You are on page 1of 72

Dnevni avaz

Tira` ovog broja


ve}i je 16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
pr im je raka! www.dnevniavaz.ba
od 105.000

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z petak, 4. 2. 2011. z Sarajevo z Godina XVI z Broj 5541 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

Sarajevo EKSKLUZIVNO Slu~aj ku}ne pomo}nice

PRIJETILI
SAUDIJSKOM
Bh. prijestonica u posljednje vrijeme je kao poligon za okr{aje
DIPLOMATI?
Dr`avni tu`ilac BiH i savjetnik NATO-a u Sarajevu D`ad Romano
i Ole Hamer prekora~ili ovlasti z Kome je slu~aj prijavljen
Svakodnevica demantira policiju
S
lu~aj Filipinke Ane Mari diplomatski skandal. nih zaposlenika Tu`ila{tva BiH

Razbojnici plja~kaju,
Malari, koja je radila kao Prema saznanjima „Avaza“, i [taba NATO-a u Sarajevu, ko-
ku}na pomo}nica u rezi- saudijski diplomat Ibrahim el- ji su, tvrde}i da spa{avaju Fili-
denciji ata{ea Saudijske [atri, kod kojeg je ona bila za- pinku, prekora~ili svoje ovlasti.
Arabije u Sarajevu, prerasta u poslena, na{ao se na udaru stra- 2. strana

puca se na sve strane Mubarakove pristalice pucaju na demonstrante19. str.

Rekordi: Nevolje Nafije Mehmedovi}

ISPIT POLA@E
10 GODINA 12. str.

Podvale: [ta se krije iza optu`bi

„KLAS“ TRA@IO
@ITO ZA KIFLE I
KROASANE!?
11. str.

Vojska {titi narod


SSSBiH: Umjesto brige o gladnim radnicima

PO^ELARASPRODAJA
SINDIKALNE IMOVINE 9. str.
8. strana
2 Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. aktuelno
Rezidencija
saudijskog diplomate:
Pozvali policiju

Faksimil paso{a: Do{la s diplomatom iz Saudijske Arabije

Filipinka se nije `alila na uvjete rada


Malari se Ambasadi nikada nije la je prilikom slavlja na Bo`i} i Novu go-
po`alila na uvjete rada u rezidenciji ni- dinu - navodi se u saop}enju Ambasade.
ti je podnijela bilo kakvu prijavu do- Dodaje se da su strani zvani~nici
ma}im ili stranim institucijama, a re- Hamer i Romano prijetili ata{eu da }e
dovno je slala novac svojoj porodici na u bh. medijima objaviti da je ona zlo-
Filipinima, navode iz Ambasade. stavljana, {to su i u~inili. Slu`ba za str-
- Bila je potpuno slobodna, i{la redo- ance BiH demantirala je da postoji bi-
vno u crkvu, a porodicu Romano upozna- lo kakva prijava o krivi~nom djelu.

EKSKLUZIVNO [ta je pozadina slu~aja ku}ne pomo}nice s Filipina

Dr`avni tu`ilac i savjetnik NATO-a u


Sarajevu prijetili saudijskom diplomati!
D`ad Romano i Ole Hamer do{li u ku}u diplomate po Anu Mari Malari z Slu~aj prijavljen ministarstvima
vanjskih poslova BiH i Saudijske Arabije z Ambasada tvrdi da je Filipinka bila potpuno slobodna
Slu~aj Filipinke Ane Ma-
ri Malari (Anna Marie Ma-
llari), koja je radila kao
ku}na pomo}nica u rezide-
Hamer tra`io da ne objavljujemo tekst!
Politi~ki savjetnik u NATO {tabu Ole Hamer nam je pri tome
nciji ata{ea Saudijske Arabi- Hamer iz Danske potvrdio je ju~er za na{ list sugerirao da ne objavljujemo
je u Sarajevu, prerasta u pr- da je bio u rezidenciji saudijskog ambasadora, vi{e tekstova o ovom slu~aju.
avi diplomatski skandal. kazav{i kako su oti{li jer su „znali da se prema - Ne bi trebalo pridavati
Prema saznanjima do ko- toj djevojci ne postupa lijepo, da joj se uskra}uje vi{e pa`nje tom slu~aju. Ne
jih je do{ao „Dnevni avaz“, sa- hrana“ te da joj „nije dozvoljeno da ode“. `elite vi{e ljutiti Saudijce
udijski diplomat Ibrahim el- Na pitanje za{to nisu pozvali policiju i objavljuju}i jo{ novinskih Hamer: Ne
[atri, kod kojeg je ona bila za- je li u mandatu NATO-a da se time bavi, on ~lanaka o tome - rekao nam je `elite ljutiti
poslena, na{ao se na udaru str- je rekao da se radi o „diplomatskoj ku}i“. Hamer. Saudijce

Mogu}a dina zaposlena je kod saudi-


jskog diplomate i do{la je u
Tu`ila{tvo BiH bez komentara
deportacija
Filipinka se, prema sve-
Ekskluzivne snimke s lica mjesta: Filipinka Malari (lijevo)
s nepoznatim osobama ispred rezidencije
BiH zajedno s njegovom po-
rodicom iz Saudijske Arabi-
je. Nedavno je u Sarajevu
S obzirom na to da je u
cijeli slu~aj upleten dr`avni
- Nemamo komentar.
Ne znam je li to ta~no i ne-
mu sude}i, jo{ nalazi kod upoznala sunarodnjake, tu`ilac iz Odjela za ratne mamo ni{ta re}i s obzirom
anih zaposlenika Tu`ila{tva Danske Ole Hamer (Ole Ha- me|u kojima i tu`ioca Roma-
tu`ioca Romana. No, to BiH i [taba NATO-saveza u mmer) te tu`ilac Odjela za ra- zlo~ine, zatra`ili smo reakci- na to da se radi o ne~emu
ne}e dugo potrajati, s obzi- na te, prema svemu sude}i, ju Tu`ila{tva BiH. Me|utim, {to nema nikakve veze s ra-
Sarajevu, koji su, tvrde}i da tne zlo~ine Tu`ila{tva BiH po`eljela da promijeni radno
rom na to da je njena ide- spa{avaju Filipinku, preko- D`ad Romano (Jude Roma- portparol Boris Grube{i} dom Tu`ila{tva - ka`e Gru-
ntifikaciona iskaznica uki- mjesto. Kako ka`u iz Amba- nije imao komentar. be{i}.
ra~ili svoje ovlasti. no), ina~e Filipinac, te njego- sade, po njenoj `elji, rezervi-
nuta. Kada to postane zva- va supruga [eril (Cheryl). rana joj je avionska karta za
ni~no, ona }e pre}i u na- Avionska karta Oni su se u nedjelju, 30. povratak ku}i na Filipine za Romano i njegova supruga s otka`e identifikacionu iska-
dle`nost Slu`be za strance Prema zvani~nom stavu januara, pojavili u rezidenci- jo{ nekoliko osoba pojavili znicu na osnovu koje ona ima
BiH, s kojom }e morati re- 31. januar ove godine.
Ambasade Saudijske Arabije ji saudijskog diplomate Ibr- su se iznenada u rezidenciji dozvolu za boravak u BiH.
gulirati svoj boravak u BiH
ili povratak u domovinu.
koji je dostavljen „Avazu“, ci- ahima el-[atrija sa zahtje- Iznenadni upad tra`e}i da Malari ide s njima. U me|uvremenu je, kako
jeli incident izazvali su poli- vom da Filipinka Malari Me|utim, dan prije pola- Ata{e je rekao da u tom saznajemo, ku}na pomo}ni-
ti~ki savjetnik u NATO-u iz odmah pre|e raditi kod njih. ska, kasno nave~er, Hamer, slu~aju ima obavezu da joj ca ve} napustila ku}u i u{la
- Ata{e je bio izena|en u vozilo „volvo“, koje je pr-

[tab NATO-a: Hamer je


atilo jo{ jedno vozilo diplo-
Prekora~enje ovlasti dolaskom nepoznatih osoba,
a ku}na pomo}nica im je
matskih tablica. Ata{e je
onda pozvao policiju i Slu`bu
Ambasada Saudijske Ar-
abije poslala je 31. januara
Arabije u Rijadu, a naja-
vljuje se i podno{enje pri-
otvorila vrata. Odgovorio je
da se tome ne protivi, ali pod
uvjetom da se to uradi zva-
bio u privatnoj akciji za strance BiH, koji su napr-
avili zabilje{ku o cijelom
slu~aju, evidentiraju}i pri-
notu Ministarstvu vanjskih java institucijama u kojima ni~no, putem nadle`nih [tab NATO-a u Saraje- „potpuno privatno, bez ika- sustvo stranih osoba iz
poslova BiH otkazuju}i su zaposleni Hamer i Ro- slu`bi u BiH. Potom su na- vu reagirao je sino} na pri- kve veze sa {tabom NATO-a“. Tu`ila{tva BiH i NATO-a.
iskaznicu Ani Mari Malari. mano zbog prekora~enja vedene osobe prijetile da }e sustvo savjetnika Ole Ha- - Hamer je odgovorio na Oni su ustanovili da je
MVP je obavije{ten o cije- ovlasti. upotrijebiti svoj autoritet, mera u rezidenciji saudi- pitanje gdje radi i vi{e pu- Filipinka bila legalno zapo-
lom slu~aju te o upletenosti Kako nam je nezvani~no nadle`nosti i utjecaj u cilju jskog diplomate, opisuju}i ta naglasio da on ne pre- slena te da nije prijavila ni-
osoba iz Tu`ila{tva BiH i preneseno, ovaj incident je vr{enja pritiska i iznude nje- slu~aj kao „privatno dogo- dstavlja NATO, uklju~uju}i kakvo krivi~no djelo, ali je
NATO {taba. izazvan s ciljem „kaljanja gove saglasnosti - navodi se vorenu akciju za oslo- i situaciju u kojoj je bh. zva- ona ipak iste no}i napustila
Kako saznajemo, obavi- ugleda Kraljevine Saudijske u stavu Ambasade. ba|anje Filipinke“. ni~nik zatra`io njegove ide- rezidenciju te oti{la s Roma-
je{teno je i Ministarstvo Arabije i njenih dobrih odno- Kako saznajemo, Filipi- U saop}enju je navedeno ntifikacione dokumente - nom i Hamerom.
vanjskih poslova Saudijske sa s BiH i njenim gra|anima“. nka Malari ve} nekoliko go- da je Hamer bio prisutan navodi se u saop}enju. T. LAZOVI]
aktuelno Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. 3 Komentar dana
Pi{e: Goran MRKI] (goranm@avaz.ba)

SARAJEVO Uspje{an rad Vrhovnog suda FBiH u pro{loj godini


Slovenska
Ukupno izre~eno kolonija
726 godina zatvora!
Najbolji izraz koji obja{njava odnos Slovenije i
BiH jeste ekonomski kolonijalizam, a gra|evinarstvo
je polje na kojem se to jasno i vidi
Federalne vlasti ovih dana objavile su sve~ano da su raskinule ugo-
vor s kompanijom SCT o izgradnji tunela Vijenac. Ovo je jedan od
dvaju velikih projekata koje ova kompanija, koja je nedavno progla-
sila bankrot, realizira u FBiH.
Doneseno samo osam posto osloba|aju}ih presuda z Kazna od 13,5 godina Najvjerovatnija zamjena SCT-a za izgradnju tunela Vijenac tako|er
zatvora za spolni odnos s djetetom z Zgrada nedopustivo neuvjetna je slovenska firma „Primorje“, ~iji je direktor bio uhap{en zajedno
sa {efom SCT-a Ivanom Zidarom zbog kartelskog udru`ivanja.
Osim toga, SCT je bankarske garancije dobio od Nove ljublja-
nske banke, nasljednice prijeratne Ljubljanske banke, koja na{im
gra|anima duguje milijarde maraka po osnovu stare devizne {te-
dnje.
Federalne vlasti su, dakle, prihvatile garancije bankarskog kapi-
tala koji je djelimi~no oplja~kan od na{ih gra|ana, isto kao {to su pr-
ihvatile slovenske firme koje ne izmiruju svoje obaveze prema na{im
firmama, i time ih tjeraju u propast.
A za{to i ne bi kada su prije toga prihvatile slovenske tr`ne ce-
ntre u kojima, mimo zakonskih obaveza, nema 50 posto doma}ih pr-
oizvoda, slovenske fondove koji su se za mizeran novac, pomo}u ce-
rtifikata, domogli ve}inskih paketa dionica u doma}im bh. kompa-
nijama...?
Najbolji izraz koji obja{njava odnos Slovenije i BiH jeste ekono-
mski kolonijalizam, a gra|evinarstvo je polje na kojem se to jasno
i vidi.
Kada je Slovenija bila u gra|evinskoj ekspanziji, veliki broj na{ih
radnika tamo je zara|ivao svoju koru hljeba. No, posao su obavlja-
le njihove kompanije. Bh. firme u tom periodu nisu mogle ni pomi-
sliti da bi mogle biti glavni izvo|a~ na nekom velikom projektu u
toj zemlji.
Kada je kod Slovenaca ponestalo posla, a gradnja velikih proje-
kata preselila se u BiH, na{i radnici su poslati ku}i, a slovenske ko-
mpanije po~ele su se interesirati za na{e gra|evinarsko tr`i{te. Po-
zornica se tada promijenila, ali su uloge ostale iste.
Umjesto da na{e firme sada dobivaju poslove, a da, ako treba, uvo-
zimo radnu snagu iz Slovenije, ovdje su po~ele pristizati slovenske
firme koje su pobje|ivale na tenderima i ponovo postajale glavni
izvo|a~i radova.
Na{i radnici ostali su, tako, jeftina radna snaga, ali ovaj put - u
vlastitoj dr`avi.
Jaganjac na konferenciji za novinare: Maksimalno pove}ana efikasnost (Foto: S. Jordamovi})

Vrhovni sud Federacije BiH


izrekao je u pro{loj godini ukupno
726 godina zatvora! Za{to nije usvojen zakon www.dnevniavaz.ba

o Sudskoj policiji Bra}a Lijanovi} bogatili se utajom


Ovo je na ju~era{njoj godi{njoj
konferenciji za novinare u Saraje-
vo potvrdio predsjednik Vrhovnog

poreza putem propalih firmi


suda FBiH Amir Jaganjac, istakav{i Jaganjac je upozorio da je ne- nje o~ekuje. Radna grupa je jo{
da je u `albenom postupku taj sud dopustivo da ve} {est godina nije 2005. godine napravila jedan potpu-
potvrdio 64 posto predmeta. U sa- usvojen novi zakon o Sudskoj no novi koncept zakona i dostavi-
mo 35 predmeta do{lo je do ukida- policiji FBiH. la ga Vladi, a Federalni parlament
nja presude i odr`avanja novih - Postoje}i zakon je iz 1996. go- je ~ak organizirao i javne rasprave
dine. To je zakon koji je donesen o tom prijedlogu. Me|utim, iako
Pitanje: Mislite li da su optu`be protiv bra}e Lijanovi}
pretresa.
bez ikakvog iskustva o tome {ta je nije bilo nekih posebnih primjedbi, da su se bogatili utajom poreza putem propalih
Ukidanje presude to sudska policija, na koji na~in tr- taj zakon nije usvojen do danas - re- firmi ta~ne?
- Indikativan je podatak da je eba da bude organizirana i {ta se od kao je Jaganjac.
izre~eno osam posto osloba|aju}ih A) Da 70,37%
presuda, {to je manje nego godinu tnih zlo~ina, {to je vi{e nego {to su nedopustivo lo{e uvjete u kojima ra- B) Ne 22,22%
ranije. Ovo ukazuje da tu`ila{tva dosudili Ha{ki tribunal, Sud BiH di ova visoka pravosudna institucija. C) Ne znam 7,41%
X NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

ulaze u standarde optu`enja, pa je i ostali sudovi u zemlji. Ovaj sud je - U ovoj zgradi su, suprotno sta-
i broj osloba|aju}ih presuda manji pro{le godine izrekao i maksima- ndardima Vije}a Evrope, smje{te-
nego ranijih godina - kazao je Ja-
ganjac.
lnu kaznu za silovanje od osam i po
godina, a za spolni odnos s djete-
ni i organi izvr{ne vlasti. Osim nas,
Ustavnog suda FBiH, Federalnog
C
Dodao je da je ovaj sud do sada tom 13,5 godina zatvora. tu`ila{tva, tu je i Ministarstvo pr-
donio presude u 120 slu~ajeva ra- Efikasnost Federalnog vrho- avde FBiH. Zgrada nije adekvatna
vnog suda zna~ajno je pove}ana, pa po broju i karakteru korisnika, a ni

Presude u 2010.
je broj od 13.695 nerije{enih pre-
dmeta iz 2003. godine u pro{loj go-
dini sveden na tek 3.716 predme-
po potrebama suda. Ipak je ovo Vr-
hovni sud. On mora od fasade do
unutra{njosti da pru`a impresiju
B
ta, {to zna~i da su zaostaci u rje{ava- suda vrhovnog ranga. Na`alost,
X 362 nju predmeta smanjeni za izvrsnih od fasade do unutra{njosti zgrade
odluke o pritvoru 83 posto. puno toga nije kako bi trebalo bi-
ti - kazao je Jaganjac, koji je uvje-
X 51 Lo{i uvjeti ren je da }e novi saziv Federalne
ubistvo U pro{loj godini registriran je
ve}i priliv predmeta, ali su oni br`e
vlade imati puno vi{e razumijeva-
nja za ovaj problem.
A
X 7 rje{avani. Tako je rije{eno 5.772 pr-
edmeta, {to je za 1.276 predmeta
Prvi ~ovjek Sudske policije Fe-
deracije BiH Edin Vehabovi} rekao
ratni zlo~in vi{e nego u 2009. godini. I obrada je da je Sudska policija, koja je pod
predmeta na ovom sudu je umno- nadzorom Vrhovnog suda Federa-
X 5 gome ubrzana, pa se umjesto ~etiri cije BiH, u protekloj godini zaprimi-
ubistvo do pet godina predmeti danas la 23.372 naredbe u okviru redovnih
rje{avaju u prosjeku za ne{to vi{e operativnih aktivnosti. Od toga vi{e
X 1 od sedam mjeseci, a u nekim
slu~ajevima maksimalno za godinu.
od 11 hiljada naredbi odnosilo se na
privo|enje optu`enih, svjedoka i
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog
dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er
spolni odnos s djetetom je „Google Analytics“ zabilje`io 159.139 posjetilaca.
Nadalje, Jaganjac je ukazao na osumnji~enih. F. VELE
4 Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. aktuelno
MOSTAR Sastanak SDP-a, SDA, HSPBiH i NSRzB-a

Incku i CIK-u dat


rok od
Sa sjednice: Sa~injen opis granice

Prva sjednica posve}ena


15 dana
Zasjedala nova Vlada RS
(Foto: M. Lugi})

Ove ~etiri stranke, bez obzira {ta se desi, krenut }e u formiranje vlasti - kazao je Zvonko Juri{i}

me|uentitetskoj liniji
Dokumentacija }e biti dostavljena
Iako su u Mostar do{li s
namjerom da definiraju po-
djelu klju~nih funkcija na ni-
vou Federacije BiH, pre-
NSRzB-a Mladenom Ivanko-
vi}em Lijanovi}em sa ovog
sastanka uputile su svojevrsni
ultimatum svim onim stra-
komandantima NATO-a i EUFOR-a dstavnici SDP-a, SDA i nkama koje nisu potpisnice
NSRzB-a na ju~era{njem sa- njihove platforme da }e oni
Vlada RS donijela je odlu- lazi na teritoriju RS, Se- stanku u Centrali HSPBiH vlast u FBiH po{to-poto for-
ku da kompletnu dokumenta- lman je istakao da se u RS to ipak nisu u~inili. mirati u ovom mjesecu.
ciju o me|uentitetskoj liniji svaki dan knji`i imovina ko- - Dogovorili smo se da
izme|u RS i FBiH dostavi ko- ja se nalazi pod zabranom. Izbor delegata uputimo dopise visokom pr-
mandantima NATO {taba i - Kada je visoki predsta- Umjesto toga, delegacije edstavniku Valentinu Incku
EUFOR-a u BiH, rekao je vnik donio odluku o zabrani predvo|ene Zvonkom Ju- (Inzko) i Centralnoj izbornoj
ju~er nakon prve sjednice no- raspolaganja imovinom, dao ri{i}em, predsjednikom HSP- komisiji da, u skladu sa svo-
ve Vlade RS ministar pravde je ovla{tenje Vije}u minista- BiH, Nerminom Nik{i}em, jim ovlastima, izvr{e pritisak
RS D`erard Selman. ra BiH da formira komisiju generalnim sekretarom SDP- i zadaju rokove skup{tinama
- Republi~ka uprava za koja mo`e razmatrati opravda- a, zatim zamjenikom predsje- u ~etiri kantona da, kona~no,
dnika SDA Asimom Sara- izaberu delegate u Domu
Ukinuto pla}anje ra~una za mobitele jli}em i predsjednikom naroda Parlamenta FBiH.

Od ju~er je svim zaposle-


nim u Vladi RS, uklju~uju}i
ze}ima ukinuto pla}anje
ra~una za mobilne telefone iz
Nik{i}: O~ekujemo da se Tvrde da nisu razgovarali o raspodjeli funkcija
Sve bi se to trebalo desiti u blokiraju proces uspostavlja-
i premijera i ministre, te svim
bud`etskim korisnicima i
zaposlenim u javnim predu-
bud`eta. Zabranjeno je i ko-
ri{tenje slu`benih automobi-
la nakon radnog vremena.
^ovi} o~ituje o platformi narednih 15 dana. Bez obzi-
ra {ta se desi, ove ~etiri str-
anke, koje imaju potrebnog
nja vlasti, Nik{i} je kazao da
}e, u skladu s tuma~enjem
odluka visokog predstavni-
Na pitanje „Dnevnog na sastanku u ponedjeljak kapaciteta i u Zastupni~kom ka iz 2001. i 2007. godine,
avaza“ je li predsjednik ponudio lideru HDZBiH i u Domu naroda Parlame- poku{ati sami konstituirati
geodetsko-imovinske poslove ne zahtjeve i izuzimati od ra-
SDP-a Zlatko Lagumd`ija Draganu ^ovi}u opciju da nta FBiH, krenut }e u formi- oba doma Federalnog parla-
RS sa~inila je opis granice spolaganja tu imovinu. Na
bloku dva HDZ-a pripa- ranje vlasti - kazao je Juri{i}. menta. Naveo je da }e putem
izme|u dva entiteta i stru~nja- zadnjoj sjednici oni su donije-
dnu dva federalna minista- Dodao je da predstavni- svojih poslanika u skup{tina-
ci iz ove oblasti identifikova- li vi{e od 50 odluka kojima je
rstva, Nik{i} nije htio dati ci ove ~etiri stranke ju~er ni- ma ~etiri kantona iskoristi-
li su i utvrdili na karti tu lini- imovina koja je pod zabra-
konkretan odgovor. su razgovarali o raspodjeli ti sve mehanizme da bi se sa-
ju, {to je Vlada RS usvojila - nom raspolaganja uknji`ena na
objasnio je Selman i pozvao fizi~ka ili pravna lica - dodao - Predsjedniku ^ovi}u funkcija, jer je njihova pla- zvale sjednice tih skup{tina
Vije}e ministara BiH i Vladu je Selman i napomenuo da se ponudili smo platformu i tforma slu`beno uru~ena i na kojima jo{ treba do}i do
FBiH da imenuju zajedni~ke imovina trenutno knji`i na od njega o~ekujemo da se o drugim strankama od kojih izbora delegata u Dom nar-
~lanove u komisiju kako bi osnovu odluka spomenute ko- njoj o~ituje. Ono {to je jedi- se jo{ o~ekuje odgovor. oda Parlamenta FBiH.
ovaj posao bio zavr{en. misije, a da }e biti knji`ena na no izvjesno jeste da }e po- Nik{i} tvrdi da }e se na
Komentiraju}i pitanje osnovu zakona kada on bude tpisnice ove platforme sigu- Jasna podjela taj na~in napraviti jasna di-
dr`avne imovine koja se na- deblokiran. B. S. rno biti u onoj vlasti u ko- Konstatiraju}i da ove ferencijacija koje politi~ke
Nik{i}: Potpisnici u vlasti joj je SDP - kazao je Nik{i}. ~etiri stranke ipak nemaju stranke `ele preuzeti odgovo-
Stranka demokratske aktivnosti dovoljno kapaciteta da de- rnost, a koje ne. A. DU^I]

Irena Had`iabdi} odgovorila na optu`be


Izborni pobjednici nisu
spremni za odgovornost
Stranka demokratske
aktivnosti A-sda pozvala je
je su dobile izbore nisu spr-
emne da preuzmu odgovor-
SDP na CIK prebacuje vlastitu odgovornost
Predsjednica Centralne CIKBiH „da prestane dogovora uspostavu vlasti? sija Slovenije, Srbije i Crne
izborne komisije (CIK) BiH u~estvovati u blokadi uspo- To nije posao CIK-a, to je sa- Gore povodom promoviranja
one koji su na op}im izbor- nost. U istupima i s kadro- Irena Had`iabdi} ocijenila je stave zakonodavne vlasti te mo prebacivanje vlastite inicijative da se prvi ~etvrtak
ima dobili povjerenje vskim rje{enjima koja su ve} ju~er kao potpuno neosnova- na taj na~in omogu}i imple- odgovornosti na nekoga ko u februaru obilje`ava kao
gra|ana da preuzmu odgo- ponu|ena, bez programa, vi- ne izjave da i CIK u~estvu- mentaciju izbornih rezulta- uop}e nije nadle`an - kazala svjetski dan izbora.
vornost i da {to hitnije for- dimo da stranke koje su do- je u blokadi uspostave nove ta nakon ~etiri mjeseca od je Had`iabdi}, prenijela je - Na taj na~in bismo ovaj
miraju vlast u BiH. bile povjerenje nemaju kapa- vlasti ~etiri mjeseca nakon dana odr`avanja op}ih izbo- Fena. praznik slavili kao za{titni
- Cijenimo da stranke ko- citeta da preuzmu odgovor- odr`avanja op}ih izbora. ra u BiH“. Ina~e, CIKBiH bio je do- znak demokratskih izbora -
nost i da se kvalite- Naime, Predsjedni{tvo - Odgovorite vi meni je li ma}in ju~er u Sarajevu pre- kazala je Had`iabdi}, javila
tom odupru stanju SDP-a pozvalo je prekju~er Centralna izborna komisija dstavnicima izbornih komi- je Fena.
u kakvom se nala-
zi dr`ava BiH - ka- Poslanik SNSD-a Slavko Jovi~i} Dodik o Vije}u ministara BiH Tihi} i Ljubi}
zao je predsjednik
A-sda Izet Had`i}
na pres-konferenci-
Lagumd`ija i SDP krivi SNSD i SDS interesiraju Razgovor o
ji u Sarajevu, povo-
dom tre}e godi{nji-
{to nije formirana vlast ~etiri ministarska mjesta uspostavi vlasti
ce ove stranke, javi- Poslanik SNSD-a u Parlamentu BiH Slavko Predsjednik SNSD-a Milo- Predsjednik HDZ-a 1990
Jovi~i} izjavio je da su SDP i njen lider Zla- rad Dodik rekao je ju~er da Bo`o Ljubi} razgovarao je u
Sarajevo: Godi{njica stranke (Foto: M. @ivojevi}) la je Fena. tko Lagumd`ija najodgovorniji za krizu u fo- ovu stranku i SDS kao par- Sarajevu s predsjednikom
rmiranju vlasti na nivou BiH, jer ne `ele da tnere interesiraju ~etiri mje- SDA Sulejmanom Tihi}em
PORTAL - komentar dana prihvate ~injenicu da su HDZ BiH i HDZ sta u Vije}u ministara BiH, o procesu me|ustrana~kog
Dovoze ih kombijima: Djeca 1990, s obzirom na izborne rezultate, legiti- koja im „pripadaju prema ro- pregovaranja o uspostavi vla-
prosjaci dnevno zarade do mni predstavnici hr- taciji“. sti nakon op}ih izbora, sa-
www.dnevniavaz.ba

100 maraka vatskog naroda u BiH. On je ponovio raniji stav da op}eno je ju~er iz HDZ-a
- @elio bih da SDP pr- je potrebno da za predsjeda- 1990, prenijela je Fena.
- Prosja~enje i jeste unosan biznis ihvati da je neopho- vaju}eg Vije}a ministara bu- Dodik: Ponovio Sagovornici su se slo`ili
ako se pogleda koliko ta djeca no- dno da dva HDZ-a tr- de izabran Hrvat iz HDZ-a stav da treba pregovore ubrzati i
vca zarade i koliko se taj biznis {iri. Dr`ava nema hitno uspostaviti nove vlade
eba da se dogovore o BiH ili HDZ-a 1990, a da me|u ~etiri mini-
odgovaraju}e sankcije niti zakone za ovakve slu~ajeve. na svim nivoima organizira-
Jedino gra|anima ostaje da im ne daju novac, jer ne budu}em predsjedava- starska mjesta za Srbe bude Ministarstvo va-
ju}em Vije}a ministara njskih poslova, jer je to, prema njegovim ri- nja koje }e biti funkcionalne
vidim drugog na~ina da se to suzbije. Opet gra|ani i koje }e imati potreban izbo-
umjesto vlasti ovu zemlju moraju izvla~iti iz proble- BiH - rekao je Jovi~i} je~ima, logi~no s obzirom na to da se mora
Jovi~i}: Neprihvatanje za TV OSM na Pala- po{tovati princip rotacije na kojem je bazi- rni legitimitet gra|ana i svih
ma. (Firefox) konstitutivnih naroda.
~injenica ma - prenijela je Srna. ran Dejtonski sporazum.
pogledi Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. 5
KRA\A IDENTITETA Na pomolu diplomatski skandal

Ambasador Pa{i} predstavlja


se kao zamjenik ministra?
O zloupotrebi visoke funkcije nadle`ne u sjedi{tu MVP-a obavijestio otpravnik
poslova Ambasade BiH u Kuvajtu Islam Kadi}
Edhem Pa{i}, nekada{nji - Da gre{ka nije slu~ajna,
bh. ambasador u Kuvajtu, potvr|uje i podu`i tekst u se-
koji trenutno obavlja du`no- ptembarskom broju ~asopisa
st ambasadora at large u sje- „Al-Arabi“ iz 2009. godine
di{tu Ministarstva vanjskih (broj 610), u kojem je Pa{i}
poslova (MVP) BiH, prija- tako|er predstavljen kao za-
vljen je nadle`nima da se mjenik ministra vanjskih
la`no predstavlja kao zamje- poslova - navodi Kadi} u
nik {efa bh. diplomatije! svom dopisu.
On dalje obja{njava da
Serija zloupotreba ovakvo pona{anje Edhema
U obavijesti sjedi{tu Pa{i}a nije slu~ajnost. Kadi}
MVP-a, otpravnik poslova tako podsje}a da je ovaj di-
Ambasade BiH u Kuvajtu plomat bio glavni akter di- Suarez: Odli~an uvod u englesku avanturu
Islam Kadi} upozorava na- plomatskog presedana kada
dle`ne da se Pa{i} delegaciji
kuvajtskih novinara, koja je
je 2007. godine pri-
mljen na audije-
Li~nost dana Luis Suarez

Zapalio Liverpul
u BiH boravila od 28. ja- nciju kod mi-
nuara do 2. februara, pr- nistra emiro-
edstavljao kao zamjenik vog divana [e-
ministra vanjskih poslova ika Nasera el-
BiH, {to svakako mo`e pr- Ahmeda el-Sa- Faksimil obavijesti o la`nom predstavljanju
oizvesti diplomatski ska- baha, kao bh.
Prgavi Urugvajac na prvi gol u dresu
ndal u odnosima s ovom
prijateljskom ze-
ambasador u Ku-
vajtu, o Pa{i}: Nikada se engleskog kluba ~ekao je samo 16 minuta
mljom.
nisam tako predstavio Luisu Suarezu trebalo je
samo 16 minuta da osjeti
Suarez je u dresu amste-
rdamskog Ajaksa u poslje-
Edhem Pa{i} nam je u nisam predstavio, ni kao kako izgleda kada fudbaleru dnje ~etiri godine postigao
kratkom komentaru navo- zamjenik niti ne{to sli~no. kli~e cijeli Enfild stadion. 111 golova, ali svjetskoj ja-
da Islama Kadi}a kazao da Kako su to oni preveli ja ne Urugvajski napada~, koji je vnosti poznat je i po tome {to
se radi o zluradim navodi- znam. Ja sam {ef Ureda za u Liverpul do{ao tek u pone- je u ~etvrtfinalu pro{logo-
ma te da su novinari bili posebne diplomatske akti- djeljak, postigao je prvi gol di{njeg SP u Ju`noj Africi
odu{evljeni prijemom u vnosti. S obzirom na to da u crvenom dresu ~ak i prije rukama sprije~io siguran gol
MIP-u. sam bio ambasador u Kuva- nego {to je zvani~no pre- Gane i proveo Urugvaj u
- Rekao sam da obna{am jtu, znam da oni nemaju ta- dstavljen kao poja~anje polufinale. Suarezov nedo-
funkciju koju zaista i kvog ureda - kazao nam je engleskog kluba. statak fer-pleja nedavno je
obna{am. Ja se nikada tako Pa{i}. F. K. U duel protiv Stouka Su- bio tema i holandske javno-
arez je u srijedu u{ao na polu- sti, nakon {to je ugrizao pr-
~emu su izvijestili svi dnevni elne zamjenice ministra va- vremenu, a u 63. minuti po- otivni~kog igra~a za rame.
listovi. njskih poslova Ane Tri{i}- stigao je gol kojim je potvrdio Karijeru je po~eo u Naci-
Babi}, kojoj je „ukrao“ diplo- pobjedu svog novog tima. onalu, a prva evropska desti-
Hitni postupak matski identitet, ali i mini- Ako je suditi prema po~etku, nacija bio mu je Groningen,
- Gospodin Pa{i} je u to stra Svena Alkalaja, budu}i 24-godi{nji Urugvajac bit }e odakle je 2007. godine oti{ao
vrijeme bio obi~ni gra|anin, da je Pa{i} zloupotrijebio veliko poja~anje za Liverpul. u slavni Ajaks. M. T.
a tada{nji ambasador BiH u visoku funkciju.
Edhem Pa{i}: Kuvajtu, gospodin [erif Mu-
jkanovi} bio je na godi{njem
Kako saznaje „Avaz“, pr-
otiv Pa{i}a }e po hitnom po-
Susret u Banjoj Luci
„Ukrao“
identitet Ane
Tri{i}-Babi}
odmoru - isti~e Kadi} u do-
pisu MVP-u.
Sada se ~eka potez aktu-
stupku biti zatra`ene disci-
plinski mjere i sankcije.
A. [I[I]
Za prestanak supervizije
Ministrov prijedlog ponovo pred Vladom u Br~kom ispunjeni uvjeti
Predsje-

He}o opet tra`i smjenu


dnik RS Mi-
lorad Dodik
prenio je ru-
skom amba-

direktora „Terminala FBiH“


sadoru u BiH
Aleksandru
Bocan- Ha-
r~enku o~ek-
Predlo`io potvr|ivanje razrje{enja Be}irbegovi}a i imenovanje Mu{ovi}a ivanja da }e
vlast na ni-
Federalni ministar energi- nih upravo raznim kadro- sta pro{le godine o razrje{enju vou BiH biti
je, industrije i rudarstva Vahid vskim kri`aljkama, o tome jo{ Be}irbegovi}a, a privreme- konstituirana
He}o, iako u tehni~kom ma- nije donesena odluka. Iako ni nom imenovanju Adnana u {to skorije
ndatu kao i cijela Vlada do danas u Vladi nije do{lo do Mu{ovi}a za v. d. generalnog vrijeme, uz
FBiH, ne odustaje od nakane politi~kog dogovora o bro- direktora. po{tovanje
da dok i zvani~no ne napusti jnim imenovanjima koja su Ina~e, otkako je donesena He}o: Ne odustaje ni na principa ro- Har~enko: Razgovarao sa ~elnicima RS
ministarsku fotelju, smijeni na ~ekanju, He}o je, kako sa- ova odluka NO, Be}irbegovi} kraju mandata tacije ustano-
generalnog direktora „Ter- znaje „Dnevni avaz“, i za na- i Mu{ovi}, maltene, paralelno vljenog u Dejtonskom spo- uvjeti koje je Vije}e za imple-
minala Federacije“ Ibrahi- rednu sjednicu, predvi|enu obavljaju direktorsku du`no- ti saglasnosti da He}in prije- razumu, javila je Srna. mentaciju mira postavilo u
ma Be}irbegovi}a. za srijedu, uputio isti prije- st, odnosno i jedan i drugi pr- dlog uop}e ostane na dne- Har~enko se ju~er u Ba- vezi s Br~ko Distriktom te
Prijedlog za njegovo razr- dlog. edstavljaju se kao ~elnici Upr- vnom redu, a njemu dodatno njoj Luci sastao i s predsje- da je rje{avanjem pitanja
je{enje He}o je prvi put potpi- On od Vlade tra`i da da- ave „Terminala Federacije“. na putu stoji i ~injenica da je dnikom Narodne skup{ti- snabdijevanja elektri~nom
sao jo{ 2. septembra pro{le go- dne saglasnost na odluku Na- Zbog sukoba u Vladi veza- premijer Mustafa Mujezino- ne RS Igorom Radoji~i}em. energijom ispunjen i poslje-
dine, ali zbog me|ustrana~kih dzornog odbora (NO) „Termi- nih za kadrovska pitanja te{ko vi} protv Be}irbegovi}eve Njih dvojica ocijenila su da dnji uvjet za okon~anje su-
raskola u Vladi, uzrokova- nala Federacije“ od 12. avgu- je o~ekivati da }e u srijedu bi- smjene. M. K. su u potpunosti ispunjeni pervizije.
[ta drugi pi{u 6 Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. mozaik
TROJKE „Avaz“ u posjeti porodici Pirali}

Zara, Farah i Hana


Putin: Voli posao
Ruski premijer otkrio
danas su prva~i}i
Putin: Radim 16, a Farah voli crtati, Hana ra~unanje, dok Zaru vi{e zanima sport i
plivanje z Razlika po dvije minute

spavam {est sati


Prije ne{to vi{e od {est go-
dina „Avaz“ je pratio pri~u o
ro|enju trojki sretnih rodi-
telja Amele i Miralema Pir-
U razgovoru s novinari- ali}a. Tri preslatke djevoj~ice
ma ruske televizije premijer ro|ene su na Ginekolo{koj
je rekao da, iako je tempo ra- klinici na Ko{evu. Zara, Ha-
Ruski premijer Vladimir da veoma naporan, on svoj
Putin otkrio je novinarima na i Farah sada idu u prvi ra-
posao voli. zred Osnovne {kole „Isak
da njegov radni dan traje - Kada ~ovjek s voljom
nekad i du`e od 16 sati, tako Samokovlija“ u Sarajevu.
obavlja svoj posao, onda mu - Ro|ene su carskim re-
da mu za odmor i spavanje to pri~injava zadovoljstvo -
ostaje svega {est. zom, jer je vi{eplodna tru-
rekao je Putin.
dno}a uvijek rizi~na. Tako je
^elzi nezadovoljna brakom prva ro|ena Zara sa 1.230 gr-
ama, koja je i sada najmanja.

Razvodi se k}erka Kasnije je na svijet do{la


Hana, koja je bila te{ka 1.860
grama, pa Farah sa 2.430 gr-

Bila Klintona? ama. Sve su ro|ene u ra-


zmaku od po dvije minute.
Tek po ro|enju saznali smo
da su djevoj~ice i tada smo
smislili imena - prisjetila se
mama Amela Pirali}.
Najte`e joj je bilo, ka`e,
kada je dobila otpusno pismo Mama Amela Pirali} s djevoj~icama (Foto: B. Nizi})

Sve tri odli~ne u~enice


i morala oti}i iz bolnice sa Fa- igra~ke, kupimo svakoj iste
rah i Hanom, a ostaviti Zaru jer bi se ina~e posva|ale.
u inkubatoru jo{ dvije se- Zanimaju ih razli~ite stva-
- Sve tri djevoj~ice su karakteru. Hana je povu- dmice jer je bila najslabija. ri, recimo, Farah voli crtati,
odli~ne u~enice i vole {kolu. ~ena i treba je malo motivi- - Sada su porasle, samo- Hana je vi{e {kolski tip i voli
Jako su uredne, prekrasno rati, Zara je stalo`ena, a stalnije su, ali i veoma veza- brojeve i ra~unanje, dok Zaru
crtaju i odli~no u~e. Stvar- Farah vrlo otvorena - kaza- ne. Dok su bile manje, uvi- vi{e zanima sport i plivanje.
no su krasna djeca i nisu se la nam je Monika Lika, jek su privla~ile pa`nju kad Hvala Bogu pa i ja i mu` radi-
nikada posva|ale. Ali, pri- u~iteljica I-a razreda O[ {etamo, a njima je bilo zani- mo i uspijevamo im obezbije-
mijeti se razlika u njihovom „Isak Samokovlija“. mljivo {to ih drugi posmatr- diti sve {to treba - kazala je Pi-
aju. Kada kupujemo stvari i rali}. S. [ABANAD@OVI]

Gradona~elnik Behmen u Parizu Institucije dogovorile saradnju

[iraku uru~eno priznanje Statistike }e biti transparentnije


Klinton i Mecvinski u braku {est mjeseci
^elzi Klinton (Chelsea njem porodice. Oni se, navo-
Po~asni gra|anin Sarajeva
Gradona~elnik Sar- skoj Almira [ahovi}a
Adnan
Deli}, dire-
ktor Age-
ncije za rad
Clinton), k}erka nekada{njeg dno, sve ~e{}e sva|aju. ajeva Alija Behmen priznanje Grada Sara- i zapo{lja-
predsjednika SAD Bila Kli- Klinton je shvatila da uru~io je zvani~no pri- jeva uru~io [iraku u vanje BiH,
ntona (Bill), odlu~ila je na- Mark nije za nju i odmah je znanje Po~asni gra- Parizu, saop}eno je i Zdenko
kon samo {est mjeseci oko- obavijestila roditelje Bila i |anin Grada Sarajeva ju~er iz Gradske upr- Milinovi},
n~ati brak s bankarom Ma- Hilari (Hillary), koji }e joj biv{em predsjedniku ave Grada Sarajeva, direktor
rkom Mecvinskim (Marc pru`iti punu podr{ku to- Francuske @aku [iraku prenijela je Fena. Agencije za
Mezvinsky). kom razvoda. (Jacques Chirac). [irak [irak je bio inicija- statistiku
^elzi i Mark, kako navo- - ^elzi je ta koja inicira je zahvalio gra|anima tor uspostave Trupa za BiH, u sri-
di ameri~ki tabloid „Nation- razvod. Ona `ali {to se uop}e Sarajeva i BiH na pri- [irak: ^ast i brzu intervenciju EU jedu su po-
al Enquer“, nisu se mogli do- udala - ispri~ao je izvor bli- znanju, koje je za njega, zadovoljstvo koje su imale zna~ajnu tpisali Spo- Deli} i Milinovi} potpisuju Sporazum
govoriti u vezi s pro{ire- zak porodici Klinton. kako je kazao, velika ulogu u uspostavi mi- razum o saradnji. tr`i{ta rada. Na ovaj na~in bit
~ast i zadovoljstvo. ra u BiH. On je, tako|er, to- Na osnovu toga, predvi- }e izbjegnuto dupliciranje
Akcija britanske kompanije Gradona~elnik Behmen kom obavljanja funkcije gra- |eno je unapre|enje sara- statisti~kih poslova na nivou

Kandidatima za posao
je u pratnji sekretara Gradske dona~elnika Pariza bio je na- dnje koja bi trebala pridoni- BiH te }e biti sprije~ena pr-
uprave Milorada Kojovi}a i klonjen BiH i tokom rata tra- jeti transparentnosti i ve}oj otivrje~nost dobivenih poda-
ambasadora BiH u Francu- `io vojnu intervenciju. konzistentnosti statistike taka. B. T.

poklanjaju iPad Nekoliko mjeseci nakon op}ih izbora

Gra|ani RS sutra izlaze na ulicu


kakav utisak ostavi tokom in-
tervjua i, u krajnjoj liniji, ho}e
Softverski gigant „Otono- li biti primljeni ili odbijeni.
mi“ svim kandidatima za po- - Moramo privu}i kvali-
sao koji do|u na intervju po- tetne kandidate, a ~uli smo Samo nekoliko mjeseci cijalnim stanjem u ovom tra nula“ inicijator je mirnog Slu`be gradona~elnika Ba-
klanja besplatan iPad u na- da konkurencija nudi iPho- nakon op}ih izbora u na{oj dijelu BiH, situacijom u mar{a, a gra|ani }e s transpa- nje Luke i zgrade Vlade RS,
di da }e potu}i konkurenciju. ne zainteresiranima koji se zemlji gra|ani RS }e u su- obrazovanju i diskrimina- rentima prodefilovati centr- do parka Mladen Stojano-
„Appleov“ tablet ra~unar vri- prijave na konkurs - rekao je botu, u 12 sati na Trgu Kr- cijom RVI i njihovih poro- om grada, od Trga Krajine, vi}. Okupljanje je u MUP-u
jedan 700 funti dobit }e svaki osniva~ „Otonomija“ dr. Ma- ajine u Banjoj Luci, izrazi- dica. preko Gospodske ulice, po- RS odobreno od 12 do 13 sa-
od kandidata, bez obzira na to jk Lin~ (Mike Lynch). ti svoje nezadovoljstvo so- Udru`enje gra|ana „O{- red Palate predsjednika RS, ti. V. S.
mozaik Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. 7 [ta ka`u poznati
Vladimir [eks
HRVATSKA Intelektualci osudili izjavu Vlahe Bogi{i}a Kandidirat }u se na izborima

Brane}i Miljenka Jergovi}a,


- Kandidirat }u se na izborima. To je moja `elja ko-
ja treba biti potvr|ena, tako da me stranka kandidi-
ra za zastupnika. Moja `elja nije zakon. I do sada je
stranka odlu~ivala ko }e biti na listi i na kojemu mje-
stu.
[eks: Moja `elja (Hrvatski politi~ar za „Ve~ernji list“)

Bo{njake nazvao balijama


Petar Bo`ovi}
^ovjek se od svega brani
jedino smijehom
- ^ovjek se od svega brani jedino smijehom. Podsmi-
Diskvalifikacija cijelog naroda z [ta bi uop}e bilo ~udno da jedan Bo{njak java se vlastitoj gluposti i strmoglavljenju iz koga nema
povratka. Predstava, kao lakmus-papir, nije laka, jer ~ov-
arbitrira hrvatskom poezijom, pita Mursel Begovi} jek koji bje`i od svega ne `eli da mu se servira surova stva- Bo`ovi}: Vlastita
rnost, sem u vijestima, iako je o drugima. glupost
Dvanaestero uglednih bo{nja-
~kih intelektualaca i umjetnika u Hr- (Glumac za „Press“)
vatskoj osudilo je ju~er o{tro izjavu
direktora Leksikografskog zavoda Sr|an Gojkovi}
„Miroslav Krle`a“ Vlahe Bogi{i}a o
„balijama“ u zagreba~kom „Jutarn- Za mene turbofolk uop}e
jem listu“, nazivaju}i je govorom
mr`nje i poku{ajem diskvalificiranja ne postoji
ljudi „pogre{nog“ porijekla. - Za mene turbofolk uop}e ne postoji, ja ga ne pri-
mje}ujem, ne gledam takve emisije, ne pratim tu scenu.
Ne~astan primjer Postojanja turbofolka svjestan sam na isti na~in kao {to
Izjavu su potpisali muzi~ar Ibr- Gojkovi}: sam svjestan postojanja cunamija u Aziji. Moj jedini su-
ica Jusi}, knji`evnici Sead Begovi} Mijenjanje sret s tom muzikom je kad slu~ajno mijenjam programe
i Enes Ki{evi}, slikar Munir Vejzo- programa na televiziji. (Muzi~ar za „Slobodnu Dalmaciju“)
vi}, profesori Ekrem ^au{evi} i
Azra Abad`i}-Navaey, prevodioci Ognjen Svili~i}
Filmske replike koristim
Sead Muhamedagi} i Sena Kuleno-
vi}, akademski slikar Izet \uzel,

u svakodnevici
arhitekt Senad Nani}, publicisti Fi-
lip Mursel Begovi} i Faris Nani}.
Naime, Bogi{i} se u intervjuu za - Glumci su glumci. Generalno, razlika je jedino u to-
Bogi{i}: Te{ke izjave Begovi}: Svi prozvani
„Jutarnji list“ upitao: „Ko }e nekog me {to se s na{im uglavnom br`e ku`im, a stranci su po-
sprije~iti da se pita otkud jedan ba- fovu pitanju nedvojbeno prepo- je da se u me|uvremenu javilo nekad precizniji. Ina~e sam filmofil. Pamtim i dijaloge,
lija arbitrira poezijom u Hrva- znali metu, naglas se pitamo zna~i stotinjak uglednih Bo{njaka koji, a neke replike koristim u svakodnevici. Najdra`a mi je: Svili~i}: Glumci
tskoj?“ li ova izjava da je doti~ni jedva to- tako|er, `ele potpisati izjavu. Javi- „Hvala, gospon, ba{ mi pa{e“ iz filma „Ko pjeva zlo ne su glumci
- Po nama, rije~ je o neprihva- lerirani stranac u hrvatskoj kultu- lo se i vi{e od hiljadu nebo{njaka misli“. (Reditelj za „Gloriju“)
tljivom, krajnje uvredljivom i ri i knji`evnosti ili da su takvi, „bal- u Hrvatskoj koji, isto tako, `ele sta-
ne~asnom primjeru potkazivanja ili ije“ dakle, generalno nedobrodo{li ti iza izjave.
poticanja na denunciranje i ideo- u istima - navodi se u izjavi.
lo{ku diskvalifikaciju ljudi koji Potpisnici, saznajemo, smatra- Javna komunikacija
su „krivi“, i mogu}e neprihvatlji- ju da je izjava Vlahe Bogi{i}a bila - Na~elno, svi smo prozvani. [ta
vi, samo zato {to su tobo`e po- upu}ena pjesniku i uredniku Ervi- bi uop}e bilo ~udno da jedan
gre{nog etni~kog i vjerskog identi- nu Jahi}u. Jedan od potpisnika Bo{njak arbitrira hrvatskom poe-
teta. Budu}i da smo u leksikogra- izjave Filip Mursel Begovi} kazao zijom? Jedan Fadil Had`i} 50-tih
godina pro{log stolje}a pokrenuo je
Vremenska prognoza
Rasisti~ki diskurs
4. 2. 2011.
u Hrvatskoj sve {to se moglo pokr-
enuti. U Americi je nezamislivo da
neko nekog naziva „crn~ugom“ u
- Govor mr`nje hrani se, izme- rasisti~ki diskurs, koji operira javnoj komunikaciji. Brane}i svog
|u ostalog, vjerskom, etni~kom i zlo}udnim pojmovljem da bi diskr- {ogora (Miljenka Jergovi}a, op. sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no promjenljivo

ideolo{kom isklju~ivo{}u i, kao u editirao nekoga zbog njegova ime- a.), to je izjavio Vlaho Bogi{i},
ovom primjeru, svodi osobu na na ili podrijetla, ~ini neprihvatlji- ~elnik Leksikografskog zavoda.
ne{to vrijedno prezira i nepo{tova- vim i {kodljivim u javnoj komuni- Nedopustivo je da se ovakvim izja- ki{a i snijeg snijeg obla~no uz snijeg obla~no s ki{om magla pa sun~ano
nja. Utoliko nam se ovdje uo~eni kaciji - isti~e se u izjavi. vama barata u hrvatskoj javnosti -
rekao je Begovi}. F. VELE
VRIJEME
Meteorolozi najavljuju promjenu vremena DANAS BIHA]
2

Od vikenda toplije
0
BANJA BR^KO

Umjereno
LUKA 0

TUZLA

obla~no 0
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

ZENICA
LIVNO
U Hercegovini, zapa- 1
Vi{e temperature zadr`at }e se nekoliko dana, a onda }emo opet imati dnom dijelu Bosne i na 3
minuse, ka`u meteorolozi planinama prete`no vedro, SARAJEVO
0
u ostalim podru~jima Bosne
U Hrvatskoj su za vikend najavlje- mlji od vikenda biti toplije vrijeme. u nekim krajevima i vi{e.
niska obla~nost koja }e se na-
ne prave proljetne temperature. Promjena vremena u BiH mo`e - To }e potrajati nekoliko dana, 8 GORA@DE
jdu`e zadr`ati na sjeveru zemlje. MOSTAR
O~ekuje se da }e biti oko 17 stepeni, se o~ekivati od subote, kada }e juta- a onda se opet vra}amo na staro i 0
Vjetar slab sjevernog smjera, u
a na moru jo{ toplije. @eljko Majsto- rnje temperature porasti sa sada{njih ve}e minuse. Stabilan period koji tr-
Hercegovini bura, koja }e oslabiti
rovi}, klimatolog Hidrometeorolo{kog minus 10 do minus jedan, dok }e se enutno imamo bez padavina potr-
krajem dana. NEUM
zavoda FBiH, ka`e da }e i u na{oj ze- dnevne kretati oko deset stepeni, a ajat }e do kraja prve polovine febr- 13
uara. Snijega ne}e biti sve do dru-
ge polovine mjeseca, kada }emo PETAK SUBOTA NEDJELJA
imati i ve}e temperature od dosa- 4. 2. 2011. 5. 2. 2011. 6. 2. 2011.
da{njeg prosjeka - ka`e Majstorovi}. JUTARNJE TEMPERATURE JUTARNJE TEMPERATURE
0 0
JUTARNJE TEMPERATURE
Igor Kova~i}, meteorolog Hidr- 0
od -9 C do 4 C 0
od -6 C do 4 C od -110C do 20C
DNEVNE TEMPERATURE DNEVNE TEMPERATURE DNEVNE TEMPERATURE
ometeorolo{kog zavoda RS, isti~e od 50C do 130C
od -20C do 130C od -50C do 100C
da bi temperature u Banjoj Luci za
vikend kalendarski mogle odgova-
rati po~etku prolje}a. BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
- Nije uobi~ajeno da imamo ta- Uz stabilne vremenske prilike i blagi porast temperatura ve}ina populacije
kvu oscilaciju u februaru. Dnevna osje}at }e se dobro, a hroni~ni bolesnici i meteoropati ne}e imati ve}ih po-
temperatura u subotu u Banjoj Lu- te{ko}a. Tokom prijepodneva u pojedinim dijelovima zemlje mogu}a je pojava
ci bit }e oko 12 stepeni, a u nedje- magle i du`e zadr`avanje obla~nosti, {to bi moglo uzrokovati manje probleme
lju ~ak i do 15 stepeni. Sli~no vrije- kod osjetljivih osoba.
me zadr`at }e se do 11. februara, ka- Grad Sarajevo 4. 2. 2011.
da ponovo ulazimo u hladan peri- Izlazak 07.00 Izlazak 7.17
od. Do tada }e biti sun~ano i toplo Zalazak 17.00 Zalazak 18.40
Sarajevo: O~ekuje nas ugodnije vrijeme (Foto: F. Fo~o) - ka`e Kova~i}. E. Ha. - V. S.
8 Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. teme
EGIPAT Mubarakove pristalice pucaju na narod

Incko: Razmatran dopis


Skup{tina MRV-a
Vojska {titi demonstrante
Na centralnom kairskom trgu vojska je okrenula tenkovske cijevi prema Mubarakovim
pristalicama, nakon ~ega su se oni nakratko razbje`ali, no napadi su poslije ponovljeni
Tu`ila{tvo BiH:
Upu}en prijedlog

Tu`ila{tvo
Drugi put o crkvi Egipatska vojska stala je
u odbranu demonstranata Predlo`en pritvor
u Poto~arima na sredi{njem trgu u Kairu,
okrenuv{i se protiv pristali- Sa{i Bari~aninu
XSkup{tina Me|ureligi- ca predsjednika Egipta Ho- XTu`ila{tvo BiH pre-
jskog vije}a BiH (MRV) snija Mubaraka, koje ga|aju dlo`ilo je odre|ivanje pr-
ju~er je razmatrala dopis opozicionare kamenicama. itvora Sa{i Bari~aninu,
visokog predstavnika za Na Trgu oslobo|enja u osumnji~enom za ratni
BiH Valentina Incka (In- Kairu nekoliko hiljada ljudi zlo~in na podru~ju Sara-
zko) i ambasadora SAD priklju~ilo se stotinama onih jeva tokom 1992. godine.
Patrika Muna (Patrick koji su kampirali tokom Bari~anin se tereti da je,
Moon) u vezi s izgra- no}i, tra`e}i odlazak Muba- kao ratni saradnik osu-
dnjom pravoslavne crkve raka, koji je na vlasti 30 go- mnji~enog Veselina Vla-
u blizini Memorijalnog dina, prenosi Reuters. hovi}a Batka, na po-
centra u Poto~arima. Ka- dru~ju sarajevskih naselja
ko je saop}eno iz MRV-a, @ivi lanac Grbavica i Vraca tokom
odlu~eno je da se ovo pi- Vojska je okrenula te- 1992. godine po~inio ra-
tanje odga|a za sljede}u nkovske cijevi prema Muba- tne zlo~ine nad civilima
sjednicu Skup{tine Vi- rakovim pristalicama, na- bo{nja~ke nacionalnosti.
je}a, javila je Fena. kon ~ega su se oni razbje`ali,
ali su se ne{to kasnije na Genocid
INOBiH obli`njem mjestu pregrupi-

Prihva}ena
rali i nastavili bacati kame-
nje na demonstrante.
Na demonstrante Mubarakove pristalice pucaju i bacaju kamenje (Foto: AP)
Odgo|eno
ostavka Milana
TV mre`a „Al-Arabiya“
javila je da su se na Trgu
nte. U posljednjim sukobima
u Kairu poginulo je {est, a
u Suecu, dok se u Ismailiji
okupilo oko 2.000 ljudi ko-
- rekao je ju~er Ali Kasem, je-
dan od ljudi u „`ivom lancu“. su|enje
oslobo|enja ~uli i pucnji, a ranjeno vi{e od 800 ljudi. ji jednoglasno poru~uju da Egipatska opoziciona str- XPred Sudom BiH od-
Bogdani}a naoru`ani napada~i zapuca-
li su ju~er na demonstra-
Istovremeno je oko 4.000
ljudi zapo~elo protestni mar{
Mubarak treba oti}i.
U Kairu su demonstranti
anka El-Vafd optu`ila je za
posljednje nasilje u Kairu
go|eno je su|enje
~etvorici optu`enih za
XNa sjednici Upravnog blokirali prilaze glavnom tr- vladaju}u partiju i saop}ila genocid u Srebrenici
odbora Instituta za nestale
osobe BiH (UO INOBiH)
prihva}ena je ostavka Mi-
Premijer se izvinio gu dr`e}i se za ruke, a poje-
dini od njih kontroliraju
ljude koji `ele da im se pri-
da }e zbog toga otkazati ra-
zgovore s vlastima.
- U osnovi, slo`ili smo se
zbog nedolaska svjedoka
optu`be @ivorada La-
ki}a, prenosi Birn.
Egipatski premijer ru i ka`em da se tako ne{to
lana Bogdani}a na pozici- Ahmed [afik izvinio se za ne}e ponoviti - rekao je pre- dru`e. Na putu do njih po- da u|emo u dijalog s vlastima Laki} je Sudsko vije}e
ju ~lana Kolegija direktora posljednji izljev nasilja na mijer i opisao nasilje „katas- lo`eno je kamenje. (...), ali nakon napada milici- obavijestio da ne mo`e
u ovoj instituciji. trgu Tahrir u Kairu. trofom“. On je obe}ao pro- je Nacionalne demokratske do}i jer je bolestan, ali
Ovo je ju~er na pres-ko- - U ime du`nosnika i vo|enje istrage koja bi utvr- Prekid razgovora partije (NDP) na demonstra- nije dostavio medicinsku
nferenciji u Sarajevu sa- dr`ave koja mora za{tititi dila jesu li napadi „planirani, - Koristimo ovo kamenje nte odlu~ili smo otkazati ra- dokumentaciju o tome.
op}io predsjedavaju}i svoje sinove mislim kako je spontano izvedeni, je li ih ne- da bismo se odbranili. Ju~er su zgovore, jer vlast nije odr`ala
UO INOBiH Zoran Per-
kovi}, komentiraju}i no-
neophodno da se izvinim ko naredio ili ohrabrio“, pr- nas napadali Molotovljevim obe}anje da }e za{titi demo- Procesi
za nasilje u sredi{njem Kai- enijela je britanska agencija. koktelima i sve {to imamo da nstrante - rekao je potpredsje-
vinarski upit u vezi s
ostavkom ~lanova u upr-
bismo se za{titili jeste kamenje dnik stranke Jasin Tageldin. Produ`enje
avnim tijelima INOBiH
iz reda srpskog naroda,
Nakon izjava ministra Selme Cikoti}a pritvora
Tihomiru Purdi?
Otpu{teni vojnici ne odustaju
prenijela je Fena.
XTu`ila{tvo BiH podni-
„Napredak“ jelo je Sudu BiH prije-
Dodijeljene
od blokiranja Vojne olimpijade
dlog za produ`enje pri-
vremenog ekstradicio-
stipendije nog pritvora Tihomiru
Purdi, kojeg srpsko pra-
XPredstavnici HKD vosu|e tereti za ratne
„Napredak“ ju~er su u Do sada je svoj dolazak li~nim potpisom potvrdilo 1.428 ljudi, ka`e Hubjer zlo~ine u Vukovaru, u tr-
Sarajevu potpisali ugovo- ajanju do {est mjeseci od
re sa studentima o dodjeli Na istupe ministra odbr- 1.428 ljudi. Ostalo je oko 70 dana njegovog hap{enja.
38 stipendija i potpora za ane Selme Cikoti}a, u kojima njih koji `ive u udaljenijim - Tu`ila{tvo smatra da se
ovu akademsku godinu. je kazao da se ne boji najavlje- mjestima, a koji }e to u~ini- do 14. februara, kada Pu-
Predsjednik „Napretka“ ne blokade Vojne olimpijade ti narednih dana. Dogovar- rdi isti~e rok privreme-
Franjo Topi} ~estitao je i da ne o~ekuje da }e do nje amo prijevoz, a svaki od nog ekstradicionog pri-
svim studentima koji su do}i, reagirali su otpu{teni pr- otpu{tenih vojnika oko vra- tvora, ne}e mo}i donijeti
potpisali ugovore, uz ipadnici Oru`anih snaga (OS) ta nosit }e slu`beni list 74/10, kona~na odluka u ovom
ocjenu da su na konkurs BiH, tvrde}i da su u toku za- kako bi ga pokazali svim predmetu - rekla je Srni
pristigle 152 prijave. vr{ne pripreme i da niko ne novinarima i upozorili na- Selma Had`i}, portparol
treba sumnjati u odlu~nost dle`ne institucije da rade Suda BiH.
Vlada FBiH biv{ih vojnika da, u slu~aju po tom aktu - ka`e Senad
da se do 21. februara ne po~ne Hubjer, jedan od biv{ih vo- SUD BiH
MRV-u pomo} s izdavanjem rje{enja o njiho-
vom penzionisanju, blokira-
jnika koji tra`e garantirane
otpremnine i penzije. Pavle Gaji}
od 50.000 KM ju Igman i Bjela{nicu.
- Do sada je svoj dolazak
Olimpijada }e biti bloki-
rana zbog prisustva zvani~ni- negirao krivicu
XMinistar kulture i spo- li~nim potpisom potvrdilo ka brojnih zemalja i novina-
rta FBiH Gavrilo Graho- XPred Odjelom I za ra-
vac i predsjednik tne zlo~ine Suda BiH
Me|ureligijskog vije}a
(MRV) BiH, sarajevski Bez osnovnih `ivotnih namirnica Otpu{teni vojnici uporni: Blokirat }e Igman i Bjela{nicu
ra, ali i zbog toga {to je, ka- ra`njeno. Bile su predvi|ene
optu`eni Pavle Gaji}
ju~er se izjasnio da nije
kriv, saop}io je Sud BiH,
muftija Husejin Smaji} - Na{a djeca nemaju sr- jim neradom.
potpisali su ju~er u Sara- edstava za {kolovanje, ne- Hvalio se time {to je ko tvrde, ona organizirana pla}e, topli obroci, stanarine, prenijela je Fena.
jevu Protokol o saradnji mamo osnovnih `ivotnih nas otpu{tao, ljude koji sredstvima koje je Minista- putni tro{kovi za 5.000 vojni- Sud BiH potvrdio je 6.
izme|u Vlade FBiH i namirnica i dospjeli smo smo stvorili ovu BiH, a rstvo odbrane BiH u{tedje- ka, me|u kojima smo bili i januara 2011. godine op-
MRV-a. Ovim dokume- na dno zahvaljuju}i pona- umjesto ratnih veterana lo njihovim prijevremenim mi. Cikoti} je od tih sredsta- tu`nicu Gaji}u koja ga
ntom predvi|a se pomo} jvi{e ministru Cikoti}u. primao sinove od svojih otpu{tanjem. va organizirao olimpijadu i tereti za krivi~no djelo
Vlade FBiH ovoj organi- On je od samog po~etka kolega koji su ~itav rat pr- - Na ovoj olimpijadi Ci- podijelio otpremnine oficir- ratni zlo~in protiv ratnih
zaciji od 50.000 KM za tvrdio da nam dr`ava ni{ta oveli u Njema~koj - isti~e koti} tro{i na{e pare. Pro{le ima i podoficirima - po- zarobljenika na po-
ovu godinu. nije du`na, hvalio se svo- Hubjer. godine je konstantno 1.000 ja{njava Hubjer. dru~ju Biha}a.
pozicija u OSBiH bilo up- Al. BAJRAMOVI]
teme Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. 9
SSSBiH Umjesto brige o obespravljenim radnicima

Po~ela rasprodaja
sindikalne imovine
Komisija za imovinu Saveza utvrdila tr`i{nu vrijednost objekta „Stacionar“ u Vare{u
z Niko ne zna za {to }e novac biti utro{en
Na posljednjoj sjednici ihoda ostvarenih na ime za- Faksimil presude Kantonalnog suda u Biha}u
Glavnog odbora Saveza sa- kupa koje SSSBiH ostvaruje
mostalnih sindikata BiH od imovine koju posjeduje u Kako {ikaniraju radnike u Velikoj Kladu{i

Vra}eni na posao
(SSSBiH) usvojena je infor- BiH i drugim zemljama, od
macija Komisije za imovinu, reklama postavljenih na obje-
na ~ijem je ~elu je Salih ktima koje su u vlasni{tvu
Kru{~ica, zamjenik predsje- SSSBiH, kao i detaljan pre-

me|u „gole zidove“


dnika SSSBiH Ismeta Bajr- gled visine ubrane ~lanarine,
amovi}a. donacija, poklona i drugih
Komisija je naime utvr- prihoda koje je Savez imao u
dila tr`i{nu vrijednost obje- protekle ~etiri godine - kaza-
kta „Stacionar“, dostavila la je Ivelji}.
informaciju o prodaji slu`be- Dizdarevi} sve radi po naredbi na~elnika
nih vozila te iznajmljivaju Ste~ena prava Mulali}a, koji je jedan nasilnik, tvrdi Murgi}
objekata SSSBiH. O po- Ona navodi da je potre-
lo`aju radnika na sjednici ni- bno imovinu SSSBiH dove- Do koje granice se`e bezo-
je bilo ni rije~i. sti u ispravno stanje, koja brazluk pojedinih lokalnih
}e im na taj na~in donosi- mo}nika u BiH pokazuje {ik-
Idealna lokacija ti prihode, a ne da se cjelo- aniranje koje su ju~er u Veli-
To prakti~no zna~i, kako kupna imovina koristi za koj Kladu{i do`ivjeli Enver
Rukovodstvo Sindikata: Prodaju ono {to su radnici 100 godina stvarali Murgi}, Arifa Rizvi} i
nam je kazao jedan od sindi-
jenama, a razlika }e oti}i u D`evad Nadarevi}.
Pove}ati prihod od ~lanarina
kalista, da je sve spremno za
po~etak rasprodaje sindikalne ne~iji d`ep. Radi se o objektu Naime, nakon {to su lani
imovine koju su radnici stva- koji ima idealnu lokaciju i nezakonito udaljeni s posla iz
rali vi{e od stotinu godina. stotine duluma zemlje. Na- tamo{njeg Centra za kulturu
Glavni odbor SSSBiH upla}ivane direktno na
- Prvo }e prodati imovi- kon toga bit }e prodavani i obrazovanje „Zuhdija @ili}“
usvojio je i zaklju~ke koji se ra~un.
nu u Vare{u, po mizernim ci- objekti na moru, kao i dru- te jednogodi{nje pravne bi-
ti~u prevazila`enja posto- - Oni poku{avaju na sve
ga radni~ka imovina - kazao tke, na osnovu dviju sudskih
je}eg stanja SSSBiH, a je- na~ine pove}ati priliv novca
nam je jedan od sindikalista, presuda, oni su se ju~er treba- Mulali}: Presudna politi~ka
dna od mjera je i izmjena u bud`et Saveza, iako niko-
koji je govorio pod uvjetom li vratiti na posao. Zlatko opcija
odluke o pla}anju ~lanari- me ne obja{njavaju u koje
anonimnosti jer nije imao Dizdarevi}, direktor Centra,
na i uvo|enje tre}eg virma- svrhe }e novac biti utro{en Nakon Op}inskog, u junu
Bajramovi}evu dozvolu da prethodno ih je pismeno oba-
na, kako bi na taj na~in ~la- - kazao nam je jedan od si- pro{le godine, i Kantonalni
istupa u javnosti. vijestio da na posao do|u u
narine Savezu bile ndikalista. sud u Biha}u potvrdio je 12.
Ve}ina ~lanova GO ne novu zgradu Centra.
zna za koju namjenu }e no- sindikata hemije i nemetala januara ove godine presudu u
pla}e uposlenika.
vac biti utro{en. Do sada su u FBiH. Iz ovog sindikata pitaju
^ekanje i minusi njihovu korist i nalo`io povr-
prihodi SSSBiH, koji prema No, rukovodstvo SSS- Me|utim, umjesto radnih at ovo troje radnika na posao,
se za{to je SSSBiH do{ao u i to u roku od 15 dana.
nekim podacima iznose oko BiH nije dozvolilo uvr{tava- takvu finansijsku situaciju s obaveza, ju~er ujutro do~eka-
700.000 KM godi{nje, tro- nje na dnevni red ove ta~ke, li su ih samo „goli zidovi“ ne- - Ovo je ponovo izigrava-
obzirom na to da su industr- nje, poku{aj uni{tavanja lju-
{eni na pla}e nekolicine za- koju je usvojio Upravni od- ijski sindikati gradili imovi- dovr{ene zgrade koja je u fa-
poslenih. Upravo na to je na bor ovog granskog sindika- dskog dostojanstva. Umje-
nu 100 godina, a danas osta-

Dizdarevi}: O ovome
posljednjoj sjednici GO po- ta. ju bez zakonom ste~enih pr-
ku{ala upozoriti Kata Ivelji}, - Tra`imo da nam se do- ava na raspolaganje tom imo-
Ivelji}: Pregled svih prihoda predsjednica Samostalnog stavi detaljan pregled svih pr- vinom.
ne treba pisati
F. KARALI]

SDA-ov ministar korigirao ranije stavove U nastojanju da ~uje- bih o tome raspravljao, to je,

[e}kanovi} odustao od privatizacije


mo obrazlo`enje takvog po- stvarno, nebuloza - kazao
na{anja prema radnicima, nam je Dizdarevi}, savjetu-
ju~er smo kontaktirali i ju}i nas kako o ovome ne tr-

„HT Mostara“ i „@eljeznica FBiH“


Zlatka Dizdarevi}a, koji ni- eba pisati.
je bio raspolo`en za razgo- Na~elnik Mulali} ju~er
vor. nije odgovarao na na{e po-
- To nije za medije i ne zive.

[e}kanovi} je 13. januara poslao dopis APF-u u kojem navodi da se zi rekonstrukcije. Direktor sto da nas zovne u kancelar-
Dizdarevi}, kojeg su o~ekiva- iju u zgradu Op}ine, direktor
„HT Mostar“ i `eljezni~ki operater JP „@eljeznice FBiH“ ne trebaju privatizirati li, nije se pojavio na zakaza- nas je pustio da stojimo na
Nakon pisanja „Dnevn- nom mjestu. hladno}i - kazao nam je Mu-
og avaza“ o spornom prije-
dlogu federalnog ministra
prometa i komunikacija Na-
Zajedni~ka prodaja telekoma - Na temperaturi od mi-
nus sedam-osam stepeni
~ekali smo 45 minuta, a di-
rgi}, koji je prije otkaza oba-
vljao posao stru~nog sara-
dnika za kulturu.
ila [e}kanovi}a da se priva- U ranijim planovima ravala je [e}kanovi}a i da rektor koji nam je poslao o-
tizira 50,103 posto dr`avnog „HT Mostar“ i „BH Tele- prodaja dr`avnog kapitala u bavijest o povratku nije se Ljudska prava
kapitala u „Hrvatskim tele- com“ trebali su biti proda- „@eljeznicama FBiH“ nije pojavio. Zbog toga smo - Dizdarevi} sve radi po
komunikacijama“ (HT) Mo- ti zajedno. [e}kanovi} je mogu}a prije nego {to se slu~aj prijavili inspekciji ra- naredbi na~elnika Admila
star te paket Vlade FBiH u insistirao da samo „BH Te- izvr{i odvajanje imovine, da - kazao nam je Enver Mulali}a, koji je jedan nasi-
„@eljeznicama FBiH“ fu- lecom“ bude izostavljen iz odnosno infrastrukture ko- Murgi}, obja{njavaju}i da lnik - kazao nam je Murgi},
nkcioner Sulejmana Tihi}a plana. Nadalje, Agencija za ja nije predmet privatizaci- se direktorova kancelarija uz obrazlo`enje da su on i
odustao je od ove namjere. privatizaciju FBiH upozo- je. privremeno nalazi u zgradi njegove kolege podvrgnuti
Naime, samo pet dana Op}ine. takvim maltretiranjima jer
nakon {to je na{ list pisao o trebaju privatizirati. navedenih firmi. Podsjetio je da su im ne pripadaju Mulali}evoj po-
tome da insistira na privati- [e}kanovi} je zatra`io da Ina~e, privatizaciju „HT rje{enja o otkazima nelegalno liti~koj opciji (DNZ-u).
zaciji ovih dviju zna~ajnih se ove ispravke unesu i u Mostar“ [e}kanovi} je tra`io uru~ena prije godinu upravo U ovaj slu~aj uklju~en je
dr`avnih kompanija [e}ka- Plan privatizacije i program svojim dopisom od 25. okto- zbog toga {to se krenulo u re- i Helsin{ki komitet za ljudska
novi} je 13. januara poslao [e}kanovi}: Prijedlog nije rada APF-a za 2011. godinu bra pro{le godine, smatraju}i konstrukciju zgrade, nakon prava, a pravnica Branka Ini}
dopis Agenciji za privatiza- pro{ao kao i da se povuku sve rani- da dr`avni kapital u toj ko- ~ega su Murgi}, Rizvi} i Na- ukazala je ve} ranije na po-
ciju FBiH (APF) u kojem `eljezni~ki operater u JP je kandidirane odluke u ko- mpaniji treba biti prodat darevi} krenuli u pravnu bi- vrede zakona, {to je sud
navodi da se „HT Mostar“ i „@eljeznice FBiH“, ipak, ne jima se tra`i privatizacija putem tendera. F. VELE tku za povrat na posao. potvrdio. B. TURKOVI]
Klub poznatih Sanela Red`i} 10 Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. teme
Sin i mu` su mi
najbolji prijatelji
Li~ni profil atleti~arke i najbolje sportistkinje BiH
Ime i prezime: Sanela Red`i}.
Datum i mjesto ro|enja: 14. 9.
1977. godine, Doboj.
Ma|arska
Gdje `ivite - s roditeljima, po-
dstanar ili imate vlastiti dom: najskuplja
Petrovi} navodi da je
Stan.
nejasno za{to su se mlina-
Bra~no stanje: Udata. ri i pekari iz BiH uhvati-
Bitni datumi u Va{em `ivotu: li samo p{enice iz Ma|ar-
1. 5. 1999. godine. ske, koja je jedna od na-
Koji automobil vozite: „Golf “. jskupljih na tr`i{tu.
Kako se odmarate: U tihom - Ne razumijem za{to
ambijentu, ali nemam puno vr- ne uvoze iz Ukrajine ili
emena. Kanade, gdje je p{enica
Omiljeni muzi~ar: Dino Mer- dosta jeftinija - ka`e Petr-
lin. ovi}.
Volite li kuhati: Da, u`ivam.
Najdra`a knjiga: „Gri~ka Udru`enjima potro{a~a nejasno formiranje cijena hljeba
vje{tica“.
Omiljeni pisac: Ar~ibald
TR@I[TE Potro{a~ka udru`enja osudila pekarski monopol

Poskupljenje hljeba
D`ozef Kronin (Archibald Jo-
seph Cronin).
Umjetnik kojeg cijenite: [efik
Patkovi}.
Za koji klub navijate: @eljo.

nije opravdano
Koga biste poveli na pusti
otok: Mu`a, dobro se snalazi u
prirodi.
Jeste li ljubomorni: Ne.
[ta najprije primje}ujete kod
osobe suprotnog spola: O~i i
zube.
Biste li ikada oprostili nevje- Gra|ani ne mogu o~ekivati ni`e cijene kad p{enica pojeftini
ru: Ne. Ponovno poskupljenje hljeba rgenti poskupljivali, nikad se nije di- - U Srbiji najavljuju novo po-
Bavite li se sportom: Da. koje je pokrenuo sarajevski „Klas“ zala ovolika pra{ina - kazao nam je skupljenje hljeba, ali }e on i nakon
Omiljena hrana i pi}e: Bijelo osudili su ju~er predstavnici Mesud Lakota, sekretar Udru`enja toga ko{tati manje od jedne marke.
meso, riba, vo}e i povr}e, a od udru`enja za za{titu potro{a~a u za za{titu interesa potro{a~a KS. Pa i ti pekari prave hljeb od iste
pi}a prirodni sok. Red`i}: O imid`u se brine sama BiH. Dodaje da niko nema pravo da p{enice i istog bra{na kao i oni u
Ko se brine o Va{em imid`u: mu` i Pa{a [ehi}. Zajedni~ki stav udru`enja je da diktira cijenu hljeba, ve} tr`i{te tr- BiH. Ne rade ni oni za d`aba. Jasno
Ja. poskupljenje hljeba nije opravdano eba da odredi realnu cijenu. Po- je da se u BiH cijene hljeba dogovo-
Pratite li politi~ku situaciju: i da je ono rezultat monopola u pe- dsje}a da od rata pa do danas u Ka- raju, {to zna~i da je prisutan mono-
Volite li i}i u {oping: Da, Pomalo.
u`ivam. karskoj industriji. ntonu Sarajevo, bez obzira na sta- pol - obja{njava Dragovan Petrovi},
Da imate 15 minuta vlasti, {ta nje na svjetskom tr`i{tu, cijene sekretar Pokreta.
Jeste li sujevjerni: Ne. biste prvo uradili: Nedovoljno Ulazne komponente hljeba nikad nisu padale, ve} su sa-
Imate li ku}nog ljubimca: Ne. vremena da bih uradila {to bih - Tvrdnje pekara da cijene for- mo rasle. Pri~e za djecu
Koji je Va{ `ivotni moto: Ra- `eljela. miraju samo na osnovu ulaznih U Pokretu potro{a~a RS navo- Petrovi} se sla`e s time da
dom i trudom do uspjeha. Biste li u~estvovali u {ouu re- komponenti su neta~ne. U cijenu de da su p{enica i bra{no poskupje- gra|ani ne mogu o~ekivati ni`e ci-
Va{ najbolji prijatelj je: Sin, alnosti: Ne. hljeba ne mo`e se ukalkulirati samo li i u zemljama regiona, ali da ni- jene hljeba kad p{enica pojeftini
bra{no jer ima i drugih kompone- gdje cijene hljeba nisu toliko po- jer su to, kako ka`e, pri~e za ma-
nti, poput energije, ali kad su ene- ve}ane kao u BiH. lu djecu. M. AVDI]

SMS Dnevni avaz


061-142-015
ANKETA me|u gra|anima Vi{egrada, Tuzle i Sarajeva
Smatrate li da je poskupljenje hljeba opravdano?
ELEKTRI^AR
MILIONER - Na
zapadu milioneri
su postajali dese-
15-20 godina lagali
poku{ati o~erupati
jo{ ovo malo perja
s nas. A {to i ne bi
vanju i kulturi.
SIGURNOST U
SARAJEVU - Pa
dokle }e nas ovi
Jo{ jedna sramota na{e vlasti
- Ne znam od - Te{ko mi je i - Svi smo se u
tlje}ima, a neki i kada im je sve do- policijski funkcio- ~ega }e ovaj nar- pri~ati o tome porodici nadali
vi{e od 100 godina. zvoljeno. @ivi bili, neri obmanjivati od `ivjeti. Ostala vi{e. Ne znam ka- boljoj dr`avi.
Vi{egrad

Na{i tajkuni posta- pa vidjeli. da je sigurnosna si- sam bez posla, a ko to vlasti do- [ta sad imamo,
li su za nekoliko NI PARA NI tuacija u Sarajevu jo{ kada sam zvole ovoliki ter- poskupljenja i
dana. Primjer Alije PRIJATELJA - dobra. Nismo ~ula za posku- et na narod. Ne ostajemo bez po-
Budnje, predra- Kakvi smo mi lju- }oravi pa da ne vi- pljenje hljeba, znam kako }e sla. Kako sutra
tnog elektri~ara, di? Nikakvi! Posu- dimo {ta se de{ava. ne znam {ta da Dijana pre`ivjeti onaj ko Zorica djecu da prehra- Radmila
koji je spavao u ne- di{ „prijatelju“ de- Nemojte nam u o~i mislim. Stevanovi} ne radi. Jak{i} nim? ^arapi}
omalterisanoj sobi, set maraka, a on se lagati. - Krajnji bezobr- - Hljeb je iona- - Naravno da je
danas ima hotele izgubi u vidu ma- RUPE SE azluk na{ih vlasti ko bio preskup i neopravdano po-
vrijedne vi{e od 20 gle, pa ni prijatelja PLA]AJU - Ne- je poskupljenje mislim da je ovo skupljenje hljeba.
miliona KM. Koja ni para. Jad i sposobne treba vi{e hljeba. Kakvo je samo jo{ jedan No, sami biramo
je to formula po
Tuzla

~emer. Trgovac jednom skloniti. I vrijeme, samo {to sramotan odnos pogre{nu vlast
kojoj je do{ao do PLJA^KALI I ovo malo „autopu- jo{ i zrak ne na- na{ih vlasti pre- evo ve} 20 godi-
tako velikog posje- UNI[TAVALI - ta“ {to imamo je pla}uju i opore- ma ve} na- na, i nemamo pr-
da za kratko vrije- Na~elnik Zenice prepuno rupa. Sa- zuju u ovoj ze- Izudin pa}enom naro- Hariz avo da se buni- Sla|an
me? Huso Smajlovi} i stavi na mostovima mlji. ^amd`i} du. Grahi} mo. Suljetovi}
KO JE JAMIO, njegovi poslu{nici su pravi skija{ki
JAMIO - Ovdje u - Poskupljenje je - Kakvi ljudi - - Naravno da nije
iz kriminalne skokovi. A sve se opravdano, zato takva vlast. Kad opravdano posku-
ovoj dr`avi vlada SDA sve su naplati kao da se {to narod uzima bi se mi malo po- pljenje. Potro{a~i
Sarajevo

pravilo ko {ta zgra- uni{tili i oplja~ka- vozite avionom. vi{e hljeba nego bunili, to bi ve} se uop}e ne pitaju
bi dobro i jeste. li i u Fudbalskom Usput, ponovo ide {to im treba, pa bila druga pri~a, {ta oni i kako
Dobro ka`e ona klubu ^elik i u poskupljenje puta- se baca u konte- a ovako {utimo i `ele, najlak{e je
pjesma „ko je ja- drugim sportovi- rine. Sve }e to nar- jnere. Kad znaju naravno da }e nas tako.
mio - jamio“. Sada ma, u privredi, od od svojih le|a bacati i treba Sulejman zadesiti ovakva Salah M. An. - Besim
}e ovi {to su nas zdravstvu, obrazo- otplatiti. nam ovako. Kapi} situacija. Nasredin A. Mu. - Ad. K. ^atovi}
teme Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. 11
PODVALE [ta se krije iza optu`bi na ra~un Direkcije robnih rezervi

„Klas“ tra`io `ito za Huseinovi}: Pr-


avda pobijelila

kifle i kroasane!?
Tra`ili su od nas p{enicu vrhunskog kvaliteta, no mi ne nabavljamo `ito za
kifle i kroasane, ve} za narodni hljeb, ka`e Bavrka
Faksimil presude sutkinje Sanje Vu~ijak

U potpunosti odba~ena tu`ba

Huseinovi} na sudu
Nakon {to su propali pr- ta - ka`e Bavrka.
egovori „Klasa“ o pozajmici No, za naredne koli~ine
p{enice iz robnih rezervi, jer p{enice u „Klasu“ rekli su da
su se ostali mlinari i pekari s su pokvarene, {to je, kako
podru~ja KS pobunili protiv
takvog aran`mana, mediji u
vlasni{tvu Hilme Selimovi}a
pokrenuli su prljavu kampa-
nju protiv Federalne dire-
ka`e Bavrka, nelogi~no, jer se
radi o `itu istog nabavlja~a i
s istog podru~ja.
- Zato sam stopirao ispo-
ruke „Klasu“, u ~ijim silosi-
dobio zlo~inca Leleka
Lelek mora platiti tro{kove
kcije robnih rezervi, tvrde}i ma se tad ve} nalazilo 950 to-
da je njihova p{enica pokva- na te p{enice. Tra`io sam da su|enja u iznosu od 3.369 KM
rena i neupotrebljiva. predstavnici „Klasa“ i Dire- Op}inski sud u Sarajevu, osu|eni ratni zlo~inac morat
kcije zajedno provjere kvali- odnosno sutkinja Sanja }e u roku od 30 dana platiti
Isti nabavlja~ tet u skladi{tima u Bosa- Vu~ijak, u potpunosti je odba- tro{kove su|enja u iznosu
Direktor Federalne dire- nskom [amcu. Zajedno su cila tu`bu osu|enog ratnog od 3.369 KM. To nam je po-
kcije robnih rezervi Ton~o uzeli uzorke i poslali ih u la- zlo~inca @eljka Leleka protiv tvrdio i Huseinovi}.
Bavrka tvrdi da se radi o boratoriju „Inspect RGH“ publiciste Avde Huseinovi}a. - Navikli smo na te{ka
zlonamjernim insinuacija- Sarajevo - ka`e Bavrka. razo~arenja, ali ne i na po-
ma te da je p{enice kvalite- Izjava svjedokinje raze. Ova knjiga treba biti i
tna, za {to, kako ka`e, ima i Sadr`aj energije To se dogodilo nakon {to jeste optu`nica, a ne da joj se
dokaze certificiranih labora- U „Inspect RGH“ su, tvr- su 21. januara ove godine izne- sudi. Me|utim, drago mi je
torija iz BiH i Hrvatske. di Bavrka, bili iznena|eni sene zavr{ne rije~i pred spome- da je pravda pobijedila i to
Bavrka navodi da se u kad su vidjeli da je jedan od nutim sudom u predmetu ko- prvenstveno zbog Lelekovih
Bavrka: Zlonamjerne insinuacije parametara kvaliteta koji ji je vo|en po tu`bi @eljka Le- `rtava koje je ovaj sudski pr-
robnim rezervama nalazi leka, a kojega je Sud BiH dr- oces mnogo vi{e pogodio
Laboratorija iz Osijeka
tra`i „Klas“ sadr`aj energije
15.000 tona p{enice te da je iznad 50. ugostepenom presudom osu- nego mene. Ova, a i neke
~itava ujdurma pokrenuta - U laboratoriji su nam dio na 16 godina zatvora za nove tu`be, samo su po-
potvrdila odli~an kvalitet kada je odlu~io da nabavi jo{
3.500 tona.
kazali da se takav kvalitet
tra`i samo za p{enicu od ko-
zlo~ine protiv ~ovje~nosti na ku{aj jednog nevidljivog

Bavrka tvrdi da je, pre-


ma „Klasovim“ analizama,
sa i poslao ih u laboratori-
ju „Inspect“ u Osijeku, ko-
- Na tenderu je izabrana
firma „Agrogroup“ iz
je }e se praviti bra{no za pe-
civa. Zna~i, „Klas“ je tra`io Intervju u „Dnevnom avazu“
sadr`aj energije u p{enici iz
robnih rezervi iznosio 27,
ju „Klas“ jedino priznaje
pored svoje. Analize su po-
Br~kog. Kad je odlu~eno da
se pozajmi p{enica „Kla-
su“, iz skladi{ta u Bosa-
od nas p{enicu vrhunskog
kvaliteta za peciva, no mi ne
nabavljamo `ito za to, ve} za
uvr{ten u optu`nicu
dok u dokumentima koji on kazale da energija uzoraka nskom [amcu kamioni su hljeb. Socijalnim kategorija- - Moram zahvaliti hilja- osu|enim ratnim zlo~in-
posjeduje stoji 48,5. iznosi od 52 do 57, {to zna~i dovezli prvih 250 tona. Za tu ma treba hljeb, a ne kifle i kr- dama znanih i neznanih lju- cem. Zlo~incu Leleku pose-
- Zbog tog neslaganja da je p{enica odli~nog kva- p{enicu su i u „Klasu“ po- oasani - ka`e Bavrka. di koji su me danima bodr- bno je zasmetala medijska
uzeo sam uzorke iz tri silo- liteta - ka`e Bavrka. tvrdili da je dobrog kvalite- ili tokom ovog procesa. Me- podr{ka „Dnevnog avaza“ i
M. AVDI]
ni je nepoznato da se neka- moj intervju va{em listu
da neko ko je pisao o zlo~ini- uvr{ten je u pro{ireni dio
Ameri~ka depe{a iz ambasade u Hagu objavljena na Wikileaksu ma na{ao na sudu s optu`nice - ka`e Huseinovi}.

Holandske kukavice podru~ju Vi{egrada.


Naime, Lelek je protiv
Huseinovi}a, autora knjige
„D`elati naroda mog“, koja
instituta koji djeluje u RS i
Srbiji da nas zaustavi u ma-
ratonu dokumentiranja ge-
nocida, masovnih zlo~ina,

okrivljuju za Srebrenicu
govori o najve}im ratnim agresije - kazao nam je Hu-
zlo~inima nad Bo{njacima u seinovi}.
periodu 1992-1995. godine, te
izdava~a knjige Udru`enja Velika podr{ka
„Haber“ iz Sarajeva, podnio On dodaje da za ovu po-
tu`bu zbog objavljivanja izja- bjedu velike zasluge ima i
Dokument iz 2006. godine opisuje okolnosti pod kojima je dodijeljeno va za{ti}ene svjedokinje o advokatska kancelarija Oma-
specijalno znamenje za pripadnike bataljona njegovim zlo~inima. ra Mehmedba{i}a, kao i
Lelek je, o ~emu je pisao Udru`enje „@ena-`rtva ra-
Neuspjeh bataljona hola- landsko dru{tvo i ote`ava koju je ju~er objavio Wikile- Ameri~ke ambasade do- „Dnevni avaz“, od Huseino- ta“, koji su mu od po~etka bi-
ndske vojske da sprije~i ma- razmje{tanje vojnika u ino- aks. ga|anja u Srebrenici u julu vi}a tra`io od{tetu od 70.000 li velika moralna podr{ka.
sakr nad Bo{njacima u Sre- zemstvu, navodi se u depe{i U depe{i pod oznakom 1995. godine nigdje ne kar- KM. Me|utim, umjesto toga,
brenici 1995. i dalje mu~i ho- iz Ambasade SAD u Hagu povjerljivo, poslatoj 19. de- akteriziraju kao genocid, ve} R. AD@OVI]
cembra 2006., opisuju se do- kao masakr. Ratni zlo~in na podru~ju Kalesije
ga|aji u vrijeme kada je ho- U depe{i objavljenoj 2. fe-
landski ministar odbrane
Henk Kamp predstavio spe-
bruara navodi se da se
„kukavice iz holandskog ba- Raspisana potjernica za
Milosavom Tripkovi}em
cijalno znamenje za vojnike taljona“ u Holandiji okrivlju-
koji su bili u batljonu pod ju {to ni{ta nisu uradili da
okriljem UN snaga u BiH sprije~e masakr, dok su vo-
1995. godine. jnici tvrdili da odbrana Sre- Federalna uprava polici- ubistvo ~etiri civila bo{nja~ke
Iako je znamenje imalo brenice nije bila mogu}a je raspisala je po nalogu Ka- nacionalnosti u Jelovom Br-
za cilj da oda po~ast hola- zbog neodgovaraju}eg ma- ntonalnog suda u Tuzli potje- du kod Kalesije u junu 1992.
ndskim vojnicima koji su ndata i oru`ja kao i nedosta- rnicu za Milosavom Tripko- godine, te za odvo|enje civi-
„~asno i savjesno slu`ili u tka podr{ke UN-a. vi}em zvanim Miko, ro|e- la u logor u Osmacima.
te{kim okolnostima“, ono Vojnici su se vratili ku}i uz nim 1966. godine u Zelini Tripkovi} se nije odazvao
nije dobro primljeno u hola- kritike da su nekompetentni, kod Kalesije, protiv kojeg je pozivu Kantonalnog suda Tu-
ndskom dru{tvu koje i dalje a mnogi su tra`ili lije~enje od Tu`ila{tvo TK podiglo opt- zla za ro~i{te na kojem se tre-
ima problema zbog neuspje- traume. Depe{a navodi da su u`nicu za krivi~no djelo zlo- bao izjasniti o krivici, a njegov
ha u spre~avanju genocida doga|aji iz Srebrenice imali ~in protiv ~ovje~nosti. advokat kazao je da mu je ne-
koji su po~inile snage bosa- „dramati~ne posljedice po Tripkovi} je, zajedno s poznato gdje se on nalazi, te da
nskih Srba. holandske misije“ u kriznim Miodragom Trifkovi}em zva- se ni njemu ne javlja. Preosta-
Me|utim, znakovito je regionima, uklju~uju}i i Afga- nim ^i~a i Vlastimirom Pe- la dvojica optu`enih izjasnila
Holandski vojnici u Srebrenici u julu 1995. godine da se u zvani~noj depe{i nistan. T. L. ri}em zvanim Rus, optu`en za su se da nisu kriva. E. H.
12 Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. teme
REKORDI Nevolje studentice Nafije Mehmedovi}

(Foto: M. Lugi})
Ispit pola`e 10 godina
Tvrdi da joj je profesor Samir Arnautovi} tra`io da pi{e izjave protiv
njegovog kolege Nevada Kahterana
Glavna slu`ba za reviziju RS: Predstavljanje rezultata
Nafija Mehmedovi} ve} gi~no obja{njenje da je pre-
Glavna slu`ba za reviziju RS punih deset godina poku{ava ko nje `elio napakostiti svom

Od 112 koncesija
polo`iti ispit iz predmeta kolegi s odsjeka, profesoru
Historija filozofije VI na Fi- Nevadu Kahteranu.
lozofskom fakultetu kod pr- - Nakon nekoliko godina
ofesora Samira Arnautovi}a, Arnautovi} mi je poru~io da

realizirana jedna
{to je ~ini svojevrsnom reko- je jedini na~in da polo`im
rderkom na Sarajevskom ispit da napi{em izjavu da me
univerzitetu. Ona je do profesor Kahteran nagovara
~etvrte godine sve ispite po- na pisanje `albi. Ja sam bila
Iznesene brojne kritike na izdavanje lagala bez problema. {okirana, jer s profesorom
Kahteranom nemam nika-
koncesija za izgradnju mini hidroelektrana Pogre{ni ljudi kve veze, i odbila sam to
Glavna slu`ba za reviziju a da su izgra|ene tri. Na ispit kod Arnautovi}a u~initi - ka`e Mehmedovi}.
RS iznijela je ju~er na pres- Boji} je naglasio da su ko- iza{la je prvi put 2000., ali joj pr- Ona je uputila prijavu i
konferenciji brojne kritike, ncesije dodjeljivane bez po- ofesor, kako ka`e, nije dozvolja- Komisiji UNSA-e za pitanje
manjkavosti i primjedbe na uzdane prethodne studije, vao da ga polo`i i stalno je na- korupcije, ali nikada nije
izdavanje koncesija iz obla- a temeljile su se na istra`iva- lazio nove razloge da je obori. dobila nikakav odgovor.
sti energetike u RS za izgr- nju ra|enom prije 20 godina. Iako se `alila svim nadle`nim
adnju mini hidroelektrana u - Utvr|eno je da najma- organima, niko joj nije pomo- Prazni listovi
ovom entitetu kao i na enti- nje 40 posto dodijeljenih gao. Ka`e da ni sama nije sigu- Arnautovi}, koji je i pro-
tetski sistem za izdavanje koncesija nema perspekti- rna zbog ~ega se Arnautovi} rektor UNSA-e, ka`e da tvr-
urbanisti~kih saglasnosti i vu da se realizira - ustvrdio ovako odnosi prema njoj. dnje da ovoj studentici nije
dozvola za gra|enje. je Boji}. On joj je nekoliko puta dozvoljavao da polo`i ispit
Predstavljaju}i revizorski On je iznio i podatak da govorio da se „dru`i s po- nisu ta~ne, a o tome svjedo~e
izvje{taj o dodijeljenim ko- bi im, pod uvjetom da su iz- gre{nim ljudima“, ali ona njeni pismeni ispiti na koji-
ncesijama za gradnju mini hi- gra|ene sve mini hidorele- nikada nije znala na koga ma je godinama predavala
droelektrana od 2005. do ktrane za koje su dodijeljene misli. Isti~e da je jedino lo- prazan list papira. Arnautovi}: Negira optu`be
2009. godine, Milovan Boji}, koncesije, to zna~ilo proizvo-
rukovodilac sektora revizije
u~inka, istakao je da je u
ovom periodu dodijeljeno
dnju od 1.150 GWh, ~ija bi
vrijednost iznosila oko 60 Diplomirala na drugom fakultetu - Tvrdnje da sam tra`io
da napi{e izjavu u vezi s pr-
ofesorom Kahteranom ne-
~inilo ~ak pet ~lanova, od to-
ga dvojica prodekana Filozo-
fskog fakulteta, a ostala tri
miliona KM, a {to je oko 20 Mehmedovi} tvrdi da - Sve {to tra`im jeste da ta~ne su kao i razne druge ~lana iz oblasti filozofije.
112 koncesija, dok je u potpu- posto trenutne proizvodnje je Arnautovi} imao utjeca- ispit pola`em kod drugog tvrdnje u kojima je Mehme- Ispit je bio ekskluzivno za
nosti realizirana samo jedna, energije u RS. B. S. ja na komisiju koja je bila profesora. To je moj jedini dovi} poku{avala putem nju organiziran.
insinuacija izvr{iti pritisak - Me|utim, Mehmedo-
Zbog potra`ivanja od 21 milion KM sa~injena od njegovih kole-
ga. Isti~e da je prazne listo-
zahtjev i od toga ne}u odu-
stati - ka`e na{a sagovorni- kako bih joj poklonio neza- vi} je predala prazan list pa-
ve po~ela predavati tek u ca koja je, osim {to je po- slu`enu prolaznu ocjenu - pira i tom prilikom tra`ila da

@eljezni~ari RS u posljednje vrijeme i to je


~inila iz revolta, jer kod
lo`ila sve ostale ispite na
ovom studiju, u me|uvre-
kazao nam je Arnautovi}.
Ka`e da je Mehmedovi}
posljednjih nekoliko godina
joj se upi{e prolazna ocjena
koju je ona, prema njenom
mi{ljenju, nekad zaslu`ila -

{trajku od 7. februara
Arnautovi}a vi{e ne `eli menu upisala drugi faku-
polagati ispit. ltet, gdje je i diplomirala. ispit polagala komisijski, a kazao nam je Arnautovi}.
da je posljednju komisiju G. MRKI]
Zaposleni u „@eljeznica- dugovanja, ali }e, prema
ma RS“ (@RS) 7. februara ju~er{anjoj odluci Vlade RS, Ju~er odr`ana prezentacija
stupit }e u {trajk zbog nei- morati ispo{tovati minimum
spla}ene ~etiri pla}e i drugihprocesa rada, javila je Fena.
@eljezni~ari
su odlu~ni da ne
Centralna evidencija nestalih
Centralna evidencija nciji u Sarajevu na kojoj su
odustanu od na-
javljene obusta- nestalih osoba (CEN) u predstavnici INOBiH i
ve rada jer im se ovoj fazi sadr`i 34.969 ime- Me|unarodne komisije za
duguje oko 21 na, a radi se o evidenciji nestale osobe (ICMP) pr-
milion, a kao ne- sa~injenoj u skladu sa Za- edstavili Centralnu evide-
prihvatljivu su konom o nestalim osoba- nciju nestalih osoba.
odbili ponudu ma BiH do koje se do{lo Na zna~aj uspostave
da im bude is- objedinjavanjem i a`urir- CEN-a ukazao je {ef ope-
pla}eno 70 po- anjem 13 razli~itih baza racija ICMP-a Adam Bo-
sto pla}e i da se podataka bh. i me|unaro- js (Boys), podr`avaju}i
obustava rada dnih subjekata, istaknuto napore INOBiH na tom
odgodi dok ne Sarajevo s prezentacije (Foto: J. Brutus) je ju~er na pres-konfere- planu.
bude provedeno
restrukturiranje
ovog javnog pre-
Najava iz Ha{kog tribunala Su|enje za Kori}anske stijene
U ponedjeljak zavr{ne Ubijeni i ostavljeni u kanjonu
„@eljeznice RS“: Minumum rada

Federalni zavod za zapo{ljavanje


duze}a.

Radna mjesta za mlade, rije~i Prli}u i ostalim


Tu`ila{tvo BiH u nastavku mu{karaca po~inili policajci iz
su|enja petorici optu`enih za Prijedora.
zlo~in na Kori}anskim stije- U borbenim izvje{tajima
Zavr{ne rije~i na su|enju dvije odgode, zapo~et }e u nama predo~ilo je nekoliko Prvog kraji{kog korpusa Vo-

`ene, povratnike i Rome


Upravni odbor Federa- saop}eno je ju~er iz Federa-
{estorici biv{ih politi~kih i
vojnih ~elnika bh. Hrvata
optu`enih za zlo~ine po~inje-
ponedjeljak u Ha{kom tribu-
nalu i o~ekuje se da bi mogle
potrajati dvije do tri sedmi-
dokumenata u kojima se na-
vodi da su ubistva oko 200
jske RS iz augusta 1992. navo-
di se, kako je kazala tu`iteljica
Slavica Terzi}, da su u masakru
lnog zavoda za zapo{ljavanje lnog zavoda za zapo{ljavanje, ne tokom rata u BiH, nakon ce, javila je Fena. na Kori}anskim stijenama su-
usvojio je, izme|u ostalog, prenijela je Onasa. Jadranko Prli}, Bruno Sto- djelovali pripadnici Stanice
odluke o realizaciji programa U 2011. godini mjerama ji}, Slobodan Praljak i Milivoj javne bezbjednosti Prijedor.
sufinansiranja zapo{ljavanja i aktivne politike zapo{ljavanja Petkovi}, Valentin ]ori} i Be- - Izme|u 18.30 i 19.00 sa-
samozapo{ljavanja mladih Zavoda bit }e obuhva}eno vi{e rislav Pu{i} optu`eni su za ti 21. avgusta 1992. izvr{en je
osoba bez radnog iskustva, od 7.000 nezaposlenih osoba, zlo~ine protiv ~ovje~nosti masakr nad civilima Bo{nja-
`ena, povratnika i Roma, ~ime uklju~uju}i i one kojima su fi- po~injene protiv Bo{njaka i cima. Tada je odre|ena gru-
je menad`mentu Zavoda da- nansijska sredstva odobrena po drugih nehrvata na podru~ji- pa policajaca na razne na~ine
to zeleno svjetlo za impleme- programima iz 2010. godine, ma BiH koje su, kako tvrdi ubila oko 100 ljudi koje su
ntaciju mjera aktivne politike ali }e ih ve}im dijelom koristi- tu`ila{tvo, optu`eni htjeli pr- Kori}anske stijene: Masakr ostavili u kanjonu - kazala je
zapo{ljavanja u 2011. godini, ti u 2011. godini. Prli} i ostali: Optu`be za zlo~in ipojiti Hrvatskoj. nad Bo{njacima Terzi}, prenijela je Fena.
teme Dnevni avaz, petak,
4. januar/sije~anj 2011. 13 Pripreme za ve}i priliv pacijenata oboljelih od H1N1

SAVJETI Uz malo pa`nje mogu}e je ostvariti u{tede Me|u zara`enima


Nepotrebne stvari sve vi{e medicinara
su uvijek najskuplje
Registrirano jo{ 35 novozara`enih slu~ajeva
U Sarajevu su potvr|eni
novi slu~ajevi zaraze viru-
som H1N1. Tokom pre-
kju~era{nje analize na Insti-
tutu za mikrobiologiju
Ne podizati potro{a~ke kredite z Uzgajanje vo}a i KCUS-a od 40 briseva, pri-
stiglih iz svih krajeva FBiH,
povr}a umjesto kupovine kod 18 uzoraka iz Sarajeva
U vremenu ekonomske potvr|ena je nova gripa.
krize stru~njaci upozoravaju U KCUS-u se na lije~-
kako je va`no prihvatiti situ- enju nalazi 29 osoba. Cazi-
aciju i ekonomski se osvijesti- njanin (58) i 41-godi{njaki-
ti {to prije. To podrazumije- nja iz Kiseljaka, koji su
va i prakti~ne mjere {tednje pro{le sedmice s Hematolo-
koje se vrlo pozitivno mogu gije preba~eni na Interni-
odraziti na ku}ni bud`et. sti~ku terapiju, najte`i su
Ekonomista Dragovan Pe- slu~ajevi. Prema saop}enju
trovi}, predsjednik Udru`- iz sarajevske bolnice, u nji-
enja potro{a~a RS, ka`e da vr- hovo stanje je nepromije- Na udaru pacijenti koji ve} pate od neke bolesti
lo ~esto olako i nepromi{ljeno njeno te su i dalje priklj-
kupujemo ono {to nam ne tr- u~eni na respiratore. - Situaciju pratimo i epidemije, za to je zadu`en
eba, zaboravljaju}i da je to na- Iz ove bolnice potvr|uju ona je pod kontrolom. Mo- Zavod za javno zdravstvo
jskuplje, bez obzira na cijenu. da je pove}an broj pacijenata gu} je ve}i priliv pacijena- KS - ka`u u ovoj bolnici.
koji su zbrinuti zbog drugih ta oboljelih od nove gripe te Nova oboljenja otkrive-
Izbaciti poroke bolesti, a koji su inficirani i vi- smo osigurali pro{irene na su i u manjem bh. enti-
On tvrdi da gra|ani mo- rusom H1N1. Tako|er, po- smje{tajne kapacitete. Ima- tetu. Virusom H1N1 za-
raju biti svjesni da su zbog ve}an je broj oboljelih i me|u mo dovoljno i lijekova i te- ra`eno je jo{ 17 gra|ana, a
te`e prodaje stru~njaci za medicinarima KCUS-a. stova. [to se ti~e progla{enja ukupan broj oboljelih u RS
marketing dva puta agresiv- popeo se na 304 osobe, po-
niji s reklamama, a tome se
jedan prosje~an ku}ni bu-
d`et mora oduprijeti.
Toplije vrijeme pogoduje virusima tvrdila je portparol Institu-
ta za za{titu zdravlja RS
Milka Mr|a. U KC Banja
- Od klju~ne je va`nosti U Institutu za za{titu zd- ju zaraze upoznat s meteor- Luka zbrinute su 64 osobe,
i ne zadu`ivati se, posebno ravlja RS u Banjoj Luci ju~er olo{kim najavama porasta a u Jedinici intenzivne me-
Jednostavnim trikovima sa~uvati novac nam je re~eno da je stru~ni temperatura i za 15 stepeni. dicine nalazi se jedan paci-
ne podizati potro{a~ke kre-
dite, kao i izbaciti poroke, ci- jer je mnogo jeftinije od kupo- taj na~in potro{i mnogo ma- tim za pra}enje pandemi- To }e utjecati i na br`e {iren- jent. Trenutno je u RS ho-
garete, kafu, alkohol... - ka`e vine - kazala nam je Buli}. nje vode. jske situacije u RS i prevenci- je virusa H1N1. spitalizirano 79 pacijena-
Petrovi}. U udru`enjima potro{a~a Kod bojlera, treba obra- ta. E. Ha. - V. S.
Gordana Buli}, predsje- nagla{avaju da se znatne titi pa`nju da su dobro izo-
dnica Kluba potro{a~a Tuzla- u{tede mogu ostvariti i na lirani i da gube veoma malo
nskog kantona, ka`e da je za mjerama energetske efika- toplote, a najbolje ga je po-
u{tede novca klju~no svako- snosti, kao {to su toplinska staviti na temperaturu vode
dnevno planiranje kupovine. izolacija objekata, upotreba od 65 stepeni.
- Potrebno je voditi evide- {tedljive rasvjete...
nciju o kupovini, a, izme|u Tako je, primjera radi, Krajnja nu`da
ostalog, u{tedjet se mo`e i uzi- izra~unato da jedna porodi- Poru~uju da treba obrati-
manjem sezonske robe. Ta- ca za godinu mo`e u{tedjeti ti pa`nju i na druge ele-
ko|er, preporu~ila bih svima i nekoliko stotina maraka ktri~ne ure|aje, pa tako, pr-
onima koji imaju mogu}nost ukoliko kupanje u kadi za- imjera radi, zamrziva~ je na-
da sami uzgajaju vo}e i povr}e mijene tu{iranjem, jer se na jbolje postaviti u prostoriju
koja se ne zagrijava jer }e taj

Korisni savjeti ure|aj u prostoriji gdje je te-


mperatura 15 stepeni tro{iti
za tre}inu manje energije
X umjesto kupovine, sami pravite hljeb nego u prostoriji od 25 stepe-
X ne kupujte bez spiska neophodnih namirnica ni.
X u potrazi za potrebnim obi|ite vi{e objekata U zimskom periodu zna-
X vodite ra~una o racionalnoj potro{nji re`ija tne u{tede mogu se ostvari-
X posu|e ne ispirati ispod teku}e slavine s toplom vodom ti na grijanju. Stru~njaci na-
gla{avaju da akumulaciono
X umjesto su{ilice rublja, koristiti {trik elektri~no grijanje mo`e bi-
X prilikom kuhanja zatvoriti poklopac jer se tako ti dobra alternativa samo za
smanjuje potro{nja energije dobro izolirane stanove ko-
X posudu staviti na {poret prije uklju~ivanja ji imaju dvotarifno brojilo s
X za manje obroke, umjeto {poreta, korisiti jeftinom strujom, a da dire-
mikrovalnu pe} ktno elektri~no grijanje tre-
X koristiti ekspres lonac jer {tedi i do 70 posto energije ba upotrijebiti samo u kra-
jnjoj nu`di. V. S. - B. T.

Fond PIO Republike Srpske


Nastavlja se istraga protiv Mastila
Centar javne bezbjedno- godine dobio prijavu protiv
sti (CJB) Isto~no Sarajevo je odgovornih osoba u Fondu
iz Filijale Fonda PIO u tom PIO i po~eo istragu po nalo-
gradu izuzeo originalnu do- gu Okru`nog tu`ila{tva Ist-
kumentaciju koja se odnosi o~no Sarajevo, a prema nar-
na na~in utvr|ivanja visine edbi Osnovnog suda sa So-
penzije za odre|eni broj oso- koca. Srna nezvani~no sazna-
ba koje su u rodbinskoj ve- je da postoji osnovana su-
zi s direktorom Fonda Zor- mnja da je Mastilo, uz po-
anom Mastilom, potvrdila je mo} vr{ioca du`nosti ruko-
Srni Danka Te{i}, portparol vodioca Filijale Isto~no Sa-
Centra. rajevo Bosiljke Borov~anin,
Ona je navela da je Ce- pove}ao penzije ocu i stri~-
ntar krajem decembra pro{le Mastilo: Ve}e penzije rodbini evima.
14 Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. panorama
GORA@DE Branitelj Muhamed Herak 15 godina u alternativnom smje{taju

Ratni heroj danas nema ni krov nad glavom


Iz brojnih akcija nosi o`iljke trostrukog ranjavanja z Na {takama i{ao u Kazagi}e da ga|a
~etni~ki bunker z Strahuje za sudbinu supruge i troje djece
U ratu su ga tap{ali po ra-
menima, kleli se u njega i
obe}avali sve. Petnaest godi- Istjerali ga
podruma{i
Ilhana: Nije bilo pomo}i
na u miru `ivi u stanu nami-
jenjenom za alternativni
Bugojno smje{taj izbjeglica koji pro-
Sa Nijazom ^eljom i
ki{njava. Muhamed Herak
Ilhana izgubila Halka, jedan od heroja ^aj-
ni~kog bataljona 43. Dri-
Muratom Skorupanom
prvi je me|u ~ajni~kim
posljednju bitku nske udarne brigade, diver-
zant, iz brojnih akcija nosi
borcima predlo`en za
„Zlatnog ljiljana“, ali nije
X Bugojno je ju~er bilo o`iljke trostrukog ranjavanja. ga dobio jer je prekoma-
obavijeno tugom jer je Njegov ratni put po~eo je ndovan u 808. oslobodi-
svoju posljednju bitku na Dubrova~kom rati{tu, gdje la~ku brigadu, pa su mu
izgubila Ilhana Sadikovi} je upu}en sa Prevlake, kao vo- rekli da tra`i tamo. U vo-
(18), u~enica Gimnazije, jnik JNA na redovnom slu`e- jsci nije mogao ostati, jer
koja je od posljedica te{ke nju vojnog roka. Poku{avao je su mu rekli da nema {kole.
bolesti preminula u bugo- pobje}i, hap{en je i saslu{avan - Za{to mi niko nije
janskoj bolnici. Rodbina, u Trebinju, pa ponovo vra}an rekao na vrijeme da }e mi
prijatelji i svi gra|ani vije- na front. Vojnici nesrpske na- trebati {kola, za{to me nisu
st o njenoj smrti primili su cionalnosti nisu imali pravo na {kolovali, za{to je dr`ava
s nevjericom i `alom za jo{ dopust, od rezervista iz Srbije dozvolila da me istjeraju
jednim uga{enim mladim i Crne Gore krio je svoje pra- podruma{i u prvoj grupi
`ivotom, pi{e Fena. vo ime, a vojni rok mu je pro- demobilisanih. A do za-
U `alosti su i ~lanovi du`en za tri mjeseca. dnje minute su mi govo- Herak na radnom mjestu: Ku}e su dobili ljudi koji ~etnika ni na dvogled nisu vidjeli
Udru`enja „\er|ef“ u rili da se ne sikiram - pi- - Kad sam do{ao idu de-
Pu`e po snijegu
~ijoj organizaciji je pro{le
godine uprili~eno vi{e
akcija prikupljanja po-
Iz vojske je do Pljevalja
stigao 14. maja 1992., nakon
ta Muhamed Herak.

put da su njegovi ubijeni,


do, rahmetli Avdo, i majka
Zehra. Kada me je vidjela ni-
je mogla da hoda ve} pu`e po
Ranili ratnog zlo~inca @agu
mo}i za Ilhanu Sadikovi}. {to su ku}e u njegovom selu tjerala ga je nazad. Vra}a se u snijegu - ka`e Herak. Srpska vojska imala je Pro{li smo im iza le|a i na-
Na`alost, ni{ta nije pomo- spaljene, Bo{njaci iz ^ajni~a Makedoniju odakle u konvo- Odmah se priklju~io u 1995. godine naredbu da za- pali ih sa dvije ~ete. Zauze-
glo da ova mlada djevojka uglavnom protjerani, a rat u ju kojeg su organizirali „Mer- jedinicu komandanta Ferida uzmu desnu obalu Drine, li smo kote bez ranjenog bo-
prebrodi te{ku bolest. susjednom Gora`du trajao hamet“ i SDA kre}e ka Spli- Dizdarevi}a. Rijetke su bitke pa su sekunde odlu~ivale ko rca - ka`e Herak, ~ija je je-
ve} deset dana. Do Gora`da tu i Bosni. U Gora`de je }e prvi iza}i na kote s kojih dinica u okr{aju sa Fo~aci-
Ora{je nije mogao, te sa rodbinom do{ao 26. januara 1993. godi-
u kojima nije u~estvovao.
Najte`i trenutak rata bila je se povukao UNPROFOR. ma ranila njihovog koma-
Potpisan ugovor odlazi u Makedoniju, potom
i Tursku. Vijest koju je ~uo us-
ne. Roditelji, bra}a i sestre bi-
li su `ivi i zdravi.
pogibija komandanta Dizda-
revi}a i jo{ osam pripadnika
- Vidjeli smo {ta se desi-
lo sa Srebrenicom i @epom
ndanta, danas osu|enog ra-
tnog zlo~inca Dragoljuba
o obnovi Brigade, dok je 17 ranjeno u
akciji izvla~enja dvojice po-
i nismo imali {ta ~ekati. Kunarca @agu.

X Na~elnik Ora{ja ginulih saboraca iz okoline ali ja sam i{ao dok zdravi ni- smo oboljeli, svaki dan me
\uro Topi} potpisao je s ^ajni~a. Me|utim, vreme- su smjeli - isti~e Muhamed. ne{ta `iga, umrije}u i djeca
direktorom tvrtke na za predah u opkoljenom Ve}ini su poznate njegove }e mi ostati na ulici - ka`e
„Sagra“ d.o.o. Gra~anica Gora`du nije bilo. ratne zasluge, ali Halke danas Halka.
Sabahudinom Avdi}em nema na godi{njicama i pro- Kao ratni vojni invalid
ugovor o izvo|enju ra- Potura {erpe slavama. Ratni heroj danas prinu|en je raditi u autose-
dova na rekonstrukciji i U borbama za klju~ne ko- nema ni krov nad glavom i rvisu. Zahvalan je vlasniku,
sanaciji devet stambenih te iznad Ratne bolnice ranjen prinu|en je strahovati za su- jer ka`e da je prije toga radio
jedinica po sistemu je u nogu i le|a. Bilo je to nje- dbinu supruge Amre i djece za dnevnicu, ~istio ostatke
„klju~ u ruke“ za povra- govo drugo ranjavanje. Kasni- Eldina, Belmina i Selme. sru{enih ku}a.
tnike na podru~ju je je ranjen i u stomak. - U alternativnom smje{ta- - Iz vojske me izbacili
op}ine, pi{e Fena. - Oporavljao sam se, ali ju stanujem od 1997. godine. dok sam u kreditu bio. A lju-
Po~etak radova o~ekuje na {takama sam i{ao u Kaza- Kisne mi, {erpe poturam. di koji ~etnika ni na dvogled
se u prvoj polovini mar- gi}e da ga|am ~etni~ki bu- Ni{ta nemam svoje. Prijate- nisu vidjeli dobili su i ku}e,
ta ove godine, a za- nker. D`emo Tuti} i Huso lj Muhamed Sijer~i} mi da- i traktore, donacije - ogor~en
vr{etak u roku od 80 da- Ba{i} su mi govorili da ne je zemlju, ali nemam sre- je obespravljeni branitelj Go-
na od uvo|enja u posao. Herakova ratna fotografija idem jer ne mogu ni zale}i, dstava da bilo {ta gradim. Svi ra`da. A. BAJRAMOVI]
Bijeljina
Radnici „Vitezita“ pridru`uju se kolegama iz BNT-a Danas pred zgradom Vlade SBK
Izlo`ba o poplavama
u Semberiji
X U Muzeju Semberija Bo{njaci zaboravljeni Protest radnika „Bratstva“
kod uvezivanja sta`a
u Bijeljini otvorena je iz- Radnici „Bratstva“
lo`ba fotografija, iz Novog Travnika
izvje{taja i novinskih (BNT) kojima nije ri-
~lanaka - svjedo~ansta- je{en radno-pravni sta-
va o poplavama u Se- tus danas }e se okupi-
mberiji u posljednjih Udru`enje radnika „Vite- knji`ice pa godinama nismo dili su to selektivno. Diskr- ti na dvosatnom prote-
stotinu i vi{e godina, zita“ nerije{enog radno-pra- ni na birou, a nismo ni zapo- iminacija po nacionalnom stu pred zgradom Vla-
pi{e Srna. vnog statusa najavljuje kako sleni. Dobili smo prvostepe- klju~u, tvrde radnici, i dalje de SBK u Travniku.
Predstavljene su i geo- }e se pridru`iti u protestima nu presudu i sada je sve na je prisutna u „Vitezitu“. - Na{i zahtjevi se
grafske karte ove regije svojim kolegama iz „Bratst- Kantonalnom sudu. Pro{ir- - Provjeravali smo u Za- nisu promijenili. Za-
od 1907. do 2010. godi- va“ iz Novog Travnika. Ovo it }emo tu`bene zahtjeve i na vodu PIO/MIO za na{ ka- htijevamo od premije-
ne, kao i karte mre`e za udru`enje okuplja oko 300 2010. godinu da bi nam ko- nton, samo je za nekih 70 ra- ra SBK Salke Selmana Sa pro{lih protesta ispred Vlade SBK
odvodnjavanje, a posje- radnika kojima nije uvezan na~no bio uvezan radni sta` dnika hrvatske nacionalno- da tra`i da sredstva od tzv. „ira- nam je i Hidajet Pranjiga, pr-
tioci su imali priliku i sta`, nikada nisu vra}eni na jer nikad nam nisu zaklju~ili sti uvezan sta`, nema nije- ~kog duga“ do|u u na{ kanton, edstavnik radnika BNT -
da pogledaju dokume- posao i ne mogu ostvariti knji`ice - ka`e Safet Hidi}, dnog Bo{njaka iako smo za- gdje i pripadaju, i da se radni- Kova~nice, koji tako|er tra`e
ntarni film o poslje- svoja prava. predsjednik Udru`enja. jedno zaradili taj novac, sa- cima „Bratstva“ uve`e radni uvezivanje radnog sta`a. Pr-
dnjoj poplavi u dece- - Od zavr{etka rata nikad Iako je novac za uveziva- da se sve dijeli samo na jednu sta` - kazala nam je Gordana ema dostupnim podacima,
mbru pro{le godine. nas nisu pozvali, a bili su nje sta`a radnicima „Vitezi- stranu. Podr`avamo na{e ko- ^ur~i}, dopredsjednica Udru- oko 2.000 radnika neka-
Izlo`ba }e biti otvorena du`ni vratiti nas na posao. ta“ prehodnih godina upla- lege iz „Bratstva“ u nastoja- ge radnika „Bratstva“. da{njeg giganta metalne i
do 2. marta. Nisu nas vratili na posao, ali }ivala Vlada FBiH, direkto- nju da rije{e svoja potra`iva- Dolazak pred zgradu Vla- namjenske industrije ~eka
nam nisu ni vratili radne ri koji su vodili ovu firmu ra- nja - isti~e Hidi}. K. K. de SBK u 10 sati potvrdio na uvezivanje sta`a. K. K.
panorama Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. 15 Bh. mozaik

@EP^E Armin Rizvanovi}, jedan od aktera u filmu „Belvedere“

Ulogu dje~aka Haruna


odigrao kao pravi glumac
Malo @ep~aka zna da je njihov sugra|anin igrao jednu od glavnih uloga
Presijecanje vrpce na otvaranju Muzeja
U okviru GAP projekta u Konjicu
Sve~ano otvoren Zavi~ajni muzej
Rijetki su oni kojima se Ambasador
sa 16 godina pru`i prilika da Kraljevine
glume u filmu. Iako se nika- Nizozemske
da nije susretao sa glumom u BiH Swe-
i nastupom pred kamera- der van Vo-
ma, povjerenu ulogu Haru- orst tot Voo-
na u filmu Ahmeda Ima- rst, direktor
movi}a „Belvedere“ @ep~ak USAID-a
Armin Rizvanovi}, prema Alan Rid
ocjenama kriti~ara, vi{e je (Allan Re-
nego uspje{no odigrao. ed), direktor
O svojoj debitantskoj glu- [vedske ra-
ma~koj roli, prvim susretima zvojne age-
sa rediteljem, glumcima, ncije SIDA Jedna od izlo`enih postavki
u~enju tekstova, tremi, s pu- Anders Heldund i na~elnik op}ine Konjic Emir Bubalo, pr-
no impresija o svemu {to esijecanjem vrpce otvorili su Zavi~ajni muzej u Konjicu.
mu se de{avalo tokom Gra|evinski radovi na ovom projektu u znaku su zajedni~kih
pro{logodi{njeg snimanja fi- ulaganja GAP-a (Projekt upravne odgovornosti) i Op}ine Ko-
lma u Gora`du govorio nam njic od po 125.000 KM.
je Armin. - Ukupan projekt je „te`ak“ oko 400.000 KM, a ovo je pri-
lika da se zahvalimo na{im donatorima, koji su nam pru`ili
Sasvim slu~ajno maksimalnu pomo} kako bismo otvorili jedan izuzetno
Sve je, kako ka`e, ispalo zna~ajan objekat u na{em gradu - kazao je na~elnik Bubalo.
slu~ajno. Arminov otac Otvaranje Zavi~ajnog muzeja pratila je i izlo`ba slika aka-
Emin i familija Rizvanovi} Armin sa roditeljima i sestrom demskog slikara Sanjina Lugi}a. M. ]o.
vi{egodi{nji su prijatelji sa nestalim. malo me hvatala panika, ka-
majkom sarajevske glumice
Minke Mufti}. Upravo za-
hvaljuju}i Minki, Armin je
- Kada smo do{li u Sara-
jevo na razgovor sa Imamo-
ko }u nau~iti tekst, jer sam
ga u~io samo pola sata pred Crveni tepih [ta mi se (ne)svi|a u Kalesiji
preporu~en reditelju Ima-
vi}em, otac i ja mislili smo
da je u pitanju snimanje ne-
snimanje. U po~etku su to
bile re~enica ili dvije, ali
Premijera filma „Belve-
dere“, koja je odr`ana u
Sme}e se neredovno odvozi
movi}u za ulogu Haruna u kakvog spota. Me|utim, ka- kasnije kada su do{li na red - Ru`no je {to svakodnevno na
filmu „Belvedere“, koji go- decembru pro{le godine u kalesijskim ulicama susre}emo
da smo ~uli da se radi o ulo- ~itavi pasusi u u~enju te- Bosanskom kulturnom ce-
vori o sudbini srebreni~kih zi u filmu, ostali smo za- ksta pomogla mi je glumica brojne pse lutalice. Tu je i pro-
`ena koje tragaju za svojim ntru u Sarajevu, ostat }e Ar- blem neredovnog odvoza sme}a,
te~eni. Prihvatio sam ulogu, Sed`ida - ka`e Armin. minu ne{to ~ega }e se uvi-
iako me ve} tada hvatala tr- Armin je vrlo brzo postao a i deponija nije daleko od gra-
jek rado sje}ati. Crveni te- da, smje{tena je uz samu obalu
ema - ka`e Armin. omiljen u kampu ali i me|u pih, kamere, blicevi fotoa-
Iako nikome nije govor- Gora`danima. Spre~e. Lo{a stvar je i {to nam
parata i veliki aplauz publi- voda iz gradskog vodovoda ni-
io da bi ubrzo mogao glumi-
ti u filmu, nakon faxa koji je ^ekaju premijeru ke upu}en ekipi filma u
kojem je on ostvario jednu
je za pi}e. Problem je i {to ma-
poslan u {kolu, a u kojem se Dje~ak iz ~ijeg lica izbi- gistralni put prolazi kroz centar
od glavnih uloga, ostavit }e grada.
tra`ilo njegovo osloba|anje ja vedrina i iskrenost svega neizbrisiv trag u njegovom
od nastave, sa puno zbunje- do`ivljenog, ka`e kako je Ono {to mi se svi|a jeste lijepo
`ivotu. ure|ena {alter-sala u zgradi Fahrudin Deli}, nastavnik
nosti {kolske uprave, vijest ostao u kontaktu sa svima s
da je dobio ulogu u filmu br- kojima je snimao. Naj~e{}e je njihov sugra|anin igrao je- Op}ine. Lijepo je ura|eno i {ehidsko spomen-obilje`je.
zo se pro{irila me|u nasta- se ~uje sa Nerminom Tu- dnu od glavnih uloga. Na fi- Za pohvaliti je i to {to imamo kvalitetnih kulturnih sa-
vnicima i drugovima. li}em, koji u filmu glumi lmsku premijeru @ep~e jo{ dr`aja i {to BKC „Alija Izetbegovi}“ ima vi{enamjensku
- Kada sam do{ao u Go- Harunovog oca. uvijek ~eka, a zajedno sa salu - ka`e Fahrudin Deli}, nastavnik bosanskog jezika
ra`de malo sam se prepao. Ovih dana, film se premi- @ep~acima i majka Fazila i i knji`evnosti. F. S.
Ali vrlo brzo uz teta Mi- jerno prikazuje po bh. grado- sestra Jasmina, koje sa nestr-
nku, koja mi je bila velika vima. Na`alost, u @ep~u jo{ pljenjem i{~ekuju da vide Sa „Dnevnim avazom“ u BNP Zenica
podr{ka, i glumicu Sed`idu uvijek nije prikazan, pa je svog Armina na velikom
Sa Nerminom Tuli}em [eti}, prilagodio sam se. Po- malo @ep~aka koji znaju da platnu. R. AGI] Ulaznice za „Mortal kombajn“
Od po~etka
Neobi~an poklon u Bratunac stigao iz Londona ove pozori{-
ne sezone,

Velika maketa srebreni~ke regije


Mladi arhitekta iz Lo-
ndona, porijeklom iz Saraje-
dru~ju istra`io proces povr-
atka. Slu~ajno sam ga srela
„Dnevni
avaz“ i Bosa-
nsko naro-
dno pozori-
{te iz Zenice
nagra|uju
va, Vernes ^au{evi} ju~er je i tako je po~elo na{e ~itaoce besplatnim ulaznicama za predstave. Po dvije bespla-
preko posrednika uru~io ne- dru`enje. Pomogli smo mu tne ulaznice za predstavu sarajevskog Narodnog pozori{ta
obi~an poklon udru`enjima da do|e do informacija ko- „Mortal kombajn“ u re`iji Dine Mustafi}a, koja gostuje u
„Odr`ivi povratak“ i „Pre`i- je su mu bile potrebne - Zenici u subotu, 5. februara u 19,30 sati, dobit }e pet na{ih
vjeli logora{i Bratunca“ kao ka`e odu{evljena poklonom ~italaca koji se prvi jave na brojeve telefona: 032-24 26 04,
i Fondaciji „Mezarje Bra- potpredsjednica Udru`enja 062-85 95 55, 063-79 75 55.
„Odr`ivi povratak“ Amela
Salki}. Uo~i dana{njeg protesta u Zenici
Neobi~an put Dodaje da je do sada ma-
lo ljudi vidjelo maketu, ali da Policiji skup nije prijavljen
Ovaj poklon imao je i su svi odu{evljeni jer je ona
neobi~an put koji je pre{ao ujedno i prva koju je neko Do ju~er u devet sati niko nije prijavio odr`avanje skupa
dok nije stigao do svog izradio za regiju Srebrenica. „Spasimo gra|ane Zenice - protest zbog zaga|enja“, koji je
odredi{ta. Naime, maketa - Maketa predstavlja str- putem plakata i internet - socijalnih mre`a najavljen za da-
je iz Londona putovala do ate{ki planiran i organizovan nas u 14 sati, potvrdila je za „Dnevni avaz“ Aldina Ahmi},
Njema~ke, a zatim u Au- rad na odr`ivom povratku u portparol MUP-a ZDK.
Predstavnice udru`enja pored poklon makete budu}nosti na podru~ju Propisi ka`u da je obaveza prijavljivanja skupa na organiza-
striju, pa putovala do Go-
ra`da, a onda do Sarajeva. tunac 92“. To je velika make- - Vernes je prije nekoli- op{tina Bratunac, Srebreni- toru, i to najkasnije 48 sati prije po~etka. Ahmi} ka`e da }e
Ju~er je stigla u Bratunac. ta podru~ja op{tina Srebre- ko mjeseci do{ao iz Londo- ca i Mili}i - isti~e Salki}. policija do}i i osiguravati bezbjednost na skupu jer oni „ne
nica, Bratunac i Mili}i. na kako bi na ovom po- I. R. mogu zabraniti okupljanje koje nije najavljeno“. A. D`.
16 Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. sarajevski kanton
OPASNOSTI Zabrinjavaju}i broj pomjeranja tla u Kantonu
Nisu bili iz
Op}ine Novo
Ve} ima 787 klizi{ta!
Ku}e treba gu{}e redati, na manjim parcelama i u nizovima, kazao je akademik D`evad
Sara~  Pored nelegalne gradnje, glavni uzrok klizi{ta su i nekvalitetne instalacije
Sarajevo
Na sastanku su bili pr-
isutni predstavnici svih
op}ina osim Novog Sara-
jeva. Koordinator Fuad
Babi} rekao je da „ova
Iskrivljen znak op}ina ima neku svoju po-
Ako se nelegalni objekti teljima. Kod nas je sve supr-
litiku“ jer, kako je ista-
Znak smeta nastave graditi dosada{njim
tempom, Sarajevu nema spa-
otno. [to se ti~e izgradnje
individualnih objekata, ku}e kao, u 2010. nisu sanirali
nijedno klizi{te.
prolaznicima sa jer se svakim danom po-
javljuje sve vi{e klizi{ta. Ovo
treba gu{}e redati, na ma-
njim parcelama i u nizovima
U ulici Porodice Ribar ozbiljno upozorenje vlastima - kazao je Sara~.
kod broja 81 iskrivljeni i gra|anima na ju~era{njem Koordinator za klizi{ta u
saobra}ajni znak na tro- sastanku o klizi{tima u Ka- KS Fuad Babi} istakao je da
toaru predstavlja opa- ntonalnom zavodu za izgra- su klizi{ta jedan od najve}ih
snost za prolaznike. Ka- dnju poru~ili su stru~njaci problema koje Kanton tre-
ko nam je rekla prolazni- akademik D`evad Sara~, pr- nutno ima. Kako ka`e, pre-
ca Amila Duli}, pje{aci ofesori Ljubomir Roki}, Zla- ma podacima s kraja pro{le
idu saobra}ajnicom da tko Langof... godine, bilo ih je registrira-
ga zaobi|u, jer je na sre- no ~ak 787.
dini trotoara. A. Nu.
Ogromna sredstva - Za sanacije se izdvajaju
Akademik Sara~ istakao ogromna sredstva. Samo u
je da nas ovakav na~in gra- 2010. potro{ili smo oko
Uru~eno 14 stipendija dnje vodi u pravcu u kojem 1.700.000 KM. Pored nelega-
ne}e biti rje{enja. lne gradnje, glavni uzrok

Nije usvojen zakon


Profesor Ljubomir Ro- pravilnik o legalizaciji be-
ki} ka`e da je prije nekolio spravno izgra|enih objeka-
godina ekspertna grupa sa- ta, gdje je ta~no precizirano
stavljena od stru~njaka iz {ta svaki pojedinac koji je
Stipendisti „Prosvjete“ oblasti geologije i gra|evine bespravno napravio ku}u Opasno klizi{te u Grada~a~koj ulici
uputila inicijativu Vladi KS mora imati da bi je legalizi-
Srpsko prosvjetno ku- o usvajanju zakona o kli- rao. Me|utim, prema njego- Op}ina Klizi{ta Sanirano U toku Projektirano
lturno dru{tvo „Prosv- zi{tima. Ista grupa je, kako vim rije~ima, inicijativu jo{
je rekao Roki}, napravila i niko nije ni razmatrao. Vogo{}a 193 7 - 2
jeta“ uru~ilo je drugi Novi Grad 177 18 2 2
dio stipendije za 14 Centar 131 27 2 6
u~enika i studenata. Stari Grad 111 8 1 2
Uprili~ena je i sve~ano- - Prije nego prodaju ze- pojave klizi{ta su i nekvali- Novo Sarajevo 101 11 1 4
st za Jelenu Ra|enovi}, mlji{te za gradnju, nadle`ni tetne oborinske i kanalizaci- Ilija{ 48 7 - 2
koja je u rekordnom ro- moraju provesti sve mjere, one instalacije - dodao je Ilid`a 12 - - -
ku zavr{ila Medicinski od ispitivanja i stabiliziranja Babi}. Trnovo 7 2 - 5
fakultet i diplomirala terena do izgradnje infra- Had`i}i 7 5 - 2
ocjenom deset, te je do- strukture. Tek kada se to Tonu ulice
bila nagradu od 500 napravi, onda bi se zemlji{te Kao posebno opasna kli- tinska, u Vele{i}ima kod ho- Profesor Ljubomir Roki} „Grand“, gdje su ulice, kako je
KM. Stipendije su do- trebalo prodavati potenci- zi{ta istaknuta su ona u uli- tela „Grand“ te ono u Boga- posebno je ukazao na veliku rekao, ve} po~ele tonuti, a i
bili osnovci Andrej Gr- jalnim investitorima i gradi- cama Grada~a~ka, Dalma- ti}ima kod Trnova. opasnost klizi{ta iznad hotela ku}e su ugro`ene. S. MUHI]
adina, Dejan Dra{kovi}
i An|ela A}imovi}, sre- Okom kamere
dnjo{kolci Jelena Davi- Nakon nacrta
dovi}, Mirjana Panteli},
Anja Veljovi}, Ana Ra-
ji} i Sara \uri} te stu-
Stipendije za 540 slobodan dan u Vladi
 Nakon dono{enja nacr-
denti Jelena Vukovi},
Ivana Panteli}, Anita
Mini}, Miroslav [orn i
u~enika i studenata
Nadareni u~enici i stu- 226 srednjo{kolaca po 75, a
ta bud`eta u Vladi je ju~er
muk. Nova kompozicija
Kantona kao da se pre-
Bojan Rakanovi}. S. [a. denti, njih 540, ju~er su 212 studenata po 100 KM. morila ve} nakon prve
potpisali ugovore o stipe- To je rekordan broj stipe- du`e sjednice koja je, do-
Stepeni{te ndiranju s Op}inom Novi
Grad. Mjese~no }e po 50
ndista na lokalnom nivou,
rekao je na~elnik Damir
du{e, trajala dva dana.
Ipak, neki nisu mogli
pod ledom KM dobivati 102 osnovca, Had`i}. A. Na. do}i na posao jer su slavili
zbog donesenog nacrta, a
neki su `alili po{to su
ostali bez ve}eg dijela no-
vca u bud`etu. N. P.

Potkresane grane
u ulici Armaganu{a
 Radnici preduze}a
„Park“, na zahtjev
Sve vi{e se obru{ava
Op}ine Centar, potkresa-
Propada zid u Ljubljanskoj ulici li su tri stara stabla javo-
ra u dvori{tu napu{tenog

Kamenje pada na cestu


Kameni potporni zid u - Ho}e li dijelove zida sa-
objekta u ulici Armaga-
nu{a 13. Mje{tani MZ
Mejta{ - Bjelave tra`ili
su da se grane potkre{u
Ljubljanskoj ulici iz dana u nirati vlasnik ili Op}ina, jer su se upletale u ele-
U ulici Save Skari}a
dan obru{ava se sve vi{e. Pr- znat }emo tek kada se zavr{i ktri~ne instalacije, zbog
Stepeni{te u ulici Save ema rije~ima prolaznika, postupak koji je u toku. Na- ~ega je dolazilo do kra-
Skari}a u Centru okovano kameni dijelovi nerijetko kon toga urbanisti~ko- tkih spojeva i nestanka
je ledom. Zbog toga nego- se na|u na cesti. Iz Op}ine gra|evinska inspekcija utvr- struje. Radnici „Elek-
duju stanari jer je kako Centar kazali su da, prema dit }e o kolikim o{te}enjima trodistribucije“ zamije-
ka`u skoro nemogu}e ho- regulacionom planu, zid gr- se radi te koliko je novca po- nili su i dotrajali stub ra-
dati tim dijelom. N. G. ani~i s privatnom parce- trebno za sanaciju - dodaju iz svjete. S. [a.
lom. Op}ine. Ad. K. S ju~era{njeg potpisivanja
biznis Dnevni avaz, petak,
17 Promet od 360.135 KM
Rast vrijednosti dionica
4. februar/velja~a 2011.

REPUBLIKA SRPSKA Neslavno zavr{ena jo{ jedna privatizacija u RS Saniteksa za 27,14 posto
Likvidacija DI Jela iz Kozarca
Na Sarajevskoj berzi
(SASE) ju~er je u sklopu 133 Vrijednost indeksa

BIFX 2,17%
transakcije ostvaren pro-  1.643,79
met od 360.135 KM. Na- SASX-10 0,95%
jve}i porast vrijednosti zabi- SASX-30 0,87%
 1.119,59
1.040,60
lje`ile su dionice Saniteksa
Dugovanja Jele ve}a od {est miliona KM u cijelosti progutala vrijednost njene imovine Velika Kladu{a (27,14 posto) BIG investiciona grupa
i dostigle su cijenu od 4,45 Sarajevo - 49.701 KM, po
Privredni sud u Banjoj postoji na~in da se ta dugo- KM, a najve}i pad registr- kursu od 4,64 KM.
Luci prihvatio je prijedlog vanja namire jer je i Jelino irao je Energopetrol Saraje- Na primarnom slobo-
Nikole Plemi}a, ste~ajnog upr- zemlji{te, na kojem se nala- vo (4,32 posto), ~iji je kurs dnom tr`i{tu najve}i pro-
avnika Drvne industrije Jela iz ze samo prazni objekti sa za- bio 12,51 KM. met ostvaren je dionicama
Kozarca kod Prijedora, da ova starjelom opremom, pod hi- Na kotaciji kompanija BH Telecoma, u iznosu od
firma, ~ija su dugovanja pre- potekom - kazao je Plemi}. najve}i promet ostvaren je 33.599 KM, po kursu od
ma{ila {est miliona KM, ide u On je dodao da }e 30 radni- dionicama Sarajevo-osi- 22,66 KM, a na sekundar-
proces likvidacije. Plemi} tvr- ka, koji su u novembru pro{le guranja, u iznosu od
di da nije imao izbora, jer cje-
nom slobodnom tr`i{tu di-
godine pokrenuli ste~aj, likvi- 13.860 KM, po kursu od
lokupna Jelina imovina, pre- dacijom Jele dobiti svojih de-
onicama emitenta Bimala
9,24 KM, a na kotaciji fo- Br~ko - 17.960 KM, po
ma procjeni vje{taka, trenutno vet zaostalih pla}a u ukupnom ndova dionicama ZIF-a
vrijedi samo 1,8 miliona KM. iznosu od oko 97.000 KM. kursu od 10 KM.
- S mojim prijedlogom Plemi} je naglasio da je
slo`ili su se i povjerioci, Po-
reska uprava, Fond PIO RS
Jela karakteristi~an primjer
neuspje{ne privatizacije u
Kursna lista SASE na dan 3. 2. 2011.
i radnici kojima Jela duguje RS, u kojoj je samo na po- Dioni~ko društvo Zvani~ni Promjena Koli~ina Vrijednost Broj
kurs (KM) kursa (%) transakcija
vi{e od tri miliona maraka. dru~ju regije Prijedor oko
(Foto: D. Stojni})
Osim totalne i kona~ne likvi- 2.000 radnika ostalo bez po- KOTACIJA KOMPANIJA
dacije i ga{enja firme, ne Fabrika Jela: Prazni objekti sa zastarjelom opremom sla. M. ZGONJANIN SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO 9,24 2,33 1.500 13.860,00 3
KOTACIJA FONDOVA

Nova akcija Centrotrans Eurolinesa ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 4,64 -1,31
PRIMARNO SLOBODNO TR@IŠTE
10.715 49.701,90 6

Autobuske karte jeftinije 70 posto


BH TELECOM D.D. SARAJEVO 22,66 2,98 1.483 33.599,19 8
SEKUNDARNO SLOBODNO TR@IŠTE
BIMAL BRCKO 10,00 5,26 1.796 17.960,00 25
Sarajevska kompanija Centrotrans Eurolines od 7. febr-
uara kre}e s novom akcijom pod nazivom „Linija dana“, a
koja traje do 7. marta. Akcija podrazumijeva da }e svaki dan Berzanski barometar za 3. 2. 2011. godine
na odre|enoj autobuskoj liniji cijena povratne karate biti je-
ftinija za 70 posto, a one se mogu kupiti na prodajnim mje-
stima Centrotrans Eurolinesa u Sarajevu.
Cilj ove kampanje je omogu}iti putnicima da povoljni-
je putuju na doma}im, ali i na me|unarodnim autobuskim
linijama, koje su posebno atraktivne poslije vizne liberali-
zacije. Iz kompanije Centrotrans Eurolines napominju da Euro/dolar 1,3756 Nafta 102,74 Zlato 1.328,50
 

je broj mjesta ograni~en, prenijela je Onasa. Centrotrans Eurolines: Jednomjese~na akcija 0,40% 0,39% 0,27%

Investicije Obim trgovine 154.002 KM

Akcije Tr`nice opet najtra`enije


Na Banjalu~koj berzi
ju~er je kroz 63 transakcije Vrijednost indeksa
ostvaren promet od 154.002 BIRS 0,06%  966,84
KM. Na slu`benom berza-
nskom tr`i{tu, lista B, na-
FIRS 1,01%  1.698,37
jve}i promet ostvaren je akci- prosje~na cijena bila 4,80 KM.
jama Tr`nice Banja Luka, u Na slobodnom berza-
Renault: Pove}anje kapaciteta iznosu od 27.504 KM, po pr- nskom tr`i{tu najve}i pro-
osje~noj cijeni od 1,50 KM. met ostvaren je akcijama Pa-
Renault ula`e Kod zatvorenih investici-
onih fondova najve}i rast ima-
mo prometa Modri~a, u
iznosu od 1.613 KM, po pr-
5,7 milijardi eura le su akcije ZIF Zepter fonda
Banja Luka (tri posto), ~ija je
osje~noj cijeni od 0,48 KM
(pad od 20 posto).
Francuska grupa Renault na-
javila je da }e ulo`iti 5,7 mili-
jardi eura (7,8 milijardi dola-
ra) u modernizaciju i po-
Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 3. 2. 2011.
Prosje~na Promjena Maks. Min. Ukupan
ve}anje kapaciteta do 2013.
Naziv emitenta cijena u% cijena cijena promet (KM)
godine, od ~ega }e 40 posto
biti investirano u pogone u SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - LISTA B
Francuskoj, prenio je Tanjug. Tržnica a.d. Banja Luka 1,5 0 1,5 1,5 27.504,00
Iz ove kompanije potvr|eno SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - AKCIJE IF-OVA
je da ne planira zatvarati fa- ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4,8 3 4,81 4,72 1.300,51
brike niti otpu{tati radnike
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA
te da poku{ava prilagoditi Pamo promet a.d. Modrièa 0,48 -20 0,48 0,48 1.613,28
proizvodne kapitete i zapo-
slenost globalnoj potra`nji.
Kursna lista Centralne banke BiH
Deutsche Bank EMU 978 EUR 1 1,955830 1,955830 1,955830

Prepolovljen Australija
Kanada
036
124
AUD
CAD
1
1
1,436416
1,434937
1,440016
1,438533
1,443616
1,442129

profit u 2010. Hrvatska


Èeška R
Danska
191
203
208
HRK
CZK
DKK
100
1
1
26,290517
0,080992
0,261671
26,356408
0,081195
0,262327
26,422299
0,081398
0,262983
Profit Deutsche Bank u
Maðarska 348 HUF 100 0,723240 0,725053 0,726866
~etvrtom tromjese~ju i
Japan 392 JPY 100 1,734786 1,739134 1,743482
~itavoj 2010. godini je vi{e
Litvanija 440 LTL 1 0,565032 0,566448 0,567864
nego prepolovljen kao po-
Norveška 578 NOK 1 0,248259 0,248881 0,249503
sljedica tro{kova preuzima- Švedska 752 SEK 1 0,219700 0,220251 0,220802
nja Deutsche Postbank i dr- Švicarska 756 CHF 1 1,502226 1,505991 1,509756
ugih akvizicija, saop}eno je Turska 949 TRY 1 0,891451 0,893685 0,895919
ju~er iz ove banke, dodav{i V.Britanija 826 GBP 1 2,298875 2,304637 2,310399
ipak da su prihodi naglo po- USA 840 USD 1 1,419382 1,422939 1,426496
rasli i da ima osnova za Rusija 643 RUB 1 0,048335 0,048456 0,048577
sna`ni rast u budu}nosti, pr- Srbija 941 RSD 100 1,874736 1,879435 1,884134
enijela je agencija AP.
18 Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. crna hronika
PRIJEDOR U industrijskoj zoni fabrike „Celpak“

Lopovi isjekli i odnijeli


Hela}: Nova prijava

Federalna uprava policije


stotinu metara pruge
Ugro`eno poslovanje brojnih firmi koje robu transportiraju vagonima

Hela} prijavljen za prevaru, Dragan Milojica, zamje-


z Uhap{ena trojica osumnji~enih za kra|u

lihvarstvo i iznudu
nik komandira za kriminali-
tet PS Prijedor jedan, potvr-
dio je ju~er da je policija to-
kom potrage za lopovima
Slu`benici Federalne up- tnje, po~eo tra`iti kamatu u koji su ukrali stotinu meta-
rave policije podnijeli su iznosu od deset posto na po- ra `eljeznih {ina s pruge u
Kantonalnom tu`ila{tvu u su|eni novac. industrijskoj zoni „Celpak“
Gora`du novi izvje{taj pro- Iz straha za svoj i `ivot ~la- u Prijedoru privela trojicu
tiv Bahrudina Hela}a (38) iz nova svoje porodice, o{te}eni je osumnji~enih Z. [., S. [. i S.
Gora`da, koji se sumnji~i za morao na iznos glavnice od B., mje{tane prijedorskog
lihvarstvo, iznudu, prevaru i 4.000 KM pla}ati mjese~nu izbjegli~kog naselja Vrbice.
ugro`avanje sigurnosti. kamatu u iznosu od 400 KM.
Nakon vi{emjese~ne istr- S obzirom na te{ku finansijsku Nema ~uvara
age slu`benici FUP-a ustvr- situaciju, o{te}eni nije mogao - Klupko se po~eo odmo-
dili su da je Hela} jednom od uvijek na vrijeme dati prijavlje- tavati 11. januara, kada smo,
o{te}enih posudio 4.000 KM nom tra`eni novac, zbog ~ega u popodnevnim satima, pri-
kako bi kupio odre|ene ko- mu je Hela} otvoreno prijetio mili anonimnu dojavu da
li~ine tekstilne robe, ~ime je pred nekoliko svjedoka. Uvi- vi{e nepoznatih osoba krade
`elio pokrenuti manji bi- djev{i da prijetnje postaju i pru`ne {ine u zoni „Celpa-
znis. Kada je o{te}eni tu ro- u~estalije te da tra`ene sume ne ka“. Dolaskom patrole lo-
bu kupio, Hela} je ponudio mo`e dati prijavljenom, o{te- povi su se razbje`ali, ali je os-
da ona bude uskladi{tena u }eni se s porodicom morao tao alat kojim su demontir-
njegovoj ku}i dok ne bude odseliti iz Gora`da. ali i sjekli {ine - rekao je Mi-
prona|en kupac. Me|utim, U proteklom periodu lojica i dodao da su dvojica
kada je o{te}eni zatra`io ro- FUP je protiv Hela}a podnio od osumnji~enih tokom kr-
bu, prijavljeni mu to nije {est izvje{taja o po~injenim im-obrade priznala kra|u o Ukradene {ine prodavali na otpadima (Foto: D. Stojni})
dozvolio, nego je, uz prije- krivi~nim djelima. kojoj }e nakon kompletiranja - Te{ko ih je u ovom tre- laska, polovinom pro{le go-
izvje{taja biti obavije{teno i nutku procijeniti i to }emo, dine, nedostajalo samo nekih
Sudar kod Pala nadle`no tu`ila{tvo. vjerovatno, uraditi u saradnji pet metara pruge. Industri-

Dvojica voza~a te`e povrije|ena


Bojan Joji}, slu`benik u s policijom. Pretpostavlja- jski kolosijek, koji je dijelom
Agenciji za ekonomski razvoj mo da su {ine nestale u po- i remontiran, tada se i mogao
u Prijedoru (PREDEI), tvr- sljednjih nekoliko mjeseci, sanirati, ali sada vi{e nismo
U saobra}ajnoj nesre}i ko- kre}u}i se iz pravca Pala, di da su posljednjom kra|om jer je tokom posljednjeg obi- sigurni, po{to su ostali samo
ja se dogodila na magistra- pre{ao na suprotnu stranu i pri~injene ogromne {tete. pragovi - kazao je Joji} i
istakao da u „Celpaku“, u ko-
Nestaje sve {to se mo`e prodati
lnom putu Ljubogo{ta - Pa- udario u „BMW“, kojim je
le, u mjestu Kalovita Brda, upravljao D. P. Te{ko povri- jem mjesecima nestaje sve od
dvojica voza~a te{ko su povr- je|eni voza~i zadr`ani su u metala {to se mo`e unov~iti,
ije|ena, saop}eno je iz Ce- bolnici Kasindo. Milan Balaban, vlasnik stanice koja se, tako|er, nala- nema ~uvarske slu`be.
ntra javne bezbjednosti Is- Po ovla{tenju de`urnog
to~no Sarajevo. tu`ioca, od njih je uzet uzo-
„Instalokomerca“, otkupne zi u krugu industrijske zone,
ka`e da su se lopovi opustili
Ugro`en izvoz
Do nesre}e je do{lo ju~er rak krvi, a bit }e izvr{eno i da u „Celpak“ dolaze svako- Posljednjom kra|om
oko 19.00 sati kada je S. V., vje{ta~enje tehni~ke ispra- dnevno, kao na radno mjesto. ogor~eni su i vlasnici pogo-
na koji bez industrijskog ko- Mar~eti}: Ostali pragovi
koji je upravljao „golfom 2“, vnosti oba vozila. - Sve {to se mo`e proda-
ti iz „Celpaka“, po~ev{i od losijeka i pruge ne mogu po- la pruga sad nam vi{e ni{ta
La`na dojava o bombi u Zenici {ahtova, nestaje posljednje slovati. Radenko Mar~eti},
radnik poslovne jedinice
ne vrijedi, a 20 radnika }e,
ukoliko se ni{ta ne promije-

Evakuirani u~enici i nastavnici


dvije godine. Drago mi je
{to je ovaj problem, ko- „Kompkesa“ iz Banje Luke, ni, navjerovatnije, ostati bez
na~no, ozbiljno shva}en i u koja se bavi izvozom celulo- posla - kazao je Mar~eti}.
Ina~e, kra|a {ina u indu-

Srednje zanatske {kole


sve uklju~ena policija, jer su znog drveta za Austriju, ka`e
kra|e uzele maha - kazao je da su prugu uz zna~ajna sr- strijskoj zoni „Celpak“ nije
Balaban, ne isklju~uju}i edstva remontirali kako bi se usamljen slu~aj. Pro{le ne-
mogu}nost da je ne{to od mogla koristiti. djelje sa `eljezni~kog mosta
Pripadnici Policijske sta- u~enika i nastavnika slu`be- - Bez pruge ne mo`emo, u Brezi~anima kod Prijedo-
nice Centar u Zenici pre- nici Odsjeka za kriminali- ukradenih sekundarnih si-
rovina zavr{ilo i u njegovoj jer sve {to radimo transpor- ra ukradeni su vijci kojim se
kju~er su dobili anonimnu sti~ku tehniku i kontradive- Balaban: Problem ozbiljno
otkupnoj stanici. tiramo vagonima. Ovaj dio {ine pri~vr{}uju uz pragove.
dojavu o postavljenoj eksplo- rzioni tim MUP-a ZDK shva}en
zemlji{ta na kojem nam je bi- M. ZGONJANIN
zivnoj napravi u Srednjoj izvr{ili su pregled {kole te
zanatskoj {koli na Bilimi{tu.
Nakon izvr{ene evakuacije
utvrdili da se radi o la`noj
dojavi. Uhap{en 28-godi{njak iz Rudog Grani~na policija Trebinje

Utopila se 49-godi{njakinja Student kriminalistike Palestinci uhva}eni u


X @ena ~iji su inicijali Lj. R. (49) utopila se prekju~er
u rijeci Trebi{njici, saop}ila je policija. Prema nezva-
ni~nim saznanjima, utopila se Ljilja Radeta, ~ije je tije-
lo prona|eno u rijeci na podru~ju Zasad Polja. Policija
uputio la`nu dojavu o bombi ilegalnom prelasku granice
Student Fakulteta krimi- Doma kulture, gdje je zasje- Poduzimaju}i mjere na nja - Bile}a, iz pravca Crne
je obavila uvi|aj, a nakon obdukcije bit }e poznato vi{e nalisti~kih nauka u Sarajevu dala Skup{tina op}ine Rudo, spre~avanju nezakonitih pr- Gore.
detalja. Darko I. (26) iz Rudog postavljena bomba. Nakon elazaka preko teritorije Bo- Prilikom kontrole Pa-
uhap{en je nakon {to je pri- pregleda prostorija utvr|eno sne i Hercegovine, polici- lestinci nisu posjedovali
znao da je la`no dojavio po- je da je rije~ o la`noj dojavi. jski slu`benici Jedinice gra- nikakve dokumente na
Ukraden „golf 5“ liciji da je u Domu kulture u
Rudom podmetnuta bomba,
Operativnim radom na ter-
enu identificiran je izvr{ilac
ni~ne policije Trebinje pre-
kju~er su u 17.30 sati spri-
osnovu kojih bi se mogao
utvrditi njihov identitet.
X Nepoznati po~inioci ukrali su u Bosanskom Brodu potvrdila je Danka Te{i}, ovog djela i, u dogovoru s ok- je~ili ilegalan prelazak dr- Svi su privedeni u sjedi{te
automobil „golf 5“, vlasni{tvo osobe ~iji su inicijali M. portparol CJB Isto~no Sara- ru`nim tu`iocem, uhap{en je `avne granice trojice dr`a- jedinice, gdje su izjavili da
D., a koji se nalazio u dvori{noj gara`i. Kra|a je jevo. prekju~er Darko I., koji je to- vljana Palestine. su dr`avljani Palestine. Pr-
izvr{ena u no}i izme|u utorka i srijede, saop}eno je iz Mu{karac je 28. januara kom kriminalisti~ke obrade Otkriveni su u grani~- edani su Slu`bi za poslove sa
Centra javne bezbjednosti Doboj. telefonom obavijestio PS priznao i opisao na~in izv- nom pojasu, na sporednom strancima BiH na daljnje
Rudo da je u prostorijama r{enja krivi~nog djela. makadamskom putu Vlahi- postupanje.
crna hronika Dnevni avaz, petak,
19 U Vrbasu kod Jajca

Prona|eno tijelo
4. februar/velja~a 2011.

SARAJEVO Svakodnevica demantira policijsku statistiku


Mirele Lizalo
Razbojnici plja~kaju, Tijelo Mirele Lizalo, 21-
godi{njakinje koja je 7. janu-
ara sko~ila sa 22 metra viso-
kog vodopada u Jajcu, pro-

puca se na sve strane


na|eno je ju~er u rijeci Vr-
bas. Prema rije~ima Bare
Pr{lje, na~elnika PU Jajce,
odmah po dojavi na lice mje-
sta iza{li su policajci, pripa-
dnici Slu`be civilne za{tite,
jaja~kog Vatrogasnog dru{tva
te Rafting kluba „Jajce“.
U istom danu kada su ~elnici MUP-a KS iznijeli zadovoljstvo stanjem sigurnosti, Djevojka je na|ena na
orobljene apoteka, prodavnica i kladionica z U pucnjavi ranjen maloljetnik lokalitetu sru{enog Pru|an-
skog mosta, koji se nalazi 10-
Tvrdnje da je Sarajevo tak kilometara nizvodno od
jedan od najsigurnijih gra- vodopada, te je odranije po-
dova u regionu, iznijete pr- stojala sumnja da bi se Mi- Lizalo: Sko~ila s vodopada
ekju~er na godi{njem presu relino tijelo upravo tu mo- tra`ila obdukciju, njeno je
koji je organizirao MUP glo nalaziti. tijelo ju~er poslijepodne
Kantona Sarajevo, istog da- S obzirom na to da po- predato ~lanovima poro-
na, samo nekoliko sati ka- rodica Mirele Lizalo nije dice. S. B.
snije, dovedene su u pitanje.
Tri razbojni~ka upada i dvi- (Foto: S. Jordamovi})
je pucnjave u kojima je je-
dan maloljetnik ranjen dio Okru`ni sud Doboj

Priznao krivicu
su crne svakodnevice u gla-
vnom gradu BiH u kojem
se, i pored optimisti~nih

za ubistvo majke
ocjena onih kojima je sigu-
rnost stanovnika posao,

Pred vije}em Okru`nog nljivosti, a usljed du{evne


suda u Doboju optu`eni Pr- poreme}enosti, ubio svoju
edrag Radulovi} iz Dervente majku Julijanu Radulovi}.
(Foto: S. Jordamovi})
izjasnio se da je kriv za ubi- Dok je `ena le`ala na kr-
Apoteka „Pharmasan“: Razbojnik s pi{toljem oteo 3.580 KM stvo. Radulovi} se tereti da je evetu, on joj je pe{kirom za-
te}i no`em, od radnice Mi- 7. decembra pro{le godine u tvorio usta i nos, izazvav{i
rnele Ple}en iz Sarajeva oteo
1.190 maraka pazara. Hici i u svom stanu u Derventi, u
stanju bitno smanjene ura~u-
smrt gu{enjem, saop}eno je
iz dobojskog suda.

Razmjena vatre
U poslijepodnevnim i
tramvaju Specijalno tu`ila{tvo RS
no}nim satima evidentirane U vatrenom obra~unu
su prekju~er i dvije pucnja- sredinom januara ove go-
Prodavnica „Konzum“: Zaprijetio no`em i odnio 2.500 KM ve u kojima je jedan malolje- dine u tramvaju te{ko je
gra|ani sve manje osje}aju lja~u preko glave, oteo je no- tnik te{ko povrije|en. Radi ranjen 60-godi{nji Ferid
sigurnim. vac i munjevito izletio iz se o 17-godi{njem Adilu D. Bulja. Zbog nasilni{tva i
apoteke - kazala nam je Ha- iz Sarajeva, na kojeg je, ka- ranjavanja uhap{eno je ne-
Izuzet snimak fizovi}. ko saznajemo, pucao Mirel koliko osoba, me|u koji-
U ulici Safeta Had`i}a u Nekoliko sati poslije Haziri (19), tako|er iz Sar- ma i maloljetnici.
op}ini Novi Grad prekju~er ovog razbojni{tva dvojica ajeva, a u pucnjavi je u~e-
oko 17.30 sati nepoznati na- nepoznatih po~inilaca upa- stvovao i Haris Babovi} pucnjavi otvorenoj iz auto-
oru`ani mu{karac upao je u la su u prodavnicu „Kon- (22). Brzom reakcijom po- mobila „seat“, u kojem su
apoteku „Pharmasan“. Ra- bile ~etiri osobe, i „polo“, u
zbojnik je, prijete}i pi{to-
ljem, od apotekarice Mine-
le Hafizovi} iz Sarajeva ukr-
Ranjen i policajac kojem su se, tako|er, nalazi-
le ~etiri osobe, na automobil
„golf “ nije bilo povrije|e-
ao 3.580 KM. Nakon {to je Sredinom decembra pro- na zadatku. Napada~ za kojeg nih.
pokupio novac istr~ao je {le godine na platou Skende- je utvr|eno da se do{ao ob- Kako saznajemo, „gol-
napolje i pobjegao. Na mje- rije u vatrenom obra~unu ra~unati s protivnicima ubr- fom“ je upravljao Bekir
sto doga|aja ubrzo je stigla ranjen je i policajac koji je bio zo je uhap{en i pritvoren. He}o, a s njim su se nalazi-
policijska patrola koja je li Nedim Nukica, Irnes Mu- Automobil otetog Koljan~i}a

[estorica optu`ena za otmicu


izuzela snimak s kamera vi- zum“ u ulici Trg me|unar- licije obojica napada~a pr- jezin i Mirnes Kari}. Tom
deonadzora. odnog prijateljstva na broju ona|ena su i uhap{ena. Ta- prilikom oni su prepoznali
@rtva razbojni{tva Hafi- 12, u sarajevskom naselju ko|er, prona|en je i pi{to- ~etvoricu napada~a Vedada
zovi} kazala nam je ju~er da Alipa{ino Polje. Razbojnici lj iz kojeg je, najvjerovatni- V., Adela M., Harisa M. i
je policiji dala izjavu te da se su ovog puta prijetili no`em, je, pucano. Adija K. Izjavili su, navodno, Specijalno tu`ila{tvo Re- izvr{ili navedena krivi~na djela
nada da }e im to pomo}i u a od prestravljene radnice Sarajevski policajci oba- da je Vedad V. ispalio dva hi- publike Srpske podiglo je op- radi pribavljanja 3.900.000 KM
rasvjetljavanju ovog slu~aja. Lejle Klepo iz Sarajeva ote- vije{teni su o jo{ jednoj pu- ca iz pi{tolja u donji desni tu`nicu protiv {est osoba na {tetu Stanislava Koljan~i}a.
- Sve se desilo brzo. Tr- li su oko 2.500 KM. cnjavi oko 21.30 sati koja se dio „golfa“, nakon ~ega su se zbog otmice Stanislava Ko- Koljan~i} je otet 5. okto-
ajalo je, mo`da, tri minute. I kladionica „Bet Live“ desila na raskrsnici VII tr- svi udaljili u nepoznatom ljan~i}a (45), biv{eg vlasnika bra 2010. godine ispred re-
Kada je razbojnik repetirao u ulici Merhemi}a trg u ce- ansverzale i Grada~a~ke uli- pravcu. Motivi ovog obra- kafi}a „Kajak“ u Banjoj Lu- storana „Stari mlin“ u Banjoj
pi{tolj, stra{no sam se prepa- ntru Sarajeva bila je meta ce. Zbog ovog incidenta ~una jo{ se utvr|uju. ci, koja se desila u oktobru Luci, nakon ~ega je preba~en
la. Imao je navu~enu kapu- plja~ke. Razbojnik je, prije- uhap{ene su dvije osobe. U D`. Ma.-Ad. A. pro{le godine. na unaprijed osiguranu loka-
Optu`nica je podignuta ciju za izvr{enje krivi~nog
protiv Izeta [ahinovi}a, Bo- djela u mjesto Piskavica - Ba-
Podravanje kod Srebrenice ri{e Delevi}a, Dalibora
D`ombi}a, @arka Milano-
bi}i b.b.
Narednog dana, nakon

Oplja~kali i te{ko pretukli supru`nike


vi}a, Sauda Filipovi}a i Ra- {to je pod prijetnjom da }e
nka [eve zbog krivi~nog dje- biti ubijen potpisao unapri-
la organizirani kriminal, a u jed pripremljene ugovore na
vezi s krivi~nim djelima {tetu svoje imovine, Ko-
otmica i zloupotreba slu`be- ljan~i} je odvezen na nepo-
\or|e Petrovi} (79) iz zvorni~koj zdravstvenoj usta- lom {ake, kao i uboje na gr- - Kada smo do{li u ku}u, nog polo`aja ili ovla{tenja, znatu lokaciju u rejonu sela
Podravanja kod Srebrenice novi. udnom ko{u, dok je njegova zatekli smo stravi~an pri- saop}eno je iz Specijalnog Sokoli{te, op}ina Bosanski
smje{ten je na Odjeljenje Bra~ni par Petrovi} dove- supruga zadobila povrede zor. Nanesene su im te{ke tu`ila{tva RS. Novi, gdje su ga otmi~ari, sa-
intenzivne njege Op}e bolni- zen je no} ranije u zvor- glave. povrede. Djed je samo uspio Optu`nica Izeta [ahi- znav{i da su im policajci na
ce u Zvorniku, dok je njego- ni~ku bolnicu nakon {to su @eljko Petrovi}, unuk na- da ka`e da su napada~i bili novi}a tereti da je, kao organi- tragu, pustili na slobodu. U
va supruga Ilinka (80) upu- im u ku}u upali nepoznati padnutih staraca, rekao je maskirani i da su tra`ili no- zator, a ostale osobe da su, optu`nici je predlo`eno da se
}ena na lije~enje na Maksilo- razbojnici i pretukli ih da su oboje slabog zdravlja i vac te da ne mo`e pretposta- kao pripadnici zlo~ina~kog svim optu`enima produ`i
facijalnu hirurgiju u Banju tra`e}i novac. \or|e Petro- da su samim ~udom ostali viti ko su oni bili - ispri~ao udru`enja koje je djelovalo u pritvor do okon~anja gla-
Luku, potvr|eno je Srni u vi} ima povrede glave, prije- `ivi. je @eljko novinarima. 2010. godini na teritoriji RS, vnog pretresa.
20 Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. crna hronika
„Avaz“ saznaje Vrhovni sud Federacije BiH

Amir Pa{i} Fa}o upu}en na


Mrtvi fazani koje je napala zvijer

Donji Moranjci kod Srebrenika

Lisica napravila pokolj


(Foto: O. Mujki})

izdr`avanje kazne u KPZ Zenica


Pravomo}nom presudom osu|en na dvije godine i deset mjeseci za
razbojni{tvo nad Alenom Grbom na Bistriku

u fazaneriji „Njiverica“
Provukla se kroz rupu na za{titnoj ogradi i
Vrhovni sud FBiH u
Sarajevu preina~io je prvo-
stepenu presudu Kantona-
lnog suda Sarajevo te je
Amiru Pa{i}u Fa}i (39) izr-
usmrtila 110 fazana z Ustrijelio je vlasnik ekao bla`u zatvorsku ka-
znu za razbojni{tvo nad
Alenom Grbom po~injeno
25. februara 2009. godine u
sarajevskoj ulici Huremu{a,
u op}ini Stari Grad.
Dvojica oslobo|ena
Vrhovni sud smanjio je
Pa{i}u kaznu za ~etiri mje-
seca te je, umjesto tri godi-
ne i dva mjeseca, koliko je
dobio za razbojni{tvo i na-
no{enje lak{e povrede, sada
pravomo}no osu|en na dvi-
je godine i deset mjeseci za-
tvora, potvr|eno nam je
Moranjki}: U{la preko krova ju~er u Upravi Kantona-
lnog suda Sarajevo. Time je
U jedan od ogra|enih mre`ama otkrio sam trago- uva`ena `alba Pa{i}eve
boksova fazanerije „Njiver- ve lisice i perje fazana koje je odbrane koju je zastupao S uvi|aja 25. februara 2009. godine
ica“ u Donjim Moranjcima ostalo prilikom izvla~enja advokat Rusmir Karkin. Vrhovni sud potvrdio mu{a. Nakon toga je prema
kod Srebrenika, vlasnika Ja- dijela usmr}ene divlja~i kr- Pa{i}a, koji je u poslje- je osloba|aju}i dio presude Grbi uperio pi{tolj koji je
smina Moranjki}a, drugi oz otvor na mre`i. Kako bih dnje vrijeme boravio u sar- u odnosu na Inajetovi}a i Ja- dr`ao u desnoj ruci, a lije-
put u posljednjih {est mjese- je sprije~io da ponovo napr- ajevskom pritvoru, Sudska siku. vom rukom mu je pretresao
ci provalila je lisica i napra- avi pokolj u ostalim dijelo- policija prebacila je ju~er u d`epove hla~a iz kojih je
vila pravi pokolj fazana. vima fazanerije, postavio zeni~ki zatvor na izdr`ava- Pogo|en u nogu uzeo oko 900 maraka. Kada
sam mamce kojima sam je
Postavio mamce poku{ao namamiti da pono-
nje pravomo}no izre~ene
kazne.
Prilikom dono{enja pr-
vostepene presude Kanto-
je Grbo po~eo bje`ati, Pa{i}
je za njim ispalio dva hica
Iako je kompleks ogr- vo u|e u boks u kojem je bi- Almer Inajetovi} (27) i Pa{i}: Umanjena kazna nalni sud Sarajevo smatrao od kojih ga je jedan pogodio
a|en za{titnom ogradom, li- la prethodne no}i. To se Sulejman Jasika (24) oslo- na ~etvrtooptu`enog u je da je izvedenim dokazima u lijevu natkoljenicu.
bo|eni su prvostepenom ovom slu~aju Ed`evita Ze- utvr|ena odgovornost prvo- O{te}eni Alen Grbo, ko-
odlukom optu`bi za sai- ki}a (35), dr`avljanina Srbi- optu`enog za razbojni{tvo ji je direktno teretio Pa{i}a,
zvr{ila{tvo u razbojni{tvu, je, ranije odvojen radi nje- nad Alenom Grbom, kojeg upu}en je na parnicu radi
dok je postupak u odnosu gove deportacije. je sa~ekao u ulici Hure- naknade {tete. B. C.

Centar javne bezbjednosti Trebinje

Uz 21 kilogram skanka zaplijenjeno i oru`je


Nakon {to su policajci pr- objekata u Gacku i okolini
ekju~er ujutro u okviru akci- policija je u ku}i koju kori-
je „Mre`a“ zaplijenili neko- sti Bumbi} na{la jo{ {est pa-
Ustrijeljena liko kilograma skanka i uha- kovanja skanka te`ine oko
divlja~ psili ~etiri osobe ju~er su na 6,2 kilograma.
vanrednoj pres-konferenciji Zamjenik na~elnika CJB
sica je pod okriljem no}i uspje- oko pono}i i dogodilo, tako u CJB Trebinje precizirani Trebinje Dragan Nosovi}
la pre}i sve prepreke i popeti da sam je s visoke kule u ko- podaci ove policijske akcije. rekao je da su, osim droge, u
se na jedan od objekata, a za- joj sam strpljivo ~ekao neko- Potvr|eno je da su uhap{eni stambenim objektima koje
tim, preko krova i rupe na liko sati ustrijelio iz lova~ke Dalibor Papovi}, Radivoje koriste uhap{eni prona|ene
za{titnoj mre`i, u}i unutra. pu{ke - isti~e Moranjki}. Bumbi}, Mirko Pu{ara i Br- automatska i poluautoma-
Lisica je usmrtila svih ano \uri}i} iz Gacka. tska pu{ka, dvije pu{ke M-48
110 fazana, koliko se nalazi- Porodi~ni biznis Pripadnici CJB Trebinje i dvije lova~ke pu{ke kao i
lo u tom prostoru, a ukupna I po~etkom avgusta oduzeli su ukupno oko 21 ki- ve}a koli~ina municije.
materijalna {teta, prema pr- pro{le godine lisica je prova- logram skanka nakon {to su Oru`je i droga kao i auto-
ocjeni vlasnika, iznosi oko lila u jedan od boksova faza- zaustavili i kontrolirali dva mobil „golf“ u kome je
2.200 maraka. [teta bi, vje- nerije „Njiverica“ i tom pr- automobila „golf“ na putu na|ena droga oduzeti su, a
rovatno, bila i puno ve}a da Nevesinje - Mostar, u mjestu Droga i pu{ke izlo`ene u policiji (Foto: P. Mucovi})
osumnji~eni su predati u na-
ilikom usmrtila 335 fazana,
kompleks fazanerije nije po- a ukupna materijalna {teta Bi{ina, te pretresli nekoliko kojim je upravljao Bumbi} skanka raspore|enih u 14 dle`nost Okru`nom tu`i-
dijeljen u vi{e odvojenih prema{ila je iznos od 9.000 objekata. U jednom vozilu na|eno je 14,5 kilograma pakovanja. Pretresom {est la{tvu u Trebinju. P. M.
boksova sa svih strana maraka.
za{ti}enih mre`om, jer, ka-
ko isti~e Moranjki}, lisica
kad uspije probiti za{titnu
Fazaneriju „Njiverica“ pr-
ije nepunih 13 godina otvor- „Opel corsa“ zavr{ila u rijeci Bosni Prijavio dvojicu za prevaru
mre`u, usmrti svu divlja~ io je biv{i poslanik u Parlame- X Jedna osoba lak{e je povrije|ena u saobra}ajnoj ne- X Mu{karac M. ^. iz Fo~e prijavio je policiji da su
koja se na|e u tom prostoru. ntu BiH Muhamed Mora- sre}i koja se prekju~er dogodila na regionalnom putu ga u avgustu 2008. godine prevarili V. S. iz
- U prvi mah sam pomi- njki}, a nakon {to je 2002. go- Kakanj - Visoko, u mjestu Donja Papratnica kod Ka- Isto~nog Sarajeva i P. P. iz Sarajeva. Oni su se pre-
slio da je unutra u{la i {tetu dine osvojio prvi mandat u knja. Usljed neprilago|ene vo`nje do{lo je do izlijeta- dstavili kao predstavnici Nevladine organizacije
napravila kuna bjelica koju dr`avnom parlamentu posao nja s kolovoza u rijeku Bosnu automobila „opel corsa“ „Eko-spas“, na ~iji ra~un je uplatio 3.400 KM za
sam isto jutro uspio ustrije- na jednoj od najve}ih fazane- (E79-O-585), kojim je upravljao ^. A. iz Visokog, koji navodni podsticaj proizvodnje zdrave hrane i 200
liti iz pu{ke. Obilaskom fa- rija u BiH preuzeo je njegov je tom prilikom zadobio lak{e povrede. KM ~lanarine.
zanerije na za{titnim sin Jasmin. O. MUJKI]
oglasi Dnevni avaz petak, 4. februar/velja~a 2011. 21
22 Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. globus
ITALIJA Sabina Began tvrdi da je organizatorica seksi zabava

Televizijska glumica
Podgorica: Pozajmica za ispunjenje EU zahtjeva

Svjetska banka
„bunga-bunga“ djevojka
Sabina Began priznala da je za strastvenog italijanskog premijera Silvija
Pozajmica od 215,7 miliona Italijanska televizijska
Berluskonija organizirala glasovite zabave
„bunga-bunga“ zabave.

dolara Crnoj Gori


Odbor direktora Svjetske Cilj pozajmice je pru`anje
glumica Sabina Began (35),
koja je jo{ prije godinu pove-
zana sa zabavama koje su
prire|ivane u rezidenciji pr-
- Ja sam kriva. Ja sam sve
te zabave organizirala. Samo
sam htjela da se premijer
malo opusti i porazgovara s
banke odobrio je novu stra- podr{ke Crnoj Gori u pro- emijera, ju~er je ponovo ljudima. On je jako dobar, ali
tegiju o saradnji za Crnu vo|enju aktivnosti u okviru do{la u `i`u javnosti. usamljen ~ovjek - rekla je Sa-
Goru, osiguravaju}i okvir za dvaju prioriteta: ja~anje bina u intervjuu.
pomo} Svjetske banke Crnoj institucija i konkurentnosti Istinski ga voli - Ja sam Bunga-bunga, to
Gori od 2011. do 2014. godi- u skladu s EU zahtjevima i Began, poznata i kao Re- mi je nadimak. Svi su misli-
gina Ape (kraljica matica), pr- li da je to ko zna {to. Bunga-

Zabrana pu{enja iznala je u intervjuu za „Sky


Italia“ da je za strastvenog ita-
lijanskog premijera Silvija
bunga je bila samo dogovor-
ena lozinka - rekla je Sabina.
To {to premijer s drugim
Crnogorska vlada naja- odlu~ila rukovo|ena evro- Berluskonija (Silvio Berlusco- djevojkama provodi slobo-
vila je izmjenu zakonskih pskom praksom i pora`ava- ni) organizirala glasovite dno vrijeme, Sabina je mir-
propisa o zabrani pu{enja ju}im podacima objavlje-
na javnim mjestima, pa }e nim na nacionalnoj konfe-
pu{enje biti zabranjeno u renciji o kontroli pu{enja,
svim zatvorenim prostori- prema kojima u Crnoj Go-
ma i {kolskim dvori{tima. ri godi{nje umre stotinu
Na taj korak Vlada se pasivnih pu{a~a.

ne, kojom je predvi|ena po- pobolj{anje upravljanja `iv-


zajmica od 215,7 miliona otnom sredinom, uklju~uju}i
dolara, saop}ilo je crnogor- i smanjenje tro{kova eko-
sko Ministarstvo finansija. lo{kih problema. Began: Bunga-bunga joj je nadimak
no komentirala: - On mora va`a. Naime, na desnom sto-
Uhap{eno 46 {vercera droge odlu~iti ko je njegova milje-
nica. U svakom slu~aju, ja ga
palu Sabina je tetovirala pr-
emijerove inicijale S. B.
X Italijanska policija uhapsila je ju~er 46 osoba nakon istinski volim. Saga o Berluskoniju i da-
{to je razbijena mre`a {verca narkotika u Napulju. lje se nastavlja. Tu`ioci na-
Ova mre`a, koja je bila aktivna na jugu Italije i u okoli- Ra~un Leticije mjeravaju dokazati da je na
ni, povezana je s mo}nim mafija{kim klanom Di Lauro, Berluskonija smatra di- ra~un Ane Leticije (Anna
precizirala je policija. vnim ~ovjekom i ne~im na- Letizia), majke Noemi Leti-
Prilikom ove operacije, prenosi italijanska agencija Ansa, jboljim u njenom `ivotu. zije, koja je kao 17-godi{nja-
zaplijenjena je ogromna koli~ina narkotika, prenosi Ta- Njenu privr`enost liku i dje- kinja prisustvovala zabavama
njug. lu Silvija Berluskonija najbo- u Berluskonijevoj vili na Sa-
Berluskoni: Usamljen ~ovjek, ka`e glumica lje dokazuje i njezina teto- rdiniji, sjelo 20.000 eura.

Napada~ na danskog karikaturistu


Somalijac osu|en
kao terorist
Somalijac koji je, nao- Sud u gradu Arhusu po-
ru`an sjekirom, upao u ku}u dr`ao je zahtjev tu`ila{tva i
danskog karikaturiste Kur- napad je ozna~en kao teror-
ta Vestegarda (Westergaard) isti~ki ~in. O~ekuje se da }e
pred sudom u Danskoj pro- presuda optu`enom biti
gla{en je krivim za terori- izre~ena danas.
zam. Vestegardova karikatura
Dvadesetdevetogodi{nji poslanika Muhammeda bila Sna`na detonacija u tvornici
Somalijac upao je Vestegar- je jedna od 12 koje su obja-
dovu ku}u u januaru pro{le vljene u danskim listovima u Ankara
U eksploziji
godine. Karikaturist se za- septembru 2005. godine, {to
klju~ao u sobu i pro{ao je bez je izazvalo nasilne proteste
povreda. {irom muslimanskog svijeta.

„Domodedovo“: Identificirani organizatori i izvr{ioci napada troje mrtvih


U eksploziji u jednoj
Uhap{eno desetero ljudi zbog eksplozije u Moskvi fabrici u Ankari poginu-

Samoubica bio dvadesetogodi{njak s Kavkaza


la su trojica radnika, a 30
njih je povrije|eno, javi-
li su lokalni mediji, pre-
nose agencije.
Ruska federalna slu`ba predsjednika Dmitrija Me- di{njem mladi}u iz jedne od U fabrici generatora, u
sigurnosti otkrila je identite- dvedeva da je uhap{eno de- republika na sjevernom Ka- kojoj se desila sna`na
te ljudi koji su organizirali i setero pripadnika grupe ko- vkazu, koji je u avgustu eksplozija, radilo je oko
izvr{ili napad na mosko- ja je izvr{ila napad, a da }e i pro{le godine postao ~lan je- 60 zaposlenih. Prema age-
vskom aerodromu „Do- ostali uskoro biti izvedeni pr- dne kriminalne grupe. ncijama, dva sprata zgra-
modedovo“ u kojem je ed lice pravde, javila je age- Dana 24. januara u holu de fabrike potpuno su ra-
pro{log mjeseca poginulo 36 ncija Itar-Tas. Bortnikov je za dolaske na aerodromu zorena.
ljudi, a uhap{eno je ve} deset potvrdio da je njegova slu`ba „Domodedovo“ eksplodira- Sumnja se da su
osoba, izjavio je ju~er {ef utvrdila identitet bomba{a la je bomba i tom prilikom eksploziju izazvale boce s
Aleksandar Bortnikov. samoubice koji je aktivirao poginulo je 36, a ranjeno kiseonikom ili te~nim
On je obavijestio ruskog bombu i da se radi o 20-go- oko 180 ljudi. plinom.
Ku}a Kurta Vestegarda nakon napada (Foto: AFP)
globus Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. 23 UKRATKO
Poginuli otac
i sinovi
SAD Vanredno stanje zbog nevremena Gotovo cijeli
srednji zapad je

Snje`na
pod snje`nim
pokriva~em
visokim oko 60
centimetara, a na

oluja
desetine miliona Bomba u Kunduzu
stanovnika ostalo KUNDUZ - Od eksplo-
kod svojih ku}a zije bombe postavljene
pored puta u provinciji

usmrtila
Kunduz na sjeveru
Afganistana poginula su
tri lica. Otac i njegova
dva sina putovali su u
pikapu kada su nai{li na
bombu.

12 ljudi
Sukob zbog
zemlji{ta
MANILA - Stotine su-
parni~kih muslimanskih
pobunjenika sukobile su
se zbog zemlji{ta u
ju`nim Filipinima, osta-
U snje`noj oluji koja je du SAD na -20 stepeni, a ne- ng Island i hangara za avio-
Zgrada se uru{ila
viv{i 13 mrtvih i na hi-
zahvatila 30 saveznih dr`ava gdje, uz faktor hladno}e vje- ne u blizini Bostona. ljade raseljenih seljaka
u Sjedinjenim Ameri~kim tra, i do -30. [kole u ^ikagu ne rade tokom skoro jednomje-
Dr`avama, odnosno tre}inu Me|u 12 osoba koje su str- ve} drugi dan. U gradu je iz- se~nih sukoba, saop}ili
Stotinjak zaposlenika pri~ali su da su ~uli ~udne
stanovni{tva, `ivot je izgubi- adale u snje`noj oluji je i jedan mjeren ~ak 51 centimetar sni- su ju~er vojska i pobu-
Triton Technologiesa u po- zvukove i za svaki slu~aj
lo najmanje 12 osoba, saop- besku}nik iz Njujorka, koji je jega, {to je tre}a najve}a vi- njenici.
sljednji je tren pobjeglo iz odlu~ili iza}i. Zgrada, koja
}ili su ju~er zvani~nici. izgorio kada je poku{ao upa- sina snijega u povijesti. Na
Saobra}aj je ote`an, go-
tovo cijeli srednji zapad je
zgrade u ameri~kom Ea-
stonu, nekoliko trenutaka
je stara oko 30 godina, mo-
rat }e biti ponovo izgra|ena liti konzerve s uljem.
Saobra}aj je ote`an dani-
stotine hiljada stanovnika
je bez elektri~ne energije.
Za ostavku
pod snje`nim pokriva~em
visokim oko 60 centimeta-
prije nego {to se zgrada
pod snijegom uru{ila. Is-
jer je trenutno potpuno ne-
upotrebljiva. ma, tako da je broj otkazanih
letova od po~etka nedjelje
Ekipe iz elektrodistribu-
cije poku{avaju popraviti
El-Bakita
ra, a na desetine miliona dostigao cifru od 13.000. elektri~ne vodove u Ohaju,
stanovnika ostalo je kod ra je ne{to {to se doga|a sva- lne meteorolo{ke slu`be, pr- Na sjeveroistoku zemlje Nju D`erziju i Pensilvaniji,
svojih ku}a. kih 50 godina - izjavio je To- enio je AP. zbog leda je do{lo do pucanja koje je o{tetila ledena ki{a.
- Oluja koja je donijela mas Sprigs (Thomas Spri- Temperature su tokom nekoliko zgrada, me|u koji- Bez struje su ostali milioni
snijeg vi{i od 50 centimeta- ggs), meteorolog iz Naciona- no}i pale na srednjem zapa- ma benzinske pumpe na Lo- stanovnika.

Jasi pogodio Australiju Istraga o {vercu cigareta u Rumuniji

Uhap{eno 80 Zahtjev opozicije

pograni~nih policajaca
U Rumuniji je ju~er uha- nski mediji. Saobra}aj na car-
AMAN - Utjecajna mu-
slimanska opozicija u
Jordanu poru~ila je no-
voizabranom premijeru
p{eno 80 pograni~nih policaja- inskom prijelazu je zaustavljen. Maroufu el-Bakitu da
ca i carinskih slu`benika zbog Pripadnici Agencije za podnese ostavku, uz
sumnje da su se bavili {vercom borbu protiv korupcije pre- obrazlo`enje da ne}e biti
cigareta i uzimali mito. tresli su kancelarije i stano- u stanju da provede de-
Hap{enja su izvr{ena na pr- ve carinika. mokratske reforme i ri-
ijelazu „Siret“, na granici s Carinski slu`benici pra- je{i problem siroma{tva
Moldavijom, javili su rumu- }eni su {est mjeseci. i nezaposlenosti.

Protest turskih radnika u Ankari Upozorenje


Al`ira
Protiv vladinog nacrta
zakona o radu
Vi{e hiljada turskih ra- tiv njihove volje, zaposleni,
dnika okupilo se ju~er u pa- a ne poslodavci morat }e up-
Nema izvje{taja o poginulima i povrije|enima (Foto AP)
rku u centru Ankare kako bi la}ivati zdravstveno osigur-

Ciklon veli~ine Italije


protestirali protiv nacrta za- anje, a poslodavci }e mo}i
kona koji im smanjuje prava. ~etiri mjeseca ne pla}ati
Radnici su saop}ili da pla- sta`iste i pripravnike. Zabranjeni protesti
niraju protestnu {etnju do Paket zakona o kome raspr-

zaobi{ao gradove
parlamenta uprkos zakonu avlja parlament, prenosi AP, uk- AL@IR - Al`irska vlada
koji zabranjuje demonstraci- lju~uje, me|utim, i mjere koje upozorila je u ~etvrtak
je u blizini zgrade parlamenta. opra{taju kazne za nepla}eni opoziciju da }e snositi
Ukoliko novi zakon bude porez te produ`enje odsustva odgovornost ako na pr-
usvojen, poslodavci }e mo}i o~eva s posla prilikom ro|enja odemokratskim prote-
Jedan od najsna`nijih trpjela razorne poplave. Oluja je ru{ila krovove i premjestiti zaposlene pro- djeteta s tri na deset dana. stima 12. februara izbi-
ciklona ikada zabilje`enih Iako je ciklon veli~ine kidala energetske vodove, a je nasilje i podsjetila
pogodio je sjeveroistok
Australije, ali za sada ne-
Italije, o~ito je da je zaobi{ao
ve}e gradove Kvinslenda,
kako se kretala prema unu-
tra{njosti njena snaga osla-
U Prizrenu ubijen Albanac organizatore da su pro-
testi zvani~no zabra-
ma izvje{taja o poginulima
i povrije|enima. Ciklon
Jasi do{ao je do obale Kvi-
nslenda oko pono}i i na-
vrlo rijetko naseljene save-
zne dr`ave, u kojoj na kva-
dratnom kilometru `ive oko
dva stanovnika.
bila je na kategoriju dva. Sr-
edi{te oluje, upozoravaju
stru~njaci, i dalje je razara-
ju}e snage. Gotovo svi sta-
Obra~un u tr`nom centru
U tr`nom centru u Prizr- rekao je Srni portparol koso-
njeni.
Opozicioni lideri, orga-
nizacije za ljudska pra-
va, sindikati, studenti i
stavio napredovati stotina- Snaga ciklona Jasi proci- novnici na olujom zahva- enu u me|usobnom obra- vske policijske slu`be Baki nezaposleni planiraju
ma kilometara u unu- jenjena je najja~om kate- }enom podru~ju sklonili su ~unu ubijen je jedan kosovski Keljani. odr`ati protestni mar{
tra{njost, donose}i sa so- gorijom pet i meteorolozi ga se u podrume svojih ku}a ili Albanac, a trojica su ranjena. On navodi da su trojica u Al`iru, zahtijevaju}i
bom jaku ki{u na rudarska upore|uju s uraganom Ka- u skloni{ta. Deseci hiljada - Do sukoba je do{lo, ka- ranjenih kosovskih Albana- od vlade da ukine vanr-
podru~ja koja su prije sa- trina koji je 2005. razorio evakuirani su satima prije ko se pretpostavlja, zbog ne- ca preba~ena u prizrensku edno stanje, koje je na
mo nekoliko mjeseci pre- Nju Orleans. oluje. ra{~i{}enih ra~una, odnosno bolnicu i da se nalaze pod snazi od 1992. godine.
poku{aja utjerivanja duga - policijskom prismotrom.
24 Dnevni avaz, petak,
4. februar/sije~anj 2011. kiosk
SRBIJA Sekretarica radikala Du{ana Mari}a progovorila

Ra{i}: Snimila sam


porno-film sa {efom Du{an je napravio snimke, a onda odnio kameru iz mog stana,
on je egzibicionist i voli se hvaliti, ka`e sekretarica
cionist! Voli se hvaliti. Zato
vam je on ili neko njegov po-
Tamara Ra{i}, sekretari- slao snimak, da napravi sebi
ca Op}inskog odbora SRS-a reklamu. Meni to nije treba-
u Velikoj Plani u Srbiji, po- lo ni za {ta - ka`e Ra{i}.
tvrdila je da je pornografski Dodaje da bi tri dana mo-
video sa strana~kim kole- gla govoriti o tome {ta zna o
gom Du{anom Mari}em au- Mari}u, uz napomenu da o
tenti~an, ali negira da je ona njemu ima toliko pikanterija.
poslala snimak novinarima.
- Da, ja sam na snimku
Pad popularnosti
koji je „Kurir“ objavio. Ali - Njemu opada popular-
nisam vam ga ja poslala, ka- nost u op}ini. Zato je morao
ko me neki poku{avaju ispasti „d`ek“. U svakom
optu`iti - ka`e Tamara Ra{i}. slu~aju, ja sa slanjem snimka
nemam ni{ta - ka`e Tamara.
@ivjeli zajedno Na pitanje zbog ~ega Ma-
Njen ku}ni porno-sni- Ra{i}: Zna pikanterije ri}u opada popularnost,
mak s Mari}em, poslanikom „Kurir“, postao je pravi hit. nego i ovdje. I da budem pr- odgovara da je to normalno
radikala u Skup{tini i pre- - Pitajte koga ho}ete! On eciznija - nismo bili zajedno, u politici.
dsjednikom Skup{tine i ja smo bez ikakvog skriva- nego smo `ivjeli u mom sta- - Ljudi su od jutros oba-
op}ine Velika Plana, ~ije je nja u posljednjih pet godina nu - tvrdi Ra{i}. suli pozivima Op}inski od-
kadrove objavio beogradski `ivjeli ne samo u Beogradu Isti~e kako ona nije odgo- bor. Svi se ~ude. Osu|uju ga
vorna za curenje videa uz ja- i pitaju se {ta mu je to treba-

Mari} u zemlju propao vnost i pita se za{to bi ~ov- lo. Ja odgovaram da ne


jeku s kojim je javno bila to- znam. Kad je, jutros, do{ao
liko dugo pravila bilo kakvu u stranku, uvjeravao je dru-
Mobitel Du{ana Ma- nije tu, a novinarima niko pakost. ge da sam ja poslala snimak,
ri}a je ili zauzet ili nedostu- nije otvorio vrata njego- - Du{an je napravio sni- ali mu nije uspjelo. Znaju
pan. U Op}ini su rekli da vog stana. mke, a onda odnio kameru iz ljudi sve u ovoj ~ar{iji - za-
mog stana. Ma, on je egzibi- klju~uje Tamara Ra{i}.

Slovenka na sudu tra`i od{tetu od 30 hiljada eura

Eksplodiralo joj mlijeko i te{ko opeklo lice


Gabriela Hotko, 56-go-
di{nja Slovenka iz Ljubljane,
je tu`iti njih i proizvo|a~a
„Ljubljansku mljekaru“.
grijala je mlijeko na {tedn- Tra`ila je od{tetu od 30 hilja-
jaku kada ju je, u jednom tre- da eura, ali je spor izgubila.
nutku, {okirala eksplozija. Mi- Gabriela se odlu~ila `al-
slila je da se radi o plinskoj bo- iti na presudu i nastaviti
ci, ali je ubrzo shvatila kako se borbu. Za slovenski POP
radi o mlijeku. TV dodala je da na ambala`i
Naime, Hotko je prije tri go- pi{e da mlijeko, ukoliko se
dine kupila Alpsko mlijeko kuha, treba mije{ati. No, ne-
„Ljubljanske mljekare“ kako bi zadovoljna je jer to upozor-
napravila ka{icu. Mlijeko je uli- enje nije dovoljno jasno ista-
la u posudu te ga stavila da se ku- knuto te nigdje ne pi{e da je
ha. U jednom trenutku do{lo je mogu}a eksplozija.
do eksplozije. Pojedini mediji javljaju da
Vrelo mlijeko te{ko joj je prilikom zagrijavanja mlijeka
opeklo lice i grudi, ali nakon te- dolazi do stvaranja opne na po-
rapija uspjela je pro}i bez te`ih vr{ini, zbog ~ega se zadr`ava
posljedica. Kako je mlijeko para, te je to, navodno, jedan od
kupila u „Mercatoru“, odlu~ila mogu}ih uzroka eksplozije. Hotko: Te{ke opekotine

Projekt iz Japana Istraga u Meksiku


Metalna mre`a za ~i{}enje svemira Dobila injekciju botoksa u zatvoru
Japanska svemirska agencija i poznata ko- Meksi~ka policija pokrenula je istragu nakon
mpanija za proizvodnju ribarskih mre`a {to je otkriveno da je jedna zatvorenica viso-
„Nito Seimo Co“ odlu~ile su udru`iti sna- kog profila pro{log mjeseca dobila injekciju bo-
ge i o~istiti svemirsko sme}e, a za rje{enje problema predla`u toksa u zatvoru.Policija poku{ava saznati kako je ljekaru do-
satelit za koji }e biti zaka~ena metalna mre`a duga nekoliko ki- zvoljeno da u|e u zatvor i da injekciju botoksa 50-godi{njoj
lometara, koja bi kru`ila oko Zemlje i sakupljala otpad. narko-dilerki Sandri Avili Beltran, poznatoj kao Kraljica Pa-
Kada se napuni, po~elo bi njeno spu{tanje, pri ~emu bi i ot- cifika, koja se od 2007. godine nalazi u zatvoru „Santa Ma-
pad i mre`a izgorjeli usljed ulaska u atmosferu. Od 1957. go- rta Akatitla“ u predgra|u Meksiko Sitija.
dine, kada je lansiran „Sputnik 1“, u svemir je odaslano vi{e Upravnica zatvora i direktorica zatvorske klinike dobile su
od 6.000 satelita, od kojih 3.000 i sada funkcionira. otkaz zbog kr{enja zatvorskih procedura.
Ali slanje satelita i raketa tokom svemirske ere dovelo je do Beltran je bila optu`ena za {verc droge i pranje novca, ali je
stvaranja svemirskog sme}a, naj~e{}e ostataka raketa i sate- pro{le godine oslobo|ena optu`bi zbog nedostatka dokaza.
lita. Stru~njaci procjenjuju da oko Zemlje kru`i 10 milio- Ostala je iza re{etaka nakon {to je tu`ila{tvo ulo`ilo `albu na
na komada svemirskog otpada koji je napravio ~ovjek. Svi tu odluku. Kraljica Pacifika, koja se sumnji~i da je na ~elu
ti predmeti sada ozbiljno prijete oko 250 milijardi dolara vr- „Sinaloe“, jednog od najmo}nijih meksi~kih narko-kartela, tvr-
ijednom tr`i{tu svemirskih usluga. di da se obogatila prodajom odje}e i iznajmljivanjem ku}a.
kiosk Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. 25 Ponosni
Kristofer
Alan
PROJEKTI Mardok i „Apple“ lansirali prve novine za iPad

Ulo`eno 30 miliona dolara, 100


stranica radi 100 novinara
Mardok istakao kako je cilj do kraja godine imati 50 miliona ~italaca
Kristofer napisao pismo i dobio odgovor

aplikacija dostupna samo za


ameri~ke korisnike, Mar- Dje~aku NASA pomogla
Novo vrijeme zahtijeva
novo novinarstvo, tim je ri-
je~ima Rupert Mardok
dok vjeruje da }e do kraja go-
dine „The Daily“ imati pe-
deset miliona ~italaca.
„The Daily“, osim kla-
da uradi zada}u obja{njenjima, kao i nekoli-
(Murdoch), vlasnik „News si~nih vijesti, pri~a, intervjua ko zanimljivih informacija
Corpa“, predstavio „The Da- i tema, sadr`i brojne grafike, Kristofer Alan (Christo- koje nisu dostupne {iroj ja-
ily“, prve novine dizajnira- audiokomentare i videoi- pher Allan, 10) iz Pejslija ra- vnosti.
ne isklju~ivo za tablet iPad sje~ke. Osim toga, urednici dio je doma}i zadatak ~ija je - ^ak su mi otkrili da }e
kompanije „Apple“. „Daily“ i novinari mijenjaju sadr`aj tema bila svemirski brod, stari dijelovi „Discoveryja“
je lansiran u njujor{kom u realnom vremenu, a osim ali nije bio zadovoljan biti iskori{teni za letjelicu
„Guggenheimu“, a Mardok pri~a, mogu se pregledavati obja{njenjima u {kolskom kojom planiraju poslati lju-
je ove jedinstvene novine komentari s Facebooka i ud`beniku niti enciklope- de na Mars - rekao je Kristo-
napravio u saradnji s „Ap- Twittera koje ostavljaju pr- dijama koje je prona{ao kod fer.
pleom“. etplatnici. ku}e. Na internetu je pro- - Dragi Kristofere, tvoje
- ^arolija dobrih novina „The Daily“ }e svaki dan na{ao adresu NASA-e i po- interesiranje za program sla-
le`i u iznena|enjima i na 100 stranica objavljivati slao pismo u kojem se raspi- nja ljudi u svemir izuzetno je
otkri}ima koje dobar ure- potpuno novi sadr`aj, a iako tao o povijesti programa sla- i za svaku pohvalu. Nadam se
dnik mora znati prepoznati. se aplikacija na iTunesu nja {atlova u svemir. da }e ti ovi podaci pomo}i, da
Tu ~aroliju }emo nastojati pla}a, pri~e }e se mo}i obja- Mali{an je dobio deta- }e{ dobiti odli~ne ocjene i da
stvoriti kroz „The Daily“. viti na Facebooku, Twitteru ljne odgovore na sva posta- }e{ se nastaviti zanimati za na-
Informirat }emo ljude, dat i slati mailom. Novine se vljena pitanja, spisak inter- uku. Mo`da }e{ jednog dana
}emo im mno{tvo materija- Mardok: Stvaranje ~arolije sastoje od {est sekcija: vije- net-stranica s op{irnijim raditi za nas - pi{e u pismu.
la za razmi{ljanje i pomo}i sti, sport, {ou-biz i tra~evi,
}emo im da se uklju~e u ra- - kazao je Mardok. te je najavio da }e se u komentari, kultura, `ivot...
sprave o najve}im dnevnim
temama. „The Daily“ }e po-
On je u „The Daily“ do
sada ulo`io trideset miliona
ure|ivanje „Dailyja“ se-
dmi~no ulagati i do 500 hi-
Svi su oglasi interaktivni, a
me|u prvim ogla{iva~ima
Hiljade siroma{nih parova sklopile brak
X Vi{e od 3.600 parova odlu~ilo se vjen~ati u zapadnom
maknuti granice novinar- dolara, a u redakciji radi ljada dolara, {to je 60 milio- su HBO, „Paramount“, indijskom gradu Amravatiju. Rije~ je o multikonfesio-
stva, i to ne samo digitalnog stotinu urednika i novinara na dolara godi{nje. Iako je „Range Rover“... nalnoj ceremoniji ~ija je svrha privu}i pa`nju na stanje u
kojem se na{lo stanovni{tvo te indijske regije, a to su si-
Gradsko vije}e izglasalo novi zakon roma{tvo i veliki dugovi. Parovi potje~u iz siroma{nih

U Njujorku zabrana pu{enja u parkovima i na pla`ama


ruralnih dijelova Indije, a polovina ih u porodici ima
barem jednog ~lana koji je po~inio samoubistvo.

Vi{e od 350 hiljada ljudi prestalo je pu{iti, pa Njujor~ani `ive 19 mjeseci du`e nego
2002., rekao je gradona~elnik Blumberg
Novi zakon usvojen je s
36 glasova za i 12 protiv, a
stupit }e na snagu tri mjese-
ca nakon {to ga grado- Novi broj
Gradsko vije}e Njujorka na~elnik potpi{e. Za pre-
odobrilo je zakon koji zabr- kr{itelje predvi|ena je kazna
anu pu{enja pro{iruje i na gr- od 50 dolara.
adske parkove, pla`e i druge Prema Blumbergovim ri-
pje{a~ke zone poput Tajms je~ima, novi zakon nasta-
skvera. vak je borbe koja je po~ela
- Ovo ljeto Njujor~ani prije devet godina zabra-
koji odu u parkove i na pla`e nom pu{enja u kafi}ima i re-
zbog svje`eg zraka i zabave
storanima.
udisat }e jo{ ~i{}i zrak i sje-
- U posljednjih devet go-
diti na pla`i na kojoj ne}e bi-
ti opu{aka. Izglasavanjem dina postigli smo da vi{e od
zabrane pu{enja u svih 1.700 350 hiljada ljudi prestane
Njujork: Kazna za prekr{itelje pu{iti pa Njujor~ani `ive 19
gradskih parkova i na 23 ki-
lometra pla`a gradsko vi- Njujor~ane, a posebno djecu je gradona~elnik Majkl Blu- mjeseci du`e nego 2002. - re-
je}e poma`e nam za{tititi koja boluju od astme - rekao mberg (Michael Bloomberg). kao je Blumberg.

Ponuda na eBayu Huana Bautista proslavila ro|endan


Za 70 hiljada funti prodaje borbeni avion Kubanka tvrdi da ima 126 godina
Najve}i @ena s Kube
entuzijasti koja je prosla-
imaju priliku putem eBa- vila 126. ro|endan tvrdi da je
ya kupiti posljednji pri- upravo ona najstarija osoba na
mjerak prve generacije svijetu. Rodbina i prijatelji oku-
borbenog aviona „Harri-
er“. Za „Harrier“ }e zai-
pili su se kako bi s Huanom Ba-
utista proslavili njen 126.
[ta je steatoza
nteresirani kupci trebati
izdvojiti 69.999 funti.
„Harrier“ treba manje popravke
ro|endan. Vlasti Kube ka`u da Bautista: Ginisova knjiga
Huana ima registrirane doku- nije je prihvatila
Poreme}aji metabolizma
Osim u Foklandskom ratu, avion je pet godina slu`io i u Afga- mente u kojim stoji da je ro|ena 2. februara 1885. godine. Lo{e navike
nistanu. Trenutni vlasnik ovog „Harriera“ Kris Vilson (Chris Ali njenu dob nije priznala istra`iva~ka grupa iz Los
Wilson, 33) iz Jork{ira u Velikoj Britaniji rekao je da se uz malo An|elesa koja podatke o najstarijim osobama proslje|uje Narodni LIJEKOVI
tehni~kih popravaka ponovno mo`e poletjeti ovim avionom. u Ginisove rekorde. Prema njima, to mjesto zauzima 114
- Bez „Harriera“ nikada ne bismo uspjeli osvojiti Falkla- godina star Amerikanac Bes Kuper (Besse Cooper). Ljepota i njega
ndske Otoke. Ovaj avion je vrlo va`an dio opreme te pozna- Ali to nije pokvarilo Huanino ro|endansko slavlje kojem je
ti britanski mehani~arski podvig - istaknuo je Vilson. prisustvovalo i njenih 15 praunu~adi i {estero prapraunu~adi.
26 Petak, 4. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz
oglasi
kultura Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. 27
Promocija knjige Radmile „Metropia“ u Godi{nja izlo`ba ’Stripoteke’ Ilustracije Elvira
TELEX TELEX TELEX

Karla{ „Meeting Pointu“ XDru`ba bh. crta~a i ~ita~a


stripova „Stripoteka“ obja- Jusufovi}a
X U foajeu Naro- XNa repertoaru sarajevskog kina vila je konkurs za 4. izlo`bu XIzlo`ba ilustracija nau~nofanta-
dnog pozori{ta Sara- „Meeting Point“ od danas }e se bh. strip-autora. Od ove go- sti~nog karaktera i stripa istog
jevo sutra }e biti upr- na}i animirani film „Metropia“. dine izlo`ba }e biti bijena- si`ea autora Elvira Jusufovi}a bit
ili~ena promocija no- Rije~ je o ostvarenju Tarika Sale- }e otvorena ve~eras u Galeriji Ce-
lna, a pravo na u~e{}e ima-
vog romana banja- ha, u kojem su likovima glasove ntra za kulturu Sarajevo. Sloboda
ju autori koji su dr`avljani
lu~ke novinarke i knji`evnice Radmile Karla{. posudili Vinsent Galo (Vincent izra`avanja ono je {to karakterizi-
Poruka ovog antifa{isti~kog romana „Kad uti- BiH, bez obzira na starosnu dob.
Gallo), D`ulijet Luis (Juliette Le- Mogu}e je prijaviti neograni~en broj radova, ra radove ovog autora.
hnu melezi“ je da se nijedna politika ne bi wis), Udo Kijer (Kier) i Stelan Jedan dio radova ra|en je akvarelom,
smjela nametati kao tutor umjetni~kom na~injen bilo kojom tradicionalnom ili digita-
Skarsgard (Stellan Skarsgard). lnom crta}om tehnikom. Rok za slanje radova je akrilikom i tu{em u boji, dok su po-
izra`avanju i kreativnosti niti vr{iti represiju jedina djela kompjuterski obra|ena.
Projekcije po~inju u 21 sat. 1. april.
nad njima.

REDITELJKE Aida Begi} za „Avaz“ o svom drugom filmu

[ta se desilo s
bosanskim snovima„Mamac“ je pri~a o ratnoj generaciji djece Sarajeva koja danas poku{avaju prona}i
svoje mjesto u dru{tvu z U producentskom timu i Semih Kaplanolu
Perazi}: Bogata izlaga~ka karijera (Foto: M. Kadri})

Nakon uspje{nog debita- Begi}: Sje}anja razmi{ljala sam o tome {ta se - To su djeca ~ija su i na- Otvorena izlo`ba Tomislava Perazi}a
ntskog ostvarenja „Snijeg“,
vi{estruko nagra|ivana bh.
rediteljka Aida Begi} trenu-
o opsadi
Sarajeva
dogodilo s tim snovima i
shvatila da smo ih zamijeni-
li sje}anjima - ka`e Begi}.
jstra{nija, ali i najljep{a
sje}anja vezana za opsadu
Sarajeva, kao {to je slu~aj s Crte`i, studije i skice iz
tno radi na svom drugom
dugometra`nom igranom fi-
lmu „Mamac“.
„Mamac“ je pri~a o ra-
tnoj generaciji djece Sar-
ajeva koja danas poku{ava-
ju prona}i svoje mjesto u
ve}inom nas koji smo tu
opsadu pre`ivjeli. Sarajevo,
koje je i u tim stra{nim vre-
menima uspjelo sa~uvati lju-
druge polovine pedesetih
Ratna siro~ad nestabilnom dru{tvu u tr- dskost i multikulturalnost, Retrospektivna izlo`ba obuhvata radove
Kako ka`e rediteljka u ra- anziciji. Film govori o situ- danas se ~esto naziva bo- od rane mladosti do danas
zgovoru za „Dnevni avaz“, aciji u na{em dru{tvu danas, mbom u srcu Evrope. Ma ko-
„Snijeg“, ~ija se radnja za- kada smo do`ivjeli mnoga ra- liko takvo pore|enje bilo U Galeriji „Collegium dine. Ra|eni su raznim te-
vr{ava 1997. godine, u vri- zo~arenja, ali nismo izgu- zlonamjerno, ipak postoje artisticum“ u Sarajevu ju~er hnikama: tu{em, ugljenom,
jeme kada se jo{ vjerova- bili nadu u ~ovjeka, nadu elementi getoizacije i nebri- je otvorena prva ovogodi{nja olovkom, perom, kredom
lo u obnovu sistema i u pojedinca. Glavni li- ge koji, o~igledno, ve} odvo- izlo`ba. Rije~ je o retrospe- na razli~ite teme koje su me
`ivjelo od uvjerenja da kovi u filmu su ratna de mlade ljude u pogre{nom ktivnoj izlo`bi akademskog inspirirale u odre|enim pe-
se lo{e ne}e ponoviti, siro~ad, djeca koja pravcu - zaklju~uje Begi}. slikara Tomislava Perazi}a, riodima - kazao je Perazi}.
bio je neka vrsta mo- su podnijela ina~e ~lana Udru`enja liko- Dodao je kako je crte` za
tiva i za njen drugi stra{nu `rtvu, a Ugledni producenti vnih umjetnika BiH jo{ od njega uvijek bio i ostao izr-
film. danas su u ve- Film }e producirati „Film 1964. godine. az trenutnog raspolo`enja i
Postavka obuhvata cr- emocija. Ina~e, ova izlo`ba
- Dok smo ra- likoj mjeri House“ iz Sarajeva s kopro-
te`e, studije i skice iz auto- nastavak je uspje{ne izla-
dili na filmu margina- ducentima iz jo{ ~etiri zemlje: rovih studentskih dana i ga~ke djelatnosti Perazi}a,
„Snijeg“ mnogo lizira- Francuske, Njema~ke, Tur- ranih faza, iz druge polovi- koji je u Bosni i Hercegovi-
smo razgovar- na. ske i Rumunije. Me|u produ- ne pedesetih godina pro{log ni i inozemstvu imao vi{e
ali o ne~emu centima na}i }e se i dobitni- stolje}a, pa do radova nasta- od stotinu samostalnih
{to smo nazva- ci najve}ih festivalskih pri- lih u proteklim godinama. izlo`bi.
li „bosanski znanja, poput Zlatne palme u - Izlo`eno je 120 crte`a Sarajlije }e ove radove
san“. Kada sam Kanu i Zlatnog medvjeda u velikih i malih formata. Pr- mo}i pogledati do 22. febr-
po~ela razvi- Berlinu, a jedan od njih je vi je nastao davne 1954. go- uara. M. ^u.
jati scenarij ugledni turski reditelj Se-
za „Mamac“, mih Kaplanolu (Kaplanoglu). U Spomen-ku}i „]orovi}“
Slike Josipa Mi}kovi}a
Direktor fotografije na

Sarajevo je lik u filmu filmu bit }e Erol Zub~evi},


kostimografiju }e potpisati
Sanja D`eba, a asistent redi-
- Sarajevo je jedan od li- adiktornosti, ali i ljubavi i Sarajevo ima snage da, po teljke bit }e Nermin Ha-
kova u filmu. To je ~udesno otvorenosti. Bez obzira na ko zna koji put, sve to pro- mzagi}. Ta~an datum snima-
mjesto koje uspijeva u sebi sve probleme i sve „ho- vari i preradi i da od nelju- nja jo{ nije utvr|en, kao ni
sa`eti i spojiti nespojivo. jratsko“ {to se u ovom gra- dskog napravi ljudsko - ka`e gluma~ka podjela.
To je grad kontrasta, kontr- du namno`ilo, vjerujem da Begi}. M. ^USTOVI]

„Krokodil Lacoste“ Kamernog teatra

Predstavu sutra
snima TVSA
Nova predstava Kamernog ugovora, Kamerni teatar 55 }e
Izlo`bu je otvorio umjetnikov otac Florijan
U okviru obilje`avanja ra|enih u tehnici akrilik.
teatra 55 „Krokodil Lacoste“, na ovoj sve gledanijoj televizi- 87. godi{njice smrti Alekse Posebno su bila zanimljiva
koju je prema drami Zlatka ji mo}i reklamirati svoje pre- [anti}a, preksino} je u Gale- njegova tri rada, stolovi ko-
Top~i}a re`irao Sulejman Ku- dstave putem spota, a TV Ka- riji Spomen-ku}e „]orovi}“ je je umjetnik oslikao kao
pusovi}, izazvala je veliko inte- ntona Sarajevo ste}i }e pravo uprili~ena izlo`ba radova svojevrsne skulpture.
resiranje publike, teatarskih fe- emitiranja predstave dvije godi- mladog mostarskog umje- - Ovi su radovi, likovno,
stivala u regionu, kao i medi- ne nakon potpisivanja ugovora. tnika, akademskog slikara veoma zanimljivi, a motivi se
ja, tako da }e je TVSA ve} su- Interesantno je da postoji Josipa Mi}kovi}a. kre}u od realizma do totalne
tra snimati, uz prisustvo publi- mogu}nost da TRT, u okviru Tako su brojni ljubitelji apstrakcije - kazao je njegov
ke. saradnje s TVSA, emitira ovu likovne umjetnosti u Mosta- otac Florijan Mi}kovi}, aka-
Na bazi kompenzacijskog dramu i u Turskoj. A. G. ru imali priliku da vide pe- demski kipar, koji je izlo`bu
tnaestak njegovih slika i otvorio. M. Sm.
VREMEPLOV
28 sveznadar
X
4. februar 2011. Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011.
DOGODILO SE
1536. - Francuski kralj Fransoa I (Fran-
cois I) u{ao je u savez s turskim sulta- PREPORUKE LJEKARA Spolni odnos tokom trudno}e

^ekate li blizance, zaboravite na seks


nom Sulejmanom I da bi se suprotsta-
vio Habsburgovcima.
1904. - Japanska ratna mornarica blo-
kirala je rusku dalekoisto~nu luku Po-
rt-Artur, {to je ozna~ilo po~etak rusko-
japanskog rata.
1938. - Adolf Hitler preuzeo je resor
ministra rata nacisti~ke Njema~ke, a za
{efa diplomatije imenovao je Joahima @ene koje nemaju rizi~nu trudno}u, ne trebaju se bojati i mogu odr`avati spolne
fon Ribentropa (Joachim von Ribbe- odnose, ka`e dr. Kler D`ons iz bolnice „Mount Sinai“ u Njujorku
ntrop).
1941. - Hemi~ar dr. Roj Plunke (Roy J. Seks u trudno}i koja protje~e bez kompli-
Rizi~an je i raniji
Plunkett) patentirao je teflon. kacija, ne mo`e nauditi bebi niti dovesti do
prijevremeni porod
1945. - U Jalti na otoku Krimu sastali prijevremenog poro|aja, infekcije maternice,
su se britanski premijer ^er~il (Chur- ote`anog poroda i drugih zdravstvenih pro-
chill), predsjednik Sjedinjenih Ame- blema.
ri~kih Dr`ava Ruzvelt (Roosevelt) i so- Naime, nau~nici iz Kanade i Sjedinjenih
vjetski lider Staljin da bi se dogovorili Ameri~kih Dr`ava upore|ivali su nekoliko
o akcijama za zavr{etak Drugog svje- provedenih velikih istra`ivanja o toj temi. U
jednoj studiji na uzorku od 11.000 trudnica
nisu prona|ene nikakve bitne razlike u zdra-
vstvenom stanju i ishodu poroda izme|u onih
koje su prakticirale seks i onih koje su apstini-
rale.
Od seksualnih odnosa trebale bi se su-
zdr`avati jedino trudnice koje o~ekuju bliza-
nce ili one koje su imale prijevremeni porod,
ali ~ak ni tada ne postoje ~vrsti dokazi da je se-
ks uzrokovao komplikacije, tvrde nau~nici.
- Seks u trudno}i je normalan, stoga se
`ene koje nemaju rizi~nu trudno}u, ne trebaju
bojati i mogu odr`avati spolne odnose - ka`e
dr. Kler D`ons (Clair Jones) iz bolnice „Mo-
unt Sinai“ u Njujorku.
- Danas je Svjetski dan borbe protiv raka.
Rezultati novog istra`ivanja
tskog rata. Smatra se da je tada dogovo-
rena podjela „sfera utjecaja“ svjetskih
sila, {to je poslije dovelo do hladnog ra-
ORDINACIJA Virus gripe prenosi se
ta izme|u komunisti~kog Istoka i kapi-
talisti~kog Zapada.
1961. - U Angoli je po~eo ustanak pro-
Starosna dob za me|u djecom istog spola
estetske operacije
Istra`ivanje britanskih i ameri~kih nau~nika suger-
tiv portugalske kolonijalne vlasti. Os- ira kako dje~aci naj~e{}e prenose gripu dje~acima, a
lobodila~ki rat zavr{en je 1974. godine, djevoj~ice djevoj~icama.
a u oktobru 1975. Angola je stekla ne- U prosjeku, trostruko su ve}i izgledi da }e se virus
zavisnost. † Postoji li gornja starosna dob O s o b e Doc. sc. prim. dr. Reuf gripe nastaviti prenositi me|u djecom istog spola nego
1972. - Velika Britanija i devet zemalja za estetske operativne zahvate, mogu `e- Karabeg, specijalist da }e dje~aci zaraziti djevoj~ice ili obrnuto.
priznalo je Isto~ni Pakistan kao neza- pita ~italac iz Banje Luke. ljeti da iz- op}e i plasti~no- Podaci o {irenju tzv.
visnu dr`avu Banglade{. Ukratko, ne postoji. Svaka `i- gledaju lje- rekonstruktivne hirurgije svinjske gripe 2009. go-
votna dob ima svoju ljepotu, fizi- p{e od „svo- dine dobiveni su pra}en-
~ku, duhovnu, ali i op}eg `ivlje- je generaci- jem u~enika u osnovnoj
RO\ENI nja. je“ u bilo kojoj `ivotnoj dobi. Na{ {koli u Pensilvaniji.
najstariji pacijent iz domena este- Nau~nici iz Centra
1746. - Ro|en je poljski nacionalni ju- tske hirurgije imao je 79 godina i
nak Tadeu{ Ko{}u{ko (Tadeusz Kosci- za kontrolu i prevenciju
ra|eno mu je zatezanje lica (tzv. fa- bolesti (CDC) u Atlanti
uszko), borac protiv podjele Poljske i ce-lifting).
vo|a ustanka protiv Rusa 1794. godine. i iz londonskog „Imper-
Najstarija pacijentica za pove- ial Collegea“ dodaju ka-
1897. - Ro|en je njema~ki politi~ar i }anje grudi imala je 66 godina.
ekonomist Ludvig Erhard (Ludwig), ko je rizik za prijenos
Podrazumijeva se da je uredno virusa rastao peterostr-
zapadnonjema~ki kancelar od 1963. do (naro~ito kardiovaskularnog i re-
1966. godine, pobornik neoliberalne uko ako je i samo jedno
spiratornog sistema) op}e zdra- dijete u razredu bilo za-
ekonomije i glavni tvorac njema~kog vstveno stanje preduvjet za opera-
„privrednog ~uda“. ra`eno.
tivni zahvat, o ~emu prvenstveno Ipak, kod kolega iz
odlu~uju internist i anesteziolog u klupe nije uo~en ve}i ri-
dogovoru s hirurgom. Manje su {anse da dje~ak zik za zarazu u odnosu
UMRLI prenese virus djevoj~ici na ostatak razreda.
1976. - U zemljotresu u Gvatemali po-
ginule su 23.000 ljudi, a milion i po ih
je ostalo bez domova.
1990. - U teroristi~kom napadu iz za-
sjede na autobus s izraelskim turisti-
ma u Egiptu poginulo je devet turista
Dr`avna slu`ba Sabiranje sta`a
i dva egipatska policajca, a 20 osoba je † Radim ve} deset godina pita S. H. iz Sarajeva. † Do 1997. godine radio sam klju~ila ugovor o socijalnom
povrije|eno. kao namje{tenik u jednom Dakle, rukovodilac organa u BiH, gdje imam 30 godina osiguranju i u kojem je pre-
1997. - U sna`noj oluji sudarila su se organu dr`avne slu`be u Fe- dr`avne slu`be u kojem ste za- sta`a. Od 1997. `ivim i ra- dvi|eno sabiranje sta`a iz je-
dva vojna izraelska transportna heli- deraciji. Posljednjih pet go- posleni nema zakonsku mo- dim u Kanadi. Uskoro na- dne i druge dr`ave, biti ura-
koptera tipa „CH- 53 Sikorski“, koji dina obavljam poslove viso- gu}nost da vas neposredno ra- vr{avam 58 godina `ivota, a ~unat u ukupni penzijski
su prevozili elitne jedinice. Poginula ke stru~ne spreme, a u pre- sporedi sa mjesta namje{tenika s radom koji sam ostvario u sta` za ispunjavanje uvjeta za
su 73 vojnika. thodne tri godine s diplo- na mjesto dr`avnog slu`benika Kanadi, imam 40 godina penziju u jednoj i drugoj dr-
1994. - U sarajevskom naselju Dobri- mom visoke stru~ne spreme. i formalno legalizira va{ radno- sta`a. Ho}e li mi sta` koji `avi.
nja devet ljudi je ubijeno, a 15 ranjeno U vi{e navrata obra}ala sam pravni status postavljanjem na sam ostvario u Kanadi, biti Federalni zavod PIO
se starje{ini organa sa za-
od artiljerijske granate upu}ene s po-
lo`aja bosanskih Srba. Me|u nastra- htjevom za raspore|ivanje
mjesto dr`avnog slu`benika
bez javnog konkursa.
ura~unat u ukupni penzijski
sta` za ostvarivanje prava

po rje{enju na navedene po- No, ukoliko odbije va{ za-
dalima koji su ~ekali u redu za huma-
nitarnu pomo}, bilo je i troje djece. slove, ali sam uvijek dobivala htjev za izdavanje potvrde da
na penziju u BiH, pita P. K.
iz Livna.
Kupon za odgovore
1998. - U zemljotresu koji je pogodio odbijenicu uz obrazlo`enje ste u periodu od tri godine
da to, prema va`e}em zako- nakon stjecanja visoke spre- Sta` ostvaren u Kanadi, Obavezno prilo`ite
oblast Rustaka u sjevernoj afganista- ne}e biti ura~unat u ukupni
nskoj provinciji Tahar poginulo je na- nu, nije mogu}e, ali da se pri- me fakti~ki obavljali poslove kupon iz novina.
javim na konkurs kada bude dr`avnog slu`benika, ostaje penzijski sta` za ostvarivanje
jmanje 4.500 ljudi.
raspisan. Kako }u dokazati prava na starosnu penziju u Na koverti
2005. - Umro je ameri~ki glumac i borac vam da pred nadle`nim su-
radni sta` s visokom spre- dom pokrenete postupak za BiH, jer na{a dr`ava do sada nazna~ite:
za gra|anska prava Osi Dejvis (Ossie
Davis), koji je sru{io barijere afroame- mom ukoliko se i prijavim na utvr|ivanje te ~injenice. Pre- nije zaklju~ila ugovor o soci- “Za kontakt stranu”.
neki konkurs za slu`benika, suda bi, u tom slu~aju, po- jalnom osiguranju s Kana-
ri~kim umjetnicima i postao jedan od
jer u formalnom smislu mogu slu`ila kao dokaz o ostvare- dom. Pitanja mo`ete slati i na
najpriznatijih karakternih glumaca u e-mail: redakcija@avaz.ba
Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. dokumentovati samo da oba- nom radnom sta`u u struci. Samo }e sta` ostvaren u
vljam poslove namje{tenika, Dipl. pravnica Enisa Hod`i} dr`avi s kojom je BiH za-
sveznadar Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. 29 Ta~no
Neta~no
Galeb-otima~ vrsta je morske ptice
PREHRANA Tvrdnje nau~nika Za razliku od mu{karaca 1. grabljivice koja se razmno`ava i na
Arktiku i na Antarktiku?

Kafa `enama prija


Nitrati
povoljno
djeluju i
na krvni
2.Najdu`a operacija za koju se zna ni-
je trajala vi{e od 12 sati?
pritisak Istra`ivanje na Univerzite-
tu „Bristol“ pokazalo je da ka- 3.Tre{nja
ru`a?
je drvo iz porodice

fa poti~e `ensku izdr`ljivost u


stresnim situacijama, dok na 1. TA^NO
mu{karce ima suprotan u~inak.
Mu{karci nakon ispijanja neko-
liko {oljica kafe postaju manje
Galeb-otima~ morska
sigurni i prespori u dovr{avanju ptica grabljivica
zapo~etih obaveza, tvrde nau-
~nici.
U ~asopisu „Journal of
Applied Social Psychology“
sugeriraju kako kofeinski napi-
ci mogu imati radikalno razli~it
u~inak na mu{ki i `enski spol
tokom zahtjevnih situacija.
Kofein, hemijska tvar koja
se nalazi u kafi, poti~e centra-
lni nervni sistem. Pove}ava
intelektualnu o{trinu, pro- Galeb-otima~ (Catharacta skua, poro-
du`ava budnost i odga|a poja- dica Stercorariidae) vrsta je morske pti-
vu umora. ce grabljivice koja se razmno`ava i na Ar-
Pobolj{ava vizuelnu perce- Mu{karci od kafe ktiku i na Antarktiku. U Britaniji se zo-
pciju i olak{ava koordinaciju postaju spori i ve veliki galeb-otima~. Duga~ak je {ezde-
pri slo`enim radnjama, pri- manje sigurni setak centimetara. Li~i na ~vrsto gra|enog
mjera radi u vo`nji automobi- galeba, s braonkastim tijelom i velikim bi-
la. No, prekomjerna konzuma- jelim mrljama na krilima.
cija kafe izaziva nervozu, tjesko- Siloviti i brzi galebovi-otima~i primo-
bu i strah. ravaju druge ptice da im izbljuju hranu

Voda za ispiranje usta


koju su ve} pojeli. Gnijezde se blizu pi-
ngvina, burnica, ~igri i kradu njihova ja-
Kulinarski kutak ja i mlade, a jedu i leminge i strvinare.

umanjuje koristi od Paradajz-~orba 2. NETA^NO

Najdu`a operacija
s knedlicama trajala 96 sati
nitrata iz povr}a
[vedski istra`iva~i otkrili su da nitrati poti~u
Potrebno je: 500 ml soka
od paradajza, glavica luka, so,
biber, ka{i~ica za~inske papr-
ike, 50 g ri`e, 500 ml vode.
Za knedle: 200 g mljeve-
stvaranje energije u }elijama nog mesa, 2 jaja, 20 g maslaca,
Jedete li {pinat, velike su vr}em i vo}em spre~ava razvoj ~etvrtina glavice luka, oko 300
{anse da postanete veliki i jaki, kardiovaskularnih bolesti i dija- ml mlijeka, 2 ka{ike sjeckanog
ali ne zbog `eljeza u njemu ne- betesa, ali koji ta~no sastojci u to- per{una, biber, 2 kri{ke bajatog
go zbog nitrata - soli du{i~nih ki- me aktivno poma`u, nije sasvim hljeba, suhi biljni za~in. ohladiti. Mljeveno meso, oci-
selina koje se u njemu nalaze. poja{njeno. Studija pokazuje da Na~in pripreme: je|eni hljeb, razmu}ena jaja, Ne mo`e se re}i da najdu`a operacija
[vedski nau~nici otkrili su da
nitrati, kojih ima u izobilju u ze-
lenom lisnatom povr}u svih vr-
anorganski nitrati mogu biti ka-
ndidati koji }e objasniti ovo po-
voljno djelovanje - isti~u is-
1 Izdinstati isjeckani luk dok
ne poprimi zlatnu boju. Do-
dati za~insku papriku te malo
biber, suhi biljni za~in i pr`eni
luk dobro izmije{ati da dobije-
te ujedna~enu smjesu. Na kr-
za koju se zna, nije trajala vi{e od 12 sa-
ti. Najdu`a operacija za koju se zna, zbog
hirur{kog nadzora kao suprotnog medi-
sta, poti~u stvaranje energije u tra`iva~i s Instituta „Karolinska“ pr`iti uz stalno mije{anje. Sipa- aju, umije{ati malo prezle i cinskome, trajala je 96 sati, a izvedena je
}elijama. u [tokholmu. ti paradajz-sok i vodu te sa~eka- ostaviti da odstoji. nad Gertrudom Levandovskom izme|u
Tokom studije zdravi ljudi
koji su tri dana jeli anorganske ni-
Tokom studije ustanovljeno
je i da teku}ina za ispiranje usta
ti da prokuha i dodati ri`u te
kuhati ~orbu da ri`a omek{a. 4 Od smjese oblikovati male
knedle, stavljati ih u klju-
4. i 8. februara 1951. godine.
Pacijentica je imala slabo srce pa su lje-
trate, tro{ili su manje kisika dok
su pokretali bicikl za vje`banje.
mo`e smanjiti koristi koje
pru`aju nitrati, jer ubija bakte- 2 Kri{ke hljeba isje}i na ko-
cke, preliti mlijekom i osta-
~alu posoljenu vodu i kuhati
oko 15 minuta.
kari tokom operacije morali da budu kr-
ajnje oprezni.
- Govorimo o koli~ini nitra-
ta koja odgovara sadr`aju dvije
rije u ustima koje su potrebne za
pretvaranje nitrata u du{i~ni
viti da se natope pa ocijediti.

3 Na maslacu kratko pro-


pr`iti sjeckani luk pa ga
5 Ocije|ene knedle spustiti u
~orbu pa je posoliti i pobi-
beriti.
3. TA^NO
ili tri cvekle ili tanjiru {pinata.
Znamo da prehrana bogata po-
oksid, koji povoljno djeluje i na
krvni pritisak. Tre{nja je evropski i
azijski proizvod
AKADEMIJA STRANO
DO PRIJE JESENJI PRIVATNI MU[KO RIMSKA ZIDARSKI LIKOVNIH MU[KO IME DIO
BLISKOG MJESEC METAR SVIJET IME ^ETVORKA VISAK UMJET- (anagram KALIJ TELEVI-
VREMENA NOSTI SLATINA) ZORA
(skr.)
@ITELJKE
DOMINI-
KANSKE
REPUBLIKE
NAPADA^KI KRALJ U
DIO TIMA [AHU
SLIKAR
KOKO[KA
SILNIK MOM^AD,
(tur.) TIM
REFORMA- Tre{nja je drvo iz porodice ru`a. Poje-
TOR MAR-
ZAUSTAVITI
SE
TIN KING dine vrste narastu i do 35 metara. U boga-
UGOSTIT.
OBJEKAT
toj kro{nji listovi se sakupljaju u ~uperke
LUKA U koji nose bjeli~aste miri{ljave cvjetove s
KO[ENJE
IZRAELU okruglastim ko{tunji~avim plodovima.
SLAVNI
TRAVE I SL.
BOKSER Od samonikle biljke koja raste uz li-
RJE[ENJE IZ MUHAMED stopadne {ume na velikom dijelu Evrope
PRO[LOG BROJA PASTA ZA i Azije, gajenjem su nastale brojne vrste,
OBUJAM, OBU]U
OPSEG razli~itih, ali uvijek svijetlih boja cvjeto-
AGA, ISPRIKE, BE-
N.B. va te boja i veli~ine plodova, od svije-
NAVOST, IP, ANORAK, tlo`utih do zagasitocrvenih.
AMERI^KI
SOLI, D@E, KROM, DOL, GLUMAC VOLUMEN Veoma ukusno i slatko vo}e jede se si-
IRIT, LIKAVO, JAMILA
NA SLICI rovo ili konzervirano, u kola~ima, kompo-
tima i sli~nom. I njeno drvo crvenkaste
DIJAZ, ELEKTRISATI
[ARENA MU[KO boje veoma je cijenjeno. Upotrebljava se
PAPIGA IME za izradu furnira, parketa ili finih stola-
2425 rskih proizvoda.
30 Petak, 4. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz
oglasi
jet set Dnevni avaz, petak,
31 Hrvatski muzi~ar u Sarajevu

„Avaz“ vas vodi na


4. februar/velja~a 2011.

