UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă Facultatea de Istorie şi Filosofie Specializarea : Managementul

securităţii în societatea contemporană Disciplina: Managementul securităţii în organizaţii

NATO şi OTSC
(Referat semestrial pentrul cursul Managementul securităţii în organizaţii)

Autori: Nicu COJOCARU, IDD Cj, anul II Adrian HALIP, IDD Cj, anul II Ianuarie, 2010

ş i p r e v e d e cr e ş t e r e a n i v e l u l u i d e i n t e g r a r e a ţ ă r i l o r .html . d e a s e m e n e a .Abstract: Introducere: Cuprins: 1. nouă ţări ale CSI au semnat Tratatul de Securitate Colectivă care a devenit unul din documentele importante ale Comunităţii. D i n O T S C f a c p a r t e a c u m ş a p t e s t a t e – Ar m e n i a . Rusia. N i k ol a i B o r di u j a .m e m br e . Organizaţia munceşte pentru a contracara t r a f i c u l d e d r o g u r i d i n Af g a n i s t a n î n ţ ă r i l e C S I ş i m i gr a ţ i e i 1 http://romanian. i n c l u s i v militar.Despre NATO şi OTSC 1.1 Ce este OTSC ? L a 1 5 m a i 1 9 9 2 î n or a ş u l T a ş k e n t . Acordul prevedea continuarea cooperării tehnico-militare a f o r ţ e l o r a r m a t e a l e r e p u b l i c i l or i n d e p e n d e n t e c a r e p â n ă m a i i e r i f ă c e a u p a r t e d i n A r m a t a S o vi e t i c ă u n i c ă . În rândul priorităţilor oraganizaţiei stă coordonarea activităţii politicii e x t e r n e p r i v i n d l u p t a î m p ot r i v a t e r or i s m u l u i ş i extremismului.ru/2007/05/15/554614. e x t i n d e r e a s f e r e i d e a c t i v i t a t e . Î n c a z u l apariţiei unui pericol militar la adresa unui stat semnatar al Tratatului de Securitate Colectivă. c a p i t a l a Uzbekistanului. 1 O T S C e s t e o o r g a n i z a ţ i e i n t er n a ţ i o n a l ă . Tadjikistan şi U z b e k i s t a n . î nr e g i s t r a t ă l a ONU şi care activează pe câteva direcţii. OT S C e s t e o s t r u c t u r ă universală capabilă să reacţioneze practic la toate ameninţările şi provocările contemporane cu care se c o n f r u n t ă o m e n i r e a . Kârgâzstan. s p u n e s e c r e t a r u l g e n e r a l a l Or g a n i z a ţ i e i T r a t a t u l u i p e n t r u S e c u r i t a t e C o l e c t i v ă . Kazahstan. Î n p r e z e n t O r g a n i z a ţ i a c o o p e r e a z ă n u n um a i î n d o m e n i u l m i l i t a r . Belarus. c i ş i î n c e l p o l i t i c . cei care au semnat a c o r d u l s e a n g a j a u s ă a c o r d e a j u t o r ul n e c e s a r . P e b a z a T r a t a t u l u i d e S e c u r i t a t e C o l e c t i v ă a f o s t î nf i i n ţ a t ă î n anul 2003 Organizaţia Tratatului pentru Securitate Colectivă ( OT S C ) .ruvr.

