TO npOBAHMA

01 EnmmIEII

KINAYNOI riA THN yrEIA

KINAYNOI riA TO nEPIBAAAON

HAYIH

To ~ElO~~OV~EVO ElVDI zlIIvravoi opvovlO~oi, DI onoiDi EXoUV 6n~loupvnDEI

mo EpvomilPlo KDI 6E Do ~nopouDoV nOtE vo unap~ouv ~E CPUDIKO tpono. AlOmoupWVovtOI ~E CPUDIKoUS oPVOVIO~oUS, ovonopOvovtOI, ~ElOVOmEUouv KDI ~ElOCPEpovtOI, ~E onp08~EmEs KOI pn ovOmpEIIJl~ES DuvEnEIEs VIO mv ovDplllno KOI to nEpI8a~~ov. nopavovtol ana E~axlmEs ElolpiES nou m nOtEvtapouv, ~ovonlll~wvtos toy E~EVXo ms VEIIIPVios KOI ms 610tpocpils.

H Greenpeace ovtltiDElol mnv onE~EuDEpIIIDn tlllV ~ElO~~OV~EVIIIV oPVOVIO~WV mo nEpI8a~~ov, 610tl 01 nEpI8o~~ovtIKoi Kiv6uVDI EivDI ovuno~oVlmol KDI ~n ovomptljll~ol, EVW n onEI~iI VIO m 8IOnoIKI~OtmO, mv olKo~oVIKillOopponio KOI m 61OtpoCPIKiI oDcpa~Elo EivOI a~EDn.

1. E~cpavlOn VEIIIV O~~EPVIWV

2. AO~nDn OVDEKtlKlitmos DE ovtl81otiKa

3. T o~IKiI 6paDn

1. M~oilllDn ms 8lonDlKI~OtmOs

2. AO~nDn xpncns CPUtocpop~aKlllv

3. AO~nDn ovtoxils ZlzovilllV KDI EvtO~IIIV DE ZIZOVloKtOVO KDI Evto~oKtOVO ovtimDlxo

4. MElocpopa vovI6illlV KOI VEVElIKiI Em~O~UVDn DE Du~8atlKts KDI 81O~oVIKtS KO~~ltPVEIES

H Greenpeace unomnpiZEI m 8IWDI~n VEIIIPVio, illS m ~ovn ~UDn nou 610DCPO~izEI KoDopil tpocpil KOI KO~~IEPVEIES, npomOtEUEI to t6ocpos, to VEPO KOI to K~i~o, Dt8ElOI m 8IOnDlKI~OtmO KDI 6EV Em~o~UVEI to nEpI80~~ov ~E xn~IKO KOI ~ElO~~OWEvO.

nov KPYBONTAI

TA METAAAArMENA;

EAAlnHI IHMANIH

AnAITHIH riA EIAIKO IHMA

Im xoopa ~as ra ~Ela~~aV~Eva OpiaKavrm KupilllS ens ZIIIDlpDlpES. H aoVIa, ID Ka~a~noKI Km ID 8a~OoKI/8a~OaKonira anatE~auv 8aDlKli auatatlKli ms filatpaqllis nuv ZOOIllV KDI tlllV lJlapnilv EKtpDlpnS, m anoia KaID~nVaUV om milIa pes 1115 ZlIIlKo npa"iovra.

'Oaav al(lapo om auaKEuaa~Eva npa"iovra, onllls aaKa~litES, ~maKota, oval<. K.~.ny ~Epau~E ID II tpOO~E, al(lau n on~aVon atnv ElIKEta EivDI UnaXpEIIIIIKn. Eliv fin~afili, KlinDia OUOKEuaO~Eva tpol(ll~a nEpl£lEI 1'1 npaEpXElDl anD ~Ela~~aV~Eva, n Elmpia nau to napliVEI EivDI unaxpEIII~Evn, 8lioEI vo~au, va avavplil(lEI em mata tlllV OUataIlKoov tau npa"iovras OIl «nEp"i:xEI 1'1 npaEpXElal anD VEVElIKli tpananam~Evaus apvavla~aus (1'1 r.l.O.)>>. Imv nEpimlllon o~IIIS nev ZIIIIKOOV npa"iovrlllv fiEV unapxa avriatOlxn va~aBEaia Via UnaXPEIIIIIKn an~avon, to anoia an~aivEI otl orav avaplizau~E KpEas, KDlonau~a, vli~a, a8vli 1'1 lJlliPI, fiEV ~Epau~E av npaEpxavrDl

