDNO POREDANIH KOLEGIJA 2. Chaotic and Fractal Dynamic. Školska knjiga.Templeton: Acoustics in bulit environment. Projektiranje ozvučenja.dr. Akustička mjerenja impulsnim signalima. Mo Jamshidi (ed. USA. Model masivnoga paralelnoga procesiranja u čvoru.Z. Algoritmi za ugrađene računalne sustave Ljetni Nositelji: Prof. Ivan Đurek Akustika zatvorenog i otvorenog prostora. Paralelni algoritmi i alati za izgradnju paralelnih programa.2. Boca Raton. Akustička obrada prostorija (apsorpcijski materijali) za posebne namjene. Kaotično ponašanje dinamičkih sustava. Intelligent Control Systems Using Soft Computing Methodologies. An Introduction for Applied Scientists and Engineers. 2001 2. New York 1992 Analiza informacijskih procesa Ljetni Nositelji: Prof. Arhitektura računala 3. Primjena genetičkog algoritma. Operacijski sustavi 2. neuroračunarstvu i evolucijskim postupcima. 1998. Doc. 1994.sc. Periodno i sporadično izvođenje zadataka reakcijskih procesa. Leo Budin.. John Wiley & Sons. Tipični algoritmi upravljačkih sustava. A. London. Akustičko projektiranje TV i radio studija i režije. Digitalna kontrola i akustička kvaliteta prostorije. Krieger publishing company. San Francisco. CRC Press. TAB Books. Poissonov i Bernoullijev proces s prekidima. Usporedba sekvencijekih i reakcijskih procesa. Konstanta sobe. 2. Predznanja: 1. Projektiranje prostorija za slušanje.2. 3.

metoda konačnih elemenata. Mario Vražić Sustavi automatiziranog ispitivanja električnih strojeva. Dina Šimunić. Doc. Ivan Gašparac. Značajke medija za pohranu. Prentice-Hall.dr. John Wiley & Sons. L. Pristup izradi složenih programskih sustava za analizu višedimenzionalnih zadaća i njihovo utjelovljenje u prog.dr. 39 . Krešimir Malarić Mehanizam oštećenja bioloških struktura elektromagnetskim poljima. Akvizicija mjernih podataka. Numerički postupci. višestruka refleksija. Biomedicinski učinci elektromagnetskih polja Ljetni Nositelji: Prof. E. Inc. Literatura: 1. Kluwer Academic Publisher. polarizacija.sc. Prof. Primjeri analize linearnih i nelinearnih. Audiokomunikacije Ljetni Nositelji: Prof. V. BENESTY J. W. Artech House.dr. A. A. Berlin 1987. 1997.dr. 1976.sc. Boston. Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction. 1972. metoda momenata. Liber. 3. 1996. Reprodukcija i sustavi za višekanalnu reprodukciju zvuka. Školska knjiga. PEEBLES P. Springer Verlag.emer.sc. KERSZENBAUM: Inspection of large Synchronous Machines. 2. Haznadar: Elektromagnetska teorija i polja.dr. Procesiranje i obrada zvuka.sc. Automatizirana ispitivanja električnih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. Kompleksno proučavanje utjecaja elektromagnetskih polja.. Statička i dinamička ispitivanja. Prof. KINGSLEY: Electric Machinery. Literatura: 1.dr. Boston. 2. podršci za projektiranje podržano računalom. Štih: Elektromagnetizam I i II.. Mjerenje i definiranje fizikalnih parametara bioloških struktura. Mjerenje i ispitivanje sustava za prijenos zvuka u komunikacijama. VASEGHI S. London. 2: Computer Applications. Digital Communication Systems. ONVURAL: Asynchronous Transfer Mode Networks. New York. 1987. Bojan Trkulja Matematički modeli sa sustavima diferencijalnih i integralnih jednadžbi u elektromagnetskoj teoriji. 2. Metode opterećenja pri automatiziranom ispitivanju. 1994. Audio Signal Processing For Next-Generation Multimedia Communication Systems. Vol. Sead Berberović. Optimalno korištenje komunikacijskog kanala i sustava u prijenosu zvuka. Doc. zapis i prijenos zvuka. 2000. 2004. O.. Haznadar. NUERENBERG: Die Pruefung elektrischer Maschinen. Automatizirano ispitivanje asinkronih i sinkronih strojeva. 2. New York. Pohrana i zapis zvuka. 3. McGraw-Hill New York. Prijenos zvuka u fiksnim i mobilnim komunikacijama. JohnWiley & Sons Ltd. R. Procesiranje audio signala u multimedijskim komunikacijskim sustavima.sc. 3. Toronto. kvazistatičkih i dinamičkih sustava.sc. KLEINROCK: Queueing Systems.dr.. Z. Zagreb. 1952. Siniša Fajt Digitalizacija zvuka. Mjerni pretvarači električnih i neelektričnih veličina. Zagreb. HUANG Y.sc Zijad Haznadar. I. FITZGERALD-CH. Automatizirani dijagnostički sustavi praćenja stanja električnog stroja u pogonskim uvjetima.. kontinuiranih i diskretnih te statičkih.dr. Analiza primjenom računala u elektromagnetskoj teoriji Ljetni Nositelji: Prof. IEEE Press. Literatura: 1. Algoritmi i metode za analizu determinističkih zadaća. Audiokomunikacijski standardi.sc. utjecaj indukcijskih komponenti elektromagnetskog polja.

Segmentacija slike. F. Statističke metode raspoznavanja uzoraka. Heidelberg. Prof. Houghova transformacija.sc. FASTBUS). Analiza pokreta. Značajke teksture. Knoll: Radiation Detection and Measurement. Paralelna i serijska sučelja za prikupljanje podataka i njihovo programiranje. Detektori na osnovi elektromagnetskog djelovanja i na bazi vizualnog učinka. vrlo točno mjerenje istosmjernih i izmjeničnih napona. Prof. .dr. Sven Lončarić.G. 2005. Razvoj mjeriteljske programske podrške tekstualnim i grafičkim programskim jezicima. Addison-Wesley. Damir Ilić. New York. Elektroničke komponente i moduli (NIM. Detekcija granice objekta. 1990. Termički učinci elektromagnetskih polja. W. S. Povezivanje digitalnih uređaja u računalom upravljan mjerni sustav. TOF-detektori. Uzorkovanje signala s visokom rezolucijom. Primjene. Matematička morfologija. Bart Bijnens Analiza dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih slika... Academic Press.. Osnove nuklearne fizike. J. Ueno: Biological Effects of Magnetic and Electromagnetic Fields. Hlavac.M. kalorimetri. R. .. Literatura: 1. T. P. J. Gandhi: Biological Effects and Medical Applications of Electromagnetic Energy. Školska knjiga. 2010. Ekstrakcija značajki slike. Literatura: 1. Nuclear Physics A 835 (2010) 121 . Prentice Hall. 4.Sonka. višežičane komore. definicija neionizirajućeg dijela elektromagnetskog spektra. Registracija slika. CAMAC.dr. Pochodzala: Hypernuclear spectroscopy at JLab Hall C.128. Literatura: 40 . Springer Verlag. Osnove eksperimentalnih tehnika i metoda. Springer. Analiza oblika. komore s projekcijom događaja. Petković: Eksperimentalna fizika i spoznajna teorija. Haralick. 1999 2. Detekcija rubova... ADC. Računalni instrumenti. Zagreb. Dozimetrija. 1996 Digitalni mjerni uređaji i mjerni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. 3rd edition.to Approach. R. Petković. E. Wiley & Sons. O. Istraživanje mogućnosti virtualnih instrumenata i rada u virtualnom laboratoriju.sc. Brooks/Cole. poluvodički detektori. M. 2nd Ed.. T. Hashimoto. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How .dr. Roman Malarić Granične mogućnosti mjerenja digitalnim multimetrima. Vrste detektora: plinski brojači. Biological Effects of Electromagnetic Radiation. Analysis. 1996 Detektori i elektronička instrumentacija u fizici čestica Ljetni Nositelji: Prof. L. G.sc. 1994. Analiza teksture. 2. O. zdravstveni standardi. V.dr.Shapiro: Computer and Robot Vision. 2003.sc. Springer. 3.sc.dr. vol. FADC). Stavroulakis. R.. Razvoj novih detektora.R. Gradijentni i kompas operatori. Metode i tehnike prepoznavanja čestica (PID).. Davies: Machine Vision. kompleksnost modulacije. 2. Algoritmi za grupiranje. 2nd Ed. Metode obrade analognih signala i pretvorba u digitalni oblik (TDC. 3. Čerenkovljevi detektori. izmijenjeno izd. Formiranje i razlučivanje signala u detektorima. Neuronske mreže. Literatura: 1. 2.međusobni utjecaji izvora i okolnih objekata. Ekspertni sustavi. P. 1992 3. Digitalna analiza slike Ljetni Nositelji: Prof. 1. Tomislav Petković Međudjelovanja čestica i detekcijskih tvari. and Machine Vision. Analiza glavnih komponenti. 2. Predznanja: 1. Boyle: Image Processing. 2000. scintilacijski detektori.

Literatura: 1. Torzijska dinamika i vibracije na turboagregatima. Magnetski ležaji električnih strojeva. CRC Press. Torzijska podsinkrona rezonancija. temperatura ulja. James: PC Interfacing and Data Acquisition: Techinques for Measurements. Harker: Power System Commissioning and Maintenance Practice. Bego: Mjerenja u elektrotehnici. S. FER-ZVNE. London. Literatura: 1.Gasch.dr.dr. B.Lyshevski: Electromechanical Systems. Energetska bilanca elektromehaničkih pretvarača. Graphis. Sejid Tešnjak Izbor parametara glavne opreme u elektranama (HE.dr. Woburn. Održavanje na temelju stanja. TE. I. Dinamika pogona elektrana Ljetni Nositelji: Prof. IEEE Press. F. NE) s obzirom na zahtjeve ees-a (mrežna pravila . 4.Wasynczuk. ACEA. I. 2000. Graphis. vibracije. R. 2000. 5. 2. Zavodska skripta. Zagreb. The Institution of Electrical Engineers. M. Kuzle: Održavanje elemenata elektroenergetskog sustava. R. Tešnjak: Osnove regulacije u termoelektranama. 2006. 2004. Zagreb.Frančić: Dinamika električnih strojeva. The Netherlands. PTE. UK.A. FER-ZVNE. Tehničko osmatranje (monitoring) elektrana. transformatora (naponi. VGB PowerTech Service GmbH. Essen. Wierden. Zlatko Maljković Opći prikaz osnovnih zakonitosti elektromehaničke pretvorbe energije. Dijagnostika u održavanju elektroenergetskih postrojenja Ljetni Nositelji: Prof. O.Sudhoff: Analysis of Electric Machinery. S. MA: Butterworth-Heinemann. 2003 3. Elektromehatronički sustavi s izmjeničnim električnim strojevima. 3. regulacijska sklopka. plinovi. vlaga u ulju.sc. 2004. Mogućnosti elektrana za učešće u (f-P) i (U-Q) regulacijama u ees-u. Zavodska skripta. 1998. Metode i algoritmi koji se koriste u dijagnostici elektroenergetske opreme. 2001. Periodično testiranje opreme. Generatori spromjenljivom brzinom vrtnje. furan.Nordmann.Boldea: Variable speed generators. H.D. Electric Machines. 2. Dinamika izmjeničnih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. 41 . S. Modeliranje asinkronih i sinkronih strojeva. Otočni pogon elektrana. Nadzor ostale opreme. Zagreb. Monitoring generatora. Igor Kuzle Strategije i načini održavanja elemenata elektroenergetskog sustava.Pfuetzer: Rotordynamik. Instrumentation and Control. J.C.sc. P.sc.Jadrić. 3.M.Krause. 2. CRC Press. Primjeri održavanja elemenata elektroenergetskog sustava. Springer. Analiza karakterističnih prijelaznih pojava asinkronih motora i sinkronih strojeva. 1. Taylor and Francis. Pieper: Standard Commands for Programmable Instruments. Izbor sustava istosmjernog razvoda u elektranama sa stajališta njegove dinamike. KTE. Zagreb. 1998. Literatura: 1. 1995. 2003.E.GRID CODE). provodni izolatori) i prekidača. Vizualni pregledi. Zahtjevi na mogućnost rada termoelektrana na vlastitu potrošnju. Sturm: Efficient Operations . V. Opći model električnog stroja. struje. 2001. K. SCPI Consortium.Intelligent Diagnosis and Maintenance. and Applied Mechatronics. K. Prijelazni režimi pogona hidroelektrana. Samouzbudne i prisilne oscilacije u turboagregatima i hidroagregatima.

Fotoluminescencija. 1996. sustavima za prijenos signala. Naponski i strujni filtri. Potrošnja energije za željeznice. Prof. 1D. 2000 3. Holloway and G. 3. 2001.odabrana poglavlja Ljetni Nositelji: Prof. (eds. Primjena u akustici. Princip magnetske levitacije i usporedba s konvencionalnim električnim vlakovima.) 2002. Atomic Force Microscopy (AFM). biomedicinskoj instrumentaciji. moderna asinhrona vuča. Tehnika diskretnih i integriranih sklopova za filtre. London. Robert W. Peter / Kramer. WORKBENCH. NJ. (Eds. Lindsley: Power-Plant Control and Instrumentation .H. R. Oxford Univ. Projektiranje i optimizacija. Handbook of Nanophase and Nanostructured Materials(Volume I: Synthesis) Volume II: Characterization Zhong-lin Wang. San Francisco 1993.sc.) Edition Materials Science and Technology 2005. faktori snage. mjernim sustavima. 2003.sc. Utjecaj električnih željeznica na okoliš. Literatura: 1. E. Handbook of Compound Semiconductor Materials and Process Technology. Tehničke karakteristike električnih željeznica za vlakove velikih brzina. Park Ridge. Ashgate 42 . Y. 2. P.Van Valkenburg: Design of Analog Filters. Michael G.dr. Schaumann. Morrison Knudsen Corporation. Sun. Charaterization of Materials Cahn. V. I. Third Edition 2006. Interopreabilnost sustava električnih željeznica u Europi. O sintezi i metodama proizvodnje nanostrukturnih materijala. PAVIĆ: Algorithm for Electric Transit Power Distribution System. Električki filtri . elektrodinamičke kočnice. Eds. Vesna Borjanović. Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS). Nanostrukturni poluvodiči. Ivo Uglešić Električne vučna vozila s istomjernim i izmjeničnim motorom. D. Transformacije frekvencijskih varijabli. vučne karakteristike. McGuire Fundamentalna električka. Defekti u materijalima. optička i mehanička svojstva poluvodiča.Delyannis.sc. Metode realizacije. Planiranje novih elektrifikacija. Raman spektroskopija. FILTER Literatura: 1. J. D. Artech House Publishers. Ostvarivost zahtjeva. Svojstva različitih konfiguracija. 1994 Električne željeznice Ljetni Nositelji: Prof. Nanostrukturni metali. Ze Zhang. Pasivni i aktivni filtri. PROFILLIDIS: Railway Management and Engineering.A. Neven Mijat Klasifikacija filtara i korektora. T. M. Scanning transmition electron microscoscopy STEM.Fidler: Continuous-Time Active Filter Design. Ellis: Electronic Filter Analysis and Synthesis. I.The Control of Boilers and HRSG Systems. 2D i 3D nanostrukture.E. Yi Liu. Flynn: Thermal Power Plant Simulation and Control. Vrste i značajke elektrovučnih vozila. Primjena programa MATHEMATICA. Osnove infracrvene spektroskopije. London.Nuklearne metode (IBICC).i znanosti o materijalima Ljetni Nositelji: Doc. IEE Power & Energy Series 43. Eksperimentalne tehnike nano. CRC Press 1998 3.E.sc. obradi glazbe i govora. Osnovna svojstva nanostrukturnih materijala. Gary E. The Institution of Electrical Engineers. McGuire. / Haasen.K. UGLEŠIĆ.dr. 2. Osjetljivosti.dr.dr. 2. Tipični problemi realizacija filtara. Noyes Publications. J. 2. Literatura: 1. Press.

George J. Električki postupci kalibracije mjerila i pretvornika neel. Elektroenergetski Sustav Literatura: 1. Mjerenja harmonika. Tipična harmonijska izobličenja električnih veličina. Glazbala i ostali izvori zvuka. Audio pojačala. J. Pasivni filtri. 3. Power Supply. J. sustava i snimaka. Postupci redukcije izobličenja. Školska knjiga. Gubici uslijed harmonika. BOŠNJAK: Tehničko-eksploatacijski pokazatelji i značajke vučnih vozila Hrvatskih željeznica. ZWICKER. ŠVALJEK. M. 4. Električni Krugovi. KARWOWSKI. Butorac i drugi: Objavljeni i interni radovi FER-OEM. Loudspeaker and Headphone Handbook. Primjena programa pri analizi i sintezi. 3. Izvori harmoničnih izobličenja. MC analiza. Udešavanje filtara. Harmonijska analiza. de La Rosa: Harmonics and Power Systems.sc. Oldenbourg Verlag München Wien 1994. Zagreb.dr.sc. tekućinama i krutim tvarima. 2. Foto-kolorimetrija. London. Dražen Jurišić Priroda opterećenja u elektroenergetskom sustavu. Signali i Sustavi 3. Električni Filtri 2. Literatura: 1. 43 . 3. 2001 (in Croatian). ZOLLNER: Elektroakustik. toplinskih. Postava mikrofona i načini snimanja. Volume 3. kemijskih. Primjena računala pri snimanju. veličina Literatura: 1.sc. Gdank University of Technology. 638-670. Kompromisi pri projektiranju filtara. Branko Somek Karakteristike glazbe i govora. višekanalno i dr.dr. Stolovi za miješanje. CRC Press. T. hidrauličkih. Norme harmonijskih razina. K. 3. Elektroakustički pretvarači i sustavi Ljetni Nositelji: Prof. Prof. Predznanja: 1. Uređaji za obradu i zvučne efekte.dr. P. M. Precizne elektromehaničke i digitalne vage. Mikrofoni. HŽ. Springer. Zvučnici i zvučnički sustavi. Neven Mijat. električka analiza plinova. Električno mjerenje neelektričnih veličina Ljetni Nositelji: Prof. Springer Verlag. El. KOŽULJ. 2. VUJNOVIĆ: Mikrofoni. Zagreb. Vrste i načela djelovanja mjernih pretvornika. radijacijskih i drugih veličina: različiti primjeri primjene. mjerenje mehaničkih. Doc. sustavi i ostali pretvarači za snimanje zvuka.dr. Profos. Sustavi za snimanje zvuka. svjetlosnih. Butterworths. obradi i reprodukciji zvuka. R. Wakileh: Power Systems Harmonics Fundamentals Analysis and Filter Design. BORWICK. Neven Mijat: Electrical Filters. A. 2006. 2. I. Sustavi ozvučavanja u različitim uvjetima.dr. 1996. Pfeifer: Handbuch der Industriellen Meßtechnik. Gdansk 2009.sc. Učinci harmonika u elektroenergetskom sustavu. SZELAG: Modern Electric Traction. Zagreb. pp. V. 1994. Električni filtri u elektroenergetskom sustavu Ljetni Nositelji: Prof. 1987. 2001. M. Roman Malarić Prirodne pojave. Zagreb 2003. Mjerenje i ocjenjivanje kvalitete pretvarača. T. E. te količine vlage u plinovima. JELAKOVIĆ.sc. Slušalice. Aktivni filtri. PP filtri. hidrodinamičkih. stereo. tvari i fizikalni zakoni. Muljević: Električno mjerenje neelektričnih veličina. određivanje kisika u vodi. Josip Butorac. Tehnička enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. T. VP filtri. Francisco C.

Taylor and Francis.sc.Juang. Igor Lacković Kompjuterizirana rentgenska tomografija (CT). ŠANTIĆ: Biomedicinska elektronika. Obnavljanje i poboljšavanje analognih i digitalnih audio zapisa. Dopplerov efekt. prepoznavanje i praćenje osobina prostora u kojem je snimka nastala. Miljenko Mikuc Osnovna svojstva telekomunikacijskog sustava. Scintigrafija. Zagreb.sc. I. Zagreb. Institut of Physics Publishing. Formalne specifikacije i opisi telekomunikacijskih procesa i usluga. Marijan Kunštić. KRESTEL: Imaging Systems for Medical Diagnostics. Prednosti i nedostaci formalnih 44 . 2002. Termografija i CCD senzori. Prepoznavanje govornika uspoređivanjem s autentičnim uzorkom. Nasar: Electrical Drives. Emisijska topografija. S.Mohan: Electrical Drives. Elektromotorni pogoni vlastite potrošnje u termoelektranama. Dinamička stanja elektromotornog pogona. 1987. 1990. Philadephia. Kategorizacija audio dokaznog materijala. Promjene u glasu govornika i uzroci njihovog nastajanja. 3. 2003. New York. B. Elektronički uređaji za dobivanje medicinskih slika Ljetni Nositelji: Doc. N. Hrvoje Domitrović Uloga i mjesto forenzičke analize. Iterativne metode rekonstrukcije slike i metoda povratne projekcije. WEBB: The Physics of Medical Imaging. EX d. 1996. B. Sustavi elektromotornih pogona za eksplozivnu atmosferu. Klasifikacija formalnih metoda glede strogosti primjene.sc. SQUID senzori. Metode utvrđivanja osobina glasa.Rose. Literatura: 1. 2.dr. Plenum Publishing Corporation. Pattern recognition in speech and language processing. Uređaji jednofotonske (SPECT) i pozitronske (PET) emisijske tomografije. Digitalna suptraktivna angiografija. 1993. Karakteristike elektromehaničkih i električkih pretvarača energije za elektromotorne pogone. Školska knjiga. Uređaji i izvedbe. Osobine glasa. Formalizmi i veliki sustavi. Prof.Jurković: Elektromotorni pogoni. Muenchen.sc. Minneapolis 2001.i M-prikazi). Mogućnosti ušteda energije primjenom reguliranih elektromotornih pogona. 2. 2. Medical Science Series. Prof.Boldea. Taylor & Francis.dr. Springer-Verlag.sc. H. Ultrazvučni uređaji (B. G: Berlin . Chou. Forenzička analiza audio signala Ljetni Nositelji: Prof. Gama kamere. Leonhard: Control of Electrical Drives. Dijagnostika elektromotornih pogona.dr. EX e. Literatura: 1. Osobine prostora. 1990. 1995.sc. W. EX p. Elektromotorni pogoni posebne namjene Ljetni Nositelji: Prof.dr. Boca Raton.F. W.A.H. MNPERE. Drago Ban. CRC Press. Bristol. A CRC Press Book 2005. Kriteriji za izbor motora i komponenti. 4. Kepstralna analiza. Izmjenični i istosmjerni elektromotorni pogoni.dr. Hollien. Siemens A. Florida 3. Literatura: 1. Verifikacija i pravovaljanost formalnih modela. i EX nA zaštite elektromotornih pogona.The Acoustics of Crime: The New Science of Forensic Phonetics. P.dr. Utjecaj kvalitete uređaja i osobina prostora na rezultate forenzičke analize. Forensic speaker identification. USA Formalizmi u telekomunikacijama Ljetni Nositelji: Prof. Izvedbe uređaja temeljenih na magnetskoj rezonanciji (MRI) i odgovarajuće metode rekonstrukcije slike. Zakoni gibanja elektromotornog popgona. Ivan Gašparac Struktura suvremenog elektromotornog pogona. Karakteristike radnih mehanizama. Školska knjiga. 3.

Pristup sistematizaciji algoritama upravljanja inteligentnim automatima. 45 . 4th Ed. Peng. S. THATHACHAR: Learning Automata . Organizacija i vođenje GIS projekta. C. Šandor Dembitz Inteligentna telekomunikacijska mreža integriranih usluga. S.An Introduction.H. 3. 1997. J. 2003. A. Ekonomičnost usmjeravanja informacijskih tokova. Geoinformacijski sustavi Ljetni Nositelji: Prof.dr. 2. J.dr. Davor Škrlec Osnovni koncepti GIS-a. mobilni GIS. MA. Distriburani GIS. Tehnike za izradu prototipova. Principi i smjernice oblikovanja. J. NARENDRA.sc. John Wiley. J. 2003. 2003. Posebna korisnička sučelja. MIT Press. "Umjetna" i "prirodna" inteligencija. K. Interoperabilnost. Primjena teorije igara.metoda i tehnika. Mladen Tkalić.). topologija. A. Prof. 1993. 2. 2003. D. M. Tsou: Internet GIS: Distributed Geographic Information Services for the Internet and Wireless Network. Literatura: 1.sc. L. Andrina Granić Interakcija čovjeka i računala: definicija područja i osnovnih pojmova. LAURENT DOLDI : Validation on Communications Systems with SDL. Literatura: 1. S. Wiley. baze podataka za GIS. Vlado Glavinić. H.dr. Razumijevanje korisnika i njihovih zadataka.J. Reading. Prentice Hall.Harmon. Povezivanje s GPS i SCADA sustavima. MANNING. Implementacija formalnih metoda u module inteligentne razvojne telekomunikacijske okoline. Strategies for Effective Human-Computer Interaction. Schneiderman and C. Z. Inteligentna korisnička sučelja i prilagodba korisniku.. Teorija igara s N igrača. Prostorno modeliranje. HOGRETE and A. Telekomunikacije i informacijsko društvo . ELLSBERGER. Wiley & Sons . Inteligentno upravljanje i igre automata Ljetni Nositelji: Prof.sc. Komunikacija prirodnim jezikom s mrežom automata sa svojstvima učenja. THATHACHAR. Addison-Wesley. Plaisant: Designing the User Interface. Prof.sc. GIS i Internet. 3. 3. 2. SASTRY: Networks of Learning Automata: Techniques for Online Stochastic Optimization. WebGIS. Wiley & Sons. konceptualno modeliranje. 2002. Wiley. Literatura: 1. SARMA: SDL Formal Object Oriented Language for Communication Systems . koordinatni sustavi i projekcije. L. Prentice Hall .teorijske pretpostavke uzajamnosti Literatura: 1. Modeliranje učenja na primjeru automata koji uči prirodni jezik.Anderson: The Design and Implementation of Geographic Information Systems. SCHÜTZE: Foundations of Statistical Natural Language Processing. K. 1999. M. Kluwer Academic Publishers.dr. Tor Bernhardsen: Geographic Information Systems: An Introduction (3rd Ed. Interakcija čovjeka i računala Ljetni Nositelji: Prof. mjerila. Modeli podataka. Vrednovanje upotrebljivosti korisničkih sučelja. 2005. Grafička korisnička sučelja: prozorski sustavi i ikone. TURNER: Using formal description techniques. Korisniku usmjeren postupak razvoja: "on-site" i Web-orijentirana korisnička sučelja. Automati i igre.sc. J. OpenGIS. P. GML/XML.dr. Primjeri pojedinih pomagala.E.R. 1989. M.

New York. Nielsen: Usability Engineering. Streit. Kvaliteta slike u sustavima s diskretnom kosinusnom transformacijom i diskretnom wavelet transformacijom. MA. John Wiley & Sons.dr. VE na World Wide Web-u. I. Thalmann: Avatars in Networked Virtual Environments. Zhang. Cherriman. J. Protokoli za interaktivne usluge u digitalnom radiodifuzijskom sustavu.dr. sustavi. 3. Y.sc.sc. 2. R.dr. Damir Kalpić 46 . K. Postupci za subjektivno ispitivanje kvalitete slike i objektivna mjerenja izobličenja slike. An Introduction to Video and Audio Measurement. kvaliteta usluge. Y. Tomislav Kos Komunikacijski sustavi za multimedijske usluge. 2002. 1999. Maja Matijašević. Kvantitativne metode upravljanja rizicima Ljetni Nositelji: Dr. Bojkovic.S. Simulacija ljudi: prikaz. L. Zoran Bohaček. IEEE Press. konfiguracije mreže. Vrste medija i aplikacije.sc. Magnenat-Thalmann. Wireless Video Communications. Sharp: Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. Multimedia Communication Systems.sc. Steinmentz. Utjecaj intermodulacijskih produkata na prijenos multimedijskih usluga. John Wiley & Sons. Kašnjenje i gubitak sinkronizacije. Addison-Wesley.H. performanse. Morais. ponašanje. ISBN-0471988634. Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis. Literatura: 1. T. Pandzic.sc. Media Coding and Content Processing. primjene. P. Prentice Hall. D. Nahrstedt. Pregled standarda i primjene. Umrežena i višekorisnička virtualna okruženja: oblikovanje. 3.sc. D. Rogers and H. Prof. ljudski faktori. Pandžić: Virtualna okruženja: Računalna grafika u stvarnom vremenu i njene primjene. Arhitektura mreža. Prof. Branka Zovko-Cihlar. K. Denis Gračanin Uvod u virtualna okruženja (VE): definicije i pojmovi. animacija. ISBN: 0201325578. NY. 3. Fixed Broadband Wireless Communications. Hodges. 2. Literatura: 1. Otkrivanje i ispravljanje pogrešaka. N.J. S. Sonja Grgić Digitalni videokomunikacijski sustavi. 2002 Kvaliteta slike u digitalnim videokomunikacijama Ljetni Nositelji: Prof. Zyda: Networked Virtual Environments: Design and Implementation. Singhal. 2004. Igor S. Elsevier. Capin. J. Reading. Utjecaj postupka kompresije. P.sc. Sustavi za mobilni i satelitski prijenos. M. šifriranje i uvjetni pristup. ISBN 953-197-603-1 2. Digitalna sučelja. Z.dr. Preece. Prof. Wang. Video Processing and Communications. S. 2001.dr. Korisničko sučelje i interakcija čovjeka s virtualnom stvarnošću: tehnike. IMSC Press. VE na pokretnim uređajima. Upravljanje brzinom prijenosa i kvalitetom slike u postupku MPEG-2 kodiranja. deformacije. Kabelska distribucija multimedijskih sadržaja. Ostermann. 2002 2. Igor Sunday Pandžić. 2002. Prof. Element Zagreb 2004. Komunikacije za multimedijske usluge Ljetni Nositelji: Prof. Prentice Hall. 1999. AP Professional. Rao.Multimedijska prezentacija i autorizacija. 2004 3. Hanzo. Pretnice Hall. komunikacijski protokoli. 1993.R.sc. Multimedia Series. Boston.dr. Komunikacije u virtualnim okruženjima Ljetni Nositelji: Prof. Virtualna stvarnost i proširena stvarnost.dr. Y. stupnja kompresije i frekvencijskog sadržaja na kvalitetu slike. Digitalne radiodifuzijske mreže. Literatura: 1.

pp. Vektorski prostori nad konačnim poljima. 1962. SCHALKOFF: Artificial Neural Networks. 1992. Designs and their codes. Evans: An Introduction to Mathematical Optimal Control Theory. and Control: Springer-Verlag. Huffman.sc. 1345-1440. Ljapunovljeva teorija stabilnosti. LEWIS: An Introduction to Credit Scoring. Elsevier. Khalil: Nonlinear Systems.1.ist. McGraw-Hill. ACHELIS: Technical Analysis from A to Z.sc. kreditni skoring. Cambridge University Press. Isaac & Co. Codes and Groups.dr. in Handbook of Coding Theory (eds V. S. Interscience. Boltyanski. Vesna Županović Nelinearne pojave: granični ciklusi. Literatura: 1. Predznanja: 1. Prof. Introduction to Coding Theory. C. MacWilliams and N. ROBERT J. North Holland. primjena skoring metodologije u upravljanju bankovnim računima i njeno proširenje na druga područja kao npr. 3. (prijevod s ruskog) Matematika kodova Ljetni Nositelji: Prof. 2003. 2.dr. Prentice-Hall. Matematika 3E ili 3R Literatura: 1. Input-output analiza i stabilnost. Nyquistov kriterij stabilnosti. 1998. Doc. 4. Predznanja: 1. The Theory of Error-Correcting Codes. Gamkrelidze and E. Opisna funkcija.145. R. E. 1995. osiguranje ili Internet. Primjena neuronskih mreža u otkrivanju sumnjivih transakcija u kartičnom poslovanju. van Lint. Permutacijske grupe. Hill. Stability. Huffman). J. Department of Mathematics. Geometrija vektorskih prostora.F. Bang-bang princip. Andrea Aglić Aljinović Konačna polja. F. Fair. A. EDWARD M. H. Irwin. Pontryagin. Mishchenko. Hadamardovi kodovi i generalizacije. Clarendon Press. Tehnička analiza podataka na financijskim tržištima i njihova upotreba u cilju povećanja profita kod trgovanja dionicama i sirovinama. 1997.sc. Računalom podržana kvantitativna procjena rizika. Mario-Osvin Pavčević. 2002..edu/viewdoc/download?doi=10. složena ponašanja dinamičkih sustava uz primjere.S. 2. L. 1999. 1999. 1994. Ciklički kodovi. W. Reed-Mullerovi kodovi.S. K. 3. Darko Žubrinić. Key. A first course in coding theory. Sloane. 1983.dr. bifurkacije. C.psu. Permutacijsko dekodiranje. University of California. R. J. na području analize i predviđanja interakcija posjetitelja. Berkeley. Osnove kombinatorike Literatura: 1. V.G. Standardni geometrijski kodovi. Pless and W. http://citeseerx. Assmus and J. 3rd Edition. STEVEN B. Optimalno upravljanje sustavima. 47 . H.dr. Springer. 5. The Mathematical Theory of Optimal Processes. Linearna algebra 2. S.3012&rep=rep1&type=pdf 4. F. D. Varijacijske zadaće. Linearni kodovi. Lawrence C.sc. Matematičke metode u teoriji upravljanja Ljetni Nositelji: Prof. Sastry: Nonlinear Systems: Analysis. Perfektni kodovi. 2. BCH kodovi. Pontrjaginov princip maksimuma. 3. J.1.

Metode adaptivnog upravljanja s referentnim modelom Ljetni Nositelji: Prof. Pressman: Software Engineering: A Practitioner's Approach. Postupci osiguravanja međunarodne sljedivosti i pripadne mjerne nesigurnosti. S..dr. McGraw-Hill. Određivanje strukture adaptivnog regulatora s referentnim modelom pomoću kriterija stabilnosti. Predznanja: 1. Literatura: 1. Objektno-relacijsko mapiranje. 2. Tehnička knjiga.. Upper Saddle River. 2002. Inc. Europsko i međunarodno mjeriteljsko-ispitno organiziranje. 2. Inc. New Jersey. Pohranjivanje jedinica pramjerilima i njihovo međulaboratorijsko uspoređivanje. Patterns. NIST. OIML. Publikacije CIPM. Krešimir Fertalj.. Računalom podržano programsko inženjerstvo. Springer-Verlag. 1979. R.dr. 2. PTB. Martin: Agile Software Development. M. Literatura: 1.C.S. R. Primjena reduciranog modela u adaptivnim sustavima upravljanja.dr. Marcel Dekker. Modelsko prediktivno i optimalno upravljanje Ljetni 48 . BIPM. 1994. Brezinšćak. Željko Ban Pregled metoda adaptivnog upravljanja. Meta-modeliranje.dr. Ergonomija programske podrške. McGraw-Hill. Ljestvica slijednog sustava i prijelazi na niže točnosne razine. Prentice-Hall. Prilagodljivi razvoj.: Direct Adaptive control Algorithms: Theory and applications. Međunarodni sustav jedinica SI i njegova tvorba definicijskim uređajima i pramjerilima.sc. New York. Metrologia. Josip Butorac Međusobni odnosi veličina i mjerne jedinice elektromagnetizma. MV i drugi. Zagreb 1971. and Practices. Algoritmi signalne i parametarske adaptacije.sc. norme ISO. C. Reinženjerstvo programske podrške. A. IEC. Hrabar: Temeljna elektromagnetna mjerenja. New York and Basel. Strukturirane tehnike programiranja. Kaufman H. Objektno orijentirano programiranje Literatura: 1. Brezinšćak: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti. 3.Jones: Software Engineering Best Practices. Principles. rukopis u 3.. Posebnosti adaptivnog upravljanja s referentnim modelom. Prentice Hall. Metode i tehnike razvoja programske podrške Ljetni Nositelji: Prof. Agilni postupci razvoja programske podrške. Određivanje koeficijenata algoritma adaptacije.: robust Adaptive Control.sc. međunarodno priznati sustavi ovlašćivanja i potvrđivanja. Međunarodna mjeriteljska sljedivost Ljetni Nositelji: Prof. Tehnike analize i oblikovanja. Prof. Ilić. Normiranje adaptivnog algoritma kod promjene nivoa signala. EN te časopisi IEEE- IM. M. Sun J. Bar-Kana i.sc. 2009. Ioannou P. 1996. J. Landau Y. Osnove programskog inženjerstva 2. 3. 2009. D. D. Modelom vođen razvoj.: Adaptive cnotrol The model reference Approach. Marijan Đurek Modeli procesa razvoja programske podrške. Pojednostavljeni algoritam adaptivnog upravljanja uz reducirani broj varijabli stanja. Sobel K. Butorac.

komercijalni potencijal i poslovni primjeri. Prof. Willing. optimalno upravljanje i filtriranje linearnih sustava.dr.sc. S. Predznanja: 1. procesora i primjer izvođenja operacija. Prof. Iskorištavanje energije iz okoline. Mario Kovač Pregled problema i rješenja pri korištenju multimedije (MM) te analiza potrebnih resursa.sc. Kabelske zaljevne mase. J. 1995. 2006 Multimedijski računalni sustavi Ljetni Nositelji: Prof.Nositelji: Doc. 2and edition. 1992. Pregled osnovnih i naprednih algoritama za kompresiju podataka. 2006 2. 2000. Materijali za vodiče i izolaciju. A. Vedran Bilas Koncepcija inteligentnih osjetila. Energetska autonomnost. Sklopovske arhitekture. Uljni kabeli.sc.M. Sayood.sc. Maciejowski: Predictive Control with Constraints. Lewis. Wiley. Intro. Chapman & Hall. Kompaktirani nadzemni vodovi.sc.dr. P. Radio i TV smetnje nadzemnih vodova. Umrežena osjetila. MM procesori i MM proširenja. S. Osjetilni čvor. MM koprocesori. K. Wright. Mitchell. Manfred Morari Osnove teorije linearnih sustava. 2. Prentice Hall. MPEG Video Compression Standard. Utjecaj neprepletenosti vodova na naponske i strujne nesimetrije u elektroenergetskoj mreži. digitalna i analogna elektronika Literatura: 1. Jonh Wiley & Sons. JPEG. Protokoli mreža osjetila. Linearni program. Prijenos električne energije Literatura: 49 . MPEG-2. Nadzemni vodovi i kabeli Ljetni Nositelji: Prof. B. Van Nostrand Reinhold. H. Protocols and Archicectures for Wireless sensor networks.dr. 1996.Pennbaker. Rabaey. Modelsko prediktivno upravljanje. Springer. Moderne koncepcije pri mehaničkom proračunu vodiča.dr. Višeparametarsko programiranje. Eksplicitno rješenje problema modelskog prediktivnog upravljanja linearnih sustava. Predznanja: 1. Kabelske mreže. Ugrađeni računalni sustavi. La Porta. to Data Compression. Osnove matematičkog programiranja i povezanost s optimalnim upravljanjem. Morgan Kaufmann. MPEG-4. Sensor Network Operations. Parametri kabela. Električno polje u kabelu. Osobine ljudskog vida bitnih za upotrebu multimedijskih algoritama. M. Bežična komunikacija čvorova. Wiley-IEEE Press. Griffin. Zdravko Hebel. aktualni projekti. V. F. 3. Phoha. Karl. Syrmos: Optimal Control. Izbor presjeka kabela. Utjecaj energetskih vodova na telekomunikacijske mreže. Mreže inteligentnih osjetila Ljetni Nositelji: Prof. Mikroelektronička i MEMS osjetila. Obrada signala u mrežama osjetila. C.dr. Literatura: 1.sc. L. 2007 3. Kvadratični porgram. Usporedba klasičnih i naprednih načina izvedbe algoritama. Energy Scavenging for Wireless Sensor Networks.dr. Istraživački izazovi. Arhitektura sustava. Mato Baotić. T. L. MPEG-7. Literatura: 1. Detaljne analize: procesori specijalne namjene (ASIC). L. Proširenje na hibridne sustave. J. Pregled najvažnijih normi: JPEG.F. Roundy. 2002 2.K. Ivica Pavić Tehničke norme za izgradnju nadzemnih vodova.

OŽEGOVIĆ: Električne energetske mreže I. Element. M. M. Ž. algoritmi za određivanje pozicije. Danilo Feretić.Žgaljić-Keko: Numerička matematika. Literatura: 1. GLONASS. I K.sc. J. Utjecaj NE na okoliš. Pogreške pri određivanju pozicije.sc.dr. poboljšanja u nuklearnom gorivnom ciklusu i smanjenju radioaktivnog otpada. 2004. 2001 Nelinearna optimizacija Ljetni Nositelji: Prof. J. Weill. E. D. Prof. GPS. 2002 2. Andrews. Hydrogen as an Energy Carrier and its Production by Nuclear Power. line-search i trusted-region metode. 1996. C. Zagreb. Značaj NE za smanjenje emisija stakleničnih plinova. Nikola Čavlina Proizvodnja električne energije iz NE u svijetu i perspektive za Hrvatsku. J. 2. Subašić. Očekivani razvoj i modernizacija. Feretić. Luka Korkut.dr. John Wiles & Sons. D. DGPS. Galileo. Predznanja: 1. Linearna algebra. FESB Split. IAEA. Implementacija numeričkih rješenja primjera iz inženjerske prakse korištenjem programskog paketa Matlab. 1999 Navigacijski sustavi Ljetni Nositelji: Prof.M. Inertial Navigation and Integration. skripta. EGNOS. R. Integracija satelitskih i drugih navigacijskih sustava. E. Usluge GPS pozicioniranja. Arhitektura globalnih satelitskih navigacijskih sustava (GNSS).dr. Škanata. Nadogradnja GNSS sustava. 2.sc. Kaplan. S. Artech House Publishers 1996 2. A. Legat. Zagreb 2010. Primjena NE za proizvodnju vodika te za proizvodnju toplinske energije za kogeneraciju i desalinizaciju. M. D. Springer 2003 3. IAEA- TECDOC-1085. Grewal. Wieser. SHOEMAKER. Literatura: 1.dr. Hofmann-Wellenhof. Vienna. Integracija navigacijskih i komunikacijskih sustava. KURTZ. Napredni nuklearni reaktorski sustavi. Tipovi NE treće i četvrte generacije. Osnove numeričke matematike. Čavlina. Doc. 2000 3. 1. Osnove matematičke analize. Uvjetna minimizacija: interior-point metode i metode sekvencijalno-kvadratnog programiranja. P. D. Napredni nuklearni reaktorski sustavi za održivi razvoj Ljetni Nositelji: Prof. 1995. Inc. T. Lichtenegger. Tomislav Kos Pregled sustava za navigaciju. L. ARNOLD: Computer Analysis of Power Systems. od vremenske prognoze do procesa proizvodnje. H. Prijam i obrada GPS signala. FER-web. Understanding GPS Principles and Applications. Navigation. Elektrane i okoliš. E. Josipa-Pina Milišić Suvremeni pristup rješavanju inženjerskih problema korištenjem nelinearne optimizacije.sc.dr. Načela satelitskog pozicioniranja. A. Tomšić. Metode bezuvjetne minimizacije: kvazi-Newtonove. K. II. M. Innovative Nuclear Reactor Development. ARRILLAGA. 1997. N. Primjeri primjene metoda optimizacije u svakodnevnom životu. 3. Problemi proliferacije nuklearnih materijala. P. Literatura: 50 . John Wiley & Sons.sc. Austria. Global Positioning Systems. MACK: The Linemans and Cablemans Handbook. McGraw-Hill. performanse i ograničenja. B. B. sigurnosne i ekonomske karakteristike.Milišić.

Wittenmark (1995): Adaptive Control. Objektno . aplikacije. Literatura: 1. Strategija nakon limita CMOS skaliranja. Budućnost fotovoltaika. John Wiley & Sons Ltd.sc. Fizika optičke elektronike. optička i mehanička svojstva poluvodičkih materijala i metode karakterizacije. New York. Ribbers: e-Business. Vesna Borjanović Električka. Marko Banek Obrada podataka u telekomunikacijskoj mreži.dr.sc. stoljeća. Jadranka Pečar-Ilić. P. Vremensko- prostorni prikaz složenih podataka. 1st ed. A. Sze: Physics of Semiconductors. Branko Pivac.orijentirani model podataka. Schnabel: Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations. Rekonfigurirajuće upravljanje.dr. Pohrana i pretraživanje XML dokumenata. Matematički opis.E. Addison-Wesley: New York 2. Prentice Hall:New York Odabrana poglavlja fizike poluvodiča Ljetni Nositelji: Dr. C.P.C. J.J. Begg: 3. Predznanja: 1. M.Bonnans. Springer-Verlag 1997. Sagastizabal: Numerical Optimization: Theoretical and Practical Aspects. Literatura: 1. 1. upitni jezici SQL i PL/SQL. Heidelberg. Prof. M. A.M. and Robert B. 2008 Odabrana poglavlja adaptivnog i robusnog upravljanja Ljetni Nositelji: Prof. Yu. P. B. Fizika transportne elektronike. E. H. Elektroničko poslovanje: koncepti. ICT u upravljanju i zaštiti okoliša. Modeli podataka.sc.dr. Odabrana područja iz organizacije obrade podataka Ljetni Nositelji: Prof. Deterministički i stohastički LQ i prediktivni regulatori. Mehanizmi vodljivosti DNA. John Wiley: Chichester 3. Dennis.Control and Signal Processing. Doc. Sinteza robusnog regulatora. Pieter M. 1996. 3. Doc. Osnovne strukture robusnog upravljanja. Luth: Solid-State Physics.. Objektno-relacijski model podataka. Mikroelektronička tehnologija i izazovi 21. Optički fenomeni u poluvodičima. SIAM Classics in Applide Mathematics.A. informatika o okolišu. 1996 2. C. Zoran Vukić. Doc. Scharl: Environmental online Communication. Postupci detekcije i lokalizacije kvarova.sc. Fizika kvantne elektronike. te sustavi upravljanja s mogućnošću prilagodbe na kvar. L. Organizational and Technical Foundations. Cordona:Fundamentals of Semiconductors. Carolyn Begg. Thomas Connolly.sc. Utjecaj defekata na električka. Upravljanje stohastičkih sustava. C.sc. Connolly. Astrom.sc. Springer Verlag. S. Performanse sustava za upravljanje bazom podataka. Springer Verlag. Web-DBMS i Web-GIS arhitekture.Boyd. Zarrop (1992): Self-tuning Systems . 2004.dr. 2. optička i mehanička svojstva poluvodiča. Identifikacija parametara u stvarnom vremenu. T.dr.F. 2. Projektiranje samougađajućih regulatora. arhitekture. Problem stabilnosti i robusnosti sustava. Defekti u poluvodičima.E. J. M. Grimble (1994): Robust Industrial Control. J. 1981/H. Lemarechal. Ibach. Springer.dr. Zoran Skočir. Gilbert. Papazoglou. Michael P. Literatura: 1. Jr. Konceptualno oblikovanje baze podataka. Vanderberghe: Convex optimization. Ljubomir Kuljača Osnovne strukture adaptivnog upravljanja.J. Heidelberg. K. J. 1996 51 . Doseg silicija i budućnost nakon silicja. Integracija heterogenih baza podataka. S. Wiley. Cambridge University Press 2009. M. M. Wellstead. Relacijske baze podataka.

3. R. Komunikacija u skupini korisnika IP mreže: oblikovanje i protokoli. Višekriterijsko programiranje. Analiza osjetljivosti.sc. Cambridge University Press. III. 2001. Kendrick. L. Inc.dr. Postupci s rijetko punjenim matricama. Fiege. 2th Edition. B. S. Oblikovanje mrežnog i transportnog sloja. and Systems. Prentice Hall. McGuire.D. E. Odabrana poglavlja iz raspodijeljenih sustava Ljetni Nositelji: Doc. Kshemkalyani. 3. Semiconductors Materials and Process Technology Handbook for VLSI and ULSI. STEVENS: Internetworking with TCP/IP Vol. procedure i pravila komuniciranja.dr. REXFORD: Web Protocols and Practice: HTTP/1. McGraw-Hill. COMMER. Sustavi s ravnopravnim sudionicima: pregled i usporedba algoritama.1. Springer-Verlag New York. D. Gordan Gledec Modeli komunikacije podacima.dr. podrška pokretljivosti. Opći linearni program. Komutirani IP. Postupci odlučivanja. Stoudjesdijk: The planning of industrial investment programs. računarstvo Predznanja: 1. Park Ridge. 2. A. Steinmetz. Izgradnja modela proizvodnje baziranog na procesima. USA. Studijski primjeri: decentralizirane tekstualne tražilice. Noyes Publication. koncepti međudjelovanja mreža. Mühl. Revidirana simpleksna metoda. COMMER. 2008. DORMS: Computer Networks and Internets. kontrola toka i zagušenja. Springer-Verlag New York.sc. I. Addison Wesley. Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd edition). Algorithms. Damir Kalpić. Sustavi objavi-pretplati: raspodijeljena arhitektura. 3. upravljanje vezom. R. caching and traffic measurement. TCP/IP. Murtagh: Advanced Linear Programming.dizajn i arhitektura. LNCS. Prentice Hall.): Peer-To-Peer Systems and Applications. skalabilnost. L. algoritmi usmjeravanja u mreži i skupini korisnika. performanse. Tanenbaum. numeričke tolerancije i pogreške. Pietzuch: Distributed Event-Based Systems. P. D. Donošenje investicijskih odluka.dr. Singhal: Distributed Computing: Principles. Literatura: 1. sigurnost. sporazum. E. 1988. Problemski usmjereni protokoli.sc. Prentice Hall 2007. J. Ivana Podnar Žarko Sinkroni i asinkroni modeli raspodijeljenih sustava. Literatura: 1. New Jersey. 2. M. John Hopkins University Press. networking protocols. KRISHNAMURTHY. II. Operacijska istraživanja Ljetni Nositelji: Prof. K. Doc. 1999. E. nova generacija internetskih protokola. Odabrana poglavlja komunikacijskih protokola Ljetni Nositelji: Prof. 1978 2.dr. Inc. Protokoli na Webu . E. Prikaz inverzne baze i postupci reinverzije. G. Baltimore. Proširenja linearnog programiranja. Mrežno planiranje s ograničenim resursima. D. arhitektura mreže i protokola.sc. mreže za isporuku sadržaja. 2005. algoritmi usporedbe obavijesti i pretplata.sc. 1981 52 . Vedran Mornar Razvoj i vrednovanje matematičkih modela. Prof. van Steen. Problem rezanja. Miljenko Mikuc. Wehrle (Eds. 2006. Literatura: 1. A. Edited by G. Skaliranje podataka. 1999-2000. M. usmjeravanje. Odabrani algoritmi u raspodijeljenom okruženju: odabir vođe.

Michael J. prijenos i prospajanje u optičkoj transmisijskoj mreži. D. Darko Huljenić Vertikalna i horizontalna komunikacijska mrežna arhitektura. Ramaswami . Valavanis Modeliranje i simulacija složenih i distribuiranih dinamičkih sustava Petrijevom mrežom. 1. A. A. 1982. Studijski primjeri: komunikacija i mreže. Transformacija iz arhitekture u implementaciju. R. Element. Zagreb. 3.dr. Antun Carić. Extended Final Report of COST Action 266. 1998.dr. Springer. Funkcije i struktura optičkog prospojnika i "add&drop" multipleksera. P.dr. Prof. CLEMENTS. Kuchar.dr. Literatura: 1. Minea Skok 53 . Zagreb. 2. Modeliranje višedjelnih poziva i usluga. Springer-Verlag.sc. formalni postupak dekompozicije. Morgan Kaufmann Publishers. Doc. R. Petrijeve mreže i distribuirani sustavi Ljetni Nositelji: Prof. BASS. Kontrolna ravnina. CARIĆ: Istraživanje i razvoj u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji. 1998. Admela Jukan Topologija. 2 and 3. DRIP. Addison Wesley. Zaštita i obnavljanje u slučaju kvara. JENSEN: Coloured Petri Nets. 2002. 2000.sc. Branko Mikac. Raznorodnost telekomunikacijskih sustava i stvaranje okvira za jednoznačnu primjenu. 3. M. Inkret. Kalpić.sc. KAZMAN: Software Architecture in Practice. Englewood Cliffs. M. obojane). 2003. Optimalno pridruživanje valnih duljina i usmjeravanje. 3.dr. REISIG: Elements of Distributed Algorithms . M. Otvorene mrežne arhitekture Ljetni Nositelji: Prof. Sveoptička mreža. N. stohastičke. Modeliranje inteligentnih agentskih i višeagentskih sustava. Analiza raspoloživosti mreže. Ograničenja u prijenosu: linearna i nelinearna propagacija. Vol. 2. 1995.sc. prijenosni. Tehnološki i poslovni kriteriji za analizu mrežne arhitekture. Spirit. uloge međuopreme. University of Zagreb.sc.dr. Faculty of Electrical Engineering and Computing. 2003. hijerarhijske. Planiranje distribucijskih sustava Ljetni Nositelji: Prof. Slavko Krajcar. Mornar: Operacijska istraživanja. Optička komutacija kanala. J. 2. Doc. 3.sc. snopova i paketa. OMahony: High Capacity Optical Transmission Explained. J. te informacijskog prometa. L. Prof. Proširene Petrijeve mreže (parametrizirane. Koncepti i norme u otvorenoj mrežnoj arhitekturi. Artech House. kontrolni.dr. agentski sustavi. John Wiley. PETERSON: Petri Net Theory and the Modeling of the Systems. R. K. Slojevi mrežne arhitekture: pristupni. 2nd edition. 1996 Optička transmisijska mreža Ljetni Nositelji: Prof. K. L. Modularni pristup modeliranju proizvodnih sustava i detekcija svojstava. Literatura: 1. A. Prof. B. Dragan Jevtić. DAVIS. Programska mrežna arhitektura i protokoli. Zagreb. Multipleksiranje s valnom podjelom i fotoničke komponente.sc. O Mahony. pristupne i jezgrene funkcije. aplikacijski i uslužni.sc. Sivarajan: Optical Networks A Practical Perspective.dr. 1997.sc. PENGELLY: Component-based Network System Engineering. NORRIS. W. Kimon P. Mikac (editors): Advanced Infrastructure for Photonic Networks. Literatura: 1. R.dr. vremenske.Modeling and Analysis with Petri Nets. 1996. Prentice Hall.

Vođenje razdjelnih mreža. J. Ekspertni sustavi za analizu velikih poremećaja i vođenje pogona. A. H. New York 1998. Norgard: Integrated Electricity Resource Planning. Ugrađena proizvodnja. Modeliranje trgovanja emisijma i tržišta električne energije.N. Preference investitora s obzirom na rizik. Modeliranje opterećenja. SCADA sustavi. Optimiranje razvoda razdjelnih mreža (optimiranje broja kabela.dr. B. Pricing and Hedging.dr. Lee Willis. metode za procjenu tehnologija. Uzemljenje u razdjelnim mrežama. Literatura: 1. Literatura: 1. Present-worth and cost-benefit principi. Philipson et al: Understanding Electric Utilities and Deregulation. A. politike i profiti. Planiranje s najmanjim troškovima i integralno planiranje resursa i upravljanje potrošnjom. Optimalno investiranje u uvjetima centraliziranog i decentraliziranog odlučivanja. Kluwer Academic Publishers. V. Simulacijski modeli razmjena energije u regiji. kratkog spoja i stabilnosti u realnom vremenu. Metode dugoročnog planiranja u uvjetima regulacije i konkurencije i klasifikacija modela za odlučivanje. Planiranje i dizajn razdjelnih mreža. Osnove razdjelnih mreža. Marcel Dekker. A. 2003. obnovljivih izvora i nuklearnih elektrana 2. klasifikacija opterećenja i karakteristike.sc. Marcel Dekker. K. Predznanja: 1.S. New York 2002. 2008. Tomislav Tomiša Postupci za praćenje. Energetske. Murray: Electricity Markets. Wiley 2002 5. Literatura: 54 . Wiley. Carol A. Upravljački algoritmi za optimalnu raspodijelu opterećenja. H. ISBN 0-471-10400-0 4. procjena vršnih opterećenja i energije. Automatizacija u razdjelnim mrežama. Modeli za analizu dugoročnih investicija na tržištu EE. analizu i upravljanje elektroenegetskim sustavom u realnom vremenu. Pogon elektroenergetskog sustava Ljetni Nositelji: Prof. Marcel Dekker. topologije i staza). H. T. Planiranje proiz. 1994 3. Modeli za odlučivanje kod planiranja.sc. Upravljački centri i podsustavi s distribuiranom inteligencijom. Wiley/Finance. Mutrhy: Spatial Electric Load Forecasting 2nd rev. hidroelektrana. 3. metodologija prognoze. 2. Investment Performance and Analysis. J. Željko Tomšić Metode i alati planiranja u energetici. Rosenfeld. Kigen Zagreb. ekonomske i ekološke karakteristike važne za planiranje: termoelektrana. Optimalno investiranje u uvjetima nesigurnosti. Steven Stoft: Power System Economics: Designing Markets for Electricity. Proračun sigurnosti i pouzdanosti. Dahl: Međunarodna tržišta energije: cijene. Roturier. Lee Willis: Power Distribution Planning Reference Book. Wolyniec: Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling. Zaštita u razdjelnim mrežama. Određivanje stanja i topologije sustava temeljem mjerenja i prikupljanja podataka. L. 3.postrojenja EE u uvjetima nesigurnosti Ljetni Nositelji: Prof. Ivar Wangensteen: Power System Economics 6. J. 1998 2. New York 1997. Kvaliteta električne energije. de Almeida. Eydeland. Ekonomija neobnovljivih i obnovljivih izvora.

1989. Tendencije razvoja relejne zaštite stroja. Springer- Verlag. Balanis: Advanced Engineering Electromagnetics. Prentice Hall. Prof. J. Održavanje i ispitivanje zaštitnih uređaja. Murthy: Advanced load dispatch for power systems. Vol. 12 of Studies in Management Science and Systems Series. broja zakašnjelih poslova i ukupnog kašnjenja. Periodičke strukture i metamaterijali. 1996. France. VDE Verlag GMBH. Literatura: 1. VDE Verlag.. Alstom T&D. Ante Marušić Poremećaji (kvarovi i smetnje) u radu sinkronih generatora. Posljedice kvarnog pogona. Upper Saddle River. North-Holland. 2002. R. S. Pametni antenski nizovi. A. Frankfurt am Main..Y. London. Mariani. Postupci rješavanja elektromagnetskih problema Ljetni Nositelji: Prof.): 'Handbook of Scheduling: Algorithms. John Wiley & Sons. M. Klasični problemi raspoređivanja: različito komponirani poslovi unutar skupa raličitih strojeva. Konstrukcija rješenja elektromagnetskih problema. P. Propagacija vala. PTAS i FPTAS aproksimacijske sheme. Integralne jednadžbe u elektromagnetizmu. metodom konačnih razlika (FD. 1. 55 . T. asinkroni rad. Izbor mjernih transformatora. slobodan izbor redosljeda procesiranja na različitim strojevima i sl. Miller. Greenove funkcije za različite strukture. McGraw Hill Inc.S. J. New York.dr. najvećeg kašnjenja.dr. Prof. R. 1999.Malinowsky: Power system operation. C. Kusiak (ed): 'Flexible Manufacturing Systems: Methods and Studies'. A. 2001.sc. E. Models and Performance Analysis'.dr. 3. 1994 2. Lokalna sučelja čovjek . Literatura: 1. C. modeli propagacije. Sustav za automatsko razdvajanje mreža. 2.sc.G. 1995. R. Komunikacija na razini bloka i elektrane.H. Određivanje zračenja i raspršenja metodom momenata (MoM). Levallois-Perret. Unutrašnji kvarovi.W. Liu: 'Real-Time Systems'. 1997.sc.dr. S. Literatura: 1. Computer and Information Science Series.sc. 2. Izbor relejne zaštite generatora i bloktransformatora. Tietze: Netzleittechnik . 2004. Silvio Hrabar Teorem ekvivalencije. Rappaport: Smart Antennas for Wireless Communications. FDTD) i metodom konačnih elemenata (FEM). 1986 3. Zvonimir Šipuš. N. SARMA: Electric Machines: Steady-State Theory and Dinamics Performance.relej. Izvori smetnji i zaštitne mjere. Postupci raspoređivanja Ljetni Nositelji: Doc. RUSH: Network Protection and Automation Guide.sc. Zlatko Maljković. J. Leonardo Jelenković Vremenska složenost postupaka.dr. VWEW Energieverlag.H.Y-T. PWS Press. New York. 3. Frankfurt. Algoritmi za određivanje smjera dolaska signala mobilne jedinice. 2. 2000. 2. Podfrekvencijsko rasterećenje.S. Leung (ed. Chapman & Hall/CRC. CICHOWSKI: Netzschutztechnik. E. Temeljni postupci raspoređivanja po kriteriju najduljeg posla i ukupnog trajanja poslova. S. Nesimetrična opterećenja. Liberti. NP-kompletnost i NP-teško problematika. Poremećaji i zaštita sinkronih strojeva Ljetni Nositelji: Prof. J. približna i punovalna analiza. Prentice Hall PTR.Teil 1. višestupanjska shema paralelnog rada više identičnih procesora.

S. Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške programske podrške. M. J. Kosch. Bechta.sc. New York. Izučavanje primjera: postupci prevođenja u MidArc sustavu.dr. Vlado Sruk Karakteristike i uzroci kvarova. Predznanja: 1. Algoritmi za određivanje značajki multimedijskih sadržaja.sc. Prof. 56 . Distributed Multimedia Database Technologies Supported by MPEG-7 and MPEG-21. Svojstva raspodijeljenog programiranja. integritet računalnih sustava. tekst. J. 2006 Pretraživanje multimedijskih sadržaja Ljetni Nositelji: Prof. Indeksiranje multimedijskog sadržaja. Funkcije pouzdanosti. IEEE Press. 2002. G. vremenska i informacijska redundancija. Voas. Siu. Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške računalnih sustava Ljetni Nositelji: Prof. Zhang. Boston. sheme za opisivanje. Implementation. Podacima. H. Mislav Grgić Karakteristike i klasifikacija medijskih sadržaja: mirne slike. Sigurnost. Procesi prevođenja jezika u raspodijeljenim sustavima. 2.sc. trodimenzijske slike. Deb. Protokoli održavanja jednoznačnosti priručnih memorija i modeli dosljednosti. Prevođenje u sustavima zasnovanim na uslugama. Predznanja: 1. ispitljivost. 1992. 2.-C. programska. 4. 3. 2004. Hershey.C. Springer-Verlag. Gospodarenje podacima. D. Prof. Boca Raton. 2002. opis značajki. Sklopovska. 2004. Uroš Peruško. Design.sc. detekcije oporavka i sigurne degradacije performansi sustava.dr. audiosignal. Multimedia Systems and Content-Based Image Retrieval. Vouk: Developing Fault Tolerant Software. J. Tretyakov: Analytical Modeling in Applied Electromagnetics. Springer.dr. Arhitekture za sklopovsku i programsku neosjetljivost. Jezici za opis sučelja i sredstava. The Theory and Practice of Reliable System Design. Bedford. Geffroy. videosignal. Siewiorek.dr.-J. MPEG-7 i MPEG-21 norma. Sučelje za opis multimedijskih sadržaja: generiranje opisa. Signali i sustavi 2. Boston. Information Science Publishing. Optimiranje raspodijeljenih programa. Feng. Dalibor Vrsalović Modeli raspodijeljenog programiranja. R. 3.dr. H. 2003. 3. Razvoj alata za pretraživanje.sc. Digital Press. Swarz. Metapodaci u multimedijskom sustavu. W. Schmidt: High Availability and Disaster Recovery: Concepts. Sintaksa i semantika značajki slike i videosignala. Motet: Design of Dependable Computing Systems. Teorija informacije Literatura: 1. Pretraživanje slika na temelju sadržaja. Kluwer Academic Publishers. osnove vjerojatnosti 2. Sustavi s popravljanjem i raspoloživost. statistička analiza Literatura: 1. 2003. D. Modeliranje logičkih kvarova. neosjetljivosti na pogreške. Multimedia Information Retrieval and Management: Technological Fundamentals and Applications. Prevođenje programskih jezika u raspodijeljenim sustavima Ljetni Nositelji: Prof. K. S. zadacima i uslugama potaknuto paraleliziranje. Artech House. Tehnike postizanja visoke raspoloživosti. Auerbach Publications. Siniša Srbljić.

1981. 2001. Singh and M. Berlin. Polifazna dekompozicija. Srbljić: Literatura: 1. Literatura: 1. Nando de Freitas. Potpojasno kodiranje signala.sc. O. Pretipkani AD i DA pretvornici.): Kalman Filtering and Neural Networks. and Models of Computer Programming. perceptualnom kodiranju audio signala. E. 2. Algoritmi i postupci efikasnog rješavanja sustava nelinearnih jednadžbi. Van Roy and S. mjerenja. Norme prikaza realnih brojeva u računalu i njihova preciznost. Višetaktna obrada i njene primjene. O. Langendoen: Modern Compiler Design. Springer-Verlag.N. J. Programska potpora: Mathematica. strukture. 2004 Primijenjene tehnike estimacije Ljetni Nositelji: Prof.dr. B. 2004 2. Wheatley: Applied Numerical Analysis. Haridi: Concepts.P.dr. Inc. C. Primjeri primjena: estimacija teško mjerljivih veličina.dr. 2. Pretvornici takta. MathCad.): Intelligent Observer and Control Design for Nonlinear Systems. Sažimanje skupa mjernih uzoraka.sc. Life. izbor parametara kod numeričkog deriviranja i integriranja. fuzija višesenzorskih informacija i otkrivanje kvarova u raznim tehničkim sustavima. učenje neuronskih mreža. Springer-Verlag. Grune. Luther. Ivan Petrović. Algoritmi i programske realizacije numeričkog rješavanja. Estimacija stanja stohastičkih sustava: linearni i nelinearni Kalmanovi filtri. HEATH.sc. Bal. A. P. Dvojna estimacija. Uloga tehnika estimacije u složenim sustavima. M. Hrvoje Babić. MIT Press. sintezi signala u muzici. and Social Sciences. prenošenja. Neil Gordon (Ed. sonaru i radaru. 1970. 2000 3. C.Predznanja: 1.dr. u obradi govora. Branko Jeren. Prof. Prof. 2000.sc. J. Literatura: 57 . H. J. G. J. D. Carnahan.. Primjena numeričkih postupaka Ljetni Nositelji: Prof. Techniques.sc. Dirk Shröder (Ed. Reynolds: Mathematical Applications for Management. John Wiley&Sons. Harsbarger. John Wiley & Sons. Digitalne realizacije optimalnih filtara u mjerenju. praćenje objekata itd. Processes. New York.): Sequential Monte Carlo Methods in Practice. Agents. slogovi. H. Jacobs. 3. Addison-Wesley. 2001.dr. Literatura: 1. Primjena obradbe signala Ljetni Nositelji: Prof. Davor Petrinović Primjene pri mjerenju vibracija.dr. Huhns: Service-Oriented Computing: Semantics. Dali Đonlagić Definicija problema estimacije.sc. 3. potiskivanje jeke i disperzije prenesenog signala u komunikacijama. John Wiley & Sons Ltd. Primjeri primjene u praksi. R. zaokruživanja. P. spektralnoj analizi. Pogreške odsjecanja. J. John Wiley & Sons. Enkripcija govora i podataka. K. Neusklađenost preciznosti i točnosti broja. Arnaud Doucet. Estimacija stanja determinističkih sustava. H. Gerald. Wilkes: Applied Numerical Methods. Simon Haykin (Ed. S. višemodelska estimacija.. 1969. Marijan Đurek Prikladnost problema rješavanju analitičkim ili numeričkim postupkom. New York. Prof. Perfektno obnavljanje signala. čestični filtri. F. Ltd.

Proces prikupljanja i analize programskih zahtjeva. R. H. University of Michigan.Interoperabilnost. Sensors and methods for mobile robot positioning. J.Schafer: Discrete-Time Signal Procesing.dr.2009. 1. A. 1995.H. Zagreb. Fakultet elektrotehnike i računarstva. Prentice Hall. Y. Željka Car Definicija.sc. Ocjena klasifikatora. Modeliranje programskih procesa. P.H. komunikacijske norme i protokoli. Kandel: Introduction to Pattern Recognition: statistical.H. Predznanja: 1.sc. Antonić: Sustav za otkrivanje ukopanih mina. van Bemmel. C. Davor Antonić Pregled postupaka humanitarnog razminiranja. detekcija isparenja i elementalnog sastava eksploziva. Englewood Cliffs. toplinskih i akustičkih svojstava mine. Heidelberg. Zdravstvena i medicinska informatika.Kern.. Upravljanje i navigacija. Fuzija senzora. Everett. Stanko Tonković. Ivica Crnković. CRC Press. S. 1989 3. povijest i značaj programskih procesa. Mjerenja i metrika programskih procesa.A. Medicinska naklada. 2. A. Statističke metode. 1997. Načini prikupljanja i obradbe. London. J. R. Postupci izdvajanja značajki. Friedman. M. 1996. doktorska disertacija. signala i slika. Mitra: Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach.S. 1998. Primjena računala u humanitarnom razminiranju Ljetni Nositelji: Prof. Chen (Ed. Laxminarayan. 2008 3. 2. A. Prentice Hall. Sanjit K. Medicinsko odlučivanje. E- zdravlje. 2001. Xiao.sc. Feng. structural neural and fuzzy logic approaches. Inteligentni sustavi za kućnu skrb i rehabilitaciju. Primjena računala u medicini Ljetni Nositelji: Prof. Springer Verlag. P. Metode detekcije mina: detekcija metala. Zaštita podataka. Šantić: Biomedicinska elektronika.V. Elektronički zdravstveni zapis. Englewood Cliffs. Digitalna obrada signala. Sveučilište u Zagrebu. neizrazita klasifikacija. Podrške sustavima učenja.W.dr. Klasifikacija i raspoznavanje. M. Normizacija. L. McGraw- Hill. odabrana poglavlja 2. Školska knjiga. M. Petrovečki (Ed. New York. 1999.): Medicinska informatika. Literatura: 1. Springer Verlag.dr. Milan Majetić Nove tehnologije u zdravstvu i procjena njihove učinkovitosti. Verifikacija i 58 . specifičnosti. Doc.sc. Zagreb. Dr. Istepanian. D. odabrana poglavlja Literatura: 1. H. Telemedicina.. Učenje i samopodešavanje klasifikatora. Mobilne robotske platforme. Handbook of Medical Informatics. Borenstein. A Computing and Networing Perspective. Musen. Pattichis: M-Health-Emerging Mobile Health Systems. Imperial College Press. Oppenheim. neuronske mreže. 2006 Procesi životnog ciklusa programskog proizvoda Ljetni Nositelji: Prof.): Mobile Telemedicine. Specifičnosti uporabe računala u biomedicinskoj instrumentaciji. 3.sc.. R. 2. 1993. Vaidynathan: Multirate Systems and Filter Banks. Temeljne značajke medicinskih podataka. M-zdravlje.dr. NJ. električkih. J.

1997. Presmman. ŠTIH: Elektromagnetic Fields. Piscataway. Projektiranje podržano računalom Ljetni Nositelji: Prof. London. Literatura: 1. ŠTIH: Elektromagnetizam I i II. 2001. 2009.. elementi teorije projektiranja.sc. Effective Requirements Practices. I. Projektiranje topologije. Tradicionalni modeli razvoja programskog proizvoda. Nikolić: Digital Integrated Circuits . D.H. numerički postupci i sustavi programa za proračun polja kao jezgre sustava za projektiranje podržano računalom. 2004. 2nd Edition. Layout. Lewis. Numeričko rješavanje jednadžbi elektromagnetskih potencijala. Z. 2. Željko Butković Karakteristike submikrometarskih tranzistora i njihovo modeliranje. Software Enginnering. HAWKES: The CADCAM Process. Istosmjerni model tokova snaga za potrebe planiranja pogona. 3. 4th ed. Primjeri primjene u rješavanju elektromagnetskih polja.dr.J. 2003.A Design Perspective. 3. 3.G. R. Z. R.sc. Kvaliteta programskih procesa. HAZNADAR.. 2. projektiranje podržano računalom. Simulacija i analiza programskih procesa. Gray. Agilne metode razvoja programskog proizvoda. Elssamadisy. Željko Štih Opći koncept projektiranja: proces projektiranja. Agile Adoption Patterns: A Roadmap to Organizational Success. ekstrakcija parametra i električka verifikacija. and Simulation. Young. Literatura: 1. IOS Press. M. A. Addison. Proces testiranja programskog proizvoda. Predznanja: 1. Waves and Numerical Methods. 2004. Projektiranje sklopovskih blokova za sustave na čipu. Metoda konačnih elemenata.sc. Optimiranje jalovih snaga.upravljanje zahtjevima. Analiza i projektiranje CMOS mikroelektroničkih sklopova s naglaskom na brzinu rada i malu disipaciju snage. John Wiley & Sons. Prof. Baker: CMOS Circuit Design. Pitman Publishing. Software Engineering Literatura: 1. 2005. Rabaey. J. Procjena stanja elektroenergetskog sustava za potrebe vođenja. Koncepcija baze podataka u projektiranju. Meyer: Analysis and Design of Analog Integrated Circuits. Metoda momenata. 2. 2000. J. 2001. Sommerville. P. Procesna dokumentacija. B. A. New York.Wesley. ekonomski aspekti primjene. HAZNADAR. Ž. Stohastički model tokova snaga u mreži. analognog i miješanog signala. Hurst. Školska knjiga. P. S. R. Proračun elektroenergetskih mreža Ljetni Nositelji: Prof.dr. Studentski projekti vezani uz procese u razvojnim organizacijama. Proces održavanja programskog proizvoda. Metoda Monte Carlo. Procjena sklopovskih svojstava primjenom analitičkog proračuna i sklopovske simulacije.dr. Galin. Metode analize. Chandrakasan. Prentice Hall. Addison-Wesley. IEEE Press Wiley-Interscience. R. Literatura: 59 . Električko projektiranje sklopova digitalnog.Software Quality Assurance: From Theory to Implementation.R. provjera toploških pravila. 1988. Addison- Wesley. New Jersey. Addison-Wesley. Sead Berberović. Metode i alati inženjerstva zahtjeva. 2. Zdravko Hebel Proračun tokova snaga uz regulaciju napona i prijenosnog odnosa transformatora. Zagreb. R.sc.dr. 2nd ed. Ž.S. Projektiranje mikroelektroničkih sklopova Ljetni Nositelji: Prof.