p e n t r u r e s t a b i l i r e a ş i m e n ţ i n e r e a s e c u r i t ă ţ i i z o n e i n o r d. v a f i c o n s i d e r a t u n a t a c î m p o t r i v a t u t ur o r ş i . Bulgaria. î n e x er c i t a r e a dr e p t u l u i l a a u t o a p a r a r e i n d i v i d u a l ă s a u c o l e c t i v ă r e c u n o s c u t pr i n A r t i c o l u l 5 1 d i n C a r t a N a t u n i l o r U n i t e . România. Luxemburg. S p a n i a . ” I n p r e z e n t N A T O c u p r i n d e u n n u m ar d e 2 6 d e ţ ăr i membre. Polonia. d a c ă ar e l o c a s e m e n e a a t a c a r m a t . Ungaria. D e a s e m e n e a s e c o l a b or e a z ă pe multiple direcţii care stabilesc esenţa securităţii oricărui stat. a oricărei acţiuni pe care o c o n s i d e r ă n e c e s a r ă .ro/ce-este-nato/2008/04/03/ . Estonia. f i e c a r e d i n t r e e l e .i l e g a l e . N u m e l e c o m p l e t a l or g a n i s m u l u i i n t e r n a ţ i o n a l e s t e Or g a n i z a t i a T r a t a t u l u i A t l a n t i c u l u i d e N o r d ş i a f o s t c r e a t p e n t r u a s t a b i l i c ar e s u n t a l i a ţ i i e u r o p e n i ai SUA. Germania. în eventualitatea unui atac al fostei URSS (Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste) împotriva ţărilor e u r o p e n e . şi anume: Belgia. Islanda. v a s p r i j i n i P a r t e a s a u P ăr ţ i l e a t a c a t e p r i n e f e c t u a r e a i m e d i a t ă . Danemarca. D r e p t u r m a r e S U A ar f i c o n s i d e r a t e v e n t u a l u l a t a c rusesc. S t a t e l e U n i t e a l e A m er i c i i .2 Ce este NATO ? Anul 1949 este cel în care s-au pus bazele unei alianţe p o l i t i c o . Canada. i n d i vi d u a l s a u d e c o m u n acord cu celelalte Părţi. î n E ur o p a s a u î n A m e r i c a d e N o r d . Italia. R e g a t u l U n i t . p r i n s e m n a r e a T r a t a t u l ui A t l a n t i c u l u i d e Nord la data de 4 aprilie. Slovenia.2 2 http://www. d e a s e m e n e a s e e l a b or e a z ă u n m e c a n i s m d e cooperare privind preîntâmpinarea catastrofelor tehnologice şi naturale. Portugalia. Cehia. 1. Franta. Letonia. T u r c i a . Olanda. Problemele securităţii informaţionale de a s e m e n e a s t a u î n v i z o r u l OT S C .infolegal. ca un atac împotriva ei însăşi. s u n t d e a c o r d c a . alianţa cunoscută astăzi sub n u m e l e N A T O . Lituania.m i l i t a r e . Grecia. i n c l u s i v f o l o s i r e a f or ţ e i a r m a t e . Se consideră că cel mai important articol al Tratatului este articolul V care s p u n e c ă : “ P a r t i l e c o n v i n c a u n a t a c ar m a t î m p o t r i v a u n e i a s a u m a i m u l t o r a d i n t r e e l e . Slovacia. Norvegia. î n c o n s e c i n ţ ă .a t l a n t i c e .

Contingentul pacificator al OTSC va participa la desfăşurarea operaţiunilor de menţinere a păcii. „ E s t e v o r b a d e t e r o r i s m u l i n t e r n a ţ i o n a l . Provocări actuale pentru NATO şi OTSC 2. Este vorba n u d o a r d e s e c u r i t a t e a r e g i o n a l ă . ş e f u l C e n t r u l ui d e S t u d i e r e a S p a ţ i u l u i Postsovietic. Replica la aceste riscuri trebuie să fie măsurile eficiente care să aibă la bază structura integraţionistă în sfera securităţii. traficul cu droguri şi lichidarea situaţiilor extreme. cr i m a o r g a n i z a t ă . S c o p u l cr e ă r i i O T S C e s t e r e f l e c t a r e a p e r i c o l e l o r e x t e r n e d e o a r e c e î n pr e z e n t s e î n r e g i s t r e a z ă d e s t u l e r i s c u r i ş i î n i n t e r i or u l s t a t e l o r m e m b r e a l e OT S C ş i î n a f a r a g r a n i ţ e l o r a c e s t o r a .provocări actuale Noile ameninţări ale secolului al XXI-lea obligă statele m e m b r e a l e O T S C s ă r ă s p u n d ă l a e l e o p er a t i v . Direcţiile de perspectivă d i n c a d r u l O T S C a u f o s t c l a r d e f i ni t e : l u p t a î m p o t r i v a terorismului internaţional şi contracararea noilor riscuri în s f e r a i n f o r m a ţ i o n a l ă ş i î n i nf r a c ţ i o n a l i t a t e a c i b e r n e t i c ă . temă actuală în ultimii ani. R e c e n t e l e e v e n i m e n t e t r a g i c e d i n K âr g â z s t a n a u d e m o n s t r a t c ă r e a c ţ i a în caz de criză este acum cea mai importantă sarcină a o r g a n i z a ţ i e i . c o n s i d e r ă A l e k s a n d r V l a s o v . În interiorul organizaţiei se poate recurge la forţă doar cu acordul b e n e v o l a l m e m b r i l o r e i . D e l a p r e c e d e n t u l s u m m i t d i n 2 0 0 9 .2. din care fac parte 3500 de persoane. m e m br i i OTSC au întreprins paşi importanţi în această direcţie. c i ş i d e c e a g l o b a l ă . Ţ ăr i l e O T S C a u f ă c u t a p e l l a r a t i f i c ar e a c â t m a i u r g e n t ă a . Î n c a d r u l OT S C e x i s t ă d e j a f o r ţ e c o l e c t i v e d e r e a c ţ i e o p e r a t i v ă .1 OTSC . În Declaraţia adoptată la summit se specifică că statele O T S C s u n t d i s p u s e s ă d e p u n ă ef o r t ur i m a x i m e p e n t r u asigurarea păcii şi prevenirea conflictelor armate. S e a p r o p i e d e f i n a l f o r m a r e a f or ţ e l o r pacificatoare.