anD zooa nau £lauv tpal(lEi ~E ~Ela~~aV~Eva 1'1 oXI. To KEVo auto om va~aBEaia ViVEtDl aKo~n run napli~ava ~E m atlion ms E~~nVIKnS na~ltEias va ~nv npa8~EnEI on~avan Via DOES ElaipiES ZIIIIKOOV npa"iovrlllv anafiEIKvuauv OIl fiE xpnal~analauv ~Ela~~av~Eva.

Em~Evau~E atnv anaiman ~as npas ID YnauPvEia AVpatlKnS Avlimu~ns Km Tpal(li~lIIv va KaBIEpooaEI KpatlKo an~a Via m ZlIIlKli npa"iovra nau £lauv anaK~EiaEI ID ~Ela~~aV~Eva anD KliBE filafilKaoia napaVIIIVns IDUS. M£lpi atlV~ns to unaupVEia £lEI fin~oooEI otl Ba fin~IDUPVnOEI to OXEtlKo npotuna nau Ba nap£lEI to on~a, aKo~n o~IIIS fiEV EXEI avaKalvlIIBEi aUtE to nOtE, aUtE to noos Ba fin~laupvnBEi.

E~Eis Ba K~I~aKoooau~E mv npaanliBEla Kal Ba Em~Eivau~E ~EXPI va fiau~E to ElfilKo an~a IUnlll~Eva ens auaKEuaaiEs nav ZIIIIKOOV npa"iovrlllv nau npaEpxavrm anD zooa nau fiEV Exauv tpal(lEi ~E ~Ela~~aWEva, onllls £lEI nfin au~8Ei aE li~~ES Euplllna"iKEs XOOpES.

TI KANEI

H GREENPEACE

TI MnOPEir

NA KANEII ErY

H IYMMETOXH IOY HHAPAIH MAI

AnD to 1997, n Greenpeace 6ivEI EVOV oK~npo KDI no~un~Eupo oylilvo EVOVlIO ens no~uEBvIKES tlllV ~EtO~~OY~EVIIlV KDI ns nO~ItIKES onOlpooEIS nou to npolllBouv. Xopn om ODliBEIO tlllV unoatnplKtlilv ~OS, ouvEXizoU~E va OyIllVIZo~OatE, liIatE va YVlllpizoU~E o~OI to II tplil~E, va 610mpiloou~E m 810nolKI~omtO tOU n~ovilm, o~~o KOI mv OOlpO~EIO ms YElIlpyios KOI nev tpolpi~lIlv.

AIEK6IKOU~E to 61KOilll~o ~OS va YVlllpizoU~E nou OpiOKOVlOI to ~EtO~~OY~EVO, ~EOO anD EKatPOtEiES EVn~Eplllons tlllV KOtoVO~1Il1Iilv, ~E 6EIWOto~nmlKous E~EyXOUS OE Ipolpl~O KOI onopous -nou Ylo nplilm Ipopo npowotonDlilBnKov atnv E~~o60 anD m Greenpeace- o~~o KOI ~E 6UVO~IKES EVEPYEIES OE op~o6lDus 1p0pEis KDI amplss,

1. AIOOOOE npOOEKlIKO 115 EtIKEtESIIllV OUOKEUOO~EVIIlV npoTOVlIllV, nplv 10 OYOPOOEIS. Av OPEIS npoTov, ~E mv Ev6EI~n «nEpIExEI iI npOEpXEtOI anD YEVEtIKO Ipononom~Evous OPYOVID~OUS (il r.l.O.)>>, 61D~OplUpiloou atnv EtDipio nopoYlIlyils KOI Evn~EpllloE ~OS.

2. IU~OOU~EIiJOU mv IpExOUOO EK600n IOU 06nyou KOlDVO~1Il1Iilv, npiv Em~E~E15 10 ZIIlIKO npoToVlO nou Bo OYOPOOEIS.

1 YnOatilpl~E m 6pilon ms Greenpeace KOlilllllV ~EtO~~OY~EVIIlV KOI onilVlnoE ens EPlllliloEIS em EI61Ko KounOVI OUIOU IOU 06nyou KOIOVO~1Il1Iilv.

