You are on page 1of 7

ᄕкົᢣᢅ຺ሇႯဿV

V
ᅼलᄽV
VV
VV
ᢅ຺ ୈጣᢣ຺‫ڔ‬ᢣᲀˉᢣ໿ৰղϛᢣᡐሇι࠵ᠳᐆˊV ᢣ຺ሇ‫ش‬໿‫ظ‬ᕜຈV ᢅ຺ഛ጖ࣣδ
Ќƥᢣ຺ˉᢣ໿ˉᢣᲀƥιᓥ᪍мV ᢣϛ൛ᢅሇᎁδϑᢣᐆƥ೤‫ى‬Ϩᨼ᧡թᏚሇˊϛЭҭƥലಞ
ഄςЬᅶVᢅ຺ሇ‫ش‬໿ˊV
VV
ᢣᡐ೤νಯ‫ؤ‬ॖ‫׎ب‬ሇƥᨅ‫ؤ‬ॖ‫ޗ׎ب‬ᢣᲀˉᢣ໿κ᪍ണѱᄕˊຈ᧔ጴࣽሇ೤ᢣ໿ƥԢ๐೤
ᢣᲀƥνಯഛಱᖪি᠆ࠩሇ೤ᢅ຺ˊᨅᩈᄮ੟Ꭲ‫ת‬ƥየѕκሇՕОՕЀՕႪ‫ޗ‬ಱᰅкᣖƥᢅ຺ी
ᰡϥಱᰅкᣖˊಱЀႪौՠνፁƥಱᢅ຺ीौՠνፁˊτᆊնᨲՠϽV ᆀᕥᨅϑድࡆሇωᠲƥᢅ
਀ϔीᠳࠖ֨V ᆀᕥᨅϑಱᢅˊѸϛᢣᡐႪᤌ࠮ࠤሇᢣᲀ‫ڔ‬ᐵᢅᨲ‫د‬ᠸ੢ሇᢣ໿ƥ‫׿‬ν੶‫ݿ‬ϛಱ
ЀႪሇՠᄕᓨᲝᲝಅ‫ݿˊب‬ᓨƥᢅ຺ᨅᄑଐԅሻୄϽᢣᡐ኎ፀϔሇᰯᲢˊмᄕкົᢣᢣ໿ࣣ኎ፀ
‫ڔ‬ᢅ຺኎ፀൌຈ᧔ƥᢣ໿኎ፀሇࣣ༳ൡ፞ƥᨀι‫מݻ‬৯ൌƥՔ๐‫ٳ‬ᄕᐐᙣሇॊᱤƥണԚᡠሇٍए
ٍѸϛ᡺ˊᢅ຺኎ፀմᆒᨣδ᎟ϽˊV
VV
ᢣ໿኎ፀሇᄮᡴୄ൤៿಑ࣣᢣ໿୛٫ಃƥੋୄಱሇ಑ࣣᢣ໿ƥनᢣ໿ሇ೼‫ڔؠ‬టᴱϔಞ߰ኦ
಑ᔯາ৮᥎Ͻ੟࡛ሇѸᅶˊᢅ຺኎ፀሇᄮᡴٌඥϛϔಞ಑ᔯ୛᱇ᠳˊലಞԌᢌीᄕкົᢣሇᢅ຺
ႯဿѸδЌఇᡤƥмഭ ኏ਰᄉˊV
VV
ᄕкົᢣᢅ຺ᝇ೤ᢣᡐϔ‫ؤ‬ॖ‫࠵᧔׎ب‬ሇ᪇թƥৰνଐ‫ڇ‬቉࣯ሇδժᠸ੢ަ‫֬بޗ‬ϔƥਁᢜ
ᢪƥᢅ຺ሇᠸ੢ണᱟઔ‫֬ڔ‬ઔύጕƥұ௄ጴࣽሇᱟઔᠸ੢Ϝᠳ೤൛ᢅᠸ੢ƥνಯ‫׎ب‬ሇ֬ઔᠸ੢
೤ᢅ਀ϔሇಱᰅкᣖˊλᱤीթύ᪇թൌᡤᡴˊV
VV
δˉᢅ຺ሇሮनጴࣽሇᱟઔᠸ੢V
VV
δVVVVV൛ᢅᢣᐆм‫ת‬ᲀᗩᢣᐆϛ߰ലੋਭV
VV
ᢅᐆ೤ᢣᡐሇഡल‫ת‬Ѭƥϴ೤൛ᢅሇഡल‫ת‬ƥᅽ๢‫ظ‬ሷտಞࣗᡫ੅ሇ‫خ‬кົᢣտᄕкົᢣƥ
Ք‫ן‬৯мൌƥ‫ת‬ᲀᗩᢣᐆ‫ޗ‬ᢣᐆϔ‫ױ‬ᑍ࠵࠰ಚˊ‫࠽حޗ‬κƥδϑ‫ת‬ᲀᗩᢣᐆெሇ೤δϑ৙ࠣᢅሇ
ᲀᗩ‫ޗ‬Ϸᱤκ೤ົࣗƥ᧼‫ؚ‬য়ണᢪᢅ೤ᅽࣗ൛ୄሇƥᩤ೤‫ݿ‬ϛδϑົࣗᑍ࠵࠰ಚ૮Ճλк៨δϑ
ᢣᐆˊ጖ࣣሇᢪ໿ਁᢜ೤ᢅ೤ᅽᢣᐆ൛ୄሇˊV
VV
ົᢣሇᢅ࠵࠰ᅽ‫ת‬ᲀᗩV ᢣᐆ൛ୄˊ‫ת‬ᲀᗩᢣᐆ‫ޗ‬൛ᢅκണድࡆሇ֤᫗ƥ‫ת‬ᲀᗩᢣᐆԵՠൌ
೤δϑࣗƥ୛м୅рᡝᎨ‫ת‬ᲀᗩᢣᐆሇಚ᫗‫ظ‬ммࣗሇಚ᫗ൌᡝƥয়ᅶሇ࠵ญണι‫࠰ן‬ϑƥ๐য়
ᅶሇ‫؞‬ണι‫࠰ן‬ϑˊԛ‫࠰ן‬ϑ‫ת‬ᲀᗩᢣᐆƥмδࣽሇᢣ໿ᑄ൛ᐵ‫ى‬ƥ‫ظ‬м൛ୄሇᢅ੄‫ޗ‬Քηƥয়
ᅶᢅϴѕണκηϑˊV
VV
‫ݿ‬ᓨƥ੄ՠᄕϽδϑಱЀႪୈಱญ ƥ᱇ᠳδϑಱᢅ៨ÿሇ ƥ‫ظ‬ÿሇ൛ᢅᢣᐆണՔ
‫ן‬ϑƥν νՠ‫ى‬ÿሇV Оˊຈ ੄Орնᨲՠÿ֬ Ⴊሇÿ‫ࠣڔ‬ᲀ ᲀ‫ب‬ୄᆀÿ
ৰ ᧼ÿᆀ ՠ‫ؚ‬ƥÿÿ‫ࠣڔ‬ᲀ ᄕሇ᧼ÿƥी ᨲՠÿಃᨅÿ‫ࠣڔ‬ᲀሇᆀ ƥᩤ
ÿƥीണϽVᆀ ᨅϑಱᢅሇ ൌ៨ÿκÿญ ˊᓨVᆀV ᨅύϑᢣᐆ೤Э‫خ‬кीണሇᢣᐆƥ
ണÿտ‫ظ‬м៿ ՠൌᐵୄ៨ÿᄕк‫׎‬ЀႪሇಱᢅˊ‫ ظ‬ƥಱᢅৰνδࣽᠳնᨲϽಱᢣᐆÿᕜ
ੋୄƥ࠰ ೤ᅶ਀ÿሇᢣᐆ ᧼ÿ൛ୄಱᢅˊV

VV ሷδϑ‫ת‬ᲀᗩᢣᐆ൛ᢅᕜ֤ ν ƥണύϑÿƥδ೤ᕜ ፞ୄᢅƥÿ೤ᕜ ሇᢣᐆ ൛ᢅƥς൛ᢅ ๐ ˊύᓥᕜ֤ÿሇ‫ش‬ᖪᅽᢣᐆˊ ࠩᎁÿጕÿƥÿν፞ୄᢅƥ ᕜሇᢣᐆᐵ‫ى‬ςᐵ‫ى‬Ѭÿሇ೤ ᖪᅽᢣᐆˊ ᕜሇᢣᐆᐵ‫ى‬ςѬÿνሇ‫ش‬νᖪ ᅽᢣᐆˊ‫ת‬ᲀᗩᢣᐆϔ࠵᫗ሇ೤ᖪᅽ‫ ڔ‬ᖪᅽሇᢣᐆˊᖪᅽᢣᐆν ƥ୛м‫ת‬ᲀᢅν ˊ൛ᢅᕜ ֤ ƥÿົᢣᢅ਀ϔÿࠖ ಱሇˊຈ V ƥ೤ᖪᅽሇᢣᐆƥ‫ظ‬м፞ୄᢅ δÿ ƥϴ‫ظ‬м‫ڔ‬Ԣ࣯ᢣᐆᐵୄ‫ى‬ୄᢅ ˉˉˉ ˉÿˉ ˊV Ѹϛÿƥ ᕜୄϛ ᖪᅽᢣᐆƥ ˉ ˉ ˊνᖪᅽᢣᐆୈጣᢅሇÿˉ ƥ࠰ ೤ÿ‫׎‬ ሇᢣᐆ ᓥˉ ˉ༳ˉएˉÿˉ ˉԅˉ࠽ˉÿˉ ˉÿˉᎁ ˊV VV ÿᲀᗩ‫࠰ڔ‬ᲀᗩᢣᐆ‫ޗ‬ಚ᫗κ ೤ ಚƥᓨς ണ‫ؤ‬ॖሇÿˊм‫خ‬кົᢣ ሇV ÿࣗ ൌሷƥಚ᫗ຈԌ ᠲົ ν࠰ˊ࠮ൌᢅ࠰ಚᅽÿᲀᗩ‫࠰ڔ‬ᲀᗩᢣᐆ൛ୄ ÿˉ ֤ˉ೼ÿղ ÿƥ ಚ᫗೤ຈ‫خ‬кˉᨀк ࠰ƥ Ь ണÿƥᨅ೤ ົᢣᡐಞࣗലÿᠸ੢ϥ ᨲୄሇˊV VV ÿVVVVVᢣᐆ൛ᢅмÿጕᢣ໿ᑄ൛ϛ߰ലੋਭV VV ᢣᐆ‫ڔ‬ᢣᐆмԌ ๐ ᐵ‫ى‬ୄᢅƥᨅᐵ‫ى‬೤ണᢣ໿ᠸ੢ሇƥٌ࣯ᢅᢅᐵ‫ى‬ୄ ᢣሇÿጕ߰ ലᑄ൛೤ሮٌሇˊᖪ ᢣሇÿ᪇ᑄ൛ᠳຈᢅሇ൛ୄ ƥ‫ݿ‬ϛ ᢣሇᐵ‫ى‬ν ᲀᗩሇÿ ˊV VV ᨅÿጕᐵ‫ى‬ÿ໿೤ৰղˉ ˉ֬ÿˉ֬ ˉϜÿˊ‫؞‬δጕᢪ໿೤ÿ‫ˉ ˉى‬ÿˉ ˉ ᰅÿÿጕ ˊV VV ୅рÿᨀЌ৯ሇಱᢅಱᢣൌሷᢅሇᑄ൛VV VV ৰղV V V າV የÿV ಑጖ಞV VV V ᆊࣽV ÿV ÿV ‫ؤ‬V VV V V V ‫ڔ‬V ÿV VV VV VV VV VV VV V ᆀᕥV V V V V VV V V V ጖ÿV ÿV VV ᴱ V V V кÿV ૮V VV ֬ÿV V V V V V VV V ֬V ᗩV V V VV ፞ÿV V V V V VV ֬ V ॖV V ሷÿV V V VV ϜÿV V V ‫ب‬V ए಑V V VV V V ОÿV ÿV V VV мκÿጕᑄ൛೤ಱᢅ ᅶሇϜᠳᑄ൛ƥႯ೤ৰղˉ ˉ֬ÿᨅιጕÿਭˊԢϔ֬ÿ ᑄ൛ຈ᧼‫ؚ‬ᠳ࠰ƥᨅ੟ ଐˊV VV ιVVVVVয়ᅶᢅሇᲀᗩಚм‫ת‬ᲀᗩ‫ڔ‬ÿᲀᗩϛ߰ലੋਭV VV .

ົᢣሇᢅᅽ‫ת‬ᲀᢅÿÿᲀᗩᢅ‫ؤ‬ॖƥᨅ೤‫خ‬кົᢣÿᨀкˉᄕкົᢣ‫ؤ‬ॖሇδϑ ᠳႯဿˊ Э ᅶົᢣሇОሇᄮሷƥÿᲀᢅ೤ഡ ሇˊ‫ݿ‬ϛÿᲀᢅÿਁÿ ‫׎ب‬ሇ‫ؤ‬ॖƥύϑᢣ ᐆ൛ᢅƥᢅ‫ڔ‬ᢅ‫ظ‬мሮਁୄϛᢅ ƥຈ ƥмVᆀϛᎁδϑᢣᐆƥ‫ڔ‬ÿδϑᢣᐆᐵ‫ى‬ሇᢅണV VV ᆀV ᆀV ᆀ៨V ᆀ V ᆀ V ᆀÿV ᆀ V ᆀÿV ᆀ V ᆀV ᆀÿV ᆀ V ᆀÿV ᆀV ᆀ V ᆀÿV ᆀ V ᆀÿV ᆀ V ᆀ V ᆀᕥV ᆀÿV ᆀ V ᆀÿV VV ٌ ƥÿᲀᗩ Ͻ‫ת‬ᲀᢅÿ࠰ѕ ᧼࠰ٌᲀᢅሇᄕ ˊົᢣᢣᲀ೤ÿᎢ‫׎‬ሇÿÿ ‫ؤ‬ॖƥ ൤‫ת‬ᲀᢅ࠰ƥ੶ ٌᲀᢅ࠰ሇ૮Ճƥνÿ ˊV VV ιᲀᗩᢅᨀᄕк᧔‫خ‬кണ ሇࠖ֨ƥႯ೤ᨀՔ৯ƥιᲀᗩᢅሇಚ᫗νಯࠖÿˊV V Ѹ ϛ ሇιᲀᢅƥണሮ੄࠰ሇᢅƥୄϽδϑᢅ ˊ ࠰጖ ˉᨼ᧡ ˉк៨ ˉ ˉ‫ظ‬ÿ ˉ ˉ጖ࣣ ˉÿմ ˉ ˉ ࣽ ƥղÿκÿϑ࠵ญ᪍νᰯˊV ᨅඥሇ ƥ ‫؞‬ണ‫ˉ׎‬एˉ ˉᓥˉ༳ˉÿˉ ˉᆊˉˉᐆˉᡴˉਭˉÿˉ ˉÿˉ໿ ƥ‫࣯ޗ‬рν ᖪᅽᢣᐆ ƥଐ ÿ‫׎‬Ͻˊ ೤ƥιᲀᗩᢅ ࠖÿƥϴ ണÿ᧼ÿᲀᗩᢅሇ‫ظ‬ᕜˊV VV ÿϛÿƥົᢣሇ࠰ᲀᗩᢅ‫ؤ‬ॖտϽ‫ݻ‬ᲀᗩीν ÿഛ࠰ሇᲀᗩ‫ؤ‬ॖƥ‫ݻ‬ᲀᗩᢅ೤ᲀᗩ ಚሇ ‫ڔ‬ဿƥണൌÿሇୄᢣ೤‫ݻ‬ᲀᗩሇƥ ᨲV ‫ࣗݻ‬ÿሇಱୄᢣϴሮٌˊÿണδЌ ണٍᢅୈ ጖ࣣÿᢣ δÿᅶᢣƥ ᅶύϑÿᲀᗩ ÿᐵ‫ى‬ƥ‫؞‬ୄϽ‫ݻ‬ᲀᗩᢅᢣV ድಞ ˉႪᤌಞ ˉ ÿˉÿ጖ࣣˉ ˉ ˊV VV ᢅտϽ‫ݻ‬ᲀᗩмκƥ ᠳᎢ ‫׎‬ƥÿୄÿᲀᗩୈιᲀᗩˊV ᆀ ᡝᎨτ ƥ‫؞‬ՠᄕϽV ᆀᕥൌк ࣯ी೤ÿ ˊÿϑᲀᗩÿÿϽƥV ᆀᕥ೤ÿᲀᗩƥ‫؞‬ᅶຈ ᨲᢅ໿ੋ ᩈՠϽ࣯ ሇÿᕜˊV V ሇ ‫؞‬೤δÿƥഡÿк៨ᨅϑಱ‫ؤ‬ᄕЀႪሇᢅ೤V ϔν ÿѱୈV ƥ ÿ᥎ൌ᪍ണᲢƥÿδϑ೤ ᲀᗩƥ δϑ೤ಞࣗÿÿԵƥഡ мV ൌк៨ƥ ीᅶ ϽˊV VV ϥƥ൛ᢅᢣᐆм‫ת‬ᲀᗩϛ߰ലੋਭƥीሮन ϽᢅሇᲀᗩಚˊϽ‫ת‬ᲀᗩണሮ੄ಚ᫗࠮ƥ ഡ ሇÿᲀᗩƥιᲀᗩϴտᡠٌƥ‫ݻ‬ᲀᗩीտÿሇÿÿˊÿᲀᗩмκሇᢅᢣ࠰೤጖ࣣÿ ᢣୈ ണٍᢅƥνѕ೤δÿሇয়ᅶᢅˊᨅϑ૮Ճ ੋୄ᧔ጴࣽሇᠸ੢ˊV VV ÿˉᢅ຺ሇνಯ‫׎ب‬ሇ֬ઔᠸ੢V VV ᨅ᪇թϜᠳᢪ ᢅ਀ϔಱᰅкᣖሇᠸ੢ˊςV ֬ઔV δᢅ೤‫ڔ‬V ᱟઔሮຈ᧔ᓨᡐƥмᢅ਀ÿ ሇÿÿሷƥᢅᢣ೤‫֬ޗ‬ϔሇˊണ .

ሇƥണಱሇƥ‫؞‬ണ᥎ ሇƥ ണұ௄ÿሇ֤ ÿϽՔ‫ן‬৯ሇƥ୛м ሇሷƥ࣯೤֬ઔሇˊλᱤՔϑᲢᡤᡴƥৰν ᱤˊV VV δVVVVVᠸÿᢅᢣሇ൛ୄV VV ᄕкົᢣ ᢣ೼ ƥᢣᲀണᠸÿƥÿົᢣ ᲀÿԵϽᨅϑV мÿᲀϛ ᲀሇᠸÿˊᢣ໿ണᠸÿƥᄮᡴᢣ໿ˉ಑ࣣᢣ໿ϴԵϽᨅϑᠸÿƥৰ мÿÿሇᄕк ಞϛ ÿ᡺ˊᢅ຺ሇᠸÿմ೤ϑᰯᲢƥмÿÿÿᡐϛᢅ຺ᠸÿሇ ƥνÿ጖ࣣƥÿÿÿᡐթÿ੟࠰ƥ δϑٍጣয়ണ࠰ጕ‫ش‬໿ƥςмÿᡐᢅ຺ϛᠸÿ ƥीÿᆒϽየÿᢅ຺ λಞᠳ ‫ˊؠ‬୅ÿటՠ .

᧼V мᄕкົᢣሇÿÿѸÿ የѕ጖ࣣ‫ڔ‬ᖪ ጖ࣣሇ ᏚѸÿÿᅶሇᢅᢣϛᄕкົᢣሇᢅ຺ ᠸÿƥᨅ೤߰ÿᡠϛϷᱤᢣᡐ೤ ٌᢣሇᴱÿሇಞࣣ֨ ሇᠸÿ‫ੋ׎‬ਭˊी೤‫ح‬ᢣ ÿ ሇᢅᢣƥ‫ޗ‬ಞࣣѸÿϔδÿ᪍ѕÿՠൌˊV VV য়ሷൌƥᠸÿᢅᢣ߰ലᢅˉδÿ ᅶᢅˉ ᢅƥм‫៿ؠ‬٫ಃሇಞᡐᢅˉÿᡐᢅ‫࠮ڔ‬ ൌᢅƥ୅ÿ ਁᢜνٌÿÿᡐᢅሇየÿᢅˊየÿᢅ‫ظ‬ÿᡐᢅৰղˊV VV ÿÿ‫ظ‬мሷտᨅᠸÿᢅᢣሇᢅ਀ᠸÿ мᄕ ኎ፀሇາ৮ƥϔÿየѕ጖ࣣ ᢣᡐ኎ ፀ୛ᢅÿ᧡ÿሇÿᄕкົᢣᢅÿ ല‫ظ‬м࠵ ÿՠᢅ਀ሇᠸÿƥᡝ η࠰ÿˊ ᝇ ᨅ೤δ᪇ϔÿᢅÿƥ ୛ য়ᅶᢅሇಚ᫗ਁᢜ೤ᕜÿਁᅶሇϽˊÿᄕкົᢣᢅÿᖪ .

৯ ƥ .

৯ ÿᢌᅶലƥм ࠰๐ƥഡᨀሇ ೤ ৯ÿV ÿ ೤ ৯ՠ ˊ ৯ ല ٫ಃϽÿ ሇÿˊÿᄕкົᢣᢅÿ៿Ԛᡠϛÿ੄кົᢣᠸÿᓨԵ ሇഡሇϔÿົᢣᢅᢣᢅÿˊᠳԵѸᠸÿሇᄕкົᢣƥ࣯೤ν‫ظ‬ୈሇˊV VV ÿƥ ÿᄕкົᢣᢅ຺ᠸÿሇ኎ፀ‫ ޗ‬δÿॖˊᨅ‫ڔ‬ÿएಱ ഭሇᢣᡐಞࣗ Ѹሇ ണÿÿ ˊ੄ÿሇϔ ೤ ᢣᡐಞࣗሇᠸÿ‫׎ ˉ׎‬ƥмÿਁ ‫ڔ‬጖ࣣÿÿሇ ‫ؤ‬ॖˊᢅ຺ሇᠸÿ‫ ׎‬ƥᠳÿ‫ޗ‬ണੋሇᢅÿκˊƥϔÿሇᢣᡐᆊ ᠳ δ᪇ÿᄕкົ ᢣᠸÿᢅÿƥᨅ᪇ᢅÿ ղÿÿए ÿᠸÿ ဿÿϥδƥᅽÿएᢣ ᢣಞՠ የÿÿϜ ƥ  ˊÿÿ੢ᡠϛƥᨅ᪇ᢅÿሇႯဿ೤V ᠸÿƥЭಃᢅտˉᲀˉࣗੋˉÿ ‫د‬ ÿᱤ᪍ᠳÿᠸÿˊ ϑᢅሇÿ ղÿᢅ‫ؤ‬ॖ ϛ ƥÿÿ ᢅ ƥÿ‫د‬ұ௄ᢣᡐ ሇ ƥৰЭᠸÿÿѸÿࠩሇ టÿƥÿνᠸÿሇᄕ ˊಃᢅЬмÿηϑᢅÿϛ ಚƥሷϽ೤ᠸÿሇÿಃˊᡝƥ‫ޗ‬ᨅ᪇ᠸÿᢅÿሇ᧼ÿϔƥѕਰ᥎नᢅ຺Ტሇᡤᡴ‫ڔ‬ ᡴƥᨅÿѕÿ֬ᢅ຺ሇᠸÿ‫׎‬ሇÿ኎ፀˊV VV ÿVVVVVᠸÿᢅᢣ‫ڔ‬የÿᢅᢣV VV የÿᢅᢣ೤ലಞటՠሇಱญ ಱÿᢣˊ࣯ሇÿ೤ெᅽÿየѕÿ νٌƥየѕ ÿˉ ÿˉ ˉಞ‫׎‬ሇÿ νٌƥм‫ؠ‬ᅽÿÿ νٌ৙ൌሇОрᄮ‫ݿ‬ᐆ ƥᓨ ሇÿਁലየѕÿ ሇᢅᢣˊየÿᢅᢣሇ࠮ÿϜᠳெ ÿˉÿÿˉ м‫ؠ‬ÿ࠮ Оየÿ୛ÿሇᢅᢣˊ ÿ࠮ Оየÿÿ੟ƥຈ ωÿ Оየÿƥÿ Оየÿˉ Оየÿ ˊV VV ୅‫ޗ‬ÿಞÿ ሇᢅᢣ‫ڔ‬የѕϔெՠƥᨅᏚየÿᢅᢣሇ൛ᢅÿਭ‫ڔ‬ᠸÿᢅᢣ೤ሮ ٌሇƥ࣯ϴ೤Эົᢣᢣᐆ਀ϔᢣᐆƥᅶ ᅶሇ൛ᢅÿਭÿᢣᐆᐵ‫ى‬ୄಱᢅƥ‫ݿ‬ᓨÿ೤‫ޗ‬ የÿÿሇᢅᢣƥϴ੟៿Ԣ࣯ϔÿО‫ ڔ‬О୛ᄮƥЭᓨϴ៿ᠸÿᢅᢣ୛٫ಃୄϛԢ ϔሇδ᪇թˊ࣯νᅶÿᡐࣗୈԢ࣯ᅶмᡫÿᲀሇົࣗᡫ੅ሇÿᡐÿᢣƥϴνᨅϑญ ᠸ ÿᢅᢣണᅶ Ͻሇሮ੄ሇᢅᢣˊV VV የÿÿሇᨅඥሇδЌᢅᢣƥ೤‫ظ‬м ÿᠸÿᢅᢣሇƥണЌ ÿ೼ V VV Ԛ V ‫ ؤ‬V κÿ V V የѕV ұ V V V ԛ‫ى‬V ÿV δÿV VV ൛V V Ԛ V ОÿV ÿ࠽V ᩈV ᆊࣽV ᡠٌV ኎ᡤV V V V V V ಱV VV ‫ת‬ÿ V ࠮ԚÿV ौV VV VV VV V V V V V V V V V V V V VV .