Raportul privind Noua Agendă a Reuniunii pentru Apărare. după cum au demonstrat-o atacurile din Statele Unite în 2001. În luna iunie a acelui an.com/publication/NDA_SOD_27June2005FORPRINT.2 NATO . Totodată. a c e ş t i a v or a v e a l a dispoziţie o gamă mai largă de tabere de instruire. indivizii dorind să se angajeze în comiterea unor acte teroriste în propriile lor ţări trebuiau să se deplaseze în r e g i u n e a m u n t o a s ă a f l a t ă d e .forumeurope. C e i care au comis atacurile sinucigaşe împotriva sistemului de transport public din Londra în 2005 erau cetăţeni britanici. afirma că fuseseră dejucate 19 atacuri teroriste majore.3 2. terorismul sinucigaş este tolerat şi chiar admirat în cadrul celor mai sărace şi puţin integrate s e g m e n t e a l e u n o r c o m u n i t ă ţ i m u s u l m a n e d i n E ur o p a . poliţia a d e j u c a t p l a n u r i l e p r i v i n d d e t o n a r e a u n or b o m b e p or t a b i l e î n câteva trenuri în 2006. Vezi Priorităţile strategice pentru protecţia infrastructurii Europei împotriva terorismului.ruvr. Î n v i i t o r . Până acum.html Un raport publicat în februarie 2005 de către Norwegian Defence Research Establishment arăta că în Europa au fost dejucate cel puţin 15 atacuri teroriste majore după 11 septembrie. i a r î n v i i t o r u l a pr o p i a t l a i n t e r z i c e r e a totală a testărilor armei nucleare. Spania în 2004 şi Marea Britanie în 2005.a l u n g u l gr a n i ţ e i a f g a n o p a k i s t a n e z e p e n t r u a s e i n s t r u i . Numărul a crescut în mod cert între timp.pdf) .ru/2010/12/10/36605382. Teroriştii pot să înveţe elementele de bază privind bombele plasate pe m a r g i n e a ş o s e l e l o r . v e h i c u l e l e c a p c a n ă ş i g h er i l a u r b a n ă î n I r a k ş i s ă s e î n t o a r c ă a p o i î n ţ ă r i l e l or d e or i g i n e p e n t r u a 3 4 http://romanian. Bruxelles.T r a t a t u l u i S T A R T . 27 iunie 2005 (www. expert în terorism în cadrul Ernest & Young Security and Integrity Services. Glenn Schoen. autorităţile din Europa au d e j u c a t c e l p u ţ i n 1 9 a t a c u r i t er o r i s t e d u p ă 1 1 s e p t e m b r i e 4 T e r o r i s m u l d e z v o l t a t î n i n t e r i o r u l ţ ăr i l o r e ur o p e n e c o n t i n u ă s ă f i e o a m e n i n ţ a r e d e s e c u r i t a t e l a a dr e s a a l i a ţ i l o r . Din nefericire.provocări actuale Ţ ă r i l e m e m b r e N A T O s e c o nf r u n t ă c u a m e n i n ţ ă r i d e s e c u r i t a t e a s i m e t r i c e g e n e r a t e d e t er o r i s m u l n a ţ i o n a l ş i internaţional. În Germania. forţele de securitate britanice au descoperit asasinii care intenţionau să folosească ricinul şi să comită atacuri teroriste asupra aviaţiei civile. În plus faţă de aceste evenimente.

D e a c e e a . P e s c u r t . m a i s u n t î n c ă m u l t e d e f ă c u t . NATO a dislocat în Statele U n i t e .a u d o v e d i t m e d i i p r o p i c e p e n t r u t er o r i ş t i i c a r e n e a m e n i n ţ ă l a n o i a c a s ă . biologice sau chimice. recent.a e r i e n e . Începând din 2004. l a n s a t ă î n c a d r u l C o n f e r i n ţ e i D i r e c t o r i l o r N a ţ i o n a l i p e n t r u Ar m a m e n t e (CNAD). Î n u r m ă t or i i 1 0 . a c ţ i u n e a a f o s t f or m a l d e n u m i t ă Operaţia Active Endeavour ). ţ ă r i l e N A T O s e v o r c o n f r u n t a p r o b a b i l c u u r m ă t o ar e l e ameninţări: reţele teroriste de tip al Qaida din ce în ce mai l e t a l e a c ţ i o n â n d l a n i v e l g l o b a l . nucleare.1 5 a n i . T o t u ş i . Din fericire. D e e x e m p l u . o iniţiativă s p e c i f i c ă d e n u m i t ă „ P r o gr a m u l d e L u c r u ( P o W ) D AT ( A p ă r a r e a Î m p o t r i v a T er o r i s m u l u i ) ” . u n n u m ă r cr e s c â n d d e s t a t e problemă în Africa şi Orientul Mijlociu.a d e m o n s t r a t h o t ăr â r e a d e a r ă s p u n d e l a a c e s t e a m e n i n ţ ă r i î n d i f er i t e f e l u r i . a l i a ţ i i a u i n v o c a t A r t i c o l u l 5 .f o l o s i a c e a s t ă e x p e r i e n ţ ă î n v e d e r e a a t a c ă r i i u n or ţ i n t e d i n ţările NATO. la Summit-ul de la Praga din 2002. s e c u r i t a t e a a l i a ţ i l o r s e p o a t e c o nf r u n t a c u r i s c u r i g e n e r a t e d e c r i z e l e c u d e z v o l t ar e r a p i d ă d i n ţ ă r i a f l a t e l a m a r i d i s t a n ţ e . în cadrul Operaţiei Eagle Assist. a e r o n a v e c u S i s t e m e A e r o p ur t a t e de Avertizare şi Control. l a 9 o c t o m b r i e 2 0 0 1 . p r e c u m ş i f o r ţ e n a v a l e î n M e d i t e r a n a d e E s t . Summit-urile NATO au adoptat măsuri adiţionale vizând consolidarea capabilităţilor aliate de luptă împotriva terorismului. l a 6 o c t o m br i e 2 0 0 1 ( l a 2 6 o c t o m b r i e 2 0 0 1 . s o l u ţ i i l e t r a d i ţ i o n a l e ş i pr e . sporirea p o s i b i l i t ă ţ i i d e p r o c u r a r e a a r m a m e n t e l or c o n v e n ţ i o n a l e s o f i s t i c a t e c u m a r f i r a c h e t e l e a n t i . s-a concentrat asupra dezvoltării în mod coordonat a t e h n o l o g i i l o r d e u l t i m ă or ă d e s t i n a t e c o m b a t e r i i . c l a u z a a p ăr ă r i i c o l e c t i v e a T r a t a t u l u i d e la Washington. Aliaţii au andosat de asemenea o c o n c e p ţ i e m i l i t a r ă a g r e a t ă d e a p ă r ar e î m p o t r i v a terorismului. d e o a r e c e s t a t e l e pr o b l e m ă s . la mai puţin de 24 de ore de la producerea atacurilor din 11 septembrie.p l a n i f i c a t e caracteristice Războiului Rece nu mai corespund. dezorganizarea fluxului de resurse vitale p r i n a t a c u r i a s u p r a s u r s e l o r d e e n er g i e ş i p r ol i f e r ar e a a r m e l o r r a d i o l o g i c e ş i a a r m e l or d e di s t r u g e r e î n m a s ă . A l i a n ţ a ş i . f o l o s i r e a c a ar m e a t e h n o l o g i i l o r î n c u r s d e p e r f e c ţ i o n a r e pr e c u m nanotehnologia.

a e r i e n e p o r t a b i l e ş i a v ul n e r a b i l i t ă ţ i i elicopterelor la grenadele propulsate de rachete nedirijate şi p r o t e j a r e a p o r t u r i l o r ş i a v a s e l o r î m p o t r i v a a m b a r c a ţ i u n i l or d e m a r e v i t e z ă c u e x p l o z i b i l i l a b or d ş i a s c a f a n d r i l o r . 3. întărirea capacităţii Alianţei de a răspunde la p r o v o c a r e a a m e n i n ţ ă r i l or a s i m e t r i c e r e pr e z i n t ă u n a d i nt r e principalele priorităţi ale NATO5.nato.html Ciurkin Vitali . B a n K i . pe care preşedintele rus Dmitri Medvedev propusese î n f e b r u a r i e 2 0 0 9 s ă o t r a n s f or m e î n t r . cât şi în afara spaţiului euro-atlantic. ar putea implica folosirea unor forme n e c o n v e n ţ i o n a l e d e a t a c a r m a t ş i ar p u t e a pr e s u p u n e întrebuinţarea unor mijloace asimetrice şi chiar a WDM. secretarii generali ai Organizaţiei N a ţ i u n i l o r U n i t e ( O N U) ş i OT S C . d a t o r i t ă teroriştilor crescuţi pe teritoriul acestora. C o n f o r m a c e s t e i d e c l a r a ţ i i . mult în afara sferei de răspundere a OTSC.a r p ut e a a v e a o r i g i n e a a t â t î n i n t e r i o r u l g r a n i ţ e l o r ţ ăr i l o r N AT O . Directii comune pentru OTSC si NATO În data de 18 martie. dar aşa cum a afirmat Nikolai Borduja “spiritul şi textul acestei declaraţii corespund intenţiei noastre iniţiale”. printre a l t e l e . Prin această declaraţie s-a realizat cearea unei baze juridice. OTSC.a l u n g u l ş o s e l e l o r .reprezentantul permanent al Rusiei la ONU 6 . p ăr ţ i l e s e v o r a n g a j a s ă contracareze prin eforturi comune ameninţările de ordin global şi să lupte împotriva criminalităţii organizate. Măsurile potenţiale includ.int/docu/review/2007/issue1/romanian/art4. Aceasta semnată în 2010 este alta. Astfel de atacuri s-ar putea produce c u o a v e r t i z a r e p r e a l a b i l ă m i n i m ă s a u î n a b s e n ţ a t ot a l ă a acesteia. Din fericire. V i i t o a r e l e a t a c u r i t e r or i s t e ş i .6 Ulterioară declaraţiei curente a fost cea înaintată în anul 2009.M o o n ş i N i k o l a i B o r d u j a . r e d u c er e a v u l n er a b i l i t ă ţ i i a e r o n a v e l o r f a ţ ă d e r a c h e t e l e a n t i .u n c o n c u r e n t d e s t o i n i c 5 http://www.ameninţărilor teroriste. v o r s e m n a o d e c l a r a ţ i e pr i v i n d c o o p e r a r e a î n t r e cele două organizaţii. c o n t r a c a r a r e a m a ş i n i l o r c a p c a n ă ş i a b o m b e l or p l a s a t e d e .

cooperarea ar putea viza domenii precum p r e î n t â m p i n a r e a ş i r e g l e m e n t a r e a c o n f l i c t e l o r ar m a t e . Astfel. p e r f e c t c o m p a r a b i l c u c e l a l N AT O . OTSC a convenit asupra aceluiaşi 7 8 http://www. ‘Sub egida ONU. în Afganistan s-ar putea stabili o cooperare între NATO şi O T S C ’ . împotriva traficului ilegal de arme. M a i m u l t d e c â t a t â t . Acest lucru stârnise la acea dată iritarea Moscovei. î n c o o p e r a r e a l or . Prin acel memorandum. Totodată. a d e c l a r a t r e p r e z e n t a n t u l s p e c i a l a l R u s i e i l a N AT O . Dmitri Rogozin. În anul 2009.kommersant. c a r e d e o c a m d a t ă p r e f er ă s ă n u o b s e r v e organizaţia patronată de Moscova. un acord de cooperare cu ONU. aproape identic declaraţiei menţionate. Jaap de Hoop Scheffer. p o t r i v i t d i p l o m a ţ i l o r r u ş i . M o s c o v a v e d e î n s e m n a r e a n o ul u i d o c u m e n t u n m ar e p r o g r e s î n c e e a c e p r i v e ş t e p r o m o v a r e a OT S C p e s c e n a internaţională.al NATO. precizează cotidianul rus. Potrivit lui Vitali Ciurkin. fusese semnat de Ban Ki-Moon şi secretarul general al NATO. ‘ î n i n t e r e s u l c o or d o n ă r i i e f or t u r i l or i n t e r n a ţ i o n a l e p r i v i n d s o l u ţ i o n a r e a p r o v o c ă r i l o r ş i d e p ă ş i r i i a m e n i n ţ ăr i l o r globale’8. P r i n t r e d o m e n i i l e p r i n c i p a l e a l e c o o p e r ă r i i d i n t r e O T S C ş i O N U s e n um ă r ă A f g a n i s t a n u l . nici de conţinutul documentului. autorităţile ruse intenţionau să-şi realizeze v e c h e a i d e e p r i v i n d c o nf e r i r e a u n u i s t a t u t i n t e r n a ţ i o n a l p e n t r u O T S C . care nu fusese înştiinţată nici de evenimentul în sine. în declaraţie s e p r e c i z e a z ă c ă . t o c m a i Afganistanul ar putea deveni pentru OTSC primul punct de c o n t a c t c u N AT O .com Declaraţia OTSC către ONU din anul 2009 . aştepta încă din toamna trecută un răspuns la proiectul de memorandum trimis la New York. precum şi de posibilităţile r e c i p r o c e . p ă r ţ i l e v o r ţ i n e c o n t d e mandatul şi competenţa celuilalt. d a t or i t ă f o r m u l ă r i i j u r i d i c e a c o o p e r ăr i i c u O N U . Astăzi. În declaraţia semnată în anul 2010 de către Nikolai Borduja şi Ban Ki-Moon au rămas multe elemente din memorandumul iniţial7. l u p t a î m p o t r i v a t e r o r i s m u l u i ş i a cr i m i n a l i t ă ţ i i t r a n s n a ţ i o n a l e . respectiva declaraţie are ‘în acelaşi timp o importanţă practică şi p o l i t i c ă ’ p e n t r u OT S C . însă.

Bordiuja a m a i d e t a l i a t s i u r m a t o ar e a e t a p ă a c o o p e r a r i i c u O N U . înfiinţată în 2002..ro/2010/03/18/otsc-aproape-ca-nato/ http://karadeniz-press.financiarul. a propus anterior înfiinţarea. a s p u s o f i c i a l u l OT S C .A t l a n t i c a a f a c u t d o i a n i d e e f or t u r i p e n t r u a a j u n g e l a a c e s t d o c u m e n t ” .m e d i a rusă de Nikolai Bordiuja. acordul se mai refeă şi la cooperarea în lupta împootriva m i g r a ţ i e i i l e g a l e ş i c r i m e i o r g a n i z a t e ş i p er m i t e O T S C s ă t r i m i t ă t r u p e d e m e n ţ i n e r e a p ă c i i î n af a r a s p a t i u l u i OT S C . K a z a h s t a n . dar A l i a n t a N o r d . Belarus. K i r g i z s t a n . include Federaţia Rusă. T a d j i k i s t a n ş i U z b e k i s t a n . cel puţin din acest punct de vedere. Armenia. c ă r o r a F e d e r a ţ i a R u s ă l e. “NATO are un tratat similar cu ONU. u n acord de cooperare intre secretariatele generale ale o r g a n i z a t i i l o r .10 Concluzii: Bibliografie: 9 10 http://www. a u t o r i t ă ţ i l e d e l a M o s c o v a s p r i j i n ă a d e r a r e a l a OT S C a R e p u b l i c i i A b h a z i a s i R e p u b l i c i i O s e t i a d e S u d . capabile să activeze în interiorul şi exteriorul Comunităţii Statelor I n d e p e n d e n t e . C o n f o r m u n u i i n t er v i u a c o r d a t m a s s . Desigur. a c t u a l u l pr e m i e r Vladimir Putin. devenind. extrem de asemănătoare cu concurentul său occidental. î n ur m a u n u i s c u r t conflict militar cu Tbilisi.9 R e a m i n t i m c ă f o s t u l pr e s e d i n t e r u s . l a cererea ONU. T ot o d a t a .ro/kara/category/stiri/caucaz/page/7/ . secretarul general al OTSC. a p r o b a t d e j a d e m i n i ş t r i i d e e x t er n e a i statelor OTSC.format de cooperare cu ONU ca şi NATO. Reamintim că Organizatia Tratatului de Securitate Colectivă. r e gi u n i s e p a r a t i s t e d i n G e o r g i a .a r e c u n o s c u t i n d e p e n d e n ţ a î n a u g u s t 2 0 0 8 . aceasta se va face cu acordul Consiliului de Securitate al OTSC”. de către statele OTSC. “de exemplu in Africa. a unor forţe comune de căşti albastre.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful