You are on page 1of 2

Основни компоненти за изготвяне на бизнес план

__________________________________________________ ___________

1. Въведение

1.1. Име на проекта, обект на разработката.
1.2. Име и адрес на фирмата, координати за връзка.
1.3. Лица за контакти.

2. Резюме

2.1. Кратко описание на ключовите моменти от бизнес плана.
2.2. Сфера на дейност.
2.3. Водещи фигури - опит.
2.4. Описание на пазара и вписване на продукта и/или услугата в него.
2.5. Цел на стартиращия бизнес.
2.6. Необходими ресурси: персонал, технология, финанси и тяхното осигуряване.

3. Представяне на проекта и предлагания продукт/услуга

3.1. Описание на идеята за развитие на този проект.
3.2. Описание на продукта или на услугата, какви нужди покриват.
3.3. Готовност за реализация.
3.4. Конкурентни предимства: ниска цена, високо качество, по-продължителна
експлоатация, по-добра оперативност, улеснена и бърза поддръжка, бърз и адекватен
сервиз, малки размери, други.
3.5. Защита на продукта: патенти, марки, други.
3.6. Описание на технологичния процес.
3.7. Самостоятелно ли ще бъде организирано производството или ще има и
подизпълнители.
3.8. Необходимо ли е закупуване на технологично оборудване и какво ще бъде то
(капацитет, цена).
3.9. Доставчици на компонентна база, материали и суровини, периоди на доставка.

4. Анализ на средата

4.1. Описание на бранша. Тенденции за развитие.
4.2. Нормативна уредба. Данъчно облагане.
4.3. Конкуренти и предлагани от тях изделия. Стоки заместители.
4.4. Канали за разпространение.
4.5. Доставчици на компонентна база.
4.6. Потребители.
4.7. Конкуренти и конкурентни цени.
4.8. Район на разпространение.
4.9. Пазарен потенциал и обем.
4.10. Растеж на пазара.

2. Текущо състояние 6.. • Налично обезпечение за гарантиране пред кредитни институции.4. субсидии. Финансови показатели и оценка на проекта 9. собствен принос. Източници на финансиране. Времеви график Фази на осъществяване на бизнес проекта. др.2. Прогноза за наетия персонал и разходи за заплати. 8. Организация и управление 7.3.1. Формиране на пълната себестойност на изделията.1.4. 8. Прогнозни парични потоци. 7.2. Избор на целеви сегменти и стратегия за обхващане на пазара. Сфера на дейност. Текущо състояние. 10. 6.3. Прогнозни приходи и разходи. Възвръщаемост на инвестициите.Отчет за приходите разходите за последната 1 година. План за продажбите. покритие на заетите средства. 8. 6. Необходими ресурси. • Заемен капитал. 8. 5. 5. акционерен капитал. Правна форма 7. Инвестиционни разходи. 9. Заключение . 5. Маркетингов план 5.месеченен/тримесечен обем на продажбите.1. 6. Опит на партньорите. Сегментиране на пазара.4. Дистрибуция и реклама. Прогнозни финансови разчети 8. 8.2. Какъв инвестиционен и начален работен капитал е необходим и кога ще бъде изплатен. 6.3. • Погасителен план (попълва се при наличие на заемни средства).1. 11.5.1.5.