MEtil mv EK600n lOU nponyou~EvoU 06nyou KOlDVO~1Il1Iilv (Mil IDS 2010) OU~~E~O~E nEplDooIEPES anD 6000 unoypDlpES nou pes 6ivouv nEplDooIEpn 6uvo~n

va 6IEK6IKilooU~E oKo~n mo EVlOVO 10 6IKOilll~i1 ~OS va YVlllpizOU~E Illplil~E. IUVEXizOU~E va OU~~EyOU~E unoypOlpES KOI OE oUlilv mv EK60on, ~E atoXO va 115 nop06li100U~E mn YnoupyEio AYPOIIKils Avomu~ns KOI TpOlpi~IIlV onolllilVlos oil~ovon om ZlIllKiI npoToVlo llilpo!

TI EXOYME KATAIDEPEI MEXPI IHMEPA

·1997: AnoKa~UmoU~E 115 nplillEs nElpa~atlKEs Ka~~IEpVEIEs ~Ela~~aV~EvIllV amv E~~afia, DI onoles KarampEqlDvtal.

• 199B: Evtonizou~E ~Ela~~aV~Eva Ipolfll~a aE E~~nVIKa super market

umEpa ano EPvamnplDKEs ava~uaEls. In npo"iovta anoaupovtal ano m palflla .

• 199B-2002: Ava~a~8avou~E fiuva~IKEs fipaaEls OE O~Es ns ~Eva~Es ElOaVIIIVIKEs EIDIpiEs oOVlas KDI Ka~a~noKlDu, nou EivDI n Kupla nu~n Eloofiou

~Ela~~aWEvlllv mnv E~~afia.

·1999: MEla ano E~~nvIKn nplllto8ou~ia, Elflap~OZEIDI mnv Euplllna"iKn 'Evlllon anavopEuon ens E~nopIKES Ka~~IEpVEIEs ~Ela~~aWEvIllV VID 5 XpOVID. nVo~amE n nplilm xlilpa nou ma~ala ns nElpa~atlKEs Ka~~IEpVEIEs ~Ela~~awEvlllv.

• 2000: npawatonDlou~E VID nplilm Iflopa mnv E~~afia E~EyXoUs OE onopous KDI Evtonizou~E mv napouoia ~Ela~~aWEvlllv OE onopous 8a~8aKlDu. H KIVntonoinon ~as npoKa~Ei mv Elflap~ovn YEaS va~oBEoias nau Em8a~~EI Elnmaus E~EyXoUs mous onopous Via toV EV1omo~o ~Ela~~av~Evlllv.

• 2001: EKfiifiou~E toV nplilto Ofinvo Karava~1II1li1v VID m ~Ela~~awEva.

IE E~axlmo xpovo, m palflla II11V super market KaBapizouv ano ~Ela~~awEva. • 2004: E~nofiizou~E n~oia nou Exauv moxo mv EKlflopll11on xl~lafilllv 10VIIIV ~Ela~~aWEvlllv mnv E~~afia.

·2005: H E~~afia npoxlllpa OE EBvlKn anavopEuon Ka~~IEpVElas ~Era~~aV~Evou Ka~a~noKlau, nou IOXUEI ~ExPI Kal on~Epa.

·2006: MElil ano filKn ~as fipallJ\. anoolipElDI ano mv ayopa napavo~o ~ElD~~~Evo pUZI. • 200B: Karava~1II1Es Evtonizouv npo"iovta ~E ~Era~~aV~Eva OUmatlKa KDI

~as EVn~Eplilvouv. napE~8aivou~E KDI anaoupovtDl ano mv avopa.

·2009: 01 nEplOoolEPEs va~aKto81D~nxaviEs ms xlilpas ~as ~nopouv n~Eov va EyyunBouv 011 fiE xpnm~onDlouv ~Ela~~aWEvEs ZlIIolpalflEs.

