Sejarah acara balapan dan padang (olahraga

)
By faozika

Sukan olahraga yang kini dikenali sebagai acara balapan dan padang merupakan sejenis sukan yang menarik dan amat berlainan daripada sukan -sukan lain. Ini disebabkan dalam olahraga ± terdapat banyak acara baik untuk lelaki mahupun wanita, dan acara -acara ini sama ada secara perseorangan ataupun berpasukan. Jika dalam sukan bola sepak, hanya satu pingat emas dijadikan rebutan dalam kebanyakan sukan terbesar dunia seperti Sukan Olirnpik, Sukan Asia ata u Sukan SEA, walaupun terdapat sekurang-kurangnya sebelas orang pemain dalam sesebuah pasukan. Dalam olahraga setiap acara mempertarunhkan pingat emas. Dengan hanya memenangi satu acara sahaja sudah cukup untuk mendapatkan pingat. Ini bermakna dalam keban yakan perjumpaan sukan yang dinyatakan, hampir 40 pingat dipertaruhkan bagi acara olahraga. Semua acara dalam olahraga merangkumi aktiviti larian, lompatan dan lontaran. Seorang atlit mungkin ber kemampuan dalam satu atau dua aktiviti, tetapi adalah sukar bagi seseorang itu mahir dalam ketiga-tiga acara mi.Kebanyakan; atlit lebih suka inengkhususkan penyertaan dan penglibatan mereka, terutamanya di peringkat antarabangsa Dengan itu mereka lebih mudah meningkatkan prestasi dan semasa ke semasa dengan hanyarnengambil bahagian dalam satu atau dua acara. Pengkhususan Di peringkat sekolah, seseorang munid dibenarkan mengambil bahagian dalam sejumlah tertentu acara yang mereka gemari atau yang mereka kuasai, sama ada daripada kumpulan larian, lompa tan atau lontaran. Selain mengambil bahagian dalam acara-acara individu, mereka juga digalakkan mengambil bahagian dalam acara-acara berpasukan seperti lan berganti-ganti. Qleh yang demikian, tidak hairanlah jika kita dapati dalam sesuatu perjurnpaan olahraga peringka sekolah, t seseorang murid mampu merangkul banyak pingat mene rusi pelbagai acara. Bagaimanapun guru pengawas atau jurulatih akan memberi nasihat dan panduan tentang sesuatu acara yang harus disertai atau dikhususkan. Ini disebabkan di peringkat yang lebihtinggi, teknik sesuatu acara sukan rnenjadi lebih rumit. Tidak mungkin seorang atiit itu mampu meraih kejayaan dalam semua acara yang disertainya. Jadi bagi mengelakkan daripada menemui kegagalan, sudah tentu peserta akan memilih acara yang sesuai baginya yang mampu menjanjikan sesuatu kejayaan. Malah di peringkat antarabangsa sekali pun, dengan hanya mengarnbil bahagian dalam satu acara tertentu sahaja seseorang olahragawan mampu mencatat nama di peringkat tertinggi, dan mampu dijadikan contoh kepada olah ragawan lain di seluruh duma. Dengan melakukan pengkhususan begini, mereka dapat menumpukan seluruh perhafian kepada seüap aspek lathan yang bakal mereka ikuti. Malah mereka akan mempunyai jurulatih khas mengikut jenis acara yang mereka ceburi. Dengan itu sudah tentu bentuk latihan yang Iebih

ke upayaan pihak penganjur. kewangan. Sukan Kornanwel atau Sukan Olimpik. keselamatan. Terdapat acara -acara yang dikhaskan untuj le]aki sahaja.abad lagi. kemudahan peralatan. lornpatan dan lontaran. semua acara olaharaga dipertandingkan. Sukan Asia. Seperti yang dinyatakan terdahulu. termasuk untuk wariita. Setiap acara mempunyai undang-undang dan peraturan tersendiri. Senarai lengkap acara-acara olahraga yang sering dipertandingkan diperingkat a ntarabangsa. Kategori 1. Perbezaan yang ketara antara olabraga dengan jenis sukan lain ialah bilangan acara yang banyak dan menyebabkan banyak jumlah pingat yang boleh dimenangi menerusi olaharaga. dan ada pula acara yang boleh disertai oleh lelaki dan wanita. Fäktor-faktor seperti bi]angan peserta. tingkat keupayaan mereka. yang harus dipatuhi oleh semua peserta. dan bentuk ini mungkin berbeza mengikut perbezaan acara. Jenis-jenis Acara balapan Pelbagai acara terdapat dalam sukan olahraga. Umpamanva di peringkat sekolah. Justeru itu pemenang dalam sesuatu acara dipilih daripada kalangan peserta yang mengambil bahagian dalam acara itu sahaja. walau pun dianggap mempunyai jumlah acara olah raga yang maksimum. Biasanva dalam Kejohanan Balapan dan Padang Antarabangsa. keupayaan pegawai dan kaki tangan pengelola dan tempoh¶ pertandingan akart menentukan bilangan dan jenis acara yang akan diper tandingkan dalam sesuatu perjumpaa n.dan juga kebangsaan adalah seperti berikut : Bil. Dengan itu penentuan pertandingan adalah mengikut penyertaan dalam sesuatu acara dan bukan olahraga secara keseluruhartnva. bilangan acara sukan sudah tentu ber kurangan daripada jumlah acara tintuk sukan-sukan seperti Sukan SEA. Lari Jarak Sederhana . iaitu larian. acara-acara olahraga dibahagikan kepada tiga kategori. berbanding hanva satu pingat dalam sukan hda sepak atau hoki. Lari Jarak dekat Acara 100 m 200 m 400 m 800 m Peserta Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita 2. Penganjur sesuatu perjumpaan olahraga boleh menentukan jenis atau bilangan acara yang mereka akan pertandingkan. walaupun olahraga merupakan salah satu acara sukan sejak beraba. Secara logik. walaupun semua mereka akan mengikuti latihan umum secara bersama. tetapi rnasih belum ]engkap sepenuh.khusus dan mendalam akan mereka ikuti. Dalam Sukan Olimpik. adalah lebih ekonomik dan mudah jika penumpuan diberi kepada sukan olahraga kalau pungutan pingat di jadikan ukuran tidak rasmi dalam menentukan keupayaan sesebuah pasukanatau negara.

