You are on page 1of 2

ffi

SEJM
RZEC ZYPO SPOLITEJ POLSKIEJ
Druk nr 3820A
VI kadencja

DODATKOWE SPRAW OZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

o rządowym projekcie ustawy o zmianie


ustawy
o płatnościachw ramach systemÓw
wsparcia
bezpośredniegooraz niektÓrych innych
ustaw
(druk nr 3 781).

Sejm na 84 posiedzeniu w dniu 3


lutego 2oI1 r. zgodnie z art.47 ust. r
Regr-rlaminuSejnru - skierował ponowrrie
projekt ustawy zawarty w druku nr 3820
^rozpatrz.niu
Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi do
w celu poprawki zgtoszonej
czytaniu. w drugim
Komisja Rol'ictwa i Rozwoju wsi po
rozpatrzeniupoprawki na posiedzeniu
w dniu
3 lutego20ll r.

wnosi:

Wysoki Sejm raczy poprawkę:

Art. 6 nadacbrzmienie:
..Art.6. Ustawawchodzi w zycie z dniem
l5 marca ZOll r . "
. posełF.Stefaniukw
imieniu KP PSL

- przyjąć

Warszawa,dnia 3 lr_rtego
20lI r.

Sprawo zdawca
P rzew o dniczący Korrri sji

( - ) Jerzy Borow czak


( - ) Leszek Korzeniowski
1.n -
NE
'MTB
ffi-

-
Minister S praw Zagraniczn ych Warszawa' rtnie ą lutego 2Ol1 r.

DPUE-920.ł\ -Iotbrr,t
J
glM-N6
5-Ml20lI z 3.2.2011
rlot.:RRW"OI r.

Psn
Leszek l(orreniowsl,i
Przlwodniczqcy
Komirii Robictwr i Rozn'oju Wci
Sejm nrcczypopolitci Polskiej

opinie o zgodnościz prawem Unii Europejskiej poprawl| do projeklu ustawy o utianic


o płafiościaeh w ramach systenilw wsparciabe4aśnfutięo ołąz nieHÓrych ituly<:h
ttstut+ły
ustmv,zawartei w dodstkowym sprawozdaniu Komisji Rotnictwa i Bozrvoju Wsi Sejmu
RzeczyPospolitej Polskioi z dnia 3 lutego 2011 r. (dnl Br 3&l0A)' uryrnżona na
podstawic arL 13 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 wrzc'śnint997 r. o działach arlmin|stracji
rządowei (DŁ |J, z20o7 r. Nr 65, poz' 437z późn.zm.} w związku z art.42 ugt. 4 i crlt. il
ust. 1 Ręutruninu Sejmu prułrz minirtra w}Ńciwego do iPrrw czlonkostwa
RzecznrospoliteJ Pobkiej w Unii Europeiskici

Szano wry P unie P rzewofuticzclcy,

W zrłlią7ku z pndłnżonym aooatot'vrrn sprnwozdaniarr uprzejmic prz.ed{tawiam


następuiąoą
opinię:

Poprawka do proje|<alustnuy o zm,ianieułtmłyo płalnaściachw rałnach rystemffiy


wsparcia hezpaśredniego orc$ niebÓrych innych wltIw, zawartu w dodatkowyrn
.Rzęcaypospolitej
sprawozdarriuKomisji Rohictwa i ltoawoju Wsi Sęjmu Polskiej z drria
.l lutcgo 201I r. (dnrk nr 3820/r),jest zgodnaz pnryem Unii Europejskisj.

Z powai:aniem,

Drl rrprĄimei wiadomoŚgi:


Pan Marek Sjawicki
Ministcr Rolnictwa i Roałoju Wsi