·2010: H ulflunoupvos AVPotlKns Avamu~ns KDI Tpolfli~lIIv avaKolvlilvEI mv avaVKn KaBIEplllons KpatiKoU on~atos OE ZlIIlKa npo"iovta nau ExoUV anaK~EioEI

ra ~Ela~~aV~Eva ano KaBE filDfilKaoia napaVlIIvns.

oAHror KATANAAOTON riA TA METAAAArMENA

nor AElTOyprEI;

KPITHPIA AllOAorHrHr

o 06nvos Karava~lIItoov anatE~Ei Eva Epva~Eio mn xEpm lOU KaraVa~IIIt1i. aqlDu anotunOOVEI m 6E60~Evn mlWIi, mv no~ItIKIi ms KoBE Etalpias napaVlIIvlis ZIIIIKOOV npo"iovtlllV anEvavtl em ~Era~~av~Eva. nEpl~a~BoVEI ~oVo ZIIIIKO npo"iovta, 6n~a61i: ro~a mpEaKO, ro~a MaKpos AlapKEias, ro~a YljJn~lis namEpilllans, ABvo, Kotonou~a, A~~avtIKO Kal lIlopla EKtPOlplis.

H KoBE YEa EK60an aKupoovEI aUlO~otlllS us nponvou~EVES. rtoXos mu 06nvou Karava~lIItoov EivDI va Ka~uljJEI m KEVo nou unopxEI om vo~oBEaia aXEtIKO ~E m ali~avan Via ~Eta~~aV~Eva om ZIIIIKO npo"iovta, EVOO napo~~n~a va E~aalpa~ioEI m 6lKailll~a IOU KalDva~1II11i va Em~EyEI av Ba KalDva~ooaEI ~Eta~~aV~Eva Ii oXI.

o 06nvos Karava~lIItoov anatUnOOvEI mv KalOta~n tlllV Etalploov napaVlIIvlis ZIIIIKOOV npo"iovtlllV m 6E60~Evn mlWIi, BOOEI OUVKEKPI~EvIllV Kpllnpilllv a~m~ovnons, KaBoos Kal mv npo06o lOUS ne oXEan ~E mv nponvou~Evn EK60an lOU 06nvou, n onoia anotunOOVEtDI ~E BE~oKla.lIao uljJn~otEpn EivDI n BEon tns KoBE amplcs mnv KalOID~n IOU 06nvou Kalava~IIII00V, 1000 mo o~oK~nplII~Evn EivDI n nO~ItIKIi ms anEvavtl ma ~Ela~~aV~Eva, em OUVKEKpl~Evn novta Kamvopia npo"iovtos.

H KatOla~n IIIIV ElalplOOV npoKumEI anD 115 IEK~npllII~EvES anavtliOEls lOUS os Eplllm~alO~oVID ms Greenpeace KDI BaaizEtDI KupilllS mn E~lis Kpillipm:

1. nlmonomllKo anD mopEis E~Eyxou KDI nlmonoinons Via m xplian pn ~Eta~~aV~Evlllv ens ZlIIolpolpES.

2. nlmonomtlKO Kal rpamEs EyyulioEIS nou an06EIKvUoUV m xplion ~n ~Eta~~aV~Evlllv ZlIIolPolpOOV Via to ouvo~o tlllV napav6~EVlllv npo"iovtlllv.

1 Ava~uaEls anD AlammEu~Eva Epvamlipm vm ~Eta~~aWEva Kal OUXVotma lOUS. 4. npoBEan va anotunlllBEi om auaKEuaaia lOU tE~IKoU npo"iovtoS n xplian pn ~Eta~~aWEvlllv ZlIIolPolpOOV.

npOBEIH IHMANIHI

H npoBEOn on~ovons onDIE~Ei 10 Eva anoia lEOOEPO KpllnplO IOU 06nvou KOIOVO~Wlli)v, 10 onoio O~ID~oVoUVlOI anD mv Greenpeace ~E mv i610 80pumlo. Emn~Eov, O~ID~oVEilOl E~ioou ~E m on~ovon omv onoio npoxwpouv n6n oplO~EVES EIOlpiES ~E 61Kn 10US npwlD80u~io, KoBws KOI OIlS 6uo nEplnlWOEIS 01 ElolpiES ~E OUloV 10V Ipono 61EK61KoUV 01 i61ES anD 10 YnouPVEio AVPOIIKns Avimlu~ns KOI TpDlpi~wv m 6n~lDupvio tns KpOIIKns on~ovons.

ME mv npoBEon lDUS DI amples 6EO~EUoVlOI xpovlKll VIO 10 nOIE Bo np080uv

OE on~ovon mnv ElIKEtO IOU lE~IKoU lOUS npoToVloS, E!poOoV 8E8010 ExoUV onoK~EioEllo ~EIO~~OV~EVO anD KllBE 61061Kooio nopovwvns lDUS. ME 10V Ipono aUlD, 6EO~EUoVlOI 6n~oolO onEvoVlI OloUS KOIOVO~WIES, Em8E80lwvoVllls 10US m o080pn lDUS npoBEon VIO on~ovon. nopll~~n~o, O~ID~oVEiIOI KOI n ouvEnEIO lWV 6n~woEwv lDUS, n onoio EnnpEllzEI mv npo06olOUS KOI onolUnWVElOI OloV 06nvo KOIOVO~WIWV ~E 8E~IlKIO.

mES 01 ElOlpiES ExoUV m 6uvo~n va mEOOUV 10 KPllloS, 6n~wvoVlOS mv npoBEon lOUS VIO on~ovon KOI 61EK61KWVlOS mv, onws ExEI n6n OU~8Ei OE 1l~~ES EupwnoTKES XWpES. tllEK61KWVlOS m on~ovon, mpouv 115 6EO~EUOEIS lOUS onEvOVlI OloUS KOIOVO~WIES, on06EIKVUoVlOS 10UloXPoVO mv o~lDmOlio lDUS.

BPIOKo~OOlE EVa 8n~0 nplv E~OO!pOmOoU~E Oil 6EV IPW~E ~ElO~~OV~EvO. AnO~EVEI 10 YnouPvEio AVPOllKns AVllmu~ns KOI Tpo!pi~wv va KoBIEPWOEI KPOliKo on~o

VIO ZWIKll npoToVlO nou ExoUV onOK~EioEIIO ~ElO~~OV~EVO anD KllBE 61061Kooio nopovwvns lOUS. AUlDS Eivol 0 ~ovos Iponos va YVWpiZEI 0 KOlovo~wlns KOI va Em~EyEI ov Bo KOIOVO~WOEI ~ElO~~OV~EvO n oXI.

· ~ '. ':.t1..1,

:-: \ ~ .' t."I'.. ,

-

~ . !

.-.._IIH~~N!:j

"i Z.arfCA

I. ~,_nl'nNT:AJ

AIEYKPINIHII

o 06nyos Katava~lIItWV ms 6reenpeace aVaVEWVElai 2ipDPES te XpOVD, EVW KoBE VED EK6Dan DKUpWVEI DUlO~iltws ns npDnyDu~EVES. AqlDpil anDK~ElatlKiI mn au~6atlKiI npD"iOvta KilBE Elalpias Kal OXI em 8ID~DYIKiI, onDU autil unapxouv,

o IponDs 6aB~D~oynans Kalla Kpillipia Exauv KDIVDnDInBEi ens ElaipiES EyvpiliplllS, E~apxlis ~azi ~E mv anDatD~1i IDU Epwm~alD~DyiDU.

ria mv EyKupn Evn~Epwon Kal n~npDipopnoli nos, napaKa~DU~E va ou~6Du~EUEatE ~OVD mv n~EKlpDVIKIi pos oE~i6a www.greenpeace.gr. onDU 6pioKEIai n

lE~Eulaia Kal ma Evn~Epw~Evn EK6Don IDU 06nYDu Kalava~wlwv, KaBws Kalla ava~UIIKOIEpa OXO~ID YID mv Kalilla~n tns KilBE Elalpias.

H 6reenpeace, ~EOIII lOU 06nYDU KataVa~1II1WV, anDlunWVElllS anavtliOEIS IIllV i61111V tlllV ElalpIWV, avtanDKplVO~Evn om aim~a xl~lil6wv KataVa~Wtwv, va yvWpiZDUV 11 tpWVE.

H 6reenp'eace £iVai n ~Dva61KIi nEpI6a~~DvtIKIi Dpyilvlllon nDU DI 6p'i10EIS ms

atnpiZDvtal anDK~ElatlKiI Kal ~OVD ens 6WPEES nD~IlWv. AlDolfla~izDu~E

mv ano~um aVE a~moia ~as, 610tl 6EV 6EXO~aatE x Ii~ata anD 61EBv£is

Dpyavlo~DUS, Ku6Ep'vlioEls, nD~IlIKiI Ko~~ata Ii Elalp'iEs, DnolE ~nDpDu~E

npDIIIBwvtas u~DnDlIiOl~Es ~OOEIS.

WPEIKO rAM

KAIMAKA

2010

npOOAor

I.~~--------~~~--------~--~ Inn~--------~==~--------~---~ ID_O~--------~==~--------~---~

r---------~~--------~r_-~ ~--------~~--------~~-~

~------~~~~------_o---~

AvonllllKIiIEpO oxlialO YIO In Oton IDS KIiOE E1olpios 8pioKOVlOI mnv nnEKlpovlKD pUS 61EuOuvon www.greenpeace.gr

• Greenp .. ce 2D11

rAAA YlIJHAHI nAITEPI(]IHI

KAIMAKA 2010 npOOAOr

rAAA MAKPAI AIAPKEIAI

KAIMAKA

2010

npOOAor

Ava~Ul1K01Epa oxo~la Via In HIlon ms KoHE Elalpias BpioKOVlaI OlnV n~EKlpOVIKfI pas 61EuHuvon www.greenpeace.grIGreenp .. ce 2011

KOTOnOYAA

KAIMAKA

2010

npOOAor

Ava~Ul1K01Epa oxo~la Via In HIlon ms KoHE Elalpias BpioKOVlaI OlnV n~EKlpOvIKf1 pas 61EuHuvon www.greenpeace.gr

I Greenp"ce 2011

AvrA

KAIMAKA

2010

npOOAor

Ava~Ul1K01Epa oxo~la Via In HIlon ms KoHE Elalpias BpioKOVlaI OlnV n~EKlpOvIKf1 pas 61EuHuvon www.greenpeace.gr

I Greenp"ce 2011

AAAANTI KA fi KPEAI

KAIMAKA

2010

?--------->.:~~-------tE--/I' ?-----~..-----------tE--/I'

npOOAOI

AVO~U1IKIilEPO oxli~1D YIO In BIlon ms KoBE E1olpios 8pioKDVlOI Olnv n~EK1pDVIKii ~OS 61EUBuvon www.greenpeace.gr

I Greenp"ce 2011

lIJAPIA

KAIMAKA

2010

npOOAOI

AVO~U1IKIilEPO oxli~1D YIO In BIlon ms KoBE E1olpios 8pioKOVlOI OInV n~EKlpDVIKfI ~OS 61EuBuvon www.greenpeace.gr

I Greenp"ce 2011

TPOO 0,11 TPOEI KAI BEAO NA IEPO TI TPOEI

ItI;PI~E EVEpyO tnv ayoova tns Greenpeace YID ZIIlIKO npo"iovID xepls ~EID~~ay~Eva. Iu~n~liplllaE to napaKOIIll KounOVI Kal alEmE 10, ali~Epa Klo~as, amy Greenpeace ltaxu6po~IKO Ii ~E !paS. To aim~o aou Ba

10 ~ElD!pEpau~E ctn YnoupyEio AYPollKlis Avomu~ns Kal T porpi~lIlv, ana 10 onoio analloU~E O~Eon oli~ovon nm ZIIlIKO npotavm,

Eival 6lKailll~o ~ou 1115 KalaVO~lIlllis va YVlllpizlIl, OV 10 zdm ana m onoio napoyoVlDl ID ZIIlIKO npo"ioVla, ExoUV IparpEi ~E ~Eta~~aY~Eva;

NAI OXI

APKElES ElOlpiES ZlIllKooV np0"ioVllllv Kal 1jJ0piooV EKlpOrplis EKlPErpOUV m zooo tous ~E ZlIlolporpES xlIlpis ~ElO~~oy~Eva. H nO~IIEio O~IIlS 6EV np08~EnEI oli~ovon Olnv ElIKEtO llIlV npo"ioVlIllV lDUS. Iou !paivElal ~oYIKO;

NAI OXI

Ovo~aIEnoovu~o

111EuBuvon

Ap. no~n

lK.

Tn~E!pIllVo

Email

Av ExEIS email, ~nopEis va ypa!pIEis 611lPEOV OlD l1iKIUO l1poons KalaVO~IIlIOOV tns Greenpeace KOI va OU~~ElEXEIS DE nEplOOOIEPES 6POOEIS ~OS ylO VO 6Ioo~oU~E m ~ElO~~OY~Eva ana 10 mam ~as KallD nEpI8o~~ov.

IYMmONO

Email

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful