You are on page 1of 4

c    .

c  .

   ›  .

 .

.

  ›  2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008     c c  .

     .

  .

 c .

.

 .

.

lӋ phí 2713 3021 3279 4182 4192 4986 4059 6653 Các khoҧn thu vӅ nhà 2823 5486 10546 17463 17757 20536 33925 38202 đҩt Các khoҧn thu khác 1766 4451 4031 7973 6369 6845 5695 4110 c . dӏch vө ngoài quӕc doanh chuӃ sӱ dөng đҩt 1776 772 151 130 132 111 113 98 nông nghiӋp chuӃ thu nhұp đӕi vӟi 1831 2338 2951 3521 4234 5179 7422 12940 ngưӡi có thu nhұp cao LӋ phí trưӟc bҥ 934 1332 1817 2607 2797 3363 5690 7404 chu xә sӕ kiӃn thiӃt 1969 3029 3657 4570 5304 6142  chu phí xăng dҫu 2192 2995 3204 3583 3943 3969 4457 4517 chu phí. 5802 7764 10361 13261 16938 22091 31178 43524 thương nghiӋp.         (Không kӇ thu tӯ dҫu thô) chu tӯ doanh nghiӋp 19692 25066 28748 32177 39079 46344 50371 68490 Nhà nưӟc chu tӯ doanh nghiӋp 4735 7276 9942 15109 19081 25838 31388 43848 có vӕn đҫu tư nưӟc ngoài chu tӯ khu vӵc công.

.

  .

.

   .

.

  c !  .

 .

.

 .

 .

 .

 .

13568 22083 21507 21654 23660 26280 38385 59927 cc chu chênh lӋch giá hàng nhұp khҭu chuӃ GcGc hàng 5386 9488 12338 13259 14454 16545 21996 30995 nhұp khҭu c"#$%   .  chuӃ XK. NK.

    &'(       .

!"#.

$%%&'()*! .

.

 + .

 /0 1 * 2 ! "3. .- ).

 + .

- . .

45 6 .

7  .

 89%%%:. #<!=>5 ?@+ .

.-9=A.

4  .

 * B .

 < ( < C A # < ? 2 ?"D * #9  .

!"#.

$%%E.

 #<=>5 ?@+ .7 F9F%%:.

.-G65? .

 *!.

.

H.

  .

45I J< 4! <C999  .

!"#.

$%%K.

7 &9&%%:. #<=>5 ?@+ .

.-9  .

!"#.

$%%L.

7 89%%%:. #<=>5 ?@+ .

-9  ..

!"#.

$%%M!$%%N.

 ..

7 .

 * ?@ < ? + .

 .- "    G  .

  .

!"#.

GO.

(-.

 .

!"#.

999 P.

! .

$%%MG=>5 1.

Q ..

G 1 ( < "3.

 + .

 - I* 2 .

 "3.

 .

.

 .

  * H C R (R  S1 -G .5 5 .

* T 59 P G .

U.

V".

C G.

* .

"D S .

"?WG.

 IRX!.

>Y"3<G$%%M 8FGFZ #<! $K9KZ #$%%L9 P[(.

.

\-P!.

>@"#.

 .

!"#.

.

 _GT:-  $FGFZ `a9 P .R$%%N TFN%9KE%:. G(] 8%%G$Z<^"3LE%:.

  .

 ! "#.

 $%%N "#.

 _ #<G 8FG&Z #<< . T EFF9%%E : . G MGEZ^&89L%E:.

-  ?"b  * .

G B . Ac ? .

 * I .

 <  8&GNZGB .

 !I .

<? $GLZGB4 L$GLZGB 5> ?"#.

 (T  FFG$Z9 \d ?B .

.

 *  G R @ - 2  8EGLZ99 .

a>.

.

A.

4B R U# .

.

7.

> .

! .

.

* .

"D G.I .

AIe?1.

7?f.

A.

4 .

 !"#.

.

"( GY.

g R.

".

U.

.

UG(45( G565 5dG5-.

 !.

.

* ( !9P? I?@5>.

.

A.

4 G.

AIe?1S[Sh .

.

* "B4 .

< (4 - R  .

c .

.

 2 5"A 65 ? .

7 T e .

 4 I J< 4G4<G 25D 4! J< 4 # 2?"D 999P5>?"#.

(TCCGS[ <.

> .

"1* ijP9 P B < 5 ! "#.

  < IR R S4 < .

 - < 5 9\ .

G.T.

C .

.

 4 .

.

* (-G3k *"3..

SJX?W999 P›$%8%"3.

S< ?  U.

I?.

*5.

 .

.

IR..

.

 R551?? $%%NG*5.

l.

eI ?@5.

 ?"b *( G<?@2 *HCGR(R S1-!?6!S1-9P[..G$%8%*5.

?! G U5S*5 T.

.

 R.

  .

^ W.

R.

 "D S !.

"5?W_W ?W* ! .

IR.

 .

GR(R ..

W?W .

 < G .

"A ?@G .

> .

5 5 R m!( G !.  S1 -G .

>I .

 9     .

£ =A.

4 .

!"#.

 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008     c c ) ) ) ) ) ) ) ) c ) )  ) ) )  ).

 ) ) .

17 2. 6.6 Các khoҧn thu vӅ nhà 3.43 6.59 2.94 1.99 c ).32 2.91 8.58 15.03 1.84 1.27 6.96 0.1 0.2  chu phí xăng dҫu 2.52 vӕn đҫu tư nưӟc ngoài chu tӯ khu vӵc công.04 0.87 10.39 2.88 1.43 Nhà nưӟc chu tӯ doanh nghiӋp có 5.11 4.06 0.19 1.44 thương nghiӋp.36 9.85 2.25 9.74 9.42 1.41 1.42 7.15 7.44 2.73 1.24 18.8 0.19 1.35 10.18 2.85 1. (Không kӇ thu tӯ dҫu thô) chu tӯ doanh nghiӋp 21.53 7.42 2.07 1.99 2.07 0.89 1.95 3.94 10.84 1.85 17.65 4.28 1.22 5.39 6.02 nghiӋp chuӃ thu nhұp đӕi vӟi 2.7 20.9 9.17 đҩt Các khoҧn thu khác 1.1 1.35 3.79 2.23 1.8 1.41 2.1 ngưӡi có thu nhұp cao LӋ phí trưӟc bҥ 1.8 6.78 chu xә sӕ kiӃn thiӃt 2.78 1.4 2.02 1.45 2.04 0.45 1.08 chu phí.62 0.93 9.88 16. lӋ phí 2.95 7.2 1.78 7.94 16.12 16.87 6. dӏch vө ngoài quӕc doanh chuӃ sӱ dөng đҩt nông 1.15 2.37 1.

 ) ) ) .

 ) ) ).

 ).

 c ! ) ) ) .

 ) ) ).

95 17. chu chênh lӋch giá hàng nhұp khҭu chuӃ giá trӏ gia tăng 5. NK.38 cc .66 8.1 6.36 9.96 7.83 14.15 14.94 6.92 6.33 5. ) ) chuӃ xuҩt:XK.34 10.12 11.4 12.94 7. 14.44 hàng nhұp khҭu c"#$% ) .

 ) ) ) ) ) .

 ).

 ) &'(      .

.