ZVIJEZDE Ususret velikom doga|aju „Ova no}“ Gibonnijev koncert


Svakog dana do 10. februara po 15
~italaca dobit }e po dvije ulaznice
Najtira`nija novina u
BiH „Dnevni avaz“ osigu-
rala je svojim ~itaocima 210
ulaznica za koncert koji }e
Zlatan Stipi{i} Gibonni
odr`ati u ~etvrtak u saraje-

I evrovizijski
vskoj Zetri. Svakog dana do
10. februara po 15 na{ih
Ili}: Spektakl ~italaca dobit }e po dvije
u Zetri 19. ulaznice za nastup hrva-
februara tskog pjeva~a u Zetri.
Dovoljno je da po{alje-

scenograf
te SMS na broj 091/510-
101. Klju~na rije~ je IN, za-
tim ukucate razmak te GI-
BONNI. Cijena SMS-a je
0,80 KM + PDV. Brojevi Gibonni: Nastup u Zetri
telefona ~italaca koji dobi-

u Ili}evom timu
ju po dvije ulaznice, bit }e danas dobili po dvije ula-
objavljeni dan poslije u znice su: 061/398-407,
Interes publike „Dnevnom avazu“. Ula- 061/785-517, 061/237-822,
znice }e se mo}i podi}i na 062/337-261, 061/348-235,
mnogo je ve}i recepciji „Avaz Twist To- 061/247-384, 061/278-238,
od o~ekivanog wera“ od 16 do 17 sati uz 061/205-438, 061/899-982,
provjeru broja mobitela s 062/746-546, 061/224-079,
kojeg je poslat SMS. 062/606-612, 061/104-104,
Atmosfera uo~i koncerta na Joksimovi}a Joksu. On je zaustaviti dah - ka`e organi- tioci koji `ele rezervaciju Brojevi telefona 15 ~ita- 062/921-601, 061/322-004.
Miroslava Ili}a „Ova no}“, bio i autor scenografije za zator Ili}evog koncerta Far- tih mjesta, prilikom kupovi- laca koji su poslali SMS i za H. P.
koji je zakazan za 19. febru- Eurosong 2008 u Beogradu. uk Drina. ne ulaznica na bilo kojem pr-
ar u sarajevskoj dvorani Ze- - Bit }e to nesvakida{nji Isti~e da nema uobi~aje- odajnom mjestu („Centro-

VIP ulaznice za Cetinskog


tra, sve se vi{e zagrijava. Pr- do`ivljaj sa potpuno dru- nih VIP ulaznica, kao i da je transeurolines“, „ZOI Tou-
ema tvrdnjama organizatora, ga~ijim pristupom tehn- to bio jedan od Ili}evih za- rs“ i biletarnica na platou
interes publike mnogo je i~kim, scenografskim i pro- htjeva. Skenderije) mo`e zahtijeva- X Organizatori koncerta Tonyja Cetinskog u tuzlanskom
ve}i od o~ekivanog tako da gramskim rje{enjima, koja - @elio je da dame imaju ti posebnu narukvicu, koja Mejdanu 14. februara danas su u prodaju pustili i VIP ula-
se o~ekuje da Zetra bude do sada nigdje nisu kori{te- privilegiju, da ulaznicu s predstavlja propusnicu za znice po cijeni od 22 KM. Pored toga {to omogu}avaju
popunjena do posljednjeg na. Izgledat }e to kao u po- CD-om pla}aju 10 KM, du- tribine i rezervaciju sjede}eg pra}enje koncerta iz VIP sektora, ove ulaznice vrijede i za
mjesta. zori{tu, do samog po~etka plo jeftinije nego mu{karci. mjesta. Na pole|ini ulazni- afterparti u klubu „Privilege“ u hotelu „Tuzla“.
Za projektiranje i izradu koncerta scena }e biti sakr- Ako se to mo`e tuma~iti ne- ce oslikana je mapa dvorane Ulaznice za zaljubljene parove, koje vrijede za dvoje, i da-
spektakularne scenografije ivena zavjesama, a kada se kom vrstom zamjene za VIP tako da svaki posjetilac lako lje se mogu nabaviti po cijeni od 25 KM, dok su cijene
Ili} je zadu`io najboljeg sr- podignu, ukazat }e se prizor ulaznice, to su numerisana mo`e prona}i svoje mjesto - pojedina~nih ulaznica za tribine i parter 15 KM. H. P.
bijanskog scenografa Gora- koji }e mnogima u publici mjesta na tribinama. Posje- isti~e Drina. L. S. R.
FILM 32 Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. show biz s
Ponuda koja se ne odbija Stjuart:
D`ejmi je u kr
Kristen Stjuart
Proslavila je

Kejt M
uloga Bele Svon

Rimejk ’Ubice’ Supermenova


draga? se u
XHongkon{ki reditelj
D`on Vu (John Woo)
najavio je rimejk svog fi-
lma „Ubica“ iz 1989. go-
dine, koji }e biti sni- Glumica koja je dotakla zvjezdane visi-
mljen na engleskom jezi- ne tuma~e}i Belu Svon (Bella Swan), Kr-
ku i u 3D tehnici. Gla- isten Stjuart (Stewart) mogla bi utjeloviti Kejt Mos (Kate Moss) za-
vnu ulogu igrat }e Jung jo{ jednog slavnog lika - Supermenovu ru~ena je te ona i D`ejmi Hi-
Vu-sung (Jung Woo-Su- dru`icu Luis Lejn (Lois Lane). ns (Jamie Hince) planiraju
ng), dok je u origina- Uloga je prvo ponu|ena En Hetavej vjen~anje za ovo ljeto. Prema
lnom ostvarenju glavnu (Anne Hathaway), ali je ona odustala zbog pisanju britanskog „Suna“,
rolu tuma~io ^ou Jun- tuma~enja @ene-ma~ke u novom nastavku Kejt }e 2. jula postati go-
Fat (Chow Yun-Fat). Geta: Zarada od koncerata
„Batmana“ - „The Dark Knight Rises’“. spo|a Hins, a njena osmogo-
Radnja rimejka prati eli- Ljutu konkurenciju za sada joj ~ine Di- di{nja k}erka Lila bit }e gla-
tnog ubicu koji se upu{ta Dejvid Geta jana Agron (Dianna), Rej~el Mekadams vna djeveru{a.

Pirati me
u riskantnu akciju da bi (Rachel McAdams) i D`esika Bil (Jessica Mos se ve} {ali kako }e ona
za{titio pjeva~icu koju je Biel). biti najslavnija Kejt koja }e
nehotice oslijepio. Dok se koplja lome oko Luis Lejn se vjen~ati 2011., a ne budu}a
Dauni
kao Elton
ne ljute
Dejvid Geta (David Gu-
(Lois Lane), britanski glumac Henri Ke-
vil (Henry Cavill) ve} nekoliko dana zado-
voljno trlja ruke, jer je upravo on odabran
za ulogu Supermena (Superman).
princeza Kejt Midlton (Kate
Middleton). ^etrdesetogo-
di{nji Hins zaru~io je Kejt u
etta) ka`e da bi diskografske utorak nave~er, kada je ona
ku}e trebale darovati albume ve} ugasila svjetla u sobi i le-
ako `ele sprije~iti nezakoni- gla na spavanje. Iznenadio ju
je prstenom iz 1920., koji, na-
to presnimavanje. Pirati ga
ne ljute, misli da je nemo- Glum~ev prijatelj otkrio vodno, vrijedi nekoliko hi-

Gibson je htio da ga policajac ubije


gu}e ba{ sve naplatiti. ljada funti.
- Pirati me ne ljute, jer Romanti~ni gitarist po{to-
sam svjestan da je u da- vao je i tradiciju te je pitao
na{njem tehnolo{kom svije- Kejtine roditelje za njenu
tu nemogu}e sve naplatiti - Mel Gibson (55) uhap{en ga ubije. Pod dojmom zbog ruku.
ka`e Dejvid, koji vi{e za- je nakon {to se rastao od su- svega {to je do`ivio, glumac Kejt i D`ejmi preksino}
ra|uje od koncerata nego pruge Robin, jer je je zbog rastave osje}ao krivi- su sretnu vijest javili
od prodaje CD-ova. vozio pod utjeca- cu i shvatio je da je podbacio porodici i prijateljima,
XZa dvije do tri godine a ~estitke od tada ne
jem alkohola. kao ljudsko bi}e. Po~eo je vr-
po~inje snimanje filma prestaju pristizati.
- Mel je ije|ati policajca. Mislim da
o Eltonu D`onu (John). Pro{le godine ve} je
htio da po- nije `elio vrije|ati Jevreje -
On `eli da ga glumi Ro- bila objavljena vijest
licajca ko- tvrdi Melov prijatelj.
bert Dauni mla|i kako su se vjen~ali za
ji ga je za- Njegov kolega Deni Glo-
(Downey Junior). vrijeme odmora na
ustavio, ver (Danny, 64) tako|er ga
Scenarij za film je gotov, Lejdi Gaga: Siciliji, ali je ubrzo
isprovo- brani navode}i kako Mel ni-
a po~etak snimanja Ja nisam demantirana.
cira da je onakav kakvim su ga oka-
o~ekuje se za dvije-tri komad mesa rakterizirali u medijima. Gi-
godine. S obzirom
bson se trenutno na sudu
na to da film prati
bori za starateljstvo nad k}er-
D`ona kroz ra-
kom Licijom, koju je dobio
zli~ite periode `iv-
s pjeva~icom Oksanom Gre-
ota, bit }e neopho- Gibson: Vrije|ao Jevreje
gorijevom (40).
dno da njegov lik
tuma~i vi{e gluma-

U bolnici zavr{io i njen suprug


ca, a Dauni je, navo-
dno, jedan od njih. Nakon Ze
Adaptacija Ze Gabor
romana
Nakon gluma~ke legende hospitaliziran nakon {to se Anhalta iz bolnice otpustiti
Ze Ze Gabor (Zsa Zsa Ga- onesvijestio u liftu bolnice. ~im dovoljno oja~a.
bor), ~ije je zdravstveno sta- To je posljedica stresa i Njegova supruga u bo-
nje u posljednje vrijeme sve emotivno te{kog razdoblja lnici }e zasigurno provesti jo{
lo{ije, u bolnici je zavr{io i kroz koje prolazi zbog te{kog du`e vrijeme zbog infekcije
njen deveti suprug Frederik zdravstvenog stanja supruge, noge koju su joj djelimi~no
fon Anhalt (Frederic von koja je, prema procjenama morali amputirati te krvi i
Anhalt). Kako prenose ame- ljekara, ponovno na samrti. vode koje joj se nakupljaju u
ri~ki mediji, Fon Anhalt je Ljekari navode kako }e Fon plu}ima.

SARADNJE Uprkos mesnoj haljini, zakopali ratnu sjekiru


XKompanije „Warner
Bros“ i „CBS Films“
udru`uju snage i dogova-
Lejdi Gaga u novoj kampanji PETA-e
Njen stav o krznu nikada nije bio upitan, ka`u iz udru`enja
raju se o filmskoj adapta-
ciji romana „The Stand“ Iako je lani na lica kampanje „Lijepe i bez krzna“ su Nakon {to je pro{le godine {okirala
Stivena Kinga (Stephen) dodjeli MTV-jevih Pink te Maraja Keri (Mariah Carey). sve svojom haljinom napravljenom od
iz 1978. godine. muzi~kih nagrada Lani su se na plakatima nalazile Mi{el sirovih svinjskih odrezaka, Lejdi Ga-
Roman je ponovno obja- svojom mesnom Obama (Michelle) i Opra Vinfri ga izvinila se te je poru~ila svim vege-
vljen i nadopunjen haljinom zgrozila pr- (Oprah Winfrey). tarijancima i veganima da ih po{tuje.
1990., a radnja je ijatelje `ivotinja {irom Zakopavanje ratne sjekire s Lejdi - Nikoga nisam htjela uvrijediti.
smje{tena u vrijeme na- svijeta, Lejdi Gaga Gagom iz PETA-e obja{njavaju ri- Kao {to svi znate, ja sam jedna od na-
kon {to smrtonosni virus (Lady Gaga) trebala je~ima: jneshva}enijih osoba na Zemlji i mno-
uni{ti ve}inu populacije bi se na}i u novoj ka- - Njen stav o krznu nikada nije bio gi misle sve {to ih je volja. Kada se ne
Sjedinjenih Ameri~kih mpanji me|unarodne upitan. Gagini kostimi nikada nisu sa- bismo zauzimali za svoje postupke, vr-
Dr`ava. Prema tom ro- organizacija za za{titu i dr`avali pravo krzno. I sama je svoje- lo uskoro imali bismo pravo glasa ba{
manu, 1994. snimljena je prava `ivotinja PETA-e. vremeno izjavila: „Mrzim krzno i ne poput mesa na svojim kostima. Ja ni-
istoimena serija. Osim Lejdi Gage, nova nosim ga.“ sam komad mesa.
show biz Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. 33 MUZIKA

u krevetu zaru~io antiknim prstenom Ljepotica dana Kejt Apton

t Mos udat }e
Apton:
Ameri~ka
slatkica

u julu
Kraj benda
Mos: X Rokenrol duo
Romanti~na „White Stripes“ iz De-
vjeridba troita saop}io je na svo-
joj internet-stranici da
je bendu do{ao kraj.
- Zvani~no smo se ra-
spali i ne}emo vi{e svir-
Hi- ati u`ivo niti }emo sni-
u mati nove pjesme. Ra-
ma zloga za rastanak je
“, mnogo, ali se ne ti~u
„kreativnih razlika“ niti
go- na{eg zdravlja, jer smo
la- oboje dobro - napisali
su D`ek (Jack) i Meg
a Vajt (White).

Kanadske
}e
u}a

nagrade
ate
-
tu
a
le-
o ju
na-
-

Zanosne obline
o

Ameri~ka slatkica Kejt Kejt, zahvaljuju}i svo-


Apton (Kate Upton) jo{ je jim zanosnim oblinama,
jedan u nizu modela najpo- ne spada me|u brojne ano- X Kanadske muzi~ke
znatijih po seksi kampanja- reksi~ne modele kojima su nagrade „Juno Awards“
ma za donje rublje i kupa}e preplavljene stranice ra- bit }e dodijeljene 27.
kostime. Ova plavu{a viso- znih kataloga. Jedna u ni- marta na velikoj
ka je 178 centimetara, a zu kampanja koje je Kejt sve~anosti u Torontu, a
mjere njenog tijela iznose snimila je ona za donje ru- pop zvijezde Drejk
84-63-86. blje „Bare Necessities“. (Drake) i D`astin Biber
(Justin Bieber) name}u
se kao glavni favoriti.
Drejk je sakupio najvi{e
Glumica ponovo u nevolji nominacija, ~ak {est,
uklju~uju}i one za na-

Lindzi Lohan
jbolji album i najbolji
singl „Find Your Lo-
ve“. Biber ima ~etiri no-
minacije.

Novi singl
iti ukrala
nakit?
o-
o{
je
no
i
u Problemati~na glumica Lindzi
Lohan (Lindsay, 24) ponovo je u ne-
volji, jer je mo`da prekr{ila uvjetnu
kaznu. Lindzi je snimljena kako
isprobava dijamantsku ogrlicu na
snimanju jednog modnog editorija-

e
la u Los An|elesu, a navodno je
vi{e puta pitala organizatore smije li
je zadr`ati. X Pjeva~ica Dafi
Vlasnici „Diorove“, 5.000 dolara (Duffy) ima novi singl.
vrijedne ogrlice prijavili su da je ne- Rije~ je o pjesmi „My
stala, a ubrzo zatim jedan glumicin Boy“, koja izlazi kao dr-
ala asistent donio je ogrlicu na njihovu ugi slu`beni singl s
od adresu. Lohan: albuma „Endlessly“ na-
Ga- Neimenovani vlasnici mo`da }e Prekr{ila kon singla „Well, Well,
ge- podnijeti prijavu protiv glumice zbog uvjetnu Well“. Singl, koji koau-
je. kra|e, {to bi za Lindzi moglo zna~iti kaznu torski i produkcijski
iti. povratak u zatvor, jer ne smije na bi- potpisuje Albert Hamo-
na- lo koji na~in prekr{iti zakon dok je nd (Hammond), bit }e
no- pod uvjetnom kaznom. slu`beno objavljen u
ne Ukoliko se doka`e da je ukrala Britaniji 14. marta.
vr- ogrlicu i prekr{ila uvjetnu, slijedi joj Singlica }e biti obo-
ba{ {est mjeseci zatvora. ga}ena novom, neobja-
ni- vljenom pjesmom pod
nazivom „Tell Me“.
34 Petak, 4. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz
oglasi
oglasi Dnevni avaz petak, 4. februar/velja~a 2011. 35

U skladu sa ~lanom 5. i 9. Zakona o prometu nepokretnosti („Slu`beni list SR BiH“,


broj:38/78,4/89,29/90,22/91,21/92,3/93,18/94),~lana 2. i 6.Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za
prodaju nepokretnosti u dru{tvenoj svojini („Slu`beni list SRBiH“,broj:28/79),Odluke Op{tinskog vije}a
Glamo~ o prodaji nekretnina broj:OV-01-02-1-89/10 od 17.06.2010.godine, Zaklju~ka op{tinskog vije}a
o ispravci gre{ke u Odluci broj:OV-01-02-113/10 od 18.08.2010.godine, Odluke Op{tinskog vije}a Glamo~ o
prodaji nekretnina broj:OV-01-02-116/10 od 18.08.2010.godine, Odluke Op{tinskog vije}a br. 01-02-34/06 od
31-03.2006.a u skladu sa Odlukama Op{tinskog vije}a Glamo~ broj:OV-01-02-132/09 od 31.03.2009. ; OV-01-
02-133/09 od 31.03.2009.godine i OV-01-02-328/09 od 30.11.2009.godine, na~elnik op{tine Glamo~ raspisuje:

JAVNI KONKURS
usmenim javnim nadmetanjem

I
Usmenim javnim nadmetanjem, po prvi put, prodat }e se slijede}a nepokretnost:
1.Ku}a i zgrada povr{ine 48m , dvori{te povr{ine 486m2 upisani u PL 151, k.~. 977/2 K.O. Glamo~ i livada
2

povr{ine 131m2 upisani u PL 151, k.~. 979/5 K.O. Glamo~, po po~etnoj cijeni od 8.370,00 (slovima: osamhilj-
datristotinesedamdeset KM).

II
Usmenim javnim nadmetenjem, po drugi put, prodat }e se slijede}e nepokretnosti:
1. Privredna zgrada povr{ine 221m2 i dvori{te povr{ine 155m2 (zgrada poljoprivrednog dobra), upisani u PL
151, k.~. 887 K.O. Glamo~, po po~etnoj cijeni od 16.327,50 KM (slovima: {esnaesthiljadatristotinedvade-
setsedam KM i 50PF).
2. Ku}a i zgrada povr{ine 174m2 i dvori{te povr{ine298m2 (vatrogasni dom),upisani u PL151. k.~.978, K.O.
BOSNA I HERCEGOVINA jom prilikom je prouzrokovao materijalnu {tetu Glamo~, po po~etnoj cijeni od 36.704,00KM (slovima:trideset{esthiljadasedamstotina~etiri KM).
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE o{te}enom Maru{i} Seadu. Kako je na temelju
navedene {tete tu`ilac o{te}enom isplatio iznos
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON III
od 306,00 KM, to tu`ilac navedeni iznos po-
OP]INSKI SUD U ZENICI Putem neposredne pogodbe prodat }e se slijede}e nepokretnosti koje nisu prodate na usmenim javnim nad-
tra`uje od tu`enog, jer je isti u momentu nezgode
metanjima od 21.07.2010.godine i 22.09.2010. godine
Broj: 43 0 Mal 007073 03 Mal upravljao putni~kim motornim vozilom bez vo-
Zenica, 08. 12. 2010. godine za~ke dozvole, sa zakonskim zateznim kamatama
po~ev od 07. 04. 2000. godine, pa do isplate, te 1. Objekat {kola (stara bolnica) povr{ine 549m2 i dvori{te povr{ine 2533m2 upisani u PL 151, k.~.1382 K.O.
tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 Glamo~, po po~etnoj cijeni od 113.246,00KM (slovima: stotinutrinest hiljadadvijesto~etrdeset{est KM).
Op}inski sud u Zenici, sudija Amra Hed`i}- 2. Ku}a i zgrada (kod KOU „Narodni univerzitet Glamo~“) povr{ine 48m2 i pa{njak povr{ine 603m2 upisani
Had`i}, postupaju}i u pravnoj svari tu`ioca dana.
u PL 151 , k.~. 1187/1 K.O. Glamo~, po po~etnoj cijeni od 10.538,44KM ( slovima: desethiljdapetstotina-
Dru{tvo za osiguranje „Sarajevo-osiguranje“ d.d. trideset osam KM i 44 PF).
Podru`nica Zenica, Trg BiH br. 5, protiv tu`enog 3. Privredna zgrada povr{ine 37m2 i dvori{te povr{ine 781m2 upisani u PL 151 , k.~. 814 K.O. Glamo~, po
[i{i} Amir iz Zenice, ul. Dr. Adolfa Goldbergera Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. ZPP-a du`an u roku
od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu po~etnoj cijeni od 10.779,97 KM (slovima: desethiljadasedamstotinasedamdesetdevet KM i 97PF).
br. 13, radi naplate regresnog duga, v.s. 306,00 4. [kola Dubrave povr{ine 164m2 i pa{njak povr{ine 6591m2 upisani u PL 74, k.~.174 K.O. Isakovci,
KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a: pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e proce-
sne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili ospora- po po~etnoj cijeni od 19.132,50 KM (slovima: devetnaesthiljdastotinutridesetdvije KM i 50PF).
va postavljeni tu`beni zahtjev. 5.Ku}a i zgrada povr{ine 738m2 upisana u PL 52, k.~.1246 K.O. Od`ak , po po~etnoj cijeni od 19.907,00KM
(slovima: devetnaesthiljadadevetstotinasedam KM).

OBJAVLJUJE Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja


6.. Ku}a i zgrada povr{ine 161m2 upisana u PL 52 , k.~. 1248 K.O. Od`ak , po po~etnoj cijeni od 29.929,00KM
( slovima: dvadesetdevethiljadadevetstotinadvadesetdevet KM).
7.Privredna zgrada povr{ine 630m2 i dvori{te povr{ine 4468m2 upisani u PL 52, k.~.1237/1 K.O. Od`ak, po
ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je
Tu`enom [I[I] AMIR dostavlja se na odgovor tub`a dostavljena tu`enom na odgovor. po~etnoj cijeni od 313.897,00KM (slovima: tristotinetrinaesthiljadaosamstotinadevedesetsedam KM).
tu`ba, podnesena ovom sudu dana 3. 4. 2003. go-
dine, kojom tu`ilac potra`uje regresni dug u IV
iznosu od 306,00 KM, a koji dug je nastao zbog Sudija Putem neposredne pogodbe po{to nije prodata na usmenim javnim nadmetanjima od 20.05.2009.,
saobra}ajne nezgode koju je skrivio tu`eni, ko- Amra Hed`i}-Had`i} 16.06.2009. , 17.07.2009., 21.07.2010. i 22.09.2010. godine prodat }e se monta`na hala sa opremom ,koja se
nalazi na Suhopolju, po po~etnoj prodajnoj cijeni:
1. Hala broj 6 po cijeni od 85.028,63KM (osamdesetpethiljadadvadesetosamKM i 63PF)

Po~etne prodajne cijene su odre|ene na bazi elaborata o procjeni vrijednosti stalnih sudskih vje{taka odgo-
BOSNA I HERCEGOVINA
varaju}e struke.
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON Usmeno javno nadmetanje odr`at }e se dana 23.02.2011.godine sa po~etkom u 12:00 ~asova u zgradi op{tine
OP]INSKI SUD U MOSTARU Glamo~ , Nikole Bojinovi}a bb (sala Op{tinskog vije}a).
Broj: 07 58 Mal 008300 06 Mal Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja uplate depozit u vrijednosti 10% od po~etne prodajne cijene
Mostar, 13. 12. 2010. godine predmeta kupnje za koji se nadme}u i 100,00 KM nepovratnih sredstava za tro{kove javnog nadmetanja.
Pravna i fizi~ka lica koja nisu izmirila svoje obaveze prema op{tini Glamo~ nemaju pravo u~e{}a na javnom

OGLAS nadmetanju.

Pravna i fizi~ka lica koja u~estvuju na javnom nadmetanju du`na su dostaviti dokaz o izmirenim obavezama
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak, u pravnoj stvari tu`ite- prema op{tini Glamo~.
lja Dioni~arsko Dru{tvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Mostar, protiv tu`enika Josip Maj, radi,
temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, Svi u~esnici javnog nadmetanja moraju imati li~ni dokument na osnovu koga }e se izvr{iti njihova identi-
73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg pozna- fikacija, a u~esnici koji zastupaju pravne subjekte moraju imati ovjerenu punomo} ili drugi dokument iz koga
tog boravi{ta, objavljuje sljede}i: }e se utvrditi da su ovla{teni za zastupanje.

Uplata depozita i nepovratnih sredstva se vr{i prije provo|enja javnog nadmetanja, na `iro ra~un op{tine
Tu`beni zahtjev Glamo~ broj 1549995000159351 koji se vodi kod INTESA SANPAOLO BANKA Glamo~ ili na blagajni
op{tine, zaklju~no do 10,00 ~asova dana 23.02.2011.godine.
Dana 13. 04. 2006. godine tu`itelj Dioni~arsko Dru{tvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Mostar Svi u~esnici javnog nadmetanja du`ni su ponuditi najmanje po~etnu prodajnu cijenu, u protivnom ne}e
je podnio tu`bu protiv tu`enika Josip Maj radi otplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu ko- imati pravo na povrat depozita.
jom }e tu`enog obvezati na pla}anje iznosa od 1.781,40 KM sa zakonskim kamatama i to na iznos Ponu|a~i na neposrednoj pogodbi (ta~ka III Konkursa) moraju ponuditi najmanje 50% po~etne cijene pred-
od 428,60 KM po~ev od 08. 01. 2006. godine pa do isplate, na iznos od 1.352,80 KM po~ev od 08. meta prodaje za koji se natje~u ,u protivnom njihova ponuda ne}e biti prihva}ena.
02. 2006. godine do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove postupka po odre|enju suda.
Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od Ponu|a~i na neposrednoj pogodbi (ta~ka IV Konkursa) moraju ponuditi najmanje 30% po~etne cijene pred-
dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj plo~i Suda te meta prodaje za koji se natje~u, u protivnom njihova ponuda ne}e biti prihva}ena.
da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda.
Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 Sa u~esnikom javnog nadmetanja ~ija je ponuda utvr|ena kao najpovoljnija zaklju~it }e se, pismeni kupopro-
dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. dajni ugovor. Kupac je du`an najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana zaklju~ivanja kupoprodajnog ugov-
ora izvr{iti uplatu u gotovini na naprijed navedeni `iro ra~un.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv
pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupni- Ako u~esnik javnog nadmetanja ~ija je ponuda utvr|ena kao najpovoljnija odustane od zaklju~ivanja pis-
ka i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. menog kupoprodajnog ugovora ili u zadanom roku po potpisivanju kupoprodajnog govora ne uplati
ZPP-a). kupoprodajnu cijenu, gubi pravo na povrat polo`enog depozita. Ponu|a~i ~ije ponude nisu prihva}ene imaju
pravo na povrat depozita.
U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje
ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Prodaja se vr{i po principu „vi|eno-kupljeno“,te se naknadne reklamacije i prigovori ne}e uva`iti.
Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se
tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se Tro{kovi demonta`e i odvoza kupljene hale padaju na teret kupca, a isti je demonta`u i odvoz sa mjesta kupn-
utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). je du`an izvr{iti u roku od najdu`e 30 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu
(~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Kupac }e preuzeti predmet kupnje odmah po uplati postignute kupoprodajne cijene, o ~emu }e se sa~initi za-
pisnik.
Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presu-
de zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti Predmet kupnje i uvid u dokumentaciju mo`e se izvr{iti svakim radnim danom od 11-14 ~asova.
presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev
Sve obaveze oko prenosa prava vlasni{tva (porezi,takse) uklju~uju}i i naknade za usluge notara du`an je
o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a).
izmiriti kupac.
Za sve informacije obratite se Komisiji za prodaju nekretnina na tel. 034/206-169 i 206-150.
Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu
stranku, pozivom na broj predmeta.
Broj:01- 31-7-28/11 Op{tinski na~elnik
Stru~ni suradnik Glamo~, 02.02.2011.
Minja Belovi} ^uljak Radovan Markovi}
36 Petak, 4. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz
oglasi
oglasi Dnevni avaz petak, 4. februar/velja~a 2011. 37
38 Petak, 4. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz
oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA 10,00 sati, sudnica broj 53/IV i putem oglasne ta-
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ble suda.
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ^APLJINI ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
U skladu sa ~lanom 77. ZPP-a du`ni ste najkasni-
Broj: 53 0 Mal 031836 10 Mal OP]INSKI SUD U ZENICI je na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na
^apljina, 14. 10. 2010. godine Broj: 43 0 Mals 009291 03 Mals kojima zasnivate svoje zahtjeve i predlo`iti sve
(stari broj:Mals-429/03) dokaze koje `elite izvesti u toku postupka, te do-
Tu`itelj: JP Elektroprivreda HZ HB dd Mostar nijeti sve isprave i predmete koje `elite upotrije-
Tu`enik: Salko Ze~evi} iz Neuma Tiha Luka bb Zenica, 10. 12. 2010. godine
biti kao dokaz.
RADI: Isplata duga
Vsp. 273,17 KM Op}inski sud u Zenici, sudija Amra Hed`i}-

OGLAS Had`i}, u pravnoj stvari tu`ioca „OMEGA“ DOO


@IVINICE, ul. II Kraji{ke br. 23, protiv tu`enog
DOO „UNOTRADE“ ZENICA, ul. Jalijski put
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je
uredno pozvan, smatrat }e se da je tu`ba po-
Obvezuje se tu`enik platiti tu`itelju za utro{enu elektri~nu energiju za vrijeme od 31. 1. 2008. godine br. 16, radi duga, v.s. 600,00 KM, na osnovu ~lana vu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te
do 16. 01. 2010. godine, iznos od 273,17 KM, sa zateznim kamatama po stopi iz ~lanka 277. ZOO po~ev 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Feder- odr`i. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno
od 31. 03. 2010. godine, pa sve do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove par- acije BiH, objavljuje sljede}i pozvani tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog
ni~nog postupka u iznosu od 147,50 KM, sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe. prisustva (~lan 84 ZPP-a).
Ovim putem se tu`eniku Salko Ze~evi} iz Neuma Tiha Luka bb, dostavlja presuda protiv koje nije do-
pu{tena `alba, ali tu`enik mo`e u roku od 8 dana podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje. POZIV Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena sma-
tra obavljenom protekom roka od 15 dana od da-
NAPOMENA: Obavje{tava se tu`enik da se dostava smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od za pripremno ro~i{te na objavljivanja ovog pismena u dnevnim novi-
dana objavljivanja (~l. 348. st. 3. ZPP-a). nama FBiH i na oglasnoj tabli suda.
Dostavlja se POZIV za pripremno ro~i{te
Sudac tu`enom DOO „UNOTRADE“ ZENICA, ul. Ja- Sudija
Marija [imi} lijski put br. 16, za dan 08. 02. 2011. godine u Amra Hed`i}-Had`i}
oglasi Dnevni avaz petak, 4. februar/velja~a 2011. 39
40 Petak, 4. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz
oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA sve u roku od 15 dana pravomo}nosti ove presu-


FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE de, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja i uz na-
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON knadu parni~nog tro{ka.
OP]INSKI SUD U VISOKOM Tu`ilac u tu`bi predla`e dono{enje presude zbog
Broj: 41 0 Mal 000744 08 Mal propu{tanja.
Visoko, 23. 12. 2010. godine Odgovor na tu`bu tu`eni mo`e dostaviti sudu u
roku od 30 dana od dana dostavljanja. Smatra se

OGLAS da je tu`ba dostavljena protekom 15 dana od dana


objavljivanja ovog oglasa.
Odgovor na tu`bu treba da sadr`i izja{njenje da li
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o tu`eni priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, nazna-
parni~nom postupku, ku suda, broja predmeta, imena i prezimena ili na-
Tu`enom: Semi} D`evadu, sin Alije iz Visokog, ziv stranaka, prebivali{te ili boravi{te stranaka i
Arnautovi}i br. 58, se dostavlja: njihovih punomo}nika, predmet spora i potpis. U
odgovoru na tu`bu mo`ete iznijeti procesne prigo-
vore. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste
TU@BA NA ODGOVOR u odgovoru navesti ~injenice na kojima zasnivate
svoje navode i dostaviti dokaze na osnovu kojih se
Tu`ilac JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA te ~injenice utvr|uju. Ukoliko u navedenom roku
„NORDBAT-2“ VARE[ ne dostavite odgovor na tu`bu, sud }e donijeti pre-
PRESUDU sudu kojom se tu`beni zahtjev usvaja (~lan 182.
stav 1. Zakona o parni~nom postupku).
Usvaja se tu`beni zahtjev i obavezuje tu`eni da na Tu`eni priloge dostavljene uz tu`bu mo`e preuze-
ime duga isplati tu`itelju iznos od 1.100 KM, za- ti u pisarnici Op}inskog suda u Visokom.
jedno sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i Stru~ni saradnik
od 06. 09. 2006. godine pa do kona~ne isplate, a Edin [a}irovi}

BOSNA I HERCEGOVINA lju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve


FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe.
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON Istodobno, tu`itelj predla`e, ukoliko tu`eni, a
OP]INSKI SUD U MOSTARU uskladu sa odredbom ~lanka 182. ZPP-a, ne do-
Broj: 58 0 P 034174 07 P stavi pismeni odgovor na ovu tu`bu u zakonskom
Mostar, 23. 12. 2010. godine roku, da Sud donese presudu kojom usvaja tu`be-
ni zahtjev (presuda zbog propu{tanja).“
OGLAS
Op}inski sud u Mostaru, sudija [emsa Joguno- Du`an je tu`eni u roku od 30 dana dostaviti sudu
vi}, u parni~nom postupku tu`ioca JP „Elektro- pismeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozi-
privreda HZHB“ Mostar, ul. Mile Budaka br. 106 vom na broj predmeta. U odgovoru na tu`bu
A, protiv tu`enog Mario (Vlade) Cvitkovi}, ul. K. tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se
P. Kre{imira IV, br. 30, Mostar, radi isplate, vsp. da li priznaje, ili osporava postavljeni tu`beni za-
4.965,44 KM, dana 23. 12. 2010. godine htjev.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom
Dostava tu`be tu`enom - Mario (Vlade) da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog
Cvitkovi}, ul. K. P. Kre{imira IV, br. 30, Mostar propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor
na tu`bu, primjenom ~l. 182. ZPP-a, sud }e doni-
Tu`benim zahtjevom tu`ilac tra`i da sud donese jeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti
sljede}u presudu: u dnevnim novinama.
„Obvezuje se tu`enik platiti tu`itelju za po- Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog
tro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 01. 01. oglasa smatrat }e se da je tu`ba dostavljena
2000. godine do 01. 01. 2007. godine, iznos od tu`enom.
4.965,44 KM, sa zateznim kamatama po stopi iz
~lana 277. ZOO i to od dana podno{enja ove Sudija
tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`ite- [emsa Jogunovi}
oglasi Dnevni avaz petak, 4. februar/velja~a 2011. 41
42 Petak, 4. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz
z Izdajem pos. prostor F. Hauptma-
na. Tel. 061 546 166. z Prodajem pos. prostor 91 m2

OGLASI
Breka, preko puta ulaza u Ortope-
z Izdajem pos. prostor od 100 m2, kod diju, renoviran, pogodan za sve
Muz. akademije - Katedrala. Tel. 061 namjene, prodaja bez posrednika.
MALI 101 941. Tel. 061 214 152, 061 214 162.
z Izdajem poslovne prostore za razne 264-1tt
namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262.
z Prodajem stan 86 m2, ul. Jezero
z Izdajem poslovni prostor 15 m2, 100 - strogi centar. Tel. 061 842 495.
EUR-a mjese~no. Tel. 033/214-384. 1512-1tt
zHitno Reno Megan coupe, 2001., be- auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. z Centar, tros. lux. namje{ten stan, gr- z Izdajem poslovni prostor 90 m2, Ti-
nzin, full oprema. Tel. 061 338 433. z „Toyota Auris“, god. proiz. 2007., ijanje, zgrada, 600 KM. Tel. 061 925 649. na Ujevi}a 13. Tel. 061 033 953. z Stari Grad - prodajem ku}u na
z Hyundai Sante Fe 2.0 CRDI, 4x4, T.D., full oprema, pre{ao 47.000 km. Ci- z Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 z Izdajem prazan jednosoban stan, atraktivnoj lokaciji - Bentba{a -
2001. god., pre{ao 120.000 km, registr- jena - 24.000 KM. Tel. 061 147 336. m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006. Vojni~ko polje. Tel. 066 226 314. kod ben. pum. Energopetrol u Sa-
ovan, o~uvan, povoljno. Tel. 061 490 z Toyota Cordoba 2006. god., 1.8 be- z Dobrinja, nov lijepo namje{ten rajevu, na glavnoj cesti. Ekstra lo-
570. z Izdajem prazan stan 54 m2, Ali-
nzin, full oprema, 4 vrata, pre{la 66.000 stan, sat TV, internet, vlast. centr. gri- pa{ino polje, na du`i period. Tel. 061 kacija. Cijena po dogovoru. hote-
z Hyundai accent, 2002. god, dizel, km, 14.700 KM. Tel. 061 715 746. janje. Tel. 061 188 065. 390 764. lemona@bih.net.ba Tel. 063 387
Prodaja povoljno. Tel. 061 237 114 750. 1559-1tt
z Ugradnja alarma i sistema protiv z Dogladi, izdajem 100 m2 poslovno z Izdajem sobe kod Sebilja, Ba{~ar{ija,
z Hyundai-Atos, 2002. g., mo`e za- kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 skladi{nog i 150 m2 stambenog prosto- sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM.
z Dacia Sandero laureat, sa kli- mjena za Ladu Nivu 4x4, uz dogovor. 365 193. ra. Tel. 061 561 132. Tel. 061 192 073. z Prodajem dvoiposoban stan na
mom, 1,6 MPI. Zvati iza 18 h. Tel. Tel. 061 202 816. Breki, sa gara`om i podrumom,
061 257 468. 1617-1tt z Vrata prednja, lijeva [koda Oktavi- z Dvos. namje{ten stan dvjema stu- z Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet 85 m2 povr{ine, ulica Safeta
z Jetta VR6, 2001. god., automatik, fu- ja, met. srebrena 120 KM. Tel. 061 200 denticama, na ^. Vili. Tel. 061 459 152. namje{ten, strancima i zaposlenim Pa{ali}a 44, cijena 215.000 KM.
ll oprema, benzin, cijena 8.700 KM. Tel. 203. z Dvos. stan 70 m2, kompl. na- osobama. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Zvati od 10 - 20 sati. Tel. 061 140
z Airbag na volanu Golf 4, Pasat 4-5, 061 600 111.
Audi 3-6, Merc. {printer, Opel 3-4. z Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. mje{ten, centr. grijanje, telefon, kablo- z Izdajem u Boljakovom potoku na 055. 1573-1tt
Tel. 061 200 203. z Jugo 45, 1991. god., cijena po dogo- Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. vska TV. Tel. 657-697, 061 507 240. spratu u privatnoj ku}i, prazan troso-
voru. Tel. 065 378 235. Tel. 061 092 699. z Gara`u izdajem na Novoj Breci. Tel. ban stan. Tel. 459-817, 062 366 874.
z Atego 815, registrovan, 2004. god., z ^. Vila - jednosoban stan 36
57.000 km, cijena 32.000 KM. Tel. 061 z Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, z VW Polo 1.2, I vlasnik, regist. do 061 191 079. z Izdajem vikendicu na Jahorini, m2, extra adaptiran, kuhinja,
784 790. 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vo- 7./2011., 5 vrata, crvena boja. Tel. 061 z Garsonjera na du`e vrijeme zapos. ekstra lokacija. Tel. 066 136 470. ameri~ki plakari, suteren - povo-
zilo. Tel. 062 857 130. 489 556. mu{karcu kod MUP-a N. Grad. Tel. ljno. Tel. 061 493 323. 1590-1tt
z Audi jaje, dizel, 87. god., 3600 zIzdajem zasebnu sobu zaposlenoj `eni,
KM. Tel. 061 818 173 z Kia Rio RS limuzina, metalik siva, z Za{tita za automobile, blokada 677-504. kod hotela Evropa. Tel. 061 22 60 49.
centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u mjenja~a, blokada volana. Tel. 061 719 z Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tr- z Agencija „NERAS“: Hrasno -
z Audi 4, 2.0 TDI, 2005. g., reg., sivi, odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 916. z Izdajem-prodajem pos. prostor 40
al. felge, nove gume, dig. klima, 5 vra- anzita. Tel. 063 639 213. m2 na Dobrinji III za kancelariju, pr- 59 i 62 m2. Dobrinja - 49, 55, 68
2011. Tel. 061 156 309. m2. Mejta{ - 54 m2. Grbavica -
ta, kupljen u Nipexu Tuzla, extra stanje, z Grbavica, dvosoban namje{ten edstavni{tvo i sl. Tel. 062 718 737.
mo`e zamjena za skuplje. Tel. 066 364 z Kombi Fiat Ducato furgon, 2.8 Kupovina 54, 48 i 131 m2. Marin Dvor - 39 i
stan, priv. ku}a, I sprat. Tel. 063 639 213. z Iznajmljujem apartmane: Stari Gr- 121 m2. Breka - 72 m2. Alipa{ino
848. JTD, maxi, god. proizv. 12/2003., ispr-
avan sa isteklom reg., pre{ao 88.000 km. z Kupujem za [kodu Feliciju limu- z Hrasno, Triglavska, izdajem sprat ad (Papagajka) 20 KM po osobi, stude- - 53, 59 i 66 m2. Isto~no S. - 55
z Audi A4 TDI (crveno i), 97., meta- Tel. 0 61 153 130, 061 196 744. zina, 2001. god.: haube, krov i desna za- ku}e namje{ten, grijanje, sve odvojeno. ntske le`aje 200 KM po osobi, grijanje m2. Tel. 061 375 787. 1593-1tt
lik zelena, 170.000 km, mo`e zamjena. dnja vrata. Tel. 061 551 317. Tel. 033 526-547, 061 172 269. i voda ura~unati. Tel. 061 519 750.
Tel. 061 101 941. z Le`ajeve (kuglagere) za sve vrste el.
motora 1 kom-2 KM. Tel. 062 967 832. z Kupujem havarisana vozila: Pasat z Ilid`a-Pejton, praznu garsonjeru, po- z Jednos. namje{ten stan, Stup. Tel. z Otes, 38 m2, v. prizemlje (novi-
z Auto dijelove za Zastavu 101, kine- karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 seban ulaz, plin, struja, na du`i period. 062 008 229. ja gradnja), adaptiran - 55.000
ti~ke zglobove, letvu volana, prednje z Ma{inu za pranje auta u dijelovima, Tel. 033 213-130, 062 690 946.
marke Erle 10-40, dvije potpuno ko- 190. z Jednos. stan na Dobrinji, zvati od KM. A. Polje, 65 m2, 2,5-soban,
le`ajeve, farovi itd. Tel. 061 250 763. 8-10 h. Tel. 061 183 366. c.g., adaptiran, V sprat (iza
mpletne ma{ine. Tel. 061 209 057. z Kupujem sve vrste vozila: strane ta- z Izdaje se posl. prostor, ul. Grbavi~ka
z Auto felge ~eli~ne polovne Merc. 15 ble, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 br. 46A, veli~ine 27 m2, N. Sarajevo. Tel. z Kanc. prostore u pos. objektu u Sa- [kodinog servisa). Tel. 061 926
cola, BMW 15 cola, Golf 13 i 14 cola. z Mercedes 190 dizel, automatik, 061 141 809. 069. 1618-1tt
88., sive boje, tamna stakla, odli~an. Tel. 000. rajevu-Ned`ari}i. Zvati od 16-20 h.
Tel. 062 213 732. Tel. 061 130 504.
061 500 037. z Vr{imo otkup rabljenih, havarisa- z Izdaje se poslovni prostor na
z Auto gume polovne: 245/70/16 4 nih i dotrajalih vozila. Tel. 062 506 775. Ba{~ar{iji, opremljen, Nove daire, po- z Kod Televizije p. protor 20 m2. Tel. z Prodajem ku}u, 10x11, tri
kom.; 215/55/16 4 kom; 205/55/16 4 z Mercedes E 220 CDI, avantgard, au- godan za kancelarije. Tel. 033 533-123. eta`e, gara`a, ul. Nahorevska (iza
tomt., triptronik, CD, radio, tel., ko`a, z Uzimam havarisana i ostala auta za 061 159 249.
kom; 195/65/16 4 kom; 185/60/15 4 Pionirske doline). Tel. 061 304
kom. Tel. 062 213 732. xenoni, al. felge, nove gume, servisna dijelove. Tel. 061 249 467. z Izdajem dvosoban namje{ten stan z Malta, jednosoban stan samo zapo- 599, 033 665-419. 1595-1tt
knjiga. Tel. 066 364 848. blizu Fabrike duhana i kampusa. Tel. slenim samicama i samcima. Tel. 033
z Auto ogledala za retrovizore za sve z Uzimam havarisana i ostala auta za 062 439 329 i 061 437 719.
z Opel Astra sedan, 2008. god., prva dijelove. Tel. 061 614 887. 644-068.
vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. z Centar, prodajem poslovni pro-
ruka, pre{ao 40.000 km, kao nov. Tel. z Izdajem dvosoban namje{ten stan z Namje{en dvos. stan u priv. ku}i, sa-
zAuto radar detektori Cobra i Whiste- z Otkupljujem ispravna vozila na bh. bra~nom paru bez djece, priv. ku}a, sve stor 157 m2, parking, pogodan za
062 072 013. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod mcima, centr. grijanje, pos. ulaz. Tel. 061
er, xenon kompleti i navigacije za auto- odvojeno, K. Demovi}a 42, kod Suda 812 524. sve namjene. Tel. 061 803 029,
mobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. z Opel kadet, 1.3. benzin, 87. god, reg. tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 BiH, Aneks. Tel. 033 616-136. 061 170 426. 1595-1tt
30. 4. 2011. Tel. 061 207 582 315 798. z Namje{ten stan. Tel. 061 262 323.
z Autodijelovi Opel, Omega B, 97. z Izdajem dvosoban namje{ten stan
god., X20 XE, plava karavan. Tel. 061 z Pasat, 1,9 TDI, motor 110 KS, met- D. Malta. Tel. 033 521-566. z Namje{tenu garsonjeru na Dobri- z Prodajem stan 29 m2, Stari Gr-
200 203. alik bordo, 98. god. ko`a, full nji. Tel. 450-831. ad, II sprat, gara`u centar 12 m2,
oprema.Tel. 061 487 400. z Izdajem stan u Dobojskoj ulici apartman u Neumu 46 m2, poslo-
z Autolimar radi sve vrste autolima- kod policijske akademije, pogodan za z Podhrastovi-centar, namje{ten je-
rskih radova brzo, kvalitetno, jeftino. z Peugeot 407, 2.0 hdi, 2004. god, dnosoban stan. Tel. 061 320 242. vni prostor 80 m2 kod „BBI“ ce-
tri osobe, 130 KM po osobi, mo`e i ntra. Tel. 061 573 640.
Tel. 061 270 427, Had`i}i. pre{ao 250.000 km, 16.000 KM. Tel. porodica. Tel. 061 256 381 z Pofali}i, izdajem polunamje{ten
061 147 640. 1604-1tt
z Autostakla „Rule“, original z Izdajem manji stan u privatnoj ku}i stan. Tel. 062 138 500.
{ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. z Pet guma sa felgama zimske za na Sedreniku. Tel. 061 207 582, 033 237 z Pos. prostor 20 m2 i salon za svadbe
Por{e, cajene nove 255750 r19 (Miche- z Adapt. jednoipos. stan 49 m2, Do-
Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka Izdavanje 814 200 mjesta. Tel. 061 159 249. brinja-Aerodrom. prodajem. Tel. 066
109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. lin). Tel. 062 464 666.
z Izdajem dvosoban stan 60 m2 Ae- z Pos. prostor 70 m2, novogradnja u 488 818.
z Caddy SDI, registrovan, 1997. god., z Polo, 1996. god., 1.0, tek registrovan, z Izdajem dvosoban, komforan rodromsko naselje, polunamje{ten. Tel. Ned`ari}ima, kod Avaza. Tel. 061 098
sa svom opremom, cijena 4.800 KM. z Adema Bu}e, 33 m2 + balkon, no-
cijena 4.500 KM. Tel. 061 784 790. stan sa dva balkona i centralnim 066 634-794. 535, 063 996 850. vija gradnja. Tel. 033 660-152.
Tel. 061 206 689. grijanjem, ul. Porodice Ribar, nad
z Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., di- z Izdajem gara`u 15 m2 na Marijin z Pos. prostor 80 m2, struja, voda, z Al. Polje A-faza TMP, 70 m2, 1. spr-
zel, bijela boja, nove gume, reg. god. da- z Prodaja i ugradnja alnasera, alter- slasti~arnom „Palma“. Cijena po
dogovoru. Tel. 061 336 075. Dvoru (Te{anjska ulica). Tel. 061 273 995. plin, telefon, WC. Tel. 033 235-117, 061 at. Tel. 033 544-722, 066 727 979.
na. Tel. 063 506 303. natora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 265 588.
193. 1547-1tt z Izdajem gara`u na Marijin Dvoru z Alipa{ino, garsonjera 27 m2, III sp,
z Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek re- - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za bu- z Pos. prostor na [ipu 16 m2. Tel. 061 renovirana, fix. 50.000 KM. Tel. 061 507
gistrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, z Prodajem audi A4, s-line, quatro, du}nost“). Tel. 061 273 995. 539 532.
dizel, 2001 god., full. Tel. 061 132 315 z Ustupam op{tinsku radnju uz 960.
2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e
zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. nov~anu naknadu, op}ina Stari z Izdajem gara`u na Pofali}ima, pr- z Pos. stamb. 100 m2, i 150 m2 sta- z Alipa{ino, garsonjera 27 m2, reno-
z Prodajem auto malu prikolicu nos. eko puta tramvajske stanice. Tel. 061 mbenog prostora. Tel. 061 561 132.
750 kg, neregistr., povoljna za prevoz si- Grad. Tel. 061 192 039. 1556-1tt virana, III sprat, fiksno 50.000 KM. Tel.
z Crano Vitara, 2007. god., automa- 497 592. 061 507 960.
tik, full oprema, pre{la 54.000 km, po- tne robe. Tel. 061 397 532, Sarajevo. z Posl. prostor na [ipu (nov) od 35
voljno. Tel. 061 715 746. z Izdajem garsonjeru. Tel. 061 z Izdajem gara`u, Kemal Begova. Tel. m2, pogodan za sve namjene. Tel. 062 z Aneks, prodajem ku}u P+S, papi-
z Prodajem i ugra|ujem za sva auta 061 421 514. 320 648.
ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 785 556. 1556-1tt ri uredni. Tel. 061 400 299.
z Dijelove Opel Frontere, motor di-
zel 2.2, 2000. god., limariju i ostale di- 061 382 478. z Izdajem garsonjeru namje{tenu, z Prazan stan u priv. ku}i, sve pose- z Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i
jelove. Tel. 062 279 743. z Izdajem-prodajem p.p. u ce- bra~nom paru bez djece, priv. ku}a, na bno, vrlo povoljno. Tel. 06 572 742. gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979.
z Prodajem i ugra|ujem za sva auta du`i rok, K. Demirovi}a 42, kod Suda
z Dijelovi za Golfa jedinicu. Tel. 061 ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. ntru Ilid`e 180 m2 + ba{ta 150 z Preko puta stadiona Ko{evo, izda- z Boks na pijaci Ciglane, adaptiran,
m2, p. p. 71, 38, 76 m2 kao i stan BiH, Aneks. Tel. 033 616-136. jem opremljen ugostiteljski objekat, saq
367 103. 061 529 970. odmah useljiv, povoljno. Tel. 063 191
132 m2 u PC-Robot-N. Sarajevo. z Izdajem i prodajem gara`u u Kra- ba{tom. Tel. 062 424 290. 659.
z Dijelovi za Oktaviju, 99. god., {top z Prodajem Mercedes 190 dizel auto- nj~evi}evoj ulici (za manje automobi-
matik, 88. sive boje, tamna stakla, Inf. 062 902 823. 1421-1Nd` z Sobe za preno}i{te i dnevni boravak,
lampe, diskovi, obrvice farova, sve u ko- le). Tel. 033 612-956. z Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane,
mpletu, povoljno. Tel. 061 381 909. odli~an. Tel. 061 500 037. TV, kupatilo, povoljno. Tel. 062 644 055. 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, ci-
z Izdajem opremljenu garsonje- z Izdajem ili prodajem radnju na Si- z Soukbunar, izdajem prazan stan 40 jena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886.
z Dva komada zimskih guma 13 sa fe- z Prodajem Mercedes E220 CDI, fu- ranu. Tel. 062 917 009.
lgama, 50 KM sve. Tel. 602 967 832. ll oprema, 2004. g., extra stanje, crni, ru, Ilid`a-Pejton. Tel. 033 460- m2, poseban ulaz. Tel. 061 866 409. z Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa
metalic, automatic. Tel. 061 101 410. 700, 061 019 141. 1446-1Nd` z Izdajem jednokrevetnu namje{tenu svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel.
z Fiat Multipla, 1.9 JTD, 2003. god., z Sprat ku}e ozbiljnoj porodici u Aha-
sobu, kuhinja, kupatilo, u strogom ce- tovi}ima, blizu autobuske, 90 m2, 150 061 156 886.
full. Tel. 061 139 610. z Prodajem za Golfa alnaser, altena- ntru. Tel. 445-306.
tor 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i mo- z Izdajem dvosoban stan na- KM. Tel. 061 753 253. z Breka, Himze Polovine 23, opre-
z Fiat Uno 75 E, 88/95., ispravan, ne- nta`a. Tel. 033 531-996, 062 693 470. mje{ten, u zgradi, Bjelave-Mejta{, z Izdajem prazan sprat ku}e na Se- mljenu caffe pizzeriju. Tel. 062 055 214.
registrovan, cijena po dogovoru. Tel. 061 500 KM. Tel. 061 142 704. z Stan namje{ten 70 m2, centr. grija-
z Prodajem za Renault alu felge dreniku, samo ozbiljnoj porodici. Tel. nje, telefon, kablovska TV. Tel. 657-697,
904 736. 1607-1tt 061 578 476 z Breka, prodajem dvoiposoban stan
16''. Tel. 061 259 784. 061 507 240. 66 m2, prvi sprat, ul. Hasana Su{i}a. Tel.
z Fiat-Panda 1.0, 1997. g., teretna dvo- z Izdajem jednosoban stan zaposle- 033 544-398, 061 132 416.
sjed 2x2, registrovano do 6. mj., povo- z Radim antikorozivnu za{titu auto- z Studenticama dvokrev. soba, centr.
mobila (pod), farbanje, poliranje - Ili- z Izdajem jednos. stan Saraj polje nim osobama, privatna ku}a, zaseban grijanje, upotreba kuhinje i kupatila, ka-
ljno. Tel. 061 184 796. ulaz - centar. Tel. 061 487 702. z Centar, Alipa{ina, 80 m2/I+8 m2
ja{. Tel. 061 552 547. (Vojni~ko). Tel. 061 237 773. blovska TV, internet. Tel. 061 378 867. balkona. Tel. 062 390 945.
z Ford Eskort 1994. god., cijena po 1459-1Nd` z Izdajem jednosoban, namje{ten
dogovoru. Tel. 061 249 467. z Registracija vozila, penzionerima i z Studentu izdajem jednokrev. sobu z Centar, Ko{. brdo pored autobuske,
bud`etskim korisnicima Kantona Sa- stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Ve- sa cent. grijanjem i kablovskom TV. Tel.
z A. Polje B, jednokrevetna soba za- le{i}i. Tel. 033 442-131. jednosoban stan 30 m2/II, adaptiran,
z Ford Mondeo 1.8 TDI, 1999., u rajevo na 2-3 rate. Tel. 062 316 911. 061 869 333. pogodan za studente, blizina fakulteta,
odli~nom stanju, reg., klima, ABS, interesovanim iz Federacije, 120 KM.
z Renault Clio 1.6, 2002. god., full opr- Tel. 062 467 823. z Izdajem komforan 3 sobe stan, z Trg heroja, centralna pozicija, atr- 65.000 KM. Tel. 061 559 235.
CD. Tel. 061 067 748. eta`no plin. grijanje, sun~an, Logavi-
ema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgu- aktivan pos. prostor 27 m2+8 m2. Tel. z Centar, naselje Bare-[ip, novogra-
z Ford Siera, 1989. god., benzinac, sta 2011., u odli~nom stanju. Tel. 061 z Aerodrom. naselje, pos. prostor 40 na, cijena 700 KM. Tel. 061 72 58 59,
m2, za agencije, predstavni{tva, kance- 061 390 748. dnja, dvos. 46 m2/I sa ugradb. kuhi-
snaga mot. 74, reg. do 10. 2. 2012. god., 373 530. 061 135 661.
larije sa papirima. Tel. 061 857 012. z Tros. namje{ten stan u priv. ku}i, njom, aparatima i plakarima, eta`no,
u jako dobrom stanju, cijena 2.000 z Izdajem komfornu sobu blizu Ka- ima veliki podrum, 92.000 KM. Tel. 061
KM. Tel. 033 537-011. z Renault Megane-Sedan, 1.5 dCi/105 ulaz poseban. Tel. 062 376 354.
KS, 11./2007., 75.000 km, servisna, fu- z Aneks - garsonjera namje{tena sa ce- tedrale, `enskoj osobi, kablovska, inte- 269 835.
z Golf 2 dizel, 4 vrata, boja bijela, re- ll oprema, reg. do 11./2011. Cijena ntralnim grijanjem, poseban ulaz. Tel. rnet. Tel. 033/225-747. z Tros. namje{ten stan, I sprat, kod
061 365 690, 033 653-311. vje~ne vatre, strancima. Tel. 062 56 99 90. z Centar, prodajem pos. prostor 157
gistrovan do 20. 12. 2011., nove gume. 16.500 KM. Tel. 061 213 286. z Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2, m2, prizemlje, parking, pogodno za sve
Tel. 061 207 361. z Apartman Bjela{nica 4+1 le`aj. Tel. sa 200 m2 vrta, strancima, sre|eno, na- z Tros. namje{ten u priv. ku}i, ulaz po- namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419.
z Renault Megane, 2007 god., 2
z Golf 2 dizel, 85. god., reg. do 15. 4. vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,. 061 563 370. mje{teno. Tel. 061 156 262. seban. Tel. 062 376 354.
z Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem
2011., nove gume i akumulator, dobro Tel. 062 418 999. z Apartman izdajem na Bjela{nici. z Izdajem manji poslovni prostor na z U strogom centru Heco-pijace, stan 67 m2. Tel. 062 789 512.
o~uvan, hitno. Tel. 062 322 467. z Renault Megane, 2006 god., 5 Tel. 062 320 648. Malti, pored {kole. Tel. 033 614-628, 061 izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za
357 634. ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Tel. z Centar-Dalmatinska, stan 121 m2,
z Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove pr- vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful opre- z Apartmani i sobe, preno}i{te 15 i 20 visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos.
ednje gume, reg. do 9. 2011. god., u ma.Tel. 062 615 888. KM, Stari Grad. Tel. 061 245 907. 061 249 249, 061 531 130.
z Izdajem na Otesu opremljen i uho- prostor. Tel. 033/221-533.
odli~nom stanju. Tel. 061 566 689. z Renault Scenic 1.6 benzin, 2003. dan frizerski salon. Tel. 062 875 808. z U Vogo{}i izdajem jednosoban
z Apartmansko preno}i{te iznad Ka- z Ciglane Donje - prodajem 3-soban
z Golf 4 TDI crveno I, godina 1999., god., full, extra stanje. Tel. 061 139 610. tedrale, parking, kablovska, 20 KM po stan 37 m2, II sprat. Tel. 066 006 071.
z Izdajem namje{ten dvosoban stan, stan 106 m2, dvije velike terase, 270.000
prvi vlasnik, originalna kilometra`a. Ci- z Reno Klio 1999 god., klima, auto- osobi. Tel. 061 339 647. c. grijanje, kablovska, svi uslovi. Tel. 062 z Zenica - centar, izdaje se pos. pro- KM, IV kat, lift. Tel. 033/665-256.
jena 11.000 KM. Tel. 061 184 452. matik, cijena po dogovoru. Tel. 061 249 610 060. stor pogodan za mikrokreditne banke,
z Apartmansko preno}i{te u centru z Ciglane, 94 m2 ~etverosoban stan,
z Golf TDI 87., crveni, registrovan do 467. grada sa extra opremljenim sobama, TV, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne,
z Izdajem namje{ten jednoiposoban salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekr- prvi sprat, dobar pogled, cijena po do-
1. 10. 2011., cijena 2.750 KM. Tel. 061 z Reno Laguna, DCI 1.9, proizv. sat., c. grijanje, parking, 15 KM po oso- stan u centru. Tel. 061 13 44 33. govoru. Tel. 061 928 526.
519 750. bi. Tel. 062 530 601. etnine.ba
2003., sva oprema, cijena 10.000 KM. z Izdajem namje{ten stan na spratu
Tel. 061 667 187, Tuzla. z ^. Vila, dvos. 57 m2, v.p. ili zamje-
z Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek reg- z Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV u porodi~noj ku}i, D. Pofali}i, 180 na za jednosoban uz dogovor. Tel. 061
istrovan, 3500 KM. Tel. 063 123 282 z Reno Megan II, 1.6 16V, 12. 2003., kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. KM. Tel. 653-628.
Prodaja 493 323.
z Golf 3, 96. god., dizel, bijeli, tek reg- registr., klima, ABS, esp, bord, crni, 3 z Cazinska, prazan stan priv. ku}a na z Izdajem namje{ten stan u B. Poto-
vrata. Tel. 061 202 888. z „AKCIJA“! U najljep{em dije- z Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, pli-
istrovan, mult-lok, ~etvero vrata, 5800 spratu, sve odvojeno, voda, struja, ulaz. ku kod Elektrotehni~ke {kole, Tuzla- nsko grijanje. Tel. 061 144 162.
KM. Tel. 061 255 806 Tel. 033 654-662. lu Dobrinje stanovi novogradnja,
z Reno Senic 2001., tek registrovan, nska 41. Tel. 062 347 301. jo{ samo tri stana po 38 m2, ga-
metalik, klima, alarm, daljinsko, ga- z Dobrinja, 76 m2, 2 sp., Trg Sabora
z Golf IV, SDI, 98. god., tek reg- z Centar - Papagajka, nudim no}enje z Izdajem p. prostor 240 m2 za sve na- ra`e, slobodna prodaja, uredni bosanskog. Tel. 061 501 417.
istrovan, 8300 KM, mo`e zamjena. ra`iran. Tel. 061 138 071. u luksuzno opremljenim apartmanima. mjene sa parkingom uz glavnu cestu, papiri. Prevod odmah. Tel. 061
Tel. 062 437 178 z Retrovizorska ogledala za sve vrste Tel. 061 724 725. Saraj polje. Tel. 061 545 358. 161 548, 061 161 670. PTT z Dobrinja, prodajem stan 54 m2, 2
Dnevni avaz petak, 4. februar/velja~a 2011. 43
balkona. Tel. 065 350 217, 00381 64 344 z Prodajem novu radnju na Dobrin- z Useljiva dvojna ku}a 240 m2, 1/1 + rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox. z Vodoinstalater sa dugogodi{-
9118. ji, 31m2. Tel. 061 324 040 plac kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili mi- z „ZA SUPER SEX + NA- Tel. 061 156 309. njim iskustvom radi vodu, kvali-
jenjam za Trebinje za sli~no. Tel. 061 JBR@I EFEKAT + ZA SUPER tetno, moderno i otklanja sve kv-
z Donja Vogo{}a, ku}a sa svim pre- z Prodajem jednosoban stan ^. Vila, BIZNIS (VPC 4 KM). VIA- z Povoljno dva vunena }ilima. Mob.
te}im objektima i 2.100 m2 zemlji{ta. 36 m2, suteren, kompletno renoviran, 301 772. 061 398 128. arove. Radimo sa pocin~anim,
GRA + CIALIS + LEVITRA bakrenim i zelenom plastikom.
Tel. 061 510 669. 63.000 KM. Tel. 062 814 470. z Vogo{}a, adaptiran jednosoban + BILJNA = HIT + PODE- z Kuhinju „Omega“, el. {poret „Beko“
stan u centru, 36 m2 - 54.000 KM. Tel. SNA I ZA BOLESNE! TEL. Mobitel: 061 136 420.
z Dubrovnik, prodajem dvosoban z Prodajem jednosoban stan od 40 m2 i sto sa staklom. Cijena po dogovoru. 1364-1Nd`
stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon - M. Dvor, II sprat. Tel. 061 715 543. 062 99 32 53. 061 807 485.“ 1450-1nd` Tel. 061 143 596.
sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. z Prodajem jednosoban stan u centru, z Vogo{}a, centar, nadogradnja, dvo- z Vispogal kremu protiv psorijaze, pr-
00385 20 418-192. eta`ni nedovr{en, 100 m2, povoljno, hi- z VODOINSTALATER-ELE-
V.P., 31 m2, Vi{njik. Tel. 066 125 453. oizvod dr. Vi{nji}a. Tel. 033 211-822. KTRI^AR popravka i ugradnja
z Dvoipos. adapt. 65 m2, 1 kat, „Kar- tno. Tel. 061 169 935. z „VIAGRA-PFIZER“ ORIG-
z Prodajem ku}u u Ilija{u, dim. 12x8 INAL! 50 i 100 MG. CIALIS z ]urke `ive, mogu i zaklane, priro- instalacija, sanitarija, bojlera, el.
ingtonka“. Tel. 061 842 626. m, oku}nice 422 m2, 3 sprata, novoizgr- z Vratnik - ku}a sa tri zasebna stana dno hranjene, dostava na adresu. Tel. pe}i, aut. osigura~a, uti~nica, pre-
i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. 20 MG, KAMAGRA GEL 100
z Dvoipos. na ^. Vili, 3 kat, 64 m2, adnja. Tel. 061 552 547. MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. 061 349 238. kida~a. Tel. 061 180 120, 061 132
centralno, lift. Tel. 061 501 417. z Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, DOSTAVA. UPUTSTVO. DI- 149. 1404-1Nd`
z Prodajem ku}u! Ve}a - novija gra- z El. motor 5,5 KW, ispravan. Tel. 061
z Dvoipos. stan 70 m2, ul. Grada Ka- dnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 vl. 1/1. Tel. 061 139 592. SKRECIJA. POUZE]EM. 209 057.
lgarija, Dobrinja 3. Tel. 065 462 264. 160 068. z Zemlji{ta 600 m2 (Podhrastovi) za TEL. 061 702 404. 1281-1nd` z TV VIDEO SERVIS vr{i popr-
z Video Orion sa daljinskim, proda-
z Dvosoban 52 m2, 55 m2, Dobrinja z Prodajem ku}u, prizemlje, sprat, po- gradnju gara`e, pos. prostor i sl. Tel. jem. Tel. 061 272 743. avku svih TV aparata i videore-
I, Trg Zl. ljiljana. Tel. 066 488 818. tkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Se- 536-559. kordera. Dolazak na adresu be-
z HITNO! PRODAJEM KOM- z [iv. ma{inu Bagat sa ugra|enim po- splatan. Garancija 12 mjeseci.
z Envera [ehovi}a, stan 61 m2, II spr- mizovac. Tel. 033 655-398. PJUTERE INTEL PENTIUM 4 stoljem, prodajem, 150 KM. Tel. 061
Potra`nja Tel. 033/451-778. Mob. 061 148
at, plus 2 balkona, sa novim namje{ta- z Prodajem kvalitetan stamb.-posl. SA XP SP3 SISTEMOM, TAS, 272 743. 042. 1413-1Nd`
jem. Tel. 065 581 363. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po MI[, INTERNET, DVD, ITD.
z Potrebno vi{e manjih stanova, pr- CIJENA 99 KM. TEL. 061 578 z Mobitel Nokia N95, siva, obi~na,
z Faleti}i, zbog selidbe prodajem cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 220 KM, i monitor Samsung, flat,
130, 061 249 249. aznih i namje{tenih za izdavanje (Agen- 517. 1423-1ND@ z Povoljno, vanjske roletne, alu-
ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz cija). Tel. 061 031 330. o~uvan, 50 KM. Tel. 062 877 535. minijske `aluzine, trakaste zavje-
rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 z Prodajem novu ku}u u Sarajevu, na- z Svijetle}u reklamu prodajem. Tel. se i harmonika vrata. Tel. 061 214
665-419. selje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, sva- z Strancu potreban manji stan do 60 z Prodajem garniture stilskog
m2 u zgradi za izdavanje na du`i per- namje{taja, u izvanredno dobrom 061 531 713. 303. 1435-1Nd`
z Ferhadija, pos. kanc. prostor I i II ki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica po-
vr{ine 1.000 metara kvadratnih iod (Agencija). Tel. 061 522 190. stanju - uvoz iz Italije. Garniture z Dva proto~na bojlera 5-10 lit. Tel.
sp., 235 m2. Tel. 061 558 932. se sastoje od: dnevni boravak 061 531 713. z TEPSER S.O.D. Profesiona-
ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve z Kupujem stan do 50 m2, na relaci-
z Grbavica, dvosoban 52 m2, 3 sp., ex- uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. (trosjed, dvije fotelje i dva klub lnim ma{inama ~istimo: na-
ji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. stola), trpezarija (sto i {est stoli- z Komplet inventar za friz. salon. Tel.
tra lokacija. Tel. 061 493 323. 061 237 344. 061 167 702. mje{taj, unutra{njost auta, tepihe
z Prodajem plac na Crnogorskom pr- ca) i vitrina. Tel. 063 936 801. (rese), itisone i kamene podove
z Grbavica, jednoiposoban stan. Tel. imorju (\enovi} kod H. Novog). Tel. z Kupujem stan u Kranj~evi}evoj ili 1574-1tt z Kirby usisiva~ prodajem. Tel. 061
061 202 497. (za{tita). Tel. 061 524 461, 033
033 638-125. bli`oj okolini, od 70 do 80 m2. Tel. 033 167 702. 200-003. 1598-1tt
z Grbavica-[oping, troiposoban stan z Prodajem plac Travnik, Kalibunar, 221-121, 061 484 068.
z D.O.O. „PO[TENO“! Bukova z Komoda dim. 153x89,56. Tel. 061
85 m2/2.100 KM, (renoviran) sa ga- 850 m2, objekat IIXIO ne dovr{en uz z Hitno kupujem stan do 40 m2, Ske- cijepana drva samo za „kamin“ 250 763.
ra`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. cestu. Tel. 061 748 785. nder.-Ba{~ar{ija, u ra~un dajem auto i z Bravar, popravljam i ugra|u-
krupna. Cijena extra povoljna. jem brave, gara`na vrata, ograde i
doplata. Tel. 061 338 433. Tel. 061 539 981. 1428-1Nd` z Prodajem 100 posto efikasno sre-
z Had`i}i, prodajem ku}u 9,5x8 m, z Prodajem poslovni prostor u Vo- dstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih ostalo. Dolazim na adresu. Tel.
P+S+P, dvije gara`e, oku}nica 618 m2, go{}i, 240 m2, u dvije eta`e, hitno, z Kupujem dev. ku}u u centru Sar- mrava. Tel. 061 243 891. 061 233 078. 1447-1Nd`
cijena po dogovoru. Tel. 420-319, 521- 230.000 KM. Tel. 061 489 542. ajeva na prometnom mjestu. Tel. 061
187. z U prodaji su drva iscijepana i z Sportska opremu skije, {tapovi,
z Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 799 040. ugalj u vre}ama sa dostavom. Dr- pancerice, brile, kacige, skafanderi, z Elektri~ar vr{i opravku bojle-
z Ilid`a, Plandi{te, Bosanski ljiljan 17, 062 724 003. z Agenciji potrebni stanovi u zgradi va i ugalj (Kreka) 6 KM. Ugalj jakne, lasteks hla~e, rukavice, kape, ra, ku}anskih elektri~nih aparata
objekat P+S+P 150 m2, ba{te 150 m2, za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Banovi}i (orah i kocka) 10 KM. ~izme skoro novo, povoljna cijena iz Nje- i instalacija. Povoljno i kvalite-
1/1. Tel. 062 319 563. z Prodajem stan 60 m2, A. Polje B-
faza. Tel. 062 295 974. Dostava brza i ta~na. Tel. 063 011 ma~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 tno. Tel. 061 213 103. 1610-1tt
z Hitno potrebno vi{e stanova ra- 084. 1433-1Nd`
z Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, pri- zli~itih kvadratura za prodaju. Tel. z Tepihe - }ilime, nepal i perzijaner,
zemlje + 2 sprata, sa gara`om i posl. pr- z Prodajem stan 86 m2 u Novom Sa-
rajevu, austrougarska gradnja, sre|en, 061 437 732. razne veli~ine i modele z EPC servis - servisiranje ra~una-
ostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 z Rasprodaja bukovih cijepanih izgledaju kao novi , 100% original ,
226 007. 190.000 KM. Tel. 061 489 542. z Agenciji potrebno vi{e praznih i na- ra, laptopa i prate}e opreme;
mje{tenih stanova za iznajmljivanje. drva I klase, 50 KM. Nudimo i izuzetno povoljno.Tel. 033 452 018 (re)instalacija sistema, konfiguri-
z Jednos. 39 m2, M. Dvor, ul. Odo- z Prodajem stan Breka, 48 m2 + 10 sve vrste uglja po najpovoljnijim
m2 terase + 70 m2 ba{ta, 150.000 Tel. 033 203-127, 061 214 306. z Klizaljke baure, hokeja{ke, plasti~ne sanje wireless mre`e, izrada web
ba{ina, I kat. Tel. 061 375 787. cijenama. Isporuka do vas je stranica. Veoma POVOLJNO! Do-
KM. Tel. 061 143 036. z Potrebno vi{e stanova za iznajmlji- ta~na i isti je dan. Tel. 065 712 i ko`ne razni modeli i brojevi skoro novo
z Jedos. namje{ten stan prodajem. Tel. vanje i prodaju. Tel. 061 214 306, 033 , povoljna cijena iz njema~ke mo`e i za- lazak na adresu besplatan! Tel. 062
z Prodajem stan Ilid`a-Lu`ani, 58 703. 1438-1Nd` 643 394. 1442-1Nd`
061 157 879. 203-127. mjena. Tel. 061 902 930
m2, III sprat, cijena po vi|enju. Tel.
z Ku}a na extra lokaciji, ul. Mjede- 033/623-534. z Garderobu i obuæu , raznovrsno,
nica. Tel. 061 501 417. z Prodajem rashladnu zidnu vi- moderno, kvalitetno, ve~a koli~ina, z Popravljam sve vrste fri`idera,
z Prodajem stan na Breki 84 m2, Zamjena trinu 3,75 m, cijena 5.500 KM, zi-
z Ku}a p+s+p, zemlji{ta 714 m2, i skoro novo, povoljna cijena, iz rashladnih ure|aja, sa garanci-
sre|en, 200.000 KM. Tel. 061 156 262. dne police 24 m - 160 KM po me- Njema~ke izuzetno povoljno za dalju jom. Dolazak besplatan. Tel. 061
1/2 ku}e sa placem 200 m2, uknji`eno z Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan tru. Gondole 6,20 m - 320 KM po
1/1, Semizovac, stara `elj. stanica. Tel. z Prodajem stan u Lu`anima, 69 m2, ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. prodaju. Tel. 061 237 110 156 309. 1453-1Nd`
cijena po dogovoru. Tel. 033 621-023, m. Tel. 061 140 884. 34-1Tr
033 435-537. z Alipa{ino polje C-faza, mijenjam z Role razni modeli i brojevi ,
066 357 804. kacige štitnici skoro novo , povoljna ci-
z Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz na- z Prodajem Braunove mre`ice za z Firma nudi usluge ~i{}enja pri-
stan. Tel. 062 165 566. z Prodajem plac, dulum obradive knadu. Tel. 062 525 786. brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. jena iz njemaèke , mo`e i zamjena. Tel. vatnih stanova (5 km/h) i poslo-
zemlje, u Rakovici, [amin gaj. Tel. 061 902 930 vnih prostora. Tel. 061 180 166,
z Ku}a sa gara`omna Dobrinji, super 033 457 182 z Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan z Prodajem vlastite }urke, patke, 033/450-271. 1461-1Nd`
povoljno. Tel. 061 842 626. dvosoban stan, 4. spr., mijenjam za isti guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili z Rekete za stoni tenis, nove, kvali-
z Prodajem trosoban stan sa dva ba- ili sli~an u Sarajevu ili prodajem. Tel. osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim tetnije. Tel. 061 159 507.
z Ku}u prodajem sa 4 dun. zemlje, lkona, IV sprat, 66 m2, Grbavica - Za- 061 220 179. na adresu. Tel. 061 925 691. z Profesorica hemije daje instrukci-
novija, Skadno-Busova~a. Tel. 061 154 z Stare knjige, stare preko 100 god., je iz hemije studentima i u~enicima.
greba~ka, cijena povoljna. Tel. 033/481- 2 tona leksikon sport. Tel. 061 159 507.
540. 399. z Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, ce- z Prodajem dobro o~uvane polovne Tel. 062 331 174.
ntralno, za sli~an oko II gimnazije uz do- fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. z Prodajem nerazmontiranu `el-
z Mojmilo, prodajem zemlju sa pogle- z Prodajem-izdajem posl. objekat govor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424. z Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih z Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 930
dom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 jeznu piljaru 3x3 sa tendom, cijena po 078.
1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asva- destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. vi|enju. Tel. 061 397 532, Sarajevo.
817 960. ltiranim parkingom, uz magistralni put z Zamjena-prodaja, Sarajevo, stan 52
m2 mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 z Doma}e baklave, extra kvalitet, za z Vodoinstalater - svi vodoinstalate-
z Mostarsko raskr{}e, preko puta Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili z Oprema za ugostiteljstvo, {ank ra- rski radovi - kvalitetno, brzo, precizno,
vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor 542-668. sve vrste sve~anosti, ku}na dostava. Tel. shladni, stolovi, stolice, kuhinjska opr-
Si|isa, 2.000 m2 zemlje, cijena po do- 061 206 345. ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733.
govoru. Tel. 061 310 772. u Sarajevu. Tel. 061 249 249. z Trosoban stan za manji uz dogovor, ema, tende. Tel. 061 160 631.
pisa}a ma{ina povoljno. Tel. 622-788. z Povoljno ma{ine za: {ivanje krzna z Bravarski radovi, dolazim na adr-
z Na Palama (RS) ku}a p+s+p, ga- z Prodajem ku}u na Aneksu, pa- z Lim za sudoper u extra stanju, po- esu. Tel. 061 233 078.
piri 1/1. Tel. 061 222 141. z Mijenjam dvosoban stan 55 m2, I marke „Pfaff“ i za {ivanje ko`e marke voljno. Tel. 061 908 819.
ra`a+kotlovnica, zemlji{ta 480 m2, „Singer“. Tel. 035 204-328. z Profesionalne usluge masa`e, tre-
novoizgra|en objekat, zagra|eno. Tel. z Prodajem jednosoban stan 31m2, sprat, adaptiran, Merkator-Socijalno, za z Nosa~ za sat. antenu, povoljno. Tel.
manji. Tel. 061 256 445. z Knjige sa svim uputstvima o pre- tmani lica, nadogradnja noktiju. Tel.
033 435-537, 062 488 918. strogi centar, iznad Katedrale. Stan je 061 908 819. 063 010 272.
jednosoban, adaptiran. Cijena 2500 z Mijenjam plac 4.700 m2 za |ip pariranju ptica, glava divlja~i i riba. Tel.
z Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, novogr- 035 204-328. z Mob. Nokia 6303 i Classic nov, ni- z Profesor engleskog jezika i ovla{te-
adnja, garsonjere 34 i 37 m2, cijena po- KM po kvadratu, mogu}nost zam- 15.000 KM. Tel. 061 159 490. je kori{ten, povoljno. Tel. 061 908 819.
jene. Tel. 061 397 861 z Prodajem ura|enu, ali iz opravda- ni sudski prevodilac daje ~asove i pr-
voljno. Tel. 061 504 425. z Mostar, centar, 2-soban stan za Sa- z Plin. pe} Agro na dimnjak, kompju- evodi. Tel. 033 659-133 i 061 252 294.
z Prodajem-izdajem poslovni prostor rajevo, od M. Dvora do Otoke. Tel. 036 nih razloga nebranjenu doktorsku di-
z Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, novogr- sertaciju. Tel. 061 942 222. ter 3 sa komplet opremom, pe} 200
adnja, stan deluxe sa klimom, 50 i 60 70 m2, Bjelave kod Stud. domova, H. 580-834, 063 222 441. z Stolarske usluge po povoljnim ci-
KM, kompjuter 100 KM. Tel. 033 jenama. Tel. 061 336 541.
m2, ekstra povoljno. Tel. 061 072 815. Polovine br. 5. Tel. 061 911 324. z Najpovoljnija prodaja i ugradnja ha- 630-154, 061 828 756.
z Radnju u centru Breze 143 m2, tr- rmonika vrata, svih modela i dimenzi- z Lije~im vanjske i unutarnje hemo-
z Pale, jednoiposoban stan 43 m2, III ja. Tel. 061 512 294. z Velika kolekcija etno eksponata, pr-
sprat, nov. Tel. 065 581 363. enutno {tamparija u istom. Tel. 061 799 roide. Tel. 061 533 146.
imjerena za dekoraciju, ili etno sela. Tel.
040. z Automatsku ma{inu za izradu ro- 063 847 659. z Izrada zubnih proteza od nakvali-
z Pofali}i, nova ve}a ku}a sa 3 pos. pr- lni za fiskalne kase. Tel. 057 225-771.
ostora, vl. 1/1, na placu od 822 m2. Tel. z Stan 120 m2, ul. S. Filipovi}a, I spr- tetnijih materijala, dolazak na adresu.
062 227 122. at, Dobrinja 5. Tel. 033 460-064. z Tra~nu {lajfaricu i ru~ne ma{ine iz Tel. 062 332 976.
z Stan 34 m2, II sp., ustakljen balkon, z VELIKA AKCIJA!!! U prodaji stolarske radnje. Tel. 061 145 885. z Stomatolo{ke usluge pru`amo po-
z Povoljno prodajem garsonjeru u ce-
ntru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna M. Dvor, fix. 80.000 KM. Tel. 062 569 su bukova drva 65 KM (cijepana, z Rakija-{ljiva mad`arica, Grada~ac. voljno i brzo, preko puta Televizije. Tel.
za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. 990. ~okovi i metrice). Ugalj Tel. 035/816-359, 062 200 897. 061 147 712.
Tel. 062 006 319, 033 621-119. z Stan 38 kv., V.P., bez balkona, pro- (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. z Kombi prevoz namje{taja, selidbe,
Ugalj (Kreka) drveni 80 KM. Bu- z Ofset ma{inu B2 Roland. Tel.
z Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 dajem, idealan za studente i manju po- 033/238-504. z Najpovoljnije, najkvalitetnije odvoz kabastog otpada, povoljno, obez.
rodicu. Tel. 062 110 722. kovi briketi. Penzionerima na 10 radna snaga. Tel. 062 139 453.
m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 rata. Tel. 061 247 186, 061 785 z Mediven njema~ke ~arape za vene, aluminijske `aluzine 20 KM, tra-
minuta hoda. Prelijep pogled na grad. z Stan dvos. 53 m2, II kat, ul. A. Ja- 535. 1109-1Nd` `enske, duge i kratke, original, povo- kaste zavjese, vanjske roletne, ha- z Vr{im prijevoz putnika udobnim i
Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa bu~ice. Tel. 033 226-759. ljno. Tel. 061 052 033. rmonika vrata, blindo vrata, PVC klimatiziranim kombijem T-4 VW.
odvojenim ulazima. Uz ku}u se nala- prozori. Tel. 061 501 401. Tel. 061 800 191.
ze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi pa- z Stan Lu`ani 54 m2, I sprat, J. Finci- z „SUHA KO BARUT“! Bukova z Ispravan {poret, cijena je 200 KM. 1353-1Nd`
ja. Tel. 065 645 108. i grabova od 40 do 60. Kreka dr- Tel. 061 244 290. z Rainbow-generalke, tepisi, kao i ta-
piri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpu- pacirani namje{taj, dugogodi{nje isku-
no renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 z Stan na ^. Vili ul. Grada~a~ka, dvo- veni 80. Kameni Banovi}i 150. z Stol za dnevni boravak, cijena 120
Briketi 180. Sva roba mo`e u z Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI stvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285,
451 110. soban 64 m2, 4 sp., renoviran. Tel. 061 KM. Tel. 061 244 290. 061 311 276, 033 666-275.
516 713. vre}ama. Tel. 061 025 311. Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Za-
z Prodajem ~etvorosoban stan, stro- 1153-1Nd` z Pelene za odrasle, po paketu cijena nusi, Iberna), {poreta, bojlera. z Dajem ~asove iz matematike i sta-
gi centar Ba{~ar{ija. Tel. 061 192 073. z Stan na Kova~ima, ul. O~akta- 15 KM. Tel. 061 244 290. Dolazak besplatan! Garancija! tike |acima i studentima, uspje{no. Tel.
z Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni num, 100 m2, prvi kat. Tel. 061 842 626. Mob. 061 171 666. 1433-1tt 033 526-945.
z „OGRIJEV NA 10 RATA z Sony plej stej{n 2, ugra|en ~ip +
stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. z Stan strogi centar, D. Ozme, adapti- d`ojstik 10 igrica. Tel. 061 259 655. z Instruiram matematiku za sve
Tel. 061 336 726. ran, 3. kat. Tel. 033 226-759. PENZIONERIMA“! Prodaja bu-
kovih i grabovih drva. Ugalj Ba- z Proljetni kostim, jakna i suknja dr- z „KIRBY“ - Dubinsko usisava- {kole i fakultete, uspje{no i povoljno.
z Prodajem delux stan, 2-soban u ul. z Stari Grad, devastirana ku}a, 330 novi}i kocka, orah, te drveni uga- ap, vel. 42-44, 30 KM. Tel. 210-736. nje, pranje, ispiranje svih vrsta Tel. 061 549 242.
Aleja Lipa. Tel. 061 142 947. m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 lj Kreka. Prijevoz obezbije|en. tepiha, namje{taja, auta, pranje z Prof. francuskog, ovla{teni sudski
EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. z Mehani~ku, }irili~nu pisa}u ma{inu portala, generalna ~i{}enja stano-
z Prodajem dvosoban stan 56 m2, u Tel. 061 670 068. 1318-1Nd` Underwood, cijena 400 KM. Tel. 061 tuma~ - prevodi tekstove i dokumente
va i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fi- sa francuskog i obratno, sa ovjerom. Tel.
centru, ul. Ko{evo 5. Tel. 062 814 279. z Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslo- 566 482. rma „GLANZ“. Tel. 061 350 688.
vnim prostorom od 80 m2 i stanom iz- 061 480 069.
z Prodajem dvosoban stan u Hra- z OGRIJEV NA 10 RATA! DOO z Moderan namje{taj kori{ten: dva 1204-1Nd`
snom 50 m2, ul. Azize [a}irbegovi} nad, autopraonica i parking. Ulaz sa gla- „Gori Vatra“ nudi drva i ugalj za kau~a, dvije fotelje, regal i sto, vrlo po- z Profesionalno izvodimo molerske,
12/14, blindirana vrata, dva balkona, 3 vne ceste. Sve renovirano, sve komu- penzionere i zaposlene u javnim voljno. Tel. 474-454, Getetova 13, Sar- vodoinstalaterske i kerami~arske rado-
lifta, pogled na panoramu Sarajeva- nalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 ustanovama. Za ostale posebna po- ajevo. z TV VIDEO DVD SERVIS ve. Tel. 062 713 921.
isto~na strana, fiksno 95.000 KM. Tel. 735 608. nuda. Tel. 061 173 949. 1540-1tt svih marki i modela aparata. Gar-
z Sve vrste rezane gra|e, lamperija, ancija, dolazak na ku}nu adresu, z Moler radi molersko farbarske ra-
033 649-629. z [umu prodajem 9,5 dun., mje{ovi- b. pod, povoljno. Tel. 065 689 523. dove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel.
ta, Skradno-Busova~a. Tel. 061 154 novi daljinski za TV. Sa povjere- 062 419 501.
z Prodajem farmu koka sa dva obje- z Prodajem {iva}u ma{inu Iber- z Svje`a ljekovita jaja prepelica hra- njem. Tel. 033 650-400, 033 610-
kta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve 540. z Presnimavanje sa video kaseta na
dek „Sirruba“, skoro nova. Tel. njene prirodnom hranom bez konce- 000. N.
na 4 duluma zemlje, ^apljina-Struge z Tar~in, ku}a 8x9 m na sprat, i 2.000 033/204-021, 061 145 878. ntrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna do- DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523.
bb. Tel. 036 809-009, 062 114 903. m2 oku}nice, te 4.000 m2 zemlje 500 m 1557-1tt stava. Tel. 061 504 425. z Profesionalno snimanje svadbi,
od ku}e, sve za 65.000 KM. Tel. 061 299 z „HIGIJENA“ - Dubinsko pra-
z Prodajem garsonjeru u centru Sa- z Prodajem {tampariju, ma{ine „Ha- nje tepiha, 1 m2 - 1 KM i na- ro|endana, povoljno, sve dobijete na
rajeva 21 m2, cenralno grijanje, 1. spr- 127. jdelberg“, sve u funkciji. Tel. 061 177 DVD-u. Tel. 062 356 113.
z Prodajem ma{ine za slasti~ar- mje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo:
at. Tel. 063 209 378. z U Hrasnom dvos. stna 60 m2, ada- stvo. Tel. 033/204-021, 061 145 815. 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. z Profesor daje instrukcije iz francu-
z Prodajem ili mijenjam za manji ptiran, extra lokacija, povoljno. Tel. 061 878. 1557-1tt z Manji fri`ider ispravan, 40 KM. Tel. 1275-1Nd` skog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel.
stan, 63 m2, A. Jabu~ice. Tel. 061 172 724 597. 062 972 512. 033 526-521.
383. z U Osjeku-Ilid`a, ku}a sa 2 dun. ze- z „D.O.O. OGREV“ vr{i prodaju zGarniture stilskog namje{taja u dobr- z ELEKTRI^AR sa VODOIN- z Dajem instrukcije iz matematike za
z Prodajem jednosoban stan 47 m2, mlje. Tel. 061 250 677. drva u svim oblicima po cijeni od om stanju, uvoz iz Italije. Tel. 063 936 801. STALATEROM sve opravke sta- sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231.
Alipa{ino, Semira Fra{te, 35.900 EUR- z U Otesu dvoiposoban, potrebna 40-70. Kameni ugalj Banovi}i, z Veliki Fructalov fri`ider za ugosti- rih i ugradnja novih bojlera, pe}i, z Profesor daje instrukcije iz matema-
a. Tel. 454-579. adaptacija, 67 m2. Tel. 061 842 626. drveni Kreka. Posebna ponuda teljstvo + zidna tenda 4,50x2,50 m. Ci- sanitarija, ~esmi, instal. - el. i vo- tike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 061
z Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. z U Vogo{}i prodajem poslovni pro- za penzionere na 10 rata. Tel. 062 jena 1.150 KM. Tel. 061 519 750. do, osigura~a i sl., sa garancijom. 244 251.
061 856 179 stor 38 m2, vl. 1/1. Tel. 061 149 183. 888 503. 1412-1Nd` Tel. 061 222 228. 1277-1Nd`
z Rashladni pult, rashladnu komoru, z Nastavnik sa dosta iskustva daje
44 Petak, 4. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz
instrukcije iz matematike, osnovcima 061 709 382. z CASA DEL CAFFE - Grbavi- esvlaka, prva i druga ugradnja, uz na- z Radim sve vrste stakala, ogledala,
i srednjo{kolcima, dolazim na ku}nu z VAMA NO]NA MORA, A knadu. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. akvarijuma i ostalo, dolazak na adresu.
z Moler sa radnim iskustvom, izvo- NAMA JE TO POSAO! AGEN- ca, tra`i {ankera i konobara za
adresu. Tel. 061 451 056. di sve mol. farb. radove, brzo, kvalite- rad u sali. Dobri uslovi rada. Tel. z Profesor njema~kog jezika uspje{no Tel. 061 501 799.
CIJA ZA RA^UNOVODSTVO
z Dajem instrukcije srednjo{kolcima tno, ~isto. Tel. 061 206 345. I PORESKI KONSALTING. 066 915 091 (zvati iza 10 h). daje instrukcije u~enicima i odraslim z Prof. engleskog jezika i stalni sudski
i studentima hemije. Tel. 061 177 405. TEL. 033/232-181. PTT 1351-1Nd` osobama. Tel. 061 244 562. prevodilac, daje ~asove i prevodi. Tel.
z Izvodimo sve vrste radova, gradnja,
z Povoljno vanjske roletne, alumini- adaptacije. Tel. 061 740 127. z Elektri~ar vr{i sve vrste popravki i 033 659-133 i 061 252 294.
jske `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 z Novootvoreni ~oko-bar „CASA ugradnju elektri~nih instalacija i z Radim sve vrste PVVC i al. popr-
z Kerami~ar - postavljam sve vrste ke- z SERVIS KOMPJUTERA - DEL CIOCCOLATO“ Radi}eva
214 303. ramike. Tel. 061 182 097. ure|aja. Tel. 063 233 526. avke, {temanje i ugradnju nove, dola-
INSTALACIJA WINDOWSA, 4A, hitno tra`i {ankere ili zak bespl. Tel. 061 501 799.
z Radim kafe aparate i vodoinstala- z Molerski radovi uz potpunu za{ti- ANTIVIRUSNA ZA[TITA, IN- {ankerice i konobare ili konobari- z Potrebna djevojka ili `ena za rad za
terske poslove. Tel. 061 206 268. tu ljepljivim trakama i podnim najlo- TERNET ADSL I KABLOVS- ce, vi{e izvr{ioca, prednost osoba- ro{tiljem, pla}a 500 KM, plus prijava. z Tu`be, `albe, molbe, prigovori i svi
z Vr{imo snimanje sa VHS na DVD, nima. Tel. 061 606 441. KI + WIRELES ROUTER. ma sa zavr{enom Ugostitelj. Tel. 061 559 091. ostali pravni poslovi. Tel. 033 463-306
Sarajevo. Tel. 061 389 427. DOLAZAK BESPL. SERVIS- {kolom, poznavanjem engleskog i z Detaljno izra|ujem horoskope, ra- i 061 387 856.
z Instrukcije engleski, njema~ki i pr- IRANJE LCD MONITORA I italijanskog jezika, i iskustvo u pr-
z Radimo ma{insko malterisanje i sve evod. Tel. 061 339 306. dim i uporedne ljubavne horoskope. z Kombi prevoz i selidbe na podru~ju
PRINTERA. TEL. 033/207-266. ipremanju koktela. Odli~ni uslovi Tel. 062 104 226. BiH. Tel. 061 520 472.
vrste fasada. Tel. 061 338 919. z Stolar - izrada i monta`a kuhinja, MOB. 061 149 566. 1575-1TT rada. Inform. 066 915 092 (zvati
z Radim malterisanje, zidanje, ogr- ameri~kih plakara, enterijera, stepeni- iza 10 h). 1351-1Nd` z Seminarski, diplomski, skeniranje
adu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. ca. Tel. 061 512 663. i obrada slika, povoljno, kvalitetno.
voljna. Tel. 061 817 424. Tel. 062 877 535.
z Rigips majstor, potkrovlja, pregra- z Central. grijanje, plin. instalacije, za- z Bravar, povoljno radi sve bravarske z „CASA DEL CAFFE“ Grbavi-
de, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. mjena konvektora itd., radimo kvalite- z Vr{im sve stolarske usluge, popra-
usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. ca, tra`i dostavlja~a za hranu. vak starog, izrada novog. Tel. 208-435,
z Rigips majstor, radim sve od rigi- tno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 Inform. 066 915 091 (zvati iza 10
500 037. z Stolar-tapetar, povoljno radi popr- 061 905 734.
psa. Tel. 061 504 338. h). 1568-1tt
avke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 z Potrebna radnica za rad u grilu, pi- z Kupujem staru deviznu {ted-
z Majstor Dino jedn. stan sa pripre- z Radim molersko-farbarske poslo- 651, 066 620-342. nju, obveznice, ratnu od{tetu, di-
ve brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo jaca Ciglane. Tel. 061 223 361.
mom zidova, bijelo ili u boji KM 180. z Iskusna profesorica engleskog, nje- z Frizerskom salonu potreban onice, isplata i dolazak odmah na
Tel. 061 529 608. preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210- `enski frizer, Dobrinja 2. Tel. 061 z Ozbiljna `ena ~istila bi ku}u ozbi- adresu u FBiH i RS. Najpovoljni-
791. ma~kog i francuskog daje ~asove i pr- ljnoj porodici. Tel. 062 069 216.
evodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. 235 262. 1583-1tt je. Tel. 061 175 237. 916-1Nd`
z Molerske usluge, tapete, ugradnja
laminata. Tel. 062 315 957. z Kombi prevoz putnika 1+8 i seli- z Nudim pomo} i njegu starih i bo-
dbe, povoljno. Tel. 061 223 343. z VKV moler - radi molersko-farba- z NOVO! Ku}na njega odraslih i dje- lesnih osoba uz nov~anu naknadu.
z Staklar obavlja kvalitetno staklar- rske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. ce. Evropski standardi. Njema~ko Tel. 062 760 012. z Tra`im pomo} za realizaciju
ske radove. Tel. 033/536-188. z Zubne proteze, izrada, popravka, hipotekarnog kredita, provizija
dodatak zuba, poliranje i podlaganje zu- z Iznajmljujem play station 2 i 3 sa iskustvo. Tel. 062 051 531. z Vr{im popravke, prepravke, monti-
igricama. Tel. 061 201 341. 10%. Tel. 061 142 644. PTT
z Prevoz za sve destinacije putni~kim bnih proteza, radimo vikendom. Tel. z Agencija „Meka“ za ku}nu njegu i ranje, lakiranje ku}nog namje{taja i sto-
kombijem, profesionalni voza~, po- 061 141 544, 033 677-845. z Prevoz putnika sa kombijem po pomo} starim i bolesnim. Povoljno. Tel. larije. Tel. 061 250 763.
voljno. Tel. 062 713 956. z Kupujem stare njema~ke marke i
z Povoljno dajem instrukcije iz ma- BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. 061 237 641. z Moler, vr{im mol-farbk radove, la- austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906.
z Vr{im sve usluge molerskih rado- tematike i informatike. Tel. 061 358 339. z Bravar radi ograde, kapije, gelende- z Mladi} sa zavr{enom SSS, pozna- kiranje stolarije i dr. Tel. 062 681 161.
va, gletovanje, laminat, kvalitetno i po- z Umjetni~ke slike, filateliju, stari na-
z Prijevoz putnika osobnim automo- re ulazna i gara`na vrata, zatvara balko- vanje engleskog i {panskog, rad na z Povoljno vanjske roletne, alum. kit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, orde-
voljno.Tel. 061 377 054 ne. Tel. 061 526 205. ra~unaru, tra`i posao, KS. Tel. 061 381
bilom. Tel. 062 476 251. `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 nje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033
z Radim kataloge, reklame, kalen- z Elektri~ar: el. instalacije, automa- 802. 303. 456-505, 061 214 405.
dare, profesionalno, povoljno i kvalitet- z Vodoinstalater odr`ava staru i po-
stavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve tski osig., indikatori za banju, el. bojler, z Tra`im posao, SSS, trgovac, voza~ z Molersko-farb. usluge, keramika, la- z Kupujem suvenire Sarajevske oli-
no. Tel. 062 877 535. el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. KS. Tel. 061 566 579.
uz garanciju. Tel. 061 497 622. minat, zamjena fuga. Tel. 066 911- mpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405.
z Izra|ujem projektnu dokumentaci- z Molerske usluge. Tel. 062 922 323, z Tra`im posao obezbije|ena, SSS, 599.
ju za legalizaciju objekata, vrlo po- z Staklar sa iskustvom radi sve vrste z Kupujem lomljeno zlato, dukate,
staklarskih usluga, dolazimo na adre- 066 205 151. imam certifikat od MUP-a FBiH, KS. z Hitno tra`im tri `enske osobe za di- zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061
voljno. Tel. 062 558 574. Tel. 061 714 431.
su. Tel. 061 609 947. z Autoprevoznik manjim kamio- stribuc.-prodaju kozmetike u Sarajevu, 965 126.
z Rigips majstor, potkrovlja, pregra- nom vr{i prevoz kabastog otpada, pje- z ^uvala bih dijete u svom stanu na zarada 30 posto od katal. prodaje. Tel.
dni zidovi, spu{teni plafoni. Tel. 061 z KV moler kre~i stanove, ku}e 70 z Kupujem lomljeno i zubarsko zla-
KM, radim gletovanje, farbanje, posta- ska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 061 210 994, 033 611-067. to, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e
818 732. 642-458.
vljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 z Drva re`em motornom `agom, ra- z Radim sve vrste puc i alu stolarije, pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640.
z Vr{imo adaptacije stanova, ku}a, 242, 638-454. dim i druge poslove. Tel. 061 491 463. z ^uvala bih dijete u svom ili va{em ugradnja i popravke. Tel. 061 501 799.
posl. prostora, brzo, stru~no, kvalitetno. z Kupujem staru deviznu {tednju, ra-
z Instruiram |ake i studente iz ma- z Prevodim engleski 5 KM/str. i po- stanu. Tel. 061 220 782. z Punim i popravljam fri`idere i za- tnu od{tetu, dionice, certifikate, ispla-
Tel. 061 965 054.
tematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. voljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. z Tra`im partnera za ugostiteljski mrziva~e. Tel. 061 150 572. ta odmah. Tel. 061 337 593.
z Zidamo porodi~ne i vikend ku}e po Tel. 033 621-976. objekat u centru grada, ili ustupam ugo-
izboru iz kataloga, projekata uz razne z Sudski tuma~ za njem., engl., ho- z ^uvala bi stariju `ensku osobu u z Kupujem staru deviznu {tednju,
z Strunu, `eludac namje{tam, li- land. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. vor za isti. Tel. 061 171 399. va{oj ku}i ili stanu. Tel. 033 543-905. obveznice, ratna od{teta, dionice, ispla-
mogu}nosti. Tel. 061 965 054.
je~im stru~no bezbolno, uspje{no, bo- 061 108 144. z Restoranu potrebne 2 kuharice. Tel. z Obavljam ~i{}enje pos. prostora i ta odmah. Tel. 061 517 897.
z Ozbiljan: zidar, kerami~ar, tesar, vo- love u le|ima. Tel. 061 504 986. 061 247 166, zvati do 16 h.
doinstalater, itd., radim komplet kupa- z Tapetar sa iskustvom presvla~i stubi{ta u zgradama. Tel. 033 543-905. z Kupujem staru deviznu {tednju,
tila. Tel. 061 269 385. z Sve vrste glavobolje lije~im stru~no, ku}anski i kancelarijski namje{taj. z Novootvorenom restoranu na Do- z ^uvala bi dijete u svom ili va{em obveznice, ratna od{teta, isplata odmah
visok pritisak, upala sinusa. Tel. 061 504 Tel. 061 620 057. lac Malti, potrebna 2 konobara ili ko- stanu. Tel. 033 543-905. u FBiH i RS. Tel. 063 351 572.
z Servis ra~unara „Majo“, instalaci- 986. nobarice u sali za poslu`ivanje. Tel. 061
ja windowsa, internet konekcija, anti- z Servis ra~unara „Aki“, popravka, z Agronom sa iskustvom radi sadnju z Kupujem dionice, staru deviznu
z Instruiram |ake i studente iz ma- nadogradnja, instalacija, internet kone- 247 166. {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah.
virusna za{tita ra~unara, ~i{}enje vir- vo}a, cvije}a, rezidbu, prehranu, za{ti-
usa, hardwerski i softverski problemi, tematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 kcija, antivirusna za{tita, dolazak na z Ugostiteljskom objektu na Mosta- tu. Tel. 033 654-634. Tel. 062 358 344.
itd. Tel. 061 243 611. KM. Tel. 061 157 991. ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. rskom raskr{}u, potrebna djevojka za z Kupujemo polovne mobitele Nokia,
rad u sali. Tel. 062 747 156. z In`injer poloprivrede sa iskustvom,
z Kirby dubinsko usisavanje i pranje z Profesorica engleskog jezika daje z Instrukcije iz matematike, fizike, i radim sve u vo}arstvu i cvje}arstvu. Tel. Samsung i SonyEricson, dr. modele pu-
}ilima, etisona i sjede}ih garnitura, na- ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, elektrotehnike za u~enike osnovnih i z Potrebna radnica na poslovima 061 746 489. tem komisione prodaje, servis i proda-
jkvalitetnijim kirbijevim {amponima. 033/657-038. srednjih {kola. Tel. 061 812 528. poslu`ivanja, dnevnica 30 KM. Ispla- ja mobitela i opreme. Otvorena pijaca
ta svaku no}. Tel. 061 246 143. z Lanac frizerskih salona „Madonna“ Otoka, boks-B2. Tel. 061 237 448, 062
Tel. 062 118 202. z Adaptacija stanova i ku}a, postavlja- z Vr{im selidbe modernim kombijem tra`i vi{e frizera sa iskustvom, uslovi
nje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. 134 551.
z Iskusan prof. engleskog prevodi te- sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. z Peremo sve vrste }ilima, itisona, te- jako povoljni. Tel. 061 181 424
hni~ku i stru~nu dokumentaciju, brzo. Tel. 061 510 373. 061 227 189. piha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dola- z Kupujem stare kablove i stare i ne-
zimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 z Sedra kamen lijepimo. Tel. 061 154 ispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512.
Tel. 062 757 808. z Ve}a ekipa majstora radi stiropor fa- z Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, ra- 540.
sade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. dna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. 213 732. z Kupujem gramofonske plo~e. Ex
z Instruiram francuski i latinski, z Pe}i za picu zidamo. Tel. 061 154
povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. z Kombijem prevozim kabastu robu. z Popravljam kompjutere, laptope, YU rock i strani rock. Tel. 061 244 290.
z Extra povoljno! Kombi prevoz i se- 540.
Tel. 061 204 061. lidbe. Tel. 061 147 361. instaliranje windowsa i ostalih progr- z Kupujem stare, neispravne ve{
z Profesor instruira matematiku sve ama. Tel. 063 233 526. z Kamine zidamo {amotom, grijanje
uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na z Rigips majstor radi potkrovlja, ma{ine. Tel. 062 972 512.
z Elektri~ar VKV za ku}ne el. insta- iz kamina, ugradnja. Tel. 061 154 540.
adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. plafone, pregradne zidove. Tel. 061 lacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. z Potreban mehani~ar sa radnim z Kupujem staru deviznu {tednju, ra-
511 503. iskustvom za rad u ovla{tenom Nissan z Dubinsko pranje }ilima, namje{ta- tnu od{tetu i dionice, vrlo povoljno. Tel.
z Matematika - instrukcije, profesor z Molerski radovi. Tel. 061 579 971. servisu. Stalni radni odnos. Tel. 033 ja, vozila, sa prof. ma{inama. Tel. 033
sa iskustvom. Tel. 061 135 748. z Molerske usluge uredno, kvalitetno. 061 268 892.
z Molerske usluge. Tel. 062 823 902. 789-365, 061 135 657. 557-720.
z Rainbow dubinsko usisavanje tepi- Tel. 062 127 525. z Kupujem staru deviznu {tednju, ra-
zNajefikasnije i najpovoljnije uni{tava- z Ozbiljna `ena ~uvala bi stariju z Cafeu „Portal“ hitno potrebna tne od{tete, dionice, prodajem neu-
ha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. zStaklar - radimo sve staklarske rado- `enu, odlazila u apoteku, kupovinu, ili
Tel. 061 916 272. ve, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. mo `ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve, radnica.Tel. 061 863 703 lo`ene certifikate. Tel. 061 140 521.
dolazak na adresu. Tel. 063 693 201. ~istila posl. prostore, stanove, samo
z Rainbow sistem ~i{}enja u va{em z Profesorica dr`i instrukcije iz ma- ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. z Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, z Kupujem deviznu {tednju Jugoba-
domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno tematike i fizike. Tel. 522-016. z Soboslikar-li~ilac, izvodi sve vrste pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. nka i Privredna banka, ratnu od{tetu,
molersko farbarskih radova kvalitetno. z Potrebni saradnici iz cijele BiH za 061 144 899. isplata odmah. Tel. 066 723 731.
i efikasno. Tel. 061 990 082. z Profesorica dr`i ~asove iz matema- prodaju kozmetike, zarada minimalno
Tel. 061 564 941. z Potreban trgovac sa iskustvom za z Kupujem obveznice, devizne {ted-
z Zidarsko-zanatske radove: zidanje, tike i fizike. Tel. 033 219-559. 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel.
maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju z Prevoz robe, selidbe kombijem, po- 033/644-178, 061 225 424. prodaju kanc. materijala. Tel. 061 799 nje i ratne od{tete, isplata odmah. Tel.
z Prevoz stvari, namje{taja i ostalog voljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 040. 061 526 918.
stabenog prostora. Tel. 061 410 841. ve}im kombijem, radna snaga, povo- z Fizioterapeutske usluge svih dija-
061 513 948.
z Servis - programiranje, prodaja ljno. Tel. 061 268 442, Saraj. gnoza, potreban ljekarski nalaz, dola-
z Radim grijanje, mijenjam konve- zak na adresu. Tel. 061 308 689.
registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. z Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-la- ktore radijatorima i ostale popravke -
z Potreban samo ozbiljan radnik sa
Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
z Profesorica hemije daje ~asove kirerske poslove, dolazim na adresu. povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476.
u~enicima. Tel. 061 779 269. Tel. 062 332 702. iskustvom za rad u autopraonici i vul.
z Moler veoma brzo i efikasno mo-
luje va{e stanove. Tel. 061 926 333.
z Vr{im prevoz putnika po BiH i na
more. Tel. 061 434 374.
radnji, plata po dogovoru. Tel. 062
213 732, 061 209 057. Dnevni avaz
z Dubinsko pranje i ~i{}enje unu-
z Dajem instrukcije iz bosanskog je- z VKV moler kre~i stanove. [erbo. tra{njosti auta i podova, sjedi{ta, tape-
zika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu Tel. 062 921 864.
adresu. Tel. 066 360 809.
ta, vrata i krova. Tel. 062 213 732. Tekst.................................................................................
z Ugradnja blind vrata, stolarije, z Profesionalno ~i{}enje stanova,
z Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i po- regips, laminat,moleraj i sve vrste
Ponuda-potra`nja poslovnih prostora, tepiha i namje{ta- ...........................................................................................
voljno. Tel. 061 385 329. adaptacija. Tel. 061 542 493. ja. Tel. 061 210 017.
z Dajem instrukcije iz engleskog je-
..........................................................................................
z Povoljno i kvalitetno ~istim z Potrebna djevojka/`ena za oba- z Arhitekta vr{i stru~ni nadzor nad
zika. Tel. 061 243 836. stanove i poslovne prostore. Tel. 062 vljanje poslova u doma}instvu/fir- izvo|enjem gra|.-zanatskih radova. Telefon/adresa...........................................................
.
z Sve za kompjuter! Rje{avanje pro- 401 619. mi. Rad u Danskoj. Putni tro{kovi, Tel. 061 566 482.
blema, instalacija programa, ugradnja z ^istim ku}e i poslovne prostore, smje{taj i hrana obezbije|eni. Pla- z Agencija „Tera“, njega starih i obo- Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase),
dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. ta prema kvalifikacijama i dogovo- ljelih, 24 h uz vas. Tel. 061 557 022.
ru. Info +455 146 4870, e-mail: Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo
z Bravar - izra|ujem i montiram sve z Kombi prevozom vr{im selidbe, pr- z Kompletna obuka {ivenja autopr-
od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. ijevoz putnika, odvoz {uta, cijena po- bvd@bvdhome.com 16023-1Nd`
oglasi Dnevni avaz Petak, 4. februar/velja~a 2011. 45

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
OGLAS
Poslovni broj 58 0 Ps 062403 10 Ps Op}inskog suda Mostar
Broj: 43 0 Mals 035755 10 Mals
Zenica, 10. 12. 2010. god. OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Rabija Tanovi}, rje{avaju}i u pravnoj
stvari tu`itelja UniCredit Bank d.d. kao pravni slijednik UniCredit Zagreba~ke banke
Op}inski sud u Zenici, sudija Nina Makivi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja BH Telecom dd Sarajevo Direkcija Zenica ul. Masa-
rykova br. 46 protiv tu`enog ENKO EM d.o.o. Zenica, ul. A. A. Bori}a br. 15, radi duga vs: 432,85 KM, a na osnovu ~l. 348. stav 3. d.d., sa sjedi{tem u Mostaru ul. Kardinala Stepinca bb. zastupanog po z.z. a ovaj po puno-
ZPP-a mo}niku ]osi} Vladimiru, zaposleniku tu`itelja, protiv tu`enog „ORCHIDEA“ D ORO
d.o.o. ^itluk, Potpolje b.b., zastupanog po z.z. direktoru @ili} @eljanu, radi isplate duga
OBJAVLJUJE v.s.p. 25.976,53 KM, u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 17. 12. 2010. godine,
Tu`enom ENKO EM d.o.o. Zenica dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu dana 23. 04. 2010. godine kojom tu`ilac
potra`uje iznos od 432,85 KM na ime duga sa zakonskim zateznim kamatama i to: na iznos od 69,75 KM po~ev od 25. 05. 2009.
donio je slijede}u:
godine do isplate, na iznos od 75,05 KM po~ev od 25. 06. 2009. godine do isplate, na iznos od 47,60 KM po~ev od 25. 07. 2009. PRESUDU
godine do isplate, na iznos od 81,25 KM po~ev od 25. 08. 2009. godine do isplate, na iznos od 61,20 KM po~ev od 25. 09. 2009.
godine do isplate, na iznos od 33,55 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 25. 11. 2009.
zbog propu{tanja
godine do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 25. 12. 2009. godine do isplate, na iznos od 17,65 KM po~ev od 25. 01. 2010.
godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 15 dana. Du`an je tu`eni na ime duga isplatiti tu`itelju iznos od 25.976,53 KM, sa zako-
Tu`eni je du`an u skladu sa odredbom ~l. 70. Zakona o parni~nom postupku u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostaviti pi- nskom zateznom kamatom po~ev od 25. 02. 2010. godine do isplate, kao i da tu`itelju na-
smeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev.
doknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 755,00 KM, sa zakonskom zateznom
Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor.
kamatom po~ev od 17. 12. 2010. godine do isplate, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom
Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa odredbom ~l. 182. ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30 dana izvr{enja.
ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu.
Sudija
Nina Makivi} Obrazlo`enje
U tu`bi zaprimljenoj dana 25. 02. 2010. godine tu`itelj je podnio tu`beni zahtjev,
kao u izreci presude.
Osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~injenica koje su navedene u tu`bi, a
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I iste nisu u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima koje je tu`ilac predlo`io, a iz sadr`aja tu`be
HERCEGOVINE PRESUDU proizilazi da se radi o zahtjevu kojim stranke mogu raspolagati.
HERCEGOVA^KO - zbog propu{tanja - Sud je u postupku pripremanja glavne rasprave utvrdio da je tu`enom dostavlje-
NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU na tu`ba, u kojoj je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, a da u roku od 30 da-
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga na ime telefonskih uslu-
ga u visini od 33,84 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to. na nije dostavljen odgovor na tu`bu u pismenom obliku, jer je tu`bu sa prilozima primio
Broj: 07 58 Mal 005534 06 Mal dana 29. 09. 2010. godine, u skladu sa ~l. 348. st. 3. do 7. ZPP-a, ali svoj odgovor nije dosta-
Mostar, 21. 12. 2010. godine
- na iznos od 2,82 KM po~ev{i od 23. 05. 2005. godine do kona~ne isplate vio u zakonskom roku, te je sud primjenom ~lana 182. st. 1. ZPP-a donio odluku kao u izr-
- na iznos od 2,82 KM po~ev{i od 19. 06. 2005. godine do kona~ne isplate eci presude.
- na iznos od 2,82 KM po~ev{i od 22. 07. 2005. godine do kona~ne isplate
- na iznos od 2,82 KM po~ev{i od 21. 08. 2005. godine do kona~ne isplate
Zakonsku zateznu kamatu na tro{kove parni~nog postupka sud je, na prijedlog
OGLAS - na iznos od 3,52 KM po~ev{i od 22. 09. 2005. godine do kona~ne isplate
- na iznos od 3,52 KM po~ev{i od 22. 10. 2005. godine do kona~ne isplate
tu`itelja, dosudio po~ev od dana presu|enja do isplate, a na osnovu ~lana 28. st. 2. Zakona
o izvr{nom postupku (Sl. novine FBiH broj 32/03, 33/06, 39/06 i 39/09).
OP]INSKI SUD U MOSTARU, - na iznos od 3,52 KM po~ev{i od 22. 11. 2005. godine do kona~ne isplate Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu ~lana 386. st. 1.
- na iznos od 6,00 KM po~ev{i od 29. 12. 2005. godine do kona~ne isplate
stru~ni suradnik Minja Belovi} ZPP-a, a isti se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 450,00 KM i presudu zbog propu{ta-
^uljak, u pravnoj stvari tu`itelja Ht - na iznos od 6,00 KM po~ev{i od 16. 01. 2005. godine do kona~ne isplate
D.O.O. Mostar, protiv tu`enika te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 103,50 a sve u ro- nja u iznosu od 225,00 KM, te tro{kova dostave tu`be tu`enom na odgovor i presude zbog
Ivan Bo{njak, radi isplate, teme- ku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe. propu{tanja objavljivanjem u jednim dnevnim novinama u iznosu od po 40,00 KM, {to
ljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o ukupno iznosi 755,00 KM.
parni~nom postupku („Sl. novine Stru~ni suradnik
FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u
Sudija
Minja Belovi} ^uljak
daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da Rabija Tanovi}
tu`enik ne stanuje na adresi poslje- Pouka o pravnom lijeku:
dnjeg poznatog boravi{ta, objavlju- Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog
je sljede}u:
za povrat u prija{nje stanje (~lanak 183. stavak 1. ZPP-a). Protiv ove presude `alba nije dozvoljena.
46 Petak, 4. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz

Dana 3. 2. 2011. navr{ilo se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, nane, svekrve

ZIBE (MEHE) SEFROVI], ro|. OSMANOVI]

Voljena na{a, ovaj svijet si napustila i oti{la u novi, ljep{i svijet. Sje}at }emo te se s puno ljubavi i
topline kojom si samo ti mogla da zra~i{. Da je na{a ljubav mogla da te sa~uva, `ivjela bi vje~no.
Ponosni smo i zahvalni Allahu d`.{. {to nam je podario takvu majku, nanu i svekrvu.
Dok `ivimo nosit }emo te u svojim srcima i moliti dragog Allaha d`.{. da ti podari sve ljepote
D`enneta, jer si to zaslu`ila.

Sa ljubavlju,
Tvoji sinovi Mirsad i Jasmin, k}erka Mirsada, unuci Benjamin i Haris, unuke Berina, Minela, Emina i Amila, zet Enver,
snahe Jasmina i Hajrija

Tevhid }e se prou~iti u mesd`idu u Pejtonu na Ilid`i prije d`ume namaza istog dana.
1458-1nd`

Dana 4. 2. 2011. godine navr{ava se 5 godina kako nije sa TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE
nama na{ dragi
NA NA[EG OCA NA NA[EG DRAGOG SINA
I BRATA
JUNUZ (JUNGA) NESTORA - NECE
RAHMAN VARAGI] NAMIKA (IZETA)
1954 - 2006. 4. 2. 2008 - 4. 2. 2011. KUHINJA
Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju 4. 2. 2003 - 4. 2. 2011.
u nama. Ne postoje rije~i koje bi
mogle re}i koliko nam nedostaje{.
Neka ti je vje~ni rahmet. S LJUBAVLJU I PO[TOVANJEM, Pro{lo je 18 godina tuge, bola i na{eg sje}anja na Tebe
TVOJE K]ERKE dragi Namik.
Tvoji: supruga Halima, djeca Elvira i Elvir, zet Izo, sna- JADRANKA, DUBRAVKA I MIRELA SA
ha Mirela i unuka Iman PORODICAMA TVOJI NEUTJE[NI: otac IZET, majka BISERA i brat
69-1go 1641-1tt NEDIM 1644-1tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM Danas se navr{avaju dvije godine od smrti na{eg
dragom prijatelju

SUDINU
[EMSUDIN AJANOVI] - MENSURA - KEME
SUDINU (RAMIZA) KARI]A
Prijatelji iz kafea „Stelex“
Ajro, Kasim, Dino, Bimbo, Muhamed, Kenan, Muha,
Hazim, Riko, Ibro, Ron~o, Dada, Juna, Dada, Buco, ^i~a,
[undo, Pele, Miro, Zeka, Mi}a, Muki, Amerikanac, Fa-
hro, Safet, Anto, Mi{o, Huso, Mrtvak, Kralj, Koki, Cale Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet.
1638-1tt
Hajro Ba{i} 1639-1tt
Supruga Besima i k}eri Mersiha i Merima 1645-1tt

Dana 4. 2. 2011. navr{ava se 17 godina otkako je na SJE]ANJE


ahiret preselio na{ dragi
na na{eg predsjednika

[EMSUDIN AJANOVI] BAJRO (BE]IR) MUJ^EVI]


NEZIR JUGO
1948 - 2011. Uvijek }emo se sje}ati tvoje plemenito- 3. 2. 2009 - 3. 2. 2011.
sti i dobrote.

Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi


Uvijek }u se sje}ati tvog dragog lika i tvoje ljubavi, a u D`ennet i vje~ni rahmet.
mom srcu }e{ ostati vje~no. ^uvamo uspomenu na predsjednika {ahovskog kluba
„Bosna“
Tvoji: supruga Safeta, sin Elmir, unuk Emir i snaha [ahovski klub „BOSNA“ Sarjevo
Tvoja supruga Zinka Alma 151-1tz
1640-1tt N

Dana 6. 2. 2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada je preselio na ahiret SJE]ANJE
na{ dragi direktor {kole Dana 4. 2. 2011. godine navr{avaju se 2 godine od kada nije sa nama na{a draga majka,
svekrva, bika

NED@AD (HUSEIN) BEGI] FATIMA (ISOVI]) KLAPIJA


Molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet.
Kolektiv osnovne {kole „Han Bila“ Tvoji sinovi Izet, Omer i Nusret sa porodicama 1643-1tt
N
Dnevni avaz petak, 4. februar/velja~a 2011. 47
SJE]ANJE
POSLJEDNJI POZDRAV Dana 4. 2. 2011. navr{avaju se 3 godine od preseljenja na SJE]ANJE
ahiret na{e drage supruge, mame, majke, sestre, tetke...
na majku na{e kolegice Mirsade
MEJRE PLANJA,
ro|. HUSEINOVI]
Draga na{a majkana, bol nije u
SENADI suzama, ni u rije~ima, bol je u NAFIJA
na{im srcima gdje }e{ ti zauvijek
HAMALUKI] ostati voljena i nikad zaboravljena. \E^EVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti se
smiluje, grijehe oprosti, da te
sa~uva od kaburske patnje i
d`ehenemske vatre, da Svojom milo{}u obraduje tvoju
Na{oj dragoj saradnici i prijatelju dobru du{u D`ennetom i rahmetom. Prijatelji: Safija, Avdo, Amra ^., Mikica,
Minka Kreho i Mirsad [ehovi} AMIN Fadila, Sta{a, Sad`id
1632-1tt
1468-1nd` S ljubavlju, tvoji najmiliji 1465-1nd`

Petog februara 2011. na- Dana 5. 2. 2011. navr{ava


vr{ava se godina dana od se 17 godina od stradanja SJE]ANJE
POSLJEDNJI POZDRAV smrti na{e drage kume i na Markalama
prijateljice
na na{u tetku

dragoj

NUMO
AMIRE - AMRE LAKA^A AMRU
BEGI]
od supruge, djece i
Znala si koliko smo te unu~adi Lejla, Dino, Kenan i
voljeli, ali ne zna{ koliko Hana Buturovi}
nam nedostaje{. Molimo Allaha d`.{. da
mu podari lijepi D`ennet
Kum Dragan, Sada i Fika i vje~iti rahmet. 1470-1nd`
1626-1tt 1633-1tt

Dana 2. 2. 2011. navr{ilo se


pet punih godina otkako je
prestalo da kuca srce na{e SJE]ANJE SJE]ANJE
drage supruge, majke, nane,
svekrve i punice

MAJIDI TROLI]

MU[KA BI^O, ISMIR (ZAIMA) ISMIR (ZAJIM)


S po{tovanjem, ro|. RIKALO BIHORAC BIHORAC
Tu`an je ovaj dan jer
Bosnalijek d.d. podsje}a na odlazak tvoj.
Pet godina pro|e, a ti Neka ti Allah d`.{. podari Znao si pomagati i
SEKTOR DOMA]I MARKETING I PRODAJA si jo{ uvijek tu, u na{im
mislima i u na{im srcima.
sve d`ennetske ljepote. razumjeti ljude.
Veliko hvala.
Kapo Sa{a i Duda
Tvoji najmiliji 1466-1nd`
N 1462-1nd`
1466-1nd`

Danas se navr{ava 52 dana od tragi~ne smrti na{eg

SJE]ANJE

ISMIR (ZAJIM) BIHORAC


IBRAHIM, RA[ID, ]EHAJI]
mart 1942 - 2. februar 2008. Neka ti Allah d`.{. da vje~ni D`ennet.

O`alo{}eni: otac Zajim, majka Hajra, brat Elvir, supruga Mirha, djeca Melisa,
Bahrija, Enisa, Maida i Nihad Medina i Hamza
1460-1nd` 1466-1nd`

Dana 4. februara 2011. navr{avaju se 52 dana od kada je na ahiret preselio na{ dragi
SJE]ANJE
na na{u priju

ATKU FI[EKOVI], ro|. CIPURKOVI] HAMZALIJA (SULEJMAN) NUKICA


Danas se navr{ava duga godina dana bez na{e drage Hate, velikog Proteklo vrijeme nije ubla`ilo tugu za tobom u na{im srcima.
^ovjeka i iskrenog prijatelja na{e porodice. Ostat }e{ zauvijek voljen, a u na{im mislima nikad zaboravljen.
S ljubavlju, po{tovanjem i dubokom tugom ~uvamo uspomenu na
`enu, koja ne samo da nam je podarila prekrasnu snahu, nego je Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote.
svojim likom i nesebi~no{}u uljep{avala i uveseljavala `ivote svih nas.
Tvoji: supruga Fikreta, sin Evdin i k}erka Evdina
Neka ti je vje~ni rahmet, draga Hato. 1454-1nd`

Ibrahim, Ifeta i Amra Jaganjac 159-1tz


48 Petak, 4. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz
Dana 5. 2. 2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

IBRAHIM (MURAT) DURI]


1961 - 2010.
Bol nije u rije~ima i suzama, bol je u na{im srcima u kojima }e{ vje~no `ivjeti.
Ostavio si neizbrisiv trag i tugu koja se ne mo`e preboljeti. Tvoj dragi lik, tvoja dobra djela i sje}anje na tebe su vje~ni i ostaju dio na{ih `ivota u kojima }e{ nam vje~no nedostajati.
Hvala ti puno za sve {to si u~inio za nas.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u Hajrija d`amiji u Vlasenici, 4. 2. 2011. u 11 sati, prije d`umma namaza.

Tvoji najmiliji: majka Hata, supruga Refija, bra}a Samir i Salim, sestre \ulsuma, Sabina i Samira, zetovi Nezir, Munib i Ismet, snahe Munevera i Enisa, te brati}i, sestri}i, brati~ne i se-
stri~ne, kao i ostala rodbina i prijatelji 148-1tz

SABAHUDIN DURAKOVI]
iz Trebinja
ZAHVALNICA
1946 - 2011.
Posljednji pozdrav
Dragi na{ tata; Zahvaljujemo se svima koji su bili uz nas i pokazali svoje saosje}anje u ovim
Bolno nam je prihvatiti istinu da vi{e nisi sa nama. te{kim trenucima; prijateljima, rodbini, radnim kolegama, kom{ijama
Praznina i tuga...
Mnogo nam nedostaje{... Sabahudinovim u~enicima, kao i svim prijateljima i rodbini koji su se
Hvala ti na svemu {to si u~inio za nas. javljali sa svih strana svijeta i dijelili na{u bol.
Pamti}emo te po tvojoj ljubavi, dobrim djelima, voljom za radom i vedrim duhom.
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima.
Vole te tvoje, k}erke Valina i Emina i supruga Nermina
Tevhid za mu{karce i `ene }e se prou~iti u subotu 5. februara 2011, u 12.30 h u Ali- O`alo{}ena porodica
pa{inoj d`amiji u Sarajevu. 1464-1nd`

SJE]ANJE
nakon tu`nih 12 mjeseci

ATKA FI[EKOVI] (ro|. CIPURKOVI])


7. 10. 1949 - 4. 2. 2010.
Danas se navr{ava godina dana od kako te nema, Hato. Najte`a godina za sve, velika praznina, velika tuga i ni{ta vi{e nije kao prije. Nema dana a da ne
pomislimo na tebe, da te ne spomenemo, sve i dalje podsje}a na tebe. Nedostaje{ maloj Neli i ona te stalno spominje a mo`e{ li zamisliti koliko onda ne-
dostaje{ nama. Bila si i osta}e{ na{ uzor, na{ ponos i najve}i borac za `ivot. Zauvijek }e{ biti u na{im mislima.
Vole te tvoja djeca na{a draga maj~ice.

Unuka Nela, sin Edin, k}erka Mirela i zet Admir 158-1tz

IN MEMORIAM SJE]ANJE

na velikog ~ovjeka, uva`enog kolegu i dragog prijatelja

Prof. dr. ZLATKO PUVA^I]


4. 2. 2010 - 4. 2. 2011. Prof. dr. ZLATKA PUVA^I]A
4. 2. 2010 - 4. 2. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem Tvoj plemeniti lik osta}e zauvijek u na{im srcima.
OBITELJ KARAKA[
UPOSLENICI ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
N N

Dana 3. 2. 2011. godine navr{ilo se 40 najtu`nijih i Pro{lo je 10 godina od smrti na{ega voljenoga Dana 4. 2. 2011. godine navr{ava se 15 godina od kada
najbolnijih dana od kako je preselio na ahiret moj nije sa nama na{a draga
najbolji i najvoljeniji suprug, drug i prijatelj

BINAS (NAZIFA)
SARAJLI] [AHZA (MUJE)
AVDO (HUSE) ZUKANOVI]
Ne postoji ni zaborav ni utjeha,
MU[ANOVI] samo tuga. ro|ena EFENDI]
Tvoja dobrota i plemenitost `ivi u Tvoj dragi lik i plemenita djela
nama i daje nam snagu da idemo dalje. prisutni su i ostat }e vje~no uz nas.
Nedostaje{ mi.
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari D`ennet i S ljubavlju i po{tovanjem,
Voli te tvoja Mevzeta vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Mirzo, sin Ekrem, snaha D`evida i unuk
1471-1nd`
Dino
Porodica 1452-1nd` 124-1tz
Dnevni avaz petak, 4. februar/velja~a 2011. 49
SJE]ANJE
Dana 5. 2. 2011. godine navr{avaju se tri godine od kako nije sa nama na{ dragi supr- Prije ~etrdeset dana smo ostali i bez na{eg
ug, otac, djed i punac

FERID (HAMDIJA) ]ATOVI]


Na{a ljubav ne prestaje a po{tovanje je svakim danom sve ve}e. KERIMA MUFTI]A
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima jer voljeni nikada ne umiru. Trajanje nastavljaju ljubav, bol i praznina.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Mama, tata, sestra, rodbina i svi tvoji i na{i prijatelji 1625-1tt
S ljubavlju, tvoja porodica 143-1tz

Dana 3. 2. 2011. godine navr{ilo se 40 tu`nih i bolnih dana od kako nas je napustio TU@NO SJE]ANJE
na{ najdra`i i najvoljeniji suprug, otac, dedo, brat i punac Danas, 4. februara 2011. godine navr{ava se jo{ jedna tu`na godina otkako nije sa na-
ma na{ voljeni suprug i otac

AVDO (HUSE) MU[ANOVI]


BERISLAV - BERO PAND@A
Tvoji najmiliji: supruga Mevzeta, k}erke Ramiza i Mirela, unu~ad Anesa, Ismar, Asja i (4. 2. 2009 - 4. 2. 2011)
Adnan i brat Mehmed, zetovi Albin i Amir
U na{im srcima `ivi{ okru`en beskrajnom ljubavlju i neizbrisivim uspomenama -
Nedostaje{ nam. uspomeno na{a najdra`a.
Tevhid }e se prou~iti 5. 2. 2011. godine (subota) u 14 sati u stanu rahmetlije Tvoji: supruga Ajdina i sin Dalibor - Dado
u ul. Baorska 15, Ilid`a. 1471-1nd` 1631-1tt

Povodom godi{njice smrti na{e sestre i tetke SJE]ANJE

na na{eg dragog prijatelja

FI[EKOVI] (CIPURKOVI]) ATKA


MUGDIMA EFENDIRU

Vrijeme prolazi, ali sje}anje na Tebe ostaje trajno u nama.


Od njegovih prijatelja:
Porodica Had`iefendi} Jesenko, Muris, Adnan, Mitke, Amir
157-1tz 1457-1nd`

SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog oca, punca i djeda na na{eg dragog oca, punca i deda

ALIJA (DERVO) HAMZI] ALIJA HAMZI]


4. 2. 1996 - 4. 2. 2011.
Vrijeme koje prolazi ne donosi zaborav i ne ubla`ava tugu i bol oni-
ma koji se s ponosom sje}aju tvog dragog i plemenitog lika.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.

K}erka Maida, zet Fehim, unu~ad Alisa i Alem Tvoji: Fahrida, Jasmin i Ajsel
1629-1tt 1639-1tt

Dana 4. 2. 2011. godine navr{ava se 11 tu`nih godina od TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE


kada nije sa nama Dana 4. 2. 2011. godine navr{ava se bolna godina od kada je zauvi- Pro{lo je {est tu`nih mjeseci od preseljenja na{eg dragog
jek napustila ovaj svijet na{a draga i nikad zaboravljena majka,
ANDAN (HAZBE) nana i punica
SULJOVI] MUNIRA HUJDUR,
KASIM KARAMAN
ro|. MURATOVI]
Kina, ne postoji zaborav, niti utje-
Najdra`a na{a, tvoja smrt je bila tren, a
ha, samo bol i tuga zbog tvog izne- na{a ljubav i sje}anje prema tebi je
nadnog odlaska. Ako je `ivot morao vje~no. Dragi babo, mi na ovom svijetu
stati, na{a ljubav i sje}anje na tebe Hvala ti za svaki trenutak koji si provela ~uvamo sve ono {to si ti volio i tru-
vje~no }e trajati. uz nas, za svaku lijepu rije~ i savjet koji si dimo se da sa~uvamo sve dobro u
nam uputila. nama koje si nam dao.
Tvoja dobrota, topli pogled i iskrena ljubav koju si nam nese-
Molimo da ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve bi~no pru`ala svakim danom nam sve vi{e nedostaje. Zauvijek vo-
d`enetske ljepote. ljena i nikada zaboravljena. Zahvalna djeca: Emira, Suljo, Enes, Enisa i Nevsad sa
Amir Imamovi} El-Fatiha porodicama
1456-1nd` Zauvijek tvoja k}erka Mubera, unuk Faid i zet Faruk 1627-1tt 1467-1nd`
50 Petak, 4. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz

Dana 6. 2. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret TU@NO SJE]ANJE
na{e drage majke
na voljenog supruga, oca, nonoto, punca

had`i ZLATA ODOBA[I] prof. dr. sci. ZLATKA PUVA^I]A


4. 2. 2010 - 4. 2. 2011.
Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije u nedjelju, 6. 2. 2011. godine u 11 sati
Uvjek si s nama u srcima i mislima.
u ulici Trg Heroja 11/1. Supruga Bahra, k}eri Jadranka i Sandra, unuk Luka, zet Mario
1608-1tt

SJE]ANJE
na na{eg dragog POSLJEDNJI SELAM

JASMINA suprugu na{e uva`ene profesorice


1966-2010
Bogatstvo je bilo imati Tebe za supruga, oca, sina i brata. Zato smo zahvalni
Allahu d`.{. dragom. Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali ~uvat }emo te od za-
borava. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Bol se
ne pi{e na papiru, ve} duboko nosi u srcu i du{i. SAFET (IBRAHIM) HAD@IMURATOVI]
Nedostaje{ nam svaki dan i s ponosom ~uvamo uspomenu na tebe.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti obasja kabur svojim nurom i da te u~ini od onih s kojima je On
zadovoljan.
Tvoji najmiliji: supruga Nermina, sin Amar, k}erka Amina, otac Salih, sestra Jasmina i punica Kada Odjeljenje II-1 Tre}e gimnazije sa razrednicom
1588-1tt 14578-2

Dana 5. 2. 2011. godine navr{ava se 7 dana kako je na SJE]ANJE


ahiret preselila na{a draga na na{eg voljenog supruga, oca i dedu Mom daid`i

FATIMA KAZAZOVI],
ro|. ^OVI]
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni ra- EMIN KOLAR
hmet i lijepi D`ennet. 4. 2. 1994 - 4. 2. 2011. JASMINU
STOMORNJAKU
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 5. 2.
2011. godine u 11.00 sati u ku}i ra-
hmetlije. Neka ti Allah d`.{. podari lijep
D`ennet, a du{i vje~ni rahmet.
Ovim putem se zahvaljujemo na podr{ci i pomo}i
Utjehe nema, zaborav ne postoji,
rodbini, prijateljima i kom{ijama koji su bili uz nas u Porodica Kolar samo ogromna tuga onih koji te vole i ne zaboravljaju.
ovim te{kim trenucima. 1432-1nd`

O`alo{}ena porodica 1436-1nd` Nejra i Damir Prelo


Selma Musli}
SJE]ANJE 1588-1tt

SJE]ANJE Dana 3. 2. 2011. navr{ava se Dana 4. 2. 2011. godine navr{ava se godina dana od kada je
12 godina od preseljenja na preselila na ahiret na{a draga
na dragog oca, djeda i svekra
ahiret na{e mame, svekrve i Danas se navr{ava godina od kada je na ahiret preselio
nane RABIJA - BIJA ^AMD@IJA
Nismo te mogli sa~uvati od smrti ali }emo te
na{ voljeni otac
sa~uvati od zaborava. Sje}anje na tvoju dobr-
otu i plemenitost traja}e dok `ivimo i mi.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.

Tevhid }e se prou~iti 4. 2. 2011. godine u 11


sati u d`amiji Butmir. SELIM (ALIJE) PENAVA
SAKIBA Tvoja porodica 1445-1nd`

(MEHMEDA)
POJSKI]A BEHIJA PINJO,
1994 - 2011. ro|. JA[AREVI] SJE]ANJE
Vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe, tvoj vedri i dragi
lik i dobrotu koju si nam poklanjao.
Neka mu dragi Allah d`.{. Sje}anje na tebe dio je na{eg S ljubavlju i po{tovanjem
podari lijepi D`ennet i `ivota u kojem }e{ nam uvijek Tvoji: sin Miralem i k}eri Mirsada i Suada
vje~ni rahmet. nedostajati. [EMSO ^ENGI] sa porodicama 1425-1nd`
Sin dr.sc. Mehmed, snaha
dr. Fatima i unuka Amina Tvoji: sin Mirsad, snaha Samra, 4. 2. 1991 - 4. 2. 2011.
42-1ze
unuci Emin i Rusmir
1605-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Dana 6. 2. 2011. godine navr{ava se {est mjeseci od kako


Supruga sa djecom i unu~adi je preselio na ahiret dragi suprug, otac, dedo i svekar
Dana 4. 2. 2011. godine navr{ava se devet tu`nih godina 134-1mo
od smrti na{e drage supruge, majke, svekrve, nene,
sestre, svastike, zaove i tetke
Dana 4. 2. 2011. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg
voljenog
SEAD (SALEM) BE[I]
NERMINA (D@EMALA)
SEFO, ro|. ZILI] [EMSUDIN (ALIJA) RESI] Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota.
iz Stoca Dvadeset {esti decembar nam je najte`i dan Malo je rije~i da iska`e svu bol koju
u `ivotu, jer to je dan rastanka. Te{ko se po- osje}amo. Bio si veliki ~ovjek i ta-
2002 - 2011. kvog }emo te pamtiti i sa po{tova-
miriti sa sudbinom da nisi vi{e s nama. Tvo-
ja smrt sru{ila je dio na{ih `ivota. Tuga i bol njem spominjati.
}e trajati koliko i na{i `ivoti, a u mislima ni-
Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju u na{im srcima, draga kad nezaboravljen.
Supruga sa djecom, snahama, unu~adi
na{a Nerma! Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve
d`ennetske ljepote.
Tevhid }e se prou~iti 5. 2. u 13.00 sati u Jordanskoj
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i veliki rahmet. Tvoja majka Habiba, supruga Hajra, sinovi Edhem i Damir d`amji - Grbavica.
Vole te tvoji najmiliji 154-1mo 14441-1nd` 1548-1tt
Dnevni avaz petak, 4. februar/velja~a 2011. 51

Dana 5. 2. 2011. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kada je iznenada na ahiret preselio na{ SJE]ANJE
dragi i voljeni suprug, otac, svekar i deda
Dana 2. 2. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nas je napustio na{ dragi tata i djeda

HAMDIJA (ABIDA) [AHOVI]


Ne postoji zaborav, niti rije~i utjehe koje mogu ubla`iti bol i prazninu ostalu iza tebe,
MUHAMED HAMO (OSMAN) HERCEGLIJA
voljeni na{. ^uvat }emo vje~no u na{im srcima sve lijepe uspomene na tvoju ljubav, 9. 2. 1934 - 22. 12. 2010.
plemenitost i dobrotu koje si nam nesebi~no pru`ao.
Jedno Veliko Hvala za sve {to si pru`io,
Tevhid i hatma dova }e se prou~iti u subotu, 5. 2. u 12.00 sati iza podne namaza u Za to {to si bio,
d`amiji Jezero. Za sva lijepa sje}anja poslije Tebe.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji najmiliji 1503-1tt k}erka Aida, zet Krister, unu~ad Ena, Alma i Hilda

Petog februara 2011. godine navr{ava se 40 dana kako nas je napustio na{ dragi SJE]ANJE
suprug, otac, djed i punac
Dana 6. 2. 2011. navr{ava se {est mjeseci otkako nije sa nama na{ dragi

FUAD CERI]

Najdra`i na{, oti{ao si tiho i dostojanstveno, kako si i `ivio.


Sje}anja na tebe nas ispunjavaju ljubavlju i ponosom. @ivjet
}e{ u na{im srcima i lijepim uspomenama.

Najtoplije se zahvaljujemo svim ro|acima i prijateljima koji su bili uz nas i uputili


nam prijateljske rije~i utjehe, koji su poslali telegrame sau~e{}a, ispratili ga na njegovo
posljednje putovanje i svima koji su u mislima bili s nama.
DERVI[ FI[O
6. 8. 2010-6. 2. 2011.
Posebno se zahvaljujemo njegovim kolegama iz „Elektroprenosa“ Sarajevo, naro~ito
gosp. Savi Nikoli}u na toplim i iskrenim rije~ima prilikom posljednjeg ispra}aja. Vrijeme prolazi, ostaju sje}anja i uspomene onih koji te vole.

Supruga D`enana, k}erka Jasminka, unuka Nina i zet Zlatan S ljubavlju i po{tovanjem
1587-1tt Tvoja supruga Fatima, sinovi Elvedin i Edib, snahe Sanita i Adela, unu~ad Ermin,
Ermina i Emil 1468-1tt

SJE]ANJE
Dana 31. januara 2011. navr{ila se tu`na godina otkako nije sa nama
na{a najdra`a Anja na drage iz Mostara
roditelje i brata
RAMIZA (IBRE) [U[KO, ro|. VAZDA iz Konjica

Mila majko, uvijek }e{ biti dio nas.

Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.

Tvoja Bina sa porodicom SALKO []UK RAMIZA []UK D@EMAL (SALKO)


4. 2. 2004-4. 2. 2011. 14. 12. 2001-4. 2. 2011. []UK
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 5. februara, sa po~etkom u 13,00 sati u ku}i `alosti, ulica 1. 11. 2010-4. 2. 2011.
Breka broj 37. Tuga i bol ne mogu se mjeriti vremenom, nego prazninom koja je ostala.
1570-1tt Sje}anje na Vas ~uvamo u srcu sa ljubavlju i tugom.
Vole Vas va{i: k}erka i sestra Munevera, zet Ismet Bajramovi} sa djecom Adisom i Adnanom 1606-1tt

SJE]ANJE Dana 4. februara 2011. navr{ava se sedamnaest godina od preseljenja na Dana 4. 2. 2011. se navr{ava 40 tu`nih dana od kada je na
ahiret na{ih najmilijih
Dana 5. 2. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od kada nije sa ahiret preselio na{ dragi
nama na{a najdra`a
had`i ]AMIL (DAUT)
SALOSKI
AZRA MISTRI],
Sje}anje na tebe uvijek }e ostati u
ro|. [ILJAK na{im mislima.
5. 8. 2010-5. 2. 2011. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet
i vje~ni rahmet.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari li- MIRSAD (IBRO) i SELMA (IBRO) O`alo{}ena porodica: supruga
jepi D`ennet i vje~ni rahmet. SPAHI] SPAHI] Ulfeta, sin Faruk sa porodicom, k}erke Medina, Kadra,
4. 2. 1994 - 4. 2. 2011. 4. 2. 1994 - 4. 2. 2011. Sabaheta i Vezirka sa porodicama.
Zauvijek tvoji: Mehmed, Nejla i [ejla sa porodicama Ni nakon toliko godina vrijeme ne mo`e izbrisati sje}anje na va{u dobrotu
1416-1nd` i plemenitost, a i na bol koju nosimo u srcima. Istog dana u 13.30 sati prou~it }e se tevhid u ku}i `alosti
Neka vam je vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. u ulici Avde Jabu~ice br. 39/I. 1426-1nd`
Va{i najmiliji: otac Ibro, majka Hava, sestra Mirsada i zet Juso 1419-1nd`

Danas se navr{avaju 3 godine od smrti na{eg dragog SJE]ANJE


zeta, bad`e i tetka Dana 5. 2. 2011. navr{ava se duga i Danas, 4. 2. 2011. navr{ava se 17 godina otkako je
bolna godina otkako nisi sa nama preselio na ahiret na{ dragi
Prof. dr. BAHRIJA
[A]IRAGI]
ZENO (HASAN) D@IGAL ENVER - VERO ([ABAN)
(4. 2. 2008-4. 2. 2011.)
MUSTAGRUDI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo
uspomenu na tebe.
Porodica Sin Nihad, snaha Sanela i unuke
Porodica Babovi} 1399-1nd` Nejra i Tajra
1398-1nd` 1417-1nd`
52 Petak, 4. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz
Dana 4. 2. 2011. godine navr{ava se 16 tu`nih godina od prerane smrti na{e najdra`e mame i supruge

EMINA IBRAHIMPA[I] (ro|. MU[I])


30. 9. 1946 - 4. 2. 1995.

Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.

Tvoji najdra`i, k}erka Amila i suprug Ibrahim


1396-1nd`

Dana 4. 2. 2011. godine navr{ava se {est godina od kada SJE]ANJE SJE]ANJE


se preselio na ahiret na{ dragi Dana 6. 2. 2011. navr{ava se tu`nih ~etrdeset dana otkad je na na{e
preselila na{a draga supruga, majka, nani drage
[AHA (MURAT)
IMAMOVI], ro|.
^O[ABI]
RASIM (]AMIL) DEDI] 10. 1. 1945 - 28. 12. 2010.
Zenica
EMIN TUR^INOVI] NEDRETA MRKONJA,
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi 2008 - 2011. ro|. TUR^INOVI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. D`ennet i vje~ni rahmet. 2000 - 2011.
Tvoj suprug Sejfulah, k}erke Aida, Amra, Azra, zetovi Zilkaid, Godine prolaze, a tuga za vama nikada ne prestaje.
Supruga Zehrija, sinovi Amir i Samir, snahe Dajana i Samir, Safet i unu~ad Ajla, Ilma, Nail, Adna, Alem, Kenan, Amir, Va{i: supruga i majka Sedika, k}erka i sestra Nevzeta,
[ejla, unu~ad Benjamin i Tea 1553-1tt Mak sm-000249 zet Alija, unu~ad Nedim i Lejla, tetka [evala
Neka Vam je vje~ni rahmet ptt

SJE]ANJE Dana 4. 2. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih i bolnih dana otka- Dana 2. 2. 2011. navr{ilo se 6 mjeseci ispunjenih bolom
ko je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, djed, brat i amid`a od kad nije sa nama
na na{e drage
DEVLA (OMEROVI])
ZAHID SERDAREVI]
GUGI]
Tvoj dragi lik osta}e nam u trajnom Mnogo je suza za tobom palo, kada
sje}anju, a vrijeme nikada ne}e ubla`iti je tvoje plemenito srce stalo.
na{u tugu. Hvala ti za svaki trenutak koji ^uvamo u srcima sve {to si nam da-
si proveo uz nas, za svaki savjet i svu iskr-
enu ljubav {to si nam nesebi~no dao. la i voljeli bi kad bi to majko znala.
HILMIJA FANIKA (IVANA) Neka dragi Allah d`.{. podari lijepi Voljeni nikada ne umiru dok `ive u
(MUSTAFE) SPU@I] SPU@I] D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemeni- srcima onih koji ih najvi{e vole.
5. 2. 2007. 15. 4. 1996. toj du{i. Hatma dova }e se prou~iti 5. 2. 2011. iza ak{am namaza u
ku}i `alosti, Okrugla 3.
Tvoji najmiliji: supruga Rasema, sinovi Emir i Enver, snahe Sla-
Njihovi: Fahra, Aida, Snije`ana, Edo, Jasmina, Amra i vica i Begajeta, unu~ad Larisa, Danijal, Ensar i Anisa, sestra Be- Tvoji: sin Salem, k}erke [emsa, Mel}a, Adila, Nisa,
Emir, porodice [abanovi} i Hasanbegovi} 1584-1tt gajeta, brati~ne Edina i Zada 43-1ze Sadeta i snaha Indira 1578-1tt

SJE]ANJE Dana 5. 2. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na Dana 5. 2. 2011. godine navr{ava se godina od preseljenja
na najmilije, koji su vje~no u na{im srcima ahiret na{e voljene na ahiret na{e voljene

AMIRE BEGI]
AMIRE BEGI]

S ljubavlju koja nikada ne}e nestati


i s tugom koju vrijeme ne}e izlije~iti, nosimo te u na{im Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati,
OMER \ELMO SALIHA \ELMO u srcima nositi i nikada te ne}emo zaboraviti.
srcima i mislima.
3. 2. 2006. 23. 1. 2009.
Tvoji: Sake, Mina, Amila i Samir Tvoji: svekrva Fatima, Sada, Zina i Pe|a
Uvijek }emo ~uvati uspomenu na Vas u na{im srcima. 1602-1tt
1602-1tt
Djeca sa svojim porodicama 1580-1tt

SJE]ANJE Dana 4. 2. 2011. godine navr{ava se godina od smrti


POMEN na{eg dragog
na na{e drage
roditelje
GENJAC ISMETA
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota
HAMDO [AHOVI] u kojem }e{ nam uvijek nedostajati.
4. 8. 2010 - 4. 2. 2011. Po dobroti i po{tenju }emo te pa-
mtiti i u srcima zauvijek ~uvati.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet.
SULEJMAN HABIBA
KRZI] (MULABEGOVI]) Tvoji: supruga Behija, k}erka D`anana i unuk Almedin
Bolna je istina da nisi me|u nama, ali uvijek ostaje{ u 19. I. 1999-19. I. 2011. KRZI]
na{im srcima.
6. II 1990-6. II 2011. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije
Mustafa, Nisveta i Ned`ad sa porodicom K}i Amila i zet Zlatko Kapetanovi}, sinovi Midhat i Nedim,
u 11.00 sati. 1603-1tt
1591-1tt snahe Fatima i Zlata i unu~ad Amra, Samra i Emir 1600-tt

Dana 4. 2. 2011. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine SJE]ANJE


Navr{ilo se 17 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi kako nije sa nama na{a voljena
suprug, otac, svekar i djed na na{eg dragog

SAKIB (MEHMEDA) ZEKIJA PARLA,


POJSKI] ro|. DERVI[KADI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari MEHMED (IBRAHIMA)
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. BAJRI]
Sje}anje na tebe dio je na{eg `ivota.
Tevhid }e se prou~iti u petak, 4. 2. 2011. u Bila si i ostala veliki ~ovjek i takvu 2008-2011.
Ko~evskoj d`amiji u Zenici iza ak{am na- }emo te pamtiti i sa po{tovanjem
maza.
spominjati.
S ljubavlju i po{tovanjem,
supruga Hajrija, sin Mehmed, k}erka Meliha, snaha Fatima, S ljubavlju tvoji najmiliji: sin Halid, snaha Izedina
unuke Ajla i Amina 41-1ze - Dina, unuke Anisa i Amela s porodicom Njegove: Zilkida i Sabina sa porodicom
1491-1tt 1552-1tt
Dnevni avaz petak, 4. februar/velja~a 2011. 53
U petak, 4. 2. 2011. godine navr{ava se 7 dana od smrti na{e majke
ZAHVALNICA
HAJRE KOZARI] Ovim putem izra`avamo zahvanost na{oj rodbini i prijateljima iz Duvna,
Travnika, Sarajeva, uposlenicima Dje~ijeg doma Bjelave, Ismetovim radnim
Ostala je praznina koja }e nas pratiti, ali i stalno prisutna tvoja ljubav i to- kolegama iz Lore, tetki Sadeti Dervi{i}, med. sestri Senadi Fazli}, dr. Feridi
plina kojom si nas bodrila i grijala. Mehi}, koji su bili uz nas i majku.
Iskrenu zahvalnost dugujemo i ekipi Hitne medicinske pomo}i koji su bili tu
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. kad smo ih trebali.
Tvoja djeca Porodica
1620-1tt
Tevhid }e se prou~iti u petak u 14 sati - Grbavi~ka 14b/II

Prije godinu dana na ahiret je preselila na{a draga

Had`i ZILKA - hanuma HARA^I] (ro|. ORU^)

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da }e se `enski tevhid prou~iti u subotu, 5. 2. 2011. godine u 13,00 sati u stanu
merhume - Husrefa Red`i}a 5/V, Ciglane.

Porodica 1615-1tt

Dana 4. 2. 2011. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od kada je preselio SJE]ANJE
na ahiret na{ dragi
NA NA[EG DRAGOG BRATA

MUGDIM EFENDIRA MUGDIM (HUSO) EFENDIRA


iz Visokog 4. 2. 2008 - 4. 2. 2011.
iz Visokog
Uvijek si u na{im srcima.

Supruga Adna i sinovi: Emin, Enver i Hasen LEJLA I ENES SA PORODICAMA


PTT PTT

SJE]ANJE Dana 4. 2. 2011. godine na- Dana 4. 2. 2011. godine na-


Dana 4. 2. 2011. navr{avaju se vr{ilo se sedam dana otkako vr{ilo se sedam dana od prese- Dana 4. 2. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage majke,
2 godine od preranog odlaska nije sa nama na{ dragi i nikad ljenja na ahiret na{eg dragog nane, svekrve i punice
na{e drage pre`aljeni dedo supruga, oca, svekra i dede

NED@IBA (SULJEVI]) ]AMIL (HALIL) ]AMIL (HALIL)


BARLOV GERIN GERIN
1965 - 2009. godine
Dani prolaze a nama je sve te`e
Ne postoji utjeha ni zaborav, sa- Dani prolaze ali uspomene na te- had`i FATA - FATIMA DRNDA, ro|. SMAJI]
mo beskrajna tuga, vje~na bol i be ostaju vje~no. Iz na{ih srca Selam rahmet i magfiret na{oj dragoj majci.
shvatiti da si nas zauvijek napu- zastra{uju}a praznina koju si oti{ao nisi, uvijek }e{ biti tu,
stila. ostavio za sobom. Volimo te i vje~no voljen i nikad zaboravljen. Te{ko je opisati prazninu koju smo osjetili u ovoj godini koja je pro{la bez tebe.
Ponosni smo {to smo te imali, a molimo Allaha d`.{. da ti podari Neka ti Allah d`.{. podari lije- Kroz `ivot moramo dalje jer bi ti tako voljela.
tuga zbog tvog odlaska nas nika- lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. pi D`ennet i vje~ni rahmet. Ali znaj ti }e{ ostati svakog trena, dana, mjeseca i godine u na{im srcima voljena.
da ne}e napustiti. Voljeni ne Tvoj unuk Anel, nevjesta Mi- Tvoji: sinovi Esad i Ramiz,
umiru. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve ljepote D`enneta i vje~ni rahmet.
nela i praunuka D`ejla supruga Nazifa, nevjesta Sa- Tvoj sin Ismet sa porodicom, k}erka Fazila sa porodicom, unuk Almir sa porodicom
Tvoja sestra Sanela, brat Hatma dova }e se pokloniti mija i unuk Emir
Ned`ad sa porodicom danas u Carevoj d`amiji u Sto- Hatma dova }e se pokloniti da-
Neka ti dragi Allah podari sve cu prije d`ume namaza. nas u Carevoj d`amiji u Stocu
Tevhid i hatma dova }e se prou~iti 5. 2. 2011. godine u 13 sati, porodi~na ku}a Sou-
d`ennetske ljepote.
PTT prije d`ume namaza. PTT kbunar 215. 1622-1tt
El fatiha. 1448-1nd`

Dana 4. 2. 2011. navr{avaju se 3 godine od smrti Dana 4. 2. 2011. navr{ava se {est mjeseci od kada je na{a SJE]ANJE
na{eg dragog draga majka preselila na ahiret
na na{u dragu

ALMASA KOVA^EVI],
ro|. HOD@I] VAHIDU IMAMOVI]
(4. 2. 1951 - 4. 2. 2011.)

Istina da te nema me|u nama je bo-


lna i te{ka, tuga ne prestaje, utjehe
nema, ponos {to smo te imali zauvi-
jek ostaje u nama.
ENVERA (SAMIJE) MUJKANOVI]A Uvijek }e{ biti dio na{ih najljep{ih uspomena i sje}anja.
Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Porodice Mujkanovi} i Avdi} Lela, Alma, Danka, Jasmina i Nuna
1440-1nd` Tvoja }erka Murguz Zehra 1611-1tt
1449-1nd`
54 Petak, 4. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz
Danas se navr{ava 52 tu`na dana otkako je preselila na ahiret na{a
voljena Majka, Supruga i Nana
ALIJA (FERHAT) LIHO
MEJRA (had`i SULEJMAN) ASOTI],
Dana 4. 2. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nisi sa nama. ro|. HAD@IFEJZOVI]
@ivot nestaje u trenu, ali zauvijek ostaju sje}anja. Ostavio si dubok
Voljena Majko, Suprugo, Nano, vrijeme kao rijeka nosi sve pred so-
trag i djela koja se ne bri{u. Tuga koja se ne mo`e preboljeti, ali
bom, jedino ljubav i bol prema Tebi ostaje...
vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i ostati u najljep{im uspomenama.
Bila je privilegija `ivjeti s Tobom.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Allah neka ti podari lijepi D`ennet.
Tvoja porodica: supruga Vasvija, sin Haris, k}erke Lejla, Taisa i Azra
S ljubavlju i tugom,
Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Musluk, u ul. Rami}a sokak, dana 5. 2. 2011. u 12 sati. Tvoji najmiliji: suprug D`evdet, sin Emir, k}erka Ermina, unuka Sarah i unuk Ali.
1621-1tt Tevhid }e se prou~iti danas u 13 sati u Istiklah d`amiji na Otoci. 1624-1tt

SJE]ANJE

IVAN PAVLOVI] IVO PAVLOVI] RU@A (ro|. BILETI]) TOMISLAV PAVLOVI] MARICA (ro|. PAVLOVI])
1966 - 2011. 1973 - 2011. PAVLOVI] 1990 - 2011. MARTI]
1974 - 2011. 2001 - 2011.

U subotu 5. februara }emo u 12 sati polo`iti cvije}e na Stupskom groblju.


Obitelj 1443-1nd`

Dana 4. 2. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je preselila na ahiret na{a voljena i draga

SEDIKA (MEHO) POROBI], ro|. NERETLI]


Najdra`a na{a, hvala Ti za sve. Na{a neizmjerna ljubav i sje}anje na tebe je ne{to {to nikad ne}e prestati. Neka dragi Allah d`.{.
nagradi tvoju plemenitu du{u svim d`ennetskim ljepotama i neka ti je vje~ni rahmet.

Tvoji najmiliji: o`alo{}ena porodica

Tevhid }e se prou~iti u petak, 4. 2. 2011. u 13.00 sati (poslije d`uma namaza) u Hrasni~koj d`amiji.
1439-1nd`

POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE


na{oj k}eri i sestri
Dana 4. 2. 2011. godine navr{ava se deset godina od smrti na{eg na-
had`i RAMIZA (BULBULU[I]) FRLJAK jdra`eg
28. 4. 1968 - 30. 1. 2011.
Jedina utjeha u roditeljskoj boli je to da se svi vra}amo na{em Stvori-
telju Allahu d`.{. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni MUNIBA (ef. SULEJMAN) LOJO
rahmet.
Tevhid na 7 dana odr`at }e se 5. 2. 2011. u ku}i umrle u 11.00 sati.
S ljubavlju i po{tovanjem
O@ALO[]ENI: otac Ramiz, majka Safija, brat Hariz, nevjesta Emira, djeca Alma i Emina,
mu` Faruk, djeca Amela, Lejla i Mirza, zetovi Almir i Ermin, unu~ad Ajla i Sarah Porodica
1450-1nd` 1451-1nd`

Dana 3. 2. 2011. navr{ilo se sedam godina od kada je Dana 4. februara 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od Dana 5. 2. 2011. (u subotu) navr{avaju se 52 dana otkako
preselio na ahiret na{ dragi iznenadne smrti na{e bake, majke i supruge je na{a draga

DEDO ([A]IRA) NADA MELEZ,


DURAKOVI] ro|. ^ANAK MIRSADA (RASIM)
MUSI], ro|. JUSI]
Sje}anje na tebe ne blijedi, ono Oti{la si u vje~nost, a nama ostavila preselila na ahiret.
ostaje u nama sa puno ljubavi i tugu i bol, kao i divno sje}anje na
po{tovanja. tvoj lik.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi Tvoji: Aljo, Adi, Adisa, Adna i
D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Amila Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i
`alosti u ul. Zaima [arca br. 60.
Tvoj brat Hamid, snaha Ismeta, brati}i Muhamed i Mua- Dana 4. februara 2011. u 14.00 obi}i }emo njen grob i
mer, snaha Devla i unu~ad Nejra i Nermin-{eik. polo`iti cvije}e. Suprug sa djecom
1612-1tt 1613-1tt 1616-1tt

SJE]ANJE Dana 4. 2. (petak) 2011. na- SJE]ANJE Dana 4. 2. 2011. navr{ava se Dana 4. II. 2011. godine na- SJE]ANJE
na vr{ava se devet godina od smr- na dragog brata, {uru i daid`u 11 godina od preranog odla- vr{ava se 40 dana otkako nas
ti na{eg dragog ska na{eg dragog je napustila na{a draga

ALIJA (DERVE)
SALIHA - SALKA HILMIJA (ADEM) HAMZI]
HILMIJE ADNAN (HAZBO) FERIDA HOTI
DUJSU \ULIMAN 4. 2. 1996 - 4. 2. 2011.
\ULIMANA SULJOVI] 1954 - 2010.
4. 2. 2002 - 4. 2. 2011. Kako vrijeme prolazi, sve Dragi o~e,
Dana 4. februara 2011. na- S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat - KINA - Iako je pro{lo 15 dugih
Neka ti Allah d`.{. podari lije- }emo uspomenu i sje}anje na tvoju vi{e nam nedostaje{.
vr{ava se pet godina od pi D`ennet i vje~ni rahmet. plemenitost i dobrotu. Molimo Allaha d`.{. da ti po- Neka ti Allah d`.{. podari lije- godina od kada si nas na-
Hatma dova odr`at }e se 4. 2. 2011. dari lijepi D`ennet i vje~ni ra- pi D`ennet i neka ti je vje~ni
smrti dragog nam supru- hmet. pustio... ne pro|e niti je-
Tvoji: otac Adem, majka Za- (petak) u Mehmed Koskinoj d`ami- rahmet.
ga, oca, dida i pradide ji (na Tepi) prije d`ume namaza. dan dan a da ne pomisli-
da, supruga Aida, sin Amar,
k}i Selma, zet Sanel Habul, te Neka ti Allah d`.{. podari lijepi Tvoji: otac Hazbo, majka Mu- Tvoji: svekrva Zahida, djever mo na tebe.
Uvijek si sa nama. D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. niba, sestre Arijana, Amina i Tvoji: Fatima, Adem,
unuci Bakir i Zara. Sestra Hidajeta, zet Zijo, sestri~na Zahid sa porodicom, djever
Obitelj Dujso Ilma, zet Mirza i nana Elmaza Ramiz sa porodicom Adnan i Aida
152-1mo Jasmina i sestri} Mirza Po{kovi}.
ptt 1437-1nd` 1597-1tt
146-1mo 1594-1tt
Dnevni avaz petak, 4. februar/velja~a 2011. 55

U subotu, 5. 2. 2011. godine navr{ava se ~etrdeset


tu`nih dana kako nije sa nama na{ najmiliji ZAHVALNICA

ISMET SPAHI] U nemogu}nosti se svima pojedina~no zahvaliti, ovim


putem se najiskrenije zahvaljujemo:
iz Jablanice Rodbini, kom{ijama i prijateljima, dr. Du{anu
1952 - 2010. Ron~evi}u i sestrama @eljani i Bo`eni sa Nefrolo{kog
odjeljenja klinike u Mostaru, Hitnoj slu`bi Doma
Ni tuga u srcu, ni suza u oku, ni vrijeme koje prolazi
ne mogu ubla`iti bol i prazninu za tobom. Ponosni zdravlja u Jablanici, [a}iru Buturovi}u i Sportskom
smo {to smo bili saputnici na tvom `ivotnom putu, savezu Jablanica, te firmama Hidroelektrane n/N Jabla-
putu dobrote, plemenitosti i humanosti, a nadasve nica i „GMK Monta`a“ d.o.o. Jablanica, kao i svima
pravednosti za koju si se borio ~itavog `ivota. ostalim koji na bilo koji na~in sau~estvova{e u na{oj
Kada bi na ovom svijetu bilo malo vi{e ljudi kao {to boli i isprati{e na{eg najmilijeg.
si bio ti, ovaj svijet bi zasigurno bio mnogo,
mnogo bolji i ljep{i.
Porodica
PTT
Tvoji najmiliji supruga Naza i sinovi Admir i Sanjin

SJE]ANJE

na moje najmilije brata i sestru

ENVER (FEJZO) KOVA^EVI] ALMA ^AMPARA, ro|. KOVA^EVI]


6. 2. 2010 - 6. 2. 2011. Te{ko je shvatiti da vas vi{e nema. 14. 5. 2010 - 6. 2. 2011.
Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez vas.
Ljubav prema vama je vje~na.
Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari sve d`ennetske ljepote.
Sestra Nad`a i zet Husein
Hatma dova }e se prou~iti u Begovoj d`amiji u subotu, 5. 2. 2011. u 12.20 h iza podne namaza. 1601-1tt

Dana 6. 2. 2011. godine navr{ava se jedna godina od smrti na{eg dragog SJE]ANJE

HAMDE (HASANA) KEVRI] Dana 3. februara 2011. navr{ile su se dvije godine od kada je umro
(1962 - 2010) moj dragi i voljeni suprug
Po dobroti }emo te pamtiti, sa puno ljubavi spominjati, a sa tugom u
srcu zauvijek sje}ati. Jer ima ne{to u dobrim ljudima, oni su jaki i
poslije smrti, ostave trag koji se ne mo`e izbrisati i bol koju ne STEVAN (MILANA) KOVA^INA
mo`emo preboljeti. Na{a srca to znaju ali {ute i podnose bol za to- 1939 - 2009.
bom, koja }e trajati koliko i na{i `ivoti. U na{im srcima }e{ ostati za-
uvijek voljen, a u mislima nikad zaboravljen. Uvijek }e{ biti u mom srcu, du{i i mislima
Neka ti Allah d`.{. podari d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet.
Tatjana
Tvoji: majka [aha, supruga Meliha i sin D`enan PTT 1374-1nd`

SJE]ANJE Dana 4. 2. 2011. navr{ava se godina dana neizmjerne Dana 4. 2. 2011. godine navr{ava se 17 godina od kako je
na na{e drage roditelje tuge i bola od kako nas je napustio na{ voljeni suprug, poginuo na{ dragi
otac i dedo

SALKO (HASAN) MASLO


Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. ne-
ka ti podari lijepi D`ennet i vje~ni ENVER - VERO ([ABAN)
rahmet.
Tvoji: supruga Sabira, sin Elvir sa MUSTAGRUDI]
porodicom i k}erka Elvira sa poro-
MARIJA GREDELJ i \URO GREDELJ dicom
4. 2. 2007 - 4. 2. 2011. 17. 2. 2002 - 17. 2. 2011.
Mevlud i hatma-dova }e se prou~iti u subotu, 5. 2. 2011.
Zauvijek }ete ostati u srcima i lijepim sje}anjima va{e djece u 12.00 sati u ku}i, Sabita U`i~anina br. 10, Hrasnica. Tvoji: sin Sead, snaha D`enita, unuka Naida
1409-1nd` 1410-1nd`
[tefica, Jelica i Ivica sa porodicama 1312-1nd`

SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE ^etvrtog februara navr{avaju POSLJEDNJI POZDRAV Danas, ~etvrtog februara Dana 4. 2. 2011. godine
na dragog supruga, tatu, se dvije godine od preseljenja na{em dragom profesoru navr{ava se deset godina navr{ava se 15 godina
dedu i pradedu na ahiret na{e drage od kako sa mnom nije otkako je preselio na ahir-
moj tata et na{ dragi otac, punac i
dedo

@ELJKO LEKOVI]
2. 2. 2002 - 2. 2. 2011. MUHAMED ZEKIJE SABAHUDINU
Na na{u neprolaznu lju- KAHRIMANOVI] PARLA, ro|. DURAKOVI]U
bav i ponos. Volimo te i Bilo nam je ~ast imati vas
uvijek }e{ biti u na{im sr- 4. 2. 2005 - 4. 2. 2011. DERVI[KADI] ALIJA HAMZI]
Preselio si na ahiret, ostavio si nas za profesora. SIDRAN NEDIM -
cima, ali te{ko je `ivjeti tu`ne. Ali se tje{imo {to si ostavio Ka`u da vrijeme lije~i sve
bez tebe. lijepe uspomene. Pa te spominje- Molimo dragog Allaha d`.{. EDO rane, ali ni mjeseci, ni go-
da ti podari D`ennet. S po{tovanjem,
Majka An|elija, supruga mo po tvojoj dobroti i plemenito- dine ne mogu izbrisati
sti. U~enici I3 razreda sa
Senada, sinovi Igor, Boris tvoj dragi i plemeniti lik
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti K}erka Emina, zet Asim, razrednicom Puno mi nedostaje{,
sa porodicama podari lijepi D`ennet i obaspe svo- iz na{ih sje}anja.
unuk Muhamed sa suprugom JU Srednje {kole poljopri-
jom milo{}u.
Jasminom i sinom Hamzom, Tvoja k}erka Vahida, zet
Tvoji: supruga Mevlida, sin Ni- vrede, prehrane, veterine i Tvoj sin Nihad
Porodice: Beglerovi}, unuka Lejla sa suprugom De- Zlatko i unu~ad Suzana i
had, k}eri Nihada i Nermina, sna- uslu`nih djelatnosti 1586-1tt
Babovi}, Vasovi}, Pekmez ha Nermina, unu~ad i praunuka nisom, te porodice Biki} i [ata
1565-1tt
Denis
1434-1nd` 1372-1tt 1563-1tt 1589-1tt
56 Petak, 4. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz

Dana 5. 2. 2011. godine je ~etrdeset tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage SJE]ANJE

NA NA[U DRAGU SESTRU

had`i FATIME GRANILO, ro|ene DELALI]


Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelja da }e se prou~iti tevhid u subotu 5. 2. VAHIDA IMAMOVI]
2011. godine u 15.00 h (iza ikindije namaza) u Begovoj d`amiji. 4. 2. 1951 - 4. 2. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Njeni najmiliji Sestre Suada i Aida sa porodicama
1596-1tt 1599-1tt

SJE]ANJE Dana 4. 2. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage

NA MU@A, OCA, DEDU, PRADEDU I PUNCA

MURAT PALALI]
IZ PRUSCA
4. 2. 2005 - 4. 2. 2011.

SALIHA LAND@O, ro|. JA[AREVI^


Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe ostaje u na{im srcima i mislima.
Sve dok `ivimo i postojimo, `ivjet }e{ u na{im srcima.
Molimo Allaha da ti podari D`ennet i d`ennetske ljepote.
Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
O@ALO[]ENI: supruga Mel}a, sin Hamid, snaha Habiba, unu~ad Sara i Emir,
k}erka Advija, zet Enes, unu~ad Mersiha i Tarik, praunu~ad Ben i Ema - Advija, Tvoji o`alo{}eni: suprug Esad, sin Haris, k}erka Almedina
k}erka Rasema i zet Sabrija, k}erka Rafija i unu~ad Aida, Amela i praunu~ad Ma-
jda, Vildana, Eldar i Edo, k}erka Nasiha, te porodice: Basara, Lepara, Jel~in, Tevhid }e se prou~iti 4. 2. 2011. (14.00 h) u ku}i `alosti u ul. Logavina br. 49.
^ati} i Bu{atlija 30-1tr 1514-1tt

Dana 4. 2. navr{ava se 40 dana od smrti oca i djeda Dana 4. 2. 2011. godine navr{ava se 10 Dana 4. II 2001. navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na
godina od kad je oti{ao na{ dragi ahiret na{e drage

]AZIM (BEGE) PANDI]


ALIJA (FERHATA) LIHO 1931-2001.
iz Banja Luke SALIHE LAND@O
Pro{lo je deset dugih godina tuge i
bolnih sje}anja, s po{tovanjem i pono-
Zauvijek }e{ `ivjeti u nama, som ~uvat }emo uspomenu na njego- Molimo Allaha d`.{. da joj podari lije-
molimo Allaha d`.{. da ti podari vu plemenitost i dobrotu koju nam je podario. pi D`ennet.
D`ennet i sve d`ennetske ljepote. Tvoji: supruga Mirzeta, k}erke Seida, Enisa, Senada i
unuka Amra Djever Edhem Land`o sa porodicom
Tvoja k}erka: Azra, zet Mustafa i unuci Denijal i Kenan Dana 4. 2. 2011. godine }e se prou~iti hatma dova 1530-1tt

1558-1tt u Begovoj d`amiji iza podne namaza.


1315-1nd`

SJE]ANJE
na na{e drage
Dana 29. 1. 2011. godine navr{ilo se 6 mjeseci otkako je SJE]ANJE
prijatelje
preselila na ahiret na{a draga

RAZIJA (AVDIJA) DELI]


REMZIJA (AVDIJA)
Svakim danom nam sve vi{e nedostaje{. [EHOVI]
S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom
~uvamo uspomenu na tvoju plemeni- 30. 4. 1972 - 4. 2. 2004. godine
tost i dobrotu. NAD@IJA REUF
Sa ponosom te se sje}amo moj dragi „BEKO“. PA[OVI] PA[OVI]
U subotu u 13 sati prou~it }e se tevhid u ku}i ul. Azize
[a}irbegovi} 128/11. Vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. 4. 1. 2009. 5. 2. 1989.
Sa ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoja sestra Rabija i sestri} Senad Tvoj brat Hamdija, Ismeta, Lejla i Hamza Va{ Nalbanti} Mehmed sa porodicom
1566-1tt 1429-1nd` 1349-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da se dana Dana 31. 1. 2011. navr{ilo se 11 godina otkako je preselio Dana 4. 2. 2011. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od
6. 2. 2011. godine navr{ava sedam tu`nih godina od prer- na ahiret na{ dragi kada je preselio na ahiret na{ dragi
ane smrti na{eg dragog supruga i oca

RASIM (JUSUF) ^ELIK


VAHIDA (ISMETA) 31. 1. 2000 - 31. 1. 2011. ]AMIL ORU^
IMAMOVI]A
Ljudi ne umiru smr}u, oni umiru
S ponosom, tugom i po{tovanjem onda kada ih svi zaborave.
~uvamo uspomenu na tebe. Vrijeme prolazi, ostaju uspomene i Mi tebe NIKADA ne}emo zaboraviti i
sje}anja. zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima.
Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: sin Zajko, snaha Mevlida, unuke Amra i Amira i
Porodica praunuk Faris
41-1ze Porodica 1581-1t 1577-1tt
Dnevni avaz petak, 4. februar/velja~a 2011. 57

Dana 4. 2. 2011. navr{it }e se 1 godina od kada je preselila na ahiret na{a neizmjerno draga

AMIRA (FADILA) BEGI], ro|. HAJRO

Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se tevhid prou~iti danas, u petak, 4. 2. 2011. godine u 17 sati i 30 minuta
u ku}i merhume u ulici Zagreba~ka 29/5.

S ljubavlju, o`alo{}ena porodica


1648-1tt

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

na na{eg dragog i zahvalnost uva`enoj

MENSUR [TALJO Prof. emeritus, dr. sci.med. MIRI JADRI] -


4. 2. 2001 - 4. 2. 2011. WINTERHALTER
I dan danas `ivi sje}anje na tebe. Nedostaje{ nam! Velikom ~ovjeku i ranijoj predsjednici Upravnog odbora
Direktorica i zaposlenici
Tvoji: Zumra, Dada, Avdo, Kerim, Inajda Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
44-1ze
N

POSLJEDNJI SELAM Dana 4. 2. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od kada je na{a draga majka
preselila na ahiret

HANA MEMI], ro|. BOR^AK


SULEJMENU MAREVAC Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati ljubav i uspomene na tvoj ple-
meniti lik koji nosimo u na{im srcima.
Molimo Milostivog Allaha da ti daruje sve D`ennetske ljepote.

S dubokim po{tovanjem ostaje u na{im sje}anjima Tvoje k}erke: Fadila i ^amila sa porodicama

[a}ir, Pand`o, Tajib Delali}, Fahra Zvizdi} i Had`an Konjo Tevhid - mu{ki }e se prou~iti u petak, 4. 2. 2011. godine prije d`ume namaza u d`amiji
1479-1nd`
Hrasnica.
1480-1nd`

POSLJEDNJI SELAM Dana 4. 2. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti


SJE]ANJE na{eg dragog
Po{tovanom

TERMIZ (EDHEMA)
NEDIM - EDO SIDRAN RAGIB
4. 2. 2001 - 4. 2. 2011. Paunci - Fo~a
SULEJMENU MAREVAC Ponosni smo {to smo te imali. Po
dobru }emo te pamtiti i nikada
ne}emo zaboraviti.
Neka mu dragi Allah d`. {. podari D`ennet, a njegovoj Deset godina je pro{lo, a jo{ nam nedostaje{! Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
porodici sabur.
PORODICA Sead i Mediha Termiz sa djecom Anelom i Anidom
Tajib i Fahra Had`an 1479-1nd` 1649-1tt
1491-1nd`

SELAM SELAM POSLJEDNJI SELAM

na{em voljenom na{em dragom na{em dragom

SALEM KADRI] SALEMU (SULJE)


KADRI]U SALEM KADRI]

Zauvijek }e{ ostati u na{em


sje}anju i na{im srcima.
Suvi{ne su rije~i da bi opisali na{u tugu i bol. Ponosni Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote i Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
smo {to si bio dio nas. vje~ni rahmet. rahmet.
Tvoje tri vile: [emsa, Anesa i Munira Tvoji: Red`o, Alma, Anes i Amina Briga Porodice Imamovi} i Kadrispahi}
1651-1tt 1651-1tt
1651-1tt
58 Petak, 4. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz

TU@NO SJE]ANJE
Pro{le su tri bolne, prebolne godine otkako nije sa nama jedini moj sin:

DENIS MRNJAVAC
(6. 2. 2008 - 6. 2. 2011.)

„... gdje i{ao si ti, i{la sam i ja,


gdje `ivio si ti, `ivjela sam i ja,
gdje umro si ti, umrla sam i ja,
gdje su tebe pokopali, pokopat }e i mene,
ni smrt nas ne}e rastaviti, dijete voljeno!!...“

Najdra`e moje,
na{e vrijeme bilo je prekratko i desilo nam se ono najgore, najstra{nije... da moram dalje bez Tebe, iako ne znam kako?!
Sunce mamino, nosim te u mislima i u du{i svakoga trena i `ivim za one trenutke koje zajedno smo proveli... I, znaj da i sada, u vedroj no}i na nebu obasutom zvijezdama
mogu prona}i jednu - najljep{u, najve}u i najsjajniju, koja sija samo za mene, a zove se imenom Tvojim, an|ele moj...
Sre}ice jedina, zauvijek }e{ ostati tu, u maminom srcu, za{ti}en od svega i zauvijek }u te beskrajno voljeti,
Tvoja mama Ana
1653-1tt

TU@NO SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

Na na{eg voljenog i nikada pre`aljenog Pro{le su tri godine otkako nije sa nama voljeni na{:

DENIS MRNJAVAC
DENISA (6. 2. 2008 - 6. 2. 2011.)

Dragi na{ Denise,


Ove tri godine prepune su tuge i boli za Tobom, Zlato na{e milo. Jo{ uvijek se pitamo za{to se sudbina tako okrutno poigrala prvo s Tobom, a onda i sa
Nedostaje{ nam svakog trenutka, nedostaje nam Tvoj osmjeh i vedrina, isti kao i svima nama koji smo prisiljeni da `ivimo bez Tebe. Dijete na{e milo uvijek si sa nama, u
kod Tvog tate...
svakoj na{oj misli, u svakom na{em pokretu.
Sunce na{e milo, jo{ uvijek ne vjerujemo da su huligani tako okrutno i bezdu{no
Tvoj mladi `ivot prekinuli... neka im od Allaha sve bude vra}eno! Neizmjerno te volimo. Dani su nam bez Tebe tu`ni, te{ki, besmisleni...
Zauvijek }emo se za to moliti, a Tebe u srcu i mislima nositi... Svima nedostaje{, a posebno svojoj baki, dedi, tetki, tetku i svom Antoniju

Tvoji: nana Tima i tetka Edina, Po~ivaj u miru i na{oj neizmjernoj ljubavi...
1653-1tt
Porodica Konakovi} 1653-1tt

TU@NO SJE]ANJE
na na{eg voljenog:

DENISA MRNJAVCA
(6. 2. 2008 - 6. 2. 2011.)

Od kada {eta{ putevima raja, vrijeme nam proti~e kao rijeka bez kraja...
Pro{le su tri godine duge, tri godine prepune bola i vje~ne tuge...
Tvoje drago lice {to blistalo je od sre}e, iz na{ih srca nikada se izbrisati ne}e...
... a i Ti }e{ jednoga dana, zauvijek `ivjeti s nama.

Vje~no Tvoji prijatelji: Dario, Boris M., Marin M., Ivona M., Maja M., Marin, Tino, Emanuela, Benito, Mario K., Boris V., Daco,
Goca, Sanja, Mihaela, Maja, Sara, David, Ana Marija, Andrea i Monika 1653-1tt

U petak, 4. februara 2011. godine, navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e voljene mame

NAFIJA \E^EVI], ro|. HAVERI]


Mama, nedostaje{ nam.
Voljena i nikada zaboravljena, osta}e{ zauvijek u srcima svoje djece i svojih najmilijih.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj du{i.
O`alo{}ena porodica

Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, u subotu, 5. 2. 2011. godine u 13 sati, u ulici Antuna Hangija broj 126. 1635-1tt

Pro{la je tu`na godina od smrti na{eg dragog oca Dana 4. 2. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od preselje- SJE]ANJE
nja na ahiret moje nane
na dragu nanu
FEJZO (IBRE) [EHOVI]
HANE MEMI], HANA MEMI],
Neka te u ti{ini vje~nog mira prati ro|. BOR^AK ro|. BOR^AK
na{a ljubav, a dragi Allah daruje
d`ennetske ljepote. Samo dragi Allah d`.{. zna koliko
Hatma dova bi}e poklonjena u pe- mi nedostaje{ i koliko je sve pusto
Po dobru }u te pamtiti, s ljubavlju bez tebe i tvoje podr{ke. Hvala ti za
tak, 4. 2. 2011. godine na d`uma spominjati i u srcu nositi. Neka ti
namazu, a tevhid }e se prou~iti tvoje veliko srce i po`rtvovanost, sre}na sam {to sam te
Allah d`.{. podari lijepi D`enet i imala i {to si me odgojila. Rije~i nisu mo}ne da iska`u
istog dana u 13.00 sati poslije vje~ni rahmet.
d`uma namaza u d`amiji u Boljakovom Potoku. sva sje}anja i tvoja dobra djela koja si ~inila. Neka ti dra-
gi Allah podari lijepi D`ennet.
Tvoja unuka Aida, zet D`emo, praunuke Irma i Anela
Porodica 1480-1nd`
1481-1nd`
Tvoja unuka Adila 1480-1nd`
Dnevni avaz petak, 4. februar/velja~a 2011. 59
POSLJEDNJI SELAM

na{em

SALEM (SULJE) KADRI]


Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

S po{tovanjem,
Tvoji: sestra Tahira, zet Emir, sestri~ne Nejra i Nerma
1482-1nd`

SJE]ANJE Dana 4. 2. 2011. navr{avaju se 4 godine otkako nije sa POSLJEDNJI SELAM


na na{eg dragog sina, brata, nama na{ dragi
strica i djevera na{em

Had`. SENADA (had`. IBRAHIM (MEHO)


FIKRETA) PORI]A BAJRAKTAREVI]
4. 2. 2006-4. 2. 2011. SALEM (SULJE) KADRI]
Svaki dan je tu`an bez tebe, a ovaj
Prolaze godine, ali ljubav i sje}anje najtu`niji, jer podsje}a na bolan ra- Neka ti dragi Allah d`.{. podari li-
ostaju sa nama. stanak sa tobom. Sje}anje na tebe jepi D`ennet i vje~ni rahmet.
dio je na{eg `ivota u kojem }e{ uvi-
Porodica jek nedostajati.
Otac had`. Fikret, majka Emina, brat had`. ef. Mirsad, S po{tovanjem,
nevjesta had`i Enisa, brati~na Medina, brati} Ahmed Vje~no `ivi{ u na{im srcima. Tvoji: Ragib, Ajdin, Adis i Nihada
1483-1nd`
1484-1nd` Tvoja porodica 1488-1nd`

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom na{oj dragoj nani

IZETI [IV[I], ro|. ^ELJO

Pro{lo je 40 tu`nih dana od kada na{a draga nana nije vi{e s nama.
Ne postoji zaborav, niti utjeha, samo bol i tuga zbog tvog odlaska. Po dobroti }emo te
pamtiti, sa puno ljubavi spominjati, a sa tugom u srcu zauvijek sje}ati, jer ima ne{to u
dobrim ljudima, oni su jaki i poslije svoje smrti. Ostave trag koji se ne mo`e izbrisati i
bol koju ne mo`emo preboljeti.
AMAR (D@EMAL) KOPI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Ne postoji zaborav niti utjeha, samo bol i tuga zbog tvog preranog odlaska. Ako je
`ivot morao stati na{a ljubav i sje}anje na tebe vje~no }e trajati. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 5. 2. 2011. godine u ku}i `alosti Hameda Buljuba{i}a
br. 20 sa po~etkom u 13.00 sati, a hatma dova }e se prou~iti u petak 4. 2. 2011. godine
Neka ti sine Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. prije d`uma namaza u Boljakovom potoku.

Tvoji: otac D`emal, majka [erifa i brat Ilhan 1487-1nd` Tvoji: snaha Hildana, unu~ad Almir i Amela, praunuk Adin, snaha Jana
1496-1nd`

POSLJEDNJI SELAM Dana 3. 2. 2011. godine su se navr{ile 3 godine od preseljenja na ahiret na{e drage sestre

na{em dragom suprugu, babu i dedu

MEVLIDA - LIDA KO^O,


ro|. MUSA

Ne postoji utjeha, niti bol jenjava, ostaje velika ljubav, predivna sje}anja i neizmjeran
ponos {to smo ovaj kratki san dijelili zajedno.

SULEJMEN (ARIFA) MAREVAC Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.

Dragi na{ babo ponosni smo na tebe {to smo te imali i {to si nas na pravi put izveo... Tvoji: brat Muhamed i sestre [evala, Zekija - Kija i Fatima sa porodicama

Zauvijek tvoji: supruga Kana, sin Sead, k}erke Suvada i Hana sa porodicom Hatma dova }e se prou~iti dana 5. 2. 2011. godine u Begovoj d`amiji, iza podne namaza.
1655-1tt
1494-1nd`

SJE]ANJE Dana 4. 2. 2011. navr{ava se 7 godina SJE]ANJE


od preseljenja na ahiret
na na{u dragu tetku
MEDIHE ALI],
ro|. ERKO^EVI]
Draga moja majko,
SENAD - SEN^O PORI] Vrijeme prolazi, a bol i tuga za tobom LIDU
4. 2. 2006-4. 2. 2011. ostaju. Postoji ne{to {to nikada ne}e
umrijeti, a to je ljubav, ponos i
sje}anje na tebe. Vrijeme nije u~inilo ni{ta...
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni Praznina, tuga i bol su isti.
rahmet. Nedostaje{ nam puno, i vi{e od puno!
AUTO MOTO KLUB ILIJA[
1486-1nd` Tvoj sin Senad Ali} Erko~evi} Tvoji: Adnan i Adna
PTT 1655-1tt
60 Petak, 4. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz
Dana 3. 2. 2011. godine navr{ava se {est mjeseci kako nas Dana 4. 2. 2011. navr{ava se duga i tu`na godina dana Dana 4. 2. 2011. godine navr{ava se godina dana od smrti
je zauvijek napustila na{a draga kako sa nama nije na{ voljeni na{eg dragog supruga, oca, dede i punca

VEZIRA KAVAZOVI],
ro|. HOD@I] NUSRET (MEHMEDA)
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo MIRZE (HASANA) BULJKO
uspomenu na tvoj svijetli lik. Uvi- KUKI]
jek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka 1939 - 2010.
ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske Po dobroti te pamtimo, s ponosom
ljepote i da smiraj tvojoj plemenitoj spominjemo, a u srcima vje~no
du{i. ~uvamo.
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Po dobroti }emo te pamtiti,
Zahvalna porodica Tevhid }e se prou~iti u petak, 4. 2. u 19.00 u Medresi s ljubavlju i po{tovanjem spominjati, a u srcima ~uvati
„Osman ef. Red`ovi}“ Visoko. najljep{e uspomene na tebe.
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 6. 2. 2011. godine u
12.00 ~asova u ku}i umrle, Barica do br. 16, Vogo{}a. K}erka Sevleta sa porodicom 1600-1tt Tvoja porodica
155-1mo
1652-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

sinu na{eg kolege D`emala na{em dragom

AMAR (D@EMAL) KOPI]


AMAR KOPI] Ne postoji zaborav, niti utjeha, samo bol i tuga zbog tvog preranog
odlaska. Ako je `ivot morao stati, na{a ljubav i sje}anje na tebe
vje~no }e trajati.
Neka ti Allah d`.{. podari d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet.
Jedinica za osiguranje VIP objekata
1487-1nd` Tvoji: amid`a Elvir, strina Elvedina, amid`i}i Faris i Ensar, prija Mediha
1487-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

SENAD - SEN^O PORI] na{em dragom


4. 2. 2006-4. 2. 2011.
AMAR (D@EMAL) KOPI]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje. 2000 - 2011.
Raja koja te nije zaboravila - Nihad, Sece, ^i~a, Tarik, Samir
Uposlenici BP. Hasanal: Asmir, Peti, Emir i Lejla, Hani i Mirza, Dragi sine, prerano si nas napustio i ostavio veliki bol i tugu. Oti{ao
Mirabel si iz na{ih `ivota, ali }e{ u srcima vje~no `ivjeti. Neka ti je vje~ni rahmet.

Caffe bar Point Tvoji: nena Zilka, amid`a Kemal, strina Enisa, te amid`i}i Adin i Ema.
1485-1nd` 1487-1nd`

SJE]ANJE SJE]ANJE
Dana 2. 2. 2011. navr{ava se {est tu`nih godina od kada nas je na na{u dragu
zauvijek napustila na{a draga mati i nana
KADIFA ^ORALI], ro|. [I[I]
KADIFA ^ORALI], ro|. [I[I] 8. 2. 1924 - 2. 2. 2005.
8. 2. 1924 - 2. 2. 2005. iz Breze, ro|ena u Cazinu
S neizmjernom ljubavi, ~e`njom i po{tovanjem stalno te se sje}amo i Pro{lo je 6 godina otkako si tiho i zauvijek oti{la.
~uvamo u na{im srcima, draga na{a „nano“. Draga na{a „nano“, uvijek }emo te se sje}ati i nikada te ne}emo za-
Neka ti je lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. boraviti, jer si stalno u na{im srcima. S ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj du{i.
Tvoji najmiliji Nikada te zaboraviti ne}e tvoji najmiliji:
sin Zuhdija, snaha Edina, unu~ad Henna i Dino suprug Hasan, sin Zuhdija, k}erke Zuhra i Fatma sa svojim familijama, te mnogobrojna
1495-1nd` rodbina i prijatelji 1495-1nd`

SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

MEVLA (BE]IR) SARI], dragom djeveru i amid`i suprugu na{e drage razrednice
ro|. VILOGORAC
4. 8. 2010-4. 2. 2011.
SALEM (SULJE) KADRI]
Po dobroti }emo te pamtiti, s pono- SAFETU
S ljubavlju i po{tovanjem, som spominjati i u srcima vje~no HAD@IMURATOVI]U
Porodica ~uvati.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
Tevhid }e se prou~iti u Begovoj d`amiji, u subotu, 5. 2. D`ennet i vje~ni rahmet
2011. u 11.00 sati. Od II5 razreda Tre}e gimnazije
1654-1tt Tvoji: snaha Saima, Amela, Aj{a, Lejla, Emir i Ajla 1636-1tt
1656-1tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
na{em dragom na{em amid`i na{em dragom na{em amid`i na{em dragom

SALEM KADRI]
SALEM KADRI]
SALEM KADRI] SALEM KADRI] Neka ti dragi Allah d`.{. SALEM KADRI] SALEM KADRI]
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i podari lijepi D`ennet i Neka ti dragi Allah d`.{.
Neka ti dragi Allah d`.{. Neka ti dragi Allah d`.{. vje~ni rahmet. vje~ni rahmet. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i
podari lijepi D`ennet i podari lijepi D`ennet i Buljina Maksuma s k}er- podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
vje~ni rahmet. vje~ni rahmet. od tetke Munire, Hasana i kama Jasminom i Emi- vje~ni rahmet.
Zekije nom, zetom Emirom i Brat Ramiz, snaha Mirsa-
Brat Munib i snaha Emira Adisa sa porodicom 1490-1nd`
unukom Hanom Adnan i Mubera da i brati~na Arijana
1490-1nd` 1490-1nd` 1490-1nd` 1490-1nd`
1490-1nd`
Dnevni avaz petak, 4. februar/velja~a 2011. 61

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka, sestra...

Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je


na{ dragi

AMAR (D@EMAL) KOPI]

preselio na ahiret u utorak, dana 1. 2. 2011. u 10. godini `ivota.

D`enaza }e se klanjati ispred d`amije u Hrasnici u petak,


4. 2. 2011. godine u 14.30 sati (poslije ikindije namaza), a
ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. MENSURA (ALIJA) MUTAP^I], ro|. ^EBIRI]
Jasini }e se u~iti istog dana (4. 2. 2011. godine) poslije ak{am preselila na ahiret u 63. godini, 2. februara 2011. godine.
namaza u mesd`idu Hrasnica.
D`enaza i tevhid }e se obaviti u petak u SAD-u (Seattle).
RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH!
O@ALO[]ENI: k}erke Amela i Edina, sin Edin, sestre Mirsada i Ned`ada, zetovi
O@ALO[]ENI: otac D`emal, majka [erifa, brat Ilhan, nane Zilka i Raha, amid`e
Nesad, Haris i Omer, unu~ad Enida, Ajla i Faris, te porodice: Mehmedovi}, Mutap~i}
Elvir i Kemal, daid`a Adis, tetka Amina, strine Elvedina i Enisa, daid`inica Senada,
Kola{inac, [abanovi}, Du~i}, ^ebiri}, Lazovi}, Lipa, Buljuba{i}, Jaganjac, Delija,
amid`i}i, daid`i{na, teti}i, te porodice Kopi}, Aljovi}, Hadrovi}, Pind`o, ^omor,
Ja`i}, ^izmi}
Berilo, Ja`i}, Lukomir, Drki}, ^aji} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 1657-1tt
1487-1nd`

Duboko o`alo{}eni, sa bolom u srcu i neizmjernom tugom u Sa tugom i bolom u srcu javljamo da je na{a draga
SJE]ANJE du{i, javljamo rodbini i prijateljima da je na{a draga majkica i na-
jdra`a nanica MARIJA ALBAHARI,
Dana 4. 2. 2011. navr{ava se 16
godina od smrti na{e drage ma- HAJRIJA KRU[KI] ro|. VIN[ALEK
jke, supruge, nane i svekrve preminula 2. februara 2011. godine u 78.
godini.
preminula u 86. godini. Sahrana }e se obaviti 4. februara 2011.
godine u 13.00 sati na gradskom groblju
„Bare“.
Sahrana }e se obaviti u subotu, 5. 2. 2011. O@ALO[]ENI: sin Aron, sestra Kristi-
godine u 11.30 sati iz ateisti~ke kapele na na, ne}akinje Violeta, Marija, Ornela,
gradskom groblju „Bare“. Klelija, ne}aci Vlatko, @eljko, Roberto,
AMAR Lui|i, Mario, snaha Biljana, porodice Albahari, Vin{alek, Rezi-
(D@EMAL) TVOJI: k}erke Ismeta i Zihreta, unuci Aida i Dejan i tvoja du{a pr- novi}, Lovren, Di Salvo, Marjanovi}, Peji~i}, Laki}, Avdi}, te
aunuk Silvan, zet Andreas, sestri~ne Enisa Sulji} sa porodicom, Mi- ostala rodbina i prijatelji 111
KOPI] na, [efika, Zumra i Ismeta, amid`i~na [efika sa porodicom, te poro-
dice Kru{ki}, Ke{ki}, Fori}, Mujezinovi}, Bardak, Mati}, Demiro-
2000 - 2011. vi}, Pa{ali}, Pejovi} i ostala rodbina i prijatelji 111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
HAJRIJA Tvoje srce ve}e od svake
planete je prestalo kucati TU@NO SJE]ANJE D@ELIL (SEFER) SMAJI]
(]UPRIJA) za nas koji te volimo be- Dana 4. 2. 2011. godine navr{ava se godina od smrti preselio na ahiret u ~etvrtak, 3. 2. 2011.
skrajno. moje voljene supruge
^AN^AR godine u 67. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 4. 2. 2011.
S ponosom te spominjemo, s godine u 15.00 sati na mezarju Grli}a Br-
ljubavlju ~uvamo od zaborava Molim te Svevi{nji kad do.
bude kucalo za Tebe, Tebe O@ALO[]ENI: supruga Behija, sin
i s tugom u srcu `ivimo bez te-
be. Da ti Allah d`.{. podari li- koji Ga voli{ vi{e od svih
MIRJANE LIVNJAK D`evad, k}erka D`evida, unu~ad Irhad,
jepi D`ennet. Rijad, Sara, Hana i Amna, bra}a Refik,
nas, ukrasi Ga d`enne- Ismet, Rifet, Nusret, Fehim i Mehmed,
tskim ljepotama. sestra Medina, zet Samir, snaha Amela, brati}i, amid`i}i, sestri}i,
Tvoji: suprug Ejub, sinovi Ljubav, sje}anje, na na{ zajedni~ki
Almir, Elmedin i Nermin, teti}i, te porodice: Smaji}, Jeli}, Kora}, Bajramovi}, Halilovi},
unu~ad Ajla i Jasmin, snahe Vole te tvoji: D`evad, `ivot ostaju u dubini srca. Kahriman, Dervi{evi}, Hurem, Muratovi}, kao i ostala brojna ro-
Lejla i Fikreta i Miralem Ifeta, Lamija i Edin dbina, kom{ije i prijatelji.
S ponosom i po{tovanjem, Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u d`amiji Bulbuli-
Tvoj suprug Asim - Medo stan, Brije{}e.
1637-1tt 1497-1nd` RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
1474-1nd`

Dana 5. februara 2011. godine navr{ava se sedamnaest godina od smrti moje


POSLJEDNJI SELAM majke

na{em dragom u~eniku i drugu SUADE MAKSUMI]


Trudim se presko~iti svaki peti u mjesecu, ali mi ne polazi za rukom. Trudim se
svoj `ivot `ivjeti, ali uzalud sve, pro`ivljavam svaki dan. Borim se sama sa so-
bom. Najsla|e {to ljudske usne izgovaraju je rije~ „majka“. To je mala i velika ri-
je~ u isti mah ispunjena nadom, ljubavlju i osje}ajima uop}e, neizmjernom
nje`no{}u i zanosom koje sadr`i ljudsko srce. Majka je sve, utjeha u tuzi, nada u
o~aju, izvor snage u slabosti, ona je izvor nje`nosti i samilosti. Ko izgubi majku,
izgubio je grudi na koje glavu naslanja, ruku koja ga hrabri, oko koje nad njim bdije. Te{ko mi se navi-
knuti na ~injenicu da vi{e ne postoji{, a najbolnija od svega je {to si postojala, a ja te nisam uspjela upo-
znati. Te{ko, ~udno, neshvatljivo. U~im se `ivjeti, disati i smijati bez tebe. Znam da ovaj svijet nije
vje~an i poslije }e do}i ne{to {to se zove vje~nost, molim dragog Allaha d`.{. da nas tamo spoji zauvijek.
Ako je moj `ivot ikad imao ne{to vrijedno, ako je i u jednom trenutku se poistovje}ivao sa sa-
vr{enstvom, to je onda bilo vrijeme kad si ti bila uz mene i kad si me voljela. Hvala ti {to si me rodila i
{to se danas ponosim re}i da sam tvoja k}erka. Dok `ivim ja, `ivjet }e{ i ti. Mama, volim te.
Tvoja Minela 156-1mo

AMARU KOPI]U Dana 5. 2. 2011. navr{ava se Danas 4. 2. 2011. godine na-


Nema tih rije~i koje bi iskazale bol i tugu koju osje}amo. @ivot nestaje u trenutku, a tu`na godina od preseljenja na vr{avaju se ~etiri godine od smr-
ahiret na{e drage majke, nane ti na{eg dragog supruga i oca
sje}anja ostaju zauvijek. i pranane
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

Kolektiv „Druge osnovne {kole“ 1499-1nd`

SJE]ANJE
[EMSUDIN
AJANOVI]
RAMIZA
na na{u voljenu FATA ([A]IR)
Neka ti Allah da lijepi [LJIVNJAKA
D`ennet i rahmet SPONA, ro|.
DEVLU GUGI] 4. 2. 2007 - 4. 2. 2011.
^ORBO
Teftedarija Nezir, Remzo, Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
Osman, Sabina, Emir, ri lijepi D`ennet i vje~ni mir i Tebe nema ali se nalazi{ u
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. na{im du{ama i srcima.
Mirza, Venson, Klara rahmet.
i Eva Zada, Sabina, Almijana
Tvoji: k}erka Adila, zet Osman, unuk Haris Tevhid }e se prou~iti 5. 2. Vole te tvoji supruga Dragica i
i unuka Alisa sa porodicama 2011. u 15 h u ku}i merhume sin Zlatko
1593-1tt Adema Bu}e 400. 1475-1nd` 1477-1nd`
1642-1tt
62 Petak, 4. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
kom{ije da je na{ dragi da je na{a draga da je na{ dragi

SENAD (MUSTAFA) HASIDA (ALIJA) HASAN (SMAIL)


AVDI] OHRANOVI], ro|. [ETA ISANOVI]
preselio na ahiret u utorak, 1. februara preselila na ahiret u ~etvrtak, 3. 2. 2011. preselio na ahiret u ~etvrtak, 3. 2. 2011.
2011. godine, u 52. godini. godine u 78. godini. godine u 66. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 5. febru- D`enaza }e se obaviti u subotu, 5. 2. D`enaza }e se obaviti u petak, 4. 2. 2011.
ara 2011. godine u 13.00 sati na gra- 2011. u 15.00 sati na mezarju Turbe - Bi- godine u 14.00 sati na gradskom mezarju
dskom groblju Vlakovo. strik. Vlakovo.
O@ALO[]ENI: supruga Behka, sin Mirza, k}erka Azra, sestra O@ALO[]ENI: sinovi Hasan, Medariz O@ALO[]ENI: supruga Mulija, sin
Samija, zet Goluban, sestri} Emir, sestri~na Aida, amid`e Ibra- i Nijaz, snahe Elmedina, Aida, Deniza i Adnan, k}erke Ferida i Fikreta, zetovi
him, Safet i Nusret, strine Ramiza, Ha{a, Sadika i Ramiza, Sabiha, unu~ad Fuad, Zijad, Muaz, Mediha, Emina, Sadina, Zaim i Asim, snahe Samira i Sanela, unu~ad Midheta, Ajla,
amid`i}i i amid`i~ne, teti}i i teti~ne, daid`i}i i daid`i~ne, punica Umihana, Haris i Kenan, sestra Vahida, zaova Zibija, djeveri} Med`din, D`avid, Elmedin, Ajdin, Adna i Isa, sestre Ferida i Sa-
Fazila, {ura Halim i Bajro sa porodicama, svastika Pa{a sa sinom Munib sa porodicom, Ahmet Ohranovi} sa porodicom, sestri}i i feta, brati}i, brati~ne, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, {ura Ju-
Adisom, svastika Fatima i bad`o Zahid sa sinom Jasminom, Mir- sestri~ne sa porodicama, te porodice: Ohranovi}, [eta, Ahme- suf sa porodicom, snahe Pemba i Izeta, te porodice: Isanovi},
za i Aida Hasibovi}, te porodice Avdi}, Beganovi}, Ajanovi}, tspahi}, Mali}, Cocali}, Deliba{i}, Maluhi}, Bajraktarevi}, Kur- Smajovi}, Podrug, [ahovi}, Mud`elet, Biber, Ibrahimagi}, Agi},
Mu{anovi}, D`afi}, Mehanovi}, [orlija, Hurem, Smje~anin, Bor- tali}, Kapid`ija, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Kanli}, Jarko~, Kentra, Bujak, Berbi}, Bulbul, Rakita, Kadi}, To-
ovina, ^erkez, Kru{}ica, Pekmez, kao i ostala mnogobrojna ro- Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 15.00 sati, palovi}, Vukoti}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
dbina, prijatelji i kom{ije Trg djece Dobrinje 9/III. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (14.30 sa-
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111 ti) u d`amiji Bu}a Potok, (ul. Trebinjska).
Drinska br. 116 - Pofali}i. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije


Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
da je na{a draga ...Za ovaj trenutak - pripremajte se -
(hadis)
[EMSUDIN (FUAD) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo ro-
HASNA ([UKRIJA) NALO AJANOVI] dbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
preselila na ahiret u srijedu, 2. februara
preselio na ahiret u petak, 28. januara
2011. godine, u 61. godini.
2011. godine u Belgiji, u 63. godini. SALEM (SULJO) KADRI]
D`enaza }e se obaviti u petak, 4. februara
2011. godine u 14.45 sati na mezarju D`enaza }e se obaviti u petak, 4. februara preselio na ahiret u ~etvrtak, 3. 2. 2011.
Ni{an - Jar~edoli. 2011. godine u 13.30 sati na Gradskom godine u 59. godini.
O@ALO[]ENI: sin Amir, sestra Rami- groblju Bare. D`enaza }e se obaviti u petak, 4. 2. 2011.
za, bra}a Ramiz i [aban, sestri~ne, bra- O@ALO[]ENI: otac Fuad, sin Adi, se- godine u 14.00 sati na mezarju Grli}a Br-
ti}i i brati~ne, prijateljica Muradija, te stra Lida, brat Dada, daid`a Dr. Husref do.
porodice Nalo, Hrkovi}, Bo{njak, Dla- Kuma{in sa porodicom, daid`i} Sead Kuma{in sa majkom i por- O@ALO[]ENI: supruga [emsa, k}erke Anesa i Munira, bra}a
ki}, Durakovi}, Pu{ina, Hrvat i ostala brojna rodbina, prijatelji i odicom, daid`i} Adnan Kuma{in sa porodicom, tetke [uhreta i Munib i Ramiz, sestra Tahira, tetka Munira, zetovi Ragib i Emir,
kom{ije Hajrija sa porodicama, teti} Samir ]orovi} sa porodicom, teti} i i snahe Emira, Samija i Mirsada, punica Halima, {ure Salko i
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u d`amiji teti~ne sa porodicama, amid`i~ne sa porodicama, te familije Aja- Red`o sa porodicama, brati}, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te poro-
Jar~edoli. 111 novi}, Kuma{in, Had`ikapetanovi}, Telalagi}, Prohi}, Dautovi}, dice: Kadri}, Briga, Deliahmetovi}, Kari}, Spahi}, Kulo, Pita,
Kasumagi}, Numankadi}, Krivo{ija, ]umurija, Muradbegovi}, ^amo, [ehi}, [ehovi}, Prozor, Mehmedovi}, Kod`aga, Petak, Hr-
Zlatar, Mujezinovi}, Kulenovi}, Rami}, Sara~evi}, Deli}, Poturo- vo, Babi}, Im{irovi}, Baru~ija, Alispahi}, Obho|a{, Kujovi},
vi}, Kemura, Rizvanbegovi}, Vitla~il, [ahinagi}, Veledar, Prci}, Smaji}, Ba{i}, Omerovi}, Grabus, Katica, Efendi}, Kaba{,
Abdi~evi}, Mujagi}, njegova Dr. D`anela Prohi} i ostala brojna Ra{idagi}, Hod`i}, Prlja~a, ^alija, Imamovi}, Ramiz, Had`i},
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prija- rodbina, prijatelji i kom{ije Deli}, Ja{arevi}, Grabovica, Paji}, kao i ostala brojna rodbina,
telje da je na{ dragi kom{ije, prijatelji i poznanici
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u Bakijskoj d`amiji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.00 sati,
MIDHAT (NEDIM) AHI] Ku}a rahmetlije: Logavina br. 6/I. 111 ul. Rizaha [teti}a 4, D`id`ikovac.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
iz Visokog
preselio na ahiret 3. 2. 2011. u 62. godini.
D`enaza }e se klanjati u subotu, 5. 2.
2011. poslije ikindije namaza (14,39) Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima
ispred Perta~ke d`amije, a ukopat }e se i poznanicima da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prija-
na Gradskom groblju u Visokom. telje da je na{ dragi
Prijevoz autobusom obezbije|en sa Sebilja. had`i RA[IDA TURULJA
Tevhid (`enski) }e biti prou~en poslije ikindije namaza u [adr- ENVER (SMAIL)
vanskoj d`amiji. (SALIH) ro|. RA@ANICA KANTAR
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH preselila na ahiret 2. 2. 2011. u 86. godini.
O@ALO[]ENI: supruga Merhunisa, sinovi Jasmin i Kenan, D`enaza }e se klanjati u petak, 4. 2. 2011. iz Visokog
unuk Nedim, snahe Arijana i Melika, nevjesta Dragica, brati}i godine u 12.30 sati ispred Sinanbegove preselio na ahiret 2. 2. 2011. u 66. godini.
Zlatan i Damir, sestri~ne Jasna i Vesna sa porodicama, amid`i}i d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na me- D`enaza }e se klanjati u petak, 4. 2. 2011.
Sabahudin i Senada, te porodice: Ahi}, Sakovi}, Smailovi}, Ima- zarju Sinanbegove d`amije. poslije ikindije namaza (14.37) ispred
movi}, Karamehi}, Had`imehmedagi}, [piljak, Travan~i}, Be}ar, Tevhid }e se prou~iti istog dana u mektebu ul. [ukrije Kuakvice Perta~ke d`amije, a ukopat }e se na Gra-
Mali}, Limo, Had`iselimovi}, Pre`i}, Had`mejli}, Ba{i}, Hod`i}, u Gora`du u 13.00 sati. dskom groblju u Visokom.
Beze, Pu~i}, Terzi}, D`eko, Gili}, Tiro, Srna i ostala mnogobro- Tevhid (`enski) }e biti prou~en poslije ikindije namaza u Rosu-
jna rodbina, prijatelji i kom{ije PTT RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH lja~koj d`amiji.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: Sabit Ra`anica sa porodicom, brati}i, brati~ne, O@ALO[]ENI: supruga Vera, sin Almir, k}erka Uranela, zet
sestri}i, sestri~ne, te porodice: Ra`anica, Heto, Tozo, ^elik, Tero- Goran, nevjesta Lejla, brat Mirsad, unu~ad Ena, Haris, Matija i
Obavje{tenje vi}, Dragolj, ^engi}, Od`akovi}, @iga, [ehovi}, ]ehaji}, Turulja, Stefan, brati}i, sestri~ne, te porodice Kantar, Laka~a, Miri}, Ha-
za rodbinu, prijatelje i poznanike Peljto i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. jri}, Dragutinovi}, Brekalovi}, ]iri}, Mulaosmanovi}, Mavrako-
68-1go vi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji PTT
Dana 2. 2. 2011. ugasio se jo{ jedan
mladi `ivot
Napustio nas je
Dnevni avaz
ZEKERIJAH - KIZE
(MUHAMEDA) DEDI] UZ NAJVE]I TIRA@ za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO


(21. 5. 1974) 71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...

033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba


Vrijeme d`enaze }e biti naknadno odre|eno. Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo,
1623-1tt Š SARAJEVO:
Tešanjska 24A,
Š MOSTAR:
Husnije Repca bb
pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim ci-
033/ 281 - 717 /fax: 036/ 558-890; jenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i je-
POKOPNO DRU[TVO D`emala dnostavnu organizaciju d`enaze na po-
Bijedi}a br. 185, Š BIHA]:
dru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercego-
"BAKIJE"
"BAKIJE" SARAJEVO
033/ 281 - 451

Š ZENICA:
Marjanovi}a put bb
Biha}kih
branilaca 2 ,
/fax:
vine, te najpovoljnije uslove za prijevoz
umrlih iz inozemstva.
037/ 310 - 363;
OSNOVANO 1923 (zgrada Jabuka)
/fax:
032/ 424 - 441;
Š TRAVNIK: Cjelokupna organizacija d`enaze (posljed-
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" 424 - 440;
@itarnica F
njeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom
/fax:
vr{i prevoz umrlih iz Š GORA@DE: 030/ 512 - 718;
mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj
Zapadne Europe specijalnim [ukrije Kukavice 12
038/ 222 - 251; Š BR^KO:
lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj
pokopnim vozilima i Bosne srebrene 3 blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom
Š TUZLA: 049/ 215 - 648;
organizuje d`enaze na Turalbegova 22 trgu, ul. Bistrik do br. 8.
(poslovno zanatski Š BANJA
teritoriji BiH. centar Korzo-pasa`) LUKA:
/fax: 035/ 257 - 277;
257-477
Kralja Petra I Svakim danom od 0-24 sata,
tel. 00387 (0)33 533-7
763 mobitel 00387 (0)61 131-7
788 Kara|or|evi}a bb .

00387 (0)33 233-0


062 fax 00387 (0)33 447-1
122
Š GRA^ANICA: /fax: 051/ 215 - 887 Vama dostupan telefon:
Ahmed Pa{e
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 Budimlije 23 Š BIJELJINA: 033 712-800, fax: 033 712 801.
(zgrada Ozrenka)
Me{e Selimovi}a 2
www.bakije.com 035/ 706 - 043;
/fax: 055/ 209 - 753
oglasi Dnevni avaz petak, 4. februar/velja~a 2011. 63

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSNA I HERCEGOVINA
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INSKI SUD U ZENICI ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
Broj: 43 0 Mal 014524 08 Mal OP]INSKI SUD U ZENICI
Zenica, 14. 12. 2010. godine Broj: 43 0 Mal 032407 10 Mal
Zenica, 08. 12. 2010. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Amra Hed`i} - Had`i}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca
Op}ina Zenica koju zastupa Kantonalno pravobranila{tvo Zenica, ul. Ko~evska ^ikma br. Op}inski sud u Zenici, sudija Amra Hed`i} - Had`i}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca
1, protiv tu`enog Islambegovi} Admir iz Zenice, ul. Jalimamov put br. 3, radi naplate duga, DOO „Zenica-stan“ Zenica, ul. Fra Ivana Juki}a br. 1, zastupano po punomo}niku Veseljak
v.s. 708,00 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3. ZPP-a: Mladenu, advokatu iz Zenice, protiv tu`ene Razi} Almirke iz Zenice, ul. Dr. Mehmeda
Spahe br. 10, radi naplate duga, v.s. 240,57 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3 ZPP-a:

OBJAVLJUJE OBJAVLJUJE
Tu`enom ISLAMBEGOVI] ADMIR dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu
dana 02. 07. 2008. godine, kojom tu`ilac potra`uje dug za nepla}enu zakupninu za kori{te- Tu`enoj RAZI] ALMIRKA dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 12.
nje javne povr{ine na temelju Ugovora o zakupu broj: 02-1-10.184/07-2 od 28. 12. 2007. go- 02. 2010. godine, kojom tu`ilac potra`uje dug po osnovu nepla}ene naknade za odr`avanje
dine, u ukupnom iznosu od 780,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 30. 06. zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade za period od 01. 01. 2007. godine do 31. 12. 2009. godi-
2008. godine pa do isplate uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. ne u iznosu od 240,57 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 12. 02. 2010. godine,
pa do isplate uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana.
Tu`eni je u skladu sa ~l. 70 ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti Tu`ena je u skladu sa ~l. 70 ZPP-a du`na u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti
sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li prizna- sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li prizna-
je ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. je ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev.
Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom Avazu, smatrat }e Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom Avazu, smatrat }e
se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude se da je tu`ba dostavljena tu`enoj na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude
zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182 ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi su- zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182. ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi su-
du pismeni odgovor na tu`bu. du pismeni odgovor na tu`bu.
SUDIJA: Sudija
Amra Hed`i} - Had`i} Amra Hed`i} - Had`i}

Bosna i Hercegovina KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: BOSNA I HERCEGOVINA


Federacija Bosne i Hercegovine - na iznos od 53,50 KM od 08. 07. 2006. go- FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Tuzlanski kanton dine do dana uplate, ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA - na iznos od 690,30 KM od 08. 08. 2006. go- OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 33 0 Mal 003408 07 Mal dine do dana uplate, Broj: 43 0 Mal 001123 04 Mal
@ivinice, 10. 12. 2010. godine - na iznos od 18,70 KM od 08. 09. 2006. go- Zenica, 14. 12. 2010. godine
dine do dana uplate,

OGLAS - na iznos od 18,70 KM od 08. 10. 2006. go- Op}inski sud u Zenici, sudija Amra Hed`i} - Had`i}, pravnoj stvari tu`ioca Mahmi} Munir
dine do dana uplate, iz Zenice, ul. @eljezni~ka br. 1, protiv tu`ene [abi} Mirzete iz Zenice, Zahi}i br. 1, radi re-
- na iznos od 18,70 KM od 08. 11. 2006. go- gresnog duga, v.s. 1.887,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zako- dine do dana uplate, Federacjie BiH, objavljuje sljede}i
na o parni~nom postupku FBiH br. 53/3 u kao i da naknadi tro{kove parni~nog postu-
daljem tekstu ZPP-a) tu`enom se dostavlja
presuda.
Op}inski sud u @ivinicama po sudiji Kuki}
pka u iznosu od 200,00 KM, sve u roku od
15 dana po prijemu presude pod prijetnjom
prinudnog izvr{enja.
OGLAS
Enveri, u pravnoj stvari tu`ioca Dioni~ko Dana 05. 11. 2004. godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`ene [abi} Mirzete, radi regre-
dru{tvo BH „Telecom“ Sarajevo - Direkcija POUKA O PRAVNOM LIJEKU: snog duga.
Tuzla, protiv tu`enog Alihod`i} Muje iz Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali
@ivinica, Sjever 2, radi duga, v.s. 799,90 tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u Tu`enoj [ABI] MIRZETA, dostavlja se POZIV za pripremno ro~i{te zakazano za dan 08.
KM, van rasprave dana 25. 05. 2009. godi- pre|a{nje stanje u roku od osam dana, 02. 2011. godine u 12,00 sati, sudnica broj 53/IV i putem oglasne table suda.
ne, donio je ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog
koji je prouzrokovao propu{tanje ili od da- U skladu sa ~lanom 77. ZPP-a du`ni ste najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~in-

PRESUDU na kada je za to saznao. Nakon proteka roka jenice na kojim zasnivate svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `elite izvesti u toku po-
od 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se stupka, te donijeti sve isprave i predmete koje `elite upotrijebiti kao dokaz.
tra`iti povrat. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je tu`ba
zbog propu{tanja povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtjeva da se ro~i{te odr`i. Ako na pripremno ro~i{te ne
SUDIJA do|e uredno pozvani tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84 ZPP-a).
Usvaja se tu`beni zahtjev tu`ioca Dioni~ko Kuki} Envera Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana
dru{tvo BH „Telecom“ Sarajevo - Direkcija od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda.
Tuzla, pa se tu`eni Alihod`i} Mujo iz Napomena: Dostava se smatra izvr{enom
@ivinica, Sjever 2, obavezuje da tu`itelju na protekom roka od 15 dana od dana objavlji- Sudija:
ime duga isplati ukupan iznos od 799,90 vanja. Amra Hed`i} - Had`i}

OGLAS
BOSNA I HERCEGOVINA - na iznos od 36,20 KM po~ev od 18. 05. 2001. go- - na iznos od 1.484,82 KM po~ev od 30. 11. 2008.
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE dine, pa do isplate, godine, pa do isplate,
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI - na iznos od 22,30 KM po~ev od 18. 06. 2001. go- - na iznos od 1.196,11 KM po~ev od 31. 12. 2008.
dine, pa do isplate, Op}inski sud Mostar godine, pa do isplate,
Broj: 43 0 Mal 033001 10 Mal
Na broj 58 0 Ps 060761 10 Ps
Zenica, 07. 12. 2010. godine
- na iznos od 22,20 KM po~ev od 18. 07. 2001. go- - na iznos od 1.226,05 KM po~ev od 28. 02. 2009.
Op}inski sud u Zenici, sudija Amra Hed`i} - dine, pa do isplate, Op}inski sud Mostar i to sudac Divna Bo{njak u godine, pa do isplate,
Had`i}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca Dio- pravnoj stvari tu`itelja „JOZO-BENZ“ d.o.o.
ni~ko dru{tvo „BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija - na iznos od 18,76 KM po~ev od 18. 08. 2001. go- [iroki Brijeg, Uzari}i b.b. zastupan po dir. Josipu - na iznos od 766,01 KM po~ev od 1. 03. 2009. go-
Zenica, ul. Masarykova br. 46, protiv tu`enog dine, pa do isplate, Hrka~ kojeg zastupa punomo}nik Dinko Nena- dine pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove par-
[i{man Nihad iz Zenice, Radinovi}i br. 17, Babi- kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od di} odvjetnik iz [irokog Brijega, protiv tu`enika ni~nog postupka sve u roku od 30 dana i pod pri-
no, radi naplate duga, v.s. 230,20 KM, na osnovu 15 dana. „IK SISTEM“ D.O.O. Mostar, Ba}evi}i b.b., Mo- jetnjom ovrhe.
~lana 348 stav 3 ZPP-a: star, radi: isplate duga vsp. 9.214,10 KM na osno-
vu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postu- Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena sma-
pku Federacije BiH, objavljuje sljede}i tra obavljenom protekom roka od 15 dana, od da-

OBJAVLJUJE
Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. ZPP-a du`an u roku
na objavljivanja ovog pismena u dnevnim novi-
od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu
nama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti
pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e proce-
obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e
sne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili ospora-
va postavljeni tu`beni zahtjev.
TU@BENI ZAHTJEV podi}i u zgradi suda.
Tu`enom [I[MAN NIHAD dostavlja se na odgo-
vor tu`ba (ranije prijedlog za izvr{enje), podnese- Upozorenje: Tu`enik je du`an pod prijetnjom
na ovom sudu dana 12. 02. 2002. godine, kojom Du`an je tu`enik tu`itelju, na ime duga isplatiti dono{enja presude zbog propu{tanja, najkasnije
tu`ilac potra`uje dug za izvr{ene usluge i po ispo- Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iznos od 9.214,10 KM sa zakonskom zateznom u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgo-
stavljenim fakturama u ukupnom iznosu od ovog oglasa u Dnevnom Avazu, smatrat }e se da kamatom po~ev{i od dospije}a svakog pojedinog vor na tu`bu u dva primjerka.
230,20 KM sa zakonskim zateznim kamatama je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. ra~una za naplatu, kako slijedi:
po~ev od dana dospije}a, pa do isplate i to: Napomena: Obavje{tava se tu`eni da se dostava
- na iznos od 173,27 KM po~ev od 15. 09. 2008. pismena smatra obavljenom protekom roka od 15
- na iznos od 61,40 KM po~ev od 18. 02. 2001. go- Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog godine, pa do isplate, dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dne-
dine, pa do isplate, propu{tanja u skladu sa ~l. 182. ZPP-a ukoliko vnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te
tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni - na iznos od 930,06 KM po~ev od 15. 10. 2008. se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu
- na iznos od 71,20 KM po~ev od 18. 03. 2001. go- odgovor na tu`bu. godine, pa do isplate,
dine, pa do isplate, mo`e podi}i u zgradi suda.

- na iznos od 2.321,82 KM po~ev od 10. 11. 2008. Sudac


- na iznos od 39,10 KM po~ev od 18. 04. 2001. go- Sudija: godine, pa do isplate, Divna Bo{njak
dine, pa do isplate, Amra Hed`i} - Had`i}
64 Petak, 4. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz
oglasi
sport Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. 65
@ELJEZNI^AR Nazire se kostur ekipe, najvi{e dilema za stoperski par

Ko }e biti partner
Me{i}u u odbrani
Za jedno od dva mjesta uz Me{i}a konkuri{u i Vasili}, Gan~ev i Nijema
z Va`no je da dobro radimo, a trener }e odlu~iti ko }e igrati
Dru`enje u FK Sarajevo prije polaska u Tursku

Fudbaleri Sarajeva od danas u Turskoj


(Foto: F. Fo~o)

U Antaliju idu i Jovi},


(Od specijalnog izvje{ta~a avlja se od operacije i tek }e u
„Dnevnog avaza“ iz Pule) drugom dijelu prolje}a biti
spreman za utakmice. Nijema
potpisuje
Belo{evi} i Bo{njak
Igra~ka kri`aljka @eljezn- ^ini se da je za mjesto u pr-
i~ara ili sudoku koji Amar vom timu jedini siguran Elvis

ugovor
Osim u slobodno vrijeme vo- Me{i}, koji je u posljednje
li rje{avati (ka`e da }e rije{iti dvije godine bio najstandar-
i najkompliciraniji za nekoli- dniji stoper @elje.
ko minuta) polako se sla`e. - Va`no je da dobro radi- [vicarac liberijskog ^eka se odgovor Edina Pehli}a
mo, a trener }e odlu~iti ko }e porijekla Patrik Gerhard
Nakon serije utakmica na pr- U posljednjoj provjeri }e nastaviti sa pripremama i
igrati tako da je na nama da Nijema ostat }e u @el-
ipremama u Puli, kostur eki- prije polaska u Tursku fu- odigrati nekoliko kontro-
poku{amo zaslu`iti njegovo jezni~aru nakon {to je
pe ve} se nazire. dbaleri Sarajeva ju~er su na lnih utakmica s ekipama ko-
povjerenje. Do po~etka prolje- stru~ni {tab procijenio da
Najmanja je konkurencija, pomo}nom terenu stadiona je se, tako|er, nalaze u ovom
tnog dijela Premijer lige odi- tamnoputi stoper mo`e
a opet najvi{e dilema vezano Ko{evo savladali prvoliga{a dijelu Turske. U Antaliju
grat }emo jo{ mnogo utakmi- poja~ati konkurenciju.
za stoperski par. Tokom pri- SA[K Napredak sa 6:1. }e i}i 24 fudbalera, a me|u
ca iako mislim da ve} sada do- Nakon {to je do{ao u
premnih utakmica mijenjali Ekipi Mirze Vare{ano- njima }e biti i povratnik na
bro izgledamo i pored umora Pulu, Nijema se name-
su se Elvis Me{i}, Velibor vi}a ovo je bila tre}a utakmi- Ko{evo Zoran Belo{evi}, kao
tnuo na treninzima i uta-
ca i druga pobjeda od i novajlije Miljenko Bo{njak

Serija utakmica u Me|ugorju


kmicama, a treneri su ga
po~etka priprema za prolje- i Bojan Jovi}, s kojima je do-
koristili na poziciji stope-
tnu polusezonu u Premijer govorena saradnja.
ra i zadnjeg veznog. Ro-
ligi BiH. Jo{ se o~ekuje rasplet s
Prema rije~ima tim-me- pro{le godine, nadamo se da |en je 31. jula 1985. godi-
U ovoj utakmici za Sara- Edinom Pehli}em, koji od fi-
nad`era @eljezni~ara Rusmi- }e tako biti i ove. Planiramo ne, ponikao je u Jang bo-
jevo je igrao biv{i ~lan Vele`a nansijski srozanog Kaunasa
ra Cvike, bh. prvak obavit }e da ve} 9. februara po|emo u jsu iz Berna, a nastupao je
Amer Jugo, ali to }e mu, pr- ~eka slobodne dokumente.
posljednju fazu priprema u Me|ugorje, a za isti dan zaka- i za Konkordiju Bazel
ema svemu sude}i, biti prvi i U razgovorima sa spor-
Me|ugorju, kao i pro{le go- zana je utakmica sa Zri- ([vicarska), Delemont
posljednji nastup u bordo tskim direktorom Edimom
dine. Ve} je dogovoreno i ne- njskim. U planu su jo{ me- ([vicarska), Otopeni (Ru-
dresu, jer od njegovog dola- Had`ialagi}em Pehli} je ista-
koliko utakmica. ~evi s Cibalijom, Rudarom iz Me{i}: Ve} sada dobro munija) te za Brentford
ska na Ko{evo ne}e biti ni{ta. kao da }e, u tom slu~aju, do-
- Pula, Me|ugorje, pa ti- Prijedora, [irokim Brijegom izgledamo (Kanada).
Ekspedicija bordo tima govor sa Sarajevom biti for-
tula prvaka, tako je bilo i i Braniteljem - govori Cviko. Bogi~evi}, Vasili}, Gan~ev, danas putuje u Antaliju, gdje malnost. M. T.
Nijema. radnja s golmanom Ibrahi-
mom [ehi}em, samopouzda-
Vasili}, Goran Gan~ev i Patr- poslije napornog rada u Puli -
govori Me{i}.
- Jeste, bilo je, zaista,
mnogo kombinacija, ali mi- nje, i sve po~ne da {tima. Br-
Zeni~ki stoper potpisao za gr~ki klub
ik Gerhard Nijema (Patrick
Gerhardt Niyema), a protiv
Cibalije na toj poziciji zaigrao
Svakih nekoliko mjeseci
on ima drugog igra~a pored se-
slim da nikada nije bilo po-
sebnih problema. Dovoljno
zo se naviknem na saigra~a,
shvatimo {ta kome odgova- Markovi} suigra~
Kerli u Panseraikosu
je i mladi Nermin Zoloti}. be, bio je to Edin Cocali} pa je nekoliko utakmica da se ra, kako da se poma`emo -
Jadranko Bogi~evi} opor- Delimir Baji}, Semir Kerla, uigramo, va`na je dobra sa- ka`e Me{i}. Z. [ARI]

Uvjerljiv poraz od Slaven Belupa


Zeni~ki stoper Bojan Ma-
rkovi} (25) potpisao je ugovor
s gr~kim prvoliga{em Panse-
X Najte`i poraz @eljezni~aru na pripr- @eljo je po~eo utakmicu u sastavu: raikosom, gdje }e mu saigra~
emama u Puli nanijela je ekipa hrva- [ehi}, Markovi}, Stani}, Me{i}, Nijema, biti Semir Kerla. Panseraikos
tskog Slaven Belupa, koja je na terenu Savi}, Vi{}a, Jamak, Spahi}, Zeba, je krajem pro{log mjeseca za
u Medulinu pobijedila sa 3:0. Fudbale- Be{lija. Jo{ su igrali: B. ^oli}, E. ^oli}, trenera imenovao Mom~ila
ri na{eg {ampiona te{ko su se kretali i Svraka, Radovanovi}, Balji}, Gan~ev, Mocu Vukoti}a, legendarnog
mnogo slabije se sna{li po jakoj buri. Vasili}, Perak, Zoloti} i Nikoli}. kapitena beogradskog Parti-
Amar Osim je uo~i dvije posljednje uta- Na golu hrvatske ekipe stajao je Adis zana.
kmice, sa Spartakom (1:2) i Slavenom, Nurkovi}, nekada{nji golman Travni- Markovi} je pro{log ljeta
ujutro „lomio“ igra~e kondicionim tr- ka i povremeni reprezentativac BiH. oti{ao u ruski Spartak Nal~ik,
eninzima, {to je bio dio plana. @eljezni~ar }e danas igrati petu utakmi- s kojim je po zavr{etku sezo-
- Kada nisi svje`, kada si umoran, {ta cu zaredom, protiv ~etvrtoliga{a Vodnja- ne raskinuo ugovor. U gr~-
ostaje? Ostaje samo kvalitet. Vidjeli na. Prvotimci koji su do sada najvi{e igr- kom prvoliga{u, koji }e se
smo kakav nam je kvalitet - rekao je tr- ali, bit }e po{te|eni, a nastupit }e sutra, boriti za opstanak, ostat }e na- Markovi}: Potpisao do kraja
Osim: Vidjeli smo kakav nam je kvalitet ener „Plavih“ nakon utakmice. protiv hrvatskog drugoliga{a Gorice. jmanje do ljeta. V. B. sezone

Fudbaler ^elika napustio pripreme


^elik u Antaliji izgubio i od Bre{ova
Zahirovi} pred transferom
Tre}i poraz bez postignutog gola
^elik je i u tre}em pripr- ni~kog tima bio je i dvanae- penal, koji su, svakako, dobi-
Kako nezvani~no sazna-
jemo, transfer Adnana Zahi-
rovi}a u ruski Spartak Nal~ik
pustio ^elikov hotel, pa se
o~ekuje da stavi potpis na tr-
oipogodi{nji ugovor s Rusi-
emnom susretu u Antaliji stoplasirani sastav rumunske li nepotrebno. Odli~an su tim, blizu je realizacije. ma. U tom slu~aju, Zeni~ani-
pora`en a da pri tome nije po- lige Bre{ov, koji je pobijedio a mi smo ve} umorni. Ula- Zahirovi} je sino} u ma bi na ime od{tete pripa-
stigao gol. Nakon korejskog sa 2:0 golovima u 8. i 36. mi- skom Aldina [i{i}a u dru- dru{tvu ljudi iz Spartaka na- lo 100.000 ameri~kih dolara.
Gangvona (0:2) i azerbejd`an- nuti. gom poluvremenu, koji je po-

^apljina - Leotar 0:1


skog Nef~ija (0:1), bolji od ze- - Rumuni nisu realizirali digao agresivnost i malo stao
na loptu, izgledali smo mno-
Had`i} danas prelazi go bolje - ka`e trener Abdulah
Ibrakovi} te isti~e da zbog X Stadion Bjelave u ^apljini. Gledalaca 50. Sudija:
u ^elikov hotel
Kre{i} (^apljina). Strijelac: 0:1 - Bond`i} (11).
visoke temperature nije branio ^APLJINA: Martinovi}, Pulji}, D`anovi}, Grbavac,
prvi golman Luka Bilobrk. Ibrakovi}: Rumuni odli~ni, mi
Zbog povrede ponovo ni- umorni Mio~evi}, Beni}, Menalo, Barbari}, Jusufba{i}, Orta{, Obad.
Ibrakovi} najavljuje da hov hotel i priklju~iti se je igrao ni Kenan Stupar i ne- Jo{ su igrali: Peri}, Josi}, Kolari}, Tomi~i}, Jurkovi}, Pu-
}e on i direktor Nermin pripremama ^elika. Puri}, Hasanovi}, Kapetan, lji}, Badali}, Zubac, Kuki}, Mace, Putica, Vico.
dovoljno pripremljeni Vedin ]ulov, Adilovi} i D`afi}, a u
[abi} ponovo razgovarati s - Had`i} ima va`e}i ugo- Musi}. LEOTAR: Milenkovi}, Vu~ini}, Todorovi}, Radovi}, [ara-
drugom poluvremenu su, ka- ba, Andri}, Mandi}, Bond`i}, Marjanovi}, Kujund`i}, Sto-
Emirom Had`i}em, koji bi, vor s Istrom, ali vjerujem da ^elik je utakmicu po~eo u ko ka`e Ibrakovi}, priliku do-
prema njegovoj procjeni, }emo posti}i dogovor - ka`e sastavu: Pjani}, Brkovi}, janovi}. Jo{ su igrali: Kukrika, Vrane{evi}, Dre~, Prelo,
bili i svi ostali igra~i koji su Mijanovi}, Duri}. M. P.
danas trebao prije}i u nji- Ibrakovi}. ^ovi}, Milo{evi}, Sadikovi}, mu na raspolaganju. V. B.
66 Dnevni avaz, petak,
4. februar/velja~a 2011. sport
ENGLESKA Iako tim Edina D`eke sada zaostaje osam bodova

Man~ini ne odustaje
Ribi} s Varupom na treningu: Ostaje na Piroti
od borbe za titulu
Ne smijemo u skoro svakoj utakmici primati po dva gola, tako se te{ko
pobje|uje, ka`e menad`er Man~ester sitija
Travni~ani u nedjelju idu na more
U opciji Ulcinj i Makarska
Nogometa{i Travnika povesti 24 nogometa{a na
privode kraju prvi dio pri- koje }e ra~unati u nastavku
prema, ali jo{ nije definir- sezone.
ano gdje }e boraviti od ne- Me|u njima je i stoper
djelje. Naredna baza „Vezi- Nihad Ribi}, koji je bio na
ra“ trebao bi biti Ulcinj ili meti ma|arskog MTK-a iz
Makarska. Kako god, Budimpe{te, ali }e ostati na
Ned`ad Selimovi} planira