January 2004. Vol. grananje. bit-reversed i indeksno adresiranje. Jeff Bier. Amit Shoham. FIR. Branko Jeren Zahtjevi na procesore u tipičnim realizacijama algoritama za digitalnu obradu signala: IIR. C. ALU jedinica.sc. XVI. gradijenti i optimizacija. John Wiley. Optimirani dijagram stanja modulacije. 1. Springer Series: Studies in Computational Intelligence. Mayer-Lindenberg. 2006 Složeni modulacijski postupci Ljetni Nositelji: Prof. cirkularno (modulo). Methods in Hardware/Software System Design. Memorijska organizacija. FESB Split. Kopriva: kernel based Algorithms for Mining Huge Dana Sets: Supervised. John Wiley & Sons 3. Cichocki. B. T. Kodiranje. ISBN: 3-540-31681-7. E. Ivica Kopriva Matematičke osnove: slučajni procesi. Sustavi sa više podnosilaca (MC). G. ARNOLD: Computer analysis of power systems.-M.sc. Damir Seršić. J. A.Hanzo. Modulacije s korelacijom među simbolima (ISI). Načini adresiranja. New York. 3. Kecman.sc. Semi-supervised and Unsupervised Learning. January 1997. M. CDMA sustavi s više podnosilaca (MC-CDMA). autoinkrement. OFDM način višestrukog pristupa (OFDMA). L. arbitracija. OŽEGOVIĆ: Električne energetske mreže I-VI. June 1998.dr. Jednokanalna i višekanalna slijepa dekonvolucija u vremenskom i frekvencijskom području Literatura: 1. 1968 2. T. 2002 3. J. Put podataka. arhitekture sabirnica. ISBN 0-470-84444-2 - John Wiley & Sons Slijepo razdvajanje signala i analiza nezavisnih komponenata Ljetni Nositelji: Prof. P. Edward A. Edition . Doc. Temeljni modulacijski postupci. 17. McGraw-Hill Book co. EL-ABIAD: Computer methods in power system analysis. 2004 2. Huang. Višekorisnički OFDM sustavi. S. J. 2000. Borivoj Modlic Spektralno učinkoviti modulacijski postupci. Primjene. A.Keller: OFDM and MC-CDMA for Broadband Multi-User Communications. Wiley-IEEE Press 2.Pattan: Robust Modlulation Methods & Smart Antennas. John Wiley. prekid. H. 1996-2004. Adaptive Blind Suignal and Image processing. Hyvärinen. Literatura: 1. Informacijsko-teorijski pristup ICA. Predznanja: 1.dr. W. Združivanje zaštitnog kodiranja i modulacije. Modulacijski postupci višeg reda. Amari.dr. M. New York. 2002 2. Instrukcijski skup. protočnost. Oja: Independent componenet analysis. 1. teorija informacija. Literatura: 1. Realizacije i povezivanje višeprocesorskih sustava za digitalnu obradbu signala. V. A.Choi. STAGG. Petlje. Phil Lapsley. 60 . B. kodirana modulacija (TCM). Prentice-Hall PTR. Friedrich: Dedicated Digital Processors. posmačni sklop.Wiley&Sons. Slijepo razdvajanje signala analizom principijelnih (PCA) i nezavisnih komponenata (ICA): uvjeti za egzistenciju rješenja. WLANs and Broadcasting. Ekvivalencija među pristupima ICA temeljenih na minimumu međusobne informacije. Sklopovlje i arhitektura procesora za obradbu signala Ljetni Nositelji: Prof. I K.dr. Karhunen. Peter Pirsch : Architectures for Digital Signal Processing ISBN: 0-471-97145-6. Architectures and Features ISBN: 0-7803-3405-1. 1995. maksimumu negentropije.J. I. Lee: DSP Processor Fundamentals. ARRILLAGA.Munster. Razvojni alati. Frekvencijski multipleks ortogonalnih podnosilaca (OFDM).sc. FFT. Postupci za rad sustava u otežanim uvjetima prostiranja. MAC jedninica. John Wiley & Sons.

J. 4. Vrijeme analiziranja. Proučavanje odabranih primjera dubinske analize: primjena statističkih modela u bioinformatici. L: Using Multivariate Statistics. Literatura: 1. posebni efekti (cocktail-party. Statističko modeliranje i identifikacija Ljetni Nositelji: Doc. Fidell. and Retrieval. Nadzirano i nenadzirano učenje. Bojana Dalbelo Bašić. Berlin. 2. Mallow's Cp). J. Usporedba i odabir metode. Slušna akustika Ljetni Nositelji: Prof. 2003. vremenskih odnosa. 1997.). metoda najveće izglednosti (ML).sc. 2002 3.B. instrumentalne varijable. E. J. S. HRTF.dr. Hastie. dosljednost (konzistentnost) i robusnost procjene. Springer Verlag. Academic Press. 3. Subjektivna difuznost polja. B. Inference and Prediction. Kluwer Academic / Plenum Publishers 2003. Franssenov itd. 2006. grafovi raspršenosti. kutijasti grafovi).: The Elements of Statistical Learning: Data Mining. Bojan Ivančević. najbolja nepristrana linearna procjena (BLUE). Efekti maskiranja. kritični pojasevi. Opis i mjerila statističkih svojstava procjene neke veličine: pristranost.dr. Test pripadnosti razdiobi. Percepcija prostora sluhom. 3. Inhibicijski procesi. Pobuda i osjet. u financijskim predviđanjima i za klasifikaciju tekstualnih dokumenata i pretraživanje weba. Dunja Mladenić Statistički modeli primijenjeni na rješavanje problema predviđanja. Monauralni i binauralni pristup.sc. ne i nužno) 4. C.. Berry.4th Ed. Analizatorska svojstva sluha. osnove teorije vjerojatnosti i statistike 2. klasifikacije i grupiranja visokodimenzionalnih podataka u postupcima dubinske analize. Tabachnick. Glasnoća i faktori koji na nju utječu. Nikica Hlupić Uloga statističkog modeliranja i identifikacije u suvremenoj znanosti (primjer). Friedman.Swensson: Coded Modulation Systems. snalaženje u Matlabu Literatura: 61 . Struktura i akustička svojstva slušnog sustava. Adaptacija zamor i oštećenje sl Literatura: 1. 2001. metoda momenata.: Survey of Text Mining: Clustering.dr. Metode izračunavanja procjene: kriterij najmanje varijance (CR donja granica) i nepristranosti. T.sc. Odabrane multivarijatne istraživačke tehnike. Moore: An Introduction to the Psychology of Hearing. Temelji statističke analize podataka.dr. Deskriptivna statistika i vizualizacija podataka (histogram. Statističke metode za dubinsku obradu podataka Ljetni Nositelji: Prof. osnove linearne algebre 3. korelacija.G. Anderson. 2001. Allyn and Bacon. timbra. Zwicker. Classification. osnove teorije signala i sustava (poželjno. Feldtkeller: Das Ohr als Nachrichtenempfaenger. Tibshirani. Springer Series in Statistics. Cambridge. Opažaj visine. J.sc. Kristian Jambrošić Relevantna svojstva zvuka. Modeliranje i identifikacija: regresija (+ MANOVA). A. Hirzel Verlag.. Bayesova procjena. Odabrani linearni i nelinearni modeli. faktorska analiza i analiza glavnih komponenata (PCA). efikasnost. Blauert: Spatial Hearing.dr. boje tona.sc. 2. B. Doc. R. Prostorna rezolucija sluha. Springer Verlag. J. vrednovanje (F-test i normal-plot) i odabir modela (Akaike informacijski kriterij. MIT Press..W. M. Predznanja: 1. Stuttgart. 1999. Blauert: Communication Acoustics. Doc. R.

Vedran Mornar Algoritmi i složenost algoritama. Osnove kriptografije. spojnost. Angus P. balansiranje. F. 2nd edition. Algoritmi nad grafovima: pretraživanj. I. B-stabla. Stohastički integral. R. M. random variables and stochastic processes. Craig: Introduction to Mathematical Statistics. Draper. Optimalni izgladjivači.. Igor Velčić Stacionarni procesi. N. Andrews: Kalman filtering (theory and practice using MATLAB) 2. Grewal. Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing. H. Difuzijski procesi.sc. Freund's Mathematical Statistics with Applications. Smith: Applied Regression Analysis. D. Miller. P. Hogg. Spremnici.W. Anderson: An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. Miller: John E. Third Edition 3. S. J. 7th ed. Schoukens: System Identification.. Brownovo gibanje. presjek. G. Chapman & Hall. Wiley 2003 9. Geometrijski algoritmi: konveksni obod. R. Osnove kompresije. Papoulis: Probability. najkraći put.F. J. Standardna knjižnica predložaka.A. Kalmanov filtar.W. McGraw Hill 2003 Stohastički procesi i filtri Ljetni Nositelji: Prof. Stohastički račun.. 6th ed.J. Pearson Prentice Hall 2008 2. Prentice Hall 2005 8. najbliža točka. 3rd Edition. Sortiranje i pretraživanje po bazi brojanja. Vremena zaustavljanja. Prentice Hall 2004 7.W. Doc.R. Neven Elezović. A. osnove iz diskretnih stohastičkih procesa Literatura: 1. 3rd ed. osnove teorije vjerojatnosti 2. Predikcija i filtriranje. Binarna stabla: brisanje elemenata. D. doseg. Ergodski teoremi. Literatura: 62 . 2006. Beichelt: Stochastic Processes in Science. Johnson. A. Pretraživanje u vanjskoj memoriji.dr. Martingali. Wichern: Applied Multivariate Statistical Analysis. T. Algoritmi nad znakovnim nizovima.R. Lee: Linear Regression Analysis. Prentice Hall 1997 10..dr.T. K.sc.. Wienerov filtar. John Wiley & Sons 1998 3. 3rd ed. Engineering and Finance.A.sc.. McGraw-Hill. L.dr. Bevington. Ljung: System Identification: Theory for the User. Itov integral i Itova formula. A. 6th ed. Bijeli šum. Prentice-Hall 1993 4. Strukture podataka i algoritmi Ljetni Nositelji: Prof. Seber. Pintelon. maksimalni tok. A Frequency Domain Approach.M. Generičko programiranje. Estimation Theory. McKean. Dinamički deterministički i stohastički sustavi. R. minimalno stablo. Wiley 2003 5. 2nd edition. Robinson: Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences.V. 1. IEEE Press 2001 6. Moohinder S. Predznanja: 1. Nelinearno filtriranje.

World Scientific Publishing Co. Amir Hamzić Osnovna svojstva (idealna vodljivost. Addison-Wesley. 2004 Supravodljivost . 1991. Zagreb. industrija.dr. linearizacija modela) učinskih pretvarača. Addison- Wesley. Harmonici napona i struje pojne mreže. izmjenični pretvarači. John Wiley. 1. Jalova snaga i kompenzacija jalove snage mreže. 2005. New York. SCHLECHT I G. Addison- Wesley. Međudjelovanje učinskih pretvarača s pojnom mrežom i trošilom. 1997. 1990. Applications and Design.knjiga.W. faktor snage. 2. 3. 2. filtri. HART: Introduction to Power Electronics.fizikalne osnove i primjene Ljetni Nositelji: Prof. vlastito Web izdanje. P. Dinamički modeli (usrednjeni.ANG. Prentice Hall. istosmjerni veleprijenosi). 63 . Course Technology. ROBERT SEDGEWICK: Algorithms in C++. V. u prostoru stanja. Šk. C. 1997. Prof. 3. KASSAKIAN. F.dr. C. Termodinamička svojstva. Harmonici napona i struje trošila. z-pretvarači. Dinamičko ponašanje učinskih pretvarača na odabranim primjerima. 2006. transport). Graphis. UNDERLAND I W.sc.sc. CYROT. ADAM DROZDEK: Data Structures and Algorithms in C++. PAVUNA: Introduction To Superconductivity and High Tc Materials. Sustavi s dopunskim (obnovljivim) izvorima energije. Fenomenološki Ginzburg-Landau model. elektrotehnika. Kontinuirani i diskretni sustavi upravljanja učinskim pretvaračima. aktivni i pasivni filtri. 1986. KNAPP. SCHLECHT I G. ROBBINS: Power Electronics: Converters. 2000/2008. (prijevod I i II dijela izvornika J. M. Predznanja: 1. KITTEL: Introduction to Solid State Physics. KASSAKIAN. Meissnerov efekt). Željko Jakopović Pregled sustava energetske elektronike (npr. M. medicina. J. VERGHESE: Osnove učinske elektronike. Osnovne sklopke i sklopovi energetske elektronike. M. Wiley.OLIVA: Power Switching Converters.) 2..W. kritična magnetska polja i struje. elektromotorni pogoni. MARK ALLEN WEISS: Data structures and algorithm analysis in C. istosmjerni pretvarači. Makroskopske i mikroskopske primjene klasične i visokotemperaturne supravodljivosti (znanost. Supravodljivi materijali I i II vrste. S. D.dr. Karakteristike niskotemperaturnih i visokotemperaturnih supravodiča. N. Sustavi energetske elektronike Ljetni Nositelji: Prof. Zvonko Benčić. Londonova teorija. F. 2003. Kvaliteta električne energije. 3. Metode modulacije širine impulsa za istosmjerne pretvarače i izmjenjivače. Literatura: 1. M. izmjenjivači. 1992.sc.WILLIAMS: Principles and Elements of Power Electronics. neprekinuto napajanje. 2. Napredne topologije učinskih pretvarača. G. P. 3. VERGHESE: Principles of Power Electronics. COLIĆ: Uvod u električna i magnetska svojstva materijala. MOHAN. T. Osnovne postavke Bardeen-Cooper-Schrieffer teorije. C. Taylor&Francis. B. miješano stanje. matrični pretvarači. Singapore. Ispravljači. D. A. G.. Literatura: 1. 1992.

JAIN. M.sc. Kluwer Academic Publishers.dr. KAZMIERKOWSKI. W. W. Doc. 2.sc.sc. B. Predznanja: 1. 2001. 1996. Literatura: 1. 2010. HASSAN. Gorislav Erceg. R. Specifičnosti projekta strojeva za regulirane pogone. Computer-Aided Design of Electrical Equipment. MILLER: Brushless Parmanent Magnet and Reluctance Motor Drives. S. Metode upravljanja prometom u širokopojasnim mrežama. 64 . Mladen Kos. Prof. Suvremene metode projektiranja u elektrostrojarstvu Ljetni Nositelji: Prof.A.dr. Introduction to AC Mahine Design. 1996. University of Wisconsin- Madison.sc. Fetah Kolonić Dinamički modeli asinkronog i sinkronog motora. 3. LEONHARD: Control of Electrical Drives. England. Tehnologije fizičkog sloja mreže. STAVDAS. K. Posebne primjene reguliranih elektromotornih pogona. ZHENG. Wiley. 2004 3. Clarendon Press. Paketska jezgrena mreža. BLAABERG: Control in Power Electronics. 2004. Primjena numeričkih metoda i optimizacije u projektiranju. 2. Hlađenje pod pritiskom. Upper-Saddle River. Vektorsko upravljanje asinkronim motorom bez mehaničkih mjernih članova. A. Estimacija varijabli. Core and Metro Networks. Damir Žarko Konstrukcijske i tehnološke specifičnosti magnetskih krugova električnih strojeva. Temeljne koncepcije u razvoju izolacijskih materijala s kriterijima primjene.sc. reluktantnim i koračnim motorom.dr. Elektromagnetska polja Literatura: 1. 1989.dr. Springer-Verlag. KRISHNAN I F. Širokopojasne mreže Ljetni Nositelji: Prof. Mehanizmi za postizanje kvalitete usluge u širokopojasnim mrežama. USA. BOSE: Power Electronics and Variable Frequency Drives. RAMAMORTY. Servosustavi u mehatroničkim sustavima.J. High Performance TCP/IP Networking. Mrežni sloj. Virtualne privatne mreže. WisPERC. R. Model integriranih i diferenciranih usluga. Morgan Kaufman. Rashladni mediji. Literatura: 1. J. Internet QoS. 3.zakoni sličnosti. T. Indirektno i direktno hlađenje električnih strojeva. 2002. Teorija električnih strojeva i transformatora 2.dr. Oxford. Višeprotokolno komutiranje pomoću oznaka. Toplinska shema i proračun. Noviji pristupi upravljanju izmjeničnim elektromotornim pogonima. Sustavi upravljanja elektromotornim pogonima Ljetni Nositelji: Prof. Academic Press. M. 2. Pregled novih materijala za električne strojeve. M. 1998. LIPO. Drago Ban. 1995.sc. Određivanje glavnih dimenzija električnih strojeva. USA. T. San Francisco. SALON. Alen Bažant Arhitektura širokopojasne mreže. Prof. 4. Skalarno i vektorsko upravljanje asinkronim motorom. Pearson Prentice Hall. elektronički komutiranim motorom. Upravljanje sinkronim motorom s permanentnim magnetima. Finite Element Analysis of Electrical Machines. Ellis Horwood Limited. IEEE Press. Tehnologije sloja podatkovnog linka.dr.

Doc. Ervin Zentner. Ujednačavanje signala u radioprijenosu Ljetni Nositelji: Prof.dr. Multigrupna difuzijska teorija. D. 2. Kompenzacija nepovoljne karakteristike radiokanala složenim modulacijskim postupcima. J. Philips.Antene i radiosustavi. Literatura: 1. John Wiley & Sons. Haykin. MANJUNATH. Boca Raton. Višeodredišno razašiljanje u pokretnoj mreži: usluga pokretne televizije. Globalni proračun jezgre reaktora. Boris Nemšić Pokretna mreža i usluge u pokretnoj mreži. 2. STACEY: Nuclear Reactor Physics. Ćelijski proračun heterogenog reaktora. Artech House. Ronen. Pokretne mreže treće i četvrte generacije: UMTS. HAMILTON: Nuclear Reactor Analysis. Projektiranje shema zamjene i razmještaja goriva. Proračun brzog spektra i brzih grupnih konstanti. Elliot. Liberalizirano tržište pokretnih telekomunikacija: pravni okvir i regulativa Europske unije. New York. Pearson Addison Wesley. "Telecommunications Deregulation and the Information Economy". W.An Analytical Approach. 1996 3. Tržište pokretnih telekomunikacija Ljetni Nositelji: Prof. Sustavi s višestrukim ulazima i izlazima (MIMO). Nuklearna reaktorska kinetika i reaktorska dinamika. Communication Networking . S. 3. Robert Nađ Karakteristika radiokanala u uvjetima širenja elektromagnetskog vala u blizini površine zemlje. Ograničenja snage i širine pojasa vezana uz modulacijske postupke. FI. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora.sc. DUDERSTADT. 1986.sc. K.Y. N. Literatura: 1. Zagreb. 1994 65 . Zentner E. Prof.dr. 2001. 4. Morgan Kaufmann. New York. Prentice Hall. J. uloga sadržaja. Tehnološki razvoj u području pokretnih mreža i usluga.sc. Rappaport T. KURI. Krešimir Trontl Neutronska transportna jednadžba. Literatura: 1.sc. statistički pokazatelji i razvojni parametri. Artech House. Strouse. CRC Handbook of Nuclear Reactor Calculations. LTE. A. Proračun termičkog spektra i termičkih grupnih konstanti. New Jersey. J. 2004.K. New York. dugoročna evolucija pokretne mreže. J. Tehnologije pristupnog i jezgrenog dijela mreže: brzi paketski pristup u pokretu. internetski višemedijski sustav.G. Ed.dr. Studijski primjeri. Dubravko Pevec.S.: Communication Systems. G. pokretni virtualni mrežni operator.Inc. Korektori na razinama radiofrekvencijskog i modulacijskog signala. L. Metode gospodarenja gorivom u jezgri nuklearnog reaktora. Analiza izgaranja nuklearnog goriva. Gordan Ježić.sc. pružatelji usluga.sc.:Wireless Communications Principles and Practice. 2004. Viterbijev algoritam za dekodiranje uz tvrdo i meko odlučivanje. KUMAR. Wiley. M.. Shaw. fiksno pokretna konvergencija. "Mobile Commerce and Wireless Computing". 2001. 2001. integracija s bežičnim mrežama. Wiley. 1976. Dr. HSPA. 2001. europsko i svjetsko tržište pokretnih telekomunikacija. Teorija nuklearnog reaktora Ljetni Nositelji: Prof. 2. Modeliranje kontrolnih štapova i sagorivih apsorbera. Košara pokretnih usluga. 3. Linearni i nelinearni korektori karakteristike radiokanala. J. CRC Press.Graphis.dr.dr. "Strategies for Success in the new Telecommunications Marketplace". Telekomunikacijsko tržište i tržište pokretnih telekomunikacija: obilježja.

Simultana višedretvenost (SMT). Višeprocesorski sustavi . Osnove robotike. 2000 Višeprocesorski i paralelni sustavi Ljetni Nositelji: Prof. J. Zdenko Kovačić.dr. O'Brien and G. 4th Edition. zaglavljenje i beskonačno čekanje. Preoblikovanje i integracija informacijskog sustava.sc. 1996. Zagreb.P. Nicol. 1999.načini fizičkog i logičkog povezivanja računalnih resursa. 1405872764 2. Izvođenje instrukcija izvan programskog slijeda. Passino. David A. New York. Laudon. Školska knjiga. 3. Zoran Kalafatić Klasifikacija arhitektura paralelnih računalnih sustava. New York. Discrete-Event System Simulation. Graphis. Slobodan Ribarić. David Culler. and J. Analize sustava s diskretnim događajima: primjeri transportnih. 1998 3. Enterprise Information Systems (13th edition). Arhitektura račnala RISC i CISC. Zagreb. Upravljanje promjenama. Upravljanje informacijskim sustavima Ljetni Nositelji: Prof. John Wiley & Sons Inc. Utjecaj paralelizma na performansu računala. Anoop Gupta. 2006. sprečavanje konflikata i zaglavljenja. ograničenost spremnika. Stjepan Bogdan Definicije i razlike sustava vođenih događajima (DES) i sustava vođenih vremenom. 2. Superskalarni procesori. Projektiranje i primjena algoritama upravljanja. max-plus algebra. Procjena i nabava programskih paketa. Model protočnog računala. 2007. Patterson. Kevin M. Nelson. Parallel Computer Architecture: A Hardware/Software Approach.dr. Preoblikovanje poslovnih procesa. 2. 2007. Morgan Kaufman Publishers. Vektorski procesori.P. Burgess. 007110710X 3. D. Singh. Carson. Stability Analysis of Discrete Event Systems. Višejezgreni i mnogojezgreni procesori. Prentice Hall. David M. 0132068583 Upravljanje sustavima s diskretnim događajima Ljetni Nositelji: Prof. matrice sustava. Modeliranje sustava s diskretnim događajima: grafovi.dr. McGraw- Hill.Yeates.C. Jerry Banks. Project Management for Information Systems. Prentice Hall. Cadle. Literatura: 1. Hennessy. Projektiranje informacijskih sustava 2. Sistolička polja. Procesori s vrlo dugom instrukcijskom riječi (VLIW). Prospojne mreže. John L. Planiranje informacijskih sustava. Arhitekture informacijskih sustava. Krešimir Fertalj Osnove informacijskih sustava. Upravljanje projektom informacijskog sustava. Stjepan Bogdan. 66 . Computer Architecture: A Quantitative Approach. Petrijeve mreže. Morgan Kaufmann Publishers. Vesna Laci. Paralelna arhitektura grafičkih procesora. Usluge razvoja informacijskog sustava. Kevin L. Laudon. Barry L. Ocjena kvalitete sustava. Analiza iskoristivosti i učinkovitosti. Osnove upravljanja projektima Literatura: 1. John S. Analiza stabilnosti. Razine paralelizma. skladišnih i proizvodnih sustava. Management Information Systems: Managing the Digital Firm (10th Edition). J. Marakas. Programska podrška za upravljanje resursima poduzeća. Predznanja: 1.sc. J. Literatura: 1. Dijeljena memorija i koherencija podataka. K. Prentice Hall.sc. 2002. Računala upravljana tokom podataka. 2007.

P. Gnedenko. Metode: vrste kvarova i posljedica. New jersey.Y. W. Literatura: 1. 3. Ushakov: Probabilistic Reliability Engineering. Prentice-Hall. Wiley. Formalne metode za analizu autentifikacijskih protokola. stabla događaja. A. analiza podataka i ekstremni događaji. Projektiranje i vrednovanje povjerljivih operacijskih sustava.Y. Analitički i simulacioni modeli računalnog i komunikacijskog sustava. Raspoređivanje prioriteta.sc. Analiza svojstava lokalnih mreža. Haimes: Risk Modeling Assessment. Prentice-Hall. modela i rezultata. Sigurnosni kriteriji i standardi. Prentice-Hall. New York. M. 1995. Inc. Osnove računalne sigurnosti te primjena kriptografije. Krivtsov: Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide Marcel Dekker. Sigurnost i percepcija rizika.. Nikola Hadjina Definicije i mjere svojstava i sigurnosti računalnih sustava. M.sc. B. and Management. John Wiley & Sons. 2004 67 . 1997 3. PFLEEGER: Security in Computing. stabla kvara. Istodobnost i paralelizam. Engelwood Clifs. Statistička podloga. Analiza i modeliranje ljudskog činitelja. Analiza neodređenosti: podataka. Literatura: 1. and V. 1998. !985 2. V. Osnovne tehnike kriptografije i autentifikacije. Wenbo Mao.dr. N.. Inc.sc. Vladimir Mikuličić. Stuck. Y. Modarres. Modern Cryptography Theory and Practice. Analiza utjecaja na okoliš. Inc.dr. Prof. Osnove upravljanja rizikom. Vjerojatnosna procjena tehnološkog rizika Ljetni Nositelji: Prof. I. Markovljevi modeli i Petrijeve mreže. Inc. Zdenko Šimić Vjerojatnosno modeliranje i simuliranje pouzdanosti i rizika tehnoloških sustava. E. Kaminskiy. Arthurs: A Computer and Communications Network Performance Analysis Primer. Vrednovanje računalnih sustava Ljetni Nositelji: Prof. Povezanost determinističkih i vjerojatnosnih analiza. C. 1998 2.dr.. B. Formalni pristup stroge i dokazive uspostave sigurnosti.