sejak beberapa tahun lalu ada pihak yang menganjurkan pertandingan tank tab secara khusus.3.000 m ACARA-ACARA KHAS Selain acara-acara yang dinyatakan.terdapat beberapa acara lain lagi yang jiga turut dipertandingkan sebagai acara olahraga.atauacarapadang. 8. Lari berhalangan Lari berpagar 6. Bagairnanapun. Lari berganti-ganti 7. Lari Jarak Jauh 1500 m 3000 m 5000 m 10.000 m 3000 m 100 m 110 m 400 m 4 x 100 m 4 x 400 m Lelaki / Wanita Wanita Lelaki / Wanita Lelaki Lelaki Wanita Lelaki Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Wanita Lelaki Wanita Lelaki / Wanita Lelaki 4.000 m 50. yang dianggap sebagai sukan sambil bergembira dan bukan per tandingan. Di negara kita pertandingan tank tab lebih merupakan salah satu acara dalam Sukaneka. mungkin juga bcileh dikategorikan sebagai balapan dan juga padang. 10. Marathon Heptatlon Dekathlon Berjalan kaki 7 acara 10 acara 5000 m 10. acara dekathon dan heptathon yang merupakan gabungan ketiga -tiga kum pulan acara tersebut. Begitu juga dengan acara maraton dan lumba jalan kaki. Marathon .000 m 20. Umpama nya. 9. Satu lagi acara yang sering diadakan di peringkat sekolah dan mendapatanibutan yang menggalakkan ialah tank tali tetapi di kebanyakan perjumpaan olahraga dunia cara mi tidak diadakan. 5. dan telah mendapat sambutan yang menggalakkan.Oleh sebab ciri ciri acara ini agak berbeza dan tersendiri) agak sukar untuk dikategorikan sebagai acara rbalapan.

DekathIon Dekathlon adalah gabungan 10 acara yang merangkumi lanian. kebanyakan penganjur olahraga mengetepikan acara marathon daripada senarai acara marathon untuk acara ini disamping diadakan secara berasingan. Mengikut sejarah. Peserta tidak dibenarkan berlani dalam acara mm. keazaman serta . Susunan pertandingan acara adalah seperti berikut. lompatan dan lontaran. kekuatan. tetapi sebenarnya tidak. Perkara penting dalam lumba jalan kaki ialah jarak serta kekerapan membuat langkahan. kelenturan. Di perigkat sekolah acara irii tidak diadakan kecuali dalam perjumpaan sukan olahraga dewasa sahaja. dan dikhaskan untuk lelaki sahaja. Disebabkan kelajuan langkahan yang ditunjukkan oleh para peserta. khusus untuk lelaki ataupun perempuan. Disebabkan jarak yang amat jauh. Acara marathon diadakan di luar kawasan balapan. menggunakan jalar raya biasa. Perserta yang mengambil bahagian harus menggabungkan kelajuan. Hari pertama Hari kedua 100 m Lompat jauh Lontar peluru Lompat tinggi 400 m 110 m lari berpagar Lempar cakera Lompat bergalah Rejam lembing 1500 m Atlit yang menjuarai acara ini sering dianggap sebagai atlit paling lengkap. bersempena sesuatu peristiwa atau hari-hari perayaan. Semua acara ini dijalankan disepanjang dua hari. n Lumba Jalan Kaki Dilihat pada nama acara Lumba Jala Kaki adalah sejeni acara berjalan laju yang mungkin juga meupakan gabungan antara aktiviti berjalan dan berlari. Kelenturan pergerakan badan dan gabungan ayunan tangan dapat menin~katkan kelajuan. walaupun di negara kita. khususnya di peningkat sekolah tidak diadakan. Marathon adalah acara lan jarak jauh sejauh 26 batu 385 ela diadakan sejak Sukan Olimpik Kuno lagi. penonto seolahn olah beranggapan mereka benlari anak. Terdapat beberapa jarak yang dipertandingkan. acara ini adalah sempena sejarah Greek Kuno sebagai lambang pembawa berita yang berlari sejauh 26 batu 385 ela sebelum dia meninggal dunia disebabkan keletihan. Ada kalanya juga diadakan pada jarak yang lebih dekat dan di amakan marathon mini. Hanya permulaan dan akhir acara sahaja diadakandi dalam balapan.Acara maraton juga merupakan acara olahraga yang disertai o]eh lelaki dan perempuan. Biasanya lumba jalan kaki diadakan berasingan. Marathon sering diadakan dalarn perjumpaan olahraga utama ±dunia.