‫ ޗ‬ÿሇ ÿᡐÿᢣᢅ‫׿‬νᕜ ÿᠸÿᢅᢣƥຈ V > ˉ> ˉ> ˉ>ˉ ˉ>ˉ>ˉ> ˊ ണV VѸÿϥᏚሇᢅƥ೼ ϔണV V ៨ ƥᓨςᅶ੟ƥV V Ѹÿϴνᕜ ÿᠸÿᢅᢣˊ ϑÿ ᅶሇÿᡐᢅƥνᕜᎨѸየÿᢅᢣˊV VV ÿየÿᢅᢣሇनຈ኎ፀƥᨀ‫מ‬৯ൌ ൌ࠰ƥ ࣣᓥÿᙣ ÿÿύÿሇಱᢅᢣ ሇຈ᧔թ δಞϔெՠV ‫࠰מݻ‬৯ൌ୛ ሇύÿሇಱᢅ຺ƥϜᠳЭύÿթÿሇÿ ‫ݿ‬ᐆൌթ Ꮪƥണ৙ണଐ ੋઔሇಱᢅ຺ƥႯࣽየѕÿλ ሇಱᢅ຺ƥÿಱЀႪሇಱᨲᢅƥ࠮ൌᢣ ୈÿᢣƥಱÿሇÿ ᢅᢣ ÿᡐᢅˊ ÿᢣಞթ Ԣϔ୛ᢪሇV Ⴏࣽየѕÿλ ሇಱᢅ ຺ƥ୅ᡠϛ࠰ ೤የÿᢅᢣˊV VV ϔÿÿ ৯ᅽϔÿ ÿÿ‫ؤ‬Ԛ ቉ሇÿÿύÿᢅᢣनδϷՠ ˊϷϔெ ՠƥᅽÿÿ‫ ؠ‬ÿ‫ݿ‬ƥ ࠰৯ൌÿύÿÿഭÿƥ‫ݿ‬ᓨ‫ޗ‬ÿয়ᅶᢣκੋୄϽδЌ ˊ ϛϽ ƥÿύÿϔಞÿ ÿÿ ‫׎‬ÿ‫ ى‬Ѹᐵሇᠳÿƥ ύÿ एٌ ֤ƥՠᨅലनᢅÿˊԢϔм ÿᅶᢣϛϜƥಃ .

 ÿƥϔÿÿᅶᢣ ÿˊᨅലϷ‫ظ‬ мሷѸ೤न᪇թየÿᢅሇԵƥ੟ണÿᅶ‫ڔ‬኎ፀ ˊV VV የÿᢅᢣ੶ ࠵࠵ ᠸÿᢅᢣሇ਀ÿƥОр ϔ៨ÿญ ‫ظ‬мണഛ࠰ሇƥᢅᢣ ണഛ࠰ÿਭˊຈ ƥᠸÿᢅᢣV ÿ ெሇ೤V ᅶ࠰ÿ ˉЭκ‫ؤ‬ՠ‫ؚ‬ ᕜ‫ޗ‬ÿ ÿሇ ÿˊ য়ጣϥϛV ÿ ƥV ᅶሇ೤࠵एδሷी ሇᢣᐆ ൌ൛ᢅˊV ÿ ˉV ÿ V ᪍‫ ظ‬ᅶƥ࣯ണνٌ ˊ ᅽV ÿ ՠሇV ÿ Оƥ࠰ᅶਰÿຈ ƥຈ ‫ݿ‬ ࠮ÿᓨÿ ύƥԌয়ᠳ ఇएƥᓨୄ ϛVÿ Оˊᨅϑᢅÿÿ য়ᅶƥδ νᕜ ÿᠸÿᢅᢣˊ ຈ V.

ƥV.

ƥ ೤ѸϛδϑᢅᢣൌÿᅶሇƥᠸÿᢅᢣϴѸϛιᲀᗩᢅ٫ಃˊᨅຈᢪV ÿ ‫ˉ ޗ‬V ÿ ‫ޗ‬ .

ᄑൌᎢÿˊԢϔሇVƥ೤ຈ ሇ ÿÿሇ ˊV VV የÿᢅᢣሇ ‫ڔ‬ÿᅶƥÿ ‫ى‬ᢅ຺ሇ‫ؤ‬ॖᰡየѕሇ‫ؤ‬ॖᓨ‫ؤ‬ॖሇδÿᠸ੢ƥ࣯ Ͻᄕ кົᢣᢅ຺ƥᢅ຺኎ፀϴਁ ᨅδಱ ᲢˉಱÿˊV VV ιVVVVVᠸÿᢅᢣ‫ڔ‬ÿᡐᢅᢣV VV ϔÿണ ࠵ÿᡐÿƥ࠵ÿᡐϔ‫؞‬ണलÿᡐƥ ÿÿ ÿᡐÿሇᢅᢣ೤ÿᡐᢅᢣˊ ϑÿᡐϴ ᪍ണᖪিሇᢣᲀˉᢣ໿ˉᢅ຺ѱƥÿᡐѱ᪍ ÿ፞ÿ᥎ൌˊᄕкົᢣ ᢣ೤‫ޗ‬ÿ ᡐሇ߰ኦκੋୄሇƥ‫ؤޗ؞‬ॖϔνಯ٫ಃÿᡐሇ ᓨ‫ؤ‬ॖˊV VV ÿᡐᢅᨅϑญ ണύϑÿˊδ೤ெ‫ ޗ‬ÿᡐÿ ÿሇƥ࠮ÿ࠵ÿδ೤ெϛ ᢣ٫ಃ Ͻሇƥ࠮ÿलˊᨅᡤᡴሇ೤ϛ ᢣ٫ಃሇÿᡐᢅᢣˊV VV ÿᄕкົᢣᢅÿ ലϔƥ᪇թᢪ ƥՕ ÿሇ៨ÿÿᡐˊीÿಃሇÿᡐᢅሷƥ ÿ೤ ÿሇƥᱤണᩈሇÿᡐᢅƥϴണϛ ᢣ٫ಃሇÿᡐᢅˊ ൤ᠸÿᢅÿƥ ᕜұ ϛ ᢣ٫ಃሇˊV VV мÿᄕкົᢣᢅÿ ୛ಃሇÿᡐᢅÿÿൌሷƥ୅ᡠϛλղÿᡐᢅ ÿᠸÿᢅ਀ƥ ÿሇ೤য়ᅶᢅƥୈᢪ೤ᠸÿሇᅶ໿ƥᅶмຈ᧔V VV ÿV V V V ÿᢪV ÿˉ‫ح‬V .

ՔV V ֤V V V ˉ V າÿV າ ࠽V ᧼ÿV ÿV V V ‫ڔ‬V V ᑄ࠽V V ֤V ֤ˉλ֤V ᑄᡫV ÿ V V ЭV ÿଐV ‫ޗ‬ଐV ÿV ÿ V V V V V V V V Ԛ V VV VV VV ണδЌ ϛÿᡐᢅƥ೤ெ ‫ޗ‬ÿᡐÿሇƥ ᢣᢅ਀ᄕ νᕜ٫ಃሇƥÿ λ ᱤᨅЌÿᡐᢅƥÿ೤য়ᅶᢅV VV V ெ V V V ಞÿV V VV VV V V ѱV V ÿV ႯV ÿV ‫ؤ‬ÿV V V V .

V ԅV ÿV V ÿV V V Ͻ.

V ÿൌˉᑄ൤V ÿV ˉ V VV VV ԅV ÿV V V V ÿV VV VV ԚV ድV VV VV VV VV VV VV VV ÿᠸÿᢅ਀ሇÿᡐᢅƥ࠰ ೤൛ᢅᢣᐆ᧔য় ƥς೤ÿÿ៨ÿଐሇˊ࠵एሷϽ ᄮƥϴीÿÿਁᅶˊຈ ƥ ÿᡐᢅƥV ϴണV ƥৰղ൛ᢅሇV Эୄϛٌ ᢅˊᓨV ୈѸ ೤ÿÿᡐᢅƥÿм࠮ሇО࠵ ᪍νѕ ᨅϑ೤ெV ÿÿˊ ÿVണV ƥV ெVÿ ƥϴ ೤ᰯÿᄮˊV VV ÿÿÿᡐᢅᢣ೤೼ ᢅᢣሇ߰ኦˊ ᢣᢅ਀‫ݿ‬ᓨѕ٫ಃ᧔࠰ሇÿÿÿᡐᢅˊÿÿ಑ ϜϽÿົᢣÿÿ߰ലᢅ຺ ƥᰅÿÿ಑ ÿϽV ົᢣÿÿᢅ຺ÿÿৰ ԵϽᡴಞƥ ᨅЌ኎ፀनࣽᠸÿᢅᢣሇÿ࠮ÿƥަണÿÿѸᅶˊV VV ÿᅶÿᡐᢅ ៿ ᢣ٫ಃሇ࠰ ‫ޗ‬ಞࣣѸÿϔƥୈᓥ‫੄ޗ‬ÿ ሇ Ќ ƥᨅ ೤‫ظ‬мሇƥ‫ݿ‬ϛᨅጕѸᅶÿν࠵ƥಚ᫗ϴν࠰ƥ‫؞‬ᕜࠖ֨៨ᄕ֤ˊмഡᨀÿሇÿलᢪ ÿ ÿϛÿƥѸᓥᰅÿÿ೤ ᠲᠲ Оƥᱤीണν ᠲÿᡐƥຈ ˉ ˉÿ ˉ ಃ ˉ ˉÿ ඥˉ ᑍÿˉ‫ ת‬ԅ ‫ת‬ϑԅˉÿ ԅˉ࠵࠵ ˉÿ ˉ ˉÿÿ ÿˉ ࠽ ˊÿᡐᢅ‫ޗ‬ಞࣣѸÿϔࠖ֨ÿ ƥണδ ÿ៨ᄕ֤ˊV VV ᢣᢅ਀٫ಃÿᡐᢅൌ ᖪিሇ਀ÿƥᨅ೤੶ᠳሇÿˊտ ϑÿᡐÿտ ᢅ ਀ണÿЌᢅƥ೤ϑ ᡠሻሇᲢˊ ÿᡐÿ኎ፀലÿᡐሇ ए‫ޗ‬Եലÿᡐᢅ ƥ‫ظ‬ Ⴏଐᨅϑ Ტሇ኎ፀˊV VV ‫ݻ‬VVVVVᠸÿᢅᢣ‫࠮ڔ‬ൌᢅᢣV VV ᠸÿᢅᢣᠳνಯ٫ಃ࠮ൌᢅᢣ ᖪিƥᓨν೤ ࠮ൌᢅᢣሇ٫ಃˊົᢣ٫ಃ࠮ൌᢅᢣಚ ᫗ ണÿƥᩤÿԌ೤‫ݿ‬ϛົᢣᡐಞࣗലÿሇᠸ੢୛ ƥົࣗν೤ ᲀಞࣗƥीν ᲀಞࣗ ሇᢣᡐÿሮ٫ಃᢅᢣᩤÿᎢˊԢ๐ƥ የѕ೤ ‫ ڔ‬ÿ ೤ Ოᐐˉ࠮ᢣາ৮೤ տటᴱ የѕ‫ݿ‬ᐆϴ ࠮ൌᢅᢣ٫ಃሇ࠰ ˊV VV ᨀ‫מ‬Ք৯ൌƥϔÿ ÿѬ ƥ‫ڔ‬τᆊ ÿ Ოᐐƥ࠮ᢣ಑ᔯາ৮νಯటᴱƥ֨ϥν Ԛ ༳ˉᖪ ሇࣣൌൌ ƥЭየѕÿሷƥ೤٫ಃ࠮ൌᢅ᧔࡛ሇየѕÿˊ ˉÿˉ .

VVVVVVÿົᢣಱᢅಱᢣᢅÿƥ Ϸÿ ÿƥ ˊV .‫ڔ‬ϔÿÿ‫ ޗ‬ÿˉ ˉಞ‫ ׎‬ÿᱤ᪍ണ‫מ‬թᲝᐐሇൌ ƥᓨ ˉÿ‫ ڔ‬ሇÿሇ ᢅᢣϔണ᧔࠵᫗ሇ࠮ൌᢅƥϛ ᢅ਀٫ಃ࠮ൌᢅటÿϽ ሇ ƥᨅ೤ ᢅ٫ಃ࠮ൌᢅሇ δÿ࡛࠮ൌÿˊV VV ࠮ൌᢅሇ൛ୄണᲀˉᲀ֨ົᢣᢣᐆˉᲀ֨ଐˉᅶՔጕˊÿ ‫ظ‬мሷտᨅඥδጕ ಱሇ૮Ճƥी೤൛ᢅੋਭмಞࣗÿ‫ࣗົڔ‬ÿ‫ى‬ᐵୄƥਁᅶϥ‫ظ‬мᅶV  δᢅϛк៨ˊ  ៿ᅶÿϔÿÿ‫ ؠ‬ÿÿˉ ϥκˊᨅጕ൛ᢅੋਭ᧼‫ޗؚ‬Ϸᱤᢣκ೤ ሇƥϴνÿట ƥᨀՔ৯࠰᥎ൌƥÿ V VV VVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVV ÿVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVV V लÿV  VV VV V VVVVVVVVVVVVVVVVVVV V VV  ਭሇᢅм ѕνѕഛ࠰᥎ൌƥ੄ ᠳሷᖪ ሇ‫ؤ‬ॖˊ᧼‫ࣗົؚ‬Ϸᱤᢣ೤νՠᄕÿ ಚࣗሇƥᄕ‫ޗ‬ՠᄕϽƥᓨςϛ࠵ ÿᢣಞ൛୛ਭᠸࣽƥᨅ೤ÿԵਭϷᱤᢣሇ‫ˊ׎ب‬ ಞࣗÿϴՠᄕϽƥᨅϴ೤‫ˊ׎ب‬V Vδᢅ៿ᨅඥÿ ƥ೤ϑÿÿˊV VV ‫ ޗ‬᪇թϷᱤᢣϔƥмϔಞϛϜƥ ν ಞᢅ೤য় ሇᄕ ƥνÿОٍˉٍˉ ٍÿÿᅶಞƥδЌÿᢣϴᅶಞˊ୅ᡠϛ᧔࡛ሇ໿೤ಞ ᪇ᅶϔಞƥ᱇֨ಞሇÿƥ ‫ޗ‬ᢜᢅ ሇÿˊຈ ÿ  ৯ ണδᲢϛÿႪन ٫ಃሇÿሇ ಞÿƥ ᅶϔಞƥ੟࠰ٍ‫ڔ‬ÿᢣƥԌᅶϔಞƥ ಞ ‫ޗ‬ÿˊ  !"#$%&'ˉᴱ፞ÿ ()"#$*+ϛО ÿᅶˊ࣯р᪍ѕÿОѱन ˉ.VVVVVVÿᄕкົᢣᢅÿ ƥ Ϸÿ ണÿԚ ƥ ˊV .VVVVVV‫ޗ‬ÿᄕкົᢣᠸÿᢅÿᎁι๐Ե Ѹѕ κሇÿƥÿÿƥ ‫ؤ‬៨ˊV .ˉ-ˉ м‫ؠ‬न ሇ٫ಃˊᨅඥຈϔಞ ቉ԵᠳᠸÿˊV VV ÿ ϔÿᢣಞࣣѕᢅ਀ Ѹᐵ‫ޗ‬኎ᡤ፞V ࠮ൌญ ᢅᢅ਀ሇᲢƥ ৯  ÿ ՠ Ͻÿᢅ਀ ƥᨅᲢਰ᥎Ͻϔ࠮ࣣᓥሇÿƥᕜÿ࠮ൌᢅδÿ ᱤÿᄮ Ѹ೤੟ ᠳሇˊᠸÿᢅᢣ਀ϔᕜണ࠮ൌᢅ਀ሇѬƥ೤δጕᢣᡐԌ ሇ៨ᄕˊV VV VV ಞÿV .VVVVVVÿᄕкົᢣᢅÿ ലƥ Ϸÿ ണÿԚ ƥ ˊV .

VVVVVVÿÿÿᢣÿƥ τᙣƥÿՠ የƥ ˊV .VVVVVVÿົᢣÿÿᢅ຺ÿÿƥᰅÿÿƥᎁ‫ݻ‬ÿÿ ົᢣ಑ࣣᡤᡴѕ ᡴಞˊV V ..