Bagaimanapun. Peserta yang berjava memungut mata terbanyak dikira pemenang. Heptathlon Heptathlon mierupakan gabungan tujuh acara yang dikhususkan untuk wanita sahaja. Acara dekathon mi dipercavai ala pada akhir abad ke -19. kini acara tersebut diadákan dalam tempoh dua han sahaja bagi mengelakkan peserta daripada kemungkinan menjadi bosan dan membebankan. BALAPAN UNTUK OLAHRAGA Pihak penganjur sukan hendaklah memastikan supaya semua acara yang akan dipertandingkan dalam sesuatu perjumpaan olahraga dapat dijalankan dengan baik dan sempurna. Hanya pemenang keseluruhan diberikan hadiah dan bukan pemenang untuk setiap acara yang dipertandingkan. Salah . Untuk memenangi acara ini secara keseluruhan. pemenang daIam acara heptathlon ditentukan menerusi jumlah keseluruhan mata vang dipungut dalam semua acara yang dipertan dingkan.semangat kesukanan yang tinggi. Acara. Mata yang dipungut oleh para pesertata dalam ke semua sepuluh acara itu diumlahkan dan eserta yang me mungut mata tertinggi dikira sebagai pem enang. peserta perlu mengambil bahagian dalam semua acara. Dekathon pertama kali disenaraikan sebagai acara Sukari Olimpik pada tahun 1012 ketika sukan itu di dakan di a Stockholm. Mereka juga marnpu mengekalkan prestasi yang ti nggi sepanjang dua hari acara itu dijalankan. Ketika itu semua acara ini dijalankan dalam masa tiga hari. tempoh pertandingan hanva dalam sehari sahaja. Kini dekatlon merupakan aca tetap dalam setiap perjumpaan ra olahraga utama dunia.acara yang terdapat dalam acara heptathlon mi mengikut susunannya adalah seperti berikut: Hari pertama 100 m berpagar Lompat tinggi Lontar peluru 200 m Hari kedua Lompat jauh Rejam lembing 800 m Seperti dekathlon. Persediaan awal yang merangkumi perala tan dan kemudahan untuk setiap acara hen daklah diberi perhatian. Ketika itu terdapat 10 acara yang digabungkan. Acara heptathlon juga diadakan dalam tempoh dua han. Peserta menunjukkan prestasi yang tlnggi sudah tentu memperoleh mata yang tinggi. Setiap pencapaian dalam sesuatu acara akan diberkan mata mengikut ketetapan yang digariskan oleh persekutuan Ola hraga Amatur Antarabangs(IAAF). Pemenang acara ini dianggap sebagai juara keseluruhan bahagian wanita. Untuk menguji kemampuan para peserta menerusi gabungan ketiga -tiga acara olahraga.

Biasanya balapan diadakan di padang besar seperti stadium bola.satu kemudahan yang utama ialah balapan yang bakal diadakan dalam perjumpaaan itu. Di sekolah atau daerah. Ini me mudahkan mana-mana pihak untuk menganjurkan sesuatu kejohanan atau perjumpaan olahraga. Setiap lorong balapan sejauh 400 meter . Setiap pihak penganjur akan berusaha mengadakan kemudahan ini sebaik mungkin mengikut kesesuaian atau peringkat perjumpaan itu . Begitu juga dengan kemudahan untuk acara-acara padang. Bahagian atau kawasan tertentu di dalam padang dikhaskan bagi semua acara padang. Di negara kita boleh dikatakan di setiap stadium disediakan balapan mengelilingi padang bola. kebanyakan balapan dibuat apabila perjumpaan olahraga diadakan. Balapan diperbuat daripada bi tumen dan ada pula daripada tartan. Biasanya balapan yang mengandungi Iapan lorong di sediakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful